Verksamhetsberättelse 2013 Styrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2013 Styrelsen"

Transkript

1 Styrelsen Styrelsen har under det gångna året haft följande sammansättning: Ordförande Claes Hugemark Vice ordförande Karl-Erik Grund Sekreterare Göran Karlsson Kassör Per-Åke Grunnan Övriga ledamöter Carin Hansdotter, Kristina Lindèn och Anders Karlsson Adjungerande Peter Falck Kommittéarbetet har bedrivits i följande kommittéer och med följande ordförande: Bankommitté Anders Karlsson Damkommitté Inga-Stina Åkerblom Junior & Elitkommitté Patrik Jansson Medlemskommitté Mikael Söderberg Tävlingskommitté Magnus Wettberg Marknadskommitté Tarmo Kokko Oldiskommitté Lars Karlsson Valberedningen har bestått av Lars Karlsson, Stefan Johansson, Alexander Pollack och Karl-Erik Grund (styrelsens representant). Pro Peter Falck/Erik Sundbäck Greenkeeper Per-Gunnar Wallgren Klubbchef/Kansli Peter Falck/Ulrika Jonsson Restauratör Annika Carlqvist Söderberg Styrelsen har under året avhållit 7 protokollförda sammanträden samt ett Vår- och Höstmöte.

2 Årets verksamhet har åter på ett negativt sätt präglats av vädrets makter. Den kalla och snörika vintern innebar, att tjälen inte gick ur marken förrän under juni månad. Detta medförde att banan inte var fullt spelbar förrän i början på juli. Detta förhållande föranledde minskat spelande och rabatterade greenfeeavgifter, vilket i allt väsentligt innebar mindre greenfeeintäkter än vad som budgeterats. Även sponsorintäkterna har minskat i förhållande till vad som förväntats. Detta förhållande innebar en stor besvikelse för klubben, då mycket arbete hade nedlagts under hösten och vintern, för att kunna presentera en bana i bra kondition till säsongsstarten. Ytterligare en negativ erfarenhet som drabbade klubben var, att ett 80-tal medlemmar inte betalade in årsavgiften och heller inte meddelade att de hade för avsikt att begära utträde. Styrelsen har vidare meddelat arrangören av 5-dagars golfen, att man inte har för avsikt att medverka säsongen Huvudorsaken till detta är, att då våra medlemmar accepterat en förhöjd årsavgift skall de få möjlighet, att själva utnyttja banan under del av den normalt sett bästa tiden på året. Noteras också att det är en förhållandevis liten del av medlemmarna som spelar 5-dagars. Ansökan har inlämnats till länsstyrelsen angående utfyllnads- och schaktningsarbeten i strandlinjen mellan green på hål 3 och tee på hål 4. Ansökan har beviljats och vissa arbeten har utförts under hösten. Kontakten med Bergvik Skog AB har vidmakthållits, beträffande möjligheten till ett eventuellt förvärv av den mark, som golfbanan är belägen på, samt ytterligare mark för framtida behov. Noteras att nuvarande arrendeavtal upphör i och med 2018 års utgång. Investeringar på anläggningen har under året gjorts med 357 tkr i form av banförbättringar. Maskinparken har till stor del bytts ut och finansierats via leasingavtal. Medlemsantalet har minskat under året och uppgick den 31/12-13 till 812 st. Detta att jämföra med 951 st den 31/ Ekonomiskt har året inneburit ett underskott på 565 tkr, där minskade rörelseintäkter utgör 600 tkr och rörelsens kostnader 50 tkr av underskottet. Styrelsen hänvisar i övrigt till kassörens berättelse samt till kommittérapporterna. Styrelsen riktar ett varmt tack till alla företag som sponsrat vår verksamhet, till media för god bevakning av vår sport samt till alla anställda och alla medlemmar i kommittéer liksom enskilda som verksamt bidragit till en positiv utveckling av Billeruds golfbana och av golfen som en av våra viktigaste fritidsaktiviteter. Valnäs i mars 2013 Styrelsen

3 Reception/Shop Personal: Under året så har vi haft Ulrika Jonsson 100% reception/shop, Erik Sundbäck 100% Shop/Pro April-September, Rebecca Nelander deltid under juni-augusti & Peter Falck 100% Klubbchef/Pro. Vintern var ovanligt lång med mycket snö & is på vår bana, när sedan våren kom så uteblev värmen som är välbehövlig för gräsets välmående. På grund av den sena starten och banans status, så hade vi också ett stort tapp på antalet greenfee gäster, ca 800 gäster färre än Positivt i sammanhanget är att medlemmarna har spelat på hemmabanan i större utsträckning, ökad spelfrekvens med ca:10% mot Vi har samarbetat med Golfa Runt Vänern & Golfhäftet för att locka till oss greenfee gäster, även kört olika kampanjer i dagstidningarna. Vi har aktivt under året lagt ut information på facebook, hemsida & ett antal nyhetsbrev via mail. Vid 2012 års slut så hade vi totalt 951 medlemmar & vid 2013 års slut så redovisade vi ett tapp på medlemmar och hamnade på 812, liknande antal som efter rekonstruktionen På grund av det stora tappet av medlemmar & gäster under 2013, blev vi tvungna att säga upp personal, på grund av arbetsbrist under hösten/vintern. Vi behöver nu alla hjälpas åt för att locka nya som gamla medlemmar till Billerud och uppnå vår målsättning på 1000 medlemmar! Shopen har som tidigare år bedrivits i samarbete med Golfstore. Shopen har under året gått med förlust, vilket aldrig tidigare inträffat. Detta kan bero på flera olika faktorer och efter möten mellan Golfstore Karlstad och Billeruds GK har vi bestämt att gå vidare och gemensamt jobba för att omsättning och lönsamhet skall tillbaka på nivåer som tidigare år varit en självklarhet. När det gäller medlemsadministration så behövde vi förbättra administration kring autogiro hanteringen. Vi tecknade därmed avtal med Karlstads företaget Stamford, som utvecklat ett lätt hanterligt program. Inför 2014 minskas administrationen kring autogiro, medlemmarna kan också lättare själva göra sin autogiro ansökan direkt via hemsidan. Vi behövde också förbättra vår telefoni. Under december månad tog vi hjälp av BKE för att installera en mobilväxel, som gör det möjligt för oss att vara mer rörliga och framförallt att vi minskar antalet missade samtal. Detta medförde att vi nu har lite nya telefonnummer (se hemsida), de gamla fungerar än så länge som vanligt. Peter Falck Klubbchef/Pro

4 Bana Ledamöter: Anders Karlsson Ordf., Hans Arne, Peter Falck, Agneta Johansson, Torbjörn Henriksson & Pär-Gunnar Wallgren Personal: Greenkeeper Pär-Gunnar Wallgren, Thomas Nilsson 100%, Sven-Erik 100% tom dec. Dan Strömberg 100% Juni-November, Gunilla Alfredsson timanställd Juni-Augusti, Lars Heder timanställd Juni-Juli. Säsongstarten blev under 2013 inte riktigt som vi alla hoppats på! Snö & is låg länge kvar på banan, vi hade tjäle i marken på vissa ställen ända fram tom juni månad. I slutet av Mars månad så skottades greenerna av från alla snö, vi visste redan då att en del greener inte hade klarat sig eftersom vi tidigare under vintern tagit markprover. Så fort möjligheten gavs, var det bara att åka ut med såmaskinen och hjäpså samtliga greener och tees, ingenting hände! Värme saknades och efter ett par veckor så fick vi göra en andra hjälpsådd på greenerna. Så småningom blev greenerna allt bättre i takt med en förändrad gödselplan, ökad dress i kombination med en ny greenvälter. Snömögel skadorna på foregreens och fairways vill dock inte ge med sig, utan det var först i augusti månad som vi kunde se att de flesta skador läkt ihop. Vi hoppas aldrig få återse en liknande säsongstart! Under hösten 2012 så påbörjades dräneringsarbeten på hål 8&9, på grund av kyla så kunde inte arbetet slutföras under december månad, vi trodde då att vi utan problem skulle kunna slutföra arbetet i mars/april. Men då tjälen var djup och låg kvar längre än väntat, så kunde vi inte påbörja och slutföra arbetet förrän i juni månad. Vi kunde under året konstatera att resultatet blev mycket lyckat. Vi påbörjade under vintern vår 5-årsplan med att förbättra banan, inledningsvis med fokus på hål 1-9. Urgallring av träd har skett i huvudsak på hål 1,2,3,4, & 18 i syfte att få in mer ljus och vind till hålen. Rensning av befintliga diken har genomförts på hål 1,2,3,4,8 & 9 i syfte att leda bort vattnet från banan. Dräneringsarbeten har genomförts på hål 3,8 & 9, samt påbörjats på hål 4. Arbetet med att iordningsställa området bakom 3:ans green har påbörjats men inte slutförts, vi har grävt 2 kanaler & en damm med förbindelse till Ekholmssjön med tillstånd från Länsstyrelsen. Ett trevligt inslag som varit på Billeruds Gk under året har varit fåren som huvudsakligen huserat på hål 2 & 3. Vi ser fram emot att återse dess till våren. Maskinparken är sedan april månad uppdaterad med nya maskiner från John Deere, totalt sett så har vi 5 nya driftsäkra maskiner på leasing. Städdagarna genomfördes under 2013 den 27-28/4, fint väder och en hel del medlemmar gjorde att det blev 2 lyckade städdagar. Utan ideell arbetskraft så skulle vi aldrig klara av att genomföra alla åtgärder som gjorts på banan under året Tack till alla som hjälpt till, ingen nämnd, ingen glömd!

