Kommunalrådet har ordet 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunalrådet har ordet 2015"

Transkript

1

2 Kommunalrådet har ordet 2015 Bergs kommun ska fortsätta kännetecknas av en stark ekonomi, ett starkt och växande näringsliv, fler jobb, bra förutsättningar för utbildning, vård och omsorg. Vi strävar efter att ge en positiv bild av Bergs kommun. Det är så vi skapar en kommun präglad av öppenhet, samarbete och respekt. En kommun att rekommendera med andra ord. Det har nu gått fyra år sedan jag tillträdde som kommunalråd och därmed en fjärde utarbetad budget. Under dessa år har budgetarbetet varit ett arbete som har präglats av ett hårt arbete för att få ekonomin att gå ihop. En målsättning har varit att förbruka 98% av intäkterna men det har vi inte lyckats med i kommande budget för Det finns flera orsaker till det men ett av de stora bekymren är invånarantalet som sjunker och som får en omedelbar påverkan av de medel vi har att fördela. Vi behöver få till mer bostadsbyggande för att få inflyttning och det är vår målsättning under denna mandatperiod. Under mandatperioden har kommunstyrelsen haft ett utvecklingsutskott som fokuserat på näringsliv, kultur, ungdomar, demokrati och integration, områden som vi plockat ut som strategiska för kommunens utveckling. Vi har också prioriterat områden som bostadsbyggande, att stärka kunskapsresultatet i skolorna och på olika sätt öka medborgarinflytandet bl a genom demokratidag för ungdomar, e-panel, skolråd. Vi satsar 2,1 miljoner på ökad grundbemanning i de särskilda boenden som ett första steg i att förbättra arbetsmiljön för vår personal och satsar även på att bli en attraktiv arbetsgivare. Utvecklar öppenvårdsteamet med förstärkt kompetens samt lägger fyra miljoner till skolan, vilket visar på att Bergs kommun satsar på kärnverksamheten. Bergs kommun fortsätter för fjärde året i följd att utöka budgeten för allmänkulturen. Vi tycker att kulturen är en viktig del i kommunen då kultur bidrar till livskvalité och utveckling. I år dubblerar vi även barnkulturen. Vi vill öka möjligheten för barn och ungdomar på våra förskolor och skolor att besöka och uppleva olika kulturutövningar. Vi förbättrar möjligheterna att resa kollektivt mellan kommunens olika delar och det gör vi med att fortsätta ge våra ungdomar gratis busskort.

3

4

5

6

7

8 BUDGETRAMAR Befolkning Befolkning 1/ = Förslag 2015 Förslag 2016 Kommunstyrelsen -53,0-57,8-58,7 Miljö- och byggnadsnämnden -3,1-3,2-3,2 Verksamhetsnämnden -376,4-385,7-389,5 Nämndverksamhet, nettokostnad -432,4-446,7-451,4 Utbet pensioner, skatter och försäkr. -11,5-11,5-12,0 Avskrivningar -14,0-15,0-15,0 Summa kostnader -457,9-473,2-478,4 Skatteintäkter o inkomstutjämning 359,0 370,9 381,8 Generella statsbidrag och kostnadsutj. 65,5 67,4 65,0 Fastighetsavgift 19,0 19,0 20,0 Lss utjämning 14,5 11,8 11,6 Resultatutjämningsreserv 4,5 8,2 4,2 Summa skatteintäkter o statsbidrag 462,5 477,3 482,6 Finansnetto 0,0 0,5 0,5 Summa intäkter 462,5 477,8 483,1 Resultat 4,6 4,6 4,7 99,0% 99,0% 99,0%

9 Utfall TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Immatriella anläggningstillgångar Mark, Fastigheter och inventarier Aktier och långfristiga fordringar Pågående arbete 0 0 SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Förråd Kortfristiga fordringar Kassa, bank och postgiro SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR SUMMA TILLGÅNGAR SKULDER OCH EGET KAPITAL EGET KAPITAL OCH PENSIONSSKULD Eget kapital varav resultatutjämningsreserv Pensionsskuld och avsättningar SUMMA EGET KAPITAL O PENSIONSSKULD SKULDER Långfristiga skulder * Kortfristiga skulder SUMMA SKULDER SUMMA SKULDER O EGET KAPITAL * Varav 60 Mkr - periodisering av anslutningsavgifter

10 INVESTERINGAR Bruttoutgifter/-inkomster i löpande pris, tkr Nämnd/förvaltning år Miljö-och byggnadsnämnden 2014 Verksamhet/ Text Ber. tot Plan Plan projekt utg/int / Uppgradering av ärendehanteringssystemen Miljöreda och Byggreda 0106/ Eget arbete i samband med uppgraderingen TOTALT MOB (ej spec) 200 (ej spec) G:\Administrativa avdelningen\heino\ och verksamhetsplan \07 Investering sammandrag xls.doc

11

12

13

14

15 BUDGET/VERKSAMHETSPLAN KOMMUNSTYRELSEN 2015 BERGS KOMMUN Box 73, Svenstavik Tel Fax E-post:

16 Nämndskrivelse Ordförande Karin Paulsson 1:e vice ordförande Dan-Olov Westberg 2:e vice ordförande Therese K Zetterman 3:e vice ordförande Elise Ryder Wikén Bergs kommun arbetar ständigt med att förbättra kontakterna med kommunmedborgarna. Detta sker bl a genom att göra kommunens hemsida lättillgänglig och genom tjänstegarantier där man kan få veta hur långa handläggningstider olika ärenden får ta. Arbetet med att stärka ungdomars ställning fortsätter. Tillsammans med Härjedalens kommun anordnar vi en demokratidag varje år för att få höra hur våra ungdomar ser på framtiden i kommunen. Vi tycker att kulturen är en viktig del i kommunen, då kulturen bidrar till livskvalité och utveckling. Nu dubblerar vi budgeten för barnkulturen, vilket gör att vi kan öka möjligheterna för barn och ungdomar på våra skolor och förskolor att besöka och uppleva olika kulturevanemang. Satsningen på allmänkulturen under hela förra mandatperioden fortsätter även inför Den satsning som vi har gjort med att ge våra ungdomar gratis busskort förbättrar möjligheterna att resa kollektivt mellan kommunens olika delar och även inom länet. Detta resulterar bl a i en rörligare fritid för våra ungdomar. Inför kommande mandatperiod bildar vi en gemensam överförmyndarnämnd tillsammans med Bräcke kommun. Vi har under innevarande period haft samverkan på tjänstemannanivå men med två nämnder, en i Bräcke och en här i Berg. Bergs kommun lägger medel för att bli en attraktivare arbetsgivare. Med anledning av att sjukskrivningarna är höga är det ett prioriterat område att försöka att minska sjukskrivningstalen. Bergs kommuns målsättning är att vi skall vara en bra arbetsgivare och att våra anställda ska trivas på sina arbeten. Bergs kommun är en förvaltningskommun där vi ska jobba med att bl a återskapa det sydsamiska språket. Vi lägger nu resurser till att ge möjlighet för barn och ungdomar att åka till Snåsa i Norge på en språk- och kulturvecka. Karin Paulsson Kommunalråd

17

18

19

20

21 SAMMANSTÄLLNING PER VERKSAMHETSOMRÅDEN 9 KOMMUNSTYRELSEN Totalt 2015 Intäkter Kostnader Nettokostnader Ram Gemensam administration Intäkter Kostnader Nettokostnader Ingående verksamheter 0107 Strukturkostnader Adm avdelning HR-avdelning Ekonomichef och skuldrådgivning 0109 Kommunchef 021 Telefonväxel 022 Datakostnader 0221 IT-personal 023 Postbefordran 0231 Kontorsservice 034 Resursen Gemensamma personalkostnader Intäkter -127 Kostnader Nettokostnader Ingående verksamheter 0301 Personalutveckling 0302 Arbetsanpassning/rehab 0303 Gåvor 0305 Attraktiv arbetsgivare 0306 Hälsobokslut 031 Företagshälsovård 032 Fackliga företrädare Näringsliv och utveckling Intäkter -251 Kostnader Nettokostnader 3 715

