Verksamhetsberättelse 2013 Styrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2013 Styrelsen"

Transkript

1 Styrelsen Styrelsen har under det gångna året haft följande sammansättning: Ordförande Claes Hugemark Vice ordförande Karl-Erik Grund Sekreterare Göran Karlsson Kassör Per-Åke Grunnan Övriga ledamöter Carin Hansdotter, Kristina Lindèn och Anders Karlsson Adjungerande Peter Falck Kommittéarbetet har bedrivits i följande kommittéer och med följande ordförande: Bankommitté Anders Karlsson Damkommitté Inga-Stina Åkerblom Junior & Elitkommitté Patrik Jansson Medlemskommitté Mikael Söderberg Tävlingskommitté Magnus Wettberg Marknadskommitté Tarmo Kokko Oldiskommitté Lars Karlsson Valberedningen har bestått av Lars Karlsson, Stefan Johansson, Alexander Pollack och Karl-Erik Grund (styrelsens representant). Pro Peter Falck/Erik Sundbäck Greenkeeper Per-Gunnar Wallgren Klubbchef/Kansli Peter Falck/Ulrika Jonsson Restauratör Annika Carlqvist Söderberg Styrelsen har under året avhållit 7 protokollförda sammanträden samt ett Vår- och Höstmöte.

2 Årets verksamhet har åter på ett negativt sätt präglats av vädrets makter. Den kalla och snörika vintern innebar, att tjälen inte gick ur marken förrän under juni månad. Detta medförde att banan inte var fullt spelbar förrän i början på juli. Detta förhållande föranledde minskat spelande och rabatterade greenfeeavgifter, vilket i allt väsentligt innebar mindre greenfeeintäkter än vad som budgeterats. Även sponsorintäkterna har minskat i förhållande till vad som förväntats. Detta förhållande innebar en stor besvikelse för klubben, då mycket arbete hade nedlagts under hösten och vintern, för att kunna presentera en bana i bra kondition till säsongsstarten. Ytterligare en negativ erfarenhet som drabbade klubben var, att ett 80-tal medlemmar inte betalade in årsavgiften och heller inte meddelade att de hade för avsikt att begära utträde. Styrelsen har vidare meddelat arrangören av 5-dagars golfen, att man inte har för avsikt att medverka säsongen Huvudorsaken till detta är, att då våra medlemmar accepterat en förhöjd årsavgift skall de få möjlighet, att själva utnyttja banan under del av den normalt sett bästa tiden på året. Noteras också att det är en förhållandevis liten del av medlemmarna som spelar 5-dagars. Ansökan har inlämnats till länsstyrelsen angående utfyllnads- och schaktningsarbeten i strandlinjen mellan green på hål 3 och tee på hål 4. Ansökan har beviljats och vissa arbeten har utförts under hösten. Kontakten med Bergvik Skog AB har vidmakthållits, beträffande möjligheten till ett eventuellt förvärv av den mark, som golfbanan är belägen på, samt ytterligare mark för framtida behov. Noteras att nuvarande arrendeavtal upphör i och med 2018 års utgång. Investeringar på anläggningen har under året gjorts med 357 tkr i form av banförbättringar. Maskinparken har till stor del bytts ut och finansierats via leasingavtal. Medlemsantalet har minskat under året och uppgick den 31/12-13 till 812 st. Detta att jämföra med 951 st den 31/ Ekonomiskt har året inneburit ett underskott på 565 tkr, där minskade rörelseintäkter utgör 600 tkr och rörelsens kostnader 50 tkr av underskottet. Styrelsen hänvisar i övrigt till kassörens berättelse samt till kommittérapporterna. Styrelsen riktar ett varmt tack till alla företag som sponsrat vår verksamhet, till media för god bevakning av vår sport samt till alla anställda och alla medlemmar i kommittéer liksom enskilda som verksamt bidragit till en positiv utveckling av Billeruds golfbana och av golfen som en av våra viktigaste fritidsaktiviteter. Valnäs i mars 2013 Styrelsen

