Verksamhetsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan 2014-15"

Transkript

1 Verksamhetsplan

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... LEDNINGSDEKLARATION SOLNA GYMNASIUM... 3 VERKSAMHET SOLNA GYMNASIUM... 4 ORGANISATION... 5 SOLNA GYMNASIUM SKA VARA EN ATTRAKTIV SKOLA... 7 KUNSKAPER... 9 NORMER OCH VÄRDEN ANSVAR OCH INFLYTANDE BEDÖMNING OCH BETYG MEDARBETARENGAGEMANG EKONOMI

3 LEDNINGSDEKLARATION SOLNA GYMNASIUM Huvuduppgiften för gymnasieskolan är att skapa förutsättningar för att eleverna ska tillägna sig och utveckla kunskaper, främja elevernas utveckling till ansvarskännande människor samt bidra till elevernas allsidiga utveckling. Skolledningen ansvarar för att planera, följa upp, utvärdera och utveckla utbildningen i förhållande till de nationella målen. Som pedagogiska ledare för skolan och som chef för lärarna och övrig personal i skolan har skolledningen ansvar för skolans resultat. Solna Gymnasiums verksamhet bygger på den grundläggande värderingen att se till elevens bästa. Skolledningen ansvarar för att - alla som arbetar i skolan utgår från att eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar - skolans arbetsformer utvecklas så att ett aktivt elevinflytande gynnas - uppmärksamma och vidta nödvändiga åtgärder för att motverka, förebygga och förhindra alla former av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. - alla som arbetar i skolan lyssnar på elevernas synpunkter och uppmuntra elever som har svårt att framföra sina synpunkter att göra det - samverkan mellan lärare i olika ämnen kommer till stånd så att eleverna får ett sammanhang i sina studier - undervisningen, elevhälsan och studie- och yrkesvägledningen utformas så att elever som behöver särskilt stöd eller andra stödåtgärder får detta Skolledningen ska arbeta med ett systematiskt kvalitetsarbete med ständiga förbättringar. Skolledningen har ett ansvar för att, - kvalitetsarbetet genomföras under medverkan av lärare, övrig personal och elever. - följa upp studieresultatet och föreslå åtgärder för att förbättra resultatet - följa upp resultaten i kvalitetsenkäten och föreslå åtgärder för att förbättra resultatet - följa upp, analysera och diskutera med lärarna om systematiska avvikelser mellan nationella prov och betygen för en likvärdig bedömning mellan skolor. Solna Gymnasium har som NIU-skola ett extra ansvar att erbjuda elever en verksamhet där eleverna kan kombinera en satsning på sin idrott med studier på gymnasieskolan. 3

4 VERKSAMHET SOLNA GYMNASIUM Solna Gymnasium är den enda kommunala gymnasieskolan i Solna Stad. Skolan har ca 675 elever och 8 nationella program och inriktningar, introduktionsprogrammen och Aspergerklasser. Ledningsorganisationen består av en rektor, två biträdande rektorer och NIU-samordnare. Lärarna är indelade i programlag med fokus på eleverna och examensmålen på respektive program. Årets antagning har varit positiv och alla klasser i åk 1 förutom EEDAT är fyllda. Det är även kö till utbildningarna. Skolan har nationell idrottsutbildning (NIU) inom 7 olika sporter och den kan kombineras med alla skolans nationella program. Knappt hälften av eleverna går på NIU. Skolan har en kulturminnesmärkt byggnad att vara i. En ljushall möter alla som kommer dit. Det finns också en stor aula, som rymmer hela skolan (både elever och personal). Antalet pedagoger är 54 personer, elevhälsan är 4 personer, studievägledare 2 personer, servicepersonal är 6 personer, tränare är 15 personer och skolledning 4 personer. Alla arbetar inte heltid. UPPDRAG Solna Gymnasiums uppdrag är, - Att bedriva undervisning utifrån mål och intentioner i nationella och kommunala styrdokument. - Att erbjuda elitsatsande idrottsungdomar en möjlighet at kombinera en idrottssatsning med gymnasiestudier på en hög nivå. - Att erbjuda elever som väljer skolan en utbildning med hög kvalitet. 4

5 ORGANISATION Solna Gymnasium består av 5 nationella program och 8 inriktningar inom de nationella programmen samt introduktionsprogrammen och aspergerklasser Två biträdande rektorer har svaret för varsin sektor inom skolan, en studieförberedande sektor och en yrkesförberedande sektor. En stor del av eleverna går på nationell idrottsutbildning (NIU) med en samordnare som ansvarar för kontakten med idrottsrörelsen, uppföljning av elevernas studieresultat samt med ett personalansvar för lärarna i specialidrott. Rektor har programansvar för NA samt ett ansvar för servicepersonalen (expedition, vaktmästeri och IT-stöd) och elevhälsan/syv. Rektor är också chef för biträdande rektorerna och NIU samordnaren. Rektor Dan Sundblad Programansvar: NA Service Elevhälsa/SYV NIU samordnare Jan Lindh Biträdande rektor Ulrika Forsberg Biträdande rektor Johan Sigstedt Programansvar BF, EE, IM, ASP Programansvar EK, SA BF EE 5

6 PRIORITERADE UTVECKLINGSOMRÅDEN Utifrån Barn- och utbildningsnämndens mål, Skolinspektionens föreläggande och skolans kvalitetsredovisning för 2013/2014 har skolan tre huvudsakliga utvecklingsområden som kommer att prioriteras högst under det kommande läsåret. Trygghet och arbetsro - Öka andelen elever som upplever att det är arbetsro på lektionerna Ansvar och inflytande - Öka andelen elever som upplever att de har inflytande över sina studier och att deras synpunkter tas tillvara. Undervisning och lärande - Skolans arbete med att förbättra elevernas närvaro - Skolans arbete utgår ifrån och omfattar examensmålen på de olika programmen, vilket leder till att samverkan mellan olika ämnen kommer till stånd så att eleverna får sammanhang i sina studier 6