22 Ingående verksamheter 027 PR 028 Informationsverksamhet 041 Bidrag utomstående 043 Varuhemsändning 1309 Konsumentvägledning 230 Näringslivs- och utvecklingsavdelning Politik Intäkter -480 Kostnader Nettokostnader Ingående verksamheter 044 Ks oförutsedda verksamheter 046 Kommunala råd 1001 Kommunfullmäktige 1002 Kommunstyrelsen 110 Stöd till politiska partier 120 Revision ÖF- politiskt arvoderade ÖF- ställföreträdare ÖF-administration ÖF- återsök gode män - ensamkomm. Räddningstjänst Intäkter -850 Kostnader Nettokostnader Ingående verksamheter 2701 JR- Jämtlands Räddningstjänstförbund Fritid och kultur Intäkter -29 Kostnader Nettokostnader Ingående verksamheter 3002 Ungdomsverksamhet 3003 Föreningsverksamhet 3151 Kulturverksamhet 3401 Frilufts- och fritidsanläggningar

23 Teknisk avdelning Intäkter Kostnader Nettokostnader Ingående verksamheter 0105 Teknisk avdelning 024 Kommunhuset - driftkostnader 217 GIS - Geografiskt infosystem 2431 Vägsamfälligheter 2433 Väg Hoverbergstoppen 2438 Kommunikationscentrum Sv-vik 2439 Centrum Sv-vik, Åsarna, Myrviken 251 Yttre miljö 2752 Ledningscentral Bostadsanpassningsbidrag 7002 Drift av industriområde 7003 Övriga fastigheter 7005 Tingshuset 710 Skogsbruk 7651 Vattenverk 7652 Vattenledningar 7653 Avloppsverk 7654 Avloppsledningar 7655 Vattenmätningar 7656 Laboratorium 7657 Yrkesarbetare 7658 Arbetscentral 7701 Avfallshantering 7702 Slamhantering Övrig verksamhet Intäkter Kostnader Nettokostnader Ingående verksamheter 1304 Förbundsavgifter 222 Nationella minoriteter 2434 Bidrag enskilda vägar 2435 Trafiksäkerhetsåtgärder 267 Alkoholtillstånd 2751 Krisberedskap 6103 Uppföljningsansvar - ungdomar 6106 Feriearbeten Sommarlovsentreprenörer 6107 Aktivitetspark 6108 Folkhälsoarbete 7006 Restfastigheter 7321 Länstrafiken

24 Bokslut KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen tilldelas för år 2015 en nettobudgetram om 57,8 mkr. Uppräkning av 2014 års ram med 3,1% Teknisk avdelning Intäkter Kostnader Nettokostnader Intäkt avseende ersättning för oh-kostnader inom renhållning. 0,5 tjänst som utredare Strukturkostnader Kostnader Nettokostnader Administrativ avdelning Intäkter Kostnader Nettokostnader Ny administrativ organisation from Omfördelning av anslag från verksamhetsavdelning respektive ekonomiavdelning. Intäkter Ersättning från bolagen avseende arkivtjänst. Ersättning från Bräcke kommun avseende växelverksamhet. Lönebidrag. Kostnader Personalkostnader motsvarande 21,5 (22,75 åa)årsarbetare. Driftkostnader för arkiv. Medborgarservice 100 tkr i enlighet med Bas-gruppens förslag HR-avdelning Intäkter Kostnader Nettokostnader Intäkter Ersättning från Bergs Hyreshus AB. Kostnader Personalkostnader motsvarande 7,33 årsarbetare (7,08 åa) Ekonomichef Intäkter Kostnader Nettokostnader

25 Bokslut Ny administrativ organisation from Omfördelning av anslag från fd ekonomiavdelningen till administrativa avdelningen. Intäkter Ersättning från Bergab. Kostnader Kommunchefstjänsten finansieras 50/50 tillsammans med ekonomiavdelningen och skuldrådgivning Kostnader Nettokostnader Omfattar anslag för budget- och skuldrådgivare. Anslag för programvara och annonser Kommunchef Kostnader Nettokostnader ,5 tjänst som kommunchef vilken finansieras 50/50 tillsammans med verksamhet 01083, ekonomichef. 021 Telefonväxel Intäkter Kostnader Nettokostnader Intäkter Ersättningar från Bergs Hyreshus AB och BTEA. Del av intäkter avseende växeltelefonitjänst överfört till administrativa avdelningen. Kostnader Fasta och rörliga kostnader för telefonväxelfunktion. 022 Datakostnader Intäkter Kostnader Nettokostnader Intäkter Ersättning för licenser och support till Bergs Hyreshus AB. Kostnader Datakommunikation, licenskostnader, databehandling service, underhåll och tillbehör. Besparing 80 tkr enligt Bas-grupp IT-enheten Intäkter Kostnader Nettokostnader

26 Bokslut Intäkter avseende ersättning för oh-kostnader inom renhållning. Dessutom ersättning från Fjällgymnasiet motsvarande 0,8 åa. Personalkostnader motsvarande 5,0 årsarbetare. 023 Postbefordran och betalningar Intäkter Kostnader Nettokostnader Intäkter Ersättning för dels utförda tjänster till enskilda och föreningar dels oh-kostnader inom renhållning. Kostnader Utskrift och kuvertering av fakturor, I-data, porto, Ljungdalsbilen. Ökade kostnader för inkasso (Profina) samt avgifter för utlandsbetalningar Kontorsservice Intäkter Kostnader Nettokostnader Intäkter Ersättning från enskilda och kommunala inrättningar för kopiering och kontorsmaterial. Kostnader Kontorsmaterial, service- och supportavtal, TV-licenser,operatörslicenser för skrivare (Gespage). Inga leasingavgifter för Kommunhuset, driftkostnader Kostnader Nettokostnader Tjänsteköp lokalvård via verksamhetsnämnden samt verksamhetskostnader. El klinikhus, passersystem och inbrottslarm. 027 PR Kostnader Nettokostnader PR-verksamhet och representationskostnader. 028 Informationsverksamhet Intäkter Kostnader Nettokostnader Intäkter Ersättning från de kommunala bolagen vad avser Radio Berg. Kostnader

27 Bokslut Anslag för Radio Berg, drift av webb, annonser/information. Drift/underhåll web -50 tkr enligt Bas-grupp Personalutveckling Kostnader Nettokostnader Personalbefrämjande insatser samt friskvård. Personalutvecklingsinsatser samt fortbildning. Besparing 100 tkr enligt Bas-grupp. Ej friskvård Arbetsanpassning/rehabilitering Kostnader Nettokostnader Förebyggande insatser. Insatser av arbetsanpassning och rehab utanför avtal med Bergshälsan Gåvor Kostnader Nettokostnader Minnesgåvor samt kvalitetspris. 15 tkr avser kvalitetspris Attraktiv arbetsgivare Kostnader 335 Nettokostnader 335 Särskild sjukfrånvarofunktion samt marknadsföringsåtgärder. Ny verksamhet enligt Bas-gruppen Hälsobokslut Kostnader Nettokostnader Avser köp av tjänst genom företaget Metodikum. Anslag beroende av svarsfrekvens. 031 Företagshälsovård Kostnader Nettokostnader erade kostnader för köp av tjänster genom Bergshälsan genom avtal. Treårigt avtal tom