3 Reception/Shop Personal: Under året så har vi haft Ulrika Jonsson 100% reception/shop, Erik Sundbäck 100% Shop/Pro April-September, Rebecca Nelander deltid under juni-augusti & Peter Falck 100% Klubbchef/Pro. Vintern var ovanligt lång med mycket snö & is på vår bana, när sedan våren kom så uteblev värmen som är välbehövlig för gräsets välmående. På grund av den sena starten och banans status, så hade vi också ett stort tapp på antalet greenfee gäster, ca 800 gäster färre än Positivt i sammanhanget är att medlemmarna har spelat på hemmabanan i större utsträckning, ökad spelfrekvens med ca:10% mot Vi har samarbetat med Golfa Runt Vänern & Golfhäftet för att locka till oss greenfee gäster, även kört olika kampanjer i dagstidningarna. Vi har aktivt under året lagt ut information på facebook, hemsida & ett antal nyhetsbrev via mail. Vid 2012 års slut så hade vi totalt 951 medlemmar & vid 2013 års slut så redovisade vi ett tapp på medlemmar och hamnade på 812, liknande antal som efter rekonstruktionen På grund av det stora tappet av medlemmar & gäster under 2013, blev vi tvungna att säga upp personal, på grund av arbetsbrist under hösten/vintern. Vi behöver nu alla hjälpas åt för att locka nya som gamla medlemmar till Billerud och uppnå vår målsättning på 1000 medlemmar! Shopen har som tidigare år bedrivits i samarbete med Golfstore. Shopen har under året gått med förlust, vilket aldrig tidigare inträffat. Detta kan bero på flera olika faktorer och efter möten mellan Golfstore Karlstad och Billeruds GK har vi bestämt att gå vidare och gemensamt jobba för att omsättning och lönsamhet skall tillbaka på nivåer som tidigare år varit en självklarhet. När det gäller medlemsadministration så behövde vi förbättra administration kring autogiro hanteringen. Vi tecknade därmed avtal med Karlstads företaget Stamford, som utvecklat ett lätt hanterligt program. Inför 2014 minskas administrationen kring autogiro, medlemmarna kan också lättare själva göra sin autogiro ansökan direkt via hemsidan. Vi behövde också förbättra vår telefoni. Under december månad tog vi hjälp av BKE för att installera en mobilväxel, som gör det möjligt för oss att vara mer rörliga och framförallt att vi minskar antalet missade samtal. Detta medförde att vi nu har lite nya telefonnummer (se hemsida), de gamla fungerar än så länge som vanligt. Peter Falck Klubbchef/Pro

4 Bana Ledamöter: Anders Karlsson Ordf., Hans Arne, Peter Falck, Agneta Johansson, Torbjörn Henriksson & Pär-Gunnar Wallgren Personal: Greenkeeper Pär-Gunnar Wallgren, Thomas Nilsson 100%, Sven-Erik 100% tom dec. Dan Strömberg 100% Juni-November, Gunilla Alfredsson timanställd Juni-Augusti, Lars Heder timanställd Juni-Juli. Säsongstarten blev under 2013 inte riktigt som vi alla hoppats på! Snö & is låg länge kvar på banan, vi hade tjäle i marken på vissa ställen ända fram tom juni månad. I slutet av Mars månad så skottades greenerna av från alla snö, vi visste redan då att en del greener inte hade klarat sig eftersom vi tidigare under vintern tagit markprover. Så fort möjligheten gavs, var det bara att åka ut med såmaskinen och hjäpså samtliga greener och tees, ingenting hände! Värme saknades och efter ett par veckor så fick vi göra en andra hjälpsådd på greenerna. Så småningom blev greenerna allt bättre i takt med en förändrad gödselplan, ökad dress i kombination med en ny greenvälter. Snömögel skadorna på foregreens och fairways vill dock inte ge med sig, utan det var först i augusti månad som vi kunde se att de flesta skador läkt ihop. Vi hoppas aldrig få återse en liknande säsongstart! Under hösten 2012 så påbörjades dräneringsarbeten på hål 8&9, på grund av kyla så kunde inte arbetet slutföras under december månad, vi trodde då att vi utan problem skulle kunna slutföra arbetet i mars/april. Men då tjälen var djup och låg kvar längre än väntat, så kunde vi inte påbörja och slutföra arbetet förrän i juni månad. Vi kunde under året konstatera att resultatet blev mycket lyckat. Vi påbörjade under vintern vår 5-årsplan med att förbättra banan, inledningsvis med fokus på hål 1-9. Urgallring av träd har skett i huvudsak på hål 1,2,3,4, & 18 i syfte att få in mer ljus och vind till hålen. Rensning av befintliga diken har genomförts på hål 1,2,3,4,8 & 9 i syfte att leda bort vattnet från banan. Dräneringsarbeten har genomförts på hål 3,8 & 9, samt påbörjats på hål 4. Arbetet med att iordningsställa området bakom 3:ans green har påbörjats men inte slutförts, vi har grävt 2 kanaler & en damm med förbindelse till Ekholmssjön med tillstånd från Länsstyrelsen. Ett trevligt inslag som varit på Billeruds Gk under året har varit fåren som huvudsakligen huserat på hål 2 & 3. Vi ser fram emot att återse dess till våren. Maskinparken är sedan april månad uppdaterad med nya maskiner från John Deere, totalt sett så har vi 5 nya driftsäkra maskiner på leasing. Städdagarna genomfördes under 2013 den 27-28/4, fint väder och en hel del medlemmar gjorde att det blev 2 lyckade städdagar. Utan ideell arbetskraft så skulle vi aldrig klara av att genomföra alla åtgärder som gjorts på banan under året Tack till alla som hjälpt till, ingen nämnd, ingen glömd!

5 Junior/ ELIT - Under 2013 har vi haft juniorträningar 1 gång/vecka. Träningarna har varierat med närspelsträning till spel på banan. Där vi gick igenom lite spelstrategi och hur man kan lägga upp sin golfrunda. - Veckan innan midsommar arrangerade vi ett läger för juniorerna i samband med Skandia Cup. Där var det ungefär 20 st juniorer/knattar med på lägret. - Under säsongen var det även golfskoj för barn 6-9 år. Ledare där var Julia Åslund, Barbro Karlsson samt Marika Söderberg Carlqvist. - Vi fick dessvärre ställa in nybörjarutbildning för barn 9-12 år, p.g.a för få anmälningar. - Klubben anmälde ett lag till seriespelet division 2 på Bryngfjordens GK. Målet där vara att få in någon/några juniorer så dom ska få vara med och spela. Året innan hade vi en junior med, i år så vara både Filip Jansson och Erik Wagnsten med och spelade alla 3 rundor med ett väl godkänt resultat på en för dagen svårspelad bana. Målet är att även nästa säsong anmäla ett lag samt få med någon mer junior som ska vara med för att lära. - Vi har haft 2st. juniorer som varit med och tränat i VGDF:s regi, Filip Jansson? & Marika Söderberg-Carlqvist. - Träningen under året har varit kostnadsfri för våra junior medlemmar. - Vi hoppas att juniorkommittén ska bli en kommitté under nästa år. Alla ni föräldrar som har barn/ungdomar med i träning, fråga gärna om ni kan hjälpa till, det kan vara allt från att fylla i närvaro till att fylla på med bollar. En förutsättning för att bedriva en bra verksamhet är ideella ledare, hoppas att ni vill ställa upp och hjälpa till nästa år för våra barn & ungdomars skull. Patrik Jansson

6 Verksamhetsberättelse 2012 Fastighet Jag tog på mig uppgiften att bli Fastighetskommitténs ordförande så sent som i november Det gällde då först att bilda en kommitté samt klara ut ansvarsområdet och funktionsbeskrivning för verksamheten. Detta gjordes i början på december med Claes Hugemark och Peter Falck. Det som vi påbörjade då var bl.a att konkretisera vår energisituation, vilket har lett till en hel del påbörjade insatser, som: - Slopande av golvvärme i verkstadsbyggnaden och ersatt denna med en luftvärmefläkt. - Montage av byggskivor för att ordna med luftventilation på vinden i verkstadsbyggnaden inför lösullsisolering. (56 fack) Utfördes med hjälp av Torsdagklubben. - Beställt nya dörrar till Klubbhus (gamla ingången) och till gårdsbyggnaden. - Sett över elavtalen och fått till stånd en sänkning av påslaget i avtalet med Vattenfall. - Gjort personalen medveten om aktsamhet med energiförbrukningen. - Analyserat och kostnadsberäknat energiförbrukningen under vinterhalvåret fördelat på klubbens egen verksamhet och restaurangens. - Kontroll av ventilations- och värmesystem samt OVK- besiktning (Obligatorisk Ventilations Kontroll) har upphandlat av Caverion som utförare. - Lagt fram till styrelsen förslag till verksamhetsplan för Rolf Edlund Ordf. Fastighetskommittén Kommitténs medlemmar är: Margareta Forsberg Birgitta Olsson Ingvar Byfeldt Per-Åke Bornetjärn

7 Utbildning/Medlem Utbildning - Denna säsongs nybörjarutbildning startade i mitten av april. Intresset till utbildningen var inte lika stort som året innan! Varje kurs hade 4 tillfällen/ 2 timmar. Kursen var mer lagd åt de praktiska momenten inom golfen. Vi fortsatte att erbjuda gratis nybörjarutbildning till alla boende i Säffle- & Grums kommun. Totalt sett så har 46st. deltagit i nybörjarutbildning under 2013 (158st 2012). Vi deltog även vid friskvårds mässan i Säffle, där vi marknadsförde nyttan med att börja spela golf. - Under 2013 så har vi även haft uppföljnings kurser för nybörjarna. Vi repeterade de olika slagen samt spelade även på banan. Vi hade ett max antal på 6pers/tillfälle. Mycket positiv respons på detta! Inför 2014 så behöver vi alla hjälpas åt för att ta hand om våra nya golfare. Medlem - Under vintern så bjöd vi in samtliga medlemmar till en medlemsträff på Team Sportia i Säffle, dock så fick denna ställas in p.g.a för få anmälningar! - Då medlemskommittén bemannandes med Mikael Söderberg som ordförande under våren så blev 2013 en mjukstart. Peter Falck & Mikael Söderberg

