Skandia Liv årsredovisnin

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skandia Liv årsredovisnin"

Transkript

1 Skandia Liv årsredovisnin 2006

2 fakta om Skandia Liv Skandia Liv är Sveriges största livbolag. Vi är verksamma inom såväl privat- som tjänstepensionsområdet och förvaltar 293 miljarder kronor åt cirka 1,3 miljoner kunder. Skandia Liv är ett helägt dotterbolag till Skandia som sedan 2006 ingår i den Londonbaserade finanskoncernen Old Mutual. Skandia Liv ingår operativt i Skandias division Nordic som omfattar Skandias samtliga produktkategorier. Skandia Liv drivs enligt ömsesidiga principer, vilket innebär att det resultat som uppstår i bolagets verksamhet går till dig som kund. årets siffror i korthet Solvens rad Skandia Liv har en av livförsäkringsmarknadens högsta solvensgrader, som under året steg från 155 procent till 169 procent. Kollektiv konsoliderin s rad Den kollektiva konsolideringsgraden ökade under 2006 från 109 procent till 112 procent. Marknadsandel Skandia Liv behåller sin marknadsledande ställning inom både nyteckning och premieinkomst. Marknadsandelen avseende nyteckning uppgick till 25,1 (24,5) procent vid årets slut. % % Solvensgrad Kollektiv konsolideringsgrad Totalavkastnin Totalavkastningen på Skandia Livs placeringstillgångar uppgick till 9,3 (13,8) procent. Återbärin sränta Återbäringsräntan har justerats några gånger under 2006, i november höjdes den till 7 procent. I februari 2007 höjdes den ytterligare till 9 procent. Historiskt har Skandia Liv haft en hög återbäringsränta och genomsnittet för de senaste 15 åren har varit 8,5 procent SEB 2,6 (2,3)% Nordnet 3,3 (1,1)% Nordeakoncernen 3,4 (2,0)% Länsförsäkringar 13,4 (11,8)% Marknadsandelar Traditionell livförsäkring Swedbank 3,8 (1,5)% Övriga 2,7 (3,3)% Skandia Liv 25,1 (24,5)% Handelsbankskoncernen 12,8 (11,7)% Folksam 10,5 (15,3)% AMF Pension 15,6 (16,8)% Alecta 6,8 (9,7)%

3 innehåll Vd har ordet... 2 Skandia Livs verksamhet Trygghet i livets alla skeden... 4 Det prisvärda sparandet med garanti... 6 Ditt eget ansvar för pensionen ökar... 7 Gör ditt liv tryggare det är enkelt... 8 Gör företaget till en attraktivare arbetsgivare... 9 Prioriterade områden God utveckling på lång sikt för ditt sparande Bästa möjliga avkastning på ditt sparande Skandia Livs styrnin Styrelsens sammansättning och dess arbete Skandia Livs styrelse Skandia Livs ledning Styrning och uppföljning av risk och lönsamhet ekonomi Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition Femårsöversikt Totalavkastning Resultaträkning Resultatanalys Balansräkning Kassaflödesanalys Redovisningsprinciper Noter Fakta om placeringstillgångar Revisionsberättelse Ordlista Kontakt och information Rapport om bolagets styrning kan laddas ner från Skandia Livs hemsida,

4 vd har ordet: hö avkastnin och stark nytecknin bästa försäkrin sta are, Våra mätningar visar att Skandia Livs kunder och medarbetare ger bolaget allt högre betyg och det gläder mig. Det finns dock mycket vi kan göra bättre och det ska vi göra. År 2006 visar att vi är på rätt spår. Ett av bevisen är att vår andel av nyteckningen av traditionell livförsäkring ökade från 24,5 procent förra året till 25,1 procent. År 2007 har förutsättningar att bli bra det också. Traditionell livförsäkring är en mycket konkurrenskraftig sparform som ligger helt rätt i tiden. Den ger en ekonomisk garanti, möjlighet till hög avkastning och du behöver inte själv ägna tid åt hur pengarna ska placeras. En av våra stora utmaningar är att förklara hur bra den verkligen är. Idag finns det många sparformer att välja mellan. Det gör att många känner att de inte hinner med. Andra har ingen lust och några tycker att det är svårt att välja. Då är det tryggt och enkelt att ha en traditionell livförsäkring som bas i sitt pensionssparande. Skandia Liv blev 2006 en del av den internationella koncernen Old Mutual som har en mycket lång och bred erfarenhet av olika former av långsiktigt sparande. Bredden och kompetensen inom Skandiabolagen har på så sätt blivit ännu starkare, vilket Skandia Liv kan dra nytta av i sin verksamhet. Skandia Liv ingår i en division för de nordiska bolagen i koncernen, Division Nordic, där en nära samverkan ger en stark ställning på marknaden. Med hänsyn till Skandia Livs särskilda ställning finns en rad klara regelverk och rutiner för denna samverkan. try het på lån sikt Skandia Liv har lyckats ge dig en hög och stabil avkastning över tiden var totalavkastningen 9,3 procent vilket återigen placerar oss bland de allra bästa i livförsäkringsbranschen. Den goda utvecklingen gav oss under året möjlighet att höja återbäringsräntan till 7,0 procent. I februari 2007 höjdes den ytterligare till 9,0 procent. Ett av skälen till att vi ligger så bra till är vår goda solvens. Våra kunders tillgångar har vuxit så mycket att de idag är mer än 100 miljarder kronor högre än det vi har garanterat. För dig som kund innebär det att vi har möjlighet att förvalta dina pengar på bästa sätt. Vi kan placera mer i exempelvis aktier som över tiden normalt ger en bättre avkastning än obligationer. Men man ska samtidigt komma ihåg att de finansiella marknaderna inte alltid utvecklas positivt. fyra över ripande mål Det är viktigt att det går bra nu, men ännu viktigare för dig som kund är att det går bra på lång sikt. På Skandia Liv arbetar vi därför med fyra övergripande mål som tillsammans ska ge bästa möjliga resultat över tiden. Det första av målen innebär att vi vill vara marknadsledande och tongivande i branschen med produkter och tjänster som upplevs som prisvärda. Det andra är avkastning i toppklass. Målet är att Skandia Liv, sett över en treårsperiod, alltid ska vara bland de två bästa i branschen. Vi vill också erbjuda dig kundservice och administration av högsta kvalitet. Det är vårt tredje mål. Sist men inte minst vill vi vara en bra arbetsplats där medarbetarna trivs och känner delaktighet, engagemang och arbetsglädje. Det är en förutsättning för att vi ska lyckas. nya möjli heter och utmanin ar Under 2006 hände det ett par viktiga saker som påverkar vår verksamhet under kommande år. Det pågick en upphandling av tjänstepensionslösningar inom ramen för det nya ITP-avtalet. I februari 2007

5 vd har ordet avslutades upphandlingen och Skandia Liv har utsetts till ett av de valbara bolagen. Det innebär att över privatanställda tjänstemän ges möjlighet att ta del av vårt starka erbjudande. Vi har lanserat ett nytt produkterbjudande, som förenar säkerhet med möjlighet till högre avkastning. Under hösten tecknade vi kontrakt med våra första kommuner, Östhammar och Tierp. Med en av marknadens modernaste lösningar på det här området kommer vi att kunna ta stora kliv under Marknaden förändras och utmaningen för oss är att förändras med den. Den så kallade kryssvalsmarknaden blir allt viktigare, särskilt som distributionsform för unga. De nya upphandlingarna innebär möjligheter till ökad försäljning, men de innebär också en prispress som vi måste möta genom att ständigt bli effektivare. För att möta konkurrensen, inte minst från andra sparformer, måste vi också bli ännu tydligare med vad vi erbjuder, kommunicera bättre och göra det enklare för dig att ta del av våra produkter. bra förutsättnin ar inför 2007 Skandia Liv har under 2006 klarat sig mycket bra på en tuff och konkurrensutsatt marknad. Med nya affärer och produkter på plats, med en stark solvens och med engagerad personal som trivs kommer vi att kunna fortsätta att ge dig bra och prisvärda produkter. Vi tackar för det förtroende du visar oss genom att placera dina pengar i Skandia Liv. Det förtroendet ska vi göra allt för att leva upp till, nu och i framtiden. Bengt-Åke Fagerman, Verkställande direktör