28 Bokslut Fackliga företrädare Intäkter Kostnader Nettokostnader Intäkten utgörs av lönebidrag. Kostnaden styrs till stor del av centrala avtal vad gäller ersättning till fackliga företrädare. Motsvarar 2,19 årsarbetare. 033 Eu-projekt Helt Rätt i Berg Intäkter Kostnader Nettokostnader 34 Endast nettoredovisning Resursen Intäkter Kostnader Nettokostnader Intäkterna utgörs av ersättning från verksamhetsnämnden motsvarande 0,5 å bemanningsoptimering skola/barnomsorg. Lönebidrag utgår. Kostnader för 7,0 årsarbetar samt verksamhetskostnader. Besparing 82 tkr enligt Bas-grupp. 041 Bidrag utomstående Kostnader Nettokostnader Avser medlemsavgifter till föreningar såsom Sveriges Vattenkraftskommuner, Småkom, Norrlandsförbundet, Kooperativ utveckling, Indalsälvens vattenvårdsförbund mm. Dessutom bidrag till ofrivilligt infertila. Anslag för Posom-gruppen övergår till vht 2751, krisberedskap. 043 Varuhemsändning Intäkter Kostnader Nettokostnader Intäkter Statsbidrag 50%, hemsändningsbidrag, länsstyrelsen. Kostnader Ersättning för varuhemsändning avseende Bergs kommuns livsmedelsaffärer. 044 Ks oförutsedda utgifter Kostnader Nettokostnader

29 Bokslut Kommunala råd Kostnader Nettokostnader Anslag avseende reseersättning för samtliga råd i kommunen Kommunfullmäktige Kostnader Nettokostnader Arvoden till kommunfullmäktiges 31 ledamöter, inläsnings- och justeringsarvoden, resor m m. Fasta arvoden motsvarande 0,08 årsarbetare för ordförande samt 0,04 årsarbetare för förste respektive andre vice ordförande. erade medel avser 4 sammanträden. 100 tkr anslås till kf:s presidium (demokratigrupp) Kommunstyrelsen Kostnader Nettokostnader Arvoden för 11 ledamöter och 11 ersättare varav kommunalråd 0,9 årsarbetare, 3 vice ordförande á 0,3 årsarbetare samt övriga ledamöter. erade medel avser 9 sammanträden i kommunstyrelsen samt 5 sammanträden vardera i arbetsutskottet respektive utvecklingsutskottet. Besparing 200 tkr enligt Bas-grupp inläsningsarvoden. 110 Partistöd Kostnader Nettokostnader Bidraget gäller opinionsbildande och samhällsinformativ verksamhet fritt använt enligt partiernas egna beslut. Partistödet utgår med kronor per mandat. En grundersättning utgår med kronor till varje parti i kommunfullmäktige. 120 Revision Kostnader Nettokostnader Arvoden avseende Bergs kommuns förtroendevalda revisorer samt köp av tjänster genom revisionsföretag Valnämnden Intäkter -248 Kostnader Nettokostnader

30 Bokslut Borgerliga förrättningar Intäkter -10 Kostnader 12 Nettokostnader 2 Endast nettoredovisning Överförmyndarnämnd politiskt arvoderade Kostnader Nettokostnader % ordförandearvode enligt Bas-grupp. Anslag för arvoden och reseersättning Överförmyndarnämnd ställföreträdare Kostnader Nettokostnader Arvoden för ställföreträdare (gode män) samt omkostnadsersättning och utbildning Överförmyndarnämnd administration Kostnader Nettokostnader Gemensam nämnd för Bergs respektive Bräcke kommun. Tjänsteköp via Bräcke kommun. Anslaget framräknas via befolkningsunderlag; Berg 52%, Bräcke 48% Återsök gode män - ensamkommande flyktingbarn Intäkter Kostnader Nettokostnader -35 Återsök via Migrationsverket Förbundsavgifter Kostnader Nettokostnader Medlemsavgifter enligt följande: Sveriges kommuner och landsting: 180 tkr Regionförbundet Jämtland: 331 tkr Region Mittsverige: 5 tkr. Ej AV-Media 1309 Konsumentvägledning Kostnader Nettokostnader Konsumentvägledning via bykontoret i Lit.

31 Bokslut Markförsörjning Intäkter -229 Nettokostnader -229 Endast nettoredovisning för år Plan och mark Intäkter -120 Nettokostnader -120 Endast nettoredovisning för år Geografiskt info-system, GIS Intäkter Kostnader Nettokostnader Intäkt i form av bidrag från Lantmäteriet. Personalkostnader, 0,4 årsarbetare, samt anslag för licenser, vilket innebär GIS-samordning och administratör, kartfrågor. Ansvar för underhåll av byggnads-, adress- och lägenhetsregister. 222 Nationella minoriteter Intäkter Kostnader Nettokostnader 100 Projektredovisning. Verksamheten omfattar 0,65 årsarbetare samt verksamhetskostnader. Snåsa kultur- och språkvecka 100 tkr enligt Bas-grupp. 230 Näringslivs- och utvecklingsavdelning Intäkter -250 Kostnader Nettokostnader Personalkostnader för näringslivschef, 1,0 årsarbetare samt 2,0 årsarbetare som näringslivsutvecklare. Dessutom övriga verksamhetskostnader såsom annonsering, reklamtjänster och produkter, näringslivsutvecklande aktiviteter, turistbyråtjänster, årsavgifter mm. Besparing Bas-grupp 415 tkr Bo och leva i Berg/Reviderad handlingsplan. Storsjöodjurscenter 40 tkr enligt Bas-grupp Kulturmiljö ishall Kostnader 166 Nettokostnader 166 Projektredovisning för år 2013.

32 Bokslut LONA Gräftåvallen Intäkter -13 Kostnader 13 Nettokostnader Projektredovisning för år Vägsamfälligheter Kostnader Nettokostnader Kommunala andelstal i vägföreningar Väg Hoverbergstoppen Intäkter Kostnader Nettokostnader -4 Intäkt i form av bidrag från vägverket. Kostnad för snöröjning mm Bidrag enskilda vägar Kostnader Nettokostnader Bidrag till Bergs kommuns vägföreningar Trafiknämnd/trafiksäkerhetsåtgärder Intäkter -6 Kostnader Nettokostnader Kostnader för trafiksäkerhetshöjande åtgärder samt parkeringskort för rörelsehindrade Bidrag belysningsföreningar Intäkter -119 Kostnader 119 Nettokostnader Endast nettoredovisning för år Kommunikationscentrum Svenstavik Kostnader Nettokostnader Anslag för förbrukning.

33 Bokslut Centrum Svenstavik, Åsarna, Myrviken, Hackås Kostnader Nettokostnader Bergs kommuns anslag till centrala samfällighetsföreningar inkluderande central skötsel. Omfattar även snöröjning, sandning, sophämtning inom rubr områden. Myrviken; hyra för bussterminal. Avtal tom Yttre miljö Intäkter -150 Kostnader Nettokostnader Uppsnyggning av kommunens marker i tätorterna. Översyn av rekreationsytor såsom fotbollsplaner, lekplatser mm. 252 Proj vandringsvägar Billsta Intäkter -225 Kostnader 225 Nettokostnader Endast nettoredovisning för år Alkoholtillstånd Intäkter -118 Kostnader 132 Nettokostnader 14 Intäkter: avgifter serveringstillstånd. Totalt 170 tkr del till miljö- och byggnadsnämnden. Kostnader: 25% alkoholhandläggare Jämtlands Räddningstjänstförbund Intäkter Kostnader Nettokostnader Intäkter i form av kapital och hyresintäkter. Avtal med Jämtlands Räddningstjänstförbund, JR, om köp av tjänster Krisberedskap Intäkter Kostnader Nettokostnader Intäkterna utgörs av statsbidrag från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

