Stockholms läns sjukvårdsområde. Miljöredovisning 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stockholms läns sjukvårdsområde. Miljöredovisning 2014"

Transkript

1 Stockholms läns sjukvårdsområde Miljöredovisning 2014

2 Innehåll Inledning 3 Miljöarbetet i SLSO 4 SLSO:s verksamhetsidé 4 Mål och resultat 5 Klimateffektivt 5 Resusreffektivt 7 Hälsofrämjande miljöarbete 8 Miljöledning 12 Upphandling 12 Kommunikation 13 Exempel på verksamheternas miljöförbättrande åtgärder

3 SLSO Miljöbokslut Inledning Kemikaliespridning, klimatförändringar och tillgången till rent vatten är exempel på miljöfrågor vi tampas med globalt i dag. Klimatförändringarna kan påverka till exempel vår livsmedelsförsörjning och antalet naturkatastrofer. Detta kan i sin tur resultera i allt från konflikter till att människor tvingas på flykt men även stora negativa ekonomiska konsekvenser. Vi har lärt oss att miljöproblemen inte längre är lokala utan globala. Allting sprids, ingenting försvinner är en viktig naturlag att ta i beaktande. Det innebär exempelvis att kemikaliespridningen och spridning av läkemedelsrester påverkar oss oavsett om de sprids här eller någon annanstans. Läkemedel är ofta anpassade för att stå emot biologisk nedbrytning och kan därför finnas kvar i miljön under lång tid. Vissa läkemedel har dessutom påvisats i dricksvatten. Med detta i åtanke ser vi på Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) det som självklart att sträva efter en så hållbar hälso- och sjukvård som möjligt ur såväl ett ekologiskt, socialt som ekonomiskt perspektiv. Självklart sätter SLSO alltid patientens säkerhet i absoluta fokus men strävar samtidigt efter att väga in miljömässiga och ekonomiska aspekter i de beslut vi fattar. Ryggraden i SLSO:s miljöarbete är Stockholms läns landstings miljöpolitiska program, Miljöutmaning SLSO arbetar även utifrån ett integrerat ledningssystem som är certifierat enligt ISO-standarderna 14001, 9001 och OHSAS Lednings systemet visar på ett effektivt och systematiskt miljö-, kvalitets- och arbetsmiljöarbete som garanterar ständiga förbättringar. Om SLSO SLSO har verksamheter inom vuxenpsykiatri, barn och ungdomspsykiatri (BUP), beroendevård, habilitering och hälsa, primärvård, geriatrik, avancerad sjukvård i hemmet, hjälpmedel och försörjning. Vi bedriver också forskning inom psykiatri, primärvård, geriatrik och folkhälsa. Totalt består SLSO av 128 resultatenheter som tillsammans omfattar ca 650 arbetsplatser. Vi har idag ca anställda och omsatte 2014 ca 9,6 miljarder kronor. Inom SLSO:s verksamheter bedrivs såväl öppenvård som heldygnsvård och vi gör över hembesök per år, drygt 5 miljoner mottagningsbesök och har nästan dagar inom heldygnsvården per år.

4 4 SLSO Miljöbokslut 2014 Miljöarbetet i SLSO I SLSO följer ansvaret för miljöarbetet linjeorganisationen. Respektive resultatenhetschef har ansvar för miljöfrågorna inom den egna verksamheten. Förvaltningen har en miljö- och hållbarhetsstrateg centralt och ute i verksamheterna finns lokala miljösamordnare och miljöombud. Den centrala miljö- och hållbarhetsstrategen uppdaterar all information som finns i lednings systemet vad gäller miljö och har regelbundna informationsträffar med de lokala miljösamordnarna för att stödja det lokala miljöarbetet. I uppdraget för den centrala miljö- och hållbarhetsstrategen ingår även att regelbundet informera och höja kompetensen för förvaltningens interna miljörevisorer. På SLL-nivå finns miljönätverk som träffas kontinuerligt där miljö- och hållbarhetsstrategen ingår. Inom SLSO anordnas kontinuerligt chefs- och ledarskapsutbildning vilken innehåller en halvdags miljöintroduktion. Hur följer vi upp? SLSO:s miljöredovisning baseras på resultatet av den hållbarhetsenkät som skickas till varje resultatenhets chef i anslutning till årsbokslutet. Vissa uppgifter hämtas även från personal- och ekonomisystemen, från webbplatserna janus.se och gups.se (innehåller läkemedels information och uppföljnings verktyg) samt från MediCarrier (Stockholm läns landstings distributionsbolag för sjukvårds- och förbrukningsartiklar). Uppföljning av miljöarbetet sker också vid förvaltningens interna revisioner samt vid externa revisioner och gransk ningar. Under oktober och november 2014 genomfördes den senaste uppföljningsrevisionen då även kvalitet och arbetsmiljö reviderades. SLSO:s verksamhetsidé För att betona vikten av ett aktivt miljöarbete finns även i SLSO:s verksamhetsidé ett fokusområde som handlar om detta. Verksamhetsidén är det högst styrande dokumentet i SLSO:s ledningssystem. Den lyder som följande: SLSO erbjuder patientsäker, värdeskapande och hälsofrämjande vård utifrån bästa tillgängliga kunskap. Vården präglas av delaktighet för patienten, helhetssyn, gott bemötande och en hög tillgänglighet. Inom SLSO får våra medarbetare möjlighet till utveckling. Tillsammans skapar vi arbetsglädje i en trygg, stimulerande och hälsofrämjande miljö. SLSO:s miljöarbete kännetecknas av en helhetssyn där alla våra verksamheter tar sitt miljöansvar. Vi ska förebygga och minska skadliga utsläpp samt sträva efter resurseffektivitet och minsta möjliga miljöbelastning vid såväl inköp och upphandling som nyttjande av varor, tjänster och arbetsmetoder. Vårt systematiska arbete med kvalitet, arbetsmiljö och miljö kännetecknas av helhetssyn och ständiga förbättringar. Vi följer gällande lagstiftning och myndighet s- krav som organisationen berörs av.

5 SLSO Miljöbokslut Mål och resultat Klimateffektivt Målområdet Klimateffektivt är även landstingets klimatstrategi. I miljöprogrammet finns övergripande mål som kopplar till de nationella och internationella klimatmålen. SLL:s mål: Klimateffektivt SLL ska minska utsläpp av växthusgaser med 30 procent fram till 2016 genom att: Energieffektivisera transporter använda miljöbilar till 100 procent välja klimatneutrala tjänsteresor och klimatmässigt bästa resealternativet för tjänsteresor Öka andel förnybar energi effektivare energianvändning ska resultera i en minskning med 10 procent jämfört med 2011 förnybart bränsle ska öka till 75 procent Öka andelen livsmedel med låg klimatpåverkan till 20 procent. SLSO:s mål: öka transporter med förnybart bränsle jämfört med 2013 minska energianvändningen öka användningen av telefon- och/eller videokonferenser jämfört med 2013 ställa adekvata miljökrav vid upphandling (se rubrik Upphandling under Miljöledning) Figur 1 Drivmedelsförbrukning Förnybart drivmedel liter Fossilt drivmedel liter Totalt Procent Figur 2 Miljöbilar Miljöbilar Bilar totalt Procent Förnybart bränsle och miljöbilar SLSO har under året använt liter förnybart drivmedel som utgör 26 procent av den totala volymen drivmedel. Detta är en minskning med 3 procent jämfört med Det är en fortsatt stor utmaning för SLSO att nå upp till det SLL-övergripande målet på 75 procent förnybart drivmedel sjönk siffran för antalet miljöbilar drastiskt, detta på grund av att den nya miljöbilsdefinitionen infördes. I år har dock antalet miljöbilar ökat.