8 Damkommittén Styrelse: Ordf. Inga-Stina Åkerblom Sekr. Barbro Johansson Övriga Catarina Andersson, Eivor Carlsson, Mona Grund, Gunilla Jäger, Sylwia Karlsson Damkommittén har liksom tidigare år haft fyra protokollförda sammanträden (under januari, februari och april) samt fyra övriga möten jämnt fördelade under säsongen. Säsongen startade med vårsupén den 24 april med 33 deltagare. Under kvällen berättades om nyheterna i tävlingsprogrammet, (trivselkvällar, ändrade starttider, flitpris m.m). Senare på kvällen var det en uppskattad mannekänguppvisning med kläder ur golfshopens sortiment. Tävlingar Tävlingssäsongen startade först den 16 maj och pågick till den 26 september. Under året var det 19 tävlingar inlagda men på grund av bland annat den sena våren spelades endast 16 av dem. Totalt registrerades 274 startande, eller drygt 17 deltagare per tävling. Klubbmatchen mot Forsbacka spelades i år på Valnäs med 31 startande. Billerud vann tillbaka vandringspriset skall klubbmatchen spelas på Forsbacka och då det är en uppskattad tävling får vi hoppas att utbytet fortsätter. 35 damer har deltagit i minst en tävling under säsongen. Även detta år samlades deltagarna efter tävlingarna, för att ytterligare stärka gemenskapen, samtidigt som det utdelades pris till närmast hål eller gömda hål samt ett eller två utlottningspris. Samtliga priser var skänkta av olika sponsorer, vilka framgår av en tavla i damrummet. Vid trivselkvällar spelades partävlingar med efterföljande prisutdelning och enklare förtäring. D50+ Serietävlingen D50+ spelades måndagen den 26 augusti med 64 deltagare från hela Värmland. Gunilla Jäger, som är ansvarig för D50+, hade även denna gång ordnat ett uppskattat prisbord. I C-klassen segrade Chri Rittnor Billerud. Vid finalen i D50+ som spelades på Karlstad GK, kom Billeruds damer på andra plats i Värmland med ett snittresultat på 72,3. Torsby vann och Karlstad blev trea. I laget ingick Maj-Britt Rhöse Lindqvist, Lisbet Larsson, Margareta Forsberg och Siv Lennartsson Börås. Avslutning Tävlingssäsongen avslutades den 26 september med prisutdelning för årets tävlingar. Gunilla Jäger som gjort hole-in-one hyllades litet extra och erhöll en glasskål av Ulrika Hydman-Vallien. Årets Flitpris delades av Catarina Andersson, Barbro Johansson och Inga-Stina Åkerblom som spelat årets samtliga 16 tävlingar. Priserna, en digitalkamera, skänkt av Mannes Foto, Säffle, ett halsband och en armring, skänkt av Ursnyggt, Säffle lottades ut bland de tre pristagarna.

9 Marknadsföring Tävlingsresultaten från tävlingarna har varit införda i Säffle-Tidningen. Damverksamheten har dessutom varit omnämnd i fem tidningsnotiser. Sedan 2004 har damkommittén marknadsfört verksamheten i 30 tidningsnotiser och små artiklar, ofta med bilder, i Säffle-tidningen. Detta är en bra gratisreklam som kan bidra till att väcka intresse för golfklubben. Som ett bevis på vår uppskattning av våra sponsorer överlämnades en flaska årets glögg Då vi i damkommittén avgår vill vi tacka alla damer som ställer upp på tävlingarna. Vi vill också tacka Ulrika i kansliet som alltid ställer upp. Tack även till banpersonalen, torsdagsklubben m fl. som håller banan i gott skick. Avslutningsvis vill vi önska nästa damkommitté lycka till! Säffle Inga-Stina Åkerblom, ordf.

10 Oldieskommittén Inledning: Organisation: Onsdagsgolfen: Oldieskommittén framför ett stort tack till klubbens personal, såväl på kansli som bana, för mycket god service och tillmötesgående under 2013.I slutet av augusti 2013 avled Barbro Karlsson, efter en kort tids sjukdom. Barbro var under flera år medlem av oldieskommittén och nedlade under sin tid i kommittén ett uppoffrande arbete. Barbro kommer att saknas i gemenskapen. Kommittén har under 2013 utgjorts av Lars Karlsson (ordf), Gösta Jäger, Alf Pettersson, Barbro Karlsson, May Janedal, Kjell-Åke Klinggård, Kristina Lindén, Kjell Kullander, Lisbeth Larsson, K-G. Lundbäck, Lennart Henningsson och Sören Johansson. Kommittén har under 2013 haft fyra st. protokollförda möten. Kommitténs huvudsakliga verksamhet under 2013 har varit onsdagsgolfen, som inför årets säsong upptog 20 st. tävlingar. Av dessa genomfördes 18 st. med totalt 629 deltagare, vilket gör ett genomsnitt på ca. 35 deltagare/tävling. En ökning från säsongen På grund av att banan på Valnäs ej var spelbar, p.g.a. sen vår, kunde de första onsdagstävlingarna ej spelas. Under onsdagstävlingarna, ingick delmoment, där det spelades om vandringspriset årets oldiesmästare, birdiemästare (flesta gjorda birdies på onsdagstävlingarna), oldiesmästare i matchspel och bästa sammanlagda resultat, enl, penninglistan. Oldiesmästare för 2013 blev Stefan Nilsson på totalt 51 p. Penningligan vanns av Lars Gustafsson. Flest birdies, 9 st. under säsongens onsdagstävlingar, gjordes av Åke Karlsson. Matchspel: Roland Jansson segrade i oldies matchspel för Seriespel: Klubbens oldies har under 2013 deltagit med ett lag i Mellansvenska Veteranserien (MSV) H 65+, div. I. Billeruds GK placerade sig på andra plats, bland nio deltagande lag. Laget upprepade sin placering från Vidare har klubben representerats med ett lag i H 55+, i den s.k. Värmlandsmatchen, som inför säsongen 2013 genomgick strukturella förändringar. Bla. infördes gruppspel (regionbaserat). De främsta i varje grupp, spelade sedan ett slutspel, enl. cupmodellen. Billeruds lag kvalificerade sig till slutspelet men blev där utslagna i kvartsfinalen. I det individuella seriespelet, under 2013, har flera av klubbens oldies, deltagit i Värmlandsserien H 55+, som spelats i klasserna A och B. Bästa resultatet från klass A uppnåddes av Roland Jansson, 10:e plats (poängser.). I B-klassen kom K.G. Lundbäck på 11:e plats (poängser.)..