34 Bokslut Kommunen har ansvaret för civilförsvaret och för krishanteringen. Beredskapssamordningen sker genom tjänsten som säkerhetssamordnare, 0,6 årsarbetare. Anslaget för Posomgruppens verksamhet, 30 tkr, omfördelas från vht 041 till Krisberedskap. Besparing Bas-grupp 61 tkr Ledningscentral Kostnader Nettokostnader Elkostnader Ungdomsverksamhet Intäkter Kostnader Nettokostnader Intäkter i form av deltagaravgifter för arrangemang. Verksamheten upptar anslag för stöd till olika ungdomsverksamheter såsom bl a fritidsgårdsverksamhet lovverksamhet demokratiarbete medverkan i drogfria arrangemang medverkan i fritidsverksamheter för barn med funktionshinder lägerverksamhet bidrag till föreningar som gör extra insatser för omsorgstagarna Höstrocken 3003 Föreningsverksamhet Kostnader Nettokostnader Bibehållen nivå för2015. Verksamheten består av lokalbidrag lokalt aktivitetsbidrag anslag för drift/underhåll av anläggningar bidrag till studieförbund lönebidrag bidrag till pensionärsföreningar verksamhetsbidrag till samlingslokaler anslag för föreningssociala insatser ledbidrag för skoter drifthållare för elljusspår fiskegruppen

35 Bokslut Kulturverksamhet Intäkter -15 Kostnader Nettokostnader Verksamheten består bl a av deltagande i regionala nätverk som Kultur-Z, hantering av utsmyckningsärenden och konsthantering i kommunen, administration av allmänna kulturfrågor som kulturpris och kulturstipendium. Stöttning av kulturella evenemang genom bl a annonsering och kulturbidragshantering för att främja kulturyttringar som musik, dans, konst, teater och litteratur. Kulturbidraget ges till enskilda kulturevenemang eller korta projekt som ska vara offentliga och ha så stor spridning i kommunen som möjligt Fritidsanläggningar Intäkter -28 Kostnader Nettokostnader Verksamheten upptar anslag för dels skötsel och underhåll av elljusspår och isbanor, dels bidrag till de föreningar som sköter elljusspåren. Ersättning motsvarande 200 tkr till verksamhetsnämnden för utökning av öppettider avseende kvällsbaden i Svenstavik och Myrviken Bostadsanpassningsbidrag Kostnader Nettokostnader Bostadsanpassningsbidrag till funktionshindrade. Verksamhetskostnader samt tjänstgöringsgrad för handläggare motsvarande 0,2 åa Uppföljningsansvar ungdomar Kostnader Nettokostnader Verksamhet vilken delas med verksamhetsnämnden motsvarande 0,2 årsarbetare Feriearbeten Intäkter Kostnader Nettokostnader Intäkterna avser egenavgifter från berörda arbetsgivare. Verksamheten omfattar ungdomar fr om åk 8 tom åk 2 inom gymnasiet. Ungdomar med funktionshinder har företräde vid fördelningen av feriearbeten enligt en särskild handlingsplan. Arbetsplatserna får själva stå för en del av lönekostnaderna. Anslaget för sommarlovsentreprenörer redovisas inom verksamhet Besparing Bas-grupp 100 tkr. Verksamheterna 6106/61061.

36 Bokslut Sommarlovsentreprenörer Kostnader 100 Nettokostnader 100 Omfattar 15 platser samt verksamhetskostnader Aktivitetspark Intäkter -200 Kostnader Nettokostnader Anslag för underhållskostnader. Särskilt investeringsanslag Folkhälsoarbete Kostnader 30 Nettokostnader 30 Anslag för Folkhälsomässa mm 30 tkr enligt Bas-grupp Drift av industriområden Kostnader Nettokostnader Avser kostnader för branddammar Övriga fastigheter Intäkter Kostnader Nettokostnader Intäkt i form av hyror avseende mark och lokaler. El- och underhållskostnader avseende kommunens restfastigheter Tingshuset Intäkter Kostnader Nettokostnader Intäkt i form av hyror (kök vn mm). Hyreskostnad via Bergs Hyreshus AB Restfastigheter Intäkter Kostnader Nettokostnader Hyreskostnader via Bergs Hyreshus AB.

37 Bokslut Skogsbruk Intäkter Kostnader Nettokostnader Intäkter i form av slutavverkning, gallring och jaktarrende. Kostnad för markberedning och plantering. Besparing Bas-grupp 200 tkr netto Länstrafiken Intäkter Kostnader Nettokostnader Kostnaderna bygger på Länstrafikens budget för aktuellt trafikår. Fördyring skatteväxling, 600 tkr, Nya Regionen. Trafikbidrag: tkr. Ungdomskort tkr. Underhåll av busshållplatser och busskurer. Hyra för väntsal i Ljungdalen Vattenverk Intäkter Kostnader Nettokostnader Bas-grupp - taxeökning motsvarande 7,5%. Anslutnings- och brukningsavgifter Sångbäcksvallen. Drift och underhåll av kommunens allmänna vattenförsörjningsanordningar inom fastställda verksamhetsområden Driftpersonal 2,38 årsarbetare (2,25 åa). Verksamhetskostnader Vattenledningar Intäkter Kostnader Nettokostnader Intäkterna avser anslutningsavgifter. Beroende av antal anslutningar och dess avgifter. Drift och underhåll av dricksvattennätet i kommunen Avloppsverk Intäkter Kostnader Nettokostnader Intäkter; anslutningsavgifter Sångbäcksvallen. Drift och underhåll av kommunens avloppsanläggningar inom fastställda verksamhetsområden. Driftpersonal 2,38 årsarbetare. (2,25 åa) samt verksamhetskostnader. Ökat anslag genom tillsynsavgifter (MoB), el Utanberg, pumpstation Eggen, Lokarna

38 Bokslut samt Katrina, fällningskemikalier Utanbergsverket Avloppsledningar Intäkter Kostnader Nettokostnader Intäkter; anslutningavgifter dels Storhogna dels Sångbäcksvallen. Reparationer och mindre ombyggnader Vattenmätningar Intäkter -2 Kostnader Nettokostnader Avser vattenmätarbyten. Reviderad kostnad: 200 kr/st samt arbete 260 kr/st Laboratorium Kostnader Nettokostnader Leasingbilskostnader mm Yrkesarbetare Intäkter Kostnader Nettokostnader Intäkter genom eget arbete i investeringar. Förväntas minska. 3,5 årsarbetare samt verksamhetskostnader. Yrkesarbetarna arbetar inom både vatten och avlopp Arbetscentralen Kostnader Nettokostnader Driftkostnader för arbetscentralen 7701 Avfallshantering Intäkter Kostnader Nettokostnader I verksamheten ingår kostnader för insamling och omhändertagande av insamlat hushållsavfall, tillsynsavgifter mm. Insamling av avfallet samt drift och skötsel av återvinningscentralerna sköts på entreprenad.

39 Bokslut Slamhantering Intäkter Kostnader Nettokostnader Kostnader för slamtömning och behandling av slam från enskilda avloppsanläggningar i kommunen. Tömningarna sköts på entreprenad. 826 Leasingbilar Kostnader -7 Nettokostnader -7 Endast nettoredovisning år 2013.

40 Nämnd/förvaltning Kommunstyrelsen Verksamhet/ projekt Kommunchef Text INVESTERINGAR Bruttoutgifter/-inkomster i löpande pris, tkr Ber. tot utg/int 2015 Plan 2016 år 2014 Plan /1006 Utbyte av ljuspunkter /1007 Innovationsfond Totalt kommunchef Administrativa avd /2010 Kommunikationsplattform /2027 E-tjänster/E-arkiv /2008 Gemensamma lokaler/it-stöd/inventarier / Nytt Aditro Window Nytt / Nytt Invoice, Aditro Inköp och faktura eller motsvarande Nytt 150 G:\Administrativa avdelningen\heino\ och verksamhetsplan \14 Investeringar ks doc

41 INVESTERINGAR Bruttoutgifter/-inkomster i löpande pris, tkr 01081/ Reservkraft Nytt /2028 Aktivitetsparken / Investeringar i idrottsanläggningar / Investeringar i samlingslokaler / Informationstavlor Geografiska fiskekartor ute i mark som digitala produkter Totalt Adm. avd HR-avdelningen 01082/2001 Utbyte av kontorsmöbler enligt plan /2020 Resursplanering /2012 Stödsystem för chefer/hr-avdelning 50 Totalt HR-avdelning G:\Administrativa avdelningen\heino\ och verksamhetsplan \14 Investeringar ks doc

Bokslut 2010. Avser löne- och personalomkostnader för 2,0 administrativa tjänster vid Bergs kommuns skolexpeditioner.

