Kommunalrådet har ordet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunalrådet har ordet"

Transkript

1 2013

2 Kommunalrådet har ordet Vi lägger fram en budget för 2013 som innebär att målet om att förbruka 98 procent av skatteintäkterna tillfälligt höjs till 99 procent. Vi har medvetet gjort detta för att klara 2013 års verksamheter. Under året ska vi genomföra ett antal medborgardialoger för att tillsammans med medborgarna diskutera hur vi ska klara kommande utmaningar med krympande ekonomi. Det är en utmaning att kombinera besparingar med satsningar för att behålla eller helst höja kvalitén. För den styrande majoriteten är det viktigt att skapa utrymme för offensiva utvecklingssatsningar eftersom det är så vi skapar förutsättningar för människor att vilja bo kvar och flytta till kommunen. Exempel på sådana satsningar är arbetet kring fiber i kommunen och att inrätta ett navigatorcentrum i kommunen för att hjälpa våra ungdomar att ta sig in på arbetsmarknaden. Kommunens utvecklingsutskott har vidare beslutat att ta fram handlingsplaner kring inflyttning och integration, två strategiska utvecklingsområden för Bergs kommun. Ett annat utvecklingsområde är att arbeta offensivt med att öka delaktigheten, inflytandet och tilliten i kommunen. För att åstadkomma detta är det viktigt att använda en rad olika metoder, som exempelvis medborgardialoger ute i byarna, skolråd, e-panel och en demokratidag för ungdomar. Vi fortsätter att jobba med balanserade styrkort som är ett bra sätt att mäta och följa upp om vi når upp till uppsatta mål. Projektet Helt Rätt i Berg är ett projekt som ger alla anställda rätt till heltid om man så önskar. Det är viktigt för att klara rekryteringen framöver och det är också en viktig insats för att man ska ha möjlighet till egen försörjning. Under 2012 tog vi i majoriteten ett initiativ till att göra året till ett Kulturår och ökade budgeten med det dubbla till 260~000 kr. Vi behåller den budgeten även under 2013 för att visa hur viktig kulturen är för kommunen och hur kulturen bidrar till livskvalitet och utveckling. Satsningen på att utveckla turismen i kommunen fortsätter och nu när reningsverket i Utanbergsvallarna står klart så har vi skapat förutsättningar för en ökad bebyggelse i området med både fritidshus och permanentboende. Vi arbetar målmedvetet med att stärka banden mellan kommunen och näringslivet. Vi har tagit fram en handlingsplan tillsammans med näringslivsrådet och där kan vi se att punkt efter punkt blir uppfyllda och vi följer planen med de aktiviteter som handlingsplanen har pekat ut. Vi kommer under året även arbeta för att stärka banden mellan skolan och näringslivet. Under 2013 kommer kommunen i samverkan med näringslivet genomföra ett projekt kring att förbättra utemiljöerna i ett antal byar runtom i kommunen. Syftet är att skapa en gemensam målbild och en känsla av gemenskap.

3 När det gäller de kommunala bolagen så har dessa en viktig roll att spela för att skapa en positiv utveckling i kommunen. Vi har nu slagit ihop Bergsbostäder och Bergs Hyreshus för att få ett gemensamt bolag med kraft och styrka att utveckla kommunens bostadsbestånd. Bergs kommun ska kännetecknas av en stark ekonomi, ett starkt och växande näringsliv, fler jobb, bra förutsättningar för utbildning, vård och omsorg och ökad attraktionskraft. Här ska man känna trygghet. Vi strävar efter att ge en positiv blid av Bergs kommun. Det är så vi skapar en kommun präglad av öppenhet, samarbete och respekt. En kommun att känna stolthet över helt enkelt Karin Paulsson Kommunalråd

4 INVESTERINGSBUDGET (tkr) Inkl TF/TA Bokslut Plan Plan Kommunstyrelsen Verksamhetsnämnden Miljö- och byggnadsnämnden Summa

5 Perspektiv: Verksamhet Mål Aktivitet Nyckeltal Mäts via Målvärde Utfall 2011 BoU Alla elever når minst betyget E i årskurs nio i grundskolans alla ämnen. Rätt anpassad Betygsresultat Betygssystemet 90% 92,5%* undervisning God och näringsriktig lunch serveras vid rätt tid. Utveckla kommunbiblioteket till modern mediahantering. Utveckla användandet av en digital lärplattform och virtuella klassrum. Arbeta med förskolans verksamhet så att den motsvarar målen i förskolans läroplan. Eleverna känner sig trygga i skolan Aktivt likabehandlingsarbete i skolan. Utveckla former för elevinflytande. Elever som trivs bra eller ganska bra i skolan (Alt 1 samt Alt 2 i SKL:s undersökning) SKL:s enkät i Öppna jämförelser 80% Ny mätmetod 2013 Verksamheten kännetecknas av hög trivsel bland förskolebarn och föräldrar. Aktivt likabehandlingsarbete och värdegrundsarbete i förskolan. Nöjdhetsindex Kommungemensam enkät som löper över flera år. 80% 95%

6 Perspektiv: Verksamhet Mål Aktivitet Nyckeltal Mäts via Målvärde Utfall 2011 BoU Verksamheten uppfyller lagens krav när det gäller utbildade och behöriga lärare inom respektive verksamhet Rekrytering och planering av lärarresurser. Andel behöriga lärare Statistik från Personec 80% 92% (Nya behörighetskrav) Samtliga elever vid Fjällgymnasiet når fullständig gymnasieexamen. Individanpassad undervisning. Andel med fullständigt avgångsbetyg Betygssystemet 90% 100% Samtliga Bergselever studerande på annan gymnasieskola utanför kommunen, når fullständig gymnasieexamen. Skapa Andel med fullständigt uppföljningssystem/rutin för avgångsbetyg att kunna följa betygsresultat för elever studerande på gymnasieskolor utanför kommunen Betygssystemet 90% 93%

7 Perspektiv: Verksamhet Mål Aktivitet Nyckeltal Mäts via Målvärde Utfall 2011 SUH Snabb verkställighet av biståndsbeslut God vård och omsorg Ökad aktiv tid i verkställigheten i hemvården Evidensbaserad verksamhet Minsta möjliga avstånd mellan beslut och verkställighet. Trygga förhållanden och meningsfull tillvaro. Salutogent förhållningssätt Förbättrad analys av brukartid i hemvården Upprättande av tjänste/värdighetsgarantier Genomsnittlig tid från biståndbeslut till verkställighet Nyckeltal i öppna jämförelser Nöjdhetsindex Procapita *Öppna jämförelser *Självgranskningsdokument *Brukarenkät 100% inom 6 mån (Särskilt boende) 100% inom 3 mån (Övriga biståndsbeslut) Särskilt boende 99 dagar, övriga 23 dagar *75% av nyckeltalen Ny mätmetod i öppna jämförelser from 2012 skall finnas inom spannet grönt, *Nivå 3 självgranskningsdok ument, *NKI 95% Aktiv tid i den enskildes hem Smith 60% 75% Införandegrad Bedömning 100% Nytt mål 2012

