ETT UNAL "L~SA-SJ~LV-B~CKER" FGR BAPJ.1 I (~)-~-c;-lps~ldi:;i!ps

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ETT UNAL "L~SA-SJ~LV-B~CKER" FGR BAPJ.1 I (~)-~-c;-lps~ldi:;i!ps"

Transkript

1 ETT UNAL "L~SA-SJ~LV-B~CKER" FGR BAPJ.1 I (~)-~-c;-lps~ldi:;i!ps.. Specalar-aete nom amet ltteraturorenterng xed bblograf, barnltteratur, vd bblotekshögskolan, Borgs ht 1974 Karn Sznfrdson

2 Följande förteclrnng ska försöka gc nggra lstlps för de barn son; redan tagt sg genon de Törsta nycket enkla böckerna -gå egen hand. De t galler framför allt barn (7) -/?-j-årsl-d ern. Jag har försökt göra en lsta ned annotatoner ps. ett antal böcker som lasaren s j21v9 barnet, eller nzóc:l >-uxen skulle ja k2rm;: tll, men har svårt att slja ut hyllorna på bblotelzet eller bokhandeln. Xndast skönltterara böcker har medtagts. Vd begransnn~en av annet har jag Törsta hand tagt hänsyn tll typografn. Jag har valt böcker som ser nbju5ande ut, har stor stl, stort rndavstand-. Ibland. har extra breda nargnaler vart mer avgörande an tynernss storlrk. De utvnlda böckerna har allm2nhet vart relutvt rkt llustrerade. Jag har szrsklt noterat om en bok regelbundet vart 1lustrera.d p& esempelvs varje högersda, eller nneh&llt llustratoner "på ras~an varje uppslagt1. P; dektta satt har jag fatt fram en lsta på ett 40-tal böcker. Böckerca ar uppstzllca al."abetsk ordlng efter förfzttarnamn. Förlag och tryckar bar angvts. htslet sdor, sa~t om llustratonerna är utförda svartvtt eller färg h2.r noterats. Illustratörens nzmn har alltd skrvts ut. Tll varje ttel har fogats ett s tlyrov. Zn mnota.l;on av vansrande längd (L?TW?B&LL) försöker redogöra för va6 boken nandl-ar om. Under rubrken PXOBTEvT S3M TAS UPP anges kortfalt~.t vktgare sroblen som tas UFF boken, t.ex. sängvätnng, att vara ensarr, att börja skolan, att flytta stc. \rd vssa böcker fr~ns ytterlgare er! unde~rub~;: ALLI.XNS OK BOI:$X, dar jag noterat saker son nte komt n under de övrg2 rubrkerna. Nar ej annoterade böcker ang~ts, exerc:pevs HM har uven skrvt bl,a.... har dessa böcker haft sasma eller ungzhär saxma stlstorlek som d-en jag redovsnt för. Böcker utgvna 1974 har ej medtagts.

3 Auraldsson, Kerstn, Små$arnsböcker, Xtt urval blderböcker, ramsor, sagor och berättelser. 2. omarb. uppl. Lund ( ~ t j -seren 583 Boknvheter Barnböcker. I urval för bblotek. Lund 19'73, (Btj-seren 49) Boknyheter Barnböcker. I urval för bblotek. Lund I (Bt j-seren 55) --' Boln Greta, Zwegbergk, Eva von EK dyvg, 1"Tak-y, Barn och böcker. En orenterng. Sthlm 1972, Böckernas lustgard. För Barn- och ungdomsboksradet... sammanställd av Lorentz Larson. 11. uppl. Stnln E; vll läsa. Böcker för barn och ungdom. För Barn- och ungdomsboksrådet... samanställd av Anne-Xare Alfvén-Erhsoc... u.&. Lnderberp, Kerstn, Lasa lätt. Ett urval böcker för lassvaga barn och ungdomar. 2. helt omarb. uppl. Lund (~tj-seren 45) Läsnng för barn, Crenterfng dagens barnltteratur. Red.: Gunfla Amb jörnsson, Margareta Ströms tedt. Sthlm Stybe, Vbeke, rån Snövt tll Snobben. Barnbokens ursprung och utvecklng. I\l'y omarb. uppl. Sthlm Svensk bokhandels b arnbolmnumer Svensk bokförtecknng. - 6 ars bas tz barnböcker Ett kvalte tsurval sanmans tallt av Sl.3:~ specalgrupp för barn_- och tonårsberksa.rnhet. Lund 971,.. (~tj-seren 39)

4 3 Hcf Barker, Lntoanette,zILLA$S ;fl;:~;;*<~~~~.iqx.!cr E jungförlazen s. sv/v ll. Illustratör: Ilon Sklanc JO, det var ju sant, det: vsste b Farm det då nget man kunde ht skakade åter sakta stt huvud. "Nej, det ar nog bara som det IZNEHALL Huvudperson: Flcka 6 år. Fllan har en fa.ntasmcrmor som tar henne med på flygturer gu-ngstol b1.a. HMormoru kan oclxså bestäma vadret, men nom rmlga gränser, för nagon ordnng måste det ju vara. PROBLEN SON TAS UPP Att flytta fran landsbygden tll storstaden. Fodern börjar arbota utom hemmet. Kamrater som retas. Hcf Bergström, Gunlla En gång vänder sg Luvar!. om 'I'JUV13N DET AR JU DEN SNALLA R Bonners s. sv/v ll. på nstan varje uppslag. LEKPLATSEN! Hon som hadc I1.lusCratör: Förf attaren. Jenny blr jätteglad. Som att tr? kant! - INXEHALL ' Hurudserson: flcka 8 ar. Jenny flyttar fran en lten by Morrland tll Stoclrho1:n. Det ar nte s& rolgt storstasen som Jen~y försoker ge sken av ett brev tll basta vannen som bor kvar Norrland. Det första Jenny far syn den nya. srolan ar ec pcjke som letar bland kläderna efter pengar. En klasskamrat som kallas Luvan, delar ut massor av gods bland kanraternn. För att f5 henne tll van förstår Jenny att hon också måste skaffa gods att bjuda på. Det ~örjar med chokladasken som aamrna här undangömd ett skap. Luvan kar besvarlga hemförhallanden son hon försöker dölja. Jenny får tll en början nte korrma hem tll henne. En frukostrast känner sg Jenny ensa, hon g& tll kladhacgarna korrdoren för att hämta stt hspprep. Då får hon en ngvelse och börjar leta efter pengar kmraternas fckor. on far hop ungefar 12 kronor. Nu kan Jenny bjuda Luvan på snack. - P app upptaclcer en stor god-spåse under Jennys szng. Kamma får syn p& den nästan torna chokladasken, och magstern skolan berzttar att de?; har koxmt bort :.- pengar. Jenny ar nu mycket rädd för att bl upptäckt. Nu vsar det sg att Luvan erkänt för magstern att det 2r hon som tagt pengar. Lraren nämner nga namn, men Jenny först& anda. Lxvar, behöver nte dölja någontng för Jenny och de blr basta vänner, men vad Jenny gjort komer aldrg fram. P!en nu behöver han ju nte ha pengar ICr att få Iramrater. Som ramberättelse far v lasa om Tjuv-Jonsson heabyn, som ngen vll ha att göra med. I slutet av boken har Jenny fatt en helt annun förstgelse för honon. PROBLXN SOM TAS UPP Att få kamrater en ny skola. Om att ta pvngar. Att bl upptäckt - och att nte bl upptackt. Fördonar mot tjuvar.

