Sammanträdesprotokoll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll"

Transkript

1 1 (28) Plats och tid Stadshuset, Ovalen, kl Beslutande Peter Roslund (S), ordf Elisabet Berg (M) Lars-Olof Pettersson (S) Majvor Sjölund (C) Lena Vikberg (S) Helén Lindbäck (KD), 73 Mats Johansson (S) Åke Forslund (FP) Marita Björkman (S) Birgitta Elfgren (S), tj ers Laila Stålnacke (S) Elisabet Vidman (S), tj ers Rune Berglund (S) Ferid Letic (S), tj ers fr o m 74 Brith Fäldt (V) Ann-Louise Hagström (MP) Övriga deltagare Se sida 2. Utses att justera Mats Johansson Justeringens tid och plats Kommunledningskontoret, måndag 24 mars 2014 Paragrafer Sekreterare Inger Ronkainen Ordförande Peter Roslund Justerande Mats Johansson Organ Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen Anslags uppsättande Anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret, stadshuset Underskrift/anslaget av Inger Ronkainen

2 2 (28) Övriga deltagande Fredrik Eklund, Nordic Healthcare Group, 73 Leif Wikman, förvaltningschef Strategiskt stöd, Anna-Lena Pogulis, kommunstrateg, 73 och 83 David Sundström, samhällsstrateg kl , informerar om omvärldsanalysen Ferid Letic (S) adjungerad ledamot vid 73 Johan Forssell, kommunsekreterare Inger Ronkainen, kommunsekreterer

3 3 (28) Innehållsförteckning... Sid 73 Information om utredning om valfrihetssystem enligt LOV (Lagen om Valfrihet) Personalpolitiska riktlinjer för löner och lönebildning Internbudget och verksamhetsplan 2014 för kommunstyrelsen Remiss om utvidgat strandskydd i Piteå Yttrande över ansökan om tillstånd enligt Miljöbalken, vindkraft Markbygden etapp Yttrande över betänkandet Överskuldsättning i kreditsamhället (SOU2013:78) Val av ombud till årsstämmor/bolagsstämmor, föreningsstämmor och andra likartade sammanträden för år Revisionsrapport - Granskning av kommunens bostadsförsörjning Revisionsrapport - Granskning av lokalförsörjningen inom kommunkoncernen Delegationsbeslut - anmälan till kommunstyrelsen Riktlinjer för budgetarbetet Ändrad organisationstillhörighet för skogsdrift Detaljplan för Stadsön 2:1 m.fl. Acusticum Fastighetsreglering avseende Pitholm 47:13 och Pitholm S: Försäljning av fastigheten Pitholm 45: Svar på medborgarförslag att planera för större tomter Svar på motion om upprustning av fjärden i Norrfjärden Medborgarförslag att införa avgift för de som anordnar feriearbeten Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag... 28

4 4 (28) 73 Information om utredning om valfrihetssystem enligt LOV (Lagen om Valfrihet) Diarienr 13KS453 Socialnämnden har haft i uppdrag att utreda införandet av LOV (Lagen om valfrihet). Nordic Helthcare Group har genomfört utredning om förutsättningarna för LOV. Vid dagens sammanträde lämnas information om den slutförda utredningen av Fredrik Eklund från Nordic Healthcare Group.

5 5 (28) 74 Personalpolitiska riktlinjer för löner och lönebildning Diarienr 14KS99 Beslut Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till strategiskt stöd, personalavdelningen, för förtydligande av vilka regelverk och styrdokument som ligger till grund för framtagande av lönekriterier. Löner och lönebildning är en viktig parameter för att klara kompetensförsörjningen i framtiden. Det är också av stor vikt att man både som medarbetare och chef kan få en tydlig överblick om hur lönebildning i Piteå kommun fungerar. Personalavdelningen har upprättat förslag till nya riktlinjer för löner och lönbildning, bilaga 14KS99-1. Riktlinjerna har behandlats i den centrala samverkansgruppen 18 februari Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår vid sammanträde 10 mars 2013, 40 kommunstyrelsen att anta nya personalpolitiska riktlinjer för löner och lönebildning i Piteå kommun, bilaga 14KS99-1. Yrkanden Ordförande Peter Roslund (S): Ärendet återremitteras för att förtydliga vilka regelverk och styrdokument som ligger till grund för framtagande av lönekriterier. Inga fler yrkanden läggs. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet. De gamla personalpolitiska riktlinjerna om löner som antogs 16 december 1999 Förslag till nya personalpolitiska riktlinjer för löner och lönebildning i Piteå kommun Personalavdelningens tjänsteskrivelse 6 mars 2014 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 10 mars 2014, 40

