STRATEGI OCH BUDGET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STRATEGI OCH BUDGET 2014 2015"

Transkript

1 STRATEGI OCH BUDGET Fastställd av Stadsbyggnadsnämnden Stadsbyggnadsnämnden

2 1. Inledning Förord Målkedjan 3 2. Ansvarsområde och organisation Nämndens ansvarsområde Förvaltningens organisation 5 3. Förutsättningar för verksamheten Omvärldsanalys Invärldsanalys Volymförändringar Kvalitets- och verksamhetsförändringar Effektiviseringar Övriga budgetpåverkande poster - riskanalys Nämndens ekonomi och verksamhet föregående år Förslag till strategier för att nå KF:s mål Ekologisk hållbarhet Social hållbarhet Ekonomisk hållbarhet Fokusområden Övriga mål och lagstiftning som styr verksamheten Budget Förvaltningens budgetförslag Driftbudget Investeringsbudget 29

3 Bilaga 1: Förslag till driftbudget per verksamhet 31 Bilaga 2: Förslag till investeringsbudget per verksamhet och projekt 39 Bilaga 3: Förslag till investeringsbudget på fastighetsmark 47 2

4 1. Inledning 1.1 Förord Haningeborna är våra uppdragsgivare. Strävan för stadsbyggnadsnämnden och dess förvaltning är att med stort yrkeskunnande och gott bemötande leverera stadsbyggnadstjänster både som myndighet och i produktion. Kommunens kvalitetskriterier bemötande, inflytande, tillgänglighet och trygghet är centrala för hur stadsbyggnadsverksamheten uppfattas. Ambitionen är att stadsbyggnadsförvaltningen ska vara en förebild för andra förvaltningar i strävan mot kommunens vision att bedriva den bästa kommunala verksamheten i landet. Vidare som ett led i visionen om den bästa kommunala arbetsplatsen är nämndens och förvaltningens ambition att nå dit inom tre till fyra år. Bland annat kommer förvaltningen att fortsätta att levandegöra stadsbyggnads gemensamma förhållningssätt, vilket också ansluter till det kommunövergripande arbetet med framtagande av nya riktlinjer för chefer, medarbetarskap med mera. Vi kommer att fortsätta med våra fokusområden för att utveckla verksamheten enligt kommunens övergripande visioner. Det arbete som lagts på tjänsteutveckling under 2012 och 2013 fortsätter även under 2014 med att kundorientera verksamheten med fokus på bemötande och effektivisering av verksamheten. Effektiviseringen sker genom ett mer projektorienterat arbetssätt med processbeskrivningar, tidrapportering för all personal och relevanta nyckeltal. Nya e-tjänster införs med mera. Det påbörjade arbetet under 2013 inom fokusområdet det offentliga rummet - med aktiviteter som arkitekturprogram, utvecklingen av Poseidons torg, översiktsplanering för kommunens centrala delar samt arkitekttävlingen Europan - är delar i processen för utvecklingen av den regionala stadskärnan. Från 2014 och framåt följer fokus på kvalitet, miljö och ledarskap. Inom kvalitet har arbetsmiljöplaner för jobb ute på fältet prioriterats. Detta är ett första steg i att kvalitetssäkra anläggningsjobb i egen regi till samma krav som ställs på externa entreprenörer. Vidare arbetar förvaltningen med att implementera nämndens nya dokumenthanteringsplan och kvalitetssäkra nämndprocesserna. Allt detta med sikte på att ha ett helt kvalitetssäkringssystem eller motsvarande infört i förvaltningen inom två till tre år. De ekonomiska förutsättningarna 2014 är relativt något bättre än för Stadsbyggnadsnämnden får en budget år 2014 på tkr, vilket motsvarar en ramökning på tkr. Ramuppräkningen innebär en kompensation för pris och löneökningar på 1 % samt ett effektiviseringskrav på 1,3 % för att täcka uppskattade pris- och löneökningar på 2,3 %. Vidare täcker ramuppräkningen kostnader för tillkommande egna ytorna samt de tillkommande ytorna på fastighetsmark som ökar för år Extra medel erhålls för kapitalkostnadstäckning för de trafiksäkerhetsprojekt som teknikavdelningen utför och det arbete med översiktsplanering som planavdelningen bedriver under

5 Åtgärder prioriteras i den fysiska offentliga miljön för att förbättra trivseln och upplevelsen av trygghet; belysning har där en särskilt viktig roll. Ett generellt mål är ett Haninge fritt från klotter, skadegörelse och vandalism. Blandad bebyggelse av bostäder, verksamheter och offentliga byggnader skapar trygghet och attraktiva miljöer. Vidare prioriteras arbete inom översiktsplanering samt detaljplaneläggning för att nå målen om ökad befolkning och företagande. I detta ges arbetet med utveckling av regional stadskärna och politisk vision för Jordbro samt centrala Västerhaninge förtur. Inom planavdelningen planeras ytterligare expansion med fyra medarbetare. I all ny bebyggelse ska det arkitektoniska ges utrymme. Stadsbyggnadsnämnden verkar för attraktiva parkmiljöer och biologisk mångfald och genom VAverksamheten bidra till måluppfyllelse om renare sjöar och vattendrag. Större investeringar under 2014 är Årsta havsbad, ledningsrenoveringar samt pumpstationer mm. Vidare hanteras frågan om framtiden för Fors reningsverk inom ramen för den nya VA-planen. Inom teknikavdelningen prioriteras gatuunderhållet och trafiksäkerhetsåtgärder för främst oskyddade trafikanter. Därtill omprioriterar nämnden anslag från planavdelningen till teknikavdelningen och gatuunderhållet. Arbetet enligt cykelplanen fortsätter och för 2014 planeras cirka två kilometer nya gång- och cykelvägar. 1.2 Målkedjan För kommunens arbete med mål och budget gäller följande styrmodell: Individuella mål VISION Mål och indikatorer Nämndsstrategi Förvaltningens Aktiviteter åtaganden Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige Styrelse/Nämnd Förvaltning Avdelning/Enhet Individuella mål Uppföljning Uppföljning För finns en vision samt mål och indikatorer beslutade av kommunfullmäktige. Processen har nu kommit till nämnderna, där strategier för förvaltningarnas arbete med mål och budget ska tas fram. Budgetförslaget läggs utifrån fastställda mål och budgetramar. 4

6 Stadsbyggnadsförvaltningens förslag till nämndstrategier samt budget för presenteras i detta dokument. Tanken är att nämndledamöterna under sommaren ska få tillfälle att sätta sig in i förslaget, som underlag för den fortsatta nämndbehandlingen vid sammanträden den 25 september och 30 oktober. Även från förvaltningens sida kan revideringar göras i förslaget inför nämndbehandlingen. Det kan tillexempel gälla va-budgeten, beroende på att mer aktuellt sifferunderlag blir tillgängligt. I nästa steg i målkedjan utformar förvaltningen sina åtaganden i Verksamhetsplan för 2014, och arbetet går vidare med planering av aktiviteter på avdelnings- och enhetsnivå samt på den individuella nivån, i samband med målsamtal. 2. Ansvarsområde och organisation 2.1. Nämndens ansvarsområde Stadsbyggnadsnämnden ansvarar för myndighetsutövning inom områdena detaljplaneläggning, bygglov samt mätning och kartframställning. Nämnden är också kommunens myndighet i trafikfrågor och huvudman för kommunens gator, parker samt vatten och avlopp. Nämnden samverkar med miljönämnden i planfrågor. Stadsbyggnadsnämnden har även det samlade ansvaret för arkitekturen i kommunen. Stadsbyggnadsnämnden svarar även för markskötseln för alla fastigheter på mark ägd av Tornberget, där kommunen är hyresgäst. I åtagandet ingår att ansvara för drift och underhåll på fastighetsmark. Det ingår även att äska reinvesteringsmedel för att åtgärda större brister på markytorna Förvaltningens organisation Stadsbyggnadsförvaltningen består av förvaltningsledning med administration och stab samt sex avdelningar: Park och natur, Vatten och avlopp, Teknik, Plan, Bygglov samt Kart- och mät. Förvaltningschef Mats Norrbom Administration Stadsarkitekt Park och natur Petra Lindvall Vatten och avlopp Johanna Blomberg Teknik Lars Höglund Plan Sara Eriksdotter Bygglov Malchaz Mikadze Kart och mät Mathias Rantanen 5