Bokslut 2010. Avser löne- och personalomkostnader för 2,0 administrativa tjänster vid Bergs kommuns skolexpeditioner. 7 Verksamhetsnämnden Verksamhetsnämnden tilldelas för år en nettobudgetram om 358,7 mkr. Uppräkning av års ram med 2,8 % samt omdisposition av ram mellan kommunstyrelsen och verksamhetsnämnden genom föreslagen

Läs mer

Kommunalrådet har ordet

Kommunalrådet har ordet 2013 Kommunalrådet har ordet Vi lägger fram en budget för 2013 som innebär att målet om att förbruka 98 procent av skatteintäkterna tillfälligt höjs till 99 procent. Vi har medvetet gjort detta för att

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Hur fungerar det egentligen?

Hur fungerar det egentligen? Budget 2008 Hur fungerar det egentligen? Kommunens budget delas i två delar; en driftsbudget och en investeringsbudget. Driftsbudget är de pengar som behövs för att den löpande verksamheten och servicen

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Helårsprognos 3 per augusti 2013

Helårsprognos 3 per augusti 2013 Helårsprognos 3 per usti Vansbro kommun -09-23 Sammanfattning Årets tredje prognos pekar på ett nära 0-resultat (-63 tkr, -1,8 mkr jämfört med budget). en för kommunstyrelsens verksamheter är ett underskott

Läs mer

Bilaga C. Radnummer 275 i RS

Bilaga C. Radnummer 275 i RS Bilaga C Verksamhetsindelning för kommuner Om en anställning utgör resurs för flera olika verksamheter och någon fördelning inte är möjlig förs den till den verksamhet där anställningen har sin huvudsakliga

Läs mer

Barn och elevpeng 2015

Barn och elevpeng 2015 Skolförvaltningen Barn och elevpeng 2015 Under 2011 infördes ett nytt resursfördelningssystem, en så kallad barn- och elevpeng. Enheterna har under åren anpassat sig till den nya fördelningen och budgeterna

Läs mer

Beskrivning av Barn och Familjs KF-budget.

Beskrivning av Barn och Familjs KF-budget. Beskrivning av Barn och Familjs KF-budget. Verksamhet 10000 Nämnd/Styrelse Här budgeteras och redovisas arvoden mm för nämnden samt andra kostnader som är direkt hänförbara till nämndens verksamhet Verksamhet

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014

Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014 Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014 Effekter av regeringens budgetproposition Budgetförslaget ansluter till de, av kommunledningskontoret, framräknade förändringar som beror på yttre faktorer,

Läs mer

Kostnadsberäkningar i kommun RS för uppgifter i SSD Barnomsorg

Kostnadsberäkningar i kommun RS för uppgifter i SSD Barnomsorg 1 (6) Kostnadsberäkningar i kommun RS för uppgifter i SSD Barnomsorg barnomsorg, kostnad totalt för hemkommun Öppen förskola, kostnad totalt + öppen fritids, kostnad totalt + pedagogisk omsorg, kostnad

Läs mer

KELP Bilaga till Strategi- och budgetplan Kommunfullmäktiges beslut

KELP Bilaga till Strategi- och budgetplan Kommunfullmäktiges beslut KELP 2010 2012 Bilaga till Strategi- och budgetplan 2010 Kommunfullmäktiges beslut 2009-11-18 Innehållsförteckning KELP 2010 2012 2 Bilagor Bilaga 1 Driftbudget på anslagsnivå Bilaga 2 Finansförvaltning

Läs mer

Regler för skolskjuts och elevresor i Salems kommun

Regler för skolskjuts och elevresor i Salems kommun Regler för skolskjuts och elevresor i Salems kommun Barn och utbildningsförvaltningen Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2011-11-15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. INLEDNING... 3

Läs mer

Plan för anhörigstöd #+3+ +39 51 1 %# #13+3 +39% %1 31 +%& 9+333 99 & A1 ' Socialutskottets beslut. Beskrivning av ärendet.

Plan för anhörigstöd #+3+ +39 51 1 %# #13+3 +39% %1 31 +%& 9+333 99 & A1 ' Socialutskottets beslut. Beskrivning av ärendet. Sammanträdesdatum Sida Plan för anhörigstöd Socialutskottets beslut 83 #+3+ +39 +333& Beskrivning av ärendet 51 1 %# #13+3 +39% %1 31 +&#%333 +%& 9+333 99 & Beslutsunderlag A1 ' /+333 :::::! "#$ TJÄNSTEUTLÅTANDE

Läs mer

Organisationsskisser

Organisationsskisser 2011 Organisationsskisser Delegationsbeslut 2011-06-17 gällande tjänstemannaorganisationen Björn Clasinder Politisk organisation 2011 01 01 KF 31 ordinarie + 17 ersättare BEREDNINGAR Frågestyrd Mål, visioner,

Läs mer

Verksamheter fr o m 2015-01-01 Uppdaterad: 2015-01-16

Verksamheter fr o m 2015-01-01 Uppdaterad: 2015-01-16 Verksamheter fr o m 2015-01-01 Uppdaterad: 2015-01-16 VERKS Benämning 10000 Politisk verksamhet ram 10001 Kommunfullmäktige 10005 Kommunstyrelse 10006 KS ordf oförutsett 10007 Utbildning förtroendevalda

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr

Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr BESLUTSUNDERLAG Datum 2016-09-01 Sida 1(1) Socialnämnden Ärende Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr 2016-000069 Budget 2017 Dnr 2016-000070 Sammanträdesdagar för socialnämnden

Läs mer

52% 64% 76% 86% 84% 87% 82% 90% 90% 85% 120% 100% 80% 60% 40% 20% Åk09 Åk10 Åk11 0% NA NI SA EK ES TE HU FT VF BF EE HA BA VO HV NB RL HT IN JGY Årskull 11 100% 80% 60% 40% 20% 0% 160 140 135 138 120

Läs mer

Norsjö Kommunförvaltning

Norsjö Kommunförvaltning Allmänna Utskottet Skol och Omsorgsutskottet Teknik och Fritidsutskottet Norsjö Kommunförvaltning Kommunchef Kommunchefens STAB - Personalchef - Ekonomichef - Kanslichef - Utredningschef Förvaltningens

Läs mer

Skol- och kulturkontoret en sammanfattning

Skol- och kulturkontoret en sammanfattning Skol- och kulturkontoret en sammanfattning Skol- och kulturkontoret Skellefteå kommun har en väl utbyggd förskola och skola med hög kvalitet och ett rikt och varierande kulturutbud. Två nämnder; barn-

Läs mer

Reglemente för nämnden för arbete och välfärd

Reglemente för nämnden för arbete och välfärd Reglemente för nämnden för arbete och välfärd Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Nämnden för arbete och välfärd Dokumentinformation - Dokumentnamn Reglemente för nämnden för arbete och välfärd

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

Affärsverksamhet Nettokostnad vattenförsörjning och avloppshantering, kr/inv Affärsverksamhet Nettokostnad sjötrafik, kr/inv Affärsverksamhet

Affärsverksamhet Nettokostnad vattenförsörjning och avloppshantering, kr/inv Affärsverksamhet Nettokostnad sjötrafik, kr/inv Affärsverksamhet Verksamhet Statistik Affärsverksamhet Nettokostnad vattenförsörjning och avloppshantering, kr/inv Affärsverksamhet Nettokostnad sjötrafik, kr/inv Affärsverksamhet Nettokostnad näringsliv och bostäder,

