Anvisningar om utkomststöd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anvisningar om utkomststöd"

Transkript

1 Anvisningar om utkomststöd Grundtrygghetscentralen i Lovisa stad 2014

2 Innehåll 1 Syftet med anvisningarna om utkomststödsförfarande Allmänna grunder för utkomststöd Bestämmelser Centrala riktlinjer för verksamheten Syftet med utkomststöd och rätt till utkomststöd Utkomststödets struktur och storlek samt fastställande av utkomststöd Sökande och beviljande av utkomststöd samt tiden för vilken utkomststöd fastställs Vistelsekommun Återkrav av utkomststöd Ändringssökande Grundläggande utkomststöd Inkomster och förmögenhet Beaktande av inkomster Koefficient för omvandling av arbetslöshetsdagpenning till månadsinkomst Beaktande av tillgångar Utgifter i det grundläggande utkomststödet Grunddelar och sänkning av grunddel Boendeutgifter Hälso- och sjukvårdsutgifter Kompletterande utkomststöd Utgifter för barndagvård Övriga utgifter för boende Säkerhet för hyra Flyttningskostnader Utgifter på grund av särskilda behov eller förhållanden Särskilda utgifter som anknyter till barns behov Begravningskostnader Övriga utgifter som orsakas av särskilt behov Förebyggande utkomststöd Specialsituationer inom utkomststödet Företagare Studerande Minderåriga som bor självständigt Fångar

3 6.5 Utlänningar och invandrare Serviceboende och institutionsvård Bostadslösa Bilaga 1: Begrepp och tidsfrister Bilaga 2: Beloppet av utkomststödets grunddelar fr.o.m Bilaga 3: Elförbrukning i medeltal

4 1 Syftet med anvisningarna om utkomststödsförfarande Det är möjligt för kommunerna att ge egna tillämpningsanvisningar som gäller utkomststöd. Anvisningarna får inte begränsa tjänsteinnehavarnas möjlighet att tillämpa prövning vid beslut om en familjs eller individs rätt till utkomststöd, ej heller i övrigt stå i strid med lagstiftningen. Bedömningen av en familjs situation som helhet ankommer på en socialarbetare eller socionom. Grundtrygghetscentralen i Lovisa stads anvisningar om utkomststöd fastställdes av grundtrygghetsnämnden i Lovisa stad Syftet med anvisningarna är att framhäva principen om likabehandling i kommunerna. Syftet med anvisningarna är också att för de sökande klargöra grunderna för utkomststödet, tillvägagångssätt och hur stödet fastställs. Anvisningarna har upprättats i överensstämmelse med social- och hälsovårdsministeriets handbok för tillämpning av lagen om utkomststöd 2013:5. 2 Allmänna grunder för utkomststöd 2.1 Bestämmelser Enligt 19 1 mom. i Finlands grundlag tryggas allas rätt till oundgänglig, m.a.o. nödvändig, försörjning och omsorg. I behandlingen av utkomststödsärenden ska bl.a. följande bestämmelser inklusive ändringar i dem beaktas: Lag om utkomststöd 1412/1997 Förvaltningslag 434/2003 Lag om klientens ställning och rättigheter inom socialvården 812/2000 Socialvårdslag 710/1982 Lag om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte 189/2001 Lag om underhåll för barn 704/1975 Lag om främjande av integration 2010/1386 Social- och hälsovårdsministeriets handbok för tillämpning av lagen om utkomststöd 2013: Centrala riktlinjer för verksamheten Följande förfaringssätt betonas i behandlingen av utkomststöd: Det skriftliga ansökningsförfarandet med instruktioner tryggar att besluten är jämlika och rättvisa. Man tar sig an ungas ärenden i ett så tidigt skede som möjligt och reder ut möjligheter till utbildning och sysselsättning. Nya och särskilt fullkomligt inkomstlösa klienters situation reds grundligt ut. 4

5 Vikten av att få kontroll över livet och att själv vara aktiv framhålls för varje person som söker eller får utkomststöd (till exempel att klienten själv betalar sina räkningar och skaffar behövliga verifikat). Man strävar efter att förebygga långt klientskap och efter att vid behov utreda olika rehabiliteringsalternativ när det är fråga om långvarig arbetslöshet eller hälsoproblem. 2.3 Syftet med utkomststöd och rätt till utkomststöd Utkomststödet är ett ekonomiskt stöd inom socialvården som beviljas i sista hand och syftet med det är att trygga en persons och familjs utkomst och främja möjligheterna att klara sig på egen hand. Med hjälp av utkomststödet tryggas minst den oundgängliga utkomst som en person och familj behöver för ett människovärdigt liv. Var och en är skyldig att enligt bästa förmåga dra försorg om sig själv och sitt eget uppehälle samt om sin makes samt sina minderåriga barns och adoptivbarns uppehälle i den omfattning som bestäms i äktenskapslagen, lagen om underhåll för barn och i annan lag. I regel ska föräldrarna sörja för sitt minderåriga barns uppehälle. Rätt till utkomststöd har var och en som är i behov av stöd och inte kan få sin utkomst genom förvärvsarbete, verksamhet som företagare, med hjälp av andra förmåner som tryggar utkomsten, genom andra inkomster eller tillgångar, genom omvårdnad från en sådan persons sida som är försörjningspliktig gentemot honom eller på något annat sätt. Till exempel föräldrars eller andra anhörigas bidrag till uppehälle, boende och kostnader för utbildning är alltid inkomst i första hand, med andra ord primär, i förhållande till utkomststöd. Innan utkomststöd beviljas utreds den sökandes möjligheter att få andra sociala förmåner. Utkomststöd kan beviljas om betalningen av någon annan social förmån är försenad. Ett sådant här stöd som beviljats för väntetiden kan återkrävas. Utkomststödet ersätter inte sådana utgifter som ersätts från annat håll, till exempel sådana utgifter för hälso- och sjukvård som ersätts på grundval av sjukförsäkringslagen. Det är också möjligt att avvika från dessa anvisningar för beviljandet av stöd om en persons eller familjs enskilda behov enligt prövning så kräver. 2.4 Utkomststödets struktur och storlek samt fastställande av utkomststöd Syftet med det grundläggande utkomststödet är att trygga en persons och familjs utkomst. Det grundläggande utkomststödets belopp är skillnaden mellan de utgifter och de disponibla inkomster och tillgångar som fastställs enligt lagen om utkomststöd. Den sökandes rätt till grundläggande utkomststöd reds ut med hjälp av en kalkyl över utkomststöd. Kompletterande utkomststöd kan beviljas för utgifter som beror på en persons eller familjs särskilda behov eller förhållanden. Som en persons eller familjs särskilda behov eller förhållanden 5

6 kan anses till exempel långvarigt utkomststöd, en långvarig eller svår sjukdom samt särskilda behov i anslutning till barns hobbyverksamhet. Syftet med förebyggande utkomststöd är att främja en persons eller familjs sociala trygghet och förmåga att klara sig på egen hand, samt att förebygga marginalisering och långvarigt beroende av utkomststöd. Familjens helhetssituation inverkar alltid på beviljandet av utkomststöd, och beslutet om stöd grundar sig alltid på tjänsteinnehavarnas bedömning av situationen och prövning. 2.5 Sökande och beviljande av utkomststöd samt tiden för vilken utkomststöd fastställs Utkomststöd söks skriftligt, elektroniskt, på en bokad mottagningstid eller på ett annat sätt som myndigheten godkänt i den kommun där den sökande vistas stadigvarande. Om behovet av stöd är brådskande, beviljas utkomststöd av organet i den kommun där familjen eller personen vistas då ansökan görs. Med tanke på klientens rättsskydd är det viktigt att ansökan registreras. Vem som helst av familjens medlemmar som uppnått myndighetsåldern kan ansöka om utkomststöd på familjens vägnar. Utkomststödet fastställs per månad, men kan vid behov beviljas och utbetalas för kortare eller längre tid än en månad. Utkomststöd beviljas i regel inte retroaktivt, förutom om det finns särskilda skäl som till exempel att den sökande skulle ha varit i behov av utkomststöd när utgifterna uppkom och den sökande till exempel hotas av vräkning. Klienten har anmälningsskyldighet och skyldighet att lämna uppgifter. Klienten ska ge in alla sådana uppgifter och verifikat som klienten känner till och som inverkar på utkomststödet. Utkomststödet justeras om den sökandes förhållanden förändras. Om beviljandet av stöd grundat sig på uppsåtligen lämnade vilseledande uppgifter eller på försummelse av anmälningsskyldigheten kan kommunen återkräva utkomststödet. Om ansökan är bristfällig ska klienten senast den sjunde vardagen efter att ansökan inkommit ges eller sändas en specificerad uppmaning att komplettera ansökan inom utsatt tid. Beslutet om utkomststöd ska fattas senast den sjunde vardagen efter att den kompletterade ansökan har inkommit. Om klienten inte inom utsatt tid har kompletterat sin ansökan eller uppgett en godtagbar orsak till att kompletteringen försenats, fattas beslutet på basis av de till buds stående uppgifterna senast den sjunde vardagen efter att tidsfristen gått ut. Med klientens samtycke kan beslutet fattas på basis av de till buds stående uppgifterna innan den utsatta tiden har gått ut. Den del av ansökan som klienten enligt utredningen är berättigad till ska avgöras först, och den del som kräver komplettering avgörs efter att de kompletterande uppgifterna lämnats in. Enligt 7 i klientlagen för socialvården ska, när socialvård lämnas, en service-, vård-, rehabiliterings- eller någon annan motsvarande plan i princip utarbetas, om det inte är fråga om tillfällig rådgivning och handledning eller om det inte i övrigt är uppenbart onödigt att utarbeta en plan. Enligt förvaltningslagen har myndigheterna rådgivningsskyldighet inom ramen för sin behörighet, d.v.s. myndigheten ska ge sina klienter råd i anslutning till skötseln av utkomststödsärenden och 6

