verksamhet Barn i åldern 1-6 år erbjuds förskola, pedagogisk omsorg och öppen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "verksamhet Barn i åldern 1-6 år erbjuds förskola, pedagogisk omsorg och öppen"

Transkript

1 Dnr BUN Dpl 10 sid 1 (9) BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Tjänsteyttrande Christina Widén, Bokslut 2013 Dnr BUN Dpl 10 Ärende BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Verksamhet Förskoleverk- verksamhet Barn i åldern 1-6 år erbjuds förskola, pedagogisk omsorg och öppen förskola. Förskoleklass: Grundskola: Särskola: Fritidshem: Erbjuds barn från sex års ålder fram till skolpliktens inträde. Omfattar elever från 6-16 år, skolplikt fr o m 7 år. Ger utvecklingsstörda barn och ungdomar en anpassad utbildning utifrån varje elevs förutsättningar. Fritidshem erbjuds skolbarn i åldern 6-12 år. Kulturskola: Erbjuds från förskolan t o m gymnasiet. Kulturskolan undervisar i musik, dans, teater, bild och bedriver en omfattande utåtriktad verksamhet med konserter och föreställningar. Skolhälsovård: Erbjuder hälsovård för barn och unga i skolåldern. Skoldirektören leder, under barn- och ungdomsnämnden, verksamheten som är organiserad i tre skolområden. Inom varje skolområde är varje förskola och grundskola en s.k. resultatenhet och leds av en förskolechef eller rektor. Viktigare händelser 2013 En organisationsöversyn har genomförts under våren. Den nya organisationen trädde i kraft 1 augusti. Tretton skolområden har organiserats om till tre. Respektive skolområde leds av en nytillträdd skolområdeschef. Även staben har omorganiserats och flyttat till nya lokaler på Karolinen. Elevhälsan har förstärkts genom en styrgrupp där de olika yrkesprofessionerna är representerade. Postadress: Barn- och ungdomsförvaltningen, Karlstad Besöksadress: Våxnäsgatan 10 Webb: karlstad.se Tel: E-post: Org.nr: PlusGiro: upphört Bankgiro:

2 Dnr BUN Dpl 10 sid 2 (9) Några stora lokalinvesteringar har genomförts. Norrstrandskolan har renoverats och invigdes i augusti och en ny förskola i Alster invigdes i oktober. Dessutom har Skogsbackeskolan avvecklats pga dålig arbetsmiljö och eleverna har flyttat till Färjestadskolan (F-3) och Rudskolan (4-6). Rudskolan har byggts om till en skola för årskurs 4-9. En stor IT-mässa, WETT (Wermlands Educational Training and Technology), genomfördes för samtliga grundskolans lärare i Karlstad och Forshaga. Drygt 800 pedagoger deltog under denna dag. Regeringens satsning matematiklyftet genomförs under läsåret och ca 80 lärare i grundskolan deltar. En utredning har genomförts med syfte att förbättra mottagande av nyanlända barn och elever. Införande och rekrytering av förstelärare i grundskolan har genomförts. Hösten 2013 anställdes 15 förstelärare i grundskolan. Webbplatsen Pedagog Värmland har byggts upp och invigdes i under hösten. Ekonomisk utveckling Belopp i tkr. Redovisning Budget avvikelse Intäkter Kostnader Nettokostnad Kommunbidrag/ram Resultat Nettoinvestering Intäkterna har ökat med 0,4 % under perioden. Intäkterna för barnomsorgsavgifter har ökat med 24 % vilket bl.a. är en följd av att barnomsorgstaxan förändrades år Orsaken till att intäkterna totalt har ökat marginellt beror på minskade statsbidrag för olika projekt exempelvis lärarlyftet, läs- och skrivprojektet m.fl. Den totala kostnaden har ökat med 4,4 % under perioden, varav personalkostnaderna har ökat med 2 %. Antalet månadsanställda har minskat med 68 personer. Omkostnaderna har ökat med 9,7 % vilket till största del beror på ökade kostnader för köp av skol- och barnomsorgsplatser från fristående förskolor och skolor i Karlstad. Lokalkostnaderna har ökat med 7 % vilket beror på fler hyrda förskolelokaler och renoverade skolor. Att lokalkostnaderna inte visar en större ökning beror på att kommunens internränta har sänkts under perioden vilket inneburit en kostnadssänkning med 5,2 mkr och motsvarande minskning av budgetramen.

3 Dnr BUN Dpl 10 sid 3 (9) Budgetavvikelse Barn- och ungdomsnämndens bokslut visar ett överskott på 14,3 mkr års resultat visade ett överskott på 1,4 mkr. Barn- och ungdomsförvaltningen har under år 2013 genomfört åtgärder motsvarande 10 mkr för att fullt ut finansiera årets löneökningar. Mariebergsskolan och Norrstrandsskolan är nu renoverade. Renoveringarna har inneburit ökade hyreskostnader på 5,4 mkr för år Totalt kommer de under perioden planerade och genomförda renoveringarna av högstadieskolor att ge en ökad hyreskostnad med ca 25 mkr. För att balansera kommande och annars nödvändiga ambitionssänkningar, t ex avseende personaltäthet i verksamheterna, har förvaltningen gjort en översyn avseende förvaltningens lokalbestånd. Målet är att ha lokaler med god arbetsmiljö och att finansiera delar av de kommande hyreskostnadsökningarna. I uppdraget har därför ingått att utreda eventuell avveckling och sammanslagning av enheter som idag och framåt inte har kvantitativa och/eller kvalitativa förutsättningar. Översynen har presenterats i en lokalplan som barn- och ungdomsnämnden beslutade om i april Denna plan kommer att revideras årligen. Exempel på större åtgärder som vidtagits under 2013 är bl.a. avveckling av Edsvallaskolan, Skogsbackeskolan och Skolmuseét. Särskolan slutar på ett underskott med -2 mkr. Elevantalet fortsätter att minska vilket innebär att antalet grupper måste minska och antalet elever i kvarvarande grupper måste öka. Detta medför att personaltätheten försämras. Det ackumulerade underskottet på särskolan (inklusive resultatet år 2013) uppgår till 6 mkr. Modersmålsverksamheten inom förskolan visar ett underskott på 1,7 mkr. En översyn kommer att genomföras med syfte att skapa åtgärder för att nå en ekonomi i balans under Uppföljning av övergripande mål i strategisk plan TILLVÄXT Antalet förvärvsarbetande ska öka med 15 procent till år 2020 Barn- och ungdomsförvaltningen bedriver förskoleverksamhet på obekväm arbetstid s.k. nattisverksamhet vilket underlättar målet att öka antal förvärvsarbetade införde barn- och ungdomsnämnden servicegarantier. En av dessa innebär att kommunen erbjuder förskoleplats inom fyra månader efter att vårdnadshavaren har kommit in med en anmälan. UTBILDNING OCH KUNSKAP Barns och elevers förutsättningar för fortsatta studier och arbete ska förbättras Införande av ett utvecklat kvalitetssystem med systematiska uppföljningar inklusive dialoger samt strukturer för utvecklingsstöd och forskningsanknytning är betydelsefulla åtgärder som har planerats och etablerats.