8 Perspektiv: Verksamhet Mål Aktivitet Nyckeltal Mäts via Målvärde Utfall 2011 MoB Nöjda kunder Utföra uppdrag som ingår i miljöbalken och livsmedelslagstiftningen Utföra uppdrag som ingår i Plan- och bygglagen Snabb och professionell ärendehantering. Mottagningskvittens via mail eller brev Upprätta och uppdatera tillsyns- och verksamhetsplaner Upprätta rutiner och fasta normer enl PBL för effektiv bygglovsprövning Nöjdhetsindex Kommungemensam enkät som löper över flera år. 80% Mätning saknades Utfört arbete / Planerat arbete Miljöreda 90% Målet omformulerat Bygglovsbeslut inom 10 veckor efter komplett ansökan Byggreda 95% Målet omformulerat

9 Perspektiv: Verksamhet Mål Aktivitet Nyckeltal Mäts via Målvärde Utfall 2011 Socialtjänst Ej ökade kostnader för behandling och placeringar Handläggning och utredning Evidensbaserad verksamhet Bibehållet förebyggande arbete. Utformande av riktlinjer kring tidig upptäckt och tidiga insatser på hemmaplan Kostnader för behandling och placeringar Devis 2013 års budget Ökade med 88% jmf 2010 Handläggning utifrån ett salutogent förhållningssätt Nöjdhetsindex Brukarenkäten. 75% 76,2% Upprättande av Införandegrad Bedömning 100% Nytt mål 2012 tjänste/värdighetsgarantier

10 Perspektiv: Verksamhet Mål Aktivitet Nyckeltal Mäts via Målvärde Utfall 2011 Kommunförvaltningen Förkortad handläggningstid för medborgarförslag och motioner Förbättrade stabsrutiner och handläggning Tid från registrerad handling till svar Ärendehanteringssystem 1 år <1 år Bra företagsklimat Aktiviteterna i handlingsplanen för ett förbättrat företagsklimat Placering i Svenskt näringslivs ranking av kommuner Lokalt företagsklimat Lägst plats Bergs kommun ska upplevas som en bra kommun att leva och bo i. Aktiviteterna i handlingsplanen för ett förbättrat företagsklimat, dialogmöten, kvalitetsarbete. Nöjd Region Index SCB Medborgarundersökning 2013 Minst index 56 Nytt mål 2013 Ökad inflyttning Förbättrad attraktivitet Inflyttningsstatistik SCB 340 inflyttade Målet omformulerat Fler nystartade företag Ökad attraktivitet bland företag att starta i Bergs kommun Antal nystartade företag SCB

11 Perspektiv: Medarbetare Mål Aktivitet Nyckeltal Mäts via Målvärde Utfall Minskad sjukfrånvaro Förbättrat huvudindex i Hälsobokslutet Förbättrad arbetsmiljö, ökat inflytande och delaktighet, förebyggande arbete (friskvård) Förbättrad arbetsmiljö Frånvaro orsakad av sjukskrivning / total arbetad tid Huvudindex i Hälsobokslutet 2011 Personec 5,5% 5,5% Hälsobokslutet 2,0 1,9 Medelsysselsättningsgraden ska öka för kvinnor. Komptensutvecklingsplaner för samtliga anställda Schemaläggning, organisation av arbetet, Helt rätt i Berg Utformning av plan, samt upprättande av planer tillsammans med medarbetarna Medelsysselsättningsgr ad för kvinnor Andel anställda med kompetensutvecklingsp lan Personec 90% 88% Uppgiftsinsamling 100% Nytt mål 2012

12 Perspektiv: Ekonomi Mål Aktivitet Nyckeltal Mäts via Målvärde Utfall 2011 God ekonomisk hushållning Anpassning av kostnader och intäkter Verksamhetens nettokostnad/ skatteintäkter Devis 99,0% 99,0% Soliditet Finansieringsplan Eget kapital / Totala tillgångar Balansräkning 50% Nytt mål 2012 Amorteringshastighet Årlig amorteringsplan för att succesivt minska långfristiga lån. Kommunkoncernens lånenivå Balansräkning -10 mkr/år -17,5 mkr

13 Perspektiv: Medborgare Mål Aktivitet Nyckeltal Mäts via Målvärde Utfall 2011 Bra dialog med medborgarna Dialogmöten med utvärdering NII (Nöjd Inflytande Index) SCB Medborgarundersökning 2012 Minst index Nöjda medborgare Barnperspektivet beaktas vid alla politiska beslut. Förbättrad servicenivå, tjänstegarantier, tillgänglighet, kunden i fokus, bra bemötande Använd barnchecken enl. Kf:s beslut NMI (Nöjd Medborgar Index) Beaktade beslut / Samtliga beslut SCB Medborgarundersökning 2012 Minst index Tjut/beslut 100% 100% Hög tillgänglighet till kommunens verksamheter via telefon Hög tillgänglighet till kommunens verksamheter via mail Gott bemötande vid telefonkontakt med kommunen Översyn av öppettider, tekniklösningar, medborgarservice Översyn av öppettider, tekniklösningar, medborgarservice Aktivt arbete med tillgänglighet och bemötande, t.ex. via Förenkla helt enkelt Andel medborgare som får kontakt med en handläggare via telefon Andel svar på frågor via e-post inom två arbetsdagar Andel av medborgare som tar kontakt med kommunen som upplever ett gott bemötande Kommunens kvalitet i Korthet Kommunens kvalitet i Korthet Kommunens kvalitet i Korthet Minst index 60 Minst index 85 Minst index 75 Nytt mål 2012 Nytt mål 2012 Nytt mål 2013

14 Utfall Text TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Immatriella anläggningstillgångar Mark, Fastigheter och inventarier Aktier och långfristiga fordringar SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Förråd Kortfristiga fordringar Kassa, bank och postgiro SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR SUMMA TILLGÅNGAR SKULDER OCH EGET KAPITAL EGET KAPITAL OCH PENSIONSSKULD Eget kapital Pensionsskuld och avsättningar SUMMA EGET KAPITAL O PENSIONSSKULD SKULDER Långfristiga skulder Kortfristiga skulder SUMMA SKULDER SUMMA SKULDER O EGET KAPITAL

15 BUDGETRAMAR Befolkning Befolkning 1/ = Förslag 2013 Förslag 2014 Kommunstyrelsen -51,3-52,8-53,7 Miljö- och byggnadsnämnden -2,9-3,1-3,2 Verksamhetsnämnden -358,7-372,6-373,5 Nämndverksamhet, nettokostnad -412,9-428,4-430,3 Utbet pensioner, skatter och försäkr. -13,5-13,5-13,5 Avskrivningar -11,4-12,6-12,0 Summa kostnader -437,8-454,5-455,8 Skatteintäkter o inkomstutjämning 348,1 354,5 360,9 Generella statsbidrag och kostnadsutj. 69,1 69,7 67,4 Fastighetsavgift 17,6 18,4 20,5 Lss utjämning 11,8 16,5 16,4 Extra statsbidrag Summa skatteintäkter o statsbidrag 446,6 459,1 465,2 Finansnetto 0,0 0,0 0,0 Summa intäkter 446,6 459,1 465,2 Resultat 8,8 4,6 9,4 98,0% 99,0% 98,0%