6 Skandia Livs verksamhet try het i livets alla skeden Om framtiden vet vi ingenting säkert. I en värld i snabb förändring blir värdet av vårt erbjudande allt större. Försäkringslösningar är ofta komplexa, men vårt mål är att göra dem enkla för dig som kund. Långsiktigt sparande och ekonomisk trygghet i livets alla skeden är det som Skandia Liv erbjuder dig. vår affärsidé formulerar vi så här: Skandia Livs affärsidé är att erbjuda enkla och prisvärda produkter och tjänster för lån sikti t sparande och ekonomisk try het vid pension, sjukdom och dödsfall. Här är exempel på Skandia Livs erbjudanden till di som privatperson enom livets alla skeden Barn Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn Student Olycksfallsförsäkring Börja arbeta Eget pensionssparande Tjänstepension via arbetsgivaren Gruppförsäkring via arbetsgivaren Sjukförsäkring Singel, familj och barn Eget pensionssparande med eller utan efterlevandeskydd Kapitalförsäkring Dödsfallsförsäkring Barn på gång Barnförsäkring Utflugna barn Gåvoförsäkring Kapitalförsäkring Pensionär Försäkringssparande till barn och barnbarn Pensionsutbetalningar livet ut

7 Skandia Livs verksamhet Vårt mål är att vara ledande inom långsiktigt sparande och ekonomisk trygghet. Vi erbjuder dig inte bara ett bra sparande, du kan även försäkra dig mot de ekonomiska risker som sjukdom, olycksfall och dödsfall innebär för dig och din familj. Ingen annan svensk aktör har vår bredd när det gäller att erbjuda en tryggare ålderdom med ett sparande över lång tid såväl som försäkringar mot oförutsedda händelser under livets resa. Skandia Liv är ett av de bolag som har störst tillgångar i förhållande till vad vi garanterar, den så kallade solvensen. Vår storlek och vår starka solvens gör att vi har de resurser som krävs för att över tiden ge dig en så bra tillväxt som möjligt med den sparform som traditionell livförsäkring erbjuder. Ingen kan säga något säkert om framtiden, men med hänsyn till hur det ser ut idag har Skandia Liv bra förutsättningar att fortsätta vara ledande när det gäller att ge god värdetillväxt. Skandia Livs erbjudanden till företa med eller utan kollektivavtal Pension Tjänstepensionsplan - ålderspension - efterlevandepension 10-taggarlösning Pensionsplan för chefer Avgångspension Skydd Sjukförsäkring Olycksfallsförsäkring Dödsfallsförsäkring Administrativa tjänster Pensions- och premieadministration på nätet Elektronisk filöverföring Utöver dessa erbjudanden kan övri a Skandiabola erbjuda till exempel banktjänster, fondförsäkrin och privatvårdsförsäkrin. Vår emensamma strate i är att vara den mest en a erade partnern för bättre ekonomi och try het enom livet. Besök ärna där du kan se alla erbjudanden inom Skandia Försäkrin & Bank.

8 Skandia Livs verksamhet det prisvärda sparandet med aranti Fördelen med den traditionella livförsäkringen blir allt tydligare i det moderna samhället där valen är oändligt många. Väljer du traditionell livförsäkring får du ett enkelt sparande med ett garanterat försäkringsbelopp i botten och möjlighet till hög avkastning på lång sikt. Traditionell livförsäkring är enkelt uttryckt ett sparande med garanti. Vi garanterar att du får ett visst belopp vid varje utbetalningstillfälle när du blir pensionär. Hur stort det blir styrs av hur mycket och hur länge du sparar samt vilken typ av försäkring du har. ett try t och offensivt sparande Skandia Livs kapitalförvaltning tar ansvaret för hur pengarna ska placeras för att växa på bästa sätt. Den långsiktiga analysen är grunden för allt arbete. Vi anpassar förvaltningen och risken efter marknadsläget. Det gör att du får ett sparande som både är tryggt och offensivt på samma gång. sparande med möjli het till mer Utöver det garanterade beloppet har du god möjlighet till högre avkastning på lång sikt. Det kan alltid bli mer men aldrig mindre. När vi lyckas bra, med hög avkastning och låga kostnader, får du alltså mer än det garanterade beloppet. kapitalet förvaltas emensamt Skandia Liv förvaltar ett stort kapital, 293 miljarder kronor. Det är flera generationers pensionssparande som förvaltas långsiktigt. Det gör det möjligt att utjämna avkastningen över konjunkturernas toppar och dalar. sparande med flexibilitet Pensionssparande i vår traditionella form ger dig möjlighet att välja om du vill ha utbetalningar resten av livet eller under en viss tid. Väljer du resten av livet får du en extra trygghet eftersom du inte vet hur lång ålderdomen blir och hur länge det egna sparkapitalet räcker. Du som vill ha mer att röra dig med under de första pensionsåren kan välja utbetalningar under till exempel fem eller tio år. Hur du än gör har vi bra alternativ. Värdeutveckling i en pensionsförsäkring i Skandia Liv SEK Exempel på värdeutveckling i en pensionsförsäkring utan efterlevandeskydd men med rätt till premiebefrielse vid sjukdom. Den är tecknad 1976 av en 35-årig man. Årlig premie är kronor och utbetalning görs från 65 års ålder så länge som den försäkrade lever Värde inklusive överskott (totalt försäkringskapital) Garanterat värde

9 Skandia Livs verksamhet ditt e et ansvar för pensionen ökar Samhället förändras och du kommer att få ta ett allt större ansvar för din framtida inkomst själv. Det blir viktigare för dig att välja ett bolag som kan ge dig en hög avkastning över tiden. Det allmänna pensionssystemet är inte längre en ekonomisk garant för din framtida inkomst. De flesta får sannolikt en pension som motsvarar ungefär hälften av sin lön den vägen. Samtidigt går tjänstepensionerna från att vara förmånsbestämda till att vara premiebestämda. Med förmånsbestämd menas att du vet hur mycket du kommer att få i pension, oftast som ett visst procenttal av slutlönen. Premiebestämd innebär att en viss premie betalas varje månad till din pension. Du vet inte hur stor pensionen slutligen blir, utan det avgörs utifrån hur pengarna förvaltas. Därför är det extra viktigt att pengarna placeras i ett bolag som kan ge en hög avkastning över tiden. Den framtida pensionsnivån påverkas bland annat av hur många år du arbetar, den ekonomiska tillväxten samt de val du gjort för exempelvis din premiepension. Det innebär att större ansvar flyttas över på dig som individ för att bygga upp din ekonomiska ställning som pensionär. De flesta har genom sin anställning en tjänstepension med möjlighet att själv påverka hur en del av den ska placeras. Här är Skandia Liv ett alternativ. Du kan även påverka nivån på din framtida pension genom att komplettera med ett eget pensionssparande hos oss. Din pension består av tre delar: Pension genom eget sparande Eget pensionssparande är viktigare än många tror eftersom den statliga pensionen och pensionen via arbetsgivaren sannolikt inte kommer att räcka till. Du bestämmer själv när du vill börja och hur mycket du vill spara. Pension via arbetsgivaren Nästan alla har en tjänstepension via sin arbetsgivare. Pensionen kan se olika ut beroende på vilket kollektivavtal du tillhör. De flesta avtalsområden innebär att du själv kan välja hur hela eller delar av tjänstepensionen ska förvaltas. Pension från staten Inkomstpensionen är grunden i den allmänna pensionen du får från staten. Du får också en del från staten som kallas premiepension. Den delen kan du påverka genom att välja fonder som pengarna ska förvaltas i.

