Skandia Liv årsredovisnin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skandia Liv årsredovisnin"

Transkript

1 Skandia Liv årsredovisnin 2006

2 fakta om Skandia Liv Skandia Liv är Sveriges största livbolag. Vi är verksamma inom såväl privat- som tjänstepensionsområdet och förvaltar 293 miljarder kronor åt cirka 1,3 miljoner kunder. Skandia Liv är ett helägt dotterbolag till Skandia som sedan 2006 ingår i den Londonbaserade finanskoncernen Old Mutual. Skandia Liv ingår operativt i Skandias division Nordic som omfattar Skandias samtliga produktkategorier. Skandia Liv drivs enligt ömsesidiga principer, vilket innebär att det resultat som uppstår i bolagets verksamhet går till dig som kund. årets siffror i korthet Solvens rad Skandia Liv har en av livförsäkringsmarknadens högsta solvensgrader, som under året steg från 155 procent till 169 procent. Kollektiv konsoliderin s rad Den kollektiva konsolideringsgraden ökade under 2006 från 109 procent till 112 procent. Marknadsandel Skandia Liv behåller sin marknadsledande ställning inom både nyteckning och premieinkomst. Marknadsandelen avseende nyteckning uppgick till 25,1 (24,5) procent vid årets slut. % % Solvensgrad Kollektiv konsolideringsgrad Totalavkastnin Totalavkastningen på Skandia Livs placeringstillgångar uppgick till 9,3 (13,8) procent. Återbärin sränta Återbäringsräntan har justerats några gånger under 2006, i november höjdes den till 7 procent. I februari 2007 höjdes den ytterligare till 9 procent. Historiskt har Skandia Liv haft en hög återbäringsränta och genomsnittet för de senaste 15 åren har varit 8,5 procent SEB 2,6 (2,3)% Nordnet 3,3 (1,1)% Nordeakoncernen 3,4 (2,0)% Länsförsäkringar 13,4 (11,8)% Marknadsandelar Traditionell livförsäkring Swedbank 3,8 (1,5)% Övriga 2,7 (3,3)% Skandia Liv 25,1 (24,5)% Handelsbankskoncernen 12,8 (11,7)% Folksam 10,5 (15,3)% AMF Pension 15,6 (16,8)% Alecta 6,8 (9,7)%

3 innehåll Vd har ordet... 2 Skandia Livs verksamhet Trygghet i livets alla skeden... 4 Det prisvärda sparandet med garanti... 6 Ditt eget ansvar för pensionen ökar... 7 Gör ditt liv tryggare det är enkelt... 8 Gör företaget till en attraktivare arbetsgivare... 9 Prioriterade områden God utveckling på lång sikt för ditt sparande Bästa möjliga avkastning på ditt sparande Skandia Livs styrnin Styrelsens sammansättning och dess arbete Skandia Livs styrelse Skandia Livs ledning Styrning och uppföljning av risk och lönsamhet ekonomi Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition Femårsöversikt Totalavkastning Resultaträkning Resultatanalys Balansräkning Kassaflödesanalys Redovisningsprinciper Noter Fakta om placeringstillgångar Revisionsberättelse Ordlista Kontakt och information Rapport om bolagets styrning kan laddas ner från Skandia Livs hemsida,

4 vd har ordet: hö avkastnin och stark nytecknin bästa försäkrin sta are, Våra mätningar visar att Skandia Livs kunder och medarbetare ger bolaget allt högre betyg och det gläder mig. Det finns dock mycket vi kan göra bättre och det ska vi göra. År 2006 visar att vi är på rätt spår. Ett av bevisen är att vår andel av nyteckningen av traditionell livförsäkring ökade från 24,5 procent förra året till 25,1 procent. År 2007 har förutsättningar att bli bra det också. Traditionell livförsäkring är en mycket konkurrenskraftig sparform som ligger helt rätt i tiden. Den ger en ekonomisk garanti, möjlighet till hög avkastning och du behöver inte själv ägna tid åt hur pengarna ska placeras. En av våra stora utmaningar är att förklara hur bra den verkligen är. Idag finns det många sparformer att välja mellan. Det gör att många känner att de inte hinner med. Andra har ingen lust och några tycker att det är svårt att välja. Då är det tryggt och enkelt att ha en traditionell livförsäkring som bas i sitt pensionssparande. Skandia Liv blev 2006 en del av den internationella koncernen Old Mutual som har en mycket lång och bred erfarenhet av olika former av långsiktigt sparande. Bredden och kompetensen inom Skandiabolagen har på så sätt blivit ännu starkare, vilket Skandia Liv kan dra nytta av i sin verksamhet. Skandia Liv ingår i en division för de nordiska bolagen i koncernen, Division Nordic, där en nära samverkan ger en stark ställning på marknaden. Med hänsyn till Skandia Livs särskilda ställning finns en rad klara regelverk och rutiner för denna samverkan. try het på lån sikt Skandia Liv har lyckats ge dig en hög och stabil avkastning över tiden var totalavkastningen 9,3 procent vilket återigen placerar oss bland de allra bästa i livförsäkringsbranschen. Den goda utvecklingen gav oss under året möjlighet att höja återbäringsräntan till 7,0 procent. I februari 2007 höjdes den ytterligare till 9,0 procent. Ett av skälen till att vi ligger så bra till är vår goda solvens. Våra kunders tillgångar har vuxit så mycket att de idag är mer än 100 miljarder kronor högre än det vi har garanterat. För dig som kund innebär det att vi har möjlighet att förvalta dina pengar på bästa sätt. Vi kan placera mer i exempelvis aktier som över tiden normalt ger en bättre avkastning än obligationer. Men man ska samtidigt komma ihåg att de finansiella marknaderna inte alltid utvecklas positivt. fyra över ripande mål Det är viktigt att det går bra nu, men ännu viktigare för dig som kund är att det går bra på lång sikt. På Skandia Liv arbetar vi därför med fyra övergripande mål som tillsammans ska ge bästa möjliga resultat över tiden. Det första av målen innebär att vi vill vara marknadsledande och tongivande i branschen med produkter och tjänster som upplevs som prisvärda. Det andra är avkastning i toppklass. Målet är att Skandia Liv, sett över en treårsperiod, alltid ska vara bland de två bästa i branschen. Vi vill också erbjuda dig kundservice och administration av högsta kvalitet. Det är vårt tredje mål. Sist men inte minst vill vi vara en bra arbetsplats där medarbetarna trivs och känner delaktighet, engagemang och arbetsglädje. Det är en förutsättning för att vi ska lyckas. nya möjli heter och utmanin ar Under 2006 hände det ett par viktiga saker som påverkar vår verksamhet under kommande år. Det pågick en upphandling av tjänstepensionslösningar inom ramen för det nya ITP-avtalet. I februari 2007

5 vd har ordet avslutades upphandlingen och Skandia Liv har utsetts till ett av de valbara bolagen. Det innebär att över privatanställda tjänstemän ges möjlighet att ta del av vårt starka erbjudande. Vi har lanserat ett nytt produkterbjudande, som förenar säkerhet med möjlighet till högre avkastning. Under hösten tecknade vi kontrakt med våra första kommuner, Östhammar och Tierp. Med en av marknadens modernaste lösningar på det här området kommer vi att kunna ta stora kliv under Marknaden förändras och utmaningen för oss är att förändras med den. Den så kallade kryssvalsmarknaden blir allt viktigare, särskilt som distributionsform för unga. De nya upphandlingarna innebär möjligheter till ökad försäljning, men de innebär också en prispress som vi måste möta genom att ständigt bli effektivare. För att möta konkurrensen, inte minst från andra sparformer, måste vi också bli ännu tydligare med vad vi erbjuder, kommunicera bättre och göra det enklare för dig att ta del av våra produkter. bra förutsättnin ar inför 2007 Skandia Liv har under 2006 klarat sig mycket bra på en tuff och konkurrensutsatt marknad. Med nya affärer och produkter på plats, med en stark solvens och med engagerad personal som trivs kommer vi att kunna fortsätta att ge dig bra och prisvärda produkter. Vi tackar för det förtroende du visar oss genom att placera dina pengar i Skandia Liv. Det förtroendet ska vi göra allt för att leva upp till, nu och i framtiden. Bengt-Åke Fagerman, Verkställande direktör

6 Skandia Livs verksamhet try het i livets alla skeden Om framtiden vet vi ingenting säkert. I en värld i snabb förändring blir värdet av vårt erbjudande allt större. Försäkringslösningar är ofta komplexa, men vårt mål är att göra dem enkla för dig som kund. Långsiktigt sparande och ekonomisk trygghet i livets alla skeden är det som Skandia Liv erbjuder dig. vår affärsidé formulerar vi så här: Skandia Livs affärsidé är att erbjuda enkla och prisvärda produkter och tjänster för lån sikti t sparande och ekonomisk try het vid pension, sjukdom och dödsfall. Här är exempel på Skandia Livs erbjudanden till di som privatperson enom livets alla skeden Barn Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn Student Olycksfallsförsäkring Börja arbeta Eget pensionssparande Tjänstepension via arbetsgivaren Gruppförsäkring via arbetsgivaren Sjukförsäkring Singel, familj och barn Eget pensionssparande med eller utan efterlevandeskydd Kapitalförsäkring Dödsfallsförsäkring Barn på gång Barnförsäkring Utflugna barn Gåvoförsäkring Kapitalförsäkring Pensionär Försäkringssparande till barn och barnbarn Pensionsutbetalningar livet ut

