Stockholms läns sjukvårdsområde. Miljöredovisning 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stockholms läns sjukvårdsområde. Miljöredovisning 2014"

Transkript

1 Stockholms läns sjukvårdsområde Miljöredovisning 2014

2 Innehåll Inledning 3 Miljöarbetet i SLSO 4 SLSO:s verksamhetsidé 4 Mål och resultat 5 Klimateffektivt 5 Resusreffektivt 7 Hälsofrämjande miljöarbete 8 Miljöledning 12 Upphandling 12 Kommunikation 13 Exempel på verksamheternas miljöförbättrande åtgärder

3 SLSO Miljöbokslut Inledning Kemikaliespridning, klimatförändringar och tillgången till rent vatten är exempel på miljöfrågor vi tampas med globalt i dag. Klimatförändringarna kan påverka till exempel vår livsmedelsförsörjning och antalet naturkatastrofer. Detta kan i sin tur resultera i allt från konflikter till att människor tvingas på flykt men även stora negativa ekonomiska konsekvenser. Vi har lärt oss att miljöproblemen inte längre är lokala utan globala. Allting sprids, ingenting försvinner är en viktig naturlag att ta i beaktande. Det innebär exempelvis att kemikaliespridningen och spridning av läkemedelsrester påverkar oss oavsett om de sprids här eller någon annanstans. Läkemedel är ofta anpassade för att stå emot biologisk nedbrytning och kan därför finnas kvar i miljön under lång tid. Vissa läkemedel har dessutom påvisats i dricksvatten. Med detta i åtanke ser vi på Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) det som självklart att sträva efter en så hållbar hälso- och sjukvård som möjligt ur såväl ett ekologiskt, socialt som ekonomiskt perspektiv. Självklart sätter SLSO alltid patientens säkerhet i absoluta fokus men strävar samtidigt efter att väga in miljömässiga och ekonomiska aspekter i de beslut vi fattar. Ryggraden i SLSO:s miljöarbete är Stockholms läns landstings miljöpolitiska program, Miljöutmaning SLSO arbetar även utifrån ett integrerat ledningssystem som är certifierat enligt ISO-standarderna 14001, 9001 och OHSAS Lednings systemet visar på ett effektivt och systematiskt miljö-, kvalitets- och arbetsmiljöarbete som garanterar ständiga förbättringar. Om SLSO SLSO har verksamheter inom vuxenpsykiatri, barn och ungdomspsykiatri (BUP), beroendevård, habilitering och hälsa, primärvård, geriatrik, avancerad sjukvård i hemmet, hjälpmedel och försörjning. Vi bedriver också forskning inom psykiatri, primärvård, geriatrik och folkhälsa. Totalt består SLSO av 128 resultatenheter som tillsammans omfattar ca 650 arbetsplatser. Vi har idag ca anställda och omsatte 2014 ca 9,6 miljarder kronor. Inom SLSO:s verksamheter bedrivs såväl öppenvård som heldygnsvård och vi gör över hembesök per år, drygt 5 miljoner mottagningsbesök och har nästan dagar inom heldygnsvården per år.

4 4 SLSO Miljöbokslut 2014 Miljöarbetet i SLSO I SLSO följer ansvaret för miljöarbetet linjeorganisationen. Respektive resultatenhetschef har ansvar för miljöfrågorna inom den egna verksamheten. Förvaltningen har en miljö- och hållbarhetsstrateg centralt och ute i verksamheterna finns lokala miljösamordnare och miljöombud. Den centrala miljö- och hållbarhetsstrategen uppdaterar all information som finns i lednings systemet vad gäller miljö och har regelbundna informationsträffar med de lokala miljösamordnarna för att stödja det lokala miljöarbetet. I uppdraget för den centrala miljö- och hållbarhetsstrategen ingår även att regelbundet informera och höja kompetensen för förvaltningens interna miljörevisorer. På SLL-nivå finns miljönätverk som träffas kontinuerligt där miljö- och hållbarhetsstrategen ingår. Inom SLSO anordnas kontinuerligt chefs- och ledarskapsutbildning vilken innehåller en halvdags miljöintroduktion. Hur följer vi upp? SLSO:s miljöredovisning baseras på resultatet av den hållbarhetsenkät som skickas till varje resultatenhets chef i anslutning till årsbokslutet. Vissa uppgifter hämtas även från personal- och ekonomisystemen, från webbplatserna janus.se och gups.se (innehåller läkemedels information och uppföljnings verktyg) samt från MediCarrier (Stockholm läns landstings distributionsbolag för sjukvårds- och förbrukningsartiklar). Uppföljning av miljöarbetet sker också vid förvaltningens interna revisioner samt vid externa revisioner och gransk ningar. Under oktober och november 2014 genomfördes den senaste uppföljningsrevisionen då även kvalitet och arbetsmiljö reviderades. SLSO:s verksamhetsidé För att betona vikten av ett aktivt miljöarbete finns även i SLSO:s verksamhetsidé ett fokusområde som handlar om detta. Verksamhetsidén är det högst styrande dokumentet i SLSO:s ledningssystem. Den lyder som följande: SLSO erbjuder patientsäker, värdeskapande och hälsofrämjande vård utifrån bästa tillgängliga kunskap. Vården präglas av delaktighet för patienten, helhetssyn, gott bemötande och en hög tillgänglighet. Inom SLSO får våra medarbetare möjlighet till utveckling. Tillsammans skapar vi arbetsglädje i en trygg, stimulerande och hälsofrämjande miljö. SLSO:s miljöarbete kännetecknas av en helhetssyn där alla våra verksamheter tar sitt miljöansvar. Vi ska förebygga och minska skadliga utsläpp samt sträva efter resurseffektivitet och minsta möjliga miljöbelastning vid såväl inköp och upphandling som nyttjande av varor, tjänster och arbetsmetoder. Vårt systematiska arbete med kvalitet, arbetsmiljö och miljö kännetecknas av helhetssyn och ständiga förbättringar. Vi följer gällande lagstiftning och myndighet s- krav som organisationen berörs av.

5 SLSO Miljöbokslut Mål och resultat Klimateffektivt Målområdet Klimateffektivt är även landstingets klimatstrategi. I miljöprogrammet finns övergripande mål som kopplar till de nationella och internationella klimatmålen. SLL:s mål: Klimateffektivt SLL ska minska utsläpp av växthusgaser med 30 procent fram till 2016 genom att: Energieffektivisera transporter använda miljöbilar till 100 procent välja klimatneutrala tjänsteresor och klimatmässigt bästa resealternativet för tjänsteresor Öka andel förnybar energi effektivare energianvändning ska resultera i en minskning med 10 procent jämfört med 2011 förnybart bränsle ska öka till 75 procent Öka andelen livsmedel med låg klimatpåverkan till 20 procent. SLSO:s mål: öka transporter med förnybart bränsle jämfört med 2013 minska energianvändningen öka användningen av telefon- och/eller videokonferenser jämfört med 2013 ställa adekvata miljökrav vid upphandling (se rubrik Upphandling under Miljöledning) Figur 1 Drivmedelsförbrukning Förnybart drivmedel liter Fossilt drivmedel liter Totalt Procent Figur 2 Miljöbilar Miljöbilar Bilar totalt Procent Förnybart bränsle och miljöbilar SLSO har under året använt liter förnybart drivmedel som utgör 26 procent av den totala volymen drivmedel. Detta är en minskning med 3 procent jämfört med Det är en fortsatt stor utmaning för SLSO att nå upp till det SLL-övergripande målet på 75 procent förnybart drivmedel sjönk siffran för antalet miljöbilar drastiskt, detta på grund av att den nya miljöbilsdefinitionen infördes. I år har dock antalet miljöbilar ökat.