10 Skandia Livs verksamhet ör ditt liv try are det är enkelt Vår idé är att göra det enkelt för dig att planera din ekonomi så att du upplever ekonomisk trygghet genom hela livet. Genom att kombinera försäkring, sparande och rådgivning vill vi skapa en långsiktig relation. Det är enkelt att vara kund i Skandia Liv. Genom hela livet kan du vända dig till oss och få tillgång till våra försäkringslösningar, vår kunskap och vår globala förvaltning. Att spara hos oss kräver inga specialkunskaper. Det vi erbjuder dig är en kombination av sparande, försäkring och rådgivning. ett sparande som passar alla Oavsett om du vill spara för att få lite mer över till livets goda i framtiden, eller för att förbereda dig för tiden efter arbetslivet, har vi en lösning för dig. Du kan välja våra pensions- eller kapitalförsäkringar och du väljer själv hur du vill spara, månadsvis eller genom att betala in ett engångsbelopp. Genom att spara i en kapitalförsäkring kan du, utöver att förstärka din pension, spara till barn och barnbarn. Med hjälp av denna sparform kan pengar betalas ut till valfri förmånstagare redan under din livstid. Möjligheten till valfri förmånstagare finns alltså i en kapitalförsäkring men inte i en pensionsförsäkring. Skandia Livs Gåvoförsäkring kan du enkelt teckna via webben. Gåvoförsäkringen passar bra om du vill ge bort pengar till barn eller barnbarn och samtidigt ha full kontroll över när pengarna får användas. try het för di och dina nära Skulle något oväntat hända är det viktigt att du har ett skydd. Som kund i Skandia Liv får du tillgång till försäkringslösningar som ger dig och dina nära skydd vid dödsfall, sjukdom och olycksfall. Vår långa erfarenhet har lärt oss att kombinationen av sparande och försäkringar oftast är den bästa lösningen. Du kan bland annat teckna efterlevandeskydd som utbetalas till familjen om du skulle avlida. Du kan även välja premiebefrielse som innebär att vi kan betala premien till ditt sparande under tiden du är sjuk. dina barns try het Skandia Livs barnförsäkring gäller under både graviditet och barnets uppväxt. Du börjar med Barn På Gång, som är en försäkring som ger både mamman och barnet skydd under graviditeten. När ditt barn är fött kan du teckna vår barnförsäkring, en av marknadens mest omfattande barnförsäkringar. Den gäller ända fram till 30 års ålder. Om barnet som vuxen inte kan arbeta heltid på grund av olycksfall eller sjukdom, kan ersättning utbetalas för inkomstbortfall. Du kan även välja att få tillgång till Dygnet Runt Sköterska. Barn har ofta ett sämre försäkringsskydd än vuxna och kommunernas försäkringar gäller oftast enbart olycksfall och inte sjukdom. I vissa kommuner gäller försäkringarna inte på fritiden. Vår barnförsäkring gäller både vid sjukdom och vid olycksfall, dygnet runt. du är i centrum Nöjd-Kund-Index För Skandia Liv är det viktigt att du som kund är nöjd med det vi gör. Vårt sätt att se till att vi inte tappar det perspektivet är Nöjd-Kund-Index, en mätning vi gör kvartalsvis med en femgradig skala. Vi mäter vad våra kunder tycker om oss som bolag, våra erbjudanden, hur vi informerar, vår rådgivning och kundservice. Tabellen över Nöjd-Kund-Index visar ett genomsnitt av dessa olika delar. Skandia Liv arbetar kontinuerligt utifrån resultatet för att tillmötesgå de behov och önskemål som finns. Vårt mål är att nå ett index på 3,8 under ,5 4,0 3,5 3,0 Nöjd-Kund-Index 2,5 2, kv 4 kv 1 kv 2 kv 3 kv 4 kv 1 kv kv kv 4 Målvärde 2008

11 Skandia Livs verksamhet ör företa et till en attraktivare arbets ivare Skandias tjänstepensionsprogram ger de anställda en kompletterande pension utöver den allmänna pensionen från staten. Vi kan också erbjuda verktyg för att förebygga ohälsa bland de anställda. Det är attraktiva förmåner som hjälper dig att rekrytera och behålla de bästa medarbetarna. ör ditt företa till en attraktivare arbets ivare För att du som arbetsgivare ska kunna rekrytera och behålla de bästa medarbetarna blir ett konkurrenskraftigt tjänstepensionserbjudande allt viktigare. Skandia är marknadsledande inom tjänstepension och har lösningar som möter dina och medarbetarnas krav. Vi har också riskförsäkringar, som till exempel kompanjons- och nyckelmannaförsäkringar samt hälso- och sjukförsäkringar. De är viktiga komplement för ditt företag. samarbete med Uppsala universitet alla är vinnare Friskare medarbetare, lägre försäkringspremier och bättre samhällsekonomi vad skulle du säga om en försäkringslösning där alla är vinnare? Skandia Liv har utvecklat ett unikt samarbete med forskare på Uppsala universitet som kan ge just det här. Det ger oss möjlighet att ge företag och organisationer olika premier utifrån antalet sjukskrivna, och det ger dig och ditt företag verktyg för att få friskare medarbetare. Vinsterna med det är inte bara möjlighet till lägre premier, det bidrar även till nöjdare medarbetare. vårt tjänstepensionspro ram Skandia och Skandia Liv har ett gemensamt tjänstepensionsprogram. Det vänder sig både till företag som inte omfattas av kollektivavtal och till företag med kollektivavtal som vill ge sina anställda möjlighet till alternativ ITP, så kallade tiotaggarlösningar. Vi kan erbjuda allt från en komplett pensionsplan för hela företaget till lösningar för enskilda medarbetare. Grunden är ålderspension, efterlevandepension och sjukförsäkring. Genom vårt tjänstepensionsprogram kan dina anställda välja mellan traditionell livförvaltning och fondförvaltning eller en kombination av båda, allt beroende på vilket upplägg du som arbetsgivare väljer. Arbetsmarknadens parter har förhandlat fram en ny ITP-plan. Vi kvalificerade oss i början av februari 2007 som valbart alternativ. Den nya planen gäller för unga men den befintliga planen för alternativ ITP kommer att leva kvar under lång tid framöver. För Skandia Liv innebär det att inbetalningar till befintliga tiotaggarlösningar kan fortsätta och nya tiotaggare kan tillkomma i planen för de företag som har alternativ ITP idag. Marie Fridström, Stadium: Vi inom Stadium har en frisknärvaro på tjänstemannasidan på dryga 98 procent säger Marie Fridström, personaldirektör på Stadium. Vi arbetar mycket för att våra medarbetare ska må bra och det har gett resultat. Eftersom vi har så få sjukskrivna får vi fördelar i vår försäkringslösning, eftersom Skandia tar en mindre risk.