6 6 (28) 75 Internbudget och verksamhetsplan 2014 för kommunstyrelsen Diarienr 14KS101 Beslut Kommunstyrelsen fastställer internbudget och verksamhetsplan 2014 för kommunstyrelsen inklusive förvaltningarna kommunledningskontoret och strategiskt stöd enligt bilaga 14KS Ett förslag till internbudget och verksamhetsplan 2014 för kommunstyrelsen har upprättats. Förslaget omfattar de förvaltningar som är direkt underställda kommunstyrelsen. Respektive förvaltning har från hösten arbetat i olika former för att utveckla en väl förankrad verksamhetsplan på förvaltningsnivå. Arbetet har haft sin utgångspunkt från grundläggande förvaltningsuppdrag, politiskt uppsatta mål samt av kommunfullmäktige fastställd budget och verksamhetsplan Därefter har dessa planer sammanfogats i den övergripande planen, Internbudget och verksamhetsplan 2014 Kommunstyrelsen. Den gemensamma samverkansgruppen för kommunledningskontoret och strategiskt stöd har behandlat internbudget och verksamhetsplanen 6 mars Strategiskt stöds tjänsteskrivelse 5 mars 2014 Förslag till internbudget och verksamhetsplan 2014 för kommunstyrelsen inklusive dess förvaltningar Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 10 mars 2014, 41

7 7 (28) 76 Remiss om utvidgat strandskydd i Piteå Diarienr 13KS467 Beslut Kommunstyrelsen yttrar sig enligt bilaga 13KS Länsstyrelsen Norrbotten har för kommunens yttrande översänt ett förslag till utvidgade strandskyddsområden inom Piteå kommun. I dagsläget gäller strandskydd generellt inom 100 meter från strandlinjen, dels upp på land, dels ut i vattnet. Utvidgat strandskydd innebär att gränsen förskjuts m upp till 300 meter från strandlinjen, länsstyrelsen föreslår att totalt 17 områden får utvidgad strandskydd. Länsstyrelsen motiverar förslaget med att det i dag inte finns några områden med utvidgat strandskydd i Piteå kommun, samtidigt som Länsstyrelsen har ett regeringsuppdrag att undersöka om nya strandskyddsområden behövs. Miljö- och byggnämnden yttrade sig i ärendet 19 februari 2014, 18. Nämnden konstaterade att det råder viss oklarhet kring det utökade strandskyddets status, och att förtydliganden kan vara på sin plats. Det påpekas också att det hade varit önskvärt med en större samverkan mellan kommun och länsstyrelse innan områdena fastställdes. Länsstyrelsens skrivelse 4 december 2013 med bilagt förslag till områden med utökad strandskydd Miljö- och byggnämndens protokoll 19 februari 2014, 18 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 10 mars 2014

8 8 (28) 77 Yttrande över ansökan om tillstånd enligt Miljöbalken, vindkraft Markbygden etapp 2 Diarienr 14KS12 Beslut Kommunstyrelsen yttrar sig över ansökan enligt bilaga 14KS Miljöprövningsdelegation vid Länsstyrelsen i Norrbotten har för eventuellt yttrande översänt en ansökan om tillstånd enligt 9 kap Miljöbalken att etablera vindkraft inom Etapp 2 i Markbygden, Piteå kommun. Yttrande ska ha inkommit senast 25 mars Ett förslag till yttrande har upprättats, i vilket Piteå kommuns generellt positiva inställning till vindkraftsetableringar har framhållits. Det har påpekats det önskvärda i att frågan om verkens belysning får en tillfredsställande lösning, i enlighet med tidigare avgivna yttranden, samt att de önskemål som har kommit beträffande ett minimiavstånd på fem kilometer mellan kommungränsen och vindkraftverken skulle kunna innebära att 30% av Etapp 2 inte kan genomföras. Länsstyrelsens remiss 9 januari 2014 med bilagor Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 24 februari 2014

