Stockholms läns sjukvårdsområde. Miljöredovisning 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stockholms läns sjukvårdsområde. Miljöredovisning 2014"

Transkript

1 Stockholms läns sjukvårdsområde Miljöredovisning 2014

2 Innehåll Inledning 3 Miljöarbetet i SLSO 4 SLSO:s verksamhetsidé 4 Mål och resultat 5 Klimateffektivt 5 Resusreffektivt 7 Hälsofrämjande miljöarbete 8 Miljöledning 12 Upphandling 12 Kommunikation 13 Exempel på verksamheternas miljöförbättrande åtgärder

3 SLSO Miljöbokslut Inledning Kemikaliespridning, klimatförändringar och tillgången till rent vatten är exempel på miljöfrågor vi tampas med globalt i dag. Klimatförändringarna kan påverka till exempel vår livsmedelsförsörjning och antalet naturkatastrofer. Detta kan i sin tur resultera i allt från konflikter till att människor tvingas på flykt men även stora negativa ekonomiska konsekvenser. Vi har lärt oss att miljöproblemen inte längre är lokala utan globala. Allting sprids, ingenting försvinner är en viktig naturlag att ta i beaktande. Det innebär exempelvis att kemikaliespridningen och spridning av läkemedelsrester påverkar oss oavsett om de sprids här eller någon annanstans. Läkemedel är ofta anpassade för att stå emot biologisk nedbrytning och kan därför finnas kvar i miljön under lång tid. Vissa läkemedel har dessutom påvisats i dricksvatten. Med detta i åtanke ser vi på Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) det som självklart att sträva efter en så hållbar hälso- och sjukvård som möjligt ur såväl ett ekologiskt, socialt som ekonomiskt perspektiv. Självklart sätter SLSO alltid patientens säkerhet i absoluta fokus men strävar samtidigt efter att väga in miljömässiga och ekonomiska aspekter i de beslut vi fattar. Ryggraden i SLSO:s miljöarbete är Stockholms läns landstings miljöpolitiska program, Miljöutmaning SLSO arbetar även utifrån ett integrerat ledningssystem som är certifierat enligt ISO-standarderna 14001, 9001 och OHSAS Lednings systemet visar på ett effektivt och systematiskt miljö-, kvalitets- och arbetsmiljöarbete som garanterar ständiga förbättringar. Om SLSO SLSO har verksamheter inom vuxenpsykiatri, barn och ungdomspsykiatri (BUP), beroendevård, habilitering och hälsa, primärvård, geriatrik, avancerad sjukvård i hemmet, hjälpmedel och försörjning. Vi bedriver också forskning inom psykiatri, primärvård, geriatrik och folkhälsa. Totalt består SLSO av 128 resultatenheter som tillsammans omfattar ca 650 arbetsplatser. Vi har idag ca anställda och omsatte 2014 ca 9,6 miljarder kronor. Inom SLSO:s verksamheter bedrivs såväl öppenvård som heldygnsvård och vi gör över hembesök per år, drygt 5 miljoner mottagningsbesök och har nästan dagar inom heldygnsvården per år.

4 4 SLSO Miljöbokslut 2014 Miljöarbetet i SLSO I SLSO följer ansvaret för miljöarbetet linjeorganisationen. Respektive resultatenhetschef har ansvar för miljöfrågorna inom den egna verksamheten. Förvaltningen har en miljö- och hållbarhetsstrateg centralt och ute i verksamheterna finns lokala miljösamordnare och miljöombud. Den centrala miljö- och hållbarhetsstrategen uppdaterar all information som finns i lednings systemet vad gäller miljö och har regelbundna informationsträffar med de lokala miljösamordnarna för att stödja det lokala miljöarbetet. I uppdraget för den centrala miljö- och hållbarhetsstrategen ingår även att regelbundet informera och höja kompetensen för förvaltningens interna miljörevisorer. På SLL-nivå finns miljönätverk som träffas kontinuerligt där miljö- och hållbarhetsstrategen ingår. Inom SLSO anordnas kontinuerligt chefs- och ledarskapsutbildning vilken innehåller en halvdags miljöintroduktion. Hur följer vi upp? SLSO:s miljöredovisning baseras på resultatet av den hållbarhetsenkät som skickas till varje resultatenhets chef i anslutning till årsbokslutet. Vissa uppgifter hämtas även från personal- och ekonomisystemen, från webbplatserna janus.se och gups.se (innehåller läkemedels information och uppföljnings verktyg) samt från MediCarrier (Stockholm läns landstings distributionsbolag för sjukvårds- och förbrukningsartiklar). Uppföljning av miljöarbetet sker också vid förvaltningens interna revisioner samt vid externa revisioner och gransk ningar. Under oktober och november 2014 genomfördes den senaste uppföljningsrevisionen då även kvalitet och arbetsmiljö reviderades. SLSO:s verksamhetsidé För att betona vikten av ett aktivt miljöarbete finns även i SLSO:s verksamhetsidé ett fokusområde som handlar om detta. Verksamhetsidén är det högst styrande dokumentet i SLSO:s ledningssystem. Den lyder som följande: SLSO erbjuder patientsäker, värdeskapande och hälsofrämjande vård utifrån bästa tillgängliga kunskap. Vården präglas av delaktighet för patienten, helhetssyn, gott bemötande och en hög tillgänglighet. Inom SLSO får våra medarbetare möjlighet till utveckling. Tillsammans skapar vi arbetsglädje i en trygg, stimulerande och hälsofrämjande miljö. SLSO:s miljöarbete kännetecknas av en helhetssyn där alla våra verksamheter tar sitt miljöansvar. Vi ska förebygga och minska skadliga utsläpp samt sträva efter resurseffektivitet och minsta möjliga miljöbelastning vid såväl inköp och upphandling som nyttjande av varor, tjänster och arbetsmetoder. Vårt systematiska arbete med kvalitet, arbetsmiljö och miljö kännetecknas av helhetssyn och ständiga förbättringar. Vi följer gällande lagstiftning och myndighet s- krav som organisationen berörs av.