5 Junior/ ELIT - Under 2013 har vi haft juniorträningar 1 gång/vecka. Träningarna har varierat med närspelsträning till spel på banan. Där vi gick igenom lite spelstrategi och hur man kan lägga upp sin golfrunda. - Veckan innan midsommar arrangerade vi ett läger för juniorerna i samband med Skandia Cup. Där var det ungefär 20 st juniorer/knattar med på lägret. - Under säsongen var det även golfskoj för barn 6-9 år. Ledare där var Julia Åslund, Barbro Karlsson samt Marika Söderberg Carlqvist. - Vi fick dessvärre ställa in nybörjarutbildning för barn 9-12 år, p.g.a för få anmälningar. - Klubben anmälde ett lag till seriespelet division 2 på Bryngfjordens GK. Målet där vara att få in någon/några juniorer så dom ska få vara med och spela. Året innan hade vi en junior med, i år så vara både Filip Jansson och Erik Wagnsten med och spelade alla 3 rundor med ett väl godkänt resultat på en för dagen svårspelad bana. Målet är att även nästa säsong anmäla ett lag samt få med någon mer junior som ska vara med för att lära. - Vi har haft 2st. juniorer som varit med och tränat i VGDF:s regi, Filip Jansson? & Marika Söderberg-Carlqvist. - Träningen under året har varit kostnadsfri för våra junior medlemmar. - Vi hoppas att juniorkommittén ska bli en kommitté under nästa år. Alla ni föräldrar som har barn/ungdomar med i träning, fråga gärna om ni kan hjälpa till, det kan vara allt från att fylla i närvaro till att fylla på med bollar. En förutsättning för att bedriva en bra verksamhet är ideella ledare, hoppas att ni vill ställa upp och hjälpa till nästa år för våra barn & ungdomars skull. Patrik Jansson

6 Verksamhetsberättelse 2012 Fastighet Jag tog på mig uppgiften att bli Fastighetskommitténs ordförande så sent som i november Det gällde då först att bilda en kommitté samt klara ut ansvarsområdet och funktionsbeskrivning för verksamheten. Detta gjordes i början på december med Claes Hugemark och Peter Falck. Det som vi påbörjade då var bl.a att konkretisera vår energisituation, vilket har lett till en hel del påbörjade insatser, som: - Slopande av golvvärme i verkstadsbyggnaden och ersatt denna med en luftvärmefläkt. - Montage av byggskivor för att ordna med luftventilation på vinden i verkstadsbyggnaden inför lösullsisolering. (56 fack) Utfördes med hjälp av Torsdagklubben. - Beställt nya dörrar till Klubbhus (gamla ingången) och till gårdsbyggnaden. - Sett över elavtalen och fått till stånd en sänkning av påslaget i avtalet med Vattenfall. - Gjort personalen medveten om aktsamhet med energiförbrukningen. - Analyserat och kostnadsberäknat energiförbrukningen under vinterhalvåret fördelat på klubbens egen verksamhet och restaurangens. - Kontroll av ventilations- och värmesystem samt OVK- besiktning (Obligatorisk Ventilations Kontroll) har upphandlat av Caverion som utförare. - Lagt fram till styrelsen förslag till verksamhetsplan för Rolf Edlund Ordf. Fastighetskommittén Kommitténs medlemmar är: Margareta Forsberg Birgitta Olsson Ingvar Byfeldt Per-Åke Bornetjärn

7 Utbildning/Medlem Utbildning - Denna säsongs nybörjarutbildning startade i mitten av april. Intresset till utbildningen var inte lika stort som året innan! Varje kurs hade 4 tillfällen/ 2 timmar. Kursen var mer lagd åt de praktiska momenten inom golfen. Vi fortsatte att erbjuda gratis nybörjarutbildning till alla boende i Säffle- & Grums kommun. Totalt sett så har 46st. deltagit i nybörjarutbildning under 2013 (158st 2012). Vi deltog även vid friskvårds mässan i Säffle, där vi marknadsförde nyttan med att börja spela golf. - Under 2013 så har vi även haft uppföljnings kurser för nybörjarna. Vi repeterade de olika slagen samt spelade även på banan. Vi hade ett max antal på 6pers/tillfälle. Mycket positiv respons på detta! Inför 2014 så behöver vi alla hjälpas åt för att ta hand om våra nya golfare. Medlem - Under vintern så bjöd vi in samtliga medlemmar till en medlemsträff på Team Sportia i Säffle, dock så fick denna ställas in p.g.a för få anmälningar! - Då medlemskommittén bemannandes med Mikael Söderberg som ordförande under våren så blev 2013 en mjukstart. Peter Falck & Mikael Söderberg

8 Damkommittén Styrelse: Ordf. Inga-Stina Åkerblom Sekr. Barbro Johansson Övriga Catarina Andersson, Eivor Carlsson, Mona Grund, Gunilla Jäger, Sylwia Karlsson Damkommittén har liksom tidigare år haft fyra protokollförda sammanträden (under januari, februari och april) samt fyra övriga möten jämnt fördelade under säsongen. Säsongen startade med vårsupén den 24 april med 33 deltagare. Under kvällen berättades om nyheterna i tävlingsprogrammet, (trivselkvällar, ändrade starttider, flitpris m.m). Senare på kvällen var det en uppskattad mannekänguppvisning med kläder ur golfshopens sortiment. Tävlingar Tävlingssäsongen startade först den 16 maj och pågick till den 26 september. Under året var det 19 tävlingar inlagda men på grund av bland annat den sena våren spelades endast 16 av dem. Totalt registrerades 274 startande, eller drygt 17 deltagare per tävling. Klubbmatchen mot Forsbacka spelades i år på Valnäs med 31 startande. Billerud vann tillbaka vandringspriset skall klubbmatchen spelas på Forsbacka och då det är en uppskattad tävling får vi hoppas att utbytet fortsätter. 35 damer har deltagit i minst en tävling under säsongen. Även detta år samlades deltagarna efter tävlingarna, för att ytterligare stärka gemenskapen, samtidigt som det utdelades pris till närmast hål eller gömda hål samt ett eller två utlottningspris. Samtliga priser var skänkta av olika sponsorer, vilka framgår av en tavla i damrummet. Vid trivselkvällar spelades partävlingar med efterföljande prisutdelning och enklare förtäring. D50+ Serietävlingen D50+ spelades måndagen den 26 augusti med 64 deltagare från hela Värmland. Gunilla Jäger, som är ansvarig för D50+, hade även denna gång ordnat ett uppskattat prisbord. I C-klassen segrade Chri Rittnor Billerud. Vid finalen i D50+ som spelades på Karlstad GK, kom Billeruds damer på andra plats i Värmland med ett snittresultat på 72,3. Torsby vann och Karlstad blev trea. I laget ingick Maj-Britt Rhöse Lindqvist, Lisbet Larsson, Margareta Forsberg och Siv Lennartsson Börås. Avslutning Tävlingssäsongen avslutades den 26 september med prisutdelning för årets tävlingar. Gunilla Jäger som gjort hole-in-one hyllades litet extra och erhöll en glasskål av Ulrika Hydman-Vallien. Årets Flitpris delades av Catarina Andersson, Barbro Johansson och Inga-Stina Åkerblom som spelat årets samtliga 16 tävlingar. Priserna, en digitalkamera, skänkt av Mannes Foto, Säffle, ett halsband och en armring, skänkt av Ursnyggt, Säffle lottades ut bland de tre pristagarna.