7 Skandia Livs verksamhet Vårt mål är att vara ledande inom långsiktigt sparande och ekonomisk trygghet. Vi erbjuder dig inte bara ett bra sparande, du kan även försäkra dig mot de ekonomiska risker som sjukdom, olycksfall och dödsfall innebär för dig och din familj. Ingen annan svensk aktör har vår bredd när det gäller att erbjuda en tryggare ålderdom med ett sparande över lång tid såväl som försäkringar mot oförutsedda händelser under livets resa. Skandia Liv är ett av de bolag som har störst tillgångar i förhållande till vad vi garanterar, den så kallade solvensen. Vår storlek och vår starka solvens gör att vi har de resurser som krävs för att över tiden ge dig en så bra tillväxt som möjligt med den sparform som traditionell livförsäkring erbjuder. Ingen kan säga något säkert om framtiden, men med hänsyn till hur det ser ut idag har Skandia Liv bra förutsättningar att fortsätta vara ledande när det gäller att ge god värdetillväxt. Skandia Livs erbjudanden till företa med eller utan kollektivavtal Pension Tjänstepensionsplan - ålderspension - efterlevandepension 10-taggarlösning Pensionsplan för chefer Avgångspension Skydd Sjukförsäkring Olycksfallsförsäkring Dödsfallsförsäkring Administrativa tjänster Pensions- och premieadministration på nätet Elektronisk filöverföring Utöver dessa erbjudanden kan övri a Skandiabola erbjuda till exempel banktjänster, fondförsäkrin och privatvårdsförsäkrin. Vår emensamma strate i är att vara den mest en a erade partnern för bättre ekonomi och try het enom livet. Besök ärna där du kan se alla erbjudanden inom Skandia Försäkrin & Bank.

8 Skandia Livs verksamhet det prisvärda sparandet med aranti Fördelen med den traditionella livförsäkringen blir allt tydligare i det moderna samhället där valen är oändligt många. Väljer du traditionell livförsäkring får du ett enkelt sparande med ett garanterat försäkringsbelopp i botten och möjlighet till hög avkastning på lång sikt. Traditionell livförsäkring är enkelt uttryckt ett sparande med garanti. Vi garanterar att du får ett visst belopp vid varje utbetalningstillfälle när du blir pensionär. Hur stort det blir styrs av hur mycket och hur länge du sparar samt vilken typ av försäkring du har. ett try t och offensivt sparande Skandia Livs kapitalförvaltning tar ansvaret för hur pengarna ska placeras för att växa på bästa sätt. Den långsiktiga analysen är grunden för allt arbete. Vi anpassar förvaltningen och risken efter marknadsläget. Det gör att du får ett sparande som både är tryggt och offensivt på samma gång. sparande med möjli het till mer Utöver det garanterade beloppet har du god möjlighet till högre avkastning på lång sikt. Det kan alltid bli mer men aldrig mindre. När vi lyckas bra, med hög avkastning och låga kostnader, får du alltså mer än det garanterade beloppet. kapitalet förvaltas emensamt Skandia Liv förvaltar ett stort kapital, 293 miljarder kronor. Det är flera generationers pensionssparande som förvaltas långsiktigt. Det gör det möjligt att utjämna avkastningen över konjunkturernas toppar och dalar. sparande med flexibilitet Pensionssparande i vår traditionella form ger dig möjlighet att välja om du vill ha utbetalningar resten av livet eller under en viss tid. Väljer du resten av livet får du en extra trygghet eftersom du inte vet hur lång ålderdomen blir och hur länge det egna sparkapitalet räcker. Du som vill ha mer att röra dig med under de första pensionsåren kan välja utbetalningar under till exempel fem eller tio år. Hur du än gör har vi bra alternativ. Värdeutveckling i en pensionsförsäkring i Skandia Liv SEK Exempel på värdeutveckling i en pensionsförsäkring utan efterlevandeskydd men med rätt till premiebefrielse vid sjukdom. Den är tecknad 1976 av en 35-årig man. Årlig premie är kronor och utbetalning görs från 65 års ålder så länge som den försäkrade lever Värde inklusive överskott (totalt försäkringskapital) Garanterat värde

9 Skandia Livs verksamhet ditt e et ansvar för pensionen ökar Samhället förändras och du kommer att få ta ett allt större ansvar för din framtida inkomst själv. Det blir viktigare för dig att välja ett bolag som kan ge dig en hög avkastning över tiden. Det allmänna pensionssystemet är inte längre en ekonomisk garant för din framtida inkomst. De flesta får sannolikt en pension som motsvarar ungefär hälften av sin lön den vägen. Samtidigt går tjänstepensionerna från att vara förmånsbestämda till att vara premiebestämda. Med förmånsbestämd menas att du vet hur mycket du kommer att få i pension, oftast som ett visst procenttal av slutlönen. Premiebestämd innebär att en viss premie betalas varje månad till din pension. Du vet inte hur stor pensionen slutligen blir, utan det avgörs utifrån hur pengarna förvaltas. Därför är det extra viktigt att pengarna placeras i ett bolag som kan ge en hög avkastning över tiden. Den framtida pensionsnivån påverkas bland annat av hur många år du arbetar, den ekonomiska tillväxten samt de val du gjort för exempelvis din premiepension. Det innebär att större ansvar flyttas över på dig som individ för att bygga upp din ekonomiska ställning som pensionär. De flesta har genom sin anställning en tjänstepension med möjlighet att själv påverka hur en del av den ska placeras. Här är Skandia Liv ett alternativ. Du kan även påverka nivån på din framtida pension genom att komplettera med ett eget pensionssparande hos oss. Din pension består av tre delar: Pension genom eget sparande Eget pensionssparande är viktigare än många tror eftersom den statliga pensionen och pensionen via arbetsgivaren sannolikt inte kommer att räcka till. Du bestämmer själv när du vill börja och hur mycket du vill spara. Pension via arbetsgivaren Nästan alla har en tjänstepension via sin arbetsgivare. Pensionen kan se olika ut beroende på vilket kollektivavtal du tillhör. De flesta avtalsområden innebär att du själv kan välja hur hela eller delar av tjänstepensionen ska förvaltas. Pension från staten Inkomstpensionen är grunden i den allmänna pensionen du får från staten. Du får också en del från staten som kallas premiepension. Den delen kan du påverka genom att välja fonder som pengarna ska förvaltas i.

10 Skandia Livs verksamhet ör ditt liv try are det är enkelt Vår idé är att göra det enkelt för dig att planera din ekonomi så att du upplever ekonomisk trygghet genom hela livet. Genom att kombinera försäkring, sparande och rådgivning vill vi skapa en långsiktig relation. Det är enkelt att vara kund i Skandia Liv. Genom hela livet kan du vända dig till oss och få tillgång till våra försäkringslösningar, vår kunskap och vår globala förvaltning. Att spara hos oss kräver inga specialkunskaper. Det vi erbjuder dig är en kombination av sparande, försäkring och rådgivning. ett sparande som passar alla Oavsett om du vill spara för att få lite mer över till livets goda i framtiden, eller för att förbereda dig för tiden efter arbetslivet, har vi en lösning för dig. Du kan välja våra pensions- eller kapitalförsäkringar och du väljer själv hur du vill spara, månadsvis eller genom att betala in ett engångsbelopp. Genom att spara i en kapitalförsäkring kan du, utöver att förstärka din pension, spara till barn och barnbarn. Med hjälp av denna sparform kan pengar betalas ut till valfri förmånstagare redan under din livstid. Möjligheten till valfri förmånstagare finns alltså i en kapitalförsäkring men inte i en pensionsförsäkring. Skandia Livs Gåvoförsäkring kan du enkelt teckna via webben. Gåvoförsäkringen passar bra om du vill ge bort pengar till barn eller barnbarn och samtidigt ha full kontroll över när pengarna får användas. try het för di och dina nära Skulle något oväntat hända är det viktigt att du har ett skydd. Som kund i Skandia Liv får du tillgång till försäkringslösningar som ger dig och dina nära skydd vid dödsfall, sjukdom och olycksfall. Vår långa erfarenhet har lärt oss att kombinationen av sparande och försäkringar oftast är den bästa lösningen. Du kan bland annat teckna efterlevandeskydd som utbetalas till familjen om du skulle avlida. Du kan även välja premiebefrielse som innebär att vi kan betala premien till ditt sparande under tiden du är sjuk. dina barns try het Skandia Livs barnförsäkring gäller under både graviditet och barnets uppväxt. Du börjar med Barn På Gång, som är en försäkring som ger både mamman och barnet skydd under graviditeten. När ditt barn är fött kan du teckna vår barnförsäkring, en av marknadens mest omfattande barnförsäkringar. Den gäller ända fram till 30 års ålder. Om barnet som vuxen inte kan arbeta heltid på grund av olycksfall eller sjukdom, kan ersättning utbetalas för inkomstbortfall. Du kan även välja att få tillgång till Dygnet Runt Sköterska. Barn har ofta ett sämre försäkringsskydd än vuxna och kommunernas försäkringar gäller oftast enbart olycksfall och inte sjukdom. I vissa kommuner gäller försäkringarna inte på fritiden. Vår barnförsäkring gäller både vid sjukdom och vid olycksfall, dygnet runt. du är i centrum Nöjd-Kund-Index För Skandia Liv är det viktigt att du som kund är nöjd med det vi gör. Vårt sätt att se till att vi inte tappar det perspektivet är Nöjd-Kund-Index, en mätning vi gör kvartalsvis med en femgradig skala. Vi mäter vad våra kunder tycker om oss som bolag, våra erbjudanden, hur vi informerar, vår rådgivning och kundservice. Tabellen över Nöjd-Kund-Index visar ett genomsnitt av dessa olika delar. Skandia Liv arbetar kontinuerligt utifrån resultatet för att tillmötesgå de behov och önskemål som finns. Vårt mål är att nå ett index på 3,8 under ,5 4,0 3,5 3,0 Nöjd-Kund-Index 2,5 2, kv 4 kv 1 kv 2 kv 3 kv 4 kv 1 kv kv kv 4 Målvärde 2008

