Tillämpningen av reglerna för arbetslöshetsförsäkringen vid Arbetsförmedlingen Kultur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tillämpningen av reglerna för arbetslöshetsförsäkringen vid Arbetsförmedlingen Kultur"

Transkript

1 Dnr 2007/ :4 Tillämpningen av reglerna för arbetslöshetsförsäkringen vid Arbetsförmedlingen Kultur

2 2

3 IAF är förvaltningsmyndighet för tillsynen över arbetslöshetsförsäkringen och utövar tillsyn över arbetslöshetskassorna samt över handläggningen av ärenden hos Arbetsförmedlingen som påverkar arbetslöshetsförsäkringen. Denna rapport har utarbetats inom IAF av Ewa Gouranius, Thomas Hedström, Rolf Hermond uppdragsansvarig, Rikard Jeneskog, Jörgen Leyendecker och Eva Nordström. Rapporten godkänd för publicering Katrineholm Anne-Marie Qvarfort Generaldirektör Bo Lundgren Chef för tillsynsenheten Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF Box Katrineholm Tfn: E-post: 3

4 4

5 Innehåll Sammanfattning Inledning Bakgrund Syfte Mål Tillvägagångssätt Metodbeskrivning Stickprovsgranskning Metod för urval Beskrivning av urvalsgruppen Metod för stickprovsgranskning Intervjuer Metod Underrättelser Metod Fakta och statistik Om regionerna Ersättning och ersättningstagare Resultat av granskningen Iakttagelser Allmänt Handlingsplaner Anvisningar och matchning Arbetsmarknadspolitiska program Övriga iakttagelser Underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt Inledning/Statistik Granskning Uppföljning Orsaker till underrättelser Intervjuer Slutsatser IAF avser att följa upp: Bilaga 1 Granskningsmall Bilaga Intervjufrågor vid AF Kultur Arbetsförmedlare Intervjufrågor vid AF Kultur Chefer

6 6

7 Sammanfattning Föreliggande rapport är en uppföljande granskning av Arbetsförmedlingen Kulturs verksamhet föranledd av en förstudie som IAF presenterade under våren Syftet är att granska hur kontrollen av grundvillkoren i arbetslöshetsförsäkringen utförs gentemot ersättningstagarna. Målet är att belysa frågan om arbetslöshetsförsäkringen fungerar som en omställningsförsäkring för arbetssökande ersättningstagare inskrivna vid Arbetsförmedlingen Kultur. Granskningen har utförts dels genom intervjuer av chefer och medarbetare på Arbetsförmedlingen Kulturs regionkontor, dels genom en stickprovsgranskning av daganteckningar och handlingsplaner från ett urval av ersättningstagare. Granskningen omfattade även samtliga underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt som skrevs vid kontoren under första halvåret Vid granskningen av materialet framkom att det var vanligt förekommande att dokumentationen i ärendena var bristfällig och att uppföljningar av aktiviteterna i handlingsplanen var ofullständig eller bristfälligt dokumenterade. Vi har inte kunnat belägga att matchning mot, och en diskussion med de sökande om, kompletterande yrken förs. IAF har även noterat ett flertal ärenden där underrättelser till arbetslöshetskassorna enligt IAF:s bedömning skulle ha varit motiverad. Dessa ärenden gäller främst när de sökande utför uppdrag vilka inte är förenliga med försäkringens villkor. Av intervjuerna framgick att såväl arbetsförmedlare som chefer var väl medvetna om försäkringens villkor och att dessa diskuterades mycket. De informerade de sökande i ett tidigt skede om reglerna i arbetslöshetsförsäkringen, och upplevde att de yngre sökande var orienterade i frågan redan innan kontakten med förmedlingen. De intervjuade uppgav att de kände sina sökande väl och hade en kunskap om i vilket skede av arbetslösheten de befann sig. Detta kan vara en anledning till att dokumentationen i ärendena brister. I intervjuerna uppgavs att de sökande var aktiva i sitt sökande efter arbete, både vad gäller kulturyrken, kompletterande yrken och geografiskt sett. På grund av den bristande dokumentationen i de studerade ärendena kan IAF inte belägga detta. Arbetsförmedlingen ombeds att senast den 1 oktober 2008 redovisa åtgärder som vidtagits eller kommer att vidtas till följd av de iakttagelser som denna granskning visat. 7

8 1 Inledning 1.1 Bakgrund IAF beslöt i sin verksamhetsplan för 2007 att granska Arbetsförmedlingen Kulturs tillämpning av kontrollfunktionen inom arbetslöshetsförsäkringen. Uppdraget har utförts av arbetsförmedlingsgruppen inom IAF:s tillsynsenhet. Projektet inleddes med en förstudie av Arbetsförmedlingen Kulturs verksamhetsområde och kulturarbetarnas situation på arbetsmarknaden. Syftet med förstudien var att belysa om arbetslöshetsförsäkringen fungerade som en omställningsförsäkring inom kulturarbetsmarknaden. Förstudien skulle även leda fram till relevanta frågeställningar inför en under 2007 planerad granskning av Arbetsförmedlingen Kultur. IAF fann anledning att efter förstudien initiera en fördjupad granskning. I föreliggande rapport behandlas bland annat hanteringen av underrättelser, av- respektive ersättningsanmälan, anvisningar till lediga platser och arbetsmarknadspolitiska program, de arbetssökandes individuella handlingsplaner samt tillämpningen av reglerna för lämpligt arbete. Nämnas bör att den nya myndigheten Arbetsförmedlingen bildats efter IAF:s granskningsperiod. Den Mellersta regionen upphör organisationsmässigt. Den nya myndighetens formering har även inneburit att förordningar omarbetats. IAF vill därför påpeka att den utförda granskningen baserar sig på de förordningar som tillämpades under granskningsperioden. 1.2 Syfte Syftet är att granska Arbetsförmedlingen Kulturs handläggning och kontroll av ersättningstagarnas efterlevnad av grundvillkoren i arbetslöshetsförsäkringen. 1.3 Mål Målet är att belysa frågan om arbetslöshetsförsäkringen fungerar som en omställningsförsäkring för arbetssökande ersättningstagare inskrivna vid Arbetsförmedlingen Kultur. 8

9 1.4 Tillvägagångssätt Granskningen har omfattat följande delar; stickprovgranskning av daganteckningar och handlingsplaner för ett urval av ersättningstagare inskrivna vid Arbetsförmedlingen Kultur under första halvåret 2007 särskild granskning av handlingsplaner i urvalet av personer inskrivna sedan fem år tillbaka fördjupad granskning av 10 procent av ovan nämnda urval granskning av underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt som Arbetsförmedlingen Kultur har skrivit under första halvåret 2007 besök och intervjuer med ett antal arbetsförmedlare på var och ett av de fem regionala förmedlingskontoren inom Arbetsförmedlingen Kultur intervjuer med cheferna vid de fem regionala förmedlingskontoren inom Arbetsförmedlingen Kultur datasammanställning över ersättningstagare inskrivna vid Arbetsförmedlingen Kultur 9

10 2 Metodbeskrivning 2.1 Stickprovsgranskning Metod för urval Urvalet av daganteckningar och handlingsplaner gjordes utifrån personer som under det första halvåret 2007 var inskrivna på Arbetsförmedlingen Kultur och som dessutom hade arbetslöshetsersättning någon gång under den perioden. Antal personer som uppfyllde dessa kriterier var Utifrån en vanlig statistisk urvalsmodell gjordes ett urval på 378 personer. Urvalet var ett obundet slumpmässigt urval (OSU) med hjälp av statistikprogrammet SPSS Beskrivning av urvalsgruppen Inom urvalet visade det sig i nio fall vara i princip omöjligt att genomföra någon granskning på grund av obefintliga eller mycket bristfälliga daganteckningar. Urvalsstorleken slutade därför på 369 personer. Tabell 2.1: Urvalsgruppen fördelat på region och åldersgrupp. Region -24 år år år 55 - år Totalt Östra Södra Västra Mellersta Norra Totalt Fördelningen mellan regionerna inom Arbetsförmedlingen Kultur motsvarade ungefär fördelningen av samtliga sökande. Den största regionen var den Östra varifrån 46 procent (168 personer) av urvalspersonerna kom och den minsta var den Norra regionen varifrån 8 procent (28 personer) kom. När det gällde åldersfördelning var de flesta (52 procent) i åldrarna år men även gruppen år var stor (34 procent). Den arbetslöshetskassa som flest urvalspersoner tillhörde var Sveriges teaterverksamma (27 procent), men även Alfakassan 1, Journalisternas och Musikernas 1 Alfakassan lämnar grundbelopp för dem som inte är medlem i någon annan arbetslöshetskassa och inkomstrelaterad ersättning till dem som varit anslutna till Alfakassan i mer än 12 månader. Alfakassans verksamhetsområde täcker alla branscher. Ansluten kan den bli som uppfyller kravet för medlemskap i en arbetslöshetskassa. 10

11 arbetslöshetskassor utgjorde en stor del (tillsammans 37 procent) i urvalet. Hela 36 procent var således medlemmar i andra arbetslöshetskassor. Majoriteten (52 procent) av urvalspersonerna tillhörde yrkesområdet scen och ton, 30 procent tillhörde ord och media och18 procent bild och form. När det gäller inskrivningstid hade den Norra regionen störst andel personer som har varit inskrivna i fem år eller mer (29 procent), medan den Östra regionen hade störst andel personer som varit inskrivna i mindre än ett år Metod för stickprovsgranskning I syfte att erhålla en så enhetlig bedömning som möjligt upprättades en granskningsmall (bilaga1). Under arbetets gång lades tveksamma fall åt sidan för att senare diskuteras i gruppen. Trots detta har gruppen i efterhand konstaterat att bedömningen skiljt sig åt i ett fåtal fall, vilket inneburit att vissa ärenden strukits vid den statistiska sammanställningen. Orsaken har främst rört svårigheter att fastställa om handlingsplaner följs upp och om antalet anvisningar inom yrket och kompletterande arbeten. 2.2 Intervjuer Metod Intervjuerna, som har hållits med regionkontorscheferna respektive arbetsförmedlare, var genomförda som gruppsamtal. Denna intervjuform valdes i första hand för att underlätta för intervjuobjekten att föra ett fritt resonemang. Ett öppet samtal i grupp ger bättre förutsättningar för intervjuarna att fånga upp handläggarnas synpunkter och attityder om arbetsförförmedlingens uppgift inom arbetslöshetsförsäkringen. Syftet var främst att fokusera på arbetet med kontrollfunktionen, men även att få en bild av det dagliga arbetet med de olika yrkesgrupperna inom kulturområdet. På varje regionkontor har en grupp med arbetsförmedlare intervjuats. Från IAF:s sida var det ett uttalat önskemål att handläggarna ifråga skulle ha varierande arbetsuppgifter och minst en arbetsförmedlare från varje av de tre yrkesområdena, scen och ton, ord och media och bild och form. Kontoren utsåg själva vilka som skulle delta. Regionkontorscheferna intervjuades för sig och deltog inte i samtalen med arbetsförmedlarna. 11

12 Under samtalen använde vi ett antal frågor (bilaga 2) som stöd. Frågorna var formulerade i förväg och med avsikten att inte begränsa intervjuobjekten under samtalets gång. Samtalen är inspelade och sammanställda i efterhand. 2.3 Underrättelser Metod IAF granskade samtliga 27 stycken Underrättelser till arbetslöshetskassan där Arbetsförmedlingen Kultur ifrågasatte ersättningsrätten för sökande med ersättning från arbetslöshetskassa under det första halvåret Vi inhämtade även arbetsförmedlingens daganteckningar i dessa ärenden för samma period. Ärendena granskades avseende anledningen till underrättelsen, tiden mellan orsak till underrättelsen och meddelandedatum, samt arbetslöshetskassornas beslut. 12

13 3 Fakta och statistik 3.1 Om regionerna För ökad förståelse av resultaten som framkommit i granskningen följer här en beskrivning av hur regionerna såg ut med avseende bland annat på geografisk lokalisering, arbetslöshet, olika förutsättningar och antal ersättningstagare. Figur 3.1: Karta över regioner, regionkontor, arbetsförmedlare utanför regionkontoret samt antal inskrivna första halvåret Kartan bygger på information från Arbetsförmedlingen Kultur. 13

14 Beskrivningarna av regionkontoren är hämtade från våra intervjuer med respektive kontorschefer. Östra regionen som omfattade Stockholms, Uppsala och Gotlands län var den till ytan minsta regionen, men hade ca 40 procent av Arbetsförmedlingen Kulturs verksamhet. Regionkontoret låg centralt i Stockholm. Dessutom fanns arbetsförmedlare från Arbetsförmedlingen Kultur på arbetsförmedlingarna i Uppsala och Visby. Kontoret var uppdelat i tre branschlag och en grupp för rehabiliteringsärenden. Södra regionen omfattade Skåne, Kronobergs, Kalmar och Blekinge län med regionkontoret i Malmö. Regionen hade dessutom förmedlare ute i länen, 19 personer totalt. Förmedlarna var uppdelade i tre branschlag samt ett lag som arbetade med direktservice. Direktserviceslaget skötte även BAS-informationen för nyinskrivna arbetssökanden. Två förmedlare hade till uppgift att arbeta med rehabiliteringsfrågor och andra svårare ärenden. Västra regionen omfattade Västra Götaland, Jönköping och Hallands län med regionkontoret i Göteborg. Sammanlagt hade kontoret ett upptagningsområde på 56 kommuner. Fem arbetsförmedlare fanns ute i länen stationerade på de lokala arbetsförmedlingarna. Totalt omfattade personalen 26 personer. Kontoret hade delat upp förmedlarna dels i branschgrupper och dels i verksamhetsområden såsom arbetsgivarkontakter och matchning, utbildningar, långtidsinskrivna och rehabiliteringsärenden. Mellersta regionen med kontor i Örebro omfattade Värmland, Örebro, Dalarna, Södermanland, Västmanland och Östergötlands län. Det fanns tolv anställda på kontoret. Sju fanns i Örebro och fem ute i länen. De som var placerade ute i länen fick arbeta med alla frågor rörande de sökande. Norra regionen omfattade 63 procent av Sveriges yta med ca tio procent av de etablerade kulturarbetarna. Från söder till norr täckte området Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län. Kontoret hade tolv anställda varav tio arbetsförmedlare. Av dessa tio fanns, förutom på kontoret i Umeå, förmedlare på de lokala arbetsförmedlingarna i Luleå, Östersund, Hudiksvall, Sundsvall och i Gävle. 90 procent av den Norra regionens kulturarbetsmarknad fanns på dessa orter. 14

15 Arbetsförutsättningarna för Mellersta och Norra regionen skilde sig från de övriga regionerna då en stor del av kulturarbetsmarknaden var koncentrerad till storstäderna. Närheten till, arbetsgivare/uppdragsgivare och närheten till de stora kulturinstitutionerna, medieföretagen och intresseorganisationerna i storstadsregionerna gav andra förutsättningar för arbetsförmedlingen och de inskrivna arbetssökande. Den Östra regionen hade under det första halvåret 2007 flest antal inskrivna, 5 743, och den Mellersta regionen hade minst antal inskrivna, personer. Sammansättningen mellan de inskrivna yrkesgrupperna såg även olika ut. I den Norra regionen var fördelningen av inskrivna 34 procent på bild och form, 34 procent på ord och media och resten på scen och ton. I den Östra regionen hade däremot scen och ton flest inskrivna. Sökandestrukturen inom de olika områdena avspeglades i varje regionkontors inre organisation. 3.2 Ersättning och ersättningstagare Tabell 3.1: Ersättningstagare fördelat på region, första halvåret Region Antal ersättningstagare Östra Södra Västra Mellersta 471 Norra 464 Totalt Källa: IAF:s databas A-stat och Arbetsförmedlingen (AMS) Under första halvåret 2007 var personer inskrivna på Arbetsförmedlingen Kultur. Av dessa erhöll personer arbetslöshetsersättning någon gång under perioden. Östra regionen hade flest ersättningstagare motsvarande 46 procent av alla ersättningstagare vid Arbetsförmedlingen Kultur. Den Norra regionen var minst med motsvarande 7 procent ersättningstagare. 15

16 Tabell 3.2: Ersättningstagare fördelat på region och sökandekategori första halvåret Region Helt arbetslösa Deltidsarbetslösa Timanställda Östra Södra Västra Mellersta Norra Totalt Källa: A-stat och Arbetsförmedlingen (AMS) Eftersom en och samma person kan byta sökandekategori flera gånger förekommer här en viss överlappning. Majoriteten av ersättningstagarna som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen Kultur var helt arbetslösa under det första halvåret Av de ersättningstagarna var 69 procent helt arbetslösa, 15 procent deltidsarbetslösa och 50 procent timanställda någon gång under perioden. Tabell 3.3: Utbetald arbetslöshetsersättning (Tkr) fördelat på region och sökandekategori, första halvåret Region Helt arbetslösa Deltidsarbetslösa Timanställda Totalt Östra Södra Västra Mellersta Norra Totalt Källa: A-stat och Arbetsförmedlingen (AMS) Ersättningstagarna vid Arbetsförmedlingen Kultur erhöll nära 233 miljoner kr i arbetslöshetsersättning första halvåret 2007, vilket motsvarade ungefär 2 procent av den totalt utbetalda arbetslöshetsersättningen under perioden. Drygt hälften utbetalades till personer som var helt arbetslösa, 40 procent utbetalades till timanställda och 8 procent till de deltidsarbetslösa. Eftersom den Östra regionen var störst med avseende på antal inskrivna och antal ersättningstagare har den regionen också störst utbetalt belopp bestående av 46 procent av den totala summan. 16

17 4 Resultat av granskningen En del av granskningen var att se om det fanns upprättade handlingsplaner, om handlingsplanerna var upprättade inom den föreskrivna tiden 2 och om de var uppföljda enligt AMS anvisningar 3. Vidare inriktade vi oss på anvisningar inom sökandens yrkesområde och/eller till kompletterande arbeten. Vi granskade även dokumentationen kring matchning av lämpliga arbeten. Vi tittade också på hur ofta sökanden hade haft kontakt med arbetsförmedlingen under det första halvåret 2007, och på vilket sätt kontakten skedde. Det underlag som vi hade till förfogande för granskningen var utdrag av daganteckningar och handlingsplaner hämtade från arbetsförmedlingens datasystem AIS. I detta avsnitt kommenteras granskningsresultaten med hjälp av vad som framkom i intervjuerna. 4.1 Iakttagelser Allmänt Det kan konstateras att dokumentationen i en stor del av ärendena var bristfällig, vilket innebar att det fanns svårigheter att följa gången i enskilda ärenden. Det har medfört att det vid granskningen har varit svårt att se om något har utelämnats i det enskilda ärendet som kan ha betydelse för Arbetsförmedlingens myndighetsutövning i arbetslöshetsförsäkringen, den s.k. kontrollfunktionen. Arbetsförmedlingen ska i detta hänseende följa Förvaltningslagens 4 intention i sin myndighetsutövning. Vid intervjuerna med förmedlarna framkom att man i många fall inte utformade handlingsplaner på det sätt som är angivet i förmedlingens anvisningar. IAF har kunnat konstatera detta vid genomgång av de handlingsplaner som granskades i det statistiskt utvalda materialet. Intervjuerna från samtliga områden angav tidsbrist som främsta skäl till att handlingsplanerna blir bristfälliga. 2 Fr.o.m. 1 januari 2007 ska en handlingsplan vara upprättad inom 30 dagar 6 Förordning (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. Tidigare gällde inom tre månader.. 3 AMSFS 2004:11 om individuella handlingsplaner och Arbetsmarknadsstyrelsens allmänna råd (2005:1) för tillämpning av AMSFS 2004:11 om individuella handlingsplaner. 4 Förvaltningslagen 15 17

18 Ytterligare exempel på brister som observerades var att det sällan fanns någon dokumenterad uppföljning av beviljade sökanderesor. Detta innebar att det saknades information som kunde vara nödvändig för bedömningen om den sökande hade fortsatt rätt till arbetslöshetsersättning Handlingsplaner Tabell 4.1: Handlingsplaner fördelat på regioner, andel(%). 5 Regionkontor Inte upprättad Upprättad inom föreskriven tid Upprättad efter föreskriven tid Elektronisk Ingen uppgift Totalt Östra Södra Västra Mellersta Norra Totalt , Tabell 4.1 visar statusen för den senast upprättade handlingsplanen för varje person i urvalet, fördelat på regionerna. Högst andel med ej upprättad handlingsplan fanns i Mellersta regionen. I Södra regionen var det störst andel med handlingsplan upprättad inom föreskriven tid medan det i Västra regionen förekom högst andel med handlingsplan upprättad efter föreskriven tid. Vid granskningen framkom att handlingsplanerna, i de flesta ärendena, var schablonmässigt upprättade inom föreskriven tid. Av intervjuerna framgick att man prioriterade att upprätta handlingsplaner i tid, men att handlingsplanernas kvalitet ofta blir eftersatt. Ny handlingsplan ska upprättas minst var sjätte månad 6. IAF kan konstatera att de nyupprättade handlingsplanerna inte skilde sig i några väsentliga delar mot tidigare handlingsplaner. Om det förekom en skillnad så var det i beskrivningen av aktuell arbetssituation. Nya överenskommelser saknades eller dokumenterades knapphändigt. Uppföljning av aktiviteterna som anges i handlingsplanerna ska enligt Arbetsmarknadsstyrelsens föreskrifter 7 6 Ny handlingsplan ska upprättas minst en gång varje sexmånaders period, 10 AMSFS 2004:11. 7 AMSFS 2004:11 18

19 och de allmänna råden 8 ske vid varje kontakt med arbetsförmedlingen. Vi har endast i några få av de granskade ärendena sett att det fanns dokumenterade uppföljningar. Enligt Arbetsmarknadsverkets metodstöd 9 för individuella handlingsplaner ska arbetsförmedlaren och den sökande tillsammans gå igenom överenskommelsen och arbetsförmedlaren ska i daganteckningarna notera vad som har gjorts. IAF har vid granskningen uppmärksammat att detta sällan har skett. Oftast följde inga daganteckningar som noterade nya överenskommelser eller kommenterade vad den sökande gjort sedan senaste kontakten. IAF har dock vid granskningen funnit några exempel på föredömlig uppföljning och dokumentation. Arbetsförmedlarna uttalade även att det fanns svårigheter med uppföljningar då de inskrivna var hos dem under korta perioder och däremellan gick in och ut i olika upp- drag. IAF har vid granskningen uppmärksammat att det fanns sökanden som sällan hade kontakt med arbetsförmed- lingen. Den kontakt som förekom var på sökandens initiativ eller när ny handlingsplan skulle upprättas. Vi noterade även att upprättande av ny handlingsplan vanligtvis inte föranledde ökade eller fördjupade kon- takter mellan de sökande och arbetsförmedlarna. Vid intervjuerna uppgavs från flera olika kontor att de kände sina sökande och att de var väl medvetna om vad de olika sökande hade på sin agenda och i vilket skede i arbetssökandet de befann sig. Det gav en bild av att informationen i handlingsplanerna och daganteckningarna blev knapphändiga eftersom handläggarna ändå kände till den sökandes situation. 8 Arbetsmarknadsstyrelsens allmänna råd (2005:1) för tillämpning av AMSFS 2004:11 om individuella handlingsplaner. 9 Handläggarstöd för handlingsplan daterad

20 4.1.3 Anvisningar och matchning Tabell 4.2: Anvisningar under första halvåret 2006 respektive 2007 samt anvisningar per 100 kvarstående arbetslösa 10 förd e- lat på region inom Arbet sförmedlingen Kultur, övriga arbetsförmedlingar och totalt. Antal anvisningar Antal anvisningar per 100 inskrivna arbetslösa Halvår Halvår Halvår Halvår Östra Södra Västra Mellersta Norra Summa Arbetsför medlingen Kultur Övriga arbetsförmedlingar Totalt Källa: Arbetsförmedlingen Som tabell 4.2 visar finns tydliga skillnader i andel anvisning mellan Arbetsförmedlingen Kultur och de övriga arbetsförmedlingarna. Under det första halvåret 2007 registrerades 28 anvisningar per 100 inskrivna på Arbetsförmedlingen Kultur jämfört med 61 anvisningar per 100 inskrivna hos övriga arbetsförmedlingar. Det har dock för båda kategorierna ökat något från för- sta halvåret 2006, då det var 22 anvisningar per 100 inskrivna vid Arbetsförmedlingen Kultur jämfört med 51 anvisningar per 100 inskrivna vid de övriga arbetsför- medlingarna. Vid en jämförelse mellan de fem olika regionerna inom Arbetsförmedlingen Kultur framgick att lägst antal anvisningar per 100 inskrivna registrerades i Östra regionen (18 per 100) och högst i Norra regionen (65 per 100) under första halvåret Av de intervjuade arbetsförmedlarna framgick att arbetet med anvisningar var en svår uppgift då få av de arbeten som fanns inom kultursektorn förmedlades av Arbetsförmedlingen. De sökande sökte sina arbeten genom informella nätverk vilket istället dokumenterades i daganteck- ningarna. 10 Inskrivna arbetslösa är beräknat utifrån Arbetsförmedlingens uppgifter om antal kvarstående vid varje månad. Ett genomsnitt har beräknats för att få en uppgift för hela året. 20

21 En del intervjuade tog även upp den tid av arbetet som anvisningar tog. De beskrev att vissa sökande upplevde anvisningar som något positivt medan andra kunde bli upprörda. Vid intervjuerna framkom även att handläggare ansåg sig ha en god bild av hur aktiva de sökande var och att det fördes mycket diskussion kring s.k. brödjobb (kompletterande arbeten). Det uttalades att de föredrog att ge tips om arbeten istället för att konkret anvisa och att det var viktigt att det skulle vara kulturarbeten som anvisades. Eftersom förmedlarna inte hade de arbetsgivarkontakter inom andra yrken än kulturbranschen som vanliga förmedlingar hade, var det vanligt att sökande som ville ha ett kompletterande arbete hittade det själva. Vid en chefsintervju framkom att det arbetades med att öka intensiteten kring anvisningar till kompletterande arbeten. Det uppfattades som viktigt att om en sökande vid matchningen vid upprepade tillfällen inte fick några träffar på lämpliga arbeten så skulle vägledningsinsatser sättas in. Flera handläggare uttryckte att det var en självklarhet för försörjningen att de sökande hade ett brödjobb. Vid granskningen av daganteckningarna framgick emellertid inte om det var en vanlig företeelse. Av handlingsplanerna gick det oftast inte att utläsa om det skedde överenskommelser att söka kompletterande yrken, utan det vanliga var att dokumentationen och överenskommelserna rörde de kulturyrken som registrerades för respek- tive person. Det framgick heller inte av daganteckningarna att diskussioner kring kompletterande arbeten för- av, eller med, de des sökande. IAF har konstaterat i ett flertal ärenden att dokumentationen i handlingsplanerna uppvisade brister, vilket innebar att även underlaget för att bedöma om den sökande var aktivt arbetssökande var bristfälligt. Handläggarna uppgav vid flera tillfällen att de kände sina sökande och att de vet att de sökande var aktiva. IAF bedömer att den bristande dokumentationen skapar svårigheter, inte minst i situationer där en handläggare som tar över ett ärende från en annan handläggare inte kan utläsa vad som har gjorts, vad som har sagts eller vad som har överenskommits. IAF ser detta som ett ge- 21

22 nerellt problem och har vid tidigare granskningar 11 påtalat den bristande dokumentationen i handlingsplanerna. Uppföljning av anvisningar skedde mestadels endast genom att den sökande redovisade att den sökt arbetet, inte utfallet av ansökan eller genom kontakt med arbetsgivaren. AMS utfärdade den 1 mars 2006 nya riktlinjer som säger att anvisningar alltid ska följas upp. Dokumentation av matchning skedde sporadiskt, oftast endast genom att det i handlingsplanen stod matchning 0 resultat. Som framkom vid intervjuerna så fanns inte mycket av kulturarbetena i Platsbanken. Vid granskningen kunde IAF se att de sökande som mestadels matchades med positivt resultat återfanns inom mediebranschen, vilket torde vara en bransch som förekommer mer i Platsbanken än andra kulturyrken. IAF har även sett att de inskrivnas angivna yrkesområde ofta var kraftigt begränsande. Även vid den fördjupade granskningen av långtidsinskrivna framgick att angivet sökt yrke ofta fick stå kvar orörda under flera års tid, trots att arbetsmarknaden för de yrkena varit svag. I intervjuerna framkom att kulturarbetare hade en positiv inställning till geografisk rörlighet och att diskussionerna mellan förmedlare och sökande ofta gällde detta. I de granskade handlingarna gick detta inte att belägga. IAF kunde inte genom dokumentationen utläsa att rörligheten var stor men vi kunde konstatera att en del av de sökande löst sin situation, mestadels genom kompletterande arbeten. 11 IAF rapport 2006:7 (Den individuella handlingsplanens roll för kontrollfunktionen). 22

