Kommunalrådet har ordet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunalrådet har ordet"

Transkript

1 2013

2 Kommunalrådet har ordet Vi lägger fram en budget för 2013 som innebär att målet om att förbruka 98 procent av skatteintäkterna tillfälligt höjs till 99 procent. Vi har medvetet gjort detta för att klara 2013 års verksamheter. Under året ska vi genomföra ett antal medborgardialoger för att tillsammans med medborgarna diskutera hur vi ska klara kommande utmaningar med krympande ekonomi. Det är en utmaning att kombinera besparingar med satsningar för att behålla eller helst höja kvalitén. För den styrande majoriteten är det viktigt att skapa utrymme för offensiva utvecklingssatsningar eftersom det är så vi skapar förutsättningar för människor att vilja bo kvar och flytta till kommunen. Exempel på sådana satsningar är arbetet kring fiber i kommunen och att inrätta ett navigatorcentrum i kommunen för att hjälpa våra ungdomar att ta sig in på arbetsmarknaden. Kommunens utvecklingsutskott har vidare beslutat att ta fram handlingsplaner kring inflyttning och integration, två strategiska utvecklingsområden för Bergs kommun. Ett annat utvecklingsområde är att arbeta offensivt med att öka delaktigheten, inflytandet och tilliten i kommunen. För att åstadkomma detta är det viktigt att använda en rad olika metoder, som exempelvis medborgardialoger ute i byarna, skolråd, e-panel och en demokratidag för ungdomar. Vi fortsätter att jobba med balanserade styrkort som är ett bra sätt att mäta och följa upp om vi når upp till uppsatta mål. Projektet Helt Rätt i Berg är ett projekt som ger alla anställda rätt till heltid om man så önskar. Det är viktigt för att klara rekryteringen framöver och det är också en viktig insats för att man ska ha möjlighet till egen försörjning. Under 2012 tog vi i majoriteten ett initiativ till att göra året till ett Kulturår och ökade budgeten med det dubbla till 260~000 kr. Vi behåller den budgeten även under 2013 för att visa hur viktig kulturen är för kommunen och hur kulturen bidrar till livskvalitet och utveckling. Satsningen på att utveckla turismen i kommunen fortsätter och nu när reningsverket i Utanbergsvallarna står klart så har vi skapat förutsättningar för en ökad bebyggelse i området med både fritidshus och permanentboende. Vi arbetar målmedvetet med att stärka banden mellan kommunen och näringslivet. Vi har tagit fram en handlingsplan tillsammans med näringslivsrådet och där kan vi se att punkt efter punkt blir uppfyllda och vi följer planen med de aktiviteter som handlingsplanen har pekat ut. Vi kommer under året även arbeta för att stärka banden mellan skolan och näringslivet. Under 2013 kommer kommunen i samverkan med näringslivet genomföra ett projekt kring att förbättra utemiljöerna i ett antal byar runtom i kommunen. Syftet är att skapa en gemensam målbild och en känsla av gemenskap.

3 När det gäller de kommunala bolagen så har dessa en viktig roll att spela för att skapa en positiv utveckling i kommunen. Vi har nu slagit ihop Bergsbostäder och Bergs Hyreshus för att få ett gemensamt bolag med kraft och styrka att utveckla kommunens bostadsbestånd. Bergs kommun ska kännetecknas av en stark ekonomi, ett starkt och växande näringsliv, fler jobb, bra förutsättningar för utbildning, vård och omsorg och ökad attraktionskraft. Här ska man känna trygghet. Vi strävar efter att ge en positiv blid av Bergs kommun. Det är så vi skapar en kommun präglad av öppenhet, samarbete och respekt. En kommun att känna stolthet över helt enkelt Karin Paulsson Kommunalråd

4 INVESTERINGSBUDGET (tkr) Inkl TF/TA Bokslut Plan Plan Kommunstyrelsen Verksamhetsnämnden Miljö- och byggnadsnämnden Summa

5 Perspektiv: Verksamhet Mål Aktivitet Nyckeltal Mäts via Målvärde Utfall 2011 BoU Alla elever når minst betyget E i årskurs nio i grundskolans alla ämnen. Rätt anpassad Betygsresultat Betygssystemet 90% 92,5%* undervisning God och näringsriktig lunch serveras vid rätt tid. Utveckla kommunbiblioteket till modern mediahantering. Utveckla användandet av en digital lärplattform och virtuella klassrum. Arbeta med förskolans verksamhet så att den motsvarar målen i förskolans läroplan. Eleverna känner sig trygga i skolan Aktivt likabehandlingsarbete i skolan. Utveckla former för elevinflytande. Elever som trivs bra eller ganska bra i skolan (Alt 1 samt Alt 2 i SKL:s undersökning) SKL:s enkät i Öppna jämförelser 80% Ny mätmetod 2013 Verksamheten kännetecknas av hög trivsel bland förskolebarn och föräldrar. Aktivt likabehandlingsarbete och värdegrundsarbete i förskolan. Nöjdhetsindex Kommungemensam enkät som löper över flera år. 80% 95%

6 Perspektiv: Verksamhet Mål Aktivitet Nyckeltal Mäts via Målvärde Utfall 2011 BoU Verksamheten uppfyller lagens krav när det gäller utbildade och behöriga lärare inom respektive verksamhet Rekrytering och planering av lärarresurser. Andel behöriga lärare Statistik från Personec 80% 92% (Nya behörighetskrav) Samtliga elever vid Fjällgymnasiet når fullständig gymnasieexamen. Individanpassad undervisning. Andel med fullständigt avgångsbetyg Betygssystemet 90% 100% Samtliga Bergselever studerande på annan gymnasieskola utanför kommunen, når fullständig gymnasieexamen. Skapa Andel med fullständigt uppföljningssystem/rutin för avgångsbetyg att kunna följa betygsresultat för elever studerande på gymnasieskolor utanför kommunen Betygssystemet 90% 93%

7 Perspektiv: Verksamhet Mål Aktivitet Nyckeltal Mäts via Målvärde Utfall 2011 SUH Snabb verkställighet av biståndsbeslut God vård och omsorg Ökad aktiv tid i verkställigheten i hemvården Evidensbaserad verksamhet Minsta möjliga avstånd mellan beslut och verkställighet. Trygga förhållanden och meningsfull tillvaro. Salutogent förhållningssätt Förbättrad analys av brukartid i hemvården Upprättande av tjänste/värdighetsgarantier Genomsnittlig tid från biståndbeslut till verkställighet Nyckeltal i öppna jämförelser Nöjdhetsindex Procapita *Öppna jämförelser *Självgranskningsdokument *Brukarenkät 100% inom 6 mån (Särskilt boende) 100% inom 3 mån (Övriga biståndsbeslut) Särskilt boende 99 dagar, övriga 23 dagar *75% av nyckeltalen Ny mätmetod i öppna jämförelser from 2012 skall finnas inom spannet grönt, *Nivå 3 självgranskningsdok ument, *NKI 95% Aktiv tid i den enskildes hem Smith 60% 75% Införandegrad Bedömning 100% Nytt mål 2012

8 Perspektiv: Verksamhet Mål Aktivitet Nyckeltal Mäts via Målvärde Utfall 2011 MoB Nöjda kunder Utföra uppdrag som ingår i miljöbalken och livsmedelslagstiftningen Utföra uppdrag som ingår i Plan- och bygglagen Snabb och professionell ärendehantering. Mottagningskvittens via mail eller brev Upprätta och uppdatera tillsyns- och verksamhetsplaner Upprätta rutiner och fasta normer enl PBL för effektiv bygglovsprövning Nöjdhetsindex Kommungemensam enkät som löper över flera år. 80% Mätning saknades Utfört arbete / Planerat arbete Miljöreda 90% Målet omformulerat Bygglovsbeslut inom 10 veckor efter komplett ansökan Byggreda 95% Målet omformulerat

