Kulturnämndens handlingar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kulturnämndens handlingar 2013-12-18"

Transkript

1 Kulturnämndens handlingar

2 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Kulturnämnden (2) Box Halmstad Tfn: E-post: OBS! Vi börjar sammanträdet med studiebesök på Halmstads Teater. Vi samlas i teaterns foajé kl. 13:15 Plats: Stadsbiblioteket, Klarasalen Sammanträdesdatum Tid: 13:15 Ordförande: Lena Ekman Sekreterare: Marie Järnliden

3 HALMSTADS KOMMUN FÖREDRAGNINGSLISTA Sida Kulturnämnden (2) ÄRENDEN Sida 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning 3 Information 1 4 KN 2013/0020 Ekonomisk rapport KN 2013/0278 Avgifter och priser KN 2013/0297 Verksamhetsplan - Energi- och klimatrådgivning KN 2013/0280 Regeringskansliet - Betänkandet Ut ur skuldfällan (SOU 2013:72) 8 KN 2013/0300 Ansökan om medel ur KF:s jubileumsfond 9 KN 2013/0306 Uppdrag till Hallands konstmuseum KN 2013/0299 Nya gatunamn i Halmstads kommun Kurser och konferenser 12 Anmälningar KN 2013/0001 Redovisning av delegationsbeslut Ev. tillkommande frågor Fackliga företrädare har rätt att delta vid sammanträdespunkter utmärkta med 2

4 3 Information Diarienummer: Version: 1,0 Beslutsorgan: KN Staben E-post: Telefon: Informationsärenden Ärendet 1. Studiebesök Halmstads Teater 2. Information från verksamheterna 1

5 4 Tjänsteskrivelse Diarienummer: KN 2013/0020 Version: 1,0 Beslutsorgan: Kulturnämnden Enhet: Kulturförvaltningen stab Maria Gellert E-post: Telefon: Ekonomisk rapport januari - november 2013 Förslag till beslut 1. Kulturnämnden beslutar att godkänna ekonomisk rapport januari november 2013, samt helårsprognos som visar på positiv budgetavvikelse med 670 tkr avseende driftmedel och med tkr avseende investeringsmedel. Sammanfattning Ekonomisk rapport görs enligt de anvisningar förvaltningen fått från stadskontoret. Ärendet har beretts av förvaltningens ekonom tillsammans med avdelnings- och enhetschefer. Förvaltningen föreslår att kulturnämnden beslutar att godkänna ekonomisk rapport januari - november 2013, med tillhörande helårsprognos som visar på positiv budgetavvikelse med 670 tkr avseende driftmedel och med tkr avseende investeringsmedel. Ärendet Uppdrag Ekonomisk rapport upprättas enligt anvisningar från stadskontoret och kommunens riktlinjer för ekonomistyrning. Rapporten informerar om periodutfallet januarinovember och jämförelse görs med motsvarande period föregående år. Syftet är att ge information om prognosen per den 31 december 2013, samt om det förväntas några budgetavvikelser. Kommentarer till utfall, prognos och avvikelser ges enligt fastställda mallar. 2

6 4 Bakgrund Ekonomirapport (KF.xlsx och KF.docx) redovisas på kulturförvaltningens anslagsnivå 460 och kommer under 2013 att lämnas in åtta gånger till stadskontoret för vidare handläggning. Sex av dessa kallas ekonomirapport och handläggs av stadskontoret till kommunstyrelsen. Övriga rapporter går under namnet delårsapport och delårsbokslut, som handläggs vidare av stadskontoret och redovisas därefter till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. I början av 2014 sammanställs ett årsbokslut för år Analys, förslag och motivering Ekonomisk rapport baseras på information om perioden januari till och med november. Driftbudgeten är under året justerad med resultatbalansering av driftmedel på 625 tkr från 2012 års överskott. Under maj månad fick kulturnämnden utökning av budget med 55,1 tkr i och med att kommunstyrelsen beviljade ansökan från tillgänglighetsmiljonen, där medel ansökts för familjeaktivitet på Halmstads stadsbibliotek riktat till barn med autism och Asperger. I slutet av september kompenserades budgeten med 2013 års löneavtal och arvodesökning, vilket ökade på budgetramen med 992 tkr. Kompensation gavs också för lokalkostnader avseende larm och utemiljö, med 47 tkr. I slutet av oktober kompenserades budgeten med 26 tkr motsvarande den ökning som skett enligt avtal för timlöner. Den totala driftbudgetramen ligger just nu på tkr. Vad det gäller driftredovisningen, så redovisas ett nettoresultat på tkr för månaderna januari - november, att jämföra med tkr för motsvarande period föregående år. Kulturnämndens verksamheter har hittills i år använt ca 105 miljoner kronor av årets totala budget på 117 miljoner kronor. Innan året är slut beräknar förvaltningen att ha använt nästan samtliga dessa 117 miljoner kronor. Det ser dock ut som att det kommer att finnas 670 tkr kvar av årets budget vid årets slut. Detta i sin tur motsvarar ca 0,6 procent av den totala budgetramen för kulturnämndens verksamheter. Investeringar är vad som enligt riktlinjer för ekonomistyrning definieras som något som har en ekonomisk livslängd på mer än tre år, och som kostar mer än 22 tkr. När det kommer till investeringsbudget, så skedde det i början av året en ombudgetering av investeringar med 623 tkr. De investeringspengar som inte användes under 2012, ska nu med andra ord användas under Totalsumman för vilket förvaltningen kan köpa investeringar för ligger i år på tkr. Den stora summan på tkr av dessa är destinerad till inköp av återlämningsrobot till stadsbiblioteket. Vad gäller investeringar, så är upphandlingen klar av återlämningsrobot till Stadsbiblioteket. Däremot kommer inköpet inte att kunna ske i år, varför kostnaden på tkr kommer att hamna på nästa år. Det blir också några tusenlapper över nu när verksamheterna gjort sina investeringar, vilka kan behövas till nästa år då budgeten för investeringar kommer att vara betydligt lägre. Formellt sett innebär det att förvaltningen vid bokslut kommer att be ombudgetering av de pengar som blir över i år. För mer detaljerade kommentarer hänvisas till bilagorna. 3

7 4 Konsekvenser Det står i riktlinjer för ekonomistyrning att budgetmässiga över- eller underskott som understiger 0,5 procent av den i planeringsdirektiv med budget beslutade bruttokostnadsbudgeten för anslagsområdet balanseras regelmässigt. I årets bokslutsanvisningar uppmanas alla förvaltningar att göra en avstämning av att de anläggningar som finns med i anläggningsredovisningen, att de fortfarande existerar på förvaltningen. Allt som inte finns kvar ska utrangeras ur anläggningsregistret. En utrangering innebär med andra ord att om det finns kvar ett värde på anläggningen, så ska denna kostnad tas på innevarande års budget. Förvaltningen har under året gjort en översyn av anläggningsregistret och där finns poster som behöver rensas ut. Kostnader för detta har tagits hänsyn till vid årets sista prognos. Förvaltningen kommer att begära resultatbalansering av det positiva överskottet avseende driftsmedel, bland annat i syfte att fortsätta med satsningen på fritidsverksamheten och satsningen på ledarskapet. Avseende investeringar kommer ombudgetering till nästa år begäras av de medel som inte hunnits användas i år, däribland medlen för återlämningsrobot. Ärendets beredning Inom kommunen Ärendet har beretts, enligt anvisningar från stadskontoret, av förvaltningens ekonom med avdelnings- och enhetschefer. Fackliga organisationer Information på samverkan Lista över bilagor 1. KF_resultatrapport (KF.xlsx) 2. KF_kommentarer (KF.docx) 3. Ekonomisk rapport jan-nov För Kulturförvaltningen Kristina Blomquist Förvaltningschef Maria Gellert Enhetschef för administration och stöd 4

8 Kulturnämnd Uppdaterad: Verksamhet: 460 Kulturförvaltning 4 (kkr) Helårs-utfall 2012 Utfall Utfall Budget 2013 Prognos 2013 Budgetavvikelse 2013 Budgetavvikelse fg rapport Periodutfall jmf fg år Prognosförändring fg rapport Verksamhetens Intäkter Därav realisationsvinster Lönekostnader Lokalkostnader Kapitalkostnader Därav avskrivningar Därav internränta Övriga kostnader Därav realisationsförluster Verksamhetens kostnader Periodens resultat / nettokostnad Periodens resultat / nettokostnad exkl realisationsresultat Kulturnämnd Verksamhet: 460 Kulturförvaltning (kkr) Helårs-utfall 2012 Utfall Utfall Budget 2013 Prognos 2013 Budgetavvikelse 2013 Budgetavvikelse fg rapport Periodutfall jmf fg år Prognosförändring fg rapport Investeringsinkomster Investeringsutgifter Investeringsnetto

9 Kulturnämnd Verksamhet: 460 Kulturförvaltning 4 Budgetavvikelse för periodens resultat / nettokostnad (kkr) Kortfattade kommentarer i punktform Verksamhetsförändring av Café Välkommen, lägre AMS intäkter, projektmedel, lägre intäkter biblioteken Ökade intäkter för café inom fritids, kulturhusets ythyrning, katalogförsäljning inom konst, externa projekt Vakant chefstjänst och samordnartjänst, som tillsatts tillfälligt internt, överskott pga vakanser bland övrig personal. Ökade personalkostnader på kulturhuset, DAM fotboll, samt för underhåll av offentlig konst Hyreskompensation under året ökat på budget. I vissa fall högre lokalkostnader pga fastighetsservice. Kapitalkostnader något högre än budget pga kompletteringsköp av Arenan, bibliotekswebben. Överskott på medel för gemensamma satsningar, som senareläggs till nästa år Ökade kostnader pga satsningar, samt för projekt som finansieratsmed externa medel, renovering av Nollan etc Ökade kostnader i form av utrangering av anläggningar Budgetavvikelse Budgetavvikelse 670 6

10 Kulturnämnd Verksamhet 460 Kulturförvaltningen 4 Driftredovisning Periodresultatet ( Utfall -kolumnerna) Kommentera periodresultatet samt kommentera förändringen av periodens resultat jämfört med föregående års motsvarande periodresultat. Periodens nettoresultat är tkr, att jämföra med nettoresultat på tkr motsvarande period föregående år. Några större kostnader för satsningar, bland annat för Ljusfestivalen och utredningar, återstår att bokföras under december månad. Periodens intäkter är 104 tkr lägre jämfört med föregående år. Kulturförvaltningens verksamheter är inte på något sätt periodiska, utan vi kommer att få leva med stora skillnader i både intäkter och kostnader över året. Lönekostnader ligger efter elva månader tkr högre jämfört med samma period föregående år, vilket motsvarar en höjning på ca 4 procent, alltså något mer än vad löneökningen är åren mellan. Redan vid årets tidigare prognoser har det uppmärkssammats att semesterlönekostnader och timlönekostnader varit högre jämfört med föregående år. Lokalkostnaderna är hittills 652 tkr lägre jämfört med samma period föregående år. Den främsta anledningen är att internhyrorna sänktes med 2,9 procent. Hyra för Oskarströms nya fritidsgård, Unionen, har tillkommit under hösten. Kapitalkostnaderna är för perioden 263 tkr lägre än motsvarande period föregående år. Det har att göra med att förvaltningen investerat allt mindre de senaste åren. På helårsbasis kommer kapitalkostnaderna att bli 290 tkr lägre än föregående år, ungefär som budgeterats. Övriga kostnader ligger i skrivande stund 1263 tkr lägre jämfört med föregående år. Kommentera och analysera särskilt periodens personalkostnadsutveckling samt gör jämförelser med föregående års personalkostnader för motsvarande period. Personalkostnaderna låg som sagt ca 4 procent högre jämfört med motsvarande period föregående år. Detta trots att det prognosticeras en märkbar positiv avvikelse av lönekostnader på grund av vakanta tjänster. Semesterlönekostnaderna ligger högre jämfört med föregående år. Antal sparade semesterdagar är fortfarande högt inom förvaltningen, vilket kan leda till att semesterlönekostnaderna ökar ytterligare framöver. Resterande skillnad förklaras av höjning av grundlöner enligt löneavtalet. Sjuklönerna och även timlönekostnaderna ligger högre jämfört med föregående år. Verksamheterna påtalar att det finns större behov av att använda timanställningar vid ordinarie personals kortare frånvaro, för att bland annat inte behöva stänga verksamheter på grund av sjukdom. Timanställningar har också använts under omställningsperioder då kravspecifikation för längre vikariat och pensionsavgångar utretts. Personalomkostnadspålägget höjdes från 39,13 procent föregående år till 39,21 procent för innevarande år. Denna ökning påverkar bara marginellt kulturförvaltningens lönekostnader. 7 1

11 Utfall ( Budget - respektive Utfall -kolumnerna) Kommentera prognostiserade avvikelser mot kommunfullmäktiges fastställda ram. Om det prognostiseras en negativ avvikelse, beskriv därutöver vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtagas för att nå ekonomisk balans gentemot ram. Avvikelse avseende intäkter har inte varit lätt att beräkna under året, då många tillfälliga uppdrag och arrangemang finansierats med externa medel. Nu när året nästan är slut kan vi ändå tro att avvikelsen landar kring tkr gentemot vad som budgeterats. Det bör påpekas att en stor del av kulturförvaltningens verksamhet drivs just med extern finansiering, samt medel som kommer in via lokaluthyrningar och entréintäkter. Ett flertal objekt redovisar ökade intäkter, men balanseras av andra som visar minskade intäkter. De ökade intäkterna avser bland annat intäkter från Mjellbys katalogförsäljning, ökad verksamhet på Kulturhuset och försäljning på fritidsgårdscafé, samt intäkter för sommarprojekt inom fritidsverksamheten. Förvaltningen har blivit av med några lönebidrag och har inte längre intäkter för caféet på Medborgarservice, vilket då ger lägre intäkter än budgeterat. Intäkter har under den senaste tiden också redovisats för Kulturmanifest, intäkter från Regionen, samt HFAB. Ett överskott på lönekostnader redovisas med tkr. Detta har dels att göra med verksamhetsförändringen på Café Välkommen, men också för vakant samordnartjänst på Medborgarservice i Andersberg. Stabschefens tjänst har lösts internt med redan befintlig personal, vilket ger en positiv avvikelse avseende budgeterade lönekostnader. Vakanser både inom biblioteksavdelningen, kulturavdelningen och fritidsavdelningen ger ytterligare positiva avvikelser. Övriga kostnader avviker också från budget, som kan ställas i relation till ökade intäkter för tillfälliga och obudgeterade projekt. Tidigare har förvaltningen aviserat att övriga kostnader beräknas bli längre jämfört med föregående års utfall, samt att årets omprövning på 790 tkr börjar synas som lägre driftkostnader. Anläggningsregistret ska enligt bokslutsanvisningarna tydligt bara innehålla de poster som fortfarande finns kvar i verksamheterna. Under årets sista månad kommer en utrangering göras av anläggningar, så att förvaltningens anläggningsredovisning ger en mer rättvisande bild över de inventarier som faktiskt fortfarande har ett ekonomiskt värde och finns kvar i verksamheterna. En utrangering innebär att förvaltningen får i princip köpa ut dessa för det restvärde som inventarierna har enligt anläggningsredovisningen. Kostnaden för dessa utrangeringar har prognosticerats nu under övriga kostnader med ca tkr. Sammantaget redovisas en positiv avvikelse med 670 tkr gentemot fastställd ram, vilket motsvarar 0,6 procent av den totala nettobudgetram för kulturnämndens verksamheter, som numera ligger på tkr. 4 Kommentera och analysera särskilt prognostiserade avvikelser för personalkostnader jämfört med föregående års helårsutfall. Budgeterade personalkostnader för Café Välkommen kommer inte att användas. Förvaltningen har också vakanta tjänster på chefsnivå, som lösts internt med ersättare från förvaltningen. Prognosticerad ökning av avvikelsen gällande personalkostnader har att göra med fler vakanser, på samtliga avdelningar, som inträffat under vintermånaderna. 8 2

12 Prognosjämförelse ( Utfall -kolumnen + föregående rapport) Kommentera större förändringar av prognostiserade ramavvikelser jämfört med föregående ekonomiska rapport. På nettonivå prognostiseras fortfarande ramavvikelse med 670 tkr i likhet med föregående ekonomiska rapport. Avtalet med leverantören av besöksräknare är nu uppsagd. 4 Investeringsredovisning Periodens nettoinvesteringar ( Utfall -kolumnerna) Kommentera periodens investeringsnetto samt kommentera förändringen av periodens investeringsnetto jämfört med föregående års motsvarande periods investeringsnetto. Investeringar har hittills belastats med tkr, att jämföra med -633 tkr föregående år. Investeringar har gjorts för inköp av konstverk till konstsamlingen. Övriga investeringar exempelvis gjorts för upprustning av nytt konferensrum, mobil scen till Nolltrefem, inventarier till Stadsbibliotekets nyhetsrum, samt hyllor till Mjellby. Investeringar har gjorts för ny fritidsgård, United, i Oskarström. Flera investeringskostnader är på väg, men dock blir det mindre avvikelser när de beräknade summorna inte exakt överensstämmer med vad fakturan sedan faktiskt hamnar på. Jämförelse med föregående år är inte relevant, då medel beviljats för helt olika ändamål. Utfall ( Budget - respektive Utfall -kolumnerna) Kommentera prognostiserade avvikelser mot kommunfullmäktiges fastställda ram. Om det prognostiseras en avvikelse, beskriv vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtagas för att nå ekonomisk balans gentemot ram. Ramavvikelse prognosticeras med anledning att vi inte förväntar oss några kostnader för återlämningsrobot förrän under Upphandlingen är klar, men roboten blir inte betald förrän nästa vår. Avvikelser prognosticeras också i de fall då fakturor för investeringar blivit några tusen lägre än vad som ursprungligen beräknades för de nu inskaffade investeringarna. Prognosjämförelse ( Utfall -kolumnen + föregående rapport) Kommentera större förändringar av prognostiserade ramavvikelser jämfört med föregående ekonomiska rapport. Till skillnad mot föregående ekonomiska rapport, så aviseras en avvikelse på tkr. Detta innebär en förändring med 33 tkr som kommer just från att priset inte alltid matchat det som man trodde att investeringen skulle kosta. 9 3

13 4 Kulturnämndens Ekonomiska rapport januari - november 2013 DRIFTREDOVISNING jan-nov 2012 jan-nov Jmf % 2013 Budget 2013 (83,34%) Avvikelse i % Nämnd,ledning, stab, IT, gem ,3% 794 5,9% Biblioteksavdelningen ,4% ,3% Fritidsavdelningen ,2% 26 0,2% Konsument Halmstad ,5% 300 5,0% Kulturavdelningen ,9% ,0% SUMMA DRIFT: ,9% 670 0,6% Orsak till budgetavvikelse: Eftet genomgång av januari-november månads siffror, redovisas mindre budgetavvikelser för intäkter, löner, lokaler, kapital och övriga kostnader på respektive avdelning. Hittills har förvaltningen använt tkr av en helårsbudget på tkr. På nettonivå redovisas en positiv avvikelse med 670 tkr. Verksamheten förväntar sig med andra ord att det kommer att finnas kvar ungefär 670 tkr av årets budgetram, vid årets slut. Denna summa motsvarar 0,6% av kulturnämndens budgetram. I år kommer förvaltningen att ha utrymme att skriva av gamla inventarier, som inte längre finns inom våra verksamheter, med ca tkr. Avvikelsen förklaras med verksamhetsförändringen av Café Välkommen, vakanta tjänster inom samtliga avdelningar, samt att delar av fritidssatsningen och ledarskapssatsningen förskjuts till nästa år. INVESTERINGAR jan-nov 2012 jan-nov Jmf % 2013 Budget 2013 (83,34% Avvikelse i % Ledning, stab, IT, gem ,1% - 4-7,1% Biblioteksavdelningen ,4% ,7% Fritidsavdelningen ,5% 25 10,4% Konsument Halmstad ,0% - 0,0% Kulturavdelningen ,3% 12 1,4% SUMMA INVESTERINGAR ,8% ,3% Orsak till budgetavvikelse: Kulturnämnden har fått tkr för att investera i verksamheten, varav den största posten utgörs av medel för återlämningsrobot till Stadsbiblioteket. Upphandlingen av återlämningsrobot till Stadsbiblioteket är klar. Däremot kommer den inte att hinna bli inköpt i år, utan kostnaden på tkr kommer att hamna först på nästa års redovisning. Förvaltningen kommer att begära resultatbalansering det positiva överskottet avseende driftsmedel, samt ombudgetering de överblivna investeringsmedel, till nästa års verksamhet. 10

14 5 1(3) Tjänsteskrivelse Diarienummer: KN 2013/0278 Version: 1,0 Beslutsorgan: Kulturnämnden Enhet: Kulturförvaltningens stab Maria Gellert E-post: Telefon: Avgifter och priser 2014 Förslag till beslut 1. Kulturnämnden beslutar att fastställa kulturförvaltningens förslag till Avgifter och priser 2014, som är knutna till kulturnämndens verksamhetsområde. 2. Kulturnämnden beslutar att avgifter och priser enligt bifogat förslag ska börja gälla från och med Sammanfattning Enligt reglemente för kulturnämnden 3 har nämnden delegering från kommunfullmäktige att fastställa alla avgifter och priser knutna till ansvarsområdet. Ärendet har initierats av förvaltningen med anledning av en årlig översyn av beslutade avgifter och priser. Ärendet har beretts av enhetschef för administration och stöd i samråd med ansvariga chefer inom förvaltningen. Fritidsverksamheten föreslår ändring avseende uthyrningstider och avgifter för Mahult. Nolltrefem förtydligar att lokalavgift för grupper gäller per person och per termin. Biblioteksavdelningen lyfter fram uthyrning av Nissascenen och gör vissa tillägg avseende utlån, samt ger ett fast pris för biblioteksutrustning vid ersättningsmedia. För Mjellby konstmuseums del föreslås en höjning av guideavgiften för grupper och tar bort de tidigare rubrikerna som berört barnens Mjellby. I övrigt har även några redaktionella ändringar gjorts. Kulturförvaltningens förslag till beslut är att kulturnämnden fastställer förvaltningens förslag till Avgifter och priser 2014, som är knutna till kulturnämndens verksamhetsområde. Förslaget innebär att dessa ska börja gälla från och med

15 5 Ärendet Uppdrag Enligt reglemente för kulturnämnden 3 har nämnden delegering från kommunfullmäktige att fastställa alla avgifter och priser knutna till ansvarsområdet. Bakgrund Tidigare har nämnden tagit beslut om Taxor och avgifter (KN 2011/ ), samt beslut om Avgifter och priser 2013 (KN 2012/0269) som nu reviderats marginellt till nytt förslag om Avgifter och priser Analys, förslag och motivering Ändring har gjorts avseende kostnad för uthyrning av Mahult. Enligt förslag begränsats uthyrningen till heldagar alternativt halvdagar, i stället för ett antal timmar per uthyrningstillfälle. Detta för att få tid att återställa området inför nästkommande hyresgäst. Avgiften har höjts något för att kunna bekosta slitage på inventarier och utrustning. Biblioteksavdelningen lyfter fram Nissascenen som en uthyrbar del av stadsbiblioteket, samt förtydligar kostnader för utlån för Daisy spelare, material Språkkedjan och singstar mic, då dessa inte funnits med tidigare. Biblioteken föreslår ändring från att i de fall låntagaren själv skaffar ersättningsmedia tillkommer kostnad för biblioteksutrustning till ett fast pris på 20 kr, utan hänvisning till ramavtal. För Mjellby konstmuseums del, föreslås en höjning av guideavgiften för grupper, som motiveras med ökade kostnader för arvoden till guider samt en generell marknadsanpassning. Från och med årsskiftet kommer Barnens Mjellby få en ny inriktning och verksamhetsidé. Söndagsverksamheten ersätts med ett annat koncept som ingår i den ordinarie entréavgiften. Barnkalasverksamheten kommer att ligga nere tillsvidare, på grund av avsaknad av permanent restauratör. Den tidigare rubriken Barnens Mjellby och barnkalas har därför tagits bort i det nya förslaget. I övrigt är det några enstaka redaktionella ändringar som gjorts av innehållet i dokumentet. 12 2

16 5 Konsekvenser Avgiftshöjningarna beräknas motsvara förvaltningens ökade kostnader för arvoden, samt slitage på inventarier och utrustning. Ärendets beredning Inom kommunen Avdelningscheferna har lämnat in förslag till ändringar i avgifter och priser. Andra grupper - Fackliga organisationer Ärendet faller inte inom ramen för MBL-förhandling. Lista över bilagor 1. Avgifter och priser 2014 För Kulturförvaltningen Kristina Blomquist Förvaltningschef Maria Gellert Enhetschef för administration och stöd 3 13

17 5 Bilaga nr Diarienummer: KN 2013/0278 Version: 1,0 Beslutsorgan: Kulturnämnden Enhet: Kulturförvaltningens stab Maria Gellert E-post: Telefon: Avgifter och priser 2014 Enligt REGLEMENTE FÖR KULTURNÄMNDEN 3 har nämnden delegering från kommunfullmäktige att fastställa alla avgifter och priser knutna till ansvarsområdet. Ändringar enligt denna bilaga gäller från och med och tillsvidare. Definitioner: Avgifter avser avgifts-/taxeintäkter för de tjänster och den service som lämnas till kommuninvånarna. Exempel på avgifter är förseningsavgifter, tillfällig hyra av lokaler och dylikt. Samtliga avgifter anges exklusive moms, då dessa i de flesta fall är momsbefriade. Priser syftar på de priser förvaltningen har på försäljning av material och varor till exempel från café, media och shop. Priser anges både exklusive och inklusive moms, för att det ska bli tydligare vilket pris kunden ska betala, samt hur stor intäkten blir för verksamheten. Moms eller inte. All intern försäljning är momsfritt, det vill säga att samtliga priser till kommunens förvaltningar anges exklusive moms. Vid fakturering till externa kunder hänvisar vi till Skatteverkets hemsida samt till Mervärdesskattelagen. Föreningar definieras av skatteverket som en sammanslutning av fysiska och/eller juridiska personer som tillsammans verkar för ett gemensamt ändamål. En ideell förening kännetecknas av att ändamålet är ideellt och/eller att dess verksamhet är ideell. Se även kommunens riktlinjer för bidrag till föreningar enligt KS 2007/

18 5 Innehållsförteckning 1 Avgifter för hyra av lokal i Kulturhuset Speciella hyresvillkor för hyra av lokal i Kulturhuset Övriga priser på Kulturhuset Mjellby Konstmuseum Entréavgifter på Mjellby konstmuseum Museishopen Avgifter och priser på Nolltrefem Uthyrning av lokaler på Nolltrefem Entré till aktiviteter Kurser och workshops Sammanställning av avgifter och priser på Nolltrefem Avgift för hyra av lokal vid biblioteken Tillämpning av avgift för hyra av lokal vid biblioteken Avgifter för media och övriga utlån Avgifter för försenade media Förkommen media och övriga utlån Faxavgifter Priser för kopiering och utskrifter, för besökare Fjärrlån från andra bibliotek Lån av film och spel Avgifter och priser på Fritidsgårdarna Övrigt inom fritidsverksamheten Medborgarservice Andersberg Avgifter för hyra av lokal på Medborgarservice Tillämpning av hyresavgifter Kopiering, utskrift och fax Allmänna villkor för kulturnämndens lokaler Hyresvillkor Fri och reducerad hyra av lokal Övriga priser

19 1 Avgifter för hyra av lokal i Kulturhuset 5 Reducerad hyra * Timkostnad vid terminshyra kr 240 kr 600 kr 120 kr kr kr ---- Lokal Ordinarie hyra Ordinarie hyra Reducerad hyra * Per tillfälle Timkostnad vid Per tillfälle terminshyra Teatersalongen: Repetitioner och uppspel Publikarrangemang Teatercafé/pub kr 240 kr 600 kr 120 kr Dramasalen kr 200 kr 500 kr 100 kr Spegelsalen kr 200 kr 500 kr 100 kr Övre salen kr 360 kr 800 kr 160 kr Grupprum 600 kr 120 kr 300 kr 60 kr 1.1 Speciella hyresvillkor för hyra av lokal i Kulturhuset Hyra per tillfälle tillämpas för enstaka förhyrningar. Terminshyra tillämpas för bokningar som omfattar minst tio tillfällen per termin. Timpriset beräknas per påbörjad timme. Reducerad hyra gäller ideella föreningar och studieförbund. Vid arrangemang i teatersalongen tillkommer alltid kostnad för vaktmästare vid scenbygge och föreställningar. I lokalhyran ingår tillträde till kök, loger och andra biutrymmen. Samtliga utrymmen ska återställas och städas efter användandet. För allmänna villkor för hyra av kulturnämndens lokaler, se kapitel Övriga priser på Kulturhuset Övriga priser Pris inkl. 25% moms Pris exkl. moms Extra personal, scenmästare 475 kr/timme 380 kr/timme Publikvärd, brandvakt, bär- och bygghjälp 395 kr/timme 316 kr/timme Uthyrning av scenpodier 62,50 kr/podie 50 kr/podie Behov av extra städning, faktiskt pris minst kr minst kr 16

20 5 2 Mjellby Konstmuseum 2.1 Entréavgifter på Mjellby konstmuseum Besökare Vuxen Student Pensionär, 65 år och äldre Barn och ungdom under 20 år Entréavgift 70 kr/vuxen 50 kr/student 50 kr/pensionär Fri entré Guidning av grupper Vardagar Vardagar efter kl. 17:00, samt helger Entréavgift kr + 50 kr/person kr + 50 kr/person Skolverksamhet Entréavgift Stora skolpaketet (F-2) (max 25 elever) 200 kr* + 25 kr/elev Ordinarie skolpaket (F-7) (max 25 elever) 200 kr* + 15 kr/elev Ordinarie skolpaket (8, 9, gymnasiet) (max 32 elever) 200 kr + 15 kr/elev Konstpromenad (F-9, gymnasiet) (max 32 elever) 200 kr + 15 kr/elev Lärare Ingen avgift * Skolklasser som är större än 25 elever och därför måste boka två besök betalar endast en startavgift à 200 kr. 2.2 Museishopen Riktlinjen för försäljningspris av varor i shopen inklusive moms är inköpspris x 2,5. Vid försäljning av kataloger och produkter, som har nära anknytning till utställningarna eller som har en pedagogisk förlängning till utställningarna, utgör produktionspriset riktlinjen för försäljningspriset. 17

Budget- och skuldrådgivare i kommunal tjänst. Remissvar till betänkandet SOU 2013:72 Ut ur skuldfällan

Budget- och skuldrådgivare i kommunal tjänst. Remissvar till betänkandet SOU 2013:72 Ut ur skuldfällan 1 2014-01-14 Yrkesföreningen för Budget- och skuldrådgivare i kommunal tjänst Justitiedepartementet Remissvar till betänkandet SOU 2013:72 Ut ur skuldfällan BUS - Yrkesföreningen för budget- och skuldrådgivare

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Kulturnämnden 2013-12-18 1(17)

Sammanträdesdatum Sida Kulturnämnden 2013-12-18 1(17) Kulturnämnden 2013-12-18 1(17) Plats och tid: Stadsbiblioteket, Klarasalen, kl. 13:15-15:50 ande: Eva-Marie Paulsson (S), ordförande Jane Thorell (M) Dan Öjvind Gasstorp (C) Tommy Lundkvist (FP) Nils Werner

Läs mer

Betänkandet Ut ur skuldfällan (SOU 2013:72)- svar på remiss till kommunstyrelsen

Betänkandet Ut ur skuldfällan (SOU 2013:72)- svar på remiss till kommunstyrelsen Enskede-Årsta-Vantör Stadsdelsförvaltning Avdelningen för Individ- och familjeomsorg Vuxna Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2013-11-18 Handläggare Emma Braconier Telefon: 08-508 14 552 Till Enskede-Årsta-Vantör

Läs mer

Kulturnämndens handlingar 2014-11-26

Kulturnämndens handlingar 2014-11-26 Kulturnämndens handlingar 2014-11-26 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Kulturnämnden 2014-11-14 1(2) Box 316 301 08 Halmstad Tfn: 035 13 70 04 E-post: kulturnamnden@halmstad.se Plats: Klarasalen, Halmstads

Läs mer

Joakim Rask och Eva-Marie Paulsson. Eva-Marie Paulsson. ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Halmstads kommun, Kulturnämnden

Joakim Rask och Eva-Marie Paulsson. Eva-Marie Paulsson. ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Halmstads kommun, Kulturnämnden Kulturnämnden 2012-06-27 1(11) Plats och tid: Stadsbiblioteket, Klarasalen, kl 15:15-16:20 ande: Lena Ekman (M), ordförande Eva-Marie Paulsson (S) Dan Öjvind Gasstorp (C) Anna Ohlsson (S) Tommy Lundkvist

Läs mer

Ut ur skuldfällan (SOU 2013:72) - remissvar

Ut ur skuldfällan (SOU 2013:72) - remissvar 2013-12-12 KS-2013/1391.109 1 (8) HANDLÄGGARE Rosborg, Björn 08-535 302 09 bjorn.rosborg@huddinge.se Kommunstyrelsen Ut ur skuldfällan (SOU 2013:72) - remissvar Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ:

ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ: Kulturnämnden 2013-09-25 1(18) Plats och tid: Scandic Hallandia, Rådhusgatan 4, kl. 13:15-16:40 Ajournering mellan kl. 16:25 16:30 ande: Lena Ekman (M), ordförande Eva-Marie Paulsson (S) Jane Thorell (M)

Läs mer

Kulturnämndens handlingar 2012-12-19

Kulturnämndens handlingar 2012-12-19 Kulturnämndens handlingar 2012-12-19 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Kulturnämnden 2012-12-10 1(3) Box 316 301 08 Halmstad Tfn: 035 13 70 04 E-post: kulturnamnden@halmstad.se Plats: Stadsbiblioteket, Klarasalen

Läs mer

Ut ur skuldfällan (SOU 2013:72) Remiss från Justitiedepartementet Remisstid den 17 januari 2014

Ut ur skuldfällan (SOU 2013:72) Remiss från Justitiedepartementet Remisstid den 17 januari 2014 PM 2013:16 RI (Dnr 001-1587/2013) Ut ur skuldfällan (SOU 2013:72) Remiss från Justitiedepartementet Remisstid den 17 januari 2014 Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande. 1.

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ:

ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ: Kulturnämnden 2012-03-28 1(15) Plats och tid: Halmstads Teater, Esaias Thoren, kl. 13:15-15:10 ande: Lena Ekman (M), ordförande Eva-Marie Paulsson (S) Jane Thorell (M) Bertil Nilsson (S) Dan Öjvind Gasstorp

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Kulturnämnden (15)

Sammanträdesdatum Sida Kulturnämnden (15) Kulturnämnden 2014-03-26 1(15) Plats och tid: Stadsbiblioteket, Klarasalen, kl. 13:15-15:15 ande: Lena Ekman (M), ordförande Eva-Marie Paulsson (S) Jane Thorell (M) Dan Öjvind Gasstorp (C) Anna Ohlsson

Läs mer

Fastställande av prislista vid uthyrning av lokaler och teknisk utrustning inom Fritid och Förebyggande

Fastställande av prislista vid uthyrning av lokaler och teknisk utrustning inom Fritid och Förebyggande Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (2) Datum 2015-11-27 Vår referens Jeanette Lebedies Nord Enhetschef jeanette.lebedies-nord@malmo.se Tjänsteskrivelse Fastställande av prislista vid uthyrning av

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Kulturnämnden (15)

Sammanträdesdatum Sida Kulturnämnden (15) Kulturnämnden 2016-05-25 1(15) Plats och tid: Tylebäck, Hotell och konferens, kl. 13:15-16:05 ande: Sven Palmkvist (M), ordförande Stefan Hansson (S) Ann-Sophie Uvenfeldt Cordes (C) Anna Ohlsson (S) Jane

Läs mer

Riktlinje för ekonomistyrning

Riktlinje för ekonomistyrning Riktlinje 2015-03-30 Riktlinje för ekonomistyrning KS 2015/0144 Beslutad av kommunfullmäktige den 30 mars 2015. Denna riktlinje ersätter, tillsammans med Riktlinje för intern styrning och kontroll, det

Läs mer

PRISLISTA idrotts- anläggningar och hallar, skollokaler, simhall, bibliotek

PRISLISTA idrotts- anläggningar och hallar, skollokaler, simhall, bibliotek Sida 1 av 6 PRISLISTA idrotts- anläggningar och hallar, skollokaler, simhall, bibliotek Gäller fr o m 2014-01-01 Bildarkivet gäller fr 2011-12-01 Allmänna anvisningar För olika brukarkategorier har olika

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Halmstads kommun, Kulturnämnden

ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Halmstads kommun, Kulturnämnden Kulturnämnden 2012-09-26 1(17) Plats och tid: Halmstads Teater, Esaias Thoren salen, kl. 13:15-15:10 ande: Lena Ekman (M), ordförande Eva-Marie Paulsson (S) Jane Thorell (M) Bertil Nilsson (S) Dan Öjvind

Läs mer

Ett steg mot ett enklare och snabbare skuldsaneringsförfarande Remiss från kommunstyrelsen dnr /2004

Ett steg mot ett enklare och snabbare skuldsaneringsförfarande Remiss från kommunstyrelsen dnr /2004 Avdelningen Bidrag & Vuxenstöd Maria-Gamla stans stadsdelsförvaltning Handläggare: Kerstin Larsson, Leif Sandberg, Solveig Ängström Tfn: 08-508 12 000 Tjänsteutlåtande sid 1 (6) 2004-12-28 SDN 2005-01-27

Läs mer

Hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar

Hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar Styrdokument Hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 4.11) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 108 Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Ett steg mot ett enklare och snabbare skuldsaneringsförfarande Remiss av betänkande av Skuldsaneringsutredningen (SOU 2004:81) (2 bilagor)

Ett steg mot ett enklare och snabbare skuldsaneringsförfarande Remiss av betänkande av Skuldsaneringsutredningen (SOU 2004:81) (2 bilagor) Kansliavdelningen S OCIALTJÄNSTFÖRVALTNINGEN Handläggare: Lisbeth Westerlund Tfn: 08-508 25 016 T JÄNSTEUTLÅTANDE 2005-01-12 S OCIALTJÄNSTNÄMNDEN 2005-01-28 DNR 106-636/2004 Till Socialtjänstnämnden Ett

Läs mer

Avgifter inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden 2016

Avgifter inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden 2016 BAD 2015 Mörbybadet Årskort Vuxen (vardagar före kl. 15:00) Vuxen Barn 4-17 år Familj (föräldrar och barn till och med 17 år) Klippkort 10 ggr (gäller max 1 år från inköpsdatum) Vuxen Barn 4-17 år Engångsentré

Läs mer

Kulturnämndens handlingar 2012-11-28

Kulturnämndens handlingar 2012-11-28 Kulturnämndens handlingar 2012-11-28 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Kulturnämnden 2012-11-14 1(2) Box 316 301 08 Halmstad Tfn: 035 13 70 04 E-post: kulturnamnden@halmstad.se Plats: Stadsbiblioteket, Klarasalen

Läs mer

Kultur- och fritidsnämndens taxor 2008

Kultur- och fritidsnämndens taxor 2008 Kultur- och fritidsnämndens taxor 2008 Nedanstående taxor för registrerade föreningar avser i kommunen registrerade föreningars vuxenaktiviteter där fler än 50 % av närvarande deltagare är över 20 år.

Läs mer

Riktlinjer för budget- och skuldrådgivningen

Riktlinjer för budget- och skuldrådgivningen Socialförvaltningen Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2017-10-17 Handläggare Johanna Lood Telefon: 08-508 25 206 Till Socialnämnden 2017-10-17 Riktlinjer för

Läs mer

Taxor och avgifter 2015. (Antagen kfn 105 141209)

Taxor och avgifter 2015. (Antagen kfn 105 141209) Taxor och avgifter 2015 (Antagen kfn 105 141209) Personal/vaktmästarservice/arbetsfordon/maskiner/utrustning Vid arrangemang och övrigt behov av personal, vaktmästarservice, arbetsfordon eller maskiner,

Läs mer

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se 1 (4) 2010-05-17 Tjänsteskrivelse Dnr ÄON 11/23 Kontor Äldreomsorgskontoret Handläggare Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Äldreomsorgsnämndens delårsbokslut

Läs mer

Reviderad budget 2016 (ombudgeteringar från 2015) Kultur- och fritidsnämnd

Reviderad budget 2016 (ombudgeteringar från 2015) Kultur- och fritidsnämnd Reviderad budget 2016 (ombudgeteringar från 2015) Kultur- och fritidsnämnd Innehållsförteckning 1 Ombudgeteringar och tilläggsanslag... 3 1 Ombudgeteringar och tilläggsanslag DRIFTBUDGET Ramförändringar

Läs mer

Dnr Son 2010/317 Höjning av avgifter och tillsynsavgifter för alkohol m.m. 1. Ansökningsavgifter antas enligt socialnämndens förslag:

Dnr Son 2010/317 Höjning av avgifter och tillsynsavgifter för alkohol m.m. 1. Ansökningsavgifter antas enligt socialnämndens förslag: TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2010-09-20 Dnr Son 2010/317 Höjning av avgifter och tillsynsavgifter för alkohol m.m. Förslag till beslut Socialförvaltningens förslår att socialnämnden lämnar följande förslag till

Läs mer

Kulturförvaltningen: Uppföljningsrapport

Kulturförvaltningen: Uppföljningsrapport Ärende 24 1(2) Uppföljningsrapport Anne Conradsson, Ekonom Datum 2013-10-02 Kulturförvaltningen: Uppföljningsrapport 2-2013 Förslag till beslut Regionstyrelsen godkänner resultatet efter åtta månader och

Läs mer

Nya skuldsaneringslagar. så påverkas den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Nya skuldsaneringslagar. så påverkas den kommunala budget- och skuldrådgivningen Nya skuldsaneringslagar så påverkas den kommunala budget- och skuldrådgivningen Den 1 november 2016 träder en ny skuldsaneringslag i kraft (2016:675). Dessutom införs en ny skuldsaneringslag för företagare,

Läs mer

Dnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01

Dnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Dnr 26/2014-041 Budget 2015 Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Innehåll 1 Förbundets uppdrag och verksamhet 5 1.1 Uppdrag... 5 1.2 Verksamhet... 5 Förbundsdirektionen...

Läs mer

TAXOR OCH AVGIFTER. Kultur och fritid, bibliotek Taxor och avgifter 2015

TAXOR OCH AVGIFTER. Kultur och fritid, bibliotek Taxor och avgifter 2015 Kultur och fritid, bibliotek Taxor och avgifter 2015 Antagen av kommunfullmäktige den 18 december 2014 Innehållsförteckning Idrottshallar... 2 Konstgräs... 3 Gräs och grusplaner... 4 Kulturlokaler... 5

Läs mer

En revidering av HKF 8120 där bl.a. en avgift för tre dagars lån av hyrfilm avskaffas

En revidering av HKF 8120 där bl.a. en avgift för tre dagars lån av hyrfilm avskaffas KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-04-23 KFN-2013/82.689 1 (3) HANDLÄGGARE Jones, Nick Kultur- och fritidsnämnden Nick.Jones@huddinge.se En revidering av HKF 8120 där bl.a. en avgift

Läs mer

Kulturnämndens handlingar 2015-05-27

Kulturnämndens handlingar 2015-05-27 Kulturnämndens handlingar 2015-05-27 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Kulturnämnden 2015-05-13 1(2) Box 316 301 08 Halmstad Tfn: 035 13 70 04 E-post: kulturnamnden@halmstad.se OBS! Heldagssammanträde, omvärldsdag

Läs mer

Månadsuppföljning. November 2012

Månadsuppföljning. November 2012 A Månadsuppföljning November 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 november 2012 Skatteunderlagsprognosen per oktober pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna

Läs mer

KS 2014-250. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg

KS 2014-250. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-12-16 388 Kommunstyrelsens månadsrapport för november 2014. KS 2014-250 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Socialnämnden i Järfälla

Socialnämnden i Järfälla 2014 Budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår 2014 Socialnämnden i Järfälla (samhällsuppdraget) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SOCIALNÄMNDENS VERKSAMHET - SAMHÄLLSUPPDRAGET... 2 2. DRIFTBUDGETEN...

Läs mer

OBS! För Idrottshallen/Bollhallen gäller särskild ordning beträffande prioritering (bilaga 1).

OBS! För Idrottshallen/Bollhallen gäller särskild ordning beträffande prioritering (bilaga 1). Policy för uthyrning av Töreboda kommuns lokaler Töreboda kommun har lokaler som utanför ordinarie verksamhet kan hyras ut för olika aktiviteter och arrangemang. Föreningslivet i Töreboda kommun är ett

Läs mer

Månadsuppföljning ekonomi per juli 2016

Månadsuppföljning ekonomi per juli 2016 Datum: -08-18 Handläggare: Dan Sjöholm Direktnr: 6616 Beteckning: SN.045 Månadsuppföljning ekonomi per juli Socialförvaltningen totalt (%) Prognos Avvikelse prognos/ budget Verksamhetens intäkter 235 986

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE. Taxor och avgifter kultur och fritid inklusive bibliotek KS/2015:407 TJÄNSTESKRIVELSE. Kommunstyrelsen

TJÄNSTESKRIVELSE. Taxor och avgifter kultur och fritid inklusive bibliotek KS/2015:407 TJÄNSTESKRIVELSE. Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 2015-11-25 Kommunstyrelsen Percy Carlsbrand Ekonomichef Telefon 08 555 010 10 percy.carlsbrand@nykvarn.se kultur och fritid inklusive bibliotek KS/2015:407 Taxor och avgifter 2016 Förvaltningens

Läs mer

Remissvar - Bidrag till glasögon för barn och unga

Remissvar - Bidrag till glasögon för barn och unga 1(4) Tjänsteskrivelse 2015-05-28 Diarienummer: UAN 2015/0261 Version: 1.0 Beslutsorgan: KS Enheten för ekonomiskt bistånd Ingrid Nedmark E-post: ingrid.nedmark@halmstad.se Telefon: 035-13 99 23 Remissvar

Läs mer

Justering av budgetramar för löneökningar m m. KS 2014-206

Justering av budgetramar för löneökningar m m. KS 2014-206 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 2014-04-22 128 Justering av budgetramar för löneökningar m m. KS 2014-206 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Kulturnämndens handlingar 2012-10-31

Kulturnämndens handlingar 2012-10-31 Kulturnämndens handlingar 2012-10-31 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Kulturnämnden 2012-10-19 1(3) Box 316 301 08 Halmstad Tfn: 035 13 70 04 E-post: kulturnamnden@halmstad.se Plats: Scandic Hallandia, Rådhusgatan

Läs mer

Kultur- och fritidsnämndens taxor 2017

Kultur- och fritidsnämndens taxor 2017 Kultur- och fritidsnämndens taxor 2017 Samlingslokaler 0,02 Avser kommunalt ägda och drivna lokaler Registrerade föreningar 2015 2016 2017 Avgift, per tim och lokaler enl nedan - - - Permanenta upplåtelser

Läs mer

Kommunal budget- och skuldrådgivning med en ny skuldsaneringslag

Kommunal budget- och skuldrådgivning med en ny skuldsaneringslag Kommunal budget- och skuldrådgivning med en ny skuldsaneringslag Vad innebär en reformerad skuldsaneringslag för den kommunala budget- och skuldrådgivningen? Ny skuldsaneringslag 1 januari 2007 Den första

Läs mer

Ekonomipolicyn definierar principerna för hanteringen av ekonomistyrning och redovisning i Skövde kommun.

Ekonomipolicyn definierar principerna för hanteringen av ekonomistyrning och redovisning i Skövde kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte med ekonomipolicyn... 3 Ekonomi- och verksamhetsstyrning... 3 Anslagsbindningsnivå... 4 Kommunfullmäktige... 4 Kommunstyrelsen... 4 Nämnden... 5 Resultatenhet... 5 Balansräkningsenhet...

Läs mer

Bilagor Dnr. Mesta möjliga rättvisa mellan olika aktiviteter och föreningar/anordnare ska råda.

Bilagor Dnr. Mesta möjliga rättvisa mellan olika aktiviteter och föreningar/anordnare ska råda. Bilagor Dnr Bilaga 3, generella riktlinjer för lokalbokningar Verksamhet för barn och ungdomar samt personer med funktionsnedsättning ska prioriteras när det gäller tilldelning av tider i lokaler. Mesta

Läs mer

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (27) 2015-04-27 Ks 15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 I enlighet med kommunfullmäktiges beslut av strategisk plan följer

Läs mer

Revidering avgifter Arkiv och Museer

Revidering avgifter Arkiv och Museer Kultur och fritidsnämnden 2016-07-05 1 (6) Kultur- och fritidsförvaltningen Förvaltningskontoret KFN/2016:95 Sara Nordlund /HandläggareTelefon/ Kultur och fritidsnämnden Revidering avgifter Arkiv och Museer

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ:

ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ: Kulturnämnden 2015-09-30 1(18) Plats och tid: Klarasalen, Stadsbiblioteket, kl. 13:15-16:10 ande: Sven Palmkvist (M), ordförande Stefan Hansson (S) Ann-Sophie Uvenfeldt Cordes (C) 93-105 Anna Ohlsson (S)

Läs mer

Taxor och avgifter 2013

Taxor och avgifter 2013 Taxor och avgifter 2013 Personal/vaktmästarservice Vardagar 7-16 per tim 300 Övrig tid per tim 400 Inkl bil alla tider per tim 500 Vid arrangemang som stöds genom övrigt bidrag, har föreningar en begränsad

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Styrprinciper för Dals-Eds kommun.

Styrprinciper för Dals-Eds kommun. Styrprinciper för Dals-Eds kommun. Inledning Styrprinciperna reglerar ansvarsfördelningen i Dals-Eds kommun. Utgångspunkt för arbetet utifrån styrprinciperna ska vara decentralisering, helhetssyn och god

Läs mer

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S)

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Fritids- och kulturnämndens arbetsutskott 2014-11-04 Plats och tid Fritidsenhetens kansli 13.15 Beslutande Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Övriga deltagare Annica Andersson

Läs mer

Sammanträdesdatum OBS! Ändrad lokal till Kils Golfklubb NR ÄRENDE DNR. 2 Föregående mötesprotokoll TN 16/53

Sammanträdesdatum OBS! Ändrad lokal till Kils Golfklubb NR ÄRENDE DNR. 2 Föregående mötesprotokoll TN 16/53 TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2016-09-22 PLATS OCH TID Kils Golfklubb, torsdag 22 september 2016, 15.00 OBS! Ändrad lokal till Kils Golfklubb FÖREDRAGNINGSLISTA NR ÄRENDE DNR 1 Godkännande

Läs mer

Kulturnämndens handlingar 2012-09-26

Kulturnämndens handlingar 2012-09-26 Kulturnämndens handlingar 2012-09-26 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Kulturnämnden 2012-09-14 1(2) Box 316 301 08 Halmstad Tfn: 035 13 70 04 E-post: kulturnamnden@halmstad.se Plats: Halmstads Teater, Esaias

Läs mer

Reviderade avgifter Arkiv och museer

Reviderade avgifter Arkiv och museer Kultur och fritidsnämnden 2017-08-24 Kultur- och fritidsförvaltningen Förvaltningskontoret KFN/2017:173 Sara Nordlund 1 (4) Kultur och fritidsnämnden Reviderade avgifter Arkiv och museer Förslag till beslut

Läs mer

Betänkandet SOU 2013:72 Ut ur skuldfällan (Ju2013/6941/L2)

Betänkandet SOU 2013:72 Ut ur skuldfällan (Ju2013/6941/L2) 1(5) Justitiedepartementet Enheten för familjerätt och förmögenhetsrätt 103 33 STOCKHOLM Betänkandet SOU 2013:72 Ut ur skuldfällan (Ju2013/6941/L2) Kronofogdemyndigheten (KFM) har beretts tillfälle att

Läs mer

Servicenämnden handlingar 2015-09-09

Servicenämnden handlingar 2015-09-09 Servicenämnden handlingar 2015-09-09 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Servicenämnden 2015-09-02 1(1) Box 153 301 05 Halmstad Tfn: 035 13 70 00 E-post: servicenamnden@halmstad.se Plats: Tylebäck Sammanträdesdatum

Läs mer

Budget- och skuldrådgivning

Budget- och skuldrådgivning TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Johnny Lesseur 2015-09-13 SN 2014/0652.03.01 0480-450860 Socialnämnden Budget- och skuldrådgivning Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att uppdra

Läs mer

Principer och taxor för uthyrning av lokaler, Allaktivitetshuset Sundbyberg 1

Principer och taxor för uthyrning av lokaler, Allaktivitetshuset Sundbyberg 1 Principer och taxor för uthyrning av lokaler, Allaktivitetshuset Sundbyberg 1 Grundprinciper för Allaktivitetshuset Stadens målsättning är att främja ett brett föreningsliv och utbud av kultur, fritids-

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik T Titel

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik T Titel Ersätter Utbytt den Sign 1:5 A. - Biblioteket Musikskoleavgifter Avgift för skolelever Avgift för vuxna Instrumenthyra Elever som endast deltar i musikskolans ensembleverksamhet 660 kr/termin/ämne, tredje

Läs mer

~?- locum. Jlt: I. Månadsrapport för januari-oktober samt januarinovember. Ärendet ÄRENDE 15 ] ANMÄLAN 1 (1) LOC

~?- locum. Jlt: I. Månadsrapport för januari-oktober samt januarinovember. Ärendet ÄRENDE 15 ] ANMÄLAN 1 (1) LOC locum. VÄRDEN FOR VÄRDEN 2016-02-25 - ÄRENDE 15 ] ANMÄLAN 1 (1) 2016-01-22 LOC 1501-0234 Styrelsen för Locum AB Månadsrapport för januari-oktober samt januarinovember 2015 för Locum AB Ärendet Anmälan

Läs mer

1 november 30 april 700 kr /vecka. Vinteruppläggning Längd i meter. Köplats. 200 kr /år. Taxor inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde

1 november 30 april 700 kr /vecka. Vinteruppläggning Längd i meter. Köplats. 200 kr /år. Taxor inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde Taxor inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde Fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-10 212 att gälla fr o m 2015-01-01. Ersätter 2014 Taxor inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde

Läs mer

Servicenämnden handlingar 2013-12-09

Servicenämnden handlingar 2013-12-09 Servicenämnden handlingar 2013-12-09 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Servicenämnden 2013-12-02 1(1) Box 153 301 05 Halmstad Tfn: 035 13 70 00 E-post: servicenamnden@halmstad.se Plats: Halmstad Arena Sammanträdesdatum

Läs mer

Det stämmer! Ökad transparens och mer lika villkor (SOU )

Det stämmer! Ökad transparens och mer lika villkor (SOU ) Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Tjänsteutlåtande Dnr 1.6.1-9766/2016 Sida 1 (8) 2017-01-13 Handläggare Jörgen Ödalen Telefon: 08-508 33 161 Till Utbildningsnämnden 2017-02-02

Läs mer

Varbergs kommun. Granskning av kommunens funktion för budget- och skuldrådgivning. Revisionsrapport. Antal sidor:9

Varbergs kommun. Granskning av kommunens funktion för budget- och skuldrådgivning. Revisionsrapport. Antal sidor:9 ABCD Varbergs kommun Granskning av kommunens funktion för budget- och Revisionsrapport Antal sidor:9 Innehåll 1. Bakgrund 2 2. Syfte 2 3. Avgränsning 2 4. Revisionskriterier 2 5. Metod 3 6. Nationell lagstiftning

Läs mer

Anmälan av delegationsbeslut oktober 2016

Anmälan av delegationsbeslut oktober 2016 2016-09-30 Torshälla stads förvaltning Ledning/administration TSN/2016:3 1 (1) Anmälan av delegationsbeslut oktober 2016 Förslag till beslut Skrivelserna läggs till handlingarna. Ärendebeskrivning Ordförandebeslut

Läs mer

Kulturnämndens månadsrapport oktober 2011

Kulturnämndens månadsrapport oktober 2011 1 (3) KUN 2011-12-12 p 4 Enheten för administration och kommunikation TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2011-11-28 KUN 2011/391 Handläggare: Monica Lagergren Anders Lundmark Kulturnämndens månadsrapport oktober

Läs mer

Regler för korttidsuthyrning

Regler för korttidsuthyrning Riktlinjer Regler för korttidsuthyrning Antagna av kommunfullmäktige den 15 september 2015 89/2015 Att gälla från den 1 januari 2016 Tierps kommun 815 80 TIERP Telefon: 0293-21 80 00 www.tierp.se Regler

Läs mer

Remissvar till betänkandet F-skuldsanering en möjlighet till nystart för seriösa företagare (SOU 2014:44)

Remissvar till betänkandet F-skuldsanering en möjlighet till nystart för seriösa företagare (SOU 2014:44) Yrkesföreningen för Budget- och skuldrådgivare i kommunal tjänst Justitiedepartementet Remissvar till betänkandet F-skuldsanering en möjlighet till nystart för seriösa företagare (SOU 2014:44) BUS - i

Läs mer

Synpunkter på föreslagna ramar 2011 för kommunstyrelsens verksamheter KS-2010/500

Synpunkter på föreslagna ramar 2011 för kommunstyrelsens verksamheter KS-2010/500 Göran Nilsson FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsens ordförande 2010-05-21 Kommunstyrelsen Synpunkter på föreslagna ramar 2011 för kommunstyrelsens verksamheter KS-2010/500 Beslut: Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

att uppdra åt kulturförvaltning att under hösten 2015 följa upp utfallet av satsningarna.

att uppdra åt kulturförvaltning att under hösten 2015 följa upp utfallet av satsningarna. Uppsala ^ KOMMUN KULTURFÖRVALTNINGEN Handläggare Pia Sörås Staflin Daniel Werkmäster Datum 2015-04-01 Diarienummer KTN 2015- Kulturnämnden Fri entré på Uppsala konstmuseum och Bror Hjorths Hus Förslag

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2012-03-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt verksamhetsplan för år 2012 är 10,5 mkr.

Läs mer

Traktnamnet Villshärad i Halmstads kommun

Traktnamnet Villshärad i Halmstads kommun Extra ärende Sid 1-19 1(3) Tjänsteskrivelse 2012-02-20 Diarienummer: KN 2012/0132 Version: 1,0 Beslutsorgan: KN Enhet: Kulturförvaltningen Kristina Blomquist E-post: kristina.blomquist@halmstad.se Telefon:

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (12) Konsumentnämnden

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (12) Konsumentnämnden SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Hjorten, Björnen kl. 14.00-16.00 Beslutande Valter Stenberg, ordf Agda Johansson, vice ordf. Ann-Sofi Sehlstedt Lars-Erik Lidman Carina Lillbacka Pia Risán

Läs mer

Nya riktlinjer för bidrag till ideella föreningar

Nya riktlinjer för bidrag till ideella föreningar Socialförvaltningen Administrativa avdelningen Tjänsteutlåtande Dnr 1.2.2-201/2017 Sida 1 (6) 2017-05-02 Handläggare Eva-Lotta Elmér Telefon: +46 08-508 251 87 Till Socialnämnden 2017-05-16 Nya riktlinjer

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 17 Föreningsbidrag 2011... 19 18 Redovisning av intern kontrollplan för 2010... 20 19 Budgetramar 2012 2014... 21 20 Mål och satsningar 2011-2014... 22 21 Reglemente för fritids- och

Läs mer

Riktlinjer för projektstöd till kostnadsfria sommarlovsaktiviteter åren

Riktlinjer för projektstöd till kostnadsfria sommarlovsaktiviteter åren KULTURFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Krehla Runa 2017-01-13 KTN-2016-0421 Sundequist Karin Kulturnämnden Riktlinjer för projektstöd till kostnadsfria sommarlovsaktiviteter åren 2017-2019

Läs mer

KALLELSE Plats och tid: Stadsbibliotekets sammanträdesrum, 2:a vån, , kl 18:00. Sekreterare

KALLELSE Plats och tid: Stadsbibliotekets sammanträdesrum, 2:a vån, , kl 18:00. Sekreterare KALLELSE 2012-08-21 1 (2) Plats och tid: Stadsbibliotekets sammanträdesrum, 2:a vån, 2012-08-21, kl 18:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Tomas Fjellner Ordförande Christine Lehtinen Sekreterare

Läs mer

Månadsrapport Augusti månad KULTURNÄMNDENS MÅNADSRAPPORT

Månadsrapport Augusti månad KULTURNÄMNDENS MÅNADSRAPPORT Augusti månad KULTURNÄMNDENS MÅNADSRAPPORT 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT... 3 2. UTFALL FÖR PERIODEN JANUARI - AUGUSTI 2007... 4 2.1. INTÄKTER PERIODENS UTFALL... 4 2.2.

Läs mer

Riktlinjer för extra bidrag till hembygdsföreningar och föreningar inom kulturområdet

Riktlinjer för extra bidrag till hembygdsföreningar och föreningar inom kulturområdet Riktlinjer för extra bidrag till hembygdsföreningar och föreningar inom kulturområdet 2 ( 6 ) Reglemente Kommunala beslut som utöver kommunallag och andra författningar styr och reglerar kommunala verksamheter.

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport för oktober 2010

Ekonomisk månadsrapport för oktober 2010 FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR PLAN ERING, STRATEGI OCH SERVICE TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2010-10-15 Handläggare: Pär Dahlqvist Telefon: 08-508 181 18 Till Farsta stadsdelsnämnd 2010-11-23

Läs mer

Kulturförvaltningen 1 2012

Kulturförvaltningen 1 2012 Kulturförvaltningen 1 2012 Vid mediejukeboxen på Stadsbiblioteket Foto: Mymmel Blomberg Innehåll Kulturförvaltningen...3 Kulturnämnden...4 Organisation...5 Vad hände år 2011?...6 Biblioteksavdelningen...7

Läs mer

Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd

Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd Kvartalsrapport september med prognos 4 Barn- och utbildningsnämnd 1 Inledning Nämnderna ska enligt kommunstyrelsens anvisningar redovisa fyra budgetuppföljningar och prognoser under året. Uppföljningen

Läs mer

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016 Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Nybro kommun Okt 2016 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet... 7 Hälsotal - total

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

Kommunledningskontorets ekonomirapporter 2014 per april

Kommunledningskontorets ekonomirapporter 2014 per april TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Åsa Bejvall 2014-05-23 KS 2014/0248 0480-45 01 11 Kommunstyrelsen Kommunledningskontorets ekonomirapporter 2014 per april Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Maria Söderberg (MP), ordförande Micael Nilsson (S) Staffan Svensson (C) Cathrin Ljungberg (S) Anders Wikström (M) Tony Kok (S) Simon Lindgren (M)

Maria Söderberg (MP), ordförande Micael Nilsson (S) Staffan Svensson (C) Cathrin Ljungberg (S) Anders Wikström (M) Tony Kok (S) Simon Lindgren (M) Servicenämnden 2016-02-08 1(9) Plats och tid: Torsgatan 1 kl 13:00-15:30 ande: Övriga deltagande: Maria Söderberg (MP), ordförande Micael Nilsson (S) Staffan Svensson (C) Cathrin Ljungberg (S) Anders Wikström

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (12)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (12) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (12) Plats och tid Lilla mötesrummet, Kulturhuset, kl. 15:00 16:10 ande Lars-Bertil Ohlsson (KD) 46-52, ordförande, Johan Skog (M), Pär Elfström (S) (ersätter

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningens

Barn- och utbildningsförvaltningens Barn- och utbildningsförvaltningens taxor 2017 2 Barn- och utbildningsnämndens taxor 2017 Hyrestaxor i kommunens lokaler (momsbefriad taxa) Lokal Taxa A Taxa B Skolmatsal Lektionssalar Hemkunskapssal och

Läs mer

Förslag till ändrade taxor 2014

Förslag till ändrade taxor 2014 Idrottsförvaltningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2013-06-04 IDN 2013-06-18 Handläggare Susanne Olsson Telefon: 08-508 28 426 Till idrottsnämnden Förvaltningens förslag till beslut Idrottsnämnden föreslår

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Delårsrapport 2015 GYMNASIESKOLA OCH VUXENUTBILDNING

Delårsrapport 2015 GYMNASIESKOLA OCH VUXENUTBILDNING Delårsrapport 2015 GYMNASIESKOLA OCH VUXENUTBILDNING Delårsrapport 2015 Sammanfattning Gymnasieskola och vuxenutbildning bedöms totalt få en positiv budgetavvikelse på 200 tkr vid årets slut. Gymnasieskolans

Läs mer

HALMSTADS KOMMUN KALLELSE

HALMSTADS KOMMUN KALLELSE HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Kommunstyrelsens personalutskott 2014-02-11 1(2) Box 153 301 05 Halmstad Tfn: 035 13 97 28 E-post: kommunstyrelsen@halmstad.se Plats: Sammanträdesrum 227, Rådhuset Sammanträdesdatum

Läs mer

Buffert vid bestämmande av betalningsutrymmet i en skuldsanering

Buffert vid bestämmande av betalningsutrymmet i en skuldsanering Eva Carlquist VO1 06/16/Skusan 1(5) Buffert vid bestämmande av betalningsutrymmet i en skuldsanering Ställningstagandet har uppdaterats med anledning av ny skuldsaneringslag (2016:675) den 1 november 2016.

Läs mer

Ärende 17. Svar till Barn- och utbildningsnämnden avseende ansökan om tilläggsanslag ur KS oförutsett

Ärende 17. Svar till Barn- och utbildningsnämnden avseende ansökan om tilläggsanslag ur KS oförutsett Ärende 17 Svar till Barn- och utbildningsnämnden avseende ansökan om tilläggsanslag ur KS oförutsett Tjänsteskrivelse 1 (2) -09-02 KS.0016 Handläggare Christian Westas Kommunstyrelsen Svar till barn- och

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31 Delårsrapport För perioden 2008-01-01 2008-08-31 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2008-01-01 2008-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte prognos för helåret.

Läs mer

Internhyrorna inom ramen för fastighetsnämndens budget har räknats upp med 1,5 procent i enlighet med budgetdirektiven.

Internhyrorna inom ramen för fastighetsnämndens budget har räknats upp med 1,5 procent i enlighet med budgetdirektiven. Följande taxor och avgifter föreslås i nämndernas verksamhetsplaner 2015: Kommunledningskontoret föreslår att avgifterna för att hyra festvåningen i Djursholms slott höjs från 10 350 kr till 12 000 kr

Läs mer

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING Landstingsstyrelsens förvaltning Textkommentar Mars månad LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING (EXKL VÅRDKÖP) MÅNADSBOKSLUT 2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT...3 2. UTFALL FÖR PERIODEN

Läs mer