11 Övriga tävlingar: Kommittén har under 2013 arrangerat en deltävling i Värmlandsserien H 55+. Tävlingen, som skulle ha spelats den 27/5, blev inställd p.g.a. att banan på Valnäs ej var spelbar. Tävlingen flyttad till den 2/8 med 60-talet deltagare. I B-klassen segrade Sten Ransjö, Billeruds GK. Bäste Billerudare i A-klassen blev Åke Karlsson på 6:e plats. Årets upplaga av Billerudsslaget, som skulle ha spelats den 6/5, fick inställas, eftersom banan på Valnäs, p.g.a. den blöta våren, ej var spelbar. Resor: Under 2013 har genomförts två stycken bussresor, vår-och höst, till Lyckorna resp. Mora golfklubbar med stort deltagande av klubbens oldies. Torsdagsklubben: Under våren och hösten 2013 har 20-talet av klubbens oldies såväl damer som herrar - i den s.k. Torsdagsklubben, arbetat totalt timmar, vilket gör ett genomsnitt på st/tillfälle, på klubbens bana i Valnäs. Arbetsinsatsen har varit mycket uppskattad. Antalet utförda arbetstimmar, enl. ovan, motsvarar ca. 41 veckors arbete för en heltidsanställd person. Oldieskommittén tillsammans med klubbens alla oldies, ser fram emot en aktiv och spännande golfsäsong OLDIESKOMMITTÉN Lars Karlsson, Ordf. oldieskom.

12 Marknadskommittén Ledamöter: Tarmo Kokko, Cristian Vidal, Kenth Amsell, Jörgen Karlsson, Sten Wallgren, Peter Falck Under året så har det tillkommit en del nya sponsor och en del har försvunnit. Generellt sett så har det varit lite svårare att rekrytera nya partners. Vilket medfört att vi haft ett litet tapp mot föregående år. Under 2012 så tecknade golfklubben ett 3-årigt marknadsföringsavtal med Svenska Golfförbundet & Visit Sweden, i syfte att marknadsföra oss mer gentemot Norska & Danska golfare. Vi kan glädjande se att vi ligger på 37:e plats bland landets 500 golfklubbar, när det gäller besökare från andra länder. Samt en 11:e plats när det gäller besökare från Norge. Vi hoppas att marknadsföringen på sikt ska ge oss fler besökare från de nordiska länderna. Sponsor Cup Spelades i mitten av Augusti med 31 deltagare (28st. 2012), Jörgen Karlsson, JK-Bygg,bärgade årets seger. Företags matchspel Vi fortsatte med vår företagsmatch, totalt 9 lag (8st. 2012) anmälde sig och spelade 9 håls matchspel i serieform. Vinnare blev BillerudKorsnäs. Uppskattad tävlingsform som vi ska spinna vidare på under Inför 2014 så satsar vi ännu hårdare på marknadsdelen och har efter omorganisation anställt Jörgen Carlsson som marknadsansvarig. Avslutningsvis tar vi gärna emot tips från klubbens medlemmar på nya sponsorer och andra idéer. Tarmo Kokko Ordf. Marknadskom.

13 Tävlingskommittén Säsongen 2013 arrangerades 13 tävlingar av tävlingskommittén varav en blev inställd. Herrgolfen som vi i år spelat på fredagar med fast starttid vid 12 tillfällen med ett snitt av 10 spelare varje gång. Årets upplaga av Valnäsveckan var som vanligt populär och totalt blev det 702 tävlande under sex dagar, det tycker vi är oerhört bra. Femdagarsgolfen spelades som vanligt inleder en intensiv vecka. Nästa år kommer Femdagarsgolfen ej att spelas på Billeruds GK, ett beslut från styrelsen för att öka tillgängligheten på Vår bana. Att ha nöjda sponsorer är en förutsättning för att långsiktigt kunna bedriva en fungerande tävlingsverksamhet. Vi på Billerud har under flera år haft förmånen att få samarbeta med flera kända företag. Ett stort tack till alla Er alla IGEN! Från tävlingskommittén har vi som under tidigare år försökt att ha så attraktiva tävlingar som möjligt och ha KUL när vi tävlar vilket är det viktigaste för att kunna bibehålla ett stort tävlingsutbud och nöjda deltagare. Avslutningsvis vill jag som vanligt tacka alla kommittémedlemmar, kanslipersonal, banarbetare och övriga berörda medlemmar för all hjälp och stöttning vi fått under det gångna året. Utan detta stora engagemang hade det varit omöjligt att få det som vi alla vill ha det har vi i tävlingskommittén varit många färre och vi behöver ständigt fler som vill vara med att jobba med tävlingarna. Tack alla medlemmar, gäster och personal Magnus Wettberg Ordförande tävlingskommittén

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer TeeTime Nr 3 2005 Årsmötesnummer Välkommen till årsmöte den 24 november TeeTime Klubbtidning för Karlskoga Golfklubb Postadress TeeTime Bricketorp 647 691 94 Karlskoga E-post teetime@kgagk.se Ansvarig

Läs mer

e-golfgripen, Medlemsbladet november 2009

e-golfgripen, Medlemsbladet november 2009 e-golfgripen, Medlemsbladet november 2009 Gryning vid klubbhuset Foto Mona Skoglund Kallelse till Höstmöte Måndag 30 november 2009 Kl. 19:00 Plats: Restaurang Terrassen i Klubbhuset Vill du ha ett exemplar

Läs mer

Kallelse till årsmöte. och verksamhetsberättelse för Partille Golfklubb verksamhetsåret 2014

Kallelse till årsmöte. och verksamhetsberättelse för Partille Golfklubb verksamhetsåret 2014 Kallelse till årsmöte 2015 och verksamhetsberättelse för Partille Golfklubb verksamhetsåret 2014 Kallelse till ORDINARIE ÅRSMÖTE Härmed kallas Du till ordinarie årsmöte för Partille Golfklubb Torsdag 26

Läs mer

Klubbsnack. Härmed kallas till Höstmöte för Växjö Golfklubb. hösten 2008 www.vaxjogk.com

Klubbsnack. Härmed kallas till Höstmöte för Växjö Golfklubb. hösten 2008 www.vaxjogk.com hösten 2008 www.vaxjogk.com Klubbsnack Härmed kallas till Höstmöte för Växjö Golfklubb Datum: måndagen den 19 november 2007 kl. 19.00 Plats: Småländska bil, Södra Ringvägen 7, Växjö Vid höstmötet skall

Läs mer

Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2013

Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2013 Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2013 1 Innehåll Sida Allmän information 3 Föredragningslista 4-5 Förvaltningsberättelser 7-13 Finansiella rapporter 14-21 Revisorernas berättelse

Läs mer

Mölndals Golfklubb VÅRMÖTESHANDLINGAR 2010. Vårmötet avhålls i klubbhuset lördagen den 13 mars 2010 kl 12.00. Föredragningslista

Mölndals Golfklubb VÅRMÖTESHANDLINGAR 2010. Vårmötet avhålls i klubbhuset lördagen den 13 mars 2010 kl 12.00. Föredragningslista 1 Mölndals Golfklubb VÅRMÖTESHANDLINGAR 2010 Föredragningslista Vårmötet avhålls i klubbhuset lördagen den 13 mars 2010 kl 12.00 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Mötets behöriga utlysning.

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 Verksamhetsåret 2009...2 Förtroendevalda...2 Bildande av den nya klubben...3 Medlemmar...3 Arbetet i styrelsen...3 Ekonomi...4 Reflektioner från ordförande...4 Kommittéernas

Läs mer

Handlingsplan 2012-2014

Handlingsplan 2012-2014 Handlingsplan 2012-2014 Till medlemmarna i Wermdö Golf & Country Club. Nästa årsmöte kommer att äga rum tisdagen 3 april 2012. Till den 1 februari 2012 vill vi gärna ha synpunkter på Handlingsplan 2012-2014

Läs mer

Vision klubbhusområde

Vision klubbhusområde Vision klubbhusområde Jönåkers GK Nedre Jäder, 611 70 Jönåker Telefon: reception/tidsbokning 0155-703 14 kansli och fax 0155-702 99 info@jonakersgk.se www.jonakersgk.se Ansvarig utgivare: Peter Hallberg

Läs mer

Kallelse till Höstmöte. Året som gått ordförande summerar, sid 2 Budgetförslag & Årsavgifter sid 4-5. PGA Touren nästa för David Lingmerth!

Kallelse till Höstmöte. Året som gått ordförande summerar, sid 2 Budgetförslag & Årsavgifter sid 4-5. PGA Touren nästa för David Lingmerth! GOLFARENNovember 2012 Året som gått ordförande summerar, sid 2 Budgetförslag & Årsavgifter sid 4-5 PGA Touren nästa för David Lingmerth! Kallelse till Höstmöte 29 november 19.00 i Klubbhuset Välkommen

Läs mer

Skillingetrycket november/december 2014

Skillingetrycket november/december 2014 Missa inte årets JULNÖT sidan 13! Innehåll Ordförande har ordet Klubbchefen informerar Nya goflstudion Banan utvecklas Juniorsummering HIOs 2014 Årets JULNÖT Inomhusträning Utnyttjande av starttider Handicaprevision

Läs mer

Medlemstidning för Strömstad Golfklubb 36:e årgången Nr 4 2010

Medlemstidning för Strömstad Golfklubb 36:e årgången Nr 4 2010 Medlemstidning för Strömstad Golfklubb 36:e årgången Nr 4 2010 Innehåll i detta nummer: Ledare Rätt klassindelning i tävling? Kassörens kommentarer Möteshandlingar Vintern slog till tidigt i år också,

Läs mer

God Jul Gott NYTT ÅR. www.golf.se/tjornsgk. Budgetmötet 3 Utveckling av banan 5 Ny slope fler slag 6 Sponsorgolfen i bild 8 KM-mästare 11 Krönika 14

God Jul Gott NYTT ÅR. www.golf.se/tjornsgk. Budgetmötet 3 Utveckling av banan 5 Ny slope fler slag 6 Sponsorgolfen i bild 8 KM-mästare 11 Krönika 14 Medlemstidning för Tjörns Golfklubb Nr 4 Dec. 2007 & God Jul Gott NYTT ÅR Ur innehållet: Budgetmötet 3 Utveckling av banan 5 Ny slope fler slag 6 Sponsorgolfen i bild 8 KM-mästare 11 Krönika 14 www.golf.se/tjornsgk

Läs mer

till nytt klubbhus Kallelse till budgetmöte 6 Rungande ja till nybygge 3

till nytt klubbhus Kallelse till budgetmöte 6 Rungande ja till nybygge 3 Medlemstidning för Tjörns Golfklubb Nr 4 Nov 2005 JA till nytt klubbhus Ur innehållet: Rungande ja till nybygge 3 Kallelse till budgetmöte 6 Juniortjejer till riksfinal 8 Besök från Hirtshals 16 Damer

Läs mer

Tjörns Golfklubb 10 år En återblick

Tjörns Golfklubb 10 år En återblick Tjörns Golfklubb 10 år En återblick av Lars-Åke Lindeborg Boab Tryckeri AB, Skärhamn 2000 Så började det Idén till en golfbana på Tjörn föddes i samband med att Sven Öhman, som under 80-talet var stadsarkitekt

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2006 Budget 2007

Verksamhetsberättelse 2006 Budget 2007 Verksamhetsberättelse 2006 Budget 2007 Falsterbo Golfklubb Fyrvägen 34, 239 40 Falsterbo Org nr 846000-1509 Telefon: 040-47 50 78 Fax: 040-47 27 22 E-post: info@falsterbogk.se Hemsida: www.falsterbogk.se

Läs mer

ÅRSBOK KARLSTAD GOLFKLUBB

ÅRSBOK KARLSTAD GOLFKLUBB ÅRSBOK 2015 KARLSTAD GOLFKLUBB Vi är Karlstad Golfklubb den leende golfklubben! Karlstad Golfklubb Karlstad GK Höja 510, 655 92 Karlstad Bankgiro 612-0216 Postgiro 29 83 78-1 Kansli...86 63 53 Klubbchef...86

Läs mer

Gullbringa Golf- & Country Club Nr 2 April 2008. Fokus på Banan Möte med Graham crisp Nyheter i shop och på range

Gullbringa Golf- & Country Club Nr 2 April 2008. Fokus på Banan Möte med Graham crisp Nyheter i shop och på range Gullbringa Golf- & Country Club Nr 2 April 2008 Fokus på Banan Möte med Graham crisp Nyheter i shop och på range Klöverbladet Nr2/2008 1 Ledare Per Nilsson, ordförande Innehåll Ledare... 2 Från redaktionen...3

Läs mer

Bosjökloster GK. Bosjökloster GK 40 År! Vi firar med 40-årsfest 9 augusti! Bosjökloster GK 1974-2014 - sid 5 - Lite Årtalsresumé - sid 8-9 -

Bosjökloster GK. Bosjökloster GK 40 År! Vi firar med 40-årsfest 9 augusti! Bosjökloster GK 1974-2014 - sid 5 - Lite Årtalsresumé - sid 8-9 - Bosjökloster GK KLUBBNYTT NR 2-2014 Bosjökloster GK 1974-2014 - sid 5 - Lite Årtalsresumé - sid 8-9 - Vi firar med 40-årsfest 9 augusti! Ekonomisk tillbakablick - sid 10-12 - Nyhet! Nummertees - sid 13