11 Skandia Livs verksamhet ör företa et till en attraktivare arbets ivare Skandias tjänstepensionsprogram ger de anställda en kompletterande pension utöver den allmänna pensionen från staten. Vi kan också erbjuda verktyg för att förebygga ohälsa bland de anställda. Det är attraktiva förmåner som hjälper dig att rekrytera och behålla de bästa medarbetarna. ör ditt företa till en attraktivare arbets ivare För att du som arbetsgivare ska kunna rekrytera och behålla de bästa medarbetarna blir ett konkurrenskraftigt tjänstepensionserbjudande allt viktigare. Skandia är marknadsledande inom tjänstepension och har lösningar som möter dina och medarbetarnas krav. Vi har också riskförsäkringar, som till exempel kompanjons- och nyckelmannaförsäkringar samt hälso- och sjukförsäkringar. De är viktiga komplement för ditt företag. samarbete med Uppsala universitet alla är vinnare Friskare medarbetare, lägre försäkringspremier och bättre samhällsekonomi vad skulle du säga om en försäkringslösning där alla är vinnare? Skandia Liv har utvecklat ett unikt samarbete med forskare på Uppsala universitet som kan ge just det här. Det ger oss möjlighet att ge företag och organisationer olika premier utifrån antalet sjukskrivna, och det ger dig och ditt företag verktyg för att få friskare medarbetare. Vinsterna med det är inte bara möjlighet till lägre premier, det bidrar även till nöjdare medarbetare. vårt tjänstepensionspro ram Skandia och Skandia Liv har ett gemensamt tjänstepensionsprogram. Det vänder sig både till företag som inte omfattas av kollektivavtal och till företag med kollektivavtal som vill ge sina anställda möjlighet till alternativ ITP, så kallade tiotaggarlösningar. Vi kan erbjuda allt från en komplett pensionsplan för hela företaget till lösningar för enskilda medarbetare. Grunden är ålderspension, efterlevandepension och sjukförsäkring. Genom vårt tjänstepensionsprogram kan dina anställda välja mellan traditionell livförvaltning och fondförvaltning eller en kombination av båda, allt beroende på vilket upplägg du som arbetsgivare väljer. Arbetsmarknadens parter har förhandlat fram en ny ITP-plan. Vi kvalificerade oss i början av februari 2007 som valbart alternativ. Den nya planen gäller för unga men den befintliga planen för alternativ ITP kommer att leva kvar under lång tid framöver. För Skandia Liv innebär det att inbetalningar till befintliga tiotaggarlösningar kan fortsätta och nya tiotaggare kan tillkomma i planen för de företag som har alternativ ITP idag. Marie Fridström, Stadium: Vi inom Stadium har en frisknärvaro på tjänstemannasidan på dryga 98 procent säger Marie Fridström, personaldirektör på Stadium. Vi arbetar mycket för att våra medarbetare ska må bra och det har gett resultat. Eftersom vi har så få sjukskrivna får vi fördelar i vår försäkringslösning, eftersom Skandia tar en mindre risk.

12 Skandia Livs verksamhet ditt företa är i centrum Nöjd-Företa s-index Det är viktigt för oss att du som företagskund är nöjd med det vi erbjuder. Vårt sätt att se till att vi inte tappar det perspektivet är Nöjd-Företags-Index, en mätning vi gör kvartalsvis med en femgradig skala tillsammans med Skandia. Vi mäter vad våra kunder tycker om oss som bolag, våra produkter och tjänster, administration och information samt kontakten med våra rådgivare. 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 Nöjd-Företags-Index 2, kv 4 kv 1 kv 2 kv 3 kv 4 kv 1 kv kv kv 4 Målvärde 2008 Tabellen över Nöjd-Företags-Index visar ett genomsnitt av dessa olika delar. Vi arbetar kontinuerligt utifrån resultatet för att tillmötesgå de behov och önskemål som finns. Undersökningen visar att våra företagskunder önskar mer flexibla administrativa lösningar och en mer lättförståelig information. Vårt mål är att nå ett index på 4,0 under erbjudande till kommuner och landstin Kommunernas och landstingens behov av och hjälp med förvaltning av sina medarbetares pensioner ökar ständigt. Vi har utvecklat marknadens modernaste administrationssystem för kommuner, landsting och kommunala bolag. Som ett av Sveriges största och mest finansiellt starka livbolag har vi tagits emot mycket positivt. Administration är en mycket viktig del i erbjudandet och därför har vi en specialutbildad kundserviceenhet. Under 2006 tecknade vi våra första kontrakt med två kommuner i Uppsala län. Östhammars kommun - därför valde vi Skandia Liv: Vi gjorde en upphandling av pensionsadministration under hösten och Skandia Liv var det bolag som svarade bäst säger Per Engström, ekonomichef på Östhammars kommun. När vi gör upphandlingar ställer vi väldigt höga krav. Skandia Liv uppfyllde alla kraven, men det som fällde avgörandet var att de hade det bästa priset. Det vi har sett hittills visar att Skandia Liv har byggt upp ett modernt och bra system för att hantera pensionerna, det modernaste som finns på marknaden. Det kommer att göra administrationen mycket enklare för våra handläggare. 10

13 Skandia Livs verksamhet prioriterade områden 2007 nya marknader för tjänstemän Den nya ITP-planen träder i kraft 1 juli 2007 och upphandlingen av tjänstepension för privatanställda tjänstemän är nu avslutad. Skandia Liv har utsetts till ett av de valbara bolagen och lanserar ett helt nytt produkterbjudande, GarantiPension Plus, för kollektiva tjänstepensionsavtal. GarantiPension Plus kombinerar den traditionella livförsäkringens garanti med möjligheten till högre avkastning genom större placering i aktier. Hur stor del av premierna som placeras i aktier anpassas automatiskt till hur lång tid det är kvar tills pengarna ska betalas ut. Dessutom ökar den garanterade andelen av pensionskapitalet successivt från 55 år. Enligt den nya ITP-planen ska minst 50 procent av den försäkrades premier placeras i en traditionell pensionsförsäkring. marknaden för kommuner och landstin Marknaden för kommuner, landsting och kommunala bolag har idag cirka 1,1 miljoner anställda. Den är Sveriges största tjänstepensionsmarknad och är helt konkurrensutsatt. Med vår kunskap och erfarenhet kan vi utveckla administration och försäkringar för framtidens pensioner inom kommun- och landstingssektorn och vi har stora förhoppningar om att vinna flera upphandlingar under 2007 och framåt. medarbetare i fokus Skandia Liv är ett kunskapsföretag där medarbetarnas engagemang, kompetens och prestationer är avgörande för företagets framgång. Varje år genomförs en medarbetarundersökning, Insight. Vi fokuserar på tre områden: delaktighet, målkvalitet och ledarskap. Samtliga värden har stigit under året. Ett uppdragskontrakt med individuella mål upprättas för varje medarbetare och följs upp kvartalsvis. Detta syftar till att skapa tydlighet, förståelse och engagemang kring företagets mål och visioner. Under 2007 kommer Skandia Liv fokusera på området kultur och ledarskap för chefer och medarbetare. % Insight Målvärde nyutvecklin av erbjudanden Under året kunde vi erbjuda en vidareutveckling av kapitalpension, en ny familjepension samt för företagsmarknaden en avgångspension med ny återbäringsmodell och ett lägre pris. Kapitalpension kan efter ett stopp från regeringen inte längre nytecknas. Skandia Liv vill vara tongivande i branschen med tydliga produkter och tjänster som upplevs prisvärda och vi arbetar kontinuerligt med att förbättra våra kunderbjudanden. ännu bättre kommunikation och service Målsättningen är att du som kund ska uppleva oss som enkla och tydliga. Därför kommer vårt arbete med att förenkla vårt språk att fortsätta. Vi vill också bredda och utveckla våra erbjudanden och tjänster på Internet. Fler söker sig dit för att hitta information om pensioner och försäkringar. Du hittar Skandia Försäkring och Banks gemensamma hemsida på avtalen med moderbola et Skandia Vissa verksamheter som kundservice, marknadsföring och försäljning samt en del stabsfunktioner bedrivs gemensamt för hela Skandia. Syftet är att göra det enklare för våra kunder samt att uppnå intäkts- och kostnadssynergier. Samarbetet regleras genom ett ramavtal och mer detaljerade uppdragsavtal. Avtalen följs upp löpande så att servicenivåer och kvalitet håller överenskommen nivå. Kostnaderna följs upp enligt samma princip. utmanin ar Skandia Liv står inför ett antal utmaningar. Med vår starka solvens och höga kompetens är förutsättningarna goda att hantera utmaningarna. Det krävs dock ett starkt engagemang i frågorna framöver. Skandia Livs kärnaffär, tjänstepension, är utsatt för en stark konkurrens och den så kallade kryssvalsmarknaden, där Skandiabolagen varit svaga, blir allt viktigare. Med bortfallet av kapitalpensionen ställs affären på privatsidan inför en helt förändrad spelplan. Det finns slutligen en osäkerhet om statens regelverk på sikt kommer att ändras för provisionsbetalningar till försäkringsförmedlare. Sist men inte minst måste vi hitta det enkla sättet att förklara våra produkter. 0 Delaktighet Ledarskap Målkvalitet 11