12 Skandia Livs verksamhet ditt företa är i centrum Nöjd-Företa s-index Det är viktigt för oss att du som företagskund är nöjd med det vi erbjuder. Vårt sätt att se till att vi inte tappar det perspektivet är Nöjd-Företags-Index, en mätning vi gör kvartalsvis med en femgradig skala tillsammans med Skandia. Vi mäter vad våra kunder tycker om oss som bolag, våra produkter och tjänster, administration och information samt kontakten med våra rådgivare. 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 Nöjd-Företags-Index 2, kv 4 kv 1 kv 2 kv 3 kv 4 kv 1 kv kv kv 4 Målvärde 2008 Tabellen över Nöjd-Företags-Index visar ett genomsnitt av dessa olika delar. Vi arbetar kontinuerligt utifrån resultatet för att tillmötesgå de behov och önskemål som finns. Undersökningen visar att våra företagskunder önskar mer flexibla administrativa lösningar och en mer lättförståelig information. Vårt mål är att nå ett index på 4,0 under erbjudande till kommuner och landstin Kommunernas och landstingens behov av och hjälp med förvaltning av sina medarbetares pensioner ökar ständigt. Vi har utvecklat marknadens modernaste administrationssystem för kommuner, landsting och kommunala bolag. Som ett av Sveriges största och mest finansiellt starka livbolag har vi tagits emot mycket positivt. Administration är en mycket viktig del i erbjudandet och därför har vi en specialutbildad kundserviceenhet. Under 2006 tecknade vi våra första kontrakt med två kommuner i Uppsala län. Östhammars kommun - därför valde vi Skandia Liv: Vi gjorde en upphandling av pensionsadministration under hösten och Skandia Liv var det bolag som svarade bäst säger Per Engström, ekonomichef på Östhammars kommun. När vi gör upphandlingar ställer vi väldigt höga krav. Skandia Liv uppfyllde alla kraven, men det som fällde avgörandet var att de hade det bästa priset. Det vi har sett hittills visar att Skandia Liv har byggt upp ett modernt och bra system för att hantera pensionerna, det modernaste som finns på marknaden. Det kommer att göra administrationen mycket enklare för våra handläggare. 10

13 Skandia Livs verksamhet prioriterade områden 2007 nya marknader för tjänstemän Den nya ITP-planen träder i kraft 1 juli 2007 och upphandlingen av tjänstepension för privatanställda tjänstemän är nu avslutad. Skandia Liv har utsetts till ett av de valbara bolagen och lanserar ett helt nytt produkterbjudande, GarantiPension Plus, för kollektiva tjänstepensionsavtal. GarantiPension Plus kombinerar den traditionella livförsäkringens garanti med möjligheten till högre avkastning genom större placering i aktier. Hur stor del av premierna som placeras i aktier anpassas automatiskt till hur lång tid det är kvar tills pengarna ska betalas ut. Dessutom ökar den garanterade andelen av pensionskapitalet successivt från 55 år. Enligt den nya ITP-planen ska minst 50 procent av den försäkrades premier placeras i en traditionell pensionsförsäkring. marknaden för kommuner och landstin Marknaden för kommuner, landsting och kommunala bolag har idag cirka 1,1 miljoner anställda. Den är Sveriges största tjänstepensionsmarknad och är helt konkurrensutsatt. Med vår kunskap och erfarenhet kan vi utveckla administration och försäkringar för framtidens pensioner inom kommun- och landstingssektorn och vi har stora förhoppningar om att vinna flera upphandlingar under 2007 och framåt. medarbetare i fokus Skandia Liv är ett kunskapsföretag där medarbetarnas engagemang, kompetens och prestationer är avgörande för företagets framgång. Varje år genomförs en medarbetarundersökning, Insight. Vi fokuserar på tre områden: delaktighet, målkvalitet och ledarskap. Samtliga värden har stigit under året. Ett uppdragskontrakt med individuella mål upprättas för varje medarbetare och följs upp kvartalsvis. Detta syftar till att skapa tydlighet, förståelse och engagemang kring företagets mål och visioner. Under 2007 kommer Skandia Liv fokusera på området kultur och ledarskap för chefer och medarbetare. % Insight Målvärde nyutvecklin av erbjudanden Under året kunde vi erbjuda en vidareutveckling av kapitalpension, en ny familjepension samt för företagsmarknaden en avgångspension med ny återbäringsmodell och ett lägre pris. Kapitalpension kan efter ett stopp från regeringen inte längre nytecknas. Skandia Liv vill vara tongivande i branschen med tydliga produkter och tjänster som upplevs prisvärda och vi arbetar kontinuerligt med att förbättra våra kunderbjudanden. ännu bättre kommunikation och service Målsättningen är att du som kund ska uppleva oss som enkla och tydliga. Därför kommer vårt arbete med att förenkla vårt språk att fortsätta. Vi vill också bredda och utveckla våra erbjudanden och tjänster på Internet. Fler söker sig dit för att hitta information om pensioner och försäkringar. Du hittar Skandia Försäkring och Banks gemensamma hemsida på avtalen med moderbola et Skandia Vissa verksamheter som kundservice, marknadsföring och försäljning samt en del stabsfunktioner bedrivs gemensamt för hela Skandia. Syftet är att göra det enklare för våra kunder samt att uppnå intäkts- och kostnadssynergier. Samarbetet regleras genom ett ramavtal och mer detaljerade uppdragsavtal. Avtalen följs upp löpande så att servicenivåer och kvalitet håller överenskommen nivå. Kostnaderna följs upp enligt samma princip. utmanin ar Skandia Liv står inför ett antal utmaningar. Med vår starka solvens och höga kompetens är förutsättningarna goda att hantera utmaningarna. Det krävs dock ett starkt engagemang i frågorna framöver. Skandia Livs kärnaffär, tjänstepension, är utsatt för en stark konkurrens och den så kallade kryssvalsmarknaden, där Skandiabolagen varit svaga, blir allt viktigare. Med bortfallet av kapitalpensionen ställs affären på privatsidan inför en helt förändrad spelplan. Det finns slutligen en osäkerhet om statens regelverk på sikt kommer att ändras för provisionsbetalningar till försäkringsförmedlare. Sist men inte minst måste vi hitta det enkla sättet att förklara våra produkter. 0 Delaktighet Ledarskap Målkvalitet 11