7 svara på frågor och förfrågningar. Om ett ärende inte hör till myndighetens behörighet, ska myndigheten hänvisa klienten till den behöriga myndigheten. Klienten ska informeras om vilka lagstadgade rättigheter och skyldigheter han eller hon har och hur klienten ska handla för att anhängiggöra sitt ärende och få sina yrkanden undersökta och avgjorda på påkallat sätt. Myndigheten ska också sträva efter att på eget initiativ rätta klientens eventuella missförstånd. Utgångspunkten är att socialmyndigheterna inte kan kommunicera med klienten i ärenden som gäller klientskapet per e-post, eftersom e-posten i så fall ska vara tillräckligt skyddad och parterna identifierbara. Om myndigheten mottar e-post av klienten ska myndigheten kontakta klienten per telefon, varvid klienten själv får besluta om han eller hon trots allt vill använda e-post. (Dataombudsmannens ställningstagande 1/2007.) Det kan förutsättas att den sökande infinner sig personligen om det är nödvändigt för att ärendet ska kunna utredas (12 1 mom. i förvaltningslagen). En sådan förvärvsinkomst som inte var känd när beslutet om utkomststöd fattades kan i efterhand beaktas såsom inkomst, om utkomststöd söks under de två första kalendermånaderna som följer på beslutet. Blanketter för ansökan om utkomststöd samt instruktioner om ansökningsförfarandet och bilagorna finns på socialbyrån och på Lovisa stads webbplats. 2.6 Vistelsekommun Beviljandet av utkomststöd är inte bundet till hemorten. Den kommun inom vilken den som söker stöd vistas stadigvarande är skyldig att bevilja utkomststöd. Den stadigvarande vistelsekommunen är i allmänhet den kommun där personen eller familjen har sin stadigvarande bostad. Om personen eller familjen annars än tillfälligt vistas i flera kommuner än en, beviljas utkomststöd av organet i den kommun inom vilken personen eller familjen vistats då utgifterna uppkom. När klienten eller en medlem av klientens familj vistas annars än tillfälligt i två kommuner, ska utkomststöd sökas i den kommun inom vars område klienten eller familjen haft utgifter som uppstått eller förorsakats av vistelsen i fråga. Om vistelsen i båda kommunerna orsakar klienten utgifter som leder till behov av utkomststöd ska stöd också sökas i båda kommunerna. Kommunerna ska sinsemellan utreda vilka utkomststödsberättigande inkomster och utgifter har uppstått i respektive kommun. Kommunerna ska också sinsemellan separat avgöra hur grundläggande utkomststöd och övriga utkomststöd ska beviljas, till exempel att studieorten ansvarar för boendeutgifter på studieorten och organet i hemkommunen för boendeutgifter i hemkommunen. Icke brådskande utkomststöd ska sökas hos klientens stadigvarande vistelsekommun. Brådskande behov av utkomststöd bedöms i den kommun där klienten vistas vid tiden för det brådskande hjälpbehovets uppkomst. I brådskande fall kan beslut fattas utan ansökan. Om behovet av utkomststöd uppstår när klienten vistas på viss tid på en anstalt eller i annan serviceboendeenhet i en annan kommun, beviljas utkomststöd av klientens stadigvarande vistelsekommun/boningskommun. När klienten vistas tillsvidare på en sådan enhet som nämndes ovan, beviljas utkomststöd av kommunen där anstalten eller serviceboendeenheten är belägen. 7

8 Ingen grupp av personer kan utestängas från utkomststöd. Varje sökandes behov av stöd ska bedömas individuellt för personen eller familjen i fråga. Den grundläggande delen för utkomststöd kan minskas om en persons eller familjs frånvaro är återkommande, regelbunden eller långvarig och det i frånvaron ingår övernattning på annan ort. (Tabell 1.) Tabell 1. Hur frånvaro från kommunen inverkar på utkomststödet FRÅNVARO FRÅNVARO FRÅN FRÅNVARO FRÅN KOMMUNEN 1 7 KOMMUNEN 8 14 DYGN/MÅN. DYGN/MÅN. Frånvaron tillfällig/ av engångskaraktär Frånvaron återkommande/regelbunden Stödet minskas inte för den tid frånvaron varar. Stödet minskas inte för den tid frånvaron varar. Stödet minskas inte för den tid frånvaron varar. Stödet minskas för den tid frånvaron varar. FRÅNVARO FRÅN KOMMUNEN 15 DYGN/MÅN. Stödet minskas för den tid frånvaron varar. Vistelsekommunen någon annanstans, ingen rätt till grundläggande utkomststöd. 2.7 Återkrav av utkomststöd Utkomststödet får inte återkrävas, om lagen om utkomststöd inte särskilt tillåter detta. Utkomststödet eller någon del därav kan återkrävas av understödtagaren om 1. beviljandet av stöd har grundat sig på uppsåtligen lämnade vilseledande uppgifter 2. utkomststödet beviljas i förskott mot emotsedda förmåner, d.v.s. att understödstagaren är berättigad till något primärt stöd (till exempel pension, bostadsbidrag) men att det inte står till den sökandes förfogande när stödet beviljas 3. understödstagaren har inkomst eller förmögenhet som inte står till personens förfogande när stödet beviljas (till exempel andel i dödsbo, realisation av egendom) 4. understödstagaren uppsåtligen har försummat skyldigheten att dra försorg om sitt uppehälle 5. den försörjningspliktige uppsåtligen har försummat sin försörjningsplikt i detta fall återkrävs stödet av den försörjningspliktige 6. stödet har beviljats till följd av deltagande i strejk. Beslut om återkrav på grundval av punkterna 1 2 grundar sig på 23 i lagen om utkomststöd och beslutet om återkrav fattas av en tjänsteinnehavare. Återkrav på grundval av punkterna 3 6 sker i enlighet med i lagen om utkomststöd utgående från ansökan om återkrav hos förvaltningsdomstolen. Beslutet om återkrav ska fattas i samband med beslutet om utkomststöd. Återkravet ska hänföras till förmånen för den månad för vilken utkomststöd beviljats. Återkravet får inte leda till att det på nytt uppstår behov av utkomststöd för den sökande. Den återkrävda förmånen får återlämnas om alternativet är beviljande av utkomststöd. Utkomststöd kan undantagsvis också återkrävas i efterskott, om beviljandet av stöd har grundat sig på att understödstagaren eller dess försörjningspliktige uppsåtligen lämnat vilseledande uppgifter. Återkrav kan ske till den del som beviljandet av stöd har grundat sig på dessa uppgifter. Beslut om ersättningsskyldighet söks hos förvaltningsdomstolen. 8

9 2.8 Ändringssökande Som bilaga till tjänsteinnehavarbeslutet finns en anvisning om ändringssökande och begäran om omprövning (rättelseyrkande). Den som är missnöjd med ett beslut kan begära omprövning inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En delgivning som sker per post anses ha anlänt på sjunde (7:e) dagen efter att beslutet postades. Begäran om omprövning behandlas av grundtrygghetsnämnden i Lovisa stads sektion för individärenden. Den som är missnöjd med sektionens beslut kan söka ändring hos förvaltningsdomstolen inom 30 dagar från delfåendet av beslutet. En begäran om omprövning ska göras skriftligen. Vid behov hänvisas klienten att söka hjälp av till exempel socialombudsmannen med att avfatta begäran om omprövning. Av skrivelsen ska framgå vilket beslut som avses, hurdan omprövning som begärs och på vilka grunder omprövning begärs. Begäran om omprövning ges in till grundtrygghetsnämnden i Lovisa stads sektion för individärenden vid adressen Lovisa stads grundtrygghetscentral Sektionen för individärenden PB Lovisa Skrivelsen som gäller sökandet av ändring kan också ges in till socialbyrån för vidarebefordran. En myndighet kan undanröja ett oriktigt beslut som den har fattat och avgöra saken på nytt, om beslutet grundar sig på en klart oriktig eller bristfällig utredning, beslutet grundar sig på uppenbart oriktig tillämpning av lag, det har skett ett fel i förfarandet när beslutet fattades, eller om det har tillkommit sådan ny utredning i saken som väsentligt kan påverka beslutet (50 i förvaltningslagen). 3 Grundläggande utkomststöd Syftet med det grundläggande utkomststödet är att trygga en persons och familjs utkomst. Det grundläggande utkomststödets belopp är skillnaden mellan de utgifter och de disponibla inkomster och tillgångar som fastställts enligt lagen om utkomststöd. Den sökandes rätt till grundläggande utkomststöd reds ut med hjälp av en kalkyl över utkomststöd. I utkomststödskalkylen beräknas huruvida familjens inkomster räcker till för att täcka de utgifter som fastställts som nödvändiga i utkomststödet. Från den sökandes/familjens disponibla inkomster och tillgångar avdras den sökandes/familjens grunddelar (den summa som reserveras för kost och övriga grundutgifter) och andra utgifter som ska beaktas. När inkomsterna inte räcker till för att täcka nödvändiga utgifter har personen rätt att få grundläggande utkomststöd. Utgifter och inkomster som kan beaktas i utkomststödskalkylen är fastställda i lagen om utkomststöd. 9

10 3.1 Inkomster och förmögenhet I 11 i lagen om utkomststöd finns följande bestämmelser om vilka inkomster som ska beaktas när storleken på utkomststödet fastställs: som inkomster beaktas ifrågavarande persons och familjemedlemmarnas disponibla inkomster. I regel beaktas personens eller familjemedlemmarnas alla inkomster för den tidsperiod för vilken utkomststödet fastställs i utkomststödskalkylen Beaktande av inkomster Inkomster som ska beaktas är till exempel löneinkomster, företagarlön och inkomster av egendom samt inkomster från privata och offentliga källor. Av inkomsterna beaktas de nettoinkomster som är disponibla efter beskattning och utmätning. (Tabell 2.) När inkomsterna är föremål för utsökning (till exempel Folkpensionsanstaltens indrivning av förmån) instrueras klienten vid behov att ansöka om jämkning av avtalet om återkrav. I utkomststödskalkylen beaktas som inkomst nettobeloppet som kvarstår efter en skälig utmätning (till exempel 30 euro/månad). Skäliga, faktiska utgifter för arbetsresor dras av från förvärvsinkomsterna. Utgifterna för arbetsresor beaktas på pendlingsområdet (inom en radie av 80 kilometer från bostadsorten) och i regel enligt taxan för kollektivtrafik (till exempel stads-, region- eller seriebiljett). Utgifterna för arbetsresor beaktas också för personer med deltidsarbete. För användningen av egen bil beaktas 0,20 euro/km endast av grundad anledning, till exempel om det inte finns kollektivtrafik, tidtabellerna inte passar (utredning om arbetsskift och tidtabeller) eller om hälsoskäl eller arbetsuppgifternas karaktär förutsätter användning av egen bil. I första hand ska en justering av förskottsinnehållningen sökas hos skattemyndigheterna om utgifterna för arbetsresorna är större än vanligt och de inte har beaktats när innehållningsprocenten fastställdes. Tabell 2. Inkomster som ska beaktas i kalkylen över utkomststöd. Inkomster som beaktas till sitt nettobelopp Löneinkomster, företagarlön och inkomster av egendom Att observera Från nettobeloppet avdras 20 % och högst 150 euro per hushåll (11 i lagen om utkomststöd). Om inkomsterna är föremål för utsökning beaktas endast den faktiska del som är disponibel efter utmätningen. Av löneinkomster beaktas den del som finns kvar efter direkt utmätning eller avbetalning enligt betalningsplan som fastställts av utmätningsmannen. Övriga frivilliga avbetalningar till utsökningen eller andra fordringsägare beaktas inte som utgift. Löneförskott som lyfts noteras som inkomst enligt den officiella avlöningsdagen. Om det ingår naturaförmåner (bl.a. telefon- och kostförmåner) ska dessa beaktas som inkomst i utkomststödet. Utgifter för arbetsresor och medlemsavgifter till fackförening/arbetslöshetskassa dras av från inkomsterna som ska beaktas. I regel dras kostnadsersättningar av från förvärvsinkomsterna. Om arbetsinkomsten i huvudsak består av skattefria kostnads- och 10

