Kulturnämndens handlingar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kulturnämndens handlingar 2013-12-18"

Transkript

1 Kulturnämndens handlingar

2 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Kulturnämnden (2) Box Halmstad Tfn: E-post: OBS! Vi börjar sammanträdet med studiebesök på Halmstads Teater. Vi samlas i teaterns foajé kl. 13:15 Plats: Stadsbiblioteket, Klarasalen Sammanträdesdatum Tid: 13:15 Ordförande: Lena Ekman Sekreterare: Marie Järnliden

3 HALMSTADS KOMMUN FÖREDRAGNINGSLISTA Sida Kulturnämnden (2) ÄRENDEN Sida 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning 3 Information 1 4 KN 2013/0020 Ekonomisk rapport KN 2013/0278 Avgifter och priser KN 2013/0297 Verksamhetsplan - Energi- och klimatrådgivning KN 2013/0280 Regeringskansliet - Betänkandet Ut ur skuldfällan (SOU 2013:72) 8 KN 2013/0300 Ansökan om medel ur KF:s jubileumsfond 9 KN 2013/0306 Uppdrag till Hallands konstmuseum KN 2013/0299 Nya gatunamn i Halmstads kommun Kurser och konferenser 12 Anmälningar KN 2013/0001 Redovisning av delegationsbeslut Ev. tillkommande frågor Fackliga företrädare har rätt att delta vid sammanträdespunkter utmärkta med 2

4 3 Information Diarienummer: Version: 1,0 Beslutsorgan: KN Staben E-post: Telefon: Informationsärenden Ärendet 1. Studiebesök Halmstads Teater 2. Information från verksamheterna 1

5 4 Tjänsteskrivelse Diarienummer: KN 2013/0020 Version: 1,0 Beslutsorgan: Kulturnämnden Enhet: Kulturförvaltningen stab Maria Gellert E-post: Telefon: Ekonomisk rapport januari - november 2013 Förslag till beslut 1. Kulturnämnden beslutar att godkänna ekonomisk rapport januari november 2013, samt helårsprognos som visar på positiv budgetavvikelse med 670 tkr avseende driftmedel och med tkr avseende investeringsmedel. Sammanfattning Ekonomisk rapport görs enligt de anvisningar förvaltningen fått från stadskontoret. Ärendet har beretts av förvaltningens ekonom tillsammans med avdelnings- och enhetschefer. Förvaltningen föreslår att kulturnämnden beslutar att godkänna ekonomisk rapport januari - november 2013, med tillhörande helårsprognos som visar på positiv budgetavvikelse med 670 tkr avseende driftmedel och med tkr avseende investeringsmedel. Ärendet Uppdrag Ekonomisk rapport upprättas enligt anvisningar från stadskontoret och kommunens riktlinjer för ekonomistyrning. Rapporten informerar om periodutfallet januarinovember och jämförelse görs med motsvarande period föregående år. Syftet är att ge information om prognosen per den 31 december 2013, samt om det förväntas några budgetavvikelser. Kommentarer till utfall, prognos och avvikelser ges enligt fastställda mallar. 2

6 4 Bakgrund Ekonomirapport (KF.xlsx och KF.docx) redovisas på kulturförvaltningens anslagsnivå 460 och kommer under 2013 att lämnas in åtta gånger till stadskontoret för vidare handläggning. Sex av dessa kallas ekonomirapport och handläggs av stadskontoret till kommunstyrelsen. Övriga rapporter går under namnet delårsapport och delårsbokslut, som handläggs vidare av stadskontoret och redovisas därefter till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. I början av 2014 sammanställs ett årsbokslut för år Analys, förslag och motivering Ekonomisk rapport baseras på information om perioden januari till och med november. Driftbudgeten är under året justerad med resultatbalansering av driftmedel på 625 tkr från 2012 års överskott. Under maj månad fick kulturnämnden utökning av budget med 55,1 tkr i och med att kommunstyrelsen beviljade ansökan från tillgänglighetsmiljonen, där medel ansökts för familjeaktivitet på Halmstads stadsbibliotek riktat till barn med autism och Asperger. I slutet av september kompenserades budgeten med 2013 års löneavtal och arvodesökning, vilket ökade på budgetramen med 992 tkr. Kompensation gavs också för lokalkostnader avseende larm och utemiljö, med 47 tkr. I slutet av oktober kompenserades budgeten med 26 tkr motsvarande den ökning som skett enligt avtal för timlöner. Den totala driftbudgetramen ligger just nu på tkr. Vad det gäller driftredovisningen, så redovisas ett nettoresultat på tkr för månaderna januari - november, att jämföra med tkr för motsvarande period föregående år. Kulturnämndens verksamheter har hittills i år använt ca 105 miljoner kronor av årets totala budget på 117 miljoner kronor. Innan året är slut beräknar förvaltningen att ha använt nästan samtliga dessa 117 miljoner kronor. Det ser dock ut som att det kommer att finnas 670 tkr kvar av årets budget vid årets slut. Detta i sin tur motsvarar ca 0,6 procent av den totala budgetramen för kulturnämndens verksamheter. Investeringar är vad som enligt riktlinjer för ekonomistyrning definieras som något som har en ekonomisk livslängd på mer än tre år, och som kostar mer än 22 tkr. När det kommer till investeringsbudget, så skedde det i början av året en ombudgetering av investeringar med 623 tkr. De investeringspengar som inte användes under 2012, ska nu med andra ord användas under Totalsumman för vilket förvaltningen kan köpa investeringar för ligger i år på tkr. Den stora summan på tkr av dessa är destinerad till inköp av återlämningsrobot till stadsbiblioteket. Vad gäller investeringar, så är upphandlingen klar av återlämningsrobot till Stadsbiblioteket. Däremot kommer inköpet inte att kunna ske i år, varför kostnaden på tkr kommer att hamna på nästa år. Det blir också några tusenlapper över nu när verksamheterna gjort sina investeringar, vilka kan behövas till nästa år då budgeten för investeringar kommer att vara betydligt lägre. Formellt sett innebär det att förvaltningen vid bokslut kommer att be ombudgetering av de pengar som blir över i år. För mer detaljerade kommentarer hänvisas till bilagorna. 3