9 9 (28) 78 Yttrande över betänkandet Överskuldsättning i kreditsamhället (SOU2013:78) Diarienr 14KS20 Beslut Kommunstyrelsen antar föreslaget yttrande över Överskuldsättning i kreditsamhället? (SOU 2013:78), bilaga 14KS20-2. Tillgången till krediter ökar den enskildes möjligheter att planera och ordna sin ekonomi. Samtidigt kan skuldsättning leda till problem. Många personer lever under så ansträngda ekonomiska förhållanden att de har återkommande svårigheter att betala sina räkningar. Detta leder i en hel del fall till en allvarig skuldsättning som är besvärlig för den enskilde att ta sig ur och som kan medföra även andra negativa konsekvenser i form av sociala och hälsorelaterade problem och utanförskap. Inte sällan drabbas även anhöriga, bland andra barn och unga. Anledningen till att enskilda får problem med att betala sina skulder kan bero på oförutsedda händelser i livet, såsom arbetslöshet, separation, konkurs, sjukdom eller dödsfall i familjen, till svagt socialt skyddsnät och bristande kunskaper om ekonomiska frågor. Frågan om överskuldsättning har diskuterats under lång tid. Flera försök har gjorts för att kartlägga orsakerna bakom allvarlig skuldsättning och konsekvenserna av att enskilda hamnar i en sådan situation. Det saknas dock en samlad och aktuell bild av läget. Flera förändringar har genomförts i lagstiftningen för att motverka att konsumenter överskuldsätts, bland annat har skärpta regler för kreditprövning införts för krediter som avser mindre belopp (så kallade snabblån). I april 2012 tillsatte regeringen en utredning gällande strategier för att motverka överskuldsättning. Den 26 november 2013 presenterades utredningen, Överskuldsättning i kreditsamhället? (SOU 2013:78). Utredningens huvudförslag är följande: Slutlig preskription för skulder som är 15 år eller äldre hos Kronofogdemyndigheten (20 år om de är brottsrelaterade) Förstärkt budget- och skuldrådgivning Ändrad ockerlagstiftning Förstärkta tillsynsresurser till Konsumentverket Utveckla den offentliga statistiken och forskningen om hushållens skuldsättning (SOU 2013:78). Piteå kommun tillstyrker bland annat förslaget om att utreda behovet om skärpt regelverk för tillsyn av kreditmarknaden. Vidare tillstyrker kommunen att staten kan stå som garant för saneringslån i en försöksverksamhet då detta kan komma gäldenären till gagn. Kommunen avstyrker dock bestämt att dessa lån ska administreras av kommunerna. Det är inte heller rimligt att kommunerna ska stå för en behovsprövning av lånen eller att stå för en del av risken. Forts.

10 10 (28) Forts. Piteå kommun anser att det bör införas ett nytt skolämne i Läroplanen: Livskunskap privatekonomi och konsumentvägledning för att de unga ska få en god grund att utgå ifrån. Piteå kommun tillstyrker slutligen förslaget att förbättra villkoren för barnfamiljer vid löneutmätning samt utredningens förslag att avskaffa det solidariska skadeståndsansvaret för barn under 18 år. Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 3 mars 2014 Yttrande om Överskuldsättning i kreditsamhället (SOU 2013:78) Överskuldsättning i kreditsamhället (SOU 2013:78) Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 10 mars 2014, 42

11 11 (28) 79 Val av ombud till årsstämmor/bolagsstämmor, föreningsstämmor och andra likartade sammanträden för år 2014 Diarienr 14KS106 Beslut Kommunstyrelsen utser för år 2014 kommunstyrelsens ordförande, eller den han i sitt ställe vid varje enskilt tillfälle lämnar fullmakt till, att företräda kommunen vid årsstämmor/bolagsstämmor i bolag som inte ingår i kommunkoncernen, föreningsstämmor och andra likartade sammanträden i de företag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i. Enligt 3 i det av kommunfullmäktige fastställda reglementet för kommunstyrelsen, ingår det i kommunstyrelsens ledningsfunktion att tillvarata Piteå kommuns intressen vid årsstämmor/bolagsstämmor, föreningsstämmor och andra likartade sammanträden i de företag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i. Enligt fastställd bolagspolicy för Piteå kommun utser kommunfullmäktige bolagsstämmoombud till Piteå Kommunföretag AB. Koncernstyrelsen utser själv stämmoombud i de bolag som ingår i koncernen. Som ombud till årsstämmor/bolagsstämmor i övriga bolag, föreningsstämmor och liknade sammanträden föreslås kommunstyrelsens ordförande, eller den han i sitt ställe vid varje enskilt tillfälle lämnar fullmakt till att företräda kommunen. Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 7 mars 2014

12 12 (28) 80 Revisionsrapport - Granskning av kommunens bostadsförsörjning Diarienr 14KS29 Beslut Kommunstyrelsen beslutar att med beaktande av innehållet i rapporten och med hänvisning till nedanstående kommentar lägga rapporten till handlingarna. Kommunrevisorerna har till kommunstyrelsen och styrelsen i Piteå Kommunföretag AB och styrelsen i PiteBo AB överlämnat revisionsrapport angående granskning av kommunens bostadsförsörjning. Kommentar Som revisorerna påpekar har ingen särskild bostadsförsörjningsplan för gällande mandatperiod antagits av kommunfullmäktige. Planering av kommunens bostadsförsörjning arbetas in i redan befintliga styrdokument. Omvärldsanalysen, som uppdateras årligen, utgör underlag i arbetet med kommunens styrdokument och motsvarar en plan för kommunens bostadsförsörjning. Revisorernas rapport 21 januari 2014

13 13 (28) 81 Revisionsrapport - Granskning av lokalförsörjningen inom kommunkoncernen Diarienr 14KS30 Beslut Kommunstyrelsen beslutar att med beaktande av innehållet i rapporten och med hänvisning till nedanstående kommentar lägga rapporten till handlingarna. Kommunrevisorerna har till kommunstyrelsen och styrelsen i Piteå Kommunföretag AB överlämnat revisionsrapport angående granskning av lokalförsörjningen inom kommunkoncernen. Kommentar I princip har revisorerna rätt i sina rekommendationer. Det finns dock vissa konsekvenser som måste beaktas, som t.ex. påförande av stämpelskatt vid förvärv och inteckning av fastigheter samt bokförda värden. De av revisorerna lämnade rekommendationerna innehåller åtgärder som måste ses som långsiktiga. Revisorernas rapport 21 januari 2014