6 6 SLSO Miljöbokslut 2014 Kommentar Bensin, diesel och naturgas räknas som fossila drivmedel. Biogas, etanol och el räknas som förnybara drivmedel. Många av våra verksamheter väljer, ur ett ekonomiskt och miljömässigt perspektiv de bilar som har lägst drivmedelsförbrukning, till exempel dieselbilar och hybridbilar. Hybridbilar är ett steg i rätt riktning men sådana drivs till största delen på fossilt drivmedel. SLSO:s förhoppning är att tankställen som erbjuder biogas kommer att öka i antal liksom att SLSO kan driva på installation av elstolpar på verksamheters parkeringsplatser så att bilflottan blir alltmer fossilfri. Under 2014 har Upphandling centralt på SLSO löpande genomfört så kallade förnyade konkurrensutsättningar inom ramen för gällande verksamhetsbilsavtal. Vid förnyad konkurrens utsättning ska köparen vid varje enskilt avrop precisera vad leverantörerna ska tävla om vid utvärderingen av anbud. Exempel på sådana kriterier är lägsta pris, lägsta miljöbelastning och längsta garantier. Rätt använd kan därför förnyad konkurrensutsättning bidra till att köparen får till exempel bilar med så liten negativ miljöbelastning som möjligt i ett enskilt avrop. Det kan också bidra till att tillverkarna på sikt blir mer intresserade av att ta fram mindre miljöskadliga produkter. Energianvändning SLSO anser att statistikunderlag för total energiförbrukning som finns att tillgå inte är tillräckligt tillförlitliga. Därför kan SLSO inte heller i år redovisa något nyckeltal för detta miljömål. Hälften av SLSO:s verksamheter anger dock att de minskat sin elförbrukning jämfört med föregående år liksom att de köper grön el. För att försöka minska energi- och resursanvändandet vidtar verksamheterna olika åtgärder. Som exempel kan nämnas inköp av resurssnåla vitvaror och laddningsbara batterier samt byte till led- och lågenergilampor. Under 2014 har SLSO påbörjat arbetet med att centralisera hanteringen av elavtal för de verksamheter som hyr sin lokal av annan hyresvärd än Locum och vars el inte ingår i hyran. Förhoppningen är att detta kommer att bidra till bättre kontroll av såväl förbrukning som val av till exempel miljömärkt el. Videokonferenser och tjänsteresor Andelen som använder sig av videokonferenser har ökat med 10 procent jämfört med st. av SLSO:s verksamheter uppger att deras personal väljer kollektiva färdmedel i första hand vilket är samma resultat som föregående år. SLSO innehar totalt 331 cyklar jämfört med 315 st Antalet flyg- och tågresor är oförändrat.

7 SLSO Miljöbokslut Mål och resultat Resurseffektivt Målområdet Resurseffektivt sätter fokus på den viktiga frågan att minska resursanvändningen och att tänka i slutna kretslopp när det gäller varor och tjänster. Avfall som en resurs lyfts in i miljöprogram met och det görs en koppling mellan matavfall och produktionen av biogas till SLL:s kollektivtrafik. SLL:s mål: använda kretsloppstänkande vid användning av varor och tjänster effektivisera vårdkedjorna planera kretsloppsanpassat och resurssnålt vid byggande minska mängderna avfall och förbättra avfallshanteringen SLSO:s mål: minska användningen av engångsmaterial med 5 procent jämfört med 2013 öka återanvändningen av IT-utrustning jämfört med 2013 öka återanvändningen av möbler fortsatt arbeta med att samla in matavfall för biogasproduktion att i de upphandlingar där det är möjligt ställa adekvata miljökrav (se rubrik Upphandling under Miljöledning) påvisas i hållbarhetsenkäten; 76 procent av våra verksamheter anger att de minskat användningen av engångsmaterial. Enligt underlag från MediCarrier har SLSO minskat inköpta engångsmaterial med 45 procent jämfört med De produkter som bidrog mest till det positiva resultatet 2014 var minskade inköp av rondskålar, sprutfat, soppåsar och urinpåsar. Återanvändning IT och möbler Datorerna byts ut vart fjärde år. SLSO har 2014 bytt ut datorer jämfört med året innan. Videokonferenssystemen har blivit fler vilket bidrar till minskat resande. SLSO har även ökat antalet multifunktionsskrivare. En fördel med dessa skrivare är så kallade säkra utskrifter vilket gör det möjligt att ignorera utskrifter som man tidigare begärt men inte hämtat ut. På så vis minskar antalet utskrifter. Under 2014 har 76 st. av SLSO:s verksamheter återanvänt sina möbler. Under hösten 2014 fick SLSO dock problem med ohyra i möbler hos vissa av sina verksamheter. Det resulterade i att återanvändning av möbler inte längre var ett alternativ. Matavfall Under 2014 har 10 st. av SLSO:s verksamheter påbörjat arbetet med att samla in sitt matavfall. Tillförlitlig statistik vad gäller mängden matavfall kan dock inte tas fram. Engångsmaterial Under 2014 har SLSO:s verksamheter arbetat med att minska mängden engångsmaterial vilket även

8 8 SLSO Miljöbokslut 2014 Mål och resultat Hälsofrämjande miljöarbete I målområdet Hälsofrämjande miljöarbete lyfts kopplingen mellan ett framgångsrikt miljöarbete och en förbättrad hälsa för länets invånare fram. Minskade miljö- och hälsorisker med kemiska produkter och varor utgör landstingets kemikaliestrategi för programperioden. SLL:s mål: minska miljö- och hälsorisker med kemiska produkter och varor år 2016 ska halterna i miljön av de mest miljöbelastande läkemedelssubstanserna vara lägre än 2011 minska utsläpp av luftföroreningar öka mängden ekologiska livsmedel SLSO:s mål: kassationen av läkemedel ska minska med 2 procent byta till kemiska produkter och varor som minimerar miljö- och hälsorisker användningen av ekologiska livsmedel ska öka med 1 procent Figur 3 Läkemedelskassation Kassation läkemedel kg % minskning/ökning jmf med föregående år Kassation läkemedel Kassationen av läkemedel har varierat under åren. Insatser som bidrar till minskad kassation är till exempel gemensamma läkemedelsförråd liksom förskrivning av startförpackningar och användningen av slutenvårdsdoser. När det gäller förskrivningen av startförpackningar är läget oförändrat jämfört med Totalt sett är förskrivningen av startförpackningar låg inom SLSO. Definitionen på Startförpackning är en förpackning för högst en månads bruk som en patient får för att prova om han eller hon tål läkemedlet. Under 2014 genomfördes en upphandling av slutenvårdsdoser inom SLL, med planerad start i september Slutenvårdsdos innebär maskinell dosdispensering av läkemedel för slutenvård. Upphandlingen kommer att bidra till minskad läkemedelskassation, ökad patientsäkerhet och effektiviserad process för läkemedelshantering.

9 SLSO Miljöbokslut Figur 4 Följsamhet till Kloka Listan. Primärvården Geriatriken Psykiatrin Ej målsatta aktiviteter inom läkemedelsområdet Kloka listan Kloka listan innehåller läkemedel som rekommenderas för behandling av vanliga sjukdomar. Rekommendationerna är grundade på vetenskaplig dokumentation avseende effekt och säkerhet, farmaceutisk ändamålsenlighet, kostnadseffektivitet och miljöaspekter. Inom SLSO är följsamheten hög och i stort sett oförändrad jämfört med föregående år. Listan miljöbelastande läkemedelssubstanser SLSO följer upp förskrivna läkemedel som finns med på SLL:s lista över miljöbelastande läkemedelssubstanser. Listan är framtagen inom ramen för Miljöutmaning För majoriteten av substanserna på listan har Läkemedelskommitténs bedömning varit att användningen kan minska. De listade miljöbelastande läkemedelssubstanserna, förskrivna inom SLSO, har minskat med 55 procent jämfört med 60 procent procent av de substanser som har minskat 2014 finns med i Kloka Listan. Antibiotikasubstanserna upptagna på listan fortsätter att minska. Figur 5 Utbildning av förskrivare av totalt antal och i procent. Utbildning av förskrivare Totalt antal förskrivare Procent Utbildning läkemedel och miljö Av SLSO:s förskrivare har under 2014 totalt 522 utbildats i läkemedels miljöpåverkan.

