Inkludering i arbetslivet ur de partiellt arbetsförmögnas perspektiv

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inkludering i arbetslivet ur de partiellt arbetsförmögnas perspektiv"

Transkript

1 Inkludering i arbetslivet ur de partiellt arbetsförmögnas perspektiv En exempelstudie av personer med nedsatt mental hälsa Sigrid Sundell Helsingfors universitet Statsvetenskapliga fakulteten Sociologi Pro gradu - avhandling 2014, 10

2 1. Inledning: Rätt till arbete och arbetets sociala betydelse Tidigare forskning beträffande situationen för partiellt arbetsförmögna Arbetets betydelse för den mentala hälsan Förhållandet mellan arbete och mental hälsa Teoretisk referensram och sociologisk relevans Välfärdsdimensioner Stigma Metod, material och analys Metod: narrativ analys och Grundad teori (GT) Psykiatrisk diagnos- och begreppsmanual Social handlingsförmåga B- intyg Kamratstöd Regelbundenheter i narrativen Narrativ förståelse och jagets uppbyggnad Reliabilitet, validitet och etik för forskningen Fokusgruppsintervju på Sympati Informant I Informant II Informant III Informant IV Informant V Informant VI Informant VII Informant VIII Diskussion och slutsatser Självförståelse och delaktighet Referenser/ Litteratur:

3 3

4 1. Inledning: Rätt till arbete och arbetets sociala betydelse Idag diskuteras integrering istället för exkludering i samhället då det gäller mentalt sjuka (Foucault 1961). Historiskt sett har det inte alltid varit så. Det hade till och med gått så långt att man fråntagit dem grundläggande medborgerliga rättigheter att bestämma över sig själva genom till exempel tvångssterilisationerna på och talet (Helén& Jauho, 2003, ). I dag talar man om ett jämlikt samhälle och integrering i arbetslivet. Arbetet är viktigt för välmående, det har visat sig korrelera positivt med den mentala hälsan (Vaillant, George E. & Vaillant, Caroline O. 1981, Warr, Peter 1987). I FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, artikel 23, ges var och en rätt till arbete, fritt val av sysselsättning, rättvisa och tillfredställande arbetsförhållanden samt till skydd mot arbetslöshet osv. Min avsikt är att belysa och problematisera detta ur de partiellt arbetslösas perspektiv. Jag skall i min studie redogöra för deras möjligheter och svårigheter och vilka insatser som gjorts i Finland på området genom ett material bestående av personer med mental ohälsa. Jag skall närmare granska och problematisera denna fråga. Svårast är det att integrera dem som står utanför de politiska programmens målgrupp, främst unga personer med mentala handikapp. Jag har bett min målgrupp att diskutera basala begrepp som gäller mental ohälsa i förhållande till arbete. En grundsten i ett demokratiskt samhälle är att alla har rätt till arbete. Arbete har visat sig ha en socialt inkluderande effekt. Exkludering kan leda till isolering, materiell förlust och förlorad självkänsla. Det har visat sig svårt för rehabiliterande inom mentalhälsovården att få jobb och stanna kvar i det allt mer krävande arbetslivet. Det kan delvis bero på att vi sänkt kravnivån för lågt när det gäller prestationskrav för denna grupp. Det har haft en negativ effekt istället för en önskad effekt. Därför poängteras arbetets betydelse som en korrigerande kraft för denna grupp av människor (Piwuna, 2010). 4

5 2. Tidigare forskning beträffande situationen för partiellt arbetsförmögna I detta kapitel går jag igenom tidigare forskning, det vill säga det som tidigare skrivits om och beträffande partiell arbetsförmåga, såväl i offentliga handlingsprogram, forskningslitteraturen som i branschtidningar Arbetets betydelse för den mentala hälsan Arbete, återhämtning och inkludering är centrala begrepp då det gäller personer med mental ohälsa. Det framkommer bland annat ur en handlingsrapport gjord av regeringen i Storbritannien. Partiellt arbetsförmögna vill och kan jobba. Det är därför viktigt att stöda dem i dessa åtgärder (HM Government: Work, recovery and inclusion, 2009). Tom Sörhannus, informatör vid Psykosociala förbundet beskriver detta i Psykosociala förbundets medlemstidning Respons : Det handlar om återhämtning, tolerans och förståelse och om att kunna se olikheter som något positivt. Det är trots allt våra särdrag som gör oss till den vi är. För att kunna tolerera andras olikhet måste vi först acceptera vår egen olikhet (Sörhannus, 2013). Social inkludering i arbete har lyfts fram som det bästa sättet att förbättra människans välmående (Woodland, 2009). Liksom i många andra europeiska länder har man även i Finland uppmärksammat frågan. År 2007 beställde arbetsministeriet en utredning av utredningsman Mika Vuorela med syftet att kartlägga sysselsättningsmöjligheterna för dem som får rehabiliteringsstöd eller invaliditetspension. Därtill utreder regeringen möjligheterna till långvarig eller varaktig lönesubvention för funktionshindrade anställda hos samtliga arbetsgivare. Målet för utvecklingen av arbetslivet är ökad flexibilitet och höjd sysselsättningsgrad (Vuorela, 2008). Osmidigheten i arbetslivet framgår idag som en strikt avgränsning mellan arbetsföra och arbetsoförmögna. Det har blivit svårt att återvända till arbetslivet för de långvarigt arbetslösa. Här kan stereotypier och fördomar på arbetsplatserna spela en stor roll. Ofta upplevs mentalvårdspatienten som hotfull och farlig. Systemet för arbetsoförmögna har i 5

6 praktiken utformats till ett slutet system ur vilket det varit svårt att återinträda i arbetslivet (Vuorela, 2008). Den Internationella valutafonden IMF har i denna fråga uttryckt sin oro för Finlands del, eftersom det i Finland, i jämförelse med andra OECD- länder, så många, även unga människor under 30 år, hamnar direkt i pensionsslussen (förtidspensionering). Arbetsminister Tarja Cronberg sade, då den tidigare nämnda utredningen överlämnades till regeringen , att man måste underlätta möjligheterna för rehabiliterande med mentalhälsoproblem att testa sin arbetsförmåga och pröva på att återvända till arbetslivet. Att hamna utanför arbetslivet försvårar livssituationen för dem som har mentala problem och det blir även dyrt för samhället. Mentalvårdspatienter har ofta dålig ekonomi och långvarig sjukdom tär på yrkeskompetensen. De kostnader som mentala problem förorsakar samhället uppskattas uppgå till över två miljarder euro per år (Vuorela, 2008). De totala kostnaderna för invaliditetspensionerna i Finland är uppe i 3 miljarder euro. Av dessa är 35 % pensionerade på grund av mentala problem, 24 % på grund av rörelsehinder och 7 % på grund av handikapp (Vuorela, 2008). Under de senaste tio åren har perioderna med sjukdagpenning som påbörjats av skäl anknutna till mental hälsa fördubblats. Mentala rubbningar är vid sidan av sjukdomar i stöd- och rörelseorganen den vanligaste orsaken till invalidpension. Enbart på grund av depression går årligen personer i arbetsför ålder i invalidpension. För närvarande har fyra personer av tio som får invaliditetspension förlorat sin arbetsförmåga på grund av mentala rubbningar eller störningar i beteendet (Vuorela, 2008). Social- och hälsovårdsministeriet utnämnde en ny utredningsman, Markku Lehto, för att utreda hinder för sysselsättningen av personer med partiell arbetsförmåga. Utredningen heter Alla ska med! Personer med partiell arbetsförmåga på arbetsmarknaden (Lehto, 2011). Lehto fick i uppgift att utreda situationen för personer med partiell arbetsförmåga på arbetsmarknaden och vad som borde göras för att förbättra den. De åtgärder som vidtagits under årens lopp har inte bidragit till önskat resultat och det finns likadana erfarenheter från många andra länder. I grund 6

7 och botten är det en fråga om man vill sysselsätta denna grupp på hållbara sätt eller om man vill exkludera den från arbetsmarknaden. I praktiken har åtgärderna varit osammanhängande, processer och kontakter till arbetslivet har brutits, ansvarsförhållandena har varit oklara och det har funnits inkomstfällor. Det har även gjorts en bedömning att för att få en förändring i situationen, måste en omvärdering av helheten göras. Enskilda åtgärder verkar inte räcka till. Om det anses vara viktigt att dessa personer sysselsätts, ska ett omfattande flerårigt handlingsprogram inledas. Målet är att de skall utgöra en ny möjlighet på den alltmer diversifierade arbetsmarknaden och inte en svårt sysselsatt grupp som tidigare. Med detta projekt rekryterades en tredje part, en arbetsduglighetskoordinator, som i rekryteringsprocessen agerar till förmån för bägge parter. Denna koordinator skräddarsyr tjänster för den rehabiliterande och ser till att arbetsvillkoren uppfyller de krav som ministeriet ställt. Social- och hälsovårdsministeriet tillsatte en arbetsgrupp för tiden att bereda ett handlingsprogram för främjandet av sysselsättningen av partiellt arbetsförmögna och att vid behov lägga fram förslag för genomförandet av detta. För uppdraget tillsattes en styrgrupp och två undergrupper, den ena inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde och den andra inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde. Arbetsgruppen hade som uppgift att klarlägga och analysera de viktigaste faktorerna som försvårar sysselsättningen, sprida och förankra god praxis och bereda ett kommunikationsprogram för att öka sysselsättningen. Partiellt arbetsförmögnas ställning på arbetsmarknaden har ansetts utmanande i fråga om både att få tag i ett arbete och hålla det. Förutom samhället gagnas naturligtvis även de människor som annars skulle stå utanför arbetsmarknaden. Några nyckelord i processen är: samhälleliga konsekvensanalyser, bedömning av arbetsförmåga, efterfrågan på arbetskraft, fortsatt arbete, personer med funktionsnedsättning, rehabilitering, social trygghet och tillgång på arbetskraft. 7

8 2.2. Förhållandet mellan arbete och mental hälsa I en studie om mental hälsa och arbetsliv av Perko och Kinnunen (2012) vid Tammerfors universitet granskas ifall ledarskap har en betydelse för utbrändhet och depression. I studien har man kunnat påvisa att ett laissez- faire och otryggt ledarskap ofta skapar depressiva symptom och utbrändhet hos arbetstagaren. Illa organiserade arbetsplatser kan med andra ord bidra till symptom som ångest och nedstämdhet. Ibland kan det vara av avgörande betydelse att arbetstagaren redogör för sin psykiska hälsa. Till exempel visar en studie att personer som i samband med rekryteringen informerade sin arbetsgivare om sina problem fick mer positiv feedback än de personer som bara blev sjuka (Sainsbury, 2008). I medierna har det också uppmärksammats att allt fler unga lider av mental ohälsa. Ofta är tröskeln för att söka hjälp hög och forskare varnar för ett ökat antal självmord. Preventivt program räddar liv, säger Camilla Djupsund som är rehabiliteringsplanerare på Föreningen för mental hälsa i Finland i en intervju. Det är även viktigt att fånga upp personer som finns i riskzonen, påpekar hon (Hufvudstadsbladet , s.6). En mångsidig vård och kollegernas acceptans underlättar återgång till arbetet framgår det ur en undersökning som den psykosociala föreningen Helmi tillsammans med Centralförbundet för mental hälsa i Finland låtit göra. I den deltog mer än 400 drabbade personer, 200 arbetshälsoläkare och 200 förmän i företag (Helmi, 2009). Det framgår att det ofta finns klara orsakssammanhang mellan illa organiserat och tungt arbete och insjuknande, men att det fortfarande inte är tillåtet att tala om mental hälsa på arbetsplatsen. Största delen av läkarkåren var av den åsikten att de insjuknade, med hjälp och stöd av medicineringen klarar av att arbeta. Däremot var 70 % av de tillfrågade, som fått vård, av den åsikten att psykiatrisk vård grundar sig för mycket på medicinering. Arbetsgemenskapens godkännande upplevdes även som viktigt för återgången till arbete och arbetet i sin tur gav en känsla av lycka, höjde inkomsterna och ledde tillbaka till vardagen. Under tiden av frånvaro från arbetsplatsen ansågs det viktigt att upprätthålla kontakten till denna och 8

9 kollegerna, för en lyckad retur grundade sig mest på goda kontakter till vardagen (Helmi, 2009). 3. Teoretisk referensram och sociologisk relevans Inkludering av personer med mental ohälsa aktualiserar grundläggande sociologiska frågeställningar. Redan Durkheim (1964 (1895)) talar om det normala och det patologiska. Man måste definiera det avvikande för att kunna identifiera det normala. Hans funktionalism baserar sig på följande tre punkter. För det första varierar normerna för det normala och det avvikande i funktion av den sociala gruppen. För det andra är de alltså socialt och kulturellt relativa. För det tredje upprätthåller man dessa normer genom social kontroll och normerna är nödvändiga för att samhället skall kunna fungera normalt (Busfield, 2000). Parsons talar om orsakssammanhang för avvikelser. Mental ohälsa kan ses som ett brott mot sociala-, politiska och etiska normer (Busfield, 2000). Moral order (Durkheim, 1965), distinction (Bourdieu, 1984), symbolic boundary work (Lamont, 1992), labelling (Goffman, 1968) och membership categorization (Sacks, 1972) är några viktiga och aktuella begrepp som fångar frågeställningar i problematikens kärna. Jag vill här också nämna studier som asylum life (Goffman, 1961) samt stigmatisering, rejection och social exclusion som resulteras av att man blivit stämplad som mentalt sjuk. Pending narratives är de identiteter som byggs upp i samtalet och eventuella konflikter (vi mot dem)(törrönen 2000, 2003). Jag är i denna studie intresserad av den partiellt arbetsförmögnes perspektiv. Att återinpassa mentalt sjuka i arbetslivet handlar i hög grad om livskvalitet. Livskvalitet ur ett sociologiskt perspektiv har beskrivits med hjälp av begreppen lycka och välfärd. Erik Allardt (1975) har beskrivit de behov vi människor har utifrån ett fyr - fält. Livskvalitet handlar om lycka och välfärd. Levnadsnivå handlar om olika typer av resurser såsom pengar, ägodelar, bostad, arbete och utbildning. Behovet av sociala relationer handlar mera om personliga resurser och hur man förhåller sig till andra, såsom kärlek och vänskap. Känslan av lycka är framförallt en subjektiv upplevelse. 9

10 Frågor om och diskussion kring öppenvård versus tvångsvård är även något man diskuterar i anknytning till personer med mental ohälsa och deras anpassning till samhället (Helén, 2011). Idag vill man integrera mentalvårdspatienterna i samhället i så stor utsträckning som möjligt och erbjuda en mångsidig och frivillig vård för dem som behöver det. Ibland är vården inte frivillig och då grundar sig beslutet på mentalvårdslagen, som yrkar att en patient som är till fara för sig själv eller sin omgivning, kan intas för ofrivillig vård. Läkarna tar ogärna tvångsvårdsbeslut och strävar efter att lösa problemet med patientens samtycke. Det gör patienten även mer motiverad till vården Välfärdsdimensioner Som grund för att förstå de större frågeställningarna har jag valt Allardts fyr- fält på livskvalitet och begreppet stigma. Erik Allardt har presenterat de allmänna välfärdsdimensionerna, som används vid jämförelse av välfärden i de nordiska länderna, i form av ett enkelt fyr- fält: Figur 1. Välfärdsdimensioner Välfärd Lycka 1. Behov där 3. Subjektiva tillfredsställelse är förnimmelser och Levnadsnivå definierad i termer av upplevelser av ens materiella resurser materiella och yttre levnadsvillkor 2. Behov där 4. Subjektiva tillfredsställelse är förnimmelser och Livskvalitet definierad i termer av upplevelser av relationerna till andra relationerna till människor, samhället människor, natur och och naturen samhälle Figur 1 visar tydliga behov av bekräftelse hos den partiellt arbetsförmögne. 10

11 Allardt (1975) påpekar att det vid samhällsanalyser är viktigare att analysera välfärd än lycka eftersom lycka är en term som används för att beteckna subjektiva upplevelser av välbefinnande. Lycka associerar ganska starkt till det obeständiga och tillfälliga. Det finns upplevelsebaserade termer, som refererar till stabilare tillstånd än lyckan. Siri Naess begrepp inre livskvalitet ( Naess 1974, i Allardt 1975, 25) hänvisar till människans upplevelser eller till människans inre värld av upplevelser, men kan i själva verket lika väl studeras genom observationer av beteende som på individens egen rapportering av sina upplevelser. Naess räknar upp följande egenskaper som kännetecken på ett rikt inre liv: att människan är aktiv, har självkänsla, har ett ömsesidigt och nära förhållande till andra och en känsla av samhörighet och har en grundstämning av glädje. Siri Naess diskussion om den inre livskvaliteten är rik och fruktbar även om man bör komma ihåg att det är ett subjektivt begrepp som måste operationaliseras på basen av vad människorna berättar om sina upplevelser (Allardt, 1975). Men inom empirisk sociologi är olikheten mellan välfärd och lycka närmast den att välfärd undersöks genom observationer av faktiska förhållanden, yttre beteenden och mänskliga relationer medan lycka undersöks genom att studera attityder och subjektiva förnimmelser. Välfärdsdimensionerna fångas i tre termer: Figur 2. Välfärdsdimensionerna enligt Allardt (1975). Att ha (having) Att älska (loving) Att vara (being) Figur 2 visar att de tre grundläggande basbehoven hos människan även är viktiga för de mentalt sjuka. 11

12 Av att ha - värden kan nämnas de fysiologiska grundbehoven. Alla människor behöver näring, vätska, värme, luft och ett elementärt mått av trygghet. FN har till exempel listat officiella komponenter för kategorin att ha. Abraham Maslows berömda behovshierarki (Maslow 1943, hänvisad till I Allardt 1975, 29) tar fram grundbehoven hos människan som måste uppfyllas innan hon kan uppnå de högre behoven såsom självförverkligande. Alienation sker i samband med att de mänskliga relationerna förvandlas till sakrelationer och allt sker ur ett nyttoperspektiv. Att älska - värden är grannskapsrelationer och lokal gemenskap, familjegemenskap samt vänskapsförbindelser. Oersättlighet finns i många sammanhang, men i de nordiska länderna förefaller arbetslivet centralt (Allardt 1975, 33). För att vara värden skall uppfyllas krävs att - individen blir betraktad som en oersättlig - individen har anseende - individen har möjlighet till sociala och privata aktiviteter (att göra) - individen har möjlighet att påverka beslut, som gäller hans miljö och liv (politiska resurser) Detta kan ses som ett slags medborgarkompetens där det centrala är individens kontroll över händelser som påverkar hans liv. Man har kunnat registrera ett starkt samband mellan bristen på aktiviteter och social isolering. För att uppleva meningsfullhet bör medborgarna ha en känsla att även deras handlingar kan påverka politiska händelser (Allardt 1975, 34) Stigma Ett annat begrepp som anknyter till ämnet och som Erving Goffman har diskuterat är stigma eller stigmatisering (Goffman, 1963). Stigmat är ofta en egen uppfattning som försvinner i och med att man blir socialt aktiv och får kamratstöd ur en förening som till exempel Psykosociala föreningen Sympati r.f. som jag introducerar senare. 12

13 Den sjuke är tvungen att legitimera sin roll som kroniskt sjuk. Parsons talar om the sick role (Parsons, 1951). För min egen forskningsfokus är de ovanstående begreppen och deras betydelse viktiga för den aktiva människan. Jag skall i min analys försöka urskilja hur dessa dimensioner artikuleras av personer med nedsatt mental hälsa i förhållande till deras egna tankar kring inkludering i arbetslivet. 4. Metod, material och analys Det har forskats en hel del i mental hälsa men inte i så stor utsträckning om sysselsättningsprincipen för denna grupp. Det talas gärna om vård och medicinering som en lösning på problemen, men väldigt lite har forskats i sysselsättning som en del av det vardagliga livet som får människan att känna sig nödvändig och likvärd de andra i samhället. Vårdfilosofin i Finland tenderar att fokusera på det medicinska. Ett exempel är mentalvårdslagen där endast två paragrafer av sammanlagt 61 paragrafer berör det sociala. Ofta ingår lycka som en positiv känsla av likvärdighet och känslan att kunna bestämma över sitt eget liv och ingå i en arbetsgemenskap. Sysselsättningsprinciperna är något som man diskuterar i regeringens försöksprojekt i vilket målsättningen är att man skall kunna erbjuda skräddarsydda tjänster för återgång till arbete. Det är framförallt arbetskraftsbyråerna som skall erbjuda dessa tjänster för sina kunder. Intervjuerna med mina informanter skall ge mig en djupare insikt i problematiken och ett svar på min fråga och hypotes: hur sker detta i praktiken? Fungerar ministeriets rapport ute i arbetslivet och vem är det som kan dra nytta av den? Syftet med denna undersökning är att kartlägga och presentera den nuvarande situationen för partiellt arbetsförmögna och undersöka hur dessa människor upplever de redskap som samhället utvecklat för att inkludera dem i arbetslivet. Min forskningsfråga lyder: Är det verkligen så att situationen förblivit den samma som år 2008 för denna grupp av människor, som inte alls är 13

14 obetydlig? Eller har de åtgärder som vidtagits burit frukt? Och i vilken utsträckning i så fall? Jag använder mig av kvalitativa intervjuer där jag genom diskursanalys och innehållsanalys reder ut den objektiva och den subjektiva sidan av forskningsfrågan. Eftersom ämnet är känsligt och belagt med tystnadsplikt kommer jag att anonymisera allt material. Jag har valt att samla mitt material bland Psykosociala föreningen Sympatis medlemmar. Föreningens uppgift är att stöda personer med mental ohälsa på alla plan. Målsättningen för föreningens verksamhet är att erbjuda kamratstöd och övervinna stigma i samhället. Sympati ger ut ett månatligt medlemsbrev med aktuella händelser och program som föreningen arrangerar i form av grupper osv. Ordföranden poängterar i en intervju att föreningen inte har något vårdansvar för sina medlemmar utan erbjuder en offentlig stödmiljö som en icke vinstsökande organisation. Därför är det viktigt att var och en sköter sin hälsa i samråd med sin egen läkare och vårdpersonal. Det har visat sig vara bra för den mentala hälsan att delta i föreningsverksamhet och olika aktiviteter inom dess ramar, säger psykiater Stefan Schalin som har en egen privat ätstörningsmottagning i Helsingfors. Läkare tenderar att framhäva sjukdomen istället för att se vad som kan göras för att få patienten frisk, säger han. Det är viktigt att pejla olika alternativ i vården och man kan med säkerhet påvisa att ett deltagande i social verksamhet och sociala aktiviteter har en positiv effekt på den mentala hälsan. Jag har intervjuat åtta medlemmar i Psykosociala föreningen Sympati r.f. och två sakkunniga experter inom området: Kristian Wahlbeck och Viveca Stenius. Dessutom har jag gjort en fokusgruppintervju på Sympati med temat Diagnos- bra eller dåligt? Mitt material är genuint, alla medlemmar är där för att övervinna stigma. Narrativen är genuina och personerna utanför arbetslivet. Det betyder att de hunnit reflektera över relationen mellan partiellt arbetsförmögen och arbetsliv, de har perspektiv och erfarenhet. Generellt om materialet är att Sympatis ordförande Viveca Stenius vill poängtera det sociala och tar avstånd från förenklade psykoanalytiska och freudianska synsätt på mentala problem. Hon representerar detta perspektiv i materialet. Tvärtom vill hon lyfta fram det humana perspektivet i vårt 14

15 civilsamhälle. Svagheter med materialet är att det inte motsvarar den målgrupp jag hade tänkt mig från början dvs. unga personer med psykiska problem och rehabiliterande inom mentalhälsovården på arbetslivspraktik. Det är framförallt dessa unga marginaliserade som är målgruppen för det politiska programmet. Dessutom finns det medlemmar som inte är aktiva inom Sympati som jag inte nått ut till. Mina intervjuer med föreningens medlemmar sker antingen i kontorets faciliteter eller på caféer såsom Fazers café i Munkshöjden. Medlemmarna har gärna ställt upp på intervjuer och jag upplever den respons jag fått som väldigt positiv. Många upplever det befriande att få tala ut om sin egen sjukdom och situation som arbetslös eller sjukpensionerad. Många unga är förtidspensionerade vilket också ministeriegruppen ser som en oroväckande trend. Det kan kännas svårt för en ovan forskare att möta dessa människor med svåra problem. Intervjupersonernas livssituationer kan kännas främmande för en ung student. Själv har jag gedigen erfarenhet om och insikt i området vilket gör att jag känner mig bekväm i dessa situationer. Jag har själv upplevt psykiatrisk vård och känner därför väl igen mina informanters livssituationer. Det känns naturligt för mig att tala om dessa frågor och jag är glad för att ministerierna och beslutsfattarna nu tagit upp frågan på allvar som ett regelrätt projekt i samhället. Jag deltog i ett seminarium i anknytning till Mentalvårsmässan 2013 i Gamla hamnen där bland annat den förra social- och hälsovårdsministern Outi Antila talade om utmaningar för sysselsättningsprinciperna av partiellt arbetsförmögna. Det finns vilja men vilka är möjligheterna? : heter det i programmet. Seminariet var intressant i och med att man talar om partiell arbetsförmåga istället för arbetsoförmåga. Det grundar sig på tanken att alla kan arbeta med rätta stödåtgärder. Målsättningen är att alla medel skall användas för att förbättra den nuvarande situationen. Rekryteringen av piloterna dvs. den tredje parten i rekryteringsprocessen har påbörjats hösten 2013 och våren 2014 skulle de genomgå en skolning. 15

16 4.1. Metod: narrativ analys och Grundad teori (GT) Eftersom intervjuerna så tydligt innehåller narrativ är min huvudsakliga metod narrativ analys. Jag koncentrerar mig på intrigen och strukturen i berättelserna (Kvale, 2009). Tonvikten i analysen ligger på sociala, temporala och betydelsemässiga strukturer. Detta är kännetecknande för vardagliga samtal som är de naturliga kognitiva och språkliga former genom vilka individer försöker organisera och uttrycka mening och kunskap (Mishler, 1986 i Kvale, 2009). Min inledande fråga kan vara: Berätta för mig om ditt liv- och därefter låta intervjupersonen tala utan att avbryta. Jag kan ställa frågor som hjälper denne att fortsätta berätta sin historia. Jag blir en tyst medskapare av berättelsen och eftersom jag känner till berättarstrukturer så kan jag utveckla tidssekvenser, ta reda på vem som är hjälten i historien, vilka är hans motståndare och hjälpare samt urskilja huvudintrigen i historien, underintriger och element av spänningar, konflikter och lösningar (Kvale, 2009). Narrativa intervjuer har tre huvudintressen. För det första kan en berättelse hänvisa till en specifik händelse som är betydelsefull för berättaren och som leder till en kort historia. För det andra kan berättelsen gälla intervjupersonens livshistoria sedd ur hennes eget perspektiv och kallas då en livshistoria eller biografisk intervju (Rosenthal 2004, refererad i Kvale, 2009). För det tredje har vi den muntliga historiska intervjun, där ämnet sträcker sig utöver individens historia och täcker hela samhällets historia; här är intervjupersonen en informant som redogör för ett samhälles muntliga historia (Bornat 2000, Yow 1994, refererade i Kvale, 2009). Dessa aspekter är belysande för mig som är intresserad av inkludering och exkludering av mentalt sjuka i samhället genom tiderna. En individs historia kan belysa ett helt samhälles syn på ett visst fenomen. Individen är inte bara ett offer för de rådande värderingarna och normerna utan blir även ett resultat av dessa diskurser. Med det avser jag synsätt på mentalt sjuka genom tiderna, vad som ansetts vara normalt och vad patologiskt. Sociologin har en viktig uppgift här genom att definiera normerna och värderingarna för varje situation, att kunna läsa vad som är rätt och fel i olika sammanhang och vid olika tidpunkter. Det är en kunskap som föds genom 16

17 erfarenhet och hängivenhet. Den måste bara växa fram, det finns inte hos någon från början och det kallas livserfarenhet. Kännetecknande för den narrativa intervjun är att den lockar fram och konstruerar berättelser i intervjun som leder till en historia med intrig, social interaktion och utveckling i tiden. Den narrativa analysen utarbetar dessa intriger ur intervjuhistorierna samt de temporala och de sociala strukturerna. Jag kommer även att använda mig av fokusgruppsintervjuer där jag som moderator försöker fokusera gruppens diskussion på specifika teman som har forskningsintresse. Dessa sker genom att använda experters utlåtanden som stimulans för diskussion i fokusgruppen som i detta fall består av Sympatis medlemmar. Jag kommer att ta upp generella teman och påståenden ur expertsynvinkel för att se vilket gensvar de får av fokusgruppen och på detta sätt utreda attityder och förväntningar som finns i fokusgruppen. Experten i mitt fall är Kristian Wahlbeck, forskningsprofessor vid institutet för hälsa och välfärd i Finland THL. Föreningen för Mental Hälsa i Finland där han har som uppgift att bevaka de allmänna intressena för mental hälsa i Finland. Just nu arbetar Kristian Wahlbeck med att förnya mentalvårdslagen. Bland annat har han kunnat påvisa brister i öppenvården som leder till att självmorden ökar i statistiken. Fungerar öppenvården bra, minskar antalet självmord. Detta är en direkt härledning ur ekvationen sjukhusvård versus öppenvård. Han har konstaterat att lång sjukhus- /anstaltvård tenderar att förvärra självmordsstatistiken. Vidare utvecklar Kristian Wahlbeck stödpersonskonceptet dvs. att en stödperson finns med på arbetsplatsen för den partiellt arbetsförmögne. Något man ofta stöter på i dessa sammanhang är diskriminering. Diskriminering är ett begrepp som Ilkka Vuorikuru (red.) tar upp i Kalevi Sorsa- Stiftelsens rapporter 3/2012 Mielenterveyskuntoutus ja työhönpaluu. 5. Psykiatrisk diagnos- och begreppsmanual Då läkaren ställer en diagnos är det för att få en prognos för tillfrisknandet samt rätt medicinering. Diagnosen är ett erkännande för något man lider av men kan samtidigt vara betungande. Upplevelsen av diagnosen kan variera mycket från 17

18 fall till fall. Från att ha varit en väldigt självständig människa kan upplevelsen av diagnosen bli så stark att man exempelvis blir rädd för att gå ut och röra sig bland människor i rädslan av att någon märker vilken diagnos man har. I rehabiliteringssyfte är det farligaste att bli sittande inne hos sig själv och inte pga. skammen våga gå ut och träffa andra människor. Detta är en form av utanförskap. Förtroende och lojalitet samt rättvisa i arbetslivet har visat sig vara viktiga framgår det ur Ilkka Vuorikurus studie. Problemet är att många som lider av mentala problem inte vårdas för dessa och därför inte finns i rehabiliteringens krets. Motgångar i arbetet kan bryta ner även den starkaste människan för att inte tala om den känsligaste som ofta berörs mest. Prestationssamhället kännetecknas av en hög arbetsdifferentiering dvs. att prestationskraven är höga samtidigt som uppgifterna är individualiserade. Förväntningarna på det gjorda arbetet är också höga från arbetsgivarens sida. Jag använder mig av Grundad teori (GT) som traditionellt använts inom medicinsk sociologi och som syftar på den metod som används i den bemärkelsen att den mäter den upplevda erfarenheten av (mina) informanter istället för att teoretisera dessa upplevelser. Metoden fokuserar på variation och mångfald samtidigt som den försöker visa hur sociala processer skapar mening och hur kontextuella förhållanden strukturerar dessa sociala processer. Grundad teori är en form av empirism där den empiriska forskningen har iakttagelser av verkligheten som den enda källan av kunskap. Allt som forskaren upplever kan vara data. Sannolikhetsbaserade teorier om människors beteenden genom analys av kvalitativa data är utmärkande för denna metod. Vetenskaplig litteratur skall man vänta med att väva in till slutet av forskningsprojektet. Det anses till och med skadligt att använda sig av litteratur förrän man nått en bra bit in i analysen. Detta för att hypoteserna kommer utifrån materialet och forskarens uppgift blir att generera nya begrepp och förklaringsmodeller utifrån det. Då är det viktigt att induktionen kvarstår i analysen. Forskarens egna teoretiska förkunskaper inom området blir de viktigaste i att begreppsliggöra fenomenen och de blir härmed data som kan jämföras med andra data. 18

19 Gemensamma faktorer i mitt material är orsaker bakom insjuknandet och synen på tillfrisknande och vård samt rehabilitering. De bildar återkommande latenta mönster i mitt material. Dessa undersöker jag genom halvstrukturerade tema- och livsvärldsintervjuer. Utmärkande för mina intervjuer är att de är planerade och flexibla med syftet att erhålla beskrivningar av intervjupersonens livsvärld med avseende på tolkningen av meningen i de beskrivna fenomenen. Generaliserbarhet av fenomenen är något jag strävar efter. Här kommer vi även in på området forskning om social rättvisa. Dessa intervjuer binder ihop nutiden och det förgångna, individen och gruppen. Jag har anonymiserat materialet på grund av dess känslighet Social handlingsförmåga Den sociala handlingsförmågan och arbetsförmågan mäts genom instrument i form av frågor om man klarar av att sköta ärenden tillsammans med andra människor eller om man kan framföra ärenden åt främmande människor. Detta tycks vara svårt för många som har nedsatt handlingsförmåga på grund av mental ohälsa. Det tycks vara vanligt att personen insjuknat under studietiden på grund av läs- och skrivsvårigheter eller svårigheter med koncentrationen. Om problemet inte åtgärdas då kan det få drastiska följder i vuxenlivet. För mina informanter är det läkaren som blivit auktoriteten i livet istället för en förman på jobbet eller en studiehandledare. Läkaren kan endast agera utifrån sin handlingsrepertoar och erbjuda tjänster till rehabilitering osv. Diagnosen kan bli väldigt stigmatiserande och inverkar negativt på handlingsförmågan. Den kan till och med motverka tillfrisknandet B- intyg Blir man åsidosatt då läkaren skriver ut ett B- intyg? Detta är även en viktig fråga som dyker upp i detta sammanhang Kamratstöd Kamratstödet är viktigt. Det får man på arbetsträningsplatsen där man möter andra rehabiliterande eller i föreningar såsom Sympati och Helmi r.y. eller varför 19

20 inte på den psykiatriska avdelningen. Det är ett viktigt stöd på vägen tillbaka till vardagen. Att kunna dela med sig av sina erfarenheter till personer med liknande erfarenheter och att ha varit med om liknande händelser är ett viktigt stöd. 6. Regelbundenheter i narrativen Många av mina informanter har väldigt liknande upplevelser i olika livsskeden som har lett till insjuknandet. Det finns klara orsakssamband och regularitet er i narrativen. Dessa är problem och motgångar i studierna pga. koncentrationssvårigheter eller val av ämne, olyckliga kärleksförhållanden osv. Min första informant: upplevelse med en professor x Min första informant: jag ville göra fortsatta studier på institutionen för allmän statslära efter min socionomexamen. Jag skulle skriva om the third basket den tredje korgen men professorn ansåg att det var internationell politik och godkände inte ämnet. Där började problemen med långa sjukhusvistelser och tvångsintagning. 80- talet var hemskt. Jag minns julloven på avdelningen och påsken. Det var tungt. Det finns en tydlig skillnad mellan de medlemmarna i Sympati som ställer sig positivt till mentalhälsovården och vill vara med och utveckla den, och de medlemmar som kämpar emot den psykiatriska vården. Min femte informant i fokusgruppsintervjun: Ne ovat rikollisia ne mielenterveyshoitajat. Det blir psykiskt outhärdligt och väldigt ensamt för personen som kämpar emot vården fastän hen vore i behov av den. Tvångsintagning eller tvångsbeslut för psykiatrisk vård är något som många forna patienter fruktar. Det är ett otrevligt beslut som en läkare befattar i enlighet med mentalvårdslagen om hen finner det befordrat. Det som krävs för ett tvångsbeslut i mentalvårdslagen var tidigare två läkare men nu en med reformen. Olika former av ångest har vi talat om, en form är prestationsångest som förekommer vanligtvis i studierna. Ångest då man vaknar på morgonen är en 20

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING Ett studiematerial om att hantera svåra psykiska besvär Tommy Engman Studiematerialet är framtaget av Återhämtningsprojektet, som är ett samarbete mellan Riksförbundet för Social

Läs mer

Nu känner jag mig som en del av världen

Nu känner jag mig som en del av världen Nu känner jag mig som en del av världen En studie om ungas liv idag och deras erfarenheter av att tidigare ha levt gömda Socionomprogrammet C-uppsats Författare: Karin Andersson & Johanna Korol Handledare:

Läs mer

Etik i vården. forskning för vardagen

Etik i vården. forskning för vardagen Etik i vården forskning för vardagen 2003 Etik i vården forskning för vardagen Beställning av rapporten görs via: www.vr.se Etik i vården forskning för vardagen Barncancerfonden Hjärt-Lungfonden Vårdalstiftelsen

Läs mer

Skolan var inget man prioriterade

Skolan var inget man prioriterade Fakulteten för lärande och samhälle Examensarbete 15 högskolepoäng, grundnivå Skolan var inget man prioriterade - En studie om elevers upplevelser före sitt gymnasieavbrott School Wasn t Anything You Gave

Läs mer

KVINNA 50+ ARBETSLÖS

KVINNA 50+ ARBETSLÖS Lunds Universitet Sociologiska Institutionen KVINNA 50+ ARBETSLÖS En kvalitativ studie hur ett antal arbetslösa kvinnor mellan 50 och 64 år uppfattar och hanterar sin situation Författare: Ida Bergman

Läs mer

Att slitas mellan olika världar -

Att slitas mellan olika världar - GÖTEBORGS UNIVERSITET Sociologiska institutionen Att slitas mellan olika världar - en studie om dörrvakters arbets- och livssituation Examensarbete i sociologi 15 hp, Författare: Thomas Westerberg Handledare:

Läs mer

Jag har rätt tycker jag också att få ett jobb.. faktiskt

Jag har rätt tycker jag också att få ett jobb.. faktiskt STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för socialt arbete Socialhögskolan Jag har rätt tycker jag också att få ett jobb.. faktiskt - En studie om personer med kognitiva funktionshinder och deras syn på arbete

Läs mer

Studie från bris 2012. Barns egna ord om sin psykiska ohälsa. Se hela mig!

Studie från bris 2012. Barns egna ord om sin psykiska ohälsa. Se hela mig! Studie från bris 2012 Barns egna ord om sin psykiska ohälsa Se hela mig! Studie från bris 2012 Se hela mig! Barns egna ord om sin psykiska ohälsa Innehåll Förord 5 Sammanfattning 6 Bakgrund 8 BRIS 8 Psykisk

Läs mer

HÖGKÄNSLIGHET - EN BEGRÄNSNING ELLER

HÖGKÄNSLIGHET - EN BEGRÄNSNING ELLER HÖGKÄNSLIGHET - EN BEGRÄNSNING ELLER TILLGÅNG I ARBETSLIVET? Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Psykologi 15 hp Antonia Axelsson Mikaela Hansson HT-2013 INSTITUTIONEN FÖR

Läs mer

EXAMENSARBETE. Barn som far illa

EXAMENSARBETE. Barn som far illa EXAMENSARBETE 2006:162 Barn som far illa En studie om hur pedagoger i förskolan agerar när de får kontakt med dessa barn Camilla Morin Annica Niva Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Alexander Blom & Joakim Lundin. Ungdomsarbetslöshet

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Alexander Blom & Joakim Lundin. Ungdomsarbetslöshet Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Alexander Blom & Joakim Lundin Ungdomsarbetslöshet - Den sociala, ekonomiska och psykiska påföljden av arbetslöshet Youth unemployment - The social, economical

Läs mer

K.R.I.S. något mer än en förening

K.R.I.S. något mer än en förening Umeå universitet Institutionen för socialt arbete C-kurs: Socialt arbete med inriktning mot missbruk. C-uppsats, HT 2001 K.R.I.S. något mer än en förening Om Kriminellas Revansch I Samhället och dess betydelse

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö. Psykisk ohälsa. mer än en arbetsmiljöfråga

Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö. Psykisk ohälsa. mer än en arbetsmiljöfråga Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö Psykisk ohälsa mer än en arbetsmiljöfråga Författare: Anna Bergsten, Carin Hedström, Robert Thorburn Detta är en del i serien Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö.

Läs mer

EXAMENSARBETE. En god lärandemiljö

EXAMENSARBETE. En god lärandemiljö EXAMENSARBETE 2009:006 En god lärandemiljö - vad innebär det och hur skapas en sådan? Tove Åström Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Pedagogik

Läs mer

De behöver också hjälp!

De behöver också hjälp! Toni Valkeakari De behöver också hjälp! - Behov av hjälp och stöd i studierna bland studerande på tredje stadiet Kandidatarbete i specialpedagogik Handledare: Karin Linnanmäki Pedagogiska fakulteten Åbo

Läs mer

Barn i behov av särskilt stöd

Barn i behov av särskilt stöd Barn i behov av särskilt stöd Pedagogers arbete med integrering av barn i en förskola för alla Malin Andersson Anna-Erika Abrahamsson Student Ht 2012 Examensarbete, 15 hp Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Läs mer

Att ha någon att prata med

Att ha någon att prata med Att ha någon att prata med En fallstudie av Tjejzonens Storasysterverksamhet och dess förenlighet med Barnkonventionens artikel 12 Magisteruppsats, vårtermin 2011 Författare: Karin Hansson Handledare:

Läs mer

Attityder och bemötande mot funktionshindrade.

Attityder och bemötande mot funktionshindrade. Beteckning: Institutionen för vårdvetenskap och sociologi. Attityder och bemötande mot funktionshindrade. Tanja Sjöstrand Juni 2008 Examensarbete 10 p Social omsorg HK 97 Anders Hydén Sammanfattning Studien

Läs mer

... för jag berättar ju det här också för mig själv.

... för jag berättar ju det här också för mig själv. ... för jag berättar ju det här också för mig själv. Aktionsforskning om livsberättelser som redskap i arbete med arbetslösa Marina Gisella Bergman-Pyykkönen Helsingfors universitet Statsvetenskapliga

Läs mer

Småbarnstiden tar ju aldrig slut

Småbarnstiden tar ju aldrig slut FoU-rapport 2009-03 Småbarnstiden tar ju aldrig slut Hur parrelationen påverkas av att vara förälder till ett barn med funktionsnedsättning inom autismspektrat Anette Högberg Denna rapport kan beställas

Läs mer

Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv

Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv Högskolan Dalarna Institutionen för Hälsa och Samhälle Pedagogik III, grundnivå 2, 30 högskolepoäng Examensarbete 15 högskolepoäng ht 2008 Examensarbete Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv

Läs mer

I dag har jag ett liv, jag går och jobbar som alla andra

I dag har jag ett liv, jag går och jobbar som alla andra I dag har jag ett liv, jag går och jobbar som alla andra - En kvalitativ studie om utsatta ungdomars väg till arbete - Socionomprogrammet C-uppsats HT 2008 Författare Camilla Ljungström Susanna Johansson

Läs mer

SOCIAL LOTS. Margareta Rämgård Malmö Högskola. Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots

SOCIAL LOTS. Margareta Rämgård Malmö Högskola. Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots SOCIAL LOTS Margareta Rämgård Malmö Högskola Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots margareta.ramgard@mah.se [E-postadress] Inledning Social lots

Läs mer

Hur elever upplever betyg och bedömning i bild- och medieämnen en kvalitativ studie

Hur elever upplever betyg och bedömning i bild- och medieämnen en kvalitativ studie Hur elever upplever betyg och bedömning i bild- och medieämnen en kvalitativ studie Sofia Agronius & Eva Sjöberg Examensarbete 15 hp HT 07 Examensarbete på Lärarprogrammet, 180p Institutionen för estetiska

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat

Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat c - uppsats Hösten 2005 Institutionen för beteendevetenskap Personal- och arbetslivsprogrammet Psykologi Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat Författare Johanna Gullwi Therese Persson Handledare

Läs mer

Sjuksköterska & patient - en vårdrelation

Sjuksköterska & patient - en vårdrelation Sjuksköterska & patient - en vårdrelation FÖRFATTARE: PROGRAM: Kajsa Lundqvist Marie-Louise Lövgren Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng/ Omvårdnad Eget arbete Höstterminen 2007 OMFATTNING: HANDLEDARE:

Läs mer

Syftet med den här undersökningen är att utreda det sociala nätverkets roll under återhämtningsprocessen

Syftet med den här undersökningen är att utreda det sociala nätverkets roll under återhämtningsprocessen Artikel Johanna Levälahti Sociala nätverk och socialt stöd i återhämtningsprocessen från alkoholmissbruk Inledning Alkoholproblem är något som påverkar både den missbrukande individen och hans/hennes sociala

Läs mer

Missbruk - en familjeangelägenhet

Missbruk - en familjeangelägenhet Missbruk - en familjeangelägenhet En kvalitativ studie av personals och anhörigas erfarenheter kring anhörigskap till missbrukare. Socionomprogrammet C-uppsats: HT 2009 Datum: 14 september 2009 Författare:

Läs mer