Inkludering i arbetslivet ur de partiellt arbetsförmögnas perspektiv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inkludering i arbetslivet ur de partiellt arbetsförmögnas perspektiv"

Transkript

1 Inkludering i arbetslivet ur de partiellt arbetsförmögnas perspektiv En exempelstudie av personer med nedsatt mental hälsa Sigrid Sundell Helsingfors universitet Statsvetenskapliga fakulteten Sociologi Pro gradu - avhandling 2014, 10

2 1. Inledning: Rätt till arbete och arbetets sociala betydelse Tidigare forskning beträffande situationen för partiellt arbetsförmögna Arbetets betydelse för den mentala hälsan Förhållandet mellan arbete och mental hälsa Teoretisk referensram och sociologisk relevans Välfärdsdimensioner Stigma Metod, material och analys Metod: narrativ analys och Grundad teori (GT) Psykiatrisk diagnos- och begreppsmanual Social handlingsförmåga B- intyg Kamratstöd Regelbundenheter i narrativen Narrativ förståelse och jagets uppbyggnad Reliabilitet, validitet och etik för forskningen Fokusgruppsintervju på Sympati Informant I Informant II Informant III Informant IV Informant V Informant VI Informant VII Informant VIII Diskussion och slutsatser Självförståelse och delaktighet Referenser/ Litteratur:

3 3

4 1. Inledning: Rätt till arbete och arbetets sociala betydelse Idag diskuteras integrering istället för exkludering i samhället då det gäller mentalt sjuka (Foucault 1961). Historiskt sett har det inte alltid varit så. Det hade till och med gått så långt att man fråntagit dem grundläggande medborgerliga rättigheter att bestämma över sig själva genom till exempel tvångssterilisationerna på och talet (Helén& Jauho, 2003, ). I dag talar man om ett jämlikt samhälle och integrering i arbetslivet. Arbetet är viktigt för välmående, det har visat sig korrelera positivt med den mentala hälsan (Vaillant, George E. & Vaillant, Caroline O. 1981, Warr, Peter 1987). I FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, artikel 23, ges var och en rätt till arbete, fritt val av sysselsättning, rättvisa och tillfredställande arbetsförhållanden samt till skydd mot arbetslöshet osv. Min avsikt är att belysa och problematisera detta ur de partiellt arbetslösas perspektiv. Jag skall i min studie redogöra för deras möjligheter och svårigheter och vilka insatser som gjorts i Finland på området genom ett material bestående av personer med mental ohälsa. Jag skall närmare granska och problematisera denna fråga. Svårast är det att integrera dem som står utanför de politiska programmens målgrupp, främst unga personer med mentala handikapp. Jag har bett min målgrupp att diskutera basala begrepp som gäller mental ohälsa i förhållande till arbete. En grundsten i ett demokratiskt samhälle är att alla har rätt till arbete. Arbete har visat sig ha en socialt inkluderande effekt. Exkludering kan leda till isolering, materiell förlust och förlorad självkänsla. Det har visat sig svårt för rehabiliterande inom mentalhälsovården att få jobb och stanna kvar i det allt mer krävande arbetslivet. Det kan delvis bero på att vi sänkt kravnivån för lågt när det gäller prestationskrav för denna grupp. Det har haft en negativ effekt istället för en önskad effekt. Därför poängteras arbetets betydelse som en korrigerande kraft för denna grupp av människor (Piwuna, 2010). 4

5 2. Tidigare forskning beträffande situationen för partiellt arbetsförmögna I detta kapitel går jag igenom tidigare forskning, det vill säga det som tidigare skrivits om och beträffande partiell arbetsförmåga, såväl i offentliga handlingsprogram, forskningslitteraturen som i branschtidningar Arbetets betydelse för den mentala hälsan Arbete, återhämtning och inkludering är centrala begrepp då det gäller personer med mental ohälsa. Det framkommer bland annat ur en handlingsrapport gjord av regeringen i Storbritannien. Partiellt arbetsförmögna vill och kan jobba. Det är därför viktigt att stöda dem i dessa åtgärder (HM Government: Work, recovery and inclusion, 2009). Tom Sörhannus, informatör vid Psykosociala förbundet beskriver detta i Psykosociala förbundets medlemstidning Respons : Det handlar om återhämtning, tolerans och förståelse och om att kunna se olikheter som något positivt. Det är trots allt våra särdrag som gör oss till den vi är. För att kunna tolerera andras olikhet måste vi först acceptera vår egen olikhet (Sörhannus, 2013). Social inkludering i arbete har lyfts fram som det bästa sättet att förbättra människans välmående (Woodland, 2009). Liksom i många andra europeiska länder har man även i Finland uppmärksammat frågan. År 2007 beställde arbetsministeriet en utredning av utredningsman Mika Vuorela med syftet att kartlägga sysselsättningsmöjligheterna för dem som får rehabiliteringsstöd eller invaliditetspension. Därtill utreder regeringen möjligheterna till långvarig eller varaktig lönesubvention för funktionshindrade anställda hos samtliga arbetsgivare. Målet för utvecklingen av arbetslivet är ökad flexibilitet och höjd sysselsättningsgrad (Vuorela, 2008). Osmidigheten i arbetslivet framgår idag som en strikt avgränsning mellan arbetsföra och arbetsoförmögna. Det har blivit svårt att återvända till arbetslivet för de långvarigt arbetslösa. Här kan stereotypier och fördomar på arbetsplatserna spela en stor roll. Ofta upplevs mentalvårdspatienten som hotfull och farlig. Systemet för arbetsoförmögna har i 5

6 praktiken utformats till ett slutet system ur vilket det varit svårt att återinträda i arbetslivet (Vuorela, 2008). Den Internationella valutafonden IMF har i denna fråga uttryckt sin oro för Finlands del, eftersom det i Finland, i jämförelse med andra OECD- länder, så många, även unga människor under 30 år, hamnar direkt i pensionsslussen (förtidspensionering). Arbetsminister Tarja Cronberg sade, då den tidigare nämnda utredningen överlämnades till regeringen , att man måste underlätta möjligheterna för rehabiliterande med mentalhälsoproblem att testa sin arbetsförmåga och pröva på att återvända till arbetslivet. Att hamna utanför arbetslivet försvårar livssituationen för dem som har mentala problem och det blir även dyrt för samhället. Mentalvårdspatienter har ofta dålig ekonomi och långvarig sjukdom tär på yrkeskompetensen. De kostnader som mentala problem förorsakar samhället uppskattas uppgå till över två miljarder euro per år (Vuorela, 2008). De totala kostnaderna för invaliditetspensionerna i Finland är uppe i 3 miljarder euro. Av dessa är 35 % pensionerade på grund av mentala problem, 24 % på grund av rörelsehinder och 7 % på grund av handikapp (Vuorela, 2008). Under de senaste tio åren har perioderna med sjukdagpenning som påbörjats av skäl anknutna till mental hälsa fördubblats. Mentala rubbningar är vid sidan av sjukdomar i stöd- och rörelseorganen den vanligaste orsaken till invalidpension. Enbart på grund av depression går årligen personer i arbetsför ålder i invalidpension. För närvarande har fyra personer av tio som får invaliditetspension förlorat sin arbetsförmåga på grund av mentala rubbningar eller störningar i beteendet (Vuorela, 2008). Social- och hälsovårdsministeriet utnämnde en ny utredningsman, Markku Lehto, för att utreda hinder för sysselsättningen av personer med partiell arbetsförmåga. Utredningen heter Alla ska med! Personer med partiell arbetsförmåga på arbetsmarknaden (Lehto, 2011). Lehto fick i uppgift att utreda situationen för personer med partiell arbetsförmåga på arbetsmarknaden och vad som borde göras för att förbättra den. De åtgärder som vidtagits under årens lopp har inte bidragit till önskat resultat och det finns likadana erfarenheter från många andra länder. I grund 6

7 och botten är det en fråga om man vill sysselsätta denna grupp på hållbara sätt eller om man vill exkludera den från arbetsmarknaden. I praktiken har åtgärderna varit osammanhängande, processer och kontakter till arbetslivet har brutits, ansvarsförhållandena har varit oklara och det har funnits inkomstfällor. Det har även gjorts en bedömning att för att få en förändring i situationen, måste en omvärdering av helheten göras. Enskilda åtgärder verkar inte räcka till. Om det anses vara viktigt att dessa personer sysselsätts, ska ett omfattande flerårigt handlingsprogram inledas. Målet är att de skall utgöra en ny möjlighet på den alltmer diversifierade arbetsmarknaden och inte en svårt sysselsatt grupp som tidigare. Med detta projekt rekryterades en tredje part, en arbetsduglighetskoordinator, som i rekryteringsprocessen agerar till förmån för bägge parter. Denna koordinator skräddarsyr tjänster för den rehabiliterande och ser till att arbetsvillkoren uppfyller de krav som ministeriet ställt. Social- och hälsovårdsministeriet tillsatte en arbetsgrupp för tiden att bereda ett handlingsprogram för främjandet av sysselsättningen av partiellt arbetsförmögna och att vid behov lägga fram förslag för genomförandet av detta. För uppdraget tillsattes en styrgrupp och två undergrupper, den ena inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde och den andra inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde. Arbetsgruppen hade som uppgift att klarlägga och analysera de viktigaste faktorerna som försvårar sysselsättningen, sprida och förankra god praxis och bereda ett kommunikationsprogram för att öka sysselsättningen. Partiellt arbetsförmögnas ställning på arbetsmarknaden har ansetts utmanande i fråga om både att få tag i ett arbete och hålla det. Förutom samhället gagnas naturligtvis även de människor som annars skulle stå utanför arbetsmarknaden. Några nyckelord i processen är: samhälleliga konsekvensanalyser, bedömning av arbetsförmåga, efterfrågan på arbetskraft, fortsatt arbete, personer med funktionsnedsättning, rehabilitering, social trygghet och tillgång på arbetskraft. 7