9 Marknadsföring Tävlingsresultaten från tävlingarna har varit införda i Säffle-Tidningen. Damverksamheten har dessutom varit omnämnd i fem tidningsnotiser. Sedan 2004 har damkommittén marknadsfört verksamheten i 30 tidningsnotiser och små artiklar, ofta med bilder, i Säffle-tidningen. Detta är en bra gratisreklam som kan bidra till att väcka intresse för golfklubben. Som ett bevis på vår uppskattning av våra sponsorer överlämnades en flaska årets glögg Då vi i damkommittén avgår vill vi tacka alla damer som ställer upp på tävlingarna. Vi vill också tacka Ulrika i kansliet som alltid ställer upp. Tack även till banpersonalen, torsdagsklubben m fl. som håller banan i gott skick. Avslutningsvis vill vi önska nästa damkommitté lycka till! Säffle Inga-Stina Åkerblom, ordf.

10 Oldieskommittén Inledning: Organisation: Onsdagsgolfen: Oldieskommittén framför ett stort tack till klubbens personal, såväl på kansli som bana, för mycket god service och tillmötesgående under 2013.I slutet av augusti 2013 avled Barbro Karlsson, efter en kort tids sjukdom. Barbro var under flera år medlem av oldieskommittén och nedlade under sin tid i kommittén ett uppoffrande arbete. Barbro kommer att saknas i gemenskapen. Kommittén har under 2013 utgjorts av Lars Karlsson (ordf), Gösta Jäger, Alf Pettersson, Barbro Karlsson, May Janedal, Kjell-Åke Klinggård, Kristina Lindén, Kjell Kullander, Lisbeth Larsson, K-G. Lundbäck, Lennart Henningsson och Sören Johansson. Kommittén har under 2013 haft fyra st. protokollförda möten. Kommitténs huvudsakliga verksamhet under 2013 har varit onsdagsgolfen, som inför årets säsong upptog 20 st. tävlingar. Av dessa genomfördes 18 st. med totalt 629 deltagare, vilket gör ett genomsnitt på ca. 35 deltagare/tävling. En ökning från säsongen På grund av att banan på Valnäs ej var spelbar, p.g.a. sen vår, kunde de första onsdagstävlingarna ej spelas. Under onsdagstävlingarna, ingick delmoment, där det spelades om vandringspriset årets oldiesmästare, birdiemästare (flesta gjorda birdies på onsdagstävlingarna), oldiesmästare i matchspel och bästa sammanlagda resultat, enl, penninglistan. Oldiesmästare för 2013 blev Stefan Nilsson på totalt 51 p. Penningligan vanns av Lars Gustafsson. Flest birdies, 9 st. under säsongens onsdagstävlingar, gjordes av Åke Karlsson. Matchspel: Roland Jansson segrade i oldies matchspel för Seriespel: Klubbens oldies har under 2013 deltagit med ett lag i Mellansvenska Veteranserien (MSV) H 65+, div. I. Billeruds GK placerade sig på andra plats, bland nio deltagande lag. Laget upprepade sin placering från Vidare har klubben representerats med ett lag i H 55+, i den s.k. Värmlandsmatchen, som inför säsongen 2013 genomgick strukturella förändringar. Bla. infördes gruppspel (regionbaserat). De främsta i varje grupp, spelade sedan ett slutspel, enl. cupmodellen. Billeruds lag kvalificerade sig till slutspelet men blev där utslagna i kvartsfinalen. I det individuella seriespelet, under 2013, har flera av klubbens oldies, deltagit i Värmlandsserien H 55+, som spelats i klasserna A och B. Bästa resultatet från klass A uppnåddes av Roland Jansson, 10:e plats (poängser.). I B-klassen kom K.G. Lundbäck på 11:e plats (poängser.)..

11 Övriga tävlingar: Kommittén har under 2013 arrangerat en deltävling i Värmlandsserien H 55+. Tävlingen, som skulle ha spelats den 27/5, blev inställd p.g.a. att banan på Valnäs ej var spelbar. Tävlingen flyttad till den 2/8 med 60-talet deltagare. I B-klassen segrade Sten Ransjö, Billeruds GK. Bäste Billerudare i A-klassen blev Åke Karlsson på 6:e plats. Årets upplaga av Billerudsslaget, som skulle ha spelats den 6/5, fick inställas, eftersom banan på Valnäs, p.g.a. den blöta våren, ej var spelbar. Resor: Under 2013 har genomförts två stycken bussresor, vår-och höst, till Lyckorna resp. Mora golfklubbar med stort deltagande av klubbens oldies. Torsdagsklubben: Under våren och hösten 2013 har 20-talet av klubbens oldies såväl damer som herrar - i den s.k. Torsdagsklubben, arbetat totalt timmar, vilket gör ett genomsnitt på st/tillfälle, på klubbens bana i Valnäs. Arbetsinsatsen har varit mycket uppskattad. Antalet utförda arbetstimmar, enl. ovan, motsvarar ca. 41 veckors arbete för en heltidsanställd person. Oldieskommittén tillsammans med klubbens alla oldies, ser fram emot en aktiv och spännande golfsäsong OLDIESKOMMITTÉN Lars Karlsson, Ordf. oldieskom.

12 Marknadskommittén Ledamöter: Tarmo Kokko, Cristian Vidal, Kenth Amsell, Jörgen Karlsson, Sten Wallgren, Peter Falck Under året så har det tillkommit en del nya sponsor och en del har försvunnit. Generellt sett så har det varit lite svårare att rekrytera nya partners. Vilket medfört att vi haft ett litet tapp mot föregående år. Under 2012 så tecknade golfklubben ett 3-årigt marknadsföringsavtal med Svenska Golfförbundet & Visit Sweden, i syfte att marknadsföra oss mer gentemot Norska & Danska golfare. Vi kan glädjande se att vi ligger på 37:e plats bland landets 500 golfklubbar, när det gäller besökare från andra länder. Samt en 11:e plats när det gäller besökare från Norge. Vi hoppas att marknadsföringen på sikt ska ge oss fler besökare från de nordiska länderna. Sponsor Cup Spelades i mitten av Augusti med 31 deltagare (28st. 2012), Jörgen Karlsson, JK-Bygg,bärgade årets seger. Företags matchspel Vi fortsatte med vår företagsmatch, totalt 9 lag (8st. 2012) anmälde sig och spelade 9 håls matchspel i serieform. Vinnare blev BillerudKorsnäs. Uppskattad tävlingsform som vi ska spinna vidare på under Inför 2014 så satsar vi ännu hårdare på marknadsdelen och har efter omorganisation anställt Jörgen Carlsson som marknadsansvarig. Avslutningsvis tar vi gärna emot tips från klubbens medlemmar på nya sponsorer och andra idéer. Tarmo Kokko Ordf. Marknadskom.

