STRATEGI OCH BUDGET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STRATEGI OCH BUDGET 2014 2015"

Transkript

1 STRATEGI OCH BUDGET Fastställd av Stadsbyggnadsnämnden Stadsbyggnadsnämnden

2 1. Inledning Förord Målkedjan 3 2. Ansvarsområde och organisation Nämndens ansvarsområde Förvaltningens organisation 5 3. Förutsättningar för verksamheten Omvärldsanalys Invärldsanalys Volymförändringar Kvalitets- och verksamhetsförändringar Effektiviseringar Övriga budgetpåverkande poster - riskanalys Nämndens ekonomi och verksamhet föregående år Förslag till strategier för att nå KF:s mål Ekologisk hållbarhet Social hållbarhet Ekonomisk hållbarhet Fokusområden Övriga mål och lagstiftning som styr verksamheten Budget Förvaltningens budgetförslag Driftbudget Investeringsbudget 29

3 Bilaga 1: Förslag till driftbudget per verksamhet 31 Bilaga 2: Förslag till investeringsbudget per verksamhet och projekt 39 Bilaga 3: Förslag till investeringsbudget på fastighetsmark 47 2

4 1. Inledning 1.1 Förord Haningeborna är våra uppdragsgivare. Strävan för stadsbyggnadsnämnden och dess förvaltning är att med stort yrkeskunnande och gott bemötande leverera stadsbyggnadstjänster både som myndighet och i produktion. Kommunens kvalitetskriterier bemötande, inflytande, tillgänglighet och trygghet är centrala för hur stadsbyggnadsverksamheten uppfattas. Ambitionen är att stadsbyggnadsförvaltningen ska vara en förebild för andra förvaltningar i strävan mot kommunens vision att bedriva den bästa kommunala verksamheten i landet. Vidare som ett led i visionen om den bästa kommunala arbetsplatsen är nämndens och förvaltningens ambition att nå dit inom tre till fyra år. Bland annat kommer förvaltningen att fortsätta att levandegöra stadsbyggnads gemensamma förhållningssätt, vilket också ansluter till det kommunövergripande arbetet med framtagande av nya riktlinjer för chefer, medarbetarskap med mera. Vi kommer att fortsätta med våra fokusområden för att utveckla verksamheten enligt kommunens övergripande visioner. Det arbete som lagts på tjänsteutveckling under 2012 och 2013 fortsätter även under 2014 med att kundorientera verksamheten med fokus på bemötande och effektivisering av verksamheten. Effektiviseringen sker genom ett mer projektorienterat arbetssätt med processbeskrivningar, tidrapportering för all personal och relevanta nyckeltal. Nya e-tjänster införs med mera. Det påbörjade arbetet under 2013 inom fokusområdet det offentliga rummet - med aktiviteter som arkitekturprogram, utvecklingen av Poseidons torg, översiktsplanering för kommunens centrala delar samt arkitekttävlingen Europan - är delar i processen för utvecklingen av den regionala stadskärnan. Från 2014 och framåt följer fokus på kvalitet, miljö och ledarskap. Inom kvalitet har arbetsmiljöplaner för jobb ute på fältet prioriterats. Detta är ett första steg i att kvalitetssäkra anläggningsjobb i egen regi till samma krav som ställs på externa entreprenörer. Vidare arbetar förvaltningen med att implementera nämndens nya dokumenthanteringsplan och kvalitetssäkra nämndprocesserna. Allt detta med sikte på att ha ett helt kvalitetssäkringssystem eller motsvarande infört i förvaltningen inom två till tre år. De ekonomiska förutsättningarna 2014 är relativt något bättre än för Stadsbyggnadsnämnden får en budget år 2014 på tkr, vilket motsvarar en ramökning på tkr. Ramuppräkningen innebär en kompensation för pris och löneökningar på 1 % samt ett effektiviseringskrav på 1,3 % för att täcka uppskattade pris- och löneökningar på 2,3 %. Vidare täcker ramuppräkningen kostnader för tillkommande egna ytorna samt de tillkommande ytorna på fastighetsmark som ökar för år Extra medel erhålls för kapitalkostnadstäckning för de trafiksäkerhetsprojekt som teknikavdelningen utför och det arbete med översiktsplanering som planavdelningen bedriver under

5 Åtgärder prioriteras i den fysiska offentliga miljön för att förbättra trivseln och upplevelsen av trygghet; belysning har där en särskilt viktig roll. Ett generellt mål är ett Haninge fritt från klotter, skadegörelse och vandalism. Blandad bebyggelse av bostäder, verksamheter och offentliga byggnader skapar trygghet och attraktiva miljöer. Vidare prioriteras arbete inom översiktsplanering samt detaljplaneläggning för att nå målen om ökad befolkning och företagande. I detta ges arbetet med utveckling av regional stadskärna och politisk vision för Jordbro samt centrala Västerhaninge förtur. Inom planavdelningen planeras ytterligare expansion med fyra medarbetare. I all ny bebyggelse ska det arkitektoniska ges utrymme. Stadsbyggnadsnämnden verkar för attraktiva parkmiljöer och biologisk mångfald och genom VAverksamheten bidra till måluppfyllelse om renare sjöar och vattendrag. Större investeringar under 2014 är Årsta havsbad, ledningsrenoveringar samt pumpstationer mm. Vidare hanteras frågan om framtiden för Fors reningsverk inom ramen för den nya VA-planen. Inom teknikavdelningen prioriteras gatuunderhållet och trafiksäkerhetsåtgärder för främst oskyddade trafikanter. Därtill omprioriterar nämnden anslag från planavdelningen till teknikavdelningen och gatuunderhållet. Arbetet enligt cykelplanen fortsätter och för 2014 planeras cirka två kilometer nya gång- och cykelvägar. 1.2 Målkedjan För kommunens arbete med mål och budget gäller följande styrmodell: Individuella mål VISION Mål och indikatorer Nämndsstrategi Förvaltningens Aktiviteter åtaganden Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige Styrelse/Nämnd Förvaltning Avdelning/Enhet Individuella mål Uppföljning Uppföljning För finns en vision samt mål och indikatorer beslutade av kommunfullmäktige. Processen har nu kommit till nämnderna, där strategier för förvaltningarnas arbete med mål och budget ska tas fram. Budgetförslaget läggs utifrån fastställda mål och budgetramar. 4