14 14 (28) 82 Delegationsbeslut - anmälan till kommunstyrelsen 2014 Diarienr 14KS4 Beslut Kommunstyrelsen lägger nedanstående delgivningar till handlingarna. Delegationspunkt Ärende Delegat Ärende nr 15 l) Anmälan om bisyssla Mona Lundström Dnr 14KS110 Arbetsutskottets beslutsärenden 10 mars 2014

15 15 (28) 83 Riktlinjer för budgetarbetet Diarienr 14KS102 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige fastställer riktlinjer för budgetarbetet enligt bilaga 14KS Riktlinjer för budgetarbetet har upprättats, bilaga 14KS Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår vid sammanträde 10 mars 2013, 43 att kommunfullmäktige fastställer riktlinjerna för budgetarbetet enligt bilaga 14KS Yrkanden Ordförande Peter Roslund (S): Bifall till arbetsutskottets förslag med följande förslag till ändringar: På sidan 15 i Riktlinjerna under rubriken Pott för priskompensation får andra punkten lydelsen: El- och fjärrvärme (100 % kompensation, dock högst upp till nivån för centrala potten, 7,5 mkr) och tredje punkten får lydelsen: Kompensation för löneökning fristående enheter inom BUN (100 %, dock högst till kommunens nivå för kompensation av löneökningar). I bilaga1 till Riktlinjerna under Ekonomi- övergripande mål stryks nyckeltalet Köp av verksamhet. Inga fler yrkanden läggs. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag med ordförandens förslag till ändringar. Förslag till riktlinjer för budgetarbetet Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 10 mars 2014, 43

16 16 (28) 84 Ändrad organisationstillhörighet för skogsdrift Diarienr 14KS104 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Kommunfullmäktige godkänner föreslagen organisationsförändring för skogsdrift. 2. Kommunfullmäktige godkänner att ekonomisk ram på kronor flyttas från Samhällsbyggnad till Kultur, park och fritid. I den organisationsöversyn som genomfördes hösten 2011 och som i mars 2012 resulterade i beslut om en ny förvaltningsorganisation lämnades några frågor att lösa i en andra fas. En av dessa frågor var att i detalj utreda var samorganisation bör ske för skogsvård och park. I dagsläget ligger skosdriften på två förvaltningar, det som avser parkmark ligger hos kultur och fritid medan den övriga skogsdriften ligger hos samhällsbyggnadsförvaltningen. En av anledningarna till förslaget om en samordnad organisation för skogsdriften är medborgarnyttan. Medborgarna får en väg in till kommunen oavsett om skogsfrågan gäller parkmark eller annan mark. En andra anledning är att uppnå effektivisering av skogskogsdriften genom att föra samman två små organisationer till en. Frågan om var dessa verksamheter bör organiseras lämnades till en andra fas med anledning av att de frågor som hanteras präglas av en mångfald olika perspektiv och synpunkter. Bland de som då fördes fram fanns synpunkten att samtliga frågor som rör skogsskötsel och park bör samorganiseras inom ramen för den nya samhällsbyggnadsförvaltningen. Det innebar att park ansågs kunna flyttas till Samhällsbyggnad, i syfte att den tydligare skulle ingå i planprocessen. Andra synpunkter handlade om att parkfrågorna borde hanteras på Kultur och fritid, med utgångspunkt utifrån att parkerna utgör mötesplatser i det offentliga rummet, men också utifrån det gemensamma nyttjandet av personal som sker. I samråd med berörda förvaltningar har man nu enats om en lösning som känns bra ur ett organisatorisk, ekonomiskt och personellt perspektiv. Ny organisation Förslaget är att den skogsresurs som idag ligger på Samhällsbyggnad Fysisk planering och enheten Plan och trafik flyttas till förvaltningen Kultur, park och fritid. Skogs- och parkdrift kommer i framtiden att hanteras av enheten Park. Organisationsförändringen innebär också att ett antal inventarier flyttas från Samhällsbyggnad till Kultur, park och fritid. Ekonomiskt flyttas ram på kronor gällande personalkostand för skogsresurs samt en del kringkostnader för drift av oexploaterad mark till Kultur, park och fritid. Forts.