9 Perspektiv: Verksamhet Mål Aktivitet Nyckeltal Mäts via Målvärde Utfall 2011 Socialtjänst Ej ökade kostnader för behandling och placeringar Handläggning och utredning Evidensbaserad verksamhet Bibehållet förebyggande arbete. Utformande av riktlinjer kring tidig upptäckt och tidiga insatser på hemmaplan Kostnader för behandling och placeringar Devis 2013 års budget Ökade med 88% jmf 2010 Handläggning utifrån ett salutogent förhållningssätt Nöjdhetsindex Brukarenkäten. 75% 76,2% Upprättande av Införandegrad Bedömning 100% Nytt mål 2012 tjänste/värdighetsgarantier

10 Perspektiv: Verksamhet Mål Aktivitet Nyckeltal Mäts via Målvärde Utfall 2011 Kommunförvaltningen Förkortad handläggningstid för medborgarförslag och motioner Förbättrade stabsrutiner och handläggning Tid från registrerad handling till svar Ärendehanteringssystem 1 år <1 år Bra företagsklimat Aktiviteterna i handlingsplanen för ett förbättrat företagsklimat Placering i Svenskt näringslivs ranking av kommuner Lokalt företagsklimat Lägst plats Bergs kommun ska upplevas som en bra kommun att leva och bo i. Aktiviteterna i handlingsplanen för ett förbättrat företagsklimat, dialogmöten, kvalitetsarbete. Nöjd Region Index SCB Medborgarundersökning 2013 Minst index 56 Nytt mål 2013 Ökad inflyttning Förbättrad attraktivitet Inflyttningsstatistik SCB 340 inflyttade Målet omformulerat Fler nystartade företag Ökad attraktivitet bland företag att starta i Bergs kommun Antal nystartade företag SCB

11 Perspektiv: Medarbetare Mål Aktivitet Nyckeltal Mäts via Målvärde Utfall Minskad sjukfrånvaro Förbättrat huvudindex i Hälsobokslutet Förbättrad arbetsmiljö, ökat inflytande och delaktighet, förebyggande arbete (friskvård) Förbättrad arbetsmiljö Frånvaro orsakad av sjukskrivning / total arbetad tid Huvudindex i Hälsobokslutet 2011 Personec 5,5% 5,5% Hälsobokslutet 2,0 1,9 Medelsysselsättningsgraden ska öka för kvinnor. Komptensutvecklingsplaner för samtliga anställda Schemaläggning, organisation av arbetet, Helt rätt i Berg Utformning av plan, samt upprättande av planer tillsammans med medarbetarna Medelsysselsättningsgr ad för kvinnor Andel anställda med kompetensutvecklingsp lan Personec 90% 88% Uppgiftsinsamling 100% Nytt mål 2012

12 Perspektiv: Ekonomi Mål Aktivitet Nyckeltal Mäts via Målvärde Utfall 2011 God ekonomisk hushållning Anpassning av kostnader och intäkter Verksamhetens nettokostnad/ skatteintäkter Devis 99,0% 99,0% Soliditet Finansieringsplan Eget kapital / Totala tillgångar Balansräkning 50% Nytt mål 2012 Amorteringshastighet Årlig amorteringsplan för att succesivt minska långfristiga lån. Kommunkoncernens lånenivå Balansräkning -10 mkr/år -17,5 mkr

13 Perspektiv: Medborgare Mål Aktivitet Nyckeltal Mäts via Målvärde Utfall 2011 Bra dialog med medborgarna Dialogmöten med utvärdering NII (Nöjd Inflytande Index) SCB Medborgarundersökning 2012 Minst index Nöjda medborgare Barnperspektivet beaktas vid alla politiska beslut. Förbättrad servicenivå, tjänstegarantier, tillgänglighet, kunden i fokus, bra bemötande Använd barnchecken enl. Kf:s beslut NMI (Nöjd Medborgar Index) Beaktade beslut / Samtliga beslut SCB Medborgarundersökning 2012 Minst index Tjut/beslut 100% 100% Hög tillgänglighet till kommunens verksamheter via telefon Hög tillgänglighet till kommunens verksamheter via mail Gott bemötande vid telefonkontakt med kommunen Översyn av öppettider, tekniklösningar, medborgarservice Översyn av öppettider, tekniklösningar, medborgarservice Aktivt arbete med tillgänglighet och bemötande, t.ex. via Förenkla helt enkelt Andel medborgare som får kontakt med en handläggare via telefon Andel svar på frågor via e-post inom två arbetsdagar Andel av medborgare som tar kontakt med kommunen som upplever ett gott bemötande Kommunens kvalitet i Korthet Kommunens kvalitet i Korthet Kommunens kvalitet i Korthet Minst index 60 Minst index 85 Minst index 75 Nytt mål 2012 Nytt mål 2012 Nytt mål 2013

14 Utfall Text TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Immatriella anläggningstillgångar Mark, Fastigheter och inventarier Aktier och långfristiga fordringar SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Förråd Kortfristiga fordringar Kassa, bank och postgiro SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR SUMMA TILLGÅNGAR SKULDER OCH EGET KAPITAL EGET KAPITAL OCH PENSIONSSKULD Eget kapital Pensionsskuld och avsättningar SUMMA EGET KAPITAL O PENSIONSSKULD SKULDER Långfristiga skulder Kortfristiga skulder SUMMA SKULDER SUMMA SKULDER O EGET KAPITAL

15 BUDGETRAMAR Befolkning Befolkning 1/ = Förslag 2013 Förslag 2014 Kommunstyrelsen -51,3-52,8-53,7 Miljö- och byggnadsnämnden -2,9-3,1-3,2 Verksamhetsnämnden -358,7-372,6-373,5 Nämndverksamhet, nettokostnad -412,9-428,4-430,3 Utbet pensioner, skatter och försäkr. -13,5-13,5-13,5 Avskrivningar -11,4-12,6-12,0 Summa kostnader -437,8-454,5-455,8 Skatteintäkter o inkomstutjämning 348,1 354,5 360,9 Generella statsbidrag och kostnadsutj. 69,1 69,7 67,4 Fastighetsavgift 17,6 18,4 20,5 Lss utjämning 11,8 16,5 16,4 Extra statsbidrag Summa skatteintäkter o statsbidrag 446,6 459,1 465,2 Finansnetto 0,0 0,0 0,0 Summa intäkter 446,6 459,1 465,2 Resultat 8,8 4,6 9,4 98,0% 99,0% 98,0%

16 BERGS KOMMUN INVESTERINGAR Bruttoutgifter/-inkomster i löpande pris, tkr Nämnd/förvaltning Miljö- och byggnadsnämnden Verksamhet/ Text Ber. tot projekt utg/int / Inventarier 50 Totalt MoB 50 Plan 2014 år 2013 Plan 2015 C:\Documents and Settings\connye\Skrivbord\webbbudget 2013\Investeringar MoB.doc

17 BERGS KOMMUN INVESTERINGAR Bruttoutgifter/-inkomster i löpande pris, tkr Nämnd/förvaltning Kommunstyrelsen Verksamhet/ Text Ber. tot projekt utg/int 2013 Kommunchef Plan 2014 år 2013 Plan /1006 Väglysen Totalt kommunchef Personalavdelningen Arbetsmiljöförbättrande åtgärder /2001 Inredning av nya kontorslokaler / Resursplanering / Stödsystem för chefer/personalavdelning Totalt personalavd Kansliavdelningen 3401/ Investeringar i idrottsanläggningar priolista / Investeringar i samlingslokaler priolista / Elljusspår Hackås skador efter stormen (Uppdrag till 50 BTEA) 3401/ Elljusspår Klövsjö byte av stolpar 100 (Planer finns att flytta spåret till Klövsjö IP kostn. osäker) 3401/ Elljusspår Storsjö säkerhetshöjande åtgärder 100 C:\Documents and Settings\connye\Skrivbord\webbbudget 2013\Sammanst inv ks doc