Läs mer

Bidrag till enskild verksamhet; förskola, skolbarnomsorg, förskoleklass och grundskola

Bidrag till enskild verksamhet; förskola, skolbarnomsorg, förskoleklass och grundskola Datum 2015-01-14 Diarienummer Förvaltningsområde Lärande Christina Halling, vikarierande ekonom Tel: 0304-33 41 82 E-post: christina.halling@orust.se Delegeringsbeslut Bidrag till enskild verksamhet; förskola,

Läs mer

Internbudget 2017 för miljönämnden Förslag

Internbudget 2017 för miljönämnden Förslag MN totalt Internbudget 2017 för miljönämnden Förslag 2017-01-13 Avgiftsintäkterna ökar med ca 300 tkr jämfört med 2016 års budget. Det är huvudsakligen inom Livsmedelskontroll. Totalt, inklusive projekt

Läs mer

att med anledning av 2015 års lönesatsning fastställa justerade bidrag för budgetår 2015 för förskoleklass och grundskola enligt Styrkort 2, samt

att med anledning av 2015 års lönesatsning fastställa justerade bidrag för budgetår 2015 för förskoleklass och grundskola enligt Styrkort 2, samt Utbildningsnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2015-08-25 52 Fördelning av lönesatsning 2015 UN-2014/8 Beslut Arbetsutskottet föreslår utbildningsnämnden besluta att med anledning av 2015 års lönesatsning

Läs mer

Ekonomisk lathund IVE

Ekonomisk lathund IVE Politisk verksamhet Beslutad KF budget 2012 78 917 78 917 78 917 78 917 Utgångsvärde för 2012 som BAS för beräkning 81 097 81 097 81 097 81 097 varav Nettokostnad 2011 exkl reavinst/förlust 78 621 78 621

Läs mer

Budgetremiss Alliansen 2008

Budgetremiss Alliansen 2008 Budgetremiss Alliansen 2008 Alliansens förslag Tot verksamhetsgre Totalt Ram S + V KOMMUNSTYRELSEN 63753 Politisk verksamhet 4016 4016 4016 Halvering av mandatstödet föreslås Räddningstjänst 6879 6879

Läs mer

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Detaljbudget 2016 för Kommunstyrelsens förvaltning

Detaljbudget 2016 för Kommunstyrelsens förvaltning 1(4) KS-förvaltning Handläggare Maria Åhström Tel. 0142-85127 maria.ahstrom@mjolby.se 2015-11-26 KS/2015:412 Detaljbudget 2016 för Kommunstyrelsens förvaltning Bakgrund Kommunstyrelsen fastställer detaljbudget

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Tertialuppföljning Januari april 2014

Tertialuppföljning Januari april 2014 Tertialuppföljning Januari april Resultat januari april och prognos Storumans kommun Resultaträkning Tkr Kommunen Budget Kommunen ens jan-apr jan-apr 2013 avvikelse mot budget Verksamhetens intäkter 51

Läs mer

Reglemente för nämnden för arbete och välfärd

Reglemente för nämnden för arbete och välfärd Styrande dokument Senast ändrad 2012-04-17 Reglemente för nämnden för arbete och välfärd Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Nämnden för arbete och välfärd Dokumentnamn Reglemente för nämnden

Läs mer

Tjänsteutlåtande Utfärdat 2013-11-08 Diarienummer 0070/13 Repronummer 316/13

Tjänsteutlåtande Utfärdat 2013-11-08 Diarienummer 0070/13 Repronummer 316/13 Tjänsteutlåtande Utfärdat 2013-11-08 Diarienummer 0070/13 Repronummer 316/13 Stadsledningsstaben Avdelningen för Utbildning, Barn och Unga, Folkhälsa Claes Strand Telefon 031-368 02 92 E-post: claes.strand@stadshuset.goteborg.se

Läs mer

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2011 OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 2013 En ny politisk ledning, kommer att styra Älvdalens kommun de kommande fyra åren. Runt om i kommunen växer framtidstron och förhoppningen är att

Läs mer

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april 2011

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april 2011 Handläggare Datum Åsa Ottosson -05-02 0480-45 30 32 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april Verksamhet Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för kommunens verksamhet inom förskola och fritidshem samt

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Verksamhetsberättelse Kommunfullmäktige m.m. 1:e vice ordförande: Johan Boström

Verksamhetsberättelse Kommunfullmäktige m.m. 1:e vice ordförande: Johan Boström Verksamhetsberättelse Kommunfullmäktige m.m. 1:e vice ordförande: Johan Boström Innehållsförteckning Viktiga händelser... 3 Ekonomisk sammanfattning... 4 Verksamhetsuppföljning... 4 Kommunfullmäktige...

Läs mer

Internbudget 2016 för miljönämnden Förslag

Internbudget 2016 för miljönämnden Förslag MN totalt Internbudget 2016 för miljönämnden Förslag Totalt, inklusive projekt med extern finansiering Avgifter o taxor konto 31 12 526 12 853 13 140 Driftbidrag konto 37 585 634 1 476 Övr intäkter knt

Läs mer

Utbildningsnämndens delegeringsordning Antagen av utbildningsnämnden 2011-10-26

Utbildningsnämndens delegeringsordning Antagen av utbildningsnämnden 2011-10-26 Utbildningsnämndens delegeringsordning Antagen av utbildningsnämnden 2011-10-26 Reviderad 2012-04-18: Punkt 7.3 Reviderad 2012-05-23: Punkt 10.4 Reviderad 2012-06-20: Punkt 5.7, punkt 14.1, ägg med två

Läs mer

Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun

Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun Augusti 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Rutinbeskrivning... 3 Granskningsresultat... 7 Sammanfattning Kommunen tar emot flyktingar

Läs mer

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 Tertialrapport 1/1 30/4 2015 Fastställt av : Kommunfullmäktige : 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 TERTIALRAPPORT Sida 3(15) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 5 Resultat och balans...

Läs mer

INKÖP AV ANLÄGGNINGS- OCH UNDERHÅLLSMATERIAL (SCB)

INKÖP AV ANLÄGGNINGS- OCH UNDERHÅLLSMATERIAL (SCB) INKÖP AV ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OCH FINANSIELLA 40 OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR (SCB) 401X Inköp av finansiella anläggnings- och omsättningstillgångar (SCB) 4011 Inköp av finansiella anläggningstillgångar Anskaffningsvärdet

Läs mer

att enligt kontorets förslag fastställa ersättningar för pedagogisk verksamhet, samt

att enligt kontorets förslag fastställa ersättningar för pedagogisk verksamhet, samt Uppsala KOMMUN KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Eva Simonsson 2012-10-08 Dnr BUN-2012-0920 Barn- och ungdomsnämnden Budget för år 2013 Förslag till beslut Barn- och ungdomsnämnden

Läs mer

2015-01-26. Var kommer kommunens pengar ifrån? miljoner kronor och andel i procent 2013

2015-01-26. Var kommer kommunens pengar ifrån? miljoner kronor och andel i procent 2013 215-1-26 Var kommer kommunens pengar ifrån? miljoner kronor och andel i procent 213 1 Verksamhetens intäkter Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Mnkr; 216,3; 24% Mnkr; 174,3; 2% Mnkr; 493,3;

Läs mer

Ark1. Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75%

Ark1. Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75% EVP 2017-2019 MED BUDGET 2017 Kommunfullmäktiges beslut 2015-11-26 nettokostnadsram för respektive nämnd/verksamhet -=ökad nettokostnad, +=minskad nettokostnad i förhållande till senast beslutade ram,

Läs mer

Majoritetens förslag till Driftbudget 2016

Majoritetens förslag till Driftbudget 2016 Majoritetens förslag till Driftbudget 2016 Kompl. Budget 2015 pris/lön Just. Volym Verks.för. Budget 2016 Kommunstyrelsen -46 186-1 198 1 580-45 804 Tekniska nämnden -27 587-921 750-27 758 Miljö- och byggnadsnämnden