6 6 SLSO Miljöbokslut 2014 Kommentar Bensin, diesel och naturgas räknas som fossila drivmedel. Biogas, etanol och el räknas som förnybara drivmedel. Många av våra verksamheter väljer, ur ett ekonomiskt och miljömässigt perspektiv de bilar som har lägst drivmedelsförbrukning, till exempel dieselbilar och hybridbilar. Hybridbilar är ett steg i rätt riktning men sådana drivs till största delen på fossilt drivmedel. SLSO:s förhoppning är att tankställen som erbjuder biogas kommer att öka i antal liksom att SLSO kan driva på installation av elstolpar på verksamheters parkeringsplatser så att bilflottan blir alltmer fossilfri. Under 2014 har Upphandling centralt på SLSO löpande genomfört så kallade förnyade konkurrensutsättningar inom ramen för gällande verksamhetsbilsavtal. Vid förnyad konkurrens utsättning ska köparen vid varje enskilt avrop precisera vad leverantörerna ska tävla om vid utvärderingen av anbud. Exempel på sådana kriterier är lägsta pris, lägsta miljöbelastning och längsta garantier. Rätt använd kan därför förnyad konkurrensutsättning bidra till att köparen får till exempel bilar med så liten negativ miljöbelastning som möjligt i ett enskilt avrop. Det kan också bidra till att tillverkarna på sikt blir mer intresserade av att ta fram mindre miljöskadliga produkter. Energianvändning SLSO anser att statistikunderlag för total energiförbrukning som finns att tillgå inte är tillräckligt tillförlitliga. Därför kan SLSO inte heller i år redovisa något nyckeltal för detta miljömål. Hälften av SLSO:s verksamheter anger dock att de minskat sin elförbrukning jämfört med föregående år liksom att de köper grön el. För att försöka minska energi- och resursanvändandet vidtar verksamheterna olika åtgärder. Som exempel kan nämnas inköp av resurssnåla vitvaror och laddningsbara batterier samt byte till led- och lågenergilampor. Under 2014 har SLSO påbörjat arbetet med att centralisera hanteringen av elavtal för de verksamheter som hyr sin lokal av annan hyresvärd än Locum och vars el inte ingår i hyran. Förhoppningen är att detta kommer att bidra till bättre kontroll av såväl förbrukning som val av till exempel miljömärkt el. Videokonferenser och tjänsteresor Andelen som använder sig av videokonferenser har ökat med 10 procent jämfört med st. av SLSO:s verksamheter uppger att deras personal väljer kollektiva färdmedel i första hand vilket är samma resultat som föregående år. SLSO innehar totalt 331 cyklar jämfört med 315 st Antalet flyg- och tågresor är oförändrat.

7 SLSO Miljöbokslut Mål och resultat Resurseffektivt Målområdet Resurseffektivt sätter fokus på den viktiga frågan att minska resursanvändningen och att tänka i slutna kretslopp när det gäller varor och tjänster. Avfall som en resurs lyfts in i miljöprogram met och det görs en koppling mellan matavfall och produktionen av biogas till SLL:s kollektivtrafik. SLL:s mål: använda kretsloppstänkande vid användning av varor och tjänster effektivisera vårdkedjorna planera kretsloppsanpassat och resurssnålt vid byggande minska mängderna avfall och förbättra avfallshanteringen SLSO:s mål: minska användningen av engångsmaterial med 5 procent jämfört med 2013 öka återanvändningen av IT-utrustning jämfört med 2013 öka återanvändningen av möbler fortsatt arbeta med att samla in matavfall för biogasproduktion att i de upphandlingar där det är möjligt ställa adekvata miljökrav (se rubrik Upphandling under Miljöledning) påvisas i hållbarhetsenkäten; 76 procent av våra verksamheter anger att de minskat användningen av engångsmaterial. Enligt underlag från MediCarrier har SLSO minskat inköpta engångsmaterial med 45 procent jämfört med De produkter som bidrog mest till det positiva resultatet 2014 var minskade inköp av rondskålar, sprutfat, soppåsar och urinpåsar. Återanvändning IT och möbler Datorerna byts ut vart fjärde år. SLSO har 2014 bytt ut datorer jämfört med året innan. Videokonferenssystemen har blivit fler vilket bidrar till minskat resande. SLSO har även ökat antalet multifunktionsskrivare. En fördel med dessa skrivare är så kallade säkra utskrifter vilket gör det möjligt att ignorera utskrifter som man tidigare begärt men inte hämtat ut. På så vis minskar antalet utskrifter. Under 2014 har 76 st. av SLSO:s verksamheter återanvänt sina möbler. Under hösten 2014 fick SLSO dock problem med ohyra i möbler hos vissa av sina verksamheter. Det resulterade i att återanvändning av möbler inte längre var ett alternativ. Matavfall Under 2014 har 10 st. av SLSO:s verksamheter påbörjat arbetet med att samla in sitt matavfall. Tillförlitlig statistik vad gäller mängden matavfall kan dock inte tas fram. Engångsmaterial Under 2014 har SLSO:s verksamheter arbetat med att minska mängden engångsmaterial vilket även

8 8 SLSO Miljöbokslut 2014 Mål och resultat Hälsofrämjande miljöarbete I målområdet Hälsofrämjande miljöarbete lyfts kopplingen mellan ett framgångsrikt miljöarbete och en förbättrad hälsa för länets invånare fram. Minskade miljö- och hälsorisker med kemiska produkter och varor utgör landstingets kemikaliestrategi för programperioden. SLL:s mål: minska miljö- och hälsorisker med kemiska produkter och varor år 2016 ska halterna i miljön av de mest miljöbelastande läkemedelssubstanserna vara lägre än 2011 minska utsläpp av luftföroreningar öka mängden ekologiska livsmedel SLSO:s mål: kassationen av läkemedel ska minska med 2 procent byta till kemiska produkter och varor som minimerar miljö- och hälsorisker användningen av ekologiska livsmedel ska öka med 1 procent Figur 3 Läkemedelskassation Kassation läkemedel kg % minskning/ökning jmf med föregående år Kassation läkemedel Kassationen av läkemedel har varierat under åren. Insatser som bidrar till minskad kassation är till exempel gemensamma läkemedelsförråd liksom förskrivning av startförpackningar och användningen av slutenvårdsdoser. När det gäller förskrivningen av startförpackningar är läget oförändrat jämfört med Totalt sett är förskrivningen av startförpackningar låg inom SLSO. Definitionen på Startförpackning är en förpackning för högst en månads bruk som en patient får för att prova om han eller hon tål läkemedlet. Under 2014 genomfördes en upphandling av slutenvårdsdoser inom SLL, med planerad start i september Slutenvårdsdos innebär maskinell dosdispensering av läkemedel för slutenvård. Upphandlingen kommer att bidra till minskad läkemedelskassation, ökad patientsäkerhet och effektiviserad process för läkemedelshantering.