6 Stadsbyggnadsförvaltningens förslag till nämndstrategier samt budget för presenteras i detta dokument. Tanken är att nämndledamöterna under sommaren ska få tillfälle att sätta sig in i förslaget, som underlag för den fortsatta nämndbehandlingen vid sammanträden den 25 september och 30 oktober. Även från förvaltningens sida kan revideringar göras i förslaget inför nämndbehandlingen. Det kan tillexempel gälla va-budgeten, beroende på att mer aktuellt sifferunderlag blir tillgängligt. I nästa steg i målkedjan utformar förvaltningen sina åtaganden i Verksamhetsplan för 2014, och arbetet går vidare med planering av aktiviteter på avdelnings- och enhetsnivå samt på den individuella nivån, i samband med målsamtal. 2. Ansvarsområde och organisation 2.1. Nämndens ansvarsområde Stadsbyggnadsnämnden ansvarar för myndighetsutövning inom områdena detaljplaneläggning, bygglov samt mätning och kartframställning. Nämnden är också kommunens myndighet i trafikfrågor och huvudman för kommunens gator, parker samt vatten och avlopp. Nämnden samverkar med miljönämnden i planfrågor. Stadsbyggnadsnämnden har även det samlade ansvaret för arkitekturen i kommunen. Stadsbyggnadsnämnden svarar även för markskötseln för alla fastigheter på mark ägd av Tornberget, där kommunen är hyresgäst. I åtagandet ingår att ansvara för drift och underhåll på fastighetsmark. Det ingår även att äska reinvesteringsmedel för att åtgärda större brister på markytorna Förvaltningens organisation Stadsbyggnadsförvaltningen består av förvaltningsledning med administration och stab samt sex avdelningar: Park och natur, Vatten och avlopp, Teknik, Plan, Bygglov samt Kart- och mät. Förvaltningschef Mats Norrbom Administration Stadsarkitekt Park och natur Petra Lindvall Vatten och avlopp Johanna Blomberg Teknik Lars Höglund Plan Sara Eriksdotter Bygglov Malchaz Mikadze Kart och mät Mathias Rantanen 5

7 Förvaltningsledning och stabsfunktioner Förvaltningsledningen har det övergripande ansvaret för förvaltningens ledning och styrning. Inom administration finns funktioner för verksamhetsutveckling och information samt arkivansvar, registratur och nämndesekretariat. Stadsarkitekten ansvarar för de övergripande arkitektoniska frågorna i kommunen. Totalt består förvaltningsledning med stabsfunktioner av 5 personer. Förvaltningens ledningsgrupp består av förvaltningschef, avdelningschefer och verksamhetscontroller, samt representanter från kommunstyrelseförvaltningens avdelningar ekonomi, personal och kommunikation och marknadsföring. Park och natur Park och natur ansvarar för skötsel av kommunens detaljplanelagda parkmark, det vill säga parker, lekplatser och bostadsnära naturmark. Avdelningen sköter också utemiljön vid kommunens fastigheter, till exempel vid skolor, förskolor och äldreboenden. Totalt arbetar ca 55 personer inom avdelningen, varav ca 35 personer i arbetsmarknadsåtgärder. Vatten och avlopp Avdelningen är kommunens huvudman för vatten- och avloppstjänster inom fastställt VAverksamhetsområde och ansvarar för drift och tillsyn av 75 mil ledningsnät med tillhörande pumpstationer, tryckstegringsstationer och vattentorn samt tre avloppsreningsverk och tre vattenverk. På VA-avdelningen arbetar 37 personer fördelade i huvudsak på tre enheter: Service och miljö, Vattenverk och reningsverk och Rörnät. I en liten stab finns funktioner som VAstrateg och projektledare/byggledare. Teknik Inom avdelningen återfinns i huvudsak fyra olika verksamheter: Väghållning, trafik, anläggning samt fordon och verkstad. Avdelningen ansvarar för drift och underhåll av gator, vägar, industrispår, hamnar samt parkeringsövervakning och torghandel. Avdelningen har även en myndighetsfunktion i trafikärenden och hamnärenden. Anläggningssidan utför markarbeten åt VA-avdelningen och KSF:s mark- och exploateringsenhet, exempelvis Ribby ängar och ledningsarbeten vid Albyberg. Fordon och verkstad ansvarar för inköp av kommunens alla tunga fordon samt utför service och reparationer på kommunens samtliga fordon. Totalt består avdelningen av 32 personer. Plan Planavdelningen har uppdraget att upprätta detaljplaner. På avdelningen finns 17 tillsvidareanställda, varav 14 planarkitekter, två plansamordnare samt en planchef. Avdelningen har även en timanställd planarkitekt. Bygglov Bygglovsavdelningen består av 14 medarbetare uppdelade i två team samt plan- och byggcenter. Här handläggs ärenden enligt plan- och bygglagen, miljöbalken samt fastighetsbildningslagen. Allmänna frågor inom verksamhetens ansvarsområde besvaras av bygglovsvägledare på det nyinrättade plan- och byggcentret, där också handläggare från Bygglov, Plan och Kart och mät kommer att bistå med sin kompetens. 6