Läs mer

2015-02-12. Verksamhetsberättelse för Uppvidinge Golfklubb 2014. Styrelsen har haft följande sammansättning:

2015-02-12. Verksamhetsberättelse för Uppvidinge Golfklubb 2014. Styrelsen har haft följande sammansättning: Verksamhetsberättelse för Uppvidinge Golfklubb 2014 2015-02-12 Styrelsen har haft följande sammansättning: Ordförande Åke Axelsson Älghult Kassör Peter Lindahl Åseda Ledamot Hans-Willy Magnusson Norrhult

Läs mer

Vellinge Idrottsförening hälsar välkommen till höstsäsongen 2007

Vellinge Idrottsförening hälsar välkommen till höstsäsongen 2007 Vellinge Idrottsförening hälsar välkommen till höstsäsongen 2007 Uppslutningen var stor från Vellinge IF:s ungdomar och deras föräldrar när herrarna mötte Trellborgs FF i DM. Hemmamatcher herr/dam hösten

Läs mer

Förutsättningar Verksamhetsplan 2013

Förutsättningar Verksamhetsplan 2013 Förutsättningar Verksamhetsplan 2013 Till medlemmarna i Wermdö Golf & Country Club. Nästa årsmöte kommer att äga rum tisdagen 23 april 2013. Till den 1 februari 2013 vill vi gärna ha synpunkter på Förutsättningar

Läs mer

Ymer Kuriren. I detta nummer bl.a. om; Medlemsblad nr 2/12

Ymer Kuriren. I detta nummer bl.a. om; Medlemsblad nr 2/12 Medlemsblad nr 2/12 Ymer Kuriren Boule - Bowling - Boxning - Cykel - Friidrott - Frisbee Gymnastik - Motion- Orientering - Skidor - Volleyboll I detta nummer bl.a. om; sid. 7-8 Boule sid. 8-9 Bowling sid.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2

Verksamhetsberättelse 2 Årsredovisning 2012 Innehåll Verksamhetsberättelse 2 Ordföranden har ordet 2 Uppföljning - mål 2012 3 Organisation 5 Personal 5 Sammanträden. Medlemsmöten 5 Representation 6 Utmärkelser 7 Medlemsutveckling

Läs mer

WORLD OF GOLF ÖPPEN GOLF GOLFRESOR GP GOLFEN. www.goteborgsgolf.se. sidan 7. sidan 8 9. sidan 30. sidan 32 34

WORLD OF GOLF ÖPPEN GOLF GOLFRESOR GP GOLFEN. www.goteborgsgolf.se. sidan 7. sidan 8 9. sidan 30. sidan 32 34 Officiellt organ för Göteborgs Golfförbund Nr 3 2009 Pris 50:- WORLD OF GOLF sidan 7 ÖPPEN GOLF sidan 8 9 GOLFRESOR sidan 30 GP GOLFEN sidan 32 34 www.goteborgsgolf.se Turkiet Belek Femstjärniga Hotel

Läs mer

November 2008 OMSLAGET -NOVEMBER 2008 1.

November 2008 OMSLAGET -NOVEMBER 2008 1. November 2008 OMSLGET -NOVEMBE 2008 1. Underbart är kort Golf utan konsekvenser Timrå Golfklubb Golfbanevägen 2 860 32 Fagervik E-post: info@timragk.golf.se www.timragk.se Kansli: 060-570153 Fax: 060-578136

Läs mer

ÖREBRO LÄNS ISHOCKEYFÖRBUND

ÖREBRO LÄNS ISHOCKEYFÖRBUND ÖREBRO LÄNS ISHOCKEYFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE Säsongen 2013-2014 Foto: Lars Åke Johansson Armborg Kumla Hockey - Guld i U13, Länscupen 2013 Foto: Lars Åke Johansson Armborg Kumla Hockey - Brons i U15,

Läs mer

LjungenTelegrafen Medlemstidning för Ljunghusens Golfklubb. Glöggtävling Eken tänds kl 17! nr 5 2003. 30 november. Var tog den lilla bollen vägen?

LjungenTelegrafen Medlemstidning för Ljunghusens Golfklubb. Glöggtävling Eken tänds kl 17! nr 5 2003. 30 november. Var tog den lilla bollen vägen? nr 5 2003 30 november Glöggtävling Eken tänds kl 17! Var tog den lilla bollen vägen? Pär Landqvist Där, jag ser den! Roy Larsson LjungenTelegrafen Medlemstidning för Ljunghusens Golfklubb BESTÄLL VÅR KATALOG!

Läs mer

Upplands Golfdistriktsförbund Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013

Upplands Golfdistriktsförbund Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013 Madelene Sagström, Enköpings GK Årets Golfare i Uppland 2013 Innehåll ORDFÖRANDE HAR ORDET... 2 STYRELSENS BERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET... 4 REPRESENTATION

Läs mer

KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte

KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte Onsdag 17 december 2008 kl. 19.00 Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Upprop och fastställande av röstlängd för årsmötet 3. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande

Läs mer