9 SLSO Miljöbokslut Figur 4 Följsamhet till Kloka Listan. Primärvården Geriatriken Psykiatrin Ej målsatta aktiviteter inom läkemedelsområdet Kloka listan Kloka listan innehåller läkemedel som rekommenderas för behandling av vanliga sjukdomar. Rekommendationerna är grundade på vetenskaplig dokumentation avseende effekt och säkerhet, farmaceutisk ändamålsenlighet, kostnadseffektivitet och miljöaspekter. Inom SLSO är följsamheten hög och i stort sett oförändrad jämfört med föregående år. Listan miljöbelastande läkemedelssubstanser SLSO följer upp förskrivna läkemedel som finns med på SLL:s lista över miljöbelastande läkemedelssubstanser. Listan är framtagen inom ramen för Miljöutmaning För majoriteten av substanserna på listan har Läkemedelskommitténs bedömning varit att användningen kan minska. De listade miljöbelastande läkemedelssubstanserna, förskrivna inom SLSO, har minskat med 55 procent jämfört med 60 procent procent av de substanser som har minskat 2014 finns med i Kloka Listan. Antibiotikasubstanserna upptagna på listan fortsätter att minska. Figur 5 Utbildning av förskrivare av totalt antal och i procent. Utbildning av förskrivare Totalt antal förskrivare Procent Utbildning läkemedel och miljö Av SLSO:s förskrivare har under 2014 totalt 522 utbildats i läkemedels miljöpåverkan.

10 10 SLSO Miljöbokslut 2014 Kemikalier och kemiska produkter I SLSO:s verksamheter finns få kemikalier som står på SLL:s utfasningslistan. Nedan redovisas såväl dessa som SLSO:s användning av formaldehydlösningar. Nästa figur redovisar hur utvecklingen av PVC-fria produktalternativ ser ut. Figur 6 Produkter innehållande kemikalier från utfasningslistan samt formaldehydlösning. Silverförband (st.) (avvecklingsämne) Medicinsk bensin (liter) (minskningsämne) Formaldehydlösningar (liter) Figur 7 Produkter där man kan välja ett PVC-fritt alternativ. Produkter innehållande PVC (st.) PVC-fria produkter (st.) Totalt produkter PVC-fria produkter (%) Målet är att byta till kemiska produkter och varor som minimerar miljö- och hälsorisker. Aktiviteter som bidrar till det är exempelvis inköp av miljövänliga produkter samt minskning av användandet av produkter som innehåller PVC, till exempel undersökningshandskar och katetrar. En viktig insats är att ständigt informera om vilka substitut som finns samt visa på hur man kan göra mer miljöanpassade inköp och upphandlingar. Detta har under 2014 gjorts via till exempel miljöutbildning, besök hos verksamheter och miljösamordnarträffar centralt. Under 2014 anordnades även ett seminarium för SLSO:s inköpare och upphandlare då experter från SLL:s miljöavdelning informerade om miljöanpassade inköp/upphandlingar inom området.

11 SLSO Miljöbokslut Ekologiska livsmedel Figur 8 Ekologiska livsmedel samt patientmåltider (tkr). Inköp av ekologiska livsmedel Inköp av livsmedel totalt Procent Ekologiska patientmåltider Inköp av måltider totalt Procent Andelen ekologiska livsmedel har ökat jämfört med föregående år, dock har samma andel gällande patientmåltider minskat. Uppgifterna om livsmedel och patientmåltider får SLSO från de leverantörer de använder sig av: Rosenlund, Sodexo, Fazer och Medirest. Siffrorna är inte helt tillförlitliga då leverantörerna dels redovisar uppgifterna på olika sätt, dels menar den största leverantören (Rosenlund) att deras uppföljningssystem gör det svårt att ta fram bra statistikunderlag. Under 2015 kommer dock Rosenlund försöka att få till en förbättring av uppföljningen.

12 12 SLSO Miljöbokslut 2014 Miljöledning SLSO arbetar utifrån ett integrerat ledningssystem för både kvalitet, miljö och arbetsmiljö. SLSO är miljöcertifierat sedan År 2013 blev SLSO:s integrerade ledningssystem certifierat. Under oktober och november 2014 genomfördes en certifieringsrevision enligt ISO 9001 och OHSAS samt en uppföljningsrevision enligt ISO Revisorn besökte 26 enheter samt ledningen vid centralt Verksamhetsstöd. Rapporten visar att målarbetet kan utvecklas ytterligare samt att det råder oklarheter kring verksamhetsidéns status ute i verksamheterna. Dock lyfts systematiken och metodiken för att hantera underlagen för de betydande miljöaspekterna som en förebild för arbetsmiljö och kvalitet. Vidare framgår att identifieringen av lagar och andra krav fungerar tillfredsställande samt att ett utmärkt engagemang finns hos alla besökta verksamheter. SLSO har även genomfört 40 interna revisioner och även dessa uppvisade överlag goda resultat. Miljöfrågorna finns med i budgetoch bokslutsprocessen. Ärenden som går till SLSO:s styrelse innehåller en miljökonsekvensbedömning där det är relevant. Processer som SLSO bedömer är särskilt viktiga ur miljöhänseende Exempel på ärenden som miljöbedöms inför beslut är nyinköp av utrustning, leasing/inköp av verksamhetsbil, flytt och ombyggnad av verksamhet samt upphandling. Upphandling Liksom SLL:s upphandlingsavdelning ställer SLSO:s upphandlingsavdelning miljökrav. SLSO har en riktlinje i ledningssystemet som redovisar vilka miljökrav som ska ställas samt när dessa ska ställas. I övrigt följer SLSO SLL:s guide till miljöanpassad upphandling. SLSO har genomfört ramavtalsupphandlingar under 2014 där såväl miljökrav har ställts som krav på efterlevnad av SLL:s uppförandekod. Här följer exempel på dessa upphandlingar: patientmåltider till geriatriska och psykiatriska klinikerna vid bland annat Danderyds sjukhus patientmåltider till psykiatriska kliniken vid bland annat Karolinska universitetssjukhuset Huddinge, samt rättspsykiatri Helix mätinstrument för spirometri, EKG och blodtryck 24 h hyrläkare inom psykiatri

13 SLSO Miljöbokslut Kommunikation Inom SLSO finns miljöfrågorna med som en stående punkt i både den centrala och de lokala samverkansgrupperna. Miljöfrågor diskuteras och behandlas även vid arbetsplatsträffar. Ledningssystemet finns tillgängligt på SLSO:s intranät. Information om miljöfrågorna sprids via SLSO:s ordinarie informationskanaler. De interna miljörevisorerna framhåller vid varje revision målen i Landstingets Miljöutmaning Figur 9 Antalet miljöutbildade medarbetare (exkl. utbildning läkemedel och miljö). Grundutbildning Spetsutbildning Revisor Utbildning lagar och andra krav Miljöombud/lokal miljösamordnare Totalt (exkl. läkemedel och miljö) Under året har medarbetare i SLSO gått någon form av miljöutbildning där de fått kunskap om Miljöutmaning 2016.

14 14 SLSO Miljöbokslut 2014 Exempel på verksamheternas miljöförbättrande åtgärder 2014