5 SLSO Miljöbokslut Mål och resultat Klimateffektivt Målområdet Klimateffektivt är även landstingets klimatstrategi. I miljöprogrammet finns övergripande mål som kopplar till de nationella och internationella klimatmålen. SLL:s mål: Klimateffektivt SLL ska minska utsläpp av växthusgaser med 30 procent fram till 2016 genom att: Energieffektivisera transporter använda miljöbilar till 100 procent välja klimatneutrala tjänsteresor och klimatmässigt bästa resealternativet för tjänsteresor Öka andel förnybar energi effektivare energianvändning ska resultera i en minskning med 10 procent jämfört med 2011 förnybart bränsle ska öka till 75 procent Öka andelen livsmedel med låg klimatpåverkan till 20 procent. SLSO:s mål: öka transporter med förnybart bränsle jämfört med 2013 minska energianvändningen öka användningen av telefon- och/eller videokonferenser jämfört med 2013 ställa adekvata miljökrav vid upphandling (se rubrik Upphandling under Miljöledning) Figur 1 Drivmedelsförbrukning Förnybart drivmedel liter Fossilt drivmedel liter Totalt Procent Figur 2 Miljöbilar Miljöbilar Bilar totalt Procent Förnybart bränsle och miljöbilar SLSO har under året använt liter förnybart drivmedel som utgör 26 procent av den totala volymen drivmedel. Detta är en minskning med 3 procent jämfört med Det är en fortsatt stor utmaning för SLSO att nå upp till det SLL-övergripande målet på 75 procent förnybart drivmedel sjönk siffran för antalet miljöbilar drastiskt, detta på grund av att den nya miljöbilsdefinitionen infördes. I år har dock antalet miljöbilar ökat.

6 6 SLSO Miljöbokslut 2014 Kommentar Bensin, diesel och naturgas räknas som fossila drivmedel. Biogas, etanol och el räknas som förnybara drivmedel. Många av våra verksamheter väljer, ur ett ekonomiskt och miljömässigt perspektiv de bilar som har lägst drivmedelsförbrukning, till exempel dieselbilar och hybridbilar. Hybridbilar är ett steg i rätt riktning men sådana drivs till största delen på fossilt drivmedel. SLSO:s förhoppning är att tankställen som erbjuder biogas kommer att öka i antal liksom att SLSO kan driva på installation av elstolpar på verksamheters parkeringsplatser så att bilflottan blir alltmer fossilfri. Under 2014 har Upphandling centralt på SLSO löpande genomfört så kallade förnyade konkurrensutsättningar inom ramen för gällande verksamhetsbilsavtal. Vid förnyad konkurrens utsättning ska köparen vid varje enskilt avrop precisera vad leverantörerna ska tävla om vid utvärderingen av anbud. Exempel på sådana kriterier är lägsta pris, lägsta miljöbelastning och längsta garantier. Rätt använd kan därför förnyad konkurrensutsättning bidra till att köparen får till exempel bilar med så liten negativ miljöbelastning som möjligt i ett enskilt avrop. Det kan också bidra till att tillverkarna på sikt blir mer intresserade av att ta fram mindre miljöskadliga produkter. Energianvändning SLSO anser att statistikunderlag för total energiförbrukning som finns att tillgå inte är tillräckligt tillförlitliga. Därför kan SLSO inte heller i år redovisa något nyckeltal för detta miljömål. Hälften av SLSO:s verksamheter anger dock att de minskat sin elförbrukning jämfört med föregående år liksom att de köper grön el. För att försöka minska energi- och resursanvändandet vidtar verksamheterna olika åtgärder. Som exempel kan nämnas inköp av resurssnåla vitvaror och laddningsbara batterier samt byte till led- och lågenergilampor. Under 2014 har SLSO påbörjat arbetet med att centralisera hanteringen av elavtal för de verksamheter som hyr sin lokal av annan hyresvärd än Locum och vars el inte ingår i hyran. Förhoppningen är att detta kommer att bidra till bättre kontroll av såväl förbrukning som val av till exempel miljömärkt el. Videokonferenser och tjänsteresor Andelen som använder sig av videokonferenser har ökat med 10 procent jämfört med st. av SLSO:s verksamheter uppger att deras personal väljer kollektiva färdmedel i första hand vilket är samma resultat som föregående år. SLSO innehar totalt 331 cyklar jämfört med 315 st Antalet flyg- och tågresor är oförändrat.