23 4.1.4 Arbetsmarknadspolitiska program Tabell 4.3: Påbörjade program under första halvåret 2006 respektive 2007 samt antal påbörjade program per 100 kvarstående arbetslösa fördelat på region inom Arbetsförmedlingen Kultur, övriga arbetsförmedlingar och totalt. Antal påbörjade Påbörjat program program av 100 inskrivna Halvår Halvår Halvår Halvår Östra Södra Västra Mellersta Norra Summa Arbetsförmedlingen Kultur Övriga arbetsförmedlingar Totalt Källa: Arbetsförmedlingen Det finns en viss skillnad i antal påbörjade program per 100 arbetslösa mellan Arbetsförmedlingen Kultur och övriga arbetsförmedlingar. Vid Arbetsförmedlingen Kultur var det 8 påbörjade program per 100 inskrivna jämfört med 10 per 100 för övriga Arbetsförmedlingar. Skillnaderna i antal påbörjade program per 100 inskrivna mellan de fem olika regionerna inom Arbetsförmedlingen Kultur var tämligen små, från 7 program per 100 i Södra och Västra regionen till 11 program per 100 inskrivna i Mellersta och Norra regionen. De intervjuade arbetsförmedlarna uppgav att skillnaden i medelstilldelningen och regleringen/utbudet av arbetsmarknadspolitiska program varit påtagligt. På så gott som alla kontor uppgavs att det var stöd till start av näringsverksamhet (starta-eget-bidrag) som var vanligast. Det fanns även vissa kurser som var mer specifika för respektive region och där metoderna i de olika kurserna varierade. En region samarbetade med potentiella arbetsgivare för att kunna erbjuda kulturarbetarna nya utvecklingsområden. Generellt kan även sägas att utbildningar inom medieområdet var vanligt förekommande. Vid chefsintervjuerna framkom att det vid flera regioner förekom diskussioner och arbete med att erbjuda långtidsinskrivna utbildningar som gav en möjlighet till att lämna kultursektorn. Flera chefer uppgav även att det fanns förhoppningar att nystartsjobben även skulle om- 23

24 fatta den offentliga sektorn, och att detta skulle leda till en utökad arbetsmarknad för kulturarbetarna 12. Vid granskningen av daganteckningar för personer som har varit inskrivna i fem år eller mer noterade vi att andelen som deltagit i programverksamhet var hög. Vi noterade även att dokumentationen i dessa ärenden var bristfällig och att det har varit svårt att följa ärendenas gång för att se vad som förutom programverksamheten gjorts och överenskommits Övriga iakttagelser Vid granskningen av daganteckningarna noterade IAF att det flera gånger förekom att de sökande i e-post rapporterade i efterhand att de sedan en tid tillbaka hade ett arbete. I allmänhet skickades det då en avanmälan till arbetslöshetskassan från det datum som e-posten kommit in till arbetsförmedlaren. Vid granskningen framkom även exempel på att avanmälan inte skett vid situationer där det enligt försäkringens villkor så borde ha skett, ex. vid uteblivna besök. Vid dessa tillfällen gjordes upprepade försök till kontakt med de sökande, genom telefon, e-post eller brev. I granskade ärenden framkom att den sökande själv uppgav att den repeterade eller övade in roller. Vi har registrerat exempel då den sökande arbetat med utställningar, uppsättningar utomlands eller arbetat med egna projekt såsom manusförfattande, skrivit böcker osv. Arbetsförmedlingen har i dessa fall valt att inte underrätta arbetslöshetskassan. Flera av de intervjuade uppgav att det var problem med olika tolkningar av reglerna hos arbetslöshetskassorna. Vissa chefer uppgav att det fanns goda kontakter med arbetslöshetskassorna, medan en kommenterade att de (arbetslöshetskassorna) tolkar reglerna på sitt sätt, olika, vilket gör det lite krångligt. En arbetsförmedlare uppgav att det inte var ett rättssäkert system för de sökande i och med att arbetslöshetskassorna gjorde helt olika bedömningar i liknande ärenden och att det största problemet var behandlingen av dem som klassades som egna företagare. 12 Från och med den 1 januari 2008 utvidgades nystartsjobben till att gälla även offentliga arbetsgivare. 24

25 Vid intervjuerna framkom även att begreppet särskild hänsyn 13 hade en tendens att till viss del leva kvar. Inom flera regioner arbetades det aktivt med att förändra inställningen kring reglerna i arbetslöshetsförsäkringen och i intervjuerna uppgavs att det var lättare att förklara villkoren i försäkringen för de yngre som nu blir inskrivna på Arbetsförmedlingen Kultur än för de äldre inskrivna. Det fanns en större acceptans för regelverket bland yngre kulturarbetare även om vissa yrkesgrupper uppgavs få större problem än andra. 5 Underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt 5.1 Inledning/Statistik Under det första halvåret 2007 fick i genomsnitt personer i Sverige ersättning från en arbetslöshetskassa. Samtliga arbetsförmedlingar skickade i ärenden meddelande om underrättelse gällande ifrågasatt ersättningsrätt för arbetssökande, eller ca 2,6 procent. 14 Arbetsförmedlingen Kulturs fem regionkontor hade under samma period i genomsnitt personer inskrivna som arbetssökande vilka var berättigade till ersättning från arbetslöshetskassa. Kontoren gjorde bedömningen att det fanns skäl att ifrågasätta rätten till ersättning i 27 ärenden, eller ca 1,6 procent. 15 Underrättelserna berörde medlemmar i 10 olika arbetslöshetskassor fördelat på Teaterverksammas och AEA fem underrättelser var, Journalisternas och Alfakassans arbetslöshetskassor fyra underrättelser var, Lärarnas, SIF:s och SKTF:s arbetslöshetskassor två var och slutligen ST:s, Småföretagarnas samt Handelsanställdas arbetslöshetskassor en underrättelse vardera. 13 I propositionen 1999/2000:139 En rättvisare och tydlig arbetslöshetsförsäkring diskutera vilka hänsyn som ska tas till de speciella förhållanden som råder inom vissa arbetsmarknader och branscher bl.a. kulturarbetsmarknaden. 14 Procentangivelsen kan vara något lägre då flera underrättelser kan beröra samma person. 15 Östra 2, Södra 2, Västra 11, Mellersta 7 och Norra 5 underrättelser. 25

26 I 14 ärenden beslutade arbetslöshetskassorna om nedsättning med 25 procent. 16 Ett beslut medförde avstängning. 17 I fyra ärenden beslutade arbetslöshetskassorna att tillerkänna ersättning, i fyra ärenden var de sökande inte ersättningssökande och i tre ärenden var de inte ersättningsberättigade. Ett ärende återkallades av arbetsförmedlingen Granskning I Arbetsförmedlingens datasystem (AIS) lagras påminnelser för att handläggarna enkelt ska kunna följa upp gjorda anvisningar. För att få fram dessa påminnelser krävs att handläggarna manuellt begär att få se vilka påminnelser som kommit upp. Rutinerna anger att detta ska ske varje dag. Av de uppgifter som vi sett i underrättelserna framgick att uppföljning av anvisningarna till lediga arbeten ofta görs en relativt lång tid efter det datum då anvisningen gavs. I de ärenden då underrättelser skrevs fick arbetslöshetskassorna kännedom om detta efter en lika lång tid. Följden kan bli att den sökande kan komma att uppbära felaktig ersättning under tiden innan arbetslöshetskassorna hunnit fatta beslut om t.ex. nedsättning av dagersättning. Arbetslöshetskassorna får då fatta beslut om återkrav i de fall den arbetssökande fått full ersättning Uppföljning Underrättelserna ska skickas till arbetslöshetskassorna inom den stipulerade tiden: en vecka efter händelsen som ligger till grund för underrättelsen. 18 Det datum då arbetsförmedlaren öppnar ärendet för att kontrollera att den sökande sökt det anvisade arbetet definieras som händelsedatum. I de granskade underrättelserna varierade tiden mellan händelsedatum och det datum då underrättelsen skrevs. I fem ärenden skrevs underrättelsen senare än en vecka efter händelsedatum. Orsak till underrättelser var i 23 ärenden att den sökande inte sökt anvisade arbeten och 10 av dessa ärenden följdes upp först efter 2 månader eller längre tid efter händelsedatum. (Ansökningar om arbete med sista ansökningsdag undantagna) 16 Enligt 45 ALF p. 1 eller 2 17 Enligt 43 ALF p 1 18 AMS administrativa anvisningar om underrättelser,

27 5.1.3 Orsaker till underrättelser IAF har granskat underrättelserna från arbetsförmedlingen Kultur till respektive arbetslöshetskassa. Den dominerande orsaken till underrättelserna var att den sökande inte sökt anvisade arbeten (23 underrättelser) och i fyra fall angavs annan orsak. I de fall de anvisade inte sökt anvisat arbete, baserades underrättelserna enbart på de sökandes uppgifter och inte efter kontroll med en presumtiv arbetsgivare. Arbetsförmedlingen utgick således från att den enskilde lämnade korrekt information. 5.2 Intervjuer Vid intervjuerna med chefer och arbetsförmedlare framkom att man gav basinformation till nyinskrivna om reglerna, och att de arbetssökande efter informationen borde, eller skulle kunna, förstå innebörden av de krav som ställs för att få ersättning. Det framgick också av intervjuerna att den ökade fokuseringen på kontrollfunktionen inte fått helt genomslag bland alla medarbetare på Arbetsförmedlingen Kultur. Vissa fäste stor betydelse vid servicefunktionen och uppgav sig ibland ha mycket svårt att kombinera denna med kontrollfunktionen, trots att man var medveten om regelverket, medan andra såg båda funktionerna som naturliga. Någon arbetsförmedlare nämnde i detta sammanhang att de föredrog att avanmäla sökande istället för att skriva en underrättelse. Förklaringen var, att en avanmälan ger bra effekt på sökbeteendet och att hanteringen med att producera en underrättelse är omständligt och tidskrävande. Genomgående hade både chefer och förmedlare stort förtroende till de sökande. Det upplevdes som att de var självgående och att det krävdes en högre aktivitet av de sökande på kulturarbetsmarknaden för att få arbete jämfört med andra arbetslösa i andra branscher, vilket i sin tur kan medföra att kontrollen från arbetsförmedlingen tenderar att utebli. Från alla regionkontor uppgavs att man hade någon eller några utsedda personer som var resurser i kontrollfunktionsarbetet, och därmed hade ett särskilt ansvar att lyfta frågor som var av vikt för försäkringens villkor. 27

28 6 Slutsatser Syftet med den presenterade granskningen har varit att granska Arbetsförmedlingen Kulturs handläggning och kontroll av ersättningstagarnas efterlevnad av grundvillkoren i arbetslöshetsförsäkringen. Genom stickprovsgranskning av daganteckningar och handlingsplaner har vi följt ett urval av de ersättningsberättigades ärenden. Vi har även intervjuat arbetsförmedlare och deras chefer för att få en inblick i arbetet med kontrollfunktionen och hur det dagliga arbetet på förmedlingarna fungerar. Vi kan genom intervjuerna konstatera att Arbetsförmedlingen Kulturs personal har en relativt hög medvetenhet om vikten av arbetet med kontrollfunktionen. Det diskuteras mycket och komplicerade ärenden tas upp i grupperna för att öka enhetligheten i ärendehanteringen. Från så gott som samtliga regioner angavs att det är lättare att diskutera regelefterlevnad med de yngre sökanden än med de äldre. Vi kan konstatera att dokumentationen i de granskade ärendena ofta var bristfälliga och att det fanns uppenbara problem att följa gången i ärendena. Med anledning av den uttalade personkännedom som förmedlarna uppgav sig ha om de sökande kan vi dra slutsatsen att behovet av dokumentation i ärendena tenderar att ges låg prioritet. Istället koncentreras arbetet på att så fort som möjligt coacha den sökande till ett nytt uppdrag samtidigt som detta självfallet är arbetsförmedlarnas huvuduppgift. Dock vill IAF understryka de dubbla roller som arbetsförmedlarna har att utföra, dels i form av service och dels i form av kontroll. För att arbetslöshetsförsäkringen ska fungera som en omställningsförsäkring krävs en hantering av båda uppgifterna, vilket ställer stora krav på de metoder och riktlinjer som varje arbetsförmedlare ska arbeta efter. Möjligheten att följa ärendegången i dokumentation och beslut är av största vikt för att rätt ersättning ska utgå till rätt person. Arbetsförmedlarnas kontrollfunktion är en vital del i arbetslöshetsförsäkringens funktionssätt och ska utgöra en garant för att arbetslöshetskassorna får korrekta underlag för sina beslut. Det underlag vi har haft till vårt förfogande, daganteckningar och handlingsplaner, uppvisade sådana brister i dokumentationen att det i flera fall var omöjligt att uttala sig om huruvida den sökande kunde anses stå till arbetsmarknadens förfogande. I flera ärenden framkom att den sökande utförde uppdrag som borde föranlett en underrättelse till arbetslöshetskassan. Detta gällde de ärenden 28

29 där det redovisades att personerna arbetade med utställningar, manusförfattande etc. I övrigt har vi även noterat ärenden där handlingsplanerna inte innehöll några förändringar mellan uppdateringarna. Det fanns inte heller dokumenterat några andra överenskommelser än de automatgenererade som var standardtext i mallarna för handlingsplaner, eller så saknades ofta tidpunkt för när redovisning skulle ske eller ny handlingsplan upprättas. För att handlingsplanen ska kunna utgöra ett konkret stöd i arbetet med att den sökande så fort som möjligt återgår i arbete bör, enligt IAF, kvaliteten på dokumentationen avsevärt förbättras. Med anledning av vad AMS riktlinjer, utfärdade den 1 mars 2006, säger om uppföljning av anvisningar, och att aktivitetsbegreppet ska baseras på vad som överenskommits i handlingsplanen, anser IAF att relationen mellan bedömningen av aktivitet och frekvensen av underrättelser har ett samband. När underlaget är bristfälligt uppstår problem med att bedöma den sökandes aktivitet, och således blir arbetet med underrättelser eftersatt. Både handläggare och chefer vid Arbetsförmedlingen Kultur angav i intervjuerna att anvisning och matchning till kompletterande arbeten var frekvent. I första hand inriktades matchningen mot de kulturarbeten som fanns på Platsbanken, men eftersom dessa utgjorde en mindre del inriktades arbetet istället till kompletterande yrken. Vi har i granskningen av daganteckningarna inte kunnat belägga omfattningen av detta arbete. Istället har vi noterat att matchningen utfördes med avseende på den sökandes angivna sökta yrke, vilket kan vara snävt definierade. Det dokumenterades inte i regel heller om diskussioner har förts med de sökande om matchningen ska ske på andra yrken. Till följd av den bristande dokumentationen i ärendena gick det inte att utläsa om de sökande var tillräckligt aktiva i sitt sökande efter arbete. Av intervjuerna framgick att de sökande har hög geografisk rörlighet vilket torde innebära att de söker de yrken de är utbildade för i hela landet. Detta framgick inte tydligt av daganteckningarna även om det i så gott som samtliga granskade ärenden med tillhörande handlingsplaner stod att den sökande sökte arbete i hela landet. I granskningen av dem som varit inskrivna i fem år eller mer framgick inte att diskussionerna om yrkesbreddning ökade ju längre tid som personen var inskriven vid arbetsförmedlingen. Av intervjuerna framkom att begreppet särskild hänsyn och onödig yrkesväxling diskuterades på förmedlingarna. Vi kan i efterhand, även om 29

30 den bristfälliga dokumentationen möjligtvis leder oss till fel slutsats, konstatera att frågan om en nödvändig yrkesväxling skulle kunna initieras i ett tidigare skede i flera ärenden. Som tidigare redovisats har Arbetsförmedlingen Kultur en låg grad av underrättelser jämfört med övriga förmedlingar. Den dominerande orsaken till underrättelserna var att de sökande inte sökt anvisade arbeten. Av de granskade daganteckningarna har IAF noterat ett flertal ärenden där underrättelse borde på andra grunder ha skickats, men där man valt att avstå från detta. Detta gällde ärenden där personerna arbetade med utställningar eller skrev böcker osv. En förklaring kan vara, vilket framkom intervjuerna, att man på vissa håll föredrog att avanmäla sökanden i stället för att skriva en underrättelse. Flera av de intervjuade förmedlarna uppgav att arbetet med anvisningar tog mycket tid i anspråk. Av detta följde då även att det uppföljande arbetet tog lika stor del av arbetstiden. Till detta kan tilläggas att flera arbetsförmedlare uppfattade att det tekniska stödet för underrättelser var komplicerat och tidskrävande. IAF kan avslutningsvis konstatera att det finns en medvetenhet och öppenhet hos personalen på Arbetsförmedlingen Kultur om den problematik som de sökande inom kulturyrken kan uppleva som yrkesspecifik i förhållande till arbetslöshetsförsäkringens regler. Personalen diskuterar reglernas innehåll och effekter i ett tidigt skede av arbetslösheten med de sökande, vilket IAF anser kan bidra till att korta tiden i arbetslöshet. Ett tidigt förtydligande av försäkringens villkor, i kombination med en effektiv handläggning av kontrollfunktionen, leder troligtvis till en öppenhet kring frågan om alternativ sysselsättning. Målet för granskningen var att belysa frågan om arbetslöshetsförsäkringen fungerar som en omställningsförsäkring för arbetssökande inskrivna ersättningstagare vid Arbetsförmedlingen Kultur. Den bristande dokumentationen har försvårat möjligheten att besvara frågan, men IAF kan av intervjuerna bedöma att frågeställningen är levande och aktuell hos medarbetarna på Arbetsförmedlingen Kultur. Även om den inte i dagsläget skulle uppfylla kriterierna för att vara en omställningsförsäkring i alla hänseenden, borde uppmärksamheten kring försäkringens villkor kunna leda till en utveckling i rätt riktning. 30

31 6.1 IAF avser att följa upp: Arbetsförmedlingen ombedes att senast den 1 oktober 2008 till IAF redovisa de åtgärder som man vidtagit eller ämnar vidta med anledning av följande iakttagelser som IAF har gjort i denna rapport: Bristfällig dokumentation i ärenden som har betydelse för arbetslöshetsersättningen. Brister i hanteringen av situationer som bör leda till underrättelser. Brister vad avser handlingsplan och uppföljning som försvagar möjligheten att hävda arbetslöshetsförsäkringens roll som omställningsförsäkring. 31

32 Bilaga 1 Granskningsmall Granskningsmall sökanden på Af Kultur Födelseår Kassanr Regionkontor Yrkesområde Inskrivningstid HP Uppföljning HP Antalet anvisade arb inom yrket 2007 Antalet anvisade kompletterande arbeten 2007 Uppföljning av anvisningar 2007 Antal platsförslag 2007 Antalet anvisningar till program/ åtg. Endast personer inskr > 5 år. Fördjupad granskning Kontaktfrekvens, antal Övrigt av betydelse i försäkringen tillfällen Mindre än 1 år 1. Ja, handlingsplanen har följts upp. 2. Nej, handlingsplanen har inte följts upp år 3. mer än 5 år 1. Östra 0281 Stockholm 2.Södra 0282 Malmö 3.Västra 0283 Göteborg 4. Mellersta 0284 Örebro 5.Norra 0285 Umeå 1..Bild och form 2. Scen och ton 3. Ord och media 1. Handlingsplan har inte upprättats. 2. Handlingsplan har upprättats inom föreskriven tid. Inom 30 dagar fr o m 1/1 2007, tidigare 3 månader. 3. Handlingsplan har upprättats efter den föreskrivna tiden. 4. E-handlingsplan ifylld av sökanden, dock ej uppföljd av AF. (Om uppföljd av AF ange 2 eller 3.) 1. Ja, endast med sökanden 2. Ja, med sökanden och arbetsgivare 3. Nej 4. Går ej att utläsa 32

33 33

34 Bilaga 2 Intervjufrågor vid AF Kultur Arbetsförmedlare kontor datum Inskrivning på K-förmedlingen Beskriv rollerna mellan lokala arbetsförmedlingarna i regionen och Af Kultur när det gäller inskrivning som kulturarbetare. Vem gör vad? Hur bedöms och av vem avgör om sökande ska tillhöra Af Kultur? På vilket sätt lämnas besked och lång tid tar det? (Skriftligt? Motivering?) Hur fördelas de arbetssökande inom ert kontor? Får de någon speciell kontaktperson ( arbetsgrupp)? Hur många arbetssökande har ni per förmedlare? Information Hur informeras sökande om villkoren för ersättning enligt arbetslöshetsförsäkringen? Har sökanden redan fått del av basinformationen vid lokala Af? Lämnas speciell information som gäller kulturarbetare? ( ex. beräkning av arbetad tid gage, företagarregler) Är det vanligt att sökande har invändningar och frågor om kraven för att få arbetslöshetsersättning? Görs ersättningsanmälan i samband med inskrivningen på lokala AF eller gör ni det? Är det vanligt att ni ändra anmälningsdag i efterhand? 34

35 På vilket sätt och hur ofta ska den fortlöpande kontakten hållas? (ex. telefon, via e-post, kundtjänst eller besök, en gång i månaden, var 3:e månad) Handlingsplaner Upprättas första handlingsplanen ( enligt metodanvisning /förordning) redan på lokala Af? När och hur kompletterar ni planen? (Ta ni tillvara på innehållet eller gör ni en helt ny?) Vad bör handlingsplanen innehålla som gäller speciellt kulturarbetare? Hur ofta görs uppföljning av handlingsplanen? Aktivt sökande Hur bestäms sökaktiviteter och hur ofta görs uppföljning av dessa och hur sker uppföljningen? Vilken kontroll har ni att sökande följer överenskommelse i handlingsplanen? Vad anser ni är aktivt arbetssökande? ( X-antal sökta jobb) Lämpligt arbete & anvisning Hur kommer ni och den sökande överens om vad som är ett lämpligt arbete och sökområde? Vilken policy tillämpar ni vad som gäller lämpligt arbete för kulturarbetarna? ( särskild hänsyn) När breddar ni sökområdet, geografiskt och yrkesmässigt och hur? 35

36 Hur bedriver ni matchningsarbetet? Hur används bildbanken och kultur och nöjesbanken? När anvisar ni sökande till ledigt arbete? Anvisas det till andra arbeten än kulturjobb? (närliggande, brödjobb) Om inte varför? På vilket sätt anvisar ni sökande, besök, telefon, brev?( Lämnas information vad som gäller om sökanden inte söker eller tacka nej till anvisas jobb.) (Hur mottages en anvisning av sökanden?) Hur följer ni upp anvisning? (Har sökande sökt, vilket resultat?) Vilka kontakter har ni med olika arbetsgivare? I vilken utsträckning använder ni deltidsintyget? Anvisning till arbetsmarknadspolitiska program Vem och till vilka program anvisas sökande? Vem avgör på kontoret om sökande ska anvisas till ett program? ( Finns det någon prioritering) När återkallar ni ett program? Underrättelser/ avanmälan Finns det en strategi för arbetet med underrättelser? Rutiner osv.? 36

Ersättningstagare som får grundbelopp från arbetslöshetskassan

Ersättningstagare som får grundbelopp från arbetslöshetskassan Fakta PM 3:2006 Ersättningstagare som får grundbelopp från arbetslöshetskassan Utgångspunkten för denna PM är att drygt 96 000 personer, det vill säga drygt 15 procent, endast erhöll arbetslöshetsersättning

Läs mer

Arbetsförmedlingens handläggning och dokumentation när anvisat arbete inte sökts

Arbetsförmedlingens handläggning och dokumentation när anvisat arbete inte sökts 2012:10 Arbetsförmedlingens handläggning och dokumentation när anvisat arbete inte sökts Rapport initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: IAF 2011/331 T1 Arbetsförmedlingen

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid GS arbetslöshetskassa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid GS arbetslöshetskassa 2016:8 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid GS arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Dnr: 2015/675 GS arbetslöshetskassa Box 1152 111 81 Stockholm Granskning av beslut efter inkomna

Läs mer

2005-02-04. Af Kundtjänst och handläggning av ärenden som gäller arbetslöshetsförsäkringen

2005-02-04. Af Kundtjänst och handläggning av ärenden som gäller arbetslöshetsförsäkringen 2005-02-04 Af Kundtjänst och handläggning av ärenden som gäller arbetslöshetsförsäkringen Af Kundtjänst och handläggning av ärenden som gäller arbetslöshetsförsäkringen Denna rapport utgör Inspektionen

Läs mer

Arbetsförmedlingens uppgifter i matchning, anvisning och kontroll av grundvillkoren i arbetslöshetsförsäkringen

Arbetsförmedlingens uppgifter i matchning, anvisning och kontroll av grundvillkoren i arbetslöshetsförsäkringen 2009-03-06 Dnr: 2008:1569 2009:3 Arbetsförmedlingens uppgifter i matchning, anvisning och kontroll av grundvillkoren i arbetslöshetsförsäkringen 2 IAF är förvaltningsmyndighet för tillsynen över arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa 2015:12 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/476

Läs mer

Arbetsförmedlingens försöksverksamhet Service Direkt

Arbetsförmedlingens försöksverksamhet Service Direkt PM 1 (10) Arbetsförmedlingens försöksverksamhet Service Direkt Sammanfattning Syftet med detta uppdrag är granska Arbetsförmedlingens handläggning av de arbetssökande som skrivits in inom ramen för försöksverksamheten

Läs mer

Arbetsförmedlingens tillämpning av regelverket när sökande misskött sitt arbetssökande

Arbetsförmedlingens tillämpning av regelverket när sökande misskött sitt arbetssökande 2016:4 Arbetsförmedlingens tillämpning av regelverket när sökande misskött sitt arbetssökande Marknadsområde Södra Mälardalen Östergötland Granskning initierad av IAF Dnr: 2014/731 Arbetsförmedlingen Huvudkontor

Läs mer

Förstagångsprövade företagarärenden vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade företagarärenden vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa 2014:30 Förstagångsprövade företagarärenden vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/253 4.1 Kommunalarbetarnas

Läs mer

Underrättelser som inte kommit arbetslöshetskassan tillhanda

Underrättelser som inte kommit arbetslöshetskassan tillhanda Fakta PM 2:2006 Underrättelser som inte kommit arbetslöshetskassan tillhanda En underrättelse om ifrågasatt ersättningsrätt från en arbetsförmedling till en arbetslöshetskassa är ett centralt underlag

Läs mer

Förstagångsprövade företagarärenden vid Hotelloch restauranganställdas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade företagarärenden vid Hotelloch restauranganställdas arbetslöshetskassa 2014:29 Förstagångsprövade företagarärenden vid Hotelloch restauranganställdas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/362 4.1

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Småföretagarnas arbetslöshetskassa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Småföretagarnas arbetslöshetskassa 2015:18 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Småföretagarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/159 Småföretagarnas

Läs mer

2016:25 Företag utan verksamhet. Uppföljning initierad av IAF

2016:25 Företag utan verksamhet. Uppföljning initierad av IAF 2016:25 Företag utan verksamhet Uppföljning initierad av IAF Dnr: 2016/66 Samtliga arbetslöshetskassor Arbetslöshetskassornas samorganisation Företag utan verksamhet Uppföljning initierad av IAF Inspektionen

Läs mer

2008-05-12 Dnr 2006/1758 2008:3. Aktivt arbetssökande

2008-05-12 Dnr 2006/1758 2008:3. Aktivt arbetssökande 2008-05-12 Dnr 2006/1758 2008:3 Aktivt arbetssökande En kartläggning som belyser frågor som uppkommer vid arbetsförmedlingarnas och arbetslöshetskassornas tolkning och tillämpning av begreppet 2 IAF är

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Hotell- och restauranganställdas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Hotell- och restauranganställdas arbetslöshetskassa 2013:16 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Hotell- och restauranganställdas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/190

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Lärarnas arbetslöshetskassa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Lärarnas arbetslöshetskassa 2016:9 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Lärarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Dnr: 2015/578 Lärarnas arbetslöshetskassa Box 122 21 102 26 Stockholm Granskning av

Läs mer

Produktionsavdelningen

Produktionsavdelningen Rapport Sida: 0 av 5 ARBETSFÖRMEDLINGEN Produktionsavdelningen Stickprovsgranskning av kontoren Arbetsförmedlingen Arlöv och Staffanstorp Ulv Ohlberger 2014-03-26 Arbetsförmedlingen Ulv Ohlberger Produktionsavdelningen

Läs mer

Underrättelse till arbetslöshetskassan

Underrättelse till arbetslöshetskassan 2008-01-08 Dnr 2006/2236 2008:1 Underrättelse till arbetslöshetskassan En granskning av orsaker till skillnader mellan arbetsförmedlingar baserad på underrättelser lämnade 2005 respektive 2006. 2 IAF är

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Arbetslöshetskassan Alfa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Arbetslöshetskassan Alfa 2015:11 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Arbetslöshetskassan Alfa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/478 Arbetslöshetskassan

Läs mer

Förstagångsprövade företagarärenden vid Sveriges entreprenörers arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade företagarärenden vid Sveriges entreprenörers arbetslöshetskassa 2015:7 Förstagångsprövade företagarärenden vid Sveriges entreprenörers arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/538 4.1 Sveriges

Läs mer

Anmälan hos Arbetsförmedlingen via e-tjänst, telebild eller telefon

Anmälan hos Arbetsförmedlingen via e-tjänst, telebild eller telefon 2011-02-07 Dnr 2010/595 2011:1 Anmälan hos Arbetsförmedlingen via e-tjänst, telebild eller telefon Uppföljning av Arbetsförmedlingens tillämpning av IAFFS 2009:4 2 IAF är förvaltningsmyndighet för tillsynen

Läs mer

FAS 3 INOM JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN

FAS 3 INOM JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN U T R E D N I N G S T J Ä N S T E N Ellinor Fridh Tfn: 08-786 44 15 PM 2011-01-18 Dnr 2011:32 FAS 3 INOM JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN Följande frågeställningar önskas besvarade för tredje fasen av jobb-

Läs mer

Deskriptiv redovisning av Arbetsförmedlingens återkallande av arbetsmarknadspolitiska program,

Deskriptiv redovisning av Arbetsförmedlingens återkallande av arbetsmarknadspolitiska program, 2013:10 Deskriptiv redovisning av Arbetsförmedlingens återkallande av arbetsmarknadspolitiska program, 2010 2012 Uppföljning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Förstagångsprövade företagarärenden vid Handelsanställdas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade företagarärenden vid Handelsanställdas arbetslöshetskassa 2014:28 Förstagångsprövade företagarärenden vid Handelsanställdas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/254 4.1 Handelsanställdas

Läs mer

Inskrivning på Arbetsförmedlingen

Inskrivning på Arbetsförmedlingen PM 1 (7) Inskrivning på Arbetsförmedlingen Arbetsförmedlingens hantering av nybesök vid hög arbetsbelastning Sammanfattning Bakgrunden till detta korta uppdrag gällande inskrivningsförfarandet hos Arbetsförmedlingen

Läs mer

Finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen

Finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen 2013:2 Finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen Uppföljning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2012/770 Finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen Uppföljning

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan Vision

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan Vision 2013:26 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan Vision Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/385 4.1 Arbetslöshetskassan

Läs mer

Sökande som arbetsförmedlingen inte anser står till arbetsmarknadens förfogande

Sökande som arbetsförmedlingen inte anser står till arbetsmarknadens förfogande 2006-05-19 Dnr 2005/2344 2006:9 Sökande som arbetsförmedlingen inte anser står till arbetsmarknadens förfogande 2 Denna rapport har utarbetats inom IAF av Rikard Jeneskog, Mona Karlsson, Inga-Stina Lindahl

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan Alfa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan Alfa 2013:36 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan Alfa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/446 4.1 Arbetslöshetskassan Alfa

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av reglerna för flyttningsbidrag. Dir. 2009:108. Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2009

Kommittédirektiv. Översyn av reglerna för flyttningsbidrag. Dir. 2009:108. Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2009 Kommittédirektiv Översyn av reglerna för flyttningsbidrag Dir. 2009:108 Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2009 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska formulera förslag till

Läs mer

Kvartalsrapport 2, 2007

Kvartalsrapport 2, 2007 2007-05-22 Dnr 2007/418 2007: 6 Kvartalsrapport 2, 2007 Underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt m.m. 2 I regleringsbrevet för 2007 ger regeringen IAF i uppgift att kvartalsvis redovisa: a) antalet

Läs mer

Arbetsförmedlingens skäl för att inte underrätta arbetslöshetskassan när aktivitetsrapport saknas

Arbetsförmedlingens skäl för att inte underrätta arbetslöshetskassan när aktivitetsrapport saknas 2015:8 Arbetsförmedlingens skäl för att inte underrätta arbetslöshetskassan när aktivitetsrapport saknas Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/599

Läs mer

Tillämpningen av arbetslöshetsförsäkringen inom kulturarbetsmarknaden - 2012

Tillämpningen av arbetslöshetsförsäkringen inom kulturarbetsmarknaden - 2012 2012:17 Tillämpningen av arbetslöshetsförsäkringen inom kulturarbetsmarknaden - 2012 Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2012/108 T1 Arbetsförmedlingen,

Läs mer

Arbetsmarknadsläget augusti 2013

Arbetsmarknadsläget augusti 2013 INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Arbetsmarknadsläget augusti 2013 Närmare 45 000 fick arbete Av samtliga inskrivna på Arbetsförmedlingen var det under augusti närmare 45 000 som påbörjade någon form

Läs mer

Anne-Marie Qvarfort. Kopia för kännedom: Arbetslöshetskassan Alfa Dnr 2009/422TO 1 (1)

Anne-Marie Qvarfort. Kopia för kännedom: Arbetslöshetskassan Alfa Dnr 2009/422TO 1 (1) 2009-09-06 Dnr 2009/422TO 1 (1) Generaldirektör Anne-Marie Qvarfort 0150-48 70 30 Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Rapport om IAF:s pågående granskning av Arbetslöshetskassan Alfa Arbetslöhetskassan

Läs mer

Arbetsförmedlingens uppföljning av aktivitetsrapporter som bedömts ej ok

Arbetsförmedlingens uppföljning av aktivitetsrapporter som bedömts ej ok 2015:28 Arbetsförmedlingens uppföljning av aktivitetsrapporter som bedömts ej ok Kartläggning initierad av IAF reviderad den 4 februari 2016 Dnr: 2015/255 Arbetsförmedlingen Hälsingegatan 38 113 99 Stockholm

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2013 2013-03-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2013 1 380 av de inskrivna fick jobb Under februari påbörjade 1 380 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

Kvartalsrapport 3, 2009

Kvartalsrapport 3, 2009 2009-11-02 Dnr 2009/97 MO 2009:13 Kvartalsrapport 3, 2009 Redovisning av underrättelser och utförsäkrade 2 IAF är förvaltningsmyndighet för tillsynen över arbetslöshetsförsäkringen och utövar tillsyn över

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Akademikernas erkända arbetslöshetskassa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Akademikernas erkända arbetslöshetskassa 2015:29 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Akademikernas erkända arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Dnr: 2015/528 Akademikernas erkända arbetslöshetskassa Box 3536 103 69

Läs mer

Arbetsförmedlingens arbete med individuella handlingsplaner

Arbetsförmedlingens arbete med individuella handlingsplaner 2013:20 Arbetsförmedlingens arbete med individuella handlingsplaner Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2012/845 Arbetsförmedlingen Hälsingegatan

Läs mer

Arbetsmarknadsverkets handläggning av ärenden som gäller arbetslöshetsförsäkringen

Arbetsmarknadsverkets handläggning av ärenden som gäller arbetslöshetsförsäkringen 2006-06-29 Dnr 2006/1063 2006:10 Arbetsmarknadsverkets handläggning av ärenden som gäller arbetslöshetsförsäkringen Juli 2006 2 Enligt regleringsbrev för budgetåret 2006 skall Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen,

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, augusti 2016

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, augusti 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ida Karlsson Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, augusti 2016 Arbetsmarknadsläget i Jönköpings län fortsatte att förbättras

Läs mer

Tillämpningen av regelverket för lämpligt arbete. Rapport 2017:16

Tillämpningen av regelverket för lämpligt arbete. Rapport 2017:16 Tillämpningen av regelverket för lämpligt arbete Rapport 2017:16 Om IAF IAF har regeringens och riksdagens uppdrag att verka för att arbetslöshetsförsäkringen ska fungera som en omställningsförsäkring.

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid STs arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid STs arbetslöshetskassa 2013:28 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid STs arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/720 4.1 STs arbetslöshetskassa

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Farmacitjänstemännens arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Farmacitjänstemännens arbetslöshetskassa 2013:37 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Farmacitjänstemännens arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/745 4.1 Farmacitjänstemännens

Läs mer

Återkallande av anvisning till arbetsmarknadspolitiska program

Återkallande av anvisning till arbetsmarknadspolitiska program 2006-11-01 Dnr 2006/1396 2006:20 Återkallande av anvisning till arbetsmarknadspolitiska program 2 I regleringsbrevet för 2006 gav regeringen IAF i uppgift att redovisa slutsatser från granskningen av Arbetsmarknadsverkets

Läs mer

Kvartalsrapport 3, 2006

Kvartalsrapport 3, 2006 2006-08-21 2006:18 Kvartalsrapport 3, 2006 Meddelanden om ifrågasatt ersättningsrätt Utförsäkrade 2 I regleringsbrevet för 2006 (N2005/9987/A N2005/10090/BS) ger regeringen IAF i uppgift att kvartalsvis

Läs mer

Historik De allmänna villkoren och sanktionerna då dessa villkor inte uppfylls 1 System för kontant stöd vid arbetslöshet

Historik De allmänna villkoren och sanktionerna då dessa villkor inte uppfylls 1 System för kontant stöd vid arbetslöshet 1 (6) Detta är en övergripande sammanställning av arbetslöshetsersättningens utveckling under åren 1973-2013. De regeländringar som presenteras är inte att betrakta som lagtexter utan är tänkta att vara

Läs mer

Nätverk Etablering av nyanlända

Nätverk Etablering av nyanlända Nätverk Etablering av nyanlända Högbo torsdag 5 november Johan Tegnhed Biträdande chef Marknadsområde Södra Norrland Dagordning - Arbetsförmedlingens uppdrag nu och återblick - Etableringsuppdragets förutsättningar

Läs mer

Handläggarnas upplevelser och användning av metoder och aktiviteter - länsuppdelat Försäkringskassans metodundersökning 2005

Handläggarnas upplevelser och användning av metoder och aktiviteter - länsuppdelat Försäkringskassans metodundersökning 2005 Handläggarnas upplevelser och användning av metoder och aktiviteter - länsuppdelat Försäkringskassans metodundersökning 2005 INLEDNING... 1 METOD... 1 ATT ARBETA MED METODSAMLINGEN... 1 ÖVERGRIPANDE FRÅGOR...

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2012 2012-03-14 Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2012 Fler lediga platser jämfört med samma månad 2011 Efterfrågan på arbetskraft var i februari högre än under samma

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Sveriges entreprenörers arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Sveriges entreprenörers arbetslöshetskassa 2014:17 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Sveriges entreprenörers arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/663 4.1 Sveriges

Läs mer

Uppföljning av polismyndigheternas användning av centrala säkerhetsloggen

Uppföljning av polismyndigheternas användning av centrala säkerhetsloggen Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2013-11-15 Dnr 83-2013 Uppföljning av polismyndigheternas användning av centrala säkerhetsloggen 1 SAMMANFATTNING Nämnden har följt upp sin tidigare granskning

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Transportarbetarnas arbetslöshetskassa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Transportarbetarnas arbetslöshetskassa 2016:11 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Transportarbetarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Dnr: 2015/575 Transportarbetarnas arbetslöshetskassa Box 714 101 33 Stockholm

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid IF Metalls arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid IF Metalls arbetslöshetskassa 2013:33 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid IF Metalls arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/721 4.1 IF Metalls arbetslöshetskassa

Läs mer

Arbetsförmedlingen och arbetslöshetsförsäkringen,

Arbetsförmedlingen och arbetslöshetsförsäkringen, Arbetsförmedlingen och arbetslöshetsförsäkringen, 2006-2012 WORKING PAPER 2013:2 Eleni Savvidou Innehåll 1 INLEDNING... 3 2 FAKTORER SOM PÅVERKAR ARBETSFÖRMEDLINGENS ARBETE MED ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN...

Läs mer

ARBETSLÖSHETSRAPPORT DECEMBER 2012

ARBETSLÖSHETSRAPPORT DECEMBER 2012 Stina Hamberg stina.hamberg@dik.se 08-466 24 41 ARBETSLÖSHETSRAPPORT DECEMBER 2012 Vad har hänt under 2012? Under året har andelen ersättningstagare sakta minskat, det följer en trend som vi kan se även

Läs mer

Omfattning av arbete före period med arbetslöshetsersättning

Omfattning av arbete före period med arbetslöshetsersättning Fakta PM 4:2006 Omfattning av arbete före period med arbetslöshetsersättning Effekten vid en höjning av arbetsvillkoret i försäkringen från 70 till 80 timmar i månaden De förändringar som regeringen har

Läs mer

IAF:s granskning av företagarärenden: Svensk handels och arbetsgivarnas arbetslöshetskassa

IAF:s granskning av företagarärenden: Svensk handels och arbetsgivarnas arbetslöshetskassa PM 2010-06-14 1 (3) Dnr 2010/43 2010:10 IAF:s granskning av företagarärenden: Svensk handels och arbetsgivarnas arbetslöshetskassa Sammanfattning Den 15-16 februari 2010 utfördes en ärendegranskning på

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015 Pressmeddelande för Västerbotten maj 2015 Uppsala Stockholm Halland Stockholm Halland Västerbotten Jönköping Västerbotten Jönköping Dalarna Västra Götaland Norrbotten Kalmar Norrbotten Jämtland Kalmar

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Finans- och försäkringsbranschens arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Finans- och försäkringsbranschens arbetslöshetskassa 2014:10 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Finans- och försäkringsbranschens arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/746

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Arbetssökande med svensk arbetslöshetsersättning inom Europa 2011 2014

Arbetssökande med svensk arbetslöshetsersättning inom Europa 2011 2014 2015:14 Arbetssökande med svensk arbetslöshetsersättning inom Europa 2011 2014 Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/720 Arbetssökande med svensk arbetslöshetsersättning

Läs mer

Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Tredje kvartalet 2004

Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Tredje kvartalet 2004 2004-10-27 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Tredje kvartalet 2004 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 6 Uppdrag från

Läs mer

IAF:s granskning av ersättningsärenden: Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa

IAF:s granskning av ersättningsärenden: Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa PM 1 (5) 2011:24 IAF:s granskning av ersättningsärenden: Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Sammanfattning Den 17 och 18 november 2010 utfördes en ärendegranskning av ett urval av förstagångsprövade

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av mars 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av mars 2013 2013-04-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av mars 2013 1 500 av de inskrivna fick jobb Under mars påbörjade 1 504 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Värmland

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Fastighets arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Fastighets arbetslöshetskassa 2013:34 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Fastighets arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/173 4.1 Fastighets arbetslöshetskassa

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017 FAKTAUNDERLAG Kronobergs län 2017-09-05 Ronnie Kihlman Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017 Inskrivna arbetslösa som går till arbete Under augusti månad 2017 påbörjade 600 personer (270

Läs mer

Arbetsförmedlingens tillämpning av regelverket kring avanmälan till arbetslöshetskassan

Arbetsförmedlingens tillämpning av regelverket kring avanmälan till arbetslöshetskassan 2008-08-27 Dnr 2008/446 2008:7 Arbetsförmedlingens tillämpning av regelverket kring avanmälan till arbetslöshetskassan 2 IAF är förvaltningsmyndighet för tillsynen över arbetslöshetsförsäkringen och utövar

Läs mer

2005-08-04. Lämpligt arbete. IAF:s redovisning av tillämpningen av regelverket för lämpligt arbete med utgångspunkt från IAF:s föreskrift 2004:3

2005-08-04. Lämpligt arbete. IAF:s redovisning av tillämpningen av regelverket för lämpligt arbete med utgångspunkt från IAF:s föreskrift 2004:3 2005-08-04 Lämpligt arbete IAF:s redovisning av tillämpningen av regelverket för lämpligt arbete med utgångspunkt från IAF:s föreskrift 2004:3 Sidan 2 (32) Sidan 3 (32) I regleringsbrevet för 2005 gav

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län september månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län september månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Bitte Lyrén Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län september månad 2015 1 500 personer fick arbete i september Under september månad erhöll 1 531

Läs mer

Arbetsförmedlingens underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt och avanmälan

Arbetsförmedlingens underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt och avanmälan 2012:12 Arbetsförmedlingens underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt och avanmälan Andra redovisningen till regeringen enligt IAF:s regleringsbrev för 2012 Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län juli månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län juli månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Uppsala län juli månad 2015 Fått arbete Av samtliga inskrivna vid länets arbetsförmedlingar påbörjade 700

Läs mer

Begäran om ändringar i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF) och förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Begäran om ändringar i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF) och förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring 2014-06-02 1 (8) Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Begäran om ändringar i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF) och förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring IAF föreslår

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av januari månad 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av januari månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 11 februari 2014 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län januari 2014 13 227 (9,5 %) 5 829 kvinnor (8,8 %) 7 398 män (10,2 %)

Läs mer

IAF:s granskning av företagarärenden: Handelsanställdas arbetslöshetskassa

IAF:s granskning av företagarärenden: Handelsanställdas arbetslöshetskassa PM 2010-09-15 1 (3) Dnr 2010/537 2010:18 IAF:s granskning av företagarärenden: Handelsanställdas arbetslöshetskassa Sammanfattning Den 31 maj till 1 juni 2010 utfördes en ärendegranskning på Handelsanställdas

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län oktober månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Örebro län oktober månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län oktober månad 2016 Utrikes födda kommer ut i arbete Av samtliga personer som var inskrivna på

Läs mer

Arbetslösheten är på väg ner

Arbetslösheten är på väg ner 1 Arbetsmarknadsrapport september 2006 Arbetslösheten är på väg ner Arbetslösheten är nu på väg ner. Den har de senaste två åren legat oförändrat strax över 6 procent men andelen med arbetslöshetsersättning

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län, januari 2015

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län, januari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län, januari 2015 Minskad arbetslöshet sedan ett år tillbaka Arbetslösheten minskade

Läs mer

Vilka personer söker arbete i Europa med svensk arbetslöshetsersättning?

Vilka personer söker arbete i Europa med svensk arbetslöshetsersättning? Fakta om arbetslöshetsförsäkringen 2012:1 Vilka personer söker arbete i Europa med svensk arbetslöshetsersättning? Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2011/876 Vilka personer

Läs mer

Kvartalsrapport 1, 2005

Kvartalsrapport 1, 2005 Dnr: 2005/280 2005-02-09 Kvartalsrapport 1, 2005 Meddelanden om ifrågasatt ersättningsrätt Genomsnittlig tid med arbetslöshetsersättning Utförsäkrade Sidan 2 (50) Enligt regleringsbrev för budgetåret 2005

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Ledarnas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Ledarnas arbetslöshetskassa 2013:30 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Ledarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/683 4.1 Ledarnas arbetslöshetskassa

Läs mer

Arbetsförmedlingens skriftliga information om arbetslöshetsförsäkringen

Arbetsförmedlingens skriftliga information om arbetslöshetsförsäkringen 2012:6 Arbetsförmedlingens skriftliga information om arbetslöshetsförsäkringen Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2011/59 Arbetsförmedlingen Hälsingegatan

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2016 Fler arbetslösa Arbetslösheten har ökat sedan våren 2015. Ökningen beror till

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, januari 2016

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, januari 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ronnie Kihlman Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, januari 2016 Färre personer gick till arbete Antalet personer som gått till

Läs mer

INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 2 oktober 205 Anna Hansen Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget september 205 Skåne län I likhet med augusti 205 visar utvecklingen i september på en något högre

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län september månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län september månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Bitte Lyrén Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län september månad 206 Ett hundratal färre fick arbete i september Under september månad erhöll 437

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län augusti månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län augusti månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Bitte Lyrén Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län augusti månad 2015 1 400 personer fick arbete i augusti Under augusti månad erhöll 1 396 personer

Läs mer

Kvartalsrapport 1, 2007

Kvartalsrapport 1, 2007 2007-03-06 Dnr 2007/418 2007:3 Kvartalsrapport 1, 2007 Underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt Utförsäkrade 2 I regleringsbrevet för 2007 (N2006/11877/A N2006/12094/BS N2006/12095/RS) ger regeringen

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 1 juni 2017 KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 www.nystartsjobb.se Nystartsjobben Nystartsjobben infördes den 1 januari 2007. Syftet med nystartsjobben är att stimulera arbetsgivare

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län mars månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Örebro län mars månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län mars månad 2016 Färre fick arbete i mars Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Byggnadsarbetarnas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Byggnadsarbetarnas arbetslöshetskassa 2014:9 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Byggnadsarbetarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/446 4.1 Byggnadsarbetarnas

Läs mer

Arbetsförmedlingens arbete med platsanvisningar

Arbetsförmedlingens arbete med platsanvisningar 2017:3 Arbetsförmedlingens arbete med platsanvisningar med fokus på marknadsområde Göteborg Halland Rapport initierad av IAF Arbetsförmedlingen 113 99 Stockholm Dnr: 2016/222 Arbetsförmedlingen MO Göteborg

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län mars månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län mars månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Uppsala län mars månad 2015 Fått arbete Av samtliga inskrivna vid länets arbetsförmedlingar påbörjade 1

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017 FAKTAUNDERLAG Värmlands län Karlstad, 11 september 2017 Fredrik Mörtberg Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017 Färre fick jobb I augusti månad var det 1 373 personer som gick till arbete,

Läs mer

Arbetsförmedlingens kontrollfunktion i samarbetet med kompletterande aktörer

Arbetsförmedlingens kontrollfunktion i samarbetet med kompletterande aktörer 2010-10-15 Dnr 2010/401 2010:23 Arbetsförmedlingens kontrollfunktion i samarbetet med kompletterande aktörer - regeringsrapport den 15 oktober 2010 2 Regeringen har i regleringsbrevet för 2010 givit Inspektionen

Läs mer