5 Hsf Begel, Paul DEM LILLE SKEPPAREN Illustratonsförlaget s sv/v och farg. Illustratör: Carl Bollander. graskagggc s jörnannen. - Jag vntar, SC~ pojken. Och på en våg som ska fas p &et vset, sa II:EH~L Huvudperson: ~ojke av obestamd alder tre andra barn. Boken handlar om den llle skepsaren, en pojke, som korrmer fr& havet. Han ger sg ut stt llla srep? 'cllsanmans ned tre andra barn (skrajs, Ih'an och Bull-Bull). De ska bege sg tll Vaxareön, dar man blr vuxen en natt. Damen korer efter en del aventyr tll Vaxareön. Men man f&r nte stanna för lange, för d& blr nan alltför stor. Barnen upplever en n;ngd spannande sal~er. PS de ensklda platser som barnen besöker har man specella konventoner. Barnen hamnar tll.exempe1 fängelse för att de ar farggrannt klädda där grå klädsel ar p& jud-en. De samlar hop medlemar från en förlst beszttnng fran olka platser dar de gar land. Den llle skepparen httar alltd på rgd. Zzn ar lugn och trygg. Skrajs daremot, ar radd radd för det meeta, men kan också vara modg da stuatonen s& kräver. 3arnen som vlle bl vuxna p& en natt har nte klvt det, men de har "nog vuxt en del efter alla äventyr de fått vara med om. PRCBLEM SOM TAS UPP Fantastsk berättelse. Se under INNEH~-LL! IIcf Eld, Evy MARTIN CCH JAG Almqvst l~ ::Wksell s svv varje högersda. Mycket ltet text. Illus trötör: Ella Klass Den har han för att hans ben så starka som mna. Martn utan att hoppa spnga. IMEEE~LL Beskrver hur bolrens jag, en pojke, km vara glad och. Zedsea; hoppa sprnga, vara tllsammans med andra.!.?en dartn? Kan stter rul.- stol. Vad Kan han gjra och van kan hzn nte göra? PROBLEM SOX TAS UFF Se under INNEErlLL! Hcf Brattström, Inger o ncj;sr;s LA-~TGA $34 7&2f 3XoEATt, "Vxla ner får du se", ropa; Saga (565) "Hur då? Hur gör man nar 96 s. Breda sdomargnaler. SV/V ll. )'Om du trampar bakat, lkso ropade Krster. Illustratör: Gunlla Ldbeck-Brat ts tröm.. TNI~E~IALL Huvudperson: pojke 7 år. Det tar ett par: rnuter för Dcken att spnga tll slrolsr,, men flera tnnar att komz hen, Han är med om en mangd vardaglga saker efter vägen. SCFT TAS UPP Om att ha de nyaste, de basta surerna. Om trafk, l1ass::arrnt som blvt: p&körd. Hu.vudpersonen nara atk bl >&körd själv. 0. c l ' 7 yrker,. Om ;,.tt sarnlz- blder. $lagsxal. Orrt stora hundar. Om polser.

6 ALLI~I~~~JT 01. BOKEN &Tycket bldsprå!~. Ej alltd fulls tandga menngar. "!odernfl stl. Bcf Carlson, Natale Savage ' LYCKLIGA GRFELIN torn. Sedan sa hon de hem. Rabén och Sjögren The happy Orphelne, mer tllbaka nsta tsdag f6 Övers, av Stna Hergn. 131 S. SV/V ll. Brgtte sprang b genom IllustraLör: Svend Otto S. INNEHALL Huvudperson: flclra den 12gre skolåldern. Boken ha~dlar om tjugo lycklga barnhemsflckor Frankrke. De vll nte bl adopterade, och gör allt för akt slfpga detta. ALL~~~N?! OI? BOKW Kjuk vänlg ton boken. svårt med de långa franska namnen. Utfrån. Det gällde att vara f Gdlunds förlag t.mmr när alla pappor och m: 126 S, svjv ll, ma för att hämta barnen. Det,g Illustratör: Helena Henschen. froknarna förstå att det ar bl Hcf Dr Gormand-er, (pseud. för Gunnar hrl land er) NAR BARRSR TOG p?akten IKNEFJLL Barnen p& dagher~qet Kanonen ar trötta på att stta nne cch leka. De vll se hur det fungerar ute umhzllet. De gör revoluton, och belägrar daghemmet bland annat med hjälp av de yngsta, som bldar snubbelpatrull. PI~OSLZ~L? SOM Y-LS UPP Auktorteten på daghemmet. Stratfnetoder. Föraldrar son vet för ltet om sna barn. AUFIXNT OM BOICEN Ohrlander för den ~edelaran6.e berättelsens form fran ett socalst skt budskap. Kcf Falk.Ann Mar -9 J&rN& CC% JE$?j{E2 Rabén & Sjögren s fzrg. 1llu.stratör: Claes Folcker. Herr Pettersson gned sr och gjorde en grmas sorr haft ont någcnstans. -. IIUJ\JEH~L Huvudpersoner: pojke och flcka den övre förslrolealtern. Flckan Janna och hennes mamma kommer på besök tll Jerker och hans mama. Barner. beger sg ut den llla staden på. egen hade

7 ALL~~Q~NS OM BOKEN Staden ned dess pols och sotare ve-kar ra1 dy!.ls::. könsroller..korvez;tonola Icf Falk, Ann Par KATRIN OCK FSOICEN I~R.!;TTGI-I Rabén & Sjögren skolgarden och uppför tra 59 S. SV/V ll. på nästan mm korrdoxen och tu 1 f;r katedern klassrxmmc var j e upps lag. Illustratör: Ulla Sundn- INITEHALL Huvudperson: flcka 7 år. catrn g& första klass' skolan,. Hon har fått passjuka, och hennes basta van och klasskamrat Lotta Bråttom sköter om henne. PROE3EM SOM W5 UIP Om att retas. Hcf Falk, Ann Mar MERA or;~ KATRIN ocz Rabén k Sjögren LOTTJ..~~TTOT?I mt ner p garden. C 60 S. SV/V ll.?a nästan hade kommt ner på gz A. varje uppslag. Illustratör: Ulla Sundn- Olle ha Mat vag ut lfchan. INMEH~LL Huvudperson: flcka 7 ar. TV& klasskamrater som bor nara varandrô byter famlj över en nakt. Det ar spännande början, Een det ar nog bást hemma alla fall. PP,OELZM SOM TAS UPP Om syskon. I I * a Xcf v Falk, Ann Mar MARTETT I4ED DEN RODA T ~ ~ J A N Rabén & Sjögren : 96 EI.-S-!/V L1. L 1. Illustratör: Gunlla I I Kvarns t rör, INNEHALL "NU får du, Lena", sa hon. "kf så nu får du. Akta dg väldgt nog. Over ängen kom en grål15rg d förude o& en lustg mössa med Huvudpercon: flcka son skall börja skolan tll hösten. Lena och I hennes föraldrar ska flytta från den llle lägenheten ett höghus Stockholm. Lena vll nte. Bon &ste ocksa sluta p$ daghemmet. I! Famljen bosätter sg en gammal stuga på en plats nte s& 1Rngt från staden. De kommer tll en helt ny mljö. Pappan har fått ar- I bete vd en bensnmack på platsen. Det konner nte sa dnga kuncer, man får svax-t att lrlara sg ekonomskt. Xamnan får lov att ta ett 5 arbste vd ett pensonat narheten. Bostaden är verklgen d.ål-g, I och famljen vantar ett nytt barn.?:ar bensnmacken tvngas slå! gen flyttar famljen tl?okka tll Stockl.olm. I.:odern korer drekt tll den nya bostad-en med Lena-s lllasyster, scn fötts under tdel. P& landet blr Lena god vän med Iarten, som ar atta &r och 26 grunc ~

8 att han nte ar skolmogen har fått stanna hemma. b arten Sr ängslg av sg och nte rktgt som andra barn. De övrga barnen på pla-tsen lever ett hårt gang-lv skogen. Det ar nte s& lätt att Bomma ny tll platsen, lka ltet som det Zr att vara avvkande som arten. Nar sommaren ar slut r Lena åter Stockholm, det blr nu tråkgt att lamnä arten, men far!ljen ska ksma tllbaka tll stugan under semestern nästkommande sommar. PTZOELEM SOM TAS UPP Avvkande och ängslga barn. Gangbldnngal-. Att tara "s tockho1maret' pz landet, Att man kan ha det besvarlgt ned el~ronomn. A tt föraldrar kan vsa sna kanslor. Att pappan famljen kan vsa sna svagheter, han behöver nte vara den starkaste och mognas te. Barn som bor hos andra %n sna föräldrar. Om att kssa p& sg. Barnens hårda lv, som deras föräldrar nte förstar. Hcf Farup, 3odj.l ULLA TVA TRAPPOR UPP Saga 226. Svensk lararetdnngs förlag. 6 ~ppl.~l966. Uversat tnf ng. f ran da-nskh:: av Sgne 13. ~Wranér. 104 s. sv/v ll. -på nästan varje uppslag. IllustratCr: I?are Bjuler Sa kastar hon boll och bygger et: hus med sna byggklossar. ITU'NE&L Buvudyerson: fl-lcka 4 sr. Ulla hälsar på hos andra famljer huset nar hon nte vll vara hemma längre. Men hon vll nog helst bo hemna alla fall. ALLIUI~~T '31.1 SOXEN "Pedagogsk succé". Mxcket lzttlast. HcT Fsher Bergman, Else UCDA PEZSGN ( ~ rolgs e böckerna; 9) Almqvst & Wksell 2. upp Udda Person kc 31 S. 111 på högersd. och talade skan, fllustratör: fcrfattaren. II~NEIIALL?+lär lon skulle Huvudperson: flcka som går på lågstadet. Udda g&r ensm. -- Eon har nga syskon och nga lekkamrater. Skolkamraterna v11 nte leka med Udda. Udda ar annorlunda kladd, men hon bryr sg nta oa att skolkamraterna skrattar &t hennes kl&3er, Iör hon tycker om sna klädes. Udda f1.yttaä.e fr& Skbe tll Stoccholm när hon bjrjade skolan. Flasskamratenla skrattar åt helnes dalekt. Udda undrar om det bara ar &t kläderna och dalekten som ae skrzttar. >kr det något annat fel mg? - Udda lgr sg ztt lan kan bl gad vzn ned ensanketen: djur och blomor ar bra sällskap. Man kan rta, sjunga och lasa bccker. Wen hon vll 2nd.; ha kamrater so3 tgcker om henne. Rad fran morrror: Tyck om den. Skratta &t dg själv. Udda kan g& p& händer och f& lära hela klassen konststycket, och alla vll jämt leka med Udda. PROELZM SOM TAIS ~ P P Akt vzra ensam. Att tale annan dalekt. Att ha annorlunda klacer, ALLPGLNT OBI BOKEIT Lugn berattrlse. Skulle udda nte fa &gr2 kamrater, sa var ngen skada skedd. <;