7 SLSO Miljöbokslut Mål och resultat Resurseffektivt Målområdet Resurseffektivt sätter fokus på den viktiga frågan att minska resursanvändningen och att tänka i slutna kretslopp när det gäller varor och tjänster. Avfall som en resurs lyfts in i miljöprogram met och det görs en koppling mellan matavfall och produktionen av biogas till SLL:s kollektivtrafik. SLL:s mål: använda kretsloppstänkande vid användning av varor och tjänster effektivisera vårdkedjorna planera kretsloppsanpassat och resurssnålt vid byggande minska mängderna avfall och förbättra avfallshanteringen SLSO:s mål: minska användningen av engångsmaterial med 5 procent jämfört med 2013 öka återanvändningen av IT-utrustning jämfört med 2013 öka återanvändningen av möbler fortsatt arbeta med att samla in matavfall för biogasproduktion att i de upphandlingar där det är möjligt ställa adekvata miljökrav (se rubrik Upphandling under Miljöledning) påvisas i hållbarhetsenkäten; 76 procent av våra verksamheter anger att de minskat användningen av engångsmaterial. Enligt underlag från MediCarrier har SLSO minskat inköpta engångsmaterial med 45 procent jämfört med De produkter som bidrog mest till det positiva resultatet 2014 var minskade inköp av rondskålar, sprutfat, soppåsar och urinpåsar. Återanvändning IT och möbler Datorerna byts ut vart fjärde år. SLSO har 2014 bytt ut datorer jämfört med året innan. Videokonferenssystemen har blivit fler vilket bidrar till minskat resande. SLSO har även ökat antalet multifunktionsskrivare. En fördel med dessa skrivare är så kallade säkra utskrifter vilket gör det möjligt att ignorera utskrifter som man tidigare begärt men inte hämtat ut. På så vis minskar antalet utskrifter. Under 2014 har 76 st. av SLSO:s verksamheter återanvänt sina möbler. Under hösten 2014 fick SLSO dock problem med ohyra i möbler hos vissa av sina verksamheter. Det resulterade i att återanvändning av möbler inte längre var ett alternativ. Matavfall Under 2014 har 10 st. av SLSO:s verksamheter påbörjat arbetet med att samla in sitt matavfall. Tillförlitlig statistik vad gäller mängden matavfall kan dock inte tas fram. Engångsmaterial Under 2014 har SLSO:s verksamheter arbetat med att minska mängden engångsmaterial vilket även

8 8 SLSO Miljöbokslut 2014 Mål och resultat Hälsofrämjande miljöarbete I målområdet Hälsofrämjande miljöarbete lyfts kopplingen mellan ett framgångsrikt miljöarbete och en förbättrad hälsa för länets invånare fram. Minskade miljö- och hälsorisker med kemiska produkter och varor utgör landstingets kemikaliestrategi för programperioden. SLL:s mål: minska miljö- och hälsorisker med kemiska produkter och varor år 2016 ska halterna i miljön av de mest miljöbelastande läkemedelssubstanserna vara lägre än 2011 minska utsläpp av luftföroreningar öka mängden ekologiska livsmedel SLSO:s mål: kassationen av läkemedel ska minska med 2 procent byta till kemiska produkter och varor som minimerar miljö- och hälsorisker användningen av ekologiska livsmedel ska öka med 1 procent Figur 3 Läkemedelskassation Kassation läkemedel kg % minskning/ökning jmf med föregående år Kassation läkemedel Kassationen av läkemedel har varierat under åren. Insatser som bidrar till minskad kassation är till exempel gemensamma läkemedelsförråd liksom förskrivning av startförpackningar och användningen av slutenvårdsdoser. När det gäller förskrivningen av startförpackningar är läget oförändrat jämfört med Totalt sett är förskrivningen av startförpackningar låg inom SLSO. Definitionen på Startförpackning är en förpackning för högst en månads bruk som en patient får för att prova om han eller hon tål läkemedlet. Under 2014 genomfördes en upphandling av slutenvårdsdoser inom SLL, med planerad start i september Slutenvårdsdos innebär maskinell dosdispensering av läkemedel för slutenvård. Upphandlingen kommer att bidra till minskad läkemedelskassation, ökad patientsäkerhet och effektiviserad process för läkemedelshantering.

