Kommunalrådet har ordet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunalrådet har ordet"

Transkript

1 2013

2 Kommunalrådet har ordet Vi lägger fram en budget för 2013 som innebär att målet om att förbruka 98 procent av skatteintäkterna tillfälligt höjs till 99 procent. Vi har medvetet gjort detta för att klara 2013 års verksamheter. Under året ska vi genomföra ett antal medborgardialoger för att tillsammans med medborgarna diskutera hur vi ska klara kommande utmaningar med krympande ekonomi. Det är en utmaning att kombinera besparingar med satsningar för att behålla eller helst höja kvalitén. För den styrande majoriteten är det viktigt att skapa utrymme för offensiva utvecklingssatsningar eftersom det är så vi skapar förutsättningar för människor att vilja bo kvar och flytta till kommunen. Exempel på sådana satsningar är arbetet kring fiber i kommunen och att inrätta ett navigatorcentrum i kommunen för att hjälpa våra ungdomar att ta sig in på arbetsmarknaden. Kommunens utvecklingsutskott har vidare beslutat att ta fram handlingsplaner kring inflyttning och integration, två strategiska utvecklingsområden för Bergs kommun. Ett annat utvecklingsområde är att arbeta offensivt med att öka delaktigheten, inflytandet och tilliten i kommunen. För att åstadkomma detta är det viktigt att använda en rad olika metoder, som exempelvis medborgardialoger ute i byarna, skolråd, e-panel och en demokratidag för ungdomar. Vi fortsätter att jobba med balanserade styrkort som är ett bra sätt att mäta och följa upp om vi når upp till uppsatta mål. Projektet Helt Rätt i Berg är ett projekt som ger alla anställda rätt till heltid om man så önskar. Det är viktigt för att klara rekryteringen framöver och det är också en viktig insats för att man ska ha möjlighet till egen försörjning. Under 2012 tog vi i majoriteten ett initiativ till att göra året till ett Kulturår och ökade budgeten med det dubbla till 260~000 kr. Vi behåller den budgeten även under 2013 för att visa hur viktig kulturen är för kommunen och hur kulturen bidrar till livskvalitet och utveckling. Satsningen på att utveckla turismen i kommunen fortsätter och nu när reningsverket i Utanbergsvallarna står klart så har vi skapat förutsättningar för en ökad bebyggelse i området med både fritidshus och permanentboende. Vi arbetar målmedvetet med att stärka banden mellan kommunen och näringslivet. Vi har tagit fram en handlingsplan tillsammans med näringslivsrådet och där kan vi se att punkt efter punkt blir uppfyllda och vi följer planen med de aktiviteter som handlingsplanen har pekat ut. Vi kommer under året även arbeta för att stärka banden mellan skolan och näringslivet. Under 2013 kommer kommunen i samverkan med näringslivet genomföra ett projekt kring att förbättra utemiljöerna i ett antal byar runtom i kommunen. Syftet är att skapa en gemensam målbild och en känsla av gemenskap.

3 När det gäller de kommunala bolagen så har dessa en viktig roll att spela för att skapa en positiv utveckling i kommunen. Vi har nu slagit ihop Bergsbostäder och Bergs Hyreshus för att få ett gemensamt bolag med kraft och styrka att utveckla kommunens bostadsbestånd. Bergs kommun ska kännetecknas av en stark ekonomi, ett starkt och växande näringsliv, fler jobb, bra förutsättningar för utbildning, vård och omsorg och ökad attraktionskraft. Här ska man känna trygghet. Vi strävar efter att ge en positiv blid av Bergs kommun. Det är så vi skapar en kommun präglad av öppenhet, samarbete och respekt. En kommun att känna stolthet över helt enkelt Karin Paulsson Kommunalråd

4 INVESTERINGSBUDGET (tkr) Inkl TF/TA Bokslut Plan Plan Kommunstyrelsen Verksamhetsnämnden Miljö- och byggnadsnämnden Summa

5 Perspektiv: Verksamhet Mål Aktivitet Nyckeltal Mäts via Målvärde Utfall 2011 BoU Alla elever når minst betyget E i årskurs nio i grundskolans alla ämnen. Rätt anpassad Betygsresultat Betygssystemet 90% 92,5%* undervisning God och näringsriktig lunch serveras vid rätt tid. Utveckla kommunbiblioteket till modern mediahantering. Utveckla användandet av en digital lärplattform och virtuella klassrum. Arbeta med förskolans verksamhet så att den motsvarar målen i förskolans läroplan. Eleverna känner sig trygga i skolan Aktivt likabehandlingsarbete i skolan. Utveckla former för elevinflytande. Elever som trivs bra eller ganska bra i skolan (Alt 1 samt Alt 2 i SKL:s undersökning) SKL:s enkät i Öppna jämförelser 80% Ny mätmetod 2013 Verksamheten kännetecknas av hög trivsel bland förskolebarn och föräldrar. Aktivt likabehandlingsarbete och värdegrundsarbete i förskolan. Nöjdhetsindex Kommungemensam enkät som löper över flera år. 80% 95%