7 SOLNA GYMNASIUM SKA VARA EN ATTRAKTIV SKOLA Arbetet med att utveckla Solna Gymnasiums kvalitet har hög prioritet och ställer krav på ett ständigt arbete att utveckla och förbättra utbildningen. Andel elever som rekommenderar skolan ska öka och inom ett par år ska antalet elever som söker till Solna Gymnasium öka till minst två sökande på varje plats. Undervisningen är skolans kärnverksamhet och det finns anledning att tro att elevernas upplevelse av undervisningen påverkar både studieresultaten och andelen elever som rekommenderar skolan Delmål/mätetal Andel elever som rekommenderar skolan till andra elever Andel elever som rekommenderar sitt gymnasieprogram till andra elever Undervisningen motiverar mig till att vilja lära mig mera Andelen elever som anser att utvecklingssamtalet känns meningsfullt Mål 14/15 12/13 Medel länet Best practice 70% 64% 62% 70% EE 80% IM 87% 80% 76% 74% 76% EE 87% 49% 41% 52% 49% EE 57% IM 76% 57% 52% 59% 53% IM 88% SA 57% Antalet förstahandssökande prelval Barn och fritidsprogrammet El och energiprogrammet Ekonomiprogrammet Naturvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Aspergerutbildning

8 Strategi - Att ständigt förbättra undervisningen för att motivera eleverna att lära sig mer och ett väl fungerande mentorskap ökar andelen elever som rekommenderar skolan. - Att se verksamheten med elevernas ögon och ta tillvara elevernas synpunkter för att fortsätta utveckla kvaliteten på gymnasieskolan Aktiviteter som är gemensamma för Solna Gymnasium 1. Kursutvärderingar och kvalitetsenkäter ska användas som ett led i det systematiska kvalitetsarbetet. Kursutvärderingar ska genomföras under första delen av kursen. Läraren ska tillsammans med eleverna ta fram förbättringsåtgärder utifrån utvärderingen. Ansvarig: Undervisande lärare och skolledning 2. Förtydliga och nå en samsyn kring mentorsuppdraget genom kollegialt lärande och dokumentera med frågor och svar som ett stöd till mentorerna. Ansvarig: rektor 3. Skolans delas in i programlag med uppdraget att tydliggöra examensmålen för respektive program samt ansvara för att dessa implementeras i undervisningen. Ansvarig skolledningen och programlagledarna 4. Programlagen ska genomföra kompetensutveckling enligt Skolverkets Utvecklingspaket Examensmålet: Ämnen i relation till examensmålet samverkan i programarbetslaget genomförs inför läsåret 1415 Ansvarig: Programlagledarna Metoder för mätning av måluppfyllelse - Varje år genomför skolan en kvalitetsenkät enligt KSL modell. Externt företag sköter om enkäten och sammanställer den. - Undervisande lärare genomför kursutvärderingar efter halva kursen - Antalet sökande i preliminärvalet 15 februari 8

9 KUNSKAPER Ett viktigt mål är att höja meritvärdet på Solna Gymnasium. Fler elever ska uppmuntras att satsa på högre betygsnivåer och undervisningen ska individualiseras för att nå elever på olika nivåer. Utbildningen på Solna Gymnasium ska medföra ett förädlingsvärde där fler elever förbättrar sina betyg jämfört med grundskolan. Att öka andelen elever med gymnasieexamen är också ett viktigt mål. Skillnaden mellan elever på nationell idrottsutbildning och övriga elever är för stor och vi måste arbeta hårt på att förbättra studieresultaten för de elever som inte går på nationell idrottsutbildning. Andel elever med Gymnasieexamen Mål Riket 14/15 12/13 12/13 Barn och fritidsprogrammet * Ekonomiprogrammet * 93* El och energiprogrammet * 88* Naturvetenskapsprogrammet * 96* Samhällsvetenskapsprogrammet * 93* Gymnasieskolan totalt * 87* * Statistiken från 12/13 är högskolebehörighet då avgångseleverna var de första i GY11 som tar en Gymnasieexamen Genomsnittlig betygspoäng Mål 12/13 Riket 12/13 Barn och fritidsprogrammet 12,5 12, ,5 Ekonomiprogrammet 13,7 13,1 12,9 14,7 El och energiprogrammet 13,0 12,9 12,4 12,3 Naturvetenskapsprogrammet 14,8 14,6 14,8 16,1 Samhällsvetenskapsprogrammet 13,7 13,4 12,9 14,7 Gymnasieskolan totalt 13,7 13,5 13,4 13,9 9

10 Jämförelse andel NIU elever med gymnasieexamen och meritvärde Examen Mål 14/15 Mål 14/15 Elever som går på NIU 88% 86% 14,8 14,7 Elever som inte går på NIU 85% 79% 13,5 12,9 Meritvärde Betygsresultat gymnasiegemensamma ämnen Kurs Mål F 2015 F 2014 Mål A-C 2015 A-C 2014 Engelska 5 2% 2% 75% 72% Engelska 6 2% 5% 75% 75% Historia 1 2% 5% 60% 50% Idrott och Hälsa 1 0% 0% 75% 75% Matematik 1 5% 7% 40% 32% Naturkunskap 1 2% 5% 40% 38% Religion 1 3% 6% 40% 36% Samhällskunskap 1 5% 10% 40% 30% Svenska 1 0% 1% 55% 54% Svenska 2 3% 7% 50% 48% Svenska 3 5% 13% 40% 33% Gymnasiearbete 0% 3% * Betyg satta läsåret 1314 Strategier De strategier skolan använder för att nå målen, - Lärarnas kursplaneringar ska vara tydliga och kommunicerade. Eleverna och vårdnadshavarna ska veta vilka målen är hur de ska uppnås. - Samverkan mellan ämnen utifrån examensmålen på programmen - Formativ bedömning ger enligt forskningen de bästa effekterna på elevernas studieresultat. Med detta menas fortlöpande, framåtsyftande bedömning av elevens prestationer i relation kunskapskraven och elevernas egna betygsmål. - Systematisk uppföljning av elevernas frånvaro 10

