Stenhagsskolans matsal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stenhagsskolans matsal"

Transkript

1 Sid 1(18) Kallelse till ordinarie stämma 2006 Samtliga medlemmar i Akalladalens kallas härmed till ordinarie stämma OBS tid och plats! Tid: Torsdagen den 23e mars 2006 kl ca Plats: Dagordning: Stenhagsskolans matsal Enligt bifogat förslag Stämman inleds med information om läget i en del aktuella frågor, bl a - Aktuell status beträffande sophantering och återvinning inom Stockholms kommun - Status beträffande varmvatten- och värmeproblemen - Aktuell status på Underhållsplan för Akalladalens, bifogas - Gränsdragning mellan föreningens och individuellt ansvar, byggnadslov mm - Radonmätningen i området - Information om aktuell alternativ fjärrvärme via pelletspanna Trivselkommittén bjuder från kl på kaffe/dryck och smörgås. Välkommen till en informativ stämma! Sievert Balkeståhl Dennis Westin Lars Moberg ordf v ordf ledamot Solveig Andersson sekr Björn Lundstedt kassör Bilagor - Stämmohandlingar - Fullmakt för röstning

2 Sid 2(18) Underhållsplan 2006 Underhåll enligt plan presenterad på förra årsstämman i mars 2005, 1. Byte av cirkulationspump för varmvattencirkulation 2. Asfaltering radhusområdet 3. Byte av reglerventiler i husgrunder för bättre värmejustering 4. Ny fogmassa mellan betongplattor i parhusområdet 5. Byte av sand i sandlådor 6. Slamsugning dagvattenbrunnar 7. Slamsugning dräneringsbrunnar 8. Inmontering av reducerventil för inkommande kallvatten Total budget 2005 för underhåll enligt plan Kr Av ovanstående har punkt 4 ej utförts pga att vi inte fick det gjort för den kostnad vi hade antagit Punkt 6 och 7 har skjutits till år 2006 Total kostnad för utfört underhåll Kr Förslag till Underhåll enligt plan för år Slamsugning dagvattenbrunnar ( kvar från föreg år ) 2. Slamsugning dräneringsbrunnar ( kvar från föreg år ) 3. Ny fogmassa mellan betongplattor i parhusområdet ( kvar från föreg år ) 4. Översyn av gräs, träd och planteringar 5. Upprustning av lekplatser Total kostnad för underhåll enligt plan för Kr Underhållsfonden 2005 och 2006 Ingående fond 2005 Avsättning till underhållsfond 2005 Utförda åtgärder 2005 Utgående fond 2005 Ingående fond 2006 Förslag till avsättning till underhållsfond 2006 Förslag till åtgärder enligt plan 2006 Då blir utgående fond Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr

3 Sid 3(18) Förslag till dagordning vid stämman Stämmans öppnande och behöriga utlysande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av ordförande för stämman 4. Val av sekreterare för stämman 5. Val av 2 justeringsmän, tillika rösträknare 6. Fastställande av röstlängd 7. Styrelsens redovisning av verksamheten - Förvaltningsberättelse bil 1 - Resultaträkning bil 2 8. Revisionsberättelse bil 3 9. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen 10. Förslag från styrelsen a) Utredning om centralt elavtal bil 4 b) Utredning om komplettering av fjärrvärme 11. Motioner från medlemmar a) Värmereglering bil 5 b) Alternativa internetleverantörer bil 6 - Styrelsens svar på motionerna bil Fastställande av budget och utdebitering bil Val av styrelseledamöter bil 9-1 ordförande på 2 år - 1 vice ordförande 2 år - 1 ledamot på 2 år - 1 suppleant på 2 år 14. Val av revisorer - 2 ordinarie på 1 år - 2 suppleanter på 1 år 15. Val av trivselkommitté - 2 ordinarie på 2 år 16. Val av valberedning ordinarie på 1 år 17. Övriga frågor - städdagar planeras till 22a april och 21a oktober Stämmoprotokollets tillgänglighet 19. Mötets avslutande

4 Sid 4(18) Bilaga 1 Förvaltningsberättelse för året 2005 Enligt gällande stadgar avger styrelsen för Akalladalens verksamhetsberättelse för räkenskapsåret till Bokslutsrapporter bifogas. Ordinarie samfällighetsstämma Ordinarie stämma hölls den 24e mars med 64 fastigheter närvarande (38 st från kv Torneå och 26 st från kv Tavastehus). Föreningens styrelse och övriga valda funktionärer - Styrelse ordförande Sievert Balkeståhl Torneågatan 40 vice ordf Dennis Westin Tavastehusgatan 13 sekreterare Solveig Andersson Tavastehusgatan 58 kassör Björn Lundstedt Tavastehusgatan 6 ledamot Lars Moberg Tavastehusgatan 87 suppleant Björn Nilsson Tavastehusgatan 48 Thomas Tullholm Torneågatan 64 (avflyttade under året) - Trivselkommitté Dan Petrini Tavastehusgatan 24 Karin Taliaferro Tavastehusgatan 7 Margaretha Andersson Lopes, Tavastehusg 90 Lou-Lou Zachrisson Tavastehusgatan 82 Lena Gustavsson Torneågatan 8 - Revisorer Ordinarie Olov Malmström Torneågatan 44 Bertil Strid Tavastehusgatan 11 Suppleant Jan Hagberg Torneågatan 36 Johan Sonck Tavastehusgatan 88 - Valberedning Sammank Bert Andersson Tavastehusgatan 25 Anders Isaksson Tavastehusgatan 44 Tommy Carlsson Tavastehusgatan 61 Övriga funktionärer (utses av styrelsen) - Serviceman Sense Larsson Tavastehusgatan 53 - Tillsynsmän Berndt Werner Torneågatan 24 Anders Isaksson Tavastehusgatan 44 Rolf Johansson Tavastehusgatan 55 - Styrelserepresentanter i AHN Ordinarie Marc Taliaferro Tavastehusgatan 7 Suppleant och sekreterare Sievert Balkeståhl Torneågatan 40