14 Skandia Livs verksamhet od utvecklin på lån sikt för ditt sparande År 2006 blev ännu ett bra år för dig som sparar i Skandia Liv. Efter en stark värdetillväxt kunde återbäringsräntan höjas under hösten. Med en av branschens bästa finansiella ställningar har vi goda förutsättningar att även fortsättningsvis kunna ge dig en bra utveckling på ditt sparande. Under 2006 ökade Skandia Livs totala tillgångar till 293 miljarder kronor. Ökningen beror bland annat på ett bra utfall för kapitalförvaltningen. Skandia Livs totalavkastning på placeringstillgångarna uppgick till 9,3 procent, något som också återspeglas i återbäringsräntan som vi kunnat höja under året. totalavkastnin och återbärin sränta Totalavkastningen fördelas till din försäkring genom återbäringsräntan. Återbäringsräntan och totalavkastningen följer varandra väl, men det går inte att sätta likhetstecken mellan dem. För att du ska slippa tvära kast utjämnas återbäringsräntan över tiden. Utbetalningarna blir mer stabila, både under goda år och dåliga år och svängningarna på de finansiella marknaderna blir mindre kännbara för dig som kund. Det är särskilt viktigt ju närmare pensionen du är. Återbäringsräntan har justerats några gånger under 2006, i november höjdes den till 7 procent. I februari 2007 höjdes den ytterligare till 9 procent. Historiskt har Skandia Liv haft en hög återbäringsränta och genomsnittet för de senaste 15 åren har varit 8,5 procent. % Totalavkastning och återbäringsränta kollektiv konsoliderin s rad Den kollektiva konsolideringsgraden visar förhållandet mellan värdet av Skandia Livs tillgångar och värdet av kundernas samlade försäkringskapital. Försäkringskapitalet är det totala värdet av alla kunders sparande, både garanterade värden och överskott. Det viktigaste verktyget för att balansera förhållandet mellan tillgångar och försäkringskapital är återbäringsräntan. När det är balans mellan tillgångar och försäkringskapital är den kollektiva konsolideringsgraden 100 procent. Målet är att den ska vara 105 procent, men den får variera mellan 95 och 115 procent. Under 2006 ökade Skandia Livs kollektiva konsolidering från 109 procent till 112 procent. Vid mycket kraftiga upp- och nedgångar på de finansiella marknaderna måste Skandia Liv ta till mer direkta åtgärder än justering av återbäringsräntan. Skulle bolagets tillgångar bli mycket större än värdet i försäkringarna, höjs försäkringskapitalen som en engångsåtgärd (allokering vid 115 procent). Om värdet på tillgångarna däremot blir mycket lägre än värdet på försäkringarna, sänks försäkringskapitalen som en engångsåtgärd (reallokering vid 95 procent). Sådana åtgärder inträffar mycket sällan eftersom vi balanserar svängningarna med återbäringsräntan. Avkastningen på Skandia Livs tillgångar fördelas till din försäkring med återbäringsräntan. Räntan justeras regelbundet och utjämnas över tiden för att stora svängningar på de finansiella marknaderna ska bli mindre kännbara för dig som kund Totalavkastning Genomsnittlig återbäringsränta 12

15 Skandia Livs verksamhet en av branschens hö sta solvens rader Solvensgraden visar förhållandet mellan värdet av Skandia Livs tillgångar och det samlade värdet av de försäkringsbelopp som vi garanterat våra kunder. Måttet visar hur väl ett bolag kan stå för vad det lovat. Vår höga solvens är en av våra styrkor jämfört med våra konkurrenter. Den gör att vi har frihet att välja lite högre risk i våra placeringar och placera mer i exempelvis aktier som över tiden normalt ger en bättre avkastning än obligationer. Den goda solvensen ger oss också större uthållighet för nedgångar på de finansiella marknaderna, något som ger dig större chans till hög avkastning. 69 kronor extra för varje aranterad hundralapp Det finns ett krav på lägsta solvens för alla livbolag som innebär att värdet på bolagets tillgångar måste vara drygt 4 procent högre än värdet av de försäkringsbelopp som bolaget garanterat sina kunder. Under 2006 ökade Skandia Livs solvensgrad till 169 procent. Det är en av de högsta bland livbolagen i Sverige. I princip betyder det att för varje garanterad hundralapp i Skandia Liv finns det 69 kronor extra. Det är tryggt. trafikljusmodellen Finansinspektionen införde 2006 en modell för tillsyn av livförsäkringsbolagen, trafikljusmodellen. Syftet är att tidigt identifiera bolag som kan få problem att uppfylla sina garantier om aktiekurser, fastighetspriser eller räntor förändras kraftigt. Modellen utgår från hur stor risken är att ett bolag inte kan uppfylla det de garanterat dig som kund. Om ett bolag inte uppfyller kraven görs en fördjupad granskning som kan resultera i att bolaget antingen måste skjuta till kapital eller sänka risknivån, det vill säga sälja aktier och köpa obligationer. Under året har modellen kompletterats. Under 2007 kommer den också att ta hänsyn till bolagets försäkringsrisker och driftskostnadsrisker. Det handlar främst om risken att försäkringsutfallet blir ett annat än förväntat, exempelvis att utbetalningarna ökar kraftigt till följd av sjukdom eller dödsfall eller att livslängden ökar påtagligt så att värdet av pensionsutbetalningarna blir större än bolagets tillgångar. För Skandia Liv är denna risk mycket liten, tack vare vår höga solvensgrad. För oss medför därför inte trafikljusmodellen några begränsningar i hur vi kan investera, vilket är bra för dig som kund. Det stärker också vår position på marknaden som ett av de finansiellt starkaste bolagen. Kollektiv konsolideringsgrad vid överkonsolidering Kollektivt konsolideringskapital Kollektiv konsolidering Skandia Livs solvensgrad Solvensgrad, % 169 Preliminärt fördelade överskott Minimisolvens Solvenskapital Tillgångar i sparrörelsen Garanterade värden Totalt försäkringskapital Totala placeringstillgångar Försäkringstekniska avsättningar 0 Den kollektiva konsolideringsgraden avser den del i Skandia Livs verksamhet som omfattar försäkringar med sparande. Den visar förhållandet mellan tillgångarna i sparrörelsen och summan av det garanterade värdet och överskottet i sparrörelsen. Solvensgraden visar förhållandet mellan de totala placeringstillgångarna och de försäkringstekniska avsättningarna. Minimisolvensen anger den minsta tillåtna marginalen. 13

16 Skandia Livs verksamhet bästa möjli a avkastnin på ditt sparande Ditt uppdrag till oss är tydligt, att skapa en stabil och långsiktigt hög avkastning på dina pengar. Det gör vi genom en effektiv kapitalförvaltning som investerar i olika typer av tillgångar. Högsta möjliga avkastning till lägsta möjliga risk är ledstjärnan. Skandia Liv förvaltar 293 miljarder kronor för kundernas räkning. Målet med kapitalförvaltningen är att ge en hög men samtidigt stabil avkastning över tiden. Tack vare vår finansiella styrka har Skandia Liv goda förutsättningar att även i fortsättningen kunna ge dig avkastning i toppklass. lån sikti analys Den långsiktiga analysen är grunden för allt arbete inom Skandia Livs kapitalförvaltning. Den innehåller bedömningar av hur olika tillgångar är värderade på de finansiella marknaderna. All kapitalförvaltning handlar om att göra bedömningar om framtiden. Vi kan inte säkert veta vad som kommer att hända i framtiden. Därför är det oerhört viktigt med en god avvägning mellan förväntad avkastning och risk. Vi vet att det är viktigt att sprida riskerna och inte lägga alla ägg i samma korg. Analysen avgör hur kapitalet ska fördelas mellan till exempel räntebärande värdepapper, aktier, fastigheter och andra investeringar. Vi investerar inte bara i olika tillgångar utan också i flera olika länder och marknader för att få kapitalet att växa så mycket som möjligt till en begränsad risk. aranti och hö avkastnin Skandia Liv följer kontinuerligt risknivån på placeringarna. Vi ändrar fördelningen mellan tillgångarna om förutsättningarna ändras, till exempel om risken blir för hög i förhållande till den förväntade avkastningen. Vårt sätt att arbeta med placeringar påminner om hur en avancerad blandfond kan se ut. Den viktiga skillnaden är att vår förvaltning har lägre kapitalförvaltningskostnader och att vi dessutom ger ett garanterat försäkringsbelopp vid utbetalning. de främsta förvaltarna När vi fastställt hur tillgångarna ska investeras gäller det att hitta duktiga förvaltare och att välja den kombination av förvaltare, externa och interna, som ger det bästa resultatet. Principen är att vi förvaltar tillgångar internt när vi bedömer att vi kan lyckas bättre än någon extern förvaltare. Vi anser att vi inte själva kan ha bäst kunskap om alla värdepapper på världens alla marknader. Därför låter vi de som har de bästa förutsättningarna att skapa en hög avkastning sköta förvaltningen. Vi ser till att Skandia Liv är en professionell beställare av förvaltningstjänster. vår förvaltnin smodell För att vara en bra beställare krävs en stark förvaltningskompetens och förståelse för hur de finansiella marknaderna fungerar. Det har Skandia Liv. Det är alltid Skandia Liv som styr förvaltningen, sätter upp mål och anger ramarna för förvaltarnas risktagande. Vi följer hela tiden upp och utvärderar resultaten och ser om det finns anledning att göra förändringar. Vår förvaltningsmodell ger oss stor flexibilitet eftersom vi snabbt kan ändra inriktning, något som vi anser ger bättre avkastning över tiden. I dagsläget förvaltar vi större delen av aktierna i svenska börsföretag själva. Utländska aktier och obligationer förvaltas däremot huvudsakligen externt. Sammanlagt anlitar Skandia Liv över 50 externa förvaltare. Några av dessa är AIG, Barclays, DnB NOR, Goldman Sachs, Nomura, Northern Trust och T Rowe Price. Skandia Livs fastighetsbolag Diligentia har byggt upp en egen organisation för långsiktig fastighetsförvaltning medan investeringar i onoterade bolag främst sker via riskkapitalfonder. 14

