Förbundsordföranden har ordet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förbundsordföranden har ordet"

Transkript

1 Årsrapport 2011

2

3 Innehåll Förbundsordföranden har ordet 4 Förbundsdirektören har ordet 5 År 2011 i korthet 7 Rådgivnings- och kursverksamheten 8 Hushåll och näring 8 Operation skolmat 10 Miljöhänsyn i vardagen 12 Ekonomi- och konsumentrådgivning 13 Marthainspiratörer 14 Vår- och höstmöten 15 Organisationsutveckling och medlemsvård 16 Årets Fredrika 20 Tidskriften Martha 21 Verksamhet i distrikten 23 Ungmartha 30 Marthaförbundets förtroendevalda och personal 34 Ekonomi 36 Resultaträkning 38 Balansräkning 39 Noter till bokslutet 40 Revisionsberättelse 41 Distriktens och förbundets kontaktuppgifter

4 Förbundsordföranden har ordet Ett år av ordförandeskap har plötsligt gått och det är dags att utvärdera året som gick ett väldigt aktivt år. Marthaförbundets sakkunniga har synts i flera medier, kontinuerligt i morgonprogrammet i tv, så också i förmiddagsprogrammet i radion för att inte tala om tidningarna. Alla reportage och intervjuer har förts i positiva ordalag och de sakkunniga har verkligen etablerat en plattform för sakkunskap och trovärdighet inom respektive områden. Områden som också följts upp i tidskriften Martha med artiklar och intervjuer med intressanta personer om aktuella teman. Förutom rådgivningen har också projekten spelat en stor roll i verksamheten under Projekten riktar sig till samhällets olika sektorer, till exempel skolelevernas lunch och hjälp för familjer att hantera vardagen. Matkulturdagen i Helsingfors var en glad och informativ tillställning med fina matupplevelser. Personligen damp jag ner i förbundet mitt under diskussionen om medlemsavgiftens olika kategorier och förenklandet av den. Under året har många diskussioner förts om detta, såväl i styrelsen som i distrikten och föreningarna. Jag är glad över centralstyrelsens beslut att ändå skynda långsamt, och att under år 2012 få förändringarna implementerade. En förändring i det nuvarande invecklade systemet är helt klart nödvändig, detta främst för att underlätta det frivilliga arbetsdryga arbete som nu utförs i distrikten med medlemsregister och medlemsavgiftsinsamling. Under året har också Marthaförbundets synlighet i de sociala medierna ökat, vilket definitivt också ökat intresset för och kunskapen om förbundets tidsenliga verksamhet och tjänster. Hemsidan är informativ och väcker nyfikenhet och kunskapstörst. Också föreningarna har ivrigt producerat hemsidor för att nå medlemmarna och marknadsföra verksamheten. Ett effektivt och billigt sätt att sprida information. Verksamhetsåret har med både utmaningar och höjdpunkter utgjort ett positivt år för Marthorna. Synligheten, populariteten och det goda ryktet leder verksamheten i rätt riktning. Tack till er alla för ert engagemang och stöd! Harriet Ahlnäs Förbundsordförande 4

5 Förbundsdirektören har ordet År 2011 var ett år som ekonomiskt präglades av stor osäkerhet då det gäller framtiden. Det ekonomiska läget i samhället gav signaler om att finansieringen i framtiden inte är på något sätt tryggad, tvärtom. Budet om att statsandelarna för rådgivningsorganisationerna skärs ner rejält kombinerat med varningssignaler om att bidragen från fonder och stiftelser eventuellt minskar, gjorde att förbundet ännu tydligare än tidigare fokuserade på sina kärnområden. Något som visar sig ge resultat. Medvetna val för en hållbar livsstil var den röda tråden i all verksamhet. Att temat intresserar och engagerar är uppenbart då vi ser på antalet deltagare i vår kurs- och projektverksamhet samt medlemstillströmningen. Kurs- och projektverksamheten inom hushåll och näring samt miljöhänsyn i vardagen (ekologi) har ett stort deltagarantal. Verksamheten Hantera vardagen har i år på nytt överskridit alla förväntningar. Antalet deltagare är personer, då det år 2010 var personer. Också inom miljöhänsyn i vardagen har deltagarantalet klart överstigit det förväntade, då antalet deltagare var personer (1 443 år 2010). Projektet Operation vardag, som finansierades av Gemensamt ansvar-insamlingen och förverkligades i samarbete med Marttaliitto, påvisade ett stort behov av vardagshjälp i barnfamiljer. Sammanlagt 285 personer har deltagit i verksamheten som omfattat såväl kurser som hembesök. Under året har vi också inom ekonomirådgivningen lyft upp såväl downshifting som degrowth i vår avsikt att belysa temat för år 2012 Mera med mindre. Satsningarna på lunchseminarier visade sig vara ett lyckat koncept. Medlemsarbetet har fokuserat på större gemensamma evenemang samt en förbättring av bland annat medlemssidorna, hemsidor för föreningar och medlemsbrev. Under året inleddes projektet Österbottens Marthadistrikt som ett försök att över distriktsgränserna i Österbotten ordna verksamhet för medlemmarna. Avsikten är att minska byråkratin och därmed kunna öka resurserna för innehåll i verksamheten. Under året inleddes också beredningen av en medlemsreform och en förenkling av medlemskategorierna i avsikt att tidskriften Martha skulle ingå i medlemskapet. Målet är att reformen behandlas på vårmötet 2012 och träder i kraft från januari Marthaförbundets verksamhet år 2011 visar på en vital verksamhet, som gjorts möjlig tack vare aktiva medlemmar, centralstyrelse och personal. Stort tack till er! Och ett varmt tack till alla finansiärer som möjliggjort verksamheten och en fortsatt martharörelse i Finland. Marthaförbundet går in på sitt 113:e år med tillförsikt. Christel Raunio Förbundsdirektör 5

6

7 Å r 2011 År 2011 i korthet Verksamheten år 2011 har visat på en tydlig efterfrågan på Marthaförbundets verksamhet. Cirka har deltagit i kursverksamhet och över 950 har tagit del av rådgivningen. Samtidigt räknar vi med att över personer tagit del av vår information via material, mässor, webben med mera. Vår vision är att 10 x marthor gör medvetna val för en hållbar livsstil och vi är en aktiv samhällspåverkare och opinionsbildare för vår tids största utmaning: en hållbar livsstil genom medvetna val. I all vår verksamhet synliggör vi kvinnorna i samhället och tar samhällsansvar, sprider kunskap och skapar nätverk såväl nationellt som internationellt. Operation Vardag inledde sin konkreta verksamhet år Medlen för projektet kom ur Gemensamt ansvarinsamlingen år 2011 och har förverkligats i samarbete med Marttaliitto. Inom projektet har vi kunnat erbjuda barnfamiljer stöd och hjälp med praktisk vardagskunskap och vardagsrutiner. I februari utsågs Svenskfinlands bästa skolkök som en avslutning på första delen av projektet Operation skolmat. Priset tillföll Mikaelskolan i Ekenäs och flera hedersomnämnanden delades ut. Arbetet med projektet Marthas specialstyrka inspiratörer för en hållbar livsstil (Marthainspiratörer) inledde utbildningen av Marthainspiratörer under året. Intresset för utbildningen var stort och grupperna i Östra Nyland och Österbotten fylldes snabbt. Den finlandssvenska matkulturdagen firades år 2011 för 20:e gången. Broschyren blev en matkulturresa genom Svenskfinland och vi valde att lyfta fram rena råvaror. Under hösten medverkade både personal och frivilliga på otaliga matmarknader för att lyfta fram Marthaförbundets matkulturarbete. I samarbete med både distrikt och föreningar har inspirationskvällar ordnats runt om i Marthafinland. Målet har varit att Möta Martha under en kväll av inspiration, glädje och kunskap. Många är de nyfikna som kommit med för att snusa på verksamheten och många är de marthor som lite extra stolta gått ut från tillfället med flera människomöten i bagaget. Marthaförbundet vill förenkla sin struktur och öka insyn och samhörighet. Därför har också en organisationsreform diskuterats flitigt på såväl vår- som höstmötet. Pilotprojektet Öster bottens marthadistrikt är ett led i utvecklingen och en förenkling av organisationens struktur har diskuterats. Sammanfattningsvis kan man säga att Marthaförbundets verksamhet år 2011 har präglats av kunskap, glädje, gemenskap och kvinnokraft marthor är ett starkt bevis på detta. 7

8 Rådgivnings- och kursverksamhet Hushåll och näring Under 2011 har hushållsrådgivningen varit väldigt eftertraktad. De sakkunniga inom huslig ekonomi Elisabeth Eriksson och Solveig Backström har föreläst, fortbildat och erbjudit kurser både för medlemmar och i samband med bland annat projekten Operation vardag och Hantera vardagen. Rådgivarnas kunskaper har också spridits via telefon- och mejlrådgivning, Martha.fi, matkulturbroschyrerna, medverkan på flera matmässor och genom extra stor synlighet i medierna. Solveig Backström har varit ansvarig för projekten Hantera vardagen och Operation vardag, medan Elisabeth Eriksson koordinerat matkulturdagen, föreläst, hållit kurser och även i samarbete med Ungmartha hållit mellanmålskurser och deltagit i projektet Matsnack med Anders Slotte. Den personliga rådgivningen via e-post och telefon har under 2011 nått ut till sammanlagt 730 personer. Den allmänna rådgivningen i form av kurser och föreläsningar har nått tusentals, se närmare siffror i tabellen på sid 13. Det syns tydligt att Marthaförbundets linje vad gäller hushåll och näring ligger i tiden, och att kunskapen är eftertraktad just nu. Hantera vardagen Projektet Hantera vardagen fortsatte under 2011 att nå ut till nya delar av Svenskfinland. Den målgrupp bland våra kunder som stadigt fortsatt att öka är gruppen nyfinländare, till vilken hör invandrare, kvotflyktingar och asylsökande. Nya grupper med invandrare startade i Malax i Sydösterbotten och i Oravais. Förutom de nya grupperna har Marthaförbundet aktiva invandrargrupper i Helsingfors och Kristinestad. Inom ramen för projektet ordnades under året praktiska matlagningskurser, kurser i hemvård och kostföreläsningar med tips och idéer för vardagsmaten. Hösten 2011 var andra året i följd ett bra svampår vilket innebar många svampkurser och svampexkursioner i skogen. Svamprådgivning gavs i många regioner, allt från Lovisa i öster till Jakobstad i norr. Bland kursdeltagarna fanns invandrare, arbetslösa, personer med olika handikapp samt unga barnfamiljer. Hantera vardagen finansierades av RAY (Penningautomatföreningen) och målsättningen är att genom preventiva åtgärder och ökad kunskap inom huslig ekonomi kunna förhindra utslagning och ohälsa på såväl individsom familjenivå. Projektets uppgift är också att främja integrering i samhället för grupper som annars löper risk för utslagning. Också den sociala samhörigheten med andra kursdeltagare och finländare har en positiv inverkan på individens välmående. Genom verksamheten ger man deltagarna kunskap och resurser för att främja en hållbar utveckling. Operation vardag År 2010 inleddes projektet Operation vardag med en penninginsamling inom ramen för kyrkans årliga insamling Gemensamt Ansvar. Tjugo procent av de insamlade medlen tillföll projektet. Under år 2011 har Marthaförbundet tack vare den aktiva kampanjen kunnat erbjuda barnfamiljer stöd och hjälp med praktisk vardagskunskap och vardagsrutiner. Hjälpen har skräddarsytts utgående från familjernas behov. Den konkreta verksamheten har varit synnerligen aktiv under Familjerna har erbjudits möjlighet att delta i en matlagningskursserie med fyra tillfällen och fyra till sex hembesök. Handledaren har väglett familjerna i frågor som har anknytning till kost och näring, praktisk matlagning, familjens ekonomi och rengöring. Marthaförbundets roll var att ge praktisk handledning i kundernas hem och ge färdigheter och kunskap inom området hem och hushåll. Frågor som väckts både på kurserna och vid hembesöken har bland annat varit hur man inför mera grönsaker i maten, hur man får ner kostnaderna i hushållet, hur man får variation i vardagsmaten och hur man involverar alla familjemedlemmar i mat- och hushållssysslorna. Till varje matlagningsträff användes 80 euro till ingredienser. Vid det sista kurstillfället fick varje familj en matkasse värd 50 euro. Den innehöll råvaror som deltagarna blivit bekanta med under kursens gång. För många var det överraskande hur mycket god mat man får för 50 euro, då man utgår från råvaror och lagar maten själv. Fortbildning och kurser Elisabeth Eriksson och Solveig Backström har hållit fortbildning för bland annat Kommunförbundets anställda i Helsingfors och Vasa, Kårkullas kökspersonal i Pargas och Axxells vuxenstuderande. Fortbildningen har nått sammanlagt kring 80 personer. I samband med den fria bildningen (FAMI), har kostföreläsningar och matlagningskurser under rubrikerna Vad tusan äter vi?!, Marthas matkorg och SMARTH mat för kvinnor hållits i Österbotten. Kurserna har lockat sammanlagt drygt 300 åhörare. 8

9 Hushåll Rena råvaror och matkulturdagen Den årliga, av Marthaförbundet instiftade, Finlandssvenska matkulturdagen firades i år för tjugonde gången. Detta firades med en jubileumsbroschyr, synlighet på flera matmässor och en jubileumsbrunch för inbjudna och betalande gäster. Jubileumsbroschyren blev en hyllning till de inhemska råvarorna, med intervjuer med finlandssvenska matpåverkare och -företagare i kombination med nytänkande recept. Broschyren har spridits till alla Marthadistrikt, på flera olika evenemang och man har också kunnat beställa den via Martha.fi. Broschyren delades ut på Ekenäs matmarknad (200 besökare), slow food-mässan Smaka på Västnyland i Fiskars, med ett publikrekord på uppskattningsvis beökare, Delikatessernas Finland på Järnvägstorget i Helsingfors (över besökare) och matmarknader i Närpes, Vasa samt Jakobstad där lokala marthor delade ut broschyren. Den delades också ut under skördefesten på Åland. Drygt 400 broschyrer har beställts och postats från kansliet. Broschyren har även sänts till svensklärare i finska skolor i samarbete med projektet Svenska nu. Jubileumsbrunchen firades i Helsingfors på galleri Kalhamo & Piippo, Marthaförbundet stod bakom arrangemanget. Under ledning av kocken och matinspiratören Louise Mérus tillreddes all mat på Marthaförbundet för att sedan fraktas och serveras på festplatsen. Där väntade hundra brunchgäster på att bli serverade en handfull specialkomponerade rätter. Tillställningen blev på samma gång festlig och familjär. För musikunderhållningen stod duon Järvinen & Strang. Många av de intervjuade i broschyren ställde upp och intervjuades av Peppe Öhman. På programmet stod också utdelning av det årliga matkulturstipendiet, i år på euro, som i år tillföll ekobonden Anna Alm på Mörby gård. Broschyrer Under våren spriddes matkulturbroschyren Vilda växter (2010) genom aktiv marknadsföring på Martha.fi och via Facebook. Hundratals broschyrer postades till ivriga växtätare. Under hösten inleddes arbetet med en reviderad upplaga av broschyren Lätt som en plätt, i samarbete med Ungmartha. Rådgivarna i massmedierna Under året har rådgivarna medverkat aktivt i flera olika medier. Marthaförbundets sakkunniga i huslig ekonomi har uttalat sig i, blivit intervjuade för och gjort recept till bland annat Radio Vega, Radio X3M, Martha, 4H-tidningen, DUV-tidningen, Snellmans personaltidning, Hbl, Närbild, Respons, Min morgon, Löntagaren och Skattkistan. Teman har varit bland annat sportlovsmat, sommarköket, textilvård, lchf, smörkrisen och klimatsmart julmat. 9

10 Operation skolmat 2011 Operation Skolmat är Finlands svenska Marthaförbunds satsning på att förbättra offentlig måltid. Hittills har vi kunnat bevisa att det i de lägre klasserna blir billigare att servera grönsaksbuffé vid sidan om industribaserad varm mat. Barnen äter ungefär hälften mindre av dyr industrimat och konsumtionen av grönsaker och bröd ökar med en tredjedel. Eleverna i högstadiet som deltog i projektet år 2010 åt ungefär lika mycket varm mat som en vanlig matvecka men åt fem gånger mer grönsaker och bröd. Det bästa skolköket i Svenskfinland I februari 2011 delade Operation skolmat ut det första priset i Finland för skolkök och premierade det bästa skolköket i Svenskfinland. Priset delades ut till Mikaelskolan i Ekenäs i samband med ett seminarium som arrangerades den 15 februari på Prakticum i Helsingfors. Hedersomnämnande delades ut till Såka skola, Högstadiet i Petalax, Ekenäs högstadieskola och Övernäs skola. Förutom en fin prisutdelning bjöds det på framgångshistorier och smakprov ur grönsaksbuffén. Operation Skolmat har väckt många diskussioner runt om i Svenskfinland och under våren sonderades terrängen för den fortsatta verksamheten. Många är de engagerade föräldrar som tagit kontakt och på sitt håll bidragit till att sprida de slutresultat projektets första del uppnått. Operation skolmat hösten 2011 Projektet fortsatte på hösten efter ett litet uppehåll. Björn Helsing anställdes som projektledare från och med den 1 oktober. Under de tre sista månaderna på året strukturerades projektet upp och kontakter med de deltagande kommunerna Pedersöre kommun och Raseborgs stad etablerades. Projektet har bemötts med stort intresse i de berörda kommunerna. Intresset för projektet har också varit stort i övriga Svenskfinland och många förfrågningar om engagemang har kommit. Under hösten deltog Operation skolmat i ett flertal skolmatsdebatter, bland annat i Degerby, Virkby och Lappträsk. Information om Operation skolmat finns på Operationskolmat.fi och Facebook.com/operationskolmat. Följande kriterier sökte vi bland de nominerade skolorna som var 13 stycken. Här sprider man matglädje Här satsar man på mat och kvalitet Här får man hemgjort bröd Här satsar man på ett rikt grönsaksbord Här finns det en matsal som man trivs i 10

11

12 Miljöhänsyn i vardagen Miljöhänsyn i vardagen Syftet med ekologirådgivningen är att sprida Marthaförbundets värderingar om en hållbar livsstil genom att erbjuda både medlemmar och allmänheten kunskaper, färdigheter och attityder för en mer hållbar livsstil i vardagen på ett högkvalitativt och intressant sätt. Ekologirådgivningen hade en sakkunnig anställd, Tessa Turtonen, som förutom rådgivningsverksamheten arbetade halvtid under hela året med projektet Marthas specialstyrka Marthainspiratörer (se sida 14). Efterfrågan under år 2011 var stor och kalendern fylldes snabbt. Efter hand som Marthainspiratörerna utbildades kunde de ställa upp och ta sig an en del av uppdragen. Ändå steg antalet uppdrag med nästan 50 tillfällen under året med spridning i så gott som hela Svenskfinland. Förutom basorten Österbotten förverkligades föreläsningsresor till Åland (Mariehamn), Åbo, västra Nyland och Östnyland, samt några tillfällen i Esbo, Kyrkslätt och Helsingfors. Kurser och workshoppar I september ordnade Finska kemistsamfundet vid Helsingfors universitet en tillställning för allmänheten. Tillställningen inleddes med filmen Underkastelsen och därpå följde en paneldebatt där Tessa Turtonen medverkade. Bland annat dryftades frågan om vems ansvaret för upplysningen om de antropogena kemikaliernas följder för hälsa och miljö egentligen är. Förfrågningar kom också från utbildningshåll och bland annat ett samarbete med Gerby skola etablerades. Skolan planerade att arbeta med temat Grön vardag under läsåret och önskade få råd och tips om metoder att arbeta med. Tillsammans med ett arbetsteam på skolan utarbetade Tessa Turtonen ett undervisningsmaterial. Därefter följde några fortbildningstillfällen för lärarkollegiet, ett föräldramöte och en morgonsamling för skolans elever och personal. Turtonen planerade och höll också två uppskattade föreläsningar för studerande inom social- och hälsovård vid Novia i Vasa under hösten. Övriga kurser, workshoppar, fortbildningstillfällen och föreläsningar under året har gått under rubrikerna Shoppingsjuka, Hållbar livsstil genom medvetna val, Ekostädning, Kemikalier i vardagen ett hot?, Naturkosmetik, Tjejer och kemikalier, Grön vardag, Konsumtion av prylar, Hållbar livsstil, Östersjön vårt gemensamma hav och Det ekologiska hushållet. Kurser och föreläsningar har förutom i egen regi också hållits i samarbete med UngInfo, Svenska Studie centralen och lokala bildningsorganisationer såsom medborgar- och vuxeninstitut samt arbis och skolor. Kurser i naturkosmetik Marthaförbundets satsning på kurser om naturkosmetik kom som en följd av ett tidigare projekt med namnet Kvinnor och kemikalier ( ). Föreläsningar na inom projektet Kvinnor och kemikalier var allmänna och fokuserade främst på problemen med de kemikalier kvinnor använder. Syftet med kurserna om naturkosmetik är att ge deltagarna en fördjupning i ämnet samt konkreta verktyg för att minska totalkonsumtionen av kemikalier i vardagen. Parallellt med kurserna i naturkosmetik ordnas också andra kurser och föreläsningar om konsumtionen av kemikalier och dess följder för hälsa och miljö, bland annat Ekostädning och Vardagens kemikalier ett hot? (numera Hemmets kemikaliekompott). Synlighet i medier Ekologirådgivningen hade under året en god mediasynlighet med ett flertal intervjuer i både press och radio och Turtonen har varit en återkommande gäst i Radio Vegas Måndagsklubben. Intervjuerna har handlat om allt från vilda grönsaker, ekologiskt myggspray och ekostädning till sluta slösa-veckan, återanvändning och naturkosmetik. Under hösten följde en arbetsgrupp från YLE Turtonen under hennes arbete i tre dagars tid på olika platser. Resultatet visades på FST5 i mars 2012 i den finlandssvenska dokumentären Kemikaliecocktail. 12

13 ekonomi Ekonomi och konsumtion Ekonomi- och konsumentrådgivningen har som målsättning att sprida kunskap om balans i vardagsekonomin och hållbar ekonomisk livsstil till klienter och åhörare. Årets fokusering på konsumtion skedde bland annat genom att klargöra begreppen degrowth och downshifting för marthorna. År 2011 planerade vi dessutom återuppliva mentornätverket och aktivera det. Personlig och allmän rådgivningsverksamhet Den individuella rådgivningen skedde per telefon, e- post, via webben och som personliga rådgivningstillfällen på kansliet. Cirka 80 personer fick individuell rådgivning. Information och rådgivning skedde också via massmedier. Ekonomispalter publiceras i tre nummer av tidskriften Martha. Janine Smeds, sakkunnig i ekonomi på Finlands svenska Marthaförbund, medverkade även i andra tidningar, radio och tv, bland annat intervjuer i Radio Vegas Nyheter, Radio Folkhälsan och Vasabladet. Snabblån och det nya lagförslaget diskuterades i Min morgon och rådgivaren medverkade i Nyländsk förmiddag i Radio Vega med ekonomiska tips inför julen. Informationsmaterial skapades för Martha.fi, bloggen Janine. marthabloggen.fi, Facebook och för kurser och föreläsningar. Nya upplagor av broschyrerna Spartips för mat och Spartips trycktes upp. Kurs- och föreläsningsverksamhet Under år 2011 lyfte vi fortsättningsvis upp begreppet ekonomihantering i vardagen på föreläsningarna. Målgrupper var arbetssökande, studerande och unga föräldrar. Vi ordnade även föreläsningar och lunchseminarium om degrowth (nerväxt) och downshifting i Helsingfors, Mariehamn och Åbo (i samband med höstmötet). Totalt nåddes drygt 300 personer av verksamheten. Samarbetspartners Ekonomirådgivarens samarbetspartners under året var bland annat Marttaliitto, Konsumentverket, Kyrkan, arbetslöshetsverkstäder samt övriga organisationer som arbetar med konsumentfrågor och ekonomirådgivning. Ekonomirådgivaren var med i planeringsgruppen för KKOP-dagen och deltog i internationella dagen för konsumenträttigheter den 15 mars. Rådgivnings- och utbildningsverksamhet under år 2011 Totalt Hushåll & näring Ekonomi Ekologi Individuell kundrådgivning Kurser och seminarier Antal tillfällen Antal deltagare Skolbesök och föreläsningar Antal tillfällen Antal deltagare * 784 Materialproduktion Nya broschyrer Artiklar, radio/tv-inslag * Inklusive Matsnack med Anders 13

14 Marthainspiratörerna Marthainspiratörer i östra Nyland. Marthas specialstyrka För att på ett människonära och effektivt sätt sprida Marthas värderingar, kunskaper och färdigheter om hållbar livsstil beslutade man redan år 2010 att skapa ett nätverk av kvinnor som ville vara med och inspirera andra: Marthas specialstyrka. Sammanlagt 47 personer visade intresse för utbildningen. 37 personer antogs i regionerna östra Nyland och Österbotten och i slutet av mars påbörjades Marthainspiratörsutbildningen. Under 2011 har den planerade femstegsutbildningen genomförts och cirka 30 deltagare beräknas vara klara med sin utbildning i mars Dessa Marthainspiratörer har förbundit sig till att på olika sätt sprida information och inspiration så att allmänheten gör fler medvetna val för att på så sätt nå en mer hållbar livsstil. De konkreta teman som Marthainspiratörerna för fram har de själva fått välja och utforma, medan Marthaförbundet har erbjudit dem en möjlighet att själva fördjupa sig i temat hållbar livsstil med hjälp av föreläsningar, diskussioner, litteratur och olika övningar. Hållbar livsstil i olika former är det övergripande temat och har omfattat allt från pysseltips av återanvänt material för julkalendrar, föreläsningar om Mindfulness och Smarth mat till ledande av temacirklar och grundande av nya grupper med hållbar livsstil som tema. Marthainspiratörerna utgör ett viktigt led i spridande av praktisk och jordnära kunskap för en mera hållbar vardag. En viktig inspirationskälla för dem som vill göra en förändring, men inte vet hur. Marthainspiratörerna har bland annat bloggat, skrivit artiklar, hållit föreläsningar och workshoppar för både marthor, skolelever och allmänheten. Marthaförbundet har, utöver arrangerandet av utbildningen, under år 2011 arbetat med att sprida information om Marthainspiratörerna och marknadsföra dem. Därtill har förbundet erbjudit inspiratörerna handledning beträffande metoder och innehåll. Närmare information om Marthas specialstyrka finns på Marthaförbundets medlemssida på Martha.fi/medlem. Där finns information om de enskilda inspiratörerna och hur man kan gå tillväga för att träffa en Marthainspiratör. 14

15 Vår- och höstmöte Vårmöte 2011 Marthaförbundets vårmöte i stadshuset i Karleby samlade drygt 300 marthor från hela Svenskfinland. För arrangemangen stod Karlebynejdens Marthadistrikt. Först ut i talarstolen var ordföranden för Karlebynejdens Marthadistrikt Christina Omars. Hon underströk hur viktigt det är att marthorna tillsammans arbetar för moderna metoder och fräscha idéer. Festtalet hölls av rektor Kajsa Kouvo, som konstaterade att marthorna alltid har spelat en stor roll för samhällsutvecklingen i Finland. Innan det var dags för lunch fick marthorna Ann-Catrin Hagnäs från Karlebynejdens Marthadistrikt och Karin Grönlund från Bromarvs Marthaförening hedersbenämningen Årets martha. Förbundsordförande Harriet Ahlnäs inledde vårmötesförhandlingarna. På höstmötet i fjol framfördes en önskan om en utredning över medlemsavgiften så som den skulle se ut ifall alla marthor vore medlemmar med tidning. Utredningen presenterades för vårmötet och gick till vidarebehandling i centralstyrelsen, för att sedan tas upp på nästa höstmöte. EU-kommissionens förslag att momsbelägga allmännyttiga föreningar väckte under 2011 starka reaktioner bland finländska frivilligorganisationer. Vårmötet fick ta del av ett uttalande där Marthaförbundet begär att kommissionen ser över sina planer och garanterar föreningarna en Karlebymarthan Ann-Catrin Hagnäs och Bromarvmarthan Karin Grönlund blev Årets marthor. fortsatt livskraftig verksamhet genom att även i fortsättningen bevilja dem undantag från momsbeskattningen. Den traditionella kvällsfesten gick av stapeln i idrottshuset i Kronoby där marthorna fick avnjuta en trerättersmeny som Årets martha 2011, Ann-Catrin Hagnäs, hade komponerat och tillrett i samarbete med sitt kocklag. Höstmöte 2011 Ett hundratal marthor från hela Svenskfinland mötte upp till Marthaförbundets höstmöte som i år hölls i Åbo Akademis utrymmen vid Fabriksgatan i Åbo. Förbundsdirektör Christel Raunio hälsade alla marthor välkomna. Hon överlämnade därefter ordet till professor emeritus Jan Otto Andersson som hade inbjudits för att dryfta det tema som kommer att prägla förbundets verksamhet 2012: Mera med mindre. Följande gäst, företagaren och läraren Lina Laurent, berättade om sina personliga erfarenheter av downshifting. Efter kaffepausen tog höstmötesförhandlingarna vid. Styrelsens förslag till ny struktur för Marthaförbundet kommer att presenteras på vårmötet Godkänner vårmötet förslaget, som också inbegriper en ändring av medlemskategorierna så att alla marthor blir medlemmar med tidning, förs organisationsreformen vidare till höstmötet. Under våren kommer förslaget till ny struktur att tas upp till behandling i alla distrikt. Höstmötet beslöt enligt centralstyrelsens förslag att förbundet nästa år fokuserar på temat Mera med mindre. Målet är att arbeta vidare med att föra ut budskapet om en hållbar livsstil på alla nivåer i samhället och förhindra att en allt större befolkningsgrupp drabbas av utslagning på grund av lågkonjunkturen. Eftersom en procentig nedskärning av statsbidragen har aviserats, har förbundets budget bantats med 7 procent jämfört med förra verksamhetsperioden. Nästa år lanseras projektet Operation hem som ska fungera som en sammanhållande länk för ekonomihanteringen, Kemikalier i vardagen samt projekten Hantera vardagen och Operation vardag. Marthaförbundets projekt Operation skolmat fortsätter och går in på sitt tredje år. Mötet godkände också centralstyrelsens förslag att hålla medlemsavgifterna på samma nivå, med undantag av avgiften för familjemedlemmar, som höjdes från 10 till 12 euro, och avgiften för understödjande medlemmar, som höjdes till 200 euro. Jakobstads Marthadistrikts motion om en åldergräns för inköp av energidrycker behandlades och godkändes. 15

16 Organisationsutveckling och medlemsvård En viktig del av vår livskraftiga verksamhet är våra 450 föreningar och kretsar. De är ett viktigt led i vår vision om att 10 x marthor gör medvetna val för en hållbar livsstil. Under år 2011 har både inspirationskvällar och föreläsningar anordnats runt om i Svenskfinland, likaså har Marthapartyn arrangerats för nya intresserade grupper och inspirations- och utvecklingskvällar för existerande föreningar och kretsar. Medlemstillströmningen har varit stabil under hela år För att underlätta styrelsearbetet ute på fältet har även Aftonskolor kring föreningsteknik och påverkan ordnats. Medlemskontakt Under hösten 2011 ordnades inspirationsvågen i några distrikt. Målet var att samla marthor och dem som är intresserade av verksamheten till en kväll av inspiration, kunskap och glädje. Tillställningarna förverkligades under devisen Möt Martha och förverkligades i Västra Nylands, Mellersta Nylands, Ålands och Borgå Marthadistrikt. Heidi Salonen föreläste om Snällhet som begränsar för både Mellersta Nylands och Borgå Marthadistrikt, medan vi i Ekenäs hade svamp och Martha på nätet som övergripande tema. På Åland dryftades temat Mera med mindre ur olika perspektiv. Vid alla tillfällen har även Marthaförbundets verksamhet presenterats. För redan etablerade föreningar och kretsar har ordnats inspirationskvällar. Marthaförbundets historia har även diskuterats och frågeställningar och tankar kring martha idag och martha i morgon har väckts. Infokvällar i samband med förbundets projekt har även hållits. En viktig del av all vår verksamhet är den direkta kontakten till medlemmen. Dels når vi ut via våra kurser och evenemang, men även via telefon- och mejlkontakt. Frågor som behandlats är allt från föreningsteknik till nya medlemmar som vill komma med. Medlemssidan är en viktig informationslänk. År 2011 valdes Camilla Hautala, distriktsordförande för Åbolands svenska Marthadistrikt, till ny ordförande för medlemsutskottet. Utskottet samlades till ett möte tillsammans med Frida Nylund och Petra Högnäs där planerna för år 2012 sammanställdes och dryftades. Utskottet utökas år 2012 med Marthamedlemmar. Marthapartyn Intresset för Marthaförbundet och förbundets verksamhet är stort och de kvinnor som vill veta mera om 16

17 Organisationsutveckling Martha har haft möjlighet att delta i så kallade Marthapartyn. På ett Marthaparty har deltagarna möjlighet att bekanta sig med förbundets verksamhet och ta del av tidningen, broschyrer och annat material och tillsammans fundera på vad de innebär att vara Martha i dag. De får också kontakt till lokala föreningar eller kretsar eller praktisk hjälp med att starta nya grupper. Sammanlagt 17 Marthapartyn har hållits under året med cirka 300 deltagare. Temacirklar Marthaförbundet har i samarbete med Svenska studiecentralen erbjudit temacirklar med temat Lev enklare och Äkta vara medveten matkonsumtion. Med hjälp av inspirationsmaterial och böcker och genom diskussion, före läsningar och olika praktiska uppgifter har cirkeldeltagarna haft möjlighet att fördjupa sig i förbundets verksamhetsområden. Marthaförbundet har distribuerat böcker, Lev enklare av Gisela Linde och Den hemlige kocken av Mats-Eric Nilsson, och inspirationsmaterial samt hållit kontakten till Svenska studiecentralen som bekostat böckerna såvida cirklarna uppfyller de krav som studiecentralen ställer på en cirkel. Cirklarna har varit öppna för alla, inte bara marthor. Intresset för dessa två teman har varit stort. Drygt 60 kretsar och föreningar har deltagit i cirklarna. Arbetet med en studiecirkel om kemikalier i vardagen har inletts. Österbottens Marthadistrikt Projekt Österbottens Marthadistrikt är ett pilotprojekt som inleddes år Samtliga fem distrikt i Öster botten, det vill säga Karlebynejdens, Jakobstads, Nykarlebys, Vasabygdens och Sydösterbottens Marthadistrikt, deltar i projektet som har som avsikt att utreda hur man på bästa sätt kan samarbeta och huruvida kontakten mellan medlemmar, föreningar, distrikt och förbund på detta sätt förenklas eller försvåras. Projektet leds av en styrgrupp med en representant från varje distrikt. Tillsammans planeras gemensamma träffar och evenemang, och gruppen har möjlighet att koordinera så att händelserna inte konkurrerar ut varandra. Tvärtom vill man uppmana medlemmar och föreningar att ta del av det som ordnas på annat håll och besöka även andra distrikt än sitt eget. Det lokala initiativet är fortfarande minst lika viktigt och värdefullt som tidigare. Österbottens Marthadistrikt ordnade under fjolåret bland annat en föreläsningsserie i Kristinestad, Jakobstad 17

18 och Vasa med den svenska kocken och föreläsaren Alexandra Zazzi. Distriktet deltog i olika typer av mässor under året, såg föreställningen Ängland på Wasa Teater, och arrangerade föreläsningar och diskussionstillfällen kring den offentliga maten. Maria Österåker föreläste i Vasa och i Närpes under temat Att våga. Österbottens Marthadistrikt deltog även i den österbottniska Matfesten som arrangerades i Jakobstad, Vasa och Närpes. Många österbottniska marthor åkte med gemensam buss ner till Helsingfors och firade Marthaförbundets matkulturdag och deltog i jubileumsbrunchen. Evenemang Årets Föreningsfestival gick av stapeln i kulturhuvudstaden Åbo den 2 3 september 2011 med temat Integration, generation och jämställdhet Förening för alla! Under fredagen ordnades intressanta föreläsningar, workshoppar och diskussioner kring dessa frågor och kvällen avrundades med mingel och buffé på Arken. Många var de som slöt upp och passade på att nätverka bland andra föreningsaktiva. På lördagen fyllde föreningarna den centrala Universitetsgatan med aktiviteter, underhållning och information. Marthaförbundet, tillsammans med Åbolands svenska Marthadistrikt och Ungmartha, hade ett gemensamt stånd och ställde ut svampar, broschyrer och erbjöd deltagarna tillfälle att vara med om att virka världens största lapptäcke. Världsrekordsförsöket presenterades på den allmänna scenen av ordförande för Åbolands svenska Marthadistrikt Camilla Hautala och utvecklingschef Frida Nylund. Föreningsfestivalen ordnades av Finlandssvenska Festivalförening rf till vilken Marthaförbundet anslöt sig år Frida Nylund har år 2011 fungerat som viceordförande för föreningen. Förbundspaketet 2011 År 2011 riktade Svenska kulturfonden ett föreningsstöd direkt till Marthaförbundet. Centralstyrelsen för Marthaförbundet fastställde kriterier för ansökningarna och en skärpning samt förtydligande i kriterierna skedde för att undvika onödiga ansökningar. Föreningsstödet kunde sökas under perioden via hemsidan eller på enskild blankett. År 2011 prioriterades ansökningar som var välgjorda och som uppfyllde de uppställda kriterierna. Som tyngdpunktsområden hade man speciellt lyft fram den 20:e matkulturdagen och hållbar livsstil genom medvetna val. Dessutom prioriterades innovativ och nyskapande projektverksamhet. Understöd betalades inte för anskaffningar av utrustning, renoveringskostnader, fasta hyreskostnader och uteblivna löner samt ej heller resebidrag, bidrag för uppgörandet av historiker eller måltidskostnader. Inom utsatt tid inflöt sammanlagt 47 ansökningar om sammanlagt ,28 euro. Svenska Kulturfonden beviljade Marthaförbundet sammanlagt euro i föreningsstöd, vilket i sin helhet beviljades våra medlemsföreningar. Internationell verksamhet Marta Centrs Arbetet med att stöda och verka för Marta Centrs i Riga, Lettland har fortsatt. Under året har arbetet med en strategi för centrets verksamhet och dess fortsatta finansiering gjorts inom centrets styrelse, som leds av Marthaförbundets förbundsdirektör. Marta Centrs arbetar för att stödja kvinnor och arbetar för jämställdhet och jämlikhet. I det direkta stödarbetet har 330 kvinnor fått hjälp i frågor som berört bland annat våld i hemmet och människohandel. Av dessa var 289 nya klienter. Juridisk, social- och psykologrådgivning har gett 1895 konsultationer. Marta Centrs har aktivt deltagit i frågor som berör jämställdhet, trygg vardag för kvinnor och barn samt förbättrande av kvinnors ställning. Exempelvis lyckades Marta Centrs samla ihop namn för en adress för att stoppa människohandel av barn, unga och kvinnor. Adressen inlämnades under en större demonstration till lettiska parlamentet. Nordens kvinnoförbund Samarbetet med Nordens kvinnoförbund fortsatte med gemensamma möten och kurser. Nordens kvinnoförbund har som uppgift att hålla gemensamma kurser och ta initiativ i olika samhällsfrågor med fokus på kvinnor och hälsa, kost och näringsfrågor, familjen och miljön. Nordens kvinnoförbund har drygt medlemmar och tillsammans kan kvinnorna inspirera varandra i dessa frågor, påverka och lyfta fram dem till diskussion i samhället. Förbundet ordnar årligen återkommande sommarkonferenser kring teman som berör vår välfärd. I augusti 2011 stod det svenska systerförbundet Hem och samhälle värd för sommarkonferensen som denna gång på olika sätt behandlade temat Vatten. 18

19

20 Fredrikastipendiat 2011 Astrid Thors, jur.kand. och riksdagsledamot, är årets Fredrika Runeberg-stipendiat. Kommittén för Fredrika Runeberg-fonden valde att utse henne för hennes mångåriga arbete och outtröttliga engagemang i samhällsmoderlig anda. I motiveringen lyfter kommittén fram Thors utsatta post som migrations- och Europaminister, ett jobb hon skötte med stor sakkunskap och som krävde att hon stod upp för en mänsklig väg och attityd i en tid av främlingsfientliga strömningar. Thors sade att hon känner en oerhörd tacksamhet för att bli uppmärksammad på det här sättet, att det är en erkänsla men också förpliktigar för framtiden. Stipendiesumman på euro gick oavkortad till Unga Teatern och Föreningen för Drama och Teater, DOT. Tillsammans skall de utföra dramaarbete i skolor. Astrid Thors säger att man genom drama kan hjälpa barn att uttrycka sig. Det har i andra nordiska länder också använts som antimobbningsmetod. Thors valde att stödja barn genom drama eftersom teatern spelar en viktig roll i hennes liv. Hon har varit ordförande för Unga Teatern och räknar teater till ett av sina favoritintressen. I sitt arbete som politiker har hon kämpat mot den hätska samhällsdebatten mot invandrare. Under sin tid som Europa- och invandringsminister mordhotades hon på det sociala mediet Facebook. Hotet togs på allvar och ledde till ett åtal på fyra punkter. Insikten att hon bara är toppen av ett isberg skrämmer henne. Det är inte bara hon som berörs av hatet. Det berör flera yrkesgrupper, bland annat forskare, myndighetspersoner och journalister som är väldigt utsatta när de har uttalat sig eller skrivit om invandrare. Ofta blir de uthängda på diskussionsspalter. Det handlar om ett systematiskt trakasseri som Thors poängterar att man bör ta på allvar. Fredrika Runeberg-stipendiet delas årligen ut till en person som utfört en sammhällsmoderlig insats. I priskommittén finns representanter från Svenska kulturfonden, Svenska folkskolans vänner, Svenska Kvinnoförbundet och Finlands svenska Marthaförbund. Stipendiet instiftades år 1986 av fil. dr Karin Allardt Ekelund. 20

Folkhälsans förbund r.f. Översikt över vår verksamhet

Folkhälsans förbund r.f. Översikt över vår verksamhet Folkhälsans förbund r.f. Översikt över vår verksamhet 2012 Folkhälsans förbund rf Översikt över vår verksamhet 2012 sid 0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FOLKHÄLSANS FÖRBUND R.F.... 0 ÖVERSIKT ÖVER VÅR VERKSAMHET...

Läs mer

SOS Aktuellt önskar alla sina läsare en fridfull jul och ett skönt nytt år!

SOS Aktuellt önskar alla sina läsare en fridfull jul och ett skönt nytt år! Samhälle och Socialt Utbud Tidningen som för den finlandssvenska handikappades talan och granskar det sociala utbudet ISSN 1795-410X Prenumerera för 12 6/2011 december SOS Aktuellt önskar alla sina läsare

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE 2010 SVENSKA STUDIECENTRALEN

ÅRSBERÄTTELSE 2010 SVENSKA STUDIECENTRALEN Godkänd av Direktionen 16.2.2011 ÅRSBERÄTTELSE 2010 SVENSKA STUDIECENTRALEN Frivilligt på svenska Svenska studiecentralen, SSC, som under verksamhetsåret firade sitt 90-årsjubileum, har som uppgift att

Läs mer

SOS Aktuellts Tom Sörhannus har följt den berömda pilgrimsvandringen till Santiago de Compostela. s. 8-9. Samhälle och Socialt Utbud

SOS Aktuellts Tom Sörhannus har följt den berömda pilgrimsvandringen till Santiago de Compostela. s. 8-9. Samhälle och Socialt Utbud Samhälle och Socialt Utbud Tidningen som för den finlandssvenska handikappades talan och granskar det sociala utbudet ISSN 1795-410X Prenumerera för 12 3/2009 Maj SOS Aktuellts Tom Sörhannus har följt

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE 2012 SVENSKA STUDIECENTRALEN Godkänd av Svenska studiecentralens direktion 21.2.2013

ÅRSBERÄTTELSE 2012 SVENSKA STUDIECENTRALEN Godkänd av Svenska studiecentralens direktion 21.2.2013 Bemötande - Inkluderande - Lärande ÅRSBERÄTTELSE 2012 SVENSKA STUDIECENTRALEN Godkänd av Svenska studiecentralens direktion 21.2.2013 I slutet av år 2012 förnyades Svenska studiecentralens upprätthållartillstånd

Läs mer

SVENSK BYGDEN. Nummer 2/2012 Pris 2 e. medlemstidning för svenska folkskolans vänner

SVENSK BYGDEN. Nummer 2/2012 Pris 2 e. medlemstidning för svenska folkskolans vänner SVENSK BYGDEN medlemstidning för svenska folkskolans vänner Nummer 2/2012 Pris 2 e SFV fick ny logo Nytänkande i biblioteksvärlden Virginia Woolf och tiden Svenska nu får positivt bemötande Gotlands kopplingar

Läs mer

LANDSBYGDSRIKSDAGEN Borgå 25-26.9.2010

LANDSBYGDSRIKSDAGEN Borgå 25-26.9.2010 LANDSBYGDSRIKSDAGEN Borgå 25-26.9.2010 1 En aktiv landsbygdspolitik behövs på alla nivåer! De största globala utmaningarna i den närmaste framtiden handlar om att trygga tillgången på rent vatten, ren

Läs mer

MYCKET SNACK OCH EN MASSA VERKSTAD FOUNTAIN HOUSE STOCKHOLMS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

MYCKET SNACK OCH EN MASSA VERKSTAD FOUNTAIN HOUSE STOCKHOLMS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 MYCKET SNACK OCH EN MASSA VERKSTAD FOUNTAIN HOUSE STOCKHOLMS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 INNEHÅLL KLUBBHUSCHEFEN HAR ORDET 1 KLUBBHUSÅRET 2013 VERKSAMHETSMÅL 2 STINA BERÄTTAR 3 VI PÅ GÖTGATAN 38 4 DEN ARBETSINRIKTADE

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

Hurra! s. 14 SOS Aktuellt 10 år

Hurra! s. 14 SOS Aktuellt 10 år Samhälle och Socialt Utbud Tidningen som för den finlandssvenska handikappades talan och granskar det sociala utbudet ISSN 1795-410X Prenumerera för 12 3/2014 Maj Spökvandring på Svartå Slott är nyheten

Läs mer

Verksamhetsberättelse Årsredovisning. Bris är till för alla barn alltid. Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse Årsredovisning. Bris är till för alla barn alltid. Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2012 Bris är till för alla barn alltid Verksamhetsberättelse 2012 1 bris Barnens Rätt I Samhället Org.nr: 80 20 13 3420 Verksamhetsberättelse Ett av de bästa åren någonsin

Läs mer

Folkuniversitetet. Stiftelsen Kursverksamheten vid Lunds universitet. Årsberättelse 2011

Folkuniversitetet. Stiftelsen Kursverksamheten vid Lunds universitet. Årsberättelse 2011 Folkuniversitetet Stiftelsen Kursverksamheten vid Lunds universitet Årsberättelse 2011 1 FOLKUNIVERSITETETS MÅL Folkuniversitet är ett studieförbund som bedriver folkbildning och vuxenutbildning. Vår verksamhetsidé

Läs mer

ÅRSRAPPPORT 2014 - Föreningen Luckan r.f. Föreningsreg: 181.018, FO-nummer: 1637159-4

ÅRSRAPPPORT 2014 - Föreningen Luckan r.f. Föreningsreg: 181.018, FO-nummer: 1637159-4 UTKAST TILL ÅRSRAPPORT. OMBRYTS OCH BILDSÄTTS EFTER VÅRMÖTET I APRIL /KN ÅRSRAPPPORT 2014 - Föreningen Luckan r.f. Föreningsreg: 181.018, FO-nummer: 1637159-4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Överblick sid 2 2.

Läs mer

A rsrapporter. Verksamhetsberättelser bokslut och revisionsberättelser ekonomitabeller adresser samfundsordning stadgar

A rsrapporter. Verksamhetsberättelser bokslut och revisionsberättelser ekonomitabeller adresser samfundsordning stadgar A rsrapporter MKF Missionskyrkan i Finland FMF Fria Missionsförbundet rf FMU Föreningen Missionskyrkans Ungdom och deras samarbetsorganisationer 2013 Utgiven av Missionskyrkan i Finland Elevkåren i högstadiet

Läs mer

Samhälle och Socialt Utbud

Samhälle och Socialt Utbud Samhälle och Socialt Utbud Tidningen som för den finlandssvenska handikappades talan och granskar det sociala utbudet ISSN 1795-410X Prenumerera för 12 6/2010 December SOS Aktuellt tar adjö för denna gång!

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Handbok. Schysst sommar

Handbok. Schysst sommar Handbok Schysst sommar 1 Varmt tack till Lars Vaste Andersson, Naturskyddsföreningen, vars engagemang och förtroende gjorde detta projekt möjligt, och särskilt tack till Linnéa Falk som skapade och idéutvecklade

Läs mer

Ann-Marie Lindqvist. Handikappservice i Svenskfinland en förundersökning 2/2009

Ann-Marie Lindqvist. Handikappservice i Svenskfinland en förundersökning 2/2009 1 Ann-Marie Lindqvist Handikappservice i Svenskfinland en förundersökning 2/2009 Handikappservice i Svenskfinland - en förundersökning Ann-Marie Lindqvist: Handikappservice i Svenskfinland - en förundersökning

Läs mer

FINLANDS SVENSKA BIBLIOTEKSFÖRENINGS MEDLEMSTIDNING

FINLANDS SVENSKA BIBLIOTEKSFÖRENINGS MEDLEMSTIDNING FINLANDS SVENSKA BIBLIOTEKSFÖRENINGS MEDLEMSTIDNING 1/2005 APRIL 1/2005 APRIL 3 Ordföranden har ordet 4 Notiser 6 Vasaflickan kom till Karis 7 Nya styrelsemedlemmar 8 Förslag till verksamhetsberättelse

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Finlands Svenska Socialförbund r.f.

Finlands Svenska Socialförbund r.f. Finlands Svenska Socialförbund r.f. Medlemsbrev 1/2011 ORDFÖRANDENS SPALT De anhöriga och vi professionella Socialförbundets årliga kongress kommer i år att hållas i Korsholm 11-12 april. Temat för kongressen

Läs mer

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Varmt välkommen till distriktsstämman. Vare sig det är din första stämma eller en av många i raden så hoppas jag att du kommer att blicka tillbaka på

Läs mer

PANGERBJUDANDE PÅ UPPSLAGSVERKET FINLAND,

PANGERBJUDANDE PÅ UPPSLAGSVERKET FINLAND, Nummer 1/2010 Pris 2 e SVENSK www.sfv.fi BYGDEN Fallåker: Amatörteater när den är som bäst Topelius var mycket mer än diktare Allt fler organisationer skriver historik Gröna värden: Köpstopp i ett helt

Läs mer

Det svenska i Finland år 2030

Det svenska i Finland år 2030 1 2010 Det svenska i Finland år 2030 Ett scenarioprojekt om svenskans framtid utgående från förändringen i vår omvärld Finlandssvenskarna bör framstå som föregångare och förnyare. Vi bidrar aktivt till

Läs mer

För första gången förstod någon

För första gången förstod någon 1973 2013 För första gången förstod någon från föreningen för psykotiska barn till autism- och aspergerförbundet Inför Autism- och Aspergerförbundets 40-jubileum beslutades att ta fram en historik som

Läs mer

Lena öppnar hus och hjärta för andras barn

Lena öppnar hus och hjärta för andras barn Nr 5 November 2011 Lena öppnar hus och hjärta för andras barn Sid 10-11 Bättre bussförbindelser väntar... sid 3 Julmarknadernas tid är här... sid 19 Magnifik final för jubileumsåret... sid 20 foto: edis

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Innehåll Förord 3 Kongress i Ronneby 5 Event 6 SPF engagerat i Almedalsveckan 6 SPF:s tävling Seniorvänlig kommun 6 Två seminarier väcker uppmärksamhet 7 Träffa SPF på mässan

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Samtliga årsmöteshandlingar

Samtliga årsmöteshandlingar S Samtliga årsmöteshandlingar ks i R s n a l Fri ET Ö M Å-R-S---- 2014 nsalen) edé lm (H il ho Stock den 3 apr i t e s u n BF-h Torsdage A : s t : m Pla Datu 1 Dagordning 1 Mötet öppnas (kl 10.00) 2 Val

Läs mer

Lokal kämparglöd. Ann-Sofie Långvik och Sanne Wikström

Lokal kämparglöd. Ann-Sofie Långvik och Sanne Wikström Lokal kämparglöd Ann-Sofie Långvik och Sanne Wikström Svenska studiecentralen Vasa 2006 ISBN: 951-9084-58-4 Tryckeri: Oy Fram Ab, Vasa 2006 Innehållsförteckning Förord...4 Till läsaren...5 De vägrade ge

Läs mer