14 Skandia Livs verksamhet od utvecklin på lån sikt för ditt sparande År 2006 blev ännu ett bra år för dig som sparar i Skandia Liv. Efter en stark värdetillväxt kunde återbäringsräntan höjas under hösten. Med en av branschens bästa finansiella ställningar har vi goda förutsättningar att även fortsättningsvis kunna ge dig en bra utveckling på ditt sparande. Under 2006 ökade Skandia Livs totala tillgångar till 293 miljarder kronor. Ökningen beror bland annat på ett bra utfall för kapitalförvaltningen. Skandia Livs totalavkastning på placeringstillgångarna uppgick till 9,3 procent, något som också återspeglas i återbäringsräntan som vi kunnat höja under året. totalavkastnin och återbärin sränta Totalavkastningen fördelas till din försäkring genom återbäringsräntan. Återbäringsräntan och totalavkastningen följer varandra väl, men det går inte att sätta likhetstecken mellan dem. För att du ska slippa tvära kast utjämnas återbäringsräntan över tiden. Utbetalningarna blir mer stabila, både under goda år och dåliga år och svängningarna på de finansiella marknaderna blir mindre kännbara för dig som kund. Det är särskilt viktigt ju närmare pensionen du är. Återbäringsräntan har justerats några gånger under 2006, i november höjdes den till 7 procent. I februari 2007 höjdes den ytterligare till 9 procent. Historiskt har Skandia Liv haft en hög återbäringsränta och genomsnittet för de senaste 15 åren har varit 8,5 procent. % Totalavkastning och återbäringsränta kollektiv konsoliderin s rad Den kollektiva konsolideringsgraden visar förhållandet mellan värdet av Skandia Livs tillgångar och värdet av kundernas samlade försäkringskapital. Försäkringskapitalet är det totala värdet av alla kunders sparande, både garanterade värden och överskott. Det viktigaste verktyget för att balansera förhållandet mellan tillgångar och försäkringskapital är återbäringsräntan. När det är balans mellan tillgångar och försäkringskapital är den kollektiva konsolideringsgraden 100 procent. Målet är att den ska vara 105 procent, men den får variera mellan 95 och 115 procent. Under 2006 ökade Skandia Livs kollektiva konsolidering från 109 procent till 112 procent. Vid mycket kraftiga upp- och nedgångar på de finansiella marknaderna måste Skandia Liv ta till mer direkta åtgärder än justering av återbäringsräntan. Skulle bolagets tillgångar bli mycket större än värdet i försäkringarna, höjs försäkringskapitalen som en engångsåtgärd (allokering vid 115 procent). Om värdet på tillgångarna däremot blir mycket lägre än värdet på försäkringarna, sänks försäkringskapitalen som en engångsåtgärd (reallokering vid 95 procent). Sådana åtgärder inträffar mycket sällan eftersom vi balanserar svängningarna med återbäringsräntan. Avkastningen på Skandia Livs tillgångar fördelas till din försäkring med återbäringsräntan. Räntan justeras regelbundet och utjämnas över tiden för att stora svängningar på de finansiella marknaderna ska bli mindre kännbara för dig som kund Totalavkastning Genomsnittlig återbäringsränta 12

15 Skandia Livs verksamhet en av branschens hö sta solvens rader Solvensgraden visar förhållandet mellan värdet av Skandia Livs tillgångar och det samlade värdet av de försäkringsbelopp som vi garanterat våra kunder. Måttet visar hur väl ett bolag kan stå för vad det lovat. Vår höga solvens är en av våra styrkor jämfört med våra konkurrenter. Den gör att vi har frihet att välja lite högre risk i våra placeringar och placera mer i exempelvis aktier som över tiden normalt ger en bättre avkastning än obligationer. Den goda solvensen ger oss också större uthållighet för nedgångar på de finansiella marknaderna, något som ger dig större chans till hög avkastning. 69 kronor extra för varje aranterad hundralapp Det finns ett krav på lägsta solvens för alla livbolag som innebär att värdet på bolagets tillgångar måste vara drygt 4 procent högre än värdet av de försäkringsbelopp som bolaget garanterat sina kunder. Under 2006 ökade Skandia Livs solvensgrad till 169 procent. Det är en av de högsta bland livbolagen i Sverige. I princip betyder det att för varje garanterad hundralapp i Skandia Liv finns det 69 kronor extra. Det är tryggt. trafikljusmodellen Finansinspektionen införde 2006 en modell för tillsyn av livförsäkringsbolagen, trafikljusmodellen. Syftet är att tidigt identifiera bolag som kan få problem att uppfylla sina garantier om aktiekurser, fastighetspriser eller räntor förändras kraftigt. Modellen utgår från hur stor risken är att ett bolag inte kan uppfylla det de garanterat dig som kund. Om ett bolag inte uppfyller kraven görs en fördjupad granskning som kan resultera i att bolaget antingen måste skjuta till kapital eller sänka risknivån, det vill säga sälja aktier och köpa obligationer. Under året har modellen kompletterats. Under 2007 kommer den också att ta hänsyn till bolagets försäkringsrisker och driftskostnadsrisker. Det handlar främst om risken att försäkringsutfallet blir ett annat än förväntat, exempelvis att utbetalningarna ökar kraftigt till följd av sjukdom eller dödsfall eller att livslängden ökar påtagligt så att värdet av pensionsutbetalningarna blir större än bolagets tillgångar. För Skandia Liv är denna risk mycket liten, tack vare vår höga solvensgrad. För oss medför därför inte trafikljusmodellen några begränsningar i hur vi kan investera, vilket är bra för dig som kund. Det stärker också vår position på marknaden som ett av de finansiellt starkaste bolagen. Kollektiv konsolideringsgrad vid överkonsolidering Kollektivt konsolideringskapital Kollektiv konsolidering Skandia Livs solvensgrad Solvensgrad, % 169 Preliminärt fördelade överskott Minimisolvens Solvenskapital Tillgångar i sparrörelsen Garanterade värden Totalt försäkringskapital Totala placeringstillgångar Försäkringstekniska avsättningar 0 Den kollektiva konsolideringsgraden avser den del i Skandia Livs verksamhet som omfattar försäkringar med sparande. Den visar förhållandet mellan tillgångarna i sparrörelsen och summan av det garanterade värdet och överskottet i sparrörelsen. Solvensgraden visar förhållandet mellan de totala placeringstillgångarna och de försäkringstekniska avsättningarna. Minimisolvensen anger den minsta tillåtna marginalen. 13

16 Skandia Livs verksamhet bästa möjli a avkastnin på ditt sparande Ditt uppdrag till oss är tydligt, att skapa en stabil och långsiktigt hög avkastning på dina pengar. Det gör vi genom en effektiv kapitalförvaltning som investerar i olika typer av tillgångar. Högsta möjliga avkastning till lägsta möjliga risk är ledstjärnan. Skandia Liv förvaltar 293 miljarder kronor för kundernas räkning. Målet med kapitalförvaltningen är att ge en hög men samtidigt stabil avkastning över tiden. Tack vare vår finansiella styrka har Skandia Liv goda förutsättningar att även i fortsättningen kunna ge dig avkastning i toppklass. lån sikti analys Den långsiktiga analysen är grunden för allt arbete inom Skandia Livs kapitalförvaltning. Den innehåller bedömningar av hur olika tillgångar är värderade på de finansiella marknaderna. All kapitalförvaltning handlar om att göra bedömningar om framtiden. Vi kan inte säkert veta vad som kommer att hända i framtiden. Därför är det oerhört viktigt med en god avvägning mellan förväntad avkastning och risk. Vi vet att det är viktigt att sprida riskerna och inte lägga alla ägg i samma korg. Analysen avgör hur kapitalet ska fördelas mellan till exempel räntebärande värdepapper, aktier, fastigheter och andra investeringar. Vi investerar inte bara i olika tillgångar utan också i flera olika länder och marknader för att få kapitalet att växa så mycket som möjligt till en begränsad risk. aranti och hö avkastnin Skandia Liv följer kontinuerligt risknivån på placeringarna. Vi ändrar fördelningen mellan tillgångarna om förutsättningarna ändras, till exempel om risken blir för hög i förhållande till den förväntade avkastningen. Vårt sätt att arbeta med placeringar påminner om hur en avancerad blandfond kan se ut. Den viktiga skillnaden är att vår förvaltning har lägre kapitalförvaltningskostnader och att vi dessutom ger ett garanterat försäkringsbelopp vid utbetalning. de främsta förvaltarna När vi fastställt hur tillgångarna ska investeras gäller det att hitta duktiga förvaltare och att välja den kombination av förvaltare, externa och interna, som ger det bästa resultatet. Principen är att vi förvaltar tillgångar internt när vi bedömer att vi kan lyckas bättre än någon extern förvaltare. Vi anser att vi inte själva kan ha bäst kunskap om alla värdepapper på världens alla marknader. Därför låter vi de som har de bästa förutsättningarna att skapa en hög avkastning sköta förvaltningen. Vi ser till att Skandia Liv är en professionell beställare av förvaltningstjänster. vår förvaltnin smodell För att vara en bra beställare krävs en stark förvaltningskompetens och förståelse för hur de finansiella marknaderna fungerar. Det har Skandia Liv. Det är alltid Skandia Liv som styr förvaltningen, sätter upp mål och anger ramarna för förvaltarnas risktagande. Vi följer hela tiden upp och utvärderar resultaten och ser om det finns anledning att göra förändringar. Vår förvaltningsmodell ger oss stor flexibilitet eftersom vi snabbt kan ändra inriktning, något som vi anser ger bättre avkastning över tiden. I dagsläget förvaltar vi större delen av aktierna i svenska börsföretag själva. Utländska aktier och obligationer förvaltas däremot huvudsakligen externt. Sammanlagt anlitar Skandia Liv över 50 externa förvaltare. Några av dessa är AIG, Barclays, DnB NOR, Goldman Sachs, Nomura, Northern Trust och T Rowe Price. Skandia Livs fastighetsbolag Diligentia har byggt upp en egen organisation för långsiktig fastighetsförvaltning medan investeringar i onoterade bolag främst sker via riskkapitalfonder. 14