11 Aktiviteter som är gemensamma för Solna Gymnasium 1. Alla lärare ska ha en fungerande lärarsida i Fronter med en tydlig planering, uppgifter, bedömningsexempel och andra resurser. Ansvarig: Undervisande lärare 2. Studieresultaten ska följas upp i studieresultatskonferenser med uppföljande prognoser där elever som riskerar att inte nå målen följs upp med åtgärdsprogram. Ansvarig: Rektor och bitr rektorer 3. Varje programlag ska genomföra minst ett ämnesövergripande samarbete för varje årskurs under läsåret 1415 med målet att nå examensmålen samt förbättra studieresultaten. Ansvarig: Programlagledare 4. Mentorerna följer upp frånvaron varje vecka och kontaktar elev samt föräldrar vid ogiltig frånvaro Metoder för mätning av måluppfyllelse - Andel elever med gymnasieexamen samt genomsnittlig betygspoäng i årskurs 3 - Efter varje studieresultatskonferens ska bitr. rektor sammanställa en prognos om andel elever med gymnasieexamen i samtliga årskurser - Efter betygsättning ska andelen F samt andelen elever med bättre än C i varje kurs redovisas 11

12 NORMER OCH VÄRDEN Enligt skollagen ska utbildningen utformas på ett sådant sätt att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero. Skolinspektionens tillsyn och KSL.s kvalitetsenkät visar att eleverna vid Solna Gymnasium inte har tillräckligt god studiero. Vid elevintervju framkommer att studieron varierar beroende på lärare och att det finns lärare på skolan som upprätthåller en god arbetsro. Att öka andelen elever som upplever att det är arbetsro på lektionerna är vårt viktigaste förbättringsområde. Skolans mål Andel elever som känner sig trygga på skolan Andel elever som upplever att det är en positiv stämning på skolan Andel elever som är nöjda med skolans arbete mot mobbning Andel elever som upplever att det är arbetsro på lektionerna Mål 14/15 12/13 Medel länet åk 2 Best practice 92% 90% 91% 91% EE 100% NA 97% 80% 77% 80% 77%% NA 84% 70% 63% 56% 70% IM 88% 52% 41% 51% 52% IM 88% Strategier De strategier skolan använder för att nå målen, - En verksamhet med fungerande relationer på alla nivåer kan lägga kraft och engagemang i lärande och resultatutveckling. Istället för att lägga motsvarande kraft på att skapa arbetsro och lösa konflikter. - Tydliga ordningsregler som är förankrade och följs av både elever och medarbetare. - Uppmuntra till gemensamma aktiviteter för att skapa en vi-känsla på Solna Gymnasium. - Elever och medarbetare ska vara väl insatta i skolans arbete mot mobbning och skolans likbehandlingsplan. 12

13 Aktiviteter som är gemensamma för Solna Gymnasium 1. Eleverna ska vara delaktiga vid revidering av ordningsreglerna och när dessa är beslutade av rektor ska varje elev skriva under att de känner till ordningsreglerna Ansvarig: Mentorer 2. Utveckla lärares ledarskap i klassrummet och därmed studieron genom handledning till berörda lärare och programlag. Ansvarig: Skolledning 3. Läraren ska tillsammans med eleverna i varje undervisningsgrupp diskutera och utveckla regler för arbetet och samvaron i gruppen. Ansvarig: Undervisande lärare 4. Det ska finnas elevskyddsombud på samtliga program och de ska regelbundet träffa rektor och programlagledare för att följa upp den psykosociala arbetsmiljön på programmet. Alla elever ska känna till vilka elever som är elevskyddsombud samt deras uppgift. Elevskyddsombuden ska vara delaktiga vid revidering av likabehandlingsplanen. Ansvarig: Rektor, bitr rektor, programlagledare Metoder för mätning av måluppfyllelse - Varje år genomför skolan en kvalitetsenkät enligt KSL modell. Externt företag sköter om enkäten och sammanställer den. - Undervisande lärare genomför kursutvärderingar efter halva kursen 13

14 ANSVAR OCH INFLYTANDE Enligt skollagen ska eleverna ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen. I läroplanen tydliggörs lärarnas ansvar för inflytandet genom att de svarar för att eleverna får ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och innehåll i undervisningen. Av läroplanen framgår att lärarna har ett utpekat ansvarar för att alla elever får ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll. Skolinspektionens utredning visar att skolans arbete med elevernas inflytande över utbildningen brister. Resultatet i KSL.s kvalitetsenkät visar också att eleverna sinflytande är ett viktigt förbättringsområde. Skolans mål Andel elever som upplever att de får påverka innehållet i undervisningen Andel elever som upplever att de får påverka arbetssättet Andel elever som upplever att deras synpunkter tas tillvara på ett bra sätt Medel i Best Mål 14/15 12/13 länet åk 2 practice 42% 26% 42% 39% IM 63% SA 27% 41% 26% 41% 40% IM 61% NA 29% 50% 34% 50% 46% IM 76% SA 38% Strategier De strategier skolan använder för att nå målen, - Elevinflytande ska främjas på alla nivåer, från undervisningen i enskilda kurser till innehållet i verksamhetsplanen. Personalen på Solna Gymnasium ska ta tillvara på elevernas synpunkter för att förbättra skolan. Elevinflytande leder till större engagemang och motivation. - En tydlig struktur kring klassråd och programråd(en elev per klass) med förberedelser och återkoppling. - Stöd till elever i elevkår, elevskyddsombud och andra elevföreningar. 14

15 Aktiviteter som är gemensamma för Solna Gymnasium 1. Kursutvärderingar och kvalitetsenkäter ska användas som ett led i det systematiska kvalitetsarbete för att öka elevernas ansvar och inflytande. Ansvariga: Undervisande lärare, skolledning 2. Läraren ska planera undervisningen tillsammans med eleverna och se till att alla elever får ett reellt inflytande på arbetssätt, examinationsformer och innehåll i undervisningen. Planeringen ska dokumenteras på lärarsidan i Fronter Ansvariga: Undervisande lärare 3. Ämneshandledning där eleverna utifrån sina behov kan få hjälp att nå sina mål. Riktar sig i första hand till de elever som inte har specialidrott. NIU-elever som riskerar att inte nå målen kan vägledas till ämneshandledningen Ansvarig: Skolledningen 4. Klassråd ska genomföras en gång per månad där eleverna följer upp skolans verksamhetsplan, likabehandlingsplan och föreslår förbättringar. Protokoll ska föras och delges programlaget samt skolledningen. Ansvarig: Mentorer Metoder för mätning av måluppfyllelse - Varje år genomför skolan en kvalitetsenkät enligt KSL modell. Externt företag sköter om enkäten och sammanställer den. 15

