H' l' c!l. VD Hässleholms ~ AB Sven Carlsson Kommunikatör Emma Ragnarsson Kanslichef Elisabeth Aidemark Kommunsekreterare Louise Davidsson

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "H' l' c!l. VD Hässleholms ~ AB Sven Carlsson Kommunikatör Emma Ragnarsson Kanslichef Elisabeth Aidemark Kommunsekreterare Louise Davidsson"

Transkript

1 SAMMANIBÄDESPROTOKOLL 1 (11) ~~ Plats och tid: Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum 2, Stadshuset,, kl. 8:30-08:50 Lars Johnsson (1v1) ordförande Lena Wallentheim (S) vice ordförande Ulf Berggren (SD) Hans-Göran Hansson (MP) Lena Svensson (Q Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera Ersättare ens plats, tid: Justerade paragrafer Bitr. förvaltningschef KLK Charlotte Nygren Bonnier Förvaltningschef AK Karina Hansson Ekonom arbetsmarknad och kompetens Arne Wolke Räddningstjänstchef Daniel Sirensjö IT-chef John Palmqvist Ekonom fiberenheten Leif Gustafsson Säkerhetschef Anders Nåhlstedt H' l' c!l VD ~ AB Sven Carlsson Kommunikatör Emma Ragnarsson Kanslichef Elisabeth Aidemark Kommunsekreterare Louise Davidsson Lena Wallentheim Ulf Berggren Kommunledningskontoret, Underskrifter: Sekreterare Ordförande Juste rare Louise Davidsson ~ hru~ Lena Wallentheim (S)

2 SAMMANIRÄDESPROTOKOLL 2 (11) Anslag I bevis Protokollet är justerat en har tillkännagivits genom anslag Organ Sammanträdesdag Datum när anslaget sätts upp Datum då anslaget tidigast får tas ner Förvaringsplats för protokoll Underskrift Datum då anslaget togs ner Kommunledningskontoret \ - ~ :_Q,_... ~ Louise Davidsson Signatur

3 SAMMANIRÄDESPROTOKOLL 3 (11) Innehållsförteckning lnvesteringsplan för Arbetsmarknad och kompetensutveckling lnvesteringsplan räddningstjänsten 2019 Kommunledningskontorets förslag till investeringsplan med beslutsunderlag Förvärv av Drevet 4 för verksamhetslokaler avseende Hässleholm Miljö AB Redovisning av fullmäktiges uppdrag med förslag på en central fordonsenhet

4 SAMMANIBÄDESPROTOKOLL 4 (11) 145 lnvesteringsplan för Arbetsmarknad och kompetensutveckling Dnr: AK 2018/245 Beslut föreslår styrelsen följande beslut: Kommunstyrelsen godkänner förslaget till investerings plan för åren Ledamöter som avstår från att delta i beslutet Lena Wallentheim (S), Hans-Göran Hansson (MP) och Lena Svensson (Q avstår från att delta i beslutet. Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige antog den 26 mars 2018, 39, Riktlinjer för investeringar. Riktlinjerna anger ramarna för hur investeringar ska hanteras i en. Syftet med riktlinjerna är att skapa en funktionell och effektiv hantering av investeringar för att få ett effektivt resursutnyttjande och en rättvisande redovisning. Målsättningen är att förtydliga beslutsprocessen, roll- och ansvarsfördelningen samt hur redovisning av investeringar ska ske. Enligt investeringsprocessen ska styrelsen och respektive nämnd utarbeta en investeringsplan för den kommande fyraårsperioden. lnvesteringsplanen ska innehålla ett genomarbetat beslutsunderlag som bland annat ska innehålla en kartläggning av de bakomliggande orsakerna till uppstått behov, kalkyl och beräknad nyttjandeperiod. Investerings behovet för Arbetsmarknad och kompetensutveckling uppgår till: 4,47 mnkr för år ,1 mnkr för år ,1 mnkrför år ,1 mnkr för år Investeringarna avser verksamhetsinventarier, utrustning till tågteknikerutbildningen på Yrkeshögskolan Syd och IT-utrustning i förvaltningens undervisningsnät. Verksamhetsinventarier

