Kommunalrådet har ordet 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunalrådet har ordet 2015"

Transkript

1

2 Kommunalrådet har ordet 2015 Bergs kommun ska fortsätta kännetecknas av en stark ekonomi, ett starkt och växande näringsliv, fler jobb, bra förutsättningar för utbildning, vård och omsorg. Vi strävar efter att ge en positiv bild av Bergs kommun. Det är så vi skapar en kommun präglad av öppenhet, samarbete och respekt. En kommun att rekommendera med andra ord. Det har nu gått fyra år sedan jag tillträdde som kommunalråd och därmed en fjärde utarbetad budget. Under dessa år har budgetarbetet varit ett arbete som har präglats av ett hårt arbete för att få ekonomin att gå ihop. En målsättning har varit att förbruka 98% av intäkterna men det har vi inte lyckats med i kommande budget för Det finns flera orsaker till det men ett av de stora bekymren är invånarantalet som sjunker och som får en omedelbar påverkan av de medel vi har att fördela. Vi behöver få till mer bostadsbyggande för att få inflyttning och det är vår målsättning under denna mandatperiod. Under mandatperioden har kommunstyrelsen haft ett utvecklingsutskott som fokuserat på näringsliv, kultur, ungdomar, demokrati och integration, områden som vi plockat ut som strategiska för kommunens utveckling. Vi har också prioriterat områden som bostadsbyggande, att stärka kunskapsresultatet i skolorna och på olika sätt öka medborgarinflytandet bl a genom demokratidag för ungdomar, e-panel, skolråd. Vi satsar 2,1 miljoner på ökad grundbemanning i de särskilda boenden som ett första steg i att förbättra arbetsmiljön för vår personal och satsar även på att bli en attraktiv arbetsgivare. Utvecklar öppenvårdsteamet med förstärkt kompetens samt lägger fyra miljoner till skolan, vilket visar på att Bergs kommun satsar på kärnverksamheten. Bergs kommun fortsätter för fjärde året i följd att utöka budgeten för allmänkulturen. Vi tycker att kulturen är en viktig del i kommunen då kultur bidrar till livskvalité och utveckling. I år dubblerar vi även barnkulturen. Vi vill öka möjligheten för barn och ungdomar på våra förskolor och skolor att besöka och uppleva olika kulturutövningar. Vi förbättrar möjligheterna att resa kollektivt mellan kommunens olika delar och det gör vi med att fortsätta ge våra ungdomar gratis busskort.

3

4

5

6

7

8 BUDGETRAMAR Befolkning Befolkning 1/ = Förslag 2015 Förslag 2016 Kommunstyrelsen -53,0-57,8-58,7 Miljö- och byggnadsnämnden -3,1-3,2-3,2 Verksamhetsnämnden -376,4-385,7-389,5 Nämndverksamhet, nettokostnad -432,4-446,7-451,4 Utbet pensioner, skatter och försäkr. -11,5-11,5-12,0 Avskrivningar -14,0-15,0-15,0 Summa kostnader -457,9-473,2-478,4 Skatteintäkter o inkomstutjämning 359,0 370,9 381,8 Generella statsbidrag och kostnadsutj. 65,5 67,4 65,0 Fastighetsavgift 19,0 19,0 20,0 Lss utjämning 14,5 11,8 11,6 Resultatutjämningsreserv 4,5 8,2 4,2 Summa skatteintäkter o statsbidrag 462,5 477,3 482,6 Finansnetto 0,0 0,5 0,5 Summa intäkter 462,5 477,8 483,1 Resultat 4,6 4,6 4,7 99,0% 99,0% 99,0%

9 Utfall TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Immatriella anläggningstillgångar Mark, Fastigheter och inventarier Aktier och långfristiga fordringar Pågående arbete 0 0 SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Förråd Kortfristiga fordringar Kassa, bank och postgiro SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR SUMMA TILLGÅNGAR SKULDER OCH EGET KAPITAL EGET KAPITAL OCH PENSIONSSKULD Eget kapital varav resultatutjämningsreserv Pensionsskuld och avsättningar SUMMA EGET KAPITAL O PENSIONSSKULD SKULDER Långfristiga skulder * Kortfristiga skulder SUMMA SKULDER SUMMA SKULDER O EGET KAPITAL * Varav 60 Mkr - periodisering av anslutningsavgifter

10 INVESTERINGAR Bruttoutgifter/-inkomster i löpande pris, tkr Nämnd/förvaltning år Miljö-och byggnadsnämnden 2014 Verksamhet/ Text Ber. tot Plan Plan projekt utg/int / Uppgradering av ärendehanteringssystemen Miljöreda och Byggreda 0106/ Eget arbete i samband med uppgraderingen TOTALT MOB (ej spec) 200 (ej spec) G:\Administrativa avdelningen\heino\ och verksamhetsplan \07 Investering sammandrag xls.doc

11

12

13

14

15 BUDGET/VERKSAMHETSPLAN KOMMUNSTYRELSEN 2015 BERGS KOMMUN Box 73, Svenstavik Tel Fax E-post:

16 Nämndskrivelse Ordförande Karin Paulsson 1:e vice ordförande Dan-Olov Westberg 2:e vice ordförande Therese K Zetterman 3:e vice ordförande Elise Ryder Wikén Bergs kommun arbetar ständigt med att förbättra kontakterna med kommunmedborgarna. Detta sker bl a genom att göra kommunens hemsida lättillgänglig och genom tjänstegarantier där man kan få veta hur långa handläggningstider olika ärenden får ta. Arbetet med att stärka ungdomars ställning fortsätter. Tillsammans med Härjedalens kommun anordnar vi en demokratidag varje år för att få höra hur våra ungdomar ser på framtiden i kommunen. Vi tycker att kulturen är en viktig del i kommunen, då kulturen bidrar till livskvalité och utveckling. Nu dubblerar vi budgeten för barnkulturen, vilket gör att vi kan öka möjligheterna för barn och ungdomar på våra skolor och förskolor att besöka och uppleva olika kulturevanemang. Satsningen på allmänkulturen under hela förra mandatperioden fortsätter även inför Den satsning som vi har gjort med att ge våra ungdomar gratis busskort förbättrar möjligheterna att resa kollektivt mellan kommunens olika delar och även inom länet. Detta resulterar bl a i en rörligare fritid för våra ungdomar. Inför kommande mandatperiod bildar vi en gemensam överförmyndarnämnd tillsammans med Bräcke kommun. Vi har under innevarande period haft samverkan på tjänstemannanivå men med två nämnder, en i Bräcke och en här i Berg. Bergs kommun lägger medel för att bli en attraktivare arbetsgivare. Med anledning av att sjukskrivningarna är höga är det ett prioriterat område att försöka att minska sjukskrivningstalen. Bergs kommuns målsättning är att vi skall vara en bra arbetsgivare och att våra anställda ska trivas på sina arbeten. Bergs kommun är en förvaltningskommun där vi ska jobba med att bl a återskapa det sydsamiska språket. Vi lägger nu resurser till att ge möjlighet för barn och ungdomar att åka till Snåsa i Norge på en språk- och kulturvecka. Karin Paulsson Kommunalråd