17 Skandia Livs verksamhet lån sikti het Långsiktighet är ett nyckelord i vår förvaltning. Skandia Liv har mycket långa åtaganden gentemot våra kunder, i vissa fall upp mot 50 år eller mer. Detta ger en mycket lång placeringshorisont, vilket vi använder som en tillgång. Med en lång placeringshorisont kan vi investera i tillgångar som inte är likvida och på det sättet höja avkastningen, till exempel i direktägda fastigheter genom vårt fastighetsbolag Diligentia och i onoterade aktier. avkastnin i toppklass Den goda utvecklingen i Skandia Liv har fortsatt under Totalavkastningen på placeringstillgångarna uppgick till 9,3 procent vid årets slut. Vår totalavkastning ger oss en tätposition bland de svenska livbolagen. SEK Totalavkastning jämfört med inflation Totalavkastning Inflation Diagrammet visar värdeutvecklingen av 100 kronor under de senaste 15 åren. Värdet växer med Skandia Livs totalavkastning på placeringstillgångarna jämfört med en värdeutveckling motsvarande inflationen Fördelning mellan Skandia Livs tillgångsslag (per 31 december 2006) Pacific aktier 3,8% Emerging markets aktier 1,3% Europeiska aktier 9,5% Svenska nominella obligationer 27,3% Nordamerikanska aktier 12,2% USD nominella obligationer 3,5% Svenska aktier 15,4% EUR nominella obligationer 5,2% Onoterade aktier 1,6% Realobligationer 9,2% Fastigheter 9,5% Alternativa investeringar 1,5% Riskspridning är viktigt. Skandia Livs tillgångar är fördelade mellan olika tillgångsslag och vi investerar i en mängd olika länder och marknader för att få så hög avkastning som möjligt till en begränsad risk. 15

18 Skandia Livs styrnin 16

19 styrelsens sammansättnin och dess arbete bola sstämman Bolagsstämman är Skandia Livs högsta beslutande organ. Vid den ordinarie bolagsstämman fastställs resultat- och balansräkningar, väljs flertalet av ledamöterna i styrelsen och flertalet revisorer samt beslutas om arvoden till styrelseledamöter och revisorer. Stämman fastställer att rörelseresultatet ska överföras till eller tas ur konsolideringsfonden (en fondering av försäkringstagarnas överskottsmedel som är bolagets egna kapital, det vill säga riskkapital). Beslutanderätten hos stämman ligger hos Skandia som är Skandia Livs ende aktieägare. styrelsens ansvar Styrelsen är ansvarig för bolagets organisation och förvaltning. Styrelsen lägger fast Skandia Livs strategiska inriktning, utser verkställande direktör och fastställer policies, riktlinjer och instruktioner. Styrelsen ska se till att det finns lämpliga interna regelverk för riskhantering och riskkontroll. Styrelsen har i anslutning till affärsstrategin genomfört en riskanalys. Till styrelsens uppgifter hör att se till att det finns en tillfredsställande kontroll över bokföring och medelsförvaltning. Styrelsen följer löpande Skandia Livs verksamhet, ekonomiska resultat och kapitalförvaltning. Styrelsen hanterar även frågor om riktlinjer för förmåner till anställda i Skandia Liv och dess dotterbolag. Styrelsen beslutar om lön och andra förmåner till vd och chefen för internrevisionen i Skandia Liv. Styrelsens vida beslutanderätt inskränks av bolagsstämmans ensamrätt i vissa frågor och möjlighet att besluta i andra frågor. Besluten får inte innebära att värden förs från Skandia Liv utan att det finns rent affärsmässiga skäl för Skandia Liv. Skandia Livs moderbolag och bolagsstämman i Skandia Liv har beslutat om en instruktion för Skandia Liv. I instruktionen markeras bolagets särskilda ställning på flera viktiga punkter. Den anger också att driften av kundnära verksamheter bör skötas i en för Sverigeverksamheten gemensam funktion i Skandia i den utsträckning styrelserna i Skandia och Skandia Liv bedömer det möjligt. Styrelsen beslutar om affärsplan. Affärsplanen tas fram enligt en bestämd process som innebär att beslutet om plan föregås av samråd mellan Skandia Liv och Skandia. Skandia Livs affärsplan är koordinerad med och ryms inom den större affärsplanen för division Nordic. styrelsens sammansättnin Enligt lag ska mer än hälften av ledamöterna i en styrelse i ett ej vinstutdelande försäkringsbolag vara oberoende. Med oberoende ledamot avses en person som varken är anställd i bolaget, anställd eller styrelseledamot i företag som ingår i samma koncern som bolaget eller i en företagsgrupp av motsvarande slag. Skandia Livs styrelse består för närvarande av nio ledamöter, varav fem inklusive ordföranden är oberoende. En ledamot saknar koppling till moderbolaget men anses som ej oberoende eftersom han är styrelseledamot i ett av Skandia Livs helägda dotterbolag. Sex av styrelsens ledamöter, inklusive ordföranden, är valda av bolagsstämman. En ledamot är utsedd av en särskild kommitté med uppdrag att representera försäkringstagarna. I styrelsen ingår dessutom två ledamöter som de fackliga organisationerna utser enligt lag. För Skandia Liv, och numera också övriga livbolag som inte får dela ut vinst, gäller en särskild regel för jäv vid styrelsesammanträden. Regeln innebär, att när avtal, tvister och dylikt mellan Skandia Liv och dess moderbolag behandlas i styrelsen, får en styrelseledamot med koppling till moderbolaget inte delta. Vd i Skandia Liv är regelmässigt adjungerad till styrelsens sammanträden. I sammanhanget bör det nämnas att vd är ledamot i ledningen för division Nordic där Skandia Liv operativt ingår. 17