9 Hc f Frs -Bass tad, Eabbs VAKNA TOX! Utbldnngsförlaget På norska 1967: Nu hörde jag det tydlgt! kams bakom mej. Snön ra:. Övers.: Gut Idestam- I tunga sjok föll snön. Almqust. 94 S. sv/v II. Ca vågade jag nte se mej Illustratör: Hans Normann Dahl. II\~NER~~LL huvud pers or^: yo$!re abea tarna alger. Tor dagdrömner. SpEnnaMe f antasfyllda drö,nunar, Plötslgt vakaar han xpp; skola3 eller någon annan stans -. FROBLBT4 SOM TAS G?? On; rnzlnskors beroende av varandra. Om att. acceptera varsndrzs olkheter. Flcka som nte kan tala. Hcf m r, Stna TVA I FN.:ILJEN Svensk 1Xrzretdnnas föslaz (Saga 506) s, SV/V. p5 nstan varje uppslag. Illustratör: Göte Lndmark. och en del barn har bara man; Det gör nte s mycket, om man nte är så många, bara man tycker om varandn. INMEX~LL Huvudperson: flcka den lape skol&ldern, Brgt bcr tllsarnnans med sn mamma. 'l- Varför har jag nte någon pappa? fxb&gade Brgt.... u7arför bor han nte har hos oss?tv Xo6er.n svar*ar att hcn och Brgts f ar nte var s& goda vänner att de vlle gfta sg och bo tllsurnaans hela lvet. "En del barn har bade RamTa och pappa. En del barn har bara pappa, och en del barm har bara rnaama. Det gör nte sa mycket, om man n-be a r sa marga, bara man tycker om varandra." Men Ergt har morfar också, - r PRORLCFI: SOP1 TAS UPP Om att bara ha en förälder. Fantaser ensamheten. OM SOKEN Lättlast. Kanske tve-ksam då det galler barn som helt saknar fa2.e~~ersättare. Brgt har ju sn morfar. ' AUT-GNIC Rabén & Sjögren, s. sv/v ll. Illustratör: Jan Pyk. halt, och det gör jag som det är. Det skull( skoja om en så hgplg d a fem. Hzn ar faktskt I]C\~IEIL~~LL Huvudpersan: pojke skolåldern. I*&rtcn får ofta déer. Han ordnar en mjölkn~ngstzvlng nar ett ga~xzlt par nte orkar mjolka sna kor sjalva. M&r.ten och de övrga ganget: Fltga Lsa, Rödkallen och Grundk~?.llec hjalper tll at: Öka oms:ttnngen er, konkursdrabbad butk. Wan använder sg av en bandspelare skolbanken då en ur gaaget skall, radda ur cn svår stuaton.

10 Hon hade knappas: Brgtta. tappade en röd? en röd flack, som spze ' Illustratör: Ulla Sundn. sa attden blev ruskgt Wcf kolm ber_^, Ake. LEI[SAXSIC:\'STRES Rab5n & Sjögren s. sv/;. på näst~r varje uppslag. INNE~I~LL Huvudpersoner: pojke och flcka den lägre skol~lder. Barnen Önskar sg elrktrsllt tag respektv3 docka jul-. klapp. Föraldrarna, som brukar köpa julklaypar ssta mnuten, har blvt tvungna att res2 bort strax före jul. I.kn barnen får sna presenter alla fall. V har nog hangt ut hen Bokförlaget Lber Cstjôrnseren.) Specalupplaga. tll vadrng stallet för. Stort fornat. 79 s. sv/v ll. på nästan varje - Vdrng! fr5gade Ncg Rolnberg, Ake TURE SVENTON uppslag. IlustratZr: Brtt-Mare Wordenskjöld. O C ~ klade sg p% ryggen. IKNEBAL~. Prvatdetektv Ture Sventon, med den flygande mattan, löser,ett mysterum Lngonboda. ALLIG~IT CP: BOKFE Under texten upprepas lästeknskt svåra ord. Ordförklarngar slutet av boken. Bndestreck som delar av vssa l&ga ord. Hcf Ides tam-alnqus~, Gut J',E~~&I~~c;~T Svensk lärare tdnngs f örlag (Saga 4-63.) s. sv/v 11. Illustratör: Kerstn Frykstrand. tog det, för jzg vlle Id h.emma. Men sen ska jag. baka det. Du får nte säga,du har lovat p$ hedersord IIWEHALL Huvudperson: pojke som börjar första klass. Anders' kom-s Erster har "lånatl:ett elektrskt lok av en Ilasskanrat, Man har sett Anders med loket, men han har gvt stt hedersord tll Krster att nte tala on "hemlghetenr1. Loket komer slutlgsa tllrätta. PROBLZM SOM TAS IT3P Att andras saker. Om att börja skolan. Om att st& för vad man har lovat. Bcf.ldestam-Almqust, Gut EFTER Y~LTER Saga 565. Sthlm s. SV/V l1 på näs t an var je upps lag. Illustratör: stg Södersten. gsterl. Vet du got om ndar Men Bosse vsste ngentng c Syd-Amerka. På rasten stod Jan och rökl Han retade Bosse för att Bosse h~l~~l,~ -7 fuvcdpcrsonar: Bosse och hders, båda 12-&rzaldern, Volter ar en före detta norsk sjöman 70-&ss&ldern. Ban brukar arbeta hannen bland. Valter bor en vn2sskrubb. Bosses mmaa brukar hjälpa Valter r ed tvatten, och Walker gr en v~lsed6 gäst hefna hos Bosse och hars föräldrar. Valter as Bosses basta