17

18

19

20

21 SAMMANSTÄLLNING PER VERKSAMHETSOMRÅDEN 9 KOMMUNSTYRELSEN Totalt 2015 Intäkter Kostnader Nettokostnader Ram Gemensam administration Intäkter Kostnader Nettokostnader Ingående verksamheter 0107 Strukturkostnader Adm avdelning HR-avdelning Ekonomichef och skuldrådgivning 0109 Kommunchef 021 Telefonväxel 022 Datakostnader 0221 IT-personal 023 Postbefordran 0231 Kontorsservice 034 Resursen Gemensamma personalkostnader Intäkter -127 Kostnader Nettokostnader Ingående verksamheter 0301 Personalutveckling 0302 Arbetsanpassning/rehab 0303 Gåvor 0305 Attraktiv arbetsgivare 0306 Hälsobokslut 031 Företagshälsovård 032 Fackliga företrädare Näringsliv och utveckling Intäkter -251 Kostnader Nettokostnader 3 715

22 Ingående verksamheter 027 PR 028 Informationsverksamhet 041 Bidrag utomstående 043 Varuhemsändning 1309 Konsumentvägledning 230 Näringslivs- och utvecklingsavdelning Politik Intäkter -480 Kostnader Nettokostnader Ingående verksamheter 044 Ks oförutsedda verksamheter 046 Kommunala råd 1001 Kommunfullmäktige 1002 Kommunstyrelsen 110 Stöd till politiska partier 120 Revision ÖF- politiskt arvoderade ÖF- ställföreträdare ÖF-administration ÖF- återsök gode män - ensamkomm. Räddningstjänst Intäkter -850 Kostnader Nettokostnader Ingående verksamheter 2701 JR- Jämtlands Räddningstjänstförbund Fritid och kultur Intäkter -29 Kostnader Nettokostnader Ingående verksamheter 3002 Ungdomsverksamhet 3003 Föreningsverksamhet 3151 Kulturverksamhet 3401 Frilufts- och fritidsanläggningar

23 Teknisk avdelning Intäkter Kostnader Nettokostnader Ingående verksamheter 0105 Teknisk avdelning 024 Kommunhuset - driftkostnader 217 GIS - Geografiskt infosystem 2431 Vägsamfälligheter 2433 Väg Hoverbergstoppen 2438 Kommunikationscentrum Sv-vik 2439 Centrum Sv-vik, Åsarna, Myrviken 251 Yttre miljö 2752 Ledningscentral Bostadsanpassningsbidrag 7002 Drift av industriområde 7003 Övriga fastigheter 7005 Tingshuset 710 Skogsbruk 7651 Vattenverk 7652 Vattenledningar 7653 Avloppsverk 7654 Avloppsledningar 7655 Vattenmätningar 7656 Laboratorium 7657 Yrkesarbetare 7658 Arbetscentral 7701 Avfallshantering 7702 Slamhantering Övrig verksamhet Intäkter Kostnader Nettokostnader Ingående verksamheter 1304 Förbundsavgifter 222 Nationella minoriteter 2434 Bidrag enskilda vägar 2435 Trafiksäkerhetsåtgärder 267 Alkoholtillstånd 2751 Krisberedskap 6103 Uppföljningsansvar - ungdomar 6106 Feriearbeten Sommarlovsentreprenörer 6107 Aktivitetspark 6108 Folkhälsoarbete 7006 Restfastigheter 7321 Länstrafiken

24 Bokslut KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen tilldelas för år 2015 en nettobudgetram om 57,8 mkr. Uppräkning av 2014 års ram med 3,1% Teknisk avdelning Intäkter Kostnader Nettokostnader Intäkt avseende ersättning för oh-kostnader inom renhållning. 0,5 tjänst som utredare Strukturkostnader Kostnader Nettokostnader Administrativ avdelning Intäkter Kostnader Nettokostnader Ny administrativ organisation from Omfördelning av anslag från verksamhetsavdelning respektive ekonomiavdelning. Intäkter Ersättning från bolagen avseende arkivtjänst. Ersättning från Bräcke kommun avseende växelverksamhet. Lönebidrag. Kostnader Personalkostnader motsvarande 21,5 (22,75 åa)årsarbetare. Driftkostnader för arkiv. Medborgarservice 100 tkr i enlighet med Bas-gruppens förslag HR-avdelning Intäkter Kostnader Nettokostnader Intäkter Ersättning från Bergs Hyreshus AB. Kostnader Personalkostnader motsvarande 7,33 årsarbetare (7,08 åa) Ekonomichef Intäkter Kostnader Nettokostnader

25 Bokslut Ny administrativ organisation from Omfördelning av anslag från fd ekonomiavdelningen till administrativa avdelningen. Intäkter Ersättning från Bergab. Kostnader Kommunchefstjänsten finansieras 50/50 tillsammans med ekonomiavdelningen och skuldrådgivning Kostnader Nettokostnader Omfattar anslag för budget- och skuldrådgivare. Anslag för programvara och annonser Kommunchef Kostnader Nettokostnader ,5 tjänst som kommunchef vilken finansieras 50/50 tillsammans med verksamhet 01083, ekonomichef. 021 Telefonväxel Intäkter Kostnader Nettokostnader Intäkter Ersättningar från Bergs Hyreshus AB och BTEA. Del av intäkter avseende växeltelefonitjänst överfört till administrativa avdelningen. Kostnader Fasta och rörliga kostnader för telefonväxelfunktion. 022 Datakostnader Intäkter Kostnader Nettokostnader Intäkter Ersättning för licenser och support till Bergs Hyreshus AB. Kostnader Datakommunikation, licenskostnader, databehandling service, underhåll och tillbehör. Besparing 80 tkr enligt Bas-grupp IT-enheten Intäkter Kostnader Nettokostnader

26 Bokslut Intäkter avseende ersättning för oh-kostnader inom renhållning. Dessutom ersättning från Fjällgymnasiet motsvarande 0,8 åa. Personalkostnader motsvarande 5,0 årsarbetare. 023 Postbefordran och betalningar Intäkter Kostnader Nettokostnader Intäkter Ersättning för dels utförda tjänster till enskilda och föreningar dels oh-kostnader inom renhållning. Kostnader Utskrift och kuvertering av fakturor, I-data, porto, Ljungdalsbilen. Ökade kostnader för inkasso (Profina) samt avgifter för utlandsbetalningar Kontorsservice Intäkter Kostnader Nettokostnader Intäkter Ersättning från enskilda och kommunala inrättningar för kopiering och kontorsmaterial. Kostnader Kontorsmaterial, service- och supportavtal, TV-licenser,operatörslicenser för skrivare (Gespage). Inga leasingavgifter för Kommunhuset, driftkostnader Kostnader Nettokostnader Tjänsteköp lokalvård via verksamhetsnämnden samt verksamhetskostnader. El klinikhus, passersystem och inbrottslarm. 027 PR Kostnader Nettokostnader PR-verksamhet och representationskostnader. 028 Informationsverksamhet Intäkter Kostnader Nettokostnader Intäkter Ersättning från de kommunala bolagen vad avser Radio Berg. Kostnader