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (11) Hässle olms Tågteknikerutbildning (YHS} IT-utrustning Verksamhetsinventarier Investeringarna avser utbyte av förslitna möbler och övriga inventarier i undervisnings lokalerna. T ågteknikerutbildning Utbildningen som startar hösten 2018 är helt ny, vilket medför höga initialkostnader i form av investeringar i utrustning till undervisningen. IT-utrustning IT-utrustningen som används i förvaltningens undervisning omfattar bland annat över 300 laptops, 340 stationära datorer, 230 surfplattor, 13 servrar samt kringutrustning som skrivare och routrar. Investeringen avser byte av uttjänt ITutrustrung. Det totala investeringsäskandet för perioden uppgår till 10,77 mnkr. Sänt till: Arbetsmarknad och kompetensutveckling Ekonomiavdelningen

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (11) Hässle olms 146 lnvesteringsplan räddningstjänsten 2019 Dnr: RT J 2018/20 Beslut föreslår styrelsen följande beslut: Kommunstyrelsen godkänner iåddningstjänstens förslag till investeringsplan för åren Ledamöter som avstår från att delta i beslutet Lena Wallentheim (S), Hans-Göran Hansson (1v1P) och Lena Svensson (Q avstår från att delta i beslutet. Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige antog den 26 mars 2018, 39, Riktlinjer för investeringar. Enligt investeringsprocessen ska styrelsen och respektive nämnd utarbeta en investeringsplan för den kommande fyraårsperioden. Investeringsplanen med tillhörande beslutsunderlag ska överlämnas till ekonomiavdelningen senast den 15 juni 2018 för vidarebefordran till budgetberedningen för behandling och prioritering. Budgetberedningens förslag läggs fram till styrelsen och fullmäktige i samband med beslut om budget och flerårsplan. Räddningstjänstens investerings behov uppgår till 4,7 mnkr för 2019; 0,5 mnkr för 2020; 4,7 mnkr 2021 och 0,5 mnkr för Behovet består av investeringar i iåddningsutrustning samt iåddningsfordon. Sänt till: Räddningstjänsten Ekonomiavdelningen

7 SAMMANIBÄDESPROTOKOLL 7 (11) Sam m anträdesdatum 147 Kommunledningskontorets förslag till investeringsplan med beslutsunderlag Dnr: KLK 2018/688 Beslut föreslår styrelsen följande beslut: 1. Kommunstyrelsen godkänner ledningskontorets förslag till investeringsplan för åren En revidering av fiberutbyggnadsprojektets kalkyl kan bli aktuell eftersom det finns delar i fiberkalkylen som kräver vidare utredning. Kommunledningskontoret ges därmed i uppdrag att färdigställa kalkylen inför kommande budgetarbete. Ledamöter som avstår från att delta i beslutet Lena Wallentheim (S), Hans-Göran Hansson (:MP) och Lena Svensson (Q samt Ulf Berggren (SD) avstår från att delta i beslutet. Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige antog den 26 mars 2018, 39, Riktlinjer för investeringar. Enligt investeringsprocessen ska styrelsen och respektive nämnd utarbeta en investeringsplan för den kommande fyraårsperioden. Investeringsplanen med tillhörande beslutsunderlag ska överlämnas till ekonomiavdelningen senast den 15 juni 2018 för vidarebefordran till budgetberedningen för behandling och prioritering. Budgetberedningens förslag läggs fram till styrelsen och fullmäktige i samband med beslut om budget och flerårsplan. Kommunledningskontorets totala investerings behov uppgår till 377,8 mnkr fördelat enligt följande; 153,4 mnkr för år 2019, 107,3 mnkr för år 2020, 64,4 mnkr för år 2021 och 52,8 mnkr för år Utöver ens fiberutbyggnadsprojekt består behovet.. av investeringar i IT-infrastruktur, IT-utrustning samt säkerhetsrelaterade mvestenngar.

