Kulturnämndens handlingar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kulturnämndens handlingar 2013-12-18"

Transkript

1 Kulturnämndens handlingar

2 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Kulturnämnden (2) Box Halmstad Tfn: E-post: OBS! Vi börjar sammanträdet med studiebesök på Halmstads Teater. Vi samlas i teaterns foajé kl. 13:15 Plats: Stadsbiblioteket, Klarasalen Sammanträdesdatum Tid: 13:15 Ordförande: Lena Ekman Sekreterare: Marie Järnliden

3 HALMSTADS KOMMUN FÖREDRAGNINGSLISTA Sida Kulturnämnden (2) ÄRENDEN Sida 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning 3 Information 1 4 KN 2013/0020 Ekonomisk rapport KN 2013/0278 Avgifter och priser KN 2013/0297 Verksamhetsplan - Energi- och klimatrådgivning KN 2013/0280 Regeringskansliet - Betänkandet Ut ur skuldfällan (SOU 2013:72) 8 KN 2013/0300 Ansökan om medel ur KF:s jubileumsfond 9 KN 2013/0306 Uppdrag till Hallands konstmuseum KN 2013/0299 Nya gatunamn i Halmstads kommun Kurser och konferenser 12 Anmälningar KN 2013/0001 Redovisning av delegationsbeslut Ev. tillkommande frågor Fackliga företrädare har rätt att delta vid sammanträdespunkter utmärkta med 2

4 3 Information Diarienummer: Version: 1,0 Beslutsorgan: KN Staben E-post: Telefon: Informationsärenden Ärendet 1. Studiebesök Halmstads Teater 2. Information från verksamheterna 1

5 4 Tjänsteskrivelse Diarienummer: KN 2013/0020 Version: 1,0 Beslutsorgan: Kulturnämnden Enhet: Kulturförvaltningen stab Maria Gellert E-post: Telefon: Ekonomisk rapport januari - november 2013 Förslag till beslut 1. Kulturnämnden beslutar att godkänna ekonomisk rapport januari november 2013, samt helårsprognos som visar på positiv budgetavvikelse med 670 tkr avseende driftmedel och med tkr avseende investeringsmedel. Sammanfattning Ekonomisk rapport görs enligt de anvisningar förvaltningen fått från stadskontoret. Ärendet har beretts av förvaltningens ekonom tillsammans med avdelnings- och enhetschefer. Förvaltningen föreslår att kulturnämnden beslutar att godkänna ekonomisk rapport januari - november 2013, med tillhörande helårsprognos som visar på positiv budgetavvikelse med 670 tkr avseende driftmedel och med tkr avseende investeringsmedel. Ärendet Uppdrag Ekonomisk rapport upprättas enligt anvisningar från stadskontoret och kommunens riktlinjer för ekonomistyrning. Rapporten informerar om periodutfallet januarinovember och jämförelse görs med motsvarande period föregående år. Syftet är att ge information om prognosen per den 31 december 2013, samt om det förväntas några budgetavvikelser. Kommentarer till utfall, prognos och avvikelser ges enligt fastställda mallar. 2

6 4 Bakgrund Ekonomirapport (KF.xlsx och KF.docx) redovisas på kulturförvaltningens anslagsnivå 460 och kommer under 2013 att lämnas in åtta gånger till stadskontoret för vidare handläggning. Sex av dessa kallas ekonomirapport och handläggs av stadskontoret till kommunstyrelsen. Övriga rapporter går under namnet delårsapport och delårsbokslut, som handläggs vidare av stadskontoret och redovisas därefter till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. I början av 2014 sammanställs ett årsbokslut för år Analys, förslag och motivering Ekonomisk rapport baseras på information om perioden januari till och med november. Driftbudgeten är under året justerad med resultatbalansering av driftmedel på 625 tkr från 2012 års överskott. Under maj månad fick kulturnämnden utökning av budget med 55,1 tkr i och med att kommunstyrelsen beviljade ansökan från tillgänglighetsmiljonen, där medel ansökts för familjeaktivitet på Halmstads stadsbibliotek riktat till barn med autism och Asperger. I slutet av september kompenserades budgeten med 2013 års löneavtal och arvodesökning, vilket ökade på budgetramen med 992 tkr. Kompensation gavs också för lokalkostnader avseende larm och utemiljö, med 47 tkr. I slutet av oktober kompenserades budgeten med 26 tkr motsvarande den ökning som skett enligt avtal för timlöner. Den totala driftbudgetramen ligger just nu på tkr. Vad det gäller driftredovisningen, så redovisas ett nettoresultat på tkr för månaderna januari - november, att jämföra med tkr för motsvarande period föregående år. Kulturnämndens verksamheter har hittills i år använt ca 105 miljoner kronor av årets totala budget på 117 miljoner kronor. Innan året är slut beräknar förvaltningen att ha använt nästan samtliga dessa 117 miljoner kronor. Det ser dock ut som att det kommer att finnas 670 tkr kvar av årets budget vid årets slut. Detta i sin tur motsvarar ca 0,6 procent av den totala budgetramen för kulturnämndens verksamheter. Investeringar är vad som enligt riktlinjer för ekonomistyrning definieras som något som har en ekonomisk livslängd på mer än tre år, och som kostar mer än 22 tkr. När det kommer till investeringsbudget, så skedde det i början av året en ombudgetering av investeringar med 623 tkr. De investeringspengar som inte användes under 2012, ska nu med andra ord användas under Totalsumman för vilket förvaltningen kan köpa investeringar för ligger i år på tkr. Den stora summan på tkr av dessa är destinerad till inköp av återlämningsrobot till stadsbiblioteket. Vad gäller investeringar, så är upphandlingen klar av återlämningsrobot till Stadsbiblioteket. Däremot kommer inköpet inte att kunna ske i år, varför kostnaden på tkr kommer att hamna på nästa år. Det blir också några tusenlapper över nu när verksamheterna gjort sina investeringar, vilka kan behövas till nästa år då budgeten för investeringar kommer att vara betydligt lägre. Formellt sett innebär det att förvaltningen vid bokslut kommer att be ombudgetering av de pengar som blir över i år. För mer detaljerade kommentarer hänvisas till bilagorna. 3

7 4 Konsekvenser Det står i riktlinjer för ekonomistyrning att budgetmässiga över- eller underskott som understiger 0,5 procent av den i planeringsdirektiv med budget beslutade bruttokostnadsbudgeten för anslagsområdet balanseras regelmässigt. I årets bokslutsanvisningar uppmanas alla förvaltningar att göra en avstämning av att de anläggningar som finns med i anläggningsredovisningen, att de fortfarande existerar på förvaltningen. Allt som inte finns kvar ska utrangeras ur anläggningsregistret. En utrangering innebär med andra ord att om det finns kvar ett värde på anläggningen, så ska denna kostnad tas på innevarande års budget. Förvaltningen har under året gjort en översyn av anläggningsregistret och där finns poster som behöver rensas ut. Kostnader för detta har tagits hänsyn till vid årets sista prognos. Förvaltningen kommer att begära resultatbalansering av det positiva överskottet avseende driftsmedel, bland annat i syfte att fortsätta med satsningen på fritidsverksamheten och satsningen på ledarskapet. Avseende investeringar kommer ombudgetering till nästa år begäras av de medel som inte hunnits användas i år, däribland medlen för återlämningsrobot. Ärendets beredning Inom kommunen Ärendet har beretts, enligt anvisningar från stadskontoret, av förvaltningens ekonom med avdelnings- och enhetschefer. Fackliga organisationer Information på samverkan Lista över bilagor 1. KF_resultatrapport (KF.xlsx) 2. KF_kommentarer (KF.docx) 3. Ekonomisk rapport jan-nov För Kulturförvaltningen Kristina Blomquist Förvaltningschef Maria Gellert Enhetschef för administration och stöd 4