27 Bokslut Anslag för Radio Berg, drift av webb, annonser/information. Drift/underhåll web -50 tkr enligt Bas-grupp Personalutveckling Kostnader Nettokostnader Personalbefrämjande insatser samt friskvård. Personalutvecklingsinsatser samt fortbildning. Besparing 100 tkr enligt Bas-grupp. Ej friskvård Arbetsanpassning/rehabilitering Kostnader Nettokostnader Förebyggande insatser. Insatser av arbetsanpassning och rehab utanför avtal med Bergshälsan Gåvor Kostnader Nettokostnader Minnesgåvor samt kvalitetspris. 15 tkr avser kvalitetspris Attraktiv arbetsgivare Kostnader 335 Nettokostnader 335 Särskild sjukfrånvarofunktion samt marknadsföringsåtgärder. Ny verksamhet enligt Bas-gruppen Hälsobokslut Kostnader Nettokostnader Avser köp av tjänst genom företaget Metodikum. Anslag beroende av svarsfrekvens. 031 Företagshälsovård Kostnader Nettokostnader erade kostnader för köp av tjänster genom Bergshälsan genom avtal. Treårigt avtal tom

28 Bokslut Fackliga företrädare Intäkter Kostnader Nettokostnader Intäkten utgörs av lönebidrag. Kostnaden styrs till stor del av centrala avtal vad gäller ersättning till fackliga företrädare. Motsvarar 2,19 årsarbetare. 033 Eu-projekt Helt Rätt i Berg Intäkter Kostnader Nettokostnader 34 Endast nettoredovisning Resursen Intäkter Kostnader Nettokostnader Intäkterna utgörs av ersättning från verksamhetsnämnden motsvarande 0,5 å bemanningsoptimering skola/barnomsorg. Lönebidrag utgår. Kostnader för 7,0 årsarbetar samt verksamhetskostnader. Besparing 82 tkr enligt Bas-grupp. 041 Bidrag utomstående Kostnader Nettokostnader Avser medlemsavgifter till föreningar såsom Sveriges Vattenkraftskommuner, Småkom, Norrlandsförbundet, Kooperativ utveckling, Indalsälvens vattenvårdsförbund mm. Dessutom bidrag till ofrivilligt infertila. Anslag för Posom-gruppen övergår till vht 2751, krisberedskap. 043 Varuhemsändning Intäkter Kostnader Nettokostnader Intäkter Statsbidrag 50%, hemsändningsbidrag, länsstyrelsen. Kostnader Ersättning för varuhemsändning avseende Bergs kommuns livsmedelsaffärer. 044 Ks oförutsedda utgifter Kostnader Nettokostnader

29 Bokslut Kommunala råd Kostnader Nettokostnader Anslag avseende reseersättning för samtliga råd i kommunen Kommunfullmäktige Kostnader Nettokostnader Arvoden till kommunfullmäktiges 31 ledamöter, inläsnings- och justeringsarvoden, resor m m. Fasta arvoden motsvarande 0,08 årsarbetare för ordförande samt 0,04 årsarbetare för förste respektive andre vice ordförande. erade medel avser 4 sammanträden. 100 tkr anslås till kf:s presidium (demokratigrupp) Kommunstyrelsen Kostnader Nettokostnader Arvoden för 11 ledamöter och 11 ersättare varav kommunalråd 0,9 årsarbetare, 3 vice ordförande á 0,3 årsarbetare samt övriga ledamöter. erade medel avser 9 sammanträden i kommunstyrelsen samt 5 sammanträden vardera i arbetsutskottet respektive utvecklingsutskottet. Besparing 200 tkr enligt Bas-grupp inläsningsarvoden. 110 Partistöd Kostnader Nettokostnader Bidraget gäller opinionsbildande och samhällsinformativ verksamhet fritt använt enligt partiernas egna beslut. Partistödet utgår med kronor per mandat. En grundersättning utgår med kronor till varje parti i kommunfullmäktige. 120 Revision Kostnader Nettokostnader Arvoden avseende Bergs kommuns förtroendevalda revisorer samt köp av tjänster genom revisionsföretag Valnämnden Intäkter -248 Kostnader Nettokostnader

30 Bokslut Borgerliga förrättningar Intäkter -10 Kostnader 12 Nettokostnader 2 Endast nettoredovisning Överförmyndarnämnd politiskt arvoderade Kostnader Nettokostnader % ordförandearvode enligt Bas-grupp. Anslag för arvoden och reseersättning Överförmyndarnämnd ställföreträdare Kostnader Nettokostnader Arvoden för ställföreträdare (gode män) samt omkostnadsersättning och utbildning Överförmyndarnämnd administration Kostnader Nettokostnader Gemensam nämnd för Bergs respektive Bräcke kommun. Tjänsteköp via Bräcke kommun. Anslaget framräknas via befolkningsunderlag; Berg 52%, Bräcke 48% Återsök gode män - ensamkommande flyktingbarn Intäkter Kostnader Nettokostnader -35 Återsök via Migrationsverket Förbundsavgifter Kostnader Nettokostnader Medlemsavgifter enligt följande: Sveriges kommuner och landsting: 180 tkr Regionförbundet Jämtland: 331 tkr Region Mittsverige: 5 tkr. Ej AV-Media 1309 Konsumentvägledning Kostnader Nettokostnader Konsumentvägledning via bykontoret i Lit.

31 Bokslut Markförsörjning Intäkter -229 Nettokostnader -229 Endast nettoredovisning för år Plan och mark Intäkter -120 Nettokostnader -120 Endast nettoredovisning för år Geografiskt info-system, GIS Intäkter Kostnader Nettokostnader Intäkt i form av bidrag från Lantmäteriet. Personalkostnader, 0,4 årsarbetare, samt anslag för licenser, vilket innebär GIS-samordning och administratör, kartfrågor. Ansvar för underhåll av byggnads-, adress- och lägenhetsregister. 222 Nationella minoriteter Intäkter Kostnader Nettokostnader 100 Projektredovisning. Verksamheten omfattar 0,65 årsarbetare samt verksamhetskostnader. Snåsa kultur- och språkvecka 100 tkr enligt Bas-grupp. 230 Näringslivs- och utvecklingsavdelning Intäkter -250 Kostnader Nettokostnader Personalkostnader för näringslivschef, 1,0 årsarbetare samt 2,0 årsarbetare som näringslivsutvecklare. Dessutom övriga verksamhetskostnader såsom annonsering, reklamtjänster och produkter, näringslivsutvecklande aktiviteter, turistbyråtjänster, årsavgifter mm. Besparing Bas-grupp 415 tkr Bo och leva i Berg/Reviderad handlingsplan. Storsjöodjurscenter 40 tkr enligt Bas-grupp Kulturmiljö ishall Kostnader 166 Nettokostnader 166 Projektredovisning för år 2013.

32 Bokslut LONA Gräftåvallen Intäkter -13 Kostnader 13 Nettokostnader Projektredovisning för år Vägsamfälligheter Kostnader Nettokostnader Kommunala andelstal i vägföreningar Väg Hoverbergstoppen Intäkter Kostnader Nettokostnader -4 Intäkt i form av bidrag från vägverket. Kostnad för snöröjning mm Bidrag enskilda vägar Kostnader Nettokostnader Bidrag till Bergs kommuns vägföreningar Trafiknämnd/trafiksäkerhetsåtgärder Intäkter -6 Kostnader Nettokostnader Kostnader för trafiksäkerhetshöjande åtgärder samt parkeringskort för rörelsehindrade Bidrag belysningsföreningar Intäkter -119 Kostnader 119 Nettokostnader Endast nettoredovisning för år Kommunikationscentrum Svenstavik Kostnader Nettokostnader Anslag för förbrukning.