6 Perspektiv: Verksamhet Mål Aktivitet Nyckeltal Mäts via Målvärde Utfall 2011 BoU Verksamheten uppfyller lagens krav när det gäller utbildade och behöriga lärare inom respektive verksamhet Rekrytering och planering av lärarresurser. Andel behöriga lärare Statistik från Personec 80% 92% (Nya behörighetskrav) Samtliga elever vid Fjällgymnasiet når fullständig gymnasieexamen. Individanpassad undervisning. Andel med fullständigt avgångsbetyg Betygssystemet 90% 100% Samtliga Bergselever studerande på annan gymnasieskola utanför kommunen, når fullständig gymnasieexamen. Skapa Andel med fullständigt uppföljningssystem/rutin för avgångsbetyg att kunna följa betygsresultat för elever studerande på gymnasieskolor utanför kommunen Betygssystemet 90% 93%

7 Perspektiv: Verksamhet Mål Aktivitet Nyckeltal Mäts via Målvärde Utfall 2011 SUH Snabb verkställighet av biståndsbeslut God vård och omsorg Ökad aktiv tid i verkställigheten i hemvården Evidensbaserad verksamhet Minsta möjliga avstånd mellan beslut och verkställighet. Trygga förhållanden och meningsfull tillvaro. Salutogent förhållningssätt Förbättrad analys av brukartid i hemvården Upprättande av tjänste/värdighetsgarantier Genomsnittlig tid från biståndbeslut till verkställighet Nyckeltal i öppna jämförelser Nöjdhetsindex Procapita *Öppna jämförelser *Självgranskningsdokument *Brukarenkät 100% inom 6 mån (Särskilt boende) 100% inom 3 mån (Övriga biståndsbeslut) Särskilt boende 99 dagar, övriga 23 dagar *75% av nyckeltalen Ny mätmetod i öppna jämförelser from 2012 skall finnas inom spannet grönt, *Nivå 3 självgranskningsdok ument, *NKI 95% Aktiv tid i den enskildes hem Smith 60% 75% Införandegrad Bedömning 100% Nytt mål 2012

8 Perspektiv: Verksamhet Mål Aktivitet Nyckeltal Mäts via Målvärde Utfall 2011 MoB Nöjda kunder Utföra uppdrag som ingår i miljöbalken och livsmedelslagstiftningen Utföra uppdrag som ingår i Plan- och bygglagen Snabb och professionell ärendehantering. Mottagningskvittens via mail eller brev Upprätta och uppdatera tillsyns- och verksamhetsplaner Upprätta rutiner och fasta normer enl PBL för effektiv bygglovsprövning Nöjdhetsindex Kommungemensam enkät som löper över flera år. 80% Mätning saknades Utfört arbete / Planerat arbete Miljöreda 90% Målet omformulerat Bygglovsbeslut inom 10 veckor efter komplett ansökan Byggreda 95% Målet omformulerat

9 Perspektiv: Verksamhet Mål Aktivitet Nyckeltal Mäts via Målvärde Utfall 2011 Socialtjänst Ej ökade kostnader för behandling och placeringar Handläggning och utredning Evidensbaserad verksamhet Bibehållet förebyggande arbete. Utformande av riktlinjer kring tidig upptäckt och tidiga insatser på hemmaplan Kostnader för behandling och placeringar Devis 2013 års budget Ökade med 88% jmf 2010 Handläggning utifrån ett salutogent förhållningssätt Nöjdhetsindex Brukarenkäten. 75% 76,2% Upprättande av Införandegrad Bedömning 100% Nytt mål 2012 tjänste/värdighetsgarantier

10 Perspektiv: Verksamhet Mål Aktivitet Nyckeltal Mäts via Målvärde Utfall 2011 Kommunförvaltningen Förkortad handläggningstid för medborgarförslag och motioner Förbättrade stabsrutiner och handläggning Tid från registrerad handling till svar Ärendehanteringssystem 1 år <1 år Bra företagsklimat Aktiviteterna i handlingsplanen för ett förbättrat företagsklimat Placering i Svenskt näringslivs ranking av kommuner Lokalt företagsklimat Lägst plats Bergs kommun ska upplevas som en bra kommun att leva och bo i. Aktiviteterna i handlingsplanen för ett förbättrat företagsklimat, dialogmöten, kvalitetsarbete. Nöjd Region Index SCB Medborgarundersökning 2013 Minst index 56 Nytt mål 2013 Ökad inflyttning Förbättrad attraktivitet Inflyttningsstatistik SCB 340 inflyttade Målet omformulerat Fler nystartade företag Ökad attraktivitet bland företag att starta i Bergs kommun Antal nystartade företag SCB

11 Perspektiv: Medarbetare Mål Aktivitet Nyckeltal Mäts via Målvärde Utfall Minskad sjukfrånvaro Förbättrat huvudindex i Hälsobokslutet Förbättrad arbetsmiljö, ökat inflytande och delaktighet, förebyggande arbete (friskvård) Förbättrad arbetsmiljö Frånvaro orsakad av sjukskrivning / total arbetad tid Huvudindex i Hälsobokslutet 2011 Personec 5,5% 5,5% Hälsobokslutet 2,0 1,9 Medelsysselsättningsgraden ska öka för kvinnor. Komptensutvecklingsplaner för samtliga anställda Schemaläggning, organisation av arbetet, Helt rätt i Berg Utformning av plan, samt upprättande av planer tillsammans med medarbetarna Medelsysselsättningsgr ad för kvinnor Andel anställda med kompetensutvecklingsp lan Personec 90% 88% Uppgiftsinsamling 100% Nytt mål 2012