16 BERGS KOMMUN INVESTERINGAR Bruttoutgifter/-inkomster i löpande pris, tkr Nämnd/förvaltning Miljö- och byggnadsnämnden Verksamhet/ Text Ber. tot projekt utg/int / Inventarier 50 Totalt MoB 50 Plan 2014 år 2013 Plan 2015 C:\Documents and Settings\connye\Skrivbord\webbbudget 2013\Investeringar MoB.doc

17 BERGS KOMMUN INVESTERINGAR Bruttoutgifter/-inkomster i löpande pris, tkr Nämnd/förvaltning Kommunstyrelsen Verksamhet/ Text Ber. tot projekt utg/int 2013 Kommunchef Plan 2014 år 2013 Plan /1006 Väglysen Totalt kommunchef Personalavdelningen Arbetsmiljöförbättrande åtgärder /2001 Inredning av nya kontorslokaler / Resursplanering / Stödsystem för chefer/personalavdelning Totalt personalavd Kansliavdelningen 3401/ Investeringar i idrottsanläggningar priolista / Investeringar i samlingslokaler priolista / Elljusspår Hackås skador efter stormen (Uppdrag till 50 BTEA) 3401/ Elljusspår Klövsjö byte av stolpar 100 (Planer finns att flytta spåret till Klövsjö IP kostn. osäker) 3401/ Elljusspår Storsjö säkerhetshöjande åtgärder 100 C:\Documents and Settings\connye\Skrivbord\webbbudget 2013\Sammanst inv ks doc

18 BERGS KOMMUN INVESTERINGAR Bruttoutgifter/-inkomster i löpande pris, tkr Verksamhet/ Text Ber. tot Plan projekt utg/int / Elljusspår Myre rep av skador, byte av bro och div stolpar 100 Plan / Elljusspår Svenstavik rep av skador, omdragning och 100 install.av nytt påslag, stolpar. 3401/ Elljusspår Rätan rep av skador, byte av stoöp- och 100 styrdon, markarbeten 3401/ Elljusspår Skålan rep av skador, byte av gamla stolpar / Åsarna IK skidstadion om- och påbyggn av hus med vallabodar ( tkr) krav för att genomföra stora tävling 3401/ Säkerhetshöjande åtg i kommunens idrottanläggningar. Genomgång/ besiktn av stolpar och byte av elskåp / Hänvisningsskyltar Badplats vid kommunens samtliga bad-platser (9 st). Omklädn.kur vid kommunens badplatser 01081/2010 Kommunikationsplattform (webb/intranät/ledningssystem) / Arkiv / Kansligemensamma inventarier / Inköp datorer/telefoner 30 Totalt kansliavd C:\Documents and Settings\connye\Skrivbord\webbbudget 2013\Sammanst inv ks doc

19 BERGS KOMMUN INVESTERINGAR Bruttoutgifter/-inkomster i löpande pris, tkr Verksamhet/ Text Ber. tot projekt utg/int 2013 Näringslivs- och utvecklingsavd. 230/1003 Leader Storsjöbygden Kommunal medfinansiering per /1004 Leader Södra Fjällen Kommunal medfinansiering per /1070 Vindkraft Kommunal medfinansiering per , /1071 Midscand Kommunal medfinansiering Eu-projekt /1072 Hoverbergstoppen Kommunal medfinansiering Landsbygdsprojekt (85 kkr Samh.) Plan 2014 Plan /1077 JHT Kommunal medfinansiering Eu-projekt /1078 Länsprojekt fiske Kommunal medfinansiering Eu-projekt /1079 Nyföretagarcentrum Kommunal medfinansiering för uppstart 230/ Midsweden science park MMSP - Peak / Övrig medfinansiering / Evanemangsbyrå Medfinansiering i Turist- och evanemangsbyrå 230/ Planläggning/Hotell/boende - framtagning av plan för kommersiella bäddar i Ljungdalen Verksamhet/ Text Ber. tot Plan Plan C:\Documents and Settings\connye\Skrivbord\webbbudget 2013\Sammanst inv ks doc

20 BERGS KOMMUN INVESTERINGAR Bruttoutgifter/-inkomster i löpande pris, tkr projekt utg/int / Medfinansiering uppföljning av förstudie. Förberedelse avseende Ljungdalen inför Destination Funäsdalen 230/ Destination Vemdalen samt tågprojekt 175 Samhällsbyggnadsavdelning Totalt Nua VA Utbyte av ledning Myrviken (Posten-Dalsätra) Utbyte av ledning Myrviken (Sågvägen) Proj 1023 Utbyte av huvudventiler och servisdelar Proj 1155 Utredning inläckage Oviken 160 Proj 1155 Utredning inläckage Hackås 130 Proj 1122 Rätan, åtgärder inläckage enligt plan 25 Hackås, byte av avloppsledning 40 5 Svenstavik, utredning av inläckage 40 5 Proj 1158 Luft/vattenspolning 10 km/år Proj 1026 Vattenskyddsområden, Vattendirektivet, Försörjningsplan, digitalisering av rörnätsplaner Verksamhet/ Text projekt C:\Documents and Settings\connye\Skrivbord\webbbudget 2013\Sammanst inv ks doc Ber. tot utg/int Plan 2014 Plan 2015

21 BERGS KOMMUN INVESTERINGAR Bruttoutgifter/-inkomster i löpande pris, tkr Proj 1112 Modernisering/konvertering av övervakningssystem Byte av avloppsledning, Gullvivevägen, Svenstavik 250 Pumpbyte av äldre pumpar (vissa 20 år) reinvestering Tryckavloppsledning Galhammar II 350 Tryckavloppsledning Rätan 900 Filteranläggning, Vattenverk Rätansböle 30 Utbildningar övervakning, verk mm Åtgärder inläckage enl plan för Svenstavik och Hoverberg 120 Avloppsverk Hackås, åtgärder enl föreläggande Avloppsverk Storsjö, åtgärder enl föreläggande Sångbäcken, markundersökning VA-nät 390 Totalt VA Renhållning/fastigheter 7701 och 7702/ Byte av verksamhetssystem, renhållning. Nuv system ersätts med EDP Future. Förråd för elavfall mm som kräver förvaring under tak, ÅVC Side Verksamhet/ projekt Text C:\Documents and Settings\connye\Skrivbord\webbbudget 2013\Sammanst inv ks doc Ber. tot utg/int 2013 Plan 2014 Plan 2015

22 BERGS KOMMUN INVESTERINGAR Bruttoutgifter/-inkomster i löpande pris, tkr 7003/ Projektering ombyggnad kök mm Toppstugan Hoverberg / Byggnad över borrhål och pump för dricksvatten Topp- 50 stugan Hoverberg 7002/ Restaurering stickspår 120 Totalt renhållning fastighet Mark/Översiktsplan 216/1097* Översiktsplaner Åsarna, Rätan, Myrviken, Utanbergsvallen, Bergs kommun* 2154/1005* Mark/väg, markförvärvärv, Dpl Rätan, Kövra, Gräftåvallen, Klövsjö. Förrättningskostnader mm* Totalt Mark/ Översiktsplan * IT-ENHETEN Utbyte av Back-bone switchar / /2002 Serverlicenser /2002 Trådlös controller 50 Verksamhet/ projekt Text Totalt IT-enheten Ber. tot utg/int Plan 2014 Plan 2015 C:\Documents and Settings\connye\Skrivbord\webbbudget 2013\Sammanst inv ks doc