17 Skandia Livs verksamhet lån sikti het Långsiktighet är ett nyckelord i vår förvaltning. Skandia Liv har mycket långa åtaganden gentemot våra kunder, i vissa fall upp mot 50 år eller mer. Detta ger en mycket lång placeringshorisont, vilket vi använder som en tillgång. Med en lång placeringshorisont kan vi investera i tillgångar som inte är likvida och på det sättet höja avkastningen, till exempel i direktägda fastigheter genom vårt fastighetsbolag Diligentia och i onoterade aktier. avkastnin i toppklass Den goda utvecklingen i Skandia Liv har fortsatt under Totalavkastningen på placeringstillgångarna uppgick till 9,3 procent vid årets slut. Vår totalavkastning ger oss en tätposition bland de svenska livbolagen. SEK Totalavkastning jämfört med inflation Totalavkastning Inflation Diagrammet visar värdeutvecklingen av 100 kronor under de senaste 15 åren. Värdet växer med Skandia Livs totalavkastning på placeringstillgångarna jämfört med en värdeutveckling motsvarande inflationen Fördelning mellan Skandia Livs tillgångsslag (per 31 december 2006) Pacific aktier 3,8% Emerging markets aktier 1,3% Europeiska aktier 9,5% Svenska nominella obligationer 27,3% Nordamerikanska aktier 12,2% USD nominella obligationer 3,5% Svenska aktier 15,4% EUR nominella obligationer 5,2% Onoterade aktier 1,6% Realobligationer 9,2% Fastigheter 9,5% Alternativa investeringar 1,5% Riskspridning är viktigt. Skandia Livs tillgångar är fördelade mellan olika tillgångsslag och vi investerar i en mängd olika länder och marknader för att få så hög avkastning som möjligt till en begränsad risk. 15

18 Skandia Livs styrnin 16

19 styrelsens sammansättnin och dess arbete bola sstämman Bolagsstämman är Skandia Livs högsta beslutande organ. Vid den ordinarie bolagsstämman fastställs resultat- och balansräkningar, väljs flertalet av ledamöterna i styrelsen och flertalet revisorer samt beslutas om arvoden till styrelseledamöter och revisorer. Stämman fastställer att rörelseresultatet ska överföras till eller tas ur konsolideringsfonden (en fondering av försäkringstagarnas överskottsmedel som är bolagets egna kapital, det vill säga riskkapital). Beslutanderätten hos stämman ligger hos Skandia som är Skandia Livs ende aktieägare. styrelsens ansvar Styrelsen är ansvarig för bolagets organisation och förvaltning. Styrelsen lägger fast Skandia Livs strategiska inriktning, utser verkställande direktör och fastställer policies, riktlinjer och instruktioner. Styrelsen ska se till att det finns lämpliga interna regelverk för riskhantering och riskkontroll. Styrelsen har i anslutning till affärsstrategin genomfört en riskanalys. Till styrelsens uppgifter hör att se till att det finns en tillfredsställande kontroll över bokföring och medelsförvaltning. Styrelsen följer löpande Skandia Livs verksamhet, ekonomiska resultat och kapitalförvaltning. Styrelsen hanterar även frågor om riktlinjer för förmåner till anställda i Skandia Liv och dess dotterbolag. Styrelsen beslutar om lön och andra förmåner till vd och chefen för internrevisionen i Skandia Liv. Styrelsens vida beslutanderätt inskränks av bolagsstämmans ensamrätt i vissa frågor och möjlighet att besluta i andra frågor. Besluten får inte innebära att värden förs från Skandia Liv utan att det finns rent affärsmässiga skäl för Skandia Liv. Skandia Livs moderbolag och bolagsstämman i Skandia Liv har beslutat om en instruktion för Skandia Liv. I instruktionen markeras bolagets särskilda ställning på flera viktiga punkter. Den anger också att driften av kundnära verksamheter bör skötas i en för Sverigeverksamheten gemensam funktion i Skandia i den utsträckning styrelserna i Skandia och Skandia Liv bedömer det möjligt. Styrelsen beslutar om affärsplan. Affärsplanen tas fram enligt en bestämd process som innebär att beslutet om plan föregås av samråd mellan Skandia Liv och Skandia. Skandia Livs affärsplan är koordinerad med och ryms inom den större affärsplanen för division Nordic. styrelsens sammansättnin Enligt lag ska mer än hälften av ledamöterna i en styrelse i ett ej vinstutdelande försäkringsbolag vara oberoende. Med oberoende ledamot avses en person som varken är anställd i bolaget, anställd eller styrelseledamot i företag som ingår i samma koncern som bolaget eller i en företagsgrupp av motsvarande slag. Skandia Livs styrelse består för närvarande av nio ledamöter, varav fem inklusive ordföranden är oberoende. En ledamot saknar koppling till moderbolaget men anses som ej oberoende eftersom han är styrelseledamot i ett av Skandia Livs helägda dotterbolag. Sex av styrelsens ledamöter, inklusive ordföranden, är valda av bolagsstämman. En ledamot är utsedd av en särskild kommitté med uppdrag att representera försäkringstagarna. I styrelsen ingår dessutom två ledamöter som de fackliga organisationerna utser enligt lag. För Skandia Liv, och numera också övriga livbolag som inte får dela ut vinst, gäller en särskild regel för jäv vid styrelsesammanträden. Regeln innebär, att när avtal, tvister och dylikt mellan Skandia Liv och dess moderbolag behandlas i styrelsen, får en styrelseledamot med koppling till moderbolaget inte delta. Vd i Skandia Liv är regelmässigt adjungerad till styrelsens sammanträden. I sammanhanget bör det nämnas att vd är ledamot i ledningen för division Nordic där Skandia Liv operativt ingår. 17

20 Skandia Livs styrnin revisionsutskottet Styrelsens revisionsutskott följer kontinuerligt revisionsarbetet inom Skandia Liv och dess dotterbolag. Utskottet behandlar dessutom alla väsentliga redovisningsfrågor och finansiella rapporter. Utskottet är även ett forum för samverkan med och mellan den interna och externa revisionen. Utskottet verkar genom sitt arbete för att säkerställa en god intern kontroll i bolaget och därmed en ordning som är väl förenlig med Finansinspektionens allmänna råd om styrning och kontroll av finansiella företag. Internrevisionen och enheten för Riskstyrning och riskkontroll är instrument i detta arbete. Utskottet bereder även styrelsefrågor som rör transaktioner mellan Skandia Liv och dess moderbolag. Förutom de externa revisorerna och internrevisionschefen är såväl bolagets ekonomichef som vd regelmässigt närvarande vid utskottets sammanträden. Samtliga ledamöter är oberoende. placerin sutskottet Styrelsens placeringsutskott följer utvecklingen och förvaltningen av Skandia Livs placeringstillgångar och granskar att förvaltningen sker i enlighet med styrelsens placeringsriktlinjer. Riktlinjerna anger ramarna för hur Skandia Livs tillgångar ska placeras, hur risker inom placeringsverksamheten ska mätas, begränsas och kontrolleras samt hur resultatet i förvaltningen ska rapporteras. Placeringsutskottet beslutar om övergripande fördelning av tillgångsslag och förbereder styrelsebeslut i placeringsfrågor. Vd ingår i placeringsutskottet. Utskottets arbetsordning anger att en majoritet av utskottets ledamöter ska vara oberoende. försäkrin sta arkommitté Försäkringstagarkommittén utser försäkringstagarledamot i styrelsen och består av Gunnar Holmgren (ordförande), Gunilla Berg och Bengt Rydén. ordförandens roll Ordföranden leder arbetet i styrelsen och följer, genom kontinuerliga kontakter med vd, bolagets löpande utveckling och frågor av mer strategisk karaktär. Ordföranden företräder bolaget utåt. Ordföranden har även kontinuerliga kontakter med styrelsen för Skandia Livs moderbolag. styrelsens arbete under 2006 Skandia Livs styrelse har under 2006 haft tio sammanträden. Utöver löpande ärenden och beslut om riktlinjer för verksamheten och övergripande affärsplan har styrelsen fortsatt att analysera frågan om strukturen för ägandet av Skandia Liv mot bakgrund av Försäkringsföretagsutredningens förslag. Styrelsen har bland annat beslutat om en avveckling av affären i Finland, om en ny struktur för affären i Danmark och om riktlinjer för arbetet med nya principer för Skandiabolagens gemensamma tjänstepensionsaffär i Sverige. Styrelsen har också antagit nya placeringsriktlinjer och har i samband med ett strategiseminarium utvärderat det egna arbetet genom ett enkätförfarande. rapport om bola sstyrnin Styrelsens rapport om styrning av Skandia Liv enligt Svensk kod för bolagsstyrning finns på Skandia Livs hemsida I bolagsstyrningsrapporten ingår en beskrivning av hur den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen är organiserad. Rapporten har inte granskats av revisorerna. intern kontroll avseende den finansiella rapporterin en Skandia Livs arbete med den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen har utgått från den internationellt allmänt använda så kallade COSO-modellen 1). Redogörelsen i det följande utgår från de begrepp och processer som finns i den modellen. 1) COSO-modellen är framtagen av en amerikansk oberoende organisation, Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), och beskriver den interna styrningens och kontrollens olika beståndsdelar. 18

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent.

