Kommunalrådet har ordet 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunalrådet har ordet 2015"

Transkript

1

2 Kommunalrådet har ordet 2015 Bergs kommun ska fortsätta kännetecknas av en stark ekonomi, ett starkt och växande näringsliv, fler jobb, bra förutsättningar för utbildning, vård och omsorg. Vi strävar efter att ge en positiv bild av Bergs kommun. Det är så vi skapar en kommun präglad av öppenhet, samarbete och respekt. En kommun att rekommendera med andra ord. Det har nu gått fyra år sedan jag tillträdde som kommunalråd och därmed en fjärde utarbetad budget. Under dessa år har budgetarbetet varit ett arbete som har präglats av ett hårt arbete för att få ekonomin att gå ihop. En målsättning har varit att förbruka 98% av intäkterna men det har vi inte lyckats med i kommande budget för Det finns flera orsaker till det men ett av de stora bekymren är invånarantalet som sjunker och som får en omedelbar påverkan av de medel vi har att fördela. Vi behöver få till mer bostadsbyggande för att få inflyttning och det är vår målsättning under denna mandatperiod. Under mandatperioden har kommunstyrelsen haft ett utvecklingsutskott som fokuserat på näringsliv, kultur, ungdomar, demokrati och integration, områden som vi plockat ut som strategiska för kommunens utveckling. Vi har också prioriterat områden som bostadsbyggande, att stärka kunskapsresultatet i skolorna och på olika sätt öka medborgarinflytandet bl a genom demokratidag för ungdomar, e-panel, skolråd. Vi satsar 2,1 miljoner på ökad grundbemanning i de särskilda boenden som ett första steg i att förbättra arbetsmiljön för vår personal och satsar även på att bli en attraktiv arbetsgivare. Utvecklar öppenvårdsteamet med förstärkt kompetens samt lägger fyra miljoner till skolan, vilket visar på att Bergs kommun satsar på kärnverksamheten. Bergs kommun fortsätter för fjärde året i följd att utöka budgeten för allmänkulturen. Vi tycker att kulturen är en viktig del i kommunen då kultur bidrar till livskvalité och utveckling. I år dubblerar vi även barnkulturen. Vi vill öka möjligheten för barn och ungdomar på våra förskolor och skolor att besöka och uppleva olika kulturutövningar. Vi förbättrar möjligheterna att resa kollektivt mellan kommunens olika delar och det gör vi med att fortsätta ge våra ungdomar gratis busskort.

3

4

5

6

7

8 BUDGETRAMAR Befolkning Befolkning 1/ = Förslag 2015 Förslag 2016 Kommunstyrelsen -53,0-57,8-58,7 Miljö- och byggnadsnämnden -3,1-3,2-3,2 Verksamhetsnämnden -376,4-385,7-389,5 Nämndverksamhet, nettokostnad -432,4-446,7-451,4 Utbet pensioner, skatter och försäkr. -11,5-11,5-12,0 Avskrivningar -14,0-15,0-15,0 Summa kostnader -457,9-473,2-478,4 Skatteintäkter o inkomstutjämning 359,0 370,9 381,8 Generella statsbidrag och kostnadsutj. 65,5 67,4 65,0 Fastighetsavgift 19,0 19,0 20,0 Lss utjämning 14,5 11,8 11,6 Resultatutjämningsreserv 4,5 8,2 4,2 Summa skatteintäkter o statsbidrag 462,5 477,3 482,6 Finansnetto 0,0 0,5 0,5 Summa intäkter 462,5 477,8 483,1 Resultat 4,6 4,6 4,7 99,0% 99,0% 99,0%

9 Utfall TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Immatriella anläggningstillgångar Mark, Fastigheter och inventarier Aktier och långfristiga fordringar Pågående arbete 0 0 SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Förråd Kortfristiga fordringar Kassa, bank och postgiro SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR SUMMA TILLGÅNGAR SKULDER OCH EGET KAPITAL EGET KAPITAL OCH PENSIONSSKULD Eget kapital varav resultatutjämningsreserv Pensionsskuld och avsättningar SUMMA EGET KAPITAL O PENSIONSSKULD SKULDER Långfristiga skulder * Kortfristiga skulder SUMMA SKULDER SUMMA SKULDER O EGET KAPITAL * Varav 60 Mkr - periodisering av anslutningsavgifter

10 INVESTERINGAR Bruttoutgifter/-inkomster i löpande pris, tkr Nämnd/förvaltning år Miljö-och byggnadsnämnden 2014 Verksamhet/ Text Ber. tot Plan Plan projekt utg/int / Uppgradering av ärendehanteringssystemen Miljöreda och Byggreda 0106/ Eget arbete i samband med uppgraderingen TOTALT MOB (ej spec) 200 (ej spec) G:\Administrativa avdelningen\heino\ och verksamhetsplan \07 Investering sammandrag xls.doc