10 10 SLSO Miljöbokslut 2014 Kemikalier och kemiska produkter I SLSO:s verksamheter finns få kemikalier som står på SLL:s utfasningslistan. Nedan redovisas såväl dessa som SLSO:s användning av formaldehydlösningar. Nästa figur redovisar hur utvecklingen av PVC-fria produktalternativ ser ut. Figur 6 Produkter innehållande kemikalier från utfasningslistan samt formaldehydlösning. Silverförband (st.) (avvecklingsämne) Medicinsk bensin (liter) (minskningsämne) Formaldehydlösningar (liter) Figur 7 Produkter där man kan välja ett PVC-fritt alternativ. Produkter innehållande PVC (st.) PVC-fria produkter (st.) Totalt produkter PVC-fria produkter (%) Målet är att byta till kemiska produkter och varor som minimerar miljö- och hälsorisker. Aktiviteter som bidrar till det är exempelvis inköp av miljövänliga produkter samt minskning av användandet av produkter som innehåller PVC, till exempel undersökningshandskar och katetrar. En viktig insats är att ständigt informera om vilka substitut som finns samt visa på hur man kan göra mer miljöanpassade inköp och upphandlingar. Detta har under 2014 gjorts via till exempel miljöutbildning, besök hos verksamheter och miljösamordnarträffar centralt. Under 2014 anordnades även ett seminarium för SLSO:s inköpare och upphandlare då experter från SLL:s miljöavdelning informerade om miljöanpassade inköp/upphandlingar inom området.

11 SLSO Miljöbokslut Ekologiska livsmedel Figur 8 Ekologiska livsmedel samt patientmåltider (tkr). Inköp av ekologiska livsmedel Inköp av livsmedel totalt Procent Ekologiska patientmåltider Inköp av måltider totalt Procent Andelen ekologiska livsmedel har ökat jämfört med föregående år, dock har samma andel gällande patientmåltider minskat. Uppgifterna om livsmedel och patientmåltider får SLSO från de leverantörer de använder sig av: Rosenlund, Sodexo, Fazer och Medirest. Siffrorna är inte helt tillförlitliga då leverantörerna dels redovisar uppgifterna på olika sätt, dels menar den största leverantören (Rosenlund) att deras uppföljningssystem gör det svårt att ta fram bra statistikunderlag. Under 2015 kommer dock Rosenlund försöka att få till en förbättring av uppföljningen.

12 12 SLSO Miljöbokslut 2014 Miljöledning SLSO arbetar utifrån ett integrerat ledningssystem för både kvalitet, miljö och arbetsmiljö. SLSO är miljöcertifierat sedan År 2013 blev SLSO:s integrerade ledningssystem certifierat. Under oktober och november 2014 genomfördes en certifieringsrevision enligt ISO 9001 och OHSAS samt en uppföljningsrevision enligt ISO Revisorn besökte 26 enheter samt ledningen vid centralt Verksamhetsstöd. Rapporten visar att målarbetet kan utvecklas ytterligare samt att det råder oklarheter kring verksamhetsidéns status ute i verksamheterna. Dock lyfts systematiken och metodiken för att hantera underlagen för de betydande miljöaspekterna som en förebild för arbetsmiljö och kvalitet. Vidare framgår att identifieringen av lagar och andra krav fungerar tillfredsställande samt att ett utmärkt engagemang finns hos alla besökta verksamheter. SLSO har även genomfört 40 interna revisioner och även dessa uppvisade överlag goda resultat. Miljöfrågorna finns med i budgetoch bokslutsprocessen. Ärenden som går till SLSO:s styrelse innehåller en miljökonsekvensbedömning där det är relevant. Processer som SLSO bedömer är särskilt viktiga ur miljöhänseende Exempel på ärenden som miljöbedöms inför beslut är nyinköp av utrustning, leasing/inköp av verksamhetsbil, flytt och ombyggnad av verksamhet samt upphandling. Upphandling Liksom SLL:s upphandlingsavdelning ställer SLSO:s upphandlingsavdelning miljökrav. SLSO har en riktlinje i ledningssystemet som redovisar vilka miljökrav som ska ställas samt när dessa ska ställas. I övrigt följer SLSO SLL:s guide till miljöanpassad upphandling. SLSO har genomfört ramavtalsupphandlingar under 2014 där såväl miljökrav har ställts som krav på efterlevnad av SLL:s uppförandekod. Här följer exempel på dessa upphandlingar: patientmåltider till geriatriska och psykiatriska klinikerna vid bland annat Danderyds sjukhus patientmåltider till psykiatriska kliniken vid bland annat Karolinska universitetssjukhuset Huddinge, samt rättspsykiatri Helix mätinstrument för spirometri, EKG och blodtryck 24 h hyrläkare inom psykiatri

13 SLSO Miljöbokslut Kommunikation Inom SLSO finns miljöfrågorna med som en stående punkt i både den centrala och de lokala samverkansgrupperna. Miljöfrågor diskuteras och behandlas även vid arbetsplatsträffar. Ledningssystemet finns tillgängligt på SLSO:s intranät. Information om miljöfrågorna sprids via SLSO:s ordinarie informationskanaler. De interna miljörevisorerna framhåller vid varje revision målen i Landstingets Miljöutmaning Figur 9 Antalet miljöutbildade medarbetare (exkl. utbildning läkemedel och miljö). Grundutbildning Spetsutbildning Revisor Utbildning lagar och andra krav Miljöombud/lokal miljösamordnare Totalt (exkl. läkemedel och miljö) Under året har medarbetare i SLSO gått någon form av miljöutbildning där de fått kunskap om Miljöutmaning 2016.

14 14 SLSO Miljöbokslut 2014 Exempel på verksamheternas miljöförbättrande åtgärder 2014

15 SLSO Miljöbokslut Personalen har jobbat främst med att minska energiförbrukningen, släcka ner onödig belysning, stänga av apparater som ej används och att bara ha energilampor. Upprätthålla vår källsortering och minskat vår förbrukning av kött, har en vegetarisk dag i veckan. Våra verksamhetsbilar bokas på Insidan, rutiner och arbetsinstruktioner finns i ledningssystemet och diskuteras på varje APT (upprepade gånger och vid behov). Jobb med bilpoolen pågår ständigt. Det gemensamma läkemedelsförrådet: Vi tog fram rutiner och arbetsinstruktioner för en säker hantering av läkemedel på det gemensamma läkemedelsförrådet. Vi använder oss också av en databas för att kontrollera rörelse (in, ut och kassering) av läkemedel. Vi får kvartalsrapport av de läkemedel som har kasserats och hur mycket pengar detta har kostat. På det här sättet kan vi jobba för att minska kassering av specifika läkemedel. De läkemedel som finns i listan som de mest miljöförstörande och som vi behöver använda på kliniken finns i det gemensamma förrådet så att vi begränsar utspridning av substansen (förut fanns dem på varje enhet och nu finns dem bara på ett ställe) så att vi beställer och kasserar mindre. Likaså med all antibiotika. Vid vårt årliga läkarforum presenteras hur mycket som beställs och används av de mest miljöförstörande läkemedel och läkarna analyserar möjlig substitution av dessa. Som förbättringsåtgärder för miljö har vi i år för första gången gjort en inventering (materielrond) för engångsartiklar där miljöombud tillsammans med förrådsbeställare både gjort inventering samt kommit överens om vad som enbart ska beställas. Vi strävar efter att minska läkemedels påverkan på miljön ur flera olika aspekter. Dels jobbar vi för att bibehålla eller öka kunskap hos alla förskrivare genom utbildning, dels öka antal FaR (fysisk aktivitet på recept) samt arbetar för att hålla en mycket hög följsamhet till kloka listan. Ett annat konkret exempel är att minska förbrukning av engångsartiklar där vi 2014 slutade använda oss av engångspincetter på mottagningen. Ytterligare andra exempel är att allt kaffe, mjölk och te vi köper in till vårdcentralen är ekologiskt eller kravmärkt. Alla enheter har under året jobbat med att identifiera och minska typer/mängder av engångsmaterial och i vissa fall ersatt med flergångsmaterial. Vi har nu en gemensamt framtagen lista att hålla oss till och som återfinns i vårt lokala ledningssystem. Ett par verksamheter har även börjat arbeta med att ta fram baslager för mindre miljöbelastande läkemedel. Två enheter som återfinns i Locumfastigheter har påbörjat matavfallsinsamling under hösten. Flera är på gång under våren 2015 Vårdenheten har jobbat med att minska mängden brännbart avfall (=öka mängden sorterat) och att utbilda patienterna om avfallssortering genom projektet Sortera Mera. Det gick till så att vi en dag i veckan under tre månader, i samband med veckostädningen av patientrummen, fanns till hands vid sopsorteringsvagnar och visade var alla olika typer av sopor skulle läggas och förklarade varför. Pris till den mesta och bästa sorterande patienten delades ut. Vi gjorde okulärbedömning och kunde konstatera att mängden sorterat papper och plast ökade avsevärt under projektperioden april juni. Under året som kommer ska vi ta hjälp av SLL:s avfallsexpert på TMR för att undersöka våra avfallssorteringsvanor och försöka komma fram till hur vi kan öka medvetenheten och bli mer resurseffektiva.