15 SLSO Miljöbokslut Personalen har jobbat främst med att minska energiförbrukningen, släcka ner onödig belysning, stänga av apparater som ej används och att bara ha energilampor. Upprätthålla vår källsortering och minskat vår förbrukning av kött, har en vegetarisk dag i veckan. Våra verksamhetsbilar bokas på Insidan, rutiner och arbetsinstruktioner finns i ledningssystemet och diskuteras på varje APT (upprepade gånger och vid behov). Jobb med bilpoolen pågår ständigt. Det gemensamma läkemedelsförrådet: Vi tog fram rutiner och arbetsinstruktioner för en säker hantering av läkemedel på det gemensamma läkemedelsförrådet. Vi använder oss också av en databas för att kontrollera rörelse (in, ut och kassering) av läkemedel. Vi får kvartalsrapport av de läkemedel som har kasserats och hur mycket pengar detta har kostat. På det här sättet kan vi jobba för att minska kassering av specifika läkemedel. De läkemedel som finns i listan som de mest miljöförstörande och som vi behöver använda på kliniken finns i det gemensamma förrådet så att vi begränsar utspridning av substansen (förut fanns dem på varje enhet och nu finns dem bara på ett ställe) så att vi beställer och kasserar mindre. Likaså med all antibiotika. Vid vårt årliga läkarforum presenteras hur mycket som beställs och används av de mest miljöförstörande läkemedel och läkarna analyserar möjlig substitution av dessa. Som förbättringsåtgärder för miljö har vi i år för första gången gjort en inventering (materielrond) för engångsartiklar där miljöombud tillsammans med förrådsbeställare både gjort inventering samt kommit överens om vad som enbart ska beställas. Vi strävar efter att minska läkemedels påverkan på miljön ur flera olika aspekter. Dels jobbar vi för att bibehålla eller öka kunskap hos alla förskrivare genom utbildning, dels öka antal FaR (fysisk aktivitet på recept) samt arbetar för att hålla en mycket hög följsamhet till kloka listan. Ett annat konkret exempel är att minska förbrukning av engångsartiklar där vi 2014 slutade använda oss av engångspincetter på mottagningen. Ytterligare andra exempel är att allt kaffe, mjölk och te vi köper in till vårdcentralen är ekologiskt eller kravmärkt. Alla enheter har under året jobbat med att identifiera och minska typer/mängder av engångsmaterial och i vissa fall ersatt med flergångsmaterial. Vi har nu en gemensamt framtagen lista att hålla oss till och som återfinns i vårt lokala ledningssystem. Ett par verksamheter har även börjat arbeta med att ta fram baslager för mindre miljöbelastande läkemedel. Två enheter som återfinns i Locumfastigheter har påbörjat matavfallsinsamling under hösten. Flera är på gång under våren 2015 Vårdenheten har jobbat med att minska mängden brännbart avfall (=öka mängden sorterat) och att utbilda patienterna om avfallssortering genom projektet Sortera Mera. Det gick till så att vi en dag i veckan under tre månader, i samband med veckostädningen av patientrummen, fanns till hands vid sopsorteringsvagnar och visade var alla olika typer av sopor skulle läggas och förklarade varför. Pris till den mesta och bästa sorterande patienten delades ut. Vi gjorde okulärbedömning och kunde konstatera att mängden sorterat papper och plast ökade avsevärt under projektperioden april juni. Under året som kommer ska vi ta hjälp av SLL:s avfallsexpert på TMR för att undersöka våra avfallssorteringsvanor och försöka komma fram till hur vi kan öka medvetenheten och bli mer resurseffektiva.

16 Stockholms läns sjukvårdsområde Box 17914, Stockholm Besöksadress: Folkungagatan 44 Fotografier: Shutterstock och Yanan Li sid 3

Hälsofrämjande miljöarbete. TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle

Hälsofrämjande miljöarbete. TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle 2014 Hälsofrämjande miljöarbete TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle Det finns en stark koppling mellan hälsa och miljö. I TioHundra AB jobbar vi med båda. Redan 2007 miljöcertifierades hela TioHundra

Läs mer

Miljöprogram 2013-2016

Miljöprogram 2013-2016 Datum 2012-10-04 Version 12 Upprättare Susanna Andersson, miljöchef Miljöprogram 2013-2016 Miljöpolitiskt måldokument Miljöpolitiskt måldokument för Landstinget Gävleborg Förord Denna skrift utgör ett

Läs mer

Riktlinjer för Habilitering & Hälsa. Miljöarbete 2014-2016

Riktlinjer för Habilitering & Hälsa. Miljöarbete 2014-2016 Riktlinjer för Habilitering & Hälsa Miljöarbete 2014-2016 Riktlinjer för miljöarbete Habilitering & Hälsa 2014-2016 Habilitering & Hälsa ska: följa den miljölagstiftning, föreskrifter och övriga krav som

Läs mer

På väg mot en hållbar framtid

På väg mot en hållbar framtid På väg mot en hållbar framtid Foto: Christiaan Dirksen % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Region Skåne blir fritt från fossila bränslen

Läs mer

Gävleborg i Sverige. Landstinget Gävleborg och miljön. Susanna Nyberg

Gävleborg i Sverige. Landstinget Gävleborg och miljön. Susanna Nyberg Landstinget Gävleborg och miljön Susanna Nyberg Gävleborg i Sverige Nordanstig Ljusdal Hudiksvall 10 kommuner 275 780 länsmedborgare 18 192 km2, ca 4 % av Sveriges yta Två landskap - Gästrikland och Hälsingland

Läs mer

Byråns interna miljöarbete

Byråns interna miljöarbete Byråns interna hållbarhetsarbete Byråns interna miljöarbete För Mannheimer Swartling innebär en hållbar affärsmodell dels att föregå med gott exempel när det gäller att bidra till en bättre miljö genom

Läs mer

Karolinska Institutets miljö- och hållbarhetsarbete. istockphoto

Karolinska Institutets miljö- och hållbarhetsarbete. istockphoto Karolinska Institutets miljö- och hållbarhetsarbete Universiteten har en nyckelroll KI har tillsammans med andra universitet och lärosäten världen över en nyckelroll i arbetet att nå en hållbar utveckling.

Läs mer

Figur 1 Av den totala elförbrukningen utgörs nästan hälften av miljömärkt el, eftersom några av de stora kontoren använder miljömärkt el.

Figur 1 Av den totala elförbrukningen utgörs nästan hälften av miljömärkt el, eftersom några av de stora kontoren använder miljömärkt el. KLIMATBOKSLUT Det är dags att summera 2013 års klimatinventering. Tyréns årliga klimatinventering baseras på den internationella beräkningsstandarden The Greenhouse Gas Protocol. 1 Miljömässiga dimensionen

Läs mer

Region Skånes Miljöbevis - checklista

Region Skånes Miljöbevis - checklista Region Skånes Miljöbevis - checklista Denna checklista består av kriterier som ni som mottagare av bidragsfinansiering från Region Skåne ska fylla i om ni får minst sex prisbasbelopp eller mer per tolvmånadersperiod.

Läs mer

Miljöpolitiskt program för Stockholms läns landsting Miljöutmaning 2016 BESLUTAD AV LANDSTINGSFULLMÄKTIGE I DECEMBER 2011

Miljöpolitiskt program för Stockholms läns landsting Miljöutmaning 2016 BESLUTAD AV LANDSTINGSFULLMÄKTIGE I DECEMBER 2011 Miljöpolitiskt program för Stockholms läns landsting Miljöutmaning 2016 BESLUTAD AV LANDSTINGSFULLMÄKTIGE I DECEMBER 2011 1 Innehåll 4 MILJÖPROGRAMMETS MÅLGRUPP OCH STRUKTUR 6 VISION FÖR LANDSTINGETS MILJÖARBETE

Läs mer

Miljöpolitiskt program för Stockholms läns landsting Miljöutmaning 2016 BESLUTAD AV LANDSTINGSFULLMÄKTIGE I DECEMBER 2011

Miljöpolitiskt program för Stockholms läns landsting Miljöutmaning 2016 BESLUTAD AV LANDSTINGSFULLMÄKTIGE I DECEMBER 2011 Miljöpolitiskt program för Stockholms läns landsting Miljöutmaning 2016 BESLUTAD AV LANDSTINGSFULLMÄKTIGE I DECEMBER 2011 1 Innehåll 4 MILJÖPROGRAMMETS MÅLGRUPP OCH STRUKTUR 6 VISION FÖR LANDSTINGETS MILJÖARBETE

Läs mer

Miljöpolitiskt program för Stockholms läns landsting Miljöutmaning 2016. Beslutad av Landstingsfullmäktige i december 2011