5 Sid 5(18) Styrelsemöten Styrelsen har under verksamhetsåret hållit 9 protokollförda sammanträden och ett flertal informella överläggningar i olika ärenden. Akalla Husby Nätort (AHN) Akalladalens Samfällighet är medlemmar i den ekonomiska föreningen Akalla Husby Nätort (AHN) som äger och förvaltar det installerade bredbandsnätet och från maj 2004 också TVmottagning för distribution till samtliga hushåll. Totalt omfattar AHN ca lägenheter i 6 föreningar i Akalla och Husby. Inom Samfälligheten har 120 fastigheter (av 176) anslutits som aktiva användare av internetoperatören One s uppkoppling och totalt inom AHN är det drygt aktiva användare. ASFs hemsida (av vår webmaster Dennis Westin) ger löpande information om området och om bredbandsverksamheten. Hemsidan besöks av besökare per dag. På AHNs hemsida (även den av webmastern Dennis Westin) finns mer information om verksamheten inom AHN. Den nya TV-lösningen Sedan maj 2004 används en ny teknisk lösning gemensamt för alla föreningar inom AHN, där TV-mottagning från Canal Digitals satellitsändningar sker digitalt till en central inom AHN och sedan omvandlas till analoga signaler innan programmen distribueras via AHNs fiber och till samfällighetens koaxialnät (det gamla TV-nätet). Tekniken har fungerat bra under året men med vissa störningar av främst TV5-kanalen. Planerna på en minoritetskanal har förskjutits främst p g a att Canal Digital strulat och blivit försenade med sin utbyggnad av distribution via kabel till Stockholm. AHN planerar nu att säga upp avtalet med CanalDigital för omförhandling och för att på nytt se över kanalutbudet. Den centrala plattformen för satellitmottagning av TV krävs en ny jordning till en kostnad som för ASF blir ca kr enligt andelstal (9%). Varmvattenproblemen Vissa problem med varmvattnet har fortsatt under större delen av året och har i slutet av året äntligen kunnat lösas. Flera faktorer har påverkat problemen bl a - ej kuranta backventiler i t ex duschkabiner inom vissa hus vilket åtgärdats av berörda enskilda husägare - för högt vattentryck på kallvattnet i relation till det nya lägre trycket på varmvattnet, vilket har i enlighet med åtgärdsplanen åtgärdats genom montering av en reduceringsventil i undercentralen - tidigare okända gamla trasiga och stillastående vattenmätare som hindrat varmvattnet i vissa slingor inom parhusområdet - vid inspektioner har också några mindre sprickor i varmvattenrören upptäckts vid kraftiga böjar, ev orsakat av det tidigare höga trycket på varmvattnet under nära 30 år. Sophantering Den av kommunen initierade förändringen av hanteringen av hushållssopor har ännu inte fått någon bra lösning. Den lanserade lösningen med kärl på hjul har inte fungerat och styrelsen har därför haft möten med ansvariga hos Renhållningsförvaltningen för att kunna påverka att fungerande rutiner kan fastställas. Information om detta lämnas vid stämman.

6 Sid 6(18) Avtal med kommunen träffas separat av varje fastighetsägare. Tidningsinsamling Styrelsen har enligt uppdrag från föregående stämma träffat avtal med SITA om utplacering av 3 st containers för insamling av tidningspapper. Detta har under året verkat fungera tillfredsställande. Städdagarna Vårstädningen 23e april och höststädningen 15e oktober hölls i bra väder med deltagande av ca 115 fastigheter vid varje tillfälle och med utmärkta arrangemang av trivselkommittén. Dennis Westin fortsatte den lyckade servicen som gav husägarna möjlighet att få elektriska artiklar bortforslade till återvinningsstation. Detta blev mycket uppskattat och Dennis fick full last. Byte av ventiler för värmejustering I enlighet med underhållsplanen har utbyte av ventiler upphandlats. Arbetet har påbörjats under november och beräknas slutföras under jan Underhållsplanen redovisas separat innan stämman Radonmätning Under sommaren gjordes i samband med försäljning en mycket kort (11 dgr) radonmätning i en av fastigheterna och visade då på något förhöjda värden, 390 Bq/m3 jämfört med gränsvärdet 200 Bq/m3. För att en radonmätning enl SSI skall vara gjord på ett tillfredsställande sätt skall den ske under vinterperioden och under min 2 månader. Detta gjorde att styrelsen nu i december påbörjat en mer omfattande radonmätning av samtliga styrelsemedlemmars fastigheter. Resultatet av denna mätning kommer förhoppningsvis att kunna redovisas vid stämman. Bidrag till föreningar Bidrag har efter särskilt beslut i styrelsen betalats enligt följande - Akalla Bys Arrangemangsgrupp kr - Norra Järva Hembygdsförening kr - Järva Tassar 500 kr Container Container har under året tagits hem vid städdagar och dessutom i samband med julhelgen. Snöröjning Även under pågående vinter utförs snöröjning av BjörnEntreprenad AB (BEAB) och hittills på ett i stort sett tillfredsställande sätt efter att vissa brister under föregående vinter påpekats. BEABs uppdrag kommer på nytt att utvärderas innan nästa vinter börjar. Kontaktblad Under året har Trivselkommittén utkommit med 4 nummer av Kontaktbladet. I bladet ges aktuell information om olika händelser i föreningen. Se även hemsidan

7 Sid 7(18) 30-årsjubiléet I trivselkommitténs regi hölls samfällighetens 30-årsfest den 3e september på Olles Krog i Akalla. Ca 150 medlemmar deltog i den lyckade festen där artistgruppen Dom andra underhöll med medryckande musik, sång och dans och där vi bjöds på en fantastisk internationell buffé. Julgran Traditionen med en julgran i Slingerbulten har upprätthållits även under Denna gång inhandlades en vacker roslagsgran från Väddö.. Enligt särskilt beslut i styrelsen skall ny julgransbelysning med hängande slingor upphandlas till nästa år. Gåvor till uppdragstagare Mindre gåvor har i samband med julhelgen utdelats till det 30-tal medlemmar som under året åtagit sig uppdrag och genom ideella insatser för föreningen bidragit till områdets skötsel och trivsel Föreningens ekonomi Föreningens ekonomi är fortsatt god med ett visst överskott för 2005, vilket framgår av bifogade resultat- och balansräkningar. Verksamhetens resultat för 2005 föreslås överföras i ny räkning. Slutord Samtidigt som vi i styrelsen hemställer om att stämman beviljar oss ansvarsfrihet för det gångna året, vill vi framföra vårt varma tack för det förtroende som visats oss. Vi vill också tacka alla dem, som på olika sätt hjälpt oss i föreningen i olika ärenden under året och därigenom främjat våra gemensamma intressen och bidragit till en god trivsel i området. Akalla Sievert Balkeståhl Dennis Westin Lars Moberg ordf vice ordf ledamot Solveig Andersson sekr Björn Lundstedt kassör

