ETT UNAL "L~SA-SJ~LV-B~CKER" FGR BAPJ.1 I (~)-~-c;-lps~ldi:;i!ps

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ETT UNAL "L~SA-SJ~LV-B~CKER" FGR BAPJ.1 I (~)-~-c;-lps~ldi:;i!ps"

Transkript

1 ETT UNAL "L~SA-SJ~LV-B~CKER" FGR BAPJ.1 I (~)-~-c;-lps~ldi:;i!ps.. Specalar-aete nom amet ltteraturorenterng xed bblograf, barnltteratur, vd bblotekshögskolan, Borgs ht 1974 Karn Sznfrdson

2 Följande förteclrnng ska försöka gc nggra lstlps för de barn son; redan tagt sg genon de Törsta nycket enkla böckerna -gå egen hand. De t galler framför allt barn (7) -/?-j-årsl-d ern. Jag har försökt göra en lsta ned annotatoner ps. ett antal böcker som lasaren s j21v9 barnet, eller nzóc:l >-uxen skulle ja k2rm;: tll, men har svårt att slja ut hyllorna på bblotelzet eller bokhandeln. Xndast skönltterara böcker har medtagts. Vd begransnn~en av annet har jag Törsta hand tagt hänsyn tll typografn. Jag har valt böcker som ser nbju5ande ut, har stor stl, stort rndavstand-. Ibland. har extra breda nargnaler vart mer avgörande an tynernss storlrk. De utvnlda böckerna har allm2nhet vart relutvt rkt llustrerade. Jag har szrsklt noterat om en bok regelbundet vart 1lustrera.d p& esempelvs varje högersda, eller nneh&llt llustratoner "på ras~an varje uppslagt1. P; dektta satt har jag fatt fram en lsta på ett 40-tal böcker. Böckerca ar uppstzllca al."abetsk ordlng efter förfzttarnamn. Förlag och tryckar bar angvts. htslet sdor, sa~t om llustratonerna är utförda svartvtt eller färg h2.r noterats. Illustratörens nzmn har alltd skrvts ut. Tll varje ttel har fogats ett s tlyrov. Zn mnota.l;on av vansrande längd (L?TW?B&LL) försöker redogöra för va6 boken nandl-ar om. Under rubrken PXOBTEvT S3M TAS UPP anges kortfalt~.t vktgare sroblen som tas UFF boken, t.ex. sängvätnng, att vara ensarr, att börja skolan, att flytta stc. \rd vssa böcker fr~ns ytterlgare er! unde~rub~;: ALLI.XNS OK BOI:$X, dar jag noterat saker son nte komt n under de övrg2 rubrkerna. Nar ej annoterade böcker ang~ts, exerc:pevs HM har uven skrvt bl,a.... har dessa böcker haft sasma eller ungzhär saxma stlstorlek som d-en jag redovsnt för. Böcker utgvna 1974 har ej medtagts.

3 Auraldsson, Kerstn, Små$arnsböcker, Xtt urval blderböcker, ramsor, sagor och berättelser. 2. omarb. uppl. Lund ( ~ t j -seren 583 Boknvheter Barnböcker. I urval för bblotek. Lund 19'73, (Btj-seren 49) Boknyheter Barnböcker. I urval för bblotek. Lund I (Bt j-seren 55) --' Boln Greta, Zwegbergk, Eva von EK dyvg, 1"Tak-y, Barn och böcker. En orenterng. Sthlm 1972, Böckernas lustgard. För Barn- och ungdomsboksradet... sammanställd av Lorentz Larson. 11. uppl. Stnln E; vll läsa. Böcker för barn och ungdom. För Barn- och ungdomsboksrådet... samanställd av Anne-Xare Alfvén-Erhsoc... u.&. Lnderberp, Kerstn, Lasa lätt. Ett urval böcker för lassvaga barn och ungdomar. 2. helt omarb. uppl. Lund (~tj-seren 45) Läsnng för barn, Crenterfng dagens barnltteratur. Red.: Gunfla Amb jörnsson, Margareta Ströms tedt. Sthlm Stybe, Vbeke, rån Snövt tll Snobben. Barnbokens ursprung och utvecklng. I\l'y omarb. uppl. Sthlm Svensk bokhandels b arnbolmnumer Svensk bokförtecknng. - 6 ars bas tz barnböcker Ett kvalte tsurval sanmans tallt av Sl.3:~ specalgrupp för barn_- och tonårsberksa.rnhet. Lund 971,.. (~tj-seren 39)

4 3 Hcf Barker, Lntoanette,zILLA$S ;fl;:~;;*<~~~~.iqx.!cr E jungförlazen s. sv/v ll. Illustratör: Ilon Sklanc JO, det var ju sant, det: vsste b Farm det då nget man kunde ht skakade åter sakta stt huvud. "Nej, det ar nog bara som det IZNEHALL Huvudperson: Flcka 6 år. Fllan har en fa.ntasmcrmor som tar henne med på flygturer gu-ngstol b1.a. HMormoru kan oclxså bestäma vadret, men nom rmlga gränser, för nagon ordnng måste det ju vara. PROBLEN SON TAS UPP Att flytta fran landsbygden tll storstaden. Fodern börjar arbota utom hemmet. Kamrater som retas. Hcf Bergström, Gunlla En gång vänder sg Luvar!. om 'I'JUV13N DET AR JU DEN SNALLA R Bonners s. sv/v ll. på nstan varje uppslag. LEKPLATSEN! Hon som hadc I1.lusCratör: Förf attaren. Jenny blr jätteglad. Som att tr? kant! - INXEHALL ' Hurudserson: flcka 8 ar. Jenny flyttar fran en lten by Morrland tll Stoclrho1:n. Det ar nte s& rolgt storstasen som Jen~y försoker ge sken av ett brev tll basta vannen som bor kvar Norrland. Det första Jenny far syn den nya. srolan ar ec pcjke som letar bland kläderna efter pengar. En klasskamrat som kallas Luvan, delar ut massor av gods bland kanraternn. För att f5 henne tll van förstår Jenny att hon också måste skaffa gods att bjuda på. Det ~örjar med chokladasken som aamrna här undangömd ett skap. Luvan kar besvarlga hemförhallanden son hon försöker dölja. Jenny får tll en början nte korrma hem tll henne. En frukostrast känner sg Jenny ensa, hon g& tll kladhacgarna korrdoren för att hämta stt hspprep. Då får hon en ngvelse och börjar leta efter pengar kmraternas fckor. on far hop ungefar 12 kronor. Nu kan Jenny bjuda Luvan på snack. - P app upptaclcer en stor god-spåse under Jennys szng. Kamma får syn p& den nästan torna chokladasken, och magstern skolan berzttar att de?; har koxmt bort :.- pengar. Jenny ar nu mycket rädd för att bl upptäckt. Nu vsar det sg att Luvan erkänt för magstern att det 2r hon som tagt pengar. Lraren nämner nga namn, men Jenny först& anda. Lxvar, behöver nte dölja någontng för Jenny och de blr basta vänner, men vad Jenny gjort komer aldrg fram. P!en nu behöver han ju nte ha pengar ICr att få Iramrater. Som ramberättelse far v lasa om Tjuv-Jonsson heabyn, som ngen vll ha att göra med. I slutet av boken har Jenny fatt en helt annun förstgelse för honon. PROBLXN SOM TAS UPP Att få kamrater en ny skola. Om att ta pvngar. Att bl upptäckt - och att nte bl upptackt. Fördonar mot tjuvar.

5 Hsf Begel, Paul DEM LILLE SKEPPAREN Illustratonsförlaget s sv/v och farg. Illustratör: Carl Bollander. graskagggc s jörnannen. - Jag vntar, SC~ pojken. Och på en våg som ska fas p &et vset, sa II:EH~L Huvudperson: ~ojke av obestamd alder tre andra barn. Boken handlar om den llle skepsaren, en pojke, som korrmer fr& havet. Han ger sg ut stt llla srep? 'cllsanmans ned tre andra barn (skrajs, Ih'an och Bull-Bull). De ska bege sg tll Vaxareön, dar man blr vuxen en natt. Damen korer efter en del aventyr tll Vaxareön. Men man f&r nte stanna för lange, för d& blr nan alltför stor. Barnen upplever en n;ngd spannande sal~er. PS de ensklda platser som barnen besöker har man specella konventoner. Barnen hamnar tll.exempe1 fängelse för att de ar farggrannt klädda där grå klädsel ar p& jud-en. De samlar hop medlemar från en förlst beszttnng fran olka platser dar de gar land. Den llle skepparen httar alltd på rgd. Zzn ar lugn och trygg. Skrajs daremot, ar radd radd för det meeta, men kan också vara modg da stuatonen s& kräver. 3arnen som vlle bl vuxna p& en natt har nte klvt det, men de har "nog vuxt en del efter alla äventyr de fått vara med om. PRCBLEM SOM TAS UPP Fantastsk berättelse. Se under INNEH~-LL! IIcf Eld, Evy MARTIN CCH JAG Almqvst l~ ::Wksell s svv varje högersda. Mycket ltet text. Illus trötör: Ella Klass Den har han för att hans ben så starka som mna. Martn utan att hoppa spnga. IMEEE~LL Beskrver hur bolrens jag, en pojke, km vara glad och. Zedsea; hoppa sprnga, vara tllsammans med andra.!.?en dartn? Kan stter rul.- stol. Vad Kan han gjra och van kan hzn nte göra? PROBLEM SOX TAS UFF Se under INNEErlLL! Hcf Brattström, Inger o ncj;sr;s LA-~TGA $34 7&2f 3XoEATt, "Vxla ner får du se", ropa; Saga (565) "Hur då? Hur gör man nar 96 s. Breda sdomargnaler. SV/V ll. )'Om du trampar bakat, lkso ropade Krster. Illustratör: Gunlla Ldbeck-Brat ts tröm.. TNI~E~IALL Huvudperson: pojke 7 år. Det tar ett par: rnuter för Dcken att spnga tll slrolsr,, men flera tnnar att komz hen, Han är med om en mangd vardaglga saker efter vägen. SCFT TAS UPP Om att ha de nyaste, de basta surerna. Om trafk, l1ass::arrnt som blvt: p&körd. Hu.vudpersonen nara atk bl >&körd själv. 0. c l ' 7 yrker,. Om ;,.tt sarnlz- blder. $lagsxal. Orrt stora hundar. Om polser.

