TeliaSonera Network Sales AB, Ombud: TeliaSonera Sverige AB, Stab Juridik FARSTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TeliaSonera Network Sales AB, 556458-0040. Ombud: TeliaSonera Sverige AB, 556430-0142 Stab Juridik 123 86 FARSTA"

Transkript

1 BESLUT ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Camilla Philipson Watz Rättsavdelningen DATUM DIARIENR 12 oktober AKTBILAGA 22 Sökande TeliaSonera Network Sales AB, Ombud: TeliaSonera Sverige AB, Stab Juridik FARSTA Motpart Tele2 Sverige AB, Box KISTA Saken Tvistlösning enligt 7 kap. 10 lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; fråga om fastställande av villkor för samtrafik Post- och telestyrelsens avgörande Post- och telestyrelsen bifaller TeliaSonera Network Sales AB:s yrkande och fastställer att villkoren i punkterna 4.4 Säkerhet, 14.1 Omförhandling av avtalet, 14.2 Avtalstid, 14.3 Uppsägning på grund av brott mot Avtalet, samt i bilagorna A8 Trafiktjänster, A11: Kreditprövning och B2: Network Sales Trafiktjänster skall gälla mellan parterna fr.o.m. den 15 juni 2005 och t.o.m. dagen för detta beslut och för tid därefter till dess annat avtalats mellan parterna eller på annat sätt förordnas. Villkorens lydelse framgår av bilaga 2. Post- och telestyrelsen fastställer att TeliaSonera Network Sales AB har rätt att ta ut en kreditriskpremie av Tele2 Sverige AB när TeliaSonera Network Sales AB transiterar trafik mot kaskadavräkning. Post- och telestyrelsen lämnar Tele2 Sverige AB:s yrkande om fastställande av storleken på den kreditriskpremie TeliaSonera Network Sales AB är berättigat till vid transitering av trafik mot kaskadavräkning, samt villkor för samtrafik, utan bifall. POSTADRESS Box 5398, Stockholm BESÖKSADRESS Birger Jarlsgatan 16 TELEFON FAX E-POST WEBBADRESS

2 2 Post- och telestyrelsen erinrar om att beslutet enligt 8 kap. 22 lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation gäller omedelbart. Bakgrund Avtalet mellan TeliaSonera Network Sales AB (TeliaSonera) och Tele2 Sverige AB (Tele2) om samtrafik upphörde att gälla den 1 januari Parterna har bedrivit förhandlingar i syfte att träffa ett nytt avtal, vid vilka TeliaSonera bland annat erbjudit Tele2 avtalsvillkor överensstämmande med TeliaSoneras referenserbjudande. Parterna har inte kunnat komma överens om ett nytt avtal och tvist råder mellan parterna. TeliaSonera har den 15 juni 2005 inkommit till Post- och telestyrelsen (PTS) med begäran om tvistlösning avseende villkor i referenserbjudandet som avser frågor om ställande av säkerhet, avtalets giltighetstid och trafiktjänster. Yrkanden och inställning TeliaSonera har yrkat att PTS skall fastställa att villkoren enligt bilaga 1 till bolagets begäran om tvistlösning skall gälla mellan parterna. De yrkade villkoren regleras i punkterna 4.4 Säkerhet, 14.1 Omförhandling av avtalet, 14.2 Avtalstid, 14.3 Uppsägning på grund av brott mot Avtalet samt i bilagorna A8 Trafiktjänster, A11: Kreditprövning och B2: Network Sales Trafiktjänster, vars innehåll framgår av beslutets bilaga 2. Tele2 har bestritt bifall till TeliaSoneras yrkande och för egen del yrkat att villkor skall fastställas i enlighet med bilaga 1-4 till Tele2:s yttrande som inkom till PTS den 11 juli 2005 (aktbilaga 3). Bolaget har även hemställt att PTS prövar huruvida TeliaSoneras krav på kreditriskpremie vid transitering av trafik mot kaskadavräkning skall tillåtas, samt för det fall PTS finner det lagenligt, skäligt och avtalsmässigt acceptabelt, vilken kreditriskpremie TeliaSonera är berättigat till. TeliaSonera har bestritt bifall till Tele2:s yrkanden. Frågan om fastställande av kreditriskpremie prövas i vid myndigheten pågående tillsynsärende, vars utgång bör avvaktas innan beslut fattas i denna del av tvistlösningsärendet. Parterna har till PTS överlämnat frågan om myndigheten skall avvisa TeliaSoneras begäran i de delar den avser frågor som prövats i Kammarrätten i Stockholms dom av den 17 juni 2005 i mål nr (4.4 Säkerhet, 14 Avtalets giltighetstid, A11: Kreditprövning). Grunder m.m. TeliaSonera TeliaSonera har i huvudsak anfört följande. TeliaSonera och Tele2 har sedan samtrafikavtalet mellan dem upphörde att gälla den 1 januari 2001 bedrivit förhandlingar för att träffa ett nytt avtal om samtrafik. Det föreligger tvist mellan parterna och PTS skall enligt 7 kap. 10 lagen (2003:

3 3 389) om elektronisk kommunikation besluta i de frågor tvisten gäller. TeliaSoneras yrkande är baserat på PTS ställningstaganden vid myndighetens tillsyn av TeliaSoneras referenserbjudande, som presenterats i PTS tillsynsrapport av den 27 juni 2003 (PTS diarienummer ). TeliaSonera hänvisar även till PTS beslut av den 10 maj 2004 i PTS ärende med diarienummer och beslutet av den 24 maj 2004 i ärende med diarienummer Tele2 Tele2 har i huvudsak anfört följande. Bolaget har till grund för sitt bestridande av TeliaSoneras yrkande om fastställande av villkoret att TeliaSoneras vid var tid gällande referenserbjudande skall gälla då avtal saknas (14.2 tredje stycket), gjort gällande att parterna under merparten av tiden sedan 1993 har saknat ett fullödigt avtal för samtrafik men att samtrafiken trots detta rent teknisk fungerat i huvudsak bra. Det är oskäligt att under en uppsägningstid om tre månader låta TeliaSonera få genomföra sina avtalsvillkor mot en avtalsparts samtycke. Vidare måste den underlåtenhet att betala fordringar som enligt 14.3 räknas som väsentligt avtalsbrott, och som ger TeliaSonera rätt att säga upp avtalet, avse ostridiga fordringar. Med det av TeliaSonera yrkade villkoret riskerar part att tvingas betala felaktiga fakturor för att inte bryta mot avtalet och därmed riskera avbruten samtrafik. Villkoren skall av anförda skäl justeras på av Tele2 yrkat sätt. Bolaget har till grund för bestridandet av yrkandet om fastställande av villkoren i bilagan A8 Trafiktjänster anfört att villkoret i punkten 2.4 tredje stycket på ett oskäligt sätt exponerar Tele2 då TeliaSonera skönsmässigt kan bestämma när direktavräkningsförhållandet skall upphöra. I händelse av t.ex. grovt avtalsbrott från direktavräkningsparten kan Tele2 inte effektuera upphörandet av direktavräkningsavtalet med denna part då trafiken transiteras via TeliaSonera och inte kan urskiljas från annan trafik som TeliaSonera överlämnar. Den av Tele2 yrkade skrivningen reglerar sättet på vilket direktavräkning inleds och avslutas, och motsvarar det förfarande som PTS inte fann skäl att invända emot i ärende med diarienummer Vidare bör 2.4 första stycket justeras eftersom direktavräkning skall börja gälla snarast möjligt och med utgångspunkt från bolagets egna system och erfarenheter är det möjligt att genomföra en ändring åtminstone fram till den sista i aktuell trafikmånad. Tele2 har till grund för sitt bestridande av TeliaSoneras yrkande om fastställande av villkoren i punkten 4.4 Säkerhet och bilagan A11: Kreditprövning anfört att dessa skall utgå i sin helhet då någon reell kreditrisk inte föreligger och det finns risk för att TeliaSonera i förhandlingar använder sig av hot om krav på säkerhet. För det fall PTS gör bedömningen att villkoren ändå skall gälla mellan parterna skall villkoren i bilaga A11, av anförda skäl, justeras på av Tele2 yrkat sätt. Villkoret i bilagan B2: Network Sales Trafiktjänster avsnitt 3 sista stycket, med innebörd att vissa nätsegment endast tillhandahålls i de fall den andra parten erbjuder motsvarande tjänster på likvärdiga villkor, är omöjligt att uppfylla för operatörer som saknar motsvarande nätstruktur. Villkoret skall därför utgå. Vad beträffar prisändringar är hänvisningen i avsnitt 4 femte stycket till den prislista

4 4 som publiceras inte tillräcklig då det inte kan krävas att Tele2 skall hålla en viss hemsida under kontinuerlig bevakning för att veta vilka villkor TeliaSonera avser tillämpa. Villkoret skall därför förtydligas på så sätt att TeliaSonera har en skyldighet att, förutom publicering av prislistan på en hemsida, även månatligen skicka denna till avtalsparten. Vidare finns i den av Tele2 ingivna bilagan ett sjätte stycke med ett villkor som enligt bolaget skall utgå eftersom priset för transitering skall vara kopplat till transitprestationen och inte till frekvensen eller tidpunkten för utnyttjandet av tjänsten. De yrkade ändringarna av TeliaSoneras referenserbjudande är avsedda att skapa ett minimum av rättigheter i en avtalssituation där Teliasonera är den överlägset starkaste parten. Vidare torde TeliaSonera sakna rätt till ersättning för kreditrisk utöver den ersättning för detta som bolaget erhåller genom priset för samtrafik, vilket genom LRIC innefattar ett påslag om 2 procent för all samtrafik. För det fall rätt till kreditriskpremie föreligger skall premien vara kopplad till kreditrisken i varje specifik avtalsrelation. Ett generellt krav på en kreditriskpremie om 3,8 procent är inte acceptabelt. Frågan huruvida det hos myndigheten pågående tillsynsärendet avseende denna fråga bör avgöras samtidigt som förevarande tvistlösningsärende överlämnas till PTS avgörande. TeliaSonera TeliaSonera har i genmäle anfört följande. Bolaget har under ett års tid fört förhandlingar med Tele2 utifrån referenserbjudandet och har därvid varit berett att tillmötesgå Tele2 på ett flertal punkter. TeliaSonera har dock inte funnit anledning att ändra de villkor TeliaSoneras ansökan avser, vilka varit föremål för PTS tillsyn och avser att skapa en för olika parter balanserad risksituation. Avtalsvillkoren avseende kaskadavräkning diskuterades ingående vid PTS tillsyn i ärendet med diarienummer i syfte att nå denna balans. Tele2:s yrkade villkor har endast till syfte att begränsa bolagets egen riskexponering på bekostnad av TeliaSoneras. Vad beträffar kreditriskpremiens storlek bör PTS avvakta utgången av det vid myndigheten pågående tillsynsärendet (PTS diarienummer ) innan beslut fattas i denna del av tvistlösningsärendet. Pågående tillsyn av en fråga som omfattas av en begäran om tvistlösning måste vara en sådan omständighet som nämns i 7 kap. 10 EkomL. Skäl Tillämpliga bestämmelser Genom lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (EkomL), som trädde ikraft den 25 juli 2003, upphävdes telelagen (1993:597). I 7 kap. 10 EkomL anges följande. Uppkommer det en tvist mellan dem som tillhandahåller elektroniska kommunikationsnät eller kommunikationstjänster eller tillhörande tjänster i fråga om skyldigheter som följer av denna lag

5 5 eller av föreskrifter, tillståndsvillkor eller beslut om förpliktelser som meddelats med stöd av lagen, får en part hänskjuta tvisten för avgörande av tillsynsmyndigheten. Myndigheten skall så snart som möjligt besluta i de frågor som tvisten gäller. Beslutet skall meddelas senast inom fyra månader från det att begäran kom in till myndigheten, om längre tid inte är nödvändig med hänsyn till tvistens omfattning eller andra särskilda omständigheter. PTS har i beslut den 6 juli 2004, med stöd av 8 kap. 6 EkomL, funnit att effektiv konkurrens inte råder samt att TeliaSonera har ett betydande inflytande på de svenska marknaderna för samtalsoriginering i det allmänna telefonnätet via en fast anslutningspunkt, samtalsterminering i individuella allmänna telefonnät via en fast anslutningspunkt, samt förmedlingstjänster via det fasta allmänna telefonnätet (Marknadsbeslutet). 1 Mot bakgrund härav har PTS samma dag beslutat om åläggande av särskilda skyldigheter för TeliaSonera (Skyldighetsbeslutet) 2. TeliaSonera har enligt detta beslut bl.a. skyldighet att tillgodose varje rimlig begäran om att bedriva samtrafik med den som tillhandahåller eller avser att tillhandahålla allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster, vilket på marknaden för samtalsterminering i TeliaSoneras egna allmänna telefonnät via en fast anslutningspunkt innefattar att tillgodose varje rimlig begäran om terminering, på marknaden för samtalsoriginering i det allmänna telefonnätet via en fast anslutningspunkt innefattar att tillgodose varje rimlig begäran om originering och att på marknaden för förmedlingstjänster via det fasta allmänna telefonnätet innefattar att tillgodose varje rimlig begäran om förmedling. TeliaSonera har även skyldighet att tillämpa kostnadsorienterad prissättning enligt kostnadsredovisningsmetoden LRIC (Long Run Incremental Cost) för tillträde, förutom vid s.k. operatörsaccess där TeliaSonera skall tillämpa FDC (Fully Distributed Costs)som kostnadsredovisningsmetod, med de faktiska och historiska kostnaderna för tillhandahållandet som grund för prissättningen. Vidare har PTS med stöd av 4 kap. 5 EkomL i Skyldighetsbeslutet förpliktat TeliaSonera att i ett referenserbjudande specificera och offentliggöra uppgifter om tillträde enligt beslutet. 3 I Skyldighetsbeslutet anges att referenserbjudandet skall innehålla uppgifter om produkt- och tjänstebeskrivning, tekniska specifikationer, nätegenskaper, villkor för tillhandahållande och användning, prissättning och andra förhållanden som behövs för insyn i fråga om tillträde 4. Skyldighetsbeslutet gäller omedelbart. Såväl Marknadsbeslutet som Skyldighetsbeslutet gäller omedelbart och har överklagats av TeliaSonera. Överklagandet har justerats till att endast avse prisregleringsskyldigheten i punkten 2, Skyldighetsbeslutets bilaga 1. TeliaSonera yrkar att denna skyldighet inte skall gälla bolagets s.k. transittjänster på marknaden för förmedlingstjänster via en fast nätanslutningspunkt. Överklagandet handläggs för närvarande i sak av Länsrätten i Stockholms län. 5 Mot denna bakgrund har TeliaSonera fr.o.m. den 6 juli 2004 att tillämpa de av PTS ålagda skyldigheterna och är skyldigt att offentliggöra sina avtalsvillkor för samtrafik i ett referenserbjudande enligt 8 kap. 6 och 4 kap. 5 EkomL. 1 PTS diarienummer /23, a, b, c 2 PTS diarienummer /23, d 3 Se Skyldighetsbeslutet, sid. 2 punkten 9 (Bilaga 1, sid. 34, punkten 5) 4 Se Skyldighetsbeslutet, Bilaga 1, sid. 35, punkten Länsrättens mål nr

6 6 PTS har därför i förevarande ärende att tillämpa det fr.o.m. den 6 juli 2004 gällande Skyldighetsbeslutet. Särskilt om PTS behörighet Enligt lydelsen av 7 kap. 10 EkomL måste det ha uppkommit en tvist för att PTS skall vara behörigt att fastställa avtalsvillkor mellan parterna. PTS skall enligt nämnda bestämmelse endast pröva sådana frågor som härrör från skyldigheter som följer av lagen eller föreskrifter, tillståndsvillkor eller beslut om förpliktelser som meddelats med stöd av lagen. Förfarandet är av civilprocessuell karaktär med starkt offentligrättsligt inslag, vilket innebär att inte endast parternas intressen skall tillgodoses utan även de allmänna intressen som ligger bakom EG-direktivens och EkomL:s bestämmelser 6. Således är PTS vid handläggningen inte bundet av parternas yrkanden. Vid konflikter mellan privaträttsliga och offentligrättsliga intressen får det privaträttsliga intresset ge vika 7. PTS uppgift är inte att utforma ett fullständigt avtal mellan parterna utan att besluta i frågor som parterna inte kunnat enas om, under förutsättning att dessa frågor regleras i EkomL. Kammarrätten i Stockholm har i en dom av den 17 juni uttalat att frågor om ställande av säkerhet, kreditprövning, avtalstid, avtal efter uppsägning och uppsägning på grund av avtalsbrott inte kan anses specifika för ett avtal om samtrafik och därför inte kan anses ha ett sådant samband med skyldigheter som avses i 7 kap. 10 EkomL jämförd med 4 kap. EkomL att de kan bli föremål för tvistlösning. Domen avser ett beslut från PTS i ett tvistlösningsärende, vilket meddelades den 10 maj Vid tidpunkten för beslutet var 34 första stycket andra punkten telelagen(1993:597) gällande övergångsvis i enlighet med 15 lagen (2003:390) om införande av EkomL, varav framgår att skyldigheter som följer av bl.a. den nämnda regeln i telelagen skall gälla till dess att beslut om motsvarande skyldigheter som meddelats med stöd av 8 kap. 6 EkomL vunnit laga kraft eller annat meddelats. PTS har överklagat kammarrättens dom och begärt prövningstillstånd hos Regeringsrätten 10. PTS gör följande bedömning. TeliaSonera har i sin begäran om tvistlösning framställt yrkande om att PTS skall fastställa att vissa villkor i bolagets referenserbjudande om ställande av säkerhet, avtalets giltighetstid och trafiktjänster skall gälla såsom avtalsvillkor mellan parterna vid samtrafik. Tele2 har för egen del framställt yrkanden om att PTS skall fastställa vissa villkor som utgör justeringar av de i ärendet aktuella villkoren i TeliaSoneras referenserbjudande, samt att PTS skall pröva huruvida TeliaSoneras krav på kreditriskpremie vid transitering av trafik mot kaskadavräkning skall tillåtas och, om så är fallet, storleken på den kreditriskpremie TeliaSonera är berättigat till. Det är mellan parterna ostridigt att de inte kan enas om villkoren för samtrafik vad avser de i ärendet aktuella frågorna. Som framgått ovan har PTS i Skyldighetsbeslutet bl.a. ålagt TeliaSonera att tillgodose varje rimlig begäran om 6 Prop. 2002/03:110, sid Ibidem 8 Mål nr PTS diarienummer Mål nr

7 7 att bedriva samtrafik med den som tillhandahåller eller avser att tillhandahålla allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster och en skyldighet att därvid tillämpa en kostnadsorienterad ersättning samt särskilt angett att uppgifter om produkt- och tjänstebeskrivning, tekniska specifikationer, nätegenskaper, villkor för tillhandahållande och användning, prissättning och andra förhållanden som behövs för insyn i fråga om tillträde måste anges i referenserbjudandet i de fall bolaget i fråga uppställer sådana krav. 11 Av bilaga 1 till Skyldighetsbeslutet, avsnitt 5.6 och , framgår att bolaget under dessa förutsättningar är skyldigt att i referenserbjudandet tillhandahålla uppgifter om orderförfarande och leveranstider, klara och tydliga villkor för fakturering och betalning, tydligt angivande av de objektivt fastställda kriterier som reglerar rätt att ställa krav på säkerhet mot viss motpart, angivande av de väsentliga avtalsbrott som kan föranleda uppsägning av avtalet, samt omförhandlingsklausul och uppgifter om avtalets giltighetstid och uppsägning i andra fall än vid avtalsbrott. TeliaSonera har följaktligen enligt gällande Skyldighetsbeslut, vilket fattats med stöd av EkomL, bl.a. skyldighet att tillgodose varje rimlig begäran om att bedriva samtrafik med den som tillhandahåller eller avser att tillhandahålla allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster och en därtill kopplad skyldighet att i referenserbjudandet precisera de i ärendet aktuella villkoren. Det föreligger därför en tvist om en skyldighet som följer av lagen eller beslut om förpliktelse som meddelats med stöd av lagen. Kammarrättens uttalande i den ovan nämnda domen avsåg ett överklagat tvistlösningsbeslut, vilket fattats vid en tidpunkt då bestämmelserna i telelagen (1993:597) fortfarande var gällande och då något skyldighetsbeslut som ålägger TeliaSonera vissa skyldigheter enligt EkomL ännu inte fattats. Kammarrättens dom, vilken inte vunnit laga kraft, föranleder inte PTS att göra annan bedömning än att PTS har behörighet att pröva tvisten i enlighet med den av TeliaSonera ingivna begäran om tvistlösning. Processramen Utgångspunkten för när en tvist uppkommer är datum för anhängiggörande av begäran om tvistlösning. PTS har i och för sig möjlighet att fastställa avtalsvillkor som skall gälla från annan tidpunkt än den då begäran om tvistlösning anhängiggjordes, men detta förutsätter att parterna är överens eller, vid oenighet om tvistens uppkomst, att den ena parten lyckas visa att tvist uppkommit vid det datum som påstås. PTS gör följande bedömning. TeliaSonera inkom med sin begäran om tvistlösning den 15 juni Enligt den ovan redovisade presumtionen är det först från detta datum som PTS kan reglera tvisten mellan parterna. Därmed skall PTS i detta ärende reglera tidsperioden fr.o.m. den 15 juni 2005 och t.o.m. dagen för detta beslut och för tid därefter till dess annat avtalats mellan parterna eller på annat sätt förordnas. Fastställande av villkor enligt TeliaSoneras referenserbjudande TeliaSoneras har yrkat att PTS skall fastställa att villkor enligt punkterna 4.4 Säkerhet, 14.1 Omförhandling av avtalet, 14.2 Avtalstid, 14.3 Uppsägning på 11 Skyldighetsbeslutet, bilaga 1, avsnitt 5.6. och efterföljande

8 8 grund av brott mot Avtalet, samt bilagorna A8 Trafiktjänster, A11: Kreditprövning och B2: Network Sales Trafiktjänster skall gälla mellan parterna såsom avtalsvillkor vid samtrafik. Villkoren ingår i det referenserbjudande TeliaSonera erbjuder sina samtrafikkunder. TeliaSonera är enligt Skyldighetsbeslutet såsom operatör med betydande inflytande förpliktat att i ett referenserbjudande specificera och offentliggöra uppgifter om tillträde enligt beslutet. Av förarbetena till EkomL framgår att syftet med skyldigheten är att den möjliggör insyn i villkor och krav på samtrafik och andra former av tillträde, inbegripet prissättning. Aktörerna på en marknad och den myndighet som skall utöva tillsyn över densamma får därigenom inblick i de nätkontrollerande företagens verksamheter för att kunna avgöra om dessa missbrukar sin dominerande ställning för att påverka marknaden och dess aktörer på ett konkurrenshämmande sätt. Att operatörer måste offentliggöra specificerade uppgifter om sin verksamhet, bl.a. villkor och krav, när det gäller samtrafik eller andra former av tillträde anses kunna bidra till snabbare förhandlingar samtidigt som tvister kan undvikas. En annan positiv effekt är att marknadsaktörerna får förtroende för att en tjänst inte tillhandahålls dem på diskriminerande villkor. Det är särskilt viktigt med öppenhet och insyn för att säkerställa samverkan när det gäller tekniska gränssnitt. Uppgifterna kan offentliggöras genom ett referenserbjudande, d.v.s. ett typerbjudande där vissa angivna uppgifter skall ingå och som en potentiell avtalspart kan utgå ifrån 12. PTS har i Skyldighetsbeslutet ålagt TeliaSonera att i referenserbjudande redovisa sina villkor för tillträde enligt beslutet i form av uppgifter om produkt- och tjänstebeskrivning, tekniska specifikationer, nätegenskaper, villkor för tillhandahållande och användning, prissättning och andra förhållanden som behövs för insyn i fråga om tillträde 13. PTS kan härvid konstatera att ett referenserbjudande inte skall ses som ett slutgiltigt avtal. Avsikten är att parterna vid avtalsförhandlingar skall ha ett referenserbjudande med minimivillkor som grund, vilket innebär att erbjudandet gäller villkor på en minsta acceptabel nivå. Det finns således inget hinder mot att parterna överenskommer om detaljer i villkoren som är lämpliga i det enskilda fallet. Merparten av de i förevarande ärende aktuella villkoren i punkterna 4.4 Säkerhet, 14.1 Omförhandling av avtalet, 14.2 Avtalstid, 14.3 Uppsägning på grund av brott mot Avtalet och i bilagan A11: Kreditprövning, samt i viss utsträckning villkoren i A8 Trafiktjänster och B2: Network Sales Trafiktjänster, har varit föremål för myndighetens tillsynsverksamhet under Vid tidpunkten för myndighetens granskning av de aktuella villkoren i referenserbjudandet hade PTS ännu inte i beslut ålagt TeliaSonera skyldigheter enligt 8 kap. 6 och 4 kap. 5 EkomL. De skyldigheter TeliaSonera ålades i Skyldighetsbeslutet motsvarar dock till sitt innehåll i allt väsentligt de skyldigheter bolaget vid tidpunkten för myndighetens tillsyn hade enligt 34 första stycket 2 telelagen, som gällde till dess att beslut om skyldigheter fattats med stöd av nämnda bestämmelser i EkomL, samt följde av domstolspraxis 14. Myndighetens ställningstaganden till de villkor i TeliaSoneras referenserbjudande som granskades i tillsynsrapporten av den 27 juni 2003 (diarienummer ) har mot denna bakgrund betydelse för bedömningen av 12 Prop. 2002/2003:110, sid. 170 och Se Skyldighetsbeslutet, Bilaga 1, sid. 35, punkten 5.6

9 9 de i detta ärende aktuella villkoren i TeliaSoneras referenserbjudande för samtrafik. Av tillsynsrapporten framgår att PTS bedömde att vissa justeringar av de nu aktuella villkoren var nödvändiga i sin dåvarande lydelse för att referenserbjudandet skulle uppfylla lagens krav. TeliaSonera har därefter ändrat villkoren i enlighet med PTS synpunkter, varefter tillsynsärendet avslutades den 25 september 2003 sedan PTS funnit att det saknades anledning att vidta ytterligare tillsynsåtgärder. PTS har i förevarande ärende gjort en bedömning av huruvida de villkor i TeliaSoneras referenserbjudande som TeliaSonera yrkat att PTS skall fastställa gälla mellan parterna och som varit föremål för PTS granskning i det tidigare tillsynsärendet överensstämmer med de ståndpunkter som framfördes av PTS i den ovan nämnda tillsynsrapporten. Myndigheten kan konstatera att de aktuella villkoren avseende ställande av säkerhet, omförhandling av avtal, avtalstid, uppsägning p.g.a. avtalsbrott och vissa villkor om trafiktjänster är utformade på det sätt som efterfrågades i tillsynsrapporten och att de inte heller i övrigt kan anses oskäliga. PTS saknar under rådande förhållanden anledning att frångå den bedömning myndigheten tillkännagav beträffande dessa villkor i nämnda tillsynsrapport. Vad beträffar de villkor som inte tidigare varit föremål för PTS prövning har myndigheten vid sin granskning i förevarande ärende funnit att de står i överensstämmelse med de skyldigheter som följer av de beslut PTS fattat med stöd EkomL. PTS har mot denna bakgrund inget att erinra mot utformningen av de aktuella villkoren i referenserbjudandet som TeliaSonera yrkat att PTS skall fastställa gälla mellan parterna. Tele2 har yrkat justeringar och förtydliganden i förhållande till vad som gäller enligt referenserbjudandet. Tele 2 har med hänvisning till att parterna under lång tid bedrivit fungerande samtrafik utan gällande avtal yrkat att villkoret i 14.2 skall utgå. Villkoret i 14.2 anger att TeliaSoneras vid var tid gällande referenserbjudande skall gälla såsom avtal mellan parterna för det fall något avtal inte finns och parterna fortsätter att bedriva samtrafik. PTS är av uppfattningen att det vid var tid gällande referenserbjudandet för samtrafik skall tillämpas mellan parterna i deras samtrafikrelation intill dess att de ingått nytt avtal. Denna uppfattning tillkännagavs i nämnda tillsynsrapport 15. Med en sådan ordning skapas förutsebarhet för parterna. Dessutom undviks situationen att parterna under en övergångsperiod tvingas utväxla prestationer för att upprätthålla samtrafiken utan att känna till villkoren för dessa, med risk för efterföljande tvister och oklarhet om vilken reglering som skall anses gälla och anses ha gällt för förfluten tid. Tele2 har vidare anfört att villkoren i bilagan A8 Trafiktjänster punkten 2.4 på ett oskäligt sätt exponerar Tele2 då TeliaSonera skönsmässigt kan bestämma när direktavräkningsförhållandet skall upphöra, samt gjort gällande att direktavräkning skall börja gälla snarast möjligt. Som framgått ovan har PTS vid sin granskning av 14 Jfr Kammarrättens i Stockholm dom av den 26 juni 2003 i mål nr och Se Tillsynsrapport avseende granskning av vissa villkor i TeliaSonera AB:s referenserbjudande av den 27 juni 2003, PTS diarienummer , sid. 24

10 10 de aktuella villkoren i TeliaSoneras referenserbjudande funnit att dessa står i överensstämmelse med gällande rätt. Vad beträffar Tele2:s hänvisning till att de yrkade justeringarna av villkoren står i överensstämmelse med det förfarande som PTS inte fann skäl att invända emot i ärende med diarienummer föranleder detta följande kommentar från PTS. Prövningen i tillsynsärendet med diarienummer tog sikte på andra förhållanden än de i detta sammanhang aktuella villkoren. PTS noterar att villkoren i punkten 2.4 skall läsas tillsammans med villkoren i avsnitt 4 Transitering, bilaga B2: Network Sales Trafiktjänster, av vilka framgår att tiden från det att underrättelse om inledande och upphörande av direktavräkningsavtal har skickats till det att kaskadavräkning upphör respektive kan nyttjas är begränsad till en tidsrymd om 3 månader. Myndigheten har vid sin tidigare nämnda granskning av detta villkor gjort bedömningen att den angivna uppsägningstiden om 3 månader inte var oförenlig med den vid den tidpunkten gällande telelagens bestämmelser eller på något sätt i strid med de krav på konkurrens, likabehandling, diskriminering som de bestämmelserna vilade på 16. Det framhölls vidare att det ur ett kommersiellt perspektiv kan anses befogat att det löper en uppsägningstid för byte av avräkningsmetod och att denna bör gälla reciprokt, oavsett vilken riktning trafiken går. PTS gör bedömningen att samma slutsats gör sig gällande med tillämpning av den nu gällande EkomL. Myndigheten saknar därför vid tidpunkten för meddelandet av detta beslut anledning att göra en annan bedömning än att de aktuella villkoren, innefattande en uppsägningstid om 3 månader, är förenliga med gällande rätt. PTS vill dock i detta sammanhang framhålla att TeliaSonera enligt Skyldighetsbeslutet har skyldighet att tillämpa kaskadavräkning vid förmedling av samtal i det fall terminerande operatör inte har direktavräkningsavtal med den operatör som köper förmedlingtjänster via det fasta allmänna telefonnätet 17. Tele2 har vidare gjort gällande att villkoret i bilagan B2: Network Sales Trafiktjänster, avsnitt 3 Access och Terminering, om att Metro- och Lokalsegment endast tillhandahålls av TeliaSonera i de fall den andra parten erbjuder motsvarande tjänster på likvärdiga villkor är omöjligt att uppfylla för operatörer som saknar motsvarande nätstruktur. PTS noterar härvid att villkoret inte uppställer som krav för TeliaSoneras tillhandahållande av nätsegmenten Metro- och Lokalsegment att avtalsparten har samma nätstruktur som TeliaSonera. Vidare följer det av villkoret att likvärdiga villkor tillämpas då den andra parten erbjuder tjänster motsvarande Metro- och Lokalsegment. Vad Tele2 anfört i denna del ger därför inte PTS anledning att i dagsläget göra någon annan bedömning än att villkoret står i överensstämmelse med de skyldigheter som följer av de beslut PTS fattat med stöd EkomL. Vidare finns det i den av Tele2 ingivna bilaga B2: Network Sales Trafiktjänster, av vilken bolagets justeringsyrkanden avseende denna bilaga framgår, ett sjätte stycke som innefattar ett villkor som inte finns med bland de villkor TeliaSonera yrkat att PTS skall fastställa gälla mellan parterna. Mot denna bakgrund saknar Tele2:s yrkande att detta villkor skall utgå grund och kan således redan på grund härav inte vinna bifall. Sammanfattningsvis har PTS vid sin granskning funnit att de villkor som TeliaSonera i sin begäran om tvistlösning yrkat att PTS skall fastställa gälla mellan parterna såsom avtalsvillkor står i överensstämmelse med de skyldigheter som 16 Se Tillsynsrapport, PTS diarienummer , sid Se Skyldighetsbeslutet, sid. 2 punkten 5

11 11 följer av de beslut PTS fattat med stöd EkomL och att de därvid i förekommande fall inte understiger den miniminivå som PTS vid sin tidigare tillsyn funnit rimlig och skälig. Vad Tele2 anfört till stöd för sitt bestridande och yrkanden för egen del föranleder inte PTS att frångå denna bedömning. Vad beträffar övriga av Tele2 framställda yrkanden om justeringar av villkoren enligt referenserbjudandet är det fråga om det närmare innehållet i avtalsvillkoren och en detaljeringsgrad som inte har stöd av uttryckliga regler i EkomL eller beslut som fattats med stöd av denna lagstiftning. Som påtalats ovan står det parterna fritt att överenskomma om villkor som överstiger den miniminivå som PTS har kommit fram till beträffande dessa villkor. Att oenighet föreligger kring sådana villkor kan inte utgöra en sådan tvist om en skyldighet som följer av lagen eller beslut om förpliktelse som meddelats med stöd av lagen och som ger PTS behörighet att fatta beslut i frågan med stöd av 7 kap. 10 EkomL. PTS vill i detta sammanhang framhålla att villkoren i referenserbjudandet är förhandlingsbara och att nätoperatören enligt 4 kap. 1 EkomL är skyldig att med god vilja förhandla om samtrafik med den som tillhandahåller eller avser att tillhandahålla allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster 18. Mot denna bakgrund skall TeliaSoneras yrkande om att PTS skall fastställa att vissa villkor enligt bolagets referenserbjudande skall gälla mellan parterna bifallas. Särskilt om kreditriskpremie Tele2 har hemställt att PTS prövar huruvida TeliaSoneras krav på kreditriskpremie vid TeliaSoneras transitering av trafik mot kaskadavräkning skall tillåtas, samt för det fall PTS finner det lagenligt, skäligt och avtalsmässigt acceptabelt, den storlek på kreditriskpremien som TeliaSonera är berättigat till. Som framgått ovan har PTS i Skyldighetsbeslutet bl.a. ålagt TeliaSonera skyldighet att tillgodose varje rimlig begäran om att bedriva samtrafik i form av förmedling av trafik med den som tillhandahåller eller avser att tillhandahålla allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster. TeliaSonera har i samma beslut ålagts skyldighet att tillämpa kaskadavräkning vid förmedling av samtal i de fall terminerande operatör inte har direktavräkningsavtal med den operatör som köper förmedlingen. Av Skyldighetsbeslutet följer även att TeliaSonera har skyldighet att för angiven samtrafik tillämpa kostnadsorienterad prissättning enligt kostnadsredovisningsmetoden LRIC. Hänsyn skall härvid tas till en av PTS framtagen prismetod. Som tidigare angetts gäller PTS beslut omedelbart. Av Kammarrätten i Stockholms dom av den 26 juni 2003 i mål nr och framgår att när en transiterande operatör förmedlar trafik från en originerande operatör till en terminerande operatör, vilket enligt kammarrätten utgör samtrafik, är det domstolens uppfattning av det får ankomma på transiterande operatör att vidta de åtgärder som krävs för att försäkra sig mot den affärs- och kreditrisk som kan bli följden av en tillämpning av kaskadavräkningsmetoden. PTS är av uppfattningen att detta ger stöd för att 18 Prop. 2002/03:110, sid. 374

12 12 TeliaSonera i syfte att täcka kreditförluster som uppstår som en följd av att kaskadavräkningsprincipen tillämpas har rätt att ta ut en kreditriskpremie av originerande operatör när bolaget transiterar trafik mot kaskadavräkning. Detta gäller oaktat att TeliaSonera under vissa förutsättningar kan begära partsspecifik säkerhet av originerande operatör för att skydda sig mot framtida kreditförluster. De avgifter TeliaSonera tar ut för samtrafik i form av transitering mot kaskadavräkning skall emellertid vara kostnadsorienterade. Detta gäller även den nu aktuella kreditriskpremien. PTS finner därför att TeliaSonera har rätt att ta ut kreditriskpremie av Tele2 när TeliaSonera transiterar trafik mot kaskadavräkning. PTS har på eget initiativ inlett tillsyn mot TeliaSonera i syfte att fastställa om den av bolaget tillämpade kreditriskpremien möter kravet på kostnadsorienterad prissättning. PTS har inom ramen för denna granskning den 27 januari 2005 med stöd av 7 kap. 4 EkomL underrättat TeliaSonera om att myndigheten har skäl att misstänka att bolaget handlar i strid med Skyldighetsbeslutet genom att av originerande operatör ta ut en kreditriskpremie om 3,8 procent av termineringsavgiften när TeliaSonera transiterar trafik mot kaskadavräkning 19. Frågan om den tillämpade kreditriskpremien om 3,8 procent möter kravet på kostnadsorientering är vid tidpunkten för meddelande av beslut i förevarande tvistlösningsärende föremål för PTS granskning i nämnda tillsynsärende. Myndigheten har därmed inte slutligen tagit ställning till vid vilken nivå kreditriskpremien skall anses svara mot kravet om kostnadsorienterad prissättning. Tele2 har inte åberopat några omständigheter till stöd för att den av TeliaSonera tillämpade kreditriskpremien skall uppgå till annan nivå än 3,8 procent. TeliaSonera har anfört att PTS bör avvakta utgången av det vid myndigheten pågående tillsynsärendet innan beslut fattas i denna del av tvistlösningsärendet och i övrigt inte åberopat några omständigheter till stöd för vilken nivå kreditriskpremien bör uppgå till. Mot bakgrund av det nu anförda lämnar PTS Tele2:s yrkande i denna del utan bifall. Det står emellertid Tele2 fritt att till myndigheten komma in med en ny begäran om tvistlösning i denna del. Underrättelse om överklagande Beslutet kan överklagas hos Länsrätten i Stockholms län, se bilaga 1. Marianne Treschow Generaldirektör Beslutet har fattats av generaldirektören Marianne Treschow. I ärendets slutliga handläggning har även enhetschefen Tord Pettersson, juristen Sofie Berg Cormier och verksjuristen Camilla Philipson Watz (föredragande) deltagit. 19 PTS diarienummer

13 13 Bilaga 1 UNDERRÄTTELSE OM ÖVERKLAGANDE Om Ni vill överklaga detta beslut skall Ni skriva till Länsrätten i Stockholms län. Brevet skall dock sändas till Post- och telestyrelsen, Box 5398, Stockholm. Tala om i brevet vilket beslut Ni överklagar genom att ange beslutets nummer. Tala också om vilken ändring av beslutet Ni vill ha. Brevet skall skrivas under. Post- och telestyrelsen måste ha fått Ert överklagande inom tre veckor från den dag Ni fått del av beslutet. Annars kan överklagandet inte prövas. Post- och telestyrelsen sänder överklagandet vidare till länsrätten för prövning om Post- och telestyrelsen inte själv ändrar beslutet på det sätt Ni begärt. Om något är oklart kan Ni vända Er till Post- och telestyrelsen.

Sökande Telia Sonera Network Sales AB, FARSTA

Sökande Telia Sonera Network Sales AB, FARSTA BESLUT DATUM DIARIENR 24 maj 2004 04-43 AKTBIL. 25 HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Peter Sigurdson Rättsavdelningen 08-678 57 85 peter.sigurdson@pts.se Sökande Telia Sonera Network Sales

Läs mer

Tvistlösning enligt 7 kap. 10 lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK)

Tvistlösning enligt 7 kap. 10 lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK) BESLUT 1(4) Datum Vår referens Aktbilaga 2009-10-21 Dnr 09-7828 7 Konkurrensavdelningen Jonas Nordström 08-678 57 84 jonas.nordstrom@pts.se Sökande TeliaSonera AB, 556103-4249 Att. Per Hemrin TeliaSonera

Läs mer

Datum Vår referens Aktbilaga 2008-09-10 Dnr: 07-10121 10

Datum Vår referens Aktbilaga 2008-09-10 Dnr: 07-10121 10 BESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2008-09-10 Dnr: 07-10121 10 Konkurrensavdelningen Helena Klasson 08-678 57 87 helena.klasson@pts.se Sökande B2 Bredband Holding AB, 556557-5825 B2 Bredband AB,

Läs mer

Sökande Telia Sonera Network Sales AB, Farsta

Sökande Telia Sonera Network Sales AB, Farsta BESLUT DATUM DIARIENR 24 juni 2004 04-3682 AKTBIL. 20 HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Peter Sigurdson Rättsavdelningen, enheten för tvistlösning 08-678 57 85 peter.sigurdson@pts.se Sökande

Läs mer

Beslut om avslag av begäran om omedelbara tillsynsåtgärder mot TeliaSonera Network Sales AB

Beslut om avslag av begäran om omedelbara tillsynsåtgärder mot TeliaSonera Network Sales AB BESLUT 1(5) Datum Vår referens Aktbilaga 2008-11-21 Dnr: 08-10862 17 Konkurrensavdelningen Tove Källberg 08-678 56 63 tove.kallberg@pts.se Telenor Sverige AB Box 4247 102 65 Stockholm Saken Beslut om avslag

Läs mer

Sökande Telia Sonera Network Sales AB, Farsta

Sökande Telia Sonera Network Sales AB, Farsta BESLUT DATUM DIARIENR 23 juni 2004 04-3679 AKTBIL. 20 HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Peter Sigurdson Rättsavdelningen, enheten för tvistlösning 08-678 57 85 peter.sigurdson@pts.se Sökande

Läs mer

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST FÖRELÄGGANDE 1 ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Sofie Berg Cormier Tillsyn konkurrensfrågor 08-678 55 85 sofie.berg-cormier@pts.se DATUM VÅR REFERENS 29 september 2005 05-8713 TeliaSonera

Läs mer

Sökande Telia Sonera Network Sales AB, Farsta

Sökande Telia Sonera Network Sales AB, Farsta BESLUT DATUM DIARIENR 23 juni 2004 04-3675 AKTBIL. 21 HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Peter Sigurdson Rättsavdelningen, enheten för tvistlösning 08-678 57 85 peter.sigurdson@pts.se Sökande

Läs mer

(EkomL) avseende avgift för övergång från delad till hel ledning.

(EkomL) avseende avgift för övergång från delad till hel ledning. BESLUT HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Lars Erik Axelsson Avdelningen för marknadsfrågor 08-678 5560 lars.erik.axelsson@pts.se DATUM VÅR REFERENS 23 februari 2005 04-12593 TeliaSonera AB

Läs mer

Jakob Rutberg Avdelningen för marknadsfrågor TeliaSonera AB Stab Juridik, Regulatoriska frågor FARSTA

Jakob Rutberg Avdelningen för marknadsfrågor TeliaSonera AB Stab Juridik, Regulatoriska frågor FARSTA FÖRELÄGGANDE DATUM VÅR REFERENS 9 maj 2005 04-13230 HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Jakob Rutberg Avdelningen för marknadsfrågor 08-678 57 82 jakob.rutberg@pts.se TeliaSonera AB Stab Juridik,

Läs mer

10 mars Torsten Löfvenholm Avdelningen för marknadsfrågor

10 mars Torsten Löfvenholm Avdelningen för marknadsfrågor BESLUT DATUM VÅR REFERENS 10 mars 2006 05-002068 HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Torsten Löfvenholm Avdelningen för marknadsfrågor 08-678 56 78 torsten.lofvenholm@pts.se Begäran om tillsyn

Läs mer

Telia överlämnar frågan till PTS prövning.

Telia överlämnar frågan till PTS prövning. YTTRANDE HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Mikael Grape Teletillsyn 08-678 55 19 mikael.grape@pts.se DATUM VÅR REFERENS 11 april 2001 Dnr 01-0154/23 Tele2 AB Box 62 164 94 KISTA Telia AB 123

Läs mer

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS FÖRELÄGGANDE DATUM VÅR REFERENS 7 juni 2006 05-11843/23 ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS Alev Yeter Avdelningen för marknadsfrågor Tillsyn konsumentfrågor 08-6785691

Läs mer

Motpart TeliaSonera Network Sales AB, Mårbackagatan Farsta

Motpart TeliaSonera Network Sales AB, Mårbackagatan Farsta BESLUT ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Annika Hernodh Rättsavdelningen Enheten för tvistlösning 08-678 57 66 annika.hernodh@pts.se DATUM 2006-05-10 DIARIENR 06-418 AKTBIL. Sökande Glocalnet

Läs mer

Datum Vår referens Aktbilaga 2009-03-18 Dnr: 08-7630/23 19

Datum Vår referens Aktbilaga 2009-03-18 Dnr: 08-7630/23 19 BESLUT 1(10) Datum Vår referens Aktbilaga 2009-03-18 Dnr: 08-7630/23 19 Konkurrensavdelningen Helena Klasson 08-678 57 87 helena.klasson@pts.se Sökande Itesco AB, 556574-0759 Ombud: Advokat Anna Fernqvist

Läs mer

Underrättelse om misstanke att Tele2 Sverige AB:s prissättning på mobil samtalsterminering inte är kostnadsorienterad

Underrättelse om misstanke att Tele2 Sverige AB:s prissättning på mobil samtalsterminering inte är kostnadsorienterad UNDERRÄTTELSE 1(5) Datum Vår referens Aktbilaga 2013-07-03 Dnr: 13-7974 4 Konkurrensavdelningen Fredrik Lundberg 08-678 56 33 fredrik.lundberg@pts.se Tele2 Sverige AB org.nr 556267-5164 Att: Gustaf Ehrner

Läs mer

Telia AB föreläggs vid vite av tio miljoner ( ) kronor. PTS föreläggande gäller omedelbart enligt 64 telelagen (1993:597).

Telia AB föreläggs vid vite av tio miljoner ( ) kronor. PTS föreläggande gäller omedelbart enligt 64 telelagen (1993:597). FÖRELÄGGANDE DATUM VÅR REFERENS 31 oktober 2002 02-11758 ERT DATUM ER REFERENS HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Cecilia Östrand, teletillsyn 08-678 57 58, cecilia.ostrand@pts.se My Bergdahl,

Läs mer

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS UNDERRÄTTELSE DATUM VÅR REFERENS 14 mars 2007 07-585 ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS Anna-Karin Falkenstrand Enhet för Tillsyn 08-678 56 03 anna-karin.falkenstrand@pts.se

Läs mer

Föreläggandet gäller omedelbart enligt 64 telelagen. ---

Föreläggandet gäller omedelbart enligt 64 telelagen. --- FÖRELÄGGANDE HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST My Bergdahl Rättsavdelningen 08-678 57 23 my.bergdahl@pts.se DATUM VÅR REFERENS 26 juni 2003 03-1862 Callmedia Telecom CMT AB Box 239 201 22 Malmö

Läs mer

TeliaSonera skall tillhandahålla samlokalisering enligt ovan utan dröjsmål.

TeliaSonera skall tillhandahålla samlokalisering enligt ovan utan dröjsmål. UNDERRÄTTELSE DATUM 22 december 2004 VÅR REFERENS 04-14965 HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Jakob Rutberg Avdelningen för marknadsfrågor 08-678 57 82 jakob.rutberg@pts.se TeliaSonera AB Stab

Läs mer

Vår referens Dnr:

Vår referens Dnr: BESLUT 1(4) Datum Vår referens 2009-10-09 Dnr: 09-9138 Konkurrensavdelningen Ann-Sofie Eriksson Fahlgren 08-678 55 57 ann-sofie.eriksson.fahlgren@pts.se TeliaSonera AB TeliaSonera Network Sales AB Att:

Läs mer

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS FÖRELÄGGANDE DATUM VÅR REFERENS 12 juli 2006 05-13745/79 ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS Adrienne Adilz Administrativa avdelningen 08-678 58 90 Vattenfall AB 162

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm Enhet 14 DOM 2013-12-17 Meddelad i Stockholm Mål nr 25067-11 Sida 1 (13) KLAGANDE TeliaSonera Network Sales AB, 556458-0040 Ombud: Bolagsjuristerna Ann Ekstrand och Peter Holm TeliaSonera AB Stab Juridik

Läs mer

Detta föreläggande gäller omedelbart.

Detta föreläggande gäller omedelbart. FÖRELÄGGANDE DATUM VÅR REFERENS 28 mars 2006 04-633 ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS Katarina Apazidis Avdelningen för marknadsfrågor 08-678 56 65 katarina.apazidis@pts.se

Läs mer

Anmälan enligt kap 2 1 lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK)

Anmälan enligt kap 2 1 lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK) BESLUT 1(4) Datum Vår referens Aktbilaga 2008-11-05 Dnr: 08-9691 Konkurrensavdelningen Ingela Cronberg 08-678 57 47 ingela.cronberg@pts.se Telemar Scandinavia AB Box 9304 400 97 GÖTEBORG Part Telemar Scandinavia

Läs mer

Att: Per Hemrin TeliaSonera Sverige AB Stab Juridik, Regulatoriska frågor 123 86 FARSTA

Att: Per Hemrin TeliaSonera Sverige AB Stab Juridik, Regulatoriska frågor 123 86 FARSTA FÖRELÄGGANDE HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Viktoria Arwinge Tillsyn konkurrensfrågor 08-678 58 76 Viktoria.arwinge@pts.se DATUM VÅR REFERENS 19 december 2007 07-11513 TeliaSonera AB Att:

Läs mer

Nordisk Mobiltelefon Sverige AB:s konkursbo, 556684-6340. Lagrummet december nr 1580 AB, 556773-3091, under namnbyte till AINMT Sverige AB

Nordisk Mobiltelefon Sverige AB:s konkursbo, 556684-6340. Lagrummet december nr 1580 AB, 556773-3091, under namnbyte till AINMT Sverige AB BESLUT 1(4) Datum Vår referens Aktbilaga 2009-03-11 Dnr: 09-2097/18 4 Spektrummarknadsavdelningen Per G. Andersson 08 678 57 73 per.g.andersson@pts.se Nordisk Mobiltelefon Sverige AB:s konkursbo Lagrummet

Läs mer

3. PTS beslutar att 116 112 undantas från tilldelning. 4. PTS beslutar att 116 200-116 999 reserveras för framtida bruk.

3. PTS beslutar att 116 112 undantas från tilldelning. 4. PTS beslutar att 116 200-116 999 reserveras för framtida bruk. BESLUT ER REFERENS HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Bo Martinsson Nätsäkerhetsavdelningen + 46 8 678 5653 Bo.martinsson@pts.se DATUM VÅR REFERENS 7 december 2007 07-12807 Saken Ändring av

Läs mer

Post- och telestyrelsen avvisar Vodafones begäran. Post- och telestyrelsen avvisar Hi3G:s begäran. Post- och telestyrelsen avslår Oranges ansökan.

Post- och telestyrelsen avvisar Vodafones begäran. Post- och telestyrelsen avvisar Hi3G:s begäran. Post- och telestyrelsen avslår Oranges ansökan. BESLUT HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Hans Brändström Telefrågor 08-678 55 97 hans.brandstrom@pts.se DATUM VÅR REFERENS 2003-04-23 03-2918 Orange Sverige AB att. Pontus Nylander Stora Varvsgatan

Läs mer

Tvistlösning - fråga om PTS behörighet att pröva en oreglerad tjänst

Tvistlösning - fråga om PTS behörighet att pröva en oreglerad tjänst BESLUT 1(9) Datum Vår referens Aktbilaga 2011-03-15 Dnr: 10-9917/2.12 20 Konkurrensavdelningen Helena Klasson 08-678 57 87 helena.klasson@pts.se Tvistlösning - fråga om PTS behörighet att pröva en oreglerad

Läs mer

Datum Vår referens Aktbilaga 2009-03-18 Dnr: 08-7629/23 19

Datum Vår referens Aktbilaga 2009-03-18 Dnr: 08-7629/23 19 BESLUT 1(9) Datum Vår referens Aktbilaga 2009-03-18 Dnr: 08-7629/23 19 Konkurrensavdelningen Helena Klasson 08-678 57 87 helena.klasson@pts.se Sökande Infodata AB, 556197-9740 Ombud: Advokat Ola Hansson

Läs mer

Torsten Löfvenholm Avdelningen för marknadsfrågor Föreläggande enligt 7 kap. 5 lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation

Torsten Löfvenholm Avdelningen för marknadsfrågor Föreläggande enligt 7 kap. 5 lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation FÖRELÄGGANDE DATUM VÅR REFERENS 30 maj 2007 07-573 b HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Torsten Löfvenholm Avdelningen för marknadsfrågor 08-678 56 78 torsten.lofvenholm@pts.se TeliaSonera AB

Läs mer

Föreläggande till TeliaSonera om sänkning av grossistpriser för telefoniabonnemang

Föreläggande till TeliaSonera om sänkning av grossistpriser för telefoniabonnemang FÖRELÄGGANDE 1(8) Datum Vår referens 2010-04-28 Dnr: 10-354 Konkurrensavdelningen Ann-Sofie Eriksson Fahlgren 08-678 55 57 ann-sofie.eriksson.fahlgren@pts.se Föreläggande till TeliaSonera om sänkning av

Läs mer

Underrättelse om misstanke om att Canal Digital Sverige AB tillämpar en längre inledande bindningstid än 24 månader

Underrättelse om misstanke om att Canal Digital Sverige AB tillämpar en längre inledande bindningstid än 24 månader UNDERRÄTTELSE 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2017-09-08 Dnr: 17-2527 10 Canal Digital Sverige AB org. nummer 556039-8306 Underrättelse om misstanke om att Canal Digital Sverige AB tillämpar en längre

Läs mer

BESLUT. Ändring av den svenska nummerplanen för telefoni (E.164) avseende flytt av massanropstjänsten från NDC 1 718 till NDC 963.

BESLUT. Ändring av den svenska nummerplanen för telefoni (E.164) avseende flytt av massanropstjänsten från NDC 1 718 till NDC 963. BESLUT HANDLÄGGARE, AVDELNING, TELEFON, E-POST Pamela Davidsson Teleavdelningen +46 8 678 5593 Pamela.Davidsson@pts.se DATUM VÅR REFERENS 2002-09-06 Dnr 02-8434 enligt sändlista Part Telia AB, 123 86 FARSTA

Läs mer

2. Tillståndet gäller för Uppsala län.

2. Tillståndet gäller för Uppsala län. BESLUT DATUM DIARIENR 29 september 2005 05-11171 ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Jan Boström Spektrum / Fast radio och satellit tillstånd 08 678 58 86 jan.bostrom@pts.se Digiweb Ltd IDA

Läs mer

Ombud: advokaterna Ingrid Eliasson och Fredrik Gustafsson, Advokatfirma Lindhs DLA Nordic KB, Box 7315, Stockholm.

Ombud: advokaterna Ingrid Eliasson och Fredrik Gustafsson, Advokatfirma Lindhs DLA Nordic KB, Box 7315, Stockholm. 1661 BESLUT Datum Vår referens Aktbilaga 2008-03-12 Dnr: 08-1331/23 Konkurrensavdelningen Barbro Svensson 08-678 56 50 barbro.svensson@pts.se Teracom AB Att: advokaterna Ingrid Eliasson och Fredrik Gustafsson

Läs mer

Beslut om avskrivning

Beslut om avskrivning BESLUT 1(5) Datum Vår referens 2017-06-16 Dnr: 16-357 Beslut om avskrivning Part Telia Company AB, org.nr. 556103-4249 Stab Juridik, Regulatoriska frågor 169 94 Solna Saken Tillsyn avseende nedläggning

Läs mer

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

Underrättelse om misstanke om att Viasat AB tillämpar en längre inledande bindningstid än 24 månader

Underrättelse om misstanke om att Viasat AB tillämpar en längre inledande bindningstid än 24 månader UNDERRÄTTELSE 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2017-09-08 Dnr: 17-2528 13 Viasat AB Org. nummer 556304-7041 Underrättelse om misstanke om att Viasat AB tillämpar en längre inledande bindningstid än 24

Läs mer

Tele2 Sverige AB, Box KISTA. Ventelo Sverige AB, Box SKÖVDE

Tele2 Sverige AB, Box KISTA. Ventelo Sverige AB, Box SKÖVDE BESLUT 1(8) Datum Vår referens Aktbilaga 2011-04-13 Dnr: 11-112 30 Konkurrensavdelningen Fredrik Lundberg 08-644 56 33 fredrik.lundberg@pts.se Sökande Tele2 Sverige AB, 556267-5164 Box 62 164 94 KISTA

Läs mer

Föreläggande enligt 60 första stycket telelagen (1993:597)

Föreläggande enligt 60 första stycket telelagen (1993:597) FÖRELÄGGANDE DATUM VÅR REFERENS 17 januari 2003 02-12813 HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS Bo Martinsson Teleavdelningen +46 8 678 5653 Bo.martinsson@pts.se TeliaSonera

Läs mer

DATUM ERT DATUM. Ändring i telenätet - PTS önskar kommentarer på TeliaSoneras svar. PTS frågor och Telt'aS oneras svar på PTS frågor bifogas.

DATUM ERT DATUM. Ändring i telenätet - PTS önskar kommentarer på TeliaSoneras svar. PTS frågor och Telt'aS oneras svar på PTS frågor bifogas. IIPosT&TELESlYRELSEN DATUM 29 mars 2007 ERT DATUM VAR REFERENS 06-14318 ER REFERENS HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Tillsyn konkurrens frågor 08-678 56 64 maria.aust@pts.se Till operatörer

Läs mer

UNDERRÄTTELSE 1(4) Vår referens 2009-12-17 Dnr: 09-10850

UNDERRÄTTELSE 1(4) Vår referens 2009-12-17 Dnr: 09-10850 UNDERRÄTTELSE 1(4) Datum Vår referens 2009-12-17 Dnr: 09-10850 Konkurrensavdelningen Ann-Sofie Eriksson Fahlgren 08-678 55 57 ann-sofie.eriksson.fahlgren@pts.se TeliaSonera AB TeliaSonera Network Sales

Läs mer

AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT Avtalsnummer: AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

Föreläggande mot Fortum Markets AB med anledning av bristfällig information till konsumenter

Föreläggande mot Fortum Markets AB med anledning av bristfällig information till konsumenter EI2000, W-3.1, 2013-01-30 BESLUT 1 (6) Fortum Markets AB 115 77 Stockholm Föreläggande mot Fortum Markets AB med anledning av bristfällig information till konsumenter Beslut Energimarknadsinspektionen

Läs mer

Föreläggande om efterlevnad av skyldighet att lagra trafikuppgifter m.m. för brottsbekämpande ändamål

Föreläggande om efterlevnad av skyldighet att lagra trafikuppgifter m.m. för brottsbekämpande ändamål BESLUT 1(7) Datum Vår referens Aktbilaga 2014-10-01 Dnr: 14-4682 10 Nätsäkerhetsavdelningen Peder Cristvall ComHem AB Org. nr 556181-8724 Bo Bredby FE 521 833 84 Strömsund Föreläggande om efterlevnad av

Läs mer

Överlämnande av nummer vid byte av tjänsteleverantör

Överlämnande av nummer vid byte av tjänsteleverantör AVSKRIVNINGSBESLUT 1(5) Datum Vår referens Aktbilaga 2016-10-04 Dnr: 16-5176 30 Nätsäkerhetsavdelningen Andreas Häll 08-6785800 andreas.hall@pts.se SwedfoneNet AB, 556892-3360 Björkgatan 77 752 23 Uppsala

Läs mer

1. Vilken trafik ska omfattas av samtrafikavtalet mellan parterna?

1. Vilken trafik ska omfattas av samtrafikavtalet mellan parterna? HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Mikael Grape Rättsavdelningen 08-678 55 19 mikael.grape@pts.se BESLUT DATUM VÅR REFERENS 2000-08-31 00-5232 Sökande Europolitan AB 371 80 Karlskrona Motpart

Läs mer

Föreläggande vid vite att efterleva tillståndsvillkor om effektnivå för den fullständiga multiplexsignalen vid användning av ljudrundradiosändare

Föreläggande vid vite att efterleva tillståndsvillkor om effektnivå för den fullständiga multiplexsignalen vid användning av ljudrundradiosändare BESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2016-11-24 Dnr: 16-9900 37 Spektrumavdelningen Teracom AB, org. nr 556441-5098 Box 30150 104 25 Stockholm Föreläggande vid vite att efterleva tillståndsvillkor

Läs mer

Beslut om ändring av telefoninummerplanen

Beslut om ändring av telefoninummerplanen BESLUT 1(10) Datum Vår referens Aktbilaga 2018-01-11 Dnr: 17-5391 Nätsäkerhetsavdelningen Bo Martinsson 08-678 5653 bo.martinsson@pts.se Beslut om ändring av telefoninummerplanen Saken Ändring av den svenska

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 20 februari 2013 Ö 5531-11 KLAGANDE KO Ombud: Jur.kand. JW MOTPART CE Ombud: Jur.kand. AG SAKEN Ändring av arrendevillkor ÖVERKLAGAT

Läs mer

Fredrik Ohlström Spektrum/Fast radio och satellit - tillstånd Box SUNDBYBERG

Fredrik Ohlström Spektrum/Fast radio och satellit - tillstånd Box SUNDBYBERG BESLUT DATUM DIARIENR 14 oktober 2004 04-10068 AKTBIL. HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Fredrik Ohlström Spektrum/Fast radio och satellit - tillstånd 08-678 55 46 fredrik.ohlstrom@pts.se Teracom

Läs mer

Föreläggande till TeliaSonera om sänkning av grossistpriser för telefoniabonnemang

Föreläggande till TeliaSonera om sänkning av grossistpriser för telefoniabonnemang FÖRELÄGGANDE 1(10) Datum Vår referens 2010-09-08 Dnr: 10-5925 Konkurrensavdelningen Mattias Wellander 08-678 58 75 mattias.wellander@pts.se Föreläggande till TeliaSonera om sänkning av grossistpriser för

Läs mer

Post- och telestyrelsen (PTS) har med utgångspunkt från myndighetens verksamhetsområde följande synpunkter.

Post- och telestyrelsen (PTS) har med utgångspunkt från myndighetens verksamhetsområde följande synpunkter. Datum Vår referens Sida 2008-12-18 Dnr: 08-12135/60 1(5) Ert datum Er referens N2008/7658/ITP Rättssekretariatet Eva Hallén 08-678 57 86 eva.hallen@pts.se Näringsdepartementet Enheten för IT-politik 103

Läs mer

31/1 31/3 31/5. Underrättelse enligt 7 kap. 4 LEK avseende beställningsrutinen för fullt tillträde (s.k. hel ledning) till kopparaccess (LLUB).

31/1 31/3 31/5. Underrättelse enligt 7 kap. 4 LEK avseende beställningsrutinen för fullt tillträde (s.k. hel ledning) till kopparaccess (LLUB). UNDERRÄTTELSE ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET,, E-POST ERT DATUM ER REFERENS Viktoria Arwinge 19 december 2007 07-12195 Konkurrensavdelningen Accessnätsenheten viktoria.arwinge@pts.se TeliaSonera AB Att:

Läs mer

Sökande och motparter 1. Hi3G Access AB, Box 1360, STOCKHOLM. 2. Telia AB, Koncernstab Juridik, Regulatoriska frågor, FARSTA

Sökande och motparter 1. Hi3G Access AB, Box 1360, STOCKHOLM. 2. Telia AB, Koncernstab Juridik, Regulatoriska frågor, FARSTA BESLUT HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Katarina Grén Rättsavdelningen 08-678 57 60 Katarina.gren@pts.se DATUM VÅR REFERENS 2002-11-25 02-7691 Sökande och motparter 1. Hi3G Access AB, Box

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN PROTOKOLL Mål nr A 2/14

MARKNADSDOMSTOLEN PROTOKOLL Mål nr A 2/14 MARKNADSDOMSTOLEN PROTOKOLL Mål nr A 2/14 Stockholm Aktbilaga 51 MARKNADSDOMSTOLEN Per Carlson, ordförande, tillika protokollförare, Karin Lindell, Per Eklund, Jonas Häckner, Jerker Holm och Anders Stenlund

Läs mer

Marknaden för samtalsterminering i individuella allmänna telefonnät via en fast anslutningspunkt: Skyldigheter för Telenor AB.

Marknaden för samtalsterminering i individuella allmänna telefonnät via en fast anslutningspunkt: Skyldigheter för Telenor AB. Datum 2004-06-14 Referens Post & Telestyrelsen Via e-post: smp@pts.se Telenors yttrande avseende PTS förslag till beslut på marknaderna för samtrafik i fasta telenätet, terminering av samtal i mobilnät

Läs mer

AllTele Företag Sverige AB (AllTele Företag) 556629-0549 Att: Mats Larsson Hammarsten, Niklas Norberg och Peter Bellgran Box 368 541 28 SKÖVDE

AllTele Företag Sverige AB (AllTele Företag) 556629-0549 Att: Mats Larsson Hammarsten, Niklas Norberg och Peter Bellgran Box 368 541 28 SKÖVDE BESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2014-02-10 Dnr 13-10602 17 Konkurrensavdelningen Christian Blomberg Helena Klasson Omprövning av beslut Sökande AllTele Företag Sverige AB (AllTele Företag) 556629-0549

Läs mer

Tillståndet förenas med följande villkor. 1. Tillståndshavaren tilldelas 1783,1-1784,9/1878,1-1879,9 MHz (kanalnummer 877-885).

Tillståndet förenas med följande villkor. 1. Tillståndshavaren tilldelas 1783,1-1784,9/1878,1-1879,9 MHz (kanalnummer 877-885). BESLUT DATUM DIARIENR 12 juni 2006 06-2551 AKTBIL. HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Elsy Arwidson Spektrumavdelningen 08-678 57 35 elsy.arwidson@pts.se Telenor Mobile Aviation AS Snaroyveien

Läs mer

Föreläggande till TeliaSonera att tillhandahålla tillträde till svart fiber i accessnätet

Föreläggande till TeliaSonera att tillhandahålla tillträde till svart fiber i accessnätet BESLUT 1(11) Datum Vår referens Aktbilaga 2011-02-10 Dnr: 10-10678 21 Konkurrensavdelningen Peter Thörnqvist 08-678 57 93 peter.thornqvist@pts.se TeliaSonera AB, org.nr 556103-4249 och berörda dotterbolag

Läs mer

Föreläggande att på begäran lämna ut uppgifter om abonnemang

Föreläggande att på begäran lämna ut uppgifter om abonnemang BESLUT 1(8) Datum Vår referens Aktbilaga 2016-03-31 Dnr: 15-9942 27 Nätsäkerhetsavdelningen Bahnhof AB, org. nr 556519-9493 Att: Jon Karlung Box 7702 103 95 Stockholm Föreläggande att på begäran lämna

Läs mer

Advokatfirma Linse&Wirgin, på uppdrag av Teledigit Scandinavia AB och

Advokatfirma Linse&Wirgin, på uppdrag av Teledigit Scandinavia AB och BESLUT HANDLÄGGARE, AVDELNING, TELEFON, E-POST Bo Martinsson Teleavdelningen +46 8 678 5653 Bo.Martinsson@pts.se DATUM VÅR REFERENS 2002-04-23 Dnr 02-2885 Enligt sändlista Saken Ändring av den svenska

Läs mer

Föreläggande vid vite att efterleva tillståndsvillkor om effektnivå för den fullständiga multiplexsignalen vid användning av ljudrundradiosändare

Föreläggande vid vite att efterleva tillståndsvillkor om effektnivå för den fullständiga multiplexsignalen vid användning av ljudrundradiosändare BESLUT 1(5) Datum Vår referens Aktbilaga 2016-11-24 Dnr: 16-9899 22 Spektrumavdelningen Bauer Media AB, org. nr 556602-1647 Box 34108 100 26 Stockholm Föreläggande vid vite att efterleva tillståndsvillkor

Läs mer

SAMTRAFIKAVTAL. TeliaSonera Mobile Networks AB:s Referenserbjudande. TeliaSonera Mobile Networks AB. Operatören AB. Sida 1/8

SAMTRAFIKAVTAL. TeliaSonera Mobile Networks AB:s Referenserbjudande. TeliaSonera Mobile Networks AB. Operatören AB. Sida 1/8 Sida 1/8 TeliaSonera Mobile Networks AB:s Referenserbjudande SAMTRAFIKAVTAL mellan TeliaSonera Mobile Networks AB och Operatören AB Sida 2/8 TeliaSonera Mobile Networks AB, org.nr 556025-7932, 123 86 Farsta,

Läs mer

Årlig tillsyn över incidentrapportering och inträffade incidenter Hi3G Access AB

Årlig tillsyn över incidentrapportering och inträffade incidenter Hi3G Access AB AVSKRIVNINGSBESLUT 1(6) Datum Vår referens 2015-06-16 Dnr: 15-1621 Nätsäkerhetsavdelningen Karin Lodin 08-678 56 04 karin.lodin@pts.se Årlig tillsyn över incidentrapportering och inträffade incidenter

Läs mer

Tillsyn över dokumentation av tillgångar och förbindelser

Tillsyn över dokumentation av tillgångar och förbindelser AVSKRIVNINGSBESLUT 1(5) Datum Vår referens 2017-03-23 Dnr: 16-3568 Nätsäkerhetsavdelningen Anna Montelius 08-678 58 12 anna.montelius@pts.se Hi3G Access AB Att. Magnus Forslund Tillsyn över dokumentation

Läs mer

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS Maria Aust Marknadsavdelningen/KK2 08-678 56 64

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS Maria Aust Marknadsavdelningen/KK2 08-678 56 64 UNDERRÄTTELSE DATUM VÅR REFERENS 24 oktober 2007 06-4616/23, a ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS Maria Aust Marknadsavdelningen/KK2 08-678 56 64 maria.aust@pts.se Teracom

Läs mer

Beslut om tillstånd att använda radiosändare i 1800 MHz-bandet

Beslut om tillstånd att använda radiosändare i 1800 MHz-bandet BESLUT 1(7) Datum Vår referens Aktbilaga 2011-10-17 Dnr: 10-6250 Spektrumavdelningen Beslut om tillstånd att använda radiosändare i 1800 MHz-bandet Sökande Hi3G Access AB, 556593-4899 Net4Mobility HB,

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 12 november 2009 Ö 1342-09 KLAGANDE Albihns Service Aktiebolag, 556519-9253 Box 5581 114 85 Stockholm Ombud: Advokat A-CN och jur.kand.

Läs mer

HFD 2013 ref 63. Arbetslöshetskassan bestred bifall till överklagandet.

HFD 2013 ref 63. Arbetslöshetskassan bestred bifall till överklagandet. HFD 2013 ref 63 Synnerliga skäl har ansetts föreligga för att godta kassakort som lämnats in efter utgången av niomånadersfristen i 47 a lagen om arbetslöshetsersättning. Lagrum: 47 a lagen (1997:238)

Läs mer

3. PTS beslutar att 1179 reserveras för framtida bruk.

3. PTS beslutar att 1179 reserveras för framtida bruk. BESLUT ER REFERENS HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Susanne Lindström-Chennell Avdelningen för marknadsfrågor + 46 8 678 55 73 susanne.lindstrom-chennell@pts.se DATUM VÅR REFERENS 28 oktober

Läs mer

Tvistlösning enligt lagen (2016:534) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät

Tvistlösning enligt lagen (2016:534) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät BESLUT 1(8) Datum Vår referens Aktbilaga 2016-11-11 Dnr: 16-8191 14 Rättssekretariatet Björn van der Veer 08-678 57 26 bjorn.vanderveer@pts.se Tvistlösning enligt lagen (2016:534) om åtgärder för utbyggnad

Läs mer

Föreläggande mot Skellefteå Kraft AB med anledning av bristfällig information till konsumenter

Föreläggande mot Skellefteå Kraft AB med anledning av bristfällig information till konsumenter BESLUT 1 (5) Skellefteå Kraft Kanalgatan 71 931 80 Skellefteå Föreläggande mot Skellefteå Kraft AB med anledning av bristfällig information till konsumenter Beslut Energimarknadsinspektionen (Ei) förelägger

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 9 maj 2014 Ö 5644-12 KLAGANDE K-JH Ombud: Advokat RE MOTPART CDC construction & services AB:s konkursbo, 556331-0423 Adress hos konkursförvaltaren

Läs mer

Föreläggande 1(8) Vår referens

Föreläggande 1(8) Vår referens Föreläggande 1(8) Datum Vår referens 2008-07-16 Dnr: 08-6271/23 Konkurrensavdelningen Robert Liljeström 0703-775869 robert.liljestrom@pts.se TeliaSonera AB Att. Per Hemrin TeliaSonera Sverige AB Stab Juridik,

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 juni 2015 T 3680-13 KLAGANDE Royal Palace Handelsbolag, 969717-7799 Sörbyplan 26, 1 tr 163 71 Spånga Ombud: Advokat MC samt jur.kand.

Läs mer

10 maj /23. Fredrik Blomström Avdelningen för marknadsfrågor TeliaSonera AB

10 maj /23. Fredrik Blomström Avdelningen för marknadsfrågor TeliaSonera AB BESLUTSUTKAST DATUM DIARIENR 10 maj 2004 04-6947/23 HANDLÄGGARE, AVDELNING, TELEFON, E-POST Fredrik Blomström Avdelningen för marknadsfrågor 08-678 55 00 fredrik.blomstrom@pts.se TeliaSonera AB Saken Fastställande

Läs mer

N2008/7658/ITP. Vissa ändringar i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation

N2008/7658/ITP. Vissa ändringar i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation Promemoria N2008/7658/ITP Vissa ändringar i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation Promemorians huvudsakliga innehåll I promemorian, som utarbetats inom Näringsdepartementet, föreslås en utvidgning

Läs mer

Uppföljning av Uppsala universitets hantering av en anmälan om oredlighet i forskning

Uppföljning av Uppsala universitets hantering av en anmälan om oredlighet i forskning BESLUT 1(6) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Mikael Herjevik 08-5630 87 27 mikael.herjevik@uka.se Uppsala universitet Rektor Uppföljning av Uppsala universitets hantering av en anmälan om oredlighet

Läs mer

Ändring av telefoninummerplanen

Ändring av telefoninummerplanen BESLUT 1(8) Datum Vår referens Aktbilaga 2013-03-18 Dnr: 12-10625 Nätsäkerhetsavdelningen Susanne Chennell 08-6785573 susanne.chennell@pts.se Ändring av telefoninummerplanen Saken Ändring av den svenska

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 18 juni 2013 Ö 1956-12 KLAGANDE OCH MOTPART SH Ombud: Advokat GS KLAGANDE OCH MOTPART TRS SAKEN Ansökan om vitesföreläggande enligt 26

Läs mer

070 0XXXXXX, 076 0XXXXXX, 076 9XXXXXX Samtliga med 0+9 siffrors nummerlängd vilket ger 3 miljoner nummer

070 0XXXXXX, 076 0XXXXXX, 076 9XXXXXX Samtliga med 0+9 siffrors nummerlängd vilket ger 3 miljoner nummer BESLUT HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Ann-Charlotte Bejerskog Nätsäkerhetsavdelningen + 46 8 678 55 37 ann-charlotte.bejerskog@pts.se DATUM VÅR REFERENS 29 oktober 2007 dnr 07-11203-9 Saken

Läs mer

1. Sammanfattning. Stockholm den 5 februari 2007 R-2006/1351. Till Näringsdepartementet. N2006/8580/ITFoU

1. Sammanfattning. Stockholm den 5 februari 2007 R-2006/1351. Till Näringsdepartementet. N2006/8580/ITFoU R-2006/1351 Stockholm den 5 februari 2007 Till Näringsdepartementet N2006/8580/ITFoU Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 7 november 2006 beretts tillfälle att avge yttrande över slutbetänkandet

Läs mer

Förbud att sälja radioutrustning m.m. enligt lagen (2000:121) om radio- och teleterminalutrustning

Förbud att sälja radioutrustning m.m. enligt lagen (2000:121) om radio- och teleterminalutrustning BESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2008-07-01 Dnr: 08-8152 2 Spektrummarknadsavdelningen Carina Horvath 08-678 56 85 carina.horvath@pts.se Axcom AB Box 50 164 94 KISTA Saken Förbud att sälja radioutrustning

Läs mer

Tillsyn om ersättning vid utlämnande av lagrade uppgifter för brottsbekämpande ändamål

Tillsyn om ersättning vid utlämnande av lagrade uppgifter för brottsbekämpande ändamål AVSKRIVNINGSBESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2016-02-10 Dnr: 14-1611 11 Nätsäkerhetsavdelningen Anders Lindell 08-6785541 anders.lindell@pts.se Hi3G Access AB Tillsyn om ersättning vid utlämnande

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 5 maj 2009 Ö 120-09 ANMÄLARE Umeå tingsrätt Box 138 901 04 Umeå PARTER 1. RM Ombud: Advokat GB 2. West Air Sweden Aktiebolag, 556062-4420

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 99/03 Mål nr B 88/03

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 99/03 Mål nr B 88/03 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 99/03 Mål nr B 88/03 Sammanfattning Fråga om anställningsskyddslagens preskriptionsregler är tillämpliga på viss talan. Postadress Telefon Box 2018 08-617 66 00 kansliet@arbetsdomstolen.se

Läs mer

A.N. överklagade hos förvaltningsrätten det beslut som Försäkringskassans skrivelse den 18 juli 2011 ansågs innefatta.

A.N. överklagade hos förvaltningsrätten det beslut som Försäkringskassans skrivelse den 18 juli 2011 ansågs innefatta. HFD 2013 ref 68 Försäkringskassans lagakraftvunna omprövningsbeslut beträffande återbetalningsskyldighet av livränta för en viss period utgör hinder mot att myndigheten på nytt prövar samma fråga. Lagrum:

Läs mer

Föreläggande om efterlevnad av skyldighet att lagra trafikuppgifter m.m. för brottsbekämpande ändamål

Föreläggande om efterlevnad av skyldighet att lagra trafikuppgifter m.m. för brottsbekämpande ändamål BESLUT 1(7) Datum Vår referens Aktbilaga 2014-06-27 Dnr: 14-4175 22 Nätsäkerhetsavdelningen Peder Cristvall 08-6785529 peder.cristvall@pts.se Tele2 Sverige AB Att: Stefan Backman Box 63 164 94 Kista Föreläggande

Läs mer

Nordisk Mobiltelefon AS Postboks 1513 Vika 0117 Oslo Norge

Nordisk Mobiltelefon AS Postboks 1513 Vika 0117 Oslo Norge BESLUT HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST My Bergdahl Spektrumavdelningen 08-678 57 23 DATUM DIARIENR 4 mars 2005 05-1337 Nordisk Mobiltelefon AS Postboks 1513 Vika 0117 Oslo Norge AKTBIL. 6

Läs mer

Tillståndet förenas med följande villkor.

Tillståndet förenas med följande villkor. BESLUT DATUM DIARIENR 19 november 2004 04-2215 AKTBIL. HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Elsy Arwidson Rättsavdelningen 08-678 57 35 elsy.arwidson@pts.se BIM 2002 AB Tallbacken, Lerbo 640 23

Läs mer

Tillsyn efter inträffad integritetsincident i fakturasystem

Tillsyn efter inträffad integritetsincident i fakturasystem BESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2014-09-30 Dnr: 14-6336 9 Nätsäkerhetsavdelningen Karin Lodin 08-678 56 04 karin.lodin@pts.se Tillsyn efter inträffad integritetsincident i fakturasystem Saken

Läs mer

Ansökan om upphandlingsskadeavgift. Sökande. Motpart. Saken. Yrkande Dnr 70/ (8) Förvaltningsrätten i Stockholm Stockholm

Ansökan om upphandlingsskadeavgift. Sökande. Motpart. Saken. Yrkande Dnr 70/ (8) Förvaltningsrätten i Stockholm Stockholm Fel! Okänt namn på dokumentegenskap. ANSÖKAN 2012-02-20 Dnr 70/2012 1 (8) Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart

Läs mer

Förslag till beslut om ändring av telefoninummerplanen

Förslag till beslut om ändring av telefoninummerplanen Förslag till BESLUT 1(5) Datum Vår referens Aktbilaga 2013-12-03 Dnr: 13 11805 Nätsäkerhetsavdelningen Ann-Charlotte Bejerskog 08-678 55 37 Ann-charlotte.bejerskog@pts.se Förslag till beslut om ändring

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 18 december 2003 Ö 4190-03 KLAGANDE Hydraulkranar Sverige Aktiebolag, 556439-2172, Produktvägen 12 C, 246 43 LÖDDEKÖPINGE Ombud: jur.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 12 juni 2009 T 2597-08 KLAGANDE OCH MOTPART Länsförsäkringar Norrbotten, 597000-3884 Box 937 971 28 Luleå Ombud: U.L. KLAGANDE OCH MOTPART

Läs mer

Årlig tillsyn över incidentrapportering och inträffade integritetsincidenter Telia Company AB

Årlig tillsyn över incidentrapportering och inträffade integritetsincidenter Telia Company AB AVSKRIVNINGSBESLUT 1(6) Datum Vår referens 2016-04-29 Dnr: 16-1327 Nätsäkerhetsavdelningen Anna Montelius 08-678 58 12 anna.montelius@pts.se Telia Company AB Årlig tillsyn över incidentrapportering och

Läs mer

Beslut om förbud enligt 12 radioutrustningslagen

Beslut om förbud enligt 12 radioutrustningslagen BESLUT 1(5) Birger Hägg Spektrumavdelningen 08-678 56 41 birger.hagg@pts.se Datum Vår referens Aktbilaga 2018-01-09 Dnr: 18-77 4 Polla Hadi, Thomsons väg 54, lgh 1701 213 72 Malmö Beslut om förbud enligt

Läs mer