11 komps. Han sager aldrg: "du begrper ngentng" eller "du ar en fe.+'!. :\Tu har Valter kommt bort och Rosse ar orolg för honon. En man med en s jönanss2c2r har setts korlna er från Valtess vrzdsskrubb, och Valters f& ägodelar ar försvunna, Slutlgen 10ser sg gatan, och Valter kom.er tllbalca. Bosse har under tden fått en ny komps, Anders. Denne Sr hörselslradad. 1~;ellar~ Anders och Tna, son bos szmlna husp fnns en fn vanska-p. Anders basta van ar S5r övrgt en lten aoa, Den kan ju nte saga att Anders ar dum för att han nte kan höra.. 1 PROBLEK SON TAS UPP Man kzn ha en annorlunda kon3s. Denne beh5ver nte vars jämnårg. Att ha en pappa son drcker (som Jans). Att vara hörselskadad. Man får många fna praktska rad urnganget ned männskor som nte hör c& bra. Råden ar nsnugca texten, och tas u-pp stt s ammanhang. ALLI.~&IT OM BOKEN Lämpar sg kanske bzs% för n&got Sldre barn. Spannznde handlng. H C ~ dest tam-~lmqust, Gut ANSII<TET.I YOIL'STRET Saga 572. Sthln s. sv/v ll. p% nastan var je uppslag. Illustratör: Stg Södersten. Valter gjorde ordnng fas; och började mla. Solen lyste t vd grden och åt. - Om de kokrner för nra, INNZ~I~LL Frstående fortsättnng på Leta efter Valter (se ovan). Bosse och,4nders reser tll Norge för att halsa på vannen Valter.?å taget. drar någon nödbromen och en pojke rusar Ivag Iran tåget. De får senare höra att Srlng, en pojke som bor narh-eten av Valter, har rymt fr&. en boadggrd Sverge. Bosse och Anders ska bo hos Valter och hans syster Vesla. En vecka ar de u-?e E??-pgs.pappas hytte ps Ijallet: Bosse, Anders och Valter. Dar hnder det underlga saker. 14at försvnner b1.a. Bosse ser en natt ett anskte fönstret. Bet ;rsar sg slutlgen vara Erlng soa har tagt sg dt. Zrlng nöts av en förstsende pappa. Erlng har haf f en svår barndom, Han tar tll AV~TPRET. I PROBLEM SOM SAS UPP ' Vad som Eran lgga bakon et? cke accepterat beteende. Förstaelse* At t vuxna männskor kal braka. I~LLMXNT CM BOKEN -. Författaren har fnt fatt n norska' ord och uttryck. Aven norsl; geograf och rorslrt närngslv. Ola va~fån~st, son man upphört med. Gut Idestan-Almqust har aver? skrvt Spåren snön , som handcrr om Bosse, Anders, Tna och Valter.

12 Hcf Iseborg, Harry I;A^;pJ.U;zLBIL;u "Han ska nog med buss med vatenslnngen. R&6n & Sjögran S. ll. färg. t nästa sekund såg de er Illustratör: 3va Zetterlur:d Han kom farande som en 12 INITEII~LL Huvadperson: pojke 8-5.rsaldern. Dan, som Ballas Danny, kar fly5tat fran landet tll staden. Daany huce aldrg fsrat sett en ~zad. Han kommer tll en ny, stor skola. Ear Dan~y ar p vag hem från skol.an, får har- se er bl ed karareller, som tr-uppar en I.&da god:; mtt framför honom. Danny försöker förgvec göra chauffören uppnkrksarn $ va6 son har hzft. Danny tar upp och tttar go6set. Da kommer tv6 klasska.mrater som lager beslag ps lådan, under förevändnng att de slra lanna tllbalrs del, och det var kanske menngen. ocksa. Men de ater och ster sa att de tl slut nar lla. Calny vll ha kamrater. "Gn man hade rull.skrdslror kude raan nog f& en kamrat,.." Alla andra har rullskrdskor. Men Danny lyckas 2ndå bl god vsn med de andra barnen. Buster och Jonas-Alfred vll nte att Danny ska fa vara n26 och leka. Danfly har fatt lana ett par rv.llsk3dsko, då han far höra nsgon som ropzr "Tag fast tjuvcnft. Fan gx51'zaer vad han har -på fötterna och sätter vag xed en vlot-; fart och lyckas falskt ta fast t juven. Danny far sna rull.skrskor och blr ps köpet ngstan hjnlte. PHOBLEN SO14 TAS U2P Allt flytta fran landet tll staden. Att börja en ny sitola. [ Att bl accepterad av Bl~sskamratcrn~. -. o"~$- är det h?r lvet -* l j. bland ar man sam och bland osams. Det.%r olka.t1 Rcf KLrlregaarc, Ole Lund GVS TET '2RCGSLTJECI,I:F Tdens förag Orgnalets ttel: Orla CARLO ANGROKLES ht för oss. Så klattrade han zp men, stallde den p lna11 oc Frösnapper. Det blev dfdstyst taltet. &ers, : Srtt G. Hallqrs t. 84 s. SV/V l.. glass och korv. hledan v alle Illustratör: Författaren. I~\TNEB~LL.. Su~:urjerson: pcjlre skolaldern sox gör max,c?er ar ~oj!;strevk. Han SJ rgdd för omccea och för Gusten Grodsl.urarv, :unnen som bara $r omkrng och röker cgaretter. Gus ten Grodslukare brukar ral~ Lla ut för yojken kar stallt t111 med, -. ALL: 33KE3: Det ar helt fentastska rackartyg soxr den llle pojken u-taller tll rsed. Ole 1,und K.r'xegaard har aven sbrvt bl,a. L1l.e STrgl..?a svenska Sanma st2.s torlvk som Gusten Grodslrkare.

13 Ecf Lndgren, Astrd E. BASNfC PA BI~~~CPIAKARGATA~V 8. uppl. Rabén- & Sjögren ~.sv/vlp&n~sta.nvarjc upps lag. Illustratör: Il.on q'lrlar!d IITP~FSBALZ V catt t:&lata, dös oss sjalva en En gt9nmd farbror satl: dar o&&, l:. mdasomfcknm.eo~ahade~n3 sej m11jag hade mn stöhsta docka, -- Tre syslron bor : ~rb&luxararga.tan: Jonzs, Mar? och Lotta. Xcara ar berattare boken. Boken llendlar ~-.es"l:~ Lctta so3 ar tre ar, och om de 'ttokgheter" som hon httar p;. 1 Lotta lekte med Vola 51 och docksercrsen länge varje uppsag. mde sna möbler fem g: I1lu.s tratör: Ilon :;bkl-and. ' satte hon sg p en stol. Hcf Lndgren, AS trd LGTTH PA ERA;~I~~?;(LI~G~WT 6. uppl. ~ab6n & Sjögren s. SV/V l.1. 2% nastan INNEIIALL Edvud.person: tll natten. L~tta 5 ar. Lotta "I1,ttar hersrar?", men korfner hes Hcf Lndqust, Marta Orn man ar ny llasstn och n KC;rt'SX;S ltdwk;d.i S (Kottens balc~jraz-da '2) Bonners Rädd och så dar. I<ottal vss 135 s. sv/v 1.l. en framma~dc klass, IlluctratSr: ILon Wkland. INNEHALL A4en den h5r flckan v;tr a;t cle och sa : Euv~dperson: f?.ck;z 8 år. Kotten bor tllsasmans ned sn pappa. Pappan jobbar p& TV, och Kotten medverkar vd T-4-nspelnngar. Hon tycker nte att detta ar sarsklt nrärbv5rggtr. Kotten Sr tydlgen ordblnd, och har nte lart sg lasa art. >!en hon ä.r duktg nar det galler att lära sg utantll. non ar också duktg att rta. Kottens larare, som har hjälpt henne extrz med lasnnger, blr sjuk och Iotton far en vkare. Denna ordnar s&.. att Kotten far 68 en särskld skola. Gen nya skolar^ lgger tyvarp långt fr& bostaden. Kotten ar orolg att förlora wj.rma gam1.a klasskaarater, men det vsar sg att de vll leka m ~ d hmne all& fall. I den nya skolan up-tacker Kotten en ga11~. al lekkamrat. En "tanti1 som heter Anta, kommer och halsar p& -appa bland. Kotten tycker on hecne. Kotten var glad n537 Anta kom, för hor! och gappa v8.r alldel-ec för ensanna, det behövdes en t1.1. PHOBLEM SON SAS UPP tt ha 12s- och skrvsvårgheter. Att byta skola, Att. ha en föralder. Xarta Lndqust har aven skrvt: Uu klarar det Kotten, Bonners Bok,en handlar om Kotten, pappa och Anta.