9 SLSO Miljöbokslut Figur 4 Följsamhet till Kloka Listan. Primärvården Geriatriken Psykiatrin Ej målsatta aktiviteter inom läkemedelsområdet Kloka listan Kloka listan innehåller läkemedel som rekommenderas för behandling av vanliga sjukdomar. Rekommendationerna är grundade på vetenskaplig dokumentation avseende effekt och säkerhet, farmaceutisk ändamålsenlighet, kostnadseffektivitet och miljöaspekter. Inom SLSO är följsamheten hög och i stort sett oförändrad jämfört med föregående år. Listan miljöbelastande läkemedelssubstanser SLSO följer upp förskrivna läkemedel som finns med på SLL:s lista över miljöbelastande läkemedelssubstanser. Listan är framtagen inom ramen för Miljöutmaning För majoriteten av substanserna på listan har Läkemedelskommitténs bedömning varit att användningen kan minska. De listade miljöbelastande läkemedelssubstanserna, förskrivna inom SLSO, har minskat med 55 procent jämfört med 60 procent procent av de substanser som har minskat 2014 finns med i Kloka Listan. Antibiotikasubstanserna upptagna på listan fortsätter att minska. Figur 5 Utbildning av förskrivare av totalt antal och i procent. Utbildning av förskrivare Totalt antal förskrivare Procent Utbildning läkemedel och miljö Av SLSO:s förskrivare har under 2014 totalt 522 utbildats i läkemedels miljöpåverkan.

10 10 SLSO Miljöbokslut 2014 Kemikalier och kemiska produkter I SLSO:s verksamheter finns få kemikalier som står på SLL:s utfasningslistan. Nedan redovisas såväl dessa som SLSO:s användning av formaldehydlösningar. Nästa figur redovisar hur utvecklingen av PVC-fria produktalternativ ser ut. Figur 6 Produkter innehållande kemikalier från utfasningslistan samt formaldehydlösning. Silverförband (st.) (avvecklingsämne) Medicinsk bensin (liter) (minskningsämne) Formaldehydlösningar (liter) Figur 7 Produkter där man kan välja ett PVC-fritt alternativ. Produkter innehållande PVC (st.) PVC-fria produkter (st.) Totalt produkter PVC-fria produkter (%) Målet är att byta till kemiska produkter och varor som minimerar miljö- och hälsorisker. Aktiviteter som bidrar till det är exempelvis inköp av miljövänliga produkter samt minskning av användandet av produkter som innehåller PVC, till exempel undersökningshandskar och katetrar. En viktig insats är att ständigt informera om vilka substitut som finns samt visa på hur man kan göra mer miljöanpassade inköp och upphandlingar. Detta har under 2014 gjorts via till exempel miljöutbildning, besök hos verksamheter och miljösamordnarträffar centralt. Under 2014 anordnades även ett seminarium för SLSO:s inköpare och upphandlare då experter från SLL:s miljöavdelning informerade om miljöanpassade inköp/upphandlingar inom området.

11 SLSO Miljöbokslut Ekologiska livsmedel Figur 8 Ekologiska livsmedel samt patientmåltider (tkr). Inköp av ekologiska livsmedel Inköp av livsmedel totalt Procent Ekologiska patientmåltider Inköp av måltider totalt Procent Andelen ekologiska livsmedel har ökat jämfört med föregående år, dock har samma andel gällande patientmåltider minskat. Uppgifterna om livsmedel och patientmåltider får SLSO från de leverantörer de använder sig av: Rosenlund, Sodexo, Fazer och Medirest. Siffrorna är inte helt tillförlitliga då leverantörerna dels redovisar uppgifterna på olika sätt, dels menar den största leverantören (Rosenlund) att deras uppföljningssystem gör det svårt att ta fram bra statistikunderlag. Under 2015 kommer dock Rosenlund försöka att få till en förbättring av uppföljningen.