17 17 (28) Forts. Teknik- och servcienämndens protokoll 25 februari 2014, 19 Kultur- och fritidnämndens protokoll 3 mars 2014, 19

18 18 (28) 85 Detaljplan för Stadsön 2:1 m.fl. Acusticum Diarienr 14KS97 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige antar detaljplan för Stadsön 2:1 m.fl. Acusticum enligt miljö- och byggnämndens förslag 4 mars 2014, 22. Reservation Elisabet Berg (M) reseverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. Miljö- och byggnämnden har 4 mars 2014, 22 beslutat att överlämna detaljplan för Stadsön 2:1 m.fl. Acusticum till kommunfullmäktige för antagande. Syftet med detaljplanen är att utveckla befintlig högskoleverksamhet, etablera ny kontorsverksamhet bland annat inom energiforskning samt nya bostäder. Ett syfte med detaljplanen är även att förbättra utemiljön och trafiklösningar. Planområdet ligger ca 1 km nordväst om Piteå centrum mellan stadsdelarna Djupviken och Annelund. Området begränsas av Norra Ringen i norr, Industrigatan i väster, Nygatan i söder och bostadsbebyggelse på stadsdelen Berget i öster. Planens syfte är i enlighet med gällande översiktsplan (antagen 2001), där området pekas ut för verksamhets- och institutionsområde. Planområdet är planlagt sedan tidigare (DC 0007, vunnit laga kraft 24 oktober 2006). Genomförandetiden på 15 år för den befintliga planen har inte gått ut. Under genomförandetiden får planen inte ändras, ersättas eller upphävas mot berörda fastighetsägares vilja Jfr PBL 14 kap 9 ) Fastighetsägarna i planområdet är Piteå kommun och det kommunala bolaget PNF (Piteå Näringsfastigheter AB) samt PNF's dotterbolag Nevatko AB och Fermaten KB. Eftersom utvecklingen av Acusticumområdet är ett gemensamt projekt av Piteå kommun och PNF finns det inga fastighetsägare som kan kräva rätt till ersättning av kommunen. Planförslaget har varit ute på samråd under tiden 11 december januari Samhällsbyggnad/Fysisk Planering har upprättat en samrådsredogörelse daterad 22 januari 2014 där det framgår i vilken omfattning kommunen har tagit hänsyn till inkomna synpunkter. Planförslaget har varit utställt under tiden 3 februari februari Samhällsbyggnad/Fysisk Planering har upprättat ett utlåtande daterat 26 februari 2014 där det framgår i vilken omfattning kommunen har tagit hänsyn till inkomna synpunkter. Planförslaget har reviderats efter granskningen. Kommunen har valt att inte ställa ut planen på nytt. Forts.

19 19 (28) Forts. Miljö- och byggnämndens motivering Närboende öster om Acusticumområdet uttryckte oro över markanvändning i kvarteret närmast befintlig bostadsbebyggelse vid Murargatan, främst på grund av skuggbildning. Kvartersmarken i fråga medger kontor och bostadsbebyggelse i fyra våningar. Samhällsbyggnad/Fysisk planering anser att frågan om markanvändningen i detta delområde behöver diskuteras vidare. För att inte riskera tidsplanen undantogs kvartersmarken närmast Murargatan från detaljplanen i en revidering. Det innebär att gällande detaljplan från 2006 fortfarande kommer att gälla i det undantagna området. Samhällsbyggnad/Fysisk planering, förordar att gällande detaljplan även ska ersättas i det nu undantagna området, efter dialog med närboende. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår vid sammanträde 10 mars 2014, 4 kommunfullmäktige att anta detaljplan för Stadsön 2:1 m.fl. Acusticum enligt miljö- och byggnämndens förslag 4 mars 2014, 22. Yrkanden Ordförande Peter Roslund (S): Bifall till arbetsutskottets förslag. Elisabet Berg (M): Den befintliga infarten via Hovslagargatan till Acusticumområdet bör bli kvar istället för den i planen föreslagna lokalgatan. I övrigt bifall till detaljplanen. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen antar arbetsutskottets förslag. Miljö- och byggnämndens protokoll 4 mars 2014, 22 med tillhörande bilagor Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 5 mars 2014 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 10 mars 2014, 4

20 20 (28) 86 Fastighetsreglering avseende Pitholm 47:13 och Pitholm S:93 Diarienr 14KS109 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Kommunfullmäktige godkänner avtal gällande fastighetsreglering avseende Pitholm 47:13 och Pitholm S:93, bilaga 14KS109-1 i enlighet med teknik- och servicenämndens förslag 6 mars Fastighetsreglering finansieras genom medel ur teknik- och servicenämndens anslag för mark-/fastighetsförvärv. Piteå kommun har sedan 1984 för fritidsändamål arrenderat ett markområde som Pitholms byamän äger i anslutning till Pite Havsbad. Arrendeavtalet sträcker sig till 2024 och ett villkor i avtalet ger kommunen rätt att förvärva området för en fastställd kostnad. Samhällsbyggnad har fört förhandlingar med Pitholms byamän angående ett köp av det arrenderade området. Överenskommelse har träffat om en fastighetsreglering, där ca 36,9 ha överförs från fastigheten Pitholm S:93 till Piteå kommuns fastighet Pitholm 47:13. Köpesumman uppgår till 1,6 miljoner kronor. Markområdet som köps in har till syfte att främja framtida utveckling i området kring Pite Havsbad. Teknik- och servicenämndens beslut 6 mars 2014 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 10 mars 2014

21 21 (28) 87 Försäljning av fastigheten Pitholm 45:11 Diarienr 14KS111 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige godkänner upprättat köpekontrakt gällande försäljning av fastigheten Pitholm 45:11, bilaga 14KS111-4, i enlighet med teknik- och servicenämndens förslag 9 september 2013, 72. Teknik- och servicenämnden behandlade 9 september 2013, 72 en försäljning av fastigheten Pitholm 45:11. Köparens avsikt var att på tomten uppföra flerfamiljshus, för att förtäta och skapa attraktiva strandnära boende i centrala Piteå. Teknik- och servicenämnden beslutade att försälja fastigheten, till ett pris av kronor. Det har konstaterats att den aktuella köpesumman överstiger det belopp som nämnden får fatta beslut om, något som inte uppmärksammades vid ärendets behandling. Ärendet överlämnas därför till kommunfullmäktige för beslut. Teknik- och servicenämnden 9 september 2013, 72, med bilagor Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 11 mars 2014

22 22 (28) 88 Svar på medborgarförslag att planera för större tomter Diarienr 13KS214 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget färdigbehandlat. Andreas Arvidsson har lämnat in ett medborgarförslag med förslag att Piteå kommun planerar för större tomter som erbjuder möjlighet till hästägande. Medborgarförslaget redovisas i bilaga 13KS Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 16 juni 2013, 130 remitterat medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. Miljö- och byggnämndens yttrande 16 oktober 2013, 73: För att Piteå kommun ska kunna växa till invånare bör kommunen kunna erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer. I en kommun där många medborgare har ett stort hästintresse är områden med större tomter som möjliggör för hästägande en klok tanke. Samhällsbyggnad, Fysisk planering, arbetar i dagsläget med Planprogram för hästnära boende i Norra Pitholm, som inbegriper det ovanstående medborgarförslag avser. Planprogrammet, som innefattar ett tätortsnära landsbygdsområde anses vara modellen där dessa tomter lämpar sig bäst att tillskapa. Övriga områden som föreslås i motionen är i detta avseende möjliga att se över i kommande översiktsplanearbete. Miljö-och byggnämndens förslag till kommunfullmäktige: 1. Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget. 2. Kommunfullmäktige föreslås uppdra till Fysisk planering att vid planläggning beakta önskemål om att bilda större tomter där så är möjligt. Kommunalrådet Helena Stenberg anför följande: I medborgarförslaget föreslås att kommunen planerar för ett område med större tomter för att till exempel erbjuda möjlighet till hästägande i anslutning till boendet. Pitholm, Rosvik och Bonäset nämns som tänkbara områden. Det är positivt för en kommun att det finns varierande boendemiljöer såväl inom stads- som landsbygd. I verksamhetsplan (VEP) är ett av de prioriterade målen för att Piteå ska nå befolkningsmålet invånare år 2020, att Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer. Det målet ingår också i det pågående översiktsplanearbetet där en landsbygdsstrategi kommer att utarbetas och olika boendealternativ utredas. Forts.

23 23 (28) Forts. Det finns ett stort behov av ökat bostadsbyggande i Piteå, ca nya bostäder behövs fram till år Största behovet består av fler lägenheter, men det är strategiskt viktigt att kunna erbjuda även andra boendeformer såsom bostadsrätter, kooperativt boende och villaboende. Vi arbetar för att kunna erbjuda attraktiva boendemiljöer som nära till skog, nära till vatten, nära till grönområden och även möjlighet till energisnåla boenden. Möjlighet till större tomter är ytterligare en attraktionskraft. I medborgardialoger som genomförts och som på olika sätt berört utveckling på landsbygd har behovet av större tomter varit en av de många synpunkter som framkommit. Vi är positiva till att planera för större tomter och arbetar med det utifrån det prioriterade målet om attraktiva och varierande boendemiljöer, som är en mycket viktig del i arbetet med att nå målet invånare år Med ovan anförda förslår jag att kommunfullmäktige anser medborgarförslaget färdigbehandlat. Miljö- och byggnämndens yttrande den 16 oktober 2013, 73 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse

24 24 (28) 89 Svar på motion om upprustning av fjärden i Norrfjärden Diarienr 13KS288 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige anser motionen färdigbehandlad. Gösta Turesson (V) har lämnat en motion till kommunfullmäktige angående rubricerade och anför följande: Gösta Turesson (V) överlämnar en motion till kommunfullmäktige angående rubricerade och anför följande: I Norrfjärden finns en mycket vacker fjärd som till stor del kan ses av alla och det finns möjligheter att nyttja området för olika aktiviteter, framför allt vid sommartid, men även vintertid för både skidåkare och skoter. Det som är en skönhet, störs nämligen av att hela fjärden håller på att växa igen och en illaluktande doft stör den upplevelse som man annars skulle få uppleva. Motionären föreslår att kommunen kontaktar markägare runt om fjärden och försöker komma till en lösning snarast möjligt. Kommunfullmäktige har den 30 september 2013, 155 remitterat motionen till kommunstyrelsen för beredning. Yttrandes från Samhällsbyggnad 22 oktober 2013: Gösta Turesson har överlämnat en motion till Kommunfullmäktige i rubricerat ärende. Samhällsbyggnad har fått möjligheten att yttra sig i ärendet. Porsnäsfjärden och landhöjningen Porsnäsfjärden ligger knappt 5 m över havet inom Alterälvens avrinningsområde. Alterälven passerar genom Porsnäsfjärden och mynnar därefter i havet i Håkansöfjärden. För ungefär 1000 år sen låg större delen av Norrfjärden och Lakafors under havsytan. Porsnäsfjärden var då en stor havsvik som hade fullständig kontakt med havet och sträckte sig ända upp till Pålmarksträsket. Genom landhöjningen har Porsnäsfjärden snörts av till en sjö som grundas upp och växer nu igen successivt. Landhöjningen är en naturlig process som gör att vattenlinjen sakta men säkert förflyttar sig längre österut. Havsvikar eller fjärdar har ofta trösklar ut mot omgivande hav och på grund av landhöjningen isoleras vikarna med tiden från havet. Havsviken blir först en flada med en smal öppning mot havet. När landhöjningen gått så långt att vatten från havet bara når fladan vid storm eller högvatten kallas den för glosjö. Med tiden isoleras glosjön helt från havet och efterhand täcks området av våtmarksväxter och övergår långsamt till myr. Forts.

25 25 (28) Forts. Flador och glosjöar har speciella kvaliteter och är viktiga för artrikedomen i naturen, speciellt som lekområden för fiskar, t ex abborre, mört och gädda. Landhöjningen påskyndas också av igenväxning och material som samlas på bottnen, alltså sedimentering. Vi människor märker av landhöjningen genom att hamnar blir grundare och gamla bryggor och kajer står uppe på land. Sedimentmarker som för länge sen varit havsbotten används ofta som åkermark på grund av goda odlingsegenskaper. Synpunkter Den pågående igenväxningen av Porsnäsfjärden är sannolikt en del av en naturlig process som drivs av landhöjningen. Övergödning är inte så omfattande i våra kustvatten som längre söderut men lokalt förekommer övergödning i grunda områden med låg vattenomsättning. Övergödningen kan i dessa vatten påskynda den naturliga igenväxningsprocessen. Övergödningseffekter i Porsnäsfjärden kan komma från jordbruket längs Alterdalen, skogsgödsling i närområdet och kvävenedfall från luften. Igenväxningen av Porsnäsfjärden är på lång sikt svår att faktiskt stoppa upp och kan bli kostsam att motarbeta. Eventuellt kan viss dämning/höjning av vattennivån resultera i att vattenvegetationen reduceras och att igenväxnings processen fördröjs. Fysisk planering, enheten för Plan och trafik, har under 2013 sökt och fått en mindre summa statliga naturvårdspengar för att delfinansiera åtgärder som ska möjliggöra fiskvandring vid den damm som i dag är ett vandringshinder i Porsnäsfjärdens utlopp. Möjligen kan frågan om det med enkla medel går att höja vattenståndet i Porsnäsfjärden undersökas i samband med fiskvandringsåtgärden. Förutsatt att resurser för detta finns och att utredningsarbetet eller möjligheterna att få tillstånd av Länsstyrelsen till fiskvandringsåtgärden inte försvåras eller kompliceras av detta. Det är ju ofta knepigt med vattenståndshöjningar då bebyggelse finns nära intill stranden, bl a kyrkstugor i det aktuella fallet. Det har tidigare varit möjligt att söka statliga bidrag till LOkala VAttenvårdsprojekt (LOVA) för att minska näringsbelastningen på havet. Regeringen har under hösten aviserat att det under 2014 kommer att finnas möjlighet att söka nya LOVA-medel. Ytterligare 75 miljoner kronor ska fördelas till projekt som syftar till att förbättra vattenkvaliteten, främst då med avseende på övergödning. Länsstyrelsen hanterar och beslutar om vilka projekt som ska få ta del av pengarna. Eventuellt kan detta vara en möjlighet att delfinansiera projekt för att utreda åtgärder i Porsnäsfjärden. Enheten för Plan och Trafik Forts.