18 BERGS KOMMUN INVESTERINGAR Bruttoutgifter/-inkomster i löpande pris, tkr Verksamhet/ Text Ber. tot Plan projekt utg/int / Elljusspår Myre rep av skador, byte av bro och div stolpar 100 Plan / Elljusspår Svenstavik rep av skador, omdragning och 100 install.av nytt påslag, stolpar. 3401/ Elljusspår Rätan rep av skador, byte av stoöp- och 100 styrdon, markarbeten 3401/ Elljusspår Skålan rep av skador, byte av gamla stolpar / Åsarna IK skidstadion om- och påbyggn av hus med vallabodar ( tkr) krav för att genomföra stora tävling 3401/ Säkerhetshöjande åtg i kommunens idrottanläggningar. Genomgång/ besiktn av stolpar och byte av elskåp / Hänvisningsskyltar Badplats vid kommunens samtliga bad-platser (9 st). Omklädn.kur vid kommunens badplatser 01081/2010 Kommunikationsplattform (webb/intranät/ledningssystem) / Arkiv / Kansligemensamma inventarier / Inköp datorer/telefoner 30 Totalt kansliavd C:\Documents and Settings\connye\Skrivbord\webbbudget 2013\Sammanst inv ks doc

19 BERGS KOMMUN INVESTERINGAR Bruttoutgifter/-inkomster i löpande pris, tkr Verksamhet/ Text Ber. tot projekt utg/int 2013 Näringslivs- och utvecklingsavd. 230/1003 Leader Storsjöbygden Kommunal medfinansiering per /1004 Leader Södra Fjällen Kommunal medfinansiering per /1070 Vindkraft Kommunal medfinansiering per , /1071 Midscand Kommunal medfinansiering Eu-projekt /1072 Hoverbergstoppen Kommunal medfinansiering Landsbygdsprojekt (85 kkr Samh.) Plan 2014 Plan /1077 JHT Kommunal medfinansiering Eu-projekt /1078 Länsprojekt fiske Kommunal medfinansiering Eu-projekt /1079 Nyföretagarcentrum Kommunal medfinansiering för uppstart 230/ Midsweden science park MMSP - Peak / Övrig medfinansiering / Evanemangsbyrå Medfinansiering i Turist- och evanemangsbyrå 230/ Planläggning/Hotell/boende - framtagning av plan för kommersiella bäddar i Ljungdalen Verksamhet/ Text Ber. tot Plan Plan C:\Documents and Settings\connye\Skrivbord\webbbudget 2013\Sammanst inv ks doc

20 BERGS KOMMUN INVESTERINGAR Bruttoutgifter/-inkomster i löpande pris, tkr projekt utg/int / Medfinansiering uppföljning av förstudie. Förberedelse avseende Ljungdalen inför Destination Funäsdalen 230/ Destination Vemdalen samt tågprojekt 175 Samhällsbyggnadsavdelning Totalt Nua VA Utbyte av ledning Myrviken (Posten-Dalsätra) Utbyte av ledning Myrviken (Sågvägen) Proj 1023 Utbyte av huvudventiler och servisdelar Proj 1155 Utredning inläckage Oviken 160 Proj 1155 Utredning inläckage Hackås 130 Proj 1122 Rätan, åtgärder inläckage enligt plan 25 Hackås, byte av avloppsledning 40 5 Svenstavik, utredning av inläckage 40 5 Proj 1158 Luft/vattenspolning 10 km/år Proj 1026 Vattenskyddsområden, Vattendirektivet, Försörjningsplan, digitalisering av rörnätsplaner Verksamhet/ Text projekt C:\Documents and Settings\connye\Skrivbord\webbbudget 2013\Sammanst inv ks doc Ber. tot utg/int Plan 2014 Plan 2015

21 BERGS KOMMUN INVESTERINGAR Bruttoutgifter/-inkomster i löpande pris, tkr Proj 1112 Modernisering/konvertering av övervakningssystem Byte av avloppsledning, Gullvivevägen, Svenstavik 250 Pumpbyte av äldre pumpar (vissa 20 år) reinvestering Tryckavloppsledning Galhammar II 350 Tryckavloppsledning Rätan 900 Filteranläggning, Vattenverk Rätansböle 30 Utbildningar övervakning, verk mm Åtgärder inläckage enl plan för Svenstavik och Hoverberg 120 Avloppsverk Hackås, åtgärder enl föreläggande Avloppsverk Storsjö, åtgärder enl föreläggande Sångbäcken, markundersökning VA-nät 390 Totalt VA Renhållning/fastigheter 7701 och 7702/ Byte av verksamhetssystem, renhållning. Nuv system ersätts med EDP Future. Förråd för elavfall mm som kräver förvaring under tak, ÅVC Side Verksamhet/ projekt Text C:\Documents and Settings\connye\Skrivbord\webbbudget 2013\Sammanst inv ks doc Ber. tot utg/int 2013 Plan 2014 Plan 2015

22 BERGS KOMMUN INVESTERINGAR Bruttoutgifter/-inkomster i löpande pris, tkr 7003/ Projektering ombyggnad kök mm Toppstugan Hoverberg / Byggnad över borrhål och pump för dricksvatten Topp- 50 stugan Hoverberg 7002/ Restaurering stickspår 120 Totalt renhållning fastighet Mark/Översiktsplan 216/1097* Översiktsplaner Åsarna, Rätan, Myrviken, Utanbergsvallen, Bergs kommun* 2154/1005* Mark/väg, markförvärvärv, Dpl Rätan, Kövra, Gräftåvallen, Klövsjö. Förrättningskostnader mm* Totalt Mark/ Översiktsplan * IT-ENHETEN Utbyte av Back-bone switchar / /2002 Serverlicenser /2002 Trådlös controller 50 Verksamhet/ projekt Text Totalt IT-enheten Ber. tot utg/int Plan 2014 Plan 2015 C:\Documents and Settings\connye\Skrivbord\webbbudget 2013\Sammanst inv ks doc

23 BERGS KOMMUN INVESTERINGAR Bruttoutgifter/-inkomster i löpande pris, tkr Ekonomiavdelningen Bilbokningssystem / Läsplattor till ledamöter i kommunfullmäktige 100 Totalt Ekonomiavd TOTALT KS *Förutsätter att 2012 års medel kan reserveras: Projekt 1097: ca 600 tkr Projekt 1005: ca 300 tkr C:\Documents and Settings\connye\Skrivbord\webbbudget 2013\Sammanst inv ks doc

24 BERGS KOMMUN INVESTERINGAR Bruttoutgifter/-inkomster i löpande pris, tkr Nämnd/förvaltning år Verksamhetsnämnden 2013 Verksamhet/ Text Ber. tot Plan Plan projekt utg/int /2318 Inventarier vård och omsorg /2206 Inventarier skola, barnomsorg, kultur Totalt vn C:\Documents and Settings\connye\Skrivbord\webbbudget 2013\Investeringar vn.doc

25 BERGS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Bokslut Kommunstyrelsen tilldelas för år 2013 en nettobudgetram om 52,8 mkr. Uppräkning av 2012 års ram med 2,4% samt omfördelning av ram mellan verksamhetsnämnd och kommunstyrelsen enligt följande: + 2,6 mkr Resursen - 2,4 mkr - Servicegruppen 0105 Samhällsbyggnadsavdelning Intäkter Kostnader Nettokostnader Intäkt avseende ersättning för oh-kostnader inom renhållning. Omfattar 0,5 tjänst som utredare samt 0,15 chefstjänst (0,5 åa) Strukturkostnader Kostnader Nettokostnader Kansliavdelning Intäkter Kostnader Nettokostnader Intäkter Ersättning från bolagen avseende arkivtjänst. Ersättning från Bräcke kommun motsvarande 1,25 tjänst. Lönebidrag. Kostnader Personalkostnader motsvarande 10,9 årsarbetare (10,1 åa). Driftkostnader för arkiv Personalavdelning Intäkter Kostnader Nettokostnader Intäkter Ersättning från Bergs Hyreshus AB samt Härjedalens kommun. Kostnader Personalkostnader motsvarande 6,75 årsarbetare (5,75 åa). Under förutsättning av att samarbetet med Härjedalens kommun realiseras (1,0 åa).

26 BERGS KOMMUN Bokslut Ekonomiavdelning Intäkter Kostnader Nettokostnader Intäkter Ersättning från Bergab. Lönebidrag. Ersättning för oh-kostnader inom renhållning. Kostnader Personalkostnader motsvarande 6,6 årsarbetare. Kommunchefstjänsten finansieras 50/50 tillsammans med ekonomiavdelningen. Dessutom budgeteras Bergs kommuns del av länets inköpssamordning samt kommunens kostnader för scanning och skuldrådgivning Kostnader Nettokostnader Omfattar anslag för budget- och skuldrådgivare. Anslag för programvara och annonser Kommunchef Kostnader Nettokostnader ,5 tjänst som kommunchef vilken finansieras 50/50 tillsammans med ekonomiavdelningen. 021 Telefonväxel Intäkter Kostnader Nettokostnader Intäkter Ersättningar från Bergs Hyreshus AB och BTEA. Kostnader Fasta och rörliga kostnader för telefonväxelfunktion. 022 Datakostnader Intäkter Kostnader Nettokostnader Intäkter Ersättning för licenser och support till Bergs Hyreshus AB. Kostnader Datakommunikation, licenskostnader, databehandling service, underhåll och tillbehör.

27 BERGS KOMMUN Bokslut IT-enheten Intäkter Kostnader Nettokostnader Intäkter avseende ersättning för oh-kostnader inom renhållning Personalkostnader motsvarande 4,2 årsarbetare. Verksamhetskostnader. 023 Postbefordran och betalningar Intäkter Kostnader Nettokostnader Intäkter Ersättning för dels utförda tjänster till enskilda och föreningar dels oh-kostnader inom renhållning. Kostnader Porto, bankavgifter, transport av post och apoteksvaror med Ljungdalsbilen, utskrift och kuvertering av fakturor mm Kontorsservice Intäkter Kostnader Nettokostnader Intäkter Ersättning från enskilda och kommunala inrättningar för kopiering och kontorsmaterial. Kostnader Kontorsmaterial, leasing av skrivare/kopieringsapparater, serviceavtal, TV-licenser, operatörslicenser för skrivare mm. 024 Kommunhuset, driftkostnader Intäkter -10 Kostnader Nettokostnader Tjänsteköp lokalvård via verksamhetsnämnden samt verksamhetskostnader Kontorsvaktmästare Intäkter Kostnader Nettokostnader Verksamheten övergick till verksamhetsnämnden

28 BERGS KOMMUN Bokslut PR Kostnader Nettokostnader PR-verksamhet och representationskostnader. 028 Informationsverksamhet Intäkter Kostnader Nettokostnader Intäkter Ersättning från de kommunala bolagen vad avser Radio Berg. Kostnader Anslag för Radio Berg, Eniro, drift av webb, annonser/information 0301 Personalutveckling Kostnader Nettokostnader Personalbefrämjande insatser samt friskvård. Personalutvecklingsinsatser samt fortbildning Arbetsanpassning/rehabilitering Intäkter Kostnader Nettokostnader Förebyggande insatser. Insatser av arbetsanpassning och rehab utanför avtal med Bergshälsan Gåvor Kostnader Nettokostnader Minnesgåvor samt kvalitetspris. 15 tkr avser kvalitetspris Hälsobokslut Kostnader Nettokostnader Avser köp av tjänst genom företaget Metodikum. Anslag beroende av svarsfrekvens. 031 Företagshälsovård Intäkter Kostnader Nettokostnader erade kostnader för köp av tjänster genom Bergshälsan genom avtal. Treårigt avtal.

29 BERGS KOMMUN Bokslut Fackliga företrädare Intäkter Kostnader Nettokostnader Intäkten utgörs av lönebidrag. Kostnaden styrs till stor del av centrala avtal vad gäller ersättning till fackliga företrädare. Motsvarar 2,19 årsarbetare (1,99 åa). 034 Resursen Intäkter Kostnader Nettokostnader Från verksamhetsnämnden from motsvarande 4,5 åa. Chefstjänst 1,0 å. 041 Bidrag utomstående Kostnader Nettokostnader Avser medlemsavgifter till föreningar såsom Sveriges Vattenkraftskommuner, Småkom, Norrlandsförbundet, Kooperativ utveckling, Indalsälvens vattenvårdsförbund mm. Dessutom bidrag till ofrivilligt infertila och anslag för Posom-gruppen. 043 Varuhemsändning Intäkter Kostnader Nettokostnader Intäkter Statsbidrag 50%, hemsändningsbidrag, länsstyrelsen. Kostnader Ersättning för varuhemsändning avseende Bergs kommuns livsmedelsaffärer. 044 Ks oförutsedda utgifter Kostnader Nettokostnader Kommunala råd Kostnader Nettokostnader Anslag avseende reseersättning för samtliga råd i kommunen.

30 BERGS KOMMUN Bokslut Kommunfullmäktige Kostnader Nettokostnader Arvoden till kommunfullmäktiges 31 ledamöter, inläsnings- och justeringsarvoden, resor m m. Fasta arvoden motsvarande 0,08 årsarbetare för ordförande samt 0,04 årsarbetare för förste respektive andre vice ordförande. erade medel avser 4 sammanträden Kommunstyrelsen Kostnader Nettokostnader Arvoden för 11 ledamöter och 11 ersättare varav kommunalråd 0,9 årsarbetare, 3 vice ordförande á 0,3 årsarbetare samt övriga ledamöter. erade medel avser 9 sammanträden i kommunstyrelsen samt 5 sammanträden vardera i arbetsutskottet respektive utvecklingsutskottet. 110 Partistöd Kostnader Nettokostnader Bidraget gäller opinionsbildande och samhällsinformativ verksamhet fritt använt enligt partiernas egna beslut. Partistödet utgår med 2000 kronor per mandat. En grundersättning utgår med kronor till varje parti i kommunfullmäktige. 120 Revision Kostnader Nettokostnader Arvoden avseende Bergs kommuns förtroendevalda revisorer samt köp av tjänster genom revisionsföretag Valnämnden Kostnader 8 Nettokostnader 8 Endast redovisning Borgerliga förrättningar Intäkter -6 Kostnader 6 Nettokostnader Överförmyndarnämnd politiskt arvoderade Kostnader Nettokostnader Anslag för arvoden och reseersättning.

31 BERGS KOMMUN Bokslut Överförmyndarnämnd ställföreträdare Intäkter -325 Kostnader Nettokostnader Arvoden för ställföreträdare (gode män) samt omkostnadsersättning och utbildning Överförmyndarnämnd administration Kostnader Nettokostnader Tjänsteköp från Bräcke kommun Återsök gode män - ensamkommande flyktingbarn Intäkter Kostnader Nettokostnader 0 0 Återsök via Migrationsverket Förbundsavgifter Kostnader Nettokostnader Medlemsavgifter enligt följande: Sveriges kommuner och landsting: 175 tkr Regionförbundet Jämtland: 290 tkr Region Mittsverige: 5 tkr AV Media: 98 tkr 1309 Konsumentvägledning Kostnader Nettokostnader Konsumentvägledning via bykontoret i Lit Plan och mark Intäkter -125 Kostnader 68 Nettokostnader -57 Endast redovisning 2011.

32 BERGS KOMMUN Bokslut Geografiskt info-system, GIS Intäkter Kostnader Nettokostnader Intäkt i form av bidrag från Lantmäteriet. Personalkostnader, 0,4 årsarbetare, samt anslag för licenser, vilket innebär GIS-samordning och administratör, kartfrågor. Ansvar för underhåll av byggnads-, adress- och lägenhetsregister. 222 Nationella minoriteter Intäkter Kostnader Nettokostnader 2 0 Projektredovisning. Verksamheten omfattar 0,65 årsarbetare samt verksamhetskostnader. 225 Integrationsservice Intäkter -604 Kostnader Nettokostnader Överflyttat till verksamhetsnämnden from år Introduktionslön flykting Intäkter Kostnader Nettokostnader Överflyttat till verksamhetsnämnden from år Ensamkommande flyktingbarn Intäkter Kostnader Nettokostnader Överflyttat till verksamhetsnämnden from år Näringslivs- och utvecklingsavdelning Intäkter -126 Kostnader Nettokostnader Personalkostnader för näringslivschef, 1,0 årsarbetare samt 2,0 årsarbetare som näringslivsutvecklare. Dessutom övriga verksamhetskostnader såsom annonsering, reklamtjänster och produkter, näringslivsutvecklande aktiviteter, turistbyråtjänster, årsavgifter mm. Anslag för satsningar för ett förbättrat företagsklimat.

33 BERGS KOMMUN Bokslut Kulturmiljö ishall Intäkter -342 Kostnader 535 Nettokostnader 193 Projektredovisning Vägsamfälligheter Kostnader Nettokostnader Kommunala andelstal i vägföreningar. Extra utdebitering avseende Svenstaviks vägsamfällighet för år Bydalsvägen Intäkter -48 Nettokostnader -48 Endast redovisning Väg Hoverbergstoppen Intäkter Kostnader Nettokostnader Intäkt i form av bidrag från vägverket. Kostnad för snöröjning mm Bidrag enskilda vägar Kostnader Nettokostnader Bidrag till Bergs kommuns vägföreningar Trafiknämnd/trafiksäkerhetsåtgärder Intäkter -2 Kostnader Nettokostnader Kostnader för trafiksäkerhetshöjande åtgärder samt parkeringskort för rörelsehindrade Bidrag belysningsföreningar Intäkter -36 Kostnader 66 Nettokostnader 30 Endast redovisning 2011.

Bokslut 2010. Avser löne- och personalomkostnader för 2,0 administrativa tjänster vid Bergs kommuns skolexpeditioner.

Bokslut 2010. Avser löne- och personalomkostnader för 2,0 administrativa tjänster vid Bergs kommuns skolexpeditioner. 7 Verksamhetsnämnden Verksamhetsnämnden tilldelas för år en nettobudgetram om 358,7 mkr. Uppräkning av års ram med 2,8 % samt omdisposition av ram mellan kommunstyrelsen och verksamhetsnämnden genom föreslagen

Läs mer

Kommunalrådet har ordet 2015

Kommunalrådet har ordet 2015 Kommunalrådet har ordet 2015 Bergs kommun ska fortsätta kännetecknas av en stark ekonomi, ett starkt och växande näringsliv, fler jobb, bra förutsättningar för utbildning, vård och omsorg. Vi strävar efter

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Helårsprognos 3 per augusti 2013

Helårsprognos 3 per augusti 2013 Helårsprognos 3 per usti Vansbro kommun -09-23 Sammanfattning Årets tredje prognos pekar på ett nära 0-resultat (-63 tkr, -1,8 mkr jämfört med budget). en för kommunstyrelsens verksamheter är ett underskott

Läs mer

Majoritetens förslag till Driftbudget 2016

Majoritetens förslag till Driftbudget 2016 Majoritetens förslag till Driftbudget 2016 Kompl. Budget 2015 pris/lön Just. Volym Verks.för. Budget 2016 Kommunstyrelsen -46 186-1 198 1 580-45 804 Tekniska nämnden -27 587-921 750-27 758 Miljö- och byggnadsnämnden

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Hur fungerar det egentligen?

Hur fungerar det egentligen? Budget 2008 Hur fungerar det egentligen? Kommunens budget delas i två delar; en driftsbudget och en investeringsbudget. Driftsbudget är de pengar som behövs för att den löpande verksamheten och servicen

Läs mer

Barn och elevpeng 2015

Barn och elevpeng 2015 Skolförvaltningen Barn och elevpeng 2015 Under 2011 infördes ett nytt resursfördelningssystem, en så kallad barn- och elevpeng. Enheterna har under åren anpassat sig till den nya fördelningen och budgeterna

Läs mer

Månadsrapport oktober

Månadsrapport oktober Månadsrapport oktober Resultat jan-okt 58,1 mkr Årsprognos 31,9 mkr (1,5%) Årsprognos sept 27,7 mkr (1,7%) Budget 41,2 mkr (2,2 %) Avvikelse -9,3 mkr Prognos investeringar 214 mkr (69 % av budget 312 mkr)

Läs mer

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 Sammanfattning För perioden januari till och med augusti visar för- och grundskola sammantaget en positiv budgetavvikelse om 2,0 mnkr

Läs mer

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén-Gyllensten Uppdrag Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens uppdrag är att fullgöra kommunens uppgifter

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA i Robertsfors Kommun ... 8... 9... 9... 10... 11... 11... 11... 12... 12 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL Attraktiv kommun med hög livskvalitet. KOMMUNFULLMÄKTIGES NYCKELFAKTORER

Läs mer

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 KOMMUNFAKTA ANTAL INVÅNARE 1 JANUARI (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 PERSONAL 1 JANUARI (antal) POLITISK STÄLLNING 2014 Parti Mandat 1200 1000 800 600 Antal

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Bidrag till enskild verksamhet; förskola, skolbarnomsorg, förskoleklass och grundskola

Bidrag till enskild verksamhet; förskola, skolbarnomsorg, förskoleklass och grundskola Datum 2015-01-14 Diarienummer Förvaltningsområde Lärande Christina Halling, vikarierande ekonom Tel: 0304-33 41 82 E-post: christina.halling@orust.se Delegeringsbeslut Bidrag till enskild verksamhet; förskola,

Läs mer

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31 Delårsrapport För perioden 2015-01-01 2015-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2015-01-01-2015-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd Kulturnämnd Innehållsförteckning Ledning... 3 Förutsättningar för verksamhetsåret... 4 Mål och mått... 6 Budget... 9 Bilagor... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 (9) Ledning Förvaltning: Ordförande:

Läs mer

Regler för skolskjuts och elevresor i Salems kommun

Regler för skolskjuts och elevresor i Salems kommun Regler för skolskjuts och elevresor i Salems kommun Barn och utbildningsförvaltningen Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2011-11-15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. INLEDNING... 3

Läs mer

TEKNISKT FRAMRÄKNADE BUDGETRAMAR INFÖR ARBETET MED BUDGET 2015

TEKNISKT FRAMRÄKNADE BUDGETRAMAR INFÖR ARBETET MED BUDGET 2015 Bilaga 4 TEKNISKT FRAMRÄKNADE BUDGETRAMAR INFÖR ARBETET MED BUDGET Enligt kommunstyrelsen 2014-03-05 Definitioner: Presentationen i översikten är uppdelad i 3 olika perspektiv med olika innebörd beroende

Läs mer

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31 Delårsrapport För perioden 2008-01-01 2008-08-31 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2008-01-01 2008-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte prognos för helåret.

Läs mer

Beskrivning av Barn och Familjs KF-budget.

Beskrivning av Barn och Familjs KF-budget. Beskrivning av Barn och Familjs KF-budget. Verksamhet 10000 Nämnd/Styrelse Här budgeteras och redovisas arvoden mm för nämnden samt andra kostnader som är direkt hänförbara till nämndens verksamhet Verksamhet

Läs mer

Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun

Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun Augusti 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Rutinbeskrivning... 3 Granskningsresultat... 7 Sammanfattning Kommunen tar emot flyktingar

Läs mer

att med anledning av 2015 års lönesatsning fastställa justerade bidrag för budgetår 2015 för förskoleklass och grundskola enligt Styrkort 2, samt

att med anledning av 2015 års lönesatsning fastställa justerade bidrag för budgetår 2015 för förskoleklass och grundskola enligt Styrkort 2, samt Utbildningsnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2015-08-25 52 Fördelning av lönesatsning 2015 UN-2014/8 Beslut Arbetsutskottet föreslår utbildningsnämnden besluta att med anledning av 2015 års lönesatsning

Läs mer

Definitiv Budget 2015. Presentation i Kommunfullmäktige 24/11-2014

Definitiv Budget 2015. Presentation i Kommunfullmäktige 24/11-2014 Definitiv Budget 2015 Presentation i Kommunfullmäktige 24/11-2014 Kommunallagen om budget Förslag till budget ska upprättas av kommunstyrelsen (KS) före oktober månads utgång Budgeten ska fastställas av

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86

Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86 Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86 Vård- och omsorgsnämndens sammanfattning till kommunstyrelsen för perioden jan-juni samt prognos Liksom under tidigare prognoser under året

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31 Delårsrapport För perioden 2012-01-01 2012-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2012-01-01-2012-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

Verksamhetsberättelse Kommunfullmäktige m.m. 1:e vice ordförande: Johan Boström

Verksamhetsberättelse Kommunfullmäktige m.m. 1:e vice ordförande: Johan Boström Verksamhetsberättelse Kommunfullmäktige m.m. 1:e vice ordförande: Johan Boström Innehållsförteckning Viktiga händelser... 3 Ekonomisk sammanfattning... 4 Verksamhetsuppföljning... 4 Kommunfullmäktige...

Läs mer

Internbudget 2017 för miljönämnden Förslag

Internbudget 2017 för miljönämnden Förslag MN totalt Internbudget 2017 för miljönämnden Förslag 2017-01-13 Avgiftsintäkterna ökar med ca 300 tkr jämfört med 2016 års budget. Det är huvudsakligen inom Livsmedelskontroll. Totalt, inklusive projekt

Läs mer

Några övergripande nyckeltal

Några övergripande nyckeltal www.pwc.com/se Några övergripande nyckeltal 2011-12-06 Agenda 1. Allmänt om nyckeltalsjämförelser 2. Befolkning 3. Finansiering 4. Resultaträkning 5. Balansräkning och andra finansiella åtaganden 6. Verksamhet

Läs mer

Tjänsteutlåtande Utfärdat 2013-11-08 Diarienummer 0070/13 Repronummer 316/13

Tjänsteutlåtande Utfärdat 2013-11-08 Diarienummer 0070/13 Repronummer 316/13 Tjänsteutlåtande Utfärdat 2013-11-08 Diarienummer 0070/13 Repronummer 316/13 Stadsledningsstaben Avdelningen för Utbildning, Barn och Unga, Folkhälsa Claes Strand Telefon 031-368 02 92 E-post: claes.strand@stadshuset.goteborg.se

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) Antal äldre, historik och prognos (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2002 2004 2006 2008 2010 2012 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 80 år- 65-79 år 2000

Läs mer

Verksamhetsplan för Utbildningsnämnden 2015 UN-2014/8

Verksamhetsplan för Utbildningsnämnden 2015 UN-2014/8 Ordförandeförslag Diarienummer 2015-03-30 UN-2014/8 Utbildningsnämnden Verksamhetsplan för Utbildningsnämnden 2015 UN-2014/8 Förslag till beslut Utbildningsnämnden beslutar att anta förslaget till verksamhetsplan

Läs mer

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga

Läs mer

SKN Ej delegerade beslut 150128

SKN Ej delegerade beslut 150128 SKN j delegerade beslut 150128 Nr Område Lagrum VDR Anmärkning Besvär A 10 ALLMÄNNA ÄRNDN R A 19 Utdelning av stipendier och bidrag ur fonder / V nligt BLN 2014-06-10 p. 10 A 25 Beslut om skolenheter och

Läs mer

KELP Bilaga till Strategi- och budgetplan Kommunfullmäktiges beslut

KELP Bilaga till Strategi- och budgetplan Kommunfullmäktiges beslut KELP 2010 2012 Bilaga till Strategi- och budgetplan 2010 Kommunfullmäktiges beslut 2009-11-18 Innehållsförteckning KELP 2010 2012 2 Bilagor Bilaga 1 Driftbudget på anslagsnivå Bilaga 2 Finansförvaltning

Läs mer

Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006

Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006 Bilaga 1 Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006 Kommun Folkmängd Därav andel, % Utdebitering Procentuell skillnad mellan redovisad kostnad och strukturkostnad

Läs mer

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden.

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott KALLELSE Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom. Utskottens presidier och företrädare för de partier som inte har en ledamotplats

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015 1 (11) 2016-03-08 Gunilla Mellgren Kommunens Kvalitet i Korthet 2015 Innehållsförteckning 1. Kommunens kvalitet och effektivitet ur invånar- och brukarperspektiv 2. Sammanfattning av Strömsunds resultat

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr

Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr BESLUTSUNDERLAG Datum 2016-09-01 Sida 1(1) Socialnämnden Ärende Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr 2016-000069 Budget 2017 Dnr 2016-000070 Sammanträdesdagar för socialnämnden

Läs mer

Delårsrapport 2015 GYMNASIESKOLA OCH VUXENUTBILDNING

Delårsrapport 2015 GYMNASIESKOLA OCH VUXENUTBILDNING Delårsrapport 2015 GYMNASIESKOLA OCH VUXENUTBILDNING Delårsrapport 2015 Sammanfattning Gymnasieskola och vuxenutbildning bedöms totalt få en positiv budgetavvikelse på 200 tkr vid årets slut. Gymnasieskolans

Läs mer

Bidrag till enskild verksamhet; förskola, skolbarnomsorg, förskoleklass och grundskola

Bidrag till enskild verksamhet; förskola, skolbarnomsorg, förskoleklass och grundskola Datum 2015-12-22 Diarienummer Förvaltningsområde Lärande Christina Halling, vik. ekonom Tel: 0304-33 41 82 E-post: christina.halling@orust.se Delegeringsbeslut Bidrag till enskild verksamhet; förskola,

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Internbudget 2016 för miljönämnden Förslag

Internbudget 2016 för miljönämnden Förslag MN totalt Internbudget 2016 för miljönämnden Förslag Totalt, inklusive projekt med extern finansiering Avgifter o taxor konto 31 12 526 12 853 13 140 Driftbidrag konto 37 585 634 1 476 Övr intäkter knt

Läs mer

Affärsverksamhet Nettokostnad vattenförsörjning och avloppshantering, kr/inv Affärsverksamhet Nettokostnad sjötrafik, kr/inv Affärsverksamhet