12 12 SLSO Miljöbokslut 2014 Miljöledning SLSO arbetar utifrån ett integrerat ledningssystem för både kvalitet, miljö och arbetsmiljö. SLSO är miljöcertifierat sedan År 2013 blev SLSO:s integrerade ledningssystem certifierat. Under oktober och november 2014 genomfördes en certifieringsrevision enligt ISO 9001 och OHSAS samt en uppföljningsrevision enligt ISO Revisorn besökte 26 enheter samt ledningen vid centralt Verksamhetsstöd. Rapporten visar att målarbetet kan utvecklas ytterligare samt att det råder oklarheter kring verksamhetsidéns status ute i verksamheterna. Dock lyfts systematiken och metodiken för att hantera underlagen för de betydande miljöaspekterna som en förebild för arbetsmiljö och kvalitet. Vidare framgår att identifieringen av lagar och andra krav fungerar tillfredsställande samt att ett utmärkt engagemang finns hos alla besökta verksamheter. SLSO har även genomfört 40 interna revisioner och även dessa uppvisade överlag goda resultat. Miljöfrågorna finns med i budgetoch bokslutsprocessen. Ärenden som går till SLSO:s styrelse innehåller en miljökonsekvensbedömning där det är relevant. Processer som SLSO bedömer är särskilt viktiga ur miljöhänseende Exempel på ärenden som miljöbedöms inför beslut är nyinköp av utrustning, leasing/inköp av verksamhetsbil, flytt och ombyggnad av verksamhet samt upphandling. Upphandling Liksom SLL:s upphandlingsavdelning ställer SLSO:s upphandlingsavdelning miljökrav. SLSO har en riktlinje i ledningssystemet som redovisar vilka miljökrav som ska ställas samt när dessa ska ställas. I övrigt följer SLSO SLL:s guide till miljöanpassad upphandling. SLSO har genomfört ramavtalsupphandlingar under 2014 där såväl miljökrav har ställts som krav på efterlevnad av SLL:s uppförandekod. Här följer exempel på dessa upphandlingar: patientmåltider till geriatriska och psykiatriska klinikerna vid bland annat Danderyds sjukhus patientmåltider till psykiatriska kliniken vid bland annat Karolinska universitetssjukhuset Huddinge, samt rättspsykiatri Helix mätinstrument för spirometri, EKG och blodtryck 24 h hyrläkare inom psykiatri

13 SLSO Miljöbokslut Kommunikation Inom SLSO finns miljöfrågorna med som en stående punkt i både den centrala och de lokala samverkansgrupperna. Miljöfrågor diskuteras och behandlas även vid arbetsplatsträffar. Ledningssystemet finns tillgängligt på SLSO:s intranät. Information om miljöfrågorna sprids via SLSO:s ordinarie informationskanaler. De interna miljörevisorerna framhåller vid varje revision målen i Landstingets Miljöutmaning Figur 9 Antalet miljöutbildade medarbetare (exkl. utbildning läkemedel och miljö). Grundutbildning Spetsutbildning Revisor Utbildning lagar och andra krav Miljöombud/lokal miljösamordnare Totalt (exkl. läkemedel och miljö) Under året har medarbetare i SLSO gått någon form av miljöutbildning där de fått kunskap om Miljöutmaning 2016.

14 14 SLSO Miljöbokslut 2014 Exempel på verksamheternas miljöförbättrande åtgärder 2014