33 Bokslut Centrum Svenstavik, Åsarna, Myrviken, Hackås Kostnader Nettokostnader Bergs kommuns anslag till centrala samfällighetsföreningar inkluderande central skötsel. Omfattar även snöröjning, sandning, sophämtning inom rubr områden. Myrviken; hyra för bussterminal. Avtal tom Yttre miljö Intäkter -150 Kostnader Nettokostnader Uppsnyggning av kommunens marker i tätorterna. Översyn av rekreationsytor såsom fotbollsplaner, lekplatser mm. 252 Proj vandringsvägar Billsta Intäkter -225 Kostnader 225 Nettokostnader Endast nettoredovisning för år Alkoholtillstånd Intäkter -118 Kostnader 132 Nettokostnader 14 Intäkter: avgifter serveringstillstånd. Totalt 170 tkr del till miljö- och byggnadsnämnden. Kostnader: 25% alkoholhandläggare Jämtlands Räddningstjänstförbund Intäkter Kostnader Nettokostnader Intäkter i form av kapital och hyresintäkter. Avtal med Jämtlands Räddningstjänstförbund, JR, om köp av tjänster Krisberedskap Intäkter Kostnader Nettokostnader Intäkterna utgörs av statsbidrag från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

34 Bokslut Kommunen har ansvaret för civilförsvaret och för krishanteringen. Beredskapssamordningen sker genom tjänsten som säkerhetssamordnare, 0,6 årsarbetare. Anslaget för Posomgruppens verksamhet, 30 tkr, omfördelas från vht 041 till Krisberedskap. Besparing Bas-grupp 61 tkr Ledningscentral Kostnader Nettokostnader Elkostnader Ungdomsverksamhet Intäkter Kostnader Nettokostnader Intäkter i form av deltagaravgifter för arrangemang. Verksamheten upptar anslag för stöd till olika ungdomsverksamheter såsom bl a fritidsgårdsverksamhet lovverksamhet demokratiarbete medverkan i drogfria arrangemang medverkan i fritidsverksamheter för barn med funktionshinder lägerverksamhet bidrag till föreningar som gör extra insatser för omsorgstagarna Höstrocken 3003 Föreningsverksamhet Kostnader Nettokostnader Bibehållen nivå för2015. Verksamheten består av lokalbidrag lokalt aktivitetsbidrag anslag för drift/underhåll av anläggningar bidrag till studieförbund lönebidrag bidrag till pensionärsföreningar verksamhetsbidrag till samlingslokaler anslag för föreningssociala insatser ledbidrag för skoter drifthållare för elljusspår fiskegruppen

35 Bokslut Kulturverksamhet Intäkter -15 Kostnader Nettokostnader Verksamheten består bl a av deltagande i regionala nätverk som Kultur-Z, hantering av utsmyckningsärenden och konsthantering i kommunen, administration av allmänna kulturfrågor som kulturpris och kulturstipendium. Stöttning av kulturella evenemang genom bl a annonsering och kulturbidragshantering för att främja kulturyttringar som musik, dans, konst, teater och litteratur. Kulturbidraget ges till enskilda kulturevenemang eller korta projekt som ska vara offentliga och ha så stor spridning i kommunen som möjligt Fritidsanläggningar Intäkter -28 Kostnader Nettokostnader Verksamheten upptar anslag för dels skötsel och underhåll av elljusspår och isbanor, dels bidrag till de föreningar som sköter elljusspåren. Ersättning motsvarande 200 tkr till verksamhetsnämnden för utökning av öppettider avseende kvällsbaden i Svenstavik och Myrviken Bostadsanpassningsbidrag Kostnader Nettokostnader Bostadsanpassningsbidrag till funktionshindrade. Verksamhetskostnader samt tjänstgöringsgrad för handläggare motsvarande 0,2 åa Uppföljningsansvar ungdomar Kostnader Nettokostnader Verksamhet vilken delas med verksamhetsnämnden motsvarande 0,2 årsarbetare Feriearbeten Intäkter Kostnader Nettokostnader Intäkterna avser egenavgifter från berörda arbetsgivare. Verksamheten omfattar ungdomar fr om åk 8 tom åk 2 inom gymnasiet. Ungdomar med funktionshinder har företräde vid fördelningen av feriearbeten enligt en särskild handlingsplan. Arbetsplatserna får själva stå för en del av lönekostnaderna. Anslaget för sommarlovsentreprenörer redovisas inom verksamhet Besparing Bas-grupp 100 tkr. Verksamheterna 6106/61061.

36 Bokslut Sommarlovsentreprenörer Kostnader 100 Nettokostnader 100 Omfattar 15 platser samt verksamhetskostnader Aktivitetspark Intäkter -200 Kostnader Nettokostnader Anslag för underhållskostnader. Särskilt investeringsanslag Folkhälsoarbete Kostnader 30 Nettokostnader 30 Anslag för Folkhälsomässa mm 30 tkr enligt Bas-grupp Drift av industriområden Kostnader Nettokostnader Avser kostnader för branddammar Övriga fastigheter Intäkter Kostnader Nettokostnader Intäkt i form av hyror avseende mark och lokaler. El- och underhållskostnader avseende kommunens restfastigheter Tingshuset Intäkter Kostnader Nettokostnader Intäkt i form av hyror (kök vn mm). Hyreskostnad via Bergs Hyreshus AB Restfastigheter Intäkter Kostnader Nettokostnader Hyreskostnader via Bergs Hyreshus AB.

37 Bokslut Skogsbruk Intäkter Kostnader Nettokostnader Intäkter i form av slutavverkning, gallring och jaktarrende. Kostnad för markberedning och plantering. Besparing Bas-grupp 200 tkr netto Länstrafiken Intäkter Kostnader Nettokostnader Kostnaderna bygger på Länstrafikens budget för aktuellt trafikår. Fördyring skatteväxling, 600 tkr, Nya Regionen. Trafikbidrag: tkr. Ungdomskort tkr. Underhåll av busshållplatser och busskurer. Hyra för väntsal i Ljungdalen Vattenverk Intäkter Kostnader Nettokostnader Bas-grupp - taxeökning motsvarande 7,5%. Anslutnings- och brukningsavgifter Sångbäcksvallen. Drift och underhåll av kommunens allmänna vattenförsörjningsanordningar inom fastställda verksamhetsområden Driftpersonal 2,38 årsarbetare (2,25 åa). Verksamhetskostnader Vattenledningar Intäkter Kostnader Nettokostnader Intäkterna avser anslutningsavgifter. Beroende av antal anslutningar och dess avgifter. Drift och underhåll av dricksvattennätet i kommunen Avloppsverk Intäkter Kostnader Nettokostnader Intäkter; anslutningsavgifter Sångbäcksvallen. Drift och underhåll av kommunens avloppsanläggningar inom fastställda verksamhetsområden. Driftpersonal 2,38 årsarbetare. (2,25 åa) samt verksamhetskostnader. Ökat anslag genom tillsynsavgifter (MoB), el Utanberg, pumpstation Eggen, Lokarna

38 Bokslut samt Katrina, fällningskemikalier Utanbergsverket Avloppsledningar Intäkter Kostnader Nettokostnader Intäkter; anslutningavgifter dels Storhogna dels Sångbäcksvallen. Reparationer och mindre ombyggnader Vattenmätningar Intäkter -2 Kostnader Nettokostnader Avser vattenmätarbyten. Reviderad kostnad: 200 kr/st samt arbete 260 kr/st Laboratorium Kostnader Nettokostnader Leasingbilskostnader mm Yrkesarbetare Intäkter Kostnader Nettokostnader Intäkter genom eget arbete i investeringar. Förväntas minska. 3,5 årsarbetare samt verksamhetskostnader. Yrkesarbetarna arbetar inom både vatten och avlopp Arbetscentralen Kostnader Nettokostnader Driftkostnader för arbetscentralen 7701 Avfallshantering Intäkter Kostnader Nettokostnader I verksamheten ingår kostnader för insamling och omhändertagande av insamlat hushållsavfall, tillsynsavgifter mm. Insamling av avfallet samt drift och skötsel av återvinningscentralerna sköts på entreprenad.