16 Stockholms läns sjukvårdsområde Box 17914, Stockholm Besöksadress: Folkungagatan 44 Fotografier: Shutterstock och Yanan Li sid 3

Hälsofrämjande miljöarbete. TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle

Hälsofrämjande miljöarbete. TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle 2014 Hälsofrämjande miljöarbete TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle Det finns en stark koppling mellan hälsa och miljö. I TioHundra AB jobbar vi med båda. Redan 2007 miljöcertifierades hela TioHundra

Läs mer

Miljöredovisning SLSO

Miljöredovisning SLSO STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 1 (8) RAPPORT Miljöredovisning 2015 - SLSO Stockholms läns sjukvårdsområdes miljöarbete har utgått ifrån Stockholms läns landstings miljöpolitiska program Miljöutmaning 2016.

Läs mer

Miljöprogram 2013-2016

Miljöprogram 2013-2016 Datum 2012-10-04 Version 12 Upprättare Susanna Andersson, miljöchef Miljöprogram 2013-2016 Miljöpolitiskt måldokument Miljöpolitiskt måldokument för Landstinget Gävleborg Förord Denna skrift utgör ett

Läs mer

Central handlingsplan till miljöprogram 2010-2013

Central handlingsplan till miljöprogram 2010-2013 Central handlingsplan till miljöprogram 2010-2013 Det är viktigt att miljöarbete bedrivs i alla verksamheter för att nå miljömålen i miljöprogrammet. För detta ändamål har en central handlingsplan till

Läs mer

Uppdaterat mars 2014. Karolinska Universitetssjukhusets. Miljö- och Hållbarhetsprogram 2012-2016

Uppdaterat mars 2014. Karolinska Universitetssjukhusets. Miljö- och Hållbarhetsprogram 2012-2016 Uppdaterat mars 2014 Karolinska Universitetssjukhusets Miljö- och Hållbarhetsprogram 2012-2016 Uppdaterat mars 2014 Miljöpolicy Karolinskas verksamhet ska bedrivas med minsta möjliga miljöpåverkan och

Läs mer

Utdrag ur AFFÄRSPLAN 2016 Doknr: LOC rev Sida 1 (6) Kvalitetsmål 2016

Utdrag ur AFFÄRSPLAN 2016 Doknr: LOC rev Sida 1 (6) Kvalitetsmål 2016 Sida 1 (6) Kvalitetsmål 2016 Kvalitetsaspekter som är det som har störst påverkan på upplevd kvalitet i det vi levererar till kund har identifierats i områden för mätning av nöjd-kund-index, projektmätning,

Läs mer

Miljöbokslut Övergripande miljömål i Miljöprogram är markerade med kursiv text.

Miljöbokslut Övergripande miljömål i Miljöprogram är markerade med kursiv text. Miljöbokslut 2015 2015 var slutår för Region Hallands Miljöprogram 2012-2015. Många positiva saker har hänt inom miljöområdet under programperioden såsom ISO-certifieringar, ställda miljökrav i de flesta

Läs mer

Riktlinjer för Habilitering & Hälsa. Miljöarbete 2014-2016

Riktlinjer för Habilitering & Hälsa. Miljöarbete 2014-2016 Riktlinjer för Habilitering & Hälsa Miljöarbete 2014-2016 Riktlinjer för miljöarbete Habilitering & Hälsa 2014-2016 Habilitering & Hälsa ska: följa den miljölagstiftning, föreskrifter och övriga krav som

Läs mer

Miljöprogram , Region Gävleborg

Miljöprogram , Region Gävleborg Information Diarienr: Ej tillämpligt 1(5) Dokument ID: 07-182749 Fastställandedatum: 2016-03-16 Upprättare: Marie Helene M Molander Giltigt t.o.m.: 2017-03-16 Fastställare: Susanna Andersson Miljöprogram

Läs mer

Gävleborg i Sverige. Landstinget Gävleborg och miljön. Susanna Nyberg

Gävleborg i Sverige. Landstinget Gävleborg och miljön. Susanna Nyberg Landstinget Gävleborg och miljön Susanna Nyberg Gävleborg i Sverige Nordanstig Ljusdal Hudiksvall 10 kommuner 275 780 länsmedborgare 18 192 km2, ca 4 % av Sveriges yta Två landskap - Gästrikland och Hälsingland

Läs mer

Strävan mot en hållbar utveckling - Miljöarbete på Universitetssjukhuset i Lund

Strävan mot en hållbar utveckling - Miljöarbete på Universitetssjukhuset i Lund Strävan mot en hållbar utveckling - Miljöarbete på Universitetssjukhuset i Lund Våra sju miljömål Universitetssjukhusets sju miljömål gäller under en tre års period. Varje division ska bryta ner dessa

Läs mer

Miljö- och klimatprogram för Landstinget Sörmland

Miljö- och klimatprogram för Landstinget Sörmland Miljö- och klimatprogram för Landstinget Sörmland 2014-2018 Innehållsförteckning Landstinget Sörmlands Miljöprogram 2014-2018 3 Landstinget Sörmlands miljöarbete 3 Landstinget Sörmlands Vision 4 Miljöcertifierat

Läs mer

Plan för. miljöarbetet. Rehabiliteringspolicy. med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

Plan för. miljöarbetet. Rehabiliteringspolicy. med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE Plan för Rehabiliteringspolicy miljöarbetet med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-09-13 1 2 OMSLAGSFOTO: PAUL SUNDELIN. INFORMATIONSAVDELNINGEN NOVEMBER 2010. Plan för miljöarbetet

Läs mer

Byråns interna miljöarbete

Byråns interna miljöarbete Byråns interna hållbarhetsarbete Byråns interna miljöarbete För Mannheimer Swartling innebär en hållbar affärsmodell dels att föregå med gott exempel när det gäller att bidra till en bättre miljö genom

Läs mer

På väg mot en hållbar framtid

På väg mot en hållbar framtid På väg mot en hållbar framtid Foto: Christiaan Dirksen % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Region Skåne blir fritt från fossila bränslen

Läs mer

Figur 1 Av den totala elförbrukningen utgörs nästan hälften av miljömärkt el, eftersom några av de stora kontoren använder miljömärkt el.