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent. Pressmeddelande 19 februari 2003 Skandia Liv 103 50 Stockholm Telefon vx 788 10 00 Telefax 788 15 66 Besöksadress: Sveavägen 44 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) 1 Skandia

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Fakta om erbjudandet Räntan som det garanterade värdet och framtida premieinbetalningar räknas upp med sänks till 1 procent före

Läs mer

Halvårsrapport. Januari-Juni 2003. Lite mer att leva för

Halvårsrapport. Januari-Juni 2003. Lite mer att leva för Halvårsrapport Januari-Juni 2003 Lite mer att leva för Fortsatt trygghet i traditionellt pensionssparande Under det gångna halvåret har debatten om livbolagens verksamhet fortsatt. Såväl principen om ömsesidighet

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Friplan Länsplan Basplan Fakta om erbjudandet att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya Trad Du har nu möjlighet

Läs mer

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 1 Ägarinstruktion för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 2 1. Inledning Ett kundstyrt bolag Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, Skandia,

Läs mer

1. Stämmans öppnande

1. Stämmans öppnande 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande 3. Godkännande av dagordning 4. Val av justeringsman 5. Beslut om stämman blivit behörigen utlyst 6. Introduktionsanförande av Thulestiftelsens ordförande Bo Eklöf

Läs mer

Omfattning av försäkringsavtalen

Omfattning av försäkringsavtalen Frågor om försäkring av pensionsåtaganden Omfattning av försäkringsavtalen 1. Vilka fördelar innebär försäkring av pensionsåtaganden jämfört med avsättning till pensionsstiftelse respektive förvaltning

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Fakta om erbjudandet att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya Trad Du har nu möjlighet att ändra villkor till

Läs mer

Skandia Liv rapport om bola ets styrnin

Skandia Liv rapport om bola ets styrnin TRYGGHET PENSIONER SPARA & PLACERA PRIVATVÅRD BANKTJÄNSTER FINANSIELLA TJÄNSTER Skandia Liv rapport om bola ets styrnin A Member of the Group rapport om bola ets styrnin bola et Livförsäkringsaktiebolaget

Läs mer

Trygghet och ett hållbart arbetsliv

Trygghet och ett hållbart arbetsliv Trygghet och ett hållbart arbetsliv Tre skäl att välja Bliwa bliwa är specialist på gruppförsäkring Bliwa är ett av få svenska försäkringsbolag som specialiserat sig på försäkring för grupper av individer.

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Privat Pension Pensionskonto LRF MedlemsPension Fakta om erbjudandet att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Avtalspension Kompletterande pension Fakta om erbjudandet att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya Trad Du har

Läs mer

Din avtalspension KAP-KL

Din avtalspension KAP-KL Din avtalspension KAP-KL För dig som är anställd inom kommun, landsting, region, kommunalförbund och i vissa kommunala företag gäller pensionsavtalet KAP-KL. Från och med den 1 januari 2014 omfattar KAP-KL

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Reflex Pensionsförsäkring Fakta om erbjudandet att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya Trad Du har nu möjlighet

Läs mer

Pensionsskolan. Pensionsinformation kring vårens omval av tjänstepension ITP (privatanställda tjänstemän)

Pensionsskolan. Pensionsinformation kring vårens omval av tjänstepension ITP (privatanställda tjänstemän) Pensionsskolan Pensionsinformation kring vårens omval av tjänstepension ITP (privatanställda tjänstemän) Pensionsskolan Introduktion I vår är det dags för de privatanställda tjänstemännen att göra ett

Läs mer

Svar på frågor från SKL beträffande avtal om pensionsförsäkring

Svar på frågor från SKL beträffande avtal om pensionsförsäkring Svar på frågor från SKL beträffande avtal om pensionsförsäkring med fortlöpande premieinbetalning och om partiell inlösen av pensionsutfästelse Inledning Det finns ett behov av ökad kunskap om de alternativ

Läs mer

Arbetet i styrelsen och koncernens styrning

Arbetet i styrelsen och koncernens styrning Arbetet i styrelsen och koncernens styrning Bengt Kjell Styrelsens ordförande Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Bolagsstyrning Styrelsen ansvarar för: - bolagets organisation

Läs mer

Din avtalspension KAP-KL

Din avtalspension KAP-KL Din avtalspension KAP-KL För dig som är anställd inom kommun, landsting, region, kommunalförbund och i vissa kommunala företag gäller pensionsavtalet KAP-KL. Din avtalspension är knuten till din anställning.

Läs mer

Vi handlar för din framtid.

Vi handlar för din framtid. företagsplan Vi handlar för din framtid. Tjänstepensionsplanen som gör morgondagen tryggare Som företagare ska du givetvis ha minst samma trygghet som du skulle haft som anställd. Detsamma gäller dina

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos

Läs mer

Jämför privat pensionsförsäkring Här kan du bland annat jämföra bolagens sätt att hantera utbetalning av pensionskapitalet, livslängdsantaganden och

Jämför privat pensionsförsäkring Här kan du bland annat jämföra bolagens sätt att hantera utbetalning av pensionskapitalet, livslängdsantaganden och Jämför privat pensionsförsäing Här kan du bland annat jämföra bolagens sätt att hantera utbetalning av pensionskapitalet, livslängdsantaganden och avgifter och som är öppna för nyteckning. Allmänt Traditionell

Läs mer

Skandia Liv rapport om bola ets styrnin 2009

Skandia Liv rapport om bola ets styrnin 2009 TRYGGHET PENSIONER SPARA & PLACERA PRIVATVÅRD BANKTJÄNSTER FINANSIELLA TJÄNSTER Skandia Liv rapport om bola ets styrnin 2009 A Member of the Group rapport om bola ets styrnin bolaget Livförsäkringsaktiebolaget

Läs mer

SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB Pensions- och vinstandelsstiftelse från ax till limpa

SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB Pensions- och vinstandelsstiftelse från ax till limpa SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB Pensions- och vinstandelsstiftelse från ax till limpa Välkommen till SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB är ledande i Sverige när det gäller

Läs mer

Ersättningspolicy. Folksam ömsesidig livförsäkring

Ersättningspolicy. Folksam ömsesidig livförsäkring Ersättningspolicy Folksam ömsesidig livförsäkring Bolag: Folksam ömsesidig livförsäkring Beslutad av: Styrelsen i Folksam ömsesidig livförsäkring Fastställd: 2014-05-21 Ersätter tidigare version fastställd

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos Alecta. Alecta har blivit utvalt att hantera vissa

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten CATELLA FLEXLIV Den nya pensionsprodukten FlexLiv den nya pensionsprodukten ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring.

Läs mer

Frågor och svar om Nya Trad

Frågor och svar om Nya Trad Frågor och svar om Nya Trad uppdaterade per den 18 februari 2013 1. Vad är det som kunderna kommer att erbjudas? Kunder som har Reflex pensionsförsäkringar (i steg 1) med traditionell förvaltning som inte

Läs mer

Arbetet i styrelsen och koncernens styrning

Arbetet i styrelsen och koncernens styrning Arbetet i styrelsen och koncernens styrning Bengt Kjell Styrelsens ordförande Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Bolagsstyrning Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och

Läs mer

Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning

Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Detta faktablad innehåller en översiktlig beskrivning av en pensionsförsäkring med traditionell förvaltning som tecknas hos Svensk Handel Pensionskassan

Läs mer

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalsområde ITP 1 och ITPK

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalsområde ITP 1 och ITPK Faktablad Alecta Optimal Pension Avtalsområde ITP 1 och ITPK Gäller från 30 juni 2015 Detta faktablad ger dig övergripande information om Alecta Optimal Pension. Syftet är bland annat att underlätta jämförelser

Läs mer

Om möjligheten att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya Trad.

Om möjligheten att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya Trad. Om möjligheten att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya Trad. Försäkringar under utbetalning Fakta om erbjudandet att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya Trad Du

Läs mer

Skandia Liv delårsrapport januari-juni 2008

Skandia Liv delårsrapport januari-juni 2008 T RY G G H E T PENSIONER SPAR A & P L A C E R A P R I VAT VÅ R D BA N K T J Ä N S T E R FINANSIEL L A T J Ä N S T E R Skandia Liv delårsrapport januari-juni 2008 delårsrapport januari-juni 2008 kommentar

Läs mer

Alecta Optimal Pension

Alecta Optimal Pension 6105 2011.04 Illustration Agnes Miski Török Foto Björn Keller Produktion Alecta p r e m i e b e s t ä m d t j ä n s t e p e n s i o n Alecta Optimal Pension Tjänstepensionen med hög förväntad avkastning

Läs mer

Livförsäkringsverksamheten i SEB. en presentation

Livförsäkringsverksamheten i SEB. en presentation Livförsäkringsverksamheten i SEB en presentation Livförsäkringsverksamheten i SEB en presentation Trygghet genom hela livet SEB erbjuder pensionsförsäkringar och trygghet under livets olika skeden för

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Startbild Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns

Läs mer

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension PA 16

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension PA 16 Avtalspension PA 16 Gäller från 1 januari 2017 Detta faktablad ger dig övergripande information om Alecta Optimal Pension. Syftet är bland annat att underlätta jämförelser med andra försäkringsprodukter.

Läs mer

Folksam. Människor ska känna sig trygga i en hållbar värld

Folksam. Människor ska känna sig trygga i en hållbar värld Folksam Människor ska känna sig trygga i en hållbar värld Anders Sundström Koncernchef Daniel Eriksson Produktdirektör Stockholm, 17 april 2012 Vad vill jag säga idag? Regleringarna är värdelösa Sverige

Läs mer

Bola sstyrnin srapport 2010

Bola sstyrnin srapport 2010 Bola sstyrnin srapport 2010 Bola et Livförsäkringsaktiebolaget Skandia, Skandia Liv, är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Stockholm, Sverige. Skandia Liv är ett dotterbolag till Försäkringsaktiebolaget

Läs mer

Skandia Liv delårsrapport januari-juni 2006

Skandia Liv delårsrapport januari-juni 2006 Skandia Liv delårsrapport januari-juni 2006 Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) Säte: Stockholm Org.nr: 502019-6365 stabil tätposition på den svenska livförsäkrin smarknaden Skandia Liv* behåller

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 1(5) Bokslutskommuniké 2014 Folksam växer med allt nöjdare kunder Folksam med dotterbolag visade 2014 fortsatt ekonomisk styrka. Vi tog viktiga steg på vår väg mot ett mer modernt finansiellt företag.