Miljöpolitiskt program för Stockholms läns landsting Miljöutmaning 2016. Beslutad av Landstingsfullmäktige i december 2011 Miljöpolitiskt program för Stockholms läns landsting Miljöutmaning 2016 Beslutad av Landstingsfullmäktige i december 2011 1 Innehåll 4 Miljöprogrammets målgrupp och struktur 6 Vision för landstingets miljöarbete

Läs mer

Innehållsförteckning. Strategi. Kommunens övergripande policy 4-6 Planering Konsumtion Transporter Energi Avfall Kemikalier Utbildning

Innehållsförteckning. Strategi. Kommunens övergripande policy 4-6 Planering Konsumtion Transporter Energi Avfall Kemikalier Utbildning version 22 jan 2004 2 Innehållsförteckning Sida Bakgrund 3 Strategi Kommunens övergripande policy 4-6 Planering Konsumtion Transporter Energi Avfall Kemikalier Utbildning Miljöledningssystem för kommunens

Läs mer

Hållbara perspektiv. Etappmål

Hållbara perspektiv. Etappmål Hållbara perspektiv I Borås Stad finns kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågor. Kunskap ger grund för hållbara val vid konsumtion av varor och tjänster. Strukturerat miljöarbete skapar delaktighet och

Läs mer

Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013

Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013 2012-10-15 1 (4) Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013 Landstingets miljövision Landstinget ska medverka till en hållbar utveckling som innebär att östgöten, i nuvarande och kommande generationer,

Läs mer

Punkter ur SFV s miljöpolicy som påverkar Kastellet.

Punkter ur SFV s miljöpolicy som påverkar Kastellet. Beskrivning av miljöarbetet på Vaxholms Kastell Vaxholms Kastell, nedan kallat Kastellet är ett resultatområde inom Strömma Turism och Sjöfart AB, nedan kallat Strömma. Strömmas miljöpolicy är övergripande

Läs mer

Mål och åtgärder för miljöarbetet vid Malmö högskola 2009-2012

Mål och åtgärder för miljöarbetet vid Malmö högskola 2009-2012 Mah/förvaltning Sid 1(6) Mål och åtgärder för miljöarbetet vid Malmö högskola 2009-2012 Inledning Vid Malmö högskola bedrivs forskning, utbildning och samverkan inom miljöområdet. Genom denna s k indirekta

Läs mer

Nämnd för Trafik, infrastruktur och miljö 49-59

Nämnd för Trafik, infrastruktur och miljö 49-59 PROTOKOLL UTDRAG Nämnd för Trafik, infrastruktur och miljö 49-59 Tid: 2015-06-02 kl.13.00-16.10 Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 54 RJL 2015/ 1093 Revidering av program för hållbar utveckling

Läs mer

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Ur vår miljöpolicy: "Miljöfrågorna är en självklar och viktig del av evenemanget och för våra samarbetspartners". Vårt miljöarbete tar sin utgångspunkt i

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket 2011-02-04 AKS 2011/1001 188 1 (8) Enheten för statistik Helene Swartz, 08-730 93 06 arbetsmiljoverket@av.se Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är

Läs mer

Klimateffektivt Resurseffektivt Hälsofrämjande Ansvarstagande

Klimateffektivt Resurseffektivt Hälsofrämjande Ansvarstagande 1 (8) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Miljö FÖRSLAG MÅLOMRÅDEN MILJÖ STEG 6 2010-01-26 Bilaga 2 1. Förslag Det här dokumentet innehåller ett förslag på målområden till ett kommande program för Stockholms

Läs mer

Miljöstrategi. En färdplan för ett långsiktigt företagande med miljömål på kort och lång sikt.

Miljöstrategi. En färdplan för ett långsiktigt företagande med miljömål på kort och lång sikt. Miljöstrategi En färdplan för ett långsiktigt företagande med miljömål på kort och lång sikt. Fastigheter påverkar miljön under hela sin livscykel, från projektering, byggande och förvaltning till ombyggnad

Läs mer

Västra Götalandsregionen. Hållbar utveckling i tre perspektiv 50 000 anställda Budget ca 40 Mkr varav inköp ca 12 Mdr ca 13 000 leverantörer

Västra Götalandsregionen. Hållbar utveckling i tre perspektiv 50 000 anställda Budget ca 40 Mkr varav inköp ca 12 Mdr ca 13 000 leverantörer Vision Det goda livet Människa Miljö Ekonomi Västra Götalandsregionen Hållbar utveckling i tre perspektiv 50 000 anställda Budget ca 40 Mkr varav inköp ca 12 Mdr ca 13 000 leverantörer Två stora ansvarsområden

Läs mer

Tidningstjänst AB och miljön

Tidningstjänst AB och miljön Tidningstjänst AB och miljön Vårt långsiktiga mål Minska fossila bränslen mot transportsträcka med 15 % från 2009 till 2014. Miljöpolicy Tidningstjänst AB strävar efter att leverera Rätt tidning i rätt

Läs mer

Miljöpolitiskt program för Västerbottens läns landsting 2007-2020. Detaljerade mål och handlingsplan med aktiviteter 2011-2014.

Miljöpolitiskt program för Västerbottens läns landsting 2007-2020. Detaljerade mål och handlingsplan med aktiviteter 2011-2014. Miljöpolitiskt program för Västerbottens läns landsting 27-22. Detaljerade mål och handlingsplan med aktiviteter 211-214. Miljöredovisning för år 211 Sammanfattning Detaljmål 211 214 211 Resultat 211 1.

Läs mer

Miljöprogram 2014-2016 Capio S:t Görans Sjukhus

Miljöprogram 2014-2016 Capio S:t Görans Sjukhus Ingår i Miljöledningssystem 14001 Titel: Miljöprogram - Capio St Görans Sjukhus.doc Dokumentkategori: Plan Dokumenttyp: Styrande Enhet: Capio St Görans Sjukhus Dokumentägare: Britta Wallgren, VD Capio

Läs mer

Goda exempel på miljöledning

Goda exempel på miljöledning Goda exempel på miljöledning Nedan har vi tagit fram några goda exempel på miljöpolicy, miljömål och miljöuppfyllelse från redovisningen Miljöledning i staten. Exemplen är hämtade från Försvarets materielverk,

Läs mer

Miljöredovisning 2007-2011

Miljöredovisning 2007-2011 Miljöredovisning - Karolinska Universitetssjukhuset Miljöarbete och miljömål Tänk på miljön innan du väljer att skriva ut detta dokument. Innehåll Karolinska har arbetat med kontinuerliga förbättringar

Läs mer

Miljöarbete i Region Skåne. Anna Palminger, Miljöledningsenheten

Miljöarbete i Region Skåne. Anna Palminger, Miljöledningsenheten Miljöarbete i Region Skåne Anna Palminger, Miljöledningsenheten Region Skåne Miljöprogram 2010-2020 4 övergripande mål Årlig uppföljning Miljömål 1 Fossilbränslefri, klimatneutral och klimatanpassad verksamhet

Läs mer

Norrbottens läns landstings miljöpolicy

Norrbottens läns landstings miljöpolicy Norrbottens läns landstings miljöpolicy Miljöpolicyn anger färdriktningen för landstingets miljöarbete 2 Varje generation är skyldig att vårda jordens naturresurser och livsmiljöer så att kommande släkten

Läs mer

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Strategi för energieffektivisering Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Interna miljöregler, 1996 kontorspapper ska vara Svanenmärkt glödlampor byts till

Läs mer

Miljöpolicy och miljömål 2009-2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna 2009-03-11

Miljöpolicy och miljömål 2009-2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna 2009-03-11 Miljöpolicy och miljömål -2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna -03-11 Stadsbyggnadsförvaltningen är miljöcertifierad Stadsbyggnadsförvaltningen är

