Årsberättelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsberättelse 2007 2008"

Transkript

1 Årsberättelse

2 2 Innehåll Norra Skogsägarna en familjeangelägenhet Ur innehållet Ordförande och vd har ordet sid 4 5 Höjdpunkter och resultat 6 7 Vinstpolicy 8 Känslighetsanalys 9 Skog virke Industri Norra Trä & Bygg Medlemmar Personal IT Miljöåret Förvaltningsberättelse Styrelse, revisorer och valberedning 34 Koncernens och föreningens bokslut Revisionsberättelse 46 Fem års sammandrag 47 Ordförklaringar 48 Skogsbruksområden 49 Skogsorganisation och karta 50 Idé och produktion: Norra Skogsägarna, informationsavdelningen samt Guldbrand & Guldbrand Foto: Calle Bredberg och Mats Lundberg sid 29 Grafisk form: Gunilla Guldbrand, Guldbrand & Guldbrand Repro: Calle Bredberg Tryck: Tryckeri City, Umeå 2008 Papper: Galleri art matt, 200 g och 130 g Typsnitt: Myriad Pro och Adobe Garamond Omslagsbild, framsida: Järpe

3 Inledning 3 Vår tanke lever vidare Vi har en grundläggande tanke, en övergripande målsättning som går ut på att värna de privata skogsägarnas intressen. Den tanken vägledde Norra Skogsägarna i skogsägarföreningarnas ungdom för 75 år sedan, den tanken arbetar vi efter idag och det ska vi garanterat göra i framtiden. Norra Skogsägarnas målsättning är att det ska vara du som ägare som ska tjäna pengar på skogen ingen annan! Huvuduppdraget är nämligen att i alla sammanhang gynna dig som medlem. Norra Skogsägarna har inskrivet i sina stadgar att ständigt klara goda virkespriser för sina medlemmar. Det finns många intressen som på ett eller annat sätt vill styra användningen av skogen, inte minst politiker och myndigheter. Därför är det viktigt att det finns en samlande intresseorganisation för skogsägarna i norra Sverige en skoglig organisation som bevakar just dina näringspolitiska intressen. Oavsett vad du har för vision med din skog har Norra Skogsägarna kunskap och resurser att hjälpa dig att bedriva ett lönsamt och långsiktigt skogsbruk. Med en kundanpassad skoglig serviceorganisation, egen industri och byggvaruhan del är Norra Skogsägarna ett snabbfotat, flexibelt skogsföre tag med marknadskunskap även inom produktionsledet. Därför klarar vi att uppfylla kunders önskemål i många olika länder med vitt skilda kulturer och behov. Vi vet att vi är på rätt spår. Det märks inte minst på med lems tillströmningen, som har varit enastående under verksamhetsåret. Norra Skogsägarnas roll som prisbildare och föreningens envetna arbete, för att bevaka och stärka de privata skogsägarnas intressen i samhället, fortsätter oförtrutet in i nästa verksamhetsår. I en värld full av särintressen och okänsliga myndigheter är Norra Skogsägarna en självklar partner. Det är därför vi blir allt starkare. Tanken kommer att leva vidare och Norra Skogsägarna tar sig an den nya tiden med tillförsikt. Ja, för det är nya tider som nalkas, det går inte att bortse ifrån. Norra Skogsägarna kommer att möta de kommande skogsägarna som de bör bemötas och vill bli bemötta. Den fundamentala målsättningen är dock orubblig. Det är dina intressen vi värnar om både idag och i morgon. Omslagsbilden järpe, Bonasa bonasia Järpen är den mista arten av skogshönsen. Tuppen skiljer sig från hönan på att den har en svart strupe mot hönans gråvattrade. Ofta upptäcker man järpen på dess karakteristiska läten. Det mest kända lätet är spellätet, som kan beskrivas som en ramsa med nålvassa pipanden. Järpen är starkt kopplad till lövrika, täta granskogar. Blåbär, lingon och växande örter är huvudfödan under barmarksperioden. Vintertid äter järpen hängen och knoppar av lövträd, framför allt al.

4 4 Styrelseordförande och vd kommenterar Ett händelserikt år Verksamhetsåret har på många sätt varit ett oförglömligt och mycket spännande år. Rekordpriser på massaved, konjunktursvängningar och en rad näringspolitiska spörsmål tillhör de ärenden som har hamnat i fokus. Norra Skogsägarnas VD, Bo T Holm, och styrelseordförande Tomas Mörtsell besvarar här några frågor om det gångna året. Blev som du hade förväntat dig? Bo T Holm: blev både bättre och sämre än jag förväntat mig. Den skogliga verksamheten gick fantastiskt bra när det gäller kontraktering, avverkning och leverans till industri. Inom industrin förbättrade vi produktiviteten markant och produktionsvolymen ökade ordentligt. All personal har utfört ett mycket bra arbete. När det gäller konjunkturen så har tyvärr priserna på sågade trävaror fallit snabbt och även om vi förväntade oss en nedgång så hade jag inte kunnat tänka mig att det skulle gå så snabbt och bli en så stark nedgång. Tomas Mörtsell: Ja, på flera sätt. Den utveckling som vi har haft under året är ungefär som jag förväntat mig. Möjligen hade jag trott att den konjunkturnedgång som vi är inne i skulle ha fått ett större genomslag på vårt resultat. Annars har det i stort varit som förväntat, med många utmaningar att hantera. Milstolpar under året? Bo T: Nya rekordpriser på massaved, där vi spränger den tidigare prisvallen, är givetvis en viktig milstolpe. Vi har även startat upp den största industriinvesteringssatsningen någonsin i Norra Skogsägarnas historia. Investeringsarbetena har påbörjats i såväl Sävar som Kåge/Ostvik. Tomas Mörtsell: För mig har det varit två tydliga milstolpar. Den ena är industrisatsningen där vi under året har gått in i ett skarpt läge. Den andra är naturligtvis 75-årsjubiléet, som i sig ger ett gott tillfälle för tillbakablickar och reflektioner kring Norras historia och utveckling genom åren.

5 Styrelseordförande och vd kommenterar 5 Är du oroad för konjunkturläget? Bo T: Vi bör ta konjunktursvackan på allvar. Om vi ser tillbaka på året så började prisfallen på sågade trävaror långt innan den egentliga konjunkturnedgången kom. Jag tror vi måste vara ödmjuka och inse att en kommande uppgång är beroende av en allmän konjunkturvändning i Europa, där vi även kan se en vändning och uppgång i byggandet i länder som USA, Storbritannien, Tyskland, Frankrike och Spanien. Det är viktigt att vi redan nu har agerat och förberett oss för kommande sämre tider, samtidigt som Norra Skogsägarna är en stabil förening som kan stå emot i en lågkonjunktur. Tomas Mörtsell: Egentligen inte, konjunkturer kommer och går. Det viktiga är att vi är rustade för att driva verksamheten genom den lågkonjunktur vi nu är inne i, där känner jag mig trygg. Det som är problemet för alla i branschen är att bedöma när det kommer att vända och vara beredd på resan upp när den blir aktuell. Den viktigaste näringspolitiska frågan i dagsläget? Bo T: Klimatfrågan kopplat till hur man skall hantera kolsänkor blir en mycket viktig fråga under de kommande åren. Det blir mycket viktigt att vi som företräder de privata skogsägarna i denna fråga agerar med en linje som kan få genomslag även på Europanivå. I Sverige har vi ju den stora fördelen att vi har mycket skog samtidigt som vi med egna insatser kan öka tillväxten och därmed binda mer kol. Detta borde kunna ge oss skogsägare fördelar. Tomas Mörtsell: Det finns flera stora frågor på agendan med bäring på vår näring. Bland dessa vill jag lyfta vattenfrågorna, som jag tror är av mycket stor vikt att vi hanterar på bästa sätt för att frågorna inte ska landa fel. Inte minst är det viktigt att vi som äger och brukar skog har ett starkt inflytande i hanteringen av frågorna. En annan fråga som fortsättningsvis kommer att ha ett starkt fokus är produktionsfrågorna kopplat bland annat till omställningen av energisystemet. För oss är det en positiv utmaning som innehåller många möjligheter. Utmaningar inför framtiden? Bo T: En stor utmaning blir att behålla virkespriserna på nuvarande höga nivå, jag tror mig veta att våra anställda är medvetna om att vi går in i sämre tider och de kommer att göra allt vad de kan för att förbättra produktiviteten och sänka kostnaderna. Tomas Mörtsell: Genomförandet av industrisatsningen i det konjunkturläge vi befinner oss i är en utmaning, att vi fortsätter att stärka vår position på marknaden är en annan. Att stärka våra medlemmars roll som ägare av Norra Skogsägarna tror jag dock är en nyckelfråga för framtiden. Klarar vi av att möta den nya generationen skogsägare? Bo T: Det finns en risk i att vi tar för lätt på den frågan. Vi måste lägga ner stor kraft på att förstå hur dagens ungdomar tänker. Deras synsätt och deras förväntningar följer ju utan tvekan med när de blir nästa generation. Utbudet av aktiviteter, information och kunskapen om omvärlden genom bland annat Internet och resor är så oändligt mycket större idag än för bara några tiotal år sedan. Det gör att vi måste anstränga oss för att förstå deras syn på omvärlden och deras förväntningar på oss. Det gäller både vi som är anställda samt vi som redan är medlemmar och ägare. Vi måste därför släppa vårt fokus på att tala om vad vi har åstadkommit och istället jobba mer med vad vi vill åstadkomma framöver. Med det starka brus av information som finns och alla aktiviteter som erbjuds så måste vi nog också vara effek tivare när vi möter den kommande generationens skogsägare. Vi måste hitta de nya sätt som krävs för att möta dem på ett passande sätt. Tomas Mörtsell: Ja, det tror jag. Vi har klarat det alldeles utmärkt de senaste 75 åren, och jag ser inget hinder i att vi inte ska kunna klara det i framtiden också. Naturligtvis är det också en utmaning som vi har, men som jag tror att vi kommer att ordna bland annat genom en god och nära relation med framtidens skogsägare samt ett attraktivt utbud av tjänster. Min känsla är att Norra Skogsägarna är en modern organisation som har ett starkt fokus på att vara den bästa partnern för familjeskogsbrukarna i norra Sverige Tomas Mörtsell, ordförande Bo T Holm, VD