8 Kulturnämnd Uppdaterad: Verksamhet: 460 Kulturförvaltning 4 (kkr) Helårs-utfall 2012 Utfall Utfall Budget 2013 Prognos 2013 Budgetavvikelse 2013 Budgetavvikelse fg rapport Periodutfall jmf fg år Prognosförändring fg rapport Verksamhetens Intäkter Därav realisationsvinster Lönekostnader Lokalkostnader Kapitalkostnader Därav avskrivningar Därav internränta Övriga kostnader Därav realisationsförluster Verksamhetens kostnader Periodens resultat / nettokostnad Periodens resultat / nettokostnad exkl realisationsresultat Kulturnämnd Verksamhet: 460 Kulturförvaltning (kkr) Helårs-utfall 2012 Utfall Utfall Budget 2013 Prognos 2013 Budgetavvikelse 2013 Budgetavvikelse fg rapport Periodutfall jmf fg år Prognosförändring fg rapport Investeringsinkomster Investeringsutgifter Investeringsnetto

9 Kulturnämnd Verksamhet: 460 Kulturförvaltning 4 Budgetavvikelse för periodens resultat / nettokostnad (kkr) Kortfattade kommentarer i punktform Verksamhetsförändring av Café Välkommen, lägre AMS intäkter, projektmedel, lägre intäkter biblioteken Ökade intäkter för café inom fritids, kulturhusets ythyrning, katalogförsäljning inom konst, externa projekt Vakant chefstjänst och samordnartjänst, som tillsatts tillfälligt internt, överskott pga vakanser bland övrig personal. Ökade personalkostnader på kulturhuset, DAM fotboll, samt för underhåll av offentlig konst Hyreskompensation under året ökat på budget. I vissa fall högre lokalkostnader pga fastighetsservice. Kapitalkostnader något högre än budget pga kompletteringsköp av Arenan, bibliotekswebben. Överskott på medel för gemensamma satsningar, som senareläggs till nästa år Ökade kostnader pga satsningar, samt för projekt som finansieratsmed externa medel, renovering av Nollan etc Ökade kostnader i form av utrangering av anläggningar Budgetavvikelse Budgetavvikelse 670 6

10 Kulturnämnd Verksamhet 460 Kulturförvaltningen 4 Driftredovisning Periodresultatet ( Utfall -kolumnerna) Kommentera periodresultatet samt kommentera förändringen av periodens resultat jämfört med föregående års motsvarande periodresultat. Periodens nettoresultat är tkr, att jämföra med nettoresultat på tkr motsvarande period föregående år. Några större kostnader för satsningar, bland annat för Ljusfestivalen och utredningar, återstår att bokföras under december månad. Periodens intäkter är 104 tkr lägre jämfört med föregående år. Kulturförvaltningens verksamheter är inte på något sätt periodiska, utan vi kommer att få leva med stora skillnader i både intäkter och kostnader över året. Lönekostnader ligger efter elva månader tkr högre jämfört med samma period föregående år, vilket motsvarar en höjning på ca 4 procent, alltså något mer än vad löneökningen är åren mellan. Redan vid årets tidigare prognoser har det uppmärkssammats att semesterlönekostnader och timlönekostnader varit högre jämfört med föregående år. Lokalkostnaderna är hittills 652 tkr lägre jämfört med samma period föregående år. Den främsta anledningen är att internhyrorna sänktes med 2,9 procent. Hyra för Oskarströms nya fritidsgård, Unionen, har tillkommit under hösten. Kapitalkostnaderna är för perioden 263 tkr lägre än motsvarande period föregående år. Det har att göra med att förvaltningen investerat allt mindre de senaste åren. På helårsbasis kommer kapitalkostnaderna att bli 290 tkr lägre än föregående år, ungefär som budgeterats. Övriga kostnader ligger i skrivande stund 1263 tkr lägre jämfört med föregående år. Kommentera och analysera särskilt periodens personalkostnadsutveckling samt gör jämförelser med föregående års personalkostnader för motsvarande period. Personalkostnaderna låg som sagt ca 4 procent högre jämfört med motsvarande period föregående år. Detta trots att det prognosticeras en märkbar positiv avvikelse av lönekostnader på grund av vakanta tjänster. Semesterlönekostnaderna ligger högre jämfört med föregående år. Antal sparade semesterdagar är fortfarande högt inom förvaltningen, vilket kan leda till att semesterlönekostnaderna ökar ytterligare framöver. Resterande skillnad förklaras av höjning av grundlöner enligt löneavtalet. Sjuklönerna och även timlönekostnaderna ligger högre jämfört med föregående år. Verksamheterna påtalar att det finns större behov av att använda timanställningar vid ordinarie personals kortare frånvaro, för att bland annat inte behöva stänga verksamheter på grund av sjukdom. Timanställningar har också använts under omställningsperioder då kravspecifikation för längre vikariat och pensionsavgångar utretts. Personalomkostnadspålägget höjdes från 39,13 procent föregående år till 39,21 procent för innevarande år. Denna ökning påverkar bara marginellt kulturförvaltningens lönekostnader. 7 1

11 Utfall ( Budget - respektive Utfall -kolumnerna) Kommentera prognostiserade avvikelser mot kommunfullmäktiges fastställda ram. Om det prognostiseras en negativ avvikelse, beskriv därutöver vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtagas för att nå ekonomisk balans gentemot ram. Avvikelse avseende intäkter har inte varit lätt att beräkna under året, då många tillfälliga uppdrag och arrangemang finansierats med externa medel. Nu när året nästan är slut kan vi ändå tro att avvikelsen landar kring tkr gentemot vad som budgeterats. Det bör påpekas att en stor del av kulturförvaltningens verksamhet drivs just med extern finansiering, samt medel som kommer in via lokaluthyrningar och entréintäkter. Ett flertal objekt redovisar ökade intäkter, men balanseras av andra som visar minskade intäkter. De ökade intäkterna avser bland annat intäkter från Mjellbys katalogförsäljning, ökad verksamhet på Kulturhuset och försäljning på fritidsgårdscafé, samt intäkter för sommarprojekt inom fritidsverksamheten. Förvaltningen har blivit av med några lönebidrag och har inte längre intäkter för caféet på Medborgarservice, vilket då ger lägre intäkter än budgeterat. Intäkter har under den senaste tiden också redovisats för Kulturmanifest, intäkter från Regionen, samt HFAB. Ett överskott på lönekostnader redovisas med tkr. Detta har dels att göra med verksamhetsförändringen på Café Välkommen, men också för vakant samordnartjänst på Medborgarservice i Andersberg. Stabschefens tjänst har lösts internt med redan befintlig personal, vilket ger en positiv avvikelse avseende budgeterade lönekostnader. Vakanser både inom biblioteksavdelningen, kulturavdelningen och fritidsavdelningen ger ytterligare positiva avvikelser. Övriga kostnader avviker också från budget, som kan ställas i relation till ökade intäkter för tillfälliga och obudgeterade projekt. Tidigare har förvaltningen aviserat att övriga kostnader beräknas bli längre jämfört med föregående års utfall, samt att årets omprövning på 790 tkr börjar synas som lägre driftkostnader. Anläggningsregistret ska enligt bokslutsanvisningarna tydligt bara innehålla de poster som fortfarande finns kvar i verksamheterna. Under årets sista månad kommer en utrangering göras av anläggningar, så att förvaltningens anläggningsredovisning ger en mer rättvisande bild över de inventarier som faktiskt fortfarande har ett ekonomiskt värde och finns kvar i verksamheterna. En utrangering innebär att förvaltningen får i princip köpa ut dessa för det restvärde som inventarierna har enligt anläggningsredovisningen. Kostnaden för dessa utrangeringar har prognosticerats nu under övriga kostnader med ca tkr. Sammantaget redovisas en positiv avvikelse med 670 tkr gentemot fastställd ram, vilket motsvarar 0,6 procent av den totala nettobudgetram för kulturnämndens verksamheter, som numera ligger på tkr. 4 Kommentera och analysera särskilt prognostiserade avvikelser för personalkostnader jämfört med föregående års helårsutfall. Budgeterade personalkostnader för Café Välkommen kommer inte att användas. Förvaltningen har också vakanta tjänster på chefsnivå, som lösts internt med ersättare från förvaltningen. Prognosticerad ökning av avvikelsen gällande personalkostnader har att göra med fler vakanser, på samtliga avdelningar, som inträffat under vintermånaderna. 8 2

12 Prognosjämförelse ( Utfall -kolumnen + föregående rapport) Kommentera större förändringar av prognostiserade ramavvikelser jämfört med föregående ekonomiska rapport. På nettonivå prognostiseras fortfarande ramavvikelse med 670 tkr i likhet med föregående ekonomiska rapport. Avtalet med leverantören av besöksräknare är nu uppsagd. 4 Investeringsredovisning Periodens nettoinvesteringar ( Utfall -kolumnerna) Kommentera periodens investeringsnetto samt kommentera förändringen av periodens investeringsnetto jämfört med föregående års motsvarande periods investeringsnetto. Investeringar har hittills belastats med tkr, att jämföra med -633 tkr föregående år. Investeringar har gjorts för inköp av konstverk till konstsamlingen. Övriga investeringar exempelvis gjorts för upprustning av nytt konferensrum, mobil scen till Nolltrefem, inventarier till Stadsbibliotekets nyhetsrum, samt hyllor till Mjellby. Investeringar har gjorts för ny fritidsgård, United, i Oskarström. Flera investeringskostnader är på väg, men dock blir det mindre avvikelser när de beräknade summorna inte exakt överensstämmer med vad fakturan sedan faktiskt hamnar på. Jämförelse med föregående år är inte relevant, då medel beviljats för helt olika ändamål. Utfall ( Budget - respektive Utfall -kolumnerna) Kommentera prognostiserade avvikelser mot kommunfullmäktiges fastställda ram. Om det prognostiseras en avvikelse, beskriv vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtagas för att nå ekonomisk balans gentemot ram. Ramavvikelse prognosticeras med anledning att vi inte förväntar oss några kostnader för återlämningsrobot förrän under Upphandlingen är klar, men roboten blir inte betald förrän nästa vår. Avvikelser prognosticeras också i de fall då fakturor för investeringar blivit några tusen lägre än vad som ursprungligen beräknades för de nu inskaffade investeringarna. Prognosjämförelse ( Utfall -kolumnen + föregående rapport) Kommentera större förändringar av prognostiserade ramavvikelser jämfört med föregående ekonomiska rapport. Till skillnad mot föregående ekonomiska rapport, så aviseras en avvikelse på tkr. Detta innebär en förändring med 33 tkr som kommer just från att priset inte alltid matchat det som man trodde att investeringen skulle kosta. 9 3

13 4 Kulturnämndens Ekonomiska rapport januari - november 2013 DRIFTREDOVISNING jan-nov 2012 jan-nov Jmf % 2013 Budget 2013 (83,34%) Avvikelse i % Nämnd,ledning, stab, IT, gem ,3% 794 5,9% Biblioteksavdelningen ,4% ,3% Fritidsavdelningen ,2% 26 0,2% Konsument Halmstad ,5% 300 5,0% Kulturavdelningen ,9% ,0% SUMMA DRIFT: ,9% 670 0,6% Orsak till budgetavvikelse: Eftet genomgång av januari-november månads siffror, redovisas mindre budgetavvikelser för intäkter, löner, lokaler, kapital och övriga kostnader på respektive avdelning. Hittills har förvaltningen använt tkr av en helårsbudget på tkr. På nettonivå redovisas en positiv avvikelse med 670 tkr. Verksamheten förväntar sig med andra ord att det kommer att finnas kvar ungefär 670 tkr av årets budgetram, vid årets slut. Denna summa motsvarar 0,6% av kulturnämndens budgetram. I år kommer förvaltningen att ha utrymme att skriva av gamla inventarier, som inte längre finns inom våra verksamheter, med ca tkr. Avvikelsen förklaras med verksamhetsförändringen av Café Välkommen, vakanta tjänster inom samtliga avdelningar, samt att delar av fritidssatsningen och ledarskapssatsningen förskjuts till nästa år. INVESTERINGAR jan-nov 2012 jan-nov Jmf % 2013 Budget 2013 (83,34% Avvikelse i % Ledning, stab, IT, gem ,1% - 4-7,1% Biblioteksavdelningen ,4% ,7% Fritidsavdelningen ,5% 25 10,4% Konsument Halmstad ,0% - 0,0% Kulturavdelningen ,3% 12 1,4% SUMMA INVESTERINGAR ,8% ,3% Orsak till budgetavvikelse: Kulturnämnden har fått tkr för att investera i verksamheten, varav den största posten utgörs av medel för återlämningsrobot till Stadsbiblioteket. Upphandlingen av återlämningsrobot till Stadsbiblioteket är klar. Däremot kommer den inte att hinna bli inköpt i år, utan kostnaden på tkr kommer att hamna först på nästa års redovisning. Förvaltningen kommer att begära resultatbalansering det positiva överskottet avseende driftsmedel, samt ombudgetering de överblivna investeringsmedel, till nästa års verksamhet. 10

14 5 1(3) Tjänsteskrivelse Diarienummer: KN 2013/0278 Version: 1,0 Beslutsorgan: Kulturnämnden Enhet: Kulturförvaltningens stab Maria Gellert E-post: Telefon: Avgifter och priser 2014 Förslag till beslut 1. Kulturnämnden beslutar att fastställa kulturförvaltningens förslag till Avgifter och priser 2014, som är knutna till kulturnämndens verksamhetsområde. 2. Kulturnämnden beslutar att avgifter och priser enligt bifogat förslag ska börja gälla från och med Sammanfattning Enligt reglemente för kulturnämnden 3 har nämnden delegering från kommunfullmäktige att fastställa alla avgifter och priser knutna till ansvarsområdet. Ärendet har initierats av förvaltningen med anledning av en årlig översyn av beslutade avgifter och priser. Ärendet har beretts av enhetschef för administration och stöd i samråd med ansvariga chefer inom förvaltningen. Fritidsverksamheten föreslår ändring avseende uthyrningstider och avgifter för Mahult. Nolltrefem förtydligar att lokalavgift för grupper gäller per person och per termin. Biblioteksavdelningen lyfter fram uthyrning av Nissascenen och gör vissa tillägg avseende utlån, samt ger ett fast pris för biblioteksutrustning vid ersättningsmedia. För Mjellby konstmuseums del föreslås en höjning av guideavgiften för grupper och tar bort de tidigare rubrikerna som berört barnens Mjellby. I övrigt har även några redaktionella ändringar gjorts. Kulturförvaltningens förslag till beslut är att kulturnämnden fastställer förvaltningens förslag till Avgifter och priser 2014, som är knutna till kulturnämndens verksamhetsområde. Förslaget innebär att dessa ska börja gälla från och med

15 5 Ärendet Uppdrag Enligt reglemente för kulturnämnden 3 har nämnden delegering från kommunfullmäktige att fastställa alla avgifter och priser knutna till ansvarsområdet. Bakgrund Tidigare har nämnden tagit beslut om Taxor och avgifter (KN 2011/ ), samt beslut om Avgifter och priser 2013 (KN 2012/0269) som nu reviderats marginellt till nytt förslag om Avgifter och priser Analys, förslag och motivering Ändring har gjorts avseende kostnad för uthyrning av Mahult. Enligt förslag begränsats uthyrningen till heldagar alternativt halvdagar, i stället för ett antal timmar per uthyrningstillfälle. Detta för att få tid att återställa området inför nästkommande hyresgäst. Avgiften har höjts något för att kunna bekosta slitage på inventarier och utrustning. Biblioteksavdelningen lyfter fram Nissascenen som en uthyrbar del av stadsbiblioteket, samt förtydligar kostnader för utlån för Daisy spelare, material Språkkedjan och singstar mic, då dessa inte funnits med tidigare. Biblioteken föreslår ändring från att i de fall låntagaren själv skaffar ersättningsmedia tillkommer kostnad för biblioteksutrustning till ett fast pris på 20 kr, utan hänvisning till ramavtal. För Mjellby konstmuseums del, föreslås en höjning av guideavgiften för grupper, som motiveras med ökade kostnader för arvoden till guider samt en generell marknadsanpassning. Från och med årsskiftet kommer Barnens Mjellby få en ny inriktning och verksamhetsidé. Söndagsverksamheten ersätts med ett annat koncept som ingår i den ordinarie entréavgiften. Barnkalasverksamheten kommer att ligga nere tillsvidare, på grund av avsaknad av permanent restauratör. Den tidigare rubriken Barnens Mjellby och barnkalas har därför tagits bort i det nya förslaget. I övrigt är det några enstaka redaktionella ändringar som gjorts av innehållet i dokumentet. 12 2

16 5 Konsekvenser Avgiftshöjningarna beräknas motsvara förvaltningens ökade kostnader för arvoden, samt slitage på inventarier och utrustning. Ärendets beredning Inom kommunen Avdelningscheferna har lämnat in förslag till ändringar i avgifter och priser. Andra grupper - Fackliga organisationer Ärendet faller inte inom ramen för MBL-förhandling. Lista över bilagor 1. Avgifter och priser 2014 För Kulturförvaltningen Kristina Blomquist Förvaltningschef Maria Gellert Enhetschef för administration och stöd 3 13

17 5 Bilaga nr Diarienummer: KN 2013/0278 Version: 1,0 Beslutsorgan: Kulturnämnden Enhet: Kulturförvaltningens stab Maria Gellert E-post: Telefon: Avgifter och priser 2014 Enligt REGLEMENTE FÖR KULTURNÄMNDEN 3 har nämnden delegering från kommunfullmäktige att fastställa alla avgifter och priser knutna till ansvarsområdet. Ändringar enligt denna bilaga gäller från och med och tillsvidare. Definitioner: Avgifter avser avgifts-/taxeintäkter för de tjänster och den service som lämnas till kommuninvånarna. Exempel på avgifter är förseningsavgifter, tillfällig hyra av lokaler och dylikt. Samtliga avgifter anges exklusive moms, då dessa i de flesta fall är momsbefriade. Priser syftar på de priser förvaltningen har på försäljning av material och varor till exempel från café, media och shop. Priser anges både exklusive och inklusive moms, för att det ska bli tydligare vilket pris kunden ska betala, samt hur stor intäkten blir för verksamheten. Moms eller inte. All intern försäljning är momsfritt, det vill säga att samtliga priser till kommunens förvaltningar anges exklusive moms. Vid fakturering till externa kunder hänvisar vi till Skatteverkets hemsida samt till Mervärdesskattelagen. Föreningar definieras av skatteverket som en sammanslutning av fysiska och/eller juridiska personer som tillsammans verkar för ett gemensamt ändamål. En ideell förening kännetecknas av att ändamålet är ideellt och/eller att dess verksamhet är ideell. Se även kommunens riktlinjer för bidrag till föreningar enligt KS 2007/

18 5 Innehållsförteckning 1 Avgifter för hyra av lokal i Kulturhuset Speciella hyresvillkor för hyra av lokal i Kulturhuset Övriga priser på Kulturhuset Mjellby Konstmuseum Entréavgifter på Mjellby konstmuseum Museishopen Avgifter och priser på Nolltrefem Uthyrning av lokaler på Nolltrefem Entré till aktiviteter Kurser och workshops Sammanställning av avgifter och priser på Nolltrefem Avgift för hyra av lokal vid biblioteken Tillämpning av avgift för hyra av lokal vid biblioteken Avgifter för media och övriga utlån Avgifter för försenade media Förkommen media och övriga utlån Faxavgifter Priser för kopiering och utskrifter, för besökare Fjärrlån från andra bibliotek Lån av film och spel Avgifter och priser på Fritidsgårdarna Övrigt inom fritidsverksamheten Medborgarservice Andersberg Avgifter för hyra av lokal på Medborgarservice Tillämpning av hyresavgifter Kopiering, utskrift och fax Allmänna villkor för kulturnämndens lokaler Hyresvillkor Fri och reducerad hyra av lokal Övriga priser

19 1 Avgifter för hyra av lokal i Kulturhuset 5 Reducerad hyra * Timkostnad vid terminshyra kr 240 kr 600 kr 120 kr kr kr ---- Lokal Ordinarie hyra Ordinarie hyra Reducerad hyra * Per tillfälle Timkostnad vid Per tillfälle terminshyra Teatersalongen: Repetitioner och uppspel Publikarrangemang Teatercafé/pub kr 240 kr 600 kr 120 kr Dramasalen kr 200 kr 500 kr 100 kr Spegelsalen kr 200 kr 500 kr 100 kr Övre salen kr 360 kr 800 kr 160 kr Grupprum 600 kr 120 kr 300 kr 60 kr 1.1 Speciella hyresvillkor för hyra av lokal i Kulturhuset Hyra per tillfälle tillämpas för enstaka förhyrningar. Terminshyra tillämpas för bokningar som omfattar minst tio tillfällen per termin. Timpriset beräknas per påbörjad timme. Reducerad hyra gäller ideella föreningar och studieförbund. Vid arrangemang i teatersalongen tillkommer alltid kostnad för vaktmästare vid scenbygge och föreställningar. I lokalhyran ingår tillträde till kök, loger och andra biutrymmen. Samtliga utrymmen ska återställas och städas efter användandet. För allmänna villkor för hyra av kulturnämndens lokaler, se kapitel Övriga priser på Kulturhuset Övriga priser Pris inkl. 25% moms Pris exkl. moms Extra personal, scenmästare 475 kr/timme 380 kr/timme Publikvärd, brandvakt, bär- och bygghjälp 395 kr/timme 316 kr/timme Uthyrning av scenpodier 62,50 kr/podie 50 kr/podie Behov av extra städning, faktiskt pris minst kr minst kr 16

20 5 2 Mjellby Konstmuseum 2.1 Entréavgifter på Mjellby konstmuseum Besökare Vuxen Student Pensionär, 65 år och äldre Barn och ungdom under 20 år Entréavgift 70 kr/vuxen 50 kr/student 50 kr/pensionär Fri entré Guidning av grupper Vardagar Vardagar efter kl. 17:00, samt helger Entréavgift kr + 50 kr/person kr + 50 kr/person Skolverksamhet Entréavgift Stora skolpaketet (F-2) (max 25 elever) 200 kr* + 25 kr/elev Ordinarie skolpaket (F-7) (max 25 elever) 200 kr* + 15 kr/elev Ordinarie skolpaket (8, 9, gymnasiet) (max 32 elever) 200 kr + 15 kr/elev Konstpromenad (F-9, gymnasiet) (max 32 elever) 200 kr + 15 kr/elev Lärare Ingen avgift * Skolklasser som är större än 25 elever och därför måste boka två besök betalar endast en startavgift à 200 kr. 2.2 Museishopen Riktlinjen för försäljningspris av varor i shopen inklusive moms är inköpspris x 2,5. Vid försäljning av kataloger och produkter, som har nära anknytning till utställningarna eller som har en pedagogisk förlängning till utställningarna, utgör produktionspriset riktlinjen för försäljningspriset. 17

Kulturnämndens handlingar 2014-11-26

Kulturnämndens handlingar 2014-11-26 Kulturnämndens handlingar 2014-11-26 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Kulturnämnden 2014-11-14 1(2) Box 316 301 08 Halmstad Tfn: 035 13 70 04 E-post: kulturnamnden@halmstad.se Plats: Klarasalen, Halmstads

Läs mer

Kulturnämndens handlingar 2012-12-19

Kulturnämndens handlingar 2012-12-19 Kulturnämndens handlingar 2012-12-19 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Kulturnämnden 2012-12-10 1(3) Box 316 301 08 Halmstad Tfn: 035 13 70 04 E-post: kulturnamnden@halmstad.se Plats: Stadsbiblioteket, Klarasalen

Läs mer

Ut ur skuldfällan (SOU 2013:72) - remissvar

Ut ur skuldfällan (SOU 2013:72) - remissvar 2013-12-12 KS-2013/1391.109 1 (8) HANDLÄGGARE Rosborg, Björn 08-535 302 09 bjorn.rosborg@huddinge.se Kommunstyrelsen Ut ur skuldfällan (SOU 2013:72) - remissvar Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut

Läs mer

Kulturnämndens handlingar 2012-10-31

Kulturnämndens handlingar 2012-10-31 Kulturnämndens handlingar 2012-10-31 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Kulturnämnden 2012-10-19 1(3) Box 316 301 08 Halmstad Tfn: 035 13 70 04 E-post: kulturnamnden@halmstad.se Plats: Scandic Hallandia, Rådhusgatan

Läs mer

Hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar

Hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar Styrdokument Hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 4.11) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 108 Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

PRISLISTA idrotts- anläggningar och hallar, skollokaler, simhall, bibliotek

PRISLISTA idrotts- anläggningar och hallar, skollokaler, simhall, bibliotek Sida 1 av 6 PRISLISTA idrotts- anläggningar och hallar, skollokaler, simhall, bibliotek Gäller fr o m 2014-01-01 Bildarkivet gäller fr 2011-12-01 Allmänna anvisningar För olika brukarkategorier har olika

Läs mer

Taxor och avgifter 2015. (Antagen kfn 105 141209)

Taxor och avgifter 2015. (Antagen kfn 105 141209) Taxor och avgifter 2015 (Antagen kfn 105 141209) Personal/vaktmästarservice/arbetsfordon/maskiner/utrustning Vid arrangemang och övrigt behov av personal, vaktmästarservice, arbetsfordon eller maskiner,

Läs mer

1 november 30 april 700 kr /vecka. Vinteruppläggning Längd i meter. Köplats. 200 kr /år. Taxor inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde

1 november 30 april 700 kr /vecka. Vinteruppläggning Längd i meter. Köplats. 200 kr /år. Taxor inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde Taxor inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde Fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-10 212 att gälla fr o m 2015-01-01. Ersätter 2014 Taxor inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde

Läs mer

Betänkandet SOU 2013:72 Ut ur skuldfällan (Ju2013/6941/L2)

Betänkandet SOU 2013:72 Ut ur skuldfällan (Ju2013/6941/L2) 1(5) Justitiedepartementet Enheten för familjerätt och förmögenhetsrätt 103 33 STOCKHOLM Betänkandet SOU 2013:72 Ut ur skuldfällan (Ju2013/6941/L2) Kronofogdemyndigheten (KFM) har beretts tillfälle att

Läs mer

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se 1 (4) 2010-05-17 Tjänsteskrivelse Dnr ÄON 11/23 Kontor Äldreomsorgskontoret Handläggare Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Äldreomsorgsnämndens delårsbokslut

Läs mer

Remissvar till betänkandet F-skuldsanering en möjlighet till nystart för seriösa företagare (SOU 2014:44)

Remissvar till betänkandet F-skuldsanering en möjlighet till nystart för seriösa företagare (SOU 2014:44) Yrkesföreningen för Budget- och skuldrådgivare i kommunal tjänst Justitiedepartementet Remissvar till betänkandet F-skuldsanering en möjlighet till nystart för seriösa företagare (SOU 2014:44) BUS - i

Läs mer

Kulturförvaltningen 1 2012

Kulturförvaltningen 1 2012 Kulturförvaltningen 1 2012 Vid mediejukeboxen på Stadsbiblioteket Foto: Mymmel Blomberg Innehåll Kulturförvaltningen...3 Kulturnämnden...4 Organisation...5 Vad hände år 2011?...6 Biblioteksavdelningen...7

Läs mer

Remissvar - Bidrag till glasögon för barn och unga

Remissvar - Bidrag till glasögon för barn och unga 1(4) Tjänsteskrivelse 2015-05-28 Diarienummer: UAN 2015/0261 Version: 1.0 Beslutsorgan: KS Enheten för ekonomiskt bistånd Ingrid Nedmark E-post: ingrid.nedmark@halmstad.se Telefon: 035-13 99 23 Remissvar

Läs mer

TAXOR OCH AVGIFTER. Kultur och fritid, bibliotek Taxor och avgifter 2015

TAXOR OCH AVGIFTER. Kultur och fritid, bibliotek Taxor och avgifter 2015 Kultur och fritid, bibliotek Taxor och avgifter 2015 Antagen av kommunfullmäktige den 18 december 2014 Innehållsförteckning Idrottshallar... 2 Konstgräs... 3 Gräs och grusplaner... 4 Kulturlokaler... 5

Läs mer

OBS! För Idrottshallen/Bollhallen gäller särskild ordning beträffande prioritering (bilaga 1).

OBS! För Idrottshallen/Bollhallen gäller särskild ordning beträffande prioritering (bilaga 1). Policy för uthyrning av Töreboda kommuns lokaler Töreboda kommun har lokaler som utanför ordinarie verksamhet kan hyras ut för olika aktiviteter och arrangemang. Föreningslivet i Töreboda kommun är ett

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Går din ekonomi inte ihop? Kommunens budget- och skuldrådgivning ger dig råd och stöd på vägen mot en lösning.

Går din ekonomi inte ihop? Kommunens budget- och skuldrådgivning ger dig råd och stöd på vägen mot en lösning. Går din ekonomi inte ihop? Kommunens budget- och skuldrådgivning ger dig råd och stöd på vägen mot en lösning. 1 Vilken hjälp kan du få? Kommunens budget- och skuldrådgivning ger dig råd och stöd, utifrån

Läs mer

En revidering av HKF 8120 där bl.a. en avgift för tre dagars lån av hyrfilm avskaffas

En revidering av HKF 8120 där bl.a. en avgift för tre dagars lån av hyrfilm avskaffas KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-04-23 KFN-2013/82.689 1 (3) HANDLÄGGARE Jones, Nick Kultur- och fritidsnämnden Nick.Jones@huddinge.se En revidering av HKF 8120 där bl.a. en avgift

Läs mer

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på Skuldsanering Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på www.kronofogden.se. Du kan också ringa Kronofogden på

Läs mer

Kulturnämndens handlingar 2012-06-27

Kulturnämndens handlingar 2012-06-27 Kulturnämndens handlingar 2012-06-27 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Kulturnämnden 2012-06-15 1(2) Box 316 301 08 Halmstad Tfn: 035 13 70 09 E-post: kulturnamnden@halmstad.se OBS! 13:15 Samling vid Harplinge

Läs mer

KS 2014-250. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg

KS 2014-250. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-12-16 388 Kommunstyrelsens månadsrapport för november 2014. KS 2014-250 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Budget- och skuldrådgivning

Budget- och skuldrådgivning TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Johnny Lesseur 2015-09-13 SN 2014/0652.03.01 0480-450860 Socialnämnden Budget- och skuldrådgivning Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att uppdra

Läs mer

Servicenämnden handlingar 2013-12-09

Servicenämnden handlingar 2013-12-09 Servicenämnden handlingar 2013-12-09 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Servicenämnden 2013-12-02 1(1) Box 153 301 05 Halmstad Tfn: 035 13 70 00 E-post: servicenamnden@halmstad.se Plats: Halmstad Arena Sammanträdesdatum

Läs mer

Riktlinje för ekonomistyrning

Riktlinje för ekonomistyrning Riktlinje 2015-03-30 Riktlinje för ekonomistyrning KS 2015/0144 Beslutad av kommunfullmäktige den 30 mars 2015. Denna riktlinje ersätter, tillsammans med Riktlinje för intern styrning och kontroll, det

Läs mer

Dnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01

Dnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Dnr 26/2014-041 Budget 2015 Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Innehåll 1 Förbundets uppdrag och verksamhet 5 1.1 Uppdrag... 5 1.2 Verksamhet... 5 Förbundsdirektionen...

Läs mer

Bilagor Dnr. Mesta möjliga rättvisa mellan olika aktiviteter och föreningar/anordnare ska råda.

Bilagor Dnr. Mesta möjliga rättvisa mellan olika aktiviteter och föreningar/anordnare ska råda. Bilagor Dnr Bilaga 3, generella riktlinjer för lokalbokningar Verksamhet för barn och ungdomar samt personer med funktionsnedsättning ska prioriteras när det gäller tilldelning av tider i lokaler. Mesta

Läs mer

Speciella arrangemang 2. Allmänna taxor 2 Nycklar *... 2 Teknisk utrustning... 2 Extra personal... 2

Speciella arrangemang 2. Allmänna taxor 2 Nycklar *... 2 Teknisk utrustning... 2 Extra personal... 2 Köping1000, v4.1, 2014-01-30 Vår beteckning 1 (14) s taxor och avgifter, 2015 Innehåll Speciella arrangemang 2 Allmänna taxor 2 Nycklar *... 2 Teknisk utrustning... 2 Extra personal... 2 Idrottsanläggningar,

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

Ekonomipolicyn definierar principerna för hanteringen av ekonomistyrning och redovisning i Skövde kommun.

Ekonomipolicyn definierar principerna för hanteringen av ekonomistyrning och redovisning i Skövde kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte med ekonomipolicyn... 3 Ekonomi- och verksamhetsstyrning... 3 Anslagsbindningsnivå... 4 Kommunfullmäktige... 4 Kommunstyrelsen... 4 Nämnden... 5 Resultatenhet... 5 Balansräkningsenhet...

Läs mer

TAXOR OCH AVGIFTER VID ÅSTORPS KOMMUNS BIBLIOTEK SAMT IDROTTS- OCH FRITIDSANLÄGGNINGAR M M ÅR 1999.

TAXOR OCH AVGIFTER VID ÅSTORPS KOMMUNS BIBLIOTEK SAMT IDROTTS- OCH FRITIDSANLÄGGNINGAR M M ÅR 1999. TAXOR OCH AVGIFTER VID ÅSTORPS KOMMUNS BIBLIOTEK SAMT IDROTTS- OCH FRITIDSANLÄGGNINGAR M M ÅR 1999. "Utdrag ur allmänna bestämmelser för uthyrning av fritidsanläggningar". Kategoriindelning för avgifter.

Läs mer

Internhyrorna inom ramen för fastighetsnämndens budget har räknats upp med 1,5 procent i enlighet med budgetdirektiven.

Internhyrorna inom ramen för fastighetsnämndens budget har räknats upp med 1,5 procent i enlighet med budgetdirektiven. Följande taxor och avgifter föreslås i nämndernas verksamhetsplaner 2015: Kommunledningskontoret föreslår att avgifterna för att hyra festvåningen i Djursholms slott höjs från 10 350 kr till 12 000 kr

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Kulturnämndens handlingar 2014-04-23

Kulturnämndens handlingar 2014-04-23 Kulturnämndens handlingar 2014-04-23 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Kulturnämnden 2014-04-10 1(2) Box 316 301 08 Halmstad Tfn: 035 13 70 04 E-post: kulturnamnden@halmstad.se OBS! Samling på Halmstad Arena

Läs mer

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Vision och inriktningsmål Budgetprocess Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-18, 140. Inledning... 3 Begreppsförklaring... 3 Vision, inriktningsmål verksamhetsidé och

Läs mer

Fastighetsnämndens handlingar 2015-05-20

Fastighetsnämndens handlingar 2015-05-20 Fastighetsnämndens handlingar 2015-05-20 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Fastighetsnämnden 2015-05-12 1(2) Box 153 301 05 Halmstad Tfn: 035 13 70 00 E-post: fastighetsnamnden@halmstad.se Plats: Nymansgatan

Läs mer

Sekreterare. Ärende Beteckning Sidnummer

Sekreterare. Ärende Beteckning Sidnummer Kultur- och fritidsnämnden 2014-06-02 Plats: Lilla Sess Tid: 2014-06-09 kl. 19.00 Kl. 18.00 Gruppmöten Vid eventuellt förhinder var god meddela er ersättare. Denna kallelse utgår även till ersättarna för

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Ersätter KFS 2014:01

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Ersätter KFS 2014:01 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Ersätter KFS 2014:01 2015:01 Taxor för år 2015 avseende kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter Höganäs Sportcenter Bad och gym Bad ungdom 7-20 år Bad vuxen 20-26 år

Läs mer

Revisionsrapport Konsument Halmstad Halmstads kommun

Revisionsrapport Konsument Halmstad Halmstads kommun Revisionsrapport Konsument Halmstad Halmstads kommun Rebecca Andersson Carl-Magnus Stensson Innehållsförteckning 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Syfte, revisionsfråga... 1 1.3. Avgränsning och metod... 1 2.1.

Läs mer

Förtydligande Innehåll

Förtydligande Innehåll Förtydligande Innehåll På kommande sidor förtydligas Vad Ansökan om utbetalning ska innehålla Hur kostnader redovisas Vad som ska bifogas Hur verifieringen ska ske Rapportering Viktigt! Redovisning av

Läs mer

SMÅBÅTSHAMNEN ÅHUS Moms tillkommer 1 maj 31 oktober Bredd i meter < 3,0 m 2 226:- 3,7 m 2 856:- 4,4 m 3 267:- 5,1 m 4 268:- >5,1 m 5 348:-

SMÅBÅTSHAMNEN ÅHUS Moms tillkommer 1 maj 31 oktober Bredd i meter < 3,0 m 2 226:- 3,7 m 2 856:- 4,4 m 3 267:- 5,1 m 4 268:- >5,1 m 5 348:- -1-2014 Taxor inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde Fastställd av kommunfullmäktige 2013-12-10 284 att gälla fr o m 2014-01-01. Ersätter 2013 Taxor inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde

Läs mer

PROTOKOLL 2014-05-20. Gruesalen, Mejerigatan 1 09:00-12:00. Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Urban Berglund (KD) Bert Roos (S)

PROTOKOLL 2014-05-20. Gruesalen, Mejerigatan 1 09:00-12:00. Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Urban Berglund (KD) Bert Roos (S) 1(15) Plats och tid Beslutande Ledamöter Gruesalen, Mejerigatan 1 09:00-12:00 Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Urban Berglund (KD) Bert Roos (S) Tjänstegörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(1) Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 8:30 Plats KS-salen, stadshuset Enligt uppdrag Anette Mellström Föredragningslista Val av protokollsjusterare

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Taxor och avgifter 2016

Taxor och avgifter 2016 Taxor och avgifter 2016 FOKUS-nämnden Antaget av Kommunfullmäktige 2015-08-26 50 1 Fokusnämnden FÖRSKOLEVERKSAMHET samt SKOLBARNSOMSORG - AVGIFTER/TAXA FÖRSKOLEVERKSAMHET (förskola 1-5 år samt dagbarnvårdare)

Läs mer

Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar mellan åren på grund av tidsförskjutning av investeringar.

Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar mellan åren på grund av tidsförskjutning av investeringar. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (D. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-04-08 Blad 5 Ks 61 Au 37 Dnr 53/2014-042 Kompletteringsbudget år 2014 Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar

Läs mer

Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 14 oktober 2008 kl. 17.00

Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 14 oktober 2008 kl. 17.00 Myndighetsnämnden för teknik och miljö arbetsutskott Myndighetsnämnden för teknik och miljö Plats och tid för sammanträdet Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den

Läs mer

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd Kulturnämnd Innehållsförteckning Ledning... 3 Förutsättningar för verksamhetsåret... 4 Mål och mått... 6 Budget... 9 Bilagor... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 (9) Ledning Förvaltning: Ordförande:

Läs mer

Årsredovisning verksamheter 2013. Ekonomikontoret

Årsredovisning verksamheter 2013. Ekonomikontoret Årsredovisning verksamheter 2013 Ekonomikontoret Ekonomikontoret, Årsredovisning verksamheter 2013 2(13) 1 VERKSAMHETSOMRÅDE Ekonomikontoret har hand om kommunens pengar, kravverksamhet, leverantörs- och

Läs mer

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-07 Plats: Stora Dalslundskolans matsal i Åkarp Tid: 2014-10-14 kl. 19:00 Kl. 18:00 Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum Vid eventuellt

Läs mer

Catarina Törnqvist, sekreterare Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9 20 Catarina Törnqvist

Catarina Törnqvist, sekreterare Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9 20 Catarina Törnqvist Sidan 1 av 14 Plats och tid Fritids- och kulturförvaltningen, onsdagen den 27 mars 2013, kl 08.15 11.15 Beslutande Britt-Inger Nordström (S) ordförande Håkan Nyman (S) Susanne Enstedt Lund (MP) Övriga

Läs mer

Kulturnämndens handlingar 2015-01-28

Kulturnämndens handlingar 2015-01-28 Kulturnämndens handlingar 2015-01-28 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Kulturnämnden 2015-01-15 1(2) Box 316 301 08 Halmstad Tfn: 035 13 70 04 E-post: kulturnamnden@halmstad.se Plats: Varbergs Kurort, 2015-01-27--2015-01-28

Läs mer

Budget- och skuldrådgivning

Budget- och skuldrådgivning Budget- och skuldrådgivning Jonas Persson 046 35 64 64 jonas.persson@lund.se Marie Magnusson 046 35 67 68 marie.magnusson@lund.se Dokumentation och sekretess Inte myndighetsutövning Kostnadsfritt Sekretess

Läs mer

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar 2015-06-22

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar 2015-06-22 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar 2015-06-22 Gymnasieprogram och inriktningar inom Halmstad kommun, läsåret 2014/15 Program Inriktningar som erbjuds Gymnasieskola Per skola Totalt Barn-

Läs mer

Månadsrapport Augusti månad KULTURNÄMNDENS MÅNADSRAPPORT

Månadsrapport Augusti månad KULTURNÄMNDENS MÅNADSRAPPORT Augusti månad KULTURNÄMNDENS MÅNADSRAPPORT 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT... 3 2. UTFALL FÖR PERIODEN JANUARI - AUGUSTI 2007... 4 2.1. INTÄKTER PERIODENS UTFALL... 4 2.2.

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

- KOMMUNSTRYRELSENS AU

- KOMMUNSTRYRELSENS AU -;... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ~ Sammanträdesdatum TRANAs KOMMUN 2015-06-09 Sida 15 (3B) - KOMMUNSTRYRELSENS AU 141 Dnr 406/15 Sponsring av projekt Ljusslingan Skrivelse har inkommit från Tranås handel (via

Läs mer

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Revisionsrapport Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Katrineholms kommun 31 mars 2009 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte...3 2 Metod...3 3 Sammanfattande

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar 2015-04-29

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar 2015-04-29 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar 2015-04-29 Gymnasieprogram och inriktningar inom Halmstad kommun, läsåret 2014/15 Program Inriktningar som erbjuds Gymnasieskola Per skola Totalt Barn-

Läs mer

Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438

Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-01-14 17 Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438 KF Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

att uppdra åt kulturförvaltning att under hösten 2015 följa upp utfallet av satsningarna.

att uppdra åt kulturförvaltning att under hösten 2015 följa upp utfallet av satsningarna. Uppsala ^ KOMMUN KULTURFÖRVALTNINGEN Handläggare Pia Sörås Staflin Daniel Werkmäster Datum 2015-04-01 Diarienummer KTN 2015- Kulturnämnden Fri entré på Uppsala konstmuseum och Bror Hjorths Hus Förslag

Läs mer

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 1 (5) EKONOMIKONTORET MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 Dokumentnamn April 2 (5) SAMMANFATTNING AV PROGNOS APRIL 2011 Övergripande April månads uppföljning pekar på en negativ avvikelse mot budget om 4,4 mnkr.

Läs mer

Olle Wallin, samhällsbyggnadschef Lars Haraldsson, chef för Miljö och bygglov Margareta Stensaeus Linder, nämndsekreterare

Olle Wallin, samhällsbyggnadschef Lars Haraldsson, chef för Miljö och bygglov Margareta Stensaeus Linder, nämndsekreterare arbetsutskott 22 augusti 2005 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 22 augusti 2006 kl 17.00 17:40.

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Kristianstads kommun Januari 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

TAXOR och AVGIFTER vid KORTTIDSHYRA av KOMMUNENS SKOLLOKALER och FRITIDSANLÄGGNINGAR

TAXOR och AVGIFTER vid KORTTIDSHYRA av KOMMUNENS SKOLLOKALER och FRITIDSANLÄGGNINGAR TAXOR och AVGIFTER vid KORTTIDSHYRA av KOMMUNENS SKOLLOKALER och FRITIDSANLÄGGNINGAR ÅR 2012 Boka hos 1 Lokalbokningar idrottshallar 0582-685 536 lokalbokningar@hallsberg.se 2 Simhallens kassa 0582-685

Läs mer

Priser för att hyra Blå Hallen och Gyllene Salen 2013

Priser för att hyra Blå Hallen och Gyllene Salen 2013 STADSLEDNINGSKONTORET SID 1 (6) 2012-01-01 Priser för att hyra Blå Hallen och Gyllene Salen 2013 (Priser för hyra och tillhörande tjänster efter 2013 beslutas under året.) Hyra På hyra utgår för närvarande

Läs mer

Tilläggsbudget för år 2015

Tilläggsbudget för år 2015 2014-11-21 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2014/240-241 Kommunstyrelsen för år 2015 Förslag till beslut Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att Nacka kommun ska ingå avtal om överlåtelse av

Läs mer

Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun

Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun 1 Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun Antagen av tekniska nämnden 2013-09-19, 82 Delegation av beslutanderätt har ett antal syften: - Avlasta nämnderna rutinärenden för att skapa

Läs mer

Kommunstyrelsens bokslut 2014. KS 2014-250

Kommunstyrelsens bokslut 2014. KS 2014-250 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-02-10 32 Kommunstyrelsens bokslut 2014. KS 2014-250 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

Läs mer

Månadsuppföljning. Mars 2010

Månadsuppföljning. Mars 2010 A Månadsuppföljning Mars 21 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 mars 29 Jämfört med budget visar skatteprognosen per 21-2-15 att skatteintäkterna beräknas bli 4,2 mkr högre än när kommunfullmäktige fastställde

Läs mer

I utredningen konstateras flera brister i den interna kontrollen och den ekonomiska uppföljningen av verksamheten.

I utredningen konstateras flera brister i den interna kontrollen och den ekonomiska uppföljningen av verksamheten. PM 1 (8) Datum Diarienr/Dplankod Central förvaltning Stab Åsa Nylander, Controller Tel. 0224-361 75 (även mobil) asa.nylander@heby.se Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar Kommunstyrelsen ser allvarligt

Läs mer

Handbok för. En snabb slant. En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stipendiet

Handbok för. En snabb slant. En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stipendiet Handbok för En snabb slant En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stipendiet Innehållsförteckning Om en snabb slant 3 Vem kan söka en snabb slant? 3 Vad kan man söka för? 3 Hur

Läs mer

utöver ordinarie arbetstid och extra bemanning vid arrangemang samt kontroll av städning vid festarrangemang ikatrineholms tätort.

utöver ordinarie arbetstid och extra bemanning vid arrangemang samt kontroll av städning vid festarrangemang ikatrineholms tätort. * Personal Kommunstyrelsens handling nr 48/2011 Hyror och gifter 2012 Momsbelagda objekt Dagspris kr inkl. moms Nytt pris Kommentar Mobila scenen första dagen 780 860 Transport tillkommer Mobila scenen

Läs mer

Bättre möjlighet till skuldsanering

Bättre möjlighet till skuldsanering 2010/11 mnr: C4 pnr: -S83023 Motion till riksdagen 2010/11:C4 av Maryam Yazdanfar m.fl. (S, MP, V) med anledning av prop. 2010/11:31 Bättre möjlighet till skuldsanering Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen

Läs mer

Taxor och avgifter. vid nyttjande av kommunala idrotts- fritids- och kulturanläggningar, skollokaler, fritidsgårdar. Gäller från och med 2013-05-01

Taxor och avgifter. vid nyttjande av kommunala idrotts- fritids- och kulturanläggningar, skollokaler, fritidsgårdar. Gäller från och med 2013-05-01 Taxor och avgifter vid nyttjande av kommunala idrotts- fritids- och kulturanläggningar, skollokaler, fritidsgårdar Gäller från och med 2013-05-01 Fastställda av Kultur- och fritidsnämnden 1 INFORMATION

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR ADMINISTRATIV SERVICE 2014

VERKSAMHETSPLAN FÖR ADMINISTRATIV SERVICE 2014 VERKSAMHETSPLAN FÖR ADMINISTRATIV SERVICE 2014 1. Organisatorisk tillhörighet 2014-07-01 Administrativ service är en serviceenhet tillhörande Kommunservice. Till Administrativ service hör verksamheterna

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden Ekonomisk uppföljning per april 2015

Kultur- och fritidsnämnden Ekonomisk uppföljning per april 2015 Kultur- och fritidsnämnden Ekonomisk uppföljning per april 2015 Verksamhet Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för biblioteken (ej Södermöre), Ung i Kalmar bestående av ungdomshus och fritidsgårdar (ej

Läs mer

Förslag till avgifter inom sociala resursnämnden avseende handläggning av dödsbo, serviceavgift boenden och familjerådgivning

Förslag till avgifter inom sociala resursnämnden avseende handläggning av dödsbo, serviceavgift boenden och familjerådgivning SIGNERAD 2015-04-16 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) 2015-04-13 Jan Lanzow-Nilsson Utvecklingssekreterare jan.lanzownilsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till avgifter inom sociala resursnämnden avseende

Läs mer

Meddelanden. Konsumentnämndens beslut. Förslag till beslut. Beskrivning av ärendet LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Meddelanden. Konsumentnämndens beslut. Förslag till beslut. Beskrivning av ärendet LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) 34 Meddelanden Meddelandena läggs till handlingarna. Konsumentvägledningen föreslår konsumentnämnden att lägga meddelandena till handlingarna. Följande meddelanden

Läs mer

ANSÖKAN: SNABBA STÅLAR. Kultur- och turismnämnden

ANSÖKAN: SNABBA STÅLAR. Kultur- och turismnämnden . Kultur- och turismnämnden ANSÖKAN: SNABBA STÅLAR Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen. Du medger att informationen du lämnar får lagras och bearbetas i register av ansvarig

Läs mer

Riktlinjer för ekonomistyrning och god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för ekonomistyrning och god ekonomisk hushållning Riktlinjer för ekonomistyrning och god ekonomisk hushållning Fastställda av Kommunfullmäktige 2013-04-16, 34 Bakgrund Den kommunala verksamheten och dess ekonomiska förvaltning regleras i stor omfattning

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad 1 (10) 2011-01-13. Anders Andersson, kommunchef Barbro Blom, tf närvårdschef Stig Willman, sekreterare

Sammanträdesdatum Blad 1 (10) 2011-01-13. Anders Andersson, kommunchef Barbro Blom, tf närvårdschef Stig Willman, sekreterare Gemensam nämnd för närvård i Frostviken Blad 1 (10) 2011-01-13 Plats och tid Uddebo, Gäddede, kl 10.00-14.30 ande Övriga närvarande Ardis Lindman (s), ordförande Bengt Bergqvist (s) Karin Näsmark (s) Gunnar

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

Allmänna villkor för projektstöd

Allmänna villkor för projektstöd Allmänna villkor för projektstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla projektstöd. Bilaga 1 Följ projektplanen och beslutet Du ska genomföra ditt projekt på det sätt du har angivit i ansökningshandlingarna

Läs mer

Regler för KULTURSTÖD. Reglerna gäller från 2014-01-01 Beslutade av kulturnämnden i Halmstads kommun 2013-10-30

Regler för KULTURSTÖD. Reglerna gäller från 2014-01-01 Beslutade av kulturnämnden i Halmstads kommun 2013-10-30 Regler för KULTURSTÖD Reglerna gäller från 2014-01-01 Beslutade av kulturnämnden i Halmstads kommun 2013-10-30 1 1. Arrangemangs- och projektstöd Stödet kan sökas för enstaka eller en serie av kulturarrangemang,

Läs mer

KS 6 19 JUNI 2013. Översyn av borgensprinciper. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

KS 6 19 JUNI 2013. Översyn av borgensprinciper. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta KS 6 19 JUNI 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Malmberg Jan Datum 2013-06-13 Diarienummer KSN-2013-0868 Kommunstyrelsen Översyn av borgensprinciper Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Taxor och avgifter. Kultur- och fritidsförvaltningen. Antaget av kommunfullmäktige 2015-06-15 och gäller från och med 2015-07-01.

Taxor och avgifter. Kultur- och fritidsförvaltningen. Antaget av kommunfullmäktige 2015-06-15 och gäller från och med 2015-07-01. Kultur- och fritidsförvaltningen Taxor och avgifter Antaget av kommunfullmäktige 2015-06-15 och gäller från och med 2015-07-01. Adress Tel 0480-45 00 00 vx 2 (17) INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID Idrottsanläggningar

Läs mer

2015-04-01 LOKALBOKNINGAR. Hedemora kommun. Följande information finns tillgänglig

2015-04-01 LOKALBOKNINGAR. Hedemora kommun. Följande information finns tillgänglig 1 2015-04-01 LOKALBOKNINGAR Hedemora kommun Följande information finns tillgänglig Bokningar av idrottsanläggningar Allmän information bokning av idrottsanläggningar. Regler/hjälpmanual vid bokningar.

Läs mer

Kulturförvaltningen, Tuna torg 11, 1tr, Vallentuna tisdagen den 9 december kl 17.00 18.30

Kulturförvaltningen, Tuna torg 11, 1tr, Vallentuna tisdagen den 9 december kl 17.00 18.30 Kulturnämndens arbetsutskott 9 december 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Kulturförvaltningen, Tuna torg 11, 1tr, Vallentuna tisdagen den 9 december kl 17.00 18.30 Lars-Bertil Ohlsson (kd),

Läs mer

Blanketterna är framställda i Excel med formler för snabbare beräkningar. Ladda ner mallarna till datorn först innan du gör beräkningarna.

Blanketterna är framställda i Excel med formler för snabbare beräkningar. Ladda ner mallarna till datorn först innan du gör beräkningarna. Anvisningar till budgetmallar. Blanketterna är framställda i Excel med formler för snabbare beräkningar. Ladda ner mallarna till datorn först innan du gör beräkningarna. 1. Startkapitalbudget. En startkapitalbudget

Läs mer

Kungörelse 2015-05-12. Norra Västmanlands ekonominämnd sammanträder. Tid: Onsdagen den 20 maj 2015, klockan 9.30 Plats: Kommunhuset, Norberg

Kungörelse 2015-05-12. Norra Västmanlands ekonominämnd sammanträder. Tid: Onsdagen den 20 maj 2015, klockan 9.30 Plats: Kommunhuset, Norberg Kungörelse 2015-05-12 Norra Västmanlands ekonominämnd sammanträder Tid: Onsdagen den 20 maj 2015, klockan 9.30 Plats: Kommunhuset, Norberg Ärenden 1. Protokollsjustering 2. Budget för år 2016-2018 3. Effektmål

Läs mer

Kvartalsrapport mars och prognos 1 2015. Kultur- och fritidsnämnd

Kvartalsrapport mars och prognos 1 2015. Kultur- och fritidsnämnd Kvartalsrapport mars och prognos 1 2015 Kultur- och fritidsnämnd Innehållsförteckning 1 Periodens resultat... 3 1.1 Driftredovisning... 3 1.2 Investeringsredovisning... 4 2 Viktiga händelser i verksamheten...

Läs mer

Regler fastställda i upplevelsenämnden 4 december 2014. Regler för bidrag till föreningar med idrotts- och kulturverksamhet 2015

Regler fastställda i upplevelsenämnden 4 december 2014. Regler för bidrag till föreningar med idrotts- och kulturverksamhet 2015 Regler fastställda i upplevelsenämnden 4 december 2014 Ärendenummer UPN2012/104 Regler för bidrag till föreningar med idrotts- och kulturverksamhet 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING GEMENSAMMA REGLER FÖR FÖRENINGAR

Läs mer

Taxor och avgifter. Fritidsnämnden, Skövde kommun. Reviderad 2015-07-01

Taxor och avgifter. Fritidsnämnden, Skövde kommun. Reviderad 2015-07-01 Taxor och avgifter Fritidsnämnden, Skövde kommun Reviderad 2015-07-01 Fritidsförvaltningen Datum 2015-07-01 Taxor och avgifter Taxor och avgifter beslutade 2006-06-16, med revideringar enl. beslut FRN

Läs mer

Åsa Johansson (S) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Leif Andersson (V) Ulla Lundh (S) Lars T. Stenson (FP)

Åsa Johansson (S) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Leif Andersson (V) Ulla Lundh (S) Lars T. Stenson (FP) Sammanträdesdatum Sida 1/13 Plats och tid Sammanträdesrummet, socialkontoret kl 09:00 12:15 Beslutande Övriga Åsa Johansson (S) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Leif Andersson (V) Ulla Lundh (S) Lars T.

Läs mer

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA Till boende i Styrelsens kommentarer och förslag inför extra stämma onsdagen den 12 mars 2008. Gruppen som vill ha en ny typ av finansiering har begärt att få en ny extra stämma. Styrelsen har en mycket

Läs mer

Policy fakturerings- och kravverksamhet

Policy fakturerings- och kravverksamhet Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll 2/2015 Policy fakturerings- och kravverksamhet 2015-01-25 1. Innehåll 2. Omfattning... 2 3. Syfte... 2 4. Målsättning... 2 5. Organisation och ansvarsfördelning...

Läs mer

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer)

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Bilaga till Dnr: VoO.2015.0042 1 (6) 2015-02-17 Vård och Omsorg Johanna Elfsberg Bokslutsanalys 2014 Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Volymökningar

Läs mer