23 BERGS KOMMUN INVESTERINGAR Bruttoutgifter/-inkomster i löpande pris, tkr Ekonomiavdelningen Bilbokningssystem / Läsplattor till ledamöter i kommunfullmäktige 100 Totalt Ekonomiavd TOTALT KS *Förutsätter att 2012 års medel kan reserveras: Projekt 1097: ca 600 tkr Projekt 1005: ca 300 tkr C:\Documents and Settings\connye\Skrivbord\webbbudget 2013\Sammanst inv ks doc

24 BERGS KOMMUN INVESTERINGAR Bruttoutgifter/-inkomster i löpande pris, tkr Nämnd/förvaltning år Verksamhetsnämnden 2013 Verksamhet/ Text Ber. tot Plan Plan projekt utg/int /2318 Inventarier vård och omsorg /2206 Inventarier skola, barnomsorg, kultur Totalt vn C:\Documents and Settings\connye\Skrivbord\webbbudget 2013\Investeringar vn.doc

25 BERGS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Bokslut Kommunstyrelsen tilldelas för år 2013 en nettobudgetram om 52,8 mkr. Uppräkning av 2012 års ram med 2,4% samt omfördelning av ram mellan verksamhetsnämnd och kommunstyrelsen enligt följande: + 2,6 mkr Resursen - 2,4 mkr - Servicegruppen 0105 Samhällsbyggnadsavdelning Intäkter Kostnader Nettokostnader Intäkt avseende ersättning för oh-kostnader inom renhållning. Omfattar 0,5 tjänst som utredare samt 0,15 chefstjänst (0,5 åa) Strukturkostnader Kostnader Nettokostnader Kansliavdelning Intäkter Kostnader Nettokostnader Intäkter Ersättning från bolagen avseende arkivtjänst. Ersättning från Bräcke kommun motsvarande 1,25 tjänst. Lönebidrag. Kostnader Personalkostnader motsvarande 10,9 årsarbetare (10,1 åa). Driftkostnader för arkiv Personalavdelning Intäkter Kostnader Nettokostnader Intäkter Ersättning från Bergs Hyreshus AB samt Härjedalens kommun. Kostnader Personalkostnader motsvarande 6,75 årsarbetare (5,75 åa). Under förutsättning av att samarbetet med Härjedalens kommun realiseras (1,0 åa).

26 BERGS KOMMUN Bokslut Ekonomiavdelning Intäkter Kostnader Nettokostnader Intäkter Ersättning från Bergab. Lönebidrag. Ersättning för oh-kostnader inom renhållning. Kostnader Personalkostnader motsvarande 6,6 årsarbetare. Kommunchefstjänsten finansieras 50/50 tillsammans med ekonomiavdelningen. Dessutom budgeteras Bergs kommuns del av länets inköpssamordning samt kommunens kostnader för scanning och skuldrådgivning Kostnader Nettokostnader Omfattar anslag för budget- och skuldrådgivare. Anslag för programvara och annonser Kommunchef Kostnader Nettokostnader ,5 tjänst som kommunchef vilken finansieras 50/50 tillsammans med ekonomiavdelningen. 021 Telefonväxel Intäkter Kostnader Nettokostnader Intäkter Ersättningar från Bergs Hyreshus AB och BTEA. Kostnader Fasta och rörliga kostnader för telefonväxelfunktion. 022 Datakostnader Intäkter Kostnader Nettokostnader Intäkter Ersättning för licenser och support till Bergs Hyreshus AB. Kostnader Datakommunikation, licenskostnader, databehandling service, underhåll och tillbehör.

27 BERGS KOMMUN Bokslut IT-enheten Intäkter Kostnader Nettokostnader Intäkter avseende ersättning för oh-kostnader inom renhållning Personalkostnader motsvarande 4,2 årsarbetare. Verksamhetskostnader. 023 Postbefordran och betalningar Intäkter Kostnader Nettokostnader Intäkter Ersättning för dels utförda tjänster till enskilda och föreningar dels oh-kostnader inom renhållning. Kostnader Porto, bankavgifter, transport av post och apoteksvaror med Ljungdalsbilen, utskrift och kuvertering av fakturor mm Kontorsservice Intäkter Kostnader Nettokostnader Intäkter Ersättning från enskilda och kommunala inrättningar för kopiering och kontorsmaterial. Kostnader Kontorsmaterial, leasing av skrivare/kopieringsapparater, serviceavtal, TV-licenser, operatörslicenser för skrivare mm. 024 Kommunhuset, driftkostnader Intäkter -10 Kostnader Nettokostnader Tjänsteköp lokalvård via verksamhetsnämnden samt verksamhetskostnader Kontorsvaktmästare Intäkter Kostnader Nettokostnader Verksamheten övergick till verksamhetsnämnden

28 BERGS KOMMUN Bokslut PR Kostnader Nettokostnader PR-verksamhet och representationskostnader. 028 Informationsverksamhet Intäkter Kostnader Nettokostnader Intäkter Ersättning från de kommunala bolagen vad avser Radio Berg. Kostnader Anslag för Radio Berg, Eniro, drift av webb, annonser/information 0301 Personalutveckling Kostnader Nettokostnader Personalbefrämjande insatser samt friskvård. Personalutvecklingsinsatser samt fortbildning Arbetsanpassning/rehabilitering Intäkter Kostnader Nettokostnader Förebyggande insatser. Insatser av arbetsanpassning och rehab utanför avtal med Bergshälsan Gåvor Kostnader Nettokostnader Minnesgåvor samt kvalitetspris. 15 tkr avser kvalitetspris Hälsobokslut Kostnader Nettokostnader Avser köp av tjänst genom företaget Metodikum. Anslag beroende av svarsfrekvens. 031 Företagshälsovård Intäkter Kostnader Nettokostnader erade kostnader för köp av tjänster genom Bergshälsan genom avtal. Treårigt avtal.

29 BERGS KOMMUN Bokslut Fackliga företrädare Intäkter Kostnader Nettokostnader Intäkten utgörs av lönebidrag. Kostnaden styrs till stor del av centrala avtal vad gäller ersättning till fackliga företrädare. Motsvarar 2,19 årsarbetare (1,99 åa). 034 Resursen Intäkter Kostnader Nettokostnader Från verksamhetsnämnden from motsvarande 4,5 åa. Chefstjänst 1,0 å. 041 Bidrag utomstående Kostnader Nettokostnader Avser medlemsavgifter till föreningar såsom Sveriges Vattenkraftskommuner, Småkom, Norrlandsförbundet, Kooperativ utveckling, Indalsälvens vattenvårdsförbund mm. Dessutom bidrag till ofrivilligt infertila och anslag för Posom-gruppen. 043 Varuhemsändning Intäkter Kostnader Nettokostnader Intäkter Statsbidrag 50%, hemsändningsbidrag, länsstyrelsen. Kostnader Ersättning för varuhemsändning avseende Bergs kommuns livsmedelsaffärer. 044 Ks oförutsedda utgifter Kostnader Nettokostnader Kommunala råd Kostnader Nettokostnader Anslag avseende reseersättning för samtliga råd i kommunen.