Läs mer

Välkommen! En presentation om Västra Götalandsregionen, Regionservice och Inköp

Välkommen! En presentation om Västra Götalandsregionen, Regionservice och Inköp Välkommen! En presentation om Västra Götalandsregionen, Regionservice och Inköp Det goda livet Presentation om Inköp Innehåll Västra Götalandsregionen Regionservice.... Inköp... Marknadsanalys... Miljökrav

Läs mer

Miljöpolicy. Ekologigruppen AB. Vi sätter miljön i fokus i varje uppdrag. Ständig förbättring. Miljöansvar

Miljöpolicy. Ekologigruppen AB. Vi sätter miljön i fokus i varje uppdrag. Ständig förbättring. Miljöansvar VERKSAMHETSSYSTEM Miljöpolicy och miljömål Generella dokument nr: 00-08 Fastställd av styrelsen 2013-02-13 Ekologigruppen AB Miljöpolicy Ekologigruppens verksamhet genomsyras av en strävan mot ett samhälle

Läs mer

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej 1(6) Riktlinjer för statliga myndigheters redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning

Läs mer

Energi- och miljöplan

Energi- och miljöplan Energi- och miljöplan för Lessebo kommun 2014-2020 Energi- och miljöplan för Lessebo kommun 2014-2020 Lessebo kommuns energi- och miljöplan innefattar fem områden: Avfall Byggnation, underhåll och inneklimat

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering

Läs mer

ISV:s miljöhandlingsplan 2013-2015

ISV:s miljöhandlingsplan 2013-2015 ISV:s miljöhandlingsplan 2013-2015 ISV:s miljöhandlingsplan bygger på de fyra miljömålsområden som LiU:s miljöarbete utgår från. Dessa fyra miljömålsområden utgår från universitetets miljöutredning men

Läs mer

Utvärdering av miljökrav i PC-upphandling

Utvärdering av miljökrav i PC-upphandling RAPPORT 2010-11-10 Utvärdering av miljökrav i PC-upphandling PÅ UPPDRAG AV STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Håkan Nordin, Miljökompassen AB www.sll.se Stockholm 2010-11-10 Denna rapport beskriver ett arbete som

Läs mer

MILJÖPROGRAM FÖR WEST CONSULT AB 2004-2008

MILJÖPROGRAM FÖR WEST CONSULT AB 2004-2008 MILJÖPROGRAM FÖR WEST CONSULT AB 2004-2008 ÖVERGRIPANDE MÅL West Consult tillhandahåller varor och tjänster till specialisttandvården, fr.a. ortodontivården, av sådant slag och på ett sådant sätt att invånarnas

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte miljöcertifierad.

Läs mer

LANDSTINGET OCH MILJÖARBETET. Åsa Paletun - Miljöstrateg

LANDSTINGET OCH MILJÖARBETET. Åsa Paletun - Miljöstrateg LANDSTINGET OCH MILJÖARBETET Åsa Paletun - Miljöstrateg ÄR VÅR MILJÖ VÄRD ATT VARA RÄDD OM? Bilder från WWF och eget foto HUSHÅLLNING MED NATURRESURSER Tecknare: Max Gustafsson Vi har den planet vi har

Läs mer

Hållbar utveckling. att arbeta för ett friskare, tryggare och rikare liv.

Hållbar utveckling. att arbeta för ett friskare, tryggare och rikare liv. Hållbarhetsprogram 2014-2017 Hållbar utveckling för ett friskare, tryggare och rikare liv Att arbeta strategiskt för att minimera vår påverkan på miljön är att arbeta för ett friskare, tryggare och rikare

Läs mer

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info HRK Varför Svanen? Fem enkla skäl: Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet.

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE

HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE 2009-2015 1 Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling Handlingsplanen beskriver de övergripande målen och hur de skall genomföras. Dessa kan brytas ned för respektive

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket 2012-02-16 Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte

Läs mer

Miljökrav vid upphandling av transporttjänster

Miljökrav vid upphandling av transporttjänster Miljökrav vid upphandling av transporttjänster Innehållsförteckning Kort presentation av Västra Götalandsregionen Miljöarbetet i Västra Götalandsregionen Inköpsprocessen Miljökrav tunga transporter Rätt

Läs mer

LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020

LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020 LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020 KLOKA VAL ENERGI STAD HÅLLBAR GRÖN KORTVERSION LIDINGÖS MILJÖPROGRAM 2011 2020 1 Lidingö tar ställning för miljön På Lidingö tar vi ställning för miljön och för en hållbar utveckling.

Läs mer

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej Riktlinjer för statliga myndigheters redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning

Läs mer

1. Redovisning av resultatet från miljöutredningen, miljöpolicy och övergripande miljömål

1. Redovisning av resultatet från miljöutredningen, miljöpolicy och övergripande miljömål 1(7) Rektor 2004-03-14 Leif Svensson Dnr Redovisning av miljöledningssystemarbetet under år 2003 vid Högskolan i Gävle Arbetet med att integrera miljöledningssystem allt bättre i den ordinarie verksamheten

Läs mer

Verksamhetsplan och styrkort för SLSO 2014

Verksamhetsplan och styrkort för SLSO 2014 Verksamhetsplan och styrkort för SLSO 2014 GEMENSAMMA STRATEGISKA MÅL FÖR SAMTLIGA VERKSAMHETER INOM STOCKHOLMS LÄNS SJUKVÅRDSOMRÅDE (SLSO) Patientens fokus Allas lika värde Arbetsglädje Verksamhetsplan

Läs mer

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Kvalitet & Arbetsmiljö Så här arbetar vi med kvalitet & arbetsmiljö Vi på Swea Energi och Qstar Oil har en grundfilosofi när det gäller att arbeta med

Läs mer

Specificering av målen i Miljöutmaning 2016

Specificering av målen i Miljöutmaning 2016 LS 1201-0039 FÖRSLAG Specificering av målen i Miljöutmaning 2016 Ett förtydligande av hur målen i miljöprogrammet ska mätas och redovisas 2013-02-18 Tillväxt, miljö och regionplanering 2 (53) Inledning...3

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för resor Riktlinjer för resor 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Klimatrapport 2012. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6)

Klimatrapport 2012. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6) Klimatrapport 2012 Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6) Företagsuppgifter Hotell Kristina AB Kontaktperson är Pernilla Olsen Denna rapport täcker verksamhetsåret 2012 Antal

Läs mer

Centerpartiets miljöpolicy

Centerpartiets miljöpolicy Centerpartiets miljöpolicy - för en hållbar utveckling juni 2008 www.centerpartiet.se Centerpartiets miljöpolicy För en hållbar, ekologisk och tillväxtfrämjande utveckling Centerpartiet ska vara ett föredöme

Läs mer

Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt

Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt Miljöprestanda GRÖNA TON. Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt I förarsätet för miljön Växthuseffekten kan allmänt ses som det enskilt största miljöhotet i världen. Det är bakgrunden till

Läs mer

Miljömål 2011. Stockholms Stadsmissions medarbetare, deltagare, kunder och leverantörer ska känna till och beakta organisationens miljöarbete.