12 Perspektiv: Ekonomi Mål Aktivitet Nyckeltal Mäts via Målvärde Utfall 2011 God ekonomisk hushållning Anpassning av kostnader och intäkter Verksamhetens nettokostnad/ skatteintäkter Devis 99,0% 99,0% Soliditet Finansieringsplan Eget kapital / Totala tillgångar Balansräkning 50% Nytt mål 2012 Amorteringshastighet Årlig amorteringsplan för att succesivt minska långfristiga lån. Kommunkoncernens lånenivå Balansräkning -10 mkr/år -17,5 mkr

13 Perspektiv: Medborgare Mål Aktivitet Nyckeltal Mäts via Målvärde Utfall 2011 Bra dialog med medborgarna Dialogmöten med utvärdering NII (Nöjd Inflytande Index) SCB Medborgarundersökning 2012 Minst index Nöjda medborgare Barnperspektivet beaktas vid alla politiska beslut. Förbättrad servicenivå, tjänstegarantier, tillgänglighet, kunden i fokus, bra bemötande Använd barnchecken enl. Kf:s beslut NMI (Nöjd Medborgar Index) Beaktade beslut / Samtliga beslut SCB Medborgarundersökning 2012 Minst index Tjut/beslut 100% 100% Hög tillgänglighet till kommunens verksamheter via telefon Hög tillgänglighet till kommunens verksamheter via mail Gott bemötande vid telefonkontakt med kommunen Översyn av öppettider, tekniklösningar, medborgarservice Översyn av öppettider, tekniklösningar, medborgarservice Aktivt arbete med tillgänglighet och bemötande, t.ex. via Förenkla helt enkelt Andel medborgare som får kontakt med en handläggare via telefon Andel svar på frågor via e-post inom två arbetsdagar Andel av medborgare som tar kontakt med kommunen som upplever ett gott bemötande Kommunens kvalitet i Korthet Kommunens kvalitet i Korthet Kommunens kvalitet i Korthet Minst index 60 Minst index 85 Minst index 75 Nytt mål 2012 Nytt mål 2012 Nytt mål 2013

14 Utfall Text TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Immatriella anläggningstillgångar Mark, Fastigheter och inventarier Aktier och långfristiga fordringar SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Förråd Kortfristiga fordringar Kassa, bank och postgiro SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR SUMMA TILLGÅNGAR SKULDER OCH EGET KAPITAL EGET KAPITAL OCH PENSIONSSKULD Eget kapital Pensionsskuld och avsättningar SUMMA EGET KAPITAL O PENSIONSSKULD SKULDER Långfristiga skulder Kortfristiga skulder SUMMA SKULDER SUMMA SKULDER O EGET KAPITAL

15 BUDGETRAMAR Befolkning Befolkning 1/ = Förslag 2013 Förslag 2014 Kommunstyrelsen -51,3-52,8-53,7 Miljö- och byggnadsnämnden -2,9-3,1-3,2 Verksamhetsnämnden -358,7-372,6-373,5 Nämndverksamhet, nettokostnad -412,9-428,4-430,3 Utbet pensioner, skatter och försäkr. -13,5-13,5-13,5 Avskrivningar -11,4-12,6-12,0 Summa kostnader -437,8-454,5-455,8 Skatteintäkter o inkomstutjämning 348,1 354,5 360,9 Generella statsbidrag och kostnadsutj. 69,1 69,7 67,4 Fastighetsavgift 17,6 18,4 20,5 Lss utjämning 11,8 16,5 16,4 Extra statsbidrag Summa skatteintäkter o statsbidrag 446,6 459,1 465,2 Finansnetto 0,0 0,0 0,0 Summa intäkter 446,6 459,1 465,2 Resultat 8,8 4,6 9,4 98,0% 99,0% 98,0%

16 BERGS KOMMUN INVESTERINGAR Bruttoutgifter/-inkomster i löpande pris, tkr Nämnd/förvaltning Miljö- och byggnadsnämnden Verksamhet/ Text Ber. tot projekt utg/int / Inventarier 50 Totalt MoB 50 Plan 2014 år 2013 Plan 2015 C:\Documents and Settings\connye\Skrivbord\webbbudget 2013\Investeringar MoB.doc

17 BERGS KOMMUN INVESTERINGAR Bruttoutgifter/-inkomster i löpande pris, tkr Nämnd/förvaltning Kommunstyrelsen Verksamhet/ Text Ber. tot projekt utg/int 2013 Kommunchef Plan 2014 år 2013 Plan /1006 Väglysen Totalt kommunchef Personalavdelningen Arbetsmiljöförbättrande åtgärder /2001 Inredning av nya kontorslokaler / Resursplanering / Stödsystem för chefer/personalavdelning Totalt personalavd Kansliavdelningen 3401/ Investeringar i idrottsanläggningar priolista / Investeringar i samlingslokaler priolista / Elljusspår Hackås skador efter stormen (Uppdrag till 50 BTEA) 3401/ Elljusspår Klövsjö byte av stolpar 100 (Planer finns att flytta spåret till Klövsjö IP kostn. osäker) 3401/ Elljusspår Storsjö säkerhetshöjande åtgärder 100 C:\Documents and Settings\connye\Skrivbord\webbbudget 2013\Sammanst inv ks doc