14 . I al: EIcf Lndc~ust, bar ta hfalcna hade nga laxor t MALBNA OCH GLB~JEN Ila "Ro!ga tmmar" hel. Bonners bzrnbblotek; 154. ' Tna ef ecr raddagel s.. sv/v ll. -.Jag klde nte äta Illustratör: Kerstn Thorall. Tna. Jag har cz ploxb IIWEHALL Huvudperson: flcka 10 &r. Malena gar fjarde klass s!r,olan. Modern dör. Zandelser före och efter. Kan man na ratt att vara gl.ad andå? T?är!:alena fs en efterlzngtr^d julkla~p blr Iron först väldgt glad, men bl-fr sedan radd för sn gladje.?{en pappan säger att nan har rätt att vara glud and.&. PROBLX14 SOIvI TA.S UPP On döden. On förhallandet mellan syskon. Något om Bladproblem. Tdgare böcker o~ Ma.lena: Eaenas nya bror, 1961;. Malena börjar skolan, ]$?.lenas fnas te somnar, H C ~ Peterson, Eans ~SAH VI SNOAI)E IKNE 4. uppl. Raben a s J -ö g ren 13' 60 s. sv/v ll. f,go. med, Det %L 2Ltd tj tv%. Fast han praïadt Illustratör: Ilon Mkland Sa kom v f1-am t! TT>"" ' satt det en farbxo oc h ;!kll Huvudperson: pojke 7 år. Tmo och hans föraldrar och syskon bor ratk j-rcjlcx-at p& landet. " hn dag februar Sörjar det snöa. Get snöar och snöar, och skolbllen måste ha hjälp av plog, for att den ska kunna köra hem barnen. Kasta dag kan barnen nte koma tll s!;olan. Blar har kört fast på vagen nära Tros hen, Man tar hand om en massa mannj.skor som Inte kan ta sg fram på vägen. De far sovplats och mat hos laos föraldrar. Sll slut har man tagt emot: 12 farbröder, 13 tanter och 20 barn. Då telefonlednngarna har blast ner kan man nte f2 nagon kontal~t ned yttervzrl6.rn. Uland barnen får Tmo en karnrzt, Rune, Tmo, E%ne och Tmes pappa beger sg tll slut ner tll byn för att telefonera. Itan ska söka upp lararnnan, ner hon har kormt bort snöstormen. Man fnner henne tll slut Tmos koja, dar hon skkt skgda. DI^ slutar snöa och alla männslrorna Iran ta sg hem. I-en Rrne far stanna kvar en vecka hos Tmo. ALLI&~NT OM BO:ZI:N Spannande. Hans Peterson har aven skrt bl.a. ' ocksg harldlar on S~c och hae. Nar v regnade nne, son

15 H C ~?ettersson, Allan Rme NU ekade ett sorgset rop genom SNAGG - EN SJOMAF? MXD KRUT I Saga 537. Sthlm skyndade bort tll kajutan. 93 S. SV/V 11; Ar~ralen satt hopsjulken p5 sn Illustratör: Ingvar Björk dema knät. Hzn sg lka ynklg j. I<rJL Huvudperson: pojke av obestamcl ålder. Han heter Vktor Lucullus Horato Caesar men kallar sg cjlv Snagg. Snaggs pappa vll att pojken ska bl "en sjöman mad krut ". Snagg vll nte. Bar konmer emellertd tll sjöss. $nagg ar ned om att radda landets kronprns ur fangelse, dt kungen har satt honom, d& han nte vlle gfta sg med en vss ~rnsecsa. I kanonerna ps Snaggs fartyg har rran bytt ut Irdlorna j30t artor och sapbubblor. Amraler, på. fartyget erkanner sa odu.g?-ghet. Kar kungen ska nsyektera fartyget rakar amralen, som gar omkrng bara nattscjortar, då han glömt att ta på unformen, ramla vattnet. "Ja, det var val det jag anade", sa amralen, Ifatt felet var ntt! Alltng ar mtt fel! Gag duger ote tll nagontng!... "Mod har jag aldrg haft någotll, sa amralen, "och jag saknar d-et särsklt mycket dag.!:.. IlJag Sr nte mycket att lta $l1, sa amralen. IfDet vet jag av egen erfarenhet." Z Och jk - 2r lka nyfken som.. I Hcf Sjöstra~d, Ingrd vll sc alltng utanför och he: JAG HETER MUFF Bonners det ockk. j 82 s. sv/v ll. 52s hoppade upp och sat Illustratör: Lsbeth Holmberg. sana på ryggslödet hakom t~ tade franat vgen. 3 1 INRF_;HFLL H-dnd som berättar jagform om stt lv he~ma hos Nåns, Xats och llla Fletta. Nu kan nte Sally at Almqvst L& frtlrsell f ~a~te hon storgråta 114 s. cv/v ll. Illustratör: Gunllz IIanssor. vgrst. Vad m2.n %II s2.g -kan hon ge gen. Och Hcl Suzdh, Kerstn FLICKUT SOM INTE KUNDE LJLDA r KITZFPLL Huvu??erson: fl-cka 7 &r. Sally Sr rzdd för 8tt börja skolan, fast hac b&de kan asa och rakna, Systern Lotta, soa ar 6 &r får följa med Sally första dasen. Lotta ar nte rädd för någontng. Först ar Sally rädd för att åka n& skolbussef, ner det g& bra. Sally. farseker sprnga vag fr& skolgården nar fröken vsar sg, SalZy får nte u2p grnden, därför Icrs5ker hon klattra over, men hon fastnar cch rver sönder sn klan~ng. Pröl-,en närmar sg. Xen hon ser nte ärg ut, och hennes röst lzter snzl2. Alla de adra barnen strrar Sallg, Tyut berättar fröken för Sally att hon sjalv hade.ayt lka radd för att bö~ga srolan nar hon var lte=, men

16 sedan hade hon tyckt så mycket ca skolan atl Bon s.tanzlat dar hela.. si" lv. - Sally ar också rdd för skolbesyar,~~yen, mrr nar Ilon känner gen bespsr.ngsta.nten g&r det bra. NZr ëe ar dags for upp- rop blr Sally -alldeles torr halsen, laar hon tanker erter vet hcn nte hur man bar sg at nar man ssp;er Först hörs det ngentng nar fröken ropar upp Sallys?a.;n, men nar frc3ken sager Sallys nam en gång tll går det bttre. set vsar sg att er, av pojkarna :-,lassel har förlora-:: ena ksrx~d-en vd en olycksh2ndelce. Ce andra barnen sager att de Ban hjalpa ho- 3.. nom, de har s& nnga händer, och sa ruknar ae ut hur många hanuer der blr. -=?:är skolbussen komler för akt köra hem Isarneg, tycker de att del kommer alldeles för tdgt."- "1 zorron blr det jatte- -. kul skolan, sager Sally, ~ä ska Sug Zorn Tardg ~n Lecknng, och så far v köttbullar besgsnngen." P2OBLEII SOM TAS UPP Hur det kan vara den första skolkagen. Att vars radd för okada saker. Om barn mrd. hmdkapp. 8 H C ~ Sundh, Kerstn Nej, der1 nya frun hade n T+AR T Ib;I TTEMELL.:J'J Saga 574. Sthlm nacken. Ingentng p3 Brnl 104 S. SV/V ll. tänkt sg. Inte gavelrunmet Illustratör: Gunlla Hansson, kal se f-n fönstret. Det al små holnlar..falt och hzgsr Huvudperson: flcka 9 &r. Mart 50r tllsammans med sn mamma, Hznnes foraldrar ar sklda. Pa-pan är omgft och har fstt en dotter tll. Mart ar början avogt nstalld tll sn lllzsyster, men da hon traffar henre blr hon nycket Törtjust,.. Mar% kanner sg ensam bland kanraterna, Da dagdrömmer hon, bland annat om att patpan har flyttat hem gen. Eamma.n har nget art~ete, O mer hon verk~r ratt sa ne.e och har svat att företa SS:; r,ågontag. Est blr Wart SOII får std? U ~ P och handla. En v&rdag ger sg Mart ut skogen Tör a-kt plocka bl&sxpor. DS far hon syn p& en lten hand med ett koppel hzngandr efter sg. Kart följer hunden och blr på sa sat bekant ned en ung kvnna scn stter rullstol.?? har ;:art fatt en vän och e hund att g: bt?ed. Ivhdern bestanmer sg för att ta ett arbete, och Flart blr glac.?a sonlr;larlovet reser &?art tll 2appa, Vd möte t aellan Xart och puppans ny? fru, ar bada lka rädda, och de blr sr,art goda vänner. :.lart fnner också en lehkamrzt - Johan, som hon leker ned hela sormaren.?lart fsr valjz. om hon ska bo hos marman eller pappan. MarS t valjer att vara hos modern. "IIon vll vara hös pappa. Och hon vll vara hos ma:,-mö. ben nan karl nte vara ca två stalzn.!.lan Sr alltd mt terellan. 'l PROBLXM SOP! TAS UPP Akt bo nos ena förldern efter en sklsraassa. Bälvsyskon. En nanra som har svårt att klara upp sn stuaton. Att konfro~teras ned ena för?lderns nya partner. Dagdrömmar, Hensydda kläder. Att väner nte behaver vara jzmnarga.