11

12

13

14

15 BUDGET/VERKSAMHETSPLAN KOMMUNSTYRELSEN 2015 BERGS KOMMUN Box 73, Svenstavik Tel Fax E-post:

16 Nämndskrivelse Ordförande Karin Paulsson 1:e vice ordförande Dan-Olov Westberg 2:e vice ordförande Therese K Zetterman 3:e vice ordförande Elise Ryder Wikén Bergs kommun arbetar ständigt med att förbättra kontakterna med kommunmedborgarna. Detta sker bl a genom att göra kommunens hemsida lättillgänglig och genom tjänstegarantier där man kan få veta hur långa handläggningstider olika ärenden får ta. Arbetet med att stärka ungdomars ställning fortsätter. Tillsammans med Härjedalens kommun anordnar vi en demokratidag varje år för att få höra hur våra ungdomar ser på framtiden i kommunen. Vi tycker att kulturen är en viktig del i kommunen, då kulturen bidrar till livskvalité och utveckling. Nu dubblerar vi budgeten för barnkulturen, vilket gör att vi kan öka möjligheterna för barn och ungdomar på våra skolor och förskolor att besöka och uppleva olika kulturevanemang. Satsningen på allmänkulturen under hela förra mandatperioden fortsätter även inför Den satsning som vi har gjort med att ge våra ungdomar gratis busskort förbättrar möjligheterna att resa kollektivt mellan kommunens olika delar och även inom länet. Detta resulterar bl a i en rörligare fritid för våra ungdomar. Inför kommande mandatperiod bildar vi en gemensam överförmyndarnämnd tillsammans med Bräcke kommun. Vi har under innevarande period haft samverkan på tjänstemannanivå men med två nämnder, en i Bräcke och en här i Berg. Bergs kommun lägger medel för att bli en attraktivare arbetsgivare. Med anledning av att sjukskrivningarna är höga är det ett prioriterat område att försöka att minska sjukskrivningstalen. Bergs kommuns målsättning är att vi skall vara en bra arbetsgivare och att våra anställda ska trivas på sina arbeten. Bergs kommun är en förvaltningskommun där vi ska jobba med att bl a återskapa det sydsamiska språket. Vi lägger nu resurser till att ge möjlighet för barn och ungdomar att åka till Snåsa i Norge på en språk- och kulturvecka. Karin Paulsson Kommunalråd

17

18

19

20

21 SAMMANSTÄLLNING PER VERKSAMHETSOMRÅDEN 9 KOMMUNSTYRELSEN Totalt 2015 Intäkter Kostnader Nettokostnader Ram Gemensam administration Intäkter Kostnader Nettokostnader Ingående verksamheter 0107 Strukturkostnader Adm avdelning HR-avdelning Ekonomichef och skuldrådgivning 0109 Kommunchef 021 Telefonväxel 022 Datakostnader 0221 IT-personal 023 Postbefordran 0231 Kontorsservice 034 Resursen Gemensamma personalkostnader Intäkter -127 Kostnader Nettokostnader Ingående verksamheter 0301 Personalutveckling 0302 Arbetsanpassning/rehab 0303 Gåvor 0305 Attraktiv arbetsgivare 0306 Hälsobokslut 031 Företagshälsovård 032 Fackliga företrädare Näringsliv och utveckling Intäkter -251 Kostnader Nettokostnader 3 715

22 Ingående verksamheter 027 PR 028 Informationsverksamhet 041 Bidrag utomstående 043 Varuhemsändning 1309 Konsumentvägledning 230 Näringslivs- och utvecklingsavdelning Politik Intäkter -480 Kostnader Nettokostnader Ingående verksamheter 044 Ks oförutsedda verksamheter 046 Kommunala råd 1001 Kommunfullmäktige 1002 Kommunstyrelsen 110 Stöd till politiska partier 120 Revision ÖF- politiskt arvoderade ÖF- ställföreträdare ÖF-administration ÖF- återsök gode män - ensamkomm. Räddningstjänst Intäkter -850 Kostnader Nettokostnader Ingående verksamheter 2701 JR- Jämtlands Räddningstjänstförbund Fritid och kultur Intäkter -29 Kostnader Nettokostnader Ingående verksamheter 3002 Ungdomsverksamhet 3003 Föreningsverksamhet 3151 Kulturverksamhet 3401 Frilufts- och fritidsanläggningar

23 Teknisk avdelning Intäkter Kostnader Nettokostnader Ingående verksamheter 0105 Teknisk avdelning 024 Kommunhuset - driftkostnader 217 GIS - Geografiskt infosystem 2431 Vägsamfälligheter 2433 Väg Hoverbergstoppen 2438 Kommunikationscentrum Sv-vik 2439 Centrum Sv-vik, Åsarna, Myrviken 251 Yttre miljö 2752 Ledningscentral Bostadsanpassningsbidrag 7002 Drift av industriområde 7003 Övriga fastigheter 7005 Tingshuset 710 Skogsbruk 7651 Vattenverk 7652 Vattenledningar 7653 Avloppsverk 7654 Avloppsledningar 7655 Vattenmätningar 7656 Laboratorium 7657 Yrkesarbetare 7658 Arbetscentral 7701 Avfallshantering 7702 Slamhantering Övrig verksamhet Intäkter Kostnader Nettokostnader Ingående verksamheter 1304 Förbundsavgifter 222 Nationella minoriteter 2434 Bidrag enskilda vägar 2435 Trafiksäkerhetsåtgärder 267 Alkoholtillstånd 2751 Krisberedskap 6103 Uppföljningsansvar - ungdomar 6106 Feriearbeten Sommarlovsentreprenörer 6107 Aktivitetspark 6108 Folkhälsoarbete 7006 Restfastigheter 7321 Länstrafiken