8 2.2. Förhållandet mellan arbete och mental hälsa I en studie om mental hälsa och arbetsliv av Perko och Kinnunen (2012) vid Tammerfors universitet granskas ifall ledarskap har en betydelse för utbrändhet och depression. I studien har man kunnat påvisa att ett laissez- faire och otryggt ledarskap ofta skapar depressiva symptom och utbrändhet hos arbetstagaren. Illa organiserade arbetsplatser kan med andra ord bidra till symptom som ångest och nedstämdhet. Ibland kan det vara av avgörande betydelse att arbetstagaren redogör för sin psykiska hälsa. Till exempel visar en studie att personer som i samband med rekryteringen informerade sin arbetsgivare om sina problem fick mer positiv feedback än de personer som bara blev sjuka (Sainsbury, 2008). I medierna har det också uppmärksammats att allt fler unga lider av mental ohälsa. Ofta är tröskeln för att söka hjälp hög och forskare varnar för ett ökat antal självmord. Preventivt program räddar liv, säger Camilla Djupsund som är rehabiliteringsplanerare på Föreningen för mental hälsa i Finland i en intervju. Det är även viktigt att fånga upp personer som finns i riskzonen, påpekar hon (Hufvudstadsbladet , s.6). En mångsidig vård och kollegernas acceptans underlättar återgång till arbetet framgår det ur en undersökning som den psykosociala föreningen Helmi tillsammans med Centralförbundet för mental hälsa i Finland låtit göra. I den deltog mer än 400 drabbade personer, 200 arbetshälsoläkare och 200 förmän i företag (Helmi, 2009). Det framgår att det ofta finns klara orsakssammanhang mellan illa organiserat och tungt arbete och insjuknande, men att det fortfarande inte är tillåtet att tala om mental hälsa på arbetsplatsen. Största delen av läkarkåren var av den åsikten att de insjuknade, med hjälp och stöd av medicineringen klarar av att arbeta. Däremot var 70 % av de tillfrågade, som fått vård, av den åsikten att psykiatrisk vård grundar sig för mycket på medicinering. Arbetsgemenskapens godkännande upplevdes även som viktigt för återgången till arbete och arbetet i sin tur gav en känsla av lycka, höjde inkomsterna och ledde tillbaka till vardagen. Under tiden av frånvaro från arbetsplatsen ansågs det viktigt att upprätthålla kontakten till denna och 8

9 kollegerna, för en lyckad retur grundade sig mest på goda kontakter till vardagen (Helmi, 2009). 3. Teoretisk referensram och sociologisk relevans Inkludering av personer med mental ohälsa aktualiserar grundläggande sociologiska frågeställningar. Redan Durkheim (1964 (1895)) talar om det normala och det patologiska. Man måste definiera det avvikande för att kunna identifiera det normala. Hans funktionalism baserar sig på följande tre punkter. För det första varierar normerna för det normala och det avvikande i funktion av den sociala gruppen. För det andra är de alltså socialt och kulturellt relativa. För det tredje upprätthåller man dessa normer genom social kontroll och normerna är nödvändiga för att samhället skall kunna fungera normalt (Busfield, 2000). Parsons talar om orsakssammanhang för avvikelser. Mental ohälsa kan ses som ett brott mot sociala-, politiska och etiska normer (Busfield, 2000). Moral order (Durkheim, 1965), distinction (Bourdieu, 1984), symbolic boundary work (Lamont, 1992), labelling (Goffman, 1968) och membership categorization (Sacks, 1972) är några viktiga och aktuella begrepp som fångar frågeställningar i problematikens kärna. Jag vill här också nämna studier som asylum life (Goffman, 1961) samt stigmatisering, rejection och social exclusion som resulteras av att man blivit stämplad som mentalt sjuk. Pending narratives är de identiteter som byggs upp i samtalet och eventuella konflikter (vi mot dem)(törrönen 2000, 2003). Jag är i denna studie intresserad av den partiellt arbetsförmögnes perspektiv. Att återinpassa mentalt sjuka i arbetslivet handlar i hög grad om livskvalitet. Livskvalitet ur ett sociologiskt perspektiv har beskrivits med hjälp av begreppen lycka och välfärd. Erik Allardt (1975) har beskrivit de behov vi människor har utifrån ett fyr - fält. Livskvalitet handlar om lycka och välfärd. Levnadsnivå handlar om olika typer av resurser såsom pengar, ägodelar, bostad, arbete och utbildning. Behovet av sociala relationer handlar mera om personliga resurser och hur man förhåller sig till andra, såsom kärlek och vänskap. Känslan av lycka är framförallt en subjektiv upplevelse. 9

10 Frågor om och diskussion kring öppenvård versus tvångsvård är även något man diskuterar i anknytning till personer med mental ohälsa och deras anpassning till samhället (Helén, 2011). Idag vill man integrera mentalvårdspatienterna i samhället i så stor utsträckning som möjligt och erbjuda en mångsidig och frivillig vård för dem som behöver det. Ibland är vården inte frivillig och då grundar sig beslutet på mentalvårdslagen, som yrkar att en patient som är till fara för sig själv eller sin omgivning, kan intas för ofrivillig vård. Läkarna tar ogärna tvångsvårdsbeslut och strävar efter att lösa problemet med patientens samtycke. Det gör patienten även mer motiverad till vården Välfärdsdimensioner Som grund för att förstå de större frågeställningarna har jag valt Allardts fyr- fält på livskvalitet och begreppet stigma. Erik Allardt har presenterat de allmänna välfärdsdimensionerna, som används vid jämförelse av välfärden i de nordiska länderna, i form av ett enkelt fyr- fält: Figur 1. Välfärdsdimensioner Välfärd Lycka 1. Behov där 3. Subjektiva tillfredsställelse är förnimmelser och Levnadsnivå definierad i termer av upplevelser av ens materiella resurser materiella och yttre levnadsvillkor 2. Behov där 4. Subjektiva tillfredsställelse är förnimmelser och Livskvalitet definierad i termer av upplevelser av relationerna till andra relationerna till människor, samhället människor, natur och och naturen samhälle Figur 1 visar tydliga behov av bekräftelse hos den partiellt arbetsförmögne. 10

11 Allardt (1975) påpekar att det vid samhällsanalyser är viktigare att analysera välfärd än lycka eftersom lycka är en term som används för att beteckna subjektiva upplevelser av välbefinnande. Lycka associerar ganska starkt till det obeständiga och tillfälliga. Det finns upplevelsebaserade termer, som refererar till stabilare tillstånd än lyckan. Siri Naess begrepp inre livskvalitet ( Naess 1974, i Allardt 1975, 25) hänvisar till människans upplevelser eller till människans inre värld av upplevelser, men kan i själva verket lika väl studeras genom observationer av beteende som på individens egen rapportering av sina upplevelser. Naess räknar upp följande egenskaper som kännetecken på ett rikt inre liv: att människan är aktiv, har självkänsla, har ett ömsesidigt och nära förhållande till andra och en känsla av samhörighet och har en grundstämning av glädje. Siri Naess diskussion om den inre livskvaliteten är rik och fruktbar även om man bör komma ihåg att det är ett subjektivt begrepp som måste operationaliseras på basen av vad människorna berättar om sina upplevelser (Allardt, 1975). Men inom empirisk sociologi är olikheten mellan välfärd och lycka närmast den att välfärd undersöks genom observationer av faktiska förhållanden, yttre beteenden och mänskliga relationer medan lycka undersöks genom att studera attityder och subjektiva förnimmelser. Välfärdsdimensionerna fångas i tre termer: Figur 2. Välfärdsdimensionerna enligt Allardt (1975). Att ha (having) Att älska (loving) Att vara (being) Figur 2 visar att de tre grundläggande basbehoven hos människan även är viktiga för de mentalt sjuka. 11

12 Av att ha - värden kan nämnas de fysiologiska grundbehoven. Alla människor behöver näring, vätska, värme, luft och ett elementärt mått av trygghet. FN har till exempel listat officiella komponenter för kategorin att ha. Abraham Maslows berömda behovshierarki (Maslow 1943, hänvisad till I Allardt 1975, 29) tar fram grundbehoven hos människan som måste uppfyllas innan hon kan uppnå de högre behoven såsom självförverkligande. Alienation sker i samband med att de mänskliga relationerna förvandlas till sakrelationer och allt sker ur ett nyttoperspektiv. Att älska - värden är grannskapsrelationer och lokal gemenskap, familjegemenskap samt vänskapsförbindelser. Oersättlighet finns i många sammanhang, men i de nordiska länderna förefaller arbetslivet centralt (Allardt 1975, 33). För att vara värden skall uppfyllas krävs att - individen blir betraktad som en oersättlig - individen har anseende - individen har möjlighet till sociala och privata aktiviteter (att göra) - individen har möjlighet att påverka beslut, som gäller hans miljö och liv (politiska resurser) Detta kan ses som ett slags medborgarkompetens där det centrala är individens kontroll över händelser som påverkar hans liv. Man har kunnat registrera ett starkt samband mellan bristen på aktiviteter och social isolering. För att uppleva meningsfullhet bör medborgarna ha en känsla att även deras handlingar kan påverka politiska händelser (Allardt 1975, 34) Stigma Ett annat begrepp som anknyter till ämnet och som Erving Goffman har diskuterat är stigma eller stigmatisering (Goffman, 1963). Stigmat är ofta en egen uppfattning som försvinner i och med att man blir socialt aktiv och får kamratstöd ur en förening som till exempel Psykosociala föreningen Sympati r.f. som jag introducerar senare. 12