15 SLSO Miljöbokslut Personalen har jobbat främst med att minska energiförbrukningen, släcka ner onödig belysning, stänga av apparater som ej används och att bara ha energilampor. Upprätthålla vår källsortering och minskat vår förbrukning av kött, har en vegetarisk dag i veckan. Våra verksamhetsbilar bokas på Insidan, rutiner och arbetsinstruktioner finns i ledningssystemet och diskuteras på varje APT (upprepade gånger och vid behov). Jobb med bilpoolen pågår ständigt. Det gemensamma läkemedelsförrådet: Vi tog fram rutiner och arbetsinstruktioner för en säker hantering av läkemedel på det gemensamma läkemedelsförrådet. Vi använder oss också av en databas för att kontrollera rörelse (in, ut och kassering) av läkemedel. Vi får kvartalsrapport av de läkemedel som har kasserats och hur mycket pengar detta har kostat. På det här sättet kan vi jobba för att minska kassering av specifika läkemedel. De läkemedel som finns i listan som de mest miljöförstörande och som vi behöver använda på kliniken finns i det gemensamma förrådet så att vi begränsar utspridning av substansen (förut fanns dem på varje enhet och nu finns dem bara på ett ställe) så att vi beställer och kasserar mindre. Likaså med all antibiotika. Vid vårt årliga läkarforum presenteras hur mycket som beställs och används av de mest miljöförstörande läkemedel och läkarna analyserar möjlig substitution av dessa. Som förbättringsåtgärder för miljö har vi i år för första gången gjort en inventering (materielrond) för engångsartiklar där miljöombud tillsammans med förrådsbeställare både gjort inventering samt kommit överens om vad som enbart ska beställas. Vi strävar efter att minska läkemedels påverkan på miljön ur flera olika aspekter. Dels jobbar vi för att bibehålla eller öka kunskap hos alla förskrivare genom utbildning, dels öka antal FaR (fysisk aktivitet på recept) samt arbetar för att hålla en mycket hög följsamhet till kloka listan. Ett annat konkret exempel är att minska förbrukning av engångsartiklar där vi 2014 slutade använda oss av engångspincetter på mottagningen. Ytterligare andra exempel är att allt kaffe, mjölk och te vi köper in till vårdcentralen är ekologiskt eller kravmärkt. Alla enheter har under året jobbat med att identifiera och minska typer/mängder av engångsmaterial och i vissa fall ersatt med flergångsmaterial. Vi har nu en gemensamt framtagen lista att hålla oss till och som återfinns i vårt lokala ledningssystem. Ett par verksamheter har även börjat arbeta med att ta fram baslager för mindre miljöbelastande läkemedel. Två enheter som återfinns i Locumfastigheter har påbörjat matavfallsinsamling under hösten. Flera är på gång under våren 2015 Vårdenheten har jobbat med att minska mängden brännbart avfall (=öka mängden sorterat) och att utbilda patienterna om avfallssortering genom projektet Sortera Mera. Det gick till så att vi en dag i veckan under tre månader, i samband med veckostädningen av patientrummen, fanns till hands vid sopsorteringsvagnar och visade var alla olika typer av sopor skulle läggas och förklarade varför. Pris till den mesta och bästa sorterande patienten delades ut. Vi gjorde okulärbedömning och kunde konstatera att mängden sorterat papper och plast ökade avsevärt under projektperioden april juni. Under året som kommer ska vi ta hjälp av SLL:s avfallsexpert på TMR för att undersöka våra avfallssorteringsvanor och försöka komma fram till hur vi kan öka medvetenheten och bli mer resurseffektiva.

16 Stockholms läns sjukvårdsområde Box 17914, Stockholm Besöksadress: Folkungagatan 44 Fotografier: Shutterstock och Yanan Li sid 3

Miljöredovisning. Region Skåne 2013

Miljöredovisning. Region Skåne 2013 Miljöredovisning Region Skåne 2013 Innehåll 2 Miljöpolicy 3 År 2013 i korthet 4 Miljömål 1. / Fossilbränslefri, klimatneutral och klimatanpassad verksamhet 8 Miljömål 2. / Hälsosam miljö 10 Miljömål 3.

Läs mer

Miljöarbete för hållbar framtid. Information för verksamheter som får bidrag/finansiering från Region Skåne

Miljöarbete för hållbar framtid. Information för verksamheter som får bidrag/finansiering från Region Skåne Miljöarbete för hållbar framtid Information för verksamheter som får bidrag/finansiering från Region Skåne Välkommen till information och tips om hur din verksamhet kan bidra till bättre miljö och ekonomi!

Läs mer

Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2011-2015. Samhällsvetenskapliga fakulteten. Dnr M 2011/3 Fastställd av SFN 2011-04-14

Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2011-2015. Samhällsvetenskapliga fakulteten. Dnr M 2011/3 Fastställd av SFN 2011-04-14 Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2011-2015 Samhällsvetenskapliga fakulteten Dnr M 2011/3 Fastställd av SFN 2011-04-14 Inledning Göteborgs universitets strategiska profil handlar i hög grad

Läs mer

Miljöstrategiskt program

Miljöstrategiskt program kommunledningskontoret Miljöstrategiskt program För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Miljöstrategiskt program För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Citera gärna ur skriften men ange källa

Läs mer

Budget 2011 med flerårsplan 2012-2013 PD 2010-11-02

Budget 2011 med flerårsplan 2012-2013 PD 2010-11-02 LK10-0037 Budget 2011 med flerårsplan 2012-2013 PD 2010-11-02 Grundläggande värderingar (Pärmens insida) Kundorientering En organisations långsiktiga framgång beror på dess förmåga att skapa värde för

Läs mer

Vitbok. Apotekens roll i samhället

Vitbok. Apotekens roll i samhället Vitbok Apotekens roll i samhället Förord Förord Johan Wallér VD Sveriges Apoteksförening VD har ordet Det här är Sveriges första vitbok om apotek om apotekens funktion och dess självklara roll i samhället.