24 Bokslut KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen tilldelas för år 2015 en nettobudgetram om 57,8 mkr. Uppräkning av 2014 års ram med 3,1% Teknisk avdelning Intäkter Kostnader Nettokostnader Intäkt avseende ersättning för oh-kostnader inom renhållning. 0,5 tjänst som utredare Strukturkostnader Kostnader Nettokostnader Administrativ avdelning Intäkter Kostnader Nettokostnader Ny administrativ organisation from Omfördelning av anslag från verksamhetsavdelning respektive ekonomiavdelning. Intäkter Ersättning från bolagen avseende arkivtjänst. Ersättning från Bräcke kommun avseende växelverksamhet. Lönebidrag. Kostnader Personalkostnader motsvarande 21,5 (22,75 åa)årsarbetare. Driftkostnader för arkiv. Medborgarservice 100 tkr i enlighet med Bas-gruppens förslag HR-avdelning Intäkter Kostnader Nettokostnader Intäkter Ersättning från Bergs Hyreshus AB. Kostnader Personalkostnader motsvarande 7,33 årsarbetare (7,08 åa) Ekonomichef Intäkter Kostnader Nettokostnader

25 Bokslut Ny administrativ organisation from Omfördelning av anslag från fd ekonomiavdelningen till administrativa avdelningen. Intäkter Ersättning från Bergab. Kostnader Kommunchefstjänsten finansieras 50/50 tillsammans med ekonomiavdelningen och skuldrådgivning Kostnader Nettokostnader Omfattar anslag för budget- och skuldrådgivare. Anslag för programvara och annonser Kommunchef Kostnader Nettokostnader ,5 tjänst som kommunchef vilken finansieras 50/50 tillsammans med verksamhet 01083, ekonomichef. 021 Telefonväxel Intäkter Kostnader Nettokostnader Intäkter Ersättningar från Bergs Hyreshus AB och BTEA. Del av intäkter avseende växeltelefonitjänst överfört till administrativa avdelningen. Kostnader Fasta och rörliga kostnader för telefonväxelfunktion. 022 Datakostnader Intäkter Kostnader Nettokostnader Intäkter Ersättning för licenser och support till Bergs Hyreshus AB. Kostnader Datakommunikation, licenskostnader, databehandling service, underhåll och tillbehör. Besparing 80 tkr enligt Bas-grupp IT-enheten Intäkter Kostnader Nettokostnader

26 Bokslut Intäkter avseende ersättning för oh-kostnader inom renhållning. Dessutom ersättning från Fjällgymnasiet motsvarande 0,8 åa. Personalkostnader motsvarande 5,0 årsarbetare. 023 Postbefordran och betalningar Intäkter Kostnader Nettokostnader Intäkter Ersättning för dels utförda tjänster till enskilda och föreningar dels oh-kostnader inom renhållning. Kostnader Utskrift och kuvertering av fakturor, I-data, porto, Ljungdalsbilen. Ökade kostnader för inkasso (Profina) samt avgifter för utlandsbetalningar Kontorsservice Intäkter Kostnader Nettokostnader Intäkter Ersättning från enskilda och kommunala inrättningar för kopiering och kontorsmaterial. Kostnader Kontorsmaterial, service- och supportavtal, TV-licenser,operatörslicenser för skrivare (Gespage). Inga leasingavgifter för Kommunhuset, driftkostnader Kostnader Nettokostnader Tjänsteköp lokalvård via verksamhetsnämnden samt verksamhetskostnader. El klinikhus, passersystem och inbrottslarm. 027 PR Kostnader Nettokostnader PR-verksamhet och representationskostnader. 028 Informationsverksamhet Intäkter Kostnader Nettokostnader Intäkter Ersättning från de kommunala bolagen vad avser Radio Berg. Kostnader

27 Bokslut Anslag för Radio Berg, drift av webb, annonser/information. Drift/underhåll web -50 tkr enligt Bas-grupp Personalutveckling Kostnader Nettokostnader Personalbefrämjande insatser samt friskvård. Personalutvecklingsinsatser samt fortbildning. Besparing 100 tkr enligt Bas-grupp. Ej friskvård Arbetsanpassning/rehabilitering Kostnader Nettokostnader Förebyggande insatser. Insatser av arbetsanpassning och rehab utanför avtal med Bergshälsan Gåvor Kostnader Nettokostnader Minnesgåvor samt kvalitetspris. 15 tkr avser kvalitetspris Attraktiv arbetsgivare Kostnader 335 Nettokostnader 335 Särskild sjukfrånvarofunktion samt marknadsföringsåtgärder. Ny verksamhet enligt Bas-gruppen Hälsobokslut Kostnader Nettokostnader Avser köp av tjänst genom företaget Metodikum. Anslag beroende av svarsfrekvens. 031 Företagshälsovård Kostnader Nettokostnader erade kostnader för köp av tjänster genom Bergshälsan genom avtal. Treårigt avtal tom