8

9

10 Sid 10(18) Bilaga 4 Förslag från styrelsen A. Utredning om ev central upphandling av elleverantör Styrelsen och många medlemmar har uttryckt sitt missnöje med nuvarande möjligheter att påverka sina elkostnader. De fasta kostnaderna, nätavgifterna och energiskatter utgör nu största delen av elräkningarna medan förbrukningsavgifterna blivit en mindre del. Detta gör nu att byte av elleverantör för en enskild fastighet endast marginellt påverkar elkostnaden även om kwh-priset är lägre. Styrelsen har i slutet av 2005 tagit del av några försök som gjorts inom andra typer av föreningar där man lyckats avtala om central hantering av fasta kostnader och nätkostnader och där enbart förbrukningsavgifter varit individuella. Styrelsen föreslår att en utredning görs med målsättning - att klarlägga möjligheterna att träffa centrala elavtal för samfälligheten och att de fasta avgifterna blir centrala och därigenom radikalt kan sänkas för varje husägare - att om detta är möjligt till nästa stämma föreslå gemensamma elavtal. För att detta skall kunna vara meningsfullt och genomförbart krävs att enskilda fastighetsägare t v inte träffar några fleråriga individuella avtal med elleverantörer. B. Utredning och förhandling om alternativa lösningar för fjärrvärme Efter att kommunen sålt sitt energibolag till Fortum har vi nu under senare kunnat se att Fortum utnyttjat sitt monopol på fjärrvärme till att ensidigt höja avgifterna utan att vi kunnat påverka detta och haft några förhandlingsmöjligheter. Våra kontakter med HSB-föreningar har visat att missnöjet med Fortum där är mycket stort och att man samlat ett 60-tal HSB-föreningar i en gemensam aktion för att hitta alternativ eller få bättre villkor med Fortum. Under hösten 2005 har styrelsen börjat utreda möjligheterna att komplettera Fortums fjärrvärme med andra uppvärmningsalternativ, t ex via pelletspanna, solfångare eller värmeväxlare. Styrelsen föreslår att stämman tillstyrker en fortsatt utredning av alternativa värmekällor och fortsatta förhandlingar med Fortum. Innan några avtal om förändrade energikällor tecknas skall de underställas stämman för beslut. Information om alternativet med en kompletterande pelletspanna lämnas vid stämman.

11

12

13

14 Styrelsens svar på motionerna Sid 14(18) Bilaga 7 1. Värmereglering/Inomhustemperatur Styrelsens synpunkter: Efter att värmeregleringsventiler nu bytts ut under smatliga hus skall värmeflödet regleras till en standardnivå. Entreprenören (Optimal Energi) har av styrelsen fått inriktningen ca 21 grader. När den preliminära justeringen gjorts efter ventilbytet, har samtliga fastigheter utrustats med två termometrar med medföljande instruktion för att följa upp inomhustemperaturen är i föreningens fastigheter. Om någon fastighet har lägre temperatur än 21 grader skall efter att ha följt instruktionerna för mätning, skall denna fastighet justeras separat för att nå önskad temperatur. En temperatur på 21 grader anses i branschen vara fullt tillräcklig inomhustemperatur i bostäder. Om temperaturen generellt skall justeras för ett högre gradtal med ett högre varmvattenflöde, så medför detta merkostnader på ca 5% / grad, dvs på årsbasis kr. Om någon enskild fastighet vill ha högre inomhustemperatur bör detta i så fall ske i första hand med kompletterande värmekällor i fastigheten och inte via ett generellt högre flöde i värmesystemet. Styrelsen anser alltså att motionen skall avslås då de genomförda åtgärderna ger tillräckligt bra inomhustemperatur. 2. Bredbandet/Alternativa internetleverantörer Styrelsens synpunkter: Bakgrund: ASF (Akalladalens SamfällighetsFörening) är en av sex medlemmar i den ekonomiska föreningen AHN (Akalla-Husby Nätort). ASFs andel av AHN är ca 9% för sådana kostnader som skall belasta medlemsföreningarna dvs vi betalar i relation till vårt antal hushåll. Samtliga medlemsföreningar har vardera en styrelseplats och en suppleantplats. Genom AHN har ASF dels åtagit sig borgenslån i samverkan med övriga föreningar och dels har ASF gjort egna investeringar som finansierats via lån. Medlemsföreningarna i AHN har en avsiktsförklaring att att ingå ett långsiktigt samarbete för att ge medlemshushållen möjligheter till moderna tjänster via främst fiberkabel. Svar på några av motionens frågor: 1. Support Support sköts genom att AHN träffar avtal med supportentreprenörer, dels för de fasta installationerna och dels för köpta tjänster. F n är det Fiberdata för nät och routers/switchar, One ( fd Bahnhof) för Internetaccess och ATM för TV-centralen. I AHNs stadgar Kap 5, 3 står att styrelsen skall verka för föreningens framåtskridande och tillvarata dess intressen. I Kap 5 4 står Det åligger styrelsen att anställa personal vid behov. Hittills

15 Sid 15(18) har AHNs styrelse ansett att det innebär alltför höga kostnader att anställa egen personal och löser i stället behovet genom avtal med supportverksamheter, helst i konkurrens. 2. Ingen tjänstekonkurrens i nätet. One (fd Bahnhof, fd TeleNordia) upphandlades i konkurrens och gav det klart bästa anbudet, där man övertog AHNs kvarvarande bindningstid för en fast Internetförbindelse på ca 1 Mkr. För detta fick One ensamrätt under 12 mån och fick betala en lägre pay back under denna tid. Avgiften för enskilda hushåll sattes till 225 kr/mån för upp till 10 Mb/s och är oförändrad. AHN har under det senaste året gjort flera försök att få alternativa ISPer att lämna anbud, men dessa har hittills backat ur när man fått veta villkoren för att sälja tjänster i nätet. Tester (med TP-Test) på hastigheten för Internetförbindelsen visar att kapaciteten ofta väsentligt överstiger 10 Mb/s. 3. Servicegivare. AHN omprövar löpande gällande serviceavtal och försöker tillse att servicegivaren (Fiberdata) lever upp till avtalad service. Detta fungerar inte alltid helt klanderfritt, men följs hela tiden upp av AHNs kontaktmän och AHN har ännu inte hittat någon som kan leverera bättre och billigare service och samtidigt ta hänsyn till garantier mm på nätinstallationer och utrustning. Genom de behov av reinvesteringar som inom kort blir aktuella för aktiva nätkomponenter, kan andra leverantörer bli aktuella. 4. Framtida tjänster TV via fibernätet och anslutet till befintligt koaxialnät har installerats under En ny upphandling av TV med tilläggstjänster blir inom kort aktuell, då den nuvarande leverantören (Canal Digital) inte levt upp till alla utfästelser vid upphandlingen. IP-telefoni har under drygt 1 år diskuterats inom AHN och flera tänkbara leverantörer har presenterat sina lösningar. IP-telefoni via internet (t ex Skype och Tele2) kan redan nu installeras av den som önskar, detta kräver inte något engagemang från AHN. IP-telefoni som kan ge högre tillförlitlighet än enbart Internetanslutning diskuteras med flera leverantörer och kan bli verklighet inom något år när tekniken mognat. Bl a finns problem med trygghetstelefoner som alltid måste fungera även om Internetförbindelsen är avbruten. Video-on-demand är en tjänst som inom kort kan bli aktuell i tjänsteutbudet via fibernätet. Redan i dag köper vissa hushåll detta via uppkopplingar på Internet. Styrelsen föreslår att motionen avslås och att arbetet via AHN fortsätter som tidigare.

16

17

18 Sid 18(18) Fullmakt för röstning Akalla den: Fullmakt för: Kvarter: Fastighetsnr: att föra min talan och i händelse av val avge min röst under Akalladalen s stämma tisdagen den 23e mars Namnteckning: Kvarter: Fastighetsnr: Egenhändig namnteckning bevittnas: Namn: Adress: Obs! Enligt 49 i lagen om förvaltning av samfälligheter kan medlems rösträtt utövas genom ombud. Ombud får dock ej företräda mer än en medlem utöver sin egen röst.