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20

PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20 PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20 Kommunfullmäktige Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 10.00-12.30, 13.30-17.45 Beslutande Se sidan 2 Övriga deltagande Lars Björklund, sekreterare Justerare Paragrafer

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:178

Regeringens proposition 2012/13:178 Regeringens proposition 2012/13:178 En tydligare lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar Prop. 2012/13:178 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 juni 2013 Fredrik

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 12.10. Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Sixten

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Sammanträdesdatum. Ingrid Nilsson, sekreterare

Sammanträdesdatum. Ingrid Nilsson, sekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-08-23 Blad 1 (43) Plats och tid Sammanträdesrum Almen, kommunkontoret, Strömsund, kl. 08.00-15.30 Beslutande Gudrun Hansson (s), ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen 1(30) Tid och plats 2015-02-04 - Kommunhuset klockan 13.30-16.30 Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Anneli

Läs mer

Roger Fredriksson och Tommy Andersson

Roger Fredriksson och Tommy Andersson 1(69) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen kl 08.30 16.30 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar 2010-10-04 Paragrafer 473 Kommunstyrelsens ärendelista 474 Vallonbygden rapporterar 475 Underhållsplan affärsområde förvaltade fastigheter Vallonbygden 476 Investeringsplan uppföljning 477 Investeringsförslag

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Kommunfullmäktige 2006-08-31

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Kommunfullmäktige 2006-08-31 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Plats och tid Stadshuset, Ronnebysalen, Ronneby kl 18.30 21.50 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Kungörelse om sammanträdet, bilaga B, har anslagits

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 15.00 17.30 Beslutande Övriga deltagande Justerare Jan-Erik Wallin (M), ordf. Alexander Larsson (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Gunilla

Läs mer

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum 2005-03-23 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna onsdagen

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Bengt Sävström (S) tjg ersättare för BrittMarie Hansson (S) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(44) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 8.00 16.35 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande 68-70 Marie Therese Harfouche

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Sessionssalen och sammanträdesrum Yxningen, kl 09.00 16.10 Beslutande Ledamöter Elisabet Edlund (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Thomas Lidberg (S) Mira Wedenberg (M) Joakim

Läs mer

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M)

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[18] Kommunstyrelsen 2011-11-07 Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 Beslutande Enligt bilaga Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör),

Läs mer

HABO SAMMANTRÄDES PROTOKOLL KOMMUN -----_.,... -._-----------------------

HABO SAMMANTRÄDES PROTOKOLL KOMMUN -----_.,... -._----------------------- -----_.,... -._----------------------- HABO Tid och plats Beslutande Ledamöter, kl. 13.00-14.50, Övergranssalen, kommunhuset, Bålsta Agneta Häggiund (S), ordförande, tjänstgör Lars-Göran Bromander (S),

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

40 Kommunstyrelsens ärendelista. 41 Månadsrapport för pensionsportföljen december 2009. 42 Finansrapport december 2009. 44 Ekonomi kring föreningar

40 Kommunstyrelsens ärendelista. 41 Månadsrapport för pensionsportföljen december 2009. 42 Finansrapport december 2009. 44 Ekonomi kring föreningar 2010-02-01 Paragrafer 40 Kommunstyrelsens ärendelista 41 Månadsrapport för pensionsportföljen december 2009 42 Finansrapport december 2009 43 Europeiska året för bekämpning av fattigdom och social utestängning

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 23 juni 1999 93-108 ande Toivo Hofslagare (s), ordförande Kenneth Backgård (ns) Yvonne Stålnacke (s), vice ordförande Harry Nyström (v) Maria Salmgren (m)

Läs mer

Remiss från Justitiedepartementet - Överskuldsättning i kreditsamhället? (SOU 2013-78) Svar senast 4 april 2014

Remiss från Justitiedepartementet - Överskuldsättning i kreditsamhället? (SOU 2013-78) Svar senast 4 april 2014 SIGNERAD 2014-03-26 Malmö stad Stadskontoret 1 (4) Datum 2014-03-25 Vår referens Lovisa Hansson Stadsjurist Tjänsteskrivelse Lovisa.Hansson@malmo.se Remiss från Justitiedepartementet - Överskuldsättning

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Kommunledningskontoret/

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Kommunledningskontoret/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 07.30-08.05 ande Ledamöter Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) vice ordförande Tommy Nilsson (S) Tjänstemän Utses att justera

Läs mer

Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30

Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30 UTSKRIFTSDATUM KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-10 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30 Ärenden: Enligt föredragningslistan Kommunstyrelsen FÖREDRAGNINGSLISTA

Läs mer

Rose-Marie Åkerblom (c) Kommunhuset 2004-02-02 kl 17 00. Isolde Johansson. Rolf Mattsson

Rose-Marie Åkerblom (c) Kommunhuset 2004-02-02 kl 17 00. Isolde Johansson. Rolf Mattsson 01-25 Plats och tid Långö-lokalen, Kommunhuset i Kungshamn, kl 08 30 14 50. Beslutande Rolf Mattsson (s), ordförande Petra Sundblad (s) Rose-Marie Åkerblom (c) Mats Abrahamsson (m), vice ordförande, 01-17

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 1(2) 2013-10-09 Sammanträde Socialnämnden Plats och tid Stadshuset, lokal Bäve, 2013-10-16 kl. 8:30 Ordförande Sekreterare Elving Andersson Florence Johansson

Läs mer