Innehållsförteckning...2. Sparbanken Finn i korthet...3. Styrelseordförande har ordet...4. VD har ordet...5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning...2. Sparbanken Finn i korthet...3. Styrelseordförande har ordet...4. VD har ordet...5"

Transkript

1 ÅrsrEDOVISNING

2 2 Sparbanken Finn INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning...2 Sparbanken Finn i korthet...3 Styrelseordförande har ordet...4 VD har ordet...5 Fem år i sammandrag nyckeltal Resultat- och balansräkningar Årsredovisning och koncernredovisning...8 Resultaträkning...14 Balansräkning...15 Förändring eget kapital...16 Kassaflödesanalys...18 Definitioner...19 Noter...20 Revisionsberättelse...63 Företagsstyrning...64 Huvudmän, styrelse, revisorer m.fl...66 Stämman äger rum den 3 maj 2010

3 ÅRSREDOVISNING 3 SPAR FINN I KORTHET DETTA ÄR SPAR FINN Sparbanken Finn är Sveriges största sparbank och erbjuder konkurrenskraftiga finansiella tjänster i samarbete med marknadens främsta aktörer till personer, små och medelstora företag samt lantbruk. Sparbanken Finn har sitt ursprung i flera olika sparbanker, den första grundad år Banken har 21 kontor, varav två är renodlade företagskontor, i sydvästra och mellersta Skåne. Verksamhetsområdet omfattar kommunerna Lund, Burlöv, Eslöv, Höör, Hörby, Kävlinge, Landskrona, Lomma, Malmö, Sjöbo, Staffanstorp, Svalöv, Svedala, Trelleborg och Vellinge. Våra drygt 300 medarbetare ger service till cirka privatkunder och cirka företagskunder. Kort om våra dotter- och intressebolag Sparbanken Finn Fastighetsbyrå AB ett helägt dotterbolag till Sparbanken Finn med kontor i Lund och Eslöv bedriver fastighetsmäkleri inom Sparbanken Finns verksamhetsområde. Cerdo Bankpartner AB ett gemensamägt bolag med Sparbanken Gripen och Sparbanken Syd har administrativa processer och IT-stöd som kärnverksamhet och syftar till att effektivisera rutiner och skapa hög kvalitet inom området. Bolaget är lokaliserat i centrala Helsingborg. FriSpar Bolån AB ett hypoteksbolag samägt med Sparbanken Gripen och SBAB erbjuder kunderna konkurrenskraftiga bolån genom att förena bankernas goda marknadskontakt med SBAB:s effektiva administration och upplåning. Vi har som sparbank inget enskilt vinstintresse och inga andra intressenter än de egna kunderna. Kunderna får också genom moderna och prisvärda lösningar ta del av vårt överskott. FriSpar Företagskredit AB ett gemensamägt bolag med Sparbanken Gripen erbjuder våra företagskunder konkurrenskraftiga lån. Bolagets upplåning garanteras av Europeiska Investeringsfonden. Genom nära samarbete med externa partners kan vi som regional bank erbjuda våra kunder konkurrenskraftiga helhetslösningar och fokusera våra egna resurser på in- och utlåning, kvalificerad rådgivning och personlig service. Affärsvolymen för var mnkr.

4 4 Sparbanken Finn STYRELSEORDFÖRANDE HAR ORDET vi skriver ett nytt kapitel i vår historia På denna plats i föregående årsredovisning hävdade jag att utmaningen inför inte endast gäller för Sparbanken Finn utan för hela bankväsendet. Jag skrev att regeringen kommunicerat kraftfullt angående bankerna men ibland på ett något förenklat vis och att uppgiften för oss under var att återskapa förtroendet för banker hos allmänhet och politiker. Lyckades vi med det? Jag tror att de flesta av er håller med mig när vi från Sparbanken Finns sida svarar: ja - med vissa reservationer. Även om kapitalmarknaden inte har fungerat lika bra som vi hade hoppats så har det ändå varit en väsentlig förbättring jämfört med krishösten. Bonusdebatten har fortsatt under och likaså oron för vad som ska hända i Baltikum eller om USA ska drabbas av en andra våg av finansiell oro. Statsmakter runt om i världen har på flera sätt visat att man menar allvar med stödjande åtgärder och detta har ofrånkomligen haft en läkande effekt på hela kapitalmarknaden och banksystemet tecknade även Sparbanken Syd en överenskommelse om att ingå i den spännande bankkonstellationen. Den nya banken kommer att ha sitt säte i Malmö, men naturligtvis ska vi fortsätta vara verksamma i den vackra byggnaden på Kyrkogatan som idag är vårt huvudkontor. Det är ju här i Lund vi även fortsättningsvis har den största andelen av våra kunder. Nära är ett värdeord vi inte släpper ifrån oss. Flytten av huvudkontoret till Malmö är också ett tidens tecken med en starkare Öresundsregion och ett framtida behov att kanske gå samman med fler aktörer. Förändring är nödvändig i all form av näringsverksamhet. Därför ska jag inte överdriva det som händer. Fler förändringar väntar säkert längre fram. Men med tanke på att det är 177 år sedan Sparbanken först öppnade portarna i Lund, så måste vi väl ändå vara eniga om att det beslut som fattades under slutet av och i januari 2010 om övergång till aktiebolag och samgående med Sparbanken Gripen och Sparbanken Syd är ett blad som vänds i vår långa historia. Sparbanken Finn som en regional aktör påverkas visserligen av de stora skeendena men håller fokus på det egna verksamhetsområdet. Vi har inte haft någon exponering mot Baltikum. Vi har inte haft någon exponering mot USA. Vi betalar inte heller ut några bankbonusar. Vi är alltså relativt sett förskonade från de frågor som har skapat oro och ilska. Det hindrar inte att vår ledning och våra medarbetare har fått arbeta hårt för att behålla affärer och bevaka kostnader. Även om börsen till mångas glädje har utvecklats starkt så bär den låga räntan naturligtvis med sig konsekvenser för en bank som i huvudsak tjänar sitt levebröd på räntenettot. Årets stora händelse vid sidan om att förtroendet för kapitalmarknaden delvis återkommit är naturligtvis det historiska beslutet att gå samman med Sparbanken Gripen i Ängelholm. Gripen är till storlek lite drygt en tredjedel av Sparbanken Finn. Den affär som nu ser dagens ljus är helt naturlig. Våra båda banker passar ihop som hand i handske och vi har sedan många år tillbaka lagt vår administration i ett gemensamt bolag. För flera år sedan fick jag frågan av en journalist: När ska ni gå samman med Sparbanken Gripen? Tiden var inte mogen den gången, men nu är den definitivt det. I januari Lars Andersson, Styrelseordförande

5 ÅRSREDOVISNING 5 VD HAR ORDET att styra rätt i stormiga vatten Det gångna året har präglats av spåren från finanskrisen hösten. Bristen på förtroende för kapitalmarknaden kvarstod under första halvan av. Det innebar att likviditeten i marknaden har varit begränsad. Samtidigt har politiker runt om i världen gett kraftfulla signaler genom stöd och i flera länder har rena kapitalinjektioner gjorts. Kombinationen av räntesänkningar och statliga garantier under en djup lågkonjunktur har gjort att nedgången inte har fått samma genomslag här hemma som på en del andra håll i världen. För vår egen del har inneburit att vi har haft en mycket god likviditetssituation och kunnat bibehålla en stark balansräkning. Men samtidigt får en så låg räntenivå som under en negativ inverkan på resultatet för en bank som har räntenettot som sin främsta intäktskälla. Under andra halvåret fungerade kapitalmarknaden väsentligt bättre och vi har dragit fördel av att verka i en region som växer. Arbetslösheten har inte fått de negativa effekter på kreditgivningen som vi befarade. Att leda Sparbanken Finn under har handlat om att försöka manövrera banken rätt i en ny omvärld. Jag kan absolut säga att vi tillsammans har lyckats med detta. Vi har en stark balansräkning, vi har lägre kreditförluster detta år än föregående år, vår verksamhet visar positivt resultat och vi har inte behövt ta några statliga garantier i anspråk. Nordiska Investeringsbanken förlängde utan statliga garantier låneavtalet med Sparbanken Finn. Vi står på en stadig grund. Men jag vill understryka att det gångna året har varit fyllt av motsägelser. Under en djup lågkonjunktur har vi kunnat se att både inlåning och utlåning ökar. Det har sina olika förklaringar. Börsen har utvecklats kraftigt uppåt. Det betyder att det aktiva sparandet i aktier och strukturerade produkter som aktieindexobligationer åter ökar. Vi har också sett en tillväxt i inlåningen. Samtidigt har utlåningen till privatpersoner också ökat. Till stor del förklaras detta av bostadsmarknaden där de låga räntorna driver upp efterfrågan och priserna på bostäder, men även konsumtion av sällanköpsvaror har till viss del varit lånefinansierad. Vi har inte sett någon trend som visar på försämrad betalningsförmåga hos företag eller privatpersoner. Bland våra företagskunder ser vi en betydligt större försiktighet med svag efterfrågan på krediter. En viss optimism under det gångna årets sista kvartal är inte tillräckligt för att kallas trend. Flera av konkurrenterna har valt en försiktig linje och dragit ned på sin kreditgivning. Det har skapat utrymme för oss som vill se våra affärer växa. Det har under året inte funnits någon ökning av inlåning från företagen på samma sätt som bland privatkunderna. Företagen använder sin likviditet som en reserv i lågkonjunkturen och övervintrar i väntan på bättre tider. Under fattades också det historiska beslutet vid två extra sparbanksstämmor att gå samman med Sparbanken Gripen, flytta huvudkontoret till Malmö och att övergå till aktiebolagsformen. I januari 2010 tecknade vi även en överenskommelse med Sparbanken Syd om att ansluta sig till den nya banken. Lars-Erik Skjutare, VD Jag vill tacka alla kunder för fortsatt förtroende och Sparbanken Finns medarbetare för ett gediget och pålitligt arbete och konstatera att vi tillsammans har mycket spännande att se fram emot.

6 6 Sparbanken Finn FEM ÅR I SAMMANDRAG NYCKELTAL VOLYMUTVECKLING Affärsvolym ultimo, mnkr förändring under året, % 8,2 0,4 11,2 11,6 17,9 Av sparbanken förvaltade och förmedlade kundvolymer KAPITAL Soliditet Beskattat eget kapital + 73,7% av obeskattade reserver i % av balansomslutningen 12,12% 12,75% 13,18% 15,38% 14,09% Kapitaltäckningskvot Kapitalbas/Kapitalkrav 2,00 1,90 1,75 2,54 2,54 Primärkapitalrelation Primärkapital/Kapitalkrav 20,34% 20,29% RESULTAT Placeringsmarginal Räntenetto i % av MO 2,22% 2,73% 2,78% 2,86% 2,93% Rörelseintäkter/affärsvolym Räntenetto + rörelseintäkter i % av genomsnittlig affärsvolym 1,23% 1,51% 1,36% 1,45% 1,56% Rörelseresultat/affärsvolym Rörelseresultat i % av genomsnittlig affärsvolym 0,17% 0,29% 0,26% 0,38% 0,40% Räntabilitet på eget kapital Rörelseresultat efter schablonskatt i % av genomsnittligt eget kapital 2,92% 4,80% 4,15% 5,71% 5,86% K/I-tal före kreditförluster Summa kostnader exkl. kreditförluster och värdeförändringar på övertagen egendom i relation till räntenetto + rörelseintäkter 0,78 0,70 0,77 0,70 0,71 K/I-tal efter kreditförluster Summa kostnader inkl. kreditförluster och värdeförändringar på övertagen egendom i relation till räntenetto + rörelseintäkter 0,86 0,81 0,81 0,74 0,74 OSÄKRA FORDRINGAR OCH KREDITFÖRLUSTER Reserveringsgrad för osäkra fordringar Nedskrivning för sannolika förluster i % av osäkra fordringar brutto 46,40% 57,00% 68,50% 79,20% 62,30% Andel osäkra fordringar Osäkra fordringar netto i % av total utlåning till allmänheten och kreditinstitut (exkl. banker) 1,16% 0,79% 0,38% 0,25% 0,48% Kreditförlustnivå Kreditförluster i % av ingående balans för utlåning till allmänheten, kreditinstitut (exkl. banker) 0,36% 0,60% 0,20% 0,21% 0,18% ÖVRIGA UPPGIFTER Medelantal anställda Antal kontor

7 ÅRSREDOVISNING 7 R E S U LTAT- o c h ba l a n s r ä k n i n g a r Belopp i tkr RESULTATRÄKNING Räntenetto Provisioner, netto Nettoresultat av finansiella transaktioner Övriga intäkter Summa intäkter Allmänna administrationskostnader Övriga rörelsekostnader Kreditförluster Summa kostnader Rörelseresultat Bokslutsdispositioner Skatter Årets resultat BALANSRÄKNING Tillgångar Kassa Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Räntebärande värdepapper Aktier och andelar Materiella tillgångar Övriga tillgångar Summa tillgångar Skulder och avsättningar Skulder till kreditinstitut In- och upplåning från allmänheten Emitterade värdepapper Övriga skulder Avsättningar för pensioner m.m Summa skulder och avsättningar Obeskattade reserver Eget kapital Summa skulder, avsättningar och eget kapital

8 8 Sparbanken Finn ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING VÅRT 177:E VERKSAMHETSÅR Styrelsen och verkställande direktören för Sparbanken Finn får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för verksamheten. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Sparbanken Finn är Sveriges största sparbank och har sitt ursprung i flera olika sparbanker, den första grundad Banken erbjuder konkurrenskraftiga finansiella tjänster i samarbete med marknadens främsta aktörer till personer, små och medelstora företag samt lantbruk. Banken är verksam i sydvästra och mellersta Skåne och har 21 kontor varav två renodlade företagskontor. Sparbanken Finns 300 medarbetare ger service till cirka privatkunder och företagskunder i verksamhetsområdet. Sparbanken Finn bedrivs inom företagsformen sparbank och har inget enskilt vinstintresse och inga andra intressenter än de egna kunderna. Genom FriSpar Företagskredit AB ett samägt bolag med Sparbanken Gripen kan Sparbanken Finn erbjuda sina företagskunder konkurrenskraftiga lån. FriSpar Företagskredit är ett finansieringsinstitut för företagskrediter med låg risk och bolagets upplåning garanteras av Europeiska Investeringsfonden (EIF). Affärsområde Företag Konjunkturen för våra småföretagare har försämrats ytterligare sedan. Sett över hela året har företagen varit mer försiktiga och avstått från investeringar i större utsträckning än tidigare, vilket har minskat efterfrågan på krediter. Fortsatt svag efterfrågan påverkar företagens likviditet och vi ser ett klart behov av ett utökat rörelsekapital hos företagen. Det svaga konjunkturläget har medfört en restriktivare kreditgivning där vi medvetet har valt att vara försiktiga gällande finansiering av större projekt och vi har även varit selektiva i vår kreditgivning gällande affärer med risk. Den fortsatt svaga ekonomiska tillväxten avspeglar sig på årets volymsiffror. Affärsvolymen ökade med 222 mnkr. Sparbanken Finn Sparbanken Finn-koncernen Sparbanken Finn är moderbolag i en koncern som omfattar det helägda dotterbolaget Sparbanken Finn Fastighetsbyrå AB och det till 56 procent ägda dotterbolaget Cerdo Bankpartner AB, samt intressebolagen FriSpar Bolån AB, 34,3 procent och FriSpar Företagskredit AB, 50 procent. Sparbanken Finn Fastighetsbyrå AB bedriver fastighetsmäkleri inom Sparbanken Finns verksamhetsområde. Efter den vikande bostadsmarknaden under hösten återhämtade sig marknaden med stigande priser på både villor och bostadsrätter. Sparbanken Finn Fastighetsbyrå AB är marknadsledare inom Lund, Eslöv och Kävlinge. Cerdo Bankpartner AB, som är ett samägt bolag med Sparbanken Gripen och Sparbanken Syd, erbjuder ett stort sortiment av administrativa processer och IT-stöd inom bank- och finansområdet. Bolaget är lokaliserat i Helsingborg. Under anslöt sig Collector som ny kund inom kortkonceptet och samarbetsavtalet med Sparbankernas Kort AB förlängdes. Året präglades också av stort fokus på implementeringsprojektet för Sparbanken Syd. Genom FriSpar Bolån AB ett hypoteksbolag samägt med Sparbanken Gripen och SBAB erbjuds kunderna konkurrenskraftiga bolån genom att förena bankernas goda marknadskontakt med SBAB:s effektiva upplåning och administration. Bankens ägarandel är 34,3%. Under året har vi tagit fram Baspaketet, som är ett nytt och enklare företagspaket. Paketet är framtaget till våra företagare som driver en mindre verksamhet (enskilda firmor och ideella föreningar) och innehåller effektiva betalnings- och informationstjänster som sparar det lilla företaget både tid och pengar. utökat servicen för våra företagare genom etableringen av Kundcenter Företag. Företagarna får snabbt och enkelt personlig service av kvalificerade företagsrådgivare. Kundcenter Företag hanterar alla serviceärenden per telefon och meddelanden som skickats in via Internetbanken. Tjänsten är ett komplement till Internetbanken och bankkontoren. Affärsområde Privat var ett år som vi bland annat kommer att minnas för den positiva utvecklingen på stora delar av världens börser. Det är med andra ord tvära kast jämfört med året innan. På en turbulent marknad, oavsett om det är en positiv eller negativ utveckling är det extra viktigt att våra kunder vet om att vi finns där för dem och ställer upp med vårt kunnande. Det finns många kunder vars bolånekostnader har minskat med över kronor i månaden bara under. För många av dessa är det värdefullt att få träffa en rådgivare som hjälper dem att dra nytta av den nya situationen. Vi har under året kommit en bra bit på vägen med vårt delvis nya sätt att arbeta med våra privatkunder. Hela syftet är att frigöra mer tid för våra rådgivare att träffa och tala med sina kunder. Vi har fullt ut börjat erbjuda våra kunder rådgivning via telefon med hjälp av Telefonbanken och vi har påbörjat

9 ÅRSREDOVISNING 9 arbetet med att implementera tekniska hjälpmedel på alla kontor för att kunna göra fler affärer även på distans. Under lanserade vi ett nytt verktyg för finansiell rådgivning. Syftet är att underlätta för rådgivaren och få kunden att se objektivt på sin ekonomiska situation och utifrån kundens preferenser, risknivå och sparhorisont leverera konkreta sparplaner. Vi kallar detta för RådgivningsPM. Som lokal och självständig sparbank har vi dessutom friheten att välja de bästa lösningarna på marknaden när det gäller exempelvis pensions- och fondsparande. Våra kunder ska alltid kunna vara säkra på att de rekommendationer vi ger utgår från deras behov och inte någon annans. Bostadsmarknaden, som stannade av helt på vissa orter under, fick förnyad energi med hjälp av den historiskt låga räntan. Våra rådgivare har lyckats mycket bra på denna marknad och under hade vi tvåsiffrig procentuell ökning inom FriSpar Bolån. Sparbanken Finn finansierar närmare 19 procent av alla fastighetsöverlåtelser i sydvästra och mellersta Skåne enligt mäklarstatistik för fastighetsöverlåtelser för. Sparbanken Finn är därmed en av de ledande aktörerna i regionen i samband med fastighetsöverlåtelser. Totalt genomfördes cirka fastighetsaffärer i Sparbanken Finns verksamhetsområde under perioden och Sparbanken Finn är den bank bland de ledande aktörerna som ökar sin andel av finansieringsmarknaden mest. Över 300 gymnasieklasser fick besök av Sparbanken Finn under. Med stöd från Sparbanken Finn Framtidsstiftelse har vi arbetat med projektet CashGuiden. Projektet syftar till att göra ungdomar mer medvetna och vaksamma när det gäller deras egen ekonomi. Projektet CashGuiden besöker ungdomarna i deras skola och diskuterar privatekonomi, vilka fällor som finns och hur de kan undvikas. Det är ett högst aktuellt område med tanke på att många ungdomar får ekonomiska problem som ett resultat av obetalda mobilräkningar eller dyra SMS-lån. Det är ett projekt vi är stolta över och som ska fortsätta även under Affärsområde Spara & Placera Det turbulenta och dystra börsåret byttes ut mot ett år med historiskt låga räntor och kraftiga börsuppgångar. Intresset för placeringar ökade i takt med att konjunkturen bottnade och sedan förbättrades. Aktieindexobligationer fick en renässans och årets försäljning har ökat med 50 procent jämfört med. Flödet av kapital till aktiefonder har varit stort och våra fondtorg har erbjudit flera fonder som gått mycket bättre än sina jämförelseindex. Vi har även detta år gjort en del förändringar av vårt fondutbud och nya förvaltare som kommit till är Lannebo Fonder, Enter Fonder och SEB. Vi har utvecklat vårt samarbete med Skagen Fonder och deras fonder Skagen Global och Skagen Kon-Tiki finns sedan i somras numera även på vårt fondtorg för direktsparande och IPS. Att spara inom ramen för en kapitalförsäkring är något som allt fler kunder inser fördelarna med. Vårt samarbete med Folksam och Danica har utvecklats mycket positivt under året och antalet kapitalförsäkringar som tecknats har ökat med 100 procent. Vårt pensionspaket röner också allt mer intresse. Sedan ett par år erbjuder vi en aktiv förvaltning av Premiepensionen (PPM) och i år har antalet kunder som anslutit sig till tjänsten ökat med drygt 50 procent jämfört med tidigare år. Nytt är att vi också kan erbjuda motsvarande förvaltning av tjänstepensionen, vilket mottagits mycket väl av kunderna. Det tredje benet i vårt pensionserbjudande är olika kundanpassade lösningar för det egna sparandet. Enligt lagen om finansiell rådgivning och regelverket MiFID ska placeringsrådgivning dokumenteras. I somras lanserade vi ett nytt rådgivningsdokument (RPM) som underlättar för rådgivarna att göra denna kartläggning samtidigt som kunden får ett dokument som på ett mer överskådligt och professionellt sätt visar på kundens finansiella situation. Från den 1 januari 2010 kommer bankens Försäkringsmäkleri organisatoriskt att tillhöra Affärsområde Spara & Placera. Men redan under fördjupades samarbetet mellan enheterna, vilket ledde till ett positivt resultat för våra kunder. Nu när vi blir en enhet ser vi fram emot att kunna ge ett ännu bättre kunderbjudande. Året i korthet Bankens rörelseresultat blev cirka 93 mnkr, en minskning med 39 procent. Inlåningstillväxten blev 6 procent. Utlåningstillväxten (inkl. samarbetspartners) blev 5 procent. Utlåningen i egen portfölj blev i stort sett oförändrad. Lars Andersson omvaldes till styrelseordförande och Lennart Prytz omvaldes till vice ordförande i Sparbanken Finn. Konceptbanken ett samarbete mellan danska Lån & Spar Bank, Sparbanken Finn och Sparbanken Gripen har utvecklats väl under. Konceptbanken vänder sig till organisationer som vill erbjuda sina medlemmar banktjänster

10 10 Sparbanken Finn ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING under eget varumärke. Under inledde Konceptbanken ett samarbete med Villaägarnas Riksförbund som bland annat innebär att villaägarnas medlemmar kommer att erbjudas medlemskort med MasterCard samt övriga banktjänster. Sparbanken Finn Framtidsstiftelse stödjer framtidsinriktade projekt i bankens geografiska verksamhetsområde. Stiftelsen delade ut medel på cirka 13,5 mnkr till satsningar inom områdena barn och ungdom, utbildning och forskning, kultur samt företagsamhet under. Under visade Sparbanken Finn på flera sätt sitt engagemang för regionen. Banken fortsatte som finansiär av Ideon Innovation och systerinkubatorn Lund Bioinkubator samt av LNC-inkubatorn för tillväxt, en tillväxtinkubator för tjänsteföretag i Lunds Nyföretagarcentrums regi. Härutöver medverkade banken i Sveriges ledande affärsplanetävling, Venture Cup Syd, gav bidrag till Öresundshuset samt forskningsstöd till Lunds universitet. Sparbanken Finn undertecknade ett låneavtal på 155 mnkr med Nordiska Investeringsbanken (NIB) för att finansiera projekt som minskar förorenande luft- och vattenutsläpp. Lånen erbjuds till privathushåll, små och medelstora företag samt lantbruk för att motverka problemen med mindre utsläpp som har en stor sammantagen inverkan på miljön. Under året finansierade Sparbanken Finn närmare 19 procent av alla mäklade fastighetsöverlåtelser i sydvästra och mellersta Skåne. Det innebär att banken är en av de ledande aktörerna i regionen i samband med fastighetsöverlåtelser enligt mäklarstatistik för. Sparbanken Finn delade ut kronor i stipendier till studenter vid Lunds universitet och gymnasister i Lund samt Eslöv som har visat särskilt intresse och begåvning för studier inom ekonomi. Vid två extrastämmor fattade huvudmännen i Sparbanken Finn det historiska beslutet att gå samman med Sparbanken Gripen och bilda en ny bank för Skåne och Öresundsregionen med huvudkontor i Malmö. Affärsvolym Affärsvolymen har utvecklats mycket positivt och bättre än förväntat under året vilket är glädjande och ökningen har varit större än förväntat. Affärsvolymen, inklusive ej utnyttjade krediter, uppgick vid årets utgång till mnkr (52.898), en ökning med 8,2 procent jämfört med föregående år. Börsens kraftiga uppgång under har påverkat affärsvolymen positivt i och med börsens uppgång under. Placeringsvolymen (kundernas placeringar i ej räntebärande sparformer) har under året ökat med cirka mnkr, en ökning med 40 procent, beroende på stigande börs men också på grund av kunders ökade placeringar i fonder, aktier och värdepapper. Vid utgången av uppgick placeringsvolymen till mnkr (4.624). Inlåningen i egen portfölj har också utvecklats positivt under året och ökade med 794 mnkr eller 6 procent och uppgick vid utgången av till mnkr (13.646). Sammantaget ökade sparandevolymen med 14 procent sedan föregående årsskifte. Ökningen kan nästan helt och hållet hänföras till hushållen. Även utlåningen har bidragit positivt till affärsvolymökningen under året. Den totala utlåningen i banken ökade med mnkr under året, motsvarande 5 procent, och uppgick vid årets utgång till mnkr (34.599). Ökningen härrör från området boendefinansiering. Utlåning i egen portfölj var i princip oförändrad under året och uppgick till mnkr (15.358). Förmedlad utlåning till FriSpar Bolån AB och FriSpar Företagskredit AB uppgick till mnkr (16.592), en ökning med drygt 10 procent. Bankens resultat Rörelseresultatet, efter kreditreserveringar men före bokslutsdispositioner, uppgick för till 93 mnkr (153 mnkr). Räntenettot för året uppgick till 406 mnkr (473 mnkr). Bankens provisionsnetto för året uppgick till 188 mnkr (170 mnkr). Rörelsekostnaderna exklusive kreditförluster uppgår till 530 mnkr (561 mnkr), en minskning med 31 mnkr, varav cirka hälften beror på minskade personalkostnader. Rörelseresultat, (tkr)

11 ÅRSREDOVISNING 11 Sparbankens utveckling beskriven i Fem år i sammandrag nyckeltal 2005 samt Resultat- och balansräkningar 2005 redovisas på sidorna 6 7. Kreditreserveringar Banken redovisar för året kreditförluster på 55 mnkr (85 mnkr) vilket motsvarar 0,36 procent av utlåningen i egen portfölj och 0,15 procent av bankens totala utlåning. Riskhantering I bankens verksamhet uppstår olika typer av risker. I not 3 beskrivs såväl bankens finansiella som operativa risker samt hanteringen av dessa. Finansieringskällor Banken har olika upplåningsprogram och kan därmed möta investerares behov av placeringar. Bankens finansieringsmål är att låna upp pengar så förmånligt som möjligt, att ha en jämn förfallostruktur och att bredda investerarbasen. Bankens huvudsakliga finansieringskälla utgörs av inlåningsmedel. Bankens utlåningsexpansion ställer krav på finansieringsbehov som dock reduceras då krediter kan förmedlas till de av banken samägda bolagen FriSpar Bolån AB och FriSpar Företagskredit AB, som hanterar bottenkrediter i villa, fritids-, flerfamiljsfastigheter och bostadsrätter respektive företagshypotek. Medarbetare Banken har under lagt stor energi på att resursoptimera verksamheten. Vi har därför fokuserat på att se till att vi har rätt medarbetare på rätt plats och med rätt kompetens. Denna satsning har lett till att antalet årsarbeten har minskat från föregående års 332 heltider till årets 299. Ett exempel på denna resursoptimering är att Telefonbanken har utvecklats till att även hantera rådgivning för våra privatkunder, och att hantera företagsärenden i större utsträckning via Kundcenter Företag, vilket ger oss möjlighet till effektiv hantering till fördel för våra kunder. Vi kan också glädjande konstatera att bankens sjukfrånvarosiffror fortsätter att sjunka och når under för första gången under 2,6 procent. Nivån är den lägsta på många år och kan ses som resultatet av ett aktivt hälso- och friskvårdsarbete. har även inneburit fokus på kompetensutveckling för olika roller i banken bland annat genom diplomeringsprogram för rådgivare. Miljöarbete i Sparbanken Finn Sparbanken Finns verksamhet ska präglas av miljöhänsyn och miljöaspekten beaktas bland annat i kreditgivningen. Krav ställs även på att bankens leverantörer arbetar enligt lämplig ISO-standard. Bankens upplåningsprogram utgörs av ett Medium Term Note (MTN) program (ram 3 mdkr) för medelfristig finansiering samt ett certifikatprogram, (rambelopp 3 mdkr) för kort finansiering. Emitterade obligationer finns noterade på Stockholmsbörsen. Mer information om MTN-prospektet finns på Banken arbetar även med bilaterala kreditfaciliteter. Bankens finansieringskällor 86% 9% 5% Inlåning Emitterade värdepapper Kreditfacilitet En omfattande miljöhandlingsplan finns upprättad och uppföljning av hur bankens miljöarbete fortskrider sker årsvis. Framtida utveckling Sedan Sparbanken Finn under hösten tecknat avtal med Sparbanken Gripen om ett samgående och bildande av en bank för Öresundsregionen och därefter i januari 2010 tecknat en överenskommelse med Sparbanken Syd om att ansluta sig till den nya banken, har förutsättningarna för Sparbanken Finns framtida möjligheter att utveckla en konkurrenskraftig bank förbättrats. Den nya banken får cirka privatkunder, cirka företagskunder och en samlad affärsvolym på närmare 110 mdkr vid årsskiftet /10. Det egna kapitalet uppgår till cirka 3,5 4 mdkr. Upplåningens förfallostruktur 7% 46% 47% < 1 år 1 5 år > 5 år Den nya banken har större möjligheter än de tre bankerna var för sig att utveckla konkurrenskraft, dels genom att bli mer synlig och attrahera nya kundgrupper i en ny marknadsposition i Skåne och Öresundsregionen, dels genom att kostnadssynergier uppstår som är viktiga för att skapa en kostnadsnivå som långsiktigt är acceptabel. Under 2010 kommer ett omfattande projektarbete att pågå för att förbereda för det formella samgåendet som beräknas ske under hösten 2010, efter det att alla myndighetsbeslut är tagna. I och med bildandet av den nya banken har goda förutsättningar skapats för att kunna erbjuda privatpersoner, små- och medelstora företag och lantbruk en kraftfull regional bankaktör.

12

13 ÅRSREDOVISNING 13 KänslighetsanalyS Av tabellen nedan framgår hur sparbankens rörelseresultat före skatt påverkas då vissa variabler ändras. effekt på Förändring rörelseresultat (mnkr) Marknadsränta (procentenheter) + 1 % 1,4 + Placeringsmarginal (procentenheter) +/- 0,1 % 18,2 +/- Löneförändringar +/- 1 % 1,9 -/+ Övriga rörelsekostnader exkl. kreditförluster +/- 1 % 3,4 -/+ Kreditförlustprocent +/- 0,1 % 15,3 -/+ Förslag till vinstdisposition Årets resultat enligt balansräkning Disponibel vinst tkr tkr Styrelsen föreslår att detta belopp disponeras enligt följande: Överföring till Sparbanksstiftelse under bildande Överföring till reservfond tkr tkr Bankens kapitaltäckningskvot efter föreslagen vinstdisposition uppgår till 2,0 (1,9). Bankens ekonomiska ställning ger inte upphov till annan bedömning än att banken kan förväntas fullgöra sina förpliktelser på såväl kort som lång sikt. Styrelsens bedömning är att bankens egna kapital såsom det redovisas i årsredovisningen är tillräckligt stort i förhållande till verksamhetens omfattning och risk. Vad beträffar bankens resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.

14 14 Sparbanken Finn RESULTATräkning 1 JANUARI 31 DECEMBER tkr Not Ränteintäkter Räntekostnader Räntenetto Erhållna utdelningar Provisionsintäkter Provisionskostnader Nettoresultat av finansiella transaktioner Övriga rörelseintäkter Summa rörelseintäkter Allmänna administrationskostnader Avskrivningar på materiella och immateriella anläggningstillgångar 21, Övriga rörelsekostnader Summa kostnader före kreditförluster Resultat före kreditförluster Kreditförluster, netto Andel i intresseföretag Rörelseresultat Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat Minoritetens andel Årets resultat Resultatet hänförligt till: Sparbanken Finn Minoritetsintressen rapport över totalresultatet Belopp i tkr Not Årets resultat Finansiella tillgångar som kan säljas Inkomstskatt relaterad till finansiella tillgångar som kan säljas Totalresultat för året Årets totalresultat hänförligt till: Sparbanken Finn Minoritetsintressen

15 ÅRSREDOVISNING 15 ba l a n s r ä k n i n g PER DEN 31 DECEMBER tkr Not Tillgångar Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Förändring i verkligt värde på säkrat belopp i portföljsäkring Obligationer och andra räntebärande värdepapper Aktier och andelar Aktier och andelar i intresseföretag Aktier och andelar i koncernföretag Immateriella anläggningstillgångar 21 - Balanserade utgifter för IT-utveckling Materiella tillgångar 22 - Inventarier Byggnader och mark Övriga tillgångar 14, Uppskjuten skattefordran Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa tillgångar Skulder och avsättningar Skulder till kreditinstitut Inlåning från allmänheten Emitterade värdepapper m.m Emitterade skuldebrev Derivat Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Avsättningar - Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Avsättningar för uppskjuten skatt Summa skulder och avsättningar Obeskattade reserver Eget kapital 33 Reservfond Fond för verkligt värde Bundna reserver 1) Fria reserver 1) Årets resultat Eget kapital Minoritetsintresse Summa eget kapital Summa skulder, avsättningar och eget kapital Poster inom linjen Övriga ställda säkerheter Ansvarsförbindelser 35 - Garantier Beviljade ej disponerade remburser Övriga ansvarsförbindelser Åtaganden 36 Övriga åtaganden ) Bundna och fria reserver avser endast koncernen.

16 16 Sparbanken Finn FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL tkr Bundna reserver Verkligt värde reserv Fria reserver Årets resultat Reservfond Minoritetsintresse Eget kapital Ingående eget kapital Anslag Vinstdisposition Finansiella tillgångar som kan säljas Poster redovisade i övrigt totalresultat Omföring mellan bundna och fria reserver Årets resultat Minoritetsintresse Utgående eget kapital tkr Ingående eget kapital Anslag Överföring till reservfond Vinstdisposition Poster redovisade i övrigt totalresultat Omföring mellan bundna och fria reserver Årets resultat Minoritetsintresse Utgående eget kapital

17 ÅRSREDOVISNING 17 banken tkr Reservfond Verkligt värde reserv Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Eget kapital Ingående eget kapital Anslag Vinstdisposition Poster redovisade i övrigt totalresultat Årets resultat Utgående eget kapital tkr Ingående eget kapital Anslag Vinstdisposition Poster redovisade i övrigt totalresultat Årets resultat Utgående eget kapital Reservfond I enlighet med sparbankslagen överförs bankens resultat, efter avdrag för beslutat anslag till Sparbanksstiftelse under bildande, till reservfond. Verkligt värde reserv Verkligt värde reserv inkluderar den ackumulerade nettoförändringen av verkligt värde på finansiella tillgångar som kan säljas fram till dess att tillgången bokas bort från balansräkningen.

18 18 Sparbanken Finn KASSAFLÖDESANALYS 1 JANUARI - 31 DECEMBER tkr Den löpande verksamheten Rörelseresultat (+) 1) Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Förändring av upplupet anskaffningsvärde under perioden, netto (+/-) Orealiserad del av nettoresultat av finansiella transaktioner (+/-) Av-/nedskrivningar (+) Kreditförluster (+) Övriga poster som inte ingår i kassaflödet (+/-) Betald inkomstskatt (-) Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i den löpande verksamhetens tillgångar och skulder Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Förändring av utlåning till allmänheten Förändring av värdepapper Förändring av inlåning från allmänheten Förändring av skulder till kreditinstitut Förändring av övriga tillgångar och skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Försäljning av aktier och andelar Investering i aktier och andelar Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Försäljning av materiella tillgångar Förvärv av materiella tillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Förändring av emitterade räntebärande värdepapper Utbetalt anslag Lämnade koncernbidrag Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Följande delkomponenter ingår i likvida medel Kassa och banktillgodohavanden 2) Kortfristiga placeringar, jämställda med likvida medel Likvida medel vid årets slut Kortfristiga placeringar har klassificerats som likvida medel enligt följande utgångspunkter: - De har en obetydlig risk för värdefluktuationer. - De kan lätt omvandlas till kassamedel. - De har en löptid om högst tre månader från anskaffningstidpunkten. 1) Varav erhållna räntor Varav betalda räntor Varav erhållna utdelningar ) Ytterligare likvida medel i form av kontokrediter uppgående till tkr finns tillgängliga med omedelbar verkan.

19 ÅRSREDOVISNING 19 D E F I N I T I O N E R Förklaringar till några vanliga uttryck När vi beskriver bankens ekonomi använder vi ofta vissa termer för det vi vill säga. Här följer kortfattade förklaringar till några vanliga uttryck. De är hämtade från olika ställen i årsredovisningen. Bankens lönsamhet Räntemarginal eller som det ibland uttrycks räntegap är skillnaden mellan in- och utlåningsräntor. Genomsnittligt utgjorde marginalen 2,09 procent under (2,33 procent). Bankens ställning Eget kapital som är skillnaden mellan bankens tillgångar och skulder, kan i en sparbank endast ökas genom att rörelsen ger vinst och att denna läggs till det egna kapitalet. Det är angeläget att det egna kapitalet ökar i takt med att bankens balansomslutning växer. Balansomslutning är detsamma som bankens samlade tillgångar i balansräkningen eller, om man så vill, summan av bankens skulder och eget kapital. Medelomslutning är ett genomsnitt av 13 månaders balansomslutning. Placeringsmarginal beskriver förhållandet mellan räntenettot och samtliga tillgångar. Detta förhållande uttrycks i räntenettots procentuella andel av tillgångarna. I placeringsmarginalen tas inte bara räntemarginalen mellan in- och utlåning med. Avkastningen på bankens placeringar och övriga tillgångar läggs till och därför blir placeringsmarginalen ett intressant nyckeltal som visar hur banken lyckats med förräntningen i sin totala verksamhet. Räntenetto är skillnaden i kronor, mellan å ena sidan de räntor banken får in från låntagare och sina placeringar av likviditet, och å andra sidan de räntor man ger till bankens insättare och placerare. Soliditet är måttet på det egna beskattade kapitalets storlek i förhållande till totala tillgångar och är ett mått på den ekonomiska styrkan på lång sikt. Ett solitt företag har ett stort eget kapital jämfört med det lånade kapitalet. Andelen eget kapital inklusive 73,7 procent av obeskattade reserver (soliditeten) i Sparbanken Finn är nu 12,12 procent (12,75 procent) och nivån anger att banken är mycket solid. Kapitaltäckningskvot är ett viktigt mått i bankvärlden som anger hur stort eget kapital banken håller i förhållande till de risker man tar. Minimikravet är att kapitaltäckningskvoten uppgår till 1,0. Ju högre kapitaltäckningskvot desto starkare ställning för banken. Kapitaltäckningskvoten i Sparbanken Finn är 2,00 (1,90). Räntabilitet är ett annat ord för avkastning. Räntabiliteten kan mätas i till exempel avkastning på det egna kapitalet. Årets rörelseresultat efter skatt sätts i relation till bankens beskattade egna kapital. Sparbanken Finns räntabilitet på det egna kapitalet var för 2,92 procent (4,80 procent). K/I-talet är förhållandet mellan bankens kostnader och intäkter. K/I-talet 0,5 anger att banken har hälften så höga kostnader som intäkter. Vårt K/I-tal efter kreditförluster var 0,86 (0,81).

20 20 Sparbanken Finn NOTER Alla belopp redovisas i tkr om inget annat anges. 1 Information om banken Årsredovisningen avges per 31 december och avser Sparbanken Finn med säte i Lund. Bankens verksamhet bedrivs i enlighet med bolagsformen sparbank. Årsredovisningen omfattar även Sparbanken Finn-koncernen. 2 Redovisningsprinciper Värderingsgrunder vid upprättande av bankens och koncernens finansiella rapporter Tillgångar och skulder är redovisade till historiska anskaffningsvärden. Finansiella tillgångar och skulder är redovisade till upplupet anskaffningsvärde, förutom vissa finansiella tillgångar och skulder som värderas till verkligt värde eller när säkringsredovisning till verkligt värde tillämpas. Finansiella tillgångar och skulder som värderas till verkligt värde består av derivatinstrument, finansiella instrument klassificerade som finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen eller som finansiella tillgångar som kan säljas. Tillämpade redovisningsprinciper Koncernredovisningen är upprättad enligt av EU antagna internationella redovisningsstandarder IFRS. Därutöver anger Lag om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (ÅRKL), Finansinspektionens föreskrifter FFFS :25 och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 1.2 tillägg till dessa. Vid upprättande av bankens årsredovisning tillämpas: Lag om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (ÅRKL) Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om Årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (FFFS :25) Rådet för finansiell rapportering rekommendation RFR 2.2 Koncernredovisning Koncernen omfattar banken, det helägda dotterbolaget Sparbanken Finn Fastighetsbyrå AB och det till 56 procent ägda dotterbolaget Cerdo Bankpartner AB, samt intressebolagen FriSpar Bolån AB och FriSpar Företagskredit AB. Dotterbolagen har intagits i koncernredovisningen enligt förvärvsmetoden vilket innebär att bokförda värdet av dotterbolagsaktierna elimineras mot dotterbolagens egna kapital vid förvärvstillfället. I koncernbalansräkningen uppdelas obeskattade reserver i två delar, uppskjuten skatteskuld beräknad efter schablonen 26,3 procent och kapitaldel i obeskattade reserver under rubriken Eget kapital. I koncernresultaträkningen redovisas förändringar i obeskattade reserver dels som förändring i uppskjuten skatteskuld och dels som årets beskattade vinst. Koncerninterna transaktioner samt fordringar och skulder mellan koncernföretagen elimineras. Innehav i intresseföretag redovisas enligt kapitalandelsmetoden, vilket innebär att andel i intresseföretags tillgångar, skulder och avsättningar redovisas som en nettopost på tillgångssidan. Retroaktiva justeringar för Banken har omräknat sin koncernredovisning enligt IFRS för året som slutade den 31 december för att korrigera ej redovisad uppskjuten skattefordran avseende koncernens pensionsskuld enligt IAS19. Korrigerat belopp i balansräkningen per uppgår till tkr, vilket har ökat uppskjuten skattefordran och fria reserver. Någon omräkning av resultaträkningen har inte skett då förändringen av uppskjuten skattefordran hänförlig till pensionsskulden under var oväsentlig. Funktionell valuta och rapporteringsvaluta Bankens funktionella valuta är svenska kronor och de finansiella rapporterna presenteras i svenska kronor. Samtliga belopp, om inte annat anges, är avrundade till närmaste tusental. Bedömningar och uppskattningar i de finansiella rapporterna Att upprätta de finansiella rapporterna kräver att bankens ledning gör bedömningar och uppskattningar samt gör antaganden som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Uppskattningarna och antagandena är baserade på historiska erfarenheter och ett antal andra faktorer som under rådande förhållanden synes vara rättvisande och rimliga. Resultatet av dessa uppskattningar och antaganden används sedan för att bedöma de redovisade värdena på tillgångar, skulder och åtagande utanför balansräkningen liksom för intäkter och kostnader, som inte annars framgår tydligt från andra källor. Verkliga utfall kan senare i viss mån avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. Uppskattningar och antaganden ses över regel bundet. Ändringar av uppskattningar redovisas i den period ändringen görs om ändringen endast påverkat denna period, eller i den period ändringen görs och framtida perioder om ändringen påverkar både aktuell period och framtida perioder. Bedömningar gjorda av bankledningen vid tillämpningen av IFRS som har en betydande inverkan på de finansiella rapporterna och gjorda uppskattningar som kan medföra väsentliga justeringar i påföljande års finansiella rapporter beskrivs närmare i not 39. Bankledningen har bedömt att de teckningsrätter som erhållits i Swedbanks företrädesemission utgör derivat som ska redovisas till verkligt värde. Ytterligare information framgår av avsnittet Ränteintäkter, räntekostnader, samt utdelning nedan. Nya IFRS och tolkningar som ännu inte börjat tillämpas IASB utökade under upplysningskraven i IFRS 7 Finansiella instrument, vilket huvudsakligen medför nya upplysningskrav om finansiella instrument värderade till verkligt värde i balansräkningen. Instrumenten delas in i tre nivåer beroende på kvaliteten på indata i värderingen. Indelningen i nivåer avgör hur och vilka upplysningar som ska lämnas om instrumenten. Dessa upplysningskrav har främst påverkat not 38 nedan.

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 1 Delårsrapport för perioden 2013-01-01 2013-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166, får härmed

Läs mer

Delårsrapport, Januari-Juni 2008

Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Delårsrapport 2008 1 Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01 till 2008-06-30. Allmänt

Läs mer

Sparbankens räntenetto uppgick till 91,9 Mkr (87,4), vilket är 5 % högre än föregående år.

Sparbankens räntenetto uppgick till 91,9 Mkr (87,4), vilket är 5 % högre än föregående år. Delårsrapport för Sparbanken Syds, (548000-7425), verksamhet per 30 juni 2012, bankens 186:e verksamhetsår. Verksamheten startade i Ystad den 3 maj 1827. SPARBANKENS RESULTAT Sparbankens räntenetto uppgick

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012

Delårsrapport januari juni 2012 Delårsrapport januari juni 2012 Styrelsen för Sparbanken Boken, org nr 537600-6234, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2012. 1 Allmänt om verksamheten

Läs mer

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2016

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2016 Delårsrapport Dalslands Sparbank Januari Juni 2016 Delårsrapport för Januari Juni 2016 Verksamhetens art och inriktning Dalslands Sparbanks verksamhetsområde omfattar Mellerud, Ed, Färgelanda och Bengtsfors

Läs mer

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012 Januari juni 2013 Ekeby Sparbank får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013.01.01 2013-06-30. Sparbankens resultat Ekeby Sparbank redovisar ett rörelseresultat på 9.501

Läs mer

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I Delårsrapport 211 J A N U A R I - J U N I Färs & Frosta Sparbank AB Delårsrapport januari juni 211 Allmänt om verksamheten Ränteutveckling Riksbanken har fortsatt den höjning av reporäntan som påbörjades

Läs mer

Delårsrapport för januari september 2012

Delårsrapport för januari september 2012 Delårsrapport för januari september 2012 1 Innehållsförteckning Delårsrapport för januari september 2012 sid 3 Siffror i sammandrag sid 3 Resultaträkning sid 4 Rapport över totalresultat sid 4 Balansräkning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2010 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015 Sparbanken Gotland Org.nr. 534000-5775 Delårsrapport Januari juni 2015 Delårsrapport för perioden januari - juni 2015 Styrelsen för Sparbanken Gotland (534000-5775) avger härmed delårsrapport för verksamheten

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2014-01-01 2014-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2007 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

Delårsrapport för perioden

Delårsrapport för perioden Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2009 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2009-01-01-2009-06-30 (Då

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014

Delårsrapport januari juni 2014 Delårsrapport januari juni Sparbankens resultat Tjörns Sparbanks rörelseresultat för det första halvåret uppgick till 15 403 tkr (5 501 tkr). Intäkter Sparbankens totala intäkter för det första halvåret

Läs mer

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK -

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2008 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Tillägg 2014:1 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014

Tillägg 2014:1 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Tillägg 2014:1 (Fi Dnr 14-12186) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Detta dokument utgör ett tillägg till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ( Bolaget ) grundprospekt

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta har varit 0,25 procentenhet under hela första halvåret. Det är historiskt en mycket låg nivå. Efter

Läs mer

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 1(8) Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 Bästa delårsresultatet hittills Ökad affärsvolym Lysande aktieaffärer Sponsringen av väg 160 Inga kreditförluster Bästa delårsresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 Skurups Sparbank, 548000-7409, får härmed avlämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2010-01-01 2010-06-30. Verksamheten Under första halvåret har stort fokus

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 RESULTATRÄKNING, Kkr Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 % Ränteintäkter 55 246 69 023-20% 123 920 Räntekostnader -4 935-19 291-74% -27 606 Räntenetto 50 311 49 732 1% 96 314 Erhållna utdelningar

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2010

Delårsrapport. Januari juni 2010 Delårsrapport Januari juni 2010 Delårsrapport för januari juni 2010 Styrelsen för Sparbanken Göinge AB, 516406-0716, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari -

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2013

Delårsrapport. Januari Juni 2013 Delårsrapport Januari Juni 2013 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2013 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

förbättring, vi har fått utdelning på vårt stora innehav av Swedbanks aktier och kreditförlusterna visar positiva siffror tack vare återvinningar.

förbättring, vi har fått utdelning på vårt stora innehav av Swedbanks aktier och kreditförlusterna visar positiva siffror tack vare återvinningar. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2012-01-01-2012-06-30 Allmänt om verksamheten Världens ekonomi

Läs mer

Delårsrapport per

Delårsrapport per Delårsrapport per 2007-06-30 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2007 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 070101-070630. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN

Läs mer

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Org nr 533200-5189 Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Delårsrapport 2007-01-01 2007-06-30 Delårsrapport för januari juni 2007 Styrelsen för Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2016-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

IKANO Banken AB (publ) Org nr

IKANO Banken AB (publ) Org nr IKANO Banken AB (publ) Org nr 516401-9753 Delårsrapport januari - juni Innehåll Fortsatt tillväxt... 3 Resultaträkning (Mkr)... 4 Balansräkning (Mkr)... 5 Kassaflödesanalys (Mkr)... 6 Noter (Mkr)... 7

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011 Allmänt om verksamheten forsätter att visa en stabil resultatutveckling. Räntenettot stärks varje kvartal och kreditförlusterna är låga. Riksbanken

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Delårsrapport för Resurs Bank AB

Delårsrapport för Resurs Bank AB Delårsrapport för Resurs Bank AB Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören i Resurs Bank AB, organisationsnr 516401-0208, får härmed avge delårsrapport för perioden 2010-01-01 2010-08-31.

Läs mer

Delårsrapport Januari - juni 2016

Delårsrapport Januari - juni 2016 HÄRADSSPARBANKEN MÖNSTERÅS ORG. NR. 532800-6209 Delårsrapport Januari - juni 2016 Delårsrapport för perioden januari juni 2016 Styrelsen för Häradssparbanken Mönsterås (532800-6209) får härmed avge delårsrapport

Läs mer

Sparbanken Gotland. Delårsrapport Januari -Juni 2014

Sparbanken Gotland. Delårsrapport Januari -Juni 2014 Sparbanken Gotland Delårsrapport Januari -Juni 2014 Delårsrapport för perioden januari - juni 2014 Styrelsen för Sparbanken Gotland, orgnr 534000-5775, får härmed avge delårsrapport för verksamheten under

Läs mer

Delårsrapport Januari Juni 2012

Delårsrapport Januari Juni 2012 Delårsrapport Januari Juni 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2012 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Med rätt värderingar sedan 1906 Hur bygger man ett företag som förblir stabilt? Man börjar med att lägga en ordentlig grund; en värdegrund.

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2012 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2012-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Bankens styrelse har under året beslutat att övergå till BTP1 för tjänstepension, vilket är ett premiebaserat system.

Bankens styrelse har under året beslutat att övergå till BTP1 för tjänstepension, vilket är ett premiebaserat system. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013-01-01-2013-06-30 Allmänt om verksamheten Om man ur ett

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Företagsinformation (Öhman Capital) med organisationsnummer 556774-0906 är ett värdepappersbolag och står under tillsyn av Finansinspektionen. Bolaget bildades 2008 och är ett helägt

Läs mer

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008 Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008 Allmänt om verksamheten I år har vi lanserat en riktigt bra tjänst som heter Fondguide Premiepension. Tjänsten vänder sig till alla som vill bli

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommuniké 2012 Ystad den 28 februari 2012 Andra halvåret 2012 jämfört med andra halvåret 2011 Affärsvolymerna ökade med 2,1 % (4,0 %) Rörelseresultatet ökade med 107 mkr (-126 mkr) och uppgick

Läs mer

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i %

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Sid 3 RESULTATRÄKNING tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Ränteintäkter 99 476 121 484 Räntekostnader - 30 787-49 722 Räntenetto 68 689 71 762-4,3% Erhållna utdelningar 10 197 6 702 Provisionsintäkter

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2011-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2011 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2011-01-01-2011-06-30 (Då

Läs mer

Kapitel 21 Frivilligt upprättad kassaflödesanalys

Kapitel 21 Frivilligt upprättad kassaflödesanalys Avsnitt IV Frivilligt upprättad kassaflödesanalys Kapitel 21 Frivilligt upprättad kassaflödesanalys Tillämpning Lagtext 2 kap. 1 ÅRL En årsredovisning ska bestå av 1. en balansräkning. 2. en resultaträkning,

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2009

Delårsrapport för januari juni 2009 Delårsrapport för januari juni 2009 Allmänt om verksamheten Vi kan med glädje konstatera att banken trots den rådande lågkonjunkturen, gjort ett mycket bra delårsresultat. Resultatet är drygt 100% bättre

Läs mer

FOREX BANK AB Delårsrapport

FOREX BANK AB Delårsrapport FOREX BANK AB 516406-0104 Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2008 Innehållsförteckning Sida Utveckling av resultat och ställning 3 Väsentliga faktorer för koncernen och moderbolaget 4 Koncernens resultaträkning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010.

DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010. Sid 1 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010. Styrelsen för Sparbanken i Karlshamn, 536200-9481, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden den 1 januari - den 30 juni 2010.

Läs mer

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2007

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2007 Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2007 Allmänt om verksamheten I år har vi lanserat ett riktigt bra betal- och kreditkort, som vi kallar Fryksdalen Framför Allt kortet. Förutom att

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport per 2015-06-30

Delårsrapport per 2015-06-30 Delårsrapport per 2015-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2015 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2015 Kommentarer koncernen Koncernens räntenetto uppgick 2015 till 416 Mkr (338). Det ökade räntenettot beror på högre ränteintäkter till följd av ökad koncernintern

Läs mer

Delårsrapport per 2009-06-30

Delårsrapport per 2009-06-30 Delårsrapport per 2009-06-30 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2009 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 090101-090630. ALLMÄNT

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2009 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta som vid årets ingång uppgick till 2 procent sänktes löpande under året till 0,50 procent vid halvårsskiftet.

Läs mer

Delårsrapport per 2014-06-30

Delårsrapport per 2014-06-30 Delårsrapport per 2014-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2014 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Tillägg 2015:2 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2015

Tillägg 2015:2 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2015 Tillägg 2015:2 (Fi Dnr 16-3974) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2015 Detta dokument utgör ett tillägg till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ( Bolaget ) grundprospekt

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 1 (8) Duni AB Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 Koncernen i sammanfattning mkr Jan juni Juli 2005- Helår 2006 2005 juni 2006 2005 Nettoomsättning 3.119 2.642 6.441 5.964 Rörelseresultat

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2017

Delårsrapport Januari mars 2017 Delårsrapport Januari mars 2017 Period 1 januari - 31 mars 2017 Nettoomsättningen uppgår till 84 399 (72 353) kkr motsvarande en tillväxt om 16,6 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 394

Läs mer

Räntenettot för perioden var tkr ( tkr). Minskningen beror på det historiskt låga ränteläget vilket medfört en minskad räntemarginal.

Räntenettot för perioden var tkr ( tkr). Minskningen beror på det historiskt låga ränteläget vilket medfört en minskad räntemarginal. DELÅRSRAPPORT 2016-06-30 Skurups Sparbank, organisationsnummer 548000-7409, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2016-01-01 2016-06-30. Utveckling av resultat och ställning Jämförelser

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2011 Allmänt om verksamheten Halvåret har präglats av god ekonomisk tillväxt i Sverige och oro för försämring av statsfinanserna i de s.k. PIIGS-länderna

Läs mer

Tjustbygdens Sparbank Den lokala Sparbanken. Ställning. Utveckling av resultat och ställning. Resultat

Tjustbygdens Sparbank Den lokala Sparbanken. Ställning. Utveckling av resultat och ställning. Resultat Tjustbygdens Sparbank Den lokala Sparbanken Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2013-01-01 till 2013-06-30. Tjustbygdens

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2016

Delårsrapport för januari juni 2016 Delårsrapport för januari juni 2016 Innehållsförteckning Delårsrapport för Januari Juni 2016 sid 3 Allmänt om verksamheten sid 3 Sparbankens resultat sid 3 Sparbankens ställning sid 4 Resultatprognos sid

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2015-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

DATUM 12 AUGUSTI 2015

DATUM 12 AUGUSTI 2015 DATUM 12 AUGUSTI Tillägg av den 12 augusti till grundprospekt avseende Skandiabanken Aktiebolags (publ) program för utgivning av säkerställda obligationer. Tillägg till grundprospekt avseende Skandiabanken

Läs mer

Landshypotek står stadigt i en svajig marknad. Ökar med 4 % och höjer återbäringen.

Landshypotek står stadigt i en svajig marknad. Ökar med 4 % och höjer återbäringen. Pressmeddelande 2009-03-12 Landshypotek står stadigt i en svajig marknad. Ökar med 4 % och höjer återbäringen. Ökad utlåning, noll i kreditförluster och en generös återbäring till sina medlemmar. Landshypotek

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2016

Delårsrapport Januari mars 2016 Delårsrapport Januari mars 2016 Period 1 januari - 31 mars 2016 Nettoomsättningen uppgår till 72 353 (68 650) kkr motsvarande en tillväxt om 5,4 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 339

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

ÅTVIDABERGS SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, Allmänt om verksamheten

ÅTVIDABERGS SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, Allmänt om verksamheten ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011 Allmänt om verksamheten visar en mycket stabil resultatutveckling. Räntenettot stärks varje kvartal och kreditförlusterna är låga. Riksbanken

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Delårsrapport Januari - juni 2015

Delårsrapport Januari - juni 2015 Delårsrapport Januari - juni Innehållsförteckning Sida Delårsrapport för andra kvartalet 3 Utveckling av resultat och ställning under andra kvartalet 3 Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 3 Transaktioner

Läs mer

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30 VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30 Styrelsen för Virserums Sparbank (533200-5247) får härmed lämna delårsrapport för Sparbankens verksamhet under perioden 2008-01-01-2008-06-30.

Läs mer

Delårsrapport. Ikano Bank SE. januari - juni 2010. Org nr 517100-0051

Delårsrapport. Ikano Bank SE. januari - juni 2010. Org nr 517100-0051 Delårsrapport januari - juni Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll Om Ikano Bank SE...3 Resultaträkning...4 Rapport över totalresultatet...4 Balansräkning...5 Rapport över förändringar i eget kapital...6

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning. Pingst Förvaltning AB

Årsredovisning. Pingst Förvaltning AB Årsredovisning för Pingst Förvaltning AB 556048-6713 Räkenskapsåret 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Noter 6 Underskrifter 8 Årsredovisning för Pingst Förvaltning

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Media Evolution Ideell Förening

Media Evolution Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Ideell Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Torsås Fjärrvärmenät AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 090630

DELÅRSRAPPORT 090630 DELÅRSRAPPORT 090630 Styrelsen för SPARBANKEN ALINGSÅS, 564000-7059, får härmed avge delårsrapportering för sparbankens verksamhet, för perioden 090101-090630. F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S

Läs mer

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för GKS Drift AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30 VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30 Styrelsen för Virserums Sparbank får härmed lämna delårsrapport för Sparbankens verksamhet under perioden 2007-01-01-2007-06-30. Sparbankens

Läs mer

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Bokslutskommuniké 2015-06-01 2016-05-31 Sleepo AB (publ) 556857-0146 (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat

Läs mer

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016 BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG 556476-6243 Årsredovisning för 2016 INNEHÅLL: Ordförande har ordet 2 Förvaltningsberättelse 2 Styrelse, ledning och revisorer 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter

Läs mer