Kallelse till ordinarie stämma 2004

Kallelse till ordinarie stämma 2004 Akalladalens Samfällighetsförening Box 6055 164 06 Kista www.akalladalen.nu 2004-03-08 Kallelse till ordinarie stämma 2004 Samtliga medlemmar i Akalladalens Samfällighetsförening kallas härmed till ordinarie

Läs mer

Kallelse till ordinarie stämma 2005

Kallelse till ordinarie stämma 2005 Akalladalens Samfällighetsförening Box 6055 164 06 Kista www.akalladalen.nu Kallelse till ordinarie stämma 2005 Samtliga medlemmar i Akalladalens Samfällighetsförening kallas härmed till ordinarie stämma

Läs mer

Stenhagsskolans matsal

Stenhagsskolans matsal Akalladalen 2003-03-10 Kallelse till ordinarie stämma 2003 Samtliga medlemmar i Akalladalen kallas härmed till ordinarie stämma 2003. OBS tid och plats! Tid: Tisdagen den 25e mars 2003 kl 19.00 ca 21.30

Läs mer

Kallelse till ordinarie stämma 2007

Kallelse till ordinarie stämma 2007 2007-03-10 Kallelse till ordinarie stämma 2007 Samtliga medlemmar i Akalladalens Samfällighetsförening kallas härmed till ordinarie stämma 2007. OBS tid och plats! Tid: Tisdagen den 27e mars 2007 kl 18.30

Läs mer

Kallelse till ordinarie stämma 2012

Kallelse till ordinarie stämma 2012 Sid 1/15 2012-03-01 Kallelse till ordinarie stämma 2012 Samtliga medlemmar i Akalladalens Samfällighetsförening kallas härmed till ordinarie stämma 2012. OBS tid och plats! Tid: Onsdagen 2012-03-21 kl

Läs mer

med Ståndskallets Samfällighetsförening Onsdag den 28 mars 2012 kl på Nöbbelövsgården

med Ståndskallets Samfällighetsförening Onsdag den 28 mars 2012 kl på Nöbbelövsgården 2012-03-10 med Ståndskallets Samfällighetsförening Onsdag den 28 mars 2012 kl 19.00 på Nöbbelövsgården Dagordning: 1. Stämman öppnas. 2. Val av ordförande för stämman. 3. Val av två justeringsmän, tillika

Läs mer

Kallelse till årsstämma med Iglatjärns Samfällighetsförening

Kallelse till årsstämma med Iglatjärns Samfällighetsförening 2014-05- 17 Kallelse till årsstämma med Iglatjärns Samfällighetsförening Tid och plats: Tisdag den 3 juni 2014 kl 1900 i församlingshemmet Olofstorp Dagordning, styrelsens förslag och verksamhetsberättelse

Läs mer

Årsstämma 28 november 2013

Årsstämma 28 november 2013 Handlingar för årsstämma 28:e november 2013 sida 1 av 14 Årsstämma 28 november 2013 Observera att varje fastighet har 1 röst. Om ni är 2 som äger huset gemensamt och bara en närvarar på årsstämman, måste

Läs mer

Dagordning för Årsstämma i Samfällighetsföreningen Farsta-Ekliden

Dagordning för Årsstämma i Samfällighetsföreningen Farsta-Ekliden Dagordning för Årsstämma i Samfällighetsföreningen Farsta-Ekliden Tid och plats: torsdagen den 24 oktober 2013 kl. 19.00 i lokal Rättaren, Farsta Gård. Detta är samtidigt föreningsstämma i Ekonomiska föreningen

Läs mer

KALLELSE TILL ORDINARIE SAMFÄLLIGHETSSTÄMMA DAGORDNING. Anläggningssamfälligheten NÖSNÄS STORA Stenungsund Nosnas.stora@live.se www.nosnasstora.

KALLELSE TILL ORDINARIE SAMFÄLLIGHETSSTÄMMA DAGORDNING. Anläggningssamfälligheten NÖSNÄS STORA Stenungsund Nosnas.stora@live.se www.nosnasstora. Anläggningssamfälligheten NÖSNÄS STORA Stenungsund Nosnas.stora@live.se www.nosnasstora.se KALLELSE TILL ORDINARIE SAMFÄLLIGHETSSTÄMMA Tid: Måndagen den 2 april 2012, kl 19.00 Plats: Nösnässkolan Den medlem

Läs mer

Stadgar för Uppsala BridgeAllians

Stadgar för Uppsala BridgeAllians Stadgar för Uppsala BridgeAllians Antagna vid årsmöte 2012-01-28 Gällande från 2012-01-28 Alliansen bildad 1994-04- 1 Målsättning Uppsala BridgeAllians (nedan kallad Alliansen) skall främja bridgen i Uppsala

Läs mer

Kallelse titl ordinarie stämma 2fr14

Kallelse titl ordinarie stämma 2fr14 sid U14 A kallqdalens Samf eillighetsf örening Box 6055 164 06 Kistc www.skclf cdalen"nu 2014-03-01 Kallelse titl ordinarie stämma 2fr14 Samtliga medlemmar i Akalladalens Samfiillighetsftrening, orgnr

Läs mer

Kärrbladet Styrelsemöte: 140119 Närvarande: Annette 35, Tommy 54, Rudolf 66, Andreas 96, John 137 och Curt 51

Kärrbladet Styrelsemöte: 140119 Närvarande: Annette 35, Tommy 54, Rudolf 66, Andreas 96, John 137 och Curt 51 Kärrbladet Styrelsemöte: 140119 Närvarande: Annette 35, Tommy 54, Rudolf 66, Andreas 96, John 137 och Curt 51 Välkomna till årsmötet som kommer att hållas i folkets hus den 23 februari 2014 kl. 17.00 Diskussioner

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Hyllinge Nordöstra Samfällighetsförening Tid: 11:e mars 2015 kl. 19.00 Plats: Hyllinge Skola, matsalen, Hyllinge Bilagor Verksamhetsberättelse 2014 Årsredovisning 2014 Revisionsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE DAGORDNING Vid ordinarie föreningsstämma i Sammfällighetsföreningen Farsta Ekliden torsdagen den 23 oktober 2014 kl. 19.00 i lokal Rättaren, Farsta Gård. Detta är samtidigt föreningsstämma i Ekonomiska

Läs mer

KALLELSE. Medlemmarna i Norra Husbergs Samfällighetsförening kallas till ordinarie årsstämma.

KALLELSE. Medlemmarna i Norra Husbergs Samfällighetsförening kallas till ordinarie årsstämma. SAMFÄLLIGHETSFÖRENING KALLELSE Medlemmarna i Norra Husbergs Samfällighetsförening kallas till ordinarie årsstämma. Tid: Måndag 29 mars 2010 kl. 19.00 Plats: Bergvretenskolans matsal Förslag till dagordning:

Läs mer

Tisdagen den 9 april 2013 kl i gemensamhetslokalen

Tisdagen den 9 april 2013 kl i gemensamhetslokalen Boplatsens Samfällighetsförening Lund Samtliga delägare kallas till ordinarie föreningsstämma för Boplatsens Samfällighetsförening Tisdagen den 9 april 2013 kl 19.00 i gemensamhetslokalen Dagordning 1.