13 Tävlingskommittén Säsongen 2013 arrangerades 13 tävlingar av tävlingskommittén varav en blev inställd. Herrgolfen som vi i år spelat på fredagar med fast starttid vid 12 tillfällen med ett snitt av 10 spelare varje gång. Årets upplaga av Valnäsveckan var som vanligt populär och totalt blev det 702 tävlande under sex dagar, det tycker vi är oerhört bra. Femdagarsgolfen spelades som vanligt inleder en intensiv vecka. Nästa år kommer Femdagarsgolfen ej att spelas på Billeruds GK, ett beslut från styrelsen för att öka tillgängligheten på Vår bana. Att ha nöjda sponsorer är en förutsättning för att långsiktigt kunna bedriva en fungerande tävlingsverksamhet. Vi på Billerud har under flera år haft förmånen att få samarbeta med flera kända företag. Ett stort tack till alla Er alla IGEN! Från tävlingskommittén har vi som under tidigare år försökt att ha så attraktiva tävlingar som möjligt och ha KUL när vi tävlar vilket är det viktigaste för att kunna bibehålla ett stort tävlingsutbud och nöjda deltagare. Avslutningsvis vill jag som vanligt tacka alla kommittémedlemmar, kanslipersonal, banarbetare och övriga berörda medlemmar för all hjälp och stöttning vi fått under det gångna året. Utan detta stora engagemang hade det varit omöjligt att få det som vi alla vill ha det har vi i tävlingskommittén varit många färre och vi behöver ständigt fler som vill vara med att jobba med tävlingarna. Tack alla medlemmar, gäster och personal Magnus Wettberg Ordförande tävlingskommittén

PRELIMINÄR VERKSAMHETSPLAN KANSLI/SHOP 2014

PRELIMINÄR VERKSAMHETSPLAN KANSLI/SHOP 2014 KANSLI/SHOP 2014 Peter Falck som klubbchef svarar för samordning och ledning för den dagliga driften av klubben. Verksamheten vid kansliet är att ge service till bl.a. klubbens medlemmar, Greenfeegäster,

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015

HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 SÖLVESBORGS GOLFKLUBB HANDLINGSPLAN 1(7) Distribution: Styrelsen Reception Samtliga kommittéordföranden Hemsidan 2 HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 Sölvesborgs Golfklubb Attraktiv golfklubb

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1 ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1 Kallelse till Årsmöte Datum: Torsdagen den 26 april 2012 Tid: 18.00 Plats: Åsundsholm Förslag till dagordning 1. Mötet öppnas 2. Fastställande av röstlängd för mötet 3. Fråga

Läs mer

Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. Till justeringsman valdes Sven-Åke Runelid.

Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. Till justeringsman valdes Sven-Åke Runelid. PROTOKOLL nr 2015-04, fört vid möte med styrelsen för FORSBACKA GOLFKLUBB Torsdagen den 9 april 2015 kl. 18.30 Lokal: Forsbacka Golfklubb Närvarande: Ordinarie: Sten G Svenhage Sven-Åke Runelid Rolf G

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 1

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 1 ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 1 Kallelse till Årsmöte Datum: Onsdagen den 24 april 2013 Tid: 18.30 Plats: Åsundsholm Förslag till dagordning 1. Mötet öppnas 2. Fastställande av röstlängd för mötet 3. Fråga om

Läs mer

Kårsta Golfklubb/ Styrelsens verksamhetsberättelse/ Utgåva 1/2014-03-04/

Kårsta Golfklubb/ Styrelsens verksamhetsberättelse/ Utgåva 1/2014-03-04/ 1 Styrelsens verksamhetsberättelse 2014 2 Inledning Verksamhetsåret 2014-01-01 12-31. 2014 har varit ett bra år för klubben med mycket aktivitet både sportsligt och med arbetet att utveckla klubben att

Läs mer

Företagspaket Guld, Silver eller Brons

Företagspaket Guld, Silver eller Brons Företagspaket Guld, Silver eller Brons Välkommen till ett ännu vassare 2013! Vi har haft ett fantastiskt fint golfår! Vår golfbana har aldrig varit i bättre kondition och därför rankats vi som en av de

Läs mer

Vi skall naturligtvis också trycka upp något exemplar att sätta upp på vår anslagstavla.

Vi skall naturligtvis också trycka upp något exemplar att sätta upp på vår anslagstavla. Våren är äntligen här! I skrivande stund är det 16 grader varmt ute och värmen är fantastisk. Äntligen får man sätta sig i solen och njuta, åka till golfbanan och spela golf och träffa härliga och trevliga

Läs mer

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6 Nyhetsbrev #2 2015 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen är i full gång även om värmen ännu uteblivit. Verksamheten är också i full gång och ni har väl inte missat alla träningar, tävlingar och andra roliga

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2007 Gunnarns Golfklubb

Verksamhetsberättelse 2007 Gunnarns Golfklubb Verksamhetsberättelse 2007 Gunnarns Golfklubb Gunnarns Golfklubb bildades den 5 juli 2001. Styrelse under verksamhetsåret: Olle Wärnick Ordförande Sten Gullhagen Kassör Roland Kärrman Sekreterare Erik

Läs mer

Damkommittén. Vår målsättning med årets golf Enkelt Roligt Socialt

Damkommittén. Vår målsättning med årets golf Enkelt Roligt Socialt Damkommittén Ulrika Bjurner Ordförande Marianne Hesslow Kassör Kristina Wikander Information, webb Susan Breitholtz - Tävlingar Anette Forsberg - Måndagsgolfen Louise Ivstam - Tävlingar Vår målsättning

Läs mer

Välkommen som medlem!

Välkommen som medlem! Nyhet säsongen 2015 Fritt spel på Åkersberga Gk! Gäller vid medlemskap i Österåkers Gk. (Gäller ej Sexan, Vardag eller Hagby ) Österåkers Golf En 45-håls golfanläggning med tre banor och stor tillgänglighet.

Läs mer

2015-02-12. Verksamhetsberättelse för Uppvidinge Golfklubb 2014. Styrelsen har haft följande sammansättning:

2015-02-12. Verksamhetsberättelse för Uppvidinge Golfklubb 2014. Styrelsen har haft följande sammansättning: Verksamhetsberättelse för Uppvidinge Golfklubb 2014 2015-02-12 Styrelsen har haft följande sammansättning: Ordförande Åke Axelsson Älghult Kassör Peter Lindahl Åseda Ledamot Hans-Willy Magnusson Norrhult

Läs mer

Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK

Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK Verksamhetsidé Allerum GK är en golfklubb, som är verksam på Allerum Golf AB:s anläggning och som har lokal förankring i Helsingborg med omnejd med tyngdpunkt

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Datum: Måndagen den 14 september 2015 Plats: Ringenäs Golfklubb Närvarande: Jan-Olof Svensson, Bo Eliasson, Gunilla Björkman, Peter Ljungkvist, Jan Bengtsson,

Läs mer

Årsmöteshandlingar. Hälla GK

Årsmöteshandlingar. Hälla GK Årsmöteshandlingar Hälla GK till årsmöte den 31 mars 2009 Innehåll Verksamhetsberättelse 2009 Händelser under året Årsredovisning med förvaltnings- och revisionsberättelse Verksamhetsplan 2010 Budgetförslag

Läs mer

Budget 2015 Styrelsen för Laholms Golfklubb lägger härmed fram följande förslag till budget för 2015.

Budget 2015 Styrelsen för Laholms Golfklubb lägger härmed fram följande förslag till budget för 2015. Budget 2015 Styrelsen för Laholms Golfklubb lägger härmed fram följande förslag till budget för 2015. Budget för 2015 bygger på ett medlemsantal på drygt 1600 medlemmar i tre olika medlemsformer. 27-hålsmedlemskap

Läs mer

Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål.

Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål. Innehåll Verksamhetsplan Junior- och Elitverksamheten vid Sölvesborgs GK...3 Vision...3 Målsättning t o m 2015...3 Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål....3 Värdegrund...4 Handlingsplan

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSER 2011 OCH VERKSAMHETSPLANER 2012. Kommittéerna i HaningeStrand Golfklubb. Bild: Jacob Sjöman, www.sjomanart.

VERKSAMHETSBERÄTTELSER 2011 OCH VERKSAMHETSPLANER 2012. Kommittéerna i HaningeStrand Golfklubb. Bild: Jacob Sjöman, www.sjomanart. VERKSAMHETSBERÄTTELSER 2011 OCH VERKSAMHETSPLANER 2012 Kommittéerna i HaningeStrand Golfklubb Bild: Jacob Sjöman, www.sjomanart.com VERKSAMHETS BERÄTTELSER 2011 BANA 2011 var första året med samarbetet

Läs mer

En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut..