18 BERGS KOMMUN INVESTERINGAR Bruttoutgifter/-inkomster i löpande pris, tkr Verksamhet/ Text Ber. tot Plan projekt utg/int / Elljusspår Myre rep av skador, byte av bro och div stolpar 100 Plan / Elljusspår Svenstavik rep av skador, omdragning och 100 install.av nytt påslag, stolpar. 3401/ Elljusspår Rätan rep av skador, byte av stoöp- och 100 styrdon, markarbeten 3401/ Elljusspår Skålan rep av skador, byte av gamla stolpar / Åsarna IK skidstadion om- och påbyggn av hus med vallabodar ( tkr) krav för att genomföra stora tävling 3401/ Säkerhetshöjande åtg i kommunens idrottanläggningar. Genomgång/ besiktn av stolpar och byte av elskåp / Hänvisningsskyltar Badplats vid kommunens samtliga bad-platser (9 st). Omklädn.kur vid kommunens badplatser 01081/2010 Kommunikationsplattform (webb/intranät/ledningssystem) / Arkiv / Kansligemensamma inventarier / Inköp datorer/telefoner 30 Totalt kansliavd C:\Documents and Settings\connye\Skrivbord\webbbudget 2013\Sammanst inv ks doc

19 BERGS KOMMUN INVESTERINGAR Bruttoutgifter/-inkomster i löpande pris, tkr Verksamhet/ Text Ber. tot projekt utg/int 2013 Näringslivs- och utvecklingsavd. 230/1003 Leader Storsjöbygden Kommunal medfinansiering per /1004 Leader Södra Fjällen Kommunal medfinansiering per /1070 Vindkraft Kommunal medfinansiering per , /1071 Midscand Kommunal medfinansiering Eu-projekt /1072 Hoverbergstoppen Kommunal medfinansiering Landsbygdsprojekt (85 kkr Samh.) Plan 2014 Plan /1077 JHT Kommunal medfinansiering Eu-projekt /1078 Länsprojekt fiske Kommunal medfinansiering Eu-projekt /1079 Nyföretagarcentrum Kommunal medfinansiering för uppstart 230/ Midsweden science park MMSP - Peak / Övrig medfinansiering / Evanemangsbyrå Medfinansiering i Turist- och evanemangsbyrå 230/ Planläggning/Hotell/boende - framtagning av plan för kommersiella bäddar i Ljungdalen Verksamhet/ Text Ber. tot Plan Plan C:\Documents and Settings\connye\Skrivbord\webbbudget 2013\Sammanst inv ks doc

20 BERGS KOMMUN INVESTERINGAR Bruttoutgifter/-inkomster i löpande pris, tkr projekt utg/int / Medfinansiering uppföljning av förstudie. Förberedelse avseende Ljungdalen inför Destination Funäsdalen 230/ Destination Vemdalen samt tågprojekt 175 Samhällsbyggnadsavdelning Totalt Nua VA Utbyte av ledning Myrviken (Posten-Dalsätra) Utbyte av ledning Myrviken (Sågvägen) Proj 1023 Utbyte av huvudventiler och servisdelar Proj 1155 Utredning inläckage Oviken 160 Proj 1155 Utredning inläckage Hackås 130 Proj 1122 Rätan, åtgärder inläckage enligt plan 25 Hackås, byte av avloppsledning 40 5 Svenstavik, utredning av inläckage 40 5 Proj 1158 Luft/vattenspolning 10 km/år Proj 1026 Vattenskyddsområden, Vattendirektivet, Försörjningsplan, digitalisering av rörnätsplaner Verksamhet/ Text projekt C:\Documents and Settings\connye\Skrivbord\webbbudget 2013\Sammanst inv ks doc Ber. tot utg/int Plan 2014 Plan 2015

21 BERGS KOMMUN INVESTERINGAR Bruttoutgifter/-inkomster i löpande pris, tkr Proj 1112 Modernisering/konvertering av övervakningssystem Byte av avloppsledning, Gullvivevägen, Svenstavik 250 Pumpbyte av äldre pumpar (vissa 20 år) reinvestering Tryckavloppsledning Galhammar II 350 Tryckavloppsledning Rätan 900 Filteranläggning, Vattenverk Rätansböle 30 Utbildningar övervakning, verk mm Åtgärder inläckage enl plan för Svenstavik och Hoverberg 120 Avloppsverk Hackås, åtgärder enl föreläggande Avloppsverk Storsjö, åtgärder enl föreläggande Sångbäcken, markundersökning VA-nät 390 Totalt VA Renhållning/fastigheter 7701 och 7702/ Byte av verksamhetssystem, renhållning. Nuv system ersätts med EDP Future. Förråd för elavfall mm som kräver förvaring under tak, ÅVC Side Verksamhet/ projekt Text C:\Documents and Settings\connye\Skrivbord\webbbudget 2013\Sammanst inv ks doc Ber. tot utg/int 2013 Plan 2014 Plan 2015

22 BERGS KOMMUN INVESTERINGAR Bruttoutgifter/-inkomster i löpande pris, tkr 7003/ Projektering ombyggnad kök mm Toppstugan Hoverberg / Byggnad över borrhål och pump för dricksvatten Topp- 50 stugan Hoverberg 7002/ Restaurering stickspår 120 Totalt renhållning fastighet Mark/Översiktsplan 216/1097* Översiktsplaner Åsarna, Rätan, Myrviken, Utanbergsvallen, Bergs kommun* 2154/1005* Mark/väg, markförvärvärv, Dpl Rätan, Kövra, Gräftåvallen, Klövsjö. Förrättningskostnader mm* Totalt Mark/ Översiktsplan * IT-ENHETEN Utbyte av Back-bone switchar / /2002 Serverlicenser /2002 Trådlös controller 50 Verksamhet/ projekt Text Totalt IT-enheten Ber. tot utg/int Plan 2014 Plan 2015 C:\Documents and Settings\connye\Skrivbord\webbbudget 2013\Sammanst inv ks doc