Läs mer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer 1 P a g e Föreningens stadgar Revision giltigt till årsmötet 2016-03-15 1 Föreningens firma Föreningens firma är med organisationsnummer 802007-2339. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att

Läs mer

FATET m fl. SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Dagordning, Årsmöte 2014-03-30 Verksamhetsår 2013. 1. Val av ordförande för stämman.

FATET m fl. SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Dagordning, Årsmöte 2014-03-30 Verksamhetsår 2013. 1. Val av ordförande för stämman. FATET m fl. SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Dagordning, Årsmöte 2014-03-30 Verksamhetsår 2013 1. Val av ordförande för stämman. 2. Val av sekreterare för stämman. 3. Godkännande av dagordning. 4. Val av två justeringsmän.

Läs mer

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening 2 Säte Föreningens säte är Bastuträsk by, Norsjö kommun. 3 Ändamål Föreningen är ideell,

Läs mer

ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1

ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1 ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1 Ordinarie årsmöte 2012 TID: 2012-09-25 (tisdag) kl 19.30 21.00 PLATS: Vallda Församlingshem Dagordning: 1. Öppnande 2. Val av ordförande för årsmötet 3. Val av sekreterare för årsmötet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN. Anders Sörenssons gata

ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN. Anders Sörenssons gata ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN Anders Sörenssons gata 2014 SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN http://www.akervadden.se KALLELSE Medlemmarna i samfällighetsföreningen Åkervädden kallas

Läs mer

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Skarholmens båtklubb i Uppsala 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att se

Läs mer

Stadgar för Xxxxxxxx Bryggförening i Mälarbaden

Stadgar för Xxxxxxxx Bryggförening i Mälarbaden Stadgar gällande för alla bryggföreningar belägna på Mälarbadens Samfällighetsförenings fastighet Torshälla-Väsby 1:149 i Eskilstuna kommun. Fastslagna på årsmötet för Mälarbadens Samfällighetsförening

Läs mer

Ideella föreningen Blåshuset

Ideella föreningen Blåshuset Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps

Läs mer

Kallelse. till ordinarie föreningsstämma för. Bostadsrättsföreningen Blåklinten nr 4

Kallelse. till ordinarie föreningsstämma för. Bostadsrättsföreningen Blåklinten nr 4 BRF Blåklinten 4 Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Bostadsrättsföreningen Blåklinten nr 4 Tid: tisdag den 6 maj 2014, klockan 18.00 Plats: Församlingsvåningen Gustav Vasa, Västmannagatan 63,

Läs mer

Svenskt Nätverk för Systemsäkerhet STADGAR

Svenskt Nätverk för Systemsäkerhet STADGAR Svenskt Nätverk för Systemsäkerhet STADGAR Sida 1 (5) 1 Föreningens namn och syfte Svenskt Nätverk för Systemsäkerhet är en allmännyttig ideell förening vars uppgift är att gagna systemsäkerhetsmässig

Läs mer

Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun.

Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Stadgar för SkottaNet Ekonomisk förening Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Ändamål 3 Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Hembygdsgillet i Karlstad Stadgar

Hembygdsgillet i Karlstad Stadgar ÄNDAMÅL 1 Hembygdsgillet i Karlstad, Gillet, är en ideell förening vars ändamål och syfte är att med folklig tradition som grund verka för ett sunt nöjesliv i förening med god arbetsvilja. Gillets verksamhet

Läs mer

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR Observera att detta enbart är ett exempel på hur en förenings stadgar kan vara utformade. Varje förening är individuell och måste därför alltid noga överväga vad

Läs mer

Presentationer på Stämman 2015 Dennis Westin

Presentationer på Stämman 2015 Dennis Westin Presentationer på Stämman 2015 Dennis Westin Underhållsplan för Akalladalen Ritnings arkiv Individuell värmemätning. Hur går det Individuell värmemätning. Installationen Fortums debitering Samfällighets

Läs mer

Stadgar för Påfvelunds samfällighetsförening org.nr:

Stadgar för Påfvelunds samfällighetsförening org.nr: Bilaga 3 till protokoll 2002-10-30 Stadgar för Påfvelunds samfällighetsförening org.nr: 857202-6170 1 Firma Föreningens firma är Påfvelunds samfällighetsförening 2 Förvaltningsobjekt, grunderna för förvaltningen

Läs mer

Akalladalens Samfällighetsförenings Bredband

Akalladalens Samfällighetsförenings Bredband Akalladalens Samfällighetsförenings Bredband Akalladalens Samfällighetsförening är en av de 6 föreningar som gemensamt äger Akalla Husby Nätort, förkortat AHN. AHN äger och administrerar bredbandsnätet

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Kallelse till ordinarie föreningsstämma Brf Slottsterrassen Kallelse till ordinarie föreningsstämma Styrelsen för Brf Slottsterrassen kallar härmed till föreningsstämma och hoppas att alla medlemmar har möjlighet att delta. Tid: torsdag 10 maj

Läs mer

Utgåva A4 Förslag till ändring av STADGARNA daterade Överstruket utgår och tillägg är skrivet med rött.

Utgåva A4 Förslag till ändring av STADGARNA daterade Överstruket utgår och tillägg är skrivet med rött. STADGAR Sammanträdesdatum 2016-03-15 Sammanträdesledare Ewon Wall Ärende 1 Firma 2 Samfälligheter 3 Grunderna för förvaltningen 4 Medlem 5 säte, sammansättning Stadgar för samfällighetsförening, bildad

Läs mer

S T A D G A R FÖR ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

S T A D G A R FÖR ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING S T A D G A R FÖR ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ÄNDAMÅL 1 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att via kabel distribuera TV-program till medlemmarna att erbjuda

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA Murgrönan Samfällighetsförening Sida 1-3 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA Välkomna till årsstämma i Murgrönan Samfällighetsförening Tid: Torsdagen den 8 oktober 2015 kl 19.00. Plats: Samfällighetslokalen Blåklockevägen

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Härmed kallas medlemmarna i Krokanens samfällighetsförening till Förenings stämma onsdagen den 19 mars klockan 19.00 hos familjen Örtenstrand, Kringelkroken 19. Med kallelsen

Läs mer

Kallelse till ordinarie stämma 2013

Kallelse till ordinarie stämma 2013 Sid 1/14 2013-03-01 Kallelse till ordinarie stämma 2013 Samtliga medlemmar i Akalladalens Samfällighetsförening, orgnr 716416-8465, kallas härmed till ordinarie stämma 2013. OBS tid och plats! Tid: Torsdagen

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie föreningsstämma. Tid och plats: lördagen den 14 juli 2012 kl. 15.00 i Änggården Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed

Läs mer

NSSF Förvaltningsberättelse 2014

NSSF Förvaltningsberättelse 2014 1 NSSF Förvaltningsberättelse 2014 Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av: Lars-Erik Gustavsson, ordförande, Anders Broander, vice ordförande, Ove Eriksson, kassör, Mats Clémentz, sekreterare,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN. Anders Sörenssons gata

ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN. Anders Sörenssons gata ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN Anders Sörenssons gata 2012 SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN http://www.home.sol.se/malmo/ malmo@home.sol.se KALLELSE Medlemmarna i samfällighetsföreningen

Läs mer

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2010

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2010 Årsredovisning för Mystängens SMF år 2010 Förvaltningsberättelse Styrelsen har bestått av följande medlemmar: Bo Seger Ordförande Hus nr 21 Marie Hultgren Kassör Hus nr 20 Bo Hultgren Sekreterare Hus nr

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN. Anders Sörenssons gata

ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN. Anders Sörenssons gata ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN Anders Sörenssons gata 2010 SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN http://www.home.sol.se/malmo/ malmo@home.sol.se KALLELSE Medlemmarna i samfällighetsföreningen

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2013

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2013 Strömmadals Vägförening Sid 1 av 7 Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2013 Härmed kallas Ni till ordinarie föreningsstämma i Strömmadals Vägförening enligt följande: Dag: Tisdag den 23 april 2013

Läs mer

NSSF Förvaltningsberättelse 2011

NSSF Förvaltningsberättelse 2011 1 NSSF Förvaltningsberättelse 2011 Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av: Lars-Erik Gustavsson, ordförande, Åke Josefsson, vice ordförande, Ove Eriksson, kassör, Mats Clémentz, sekreterare, Anders

Läs mer

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2014

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2014 Årsredovisning för Mystängens SMF år 2014 Förvaltningsberättelse Styrelsen har bestått av följande medlemmar: Bo Seger Ordförande Hus nr 21 Bo Hultgren Sekreterare Hus nr 20 Marie Hultgren Kassör Hus nr

Läs mer

Kallelse - Till årsmöte/vägstämma för

Kallelse - Till årsmöte/vägstämma för Kallelse - Till årsmöte/vägstämma för Glamsarvsvägens Samfällighetsförening Väg 30122 Tisdagen 12 april 2016 Plats: Lilltorpet, Falun Tid: 18:00 18:30 Inskrivning av röstlängd per fastighet. Under inskrivningen

Läs mer

Vårdkasens vägförening

Vårdkasens vägförening Orgnr: 717904-4727 Årsmöte Sida 1 (4) Datum 2008-03-18, kl 19.00-20.20 Plats Stockbygården 1. Öppnande av stämman: Styrelsens ordförande Ulf Gladh hälsade välkommen och öppnade stämman 2. Val av ordförande

Läs mer

Kvarteret Myggans Samfällighetsförening

Kvarteret Myggans Samfällighetsförening Kallelse Kvarteret Myggans Samfällighet håller ordinarie föreningsstämma Söndagen den 26 februari 2012 kl. 18.00 i Blå lokalen. Välkomna 1. Öppnande. 2. Mötets behöriga utlysande. 3. Förslag till dagordning.

Läs mer

Handlingar till ordinarie föreningsstämma i Rudboda Brf

Handlingar till ordinarie föreningsstämma i Rudboda Brf Rudboda 5 april 2016 Handlingar till ordinarie föreningsstämma i Rudboda Brf I detta utskick finner ni: Kallelse till ordinarie föreningsstämma den 21 april 2016 Styrelsens förslag till nya stadgar (separat

Läs mer

För medlemskap krävs förutom anmälan till styrelsen att föreskriven årsavgift betalas.

För medlemskap krävs förutom anmälan till styrelsen att föreskriven årsavgift betalas. STADGAR Högklints villaägareförening i Västerhejde socken, Gotlands kommun Organisationsnummer [ ] 1 Ändamål Föreningens ändamål är att verka för skyddet av naturen inom det s.k. Högklintsområdet och att

Läs mer

9 Om en medlem vill överlåta sin stuga och nyttjanderätt till koloniträdgårdslott till en annan person, måste styrelsen samtycka till överlåtandet.

9 Om en medlem vill överlåta sin stuga och nyttjanderätt till koloniträdgårdslott till en annan person, måste styrelsen samtycka till överlåtandet. Säter Koloniträdgårdsförening Alnö 2013-09-03 Stadgar för Säter Koloniträdgårdförening Antagna vid årsmöte, kl. 10.00, 2014-05-03, 31 Antagna vid extra årsmöte, kl. 13.30, 2014-05-03, 9 1 Föreningens namn

Läs mer

Stadgar för Bergshamra koloniförening

Stadgar för Bergshamra koloniförening 1(5) Stadgar för Bergshamra koloniförening Följande stadgar har antagits vid föreningens årsmöten den 25 mars 1993, den 20 mars 1994, den 17 mars 2002, den 20 mars 2011 och den 24 mars 2013. Text i kursiv

Läs mer

Dagordning HSB Brf Luftskeppet ordinarie föreningsstämma , kl 19:00 i Flygledarens föreningslokal på Luftskeppsgatan.

Dagordning HSB Brf Luftskeppet ordinarie föreningsstämma , kl 19:00 i Flygledarens föreningslokal på Luftskeppsgatan. Dagordning HSB Brf Luftskeppet ordinarie föreningsstämma 2015-05-21, kl 19:00 i Flygledarens föreningslokal på Luftskeppsgatan. 1. föreningsstämmans öppnande 2. val av stämmoordförande 3. anmälan av stämmoordförandens

Läs mer

1 Föreningens namn Föreningens namn är: Tynningö/ Ramsö Byalag & Bygdegårdsförening (TRBB)

1 Föreningens namn Föreningens namn är: Tynningö/ Ramsö Byalag & Bygdegårdsförening (TRBB) Tynningö 2011-08-31 Föreningsstadgar 1 Föreningens namn Föreningens namn är: Tynningö/ Ramsö Byalag & Bygdegårdsförening (TRBB) 2 Föreningens ändamål Föreningen, som är en ideell förening, politisk och

Läs mer

Till justerare och rösträknare valdes Gunnar Stenvall och Nils-Olof Nilsson.

Till justerare och rösträknare valdes Gunnar Stenvall och Nils-Olof Nilsson. GNEJSENS SAMFALLIGHETSFORENING PROTOKOLL d Art: Extra föreningsstämma Plats: Carlskyrkan, Lilla salen Närvarande: Se bifogad närvarolista 2 8// 0 - O Y Ordförande Nils Haggström öppnade mötet och halsade

Läs mer

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Reviderade av årsstämman 23 maj 2015 1 Föreningens namn och syfte Stiftarna av Independent Living i Sverige, STIL, är en ideell förening. Föreningen

Läs mer

1. Mötet öppnades av föreningens ordf, som hälsade de närvarande välkomna.

1. Mötet öppnades av föreningens ordf, som hälsade de närvarande välkomna. Skifuddens Villaförening 1 (3) Protokoll upprättat vid Skifudden Villaförenings Årsmöte den 11 mars 2012, kl. 15.00. Plats: Folkets Hus, stora lokalen, Forshaga. 1. Mötet öppnades av föreningens ordf,

Läs mer

NSSF Förvaltningsberättelse 2015

NSSF Förvaltningsberättelse 2015 1 NSSF Förvaltningsberättelse 2015 Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av: Lars-Erik Gustavsson, ordförande, Anders Broander, vice ordförande, Ove Eriksson, kassör, Mats Clémentz, sekreterare,

Läs mer

Västerskärs Samfällighetsförening

Västerskärs Samfällighetsförening Västerskärs Samfällighetsförening Protokoll: årsmöte den 22 maj 2014 Tid: 19.30 Plats: Gillmyra gård, Kvisslingbyvägen, Åkersberga 1. Mötet öppnas Mötet öppnades av Stefan Wallon (ordförande i föreningen)

Läs mer

Stadgar för Munksjön-Rocksjöns fiskevårdsområdesförening Bilaga 1. NAMN 1 Föreningens namn är Munksjön-Rocksjöns fiskevårdsområdesförening.