8 Kart och mät De huvudsakliga arbetsuppgifterna är att utföra mätning, framställa kartor och vara ansvarig för kommunens geodata samt adressfrågor. Kart- och mätavdelningen består av 14 medarbetare. En stor andel av avdelningens uppdrag bedrivs i samverkan med Lantmäteriet och andra myndigheter. 3. Förutsättningar för verksamheten 3.1 Omvärldsanalys Stadsbyggnadsförvaltningens verksamheter påverkas starkt av olika yttre omvärldsfaktorer som arbetsmarknad, byggkonjunktur och lagstiftning samt väderleksförhållanden. Skulle några av dessa faktorer samtidigt falla ut negativt är budgeten inte anpassad för att klara detta, vilket kan leda till att målen och kvalitetskraven inte kan infrias. Arbetsmarknad Inom förvaltningen finns svårrekryterade grupper, till exempel handläggare inom plan och bygg, ingenjörer och tekniska specialister. I regionen råder stor efterfrågan på dessa grupper vilket påverkar och kommer att påverka förvaltningen vid nyrekryteringar. I rådande konjunktur ser vi att rekryteringskostnaderna kommer att bli högre på grund av konkurrens om de svårrekryterade grupperna med andra kommuner och näringslivet. Byggkonjunktur och lagstiftning Byggkonjunkturen i Stockholmsregionen bedöms hålla i sig och vara stark även under 2014, vilket medför stor efterfrågan på detaljplaner, bygglov och kartproduktion. Miljölagstiftningen och miljömålen ställer allt större krav på verksamheten, inte minst på VA och dess recipientpåverkan. Information, kommunikation och samarbete Behovet av information och kommunikation i stadsutvecklingsprocessen ökar. Detta ställer allt högre krav på bra dialogprocesser, illustrationer om tänkta utbyggnadsplaner med mera. Vi ser en ökad konkurrens mellan kommuner inom regionen vilket påverkar stadsutvecklingen - samtidigt som vi alltmer jobbar ihop i större formationer inom olika teknikområden, för att nå skalfördelar, utbyta erfarenheter och resurser. Väderlek Vinterväghållning och vatten- och avloppsverksamhet är mycket väderberoende. Ett ogynnsamt väder kan driva upp kostnaderna över budgeterade nivåer, vilket kan leda till oönskade men nödvändiga omprioriteringar. För vatten- och avloppsverksamheten medför vädret svårigheter i att förutspå vattenförbrukningen och därmed intäkterna. Köpta tjänster och varor Nytt elavtal har tecknats på två år vilket bör reducera förbrukningskostnaden för gatubelysningen med ca 20 %. Kostnaden för köp av dricksvatten och avloppsrening från Stockholm Vatten 7

9 förväntas öka med 5-6 procent på grund av pris- och volymökningar. Investeringar i Stockholm Vattens huvudledningsnät gör att kostnaden ökar för Nynäsledningen under kommande år. Dyrare ramavtal för maskintjänster medför högre kostnader för rörnätsunderhållet. 3.2 Invärldsanalys Budgetramen Förvaltningen har fått en ramuppräkning från föregående år på 4354 tkr för volymförändringar med anledning av ökad befolkning. Ramuppräkningen finansierar därmed kostnaden för tillkommande ytor som markskötsel vid nya fastigheter, lekplatser, allmänna platser samt gångoch cykelvägar med mera. Ramuppräkningen ska även täcka löneökningar upp till 1 %. Eftersom den beräknade kostnadsökningen för pris- och löneökning enligt SKL blir 2,3 %, innebär det ett effektiviseringsåtagande på 1,3 %. Förvaltningen arbetar löpande med trafiksäkerhet via investeringsbudgeten, och detta har tidigare finansierats med central täckning av de kapitalkostnader som uppkommer från och med året efter. För 2013 är projekt upptagna till ett värde av 9,9 mkr samt överföring från 2012 på 7,2 mkr, totalt 17,1 mkr. Två projekt delfinansieras via statsbidrag. För att kunna genomföra föreslagna investeringar krävs framledes full kapitalkostnadstäckning. Detta ställer krav på effektiviseringar i verksamheten, samt att investeringsprojekten prioriteras. Ett exempel på en sådan omprioritering är Statoilrondellen som samordnas med planerad bostadsexploatering. Stadsbyggnadsförvaltningen fick fem uppdrag med ursprung i Dalarödialogen, som genomfördes Samtliga uppdrag har genomförts i större eller mindre omfattning. En avrapportering om hur projekten framskrider har gjorts varje år, och nu senast Gästhamnen behandlas i samband med planuppdraget för Strand hotell. Torget och entrén på kanalens norra sida utförs 2013 inom ramen för 2 mkr som avsatts i investeringsbudgeten. Generellt sett gäller att åtgärder som ej kompenserats för i ram endast kan utföras och finansieras vid ett eventuellt överskott från året innan. När det gäller torget och entrén krävs ett klargörande hur finansieringen ska ske, t ex förvaltningens täckning av kapitalkostnader. För 2014 utgår äskad investeringsbudget på 2 mkr på grund av att kapitalkostnadstäckning ej erhållits för motsvarande investering år 2013 och framåt. Andra invärldsfaktorer som är viktiga för förvaltningen är - förbättrat varumärkesbyggande underlättar bland annat rekrytering - verksamhetsutveckling för att korta ledtider ställer också krav på en rationell och flexibel organisation - klimatstrategin inarbetas i verksamhetsplanerna - behov av ny modell för internfinansiering av geodatata - nyckeltal som utvärderar rätt ambitionsnivå och rätt avvägning mellan köpta tjänster och egen regi 8

10 3.3 Volymförändringar Plan För närvarande har planverksamheten cirka 40 samtidigt pågående detaljplaner och en väntelista för kommande detaljplaner som sträcker sig till Antalet pågående detaljplaner år 2014 beräknas vara cirka 50, vilket alltså är en volymökning jämfört med tidigare. Om planarbete i omvandlingsområden kommer att prioriteras i större omfattning än ett område per år så kommer det att påverka intäkterna negativt för planverksamheten. För omvandlingsområdena tecknas inga plankostnadsavtal utan en planavgift tas ut i samband med bygglovgivningen efter att planen vunnit laga kraft. Intäkterna kan därför dröja flera år efter utfört planarbete. Om arbetet med översiktsplanen ska ske inom befintlig ram innebär det att planavdelningen kan handlägga 8 färre detaljplaner per år. För att uppnå målet om att korta väntelistan måste fler planarkitekter anlitas. Förväntad kostnadsökning 2014 är 1,4 mkr som har erhållits. Bygglov För bygglovsverksamheten påverkas volymerna av byggkonjunkturen, det allmänna ekonomiska läget och antalet detaljplaner. Flera detaljplaner jämfört med tidigare kommer att vinna laga kraft under kommande period, och påverkar volymerna för bygglovsverksamheten. Under perioden för översiktsplanens framtagande ska bygglovsavdelningen avsätta resurser för detta arbete. Bygglovsverksamheten behöver utökas med en handläggare och en administratör under tiden för framtagandet av ny översiktsplan. Tjänsterna finansieras med ökade intäkter. Kart och mät Under förutsättning att regeringen godkänner kommunens ansökan om att bilda kommunal lantmäterimyndighet (KLM) under hösten 2013, så genomförs etableringen av verksamheten under Minst två förrättningslantmätare kommer att rekryteras och påbörja sina tjänster under sista kvartalet För etablering och uppstart av KLM under 2014 behövs 300 tkr (engångsbelopp). KLM-verksamheten beräknas därefter vara i produktion och avgiftsfinansierad från och med Finansiering via planavgifter påverkar och skjuter fram intäkterna i tiden avseende fastighetsutredningar, fastighetsförteckningar samt grundkartor. Teknik Vinterväghållning För att behålla nuvarande kvalitet på vinterväghållning krävs en budgetutökning på minst 4 mkr fördelat på åren Kostnadsutvecklingen redovisas i diagram nedan. 9

11 Vinterväghållning utfall / budget mkr utfall budget helår budget perioden per maj För att klara insatser vid extrema snöfall krävs en utökad reservstyrka på cirka 30 procent, till en bedömd kostnad av 2 mkr. Medel till detta ryms inte i budgeten. Cykelplan År 2010 antogs en ny cykelplan i kommunen i enlighet med denna investeras årligen 5 mkr från och med Kapitalkostnaden ökar med 350 tkr årligen från år Tillgänglighet I enlighet med den nationella handlingsplanen för tillgänglighet i kollektivtrafiken har ombyggnad av 80 busshållplatser påbörjats. Kostnaden beräknas till mkr, och under förutsättning att statsbidrag beviljas med 50 procent blir förvaltningens utgift cirka 20 mkr, vilket medför en investeringsutgift på 2 mkr per år och en kapitalkostnad som ökar med cirka 200 tkr per år. Dessa kapitalkostnader kräver full kompensation i driftbudgeten. Trafiksäkerhet Övergångsställen samt allmänna och akuta trafiksäkerhetsarbeten i investeringsplanen kommer att generera ökade kapitalkostnader, för år 2014 med 190 tkr för år 2015 med 135 tkr. Kapitalkostnaden ökar också för investeringar i nya gångbanor vid skolor och förskolor, för år 2014 med 190 tkr och för år 2015 med 100 tkr. Ökade driftkostnader Tillkommande ytor, bland annat utbyggnad enligt cykelplan samt av Kvarteret Arken, Gudö, Kolartorp och Skarplöt-Nedersta medför ökade driftkostnader för belysning och väghållning med 400 tkr 2014 och 400 tkr för Som påtalas i revisorernas granskning av teknik och VA-verksamheterna, har kommunens vägnät ett stort underhållsbehov som inte täcks med nuvarande budget. För att inte ytterligare öka på underhållsberget för våra belagda gator, krävs att beläggningsprogrammet utökas med 1,5 mkr år 2014 och 2,5 mkr år 2015, vilket innebär en totalnivå från dagens budget 5 mkr per år till 9 mkr per år

12 Belysning Teknikavdelningen ansvarar för belysningspunkter, varav 8000 är äldre än 30 år. För att minska risken för person- och egendomsskador i samband med avrostade stolpar bör ett utbytesprogram med en driftbudget på 2 mkr påbörjas I denna budget ingår endast medel för mindre utbyten samt att viss utökning kan ske med effektiviseringar inom belysningsområdet. Stolpbyte i investeringsbudgeten på 20 år, tkr Inv belopp kapitalkostnad Park och natur Det byggs mycket i Haninge. Det är nya torg, alléer och parkytor, t ex Arken, Poseidons Gränd, Kolartorp, Nedersta, Skarplöt, Ribby Ängar och Jordbro företagspark, samt Västerhaninge folkhögskolas kulturpark. Detta medför för 2014 ökade kostnader för grönyteskötsel och städning till en summa av 690 tkr. Bland fastigheter tillkommer 2014 skötseln av Höglundaskolan, ett nytt gruppboende på Glimmervägen och utökad snöröjning vid Söderbymalms gruppboende till en kostnad av 150 tkr. År 2015 utökas parkskötseln med en ny park i Gudö samt fler gatuträd i Ribby ängar, till en skötselkostnad av 310 tkr. Tillkommande fastigheter är en ny förskola i Gudö och en ny gruppbostad i Lida med beräknad skötselkostnad på 160 tkr. Vatten och avlopp Tendensen med ökade volymer köpt dricksvatten och avloppsrening från Stockholm Vatten fortsätter. Volymökningen täcks dock 2014 av tillfälligt lägre avgifter på grund av en resultatförbättrande post av engångskaraktär i kombination med låg indexuppräkning. Däremot ökar kostnaden för nynäsledningen med ca 300 tkr på grund av investeringar i Stockholm Vattens huvudledningsnät. Tillkommande anläggningar och ledningssträckor, eftersatt/uppskjutet underhåll på ledningsnät och dyrare maskintjänster ger en ökad kostnad på totalt 1875 tkr. Genom olika mindre effektiviseringsåtgärder och översyn av kostnader i verksamheten blir nettoökningen 875 tkr. 11

13 Tack vare lägre internränta 2014 (2,5 %) ökar inte kapitalkostnaderna, trots ökad investeringsvolym. Nytt ramavtal för omhändertagande av avloppsslam ger ökad kostnad på ca 330 tkr/år. Många detaljplaner pågår, vilket ställer krav på ökad delaktighet från VA-avdelningen. VA-utbyggnaden i Årsta Havsbad kräver extra resurser under flera år. Detta tillsammans med planerad dubbelbemanning för pensionsavgångar 2015 ökar personalkostnaderna med totalt tkr. Cirka hälften av dessa kostnader täcks av interna timintäkter från arbete i investeringsprojekt och detaljplaner. Prognosen för försäljning av vatten är osäker inte minst på grund av att debiteringen är preliminär och avläsningar av vattenmätare görs en gång per år (augusti/september). Det finns dock en tendens till ökad försäljning av vatten som motsvarar ca 0,9 Mkr som tas med i budgeten för Kvalitets- och verksamhetsförändringar Plan Avdelningen arbetar med projektet Snacka stad som är ett stadsbyggnadsforum där medborgarna får möjlighet att engagera sig i stadsutvecklingen. Forumet kommer främst att vara i mobilen och på internet. Bygglov Bygglovsavdelningen ingår i Bygglovalliansen, kommuner i samverkan för utvecklad bygglovfunktion, vilket innebär aktivt deltagande i utvecklingsarbete inom alliansen samt medför ökade kostnader för projektledare och enkätundersökningar. Sammantaget räknar verksamheten med ökad kostnad initialt på ca 150 tkr som finansieras genom effektiviserad handläggning. Målet för 2014 är att öka nöjdkundindex i Bygglovsalliansens enkät från 55 till 70, samt att minska handläggningstiden från 7 veckor till 5 veckor. Uppföljning sker dessutom i den nöjd kundenkät som skickas ut vid varje bygglovsärende. För att uppnå kommunfullmäktiges mål kommer bygglovsavdelningen att utveckla e-tjänster så att man kan följa bygglovsärendet samt förkorta handläggningstiderna. Sammantaget räknar verksamheten med ökad kostnad initialt på ca 400 tkr som finansieras genom investeringsmedel. Kart och mät I samverkan med södertörnskommunerna pågår GIS-utveckling för att fördjupa samarbetet med mål att kunna dela på teknisk plattform, kompetens och resurser. Projektets förvaltningsråd har fått i uppdrag att upphandla en för 8 kommuner gemensam teknisk plattform och databas för administration av geodata (SGD-plattform). Driftsättning beräknas ske under år Park och natur För att parkplanens attraktiva parker ska bli verklighet behövs intensivare skötsel. Under 2014 kommer skötselplaner för kommundelsparkerna att tas fram. 12

14 Vatten och avlopp Arbetet med en kommunal VA-plan fortsätter även under 2014 med fördjupning och vidareutveckling av olika delplaner, risk- och sårbarhetsfrågor och uppgradering av Pålamalms vattenskyddsområde. Det under 2013 påbörjade arbetet med förbättrad mätning och uppföljning på ledningsnätet - för exempelvis minskad tillförsel av ovidkommande vatten till avloppsnätet - fortsätter. En VA - rådgivningsfunktion för enskilda VA-anläggningar införs vars syfte är att vara rådgivare till exempel för VA-samfälligheter i skärgården. Finansiering sker mellan Haninge KSF och SBF samt Nynäshamns kommun Teknik Ett antal åtgärder genomförs för att förbättra styrning och uppföljning av våra externa entreprenörer, t ex inom vinterväghållningen. Sandupptagningen effektiviserades under 2013 genom att den personal som kör sopmaskinerna arbetade tvåskift, detta arbetssätt kommer fortsätta 2014 och om möjligt genomföras inom andra områden. 3.5 Effektiviseringar Hela förvaltningens arbetssätt projektstyrs i större utsträckning i likhet med konsultföretag, där den faktiska arbetade tiden bryts ned på de enskilda projekten. Plan Under förutsättning att planverksamheten kan utföras med nuvarande omfattning vad gäller typ av planprojekt och med plankostnadsavtal, så kan intäktsfinansieringen ökas för år 2014, vilket bedöms ge planintäkter som motsvarar en kostnadshöjning på ca 1,3 %. Förvaltningen deltar också i Stadsbyggnadsbenchen tillsammans med åtta kommuner i syfte att ta en ramprocess och utveckla erfarenheter för att uppnå effektiviseringar. Bygglov Intäktsfinansieringsgraden för verksamheten är 85 %. Genom att ständigt utveckla och effektivisera verksamhet gällande service och tillgänglighet samt smartare sätt att arbeta, kan effektiviseringskravet klaras. Fler bygglov kan behandlas om handläggningstiden kortas. Kart- och mät De nya riktlinjerna för nybyggnadskartor, utstakning och lägeskontroll förväntas ge något högre intäkter, och i kombination med något minskade externa konsultkostnader kan effektiviseringskravet klaras. Teknik Effektiviseringar inom trafikbelysning sker genom investering och utbyte av kvicksilverarmaturer, vilket leder till lägre energiförbrukning och minskad nettokostnad på 500 tkr årligen from år Till detta ska läggas minskade elförbrukningskostnader genom nytt elavtal. 13

15 Park och natur För att parkavdelningen ska klara verksamheten inom budgetramen krävs effektiviseringar på 550 tkr. Förslaget är att ersätta entreprenörer med arbete i egen regi. Det gäller främst arbete med närskogar och sommarblomsarrangemang. Vatten och avlopp Effektiviseringar och besparingar på 1 mkr sker genom förändrad fördelning av förvaltningsgemensamma kostnader, samt att egen tid belastar investeringsprojekten istället för drift. Drift- och underhållskostnaderna på verken ses över. 3.6 Övriga budgetpåverkande poster - riskanalys Plan Om planarbete i omvandlingsområden kommer att prioriteras i större omfattning än ett område per år, så kommer det att påverka intäkterna negativt på planverksamheten. För omvandlingsområdena tecknas inga plankostnadsavtal utan en planavgift tas ut i samband med bygglovgivningen efter att planen vunnit laga kraft. Intäkterna kan därför dröja flera år efter utfört planarbete. Kart- och mät I budgeten finns en osäkerhet kring tidigare MBK-avtal med ledningsdragande verk (Telia Skanova, Vattenfall, ComHem). Målet är att nya avtal baserat på SKL:s modell ska tecknas mellan parterna. Idag omsätter dessa avtal ca 650 tkr/år. Kart- och mätverksamheten växlar under 2014 kartproduktionsplattform från nuvarande ArcCadastre till Södertörnkommunernas gemensamma SGD-plattform. Beroende av tidpunkt för införandet under 2014 kommer dubbla systemkostnader uppstå under en period. Nuvarande driftskostnader för ArcCadstre omfattar ca 250 tkr/år. Vatten och avlopp Ändrade principer för investeringar innebär att utgifter som tidigare belastade investeringsbudgeten (filmning av ledningar och utbyte av brunnslock och beteckningar) nu skall redovisas som driftkostnad, vilket medför en ökad driftbudget för rörnät på ca 0,9 mkr per år. Trafikverket har i flera år bestridit dagvattenavgiften från allmän platsmark. Pågående domstolsmål mellan Stockholm Vatten och Trafikverket kommer att ge viss klarhet, men beslutet lär sannolikt dröja flera år. Intäkten från Trafikverket (ca 0,65 mkr) är medräknad i budgeten för Teknik Avdelningen ansvarar för ca belysningspunkter, varav är äldre än 30 år. För att minska risken för person- och egendomsskador i samband med avrostade stolpar bör ett utbytesprogram med en driftbudget på 2 mkr påbörjas Den totala kostnaden för utbytet uppgår till cirka 80 mkr. 14

16 3.7 Nämndens ekonomi och verksamhet föregående år Det redovisade utfallet för år 2012 var 101,1 mkr, vilket var en positiv avvikelse mot budget på 5,4 mnkr. Inom VA-verksamheten, som är helt avgiftsfinansierad, redovisades ett nollresultat efter att resultatjustering skett med 2,9 mkr ur VA-fonden. VA-fonden uppgår efter uttaget till 4,7 mkr inför budgetåret Övriga verksamheter redovisar positiva avvikelser mot budget förutom vägverksamheten som slutar på en negativ avvikelse mot budget på 5,2 mkr. Vägverksamhet På grund av december månads ihållande snöfall (utfall 21,6 mkr mot budget 17,0 mkr) når ej vägverksamheten sin budget för helåret 2012, underskottet stannar totalt vid 5,2 mkr. Kostnadsökningar inom vägbeläggning och sanering har också påverkat resultatet negativt, vilket delvis uppvägs av minskande kostnader inom trafikbelysning på grund av satsning på energisnålare armaturer med mera. Park och natur Mindre arbeten vid skolor och förskolor under början av året än budgeterat, samt färre säsongsanställda än planerat har lett till en avvikelse på 0,9 mkr. Plan och bygg Verksamheterna redovisar en positiv avvikelse på 3,9 mkr mot budget på grund av ökade intäkter överlag, inom bygglov beroende på ett antal större ärenden och fler fattade beslut samt högre taxa. Inom plansidan har utfallet av startavgifter och plankostnadsavtal ökat. Övriga verksamheter Trafikverksamheten redovisar en avvikelse på 0,9 mkr mot budget på grund av ökade intäkter samt en vakant tjänst. De interna verksamheterna anläggning och uthyrning redovisar också ett positivt resultat mot budet på grund av avyttrade fordon och maskiner. Förvaltningsledning och nämnd Den centrala nämndreserven 2,1 mkr har inte förbrukats tidigare under året, vilket hjälper förvaltningen att klara resultatet trots de ökade snöröjningskostnaderna under december månad. 15

17 4. Förslag till strategier för att nå KF:s mål Kommunfullmäktiges mål är uppdelade i tre målområden: Ekologisk hållbarhet 1 Utsläpp av koldioxid ska fram till år 2020 ha minskat med 25 % jämfört med nivån år Inköpen av ekologiska livsmedel ska öka 3 Energianvändningen ska minska 4 Den biologiska mångfalden ska öka. 5 Sjöar och vattendrag ska bli renare. Social hållbarhet 6 Haninge ska utveckla en attraktiv regional stadskärna. 7 Barn och ungdomar ska må bra och känna framtidstro. 8 Folkhälsan ska förbättras. 9 Invånarnas delaktighet och inflytande i samhället ska öka. 10 Invånarnas trygghet ska öka. 11 Invånarna ska vara nöjda med kommunens service. 12 Den enskildes valfrihet och inflytande över den kommunala servicen ska öka. 13 Fler människor ska komma i arbete 14 Attraktiviteten i parker och utemiljöer kring bostadsområden och kommunala anläggningar ska öka. Ekonomisk hållbarhet 20 Kommunen ska nå ett budgeterat resultat, som motsvarar minst två procent av kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag. 21 Kommunen ska vara Sveriges bästa kommunala arbetsgivare 22 Kommunens verksamhet ska präglas av effektiv resursanvändning. 23 Med 2008 som jämförelseår ska invånarantalet till år 2018 ha ökat med minst Det ska vara enkelt att starta och utveckla företag i kommunen så att antalet arbetsplatser ökar. Utifrån kommunfullmäktiges mål ska nämnderna utarbeta strategier för hur målen ska uppnås, och förvaltningen arbetar sedan vidare i målkedjan med åtaganden och aktiviteter. Kommunfullmäktiges mål, indikatorer och målvärden redovisas nedan, kompletterade med förvaltningens förslag till nämndstrategier. 16

18 4.1 Ekologisk hållbarhet 1 Utsläpp av koldioxid ska fram till år 2020 ha minskat med 25 % jämfört med nivån 2005 Indikatorer: Koldioxidutsläppsförändring i den kommunala organisationen Målvärde 2014: Lägre än 2013 Koldioxidutsläppsförändring Målvärde: Minst ton per år Stadsbyggnadsnämndens strategi: Minimera utsläpp av koldioxid i stadsplaneringen 2 Inköpen av ekologiska livsmedel ska öka Indikator: Andel ekologiska inköp Målvärde: Minst 20 % Stadsbyggnadsnämndens strategi: Uppdra åt förvaltningen att köpa ekologisk frukt och ekologiskt kaffe 3 Energianvändningen ska minska Indikator: Energianvändning per kvadratmeter för kommunens verksamhetslokaler Målvärde: Lägre än 2013 Stadsbyggnadsnämndens strategi: Uppdra åt förvaltningen att genomföra energibesparingar inom sina verksamhetsområden 17

19 4 Den biologiska mångfalden ska öka Indikatorer: Areal ängs- och naturbetesmark som hävdas med slåtter eller bete Målvärde: Bättre än 2013 Stadsbyggnadsnämndens strategi: I samhällsplaneringen arbeta för att behålla eller skapa nya miljöer som gynnar den biologiska mångfalden 5 Sjöar och vattendrag ska bli renare Indikator: Antalet ytvattenförekomster som enligt Vattendirektivet har god ekologisk och kemisk status Målvärde: Minst 2 (antal godkända ytvattenförekomster idag: 0) Stadsbyggnadsnämndens strategi: I samhällsplaneringen arbeta för hållbar avlopps-/dagvattenhantering Aktuella styrdokument inom målområdet Ekologisk hållbarhet: Klimatstrategi Ekologiskt hållbarhetsprogram Vega Vattenplan Naturvårdsplan (beslutas 2013) Strategi för ekologisk hållbarhet Cykelplan Resepolicy Avfallsplan VA-policy Fordonspolicy Kostpolicy Dagvattenstrategi Översiktsplan 18

20 4.2 Social hållbarhet 6 Haninge ska utveckla en attraktiv regional stadskärna Indikator: Handelsindex Målvärde: Bättre än 2013 Attitydundersökning Målvärde: Bättre än 2013 Stadsbyggnadsnämndens strategi: Tillsammans med interna och externa aktörer förverkliga en attraktiv regional stadskärna 7 Barn och ungdomar ska må bra och känna framtidstro Indikatorer: Andel som ganska eller väldigt ofta tycker att det är riktigt härligt att leva Målvärde: Bättre än 2013 God psykisk hälsa indextal för psykosomatisk hälsa Målvärde: Bättre än 2013 Stadsbyggnadsnämndens strategi: Barnkonventionen ska vara utgångspunkt vid all planering. För nämndens ansvarsområde innebär det att barn och ungdomar ges utrymme att delta i samhällsutvecklingen och påverka sin närmiljö 19

Reviderad 2014-10-07. Strategi och budget 2015-2016. Stadsbyggnadsnämnden

Reviderad 2014-10-07. Strategi och budget 2015-2016. Stadsbyggnadsnämnden Reviderad 2014-10-07 Strategi och budget 2015-2016 Stadsbyggnadsnämnden 1. INLEDNING 3 1.1 Förord 3 1.2 Målkedjan 4 2. ANSVARSOMRÅDE OCH ORGANISATION 5 2.1. Nämndens ansvarsområde 5 2.2. Förvaltningens

Läs mer

Medborgardialog. Foto framsida: Hans och Hanna, Handen haninge.se/medborgardialog

Medborgardialog. Foto framsida: Hans och Hanna, Handen haninge.se/medborgardialog ÅRSREDOVISNING 2014 Medborgardialog Medborgardialog är ett begrepp för olika vägar för alla Haninges medborgare att vara delaktig i kommunens planering och arbete. Dialogen ger ett bredare beslutsunderlag

Läs mer

Budget 2013 Plan 2014-2015

Budget 2013 Plan 2014-2015 1 (92) Budget 2013 Plan 2014-2015 2 (92) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Omvärldsanalys 3 Ekonomiska förutsättningar Mörbylånga kommun 4 Skatter o statsbidrag 5 Befolkning och demografi 6 Resursfördelningssystemet

Läs mer

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN BUDGET MUNKFORS KOMMUN Beslutad KF -10-30 Mål justerade enligt Sn 83, -11-06 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning MUNKFORS KOMMUN 1 INLEDNING 1 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET 2 ORGANISATIONSÖVERSIKT

Läs mer

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport januari-april 2013 Innehåll 3 UPPFÖLJNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL

Läs mer

Budget 2015 LOMMA KOMMUN

Budget 2015 LOMMA KOMMUN Budget 2015 LOMMA KOMMUN SAMT PLAN FÖR EKONOMIN ÅREN 2016-2017 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Fem år i sammandrag... 4 Vart går skattepengarna?... 5 Styrprocess

Läs mer

Budget 2013 LOMMA KOMMUN

Budget 2013 LOMMA KOMMUN Budget 2013 LOMMA KOMMUN SAMT PLAN FÖR EKONOMIN ÅREN 2014-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Fem år i sammandrag... 4 Vart går skattepengarna?... 5 Styrprocess

Läs mer

Tekniska nämnden. Tisdagen den 2012-06-19, klockan 14.00 OBS Tid och plats!

Tekniska nämnden. Tisdagen den 2012-06-19, klockan 14.00 OBS Tid och plats! KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (2 2012-06-12 Tekniska nämnden Tid: Plats: Tisdagen den 2012-06-19, klockan 14.00 OBS Tid och plats! Rådsalen, Rådhuset, Jönköping Förhindrad ledamot inkallar själv ersättare.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Socialnämnden

ÅRSREDOVISNING 2014. Socialnämnden ÅRSREDOVISNING 2014 Socialnämnden Innehåll Förvaltningsberättelse... 3 Viktiga händelser... 4 Ansvarsområde... 5 Mål och indikatorer... 5 Ekologisk hållbarhet... 5 1. Utsläpp växthusgaser... 5 2. Ekologiska

Läs mer

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2015 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

Årsredovisningsgranskning 2012. Reglementen och delegation Flik 6

Årsredovisningsgranskning 2012. Reglementen och delegation Flik 6 Revisorernas redogörelse för 2012 Flik 1 Årsredovisningsgranskning 2012 Flik2 Delårsrapport 2012 Flik3 Överförmyndarverksamheten Flik4 Externt penetrationstest - publik version Fliks Reglementen och delegation

Läs mer

Delå rsråpport 2012-08-31

Delå rsråpport 2012-08-31 Delå rsråpport 2012-08-31 3 (70) INNEHÅLL INLEDNING... 5 Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 5 Snabbfakta, 4 år i sammandrag... 9 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 10 Viktiga händelser... 10 Ekonomisk översikt...

Läs mer

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Katrin Thoor, 0531-52 60 38 katrin.thoor@bengtsfors.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2012-10-23 1(40) Budget för år 2013 (2014-2016) v:\klk\gemensam\tjänsteskrivelser\2012\kommunstrateg

Läs mer

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten.

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg Ordförande

Läs mer

Innehållsförteckning Bilder framsida: Creative Commons CC BY CC BY

Innehållsförteckning Bilder framsida: Creative Commons CC BY CC BY Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 På väg mot 150 000 invånare... 3 Vad innehåller detta dokument?... 4 Processen för styrning, uppföljning och utveckling av Örebro... 5 Strategiska områden

Läs mer

Strategisk plan. med budget 2013-2015

Strategisk plan. med budget 2013-2015 Strategisk plan med budget 2013-2015 2 Strategisk plan med budget 2013-2015 Vision Skövde 2025 Vision Skövde 2025 är Skövderegionens gemensamma vision. Här beskriver vi vår gemensamma framtidsbild för

Läs mer

Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015

Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015 Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015 Innehållsförteckning 1 Kommunstyrelsen... 3 2 Byggnadsnämnden... 11 3 Fritidsnämnden... 17 4 Kulturnämnden... 24 5 Omvårdnadsnämnden... 27 6 Skolnämnden...

Läs mer

Delårsrapport Januari-augusti 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag

Delårsrapport Januari-augusti 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport Januari-augusti 2013 för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport januari-augusti 2013 Innehåll 3 UPPFÖLJNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL 5

Läs mer

Årsredovisning 2009 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2010-03-23 KS 2010.020. Kommunstyrelsen

Årsredovisning 2009 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2010-03-23 KS 2010.020. Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2010-03-23 KS 2010.020 KOMMUNSTYRELSE Kommunledningskontoret TELEFON VX 08-587 850 00 FAX 08-587 850 00 Kommunstyrelsen Handläggare: Henrik Berggren Direkt tfn: 08-587 850 37 Årsredovisning

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige. 1. Val av justeringsledamöter

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige. 1. Val av justeringsledamöter KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige 1. Val av justeringsledamöter 2. Allmänhetens frågestund 3. Mål och Budget 2015-2017 samt beslut om skattesats 2 4. Begäran

Läs mer

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun Tertialrapport augusti 2014 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys Kommunens styrning och mål Finansiell analys Medarbetare 4 7 11 16 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

Mjölby kommun Årsredovisning 2011

Mjölby kommun Årsredovisning 2011 Mjölby kommun Årsredovisning 2011 Sammanfattning Årets resultat Årets resultat uppgår till 34,4 mkr mot ett budgeterat resultat på 11,4 mkr. Nämnderna visar ett underskott jämfört med budget på -1,8 mkr.

Läs mer

Strategisk plan. med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354

Strategisk plan. med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354 Strategisk plan med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354 Kommunfullmäktiges beslut 15 juni 2015 88/15 Utdrag ur protokoll 4 Strategisk plan med budget Innehållsförteckning Innehållsförteckning Läsanvisning:

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011 Sundbybergs stad

ÅRSREDOVISNING 2011 Sundbybergs stad ÅRSREDOVISNING Sundbybergs stad Årsredovisning SUNDBYBERGS STAD Innehåll Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Sammanfattning... 5 Förvaltningsberättelse...8 Årets resultat positivt...12 Intäkter

Läs mer

2013 1 Årsredovisning

2013 1 Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2 Vallentuna Kulturhus Bibliotek har karaktären av ett aktivitetshus riktat till alla. Innehåll Nyckeltal i sammandrag 4 Kommunalrådet har ordet 5 Årets händelser 6 Nya trafikplatsen

Läs mer

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktiges beslut BUDGET 2015 Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att: 1. Fastställa skattesatsen för primärkommunen till 20,33 för 2015. 2. Godkänna de förutsättningar som budget 2015, ram 2016 och plan

Läs mer

Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2015 och plan 2016-2017

Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2015 och plan 2016-2017 Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2015 och plan 2016-2017 Ärendet I budget för 2014 och plan 2015-2016 är nämndernas kostnader uppräknade utifrån volymförändringar och justerade för löner

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid. Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt... 1. Resultatprognos helår...22. Driftredovisning...23

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid. Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt... 1. Resultatprognos helår...22. Driftredovisning...23 Delårsrapport 2010 FLENS KOMMUN DELÅRSRAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt... 1 Resultatprognos helår...22 Driftredovisning...23 Investeringsredovisning...24 Resultaträkning...25

Läs mer

Solna stads verksamhetsplan och budget 2013. med inriktning för 2014-2015. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-26

Solna stads verksamhetsplan och budget 2013. med inriktning för 2014-2015. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-26 Solna stads verksamhetsplan och budget 2013 med inriktning för 2014-2015 Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-26 Solna stads organisation Kommunfullmäktige Kommunrevisionen Valnämnden Kommunstyrelsen

Läs mer

2009 Å R S R E D O V I S N I N G 2009 Å R S R E D O V I S N I N

2009 Å R S R E D O V I S N I N G 2009 Å R S R E D O V I S N I N 2009 2009 ÅRSREDOVISNING Viktiga händelser under 2009 Tyresöborna kan nu träffa även Försäkringskassan och tekniska kontorets kundtjänst i servicecentret i kommunhusets entré i Tyresö centrum. Stadsbyggnadskontoret

Läs mer