23 BERGS KOMMUN INVESTERINGAR Bruttoutgifter/-inkomster i löpande pris, tkr Ekonomiavdelningen Bilbokningssystem / Läsplattor till ledamöter i kommunfullmäktige 100 Totalt Ekonomiavd TOTALT KS *Förutsätter att 2012 års medel kan reserveras: Projekt 1097: ca 600 tkr Projekt 1005: ca 300 tkr C:\Documents and Settings\connye\Skrivbord\webbbudget 2013\Sammanst inv ks doc

24 BERGS KOMMUN INVESTERINGAR Bruttoutgifter/-inkomster i löpande pris, tkr Nämnd/förvaltning år Verksamhetsnämnden 2013 Verksamhet/ Text Ber. tot Plan Plan projekt utg/int /2318 Inventarier vård och omsorg /2206 Inventarier skola, barnomsorg, kultur Totalt vn C:\Documents and Settings\connye\Skrivbord\webbbudget 2013\Investeringar vn.doc

25 BERGS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Bokslut Kommunstyrelsen tilldelas för år 2013 en nettobudgetram om 52,8 mkr. Uppräkning av 2012 års ram med 2,4% samt omfördelning av ram mellan verksamhetsnämnd och kommunstyrelsen enligt följande: + 2,6 mkr Resursen - 2,4 mkr - Servicegruppen 0105 Samhällsbyggnadsavdelning Intäkter Kostnader Nettokostnader Intäkt avseende ersättning för oh-kostnader inom renhållning. Omfattar 0,5 tjänst som utredare samt 0,15 chefstjänst (0,5 åa) Strukturkostnader Kostnader Nettokostnader Kansliavdelning Intäkter Kostnader Nettokostnader Intäkter Ersättning från bolagen avseende arkivtjänst. Ersättning från Bräcke kommun motsvarande 1,25 tjänst. Lönebidrag. Kostnader Personalkostnader motsvarande 10,9 årsarbetare (10,1 åa). Driftkostnader för arkiv Personalavdelning Intäkter Kostnader Nettokostnader Intäkter Ersättning från Bergs Hyreshus AB samt Härjedalens kommun. Kostnader Personalkostnader motsvarande 6,75 årsarbetare (5,75 åa). Under förutsättning av att samarbetet med Härjedalens kommun realiseras (1,0 åa).

26 BERGS KOMMUN Bokslut Ekonomiavdelning Intäkter Kostnader Nettokostnader Intäkter Ersättning från Bergab. Lönebidrag. Ersättning för oh-kostnader inom renhållning. Kostnader Personalkostnader motsvarande 6,6 årsarbetare. Kommunchefstjänsten finansieras 50/50 tillsammans med ekonomiavdelningen. Dessutom budgeteras Bergs kommuns del av länets inköpssamordning samt kommunens kostnader för scanning och skuldrådgivning Kostnader Nettokostnader Omfattar anslag för budget- och skuldrådgivare. Anslag för programvara och annonser Kommunchef Kostnader Nettokostnader ,5 tjänst som kommunchef vilken finansieras 50/50 tillsammans med ekonomiavdelningen. 021 Telefonväxel Intäkter Kostnader Nettokostnader Intäkter Ersättningar från Bergs Hyreshus AB och BTEA. Kostnader Fasta och rörliga kostnader för telefonväxelfunktion. 022 Datakostnader Intäkter Kostnader Nettokostnader Intäkter Ersättning för licenser och support till Bergs Hyreshus AB. Kostnader Datakommunikation, licenskostnader, databehandling service, underhåll och tillbehör.

27 BERGS KOMMUN Bokslut IT-enheten Intäkter Kostnader Nettokostnader Intäkter avseende ersättning för oh-kostnader inom renhållning Personalkostnader motsvarande 4,2 årsarbetare. Verksamhetskostnader. 023 Postbefordran och betalningar Intäkter Kostnader Nettokostnader Intäkter Ersättning för dels utförda tjänster till enskilda och föreningar dels oh-kostnader inom renhållning. Kostnader Porto, bankavgifter, transport av post och apoteksvaror med Ljungdalsbilen, utskrift och kuvertering av fakturor mm Kontorsservice Intäkter Kostnader Nettokostnader Intäkter Ersättning från enskilda och kommunala inrättningar för kopiering och kontorsmaterial. Kostnader Kontorsmaterial, leasing av skrivare/kopieringsapparater, serviceavtal, TV-licenser, operatörslicenser för skrivare mm. 024 Kommunhuset, driftkostnader Intäkter -10 Kostnader Nettokostnader Tjänsteköp lokalvård via verksamhetsnämnden samt verksamhetskostnader Kontorsvaktmästare Intäkter Kostnader Nettokostnader Verksamheten övergick till verksamhetsnämnden

28 BERGS KOMMUN Bokslut PR Kostnader Nettokostnader PR-verksamhet och representationskostnader. 028 Informationsverksamhet Intäkter Kostnader Nettokostnader Intäkter Ersättning från de kommunala bolagen vad avser Radio Berg. Kostnader Anslag för Radio Berg, Eniro, drift av webb, annonser/information 0301 Personalutveckling Kostnader Nettokostnader Personalbefrämjande insatser samt friskvård. Personalutvecklingsinsatser samt fortbildning Arbetsanpassning/rehabilitering Intäkter Kostnader Nettokostnader Förebyggande insatser. Insatser av arbetsanpassning och rehab utanför avtal med Bergshälsan Gåvor Kostnader Nettokostnader Minnesgåvor samt kvalitetspris. 15 tkr avser kvalitetspris Hälsobokslut Kostnader Nettokostnader Avser köp av tjänst genom företaget Metodikum. Anslag beroende av svarsfrekvens. 031 Företagshälsovård Intäkter Kostnader Nettokostnader erade kostnader för köp av tjänster genom Bergshälsan genom avtal. Treårigt avtal.