30 BERGS KOMMUN Bokslut Kommunfullmäktige Kostnader Nettokostnader Arvoden till kommunfullmäktiges 31 ledamöter, inläsnings- och justeringsarvoden, resor m m. Fasta arvoden motsvarande 0,08 årsarbetare för ordförande samt 0,04 årsarbetare för förste respektive andre vice ordförande. erade medel avser 4 sammanträden Kommunstyrelsen Kostnader Nettokostnader Arvoden för 11 ledamöter och 11 ersättare varav kommunalråd 0,9 årsarbetare, 3 vice ordförande á 0,3 årsarbetare samt övriga ledamöter. erade medel avser 9 sammanträden i kommunstyrelsen samt 5 sammanträden vardera i arbetsutskottet respektive utvecklingsutskottet. 110 Partistöd Kostnader Nettokostnader Bidraget gäller opinionsbildande och samhällsinformativ verksamhet fritt använt enligt partiernas egna beslut. Partistödet utgår med 2000 kronor per mandat. En grundersättning utgår med kronor till varje parti i kommunfullmäktige. 120 Revision Kostnader Nettokostnader Arvoden avseende Bergs kommuns förtroendevalda revisorer samt köp av tjänster genom revisionsföretag Valnämnden Kostnader 8 Nettokostnader 8 Endast redovisning Borgerliga förrättningar Intäkter -6 Kostnader 6 Nettokostnader Överförmyndarnämnd politiskt arvoderade Kostnader Nettokostnader Anslag för arvoden och reseersättning.

31 BERGS KOMMUN Bokslut Överförmyndarnämnd ställföreträdare Intäkter -325 Kostnader Nettokostnader Arvoden för ställföreträdare (gode män) samt omkostnadsersättning och utbildning Överförmyndarnämnd administration Kostnader Nettokostnader Tjänsteköp från Bräcke kommun Återsök gode män - ensamkommande flyktingbarn Intäkter Kostnader Nettokostnader 0 0 Återsök via Migrationsverket Förbundsavgifter Kostnader Nettokostnader Medlemsavgifter enligt följande: Sveriges kommuner och landsting: 175 tkr Regionförbundet Jämtland: 290 tkr Region Mittsverige: 5 tkr AV Media: 98 tkr 1309 Konsumentvägledning Kostnader Nettokostnader Konsumentvägledning via bykontoret i Lit Plan och mark Intäkter -125 Kostnader 68 Nettokostnader -57 Endast redovisning 2011.

32 BERGS KOMMUN Bokslut Geografiskt info-system, GIS Intäkter Kostnader Nettokostnader Intäkt i form av bidrag från Lantmäteriet. Personalkostnader, 0,4 årsarbetare, samt anslag för licenser, vilket innebär GIS-samordning och administratör, kartfrågor. Ansvar för underhåll av byggnads-, adress- och lägenhetsregister. 222 Nationella minoriteter Intäkter Kostnader Nettokostnader 2 0 Projektredovisning. Verksamheten omfattar 0,65 årsarbetare samt verksamhetskostnader. 225 Integrationsservice Intäkter -604 Kostnader Nettokostnader Överflyttat till verksamhetsnämnden from år Introduktionslön flykting Intäkter Kostnader Nettokostnader Överflyttat till verksamhetsnämnden from år Ensamkommande flyktingbarn Intäkter Kostnader Nettokostnader Överflyttat till verksamhetsnämnden from år Näringslivs- och utvecklingsavdelning Intäkter -126 Kostnader Nettokostnader Personalkostnader för näringslivschef, 1,0 årsarbetare samt 2,0 årsarbetare som näringslivsutvecklare. Dessutom övriga verksamhetskostnader såsom annonsering, reklamtjänster och produkter, näringslivsutvecklande aktiviteter, turistbyråtjänster, årsavgifter mm. Anslag för satsningar för ett förbättrat företagsklimat.

33 BERGS KOMMUN Bokslut Kulturmiljö ishall Intäkter -342 Kostnader 535 Nettokostnader 193 Projektredovisning Vägsamfälligheter Kostnader Nettokostnader Kommunala andelstal i vägföreningar. Extra utdebitering avseende Svenstaviks vägsamfällighet för år Bydalsvägen Intäkter -48 Nettokostnader -48 Endast redovisning Väg Hoverbergstoppen Intäkter Kostnader Nettokostnader Intäkt i form av bidrag från vägverket. Kostnad för snöröjning mm Bidrag enskilda vägar Kostnader Nettokostnader Bidrag till Bergs kommuns vägföreningar Trafiknämnd/trafiksäkerhetsåtgärder Intäkter -2 Kostnader Nettokostnader Kostnader för trafiksäkerhetshöjande åtgärder samt parkeringskort för rörelsehindrade Bidrag belysningsföreningar Intäkter -36 Kostnader 66 Nettokostnader 30 Endast redovisning 2011.

Kommunalrådet har ordet 2015

Kommunalrådet har ordet 2015 Kommunalrådet har ordet 2015 Bergs kommun ska fortsätta kännetecknas av en stark ekonomi, ett starkt och växande näringsliv, fler jobb, bra förutsättningar för utbildning, vård och omsorg. Vi strävar efter

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Bidrag till enskild verksamhet; förskola, skolbarnomsorg, förskoleklass och grundskola

Bidrag till enskild verksamhet; förskola, skolbarnomsorg, förskoleklass och grundskola Datum 2015-01-14 Diarienummer Förvaltningsområde Lärande Christina Halling, vikarierande ekonom Tel: 0304-33 41 82 E-post: christina.halling@orust.se Delegeringsbeslut Bidrag till enskild verksamhet; förskola,

Läs mer

Barn och elevpeng 2015

Barn och elevpeng 2015 Skolförvaltningen Barn och elevpeng 2015 Under 2011 infördes ett nytt resursfördelningssystem, en så kallad barn- och elevpeng. Enheterna har under åren anpassat sig till den nya fördelningen och budgeterna

Läs mer

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA i Robertsfors Kommun ... 8... 9... 9... 10... 11... 11... 11... 12... 12 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL Attraktiv kommun med hög livskvalitet. KOMMUNFULLMÄKTIGES NYCKELFAKTORER

Läs mer

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd Kulturnämnd Innehållsförteckning Ledning... 3 Förutsättningar för verksamhetsåret... 4 Mål och mått... 6 Budget... 9 Bilagor... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 (9) Ledning Förvaltning: Ordförande:

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) Antal äldre, historik och prognos (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2002 2004 2006 2008 2010 2012 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 80 år- 65-79 år 2000