Läs mer

Folksam med dotterbolag

Folksam med dotterbolag Folksam med dotterbolag Finansmarknadsträff Stockholm, 5 november 2014 Q1-Q3 2014 Fortsatt stark premietillväxt och kundnöjdhet 2 Tite l på Stark efterfrågan inom alla områden Total premievolym miljarder

Läs mer

Ersättningspolicy. Tre Kronor Försäkring AB

Ersättningspolicy. Tre Kronor Försäkring AB Ersättningspolicy Tre Kronor Försäkring AB Bolag: Tre Kronor Försäkring AB Beslutad av: Styrelsen i Tre Kronor Försäkring AB Fastställd: 2014-09-23 Ersätter tidigare version fastställd den: 2013-09-19

Läs mer

Delårsrapport januari september 2014

Delårsrapport januari september 2014 1(5) Delårsrapport januari september 2014 Fortsatt stark premietillväxt och kundnöjdhet Folksam med dotterbolag fortsätter att utvecklas starkt, trots låga marknadsräntor och omfattande väderrelaterade

Läs mer

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt 1 Förslag från fullmäktiges arbetsgrupp avsett att antas vid ordinarie bolagsstämma den 11 maj 2016 Ägarinstruktion för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt 2 1. Inledning Skandia Livförsäkringsbolaget

Läs mer

En snabblektion om pension

En snabblektion om pension 2013 Ditt ITPK-val Du har tjänstepensionen ITP 2. Det är din arbetsgivare som betalar, men du kan själv välja hur en del av de här pengarna ska förvaltas. Collectum är valcentral, det är hos oss du gör

Läs mer

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension SAF-LO, FTP, PA-KFS och KAP-KL/AKAP-KL

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension SAF-LO, FTP, PA-KFS och KAP-KL/AKAP-KL Faktablad Alecta Optimal Pension, FTP, PA-KFS och KAP-KL/AKAP-KL Gäller från 26 november 2015 Detta faktablad ger dig övergripande information om Alecta Optimal Pension. Syftet är bland annat att underlätta

Läs mer

Din tjänstepension PFA

Din tjänstepension PFA Din tjänstepension PFA En kort presentation av PFA Den här broschyren vänder sig till dig som är född 1938 eller senare och som är anställd i inom kommun, landsting/region och kommunala bolag. Den ger

Läs mer

För dig som ska göra ett omval för din ITP

För dig som ska göra ett omval för din ITP PENSIONSSKOLA För dig som ska göra ett omval för din ITP Det är tydligen inte bara vi som ska göra val för framtiden... Foto Per Kristiansen/Johner Vårens omval av ITP kan ge mer i din framtida plånbok

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 1

Din tjänstepension heter ITP 1 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 1 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 1

Din tjänstepension heter ITP 1 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 1 Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos Alecta. Alecta har blivit utvalt att hantera vissa

Läs mer

Valet för din tjänstepension. En kollektivavtalad förmån för dig som är anställd inom kommun, landsting eller kommunala bolag

Valet för din tjänstepension. En kollektivavtalad förmån för dig som är anställd inom kommun, landsting eller kommunala bolag Valet för din tjänstepension En kollektivavtalad förmån för dig som är anställd inom kommun, landsting eller kommunala bolag 2 Varför får jag denna valinformation? Du har fått denna valinformation för

Läs mer

Tips! Bra att löpande genom presentationen tala om var ni är i pyramiden.

Tips! Bra att löpande genom presentationen tala om var ni är i pyramiden. Bild 1 Syftet med denna bild är att förklara vilka Alecta är. Alecta har blivit valda att hantera vissa delar av tjänstepensionen för privatanställda tjänstemän. Detta enligt ett kollektivavtal mellan

Läs mer

Välkommen! Kvartalsträff Folksam med dotterföretag. Stockholm, 10 maj 2016

Välkommen! Kvartalsträff Folksam med dotterföretag. Stockholm, 10 maj 2016 Välkommen! Kvartalsträff Folksam med dotterföretag Stockholm, 10 maj 2016 1. Våra marknader Nr 1 på livförsäkringsmarknaden Nr 3 på sakförsäkringsmarknaden Folksam 16,6% LF 30,1% Skandia 13,8% If 18,2%

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta premiebestämd tjänstepension, itp1 Din tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du läsa om hur det fungerar att ha en premiebestämd tjänstepension itp 1 i Alecta. Innehåll Din tjänstepension är

Läs mer

Avtalspension ITPK Egenpension och Livsarbetstidspension

Avtalspension ITPK Egenpension och Livsarbetstidspension Ett viktigt val för din framtid. Gör ett aktivt val för din pension. Per, SPP Avtalspension ITPK Egenpension och Livsarbetstidspension Om du fick 100 000 kronor att investera, var skulle du placera dem

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2016

Delårsrapport januari juni 2016 Delårsrapport januari juni 2016 Resultatet AI Pensions resultat efter skatt uppgick till -297 (488) miljoner kronor. Resultatet har framförallt påverkats av fortsatt sjunkande räntor vilket gjort att försäkringstekniska

Läs mer

Ersättningspolicy för. Folksam ömsesidig sakförsäkring

Ersättningspolicy för. Folksam ömsesidig sakförsäkring Ersättningspolicy för Folksam ömsesidig sakförsäkring Bolag: Folksam ömsesidig sakförsäkring Beslutad av: Styrelsen i Folksam ömsesidig sakförsäkring Fastställd: 2017-05-11 Ersätter tidigare version fastställd

Läs mer

DET HÄR ÄR ITP 2 OCH ITPK

DET HÄR ÄR ITP 2 OCH ITPK 2015 DITT ITPK-VAL Genom ditt arbete har du tjänstepensionen ITP 2. Du har möjlighet att välja hur en del av pengarna ska förvaltas och om din familj ska kunna få pengar efter dig. Oavsett om du gör ett

Läs mer

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension SAF-LO, FTP och PA-KFS

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension SAF-LO, FTP och PA-KFS Faktablad Alecta Optimal Pension, FTP och PA-KFS Gäller från 1 januari 2014 Detta faktablad ger dig övergripande information om Alecta Optimal Pension. Syftet är bland annat att underlätta jämförelser

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten 2 Den nya pensionsprodukten FlexLiv ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring. Via ett antal förvaltade portföljer med

Läs mer

PRI Pensionstjänst AB och Pensionsregistreringsinstitutet (PRI) FPG/PRI ETT FINANSIERINGSALTERNATIV INOM ITP-PLANEN

PRI Pensionstjänst AB och Pensionsregistreringsinstitutet (PRI) FPG/PRI ETT FINANSIERINGSALTERNATIV INOM ITP-PLANEN PRI Pensionstjänst AB och Pensionsregistreringsinstitutet (PRI) FPG/PRI ETT FINANSIERINGSALTERNATIV INOM ITP-PLANEN Ett finansieringsalternativ för ITPs ålderspension När företaget självt ansvarar för

Läs mer

Som privatanställd tjänsteman har du tjänstepensionen ITP 1. Varje månad betalar din arbetsgivare in pengar till din tjänstepension.

Som privatanställd tjänsteman har du tjänstepensionen ITP 1. Varje månad betalar din arbetsgivare in pengar till din tjänstepension. 2015 DITT ITP 1-VAL Genom ditt arbete har du tjänstepensionen ITP 1. Du har möjlighet att välja hur pengarna ska förvaltas och om din familj ska kunna få pengar efter dig. Oavsett om du gör ett aktivt

Läs mer

Din tjänstepension från SPP. För dig som är född 1953 eller tidigare. Jannora, SPP. En pensionsförsäkring med PA-KFS som grund

Din tjänstepension från SPP. För dig som är född 1953 eller tidigare. Jannora, SPP. En pensionsförsäkring med PA-KFS som grund Din tjänstepension från SPP För dig som är född 1953 eller tidigare Jannora, SPP En pensionsförsäkring med PA-KFS som grund Ett viktigt komplement till den allmänna pensionen Du som är född 1953 eller

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Vårt erbjudande till arbets ivare med kommunala pensioner. kommuner, landstin, kommunalförbund och kommunala bola

Vårt erbjudande till arbets ivare med kommunala pensioner. kommuner, landstin, kommunalförbund och kommunala bola Vårt erbjudande till arbets ivare med kommunala pensioner kommuner, landstin, kommunalförbund och kommunala bola Vårt erbjudande till kommunala arbets ivare Vi erbjuder arbetsgivare med kommunala pensionsavtal

Läs mer

Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Garanterade engångspremier i serie/engångspremier

Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Garanterade engångspremier i serie/engångspremier Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Garanterade engångspremier i serie/engångspremier Detta faktablad innehåller en översiktlig beskrivning av en pensionsförsäkring med traditionell

Läs mer

AI Plan. frivillig pensionsplan

AI Plan. frivillig pensionsplan AI Plan frivillig pensionsplan AI Pension är en försäkringsförening pension är viktigt för alla! 20150901 AI Pension, Arkitekter & Ingenjörer är en försäkringsförening som vänder sig till arkitekt- och

Läs mer

Bola sstyrnin srapport 2011

Bola sstyrnin srapport 2011 Bola sstyrnin srapport 2011 Bola et Livförsäkringsaktiebolaget Skandia, Skandia Liv, är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Stockholm, Sverige. Skandia Liv är ett dotterbolag till Försäkringsaktiebolaget

