Verksamhetsplan. Polismyndigheten i Gävleborgs län

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan. Polismyndigheten i Gävleborgs län"

Transkript

1 Verksamhetsplan 2011 Polismyndigheten i Gävleborgs län

2 Innehåll Länspolismästaren har ordet 3 Myndighetens strategier: Utveckling i vardagen 6 Mängdbrott 6 Brott i nära relation 6 Gemensamma jurister - effektivare verksamhet 7 Effektivare brottsofferarbete 7 Samverkan 8 Ungdom 8 Trafiksäkerhet 9 Krisberedskap 9 Engagerade och delaktiga medarbetare 10 Chefsförsörjningsprogram - indirekt nivå 10 Förebyggande arbete mot droger 10 Mitt arbete som hundförare 11 Så arbetar vi med grova våldsbrott 12 Ny som chef 12 Öppenhet internt och externt 12 Kommunikation 12 Service 13 Myndighetens långsiktiga mål 14 Myndighetens övergripande verksamhetsmål 14 Det här innebär målen för mig! 15 Ansvarig innehåll: Länspolismästare Christina Forsberg Grafisk form och produktion: Polismyndigheten i Gävleborgs län Foto: Polismyndigheten i Gävleborgs län Tryck: Gävle Offset AB Upplaga: 800 exemplar Diarienummer: A /10 Version: Polisstyrelsen har fastställt verksamhetsplanen: Framsidan: Ungdomspolis tillsammans med ungdomar på stan Till verksamhetsplanen hör också ett antal bilagor. Dessa finns tillgängliga via intranätet Intrapolis. 2

3 Länspolismästaren har ordett Bra resultat - och vi kan ännu bättre! Du håller nu i myndighetens verksamhetsplan för Verksamhetsplanen tydliggör vilka resultat vi förväntas nå under året. Planen är en viktig utgångspunkt för att kunna agera och dra åt samma håll. Genom att tydliggöra vart vi ska och hur vi ska ta oss dit hoppas jag och många med mig att just ditt engagemang för verksamheten ökar än mer. Nytt för i år är att verksamhetsplanen även beskriver långsiktiga verksamhetsmål. Dessa mål utgår från myndighetens vision, strategier, Polisens värdegrund och självfallet - vårt uppdrag. Sättet vi leder och styr verksamheten på kan beskrivas som myndighetens styrkedja. Vårt uppdrag Vi har alla samma uppdrag - oavsett vilka arbetsuppgifter vi har. Vi bidrar alla, var och en och inte sällan tillsammans, till minskad brottslighet ökad lagföring en ökad upplevelse av trygghet hos våra medborgare samt en bra service. Vår värdegrund Värdegrunden vägleder oss när vi genomför vårt uppdrag på ett professionellt sätt. Värdegrunden handlar också om hur vi vill att andra ska uppfatta oss. För oss är värdegrunden alltid närvarande i stort som smått. Visionen Visionen inleder styrkedjan och kan beskrivas som den dröm som vi vill förverkliga. Visionen ska ge kraft och mod till vår förmåga och strävan att lösa uppdraget och nå målen. Visionen för myndigheten är att vara Sveriges modernaste myndighet. Den bild som jag ser är en myndighet som utifrån uppdragsgivaren krav levererar riktigt bra resultat. Medborgarna har ett mycket stort förtroende för hur vi löser uppdraget. Vi involverar olika samhällsgrupper i utvecklingen av myndigheten. Vår myndighet präglas av arbetsglädje och delaktighet vi är stolta över vår arbetsplats. Vi tar ansvar för ett hållbart samhälle och värnar därmed om miljön även för kommande generationer. Christina Forsberg, länspolismästare 3