13 Den sjuke är tvungen att legitimera sin roll som kroniskt sjuk. Parsons talar om the sick role (Parsons, 1951). För min egen forskningsfokus är de ovanstående begreppen och deras betydelse viktiga för den aktiva människan. Jag skall i min analys försöka urskilja hur dessa dimensioner artikuleras av personer med nedsatt mental hälsa i förhållande till deras egna tankar kring inkludering i arbetslivet. 4. Metod, material och analys Det har forskats en hel del i mental hälsa men inte i så stor utsträckning om sysselsättningsprincipen för denna grupp. Det talas gärna om vård och medicinering som en lösning på problemen, men väldigt lite har forskats i sysselsättning som en del av det vardagliga livet som får människan att känna sig nödvändig och likvärd de andra i samhället. Vårdfilosofin i Finland tenderar att fokusera på det medicinska. Ett exempel är mentalvårdslagen där endast två paragrafer av sammanlagt 61 paragrafer berör det sociala. Ofta ingår lycka som en positiv känsla av likvärdighet och känslan att kunna bestämma över sitt eget liv och ingå i en arbetsgemenskap. Sysselsättningsprinciperna är något som man diskuterar i regeringens försöksprojekt i vilket målsättningen är att man skall kunna erbjuda skräddarsydda tjänster för återgång till arbete. Det är framförallt arbetskraftsbyråerna som skall erbjuda dessa tjänster för sina kunder. Intervjuerna med mina informanter skall ge mig en djupare insikt i problematiken och ett svar på min fråga och hypotes: hur sker detta i praktiken? Fungerar ministeriets rapport ute i arbetslivet och vem är det som kan dra nytta av den? Syftet med denna undersökning är att kartlägga och presentera den nuvarande situationen för partiellt arbetsförmögna och undersöka hur dessa människor upplever de redskap som samhället utvecklat för att inkludera dem i arbetslivet. Min forskningsfråga lyder: Är det verkligen så att situationen förblivit den samma som år 2008 för denna grupp av människor, som inte alls är 13

14 obetydlig? Eller har de åtgärder som vidtagits burit frukt? Och i vilken utsträckning i så fall? Jag använder mig av kvalitativa intervjuer där jag genom diskursanalys och innehållsanalys reder ut den objektiva och den subjektiva sidan av forskningsfrågan. Eftersom ämnet är känsligt och belagt med tystnadsplikt kommer jag att anonymisera allt material. Jag har valt att samla mitt material bland Psykosociala föreningen Sympatis medlemmar. Föreningens uppgift är att stöda personer med mental ohälsa på alla plan. Målsättningen för föreningens verksamhet är att erbjuda kamratstöd och övervinna stigma i samhället. Sympati ger ut ett månatligt medlemsbrev med aktuella händelser och program som föreningen arrangerar i form av grupper osv. Ordföranden poängterar i en intervju att föreningen inte har något vårdansvar för sina medlemmar utan erbjuder en offentlig stödmiljö som en icke vinstsökande organisation. Därför är det viktigt att var och en sköter sin hälsa i samråd med sin egen läkare och vårdpersonal. Det har visat sig vara bra för den mentala hälsan att delta i föreningsverksamhet och olika aktiviteter inom dess ramar, säger psykiater Stefan Schalin som har en egen privat ätstörningsmottagning i Helsingfors. Läkare tenderar att framhäva sjukdomen istället för att se vad som kan göras för att få patienten frisk, säger han. Det är viktigt att pejla olika alternativ i vården och man kan med säkerhet påvisa att ett deltagande i social verksamhet och sociala aktiviteter har en positiv effekt på den mentala hälsan. Jag har intervjuat åtta medlemmar i Psykosociala föreningen Sympati r.f. och två sakkunniga experter inom området: Kristian Wahlbeck och Viveca Stenius. Dessutom har jag gjort en fokusgruppintervju på Sympati med temat Diagnos- bra eller dåligt? Mitt material är genuint, alla medlemmar är där för att övervinna stigma. Narrativen är genuina och personerna utanför arbetslivet. Det betyder att de hunnit reflektera över relationen mellan partiellt arbetsförmögen och arbetsliv, de har perspektiv och erfarenhet. Generellt om materialet är att Sympatis ordförande Viveca Stenius vill poängtera det sociala och tar avstånd från förenklade psykoanalytiska och freudianska synsätt på mentala problem. Hon representerar detta perspektiv i materialet. Tvärtom vill hon lyfta fram det humana perspektivet i vårt 14

15 civilsamhälle. Svagheter med materialet är att det inte motsvarar den målgrupp jag hade tänkt mig från början dvs. unga personer med psykiska problem och rehabiliterande inom mentalhälsovården på arbetslivspraktik. Det är framförallt dessa unga marginaliserade som är målgruppen för det politiska programmet. Dessutom finns det medlemmar som inte är aktiva inom Sympati som jag inte nått ut till. Mina intervjuer med föreningens medlemmar sker antingen i kontorets faciliteter eller på caféer såsom Fazers café i Munkshöjden. Medlemmarna har gärna ställt upp på intervjuer och jag upplever den respons jag fått som väldigt positiv. Många upplever det befriande att få tala ut om sin egen sjukdom och situation som arbetslös eller sjukpensionerad. Många unga är förtidspensionerade vilket också ministeriegruppen ser som en oroväckande trend. Det kan kännas svårt för en ovan forskare att möta dessa människor med svåra problem. Intervjupersonernas livssituationer kan kännas främmande för en ung student. Själv har jag gedigen erfarenhet om och insikt i området vilket gör att jag känner mig bekväm i dessa situationer. Jag har själv upplevt psykiatrisk vård och känner därför väl igen mina informanters livssituationer. Det känns naturligt för mig att tala om dessa frågor och jag är glad för att ministerierna och beslutsfattarna nu tagit upp frågan på allvar som ett regelrätt projekt i samhället. Jag deltog i ett seminarium i anknytning till Mentalvårsmässan 2013 i Gamla hamnen där bland annat den förra social- och hälsovårdsministern Outi Antila talade om utmaningar för sysselsättningsprinciperna av partiellt arbetsförmögna. Det finns vilja men vilka är möjligheterna? : heter det i programmet. Seminariet var intressant i och med att man talar om partiell arbetsförmåga istället för arbetsoförmåga. Det grundar sig på tanken att alla kan arbeta med rätta stödåtgärder. Målsättningen är att alla medel skall användas för att förbättra den nuvarande situationen. Rekryteringen av piloterna dvs. den tredje parten i rekryteringsprocessen har påbörjats hösten 2013 och våren 2014 skulle de genomgå en skolning. 15

16 4.1. Metod: narrativ analys och Grundad teori (GT) Eftersom intervjuerna så tydligt innehåller narrativ är min huvudsakliga metod narrativ analys. Jag koncentrerar mig på intrigen och strukturen i berättelserna (Kvale, 2009). Tonvikten i analysen ligger på sociala, temporala och betydelsemässiga strukturer. Detta är kännetecknande för vardagliga samtal som är de naturliga kognitiva och språkliga former genom vilka individer försöker organisera och uttrycka mening och kunskap (Mishler, 1986 i Kvale, 2009). Min inledande fråga kan vara: Berätta för mig om ditt liv- och därefter låta intervjupersonen tala utan att avbryta. Jag kan ställa frågor som hjälper denne att fortsätta berätta sin historia. Jag blir en tyst medskapare av berättelsen och eftersom jag känner till berättarstrukturer så kan jag utveckla tidssekvenser, ta reda på vem som är hjälten i historien, vilka är hans motståndare och hjälpare samt urskilja huvudintrigen i historien, underintriger och element av spänningar, konflikter och lösningar (Kvale, 2009). Narrativa intervjuer har tre huvudintressen. För det första kan en berättelse hänvisa till en specifik händelse som är betydelsefull för berättaren och som leder till en kort historia. För det andra kan berättelsen gälla intervjupersonens livshistoria sedd ur hennes eget perspektiv och kallas då en livshistoria eller biografisk intervju (Rosenthal 2004, refererad i Kvale, 2009). För det tredje har vi den muntliga historiska intervjun, där ämnet sträcker sig utöver individens historia och täcker hela samhällets historia; här är intervjupersonen en informant som redogör för ett samhälles muntliga historia (Bornat 2000, Yow 1994, refererade i Kvale, 2009). Dessa aspekter är belysande för mig som är intresserad av inkludering och exkludering av mentalt sjuka i samhället genom tiderna. En individs historia kan belysa ett helt samhälles syn på ett visst fenomen. Individen är inte bara ett offer för de rådande värderingarna och normerna utan blir även ett resultat av dessa diskurser. Med det avser jag synsätt på mentalt sjuka genom tiderna, vad som ansetts vara normalt och vad patologiskt. Sociologin har en viktig uppgift här genom att definiera normerna och värderingarna för varje situation, att kunna läsa vad som är rätt och fel i olika sammanhang och vid olika tidpunkter. Det är en kunskap som föds genom 16