En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut.. Sida 1 av 6 En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut.. Efter att ha öppnat tidigt, samt genomlidigt den kallaste maj månad i mannaminne, fick säsongen äntligen fart i augusti och vi hade

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Nulägesanalys Det blev en framgångsrik juniorverksamhet på Melleruds GK under 2014, även om antalet juniorer var mindre än förväntat. Under 2014 hade vi på Melleruds

Läs mer

TÄVLINGSINFORMATION. hemsida www.karlstadgk.se under Kommitté/Damkommittén/ Tävlingar.

TÄVLINGSINFORMATION. hemsida www.karlstadgk.se under Kommitté/Damkommittén/ Tävlingar. TÄVLINGSINFORMATION ANMÄLAN till 18 hålstävlingar och 9-hålstävling anmäles senast klockan 17.00 måndag före tävling antingen på www.golf.se/min golf eller ring receptionen (054-866353) om inte annat anges.

Läs mer

Verksamhetsplan Seniorkommittén.

Verksamhetsplan Seniorkommittén. 1 Verksamhetsplan Seniorkommittén. 1. Vision: Utökad och förbättrad social verksamhet. Mål: Att få fler involverade i vår Seniorverksamhet. Strategier: Seniorgolf en gång i veckan. Gemensamma luncher vid

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Datum: Måndag den 13 april 2015. Plats: Ringenäs Golfklubb Närvarande: Jan-Olof Svensson, Bo Eliasson, Gunilla Björkman, Martin Engström, Peter Ljungkvist,

Läs mer

Bryngfjordens GK, verksamhetsplan 2015

Bryngfjordens GK, verksamhetsplan 2015 Bryngfjordens GK, verksamhetsplan 2015 Bryngfjordens GK samarbetar på olika vis med Bryngfjorden Golf AB som äger och förvaltar golfbanan, Bryngfjordens Fastighets AB som förvaltar klubbhuset samt krögaren

Läs mer

Protokoll fört vid Forsbacka Golfklubbs Styrelsemöte den 15 april 2013

Protokoll fört vid Forsbacka Golfklubbs Styrelsemöte den 15 april 2013 Protokoll fört vid Forsbacka Golfklubbs Styrelsemöte den 15 april 2013 Närvarande: Ordinarie: Svante Melander, Susanne Korduner, Rolf Andersson, Johnny Kjellin, Christer Stolpen, S-Å Runelid. Suppl. Dan

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi får nyttja

Läs mer

ÅRSMÖTE ÖREBRIDGEN 2009-09-06

ÅRSMÖTE ÖREBRIDGEN 2009-09-06 ÅRSMÖTE ÖREBRIDGEN 2009-09-06 Datum: 2009-08-28 1 (5) 1. Mötets öppnande Föredragningslista Örebridgens årsmöte söndagen den 6 sept 2009 2. Godkännande av föredragningslista 3. Val av ordförande för mötet

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Datum: Måndagen den 3 augusti 2015 Plats: Ringenäs Golfklubb Närvarande: Jan-Olof Svensson, Bo Eliasson, Gunilla Björkman, Peter Ljungkvist, Jan Bengtsson,

Läs mer

Närvarorätt 16 Upplåtaren har närvaro- och yttranderätt vid klubbens styrelsemöten vid gemensamma ärenden.

Närvarorätt 16 Upplåtaren har närvaro- och yttranderätt vid klubbens styrelsemöten vid gemensamma ärenden. Avtal Mellan Upplåtaren Björnhults Golfbana (Björnhult Golf AB) och Klubben Björnhults GK och dess enskilda medlemmar har träffats följande avtal om upplåtelse för golfspel på Björnhults Golfbanas 18 +

Läs mer

Verksamhetsplan Juniorer 2014

Verksamhetsplan Juniorer 2014 Verksamhetsplan Juniorer 2014 Syfte Tanken med detta dokument är att uttrycka en långsiktig strategi för Gumbaldes juniorverksamhet, definiera vad som behöver göras samt säkra resurser så möjligheten finns

Läs mer

JUNIOR & ELIT VIKSJÖ GK

JUNIOR & ELIT VIKSJÖ GK VIKSJÖ GK NYHETSBREV NR 1, 2013 JUNIOR & ELIT VIKSJÖ GK Nu finns alla grupper för golfkul, knatte och junior 12-21 år upplagda på på hemsidan. Där kan ni också se tider och dagar för respektive grupp.

Läs mer

Forsgårdens Golfklubb 2013

Forsgårdens Golfklubb 2013 Forsgårdens Golfklubb 2013 Styrelsemöte 2013-04-15 Närvarande Lars-Åke Fritzson (LF) Bo Dahlström (BD) Gert Karlsson (GK) Pierre Reinler (PR) Thomas Setterberg (TS) Annika Harrysson (AH) Elisabeth Schumacher

Läs mer

Veterankommittén herrar KOMPENDIUM 2014. Veterangolfare vid 2013 års upptakt

Veterankommittén herrar KOMPENDIUM 2014. Veterangolfare vid 2013 års upptakt Veterankommittén herrar KOMPENDIUM 2014 Veterangolfare vid 2013 års upptakt För VETERANGOLFEN på TOBO GK år 2014 gäller: Ålderskrav: Spelare skall vara född senast 1959. Yngre kan få deltaga utom tävlan

Läs mer

Nyhetsbrev nr 6 2014 5 december 2014

Nyhetsbrev nr 6 2014 5 december 2014 Nyhetsbrev nr 6 2014 5 december 2014 Positivt höstmöte Det var positiva tongångar på klubbens höstmöte som ägde rum i kafeterian på Skärgårdsgymnasiet i Åkersberga torsdagen den 27 november. Klubbens medlemmar

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2010

VERKSAMHETSPLAN 2010 VERKSAMHETSPLAN 2010 STRATEGISK PLAN 2010-2012...2 Vision...2 Målsättningar...2 Uppföljning utvärdering...2 Verksamhetsplan 2010...3 Barn och Ungdomar...3 Tävling...4 Information och kommunikation...4

Läs mer

Vreta Kloster GK Junior & Elitkommitte n. Verksamhetsbera ttelse 2012. Version 1.0

Vreta Kloster GK Junior & Elitkommitte n. Verksamhetsbera ttelse 2012. Version 1.0 Vreta Kloster GK Junior & Elitkommitte n Verksamhetsbera ttelse 2012 Version 1.0 Innehåll VERKSAMHET 2012... 4 GOLFKUL... 4 GOLFÄVENTYRET GRÖNA KORTET... 4 UTVECKLING PAR, BIRDIE... 5 UTVECKLING EAGLE,

Läs mer

Utkast VERKSAMHETSPLAN 2016. Syfte, Mål och Aktiviteter områdesvis. Ändamål 1 i stadgarna

Utkast VERKSAMHETSPLAN 2016. Syfte, Mål och Aktiviteter områdesvis. Ändamål 1 i stadgarna 2015-10- 21 Utkast VERKSAMHETSPLAN 2016 Ändamål 1 i stadgarna Golfklubben har som ändamål att verka för att medlemmarna ska kunna utöva golfspel på Närs golfbana i enlighet med idrottens verksamhetsidé

Läs mer

Protokoll från Årsmöte 2007

Protokoll från Årsmöte 2007 Protokoll från Årsmöte 2007 Mötesdata Tid: Onsdagen den 13 juni 2007 kl. 19:00 Plats: Skidgården Hackefors 1 Mötet öppnas Vice ordförande Torgny Andersson förklarade mötet öppnat och hälsade de 35 närvarande

Läs mer

GRÄNNA GK 2013-03-20 Seniorkommittén. PROTOKOLL Fört vid vårmöte/upptaktsmöte i Seniorkommittén Gränna GK inför säsongen 2013

GRÄNNA GK 2013-03-20 Seniorkommittén. PROTOKOLL Fört vid vårmöte/upptaktsmöte i Seniorkommittén Gränna GK inför säsongen 2013 GRÄNNA GK 2013-03-20 Seniorkommittén PROTOKOLL Fört vid vårmöte/upptaktsmöte i Seniorkommittén Gränna GK inför säsongen 2013 Tid: Onsdagen den 20 mars 2013 klockan 1400. Plats: Klubblokalen Närvarande:

Läs mer

Juniorverksamheten 2011 Föräldramöte. Vallda G&CC 2011-01-23

Juniorverksamheten 2011 Föräldramöte. Vallda G&CC 2011-01-23 Juniorverksamheten 2011 Föräldramöte Vallda G&CC 2011-01-23 Agenda 1. Pågående aktiviteter 2. Vallda Golf Junior- och Elitklubb 3. Juniorverksamheten 2011 4. Tävling 5. Vägen mot officiellt hcp 6. Samarbete

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 26 sept 2010 mellan kl 09.00-13.00

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 26 sept 2010 mellan kl 09.00-13.00 Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 26 sept 2010 mellan kl 09.00-13.00 Plats: Brandstationen i Loftahammar Närvarande Svante Gustafson, ordförande Cecilia

Läs mer

Årsmöte/Höstmöte Upsala Golfklubb 2014-10-27 AGENDA

Årsmöte/Höstmöte Upsala Golfklubb 2014-10-27 AGENDA AGENDA 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har behörigen utlysts. 3. Fastställande av föredragningslista. 4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet. 5. Val av två

Läs mer

PRELIMINÄR DAGORDNING 2010-01-12, kl. 18:30 21:30, Kyrkogatan 17, portkod 4320

PRELIMINÄR DAGORDNING 2010-01-12, kl. 18:30 21:30, Kyrkogatan 17, portkod 4320 PRELIMINÄR DAGORDNING 2010-01-12, kl. 18:30 21:30, Kyrkogatan 17, portkod 4320 1. Mötets öppnande 2. Föregående mötes protokoll (bilaga) 3. Förslag till ansvarsfördelning (bilaga) 4. Hur får styrelsen

Läs mer

Fredagspel på Hammarö GK mellan 17.30 och 18.00 Spel 3 juniorer och en scorkortsansvarig. 9 hål.

Fredagspel på Hammarö GK mellan 17.30 och 18.00 Spel 3 juniorer och en scorkortsansvarig. 9 hål. Fredagspel på Hammarö GK mellan 17.30 och 18.00 Spel 3 juniorer och en scorkortsansvarig. 9 hål. Ingen tävling bara kompisspel. Start från respektive tee. Gulsvart/Grönvit/Röd/Blå/Gul/Vit Max 10 slag per

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Datum: Måndag den 11 maj 2015. Plats: Ringenäs Golfklubb Närvarande: Jan-Olof Svensson, Gunilla Björkman, Martin Engström, Peter Ljungkvist, Johnny Petersson,

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2013

VERKSAMHETSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2013 SÖLVESBORGS GOLFKLUBB VERKSAMHETSPLAN 1(11) Distribution: Styrelsen Reception Samtliga kommittéordföranden VERKSAMHETSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2013 Sölvesborgs Golfklubb en totalupplevelse SÖLVESBORGS

Läs mer

ÖRBYHUS GK VERKSAMHETSIDÉ

ÖRBYHUS GK VERKSAMHETSIDÉ VERKSAMHETSPLAN FÖR ÖRBYHUS GK 2014 ÖRBYHUS GK VERKSAMHETSIDÉ Örbyhus GK ska vara en ideell idrottsförening som till en rimlig kostnad erbjuder sina medlemmar, i alla åldersgrupper, högklassiga förutsättningar

Läs mer

Styrelsen för Arlandastad GK avlämnar härmed årsredovisning för verksamhetsåret 2011.

Styrelsen för Arlandastad GK avlämnar härmed årsredovisning för verksamhetsåret 2011. Årsredovisning för, 816000-5701, Arlandastad Golfklubb 2011. Styrelsen för Arlandastad GK avlämnar härmed årsredovisning för verksamhetsåret 2011. Redovisningen innehåller förutom resultat-, balansräkning

Läs mer

Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13

Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13 Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13 Verksamhetsplan Piteå GK Ungdoms och juniorverksamhet 1. Vision PITEÅ GOLFKLUBB SKA ERBJUDA DEN BÄSTA BARN OCH UNGDOMSVERKSAMHETEN I KOMMUNEN, ALLA KATEGORIER

Läs mer

Agenda Informationsmöte

Agenda Informationsmöte JSM GULD 2014 Agenda Informationsmöte Presentation JEK och tränare 2014 bra och mindre bra Vad händer för nytt 2015? Information om träningen (när, var, hur, vem) Information om träningsavgift Golfskola

Läs mer

Juniorkommittén, kontaktuppgifter

Juniorkommittén, kontaktuppgifter Välkommen Vi skall inspirera juniorer att söka sig till tävlingsverksamheten som vänder sig till alla kunskapsnivåer och är en del av gemenskapen. Utöver detta skall det ges möjlighet till utveckling och

Läs mer

Veteraner herrar KOMPENDIUM 2015. Veterangolfare vid 2014 års upptakt

Veteraner herrar KOMPENDIUM 2015. Veterangolfare vid 2014 års upptakt Veteraner herrar KOMPENDIUM 2015 Veterangolfare vid 2014 års upptakt För VETERANGOLFEN på TOBO GK år 2015 gäller: Ålderskrav: Spelare skall vara född senast 1960. Yngre kan få delta utom tävlan och går

Läs mer

Vill Ditt företag synas i en positiv miljö? - Bli då en av Lidköpings Golfklubb partners 2013

Vill Ditt företag synas i en positiv miljö? - Bli då en av Lidköpings Golfklubb partners 2013 Vill Ditt företag synas i en positiv miljö? - Bli då en av Lidköpings Golfklubb partners 2013 Lidköpings Golfklubb: Med 1300 medlemmar och cirka 5000 greenfeegäster varje år har Du möjlighet att profilera

Läs mer

Verksamhetsplan. Växjö Golfklubb

Verksamhetsplan. Växjö Golfklubb Verksamhetsplan Växjö Golfklubb 2014 1 Det viktigaste för Växjö Golfklubb är dess medlemmar. Medlemmarnas förväntningar, beteende och agerande på och utanför golfklubben styr och påverkar golfklubbens

Läs mer

Åtvidabergs Golfklubb

Åtvidabergs Golfklubb Åtvidabergs Golfklubb Protokoll möte nr 4 Art: Styrelsemöte Åtvidabergs Golfklubb Datum: Torsdagen den 8 maj 2014 Plats: Golfklubben, Åtvidaberg Närvarande: Peter Björling, PB Ordförande Maria Uller, MU

Läs mer

Vill du nå över 800 herrgolfare, plus deras gäster, på en av Göteborgs vackraste och mest populära golfklubbar?

Vill du nå över 800 herrgolfare, plus deras gäster, på en av Göteborgs vackraste och mest populära golfklubbar? Vill du nå över 800 herrgolfare, plus deras gäster, på en av Göteborgs vackraste och mest populära golfklubbar? Bli Tour-Partner eller Tournament Sponsor i Gentlemens Varje onsdag på Delsjö Golfklubb.

Läs mer

Hej Vänner, Säsongen rullar på och vi närmar oss golfveckan. På banan är det lugnare än på länge och vi har gott om starttider.

Hej Vänner, Säsongen rullar på och vi närmar oss golfveckan. På banan är det lugnare än på länge och vi har gott om starttider. Nyhetsbrev #6 2014 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen rullar på och vi närmar oss golfveckan. På banan är det lugnare än på länge och vi har gott om starttider. Att vår bana är uppskattad märks klart från

Läs mer

Vi har ett av Stockholms mest centrala lägen intill Järva Krog i Solna där E4 och E18 korsar varandra.