28 Bokslut Fackliga företrädare Intäkter Kostnader Nettokostnader Intäkten utgörs av lönebidrag. Kostnaden styrs till stor del av centrala avtal vad gäller ersättning till fackliga företrädare. Motsvarar 2,19 årsarbetare. 033 Eu-projekt Helt Rätt i Berg Intäkter Kostnader Nettokostnader 34 Endast nettoredovisning Resursen Intäkter Kostnader Nettokostnader Intäkterna utgörs av ersättning från verksamhetsnämnden motsvarande 0,5 å bemanningsoptimering skola/barnomsorg. Lönebidrag utgår. Kostnader för 7,0 årsarbetar samt verksamhetskostnader. Besparing 82 tkr enligt Bas-grupp. 041 Bidrag utomstående Kostnader Nettokostnader Avser medlemsavgifter till föreningar såsom Sveriges Vattenkraftskommuner, Småkom, Norrlandsförbundet, Kooperativ utveckling, Indalsälvens vattenvårdsförbund mm. Dessutom bidrag till ofrivilligt infertila. Anslag för Posom-gruppen övergår till vht 2751, krisberedskap. 043 Varuhemsändning Intäkter Kostnader Nettokostnader Intäkter Statsbidrag 50%, hemsändningsbidrag, länsstyrelsen. Kostnader Ersättning för varuhemsändning avseende Bergs kommuns livsmedelsaffärer. 044 Ks oförutsedda utgifter Kostnader Nettokostnader

29 Bokslut Kommunala råd Kostnader Nettokostnader Anslag avseende reseersättning för samtliga råd i kommunen Kommunfullmäktige Kostnader Nettokostnader Arvoden till kommunfullmäktiges 31 ledamöter, inläsnings- och justeringsarvoden, resor m m. Fasta arvoden motsvarande 0,08 årsarbetare för ordförande samt 0,04 årsarbetare för förste respektive andre vice ordförande. erade medel avser 4 sammanträden. 100 tkr anslås till kf:s presidium (demokratigrupp) Kommunstyrelsen Kostnader Nettokostnader Arvoden för 11 ledamöter och 11 ersättare varav kommunalråd 0,9 årsarbetare, 3 vice ordförande á 0,3 årsarbetare samt övriga ledamöter. erade medel avser 9 sammanträden i kommunstyrelsen samt 5 sammanträden vardera i arbetsutskottet respektive utvecklingsutskottet. Besparing 200 tkr enligt Bas-grupp inläsningsarvoden. 110 Partistöd Kostnader Nettokostnader Bidraget gäller opinionsbildande och samhällsinformativ verksamhet fritt använt enligt partiernas egna beslut. Partistödet utgår med kronor per mandat. En grundersättning utgår med kronor till varje parti i kommunfullmäktige. 120 Revision Kostnader Nettokostnader Arvoden avseende Bergs kommuns förtroendevalda revisorer samt köp av tjänster genom revisionsföretag Valnämnden Intäkter -248 Kostnader Nettokostnader

30 Bokslut Borgerliga förrättningar Intäkter -10 Kostnader 12 Nettokostnader 2 Endast nettoredovisning Överförmyndarnämnd politiskt arvoderade Kostnader Nettokostnader % ordförandearvode enligt Bas-grupp. Anslag för arvoden och reseersättning Överförmyndarnämnd ställföreträdare Kostnader Nettokostnader Arvoden för ställföreträdare (gode män) samt omkostnadsersättning och utbildning Överförmyndarnämnd administration Kostnader Nettokostnader Gemensam nämnd för Bergs respektive Bräcke kommun. Tjänsteköp via Bräcke kommun. Anslaget framräknas via befolkningsunderlag; Berg 52%, Bräcke 48% Återsök gode män - ensamkommande flyktingbarn Intäkter Kostnader Nettokostnader -35 Återsök via Migrationsverket Förbundsavgifter Kostnader Nettokostnader Medlemsavgifter enligt följande: Sveriges kommuner och landsting: 180 tkr Regionförbundet Jämtland: 331 tkr Region Mittsverige: 5 tkr. Ej AV-Media 1309 Konsumentvägledning Kostnader Nettokostnader Konsumentvägledning via bykontoret i Lit.

31 Bokslut Markförsörjning Intäkter -229 Nettokostnader -229 Endast nettoredovisning för år Plan och mark Intäkter -120 Nettokostnader -120 Endast nettoredovisning för år Geografiskt info-system, GIS Intäkter Kostnader Nettokostnader Intäkt i form av bidrag från Lantmäteriet. Personalkostnader, 0,4 årsarbetare, samt anslag för licenser, vilket innebär GIS-samordning och administratör, kartfrågor. Ansvar för underhåll av byggnads-, adress- och lägenhetsregister. 222 Nationella minoriteter Intäkter Kostnader Nettokostnader 100 Projektredovisning. Verksamheten omfattar 0,65 årsarbetare samt verksamhetskostnader. Snåsa kultur- och språkvecka 100 tkr enligt Bas-grupp. 230 Näringslivs- och utvecklingsavdelning Intäkter -250 Kostnader Nettokostnader Personalkostnader för näringslivschef, 1,0 årsarbetare samt 2,0 årsarbetare som näringslivsutvecklare. Dessutom övriga verksamhetskostnader såsom annonsering, reklamtjänster och produkter, näringslivsutvecklande aktiviteter, turistbyråtjänster, årsavgifter mm. Besparing Bas-grupp 415 tkr Bo och leva i Berg/Reviderad handlingsplan. Storsjöodjurscenter 40 tkr enligt Bas-grupp Kulturmiljö ishall Kostnader 166 Nettokostnader 166 Projektredovisning för år 2013.