29 BERGS KOMMUN Bokslut Fackliga företrädare Intäkter Kostnader Nettokostnader Intäkten utgörs av lönebidrag. Kostnaden styrs till stor del av centrala avtal vad gäller ersättning till fackliga företrädare. Motsvarar 2,19 årsarbetare (1,99 åa). 034 Resursen Intäkter Kostnader Nettokostnader Från verksamhetsnämnden from motsvarande 4,5 åa. Chefstjänst 1,0 å. 041 Bidrag utomstående Kostnader Nettokostnader Avser medlemsavgifter till föreningar såsom Sveriges Vattenkraftskommuner, Småkom, Norrlandsförbundet, Kooperativ utveckling, Indalsälvens vattenvårdsförbund mm. Dessutom bidrag till ofrivilligt infertila och anslag för Posom-gruppen. 043 Varuhemsändning Intäkter Kostnader Nettokostnader Intäkter Statsbidrag 50%, hemsändningsbidrag, länsstyrelsen. Kostnader Ersättning för varuhemsändning avseende Bergs kommuns livsmedelsaffärer. 044 Ks oförutsedda utgifter Kostnader Nettokostnader Kommunala råd Kostnader Nettokostnader Anslag avseende reseersättning för samtliga råd i kommunen.

30 BERGS KOMMUN Bokslut Kommunfullmäktige Kostnader Nettokostnader Arvoden till kommunfullmäktiges 31 ledamöter, inläsnings- och justeringsarvoden, resor m m. Fasta arvoden motsvarande 0,08 årsarbetare för ordförande samt 0,04 årsarbetare för förste respektive andre vice ordförande. erade medel avser 4 sammanträden Kommunstyrelsen Kostnader Nettokostnader Arvoden för 11 ledamöter och 11 ersättare varav kommunalråd 0,9 årsarbetare, 3 vice ordförande á 0,3 årsarbetare samt övriga ledamöter. erade medel avser 9 sammanträden i kommunstyrelsen samt 5 sammanträden vardera i arbetsutskottet respektive utvecklingsutskottet. 110 Partistöd Kostnader Nettokostnader Bidraget gäller opinionsbildande och samhällsinformativ verksamhet fritt använt enligt partiernas egna beslut. Partistödet utgår med 2000 kronor per mandat. En grundersättning utgår med kronor till varje parti i kommunfullmäktige. 120 Revision Kostnader Nettokostnader Arvoden avseende Bergs kommuns förtroendevalda revisorer samt köp av tjänster genom revisionsföretag Valnämnden Kostnader 8 Nettokostnader 8 Endast redovisning Borgerliga förrättningar Intäkter -6 Kostnader 6 Nettokostnader Överförmyndarnämnd politiskt arvoderade Kostnader Nettokostnader Anslag för arvoden och reseersättning.

31 BERGS KOMMUN Bokslut Överförmyndarnämnd ställföreträdare Intäkter -325 Kostnader Nettokostnader Arvoden för ställföreträdare (gode män) samt omkostnadsersättning och utbildning Överförmyndarnämnd administration Kostnader Nettokostnader Tjänsteköp från Bräcke kommun Återsök gode män - ensamkommande flyktingbarn Intäkter Kostnader Nettokostnader 0 0 Återsök via Migrationsverket Förbundsavgifter Kostnader Nettokostnader Medlemsavgifter enligt följande: Sveriges kommuner och landsting: 175 tkr Regionförbundet Jämtland: 290 tkr Region Mittsverige: 5 tkr AV Media: 98 tkr 1309 Konsumentvägledning Kostnader Nettokostnader Konsumentvägledning via bykontoret i Lit Plan och mark Intäkter -125 Kostnader 68 Nettokostnader -57 Endast redovisning 2011.

32 BERGS KOMMUN Bokslut Geografiskt info-system, GIS Intäkter Kostnader Nettokostnader Intäkt i form av bidrag från Lantmäteriet. Personalkostnader, 0,4 årsarbetare, samt anslag för licenser, vilket innebär GIS-samordning och administratör, kartfrågor. Ansvar för underhåll av byggnads-, adress- och lägenhetsregister. 222 Nationella minoriteter Intäkter Kostnader Nettokostnader 2 0 Projektredovisning. Verksamheten omfattar 0,65 årsarbetare samt verksamhetskostnader. 225 Integrationsservice Intäkter -604 Kostnader Nettokostnader Överflyttat till verksamhetsnämnden from år Introduktionslön flykting Intäkter Kostnader Nettokostnader Överflyttat till verksamhetsnämnden from år Ensamkommande flyktingbarn Intäkter Kostnader Nettokostnader Överflyttat till verksamhetsnämnden from år Näringslivs- och utvecklingsavdelning Intäkter -126 Kostnader Nettokostnader Personalkostnader för näringslivschef, 1,0 årsarbetare samt 2,0 årsarbetare som näringslivsutvecklare. Dessutom övriga verksamhetskostnader såsom annonsering, reklamtjänster och produkter, näringslivsutvecklande aktiviteter, turistbyråtjänster, årsavgifter mm. Anslag för satsningar för ett förbättrat företagsklimat.