7 Förvaltningsledning och stabsfunktioner Förvaltningsledningen har det övergripande ansvaret för förvaltningens ledning och styrning. Inom administration finns funktioner för verksamhetsutveckling och information samt arkivansvar, registratur och nämndesekretariat. Stadsarkitekten ansvarar för de övergripande arkitektoniska frågorna i kommunen. Totalt består förvaltningsledning med stabsfunktioner av 5 personer. Förvaltningens ledningsgrupp består av förvaltningschef, avdelningschefer och verksamhetscontroller, samt representanter från kommunstyrelseförvaltningens avdelningar ekonomi, personal och kommunikation och marknadsföring. Park och natur Park och natur ansvarar för skötsel av kommunens detaljplanelagda parkmark, det vill säga parker, lekplatser och bostadsnära naturmark. Avdelningen sköter också utemiljön vid kommunens fastigheter, till exempel vid skolor, förskolor och äldreboenden. Totalt arbetar ca 55 personer inom avdelningen, varav ca 35 personer i arbetsmarknadsåtgärder. Vatten och avlopp Avdelningen är kommunens huvudman för vatten- och avloppstjänster inom fastställt VAverksamhetsområde och ansvarar för drift och tillsyn av 75 mil ledningsnät med tillhörande pumpstationer, tryckstegringsstationer och vattentorn samt tre avloppsreningsverk och tre vattenverk. På VA-avdelningen arbetar 37 personer fördelade i huvudsak på tre enheter: Service och miljö, Vattenverk och reningsverk och Rörnät. I en liten stab finns funktioner som VAstrateg och projektledare/byggledare. Teknik Inom avdelningen återfinns i huvudsak fyra olika verksamheter: Väghållning, trafik, anläggning samt fordon och verkstad. Avdelningen ansvarar för drift och underhåll av gator, vägar, industrispår, hamnar samt parkeringsövervakning och torghandel. Avdelningen har även en myndighetsfunktion i trafikärenden och hamnärenden. Anläggningssidan utför markarbeten åt VA-avdelningen och KSF:s mark- och exploateringsenhet, exempelvis Ribby ängar och ledningsarbeten vid Albyberg. Fordon och verkstad ansvarar för inköp av kommunens alla tunga fordon samt utför service och reparationer på kommunens samtliga fordon. Totalt består avdelningen av 32 personer. Plan Planavdelningen har uppdraget att upprätta detaljplaner. På avdelningen finns 17 tillsvidareanställda, varav 14 planarkitekter, två plansamordnare samt en planchef. Avdelningen har även en timanställd planarkitekt. Bygglov Bygglovsavdelningen består av 14 medarbetare uppdelade i två team samt plan- och byggcenter. Här handläggs ärenden enligt plan- och bygglagen, miljöbalken samt fastighetsbildningslagen. Allmänna frågor inom verksamhetens ansvarsområde besvaras av bygglovsvägledare på det nyinrättade plan- och byggcentret, där också handläggare från Bygglov, Plan och Kart och mät kommer att bistå med sin kompetens. 6

8 Kart och mät De huvudsakliga arbetsuppgifterna är att utföra mätning, framställa kartor och vara ansvarig för kommunens geodata samt adressfrågor. Kart- och mätavdelningen består av 14 medarbetare. En stor andel av avdelningens uppdrag bedrivs i samverkan med Lantmäteriet och andra myndigheter. 3. Förutsättningar för verksamheten 3.1 Omvärldsanalys Stadsbyggnadsförvaltningens verksamheter påverkas starkt av olika yttre omvärldsfaktorer som arbetsmarknad, byggkonjunktur och lagstiftning samt väderleksförhållanden. Skulle några av dessa faktorer samtidigt falla ut negativt är budgeten inte anpassad för att klara detta, vilket kan leda till att målen och kvalitetskraven inte kan infrias. Arbetsmarknad Inom förvaltningen finns svårrekryterade grupper, till exempel handläggare inom plan och bygg, ingenjörer och tekniska specialister. I regionen råder stor efterfrågan på dessa grupper vilket påverkar och kommer att påverka förvaltningen vid nyrekryteringar. I rådande konjunktur ser vi att rekryteringskostnaderna kommer att bli högre på grund av konkurrens om de svårrekryterade grupperna med andra kommuner och näringslivet. Byggkonjunktur och lagstiftning Byggkonjunkturen i Stockholmsregionen bedöms hålla i sig och vara stark även under 2014, vilket medför stor efterfrågan på detaljplaner, bygglov och kartproduktion. Miljölagstiftningen och miljömålen ställer allt större krav på verksamheten, inte minst på VA och dess recipientpåverkan. Information, kommunikation och samarbete Behovet av information och kommunikation i stadsutvecklingsprocessen ökar. Detta ställer allt högre krav på bra dialogprocesser, illustrationer om tänkta utbyggnadsplaner med mera. Vi ser en ökad konkurrens mellan kommuner inom regionen vilket påverkar stadsutvecklingen - samtidigt som vi alltmer jobbar ihop i större formationer inom olika teknikområden, för att nå skalfördelar, utbyta erfarenheter och resurser. Väderlek Vinterväghållning och vatten- och avloppsverksamhet är mycket väderberoende. Ett ogynnsamt väder kan driva upp kostnaderna över budgeterade nivåer, vilket kan leda till oönskade men nödvändiga omprioriteringar. För vatten- och avloppsverksamheten medför vädret svårigheter i att förutspå vattenförbrukningen och därmed intäkterna. Köpta tjänster och varor Nytt elavtal har tecknats på två år vilket bör reducera förbrukningskostnaden för gatubelysningen med ca 20 %. Kostnaden för köp av dricksvatten och avloppsrening från Stockholm Vatten 7

9 förväntas öka med 5-6 procent på grund av pris- och volymökningar. Investeringar i Stockholm Vattens huvudledningsnät gör att kostnaden ökar för Nynäsledningen under kommande år. Dyrare ramavtal för maskintjänster medför högre kostnader för rörnätsunderhållet. 3.2 Invärldsanalys Budgetramen Förvaltningen har fått en ramuppräkning från föregående år på 4354 tkr för volymförändringar med anledning av ökad befolkning. Ramuppräkningen finansierar därmed kostnaden för tillkommande ytor som markskötsel vid nya fastigheter, lekplatser, allmänna platser samt gångoch cykelvägar med mera. Ramuppräkningen ska även täcka löneökningar upp till 1 %. Eftersom den beräknade kostnadsökningen för pris- och löneökning enligt SKL blir 2,3 %, innebär det ett effektiviseringsåtagande på 1,3 %. Förvaltningen arbetar löpande med trafiksäkerhet via investeringsbudgeten, och detta har tidigare finansierats med central täckning av de kapitalkostnader som uppkommer från och med året efter. För 2013 är projekt upptagna till ett värde av 9,9 mkr samt överföring från 2012 på 7,2 mkr, totalt 17,1 mkr. Två projekt delfinansieras via statsbidrag. För att kunna genomföra föreslagna investeringar krävs framledes full kapitalkostnadstäckning. Detta ställer krav på effektiviseringar i verksamheten, samt att investeringsprojekten prioriteras. Ett exempel på en sådan omprioritering är Statoilrondellen som samordnas med planerad bostadsexploatering. Stadsbyggnadsförvaltningen fick fem uppdrag med ursprung i Dalarödialogen, som genomfördes Samtliga uppdrag har genomförts i större eller mindre omfattning. En avrapportering om hur projekten framskrider har gjorts varje år, och nu senast Gästhamnen behandlas i samband med planuppdraget för Strand hotell. Torget och entrén på kanalens norra sida utförs 2013 inom ramen för 2 mkr som avsatts i investeringsbudgeten. Generellt sett gäller att åtgärder som ej kompenserats för i ram endast kan utföras och finansieras vid ett eventuellt överskott från året innan. När det gäller torget och entrén krävs ett klargörande hur finansieringen ska ske, t ex förvaltningens täckning av kapitalkostnader. För 2014 utgår äskad investeringsbudget på 2 mkr på grund av att kapitalkostnadstäckning ej erhållits för motsvarande investering år 2013 och framåt. Andra invärldsfaktorer som är viktiga för förvaltningen är - förbättrat varumärkesbyggande underlättar bland annat rekrytering - verksamhetsutveckling för att korta ledtider ställer också krav på en rationell och flexibel organisation - klimatstrategin inarbetas i verksamhetsplanerna - behov av ny modell för internfinansiering av geodatata - nyckeltal som utvärderar rätt ambitionsnivå och rätt avvägning mellan köpta tjänster och egen regi 8