Affärsverksamhet Nettokostnad vattenförsörjning och avloppshantering, kr/inv Affärsverksamhet Nettokostnad sjötrafik, kr/inv Affärsverksamhet Verksamhet Statistik Affärsverksamhet Nettokostnad vattenförsörjning och avloppshantering, kr/inv Affärsverksamhet Nettokostnad sjötrafik, kr/inv Affärsverksamhet Nettokostnad näringsliv och bostäder,

Läs mer

Norsjö Kommunförvaltning

Norsjö Kommunförvaltning Allmänna Utskottet Skol och Omsorgsutskottet Teknik och Fritidsutskottet Norsjö Kommunförvaltning Kommunchef Kommunchefens STAB - Personalchef - Ekonomichef - Kanslichef - Utredningschef Förvaltningens

Läs mer

Jämförelsetal. Östersunds kommun

Jämförelsetal. Östersunds kommun Jämförelsetal Östersunds kommun Mars 215 Innehåll Sammanfattning... 3 Uppdrag och bakgrund... 3 Syfte... 3 Iakttagelser... 3 1.Inledning... 4 Uppdrag och bakgrund... 4 Revisionsfråga... 4 Avgränsning...

Läs mer

52% 64% 76% 86% 84% 87% 82% 90% 90% 85% 120% 100% 80% 60% 40% 20% Åk09 Åk10 Åk11 0% NA NI SA EK ES TE HU FT VF BF EE HA BA VO HV NB RL HT IN JGY Årskull 11 100% 80% 60% 40% 20% 0% 160 140 135 138 120

Läs mer

Förenklat årsbokslut för. Hemmesta Södra Vägförening Organisationsnummer: 717903 8000 814000-2653*

Förenklat årsbokslut för. Hemmesta Södra Vägförening Organisationsnummer: 717903 8000 814000-2653* Dokument: Förenklat årsbokslut för verksamhetsåret 2014-15 Förenklat årsbokslut för Hemmesta Södra Vägförening Organisationsnummer: 717903 8000 814000-2653* Räkenskapsåret 2014 15 Innehåll: Resultaträkningar

Läs mer

Socialtjänsten. Datum Budget Socialnämnd

Socialtjänsten. Datum Budget Socialnämnd Socialtjänsten Datum 2016-10-07 Budget 2017 Socialnämnd Nämndens mål Mål 1 Bygga framtidens äldreboende med ett större individuellt brukarfokus som bygger på förebyggande arbete, bibehållande av funktioner

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Kvalitetsrapport Fritidshem

Kvalitetsrapport Fritidshem Kvalitetsrapport Fritidshem Fritidshemmets namn Rektor.. 1. Beskrivning av verksamheten 2 En kort presentation av fritidhemmet, t.ex. text från Om Fritidshemmet på er hemsida. Beskriv kortfattat organisation:

Läs mer

Verksamheter fr o m 2015-01-01 Uppdaterad: 2015-01-16

Verksamheter fr o m 2015-01-01 Uppdaterad: 2015-01-16 Verksamheter fr o m 2015-01-01 Uppdaterad: 2015-01-16 VERKS Benämning 10000 Politisk verksamhet ram 10001 Kommunfullmäktige 10005 Kommunstyrelse 10006 KS ordf oförutsett 10007 Utbildning förtroendevalda

Läs mer

Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala servicenämnden (BAS)

Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala servicenämnden (BAS) STYRDOKUMENT 1(9) Beteckning Dnr Bas 2013/129 Godkänd/ansvarig Budgetförslag 1, 2014 Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala servicenämnden (BAS) Uppdraget Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala servicenämnden

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017. Utbildningsnämnd

Verksamhetsplan 2014-2017. Utbildningsnämnd Verksamhetsplan - Utbildningsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Medborgare och kunder har förtroende för verksamheten och våra kunder är delaktiga och har inflytande i verksamheten

Läs mer

SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012

SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012 SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012 En sammanfattning av årsredovisningen DET EKONOMISKA RESULTATET För femtonde året i rad hade kommunen ett positivt resultat. Överskottet var 5,9 miljoner kronor och berodde

Läs mer

Villkor och förutsättningar för godkännande och rätt till bidrag till fristående förskola i Lerums kommun

Villkor och förutsättningar för godkännande och rätt till bidrag till fristående förskola i Lerums kommun 1 (5) Lärande Villkor och förutsättningar för godkännande och rätt till bidrag till fristående förskola i Lerums kommun Gällande fr.o.m 2018-01-01 2017-05-22 Dnr KS16.1151 Antagen av kommunstyrelsen 2017-06-14

Läs mer

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april 2011

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april 2011 Handläggare Datum Åsa Ottosson -05-02 0480-45 30 32 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april Verksamhet Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för kommunens verksamhet inom förskola och fritidshem samt

Läs mer

att enligt kontorets förslag fastställa ersättningar för pedagogisk verksamhet, samt

att enligt kontorets förslag fastställa ersättningar för pedagogisk verksamhet, samt Uppsala KOMMUN KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Eva Simonsson 2012-10-08 Dnr BUN-2012-0920 Barn- och ungdomsnämnden Budget för år 2013 Förslag till beslut Barn- och ungdomsnämnden

Läs mer

Förvaltningen presenterar ett budgetförslaget för år 2017 som för 2017 uppgår till 852,3 miljoner kronor.

Förvaltningen presenterar ett budgetförslaget för år 2017 som för 2017 uppgår till 852,3 miljoner kronor. 1(5) Utbildningsnämnden Budget 2017 Ärendet Förvaltningen presenterar ett budgetförslaget för år 2017 som för 2017 uppgår till 852,3 miljoner kronor. Förslaget utgår från kommunstyrelsens direktiv och

Läs mer

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun?

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? 2014-02-10 Vilka presterar Vetlanda kommun? En kommunjämförelse av kvalitets- och effektivitetsaspekter ur ett medborgar- och ledningsperspektiv. Hur effektivt används kommunens skattemedel? Vilka leder

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2014

Delårsrapport tertial 1 2014 Delårsrapport tertial 1 Dals-Eds kommun Kommunstyrelsen -05-28 Innehållsförteckning 1 DRIFTBUDGET... 3 2 KOMMENTARER TILL PROGNOS TERTIAL 1... 4 3 KOMMUNCHEFSDIALOG... 5 4 INVESTERINGSBUDGET... 6 5 RESULTATBUDGET...

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Presentation av budget 2013-2015

Presentation av budget 2013-2015 Presentation av budget 2013-2015 2012-04-25 Omsorgsförvaltningen 1 Hur gick det 2011? Resultat: 5,94 Mkr Verksamhetsnetto (fem områden samt bistånds- och vårdenheten) 1,60 Mkr Personlig assistans -2,4

Läs mer

Kortversion av Årsredovisning

Kortversion av Årsredovisning Kortversion av Årsredovisning 2015 Förenklad årsredovisning Ängelholm kommuns årsredovisning är en redogörelse av den verksamhet som har bedrivits under året och hur väl verksamhetens utförande stämmer

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Aina Wåhlund, Ordförande (S) Lars-Ove Jansson, Vice ordförande (S) Christina Wallin Olsson (V) Peter Joensuu (M) Ingela Jonsson (C)

Aina Wåhlund, Ordförande (S) Lars-Ove Jansson, Vice ordförande (S) Christina Wallin Olsson (V) Peter Joensuu (M) Ingela Jonsson (C) Sammanträdesprotokoll 1 (12) Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, 671 81, Arvika, kl. 08.00 09.15 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Aina Wåhlund, Ordförande (S) Lars-Ove Jansson,

Läs mer

OBS! Tiden. KALLELSE. Kommunstyrelsens ledningsutskott. Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00. 1. Val av justerare.