33 BERGS KOMMUN Bokslut Kulturmiljö ishall Intäkter -342 Kostnader 535 Nettokostnader 193 Projektredovisning Vägsamfälligheter Kostnader Nettokostnader Kommunala andelstal i vägföreningar. Extra utdebitering avseende Svenstaviks vägsamfällighet för år Bydalsvägen Intäkter -48 Nettokostnader -48 Endast redovisning Väg Hoverbergstoppen Intäkter Kostnader Nettokostnader Intäkt i form av bidrag från vägverket. Kostnad för snöröjning mm Bidrag enskilda vägar Kostnader Nettokostnader Bidrag till Bergs kommuns vägföreningar Trafiknämnd/trafiksäkerhetsåtgärder Intäkter -2 Kostnader Nettokostnader Kostnader för trafiksäkerhetshöjande åtgärder samt parkeringskort för rörelsehindrade Bidrag belysningsföreningar Intäkter -36 Kostnader 66 Nettokostnader 30 Endast redovisning 2011.

Budget 2013 Plan 2014-2015

Budget 2013 Plan 2014-2015 1 (92) Budget 2013 Plan 2014-2015 2 (92) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Omvärldsanalys 3 Ekonomiska förutsättningar Mörbylånga kommun 4 Skatter o statsbidrag 5 Befolkning och demografi 6 Resursfördelningssystemet

Läs mer

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten.

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg Ordförande

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2016

Verksamhetsplan 2015-2016 Verksamhetsplan 2015-2016 www.gotene.se 1 Budgetens struktur Budgetens struktur 1. Övergripande 3. Budgetenheter Budgetens struktur................................... 2 Politisk kommentar...................................

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige. 1. Val av justeringsledamöter

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige. 1. Val av justeringsledamöter KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige 1. Val av justeringsledamöter 2. Allmänhetens frågestund 3. Mål och Budget 2015-2017 samt beslut om skattesats 2 4. Begäran

Läs mer

STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige. Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17

STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige. Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17 STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17 3 (42) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL EU 2020 STRATEGIN är EU:s gemensamma tillväxt- och sysselsättningsstrategi

Läs mer

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 mmunf av ko Beslutad -06-17 ge 2014 ullmäkti Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 Inledning... 2 Kapitel 1. Kommunfullmäktiges beslut... 4 Kapitel 2. Omvärldsanalys... 5 Kapitel 3. Styrning av verksamheten

Läs mer

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 verksamhetsberättelse Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 INNEHÅLL SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR 2 POLITISKT FASTSTÄLLDA MÅL 2 MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 3 SAMMANFATTNING

Läs mer

Delårsrapport 2012-08-31. Kommunstyrelsen 2012-10-01 286 Kommunfullmäktige 2012-11-13 252 1 (73)

Delårsrapport 2012-08-31. Kommunstyrelsen 2012-10-01 286 Kommunfullmäktige 2012-11-13 252 1 (73) Delårsrapport -08-31 Kommunstyrelsen -10-01 286 Kommunfullmäktige -11-13 252 1 (73) Delårsrapport -08-31 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse 3 1.1 Väsentliga händelser 3

Läs mer

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN BUDGET MUNKFORS KOMMUN Beslutad KF -10-30 Mål justerade enligt Sn 83, -11-06 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning MUNKFORS KOMMUN 1 INLEDNING 1 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET 2 ORGANISATIONSÖVERSIKT

Läs mer

Delårsrapport Orsa kommun 140731

Delårsrapport Orsa kommun 140731 Delårsrapport Orsa kommun 14731 1 2 Delårsrapport 214 3 4 Delårsrapport 214 De första sju månaderna 6 Kommunens bolag 7 Kommentar till delårsresultat och prognos 8 Kommentarer till balansräkningen och

Läs mer

Årsredovisning 2014. Kommunfullmäktige 46, 20150427. A different Kinda life

Årsredovisning 2014. Kommunfullmäktige 46, 20150427. A different Kinda life Årsredovisning 2014 Kommunfullmäktige 46, 20150427 A different Kinda life Kinda kommun 2014 Leva och bo i Rimforsa 17:e maj arrangerade Kinda kommun tillsammans med företag med anknytning till Kinda, en

Läs mer

kommun@valdemarsvik.se, tel. 0123-191 00

kommun@valdemarsvik.se, tel. 0123-191 00 ÅRSREDOVISNING 2012 Fotografierna är tagna i Valdemarsviks kommun. Valdemarsviks kommun, Sektor Service och Administration 615 80 Valdemarsvik kommun@valdemarsvik.se, tel. 0123-191 00 ÅRSREDOVISNING 2012

Läs mer

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16 Mål och budget 2015 med plan 2016 2017 Kommunfullmäktige 2014-12-16 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Planeringsförutsättningar... 4 2.1 Omvärld... 4 2.1.1 Budgetpropositionen för 2015... 4

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Enhetens uppdrag: Barn och utbildning är indelat i fyra verksamhetsområden: Barn och utbildning gemensamt som omfattar övergripande kostnader för verksamheten så

Läs mer

Strategisk plan. Planeringsförutsättningar

Strategisk plan. Planeringsförutsättningar Strategisk plan Planeringsförutsättningar del 2 2015 2018 2015 Innehållsförteckning 1 Kommunservice- och beslutsstödsavdelningen... 4 1.1 Sammanfattning... 4 1.2 Allmänna utskottet... 4 1.2.1 Ansvarsområde...