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (11) Sänt till: Ekonomiavdelningen IT-chef Säkerhetschef Kommundirektör Josteriog 6 ~

9 SAMMANIRÄDESPROTOKOLL 9 (11) 148 Förvärv av Drevet 4 för verksamhetslokaler avseende Hässleholm Miljö AB Dnr: KLK 2018/631 Beslut föreslår styrelsen att föreslå fullmäktige följande beslut: Hässleholm Miljö AB får förvärva Drevet 4 för en överenskommen köpeskilling om 12 miljoner kronor för inrättande av verksamhetslokaler. Yrkande Ulf Berggren (SD) yrkar bifall till liggande förslag till beslut. Beskrivning av ärendet Hässleholm Miljö AB vill förvärva fastigheten Drevet 4 för 12 miljoner kronor för att dels lösa sitt behov av verksamhetslokaler och dels kunna reducera sitt underhålls behov av befintliga lokaler, främst i Vankiva. Bolaget beräknar en vinst under 2018 på 15,5 miljoner kronor och avser att självfinansiera samtliga investeringar under året. Sänt till: Ekonomiavdelningen Hässleholm Miljö AB ~ tw

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (11) Hässle olms 149 Redovisning av fullmäktiges uppdrag med förslag på en central fordonsenhet Dnr: KLK 2017/977 Beslut föreslår styrelsen att föreslå fullmäktige följande beslut: 1. Redovisningen godkänns. 2. En central fordonsenhet under tekniska nämnden iniåttas senast under Kommunstyrelsen ansvarar för den fortsatta processen för en koncerngemensam fordonsenhet enligt förslaget. 4. Kommunstyrelsen får i uppdrag att senast den 30 juni 2019 redovisa ekonomiska och verksamhetsmässiga konsekvenser. 5. Beakta kostnads förändringarna samt investering för fordonsenheten, i Budget 2019 och flerårsplan Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige beslutade att ge styrelsen i uppdrag att återkomma med förslag på en koncerngemensam fordonsenhet. Beslutsförslag ska föreläggas fullmäktige senast under augusti Kommunstyrelsen gav, uppdraget till chefen att verkställa uppdraget. Syftet med utredningen är att dels påvisa ekonomiska och miljömässiga effekter av en förbättrad fordonsorganisation, samt presentera potentiella lösningar för administration, service och användning av bilarna. Aven säkerhetsaspekten kan ökas genom att minimera körning med privata fordon. Utredningen har begränsats till de ala förvaltningarnas personfordon. Övriga fordonstyper samt bolagens fordon kan integreras i ett senare skede. Finansieringen bedöms rymmas inom befintliga budgetramar. Resurser frigörs till viss del på de olika förvaltningarna samt finansieringen av en ny tjänst ryms inom?j t~

11 SAMMANIRÄDESPROTOKOLL 11 (11) den effektivisering som bedöms göras. Initialt kan det uppstå kostnader för boknings- och debiteringssystem samt hjälp i uppstarten, 650 tkr. Införandet av en central fordonsenhet kan ske successivt med start med ens personbilar, bussar, släpvagnar och lätta lastbilar. Når den organisationen väl är på plats så kan ansvaret utökas med de ala bolagens motsvarande fordon. Fordon som inte berörs är tunga fordon, arbetsrnaskiner samt räddningstjänstens fordon. Ett styrdokument med regler för när inköp respektive leasing av fordon bör tas fram samt riktlinjer avseende miljökrav, trafiksäkerhet och kostnadseffektivitet. I det bör även ingå rutiner för internkontroll av fordonshanteringen. Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare Det löpande ansvaret för service, besiktning däckbyte, optimering av körsträckor m.m. samlas under en ansvarig förvaltning. Ersättningsfordon vid reparationer och service. Avlastas arbetet med anskaffning och avyttring av fordon. Miljökonsekvenser Bättre optimering av vilken typ av fordon som behövs för respektive transport. Färre resor med privatbilar med sämre miljöpåverkan och färre korta resor med motorfordon. Mindre användning av fossila bränslen inom koncernen Facklig samverkan Tjänsteskrivelse samt bilaga är utskickat till central samverkan i samband Muntlig information ges på central samverkan Ekonomiska konsekvenser Förslaget bedöms inte medföra någon utökad kostnad för den reguljära driften, dock beräknas en engångskostnad i uppstarten till kronor. Utöver detta tillkommer år 2019 en investerings kostnad på kronor. På sikt bedömer utredningen att det medför en större ekonomisk besparing. Sänt till: Samtliga nämnder Ekonomiavdelningen {w!j