Läs mer

Belopp för tjänstepension, privat pension och inkomstgrundad allmän ålderspension

Belopp för tjänstepension, privat pension och inkomstgrundad allmän ålderspension 1 (6) PM 215-3-27 Analysavdelningen Hans Karlsson Belopp för tjänstepension, privat pension och inkomstgrundad allmän ålderspension I denna promemoria visas några diagram med totala belopp för inkomstgrundad

Läs mer

Januari Mars 2015 1:4 2:4 3:4 4:4. Folksam

Januari Mars 2015 1:4 2:4 3:4 4:4. Folksam Januari 1:4 2:4 3:4 4:4 Folksam 1 Förberedd för framtiden Folksam fortsatte att bygga sin ekonomiska styrka under årets tre första månader. Det är särskilt viktigt i dessa tider där vi, och många med oss,

Läs mer

Skandia Liv årsredovisnin 2008

Skandia Liv årsredovisnin 2008 TRYGGHET PENSIONER SPARA & PLACERA PRIVATVÅRD BANKTJÄNSTER FINANSIELLA TJÄNSTER Skandia Liv årsredovisnin 2008 VI ERBJUDER DIG LÅNGSIKTIGT SPARANDE OCH EKONOMISK TRYGGHET I LIVETS ALLA SKEDEN. DET HAR

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta 1311 2012.01 Illustration Agnes Miski Török Foto Björn Keller Produktion Alecta f ö r m å n s b e s t ä m d t j ä n s t e p e n s i o n, i t p 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren

Läs mer

AI Plan. frivillig pensionsplan

AI Plan. frivillig pensionsplan AI Plan frivillig pensionsplan AI Pension är en försäkringsförening AI Pension, Arkitekter & Ingenjörer är en försäkringsförening som vänder sig till arkitekt- och ingenjörsföretag. AI Pension finns för

Läs mer

INFLATIONSRAPPORT 2002:3

INFLATIONSRAPPORT 2002:3 LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGEN I samband med den kraftiga nedgången på världens börser de senaste åren, har livförsäkringsbolagen och deras allt mindre värda aktietillgångar hamnat i fokus. Frågor har rests om

Läs mer

Faktablad Tjänstepensionsförsäkring med traditionell förvaltning

Faktablad Tjänstepensionsförsäkring med traditionell förvaltning Faktablad Tjänstepensionsförsäkring med traditionell förvaltning Detta faktablad innehåller en översiktlig beskrivning av en pensionsförsäkring med traditionell förvaltning som tecknas hos Svensk Handel

Läs mer

frivillig pensionsplan AI Plan

frivillig pensionsplan AI Plan frivillig pensionsplan AI Plan AI Pension är en försäkringsförening AI Pension, Arkitekter & Ingenjörer är en försäkringsförening som vänder sig till arkitekt- och ingenjörsföretag. AI Pension finns för

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. 1 Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

pensionsskuldsskolan

pensionsskuldsskolan pensionsskuldsskolan försäkrin inlednin Den här pensionsskuldsskolan vänder sig till personer inom kommuner och landsting som genom sitt arbete kommer i kontakt med begreppen pensionsskuld och pensionskostnader,

Läs mer

Anförande av verkställande direktören Frans Lindelöw

Anförande av verkställande direktören Frans Lindelöw Anförande av verkställande direktören Frans Lindelöw Förändrade krav på näringslivet från samhället Aktieägarvärde 80-90-tal Samhället ställer krav 2000-tal Shared value affärsnytta och samhällsnytta i

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta premiebestämd tjänstepension, itp 1 Din tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du läsa om hur det fungerar att ha en premie bestämd tjänstepension itp 1 i Alecta. 1 Din tjänstepension i Alecta

Läs mer

Finansiell presentation Länsförsäkringar Liv. December 2014

Finansiell presentation Länsförsäkringar Liv. December 2014 Finansiell presentation Länsförsäkringar Liv December 2014 Sammanfattning av resultatet Resultatet 2014 uppgick till 1,9 mdr. Räntorna föll under året med ca 160 bp vilket påverkade resultatet negativt.

Läs mer

Arbetet i styrelsen och koncernens styrning

Arbetet i styrelsen och koncernens styrning Arbetet i styrelsen och koncernens styrning Bengt Kjell Styrelsens ordförande Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Bolagsstyrning Styrelsen ansvarar för: - bolagets organisation

Läs mer

Varje månad betalar din arbetsgivare in pengar till din tjänstepension. Är man som du privatanställd tjänsteman, heter tjänstepensionen ITP 1.

Varje månad betalar din arbetsgivare in pengar till din tjänstepension. Är man som du privatanställd tjänsteman, heter tjänstepensionen ITP 1. 2013 Ditt ITP 1-val Du har tjänstepensionen ITP 1. Det är din arbetsgivare som betalar, men det är du som väljer hur pengarna ska förvaltas. Collectum är valcentral, det är hos oss du gör ditt val. Det

Läs mer

Delårsrapport. januari juni 2008

Delårsrapport. januari juni 2008 Delårsrapport januari juni 2008 Innehåll Finansiell information för januari juni 2008 2 Vd-kommentar 3 Kommentar till moderbolagets och koncernens bokslut 4 Ekonomisk ställning och nyckeltal 5 Totalavkastningstabell

Läs mer

Belopp för tjänstepension, privat pension och inkomstgrundad allmän ålderspension

Belopp för tjänstepension, privat pension och inkomstgrundad allmän ålderspension 1 (6) PM 213-12-9 Pensionsutvecklingsavdelningen Hans Karlsson Belopp för tjänstepension, privat pension och inkomstgrundad allmän ålderspension I denna promemoria visas några diagram med totala belopp

Läs mer

Försäkringar i Sverige 2012

Försäkringar i Sverige 2012 Försäkringar i Sverige 212 Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället Risk är något som vi alla är utsatta för. Det kan handla om risken för att drabbas av en trafikolycka eller för brand i bostaden.

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2013

Bolagsstyrningsrapport 2013 Bolagsstyrningsrapport 2013 Elos AB är ett svenskt aktiebolag, vars B aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm AB Small Cap listan. Elos AB är sektorklassificerat som Health Care bolag. Elos bolagsstyrning

Läs mer

Din pension enligt det nya ITP-avtalet

Din pension enligt det nya ITP-avtalet Din pension enligt det nya ITP-avtalet För dig som är född 1978 eller tidigare. 008/mars Reviderad 6:e upplaga! PTK (Förhandlings- och samverkansrådet PTK) består av 6 tjänstemannaförbund med cirka 700

Läs mer

Den totala rörliga ersättningen till anställda i Skandia Fonder AB ("Skandia Fonder") avseende 2009 uppgår till cirka SEK.

Den totala rörliga ersättningen till anställda i Skandia Fonder AB (Skandia Fonder) avseende 2009 uppgår till cirka SEK. 1 (5) REDOGÖRELSE FÖR SKANDIA FONDERS ERSÄTTNINGAR Den totala rörliga ersättningen till anställda i Skandia Fonder AB ("Skandia Fonder") avseende 2009 uppgår till cirka 560 000 SEK. Nytt regelverk för

Läs mer

Information om ersättningar i Swedbank 2014

Information om ersättningar i Swedbank 2014 Information om ersättningar i Swedbank 2014 Enligt Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2011:1) och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 Information om ersättningar i Swedbank 2014

Läs mer

Fem år med upphandlingar av tjänstepensionen ITP

Fem år med upphandlingar av tjänstepensionen ITP Fem år med upphandlingar av tjänstepensionen ITP Traditionell förvaltning 2007-2012 Fondförvaltning 2010-2012 Rapporten visar hur avgifter och avkastning har sett ut under fem år med upphandlingar för

Läs mer

Årsbesked 2013 Anders Andersson 00048512_00

Årsbesked 2013 Anders Andersson 00048512_00 00048512_00 Årsbesked 2013 Anders Andersson 00048512_00 Dina försäkringar hos Brummer & Partners När vi startade vårt försäkringsbolag 2011 var ambitionen att ge fler människor tillgång till en förvaltningsform

Läs mer

k Individuella Kollektivavtal Lagar

k Individuella Kollektivavtal Lagar Försäkringsskydd k Individuella Gruppförsäkringar Kollektivavtal Lagar 2012-03-06 2 Medlemmarnas försäkringsskydd k Försäkrad enligt lag Sjukförsäkring Arbetsskadeförsäkring Föräldraförsäkring Ålderspensioner

Läs mer

Redogörelse för ersättningar till anställda i Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt

Redogörelse för ersättningar till anställda i Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt Redogörelse för ersättningar till anställda i Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt Styrelsen har för 2010 beslutat om riktlinjer för fast och rörlig ersättning i enlighet med kraven i Finansinspektionens allmänna

Läs mer

Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället

Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället FÖRSÄKRINGAR I SVERIGE STATISTIK 213 Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället Risk är något som vi alla är utsatta för. Det kan handla om risken för att drabbas av en trafikolycka eller för brand

Läs mer

Viktigt att veta om Alecta Optimal Pension

Viktigt att veta om Alecta Optimal Pension Avtalsområde PA 16 Gäller från 1 januari 2017 Här får du kortfattad, men viktig information om din nya. Om du vill läsa de fullständiga villkoren kan du ladda ner dem på alecta.se. Närmare upplysningar

Läs mer

Vår ersättningsstruktur speglar därmed den kultur som SEB präglas av

Vår ersättningsstruktur speglar därmed den kultur som SEB präglas av Tack herr ordförande! Aktieägare och stämmodeltagare, inom SEB har vi sedan länge en tydlig ersättningsfilosofi som utgår från att det som långsiktigt är bäst för bankens kunder också är långsiktigt bäst

Läs mer