Miljömål 2011. Stockholms Stadsmissions medarbetare, deltagare, kunder och leverantörer ska känna till och beakta organisationens miljöarbete. Miljömål 2011 Kompetens, utbildning och kommunikation Stockholms Stadsmissions medarbetare, deltagare, kunder och leverantörer ska känna till och beakta organisationens miljöarbete. Organisationens miljöledningssystem

Läs mer

Grön IT policy. Karlstads kommun 2013-09-13

Grön IT policy. Karlstads kommun 2013-09-13 Grön IT policy Karlstads kommun 2013-09-13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Bakgrund... 3 1.1 Strategisk plan... 3 1.2 Miljö- och Klimatstrategin... 3 2 Grön IT... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Tillämpning... 4 3 Förutsättningar

Läs mer

Miljöstrategiskt program. För invånare, företag och Gävle kommunkoncern

Miljöstrategiskt program. För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Miljöstrategiskt program För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Miljöstrategiskt program För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Albin Bogren/BARINGO och Maria Lind Illustration: Johan

Läs mer

Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln. Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln. Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info Dagligvaruhandeln Varför Svanen? Fem enkla skäl: Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet. Det spar inte

Läs mer

Heini-Marja Suvilehto

Heini-Marja Suvilehto MILJÖANPASSAD UPPHANDLING AV TRANSPORTER Heini-Marja Suvilehto BEHOVS- ANALYS UPPHANDLING VILKA KRAV KAN MAN STÄLLA HÅLLBAR UPPHANDLING AV FORDON OCH TRANSPORTER UPPFÖLJNING BEHOVSANALYS FORDON Kan ni

Läs mer

Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006

Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006 1 BESLUT 2003-12-18 Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006 Malmö högskolas miljöråd har under hösten tagit fram ett förslag till Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola.

Läs mer

Miljöledningsrapport 2014 Specialpedagogiska skolmyndigheten

Miljöledningsrapport 2014 Specialpedagogiska skolmyndigheten Miljöledningsrapport 2014 Specialpedagogiska skolmyndigheten Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter och förordning (SFS 2014:480) om myndigheters inköp av energieffektiva varor,

Läs mer

10. Kommuniceras resultatet av miljöledningsarbetet till de anställda?

10. Kommuniceras resultatet av miljöledningsarbetet till de anställda? SMHIs redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter

Läs mer

MIL JÖPOLITISK T PROGR AM FÖR STOCKHOLMS L ÄNS L ANDSTING 20 07 2011

MIL JÖPOLITISK T PROGR AM FÖR STOCKHOLMS L ÄNS L ANDSTING 20 07 2011 MILJÖ STEG 5 MIL JÖPOLITISK T PROGR AM FÖR STOCKHOLMS L ÄNS L ANDSTING 20 07 2011 www.sll.se M I L J Ö S T E G 5 1 INNEHÅLL Produkter Transporter Kemikalier Energi Miljöprogrammets målgrupp och struktur

Läs mer

Triolabs HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE

Triolabs HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE Triolabs HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE 212-215 Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling Handlingsplanen beskriver de övergripande målen och hur de skall genomföras. Dessa kan brytas ned för respektive

Läs mer

Miljöhandlingsplan 2014. Institutionen för data- och systemvetenskap

Miljöhandlingsplan 2014. Institutionen för data- och systemvetenskap Miljöhandlingsplan 2014 Institutionen för data- och systemvetenskap Fastställd av prefekten 2014 02 17 2 Miljöhandlingsplan 2014 Bakgrund Rektor vid har den 5 mars 2009 beslutat att ska miljöcertifieras

Läs mer

MILJÖPROGRAM 2014-2018 i Landstinget Kronoberg

MILJÖPROGRAM 2014-2018 i Landstinget Kronoberg MILJÖPROGRAM 2014-2018 i Landstinget Kronoberg Inledning Landstingets miljöprogram är ambitiöst och visar vägen för ett offensivt miljöarbete. Det är en stor utmaning att uppnå nationella miljömål och

Läs mer

Minskad klimatpåverkan från sjukvården- CLIRE visar vägen

Minskad klimatpåverkan från sjukvården- CLIRE visar vägen Minskad klimatpåverkan från sjukvården- CLIRE visar vägen Tromsö 6 mars 2014 Anna Palminger Region Skåne Region Skåne Region Skåne Fyra övergripande miljömål Fossilbränslefri, klimatneutral och klimatanpassad

Läs mer

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Fastställda av kommunfullmäktige 2002-12-18/ 111 Sid 1 Innehåll Sid Allmänt om dessa riktlinjer 3 Varför miljöledningssystem?. 3 Miljöledningsnivåer 3 Beskrivning

Läs mer

Indikatorer Miljöprogram 2013 2016

Indikatorer Miljöprogram 2013 2016 Datum 2012-09-06 Version 12-09-06 Upprättare Susanna Andersson, miljöchef er Miljöprogram 2013 2016 Landstinget Gävleborg har antagit ett miljöpolitiskt måldokument för Landstinget Gävleborg för åren 2013-2016

Läs mer

MediCarrier AB Företagspresentation. MediCarrier AB

MediCarrier AB Företagspresentation. MediCarrier AB Företagspresentation MediCarrier AB MediCarrier AB MediCarrier är ett logistikföretag där drygt 100 personer från 24 nationaliteter arbetar. Vi är placerade i Spånga. Omsättningen är ca 550 MSEK. Vi tillhandahåller

Läs mer

Waldmann Ljusteknik AB

Waldmann Ljusteknik AB Miljöberättelse 2015 Waldmann Ljusteknik AB Skebokvarnsvägen 370 124 50 BANDHAGEN Org. nr: 556113-3447 Tfn: 08-99 03 50, fax: 08-99 16 09 E-post: info-se@waldmann.com Hemsida: www.waldmann.com VD/Miljöansvarig:

Läs mer

MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB

MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB Sida 1 av 6 MILJÖLEDNINGSSYSTEM MORA DATORER AB INNEHÅLL MILJÖPOLICY 3 RIKTLINJER FÖR MILJÖARBETET 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Organisation och ledarskap 3 Miljöledningssystem

Läs mer

MILJÖREDOVISNING 2013

MILJÖREDOVISNING 2013 SÖDERSJUKHUSETS MILJÖREDOVISNING 2013 EV Personalavdelningen VERKSAMHETSOMRÅDE Innehåll Sammanfattning... 2 Södersjukhusets Miljöpolicy... 3 Klimateffektivt miljöarbete... 4 Resurseffektivt miljöarbete/undvik

Läs mer

Redovisning. Vårdgivarnas miljöinsatser 2011. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2012-09-04 Diarienummer: HSN 1201-0120

Redovisning. Vårdgivarnas miljöinsatser 2011. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2012-09-04 Diarienummer: HSN 1201-0120 Redovisning Vårdgivarnas miljöinsatser 2011 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2012-09-04 Diarienummer: HSN 1201-0120 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Torborg Svärd 08 123 133 36 torborg.svard@sll.se

Läs mer

KMA-plan. Kvalitets-, Miljö-, Arbetsmiljökrav för Oventos medarbetare anlitade underentreprenörer och beställare. Stockholm 2015-05-17

KMA-plan. Kvalitets-, Miljö-, Arbetsmiljökrav för Oventos medarbetare anlitade underentreprenörer och beställare. Stockholm 2015-05-17 KMA-plan Kvalitets-, Miljö-, Arbetsmiljökrav för Oventos medarbetare anlitade underentreprenörer och beställare Stockholm 2015-05-17 1. Inledning Oventos KMA-plan beskriver hur företaget arbetar med kvalitets-,

Läs mer

Läkemedelsverkets miljöarbete 2009

Läkemedelsverkets miljöarbete 2009 Läkemedelsverkets miljöarbete 2009 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds väg 42, Uppsala Telefon/Phone: +46 (0)18 17 46 00 Fax:

Läs mer

Utträde ur föreningen Klimatkommuner i Sverige

Utträde ur föreningen Klimatkommuner i Sverige Stockholms läns landsting i (i) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-05-20 LS 2015-0531 Utträde ur föreningen Klimatkommuner i Sverige Föredragande landstingsråd: Gustav Hemming Stockholms läns landsting