17 r. Kcf Söderbaclr, Maranne ]I~~LLX S Hfl,zER Rabén & Sjögren Illuctratör: Monca Schultz. höll på att laga välln Aldrg lvet sk~lle Mt mycket äcklg valrg Och aldrg lvet skulle IIUTWT;I;KLL Huvudperson: pojke förekoleslderr,. Mells ar trött. på maramas tjat och beslutar sg att ryma tll pappans arbetsplats som lgger en stad narheten. Han ger sg u t slcogen. Lf-tzr sedan ncd en lastbl. I.1ellj.s' kommer tll s taden, där han efter ett äventyr httas av sn pappa. PROBL1,M S9T.I TJ?S UPP Att vara svartsjuk p& ett yngre syskog. SSngvatnng, l Hcf Söderback, Maranne ll'u,l4e,f: 13 ILELLIS Rabga & Sjögren s.,, färg. Ill-us tratör : Iknca Schultz. IIJNEIIALL tesa Henrk satt p2 trap och skalade ett långt spö nar Mells korn tllbaka fr5 "Varför skalar du nte luvudperson: pojke försl.=ole%derl, FZamla och syskonen ska resa och p ~a- "l.-. på norrr-oï och norfar. FIells vll stanna henm 5cs patpa, Me7ls har just fatt en alldeles egen hundvalp son han nte vll resa frh. Det ska bl zetartavl~g, och 1.lells beslutar sg för att deltaga. Xen nu naste $Iells fxa ett metspö. Han får to kronor av sn pap-a. Men pengarna rcker nte, för anmalnngsavgften tll t2vl~ge11 2r just to Irro~cr. 1:Iells hcr fem kronor sn sparbössa, xen det fattns j?j. fortfarande fem kronor, Kanske marma hade. larmat kvar pengar 1 burlcen p$ toalettbordet...? ;,;en d.5.r f annc ngecl~g. :ans!;e Xats (storebror) hade 11Ago.t stt henlga crrn? 1-Iels httar en fenma, och tar den. Kunde Gud se vad Elells ha2e gjort? lells slcu11.e betala tllbaka pengarna om har, vann tävlngen. I.fe7k.s berattar for en Zldre nan atthan ska köpa e-tt metspö. Mannen hjalper I,lels att L c71ver!:a ett ssö sjalv.... da skz1le ju ;#Iells :runna lzgga tllbak2 den dar feannan som han tagt fran sn broz. Pklls far ta~rl~~snumer 13- Han lyckas f& tv; sag abborrar och en stor, stor braxen. Mells kommer ps. tonde plats och far som vnst en h$rork. Walc raknar ut att han-kan ta be-balt varje han torkar hare% p; nagon famljen. E'RGBLEI-1 SOM TAS UPP Om att "lana1' Fengar. Att man nte behöver köpa saker om rnan kan tllverka dem sjalv. Marasne SZáerbäck har även skrvlt: P:ells och Tassa, Rabén & Sjögren 1968 och Me1.ls och *!usse, Rabdn St Sjögren 1970.

18 I;cf SGderbSck, Naranne r KIGUTTE l' SEATFR. Rabén & Sjögren s, ll, f sr~, Illustratör: Monca Schultz. "Kanutus ar der ett namn va. Kar:!. varmland. Stck tllbaka tll Va!-m!. "' stck nte upp har. Fryken-.Karut~s. INN SHALL Huvudpe~son: pojke som gar andra Irlass, Utockholn;cmljö, Knutte Sr ny staadan. han blr retad och mobbad skolal, Nan retar onom f öl*: dalekten, na~ne t Canutus, s!rolvzskan. Xnutte ar med om ett teaterbesuk (beskrvnng av teatern) på Dramaten, me6 förvecklngar. Knutte blr bekant zed en flcka, Vktoza,. som bor narheten. PRCSLZM SO?: TAS UPP Se under nnehsll. "Kan du säga vad demo! ' "För tank ara det k211 jag (Börjz läsa] 57 s. sv/v ll. av fröken med f r%rnandt Illustratör:,:onca SC~U~~Z. skulle sl upp, O C o'crnok: ~ Hcf Södt-.rbacl;, Naranne KNUTTX OCK VIKTORIA Raben 2: Sjögren ~aart ALL jö. Klass- - - Wzvudperson: pa jke som g& z-x6ra klass. StockhoZmc;:~l- -- kamraterna retas. nu.tte ska beskraf fzs genom att "sattas klostert', d.-j.s. ran ska nte tala med honom, Xen Xnukte har sn komps Tktora, Do leker hovstallet, och Knutte åker t.0.m. Sjuglasvagnen. Det var $ra V2rmund., darfran Knutte kon, men det ar bra Sockholm tllsammans ned Vktora. P3?3CI:CI SCH TPS UPP Kamrat~~roblem;.:dLt.komxa tll storstaden f rån land-et. Att nte v1 ja g% tll skolan. Kc f. 9-j :cc12,..'.r&turl?.a KAT~TZ I Jag har val ldrg ser på Karrers bokförlag, Sthlm p5 dtt rtn. Och staanar 135 s. sv/v ll. - Jamen snäla fröke ' Illustratör: Björn Bedlund. INNEZKLL fel. Hon vlle ju bara hjäl Gulrn skynd~dc sej act Huvudperson: flcka crka 6-7 &r. Kattz har bott p& barnhem seda hon var n&a ar ganmal. Nar pappan komner för att hämta hem henne vll hon nte följa med. Bon kunner nte sn pappa. Kattz ar. zgenare och den nya nljön Sr n~clcet ovan far henne. KattzX :;??kr l;jslya tll hemma och vd fa.?ljens tvol, Hon får proolea med sr styvmor. Yaljer mgste flytta celgrn. Earnen får nte ga skola. fôn Kan nte ta n 2& ett hotell darför att nan Sr zgenare.oev, I PROBLEM SOM TAS UP? Se ovan under Lnnetall. j

19 13cI Thor~all, Kerc tn G [~~;~,? O,d~ hans fötter aldrg rörde Hab8n t< SJögsen 2. uppl örja ja bok) var som en ballong. Er. 63 s. sv/v l. Illustratör: FCrattarsn. med gladje. För 115got spaxkz. boll! Att vara I!uvudyersou: pojke 8 ar. Gunnar tycker att det ar orattvst att h.an ar yngst cch mnst fa~ljec. 2ans äldre bröder säger att Gunnar förstör alltng för dem. Gunnar f&r en komns, Stefan, son g&r klassen öoer Gunnar skolan. SamtGgt far han en fotboll, en femra med artck2 falt! Gunnar far. koma med sa;nma fotboll-slag som Stefan, och ha far mycket berön för stt bollspel. Gunnzr tranar och tranar. Ems papa lär honom rn&nga fna knep och vhndr,ngar-och berättar om sna gamla skolmatcher. Gunnar ska få sta1.l.a upp en natch, och han ar rycket lycklg. Tll och neo bröderna berömer hzrs spel. G unnar får nu &n~a kompsar, och nrcdcna blr mndre retsanma. En vecka före nktchen råkar Gunmr skada ena Eotrn. &.E åker tj-11 sjukhuset, men läkaren konstaterar ntt ngentng. brutet, Alla hjalps at för att Gunnar ska bl bra xll drn stora natchen. Bröderna as onaturlgt snglla...."pfecs som tv& aj-ldeles nya bröder'. - Lagdrakten I-gpr och vantar p& Gunnar. - N ar det blr td för matchen har Gunnar ltet cnt fortfararde, men d: matchen börjar glömmer han foten. Och gör mal! PROBLEM SOM TAS UPP Syskon son retas. Att vara yngst fal~ljen. Att vare '~z~'u-bss-ts~~. Kerstn Thorvall har aven skrvt b1.a. G-mnar vll nte klppa håret. Rabgn & Sjögren 1968, (~nd.re stl an Gunnar gör mal. ) Xcf Enerstad, Edth KEPERSUOKS?'-;-R TILL LU3ET Rabén 3: Sjögren (Börjabok) 61 s. ll- rg.. taxfröken blr bada lka fört sna koppel och dansar on- -- Illustratör: rva Kallström. och noszr och vftar svans ( INYEHALL andra. Men glädjen varar Boken hzndlar on nar fnmljen Kaspersson reser %l1 Izndet. fskamrater tll barnen får följa med ssta mnuten. Med kommr också hund och katt. Det blr en hel ce2 rolgs epsoder under ÖIoch farjeresan, ' Hcf IJahls tcd t, Vola ;;;J ~~~~ TILL.OTQvfoR Rabén & Sjögren uppl. 61 s* sv/v ll* på nstan varje upplag. Illastratör: Ilon Wklacd. INKEEIWLL ten ljusgr2 sugel m d ra! "Ttta - eï s~gel", S% "Tanl om det komme den", sgcr - Husrdpersoner: tv5 flckor förolr,csle&ldern. Anna och Susa.nna a. ~ O r. pa L ~ C : tll- ~ ncr-or.!le 5a.r &t ned bl:;ser; a.ldel.es ensarrna for förste. ggnpn. E-ed sg har de en t&rta, Ssta bten frzm tll