7 4 Konsekvenser Det står i riktlinjer för ekonomistyrning att budgetmässiga över- eller underskott som understiger 0,5 procent av den i planeringsdirektiv med budget beslutade bruttokostnadsbudgeten för anslagsområdet balanseras regelmässigt. I årets bokslutsanvisningar uppmanas alla förvaltningar att göra en avstämning av att de anläggningar som finns med i anläggningsredovisningen, att de fortfarande existerar på förvaltningen. Allt som inte finns kvar ska utrangeras ur anläggningsregistret. En utrangering innebär med andra ord att om det finns kvar ett värde på anläggningen, så ska denna kostnad tas på innevarande års budget. Förvaltningen har under året gjort en översyn av anläggningsregistret och där finns poster som behöver rensas ut. Kostnader för detta har tagits hänsyn till vid årets sista prognos. Förvaltningen kommer att begära resultatbalansering av det positiva överskottet avseende driftsmedel, bland annat i syfte att fortsätta med satsningen på fritidsverksamheten och satsningen på ledarskapet. Avseende investeringar kommer ombudgetering till nästa år begäras av de medel som inte hunnits användas i år, däribland medlen för återlämningsrobot. Ärendets beredning Inom kommunen Ärendet har beretts, enligt anvisningar från stadskontoret, av förvaltningens ekonom med avdelnings- och enhetschefer. Fackliga organisationer Information på samverkan Lista över bilagor 1. KF_resultatrapport (KF.xlsx) 2. KF_kommentarer (KF.docx) 3. Ekonomisk rapport jan-nov För Kulturförvaltningen Kristina Blomquist Förvaltningschef Maria Gellert Enhetschef för administration och stöd 4

8 Kulturnämnd Uppdaterad: Verksamhet: 460 Kulturförvaltning 4 (kkr) Helårs-utfall 2012 Utfall Utfall Budget 2013 Prognos 2013 Budgetavvikelse 2013 Budgetavvikelse fg rapport Periodutfall jmf fg år Prognosförändring fg rapport Verksamhetens Intäkter Därav realisationsvinster Lönekostnader Lokalkostnader Kapitalkostnader Därav avskrivningar Därav internränta Övriga kostnader Därav realisationsförluster Verksamhetens kostnader Periodens resultat / nettokostnad Periodens resultat / nettokostnad exkl realisationsresultat Kulturnämnd Verksamhet: 460 Kulturförvaltning (kkr) Helårs-utfall 2012 Utfall Utfall Budget 2013 Prognos 2013 Budgetavvikelse 2013 Budgetavvikelse fg rapport Periodutfall jmf fg år Prognosförändring fg rapport Investeringsinkomster Investeringsutgifter Investeringsnetto

9 Kulturnämnd Verksamhet: 460 Kulturförvaltning 4 Budgetavvikelse för periodens resultat / nettokostnad (kkr) Kortfattade kommentarer i punktform Verksamhetsförändring av Café Välkommen, lägre AMS intäkter, projektmedel, lägre intäkter biblioteken Ökade intäkter för café inom fritids, kulturhusets ythyrning, katalogförsäljning inom konst, externa projekt Vakant chefstjänst och samordnartjänst, som tillsatts tillfälligt internt, överskott pga vakanser bland övrig personal. Ökade personalkostnader på kulturhuset, DAM fotboll, samt för underhåll av offentlig konst Hyreskompensation under året ökat på budget. I vissa fall högre lokalkostnader pga fastighetsservice. Kapitalkostnader något högre än budget pga kompletteringsköp av Arenan, bibliotekswebben. Överskott på medel för gemensamma satsningar, som senareläggs till nästa år Ökade kostnader pga satsningar, samt för projekt som finansieratsmed externa medel, renovering av Nollan etc Ökade kostnader i form av utrangering av anläggningar Budgetavvikelse Budgetavvikelse 670 6