32 Bokslut LONA Gräftåvallen Intäkter -13 Kostnader 13 Nettokostnader Projektredovisning för år Vägsamfälligheter Kostnader Nettokostnader Kommunala andelstal i vägföreningar Väg Hoverbergstoppen Intäkter Kostnader Nettokostnader -4 Intäkt i form av bidrag från vägverket. Kostnad för snöröjning mm Bidrag enskilda vägar Kostnader Nettokostnader Bidrag till Bergs kommuns vägföreningar Trafiknämnd/trafiksäkerhetsåtgärder Intäkter -6 Kostnader Nettokostnader Kostnader för trafiksäkerhetshöjande åtgärder samt parkeringskort för rörelsehindrade Bidrag belysningsföreningar Intäkter -119 Kostnader 119 Nettokostnader Endast nettoredovisning för år Kommunikationscentrum Svenstavik Kostnader Nettokostnader Anslag för förbrukning.

33 Bokslut Centrum Svenstavik, Åsarna, Myrviken, Hackås Kostnader Nettokostnader Bergs kommuns anslag till centrala samfällighetsföreningar inkluderande central skötsel. Omfattar även snöröjning, sandning, sophämtning inom rubr områden. Myrviken; hyra för bussterminal. Avtal tom Yttre miljö Intäkter -150 Kostnader Nettokostnader Uppsnyggning av kommunens marker i tätorterna. Översyn av rekreationsytor såsom fotbollsplaner, lekplatser mm. 252 Proj vandringsvägar Billsta Intäkter -225 Kostnader 225 Nettokostnader Endast nettoredovisning för år Alkoholtillstånd Intäkter -118 Kostnader 132 Nettokostnader 14 Intäkter: avgifter serveringstillstånd. Totalt 170 tkr del till miljö- och byggnadsnämnden. Kostnader: 25% alkoholhandläggare Jämtlands Räddningstjänstförbund Intäkter Kostnader Nettokostnader Intäkter i form av kapital och hyresintäkter. Avtal med Jämtlands Räddningstjänstförbund, JR, om köp av tjänster Krisberedskap Intäkter Kostnader Nettokostnader Intäkterna utgörs av statsbidrag från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

34 Bokslut Kommunen har ansvaret för civilförsvaret och för krishanteringen. Beredskapssamordningen sker genom tjänsten som säkerhetssamordnare, 0,6 årsarbetare. Anslaget för Posomgruppens verksamhet, 30 tkr, omfördelas från vht 041 till Krisberedskap. Besparing Bas-grupp 61 tkr Ledningscentral Kostnader Nettokostnader Elkostnader Ungdomsverksamhet Intäkter Kostnader Nettokostnader Intäkter i form av deltagaravgifter för arrangemang. Verksamheten upptar anslag för stöd till olika ungdomsverksamheter såsom bl a fritidsgårdsverksamhet lovverksamhet demokratiarbete medverkan i drogfria arrangemang medverkan i fritidsverksamheter för barn med funktionshinder lägerverksamhet bidrag till föreningar som gör extra insatser för omsorgstagarna Höstrocken 3003 Föreningsverksamhet Kostnader Nettokostnader Bibehållen nivå för2015. Verksamheten består av lokalbidrag lokalt aktivitetsbidrag anslag för drift/underhåll av anläggningar bidrag till studieförbund lönebidrag bidrag till pensionärsföreningar verksamhetsbidrag till samlingslokaler anslag för föreningssociala insatser ledbidrag för skoter drifthållare för elljusspår fiskegruppen

35 Bokslut Kulturverksamhet Intäkter -15 Kostnader Nettokostnader Verksamheten består bl a av deltagande i regionala nätverk som Kultur-Z, hantering av utsmyckningsärenden och konsthantering i kommunen, administration av allmänna kulturfrågor som kulturpris och kulturstipendium. Stöttning av kulturella evenemang genom bl a annonsering och kulturbidragshantering för att främja kulturyttringar som musik, dans, konst, teater och litteratur. Kulturbidraget ges till enskilda kulturevenemang eller korta projekt som ska vara offentliga och ha så stor spridning i kommunen som möjligt Fritidsanläggningar Intäkter -28 Kostnader Nettokostnader Verksamheten upptar anslag för dels skötsel och underhåll av elljusspår och isbanor, dels bidrag till de föreningar som sköter elljusspåren. Ersättning motsvarande 200 tkr till verksamhetsnämnden för utökning av öppettider avseende kvällsbaden i Svenstavik och Myrviken Bostadsanpassningsbidrag Kostnader Nettokostnader Bostadsanpassningsbidrag till funktionshindrade. Verksamhetskostnader samt tjänstgöringsgrad för handläggare motsvarande 0,2 åa Uppföljningsansvar ungdomar Kostnader Nettokostnader Verksamhet vilken delas med verksamhetsnämnden motsvarande 0,2 årsarbetare Feriearbeten Intäkter Kostnader Nettokostnader Intäkterna avser egenavgifter från berörda arbetsgivare. Verksamheten omfattar ungdomar fr om åk 8 tom åk 2 inom gymnasiet. Ungdomar med funktionshinder har företräde vid fördelningen av feriearbeten enligt en särskild handlingsplan. Arbetsplatserna får själva stå för en del av lönekostnaderna. Anslaget för sommarlovsentreprenörer redovisas inom verksamhet Besparing Bas-grupp 100 tkr. Verksamheterna 6106/61061.