Läs mer

Färgelanda kommun. delårsrapport

Färgelanda kommun. delårsrapport Färgelanda kommun delårsrapport 2006 Innehållsförteckning Redovisning av kommunen och kommunkoncernen Kommentarer delårsbokslut.......................... 1 Kommunfullmäktige................................

Läs mer

Kortfakta om Hedemora kommun

Kortfakta om Hedemora kommun Årsredovisning 2010 Kortfakta om Hedemora kommun Yta Hedemora kommun har en yta på 840 km 2. Invånare Antalet invånare i kommunen är 15 164 (31 dec 2010). I centrala Hedemora är antalet invånare cirka

Läs mer

Delårsbokslut/årsprognos 2014

Delårsbokslut/årsprognos 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2014-09-02 Ks/2014:109 042 Bokslut/ekonomiuppföljning Delårsbokslut/årsprognos 2014

Läs mer

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport januari-april 2013 Innehåll 3 UPPFÖLJNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL

Läs mer

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktiges beslut BUDGET 2015 Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att: 1. Fastställa skattesatsen för primärkommunen till 20,33 för 2015. 2. Godkänna de förutsättningar som budget 2015, ram 2016 och plan

Läs mer

DELÅRSRAPPORT april med resultatprognos 2012

DELÅRSRAPPORT april med resultatprognos 2012 OMVÄRLDEN Fortsatta problem inom EMU-området Mycket talar för att världsekonomin i allmänhet och europaekonomin i synnerhet kommer att ha en fortsatt besvärlig situation. Problemen inom EMU-området har

Läs mer

2013 1 Årsredovisning

2013 1 Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2 Vallentuna Kulturhus Bibliotek har karaktären av ett aktivitetshus riktat till alla. Innehåll Nyckeltal i sammandrag 4 Kommunalrådet har ordet 5 Årets händelser 6 Nya trafikplatsen

Läs mer

Kommunstyrelsens. bokslut 2012 KS 2012-77

Kommunstyrelsens. bokslut 2012 KS 2012-77 Kommunstyrelsens bokslut 2012 KS 2012-77 1 Innehållsförteckning 1. EKONOMISK REDOVISNING, KOMMUNSTYRELSEN TOTALT... 3 1.1 DRIFTSREDOVISNING... 3 1.2 BALANSRÄKNING... 6 2. RESULTAT PER SEKTOR... 7 2.1 TILLVÄXTENHETEN...

Läs mer

NORDANSTIGS KOMMUN. Årsredovisning 2009

NORDANSTIGS KOMMUN. Årsredovisning 2009 NORDANSTIGS KOMMUN Årsredovisning 2009 KS 47 / 2010 KF 20/2010 Innehåll Kommunstyrelsens ordförande... 4 Sammanfattning... 5 FEMÅRSÖVERSIKT...5 ÅRET I KORTHET...5 ÅRET I KORTHET...6 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

Årsredovisning 2007. Sollefteå kommun

Årsredovisning 2007. Sollefteå kommun Årsredovisning 2007 Sollefteå kommun innehållsförteckning Övergripande Kommunalrådet har ordet... 3 Kommunens målarbete... 4 Fem år i sammandrag... 9 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys... 10 Finansiell

Läs mer

Årsredovisning 2008. Godkänd av kommunfullmäktige 2009-04-29 57

Årsredovisning 2008. Godkänd av kommunfullmäktige 2009-04-29 57 Årsredovisning 2008 Godkänd av kommunfullmäktige 2009-04-29 57 2 Torsby kommun Årsredovisning 2008 Innehållsförteckning Ordföranden har ordet...3 Axplock ur 2008...4 Förvaltningsberättelse...6 Omvärldsanalys...6

Läs mer

Kommunstyrelsens delårsbokslut

Kommunstyrelsens delårsbokslut Kommunstyrelsens delårsbokslut Augusti 2012 KS 2012-77 1 Innehållsförteckning 1. UPPFÖLJNING EKONOMI KOMMUNSTYRELSEN TOTALT... 3 1.1 RESULTAT OCH PROGNOS, KOMMUNSTYRELSENS VERKSAMHETER... 4 2. RESULTAT

Läs mer

Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson. Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson

Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson. Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-11-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 13.45. Blad Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande

Läs mer

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING Vadstena kommuns 212 HÄNT UNDER 212... 3 3 Mötesplats för ungdomar Projektet Ung i Vadstena slutfördes under 212 vilket resulterade i Fritidscentrum, en verksamhet där man erbjuder olika

Läs mer

Höörs Kommun. Budget 2010 och Verksamhetsplan 2011-2012

Höörs Kommun. Budget 2010 och Verksamhetsplan 2011-2012 Höörs Kommun Budget 2010 och Verksamhetsplan 2011-2012 2Budget 2010 Sidan: Innehållsförteckning 3 Inledning 4 Kommunstyrelsens ordförande har ordet 4 Inför 2010 4 Organisationsöversikt, inkl bolag 6 Vart

Läs mer