10 Kulturnämnd Verksamhet 460 Kulturförvaltningen 4 Driftredovisning Periodresultatet ( Utfall -kolumnerna) Kommentera periodresultatet samt kommentera förändringen av periodens resultat jämfört med föregående års motsvarande periodresultat. Periodens nettoresultat är tkr, att jämföra med nettoresultat på tkr motsvarande period föregående år. Några större kostnader för satsningar, bland annat för Ljusfestivalen och utredningar, återstår att bokföras under december månad. Periodens intäkter är 104 tkr lägre jämfört med föregående år. Kulturförvaltningens verksamheter är inte på något sätt periodiska, utan vi kommer att få leva med stora skillnader i både intäkter och kostnader över året. Lönekostnader ligger efter elva månader tkr högre jämfört med samma period föregående år, vilket motsvarar en höjning på ca 4 procent, alltså något mer än vad löneökningen är åren mellan. Redan vid årets tidigare prognoser har det uppmärkssammats att semesterlönekostnader och timlönekostnader varit högre jämfört med föregående år. Lokalkostnaderna är hittills 652 tkr lägre jämfört med samma period föregående år. Den främsta anledningen är att internhyrorna sänktes med 2,9 procent. Hyra för Oskarströms nya fritidsgård, Unionen, har tillkommit under hösten. Kapitalkostnaderna är för perioden 263 tkr lägre än motsvarande period föregående år. Det har att göra med att förvaltningen investerat allt mindre de senaste åren. På helårsbasis kommer kapitalkostnaderna att bli 290 tkr lägre än föregående år, ungefär som budgeterats. Övriga kostnader ligger i skrivande stund 1263 tkr lägre jämfört med föregående år. Kommentera och analysera särskilt periodens personalkostnadsutveckling samt gör jämförelser med föregående års personalkostnader för motsvarande period. Personalkostnaderna låg som sagt ca 4 procent högre jämfört med motsvarande period föregående år. Detta trots att det prognosticeras en märkbar positiv avvikelse av lönekostnader på grund av vakanta tjänster. Semesterlönekostnaderna ligger högre jämfört med föregående år. Antal sparade semesterdagar är fortfarande högt inom förvaltningen, vilket kan leda till att semesterlönekostnaderna ökar ytterligare framöver. Resterande skillnad förklaras av höjning av grundlöner enligt löneavtalet. Sjuklönerna och även timlönekostnaderna ligger högre jämfört med föregående år. Verksamheterna påtalar att det finns större behov av att använda timanställningar vid ordinarie personals kortare frånvaro, för att bland annat inte behöva stänga verksamheter på grund av sjukdom. Timanställningar har också använts under omställningsperioder då kravspecifikation för längre vikariat och pensionsavgångar utretts. Personalomkostnadspålägget höjdes från 39,13 procent föregående år till 39,21 procent för innevarande år. Denna ökning påverkar bara marginellt kulturförvaltningens lönekostnader. 7 1

11 Utfall ( Budget - respektive Utfall -kolumnerna) Kommentera prognostiserade avvikelser mot kommunfullmäktiges fastställda ram. Om det prognostiseras en negativ avvikelse, beskriv därutöver vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtagas för att nå ekonomisk balans gentemot ram. Avvikelse avseende intäkter har inte varit lätt att beräkna under året, då många tillfälliga uppdrag och arrangemang finansierats med externa medel. Nu när året nästan är slut kan vi ändå tro att avvikelsen landar kring tkr gentemot vad som budgeterats. Det bör påpekas att en stor del av kulturförvaltningens verksamhet drivs just med extern finansiering, samt medel som kommer in via lokaluthyrningar och entréintäkter. Ett flertal objekt redovisar ökade intäkter, men balanseras av andra som visar minskade intäkter. De ökade intäkterna avser bland annat intäkter från Mjellbys katalogförsäljning, ökad verksamhet på Kulturhuset och försäljning på fritidsgårdscafé, samt intäkter för sommarprojekt inom fritidsverksamheten. Förvaltningen har blivit av med några lönebidrag och har inte längre intäkter för caféet på Medborgarservice, vilket då ger lägre intäkter än budgeterat. Intäkter har under den senaste tiden också redovisats för Kulturmanifest, intäkter från Regionen, samt HFAB. Ett överskott på lönekostnader redovisas med tkr. Detta har dels att göra med verksamhetsförändringen på Café Välkommen, men också för vakant samordnartjänst på Medborgarservice i Andersberg. Stabschefens tjänst har lösts internt med redan befintlig personal, vilket ger en positiv avvikelse avseende budgeterade lönekostnader. Vakanser både inom biblioteksavdelningen, kulturavdelningen och fritidsavdelningen ger ytterligare positiva avvikelser. Övriga kostnader avviker också från budget, som kan ställas i relation till ökade intäkter för tillfälliga och obudgeterade projekt. Tidigare har förvaltningen aviserat att övriga kostnader beräknas bli längre jämfört med föregående års utfall, samt att årets omprövning på 790 tkr börjar synas som lägre driftkostnader. Anläggningsregistret ska enligt bokslutsanvisningarna tydligt bara innehålla de poster som fortfarande finns kvar i verksamheterna. Under årets sista månad kommer en utrangering göras av anläggningar, så att förvaltningens anläggningsredovisning ger en mer rättvisande bild över de inventarier som faktiskt fortfarande har ett ekonomiskt värde och finns kvar i verksamheterna. En utrangering innebär att förvaltningen får i princip köpa ut dessa för det restvärde som inventarierna har enligt anläggningsredovisningen. Kostnaden för dessa utrangeringar har prognosticerats nu under övriga kostnader med ca tkr. Sammantaget redovisas en positiv avvikelse med 670 tkr gentemot fastställd ram, vilket motsvarar 0,6 procent av den totala nettobudgetram för kulturnämndens verksamheter, som numera ligger på tkr. 4 Kommentera och analysera särskilt prognostiserade avvikelser för personalkostnader jämfört med föregående års helårsutfall. Budgeterade personalkostnader för Café Välkommen kommer inte att användas. Förvaltningen har också vakanta tjänster på chefsnivå, som lösts internt med ersättare från förvaltningen. Prognosticerad ökning av avvikelsen gällande personalkostnader har att göra med fler vakanser, på samtliga avdelningar, som inträffat under vintermånaderna. 8 2

12 Prognosjämförelse ( Utfall -kolumnen + föregående rapport) Kommentera större förändringar av prognostiserade ramavvikelser jämfört med föregående ekonomiska rapport. På nettonivå prognostiseras fortfarande ramavvikelse med 670 tkr i likhet med föregående ekonomiska rapport. Avtalet med leverantören av besöksräknare är nu uppsagd. 4 Investeringsredovisning Periodens nettoinvesteringar ( Utfall -kolumnerna) Kommentera periodens investeringsnetto samt kommentera förändringen av periodens investeringsnetto jämfört med föregående års motsvarande periods investeringsnetto. Investeringar har hittills belastats med tkr, att jämföra med -633 tkr föregående år. Investeringar har gjorts för inköp av konstverk till konstsamlingen. Övriga investeringar exempelvis gjorts för upprustning av nytt konferensrum, mobil scen till Nolltrefem, inventarier till Stadsbibliotekets nyhetsrum, samt hyllor till Mjellby. Investeringar har gjorts för ny fritidsgård, United, i Oskarström. Flera investeringskostnader är på väg, men dock blir det mindre avvikelser när de beräknade summorna inte exakt överensstämmer med vad fakturan sedan faktiskt hamnar på. Jämförelse med föregående år är inte relevant, då medel beviljats för helt olika ändamål. Utfall ( Budget - respektive Utfall -kolumnerna) Kommentera prognostiserade avvikelser mot kommunfullmäktiges fastställda ram. Om det prognostiseras en avvikelse, beskriv vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtagas för att nå ekonomisk balans gentemot ram. Ramavvikelse prognosticeras med anledning att vi inte förväntar oss några kostnader för återlämningsrobot förrän under Upphandlingen är klar, men roboten blir inte betald förrän nästa vår. Avvikelser prognosticeras också i de fall då fakturor för investeringar blivit några tusen lägre än vad som ursprungligen beräknades för de nu inskaffade investeringarna. Prognosjämförelse ( Utfall -kolumnen + föregående rapport) Kommentera större förändringar av prognostiserade ramavvikelser jämfört med föregående ekonomiska rapport. Till skillnad mot föregående ekonomiska rapport, så aviseras en avvikelse på tkr. Detta innebär en förändring med 33 tkr som kommer just från att priset inte alltid matchat det som man trodde att investeringen skulle kosta. 9 3

13 4 Kulturnämndens Ekonomiska rapport januari - november 2013 DRIFTREDOVISNING jan-nov 2012 jan-nov Jmf % 2013 Budget 2013 (83,34%) Avvikelse i % Nämnd,ledning, stab, IT, gem ,3% 794 5,9% Biblioteksavdelningen ,4% ,3% Fritidsavdelningen ,2% 26 0,2% Konsument Halmstad ,5% 300 5,0% Kulturavdelningen ,9% ,0% SUMMA DRIFT: ,9% 670 0,6% Orsak till budgetavvikelse: Eftet genomgång av januari-november månads siffror, redovisas mindre budgetavvikelser för intäkter, löner, lokaler, kapital och övriga kostnader på respektive avdelning. Hittills har förvaltningen använt tkr av en helårsbudget på tkr. På nettonivå redovisas en positiv avvikelse med 670 tkr. Verksamheten förväntar sig med andra ord att det kommer att finnas kvar ungefär 670 tkr av årets budgetram, vid årets slut. Denna summa motsvarar 0,6% av kulturnämndens budgetram. I år kommer förvaltningen att ha utrymme att skriva av gamla inventarier, som inte längre finns inom våra verksamheter, med ca tkr. Avvikelsen förklaras med verksamhetsförändringen av Café Välkommen, vakanta tjänster inom samtliga avdelningar, samt att delar av fritidssatsningen och ledarskapssatsningen förskjuts till nästa år. INVESTERINGAR jan-nov 2012 jan-nov Jmf % 2013 Budget 2013 (83,34% Avvikelse i % Ledning, stab, IT, gem ,1% - 4-7,1% Biblioteksavdelningen ,4% ,7% Fritidsavdelningen ,5% 25 10,4% Konsument Halmstad ,0% - 0,0% Kulturavdelningen ,3% 12 1,4% SUMMA INVESTERINGAR ,8% ,3% Orsak till budgetavvikelse: Kulturnämnden har fått tkr för att investera i verksamheten, varav den största posten utgörs av medel för återlämningsrobot till Stadsbiblioteket. Upphandlingen av återlämningsrobot till Stadsbiblioteket är klar. Däremot kommer den inte att hinna bli inköpt i år, utan kostnaden på tkr kommer att hamna först på nästa års redovisning. Förvaltningen kommer att begära resultatbalansering det positiva överskottet avseende driftsmedel, samt ombudgetering de överblivna investeringsmedel, till nästa års verksamhet. 10

14 5 1(3) Tjänsteskrivelse Diarienummer: KN 2013/0278 Version: 1,0 Beslutsorgan: Kulturnämnden Enhet: Kulturförvaltningens stab Maria Gellert E-post: Telefon: Avgifter och priser 2014 Förslag till beslut 1. Kulturnämnden beslutar att fastställa kulturförvaltningens förslag till Avgifter och priser 2014, som är knutna till kulturnämndens verksamhetsområde. 2. Kulturnämnden beslutar att avgifter och priser enligt bifogat förslag ska börja gälla från och med Sammanfattning Enligt reglemente för kulturnämnden 3 har nämnden delegering från kommunfullmäktige att fastställa alla avgifter och priser knutna till ansvarsområdet. Ärendet har initierats av förvaltningen med anledning av en årlig översyn av beslutade avgifter och priser. Ärendet har beretts av enhetschef för administration och stöd i samråd med ansvariga chefer inom förvaltningen. Fritidsverksamheten föreslår ändring avseende uthyrningstider och avgifter för Mahult. Nolltrefem förtydligar att lokalavgift för grupper gäller per person och per termin. Biblioteksavdelningen lyfter fram uthyrning av Nissascenen och gör vissa tillägg avseende utlån, samt ger ett fast pris för biblioteksutrustning vid ersättningsmedia. För Mjellby konstmuseums del föreslås en höjning av guideavgiften för grupper och tar bort de tidigare rubrikerna som berört barnens Mjellby. I övrigt har även några redaktionella ändringar gjorts. Kulturförvaltningens förslag till beslut är att kulturnämnden fastställer förvaltningens förslag till Avgifter och priser 2014, som är knutna till kulturnämndens verksamhetsområde. Förslaget innebär att dessa ska börja gälla från och med

15 5 Ärendet Uppdrag Enligt reglemente för kulturnämnden 3 har nämnden delegering från kommunfullmäktige att fastställa alla avgifter och priser knutna till ansvarsområdet. Bakgrund Tidigare har nämnden tagit beslut om Taxor och avgifter (KN 2011/ ), samt beslut om Avgifter och priser 2013 (KN 2012/0269) som nu reviderats marginellt till nytt förslag om Avgifter och priser Analys, förslag och motivering Ändring har gjorts avseende kostnad för uthyrning av Mahult. Enligt förslag begränsats uthyrningen till heldagar alternativt halvdagar, i stället för ett antal timmar per uthyrningstillfälle. Detta för att få tid att återställa området inför nästkommande hyresgäst. Avgiften har höjts något för att kunna bekosta slitage på inventarier och utrustning. Biblioteksavdelningen lyfter fram Nissascenen som en uthyrbar del av stadsbiblioteket, samt förtydligar kostnader för utlån för Daisy spelare, material Språkkedjan och singstar mic, då dessa inte funnits med tidigare. Biblioteken föreslår ändring från att i de fall låntagaren själv skaffar ersättningsmedia tillkommer kostnad för biblioteksutrustning till ett fast pris på 20 kr, utan hänvisning till ramavtal. För Mjellby konstmuseums del, föreslås en höjning av guideavgiften för grupper, som motiveras med ökade kostnader för arvoden till guider samt en generell marknadsanpassning. Från och med årsskiftet kommer Barnens Mjellby få en ny inriktning och verksamhetsidé. Söndagsverksamheten ersätts med ett annat koncept som ingår i den ordinarie entréavgiften. Barnkalasverksamheten kommer att ligga nere tillsvidare, på grund av avsaknad av permanent restauratör. Den tidigare rubriken Barnens Mjellby och barnkalas har därför tagits bort i det nya förslaget. I övrigt är det några enstaka redaktionella ändringar som gjorts av innehållet i dokumentet. 12 2

16 5 Konsekvenser Avgiftshöjningarna beräknas motsvara förvaltningens ökade kostnader för arvoden, samt slitage på inventarier och utrustning. Ärendets beredning Inom kommunen Avdelningscheferna har lämnat in förslag till ändringar i avgifter och priser. Andra grupper - Fackliga organisationer Ärendet faller inte inom ramen för MBL-förhandling. Lista över bilagor 1. Avgifter och priser 2014 För Kulturförvaltningen Kristina Blomquist Förvaltningschef Maria Gellert Enhetschef för administration och stöd 3 13

17 5 Bilaga nr Diarienummer: KN 2013/0278 Version: 1,0 Beslutsorgan: Kulturnämnden Enhet: Kulturförvaltningens stab Maria Gellert E-post: Telefon: Avgifter och priser 2014 Enligt REGLEMENTE FÖR KULTURNÄMNDEN 3 har nämnden delegering från kommunfullmäktige att fastställa alla avgifter och priser knutna till ansvarsområdet. Ändringar enligt denna bilaga gäller från och med och tillsvidare. Definitioner: Avgifter avser avgifts-/taxeintäkter för de tjänster och den service som lämnas till kommuninvånarna. Exempel på avgifter är förseningsavgifter, tillfällig hyra av lokaler och dylikt. Samtliga avgifter anges exklusive moms, då dessa i de flesta fall är momsbefriade. Priser syftar på de priser förvaltningen har på försäljning av material och varor till exempel från café, media och shop. Priser anges både exklusive och inklusive moms, för att det ska bli tydligare vilket pris kunden ska betala, samt hur stor intäkten blir för verksamheten. Moms eller inte. All intern försäljning är momsfritt, det vill säga att samtliga priser till kommunens förvaltningar anges exklusive moms. Vid fakturering till externa kunder hänvisar vi till Skatteverkets hemsida samt till Mervärdesskattelagen. Föreningar definieras av skatteverket som en sammanslutning av fysiska och/eller juridiska personer som tillsammans verkar för ett gemensamt ändamål. En ideell förening kännetecknas av att ändamålet är ideellt och/eller att dess verksamhet är ideell. Se även kommunens riktlinjer för bidrag till föreningar enligt KS 2007/

18 5 Innehållsförteckning 1 Avgifter för hyra av lokal i Kulturhuset Speciella hyresvillkor för hyra av lokal i Kulturhuset Övriga priser på Kulturhuset Mjellby Konstmuseum Entréavgifter på Mjellby konstmuseum Museishopen Avgifter och priser på Nolltrefem Uthyrning av lokaler på Nolltrefem Entré till aktiviteter Kurser och workshops Sammanställning av avgifter och priser på Nolltrefem Avgift för hyra av lokal vid biblioteken Tillämpning av avgift för hyra av lokal vid biblioteken Avgifter för media och övriga utlån Avgifter för försenade media Förkommen media och övriga utlån Faxavgifter Priser för kopiering och utskrifter, för besökare Fjärrlån från andra bibliotek Lån av film och spel Avgifter och priser på Fritidsgårdarna Övrigt inom fritidsverksamheten Medborgarservice Andersberg Avgifter för hyra av lokal på Medborgarservice Tillämpning av hyresavgifter Kopiering, utskrift och fax Allmänna villkor för kulturnämndens lokaler Hyresvillkor Fri och reducerad hyra av lokal Övriga priser

19 1 Avgifter för hyra av lokal i Kulturhuset 5 Reducerad hyra * Timkostnad vid terminshyra kr 240 kr 600 kr 120 kr kr kr ---- Lokal Ordinarie hyra Ordinarie hyra Reducerad hyra * Per tillfälle Timkostnad vid Per tillfälle terminshyra Teatersalongen: Repetitioner och uppspel Publikarrangemang Teatercafé/pub kr 240 kr 600 kr 120 kr Dramasalen kr 200 kr 500 kr 100 kr Spegelsalen kr 200 kr 500 kr 100 kr Övre salen kr 360 kr 800 kr 160 kr Grupprum 600 kr 120 kr 300 kr 60 kr 1.1 Speciella hyresvillkor för hyra av lokal i Kulturhuset Hyra per tillfälle tillämpas för enstaka förhyrningar. Terminshyra tillämpas för bokningar som omfattar minst tio tillfällen per termin. Timpriset beräknas per påbörjad timme. Reducerad hyra gäller ideella föreningar och studieförbund. Vid arrangemang i teatersalongen tillkommer alltid kostnad för vaktmästare vid scenbygge och föreställningar. I lokalhyran ingår tillträde till kök, loger och andra biutrymmen. Samtliga utrymmen ska återställas och städas efter användandet. För allmänna villkor för hyra av kulturnämndens lokaler, se kapitel Övriga priser på Kulturhuset Övriga priser Pris inkl. 25% moms Pris exkl. moms Extra personal, scenmästare 475 kr/timme 380 kr/timme Publikvärd, brandvakt, bär- och bygghjälp 395 kr/timme 316 kr/timme Uthyrning av scenpodier 62,50 kr/podie 50 kr/podie Behov av extra städning, faktiskt pris minst kr minst kr 16

20 5 2 Mjellby Konstmuseum 2.1 Entréavgifter på Mjellby konstmuseum Besökare Vuxen Student Pensionär, 65 år och äldre Barn och ungdom under 20 år Entréavgift 70 kr/vuxen 50 kr/student 50 kr/pensionär Fri entré Guidning av grupper Vardagar Vardagar efter kl. 17:00, samt helger Entréavgift kr + 50 kr/person kr + 50 kr/person Skolverksamhet Entréavgift Stora skolpaketet (F-2) (max 25 elever) 200 kr* + 25 kr/elev Ordinarie skolpaket (F-7) (max 25 elever) 200 kr* + 15 kr/elev Ordinarie skolpaket (8, 9, gymnasiet) (max 32 elever) 200 kr + 15 kr/elev Konstpromenad (F-9, gymnasiet) (max 32 elever) 200 kr + 15 kr/elev Lärare Ingen avgift * Skolklasser som är större än 25 elever och därför måste boka två besök betalar endast en startavgift à 200 kr. 2.2 Museishopen Riktlinjen för försäljningspris av varor i shopen inklusive moms är inköpspris x 2,5. Vid försäljning av kataloger och produkter, som har nära anknytning till utställningarna eller som har en pedagogisk förlängning till utställningarna, utgör produktionspriset riktlinjen för försäljningspriset. 17

Kulturnämndens handlingar 2014-11-26

Kulturnämndens handlingar 2014-11-26 Kulturnämndens handlingar 2014-11-26 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Kulturnämnden 2014-11-14 1(2) Box 316 301 08 Halmstad Tfn: 035 13 70 04 E-post: kulturnamnden@halmstad.se Plats: Klarasalen, Halmstads

Läs mer

Ut ur skuldfällan (SOU 2013:72) - remissvar

Ut ur skuldfällan (SOU 2013:72) - remissvar 2013-12-12 KS-2013/1391.109 1 (8) HANDLÄGGARE Rosborg, Björn 08-535 302 09 bjorn.rosborg@huddinge.se Kommunstyrelsen Ut ur skuldfällan (SOU 2013:72) - remissvar Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut

Läs mer

riksrevisionen granskar: offentliga finanser Överskuldsättning hur fungerar samhällets stöd och insatser? rir 2015:14

riksrevisionen granskar: offentliga finanser Överskuldsättning hur fungerar samhällets stöd och insatser? rir 2015:14 riksrevisionen granskar: offentliga finanser Överskuldsättning hur fungerar samhällets stöd och insatser? rir 2015:14 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet

Läs mer

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun.

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. 2011-11-20 Planum Organisation AB Göran Svensson Inledning... 3 Lagstiftning... 3 Motiv till

Läs mer

Kulturnämndens handlingar 2013-02-27

Kulturnämndens handlingar 2013-02-27 Kulturnämndens handlingar 2013-02-27 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Kulturnämnden 2013-02-15 1(3) Box 316 301 08 Halmstad Tfn: 035 13 70 04 E-post: kulturnamnden@halmstad.se Plats: Stadsbiblioteket, Klarasalen

Läs mer

2015-01-16. Ärende Beteckning Förslag

2015-01-16. Ärende Beteckning Förslag Kultur- och fritidsnämnden Kallelse och föredragningslista 2015-01-16 1 (1) Dag och tid 2015-01-29, klockan 13:00 Plats Beredning Mötesplats, MunktellArenan 2014-12-18 10:00:00 Gunborg Nymans rum Ärende

Läs mer

Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2015 och plan 2016-2017

Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2015 och plan 2016-2017 Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2015 och plan 2016-2017 Ärendet I budget för 2014 och plan 2015-2016 är nämndernas kostnader uppräknade utifrån volymförändringar och justerade för löner

Läs mer

Delårsrapport Orsa kommun 130731

Delårsrapport Orsa kommun 130731 Delårsrapport Orsa kommun 130731 2 Delårsrapport Orsa kommun 130731 INNEHÅLLSFÖRTECKNING De första sju månaderna 4 Kommentarer till delårsresultatet 5 Kommunens bolag 6 Driftredovisning 7 Prognos för verksamhetsåret

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum 2014-06-04

Kallelse Sammanträdesdatum 2014-06-04 Kallelse Sammanträdesdatum 2014-06-04 Plats Bohusrummet, Stadshuset Tid Onsdagen den 4 juni klockan 13:00-18:00 Ledamöter Gun-Marie Daun (KD) Ordförande Mona-Britt Gillerstedt (S) Mikael Wintell (M) Tommy

Läs mer

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen Rapport 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Läs mer

Promemoria med utkast till lagrådsremiss

Promemoria med utkast till lagrådsremiss Promemoria med utkast till lagrådsremiss Bättre möjlighet till skuldsanering Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den xx juni 2010 Beatrice Ask Magnus Medin (Justitiedepartementet)

Läs mer

KAPITEL 5 AVDELNINGENS EKONOMI

KAPITEL 5 AVDELNINGENS EKONOMI KAPITEL 5 AVDELNINGENS EKONOMI Ansvar och roller Ekonomisk hantering Finansiering Ansökningar Vad en ansökan brukar innehålla Redovisning av bidrag Att anställa i RFSL Bilagor - förteckning 5-1 5-2 5-5

Läs mer

Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30. 1 Sammanträdets inledning

Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30. 1 Sammanträdets inledning HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2 Allmänhetens frågestund 3

Läs mer

Uppdrag att se över pengsystemet utifrån perspektivet konkurrensneutralitet. Barn- och utbildningsnämnd

Uppdrag att se över pengsystemet utifrån perspektivet konkurrensneutralitet. Barn- och utbildningsnämnd Uppdrag att se över pengsystemet utifrån perspektivet konkurrensneutralitet Barn- och utbildningsnämnd Innehållsförteckning 1 Uppdrag och avgränsning... 3 2 Förvaltningens synpunkter i sammandrag... 3

Läs mer

Handlingar till Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 3 december 2013

Handlingar till Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 3 december 2013 Handlingar till Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 3 december 2013 Sidan 3 av 92 Ärende 1 Sidan 4 av 92 Sidan 5 av 92 Tillväxtkontoret Handläggare, telefon Datum Vår beteckning

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Datum 2014-09-08 1 (2) Ayse Mertoglu Sekreterare

Datum 2014-09-08 1 (2) Ayse Mertoglu Sekreterare Datum 2014-09-08 1 (2) KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSEN Plats: Kommunhuset, Vingåker, Tid: Måndag den 15 september 2014, kl. 14.00 Ledamot som är förhindrad att delta ska anmäla detta till ansvarig sekreterare

Läs mer

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning 2011:16 Försäkringskassans handläggning av assistansersättning MISSIV DATUM DIARIENR 2011-06-14 2010/211-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-11-04 S2010/7916/ST (delvis) Regeringen Socialdepartementet 103 33

Läs mer

Sponsring som finansieringskälla?

Sponsring som finansieringskälla? ESV 2002:15 Sponsring som finansieringskälla? En vägledning för statliga myndigheter. Innehåll Förord... 5 Vad är sponsring?...7 Ett begrepp med många definitioner Gränsdragning mot avgift Gränsdragning

Läs mer

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C)

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-02-19 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 24 februari 2015 klockan 10 i Kungsbacka rummet, stadshuset Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare Fredrik

Läs mer

Ny skuldsaneringslag

Ny skuldsaneringslag Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Susanne Andersen Christine Gauffin Ny skuldsaneringslag - Ett snabbare och enklare förfarande? - Hur borgenärsgynnande är lagen? Företagsekonomi C-uppsats 15

Läs mer

Kronofogdens Årsredovisning

Kronofogdens Årsredovisning Kronofogdens Årsredovisning 2010 Innehållsförteckning Det här är Kronofogden...2 Rikskronofogden sammanfattar myndighetens resultat...3 Resultatredovisning...5 Redovisningens disposition... 5 Kronofogdens

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

praktikan Ekonomi Uppdaterat 2004-04-01 Ekonomi

praktikan Ekonomi Uppdaterat 2004-04-01 Ekonomi Ekonomi Uppdaterat 2004-04-01 Ekonomi Författare Christer Eklöf. Sveriges Frikyrkosamråd Ekonomi Uppdaterat 2004-04-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Ekonomiavsnitt i tre delar 1 2 Allmänna förutsättningar 1 3

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

Bilföreningens ekonomi

Bilföreningens ekonomi Att dela bil Det går att dela bil på många sätt. Några exempel på att dela bil är samåkning, att åka taxi, att hyra bil, att låna bil av vänner eller att samäga bil. I denna skrift beskrivs hur en grupp

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Värdets tre skeden Kapitalvärden i offentlig fastighetsförvaltning

Värdets tre skeden Kapitalvärden i offentlig fastighetsförvaltning Utveckling av Fastighetsföretagande i Offentlig Värdets tre skeden Kapitalvärden i offentlig fastighetsförvaltning Kapitalvärden Svenska Kommunförbundet 1999 Adress: 118 82 Stockholm. Tfn 08-772 41 00

Läs mer

UaFS 4/2008 00.35 Blad 1 RIKTLINJER FÖR HUR FRÅGOR KRING KONKURRENSPRÖVNING SKALL HANTERAS I UDDEVALLA KOMMUN. Innehållsförteckning

UaFS 4/2008 00.35 Blad 1 RIKTLINJER FÖR HUR FRÅGOR KRING KONKURRENSPRÖVNING SKALL HANTERAS I UDDEVALLA KOMMUN. Innehållsförteckning Blad 1 RIKTLINJER FÖR HUR FRÅGOR KRING KONKURRENSPRÖVNING SKALL HANTERAS I UDDEVALLA KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige den 12 maj 2004, 94 med ändring den 9 maj 2007, 130 och den 9 januari 2008, 16 Innehållsförteckning

Läs mer