36 Bokslut Sommarlovsentreprenörer Kostnader 100 Nettokostnader 100 Omfattar 15 platser samt verksamhetskostnader Aktivitetspark Intäkter -200 Kostnader Nettokostnader Anslag för underhållskostnader. Särskilt investeringsanslag Folkhälsoarbete Kostnader 30 Nettokostnader 30 Anslag för Folkhälsomässa mm 30 tkr enligt Bas-grupp Drift av industriområden Kostnader Nettokostnader Avser kostnader för branddammar Övriga fastigheter Intäkter Kostnader Nettokostnader Intäkt i form av hyror avseende mark och lokaler. El- och underhållskostnader avseende kommunens restfastigheter Tingshuset Intäkter Kostnader Nettokostnader Intäkt i form av hyror (kök vn mm). Hyreskostnad via Bergs Hyreshus AB Restfastigheter Intäkter Kostnader Nettokostnader Hyreskostnader via Bergs Hyreshus AB.

37 Bokslut Skogsbruk Intäkter Kostnader Nettokostnader Intäkter i form av slutavverkning, gallring och jaktarrende. Kostnad för markberedning och plantering. Besparing Bas-grupp 200 tkr netto Länstrafiken Intäkter Kostnader Nettokostnader Kostnaderna bygger på Länstrafikens budget för aktuellt trafikår. Fördyring skatteväxling, 600 tkr, Nya Regionen. Trafikbidrag: tkr. Ungdomskort tkr. Underhåll av busshållplatser och busskurer. Hyra för väntsal i Ljungdalen Vattenverk Intäkter Kostnader Nettokostnader Bas-grupp - taxeökning motsvarande 7,5%. Anslutnings- och brukningsavgifter Sångbäcksvallen. Drift och underhåll av kommunens allmänna vattenförsörjningsanordningar inom fastställda verksamhetsområden Driftpersonal 2,38 årsarbetare (2,25 åa). Verksamhetskostnader Vattenledningar Intäkter Kostnader Nettokostnader Intäkterna avser anslutningsavgifter. Beroende av antal anslutningar och dess avgifter. Drift och underhåll av dricksvattennätet i kommunen Avloppsverk Intäkter Kostnader Nettokostnader Intäkter; anslutningsavgifter Sångbäcksvallen. Drift och underhåll av kommunens avloppsanläggningar inom fastställda verksamhetsområden. Driftpersonal 2,38 årsarbetare. (2,25 åa) samt verksamhetskostnader. Ökat anslag genom tillsynsavgifter (MoB), el Utanberg, pumpstation Eggen, Lokarna

38 Bokslut samt Katrina, fällningskemikalier Utanbergsverket Avloppsledningar Intäkter Kostnader Nettokostnader Intäkter; anslutningavgifter dels Storhogna dels Sångbäcksvallen. Reparationer och mindre ombyggnader Vattenmätningar Intäkter -2 Kostnader Nettokostnader Avser vattenmätarbyten. Reviderad kostnad: 200 kr/st samt arbete 260 kr/st Laboratorium Kostnader Nettokostnader Leasingbilskostnader mm Yrkesarbetare Intäkter Kostnader Nettokostnader Intäkter genom eget arbete i investeringar. Förväntas minska. 3,5 årsarbetare samt verksamhetskostnader. Yrkesarbetarna arbetar inom både vatten och avlopp Arbetscentralen Kostnader Nettokostnader Driftkostnader för arbetscentralen 7701 Avfallshantering Intäkter Kostnader Nettokostnader I verksamheten ingår kostnader för insamling och omhändertagande av insamlat hushållsavfall, tillsynsavgifter mm. Insamling av avfallet samt drift och skötsel av återvinningscentralerna sköts på entreprenad.

39 Bokslut Slamhantering Intäkter Kostnader Nettokostnader Kostnader för slamtömning och behandling av slam från enskilda avloppsanläggningar i kommunen. Tömningarna sköts på entreprenad. 826 Leasingbilar Kostnader -7 Nettokostnader -7 Endast nettoredovisning år 2013.

40 Nämnd/förvaltning Kommunstyrelsen Verksamhet/ projekt Kommunchef Text INVESTERINGAR Bruttoutgifter/-inkomster i löpande pris, tkr Ber. tot utg/int 2015 Plan 2016 år 2014 Plan /1006 Utbyte av ljuspunkter /1007 Innovationsfond Totalt kommunchef Administrativa avd /2010 Kommunikationsplattform /2027 E-tjänster/E-arkiv /2008 Gemensamma lokaler/it-stöd/inventarier / Nytt Aditro Window Nytt / Nytt Invoice, Aditro Inköp och faktura eller motsvarande Nytt 150 G:\Administrativa avdelningen\heino\ och verksamhetsplan \14 Investeringar ks doc

41 INVESTERINGAR Bruttoutgifter/-inkomster i löpande pris, tkr 01081/ Reservkraft Nytt /2028 Aktivitetsparken / Investeringar i idrottsanläggningar / Investeringar i samlingslokaler / Informationstavlor Geografiska fiskekartor ute i mark som digitala produkter Totalt Adm. avd HR-avdelningen 01082/2001 Utbyte av kontorsmöbler enligt plan /2020 Resursplanering /2012 Stödsystem för chefer/hr-avdelning 50 Totalt HR-avdelning G:\Administrativa avdelningen\heino\ och verksamhetsplan \14 Investeringar ks doc

Budget 2013 Plan 2014-2015

Budget 2013 Plan 2014-2015 1 (92) Budget 2013 Plan 2014-2015 2 (92) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Omvärldsanalys 3 Ekonomiska förutsättningar Mörbylånga kommun 4 Skatter o statsbidrag 5 Befolkning och demografi 6 Resursfördelningssystemet

Läs mer

kommun@valdemarsvik.se, tel. 0123-191 00

kommun@valdemarsvik.se, tel. 0123-191 00 ÅRSREDOVISNING 2012 Fotografierna är tagna i Valdemarsviks kommun. Valdemarsviks kommun, Sektor Service och Administration 615 80 Valdemarsvik kommun@valdemarsvik.se, tel. 0123-191 00 ÅRSREDOVISNING 2012

Läs mer

Kommunkunskap. En kort introduktion till hur Ljusdals kommun fungerar. ljusdal.se. Reviderad april 2015

Kommunkunskap. En kort introduktion till hur Ljusdals kommun fungerar. ljusdal.se. Reviderad april 2015 Kommunkunskap En kort introduktion till hur Ljusdals kommun fungerar Reviderad april 2015 ljusdal.se Hur fungerar din kommun? Vad gör man och vem bestämmer? Här ska vi kort berätta om Ljusdals kommun och

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2016

Verksamhetsplan 2015-2016 Verksamhetsplan 2015-2016 www.gotene.se 1 Budgetens struktur Budgetens struktur 1. Övergripande 3. Budgetenheter Budgetens struktur................................... 2 Politisk kommentar...................................

Läs mer

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten.

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg Ordförande

Läs mer

- Kulturens övärld. Årsredovisning 2006

- Kulturens övärld. Årsredovisning 2006 - Kulturens övärld Årsredovisning 2006 0 Innehåll sida Ekerö kommun Kulturens övärld 2 Kommunstyrelsens ordförande kommenterar 3 Kommunchefens kommentar 4 Ekerö kommun 5 Kommunens intressenter och omvärlden

Läs mer

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN BUDGET MUNKFORS KOMMUN Beslutad KF -10-30 Mål justerade enligt Sn 83, -11-06 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning MUNKFORS KOMMUN 1 INLEDNING 1 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET 2 ORGANISATIONSÖVERSIKT

Läs mer

STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige. Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17

STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige. Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17 STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17 3 (42) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL EU 2020 STRATEGIN är EU:s gemensamma tillväxt- och sysselsättningsstrategi

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige. 1. Val av justeringsledamöter

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige. 1. Val av justeringsledamöter KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige 1. Val av justeringsledamöter 2. Allmänhetens frågestund 3. Mål och Budget 2015-2017 samt beslut om skattesats 2 4. Begäran

Läs mer

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 mmunf av ko Beslutad -06-17 ge 2014 ullmäkti Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 Inledning... 2 Kapitel 1. Kommunfullmäktiges beslut... 4 Kapitel 2. Omvärldsanalys... 5 Kapitel 3. Styrning av verksamheten

Läs mer

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 verksamhetsberättelse Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 INNEHÅLL SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR 2 POLITISKT FASTSTÄLLDA MÅL 2 MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 3 SAMMANFATTNING

Läs mer

Årsredovisning 2014. Kommunfullmäktige 46, 20150427. A different Kinda life

Årsredovisning 2014. Kommunfullmäktige 46, 20150427. A different Kinda life Årsredovisning 2014 Kommunfullmäktige 46, 20150427 A different Kinda life Kinda kommun 2014 Leva och bo i Rimforsa 17:e maj arrangerade Kinda kommun tillsammans med företag med anknytning till Kinda, en

Läs mer

DELÅRSRAPPORT april med resultatprognos 2012

DELÅRSRAPPORT april med resultatprognos 2012 OMVÄRLDEN Fortsatta problem inom EMU-området Mycket talar för att världsekonomin i allmänhet och europaekonomin i synnerhet kommer att ha en fortsatt besvärlig situation. Problemen inom EMU-området har

Läs mer

Delårsrapport Orsa kommun 140731

Delårsrapport Orsa kommun 140731 Delårsrapport Orsa kommun 14731 1 2 Delårsrapport 214 3 4 Delårsrapport 214 De första sju månaderna 6 Kommunens bolag 7 Kommentar till delårsresultat och prognos 8 Kommentarer till balansräkningen och

Läs mer

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16 Mål och budget 2015 med plan 2016 2017 Kommunfullmäktige 2014-12-16 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Planeringsförutsättningar... 4 2.1 Omvärld... 4 2.1.1 Budgetpropositionen för 2015... 4