39 Bokslut Slamhantering Intäkter Kostnader Nettokostnader Kostnader för slamtömning och behandling av slam från enskilda avloppsanläggningar i kommunen. Tömningarna sköts på entreprenad. 826 Leasingbilar Kostnader -7 Nettokostnader -7 Endast nettoredovisning år 2013.

40 Nämnd/förvaltning Kommunstyrelsen Verksamhet/ projekt Kommunchef Text INVESTERINGAR Bruttoutgifter/-inkomster i löpande pris, tkr Ber. tot utg/int 2015 Plan 2016 år 2014 Plan /1006 Utbyte av ljuspunkter /1007 Innovationsfond Totalt kommunchef Administrativa avd /2010 Kommunikationsplattform /2027 E-tjänster/E-arkiv /2008 Gemensamma lokaler/it-stöd/inventarier / Nytt Aditro Window Nytt / Nytt Invoice, Aditro Inköp och faktura eller motsvarande Nytt 150 G:\Administrativa avdelningen\heino\ och verksamhetsplan \14 Investeringar ks doc

41 INVESTERINGAR Bruttoutgifter/-inkomster i löpande pris, tkr 01081/ Reservkraft Nytt /2028 Aktivitetsparken / Investeringar i idrottsanläggningar / Investeringar i samlingslokaler / Informationstavlor Geografiska fiskekartor ute i mark som digitala produkter Totalt Adm. avd HR-avdelningen 01082/2001 Utbyte av kontorsmöbler enligt plan /2020 Resursplanering /2012 Stödsystem för chefer/hr-avdelning 50 Totalt HR-avdelning G:\Administrativa avdelningen\heino\ och verksamhetsplan \14 Investeringar ks doc

Kommunalrådet har ordet

Kommunalrådet har ordet 2013 Kommunalrådet har ordet Vi lägger fram en budget för 2013 som innebär att målet om att förbruka 98 procent av skatteintäkterna tillfälligt höjs till 99 procent. Vi har medvetet gjort detta för att

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Kostnadsberäkningar i kommun RS för uppgifter i SSD Barnomsorg

Kostnadsberäkningar i kommun RS för uppgifter i SSD Barnomsorg 1 (6) Kostnadsberäkningar i kommun RS för uppgifter i SSD Barnomsorg barnomsorg, kostnad totalt för hemkommun Öppen förskola, kostnad totalt + öppen fritids, kostnad totalt + pedagogisk omsorg, kostnad

Läs mer

Organisationsskisser

Organisationsskisser 2011 Organisationsskisser Delegationsbeslut 2011-06-17 gällande tjänstemannaorganisationen Björn Clasinder Politisk organisation 2011 01 01 KF 31 ordinarie + 17 ersättare BEREDNINGAR Frågestyrd Mål, visioner,

Läs mer

Barn och elevpeng 2015

Barn och elevpeng 2015 Skolförvaltningen Barn och elevpeng 2015 Under 2011 infördes ett nytt resursfördelningssystem, en så kallad barn- och elevpeng. Enheterna har under åren anpassat sig till den nya fördelningen och budgeterna

Läs mer

Regler för skolskjuts och elevresor i Salems kommun

Regler för skolskjuts och elevresor i Salems kommun Regler för skolskjuts och elevresor i Salems kommun Barn och utbildningsförvaltningen Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2011-11-15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. INLEDNING... 3

Läs mer

Bidrag till enskild verksamhet; förskola, skolbarnomsorg, förskoleklass och grundskola

Bidrag till enskild verksamhet; förskola, skolbarnomsorg, förskoleklass och grundskola Datum 2015-01-14 Diarienummer Förvaltningsområde Lärande Christina Halling, vikarierande ekonom Tel: 0304-33 41 82 E-post: christina.halling@orust.se Delegeringsbeslut Bidrag till enskild verksamhet; förskola,

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014

Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014 Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014 Effekter av regeringens budgetproposition Budgetförslaget ansluter till de, av kommunledningskontoret, framräknade förändringar som beror på yttre faktorer,

Läs mer

Reglemente för nämnden för arbete och välfärd

Reglemente för nämnden för arbete och välfärd Reglemente för nämnden för arbete och välfärd Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Nämnden för arbete och välfärd Dokumentinformation - Dokumentnamn Reglemente för nämnden för arbete och välfärd

Läs mer

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga

Läs mer

Reglemente för nämnden för arbete och välfärd

Reglemente för nämnden för arbete och välfärd Styrande dokument Senast ändrad 2012-04-17 Reglemente för nämnden för arbete och välfärd Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Nämnden för arbete och välfärd Dokumentnamn Reglemente för nämnden

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) Antal äldre, historik och prognos (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2002 2004 2006 2008 2010 2012 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 80 år- 65-79 år 2000

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden KALLELSE Datum 2015-04-13 Sida 1(1) Barn- och utbildningsförvaltningen Therese Dahl, therese.dahl@uppvidinge.se Barn- och utbildningsnämnden kallas härmed till sammanträde onsdagen den 29 april 2015 i

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Tjänsteutlåtande Utfärdat 2013-11-08 Diarienummer 0070/13 Repronummer 316/13

Tjänsteutlåtande Utfärdat 2013-11-08 Diarienummer 0070/13 Repronummer 316/13 Tjänsteutlåtande Utfärdat 2013-11-08 Diarienummer 0070/13 Repronummer 316/13 Stadsledningsstaben Avdelningen för Utbildning, Barn och Unga, Folkhälsa Claes Strand Telefon 031-368 02 92 E-post: claes.strand@stadshuset.goteborg.se

Läs mer

Plan för anhörigstöd #+3+ +39 51 1 %# #13+3 +39% %1 31 +%& 9+333 99 & A1 ' Socialutskottets beslut. Beskrivning av ärendet.