4 Länspolismästaren har ordet Elin Nilsson, Tuula Johansson, Pelle Lindgren och Benny Svensson deltar i ombordstigning till utveckling i vardagen. Strategier Under året har myndighetsövergripande strategier som ska gälla för all verksamhet konkretiserats. De myndighetsgemensamma strategierna är vår utgångspunkt och syftar till att underlätta för oss att nå målen för verksamheten. De följande sidorna (s. 6-13) ger exempel på hur vi använder våra strategier i den dagliga verksamheten. Strategierna är fyra till antalet: Utveckling i vardagen - med fokus på kunden Samverkan Delaktiga och engagerade medarbetare Öppenhet internt och externt. Vår förbättringsmodell Utveckling i vardagen med fokus på kunden, stödjer utvecklingsandan i myndigheten. Samhället förändras ständigt. För att kunna fortsätta nå bra resultat behöver vi därför utveckla och förbättra arbetsmetoder och processer. Vi kan inte slå oss till ro och konstatera att vi är klara. Uppdraget kan lösas mer effektivt genom samverkan med andra. Det kan ske genom att andra agerar så att vi löser uppdraget på ett mer effektiv sätt. Det kan också handla om att få andra att ta till sig vårt budskap och sprida det vidare. Samverkan förekommer förstås både inom myndigheten och externt med andra aktörer i samhället. Vi är alla medarbetare och förväntas därmed bidra till att lösa uppdraget, oavsett titel eller hur länge eller vad vi har jobbat med. För mig är det viktigt att ge förutsättningar för att du som medarbetare ska känna delaktighet och engagemang. Nästa år rullar därför till exempel vår förbättringsmetod Utveckling i vardagen vidare på fler arbetsplatser. Vi strävar på olika sätt för att öppna myndigheten, internt och externt. Med en större förståelse för, och kunskap om, våra olika arbetsuppgifter kan till exempel vi-känslan stärkas. Vi berättar också om verksamheten för våra medborgare, antingen direkt eller genom media. Det ger kunskap och förstärker därmed förtroendet för oss och hur vi löser uppdraget. 4

5 Länspolismästaren har ordet Långsiktiga mål För att säkra inriktningen av verksamheten har långsiktiga verksamhetsmål fastställts. Dessa mål tydliggör vilka verksamhetsresultat vi förväntas uppnå Ett av de långsiktiga målen känner du igen sen tidigare. Myndigheten ska 2013 vara nominerad till Sveriges modernaste myndighet. Utmärkelsen syftar till att stärka utvecklingsandan och förbättringsivern vid statliga myndigheter och stöttas bland annat av Regeringskansliet och Statskontoret. Utmärkelsen fokuserar på fyra områden nämligen resultat- och kundfokus, den goda arbetsplatsen, ständiga förbättringar utifrån ett kundperspektiv och ett hållbart samhälle. Mål för 2011 och uppföljningsmått Målsättningarna för 2011 är färre till antalet jämfört med tidigare verksamhetsår. Vi vill ge bättre förutsättningar att fokusera på, och därmed nå, målen. Med för många mål riskerar vi att tappa fokus. För att kvalitetssäkra att vi även fortsättningsvis når bra resultat har ett antal uppföljningsmått fastställts. Syftet är att tidigt få signaler om avvikelser i verksamhetens resultat. Det ger oss bättre förutsättningar att ställa om och agera för en bra verksamhet. Sist i verksamhetsplanen hittar du både verksamhetsmålen för 2011 och övriga långsiktiga mål. Det är också där du formulerar ditt bidrag för Vi kan ännu bättre! Vi ska fortsätta bidra till att såväl myndigheten som svensk Polis utvecklas ytterligare. Redan idag når vi goda verksamhetsresultat. Då vi dessutom för 2011 har fått de bästa ekonomiska förutsättningarna på många år har vi alla chanser att ta ännu ett steg mot visionen. Det hänger på dig och mig. Låt oss alla visa att vi vill, att vi kan och att vi törs. Gävle den 15 december 2010 Christina Forsberg Länspolismästare Myndighetens ledningsgrupp, fr.v. Pär Langer, operativ chef, Christina Forsberg, länspolismästare, Maria Palmaeus, chef controllerenheten, Kerstin Hansson, HR-chef, Pär Rooth, ekonomidirektör och Pia Degerman Hägg, stabschef. Frånvarande på bilden är Ulrika Hjerpe, kommunikationschef. 5