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden KALLELSE Datum 2015-04-13 Sida 1(1) Barn- och utbildningsförvaltningen Therese Dahl, therese.dahl@uppvidinge.se Barn- och utbildningsnämnden kallas härmed till sammanträde onsdagen den 29 april 2015 i

Läs mer

Regler för skolskjuts och elevresor i Salems kommun

Regler för skolskjuts och elevresor i Salems kommun Regler för skolskjuts och elevresor i Salems kommun Barn och utbildningsförvaltningen Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2011-11-15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. INLEDNING... 3

Läs mer

Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006

Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006 Bilaga 1 Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006 Kommun Folkmängd Därav andel, % Utdebitering Procentuell skillnad mellan redovisad kostnad och strukturkostnad

Läs mer

Tjänsteutlåtande Utfärdat 2013-11-08 Diarienummer 0070/13 Repronummer 316/13

Tjänsteutlåtande Utfärdat 2013-11-08 Diarienummer 0070/13 Repronummer 316/13 Tjänsteutlåtande Utfärdat 2013-11-08 Diarienummer 0070/13 Repronummer 316/13 Stadsledningsstaben Avdelningen för Utbildning, Barn och Unga, Folkhälsa Claes Strand Telefon 031-368 02 92 E-post: claes.strand@stadshuset.goteborg.se

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Beslut om bidragsbelopp 2014 grundskola och skolbarnsomsorg

Beslut om bidragsbelopp 2014 grundskola och skolbarnsomsorg BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN BIDRAGSBELOPP SKOLA 2013-10-21 GSN-2013/496.182 1 (7) HANDLÄGGARE Ståhlberg, Susanne Utförare med elev från Susanne.Stahlberg@huddinge.se Beslut om bidragsbelopp 2014

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna Anvar Mod Fantasi Dnr 2/2013.041 Id 2014. 21398 Nämndsplan Socialnämnden Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt: socialtjänstlagen (SoL) lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun

Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun Augusti 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Rutinbeskrivning... 3 Granskningsresultat... 7 Sammanfattning Kommunen tar emot flyktingar

Läs mer

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun?

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? 2014-02-10 Vilka presterar Vetlanda kommun? En kommunjämförelse av kvalitets- och effektivitetsaspekter ur ett medborgar- och ledningsperspektiv. Hur effektivt används kommunens skattemedel? Vilka leder

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006

Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006 Bilaga 1 Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006 Kommun Folkmängd Därav andel, % Utdebitering Procentuell skillnad mellan redovisad kostnad och strukturkostnad

Läs mer

Organisationsskisser

Organisationsskisser 2011 Organisationsskisser Delegationsbeslut 2011-06-17 gällande tjänstemannaorganisationen Björn Clasinder Politisk organisation 2011 01 01 KF 31 ordinarie + 17 ersättare BEREDNINGAR Frågestyrd Mål, visioner,

Läs mer

Tyresö kommun. Delårsrapport april Prognos för 2015 2015-05-28

Tyresö kommun. Delårsrapport april Prognos för 2015 2015-05-28 Tyresö kommun Delårsrapport april Prognos för 2015 2015-05-28 Uppföljning strategiska mål Livskvalitet - den attraktiva kommunen Visionen om Tyresö som den mest attraktiva kommunen i Stockholmsregionen

Läs mer

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden Nämndens verksamhetsplan 2014 FOKUS-nämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Kommunfullmäktiges utvecklingsområden... 3 4 HÅLLBAR UTVECKLING... 3 5 ATTRAKTIV KOMMUN... 4

Läs mer

Kostnadsberäkningar i kommun RS för uppgifter i SSD Barnomsorg

Kostnadsberäkningar i kommun RS för uppgifter i SSD Barnomsorg 1 (6) Kostnadsberäkningar i kommun RS för uppgifter i SSD Barnomsorg barnomsorg, kostnad totalt för hemkommun Öppen förskola, kostnad totalt + öppen fritids, kostnad totalt + pedagogisk omsorg, kostnad

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 förutsättningar för åren 2016 2019 Ekonomin i kommuner och landsting har under ett antal år hållits uppe av engångsintäkter. År 2015 är sista

Läs mer

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Fokus: Högsby Län: Kalmar län (ovägt medel) Kommungruppering: Pendlingskommuner (ovägt medel) Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Diagrammen baseras på data från Kommun- och landstingsdatabasen (www.kolada.se)

Läs mer

Presentation av budget 2013-2015

Presentation av budget 2013-2015 Presentation av budget 2013-2015 2012-04-25 Omsorgsförvaltningen 1 Hur gick det 2011? Resultat: 5,94 Mkr Verksamhetsnetto (fem områden samt bistånds- och vårdenheten) 1,60 Mkr Personlig assistans -2,4

Läs mer

SKOLLAGEN. Halmstad November -14 Lars Werner

SKOLLAGEN. Halmstad November -14 Lars Werner SKOLLAGEN Halmstad November -14 Lars Werner UPPLÄGG Skollagstiftningens uppbyggnad Syftet De olika verksamheterna Särskilda frågor SKOLLAGSTIFTNINGEN Skollagen Skolförordningen, gymnasieförordningen och

Läs mer

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun Vansbro kommun Årsredovisning 2014 Detta är en bilaga från Vansbro kommun De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2014. Hur gick det med Vansbros ekonomi? Uppfyllde vi målen?

Läs mer

Statsbidrag inom flyktingmottagandet. Höörs kommun

Statsbidrag inom flyktingmottagandet. Höörs kommun www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Maj 2014 Statsbidrag inom flyktingmottagandet Höörs kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2

Läs mer

Vansbro kommun i korthet 2013

Vansbro kommun i korthet 2013 Vansbro kommun i korthet 2013 De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2013. Sammanfattningen handlar i stora drag om fyra frågor som är viktiga för alla som bor i Vansbro kommun

Läs mer

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Fokus: Älmhult Län: Kronobergs län (ovägt medel) Kommungruppering: Kommuner i tätbefolkad region (ovägt medel) Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Diagrammen baseras på data från Kommun- och landstingsdatabasen

Läs mer

Var kommmer kommunens pengar i från? miljoner kronor och andel i procent 2012

Var kommmer kommunens pengar i från? miljoner kronor och andel i procent 2012 Var kommmer kommunens pengar i från? miljoner kronor och andel i procent 2012 1 Verksamhetens intäkter Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Mnkr; 207,4; 24% Mnkr; 170,4; 20% Mnkr; 488,5;

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2011-10-18 Sid: 96 Instans Barn- och utbildningsutskottet Plats och tid Margretetorp Gästgifvaregård kl 13.00 16.40 Beslutande Övriga deltagande Alexander Josefsson (M) Ordförande Daniel

Läs mer

Förenklat årsbokslut för. Hemmesta Södra Vägförening Organisationsnummer: 717903 8000 814000-2653*

Förenklat årsbokslut för. Hemmesta Södra Vägförening Organisationsnummer: 717903 8000 814000-2653* Dokument: Förenklat årsbokslut för verksamhetsåret 2014-15 Förenklat årsbokslut för Hemmesta Södra Vägförening Organisationsnummer: 717903 8000 814000-2653* Räkenskapsåret 2014 15 Innehåll: Resultaträkningar

Läs mer

Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur

Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur DNR 9.4-14903/13 Sida 1 (7) 2013-10-01 Arkivmyndighetens beslut 2013:26 Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur Nämnd Utbildningsnämnden Beslutets omfattning Enligt Arkivregler för Stockholms

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Tjänstegarantier Norsjö kommun

Tjänstegarantier Norsjö kommun Tjänstegarantier Norsjö kommun Vad innebär tjänstegarantier? För att stärka kvalitén på de tjänster vi erbjuder våra invånare har Norsjö kommun tagit fram tjänstegarantier inom en rad olika områden. En

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari april med årsprognos visar på ett resultat på 25,2 mnkr vilket är 20,2 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

SKN Ej delegerade beslut 150128

SKN Ej delegerade beslut 150128 SKN j delegerade beslut 150128 Nr Område Lagrum VDR Anmärkning Besvär A 10 ALLMÄNNA ÄRNDN R A 19 Utdelning av stipendier och bidrag ur fonder / V nligt BLN 2014-06-10 p. 10 A 25 Beslut om skolenheter och

Läs mer

\!:)kommun Barn- och utbildningsförvaltningen

\!:)kommun Barn- och utbildningsförvaltningen ~Tingsryds \!:)kommun Barn- och utbildningsförvaltningen Kompletterande handlingar till Barn- och utbildningsnämndens kallelse 2014-11-19 Ärende 2 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport för oktober 2014.

Läs mer

Delårsrapport 2 2014-08-31

Delårsrapport 2 2014-08-31 Delårsrapport 2 2014-08-31 Nu skriver Nu skriver Pajala morgondagens historia. I hjärtat av Tornedalen kombineras storslagen natur med unik drivkraft. Här finns ett positivt företagsklimat, en kraftigt

Läs mer

Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M)

Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00 17.50 Beslutande Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson

Läs mer

Verksamhet. Styrtal 1 Meritvärde år 9 (Skolverket)

Verksamhet. Styrtal 1 Meritvärde år 9 (Skolverket) Verksamhetsberättelse Barn- och utbildningsnämnden Ordförande: Förvaltningschef: Krister Håkansson Ann-Christin Isaksson Verksamhet Ansvarsområde Förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg, grundskola, förskoleklass,

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014 Nämndsbudget 2012-2014 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL... 6 VISION... 6 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014

FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014 FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014 Kommunkontorets öppettider Mån-Fre 08:00 16:00 Ydre kommun Telefon: 0381-66 12 00 Kommunkontoret Telefax: 0381-66 11 91 570 60 YDRE Hemsida: www.ydre.se E-post: ydre.kommun@ydre.se

Läs mer

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer

REGLER FÖR GODKÄNNANDE OCH BARNOMSORGSPENG (BIDRAG) FÖR ENSKILD FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH SKOLBARNOMSORG

REGLER FÖR GODKÄNNANDE OCH BARNOMSORGSPENG (BIDRAG) FÖR ENSKILD FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH SKOLBARNOMSORG REGLER FÖR GODKÄNNANDE OCH BARNOMSORGSPENG (BIDRAG) FÖR ENSKILD FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH SKOLBARNOMSORG Antaget av kommunfullmäktige den 22 april 2010, 30 Förskoleverksamhet är ett samlingsbegrepp för förskola,

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014

Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014 Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014 Effekter av regeringens budgetproposition Budgetförslaget ansluter till de, av kommunledningskontoret, framräknade förändringar som beror på yttre faktorer,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2015-04-08, kl. 09:00 12:00 Beslutande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Anita Sköld, M Övriga deltagande Maj-Lis Ejderlöf,

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden.

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott KALLELSE Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom. Utskottens presidier och företrädare för de partier som inte har en ledamotplats

Läs mer

Dnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01

Dnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Dnr 26/2014-041 Budget 2015 Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Innehåll 1 Förbundets uppdrag och verksamhet 5 1.1 Uppdrag... 5 1.2 Verksamhet... 5 Förbundsdirektionen...

Läs mer

Ang. förslag till budget 2015, jämte ekonomisk planering för åren 2016 2017

Ang. förslag till budget 2015, jämte ekonomisk planering för åren 2016 2017 Sidan 1 av 6 Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid Er referens: Vår referens: Eva Albihn Direkttel: 040-641 13 06 Direktfax: 040-641 13 03 E-postadress: eva.albihn@lomma.se Diarienr: Barn-

Läs mer

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum Dnr2014-00048 2014-11-25 Bild Innehållsförteckning Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 2 Bilaga 1: Helårsbedömning

Läs mer

DALS-EDS KOMMUNS BUDGETPROCESS 2015

DALS-EDS KOMMUNS BUDGETPROCESS 2015 DALS-EDS KOMMUNS BUDGETPROCESS 2015 Förvaltning Finansiella budgetförutsättningar 2016-2018 Ansvarig Deadline - Standardkostnadsjämförelser Ekonomichef 2014-12-31 - Skatteunderlagsprognos Ekonomichef 2015-02-23

Läs mer

Åsa Johansson (S) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Leif Andersson (V) Ulla Lundh (S) Lars T. Stenson (FP)

Åsa Johansson (S) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Leif Andersson (V) Ulla Lundh (S) Lars T. Stenson (FP) Sammanträdesdatum Sida 1/13 Plats och tid Sammanträdesrummet, socialkontoret kl 09:00 12:15 Beslutande Övriga Åsa Johansson (S) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Leif Andersson (V) Ulla Lundh (S) Lars T.

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av Näringslivsverksamheten. Krokoms kommun

Revisionsrapport Granskning av Näringslivsverksamheten. Krokoms kommun Revisionsrapport Granskning av Näringslivsverksamheten Krokoms kommun 17 november 2014 Innehåll Sammanfattning... 2 1.Inledning... 3 2.Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer... 8 1

Läs mer

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se VILHELMINA KOMMUN

Läs mer

Utbildningsnämndens delegeringsordning Antagen av utbildningsnämnden 2011-10-26

Utbildningsnämndens delegeringsordning Antagen av utbildningsnämnden 2011-10-26 Utbildningsnämndens delegeringsordning Antagen av utbildningsnämnden 2011-10-26 Reviderad 2012-04-18: Punkt 7.3 Reviderad 2012-05-23: Punkt 10.4 Reviderad 2012-06-20: Punkt 5.7, punkt 14.1, ägg med två

Läs mer

Innehållsförteckning Bilaga 2. Volymer och nyckeltal 2

Innehållsförteckning Bilaga 2. Volymer och nyckeltal 2 Innehållsförteckning Bilaga 2. Volymer och nyckeltal 2 i. Barn- och ungdom 2 ii. Utbildning, arbetsmarknad och integration 3 iii. Kultur och fritid 4 iv. Vård och omsorg 5 v. Social omsorg 6 vi. Bygg och

Läs mer

Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00

Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00 Beslutande Peter Åberg (S) ordförande Ulf Vidman (M) Eva-Marie Stabbfors (KD) Lilian Mörtsell

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag Bilaga 4 Verksamhetsplan - för nämnd och bolag Omvårdnadsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder som erbjuds god service och möjlighet till inflytande,