Vi har ett av Stockholms mest centrala lägen intill Järva Krog i Solna där E4 och E18 korsar varandra. Nybörjarkurser "Grönt Kort" 2014! Vi har ett av Stockholms mest centrala lägen intill Järva Krog i Solna där E4 och E18 korsar varandra. FairWay Golf Ulriksdals golftränare under 2014 är Gustaf Ehrnrooth

Läs mer

3 Val av justerare som utöver ordföranden justerar protokollet

3 Val av justerare som utöver ordföranden justerar protokollet ARASLÖVS GOLFKLUBB 2014-04-01 Sida 1 (5) Tid: 2014-04-01 kl 18.00 Plats Araslövs GK Deltagare: Styrelsen Initialer Närvarande Åsa Melkersson ÅM X Tore Bergman TB X Camilla Breitenfellner CB X Markus Brånemo

Läs mer

Budget: 30.000 kronor

Budget: 30.000 kronor Klubbkommitténs syfte och mål Klubbkommittén har som syfte och mål att ansvara och svara för information och kommunikation till klubbens medlemmar. Klubbkommittén skall vidare arbeta för att trivsel och

Läs mer

Strängnäs GF Verksamhetsberättelse

Strängnäs GF Verksamhetsberättelse 2014 Strängnäs GF Verksamhetsberättelse Året som gått Strängnäs GFs gångna år har sett annorlunda ut än tidigare år. Nya samarbeten har skapats, förändring i träning- och tävlingsplanering samt att föreningen

Läs mer

Dagordning. Årsmöte med Forshaga Golfklubb äger rum i Klubbhuset onsdagen den 14 februari kl 19.30

Dagordning. Årsmöte med Forshaga Golfklubb äger rum i Klubbhuset onsdagen den 14 februari kl 19.30 Dagordning Årsmöte med Forshaga Golfklubb äger rum i Klubbhuset onsdagen den 14 februari kl 19.30 1 Upprop och fastställande av röstlängd vid behov 2 Mötets behöriga utlysande 3 Fastställande av dagordning

Läs mer

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 1. Årsmötets öppnande. 2. Parentation 3. Val av presidium a) mötesordförande b) sekreterare. c) protokolljusterare tillika rösträknare. 4.

Läs mer

Välkomna till Gagnefs GK

Välkomna till Gagnefs GK Välkomna till Gagnefs GK Dagens möte handlar om. Fundera på den här. En idrottsklubb Ett aktiebolag där styrelsen har till viss del personligt ansvar, revisorer Arrendator med miljöansvar Arbetsgivaransvar,

Läs mer

1(5) Verksamhets- berättelse

1(5) Verksamhets- berättelse 1(5) Verksamhets- berättelse 2014 SUNDSVALL ORTVIKENS BÅGSKYTTEKLUBB VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014 Styrelsen 2014 2(5) Ordförande Rune Andersson Vice ordf. Erik Peräinen (avgick på egen begäran hösten

Läs mer

Kalmar GK, Junior Kick Off 2015

Kalmar GK, Junior Kick Off 2015 Kalmar GK, Junior Kick Off 2015 Alla hälsades välkomna utanför klubbhuset. Pierre delade in samtliga juniorer i respektive träningsgrupp. Jacob och Jacob tog hand om Golfkul Spel och lek Eva och Håkan

Läs mer

Partille Golfklubb presenterar. Ett guldkantat samarbete

Partille Golfklubb presenterar. Ett guldkantat samarbete Partille Golfklubb presenterar Ett guldkantat samarbete Välkommen till Partille golfklubb Vi finns i gröna och sköna Öjersjö, granne med Delsjöreservatet och mindre än 10 minuter från Göteborgs centrum.

Läs mer

26/8 kommunalrådet Ewa-May Karlsson invigningstalar 26/8 ordförande Birgitta Rydman invigningstalar ÅRSREDOVISNING 2007

26/8 kommunalrådet Ewa-May Karlsson invigningstalar 26/8 ordförande Birgitta Rydman invigningstalar ÅRSREDOVISNING 2007 26/8 kommunalrådet Ewa-May Karlsson invigningstalar 26/8 ordförande Birgitta Rydman invigningstalar ÅRSREDOVISNING 2007 GRANÖBYGDENS GOLFKLUBB 1:ans tee 8:ans tee Verksamhetsberättelse för Granöbygdens

Läs mer

UTBILDNING Gustav Seidel har med hjälp av Marcus Aspe tagit hand om nybörjarkurser och träning för barn och ungdomar.

UTBILDNING Gustav Seidel har med hjälp av Marcus Aspe tagit hand om nybörjarkurser och träning för barn och ungdomar. Stallarholmens Golfklubb. Verksamhetsberättelse 2013. Styrelse 2013: Jan Kemvall Ordförande Lars Jönsson Ledamot Rolf Johansson Vice ordförande Birgitta Rydén Ledamot Benita Fallström Sekreterare Marita

Läs mer

FORE. Festlig invigning av klubbhuset. Nyheter från Askersunds golfklubb Nummer 4. 2013. Sannerligen Golfkul! Det händer på banan i höst och vinter

FORE. Festlig invigning av klubbhuset. Nyheter från Askersunds golfklubb Nummer 4. 2013. Sannerligen Golfkul! Det händer på banan i höst och vinter FORE Nyheter från Askersunds golfklubb Nummer 4. 2013 Festlig invigning av klubbhuset Sannerligen Golfkul! Det händer på banan i höst och vinter Nyhet! Medlemsavgift via Autogiro 1 2 Invigningen den 6

Läs mer

Tid: Tisdag 25/11 Plats: Elite Hotel Knaust

Tid: Tisdag 25/11 Plats: Elite Hotel Knaust HÖSTMÖTE 2014 Tid: Tisdag 25/11 Plats: Elite Hotel Knaust ORDFÖRANDE HAR ORDET Hallo Öjen golfare, Nu har vi precis avslutat en kanonsäsong, med lysande förutsättningar för oss golfare.2014 var säsongen

Läs mer

Skillingetrycket januari 2014

Skillingetrycket januari 2014 Innehåll Ordförande har ordet Välkommen till nytt golfår Hans Lienzén Valberedningens uppmaning Handicaprevision Hemsidor nyheter Fysisk träning/gym Ordförande har ordet En mild höst och en snöfri decembermånad

Läs mer

TÄBY GOLFCENTER GRÖNTKORT

TÄBY GOLFCENTER GRÖNTKORT TÄBY GOLFCENTER GRÖNTKORT Välkommen till Gröntkort på Täby Golfcenter (TGC) och Jarlabanke Gk Vår gröntkort utbildning kan ske både privat eller i grupp. Den vanligaste formen är att gå i grupp, och där

Läs mer

Profilering: Hur ditt företag exponeras ute på banan, på hemsidan och i våra trycksaker.

Profilering: Hur ditt företag exponeras ute på banan, på hemsidan och i våra trycksaker. PRISLISTA 1 (5) Bli sponsor/samarbetspartner med Eda Golfklubb Inför säsongen har det tillkommit en del nyheter. En del nödvändigt pga. av ökade kostnader andra beroende på rekommendationer från revisorer

Läs mer

HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB

HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB Plats: Samlingssalen på Falkenbergs Sparbank Tid: 2014-11-24 klockan 18.30 FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR HÖSTMÖTET 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Fråga om mötet har

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN/IDROTTSPROGRAM ÅR 2011-14

VERKSAMHETSPLAN/IDROTTSPROGRAM ÅR 2011-14 VERKSAMHETSPLAN/IDROTTSPROGRAM ÅR 2011-14 Led motiv 3G klubben Golf, Glädje och Gemenskap. Detta är ledmotivet i verksamheten för ledare och juniorer. Golfen skall alltid stå i fokus vi skall premiera

Läs mer

Idrottsprogram för Dalsjö GK

Idrottsprogram för Dalsjö GK DALSJÖ GOLFKLUBB Idrottsprogram för Dalsjö GK 2015-2019 Ett handlingsprogram för hela klubben Styrelsen 2015-03-05 Inledning, inriktning, vision, övergripande mål, delmål, långsiktiga mål, aktiviter, utbildning,

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB.

FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB. Årsmöte 2014-02-02 FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB. 1. Val av ordförande för mötet. Till ordförande valdes Torbjörn Cairén. 2. Val av sekreterare. Till sekreterare valdes Ulla Omberg. 3. Godkännande

Läs mer

Vision eller verksamhetsidé: Skapa en trivsam klubb, som kan erbjuda träning och spel för nybörjare till tävlingsspelare.

Vision eller verksamhetsidé: Skapa en trivsam klubb, som kan erbjuda träning och spel för nybörjare till tävlingsspelare. Vision eller verksamhetsidé: Skapa en trivsam klubb, som kan erbjuda träning och spel för nybörjare till tävlingsspelare. Huvudmål Öka trivseln i klubben. Både den fysiska miljön och erbjuda trevliga aktiviteter.