Läs mer

Redovisning av myndigheters miljöledningsarbete 2008

Redovisning av myndigheters miljöledningsarbete 2008 Redovisning av myndigheters miljöledningsarbete 2008 Miljöledningssystemets miljöeffekter (besvaras frivilligt år 2008) Blanketten följer Miljödepartementets riktlinjer 2008-06-17 Inramade gultonade fält

Läs mer

Miljöpolitiskt program 2013 2017

Miljöpolitiskt program 2013 2017 Miljöpolitiskt program 2013 2017 Miljöarbetet i Landstinget Västmanland ska bidra till en minskad klimatpåverkan och en bättre folkhälsa Världens länder fick 1992 ett gemensamt uppdrag vid FN:s konferens

Läs mer

Vårt kvalitets- och miljöarbete

Vårt kvalitets- och miljöarbete Vårt kvalitets- och miljöarbete MÅLINRIKTAT KVALITETS- OCH MILJÖARBETE Temporent är miljöcertifierade enligt ISO 14001 och kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Med kunden i fokus arbetar vi målinriktat

Läs mer

Upprättad 2012-03-07 av institutionens ledningsgrupp. Handlingsplanen kommer att följas upp halvårsvis. Ansvarig för genomförande

Upprättad 2012-03-07 av institutionens ledningsgrupp. Handlingsplanen kommer att följas upp halvårsvis. Ansvarig för genomförande Handlingsplan för arbetet med miljö och hållbar utveckling 2011-2013 vid Matematiska vetenskaper Upprättad 2012-03-07 av institutionens ledningsgrupp. Handlingsplanen kommer att följas upp halvårsvis.

Läs mer

Miljöredovisning 2009. Landstinget Sörmland

Miljöredovisning 2009. Landstinget Sörmland Landstinget Sörmland Foto: Catharina Krumlinde 2010-02-22 Landstinget Sörmland Miljöenheten Innehåll SAMMANFATTNING... 2 A. EFFEKTIVT MILJÖARBETE... 3 1. STYRNING AV MILJÖARBETET...3 2. UPPHANDLING...

Läs mer

Vad handlar miljö om? Miljökunskap

Vad handlar miljö om? Miljökunskap Vad handlar miljö om? Ekosystemtjänster Överkonsumtion Källsortering Miljöförstöring Miljöbil Miljökunskap Jorden Utfiskning Naturreservat Våra matvanor Ekologiska fotavtryck Miljöpåverkan Avfall Trängselavgift

Läs mer

Intern klimatrapport Sala Sparbank

Intern klimatrapport Sala Sparbank Intern klimatrapport Sala Sparbank FÖRETAGSUPPGIFTER Webadress www.salasparbank.se Verksamhetsområde Sala och Heby Beräkningsperiod Januari-december 2014 Kontaktperson Annika Nelson Berg NYCKELTAL Antal

Läs mer

Miljöpolicy. Krokoms kommun

Miljöpolicy. Krokoms kommun Miljöpolicy Krokoms kommun Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-06-11 Innehåll 1 Inledning... 7 2 Övergripande miljömål för Krokoms kommun... 8 2.1 SamhäIlsplanering och byggande... 8 2.2 Energi...

Läs mer

3. Obligatoriska krav

3. Obligatoriska krav 3. Obligatoriska krav Områden med gröna rubrikfält fylls i av arrangören. Åtgärd Förklara åtgärd Kommentar till kravet 1. Lagkrav Arrangören har identifierat och efterlever de krav som finns gällande anmälnings-

Läs mer

Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010

Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010 Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010 Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 2 (6) Innehållsförteckning 0. Hållbarhetspolicy...3 1. Varor...3 2. Avfall och kretslopp...4 3. Transporter...4

Läs mer

PLANETEN SKA MED Augusti 2011. Planeten ska med. Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara

PLANETEN SKA MED Augusti 2011. Planeten ska med. Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara Planeten ska med Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara 2 På vår resa ska planeten med n Vår resa mot framtiden bygger just nu på sju åtaganden som vi ska

Läs mer

MILJÖPLAN. Mål Åtgärd Tidsplan Ansvarig. Vi har utsett miljöansvariga. Vi har en miljöansvarig vid sektionen. Verksamhetsåret 13/14.

MILJÖPLAN. Mål Åtgärd Tidsplan Ansvarig. Vi har utsett miljöansvariga. Vi har en miljöansvarig vid sektionen. Verksamhetsåret 13/14. MILJÖPLAN Mål Åtgärd Tidsplan Ansvarig Vi har utsett miljöansvariga vid sektionen. Vi har en miljöansvarig vid sektionen. Verksamhetsåret Minst en av de miljöansvariga har under året deltagit av LiU anordnad

Läs mer

Bygg- och miljökontorets miljöplan 2014. Fastställd av bygg- och miljökontorets ledningsgrupp. Reviderad 2013-10-30

Bygg- och miljökontorets miljöplan 2014. Fastställd av bygg- och miljökontorets ledningsgrupp. Reviderad 2013-10-30 Intern miljöplan 2013-10-30 Bygg- och miljökontorets miljöplan 2014 Fastställd av bygg- och miljökontorets ledningsgrupp. Reviderad 2013-10-30 Verksamheterna på bygg- och miljökontoret ska vara långsiktigt

Läs mer

MILJÖKRAV VID TRAFIKUPPHANDLING - PERSONBILAR. En bilaga till Avtalsprocessen inom Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik

MILJÖKRAV VID TRAFIKUPPHANDLING - PERSONBILAR. En bilaga till Avtalsprocessen inom Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik MILJÖKRAV VID TRAFIKUPPHANDLING - PERSONBILAR En bilaga till Avtalsprocessen inom Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik Beslutad av styrgruppen för Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik

Läs mer

Miljöledningssystem och miljörevision att utveckla verksamheten genom ständiga förbättringar

Miljöledningssystem och miljörevision att utveckla verksamheten genom ständiga förbättringar Miljöledningssystem och miljörevision att utveckla verksamheten genom ständiga förbättringar - Miljöledningssystemet; uppbyggnad resultat och erfarenheter - Miljörevision: uppbyggnad resultat och erfarenheter

Läs mer

Miljöberättelse Miljöstegen

Miljöberättelse Miljöstegen Miljöberättelse Miljöstegen Giltig under perioden: 1 januari 2014 15 januari 2015 Innehåll: Organisation och verksamhet Sammanfattning av miljöpåverkan Miljö- och kvalitetspolicy Miljömål 2014 Genomförda

Läs mer

MILJÖBERÄTTELSE. Verksamhetens namn. Miljöberättelse för år 2014 2014-01-15 1. Företag/verksamhet: Borås Djurpark AB. Gatuadress: Alidelundsgatan 11

MILJÖBERÄTTELSE. Verksamhetens namn. Miljöberättelse för år 2014 2014-01-15 1. Företag/verksamhet: Borås Djurpark AB. Gatuadress: Alidelundsgatan 11 MILJÖBERÄTTELSE Verksamhetens namn Miljöberättelse för år 2014 Företag/verksamhet: Borås Djurpark AB Gatuadress: Alidelundsgatan 11 Postadress: Box 502 501 13 Borås Miljösamordnare: Per-Arne Persson Telefon:

Läs mer

MILJÖKRAV VID TRAFIKUPPHANDLING - SPÅRTRAFIK. En bilaga till Avtalsprocessen inom Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik

MILJÖKRAV VID TRAFIKUPPHANDLING - SPÅRTRAFIK. En bilaga till Avtalsprocessen inom Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik MILJÖKRAV VID TRAFIKUPPHANDLING - SPÅRTRAFIK En bilaga till Avtalsprocessen inom Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik Beslutad av styrgruppen för Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik

Läs mer