Plan för anhörigstöd #+3+ +39 51 1 %# #13+3 +39% %1 31 +%& 9+333 99 & A1 ' Socialutskottets beslut. Beskrivning av ärendet. Sammanträdesdatum Sida Plan för anhörigstöd Socialutskottets beslut 83 #+3+ +39 +333& Beskrivning av ärendet 51 1 %# #13+3 +39% %1 31 +&#%333 +%& 9+333 99 & Beslutsunderlag A1 ' /+333 :::::! "#$ TJÄNSTEUTLÅTANDE

Läs mer

FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014

FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014 FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014 Kommunkontorets öppettider Mån-Fre 08:00 16:00 Ydre kommun Telefon: 0381-66 12 00 Kommunkontoret Telefax: 0381-66 11 91 570 60 YDRE Hemsida: www.ydre.se E-post: ydre.kommun@ydre.se

Läs mer

Utbildningsnämndens delegeringsordning Antagen av utbildningsnämnden 2011-10-26

Utbildningsnämndens delegeringsordning Antagen av utbildningsnämnden 2011-10-26 Utbildningsnämndens delegeringsordning Antagen av utbildningsnämnden 2011-10-26 Reviderad 2012-04-18: Punkt 7.3 Reviderad 2012-05-23: Punkt 10.4 Reviderad 2012-06-20: Punkt 5.7, punkt 14.1, ägg med två

Läs mer

Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun

Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun Augusti 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Rutinbeskrivning... 3 Granskningsresultat... 7 Sammanfattning Kommunen tar emot flyktingar

Läs mer

Arkivbeskrivning för kommunstyrelsen

Arkivbeskrivning för kommunstyrelsen Kommunledningskontoret, kanslienheten Lina Rådegård, 0531-526013 lina.radegard@bengtsfors.se ARKIVBESKRIVNING Antagen av Kommunstyrelsen 1(7) Arkivbeskrivning för c:\users\annsan\appdata\local\microsoft\windows\temporary

Läs mer

Beslut om bidragsbelopp 2014 grundskola och skolbarnsomsorg

Beslut om bidragsbelopp 2014 grundskola och skolbarnsomsorg BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN BIDRAGSBELOPP SKOLA 2013-10-21 GSN-2013/496.182 1 (7) HANDLÄGGARE Ståhlberg, Susanne Utförare med elev från Susanne.Stahlberg@huddinge.se Beslut om bidragsbelopp 2014

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 förutsättningar för åren 2016 2019 Ekonomin i kommuner och landsting har under ett antal år hållits uppe av engångsintäkter. År 2015 är sista

Läs mer

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 1 (5) EKONOMIKONTORET MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 Dokumentnamn April 2 (5) SAMMANFATTNING AV PROGNOS APRIL 2011 Övergripande April månads uppföljning pekar på en negativ avvikelse mot budget om 4,4 mnkr.

Läs mer

INKÖP AV ANLÄGGNINGS- OCH UNDERHÅLLSMATERIAL (SCB)

INKÖP AV ANLÄGGNINGS- OCH UNDERHÅLLSMATERIAL (SCB) INKÖP AV ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OCH FINANSIELLA 40 OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR (SCB) 401X Inköp av finansiella anläggnings- och omsättningstillgångar (SCB) 4011 Inköp av finansiella anläggningstillgångar Anskaffningsvärdet

Läs mer

Var kommmer kommunens pengar i från? miljoner kronor och andel i procent 2012

Var kommmer kommunens pengar i från? miljoner kronor och andel i procent 2012 Var kommmer kommunens pengar i från? miljoner kronor och andel i procent 2012 1 Verksamhetens intäkter Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Mnkr; 207,4; 24% Mnkr; 170,4; 20% Mnkr; 488,5;

Läs mer

DALS-EDS KOMMUNS BUDGETPROCESS 2015

DALS-EDS KOMMUNS BUDGETPROCESS 2015 DALS-EDS KOMMUNS BUDGETPROCESS 2015 Förvaltning Finansiella budgetförutsättningar 2016-2018 Ansvarig Deadline - Standardkostnadsjämförelser Ekonomichef 2014-12-31 - Skatteunderlagsprognos Ekonomichef 2015-02-23

Läs mer

Vansbro kommun i korthet 2013

Vansbro kommun i korthet 2013 Vansbro kommun i korthet 2013 De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2013. Sammanfattningen handlar i stora drag om fyra frågor som är viktiga för alla som bor i Vansbro kommun

Läs mer

Riksgymnasier med Rh-anpassad utbildning

Riksgymnasier med Rh-anpassad utbildning Riksgymnasier med Rh-anpassad utbildning 2012-06-18 ALL 2012/30, 31, 32, 33 Innehåll Förord... 3 Riksgymnasieverksamheten... 4 Omvårdnadshuvudmän... 5 Skola... 6 Habilitering... 7 Elevhem... 8 Finansiering

Läs mer

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna Anvar Mod Fantasi Dnr 2/2013.041 Id 2014. 21398 Nämndsplan Socialnämnden Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt: socialtjänstlagen (SoL) lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

Internhyrorna inom ramen för fastighetsnämndens budget har räknats upp med 1,5 procent i enlighet med budgetdirektiven.

Internhyrorna inom ramen för fastighetsnämndens budget har räknats upp med 1,5 procent i enlighet med budgetdirektiven. Följande taxor och avgifter föreslås i nämndernas verksamhetsplaner 2015: Kommunledningskontoret föreslår att avgifterna för att hyra festvåningen i Djursholms slott höjs från 10 350 kr till 12 000 kr

Läs mer

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum Dnr2014-00048 2014-11-25 Bild Innehållsförteckning Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 2 Bilaga 1: Helårsbedömning

Läs mer

Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur

Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur DNR 9.4-14903/13 Sida 1 (7) 2013-10-01 Arkivmyndighetens beslut 2013:26 Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur Nämnd Utbildningsnämnden Beslutets omfattning Enligt Arkivregler för Stockholms

Läs mer

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se VILHELMINA KOMMUN

Läs mer

Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M)

Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00 17.50 Beslutande Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson

Läs mer

SKN Ej delegerade beslut 150128

SKN Ej delegerade beslut 150128 SKN j delegerade beslut 150128 Nr Område Lagrum VDR Anmärkning Besvär A 10 ALLMÄNNA ÄRNDN R A 19 Utdelning av stipendier och bidrag ur fonder / V nligt BLN 2014-06-10 p. 10 A 25 Beslut om skolenheter och

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Service och om- vårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58

Service och om- vårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58 Service och omvårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58 Kommunens verksamhet inom Vård och omsorg ska ge äldre och funktionshindrade möjlighet att leva

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

Om kommunen. Bra service kostar pengar. Information om Arvika kommuns verksamhet

Om kommunen. Bra service kostar pengar. Information om Arvika kommuns verksamhet Bra service kostar pengar Det kostar naturligtvis mycket pengar att ge all den service som kommuninvånarna vill ha och behöver. Därför måste vi som bor i kommunen betala skatt. Men skattepengarna räcker

Läs mer

Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006

Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006 Bilaga 1 Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006 Kommun Folkmängd Därav andel, % Utdebitering Procentuell skillnad mellan redovisad kostnad och strukturkostnad

Läs mer

Statsbidrag inom flyktingmottagandet. Höörs kommun

Statsbidrag inom flyktingmottagandet. Höörs kommun www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Maj 2014 Statsbidrag inom flyktingmottagandet Höörs kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2

Läs mer

SKOLLAGEN. Halmstad November -14 Lars Werner

SKOLLAGEN. Halmstad November -14 Lars Werner SKOLLAGEN Halmstad November -14 Lars Werner UPPLÄGG Skollagstiftningens uppbyggnad Syftet De olika verksamheterna Särskilda frågor SKOLLAGSTIFTNINGEN Skollagen Skolförordningen, gymnasieförordningen och

Läs mer

2010-12-01 REVIDERAD 2010-12-08. Avgifter och regler. Förskola. Familjedaghem. Fritidshem. Fritidsklubb

2010-12-01 REVIDERAD 2010-12-08. Avgifter och regler. Förskola. Familjedaghem. Fritidshem. Fritidsklubb 2010-12-01 REVIDERAD 2010-12-08 Avgifter och regler Förskola Familjedaghem Fritidshem Fritidsklubb Barn- och ungdomsnämndens regler och tillämpning av skollagen. Gäller från 2011-02-01 Innehållsförteckning

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2015-04-08, kl. 09:00 12:00 Beslutande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Anita Sköld, M Övriga deltagande Maj-Lis Ejderlöf,

Läs mer

Dnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01

Dnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Dnr 26/2014-041 Budget 2015 Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Innehåll 1 Förbundets uppdrag och verksamhet 5 1.1 Uppdrag... 5 1.2 Verksamhet... 5 Förbundsdirektionen...