20 mormor %r en snal väg. Flckorna hjälper en sngel över vsgef, de hör frgelpp, och g& n slrogel för att s e v3d de t; AJ. -, axber hznd blr tzrtan aeu och xer ~3ckakad, fer flckornn hoppar och skuttar ofta då de tar sg fram, Tastun farsvnner --. ockse mer och mer. orst börjar fckoraa med att ta av den garnerng som fastn2t katcngens lock? men sedwn Lorts>ttnr dc. att slalca på t6rtan. r'lckorna taopar bórt:.vge;en 1 slcogen, de kommer fran tll en myr och drcker ur en back. Slutlgen.Irommer mormor och far syn p5 dem. Iormor ser ltet förvhad ut ntr hon tttar på t&rtzn, p$ vll-en det star ORN, I.IOR"?~;OR hzde det ju ursprunglsen s tatt n Icf Wzhlstedt -., Vola mu OCII SUSU:KA s~d2 Rabh & Sjögren upp] Joho d > det %r v som ske I TIK eken dagw, Susanoa ma 63 S O SV/V ll. kullden hade hunnt fïåga ng Illustratör: Ilon Wkland. ''Jaha; da gr det3', sa Anna. INMEIIALL Huvu-dpersonert tv6 flckor ö+skole&lderr. Anna och Susanna ar tllsanmans med s.n mormor på vag tll butken byn* Xor~or g& ner' ett vattenklål på vägen dt,. och agr de l~omne~- fram far Anna och Su-sanna gessa butkrn rcedan butkstaaten hjalle nornor. Fl.ckor?,c\ vl. göra en del förradrngar effaren, mcn de hnner lycklgtvs nte så langt for det komaer kunder. Ile t blr lte% sv$.rt mcd betalnngen, då bu-tks tanten vll att f lc!;orna sk? ropa p& henne om någon kund handlar för mer an tv5 kronor, och f9ckorna...'i.. vll sköta bu-tkrn alld-eles sja-!_ta. Tv; pojkar son^ ar rtkä6da ock försedda rned låtsaspengar skrarnner flckorna. Det hela oranar errellertd u-gp sg.. Vola 'ulahlstedt hor cveïl skrvt b1.a..kra och Susunna 2; moraors hc~lga vnd. Rahén C Sjögren 1967.~ hma cch Susama plockar hjortron. Rabén % Sjögren 1963., Hej ds, Anna och Susanna. Rabén & Sjögren H C ~ Wernströn, - Sven Tll slut annade ha g5 n 1.;- S\--'--" frk~w L-bRIFj.c; ett par bl5bzr. 'just som hz~ s ~dl-uds f C;rlz.!.~ syn p: e te gr; suga so~l~ 60 s. sv/v l. Illustratör: Ielena Fenschen. mycket ut för vk-ldcr~, men I Tydlgen bodde det and nag D I;kts htax åter p5 ya Nzx Svensson Lurfax ar som barn tjnst hos en sngl och elak man. 17Zr han b" -,cnner sg vuxer $.r han ut vzrld.en ö? 2tt söka efter lyckan. Av de erfarenheter han skaflar sg blr kran så fnurlg att han ö- rpnar ett kontor dar han ger rad tll drehtörerna: ICladberg Mafberg, Flngberg, Pryl-berg m. fl. Cet hela går v-t -5 kur man ska få nannskor att köpa nera. 01n e2 affarsman satter ner prset radkxlt ps- nåson av sna varor, 7ockzr han n folr affären, och nar de redan ar köper de fler och dyrare saker. Idax httar c>cks& p; det <är ner Fars dag och IIors dag.,för att ök2 affarernas omsattnng. Han säljer oclcoå rådet att, m m s!.ra tllverka p-ylar med Irortare 2.vs15.ngd, fcr at5 man ska få. sälja mera. 1 4 ]:&der ~ Ctrelrtör Kladberg att skap ett snabbt vs~nde mo3e, för att de gamla kladerca ska verka löjlga.

21 . Men somlga mannskor genomsk%dax~ Mar Svensson Lurfax'déer. S!;rphZgarna runtstaden vaxer, d& det ju ar så mycket saker som naste kastas kort. I4ax'flckvZn tar avstånd från honom då hon ser vad hans déer Tär for konsekvenser. Bon sager: 'l... Jag vll ald.rg se dej mr! Inte nu -farjr fall, Kanske cegan... det beror p& vad det blr' av de j, Ajö! tf ALLMAST OM BOKEN Om det komersella samhället. Sagan formad som en allegor.

22 Sanfrdson, K., Stt u-v21 "3sa-sj~l-~-SöcBer far barn.. (7)-8-9-~rsldern. Specaltrbete nam amet ltteraturorenterng med Lbloc;rz,l, barnl teratur, vd bblote~sh;gslrolnn. ~orss, ht 1.9'7l. 21 s. Lastps för de bs.r.;l soln t::c'.-l, b sg -cnom de allra fö-sta rnycl:e t enkla böckerna eten l-and. 3'örteckr;n~er. bes tsr ay ett 40-tal ttlar. Cpecell hänsyn h2.r tagts tll böck'ernas typograf; radnvstand, margnalbredd. Stlprov har bfogats varje ttel. Annotaton av varerande längd. Underrubrker : ~..~~~;EIhLL, THCZLE?,T SCI.1 TAS UpF, f ~ ~ v ~ : ~ Ob BOCN. Endas t skönlt terara böclrer har med taal ts.

23 BADA BORÅS AKADEMISKA DIGITALA ARKIV Detta är ett nskannat och dgtalserat specalarbete från BHS (Bblotekshögskolan) vd Högskolan Borås. Specalarbeten skrevs som examensarbete på bblotekareutbldnngen mellan åren 1974 och Bblotek & läranderesurser (BLR) vd Högskolan Borås har utfört dgtalserngen och har använt de exemplar som funnts bblotekets samlngar befntlgt skck. De dgtalserade specalarbetena är publcerade Borås Akademska Dgtala Arkv (BADA), som är högskolans system för dgtal publcerng. Upphovsrätten tllhör författarna. Publcerngsår BADA: 2011

Guide till Grön Flagg. Förskola

Guide till Grön Flagg. Förskola Gude tll Grön Flagg Förskola Innehållsförtecknng 1. Om Grön Flagg... 3 2. Bestäm er... 4 3. Kontaktpoltker... 5 3.1 Htta en kontaktpoltker... 5 4. Anmälan... 6 4.1 Anmäl er... 6 4.2 Hur anmäler v oss?...

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

Nyckeln til arbete www.rattstodtillarbete.se 1 Till dig som söker arbete 2014

Nyckeln til arbete www.rattstodtillarbete.se 1 Till dig som söker arbete 2014 Nyckeln tll arbete 1 Tll dg som söker arbete 2014 Nyckeln tll arbete Copyrght 2014 Handkappförbunden Projektledare: Fredrk Lndgren Manus: Lena Henrkson, Textbolaget Stockholm HB Illustratoner: Sofa Wrangsjö

Läs mer

Jag var född i torpet i Perserud den 30 mars 1876 mina första. minnen har jag märkvärdigt nog ej från mitt hem utan från min

Jag var född i torpet i Perserud den 30 mars 1876 mina första. minnen har jag märkvärdigt nog ej från mitt hem utan från min 1 Karolina Harnesks berättelse. Jag var född i torpet i Perserud den 30 mars 1876 mina första minnen har jag märkvärdigt nog ej från mitt hem utan från min mormors. Om jag kunde vara 2 eller 2½år var det

Läs mer

s k a j a g g ö r a?

s k a j a g g ö r a? V a d s k a j a g g ö r a? 31 brev till kvinnojourerna och tjejjourerna 1 Manifest Sverige är ett av världens minst ojämställda länder. Ändå är mäns våld mot kvinnor ett av våra största samhällsproblem.

