TFN / DOMARNÄMNDEN 1(17) KIRPPU, LAILA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TFN / DOMARNÄMNDEN 1(17) KIRPPU, LAILA"

Transkript

1 TFN / DOMARNÄMNDEN 1(17) Dnr Dnr Dnr *********************************************** Hon är sedan oktober 2010 chefsåklagare vid åklagarkammaren i Växjö Rådman i Växjö tingsrätt, sedan 2006 även enhetschef Extra åklagare och kammaråklagare i Kalmar (15 mån) Rättssakkunnig Socialdepartementet Rättssakkunnig Justitiedepartementet 1997 (1 mån) Hovrättsassessor, Göta hovrätt Domarutbildning, assessor i Göta hovrätt Notarietjänstgöring, Eksjö tingsrätt BEHÖRIGHETSHANDLINGAR Konkursfrihetsbevis: Medborgarskap: Förvaltare: INHÄMTADE REFERENSER LAGMAN I BLEKINGE TINGSRÄTT LAGMAN VID HALMSTADS TINGSRÄTT LAGMAN VID KRISTIANSTADS TINGSRÄTT Överåklagaren Eva Lundström, ÅK i Sthlm, De referenser jag tidigare lämnat avseende Laila Kirppu gäller i alla delar alltjämt. Dnr Dnr LAGMAN VID FÖRVALTNINGSRÄTTEN I VÄXJÖ LAGMAN I EKSJÖ TINGSRÄTT F.d. lagmannen Håkan Nordling, Laila Kirppu arbetade på allmänna enheten i Växjö tingsrätt från augusti 2005 till oktober Hon var en av två enhetschefer inom enheten från september Från oktober 2010 har hon anställning som chefsåklagare vid Åklagarkammaren i Växjö. Jag tillfrågades inte av Tjänsteförslagsnämnden för Åklagarväsendet inför den anställningen. Under de dryga två och ett halvt år som förflöt från mitt yttrande i januari 2008 till dess hon slutade sin anställning vid tingsrätten i september 2010 fortsatte hon att driva enhetsarbetet på det tidigare angivna sättet. Vad som förekom under den tiden ger mig inte anledning att ändra de omdömen som jag lämnade i det tidigare yttrandet. Sammanfattningsvis anser jag att Laila Kirppu har samlat på sig sådana erfarenheter av chefskap att hon är väl lämpad för de nu sökta anställningarna. Överåklagaren Eva Lundström, ÅK i Sthlm, Laila Kirppu och jag träffades först gången i samband med att hon sökte och sedermera fick tjänsten som kammarchef vid åklagarkammaren i Växjö hösten I egenskap av områdesansvarig överåklagare vid Riksåklagarens kansli, med särskilt ansvar för bland annat Växjö, var jag en av de som deltog i beslutet

2 TFN / DOMARNÄMNDEN 2(17) att anställa Laila Kirppu. Sedan dess har jag varit den överåklagare som haft det överordnade ansvaret för Växjö-kammaren och är därigenom Laila Kirppus närmaste överordnade chef. Laila Kirppu är en mycket engagerad och lojal chef och medarbetare. Hon är aktiv i sin chefsroll och bidrar i allra högsta grad till verksamhetsutvecklingen. Hon tar fullt ut sitt chefsansvar och har en mycket god förmåga att se sin roll, ur såväl ett lokalt som ett myndighetsperspektiv. Hon har vidtagit en rad åtgärder som medfört positiva effekter på kammaren och hon drar sig inte för att ta tag i och hantera olika situationer, även om de kan vara besvärliga. Hon är omdömesgill, frimodig och orädd i sin roll. Juridiska kunskaper Jag har egentligen ingen erfarenhet av Laila Kirppus juridiska kunskaper. Jag har dock inte sett något som talar i negativ riktning. Analytisk förmåga Laila Kirppu är aktiv i sin roll som kammarchef och medlem i ledningsgrupperna, både kammarens ledningsgrupp och den gemensamma ledningsgruppen i regionen. Hon analyserar snabbt aktuella problem och frågeställningar, är engagerad och bidrar ofta med konkreta förslag till lösningar. Hon fastnar inte i ovidkommande detaljer. Omdöme och personlig mognad Laila Kirppu har en god självkännedom och en stor förmåga att reflektera omkring både sig själv och andra. Hon är en klok och lyssnande person som inte tvekar att vid behov ta tag i besvärliga situationer. Hon är orädd. Laila Kirppu är mycket intresserad av sin personliga utveckling. Hon inser värdet av att vara väl fungerande i sin chefsroll och har ett stort intresse och engagemang av att utvecklas i denna roll, vilket jag uppfattar som mycket positivt. Hon är väl medveten om värdet av en väl fungerande chef för att få en väl fungerande arbetsplats. Självständighet och integritet Laila Kirppu har en stor integritet. Hon är självständig i sitt beslutsfattande men har ett mycket gott omdöme och rådgör utan problem med andra när hon finner behov av det. Hon är mycket prestigelös. Hon har vid flera tillfällen visat prov på att hon inte tvekar att ta tag i besvärliga personalsituationer som hon som chef haft ansvar för. Hon har då gjort detta med prestigelöshet, gott omdöme och respekt för individen. Förmåga att uttrycka sig i tal och skrift Laila Kirppu uttrycker sig alltid koncist och tydligt. Jag har inte i någon större omfattning tagit del av material som hon skrivit men jag har inte gjort några som helst iakttagelser som tyder på att hon skulle i brista i detta avseende. Hon är alltid klar, strukturerad och tydlig i den muntliga dialogen. Uppträdande Laila Kirppu är en klok och empatisk person. Hon har en mycket god förmåga att lyssna och respektera andra människor. Som kammarchef har hon vid flera tillfällen sökt kontakt med mig för att diskutera särskilda situationer. I dessa lägen har hon visat sig mycket prestigelös och omdömesgill. Hon är lyssnande och är intresserad av att ta råd vid behov

3 TFN / DOMARNÄMNDEN 3(17) samtidigt som hon själv alltid har konkreta förslag på nödvändiga åtgärder. Jag har aldrig haft anledning att kritisera henne negativt men om jag skulle finna skäl att göra det så är jag förvissad om att hon skulle hantera det på ett konstruktivt sätt och ta till sig av kritiken. När hon i sin egenskap av chef haft anledning att ge negativ kritik till medarbetare så har jag uppfattat att hon gjort detta på ett klokt och väl avvägt sätt. Hon är konstruktiv och omdömesgill, även i detta avseende. Arbets- och stresshanteringsfråga Laila Kirppu har en hög arbetskapacitet och högt arbetstempo. Hon tar alltid ansvar för sina arbetsuppgifter, strukturerar och planerar dessa på ett bra sätt. Hon har inga problem att ställa om när något oförutsett inträffar. Jag har aldrig sett några tecken på att hon har problem att hantera stress utan även i sådana situationer uppträder hon klokt och omdömesgillt, inte minst på grund av sin stora självinsikt. Hon har inga problem att delegera. Övrigt som beaktas vid skicklighetsbedömningen Laila Kirppu är en sympatisk person som tar stort ansvar för såväl arbetsuppgiften som medarbetarna. Hon har tagit ett stort ansvar och visat ett stort engagemang i sin uppgift som kammarchef. Flera av medarbetarna på kammaren har direkt till mig uttryckt sina positiva erfarenheter av Laila Kirppus ledarförmåga, såväl åklagare som administratörer. Hon är en öppen person som är tillgänglig för såväl medarbetare som överordnade och skapar god stämning omkring sig. Laila Kirppu är mycket intresserad av utvecklingsfrågor, inte minst personrelaterade och deltar aktivt i exempelvis den regionala ledningsgruppen. Administrativ förmåga Laila Kirppus administrativa förmåga är mycket god och hon har visat stort engagemang när det gällt att skapa goda rutiner på kammaren. Social förmåga Laila Kirppu har en mycket god självkänsla och självkännedom. Hon är sympatisk och prestigelös och har lätt att kommunicera och skapa goda relationer. Hon har en stor förmåga att engagera och entusiasmera och skapar mycket god och ledig stämning omkring sig, mycket på grund av sitt prestigelösa sätt. Hon är mycket empatisk men har ändå inga problem att hantera svåra situationer och fatta beslut när så krävs. Hon är inkännande och omdömesgill men kan ändå till synes lätt ta tag i problem. Målmedvetenhet och drivkraft Laila Kirppu har sedan hon tillträdde som kammarchef målmedvetet och systematiskt lett kammaren och medarbetarna mot uppsatta mål. Hon har vidtagit en rad förändringar på kammaren. Trots ett stundtals pressat arbetsläge har hon med fast hand lett verksamheten framåt på ett positivt sätt. Stresshanteringsförmåga och emotionell stabilitet Jag uppfattar Laila Kirppu som stresstålig och har inte vid något tillfälle sett antydningar på motsatsen. Trots att arbetsläget stundtals varit mycket pressat har hon på ett systematiskt sätt arbetat för att lösa uppgiften. Hon arbetar på ett bra sätt tillsammans med såväl kammarens ledningsgrupp som den regionala ledningsgruppen tillsammans med övriga kammarchefer. Utvecklingsområden och avslutning

4 TFN / DOMARNÄMNDEN 4(17) Laila Kirppu är en mycket bra kammarchef. Med ännu mera erfarenhet har jag anledning att tro att hon kommer att tillhöra de allra bästa. Jag bedömer att hon har alla förutsättningar att kunna bli en bra chefsdomare och hon är trots sin relativt korta tid som chef mycket väl lämpad för de sökta tjänsterna, trots att jag givetvis helst ser att hon stannar kvar som kammarchef inom Åklagarmyndigheten. Dnr LAGMAN VID LÄNSRÄTTEN I KALMAR LÄN Konsulten Lena Alfredius, Evidentagruppen, Jag har haft nöjet att ha Laila Kirppu som deltagare på ledarskapsprogrammet ledare i framtiden? och bygger mitt yttrande utifrån möten med henne under denna kurs Laila Kirppu har deltagit i det ledarskaputvecklingsprogram, Ledare i Framtiden, som jag varit handledare för. Programmet har omfattat personlig utveckling, svåra samtal, relationsbyggande, konflikthantering, värderingsbaserat ledarskap, feedback, coachning som förhållningssätt, att driva förändringsprocesser, nätverksarbete samt kultur- och utvecklingsarbete. Kursen har omfattat 10 dagar och har lett till ett nätverksarbete för deltagarna som inneburit en kontinuerlig utveckling av ledaregenskaper. I rollen som extern handledare anser jag mig inte vara den bästa att vare sig beskriva Lailas nuvarande arbetsuppgifter eller juridiska kunskaper utan koncentrerar mig nedan på analytisk förmåga, omdöme och personlig mognad, självständighet och integritet, förmåga att uttala sig i tal (och skrift), uppträdande, arbets- och strasshanteringsförmåga etc. Analytisk förmåga Under kursen och uppföljningar har Laila delat med sig av beskrivningar, tolkningar och uppfattningar av skeden, teorier och situationer som tyder på intresse och snabbhet. Hon delar med sig och hjälper till att förtydliga på ett öppet och prestigelöst sätt som ofta är avväpnande. Hennes bidrag i situationer som varit utmanande för kursdeltagarna, har varit att på ett lugnt och rättframt vis både förklara och framföra egna tankar och tolkningar. Det sätt på vilket hon gör detta bidrar till att skapa ett frimodigt samtals- och arbetsklimat. Omdöme och personlig mognad Laila har under kursen delat med sig av personliga erfarenheter och tankar runt svåra frågor som är förknippade med ledarskap, organisationskultur och samarbete. Hon bidrar på ett öppet sätt till att svåra frågor kan behandlas och klaras av. Hon ger intryck av att vara intresserad av både andras och sin egen utveckling och förståelse för hur goda organisationer ska utvecklas och ledas. Hon är prestigelös och fokuserad och lyckas att skapa ett trevligt och avspänt samtalsklimat även när frågorna som avhandlas är svåra och/eller kontroversiella.

5 TFN / DOMARNÄMNDEN 5(17) Självständighet och integritet Hela kursen Ledare i Framtiden? bygger på tanken att självständighet och integritet ska utvecklas. Utvecklingen är dock en balansgång och poängterar gränsdragningen mellan självständigheten i den dömande funktionen och integritet i samverkan runt ledarfunktionen. Laila är medveten om denna balansakt och lyssnar både nyfiket och öppet på andra samtidigt som hon både kan redogöra för och stå upp för sin egen åsikt och analys. Hon är också nyfiken på hur man kan utveckla dessa kvalitéer hos medarbetare i olika funktioner. Hur ska självständighet utvecklas parallellt med samverkan? I sitt utforskande av frågan har Laila definitivt ett bidrag att komma med i den föränderliga domstolskulturen. Förmåga att uttrycka sig i tal (och skrift) Under kursen har vi inte haft anledning att avkräva deltagarna skriftliga redogörelser varför jag inte kan uttala mig om Lailas kvalitéer när det gäller att formulera sig i skrift. Vårt program bygger på övningar och samtal i olika former och där har Laila bidragit till att meningsfulla dialoger kommit till stånd. Laila uttrycker sig rättframt på ett vis som inbjuder andra till att dela med sig av sina tankar och åsikter. I samtal är lyssnandet en av de viktigaste beståndsdelarna och även inom detta område bidrar hon. Även när frågor som är starkt engagerande väckts tappar inte Laila sin förmåga till lyssnande. Uppträdande Laila är en engagerad och engagerande person som inbjuder till intressanta tankegångar och samtal. Hon har förmåga att vara fokuserad under långa perioder och hjälper med sitt öppna och avväpnande sätt andra att både dela med sig och formulera egna ståndpunkter. Arbets- och stresshanteringsförmåga Trots den informella lättsamhet som Laila kan ge uttryck för finns andra prioriteringar som Laila formulerar och diskuterar med andra. Hennes lust att engagera sig i ledarskap verkar bero på hennes vilja att skapa bättre resultat inom de områden som uppdraget omfattar. Varför engagera sig i ledarskap om det inte ska bidra just till att stärka det som fungerar i Sveriges Domstolar och till att förändra det som av nödvändighet behöver förändras. Alla förändringsprocessers framgång beror dock på hur man lyckas skapa engagemang och delaktighet hos dem som berörs av den. Dessa frågor brinner Laila för och hon delar med sig av sitt engagemang på ett sätt som skapar tillit och lust snarare än motstånd. Uppdragets natur att både fungera i den dömande funktionen och att samverka över gränser är ett svårlagt pussel för de flesta, men Laila hanterar den stress som detta kan resultera i genom att skapa ett öppet samtalsklimat där stressrelaterade frågor kan tas upp och behandlas. Detta är enligt min mening det första steget i att konstruktivt hantera stress gemensamt på en arbetsplats.

6 TFN / DOMARNÄMNDEN 6(17) Övrigt Laila har under den tid jag känt henne visat en varm och öppen personlighet där samarbete står i fokus, samtidigt som hon är starkt resultatorienterad. Hon visar ett stort engagemang för sina arbetsuppgifter som visar sig både lusten att utforska nya och förbättrade arbetssätt samt att en strävan att upprätthålla rutiner och arbetssätt som fungerar. Utvecklingsfrågor engagerar Laila som både är nyfiken på och kritiskt granskar förändringar för att göra dem optimala. Med sitt öppna sätt blir Laila lätt en samarbetspartner likväl som en ledare att ha förtroende för. Lagmannen Håkan Nordling, Växjö tr., Jag har personlig kännedom om Laila Kirppu sedan augusti 2005, när hon tillträdde en anställning som rådman i tingsrätten. Laila Kirppu arbetade första året på sedvanlig rotel. Tingsrättens allmänna enhet är från den 1 september 2006 indelad i två målenheter med fyra domare i vardera enheten. Laila Kirppu är sedan dess chef för den ena enheten. Till den enheten är knutna förutom domare fem notarier och fem domstolssekreterare. Laila Kirppu är enligt arbetsordningen ansvarig för enhetens arbete och är s.k. förstalinjechef för de som arbetar inom enheten utom de ordinarie domarna. Laila Kirppu har visat mycket goda juridiska kunskaper i förening med en mycket god analytisk förmåga. Hon har ett mycket gott omdöme och stor personlig mognad. Hon arbetar självständigt och med stor integritet. Hon uttrycker sig klart och begripligt såväl skriftligt som muntligt och har mycket lätt för kontakter såväl inom som utom domstolen. Hennes uppträdande gentemot parter har aldrig ifrågasatts. Laila Kirppus arbetssituation har varit ansträngd (se nedan) men det har enligt min uppfattning inte påverkat kvalitén i avgörandena. Hon har således visat en mycket god arbetsförmåga i den dömande verksamheten. Sammanfattningsvis menar jag att Laila Kirppus yrkesskicklighet svarar mot mycket högt ställda krav på en ordinarie domare. Laila Kirppu har under c:a 1,5 år lett en enhet med c:a 15 personer. Hon har visat ett mycket stort intresse för att utveckla såväl enhetens anställda som sig själv. Hon har tagit egna initiativ för att delta i ledarskapsutbildningar. Hon har aktivt deltagit i arbetet med att ta fram administrativa rutiner för enhetsarbetet. Hon har drivit på utvecklingen inom enheten i en mycket positiv riktning och inte dragit sig för att lösa svåra problem eller att ta sig an svåra samtal. Hon är mycket rak och ärlig i sin kommunikation med medarbetarna och därmed fått en mycket positiv stämning bland personalen. Hon är noga med att hålla utvecklings- och lönesamtal liksom veckovisa enhetsmöten. Enheten har varit ansträngd med en kraftig ökning av antalet brottmål. Hon har därför varit hårt

7 TFN / DOMARNÄMNDEN 7(17) engagerad i den dömande verksamheten utan att eftersätta sina övriga uppgifter. Enheten har uppnått ett gott resultat under Hon visar en stor tilltro till medarbetarna inom enheten och därigenom har hon kunnat delegera arbetsuppgifter. Hon har visat ett stort intresse för notariernas utbildning och för vidareutbildning av domstolssekreterarna. Sammanfattningsvis anser jag att Laila Kirppu visat mycket goda ledaregenskaper och ett mycket stort intresse för att vidareutveckla dessa egenskaper. Jag menar därför att hon är mycket lämplig för en anställning som den hon nu söker. Konsulten/handledaren Theresia Elvelo, Essensa, Spånga, Observera att detta är ett yttrande som referensperson utifrån de kontakter jag haft med Laila i samband med genomförda utvecklingsinsatser och att det alltså inte är ett konsultutlåtande inför chefsrekrytering som baseras på personbedömning utifrån tester och övningar Jag har i min egenskap av ledarskapskonsult blivit tillfrågad att lämna yttrande över Laila Kirppus ledarskapskvalifikationer, utifrån de tillfällen jag träffat henne i samband med olika utvecklingsinsatser. Hösten 2006 blev jag anlitad som konsult/handledare av chefsadministratören Louise Ökvist på Växjö tingsrätt för att (tillsammans med en kollega) genomföra grupputvecklingsinsatser för enhet 1 och 2. Därigenom träffade jag Laila Kirppu första gången i november 2006 då vi genomförde en tvådagars grupputvecklingsinsats för hennes enhet. Jag hade också viss telefonkontakt med Laila före och efter denna insats i samband med planering och uppföljning av dagarna. Vi hade sedan ytterligare uppföljnings- och planeringssamtal per telefon under våren 2007 inför den uppföljningsdag som vi genomförde med hennes enhet den 7 maj Utvecklingsinsatserna syftade bl a till att få deltagarna att lära känna varandra på ett mer personligt plan, att få ökad självkännedom och kännedom om varandra utifrån självskattningsinstrumentet Myers Briggs Type Indicator, att klargöra roller, förväntningar och krav på varandra och enhetschefen, att öka öppenhet och samarbetsförmåga, samt ge underlag för en handlingsplan för enhetens fortsatta utveckling. Utvecklingsinsatserna handlade alltså till stora delar om områden som tas upp i Chefsprofilen för chefer inom Sveriges Domstolar. Laila visade stor öppenhet och engagemang för att diskutera hennes styrkor och svagheter som chef både med enheten under utvecklingsdagarna och med mig som konsult efter insatserna. Hon har varit mycket intresserad av att utveckla sitt eget ledarskap och har som ett led i det också gått en tredagars ledarutvecklingskurs hos mig som heter Coachande Ledarskap i oktober Vi har även före och efter den utvecklingsinsatsen haft telefonkommunikation. Mitt yttrande gäller således endast områdena i chefsprofilen och baseras på mina personliga intryck av hur jag upplevt Laila Kirppu vid ovan nämnda tillfällen. Kort beskrivning av min egen erfarenhet inom dessa områden: Jag har över 15 års

8 TFN / DOMARNÄMNDEN 8(17) erfarenhet av arbete som intern- och sedan externkonsult, bl a med grupputveckling i ledningsgrupper och arbetsgrupper, som lärare/handledare i ledarutvecklingsprogram och personlig utveckling, samt med ledarförsörjning/ledarutveckling på strategisk och operativ nivå, t ex som koncernansvarig för Assessment Center för ledaridentifiering vid Skatteverkets huvudkontor. Under en period arbetade jag också som personalutvecklingschef. För ytterligare information om min kompetens och konsultverksamhet, se Yttrande över Laila Kirppus kvalifikationer för en chefsanställning utifrån bifogad chefsprofil Administrativ förmåga: De administrativa delar som utvecklingsinsatserna medfört och som fallit på Lailas ansvar har hon fullgjort som överenskommet och i tid. Social förmåga: Laila har varit mån om och själv bidragit i hög utsträckning för att bygga upp en god relation mellan oss inför, under och efter utvecklingsinsatserna. Hon har visat stort intresse för att öka sin egen och andras självkännedom. Hon var i början av vår kontakt relativt ny som chef och något osäker på om hon skulle räcka till som chef. Hon har visat prov på god förmåga till självreflektion och jag upplever att hon under hand har ökat sin självkänsla kring sin ledarförmåga. Laila har under utvecklingsdagarna engagerat och entusiasmerat sina medarbetare och bidragit till att skapa en god stämning i gruppen. Laila har också i sina samtal med mig visat prov på god analytisk och empatisk förmåga när det gäller att se och förstå vad som händer i gruppen, hur konflikter har uppstått och vad hon behöver bidra med för att hantera konflikter på ett konstruktivt sätt. Kommunikativ förmåga: Laila har varit tydlig i såväl tal som skrift. När det gäller talet kan hon dock vara något för snabb enl. min mening, vilket gör att det ibland kan vara svårt att hinna hänga med henne. Hon är medveten om det och jobbar på att sakta ner tempot. Jag upplever dock att hon lyssnar på och tar in andras uppfattningar. Hon har visat stort intresse för och uttryckligen, på ett uppriktigt sätt, efterfrågat återkoppling på sin egen ledarförmåga, både från mig som konsult och från sin grupp under utvecklingsdagarna. Hon har varit mån om att alla medarbetare ska komma till tals och känna sig lika viktiga under utvecklingsdagarna och aktivt bidragit till att öppna upp kontakterna mellan de olika yrkeskategorierna inom enheten. Målmedvetenhet och drivkraft: Laila har visat hög ambitionsnivå när det gäller sitt ledarskap och har under utvecklingsdagarna medverkat till att skapa en handlingsplan som stegvis tar enheten framåt på ett konstruktivt sätt utifrån de behov gruppen har. Vad jag har hört har arbetet sedan fortsatt på hemmaplan, även om det ibland fått ge vika när det krockat med andra arbetsuppgifter under perioder med hög arbetsbelastning. Vad jag fått veta har Laila också visat prov på att även kunna fatta och genomföra beslut som kan uppfattas som negativa av vissa personer, t ex i samband med omorganisation. Laila har i

9 TFN / DOMARNÄMNDEN 9(17) samtal med mig och under utvecklingsdagarna visat stor helhetssyn och har talat om övriga enheter och samarbetet däremellan utifrån ett ansvarstagande för tingsrätten som helhet. Stresshanteringsförmåga och emotionell stabilitet: Av det jag kunnat se har Laila en stor arbetskapacitet och förmåga att ha många bollar i luften. Det har vad jag kan förstå varit mycket stor arbetsbelastning under denna period och det Laila kanske haft svårast för (enl. min begränsade insyn) är att prioritera bort och/eller delegera arbetsuppgifter. Detta utifrån en känsla av att det går fortare och/eller blir bättre om jag gör det själv eller utifrån en önskan att inte överbelasta andra medarbetare. Laila är själv medveten om detta och det var också uppe i dialog med enheten under utvecklingsdagarna att gemensamt hjälpas åt att se över prioriteringar och delegeringsmöjligheter. Hur det sedan har fallit ut i praktiken vet jag inte, men när jag pratat med Laila under senare tid så har jag inte upplevt henne lika pressad av arbetssituationen. Det kan bero på att hon de facto är mindre pressad, eller så kan det bero på att hon har kommit längre i sin personliga utveckling och nu hanterar pressen bättre. Utvecklingsområden: Som jag delvis nämnt ovan anser jag att Lailas främsta utvecklingsområden som ledare är att: - sakta ner sitt tempo något, t ex genom att arbeta aktivt med pauser i talet och att avsätta tid för reflektion före viktiga beslut och viktiga/ svåra samtal med medarbetare - medvetet prioritera/ bortprioritera arbetsuppgifter, och ställa krav på tydlighet från högre ledningsfunktion om hon själv inte har tillräckliga befogenheter - delegera i högre utsträckning, om så behövs kombinerat med aktiv handledning/uppföljning, att det i vissa fall handlar om att på kort sikt se det som en investering i tid som betalar tillbaka sig på längre sikt Lämplighet för den sökta anställningen (Referensyttrande inte konsultutlåtande inför chefsrekrytering som baseras på personbedöming utifrån tester och övningar): Med reservation för att jag inte har en helhetsbild av Laila Kirppus chefskompetens i det vardagliga arbetet och att jag inte kan bedöma hur hon fyller kompetensen i övriga delar av lagmanstjänsten, ser jag henne som mycket lämplig för den sökta anställningen. Dnr Dnr RÅDMAN I KALMAR TINGSRÄTT RÅDMAN I NORRKÖPINGS TINGSRÄTT Lagmannen Håkan Nordling, Växjö tr., Laila Kirppu tillträdde den 8 augusti 2005 som rådman i Växjö tingsrätt, där jag är lagman. Mina erfarenheter av henne sträcker sig från denna tidpunkt. Laila Kirppu har under den förhållandevis korta tid som jag följt henne i arbetet imponerat på mig genom sin effektivitet i målarbetet, sin utpräglade omsorg om sina närmaste medarbetare och mycket goda omdöme. Hon har snabbt blivit omtyckt av såväl

10 TFN / DOMARNÄMNDEN 10(17) domare som sekreterare och notarier. Därutöver har hon visat stort intresse för det utvecklingsarbete som bedrivs inom domstolen. Sammanfattningsvis bedömer jag Laila Kirppu som en mycket kompetent rådman. Chefsåklagaren Carina Maxson, ÅK i Kalmar, Yttrande i tjänstetillsättningsärende angående Laila Kirppu och Kjell Yngvesson (ert dnr 100, ). Jag utfärdade nyligen ett tjänstgöringsbetyg för Laila Kirppu. Eftersom detta innehåller de uppgifter ni efterfrågar bifogar jag det som mitt yttrande över Kirppu i nu aktuellt ärende. Jag bifogar även ett yttrande över Kjell Yngvesson. Beträffande de båda har jag svårt att göra den jämförelse ni efterfrågar eftersom de olika kriterierna vid tjänstetillsättning inom domstolsväsendet sannolikt värderas annorlunda än de inom åklagarväsendet. Min uppfattning är dock följande. Både Kjell Yngvesson och Laila Kirppu har domarbakgrund. Kjell Yngvesson har nu arbetat som åklagare i drygt 15 år. Han är en mycket erfaren åklagare vilken jag utan tvekan tilldelar mål med mycket omfattande och allvarlig brottslighet. Laila Kirppu hade goda förutsättningar att bli en mycket duktig åklagare men var en begränsad tid hos oss. Hennes utvecklingsmöjligheter var dock stora. Hade de båda sökt tjänst inom åklagarväsendet hade jag förordat Kjell Yngvesson. Jag hoppas dessa uppgifter är tillräckliga för er bedömning. Chefsåklagaren Carina Maxson, ÅK i Kalmar, Tjänstgöringsbetyg Laila Kirppu, , anställdes som extra åklagare den 1 september 2002 och förordnades sedan den 1 juni 2003 som kammaråklagare vid Åklagarkammaren i Kalmar. Hennes anställning upphörde från och med den 8 augusti 2005 på egen begäran eftersom hon då fått tjänst som rådman vid Växjö tingsrätt. Laila Kirppu har mycket goda juridiska kunskaper. Hon är en duktig analytiker och har en mycket god förmåga att uttrycka sig både muntligen och i skrift. Hon har föredragit ett antal mål för mig och alltid gjort detta på ett utmärkt sätt. Det har varit lätt att följa hennes föredragningar och förslagen har alltid varit väl underbyggda. Som åklagare fattar man ofta ingripande beslut på ett knapphändigt underlag. För många kan detta utgöra ett problem. Så inte för Laila Kirppu. Hon har förmågan att snabbt strukturera uppgifterna, analysera och fatta beslut. Poliserna uppskattade henne som förundersökningsledare. Laila Kirppu har ett mycket gott allmänt omdöme och en stor personlig mognad. Hon hade under sin tid på kammaren inte någon chefsfunktion. Hennes samarbetsförmåga är mycket god. Hon är lugn och stabil och en omtyckt arbetskamrat. Laila Kirppu kom in på kammaren då personalläget var mycket ansträngt. Innan hon kom till kammaren hade tre åklagare gått i pension och en på barnledighet. Under hösten blev ytterligare två åklagare långtidssjukskrivna. På kammaren skall normalt finnas 14 åklagare. Vid början av år 2003 fanns endast åtta erfarna och två relativt oerfarna

11 TFN / DOMARNÄMNDEN 11(17) åklagare på kammaren varav Laila Kirppu var en. Arbetsläget fick till följd att Laila Kirppu relativt omgående fick en mycket stor arbetsbörda. Hon fick också relativt snabbt handlägga mer omfattande mål. Hon gjorde detta på ett utmärkt sätt. Hon arbetar snabbt och effektivt utan att eftersätta noggrannheten. Hon är mycket stresstålig kombinerat med en förmåga att sätta gränser när arbetsläget är alltför ansträngt. Åklagaren har ett mycket självständigt arbete. Det har aldrig varit några svårigheter för Laila Kirppu att arbeta på detta sätt. En av åklagarens arbetsuppgifter är att som förundersökningsledare bestämma vilka åtgärder som skall vidtas i en utredning och även motsatsvis, vad som inte skall utredas. Detta har Laila Kirppu klarat på ett utmärkt sätt. Laila Kirppu satte sig även snabbt in i åklagarväsendets olika datasystem. Hon har som alla anställda inom åklagarväsendet även tagit IT-körkort. Hon har under sin tid inom åklagarväsendet genomgått Åklagarkurs I och II samt delvis åklagarkurs III vilket innebär en kurstid om sammanlagt åtta veckor. Mina erfarenheter av Laila Kirppu är mycket positiva. Det är mycket tråkigt för oss och åklagarväsendet att vi inte förmådde locka över henne för gott. Min uppfattning är att hon med sina egenskaper kommer att göra ett utmärkt jobb var hon än befinner sig inom rättsväsendet. Jag kan bara önska henne lycka till. Hon är alltid välkommen tillbaka. Dnr Dnr RÅDMAN I BLEKINGE TINGSRÄTT MED PLAC. I KARLSKRONA RÅDMAN I VÄXJÖ TINGSRÄTT Lagmannen Lars Annerén, Kalmar tr., Den erfarenhet jag har av Laila Kirppu är dels som tingsnotarie vid Eksjö tingsrätt i början av 1990-talet, dels som kammaråklagare vid åklagarkammaren i Kalmar. Jag begränsar mitt yttrande till mina intryck av henne som åklagare. Laila Kirppu synes besitta mycket stor yrkesskicklighet som åklagare vad gäller juridiska kunskaper och juridisk analysförmåga. Hennes sakframställningar är väl disponerade. Hon är drivande Utan att ge avkall på sin objektivitetsplikt samt välgörande snabb. Hennes uppträdande gentemot parter och andra rättens aktörer är oklanderligt. Sett ur tingsrättens perspektiv är hon synnerligen lätt att samarbeta med. Sammanfattningsvis bedömer jag henne som mycket lämplig som ordinarie domare. Dnr RÅDMAN I KALMAR TINGSRÄTT Chefsåklagaren Carina Maxson, ÅK i Kalmar, Laila Kirppu anställdes som extra åklagare den 1 september 2002 och har sedan den 1 juni 2003 en tjänst som kammaråklagare vid Åklagarkammaren i Kalmar. Laila Kirppu har mycket goda juridiska kunskaper. Hon är en duktig analytiker och har en mycket god förmåga att uttrycka sig både muntligen och i skrift. Hon har föredragit ett antal mål för mig och alltid gjort detta på ett utmärkt sätt. Det har varit lätt att följa

12 TFN / DOMARNÄMNDEN 12(17) hennes föredragningar och förslagen har alltid varit väl underbyggda. Som åklagare fattar man ofta ingripande beslut på ett knapphändigt underlag. För många kan detta utgöra ett problem. Så inte för Laila Kirppu. Hon har förmågan att snabbt strukturera uppgifterna, analysera och fatta beslut. Poliserna uppskattar henne som förundersökningsledare. Laila Kirppu har ett mycket gott allmänt omdöme och en stor personlig mognad. Hon har under sin tid på kammaren inte haft någon chefsfunktion. Hennes samarbetsförmåga är mycket god. Hon är lugn och stabil och en omtyckt arbetskamrat. Laila Kirppu kom in på kammaren då personalläget var mycket ansträngt. Innan hon kom till kammaren hade tre åklagare gått i pension och en på barnledighet. Under hösten blev ytterligare två åklagare långtidssjukskrivna. På kammaren skall normalt finnas 14 åklagare. Vid början av år 2003 fanns endast åtta erfarna och två relativt oerfarna åklagare på kammaren varav Laila Kirppu var en. Arbetsläget fick till följd att Laila Kirppu relativt omgående fick en mycket stor arbetsbörda. Hon fick också relativt snabbt handlägga mer omfattande mål. Hon gjorde detta på ett utmärkt sätt. Hon arbetar snabbt och effektivt utan att eftersätta noggrannheten. Hon är mycket stresstålig kombinerat med en förmåga att sätta gränser när arbetsläget är alltför ansträngt. Åklagaren har ett mycket självständigt arbete. Det har aldrig varit några svårigheter för Laila Kirppu att arbeta på detta sätt. En av åklagarens arbetsuppgifter är att som förundersökningsledare bestämma vilka åtgärder som skall vidtas i en utredning och även motsatsvis, vad som inte skall utredas. Detta har Laila Kirppu klarat på ett utmärkt sätt. Laila Kirppu satte sig även snabbt in i åklagarväsendets olika datasystem. Hon har som alla anställda inom åklagarväsendet även tagit IT-körkort. Hon genomgår f n Åklagarkurs I som är en tre-veckorskurs där mycket av undervisningen inriktas på tvångsmedelshantering. Mina erfarenheter av Laila Kirppu är mycket positiva. Jag bedömer därför att hon är väl lämpad för den sökta tjänsten. Bitr. avd.chefen/kommissarien Conny Gunnarsson, Polismynd. i Kalmar län, Jag, Conny Gunnarsson, har fram till varit operativ chef för kriminalavdelningen, Polismyndigheten i Kalmar län. Efter nämnt datum har polismyndigheten omorganiserats och jag har idag en samordnande roll beträffande utredningsverksamheten. Som polisiär förundersökningsledare, både tidigare och nuvarande, har jag haft ett nära samarbete med samtliga åklagare vid åklagarkammaren i Kalmar. Jag har inte den kunskapen om Laila Kirppu så att jag kan yttra mig om alla faktorer utan avger yttrande endast där jag har god kunskap. Beträffande Laila Kirppu lämnar jag följande yttrande: 1. Yrkesskicklighet. Besitter en mycket god förmåga att uttrycka sig muntligt och i skrift. Detta har visats sig i

13 TFN / DOMARNÄMNDEN 13(17) de givna förundersökningsdirektiven som lämnats. De har varit lättfattade och koncisa. Beträffande de juridiska kunskaperna är det som lekman svårt att avgöra men hon har alltid visat goda kunskaper då det har uppstått tveksamheter från polisiärt håll. 2. Omdöme. Har ett mycket stabilt, lugnt och säkert uppträdande. Inger ett stort förtroende och visar respekt för andras åsikter. 4. Samarbetsförmåga. Har stor förmåga att samarbeta med såväl förundersökningsledare som förhörsledare. Genom sitt stabila uppträdande skapar hon goda relationer med de hon samarbetar med. 5. Arbetsförmåga. Arbetar effektivt och svarar snabbt på begärda direktiv. Jag anser inte att jag kan avge ev. lämplighet till den sökta tjänsten eftersom jag inte kan värdera hur stora juridiska kunskaper Laila Kirppu besitter. Rådmannen Steffan Florby, Kalmar tr., I anledning av att tjänsteförslagsnämnden begärt mitt yttrande beträffande Laila Kirppu inrar tillsättning av anställning som domare vid Kalmar tingsrätt vill jag anföra följande Jag har kommit i kontakt med Laila Kirppu endast genom hennes arbete som åklagare vid Åklagarkammaren i Kalmar. Av det skälet kan jag inte yttra mig i allt som tjänsteförslagsnämnden efterfrågat. Yttrandet blir alltså begränsat. Jag har erfarenhet av Laila Kirppu från ett stort antal förhandlingar inrar Kalmar tingsrätt. I sitt arbete som åklagare har hon visat synnerligen goda juridiska kunskaper. Inför domstolen har hon också gett prov på en mycket god juridisk analysförmåga. Detta har märkts exempelvis och särskilt genom att hon under förhandlingar tar till sig vad hörda personer uppger och lätt anpassar sin talan utifrån vad som förekommer. Hennes förmåga att uttrycka sig muntligen är mycket god. Min erfarenhet av hennes förmåga att uttrycka sig i skrift är av naturliga skäl begränsad. Inget tyder dock på att hon skulle ha svårigheter därvidlag. Laila Kirppu har visat ett mycket gott omdöme. Alltid har hon uppträtt vänligt och med respekt mot de personer som kommit inrar domstolen. Det är mycket lätt att samarbeta med henne. Sammanfattningsvis anser jag att Laila Kirppu är synnerligen lämplig får sökt tjänst rådman. Dnr Dnr RÅDMAN I KALMAR TINGSRÄTT RÅDMAN I OSKARSHAMNS/VÄSTERVIKS TINGSRÄTT Hovrättslagmannen Alf Åkesson, Laila Kirppu tjänstgjorde som fiskalsaspirant och fiskal på min avdelning i Göta hovrätt under 1994 och Laila Kirppu, visade prov på mycket goda juridiska kunskaper och

14 TFN / DOMARNÄMNDEN 14(17) analysförmåga och uttryckte sig mycket väl i både tal och skrift. Hon hade en utmärkt föredragningsteknik. Hennes förslag till avgöranden avslöjade ett mycket gott omdöme, personlig mognad och betydande självständighet och hon hade förmåga att finna fruktbringande infallsvinklar vid problemlösningen. Hon är en trivsam person, som det är lätt att samarbeta med, och hon blev omtyckt såväl av ledamöter och medfiskaler som av kanslipersonalen. Hon visade stor flit, noggrannhet och uthållighet; hon fick fram målen. Med den ytterligare erfarenhet Laila Kirppu sedermera skaffat sig är hon med all säkerhet mycket lämpad för den sökta rådmanstjänsten. Departementsrådet Per Hall, Justitiedep., Jag var Laila Kirppus chef på Justitiedepartementets enhet för immaterialrätt och transporträtt (L3) under perioden Hon var under denna period helt eller delvis sjukskriven ca 6 månader och föräldraledig ca 15 månader. Utlåtande över Laila Kirppus tjänstgöring Laila Kirppu har mycket goda juridiska kunskaper. Hon uppfyller väl de krav på analytisk förmåga och förmåga att uttrycka sig i tal och skrift som ställs på en rättssakkunnig i Justitiedepartementet. Laila Kirppu är ambitiös och arbetar noggrant och självständigt. Hon har dock haft vissa svårigheter att arbete under stress. Laila Kirppus skrivelse, i anledning av Per Hall s yttrande I anledning av yttrandet av departementsrådet Per Hall såvitt avser min stresstolerans och sjukskrivning vill jag göra följande tillägg. Den sjukperiod som Per Hall nämner i sitt yttrande avser i huvudsak sjukdom i samband med min graviditet under år Under graviditeten var jag sjukskriven, först på deltid och i ett senare skede på heltid, på grund av risk för havandeskapsförgiftning. Detta medförde att jag under denna period var extra känslig för stress och jag råddes av min läkare att ta det lugnt för att inte riskera barnets och min egen hälsa. Jag vill understryka att min stresstolerans under normala förhållanden är hög, vilket också framgår av yttrandena avseende min tjänstgöring såväl före som efter den i Justitiedepartementet. I fråga om min stresstålighet i mitt nuvarande arbete i Socialdepartementet, se särskilt yttrandet av departementsrådet Ann- Christin Tauberman. Arbetet i Socialdepartementet kan väl jämföras med det i Justitiedepartementet när det gäller krav på skyndsam handläggning. Hovrättsrådet Ingemar Sundén, Göta hr., Laila Kirppu fullgjorde sin adjunktionstjänstgöring under tiden vid den avdelning där jag är vice ordförande. Min erfarenhet grundar sig på samarbete med henne under denna tid. Laila Kirppu har mycket goda juridiska kunskaper och juridisk analysförmåga. Hon har också mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift. Hon är en mycket stabil och

15 TFN / DOMARNÄMNDEN 15(17) mogen person som det är mycket lätt att samarbeta med. Hon var glad och trevlig och var mycket uppskattad av såväl kollegor som kanslipersonalen på avdelningen. Laila Kirppu hade mycket lätt att sätta sig in i och struktrera även vidlyftiga mål. Hon arbetade effektivt och med stor noggrannhet. Hon hade mycket stor förmåga att bilda sig en egen uppfattning i olika juridiska frågor stod fast vid sin mening. Jag anser att Laila Kirppu är mycket väl lämpad för den sökta tjänsten. Departementsrådet Marianne Jenryd, socialdep., A. INLEDNING Jag har arbetat tillsammans med Laila Kirppu i Socialdepartementet sedan den 16 maj Laila Kirppu har under denna tid varit placerad på departementets socialförsäkringsenhet och där handlagt lagstiftningsfrågor. Yttrandet grundas på de kontakter jag har haft med Laila Kirppu i min egenskap av huvudman för lagstiftningsärenden inom delar av det området som omfattats av Laila Kirppus arbete. Med hänsyn framförallt till den korta tid som Laila Kirppu har varit på departementet är min erfarenhet av hennes arbete begränsad och därmed min möjlighet att avge ett heltäckande omdöme. Jag har vid utformningen av yttrandet samrått med chefen för socialförsäkringsenheten, departementsrådet Ann-Christin Tauberman. B 1. Yrkesskicklighet Laila Kirppu har visat på mycket goda juridiska kunskaper. Hon har alltid gjort en grundlig, välbalanserad analys innan hon har presenterat ett förslag. Under sin korta tid på departementet har hon flera gånger på kort tid varit tvungen att ta fram underlag till olika lösningar av uppkomna problem och har alltid gjort detta snabbt och effektivt utan att ge avkall på kvaliteten. Det skriftliga material hon har presenterat har visat på en mycket god förmåga att uttrycka sig i skrift. Jag har ingen erfarenhet av Laila Kirppus föredragningsteknik eller förmåga att leda förhandlingar. 2. OMDÖME Laila Kirppu har visat på ett allmänt gott omdöme och en stor personlig mognad. 3. CHEFSEGENSKAPER Laila Kirppu har under tiden i Socialdepartementet inte haft någon chefsfunktion. 4. SAMARBETSFÖRMÅGA Min uppfattning är att Laila Kirppu har under sin korta tid i departementet utvecklat ett gott samarbete med kollegor såväl inom som utom departementet. 5. ARBETSFÖRMÅGA Laila Kirppu är noggrann och plikttrogen. Hon har under tiden i departementet handlagt ett flertal frågor som av politiska skäl dragit ut på tiden och krävt att nytt underlag har kunnat tas fram på kort tid. Detta har hon fullgjort på ett utmärkt sätt. 6. SJÄLVSTÄNDIGHET Laila Kirppu har under tiden i departementet flera gånger visat på en förmåga att själv ta initiativ för att föra en fråga framåt, en egenskap som är mycket viktig i regeringskansliarbetet. 7. ÖVRIGT Jag har inte annat än positiva erfarenheter av Laila Kirppus arbete och hennes sätt att vara och bedömer därför att hon är väl lämpad för den sökta tjänsten.

16 TFN / DOMARNÄMNDEN 16(17) Enhetschefen Ann-Christin Tauberman, Laila Kirppu har arbetat vid Socialdepartementet på socialförsäkringsenheten som rättssakkunnig sedan den 16 maj Hon har främst arbetat med de familjeekonomiska stöden och försäkringarna. Yrkesskicklighet Laila har mycket goda juridiska kunskaper. Hon uttrycker sig med lätthet både i tal och i skrift. Hennes förmåga att föredra ärenden är god. Eftersom hon varit på enheten jämförelsevis kort tid, har jag inte någon erfarenhet av hennes förmåga att leda förhandlingar. Det har inte heller primärt varit hennes uppgift. Omdöme Laila är ansvarstagande och självständig. Det har inte varit aktuellt för henne, i det arbete hon utför här, att uppträda inför parter och andra som kommer inför domstol. Chefsegenskaper Laila har inte haft arbetsledande eller administrativa arbetsuppgifter under sin tid på Socialdepartementet. Samarbetsförmåga Laila har lätt att samarbeta både med kollegor och chefer. Hon är öppen och utåtriktad. Arbetsförmåga Laila har stor arbetskapacitet och utför sina uppgifter snabbt och med stor stresstolerans. Hon är noggrann och engagerad i det hon gör. Hon har under sin tid här handlagt ett antal frågor som av politiska skäl krävt att hon på kort tid kunnat ta fram nytt underlag med förslag till alternativa lösningar. Självständighet Min erfarenhet är att jag med stor tillförsikt kan överlämna ansvar och arbetsuppgifter till Laila och lita på att allt blir utfört som överenskommet. Hon har lätt för att ta de kontakter som behövs och att ta egna initiativ. Övrigt Laila har, sedan sin tid på Justitiedepartementet, vana att arbeta med internationella frågor och god kompetens på EU-området. Sammantaget har jag positiva erfarenheter av att arbeta tillsammans med Laila Kirppu och bedömer att hon är väl lämpad för den tjänst hon sökt. F.d. lagmannen Brita Swan, Laila Kirppu tjänstgjorde under tiden juni februari 1997 som fiskal vid Mjölby tingsrätt, där jag vid denna tid var lagman. Hon hade goda juridiska kunskaper, lätt för att uttrycka sig i tal och skrift samt - enligt vad jag meddelades av nämndemän och andra

17 TFN / DOMARNÄMNDEN 17(17) - en större förmåga att leda förhandlingar än vad som är vanligt bland fiskaler. Hon var mogen och omdömesgill och redan som fiskal vuxen rollen som domare. Hennes arbete flöt helt anmärkningsfritt både vad avser snabbhet och sättet att lösa uppkomna problem - både juridiska och andra. Hon hade förmåga att sköta rotelarbetet så att det löpte smidigt. I Laila Kirppus arbetsuppgifter ingick inte att föredra mål eller ärenden eller att leda underställd personal. Det finns ingen anledning att anta annat än att hon har god förmåga även i dessa hänseenden. Samarbetet med övrig personal var helt okomplicerat. Hon måste anses vara synnerligen väl lämpad att uppehålla en tjänst som rådman. F.d. hovrättspresidenten Lars Åhlén, Jag har arbetat tillsammans med Laila Kirppu i Göta hovrätt och har en mycket positiv uppfattning om henne. Som fiskal och assessor ansågs hon tillhöra "den övre kvartilen" av unga jurister i hovrätten. När hon sökte som rättssakkunnig till regeringskansliet, blev jag tillfråga och gav henne då de bästa vitsord när det gäller juridiska kunskaper, gott omdöme, självständighet och arbetsförmåga. Jag är övertygad om att Laila Kirppu har skött sina uppgifter som rättssakkunnig på ett förtjänstfullt sätt och jag är också övertygad om att hon är mycket lämplig för tjänst som ordinarie domare.

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare Utvärdering av HANS- projektet Lärande nätverk för ledare i Hedemora, Avesta, Norberg och Skinnskatteberg Christer Sandahl 1, Lisa Markström 2, Therese Wahlström 1 & Helena Gustafsson 1 2010-05-31 1 Medical

Läs mer

Självförtroende och handlingskraft genom

Självförtroende och handlingskraft genom Självförtroende och handlingskraft genom september 2007 Stockholmsmodellen för ledarutveckling Leadership and Group Counselling Medical Management Centre Christer Sandahl Jan Edenius Helena Gustafsson

Läs mer

Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik

Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik Examensarbete, Rektorsprogrammet Kursgrupp 5, block 5 Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik Författare: Sandra Pettersson (sandra.pettersson@falun.se) Handledare: Ina von Schantz Lundgren

Läs mer

Chefen & Första chefsuppdraget

Chefen & Första chefsuppdraget Chefen & Första chefsuppdraget INNEHÅLL Chef och ledare 4 Vad och hur 4 Vad är en bra chef 4 Ditt uppdrag 4 Dina förutsättningar 5 Stäm av dina uppdrag 6 Chef ur den egna arbetsgruppen 9 Hamburgereffekten

Läs mer

Vad betyder ledarskapet inom individ- och familjeomsorgen?

Vad betyder ledarskapet inom individ- och familjeomsorgen? Vad betyder ledarskapet inom individ- och familjeomsorgen? En undersökning om 7 arbetsledares tankar om ledarskap och medarbetarskap i fem halländska kommuner. Agneta Hildström Meddelandeserien 2005: 2

Läs mer

Individuell plan på den enskildes villkor. Del 2 Planer enligt LSS och HSL i praktiken

Individuell plan på den enskildes villkor. Del 2 Planer enligt LSS och HSL i praktiken Individuell plan på den enskildes villkor Del 2 Planer enligt LSS och HSL i praktiken Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från

Läs mer

Kommunikativ ledning och samverkan vid kriser och olyckor en studie av praktiska erfarenheter och forskningsbehov

Kommunikativ ledning och samverkan vid kriser och olyckor en studie av praktiska erfarenheter och forskningsbehov 1 Brigitte Mral & Kristin Blomqvist Nellebo Kommunikativ ledning och samverkan vid kriser och olyckor en studie av praktiska erfarenheter och forskningsbehov 2 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Syfte...

Läs mer

domkretsen En modernare rättegång är en nödvändig reform De ska forma Domstolsakademin Beatrice Ask

domkretsen En modernare rättegång är en nödvändig reform De ska forma Domstolsakademin Beatrice Ask nr 3 2008 Vittnesstödet utrett Coachade chefer Fler lärare behövs Föredragande lyfts fram domkretsen EN TIDSKRIFT FRÅN SVERIGES DOMSTOLAR En modernare rättegång är en nödvändig reform Beatrice Ask De ska

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

domkretsen Två blir en Läs om Ann-Marie Sjöberg - ny rådman i Gävle - Vänersborg och Trollhättan

domkretsen Två blir en Läs om Ann-Marie Sjöberg - ny rådman i Gävle - Vänersborg och Trollhättan nr 2 2004 Domarbanans framtid Unga berättar Branden i Lycksele En trotsig tonåring domkretsen EN TIDSKRIFT FRÅN DOMSTOLSVÄSENDET Två blir en - Vänersborg och Trollhättan Läs om Ann-Marie Sjöberg - ny rådman

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo. SIGNERAD 2014-04-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-04-22 Handläggare Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10. Förskolans pedagogiska uppdrag

Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10. Förskolans pedagogiska uppdrag Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10 Förskolans pedagogiska uppdrag Skolinspektionens rapport 2011:10 Diarienummer 40-2010:314 Stockholm 2011 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10 Innehåll

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat

Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat Organisation, ledarskap, medarbetarskap Författare: Ulrica Killander, QuickSearch Sweden AB Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03

Läs mer

CHEFSUTBILDNING FÖR ARBETSLEDARE INOM FRITIDSSEKTORN. Skarpnäcks Folkhögskola 2005-2006

CHEFSUTBILDNING FÖR ARBETSLEDARE INOM FRITIDSSEKTORN. Skarpnäcks Folkhögskola 2005-2006 Utvärdering CHEFSUTBILDNING FÖR ARBETSLEDARE INOM FRITIDSSEKTORN Skarpnäcks Folkhögskola 25-26 av Jens Eriksson Skarpnäcks Folkhögskola Horisontvägen 26 128 34 SKARPNÄCK 8-683 18 3 www.skarpnack.fhsk.se

Läs mer

Vägar fram. ungdomssamverkan i Söderhamn. Utvärdering av ESF-projektet Högtrycket 2008-05-01--2010-04-30. Maria Vallström

Vägar fram. ungdomssamverkan i Söderhamn. Utvärdering av ESF-projektet Högtrycket 2008-05-01--2010-04-30. Maria Vallström Vägar fram ungdomssamverkan i Söderhamn Utvärdering av ESF-projektet Högtrycket 2008-05-01--2010-04-30 Maria Vallström Arbetsrapport från FoU-Söderhamn Vägar fram ungdomssamverkan i Söderhamn Utvärdering

Läs mer

Etiska dilemman i socialtjänstens vardag

Etiska dilemman i socialtjänstens vardag UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för socialt arbete C-uppsats HT-2007 Etiska dilemman i socialtjänstens vardag En kvalitativ studie av personalens upplevelser Handledare: Mona Dufåker Författare: Elisabeth

Läs mer

Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet

Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet 1 Rapport Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet Programmet genomfört av Göteborgsregionens Kommunalförbund på uppdrag

Läs mer

Vad är kvalitet i förskolan?

Vad är kvalitet i förskolan? Institutionen för pedagogik Vad är kvalitet i förskolan? Intervjuundersökning av hur förskolans personal beskriver sin uppfattning av kvalitetsbegreppet Anna- Lena Karlsson & Birgitta Lindell Examensarbete

Läs mer

Mellan fastställda principer och individuella behov

Mellan fastställda principer och individuella behov FoU-Södertörns skriftserie nr 67/08 Mellan fastställda principer och individuella behov Erfarenheter av samverkan kring arbetslivsinriktad rehabilitering Författare: Åsa Bringlöv Mellan fastställda principer

Läs mer

Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv

Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv Högskolan Dalarna Institutionen för Hälsa och Samhälle Pedagogik III, grundnivå 2, 30 högskolepoäng Examensarbete 15 högskolepoäng ht 2008 Examensarbete Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv

Läs mer

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Referens: Fackförbundet ST (2014) Inger Ehn Knobblock, utredare inger@st.org Disputerad och sen då?

Läs mer

Brukarorienterad utvärdering av verksamhet inom Göteborgs Stad Brukarrevision

Brukarorienterad utvärdering av verksamhet inom Göteborgs Stad Brukarrevision konsten att lyssna utan motstånd Brukarorienterad utvärdering av verksamhet inom Göteborgs Stad Brukarrevision En utvärdering av ett pilotprojekt Christina Norman Mars 2007 Brukarorienterad utvärdering

Läs mer

SpråkSam- en nyckel till utveckling

SpråkSam- en nyckel till utveckling SpråkSam- en nyckel till utveckling Utvärdering Utvärderare: Pia Juhlin Åstrand Ingrid Skeppstedt Anders Wiberg Stockholm den 7 mars år 2011 1 FÖRORD 3 INLEDNING 4 RESULTATREDOVISNING 7 Språksams utbildning

Läs mer

Tar socialtjänsten sitt ansvar för barn och unga?

Tar socialtjänsten sitt ansvar för barn och unga? Tar socialtjänsten sitt ansvar för barn och unga? Hantering av anmälningar och genomförande av utredningar Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i

Läs mer