Läs mer

- KOMMUNFULLMÄKTIGE -

- KOMMUNFULLMÄKTIGE - KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA - KOMMUNFULLMÄKTIGE - Plats och tid för sammanträdet Heby Folkets Hus, Heby 17 juni 2015 kl 17:00 Gruppmöte Tillväxtalliansen + MP kl 16:00 S+V kl 15:00 SD kl 15:00, Kommunkontoret

Läs mer

Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson. Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson

Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson. Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-11-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 13.45. Blad Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande

Läs mer

Budget 2015 LOMMA KOMMUN

Budget 2015 LOMMA KOMMUN Budget 2015 LOMMA KOMMUN SAMT PLAN FÖR EKONOMIN ÅREN 2016-2017 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Fem år i sammandrag... 4 Vart går skattepengarna?... 5 Styrprocess

Läs mer

Delårsbokslut/årsprognos 2014

Delårsbokslut/årsprognos 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2014-09-02 Ks/2014:109 042 Bokslut/ekonomiuppföljning Delårsbokslut/årsprognos 2014

Läs mer

Årsredovisning 2004 Öckerö kommun

Årsredovisning 2004 Öckerö kommun Årsredovisning 2004 Öckerö kommun Innehåll 2 Politisk organisation 3 Kommunstyrelsens ordförande 4 Öckerö kommun och omvärlden 6 Finansiell analys och borgensåtaganden 9 Fem år i sammandrag 41 Kultur-

Läs mer

Delårsrapport 2012-08-31. Kommunstyrelsen 2012-10-01 286 Kommunfullmäktige 2012-11-13 252 1 (73)

Delårsrapport 2012-08-31. Kommunstyrelsen 2012-10-01 286 Kommunfullmäktige 2012-11-13 252 1 (73) Delårsrapport -08-31 Kommunstyrelsen -10-01 286 Kommunfullmäktige -11-13 252 1 (73) Delårsrapport -08-31 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse 3 1.1 Väsentliga händelser 3

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Enhetens uppdrag: Barn och utbildning är indelat i fyra verksamhetsområden: Barn och utbildning gemensamt som omfattar övergripande kostnader för verksamheten så

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid. Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt... 1. Resultatprognos helår...22. Driftredovisning...23

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid. Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt... 1. Resultatprognos helår...22. Driftredovisning...23 Delårsrapport 2010 FLENS KOMMUN DELÅRSRAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt... 1 Resultatprognos helår...22 Driftredovisning...23 Investeringsredovisning...24 Resultaträkning...25

Läs mer

Budget 2013 LOMMA KOMMUN

Budget 2013 LOMMA KOMMUN Budget 2013 LOMMA KOMMUN SAMT PLAN FÖR EKONOMIN ÅREN 2014-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Fem år i sammandrag... 4 Vart går skattepengarna?... 5 Styrprocess

Läs mer

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport januari-april 2013 Innehåll 3 UPPFÖLJNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2009. Till Kommunfullmäktige 2009-09-28

Delårsrapport. Januari juni 2009. Till Kommunfullmäktige 2009-09-28 Delårsrapport Januari juni 2009 Till Kommunfullmäktige 2009-09-28 1 Innehållsförteckning: FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Omvärldsanalys 3 Befolkning, arbetsmarknad, demokrati och medborgarinflytande Väsentliga

Läs mer

Strategisk plan. Planeringsförutsättningar

Strategisk plan. Planeringsförutsättningar Strategisk plan Planeringsförutsättningar del 2 2015 2018 2015 Innehållsförteckning 1 Kommunservice- och beslutsstödsavdelningen... 4 1.1 Sammanfattning... 4 1.2 Allmänna utskottet... 4 1.2.1 Ansvarsområde...

Läs mer

Budget 2010. Flerårsplan 2011-2013. Stuga i Forsmarks bruk. Dannemora gruva, Storrymningen. Foto Hans Jivander

Budget 2010. Flerårsplan 2011-2013. Stuga i Forsmarks bruk. Dannemora gruva, Storrymningen. Foto Hans Jivander Budget 2010 Stuga i Forsmarks bruk Foto Hans Jivander Flerårsplan 2011-2013 Dannemora gruva, Storrymningen Enligt beslut i Kommunfullmäktige 8 december 2009 2 Innehållsförteckning Sid Organisation och

Läs mer

Höörs Kommun. Budget 2010 och Verksamhetsplan 2011-2012

Höörs Kommun. Budget 2010 och Verksamhetsplan 2011-2012 Höörs Kommun Budget 2010 och Verksamhetsplan 2011-2012 2Budget 2010 Sidan: Innehållsförteckning 3 Inledning 4 Kommunstyrelsens ordförande har ordet 4 Inför 2010 4 Organisationsöversikt, inkl bolag 6 Vart

Läs mer

Årsbudget 2006. Verksamhetsplan 2007-2008. Fastställd av kommunfullmäktige 2005-11-28 ( 168)

Årsbudget 2006. Verksamhetsplan 2007-2008. Fastställd av kommunfullmäktige 2005-11-28 ( 168) Årsbudget 2006 Verksamhetsplan 2007-2008 Fastställd av kommunfullmäktige 2005-11-28 ( 168) Från stora varvskranen till norra vattentornet En siluett från hamnen med ett ståtligt fartyg intill stora varvskranen,

Läs mer