Läs mer

och fastighetssektorns miljöarbete

och fastighetssektorns miljöarbete Boverket Boverket Bygg- Landskapets och fastighetssektorns upplevelsevärden miljöarbete - vilka är de och var finns de? Miljömålsprojekt Rapport om särskilt sektorsansvar för miljömålsarbete 2007 Bygg-

Läs mer

Transportrådgivning till små och medelstora företag. Vägledning för energi- och klimatrådgivare

Transportrådgivning till små och medelstora företag. Vägledning för energi- och klimatrådgivare Transportrådgivning till små och medelstora företag Vägledning för energi- och klimatrådgivare Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se eller

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2013. - Sparsamhet för kund, företag och natur - Sverige

Hållbarhetsredovisning 2013. - Sparsamhet för kund, företag och natur - Sverige Hållbarhetsredovisning 2013 - Sparsamhet för kund, företag och natur - Sverige 2. Innehållsförteckning 3 Verksamhetspolicy Cleano Group 4 Ägares ord 5 Resurshushållning - ren vinst 6 Cleano Group 7 Vi

Läs mer

Kvalitetsbokslut för Praktikertjänsts primärvård

Kvalitetsbokslut för Praktikertjänsts primärvård 2015 Kvalitetsbokslut för Praktikertjänsts primärvård INNEHÅLL Lite bättre varje dag... 5 God och trygg vård... 6 Kvalitetsmått inom primärvården... 9 De största folksjukdomarna... 11 Mäta och följa upp

Läs mer

Energianvändning hos tillståndspliktiga verksamheter

Energianvändning hos tillståndspliktiga verksamheter Energianvändning hos tillståndspliktiga verksamheter ISSN 1401-243X R 2007:15 VI SKALL STRÄVA EFTER STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR! Göteborgs Miljöförvaltning är sedan oktober 1998 certifierad enligt ISO 14001.

Läs mer

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning skånskt kompetenscentrum för miljöanpassad offentlig upphandling GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning GUIDEN ÄR FRAMTAGEN INOM PROJEKTET MILOU Tryck: Wallin och

Läs mer

VI SKALL SOPA RENT FRAMFÖR EGEN DÖRR

VI SKALL SOPA RENT FRAMFÖR EGEN DÖRR STAMPEN MEDIA PARTNER: Adeprimo Adiento Appelberg Publishing Group Bröllopstorget...Devote Dobb Production Familjeapoteket Familjeliv Katshing Minnesota Mobiento Odla.nu SvenskaFans.com FanTV... Wallstreet

Läs mer

påverkar vi miljön REG. NR. S-000268

påverkar vi miljön REG. NR. S-000268 så påverkar vi miljön NATURVÅRDSVERKETS MILJÖARBETE 2008 REG. NR. S-000268 naturvardsverket.se En bra livsmiljö för människan och allt annat levande, nu och för kommande generationer. Naturvårdsverkets

Läs mer

Budget för en rättvis vård

Budget för en rättvis vård Budget för en rättvis vård Landstingsbudget för 2011 och flerårsplaner för 2012-2013 samt Investeringsbudget 2011-2015 1 Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING - sett ur ett miljö- och folkhälsoperspektiv FÖRSTUDIE

HÅLLBAR UTVECKLING - sett ur ett miljö- och folkhälsoperspektiv FÖRSTUDIE HÅLLBAR UTVECKLING - sett ur ett miljö- och folkhälsoperspektiv FÖRSTUDIE Folkhälsocentrum Landstinget Sörmland Hösten 2006/Våren 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 4 SYFTE... 5 Övergripande målsättning...

Läs mer

Policy för hållbar utveckling

Policy för hållbar utveckling Policy för hållbar utveckling 2014-2016 1 Policyn uppdateras nästa gång hösten 2016 De detaljerade hållbarhetsmålen uppdateras nästa gång hösten 2014 Kontakt: Anna Lilja, informatör, anna.l@konsumentforeningenstockholm.se,

Läs mer

Rapport Nr 4/07. Miljöledning och Giftfri miljö. kemikaliefrågorna i teori och praktik K E M I K A L I E I N S P E K T I O N E N

Rapport Nr 4/07. Miljöledning och Giftfri miljö. kemikaliefrågorna i teori och praktik K E M I K A L I E I N S P E K T I O N E N Rapport Nr 4/07 E n r a p p o r t f r å n K e m i k a l i e i n s p e k t i o n e n w w w. k e m i. s e Miljöledning och Giftfri miljö kemikaliefrågorna i teori och praktik Rapporten är framtagen i samarbete

Läs mer

Landstingsplan och budget 2013-2015

Landstingsplan och budget 2013-2015 1 (63) Landstingsplan och budget 2013-2015 För ett hälsoinriktat landsting 2 (63) Innehåll 1 Politiskt förord...4 2 Inledning...5 3 Vision och värdegrund...5 4 Landstingsplanen landstingets övergripande

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2012 Cybercom

Hållbarhetsredovisning 2012 Cybercom Hållbarhetsredovisning 2012 Hållbarhetsredovisning 2012 Cybercom Detta är Cybercoms tredje hållbarhetsredovisning. I denna rapport redovisar Cybercom sitt hållbarhetsarbete utifrån dimensionerna ekonomiskt

Läs mer

PROJEKTRAPPORT NR 04/2013. Risken för oegentligheter inom Stockholms läns sjukvårdsområde

PROJEKTRAPPORT NR 04/2013. Risken för oegentligheter inom Stockholms läns sjukvårdsområde PROJEKTRAPPORT NR 04/2013 N Risken för oegentligheter inom Stockholms läns sjukvårdsområde Vad gör Landstingsrevisorerna? Landstingsrevisorerna granskar den verksamhet som bedrivs av landstingets nämnder

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning 09 Hållbarhetsredovisning Välkommen till Hertz hållbarhetsredovisning 2009 Hertz är Sveriges ledande hyrbilsföretag. Med en så stark position följer ett stort ansvar gentemot miljön och företagets intressenter.

Läs mer

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål 2008 miljömålen nu är det bråttom! Det var en bra bäck. Klar och brun dansade den över tussar av fjolårslöv och genom kvarglömda

Läs mer

Rapport: 2015:03 Finansierad av Avfall Sverige ISSN 1103-4092. Goda exempel på avfallsförebyggande

Rapport: 2015:03 Finansierad av Avfall Sverige ISSN 1103-4092. Goda exempel på avfallsförebyggande Rapport: 2015:03 Finansierad av Avfall Sverige ISSN 1103-4092 Goda exempel på avfallsförebyggande FÖRORD Det finns inget avfall Avfall Sveriges vision säger egentligen allt om var fokus ska ligga inom

Läs mer

Handledningsguide för kriteriechecklistan

Handledningsguide för kriteriechecklistan Handledningsguide för kriteriechecklistan 1 Innehållsförteckning 1. Om handledningsguiden... 3 2. Vad är Green Key?... 4 3. Hur ni ansöker... 5 4. Kontrollbesök... 6 5. Kriteriechecklista... 7 A. Miljöledning...

Läs mer

LANDSTINGS REVISORERNA

LANDSTINGS REVISORERNA Fullt på sjukhusen? projektrapport Nr 23/2010 Vad gör et för att minimera risken för överbeläggningar och utlokalisering av patienter? > Det pågår ett kontinuerligt arbete på sjukhusen för att på kort

Läs mer

Kvalitets-, miljö- och patientsäkerhetsberättelse. Primärvårdsrehab

Kvalitets-, miljö- och patientsäkerhetsberättelse. Primärvårdsrehab 2014 Kvalitets-, miljö- och patientsäkerhetsberättelse Primärvårdsrehab Ständig kvalitetsutveckling vägen till fortsatt förtroende Alla vi som arbetar inom sjukvården är i en förtroendebransch. Människor

Läs mer

Årsredovisning 2011. Landstinget Kronobergs vision: Ett gott liv i ett livskraftigt län

Årsredovisning 2011. Landstinget Kronobergs vision: Ett gott liv i ett livskraftigt län Årsredovisning 2011 Landstinget Kronobergs vision: Ett gott liv i ett livskraftigt län Mål: Landstinget Kronoberg ska vara ett kvalitetsstyrt landsting med ett hälsofrämjande förhållningssätt och med respekt

Läs mer

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Revisionsrapport Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Jean Odgaard Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Adrian Göransson revisionskonsult Christel Eriksson Certifierad kommunal

Läs mer

Kommunstyrelsens kontor Miljöbokslut 2014

Kommunstyrelsens kontor Miljöbokslut 2014 s kontor Miljöbokslut 2014 UPPFÖLJNING AV SÖDERTÄLJE KOMMUNS LOKALA MILJÖMÅL Foto, omslag: Sam Murad/Crisp film De största utmaningarna för Södertälje kommun som organisation och kommun är, i likhet med

Läs mer