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Åsa Johansson (S) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Leif Andersson (V) Ulla Lundh (S) Lars T. Stenson (FP)

Åsa Johansson (S) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Leif Andersson (V) Ulla Lundh (S) Lars T. Stenson (FP) Sammanträdesdatum Sida 1/13 Plats och tid Sammanträdesrummet, socialkontoret kl 09:00 12:15 Beslutande Övriga Åsa Johansson (S) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Leif Andersson (V) Ulla Lundh (S) Lars T.

Läs mer

Socialnämnden BUDGET 2004

Socialnämnden BUDGET 2004 Socialnämnden BUDGET 2004 Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för ekonomiskt stöd till resurssvaga, behandlingsinsatser till barn, ungdomar och familjer, missbruksvård, flyktingmottagning, vård

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden Nämndens verksamhetsplan 2014 FOKUS-nämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Kommunfullmäktiges utvecklingsområden... 3 4 HÅLLBAR UTVECKLING... 3 5 ATTRAKTIV KOMMUN... 4

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden.

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott KALLELSE Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom. Utskottens presidier och företrädare för de partier som inte har en ledamotplats

Läs mer

2014 års priser för utbildningar inom naturbruksgymnasierna

2014 års priser för utbildningar inom naturbruksgymnasierna TJÄNSTESKRIVELSE 1 (9) Datum Diarienummer 2013-11-21 RS130300 Skolförvaltningen Christer Henriksson, utvecklare, 0703282958 Anders Hallberg, ekonomichef, 0730377955 Regionstyrelsen 2014 års priser för

Läs mer

2. Målsättning Syftet med skolskjutsning är att se till att skolplikten kan uppfyllas för de elever, vilka har rätt till skolskjuts.

2. Målsättning Syftet med skolskjutsning är att se till att skolplikten kan uppfyllas för de elever, vilka har rätt till skolskjuts. 1 (6) Antagen av bildningsnämnden den 19 maj 2009, 46 Reviderad av bildningsnämnden den 23 juni 2009, 64 Reviderad av bildningsnämnden den 13 oktober 2009, 96 Dnr: 986/09-623 Reviderad av välfärdsutskottet

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande 1(7) Plats och tid KS-salen 08:00-16:00 Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande Hans Nilsson (HEL) Björn Källman (HEL) 26 Johanna Söderberg (C) Hans-Peter Jessen (S) 26 Dan Säterman (S), tjänstgörande

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd Kulturnämnd Innehållsförteckning Ledning... 3 Förutsättningar för verksamhetsåret... 4 Mål och mått... 6 Budget... 9 Bilagor... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 (9) Ledning Förvaltning: Ordförande:

Läs mer

Grund- och tilläggsbelopp höstterminen 2010

Grund- och tilläggsbelopp höstterminen 2010 27 maj 2011 1 (10) Grund- och tilläggsbelopp höstterminen 2010 Grundskolenämnden fastställer grund- och tilläggsbelopp. Beslutade belopp gäller för höstterminen 2010, och fastställdes 6 maj 2010, 37. Grundbeloppet

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02 Delegationsordning för barn- och utbildnings Antagen av barn- och utbildnings 2011-10-26. Tillägg 2012-04-25, kommunal vuxenutbildning om nationella kurser. Denna delegationsordning ersätter tidigare delegationer

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

UPPDRAGSPLAN 2015. Utbildningsnämnden

UPPDRAGSPLAN 2015. Utbildningsnämnden UPPDRAGSPLAN 2015 Utbildningsnämnden UN 2015/ 4661 Antagen av Utbildningsnämnden den 17 juni 2015 I enlighet med styrmodellen för Norrköpings kommun ska varje nämnd årligen ta fram en uppdragsplan. Uppdragsplanen

Läs mer

35 Eget kapital 9 531 268 36

35 Eget kapital 9 531 268 36 Sammanställning EFS i Umeå INTÄKTER & KOSTNADER Budget 2012 Utfall 2012 Budget 2013 Utfall 2013 Budget 2014 Utfall 2014 1 Intäkter 2 Gåvomedel 1 630 000 1 665 863 1 730 000 1 660 981 1 690 000 1 637 699

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens verksamhet

Vård- och omsorgsnämndens verksamhet Vård- och omsorgsnämndens verksamhet Nämnden beställer verksamhet Från Division Social omsorg i Internöverenskommelsen Från hemtjänstleverantörer enligt LOV (privata och DSO) Från privata särskilda boenden

Läs mer

Delårsrapport 2 2014-08-31

Delårsrapport 2 2014-08-31 Delårsrapport 2 2014-08-31 Nu skriver Nu skriver Pajala morgondagens historia. I hjärtat av Tornedalen kombineras storslagen natur med unik drivkraft. Här finns ett positivt företagsklimat, en kraftigt

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Anna Carlénius Pajala kommun December 2014

www.pwc.se Revisionsrapport Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Anna Carlénius Pajala kommun December 2014 www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Pajala kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

BUDGET 2016. Kraftsamling för att nå resultat. Höjd budgetreserv. Investeringsbudget 2016-2019. Pris- och lönekompensation

BUDGET 2016. Kraftsamling för att nå resultat. Höjd budgetreserv. Investeringsbudget 2016-2019. Pris- och lönekompensation BUDGET 2016 Västerås är en bra kommun att leva och bo i. Det finns mycket att vara stolt över. Och det ska vi också vara. Vi blir allt fler invånare i Västerås kommun vilket innebär att vi måste bygga

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

KONTOKLASS 3 INTÄKTER/INKOMSTER Bas 13 Sambandskod Konto

KONTOKLASS 3 INTÄKTER/INKOMSTER Bas 13 Sambandskod Konto 30X FÖRSÄLJNINGSINTÄKTER (SCB) Försäljning av material och varor, t.ex. från kiosk och servering, måltidsersättningar, trycksaker, duplicering och dylikt. 301X Försäljningsintäkter, momspliktiga 3011 Kiosk

Läs mer

111 KOMMUNCHEF 38 885,4 36 229, 1 2 656. LJUSNARSBERGS KOMMUN Kommunstyrelsen 2015-09-1 5. Årsbudget~rsprogno~ Avvikelse

111 KOMMUNCHEF 38 885,4 36 229, 1 2 656. LJUSNARSBERGS KOMMUN Kommunstyrelsen 2015-09-1 5. Årsbudget~rsprogno~ Avvikelse 2015-09-1 5 Årsbudget~rsprogno~ Avvikelse l 0 l EKONOMICHEF 7 620,1 5 453,7 2 166 1,0 tjänst som utredare vakant från och med 1 september. Pågående rekrytering av ekonomtjänst (1,0 vakant hela året). Räknar

Läs mer

Avgifter och regler FÖRSKOLA, FAMILJEDAGHEM, FRITIDSHEM, FRITIDSKLUBB

Avgifter och regler FÖRSKOLA, FAMILJEDAGHEM, FRITIDSHEM, FRITIDSKLUBB Avgifter och regler FÖRSKOLA, FAMILJEDAGHEM, FRITIDSHEM, FRITIDSKLUBB Barn- och ungdomsnämndens regler och tillämpning av skollagen. Gäller från 2011-02-01. Innehåll Verksamhetsformer... 3 Rätt till plats...