16 BEDÖMNING OCH BETYG Eleverna ska ta ansvar för sitt lärande och sina studieresultat samt kunna bedöma sina studieresultat och utvecklingsbehov i förhållande till kraven i kursplanerna. Regelbunden och konstruktiv feedback ökar elevernas möjlighet att ta ansvar för sina studier, vilket ökar studiemotivationen samt ger dem något att arbeta vidare med och möjlighet att fortsätta utvecklas. Skolans mål Andel elever som anser att lärarna har informerat om vad som krävs för att uppnå de olika betygen Mina lärare informerar mig under kursens gång, om hur jag ligger till Mina lärare hjälper mig att förstå vad jag ska göra för att förbättra mina studieresultat Medel i Best Mål 14/15 12/13 länet Åk 2 practice 12/13 75% 71% 71% 65% IM 94% EE 78% 65% 60% 59% 52% IM 80% EK 64% EE 64% 65% 57% 61% 53% IM 84% NA 61% Strategier De strategier skolan använder för att nå målen - Använda formativ bedömning - Att lära sig av varandra för att nå en samsyn kring formativ bedömning - Skolan ska ha en fungerande lärportal som används av lärare och elever. Aktiviteter som är gemensamma för Solna Gymnasium 1. Lärarna ska kontinuerligt följa upp resultaten och återkoppla med en formativ bedömning för att eleverna ska förstå vad de ska göra för att nå sina mål och därmed kunna ta ansvar för sitt eget lärande. Ansvarig: Undervisande lärare 2. Eleverna ska uppmanas att sätta betygsmål. Eleverna ska få kontinuerlig återkoppling på sina betygsmål. Eleven ska ges möjlighet att få ett personligt samtal. Ansvarig: Undervisande lärare 3. Kompetensutvecklingen i formativ bedömning genom kollegialt lärande inom ramen för programlagen och ämneslagen. Ansvarig: Programlagledare Metoder för mätning av måluppfyllelse - Mätning sker genom KSL.s kvalitetsenkät. 16

17 MEDARBETARENGAGEMANG Solna Gymnasiums med medarbetarengagemang ska vara minst 65 i undersökningen Hållbart Medarbetar Engagemang, HME. (Barn- och utbildningsnämnden) Skolans mål Medarbetarna på Solna Gymnasium ska ha Solna Stads största engagemang i sitt arbete. Mål Solna Best Practice HME (JS) Motivation (UF) Ledarskap (JS) Styrning (JS) Strategier De strategier skolan använder för att nå målen rymmer - Att varje medarbetare har ett tydligt uppdrag. - Att varje medarbetare har rätt kompetens i relation till sitt uppdrag. - Att medarbetare får ta ansvar och vara delaktiga i skolans systematiska kvalitetsarbete. - Att skolans rutiner är väl förankrade och väl kända. Aktiviteter som är gemensamma för Solna Gymnasium 1. Programlagen ska vara delaktiga i framtagandet och uppföljning av verksamhetsplanen 2. Ta fram en medarbetarhandbok för att alla medarbetare ska känna till skolans rutiner 3. Varje medarbetare har ett tydligt uppdrag, utifrån skolans verksamhetsplan, som förankras i medarbetarsamtalet. Metoder för mätning av måluppfyllelse - Resultatet mät genom Solna Stads medarbetarenkät. - Uppföljning av enkätsvaren. Ansvarig för genomförande är rektor 17

18 EKONOMI Alla verksamheter som Solna Stad finansierar ska vara av god kvalitet och kostnadseffektiva. (Kommunstyrelsen Solna) Alla resultatenheter inom BUN:s verksamhet ska ha sin årliga budget i balans. (Barn- och utbildningsnämnden) Skolans mål Solna Gymnasium ska vid 2014 och 2015 års utgång ha en budget i balans. Strategier De strategier skolan använder för att nå målen - Förbättra uppföljningen genom att alla som ha ansvar följer upp sin budget i Qlikview varje månad - Anpassa organisationen efter elevantalet - Öka medvetenheten om de ekonomiska förutsättningarna hos samtliga medarbetare Aktiviteter för måluppfyllelse 1. Tydligt budgetansvar från olika befattningshavare Ansvarig: Rektor, bitr rektor, intendent, NIU ansvarig och ämnesansvariga. 2. Fylla upp klasserna väl vid läsårsstart samt undvika avhopp av elever genom tidigare uppföljningar av elevernas frånvaro, studieresultat, stämning i klassen mm. Ansvarig: Skolledning och mentorer. och mentorer) 3. Genomföra och följa upp kursuvärderingar och kvalitetsenkäter för att öka andelen elever som rekommenderar skolan. Förbättra ryktet! Ansvarig: Alla För mätning av måluppfyllelse - Månatliga uppföljningar av budgeten 18

Beslut för Gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för Gymnasieskola med yrkesprogram Dnr 44-2016:6149 IT Gymnasiet Sverige AB Org.nr. 556597-0471 Beslut för Gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i IT gymnasiet i Skövde belägen i Skövde kommun 2 (7) Tillsyn i IT gymnasiet i Skövde

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Dnr 44-2015:9718 IT Gymnasiet Sverige AB Org.nr. 556597-0471 Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i IT gymnasiet Uppsala belägen i Uppsala kommun 2 (7) Dnr 44-2015:9718 Tillsyn i IT

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Dnr 44-2015:9723 IT Gymnasiet Sverige AB Org.nr. 556597-0471 Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i IT gymnasiet Örebro belägen i Örebro kommun 2 (7) Tillsyn i IT gymnasiet Örebro har

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola * rik duy ';',4417*At 24317.5 e/6/4 Agi 14V,9, Hermods Gymnasium AB Org.nr. 556528-6696 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Hermods Gymnasium Göteborg beläget i Göteborgs kommun Tillsyn i Hermods

Läs mer

fin Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Skolinspektionen efter tillsyn i Plusgymnasiet i Jönköping belägen i Jönköpings kommun Beslut

fin Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Skolinspektionen efter tillsyn i Plusgymnasiet i Jönköping belägen i Jönköpings kommun Beslut fin Beslut Dnr 44-2015:9688 Plusgymnasiet AB Org.nr. 556578-9129 Fredrik.Ericsson@academedia.se Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i Plusgymnasiet i Jönköping belägen i Jönköpings

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖR ARLANDAGYMNASIET I SIGTUNA KOMMUN

KVALITETSREDOVISNING FÖR ARLANDAGYMNASIET I SIGTUNA KOMMUN KVALITETSREDOVISNING FÖR ARLANDAGYMNASIET I SIGTUNA KOMMUN 2012-13 Samverkad och beslutad 130821 Kvalitetsredovisningen för Arlandagymnasiets nationella program är en summering av 4 skolenheter med totalt

Läs mer

Regelbunden tillsyn av skolenhet

Regelbunden tillsyn av skolenhet 1 (5) Regelbunden tillsyn av skolenhet Bedömningsunderlag Skolform: Grundsärskola Översikt över innehåll 1. Undervisning och lärande 2. Extra anpassningar och särskilt stöd 3. Bedömning och betygssättning

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Dnr 44-2015:9775 Centrina utbildning Aktiebolag Org.nr. 556757-2234 info@centrina.se Beslut för grundskola efter tillsyn i Centrina Kviberg belägen i Göteborgs kommun 2 (7) Dnr 44-2015:9775 Tillsyn i Centrina

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Dnr 44-2015:9724 IT Gymnasiet Sverige AB Org.nr. 556597-0471 Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn j T gymnasiet Västerås belägen i Västerås kommun 2 (7) Dnr 44-2015:9724 Tillsyn i IT

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola esi ut Stiftelsen Språkskolan i Upplands Väsby Org.nr. 816000-5966 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Sverigefinska skolan i Upplands Väsby belägen i Upplands Väsby kommun 2(10)

Läs mer

Regelbunden tillsyn av skolenhet

Regelbunden tillsyn av skolenhet 1 (5) Regelbunden tillsyn av skolenhet Bedömningsunderlag Skolform: Gymnasiesärskola Översikt över innehåll 1. Undervisning och lärande 2. Extra anpassningar och särskilt stöd 3. Arbetsplatsförlagt lärande

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2015:10009 Stockholms kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Gärdesskolan belägen i Stockholms kommun 2 (9) Tillsyn i Gärdesskolan har genomfört tillsyn av Stockholms kommun

Läs mer

irn Beslut för grundskola Skolinspektionen efter tillsyn i Centrina Lindholmen belägen i Göteborgs kommun

irn Beslut för grundskola Skolinspektionen efter tillsyn i Centrina Lindholmen belägen i Göteborgs kommun irn Beslut Dnr 44-2015:9774 Centrina utbildning Aktiebolag Org.nr. 556757-2234 info@centrina.se Beslut för grundskola efter tillsyn i Centrina Lindholmen belägen i Göteborgs kommun 2(7) Dnr 44-2015:9774

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2014:7575 Alingsås kommun kommunstyrelsen@alingsas.se Beslut för gymnasieskola efter prioriterad tillsyn i Alströmergymnasiet sektor 1 i Alingsås kommun 2 (10) Tillsyn i Alströmergymnasiet sektor

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Åstorps kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Kvidinge skola belägen i Åstorps kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola 1 (9) Stockholms kommun för grundskola efter tillsyn i Rålambshovsskolan belägen i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress Sveavägen 159 2 (9) Tillsyn i Rålambshovsskolan

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola rn Beslut Dnr 43-2014:8427 Skinnskattebergs kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter prioriterad tillsyn i Klockarbergsskolan belägen i Skinnskatteberg kommun 2 (8) Tillsyn i Klockarbergsskolan

Läs mer

Beslut för gymnasieskola. efter bastillsyn i Aspero Idrottsgymnasium Halmstad belägen i Halmstad kommun

Beslut för gymnasieskola. efter bastillsyn i Aspero Idrottsgymnasium Halmstad belägen i Halmstad kommun fin Skolinspektionen Beslut Aspero Friskolor AB Org.nr. 556636-3973 Beslut för gymnasieskola efter bastillsyn i Aspero Idrottsgymnasium Halmstad belägen i Halmstad kommun Skolinspektionen, Postadress:

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 44-2015:9751 Klaragymnasium AB Org.nr. 556630-3938 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Klara gymnasium Karlstad belägen i Karlstads kommun Box 23069, 104 36 Stockholm 2 (8) Dnr 44-2015:9751 Tillsyn

Läs mer

Kvalitetsanalys för Kunskapsskolan Saltsjöbaden läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för Kunskapsskolan Saltsjöbaden läsåret 2012/13 Datum 13 september 2013 1 (7) Kvalitetsanalys för Kunskapsskolan Saltsjöbaden läsåret 2012/13 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Dnr 44-2015:9693 Plusgymnasiet AB Org.nr. 556578-9129 fredrik.ericsson@academedia.se Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter tillsyn i Plusgymnasiet i Uddevalla belägen i Uddevalla

Läs mer

Översikt över innehåll

Översikt över innehåll 1 (7) Regelbunden tillsyn av skolenhet Bedömningsunderlag Skolform: Gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Översikt över innehåll 1. Undervisning och lärande 2. Extra anpassningar och särskilt

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2016:4784 Säffle kommun kommun@saffle.se Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Tingvallaskolan S i Säffle kommun 2 (9) Tillsyn i Tingvallaskolan S har genomfört tillsyn av Säffle kommun under

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Skolinspektionen ProCivitas Privata Gymnasium AB Org.nr. 556615-7102 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i ProCivitas Privata Gymnasium, Lund belägen i Lunds kommun Skolinspektionen, Postadress: Box

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 44-2015:9656 Mikael Elias Gymnasium AB Org.nr. 556558-3282 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Mikael Elias Gymnasium i Göteborg belägen i Göteborgs kommun 2 (7) Tillsyn i Mikael Elias Gymnasium

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram 2016-10-21 Dnr 44-2015:9721 IT Gymnasiet Sverige AB Org.rtr. 556597-0471 Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i IT gymnasiet Göteborg belägen i Göteborgs kommun 2016-10-21 2 (7) Dnr

Läs mer

Förstagångstillsyn av skolenhet. Bedömningsunderlag. Skolform: Gymnasiesärskola. Översikt över innehåll. Dnr :225 1 (7)

Förstagångstillsyn av skolenhet. Bedömningsunderlag. Skolform: Gymnasiesärskola. Översikt över innehåll. Dnr :225 1 (7) 1 (7) Förstagångstillsyn av skolenhet Bedömningsunderlag Skolform: Gymnasiesärskola Översikt över innehåll 1. Undervisning och lärande 2. Extra anpassningar och särskilt stöd 3. Arbetsplatsförlagt lärande

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Dnr 44-2015:9748 Klaragymnasium AB Org.nr. 556630-3938 Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i Stockholms internationella restaurangoch hotellskola belägen i Stockholms kommun 2 (7) Dnr

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 44-2014:8552 ThorenGruppen AB Beslut för gymnasieskola efter bastillsyn i Thoren Business School Stockholm belägen i Stockholm kommun 2(9) Tillsyn i Thoren Business School Stockholm har genomfört tillsyn

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:9595 Vittraskolorna AB Org.nr. 556458-6716 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Vittra Gerdsken belägen i Alingsås kommun 2 (7) Tillsyn i Vittra Gerdsken har genomfört tillsyn

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Djura skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Djura skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Djura skola Kvalitetsredovisning 215/216 Verksamheter inom skolväsendet ska på huvudmanna- och enhetsnivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola ein B Skolinspektionen Dnr 44-2016:11369 Stiftelsen Umeå Waldorfskola R Karlsson M.fl. Org.nr. 894001-2076 för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Umeå Waldorfskola, grundskola i Umeå kommun Skolinspektionen

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 44-2016:11135 Heldagsskolan rullen AB Org.nr. 556611-1430 Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Heldagsskolan Rullen grundsär belägen i Solna kommun 2 (7) Dnr 44-2016:11135 Tillsyn i Heldagsskolan

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram " Beslut Dnr 44-2015:9675 Drottning Blankas Gymnasieskola AB Org.nr. 556566-8794 Ann-Marie.Viala@academedia.se Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter tillsyn i Drottning Blankas

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Beslut Helsingborgs kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter prioriterad tillsyn i Bårslövs skola belägen i Helsingborgs kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 44-2015:9659 Mikael Elias Gymnasium AB Org.nr. 556558-3282 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Mikael Elbs Gymnasium i Örnsköldsvik belägen i Örnsköldsviks kommun 2 (7) Tillsyn i Mikael Elias

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Dnr 44-2016:11243 Fria Läroverken i Sverige AB Organ'. 556917-2041 Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter tillsyn i Fria Läroverken Linköping belägen i Linköpings kommun 2 (9)

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13

KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13 KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13 1:3 Statistik, kompetensförsörjning 2:3 Brukar- och personalenkäter X 3:3 Resultat/Måluppfyllelse En brukarenkät har genomförts bland eleverna i gymnasieskolan.

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 44-2015:9651 Mikael Elias Gymnasium AB Org.nr. 556558-3282 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Mikael Elias Gymnasium i Sollentuna belägen i Sollentuna kommun 2 (7) Tillsyn i Mikael Elias Gymnasium

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 44-2016:9438 Föreningen Backaskolan Org.nr. 846500-1777 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Backaskolan belägen i Malmö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Beskit Dnr 44-2015:9692 Plusgymnasiet AB Org.nr. 556578-9129 fredric.ericsson@academedia.se Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter tillsyn i Plusgymnasiet i Göteborg belägen

Läs mer

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 2014-06-03 1. GRUNDFAKTA Stadsskogsskolan 1 191 elever, 113 pojkar och 78 flickor 42 med annat modersmål 22 lärare Andel lärare med högskoleexamen

Läs mer

Beslut för Grundskola och Gymnasieskola

Beslut för Grundskola och Gymnasieskola en Beslut Tyska Skolföreningen Org.nr. 802005-6530 Beslut för Grundskola och Gymnasieskola efter tillsyn i Tyska skolan belägen i Stockholms kommun Beslut 2 (7) Dnr 44-2015:4028 Tillsyn i Tyska skolan

Läs mer

P O L H E M. POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se

P O L H E M. POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se P O L H E M POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se Vision Mål och mått Polhemsskolans processer Huvudprocess Ledningsprocess Informationsprocess Stödprocess Alla elever ska klara sin utbildning

Läs mer

Verksamhetsplan. Vimarskolan Åk 7-9 2015/2016

Verksamhetsplan. Vimarskolan Åk 7-9 2015/2016 Vimarskolan Åk 7-9 Tillsammans når vi toppen! Förbättringsområden inom förskola och grundskola enligt Nämndsplanen för styrning av barn- och utbildningsförvaltningen 2014 Nämndsplanen för styrningen av

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Skolinspektionen Höörs kommun Beslut för grundsärskola efter prioriterad tillsyn i Sätoftaskolan belägen i Höörs kommun Skolinspektionen. Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1,

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Dnr 44-2015:9687 Plusgymnasiet AB Org.nr. 556578-9129 Fredrik.Ericsson@academedia.se Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter tillsyn i Plusgymnasiet i Norrköping i Norrköpings

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Åsaka skola F

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Åsaka skola F Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Åsaka skola F-6 2015 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola n Beslut Dnr 43-2016:24 Stockholms kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Klastorpsskolan belägen i Stockholms kommun 2(7) Tillsyn i Klastorpsskolan har genomfört tillsyn av Stockholms

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:564 Södertälje kommun Beslut för grundsärskola efter prioriterad tillsyn i Fornbackaskolan belägen i Södertälje kommun 2 (11) Tillsyn i Fornbackaskolan har genomfört tillsyn av Södertälje kommun

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola ein Beslut Dnr 44-2015:9647 Primaskolan i Sverige AB Org.nr. 556557-0958 Beslut för grundskola efter tillsyn Primaskolan Farsta belägen i Stockholms kommun Beslut 2 (6) Dnr 44-2015:9647 Tillsyn i Primaskolan

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola rn Beslut Upplands-Bro kommun Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Ekhammarskolan belägen i Upplands-Bro kommun 2 (9) Tillsyn i Ekhammarskolan har genomfört tillsyn av Upplands-Bro kommun under höstterminen

Läs mer

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 2014-01-07 1 (5) Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 Förskolan Vid skolinspektionens tillsyn 2013 fick förskolan 4 anmärkningar/förelägganden, detta är lika många i antal som vid

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola rin Beslut Dnr 43-2015:533 Nordmalings kommun Beslut för grundsärskola efter prioriterad tillsyn i Bikupan särskola och träningskola belägen i Nordmalings kommun 2(12) Dnr 43-2015:533 Tillsyn i Bikupan

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 44-2016:5173 Föreningen Hemgårdar i Malmö Org.nr. 846000-9460 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Malmö Montessoriskola belägen i Malmö kommun 2 (9) Dnr 44-2016:5173

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen ADRESS: Simrishamn DATUM Österlengymnasiet. Kvalitetsredovisning 2006

Barn- och utbildningsförvaltningen ADRESS: Simrishamn  DATUM Österlengymnasiet. Kvalitetsredovisning 2006 Österlengymnasiet Kvalitetsredovisning 2006 KVALITETSREDOVISNING Normer och värden Citat ur Läroplanerna Lpo 94, Lpfö 98, Lpf 94 Citat ur kommunens skolplan Skolans mål Att aktivt och medvetet påverka

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med introduktionsprogram Dnr 44-2015:9619 Hakan.stenstrom@academedia.se Ljud & bildskolan LBS AB Org.nr. 556485-1649 Beslut för gymnasieskola med introduktionsprogram efter tillsyn i LBS Ljud & Bildskolan Jönköping belägen i Jönköpings

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:571 Trollhättans kommun maria.major@trollhattan.se Beslut för grundsärskola efter prioriterad tillsyn i Grundsärskolan Trollhättans stad i Trollhättans kommun 2 (9) Tillsyn i Grundsärskolan

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Kronan F

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Kronan F Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Kronan F-6 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2014-12-11 anna-karin.crutze@academedia.se josephine.wallenberg@pysslingen.se Beslut för grundskola efter tillsyn i Rudanskolan i Pysslingen Förskolor och Skolor AB Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Förstagångstillsyn av skolenhet. Bedömningsunderlag. Skolform: Grundsärskola. Översikt över innehåll. Dnr :225 1 (5)

Förstagångstillsyn av skolenhet. Bedömningsunderlag. Skolform: Grundsärskola. Översikt över innehåll. Dnr :225 1 (5) 1 (5) Förstagångstillsyn av skolenhet Bedömningsunderlag Skolform: Grundsärskola Översikt över innehåll 1. Undervisning och lärande 2. Extra anpassningar och särskilt stöd 3. Bedömning och betygssättning

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med introduktionsprogram Skolinspektionen Stiftelsen Waldorfpedagogik i Vreta Kloster per.g.jonsson@saabgroup.com för gymnasieskola med introduktionsprogram efter tillsyn i Björkö Fria Gymnasium i Linköpings kommun Skolinspektionen

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Skolinspektionen Stefan Krisping Org.nr. 611106-3951 Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter bastillsyn i Helsingborgs Sportgymnasium belägen i Helsingborg kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Uppföljning av tillsyn i den fristående gymnasieskolan JB Gymnasiet i Norrköpings kommun

Uppföljning av tillsyn i den fristående gymnasieskolan JB Gymnasiet i Norrköpings kommun JB Gymnasium Mitt AB Postadress: Box 3147, 550 03 Jönköping Rektorn för JB Gymnasiet i Norrköping tommy.thundahl@jbgymnasiet.se 1 (5) Uppföljning av tillsyn i den fristående gymnasieskolan JB Gymnasiet

Läs mer

Arbetsplan för skolenhet 2

Arbetsplan för skolenhet 2 UTBILDNINGSNÄMNDEN KÄRRTORPS GYMNASIUM NA TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR XDNRX SID 1 (7) 2012-10-30 Handläggare: Darko Krsek Telefon: 076 12 32 504 Arbetsplan för skolenhet 2 Inledning Skolenhet 2 består av: [NA]

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Dnr 43-2016:4785 Säffle kommun kommun@saffle.se Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Herrgårdsgymnasiet C i Säffle kommun 2 (9) Tillsyn i Herrgårdsgymnasiet C har genomfört tillsyn av Säffle kommun

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola 4 Dnr 43-2015:8971 Linköpings kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Björn kärrskolan belägen i Linköpings kommun 2 (9) Tillsyn i Björnkärrskolan har genomfört tillsyn av Linköpings

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Huddinge kommun barn-utbildning@huddinge.se Rektorn vid Sjödalsgymnasiet bo.milton@huddinge.se för gymnasieskola efter tillsyn av Sjödalsgymnasiet i Huddinge kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola ein, Skolinspektionen Beslut Dnr 44-2016:9439 Bryggeriets bildnings byrå (bbb) Org.nr. 846501-7070 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Bryggeriets Gymnasium belägen i Malmö kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:524 Nacka kommun Beslut för grundsärskola efter prioriterad tillsyn i Eklidens skola belägen i Nacka kommun 2 (9) Tillsyn i Eklidens skola har genomfört tillsyn av Nacka kommun under våren

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:3856 Fredrikshovs Utbildning AB Org.nr. 556883-4765 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Campus Manilla belägen i Stockholms kommun 2 (7) Tillsyn i Campus Manilla har

Läs mer

Verksamhetsplan (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1

Verksamhetsplan (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1 Verksamhetsplan - 2016 (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1 Danderyd ska erbjuda sina invånare stor valfrihet i den kommunala servicen utifrån individens önskemål och förutsättningar. Föräldrar i Danderyd

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola (1 Industritekniska Gymnasiet Bergslagen AB Org.nr. 556608-1740 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i ABB Industrigymnasium Ludvika belägen i Ludvika kommun 2 (7) Tillsyn i ABB Industrigymnasium Ludvika

Läs mer

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Gemensamma mål för hela enheten Gemensam för såväl grundskola som förskoleklass och fritidshemmet ligger som grund för våra mål? Skolinspektionens rapport Vilka mål

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Skolinsp Dnr 44-2015:9720 IT Gymnasiet Sverige AB Org.nr. 556597-0471 Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter tillsyn i IT gymnasiet Kristianstad belägen i Kristianstads kommun

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Dnr 44-2016:11149 Jensen education college AB Org.nr. 556635-8759 anna.wigerjensen@jenseneducation.se mats.rosen@jenseneducation.se Rektorn vid JENSEN Södra Gymnasium Stockholm jonatan.laurent@jenseneducation.se

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Skolinspektionen Praktiska i Sverige AB Beslut för gymnasieskola efter bastillsyn i Praktiska gymnasiet Linköping i Linköpings kommun Skolinspektionen. Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola ThorenGruppen AB Org.nr. 556613-9290 Beslut för gymnasieskola efter bastillsyn i Thoren Business School Örebro belägen i Örebro kommun 2 (6) Tillsyn i Thoren Business School Örebro har genomfört tillsyn

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med introduktionsprogram Stockholms kommun Beslut för gymnasieskola med introduktionsprogram efter tillsyn i Bromma gymnasium beläget i Stockholms kommun 2 (7) Tillsyn i Bromma gymnasium har genomfört tillsyn av Stockholms kommun

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Bilaga 1 Rättviks kortirnun barn.utbildning@rattvik.se Beslut för grundsärskola efter prioriterad tillsyn i Rättviks grundsärskola belägen i Rättviks kommun 2 (5) Tillsyn i Rättviks grundsärskola har genomfört

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med introduktionsprogram Dnr 44-2015:9628 Ljud & bildskolan LBS AB Hakan.Stenstrom@academedia.se Beslut för gymnasieskola med introduktionsprogram efter tillsyn i LBS Ljud & Bildskolan Borås belägen i Borås kommun 2 (7) Dnr 44-2015:9628

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Dnr 44-2015:9569 Aprendere Skolor AB Org.nr. 556455-9523 Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Min skola Östermalm belägen i Stockholms kommun 2 (8) Tillsyn i Min skola Östermalm har genomfört tillsyn

Läs mer

Storvretaskolan i Uppsala kommun

Storvretaskolan i Uppsala kommun STYRELSEN FÖR VÅRD OCH BILDNING Handläggare Datum Diarienummer Lars Romanus 2014-02-12 SVB-2013-0573 Skolinspektionen Avdelningen för tillsyn och kvalitetsgranskning i Stockholm, enhet Norr Box 23069 10435

Läs mer

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a Beskut Dnr 44-2015:4210 Backatorps skolkooperativ ekonomisk förening Org.nr. 716445-1366 BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a efter bastillsyn Bauatorpsskolan belägen i Göteborgs ko mun. 'iåbx 2320,

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Dnr 44-2015:9689 Plusgymnasiet AB Org.rtr. 556578-9129 Fredrik.Ericsson@academedia.se Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter tillsyn i Plusgymnasiet Kalmar beläget i Kalmar

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Dnr 44-2015:9696 Plusgymnasiet AB Org.nr. 556578-9129 Fredrik.Eriksson@academedia.se Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter tillsyn i Plusgymnasiet i Örebro belägen i Örebro

Läs mer

Sammanfattning av styrdokument, Skolinspektionens bedömningsunderlag och Allmänna Råd för FRITIDSHEM

Sammanfattning av styrdokument, Skolinspektionens bedömningsunderlag och Allmänna Råd för FRITIDSHEM Arbetsmaterial för Sandviksskolan och Storsjöskolan 2015-08-11 Sammanfattning av styrdokument, Skolinspektionens bedömningsunderlag och Allmänna Råd för FRITIDSHEM Innehållsförteckning Fritidshem - Skolverket

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med introduktionsprogram Beslut Dnr 44-2015:9618 Ljud & bildskolan LBS AB Hakan.Stenstrom@academedia.se Beslut för gymnasieskola med introduktionsprogram efter tillsyn i LBS Ljud & Bildskolan Motala belägen i Motala kommun Beskuj:

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652

Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652 Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun Delbeslut Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:1652 Delbeslut Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan Mjölby kommun Datum 2009-10-23 Dnr 43-2009:1652

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:4023 Svalnäs, Ekonomisk Förening Org.nr. 769623-6806 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Svalnäs skola belägen i Täby kommun 2 (9) Tillsyn i Svalnäs skola har genomfört

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2016:4768 Torsby kommun ulf.blomquist@torsby.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Östmarks skola i Torsby kommun 2(13) Tillsyn i Östmarks skol har genomfört tillsyn av Torsby

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Dnr 44-2015:9639 Framtidsgymnasiet Öst AB Org.nr. 556530-4481 Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter tillsyn i Framtidsgymnasiet Nyköping belägen i Nyköpings kommun 2 (8) Tillsyn

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Enskilda gymnasiet info@enskildagymnasiet.se Rektorn vid Enskilda gymnasiet lebi@enskildagymnasiet.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Enskilda gymnasiet i Stockholm

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Segrande Liv Grundskola Org.nr. 843001-7593 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Segrande Liv Grundskola belägen i Höörs kommun Skolinspektionen. Postadress: Box

Läs mer

Kvalitetsrapport för Knutsbo/Junibacken skolområde läsåret

Kvalitetsrapport för Knutsbo/Junibacken skolområde läsåret 0 Kvalitetsrapport för Knutsbo/Junibacken skolområde läsåret 2015-2016 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN I Junibackens skola förskoleklass grundskola åk 1-6 fritidshem Ansvarig rektor Åsa Strömberg 1 Innehåll

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2015:10033 Stockholms kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Smedshagsskolan belägen i Stockholms kommun 2 (12) Tillsyn i Smedshagsskolan har genomfört tillsyn av Stockholms

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Skolinspektionen Dnr 43-2015:4607 Växjö kommun Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Ljungfälle grundsärskola belägen i Växjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress:

Läs mer

Utbildningsinspektion i Båtsmansskolan

Utbildningsinspektion i Båtsmansskolan Utbildningsinspektion i Härryda kommun Båtsmansskolan Dnr 53-2006:3403 Utbildningsinspektion i Båtsmansskolan Grundskola årskurserna 6 9 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av Båtsmansskolan...2

Läs mer