Läs mer

DALS-EDS KOMMUNS BUDGETPROCESS 2015

DALS-EDS KOMMUNS BUDGETPROCESS 2015 DALS-EDS KOMMUNS BUDGETPROCESS 2015 Förvaltning Finansiella budgetförutsättningar 2016-2018 Ansvarig Deadline - Standardkostnadsjämförelser Ekonomichef 2014-12-31 - Skatteunderlagsprognos Ekonomichef 2015-02-23

Läs mer

Resultat budget 2014-2017 0,0-10,3 30,1 14,2

Resultat budget 2014-2017 0,0-10,3 30,1 14,2 2013-09-23 08:59 Driftbudget (mnkr) Aktuell balans BU 2014-2017 2014 2015 2016 2017 Intäkter Skatteintäkter 5167,9 5396,2 5677,3 5945,3 Kommunalekonomisk utjämning 1502,4 1511,7 1532,5 1552,3 Finansnetto

Läs mer

Bidrag till enskild verksamhet; förskola, skolbarnomsorg, förskoleklass och grundskola

Bidrag till enskild verksamhet; förskola, skolbarnomsorg, förskoleklass och grundskola Datum 2015-12-22 Diarienummer Förvaltningsområde Lärande Christina Halling, vik. ekonom Tel: 0304-33 41 82 E-post: christina.halling@orust.se Delegeringsbeslut Bidrag till enskild verksamhet; förskola,

Läs mer

Jämförelsetal. Östersunds kommun

Jämförelsetal. Östersunds kommun Jämförelsetal Östersunds kommun Mars 215 Innehåll Sammanfattning... 3 Uppdrag och bakgrund... 3 Syfte... 3 Iakttagelser... 3 1.Inledning... 4 Uppdrag och bakgrund... 4 Revisionsfråga... 4 Avgränsning...

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) Antal äldre, historik och prognos (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2002 2004 2006 2008 2010 2012 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 80 år- 65-79 år 2000

Läs mer

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden.

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott KALLELSE Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom. Utskottens presidier och företrädare för de partier som inte har en ledamotplats

Läs mer

Definitiv Budget 2015. Presentation i Kommunfullmäktige 24/11-2014

Definitiv Budget 2015. Presentation i Kommunfullmäktige 24/11-2014 Definitiv Budget 2015 Presentation i Kommunfullmäktige 24/11-2014 Kommunallagen om budget Förslag till budget ska upprättas av kommunstyrelsen (KS) före oktober månads utgång Budgeten ska fastställas av

Läs mer

Gymnasieantagna i Jämtland (exkl Strömsund) per den 30 juni

Gymnasieantagna i Jämtland (exkl Strömsund) per den 30 juni Gymnasieantagna i Jämtland (exkl Strömsund) per den 30 juni 1200 1062 1000 933 929 1018 Jämtlands Gymnasium 800 Friskolor 600 400 253 267 198 177 200 215 196 176 191 0 2012 2013 2014 2015 Övriga kommunala

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86

Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86 Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86 Vård- och omsorgsnämndens sammanfattning till kommunstyrelsen för perioden jan-juni samt prognos Liksom under tidigare prognoser under året

Läs mer

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 4 december kl 14.00-15.45 Beslutande Ledamöter Agneta Nilsson, KD, ordf Marita Arvidsson, C Margareta Nilsson, M Mikael Olsson, M Jessica Danielsson, Fp Susanne

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2006. Ekonomivdelningen

ÅRSREDOVISNING 2006. Ekonomivdelningen ÅRSREDOVISNING 2006 Ekonomivdelningen Barn- och utbildningsförvaltningen Årsredovisning 2006 Ekonomiavdelningen Ekonomichef Elisabeth Österdahl Här lämnas en kortfattad redogörelse över viktigare händelser

Läs mer

Skolkontoret. en sammanfattning

Skolkontoret. en sammanfattning Skolkontoret en sammanfattning Skolkontoret Skellefteå kommun har en väl utbyggd förskola och skola med hög kvalitet. Genom våra skolinvesteringar lägger vi grunden för att klara framtidens krav. Investeringar

Läs mer

Beslut om bidrag till fristående verksamhet 2010 - Kalmar Waldorfskola

Beslut om bidrag till fristående verksamhet 2010 - Kalmar Waldorfskola Handläggare Datum Diarienummer Kristina Olson 2010-04-27 xxxx 0480-45 30 08 Barn- och ungdomsnämnden Beslut om bidrag till fristående verksamhet 2010 - Kalmar Waldorfskola Bakgrund Enligt en lagändring

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2014

Delårsrapport tertial 1 2014 Delårsrapport tertial 1 Dals-Eds kommun Kommunstyrelsen -05-28 Innehållsförteckning 1 DRIFTBUDGET... 3 2 KOMMENTARER TILL PROGNOS TERTIAL 1... 4 3 KOMMUNCHEFSDIALOG... 5 4 INVESTERINGSBUDGET... 6 5 RESULTATBUDGET...

Läs mer

Internbudget år 2014. Barn- och grundskolenämnden

Internbudget år 2014. Barn- och grundskolenämnden Internbudget år 2014 Barn- och grundskolenämnden Dokumentnamn Internbudget år 2014 barn- och grundskolenämnden Dokumentansvarig Förvaltningsekonom Fastställd/Upprättad Nämndsbeslut 2013-10-23, 181 Giltighetstid

Läs mer

Ramförslag 2011 för den fortsatta budgetdialogen. KS-2010/13. att anta föreslagna budgetramar för 2011 att gälla i det fortsatta budgetarbetet

Ramförslag 2011 för den fortsatta budgetdialogen. KS-2010/13. att anta föreslagna budgetramar för 2011 att gälla i det fortsatta budgetarbetet Göran Nilsson FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsens ordförande 2010-03-08 Kommunstyrelsen Ramförslag 2011 för den fortsatta budgetdialogen. KS-2010/13 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att anta

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (13)

Sammanträdesprotokoll 1 (13) Sammanträdesprotokoll 1 (13) Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, 671 81 Arvika, kl. 13.00 15.30 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Aina Wåhlund, ordförande (S) Henrik Axelsson,

Läs mer

Var kommmer kommunens pengar i från? miljoner kronor och andel i procent 2012

Var kommmer kommunens pengar i från? miljoner kronor och andel i procent 2012 Var kommmer kommunens pengar i från? miljoner kronor och andel i procent 2012 1 Verksamhetens intäkter Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Mnkr; 207,4; 24% Mnkr; 170,4; 20% Mnkr; 488,5;

Läs mer

FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014

FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014 FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014 Kommunkontorets öppettider Mån-Fre 08:00 16:00 Ydre kommun Telefon: 0381-66 12 00 Kommunkontoret Telefax: 0381-66 11 91 570 60 YDRE Hemsida: www.ydre.se E-post: ydre.kommun@ydre.se

Läs mer

Därutöver har kommunfullmäktige beslutat om följande specifika uppdrag för Barn- och utbildningsnämnden 2011.

Därutöver har kommunfullmäktige beslutat om följande specifika uppdrag för Barn- och utbildningsnämnden 2011. Information Datum 2011-02-17 Barn- och utbildningsförvaltningen BUN-kansliet Stefan Bergdoff 0346-886408 stefan.bergdoff@falkenberg.se Info-ärende på BUN 2011-02-23 Internbudget 2011 Uppdrag från Kommunfullmäktige

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Budget för avdelningarna Bilaga 10

Budget för avdelningarna Bilaga 10 Budget för avdelningarna Bilaga 10 Nämnd och administration Inom nämnd och administration budgeteras kostnader för nämnd, stadsdelsdirektör, ekonomiavdelningen samt avdelningen för personal och kommunikation.