4 Dnr BUN Dpl 10 sid 4 (9) Andel elever årskurs 9 behöriga till gymnasieskolan. (kommunala skolor) ,3 92,9 90,5 90,9 92,5 Betyg årskurs 9, genomsnittligt meritvärde (kommunala skolor) ,0 211,2 211,2 212,2 212,0 Både när det gäller andelen elever behöriga till gymnasieskolan och det genomsnittliga meritvärdet i årskurs 9 har resultatet sammantaget under tidsperioden 2009 till 2013 varit relativt oförändrat. Observera dock att värdena före 2013 är beräknade utifrån den gamla betygsskalan med betygsstegen G, VG och MVG. Meritvärdena i Karlstads kommunala grundskolor ligger något högre än genomsnittet för kommungruppen Större städer - 212,0 jämfört med 208,4. När det gäller behörighet till gymnasieskolans yrkesförberedande program har Karlstads kommunala skolor en större andel behöriga - 92,5 jämfört med 86,5 - som är genomsnittet för Större städer. Jämfört med alla skolor i riket har Karlstads kommunala skolor ett lägre meritvärde, men en högre andel behöriga till gymnasieskolan. Det högre värdet för gymnasiebehörighet visar att Karlstad lyckas något bättre med uppdraget att få eleverna att nå målen än vad jämförelsekommunerna gjort. Det vill säga att Karlstad har färre elever, än jämförelsekommunerna och riket, som inte är behöriga till gymnasiet efter avslutad grundskola. Gymnasiebehörigheten är en viktig faktor för att undvika att hamna i ett socialt utanförskap senare i livet. Meritvärdet kan ge en bild av hur väl barn och elever ges möjlighet att utvecklas så långt som möjligt. Utmaningen blir att ge fortsatt bra stöd och stimulans till elever med svårigheter och samtidigt stötta och stimulera alla elever att nå så långt som möjligt. Liksom tidigare år har flickor i genomsnitt ett högre meritvärde än pojkar. Siffrorna för 2013 visar däremot att skillnaden har minskat mot föregående år. Kompetensmatchning ska ske för att säkerställa näringslivets och offentliga sektorns kompetensbehov Barn- och ungdomsförvaltningen har en genuspedagog anställd. En undersökning om sökmönster till gymnasiet utifrån könstillhörighet har genomförts. Undersökningen visar på elevernas svårighet att bryta stereotypa val. En forskningsgenomgång visar att det är i de yngsta åren man kan ha den största påverkan på hur könet får betydelse på framtida tankar och önskningar. Karlstadsbornas erfarenheter och kunskaper ska bättre tas till vara I kommunens årliga kund- och brukarundersökning värderas påståendet Jag får vara med och bestämma på fritids, till 4, 4 på en 5-gradig skala av kommunens samtliga åk 2 elever. Flickorna i åk 5 värderar påståendet Jag är nöjd med det inflytande jag har över mitt skolarbete, till 4,6 medan pojkarna värdera något lägre till 4,5. Enligt samma undersökning ger samtliga vårdnadshavare i kommunens förskolor och pedagogisk omsorg indexvärdet 4,2 för området information. Indexområdet

5 Dnr BUN Dpl 10 sid 5 (9) omfattar bland annat påståendet Förskolan värdesätter mina frågor och synpunkter. Alla enheter har någon form av råd där vårdnadshavare medverkar. Frågor som tas upp där handlar om verksamhetens innehåll och miljö. Olika projekt med digitala kommunikationsplattformar pågår med syfte att stärka och underlätta kommunikationen. EN STAD FÖR ALLA Karlstadsbornas hälsa ska bli bättre Barn- och ungdomsförvaltningen medverkar i långtidsstudien, SOFIA (Social och fysisk utveckling, insatser och anpassning ). Det är en forskningsstudie som Örebro och Karlstads universitet ansvarar för tillsammans med Karlstads kommun. Syftet med studien är att bättre förstå utvecklingen av barns sociala, fysiska och psykiska hälsa inklusive normbrytande beteende. Samverkansarenan mellan förskolorna och landstingens BVC, s.k. barnhälsoteam, finns etablerade i varierande grad i samtliga skolområden. Genom elevhälsodatabasen ELSA gör förvaltningen årliga statistiska sammanställningar om barn och ungas hälsa och utveckling på skol- och kommunnivå. Underlaget utgör en viktig del för planering och utveckling av verksamheten som ska främja barn och ungas hälsa. ELSA möjliggör även kontinuerlig uppföljning av gjorda insatser. Den samlade kunskapen i ELSA fås dels från hälsoenkäter som elever och föräldrar fyller i, dels från det hälsobesök som eleverna erbjuds hos skolsköterskan i förskoleklass, åk 4 och åk 7. Ett sätt att fortsätta arbetet med att stärka elevernas delaktighet är LUPP. Varje skola har i åk 8 arbetat med resultaten från Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP), genom att ta del av broschyren "PSST...VILL DU VETA NÅGOT VÄLDIGT VIKTIGT?" Broschyren vänder sig direkt till eleverna och presenterar resultaten på ett "ungdomligt sätt" som gör det lättare att ta till sig för våra elever. Varje klass i åk 8 har under senare delen av vårterminen med stöd av sina mentorer diskuterat resultaten från LUPP. Resultatet från LUPP har också diskuterats på högstadieskolornas elevråd. Klassråden och elevråden har sedan mejlat sina synpunkter till ungdomsfullmäktige. Karlstadsbornas förutsättningar för ett liv fritt från diskriminering, kränkningar och våld ska öka I kommunens återkommande kund- och brukarundersökningar som riktas till samtliga vårdnadshavare till barn i förskola, pedagogisk omsorg, alla elever i åk 2 på fritidshem samt samtliga elever i åk 2, 5 och 8 i skolan, framkommer i 2013 års mätning, att merparten såväl vårdnadshavare som elever känner sig bra bemötta och är nöjda med verksamheten. Resultaten är mycket stabila över åren. Resultaten överensstämmer även med den bild som fås genom den årliga elevhälsoenkäten som riktas till alla elever i förskoleklass, åk 4 och 7 och som genomförs av skolsköterskorna. Som komplement till kommunens kartläggningar gör förskolechef, rektor tillsammans med barnen, eleverna och vårdnadshavarna kartläggningar. Rutiner för hur signal om diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling ska handläggas redovisas i kvalitetssystemet. Undervårterminen 2013 hade totalt 9 anmälningar gjorts till Skolinspektionen. Av dessa handlade 2 om särskilt stöd, 1 om diskriminering/kränkande behandling i

