Årsredovisning 2014 Ann ual Report Hoist Finance

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2014 Ann ual Report 2012 2014Hoist Finance"

Transkript

1 Årsredovisning Hoist Finance Årsredovisning 2014 A

2 This is Hoist Finance Hoist Finance är en ledande samarbetspartner till internationella banker och vår framgång bygger på långsiktiga relationer. Vi bryr oss om våra kunder. Vårt arbetssätt bygger på ömsesidiga överenskommelser, där vi tar fram konstruktiva och realistiska betalningsplaner för att hjälpa våra kunder ett steg närmare en förbättrad ekonomisk situation. B Hoist Finance Årsredovisning 2014

3 2014 Innehåll 2 Detta är Hoist Finance 3 Året i korthet 4 VD-ord 6 Mission, vision, mål och strategier 8 Europeisk kreditmarknad 12 Vår affärsmodell och styrkor 14 Förvärv av fordringar 18 Konstruktiva lösningar 21 Corporate Social Responsibility 22 Organisation och medarbetare 24 Vår historia 25 HoistSpar 26 Våra marknader 28 Tyskland och Österrike 29 Storbritannien 30 Frankrike, Belgien och Nederländerna 32 Italien 33 Polen 34 Läsguide till vår redovisning 35 Definitioner Räkenskaper 37 Innehållsförteckning 38 Förvaltningsberättelse 45 Bolagsstyrningsrapport 50 Styrelsen 52 Koncernledningen 54 Group Management Team 55 Femårsöversikt 56 Räkenskaper 66 Redovisningsprinciper 73 Noter 113 Förslag till vinstdisposition 114 Revisionsberättelse 116 Information, kalender och IR-kontakt 117 Adresser Denna årsredovisning avser Hoist Finance AB (publ) tidigare Hoist International AB (publ) För översikt över den legala strukturen se sid 90.

4 Detta är Hoist Finance Detta är Hoist Finance Hoist Finance är en ledande samarbetspartner till internationella banker. Vi erbjuder ett brett spektrum av flexibla och skräddarsydda lösningar för förvärv och förvaltning av förfallna konsumentfordringar utan säkerhet, från kontor i åtta länder runt Distribution by market om i Europa. Carrying value, acquired loans as at 31 December 2014 I Sverige erbjuder vi inlåning via HoistSpar, som har cirka aktiva konton. SE I SEK 8,921 M Germany, Austria 26% France, Belgium, Dotterbolaget Hoist Kredit AB (publ) är ett The Netherlands 25% UK 20% reglerat kredit marknadsbolag Italy 13% som står Poland 13% under Finans inspektionens joint tillsyn. venture; Polen 2% UK FF KF NL FF KF BE FF KF DE FF KF PL KF FF Fördelning per marknad Bokfört värde, förvärvade fordringsportföljer, 31 december 2014 FR FF KF AT KF MSEK Tyskland, Österrike 26% Frankrike, Belgien, Nederländerna 25% Storbritannien 20% Italien 13% Polen 13% joint venture, Polen 2% IT KF FF KF FF I Köp av fordringar Förvaltning av fordringar Inlåning Hoist Finance är en av de största köparna av förfallna konsumentfordringar från finansiella institutioner i Europa. Vi har en paneuropeisk strategi för våra viktigaste samarbetspartners. Per 31 december 2014 ägde Hoist Finance cirka aktiva låneportföljer bestående av cirka 6,5 miljoner aktiva fordringar i åtta länder till ett totalt bokfört värde om miljoner kronor. Under mer än 20 år har vi varit specialiserade på att köpa fordringsportföljer. Detta skiljer oss från många av våra konkurrenter som har sitt ursprung som inkasseringsföretag med mindre erfarenhet från köp av fordringar. Vår långsiktiga inriktning, erfarenhet, flexibilitet och skräddarsydda erbjudanden har gett oss möjlighet att utveckla kompetens och kunnande för att strukturera och genomföra komplicerade transaktioner. Till största delen sker inkassering av de köpta låneportföljerna från vara tio operativa plattformar i Europa, vilka i vissa fall har kompletterats med noggrant utvalda lokala externa partners. Ömsesidiga överenskommelser är kärnan i vår verksamhet, som syftar till att uppnå optimalt resultat både för båda parter. I praktiken innebär det att vi hjälper vara kunder genom att sätta upp realistiska återbetalningsplaner. Förutom att hantera egna förvärvade låneportföljer, erbjuder vi, i en begränsad omfattning, även serviceuppdrag till externa kunder på den europeiska marknaden. HoistSpar är vår inlåningsverksamhet i Sverige, med cirka aktiva konton och en inlåningsvolym om cirka 11 miljarder kronor per 31 december HoistSpar erbjuder både konton med flexibla räntor och konton med bundna räntor med löptider på 12, 24 eller 36 månader. Insättningarna omfattas av den svenska statliga insättningsgarantin upp till 100t EUR per kund. Dotterbolaget Hoist Kredit AB (publ) är ett auktoriserat kreditmarknadsbolag som står under Finansinspektionens tillsyn. 2 Hoist Finance Årsredovisning 2014

5 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 1,000 Året i korthet Året i korthet ,227 2,500 2,000 1, , , Portföljförvärv Inkasserade belopp på förvärvade fordringsportföljer MSEK MSEK MSEK MSEK EBIT Resultat före skatt Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 Den treåriga icke säkerställda obligation om 750 MSEK som emitterades i december 2013 noterades på Nasdaq Stockholm. Etablering av ett call center i Lille (Frankrike). Hoist Finance genomförde en riktad nyemission om 333 Mkr till Londonbaserade Toscafund. Styrelsen bekräftade planerna på en börsintroduktion under En portfölj med cirka fordringar och ett nominellt värde om 1,9 miljarder euro förvärvades från TRC i Italien. Vår närvaro i Nederländerna stärktes genom förvärvet av en betydande portfölj samt genom ett forward-flow 1) kontrakt med Crédit Agricole Consumer Finance Nederland B.V. 1) Läs mer på sid 15. Två operationella plattformar (Rom och Lecce) förvärvades från vår italienska service partner TRC genom ett inkråmsförvärv. En betydande portfölj förvärvades i Tyskland från Delphi I LLC, ett majoritetsägt dotterbolag till Citigroup Financial Products Inc. Ett treårigt icke säkerställt obligationslån om 100 miljoner euro utan säkerhet emitterades framgångsrikt. Obligationen noterades på Nasdaq Stockholm under fjärde kvartalet. Beslut fattades att flytta verksamheten i Guyancourt till kontoret i Lille. Integreringen av verksamheterna inom lewis group och Robinson Way slutfördes. En betydande portfölj förfallna konsumentlån förvärvades från Santander i Storbritannien. Navi Lex, ett ledande polskt inkasseringsföretag baserat i Wrocław förvärvades. Tre nya styrelseledamöter valdes in: Ingrid Bonde (ordförande), Annika Poutiainen och Gunilla Wikman. Kärnprimärkapitalrelationen förbättrades genom företrädesemission om 100 MSEK och konvertering av ett evigt förlagslån om 100 MSEK förbättrades kärnprimärkapitalrelationen. En betydande portfölj bestående av italienska konsumentkrediter utan säkerhet förvärvades från en stor internationell bank. Nyckeltal MSEK Inkasserade belopp på förvärvade fordringsportföljer Nettointäkter från förvärvade fordringar Totala intäkter EBIT EBit-marginal, % Resultat före skatt Förvärv av fordringsportföljer 2) Redovisat värde, förvärvade fordringar 1) per 31 dec Brutto 120 månader ERC, 2) 31 dec Total kapitaltäckningsrelation, 31 dec, % 12,2 11,6 9,7 Kärnprimärkapitalrelation 9,4 5,6 8,0 Genomsnittligt antal heltidsanställda Hoist Finance AB (publ) är ett finansiellt moderholdingbolag som upprättar sina finansiella rapporter i enlighet med lagen om årsredovisning (ÅRL) och äger samtliga aktier i Hoist Kredit AB (publ), ett reglerat kreditmarknadsbolag som upprättar sina finansiella rapporter i enlighet med lagen om årsredovisningen i kreditinstitut och värdepappersbolag (ÅRKL). För att kunna bedöma resultat av Hoist Finances verksamhet inom förvärv och inkassering av förfallna fordringar, samt för att underlätta jämförelse med andra företag som köper fordringar presenterar Hoist Finance även ett rörelseresultat, EBIT (enligt tabellen till vänster). EBIT innehåller inga justeringar eller förändringar i förhållande till de lagstadgade räkenskaperna och har upprättats enligt samma redovisningsprinciper som de lagstadgade räkenskaperna. För mer information, se sidan 38. 1) Inklusive icke förfallen portfölj av konsumentlån och aktier och andelar i joint venture. 2) Exklusive icke förfallen portfölj av konsumentlån och aktier och andelar i joint venture. Hoist Finance Årsredovisning

6 VD-ord Fortsatt stora portföljförvärv med ökad lönsamhet Vi ligger i startblocken, väl positionerade för att tillvarata de tillväxtmöjligheter som drivs av förändrade förutsättningar på den globala finansmarknaden 2014 var ännu ett bra år för Hoist Finance. Vi fortsatte att stärka vår position som en ledande samarbetspartner till internationella banker och finansiella institutioner i Europa. Genom samlade insatser lyckades vi uppnå ett antal viktiga milstolpar. Under året gjorde vi ett omfattande internt strategiarbete. Som en konsekvens av detta genomförde vi flera operativa och finansiella strategiska initiativ. Detta, tillsammans med en fortsatt hög takt av portföljförvärv, medförde en avsevärd förbättring av vårt finansiella resultat, med ökade nettointäkter och stärkt EBIT-marginal för Marknadsutveckling Vi verkar på en marknad med goda tillväxtmöjligheter, till följd av ett antal starka underliggande faktorer, bland andra: Implementeringen av Basel III-regelverket, vilket över tid kommer att resultera i en ökning av kapitalkraven för kreditinstitut och banker. Vår storlek, marknads - po sition, goda kundrelationer och starka finansiella ställning gör oss övertygade om att vi kommer att kunna tillvarata de tillväxtmöjligheter vi ser i marknaden under de kommande åren. Den stock av ackumulerade förfallna fordringar som ligger kvar i de internationella bankernas balansräkningar sedan finanskrisen En växande trend bland banker och finansiella institutioner att lägga ut icke-kärnverksamhet på entreprenad till specialister. Med vår breda geografiska närvaro, vår fokuserade säljstrategi och vår beprövade modell för ömsesidiga överenskommelser om återbetalning av skulder har vi köpt portföljer till ett värde av 3,2 miljarder kronor under Därmed har vi återigen placerat oss som den största köparen av förfallna blancolån till konsumenter från finansiella institutioner på den pan-europeiska marknaden för tredje året i rad. Utökad geografisk närvaro Under 2014 har vår strategi för tillväxt och geografisk diversifiering varit framgångsrik. Vi fick möjlighet att förvärva två plattformar och kreditportföljer av TRC, vår lokala samarbetspartner på den italienska marknaden. TRC har en bred nationell närvaro, vilket är av strategisk vikt. I fjärde kvartalet förvärvade vi även Navi Lex, ett ledande skuldhanteringsföretag med lång erfarenhet i Polen. I och med dessa förvärv har vi nu lokalt förankrade och mer skalbara organisationer i alla våra jurisdiktioner förutom Österrike. På våra befintliga plattformar har vi under 2014 framgångsrikt integrerat verksamheten inom the lewis group i den brittiska verksamheten. I Frankrike har vi, trots den senaste tidens svaga resultat, valt att stärka vår strategiska närvaro på denna viktiga marknad. Vi har öppnat ett kontor i Lille vilket ger oss förbättrad tillgång till kompetent personal samt access till många av de ledande franska långivare som finns på plats i Lille. Förändring i styrelsen och förstärkning av interna processer Vår styrelse har stärkts under Ingrid Bonde har utsetts till ny styrelseordförande, tillsammans med styrelseledamöterna Gunilla Wikman, Annika Poutiainen och Liselotte Hjorth. Vi har också fortsatt att stärka vårt huvud kontor i Stockholm genom att bygga upp funktioner och roller för 4 Hoist Finance Årsredovisning 2014

7 VD-ord Vi har tagit stora steg mot vår vision att bli den ledande samarbetspartnern till internationella banker och finansiella institutioner i Europa. att säkerställa en organisation som är redo att hantera större volymer i takt med marknadens utveckling. Betydande tillväxtmöjligheter framöver Våra finansiella mål och strategiska prioriteringar är ambitiösa, men bygger enbart på vad som är realistiskt i förhål lan de till de förväntade marknadsutsikterna och vi ser betydande tillväxtmöjligheter i de marknader där vi är verksamma. Hoist Finance förväntar sig förvärvs volymer som är i linje med eller högre än de senaste åren. Vi utvärderar också kontinuerligt möjligheten att gå in på nya marknader, beroende på deras förutsättningar och hur väl de passar in i Hoist Finance strategi kring skuldhantering. Samtidigt ligger vårt fokus på att fördjupa relationerna med våra partners på de marknader där vi idag är verksamma, och på att följa dem in på nya marknader när möjligheter uppkommer. Det enastående teamet på Hoist Finance Allt vi genomfört och det goda resultat vi uppnått har bara varit möjligt tack vare det stora engagemang alla fantastiska medarbetare bidragit med. Tack vare er har vi också ett arbetsklimat långt utöver det vanliga som präglas av stor entusiasm och en härlig familjekänsla. Jag är både stolt och ödmjuk över att få vara en del av Hoistfamiljen tillsammans med er alla. Tack mina kära kollegor! Det är er förtjänst att vi lyckades under 2014 och det är tack vare er som 2015 kommer att bli ännu bättre. Stockholm i februari 2015 Jörgen Olsson Verkställande direktör Hoist Finance AB (publ) Hoist Finance Årsredovisning

8 Mission, vision och strategier Lönsam långsiktig tillväxt Hoist Finance är en nära samarbetspartner till internationella banker och finansiella institut. Vi är specialiserade på förvärv av för fallna konsumentfordringar utan säkerhet. Our Mission Your Trust Our Vision become the leading international debt restructuring partner to international banks and financial institutions 6 Hoist Finance Årsredovisning 2014

9 Mission, vision och strategier Våra finansiella mål och strategiska prioriteringar är ambitiösa, men bygger på vad som är realistiskt i förhållande till de förväntade marknadsutsikterna och med hänsyn till tillväxtmöjligheterna på de marknader där vi är verksamma. Våra finansiella mål Våra strategier EBIT marginal EBIT margin Lönsamhet Öka EBIT-marginalen till över 40% på medellång sikt genom att ta tillvara skalfördelar i verksam heten. % 50 EBIT marginal % Mål 40% Mål 40% % 50 EBIT margin % Expandera och stärka positionen på befintliga marknader Target 40% samt växa på utvalda nya marknader Fortsätta att växa på nuvarande marknader genom vår lokalkännedom och dra nytta av våra starka affärsrelationer när vi Target 40% tar steget in på nya marknader. Vi utvärderar för närvarande ett antal nya intressanta marknader Bibehållen förvärvsmodell med fokus på kärnverksamheten 2012 Upprätthålla 2013 tydliga 2014 processer för förvärv och utvärdering av låneportföljer. Fortsatt fokus på att bistå finansiella institut och stärka vår position som en ledande skuldsaneringspartner 2012 till internationella 2013 banker Kapitalstruktur Kärnprimärkapitalrelationen ska vara minst 12%, dock kan denna nivå underskridas temporärt till följd av större förvärv av fordringsportföljer eller goodwilleffekter vid rörelseförvärv. Kärnprimärkapitalrelation % 15 Kärnprimärkapitalrelation % Mål 12% Mål 12% CET1 ratio % 15 Som reglerat kreditmarknadsbolag sedan 1996 har vi god CET1 ratio insikt i vad det innebär att verka i en reglerad miljö, och våra % samarbetspartners Target kan 12% vara trygga med att vår verksamhet 15 möter deras högt ställda krav Bygga på vår status som reglerat kreditmarknadsbolag Target 12% Utveckla skuldhanteringsmodeller med fokus på ömsesidiga överenskommelser från egna kontor Fortsatt optimering av våra skuldhanteringsstrategier, från egna kontor runt om i Europa Utdelningspolicy Dra nytta av skalfördelar i affärsmodellen Fortsatt ökad effektivitet genom att utnyttja skalfördelar och tillvarata best practice från olika delar av organisationen. Vi ser fortsatt goda möjligheter att genomföra portföljförvärv på de marknader, där vi är verksamma och vår ambition på medellång sikt är att inledningsvis dela ut 25 30% av nettoresultatet. Mot bakgrund av de goda kassaflöden verksamheten genererat historiskt, är vårt långsiktiga mål att dela ut omkring 50% av nettoresultatet. Bibehålla och utveckla vår unika finansieringsbas samt dra nytta av vår starka kapital- och likviditetsposition Med den lägsta finansieringskostnaden på den europeiska skuldköpsmarknaden. Vår stabila finansiella ställning och goda likviditet, i kombination med flexibel och billig finansiering, skapar goda förutsättningar för fortsatt tillväxt. Hoist Finance Årsredovisning

10 Europeisk kreditmarknad Europeisk kreditmarknad Under de senaste åren har den europeiska marknaden för förvärv av fordringar utvecklats snabbt och är nu en etablerad företeelse på kreditmarknaden. Köpare av fordringar ses som en integrerad del av bankernas outsourcingmodell. Förfallna fordringar är en naturlig del av utlåningsverksamheten Förfallna och obetalda lån är en naturlig följd av all slags kreditverksamhet. I bankers kreditgivningsprocesser är kreditförluster medräknade och bankerna prissätter sina lån baserat på en förväntad andel kreditförluster. Kreditförluster och förfallna fordringar omfattar normalt: förfallna fordringar, insolvensförfaranden och skulder med gällande avbetalningsplan där kundens betalningar inte följt avtalsvillkoren. Sannolikheten för att ett lån fullt ut kommer att återbetalas, när det väl är klassificerat som förfallet, anses vara betydligt lägre än för amorterande lån. Köpare av förfallna skulder, som Hoist Finance, förvärvar därför portföljer med förfallna lån till en avsevärt lägre värde jämfört med det nominella värdet med målet att över tid driva in belopp som är högre än inköpspriset. Ett viktigt mått på inkassering är ERC 120m (Estimated Remaining Collections) vilket mäter förväntad framtida inkassering för en portfölj under kommande 120 månader och bland annat bygger på portföljens historiska utveckling, trender samt antaganden om framtida potentiella kassaflöden. Försäljning av förfallna fordringar är attraktivt för banker Att sälja förfallna fordringar är ett attraktivt alternativ för banker och finansiella institut. Detta beror på flera faktorer, huvudsakligen: Stärkt kapitalkvot. Att sälja förfallna fordringar minskar säljarens riskexponering, löser upp reserver och stärker säljarens kapitalkvoter genom att riskvägda tillgångar minskar. Vi förväntar oss att bankerna kommer att öka sin försäljning av förfallna lån i takt med att regleringar samt kapitaltäcknings- och likviditetskrav ökar. Omedelbara inbetalningar. Köpare av fordringar har normalt långsiktiga inkasseringsplaner och fokuserar därför på att maximera avkastning från en portfölj. För banker ger försäljningen av förfallna lån ett direkt kassatillskott och förbättrad likviditet. Inkassering av förfallna fordringar är inte en kärnverksamhet för banker. Bankernas kärnverksamhet är normalt att låna ut pengar och ta emot inlåning. De är oftast inte specialister på att driva in förfallna fordringar. Genom att sälja de förfallna fordringarna kan banken undvika de kostnader och utmaningar som det innebär att driva egen inkasseringverksamhet. En växande marknad Sedan 2011 har stora volymer av förfallna fordringar sålts på marknaden, vilket är en utveckling som förväntas fortsätta i hela Europa under de närmaste åren. Graden av mognad på olika marknader Marknadspenetration försäljning fordringar Omogen marknad 0,5 5% Tillväxt 5 15% Mogen 15 25% Ingen eller begränsad försäljning Stor skillnad i prisförväntan mellan köpare och säljare Försäljningstakt högre än bildandet av nya förfallna fordringar Ökad konkurrens bland bolag som En stor andel förfallna lån säljs årligen En stor andel betalande och nyare fordringar säljs Otillräklig datakvalitet förvärvar förfallna lån och minskande Försäljning av förfallna lån är en skillnad mellan köp- och säljpriser Försäljning från early adopters integrerad del av bankekosystemet inkl. konsumentkreditbolag Ökad andel av förfallna lån ifrån tidigare Konsolidering bland bolag som och internationella banker stadier av skuldcykeln då de äldsta lånen förvärvar fordringar blivit sålda Kulturella barriärer och ett nekande beteende Lokala banker blir mer aktiva Pristrend bland banker Pristrend USA Spanien Belgien UK Tyskland Portugal Irland Polen Österrike Nederländerna Pristrend Grekland Frankrike Rumänien Italien Källa: Bolagets marknadsstudie Normalt större volymer av sålda fordringar samt nyare fordringar Tid sedan fordringar började säljas på marknaden Genomsnittligt förvärvspris, i % av nominellt värde Prisnivå på förfallna lån till försäljning baserat på typiskt stadium på marknaden 8 Hoist Finance Årsredovisning 2014

11 Unsecured financial institutions consumer NPL stock in Europe Europeisk kreditmarknad EURbn Det totala transaktionsvärdet för sålda förfallna fordringar 0 förväntas fortsätta öka de 2008 kommande fem åren Face value of unsecured financial institutions consumer NPLs sold in Europe EURbn 25 Den ökande försäljningsvolymen beror främst på nya regler som lett till ökade kapitalkrav för bankerna. Bolagets marknadsstudie från 2014 visar att den totala stocken av förfallna konsumentlån utan säkerhet som härrör från banker och finansiella institut på de europeiska marknaderna uppgår till 19,8 miljarder euro, efter en genomsnittlig årlig tillväxt om 13,3 procent sedan beräknades marknadsvärdet för sålda förfallna fordringar uppgå till 1,9 miljarder euro, med en genomsnittlig årlig tillväxt om 11,6 procent sedan 2008, vilket belyser att finansiella institut i allt större utsträckning vänder sig till köpare av fordringar. Enligt Bolagets marknadsstudie väntas det totala transaktionsvärdet på sålda förfallna fordringar fortsätta att öka de kommande fem åren, främst till följd av att marknader mognar, högre priser eftersom mer nyligen förfallna fordringar säljs, ökad konkurrens och förbättrade inkasseringsmöjligheter tack vare mer gynnsamma makrofaktorer. Marknadens mognadsgrad Det finns betydande skillnader i trender på de olika geografiska marknaderna beroende på om marknaden är mogen eller inte. Storbritannien är exempelvis en mogen marknad där de flesta banker systematiskt säljer förfallna lån i ett tidigt stadium. Frankrike, å andra sidan, är en omogen marknad som kännetecknas av få försäljningar av förfallna lån genomförda av färre banker jämfört med mer utvecklade marknader. Fordringar som nyligen förfallit har vanligen en högre sannolikhet att bli återbetalda och är mindre kostsamma att driva in jämfört med fordringar som förföll längre tillbaka i tiden. Detta har lett till att vissa banker, och till slut hela geografiska marknader, följer marknadspraxis att sälja äldre förfallna fordringar medan fordringar som nyligen förfallit drivs in internt. Stocken 20 av förfallna konsumentkrediter utan säkerhet från finansiella institut i Europa 15 Miljarder EUR Purchase 20 price of unsecured financial institutions consumer NPLs in Europe 0 EURbn Miljarder EUR Source: Company market study, market data for 2014 are estimates produced during Nominellt värde av förfallna konsumentkrediter 1.5 utan säkerhet som sålts av finansiella institut i Europa Miljarder EUR 2,0 1,5 1,0 0, Marknadsvärdet på försäljningen av förfallna konsumentkrediter utan säkerhet från finansiella institut i Europa 0, Källa: Bolagets marknadsstudie, marknadsdata för 2014 är uppskattningar som tagits fram under miljarder EUR ,8 miljarder EUR ,0 miljarder EUR Hoist Finance Årsredovisning

12 Europeisk kreditmarknad I takt med att marknaden för köp av fordringar mognar och blir mer sofistikerad använder säljare av förfallna fordringar mer strukturerade försäljningsprocesser. Detta leder vanligen till att de förfallna fordringar säljs oftare och i ett tidigare stadie. Det leder även till att säljare och köpare lär sig mer och är villiga att göra mer komplicerade transaktioner. Eftersom fordringar som nyligen förfallit medför lägre risk och kostar mindre att inkassera jämfört med fordringar som varit förfallna längre, säljs normalt en förfallen fordran i ett tidigt stadium till ett högre pris, som procentuell andel av nominellt värde. Följaktligen kommer de genomsnittliga priserna sannolikt att stiga när en marknad mognar. 1) Marknadstrender och drivkrafter Marknaden för försäljning av förfallna fordringar har vuxit avsevärt på senare år och förväntas ha en fortsatt hög tillväxttakt, vilket drivs av flera starka underliggande trender. Brist på kapital hos bankerna till följd av nya bankregleringar. Nya myndighets krav, t.ex. införandet av Basel III-regelverket, har satt europeiska banker under press att minska sin skuldsättningsgrad och avsevärt sänka sin kreditexponering. Den AQR (Asset Quality Review) som ECB nyligen genomförde visade på en total kapitalbrist om 9,5 miljarder euro för de europeiska bankerna som analyserades. Nya bankbestämmelser som syftar till att minska skuldsättningsgraden och förbättra bankernas kapitalbaser kommer sannolikt att fungera som ytterligare katalysatorer för högre försäljningsnivåer av lån i framtiden. Stor stock av förfallna fordringar har ackumulerats under senare år. Marknaderna för köp av förfallna fordringar är nära kopplad till nivån av förfallna lån i bankernas balansräkningar och banker nas benägenhet att sälja dessa. Den globala finanskrisen ledde till en ackumulering av betydande mängder förfallna fordringar till följd av en stor andel inställda betalningar och en mycket begränsad försäljning av fordringar. Stocken av europeiska bankers förfallna fordringar växte från ca 10,6 miljarder euro 2008 till ca 21,8 miljarder euro under ). Dessutom visade den CA (Comprehensive Assessment) som slutfördes av ECB i oktober 2014 på ytterligare 136 miljarder euro 3) i förfallna fordringar. Långsiktig outsourcingtrend bland europeiska banker. Inkassering av förfallna fordringar är ingen kärnverksamhet för banker. På senare år har bankerna börjat fokusera på sin kärnverksamhet och vill inte gärna lägga resurser på områden utanför denna, som exempelvis intern inkasseringsverksamhet. Stabilitet genom konjunkturcykler. Utöver de branschspecifika drivkrafterna, som beskrivs ovan påverkas branschen för köp av fordringar av det övergripande makroekonomiska klimatet, bland annat arbetslöshet och nivån på disponibla inkomster som påverkar såväl uppkomsten av förfallna lån som förmågan att betala av sina skulder. Medan uppkomsten av förfallna fordringar minskar i en högkonjunktur ökar sannolikt betalningarna från kunderna, då deras betalningsförmåga stärks. 1) Se sid 15 för ytterligare information om kategorier av portföljer. 2) Källa: Bolagets marknadsstudie 3) Inkluderar även t.ex. fordringar med säkerhet och företagsfordringar. Drivkrafter på marknaden Grunden för Basel III-regelverket Makroekonomiska drivkrafter Hushållens skuldsättningsoch inkomstnivå Räntenivåer BNP-tillväxt Arbetslöshet Externa skuldköps-/inkasseringsföretag Branschspecifika drivkrafter Stor stock av förfallna fordringar Brist på kapital hos bankerna till följd av nya bankregleringar Långsiktig outsourcingtrend bland europeiska banker Ökat krav på det egna kapitalets kvalitet och storlek. De viktigaste delarna i Basel III-regelverket ur ett kapitalperspektiv är: Minimikravet för kärnprimärkapital (eget kapital och balanserade vinster) uppgår till 4,5% av riskvägt exponeringsbelopp. Kapitalkonserveringsbuffert krav på 2,5% av riskvägt exponeringsbelopp införs för att agera som en kapitalbuffert för institutioner i lågkonjunktur. Kontracyklisk buffert (intervallet 0 till 2,5% av riskvägt exponerings belopp). Enskilda länder kan besluta om att landets banker ska bygga upp särskilda kapitalbuffertar i goda tider som ska kunna användas i sämre tider. Systemrisk buffert (intervallet 0 till 5%). Extra buffert av kärnprimärkapital för systemviktiga institut och för makrorisk. 10 Hoist Finance Årsredovisning 2014

13 Europeisk kreditmarknad Trenderna som särskilt påverkat de mest utvecklade marknaderna I takt med att marknaderna mognar blir köpare av fordringar en mer integrerad del av kreditbranschen. Detta har lett till ökad reglering av köpare av fordringar och inkasseringsföretag med avseende på konsumentskydd och regelefterlevnad. Samtidigt som marknader mognar och säljare av förfallna fordringar blir alltmer sofistikerade har de också blivit mer selektiva när de väljer sina samarbetspartners. Historiskt sett har sådana trender gynnat köpare med tydliga etiska riktlinjer och inkassering fokuserad på konstruktiva överenskommelser. Det har också gynnat större bolag som har kapacitet att genomföra affärer snabbt men också förmågan att genomföra komplexa transaktioner. Köp av fordringar kännetecknas av avsevärda stordriftsfördelar. Stordriftsfördelar och en mognande marknad stärker ofta argumenten för konsolidering. Detta har blivit tydligt på många marknader, t.ex. Storbritannien. Liknande utveckling väntas i andra europeiska länder i takt med att marknaderna mognar. Konkurrenssituationen Den europeiska marknaden för kredithanteringstjänster och köp av fordringar växte fram i Norge och Sverige i slutet av 1980-talet och början av 1990-talet efter den nordiska fastighets- och bankkrisen. Sedan dess har branschen blivit alltmer sofistikerad, omfattat ett allt större tjänsteerbjudande och spridit sig så att den nu finns på större delen av den europeiska kontinenten. I takt med att den europeiska marknaden för köp av fordringar har mognat, har det vuxit fram ett fåtal stora, väl kända och välrenommerade bolag som köper förfallna fordringar, av vilka Hoist Finance är ett. Vi har sedan länge varit specialiserade på köp av fordringar, medan de flesta av våra konkurrenter har sitt ursprung som inkasseringsföretag med en betydligt kortare historia i fråga om förvärv av förfallna fordringar. Inkasseringsaktiviteter måste vara anpassade efter lokala förhållanden. De flesta etablerade köpare av fordringar har ett snävt geografiskt fokus. Endast ett fåtal av de stora och etablerade köparna av fordringar, däribland Hoist Finance, har en pan-europeisk närvaro och konkurrerar på flera geografiska marknader. Vi anser att Lindorff, Intrum Justitia, EOS och Portfolio Recovery Associates (till följd av förvärvet av Aktiv Kapital nyligen) är de enda verkligt pan-europeiska köparna av förfallna fordringar. Övriga stora köpare av fordringar bedriver huvudsakligen verksamhet på en eller två enskilda marknader. Hoist Finance Årsredovisning

14 Our business model Långsiktigt samarbete byggt på förtroende Vi är specialiserade på förvärv av förfallna konsumentfordringar utan säkerhet. Vår beprövade återbetalningsmodell är byggd på ömsesidiga överenskommelser. Vår affärsmodell Specialisering, erfarenhet och en databaserad förvärvsstrategi medför att Hoist Finance kan förvärva attraktiva portföljer av förfallna konsumentfordringar utan säkerheter. Vår effektiva inkasseringsverksamhet genererar stabila, långsiktiga och förutsägbara kassaflöden. 12 Hoist Finance Årsredovisning 2014

15 Our business model Våra viktigaste styrkor som gör det möjligt för oss att tillvarata marknadens tillväxtmöjligheter Etablerade relationer med Europas ledande banker och expertis att genom föra komplexa transaktioner Hoist Finance är den ledande samarbetspartnern till internationella banker och har köpt förfallna fordringar från samtliga Europas tio största banker, räknat i totala tillgångar. Vi har ett diversifierat nätverk med kreditgivningspartners. Vår långa erfarenhet, flexibilitet och skräddar sydda erbjudande har gett oss möjlighet att utveckla kompetens och kunnande för att strukturera och genomföra komplicerade transaktioner. Etablerad pan-europeisk plattform ger diversifierad geografisk risk och stordriftsfördelar De senaste tio åren har vi följt en medveten och fokuserad strategi att expandera till nya europeiska marknader. Vi har byggt upp en diversifierad plattform som täcker större delen av Europas stora marknader för förfallna fordringar. Vår geografiska diversifiering minskar vår exponering mot enskilda marknader och partners och ger oss möjlighet att följa våra partners till olika marknader. Detta möjliggör även skalfördelar. Kreditmarknadslicens, en konkurrensfördel Hoist Finance är sedan 1996 ett reglerat kreditmarknads bolag under Finansinspektionens tillsyn. Som registrerat kreditmarknadsbolag har vi goda möjligheter att bistå våra samarbetspartners, dvs banker och finansiella institut. Vår status som reglerat företag innebär att våra partners inte behöver lämna den reglerade miljön men också att vi har kunskap om den lagstiftning och andra regelverk som våra partners lever under. Dessutom innebär det att vi kan erbjuda fullservice till finansiella institut. Omfattande data warehouse och en disciplinerad förvärvsprocess Data är grunden i Hoist Finance verksamhet och är fullständigt integrerat i både prissättning och inkassering. För att vinna portfölj förvärv måste vi väga en konkurrenskraftig prisnivå mot interna avkastningskrav. Vårt data warehouse säkerställer att vi kan hantera denna balans och har medfört att vi utifrån historisk erfarenhet kan utarbeta exakta inkasseringsprognoser. Vi har följt en strukturerad metod för insamling av data sedan Vår investeringsprocess är standardiserad och bygger på stringenta strategiska och finansiella krav. Konstruktiv modell för överenskommelser via egen inkasseringsverksamhet säkerställer stabila kassaflöden Hoist Finance har en lösningsinriktad och konstruktiv syn på inkassering, med målet att uppnå optimalt resultat för både oss och våra kunder, gäldenärerna. I praktiken innebär det att vi fokuserar på att hjälpa kunderna att lägga upp betalningsplaner snarare än att göra engångsinbetalningar. Vårt anseende som etiska och med ett konstruktivt förhållnings - sätt till kunderna är en förutsättning för de ursprungliga kreditgivarna, bankerna. Effektiv och diversifierad finansieringsmodell ger strategisk flexibilitet Hoist Finance finansierar verksamheten via en mix av inlåning från allmänheten via HoistSpar och icke säkerställda obligationer. HoistSpar är ett attraktivt och stablit inlåningsalternativ i Sverige. Vår finansiering via inlåning är en grundläggande konkurrens fördel som ger finansiering till relativt låg kostnad och en betydande likviditet. Det innebär att vi kan fokusera på portföljer med lägre risk och förhållandevis lägre avkastning och har flexibilitet att prissätta portföljerna mer konkurrenskraftigt. Hoist Finance Årsredovisning

16 Our purchased portfolios Nära samarbetspartner till internationella banker Under 2014 förvärvade vi förfallna konsumentfordringar utan säkerheter för 3,2 miljarder kronor. Därmed placerade vi oss återigen som den största köparen av förfallna blancolån till konsumenter från finansiella institutioner på den pan-europeiska marknaden för tredje året i rad. Det redovisade värdet av våra portföljer uppgick vid utgången av 2014 till 8,9 miljarder kronor. Övervakning och benchmarking Prognos och prissättning av portföljer Rapportering Vårt data warehouse samt kompetens inom investerings-, analys- och pricingteam Integrering av portföljerna i verksamheten Allokering av resurser Skräddarsydda inkasseringsstrategier Data är avgörande för att förstå värdet av portföljerna. En löpande återkoppling mellan datainsamling, prissättning och inkassering säkerställer att alla processer bygger på data samt att relevant information från övriga verksamheten läggs in i data warehouse. 14 Hoist Finance Årsredovisning 2014

17 Förvärv av fordringar Fokus på lån från finansiella institut Våra förvärvade portföljer består huvudsakligen av förfallna fordringar från internationella banker och andra finansiella institut, och i mindre utsträckning, från energiföretag, telekommunikationsföretag och andra konsumentföretag. Att ha en närvaro på flera marknader gör oss till en attraktiv samarbetspartner, samtidigt som vi kan växa på ett balanserat sätt. Samtliga av Europas tio största banker har åtminstone vid ett tillfälle sålt en skuldportfölj till oss under de senaste åtta åren. Under 2014 stod våra fem största samarbetspartners för 49 procent (59) av den totala köpesumman som vi har betalat för fordringsportföljerna. Vi arbetar löpande med att öka diversifieringen i kreditgivarbasen genom att bygga upp nya relationer samtidigt som de befintliga upprätthålls. Lånekategorier Förfallna fordringar som är till försäljning kategoriseras normalt beroende på hur länge de har varit förfalla: Betalande fordringar, mellan en dag och tre månader men har normalt en historia av löpande betalningar; Primära fordringar, förfallna för mellan tre och nio månader sedan; Sekundära fordringar, förfallna för mellan nio månader och två år sedan; Tertiära fordringar, förfallna för mellan två och fem år sedan; Garagefordringar, förfallna för minst fem år sedan och är helt nedskrivna. Majoriteten av våra förvärvade portföljer består av tertiära fordringar, men andelen mer nyligen förfallna fordringar ökar när marknaderna mognar. Amorterande konsumentlåneportföljer, konsumentlån med säkerhet och nyligen förfallna konsumentlån säljs normalt med lägre rabatt än gamla förfallna fordringar, eftersom det är lättare att göra prognoser för dem och att de kostar mindre att driva in. Vi har kompetensen att köpa och driva in sådana fordringar och gör det också selektivt på vissa marknader där det är lönsamt, som i Tyskland och Storbritannien. Data warehouse och analytisk styrning Vårt data warehouse innehåller detaljerade uppgifter om gäldenärer och krediter från köp av fordringsportföljer och in kassering av sådana portföljer sedan Det utökas löpande eftersom vi samlar in och sparar alla genomförda aktiviteter vid köp och inkassering av ytterligare fordringsportföljer. Vårt Data Warehouse administreras och samlas centralt för att säkerställa konsekvens och kontroll över data. Det utgör en av hörnstenarna i vår verksamhet och ger en stor konkurrensfördel i alla skeden av verksamheten. Tydlig inriktning vid förvärv av förfallna fordringar Fokus på fordringar från banker Varför? Stort antal fordringar vid varje förvärv Långsiktiga kassaflöden Stabil inkassering Kundernas betalningsprofiler är säkrare Segment med störst tillväxt Hög kvalitet på de ursprungliga fordringarna Bokfört värde utifrån typ av fordran, 31 dec 2014 Bokfört värde utifrån typ av fordran, 31 dec 2014 Energi-, tele- och detaljhandelsfordringar 6% Energi-, Finansiella tele- institut och (FI) 94% detaljhandelsfordringar 6% Finansiella institut (FI) 94% Bokfört värde utifrå Bokfört värde utifrå Tys Sto Tys Fra Sto Ned Fra Ital Ned Pol Ital Pol Flexibilitet avseende tillgångar hög andel investeringar med låg risk Diversifierad geografisk profil Varför? Flexibilitet att förvärva samtliga typer av fordringar från finansiella institut Varierande ålder på olika marknader Fördel för samarbetspartners att vi kan hantera samtliga typer av skulder Hög andel investeringar med betalande/ nyare fordringar under de senaste åren Varför? Minskar riskexponering både avseende marknad och ursprung Medför ett jämnt flöde av investeringsmöjligheter Förbättrar vårt erbjudande till våra samarbetspartners Distribution by market Bokfört Carrying value, värde acquired utifrån loan ålder, portfolios as 31 at 31 dec Dec 2014 Bokfört värde utifrån Germany, ålder, Austria 26% 31 dec 2014 France, Belgium, The Netherlands 25% UK Betalande 20% 16% Italy Primära 13% fordringar 13% Poland Betalande Sekundära 13% 16% fordringar 16% joint Primära Tertiära venture, fordringar Poland 55% 13% 2% Sekundära fordringar 16% Tertiära fordringar 55% Fördelning per marknad Bokfört värde, köpta fordringsportföljer, 31 dec 2014 Tyskland, Österrike 26% Frankrike, Belgien, Nederländerna 25% Storbritannien 20% Italien 13% Polen 13% joint venture, Polen 2% Hoist Finance Årsredovisning

18 Förvärv av fordringar Den analytiska styrmodell vi använder för att maximera användningen av data i data warehouse är standardiserad i hela verksamheten och integrerad i alla delar av verksamheten vid: prognoser och prissättning av portföljer som vi överväger att köpa integrering av förvärvade låneportföljer i verksamheten utformning av optimala inkasseringsstrategier och -kampanjer för kunderna, dvs gäldenärer allokering av resurser i inkasseringsverksamheten, samt rapportering, övervakning och jämförelser av utvecklingen för de förvärvade portföljerna. Auktionsprocesser Majoriteten av förfallna fordringar som är till salu erbjuds för närvarande genom auktionsprocesser, men i vissa fall för banker bilaterala diskussioner med etablerade samarbetspartners. En bank överväger normalt olika faktorer när den ska välja köpare av fordringar. Försäljningspriset är en viktig faktor, men anseende och regelefterlevnad blir allt viktigare vid val av partner. De större bankerna säljer vanligen förfallna fordringar till köpare av fordringar eller anlitar externa skuldhanteringsbolag för skuldhanteringstjänster via så kallade paneler, det vill säga grupper av köpare av förfallna fordringar eller skuldhanteringsbolag, normalt cirka fem stycken per panel, som har uppfyllt bankernas stränga urvalskriterier varför man regelbundet samarbetar och utvärdera dessa. Detta görs för att de ska försäkra sig om att de hittar rätt samarbetspartner för framtida eventuella portföljavyttringar, samt för att kunna jämföra köparnas och skuldhanteringsbolagens inkasseringsförmåga med varandra. En trend mot mer komplexa affärer Med ett mycket flexibelt och anpassat produkterbjudande och 20 års erfarenhet av att framgångsrikt köpa och förvalta fordringsportföljer, anser vi att vi har Vi anser att vi har förmågan, erfarenheten och den finansiella kapaciteten att genomföra mer komplexa affärer än många av våra konkurrenter. den operativa förmågan, erfarenheten och den finansiella kapaciteten att genomföra mer komplexa affärer än många av våra konkurrenter. Sammantaget positionerar det oss väl på en marknad där det sker en utveckling mot allt större och mer komplexa affärer. I en sådan marknad krävs det att aktörer kan hantera den förändrade dynamiken som ökad reglering innebär samt försäljning av portföljer innehållande en blandning av olika typer av förfallna fordringar och större volymer. Bankens förlängda arm Köpare av fordringar driver in pengar från kunder som är bankernas tidigare eller befintliga kunder. Därmed blir köpare av fordringar ofta nära förknippade med den ursprungliga kreditgivaren eftersom de betraktas som bankens förlängda arm långt efter att äganderätten till fordringsportföljen har överlåtits. Banker samarbetar därför huvudsakligen med välkända och respekterade köpare av förfallna fordringar som uppfyller alla regulatoriska krav och har underbyggd data som påvisar att kunder behandlas korrekt. Vårt produkterbjudande Det finns ett antal olika modeller för förvärv av skuldportföljer: enkla Avistaavtal av engångskaraktär Forward flow Strukturaffärer med outsourcing Buy and leave komplexa Större delen av våra portföljer köps via traditionella avistaavtal av engångskaraktär. Vid avistaavtal, överförs fordringarna till köparen i en transaktion vid betalning. Vid forward flow-avtal förvärvar köparen en på förhand fastställd volym (fast eller inom ett intervall) till ett på förhand fastställt pris under en viss tidsperiod. Under de senaste 15 åren har vi också köpt fordringsportföljer i samband med strukturaffärer med outsourcing med finansiella institutioner, vilket innebär att vi köper hela operativa plattformar, innefattande anställda och de portföljer som drivs in och förvaltas via den operativa plattformen. Vi har också köpt portföljer med förfallna fordringar via buy and leave-avtal. Vid buy and leave-transaktioner förvärvar köparen portföljer på avistabasis, men inkasseringen sker fortfarande genom bankens inkasseringsenhet utifrån överenskomna strategier, aktiviteter och mål för inkasseringen. 16 Hoist Finance Årsredovisning 2014

19 Förvärv av fordringar Processen vid köp av fordringar Inledande analys Indikativt bud Prissättning Genomförande av köp Integration och uppföljning En strukturerat process för köp av fordringar Vi har utvecklat och använder konsekvent en uppsättning solida processer och verktyg när vi bedömer, granskar, analyserar, prissätter och köper fordringsportföljer. Vårt typiska portföljköp enligt en traditionell affärsprocess av engångskaraktär innefattar: inledande analys indikativ anbudsfas, prissättnings- och investeringsfas, fas för genomförande av köpet och integrations- och uppföljningsfas. Innan en portfölj analyseras och prissätts utvärderas dess strategiska effekter för verksamheten, geografiskt fokus, hur vår kärnkompetens kan utnyttjas, samt att den uppfyller våra avkastningskrav. Genom att utvärdera potentiella portföljer utifrån dessa kriterier kan vi säkerställa att vi endast köper lönsamma portföljer. Processen omfattar aspekter som due diligence och värdering samt följer en strukturerad, företagsspecifik mall, för att säkerställa konsekvens i alla led. Centraliserad försäljningsfunktion säkerställer konsekvent strategi Koncernens försäljnings- och investeringsfunktion ansvarar för att utveckla, implementera och styra försäljningsinitiativ på koncernnivå. De bevakar våra relationer och gränsöverskridande samarbete med våra största samarbetspartners och är aktivt involverade i våra största transaktioner med dessa. Vi kan därmed följa våra viktigaste partners till olika marknader på ett strukturerat sätt. Lokala försäljningschefer upprätthåller långsiktiga relationer Lokala försäljningschefer och deras team har goda relationer med viktiga klienter i de länder där vi bedriver lokal verksamhet, vilket innefattar både stora lokala institutioner samt löpande kontakter med de lokala filialerna till våra viktigaste samarbetspartners. Samarbete mellan centraliserad och lokal försäljningsfunktion Under förvärvsprocessen, involveras ett team som, beroende på transaktionens storlek, består av en kombination av ledning på landsnivå, lokal inkasseringsverksamhet, investeringsteam på koncernnivå samt verkställande ledningen. Ett nära och tidigt samarbete mellan vår inkasseringsverksamhet och vårt investeringsteam skapar synergieffekt (avseende prognoser över förväntade inkasseringsnivåer och tillhörande inkasseringskostnader), vilket underlättar beräkningen av ett korrekt pris under förvärvsprocessen. Hoist Finance Årsredovisning

20 Konstruktiva lösningar Konstruktiva lösningar ger bästa resultat för båda parter De flesta av våra kunder har viljan men inte förmågan att omedelbart betala sina skulder. Med ett långsiktigt individanpassat synsätt kan vi ofta tillsammans hitta bra lösningar. Huvudparten av våra kreditkunder har en lång historia av ekonomiska problem. När fordringen hamnar hos oss har krav och inkasso ofta avlöst varandra. Vår inkasseringsmodell Processen för att driva in förvärvade fordringar hanteras i stor utsträckning via våra 10 call-centers i Europa vilka, där det är tillämpligt, kompletteras av omsorgsfullt utvalda lokala externa inkasseringspartners. Inkasseringsmetoder och -rutiner kan skilja sig avsevärt mellan olika marknader. Med över 20 års erfarenhet av köp och inkassering av fordringar, kan vi erbjuda ett skräddarsytt tillvägagångssätt för varje kund. Vi kan också avgöra om det går att få ut ytterligare värde och höja inkasseringseffektiviteten genom att använda andra inkasseringsmetoder än de som använts tidigare. De många och långvariga relationerna vi har med våra samarbetspartners är ett bevis på att det effektiva, rättvisa och respektfulla sätt som vi bedriver vår verksamhet på är uppskattat. Översikt av inkasseringsprocessen Förvärvad portfölj Kundhandläggare Överenskommelse? Ja Överenskommelse fullföljs? Nej Nej Påminnelse Konstruktiv lösning Legal process Juridiska avdelningen Rättsliga åtgärder Vår modell för konstruktiva lösningar Vår modell för konstruktiva uppgörelser tar hänsyn till varje kunds individuella omständigheter. Målet är att etablera en hållbar och godtagbar betalningsplan i nära dialog med kunden, istället för att utnyttja en kortsiktig inkasseringspotential. Vår ambition är att hitta en lämplig och fördelaktig lösning för båda parter, och betalningsplanerna består ofta av små betalningar över en lång period. Att kommunicera med människor som är i en finansiell kris kräver en stor dos av integritet, empati och kunskap om kundernas situation. Vi är därför noga när vi rekryterar kundhandläggare. I det inledande skedet av inkasseringsprocessen, segmenterar vi kunderna efter hur stor sannolikheten är att de kommer att betala. Ja Vår modell för konstruktiva lösningar Indrivna medel Ärendet avslutas Kontakt Öppen dialog Överenskommelse Bakgrund Lyssna Konstruktiv lösning Kunduppgifter Kredithistorik Övrig dokumentation Skapa förtroende Förstå kundens situation Undersöka viljan att betala Nå ömsesidig överenskommelse om hållbar långsiktig betalningsplan 18 Hoist Finance Årsredovisning 2014

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 Innehåll INTRUM JUSTITIA PÅ EN MINUT Kort om 2009 1 VD-ord 2 Affärsidé, vision och strategier 4 Tre ambitioner för 2010 5

Läs mer

XXXXXXXXXXXX 1 INTRUM JUSTITIA 2012

XXXXXXXXXXXX 1 INTRUM JUSTITIA 2012 XXXXXXXXXXXX 1 INTRUM JUSTITIA 2012 2 XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX 3 Innehåll Kort om 2012 4 VD-ord 6 Intrum Justitia i korthet 10 Affärsidé, mission, vision, kundnytta, strategier och mål 12 Våra tjänster

Läs mer

INTRUM JUSTITIA ÅRSREDOVISNING Katalysator för en sund ekonomi sedan 1923

INTRUM JUSTITIA ÅRSREDOVISNING Katalysator för en sund ekonomi sedan 1923 20 13 INTRUM JUSTITIA ÅRSREDOVISNING Katalysator för en sund ekonomi sedan 1923 2 XXXXXXXXXXX 1923 2013 INTRUM JUSTITIA Intrum Justitia hjälper sedan 90 år kunder inom många branscher med kredithantering.

Läs mer

Vi hjälper dig som drömmer om bättre affärer

Vi hjälper dig som drömmer om bättre affärer Vi hjälper dig som drömmer om bättre affärer ÅRSREDOVISNING 2006 Intrum Justitia i korthet INTRODUKTION TILL INTRUM JUSTITIA Intrum Justitia är Europas ledande företag för tjänster inom kredithantering,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1998. Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB

ÅRSREDOVISNING 1998. Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB ÅRSREDOVISNING 1998 Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD-ord...4 Uppdrag/affärsidé...6 Historik...8 Verksamhet Koncernstruktur... 9 Affärsprocessen... 10 Långtidsbevakningskrediter...11

Läs mer

Resultaträkning... 118 Balansräkning... 0 Eget kapital... 12 2 Kassaflödesanalys... 12 3 Noter... 12 4 Moderbolaget... 142 Revisionsberättelse...

Resultaträkning... 118 Balansräkning... 0 Eget kapital... 12 2 Kassaflödesanalys... 12 3 Noter... 12 4 Moderbolaget... 142 Revisionsberättelse... årsredovisnin 2004 Skandia är en internationell pionjär inom lång siktigt sparande och pensioner. Vi finns i 20 länder, överallt med samma idé. Vi vill ge våra kunder ekonomisk trygghet och handlingsfrihet.

Läs mer

Uppstickaren på finansmarknaden Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7

Uppstickaren på finansmarknaden Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 Uppstickaren på finansmarknaden Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 1 2007 i korthet 2 Detta är Collector 4 VD har ordet 6 Affärsidé, vision & mål 8 Marknad 12 Affärsområde Privat 15 Affärsområde Företag

Läs mer

Innehåll. 2013 i korthet. De viktigaste händelserna under året:

Innehåll. 2013 i korthet. De viktigaste händelserna under året: Årsredovisning 13 Innehåll Detta är SEB Omslag Styrelseordföranden har ordet 2 VD har ordet 3 Strategi och marknader 4 Medarbetare och kultur i SEB 12 Hållbarhet 14 SEB-aktien 16 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation 6. SO har ordet 8. Vd har ordet 10. Finansiella nyckeltal 11. Viktiga händelser 12. Peter Yngwe 30 år på sek 16. Uppdrag och

Läs mer

relseresultatet för kvarvarande verksamhet ökade med 8 procent till 14 770 miljoner kronor (13 727)

relseresultatet för kvarvarande verksamhet ökade med 8 procent till 14 770 miljoner kronor (13 727) 2010 Årsredovisning Året i korthet relseresultatet för kvarvarande verksamhet ökade med 8 procent till 14 770 miljoner kronor (13 727) och resultatet per aktie steg till 17,72 kronor (16,44) ÅRSSTÄMMA

Läs mer

Nordax Group Holding AB

Nordax Group Holding AB 29 april 2015 Nordax Group Holding AB Kvartalsrapport januari-mars 2015 Januari-mars 2015 (Siffror jämfört med januari-mars 2014) Rörelseintäkterna ökade med 21,1 % till 218 MSEK (180) Resultat före kreditförluster

Läs mer

Innehåll. Nordens största och mest diversifierade retailbank. Nordens ledande storföretagsbank

Innehåll. Nordens största och mest diversifierade retailbank. Nordens ledande storföretagsbank Årsredovisning Vår starka finansiella ställning är en förutsättning för vår förmåga att genomföra relationsstrategin och leva upp till vår viktigaste värdering: att skapa positiva kundupplevelser. Därför

Läs mer

Årsredovisning. Local Presence Global Reach

Årsredovisning. Local Presence Global Reach 2008 Årsredovisning Local Presence Global Reach Inledning Innehåll Inledning VD har ordet 1 Affärsidé, mål och strategier 3 Historik 5 Förvaltningsberättelse Viktiga händelser 2008 6 Kunder och uppdrag

Läs mer

Besök vår årsredovisning för 2011 på www.tele2.com!

Besök vår årsredovisning för 2011 på www.tele2.com! Årsredovisning 2011 Besök vår årsredovisning för 2011 på www.tele2.com! Läs mer om Tele2 2011 på http://reports.tele2.com/2011/ar. På vår webbplats www.tele2.com hittar du alltid den senaste informationen.

Läs mer

b ät t r e ä n banken. VaRJE DaG. H e L A t I D e n. Å r Sr e D O V ISn I n G 2011

b ät t r e ä n banken. VaRJE DaG. H e L A t I D e n. Å r Sr e D O V ISn I n G 2011 b ät t r e ä n banken. VARJE DAG. H E L A T I D E N. Å R S R E D O V I S N I N G 2011 Vår v erk sa mhe t har många lik he t er med en t r aditionell bank. V i l ånar in o ch u t pengar, bidr ar med lik

Läs mer

financials.tradedoubler.com Årsredovisning 2012

financials.tradedoubler.com Årsredovisning 2012 financials.tradedoubler.com Årsredovisning 2012 Bästa läsare, Tradedoublers affär finns på internet och vi tycker därför det är naturligt att tyngdpunkten för vår finansiella kommunikation också gör det.

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för Tele2 AB (publ) organisationsnummer 556410-8917 för räkenskapsåret

Läs mer

Detta är Handelsbanken

Detta är Handelsbanken Årsredovisning 2013 Detta är Handelsbanken Handelsbanken är en fullsortimentsbank för både privat- och företagskunder. Banken har ett lands omfattande kontorsnät i Sverige, Storbritannien, Danmark, Finland,

Läs mer

Årsstämma Innehåll 2012 i korthet Detta är SEB 2012 Styrelseordföranden har ordet VD har ordet Strategi och marknader Medarbetare och kultur i SEB

Årsstämma Innehåll 2012 i korthet Detta är SEB 2012 Styrelseordföranden har ordet VD har ordet Strategi och marknader Medarbetare och kultur i SEB 12 Årsredovisning Innehåll Detta är SEB Omslag Styrelseordföranden har ordet 2 VD har ordet 3 Strategi och marknader 4 Medarbetare och kultur i SEB 12 Hållbarhet 14 SEB-aktien 16 Förvaltningsberättelse

Läs mer

vinjett Brödtext Årsredovisning 10

vinjett Brödtext Årsredovisning 10 vinjett Brödtext Årsredovisning 10 seb årsredovisning 2010 ii detta är SEB SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och

Läs mer

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2 GE Money Bank Årsredovisning 2013 Innehåll Kommentarer från VD 3 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till vinstdisposition 7 ens resultaträkning 8 ets resultaträkning 8 ens balansräkning 9 ets balansräkning

Läs mer

Årsredovisning 2008. Innehåll

Årsredovisning 2008. Innehåll Årsredovisning 2008 Ekonomisk information TradeDoubler (556575-7423) är ett svenskt bolag med säte i Stockholm. Bolaget lyder under svenska lagar och har som noterat bolag skyldighet att följa Nasdaq OMX

Läs mer

Årsredovisning 2010 CDO N Gr O up ab Årsre DO vis N ing 201

Årsredovisning 2010 CDO N Gr O up ab Årsre DO vis N ing 201 CDON Group AB CDON Group AB Innehållsförteckning Innehållsförteckning VD har ordet 1 VD har ordet Ansvarstagande 1 3 Ansvarstagande Fyra år med CDON Group 3 6 Fyra år med CDON Group Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning Volvofinans Bank AB

Årsredovisning Volvofinans Bank AB Årsredovisning Volvofinans Bank AB 6 VD har ordet 10 Nya produkter, innovationer och lanseringar 2013 13 Bilbanken 14 Produkter och tjänster för ett enkelt och bekymmersfritt bilägande 17 Personbil 18

Läs mer

Årsredovisning 2010 NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA.

Årsredovisning 2010 NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA. NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA. Årsredovisning 2010 Bankerna är bra på många sätt, men ibland är de bara för långsamma. Ett problem, till exempel när man behöver snabb tillgång

Läs mer

Årsredovisning 2013. På schyssta villkor

Årsredovisning 2013. På schyssta villkor Årsredovisning 2013 På schyssta villkor B IKANO BANK ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Året i korthet 2 Det här är Ikano Bank 3 Vd-ord 4 Erbjudanden 6 Marknader 10 Medarbetare 12 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Innehåll. Viktiga händelser 1. Koncernöversikt 4. Förvaltningsberättelse 6 Femårsöversikt 11 Risk- och kapitalhantering 12

Innehåll. Viktiga händelser 1. Koncernöversikt 4. Förvaltningsberättelse 6 Femårsöversikt 11 Risk- och kapitalhantering 12 årsredovisning 2009 Innehåll Viktiga händelser 1 VD-ord 2 Koncernöversikt 4 Förvaltningsberättelse 6 Femårsöversikt 11 Risk- och kapitalhantering 12 Carnegie Art Award Carnegie Art Award instiftades 1998

Läs mer

Årlig risk- och kapitaltäckningsrapportering 2014. Offentliggörande av årlig information i enlighet med Pelare III

Årlig risk- och kapitaltäckningsrapportering 2014. Offentliggörande av årlig information i enlighet med Pelare III Årlig risk- och kapitaltäckningsrapportering 2014 Offentliggörande av årlig information i enlighet med Pelare III Innehåll 1. Bakgrund... 3 1.1. Kapitaltäckningsregelverkets tre pelare... 3 1.1.1. Pelare

Läs mer

2012 i sammandrag. Viktiga händelser under året Blandad utveckling i innehaven Susanna Campbell utsedd till ny VD Hög transaktionsaktivitet

2012 i sammandrag. Viktiga händelser under året Blandad utveckling i innehaven Susanna Campbell utsedd till ny VD Hög transaktionsaktivitet Årsredovisning 2012 2012 i sammandrag Viktiga händelser under året Blandad utveckling i innehaven Susanna Campbell utsedd till ny VD Hög transaktionsaktivitet Anticimex avyttrat IRR 24% Kvarvarande innehav

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014

ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014 ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014 ÅRSREDOVISNINGEN BESTÅR AV FÖLJANDE Förvaltningsberättelse 3 Koncernens rapport över totalresultatet 10 Koncernens rapport över finansiell ställning 11 Koncernens

Läs mer