Läs mer

Protokoll för Årsmöte Loftahammars Golfklubb 2009

Protokoll för Årsmöte Loftahammars Golfklubb 2009 Protokoll för Årsmöte Loftahammars Golfklubb 2009 Ordförande hälsade drygt 60 årsmötsdeltagare välkomna till Loftahammars Golfklubbs i Loftahammars Bygdegård den 2:a maj 2009 1. Val av ordförande till

Läs mer

Damkommitténs verksamhetsberättelse 2013

Damkommitténs verksamhetsberättelse 2013 Damkommitténs verksamhetsberättelse 2013 Kommittén har i år bestått av ordförande Åsa Bergström, Susanne Rylander, Ulla Hörnfeldt, Marie Nordgren och Ulrika Engfors Holmbom. Året inleddes med avrostningen

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 21 nov 2010 mellan kl 09.00-12.15

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 21 nov 2010 mellan kl 09.00-12.15 Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 21 nov 2010 mellan kl 09.00-12.15 Plats: Brandstationen i Loftahammar Närvarande Ossian Nilsson, Tf ordförande Cecilia

Läs mer

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen.

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen. Alliansen Varbergs Boulehall Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014 kl. 17.00 i Boulodromen.se DAGORDNING: 1 Parentation 2 Mötets öppnande 3 Frågan om mötet kallats

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014-15 Borlänge St. Tuna BK

Verksamhetsberättelse 2014-15 Borlänge St. Tuna BK Verksamhetsberättelse 2014-15 Borlänge St. Tuna BK Borlänge St. Tuna BK Dagordning vid årsmötet 2015-05-27 1. Mötets öppnande 2. Val av Ordförande och sekreterare för mötet 3. Val av två protokolljusterare

Läs mer

6. Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.

6. Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet. HÖSTMÖTE 2012 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd för mötet 3. Fråga om mötet behörigen utlysts 4. Fastställande av föredragningslista 5. Val av ordförande och sekreterare

Läs mer

Årsmöte 2014 Tisdagen den 8 april

Årsmöte 2014 Tisdagen den 8 april Årsmöte 2014 Tisdagen den 8 april 2013 i sammanfattning Ett bra år med flera utmaningar 1. Golfbana/Greener - öppnade med ordinarie greener den 8 maj 2. Hög spelaktivitet 3. Golfbana/fastigheter - fortsatt

Läs mer

Värmland-Dals distrikt 1 (5)

Värmland-Dals distrikt 1 (5) Värmland-Dals distrikt 1 (5) Minnesanteckningar från distriktets agility vårmöte, Forshaga 7/4-09. Närvarande: Distriktets agilitysektor Arvika BK Bengtsfors BK Eds BK Forshaga BK Filipstad BK Grums BK

Läs mer

Guldmedlemskapet - vad innehåller det och HUR du graderar upp dig som medlem. Ny betalterminal för linksbanan i rangehuset

Guldmedlemskapet - vad innehåller det och HUR du graderar upp dig som medlem. Ny betalterminal för linksbanan i rangehuset Nyhetsbrev #1 2015 Sida 1 av 5 Hej Vänner, Mycket välkomna till en ny golfsäsong! Det som länge såg ut att bli en hemsk vinter, bidde ingenting.. Nu drar vi snart igång Här följer lite mer info, om bl

Läs mer

Rätt oslätt Klubbtidning för medlemmar, sponsorer och intressenter i Söderslätts Golfklubb. Nr. 2. 2014

Rätt oslätt Klubbtidning för medlemmar, sponsorer och intressenter i Söderslätts Golfklubb. Nr. 2. 2014 Rätt oslätt Klubbtidning för medlemmar, sponsorer och intressenter i Söderslätts Golfklubb. Nr. 2. 2014 Är du säker på att Rune sade att det är fri dropp här? lol Ha en skön sommar! GOrdföranden har ordet

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Juniorverksamheten Hammarö Golfklubb

Verksamhetsplan 2014 Juniorverksamheten Hammarö Golfklubb Verksamhetsplan 2014 Juniorverksamheten Hammarö Golfklubb Nulägesanalys Vi i Hammarö GK har två instruktörer som sköter träning och träningsplaneringen har 20 ledare som är med och hjälper till i vår verksamhet

Läs mer

Grönt kort på väg till hcp 36. Teoriutbildning - 2009

Grönt kort på väg till hcp 36. Teoriutbildning - 2009 Grönt kort på väg till hcp 36 Teoriutbildning - 2009 1 2009 Grundläggande golfutbildning Teori Cirka 8-10h Teoretiskt prov Praktik Cirka 8-10h Praktiska prov Åskådarrond Fadderrond 2 Grundläggande golfutbildning

Läs mer

Idéer från Albatrossmötet

Idéer från Albatrossmötet Idéer från Albatrossmötet Idéer netto och efter innehåll Tävling Träning Organisation/Ledare Rekrytering Information/marknadsföring Kostnader/greenfee Övrigt Effekt och tidshorisont Stor effekt och kort

Läs mer

Hej Vänner, Väl mött på banan, Christer, Matz, Håkan, Styrelse, Krog & co WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6

Hej Vänner, Väl mött på banan, Christer, Matz, Håkan, Styrelse, Krog & co WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6 Nyhetsbrev #5 2014 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen står på för fullt och visst är det roligt att ta emot alla lovord för hur bra banan är. Medlemmar och gäster är mycket glada och nöjda när de upplever

Läs mer

Torrebybladet. I detta nummer: Ordföranden har ordet Serielag 2010 Bokningssystem 2010 Greenfee 2010

Torrebybladet. I detta nummer: Ordföranden har ordet Serielag 2010 Bokningssystem 2010 Greenfee 2010 Torrebybladet Klubbtidning för Torreby Golfklubb N:r 1 I detta nummer: Ordföranden har ordet Serielag 2010 Bokningssystem 2010 Greenfee 2010 Städdag Kallelse till årsmöte Årsredovisning Shopgänget 2010

Läs mer

Golfens Utveckling Rekrytering Utbildning i Lundsbrunn GK inom Grönt ljus GURU Idrottsprogram för Lundsbrunn Golfklubb 2010-2013

Golfens Utveckling Rekrytering Utbildning i Lundsbrunn GK inom Grönt ljus GURU Idrottsprogram för Lundsbrunn Golfklubb 2010-2013 Golfens Utveckling Rekrytering Utbildning i Lundsbrunn GK inom Grönt ljus GURU Idrottsprogram för Lundsbrunn Golfklubb 2010-2013 (Revideras 2013) INNEHÅLLSFÖRTECKNING GOLF ÄR IDROTT! Inledning... 3 Bakgrund

Läs mer

Helsingborg Open - FAQ s

Helsingborg Open - FAQ s Helsingborg Open - FAQ s Följande frågor och svar är sammanställda för att informera både medlemmar i Vasatorps Golfklubb och övriga funktionärer under Helsingborg Open. När spelas Helsingborg Open? o

Läs mer

Verksamhetsberättelse Västergötlands Skidförbund För tiden 1/7 2012-30/6 2013

Verksamhetsberättelse Västergötlands Skidförbund För tiden 1/7 2012-30/6 2013 Verksamhetsberättelse för arbetsåret juli 2012 - juni 2013 Verksamhetsberättelse Västergötlands Skidförbund För tiden 1/7 2012-30/6 2013 Hej skidvänner! Medans barmarkssäsongen pågår som bäst arrangerades

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2002-09-01 2003-08-31

Verksamhetsberättelse 2002-09-01 2003-08-31 Härnösands Badmintonklubb Verksamhetsberättelse 2002-09-01 2003-08-31 Härnösands Badmintonklubb Styrelsen Ordf: Sekt: Kassör: Kurt-Ivan Eriksson Ledamöter: Mikael Berger Stina Flemström Bengt Wedin Seniorgrupp

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR ALLSVENSKAN I HALLANDS LÄN 2015

BESTÄMMELSER FÖR ALLSVENSKAN I HALLANDS LÄN 2015 BESTÄMMELSER FÖR ALLSVENSKAN I HALLANDS LÄN 2015 Hallands Ridsportförbunds målsättning med att arrangera divisioner på olika nivåer är att det ska följa en utbildningstrappa. Från div. III, II, I, Elitserie,

Läs mer