20 Skandia Livs styrnin revisionsutskottet Styrelsens revisionsutskott följer kontinuerligt revisionsarbetet inom Skandia Liv och dess dotterbolag. Utskottet behandlar dessutom alla väsentliga redovisningsfrågor och finansiella rapporter. Utskottet är även ett forum för samverkan med och mellan den interna och externa revisionen. Utskottet verkar genom sitt arbete för att säkerställa en god intern kontroll i bolaget och därmed en ordning som är väl förenlig med Finansinspektionens allmänna råd om styrning och kontroll av finansiella företag. Internrevisionen och enheten för Riskstyrning och riskkontroll är instrument i detta arbete. Utskottet bereder även styrelsefrågor som rör transaktioner mellan Skandia Liv och dess moderbolag. Förutom de externa revisorerna och internrevisionschefen är såväl bolagets ekonomichef som vd regelmässigt närvarande vid utskottets sammanträden. Samtliga ledamöter är oberoende. placerin sutskottet Styrelsens placeringsutskott följer utvecklingen och förvaltningen av Skandia Livs placeringstillgångar och granskar att förvaltningen sker i enlighet med styrelsens placeringsriktlinjer. Riktlinjerna anger ramarna för hur Skandia Livs tillgångar ska placeras, hur risker inom placeringsverksamheten ska mätas, begränsas och kontrolleras samt hur resultatet i förvaltningen ska rapporteras. Placeringsutskottet beslutar om övergripande fördelning av tillgångsslag och förbereder styrelsebeslut i placeringsfrågor. Vd ingår i placeringsutskottet. Utskottets arbetsordning anger att en majoritet av utskottets ledamöter ska vara oberoende. försäkrin sta arkommitté Försäkringstagarkommittén utser försäkringstagarledamot i styrelsen och består av Gunnar Holmgren (ordförande), Gunilla Berg och Bengt Rydén. ordförandens roll Ordföranden leder arbetet i styrelsen och följer, genom kontinuerliga kontakter med vd, bolagets löpande utveckling och frågor av mer strategisk karaktär. Ordföranden företräder bolaget utåt. Ordföranden har även kontinuerliga kontakter med styrelsen för Skandia Livs moderbolag. styrelsens arbete under 2006 Skandia Livs styrelse har under 2006 haft tio sammanträden. Utöver löpande ärenden och beslut om riktlinjer för verksamheten och övergripande affärsplan har styrelsen fortsatt att analysera frågan om strukturen för ägandet av Skandia Liv mot bakgrund av Försäkringsföretagsutredningens förslag. Styrelsen har bland annat beslutat om en avveckling av affären i Finland, om en ny struktur för affären i Danmark och om riktlinjer för arbetet med nya principer för Skandiabolagens gemensamma tjänstepensionsaffär i Sverige. Styrelsen har också antagit nya placeringsriktlinjer och har i samband med ett strategiseminarium utvärderat det egna arbetet genom ett enkätförfarande. rapport om bola sstyrnin Styrelsens rapport om styrning av Skandia Liv enligt Svensk kod för bolagsstyrning finns på Skandia Livs hemsida I bolagsstyrningsrapporten ingår en beskrivning av hur den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen är organiserad. Rapporten har inte granskats av revisorerna. intern kontroll avseende den finansiella rapporterin en Skandia Livs arbete med den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen har utgått från den internationellt allmänt använda så kallade COSO-modellen 1). Redogörelsen i det följande utgår från de begrepp och processer som finns i den modellen. 1) COSO-modellen är framtagen av en amerikansk oberoende organisation, Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), och beskriver den interna styrningens och kontrollens olika beståndsdelar. 18

Corporate Responsibility redovisning 2012

Corporate Responsibility redovisning 2012 ängre Corporate Responsibility redovisning 2012 Kortsiktighetens fiende 1 Koncernchef och CR-chefen har ordet 2 Det här är Skandia 4 CR-strategi 6 Samhälle 8 Kunder 16 Medarbetare 26 Partners 32 Miljö

Läs mer

privat livförsäkrin i Skandia Liv

privat livförsäkrin i Skandia Liv TRYGGHET PENSIONER SPARA & PLACERA PRIVATVÅRD BANKTJÄNSTER FINANSIELLA TJÄNSTER privat livförsäkrin i Skandia Liv innehåll livförsäkringar är viktiga 3 bra att veta innan du väljer försäkring 4 närmare

Läs mer

tjänstepension i Skandia Förköpsinformation

tjänstepension i Skandia Förköpsinformation TRYGGHET PENSIONER SPARA & PLACERA PRIVATVÅRD BANKTJÄNSTER FINANSIELLA TJÄNSTER tjänstepension i Skandia Förköpsinformation innehåll Försäkrin savtalet... 4 Premien och försäkrin ens värde... 5 Försäkrin

Läs mer

KÅPAN PENSIONER. Information om din pensionsförsäkring. ...värd att spara. Kåpan och din pensionsförsäkring sid 2 3

KÅPAN PENSIONER. Information om din pensionsförsäkring. ...värd att spara. Kåpan och din pensionsförsäkring sid 2 3 KÅPAN PENSIONER Information om din pensionsförsäkring...värd att spara Kåpan och din pensionsförsäkring sid 2 3 Innehållet i din försäkring sid 4 5 Återbetalningsskydd och arvsvinst sid 6 7 Kapitalförvaltning

Läs mer

Så placerar vi dina pengar

Så placerar vi dina pengar KYRKANSPENSIONSKASSA.SE RESULTAT 2013 ATT FÖRVALTA PENSIONS PENGAR ÄR ETT STORT FÖRTROENDE DAG KLACKENBERG, NY STYRELSEORDFÖRANDE Så placerar vi dina pengar ALLT OM DIN TJÄNSTEPENSION SÅ GÅR DU I PENSION

Läs mer

Avanza bank Årsredovisning 2008

Avanza bank Årsredovisning 2008 008 Avanza bank Årsredovisning 2008 Året i korthet Rörelseintäkterna minskade med 9 (+22) procent till 509 (557) MSEK. Rörelseresultatet minskade till 239 (307) MSEK. Resultat per aktie minskade till 6,78

Läs mer

för statligt anställda Årsredovisning

för statligt anställda Årsredovisning 1 för statligt anställda Årsredovisning 2011 2 Innehåll År 2011 i korthet 3 Några ord från verkställande direktören 4 Förvaltningsberättelse 5 Femårsöversikt 12 Resultaträkning 13 Balansräkning 14 Rapport

Läs mer

Årsredovisning 2013. Något nytt, schysst och annorlunda

Årsredovisning 2013. Något nytt, schysst och annorlunda Årsredovisning 2013 Något nytt, schysst och annorlunda B IKANO FÖRSÄKRING ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Året i korthet 2 Det här är Ikano Försäkring 3 VD-ord 4 Kunder och samarbetspartners 6

Läs mer

Årsredovisning 2013 Folksam ömsesidig sakförsäkring. Folksam

Årsredovisning 2013 Folksam ömsesidig sakförsäkring. Folksam Folksam Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Koncernen Resultaträkning 16 Rapport över totalresultat 16 Balansräkning 17 Rapport över förändringar i eget kapital 19 Kassaflödesanalys 20 Moderföretaget

Läs mer

Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104

Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104 Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104 1 FOREX BANK FOREX är Nordens marknadsledare på resevaluta. Sedan 2003 erbjuder vi också enkla banktjänster som inlåning, utlåning, betalningsförmedling,

Läs mer

Konsumentskyddet på finansmarknaden

Konsumentskyddet på finansmarknaden Konsumentskyddet på finansmarknaden 12 MAJ 2015 12 maj 2015 Dnr 15-6895 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 3 FI OCH KONSUMENTSKYDDET 4 Konsumenterna behöver skyddas 4 Flera steg för stärkt konsumentskydd 6 RÅDGIVNING

Läs mer

Innehåll. Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv...3. VD har ordet... 4. Trygg-Stiftelsen försäkrings tagarnas forum...6

Innehåll. Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv...3. VD har ordet... 4. Trygg-Stiftelsen försäkrings tagarnas forum...6 Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Årsredogörelse 2012 Innehåll Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv....3 VD har ordet..........................................................................................................................................