Stadgar för Munksjön-Rocksjöns fiskevårdsområdesförening Bilaga 1. NAMN 1 Föreningens namn är Munksjön-Rocksjöns fiskevårdsområdesförening. Stadgar för Munksjön-Rocksjöns fiskevårdsområdesförening Bilaga 1 NAMN 1 Föreningens namn är Munksjön-Rocksjöns fiskevårdsområdesförening. OMFATTNING 2 Föreningen förvaltar fisket i Munksjön-Rocksjöns

Läs mer

Brf Svalan 32-38 STÄMMOHANDLINGAR TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA DEN 14 JUNI 2012

Brf Svalan 32-38 STÄMMOHANDLINGAR TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA DEN 14 JUNI 2012 Brf Svalan 32-38 38 STÄMMOHANDLINGAR TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA DEN 14 JUNI 2012 1 Brf Svalan 32-38 Kallelse till ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Lidingö SK Hansbolls lokal Svalvägen 32, ingång på baksidan

Läs mer

HANDLINGAR TILL ÅRSSTÄMMA

HANDLINGAR TILL ÅRSSTÄMMA HANDLINGAR TILL ÅRSSTÄMMA BERGSJÖPLATÅNS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Samfällighetslokalen 2015-03-25 kl.1900 OBSERVERA!!! Om ni är två ägare till Er fastighet och endast en ägare kan komma till årsstämman, måste

Läs mer

Kallelse till ordinarie stämma 2015

Kallelse till ordinarie stämma 2015 Sid 1/15 2015-03-03 Kallelse till ordinarie stämma 2015 Samtliga medlemmar i Akalladalens Samfällighetsförening, orgnr 716416-8465, kallas härmed till ordinarie stämma 2015 Tid: Onsdagen 2015-03-25 kl

Läs mer

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar Vid en konstituerande stämma i Eslöv fredagen den i november 2007 har följande stadgar antagits: 1. Ändamål. 1.1 Föreningen skall verka för att

Läs mer

Föreningens firma är Gullspångs fibernät ekonomisk förening.

Föreningens firma är Gullspångs fibernät ekonomisk förening. 1 Firma Föreningens firma är Gullspångs fibernät ekonomisk förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att via ett eget och medlemmarnas

Läs mer

HSB Brf Stranden i Ekerö

HSB Brf Stranden i Ekerö HSB Brf S T R A N D E N Ekerö HSB Brf Stranden i Ekerö Organisationsnummer: 716418-6905 Årsredovisning För räkenskapsåret 2013 Org,nr: 716418-6905 Sid 2/5 Styrelsen för bostadsrättsföreningen Stranden

Läs mer

TOFSÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STADGAR. Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggning tillkommen genom anläggningsbeslut (D99617).

TOFSÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STADGAR. Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggning tillkommen genom anläggningsbeslut (D99617). TOFSÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STADGAR Stadgar för Tofsö Samfällighetsförening org nr 717904-3836 enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla

Läs mer

Bosarps Fiber Ekonomisk Förening

Bosarps Fiber Ekonomisk Förening Bosarps Fiber Ekonomisk Förening 1 Firma Föreningens namn är Bosarps Fiber Ekonomisk Förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

HSB Brf Stranden i Ekerö

HSB Brf Stranden i Ekerö HSB Brf S T R A N D E N Ekerö HSB Brf Stranden i Ekerö Organisationsnummer: 716418-6905 Årsredovisning För räkenskapsåret 2010 Org,nr: 716418-6905 Sid 2/5 Styrelsen för bostadsrättsföreningen Stranden

Läs mer

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Samfälligheten Tallbacken 1(12) KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Torsdag den 26 maj 2011, kl 18.30 Plats: Umeå Folkets Hus, Lokal: Grimm FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1 Stämmans öppnande 2 Fastställande

Läs mer

PROTOKOLL. Århus samfällighetsförenings ordinarie årsstämma Sida 1 av 7 Kista kyrka (Kryptan),

PROTOKOLL. Århus samfällighetsförenings ordinarie årsstämma Sida 1 av 7 Kista kyrka (Kryptan), Århus samfällighetsförenings ordinarie årsstämma Sida 1 av 7 Kista kyrka (Kryptan), 2016-03-17 Dagordning 1. Stämman öppnas...3 2. Fastställande av dagordning...3 3. Fråga om stämman är behörigen kallad...3

Läs mer

ber i Stadgar Ljung Ekonomisk Förening

ber i Stadgar Ljung Ekonomisk Förening ber i Stadgar Ljung Ekonomisk Förening 1 Namn och säte Föreningens namn är Fiber i Ljung ekonomisk förening. Föreningen har sitt säte i Linköpings Kommun. 2 Form och ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Föreningen kan i fullgörandet av sin uppgift verka genom ett helägt servicebolag.

Föreningen kan i fullgörandet av sin uppgift verka genom ett helägt servicebolag. STADGAR för den ideella föreningen ByggDialog Dalarna 1 Ändamål ByggDialog Dalarna är en ideell förening med ändamål att inom Dalarnas län utifrån alla aktörers perspektiv arbeta proaktivt för att bidra

Läs mer

Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 Revidering och komplettering 6. och 10.

Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 Revidering och komplettering 6. och 10. Edsvallaskolan Ekonomisk Förening Version B Stadgar Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 B 2015-04-23 Revidering och komplettering 6. och 10. vid styrelsemöte

Läs mer

Skapande Broderi Stockholm

Skapande Broderi Stockholm Skapande Broderi Stockholm Antagna av årsmötet 2016-03-05, bekräftade av medlemsmötet? Allmänna bestämmelser 1 Skapande Broderi Stockholm är en ideell förening, som är politiskt och religiöst obunden.