11 Arbetslöshetsförmåner (inkomstrelaterad arbetslöshetsersättning, arbetsmarknadsstöd, grunddagpenning) Studiestöd (inkl. studiepenning, bostadstillägg och studielån) reseersättningar, anses dessa vara inkomst, i enlighet med de riktlinjer som också skattemyndigheterna har. Beaktas till sitt nettobelopp med undantag av vissa förhöjningsdelar för den aktiva tiden (tabell 3). Studielånet är en primär förmån i förhållande till utkomststödet och den studerande förpliktas att lyfta studielån för att trygga sin utkomst. Studielånet periodiseras i regel under perioden för vilken studielånet beviljats. Studielånet kan också beaktas till det belopp som lyfts och som en post av engångskaraktär, om det finns grunder för det. (HFD , liggarnummer 3854 och , liggarnummer 629), se närmare kap Stöd för barnfamiljer Moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenning, stöd för vård av barn, Underhållsbetalningar (underhållsstöd/underhållsbidrag) kommuntillägg och barnbidrag. Primär inkomst i förhållande till utkomststöd. Om underhållsbidraget ska det finnas ett avtal som barnatillsyningsmannen eller en domstol fastställt eller ett domstolsbeslut. Pension Om inkomsterna är föremål för utsökning beaktas endast den faktiska del som är disponibel efter utmätningen, på samma sätt som gäller löneinkomster. Sjukdagpenning Stöd för närståendevård Från nettobeloppet avdras den prioriterade inkomstandelen på 20 % och högst 150 euro. Militärunderstöd Skatteåterbäring Av skatteåterbäring beaktas som inkomst den del som överskrider 100 euro/hushåll + 50 euro/barn. Om maken/makan ska betala restskatt beaktas som inkomst skillnaden mellan skatteåterbäringen och restskatten. Om skatteåterbäringen går till utsökning eller kvitteras, beaktas den inte som inkomst. Över utmätning/kvittering ska verifikat lämnas in. Understöd, gåvor, spelvinster Små och tillfälliga inkomster på högst 70 euro per månad som syns i den sökandes kontoutdrag kan anses ringa och lämnas obeaktade. Små handlån lämnas obeaktade som inkomst, om återbetalningen har skett inom en kort tid och kan bestyrkas. Enbart en anmälan om att det är fråga om ett lån berättigar inte till att stryka det som inkomst. Särskild vikt ska fästas vid att beakta lån och handlån, så att HFD:s beslut 2011:6 och 2010:71 blir beaktade i beslutsfattandet och så att klienten inte hamnar i en oskälig situation. När utkomststödsärendet behandlas ska det beaktas huruvida det är möjligt att bryta klientens eventuella skuldspiral. Ersättningar från försäkringsbolag Till exempel olycksfallsersättning, ersättning för sveda och värk eller till oberättigat häktade eller dömda, med beaktande av kostnader och skälighetsfaktorer. Minderåriga barns inkomster Om ett barn under 18 år har regelbundna och betydande inkomster beaktas dessa inkomster till den del som de täcker barnets andel av grunddelen och utgifterna för hälso- och sjukvård efter det att utgifter för arbetsresor och s.k. prioriterad inkomst har avdragits. Barns tillfälliga sommar- och veckoslutslöner (till exempel ringa löner för tidningsutdelning) är sådana förvärvsinkomster som i regel inte beaktas. Kapitalinkomster Möjligheterna att realisera egendom ska redas ut, se punkt Integrationsstöd Bostadsbidrag Skulder, krediter, snabblån Bank- eller kreditkortskredit som tagits ut hos kreditgivare beaktas inte som inkomst. 11

12 Även inkomster som förtjänats före den månad då stöd söks kan beaktas. För nya klienter görs det alltid upp kalkyler för innevarande månad och föregående månad. I dessa kalkyler beaktas inkomsterna och utgifterna för ansökningsmånaden och föregående månad. Sådan förvärvsinkomst som inte var känd när beslutet om utkomststöd fattades, kan beaktas som inkomst i efterhand, om klienten söker utkomststöd under de två första kalendermånaderna som följer på beslutet. Om den sökande har haft en betydande inkomst av engångskaraktär till sitt förfogande, kan inkomsten periodiseras som inkomst under flera månader. Alternativt kan inkomstöverskottet fördelas på de efterföljande kalkylerna. Dylika inkomster av engångskaraktär är till exempel arv, inkomster från försäljning av egendom och tipsvinster. Som inkomst ska beaktas skadeersättning som betalats på basis av hemförsäkring eller ersättningar på grund av brottsskada för bestående men och skada, sveda och värk samt förlust av kläder eller egendom (Högsta förvaltningsdomstolen 1999:4117). Kostnader, som det lämnats in verifikat över, kan dras av från ersättningen, och som inkomst beaktas då skillnaden mellan ersättningen och kostnaderna. Inkomster som inte beaktas i kalkylen över utkomststöd är sammanförda i tabell 3: Tabell 3. Inkomster som inte beaktas i kalkylen över utkomststöd. Inkomster som inte beaktas Arbetsmarknadsstödets förhöjningsdelar för den aktiva tiden Att observera: Som inkomst beaktas inte sådan kostnadsersättning, ersättning för uppehälle, sysselsättningspenning, arbetsmarknadsstödets förhöjningsdel, omställningsskyddstillägg, den inkomstrelaterade dagpenningens förhöjda förtjänstdel och omställningsskyddets förtjänstdel som betalas under den tid då klienten deltar i aktiveringsåtgärder eller sysselsättningsfrämjande åtgärder. Som den prioriterade förhöjda förtjänstdelens belopp betraktas också skillnaden mellan förtjänstdelen och den förhöjda förtjänstdelen. Handikappbidrag/vårdbidrag På motsvarande sätt ingår inte de utgiftsposter som dessa förmåner är avsedda att täcka i de utgifter som berättigar till utkomststöd. De utgifter som ska täckas med vårdbidrag och handikappbidrag antecknas i kalkylen i punkten för hälso- och sjukvårdskostnader. Nödvändiga utgifter, som vårdbidraget inte täcker, beaktas. I oklara situationer ber man klienten lämna in läkarintyg och vårdbidragsbeslutet. Fronttillägg Moderskapsunderstöd Inkomst för överlåtelse av modersmjölk beaktas inte. Ersättning för arbetskläder, På motsvarande sätt ingår inte de utgiftsposter som dessa förmåner är kilometerersättning, ersättning avsedda att täcka i de utgifter som berättigar till utkomststöd. för övernattning Kostnadsersättningar som betalas till familjedagvårdare Koefficient för omvandling av arbetslöshetsdagpenning till månadsinkomst Arbetslöshetsdagpenningen för långtidsarbetslösa beräknas som inkomst enligt utbetalningen av ett belopp som räknats ut på grundval av 20 dagar ända tills dagpenningen för första gången utbetalats två gånger (för 20 dagar) under samma kalendermånad. Denna månad och därefter beaktas dagpenningen som en genomsnittlig månatlig inkomst på 21,5 dagar (euro/dag/netto). När det sker förändringar, d.v.s. att en förmån börjar eller upphör, beaktas dagpenningarna i kalkylen enligt de 12

13 faktiska månatliga utbetalningarna (HFD , liggarnummer 2762 och HFD , liggarnummer 3320). Om den sökande har beviljats alterneringsledighet, deltidstillägg eller oavlönad tjänstledighet och det leder till behov av utkomststöd, ska situationen bedömas fall för fall Beaktande av tillgångar När utkomststöd beviljas är i regel en persons och dess familjemedlemmars alla disponibla eller realiserbara tillgångar primära i förhållande till utkomststödet (11 och 12 i lagen om utkomststöd). Förmögenheten granskas när klientskapet inleds och årligen genom att förmånshandläggaren ber om att få se klientens förhandsifyllda skattedeklaration/beskattningsbeslut med specifikationsdel (deklarationsdel, beskattningsdel och skatteintyg). Besparingar, värdepapper, aktier och övrig förmögenhet som är lätta att realisera ska beaktas. Om förmögenheten inte kan realiseras på ett lätt sätt, men är så stor att dess värde ska beaktas, kan beviljat utkomststöd återkrävas. Klienten kan också stödas under en kort tid utan förpliktelse att realisera egendom. Enligt ett beslut av högsta förvaltningsdomstolen (HFD 2012:95) kan man endast beakta inkomster som står till klientens förfogande då stödet beviljas, och försäljning av fast egendom kan inte ställas som villkor för beviljande av utkomststöd. Återkrav av stödet kan bestämmas för sådan förmögenhet som inte är nödvändig för att trygga den sökandes utkomst. Om klienten har lyft lån för att anskaffa egendomen eller om egendomen är ställd som säkerhet för ett lån, beaktas förmögenheten till sitt nettobelopp vid återkravet. Tiden för realisering av egendom som inte är i klientens eget bostadsbruk fastställs till högst sex månader. Som tillgångar beaktas inte (12 i lagen om utkomststöd): 1) den stadigvarande bostad som är i personens eller familjens bruk och behövligt bostadslösöre 2) nödvändiga arbets- och studieredskap 3) tillgångar som tillhör ett barn under 18 år, till den del dessa tillgångar är större än de utgifter som enligt 7 (grundläggande utkomststöd) och 7 c (kompletterande utkomststöd) ska beaktas för barnets del 4) andra tillgångar som anses nödvändiga för tryggande av fortsatt utkomst ( /1218). 3.2 Utgifter i det grundläggande utkomststödet Vid beräkningen av grundläggande utkomststöd består utgifterna av sådana som ska täckas med grunddelen i enlighet med familjens sammansättning och av övriga utgifter som ska beaktas. Utgifterna beaktas i kalkylen för den månad då betalningen ska ske. Utöver de utgifter som täcks med grunddelen beaktas som övriga grundutgifter i behövlig utsträckning (7 b i lagen om utkomststöd) 13

14 1) sådana boendeutgifter som avses i lagen om bostadsbidrag 2) kostnader för användning av hushållselektricitet 3) hemförsäkringspremier 4) hälso- och sjukvårdsutgifter som inte är ringa Grunddelar och sänkning av grunddel Utkomststödets grunddel är avsett för att trygga en persons och familjs nödvändiga dagliga uppehälle. Beloppen av utkomststödets grunddel justeras årligen landsomfattande utgående från folkpensionsindexet. Utgifter som ingår i grunddelen beaktas inte ånyo som utgifter i utkomststödskalkylen. Tabell 4. Utgifter som ingår i utkomststödets grunddel (social- och hälsovårdsministeriet 2013:5) Utgifter för kost 49 % Utgifter för kläder 9 % Kostnader för information (tidning, internetanslutning, 20 % användning av telefon) Smärre hälso- och sjukvårdsutgifter 3 % Övriga utgifter som hänför sig till dagligt uppehälle 19 % (personlig hygien och hemmets hygien, resor för att uträtta ärenden, utgifter för hobby och rekreation) Sammanlagt 100 % I utkomststödskalkylen bestäms grunddelarna utgående från familjens sammansättning. Uppgifterna grundar sig på befolkningsregistrets uppgifter. Utkomststödets grunddel kan sänkas med 20 procent på grund av att personen har vägrat ta emot ett arbete eller delta i offentlig arbetskraftsservice personen genom sin försummelse har orsakat att arbete eller arbetskraftsservice inte har kunnat erbjudas personen vägrat att anmäla sig som arbetssökande eller att förnya sin arbetsansökan personen vägrat att utarbeta och genomföra en aktiveringsplan (inbegriper bedömning av arbets- och funktionsförmågan) vägrat att delta i arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte eller avbrutit deltagandet utan grundad anledning en arbetslös som inte fyllt 25 år och som saknar yrkesutbildning har försummat att söka studieplats (våren, även våren som abiturient), om man inte kommit överens om något annat i sysselsättningsplanen eller i en motsvarande plan) en invandrare vägrat att utarbeta eller genomföra en integrationsplan. En sänkning av grunddelen kan också komma i fråga vad beträffar en studerande eller företagare. Då är det fråga om situationer då studeranden inte har varit berättigad till studiestöd på grund utdragna studier, studeranden har avbrutit sina studier, eller studerar vid öppna universitetet eller kvällsgymnasium utan rätt till studiestöd. 14

15 Vad beträffar en företagare kan en sänkning komma i fråga då företagaren har velat fortsätta olönsam företagsverksamhet och inte från annat håll skaffat sig utkomst på ett sådant annat primärt sätt som avses i 2 1 mom. i lagen om utkomststöd. Sänkningen kan göras och fortsättas i perioder på två månader förutsatt att det finns grunder för det och att utkomsten som förutsätts för ett människovärdigt liv inte äventyras. Om det är möjligt ska det i samband med sänkningen av grunddelen alltid utarbetas en plan tillsammans med den som söker utkomststöd för att på så sätt främja personens förmåga att klara sig på egen hand. Om vägran sker upprepade gånger kan grunddelen sänkas med högst 40 procent. Som grund för sänkning av grunddelen används till exempel ett arbetskraftspolitiskt utlåtande från arbets- och näringsbyrån. Sänkningen gäller såväl personer som förelagts skyldighet att vara i arbete som övriga arbetslösa Boendeutgifter I utkomststödskalkylen beaktas utöver utkomststödets grunddel dessutom rimliga boendeutgifter. När den behövliga storleken på boendeutgifterna bedöms beaktas storleken och kvaliteten på bostaden i förhållande till storleken på familjen och familjens behov samt en kostnadsnivå som motsvarar skälig boendenivå på orten. För att fastställa de rimliga boendekostnaderna används en tabell över maximala boendeutgifter (tabell 5). Beloppen i tabellen justeras årligen. Boendeutgifter som är större än de maximala boendeutgifterna beaktas till sitt faktiska belopp i tre månader. Därefter beaktas boendeutgifterna i utkomststödskalkylen enligt de maximala boendeutgifterna. Tiden för arrangemang (tre månader) gäller inte situationer då den sökande flyttade till en ny bostad och kände till att det, med beaktande av familjens storlek och inkomstnivå, var fråga om en bostad med för stora boendeutgifter. Boendeutgifter som överskrider de maximala boendeutgifterna kan beaktas om bostaden har planerats eller utrustats med tanke på den sökandes särskilda behov (gäller inte serviceboende) eller om familjeförhållandena i övrigt så förutsätter, till exempel det behov av utrymme som en handikappad person hjälpmedel orsakar eller behovet av rum för barn som enligt umgängesrätten bor växelvis hos föräldrarna. Beslut om att godkänna boendeutgifter som är större än de maximala boendeutgifterna fattas utgående från en bedömning av situationen. Tabell 5. Maximala boendeutgifter ANTAL PERSONER I MAXIMALA HUSHÅLLET EURO/MÅNAD BOENDEUTGIFTER 15

16 Åtta personer eller flera: rimligt antal kvadratmeter är ytterligare 10 m 2 per person (+ 10 m 2 /person), rimligt hyresbelopp fås när 20 euro per månad per person läggs till föregående belopp. Boendeutgifter som ska beaktas, ända upp till övre gränsen för maximala boendeutgifter: 1) Hyresbostad: hyra uppvärmningskostnader (bl.a. ved, beaktas högst 12 m 3 /år, max. 450 euro/år). 2) Ägarbostad vederlag och ränta på finansieringsvederlag. (Kapitalvederlag beaktas i regel inte. Kapitalvederlag som inbegriper amortering av lån för en obligatorisk totalrenovering beaktas.) räntor på bostadslån beaktas om räntorna för bostadslånet har beaktats i förskottsinnehållningen för den som söker utkomststöd. Det krävs ett verifikat av banken, finansieringsbolaget eller annan dylik långivare över att det är fråga om bostadslån (för anskaffning av bostad eller totalrenovering). De senaste kvittona ska uppvisas, endast ränta som betalats via en bank eller annat offentligt finansieringsinstitut godkänns (observera att det är möjligt att få uppskov för räntebetalning på aravalån för tre år) uppvärmningskostnader (bl.a. ved, maximalt 12 m 3 /år, max. 450 euro/år. Eldningsolja för egnahemshus beaktas i första hand i poster per månad. Om detta inte är möjligt p.g.a. betalningsstörningar, kan det beviljas utkomststöd för liter om året.) utgifter för fastighetsskötsel (bl.a. avgifter för avfallshantering, sotning, plogning och vägunderhåll) brandförsäkring tomtarrende fastighetsskatt. 3) Bostadsrättsbostad och delägarbostad bruksvederlag, observera att kapitalvederlag inte beaktas som utgift. (Kapitalvederlaget för delägda bostäder är en amortering på lånet och dras av på priset för slutbetalningen av bostadsaktierna i bostaden. Vid bostadsbidrag godtas de inte som hyra. Räntor på lån som tagits för bostadsrättsavgiften och delbetalningen på delägande godtas inte som boendeutgifter vid anhållan om bostadsbidrag. Vid beviljande av utkomststöd utgör de därför inte heller sådana boendeutgifter som ingår i det grundläggande utkomststödet och som avses i 6 i lagen om bostadsbidrag.) uppvärmningskostnader (bl.a. ved, beaktas högst 12 m 3 /år, max. 450 euro/år). Övriga boendeutgifter Tabell 6. Boendeutgifter som beaktas utöver de maximala boendeutgifterna. ÖVRIGA ATT OBSERVERA BOENDEUTGIFTER Hushållselektricitet Om det ingår både eluppvärmning och hushållselektricitet i fakturan är hushållselektricitetens andel av fakturan 35 %. Eluppvärmningens andel på 65 % ingår i de maximala boendeutgifterna. Bastuavgift max. 10 euro/månad Hemförsäkring Beaktas enligt fakturan och försäkringsbrevet. Godtagbara försäkringar är lösöresförsäkring för stadigvarande bostad, bostadshusförsäkring, VVS-försäkring för småhus samt ansvars- och rättsskyddsförsäkring. Garageförsäkringar och andra dylika beaktas inte. Högst 120 euro/år. Räntor på bostadslån och Till boendeutgifterna räknas även till sitt fulla belopp årliga räntor på kostnader för ombyggnad av personliga lån för anskaffande och ombyggnad av bostaden ända till gränsen för de maximala boendeutgifterna, under förutsättning att bostaden räntorna på bostadslånen redan har beaktats i förskottsinnehållningen för den sökande. Den sökande hänvisas till kommunen för att reda ut möjligheten att få ombyggnadsbidrag. Garantihyra/säkerhet för hyra Utgift som hör till det kompletterande utkomststödet, se närmare punkt 16

17 Vattenavgift vattenavgift (max. 28,07 euro/person/månad för person som bor i flervåningshus och max. 29,17 euro/person/månad för person som bor i egnahemshus Folkpensionsanstalten 2014). Riktlinjer för boendeutgifter: Bostadsbidraget är en primär förmån som ska sökas. I regel beaktas inte överlappande hyror eller övriga boendeutgifter för samma familj, till exempel hyra för uppsägningstiden. Elektricitetsfakturor, vattenfakturor och övriga fakturor som baserar sig på förbrukning och som är större än vad dylika fakturor vanligen är: storleken på fakturan kan vid behov jämföras och nedsättas till ett skäligt belopp som motsvarar förbrukning i medeltal enligt storleken på familjen. Avgift för bilplats beaktas inte. För personer som bor i gemensamt hushåll gäller följande: om el-, värmeförbruknings- och vattenmätarna är gemensamma i bostaden, fördelas boendeutgifterna enligt antalet personer oberoende av vems namn det är som står på fakturan. I regel beaktas inte boendeutgifter för barn som uppnått myndighetsåldern och som bor hos sina föräldrar, utan boendeutgifterna betraktas till sitt fulla belopp som föräldrarnas utgifter med undantag av förbrukningen av vatten och el som fördelas enligt antalet boende. Om en förälder eller föräldrarna söker utkomststöd och ett barn, som uppnått myndighetsåldern och som har inkomster och betalningsförmåga, bor hos dem, anses detta barn kunna delta i de totala boendeutgifterna med en andel som beräknas enligt antalet boende. Om en förälder hyr en bostad till sitt barn som uppnått myndighetsåldern, är deras inbördes hyresavtal giltigt i utkomststödet, om det är fråga on en separat bostad. Bostaden anses vara separat om den har egen ingång, kök och badrum. Om kompisar eller en förälder och ett vuxet barn bor i samma hyreslägenhet, men har separata hyresavtal, beaktas boendeutgifterna separat. De maximala boendeutgifterna fastställs dock enligt antalet boende i bostaden och på så sätt att stöden sammanlagt inte kan överskrida de boendeutgifter som beaktas. Om boendeutgifterna delas, justeras de bostadsbidragsbeslut som gäller bostaden. Vad gäller motstridiga tolkningar beaktas Folkpensionsanstaltens riktlinjer för allmänt bostadsbidrag. Obetalda hyror är skulder. Om det beviljas utkomststöd för sådana, blir det fråga om kompletterande eller förebyggande stöd Hälso- och sjukvårdsutgifter Kostnader som uppstår av vård inom offentlig hälso- och sjukvård beaktas i utkomststödskalkylen. Som utgifter för hälso- och sjukvård beaktas bl.a. poliklinik- och vårdavdelningsavgifter, tandvårdsavgifter och receptbelagda läkemedel som förskrivits av offentlig hälso- och sjukvård. Kostnader för privata hälso- och sjukvårdstjänster kan beaktas endast i undantagsfall, till exempel om en för klienten nödvändig form av service eller vårdform inte har stått till buds inom den 17

18 offentliga hälso- och sjukvården (behov av specialiserad vård), behovet av vård har varit brådskande och det skulle ha dröjt alltför länge innan offentlig service hade kunnat fås eller klienten har varit klient inom den privata hälso- och sjukvården och det är viktigt att vårdförhållandet fortsätter. Ringa utgifter för hälso- och sjukvård, såsom receptfria läkemedel och vårdförnödenheter, är sådana ringa utgifter som ingår i grunddelen (3 % av grunddelen) och de beaktas inte separat som utgift. Kostnader eller förseningsavgifter för tidsbeställningar som inte avbokats är inte godtagbara utgifter i utkomststödet. Tabell 7. Hälso- och sjukvårdsutgifter HÄLSO- OCH ATT OBSERVERA SJUKVÅRDSUTGIFTER Läkemedelsutgifter För receptbelagda läkemedel som ordinerats av läkare beaktas självriskandelarna enligt recepten och apotekets kvitton. I första hand ska det billigaste ersättande läkemedlet väljas, om läkaren inte har förbjudit utbyte av läkemedlet. Preventivtabletter som ordinerats för förhindrande av graviditet och övriga preventivmedel som en läkare ordinerat kan beaktas också när de förskrivits av en privatläkare. Potensläkemedel godkänns som utgift endast på basis av läkarutlåtande och för vården av en primärsjukdom som Folkpensionsanstalten godkänt (HFD 2006:1887 och 1889). Medicinering för rökavvänjning eller bantningsläkemedel om de ordinerats för behandling av sjukdom. Klienter, vars FPA-gräns för stora läkemedelskostnader överskrids (610 euro år 2014), beviljas inte längre betalningsförbindelse för läkemedel av socialbyrån. Tilläggsersättningarna fås direkt på apoteket när gränsen för självriskandelen överskridits. Folkpensionsanstalten skickar klienten information om att självriskandelen fyllts utgående från uppgifter från apoteket. Om rätten till tilläggsersättning skickar Folkpensionsanstalten en separat anmälan som kan uppvisas på apoteket. Glasögon Lovisa stad har utgående från konkurrensutsättning ingått avtal med angivna optikaffärer. Till dessa avtalsoptikaffärer beviljas vid behov betalningsförbindelse. Klienten ska därför alltid ansöka om utkomststöd för glasögon innan glasögonen beställs. Betalningsförbindelse för anskaffning av glasögon beviljas enligt behov, dock högst en gång per två år. Betalningsförbindelse till en optikaffär beviljas till avtalat pris. Endast då det är fråga om en produkt eller tjänst som inte ingår i avtalet ska man be optikaffären om en kostnadsberäkning. En betalningsförbindelse enligt upphandlingskontraktet kan inkludera enkelslipade, dubbelslipade eller progressiva glasögon (bågar, linser, synundersökning och behövliga arbeten), enbart glasögonlinser eller bågar. Specialbehandling (fotokromatiska glas, hårdhetsbehandling, antireflexbehandling) betalar den sökande i regel själv för. Tandvård Tandvårdskostnader inom den offentliga hälso- och sjukvården beaktas som utgift. Kostnader för vård hos privat tandläkare kan endast beaktas av särskilda skäl som grundar sig på utlåtande av en hälsocentraltandläkare. Självriskandelarna för Lovisa stads servicesedlar beaktas som utgift. Kostnader som orsakas av anskaffning av tandprotes är utgifter som beaktas i utkomststödet. Klienten hänvisas till den offentliga hälso- och sjukvården för bedömning av vårdbehovet. Om det är fråga om en delprotes eller dylikt ska klienten kontakta hälsovårdscentralen för bedömning av hälsotillståndet i munnen och för bedömning av eventuell protetisk vård. 18

19 Att beakta implantatvård kommer endast sällan på fråga. Klienten hänvisas till den offentliga hälso- och sjukvården för bedömning av vårdbehovet. Fertilitetsbehandling Kostnaderna för fertilitetsbehandling som ges inom den offentliga hälso- och sjukvården beaktas som utgifter. Fysikalisk vård Kostnader för fysikalisk vård inom den offentliga hälso- och sjukvården beaktas som utgifter. Fysikalisk vård som ges på en privat vårdinrättning beaktas inte. Den offentliga hälso- och sjukvården ansvarar utgående från sjukdomens beskaffenhet för ordnandet av brådskande fysioterapi. Klientavgifter inom missbrukarvård Klientavgifter för Lovisa stads tjänster och klientavgifter i enlighet med Lovisa A-kliniks separata placeringsbeslut beaktas som utgifter. Specialiserade läkare Kostnaderna för vård hos en privat ögonläkare kan beaktas som utgift om en synkontroll utförd av en optiker inte är tillräcklig. 4 Kompletterande utkomststöd I lagen om utkomststöd bestäms det att beviljandet av utkomststöd delvis kan ske enligt prövning, eftersom utkomststödet i egenskap av stödform i sista hand är svårt att fastställa i eurobelopp, bland annat på grund av klienternas varierande situationer och konsumtionsnivån på boendeorten. Om det gäller ett prövningsbaserat ärende som det inte finns anvisningar för, eller om klienten separat har motiverat sin ansökan som avviker från de allmänna riktlinjerna, ska den ansvariga för vuxensocialarbetet eller den ansvariga för socialarbetet konsulteras. Förmånshandläggaren kan fatta beslut i ett sådant ärende som det finns tydliga åtgärdsmodeller för i anvisningarna om utkomststöd. Då kompletterande utkomststöd beviljas beaktas enligt 7 c i lagen om utkomststöd i behövlig utsträckning särskilda utgifter, som omfattar 1) utgifter för barndagvård 2) andra utgifter på grund av boende än de som avses i 7 b 3) utgifter som på grund av en persons eller familjs särskilda behov eller förhållanden ansetts nödvändiga för tryggande av försörjningen eller främjande av förmågan att klara sig på egen hand. Som en persons eller familjs särskilda behov eller förhållanden kan anses till exempel långvarigt utkomststöd, kontinuerligt små inkomster, en långvarig eller svår sjukdom samt särskilda behov i anslutning till barns hobbyverksamhet. Behovet av kompletterande utkomststöd bedöms klientspecifikt utgående från en utkomststödskalkyl som läggs upp för klienten. 4.1 Utgifter för barndagvård I regel ska sådan dagvårdsservice som kommunen tillhandahåller anlitas. Dagvårdsavgifterna godkänns tillfälligt som utgift i det kompletterande utkomststödet. Om familjen har ett återkommande behov av utkomststöd, hänvisas familjen till kommunens dagvårdskansli för att inom 19

20 en månad ansöka om nedsättning eller efterskänkande av dagvårdsavgiften i enlighet med lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården (734/1992). Familjens utgifter för privat dagvård beaktas som utgift i utkomststödskalkylen. På motsvarande sätt beaktas stöd som beviljats enligt lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn som inkomst i kalkylen. Om behovet av utkomststöd är långvarigt (över tre månader) är det allt skäl att reda ut familjens möjligheter att få kommunal dagvård. Avgifter för eftermiddagsklubbverksamhet som kommunen ordnar eller köper beaktas för elever i årskurserna 1 2 och för övriga endast av särskilda skäl. 4.2 Övriga utgifter för boende Säkerhet för hyra För garantihyran svarar den kommun som klienten flyttar ifrån. Om garantihyran förfaller till betalning först när klienten redan flyttat till kommunen, ska betalningen av garantihyran tas till prövning av boningskommunens socialbyrå (HFD 2000:1735). Förutsättning för att bevilja hyresgaranti är hemlöshet, omedelbart hot om hemlöshet eller något annat synnerligen vägande skäl till att byta bostad. Hyresgaranti beviljas inte för en dyrare eller rymligare bostad, om det inte föreligger särdeles vägande skäl för det. Hyresgaranti beviljas högst en gång om året. I beslutet antecknas att hyresgarantin tas ut av klienten om klienten genom sitt eget förfarande orsakar att socialväsendet måste betala hyresgarantin till hyresgivaren. Hyresgarantin ges i regel i form av en skriftlig förbindelse. Som garantihyra kan beviljas ett belopp som motsvarar en som skälig godkänd hyra för en månad. Om klienten själv har betalat garantihyran, beaktas den inte i kalkylen över utkomststöd. Garantihyra som motsvarar hyra för två månader beviljas endast på exceptionellt vägande grunder och beslutet ska fattas av en socialarbetare eller en socionom. Om klienten tidigare har beviljats hyresgaranti, som kommunen har varit tvungen att betala på grund av att klienten inte betalat hyran eller haft sönder bostaden, beviljas inte ny hyresgaranti förutom på särdeles vägande grunder. Förmedlingsprovision för en hyresbostad ingår i allmänhet inte i de utgifter som ska beaktas i utkomststödet. Enligt lag kan förmedlingsprovision endast tas ut av uppdragsgivaren. För hyresskulder kan utkomststöd endast beviljas på särdeles vägande grunder. Med klienten läggs det upp en plan för att sköta hyresskulderna, och i planen framhålls klientens ansvar för att genomföra planen. Hyresskulder kan beaktas endast en gång för samma klient. Beslutet att betala hyresskulden tas alltid av en socialarbetare eller en socionom efter diskussion med chefen. 20

Anvisningar om utkomststöd

Anvisningar om utkomststöd Anvisningar om utkomststöd Grundtrygghetscentralen i Lovisa stad 2014 Innehåll 1 Syftet med anvisningarna om utkomststödsförfarande... 4 2 Allmänna grunder för utkomststöd... 4 2.1 Bestämmelser... 4 2.2

Läs mer

KARLEBY SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS SERVICECENTRAL

KARLEBY SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS SERVICECENTRAL KARLEBY SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS SERVICECENTRAL vad ÄR UTKOMSTSTÖD? ett ekonomiskt stöd som beviljas av kommunen ett stöd som beviljas i sista hand utgår från bestämmelserna i lagen om utkomststöd avsedd

Läs mer

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Jag söker utkomststöd för tiden 1 UPPGIFTER OM SÖKANDEN Efternamn och förnamn Ansökan har anlänt: Personbeteckning Gatuadress Postnummer och -anstalt Hemkommun Telefon (hem, arbete, mobil) Utbildning eller

Läs mer

Grundläggande utkomststöd. Ett ekonomiskt stöd i sista hand Kort och lättläst

Grundläggande utkomststöd. Ett ekonomiskt stöd i sista hand Kort och lättläst Grundläggande utkomststöd Ett ekonomiskt stöd i sista hand Kort och lättläst Innehåll Grundläggande utkomststöd 1 För vilka utgifter kan man få utkomststöd? 2 Grunddelen 2 Övriga grundutgifter 3 Hur inverkar

Läs mer

ANSÖKAN OM GRUNDLÄGGANDE UTKOMSTSTÖD (Denna blankett används vid det första ansökningstillfället)

ANSÖKAN OM GRUNDLÄGGANDE UTKOMSTSTÖD (Denna blankett används vid det första ansökningstillfället) 1 (5) ANSÖKAN OM GRUNDLÄGGANDE UTKOMSTSTÖD (Denna blankett används vid det första ansökningstillfället) Jag söker utkomststöd för: (månad) Ankomstdatum/diarienr.: (fylls i av tjänsteinnehavaren) PERSONUPPGIFTER

Läs mer

RP 167/2004 rd. för 2005 och avses bli behandlad i. Den föreslagna lagen avses träda i kraft den. som begränsar i vilken mån man skall bekomststöd

RP 167/2004 rd. för 2005 och avses bli behandlad i. Den föreslagna lagen avses träda i kraft den. som begränsar i vilken mån man skall bekomststöd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om permanent och temporär ändring av lagen om utkomststöd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om Propositionen

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om utkomststöd

Lag. om ändring av lagen om utkomststöd Lag om ändring av lagen om utkomststöd I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om utkomststöd (1412/1997) 17 a, sådan den lyder i lag 815/2015, ändras 4 2 mom., 11 2 mom. 5 och 6 punkten, 14 d

Läs mer

Anvisningar för utkomststöd och förebyggande utkomststöd fr.o.m 1.1.2014

Anvisningar för utkomststöd och förebyggande utkomststöd fr.o.m 1.1.2014 Social- och hälsovårdsnämndens svenska sektion 114 26.11.2013 Anvisningar för utkomststöd och förebyggande utkomststöd fr.o.m 1.1.2014 1052/05/03/00/2013 Soh 114 Social- och hälsovårdsnämnden 20.11.2013

Läs mer

Anvisningar fö r bera kning av allma nt böstadsbidrag

Anvisningar fö r bera kning av allma nt böstadsbidrag Anvisningar fö r bera kning av allma nt böstadsbidrag Index Allmänna anvisningar Beräkning av allmänt bostadsbidrag Hushållet och inkomsterna Uppgifter om bostaden Boendeutgifter och skulder som hänför

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 30 juni 2015 815/2015 Lag om ändring av lagen om utkomststöd Utfärdad i Helsingfors den 26 juni 2015 I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen

Läs mer

Ansökan om utkomststöd 1 (5)

Ansökan om utkomststöd 1 (5) Ansökan om utkomststöd 1 (5) Inkommit: Ansökan om utkomststöd för tiden s efternamn och förnamn s personbeteckning s yrke s arbetsgivare och arbetsplats Civilstånd ogift gift sambo särboende frånskild

Läs mer

ANSÖKAN OM UTKOMSTSTÖD

ANSÖKAN OM UTKOMSTSTÖD ANSÖKAN OM UTKOMSTSTÖD Anlänt / VERIFIKAT SOM BÖR BIFOGAS TILL DEN FÖRSTA UTKOMSTSTÖDSANSÖKAN, se sida 4. TILL VARJE ANSÖKAN OM UTKOMSTSTÖD BÖR BIFOGAS VERIFIKAT ÖVER ALLA INKOMSTER/UTGIFTER SAMT DE SENASTE

Läs mer

ÅBO Välfärdssektorn. Ansökan om utkomststöd 1 (5) Sänts till klienten. Per post. Inlämnats på byrån. Modersmål. Medborgarskap.

ÅBO Välfärdssektorn. Ansökan om utkomststöd 1 (5) Sänts till klienten. Per post. Inlämnats på byrån. Modersmål. Medborgarskap. ÅBO Välfärdssektorn Ansökan om utkomststöd Ankomstdag 1 (5) Sänts till klienten Per post Inlämnats på byrån Sökande Adress Telefon Medborgarskap För vilken tid ansöker Ni om utkomststöd? Modersmål jag

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2003 Utgiven i Helsingfors den 31 december 2003 Nr 1309 1330 INNEHÅLL Nr Sidan 1309 om ändring av 4 lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården.. 4471

Läs mer

Ansvarsområdet tjänster för äldre producenter 21.4.2011 1(4)

Ansvarsområdet tjänster för äldre producenter 21.4.2011 1(4) 1(4) för serviceboende Bakgrund Lagen om servicesedlar inom social- och hälsovården (569/2009) trädde i kraft 1.9.2009. Användningen av servicesedeln regleras också av lagen om klientavgifter inom social-

Läs mer

FÖRFATTNINGAR OCH ANVISNINGAR GÄLLANDE ADVOKATVERKSAMHET. B 14.3 STATSRÅDETS FÖRORDNING OM RÄTTSHJÄLP ( 23.5.2002/388, senast ändr. 3.12.

FÖRFATTNINGAR OCH ANVISNINGAR GÄLLANDE ADVOKATVERKSAMHET. B 14.3 STATSRÅDETS FÖRORDNING OM RÄTTSHJÄLP ( 23.5.2002/388, senast ändr. 3.12. RÄTTSHJÄLP OCH FÖRSVARARE B 14.3 STATSRÅDETS FÖRORDNING OM RÄTTSHJÄLP ( 23.5.2002/388, senast ändr. 3.12.2009/1008) I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet, föreskrivs

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 47/2005 rd

Lag. RIKSDAGENS SVAR 47/2005 rd RIKSDAGENS SVAR 47/2005 rd Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om främjande av invandrares integration samt mottagande av asylsökande Ärende Regeringen har till 2004 års riksmöte

Läs mer

Tillämpningsinstruktioner för utkomststödslagen fr.o.m. 1.1.2014

Tillämpningsinstruktioner för utkomststödslagen fr.o.m. 1.1.2014 Serviceområdet för socialarbete Serviceområdet för invandrararbete Vasa social- och hälsovårdsnämnds Tillämpningsinstruktioner för utkomststödslagen fr.o.m. 1.1.2014 godkänd 10.12.2013 justerad 10.6.2014

Läs mer

AVGIFTER FÖR LÅNGTIDSVÅRD PÅ ANSTALT. Esbo stad 2016

AVGIFTER FÖR LÅNGTIDSVÅRD PÅ ANSTALT. Esbo stad 2016 AVGIFTER FÖR LÅNGTIDSVÅRD PÅ ANSTALT Esbo stad 2016 Stadsstyrelsen 29.2.2016 1 (7) Innehåll 1 ALLMÄNT... 2 2 AVGIFT... 2 3 FASTSTÄLLANDE AV INKOMSTERNA... 2 4 FASTSTÄLLANDE AV AVGIFTEN... 3 4.1 Minsta

Läs mer

Arbetslöshet. Stöd för arbetslösa. Kort och lättläst

Arbetslöshet. Stöd för arbetslösa. Kort och lättläst Arbetslöshet Stöd för arbetslösa Kort och lättläst Innehåll Arbetslöshet 1 FPA:s stöd för arbetslösa 2 När du blir arbetslös 3 Arbetslöshetsdagpenning 3 Arbetsmarknadsstöd 4 Integrationsstöd till invandrare

Läs mer

ANSÖKAN OM UTKOMSTSTÖD 1 (5) SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN. Jag söker utkomststöd för tiden 1 UPPGIFTER OM SÖKANDEN 2 UPPGIFTER OM MAKA/MAKE/SAMBO

ANSÖKAN OM UTKOMSTSTÖD 1 (5) SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN. Jag söker utkomststöd för tiden 1 UPPGIFTER OM SÖKANDEN 2 UPPGIFTER OM MAKA/MAKE/SAMBO ANSÖKAN OM UTKOMSTSTÖD 1 (5) Jag söker utkomststöd för tiden 1 UPPGIFTER OM SÖKANDEN Efternamn och förnamn Ansökan har anlänt: Personbeteckning Gatuadress Postnummer och -anstalt Telefon (hem, arbete,

Läs mer

RP 124/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 9 i lagen om utkomststöd

RP 124/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 9 i lagen om utkomststöd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av i lagen om utkomststöd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om utkomststöd ändras så

Läs mer

Studier och värnplikt i siffror 2013

Studier och värnplikt i siffror 2013 Studier och värnplikt i siffror 2013 Du kan ansöka om stöd för studier och värnplikt på webben www.fpa.fi/etjanst Fråga mer genom att ringa servicenumret må fre kl. 8 18 Studerande 020 692 229 Värnpliktig

Läs mer

DAGVÅRDSAVGIFTERNA I ÅBO 1.8.2014

DAGVÅRDSAVGIFTERNA I ÅBO 1.8.2014 Småbarnsfostran 14.3.2014 PB 364, 20101 Åbo DAGVÅRDSAVGIFTERNA I ÅBO 1.8.2014 För kommunal barndagvård uppbärs en månadsavgift. Avgifterna baserar sig på lagen och förordningen om klientavgifter inom social-

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 155/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 11 och 15 lagen om utkomststöd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att lagen

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om studiestöd

Lag. om ändring av lagen om studiestöd Lag om ändring av lagen om studiestöd I enlighet med riksdagens beslut ändras i lagen om studiestöd (65/1994) 1 4 mom., 3 4 punkten, 4 2 mom. 2 punkten och 3 mom. 1 punkten, 5 b, 6 1 mom. 3 punkten, 11,

Läs mer

Arbetslöshet. Stöd för arbetslösa. Kort och lättläst

Arbetslöshet. Stöd för arbetslösa. Kort och lättläst Arbetslöshet Stöd för arbetslösa Kort och lättläst Innehåll Arbetslöshet 1 FPA:s stöd för arbetslösa 2 När du blir arbetslös 2 Arbetslöshetsdagpenning 2 Arbetsmarknadsstöd 4 Arbetsinkomster och arbetsmarknadsstöd

Läs mer

Arbetslöshet Stöd för arbetslösa. Kort och lättläst

Arbetslöshet Stöd för arbetslösa. Kort och lättläst Arbetslöshet Stöd för arbetslösa Kort och lättläst Innehåll Arbetslöshet 1 FPA:s stöd för arbetslösa 2 När du blir arbetslös 3 Arbetslöshetsdagpenning 3 Arbetsmarknadsstöd 4 Integrationsstöd till invandrare

Läs mer

TILL DIG SOM ANSÖKER OM DAGPENNING

TILL DIG SOM ANSÖKER OM DAGPENNING TILL DIG SOM ANSÖKER OM DAGPENNING MEDLEMSKAP Se till att du inte har några obetalda medlemsavgifter. Om du har betalat din medlemsavgift själv ber vi dig bifoga en kopia av det senaste betalningsverifikatet.

Läs mer

Information till föräldrar som själva vill komma överens om underhållsbidrag till barn

Information till föräldrar som själva vill komma överens om underhållsbidrag till barn Information till föräldrar som själva vill komma överens om underhållsbidrag till barn Uppdaterad 2006-11-14 Här finns en övergripande information om vad som gäller vid beräkning av underhållsbidrag till

Läs mer

RP 152/2016 rd. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2017 och avses bli behandlad i samband med den.

RP 152/2016 rd. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2017 och avses bli behandlad i samband med den. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 54 i lagen om bostadsbidrag för pensionstagare PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen

Läs mer

Beslut. Lag. om ändring av lagen om garantipension

Beslut. Lag. om ändring av lagen om garantipension RIKSDAGENS SVAR 42/2011 rd Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om garantipension, 56 i folkpensionslagen, lagen om bostadsbidrag för pensionstagare och lagen om handikappförmåner

Läs mer

INFORMATION OM KLIENTAVGIFTERNA INOM BARNDAGVÅRDEN 1.8.2014

INFORMATION OM KLIENTAVGIFTERNA INOM BARNDAGVÅRDEN 1.8.2014 INFORMATION OM KLIENTAVGIFTERNA INOM BARNDAGVÅRDEN 1.8.2014 Vad är en dagvårdsavgift? Dagvårdsavgiften faktureras som månadsavgift för högst 11 kalendermånader per verksamhetsår (1.8 31.7). Avgiftsfri

Läs mer

Grunder för beviljandet av stöd för närståendevård

Grunder för beviljandet av stöd för närståendevård KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD Grunder för beviljandet av stöd för närståendevård i Karleby och Kronoby Arbetsgrupp: Lena Aho-Rintamäki, Iiris Jurvansuu, Kaija Keski-Rahkonen, Eija Korkia-Aho och Hanna

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om allmänt bostadsbidrag

Lag. om ändring av lagen om allmänt bostadsbidrag Lag om ändring av lagen om allmänt bostadsbidrag I enlighet med riksdagens beslut ändras i lagen om allmänt bostadsbidrag (938/2014) 4, 8 10, 15, 20, 27 29 och 41 samt 51 4 mom., av dem 51 4 mom. sådant

Läs mer

ÖPPENVÅRD OCH INSTITUTIONSVÅRD SAMT GRÄNSDRAGNINGEN MELLAN PRIVAT OCH OFFENTLIG SERVICE

ÖPPENVÅRD OCH INSTITUTIONSVÅRD SAMT GRÄNSDRAGNINGEN MELLAN PRIVAT OCH OFFENTLIG SERVICE 4900 Nr 1241 Bilaga ÖPPENVÅRD OCH INSTITUTIONSVÅRD SAMT GRÄNSDRAGNINGEN MELLAN PRIVAT OCH OFFENTLIG SERVICE 1. Institutionsvård Vård som ordnas för en person är alltid institutionsvård då vården har ordnats

Läs mer

Beräkning av barnavårdsstöd

Beräkning av barnavårdsstöd Beräkning av barnavårdsstöd Med beräkningsprogrammet kan du räkna ut en uppskattning av storleken på hemvårdsstödet och privatvårdsstödet. Om du bor på Åland ska du kontrollera barnavårdsstödets belopp

Läs mer

20. (33.17 och 34.06, delvis) Utkomstskydd för arbetslösa

20. (33.17 och 34.06, delvis) Utkomstskydd för arbetslösa 20. (33.17 och 34.06, delvis) Utkomstskydd för arbetslösa F ö r k l a r i n g : Utkomsten för arbetslösa tryggas genom arbetslöshetsdagpenningen, som betalas enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa,

Läs mer

Utkomstskydd för arbetslösa

Utkomstskydd för arbetslösa - - - Utkomstskydd för arbetslösa te-tjanster.fi Arbetslösa arbetssökandes rättigheter och skyldigheter En arbetslös arbetssökande person som anmält sig har rätt fftill arbets- och näringsbyråns TE-tjänster

Läs mer

till den del det är fråga om en aktiveringsplan,

till den del det är fråga om en aktiveringsplan, Landskapslag (2003:71) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomstskydd för arbetslösa 2003:071 Landskapslag (2003:71) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Läs mer

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om bostadsbidrag

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om bostadsbidrag RP 269/1998 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om bostadsbidrag PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om bostadsbidrag

Läs mer

AVGIFTER FÖR LÅNGTIDSBOENDE. Esbo stad 2016

AVGIFTER FÖR LÅNGTIDSBOENDE. Esbo stad 2016 AVGIFTER FÖR LÅNGTIDSBOENDE Esbo stad 2016 Stadsstyrelsen 29.2.2016 1 (7) Innehåll 1 ALLMÄNT... 2 2 AVGIFTER... 2 3 FASTSTÄLLANDE AV INKOMSTERNA... 2 4 FASTSTÄLLANDE AV AVGIFTEN... 3 4.1 Minsta disponibla

Läs mer

Ålands lagting BESLUT LTB 38/2015

Ålands lagting BESLUT LTB 38/2015 Ålands lagting BESLUT LTB 38/2015 Datum Ärende 2015-06-03 LF 22/2014-2015 Ålands lagtings beslut om antagande av Landskapslag om hemvårdsstöd I enlighet med lagtingets beslut föreskrivs: 1 kap. Inledande

Läs mer

Lojo grundtrygghetssektors taxa för hemvård och stödtjänster från 1.4.2014

Lojo grundtrygghetssektors taxa för hemvård och stödtjänster från 1.4.2014 1 Grundtrygghetssektorn Senior- och sjukhusservicen/hemvården Ojamogatan 34 08100 Lojo tfn 019 3690 Bilaga: Hemvården Lojo grundtrygghetssektors taxa för hemvård och stödtjänster från 1.4.2014 Allmänna

Läs mer

2 Detaljer i vårduppläggningen och föräldrarnas skyldighet att hålla sig till vårdplanen

2 Detaljer i vårduppläggningen och föräldrarnas skyldighet att hålla sig till vårdplanen KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET CIRKULÄR 23/2005 BILAGA 2 1 (5) ANVISNINGAR OM HUR FAMILJEDAGVÅRD I FAMILJEDAGVÅRDARENS HEM SKA ARRANGERAS 1 Ansökan om och beviljande av dagvårdsplats I 2 2 mom. i lagen

Läs mer

Socialarbete och familjeservice/handikappservice. GRUNDER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD fr.o.m. 1.11.2009

Socialarbete och familjeservice/handikappservice. GRUNDER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD fr.o.m. 1.11.2009 Socialarbete och familjeservice/handikappservice GRUNDER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD fr.o.m. 1.11.2009 Långtidssjuka eller handikappade barn och unga under 18 år, samt utvecklingsstörda personer

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Lag. om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) 1 kap. 9 och 2 a kap. 6 a, sådana de lyder, 1 kap. 9 i

Läs mer

Ifyllningsanvisningar fö r ansö kan öm grundla ggande utkömststö d pa na tet

Ifyllningsanvisningar fö r ansö kan öm grundla ggande utkömststö d pa na tet Ifyllningsanvisningar fö r ansö kan öm grundla ggande utkömststö d pa na tet Allmänna anvisningar om hur e-tjänsten fungerar Att fylla i en ansökan I e-tjänsten går du vidare genom att klicka på knappen

Läs mer

Klientens ställning och

Klientens ställning och Klientens ställning och rättigheter inom socialvården Lagen om klientens ställning och rättigheter kallas kort för klientlagen. Med klient menas den som ansöker om eller använder socialvård. Lagen gäller

Läs mer

RP 151/2001 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 151/2001 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av folkpensionslagen och vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 16 och 51 i lagen om allmänt bostadsbidrag och om temporär ändring av 54 i lagen om bostadsbidrag för pensionstagare PROPOSITIONENS

Läs mer

Arbetslöshet Stöd för arbetslösa. Kort och lättläst

Arbetslöshet Stöd för arbetslösa. Kort och lättläst Arbetslöshet Stöd för arbetslösa Kort och lättläst Innehåll Arbetslöshet 1 FPA:s stöd för arbetslösa 2 När du blir arbetslös 3 Arbetslöshetsdagpenning 3 Arbetsmarknadsstöd 4 Integrationsstöd till invandrare

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 30 december 2011 1577/2011 Skatteförvaltningens beslut om sättet för och storleken av förskottsinnehållning Utfärdat i Helsingfors den 29 december

Läs mer

Arbetslöshetsgrad (%) 8,7 9,4 9,0 8,8

Arbetslöshetsgrad (%) 8,7 9,4 9,0 8,8 20. Utkomstskydd för arbetslösa F ö r k l a r i n g : Utkomsten för arbetslösa tryggas genom arbetslöshetsdagpenningen, som betalas enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa, och arbetsmarknadsstödet.

Läs mer

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL)

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL) Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL) FöPL-Villkor Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL) Godkända av social-

Läs mer

Information om ekonomiskt bistånd

Information om ekonomiskt bistånd Information om ekonomiskt bistånd Du är välkommen Till Datum.Kl Om du får förhinder ring återbud, tfn 0144-350 03 eller skicka e-post till ifo@odeshog.se Postadress Besöksadress Ödeshögs kommun Storgatan

Läs mer

ESBO STAD SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN Familje- och socialservice Äldreomsorgen INSTRUKTION OM STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD

ESBO STAD SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN Familje- och socialservice Äldreomsorgen INSTRUKTION OM STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD ESBO STAD SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN Familje- och socialservice Äldreomsorgen INSTRUKTION OM STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD Social- och hälsovårdsnämnden Godkänd 18.5.2006, trädde i kraft 1.6.2006 Godkänd

Läs mer

Lag. om klientavgifter inom småbarnspedagogiken. Lagens tillämpningsområde

Lag. om klientavgifter inom småbarnspedagogiken. Lagens tillämpningsområde I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Lag om klientavgifter inom småbarnspedagogiken 1 Lagens tillämpningsområde Denna lag innehåller bestämmelser om den klientavgift som tas ut för småbarnspedagogik

Läs mer

PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009

PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009 Social- och hälsovårdsväsendet i Vasa/Socialarbete och familjeservice/ Handikappservice PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009 ALLMÄNT OM PERSONLIG

Läs mer

AHM-PROVET 17.11.2012 BETYGSÄTTNINGSPRINCIPER 1 (5)

AHM-PROVET 17.11.2012 BETYGSÄTTNINGSPRINCIPER 1 (5) AHM-PROVET 17.11.2012 BETYGSÄTTNINGSPRINCIPER 1 (5) Fråga 1 a) Skyldighet att betala förmedlingsarvode uppkommer då ett hyresavtal ingås eller uppdragsgivaren vägrar ingå ett hyresavtal som är förenligt

Läs mer

från och med Salomonsgatan 17 B, Helsingfors

från och med Salomonsgatan 17 B, Helsingfors 1 Arbetspensionsförsäkrarnas rekommendation för ersättning av kostnader i anslutning till yrkesinriktad rehabilitering samt ersättning av kostnader som föranletts av utredningar till följd av invalidpensionsbeslut

Läs mer

S:t Karins stad KLIENTAVGIFTER INOM SMÅBARNSPEDAGOGIKEN FRÅN OCH MED

S:t Karins stad KLIENTAVGIFTER INOM SMÅBARNSPEDAGOGIKEN FRÅN OCH MED S:t Karins stad KLIENTAVGIFTER INOM SMÅBARNSPEDAGOGIKEN FRÅN OCH MED 1.3.2017 1 SMÅBARNSPEDAGOGIK Grunder för bestämmande av klientavgifter inom småbarnspedagogiken För sådan småbarnspedagogik som ordnas

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2004 Utgiven i Helsingfors den 13 maj 2004 Nr 350 371 INNEHÅLL Nr Sidan 350 om ändring av folkpensionslagen... 1037 351 om ändring av sjukförsäkringslagen... 1039 352 om ändring

Läs mer

Esbo stads ekonomiska rådgivning och skuldrådgivning

Esbo stads ekonomiska rådgivning och skuldrådgivning 1 Esbo stads ekonomiska rådgivning och skuldrådgivning Om du har problem med pengar, kan den ekonomiska rådgivningen och skuldrådgivningen hjälpa dig. Du kanske har problem med att betala dina räkningar,

Läs mer

ANVISNINGAR TILL DEM SOM ANLITAR VANLIG TAXI

ANVISNINGAR TILL DEM SOM ANLITAR VANLIG TAXI ANVISNINGAR TILL DEM SOM ANLITAR VANLIG TAXI Färdtjänst enligt lagen om service och stöd på grund av handikapp SJUNDEÅ 2 Bästa färdtjänstkund i Sjundeå kommun! Här får ni en bruksanvisning för färdtjänsten.

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av i lagen om underhållstrygghet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om underhållstrygghet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1996:1030) om underhållsstöd; SFS 2004:829 Utkom från trycket den 9 november 2004 utfärdad den 28 oktober 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Lag. om ändring och temporär ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Lag. om ändring och temporär ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa Lag om ändring och temporär ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) 7 kap. 3, 4 4 mom. och 12 2 mom.,

Läs mer

Två reserveringsavgifter får inte samtidigt tas emot för samma förmedlingsobjekt.

Två reserveringsavgifter får inte samtidigt tas emot för samma förmedlingsobjekt. AHM-EXAMEN 21.11.2009 BEDÖMNINGSGRUNDER 1 FRÅGA 1 1. Reserveringsavgift Förmedlingsrörelsen får ta emot en reserveringsavgift om uppdragsavtalet innehåller en överenskommelse om saken. Efter att ha tagit

Läs mer

Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare

Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare OFLA-VILLKOR fritid 1 (5) Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare Allmänna bestämmelser 1 Försäkringstagare är en i

Läs mer

Gällande lagar och regler

Gällande lagar och regler Gällande lagar och regler för uthyrning i andrahand och uthyrning av rum i bostad För dig som hyr ut Innehållsförteckning - Kortfattad Information Sida 3 - Vad är Andrahandsuthyrning Sida 3 - När får jag

Läs mer

Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring

Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring Betryggande välfärd LPA Dessa försäkringsvillkor gäller olycksfallsförsäkring för fritiden enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för

Läs mer

Yrkande på utbetalning av familjeförmåner hur gör man? Sidan uppdaterad 05/2016

Yrkande på utbetalning av familjeförmåner hur gör man? Sidan uppdaterad 05/2016 Yrkande på utbetalning av familjeförmåner hur gör man? Sidan uppdaterad 05/2016 Ansökan eller betalningsyrkande? I denna presentation berättar vi när och hur en kommun kan framställa ett betalningsyrkande

Läs mer

FÖRSLAG TILL FÖRFARINGSSÄTT I BORGÅ STAD BRÅDSKANDE SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD FÖR PERSONER SOM VISTAS OLAGLIGT I LANDET

FÖRSLAG TILL FÖRFARINGSSÄTT I BORGÅ STAD BRÅDSKANDE SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD FÖR PERSONER SOM VISTAS OLAGLIGT I LANDET FÖRSLAG TILL FÖRFARINGSSÄTT I BORGÅ STAD BRÅDSKANDE SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD FÖR PERSONER SOM VISTAS OLAGLIGT I LANDET PERSON SOM VISTAS OLAGLIGT I LANDET En person som inte har rätt att vistas i landet enligt

Läs mer

OM ANVISANDE TILL KOMMUN OCH FRÄMJANDE AV INTEGRATION

OM ANVISANDE TILL KOMMUN OCH FRÄMJANDE AV INTEGRATION AVTAL OM ANVISANDE TILL KOMMUN OCH FRÄMJANDE AV INTEGRATION Nylands närings-, trafik- och miljöcentral (nedan ELY-centralen) och Grankulla stad (nedan staden) avtalar om följande när det gäller anvisande

Läs mer

Civilstånd ( ) gift/sambo, namn: ( ) ogift ( ) skild ( ) änka/änkling ( ) registrerat partnerskap ( ) särbo (gift)

Civilstånd ( ) gift/sambo, namn: ( ) ogift ( ) skild ( ) änka/änkling ( ) registrerat partnerskap ( ) särbo (gift) Situationsbedömning SOS-projektet PILOT 1. Grunduppgifter Klientens namn: Adress: Socialarbetare: Datum: Personsignum: Telefonnummer: Civilstånd ( ) gift/sambo, namn: ( ) ogift ( ) skild ( ) änka/änkling

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 132/2003 rd. Regeringens proposition med förslag till ändring av den privata sektorns arbetspensionslagstiftning.

Lag. RIKSDAGENS SVAR 132/2003 rd. Regeringens proposition med förslag till ändring av den privata sektorns arbetspensionslagstiftning. RIKSDAGENS SVAR 132/2003 rd Regeringens proposition med förslag till ändring av den privata sektorns arbetspensionslagstiftning Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag

Läs mer

RP 316/2010 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 11 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa

RP 316/2010 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 11 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa RP 316/2010 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 11 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

Ekonomiskt bistånd. Information från Tranås kommun

Ekonomiskt bistånd. Information från Tranås kommun Ekonomiskt bistånd Information från Tranås kommun Vem har rätt till ekonomiskt bistånd? Rätten till försörjningsstöd bestäms av socialtjänstlagen. Om du eller din familj har svårigheter att klara ekonomin

Läs mer

% KFM A 2013:1 Verkställighet och indrivning

% KFM A 2013:1 Verkställighet och indrivning Kronofogdemyndighetens allmänna råd ISSN 1653-9931 Kronofogdemyndighetens allmänna råd om bestämmande av förbehållsbeloppet vid utmätning av lön m.m. under 2014 1 ; beslutade den 2 december 2013 i anslutning

Läs mer

10. Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster

10. Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster 10. Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster F ö r k l a r i n g : Utgifterna under kapitlet föranleds närmast av moderskapsunderstödet, barnbidraget, militärunderstödet, det allmänna

Läs mer

Om Försörjningsstöd. Utg 1501

Om Försörjningsstöd. Utg 1501 Om Försörjningsstöd Utg 1501 Vem kan få försörjningsstöd? I socialtjänstlagen 4 Kap. 1 st följande; Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till

Läs mer

INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN

INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN Träder i kraft 1.1.2013 INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN I KAPITLET GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN 1 Grundtrygghetsnämnden och sektionerna Grundtrygghetsnämnden verkar inom grundtrygghetens

Läs mer

10. Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster

10. Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster 10. Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster F ö r k l a r i n g : Utgifterna under kapitlet föranleds närmast av moderskapsunderstödet, barnbidraget, militärunderstödet, det allmänna

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om pension för företagare

Lag. om ändring av lagen om pension för företagare Lag om ändring av lagen om pension för företagare I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om pension för företagare (1272/2006) 84 3 mom., sådant det lyder i lag 888/2014, ändras 2 1 mom. 9 punkten,

Läs mer

Kommunprogrammet Svar på medborgarnas frågor om servicesedlar

Kommunprogrammet Svar på medborgarnas frågor om servicesedlar Kommunprogrammet Svar på medborgarnas frågor om servicesedlar 1 Medborgarna har ställt frågor om servicesedlarna på sedlarnas Facebooksida. Vilka fördelar medför servicesedlarna för klienterna? Vad avses

Läs mer

RP 50/2015 rd. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2016 och avses bli behandlad i samband med den.

RP 50/2015 rd. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2016 och avses bli behandlad i samband med den. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 8 i lagen om garantipension, lagen om handikappförmåner och 103 i folkpensionslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 26 januari 2011 52/2011 Lag om ändring av lagen om studiestöd Utfärdad i Helsingfors den 21 januari 2011 I enlighet med riksdagens beslut ändras i

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1996:1030) om underhållsstöd; SFS 2005:463 Utkom från trycket den 17 juni 2005 utfärdad den 9 juni 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Hem och familj Stöd till barnfamiljer och stöd för boende. Kort och lättläst

Hem och familj Stöd till barnfamiljer och stöd för boende. Kort och lättläst Hem och familj Stöd till barnfamiljer och stöd för boende Kort och lättläst Innehåll Hem och familj 1 Stöd till barnfamiljen 2 Vem får familjeförmåner? 2 Innan barnet föds 3 När barnet är fött 4 Stöd till

Läs mer

1. Skillnad mellan god man och förvaltare

1. Skillnad mellan god man och förvaltare VÄNERSBORGS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND INFORMERAR ANSÖKAN OM GOD MAN ELLER FÖRVALTARE För att godmanskap eller förvaltarskap skall kunna anordnas och en god man eller förvaltare förordnas krävs att de förutsättningar

Läs mer

YLEISTURVA -enkelt bättre. En totalförnyelse av socialskyddet från Socialdemokratisk ungdom

YLEISTURVA -enkelt bättre. En totalförnyelse av socialskyddet från Socialdemokratisk ungdom YLEISTURVA -enkelt bättre En totalförnyelse av socialskyddet från Socialdemokratisk ungdom 1 Vad är Yleisturva? Yleisturva är en trestegsmodell för socialskyddet, där majoriteten av stödformerna inom det

Läs mer

GRUNDER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD OCH ANVISNINGAR

GRUNDER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD OCH ANVISNINGAR 1 (8) PERMANENTA ANVISNINGAR Stöd för närståendevård 7 VOND 13.6.2013 Bilaga 9, VOND 29.8.2013 106 Bilaga Dnr 649/5.12.2000/2013 GRUNDER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD OCH ANVISNINGAR Gäller:

Läs mer

Handikappservicens klientavgifter

Handikappservicens klientavgifter Social- och hälsovårdssektorns klientavgifter från 7.3.2016 Stadsstyrelsens beslut 29.2.2016, 75 Handikappservicens klientavgifter 1. Färdtjänst 1.1 För färdtjänst för en person med grav funktionsnedsättning

Läs mer

RAMAVTAL OM BETALNING AV SJUKVÅRDSERSÄTTNING TILL SERVICEPRODUCENTEN GENOM DIREKTERSÄTTNINGSFÖRFARANDE

RAMAVTAL OM BETALNING AV SJUKVÅRDSERSÄTTNING TILL SERVICEPRODUCENTEN GENOM DIREKTERSÄTTNINGSFÖRFARANDE RAMAVTAL OM BETALNING AV SJUKVÅRDSERSÄTTNING TILL SERVICEPRODUCENTEN GENOM DIREKTERSÄTTNINGSFÖRFARANDE Genom detta avtal överenskommer Folkpensionsanstalten (nedan FPA) och Finlands sjuksköterskeförbund

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 129/2008 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås

Läs mer

Lag. om ändring av arbetsavtalslagen

Lag. om ändring av arbetsavtalslagen Lag om ändring av arbetsavtalslagen I enlighet med riksdagens beslut ändras i arbetsavtalslagen (55/2001) 1 kap. 4, 2 kap. 4, 11 och 17, 4 kap. 2, 6 kap. 6, 12 kap. 3 och 13 kap. 5, av dem 1 kap. 4 sådan

Läs mer

Övrigt försörjningsstöd som kan ansökas om och som inte ingår i riksnorm

Övrigt försörjningsstöd som kan ansökas om och som inte ingår i riksnorm Rätt till ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd Beslutet innebär alltid en bedömning. Försörjningsstödet omfattar det mest grundläggande behoven som mat, boende kostnader, kläder, sjukvårds- och läkemedelskostnader,

Läs mer

Kronofogdemyndighetens allmänna råd

Kronofogdemyndighetens allmänna råd Kronofogdemyndighetens allmänna råd ISSN 1653-9931 Kronofogdemyndighetens allmänna råd om bestämmande av förbehållsbeloppet vid utmätning av lön m.m. under 2015 1 ; beslutade den 1 december 2014 i anslutning

Läs mer

Avgifterna för dagvården från 1.8.2014

Avgifterna för dagvården från 1.8.2014 S:t Karins stad Avgifterna för dagvården från 1.8.2014 Fastställd i bildningsnämnden 26.3.2014 14 INNEHÅLL 1. Så bestäms dagvårdsavgiften... 1 2. Avgiftsprocent och inkomstgränser... 1 2.1 Halvdagsvård...

Läs mer