6 ALLI~I~~~JT 01. BOKEN &Tycket bldsprå!~. Ej alltd fulls tandga menngar. "!odernfl stl. Bcf Carlson, Natale Savage ' LYCKLIGA GRFELIN torn. Sedan sa hon de hem. Rabén och Sjögren The happy Orphelne, mer tllbaka nsta tsdag f6 Övers, av Stna Hergn. 131 S. SV/V ll. Brgtte sprang b genom IllustraLör: Svend Otto S. INNEHALL Huvudperson: flclra den 12gre skolåldern. Boken ha~dlar om tjugo lycklga barnhemsflckor Frankrke. De vll nte bl adopterade, och gör allt för akt slfpga detta. ALL~~~N?! OI? BOKW Kjuk vänlg ton boken. svårt med de långa franska namnen. Utfrån. Det gällde att vara f Gdlunds förlag t.mmr när alla pappor och m: 126 S, svjv ll, ma för att hämta barnen. Det,g Illustratör: Helena Henschen. froknarna förstå att det ar bl Hcf Dr Gormand-er, (pseud. för Gunnar hrl land er) NAR BARRSR TOG p?akten IKNEFJLL Barnen p& dagher~qet Kanonen ar trötta på att stta nne cch leka. De vll se hur det fungerar ute umhzllet. De gör revoluton, och belägrar daghemmet bland annat med hjälp av de yngsta, som bldar snubbelpatrull. PI~OSLZ~L? SOM Y-LS UPP Auktorteten på daghemmet. Stratfnetoder. Föraldrar son vet för ltet om sna barn. AUFIXNT OM BOICEN Ohrlander för den ~edelaran6.e berättelsens form fran ett socalst skt budskap. Kcf Falk.Ann Mar -9 J&rN& CC% JE$?j{E2 Rabén & Sjögren s fzrg. 1llu.stratör: Claes Folcker. Herr Pettersson gned sr och gjorde en grmas sorr haft ont någcnstans. -. IIUJ\JEH~L Huvudpersoner: pojke och flcka den övre förslrolealtern. Flckan Janna och hennes mamma kommer på besök tll Jerker och hans mama. Barner. beger sg ut den llla staden på. egen hade

7 ALL~~Q~NS OM BOKEN Staden ned dess pols och sotare ve-kar ra1 dy!.ls::. könsroller..korvez;tonola Icf Falk, Ann Par KATRIN OCK FSOICEN I~R.!;TTGI-I Rabén & Sjögren skolgarden och uppför tra 59 S. SV/V ll. på nästan mm korrdoxen och tu 1 f;r katedern klassrxmmc var j e upps lag. Illustratör: Ulla Sundn- INITEHALL Huvudperson: flcka 7 år. catrn g& första klass' skolan,. Hon har fått passjuka, och hennes basta van och klasskamrat Lotta Bråttom sköter om henne. PROE3EM SOM W5 UIP Om att retas. Hcf Falk, Ann Mar MERA or;~ KATRIN ocz Rabén k Sjögren LOTTJ..~~TTOT?I mt ner p garden. C 60 S. SV/V ll.?a nästan hade kommt ner på gz A. varje uppslag. Illustratör: Ulla Sundn- Olle ha Mat vag ut lfchan. INMEH~LL Huvudperson: flcka 7 ar. TV& klasskamrater som bor nara varandrô byter famlj över en nakt. Det ar spännande början, Een det ar nog bást hemma alla fall. PP,OELZM SOM TAS UPP Om syskon. I I * a Xcf v Falk, Ann Mar MARTETT I4ED DEN RODA T ~ ~ J A N Rabén & Sjögren : 96 EI.-S-!/V L1. L 1. Illustratör: Gunlla I I Kvarns t rör, INNEHALL "NU får du, Lena", sa hon. "kf så nu får du. Akta dg väldgt nog. Over ängen kom en grål15rg d förude o& en lustg mössa med Huvudpercon: flcka son skall börja skolan tll hösten. Lena och I hennes föraldrar ska flytta från den llle lägenheten ett höghus Stockholm. Lena vll nte. Bon &ste ocksa sluta p$ daghemmet. I! Famljen bosätter sg en gammal stuga på en plats nte s& 1Rngt från staden. De kommer tll en helt ny mljö. Pappan har fått ar- I bete vd en bensnmack på platsen. Det konner nte sa dnga kuncer, man får svax-t att lrlara sg ekonomskt. Xamnan får lov att ta ett 5 arbste vd ett pensonat narheten. Bostaden är verklgen d.ål-g, I och famljen vantar ett nytt barn.?:ar bensnmacken tvngas slå! gen flyttar famljen tl?okka tll Stockl.olm. I.:odern korer drekt tll den nya bostad-en med Lena-s lllasyster, scn fötts under tdel. P& landet blr Lena god vän med Iarten, som ar atta &r och 26 grunc ~

8 att han nte ar skolmogen har fått stanna hemma. b arten Sr ängslg av sg och nte rktgt som andra barn. De övrga barnen på pla-tsen lever ett hårt gang-lv skogen. Det ar nte s& lätt att Bomma ny tll platsen, lka ltet som det Zr att vara avvkande som arten. Nar sommaren ar slut r Lena åter Stockholm, det blr nu tråkgt att lamnä arten, men far!ljen ska ksma tllbaka tll stugan under semestern nästkommande sommar. PTZOELEM SOM TAS UPP Avvkande och ängslga barn. Gangbldnngal-. Att tara "s tockho1maret' pz landet, Att man kan ha det besvarlgt ned el~ronomn. A tt föraldrar kan vsa sna kanslor. Att pappan famljen kan vsa sna svagheter, han behöver nte vara den starkaste och mognas te. Barn som bor hos andra %n sna föräldrar. Om att kssa p& sg. Barnens hårda lv, som deras föräldrar nte förstar. Hcf Farup, 3odj.l ULLA TVA TRAPPOR UPP Saga 226. Svensk lararetdnngs förlag. 6 ~ppl.~l966. Uversat tnf ng. f ran da-nskh:: av Sgne 13. ~Wranér. 104 s. sv/v ll. -på nästan varje uppslag. IllustratCr: I?are Bjuler Sa kastar hon boll och bygger et: hus med sna byggklossar. ITU'NE&L Buvudyerson: fl-lcka 4 sr. Ulla hälsar på hos andra famljer huset nar hon nte vll vara hemma längre. Men hon vll nog helst bo hemna alla fall. ALLIUI~~T '31.1 SOXEN "Pedagogsk succé". Mxcket lzttlast. HcT Fsher Bergman, Else UCDA PEZSGN ( ~ rolgs e böckerna; 9) Almqvst & Wksell 2. upp Udda Person kc 31 S. 111 på högersd. och talade skan, fllustratör: fcrfattaren. II~NEIIALL?+lär lon skulle Huvudperson: flcka som går på lågstadet. Udda g&r ensm. -- Eon har nga syskon och nga lekkamrater. Skolkamraterna v11 nte leka med Udda. Udda ar annorlunda kladd, men hon bryr sg nta oa att skolkamraterna skrattar &t hennes kl&3er, Iör hon tycker om sna klädes. Udda f1.yttaä.e fr& Skbe tll Stoccholm när hon bjrjade skolan. Flasskamratenla skrattar åt helnes dalekt. Udda undrar om det bara ar &t kläderna och dalekten som ae skrzttar. >kr det något annat fel mg? - Udda lgr sg ztt lan kan bl gad vzn ned ensanketen: djur och blomor ar bra sällskap. Man kan rta, sjunga och lasa bccker. Wen hon vll 2nd.; ha kamrater so3 tgcker om henne. Rad fran morrror: Tyck om den. Skratta &t dg själv. Udda kan g& p& händer och f& lära hela klassen konststycket, och alla vll jämt leka med Udda. PROELZM SOM TAIS ~ P P Akt vzra ensam. Att tale annan dalekt. Att ha annorlunda klacer, ALLPGLNT OBI BOKEIT Lugn berattrlse. Skulle udda nte fa &gr2 kamrater, sa var ngen skada skedd. <;

9 Hc f Frs -Bass tad, Eabbs VAKNA TOX! Utbldnngsförlaget På norska 1967: Nu hörde jag det tydlgt! kams bakom mej. Snön ra:. Övers.: Gut Idestam- I tunga sjok föll snön. Almqust. 94 S. sv/v II. Ca vågade jag nte se mej Illustratör: Hans Normann Dahl. II\~NER~~LL huvud pers or^: yo$!re abea tarna alger. Tor dagdrömner. SpEnnaMe f antasfyllda drö,nunar, Plötslgt vakaar han xpp; skola3 eller någon annan stans -. FROBLBT4 SOM TAS G?? On; rnzlnskors beroende av varandra. Om att. acceptera varsndrzs olkheter. Flcka som nte kan tala. Hcf m r, Stna TVA I FN.:ILJEN Svensk 1Xrzretdnnas föslaz (Saga 506) s, SV/V. p5 nstan varje uppslag. Illustratör: Göte Lndmark. och en del barn har bara man; Det gör nte s mycket, om man nte är så många, bara man tycker om varandn. INMEX~LL Huvudperson: flcka den lape skol&ldern, Brgt bcr tllsarnnans med sn mamma. 'l- Varför har jag nte någon pappa? fxb&gade Brgt.... u7arför bor han nte har hos oss?tv Xo6er.n svar*ar att hcn och Brgts f ar nte var s& goda vänner att de vlle gfta sg och bo tllsurnaans hela lvet. "En del barn har bade RamTa och pappa. En del barn har bara pappa, och en del barm har bara rnaama. Det gör nte sa mycket, om man n-be a r sa marga, bara man tycker om varandra." Men Ergt har morfar också, - r PRORLCFI: SOP1 TAS UPP Om att bara ha en förälder. Fantaser ensamheten. OM SOKEN Lättlast. Kanske tve-ksam då det galler barn som helt saknar fa2.e~~ersättare. Brgt har ju sn morfar. ' AUT-GNIC Rabén & Sjögren, s. sv/v ll. Illustratör: Jan Pyk. halt, och det gör jag som det är. Det skull( skoja om en så hgplg d a fem. Hzn ar faktskt I]C\~IEIL~~LL Huvudpersan: pojke skolåldern. I*&rtcn får ofta déer. Han ordnar en mjölkn~ngstzvlng nar ett ga~xzlt par nte orkar mjolka sna kor sjalva. M&r.ten och de övrga ganget: Fltga Lsa, Rödkallen och Grundk~?.llec hjalper tll at: Öka oms:ttnngen er, konkursdrabbad butk. Wan använder sg av en bandspelare skolbanken då en ur gaaget skall, radda ur cn svår stuaton.

10 Hon hade knappas: Brgtta. tappade en röd? en röd flack, som spze ' Illustratör: Ulla Sundn. sa attden blev ruskgt Wcf kolm ber_^, Ake. LEI[SAXSIC:\'STRES Rab5n & Sjögren s. sv/;. på näst~r varje uppslag. INNE~I~LL Huvudpersoner: pojke och flcka den lägre skol~lder. Barnen Önskar sg elrktrsllt tag respektv3 docka jul-. klapp. Föraldrarna, som brukar köpa julklaypar ssta mnuten, har blvt tvungna att res2 bort strax före jul. I.kn barnen får sna presenter alla fall. V har nog hangt ut hen Bokförlaget Lber Cstjôrnseren.) Specalupplaga. tll vadrng stallet för. Stort fornat. 79 s. sv/v ll. på nästan varje - Vdrng! fr5gade Ncg Rolnberg, Ake TURE SVENTON uppslag. IlustratZr: Brtt-Mare Wordenskjöld. O C ~ klade sg p% ryggen. IKNEBAL~. Prvatdetektv Ture Sventon, med den flygande mattan, löser,ett mysterum Lngonboda. ALLIG~IT CP: BOKFE Under texten upprepas lästeknskt svåra ord. Ordförklarngar slutet av boken. Bndestreck som delar av vssa l&ga ord. Hcf Ides tam-alnqus~, Gut J',E~~&I~~c;~T Svensk lärare tdnngs f örlag (Saga 4-63.) s. sv/v 11. Illustratör: Kerstn Frykstrand. tog det, för jzg vlle Id h.emma. Men sen ska jag. baka det. Du får nte säga,du har lovat p$ hedersord IIWEHALL Huvudperson: pojke som börjar första klass. Anders' kom-s Erster har "lånatl:ett elektrskt lok av en Ilasskanrat, Man har sett Anders med loket, men han har gvt stt hedersord tll Krster att nte tala on "hemlghetenr1. Loket komer slutlgsa tllrätta. PROBLZM SOM TAS IT3P Att andras saker. Om att börja skolan. Om att st& för vad man har lovat. Bcf.ldestam-Almqust, Gut EFTER Y~LTER Saga 565. Sthlm s. SV/V l1 på näs t an var je upps lag. Illustratör: stg Södersten. gsterl. Vet du got om ndar Men Bosse vsste ngentng c Syd-Amerka. På rasten stod Jan och rökl Han retade Bosse för att Bosse h~l~~l,~ -7 fuvcdpcrsonar: Bosse och hders, båda 12-&rzaldern, Volter ar en före detta norsk sjöman 70-&ss&ldern. Ban brukar arbeta hannen bland. Valter bor en vn2sskrubb. Bosses mmaa brukar hjälpa Valter r ed tvatten, och Walker gr en v~lsed6 gäst hefna hos Bosse och hars föräldrar. Valter as Bosses basta