17 erfarenhet och hängivenhet. Den måste bara växa fram, det finns inte hos någon från början och det kallas livserfarenhet. Kännetecknande för den narrativa intervjun är att den lockar fram och konstruerar berättelser i intervjun som leder till en historia med intrig, social interaktion och utveckling i tiden. Den narrativa analysen utarbetar dessa intriger ur intervjuhistorierna samt de temporala och de sociala strukturerna. Jag kommer även att använda mig av fokusgruppsintervjuer där jag som moderator försöker fokusera gruppens diskussion på specifika teman som har forskningsintresse. Dessa sker genom att använda experters utlåtanden som stimulans för diskussion i fokusgruppen som i detta fall består av Sympatis medlemmar. Jag kommer att ta upp generella teman och påståenden ur expertsynvinkel för att se vilket gensvar de får av fokusgruppen och på detta sätt utreda attityder och förväntningar som finns i fokusgruppen. Experten i mitt fall är Kristian Wahlbeck, forskningsprofessor vid institutet för hälsa och välfärd i Finland THL. Föreningen för Mental Hälsa i Finland där han har som uppgift att bevaka de allmänna intressena för mental hälsa i Finland. Just nu arbetar Kristian Wahlbeck med att förnya mentalvårdslagen. Bland annat har han kunnat påvisa brister i öppenvården som leder till att självmorden ökar i statistiken. Fungerar öppenvården bra, minskar antalet självmord. Detta är en direkt härledning ur ekvationen sjukhusvård versus öppenvård. Han har konstaterat att lång sjukhus- /anstaltvård tenderar att förvärra självmordsstatistiken. Vidare utvecklar Kristian Wahlbeck stödpersonskonceptet dvs. att en stödperson finns med på arbetsplatsen för den partiellt arbetsförmögne. Något man ofta stöter på i dessa sammanhang är diskriminering. Diskriminering är ett begrepp som Ilkka Vuorikuru (red.) tar upp i Kalevi Sorsa- Stiftelsens rapporter 3/2012 Mielenterveyskuntoutus ja työhönpaluu. 5. Psykiatrisk diagnos- och begreppsmanual Då läkaren ställer en diagnos är det för att få en prognos för tillfrisknandet samt rätt medicinering. Diagnosen är ett erkännande för något man lider av men kan samtidigt vara betungande. Upplevelsen av diagnosen kan variera mycket från 17

18 fall till fall. Från att ha varit en väldigt självständig människa kan upplevelsen av diagnosen bli så stark att man exempelvis blir rädd för att gå ut och röra sig bland människor i rädslan av att någon märker vilken diagnos man har. I rehabiliteringssyfte är det farligaste att bli sittande inne hos sig själv och inte pga. skammen våga gå ut och träffa andra människor. Detta är en form av utanförskap. Förtroende och lojalitet samt rättvisa i arbetslivet har visat sig vara viktiga framgår det ur Ilkka Vuorikurus studie. Problemet är att många som lider av mentala problem inte vårdas för dessa och därför inte finns i rehabiliteringens krets. Motgångar i arbetet kan bryta ner även den starkaste människan för att inte tala om den känsligaste som ofta berörs mest. Prestationssamhället kännetecknas av en hög arbetsdifferentiering dvs. att prestationskraven är höga samtidigt som uppgifterna är individualiserade. Förväntningarna på det gjorda arbetet är också höga från arbetsgivarens sida. Jag använder mig av Grundad teori (GT) som traditionellt använts inom medicinsk sociologi och som syftar på den metod som används i den bemärkelsen att den mäter den upplevda erfarenheten av (mina) informanter istället för att teoretisera dessa upplevelser. Metoden fokuserar på variation och mångfald samtidigt som den försöker visa hur sociala processer skapar mening och hur kontextuella förhållanden strukturerar dessa sociala processer. Grundad teori är en form av empirism där den empiriska forskningen har iakttagelser av verkligheten som den enda källan av kunskap. Allt som forskaren upplever kan vara data. Sannolikhetsbaserade teorier om människors beteenden genom analys av kvalitativa data är utmärkande för denna metod. Vetenskaplig litteratur skall man vänta med att väva in till slutet av forskningsprojektet. Det anses till och med skadligt att använda sig av litteratur förrän man nått en bra bit in i analysen. Detta för att hypoteserna kommer utifrån materialet och forskarens uppgift blir att generera nya begrepp och förklaringsmodeller utifrån det. Då är det viktigt att induktionen kvarstår i analysen. Forskarens egna teoretiska förkunskaper inom området blir de viktigaste i att begreppsliggöra fenomenen och de blir härmed data som kan jämföras med andra data. 18

19 Gemensamma faktorer i mitt material är orsaker bakom insjuknandet och synen på tillfrisknande och vård samt rehabilitering. De bildar återkommande latenta mönster i mitt material. Dessa undersöker jag genom halvstrukturerade tema- och livsvärldsintervjuer. Utmärkande för mina intervjuer är att de är planerade och flexibla med syftet att erhålla beskrivningar av intervjupersonens livsvärld med avseende på tolkningen av meningen i de beskrivna fenomenen. Generaliserbarhet av fenomenen är något jag strävar efter. Här kommer vi även in på området forskning om social rättvisa. Dessa intervjuer binder ihop nutiden och det förgångna, individen och gruppen. Jag har anonymiserat materialet på grund av dess känslighet Social handlingsförmåga Den sociala handlingsförmågan och arbetsförmågan mäts genom instrument i form av frågor om man klarar av att sköta ärenden tillsammans med andra människor eller om man kan framföra ärenden åt främmande människor. Detta tycks vara svårt för många som har nedsatt handlingsförmåga på grund av mental ohälsa. Det tycks vara vanligt att personen insjuknat under studietiden på grund av läs- och skrivsvårigheter eller svårigheter med koncentrationen. Om problemet inte åtgärdas då kan det få drastiska följder i vuxenlivet. För mina informanter är det läkaren som blivit auktoriteten i livet istället för en förman på jobbet eller en studiehandledare. Läkaren kan endast agera utifrån sin handlingsrepertoar och erbjuda tjänster till rehabilitering osv. Diagnosen kan bli väldigt stigmatiserande och inverkar negativt på handlingsförmågan. Den kan till och med motverka tillfrisknandet B- intyg Blir man åsidosatt då läkaren skriver ut ett B- intyg? Detta är även en viktig fråga som dyker upp i detta sammanhang Kamratstöd Kamratstödet är viktigt. Det får man på arbetsträningsplatsen där man möter andra rehabiliterande eller i föreningar såsom Sympati och Helmi r.y. eller varför 19

20 inte på den psykiatriska avdelningen. Det är ett viktigt stöd på vägen tillbaka till vardagen. Att kunna dela med sig av sina erfarenheter till personer med liknande erfarenheter och att ha varit med om liknande händelser är ett viktigt stöd. 6. Regelbundenheter i narrativen Många av mina informanter har väldigt liknande upplevelser i olika livsskeden som har lett till insjuknandet. Det finns klara orsakssamband och regularitet er i narrativen. Dessa är problem och motgångar i studierna pga. koncentrationssvårigheter eller val av ämne, olyckliga kärleksförhållanden osv. Min första informant: upplevelse med en professor x Min första informant: jag ville göra fortsatta studier på institutionen för allmän statslära efter min socionomexamen. Jag skulle skriva om the third basket den tredje korgen men professorn ansåg att det var internationell politik och godkände inte ämnet. Där började problemen med långa sjukhusvistelser och tvångsintagning. 80- talet var hemskt. Jag minns julloven på avdelningen och påsken. Det var tungt. Det finns en tydlig skillnad mellan de medlemmarna i Sympati som ställer sig positivt till mentalhälsovården och vill vara med och utveckla den, och de medlemmar som kämpar emot den psykiatriska vården. Min femte informant i fokusgruppsintervjun: Ne ovat rikollisia ne mielenterveyshoitajat. Det blir psykiskt outhärdligt och väldigt ensamt för personen som kämpar emot vården fastän hen vore i behov av den. Tvångsintagning eller tvångsbeslut för psykiatrisk vård är något som många forna patienter fruktar. Det är ett otrevligt beslut som en läkare befattar i enlighet med mentalvårdslagen om hen finner det befordrat. Det som krävs för ett tvångsbeslut i mentalvårdslagen var tidigare två läkare men nu en med reformen. Olika former av ångest har vi talat om, en form är prestationsångest som förekommer vanligtvis i studierna. Ångest då man vaknar på morgonen är en 20

Framgångsrik Rehabilitering

Framgångsrik Rehabilitering Framgångsrik Rehabilitering vad säger brukaren och de professionella? Helene Hillborg, med dr i Handikappvetenskap Varför fokusera på lönearbete? Ofta ett tydligt önskemål högt värderad roll Att vara produktiv

Läs mer

MÖTE MED TONÅRINGAR som har mist en förälder

MÖTE MED TONÅRINGAR som har mist en förälder MÖTE MED TONÅRINGAR som har mist en förälder Ulrica Melcher Familjeterapeut leg psykoterapeut & leg sjuksköterska FÖRE 21 ÅRS ÅLDER HAR VART 15:E BARN UPPLEVT ATT EN FÖRÄLDER FÅTT CANCER Varje år får 50

Läs mer

Barn i familjer med knapp ekonomi. 2009-04-07 Anne Harju 1

Barn i familjer med knapp ekonomi. 2009-04-07 Anne Harju 1 Barn i familjer med knapp ekonomi 2009-04-07 Anne Harju 1 Bakgrund - Samhällelig debatt om barnfattigdom. - Studier talar ofta om barn, inte med. - Omfattning och riskgrupper i fokus. - År 2005: Malmö

Läs mer

- Psykoterapi; ordets etiologi; från latin psyko själ, terapi att behandla, att vårda.

- Psykoterapi; ordets etiologi; från latin psyko själ, terapi att behandla, att vårda. 1 PSYKOTERAPI ALA PETRI - Psykoterapi; ordets etiologi; från latin psyko själ, terapi att behandla, att vårda. - Definition av psykoterapi: Psykoterapi är en behandlingsmetod väl förankrad i psykologisk

Läs mer

Kvalitativ intervju en introduktion

Kvalitativ intervju en introduktion Kvalitativ intervju en introduktion Olika typer av intervju Övning 4 att intervjua och transkribera Individuell intervju Djupintervju, semistrukturerad intervju Gruppintervju Fokusgruppintervju Narrativer

Läs mer

DEPRESSION. Esa Aromaa 24.9.2007 PSYKISKA FÖRSTA HJÄLPEN

DEPRESSION. Esa Aromaa 24.9.2007 PSYKISKA FÖRSTA HJÄLPEN DEPRESSION Esa Aromaa 24.9.2007 VAD AVSES MED DEPRESSION? En vanlig, vardaglig sorgsenhet eller nedstämdhet är inte det samma som depression. Med egentlig depression avses ett tillstånd som pågår i minst

Läs mer

Arbetsförmågan ett gemensamt mål för oss alla. Social- och hälsovårdsministeriet

Arbetsförmågan ett gemensamt mål för oss alla. Social- och hälsovårdsministeriet Arbetsförmågan ett gemensamt mål för oss alla Social- och hälsovårdsministeriet Strategi för social- och hälsovårdspolitiken Socialt hållbart Finland 2020: behandlar alla samhällsmedlemmar jämlikt, stärker

Läs mer

Totalt antal poäng på tentamen: Max: 59p För att få respektive betyg krävs: 70% =G: 41p 85% = VG:50p

Totalt antal poäng på tentamen: Max: 59p För att få respektive betyg krävs: 70% =G: 41p 85% = VG:50p Klinisk medicin: Psykisk ohälsa och sjukdom Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Skriftlig tentamen 61SÄ01 Ssk 07b 3 högskolepoäng TentamensKod: Tentamensdatum: 2012-10-25 Tid: 17:00-21.00 Hjälpmedel:

Läs mer

5.17 Hälsokunskap. Självständigt arbete kan ingå. Mål för undervisningen

5.17 Hälsokunskap. Självständigt arbete kan ingå. Mål för undervisningen 5.17 Hälsokunskap Hälsokunskap är ett läroämne som vilar på tvärvetenskaplig grund och har som mål att främja kunskap som stödjer hälsa, välbefinnande och trygghet. Utgångspunkten för läroämnet är respekt

Läs mer

Medicinskt- och utvecklingspsykologiskt perspektiv

Medicinskt- och utvecklingspsykologiskt perspektiv Utvecklingsstörning Medicinskt perspektiv, utvecklingsstörning kan förstås som effekt av sjukdomar och skador Socialt perspektiv, utvecklingsstörning kan förstås som resultat av samhälleliga hinder och

Läs mer

Återhämtningsinriktat arbetssätt

Återhämtningsinriktat arbetssätt Återhämtningsinriktat arbetssätt Vad hindrar och vad stöder återhämtning? Hur organiserar vi våra verksamheter för att stödja människors återhämtning? VAD MENAR VI MED ÅTERHÄMTNING? Återhämtning beskrivs

Läs mer

Allmänt: Sammanfatta kort den bakgrundsinformation som insamlats vid bedömning av patienten inför behandling. Var koncis i beskrivningen!

Allmänt: Sammanfatta kort den bakgrundsinformation som insamlats vid bedömning av patienten inför behandling. Var koncis i beskrivningen! Fall: bakgrund, konceptualisering, behandlingsplan och utvärdering Utvecklad på Beck Institute for Cognitive Therapy and Research. www.beckinstitute.org Svensk översättning Skön&Zuber&Nowak I. Bakgrund

Läs mer

Landstingets program om integration LÄTT LÄST

Landstingets program om integration LÄTT LÄST Landstingets program om integration LÄTT LÄST Alla har rätt till ett gott liv De flesta av oss uppskattar en god hälsa. Oftast tycker vi att den goda hälsan är självklar ända tills något händer. Hälsa

Läs mer

Vi hjälper er att prata om det som är svårt

Vi hjälper er att prata om det som är svårt Vi hjälper er att prata om det som är svårt Vad är Hjärnkoll? Trots att tre av fyra har erfarenhet av psykisk ohälsa så är det svårt att prata öppet om det. Många är rädda för att bli mobbade, diskriminerade,

Läs mer

SAPU Stockholms Akademi för Psykoterapiutbildning

SAPU Stockholms Akademi för Psykoterapiutbildning KÄNSLOFOKUSERAD PSYKOTERAPI SAPU Claesson McCullough 2010 Information för dig som söker psykoterapi Det finns många olika former av psykoterapi. Den form jag arbetar med kallas känslofokuserad terapi och

Läs mer

Heartful Endless Love - HEL. Heléne F Sandström. Heléne F Sandström Krealiv www.krealiv.se

Heartful Endless Love - HEL. Heléne F Sandström. Heléne F Sandström Krealiv www.krealiv.se Heartful Endless Love - HEL Heléne F Sandström Heléne F Sandström Krealiv www.krealiv.se Heartful Endless Love HEL Hur har du det med kärleken min vän? Älskar du hårt och passionerat eller är kärleken

Läs mer

Mot en gemensam definition av systemiskt tänkande - i dag och inför framtiden.

Mot en gemensam definition av systemiskt tänkande - i dag och inför framtiden. Mot en gemensam definition av systemiskt tänkande - i dag och inför framtiden. Det har nu gått ungefär 25 år sedan det blev möjligt att bli legitimerad psykoterapeut på familjeterapeutisk grund och då

Läs mer

Kort introduktion till. Psykisk ohälsa

Kort introduktion till. Psykisk ohälsa Kort introduktion till Psykisk ohälsa Sekretariatet/KS, jan 2002 Inledning Programberedningen ska tillsammans med verksamheten ta fram underlag till programöverenskommelse över psykisk ohälsa. Detta arbete

Läs mer

Psykologi 11.3.2009. 1. Hur påverkas inlärning av positiv och negativ feedback?

Psykologi 11.3.2009. 1. Hur påverkas inlärning av positiv och negativ feedback? Psykologi 11.3.2009 1. Hur påverkas inlärning av positiv och negativ feedback? För 1 3 poäng krävs att skribenten förstår att inlärning är en process som grundar sig på dels förändringar i hjärnan och

Läs mer

Omvårdnad. Omvårdnad utgör huvudområde i sjuksköterskeutbildningen och är både ett verksamhets- och

Omvårdnad. Omvårdnad utgör huvudområde i sjuksköterskeutbildningen och är både ett verksamhets- och Högskolan i Halmstad Sektionen för hälsa och samhälle 2012 Omvårdnad Omvårdnad utgör huvudområde i sjuksköterskeutbildningen och är både ett verksamhets- och forskningsområde. Inom forskningsområdet omvårdnad

Läs mer

Kvinnocoacher för arbetsåtergång i KAK -projekt i samverkan

Kvinnocoacher för arbetsåtergång i KAK -projekt i samverkan Kvinnocoacher för arbetsåtergång i KAK -projekt i samverkan Uppföljning 2012 Bakgrund Kvinnocoacher för arbetsåtergång i KAK, ett samverkansprojekt mellan Landstinget Västmanland, Försäkringskassan och

Läs mer

Sambanden mellan arbetsförhållanden och psykisk ohälsa

Sambanden mellan arbetsförhållanden och psykisk ohälsa Sambanden mellan arbetsförhållanden och psykisk ohälsa Sveriges Företagshälsor Företagshälsovårdens branschorganisation Sveriges Företagshälsors medlemmar utgör huvuddelen av branschen som består av mer

Läs mer

Fråga 1: Diskutera för- och nackdelar med grupparbete i inlärningen i skolan.

Fråga 1: Diskutera för- och nackdelar med grupparbete i inlärningen i skolan. Psykologi 19.9.2011 Fråga 1: Diskutera för- och nackdelar med grupparbete i inlärningen i skolan. I svaret har skribenten behandlat både för- och nackdelar. Svaret är avgränsat till inlärning i skolan.

Läs mer

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Kurs för förskollärare och BVC-sköterskor i Kungälv 2011-2012, 8 tillfällen. Kursbok: Ditt kompetenta barn av Jesper Juul. Med praktiska exempel från

Läs mer

Diabetes- och endokrinologimottagningen. Medicinkliniken. Välkommen till kurator

Diabetes- och endokrinologimottagningen. Medicinkliniken. Välkommen till kurator Diabetes- och endokrinologimottagningen Medicinkliniken Välkommen till kurator Välkommen till kurator vid diabetes- och endokrinologimottagningen Kuratorns roll Kronisk sjukdom innebär förändringar i livet

Läs mer

PSYKISK OHÄLSA HOS ÄLDRE

PSYKISK OHÄLSA HOS ÄLDRE SLSO P s y k i a t r i n S ö d r a PSYKISK OHÄLSA HOS ÄLDRE om psykiska problem hos äldre och dess bemötande inom Psykiatrin Södra layout/illustration: So I fo soifo@home.se Produktion: R L P 08-722 01

Läs mer

Riksförbundet Ångestsyndromsällskapet ÅSS

Riksförbundet Ångestsyndromsällskapet ÅSS Intressepolitiskt Program Antaget av ÅSS Förbundstyrelse i februari 2013 Riksförbundet Ångestsyndromsällskapet ÅSS Inledning Förbundet ÅSS är en rikstäckande organisation. Medlemmar är lokalföreningar

Läs mer

Värdegrund för HRF. Vårt ändamål. Vår vision. Vår syn på människan och samhället. Våra kärnvärden

Värdegrund för HRF. Vårt ändamål. Vår vision. Vår syn på människan och samhället. Våra kärnvärden Värdegrund för HRF Vårt ändamål Hörselskadades Riksförbund (HRF) är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden organisation, vars ändamål är att tillvarata hörselskadades intressen samt värna våra

Läs mer

Följande skattningsskala kan ge dig en fingervisning om hur balansen mellan medkänsletillfredsställelse och empatitrötthet ser ut i ditt liv.

Följande skattningsskala kan ge dig en fingervisning om hur balansen mellan medkänsletillfredsställelse och empatitrötthet ser ut i ditt liv. Skattningsformuläret PROQOL (PROFESSIONAL QUALITY OF LIFE SCALE) för att bedöma professionell livskvalitet till svenska av Anna Gerge 2011 Följande skattningsskala kan ge dig en fingervisning om hur balansen

Läs mer

Projektet Masto. för att minska arbetsoförmåga som beror på depression

Projektet Masto. för att minska arbetsoförmåga som beror på depression Projektet Masto för att minska arbetsoförmåga som beror på depression Stöd för den arbetsföra befolkningens psykiska hälsa och arbetsförmåga För att främja välbefinnande i arbetslivet ska projektet Masto

Läs mer

Strategi Kärlek och respekt - ska det vara så jävla svårt?

Strategi Kärlek och respekt - ska det vara så jävla svårt? Strategi 2018-2020 Kärlek och respekt - ska det vara så jävla svårt? Det här är Röda Korsets Ungdomsförbund Röda Korsets Ungdomsförbund engagerar unga människor och skapar respekt för människovärdet, ökar

Läs mer

Kvalitativa metoder I: Intervju- och observationsuppgift

Kvalitativa metoder I: Intervju- och observationsuppgift 1 Kvalitativa metoder I: Intervju- och observationsuppgift Temat för övningen är ett pedagogiskt tema. Övningen skall bland medstuderande eller studerande vid fakulteten kartlägga hur ett antal (förslagsvis

Läs mer

2014-09-18 Nf 149/2012. Policy för bemötande av brukarens känslor, relationer och sexualitet Förvaltningen för funktionshindrade Örebro kommun

2014-09-18 Nf 149/2012. Policy för bemötande av brukarens känslor, relationer och sexualitet Förvaltningen för funktionshindrade Örebro kommun 2014-09-18 Nf 149/2012 Policy för bemötande av brukarens känslor, relationer och sexualitet Förvaltningen för funktionshindrade Örebro kommun Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Inledning... 1 Syfte...

Läs mer

Resultat från opinionundersökning om psykisk ohälsa i arbetslivet januari -13

Resultat från opinionundersökning om psykisk ohälsa i arbetslivet januari -13 Resultat från opinionundersökning om psykisk ohälsa i arbetslivet januari -13 En studie om psykisk ohälsa på jobbet Arbetsgivare likaväl som anställda har mycket att vinna på att arbeta förebyggande och

Läs mer

Hälsofrämjande och rehabiliterande insatser i praktisk samverkan

Hälsofrämjande och rehabiliterande insatser i praktisk samverkan Hälsofrämjande och rehabiliterande insatser i praktisk samverkan 1. Bordsmoderator stödjer att diskussionen följer de olika perspektiven 2. För en diskussion/ reflektion om vad hälsofrämjande insatser

Läs mer

INFORMATION OM INVEGA

INFORMATION OM INVEGA INFORMATION OM INVEGA Du är inte ensam Psykiska sjukdomar är vanliga. Ungefär var femte svensk drabbas varje år av någon slags psykisk ohälsa. Några procent av dessa har en svårare form av psykisk sjukdom

Läs mer

Konflikthantering enligt Nonviolent Communication. Marianne Göthlin skolande.se

Konflikthantering enligt Nonviolent Communication. Marianne Göthlin skolande.se Konflikthantering enligt Nonviolent Communication Marianne Göthlin skolande.se Nonviolent Communication - NVC NVC visar på språkbruk och förhållningssätt som bidrar till kontakt, klarhet och goda relationer

Läs mer

Som medlemmar i Handikappforum hänvisar vi också till Handikappforums utlåtande, daterat 9.6.2014.

Som medlemmar i Handikappforum hänvisar vi också till Handikappforums utlåtande, daterat 9.6.2014. Utlåtande Finansministeriet Ärende: Begäran om utlåtande över utkastet till en regeringsproposition om kommunallagen, 8.5.2014, VM065.00/2012. Utlåtande ges av SAMS - Samarbetsförbundet kring funktionshinder

Läs mer

IMR-programmet. sjukdomshantering och återhämtning. 1 projektet Bättre psykosvård

IMR-programmet. sjukdomshantering och återhämtning. 1 projektet Bättre psykosvård IMR-programmet sjukdomshantering och återhämtning 1 projektet Bättre psykosvård 2 Vad är IMR-programmet? IMR-programmet är ett utbildningsprogram för den som har en psykisk sjukdom. Genom att lära sig

Läs mer

Ett erbjudande om stöd till familjer från människor, som inte fördömer utan förstår

Ett erbjudande om stöd till familjer från människor, som inte fördömer utan förstår Ett erbjudande om stöd till familjer från människor, som inte fördömer utan förstår F A M I L J E Familjeklubbar är självhjälpsgrupper för familjer där målsättningen är högre livskvalitet utan missbruk.

Läs mer

Lkg-teamet Malmö Barn med LKG Information til dig som är förälder til ett barn med LKG SUS Malmö, lkg-teamet Jan Waldenströms gata 18 205 02 Malmö 1

Lkg-teamet Malmö Barn med LKG Information til dig som är förälder til ett barn med LKG SUS Malmö, lkg-teamet Jan Waldenströms gata 18 205 02 Malmö 1 Lkg-teamet Malmö Barn med LKG Information till dig som är förälder till ett barn med LKG SUS Malmö, lkg-teamet Jan Waldenströms gata 18 205 02 Malmö 1 2 Text: Kerstin Österlind, kurator, Skånes universitetssjukhus

Läs mer

Teorier om Hälsa och Sjukdom. Alla vetenskaper kräver tydligt definierade begrepp som beskriver vetenskapens objekt och deras relationer.

Teorier om Hälsa och Sjukdom. Alla vetenskaper kräver tydligt definierade begrepp som beskriver vetenskapens objekt och deras relationer. Teorier om Hälsa och Sjukdom Vetenskapsteoretisk bakgrund: Vetenskaperna innehåller alltid vissa grundantaganden 1) Teorier och lagar 2) Metafysik 3) Värderingar Alla vetenskaper kräver tydligt definierade

Läs mer

Rundabordssamtal. i samband med ADHES Janssen. Janssen-Cilag AB

Rundabordssamtal. i samband med ADHES Janssen. Janssen-Cilag AB Rundabordssamtal i samband med ADHES Janssen Janssen-Cilag AB Vad är schizofreni? Schizofreni är en svårt funktionsnedsättande psykisk sjukdom som drabbar en av hundra människor någon gång under livet.

Läs mer

Psykologi A Moment 3 Behov och känslor. Vilka behov behöver jag tillfredställa för att känna att jag bubblar av lycka?

Psykologi A Moment 3 Behov och känslor. Vilka behov behöver jag tillfredställa för att känna att jag bubblar av lycka? Psykologi A Moment 3 Behov och känslor Vilka behov behöver jag tillfredställa för att känna att jag bubblar av lycka? Behov och känslor Våra behov hänger ihop med våra känslor Får vi inte våra behov tillfredställda

Läs mer

Tränarskap och ledarskap

Tränarskap och ledarskap Tränarskap och ledarskap Idrotten är en viktig del i fostran Bättre hälsa genom basketträning med tanke på samhällsutvecklingen Du har en spännande och betydelsefull roll Spelare är inte schackpjäser Varför

Läs mer

Motion gällande: Hur bör Stockholm arbeta för att ta emot och inkludera nyanlända/flyktingar i samhället?

Motion gällande: Hur bör Stockholm arbeta för att ta emot och inkludera nyanlända/flyktingar i samhället? Motion gällande: Hur bör Stockholm arbeta för att ta emot och inkludera nyanlända/flyktingar i samhället? Problemformulering Risken att nyanlända hamnar i ett socialt utanförskap är betydligt större än

Läs mer

Vila Sjukskrivning tills tillfrisknande påbörjats Lättare anpassade insatser Samordningsmöten med FH,FK,A-giv, fack.

Vila Sjukskrivning tills tillfrisknande påbörjats Lättare anpassade insatser Samordningsmöten med FH,FK,A-giv, fack. Vila Sjukskrivning tills tillfrisknande påbörjats Lättare anpassade insatser Samordningsmöten med FH,FK,A-giv, fack. Anpassat arbete Flera diagnoser, multiproblem Kvinnor mer sjukskrivna De flesta med

Läs mer

Diskursiv arbetsmiljö Lisbeth Rydén

Diskursiv arbetsmiljö Lisbeth Rydén Diskursiv arbetsmiljö Lisbeth Rydén lisbeth.ryden@ellerr.se ellerr.se Organisatorisk arbetsmiljö?!? Ledning och styrning Kommunikation Delaktighet, handlingsutrymme Fördelning av arbetsuppgifter och Krav,

Läs mer

Etisk deklaration och etiska normer för studie- och yrkesvägledning

Etisk deklaration och etiska normer för studie- och yrkesvägledning Etisk deklaration och etiska normer för studie- och yrkesvägledning Sveriges Vägledarförening är en intresseförening för personer som har till uppgift att bedriva studie - och yrkesvägledning inom främst

Läs mer

TALLKROGENS SKOLA. Tallkrogens skolas ledord och pedagogiska plattform

TALLKROGENS SKOLA. Tallkrogens skolas ledord och pedagogiska plattform TALLKROGENS SKOLA Tallkrogens skolas ledord och pedagogiska plattform TALLKROGENS SKOLAS Ledord och pedagogiska plattform Tallkrogens skola Innehåll Tallkrogens skolas långsiktiga mål 3 Våra utgångspunkter

Läs mer

HBT-personers erfarenheter i Komma-ut-processen

HBT-personers erfarenheter i Komma-ut-processen HBT-personers erfarenheter i Komma-ut-processen -Kvalitativ studie om vuxna kvinnor och män som har en funktionsnedsättning sabine.kirschard@vgregion.se Disposition Presentation Introduktion Syfte och

Läs mer

VEM VÄGLEDER VÄGLEDAREN? OM ATT ORKA I ARBETSLIVET. FM Ancha Kjerulf Arbetshandledare STOry

VEM VÄGLEDER VÄGLEDAREN? OM ATT ORKA I ARBETSLIVET. FM Ancha Kjerulf Arbetshandledare STOry VEM VÄGLEDER VÄGLEDAREN? OM ATT ORKA I ARBETSLIVET FM Ancha Kjerulf Arbetshandledare STOry organisationens ledning fysisk arbetsmiljö Att upprätthålla och stärka den mentala hälsan personligt ansvar psykosocial

Läs mer

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap Mentorprogram Real diversity mentorskap Real diversity är ett projekt som fokuserar på ungdomar i föreningsliv och arbetsliv ur ett mångfaldsperspektiv. Syftet med Real diversity är att utveckla nya metoder

Läs mer

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul Vi har en gammal föreställning om att vi föräldrar alltid måste vara överens med varandra. Men man måste inte säga samma sak, man måste inte alltid tycka samma sak. Barn kräver väldigt mycket, men de behöver

Läs mer

Arbetslös men inte värdelös

Arbetslös men inte värdelös Nina Jansdotter & Beate Möller Arbetslös men inte värdelös Så behåller du din självkänsla som arbetssökande Karavan förlag Box 1206 221 05 Lund info@karavanforlag.se www.karavanforlag.se Karavan förlag

Läs mer

MedUrs Utvärdering & Följeforskning

MedUrs Utvärdering & Följeforskning MedUrs Utvärdering & Följeforskning Preliminära uppgifter Fort Chungong & Ove Svensson Högskolan i Halmstad Wigforssgruppen för välfärdsforskning Förväntningar verkar stämma överens med upplevt resultat

Läs mer

Stigma och självstigma- Hur påverkar det vårt arbete med personer med psykisk ohälsa?

Stigma och självstigma- Hur påverkar det vårt arbete med personer med psykisk ohälsa? Stigma och självstigma- Hur påverkar det vårt arbete med personer med psykisk ohälsa? Lars Hansson, Institutionen för hälsovetenskaper Lunds Universitet Workshop 29 april 2014 Frank och Frank (1991) Framgångsrika

Läs mer

Isberget är en modell som är användbar för att diskutera vad vi menar med mångfald.

Isberget är en modell som är användbar för att diskutera vad vi menar med mångfald. Mångfaldsövningar Isberget När vi möter en människa skapar vi oss först en uppfattning av henne utifrån det som är synligt och hörbart. Ofta drar vi då slutsatser om hur denna människa är, och vi tror

Läs mer

Prövning i sociologi

Prövning i sociologi Prövning i sociologi Prövningsansvarig lärare :Elisabeth Bramevik Email: elisabeth.m.bramevik@vellinge.se Så går prövningen till: Efter att du anmält dig till prövningen via länken på Sundsgymnasiets hemsida,

Läs mer

Beskriv nuvarande besvär, inklusive emotionella, kognitiva, beteende- och fysiologiska symptom. Notera stressfaktorer i patientens liv.

Beskriv nuvarande besvär, inklusive emotionella, kognitiva, beteende- och fysiologiska symptom. Notera stressfaktorer i patientens liv. Fall: bakgrund, konceptualisering, behandlingsplan och utvärdering Fri omarbetning efter Beck Institute for Cognitive Therapy and Research. Svensk översättning Skön I. Bakgrund (Förslagsvis: 500 ord) Allmänt:

Läs mer

Full sysselsättning? Arbetsgivarens perspektiv på anställning av personer med funktionsnedsättning

Full sysselsättning? Arbetsgivarens perspektiv på anställning av personer med funktionsnedsättning Full sysselsättning? Arbetsgivarens perspektiv på anställning av personer med funktionsnedsättning Personer med funktionsnedsättning Cirka 10-20 procent av befolkningen uppger, i olika undersökningar,

Läs mer

Tidigt stöd för barnet: Behov av stöd och sätt att stödja barnet i en barngrupp

Tidigt stöd för barnet: Behov av stöd och sätt att stödja barnet i en barngrupp Tidigt stöd för barnet: Behov av stöd och sätt att stödja barnet i en barngrupp För en bättre dagvård - utvecklande av specialdagvården inom småbarnsfostran i Västra och Mellersta Nyland Barnets behov

Läs mer

När mamma eller pappa dör

När mamma eller pappa dör När mamma eller pappa dör Anette Alvariza fd Henriksson Docent i palliativ vård, Leg Specialistsjuksköterska i cancervård och diplomerad i palliativ vård, Lektor Palliativt forskningscentrum, Ersta Sköndal

Läs mer

Ulla Sontag-Himmelroos skolkurator, specialsocialarbetare Vasa 10.04.2014

Ulla Sontag-Himmelroos skolkurator, specialsocialarbetare Vasa 10.04.2014 Ulla Sontag-Himmelroos skolkurator, specialsocialarbetare Vasa 10.04.2014 Innehåll Inledning - olika synsätt och utgångslägen Frånvaro-närvaro-delaktig? DEL I: En process - från dialog till delaktighet

Läs mer

Kommunikation av sjukdom

Kommunikation av sjukdom Kommunikation av sjukdom Hur sjukdom uppfattas och hur sjukroller uttrycks och kommuniceras är kulturberoende och varierar i tid och rum hur förklarar man sjukdom till vem vänder man sig när man är sjuk

Läs mer

Att leva med schizofreni - möt Marcus

Att leva med schizofreni - möt Marcus Artikel publicerad på Doktorn.com 2011-01-13 Att leva med schizofreni - möt Marcus Att ha en psykisk sjukdom kan vara mycket påfrestande för individen liksom för hela familjen. Ofta behöver man få medicinsk

Läs mer

Teorier om Hälsa och Sjukdom. Vetenskapsteoretisk bakgrund: Vetenskaperna innehåller alltid vissa grundantaganden

Teorier om Hälsa och Sjukdom. Vetenskapsteoretisk bakgrund: Vetenskaperna innehåller alltid vissa grundantaganden Teorier om Hälsa och Sjukdom Vetenskapsteoretisk bakgrund: Vetenskaperna innehåller alltid vissa grundantaganden 1) Teorier och lagar 2) Metafysik 3) Värderingar Alla vetenskaper kräver tydligt definierade

Läs mer

Strategisk plan för Sotenäs kommuns folkhälsoarbete

Strategisk plan för Sotenäs kommuns folkhälsoarbete Strategisk plan för s folkhälsoarbete 2016-2019 SOTENÄS KOMMUN Strategisk plan för s folkhälsoarbete 2016-2019 1. Inledning Folkhälsoarbete är ett långsiktigt arbete för att stärka och utveckla livsvillkor

Läs mer

ADHD VAD OCH VARFÖR? EN FÖRELÄSNING AV OCH MED NICKLAS LARSSON 1

ADHD VAD OCH VARFÖR? EN FÖRELÄSNING AV OCH MED NICKLAS LARSSON 1 ADHD VAD OCH VARFÖR? EN FÖRELÄSNING AV OCH MED NICKLAS LARSSON 1 INNEHÅLL ADHD VAD OCH VARFÖR? JAG HAR ADHD VAD ÄR ADHD? SYMTOMEN IMPULSKONTROLLEN MISSFÖRSTÅDD OCH MISSLYCKAD RÄTT MILJÖ OCH STRATEGIER

Läs mer

LIVSÅSKÅDNINGSKUNSKAP ÅRSKURS 3-6

LIVSÅSKÅDNINGSKUNSKAP ÅRSKURS 3-6 LIVSÅSKÅDNINGSKUNSKAP ÅRSKURS 3-6 Läroämnets uppdrag Uppdraget för undervisningen i livsåskådningskunskap är att främja elevernas förmåga att sträva efter det goda livet. I livsåskådningskunskapen ses

Läs mer

Visar vi och bemöter vi föräldrar alltid vårt barn med respekt? Visar vi och bemöter vi alltid barn generellt med respekt?

Visar vi och bemöter vi föräldrar alltid vårt barn med respekt? Visar vi och bemöter vi alltid barn generellt med respekt? Visar vi och bemöter vi föräldrar alltid vårt barn med respekt? Visar vi och bemöter vi alltid barn generellt med respekt? Visar vi och bemöter vi alltid varandra med respekt? Emotionell coaching: innebär

Läs mer

BRISTANDE KUNSKAPER OM ÄLDRE HOMO OCH BISEXUELLAS VILLKOR

BRISTANDE KUNSKAPER OM ÄLDRE HOMO OCH BISEXUELLAS VILLKOR BRISTANDE KUNSKAPER OM ÄLDRE HOMO OCH BISEXUELLAS VILLKOR Det övergripande syftet med den fördjupade studie som ansökan avser är att få ökade kunskaper om äldre homo- och bisexuellas villkor i äldrevården.

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

UPPTÄCK OCH SKYDDA DIG MOT ENERGITJUVAR. På en timme

UPPTÄCK OCH SKYDDA DIG MOT ENERGITJUVAR. På en timme UPPTÄCK OCH SKYDDA DIG MOT ENERGITJUVAR På en timme ingalill roos Tidigare utgivning Energitjuvar Kärlekens energi Bokförlaget Forum, Box 3159, 103 63 Stockholm www.forum.se Copyright Ingalill Roos 2012

Läs mer

Ohälsa vad är påverkbart?

Ohälsa vad är påverkbart? Ohälsa vad är påverkbart? Dialogkonferens i Lund 14 oktober 2009 Ylva Arnhof, projektledare Magnus Wimmercranz, utredare www.fhi.se\funktionsnedsattning Viktiga resultat Att så många har en funktionsnedsättning

Läs mer

Oroliga själar. Om generaliserat ångestsyndrom (GAD), för dig som är drabbad och dina närmaste.

Oroliga själar. Om generaliserat ångestsyndrom (GAD), för dig som är drabbad och dina närmaste. Oroliga själar Om generaliserat ångestsyndrom (GAD), för dig som är drabbad och dina närmaste. 1 Sluta oroa dig i onödan! Om du har generaliserat ångestsyndrom har du antagligen fått uppmaningen många

Läs mer

Psykiatrisk vård oberoende av patientens vilja och information om patientens rättigheter

Psykiatrisk vård oberoende av patientens vilja och information om patientens rättigheter Psykiatrisk vård oberoende av patientens vilja och information om patientens rättigheter Denna broschyr riktar sig till dig som vårdas eller har fått psykiatrisk vård oberoende av din vilja. Broschyren

Läs mer

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd Ätstörningar Ätstörningar innebär att ens förhållande till mat och ätande har blivit ett problem. Man tänker mycket på vad och när man ska äta, eller på vad man inte ska äta. Om man får ätstörningar brukar

Läs mer

Scouternas gemensamma program

Scouternas gemensamma program Scouternas mål Ledarskap Aktiv i gruppen Relationer Förståelse för omvärlden Känsla för naturen Aktiv i samhället Existens Självinsikt och självkänsla Egna värderingar Fysiska utmaningar Ta hand om sin

Läs mer

te, psykisk ohälsa och sjukskrivning*

te, psykisk ohälsa och sjukskrivning* VINGÅRD te, psykisk ohälsa och sjukskrivning* om begreppen arbete, psykisk ohälsa och sjukskrivning kan se ut på många olika sätt, och hur vi upplever arbetet beror på vilka vi är sam aktorer i arbetet,

Läs mer

Tankens kraft. Inre säkerhetsbeteenden

Tankens kraft. Inre säkerhetsbeteenden Tankens kraft Inre säkerhetsbeteenden Ett inre säkerhetsbeteende är en tanke eller ett eget förhållningssätt vi har för hur vi får agera. Många har ett avancerat mönster av regler som vi kontrollerar i

Läs mer

Psykisk ohälsa och samtal om känsliga ämnen

Psykisk ohälsa och samtal om känsliga ämnen Psykisk ohälsa och samtal om känsliga ämnen (Jennifer.Strand@psy.gu.se) Agenda Problem och igenkänning Depression Suicid Kommunikation Stress & prestationsångest MI vid svåra samtal Konkreta åtgärder Att

Läs mer

När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk

När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk Vad du kan behöva veta När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk Den här skriften berättar kort om psykisk sjukdom och om hur det kan visa sig. Du får också veta hur du själv kan få stöd när mamma eller

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

5.12 Psykologi. Mål för undervisningen

5.12 Psykologi. Mål för undervisningen 5.12 Psykologi I egenskap av en vetenskap som undersöker mänsklig aktivitet ger psykologin de studerande förutsättningar att på olika sätt iaktta och förstå människan och de faktorer som påverkar hennes

Läs mer

MÅLPROGRAM Förslag. Steg för Steg rf

MÅLPROGRAM Förslag. Steg för Steg rf MÅLPROGRAM 2018 2020 Förslag Steg för Steg rf Vad är Steg för Steg? Steg för Steg är en förening för och med personer med utvecklingsstörning. Vi arbetar för att personer med utvecklingsstörning ska höras

Läs mer

KBT. Kognitiv Beteendeterapi.

KBT. Kognitiv Beteendeterapi. KBT Kognitiv Beteendeterapi. Inledning. KBT är en förkortning för kognitiv beteendeterapi, som är en psykoterapeutisk behandlingsmetod med rötterna i både kognitiv terapi och beteendeterapi. URSPRUNGLIGEN

Läs mer

Psykopatologi. Maria Levander. Docent/specialist i neuropsykologi Leg psykolog/leg psykoterapeut med KBT-inriktning/handledare

Psykopatologi. Maria Levander. Docent/specialist i neuropsykologi Leg psykolog/leg psykoterapeut med KBT-inriktning/handledare Psykopatologi Maria Levander Docent/specialist i neuropsykologi Leg psykolog/leg psykoterapeut med KBT-inriktning/handledare maria.levander@gmail.com Introduktion Dagens agenda Hur ska man förstå psykisk

Läs mer

Nationella riktlinjer. Depression och ångestsjukdom Versionen för förtroendevalda

Nationella riktlinjer. Depression och ångestsjukdom Versionen för förtroendevalda Nationella riktlinjer Depression och ångestsjukdom Versionen för förtroendevalda Hälso- och sjukvårdspolitikerns uppgift Identifiera behov Finansiera Prioritera mellan grupper/områden Fördela resurser

Läs mer

Kognition betecknar människans intellektuella funktioner.

Kognition betecknar människans intellektuella funktioner. Kognition betecknar människans intellektuella funktioner. Psykologer med kognitivt perspektiv studerar vårt tänkande, vår begreppsbildning och hur dessa två faktorer samspelar med våra känslor. Utgångspunkt:

Läs mer

Utsatt för tortyr. att möta och rehabilitera traumatiserade flyktingar. Tuire Toivanen & Susanna Toivanen

Utsatt för tortyr. att möta och rehabilitera traumatiserade flyktingar. Tuire Toivanen & Susanna Toivanen Utsatt för tortyr att möta och rehabilitera traumatiserade flyktingar Tuire Toivanen & Susanna Toivanen Innehåll Förord Tortyr är ett möte med döden...5 Författarpresentation...7 Inledning...9 Hur märker

Läs mer

Hur psykologi kan hjälpa vid långvarig smärta

Hur psykologi kan hjälpa vid långvarig smärta Hur psykologi kan hjälpa vid långvarig smärta Ida Flink, Sofia Bergbom & Steven J. Linton Är du en av de personer som lider av smärta i rygg, axlar eller nacke? Ryggsmärta är mycket vanligt men också mycket

Läs mer

Hälsobarometern NUMMER 1, 2014

Hälsobarometern NUMMER 1, 2014 Hälsobarometern NUMMER 1, 2014 Nummer 1, 2014 Hälsobarometern Länsförsäkringars Hälsobarometer ska visa vad svenska företag tror om sjukskrivningen i landet, vad sjukskrivningarna kan bero på och hur företagarna

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning I III Lättläst version Ill II REGERINGSKANSLIET Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven

Läs mer

Samtal med Värkmästarna i Mjölby: Om mål för hälsa och prioritering

Samtal med Värkmästarna i Mjölby: Om mål för hälsa och prioritering Förtroendemannagruppen Rörelseorganens sjukdomar och skador augusti 2005 1 Samtal med Värkmästarna i Mjölby: Om mål för hälsa och prioritering Cathrin Mikaelsson, själv värkmästare och initiativtagare

Läs mer

Välkommen till kurator

Välkommen till kurator Njurmedicinska enheten Medicinkliniken Välkommen till kurator Välkommen till kurator på njurmedicinska enheten Kuratorns roll Kronisk sjukdom innebär förändringar i livet både för dig som patient och för

Läs mer

Idrott för alla Utövare Den finlandssvenska idrottsrörelsens etiska program Idrott för alla har uppgjorts med inriktning på fyra målgrupper; utövare,

Idrott för alla Utövare Den finlandssvenska idrottsrörelsens etiska program Idrott för alla har uppgjorts med inriktning på fyra målgrupper; utövare, Idrott för alla Utövare Den finlandssvenska idrottsrörelsens etiska program Idrott för alla har uppgjorts med inriktning på fyra målgrupper; utövare, tränare, föreningsaktiva samt aktörer inom barn- och

Läs mer

Arbetsliv. Er partner: Anneli Jäderholm. (C)Fotograf Agneta Viklund

Arbetsliv. Er partner: Anneli Jäderholm. (C)Fotograf Agneta Viklund Arbetsliv Er partner: Anneli Jäderholm (C)Fotograf Agneta Viklund År 2006 Attitydambassadör Anneli Jäderholm Kampanjen drivs av Handisam i samarbete med Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa NSPH. Samverkanspartners:

Läs mer

Janssen Nyhetsbrev. Helhetslösningar eller kortsiktiga insatser Hur bemöter vi framtidens patient?

Janssen Nyhetsbrev. Helhetslösningar eller kortsiktiga insatser Hur bemöter vi framtidens patient? Janssen Nyhetsbrev Helhetslösningar eller kortsiktiga insatser Hur bemöter vi framtidens patient? Förord Under årets Almedalsvecka var Janssen självklart på plats. Vi anordnade två populära seminarier

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 Arbetsplan för Hagens förskola 2010/11 Våra styrdokument är skollagen, läroplan för förskolan, diskrimineringslagen, förskola skolas vision: I vår kommun arbetar vi för att alla

Läs mer