6 Dnr BUN Dpl 10 sid 6 (9) skola, 2 diskriminering/kränkande behandling i förskolan medan 4 handlade om övrigt. En viktig del i arbetet att skapa trygga skolor är det tydliga krav som finns i skollagen. Samtliga skolor ska ta fram en årlig likabehandlingsplan. Planen omfattar såväl diskrimineringslagen som skollagens bestämmelser om kränkande behandling. Likabehandlingsplanen innehåller resultat från kartläggningar, förebyggande arbete, åtgärder under året samt en uppföljning av tidigare års plan. Skolorna genomför värdegrundsarbete tillsammans med eleverna, till exempel samspelsövningar och övningar i social träning. Även personalen får utbildning i frågor som t ex rör social träning, trygghetsteam att lyckas som lärare. I skollagsstiftningen har personalens skyldigheter förtydligats. En lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till förskolechefen eller rektorn. En förskolechef eller rektor som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till huvudmannen. Karlstad ska vara en av Sveriges bästa hbtq-kommuner Barn- och ungdomsförvaltningen har utbildat all personal inom HBTQ och arbete med att HBTQ-certifiera skolans elevhälsa har inletts. Förskolans och skolans personal har möjlighet till konsultation i frågor som rör skollagens krav på likabehandling och diskrimineringslagens krav av skoljurist och genuspedagog. Återkommande värdegrundsprojekt genomförs och området följs inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet. STYRSYSTEM/KVALITETSARBETE Jämsides med införandet av den nya organisationen har barn- och ungdomsförvaltningens kvalitetssystem förändrats. Kvalitetssystemet har ett tydligt inifrånperspektiv med syfte att medarbetarna ska få stöd i arbetet med att utveckla den egna verksamheten. Systemet omfattar såväl den kommunala styrningen via strategisk plan som den statliga och beskrivs i dokumentet Planering- uppföljning-budget (PUB). I den årliga verksamhetsplanen framgår de åtagande, arbetsuppgifter och aktiviteter som nämndens verksamheter ska arbeta med under det närmaste året/åren. Roller och ansvar har förtydligats i framtagandet av dokumentet Organisationroller -ansvar (ORA) vilket främjar kvalitetsarbetet. Planeringen inför framtagande av 2014 års metodstöd för kvalitetsarbete, genomförande av resultatdialoger, publicering av resultatblad har påbörjats med syfte att utveckla medarbetarnas uppföljningskompetens. Likaså har kontakter tagits med Karlstads universitet för planerad samverkan inom området. Servicegarantier och kundenkäter ska utvecklas Servicegarantin som handlar om utvecklingssamtalet i grundskolan och grundsärskolan är borttagen då lagstiftningen har ändrats. En servicegaranti för

7 Dnr BUN Dpl 10 sid 7 (9) förskoleklassen har införts. I förskoleklassen garanteras eleverna simundervisning vid 10 tillfällen. I övrigt är servicegarantierna oförändrade. Årliga kundenkäter görs inom ramen för kommunens kund- och brukarundersökningar. Delar av resultat från kundenkäterna planeras publiceras på enheternas resultatblad. ARBETSGIVARPERSPEKTIV Bra ledarskap och medarbetarskap 1 augusti infördes ny organisation där fokus låg på styrning och ledning. Ett av syftena var att stärka det pedagogiska ledarskapet. Den nya organisationen har också inneburit att antalet tillsvidareanställda per chef har minskat något. Elva chefer deltar i Ny som chef, fjorton förskolechefer och rektorer deltar i Rektorsprogrammet och en rektor i Rektorslyftet. Alla nyanställda chefer har fått internutbildning i de lagar, riktlinjer, rutiner och förhållningssätt som gäller för kommunen och förvaltningen. Ca fyrtio förskollärare och lärare har under året gått utbildning via RUC för att kunna vara mentorer för nyanställda kollegor. Nytt samverkansavtal för förvaltningen har tecknats med syfte att öka inflytandet och delaktigheten för medarbetarna. God hälsa bland medarbetarna Under året har en speciell satsning gjorts via företagshälsovården för städpersonalen och det kan konstateras att deras sjuktal är lägre än övriga kategorier i förvaltningen. Förvaltningens friskvårdssatsning Qom i gong har fokuserat på främjande och förebyggande arbete med aktiviteter ute på arbetsplatserna och kurser i stresshantering, mindfulness samt medicinsk yoga. Stora insatser har gjorts för minska stressen enligt de framtagna handlingsplanerna utifrån senaste LMU-resultatet. Karlstads kommun ska erbjuda goda utvecklingsmöjligheter En gedigen insats har gjorts för att välja ut de femton lärare som anställdes som förstelärare under hösten. I den nya organisation finns funktion för utvecklingsstöd vilken ger större möjligheter till tidsbegränsade utvecklingsuppdrag. Fortsatt satsning har skett på Lärarlyftet II för att öka lärares behörighet för undervisning. Jämställdheten och mångfalden inom Karlstads kommun ska öka Inför löneöversyn görs en analys av löneskillnader tillsammans med de fackliga organisationerna. Stor vikt läggs vid att kunna förena föräldraskap och arbete genom att exempelvis förlägga så få möten som möjligt till kvällstid.

8 Dnr BUN Dpl 10 sid 8 (9) Framtiden Förändring av barn och elevantal Antalet barn i förskoleverksamhet beräknas öka med 170 fram till år Antalet elever i grundskolan beräknas öka med 635 fram till år Antalet barn i fritidshem beräknas öka med 252. Grundsärskolans elevantal kommer troligen att minska. Fristående verksamheter En ny fristående grundskola kommer förmodligen att starta från hösten 2014 och en befintlig fristående grundskola skall öka antalet elevplatser. En ny fristående förskola planerar att starta hösten Volymuppgifter och prestationsmått Redovisning Budget Mått Förskola Antal barn Nettokostnad per barn Antal barn per årsarbetare Karlstad 5,4 5,4 Antal barn per årsarbetare Större städer 5,3 5,3 Pedagogisk omsorg Antal barn Nettokostnad per barn Antal barn per anställd Karlstad 5,7 6,0 Antal barn per anställd Större städer 4,8 4,9 Grundskola och förskoleklass Antal elever Nettokostnad per elev Antal elever per lärare Karlstad 12,2 12,4 Antal elever per lärare Större städer 12,0 12,2 (gäller enbart grundskola) Fritidshem Antal elever Nettokostnad per elev Antal elever per anställd Karlstad 11,4 12,1 Antal elever per anställd Större städer 12,8 12,0 Grundsärskola Antal elever Nettokostnad per elev Antal elever per lärare Karlstad - 2,9 Antal elever per lärare, Större städer - 3,3

9 Dnr BUN Dpl 10 sid 9 (9) Kommentar Siffrorna som anger personaltätheten 2013 är ännu inte publicerade Göran Isberg skoldirektör, barn- och ungdom Christina Widén ekonomichef

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 1

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 1 BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Ärende nr 1 Postadress: Barn och ungdomsförvaltningen, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 47 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post: barnochungdomsforvaltningen@karlstad.se

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 5

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 5 BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Ärende nr 5 Postadress: Barn och ungdomsförvaltningen, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 47 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post: barnochungdomsforvaltningen@karlstad.se

Läs mer

Årsredovisning av åtagande inom strategisk plan.

Årsredovisning av åtagande inom strategisk plan. Årsredovisning av åtagande inom strategisk plan. Tillväxt Karlstads kommun ska ha god planberedskap för bostäder och verksamhetsmark samt skapa attraktiva boendemiljöer med blandad bebyggelse. Kommunens

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 10

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 10 BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Ärende nr 10 Postadress: Barn och ungdomsförvaltningen, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 47 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post: barnochungdomsforvaltningen@karlstad.se

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 1

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 1 BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Ärende nr 1 Postadress: Barn och ungdomsförvaltningen, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 47 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post: barnochungdomsforvaltningen@karlstad.se

Läs mer

Nya styrdokument för fritidshemmet

Nya styrdokument för fritidshemmet Nya styrdokument för fritidshemmet Nätverksträff i Umeå 9 juni 2011 Marie Sedvall Bergsten, undervisningsråd Vad har styrt fritidshemmet? Skollag, 2 a kap. Läroplan, Lpo94 Allmänna råd med kommentarer

Läs mer

Kvalitetsrapport för Fredriksbergsskolan läsåret

Kvalitetsrapport för Fredriksbergsskolan läsåret 0 Kvalitetsrapport för Fredriksbergsskolan läsåret 2015-2016 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN I förskoleklass grundskola åk 1-9 fritidshem Ansvarig rektor Kristin Hägglund 1 2 Innehåll Styrkort 2015-2016... 1

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013.

Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013. Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt och

Läs mer

Skolors och förskolors systematiska kvalitetsarbete. vägledning och struktur

Skolors och förskolors systematiska kvalitetsarbete. vägledning och struktur Skolors och förskolors systematiska kvalitetsarbete vägledning och struktur Det gemensamma systematiska kvalitetsarbetet på Lidingö En viktig utgångspunkt i allt kvalitetsarbete är att barnets bästa sätts

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen Beslut 2014-04-30 Bilingual Montessori School of Lund Rektorn vid Bilingual Montessori School of Lund Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Bilingual Montessori School of

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 för barn- och ungdomsnämnden till Kommunplan 2012 och utblick

Verksamhetsplan 2012 för barn- och ungdomsnämnden till Kommunplan 2012 och utblick Rev 2011-10-12 Sid 1 (6) Dnr 11BUN108 Handläggare Sinikka Pisilä Verksamhetsplan 2012 för barn- och ungdomsnämnden till Kommunplan 2012 och utblick 2013-2015 Inledning Kommunfullmäktige har fastställt

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2013-11-20 Sigtuna kommun sigtuna.kommun@sigtuna.se Rektorn vid Ekillaskolan per.junelind@sigtuna.se Beslut för grundskola efter tillsyn av Ekillaskolan i Sigtuna kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Kvalitetsrapport för Lorensberga skolområde läsåret

Kvalitetsrapport för Lorensberga skolområde läsåret Kvalitetsrapport för Lorensberga skolområde läsåret 2015-16 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN I Lorensberga skola grundskola åk 4-6 Ansvarig rektor åk 4-6 Ann-Katrin Bohman Innehåll Styrkort 2015-2016... 1 KVALITETSARBETE...

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 44-2016:9438 Föreningen Backaskolan Org.nr. 846500-1777 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Backaskolan belägen i Malmö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box

Läs mer

Kvalitetsrapport för Lorensberga skolan läsåret

Kvalitetsrapport för Lorensberga skolan läsåret 1 Kvalitetsrapport för Lorensberga skolan läsåret 2015-2016 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN I grundskola åk 7-9 Göran Törnqvist, rektor & Ann- Sofie Gunnarsson, biträdande rektor. 2 Innehåll KVALITETSARBETE...

Läs mer

Dialogmöten fristående verksamheter. April 2017

Dialogmöten fristående verksamheter. April 2017 Dialogmöten fristående verksamheter April 2017 Förskolorna Översikt över kvalitetsgranskningarna som skolinspektionen gjort Skolverkets riktmärke för mindre barngrupper i förskolan - forskningsrapporten

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 3

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 3 BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Ärende nr 3 Postadress: Barn och ungdomsförvaltningen, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 47 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post: barnochungdomsforvaltningen@karlstad.se

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Dnr 44-2015:9775 Centrina utbildning Aktiebolag Org.nr. 556757-2234 info@centrina.se Beslut för grundskola efter tillsyn i Centrina Kviberg belägen i Göteborgs kommun 2 (7) Dnr 44-2015:9775 Tillsyn i Centrina

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens plan för systematisk kvalitetsarbete

Barn- och utbildningsnämndens plan för systematisk kvalitetsarbete Barn- och utbildningsnämndens plan för systematisk kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Dan Christoffersson, utvecklingschef Barn- och utbildningsnämnden 2016-12-14 97 Tjörn Möjligheternas

Läs mer

Barn och elevpeng 2015

Barn och elevpeng 2015 Skolförvaltningen Barn och elevpeng 2015 Under 2011 infördes ett nytt resursfördelningssystem, en så kallad barn- och elevpeng. Enheterna har under åren anpassat sig till den nya fördelningen och budgeterna

Läs mer

Verksamhetsplan. Vimarskolan Åk 7-9 2015/2016

Verksamhetsplan. Vimarskolan Åk 7-9 2015/2016 Vimarskolan Åk 7-9 Tillsammans når vi toppen! Förbättringsområden inom förskola och grundskola enligt Nämndsplanen för styrning av barn- och utbildningsförvaltningen 2014 Nämndsplanen för styrningen av

Läs mer

Kvalitetsarbete för Stureskolans fritidshem period 3 (jan-mars), läsåret 13/14.

Kvalitetsarbete för Stureskolans fritidshem period 3 (jan-mars), läsåret 13/14. Kvalitetsarbete för Stureskolans fritidshem period 3 (jan-mars), läsåret 13/14. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Uppdrag, nuläge och mål

Uppdrag, nuläge och mål Uppdrag, nuläge och mål Nämndens uppdrag utgör kommunens styrelse för det offentliga skolväsendet för barn och ungdom avseende förskoleklass, grundskola och grundsärskola. Vidare ansvarar man för den förskoleverksamhet

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

irn Beslut för grundskola Skolinspektionen efter tillsyn i Centrina Lindholmen belägen i Göteborgs kommun

irn Beslut för grundskola Skolinspektionen efter tillsyn i Centrina Lindholmen belägen i Göteborgs kommun irn Beslut Dnr 44-2015:9774 Centrina utbildning Aktiebolag Org.nr. 556757-2234 info@centrina.se Beslut för grundskola efter tillsyn i Centrina Lindholmen belägen i Göteborgs kommun 2(7) Dnr 44-2015:9774

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret Tjänsteutlåtande 2012-03-30 Anders Nilfjord Sidan 1 av 2 Ekonomichef Dnr 2012/18 BUN. Barn- och ungdomsnämnden Budget 2013 inklusive verksamhetsplan Förslag

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan (Jonsboskolan) period 4 (april juni), läsåret 2013/2014.

Kvalitetsarbete för grundskolan (Jonsboskolan) period 4 (april juni), läsåret 2013/2014. Kvalitetsarbete för grundskolan (Jonsboskolan) period 4 (april juni), läsåret 2013/2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Enskilda gymnasiet info@enskildagymnasiet.se Rektorn vid Enskilda gymnasiet lebi@enskildagymnasiet.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Enskilda gymnasiet i Stockholm

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut Skolinspektionen 2015-01-26 Pysslingen Förskolor och Skolor AB Rektorn vid Alfaskolan Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Alfaskolan i Solna kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Skolinspektionen Dnr 44-2015:4338 Ideella Föreningen Estetiska skolan, Arvika Org.nr. 874002-0212 Beslut för grundskola efter tillsyn i Estetiska skolan, högstadiet belägen i Arvika kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut 2014-03-11 Ängelholms kommun Rektorn vid Söndrebalgs skola 20 i4 i Cg Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Söndrebalgs skola i Ängelholms kommun Skolinspektionen, Postadress:

Läs mer

Mariebergsskolan skolområde sydplan mot diskriminering och kränkande behandling

Mariebergsskolan skolområde sydplan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-06-17 Mariebergsskolan skolområde sydplan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola samt Grundsärskola Ansvariga för planen Rektor

Läs mer

Elever och personal i fritidshem läsåret 2016/17

Elever och personal i fritidshem läsåret 2016/17 1 (10) Elever och personal i fritidshem läsåret 2016/17 I följande PM redovisas officiell statistik om elever och personal på fritidshemmen för läsåret 2016/17. Statistiken om fritidshem ingår i Sveriges

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652

Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652 Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun Delbeslut Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:1652 Delbeslut Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan Mjölby kommun Datum 2009-10-23 Dnr 43-2009:1652

Läs mer

Plan över det systematiska kvalitetsarbetet 2015

Plan över det systematiska kvalitetsarbetet 2015 Kultur- och utbildningsförvaltningen 2015-02-19 Plan över det systematiska kvalitetsarbetet 2015 HUVUDMANNANIVÅ Alla skolor och förskolor i Mellerud ska bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete där verksamheten

Läs mer

Övergripande plan för det systematiska kvalitetsarbetet i förskolor och skolor i Höörs kommun 2015-18

Övergripande plan för det systematiska kvalitetsarbetet i förskolor och skolor i Höörs kommun 2015-18 2016-06-01 1 (14) Övergripande plan för det systematiska kvalitetsarbetet i förskolor och skolor i Höörs kommun 2015-18 Inledning I skollagen beskrivs att varje huvudman systematiskt och kontinuerligt

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Tjörn Möjligheternas ö

Tjörn Möjligheternas ö Redovisning av kvalitetsarbetet för perioden augusti 2014 juni 2015 Förskola Myggenäs Förskola Barn- och utbildningsförvaltningen Linda Markus 150708 Tjörn Möjligheternas ö Innehåll 1 Enhetens namn 4

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Segrande Liv Grundskola Org.nr. 843001-7593 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Segrande Liv Grundskola belägen i Höörs kommun Skolinspektionen. Postadress: Box

Läs mer

Kartläggning av lärarlegitimation och förskollärarlegitimation 2016

Kartläggning av lärarlegitimation och förskollärarlegitimation 2016 Datum 2016-10-13 1(7) Handläggare Magnus Rehn Direkttelefon 0380-51 83 28 E-postadress magnus.rehn@nassjo.se Kartläggning av lärarlegitimation och förskollärarlegitimation 2016 Inledning I denna rapport

Läs mer

Plan för systematiskt kvalitetsarbete

Plan för systematiskt kvalitetsarbete Plan för systematiskt kvalitetsarbete Fastställd bun 20150901 77 dnr 2015/361-607 Plan för systematiskt kvalitetsarbete 2 Innehåll Utgångspunkt att öka barns och elevers måluppfyllelse. Kompetens för livet,

Läs mer

Handlingsplan vid frånvaro

Handlingsplan vid frånvaro Handlingsplan vid frånvaro Rutin och stöd för systematiskt arbete med att främja närvaro i Askersunds kommuns förskolor och grundskolor 2016/2017 Innehållsförteckning 1. Bakgrund...3 2. Syfte...3 3. Definitioner...3

Läs mer

Barn- och elevhälsoplan

Barn- och elevhälsoplan 1 (6) Lärande Barn- och elevhälsoteamet Knappekullaenheten Barn- och elevhälsoplan 2012-13 Knappekullaenheten Knappekulla är en enhet där alla barn är allas ansvar och där varje barn ska få det de behöver

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fritidshemmet Piraten period 1 (juli-sept), läsåret 2013/2014

Kvalitetsarbete för Fritidshemmet Piraten period 1 (juli-sept), läsåret 2013/2014 Kvalitetsarbete för Fritidshemmet Piraten period 1 (juli-sept), läsåret 2013/2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Säters kommun

Regelbunden tillsyn i Säters kommun Regelbunden tillsyn i Säters kommun Statens skolinspektion Granskning av kvalitet inom skolväsendet, förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen. Tillsyn över det offentliga skolväsendet, den allmänna förskoleverksamheten

Läs mer

Kvalitetsarbete för Vasaskolan period 2 (okt dec), läsåret

Kvalitetsarbete för Vasaskolan period 2 (okt dec), läsåret Kvalitetsarbete för Vasaskolan period 2 (okt dec), läsåret 2013 2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola ein B Skolinspektionen Dnr 44-2016:11369 Stiftelsen Umeå Waldorfskola R Karlsson M.fl. Org.nr. 894001-2076 för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Umeå Waldorfskola, grundskola i Umeå kommun Skolinspektionen

Läs mer

Delegeringsordning för barn- och utbildningsnämnden

Delegeringsordning för barn- och utbildningsnämnden BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2014-01-29 Delegeringsordning för barn- och utbildningsnämnden Antagen 2014-01-29, BUN 4/14 Delegeringsbesluten skickas till nämndsekreteraren för anmälan till barn-

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan, Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret 2012/2013.

Kvalitetsarbete för grundskolan, Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret 2012/2013. Kvalitetsarbete för grundskolan, Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret 2012/2013. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå

Läs mer

Verksamhetsplan för Utbildningsnämnden 2015 UN-2014/8

Verksamhetsplan för Utbildningsnämnden 2015 UN-2014/8 Ordförandeförslag Diarienummer 2015-03-30 UN-2014/8 Utbildningsnämnden Verksamhetsplan för Utbildningsnämnden 2015 UN-2014/8 Förslag till beslut Utbildningsnämnden beslutar att anta förslaget till verksamhetsplan

Läs mer

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 Verksamhetsidé På vår skola ges alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar! Det viktiga för alla på skolan är att

Läs mer

Riktlinje. Arbete mot diskriminering och kränkande behandling i förskola, skola och fritidsverksamhet UN 2016/4001

Riktlinje. Arbete mot diskriminering och kränkande behandling i förskola, skola och fritidsverksamhet UN 2016/4001 Riktlinje 2016-12-14 Arbete mot diskriminering och kränkande behandling i förskola, skola och fritidsverksamhet UN 2016/4001 Antagen av Utbildningsnämnden den 14 december 2016. Dokumentet ersätter tidigare

Läs mer

Kvalitetsarbete för Smedby förskola period 3 (jan mars), läsåret

Kvalitetsarbete för Smedby förskola period 3 (jan mars), läsåret Kvalitetsarbete för Smedby förskola period 3 (jan mars), läsåret 2013-2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:9854 Södermalmskyrkan Org.nr. 802003-3687 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Södermalmskyrkans Kristna skola belägen i Stockholms kommun 2 (9) Tillsyn i Södermalmskyrkans

Läs mer

STI SOLLENTUNA KOAAMUN Barn- och utbildningskontoret

STI SOLLENTUNA KOAAMUN Barn- och utbildningskontoret STI SOLLENTUNA KOAAMUN Barn- och utbildningskontoret Halina Jankowska Tjänsteutlåtande 2011-09-05 Sidan 1 av 2 Dnr 2011/52 BUN.104 Barn- och ungdomsnämnden Resultatprognos inkl. delårsrapport 2011 Förslag

Läs mer

Resultatdialog Sid 1(14) Rapport, Anna-Lena Norlander Groth,

Resultatdialog Sid 1(14) Rapport, Anna-Lena Norlander Groth, Sid 1(14) BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Rapport, 2015-08-10 Anna-Lena Norlander Groth, 054 540 29 03 anna-lena.norlander.groth@karlstad.se Resultatdialog 2014 Karlstads kommun Webbplats karlstad.se E-post

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017. Utbildningsnämnd

Verksamhetsplan 2014-2017. Utbildningsnämnd Verksamhetsplan - Utbildningsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Medborgare och kunder har förtroende för verksamheten och våra kunder är delaktiga och har inflytande i verksamheten

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola r Beslut Dnr 44-2015:4063 Villberga Familjecenter Aktiebolag Org.nr. 556571-6650 Beslut för grundskola efter tillsyn i Bergtallens skola belägen i Enköpings kommun 2 (10) Tillsyn i Bergtallens skola har

Läs mer

Beslut för fritidshem, grundskola och grundsärskola

Beslut för fritidshem, grundskola och grundsärskola Beslut 2013-02-25 Stockholms kommun registrator.utbildning@stockholm.se Rektorn vid Kungsholmens grundskola ulf.berg@stockholm.se Beslut för fritidshem, grundskola och grundsärskola efter tillsyn av Kungsholmens

Läs mer

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Skolans namn Planen gäller Morö Backe skola Läsåret 2015/2016. Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola

Läs mer

KVALITETSANALYS. i korthet för förskola och skola i Nacka 2016

KVALITETSANALYS. i korthet för förskola och skola i Nacka 2016 KVALITETSANALYS i korthet för förskola och skola i Nacka 2016 DET HÄR ÄR EN KORTVERSION AV KVALITETSANALYSEN 2016. HELA RAPPORTEN KAN DU LÄSA/LADDA NER PÅ NACKA.SE KVALITETSANALYS 2016...3 SÅ STYRS NACKA...4

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2016:5076 Ösbyskolan AB Org.nr. 556699-4009 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Ösbyskolan belägen i Danderyds kommun 2 (9) Tillsyn i Ösbyskolan har genomfört tillsyn av Ösbyskolan

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola rin Skolinspektionen Dnr 44-2016:11081 Internationella Engelska Skolan i Sverige AB Org.nr. 556462-4368 för förskoleklass och grundskola efter tillsyn av Internationella Engelska Skolan i Sverige AB Skolinspektionen

Läs mer

59 Dnr Bun 2016/219 Ansökan till kompetensfonden. 1 Barn- och ungdomsnämnden bifaller förvaltningens förslag.

59 Dnr Bun 2016/219 Ansökan till kompetensfonden. 1 Barn- och ungdomsnämnden bifaller förvaltningens förslag. UTDRAG Sid 1 (1) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Barn- och ungdomsnämnden 2016-09-29 Expedieras till Kommunstyrelsen Ekonomisk förening personalkooperativet Lasse-Maja förskola Rektorer och förskolechefer

Läs mer

Redovisning av kvalitetsarbetet för perioden augusti 2015 juni 2016 Förskola Myggenäs Förskola Tjörn Möjligheternas ö

Redovisning av kvalitetsarbetet för perioden augusti 2015 juni 2016 Förskola Myggenäs Förskola Tjörn Möjligheternas ö Redovisning av kvalitetsarbetet för perioden augusti 2015 juni 2016 Förskola Myggenäs Förskola Barn- och utbildningsförvaltningen Linda Markus 160630 Tjörn Möjligheternas ö Innehåll 1 Enhetens namn 4

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:4582 Tyska Skolan Göteborg ekonomiska förening Org.nr. 769604-3608 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Victoriaskolan belägen i Göteborgs kommun 2 (8) Dnr 44-2015:4582

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av målstyrning.

Revisionsrapport Granskning av målstyrning. Revisionsrapport Granskning av målstyrning. Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur Härjedalens Kommun 23 januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 3 3. Bedömning

Läs mer

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Barn- o utbildningsnämndens au 2015-02-18 Plats och tid Beslutande ledamöter Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 Lena Gerby (M), ordförande Göran Hellmalm (FP), vice ordförande Hanna

Läs mer

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a Beskut Dnr 44-2015:4210 Backatorps skolkooperativ ekonomisk förening Org.nr. 716445-1366 BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a efter bastillsyn Bauatorpsskolan belägen i Göteborgs ko mun. 'iåbx 2320,

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 Sektor Utbildning TYNNEREDSSKOLAN

Verksamhetsplan 2012 Sektor Utbildning TYNNEREDSSKOLAN Verksamhetsplan 2012 Sektor Utbildning TYNNEREDSSKOLAN Innehåll Vision för stadsdelsnämnden Västra Göteborg: 3 Mål för stadsdelsförvaltningen Västra Göteborg:... 3 Förhållningssätt och organisationskultur:...

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:9598 Stockholms montessoriskola aktiebolag Org.nr. 556460-9666 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Stockholms Montessoriskola Anne Frank belägen i Stockholms kommun 2 (9)

Läs mer

Politiskt initiativ - Förstelärartjänster i förskola, förskoleklass och fritidshem

Politiskt initiativ - Förstelärartjänster i förskola, förskoleklass och fritidshem Dnr BUN-2013-365 Dpl 56 sid 1 (7) BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Tjänsteyttrande 2014-03-25 Anders Lundberg, 054-5403651 anders.lundberg@karlstad.se Politiskt initiativ - Förstelärartjänster i förskola,

Läs mer

Redovisning av kvalitetsarbetet för perioden augusti 2015 juni 2016 Förskola. Tångeröd Förskola

Redovisning av kvalitetsarbetet för perioden augusti 2015 juni 2016 Förskola. Tångeröd Förskola Redovisning av kvalitetsarbetet för perioden augusti 2015 juni 2016 Förskola Tångeröd Förskola Barn- och utbildningsförvaltningen Linda Markus förskolechef 160630 Tjörn Möjligheternas ö Innehåll 1 Enhetens

Läs mer

Elevhälsoarbete i Laxå kommun 2016/2017

Elevhälsoarbete i Laxå kommun 2016/2017 Elevhälsoarbete i Laxå kommun 2016/2017 Åtgärdande: Klassarbete, utvecklingsbedömning, särskild undervisningsgrupp Förebyggande: Workshops, Drop in, tidsbokning, salutogent, föra in begrepp såsom mentalisering,

Läs mer

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 2014-01-07 1 (5) Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 Förskolan Vid skolinspektionens tillsyn 2013 fick förskolan 4 anmärkningar/förelägganden, detta är lika många i antal som vid

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 44-2016:5173 Föreningen Hemgårdar i Malmö Org.nr. 846000-9460 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Malmö Montessoriskola belägen i Malmö kommun 2 (9) Dnr 44-2016:5173

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Kronan 7-9 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Kronan 7-9 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Kronan 7-9 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING

Läs mer

295 (236 Kvinnor 61 Män) Undersköterskor 23 291 23 289 23 577 23 425 21 350 21 030 24 600 24 850

295 (236 Kvinnor 61 Män) Undersköterskor 23 291 23 289 23 577 23 425 21 350 21 030 24 600 24 850 sid 1 (10) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Vård- och omsorgsförvaltningens jämställdhetsoch mångfaldsplan 2014-2016 Dnr VON-2014-19 Dpl 08 Inledning och bakgrund Jämställdhet och mångfald är en förutsättning

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens behov och prioriteringar 2017

Barn- och utbildningsnämndens behov och prioriteringar 2017 Barn- och utbildningsnämnden 2016-04-06 1 (6) Barn- och utbildningsförvaltningen Ledningsgruppen BUN/2016:193 Åsa Lundkvist Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämndens behov och prioriteringar

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Förslövs skola årskurs 7 9

Regelbunden tillsyn i Förslövs skola årskurs 7 9 Regelbunden tillsyn i Båstads kommun Förslövs skola årskurs 7 9 Dnr 53-2008:999 Regelbunden tillsyn i Förslövs skola årskurs 7 9 Grundskola årskurs 7 9 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten

Läs mer

Kvalitetsrapport för Knutsbo/Junibacken skolområde läsåret

Kvalitetsrapport för Knutsbo/Junibacken skolområde läsåret 0 Kvalitetsrapport för Knutsbo/Junibacken skolområde läsåret 2015-2016 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN I Junibackens skola förskoleklass grundskola åk 1-6 fritidshem Ansvarig rektor Åsa Strömberg 1 Innehåll

Läs mer

KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13

KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13 KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13 1:3 Statistik, kompetensförsörjning 2:3 Brukar- och personalenkäter X 3:3 Resultat/Måluppfyllelse En brukarenkät har genomförts bland eleverna i gymnasieskolan.

Läs mer

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 Sammanfattning För perioden januari till och med augusti visar för- och grundskola sammantaget en positiv budgetavvikelse om 2,0 mnkr

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola en Beslut Centrina utbildning Aktiebolag Org.nr. 556757-2234 info@centrina.se Beslut för grundskola efter tillsyn av Centrina utbildning Aktiebolag Beslut 2 (7) Tillsyn av Centrina utbildning Aktiebolag

Läs mer

Årsredovisning Skolområde VÄST 2014

Årsredovisning Skolområde VÄST 2014 1 Årsredovisning Skolområde VÄST 2014 2 Årsberättelse 2014 SKOLOMRÅDE VÄST Beskriv kortfattat vilken typ av verksamhet och service ni har till kommuninnevånarna Skolområde VÄST bedriver verksamhet i Rumskulla.

Läs mer

Enhetskonsultationer. - 2013 års rapport. Judit Kisvari

Enhetskonsultationer. - 2013 års rapport. Judit Kisvari Enhetskonsultationer - 2013 års rapport Judit Kisvari Rapportnr: Dnr BUN 2013/166 april 2013 2013-04-02 1 (8) Innehåll SAMMANFATTNING... 2 1. BAKGRUND... 2 2. RESULTAT FRÅN ENHETSKONSULTATIONERNA 2012-2013...

Läs mer

Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling och diskriminering för Ljungfälle grundsärskola och fritidshem Läsåret

Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling och diskriminering för Ljungfälle grundsärskola och fritidshem Läsåret Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling och diskriminering för Ljungfälle grundsärskola och fritidshem Läsåret 2016-2017 Annika Sandberg, rektor 0470-43690 1 Innehållsförteckning Sid 1. Vår

Läs mer

Kållekärrs och Långekärrs skolor

Kållekärrs och Långekärrs skolor Redovisning av kvalitetsarbetet för perioden augusti 2014 juni 2015 Grundskola 1-5 Kållekärrs och Långekärrs skolor Barn- och utbildningsförvaltningen Ansvarig rektor Hans Persson 150814 Tjörn Möjligheternas

Läs mer

Kvalitetsredovisning LÄSÅRET 2012 2013. Fritidshemmet Yetin; Himalajaskolan Hjorted

Kvalitetsredovisning LÄSÅRET 2012 2013. Fritidshemmet Yetin; Himalajaskolan Hjorted Kvalitetsredovisning LÄSÅRET 2012 2013 Fritidshemmet Yetin; Himalajaskolan Hjorted Sammanfattning... 3 Inledning... 3 Förutsättningar... 3 Styrning och ledning... 3 Personaltäthet och elevgruppernas storlek

Läs mer

Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET VERKSAMHETERNA Externbudget Tkr Utfall 2012 Prognos 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Intäkter 46 058 47 634 45 384 45

Läs mer

Datum 2014-12-18. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2014/15.

Datum 2014-12-18. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2014/15. Brogårdsgymnasiet Datum 2014-12-18 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2014/15. Likabehandlingsplanen beskriver hur Brogårdsgymnasiet säkerställer

Läs mer

Vårt systematiska kvalitetsarbete

Vårt systematiska kvalitetsarbete Vårt systematiska kvalitetsarbete Gör vi rätt saker i våra verksamheter? Vad är det som gör att vi är framgångsrika? Det kan vara svåra frågor om vi inte regelbundet analyserar våra verksamheter i relation

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Skolinspektionen Dnr 44-2015:4206 Aktiebolaget Sigrid Rudebecks Skola Org.nr. 556357-1248 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Sigrid Rudebecks gymnasium belägen i Göteborgs kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Sylteskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sylteskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Sylteskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola år 7-9 Läsår: 2014-2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Kronan F

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Kronan F Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Kronan F-6 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 1 (juli-sept), läsåret 2013-2014.

Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 1 (juli-sept), läsåret 2013-2014. Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 1 (juli-sept), läsåret 2013-2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete för förskolan Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå

Läs mer

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april 2011

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april 2011 Handläggare Datum Åsa Ottosson -05-02 0480-45 30 32 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april Verksamhet Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för kommunens verksamhet inom förskola och fritidshem samt

Läs mer