OBS! Tiden. KALLELSE. Kommunstyrelsens ledningsutskott. Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00. 1. Val av justerare. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott KALLELSE Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom. OBS! Tiden. Plats: Kommunkontoret i Bergsjö. Utskottens presidier och företrädare

Läs mer

Bildningsnämnden Budget 2016 2017 med plan för 2018 2019

Bildningsnämnden Budget 2016 2017 med plan för 2018 2019 1 Bildningsnämnden Budget 2016 2017 med plan för 2018 2019 Nämndens prioriterade frågor och utmaningar 2016 2017 Bildningsnämndens prioriterade frågor och utmaningar för gymnasieskolan, vuxenutbildningen

Läs mer

Dnr BUN15/82. Riktlinje för resursfördelning för Barn- och ungdomsnämndens verksamheter. Antagen av Barn- och ungdomsnämnden

Dnr BUN15/82. Riktlinje för resursfördelning för Barn- och ungdomsnämndens verksamheter. Antagen av Barn- och ungdomsnämnden Dnr BUN15/82 Riktlinje för resursfördelning för Barn- och ungdomsnämndens verksamheter Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2016-06-07 Dnr BUN15/82 2/7 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Omfattning...

Läs mer

Utbildningsnämnden Ordförandeförslag Diarienummer Göran Nilsson (M) Datum UN-2014/180. Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden Ordförandeförslag Diarienummer Göran Nilsson (M) Datum UN-2014/180. Utbildningsnämnden Utbildningsnämnden Ordförandeförslag Diarienummer Göran Nilsson (M) Datum 2014-04-16 UN-2014/180 Utbildningsnämnden Konsekvensbeskrivning budgetramar 2015 för utbildningsnämnden UN-2014/180 Förslag till

Läs mer

Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006

Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006 Bilaga 1 Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006 Kommun Folkmängd Därav andel, % Utdebitering Procentuell skillnad mellan redovisad kostnad och strukturkostnad

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden godkänner rapporten. 1 Barn- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse

Barn- och ungdomsnämnden godkänner rapporten. 1 Barn- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse TJÄNSTESKRIVELSE 1 (11) 216-5-13 Barn- och ungdomsnämnden Översyn av grundpeng Dnr Bun 216/164 Förslag till beslut Barn- och ungdomsförvaltningens förslag 1 Barn- och ungdomsnämnden godkänner rapporten

Läs mer

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén Gyllensten Uppdrag Svarar för Gymnasieutbildning Gymnasiesärskola Uppföljningsansvar för ungdomar Gymnasial

Läs mer

Var kommmer kommunens pengar i från? miljoner kronor och andel i procent 2012

Var kommmer kommunens pengar i från? miljoner kronor och andel i procent 2012 Var kommmer kommunens pengar i från? miljoner kronor och andel i procent 2012 1 Verksamhetens intäkter Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Mnkr; 207,4; 24% Mnkr; 170,4; 20% Mnkr; 488,5;

Läs mer

Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006

Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006 Bilaga 1 Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006 Kommun Folkmängd Därav andel, % Utdebitering Procentuell skillnad mellan redovisad kostnad och strukturkostnad

Läs mer

Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd

Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd Kvartalsrapport september med prognos 4 Barn- och utbildningsnämnd 1 Inledning Nämnderna ska enligt kommunstyrelsens anvisningar redovisa fyra budgetuppföljningar och prognoser under året. Uppföljningen

Läs mer

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Fokus: Älmhult Län: Kronobergs län (ovägt medel) Kommungruppering: Kommuner i tätbefolkad region (ovägt medel) Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Diagrammen baseras på data från Kommun- och landstingsdatabasen

Läs mer

INKÖP AV ANLÄGGNINGS- OCH UNDERHÅLLSMATERIAL (SCB)

INKÖP AV ANLÄGGNINGS- OCH UNDERHÅLLSMATERIAL (SCB) INKÖP AV ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OCH FINANSIELLA 40 OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR (SCB) 401X Inköp av finansiella anläggnings- och omsättningstillgångar (SCB) 4011 Inköp av finansiella anläggningstillgångar Anskaffningsvärdet

Läs mer

Beslut om bidrag till fristående verksamhet 2010 - Kalmar Waldorfskola

Beslut om bidrag till fristående verksamhet 2010 - Kalmar Waldorfskola Handläggare Datum Diarienummer Kristina Olson 2010-04-27 xxxx 0480-45 30 08 Barn- och ungdomsnämnden Beslut om bidrag till fristående verksamhet 2010 - Kalmar Waldorfskola Bakgrund Enligt en lagändring

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag Bilaga 4 Verksamhetsplan - för nämnd och bolag Omvårdnadsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder som erbjuds god service och möjlighet till inflytande,

Läs mer

R E S U L T A T R Ä K N I N G

R E S U L T A T R Ä K N I N G R E S U L T A T R Ä K N I N G SAMMANSTÄLLNING 1997-01-01-1996-01-01 INTÄKTER Avgifter 2 290 896 2 242 950 Hyresintäkter 182 952 169 712 Övriga intäkter 18 290 278 857 S:A INTÄKTER 2 492 138 2 691 519 KOSTNADER

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari mars med årsprognos visar på ett resultat på 20,6 mnkr vilket är 15,6 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Vimarskolan grundsärskolan Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 STYRKORT... 3 INLEDNING... 4 EKONOMI I BALANS... 5 UTVECKLINGSBEHOV...

Läs mer

Kostnadsberäkningar i kommun RS för uppgifter i SSD Barnomsorg

Kostnadsberäkningar i kommun RS för uppgifter i SSD Barnomsorg 1 (6) Kostnadsberäkningar i kommun RS för uppgifter i SSD Barnomsorg barnomsorg, kostnad totalt för hemkommun Öppen förskola, kostnad totalt + öppen fritids, kostnad totalt + pedagogisk omsorg, kostnad

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Beslut om bidragsbelopp 2014 grundskola och skolbarnsomsorg

Beslut om bidragsbelopp 2014 grundskola och skolbarnsomsorg BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN BIDRAGSBELOPP SKOLA 2013-10-21 GSN-2013/496.182 1 (7) HANDLÄGGARE Ståhlberg, Susanne Utförare med elev från Susanne.Stahlberg@huddinge.se Beslut om bidragsbelopp 2014

Läs mer

Inriktningar effektmål 2015

Inriktningar effektmål 2015 1 (5) Datum CENTRALA FÖRVALTNINGEN Stab Administrativ controller Marie Löfgren 0224-361 11 marie.lofgren@heby.se Inriktningar effektmål 2015 Centrala inriktningar Heby kommun ska vara en trygg och säker

Läs mer

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Fokus: Högsby Län: Kalmar län (ovägt medel) Kommungruppering: Pendlingskommuner (ovägt medel) Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Diagrammen baseras på data från Kommun- och landstingsdatabasen (www.kolada.se)

Läs mer

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden Nämndens verksamhetsplan 2014 FOKUS-nämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Kommunfullmäktiges utvecklingsområden... 3 4 HÅLLBAR UTVECKLING... 3 5 ATTRAKTIV KOMMUN... 4

Läs mer

Ersättningsbelopp 2017 för fristående verksamhet inom stadsdelssektorns utbildningsområde

Ersättningsbelopp 2017 för fristående verksamhet inom stadsdelssektorns utbildningsområde Tjänsteutlåtande Utfärdat 2016-11-28 Diarienummer 0070/16 Välfärd och Utbildning Avdelningen för Utbildning, Barn och Unga, Folkhälsa Hanna Wik Telefon 031-368 02 12 E-post: hanna.wik@stadshuset.goteborg.se

Läs mer