Lokala ordningsföreskrifter i Ale kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lokala ordningsföreskrifter i Ale kommun"

Transkript

1 Lokala ordningsföreskrifter i Ale kommun Antagna av kommunfullmäktige den 29 januari 2018, 23 Diarienummer KS

2 1 (6) Lokala ordningsföreskrifter i Ale kommun Inledande bestämmelser 1 Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i 3 kap. ordningslagen (1993:1617). Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om hur den allmänna ordningen i Ale kommun ska upprätthållas. Bestämmelserna i 20 har även till syfte att förhindra att människors hälsa eller egendom skadas till följd av användningen av pyrotekniska varor. 2 Dessa lokala ordningsföreskrifter gäller inom Ale kommun på offentlig plats. Bestämmelserna i 20 gäller även på andra platser än offentlig plats. 3 Av 1 kap. 2 ordningslagen framgår vilka platser som är offentlig plats. Vid tillämpningen av 3 kap. ordningslagen och dessa lokala ordningsföreskrifter ska de badplatser som är streckade (röd skraffering) på följande bilagor jämställas med offentlig plats. - Bilaga 1 (Surtesjön) - Bilaga 2 (Vimmersjön) - Bilaga 3 (Hålsjön) - Bilaga 4 (Hultasjön) 4 Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd med stöd av 7, 10, 11 12, 19 och 20 bör kommunen beredas tillfälle att yttra sig. Lastning av varor m m 5 Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering ska den som är ansvarig för åtgärden göra vad som behövs för att undvika att allmänheten utsätts för tillfälliga olägenheter genom damm, spill eller dålig lukt. Gods får inte lastas av eller läggas upp så att brandposter, brandsläckningsutrustningar eller utrymningsvägar blockeras eller på ett sådant sätt att räddningstjänstens arbete hindras.

3 2 (6) Schaktning, grävning m m 6 Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord eller sand, tippning av fyllnadsmassor, schaktning, grävning eller annat liknande arbete ska se till att det sker på ett sådant sätt att allmänheten utsätts för minsta möjliga olägenhet. I 3 kap. 4 ordningslagen finns ytterligare bestämmelser avseende grävning och liknande arbete. Störande buller 7 Stenkrossning, pålning, nitning eller annat arbete som orsakar störande buller, för personer på offentliga platser, får inte utföras mellan kl och utan polismyndighetens tillstånd. Containrar m m 8 Ägare och nyttjanderättshavare till container och andra anordningar, uppställda på en offentlig plats, ansvarar för att containern respektive anordningarna är tydligt märkta med ägarens eller nyttjanderättshavarens namn, adress och telefonnummer. Markiser, flaggor och skyltar 9 Markiser, flaggor och skyltar eller andra anordningar får inte skjuta ut över en gångbana på en lägre höjd än 2,30 meter, över en cykelbana eller gång- och cykelbana på lägre höjd än 2,50 meter eller över en annan körbana på lägre höjd än 4,50 meter. Att tillstånd krävs för att sätta upp bland annat skyltar och flaggor framgår av annan lagstiftning. Affischering 10 Affischer, annonser eller liknande anslag eller meddelanden får inte utan tillstånd av polismyndigheten sättas upp eller visas på sådana husväggar, staket, stolpar, skyltar, bildskärmar eller annat som vetter mot offentlig plats. Polismyndighetens tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag eller meddelanden på permanenta tavlor, pelare eller andra liknande anordningar som är avsedda för denna typ av meddelande. Om bygglov har erhållits för bildskärm, krävs inte heller polismyndighetens tillstånd för att på bildskärmen visa meddelanden.

4 3 (6) Näringsidkare får utan polismyndighetens tillstånd sätta upp annonser och andra tillkännagivanden som avser näringsidkarens rörelse på byggnad där rörelsen bedrivs. Högtalarutsändning m m 11 Muntlig information, reklam, propaganda eller andra muntliga budskap som riktar sig till personer på offentliga platser, får inte spridas genom högtalare eller annat ljudförstärkande hjälpmedel utan tillstånd av polismyndigheten. Förbudet omfattar inte spridning av budskap som förutsätter att mottagaren själv behöver vidta en åtgärd för att uppfatta budskapet. Insamling av pengar 12 Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande, om insamlingen inte utgör ett led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig tillställning. När insamlingen ska ske i samband med framförande av gatumusik krävs dock inte tillstånd. Förtäring av alkohol 13 Alkoholdrycker med en alkoholhalt som överstiger 2,25 volymprocent får inte förtäras på offentlig plats inom de områden som är streckade (röd skraffering) på följande bilagor. - Bilaga 5 (Surte; två områden) - Bilaga 6 (Bohus) - Bilaga 7 (Nödinge) - Bilaga 8 (Nol; två områden) - Bilaga 9 (Älvängen; tre områden) - Bilaga 10 (Skepplanda) Förbudet i första stycket gäller inte motorvägs körbana, utan avser gångbroar över motorvägen. Inom ett trafikföretags område eller på dess färdmedel gäller i stället enligt 4 kap. ordningslagen att alkoholdrycker inte får förtäras. För områden inom järnvägssystem gäller i stället enligt 9 kap. 2 järnvägslagen (2004:519) att alkoholdrycker inte får förtäras, om inte undantag har medgetts i särskilt fall med stöd av järnvägslagen. Hundar 14 En hunds ägare eller den som har tagit emot en hund för underhåll, nyttjande eller tillfällig vård, ansvarar för att bestämmelserna i följs. Det som sägs i dessa paragrafer gäller inte för ledarhund för synskadad person, för

5 4 (6) service- och signalhund för person med funktionsnedsättning eller för polishund i tjänst. 15 ikar ska under löptid hållas kopplade, dock inte inom inhägnade områden. 16 Hundar får inte vistas på lekplatser belägna på offentlig plats. På badplatser får hundar inte vistas inom de områden som är streckade (röd skraffering) på följande bilagor. - Bilaga 1 (Surtesjön) - Bilaga 2 (Vimmersjön) - Bilaga 3 (Hålsjön) - Bilaga 4 (Hultasjön) 17 Föroreningar efter hundar ska plockas upp på offentlig plats inom de områden som är streckade (röd skraffering) på följande bilagor. - Bilaga 11 (Surte) - Bilaga 12 (Bohus) - Bilaga 13 (Nödinge) - Bilaga 14 (Nol) - Bilaga 15 (Alafors) - Bilaga 16 (Älvängen) - Bilaga 17 (Skepplanda) - Bilaga 18 (Alvhem) Hästar 18 På badplatser får hästar inte ridas eller på annat sätt medföras inom de områden som är streckade (röd skraffering) på följande bilagor. - Bilaga 1 (Surtesjön) - Bilaga 2 (Vimmersjön) - Bilaga 3 (Hålsjön) - Bilaga 4 (Hultasjön) Hästar får inte ridas eller på annat sätt medföras på de motionsspår som har markerats med heldragen röd linje på följande bilagor. - Bilaga 19 (Elljusspåret mellan Älvängen och Alafors samt elljusspåren vid Furulunds fritidsområde i Alafors) - Bilaga 20 (Elljusspåret i Skepplanda) - Bilaga 21 (Elljusspåret vid Dammekärrs fritidsområde i Nödinge) - Bilaga 22 (Elljusspåret vid Jennylunds fritidsområde i Bohus)

6 5 (6) Sprängning och skjutning med vapen 19 Luftvapen, fjädervapen och paintballvapen får inte utan polismyndighetens tillstånd användas på offentlig plats. Att sprängning och skjutning med vissa vapen inte får äga rum inom detaljplanelagt område utan tillstånd av polismyndigheten framgår av 3 kap. 6 ordningslagen. Fyrverkerier 20 Inom de områden som är streckade (röd skraffering) på följande bilagor får fyrverkerier inte användas utan polismyndighetens tillstånd vid andra tidpunkter än påskafton, valborgsmässoafton och nyårsafton mellan kl och påföljande dag kl Bilaga 11 (Surte) - Bilaga 12 (Bohus) - Bilaga 13 (Nödinge) - Bilaga 14 (Nol) - Bilaga 15 (Alafors) - Bilaga 16 (Älvängen) - Bilaga 17 (Skepplanda) - Bilaga 18 (Alvhem) Med fyrverkeri avses i dessa lokala ordningsföreskrifter pyrotekniska varor som är avsedda för underhållning och som inte är avsedda för inomhusbruk. Att tillståndsplikt i vissa fall även föreligger inom övriga kommunen samt under påskafton, valborgsmässoafton och nyårsafton framgår av 3 kap. 7 ordningslagen. Att pyrotekniska varor inte utan tillstånd av polismyndigheten får innehas eller användas vid vissa idrottsarrangemang framgår av 5 kap. 3 ordningslagen. Att pyrotekniska varor inte utan tillstånd av polismyndigheten får användas vid en allmän sammankomst eller offentlig tillställning framgår av 2 kap. 20 ordningslagen. Camping 21 På badplatser är övernattning i tält eller fordon inte tillåten utan polismyndighetens tillstånd inom de områden som är streckade (röd skraffering) på följande bilagor. - Bilaga 1 (Surtesjön) - Bilaga 2 (Vimmersjön) - Bilaga 3 (Hålsjön) - Bilaga 4 (Hultasjön)

7 6 (6) Överträdelse av lokal ordningsföreskrift 22 I ordningslagen finns bestämmelser om straff, föreläggande och förverkande i de fall dessa föreskrifter inte efterlevs.

8 ) ) ) ) ) ) ) ) Fågeldammarna Badplatser ) ) ) Surtesjön Surtesjön 1: Meter Bilaga 1

9 Vimmersjön Badplatser 1:5 000 Vimmersjön Meter Bilaga 2

10 Hålsjön Badplatser 1:5 000 Hålsjön Meter Bilaga 3

11 Badplatser Hultasjön 1:5 000 Hultasjön Meter Bilaga 4

12 ! 1:5 000 Surte Meter Bilaga 5

13 ! 1:5 000 Bohus Meter Bilaga 6

14 1:5 000 Nödinge Meter Bilaga 7

15 ! 1:5 000 Nol Meter Bilaga 8

16 Älvängen 1: Meter Bilaga 9

17 1:5 000 Skepplanda Meter Bilaga 10

18 !!!!! ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) Fågeldammarna Surtesjön ) ) ) ) ) ) ) ) )! 1: Surte Meter Bilaga 11

19 ! )!!! 1: ) ) ) ) ) ) ) Bohus Meter Bilga 12

20 !!! Vimmersjön Bilaga 13 Nödinge 1: Meter

21 !!! Bilaga 14 Nol 1: Meter

22 Bilaga 15 Alafors 1: Meter

23 !! Bilaga 16 Älvängen 1: Meter

24 ) ) ) ) )) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )) ) ) ) ) ) ) ) ) Bilaga 17 Skepplanda 1: Meter

25 !!!! Bilaga 18 Alvhem 1: Meter

26 1:8 000 Alafors-Älvängen Meter Bilaga 19

27 ) ) ) ) ) ) ) )) ) ) ) ) ) Skepplanda 1: Meter Bilaga 20

28 Vimmersjön Dammekärr 1: Meter Bilaga 21

29 1:8 000 ) ) ) ) ) Jennylund Meter Bilaga 22