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2013. Tänk längre

Hållbarhetsredovisning 2013. Tänk längre Hållbarhetsredovisning 2013 Tänk längre Rik på idéer? Så bra. För den som är kund i Skandia har en unik chans att påverka. Skandia är nämligen ett ömsesidigt eller kundstyrt bolag. Det gör att vi kan satsa

Läs mer

Resultaträkning... 118 Balansräkning... 0 Eget kapital... 12 2 Kassaflödesanalys... 12 3 Noter... 12 4 Moderbolaget... 142 Revisionsberättelse...

Resultaträkning... 118 Balansräkning... 0 Eget kapital... 12 2 Kassaflödesanalys... 12 3 Noter... 12 4 Moderbolaget... 142 Revisionsberättelse... årsredovisnin 2004 Skandia är en internationell pionjär inom lång siktigt sparande och pensioner. Vi finns i 20 länder, överallt med samma idé. Vi vill ge våra kunder ekonomisk trygghet och handlingsfrihet.

Läs mer

Årsredovisning Volvofinans Bank AB

Årsredovisning Volvofinans Bank AB Årsredovisning Volvofinans Bank AB 6 VD har ordet 10 Nya produkter, innovationer och lanseringar 2013 13 Bilbanken 14 Produkter och tjänster för ett enkelt och bekymmersfritt bilägande 17 Personbil 18

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 2

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 2 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 2 F ö r s ä k r i n g s b r a n s c h e n s P e n s i O n s k a s s a F ö r r ä k e n s k a P s Å r e T 1 J a n U a r i 3 1 D e c e M b e r Innehåll v d k o m m e n t

Läs mer

Årsredovisning. Vi gör BilLivet enklare

Årsredovisning. Vi gör BilLivet enklare Årsredovisning 2009 Vi gör BilLivet enklare Mekonomen Årsredovisning 2009 Innehåll Innehåll 1 Året i korthet, nyckeltal 2 Koncernchefens ord 4 Mekonomens varumärke 6 Egna varumärken 8 Butikskoncept 10

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1998. Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB

ÅRSREDOVISNING 1998. Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB ÅRSREDOVISNING 1998 Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD-ord...4 Uppdrag/affärsidé...6 Historik...8 Verksamhet Koncernstruktur... 9 Affärsprocessen... 10 Långtidsbevakningskrediter...11

Läs mer

Årsredovisning 2008. Innehåll

Årsredovisning 2008. Innehåll Årsredovisning 2008 Ekonomisk information TradeDoubler (556575-7423) är ett svenskt bolag med säte i Stockholm. Bolaget lyder under svenska lagar och har som noterat bolag skyldighet att följa Nasdaq OMX

Läs mer

Årsredovisning. Den långsiktiga inriktningen på vårt uppdrag gör det naturligt för oss att vara en engagerad ägare.

Årsredovisning. Den långsiktiga inriktningen på vårt uppdrag gör det naturligt för oss att vara en engagerad ägare. 2012 Årsredovisning Den långsiktiga inriktningen på vårt uppdrag gör det naturligt för oss att vara en engagerad ägare. Första AP-fonden 2012 Innehåll kort om 1 Om Första AP-fonden 13 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Detta är Handelsbanken

Detta är Handelsbanken Årsredovisning 2013 Detta är Handelsbanken Handelsbanken är en fullsortimentsbank för både privat- och företagskunder. Banken har ett lands omfattande kontorsnät i Sverige, Storbritannien, Danmark, Finland,

Läs mer

INNEHÅLL. Länsförsäkringar Skaraborgs ordinarie bolagsstämma hålls torsdagen den 27 mars klockan 16.00 på Residenset Marieholm i Mariestad.

INNEHÅLL. Länsförsäkringar Skaraborgs ordinarie bolagsstämma hålls torsdagen den 27 mars klockan 16.00 på Residenset Marieholm i Mariestad. Årsredovisning 2013 INNEHÅLL Korta fakta om Länsförsäkringar Skaraborg 1 Vd-kommentar 2 Samverkan 4 Förvaltningsberättelse 7 - Väsentliga händelser under året 8 - Marknadsutveckling 8 - Resultat och ekonomisk

Läs mer

snävare fokus. på väg... Ökat produktfokus EBITDA steg 15% mobilt Vi äger mer egen infrastruktur Färre länder ökat fokus Aktien steg med 30%

snävare fokus. på väg... Ökat produktfokus EBITDA steg 15% mobilt Vi äger mer egen infrastruktur Färre länder ökat fokus Aktien steg med 30% Ökat produktfokus mer mobilt EBITDA steg 15% Vi äger mer egen infrastruktur Färre länder ökat fokus Aktien steg med 30% Högre avkastningskrav Nya produkter nya möjligheter renodling och snävare fokus.

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport innehåll 31 Ordförande har ordet 32 Bolagsstyrning 2014 32 Aktieägare 32 Bolagsstämma 33 Valberedning 33 Styrelse 35 Styrelsens ledamöter 38 VD och koncernledning 39 Riktlinjer för

Läs mer

Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv

Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Årsredogörelse 2013 Innehåll Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv... 3 VD har ordet....4 Trygg-Stiftelsen försäkringstagarnas forum....5 Nyckeltal

Läs mer

Förvaltningsberättelse... 1. Resultaträkning... 9. Balansräkning... 11. Rapport över förändring i eget kapital... 13. Kassaflödesanalys...

Förvaltningsberättelse... 1. Resultaträkning... 9. Balansräkning... 11. Rapport över förändring i eget kapital... 13. Kassaflödesanalys... Årsredovisning Fondförsäkrings AB SEB Trygg Liv 2013 Förvaltningsberättelse... 1 Resultaträkning... 9 Balansräkning... 11 Rapport över förändring i eget kapital... 13 Kassaflödesanalys... 14 Resultatanalys...

Läs mer

Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720).

Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720). Året i korthet 1 april 2010 31 mars 2011 Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720). Rörelseresultatet uppgick till 147 MSEK (67), motsvarande en ökning med 119 procent.

Läs mer

Innehåll. Viktiga händelser 1. Koncernöversikt 4. Förvaltningsberättelse 6 Femårsöversikt 11 Risk- och kapitalhantering 12

Innehåll. Viktiga händelser 1. Koncernöversikt 4. Förvaltningsberättelse 6 Femårsöversikt 11 Risk- och kapitalhantering 12 årsredovisning 2009 Innehåll Viktiga händelser 1 VD-ord 2 Koncernöversikt 4 Förvaltningsberättelse 6 Femårsöversikt 11 Risk- och kapitalhantering 12 Carnegie Art Award Carnegie Art Award instiftades 1998

Läs mer

Året i korthet. Q1 Intäkterna ökade med 61 procent jämfört med motsvarande period förra året

Året i korthet. Q1 Intäkterna ökade med 61 procent jämfört med motsvarande period förra året Årsredovisning 2012 Innehåll 1 Året i korthet 2 VD har ordet 4 Dedicare i korthet 5 Affärsidé, mål, utdelningspolicy och strategier 7 Verksamhetsbeskrivning 9 Affärsmodell 10 Marknaden 13 Organisation

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET FOND & FÖRSÄKRINGSGUIDEN

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET FOND & FÖRSÄKRINGSGUIDEN ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr.5 / November 2009 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS FOND & FÖRSÄKRINGSGUIDEN 4TIPS INVESTERA SMART & FOTO: MARTIN

Läs mer