6 6 Året i korthet Verksamhetsåret i korthet Höjdpunkter och resultat Föreningens omsättning uppgick till miljoner kronor (1 579), en ökning med 16 procent. Årets rörelseresultat i föreningen uppgick till 80,6 miljoner kronor (103,4). För koncernen redovisas ett rörelseresultat på 80,7 miljoner kronor (104,3). Styrelsen föreslår att medlemmarna erhåller sex procents ränta på insatskapitalet. Under slutet av verksamhetsåret inleddes en global finansiell oro. Vid bokslutstillfället är föreningens finansiella ställning fortsatt stark och har inte påverkats nämnvärt av finansoron. Föreningens likviditet är god eftersom stora belopp är placerade i korta ränteprodukter. Oroande kan vara om lågkonjunkturen blir djup och långvarig med en fortsatt dålig likviditet på de finansiella marknaderna. Detta kan påverka såväl föreningens egen industri som kunder och leverantörer. Virkesfångsten landade på m³fub, ett nytt rekord för Norra Skogsägarna. Kraftsamling Skog har under verksamhetsåret utbildat skogsägare i att öka produktionen och lönsamheten på sin skogsfastighet. Under verksamhetsåret har grundpriserna för barr- och löv - massaved höjts till den nya rekordnivån 375 kronor/m³fub. Trävaruproduktionen vid föreningens sågverk uppgick till kubikmeter sågad vara. Produktionen av stolpar uppgick till st. Av försäljningen har 62 procent exporterats. Stora steg har tagits för att öka Norra Skogsägarnas ITsäkerhet. Medlemstillströmningen har varit rekordstor. Hela st. (649) nya medlemmar anslöt sig till föreningen under året. Affärsverksamheten Extern försäljning (tusental kronor) Koncernen Skogsbruk och virke Industri Byggmaterial Övrigt Summa varav export Resultatutveckling 2003/ /2008 Mkr Resultat före dispositioner och skatt, Mkr Rörelseresultat efter avskrivningar Eget kapital och soliditet 2003/ /2008 Eget Kapital Mkr Soliditet % Investeringar 2003/ /2008 Mkr Nettoomsättning 2003/ /2008 Mkr / / / / /2008 Säsong / / / / /2008 Säsong / / / / /2008 Säsong / / / / /2008 Säsong

7 Året i korthet 7 Lagerförändringen 48 Mkr Byggvaruhandel 148 Mkr Skogsbrukstjänster och virkeshandel Mkr Övrigt 1 Mkr In Så här bildas koncernens resultat Resultat efter finansnetto Finansnetto -42 Mkr Övriga rörelseintäkter 13 Mkr Industri 656 Mkr 38,6 Mkr Personalkostnader 192 Mkr Övriga externa kostnader 642 Mkr Ut Avskrivningar 27 Mkr Råvaror och förnödenheter 474 Mkr Handelsvaror 485 Mkr Så här är balansräkningen uppbyggd Det gröna fältet redo visar Norra Skogsägarnas tillgångar och den blåfärgade delen visar finansieringen. Grön stapel Norra Skogsägarnas tillgångar består till stor del av värden i indu strianläggningar, fastigheter och lager. Lagret består både av trävaror, rundvirke och skog på rot för vilken man betalat ut förskott. Blå stapel Finansieringen består till den helt övervägande delen av uppbyggda reserver och pengar som medlemmarna har innestående i form av insatskapital, långfristig inlåning och virkeslikvider. Tillgångar Anläggningar 198 Mkr Lager (Inklusive förskott till virkesleverantörer) 319 Mkr Kortfristiga fordringar främst kundfordringar 230 Mkr Kassa och bank 690 Mkr Finansiering Eget kapital inklusive insatskapital 465 Mkr Långfristig inlåning från medlemmar och olika avsättningar 450 Mkr Rörelseskulder till virkesleverantörer och andra leverantörer 522 Mkr Mkr Mkr Virkesleveranser per sortiment 2003/ /2008 Tusental m 3 f under bark Sågtimmer övrigt Massaved 2003/ / / / /2008 Säsong Produktion av sågade trävaror 2003/ /2008 Tusental m 3 f under bark / / / / /2008 Säsong Bränsleblandningar 10 % Sekunda rundved 10 % Bark 20 % Biobränsle Torrflis och knubb 6 % Kutterspån 4 % Skogsflis och träddelar 15 % Spån 35 % Antal anställda samt genomsnittsålder 2003/ /2008 Medelålder år 42 år 43 år 43 år Antal anställda 44 år 2003/ / / / /2008 Säsong

8 8 Vinstpolicy och mål Prisbildare Norra Skogsägarna ska alltid agera som prisbildare på marknaden, det vill säga ha ambitionen att vara den aktör som först höjer prislistan och den som sist sänker prislistan. Vinstutdelning 1/3 Vinstutdelningen ska uppgå till minst en tredjedel av resultatet före skatt, mätt över en konjunkturcykel. Det är föreningsstämman som beslutar om vinstutdelningen efter varje verksamhetsår. gäller från och med räkenskapsåret har tagit hänsyn till detta. En rörelsemarginal om minst två procent över en konjunkturcykel Avkastning på eget kapital, sex procent Avkastning på totalt kapital, tre procent Fortsatt stark balansräkning och en soliditet om minst 32 procent Tillväxt 33 % Vinstfördelning 34 % Nya långsiktiga mål Verksamheten var det sista året för Norra Skogsägarnas nuvarande mål. Med anledning av industristrategin kommer föreningen att befinna sig i en investeringsfas under ett antal år, föreningens nya fastställda finansiella mål som Norra Skogsägarna ska ha en stark finansiell ställning som gör det möjligt att fatta långsiktiga beslut oavsett kortsiktiga konjunkturförutsättningar. Föreningen vill ha ett starkt ägande och ambitionen är att insatskapitalet bör utgöra ungefär en tredjedel av det totala egna kapitalet. Skatt 33 %

9 Känslighetsanalys och valutakursändringar 9 Norra Skogsägarnas resultat påverkas i stor utsträckning av faktorer som ligger utanför föreningens kontroll. Inverkande faktorer är bland annat kronans kurs gentemot våra exportvalutor, trävaruprisernas utveckling och räntan på det kapital som föreningen lånar in från medlemmar och leverantörer. Under verksamhetsåret tappade kronan mot både pundet och dollarn. De övriga kurserna på föreningens exportvalutor förändrades relativt måttligt. När kronan stärks minskar inflödet av kronor och resultatet försvagas. När kronan försvagas är förhållandet det omvända. Ett ökat inflöde av kronor ger ett förbättrat resultat. Om: den svenska kronan stärks/försvagas med i genomsnitt en procent gentemot Norra Skogsägarnas viktigaste exportvalutor (euro, brittiska pund, norska kronor, US dollar, yen) påverkas koncernens resultat med ± 2,8 miljoner kronor, räntan på det inlånade kapitalet förändras med en procent påverkas koncernens resultat med ± 7,8 miljoner kronor, trävarupriserna förändras med i genomsnitt en procent påverkas koncernens resultat med ±6,2 miljoner kronor. Valutakursförändringar under verksamhetsåret Valutans förändring i % Euro 9,40 9,45 + 0,5 % Brittiska pund 13,92 11,73 15,7 % Norska kronor 1,18 1,19 + 0,8 % US Dollar 6,90 6,43 6,8 % Yen 5,95 5,90 0,8 %

10 10 Skog virke Fortsatt ökat virkesvärde Norra Skogsägarnas medlemmar har kunnat glädja sig åt ordentligt höjda virkespriser de senaste två åren. I och med att både timmerpriser och massavedspriser stigit rejält har det genomsnittliga rotnettot ökat med ungefär 50 procent. Rekordpriset för massaved på 375 kronor/m³fub, som för certifierade medlemmar med skogsbruksavtal har kunnat uppgå till 400 kronor/m³fub, innebär att den procentuella ökningen är ännu större i gallring och klena bestånd. Samtidigt innebär de ökade massavedspriserna att massaveden på allvar börjar ta andelar av det klena sågtimret, med höjda stockvolymer och förbättrad produktionsekonomi för sågverken som följd. Ökad tillgänglighet ökad lönsamhet Under föregående år fick vi återigen uppleva en blöt och mild höst och vinter. Värdet av virkets tillgänglighet för såväl avverkning som uttransport, blir allt tydligare. Möjligheten till snabba kast i produktionsplaneringen har blivit

11 Skog virke 11 Föreningens råvarutorg (volymer i tusental m 3 f) Inköp Trädbränsle och biprodukter från sågverk Centrala rundvirkesinköp (byten) Försäljning av biprodukter och skogsbränslen till skivindustri och bränsleanläggningar Försäljning av sågverksflis till massaindustrier Extern försäljning av massaved Tusental m 3 f under bark Uppdrag 0 8 % 92 % Levererad volym Leverans 7 % 93 % tusental m 3 f tusental m 3 f Försäljning % 93 % % 93 % Rundvirke och trädbränsle från medlemmar och leverantörer Timmer och stolpar till egen industri Extern försäljning av sågtimmer från medlemmar och leverantörer 2003/ / % 94 % 2003/ / / / /2008 Säsong svårare då Skogsstyrelsens hantering av dispensansökningar gör det svårt att genom tilläggsköp flytta avverkningarna till mer bäriga marker. Det är även ett problem att en stor del av vägsystemen är i sådant skick att uttransport kräver frusen väg. Industrin är beroende av jämna och säkra flöden och industrin är dessutom beredd att betala för detta. Detta innebär en möjlighet för den enskilde skogsägaren, att genom investeringar i skogsbilvägar med hög bärighet och med en bra framförhållning i planeringen av avverkningarna, öka virkets tillgänglighet, vilket ger en ökad lönsamhet. Virkesproduktion ny rekordvolym Under verksamhetsåret inmättes en ny rekordvolym, m 3 fub. Den budgeterade volymen var dock ännu högre. Anledningen till att volymen inte uppnåddes var dels den milda och blöta hösten/vintern i kustlandet och mycket snö som kom tidigt i inlandet, dels begränsningar i entreprenadresurserna på såväl avverkning som vidaretransporter inom vissa delar av verksamhetsområdet. Skogsentreprenörer en viktig resurs Under året har företagsledningen beslutat att satsa mer på att utveckla föreningens entreprenadresurser. Norra Skogs ägarna är med och finansierar projektet Framtidens skogsmaskinförare, som syftar till att säkerställa utbudet av färdighetstränade maskinförare. Idag är detta en begränsning för att utveckla nuvarande entreprenadföretag samt för att starta nya företag. Utöver detta har ett omfattande utbildningserbjudande för entreprenörer tagits fram, i syfte att stödja utvecklingen av de entreprenadföretag som föreningen samarbetar med. Satsningen omfattar utbildning i produktionsmetodik, eko nomistyrning och förhandlingsteknik. Ny timmerklassificering Från och med 1 augusti 2008 gäller den förändrade klassificeringen av sågtimmer enligt VMR Kvalitetsklasserna har blivit färre och kvalitetsegenskaper som tidigare varit ovanliga har plockats bort. Talltimmer klassas nu i fyra kvaliteter och grantimmer i två. Syftet med förändringen har främst varit att förenkla för skogsägare, virkesmätare och entreprenörer. Dessutom har möjligheterna att använda ny teknik för säkrare och effektivare kvalitetsklassning förbättrats. Preliminära utvärderingar av omläggningen visar på mycket bra resultat. Står upp för äganderätten Med tanke på att de näringspolitiska frågorna blir allt fler och mer komplexa har Norra Skogsägarna förstärkt organisationen under året med en näringspolitiskt ansvarig tjänsteman. Ett tydligt exempel där Norra Skogsägarna varit engagerade och lyckosamma under året är agerandet efter Vapstens samebys systematiska överklaganden av avverkningstillstånd. Ärendena hamnade i länsrätten där Norra Skogsägarna framgångsrikt företrädde drabbade medlemmar som ombud. En annan uppmärksammad händelse under året var den avverkning som Norra Skogsägarna genomförde av en nyckelbiotop i Storuman. Avverkningen var historisk eftersom det var första gången som PEFC:s nyckelbiotopspolicy praktiskt tillämpades. Norra Skogsägarna har genom avverkningen i Storuman bidragit till att det rådande dödläget nu har brutits.

12 12 Skog virke Att regeringen nu tillsatt en utredning om en översyn av gränserna för svårföryngrad och fjällnära skog kan tolkas som en direkt konsekvens av Norras Skogsägarnas agerande. I markavsättningsfrågan har föreningen deltagit i lobbyarbetet för att få politiker och myndigheter att inse att andra metoder för skydd av skog måste till, där markägarens önskemål och egna initiativ måste beaktas. Under året har Norra Skogsägarna även fungerat som ombud för ett antal medlemmar i olika miljö- och reservatsärenden. Här har föreningen hjälpt medlemmar att finna en acceptabel lösning och en marknadsmässig ersättning i samband med reservatsbildning. Ett mycket stort antal remisser har besvarats och Norra Skogsägarna är aktiva i många olika referensgrupper, där förslag från myndigheter och intresseorganisationer ofta kan innebära inskränkningar i skogsägarens bruknings- eller äganderätt. Energisortiment i skogen Efterfrågan på bioenergi från skogen ökar stadigt i takt med höjda oljepriser och en allt intensivare klimatdebatt. Under det gångna året försåldes m 3 s biobränslen. Detta motsvarar en energimängd av drygt 590 GWh, vilket skulle kunna värma cirka villor. Norras kunder är främst kraftvärmeverk som producerar både elektricitet och värme av biobränslet. Andra kunder är pelletsfabriker, skivindustrier samt mindre värmeverk. Merparten av den försålda mängden utgörs av biprodukter från sågverk och massaindustrier. De ökande bioenergibehoven kommer dock att leda till ökade uttag av primära skogsbränslesortiment såsom GROT-flis och träddelar. Leveranserna av träddelar och GROT-flis från skogsverksamhet ökade under året med drygt 20 procent till m 3 s. Under verksamhetsåret har Norra Skogsägarna, tillsammans med energibolag och myndigheter, varit med och startat ett stort utvecklingsprojekt för ökad och effektivare produktion av biobränslen. Projektet Bioenergigårdar i ett nytt landskap kommer under en treårsperiod både utveckla och introducera ny teknik för effektivare produktion på kort sikt, men även initiera aktiviteter för ökad biomasseproduktion på längre sikt. Den skogliga delen av projektet kommer att organiseras av Norra Skogsägarna. Kraftsamling Skog ökad skogstillväxt och lönsamhet Under föregående höst startade Kraftsamling Skog flera utbildningsaktiviteter i form av skogskvällar, studiecirklar, skogsexkursioner och besök på demonstrationsgårdar. Projektet har hittills nått deltagare med budskapet om ökad lönsamhet genom ökad skogstillväxt, vilket är 35 procent av deltagarmålet. Efterfrågan på skogsgödsling har ökat markant som en följd av de aktiviteter som genomförts, därför undersöker nu Norra Skogsägarna möjligheterna att erbjuda skogsgödsling som en skogstjänst till sommaren 2009.

13 Skog virke 13

14 14 Industri Minskad efterfrågan på trävaror Efterfrågan på trävaror nådde sin toppnivå under maj månad Den svenska byggmarkanden har varit stabil under verksamhetsåret, men under sommaren har en viss avmattning skett. Under sommaren 2007 ändrade de japanska myndigheterna sin byggnorm, vilket medförde att byggandet minskade drastiskt. Den japanska trävaruindustrin stod plötsligt med stora färdigvarulager och svag efterfrågan. Detta medförde ett mycket kraftigt prisfall på deras produkter vilket återspeglades på exportpriserna från Europa. De europeiska köparna började under vintern känna av en något svagare byggmarknad och samtidigt bidrog ett överskott på trävaror under 2007 till att priserna började sjunka på alla marknader. Köparnas osäkerhet över hur marknadsläget skulle bli under 2008, visade sig genom att de reducerade sina lager för att minska risken för lagerförluster. Återhämtning i Japan Byggandet i USA ligger kvar på en mycket låg nivå vilket medför låga priser. Detta innebar att exporten från Europa låg kvar på en låg nivå under hela verksamhetsåret.

15 Industri 15 Trähusbyggandet i Japan har återhämtat sig under 2008 och köparna har nu balans både i sina råvaru- och färdigvarulager. Exportvolymerna till Japan kommer därför att återhämta sig, men prisbilden kommer troligen inte att börja förbättras förrän tidigast under första kvartalet De nordafrikanska marknadernas efterfrågan är fortfarande bra, även om priserna är svaga. Efterfrågan från de europeiska marknaderna kommer att vara svag och sannolikt sjunkande under Under augusti 2008 började priserna att stiga i USA, samtidigt som USD stärktes mot SEK och EURO. Om denna trend fortsätter kommer vi att se en ökad export från Europa till USA, vilket i sin tur kommer att minska överskottet på granvaror i Europa. Med anledning av den finansiella kris vi sett under september/oktober 2008 är dock läget osäkert. Produktion och lager Produktionen i Sverige och Tyskland har minskat marginellt under första halvåret Finland har däremot minskat sin produktion kraftigt. Vissa produktionsbegränsningar har gjorts i Sverige under sommaren, men inte tillräckligt för att det ska bli balans i färdigvarulagren. Sedan sommaren 2007 har lagernivån ökat med cirka 50 procent i Sverige och Finland. I Sverige var produktionen under 2007 cirka 18,6 miljoner m 3, Finland 12,4 miljoner m 3 och i Tyskland cirka 24 miljoner m 3. Tysklands stora produktionsökning (8 miljoner m 3 /år) hitintills under 2000-talet, är en viktig orsak till att det finns ett överskott av trävaror på marknaden. För att de europeiska sågverken ska komma ner på en normal lagernivå krävs minskad produktion. Innan dess kommer inte trävarupriserna att öka nämnvärt. Industrisatsningar Under verksamhetsåret har investeringsbeslut i styrelsen fattats om 193 miljoner kronor. Genomförda investeringar omfattar 32,6 miljoner kronor. Några av de projekt som ingår i den av styrelsen antagna industristrategin har även påbörjats. En ny hetvattenpanna på 10 MW har börjat byggas i Sävar. Den beräknas vara i drift i början av Ett annat

16 16 Industri projekt som började ta form i slutet av verksamhetsåret är den nya fingerskavningsanläggningen i Ostvik. För att bättre kunna förbereda, genomföra och följa upp dessa och alla kommande projekt har en ny projektingenjör rekryterats till huvudkontoret. Sågad volym ökar Industrierna har ökat sin produktion av sågade trävaror i förhållande till föregående år. Volymen av förädlade varor har dock minskat, till största delen beroende på att hyvlingen mot den japanska marknaden har dragits med svag lönsamhet. Produktionskostnaderna per sågad m 3 f har under året minskat något tack vare ökad effektivisering, ökad stockvolym och förbättrat sågutbyte. Kåge såg/ostvik komponent Produktionsutvecklingen i sågen har varit mycket positiv. En viktig orsak till detta är att inflödet av timmer har varit stabilt och jämnt fördelat under året. En översyn av organisationen har genomförts och en ny produktionschef rekryterades i slutet av verksamhetsåret. Arbetet med att ytterligare höja tillgängligheten har fortsatt och visar en stigande trend. Detta har också bidragit till den positiva produktionsutvecklingen. Förädlingsverksamheterna i Kåge och Ostvik har präglats av låg aktivitet med låga priser, vilket har medfört minskad produktion. Personalstyrkan har anpassats till den lägre produktionen i Kåge. I Ostvik har omfattningen av tvåskiftsdrift varit något mindre än normalt. Beslutet att gå vidare med investeringsplanerna i både Ostvik och Kåge har emottagits mycket positivt. Den fullständiga uppdateringen i Ostvik och förnyelsen av sågverksutrustningen i Kåge tar sikte på effektiviteten i produktionen samt förbättrad arbetsmiljö. Sävar såg Tack vare effektiv produktion och högt råvaruutbyte har Sävar såg klarat sig bra trots dramatiskt fallande priser. På grund av marknadssituationen under det senaste halvåret har sågverket påverkats av en period med mycket stora lager av färdiga varor, vilket försvårar planeringen samt medför risk för lagerskador och merarbete. Råvarusituationen har annars varit bra och i god balans med produktionen under hela året. Sågen överträffar ursprunglig budget med m 3 trots begränsad produktion och förlängt semesterstopp (totalt cirka 30 skift). Det har varit möjligt genom höjt utbyte och förbättrad nyttjandegrad. Arbetsmiljön har varit i fokus under året och kommer fortsättningsvis också att vara en viktig del i strävan efter ständiga förbättringar. Ett antal mindre investeringsprojekt har genomförts eller påbörjats. Efter nio månaders utvärderingsarbete upphandlades pannan till nya värmecentralen. Det bygget pågår för fullt sedan juni och följer tidsplanen. Delar av den kommande ombyggnationen av justerverket har upphandlats. Lycksele såg Året har gått i förändringens tecken. I jämförelse med tidigare års produktion har det skett en hel del förändringar, och i de allra flesta fallen har det rört sig om positiv utveckling. Lycksele såg har minskat personalstyrkan och reducerat

17 Industri 17 Industriverksamheten Produktion Medeltal anställda Kåge Såg Sågad vara m 3 85 Förädlad vara m 3 Sävar Såg Sågad vara m 3 96 Förädlad vara m 3 Lycksele Såg Sågad vara m 3 34 Förädlad vara m 3 Ostvik Komponent Förädlad vara m 3 18 Agnäs stolpfabrik Bastade stolpar st 8 Impregnering m 3 Norra Trä & Bygg Skellefteå, Umeå och Lycksele Försäljning m 3 53 den totala volymen med cirka 30 procent. Detta har drabbat vissa anställda negativt men har varit nödvändigt. Produktion är nu betydligt effektivare och försörjningen av råvara till sågverket är stabil. Effektiviteten i produktionen har trots personalreduktionen, och tack vare ett antal mindre investeringar, ökat med ungefär 20 procent under året. En medveten satsning på att öka tillgängligheten har genomförts under året. Byggvaruhandeln har flyttat ut från sågverkets område, vilket har skapat bättre lagerplatser, bättre logistik och ökad säkerhet för maskinförare och anställda. Agnäs Stolpfabrik Produktionen vid stolpfabriken har legat på en mycket hög nivå under verksamhetsåret. Inkörningen har uppgått till cirka stolpar. Efter förändringar och förstärkningar på transportsidan har intransporten fungerat bra, trots ett stort geografiskt område. Under första halvåret har prisbilden på stolpar varit stigande på många marknader. Därefter planade priskurvan ut under slutet av året. Försäljningsvolym och intäkter hamnar klart över budget, trots att fabriken har valt bort en del marknader på grund av en fortsatt låg prisnivå. Lagersituationen av torra stolpar är bra. Vid utgången av verksamhetsåret fanns dock en alltför stor andel av råa stolpar, vilka är mycket svåra att offerera och sälja innan de är impregneringsbara. Impregneringen av trävaror har ökat till cirka m³f, att jämföra med de senaste fem åren då volymen uppgått till ungefär 600 m³f. Detta är främst en följd av ombyggnationer samt byte av impregneringsmedel. Koncernens externa leveranser Trävaror m 3 Stolpar st Produktion av sågade varor Sågad vara m 3 Exportandel 62 %

18 18 Norra Trä & Bygg Ett nytt affärsområde Norra Trä & Byggs ställning inom den regionala byggvaruhandeln har stärkts markant under verksamhetsåret. Ur ett marknadsperspektiv är Norra Trä & Bygg idag den näst största bygghandeln i Västerbotten. Ur ett internt perspektiv är Norra Trä & Bygg numera den största kunden, alla kategorier, för de egna sågverken. Reviderad affärsplan Under verksamhetsåret har affärsområdet Norra Trä & Bygg bildats. Styrelsen fattade beslutet under hösten 2007 och 1 februari 2008 tillsattes en ny affärsområdeschef. Det nybildade affärsområdet utformade relativt omgående en affärsplan och en strategi samt en ny affärsidé. Ur den reviderade affärsplanen går bland annat att läsa: Genom unik kompetens erbjuder Norra Trä & Bygg kvalitativa bygg- och industrivaror till proffs-, privat- respektive industrikunder. Hyresdepå i Lycksele Nysatsningen på Norra Trä & Bygg innebar en breddning av verksamheten till att även omfatta industriförsäljningssegmentet i Norrbotten och Västerbotten, varför ett antal industrisäljare anställdes. I övrigt inleddes ett omfattande förändringsarbete och en anpassning av före detta Järn

19 Norra Trä & Bygg 19 Omsättning för Norra Trä & Bygg i Skellefteå, Umeå och Lycksele Miljoner kronor 2003/ /2008 Personalsiffor för respektive enhet i Skellefteå, Umeå och Lycksele Miljoner kronor 2003/ /2008 Mkr / / / / / /2008 Skellefteå Umeå Lycksele Totalt Antal anställda / / / / / /2008 Skellefteå Umeå Lycksele Totalt bolaget till Norra Trä & Bygg-strukturen. Under våren till sattes även en ny platschef i Lycksele. I samarbete med Cramo etablerade Norra Trä & Bygg dessutom en hyresdepå i Lycksele. Fler proffsbyggare I jämförelse med föregående verksamhetsår har Norra Trä & Byggs omsättning ökat med omkring 50 procent till cirka 150 miljoner kronor. Idag är proffsbyggare det viktigaste segmentet, en gren som svarar för ungefär hälften av omsättningen. I framtiden förväntas proffsbyggarna och krävande kunder bli ett ännu viktigare segment.

20 20 Medlemmar Föreningen och skogsbruksverksamheten Antal medlemskap Ansluten areal (ha) 1 september Inträden under verksamhetsåret Utträden under verksamhetsåret 380 Korrigeringar + 43 Antal medlemskap Utöver ovanstående tillkommer delägare i gemensamma medlemskap Medlemsantalet ökar Norra Skogsägarnas medlemmar samlas runt en intressegemenskap som utgår från frihet och lönsamhet vad gäller nyttjandet av enskilda skogsfastigheter. Drivkraften är att tillsammans jobba för att bevaka och förbättra förutsättningarna för ett framgångsrikt och lönsamt privatskogsbruk. Med stöd av föreningens vision och affärsidéer har arbetet med att stärka och tydliggöra den gemensamma värdegrunden fortsatt under verksamhetsåret. I arbetet ingår bland annat information och utbildning kring värdegrunden. Rekordökning Medlemstillströmningen har varit rekordstor under verksamhetsåret. Hela medlemmar (649) erhöll inträde medan 380 medlemmar (399) lämnade föreningen främst på grund av frånfälle eller fastighetsförsäljningar. Antalet unika medlemmar den 31 augusti 2008 var (12 878). Räknar vi in de personer som är delägare i gemensamt ägda fastigheter blir summan Medlemsarealen ökade från hektar produktiv skogsmark till Skogsdagar och informationsmöten Ett stort antal skogsdagar, mässdeltaganden, skogskvällar, seminarier och informationsmöten har anordnats under året arrangemang som överlag har varit välbesökta. Skogsbruksplaner, gallring, röjning, skogsgödsling samt Medlemsfastigheter fördelade efter areal per Arealintervall Antal fastigheter Intill 10 ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha och därutöver 8 Ej skogsägande Total

21 Medlemmar 21 biobränslen är några av de ämnen som stått på dagordningen. Lägg därtill en stor mängd aktiviteter inom projektet Kraftsamling Skog. Lokala informationsmöten har bland annat avhandlat skatte- och fastighetsjuridiska frågor samt frågor om markavsättning till naturvård. Den enskilt största satsningen under året var Skogsnolia, en ambitiös kraftansträngning som engagerade ett mycket stort antal av de skogliga medarbetarna. Norra Skogsmagasinets pondus och näringspolitiska bevakning har ökat under året, mycket tack vare den nye näringspolitiske redaktörens medverkan. Under verksamhetsåret har dessutom Intranätet Myran sjösatts. Föreningsstämma Ordinarie föreningsstämma 2008 hölls på hotell Lappland i Lycksele. Bland annat skulle stämman bekräfta två stadgeändringsbeslut från föregående års föreningsstämma. Vid 2007 års stämma beslutades att antalet fullmäktigeledamöter till föreningsstämman skulle ändras från påbörjat 100-tal medlemmar inom skogsbruksområdet till påbörjat 150-tal. Beslutet från 2007 var inte enhälligt, varför stadgeändringen skulle bekräftas av 2008 års stämma. Stämman gick till beslut utan debatt och bekräftade 2007 års beslut. Vid 2007 års föreningsstämma beslutades även att utbor ska ha rätt att själva välja sin sbo-tillhörighet och därmed var de är röstberättigade. Inte heller detta beslut var enhälligt, varför stadgeändringen skulle bekräftas av 2008 års stämma. Efter en kortare debatt gick stämman till beslut och avslog 2007 års beslut. Vid valet av styrelseledamöter beslutade stämman att följa valberedningens förslag att styrelsen skulle utgöras av tio ordinarie stämmovalda ledamöter varav fem skulle väljas intill ordinarie föreningsstämma Intill ordinarie föreningsstämma 2010 valdes: Thomas Johans son, Avan, Lövånger; Hans Eliasson, Vindeln; Martin Lundgren, Ultervattnet, Robertsfors; Gunilla Kjellsson, Överå, Sidensjö samt Ann-Helen Bergwall, Råneå. Beredning av valberedning hade genomförts regionvis. Stämman beslutade att valberedningen skulle bestå av totalt åtta ledamöter, två från varje region utan ersättare där hälften av ledamöterna skulle utses intill ordinarie föreningsstämma Från region Luleå valdes Gunnar Liljebäck, Överkalix; från region Skellefteå Per Stenwall, Roknäs; från region Umeå Svarte Swartling V. Norrfors och från region Örnsköldsvik Anders Jonsson, Aspeå. Kontaktinformation till valberedningen finns på föreningens hemsida Reidar Hjukström, till vänster, blev årets ungdomsstipendiat och Einar Karlsson tilldelades årets utvecklingspris.

22 22 Personal Norra Skogsägarna växer Med anledning av en ökad verksamhet med större volymer har Norra Skogsägarna under året också ökat antalet anställda. Inräknat samtliga rekryteringar har organisationen nettoökat antalet årsarbetande med 13 personer (3,2 procent). Detta samtidigt som omsättningen ökat med cirka 16 procent. Till stor del beror ökningen på Norra Trä & Byggs expansion i Lycksele, men även andra verksamhetsområden har förstärkt. För att tillmötesgå rekryteringsbehovet har stort fokus lagts vid olika rekryteringsinsatser och introduktionsaktiviteter, där Norra Skogsägarna nu kan se positiva resultat. De närmaste åren förutspås stora pensionsavgångar varför kompetensväxling och personalplanering blir viktiga framtida frågor att hantera. Fortsatt fokus på arbetsmiljön Ett av Norra Skogsägarnas strategiska mål är att organisationen ska erbjuda branschens mest attraktiva arbetsplatser. Arbetsmiljön är därför ett mycket viktigt arbetsområde. Djupgående mätningar av arbetsmiljön har gjorts under året, då bland annat kriterier för ledarkrav och medarbetaransvar Antal anställda per kommun Umeå 161 Skellefteå 129 Lycksele 59 Örnsköldsvik 15 Bjurholm 11 Luleå 8 Boden 4 Vindeln 4 Robertfors 3 Kalix 3 Nordmaling 3 Piteå 2 Storuman 3 Övertorneå 3 Arvidsjaur 1 Haparanda 2 Norsjö 2 Vännäs 2 Gällivare 1 Totalt 417

23 Personal 23 Tjänsteuppvaktning Hedersgåva för 25 års anställning tilldelades: Erland Johansson, Luleå Per Boman, Kåge Mikael Frisk, Burträsk Andel kvinnliga och manliga antällda Andelen manliga och kvinnliga anställda Antal helårsanställda 417 Kvinnor 49 st = 11,8 % Män 368 st = 88,2 % Som underlag vid beräkningen av medeltalet anställda har den officiellt fastställda årsarbetstiden av timmar använts st helårsanställda Andel kvinnliga och manliga antällda 11,8 % 88,2 % har följts upp. Resultaten av dessa arbetsplatsanalyser är nu vägledande inför det fortsatta arbetsmiljöarbetet, där både den fysiska och psykosociala arbetsmiljön kommer att vara i fokus. Under verksamhetsåret har också förändrade rutiner vid olycksfall och tillbud införts. Syftet är att identifiera olycksrisker och förebygga desamma. Sjukfrånvaron minskar Den totala sjukfrånvaron har fortsatt att minska på Norra Skogsägarna även under detta verksamhetsår. Sjukfrånvaron under verksamhetsåret är 3,0 procent i jämförelse med föregående års 3,3 procent. Den långa sjukfrånvaron mäts till 1,3 procent och den korta till 1,7 procent. Kompetensutveckling prioriteras Inom flera områden, inte minst bland de skogliga tjänstemännen, har kompetensutvecklingsinsatser gjorts under året. Kompetensutvecklingen kommer även framledes att vara ett prioriterat område, framför allt i samband med industriinvesteringarna. Genomförda medarbetarsamtal upplevs i mycket hög grad som positiva utifrån fullföljda mätningar. Dessa samtal ses som en viktig grund inför det fortsatta kompetensutvecklingsarbetet. Sjukfrånvaro 2003/ /2008 Total sjukfrånvaro i förhållande till den ordinarie arbetstiden Total sjukfrånvaro i förhållande till den ordinarie arbetstiden % % / / / / /2008 Säsong Långtidssjukfrånvaro i realation till den totala sjukfrånvaron

24 24 IT Med fokus på säkerhet Föreningens beroende av IT-lösningar har ökat och kommer även att fortsätta öka. Idag är samtliga verksamheter inom Norra Skogsägarna till olika grad beroende av fungerande ITlösningar. Många av dessa ska dessutom generera information som skickas till ekonomisystemet samt till ett rapporteringssystem för att kunna ta ut strategiskt viktiga beslutsunderlag. Det är positivt att många önskemål och idéer över framtida systemförändringar kommer fram, vilket ses som ett tydligt tecken på en engagerad och kreativ personal. Ny organisation Under det gångna verksamhetsåret har Norra Skogsägarnas IT-avdelning omorganiserats. Två medarbetare har slutat och tre nya har anställts. Dessa rekryteringar ses som lyckade då de nyanställda tillför verksamheten större kompetensbredd. Nyanställningarna har inneburit en omstart på flera fronter. En inventeringsprocess av systemen har genomförts för att IT-medarbetarna ska lära sig och förstå miljöns sammansättning, samspel och beroenden. Krafttag har gjorts för att säkra vissa interna processer, för att effektivisera och möjliggöra långsiktig planering. IT-avdelningen som resurs ska användas som stöd och fungera som expertis i flera olika sammanhang, exempelvis utredning, upphandling och utveckling. Fungerande interna processer är mycket viktiga för att

25 IT 25 erhålla en effektiv IT-avdelning, men även för att bibehålla en hög säkerhetsnivå. Säkerheten grundläggande Säkerhetstänkandet ses som ett fundament inom ITområdet. Den senaste tiden har omfattande satsningar genomförts inom säkerhetsområdet. Dessa insatser kommer att fortsätta för att reducera de hot och risker som medföljer användandet av den befintliga och nya teknologin. Ett stort och komplext säkerhetsprojekt är den så kallade nätsepareringen av industrins produktionssystem allt för att skydda industrienheternas drift om skadlig kod kommer in i systemen. Säkerhetsarbetet kommer att fortsätta, då det är ekonomiskt försvarbart om man jämför med vad en stillastående verksamhet kan innebära i form av kostnader eller konsekvenser. Tidskrävande projekt Några tunga systemskiften står för dörren, bland annat inom den skogliga redovisningen, beroende på att de har blivit föråldrade. Detta är stora, krävande projekt som kommer att löpa under relativt lång tid och involvera många olika avdelningar. Samtidigt kan det ge möjlighet att ta tillvara på bra idéer samt tillhandahålla god service och mervärdestjänster till bland annat Norra Skogsägarnas medlemmar. Nyckelorden för IT kommer dock alltid att handla om Säkerhet, Stabilitet och Prestanda.

26 26 Miljö * ) PEFC står för Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes vilket betyder Program för bekräftelse av skogscertifieringssystem. Miljöåret Under verksamhetsåret har arbetet med energieffektivisering av produktionen fortsatt inom ramen för PFE, programmet för energieffektivisering. Verksamhetsåret var det fjärde året som Norra Skogsägarna är certifierade enligt PFE, och under kommande verksamhetsår ska alla energibesparande åtgärder redovisas till Energimyndigheten. En inventering har genomförts vid industrierna, där motorer som bör bytas mot energieffektivare modeller identifierats. Utbildning om PFE:s krav angående inköp av elkrävande utrustning har också genomförts. Två större projekt som kommer att förbättra miljön har påbörjats under året. Det gäller den nya pannan i Sävar och den befintliga pannan i Kåge, som bägge kommer att förses med filter som minskar utsläppen av stoft. PEFC Norra Skogsägarna är certifierade enligt PEFC:s skogscertifiering och spårbarhetscertifiering* ). Under året har förändringar genomförts i regler angående fördelningen av volymer sågade varor och biprodukter som får säljas som

27 Miljö 27 PEFC-certifierade. PEFC har även påbörjat en revidering av spårbarhetscertifieringen. Målet med PEFC är att främja ett bärkraftigt skogsbruk med god balans mellan skogsproduktion, miljövård och sociala intressen. Totalt certifierades cirka hektar produktiv skogsmark under verksamhetsåret fördelat på 356 avtal. Den certifierade arealen uppgår nu till hektar. Under vintern har Norra Skogsägarna även, som första aktör i landet, praktiserat PEFC:s nyckelbiotopspolicy och på uppdrag av en certifierad skogsägare utfört en avverkning på en del av en nyckelbiotop. Hektar Miljöcertifieringar 2003/ / / / / / /2008 Säsong Interna och externa revisioner Norra Skogsägarna har genomfört 28 interna revisioner samt fem externa revisioner under verksamhetsåret. Vid dessa noterades några mindre avvikelser, vilka har åtgärdats eller kommer att åtgärdas. Inom skogsverksamheten har det utförts 70 internrevisioner av PEFC-certifierade skogsägare. Under sommaren har fältbesök skett på ett urval av genomförda gallringar och slutavverkningar. Där har det följts upp hur avverkningarna klarar kraven enligt PEFC. Skogsbruksplaner och ärendehantering Nya beställningar av skogsbruksplaner uppgick till cirka hektar produktiv skogsmark och hektar har planlagts under verksamhetsåret. Under året har Norra Skogsägarna även uppdaterat ärendehanteringssystemet InControl. Det innebär att revisionsplanering, avvikelsehantering och förbättringsförslag samt rapporteringen av tillbud och olycksfall nu underlättas för anställd personal.

28 28 Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse för Styrelsen och verkställande direktören för Norra Skogsägarna får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 september augusti Allmänt om verksamheten Norra Skogsägarnas strategi som prisbildare fortsätter och har varit mycket påtaglig under verksamhetsåret. Effekterna har synts i form av prishöjningar på både timmer och massaved. Under senare delen av året har framförallt massavedspriset nått rekordhöga nivåer. Verksamhetsåret har resulterat i bra kontraktering och ökande rotstående lager. Under årets andra hälft konstaterades en stark konjunkturavmattning på sågverkssidan Koncernen Koncernen har under verksamhetsåret utgjorts av moderföreningen Norra Skogsägarna ekonomisk förening, de helägda rörelsedrivande dotterbolagen Sävar Såg & Hyvleri AB, Lycksele Trävaru AB och Fastigheten Kvarteret Skogen Nr 1 AB samt de vilande dotterbolagen Norra Massivträ

29 Förvaltningsberättelse 29 AB och Skogsägarnas Energi AB. Bolagen Skogsägarnas Trä AB och Norra Timber AB och handelsbolaget Skogsägarnas Kapitalförvaltning har under året avvecklats. Industriverksamheten vid Sävar Såg & Hyvleri AB och Lycksele Trävaru AB drivs i föreningens regi. Trä- och byggmaterialhandeln bedrivs under namnet Norra Trä & Bygg. Föreningens rörelsekostnader belastas med hyreskostnader för dotterföretagens anläggningar med 2,9 miljoner kronor. I moderföretaget bedrivs verksamheterna rundvirkeshandel inklusive skogsbrukstjänster samt industrirörelse med produktion av sågade och hyvlade trävaror såväl som impregnerade trävaror och stolpar. Under året har föreningen återfått tidigare lämnade pantbrev för pensionsskulden från FPG, eftersom de bedömer föreningens balansräkning som mycket god. Föreningen har därmed inga ställda säkerheter i företagsinteckningar och endast kronor i ställda pantbrev, vilka har återfåtts på det nya verksamhetsåret. Det betyder att Norra Skogsägarna är ett stabilt företag och har ett bra utgångsläge inför de planerade industriinvesteringarna. Medlemmar och insatskapital Medlemstillströmningen har varit fortsatt stark under hela verksamhetsåret. Antalet unika medlemmar den 31 augusti

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 6 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 DELÅRSRAPPORT För perioden 2008-09-01 2008-11-30 (3 månader) KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och dotterbolagen

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 25,0 (16,8) Mkr +49% EBITDA -0,4 (0,1) Mkr Tecknat nordiskt distributionsavtal

Läs mer

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016 Delårsrapport koncernen 1 1 januari 30 juni Nettoomsättningen uppgick till 9,5MSEK Rörelseresultatet blev -7,8 MSEK Rörelsemarginalen blev -82% Periodens resultat efter skatt uppgick till -7,8 MSEK Resultat

Läs mer

Sida 1(5) - Resultat efter skatt blev 1,7 (0,9) mkr vilket gav ett resultat per aktie med 0,36 (0,18) kronor per aktie.

Sida 1(5) - Resultat efter skatt blev 1,7 (0,9) mkr vilket gav ett resultat per aktie med 0,36 (0,18) kronor per aktie. Sida 1(5) Tremånadersrapport 1 september, 2003 30 november, 2003 för AB CF BERG & CO (publ) Sammanfattning - Nettoomsättningen uppgick till 78,2 (85,8) mkr, rörelseresultatet blev 2,8 (1,8) mkr vilket

Läs mer

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Bokslutskommuniké 2015-06-01 2016-05-31 Sleepo AB (publ) 556857-0146 (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari juni 2013 för Zinzino AB (publ.)

DELÅRSRAPPORT januari juni 2013 för Zinzino AB (publ.) DELÅRSRAPPORT januari juni 2013 för Zinzino AB (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Årsberättelse 2008 2009

Årsberättelse 2008 2009 Årsberättelse 2008 2009 2 Innehåll Norra Skogsägarna i gott sällskap Ur innehållet Ordförande och VD har ordet sid 4 5 Höjdpunkter och resultat 6 7 Konjunktur och marknad 8 9 Vinstpolicy och mål 10 Känslighetsanalys

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006

DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006 DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006 Nettoomsättningen ökade till 491 Mkr (332) för hela koncernen. Rörelseresultatet ökade till 15 Mkr (-12) för hela koncernen. Resultatet efter skatt ökade till 8 Mkr (-10)

Läs mer

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS)

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS) (SPCS) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 1998 Nettoomsättningen ökade med 25 procent och uppgick till 158,8 (127,3) Mkr. Resultat efter finansiella poster på 14,0 (24,2) Mkr. Resultat i fjärde kvartalet

Läs mer

Årsberättelse 2005 2006

Årsberättelse 2005 2006 Årsberättelse 2005 2006 Innehåll Norra Skogsägarna mot nya höjder Ur innehållet Ordföranden och vd har ordet sid 4 5 Höjdpunkter och resultat 6 7 Skog virke 8 9 Industri 10 11 Medlemsverksamheten 12 13

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari - 30 juni Delårsrapport 1 april - 30 juni 2015

Halvårsrapport 1 januari - 30 juni Delårsrapport 1 april - 30 juni 2015 Halvårsrapport 1 januari - 30 juni Nettoomsättningen uppgick till 3,8 MSEK (3,1) Rörelseresultatet blev - 3,9 MSEK (- 3,1) Rörelsemarginalen blev - 98 % (- 102 %) Periodens resultat uppgick till - 4,0

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 1 (8) Duni AB Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 Koncernen i sammanfattning mkr Jan juni Juli 2005- Helår 2006 2005 juni 2006 2005 Nettoomsättning 3.119 2.642 6.441 5.964 Rörelseresultat

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

Kvartalsrapport Dentware 1 juli 30 september 2016

Kvartalsrapport Dentware 1 juli 30 september 2016 Delårsrapport koncernen 1 1 juli 30 september Nettoomsättningen uppgick till 1,3MSEK Rörelseresultatet blev -5,3 MSEK Rörelsemarginalen blev -382% Periodens resultat efter skatt uppgick till -5,4 MSEK

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Stark avslutning på rekordår

Stark avslutning på rekordår Bokslutskommuniké 20 Stark avslutning på rekordår Fjärde kvartalet i sammandrag De totala intäkterna ökade med 51 procent till 13 369 KSEK (8 852), vilket var den bästa siffran för ett enskilt kvartal

Läs mer

Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké 1(5) Bokslutskommuniké 2003-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 41,0 (55,8) mkr Resultat efter skatt uppgick till -8,2 (-5,5) mkr Resultat per aktie uppgick till -2,60 (-1,74) kr Likvida medel inkl. kortfristiga

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Ett samarbetsavtal med världens största Internetresebyrå, Expedia, undertecknades.

Ett samarbetsavtal med världens största Internetresebyrå, Expedia, undertecknades. KVARTALSRAPPORT JULI SEPTEMBER 2007 VERKSAMHETSÅRET 2007/2008 SCANWORLD TRAVELPARTNER AB (publ) Första kvartalet Q1 -- 2007 (juli -- september) Stark försäljningstillväxt under kvartalet. I koncernen uppgick

Läs mer

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017 Kvartalsrapport Q1 2016/2017 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget

Läs mer

Att äga Södra kapital- och utdelningsfrågor

Att äga Södra kapital- och utdelningsfrågor Att äga Södra kapital- och utdelningsfrågor 2 Att äga Södra Kapital- och utdelningsfrågor Detta är en beskrivning av kapital- och utdelningsfrågor i Södra. Broschyren är tänkt att vara en sammanställning

Läs mer

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 %

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Perioden juli - sep Omsättningen uppgick till 69,7 MSEK (54,2), vilket motsvarar en tillväxt på 29,0 % Rörelseresultatet uppgick till 7,2 MSEK (4,7)

Läs mer

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016 Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal Perioden april juni Omsättningen ökade till 87,3 MSEK (82,2), vilket motsvarar en tillväxt om 6,2 % (13,1) Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (8,2)

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Eolus Vind AB (publ)

Eolus Vind AB (publ) Sida 1 av 5 DELÅRSRAPPORT För perioden 2005-09-01 2006-02-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Önskefoto AB delårsrapport

Önskefoto AB delårsrapport Önskefoto AB delårsrapport Önskefoto AB (publ). Sölvesborg 20071025 1 Önskefoto AB (publ). Sölvesborg 20080820 5562118637 Delårsrapport 20080101 tom 20080630 Breddat produktprogram och fortsatt satsning

Läs mer

Perioden feb-apr. Perioden maj-apr. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2015/2016

Perioden feb-apr. Perioden maj-apr. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2015/2016 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget startade sin verksamhet 2003

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2004

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2004 KLIPPAN är en ledande producent av specialpapper för den grafiska industrin med en total kapacitet om 200 000 ton per år. Produktionen sker vid de tre bruken i Klippan, Lessebo och Mölndal. Klippan den

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Brf Glada Laxen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 RESULTATRÄKNING 4 BALANSRÄKNING

Läs mer

Södras resultatrapport för 2013

Södras resultatrapport för 2013 Växjö 2014-02-13 Södras resultatrapport för 2013 Trots en svag konjunktur och en stark krona ökade Södra den underliggande intjäningen kraftigt under 2013. Rörelseresultatet exklusive omstruktureringskostnader

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Delårsrapport. för. januari-september 2015 Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie.

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie. FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2017 BRA INLEDNING PÅ ÅRET Finansiell utveckling januari mars 2017 Orderingången ökade med 25 % till 57,2 mkr (45,7 mkr) Orderstocken ökade med 41 % under kvartalet

Läs mer

Bokslutskommuniké. för verksamhetsåret 2005 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Bokslutskommuniké. för verksamhetsåret 2005 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2005 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2005 Sofiero, Sveriges mest sålda starköl på Systembolaget för tredje året i

Läs mer

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal.

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal. Fortsatt tillväxt med god rörelsemarginal Perioden juli september Omsättningen uppgick till 79,7 MSEK (74,4), vilket motsvarar en tillväxt på 7,7 % (6,5) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,1) vilket

Läs mer

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014 Fortsatt tillväxt och god lönsamhet Perioden april juni Omsättningen ökade till 72.7 MSEK (60.9), vilket motsvarar en tillväxt om 19.7 % Rörelseresultatet uppgick till 7.0 MSEK (4.5) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Kvartalsrapport Januari september 2016

Kvartalsrapport Januari september 2016 Kvartalsrapport Januari september 2016 SenseAir AB Org. Nr 556475 5519 Denna rapport har ej varit föremål för extern revision. 2 Sammanfattning Nettoomsättningen för SenseAir koncernen uppgick under perioden

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874

Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 1(5) Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Verksamheten Ägarens uppdrag till SP är att som en del

Läs mer

Tryckindustri. Kvartalsrapport 1 september 30 november 1997

Tryckindustri. Kvartalsrapport 1 september 30 november 1997 Tryckindustri Kvartalsrapport 1 september 30 november 1997 9 9 7 8 Starkt första kvartal vinsten ökade med 63 procent Resultat efter finansnetto, 11 Mkr (7) Försäljningen ökade till 56 Mkr (47) Nyckeltal

Läs mer

Halvårsrapport IQS Energi Komfort AB (publ)

Halvårsrapport IQS Energi Komfort AB (publ) Halvårsrapport 2016 IQS Energi Komfort AB (publ) 1 Innehållsförteckning 1 IQS Energi Komfort AB (publ)... 3 2 VD-kommentar... 3 3 Verksamheten i korthet... 3 4 Finansiell information i sammandrag... 4

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL

Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Väsentliga händelser under 2013 APL har under 2013 haft en positiv försäljningsutveckling inom både Affärsområde Vård & Apotek och inom Affärsområde

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 1(5) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 Bokslutskommunikén i sammanfattning Omsättningen uppgick till 351,3 MSEK (296,6), en ökning med 18,5%. Rörelseresultatet uppgick till 20,2 MSEK (17,7),

Läs mer

Dentala ädelmetallegeringar

Dentala ädelmetallegeringar VD brev november - Lägesrapport i AU Holding. Kära aktieägare, De senaste dagarna har jag fått flera mail från aktieägare med frågor rörande kvartalsredogörelsen för perioden 01.01.2009 30.09.2009. Då

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Önskefoto AB delårsrapport

Önskefoto AB delårsrapport Önskefoto AB delårsrapport 1 Önskefoto AB (publ). Sölvesborg 2008-04-25 556211-8637 Delårsrapport 2008-01-01- tom 2008-03-31 Önskefoto fortsätter att bygga för framtiden Önskefoto antar Tyskland som ny

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2003

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2003 Feelgood är ett av Sveriges ledande hälsoföretag och finns etablerat på 52 platser. Antalet årsanställda uppgår till ca 640. Feelgoods affärsidé är att genom friska idéer förbättra företags och organisationers

Läs mer

Årsberättelse 2009 2010

Årsberättelse 2009 2010 Årsberättelse 2009 2010 2 Innehåll Norra Skogsägarna steget före Ur innehållet Ordförande och VD har ordet sid 4 5 Höjdpunkter och resultat 6 7 Näringspolitik 8 9 Vinstpolicy och mål 10 Känslighetsanalys

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

Mycket starkt kvartal

Mycket starkt kvartal Mycket starkt kvartal Perioden nov-jan Omsättningen ökade till 49,3 MSEK (31,8), vilket motsvarar en ökning om 55 % Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 2,3 MSEK (0,7) vilket ger en marginal

Läs mer

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat Perioden juli september Omsättningen uppgick till 90,1 MSEK (79,7), vilket motsvarar en tillväxt på 12,7 % (7,7) Rörelseresultatet uppgick till 9,9 MSEK

Läs mer

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt.

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt. God tillväxt och ökad rörelsemarginal Perioden juli - september Omsättningen uppgick till 74,4 MSEK (69,7), vilket motsvarar en tillväxt på 6,5 % (29,0) Rörelseresultatet uppgick till 8,1 MSEK (7,2) vilket

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 Koncern 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättning 5 406 ksek (5 062 ksek) EBITDA 364 ksek (504) Resultat efter skatt -203 ksek (-153) Resultat per aktie uppgick till 0,00

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS Kvartalet oktober -- december 2014/2015 -Nettoomsättningen uppgick till ksek 12 826 (11 958) -Rörelseresultatet uppgick till ksek 1 355 (1 566) -Rörelseresultat efter

Läs mer

Tryckindustri Halvårsrapport 1 september 1997 28 februari 1998

Tryckindustri Halvårsrapport 1 september 1997 28 februari 1998 Tryckindustri Halvårsrapport 1 september 1997 28 februari 1998 9 9 7 8 Starkt första halvår resultatet efter finansnetto ökade med 65 procent till 10 Mkr Försäljningen ökade med 13 procent Resultatprognos

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 Sammandrag Efterfrågan på Gevekos viktigaste marknader minskade under 1996. Koncernens fakturering minskade med 13% till 856 (982) Mkr. Rörelseresultatet efter planenliga avskrivningar

Läs mer

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet Förberedelse för långsiktig hållbarhet Om Bolaget: Maxkompetens är ett av Sveriges ledande företag inom bemanning och rekrytering inriktat mot teknik, IT och industri samt elevhälsa. Bolaget startade sin

Läs mer

Bokslutskommuniké 2010 Abelco AB (publ)

Bokslutskommuniké 2010 Abelco AB (publ) Bokslutskommuniké 2010 Abelco AB (publ) Bokslutskommuniké 2010 Abelco AB (publ) Bovallstrand 2011 02 28 Styrelsen och verkställande direktören för bolaget avger härmed följande bokslutskommuniké för helåret

Läs mer

Delårsrapport kvartal 3 2009

Delårsrapport kvartal 3 2009 H1 COMMUNICATION AB (publ) Delårsrapport kvartal 3 2009 1 H1 Communication delårsrapport tredje kvartalet 2009 Omsättningen ökade 68,8% Netto omsättningen uppgick till 12,2 MSEK vilket var en ökning med

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1 Göteborg 2012-10-19 Delårsrapport perioden januari-september 2012 Kvartal 3 (juli september) ) 2012 Omsättningen uppgick till 12,4 (10,1) Mkr, en ökning med 2,3 Mkr eller 23 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast.

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast. Fortsatt ökad omsättning och rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 76,8 MSEK (62,2), vilket motsvarar en tillväxt om 23,4 % Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (4,5) vilket

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni 2016

Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Göteborg 2016-08-26 Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Kvartal 2 (april juni) 2016 Omsättningen uppgick till 12,3 (10,3) Mkr, en ökning med 2,0 Mkr eller 19,1 procent Rörelseresultatet (EBIT) ökade

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Stenskvättan 15

Årsredovisning. Brf Stenskvättan 15 Årsredovisning för Brf Stenskvättan 15 769630-1485 Räkenskapsåret 2015 05 30 2015 12 31 2 (7) Styrelsen för Brf Stenskvättan 15, med säte i Hägersten, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 1(6) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr 556464-6874 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Verksamheten Ägarens uppdrag till SP är att som en del av

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

SWECO AB (publ) delårsrapport januari - juni 2000

SWECO AB (publ) delårsrapport januari - juni 2000 SWECO AB (publ) delårsrapport januari - juni 2000 Nettoomsättningen ökade med 5 % till 881 Mkr (843) Resultatet i konsultverksamheten ökade med 37 % och uppgick till 37,5 Mkr (27,3) Återföring av pensionsmedel

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Föreningen ITS Sweden

Föreningen ITS Sweden Årsredovisning för Föreningen ITS Sweden Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport Händelser under tredje kvartalet: Försäljningen ökade med 30% Rörelseresultatet ökade med 43%

Delårsrapport Händelser under tredje kvartalet: Försäljningen ökade med 30% Rörelseresultatet ökade med 43% Delårsrapport 2000-05-01-2001-01-31 Händelser under tredje kvartalet: Försäljningen ökade med 30% Rörelseresultatet ökade med 43% Rörelsemarginalen var 16,4% Nya butiker har öppnats i Uppsala och Skärholmen

Läs mer

Kvartalsrapport Dentware 1 januari 31 mars 2016

Kvartalsrapport Dentware 1 januari 31 mars 2016 Kvartalsrapport koncernen 1 1 januari 31 mars 2016 Nettoomsättningen uppgick till 5.0 MSEK Rörelseresultatet blev -2.9 MSEK Rörelsemarginalen blev -57% Periodens resultat efter skatt uppgick till -2.9

Läs mer

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2001)

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2001) DORO Rapport för tre månader (1/1-31/3 2001) 1/5 Omsättningen uppgick till MKr 278 (347 MKr) Resultatet före skatt uppgick till -26 MKr (12 MKr) Vinst per aktie efter schablonskatt 2,68 Kr (0,82 Kr) Komponentbrist

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) -01-01 -09-30 Koncernens nettoomsättning uppgick till 577,8 (506,1) Mkr, en ökning med 14%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 78,4 (63,7) Mkr, en ökning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2003

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2003 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2003 Mkr Nettoomsättning 3 865 4 010 11 876 11 961 16 081 Rörelseresultat 587 609 1 831 2 075 2 713 Resultat efter finansiella poster 532 551 1 664 1 953 2 564 Resultat

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2013 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Casinotillväxt,

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Kronholmen Golf AB får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Arkiv Digital AD AB Delårsrapport. januari juni Arkiv Digital AD AB Organisationsnummer:

Arkiv Digital AD AB Delårsrapport. januari juni Arkiv Digital AD AB Organisationsnummer: Arkiv Digital AD AB Delårsrapport januari juni 2016 Arkiv Digital AD AB Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Arkiv Digital AD AB, 556688-7633, får härmed avge en delårsrapport

Läs mer

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0).

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). D E L Å R S R A P P O R T januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). Vinsten före skatt steg till 11,9 mkr (10,3). Vinsten

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Södra Fräkne Fiberförening, ek. för Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Orderingången ökade med 28 % till 42,9 mkr (33,5 mkr) Orderstocken ökade med 11 % till 45,7 mkr (41,1 mkr) Omsättningen

Läs mer