Läs mer

Seraljens samfällighetsförening 716416-2609

Seraljens samfällighetsförening 716416-2609 Årsredovisning för Seraljens samfällighetsförening 716416-2609 Räkenskapsåret 2011-01-01---2011-12-31 Förvaltningsberättelse verksamhetsåret 2011 Styrelsen för Seraljens samfällighetsförening lämnar härmed

Läs mer

Stadgar Beslutade på extrastämman 2015-06-03

Stadgar Beslutade på extrastämman 2015-06-03 Anno 1875 Sida 1 av 5 Stadgar Beslutade på extrastämman 2015-06-03 1. Lindholmsdockans Hamn och Sjöbodsförening är en ideell förening för värnandet av Sveriges äldsta torrdocka som byggdes 1875. Föreningen

Läs mer

Överenskommelse om bildandet av Gullesbyns vägkassa

Överenskommelse om bildandet av Gullesbyns vägkassa Brunskog i april 2009. Gullesbyns Södra vägsamfällighetsförening Lillängens vägsamfällighetsförening Flytmossens vägsamfällighetsförening.......... Överenskommelse om bildandet av Gullesbyns vägkassa Överenskommelse

Läs mer

Stadgar för föreningen Fair Action

Stadgar för föreningen Fair Action Stadgar för föreningen Fair Action På årsmötet 2015 beslutades att föreningen byter namn till Fair Action och att stadgarna ändras i enlighet med beslutet. Stadgarna antogs av Fair Trade Centers konstituerade

Läs mer

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING Organisationsnummer 802014-9830 Förändring av stadgar från 2013 beslutades vid extra respektive ordinarie årsstämma 2015-xx-xx

Läs mer

1. Firma Föreningens firma är Bråbygdens föräldrakooperativ ekonomisk förening

1. Firma Föreningens firma är Bråbygdens föräldrakooperativ ekonomisk förening Stadgar 1. Firma Föreningens firma är Bråbygdens föräldrakooperativ ekonomisk förening 2. Ändamål: (hur ska medlemmarna ekonomiska intressen tillgodoses) Föreningen har som ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

KALLELSE ÅRSMÖTE 2015

KALLELSE ÅRSMÖTE 2015 KALLELSE ÅRSMÖTE 2015 Medlemmar i Blåsippans samfällighetsförening kallas härmed till årsmöte. Onsdagen den 18 mars kl 19:00 i Furubergsskolans matsal. Dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Godkännande av

Läs mer

STADGAR STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND. Giltiga från 2013-06-17

STADGAR STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND. Giltiga från 2013-06-17 STADGAR STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND Giltiga från 2013-06-17 1 Förbundets namn och geografiska omfattning Förbundets namn är Stockholms Schackförbund, i fortsättningen benämnt Förbundet, bildat den 28 januari

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

Landsnora Villaägareförening

Landsnora Villaägareförening Landsnora Villaägareförening STADGAR Föreningens namn 1 Föreningens firma är Landsnora villaägareförening. Föreningens verksamhetsområde 2 Föreningens verksamhetsområde är Landsnora och Falkberget inom

Läs mer

Tisdagen den 15 april 2014 kl i gemensamhetslokalen

Tisdagen den 15 april 2014 kl i gemensamhetslokalen Boplatsens Samfällighetsförening Lund Samtliga delägare kallas till ordinarie föreningsstämma för Boplatsens Samfällighetsförening Tisdagen den 15 april 2014 kl 19.00 i gemensamhetslokalen Dagordning 1.

Läs mer

Protokoll fört vid Årsstämma med Fågelsudds Samfällighetsförening

Protokoll fört vid Årsstämma med Fågelsudds Samfällighetsförening Protokoll fört vid Årsstämma 2015 2016 med Fågelsudds Samfällighetsförening Datum: 2016-07-24 Mötesplats: Slakmöre Bygdegård 1 Mötets öppnande Samfällighetens ordförande Anders Elowson hälsar alla närvarande

Läs mer

Kallelse. Styrelsen önskar alla varmt välkomna till: Parklyckans Samfällighetsförenings 8:e ordinarie årsstämma / Klockan 18.

Kallelse. Styrelsen önskar alla varmt välkomna till: Parklyckans Samfällighetsförenings 8:e ordinarie årsstämma / Klockan 18. Kallelse Styrelsen önskar alla varmt välkomna till: Parklyckans Samfällighetsförenings 8:e ordinarie årsstämma Tid: 213 24/4-212 Klockan 18.3 Plats: BRF Brunnsängens gårdshus Innehåll: Dagordning Resultat

Läs mer

Ribbybergs Samfällighetsförening

Ribbybergs Samfällighetsförening Ribbybergs Samfällighetsförening Protokoll från Föreningsstämma 2016-03-10 Inklusive bilagor Bilaga 1. Förslag till dagordning Bilaga 2a & b. Röstlängd/närvarolista & fullmakter Bilaga 3. Verksamhetsberättelse

Läs mer

Bostadsrättföreningen Snöfrid 1 Protokoll från Ordinarie Föreningsstämma 2011-05-26

Bostadsrättföreningen Snöfrid 1 Protokoll från Ordinarie Föreningsstämma 2011-05-26 Dagordning: 1. Stämmans öppnande 2. Upprättande av förteckning över närvarande Medlemmar 3. Fastställande av dagordning 4. Val av Ordförande för stämman 5. Val av sekreterare 6. Val av två personer att

Läs mer

Stadgar för Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige

Stadgar för Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige FÖRSVARETS PERSONALTJÄNSTFÖRENING I ÖSTRA SVERIGE (FPFÖ) Stadgar för Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige Uppgift 1 Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige (FPFÖ) har till uppgift

Läs mer

Brf Sprundet

Brf Sprundet Årsredovisning för Brf Sprundet Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Tilläggsupplysningar Noter Underskrifter

Läs mer

Protokoll vid ordinarie föreningsstämma 2014 för Envikens samfällighetsförening.

Protokoll vid ordinarie föreningsstämma 2014 för Envikens samfällighetsförening. Orgnr: 716417-1980 Protokoll vid ordinarie föreningsstämma 2014 för Envikens samfällighetsförening. Plats: Länna Bygdegård, Hysingsvik Tid: Lördagen den 29 mars 2014, kl 14.00. Närvarande: 88 deltagare.

Läs mer

S T A D G A R för Göteryd Delary fiber öst ek. för.

S T A D G A R för Göteryd Delary fiber öst ek. för. 1 S T A D G A R för Göteryd Delary fiber öst ek. för. Antagna av föreningens konstituerande stämma 2012-05-15 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Göteryd Delary fiber öst ek. för. 2 ÄNDAMÅL och VERKSAMHET

Läs mer

Jämförelse nya och gamla stadgar i föreningen Garpens vänner

Jämförelse nya och gamla stadgar i föreningen Garpens vänner Jämförelse nya och gamla stadgar i föreningen Garpens vänner NYA 1 Namn och verksamhetsområde Föreningens namn skall vara Garpens Vänner, förkortat GV. Garpens vänner har till uppgift att förvalta och

Läs mer

SAMFÄLLIGHETEN TORNFALKEN

SAMFÄLLIGHETEN TORNFALKEN Sida 1 av 6 SAMFÄLLIGHETEN TORNFALKEN Styrelsens förslag till nya stadgar. BAKGRUND Vid årsmötet 2013 diskuterades en översyn av föreningens stadgar så de överensstämmer med nu gällande regler, ska vara

Läs mer