Figur 1 Av den totala elförbrukningen utgörs nästan hälften av miljömärkt el, eftersom några av de stora kontoren använder miljömärkt el. KLIMATBOKSLUT Det är dags att summera 2013 års klimatinventering. Tyréns årliga klimatinventering baseras på den internationella beräkningsstandarden The Greenhouse Gas Protocol. 1 Miljömässiga dimensionen

Läs mer

Karolinska Institutets miljö- och hållbarhetsarbete. istockphoto

Karolinska Institutets miljö- och hållbarhetsarbete. istockphoto Karolinska Institutets miljö- och hållbarhetsarbete Universiteten har en nyckelroll KI har tillsammans med andra universitet och lärosäten världen över en nyckelroll i arbetet att nå en hållbar utveckling.

Läs mer

Miljöprogram för Region Skåne En offensiv satsning på framtiden

Miljöprogram för Region Skåne En offensiv satsning på framtiden Miljöprogram för Region Skåne 2017 2020 - En offensiv satsning på framtiden Region Skånes verksamhet ska främja hållbarhet. Medvetenheten om vikten av att använda resurser mer effektivt ökar i samhället

Läs mer

Region Skånes Miljöbevis - checklista

Region Skånes Miljöbevis - checklista Region Skånes Miljöbevis - checklista Denna checklista består av kriterier som ni som mottagare av bidragsfinansiering från Region Skåne ska fylla i om ni får minst sex prisbasbelopp eller mer per tolvmånadersperiod.

Läs mer

Specifikation till kvantitativa mål Steg Område KLIMATEFFEKTIVT

Specifikation till kvantitativa mål Steg Område KLIMATEFFEKTIVT Specifikation till kvantitativa mål Steg 6 100423 Område KLIMATEFFEKTIVT Övergripande klimatmål Enhet Nuläge / underlag Kommentar 2020 ska landstingets totala utsläpp av växthusgaser* vara minst 75 % lägre

Läs mer

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Ur vår miljöpolicy: "Miljöfrågorna är en självklar och viktig del av evenemanget och för våra samarbetspartners". Vårt miljöarbete tar sin utgångspunkt i

Läs mer

Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013

Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013 2012-10-15 1 (4) Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013 Landstingets miljövision Landstinget ska medverka till en hållbar utveckling som innebär att östgöten, i nuvarande och kommande generationer,

Läs mer

Miljöhandlingsplan 2012

Miljöhandlingsplan 2012 Miljöhandlingsplan 2012 Institutionen för data- och systemvetenskap Fastställd av DSV:s styrelse 2012-02-14 2 Miljöhandlingsplan 2012 Bakgrund Rektor vid har den 5 mars 2009 beslutat att ska miljöcertifieras

Läs mer

(MOMS-gruppen) två gånger per Del av LO gemensamt år. miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 50 % av verksamheterna

(MOMS-gruppen) två gånger per Del av LO gemensamt år. miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 50 % av verksamheterna Dokumenttitel ------tre ------------.,...-----tt" Dokumentnummer Utgåva Fastställd i skolnämnden Utgiven ~F:--2-:,:,:.2~ --t-::1::-----i~2----:,oo~9~- +2~O-O-9--02-..-26-- 1 1(5) Upprättad av Sign Sign

Läs mer

Punkter ur SFV s miljöpolicy som påverkar Kastellet.

Punkter ur SFV s miljöpolicy som påverkar Kastellet. Beskrivning av miljöarbetet på Vaxholms Kastell Vaxholms Kastell, nedan kallat Kastellet är ett resultatområde inom Strömma Turism och Sjöfart AB, nedan kallat Strömma. Strömmas miljöpolicy är övergripande

Läs mer

Mål och åtgärder för miljöarbetet vid Malmö högskola 2009-2012

Mål och åtgärder för miljöarbetet vid Malmö högskola 2009-2012 Mah/förvaltning Sid 1(6) Mål och åtgärder för miljöarbetet vid Malmö högskola 2009-2012 Inledning Vid Malmö högskola bedrivs forskning, utbildning och samverkan inom miljöområdet. Genom denna s k indirekta

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket 2011-02-04 AKS 2011/1001 188 1 (8) Enheten för statistik Helene Swartz, 08-730 93 06 arbetsmiljoverket@av.se Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är

Läs mer

Miljöpolitiskt program för Stockholms läns landsting Miljöutmaning 2016 BESLUTAD AV LANDSTINGSFULLMÄKTIGE I DECEMBER 2011

Miljöpolitiskt program för Stockholms läns landsting Miljöutmaning 2016 BESLUTAD AV LANDSTINGSFULLMÄKTIGE I DECEMBER 2011 Miljöpolitiskt program för Stockholms läns landsting Miljöutmaning 2016 BESLUTAD AV LANDSTINGSFULLMÄKTIGE I DECEMBER 2011 1 Innehåll 4 MILJÖPROGRAMMETS MÅLGRUPP OCH STRUKTUR 6 VISION FÖR LANDSTINGETS MILJÖARBETE

Läs mer

Miljöpolitiskt program för Stockholms läns landsting Miljöutmaning 2016 BESLUTAD AV LANDSTINGSFULLMÄKTIGE I DECEMBER 2011

Miljöpolitiskt program för Stockholms läns landsting Miljöutmaning 2016 BESLUTAD AV LANDSTINGSFULLMÄKTIGE I DECEMBER 2011 Miljöpolitiskt program för Stockholms läns landsting Miljöutmaning 2016 BESLUTAD AV LANDSTINGSFULLMÄKTIGE I DECEMBER 2011 1 Innehåll 4 MILJÖPROGRAMMETS MÅLGRUPP OCH STRUKTUR 6 VISION FÖR LANDSTINGETS MILJÖARBETE

Läs mer

Innehållsförteckning. Strategi. Kommunens övergripande policy 4-6 Planering Konsumtion Transporter Energi Avfall Kemikalier Utbildning

Innehållsförteckning. Strategi. Kommunens övergripande policy 4-6 Planering Konsumtion Transporter Energi Avfall Kemikalier Utbildning version 22 jan 2004 2 Innehållsförteckning Sida Bakgrund 3 Strategi Kommunens övergripande policy 4-6 Planering Konsumtion Transporter Energi Avfall Kemikalier Utbildning Miljöledningssystem för kommunens

Läs mer

Hållbara perspektiv. Etappmål

Hållbara perspektiv. Etappmål Hållbara perspektiv I Borås Stad finns kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågor. Kunskap ger grund för hållbara val vid konsumtion av varor och tjänster. Strukturerat miljöarbete skapar delaktighet och

Läs mer

Materialrond LS Sida 1

Materialrond LS Sida 1 Materialrond Stockholms läns landstings miljöarbete utgår från det nuvarande miljöprogrammet, Miljöutmaning 2016. Det gäller perioden 2012 till 2016 och omfattar all landstingsfinansierad verksamhet. Visionen

Läs mer

Miljöpolitiskt program för Stockholms läns landsting Miljöutmaning 2016. Beslutad av Landstingsfullmäktige i december 2011

Miljöpolitiskt program för Stockholms läns landsting Miljöutmaning 2016. Beslutad av Landstingsfullmäktige i december 2011 Miljöpolitiskt program för Stockholms läns landsting Miljöutmaning 2016 Beslutad av Landstingsfullmäktige i december 2011 1 Innehåll 4 Miljöprogrammets målgrupp och struktur 6 Vision för landstingets miljöarbete

Läs mer

Tidningstjänst AB och miljön

Tidningstjänst AB och miljön Tidningstjänst AB och miljön Vårt långsiktiga mål Minska fossila bränslen mot transportsträcka med 15 % från 2009 till 2014. Miljöpolicy Tidningstjänst AB strävar efter att leverera Rätt tidning i rätt

Läs mer

Miljöpolicy. Ekologigruppen AB. Vi sätter miljön i fokus i varje uppdrag. Ständig förbättring. Miljöansvar

Miljöpolicy. Ekologigruppen AB. Vi sätter miljön i fokus i varje uppdrag. Ständig förbättring. Miljöansvar VERKSAMHETSSYSTEM Miljöpolicy och miljömål Generella dokument nr: 00-08 Fastställd av styrelsen 2013-02-13 Ekologigruppen AB Miljöpolicy Ekologigruppens verksamhet genomsyras av en strävan mot ett samhälle

Läs mer

Dokumenttyp Fastställd Giltig till och med Styrande - Krav

Dokumenttyp Fastställd Giltig till och med Styrande - Krav Riktlinjer Miljöarbete Gäller för Stockholms läns landsting Antaget av landstingsfullmäktige 2016-11-15 Dokumenttyp Fastställd Giltig till och med Styrande - Krav 2016-12-01 2017-12-01 Dokumentnummer Fastställd

Läs mer

Rätt läkemedel. Vi firar 10 år som miljöcertifierat sjukhus! Kloka listan Vi minskar den negativa miljöpåverkan av läkemedel där det är möjligt:

Rätt läkemedel. Vi firar 10 år som miljöcertifierat sjukhus! Kloka listan Vi minskar den negativa miljöpåverkan av läkemedel där det är möjligt: Rätt läkemedel Vi använder standardiserad lågfl ödesanestesi med ett slutet cirkelsystem: Metoden innebär att tillfört anestesimedel används maximalt, minsta möjliga spill Patienten får samma anestesi

Läs mer

Handlingsplan för att minska den negativa miljöpåverkan från Landstinget i Värmlands läkemedelsanvändning

Handlingsplan för att minska den negativa miljöpåverkan från Landstinget i Värmlands läkemedelsanvändning 1 (6) Miranda Fredriksson 2011-12-05 LK/111831 Tove Tevell Handlingsplan för att minska den negativa miljöpåverkan från Landstinget i Värmlands läkemedelsanvändning Inledning Denna handlingsplan har utarbetats

Läs mer

Miljörapport. - en förkortad version

Miljörapport. - en förkortad version Miljörapport - en förkortad version Verksamhet Universitetssjukhuset i Lund (USiL) ingår i Region Skåne och är regionsjukhus i södra sjukvårdsregionen med cirka 1,6 miljoner innevånare. År 2007 fanns på

Läs mer

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Strategi för energieffektivisering Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Interna miljöregler, 1996 kontorspapper ska vara Svanenmärkt glödlampor byts till

Läs mer

Klimateffektivt, resurseffektivt och hälsofrämjande. i Stockholms läns landsting

Klimateffektivt, resurseffektivt och hälsofrämjande. i Stockholms läns landsting 1 Klimateffektivt, resurseffektivt och hälsofrämjande miljöarbete i Stockholms läns landsting Miljöpolitiskt program för Stockholms läns landsting 2012 2016 2 1 Miljöprogrammets målgrupp och struktur...

Läs mer

Miljöarbetet. Region Östergötland. Revisionsrapport. www.pwc.se

Miljöarbetet. Region Östergötland. Revisionsrapport. www.pwc.se www.pwc.se Revisionsrapport Eva Ogensjö, Cert. kommunal revisor Anders Larsson Cert. kommunal revisor Eva Andlert Cert. kommunal revisor Miljöarbetet Region Östergötland 27 januari 2015 Miljöarbetet Innehållsförteckning

Läs mer

Centerpartiets miljöpolicy

Centerpartiets miljöpolicy Centerpartiets miljöpolicy - för en hållbar utveckling juni 2008 www.centerpartiet.se Centerpartiets miljöpolicy För en hållbar, ekologisk och tillväxtfrämjande utveckling Centerpartiet ska vara ett föredöme

Läs mer

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Fastställda av kommunfullmäktige 2002-12-18/ 111 Sid 1 Innehåll Sid Allmänt om dessa riktlinjer 3 Varför miljöledningssystem?. 3 Miljöledningsnivåer 3 Beskrivning

Läs mer

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. miljöpolicy

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. miljöpolicy Sahlgrenska Universitets sjukhuset miljöpolicy Genom Sahlgrenska Universitetssjukhusets (SU) miljöpolicy visar ledningen sitt engagemang, intentioner och avsikt med SU:s miljöarbete. Vi ska som en del

Läs mer

Förskolans miljöprogram. Miljöbaggen

Förskolans miljöprogram. Miljöbaggen Förskolans miljöprogram samt checklista för Miljöbaggen Antagen BUN 2012 06 20 Reviderad av ledningsgruppen för förskolans miljöarbete 2014 06 16 Förskolornas miljöprogram Förskolornas miljöprogram är

Läs mer

Miljöpolicy och miljömål 2009-2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna 2009-03-11

Miljöpolicy och miljömål 2009-2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna 2009-03-11 Miljöpolicy och miljömål -2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna -03-11 Stadsbyggnadsförvaltningen är miljöcertifierad Stadsbyggnadsförvaltningen är

Läs mer

Miljöarbete i Region Skåne. Anna Palminger, Miljöledningsenheten

Miljöarbete i Region Skåne. Anna Palminger, Miljöledningsenheten Miljöarbete i Region Skåne Anna Palminger, Miljöledningsenheten Region Skåne Miljöprogram 2010-2020 4 övergripande mål Årlig uppföljning Miljömål 1 Fossilbränslefri, klimatneutral och klimatanpassad verksamhet

Läs mer

CSR. Hållbarhet på WH Bolagen

CSR. Hållbarhet på WH Bolagen CSR Hållbarhet på WH Bolagen Miljöansvar Vi utbildar medarbetare i vårt miljöansvar. Detta gör vi för att kunna bedriva ett framgångsrikt miljöarbete. Vi skapar på så sätt medvetenhet, sprider kunskap

Läs mer

Miljöhandlingsplan 2014. Institutionen för data- och systemvetenskap

Miljöhandlingsplan 2014. Institutionen för data- och systemvetenskap Miljöhandlingsplan 2014 Institutionen för data- och systemvetenskap Fastställd av prefekten 2014 02 17 2 Miljöhandlingsplan 2014 Bakgrund Rektor vid har den 5 mars 2009 beslutat att ska miljöcertifieras

Läs mer

Nämnd för Trafik, infrastruktur och miljö 49-59

Nämnd för Trafik, infrastruktur och miljö 49-59 PROTOKOLL UTDRAG Nämnd för Trafik, infrastruktur och miljö 49-59 Tid: 2015-06-02 kl.13.00-16.10 Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 54 RJL 2015/ 1093 Revidering av program för hållbar utveckling

Läs mer

Miljö- och hållbarhetsplan för Landstinget Blekinge

Miljö- och hållbarhetsplan för Landstinget Blekinge 1 Miljö- och hållbarhetsplan för Landstinget Blekinge Policy, visioner, mål och åtgärdsförslag för miljö, ekonomi och socialt ansvarstagande. Gäller för åren 2014-2024 Landstingsstyrelsen 10 nov 2014 Annika

Läs mer

Miljöutredning Utredning av miljöpåverkan samt GAP-analys mot ISO Rapport av Mårten Ericson, VEGA SYSTEMS AB

Miljöutredning Utredning av miljöpåverkan samt GAP-analys mot ISO Rapport av Mårten Ericson, VEGA SYSTEMS AB Miljöutredning 2017 Utredning av miljöpåverkan samt GAP-analys mot ISO 14001 Rapport av Mårten Ericson, VEGA SYSTEMS AB Innehåll 1 Inledning och syfte... 3 2 Omfattning... 3 3 Miljöutredning ISO 14001...

Läs mer

Miljöredovisning 2012 (inkl. internrevision 2011 )

Miljöredovisning 2012 (inkl. internrevision 2011 ) Miljöredovisning 2012 (inkl. internrevision 2011 ) Inledning Miljöredovisningen för 2012 sammanfattar det gångna året och redovisar uppfyllnad av mål. Miljöredovisningen fungerar både som ett internt och

Läs mer

Miljöledning i staten 2016

Miljöledning i staten 2016 Miljöledning i staten 2016 Miljöledning i staten 2016 En sammanfattning av rapport 6761, april 2017 3 Sammanfattning För verksamhetsåret 2016 har samtliga 185 myndigheter som omfattas av förordning (2009:907)

Läs mer

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Kvalitet & Arbetsmiljö Så här arbetar vi med kvalitet & arbetsmiljö Vi på Swea Energi och Qstar Oil har en grundfilosofi när det gäller att arbeta med

Läs mer

LANDSTINGET OCH MILJÖARBETET. Åsa Paletun - Miljöstrateg

LANDSTINGET OCH MILJÖARBETET. Åsa Paletun - Miljöstrateg LANDSTINGET OCH MILJÖARBETET Åsa Paletun - Miljöstrateg ÄR VÅR MILJÖ VÄRD ATT VARA RÄDD OM? Bilder från WWF och eget foto HUSHÅLLNING MED NATURRESURSER Tecknare: Max Gustafsson Vi har den planet vi har

Läs mer

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej 1(6) Riktlinjer för statliga myndigheters redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning

Läs mer

Miljöpolicy. Miljöpolicy

Miljöpolicy. Miljöpolicy Miljöpolicy Innehållsförteckning Falköpings kommun som förebild 3 Internt miljöarbete 3 Fokusområden 4 Transporter 4 Lokaler 4 Mat 5 Dokumenttyp Policy Antagen av Kommunfullmäktige 2011-01-31 Dokumentansvarig

Läs mer

Miljöprogram 2012-2015. Policy och program

Miljöprogram 2012-2015. Policy och program Policy och program Foto: Patrik Leonardsson Miljöprogram 2012-2015 Region Halland är ett föredöme på miljöområdet och arbetar för en hållbar utveckling, ekologiskt, socialt och ekonomiskt. Detta avspeglas

Läs mer

Hållbarhetsprogram 2011

Hållbarhetsprogram 2011 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 HÅLLBARHETSPOLICY 3 VAROR 4 MÅL 4 KRETSLOPP 4 MÅL 4 TRANSPORTER 4 MÅL 4 ENERGI- OCH LOKALANVÄNDNING 5 MÅL 5 LEVERANTÖR 5 MÅL 5 MEDARBETARE 5 MÅL 5 KUNDEN I HÅLLBARHETSARBETET

Läs mer

MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB

MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB Sida 1 av 6 MILJÖLEDNINGSSYSTEM MORA DATORER AB INNEHÅLL MILJÖPOLICY 3 RIKTLINJER FÖR MILJÖARBETET 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Organisation och ledarskap 3 Miljöledningssystem

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket 2012-02-16 Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte

Läs mer

MÅL FÖR KEMIKALIEANVÄNDNING Övergripande mål: Minska användningen av hälso- och miljöfarliga kemikalier

MÅL FÖR KEMIKALIEANVÄNDNING Övergripande mål: Minska användningen av hälso- och miljöfarliga kemikalier Miljömål och handlingsplan för Önnestads folkhögskola Önnestads folkhögskolas miljömål syftar till att med människan i centrum bidra till en hållbar utveckling genom effektiv hushållning med resurser och

Läs mer

KONKURRENSVERKET REDOVISNING AV MILJÖLEDNINGSARBETET

KONKURRENSVERKET REDOVISNING AV MILJÖLEDNINGSARBETET 2013 KONKURRENSVERKET REDOVISNING AV MILJÖLEDNINGSARBETET 2013 Dnr 17/2014 Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Konkurrensverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter

Läs mer

ISV:s miljöhandlingsplan 2013-2015

ISV:s miljöhandlingsplan 2013-2015 ISV:s miljöhandlingsplan 2013-2015 ISV:s miljöhandlingsplan bygger på de fyra miljömålsområden som LiU:s miljöarbete utgår från. Dessa fyra miljömålsområden utgår från universitetets miljöutredning men

Läs mer

MILJÖLEDNING VID GÖTEBORGS UNIVERSITET MARIANNE DALBRO, HÅLLBARHETSCONTROLLER

MILJÖLEDNING VID GÖTEBORGS UNIVERSITET MARIANNE DALBRO, HÅLLBARHETSCONTROLLER MILJÖLEDNING VID GÖTEBORGS UNIVERSITET MARIANNE DALBRO, HÅLLBARHETSCONTROLLER Fokus miljö - Metoden Miljöledningssystem Ramverk Systematik Riktiga prioriteringar Kontinuitet Ständiga förbättringar Ledningsstöd

Läs mer

Västra Götalandsregionen. Hållbar utveckling i tre perspektiv 50 000 anställda Budget ca 40 Mkr varav inköp ca 12 Mdr ca 13 000 leverantörer

Västra Götalandsregionen. Hållbar utveckling i tre perspektiv 50 000 anställda Budget ca 40 Mkr varav inköp ca 12 Mdr ca 13 000 leverantörer Vision Det goda livet Människa Miljö Ekonomi Västra Götalandsregionen Hållbar utveckling i tre perspektiv 50 000 anställda Budget ca 40 Mkr varav inköp ca 12 Mdr ca 13 000 leverantörer Två stora ansvarsområden

Läs mer

Miljöprogram 2014-2016 Capio S:t Görans Sjukhus

Miljöprogram 2014-2016 Capio S:t Görans Sjukhus Ingår i Miljöledningssystem 14001 Titel: Miljöprogram - Capio St Görans Sjukhus.doc Dokumentkategori: Plan Dokumenttyp: Styrande Enhet: Capio St Görans Sjukhus Dokumentägare: Britta Wallgren, VD Capio

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte miljöcertifierad.

Läs mer

Miljöpolitiskt program för Västerbottens läns landsting Detaljerade mål och handlingsplan med aktiviteter

Miljöpolitiskt program för Västerbottens läns landsting Detaljerade mål och handlingsplan med aktiviteter Miljöpolitiskt program för Västerbottens läns landsting 2007-2020. Detaljerade mål och handlingsplan med aktiviteter 2011-2015. Miljöredovisning för år 2015 Slutredovisning för programperioden Sammanfattning

Läs mer

REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015

REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015 REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015 Naturvårdsverket 2016-09-26 Kristina von Oelreich Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2016-09-28 1 Bidra till de nationella miljömålen och FN:s

Läs mer

Välkommen! En presentation om Västra Götalandsregionen, Regionservice och Inköp

Välkommen! En presentation om Västra Götalandsregionen, Regionservice och Inköp Välkommen! En presentation om Västra Götalandsregionen, Regionservice och Inköp Det goda livet Presentation om Inköp Innehåll Västra Götalandsregionen Regionservice.... Inköp... Marknadsanalys... Miljökrav

Läs mer

Miljömål 2011. Stockholms Stadsmissions medarbetare, deltagare, kunder och leverantörer ska känna till och beakta organisationens miljöarbete.

Miljömål 2011. Stockholms Stadsmissions medarbetare, deltagare, kunder och leverantörer ska känna till och beakta organisationens miljöarbete. Miljömål 2011 Kompetens, utbildning och kommunikation Stockholms Stadsmissions medarbetare, deltagare, kunder och leverantörer ska känna till och beakta organisationens miljöarbete. Organisationens miljöledningssystem

Läs mer

Miljöpolitiskt program för Stockholms läns landsting

Miljöpolitiskt program för Stockholms läns landsting LANDSTINGSSTYRELSEN Miljöpartiet de gröna FÖRSLAG TILL BESLUT FÖRSLAG TILL BESLUT 2011-11-21 LS 1010-0851 Ärende 25 Miljöpolitiskt program för Stockholms läns landsting 2012-2016 Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Miljöpolitiskt program 2012-2016

Miljöpolitiskt program 2012-2016 LK/111831 Miljöpolitiskt program 2012-2016 Vi fortsätter Landstinget i Värmland har under flera decennier prioriterat miljöarbetet. Målsättningen i det senaste miljöpolitiska programmet, halvering av klimatavtrycket,

Läs mer

Miljöpolitiskt program för Västerbottens läns landsting 2007-2020. Detaljerade mål och handlingsplan med aktiviteter 2011-2014.

Miljöpolitiskt program för Västerbottens läns landsting 2007-2020. Detaljerade mål och handlingsplan med aktiviteter 2011-2014. Miljöpolitiskt program för Västerbottens läns landsting 27-22. Detaljerade mål och handlingsplan med aktiviteter 211-214. Miljöredovisning för år 211 Sammanfattning Detaljmål 211 214 211 Resultat 211 1.

Läs mer

Miljöredovisning 2007-2011

Miljöredovisning 2007-2011 Miljöredovisning - Karolinska Universitetssjukhuset Miljöarbete och miljömål Tänk på miljön innan du väljer att skriva ut detta dokument. Innehåll Karolinska har arbetat med kontinuerliga förbättringar

Läs mer

Miljöredovisning 2015

Miljöredovisning 2015 Miljöredovisning 2015 1 REDOVISNING AV ARBETET MED LEDNINGSSYSTEMET UNDER VERKSAMHETSÅRET 2014 Fastighets ABs (härefter kallad ) miljöarbete uppfyller de krav som ställs i den internationella miljöledningsstandarden

Läs mer

Miljö- och hållbarhetsplan för Landstinget Blekinge

Miljö- och hållbarhetsplan för Landstinget Blekinge fff Miljö- och hållbarhetsplan för Landstinget Blekinge Policy, visioner, mål och åtgärdsförslag för miljö, ekonomi samt socialt ansvarstagande. Gäller för åren 2014-2024 Innehåll Landstingets aktiva arbete

Läs mer

Jämtlands läns landsting. Erfarenheter från miljöledninssystem och certifieringen, registreringen. Jonas Pettersson Miljökoordinator

Jämtlands läns landsting. Erfarenheter från miljöledninssystem och certifieringen, registreringen. Jonas Pettersson Miljökoordinator Jämtlands läns landsting Erfarenheter från miljöledninssystem och certifieringen, registreringen Jonas Pettersson Miljökoordinator Certifiering Första landstinget i Europa att certifieras enligt ISO 14

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering

Läs mer

ETT HÅLLBART VÄRMDÖ TIO DELMÅL INOM MILJÖOMRÅDET

ETT HÅLLBART VÄRMDÖ TIO DELMÅL INOM MILJÖOMRÅDET ETT HÅLLBART VÄRMDÖ TIO DELMÅL INOM MILJÖOMRÅDET värmdö kommun har sex övergripande mål samt delmål för olika verksamhetsområden. Ett av de övergripande målen är Ett hållbart Värmdö. Målet utgår från internationella

Läs mer

KONKURRENSVERKET Adress Telefon Fax

KONKURRENSVERKET Adress Telefon Fax KONKURRENSVERKET Redovisning av miljöledningsarbetet 2015 Redovisning av miljöledningsarbetet 2015 Konkurrensverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för resor Riktlinjer för resor 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Goda exempel på miljöledning

Goda exempel på miljöledning Goda exempel på miljöledning Nedan har vi tagit fram några goda exempel på miljöpolicy, miljömål och miljöuppfyllelse från redovisningen Miljöledning i staten. Exemplen är hämtade från Försvarets materielverk,

Läs mer

Miljökrav vid upphandling av transporttjänster

Miljökrav vid upphandling av transporttjänster Miljökrav vid upphandling av transporttjänster Innehållsförteckning Kort presentation av Västra Götalandsregionen Miljöarbetet i Västra Götalandsregionen Inköpsprocessen Miljökrav tunga transporter Rätt

Läs mer

Konkurrensverket Redovisning av miljöledningsarbetet 2012

Konkurrensverket Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Konkurrensverket Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 KONKURRENSVERKET BESLUT 2013-02-21 Dnr 70/2013 t Swedish Competition Authority Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av miljöledningsarbetet

Läs mer

Miljöstrategi. En färdplan för ett långsiktigt företagande med miljömål på kort och lång sikt.

Miljöstrategi. En färdplan för ett långsiktigt företagande med miljömål på kort och lång sikt. Miljöstrategi En färdplan för ett långsiktigt företagande med miljömål på kort och lång sikt. Fastigheter påverkar miljön under hela sin livscykel, från projektering, byggande och förvaltning till ombyggnad

Läs mer

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? X Ja Nej

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? X Ja Nej Riktlinjer för statliga myndigheters redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS X Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning

Läs mer

Miljöhandlingsplan för Institutionen för medicin och hälsa (IMH) för

Miljöhandlingsplan för Institutionen för medicin och hälsa (IMH) för 16-02-16 DNR IMH-2015-00246 HANDLINGSPLAN 1(9) Miljöhandlingsplan för Institutionen för medicin och hälsa (IMH) för 2016-2018 Rektor vid LiU har beslutat om miljömål för LiU som gäller under perioden 2016-2018

Läs mer

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEK vill att man vid användande av VÄRMEK-avtal ska känna sig säker på att man engagerar leverantörer som tar ansvar för sina produkter miljömässigt,

Läs mer

Heini-Marja Suvilehto

Heini-Marja Suvilehto MILJÖANPASSAD UPPHANDLING AV TRANSPORTER Heini-Marja Suvilehto BEHOVS- ANALYS UPPHANDLING VILKA KRAV KAN MAN STÄLLA HÅLLBAR UPPHANDLING AV FORDON OCH TRANSPORTER UPPFÖLJNING BEHOVSANALYS FORDON Kan ni

Läs mer

Till Växjö, Europas grönaste stad

Till Växjö, Europas grönaste stad Välkommen! Welcome! Willkommen! Bienvenu! Bienvenida!Tervetuloa! Till Växjö, Europas grönaste stad 欢 迎 ترحيب 歡 迎 歓 迎 환영 Publicitet - som Europas grönaste stad Många besöker Växjö För att se förnybar energi,

Läs mer

YTTRANDE. Datum 2015-11-27 Dnr 1503169. Remiss. Uppdatering av Region Skånes miljöprogram

YTTRANDE. Datum 2015-11-27 Dnr 1503169. Remiss. Uppdatering av Region Skånes miljöprogram Kulturnämnden Margareta Olsson Verksamhetscontroller/miljösamordnare margareta.g.olsson@skane.se YTTRANDE Datum 2015-11-27 Dnr 1503169 1 (5) Regionstyrelsens arbetsutskott Remiss. Uppdatering av s miljöprogram

Läs mer

VD Kenneth Stahre och vice VD Roger Lifvergren bär det yttersta ansvaret för att miljölagen efterlevs och Jonnah Stahre för miljöledningsarbetet.

VD Kenneth Stahre och vice VD Roger Lifvergren bär det yttersta ansvaret för att miljölagen efterlevs och Jonnah Stahre för miljöledningsarbetet. Miljöberättelse 216 Organisation och verksamhet Stahrebolaget är ett av Mellansveriges största företag inom sanering, skadeservice och underhållsservice. Våra beställare är försäkringsbolag, kommuner,

Läs mer

Redovisning av Fastighets AB Umluspens miljöarbete under 2008

Redovisning av Fastighets AB Umluspens miljöarbete under 2008 Redovisning av Fastighets AB Umluspens miljöarbete under 2008 Redovisningen av miljöarbetet och sammanställning av den miljöpåverkan som Umluspens verksamhet förorsakar. Redovisningen följer de punkter

Läs mer

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Målet är att tydliggöra dekaner, prefekter och chefers ansvar i miljöarbetet/miljöledningssystemet. 13.00 13.45 Eddi Omrcen, miljöchef vid GU Hur är

Läs mer

Viveca Reimers. Hå lbar upphandling och inköp

Viveca Reimers. Hå lbar upphandling och inköp Västra Götalandsregionen Viveca Reimers Hå lbar upphandling och inköp 8 septcsr Västsverige Två stora ansvarsområden 90% 90% Hälso- och och Sjukvård 17 17 sjukhus 140 140 vårdcentraler 170 170 folktandvårdskliniker

Läs mer