11 komps. Han sager aldrg: "du begrper ngentng" eller "du ar en fe.+'!. :\Tu har Valter kommt bort och Rosse ar orolg för honon. En man med en s jönanss2c2r har setts korlna er från Valtess vrzdsskrubb, och Valters f& ägodelar ar försvunna, Slutlgen 10ser sg gatan, och Valter kom.er tllbalca. Bosse har under tden fått en ny komps, Anders. Denne Sr hörselslradad. 1~;ellar~ Anders och Tna, son bos szmlna husp fnns en fn vanska-p. Anders basta van ar S5r övrgt en lten aoa, Den kan ju nte saga att Anders ar dum för att han nte kan höra.. 1 PROBLEK SON TAS UPP Man kzn ha en annorlunda kon3s. Denne beh5ver nte vars jämnårg. Att ha en pappa son drcker (som Jans). Att vara hörselskadad. Man får många fna praktska rad urnganget ned männskor som nte hör c& bra. Råden ar nsnugca texten, och tas u-pp stt s ammanhang. ALLI.~&IT OM BOKEN Lämpar sg kanske bzs% för n&got Sldre barn. Spannznde handlng. H C ~ dest tam-~lmqust, Gut ANSII<TET.I YOIL'STRET Saga 572. Sthln s. sv/v ll. p% nastan var je uppslag. Illustratör: Stg Södersten. Valter gjorde ordnng fas; och började mla. Solen lyste t vd grden och åt. - Om de kokrner för nra, INNZ~I~LL Frstående fortsättnng på Leta efter Valter (se ovan). Bosse och,4nders reser tll Norge för att halsa på vannen Valter.?å taget. drar någon nödbromen och en pojke rusar Ivag Iran tåget. De får senare höra att Srlng, en pojke som bor narh-eten av Valter, har rymt fr&. en boadggrd Sverge. Bosse och Anders ska bo hos Valter och hans syster Vesla. En vecka ar de u-?e E??-pgs.pappas hytte ps Ijallet: Bosse, Anders och Valter. Dar hnder det underlga saker. 14at försvnner b1.a. Bosse ser en natt ett anskte fönstret. Bet ;rsar sg slutlgen vara Erlng soa har tagt sg dt. Zrlng nöts av en förstsende pappa. Erlng har haf f en svår barndom, Han tar tll AV~TPRET. I PROBLEM SOM SAS UPP ' Vad som Eran lgga bakon et? cke accepterat beteende. Förstaelse* At t vuxna männskor kal braka. I~LLMXNT CM BOKEN -. Författaren har fnt fatt n norska' ord och uttryck. Aven norsl; geograf och rorslrt närngslv. Ola va~fån~st, son man upphört med. Gut Idestan-Almqust har aver? skrvt Spåren snön , som handcrr om Bosse, Anders, Tna och Valter.

12 Hcf Iseborg, Harry I;A^;pJ.U;zLBIL;u "Han ska nog med buss med vatenslnngen. R&6n & Sjögran S. ll. färg. t nästa sekund såg de er Illustratör: 3va Zetterlur:d Han kom farande som en 12 INITEII~LL Huvadperson: pojke 8-5.rsaldern. Dan, som Ballas Danny, kar fly5tat fran landet tll staden. Daany huce aldrg fsrat sett en ~zad. Han kommer tll en ny, stor skola. Ear Dan~y ar p vag hem från skol.an, får har- se er bl ed karareller, som tr-uppar en I.&da god:; mtt framför honom. Danny försöker förgvec göra chauffören uppnkrksarn $ va6 son har hzft. Danny tar upp och tttar go6set. Da kommer tv6 klasska.mrater som lager beslag ps lådan, under förevändnng att de slra lanna tllbalrs del, och det var kanske menngen. ocksa. Men de ater och ster sa att de tl slut nar lla. Calny vll ha kamrater. "Gn man hade rull.skrdslror kude raan nog f& en kamrat,.." Alla andra har rullskrdskor. Men Danny lyckas 2ndå bl god vsn med de andra barnen. Buster och Jonas-Alfred vll nte att Danny ska fa vara n26 och leka. Danfly har fatt lana ett par rv.llsk3dsko, då han far höra nsgon som ropzr "Tag fast tjuvcnft. Fan gx51'zaer vad han har -på fötterna och sätter vag xed en vlot-; fart och lyckas falskt ta fast t juven. Danny far sna rull.skrskor och blr ps köpet ngstan hjnlte. PHOBLEN SO14 TAS U2P Allt flytta fran landet tll staden. Att börja en ny sitola. [ Att bl accepterad av Bl~sskamratcrn~. -. o"~$- är det h?r lvet -* l j. bland ar man sam och bland osams. Det.%r olka.t1 Rcf KLrlregaarc, Ole Lund GVS TET '2RCGSLTJECI,I:F Tdens förag Orgnalets ttel: Orla CARLO ANGROKLES ht för oss. Så klattrade han zp men, stallde den p lna11 oc Frösnapper. Det blev dfdstyst taltet. &ers, : Srtt G. Hallqrs t. 84 s. SV/V l.. glass och korv. hledan v alle Illustratör: Författaren. I~\TNEB~LL.. Su~:urjerson: pcjlre skolaldern sox gör max,c?er ar ~oj!;strevk. Han SJ rgdd för omccea och för Gusten Grodsl.urarv, :unnen som bara $r omkrng och röker cgaretter. Gus ten Grodslukare brukar ral~ Lla ut för yojken kar stallt t111 med, -. ALL: 33KE3: Det ar helt fentastska rackartyg soxr den llle pojken u-taller tll rsed. Ole 1,und K.r'xegaard har aven sbrvt bl,a. L1l.e STrgl..?a svenska Sanma st2.s torlvk som Gusten Grodslrkare.

13 Ecf Lndgren, Astrd E. BASNfC PA BI~~~CPIAKARGATA~V 8. uppl. Rabén- & Sjögren ~.sv/vlp&n~sta.nvarjc upps lag. Illustratör: Il.on q'lrlar!d IITP~FSBALZ V catt t:&lata, dös oss sjalva en En gt9nmd farbror satl: dar o&&, l:. mdasomfcknm.eo~ahade~n3 sej m11jag hade mn stöhsta docka, -- Tre syslron bor : ~rb&luxararga.tan: Jonzs, Mar? och Lotta. Xcara ar berattare boken. Boken llendlar ~-.es"l:~ Lctta so3 ar tre ar, och om de 'ttokgheter" som hon httar p;. 1 Lotta lekte med Vola 51 och docksercrsen länge varje uppsag. mde sna möbler fem g: I1lu.s tratör: Ilon :;bkl-and. ' satte hon sg p en stol. Hcf Lndgren, AS trd LGTTH PA ERA;~I~~?;(LI~G~WT 6. uppl. ~ab6n & Sjögren s. SV/V l.1. 2% nastan INNEIIALL Edvud.person: tll natten. L~tta 5 ar. Lotta "I1,ttar hersrar?", men korfner hes Hcf Lndqust, Marta Orn man ar ny llasstn och n KC;rt'SX;S ltdwk;d.i S (Kottens balc~jraz-da '2) Bonners Rädd och så dar. I<ottal vss 135 s. sv/v 1.l. en framma~dc klass, IlluctratSr: ILon Wkland. INNEHALL A4en den h5r flckan v;tr a;t cle och sa : Euv~dperson: f?.ck;z 8 år. Kotten bor tllsasmans ned sn pappa. Pappan jobbar p& TV, och Kotten medverkar vd T-4-nspelnngar. Hon tycker nte att detta ar sarsklt nrärbv5rggtr. Kotten Sr tydlgen ordblnd, och har nte lart sg lasa art. >!en hon ä.r duktg nar det galler att lära sg utantll. non ar också duktg att rta. Kottens larare, som har hjälpt henne extrz med lasnnger, blr sjuk och Iotton far en vkare. Denna ordnar s&.. att Kotten far 68 en särskld skola. Gen nya skolar^ lgger tyvarp långt fr& bostaden. Kotten ar orolg att förlora wj.rma gam1.a klasskaarater, men det vsar sg att de vll leka m ~ d hmne all& fall. I den nya skolan up-tacker Kotten en ga11~. al lekkamrat. En "tanti1 som heter Anta, kommer och halsar p& -appa bland. Kotten tycker on hecne. Kotten var glad n537 Anta kom, för hor! och gappa v8.r alldel-ec för ensanna, det behövdes en t1.1. PHOBLEM SON SAS UPP tt ha 12s- och skrvsvårgheter. Att byta skola, Att. ha en föralder. Xarta Lndqust har aven skrvt: Uu klarar det Kotten, Bonners Bok,en handlar om Kotten, pappa och Anta.

14 . I al: EIcf Lndc~ust, bar ta hfalcna hade nga laxor t MALBNA OCH GLB~JEN Ila "Ro!ga tmmar" hel. Bonners bzrnbblotek; 154. ' Tna ef ecr raddagel s.. sv/v ll. -.Jag klde nte äta Illustratör: Kerstn Thorall. Tna. Jag har cz ploxb IIWEHALL Huvudperson: flcka 10 &r. Malena gar fjarde klass s!r,olan. Modern dör. Zandelser före och efter. Kan man na ratt att vara gl.ad andå? T?är!:alena fs en efterlzngtr^d julkla~p blr Iron först väldgt glad, men bl-fr sedan radd för sn gladje.?{en pappan säger att nan har rätt att vara glud and.&. PROBLX14 SOIvI TA.S UPP On döden. On förhallandet mellan syskon. Något om Bladproblem. Tdgare böcker o~ Ma.lena: Eaenas nya bror, 1961;. Malena börjar skolan, ]$?.lenas fnas te somnar, H C ~ Peterson, Eans ~SAH VI SNOAI)E IKNE 4. uppl. Raben a s J -ö g ren 13' 60 s. sv/v ll. f,go. med, Det %L 2Ltd tj tv%. Fast han praïadt Illustratör: Ilon Mkland Sa kom v f1-am t! TT>"" ' satt det en farbxo oc h ;!kll Huvudperson: pojke 7 år. Tmo och hans föraldrar och syskon bor ratk j-rcjlcx-at p& landet. " hn dag februar Sörjar det snöa. Get snöar och snöar, och skolbllen måste ha hjälp av plog, for att den ska kunna köra hem barnen. Kasta dag kan barnen nte koma tll s!;olan. Blar har kört fast på vagen nära Tros hen, Man tar hand om en massa mannj.skor som Inte kan ta sg fram på vägen. De far sovplats och mat hos laos föraldrar. Sll slut har man tagt emot: 12 farbröder, 13 tanter och 20 barn. Då telefonlednngarna har blast ner kan man nte f2 nagon kontal~t ned yttervzrl6.rn. Uland barnen får Tmo en karnrzt, Rune, Tmo, E%ne och Tmes pappa beger sg tll slut ner tll byn för att telefonera. Itan ska söka upp lararnnan, ner hon har kormt bort snöstormen. Man fnner henne tll slut Tmos koja, dar hon skkt skgda. DI^ slutar snöa och alla männslrorna Iran ta sg hem. I-en Rrne far stanna kvar en vecka hos Tmo. ALLI&~NT OM BO:ZI:N Spannande. Hans Peterson har aven skrt bl.a. ' ocksg harldlar on S~c och hae. Nar v regnade nne, son