Läs mer

Arkivbeskrivning för kommunstyrelsen

Arkivbeskrivning för kommunstyrelsen Kommunledningskontoret, kanslienheten Lina Rådegård, 0531-526013 lina.radegard@bengtsfors.se ARKIVBESKRIVNING Antagen av Kommunstyrelsen 1(7) Arkivbeskrivning för c:\users\annsan\appdata\local\microsoft\windows\temporary

Läs mer

Aina Wåhlund, Ordförande (S) Lars-Ove Jansson, Vice ordförande (S) Christina Wallin Olsson (V) Peter Joensuu (M) Ingela Jonsson (C)

Aina Wåhlund, Ordförande (S) Lars-Ove Jansson, Vice ordförande (S) Christina Wallin Olsson (V) Peter Joensuu (M) Ingela Jonsson (C) Sammanträdesprotokoll 1 (12) Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, 671 81, Arvika, kl. 08.00 09.15 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Aina Wåhlund, Ordförande (S) Lars-Ove Jansson,

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

BADAVGIFTER VID KOMMUNENS SIMHALLAR. MÖTESPLATS OVIKEN (gäller t o m ) MUSIKAVGIFTER AVGIFTER BIBLIOTEKSVERKSAMHET M.M.

BADAVGIFTER VID KOMMUNENS SIMHALLAR. MÖTESPLATS OVIKEN (gäller t o m ) MUSIKAVGIFTER AVGIFTER BIBLIOTEKSVERKSAMHET M.M. VERKSAMHETSNÄMNDENS TAXOR BADAVGIFTER VID KOMMUNENS SIMHALLAR Avgiftsfritt upp till 7 år. Ungdomar är mellan 7-18 år. Ungdomar, pensionär Vuxen, 18 år och uppåt Årskort, ungdom, pensionär Årskort, vuxen

Läs mer

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 KOMMUNFAKTA ANTAL INVÅNARE 1 JANUARI (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 PERSONAL 1 JANUARI (antal) POLITISK STÄLLNING 2014 Parti Mandat 1200 1000 800 600 Antal

Läs mer

Dnr: KS 2009/19. Bollebygds kommun - mål och budget 2010-2012

Dnr: KS 2009/19. Bollebygds kommun - mål och budget 2010-2012 Dnr: KS 2009/19 Bollebygds kommun - mål och budget 2010-2012 Förord Förutsättningarna för budget 2010 är svårare än någon gång tidigare. Finanskris och lågkonjunktur har medfört att prognoserna för kommunens

Läs mer

SKN Ej delegerade beslut 150128

SKN Ej delegerade beslut 150128 SKN j delegerade beslut 150128 Nr Område Lagrum VDR Anmärkning Besvär A 10 ALLMÄNNA ÄRNDN R A 19 Utdelning av stipendier och bidrag ur fonder / V nligt BLN 2014-06-10 p. 10 A 25 Beslut om skolenheter och

Läs mer

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31 Delårsrapport För perioden 2008-01-01 2008-08-31 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2008-01-01 2008-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte prognos för helåret.

Läs mer

Ersättningsbelopp 2017 för fristående verksamhet inom stadsdelssektorns utbildningsområde

Ersättningsbelopp 2017 för fristående verksamhet inom stadsdelssektorns utbildningsområde Tjänsteutlåtande Utfärdat 2016-11-28 Diarienummer 0070/16 Välfärd och Utbildning Avdelningen för Utbildning, Barn och Unga, Folkhälsa Hanna Wik Telefon 031-368 02 12 E-post: hanna.wik@stadshuset.goteborg.se

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

Socialnämnden bokslut

Socialnämnden bokslut - attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet Socialnämnden bokslut 2015 2016-01-15 1) Resultatavstämning (måluppfyllelse) 2) Ekonomi 3) Statistik/nyckeltal - attraktiv och hållbar i alla delar, hela

Läs mer

Utbildningsnämnden Ordförandeförslag Diarienummer Göran Nilsson (M) Datum UN-2014/180. Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden Ordförandeförslag Diarienummer Göran Nilsson (M) Datum UN-2014/180. Utbildningsnämnden Utbildningsnämnden Ordförandeförslag Diarienummer Göran Nilsson (M) Datum 2014-04-16 UN-2014/180 Utbildningsnämnden Konsekvensbeskrivning budgetramar 2015 för utbildningsnämnden UN-2014/180 Förslag till

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31 Delårsrapport För perioden 2015-01-01 2015-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2015-01-01-2015-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Arvidsjaurs kvalitet i korthet på webben 2010

Arvidsjaurs kvalitet i korthet på webben 2010 Arvidsjaurs kvalitet i korthet på webben 2010 SKLs webinformationsfrågor Öppenhet och påverkan Kommunens hela budget finns presenterad. Kommunens budget presenteras i en förenklad form anpassad för medborgare

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 1 (5) Kommunstyrelsens kontor 24.04.17 Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling löpande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum 2015-10-12 1 (13) Sida Plats och tid Kommunkontoret, kl 08:55 11:35 Ledamöter Margareta Johansson (C) ordförande Jerry Sellin (Op) vice ordförande Gunnel Jonsson (S) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

KOMPLEMENT TILL BUDGET- FÖRSLAG ENLIGT REMISS 2012 2014

KOMPLEMENT TILL BUDGET- FÖRSLAG ENLIGT REMISS 2012 2014 KOMPLEMENT TILL BUDGET- FÖRSLAG ENLIGT REMISS 212 214 VILHELMINA KOMMUN Miljö och byggnadsnämnden, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 94-14 e-post: miljobyggnadsnamnd@vilhelmina.se

Läs mer

Alliansens förslag till Verksamhet och budget 2016-2018

Alliansens förslag till Verksamhet och budget 2016-2018 Alliansens förslag till Verksamhet och budget 2016-2018 Kommunfullmäktige föreslås besluta att 1. Fastställa Verksamhet och budget 2016-2018 som kommunens mål- och budgetdokument för perioden. 2. Fastställa

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31 Delårsrapport För perioden 2012-01-01 2012-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2012-01-01-2012-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Förslag till reviderad budget 2015

Förslag till reviderad budget 2015 Kommunledningsförvaltningen Lovisa Vasiliou,0550-88 009 lovisa.vasiliou@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2015-03-26 Ks/2015:24 041 Budget Sida 1(5) Förslag till reviderad budget 2015 Sammanfattning

Läs mer

TEKNISKT FRAMRÄKNADE BUDGETRAMAR INFÖR ARBETET MED BUDGET 2015

TEKNISKT FRAMRÄKNADE BUDGETRAMAR INFÖR ARBETET MED BUDGET 2015 Bilaga 4 TEKNISKT FRAMRÄKNADE BUDGETRAMAR INFÖR ARBETET MED BUDGET Enligt kommunstyrelsen 2014-03-05 Definitioner: Presentationen i översikten är uppdelad i 3 olika perspektiv med olika innebörd beroende

Läs mer

35 Eget kapital 9 531 268 36

35 Eget kapital 9 531 268 36 Sammanställning EFS i Umeå INTÄKTER & KOSTNADER Budget 2012 Utfall 2012 Budget 2013 Utfall 2013 Budget 2014 Utfall 2014 1 Intäkter 2 Gåvomedel 1 630 000 1 665 863 1 730 000 1 660 981 1 690 000 1 637 699

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Delegationsordning. Barn- och utbildningsnämnden i Tingsryds kommun. Dokumenttyp Kommunal författningssamling

Delegationsordning. Barn- och utbildningsnämnden i Tingsryds kommun. Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumentansvarig Fastställd Barn- och utbildningsnämnden 2011-08-31, 106 Reviderad 2012-11-21, 128 Reviderad 2015-06-17, 85 Diarienummer BUN 2015:86 Delegationsordning

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden Vård- och omsorgsnämnden Ordförande: Tony Hansson Förvaltningschef: Ann Letorp Ekonomi och verksamhet Utfall 31 mars och helårsprognos Omflyttning av medel rapport till kommunstyrelsen I nuläget inget

Läs mer