Läs mer

Om kommunen. Bra service kostar pengar. Information om Arvika kommuns verksamhet

Om kommunen. Bra service kostar pengar. Information om Arvika kommuns verksamhet Bra service kostar pengar Det kostar naturligtvis mycket pengar att ge all den service som kommuninvånarna vill ha och behöver. Därför måste vi som bor i kommunen betala skatt. Men skattepengarna räcker

Läs mer

Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET VERKSAMHETERNA Externbudget Tkr Utfall 2012 Prognos 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Intäkter 46 058 47 634 45 384 45

Läs mer

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation.... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Nämndernas budgetar

Läs mer

OBS! Extra sammanträde med socialnämnden den 2011-08-17 kl 10.00

OBS! Extra sammanträde med socialnämnden den 2011-08-17 kl 10.00 Socialnämnden 2011-06-29 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(18) Plats och tid Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 29 juni 2011, kl 15.00 Föredragningslista Ärende 1 Val av justerande 2 B-lista

Läs mer

Service och om- vårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58

Service och om- vårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58 Service och omvårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58 Kommunens verksamhet inom Vård och omsorg ska ge äldre och funktionshindrade möjlighet att leva

Läs mer

INKÖP AV ANLÄGGNINGS- OCH UNDERHÅLLSMATERIAL (SCB)

INKÖP AV ANLÄGGNINGS- OCH UNDERHÅLLSMATERIAL (SCB) INKÖP AV ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OCH FINANSIELLA 40 OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR (SCB) 401X Inköp av finansiella anläggnings- och omsättningstillgångar (SCB) 4011 Inköp av finansiella anläggningstillgångar Anskaffningsvärdet

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02 Delegationsordning för barn- och utbildnings Antagen av barn- och utbildnings 2011-10-26. Tillägg 2012-04-25, kommunal vuxenutbildning om nationella kurser. Denna delegationsordning ersätter tidigare delegationer

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun

Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun 2014-02-13 1(10) Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun 2014-02-13 2(10) Inledning...3 Vem beslutar om godkännande?...3 Vad krävs för att få ett godkännande?...3 Om

Läs mer

2010-12-01 REVIDERAD 2010-12-08. Avgifter och regler. Förskola. Familjedaghem. Fritidshem. Fritidsklubb

2010-12-01 REVIDERAD 2010-12-08. Avgifter och regler. Förskola. Familjedaghem. Fritidshem. Fritidsklubb 2010-12-01 REVIDERAD 2010-12-08 Avgifter och regler Förskola Familjedaghem Fritidshem Fritidsklubb Barn- och ungdomsnämndens regler och tillämpning av skollagen. Gäller från 2011-02-01 Innehållsförteckning

Läs mer

Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april 2015

Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april 2015 -04-30 Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april KS -188 Innehåll Sida 2 av 7 3. Sektor Samhällsbyggnad... 3 3.1 Verksamhetsbeskrivning... 3 3.2 Viktiga händelser... 3 3.3 Ekonomi... 3 3.3.1 Driftsredovisning...

Läs mer

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 1 (5) EKONOMIKONTORET MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 Dokumentnamn April 2 (5) SAMMANFATTNING AV PROGNOS APRIL 2011 Övergripande April månads uppföljning pekar på en negativ avvikelse mot budget om 4,4 mnkr.

Läs mer

År 2011 medverkade 160 kommuner i Kommunen kvalitet i korthet. Antalet mått är drygt 40 st fördelade över de fem perspektiven som beskrivs ovan.

År 2011 medverkade 160 kommuner i Kommunen kvalitet i korthet. Antalet mått är drygt 40 st fördelade över de fem perspektiven som beskrivs ovan. Kommunens Kvalitet i Korthet Sveriges kommuner och landsting (SKL) sammanställer årligen undersökningar av kommunens kvalitet och effektivitet ur fem perspektiv. Tillgänglighet Trygghet Information och

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Hemtjänsten 2013 Övergripande och nämndspecifika mål EKONOMI Kommunen ska kännetecknas av god ekonomisk hushållning, vilket betyder att kommunen ska hushålla med sina

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

Grund- och tilläggsbelopp höstterminen 2010

Grund- och tilläggsbelopp höstterminen 2010 27 maj 2011 1 (10) Grund- och tilläggsbelopp höstterminen 2010 Grundskolenämnden fastställer grund- och tilläggsbelopp. Beslutade belopp gäller för höstterminen 2010, och fastställdes 6 maj 2010, 37. Grundbeloppet

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten 1 2009-04-28 Innehållsförteckning 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 4 1.2 Enkäter 4 2 Verksamhetsinformation 2.1 Presentation

Läs mer

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-06-03 139 Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering.

Läs mer

Bildningsförvaltningens verksamhetsplan 2012-2014

Bildningsförvaltningens verksamhetsplan 2012-2014 BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Bildningsförvaltningens verksamhetsplan 2012-2014 för- grund- och gmnasieskolan Skolans verksamhet utgår från gällande lagstiftning och avtal inom skolområdet. Mål för skolan finns

Läs mer

Verksamhetsplan 2013-2015

Verksamhetsplan 2013-2015 Verksamhetsplan 2013-2015 10.5. KOMMUNSTYRELSEN...19 10.5.1. Ledningssidé...19 10.5.2. Uppdraget...19 10.5.3. Inriktningar med resultatmål...19 10.5.4. Kvalitetsmål...20 10.5.5. Servicegarantier...21 10.5.6.

Läs mer

Godkännande av dagordning. Verksamhetscheferna informerar. Ou-budget 2014 och verksamhetsmål 2014. Lokala värdighetsgarantier.

Godkännande av dagordning. Verksamhetscheferna informerar. Ou-budget 2014 och verksamhetsmål 2014. Lokala värdighetsgarantier. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens omsorgsutskott KALLELSE till sammanträde Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö Tid: Onsdag 16 oktober 2013 kl. 08:30 1. Val av

Läs mer

Riksgymnasier med Rh-anpassad utbildning

Riksgymnasier med Rh-anpassad utbildning Riksgymnasier med Rh-anpassad utbildning 2012-06-18 ALL 2012/30, 31, 32, 33 Innehåll Förord... 3 Riksgymnasieverksamheten... 4 Omvårdnadshuvudmän... 5 Skola... 6 Habilitering... 7 Elevhem... 8 Finansiering

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande 1(7) Plats och tid KS-salen 08:00-16:00 Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande Hans Nilsson (HEL) Björn Källman (HEL) 26 Johanna Söderberg (C) Hans-Peter Jessen (S) 26 Dan Säterman (S), tjänstgörande

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

Överförmyndarnämnden Budgetförslag 2015 2016 med plan för 2017-2018

Överförmyndarnämnden Budgetförslag 2015 2016 med plan för 2017-2018 1 Överförmyndarnämnden 2015 2016 med plan för 2017-2018 Rev 2015-05-15 Nämndens viktigaste mål för 2015 2016 Överförmyndarnämndens målarbete har rättssäkerhet och trygghet som fokusområden. Dessa begrepp

Läs mer