10 3.3 Volymförändringar Plan För närvarande har planverksamheten cirka 40 samtidigt pågående detaljplaner och en väntelista för kommande detaljplaner som sträcker sig till Antalet pågående detaljplaner år 2014 beräknas vara cirka 50, vilket alltså är en volymökning jämfört med tidigare. Om planarbete i omvandlingsområden kommer att prioriteras i större omfattning än ett område per år så kommer det att påverka intäkterna negativt för planverksamheten. För omvandlingsområdena tecknas inga plankostnadsavtal utan en planavgift tas ut i samband med bygglovgivningen efter att planen vunnit laga kraft. Intäkterna kan därför dröja flera år efter utfört planarbete. Om arbetet med översiktsplanen ska ske inom befintlig ram innebär det att planavdelningen kan handlägga 8 färre detaljplaner per år. För att uppnå målet om att korta väntelistan måste fler planarkitekter anlitas. Förväntad kostnadsökning 2014 är 1,4 mkr som har erhållits. Bygglov För bygglovsverksamheten påverkas volymerna av byggkonjunkturen, det allmänna ekonomiska läget och antalet detaljplaner. Flera detaljplaner jämfört med tidigare kommer att vinna laga kraft under kommande period, och påverkar volymerna för bygglovsverksamheten. Under perioden för översiktsplanens framtagande ska bygglovsavdelningen avsätta resurser för detta arbete. Bygglovsverksamheten behöver utökas med en handläggare och en administratör under tiden för framtagandet av ny översiktsplan. Tjänsterna finansieras med ökade intäkter. Kart och mät Under förutsättning att regeringen godkänner kommunens ansökan om att bilda kommunal lantmäterimyndighet (KLM) under hösten 2013, så genomförs etableringen av verksamheten under Minst två förrättningslantmätare kommer att rekryteras och påbörja sina tjänster under sista kvartalet För etablering och uppstart av KLM under 2014 behövs 300 tkr (engångsbelopp). KLM-verksamheten beräknas därefter vara i produktion och avgiftsfinansierad från och med Finansiering via planavgifter påverkar och skjuter fram intäkterna i tiden avseende fastighetsutredningar, fastighetsförteckningar samt grundkartor. Teknik Vinterväghållning För att behålla nuvarande kvalitet på vinterväghållning krävs en budgetutökning på minst 4 mkr fördelat på åren Kostnadsutvecklingen redovisas i diagram nedan. 9

11 Vinterväghållning utfall / budget mkr utfall budget helår budget perioden per maj För att klara insatser vid extrema snöfall krävs en utökad reservstyrka på cirka 30 procent, till en bedömd kostnad av 2 mkr. Medel till detta ryms inte i budgeten. Cykelplan År 2010 antogs en ny cykelplan i kommunen i enlighet med denna investeras årligen 5 mkr från och med Kapitalkostnaden ökar med 350 tkr årligen från år Tillgänglighet I enlighet med den nationella handlingsplanen för tillgänglighet i kollektivtrafiken har ombyggnad av 80 busshållplatser påbörjats. Kostnaden beräknas till mkr, och under förutsättning att statsbidrag beviljas med 50 procent blir förvaltningens utgift cirka 20 mkr, vilket medför en investeringsutgift på 2 mkr per år och en kapitalkostnad som ökar med cirka 200 tkr per år. Dessa kapitalkostnader kräver full kompensation i driftbudgeten. Trafiksäkerhet Övergångsställen samt allmänna och akuta trafiksäkerhetsarbeten i investeringsplanen kommer att generera ökade kapitalkostnader, för år 2014 med 190 tkr för år 2015 med 135 tkr. Kapitalkostnaden ökar också för investeringar i nya gångbanor vid skolor och förskolor, för år 2014 med 190 tkr och för år 2015 med 100 tkr. Ökade driftkostnader Tillkommande ytor, bland annat utbyggnad enligt cykelplan samt av Kvarteret Arken, Gudö, Kolartorp och Skarplöt-Nedersta medför ökade driftkostnader för belysning och väghållning med 400 tkr 2014 och 400 tkr för Som påtalas i revisorernas granskning av teknik och VA-verksamheterna, har kommunens vägnät ett stort underhållsbehov som inte täcks med nuvarande budget. För att inte ytterligare öka på underhållsberget för våra belagda gator, krävs att beläggningsprogrammet utökas med 1,5 mkr år 2014 och 2,5 mkr år 2015, vilket innebär en totalnivå från dagens budget 5 mkr per år till 9 mkr per år

12 Belysning Teknikavdelningen ansvarar för belysningspunkter, varav 8000 är äldre än 30 år. För att minska risken för person- och egendomsskador i samband med avrostade stolpar bör ett utbytesprogram med en driftbudget på 2 mkr påbörjas I denna budget ingår endast medel för mindre utbyten samt att viss utökning kan ske med effektiviseringar inom belysningsområdet. Stolpbyte i investeringsbudgeten på 20 år, tkr Inv belopp kapitalkostnad Park och natur Det byggs mycket i Haninge. Det är nya torg, alléer och parkytor, t ex Arken, Poseidons Gränd, Kolartorp, Nedersta, Skarplöt, Ribby Ängar och Jordbro företagspark, samt Västerhaninge folkhögskolas kulturpark. Detta medför för 2014 ökade kostnader för grönyteskötsel och städning till en summa av 690 tkr. Bland fastigheter tillkommer 2014 skötseln av Höglundaskolan, ett nytt gruppboende på Glimmervägen och utökad snöröjning vid Söderbymalms gruppboende till en kostnad av 150 tkr. År 2015 utökas parkskötseln med en ny park i Gudö samt fler gatuträd i Ribby ängar, till en skötselkostnad av 310 tkr. Tillkommande fastigheter är en ny förskola i Gudö och en ny gruppbostad i Lida med beräknad skötselkostnad på 160 tkr. Vatten och avlopp Tendensen med ökade volymer köpt dricksvatten och avloppsrening från Stockholm Vatten fortsätter. Volymökningen täcks dock 2014 av tillfälligt lägre avgifter på grund av en resultatförbättrande post av engångskaraktär i kombination med låg indexuppräkning. Däremot ökar kostnaden för nynäsledningen med ca 300 tkr på grund av investeringar i Stockholm Vattens huvudledningsnät. Tillkommande anläggningar och ledningssträckor, eftersatt/uppskjutet underhåll på ledningsnät och dyrare maskintjänster ger en ökad kostnad på totalt 1875 tkr. Genom olika mindre effektiviseringsåtgärder och översyn av kostnader i verksamheten blir nettoökningen 875 tkr. 11

13 Tack vare lägre internränta 2014 (2,5 %) ökar inte kapitalkostnaderna, trots ökad investeringsvolym. Nytt ramavtal för omhändertagande av avloppsslam ger ökad kostnad på ca 330 tkr/år. Många detaljplaner pågår, vilket ställer krav på ökad delaktighet från VA-avdelningen. VA-utbyggnaden i Årsta Havsbad kräver extra resurser under flera år. Detta tillsammans med planerad dubbelbemanning för pensionsavgångar 2015 ökar personalkostnaderna med totalt tkr. Cirka hälften av dessa kostnader täcks av interna timintäkter från arbete i investeringsprojekt och detaljplaner. Prognosen för försäljning av vatten är osäker inte minst på grund av att debiteringen är preliminär och avläsningar av vattenmätare görs en gång per år (augusti/september). Det finns dock en tendens till ökad försäljning av vatten som motsvarar ca 0,9 Mkr som tas med i budgeten för Kvalitets- och verksamhetsförändringar Plan Avdelningen arbetar med projektet Snacka stad som är ett stadsbyggnadsforum där medborgarna får möjlighet att engagera sig i stadsutvecklingen. Forumet kommer främst att vara i mobilen och på internet. Bygglov Bygglovsavdelningen ingår i Bygglovalliansen, kommuner i samverkan för utvecklad bygglovfunktion, vilket innebär aktivt deltagande i utvecklingsarbete inom alliansen samt medför ökade kostnader för projektledare och enkätundersökningar. Sammantaget räknar verksamheten med ökad kostnad initialt på ca 150 tkr som finansieras genom effektiviserad handläggning. Målet för 2014 är att öka nöjdkundindex i Bygglovsalliansens enkät från 55 till 70, samt att minska handläggningstiden från 7 veckor till 5 veckor. Uppföljning sker dessutom i den nöjd kundenkät som skickas ut vid varje bygglovsärende. För att uppnå kommunfullmäktiges mål kommer bygglovsavdelningen att utveckla e-tjänster så att man kan följa bygglovsärendet samt förkorta handläggningstiderna. Sammantaget räknar verksamheten med ökad kostnad initialt på ca 400 tkr som finansieras genom investeringsmedel. Kart och mät I samverkan med södertörnskommunerna pågår GIS-utveckling för att fördjupa samarbetet med mål att kunna dela på teknisk plattform, kompetens och resurser. Projektets förvaltningsråd har fått i uppdrag att upphandla en för 8 kommuner gemensam teknisk plattform och databas för administration av geodata (SGD-plattform). Driftsättning beräknas ske under år Park och natur För att parkplanens attraktiva parker ska bli verklighet behövs intensivare skötsel. Under 2014 kommer skötselplaner för kommundelsparkerna att tas fram. 12

14 Vatten och avlopp Arbetet med en kommunal VA-plan fortsätter även under 2014 med fördjupning och vidareutveckling av olika delplaner, risk- och sårbarhetsfrågor och uppgradering av Pålamalms vattenskyddsområde. Det under 2013 påbörjade arbetet med förbättrad mätning och uppföljning på ledningsnätet - för exempelvis minskad tillförsel av ovidkommande vatten till avloppsnätet - fortsätter. En VA - rådgivningsfunktion för enskilda VA-anläggningar införs vars syfte är att vara rådgivare till exempel för VA-samfälligheter i skärgården. Finansiering sker mellan Haninge KSF och SBF samt Nynäshamns kommun Teknik Ett antal åtgärder genomförs för att förbättra styrning och uppföljning av våra externa entreprenörer, t ex inom vinterväghållningen. Sandupptagningen effektiviserades under 2013 genom att den personal som kör sopmaskinerna arbetade tvåskift, detta arbetssätt kommer fortsätta 2014 och om möjligt genomföras inom andra områden. 3.5 Effektiviseringar Hela förvaltningens arbetssätt projektstyrs i större utsträckning i likhet med konsultföretag, där den faktiska arbetade tiden bryts ned på de enskilda projekten. Plan Under förutsättning att planverksamheten kan utföras med nuvarande omfattning vad gäller typ av planprojekt och med plankostnadsavtal, så kan intäktsfinansieringen ökas för år 2014, vilket bedöms ge planintäkter som motsvarar en kostnadshöjning på ca 1,3 %. Förvaltningen deltar också i Stadsbyggnadsbenchen tillsammans med åtta kommuner i syfte att ta en ramprocess och utveckla erfarenheter för att uppnå effektiviseringar. Bygglov Intäktsfinansieringsgraden för verksamheten är 85 %. Genom att ständigt utveckla och effektivisera verksamhet gällande service och tillgänglighet samt smartare sätt att arbeta, kan effektiviseringskravet klaras. Fler bygglov kan behandlas om handläggningstiden kortas. Kart- och mät De nya riktlinjerna för nybyggnadskartor, utstakning och lägeskontroll förväntas ge något högre intäkter, och i kombination med något minskade externa konsultkostnader kan effektiviseringskravet klaras. Teknik Effektiviseringar inom trafikbelysning sker genom investering och utbyte av kvicksilverarmaturer, vilket leder till lägre energiförbrukning och minskad nettokostnad på 500 tkr årligen from år Till detta ska läggas minskade elförbrukningskostnader genom nytt elavtal. 13

15 Park och natur För att parkavdelningen ska klara verksamheten inom budgetramen krävs effektiviseringar på 550 tkr. Förslaget är att ersätta entreprenörer med arbete i egen regi. Det gäller främst arbete med närskogar och sommarblomsarrangemang. Vatten och avlopp Effektiviseringar och besparingar på 1 mkr sker genom förändrad fördelning av förvaltningsgemensamma kostnader, samt att egen tid belastar investeringsprojekten istället för drift. Drift- och underhållskostnaderna på verken ses över. 3.6 Övriga budgetpåverkande poster - riskanalys Plan Om planarbete i omvandlingsområden kommer att prioriteras i större omfattning än ett område per år, så kommer det att påverka intäkterna negativt på planverksamheten. För omvandlingsområdena tecknas inga plankostnadsavtal utan en planavgift tas ut i samband med bygglovgivningen efter att planen vunnit laga kraft. Intäkterna kan därför dröja flera år efter utfört planarbete. Kart- och mät I budgeten finns en osäkerhet kring tidigare MBK-avtal med ledningsdragande verk (Telia Skanova, Vattenfall, ComHem). Målet är att nya avtal baserat på SKL:s modell ska tecknas mellan parterna. Idag omsätter dessa avtal ca 650 tkr/år. Kart- och mätverksamheten växlar under 2014 kartproduktionsplattform från nuvarande ArcCadastre till Södertörnkommunernas gemensamma SGD-plattform. Beroende av tidpunkt för införandet under 2014 kommer dubbla systemkostnader uppstå under en period. Nuvarande driftskostnader för ArcCadstre omfattar ca 250 tkr/år. Vatten och avlopp Ändrade principer för investeringar innebär att utgifter som tidigare belastade investeringsbudgeten (filmning av ledningar och utbyte av brunnslock och beteckningar) nu skall redovisas som driftkostnad, vilket medför en ökad driftbudget för rörnät på ca 0,9 mkr per år. Trafikverket har i flera år bestridit dagvattenavgiften från allmän platsmark. Pågående domstolsmål mellan Stockholm Vatten och Trafikverket kommer att ge viss klarhet, men beslutet lär sannolikt dröja flera år. Intäkten från Trafikverket (ca 0,65 mkr) är medräknad i budgeten för Teknik Avdelningen ansvarar för ca belysningspunkter, varav är äldre än 30 år. För att minska risken för person- och egendomsskador i samband med avrostade stolpar bör ett utbytesprogram med en driftbudget på 2 mkr påbörjas Den totala kostnaden för utbytet uppgår till cirka 80 mkr. 14

16 3.7 Nämndens ekonomi och verksamhet föregående år Det redovisade utfallet för år 2012 var 101,1 mkr, vilket var en positiv avvikelse mot budget på 5,4 mnkr. Inom VA-verksamheten, som är helt avgiftsfinansierad, redovisades ett nollresultat efter att resultatjustering skett med 2,9 mkr ur VA-fonden. VA-fonden uppgår efter uttaget till 4,7 mkr inför budgetåret Övriga verksamheter redovisar positiva avvikelser mot budget förutom vägverksamheten som slutar på en negativ avvikelse mot budget på 5,2 mkr. Vägverksamhet På grund av december månads ihållande snöfall (utfall 21,6 mkr mot budget 17,0 mkr) når ej vägverksamheten sin budget för helåret 2012, underskottet stannar totalt vid 5,2 mkr. Kostnadsökningar inom vägbeläggning och sanering har också påverkat resultatet negativt, vilket delvis uppvägs av minskande kostnader inom trafikbelysning på grund av satsning på energisnålare armaturer med mera. Park och natur Mindre arbeten vid skolor och förskolor under början av året än budgeterat, samt färre säsongsanställda än planerat har lett till en avvikelse på 0,9 mkr. Plan och bygg Verksamheterna redovisar en positiv avvikelse på 3,9 mkr mot budget på grund av ökade intäkter överlag, inom bygglov beroende på ett antal större ärenden och fler fattade beslut samt högre taxa. Inom plansidan har utfallet av startavgifter och plankostnadsavtal ökat. Övriga verksamheter Trafikverksamheten redovisar en avvikelse på 0,9 mkr mot budget på grund av ökade intäkter samt en vakant tjänst. De interna verksamheterna anläggning och uthyrning redovisar också ett positivt resultat mot budet på grund av avyttrade fordon och maskiner. Förvaltningsledning och nämnd Den centrala nämndreserven 2,1 mkr har inte förbrukats tidigare under året, vilket hjälper förvaltningen att klara resultatet trots de ökade snöröjningskostnaderna under december månad. 15

17 4. Förslag till strategier för att nå KF:s mål Kommunfullmäktiges mål är uppdelade i tre målområden: Ekologisk hållbarhet 1 Utsläpp av koldioxid ska fram till år 2020 ha minskat med 25 % jämfört med nivån år Inköpen av ekologiska livsmedel ska öka 3 Energianvändningen ska minska 4 Den biologiska mångfalden ska öka. 5 Sjöar och vattendrag ska bli renare. Social hållbarhet 6 Haninge ska utveckla en attraktiv regional stadskärna. 7 Barn och ungdomar ska må bra och känna framtidstro. 8 Folkhälsan ska förbättras. 9 Invånarnas delaktighet och inflytande i samhället ska öka. 10 Invånarnas trygghet ska öka. 11 Invånarna ska vara nöjda med kommunens service. 12 Den enskildes valfrihet och inflytande över den kommunala servicen ska öka. 13 Fler människor ska komma i arbete 14 Attraktiviteten i parker och utemiljöer kring bostadsområden och kommunala anläggningar ska öka. Ekonomisk hållbarhet 20 Kommunen ska nå ett budgeterat resultat, som motsvarar minst två procent av kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag. 21 Kommunen ska vara Sveriges bästa kommunala arbetsgivare 22 Kommunens verksamhet ska präglas av effektiv resursanvändning. 23 Med 2008 som jämförelseår ska invånarantalet till år 2018 ha ökat med minst Det ska vara enkelt att starta och utveckla företag i kommunen så att antalet arbetsplatser ökar. Utifrån kommunfullmäktiges mål ska nämnderna utarbeta strategier för hur målen ska uppnås, och förvaltningen arbetar sedan vidare i målkedjan med åtaganden och aktiviteter. Kommunfullmäktiges mål, indikatorer och målvärden redovisas nedan, kompletterade med förvaltningens förslag till nämndstrategier. 16

18 4.1 Ekologisk hållbarhet 1 Utsläpp av koldioxid ska fram till år 2020 ha minskat med 25 % jämfört med nivån 2005 Indikatorer: Koldioxidutsläppsförändring i den kommunala organisationen Målvärde 2014: Lägre än 2013 Koldioxidutsläppsförändring Målvärde: Minst ton per år Stadsbyggnadsnämndens strategi: Minimera utsläpp av koldioxid i stadsplaneringen 2 Inköpen av ekologiska livsmedel ska öka Indikator: Andel ekologiska inköp Målvärde: Minst 20 % Stadsbyggnadsnämndens strategi: Uppdra åt förvaltningen att köpa ekologisk frukt och ekologiskt kaffe 3 Energianvändningen ska minska Indikator: Energianvändning per kvadratmeter för kommunens verksamhetslokaler Målvärde: Lägre än 2013 Stadsbyggnadsnämndens strategi: Uppdra åt förvaltningen att genomföra energibesparingar inom sina verksamhetsområden 17

19 4 Den biologiska mångfalden ska öka Indikatorer: Areal ängs- och naturbetesmark som hävdas med slåtter eller bete Målvärde: Bättre än 2013 Stadsbyggnadsnämndens strategi: I samhällsplaneringen arbeta för att behålla eller skapa nya miljöer som gynnar den biologiska mångfalden 5 Sjöar och vattendrag ska bli renare Indikator: Antalet ytvattenförekomster som enligt Vattendirektivet har god ekologisk och kemisk status Målvärde: Minst 2 (antal godkända ytvattenförekomster idag: 0) Stadsbyggnadsnämndens strategi: I samhällsplaneringen arbeta för hållbar avlopps-/dagvattenhantering Aktuella styrdokument inom målområdet Ekologisk hållbarhet: Klimatstrategi Ekologiskt hållbarhetsprogram Vega Vattenplan Naturvårdsplan (beslutas 2013) Strategi för ekologisk hållbarhet Cykelplan Resepolicy Avfallsplan VA-policy Fordonspolicy Kostpolicy Dagvattenstrategi Översiktsplan 18

20 4.2 Social hållbarhet 6 Haninge ska utveckla en attraktiv regional stadskärna Indikator: Handelsindex Målvärde: Bättre än 2013 Attitydundersökning Målvärde: Bättre än 2013 Stadsbyggnadsnämndens strategi: Tillsammans med interna och externa aktörer förverkliga en attraktiv regional stadskärna 7 Barn och ungdomar ska må bra och känna framtidstro Indikatorer: Andel som ganska eller väldigt ofta tycker att det är riktigt härligt att leva Målvärde: Bättre än 2013 God psykisk hälsa indextal för psykosomatisk hälsa Målvärde: Bättre än 2013 Stadsbyggnadsnämndens strategi: Barnkonventionen ska vara utgångspunkt vid all planering. För nämndens ansvarsområde innebär det att barn och ungdomar ges utrymme att delta i samhällsutvecklingen och påverka sin närmiljö 19

Stadsbyggnadsförvaltningens verksamhetsplan 2014

Stadsbyggnadsförvaltningens verksamhetsplan 2014 Stadsbyggnadsförvaltningens verksamhetsplan 2014 1. Inledning 2 2. Förord 2 3. Ansvarsområde, organisation och verksamhet 3 3.1 Ansvarsområde 3 3.2 Organisation och verksamhet 3 4. Budget 6 4.1 Driftbudget

Läs mer

Reviderad 2014-10-07. Strategi och budget 2015-2016. Stadsbyggnadsnämnden

Reviderad 2014-10-07. Strategi och budget 2015-2016. Stadsbyggnadsnämnden Reviderad 2014-10-07 Strategi och budget 2015-2016 Stadsbyggnadsnämnden 1. INLEDNING 3 1.1 Förord 3 1.2 Målkedjan 4 2. ANSVARSOMRÅDE OCH ORGANISATION 5 2.1. Nämndens ansvarsområde 5 2.2. Förvaltningens

Läs mer

STRATEGI & BUDGET 2011 2012. Stadsbyggnadsnämnden

STRATEGI & BUDGET 2011 2012. Stadsbyggnadsnämnden STRATEGI & BUDGET 2011 2012 Stadsbyggnadsnämnden Foto omslag: Andreas Lindgren, Johan Alp/bildarkivet.se Innehållsförteckning 1. Inledning 2 1.1. Förord 2 2. Nämndes ansvarsområde 2 3. Förutsättningar

Läs mer

haninge kommuns styrmodell en handledning

haninge kommuns styrmodell en handledning haninge kommuns styrmodell en handledning Haninge kommuns styrmodell Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt.

Läs mer

Stadsbyggnadsförvaltningens verksamhetsplan 2013

Stadsbyggnadsförvaltningens verksamhetsplan 2013 Stadsbyggnadsförvaltningens verksamhetsplan 2013 Stadsbyggnadsförvaltningens verksamhetsplan 2013 1. Inledning 2 2. Förord 2 3. Ansvarsområde, organisation och verksamhet 3 3.1 Ansvarsområde 3 3.2 Organisation

Läs mer

Detta dokument behandlar förändringarna i VA-taxan för 2014 som är Kommunal författningssamling (KFS) 13:2.

Detta dokument behandlar förändringarna i VA-taxan för 2014 som är Kommunal författningssamling (KFS) 13:2. 2013-09-03 Rev 2013-10-15 Mats Falås VA- och renhållningschef 08 560 39 336 Mats.falas@ekero.se PM VA-taxa 2014 (KFS 13:2) Dnr KS13/228-346 Detta dokument behandlar förändringarna i VA-taxan för 2014 som

Läs mer

Mål för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Mål för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Mål för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2015-2018 Vårt uppdrag - vårt ansvar I ekokommunen Eslöv ansvarar Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för energi- och klimatarbete samt att tillgängliggöra och

Läs mer

BUP Tekniska nämnden. Kvartal

BUP Tekniska nämnden. Kvartal BUP 1 2016 Tekniska nämnden Kvartal 1 2016 Utskriftsdatum: 26 maj 2016 BUP 1 2016 2 Innehållsförteckning 1 Teknisk nämnd... 4 1.1 Sammanfattning skattefinansierad del... 4 1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden

Läs mer

Förslag till höjning av VA-taxan 2017

Förslag till höjning av VA-taxan 2017 SIDAN: 1 (9) Förslag till höjning av VA-taxan 2017 FÖRSLAG TILL BESLUT att att att Österåkersvatten föreslår till kommunfullmäktige att besluta om höjning av anläggningstaxan med 10 % från och med 1 januari

Läs mer

Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014

Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014 Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014 Fastställd av nämnden: 2014-01-22 4 2 Innehållsförteckning Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden Verksamhetsplanens funktion Mål och uppdrag Nämndens uppdrag

Läs mer

Dnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01

Dnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Dnr 26/2014-041 Budget 2015 Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Innehåll 1 Förbundets uppdrag och verksamhet 5 1.1 Uppdrag... 5 1.2 Verksamhet... 5 Förbundsdirektionen...

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag Bilaga 4 Verksamhetsplan - för nämnd och bolag Omvårdnadsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder som erbjuds god service och möjlighet till inflytande,

Läs mer

Årsredovisning 2011. Teknisk verksamhet - skattefinansierad

Årsredovisning 2011. Teknisk verksamhet - skattefinansierad Årsredovisning 2011 Teknisk verksamhet - skattefinansierad Innehållsförteckning Verksamhet... 3 Driftredovisning...3 Årets händelser...3 Mål och måluppfyllelse...4 Ekonomi...4 Framtid...5 Kommentarer till

Läs mer

MÅL OCH BUDGET 2013 2014

MÅL OCH BUDGET 2013 2014 MÅL OCH BUDGET 2013 2014 Kommunfullmäktige Vision Kommunens styrmodell Mål och indikatorer Ekonomiska ramar Regler för ekonomi- och verksamhetsstyrning Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 3 1.1 VISION...

Läs mer

Verksamhetsplan för Stadsbyggnadsförvaltningen 2015

Verksamhetsplan för Stadsbyggnadsförvaltningen 2015 Verksamhetsplan för Stadsbyggnadsförvaltningen 2015 2 3 Förord Verksamhetsplan 2015 för stadsbyggnadsförvaltningen bygger på de mål och den budget som fastställts för 2015. De 24 övergripande målen har

Läs mer

Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden, kommunstyrelse och kommunfullmäktige

Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden, kommunstyrelse och kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2014-05-22 Tekniska nämnden Dnr Ten 2014/337 Mål och budget 2015- samhällsuppdraget Förslag till beslut Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden, kommunstyrelse

Läs mer

Budget 2016 med plan 2017-2018. Vatten och avlopp

Budget 2016 med plan 2017-2018. Vatten och avlopp Budget 2016 med plan 2017-2018 Vatten och avlopp Innehållsförteckning 1 Vatten och avlopp... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Ekonomi (budget)... 5 1.4 Förslag till budget 2016... 6 1.5 Utmaningar

Läs mer

Årsredovisning 2011 VA-verksamheten

Årsredovisning 2011 VA-verksamheten Årsredovisning 211 VA-verksamheten Rev 12316 Innehållsförteckning VA-verksamheten 3 Bakgrund 3 VA-verksamheten i Kinda 3 Mål och måluppfyllelsen 3 Årets verksamhet 3 Drift och underhåll 4 Investeringar

Läs mer

Gator och vägar. Södertörns nyckeltal 2009 SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR 2010-09-28

Gator och vägar. Södertörns nyckeltal 2009 SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR 2010-09-28 Gator och vägar Södertörns nyckeltal 29 SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR 21-9-28 2 1. INLEDNING... 4 2. DEFINITIONER... 4 3. VÄGYTOR... 5 4. BELÄGGNING... 7 5. VINTERVÄGHÅLLNING... 9 6. GATUBELYSNING...

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2013-05-07 1 (11) Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen, Ommavägen 30 2013-05-07 kl.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2013-05-07 1 (11) Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen, Ommavägen 30 2013-05-07 kl. Tekniska nämnden -05-07 1 (11) Plats och tid Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen, Ommavägen 30-05-07 kl. 18:30-20:15 Beslutande Bror Ahlin (M), ordförande Jörgen Jönsson (C), vice ordförande, kl

Läs mer

2015-07-08. att anta det framlagda förslaget till prisjustering med 3% höjning för VA-taxans brukningsavgift att gälla från och med 1 januari 2016.

2015-07-08. att anta det framlagda förslaget till prisjustering med 3% höjning för VA-taxans brukningsavgift att gälla från och med 1 januari 2016. TJÄNSTESKRIVELSE 2015-07-08 Kommunstyrelsen Hans Tjulin VA-Ingenjör Telefon 08 555 014 75 hans.tjulin@nykvarn.se samt utökning av verksamhetsområde VA KS/2015:279 Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017 Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Utmaningar som bakgrund till prioriteringarna Arbetslösheten ligger fast på

Läs mer

Vägen till kommunal lantmäterimyndighet

Vägen till kommunal lantmäterimyndighet Vägen till kommunal lantmäterimyndighet Mathias Rantanen 13-01-13 1 Vi kan genom KLM ge utökad service erbjuda bättre tillgänglighet för kommunens medborgare i lantmäteri- och fastighetsrättsliga frågor

Läs mer

Budgetrapport 2013-2015

Budgetrapport 2013-2015 1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2

Läs mer

Delårsrapport Tekniska nämnden

Delårsrapport Tekniska nämnden Delårsrapport 2012 Tekniska nämnden Driftredovisning Driftredovisning UTFALL DELÅR PROGNOS HELÅR UTFALL Nettokostnad i tkr Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse Fg helår Skattefinansierad verks.

Läs mer

Förslag till höjning av bruknings- och anläggningsavgift för VA inom Piteå kommun.

Förslag till höjning av bruknings- och anläggningsavgift för VA inom Piteå kommun. Datum: 2010-10-25 Förslag till höjning av bruknings- och anläggningsavgift för VA inom Piteå kommun. Förslag till beslut Pirevas styrelse föreslår kommunfullmäktige besluta - Att anta förslag till ny VA-taxa

Läs mer

Gästrike Vatten kulturen och samverkan med kommunerna. Lena Blad, Gästrike Vatten

Gästrike Vatten kulturen och samverkan med kommunerna. Lena Blad, Gästrike Vatten Gästrike Vatten kulturen och samverkan med kommunerna Lena Blad, Gästrike Vatten Chef Teknik & Utveckling Bildades 1 maj 2008 VA samverkan över kommungränserna Erfarenhet och kompetens för fyra kommuner

Läs mer

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2015-05-13 Dnr 15LS1947 BALANSERAT STYRKORT 2016 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort

Läs mer

Förstudie ekonomistyrning investeringar Oxelösunds kommun

Förstudie ekonomistyrning investeringar Oxelösunds kommun Linköping 2007-11-21 Kommunens revisorer Förstudie ekonomistyrning investeringar Oxelösunds kommun Inledning och bakgrund Om anläggningstillgångar ska bibehålla sitt värde och funktionalitet krävs omfattande

Läs mer

Bilaga till skrivelse 2013-02-12. Särredovisning. Vatten och avlopp

Bilaga till skrivelse 2013-02-12. Särredovisning. Vatten och avlopp Bilaga till skrivelse 2013-02-12 Särredovisning Vatten och avlopp 2012 Förvaltningsberättelse Uppdrag Vatten och avloppsverksamheten ska tillgodose efterfrågade vatten- och avloppstjänster av god kvalitet.

Läs mer

1(9) Budget och. Plan

1(9) Budget och. Plan 1(9) Budget 2016 och Plan 2017-2018 2(9) Inledning Majoriteten i Älvkarleby kommun, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, bygger sin samverkan på en gemensam målsättning att få fart på utvecklingen

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2012-03-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt verksamhetsplan för år 2012 är 10,5 mkr.

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2017-2019 Budget 2017 Överförmyndarnämnden Budgetberedningens förslag till Kommunstyrelsen Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen -----------------------------------------------------------------

Läs mer

Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, invånare Övergripande mål

Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, invånare Övergripande mål Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, 40 000 invånare 2035 Övergripande mål 2016-2018 DELAKTIGHET - medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling KOMPETENSFÖRSÖRJNING arbetsgivare kan

Läs mer

Vägen till kommunal lantmäterimyndighet

Vägen till kommunal lantmäterimyndighet Vägen till kommunal lantmäterimyndighet Mathias Rantanen 13-01-13 1 Vägen till kommunal lantmäterimyndighet - del 1(2) Mathias Rantanen 13-01-13 2 Vi kan genom KLM ge utökad service erbjuda bättre tillgänglighet

Läs mer

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun. Ekonomiska styrprinciper - styrmodell och ekonomistyrningsprinciper

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun. Ekonomiska styrprinciper - styrmodell och ekonomistyrningsprinciper Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Kf 80 Den 2016-11-14 80 Dnr 2016/00327 Ekonomiska styrprinciper - styrmodell och ekonomistyrningsprinciper Kommunfullmäktiges beslut

Läs mer

Byggnads- och trafiknämnd

Byggnads- och trafiknämnd Nämnd: Ordförande: Verksamhetsområde: Förvaltning: Förvaltningschef: Byggnads- och trafiknämnd Zaine Andersson Tekniskt kontor Svante Modén Bokslut 2013 Budget 2014 Budget 2015 Personalkostnader 2 255

Läs mer

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer)

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Bilaga till Dnr: VoO.2015.0042 1 (6) 2015-02-17 Vård och Omsorg Johanna Elfsberg Bokslutsanalys 2014 Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Volymökningar

Läs mer

Mål och budget 2015-2017

Mål och budget 2015-2017 Bilaga 1 Mål och budget 2015-2017 Myndighetsnämnden 2014-09-04 Rev. 2014-09-08 1 Ordförande: Matz Ericson (S) Förvaltningschef: Stefan Larsson Sammanfattning År 2015 Karlskoga och Storfors kommuner har

Läs mer

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställnings taganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksam heten. Personal politiken är ett medel för att uppnå

Läs mer

VA-planering så funkar det. Mats Johansson, VA-guiden / Ecoloop

VA-planering så funkar det. Mats Johansson, VA-guiden / Ecoloop VA-planering så funkar det Mats Johansson, VA-guiden / Ecoloop VA-plan VA-planering Vattenplan Vattenplanering 2 VA-planen i kommunens planering - Bild från Värmdös VA-plan Åtgärd 37. Kommunerna behöver,

Läs mer

Södertörns nyckeltal 2014

Södertörns nyckeltal 2014 Södertörns nyckeltal 2014 Parkskötsel SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR 2015-09-11 Handläggare/referens Petra Lindvall 08-606 84 95 petra.lindvall@haninge.se 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Inledning...

Läs mer

Vatten och avlopp på landsbygden

Vatten och avlopp på landsbygden Vatten och avlopp på landsbygden Innehåll Kontakta oss 2 Vatten- och avloppspolicy 3 Inledning 4 Om allmänt vatten och avlopp 4 Utbyggnad av allmänt VA på landsbygden 5 Områden som inte omfattas av utbyggnadsplanen

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Stöd och sysselsättning 2014 Övergripande och nämndspecifika EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet

Läs mer

Resultat 22 442 8 835

Resultat 22 442 8 835 Bilaga 4 Resultat och balansräkning va-verket år 2014 Resultaträkning (Redovisning i tkr) Verksamhetens intäkter 2014 2013 Brukningsavgifter 155 555 131 071 Anläggningsavgifter 30 200 69 906 Anläggningsavgifter

Läs mer

Månadsuppföljning för novembermånad 2016

Månadsuppföljning för novembermånad 2016 9 december 2016 NBN 2016/207 1 (4) HANDLÄGGARE Asif Chowdhury 08-535 365 41 asif.chowdhury@huddinge.se Natur- och byggnadsnämnden Månadsuppföljning för novembermånad 2016 Förslag till beslut Natur- och

Läs mer

Månadsuppföljning och prognos

Månadsuppföljning och prognos Månadsuppföljning och prognos februari 2017 Samhällsbyggnadsnämnden Godkänd av samhällsbyggnadsnämnden 2017-03-22 Väsentliga händelser Arbetet med att implementera den nya organisationen på samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

Direktiv budget 2018 DIREKTIV OCH FÖRUTSÄTTNINGAR

Direktiv budget 2018 DIREKTIV OCH FÖRUTSÄTTNINGAR Karlsborgs kommun Direktiv budget 2018 Bakgrund I och med att Karlsborgs kommun från budget 2017 införde en ny budgetprocess, utgår direktiven nu ifrån ekonomikontoret. Observera att direktiven kan komma

Läs mer

Internbudget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015 för Samhällsbyggnadsförvaltningen

Internbudget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015 för Samhällsbyggnadsförvaltningen Handläggare Direkt telefon Vår beteckning Er beteckning Datum Ann-Christin Östbergh, Hans Juhlin 0455-303611, 303267 DIA 2012.3907 2012-11-19 Internbudget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015 för Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Kvartalsrapport 3 med prognos. September 2012. Teknisk nämnd

Kvartalsrapport 3 med prognos. September 2012. Teknisk nämnd Kvartalsrapport 3 med prognos. September 2012 Teknisk nämnd Innehållsförteckning 1 Verksamheten till och med september... 3 2 Det ekonomiska utfallet till och med september... 4 2.1 Åtgärder med anledning

Läs mer

MILJÖ- OCH BYGGLOVSNÄMNDEN

MILJÖ- OCH BYGGLOVSNÄMNDEN DELÅRSRAPPORT PER AUGUSTI 2010 MILJÖ- OCH BYGGLOVSNÄMNDEN INNEHÅLL ANSVARSOMRÅDE 1 KOMMENTAR TILL UPPFÖLJNING PER AUGUSTI 1 Periodens resultat (tkr), bilaga 1 1 Viktiga händelser 2 Uppföljning av mål och

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Nämndsbudget 2015-2017

Vård- och omsorgsnämnden Nämndsbudget 2015-2017 Vård- och omsorgsnämnden Nämndsbudget 2015-2017 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL...

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN, STRÖMSTADS KOMMUN

VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN, STRÖMSTADS KOMMUN EKAN VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN, STRÖMSTADS KOMMUN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 Planen är tänk att ge en övergripande beskrivning av EKAN (ekonomi, administration, kommunikation och

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Miljö- och byggnämnden Året har präglats av hög personalomsättning inom delar av organisationen. Det är svårt att rekrytera rätt kompetens varför det har funnits ett generellt

Läs mer

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 INNEHÅLL DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 TEKNISKA NÄMNDEN Fastighet Dnr TEN 2015/518 ANSVARSOMRÅDE 2 KOMMENTAR TILL BUDGETUPPFÖLJNING PER AUGUSTI 2 PROGNOS DRIFTBUDGET 3 PROGNOS INVESTERINGSBUDGET 4 VIKTIGA

Läs mer

sid 2(7) Innehåll

sid 2(7) Innehåll Miljö- och bygglovsnämnden Förslag till MÅL och BUDGET 2012-2013 2011-05-31 sid 2(7) Innehåll INLEDNING... 3 ANSVARSOMRÅDE... 3 VERKSAMHETSBESKRIVNING... 3 INRIKTNINGSMÅL, EFFEKTMÅL, PLANERAD PRODUKTION,

Läs mer

Utredning av VA-taxan i Kristianstads kommun. Brukningsavgifter och ekonomi i balans. Syfte. Bakgrund om finansiering av VA

Utredning av VA-taxan i Kristianstads kommun. Brukningsavgifter och ekonomi i balans. Syfte. Bakgrund om finansiering av VA Uppdragsnr: 10146935 1 (6) PM Utredning av VA-taxan i Kristianstads kommun Brukningsavgifter och ekonomi i balans Syfte WSP har på uppdrag av Kristianstads kommun analyserat de ekonomiska konsekvenserna

Läs mer

Ändring av Kommunplan Nybro kommun

Ändring av Kommunplan Nybro kommun Ändring av Kommunplan 2017-2019 Nybro kommun Antagen av kommunfullmäktige 19 december 2016 Enligt kommunfullmäktiges beslut ska kommunstyrelseförvaltningen senast under december lämna en ekonomisk avstämning.

Läs mer

Uppföljning per 2006-03-31

Uppföljning per 2006-03-31 Uppföljning per -03-31 Ekonomisk rapport Det budgeterade resultatet för år uppgår till +20 849. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +32 677. Nämnderna rapporterar totalt

Läs mer

Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden/miljökontoret

Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden/miljökontoret Verksamhetsplan 2016 Miljö- och byggnadsnämnden/miljökontoret Köpings kommun Rapporten skriven av: Linda Eriksson och Göran Nilsson Antagen av: Miljö- och byggnadsnämnden, 2015-11-12 Innehåll Innehåll

Läs mer

Därutöver har kommunfullmäktige beslutat om följande specifika uppdrag för Barn- och utbildningsnämnden 2011.

Därutöver har kommunfullmäktige beslutat om följande specifika uppdrag för Barn- och utbildningsnämnden 2011. Information Datum 2011-02-17 Barn- och utbildningsförvaltningen BUN-kansliet Stefan Bergdoff 0346-886408 stefan.bergdoff@falkenberg.se Info-ärende på BUN 2011-02-23 Internbudget 2011 Uppdrag från Kommunfullmäktige

Läs mer

PERSONALPOLITISKT PROGRAM

PERSONALPOLITISKT PROGRAM PERSONALPOLITISKT PROGRAM Inledning Det kommunala uppdraget formas genom att politiken gör en tolkning av medborgarnas behov och omsätter sin tolkning till prioriteringar i mål- och budgetprocessen. Beslut

Läs mer

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg,

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg, Dokumentansvarig Monica Högberg, 0485-470 11 monica.hogberg@morbylanga.se Handbok Personal STRATEGI Beslutande Kommunstyrelsens 257 2015-11-03 Giltighetstid 2015-2019 1(6) Dnr 2015/000275-003 Beteckning

Läs mer

VA-verksamheten rutiner och uppföljning

VA-verksamheten rutiner och uppföljning Revisionsrapport* VA-verksamheten rutiner och uppföljning Motala kommun 2007-03-19 Gunnar Karlsson Öhrlings PricewaterhouseCoopers, Komrev *connectedthinking Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Inledning...4

Läs mer

Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun

Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun RAPPORT 1(7) 2010-05-04 KS-118/2010 Handläggare, titel, telefon Claes-Göran Magnell, ekonomidirektör 011-15 34 41 Kommunfullmäktige Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun Förslag till beslut

Läs mer

Delårsrapport Tertial Miljö- och byggnadsnämnden

Delårsrapport Tertial Miljö- och byggnadsnämnden Delårsrapport Tertial 2 2014 Miljö- och byggnadsnämnden Innehållsförteckning 1 Ekonomisk uppföljning... 3 2 Målstyrning (enbart prognosvarnade handlingsplaner visas)... 5 2.1 Ansvarsfull ekonomisk politik...

Läs mer

Nyköpings kommuns VA-policy

Nyköpings kommuns VA-policy POLICY Dnr Nyköpings kommuns VA-policy Antagen av Dnr 2/7 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Utgångspunkter och principer... 3 3.1 Politiska utgångspunkter... 3 3.2

Läs mer

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tekniska nämndens arbetsutskott Tekniska nämndens arbetsutskott 2010-03-04 Plats och tid Wasarummet kl. 8.00-9.50 Beslutande Catrin Strömvall (s) Dan Karlsson (v) Carl Egegren (m) Övriga deltagare Bo Antonsson teknisk chef, Tommy Ahlberg

Läs mer

BUP Samhällsplaneringsnämnden

BUP Samhällsplaneringsnämnden BUP 1 2014 Samhällsplaneringsnämnden Utskriftsdatum: 17 april 2014 BUP 1 2014 2 Innehållsförteckning 1 Samhällsplaneringsnämnden... 4 2 Plan och exploateringsenheten... 7 3 Driftenheten... 8 4 Vatten och

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Kvartalsrapport september och prognos 4 2013. Tekniska nämnden

Kvartalsrapport september och prognos 4 2013. Tekniska nämnden Kvartalsrapport september och prognos 4 2013 Tekniska nämnden Innehållsförteckning 1 Teknisk nämnd... 3 1.1 Periodens resultat... 3 1.2 Viktiga händelser i verksamheten... 4 1.3 Prognos med ekonomiskt

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Plan- och byggnadsnämnden

ÅRSREDOVISNING. Plan- och byggnadsnämnden ÅRSREDOVISNING 2009 Plan- och byggnadsnämnden 1 Plan- och byggnadsnämnden Verksamhet Uppföljning av uppdrag Huvudverksamhet: Bygglov och detaljplaner Grunduppdrag Plan- och byggnadsnämnden ska svara för

Läs mer

Riktlinje för gestaltning av kommunens allmänna platser i stadskärnan, hamnen och övriga strategiska platser

Riktlinje för gestaltning av kommunens allmänna platser i stadskärnan, hamnen och övriga strategiska platser Dnr BTN13/65 RIKTLINJE Riktlinje för gestaltning av kommunens allmänna platser i stadskärnan, hamnen och övriga strategiska platser Antagen av Bygg- och tekniknämnden 2015-12-15 Dnr BTN13/65 2/6 Innehållsförteckning

Läs mer

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen 2012-05-18 1 (5) Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2012:182 Anders Rehnman 016-710 14 67 Kommunstyrelsen Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Förslag till beslut

Läs mer

Arkivbeskrivning för stadsbyggnadsnämnden

Arkivbeskrivning för stadsbyggnadsnämnden SBN 2015/260.9 Sara Lodin Arkivarie/registrator 2015-10-21 Arkivbeskrivning för stadsbyggnadsnämnden Denna arkivbeskrivning, upprättad enligt arkivlagen (1990:782) 6 2 p. och arkivreglemente för Haninge

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle.

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjer 1(5) Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjerna utgör grunden för arbetet med hållbar utveckling, vårt mål är ett strukturerat arbete där det framgår på ett tydligt

Läs mer

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksamheten. Personalpolitiken är ett medel för att uppnå Huddinge

Läs mer

Månadsrapport februari

Månadsrapport februari 2012-03-29 1 (7) Kommunstyrelsen Månadsrapport februari Beslutsunderlag Kommunkontorets skrivelse den 29 mars 2012. Sammanfattning Stadens resultat uppgick efter februari månad till 23,9 mnkr, vilket är

Läs mer

VA-planering i Ljungby kommun. Antagen av kommunstyrelsen den 21 juni 2011 159

VA-planering i Ljungby kommun. Antagen av kommunstyrelsen den 21 juni 2011 159 VA-planering i Ljungby kommun Antagen av kommunstyrelsen den 21 juni 2011 159 LJUNGBY KOMMUN Tekniska kontoret 31 maj 2011 Detta projekt har medfinansierats genom statsstöd till lokala vattenvårdsprojekt

Läs mer

Samhällsnytta. Mätbara mål: - kundnöjdhet - måluppfyllnadsgrad o indirekta möjligheter nya invånare nya företag ökad hälsa

Samhällsnytta. Mätbara mål: - kundnöjdhet - måluppfyllnadsgrad o indirekta möjligheter nya invånare nya företag ökad hälsa Samhällsnytta Vi kan öka vår servicegrad för våra brukare/medborgare/kunder. Ärenden kan handläggas dygnet runt och med högre kvalitet (skolval, schemaändringar i barnomsorgen, bygglov information och

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Välkomna. Informationsmöte om VA utbyggnad i Djupvik & Lofta

Välkomna. Informationsmöte om VA utbyggnad i Djupvik & Lofta Välkomna Informationsmöte om VA utbyggnad i Djupvik & Lofta 2013 07 04 Agenda Välkomna Presentation Samhällsbyggnadsförvaltningen informerar Borgholm Energi informerar Frågestund Kaffe och bulle / Mingel

Läs mer

MER-plan 2014 - Kommunstyrelsen

MER-plan 2014 - Kommunstyrelsen MER-plan 2014 - Kommunstyrelsen Antagen av kommunstyrelsen 2013-12-03 139 Dokumentnamn MER-plan 2014 - Kommunstyrelsen Fastställd Version 0 1 (10) Innehåll Kommunstyrelsen... 3 Mål, ekonomi och resultatplan

Läs mer

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2017 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Verksamhetsplan 2017-2019 Innehållsförteckning Vallentuna - här växer människor och företag...3 Nämndens uppgift...4 Kommunens strategiska inriktningar och mål...5

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Stadsbyggnadsnämnden

ÅRSREDOVISNING 2014. Stadsbyggnadsnämnden ÅRSREDOVISNING 2014 Stadsbyggnadsnämnden Förvaltningsberättelse Året som gått har präglats av utveckling av verksamhet och processer. Måluppföljningen visar på att planerade åtaganden och aktiviteter i

Läs mer

Område vid Peppargränd

Område vid Peppargränd Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Karin Persson, Exploateringsingenjör GENOMFÖRANDEBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Område vid Peppargränd Fastigheterna Näsby 4:882 och 4:870 samt Odlingslotten

Läs mer

VA-policy. Steg 2 i arbetet med VA-planering i Rättviks kommun. Version

VA-policy. Steg 2 i arbetet med VA-planering i Rättviks kommun. Version VA-policy Steg 2 i arbetet med VA-planering i Rättviks kommun Version 2016-05-24 Sida 2 av 7 Innehåll INLEDNING... 4 Samhällsutveckling... 4 Vision Rättviks kommun... 4 Utveckling... 4 UTMANINGAR... 5

Läs mer

Budgetdialog 2016-2018. Samhällsbyggnadsnämnden 31 mars 2015

Budgetdialog 2016-2018. Samhällsbyggnadsnämnden 31 mars 2015 Budgetdialog 2016-2018 Samhällsbyggnadsnämnden 31 mars 2015 Uddevalla växer Ö P P E N R E SAMHÄLLSBYGGNAD E T P E K T P R O F E S S I O A L I T E T Media 2014 Totalt antal artiklar 2013 2014 140 st 130

Läs mer

Fritidshusområde i förändring

Fritidshusområde i förändring Del 1 Planering Fritidshusområde i förändring Från fritidshus till åretruntbostad I Värmdö kommun finns möjligheter till ett attraktivt boende med närhet till storstad, natur och hav. Kommunen har många

Läs mer

Årsredovisning 2015 för Täby kommun

Årsredovisning 2015 för Täby kommun 1(117) Årsredovisning 2015 för Täby kommun Kommunfullmäktige 2016-04-25 2(117) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 4 Resultat och utveckling... 4 Befolkningen i Täby... 6 God ekonomisk hushållning...

Läs mer

Bostäder i kv Porträttet

Bostäder i kv Porträttet ANTAGANDEHANDLING september 2009 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Bostäder i kv Porträttet Tyresö 1:481-483 samt del av Tyresö 1:544, inom Tyresö kommun, Stockholms län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Driftuppföljning Totalt

Driftuppföljning Totalt Totalt Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Netto Gemensamt 16 475 19 792-3 317 55 831 55 831 0 56 831 56 831 0 0 Skattefinansierat Gata trafik 28 656 28 895-239 44 695 27 387

Läs mer

Investeringsanmälan, Gator och vägar utanför exploatering 2017

Investeringsanmälan, Gator och vägar utanför exploatering 2017 Tjänsteutlåtande Handläggares titel 2016-11-23 Peter Gidlund 08-590 976 31 Dnr: Peter.gidlund@upplandsvasby.se KSTFU/2016:208 10053 Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott Investeringsanmälan, Gator

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Västerhaninges utvecklingsprogram rapport av pågående utvecklingsarbete

Västerhaninges utvecklingsprogram rapport av pågående utvecklingsarbete 6 november 2013 Dnr KS 190/2013 Strategisk planering Mirja Thårlin Kommunstyrelsen Västerhaninges utvecklingsprogram rapport av pågående utvecklingsarbete Det reviderade utvecklingsprogrammet för Västerhaninge

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd. Beslut i nämnden: 32/14 2014-05-14, Dnr SRMH: 2014-1.54

Verksamhetsplan 2015. Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd. Beslut i nämnden: 32/14 2014-05-14, Dnr SRMH: 2014-1.54 Verksamhetsplan 2015 Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd Beslut i nämnden: 32/14 2014-05-14, Dnr SRMH: 2014-1.54 Innehållsförteckning Nämndens ansvar och uppgifter... 3 Utvecklingsområden... 3

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret Tjänsteutlåtande 2012-03-30 Anders Nilfjord Sidan 1 av 2 Ekonomichef Dnr 2012/18 BUN. Barn- och ungdomsnämnden Budget 2013 inklusive verksamhetsplan Förslag

Läs mer