Läs mer

Innehållsförteckning Bilaga 2. Volymer och nyckeltal 2

Innehållsförteckning Bilaga 2. Volymer och nyckeltal 2 Innehållsförteckning Bilaga 2. Volymer och nyckeltal 2 i. Barn- och ungdom 2 ii. Utbildning, arbetsmarknad och integration 3 iii. Kultur och fritid 4 iv. Vård och omsorg 5 v. Social omsorg 6 vi. Bygg och

Läs mer

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun Vansbro kommun Årsredovisning 2014 Detta är en bilaga från Vansbro kommun De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2014. Hur gick det med Vansbros ekonomi? Uppfyllde vi målen?

Läs mer

Godkännande av dagordning. Verksamhetscheferna informerar. Ou-budget 2014 och verksamhetsmål 2014. Lokala värdighetsgarantier.

Godkännande av dagordning. Verksamhetscheferna informerar. Ou-budget 2014 och verksamhetsmål 2014. Lokala värdighetsgarantier. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens omsorgsutskott KALLELSE till sammanträde Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö Tid: Onsdag 16 oktober 2013 kl. 08:30 1. Val av

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2011 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2011. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2011 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2011. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2011 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2011 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket. Härjedalens kommun

Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket. Härjedalens kommun Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket Härjedalens kommun 30 april 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 2. Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Nummer: 50:1 Blad: (1) Reglemente för Socialnämnden A Socialnämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Socialnämnden har att enligt gällande lagstiftning fullgöra kommunens uppgifter vad avser individ- och

Läs mer

\!:)kommun Barn- och utbildningsförvaltningen

\!:)kommun Barn- och utbildningsförvaltningen ~Tingsryds \!:)kommun Barn- och utbildningsförvaltningen Kompletterande handlingar till Barn- och utbildningsnämndens kallelse 2014-11-19 Ärende 2 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport för oktober 2014.

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9) C 2.1 VIDAREDELEGATION FÖR FÖRVALTNINGEN FÖR UTBILDNING, KOST, KULTUR OCH FRITID SKOLA/FÖRSKOLA Övergripande ärenden 1 1:1 Beslut i fall som är så brådskande att nämndens beslut

Läs mer

Avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet

Avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet Styrdokument er inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 4.13) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 16 Beslutshistorik 2 (5) Omtryckt och kompletterad

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

Förslag S, V, Mp driftbudgetramar 2011-2013

Förslag S, V, Mp driftbudgetramar 2011-2013 Förslag S, V, Mp driftbudgetramar 2011-2013 Nämnd 2011 2012 2013 Kommunfullmäktige Revisionen -1 127-707 -1 155-725 -1 184-743 Valnämnd -72-74 -75 Överförmyndare -603-618 -634 Kommunstyrelse Barn- & utbildningsnämd

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Anna Carlénius Gällivare kommun December 2014

www.pwc.se Revisionsrapport Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Anna Carlénius Gällivare kommun December 2014 www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Gällivare kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Ang. förslag till budget 2015, jämte ekonomisk planering för åren 2016 2017

Ang. förslag till budget 2015, jämte ekonomisk planering för åren 2016 2017 Sidan 1 av 6 Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid Er referens: Vår referens: Eva Albihn Direkttel: 040-641 13 06 Direktfax: 040-641 13 03 E-postadress: eva.albihn@lomma.se Diarienr: Barn-

Läs mer

Skolskjutsreglemente

Skolskjutsreglemente VK100S v1.0 040416, Flik 5.23 Skolskjutsreglemente 2014 FÖRFATTNINGSSAMLING Flik 5.23 1 (7) Skolskjutsreglemente Riktlinjer för skolskjuts för Förskoleklass Grundskola Särskola Gymnasium Dokumentnamn Skolskjutsreglemente

Läs mer

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa Så styrs kommunen Strömstads kommunfullmäktige, som består av 39 politiker, är kommunens högsta beslutande organ. Där beslutas om de viktigaste frågorna för kommunen till exempel om hur kommunens pengar

Läs mer

REGLER FÖR GODKÄNNANDE OCH BARNOMSORGSPENG (BIDRAG) FÖR ENSKILD FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH SKOLBARNOMSORG

REGLER FÖR GODKÄNNANDE OCH BARNOMSORGSPENG (BIDRAG) FÖR ENSKILD FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH SKOLBARNOMSORG REGLER FÖR GODKÄNNANDE OCH BARNOMSORGSPENG (BIDRAG) FÖR ENSKILD FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH SKOLBARNOMSORG Antaget av kommunfullmäktige den 22 april 2010, 30 Förskoleverksamhet är ett samlingsbegrepp för förskola,

Läs mer

Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006

Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006 Bilaga 1 Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006 Kommun Folkmängd Därav andel, % Utdebitering Procentuell skillnad mellan redovisad kostnad och strukturkostnad

Läs mer

Skolskjutsreglemente. Timrå kommun

Skolskjutsreglemente. Timrå kommun Skolskjutsreglemente - för grundskola, särskola samt gymnasium - i Timrå kommun Efter beslut i barn- och utbildningsnämnden 2011-06-22 105 Innehållsförteckning Skolskjutsreglemente för Timrå kommun...1

Läs mer

NATIONELL NÄTVERKSTRÄFF OM FÖREBYGGANDE HEMBESÖK 15 16 november 2012

NATIONELL NÄTVERKSTRÄFF OM FÖREBYGGANDE HEMBESÖK 15 16 november 2012 ÄLDREFÖRVALTNINGEN NATIONELL NÄTVERKSTRÄFF OM FÖREBYGGANDE HEMBESÖK 15 16 november 2012 STOCKHOLMS STAD PÅ VÄG MOT VÄRLDSKLASS Visionen om ett Stockholm i världsklass Stockholm ska växa till en miljonstad

Läs mer

Pia Möller ekonom 13. May-Brith Jansson. Helena Andersson

Pia Möller ekonom 13. May-Brith Jansson. Helena Andersson Sammanträdesdatum Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Hemön, Stadshuset kl. 08:30-13:10 Beslutande Jan Hallström (FP) ordförande Janne Jansson (S) vice ordförande Leif Johansson (S) ledamot May-Brith

Läs mer

Bestämmelser för skolskjuts och elevresor i Partille kommun

Bestämmelser för skolskjuts och elevresor i Partille kommun Bestämmelser för skolskjuts och elevresor i Partille kommun Antagna av Utbildningsnämnden 2015-06-16 Postadress: Partille kommun, 433 82 Partille Besöksadress: Gamla Kronvägen 34 E-post: utbildningsforvaltningen@partille.se

Läs mer

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017 Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Utmaningar som bakgrund till prioriteringarna Arbetslösheten ligger fast på

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer