Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6 Samsek Carl Larsson Sekreterare Protokoll Årsmöte - 13/14 PROTOKOLL ÅRSMÖTE Datum: Tid: 16:00 Plats: Samvetet Närvarande Samsek Wilmer Prentius Ordförande Nina Svensson Vice ordförande Carl Larsson Utbildningsbevakare / Sekreterare /Kassör Matilda Byström Cibus Alexandra Eriksson Cibus Jessica Nunes Cibus Anna Clara Lundström Samvetet Åsa Larsson Samvetet Frida Niemi Geografiska föreningen Erika Andersson Geografiska föreningen Janette Sjöberg Geografiska föreningen Cecilia Wagenius Umeå studentkår Linnea Fast RHSF Filip Åhlander Sosum Axel Jensen Sosum Oskar Hauer Umsys Emelie Högberg Nordpol Kalle Eriksson Nordpol Helga Wennstedt Nordpol Mötesordförande Justeringsperson (1) Justeringsperson (2) Nina Svensson Alexandra Eriksson Frida Niemi Sidan 1 av 6

7 Formalia Punkt Ärende Bilaga Föredragande & beslut: 1 Mötets öppnande Sektionens ordförande förklarar mötet öppnat. Därefter inleds mötet med en namnrunda och alla hälsas välkomna. 2 Val av mötesordförande Wilmer Prentius förslår sektionens vice ordförande Nina Svensson mötesordförande. Årsmötet beslutar: Att utse Nina Svensson som mötesordförande. 3 Val av mötessekreterare Årsmötet beslutar: Att utse Carl Larsson till mötessekreterare. 4 Val av justeringsperson Årsmötet beslutar: Att utse Alexandra Eriksson till justeringsperson (1), samt Att utse Frida Niemi till justeringsperson (2). 5 Frågan om mötet är behörigt utlyst och beslutsmässigt Kallelse gick ut till alla föreningars ordförande. Handlingarna gick ut , mindre kompletteringar har därefter gjort. Stadgarna föreskriver att kallelse ska gå ut 14 dagar innan mötet och handlingarna 7 dagar innan. Mötet har annonserats via hemsida, mail till alla föreningar och medlemmar samt sektionens Facebooksida. Årsmötet beslutar: Att mötet är behörigt utlyst och beslutsmässigt. 6 Fastställande av föredragningslista Ett förslag till föredragningslista har tagits fram, förslaget bör kompletteras med en punkt om justering av röstlängd. Årsmötet beslutar: 7 Justering av röstlängd Årsmötet beslutar: Att fastställa föredragningslistan enligt upprättat förslag med tillägg av punkten av justering av röstlängd. Att röstlängd justeras vid behov. Mötesordförande Justeringsperson (1) Justeringsperson (2) Nina Svensson Alexandra Eriksson Frida Niemi Sidan 2 av 6

8 Beslutspunkter Punkt Ärende Bilaga Föredragande & beslut 8 Val för det kommande verksamhetsåret av sektionens ordförande. 9 Val för det kommande verksamhetsåret av sektionens vice ordförande. B1 B1 Valberedningen föredrar. Valberedningen genom Axel Jensen presenterar valberedningens arbete. Valberedningens fullständiga förslag framgår av bilaga. Valberedningen förslår Filip Åhlander som sektionens ordförande för det kommande verksamhetsåret. Filip Åhlander ges möjlighet att presentera sig själv. Han har under innevarande år varit engagerad kårföreningen Sosum och läser socionomprogrammet. Årsmötet bereds möjlighet att ställa frågor. Filip lyfter fram tre fokusområden för Samsek under kommande verksamhetsår. Kontakt med programledningar, jämställdhet och att värva kårmedlemmar. Årsmötet beslutar: Att till sektionens ordförande för verksamhetsåret 2014/2015 välja Filip Åhlander. Valberedningen föredrar: Valberedningen meddelar att inga ansökningar av posten som vice ordförande inkommit. Därav har valberedningen inget förslag. Alexandra Eriksson meddelar att hon ställer upp som kandidat till sektionens Vice ordförande. Alexandra presenterar sig själv och berättar om sitt engagemang i kårföreningen Cibus och andra idrottsföreningar. Alexandra läser dietistprogrammet termin 3. Årsmötet beslutar: Att till sektionens vice ordförande för verksamhetsåret 2014/2015 välja Alexandra Eriksson. Mötesordförande Justeringsperson (1) Justeringsperson (2) Nina Svensson Alexandra Eriksson Frida Niemi Sidan 3 av 6

9 10 Val för det kommande verksamhetsåret av ledamöter till sektionens styrelse. B2 Presidiet föredrar: Föreningarna har i enlighet med de nya stadgarna uppmanats att inkomma med nominering av ledamöter samt ersättare till sektionens styrelse. Årsmötet beslutar: Att till ledamot i sektionens styrelse, välja Oskar Hauer. Att som ersättare för Oscar välja Malin Dahlqvist. Att till ledamot i sektionens styrelse, välja Helga Wennstedt. Att som ersättare för Helga, välja Kejvan Jabbari. Att till ledamot i sektionens styrelse, välja Anna Clara Lundström. Att som ersättare för Anna Clara, välja Åsa Larsson. Att till ledamot i sektionens styrelse, välja Jeanette Sjöberg. Att som ersättare för Janette, välja Martin Bennmarker. Att till ledamot i sektionens styrelse, välja Matilda Byström. Att som ersättare för Matilda, välja Jessica Nunes. Att till ledamot i sektionens styrelse, välja Linnea Fast. Att som ersättare för Linnea, välja Robin Norman. Att till ledamot i sektionens styrelse, välja Suzan Bakan. Att som ersättare för Suzan, välja Axel Jensen. Mötesordförande Justeringsperson (1) Justeringsperson (2) Nina Svensson Alexandra Eriksson Frida Niemi Sidan 4 av 6

10 11 Godkännande av verksamhetsplan för nästkommande verksamhetsår. 12 Godkännande av budget för nästkommande verksamhetsår. B3 B4 Ordförande föredrar: Presidiet har upprättat ett förslag till preliminär verksamhetsplan. Planen är kortfattad och övergripande för att den tillträdande styrelsen ska ha möjlighet att påverka sektionens verksamhet. Sektionens ordförande läser upp förslaget till verksamhetsplan. Oskar Hauer yrkar på att det tydliggörs att rekryteringsansvaret av medlemmar ligger hos kårföreningar. Kalle Eriksson lyfter frågan kring statusen på renoveringen av Scharinska Villan och ett eventuellt sektionsengagemang kring detta kårhus, samt om det i förekommande fall bör nämnas i verksamhetsplanen? Vice kårordförande, Cecilia Wagenius svarar att ett sektionsengagemang kring driften av Scharinska Villan är välkommet, men att ligger längre in i framtiden än nästa verksamhetsår. Årsmötet beslutar: Att fastställa den preliminära verksamhetsplanen i enlighet med upprättat förslag samt lägga till Samt uppmuntra kårföreningarna till aktiv medlemsrekrytering och stödja denna process. Att årsmötet uppdrar till styrelsen att fastställa en definitiv verksamhetsplan. Att uppdra till sekreterare att göra eventuella redaktionella ändringar. Kassör föredrar: Presidiet har upprättat ett förslag till preliminär budget. Budgeten är upprättat så att den tillträdande styrelsen ska ha möjlighet att påverka sektionens verksamhet och användningen av dess medel. Årsmötet beslutar: Att fastställa den preliminära budgeten i enlighet med upprättat förslag. Att årsmötet uppdrar till styrelsen att fastställa en definitiv budget. Mötesordförande Justeringsperson (1) Justeringsperson (2) Nina Svensson Alexandra Eriksson Frida Niemi Sidan 5 av 6

11 13 Val av en (1) revisor. 14 Revidering av sektionens principer för fördelning av verksamhetsmedel till föreningar. B1 B5 Valberedningen föredrar: Valberedningen genom Frida Niemi presenterar förslaget till omvälja Lars-Göran Bokeskog som revisor för Samsek. Årsmötet beslutar: Att för nästkommande verksamhetsår, till revisor för sektionen välja Lars-Göran Bokeskog. Kassör föredrar: Presidiet har upprättat ett förslag till revidering av principer för fördelning av medel till sektionens föreningar. Förslaget är baserat på den modell som kårfullmäktige förväntas besluta om Förslaget framgår av bilaga. Förslag till beslut: 15 Motioner från medlemmar Ordförande föredrar: 16 Övriga frågor från sektionens medlemmar Att revideringen av principerna för fördelning av medel till sektionens föreningar i enlighet med upprättat förslag. Att grundsumman per kårförening fastställs till 500kr per termin. Att relationen mellan fördelningen mellan antalet medlemmar och studenter fastställs till 4. Att ovanstående principer gäller från och med höstterminen Inga motioner från medlemmar har inkommit. Ordförande föredrar: Inga skriftliga frågor från medlemmar har inkommit. Diskussionspunkter Punkt Ärende Bilaga Föredragande 17 Mötets avslutande Ordförande förklarar mötet avslutat Mötesordförande Nina Svensson avslutar mötet. Mötesordförande Justeringsperson (1) Justeringsperson (2) Nina Svensson Alexandra Eriksson Frida Niemi Sidan 6 av 6

12 Verksamhetsberättelse Wilmer Prentius Sektionsordförande Samsek 13/ Samseks verksamhetsberättelse 2013/2014 Samhällsvetarsektionen vid Umeå universitet (Samsek) har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningarna och tillse att förutsättningarna för studier vid Umeå universitet är fortsatt goda. För att göra detta så nära studenterna som möjligt delegeras stora delar av verksamheten till de sju kårföreningarna, vilkas verksamheter inte avhandlas i denna berättelse. Med anledning av detta ansåg den avgående styrelsen att det var viktigt att förtydliga föreningarnas återrapporteringskrav, vilket innebar att tydligare riktlinjer upprättades gällande utformning av föreningarnas verksamhetsplan och -berättelse. I Samseks interna arbete har presidiet traditionellt haft ett stort ansvar. Det har därför varit tidigare styrelsers vilja att utveckla överlämningsarbetet, för att underlätta transitionsperioderna. Arbetet med detta fortsatte in i detta verksamhetsår, där ordentliga arbetsbeskrivningar upprättades för ordföranden, vice ordföranden och utbildningsbevakaren. För att förmedla arbetsbeskrivningarna och övriga erfarenheter anordnade det avgående presidiet en gemensam överlämning tillsammans med tillträdande ordförande samt tillträdande vice ordförande. Avsikten var att även tillträdande utbildningsbevakare skulle delta, men denne var vid denna tidpunkt ännu inte utsedd. Samarbetet med Juridiska föreningen (JF) har under året skett främst genom den gemensamma utbildningsbevakaren. För att säkerställa att JF fortsättningsvis, även nu efter sitt utträde ur Samsek, har inflytande vid tillsättningen av utbildningsbevakare arbetades ett samarbetsavtal gällande detta fram. Arbetet med detta tog tyvärr längre tid än önskat, vilket ledde till att tillsättningsprocessen för det nämnda uppdraget skedde väl sent. Den avgående styrelsen beklagar detta, och hoppas att samarbetsavtalets utformning ska göra att tillsättningsprocessen inleds i ett tidigare skede under det kommande verksamhetsåret. En ytterligare förhoppning hos den avgående styrelsen var att lyfta fram det internfeministiska arbetet inom sektionen. Umeå studentkår fastställde under året en jämställdhetspolicy, där sektionerna och föreningarna uppdrogs att göra 1) en översyn av könsfördelningen inom olika styrelser och utskott samt; 2) en översyn av aktiviteterna under mottagningsverksamheten. Detta implementerades i Samseks arbete genom att kårföreningarna förväntas redogöra för dessa i sin återrapportering. Förhoppningen är att kommande styrelse ska kunna använda dessa för att utveckla arbetet vidare. En förteckning över könsfördelningen för de arbetsgrupper Samsek tillsätter representanter i finns som bilaga (1) till denna verksamhetsplan. Under året har Samsek också arbetat med att försöka synas mer, med målet att öka kåranslutningsgraden. Vid terminsstarterna har sektionspresidiet genomfört klassrumsbesök hos de nya studenterna inom verksamhetsområdet där man har informerat om Samseks verksamhet samt vikten av studentfackligt arbete. Samsek har försökt vara aktiva på Facebook, tillse att hemsidan hålls uppdaterad med relevant information samt utveckla egna aktiviteter. Genom att skriva samarbetsavtal med Fackförbundet ST och Akademikerförbundet SSR har sektionen lyckats genomföra fem stycken gästföreläsningar för sina medlemmar. Vidare har sektionen också arbetat för att stötta utvecklingen av Kårhuset genom ett aktivt deltagande i möten med Kårhuset samt genom att försöka rikta fler föreningsaktiviteter dit. Sektionen har haft en regelbunden och välfungerande kontakt med kårstyrelsen och kårpresidiet under årets gång, vilket kommit verksamheten till gagn. En annan, ny aktivitet, för året var genomförandet av den första gemensamma examensceremonin för studenter inom Samseks verksamhetsområde. Ungefär 120 studenter deltog, med mer än totalt 500 antalet besökare. Ceremonin var uppskattad från såväl studenter och besökare som institutioner. Uppsatsstipendium utlystes för både höst- som vårtermin, men då inga medlemmar ansökte om stipendiet för hösten delades inget sådant ut. Till vårens stipendium inkom fem uppsatser, varav två tilldelades stipendium om totalt kr. Vårens stipendium utlystes, till skillnad från tidigare, på första halvan av Umeå studentkår Box 7652, Umeå Sidan 1 av 4

13 Verksamhetsberättelse Wilmer Prentius Sektionsordförande Samsek 13/ terminen, för att studenter som annars inte har möjlighet att genomföra kostnadskrävande uppsatser fick tillfälle att göra så. Vidare antogs också nya principer för fördelning av verksamhetsmedel till föreningarna för att uppmuntra kårföreningarna att själva bedriva mer medlemsinriktade aktiviteter. Under året har anslutningsgraden förändrats från 43 % våren 2013 till 45 % våren 2014, föreningarnas egna anslutningsgrader presenteras i bilaga 2. Som anges i inledningen av verksamhetsberättelsen, är sektionens primära syfte att verka för god kvalité i utbildningen och goda förutsättningar för studier för studenterna inom sektionens verksamhetsområde. Detta arbete utförs primärt, men inte enbart av sektionens utbildningsbevakare. Arbetet med detta under året har kännetecknats av gott samarbete med övriga utbildningsbevakare vid Umeå studentkårs sektioner, samt ansvariga inom kårstyrelsen. Utöver att hjälpa, samt ge råd och stöd till studenter som upplever problem under sin utbildning och vill rikta klagomål mot universitet, har fokus under året lagts på: Genomföra en studenträttslig lunchföreläsning Medverka vid planering och genomförande av Umeå studentkårs studentfackliga utbildningsdag Genomföra en granskning av fakultetens samtliga kursplaner, med fokus på formuleringarna för examinationsformerna Verka för ökad rättssäkerhet för examination genom Cambro Verka för införandet av anonyma hemtentamina. Verka för bättre rutiner och arbetsmiljö i samband med salstentamina. För Samhällsvetarsektionen vid Umeå universitets styrelse 2013/2014 Wilmer Prentius Nina Svensson Sektionsordförande 2013/2014 Vice sektionsordförande 2013/2014 Carl Larsson Utbildningsbevakare 2013/2014 Kassör 2013/2014 Sekreterare 2013/2014 Umeå studentkår Box 7652, Umeå Sidan 2 av 4

14 Verksamhetsberättelse Wilmer Prentius Sektionsordförande Samsek 13/ Bilaga 1: Representationer och könsfördelning Samseks styrelsemöten, ackumulerat deltagande för föreningsrepresentanter Förening Kvinnor Män Cibus 10 Geografiska föreningen 14 Nordpol 4 8 RHSF 6 1 Samvetet 5 6 Sosum 4 7 Umsys 4 9 Totalt Representationsgrupper Organ Kvinnor Män Presidiet 1 2 Examensceremonigruppen 1 3 Valberedning 2 1 Grupp för tillsättning av utbildningsbevakare 1 1 Husråd 1 Styrelsen för Kårhuset Pålebacken AB 1 Kårstyrelsen 1 1 Totalt 7 9 Umeå studentkår Box 7652, Umeå Sidan 3 av 4

15 Verksamhetsberättelse Wilmer Prentius Sektionsordförande Samsek 13/ Bilaga 2: Anslutningsgrader Förening Våren 2013 Våren 2014 Cibus 60 % 45 % Geografiska föreningen 57 % 60 % Nordpol 70 % 75 % RHSF 43 % 35 % Samvetet 62 % 66 % Sosum 40 % 41 % Umsys 23 % 28 % Samsek 43 % 45 % Umeå studentkår Box 7652, Umeå Sidan 4 av 4

16 Bokslut Pontus Neander Utbildningsbevakare/Kassör Samsek Bokslut för perioden Resultaträkning: Intäkter: Noter Sektionsbidrag kr Not 1 Väskförsäljning 0 kr Sponsorintäkter kr Not 2 Ränteintäkter 497 kr Not 3 Övriga intäkter kr Not kr Kostnader: Noter Föreningsstöd kr Not 5 Kostnader för sålda varor, väskor 0 kr Arvoden inkl. soc. Avgifter kr Not 6 Administrativa Kostnader 299 kr Not 7 Övriga Kostnader kr Not 8 Avskrivningar kr Not 9 Nedskrivningar kr Not kr Årets resultat: kr Umeå studentkår Box 7652, Umeå Sidan 1 av 7

17 Bokslut Pontus Neander Utbildningsbevakare/Kassör Samsek Balansräkning per Tillgångar: Noter Bankkonton kr Andelar i intresseföretag kr Not 11 Kortfristiga fordringar hos leverantörer 0 kr Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 700 kr Not 12 Upplupna ränteintäkter 328 kr Not 13 Varulager kr Not 14 Inventarier kr Not kr Eget kapital och skulder: Eget kapital: Ingående eget kapital Årets resultat Summa Eget kapital: kr kr kr Skulder: Kortfristiga skulder: kr Not 16 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter: kr Not 17 Summa skulder: kr Summa Eget Kapital och Skulder: kr Umeå studentkår Box 7652, Umeå Sidan 2 av 7

18 Bokslut Pontus Neander Utbildningsbevakare/Kassör Samsek Noter: Not 1: Sektionsbidrag: Sektionsbidrag HT-13: Sektionsbidrag VT-14: För mycket sektionsbidrag: kr kr kr kr Not 2: Sponsorintäkter: Posten Sponsorintäkter behandlar dels sponsorintäkter gällande Samsek:s väskprojekt samt sponsorintäkter från partners Samsek ingått avtal med. Väskprojekt: Sponsorbidrag Vision: Sponsorbidrag ST: Sponsorbidrag SSR: Sponsorbidrag US: Avtalsersättning: Avtalsersättning ST: 4 000kr 6 500kr 5 000kr 4 000kr kr 4 000kr 4 000kr Sponsorintäkter: Väskprojekt: Avtalsersättning: kr 4 000kr kr Not 3: Ränteintäkter från placeringskonto á 497 kronor motsvarar 169 kronor i ränteintäkt vid årsskifte samt 328 kronor i upplupen ränteintäkt Umeå studentkår Box 7652, Umeå Sidan 3 av 7

19 Bokslut Pontus Neander Utbildningsbevakare/Kassör Samsek Not 4: Övriga intäkter: Ersättning Lunchevent: JF:S andel av utbildningsbevakardator: Verksamhetsstipendium examensceremoni: Faktura Nordpol Roll-up: Öresutjämning: 2 580kr 878kr 4 000kr 700kr 1kr 8 159kr Not 5: Föreningsstöd: HT-13: VT-14: Cibus: 6 831kr 6 254kr kr Geografiska Föreningen: 4 353kr 4 579kr 8 932kr NordPol: 5 013kr 8 205kr kr RHSF: 3 102kr 3 656kr* 6 758kr Samvetet: 4 006kr 4 950kr* 8 956kr Sosum: kr kr kr Umsys: 7 901kr 9 119kr kr Totalt: kr kr kr Varav hittills utbetalt per : kr kr kr Ännu ej utbetalat:* 0kr 8 606kr 8 606kr Utav bokfört föreningsstöd 2013/2014 har totalt kr ännu ej utbetalats enligt Samseks gällande principer för föreningsstöd. Dessa icke utbetalda stöd har bokförts som en kostnad i resultaträkningen och ligger som en skuld till vederbörande förening tills dessa att samtliga kriterier för utbetalning har uppfyllts. Not 6: Arvoden ink. Sociala avgifter: Ordföra nde: Vice ordförande: Utbildningsbevak are: Musikunderhållning Ceremoni: Totalt: Arvoden: kr kr kr kr kr Sociala avgifter: kr 894 kr 930 kr 311 kr kr kr kr kr kr kr Umeå studentkår Box 7652, Umeå Sidan 4 av 7

20 Bokslut Pontus Neander Utbildningsbevakare/Kassör Samsek Not 7: Administrativa kostnader: Posten Administrativa kostnader har belastats med 299 kr avseende kostnader för Webhotell och domännamn för samsek.se året Not 8: Övriga kostnader: Stipendiat: 5 000kr Möteskostnader: 1 000kr Examensceremoni: 4 239kr 1 Lunchevent: 2 580kr 2 Styrelsemiddag: 2 513kr Roll-up: 1 674kr kr Not 9: Avskrivningar: Avskrivning av utbildningsbevakardator: 1 330kr 1 330kr Not 10: Nedskrivningar: Nedskrivning av värdet på lagret med väskor med kr då sponsorbidrag till väskprojekt uppgick till kr 4. 1 Varav 4000 kronor täcks av posten Verksamhetsmedel examensceremoni under Övriga intäkter. 2 Denna kostnad täcks helt av posten Ersättning Lunchevent under Övriga intäkter. 3 Varav 700 kronor täcks av posten Faktura Nordpol Roll-up under Övriga intäkter. 4 Sponsorintäkter Väskprojekt. Umeå studentkår Box 7652, Umeå Sidan 5 av 7

21 Bokslut Pontus Neander Utbildningsbevakare/Kassör Samsek Not 11: Andelar i intresseföretag: Företag: Antal andelar: Ägarandel: Bokfört värde: Kårhuset Pålebacken AB Org. nr % kr Av de kr i bokfört värde så har Samsek tillskjutit 5000 kronor i ett villkorat aktieägartillskott. Villkor för aktieägartillskottet är följande: Köparen (Samsek) tillskjuter när bolaget så begär 5 000kr (fem tusen) kronor. Det villkorade aktieägartillskottet kan återbetalas efter beslut om återbetalning fattat av bolagsstämman Kårhuset Pålebacken AB. Not 12: Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter: Faktura till kårföreningen Nordpol gällande gemensamt inköp av Roll-ups. Fakturan betalas efter bokslut och beloppet läggs därför som en fordran. Upplupna intäkter: Faktura Nordpol Roll-up: 700kr 700kr Not 13: Upplupna ränteintäkter: Upplupen ränteintäkt á 328kr avseende Bokförs som fordran gentemot bank. Not 14: Varulager: Värdet på varulager (väskor) á kr. Not 15: Inventarier: Utbildningsbevakardator efter nedskrivning: 2 660kr kr. Umeå studentkår Box 7652, Umeå Sidan 6 av 7

22 Bokslut Pontus Neander Utbildningsbevakare/Kassör Samsek Not 16: Kortfristiga skulder: Föreningsstöd, Samvetet: Föreningsstöd, RHSF: Uppsatsstipendium: 4 950kr 3 656kr 4 000kr kr Not 17: Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter: Inköp av väskor: kr Förhöjt arvode utbildningsbevakare: 3 465kr För mycket sektionsbidrag: 1 638kr kr Umeå studentkår Box 7652, Umeå Sidan 7 av 7

23

24 Registrerade studenter Betalande medlemmar HT14- I per HT14 - II VT15 - I VT15 - II Aktuella siffror: Registrerade studenter Betalande medlemmar Plan: Registrerade studenter Betalande medlemmar HT Anslutningsgrad VT ,89% per Prognos: Registrerade studenter Betalande medlemmar HT VT Diff: Registrerade studenter Betalande medlemmar HT VT Diff: Registrerade studenter Betalande medlemmar HT14 15% 0% VT15 10% 0% 10kr per student: 40kr per medlem: Garantibelopp: HT14 - I kr kr 0 kr kr HT14- II 740 kr kr 0 kr kr VT15 - I kr kr 0 kr kr VT15 - II 0 kr kr 0 kr kr Totalt: Ursprunglig budget: Diff mot budget: kr kr kr

25 Antalet studenter och medlemmar: Registrerade studenter: Betalande medlemmar: Anslutningsgrad: HT13 - I ,49% HT14 - I ,28% Differens: ,79% Bidrag från US: 12,5kr per student: 25kr per medlem: Garantibelopp: HT13 - I kr kr kr kr 10kr per student: 40kr per medlem: Garantibelopp: HT14 - I kr kr 0 kr kr Differens: kr kr kr kr

Sektionsbidrag 130 813 kr Not 1 Väskförsäljning Sponsorintäkter 23 500 kr Not 2 Ränteintäkter 497 kr Not 3 Övriga intäkter 8 159 kr Not 4

Sektionsbidrag 130 813 kr Not 1 Väskförsäljning Sponsorintäkter 23 500 kr Not 2 Ränteintäkter 497 kr Not 3 Övriga intäkter 8 159 kr Not 4 Bokslut för perioden 2013-07-31 2014-06-31 Resultaträkning: Intäkter: Noter Sektionsbidrag 130 813 kr Not 1 Väskförsäljning 0 kr Sponsorintäkter 23 500 kr Not 2 Ränteintäkter 497 kr Not 3 Övriga intäkter

Läs mer

Bokslut för perioden 2014-07-31 2015-06-30. Resultaträkning: Intäkter: Kostnader: Årets resultat: Noter

Bokslut för perioden 2014-07-31 2015-06-30. Resultaträkning: Intäkter: Kostnader: Årets resultat: Noter Bokslut för perioden 2014-07-31 2015-06-30 Resultaträkning: Intäkter: Noter Sektionsbidrag 139 202 kr Not 1 Väskförsäljning 1 100 kr Not 2 Sponsorintäkter 10 000 kr Not 3 Ränteintäkter 99 kr Not 4 Övriga

Läs mer

PROTOKOLL ÅRSMÖTE. Närvarande. Protokoll Årsmöte 14/15. Samsek Pontus Neander Sekreterare. Datum: Tid: 15:15 Plats: Samvetet

PROTOKOLL ÅRSMÖTE. Närvarande. Protokoll Årsmöte 14/15. Samsek Pontus Neander Sekreterare. Datum: Tid: 15:15 Plats: Samvetet Samsek Pontus Neander Sekreterare Protokoll Årsmöte 14/15 PROTOKOLL ÅRSMÖTE Datum: 2015-05-27 Tid: 15:15 Plats: Samvetet Närvarande Samsek Filip Åhlander Ordförande Alexandra Eriksson Vice ordförande Pontus

Läs mer

Bokslut för perioden 2012-07-31 2013-06-31. Resultaträkning: Intäkter: Kostnader: Årets resultat: -3 950 kr Not 7. Noter:

Bokslut för perioden 2012-07-31 2013-06-31. Resultaträkning: Intäkter: Kostnader: Årets resultat: -3 950 kr Not 7. Noter: Bokslut för perioden 2012-07-31 2013-06-31 Resultaträkning: Intäkter: Sektionsbidrag 173460 kr Not 1 Övriga intäkter 8113 kr Not 2 181 573 kr Kostnader: Administrativa Kostnader 1196 kr Not 3 Arvoden inkl.

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSENS SAMMANTRÄDE

PROTOKOLL STYRELSENS SAMMANTRÄDE Samsek Taniya Sahlström Ordförande Protokoll Styrelsemöte nr. 1-12/13 PROTOKOLL STYRELSENS SAMMANTRÄDE Datum: 2012-11-28 Tid: 16.45 Plats: s101 Närvarande Samsek Samsek Samsek Samvetet SOSUM RHSF UMSYS

Läs mer

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

Stadgar för Samhällsvetarsektionen Stadgar för Samhällsvetarsektionen Antagna av Samhällsvetarsektionens Stormöte 2013-05-22 Fastställda av Umeå Studentkårs Fullmäktige 2013-09-25 Kap. 1 Ändamål 1 Samhällsvetarsektionen (hädanefter sektionen)

Läs mer

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

Stadgar för Samhällsvetarsektionen Stadgar för Samhällsvetarsektionen Antagna av Samhällsvetarsektionens extra årsmöte 2014-04-07 Fastställda av Umeå studentkårs fullmäktige 2014-04-16 Innehåll Kap. 1 Ändamål... 2 Kap. 2 Medlemskap... 2

Läs mer

4 Styrelsen. 4.2 Ordförande Väljs under UMSYS årsmöte. Ordförande har rätt att teckna firma. Ordförande leder styrelsens arbete.

4 Styrelsen. 4.2 Ordförande Väljs under UMSYS årsmöte. Ordförande har rätt att teckna firma. Ordförande leder styrelsens arbete. 1 Beskrivning av föreningen Föreningens namn är Umeå Systemvetarförening, (hädanefter benämnd UMSYS). Organisationsnummer: 802446-7956. Föreningens verksamhetsår sträcker sig från 1 januari till 31 december.

Läs mer

Stadgar: Föreningen för studenter vid Idrottsvetenskapliga programmet och Tränarprogrammet vid Umeå universitet

Stadgar: Föreningen för studenter vid Idrottsvetenskapliga programmet och Tränarprogrammet vid Umeå universitet Stadgar: Föreningen för studenter vid Idrottsvetenskapliga programmet och Tränarprogrammet vid Umeå INNEHÅLL FÖRENINGENS VERKSAMHETSIDÉ OCH MÅL... 3 MEDLEMSKAP... 3 EKONOMI... 3 REVISION OCH ANSVARSFRIHET...

Läs mer

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper Ändamål 1 MediUm har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vi Umeå universitet. 2 Föreningen fungerar som kårförening inom Humanistiska

Läs mer

Bilaga U2 Umeå studentkår Biblioteksgränd 6 907 36 Umeå Tel: 090786 90 00 Beslutsuppföljning 20150601 Meddelande att US och NTK skickat en skrivelse till UmU med en förfrågan om kontorslokal vid Konstnärligt

Läs mer

Revidering av stadgar Förslag till revidering Vad gäller här? Ska det vara inneha eller kanske rätt att söka?

Revidering av stadgar Förslag till revidering Vad gäller här? Ska det vara inneha eller kanske rätt att söka? Paragr af nr. Gällande stadgar reviderade 2011-04-18 Kommentar Föreslagen revidering av stadgar Ändamål 1 Samhällsvetarsektionen (hädanefter sektionen) har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Samsek Pontus Neander Sekreterare Protokoll Styrelsemöte nr. 5-14/15 PROTOKOLL STYRELSENS SAMMANTRÄDE Datum: Tid: 15:15 Plats: Ringius Närv

Samsek Pontus Neander Sekreterare Protokoll Styrelsemöte nr. 5-14/15 PROTOKOLL STYRELSENS SAMMANTRÄDE Datum: Tid: 15:15 Plats: Ringius Närv Samsek Pontus Neander Sekreterare Protokoll Styrelsemöte nr. 5-14/15 PROTOKOLL STYRELSENS SAMMANTRÄDE Datum: 2015-01-20 Tid: 15:15 Plats: Ringius Närvarande - Frånvarande Närvarande Filip Åhlander - Ordförande

Läs mer

Juridiska föreningen vid Umeå universitet

Juridiska föreningen vid Umeå universitet Juridiska föreningen vid Umeå universitet Om föreningen 1. Juridiska föreningen vid Umeå universitet är en underförening till samhällsvetenskapliga sektionen (Samsek) och ytterst till Umeå studentkår (US).

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN FÖRSLAG STADGAR MESKALIN 1 NAMN Föreningens namn är Meskalin, och har sitt säte i Kalmar. Meskalin är en religiöst och partipolitiskt obunden förening. 2 SYFTE Meskalin ska representera och arbeta för

Läs mer

Proposition 1. Studentförbundet för Socialt Arbete. i Stockholm. Revidering av stadgar STUDENTFÖRBUNDET FÖR SOCIALT ARBETE I STOCKHOLM

Proposition 1. Studentförbundet för Socialt Arbete. i Stockholm. Revidering av stadgar STUDENTFÖRBUNDET FÖR SOCIALT ARBETE I STOCKHOLM Proposition 1 Revidering av stadgar Studentförbundet för Socialt Arbete i Stockholm 1 Proposition 1 Studentkåren är i konstant förändring och därmed behöver stadgarna uppdateras kontinuerligt. Nuvarande

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

Årsmöte 2015-04-11 12:00 Alviksgatan 4, Söderköping

Årsmöte 2015-04-11 12:00 Alviksgatan 4, Söderköping Årsmöte 2015-04-11 12:00 Alviksgatan 4, Söderköping Efter Årsmötet sker prisutdelning Årets Katt 2014 samt Hedersmedlem i Maine Coon-Katten ÅRSMÖTESHANDLINGAR Dagordning årsmöte... s. 2 Verksamhetsberättelse

Läs mer

Arbetsbeskrivning för sektioner vid Studentkåren i Skövde

Arbetsbeskrivning för sektioner vid Studentkåren i Skövde Reglemente för Sektioner Arbetsbeskrivning för sektioner vid Studentkåren i Skövde Antagna av SiS Fullmäktige 2008-11-11 Reviderat av SiS Fullmäktige 2009-02-05 Reviderade av SiS Fullmäktige 2012-02-02

Läs mer

Stadgar för Juridiska föreningen vid Umeå universitet (JF)

Stadgar för Juridiska föreningen vid Umeå universitet (JF) Stadgar för Juridiska föreningen vid Umeå universitet (JF) Inledande bestämmelser 1 Juridiska föreningen vid Umeå universitet, nedan föreningen, är en partipolitiskt, fackligt och religiöst oberoende ideell

Läs mer

Hovgården fiber Ekonomisk förening

Hovgården fiber Ekonomisk förening Hovgården fiber Ekonomisk förening Kallelse till årsmöte Onsdagen den 18 mars 2015 Kl. 18:15 i Björlandagårdens Café Varmt välkomna!! Eventuella Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 1 vecka innan

Läs mer

GK Antilopens årsmöte 6 mars Plats: Olles hus, Lexbyvägen 65

GK Antilopens årsmöte 6 mars Plats: Olles hus, Lexbyvägen 65 GK Antilopens årsmöte 6 mars 2016 Plats: Olles hus, Lexbyvägen 65 1 Innehållsförteckning GK Antilopens årsmöte 6 mars 2016 Plats: Olles hus, Lexbyvägen 65 Kallelse och dagordning årsmöte Verksamhetsberättelse

Läs mer

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04 Stadgar Senast reviderad 2013-11- 04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 4 1.1 SYFTE... 4 1.2 FIRMA... 4 1.3 SÄTESORT... 4 1.4 VERKSAMHETSÅR... 4 1.5 FIRMATECKNARE... 4 1.6 ORGANISATION... 4 1.7 STYRDOKUMENT...

Läs mer

1.3 Val av mötesordförande Vide Richter nominerar Vide Richter till mötesordförande.

1.3 Val av mötesordförande Vide Richter nominerar Vide Richter till mötesordförande. Sid 1(5) PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 03 15/16 Torsdagen den 22 oktober 2015 klockan 18.00 Plats Sammanträdesrummet, Nymble * = bilaga finnes. Närvarande THS Kårstyrelse Pontus Gard Kårordförande 15/16 Terese

Läs mer

http://villaagarnasavean.se Normalstadgar för förening ansluten till Villaägarnas Riksförbund Normalstadgar för föreningar fastställda 2012-12-05 Stadgarna har antagits vid Villaägarna i Lerums kommuns

Läs mer

Stadgar HSO Stockholms stad

Stadgar HSO Stockholms stad Stadgar HSO Stockholms stad Antagna 1994-04-25 Reviderade 1997-04-07 Reviderade 1998-04-22 Reviderade 1999-04-27 Reviderade 2001-04-24 Reviderade 2003-04-10 Reviderade 2006-04-05 Reviderade 2008-04-09

Läs mer

Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf

Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf 1 Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl. 19.00 Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf Innehållsförteckning SID 2: FÖREDRAGNINGSLISTA / STYRELSE / REVISION / VALBEREDNING

Läs mer

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Närvarande: Kårstyrelsen: Jessica Andersson, Ulla Andersson och Anne Norstedt Revisorer: Gunnel Källstedt Stugkommittén: Thor Andersson och

Läs mer

Göteborgs universitets Studentkårer

Göteborgs universitets Studentkårer Sida 1/5 20120229 Styrelsemöte 6 Verksamhetsåret 2011/12 Utskrift: 20120302 Tid: Plats: Kallade: Närvarande: Datum: 20120229 Starttid: 17:15 Sluttid: 20:25 Lingsalen, Studenternas hus GUS styrelse, GFS

Läs mer

Sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet

Sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet Juridiska föreningen Sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet 1 Namn Juridiska föreningen är en sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet och verkar som en ideell

Läs mer

Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund

Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund 0 Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund (baserade på Förbundets Normalstadga för förening) Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemötesprotokoll Sida 1/6 Styrelsemöte 10 verksamhetsåret 2013/14 Datum: 2014-06-02 Tid: Kl. 17:00 Plats: Studenternas hus Kallade: Göta studentkårs styrelse Närvarande: Rebecka Vilhonen* Malin Roos* Henry Drefeldt* Amanda

Läs mer

Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg. ansluten till. Villaägarnas Riksförbund

Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg. ansluten till. Villaägarnas Riksförbund Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg ansluten till Villaägarnas Riksförbund Sidan 1 av 6 1 Ändamål och verksamhetsområde 1. Villaägarna i Åtvidaberg är en partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

THS Kårstyrelse Pontus Gard Kårordförande 15/16 Oskar Hektor Kårstyrelsen 15/16

THS Kårstyrelse Pontus Gard Kårordförande 15/16 Oskar Hektor Kårstyrelsen 15/16 Sid 1(7) PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 01 15/16 Måndagen den 24 augusti 2015 klockan 18.00 Plats (Sammanträdesrummet, Nymble) * = bilaga finnes. Närvarande THS Kårstyrelse Pontus Gard Kårordförande 15/16 Oskar

Läs mer

Stadgar för Svenska Pokerförbundet

Stadgar för Svenska Pokerförbundet Svenska Pokerförbundets Stadgar Sida 1 av 10 Stadgar för Svenska Pokerförbundet Dessa stadgar är antagna vid Svenska Pokerförbundets årsmöte 2010-02-13. Svenska Pokerförbundets Stadgar Sida 2 av 10 Kapitel

Läs mer

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14 Stadgar för SSK-L 2 Innehållsförteckning 1 Ändamål 3 2 Medlemskap 3 3 Organisation 3 4 Stormöte 3 5 Valberedningen 4 6 Sjuksköterskesektionens styrelse 5 7

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemötesprotokoll Sida 1/6 Styrelsemöte 1 verksamhetsåret 2013/14 Datum: 2013-08-28 Tid: Kl. 16.20-17.54 Plats: Centrummet, Studenternas hus Kallade: Göta studentkårs styrelse Närvarande: Rebecka Vilhonen* Malin Roos* Henry

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter Fastställda av årsmötet 21 april 2015 1. Namn 2. Ändamål 3. Uppgift 4. Säte Föreningens namn är Vi Konsumenter Föreningen är en fristående, partipolitiskt

Läs mer

Stadgar för Kallhälls scoutkår

Stadgar för Kallhälls scoutkår Sid 1(7) Stadgar för Kallhälls scoutkår Organisationsnummer: 813200-5128 Antagna av kårstämman den 2014-10-05 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva

Läs mer

ber i Stadgar Ljung Ekonomisk Förening

ber i Stadgar Ljung Ekonomisk Förening ber i Stadgar Ljung Ekonomisk Förening 1 Namn och säte Föreningens namn är Fiber i Ljung ekonomisk förening. Föreningen har sitt säte i Linköpings Kommun. 2 Form och ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

Stadgar. LiTHe Kod. Antagna 30 september 2013

Stadgar. LiTHe Kod. Antagna 30 september 2013 Stadgar LiTHe Kod Antagna 30 september 2013 Innehåll 1 Föreningen 3 1.1 Namn............................................. 3 1.2 Säte.............................................. 3 1.3 Syfte..............................................

Läs mer

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap.

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap. Föräldraföreningens stadgar STADGAR För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening Antagna vid konstituerande årsmöte den 2011-09-29 1 Ändamål Martinskolans och Martingårdarnas föräldraförening

Läs mer

Utrikespolitiska Föreningen Göteborg

Utrikespolitiska Föreningen Göteborg Protokoll Årsmöte 2011-02-02 Tid: 17.00-20.00 Sal 204 på Annedalsseminariet, Campus Linné, Göteborg Närvarande Eva Thalén, mötesordförande Niclas Martinsson, ordförande Klara Sommerstein Frida Andersson,

Läs mer

Årsmötesprotokoll förbundsstämma i Svenska Jujutsufederationen

Årsmötesprotokoll förbundsstämma i Svenska Jujutsufederationen Årsmötesprotokoll förbundsstämma i Svenska Jujutsufederationen Datum och tid: 2016-03-13, kl. 11.20 14.00. Plats: Scandic Frimurarhotellet, St Larsgatan 14, Linköping. 1. Mötets öppnande. Ordförande Jesper

Läs mer

Årsmötesprotokoll LÄSK 2016

Årsmötesprotokoll LÄSK 2016 Årsmötesprotokoll LÄSK 2016 Dagordning Datum: 2016-02-29 Plats: Frödingssalen Tid: 18:00 Årsmöte Läsk 1 Mötets öppnande - Ordförande Malin Öström öppnar mötet och hälsar alla välkomna Mötet förklaras öppnat

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Förslag till stadgar antogs av SULF/LiU vid årsmöte 2014-01-14 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse 2014-02-07. Innehåll Allmänna bestämmelser

Läs mer

Nordpols stadgar. Kapitel 1 - Föreningens namn 1. Föreningens namn är Nordpol.

Nordpols stadgar. Kapitel 1 - Föreningens namn 1. Föreningens namn är Nordpol. Nordpols stadgar Kapitel 1 - Föreningens namn 1. Föreningens namn är Nordpol. Kapitel 2 - Föreningens syfte och målsättning 2. Nordpol är en ideell politiskt- och religiöst obunden studerandeförening vars

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

Yrkande avseende punkt B3, Kårstyrelsens sammanträde 2013-02-06

Yrkande avseende punkt B3, Kårstyrelsens sammanträde 2013-02-06 Yrkande avseende punkt B3, Kårstyrelsens sammanträde 2013-02-06 Jag som yrkar är: Fanny Eriksson, kårordförande Kårstyrelsen har ännu ej fått slutgiltig information om det antal mandat och delegater Umeå

Läs mer

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00.

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00. Kallelse DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 213 klockan 11.. Plats: Lilla Västanbergsvägen 24 Dagordning 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Stadgar för Föräldraföreningen vid Rudolf Steinerskolan i Göteborg

Stadgar för Föräldraföreningen vid Rudolf Steinerskolan i Göteborg Stadgar för Föräldraföreningen vid Rudolf Steinerskolan i Göteborg 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Föräldraföreningen vid Rudolf Steinerskolan i Göteborg. Föreningen har sitt säte i Göteborg.

Läs mer

Utrikespolitiska Föreningen Göteborg The Society of International Affairs in Gothenburg

Utrikespolitiska Föreningen Göteborg The Society of International Affairs in Gothenburg Protokoll Årsmöte 2013-01-17 Tid: 17:00 Plats: B210, Statsvetenskapliga fakulteten, Sprängkullsgatan 19, Göteborg Närvarande tillika röstberättigade: Emili Börjesson, mötessekreterare (ej röstberättigad)

Läs mer

Reviderade Stadgar för MPSK Luleå, Miljöpartister i Svenska kyrkan Luleå stift, ideell förening.

Reviderade Stadgar för MPSK Luleå, Miljöpartister i Svenska kyrkan Luleå stift, ideell förening. Reviderade Stadgar för MPSK Luleå, Miljöpartister i Svenska kyrkan Luleå stift, ideell förening. Antagna vid årsmöte den..org. Nr: 802473-9081 1 Föreningens namn. Föreningens namn är Miljöpartister i Svenska

Läs mer

Stadgar för SNS-Sektionen Senast fastslagen på kårfullmäktige 2012-02-01

Stadgar för SNS-Sektionen Senast fastslagen på kårfullmäktige 2012-02-01 SNS Sektionsstadga 2 3 1. KONSTITUTIONELLA STADGAR...4 1:1 DEFINITION... 4 1:2 SYFTE... 4 1:3 SÄTE... 4 1:4 NEUTRALITET... 4 1:5 VERKSAMHETSÅR...4 1:6 MEDLEMSKAP I ANNAN ORGANISATION...4 1:7 STADGEÄNDRING...

Läs mer

Lathund Bilda en ideell förening

Lathund Bilda en ideell förening Lathund Bilda en ideell förening Denna broschyr handlar i första hand om hur man startar en ideell förening. Vill ni starta en ekonomisk förening så rekommenderar vi att ni söker information på www.skatteverket.se

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

Kårordförande 14/15 Emilia Wallin Kårstyrelsen 14/15. Cecilia Molinder Vice kårordförande 14/15 Petter Djupfeldt Kårstyrelsen 14/15

Kårordförande 14/15 Emilia Wallin Kårstyrelsen 14/15. Cecilia Molinder Vice kårordförande 14/15 Petter Djupfeldt Kårstyrelsen 14/15 Sid 1( 9) PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 01 14/15 Måndagen den 11 September 2014 klockan 18.00 Plats Sammanträdesrummet, plan 1, Nymble * = bilaga finnes. Närvarande THS Kårstyrelse Teddy Juhlin- Henricson

Läs mer

Årsmöte Chalmers Orienteringslöpare

Årsmöte Chalmers Orienteringslöpare Årsmöte Chalmers Orienteringslöpare Tid och plats 22:a februari 2017, Vera Sandberg-salen, Chalmers kårhus. Närvarande Bifogad lista 1 Mötets öppnande 2016 års styrelseledamot Simon Öberg hälsade alla

Läs mer

Protokoll Juriduska föreningen

Protokoll Juriduska föreningen Juriduska föreningen Årsstämma 2013 Juridiska Föreningen Årsstämma 2013 Datum: 6/12 2013 Tid: 16:30 Plats: A210 Kallade: Juridiska föreningens medlemmar. Bilaga Föredragare Formalia 1. Mötets öppnande

Läs mer

Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519

Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519 Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519 1. Uppgift Medicinska studierådet är en politiskt och religiöst obunden organisation som skall tillvarata läkarstuderandes intressen

Läs mer

Stadgar för SSK-L. Antagna VT 1995 Senaste revidering

Stadgar för SSK-L. Antagna VT 1995 Senaste revidering Stadgar för SSK-L Antagna VT 1995 Senaste revidering 2011-03-14 Innehållsförteckning 1 Ändamål 3 2 Medlemskap 3 3 Organisation 3 4 Stormöte 3 5 Valberedningen 5 6 s styrelse 5 7 Utskott 6 8 Sociala utskottet

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN UNGDOMENS HUS I UPPSALA

STADGAR FÖR FÖRENINGEN UNGDOMENS HUS I UPPSALA STADGAR FÖR FÖRENINGEN UNGDOMENS HUS I UPPSALA 1 Allmänt Innehåller de grunder på vilka föreningen vilar dess namn, säte, syfte och eventuella ideologiska ställningstaganden. Sida 2. 2 Medlemskap Innehåller

Läs mer

STADGAR EDSÄNGENS VILLAÄGAREFÖRENING

STADGAR EDSÄNGENS VILLAÄGAREFÖRENING STADGAR EDSÄNGENS VILLAÄGAREFÖRENING Dessa stadgar har blivit initialt antagna vid föreningsmöte den 28 mars 1996. Revidering har beslutats och införts vid årsmöte: I. Den 9 mars 2008. II. Den 11 mars

Läs mer

Protokoll fört vid SKA Nordmarks årsmöte 2014-02-16

Protokoll fört vid SKA Nordmarks årsmöte 2014-02-16 Protokoll fört vid SKA Nordmarks årsmöte 2014-02-16 Närvarande:,, Robert Hedström, Diane Hedström, Julia Nilsson, Daniel A Johansson, Annika Nyman, Josefina Åsemyr, Robert Nydahl, Åsa Martinsson, Martin

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet (antagna 2012-10-30) 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet. 2 Föreningens säte 2.1

Läs mer

Årsmöte 2014. 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården. Årsmöteshandlingar

Årsmöte 2014. 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården. Årsmöteshandlingar Årsmöte 2014 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2014 Dagordning årsmöte 2014-11-19 Alnarp

Läs mer

Svenskt Nätverk för Systemsäkerhet STADGAR

Svenskt Nätverk för Systemsäkerhet STADGAR Svenskt Nätverk för Systemsäkerhet STADGAR Sida 1 (5) 1 Föreningens namn och syfte Svenskt Nätverk för Systemsäkerhet är en allmännyttig ideell förening vars uppgift är att gagna systemsäkerhetsmässig

Läs mer

Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund

Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund Allmänna bestämmelser 1. 2. 3. Medlemskap 4. 5. 6. Sveriges läkarförbund student Lund är en lokalavdelning av Sveriges läkarförbund student inom Sveriges Läkarförbund

Läs mer

För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun.

För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun. Föreningens stadgar För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun. Föreningen bildades den 27 november 2007 med antagande av nedanstående stadgar. Föreningens

Läs mer

Stadgar för föreningen ECPAT Sverige

Stadgar för föreningen ECPAT Sverige Stadgar för föreningen ECPAT Sverige Reviderade 2016-04-26 1. Namn Föreningens namn är ECPAT Sverige. 2. Ändamål ECPAT Sverige, som är en politiskt och religiöst obunden ideell organisation, har som ändamål

Läs mer

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg.

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 1 Namn STADGAR 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 3 Ändamål 3.1 Föreningens syfte är att inspirera till ett ökat intresse för och öka kunskaperna i matematik

Läs mer

Årsmöte måndag 27/ Scandic Bollnäs

Årsmöte måndag 27/ Scandic Bollnäs Årsmöte måndag 27/2 2017. Scandic Bollnäs I ordförandes och vice ordförandes frånvaro, öppnade ledamot Pontus Forsmark mötet och hälsade alla välkomna. 1. Fastställande av röstlängd för mötet. En närvarolista

Läs mer

Styrelsemöte HHUS Agenda

Styrelsemöte HHUS Agenda Adress: Samhällsvetarhuset, SE-901 87 Umeå Mötesinformation Mötesdatum: 2014-05-29 Kl. 15.15 Mötesplats: Ansvaret Närvarande Post Parsa Lalehzar Kabba Jallow Coenraad Coster Viktor Fredlund Maja Lundmark

Läs mer

Stadgar för Leader Linné

Stadgar för Leader Linné Stadgar för Leader Linné 1 Föreningens namn Leader Linné ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Alvesta, med Alvesta, Ljungby, Markaryd, Värnamo, Växjö och Älmhults kommuner som verksamhetsområde,

Läs mer

EKEN Verksamhetsförordring

EKEN Verksamhetsförordring EKEN Verksamhetsförordring Innehållsförteckning Syfte och struktur... 3 Syfte verksamhetsförordning... 3 Struktur och stadgar... 3 Program som ingår under EKEN... 4 Styrelse... 5 Krav på kårmedlemskap...

Läs mer

Stadgar för Leader Kustbygd

Stadgar för Leader Kustbygd Stadgar för Leader Kustbygd 1 Föreningens namn Leader Kustbygd ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Hyltebruk i Hylte kommun. 3 Verksamhetsområde Föreningens geografiska verksamhetsområde

Läs mer

Riksorganisationen Föreningen Femtastic Protokoll för årsmöte den Drottninggatan 110, Stockholm

Riksorganisationen Föreningen Femtastic Protokoll för årsmöte den Drottninggatan 110, Stockholm Ordinarie årsmöte ska hållas mellan 1 januari 31 mars varje år och är föreningens högsta beslutsfande organ. 1.) Årsmötets öppnande Årsmötet öppnas av Sarah Philipson klockan 16.32 2.) Årsmötets behöriga

Läs mer

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAPITEL 1. ALLMÄNT... 4 1.1 Namn... 4 1.2 Ändamål och syfte... 4 KAPITEL

Läs mer

Villaägarna Kronoberg. Årsmöte mars 2015, Smålands Museum

Villaägarna Kronoberg. Årsmöte mars 2015, Smålands Museum Villaägarna Kronoberg Årsmöte 2015 17 mars 2015, Smålands Museum Agenda 19.00 Årsmöte 19.45 Paus med förtäring 20.00 "Vad betyder Riksbankens minusränta för mig? Föredrag av Kjell-Åke Carlsson, Länsförsäkring

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

HAMMARBY IF ORIENTERINGSFÖRENING

HAMMARBY IF ORIENTERINGSFÖRENING HAMMARBY IF ORIENTERINGSFÖRENING Dagordning för Hammarby IF Orienteringsförenings årsmöte för 2011 1. Hammarby IF Orienterings 89:e årsmöte öppnas. 2. Fastställande av röstlängd för mötet. 3. Val av ordförande

Läs mer

Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 Revidering och komplettering 6. och 10.

Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 Revidering och komplettering 6. och 10. Edsvallaskolan Ekonomisk Förening Version B Stadgar Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 B 2015-04-23 Revidering och komplettering 6. och 10. vid styrelsemöte

Läs mer

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering S t a d g a r för föreningen Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering Reviderade 26 mars 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering. Föreningen är en

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTBERGATRÄFFEN

STADGAR FÖR VÄSTBERGATRÄFFEN STADGAR FÖR VÄSTBERGATRÄFFEN Reviderade och antagna av årsmötet i mars 2013 Föreningens namn är Västbergaträffen med organisationsnummer 802004-6937. Västbergaträffens hemvist är Stockholm. Västbergaträffen

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Företagarförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Protokoll P-Riks Årsmöte Datum: 131116 Plats: Linnéuniversitetet

Protokoll P-Riks Årsmöte Datum: 131116 Plats: Linnéuniversitetet Protokoll P-Riks Årsmöte Datum: 131116 Plats: Linnéuniversitetet Närvarande: Dynamicus PA Gefle PAX i Växjö Pegasus Pelikan Personalvetare i Lund Pub Puls Förbundsstyrelsen Internrevisor 1 Mötets öppnande

Läs mer

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund.

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund. Årsmöte 2011-03-14 Protokoll fört vid Östergötlands Skyttesportsförbunds årsmöte måndagen den 14 mars 2011. Plats: Hemgården, Norrköping Totalt deltog 32 personer 1) Mötets öppnande Vice ordförande Roger

Läs mer

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. STADGAR för CISV Umeå 1 Ändamål CISV-Umeå är en ideell fredsförening med uppgift att: a) Utbilda unga människor för fred oberoende av ras, religion eller politisk uppfattning b) utveckla unga människors

Läs mer

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar Vid en konstituerande stämma i Eslöv fredagen den i november 2007 har följande stadgar antagits: 1. Ändamål. 1.1 Föreningen skall verka för att

Läs mer

Landvetter scoutkår av Scouterna Stadgar för Landvetter scoutkår

Landvetter scoutkår av Scouterna Stadgar för Landvetter scoutkår Stadgar för Landvetter scoutkår Organisationsnummer: 852000-3446 Antagna av Kårstämman den 2012-11-08 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva scoutverksamhet

Läs mer

Föreningen Ekets Framtid

Föreningen Ekets Framtid Stadgar för Föreningen Ekets Framtid med säte i Eket, Örkelljunga kommun organisationsnummer 802451-9277 Föreningen bildades 2010-02-10 Dessa stadgar ersätter tidigare fastställda stadgar vid årsmötet

Läs mer