15 H C ~?ettersson, Allan Rme NU ekade ett sorgset rop genom SNAGG - EN SJOMAF? MXD KRUT I Saga 537. Sthlm skyndade bort tll kajutan. 93 S. SV/V 11; Ar~ralen satt hopsjulken p5 sn Illustratör: Ingvar Björk dema knät. Hzn sg lka ynklg j. I<rJL Huvudperson: pojke av obestamcl ålder. Han heter Vktor Lucullus Horato Caesar men kallar sg cjlv Snagg. Snaggs pappa vll att pojken ska bl "en sjöman mad krut ". Snagg vll nte. Bar konmer emellertd tll sjöss. $nagg ar ned om att radda landets kronprns ur fangelse, dt kungen har satt honom, d& han nte vlle gfta sg med en vss ~rnsecsa. I kanonerna ps Snaggs fartyg har rran bytt ut Irdlorna j30t artor och sapbubblor. Amraler, på. fartyget erkanner sa odu.g?-ghet. Kar kungen ska nsyektera fartyget rakar amralen, som gar omkrng bara nattscjortar, då han glömt att ta på unformen, ramla vattnet. "Ja, det var val det jag anade", sa amralen, Ifatt felet var ntt! Alltng ar mtt fel! Gag duger ote tll nagontng!... "Mod har jag aldrg haft någotll, sa amralen, "och jag saknar d-et särsklt mycket dag.!:.. IlJag Sr nte mycket att lta $l1, sa amralen. IfDet vet jag av egen erfarenhet." Z Och jk - 2r lka nyfken som.. I Hcf Sjöstra~d, Ingrd vll sc alltng utanför och he: JAG HETER MUFF Bonners det ockk. j 82 s. sv/v ll. 52s hoppade upp och sat Illustratör: Lsbeth Holmberg. sana på ryggslödet hakom t~ tade franat vgen. 3 1 INRF_;HFLL H-dnd som berättar jagform om stt lv he~ma hos Nåns, Xats och llla Fletta. Nu kan nte Sally at Almqvst L& frtlrsell f ~a~te hon storgråta 114 s. cv/v ll. Illustratör: Gunllz IIanssor. vgrst. Vad m2.n %II s2.g -kan hon ge gen. Och Hcl Suzdh, Kerstn FLICKUT SOM INTE KUNDE LJLDA r KITZFPLL Huvu??erson: fl-cka 7 &r. Sally Sr rzdd för 8tt börja skolan, fast hac b&de kan asa och rakna, Systern Lotta, soa ar 6 &r får följa med Sally första dasen. Lotta ar nte rädd för någontng. Först ar Sally rädd för att åka n& skolbussef, ner det g& bra. Sally. farseker sprnga vag fr& skolgården nar fröken vsar sg, SalZy får nte u2p grnden, därför Icrs5ker hon klattra over, men hon fastnar cch rver sönder sn klan~ng. Pröl-,en närmar sg. Xen hon ser nte ärg ut, och hennes röst lzter snzl2. Alla de adra barnen strrar Sallg, Tyut berättar fröken för Sally att hon sjalv hade.ayt lka radd för att bö~ga srolan nar hon var lte=, men

16 sedan hade hon tyckt så mycket ca skolan atl Bon s.tanzlat dar hela.. si" lv. - Sally ar också rdd för skolbesyar,~~yen, mrr nar Ilon känner gen bespsr.ngsta.nten g&r det bra. NZr ëe ar dags for upp- rop blr Sally -alldeles torr halsen, laar hon tanker erter vet hcn nte hur man bar sg at nar man ssp;er Först hörs det ngentng nar fröken ropar upp Sallys?a.;n, men nar frc3ken sager Sallys nam en gång tll går det bttre. set vsar sg att er, av pojkarna :-,lassel har förlora-:: ena ksrx~d-en vd en olycksh2ndelce. Ce andra barnen sager att de Ban hjalpa ho- 3.. nom, de har s& nnga händer, och sa ruknar ae ut hur många hanuer der blr. -=?:är skolbussen komler för akt köra hem Isarneg, tycker de att del kommer alldeles för tdgt."- "1 zorron blr det jatte- -. kul skolan, sager Sally, ~ä ska Sug Zorn Tardg ~n Lecknng, och så far v köttbullar besgsnngen." P2OBLEII SOM TAS UPP Hur det kan vara den första skolkagen. Att vars radd för okada saker. Om barn mrd. hmdkapp. 8 H C ~ Sundh, Kerstn Nej, der1 nya frun hade n T+AR T Ib;I TTEMELL.:J'J Saga 574. Sthlm nacken. Ingentng p3 Brnl 104 S. SV/V ll. tänkt sg. Inte gavelrunmet Illustratör: Gunlla Hansson, kal se f-n fönstret. Det al små holnlar..falt och hzgsr Huvudperson: flcka 9 &r. Mart 50r tllsammans med sn mamma, Hznnes foraldrar ar sklda. Pa-pan är omgft och har fstt en dotter tll. Mart ar början avogt nstalld tll sn lllzsyster, men da hon traffar henre blr hon nycket Törtjust,.. Mar% kanner sg ensam bland kanraterna, Da dagdrömmer hon, bland annat om att patpan har flyttat hem gen. Eamma.n har nget art~ete, O mer hon verk~r ratt sa ne.e och har svat att företa SS:; r,ågontag. Est blr Wart SOII får std? U ~ P och handla. En v&rdag ger sg Mart ut skogen Tör a-kt plocka bl&sxpor. DS far hon syn p& en lten hand med ett koppel hzngandr efter sg. Kart följer hunden och blr på sa sat bekant ned en ung kvnna scn stter rullstol.?? har ;:art fatt en vän och e hund att g: bt?ed. Ivhdern bestanmer sg för att ta ett arbete, och Flart blr glac.?a sonlr;larlovet reser &?art tll 2appa, Vd möte t aellan Xart och puppans ny? fru, ar bada lka rädda, och de blr sr,art goda vänner. :.lart fnner också en lehkamrzt - Johan, som hon leker ned hela sormaren.?lart fsr valjz. om hon ska bo hos marman eller pappan. MarS t valjer att vara hos modern. "IIon vll vara hös pappa. Och hon vll vara hos ma:,-mö. ben nan karl nte vara ca två stalzn.!.lan Sr alltd mt terellan. 'l PROBLXM SOP! TAS UPP Akt bo nos ena förldern efter en sklsraassa. Bälvsyskon. En nanra som har svårt att klara upp sn stuaton. Att konfro~teras ned ena för?lderns nya partner. Dagdrömmar, Hensydda kläder. Att väner nte behaver vara jzmnarga.

17 r. Kcf Söderbaclr, Maranne ]I~~LLX S Hfl,zER Rabén & Sjögren Illuctratör: Monca Schultz. höll på att laga välln Aldrg lvet sk~lle Mt mycket äcklg valrg Och aldrg lvet skulle IIUTWT;I;KLL Huvudperson: pojke förekoleslderr,. Mells ar trött. på maramas tjat och beslutar sg att ryma tll pappans arbetsplats som lgger en stad narheten. Han ger sg u t slcogen. Lf-tzr sedan ncd en lastbl. I.1ellj.s' kommer tll s taden, där han efter ett äventyr httas av sn pappa. PROBL1,M S9T.I TJ?S UPP Att vara svartsjuk p& ett yngre syskog. SSngvatnng, l Hcf Söderback, Maranne ll'u,l4e,f: 13 ILELLIS Rabga & Sjögren s.,, färg. Ill-us tratör : Iknca Schultz. IIJNEIIALL tesa Henrk satt p2 trap och skalade ett långt spö nar Mells korn tllbaka fr5 "Varför skalar du nte luvudperson: pojke försl.=ole%derl, FZamla och syskonen ska resa och p ~a- "l.-. på norrr-oï och norfar. FIells vll stanna henm 5cs patpa, Me7ls har just fatt en alldeles egen hundvalp son han nte vll resa frh. Det ska bl zetartavl~g, och 1.lells beslutar sg för att deltaga. Xen nu naste $Iells fxa ett metspö. Han får to kronor av sn pap-a. Men pengarna rcker nte, för anmalnngsavgften tll t2vl~ge11 2r just to Irro~cr. 1:Iells hcr fem kronor sn sparbössa, xen det fattns j?j. fortfarande fem kronor, Kanske marma hade. larmat kvar pengar 1 burlcen p$ toalettbordet...? ;,;en d.5.r f annc ngecl~g. :ans!;e Xats (storebror) hade 11Ago.t stt henlga crrn? 1-Iels httar en fenma, och tar den. Kunde Gud se vad Elells ha2e gjort? lells slcu11.e betala tllbaka pengarna om har, vann tävlngen. I.fe7k.s berattar for en Zldre nan atthan ska köpa e-tt metspö. Mannen hjalper I,lels att L c71ver!:a ett ssö sjalv.... da skz1le ju ;#Iells :runna lzgga tllbak2 den dar feannan som han tagt fran sn broz. Pklls far ta~rl~~snumer 13- Han lyckas f& tv; sag abborrar och en stor, stor braxen. Mells kommer ps. tonde plats och far som vnst en h$rork. Walc raknar ut att han-kan ta be-balt varje han torkar hare% p; nagon famljen. E'RGBLEI-1 SOM TAS UPP Om att "lana1' Fengar. Att man nte behöver köpa saker om rnan kan tllverka dem sjalv. Marasne SZáerbäck har även skrvlt: P:ells och Tassa, Rabén & Sjögren 1968 och Me1.ls och *!usse, Rabdn St Sjögren 1970.

18 I;cf SGderbSck, Naranne r KIGUTTE l' SEATFR. Rabén & Sjögren s, ll, f sr~, Illustratör: Monca Schultz. "Kanutus ar der ett namn va. Kar:!. varmland. Stck tllbaka tll Va!-m!. "' stck nte upp har. Fryken-.Karut~s. INN SHALL Huvudpe~son: pojke som gar andra Irlass, Utockholn;cmljö, Knutte Sr ny staadan. han blr retad och mobbad skolal, Nan retar onom f öl*: dalekten, na~ne t Canutus, s!rolvzskan. Xnutte ar med om ett teaterbesuk (beskrvnng av teatern) på Dramaten, me6 förvecklngar. Knutte blr bekant zed en flcka, Vktoza,. som bor narheten. PRCSLZM SO?: TAS UPP Se under nnehsll. "Kan du säga vad demo! ' "För tank ara det k211 jag (Börjz läsa] 57 s. sv/v ll. av fröken med f r%rnandt Illustratör:,:onca SC~U~~Z. skulle sl upp, O C o'crnok: ~ Hcf Södt-.rbacl;, Naranne KNUTTX OCK VIKTORIA Raben 2: Sjögren ~aart ALL jö. Klass- - - Wzvudperson: pa jke som g& z-x6ra klass. StockhoZmc;:~l- -- kamraterna retas. nu.tte ska beskraf fzs genom att "sattas klostert', d.-j.s. ran ska nte tala med honom, Xen Xnukte har sn komps Tktora, Do leker hovstallet, och Knutte åker t.0.m. Sjuglasvagnen. Det var $ra V2rmund., darfran Knutte kon, men det ar bra Sockholm tllsammans ned Vktora. P3?3CI:CI SCH TPS UPP Kamrat~~roblem;.:dLt.komxa tll storstaden f rån land-et. Att nte v1 ja g% tll skolan. Kc f. 9-j :cc12,..'.r&turl?.a KAT~TZ I Jag har val ldrg ser på Karrers bokförlag, Sthlm p5 dtt rtn. Och staanar 135 s. sv/v ll. - Jamen snäla fröke ' Illustratör: Björn Bedlund. INNEZKLL fel. Hon vlle ju bara hjäl Gulrn skynd~dc sej act Huvudperson: flcka crka 6-7 &r. Kattz har bott p& barnhem seda hon var n&a ar ganmal. Nar pappan komner för att hämta hem henne vll hon nte följa med. Bon kunner nte sn pappa. Kattz ar. zgenare och den nya nljön Sr n~clcet ovan far henne. KattzX :;??kr l;jslya tll hemma och vd fa.?ljens tvol, Hon får proolea med sr styvmor. Yaljer mgste flytta celgrn. Earnen får nte ga skola. fôn Kan nte ta n 2& ett hotell darför att nan Sr zgenare.oev, I PROBLEM SOM TAS UP? Se ovan under Lnnetall. j

19 13cI Thor~all, Kerc tn G [~~;~,? O,d~ hans fötter aldrg rörde Hab8n t< SJögsen 2. uppl örja ja bok) var som en ballong. Er. 63 s. sv/v l. Illustratör: FCrattarsn. med gladje. För 115got spaxkz. boll! Att vara I!uvudyersou: pojke 8 ar. Gunnar tycker att det ar orattvst att h.an ar yngst cch mnst fa~ljec. 2ans äldre bröder säger att Gunnar förstör alltng för dem. Gunnar f&r en komns, Stefan, son g&r klassen öoer Gunnar skolan. SamtGgt far han en fotboll, en femra med artck2 falt! Gunnar far. koma med sa;nma fotboll-slag som Stefan, och ha far mycket berön för stt bollspel. Gunnzr tranar och tranar. Ems papa lär honom rn&nga fna knep och vhndr,ngar-och berättar om sna gamla skolmatcher. Gunnar ska få sta1.l.a upp en natch, och han ar rycket lycklg. Tll och neo bröderna berömer hzrs spel. G unnar får nu &n~a kompsar, och nrcdcna blr mndre retsanma. En vecka före nktchen råkar Gunmr skada ena Eotrn. &.E åker tj-11 sjukhuset, men läkaren konstaterar ntt ngentng. brutet, Alla hjalps at för att Gunnar ska bl bra xll drn stora natchen. Bröderna as onaturlgt snglla...."pfecs som tv& aj-ldeles nya bröder'. - Lagdrakten I-gpr och vantar p& Gunnar. - N ar det blr td för matchen har Gunnar ltet cnt fortfararde, men d: matchen börjar glömmer han foten. Och gör mal! PROBLEM SOM TAS UPP Syskon son retas. Att vara yngst fal~ljen. Att vare '~z~'u-bss-ts~~. Kerstn Thorvall har aven skrvt b1.a. G-mnar vll nte klppa håret. Rabgn & Sjögren 1968, (~nd.re stl an Gunnar gör mal. ) Xcf Enerstad, Edth KEPERSUOKS?'-;-R TILL LU3ET Rabén 3: Sjögren (Börjabok) 61 s. ll- rg.. taxfröken blr bada lka fört sna koppel och dansar on- -- Illustratör: rva Kallström. och noszr och vftar svans ( INYEHALL andra. Men glädjen varar Boken hzndlar on nar fnmljen Kaspersson reser %l1 Izndet. fskamrater tll barnen får följa med ssta mnuten. Med kommr också hund och katt. Det blr en hel ce2 rolgs epsoder under ÖIoch farjeresan, ' Hcf IJahls tcd t, Vola ;;;J ~~~~ TILL.OTQvfoR Rabén & Sjögren uppl. 61 s* sv/v ll* på nstan varje upplag. Illastratör: Ilon Wklacd. INKEEIWLL ten ljusgr2 sugel m d ra! "Ttta - eï s~gel", S% "Tanl om det komme den", sgcr - Husrdpersoner: tv5 flckor förolr,csle&ldern. Anna och Susa.nna a. ~ O r. pa L ~ C : tll- ~ ncr-or.!le 5a.r &t ned bl:;ser; a.ldel.es ensarrna for förste. ggnpn. E-ed sg har de en t&rta, Ssta bten frzm tll

20 mormor %r en snal väg. Flckorna hjälper en sngel över vsgef, de hör frgelpp, och g& n slrogel för att s e v3d de t; AJ. -, axber hznd blr tzrtan aeu och xer ~3ckakad, fer flckornn hoppar och skuttar ofta då de tar sg fram, Tastun farsvnner --. ockse mer och mer. orst börjar fckoraa med att ta av den garnerng som fastn2t katcngens lock? men sedwn Lorts>ttnr dc. att slalca på t6rtan. r'lckorna taopar bórt:.vge;en 1 slcogen, de kommer fran tll en myr och drcker ur en back. Slutlgen.Irommer mormor och far syn p5 dem. Iormor ser ltet förvhad ut ntr hon tttar på t&rtzn, p$ vll-en det star ORN, I.IOR"?~;OR hzde det ju ursprunglsen s tatt n Icf Wzhlstedt -., Vola mu OCII SUSU:KA s~d2 Rabh & Sjögren upp] Joho d > det %r v som ske I TIK eken dagw, Susanoa ma 63 S O SV/V ll. kullden hade hunnt fïåga ng Illustratör: Ilon Wkland. ''Jaha; da gr det3', sa Anna. INMEIIALL Huvu-dpersonert tv6 flckor ö+skole&lderr. Anna och Susanna ar tllsanmans med s.n mormor på vag tll butken byn* Xor~or g& ner' ett vattenklål på vägen dt,. och agr de l~omne~- fram far Anna och Su-sanna gessa butkrn rcedan butkstaaten hjalle nornor. Fl.ckor?,c\ vl. göra en del förradrngar effaren, mcn de hnner lycklgtvs nte så langt for det komaer kunder. Ile t blr lte% sv$.rt mcd betalnngen, då bu-tks tanten vll att f lc!;orna sk? ropa p& henne om någon kund handlar för mer an tv5 kronor, och f9ckorna...'i.. vll sköta bu-tkrn alld-eles sja-!_ta. Tv; pojkar son^ ar rtkä6da ock försedda rned låtsaspengar skrarnner flckorna. Det hela oranar errellertd u-gp sg.. Vola 'ulahlstedt hor cveïl skrvt b1.a..kra och Susunna 2; moraors hc~lga vnd. Rahén C Sjögren 1967.~ hma cch Susama plockar hjortron. Rabén % Sjögren 1963., Hej ds, Anna och Susanna. Rabén & Sjögren H C ~ Wernströn, - Sven Tll slut annade ha g5 n 1.;- S\--'--" frk~w L-bRIFj.c; ett par bl5bzr. 'just som hz~ s ~dl-uds f C;rlz.!.~ syn p: e te gr; suga so~l~ 60 s. sv/v l. Illustratör: Ielena Fenschen. mycket ut för vk-ldcr~, men I Tydlgen bodde det and nag D I;kts htax åter p5 ya Nzx Svensson Lurfax ar som barn tjnst hos en sngl och elak man. 17Zr han b" -,cnner sg vuxer $.r han ut vzrld.en ö? 2tt söka efter lyckan. Av de erfarenheter han skaflar sg blr kran så fnurlg att han ö- rpnar ett kontor dar han ger rad tll drehtörerna: ICladberg Mafberg, Flngberg, Pryl-berg m. fl. Cet hela går v-t -5 kur man ska få nannskor att köpa nera. 01n e2 affarsman satter ner prset radkxlt ps- nåson av sna varor, 7ockzr han n folr affären, och nar de redan ar köper de fler och dyrare saker. Idax httar c>cks& p; det <är ner Fars dag och IIors dag.,för att ök2 affarernas omsattnng. Han säljer oclcoå rådet att, m m s!.ra tllverka p-ylar med Irortare 2.vs15.ngd, fcr at5 man ska få. sälja mera. 1 4 ]:&der ~ Ctrelrtör Kladberg att skap ett snabbt vs~nde mo3e, för att de gamla kladerca ska verka löjlga.

21 . Men somlga mannskor genomsk%dax~ Mar Svensson Lurfax'déer. S!;rphZgarna runtstaden vaxer, d& det ju ar så mycket saker som naste kastas kort. I4ax'flckvZn tar avstånd från honom då hon ser vad hans déer Tär for konsekvenser. Bon sager: 'l... Jag vll ald.rg se dej mr! Inte nu -farjr fall, Kanske cegan... det beror p& vad det blr' av de j, Ajö! tf ALLMAST OM BOKEN Om det komersella samhället. Sagan formad som en allegor.

22 Sanfrdson, K., Stt u-v21 "3sa-sj~l-~-SöcBer far barn.. (7)-8-9-~rsldern. Specaltrbete nam amet ltteraturorenterng med Lbloc;rz,l, barnl teratur, vd bblote~sh;gslrolnn. ~orss, ht 1.9'7l. 21 s. Lastps för de bs.r.;l soln t::c'.-l, b sg -cnom de allra fö-sta rnycl:e t enkla böckerna eten l-and. 3'örteckr;n~er. bes tsr ay ett 40-tal ttlar. Cpecell hänsyn h2.r tagts tll böck'ernas typograf; radnvstand, margnalbredd. Stlprov har bfogats varje ttel. Annotaton av varerande längd. Underrubrker : ~..~~~;EIhLL, THCZLE?,T SCI.1 TAS UpF, f ~ ~ v ~ : ~ Ob BOCN. Endas t skönlt terara böclrer har med taal ts.

23 BADA BORÅS AKADEMISKA DIGITALA ARKIV Detta är ett nskannat och dgtalserat specalarbete från BHS (Bblotekshögskolan) vd Högskolan Borås. Specalarbeten skrevs som examensarbete på bblotekareutbldnngen mellan åren 1974 och Bblotek & läranderesurser (BLR) vd Högskolan Borås har utfört dgtalserngen och har använt de exemplar som funnts bblotekets samlngar befntlgt skck. De dgtalserade specalarbetena är publcerade Borås Akademska Dgtala Arkv (BADA), som är högskolans system för dgtal publcerng. Upphovsrätten tllhör författarna. Publcerngsår BADA: 2011

Steg 1 Arbeta med frågor till filmen Jespers glasögon

Steg 1 Arbeta med frågor till filmen Jespers glasögon k r b u R pers s e J n o g ö s gla ss man m o l b j a M 4 l 201 a r e t a m tude teg tre s g n n v En ö Steg 1 Arbeta med frågor tll flmen Jespers glasögon Börja med att se flmen Jespers glasögon på majblomman.se.

Läs mer

Performansanalys LHS/Tvåspråkighet och andraspråksinlärning Madeleine Midenstrand 2004-04-17

Performansanalys LHS/Tvåspråkighet och andraspråksinlärning Madeleine Midenstrand 2004-04-17 1 Inlednng Jag undervsar tyskar på folkhögskolan Nürnberg med omgvnngar. Inför uppgften att utföra en perforsanalys av en elevtext lät mna mest avancerade elever skrva en uppsats om vad de tyckte var svårt

Läs mer

Grön Flagg-rapport Pepparrotens förskola 15 aug 2014

Grön Flagg-rapport Pepparrotens förskola 15 aug 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Pepparrotens förskola 15 aug 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-08-15 13:51: Det är fnt att få läsa om hur n har arbetat aktvt med nflytande och delaktghet

Läs mer

Aktiebolaget Cilikattegel. Aktie : Bolagsordning. Lidköping 1909

Aktiebolaget Cilikattegel. Aktie : Bolagsordning. Lidköping 1909 Aktebolaget Clkattegel Akte : Bolagsordnng Ldköpng 1909 EOD Mljoner böcker bara en knapptrycknng bort. I mer än 10 europeska länder! Tack för att du väljer EOD! Europeska bblotek har mljontals böcker från

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Ängens förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Ängens förskola Handlngsplan Grön Flagg Ängens förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-10-02 09:58: Vlka rolga och spännande utvecklngsområden som n ska jobba med. Utmana gärna barnen med att ställa öppna frågor

Läs mer

Grön Flagg-rapport Berga förskola 2 jun 2015

Grön Flagg-rapport Berga förskola 2 jun 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Berga förskola 2 jun 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-06-02 13:53: Vlken jättebra rapport n skckat n tll oss. Det är härlgt att läsa hur n utvecklat

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 23 jan 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 23 jan 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 23 jan 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-01-23 11:26: Bra jobbat, förskolan Kalven! Det är nsprerande att läsa er rapport och se hur

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Duvan 4 jun 2014

Grön Flagg-rapport Förskolan Duvan 4 jun 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Duvan 4 jun 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-06-04 12:54: Vad rolgt att ta del av era tankar och ert arbete med Grön Flagg! Det är härlgt

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Näckrosen 9 dec 2014

Grön Flagg-rapport Förskolan Näckrosen 9 dec 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Näckrosen 9 dec 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-12-09 16:00: N har bra och spännande utvecklngsområden, och vad som är ännu bättre n gör

Läs mer

POMPERIPOSSAS SÅNGHÄFTE HÄR KOMMER LITE AV VÅRA SÅNGER SOM VI SJUNGER PÅ SAMLINGEN OCH PÅ TEATERVERKSTADEN.

POMPERIPOSSAS SÅNGHÄFTE HÄR KOMMER LITE AV VÅRA SÅNGER SOM VI SJUNGER PÅ SAMLINGEN OCH PÅ TEATERVERKSTADEN. POMPERIPOSSAS SÅNGHÄFTE HÄR KOMMER LITE AV VÅRA SÅNGER SOM VI SJUNGER PÅ SAMLINGEN OCH PÅ TEATERVERKSTADEN. Nu spelar vi på trumman. Nu spelar.på trumman Han/hon spelar medan vi sjunger såhär God dag,

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Lyckornas förskola 25 jun 2013

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Lyckornas förskola 25 jun 2013 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Lyckornas förskola 25 jun 2013 Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-04-02 09:44: Inskckad av msstag... 2013-06-25 12:09: N har på ett mycket kreatvt och varerat

Läs mer

II{FORMATIOFI TrR 1 BRF MAJROPARKE]V

II{FORMATIOFI TrR 1 BRF MAJROPARKE]V {FORMATOF TrR BRF MAJROPARKE]V ÅngTs FoRSTA MEDDELAYDE 9 l. TT STYREL.ST'TT 999-03-05.', :.. r.:;..a Årsstämman999 Tden går nu så fort att v redan är framme årsstämmotder. Årsstämman är beslutad att äga

Läs mer

Grön Flagg-rapport Synteleje förskola 26 aug 2015

Grön Flagg-rapport Synteleje förskola 26 aug 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Synteleje förskola 26 aug 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-08-26 09:46: Det har vart rolgt att läsa er rapport och se hur n har ntegrerat hållbar

Läs mer

Riktlinjer för avgifter och ersättningar till kommunen vid insatser enligt LSS

Riktlinjer för avgifter och ersättningar till kommunen vid insatser enligt LSS Rktlnjer för avgfter och ersättnngar tll kommunen vd nsatser enlgt LSS Beslutad av kommunfullmäktge 2013-03-27, 74 Rktlnjer för avgfter och ersättnngar tll kommunen vd nsatser enlgt LSS Fnspångs kommun

Läs mer

En studiecirkel om Stockholms katolska stifts församlingsordning

En studiecirkel om Stockholms katolska stifts församlingsordning En studecrkel om Stockholms katolska stfts församlngsordnng Studeplan STO CK HOLM S K AT O L S K A S T I F T 1234 D I OECE S I S HOL M I ENS IS En studecrkel om Stockholm katolska stfts församlngsordnng

Läs mer

Grön Flagg-rapport Torsö förskola 9 jan 2015

Grön Flagg-rapport Torsö förskola 9 jan 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Torsö förskola 9 jan 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-01-09 16:38: N har på ett mycket kreatvt och varerat sätt jobbat med era mål och aktvteter.det

Läs mer

Grön Flagg-rapport Tryserums förskola 3 dec 2014

Grön Flagg-rapport Tryserums förskola 3 dec 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Tryserums förskola 3 dec 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-12-03 09:47: N har på ett mycket kreatvt och varerat sätt jobbat med era mål och aktvteter.

Läs mer

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176 FÖROR So en sträng å gtrren och so tonern dn vs..., så börjr texten Ulrk Neuns underbr Kärleksvls. Vd kn vr ljuvlgre än gtrrens sröd och nnerlg ton so tllsns ed sången kn sk sådn stänng och rontsk tosfär.

Läs mer

Grön Flagg-rapport Rots skola 30 dec 2014

Grön Flagg-rapport Rots skola 30 dec 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Rots skola 30 dec 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-12-30 15:1: Vlken toppenrapport n har skckat n tll oss- trevlg läsnng. N har fna, tydlga utvecklngsområden

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Borrby förskola 24 jan 2013

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Borrby förskola 24 jan 2013 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Borrby förskola 24 jan 2013 Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-01-24 16:36: N har på ett mycket kreatvt och varerat sätt jobbat med ert tema. Vad kul att

Läs mer

Sånger och ramsor Öppna förskolan Sävsjö

Sånger och ramsor Öppna förskolan Sävsjö Sånger och ramsor Öppna förskolan Sävsjö 1. När man sjunger så blir man så glad När man sjunger så blir man så glad. När man sjunger så blir man så glad. Så det vill man göra varendaste dag, ja, det vill

Läs mer

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Huset på gränsen Roller Linda Hanna Petra Dinkanish Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Scen 1 Linda, Hanna och Petra kommer in och plockar svamp som dom lägger i sina korgar - Kolla! Minst

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Tryserums friskola 20 feb 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Tryserums friskola 20 feb 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Tryserums frskola 20 feb 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-02-20 10:39: Bra jobbat, Tryserums frskola! Det är nsprerande att läsa er rapport och se

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Förskolan Trollet

Handlingsplan. Grön Flagg. Förskolan Trollet Handlngsplan Grön Flagg Förskolan Trollet Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-06-24 14:09: N har fna och ntressanta utvecklngsområden med aktvteter som anpassas efter barnens förmågor - Bra jobbat. Låt

Läs mer

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Kapitel 2 - Brevet 6-7 Kapitel 3 - Nycklarna 8-9 Kapitel 4 - En annan värld 10-11 Albin Kapitel 5 - En annorlunda vän 12-13 Kapitel 6 - Mitt uppdrag 14-15 Kapitel 7 -

Läs mer

ELFTE K A P I T L E T OM VAD SOM H A N D E UTE I S K O G E N MEDAN B R U M M E L M A N SATT I N S T A N G D I VISTHUSBODEN

ELFTE K A P I T L E T OM VAD SOM H A N D E UTE I S K O G E N MEDAN B R U M M E L M A N SATT I N S T A N G D I VISTHUSBODEN ELFTE K A P I T L E T OM VAD SOM H A N D E UTE I S K O G E N MEDAN B R U M M E L M A N SATT I N S T A N G D I VISTHUSBODEN olycklig: - Oj oj oj, var bar min egen lilla snalla bjornpojke tagit vagen, sa

Läs mer

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar Mötet med det okända I en av de små byarna i Ghazni som ligger i östra Afghanistan bodde det fattiga familjer. Byn kallades för ''Nawdeh''. De flesta män i byn var jordbrukare, affärsmän, bönder och vissa

Läs mer

Första kapitlet. I vilket den första snön faller och den första snöbollen hamnar just där den inte ska.

Första kapitlet. I vilket den första snön faller och den första snöbollen hamnar just där den inte ska. Första kapitlet I vilket den första snön faller och den första snöbollen hamnar just där den inte ska. I detsamma hördes steg. Ingo vände sig om och fick se Roger komma gående mot hotellet i en sådan fart

Läs mer

BEREDSKAP MOT ATOMOLYCKOR I SVERIGE

BEREDSKAP MOT ATOMOLYCKOR I SVERIGE SSI:1';74-O15 BEREDSKAP MOT ATOMOLYCKOR I SVERIGE John-Chrster Lndll Pack, 104 01 STOCKHOIJ! ;4 aprl 1974 BEREDSOP TJÖT ATOMOLYCKOR I SVERIGE Manuskrpt grundat på ett föredrag vd kärnkraftmötot Köpenhamn,

Läs mer

SVÅRT UTAN SNARARE OMÖJLIGT - PA DET STADIUM., SOM PROJEKTET F N BEFINNER SIG.

SVÅRT UTAN SNARARE OMÖJLIGT - PA DET STADIUM., SOM PROJEKTET F N BEFINNER SIG. ' ~ REDERNÄRNGENS SYN PA SCANDNAVAN LNK CGDTEBORGS HAltNDAG 26/9-85) ATT 6E REDERNÄRNGENS SYN PA SCANDNAVAN LNK ÄR NTE BARA. SVÅRT UTAN SNARARE OMÖJLGT - PA DET STADUM., SOM PROJEKTET F N BEFNNER SG. DE

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Måsen 12 jun 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Måsen 12 jun 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Måsen 12 jun 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-04-25 10:50: Hej, I enlghet med mal från er råkade n skcka n er rapport tll oss stället för

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Ekebacken 3 mar 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Ekebacken 3 mar 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Ekebacken 3 mar 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-02-20 10:01: N har vktga utvecklngsområden men v skckar tllbaka er rapport för att v önskar

Läs mer

...som små ljus. i huvudet. Marika Sjödell

...som små ljus. i huvudet. Marika Sjödell ...som små ljus i huvudet Marika Sjödell ...som små ljus i huvudet Copyright 2012, Marika Sjödell Ansvarig utgivare: Marika Sjödell Illustratör: Åsa Wrange Formgivare: Patrik Liski Framställt på vulkan.se

Läs mer

Babysång Öppna förskolan Sävsjö

Babysång Öppna förskolan Sävsjö Babysång Öppna förskolan Sävsjö 1. Hej, hej på dej Hej, hej på dej, hej, hej på dej, jag kan klappa händerna hela da n. Hej, hej på dej, hej, hej på dej, jag kan klappa händerna hela da n 2. Jag kan klappa

Läs mer

Latte i lådan Mette Vedsø

Latte i lådan Mette Vedsø Lärarmaterial SIDAN 1 Boken handlar om: Kamal vill gärna ha ett eget marsvin, men hans mamma tycker inte att man ska ha djur i bur. Nu ska Kamal ta hand om Klaras marsvin, Lotto. Han är jätteglad för det.

Läs mer

Grön Flagg-rapport Ängens förskola 16 apr 2015

Grön Flagg-rapport Ängens förskola 16 apr 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Ängens förskola 16 apr 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-04-16 15:17: Vlken jättebra rapport n skckat n tll oss. Det är härlgt att läsa hur n utvecklat

Läs mer

Fräs, den lilla panterkatten

Fräs, den lilla panterkatten Fräs, den lilla panterkatten Det handlar om en liten kattunge som hade tappat bort sin mamma. Och så går han iväg, för han vill inte vara på ett ställe. Så hittar han ett hus och familjen som bor i det

Läs mer

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din steg-för-steg guide till den nya Online Rapporten (OLR) Online Rapport

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din steg-för-steg guide till den nya Online Rapporten (OLR) Online Rapport Onlne Rapport Introdukton Onlne Rapport www.olr.ccl.com Dn steg-för-steg gude tll den nya Onlne Rapporten (OLR) Vktg nformaton tll alla kyrkor och organsatoner som har en CCLI-lcens Inga mer program som

Läs mer

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff FÖRDJUPNINGS-PM Nr 6. 20 Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Av Jenny von Greff Dnr 13-15- Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Inlednng Utförsäljnng

Läs mer

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Filmer och diktamen Till detta häfte finns en internetsida. Där hittar du filmer om vokalerna. Du kan också träna diktamen. vokalprogrammet.weebly.com Titta

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Berga förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Berga förskola Handlngsplan Grön Flagg Berga förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-12-13 09:50: Bra utvecklngsområden med aktvteter som passar barnen. Tänk på att vara medforskare och låta barnen styra. Berätta

Läs mer

Grön Flagg-rapport Speldosans förskola 30 dec 2014

Grön Flagg-rapport Speldosans förskola 30 dec 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Speldosans förskola 30 dec 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-12-30 12:45: Gratts tll er första certferng Grön Flagg! Vad rolgt att n känner att mljöarbetet

Läs mer

Flyttade. Isak den 21e dec 2011. Nilstorp. För 3 år sen köpte vi Nilstorp. Det tog 1 timme att åka dit. När vi kom fram plockade jag och Anton blåbär.

Flyttade. Isak den 21e dec 2011. Nilstorp. För 3 år sen köpte vi Nilstorp. Det tog 1 timme att åka dit. När vi kom fram plockade jag och Anton blåbär. Vi i klass 3 A har gjort tidslinjer och prickat in viktiga händelser i våra liv. Dessa händelser har vi skrivit berättelser om. Här är våra berättelser som vi gjort under hösten 2011. Flyttade Innan vi

Läs mer

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en Den magiska sjön. (Saga från Chile) Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en dag få ärva hela kungariket, men han var så sjuklig och svag att kungen undrade om

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Skogsgläntan 13 aug 2014

Grön Flagg-rapport Förskolan Skogsgläntan 13 aug 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Skogsgläntan 13 aug 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-08-13 09:11: N har jättefna aktvteter tll era utvecklngsområden. Det är en mycket bra

Läs mer

Almedalsveckan 2011. Snabba fakta om aktuella ämnen under Almedalsveckan 2011 2-3 6-7 8-9. Ungas ingångslöner. Stark som Pippi? Löner och inflation

Almedalsveckan 2011. Snabba fakta om aktuella ämnen under Almedalsveckan 2011 2-3 6-7 8-9. Ungas ingångslöner. Stark som Pippi? Löner och inflation Almedalsveckan 11 Snabba fakta om aktuella ämnen under Almedalsveckan 11 Stark som Ppp? 2-3 Ungas ngångslöner Välfärdsföretagen 8-9 Löner och nflaton Närmare skattegenomsnttet 1 5 Studemotverade eller

Läs mer

Nästa Julkort är inskickat av Julian. Den pojken bor i ett avlägset land där tomten i allra högsta grad är vaken men någonting är på tok.

Nästa Julkort är inskickat av Julian. Den pojken bor i ett avlägset land där tomten i allra högsta grad är vaken men någonting är på tok. Värdparet in Nästa Julkort är inskickat av Julian. Den pojken bor i ett avlägset land där tomten i allra högsta grad är vaken men någonting är på tok. Vi ser skolbarnen komma in. Julian mobbas av Charles.

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Kastanjegårdens förskola 20 feb 2013

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Kastanjegårdens förskola 20 feb 2013 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Kastanjegårdens förskola 20 feb 2013 Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-02-20 16:51: N har på ett mycket kreatvt och varerat sätt jobbat med era utvecklngsområden.

Läs mer

Min lillasyster Prim är världens bästa syster, det är hon jag oftast är med. Vi har till och med en massa hemligheter som vi inte har berättat för

Min lillasyster Prim är världens bästa syster, det är hon jag oftast är med. Vi har till och med en massa hemligheter som vi inte har berättat för Av: Sonja Det här är jag, Tris 16 September Kära dagbok, jag önskar att livet var mer som en film. Mer actionfyllt, kärlek. Istället så är livet bara tråkigt, stressat och en massa läxor hela tiden, dåligt

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Björnligans förskola 28 maj 2013

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Björnligans förskola 28 maj 2013 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Björnlgans förskola 28 maj 2013 Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-05-28 15:18: N har jättefna blder som avspeglar er verksamhet väl och n har genomfört

Läs mer

In kommer en ledsen varg. Berättaren frågar varför han är ledsen och vargen berättar om sina tappade tänder

In kommer en ledsen varg. Berättaren frågar varför han är ledsen och vargen berättar om sina tappade tänder B - Berättaren V - Vargen S - Snigeln Ä - Älgen G - Gitarrist T - Skatan Berättaren tar kontakt med barnen Hej vänner! Välkomna hit! Är ni sångsugna idag?!? Upp med händerna i luften och sjung med och

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Trollsländan 11 aug 2014

Grön Flagg-rapport Förskolan Trollsländan 11 aug 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Trollsländan 11 aug 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-08-11 14:05: Det är så bra att välja utvecklngsområden som n själva brnner för, då

Läs mer

Utdrag från Lpfö 98/10,s9-11.

Utdrag från Lpfö 98/10,s9-11. Vi erbjuder sånger och rörelselekar i vår verksamhet som stimulerar och utmanar barnens lärande och utveckling. Förskolan strävar efter att varje barn: utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,

Läs mer

En dag så gick vi runt på skolan och pratade. Då så såg vi en konstig dörr. Den var vit och hade en svart ruta och den luktade inte gott.

En dag så gick vi runt på skolan och pratade. Då så såg vi en konstig dörr. Den var vit och hade en svart ruta och den luktade inte gott. Hej! Hej! Jag heter Peter och jag är tio år. Jag går på Tallbergskolan. Det finns många snälla på våran skola, men våran vaktmästare är jag väldigt rädd för. Han ser sur ut. Jag har en bästis som heter

Läs mer

Grön Flagg-rapport Ås skola 15 okt 2014

Grön Flagg-rapport Ås skola 15 okt 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Ås skola 15 okt 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-10-15 09:54: N verkar ha ett mycket engagerat mljöråd som är påputtare (fnt ord). N har bra och spännande

Läs mer

Grön Flagg-rapport Finnstaskolan 5 aug 2014

Grön Flagg-rapport Finnstaskolan 5 aug 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Fnnstaskolan 5 aug 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-08-05 13:30: V är mponerade av ert genomtänkta förhållnngssätt och den nyfkenhet och vlja att

Läs mer

Sune slutar första klass

Sune slutar första klass Bra vänner Idag berättar Sunes fröken en mycket spännande sak. Hon berättar att hela skolan ska ha ett TEMA under en hel vecka. Alla barnen blir oroliga och Sune är inte helt säker på att han får ha TEMA

Läs mer

AD/HD självskattningsskala för flickor

AD/HD självskattningsskala för flickor AD/HD självskattningsskala för flickor Använd för varje påstående någon av siffrorna nedan för att visa hur väl den känslan eller det beteendet stämmer in på dig. 0 = det är inte alls som jag; det händer

Läs mer

Publicerat med tillstånd Hjälp! Jag gjorde illa Linn Text Jo Salmson Bild Veronica Isaksson Bonnier Carlsen 2012

Publicerat med tillstånd Hjälp! Jag gjorde illa Linn Text Jo Salmson Bild Veronica Isaksson Bonnier Carlsen 2012 Hjälp! Jag Linn gjorde illa hjälp! jag gjorde illa linn Text: Jo Salmson 2012 Bild: Veronica Isaksson 2012 Formgivare: Sandra Bergström Redaktör: Stina Zethraeus Repro: Allmedia Öresund AB, Malmö Typsnitt:

Läs mer

Beräkna standardavvikelser för efterfrågevariationer

Beräkna standardavvikelser för efterfrågevariationer Handbok materalstyrnng - Del B Parametrar och varabler B 41 Beräkna standardavvkelser för efterfrågevaratoner och prognosfel En standardavvkelse är ett sprdnngsmått som anger hur mycket en storhet varerar.

Läs mer

2.Brevet! Idag har något konstigt hänt i skolan. Det var ett brev som stack ut i en liten springa i dörren, på. det såhär

2.Brevet! Idag har något konstigt hänt i skolan. Det var ett brev som stack ut i en liten springa i dörren, på. det såhär 1.Hej! Hej jag heter Jakob. Jag är 9 år och går på Havsundaskolan. Jag gillar att spela fotboll och hockey. Jag älskar min t-shirt och mina jeanshorts. Vår lärare heter Kerstin, hon är så snäll. Min allra

Läs mer

D 45. Orderkvantiteter i kanbansystem. 1 Kanbansystem med två kort. Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter

D 45. Orderkvantiteter i kanbansystem. 1 Kanbansystem med två kort. Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter Hadbok materalstyrg - Del D Bestämg av orderkvatteter D 45 Orderkvatteter kabasystem grupp av materalstyrgsmetoder karakterseras av att behov av materal som uppstår hos e förbrukade ehet mer eller mdre

Läs mer

Du är klok som en bok, Lina!

Du är klok som en bok, Lina! Du är klok som en bok, Lina! Den här boken handlar om hur det är när man har svårt att vara uppmärksam och har svårt att koncentrera sig. Man kan ha svårt med uppmärksamheten och koncentrationen, men på

Läs mer

Snabbguide. Kaba elolegic programmeringsenhet 1364

Snabbguide. Kaba elolegic programmeringsenhet 1364 Snabbgude Kaba elolegc programmerngsenhet 1364 Innehåll Informaton Förpacknngsnnehåll 3 Textförklarng 3 Ansvar 3 Skydd av systemdata 3 Frmware 3 Programmera Starta och Stänga av 4 Mnneskort 4 Exportera

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Saltängens förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Saltängens förskola Handlngsplan Grön Flagg Saltängens förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-08-19 13:46: N har en mycket ambtös och välplanerad handlngsplan med många aktvteter som säkert kommer att skapa stort engagemang

Läs mer

Mycket i kapitel 18 är r detsamma som i kapitel 6. Mer analys av policy

Mycket i kapitel 18 är r detsamma som i kapitel 6. Mer analys av policy Blanchard kaptel 18-19 19 Växelkurser, räntor r och BNP Mycket kaptel 18 är r detsamma som kaptel 6. Mer analys av polcy F11: sd. 1 Uppdaterad 2009-05-04 IS-LM den öppna ekonomn IS-LM den öppna ekonomn

Läs mer

Grön Flagg-rapport Björkö skola 9 sep 2014

Grön Flagg-rapport Björkö skola 9 sep 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Björkö skola 9 sep 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-09-09 16:44: Vad rolgt att det blev ett enhällgt ja från eleverna att fortsätta med Grön Flagg,

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Björnligans förskola 3 jun 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Björnligans förskola 3 jun 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Björnlgans förskola 3 jun 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-05-20 13:14: Hej, I enlghet med mal från er råkade n skcka n denna tll oss av msstag. Därför

Läs mer

Rödluvan. Med bilder av Mati Lepp

Rödluvan. Med bilder av Mati Lepp Rödluvan Med bilder av Mati Lepp Det var en gång en liten flicka som var så söt och rar att alla människor tyckte om henne. Den som älskade henne allra mest var hennes gamla mormor. Alltid när hon kom

Läs mer

Slagsidan 1-2009. Medlemstidning för Wisby Segelsällskap. Bild:Sten Jönsson

Slagsidan 1-2009. Medlemstidning för Wisby Segelsällskap. Bild:Sten Jönsson 1-2009 Medlemstdnng Wsby Segelsällskap Årgång 4 Bld:St Jönsson 62 Kappseglngarna WSS 2008 Klubb gomde under 2008 sex styck sanktonerade kappseglngar vlka alla ngck klubbmästerskap fyra dstrktmästerskap

Läs mer

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap Samhällskunskap Ett häfte om -familjen -skolan -kompisar och kamratskap 1 I det här häftet kommer du att få lära dig: Vad samhällskunskap är Hur olika familjer och olika slags vänskap kan se ut Hur barn

Läs mer

Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck i skolan

Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck i skolan Fnspångs kommuns skolkuratorer 2014-08-22 Handlngsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck skolan Framtagen utfrån Länsstyrelsens publkatoner Om våld hederns namn & Våga göra skllnad För mer nformaton

Läs mer

Grön Flagg-rapport Parkskolan 29 jan 2015

Grön Flagg-rapport Parkskolan 29 jan 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Parkskolan 29 jan 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-01-27 10:15: Hej, Enlgt mal från er så skckade n n denna rapport av msstag, så därför får n tllbaka

Läs mer

2B1115 Ingenjörsmetodik för IT och ME, HT 2004 Omtentamen Måndagen den 23:e aug, 2005, kl. 9:00-14:00

2B1115 Ingenjörsmetodik för IT och ME, HT 2004 Omtentamen Måndagen den 23:e aug, 2005, kl. 9:00-14:00 (4) B Ingenjörsmetodk för IT och ME, HT 004 Omtentamen Måndagen den :e aug, 00, kl. 9:00-4:00 Namn: Personnummer: Skrv tydlgt! Skrv namn och personnummer på alla nlämnade papper! Ma ett tal per papper.

Läs mer

Jag är visst smart! säger Patrik

Jag är visst smart! säger Patrik Jag är visst smart! säger Patrik Nu är mamma arg igen. Hon är nästan alltid arg på mig. Igår var hon arg, och hon blir säkert arg imorgon igen. Det är inget roligt. Idag är ingen bra dag. Imorse glömde

Läs mer

. 13. Publicerat med tillstånd Om jag bara inte råkat byta ut tant Doris hund Text Ingelin Angerborn Tiden 2003

. 13. Publicerat med tillstånd Om jag bara inte råkat byta ut tant Doris hund Text Ingelin Angerborn Tiden 2003 2 Tant Doris hund heter Loppan. Hon är en långhårig chihuahua, och inte större än en kanin. Mycket mindre än en del av mina gosehundar. Men hon är riktig! Vit och ljusbrun och alldeles levande. Jag går

Läs mer

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner.

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Veronicas Diktbok Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Vi gör roliga saker tillsammans. Jag kommer alltid

Läs mer

Böcker för barn 3 år. Låna böcker gratis på biblioteket. Köp dem i bokhandeln. På nätet. I mataffären. Barn älskar böcker

Böcker för barn 3 år. Låna böcker gratis på biblioteket. Köp dem i bokhandeln. På nätet. I mataffären. Barn älskar böcker Böcker för barn 3 år Låna böcker gratis på biblioteket. Köp dem i bokhandeln. På nätet. I mataffären. Barn älskar böcker Den stora slummerboken Av Giovanna Zoboli Urax Orättvist! Av Åsa Mendel-Hartvig

Läs mer

Den magiska dörren. Albin Vesterlund

Den magiska dörren. Albin Vesterlund Den magiska dörren Albin Vesterlund 1 Hej Hej jag heter Isabella jag är 10 år. Jag älskar att ha kjol och klänning och jag har lockigt blont hår och jag älskar sandal. Och jag går på Kyrkmons skola. Min

Läs mer

Sagan om räven del 2. Av Freja Fortier

Sagan om räven del 2. Av Freja Fortier Sagan om räven del 2 Av Freja Fortier Kapitel 1 Det var en kall morgon. Men luften var ändå ganska varm, som det ska vara på våren. Piff vaknade upp ur hennes djupa sömn. Bredvid henne låg hennes små ungar.

Läs mer

Måndag 27 december. Publicerat med tillstånd Vingmuttern - min allra bästa vän Text Viveca Lärn Bild Eva Eriksson Rabén & Sjögren 2007

Måndag 27 december. Publicerat med tillstånd Vingmuttern - min allra bästa vän Text Viveca Lärn Bild Eva Eriksson Rabén & Sjögren 2007 Måndag 27 december Så fort jag vaknade i morse, tänkte jag: Jag är så glad. Så särskilt glad. Varför är jag så glad idag? Julaftonen var ju över för tusen år sen. Inte hade jag tappat några nya tänder.

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Gällstads förskola 30 apr 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Gällstads förskola 30 apr 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Gällstads förskola 30 apr 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-04-30 15:59: Vad det var spännande och ntressant att läsa om alla era utmärkta aktvteter,

Läs mer

INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA

INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA PREMIÄR PÅ TEATER SAGOHUSET 6 MARS 2011 INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA AV ISA SCHÖIER Regi och kostym Scenografi Ljusdesign Stalle Ahrreman Marta Cicionesi Ilkka Häikiö I rollerna Ulf Katten

Läs mer

Innehållsförteckning. Introduktion. Kapitel 1Introduktion. sid 1. Kapitel 2Bilhandlarn. sid 3. Kapitel 3Döskallemasken. sid 5

Innehållsförteckning. Introduktion. Kapitel 1Introduktion. sid 1. Kapitel 2Bilhandlarn. sid 3. Kapitel 3Döskallemasken. sid 5 Innehållsförteckning Kapitel 1Introduktion. sid 1 Kapitel 2Bilhandlarn. sid 3 Kapitel 3Döskallemasken. sid 5 Kapitel 4 De misstänkta. sid 7 Kapitel 5 Förhöret. sida 9 Kapitel 6 Den splitternya bilen. sida

Läs mer

Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB

Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB Den här boken handlar om hur det är när man har svårt att vara uppmärksam och har svårt att koncentrera sig. Man kan ha svårt med uppmärksamheten och koncentrationen,

Läs mer

Kardía. fåglar en sol. ett berg en gungställning. ett träd. en bro. gräs. en å. Substantiv. Hanna Hägerland

Kardía. fåglar en sol. ett berg en gungställning. ett träd. en bro. gräs. en å. Substantiv. Hanna Hägerland Kardía fåglar en sol ett berg en gungställning ett träd en bro gräs en å Substantiv Hanna Hägerland Innehåll Vad är substantiv? 2 Substantivens ordlista 3 Ringa in substantiv 4 Substantiv i bestämd form

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

SJÖODJURET. Mamma, vad heter fyren? sa Jack. Jag vet faktiskt inte, Jack, sa Claire, men det bor en i fyren.

SJÖODJURET. Mamma, vad heter fyren? sa Jack. Jag vet faktiskt inte, Jack, sa Claire, men det bor en i fyren. SJÖODJURET Klockan var 10 på förmiddagen en solig dag. Det var en pojke som letade efter stenar på stranden medan mamma solade. Stranden var tom. Vinden kom mot ansiktet. Det var skönt. Pojken hette Jack.

Läs mer

Rim och ramsor för händer, fötter och kropp

Rim och ramsor för händer, fötter och kropp Lilla Rim och ramsor för händer, fötter och kropp CD med ramsor och sånger ingår Om inte annat anges är texterna traditionella. lilla barnkammarboken: rim och ramsor för händer, fötter och kropp Bonnier

Läs mer

Sagan om Nallen Nelly

Sagan om Nallen Nelly Sagan om Nallen Nelly Titel Författare Det var en gång en flicka som hette Lisa som bodde i Göteborg. Lisa tog med sig skolans nalle Nelly på resan till mormor som bodde i Kiruna. Lisa åkte tåg med Nelly

Läs mer

MÅNS GAHRTON JOHAN UNENGE

MÅNS GAHRTON JOHAN UNENGE MÅNS GAHRTON JOHAN UNENGE HOTELL GYLLENE KNORREN: DEN MYSTISKA GÄSTEN Text: Måns Gahrton och Johan Unenge 2008 Bild: Johan Unenge 2008 En originalproduktion från Bonnier Carlsen Bokförlag, Stockholm Formgivning

Läs mer

Elevtext 1 (svenska som andraspråk) berättande genren

Elevtext 1 (svenska som andraspråk) berättande genren Elevtext 1 (svenska som andraspråk) berättande genren SPÖKHUSET Det var en gång två modiga barn Max och Maja. Max är 15 år gammal och Maja är 13 år gammal. Varje fredags och lördags kväll tittar de på

Läs mer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer 2009-04-16 Sid: 1 (7) Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer Det var en gång en kanin som hette Kalle. Han bodde på en grön äng vid en skog, tillsammans med en massa andra kaniner. Kalle hade

Läs mer

Böcker för barn 1 år. Låna böcker gratis på biblioteket. Köp dem i bokhandeln. På nätet. I mataffären. Barn älskar böcker

Böcker för barn 1 år. Låna böcker gratis på biblioteket. Köp dem i bokhandeln. På nätet. I mataffären. Barn älskar böcker Böcker för barn 1 år Låna böcker gratis på biblioteket. Köp dem i bokhandeln. På nätet. I mataffären. Barn älskar böcker Knacka på! Av Anna-Clara Tidholm Alfabeta Lalo trummar Av Eva Susso och Benjamin

Läs mer

Välkommen till vår skog!!!

Välkommen till vår skog!!! Välkommen till vår skog!!! Lär Dig mer om den svenska vildmarken och de stora rovdjuren!! Du kan hälsa på de olika rovdjurens hem och se vad de gör och äter!!!! Ha det så kul!! Lodjur Lynx lynx Hej!! Vill

Läs mer

Grön Flagg-rapport Lyckornas förskola 11 mar 2015

Grön Flagg-rapport Lyckornas förskola 11 mar 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Lyckornas förskola 11 mar 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-03-11 09:36: Vlken mponerande rapport n skckat tll oss. N har fna, tydlga utvecklngsområden

Läs mer