Läs mer

SAGOSTIGEN AB ENTRÉSTUGAN 0157-441 24 HÄLLARENS GÅRD CAFÉSTUGAN 0157-440 33 640 32 MALMKÖPING www.sagostigen.se FAX: 0157-442 72

SAGOSTIGEN AB ENTRÉSTUGAN 0157-441 24 HÄLLARENS GÅRD CAFÉSTUGAN 0157-440 33 640 32 MALMKÖPING www.sagostigen.se FAX: 0157-442 72 TRE BJÖRNAR ASKUNGE- PRINSENS SLOTT BOCKARNAS BRO TUMMAHÅLET ARBETSBYTET DVÄRGEN SNÖVIT LEK- OMRÅDE ASKUNGEN LINBANA LADUGÅRDEN *TOALETTER CAFÉ MORS LILLA OLLE KEJSARENS NYA KLÄDER SÖTGRÖTEN PRINSESSAN

Läs mer

Kan din mamma lukta? En bok om och av barn med döva föräldrar

Kan din mamma lukta? En bok om och av barn med döva föräldrar Kan din mamma lukta? En bok om och av barn med döva föräldrar Specialskolemyndigheten Detta är en bok utgiven av Specialskolemyndigheten 2008. Författare: Axel Boklund, Johanna Hovergren, Kim Hummelvik,

Läs mer

Copyright 2011 Enköpings kommun

Copyright 2011 Enköpings kommun Utgivare: Enköpings kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Formgivare: Kristina Gyld och Angelica Runqvist, Enköpings kommun Illustration omslag: Charlotta Carlqvist, Charlotta Illustration Foto: se respektive

Läs mer

Lyssna på mig. Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter

Lyssna på mig. Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter 2013 Lyssna på mig Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter Snacka aldrig skit om varandra. Aldrig. Det gör så jävla ont. Barn borde få bestämma 50% vid en skilsmässa så de vuxna inte

Läs mer

Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige

Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige Selma Lagerlöf 24 januari 2011 i DEN KRISTNA DAGVISAN Den signade dag, som vi nu här se av himmelen till oss nedkomma, han blive oss säll, han låte sig te

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer

Grafisk design & illustrationer: Peter Sundström, PS Design AB

Grafisk design & illustrationer: Peter Sundström, PS Design AB Att umgås med barn Denna folder är producerad av Luleå kommun. Vi har utgått ifrån och inspirerats av en folder från Skaraborgs läns landsting och omarbetat den till en nyare variant. Grafisk design &

Läs mer

Vi är inte bra på barn som Oscar hur kan vi bli det? Lena Pettersson

Vi är inte bra på barn som Oscar hur kan vi bli det? Lena Pettersson En berättelse om en skola som stod frågande inför en enskild elev och hur de idag arbetar i skolan så att både den enskilde eleven och hans kamraters behov av en bra undervisning tillgodoses. Vi är inte

Läs mer

Krister Inde. Se dåligt Må bra. Indenova 1

Krister Inde. Se dåligt Må bra. Indenova 1 Krister Inde Se dåligt Må bra Indenova 1 AB Tidigare utgivna böcker och faktaskrifter med Krister Inde som författare och faktainsamlare: 1975 Synträning med optik (tillsammans med Örjan Bäckman), Liber

Läs mer

tytti solantaus bilder: antonia ringbom

tytti solantaus bilder: antonia ringbom tytti solantaus bilder: antonia ringbom innehållsförteckning förord 3 vad är psykisk ohälsa? 4 förändringar i känslolivet 5 förändringar i beteendet 6 tankestörningar 6 vad beror den psykiska ohälsan på?

Läs mer

e n bo k fö r ve m so m he l s t

e n bo k fö r ve m so m he l s t e n bo k fö r ve m so m he l s t 1 sara kerstin emma disa leon jon bertil inez lea siri maj lucas maria rabieh olof iseline william hugo mira 2 e n bo k fö r ve m so m he l s t toffer Ahmad blenda jill

Läs mer

E.T.A. Hoffmann. i översättning av. Skrifter utgivna av Svenska barnboksinstitutet nr 104

E.T.A. Hoffmann. i översättning av. Skrifter utgivna av Svenska barnboksinstitutet nr 104 E.T.A. Hoffmann Det främmande barnet i översättning av Barbara Knochenhauer Skrifter utgivna av Svenska barnboksinstitutet nr 104 E.T.A. Hoffmanns Det främmande barnet i översättning av Barbara Knochenhauer

Läs mer

Det stora Örnäventyret. --Ett skogigt uppdrag om allemansrätten för årskurs 1-6

Det stora Örnäventyret. --Ett skogigt uppdrag om allemansrätten för årskurs 1-6 Det stora Örnäventyret --Ett skogigt uppdrag om allemansrätten för årskurs 1-6 1 Stiftelsen Håll Sverige Rent Februari 2013 Författare: Lisa Adelsköld, Håll Sverige Rent Illustrationer: Fia Sjögren Grafisk

Läs mer

ii NGET MER ATT GÖRA??Men vad betyder DET, tänker Elsa halvt

ii NGET MER ATT GÖRA??Men vad betyder DET, tänker Elsa halvt ELSA SLUTET del 2 ii NGET MER ATT GÖRA??Men vad betyder DET, tänker Elsa halvt omtöcknad när hon sitter i färdtjänsttaxin på väg hem från läkarbesöket. Hon känner att hon inte riktigt uppfattade eller

Läs mer

Vi rymmer till rymden. ett äventyr i tyngdlöshet

Vi rymmer till rymden. ett äventyr i tyngdlöshet Vi rymmer till rymden ett äventyr i tyngdlöshet Rymdstyrelsen Swedish National Space Board Box 4006, 171 04 Solna Tel +46 8 627 64 80 Gå gärna in på vår webbplats rymdstyrelsen.se Initiativtagare: Rymdstyrelsen

Läs mer

Gå ut. i hela din värld

Gå ut. i hela din värld Gå ut i hela din värld 2 Introduktion Välkommen till undervisningen Gå ut i hela din värld. Det är väl investerad tid. Vi vet att Gud kommer att välsigna dig som tar denna tid att låta dig utrustas. Satsa

Läs mer

Barnmöteslektioner som fungerar

Barnmöteslektioner som fungerar Barnmöteslektioner som fungerar 1 Presentation Lektioner som fungerar 2 Förord 2 Innan ni börjar 3 Bibelns syn på barn 6 2 De fyra viktigaste 4 lektioner 7 Till dig som ledare 7 1. Gud älskar mig 8 2.

Läs mer

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING Ett studiematerial om att hantera svåra psykiska besvär Tommy Engman Studiematerialet är framtaget av Återhämtningsprojektet, som är ett samarbete mellan Riksförbundet för Social

Läs mer

Bygga upp ett erfarenhetsbibliotek genom sociala berättelser och seriesamtal.

Bygga upp ett erfarenhetsbibliotek genom sociala berättelser och seriesamtal. Bygga upp ett erfarenhetsbibliotek genom sociala berättelser och seriesamtal. Ett pedagogiskt arbetssätt för barn/elever/personer med neuropsykiatriska problem som Autism, Aspergers syndrom,tourettes synrom,

Läs mer

Berättelser om livet i bostadsrättsföreningen Hornlampetten

Berättelser om livet i bostadsrättsföreningen Hornlampetten Berättelser om livet i bostadsrättsföreningen Hornlampetten Innehåll Inledning 1 Gurli Jag flyttade in 1943 och då var det helt nybyggt. 2 Greta Det var som att bo på landet; rådjur och harar i skogen

Läs mer

En vanlig dag i Kongo-Brazzaville

En vanlig dag i Kongo-Brazzaville En vanlig dag i Kongo-Brazzaville Ett rollspel Ledarmaterial För barn mellan 7 och 9 år, eventuellt ända upp till 11 år En vanlig dag i Kongo-Brazzaville Ett rollspel Introduktion Detta är ett ledarmaterial

Läs mer

Vi skriver i Upplands-Bro

Vi skriver i Upplands-Bro Att bläddra och söka i dokumentet Hur förflyttar du dig i detta dokument? - Det innehåller många hundra sidor Du kan söka efter artiklar av viss författare och artiklar inom visst geografiskt område? Detta

Läs mer

Ali, Sara och Allemansråttan. - En saga om allemansrätten

Ali, Sara och Allemansråttan. - En saga om allemansrätten Ali, Sara och Allemansråttan - En saga om allemansrätten Stiftelsen Håll Sverige Rent Juni 2014 Författare: Ann-Christin Björnfot, Håll Sverige Rent Illustrationer: Fia Sjögren Grafisk form: Ida Holmberg,

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer