Sammanträdesprotokoll

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll"

Transkript

1 1 (28) Plats och tid Stadshuset, Ovalen, kl Beslutande Peter Roslund (S), ordf Elisabet Berg (M) Lars-Olof Pettersson (S) Majvor Sjölund (C) Lena Vikberg (S) Helén Lindbäck (KD), 73 Mats Johansson (S) Åke Forslund (FP) Marita Björkman (S) Birgitta Elfgren (S), tj ers Laila Stålnacke (S) Elisabet Vidman (S), tj ers Rune Berglund (S) Ferid Letic (S), tj ers fr o m 74 Brith Fäldt (V) Ann-Louise Hagström (MP) Övriga deltagare Se sida 2. Utses att justera Mats Johansson Justeringens tid och plats Kommunledningskontoret, måndag 24 mars 2014 Paragrafer Sekreterare Inger Ronkainen Ordförande Peter Roslund Justerande Mats Johansson Organ Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen Anslags uppsättande Anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret, stadshuset Underskrift/anslaget av Inger Ronkainen

2 2 (28) Övriga deltagande Fredrik Eklund, Nordic Healthcare Group, 73 Leif Wikman, förvaltningschef Strategiskt stöd, Anna-Lena Pogulis, kommunstrateg, 73 och 83 David Sundström, samhällsstrateg kl , informerar om omvärldsanalysen Ferid Letic (S) adjungerad ledamot vid 73 Johan Forssell, kommunsekreterare Inger Ronkainen, kommunsekreterer

3 3 (28) Innehållsförteckning... Sid 73 Information om utredning om valfrihetssystem enligt LOV (Lagen om Valfrihet) Personalpolitiska riktlinjer för löner och lönebildning Internbudget och verksamhetsplan 2014 för kommunstyrelsen Remiss om utvidgat strandskydd i Piteå Yttrande över ansökan om tillstånd enligt Miljöbalken, vindkraft Markbygden etapp Yttrande över betänkandet Överskuldsättning i kreditsamhället (SOU2013:78) Val av ombud till årsstämmor/bolagsstämmor, föreningsstämmor och andra likartade sammanträden för år Revisionsrapport - Granskning av kommunens bostadsförsörjning Revisionsrapport - Granskning av lokalförsörjningen inom kommunkoncernen Delegationsbeslut - anmälan till kommunstyrelsen Riktlinjer för budgetarbetet Ändrad organisationstillhörighet för skogsdrift Detaljplan för Stadsön 2:1 m.fl. Acusticum Fastighetsreglering avseende Pitholm 47:13 och Pitholm S: Försäljning av fastigheten Pitholm 45: Svar på medborgarförslag att planera för större tomter Svar på motion om upprustning av fjärden i Norrfjärden Medborgarförslag att införa avgift för de som anordnar feriearbeten Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag... 28

4 4 (28) 73 Information om utredning om valfrihetssystem enligt LOV (Lagen om Valfrihet) Diarienr 13KS453 Socialnämnden har haft i uppdrag att utreda införandet av LOV (Lagen om valfrihet). Nordic Helthcare Group har genomfört utredning om förutsättningarna för LOV. Vid dagens sammanträde lämnas information om den slutförda utredningen av Fredrik Eklund från Nordic Healthcare Group.

5 5 (28) 74 Personalpolitiska riktlinjer för löner och lönebildning Diarienr 14KS99 Beslut Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till strategiskt stöd, personalavdelningen, för förtydligande av vilka regelverk och styrdokument som ligger till grund för framtagande av lönekriterier. Löner och lönebildning är en viktig parameter för att klara kompetensförsörjningen i framtiden. Det är också av stor vikt att man både som medarbetare och chef kan få en tydlig överblick om hur lönebildning i Piteå kommun fungerar. Personalavdelningen har upprättat förslag till nya riktlinjer för löner och lönbildning, bilaga 14KS99-1. Riktlinjerna har behandlats i den centrala samverkansgruppen 18 februari Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår vid sammanträde 10 mars 2013, 40 kommunstyrelsen att anta nya personalpolitiska riktlinjer för löner och lönebildning i Piteå kommun, bilaga 14KS99-1. Yrkanden Ordförande Peter Roslund (S): Ärendet återremitteras för att förtydliga vilka regelverk och styrdokument som ligger till grund för framtagande av lönekriterier. Inga fler yrkanden läggs. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet. De gamla personalpolitiska riktlinjerna om löner som antogs 16 december 1999 Förslag till nya personalpolitiska riktlinjer för löner och lönebildning i Piteå kommun Personalavdelningens tjänsteskrivelse 6 mars 2014 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 10 mars 2014, 40

6 6 (28) 75 Internbudget och verksamhetsplan 2014 för kommunstyrelsen Diarienr 14KS101 Beslut Kommunstyrelsen fastställer internbudget och verksamhetsplan 2014 för kommunstyrelsen inklusive förvaltningarna kommunledningskontoret och strategiskt stöd enligt bilaga 14KS Ett förslag till internbudget och verksamhetsplan 2014 för kommunstyrelsen har upprättats. Förslaget omfattar de förvaltningar som är direkt underställda kommunstyrelsen. Respektive förvaltning har från hösten arbetat i olika former för att utveckla en väl förankrad verksamhetsplan på förvaltningsnivå. Arbetet har haft sin utgångspunkt från grundläggande förvaltningsuppdrag, politiskt uppsatta mål samt av kommunfullmäktige fastställd budget och verksamhetsplan Därefter har dessa planer sammanfogats i den övergripande planen, Internbudget och verksamhetsplan 2014 Kommunstyrelsen. Den gemensamma samverkansgruppen för kommunledningskontoret och strategiskt stöd har behandlat internbudget och verksamhetsplanen 6 mars Strategiskt stöds tjänsteskrivelse 5 mars 2014 Förslag till internbudget och verksamhetsplan 2014 för kommunstyrelsen inklusive dess förvaltningar Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 10 mars 2014, 41

7 7 (28) 76 Remiss om utvidgat strandskydd i Piteå Diarienr 13KS467 Beslut Kommunstyrelsen yttrar sig enligt bilaga 13KS Länsstyrelsen Norrbotten har för kommunens yttrande översänt ett förslag till utvidgade strandskyddsområden inom Piteå kommun. I dagsläget gäller strandskydd generellt inom 100 meter från strandlinjen, dels upp på land, dels ut i vattnet. Utvidgat strandskydd innebär att gränsen förskjuts m upp till 300 meter från strandlinjen, länsstyrelsen föreslår att totalt 17 områden får utvidgad strandskydd. Länsstyrelsen motiverar förslaget med att det i dag inte finns några områden med utvidgat strandskydd i Piteå kommun, samtidigt som Länsstyrelsen har ett regeringsuppdrag att undersöka om nya strandskyddsområden behövs. Miljö- och byggnämnden yttrade sig i ärendet 19 februari 2014, 18. Nämnden konstaterade att det råder viss oklarhet kring det utökade strandskyddets status, och att förtydliganden kan vara på sin plats. Det påpekas också att det hade varit önskvärt med en större samverkan mellan kommun och länsstyrelse innan områdena fastställdes. Länsstyrelsens skrivelse 4 december 2013 med bilagt förslag till områden med utökad strandskydd Miljö- och byggnämndens protokoll 19 februari 2014, 18 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 10 mars 2014

8 8 (28) 77 Yttrande över ansökan om tillstånd enligt Miljöbalken, vindkraft Markbygden etapp 2 Diarienr 14KS12 Beslut Kommunstyrelsen yttrar sig över ansökan enligt bilaga 14KS Miljöprövningsdelegation vid Länsstyrelsen i Norrbotten har för eventuellt yttrande översänt en ansökan om tillstånd enligt 9 kap Miljöbalken att etablera vindkraft inom Etapp 2 i Markbygden, Piteå kommun. Yttrande ska ha inkommit senast 25 mars Ett förslag till yttrande har upprättats, i vilket Piteå kommuns generellt positiva inställning till vindkraftsetableringar har framhållits. Det har påpekats det önskvärda i att frågan om verkens belysning får en tillfredsställande lösning, i enlighet med tidigare avgivna yttranden, samt att de önskemål som har kommit beträffande ett minimiavstånd på fem kilometer mellan kommungränsen och vindkraftverken skulle kunna innebära att 30% av Etapp 2 inte kan genomföras. Länsstyrelsens remiss 9 januari 2014 med bilagor Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 24 februari 2014

9 9 (28) 78 Yttrande över betänkandet Överskuldsättning i kreditsamhället (SOU2013:78) Diarienr 14KS20 Beslut Kommunstyrelsen antar föreslaget yttrande över Överskuldsättning i kreditsamhället? (SOU 2013:78), bilaga 14KS20-2. Tillgången till krediter ökar den enskildes möjligheter att planera och ordna sin ekonomi. Samtidigt kan skuldsättning leda till problem. Många personer lever under så ansträngda ekonomiska förhållanden att de har återkommande svårigheter att betala sina räkningar. Detta leder i en hel del fall till en allvarig skuldsättning som är besvärlig för den enskilde att ta sig ur och som kan medföra även andra negativa konsekvenser i form av sociala och hälsorelaterade problem och utanförskap. Inte sällan drabbas även anhöriga, bland andra barn och unga. Anledningen till att enskilda får problem med att betala sina skulder kan bero på oförutsedda händelser i livet, såsom arbetslöshet, separation, konkurs, sjukdom eller dödsfall i familjen, till svagt socialt skyddsnät och bristande kunskaper om ekonomiska frågor. Frågan om överskuldsättning har diskuterats under lång tid. Flera försök har gjorts för att kartlägga orsakerna bakom allvarlig skuldsättning och konsekvenserna av att enskilda hamnar i en sådan situation. Det saknas dock en samlad och aktuell bild av läget. Flera förändringar har genomförts i lagstiftningen för att motverka att konsumenter överskuldsätts, bland annat har skärpta regler för kreditprövning införts för krediter som avser mindre belopp (så kallade snabblån). I april 2012 tillsatte regeringen en utredning gällande strategier för att motverka överskuldsättning. Den 26 november 2013 presenterades utredningen, Överskuldsättning i kreditsamhället? (SOU 2013:78). Utredningens huvudförslag är följande: Slutlig preskription för skulder som är 15 år eller äldre hos Kronofogdemyndigheten (20 år om de är brottsrelaterade) Förstärkt budget- och skuldrådgivning Ändrad ockerlagstiftning Förstärkta tillsynsresurser till Konsumentverket Utveckla den offentliga statistiken och forskningen om hushållens skuldsättning (SOU 2013:78). Piteå kommun tillstyrker bland annat förslaget om att utreda behovet om skärpt regelverk för tillsyn av kreditmarknaden. Vidare tillstyrker kommunen att staten kan stå som garant för saneringslån i en försöksverksamhet då detta kan komma gäldenären till gagn. Kommunen avstyrker dock bestämt att dessa lån ska administreras av kommunerna. Det är inte heller rimligt att kommunerna ska stå för en behovsprövning av lånen eller att stå för en del av risken. Forts.

10 10 (28) Forts. Piteå kommun anser att det bör införas ett nytt skolämne i Läroplanen: Livskunskap privatekonomi och konsumentvägledning för att de unga ska få en god grund att utgå ifrån. Piteå kommun tillstyrker slutligen förslaget att förbättra villkoren för barnfamiljer vid löneutmätning samt utredningens förslag att avskaffa det solidariska skadeståndsansvaret för barn under 18 år. Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 3 mars 2014 Yttrande om Överskuldsättning i kreditsamhället (SOU 2013:78) Överskuldsättning i kreditsamhället (SOU 2013:78) Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 10 mars 2014, 42

11 11 (28) 79 Val av ombud till årsstämmor/bolagsstämmor, föreningsstämmor och andra likartade sammanträden för år 2014 Diarienr 14KS106 Beslut Kommunstyrelsen utser för år 2014 kommunstyrelsens ordförande, eller den han i sitt ställe vid varje enskilt tillfälle lämnar fullmakt till, att företräda kommunen vid årsstämmor/bolagsstämmor i bolag som inte ingår i kommunkoncernen, föreningsstämmor och andra likartade sammanträden i de företag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i. Enligt 3 i det av kommunfullmäktige fastställda reglementet för kommunstyrelsen, ingår det i kommunstyrelsens ledningsfunktion att tillvarata Piteå kommuns intressen vid årsstämmor/bolagsstämmor, föreningsstämmor och andra likartade sammanträden i de företag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i. Enligt fastställd bolagspolicy för Piteå kommun utser kommunfullmäktige bolagsstämmoombud till Piteå Kommunföretag AB. Koncernstyrelsen utser själv stämmoombud i de bolag som ingår i koncernen. Som ombud till årsstämmor/bolagsstämmor i övriga bolag, föreningsstämmor och liknade sammanträden föreslås kommunstyrelsens ordförande, eller den han i sitt ställe vid varje enskilt tillfälle lämnar fullmakt till att företräda kommunen. Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 7 mars 2014

12 12 (28) 80 Revisionsrapport - Granskning av kommunens bostadsförsörjning Diarienr 14KS29 Beslut Kommunstyrelsen beslutar att med beaktande av innehållet i rapporten och med hänvisning till nedanstående kommentar lägga rapporten till handlingarna. Kommunrevisorerna har till kommunstyrelsen och styrelsen i Piteå Kommunföretag AB och styrelsen i PiteBo AB överlämnat revisionsrapport angående granskning av kommunens bostadsförsörjning. Kommentar Som revisorerna påpekar har ingen särskild bostadsförsörjningsplan för gällande mandatperiod antagits av kommunfullmäktige. Planering av kommunens bostadsförsörjning arbetas in i redan befintliga styrdokument. Omvärldsanalysen, som uppdateras årligen, utgör underlag i arbetet med kommunens styrdokument och motsvarar en plan för kommunens bostadsförsörjning. Revisorernas rapport 21 januari 2014

13 13 (28) 81 Revisionsrapport - Granskning av lokalförsörjningen inom kommunkoncernen Diarienr 14KS30 Beslut Kommunstyrelsen beslutar att med beaktande av innehållet i rapporten och med hänvisning till nedanstående kommentar lägga rapporten till handlingarna. Kommunrevisorerna har till kommunstyrelsen och styrelsen i Piteå Kommunföretag AB överlämnat revisionsrapport angående granskning av lokalförsörjningen inom kommunkoncernen. Kommentar I princip har revisorerna rätt i sina rekommendationer. Det finns dock vissa konsekvenser som måste beaktas, som t.ex. påförande av stämpelskatt vid förvärv och inteckning av fastigheter samt bokförda värden. De av revisorerna lämnade rekommendationerna innehåller åtgärder som måste ses som långsiktiga. Revisorernas rapport 21 januari 2014

14 14 (28) 82 Delegationsbeslut - anmälan till kommunstyrelsen 2014 Diarienr 14KS4 Beslut Kommunstyrelsen lägger nedanstående delgivningar till handlingarna. Delegationspunkt Ärende Delegat Ärende nr 15 l) Anmälan om bisyssla Mona Lundström Dnr 14KS110 Arbetsutskottets beslutsärenden 10 mars 2014

15 15 (28) 83 Riktlinjer för budgetarbetet Diarienr 14KS102 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige fastställer riktlinjer för budgetarbetet enligt bilaga 14KS Riktlinjer för budgetarbetet har upprättats, bilaga 14KS Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår vid sammanträde 10 mars 2013, 43 att kommunfullmäktige fastställer riktlinjerna för budgetarbetet enligt bilaga 14KS Yrkanden Ordförande Peter Roslund (S): Bifall till arbetsutskottets förslag med följande förslag till ändringar: På sidan 15 i Riktlinjerna under rubriken Pott för priskompensation får andra punkten lydelsen: El- och fjärrvärme (100 % kompensation, dock högst upp till nivån för centrala potten, 7,5 mkr) och tredje punkten får lydelsen: Kompensation för löneökning fristående enheter inom BUN (100 %, dock högst till kommunens nivå för kompensation av löneökningar). I bilaga1 till Riktlinjerna under Ekonomi- övergripande mål stryks nyckeltalet Köp av verksamhet. Inga fler yrkanden läggs. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag med ordförandens förslag till ändringar. Förslag till riktlinjer för budgetarbetet Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 10 mars 2014, 43

16 16 (28) 84 Ändrad organisationstillhörighet för skogsdrift Diarienr 14KS104 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Kommunfullmäktige godkänner föreslagen organisationsförändring för skogsdrift. 2. Kommunfullmäktige godkänner att ekonomisk ram på kronor flyttas från Samhällsbyggnad till Kultur, park och fritid. I den organisationsöversyn som genomfördes hösten 2011 och som i mars 2012 resulterade i beslut om en ny förvaltningsorganisation lämnades några frågor att lösa i en andra fas. En av dessa frågor var att i detalj utreda var samorganisation bör ske för skogsvård och park. I dagsläget ligger skosdriften på två förvaltningar, det som avser parkmark ligger hos kultur och fritid medan den övriga skogsdriften ligger hos samhällsbyggnadsförvaltningen. En av anledningarna till förslaget om en samordnad organisation för skogsdriften är medborgarnyttan. Medborgarna får en väg in till kommunen oavsett om skogsfrågan gäller parkmark eller annan mark. En andra anledning är att uppnå effektivisering av skogskogsdriften genom att föra samman två små organisationer till en. Frågan om var dessa verksamheter bör organiseras lämnades till en andra fas med anledning av att de frågor som hanteras präglas av en mångfald olika perspektiv och synpunkter. Bland de som då fördes fram fanns synpunkten att samtliga frågor som rör skogsskötsel och park bör samorganiseras inom ramen för den nya samhällsbyggnadsförvaltningen. Det innebar att park ansågs kunna flyttas till Samhällsbyggnad, i syfte att den tydligare skulle ingå i planprocessen. Andra synpunkter handlade om att parkfrågorna borde hanteras på Kultur och fritid, med utgångspunkt utifrån att parkerna utgör mötesplatser i det offentliga rummet, men också utifrån det gemensamma nyttjandet av personal som sker. I samråd med berörda förvaltningar har man nu enats om en lösning som känns bra ur ett organisatorisk, ekonomiskt och personellt perspektiv. Ny organisation Förslaget är att den skogsresurs som idag ligger på Samhällsbyggnad Fysisk planering och enheten Plan och trafik flyttas till förvaltningen Kultur, park och fritid. Skogs- och parkdrift kommer i framtiden att hanteras av enheten Park. Organisationsförändringen innebär också att ett antal inventarier flyttas från Samhällsbyggnad till Kultur, park och fritid. Ekonomiskt flyttas ram på kronor gällande personalkostand för skogsresurs samt en del kringkostnader för drift av oexploaterad mark till Kultur, park och fritid. Forts.

17 17 (28) Forts. Teknik- och servcienämndens protokoll 25 februari 2014, 19 Kultur- och fritidnämndens protokoll 3 mars 2014, 19

18 18 (28) 85 Detaljplan för Stadsön 2:1 m.fl. Acusticum Diarienr 14KS97 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige antar detaljplan för Stadsön 2:1 m.fl. Acusticum enligt miljö- och byggnämndens förslag 4 mars 2014, 22. Reservation Elisabet Berg (M) reseverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. Miljö- och byggnämnden har 4 mars 2014, 22 beslutat att överlämna detaljplan för Stadsön 2:1 m.fl. Acusticum till kommunfullmäktige för antagande. Syftet med detaljplanen är att utveckla befintlig högskoleverksamhet, etablera ny kontorsverksamhet bland annat inom energiforskning samt nya bostäder. Ett syfte med detaljplanen är även att förbättra utemiljön och trafiklösningar. Planområdet ligger ca 1 km nordväst om Piteå centrum mellan stadsdelarna Djupviken och Annelund. Området begränsas av Norra Ringen i norr, Industrigatan i väster, Nygatan i söder och bostadsbebyggelse på stadsdelen Berget i öster. Planens syfte är i enlighet med gällande översiktsplan (antagen 2001), där området pekas ut för verksamhets- och institutionsområde. Planområdet är planlagt sedan tidigare (DC 0007, vunnit laga kraft 24 oktober 2006). Genomförandetiden på 15 år för den befintliga planen har inte gått ut. Under genomförandetiden får planen inte ändras, ersättas eller upphävas mot berörda fastighetsägares vilja Jfr PBL 14 kap 9 ) Fastighetsägarna i planområdet är Piteå kommun och det kommunala bolaget PNF (Piteå Näringsfastigheter AB) samt PNF's dotterbolag Nevatko AB och Fermaten KB. Eftersom utvecklingen av Acusticumområdet är ett gemensamt projekt av Piteå kommun och PNF finns det inga fastighetsägare som kan kräva rätt till ersättning av kommunen. Planförslaget har varit ute på samråd under tiden 11 december januari Samhällsbyggnad/Fysisk Planering har upprättat en samrådsredogörelse daterad 22 januari 2014 där det framgår i vilken omfattning kommunen har tagit hänsyn till inkomna synpunkter. Planförslaget har varit utställt under tiden 3 februari februari Samhällsbyggnad/Fysisk Planering har upprättat ett utlåtande daterat 26 februari 2014 där det framgår i vilken omfattning kommunen har tagit hänsyn till inkomna synpunkter. Planförslaget har reviderats efter granskningen. Kommunen har valt att inte ställa ut planen på nytt. Forts.

19 19 (28) Forts. Miljö- och byggnämndens motivering Närboende öster om Acusticumområdet uttryckte oro över markanvändning i kvarteret närmast befintlig bostadsbebyggelse vid Murargatan, främst på grund av skuggbildning. Kvartersmarken i fråga medger kontor och bostadsbebyggelse i fyra våningar. Samhällsbyggnad/Fysisk planering anser att frågan om markanvändningen i detta delområde behöver diskuteras vidare. För att inte riskera tidsplanen undantogs kvartersmarken närmast Murargatan från detaljplanen i en revidering. Det innebär att gällande detaljplan från 2006 fortfarande kommer att gälla i det undantagna området. Samhällsbyggnad/Fysisk planering, förordar att gällande detaljplan även ska ersättas i det nu undantagna området, efter dialog med närboende. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår vid sammanträde 10 mars 2014, 4 kommunfullmäktige att anta detaljplan för Stadsön 2:1 m.fl. Acusticum enligt miljö- och byggnämndens förslag 4 mars 2014, 22. Yrkanden Ordförande Peter Roslund (S): Bifall till arbetsutskottets förslag. Elisabet Berg (M): Den befintliga infarten via Hovslagargatan till Acusticumområdet bör bli kvar istället för den i planen föreslagna lokalgatan. I övrigt bifall till detaljplanen. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen antar arbetsutskottets förslag. Miljö- och byggnämndens protokoll 4 mars 2014, 22 med tillhörande bilagor Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 5 mars 2014 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 10 mars 2014, 4

20 20 (28) 86 Fastighetsreglering avseende Pitholm 47:13 och Pitholm S:93 Diarienr 14KS109 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Kommunfullmäktige godkänner avtal gällande fastighetsreglering avseende Pitholm 47:13 och Pitholm S:93, bilaga 14KS109-1 i enlighet med teknik- och servicenämndens förslag 6 mars Fastighetsreglering finansieras genom medel ur teknik- och servicenämndens anslag för mark-/fastighetsförvärv. Piteå kommun har sedan 1984 för fritidsändamål arrenderat ett markområde som Pitholms byamän äger i anslutning till Pite Havsbad. Arrendeavtalet sträcker sig till 2024 och ett villkor i avtalet ger kommunen rätt att förvärva området för en fastställd kostnad. Samhällsbyggnad har fört förhandlingar med Pitholms byamän angående ett köp av det arrenderade området. Överenskommelse har träffat om en fastighetsreglering, där ca 36,9 ha överförs från fastigheten Pitholm S:93 till Piteå kommuns fastighet Pitholm 47:13. Köpesumman uppgår till 1,6 miljoner kronor. Markområdet som köps in har till syfte att främja framtida utveckling i området kring Pite Havsbad. Teknik- och servicenämndens beslut 6 mars 2014 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 10 mars 2014

21 21 (28) 87 Försäljning av fastigheten Pitholm 45:11 Diarienr 14KS111 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige godkänner upprättat köpekontrakt gällande försäljning av fastigheten Pitholm 45:11, bilaga 14KS111-4, i enlighet med teknik- och servicenämndens förslag 9 september 2013, 72. Teknik- och servicenämnden behandlade 9 september 2013, 72 en försäljning av fastigheten Pitholm 45:11. Köparens avsikt var att på tomten uppföra flerfamiljshus, för att förtäta och skapa attraktiva strandnära boende i centrala Piteå. Teknik- och servicenämnden beslutade att försälja fastigheten, till ett pris av kronor. Det har konstaterats att den aktuella köpesumman överstiger det belopp som nämnden får fatta beslut om, något som inte uppmärksammades vid ärendets behandling. Ärendet överlämnas därför till kommunfullmäktige för beslut. Teknik- och servicenämnden 9 september 2013, 72, med bilagor Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 11 mars 2014

22 22 (28) 88 Svar på medborgarförslag att planera för större tomter Diarienr 13KS214 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget färdigbehandlat. Andreas Arvidsson har lämnat in ett medborgarförslag med förslag att Piteå kommun planerar för större tomter som erbjuder möjlighet till hästägande. Medborgarförslaget redovisas i bilaga 13KS Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 16 juni 2013, 130 remitterat medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. Miljö- och byggnämndens yttrande 16 oktober 2013, 73: För att Piteå kommun ska kunna växa till invånare bör kommunen kunna erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer. I en kommun där många medborgare har ett stort hästintresse är områden med större tomter som möjliggör för hästägande en klok tanke. Samhällsbyggnad, Fysisk planering, arbetar i dagsläget med Planprogram för hästnära boende i Norra Pitholm, som inbegriper det ovanstående medborgarförslag avser. Planprogrammet, som innefattar ett tätortsnära landsbygdsområde anses vara modellen där dessa tomter lämpar sig bäst att tillskapa. Övriga områden som föreslås i motionen är i detta avseende möjliga att se över i kommande översiktsplanearbete. Miljö-och byggnämndens förslag till kommunfullmäktige: 1. Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget. 2. Kommunfullmäktige föreslås uppdra till Fysisk planering att vid planläggning beakta önskemål om att bilda större tomter där så är möjligt. Kommunalrådet Helena Stenberg anför följande: I medborgarförslaget föreslås att kommunen planerar för ett område med större tomter för att till exempel erbjuda möjlighet till hästägande i anslutning till boendet. Pitholm, Rosvik och Bonäset nämns som tänkbara områden. Det är positivt för en kommun att det finns varierande boendemiljöer såväl inom stads- som landsbygd. I verksamhetsplan (VEP) är ett av de prioriterade målen för att Piteå ska nå befolkningsmålet invånare år 2020, att Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer. Det målet ingår också i det pågående översiktsplanearbetet där en landsbygdsstrategi kommer att utarbetas och olika boendealternativ utredas. Forts.

23 23 (28) Forts. Det finns ett stort behov av ökat bostadsbyggande i Piteå, ca nya bostäder behövs fram till år Största behovet består av fler lägenheter, men det är strategiskt viktigt att kunna erbjuda även andra boendeformer såsom bostadsrätter, kooperativt boende och villaboende. Vi arbetar för att kunna erbjuda attraktiva boendemiljöer som nära till skog, nära till vatten, nära till grönområden och även möjlighet till energisnåla boenden. Möjlighet till större tomter är ytterligare en attraktionskraft. I medborgardialoger som genomförts och som på olika sätt berört utveckling på landsbygd har behovet av större tomter varit en av de många synpunkter som framkommit. Vi är positiva till att planera för större tomter och arbetar med det utifrån det prioriterade målet om attraktiva och varierande boendemiljöer, som är en mycket viktig del i arbetet med att nå målet invånare år Med ovan anförda förslår jag att kommunfullmäktige anser medborgarförslaget färdigbehandlat. Miljö- och byggnämndens yttrande den 16 oktober 2013, 73 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse

24 24 (28) 89 Svar på motion om upprustning av fjärden i Norrfjärden Diarienr 13KS288 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige anser motionen färdigbehandlad. Gösta Turesson (V) har lämnat en motion till kommunfullmäktige angående rubricerade och anför följande: Gösta Turesson (V) överlämnar en motion till kommunfullmäktige angående rubricerade och anför följande: I Norrfjärden finns en mycket vacker fjärd som till stor del kan ses av alla och det finns möjligheter att nyttja området för olika aktiviteter, framför allt vid sommartid, men även vintertid för både skidåkare och skoter. Det som är en skönhet, störs nämligen av att hela fjärden håller på att växa igen och en illaluktande doft stör den upplevelse som man annars skulle få uppleva. Motionären föreslår att kommunen kontaktar markägare runt om fjärden och försöker komma till en lösning snarast möjligt. Kommunfullmäktige har den 30 september 2013, 155 remitterat motionen till kommunstyrelsen för beredning. Yttrandes från Samhällsbyggnad 22 oktober 2013: Gösta Turesson har överlämnat en motion till Kommunfullmäktige i rubricerat ärende. Samhällsbyggnad har fått möjligheten att yttra sig i ärendet. Porsnäsfjärden och landhöjningen Porsnäsfjärden ligger knappt 5 m över havet inom Alterälvens avrinningsområde. Alterälven passerar genom Porsnäsfjärden och mynnar därefter i havet i Håkansöfjärden. För ungefär 1000 år sen låg större delen av Norrfjärden och Lakafors under havsytan. Porsnäsfjärden var då en stor havsvik som hade fullständig kontakt med havet och sträckte sig ända upp till Pålmarksträsket. Genom landhöjningen har Porsnäsfjärden snörts av till en sjö som grundas upp och växer nu igen successivt. Landhöjningen är en naturlig process som gör att vattenlinjen sakta men säkert förflyttar sig längre österut. Havsvikar eller fjärdar har ofta trösklar ut mot omgivande hav och på grund av landhöjningen isoleras vikarna med tiden från havet. Havsviken blir först en flada med en smal öppning mot havet. När landhöjningen gått så långt att vatten från havet bara når fladan vid storm eller högvatten kallas den för glosjö. Med tiden isoleras glosjön helt från havet och efterhand täcks området av våtmarksväxter och övergår långsamt till myr. Forts.

25 25 (28) Forts. Flador och glosjöar har speciella kvaliteter och är viktiga för artrikedomen i naturen, speciellt som lekområden för fiskar, t ex abborre, mört och gädda. Landhöjningen påskyndas också av igenväxning och material som samlas på bottnen, alltså sedimentering. Vi människor märker av landhöjningen genom att hamnar blir grundare och gamla bryggor och kajer står uppe på land. Sedimentmarker som för länge sen varit havsbotten används ofta som åkermark på grund av goda odlingsegenskaper. Synpunkter Den pågående igenväxningen av Porsnäsfjärden är sannolikt en del av en naturlig process som drivs av landhöjningen. Övergödning är inte så omfattande i våra kustvatten som längre söderut men lokalt förekommer övergödning i grunda områden med låg vattenomsättning. Övergödningen kan i dessa vatten påskynda den naturliga igenväxningsprocessen. Övergödningseffekter i Porsnäsfjärden kan komma från jordbruket längs Alterdalen, skogsgödsling i närområdet och kvävenedfall från luften. Igenväxningen av Porsnäsfjärden är på lång sikt svår att faktiskt stoppa upp och kan bli kostsam att motarbeta. Eventuellt kan viss dämning/höjning av vattennivån resultera i att vattenvegetationen reduceras och att igenväxnings processen fördröjs. Fysisk planering, enheten för Plan och trafik, har under 2013 sökt och fått en mindre summa statliga naturvårdspengar för att delfinansiera åtgärder som ska möjliggöra fiskvandring vid den damm som i dag är ett vandringshinder i Porsnäsfjärdens utlopp. Möjligen kan frågan om det med enkla medel går att höja vattenståndet i Porsnäsfjärden undersökas i samband med fiskvandringsåtgärden. Förutsatt att resurser för detta finns och att utredningsarbetet eller möjligheterna att få tillstånd av Länsstyrelsen till fiskvandringsåtgärden inte försvåras eller kompliceras av detta. Det är ju ofta knepigt med vattenståndshöjningar då bebyggelse finns nära intill stranden, bl a kyrkstugor i det aktuella fallet. Det har tidigare varit möjligt att söka statliga bidrag till LOkala VAttenvårdsprojekt (LOVA) för att minska näringsbelastningen på havet. Regeringen har under hösten aviserat att det under 2014 kommer att finnas möjlighet att söka nya LOVA-medel. Ytterligare 75 miljoner kronor ska fördelas till projekt som syftar till att förbättra vattenkvaliteten, främst då med avseende på övergödning. Länsstyrelsen hanterar och beslutar om vilka projekt som ska få ta del av pengarna. Eventuellt kan detta vara en möjlighet att delfinansiera projekt för att utreda åtgärder i Porsnäsfjärden. Enheten för Plan och Trafik Forts.

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Ovalen, stadshuset, måndag 8 december 2014, kl. 12.30 13.15 Beslutande Peter Roslund (S), ordf Brith Fäldt (V) Helena Stenberg (S) Ann-Louise Hagström (MP) Lars-Olof Pettersson (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl. 13.00 16.00 ande Se sida 2. Övriga deltagare Johan Forssell, kommunsekreterare Inger Ronkainen, kommunsekreterare Utses att justera Leif Danielsson och

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Stadshuset, Sessionssalen kl 16:00 Beslutande Övriga deltagare (S) Magnus Nyström, ordförande (S) Leif Danielsson (S) Anna-Karin Lundström (S) Kjell Lidman (S) Tomas Eklund (S) Isabella

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Stadshuset, Ovalen, kl. 10-14 Beslutande Se sida 2 Övriga deltagare Se sida 2 Utses att justera Ingrid Välitalo Justeringens tid och plats Vägledningscentrum 2013-03-28 Paragrafer

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (5) Plats och tid Stadshuset Fyrkanten kl 09:30 Beslutande Se sida 2 Övriga deltagare Se sida 2 Utses att justera Karl-Erik Jonsson Justeringens tid och plats Samhällsbyggnad stab Paragrafer 119 Sekreterare

Läs mer

Protokoll. Byggnadsnämnden

Protokoll. Byggnadsnämnden Byggnadsnämnden 133-134 Byggnadsnämnden Sida 2 Byggnadsnämndens sammanträde 133 Delårsrapport per 2010-06-30 134 Remiss Ändring av reglementen, nya regler för strandskydd och prövning av vindkraft Byggnadsnämnden

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Stadshuset, Ovalen kl 10.00 Beslutande Marita Björkman-Forsman, ordförande (S) Per Lönnberg, vice ordförande (V) Marianne Hedkvist (S) Laila Stålnacke (S) Lars-Eric Lindgren (S), tjg

Läs mer

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50 1(10) Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, kl 08.00-8.50 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-13.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-03-28 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson

Läs mer

Kommunstyrelsen (8)

Kommunstyrelsen (8) Kommunstyrelsen 2012-06-25 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Älmhult måndagen den 25 juni 2012 kl 15.00-16.15 med ajournering kl 15.50-16.00 Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande Tord Åkesson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381

Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-02-03 47 Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum 2014-02-17. Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 17 februari, klockan 08.00-09.

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum 2014-02-17. Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 17 februari, klockan 08.00-09. Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 17 februari, klockan 08.00-09.35 Britt-Inger Fröberg (S) ordförande Tobias Nordlander (S) ej 10 Patrik Boström (S) Yvonne Gmeiner (Fp) Erkki

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Beslutsärenden

KOMMUNSTYRELSEN Beslutsärenden KOMMUNSTYRELSEN 2004-01-21 Beslutsärenden KS 1 Internbudget 2004 2 Optionsavtal, Trivselhus AB 3 Markanvändning, Grindvaktaren 8 och 9 4 Riktlinjer för anställda i Vårgårda kommun vid hantering av IT-system

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist PROTOKOLL Plats och tid Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30 Beslutande Per Olov Persson (M) Tommy Borg (S) John Nyman (C) Manne Wallström (MP) Lasse Bergqvist (FP) Övriga deltagande

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden 1 (12) Paragrafer 93-102 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 15.00 ande Övriga närvarande Torsten Johansson, ordförande Kent Lodesjö Knut Gyllenstierna Mats Waldermarsson Jesper Hansen

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

Kommunstyrelsens planutskott

Kommunstyrelsens planutskott Kommunstyrelsens planutskott Tid Tisdagen den 24 november 2015 kl. 10:00-11:05 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 67-73 ande Jonas Lövgren (M) ordförande Ingemar Einarsson (C) 67-68 Dzenita Abaza (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 8.30-12.00, 13.15-15.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson (S), ordförande Aina Wåhlund (S) Sten Fransson (S), ej 25 och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Eric Berntsson (SD) Stefan Sturesson (M) 60-63

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Eric Berntsson (SD) Stefan Sturesson (M) 60-63 1(8) Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 12.00 Beslutande Ledamöter Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej 60-63 Rolf Mårtensson (M) Rickard

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-12-09 1 [10] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 10.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2012-08-28, kl 13:15 Beslutande: Anders Malm (M) tj ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Tony Asp (S) tj ersättare för Gun-Inger Sjögren

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-03-16 1(10) Plats och tid Kung Birger, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 16.00 17.10 Beslutande Ledamöter Tina Teljstedt (KD), ordf Anders Åkerlind (M) Per Thorsell (M) Lise Lidbeck (FP) Gunvor Hanson

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-11-11 1

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-11-11 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-11-11 1 Plats och Tid Norrtull, kl. 09:00 12:15 Beslutande Kjell Kaså (C), ordförande Sven Callenberg (C) Ann-Louise Svensson (C) Anders Hansson (C) Harald Hårdstedt (KD),

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl Kommunstyrelsen 2012-02-20 1 Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl. 18.00-18.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Bitte Lindberg Ås (S) Lilian Olsson (S) Johnny Skottheim (S) Sofia

Läs mer

onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25

onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1993-12-15 Plats och tid Beslutande Ej tjg ers Stadshuset, Storrummet onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25 Sven-Ove Cederstrand,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen 2013-06-18 1(7) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 18 juni 2013, kl 11.00 11.55. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Anne Johansson

Läs mer

367 Kommunstyrelsens ärendelista. 368 Kv Dalen avtal med Siemens och Missionskyrkan. 369 Uppföljning av ny politisk organisation

367 Kommunstyrelsens ärendelista. 368 Kv Dalen avtal med Siemens och Missionskyrkan. 369 Uppföljning av ny politisk organisation 2010-06-14 Paragrafer 367 Kommunstyrelsens ärendelista 368 Kv Dalen avtal med Siemens och Missionskyrkan 369 Uppföljning av ny politisk organisation 2010-06-14 1 (8) Plats och tid Sammanträdesrummet Skuten-Dovern,

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58 SAMMANTRÄDE Socialnämndens arbetsutskott PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30-15:30 LEDAMÖTER SNAU SNAU-I Elving Andersson (C), ordförande Said Olsson (M), 1:e vice ordförande Stefan Skoglund

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden (8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden (8) Jävsnämnden 2012-05-08 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 10.15 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot Bo Sjölin (MP), ledamot Curt Ekvall (KD), ersättare

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum 1 (7) Plats och tid Stadshuset, kl 13.15 16.10 ande Ersättare Klas Håkanson (M) Lennart Lööw (S) Börje Wilsborn (C) Lola Frödeberg (VF) Marie Johansson (KD) Nils-Erik Johansson (S) Magnus

Läs mer

Kommunkontoret kl. 14.00 17.30

Kommunkontoret kl. 14.00 17.30 1 Plats och tid Kommunkontoret kl. 14.00 17.30 Beslutande Övriga deltagande Kent Holmer, (S) ordförande Kim Svitzer, (PF) ledamot Boel Rosdahl, (S) ledamot Catharina Tann, (S) ledamot Leif Andersson, (V)

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2013-09-24, kl 13:15-14:45 Beslutande: Anders Malm (M) ordförande Mikael von Krassow (S) Gun-Inger Sjögren (S) Christina Hanstål (M) tjänstgörande ersättare

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-11-24 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 24 november 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 9 maj 2001 klockan 17.00 17.15 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Per Holm (kd) Annica Eriksson (s) Peter Agerhäll (fp) Sven-Ove Cederstrand (s) Göran Arveståhl

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 14.00-16.00 Beslutande Bo Bergman Annelie Milton-Björk Lars Hagberg Jonny Bengtsson Jan Kennmark Göran Berglund Laila

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2007-03-22 1 Plats och tid Torsdag 22 mars 2007 kl 19.00-19.50 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17 2010-10-27 1-17 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.00 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Kommunchef Svante Melander Utses

Läs mer

onsdagen den 4 maj 1994, kl 17.10-17.30

onsdagen den 4 maj 1994, kl 17.10-17.30 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1994-05-04 Plats och tid Beslutande Ej tjg ers Stadshuset, Storrummet onsdagen den 4 maj 1994, kl 17.10-17.30 Sven-Ove Cederstrand,

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Ulf Persson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Svensson (S) Roland Månsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Ulf Persson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Svensson (S) Roland Månsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-22 1 (13) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 11.15 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

ARVIKA KOMMUN, Allmänna utskottet

ARVIKA KOMMUN, Allmänna utskottet Plats och tid Stadshuset, Stora sessionssalen klockan 08 30-11 00 Beslutande Aina Wåhlund ordförande (s) Anders Söderström (s), ersätter Claes Pettersson (s) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe (s) Claes Axelson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson 1 Plats och tid Carl August-rummet, kommunkontoret, Ödeshög måndagen den 27 februari 2012 kl 9:00-10:00 Beslutande Magnus Oscarsson (KD), ordförande Anders Rydberg (KD), ersättare för Arne Arvidsson (KD)

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5)

PROTOKOLL 1 (5) PROTOKOLL 1 (5) 2016-09-13 Kommunstyrelsen Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl. 09.45 09.55 Beslutande Lorents Burman (S), ordförande Agneta Hansson (V) Andreas Löwenhöök (M), ej 404 Andreas

Läs mer

Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd Karlsson (c), tj ersättare

Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd Karlsson (c), tj ersättare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Dnr. 432/05 Plats och tid Omvårdnadsförvaltningen, Nya Kyrkogatan 21, Kristinehamn, Kl. 13.30 15.40 Beslutande Ledamöter Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2014-05-26 1 Plats och tid Folkets Park Orrskogen, Malung, kl. 15.30-16.30 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Hans Unander (S) 90-97 Bengt Nilsson (S) Christin

Läs mer

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Ann-Christin Dåderman (S) Jan Dahlquist (S) Joanna Stridh (C ), ersättare för Linda Viklund (C)

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Ann-Christin Dåderman (S) Jan Dahlquist (S) Joanna Stridh (C ), ersättare för Linda Viklund (C) 1(7) Plats och tid KS-rummet 08:30 10:40 Beslutande Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Ann-Christin Dåderman (S) Jan Dahlquist (S) Joanna Stridh (C ), ersättare för Linda Viklund (C) Ersättare

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret 2003-11-26 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-10.55 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2009-01-21 1 Innehållsförteckning Firmateckning för år 2009... 3 Motion om att utveckla mötesplatser och fritidsgårdar för ungdomar i hela Skövde och med start i

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2016-09-27 1 (10) Plats och tid KS-salen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 14.00-15.30 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Kjell Ivemyr

Läs mer

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2010-05-18 1 (12) Plats och tid Konferensrummet, tekniska kontoret, Rådhuset, Askersund 2010-05-18, kl.15.00-17.30. Beslutande Leif-Åke Johansson (s), ordförande

Läs mer

Sixten Carlsson, (s) ordf Margareta Arthursson Inger Johansson. Patrik Hjalmarsson. Inger Johansson

Sixten Carlsson, (s) ordf Margareta Arthursson Inger Johansson. Patrik Hjalmarsson. Inger Johansson Demokratigruppen 2006-06-26 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl.18.00 19.00 Beslutande Sixten Carlsson, (s) ordf Margareta Arthursson Inger Johansson Övriga deltagare Patrik Hjalmarsson Utses att justera

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-12-27 1 Plats och tid Matsalen, Gamla T4-området, kl 09.00-09.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf

Läs mer

Socialnämnd 2011-03-21 1

Socialnämnd 2011-03-21 1 Socialnämnd 2011-03-21 1 Plats och tid Socialtjänsten 16.00-17.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Bengt Andersson (C), ordf Per Gren (S), vice ordf Siw Malmsten

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2008-09-24 76 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 19.00 Beslutande Övriga delt Bertil Nilsson (m), ordförande Margaretha Schneider Persson (m) Ulla Svensson (c) Annelie

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Stadshuset, Ovalen, kl. 10.00-14.00 Beslutande Övriga deltagare Stig Rönnbäck (S) Ingrid Välitalo (S) Agneta Nilsson (S) Ingegärd Nilsson (S) Regis Cabral (S) Anna Lindgren (S) Gunnel

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-12.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Susanna Hansson (M), ersättare för Gudrun Wängelin-Lernskog

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2006-03-29 20 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.30 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Margaretha Schneider (m) Inga-Lill Gustavsson (c) tj ers Björn Jonasson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C) Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.30 15.35 Beslutande Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C) Övriga deltagare Plan- och bygglovsarkitekt

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl Kommunstyrelsen 3 november 2003 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl 17.00 17.15 Beslutande Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Ove Hahn

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24 PROTOKOLL Tekniska nämnden 22-24 Tekniska nämnden Sida 2 Tekniska nämnden sammanträde den 6 mars 2012 22 Granskning, detaljplan för idrott m m vid Mjörngatan 23 Remiss plansamråd, bostäder vid Simmenäsvägen

Läs mer

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10.

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10. 1 (5) Plats och tid: Kommunkontoret, kl 8.30-9.15 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Ulla-Maj Andersson (s), ordförande Bengt Åberg (s) Thomas Johansson (s), tj ers. Assar Nilsson (s) Mona

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18 2009-01-28 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.30 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Tf kommunchef Jeanette Lämmel Kommunsekr Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (5) Plats och tid Furunäset, 09.00-13:00 Beslutande Lars-Olof Pettersson, Ordförande, kommunstyrelsen Lars-Erik Andersson, byamännen Lars Sjölund, Piteå Byaforum Lena

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANHANDLINGAR Plankarta med planbestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Samrådsredogörelse Utlåtande Detaljplan för Klippan 3:128 och 3:129 m fl i Klippans tätort och kommun, Skåne län Upprättad

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunala Pensionärsrådets au 2015-04-23 1 (10) Plats och tid Stadshuset, Gunnar Lindbergs arbetsrum, kl 09:30 12:15 Beslutande Agnetha Eriksson, ordf Brith Fäldt, samhällsbyggnadsnämnden Gösta Öhman,

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Ola Olin (V) Agneta Åhs-Sivertsen (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 19 december 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.21

Kommunstyrelsens arbetsutskott 19 december 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 19 december 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.21 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie Wall Ulf Söhrman Peter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden Tekniska nämnden 1 (9) Plats och tid Hellqvistsalen, onsdagen den 28 januari 2010, klockan 16.00 18.15 Beslutande Görel Nilsson (S), 1-2 Lennart Pettersson (S) Elisabeth Persson (S) Börje Andersson (C),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson Plats och tid Arvika Näringslivscentrum, klockan 15.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe

Läs mer

Ordförande... Benny Augustsson (S) Peter Göthblad (FP) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Ordförande... Benny Augustsson (S) Peter Göthblad (FP) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2015-02-12 1 (9) Plats Rum 522, 4:e våning, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen den 12 februari Kl: 09:20 11:05 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt närvarolista, sid 2 Utsedd

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden 1 (14) Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen 13:30 14:30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Torsten Johansson, ordförande Kent Lodesjö Ann-Charlotte Pihl-Larson Gunilla

Läs mer

Ånge kommunkontor, måndag den 25 juni 2007. Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor

Ånge kommunkontor, måndag den 25 juni 2007. Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor 1 (6) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, måndag den 25 juni 2007, kl. 11.30 12.30. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande Åke

Läs mer

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott Datum 2003-04-22 Plats och tid för sammanträdet Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen den 22 april 2003 kl 17:00-19:00 Jerker Sjögren

Läs mer