Stenhagsskolans matsal

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stenhagsskolans matsal"

Transkript

1 Sid 1(18) Kallelse till ordinarie stämma 2006 Samtliga medlemmar i Akalladalens kallas härmed till ordinarie stämma OBS tid och plats! Tid: Torsdagen den 23e mars 2006 kl ca Plats: Dagordning: Stenhagsskolans matsal Enligt bifogat förslag Stämman inleds med information om läget i en del aktuella frågor, bl a - Aktuell status beträffande sophantering och återvinning inom Stockholms kommun - Status beträffande varmvatten- och värmeproblemen - Aktuell status på Underhållsplan för Akalladalens, bifogas - Gränsdragning mellan föreningens och individuellt ansvar, byggnadslov mm - Radonmätningen i området - Information om aktuell alternativ fjärrvärme via pelletspanna Trivselkommittén bjuder från kl på kaffe/dryck och smörgås. Välkommen till en informativ stämma! Sievert Balkeståhl Dennis Westin Lars Moberg ordf v ordf ledamot Solveig Andersson sekr Björn Lundstedt kassör Bilagor - Stämmohandlingar - Fullmakt för röstning

2 Sid 2(18) Underhållsplan 2006 Underhåll enligt plan presenterad på förra årsstämman i mars 2005, 1. Byte av cirkulationspump för varmvattencirkulation 2. Asfaltering radhusområdet 3. Byte av reglerventiler i husgrunder för bättre värmejustering 4. Ny fogmassa mellan betongplattor i parhusområdet 5. Byte av sand i sandlådor 6. Slamsugning dagvattenbrunnar 7. Slamsugning dräneringsbrunnar 8. Inmontering av reducerventil för inkommande kallvatten Total budget 2005 för underhåll enligt plan Kr Av ovanstående har punkt 4 ej utförts pga att vi inte fick det gjort för den kostnad vi hade antagit Punkt 6 och 7 har skjutits till år 2006 Total kostnad för utfört underhåll Kr Förslag till Underhåll enligt plan för år Slamsugning dagvattenbrunnar ( kvar från föreg år ) 2. Slamsugning dräneringsbrunnar ( kvar från föreg år ) 3. Ny fogmassa mellan betongplattor i parhusområdet ( kvar från föreg år ) 4. Översyn av gräs, träd och planteringar 5. Upprustning av lekplatser Total kostnad för underhåll enligt plan för Kr Underhållsfonden 2005 och 2006 Ingående fond 2005 Avsättning till underhållsfond 2005 Utförda åtgärder 2005 Utgående fond 2005 Ingående fond 2006 Förslag till avsättning till underhållsfond 2006 Förslag till åtgärder enligt plan 2006 Då blir utgående fond Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr

3 Sid 3(18) Förslag till dagordning vid stämman Stämmans öppnande och behöriga utlysande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av ordförande för stämman 4. Val av sekreterare för stämman 5. Val av 2 justeringsmän, tillika rösträknare 6. Fastställande av röstlängd 7. Styrelsens redovisning av verksamheten - Förvaltningsberättelse bil 1 - Resultaträkning bil 2 8. Revisionsberättelse bil 3 9. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen 10. Förslag från styrelsen a) Utredning om centralt elavtal bil 4 b) Utredning om komplettering av fjärrvärme 11. Motioner från medlemmar a) Värmereglering bil 5 b) Alternativa internetleverantörer bil 6 - Styrelsens svar på motionerna bil Fastställande av budget och utdebitering bil Val av styrelseledamöter bil 9-1 ordförande på 2 år - 1 vice ordförande 2 år - 1 ledamot på 2 år - 1 suppleant på 2 år 14. Val av revisorer - 2 ordinarie på 1 år - 2 suppleanter på 1 år 15. Val av trivselkommitté - 2 ordinarie på 2 år 16. Val av valberedning ordinarie på 1 år 17. Övriga frågor - städdagar planeras till 22a april och 21a oktober Stämmoprotokollets tillgänglighet 19. Mötets avslutande

4 Sid 4(18) Bilaga 1 Förvaltningsberättelse för året 2005 Enligt gällande stadgar avger styrelsen för Akalladalens verksamhetsberättelse för räkenskapsåret till Bokslutsrapporter bifogas. Ordinarie samfällighetsstämma Ordinarie stämma hölls den 24e mars med 64 fastigheter närvarande (38 st från kv Torneå och 26 st från kv Tavastehus). Föreningens styrelse och övriga valda funktionärer - Styrelse ordförande Sievert Balkeståhl Torneågatan 40 vice ordf Dennis Westin Tavastehusgatan 13 sekreterare Solveig Andersson Tavastehusgatan 58 kassör Björn Lundstedt Tavastehusgatan 6 ledamot Lars Moberg Tavastehusgatan 87 suppleant Björn Nilsson Tavastehusgatan 48 Thomas Tullholm Torneågatan 64 (avflyttade under året) - Trivselkommitté Dan Petrini Tavastehusgatan 24 Karin Taliaferro Tavastehusgatan 7 Margaretha Andersson Lopes, Tavastehusg 90 Lou-Lou Zachrisson Tavastehusgatan 82 Lena Gustavsson Torneågatan 8 - Revisorer Ordinarie Olov Malmström Torneågatan 44 Bertil Strid Tavastehusgatan 11 Suppleant Jan Hagberg Torneågatan 36 Johan Sonck Tavastehusgatan 88 - Valberedning Sammank Bert Andersson Tavastehusgatan 25 Anders Isaksson Tavastehusgatan 44 Tommy Carlsson Tavastehusgatan 61 Övriga funktionärer (utses av styrelsen) - Serviceman Sense Larsson Tavastehusgatan 53 - Tillsynsmän Berndt Werner Torneågatan 24 Anders Isaksson Tavastehusgatan 44 Rolf Johansson Tavastehusgatan 55 - Styrelserepresentanter i AHN Ordinarie Marc Taliaferro Tavastehusgatan 7 Suppleant och sekreterare Sievert Balkeståhl Torneågatan 40

5 Sid 5(18) Styrelsemöten Styrelsen har under verksamhetsåret hållit 9 protokollförda sammanträden och ett flertal informella överläggningar i olika ärenden. Akalla Husby Nätort (AHN) Akalladalens Samfällighet är medlemmar i den ekonomiska föreningen Akalla Husby Nätort (AHN) som äger och förvaltar det installerade bredbandsnätet och från maj 2004 också TVmottagning för distribution till samtliga hushåll. Totalt omfattar AHN ca lägenheter i 6 föreningar i Akalla och Husby. Inom Samfälligheten har 120 fastigheter (av 176) anslutits som aktiva användare av internetoperatören One s uppkoppling och totalt inom AHN är det drygt aktiva användare. ASFs hemsida (av vår webmaster Dennis Westin) ger löpande information om området och om bredbandsverksamheten. Hemsidan besöks av besökare per dag. På AHNs hemsida (även den av webmastern Dennis Westin) finns mer information om verksamheten inom AHN. Den nya TV-lösningen Sedan maj 2004 används en ny teknisk lösning gemensamt för alla föreningar inom AHN, där TV-mottagning från Canal Digitals satellitsändningar sker digitalt till en central inom AHN och sedan omvandlas till analoga signaler innan programmen distribueras via AHNs fiber och till samfällighetens koaxialnät (det gamla TV-nätet). Tekniken har fungerat bra under året men med vissa störningar av främst TV5-kanalen. Planerna på en minoritetskanal har förskjutits främst p g a att Canal Digital strulat och blivit försenade med sin utbyggnad av distribution via kabel till Stockholm. AHN planerar nu att säga upp avtalet med CanalDigital för omförhandling och för att på nytt se över kanalutbudet. Den centrala plattformen för satellitmottagning av TV krävs en ny jordning till en kostnad som för ASF blir ca kr enligt andelstal (9%). Varmvattenproblemen Vissa problem med varmvattnet har fortsatt under större delen av året och har i slutet av året äntligen kunnat lösas. Flera faktorer har påverkat problemen bl a - ej kuranta backventiler i t ex duschkabiner inom vissa hus vilket åtgärdats av berörda enskilda husägare - för högt vattentryck på kallvattnet i relation till det nya lägre trycket på varmvattnet, vilket har i enlighet med åtgärdsplanen åtgärdats genom montering av en reduceringsventil i undercentralen - tidigare okända gamla trasiga och stillastående vattenmätare som hindrat varmvattnet i vissa slingor inom parhusområdet - vid inspektioner har också några mindre sprickor i varmvattenrören upptäckts vid kraftiga böjar, ev orsakat av det tidigare höga trycket på varmvattnet under nära 30 år. Sophantering Den av kommunen initierade förändringen av hanteringen av hushållssopor har ännu inte fått någon bra lösning. Den lanserade lösningen med kärl på hjul har inte fungerat och styrelsen har därför haft möten med ansvariga hos Renhållningsförvaltningen för att kunna påverka att fungerande rutiner kan fastställas. Information om detta lämnas vid stämman.

6 Sid 6(18) Avtal med kommunen träffas separat av varje fastighetsägare. Tidningsinsamling Styrelsen har enligt uppdrag från föregående stämma träffat avtal med SITA om utplacering av 3 st containers för insamling av tidningspapper. Detta har under året verkat fungera tillfredsställande. Städdagarna Vårstädningen 23e april och höststädningen 15e oktober hölls i bra väder med deltagande av ca 115 fastigheter vid varje tillfälle och med utmärkta arrangemang av trivselkommittén. Dennis Westin fortsatte den lyckade servicen som gav husägarna möjlighet att få elektriska artiklar bortforslade till återvinningsstation. Detta blev mycket uppskattat och Dennis fick full last. Byte av ventiler för värmejustering I enlighet med underhållsplanen har utbyte av ventiler upphandlats. Arbetet har påbörjats under november och beräknas slutföras under jan Underhållsplanen redovisas separat innan stämman Radonmätning Under sommaren gjordes i samband med försäljning en mycket kort (11 dgr) radonmätning i en av fastigheterna och visade då på något förhöjda värden, 390 Bq/m3 jämfört med gränsvärdet 200 Bq/m3. För att en radonmätning enl SSI skall vara gjord på ett tillfredsställande sätt skall den ske under vinterperioden och under min 2 månader. Detta gjorde att styrelsen nu i december påbörjat en mer omfattande radonmätning av samtliga styrelsemedlemmars fastigheter. Resultatet av denna mätning kommer förhoppningsvis att kunna redovisas vid stämman. Bidrag till föreningar Bidrag har efter särskilt beslut i styrelsen betalats enligt följande - Akalla Bys Arrangemangsgrupp kr - Norra Järva Hembygdsförening kr - Järva Tassar 500 kr Container Container har under året tagits hem vid städdagar och dessutom i samband med julhelgen. Snöröjning Även under pågående vinter utförs snöröjning av BjörnEntreprenad AB (BEAB) och hittills på ett i stort sett tillfredsställande sätt efter att vissa brister under föregående vinter påpekats. BEABs uppdrag kommer på nytt att utvärderas innan nästa vinter börjar. Kontaktblad Under året har Trivselkommittén utkommit med 4 nummer av Kontaktbladet. I bladet ges aktuell information om olika händelser i föreningen. Se även hemsidan

7 Sid 7(18) 30-årsjubiléet I trivselkommitténs regi hölls samfällighetens 30-årsfest den 3e september på Olles Krog i Akalla. Ca 150 medlemmar deltog i den lyckade festen där artistgruppen Dom andra underhöll med medryckande musik, sång och dans och där vi bjöds på en fantastisk internationell buffé. Julgran Traditionen med en julgran i Slingerbulten har upprätthållits även under Denna gång inhandlades en vacker roslagsgran från Väddö.. Enligt särskilt beslut i styrelsen skall ny julgransbelysning med hängande slingor upphandlas till nästa år. Gåvor till uppdragstagare Mindre gåvor har i samband med julhelgen utdelats till det 30-tal medlemmar som under året åtagit sig uppdrag och genom ideella insatser för föreningen bidragit till områdets skötsel och trivsel Föreningens ekonomi Föreningens ekonomi är fortsatt god med ett visst överskott för 2005, vilket framgår av bifogade resultat- och balansräkningar. Verksamhetens resultat för 2005 föreslås överföras i ny räkning. Slutord Samtidigt som vi i styrelsen hemställer om att stämman beviljar oss ansvarsfrihet för det gångna året, vill vi framföra vårt varma tack för det förtroende som visats oss. Vi vill också tacka alla dem, som på olika sätt hjälpt oss i föreningen i olika ärenden under året och därigenom främjat våra gemensamma intressen och bidragit till en god trivsel i området. Akalla Sievert Balkeståhl Dennis Westin Lars Moberg ordf vice ordf ledamot Solveig Andersson sekr Björn Lundstedt kassör

8

9

10 Sid 10(18) Bilaga 4 Förslag från styrelsen A. Utredning om ev central upphandling av elleverantör Styrelsen och många medlemmar har uttryckt sitt missnöje med nuvarande möjligheter att påverka sina elkostnader. De fasta kostnaderna, nätavgifterna och energiskatter utgör nu största delen av elräkningarna medan förbrukningsavgifterna blivit en mindre del. Detta gör nu att byte av elleverantör för en enskild fastighet endast marginellt påverkar elkostnaden även om kwh-priset är lägre. Styrelsen har i slutet av 2005 tagit del av några försök som gjorts inom andra typer av föreningar där man lyckats avtala om central hantering av fasta kostnader och nätkostnader och där enbart förbrukningsavgifter varit individuella. Styrelsen föreslår att en utredning görs med målsättning - att klarlägga möjligheterna att träffa centrala elavtal för samfälligheten och att de fasta avgifterna blir centrala och därigenom radikalt kan sänkas för varje husägare - att om detta är möjligt till nästa stämma föreslå gemensamma elavtal. För att detta skall kunna vara meningsfullt och genomförbart krävs att enskilda fastighetsägare t v inte träffar några fleråriga individuella avtal med elleverantörer. B. Utredning och förhandling om alternativa lösningar för fjärrvärme Efter att kommunen sålt sitt energibolag till Fortum har vi nu under senare kunnat se att Fortum utnyttjat sitt monopol på fjärrvärme till att ensidigt höja avgifterna utan att vi kunnat påverka detta och haft några förhandlingsmöjligheter. Våra kontakter med HSB-föreningar har visat att missnöjet med Fortum där är mycket stort och att man samlat ett 60-tal HSB-föreningar i en gemensam aktion för att hitta alternativ eller få bättre villkor med Fortum. Under hösten 2005 har styrelsen börjat utreda möjligheterna att komplettera Fortums fjärrvärme med andra uppvärmningsalternativ, t ex via pelletspanna, solfångare eller värmeväxlare. Styrelsen föreslår att stämman tillstyrker en fortsatt utredning av alternativa värmekällor och fortsatta förhandlingar med Fortum. Innan några avtal om förändrade energikällor tecknas skall de underställas stämman för beslut. Information om alternativet med en kompletterande pelletspanna lämnas vid stämman.

11

12

13

14 Styrelsens svar på motionerna Sid 14(18) Bilaga 7 1. Värmereglering/Inomhustemperatur Styrelsens synpunkter: Efter att värmeregleringsventiler nu bytts ut under smatliga hus skall värmeflödet regleras till en standardnivå. Entreprenören (Optimal Energi) har av styrelsen fått inriktningen ca 21 grader. När den preliminära justeringen gjorts efter ventilbytet, har samtliga fastigheter utrustats med två termometrar med medföljande instruktion för att följa upp inomhustemperaturen är i föreningens fastigheter. Om någon fastighet har lägre temperatur än 21 grader skall efter att ha följt instruktionerna för mätning, skall denna fastighet justeras separat för att nå önskad temperatur. En temperatur på 21 grader anses i branschen vara fullt tillräcklig inomhustemperatur i bostäder. Om temperaturen generellt skall justeras för ett högre gradtal med ett högre varmvattenflöde, så medför detta merkostnader på ca 5% / grad, dvs på årsbasis kr. Om någon enskild fastighet vill ha högre inomhustemperatur bör detta i så fall ske i första hand med kompletterande värmekällor i fastigheten och inte via ett generellt högre flöde i värmesystemet. Styrelsen anser alltså att motionen skall avslås då de genomförda åtgärderna ger tillräckligt bra inomhustemperatur. 2. Bredbandet/Alternativa internetleverantörer Styrelsens synpunkter: Bakgrund: ASF (Akalladalens SamfällighetsFörening) är en av sex medlemmar i den ekonomiska föreningen AHN (Akalla-Husby Nätort). ASFs andel av AHN är ca 9% för sådana kostnader som skall belasta medlemsföreningarna dvs vi betalar i relation till vårt antal hushåll. Samtliga medlemsföreningar har vardera en styrelseplats och en suppleantplats. Genom AHN har ASF dels åtagit sig borgenslån i samverkan med övriga föreningar och dels har ASF gjort egna investeringar som finansierats via lån. Medlemsföreningarna i AHN har en avsiktsförklaring att att ingå ett långsiktigt samarbete för att ge medlemshushållen möjligheter till moderna tjänster via främst fiberkabel. Svar på några av motionens frågor: 1. Support Support sköts genom att AHN träffar avtal med supportentreprenörer, dels för de fasta installationerna och dels för köpta tjänster. F n är det Fiberdata för nät och routers/switchar, One ( fd Bahnhof) för Internetaccess och ATM för TV-centralen. I AHNs stadgar Kap 5, 3 står att styrelsen skall verka för föreningens framåtskridande och tillvarata dess intressen. I Kap 5 4 står Det åligger styrelsen att anställa personal vid behov. Hittills

15 Sid 15(18) har AHNs styrelse ansett att det innebär alltför höga kostnader att anställa egen personal och löser i stället behovet genom avtal med supportverksamheter, helst i konkurrens. 2. Ingen tjänstekonkurrens i nätet. One (fd Bahnhof, fd TeleNordia) upphandlades i konkurrens och gav det klart bästa anbudet, där man övertog AHNs kvarvarande bindningstid för en fast Internetförbindelse på ca 1 Mkr. För detta fick One ensamrätt under 12 mån och fick betala en lägre pay back under denna tid. Avgiften för enskilda hushåll sattes till 225 kr/mån för upp till 10 Mb/s och är oförändrad. AHN har under det senaste året gjort flera försök att få alternativa ISPer att lämna anbud, men dessa har hittills backat ur när man fått veta villkoren för att sälja tjänster i nätet. Tester (med TP-Test) på hastigheten för Internetförbindelsen visar att kapaciteten ofta väsentligt överstiger 10 Mb/s. 3. Servicegivare. AHN omprövar löpande gällande serviceavtal och försöker tillse att servicegivaren (Fiberdata) lever upp till avtalad service. Detta fungerar inte alltid helt klanderfritt, men följs hela tiden upp av AHNs kontaktmän och AHN har ännu inte hittat någon som kan leverera bättre och billigare service och samtidigt ta hänsyn till garantier mm på nätinstallationer och utrustning. Genom de behov av reinvesteringar som inom kort blir aktuella för aktiva nätkomponenter, kan andra leverantörer bli aktuella. 4. Framtida tjänster TV via fibernätet och anslutet till befintligt koaxialnät har installerats under En ny upphandling av TV med tilläggstjänster blir inom kort aktuell, då den nuvarande leverantören (Canal Digital) inte levt upp till alla utfästelser vid upphandlingen. IP-telefoni har under drygt 1 år diskuterats inom AHN och flera tänkbara leverantörer har presenterat sina lösningar. IP-telefoni via internet (t ex Skype och Tele2) kan redan nu installeras av den som önskar, detta kräver inte något engagemang från AHN. IP-telefoni som kan ge högre tillförlitlighet än enbart Internetanslutning diskuteras med flera leverantörer och kan bli verklighet inom något år när tekniken mognat. Bl a finns problem med trygghetstelefoner som alltid måste fungera även om Internetförbindelsen är avbruten. Video-on-demand är en tjänst som inom kort kan bli aktuell i tjänsteutbudet via fibernätet. Redan i dag köper vissa hushåll detta via uppkopplingar på Internet. Styrelsen föreslår att motionen avslås och att arbetet via AHN fortsätter som tidigare.

16

17

18 Sid 18(18) Fullmakt för röstning Akalla den: Fullmakt för: Kvarter: Fastighetsnr: att föra min talan och i händelse av val avge min röst under Akalladalen s stämma tisdagen den 23e mars Namnteckning: Kvarter: Fastighetsnr: Egenhändig namnteckning bevittnas: Namn: Adress: Obs! Enligt 49 i lagen om förvaltning av samfälligheter kan medlems rösträtt utövas genom ombud. Ombud får dock ej företräda mer än en medlem utöver sin egen röst.

Bostadsrättsföreningen Ängsknarren 2001 Org nr 769607-2912 ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsförening Ängsknarren 2001 Org nr 769607-2912.

Bostadsrättsföreningen Ängsknarren 2001 Org nr 769607-2912 ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsförening Ängsknarren 2001 Org nr 769607-2912. 1 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsförening Ängsknarren 2001 År 2007 2 ÅRSREDOVISNING ÅR 2007 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ängsknarren 2001 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet år 2007.

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/3 2015 Tid: 18:30 Plats: Brunnagården

Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/3 2015 Tid: 18:30 Plats: Brunnagården Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/3 2015 Tid: 18:30 Plats: Brunnagården 1 Mötets öppnande 2 Val av mötesordförande 3 Val av mötessekreterare 4 Val

Läs mer

Kallelse. till ordinarie årsstämma 2014 i Sörskogens samfällighetsförening. Tisdagen den 11 mars klockan 19.30 Plats: Folkets Hus i Huddinge centrum

Kallelse. till ordinarie årsstämma 2014 i Sörskogens samfällighetsförening. Tisdagen den 11 mars klockan 19.30 Plats: Folkets Hus i Huddinge centrum Kallelse till ordinarie årsstämma 2014 i Sörskogens samfällighetsförening Tisdagen den 11 mars klockan 19.30 Plats: Folkets Hus i Huddinge centrum Den heta frågan: brandsäkerhet Årsstämman är beslutande

Läs mer

OLSGARDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING I VELLINGE. Protokoll fört vid ordinarie stämma torsdagen den 27 mars 2014, k/19.00 i Herrestorpsko/an

OLSGARDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING I VELLINGE. Protokoll fört vid ordinarie stämma torsdagen den 27 mars 2014, k/19.00 i Herrestorpsko/an '. OLSGARDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING I VELLINGE L Protokoll fört vid ordinarie stämma torsdagen den 27 mars 2014, k/19.00 i Herrestorpsko/an FtJRENINGSsrAMMA 1 Ordförande Johan Kronberg hälsade välkommen

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma för Tavelsjö ByaNät ekonomisk förening torsdagen den 10 april 2014 å Tavelsjö bygdegård.

Protokoll fört vid årsstämma för Tavelsjö ByaNät ekonomisk förening torsdagen den 10 april 2014 å Tavelsjö bygdegård. Det går inte att visa bilden för tillfället. 2014-04-10 Tavelsjö ByaNät årsstämmoprotokoll 1 (4) xx Ekonomisk Förening Org nr 769608-4735 Protokoll fört vid årsstämma för Tavelsjö ByaNät ekonomisk förening

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2009. Det går inte bara segelbåtar på Ulvsundasjön Foto Inger Edvardsson. HSBs bostadsrättsförening Svartvik nr 268 Stockholm

ÅRSREDOVISNING 2009. Det går inte bara segelbåtar på Ulvsundasjön Foto Inger Edvardsson. HSBs bostadsrättsförening Svartvik nr 268 Stockholm ÅRSREDOVISNING 2009 Det går inte bara segelbåtar på Ulvsundasjön Foto Inger Edvardsson HSBs bostadsrättsförening Svartvik nr 268 Stockholm INNEHÅLLSFÖRTECKNING Viktiga händelser 1 Allmänt om föreningen

Läs mer

STÄMMOHANDLINGAR. Till Mönstringsvägens Samfällighetsförenings Ordinarie stämma 2015-03-08, klockan 15.00 i Samfällighetslokalen.

STÄMMOHANDLINGAR. Till Mönstringsvägens Samfällighetsförenings Ordinarie stämma 2015-03-08, klockan 15.00 i Samfällighetslokalen. STÄMMOHANDLINGAR Till Mönstringsvägens Samfällighetsförenings Ordinarie stämma 2015-03-08, klockan 15.00 i Samfällighetslokalen Innehåll: Förslag till dagordning sid. 2 Årsredogörelse sid. 3, 4 & 5 Resultaträkning/Budget

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSMÖTEN. Brf Postsäcken 11

PROTOKOLL STYRELSMÖTEN. Brf Postsäcken 11 PROTOKOLL STYRELSMÖTEN Brf Postsäcken 11 Protokoll vid styrelsemöte 1 Mars 2006 Plats: Hemma hos P-A Sandegren Närvarande: Anders Schüllerqvist, Per-Arne Sandegren, Sophia Sahlback, Gunnar Karlsson, Oscar

Läs mer

AJRSREDO~ISN~G. uzn. Jran. . bostadsrattsforening

AJRSREDO~ISN~G. uzn. Jran. . bostadsrattsforening o AJRSREDO~ISN~G uzn. bostadsrattsforening Jran Att bo 1 en bostadsrattslorening - vad innebar det? IHSB bor du till sjalvkostnadspris. Det ar ingen annan som tjanar pengar pa ditt boende. Arsavgiften

Läs mer

Styrelsesammanträde nr 1 2011 i Erikslunds Femte Samfällighetsförening

Styrelsesammanträde nr 1 2011 i Erikslunds Femte Samfällighetsförening Styrelsesammanträde nr 1 2011 i Erikslunds Femte Samfällighetsförening Tid: 2011-01-26 kl 19.00 Plats: Kvartersgården Närvarande: Stig Hedlund, ordförande Bo Lindström, kassör Niclas Åding, sekreterare

Läs mer

Välkommen till årsstämman med SBSF, söndag 3 juli, kl 13, på dansbanan (och du som är med i VNSF, kommer väl till deras årsstämma kl 12 samma dag!

Välkommen till årsstämman med SBSF, söndag 3 juli, kl 13, på dansbanan (och du som är med i VNSF, kommer väl till deras årsstämma kl 12 samma dag! 1 Södra Bryggans Samfällighetsförening (SBSF), Vättersö, 6 juni 2005 Hej Vättersö- och Aspöbor, Framför oss ligger en kall juni månad och en het augusti - enligt vissa spåmän. Vi vet bara en sak säkert:

Läs mer

Bostadsrättsförening Skvaltan Årsredovisning 2014

Bostadsrättsförening Skvaltan Årsredovisning 2014 Bostadsrättsförening Skvaltan Årsredovisning 2014 1 (20) Kallelse till Årsstämma 2015-03-25 kl. 18.00 HSB Brf. Ljungdalas samlingslokal Dagordning 1. Föreningsstämmans öppnande 2. Val av stämmoordförande

Läs mer

Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och macka.

Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och macka. Björnö tomtägareförening VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE: Tisdag 2007 03 13 i Brunns skolas matsal Mötet börjar omedelbart efter Lantmäteriets möte. Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och

Läs mer

Årsredovisning 2014. Årsstämma. 2015-06-04 Grindtorpskyrkan, Täby

Årsredovisning 2014. Årsstämma. 2015-06-04 Grindtorpskyrkan, Täby Årsredovisning 2014 Årsstämma 2015-06-04 Grindtorpskyrkan, Täby Ordlista Förvaltningsberättelse, den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten, kallas förvaltningsberättelse (verksamhetsberättelse,

Läs mer

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se Ditt eget boende ditt eget val INTRODUKTION Att ombilda en hyresfastighet till bostadsrätter innebär stora förändringar på flera sätt. Med rätt vägledning och hjälp behöver det dock inte vara krångligt,

Läs mer

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 1. Stämmans öppnande Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning

Läs mer

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen.

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen. Motion nr 157 Motion gällande den alltför snabba övergången till enbart datorbaserad information och kommunikartion inom PRO och i samhället i övrigt. PRO Godegård - Motala, Östergötland ID520 Vi kan säkert

Läs mer

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

)%&$$* $&$ + $", " " &" & (- ( (! /""%1 &2&

)%&$$* $&$ + $,   & & (- ( (! /%1 &2& ! "#$" %&"#$" ''&$ ( )%&$$* $&$ + $", " (- ( " &" &,.$/'$"0.'&$$" (! /""%1 &2& ! " # $ % & #' ( ) * +!, $ $- $$!,.* ' / ! " #$ %&' $#$ ( % ) % $)*+, (& -./$01 +02 2 2 2 2 3 $4222223 22222122222122222222

Läs mer

Bredbandsnät Z-väg förslag till årsstämma 2013

Bredbandsnät Z-väg förslag till årsstämma 2013 Uppdaterat 2013-11-14 Bredbandsnät Z-väg förslag till årsstämma 2013 Sammanfattning Styrelsen föreslår att det gamla nuvarande kabel-tv-nätet i området ersätts med ett modernt fiberbaserad nätverk som

Läs mer

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson Bergsundsbladet Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson I en tid då vädret verkar ha lite svårt att bestämma sig kommer årets första nummer av Bergsundsbladet. Bladet

Läs mer

Årsredovisning Brf Tunö 2012

Årsredovisning Brf Tunö 2012 Årsredovisning Brf Tunö 2012 Ordlista För att bättre förstå årsredovisningen finns här nedan förklaringar till de vanligaste förekommande uttrycken i bokstavsordning. Anläggningstillgångarna är tillgångar

Läs mer

- vad innebär det? ren bostadsrättsförening. Att bo. . Med bostadsrätt "äger" du inte din lägenhet i egentlig

- vad innebär det? ren bostadsrättsförening. Att bo. . Med bostadsrätt äger du inte din lägenhet i egentlig @ Att bo ren bostadsrättsförening - vad innebär det? o I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som qjänar pengar på ditt boende. Arsavgiften (= månadsavgiften, "hyrar^" X 12) täcker föreningens

Läs mer

HSB BOSTADSRÄTTSFÖRENING BÅGEN NR 223 I STOCKHOLM Organisationsnummer 716417-6989

HSB BOSTADSRÄTTSFÖRENING BÅGEN NR 223 I STOCKHOLM Organisationsnummer 716417-6989 HSB BOSTADSRÄTTSFÖRENING BÅGEN NR 223 I STOCKHOLM Organisationsnummer 716417-6989 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Brf Bågen lämnar härmed följande redovisning över föreningens verksamhet under räkenskapsåret

Läs mer

Du och din bostadsrättsförening

Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Att sitta i styrelsen för en bostadsrättsförening kan vara arbetsamt och kräver stor kunskap. De frågor som behandlas sträcker sig över vida

Läs mer

Hermelinens Samfällighetsförening. Ordinarie föreningsstämma

Hermelinens Samfällighetsförening. Ordinarie föreningsstämma Hermelinens Samfällighetsförening Ordinarie föreningsstämma 2005 Hermelinens Samfällighetsförening Org nr: 716412-3593 Kallelse Hermelinens samfällighetsförening kallar härmed delägarna till ordinarie

Läs mer

Ekonomiska föreningen Pionjären

Ekonomiska föreningen Pionjären Ekonomiska föreningen Pionjären Kallelse till ordinarie föreningsstämma Måndagen 26/3 2012 Kl: 19:00 i Matsalen Skyttorpsskolan (Blåa skolan) Styrelsen OBS! Styrelsen uppmanar medlemmarna att deltaga i

Läs mer

Handbok för Fibernätsföreningar

Handbok för Fibernätsföreningar Handbok för Fibernätsföreningar - Som ekonomiska föreningar Tredje upplagan, september 2012 Framtagen av Coompanion Kronoberg i samverkan med Leader Linné Författare: Magnus Andersson 1 Inledning Denna

Läs mer

Kallelse till 2012 års stämma

Kallelse till 2012 års stämma Kallelse till 2012 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening Torsdagen den 19 april kl. 19.00 Fredrika Bremer-gymnasiet Dalarövägen 64 Handen Tag med hela denna kallelse till stämman! Personnamn

Läs mer

Styrelsen Informerar Informationsbrev till medlemmarna 2012-2

Styrelsen Informerar Informationsbrev till medlemmarna 2012-2 Styrelsen Informerar Informationsbrev till medlemmarna 2012-2 Hej alla medlemmar! Här kommer årets andra informationsbrev från styrelsen. Tyvärr blev det av olika anledningar lite försenat, och just denna

Läs mer