6 UTVECKLING Eftersom omvärlden ständigt förändras kommer behovet av att identifiera effektiva arbetsmetoder där vi gör rätt från början alltid att finnas. För att utveckla verksamheten ska chefer och medarbetare få förutsättningar att delta aktivt i verksamhetens utvecklings- och förbättringsarbete. Vi ska vara generösa med att dela med oss till varandra av goda exempel. På så vis påverkas vår förmåga att lösa uppdraget positivt. Vi når framgång. Införandet av verksamhetsstödet PUST medför att vi kan utveckla arbetet med att utreda mängdbrott; snatteri, brott mot knivlagen, vissa narkotika- och alkoholbrott, rattfylleri och olovlig körning. Detta är brott som vi kan göra klara på plats, utan överlämningar. Verksamheten effektiviseras och fler ärenden kan hanteras snabbare, fler kan lagföras. Vårt arbete i den yttre verksamheten underlättas på flera sätt, bland annat behöver personuppgifter inte registreras flera gånger. Registerslagningar kan skötas direkt från fordonet. Mål 2-5 Införandet av PUST stödjer även myndighetens vision att bli Sveriges modernaste myndighet. Genom teknikutvecklingen kan utredningsarbetet ytterligare effektiviseras vilket påverkar verksamhetsresultaten positivt. Det faktum att fler utredningsåtgärder kan genomföras på plats ger även en ökad synlighet och närvaro, vilket påverkar den upplevda tryggheten för medborgarna. Mikael Söderström, chef utbildningssektionen och införandeansvarig för PUST Brott i nära relation Brott i nära relationer handlar om mäns våld mot kvinnor, kvinnors våld mot män, våld mot barn, våld i samkönade förhållanden och hedersrelaterat våld. Målet för våra insatser är att fler ska våga anmäla dessa brott och att brottsoffer orkar fullfölja rättsprocessen. Ur ett brottsofferperspektiv är det av särskilt stor vikt att brott i nära relation utreds skyndsamt. Barnahus i Gävleborg har två övergripande målsättningar. En målsättning är att rättsvårdande myndigheter ska kunna bedriva ett effektivt och korrekt utredningsarbete, som i förlängningen leder till att fler gärningsmän lagförs. Mål 6 Frida Halldén, BF-polis och Lokus i norra Gävleborg gör en brottsplatsundersökning. En annan målsättning är att verksamheten ska innebära ett skydd och stöd för barnet. En gemensam utgångspunkt är intentionerna i FN:s barnkonvention, som Sverige har skrivit under. Verksamheten på Barnahus är under ständig utveckling och med engagerad personal på plats kommer verksamheten att fortsätta att utvecklas. Handläggningstiderna blir kortare och barnets intressen tas bättre tillvara genom en ökad samverkan mellan de olika myndigheter som berörs av ärendet. 6

7 I VARDAGEN Angelica Dipeders, Marianne Leukhardt och Åsa Hasth, jurister för Uppsala och Gävleborgs län. Gemensamma jurister - effektivare verksamhet I samverkan med Polismyndigheten i Uppsala län har vi gemensamma myndighetsjurister. Det medför att juristerna får fler ärenden inom sina kompetensområden och kan utveckla och fördjupa sin kunskap inom olika specialistområden. Juristerna genomför utbildningsinsatser rörande förändringar inom det juridiska området. De publicerar även ett rättsblad med juridiska nyheter, gemensamt för båda myndigheterna. Under 2011 kommer juristerna att involveras i en översyn av myndighetens tjänsteföreskrifter samt av myndighetens rutiner och villkor för handräckning till andra myndigheter. Effektivare brottsofferarbete Ett brottsoffer som upplever att hon/han möts med respekt och empati och som får ta del av relevant information upplever sig i allmänhet nöjd med Polisens arbete oavsett utredningens slutgiltiga resultat. Dessa brottsoffer uppfattar Polisen som en effektiv och kompetent organisation. Att brottsoffret upplever ett gott bemötande påverkar viljan att delta i utredningen, viljan att lämna information, anmälningsbenägenheten och förtroendet för rättsväsendet. Ett gott bemötande påverkar också den mentala återhämtningen när man har blivit utsatt för brott. Det är allas ansvar att ha brottsoffret i fokus. Genom att ha brottsoffren i fokus förbättras och underlättas också vårt arbete med att nå de fastställda verksamhetsmålen. Brottsoffersperspektivet ska genomsyra allt utredningsarbete: Vi ska ge ett bra bemötande. Vi ska ge professionell information om våra skyldigheter Vi ska ges tidig och tydlig återkoppling till brottsoffer om vad som händer i deras ärende. Jag anser att vi redan arbetar för att bli Sveriges modernaste myndighet genom myndighetens förbättringsmodell Utveckling i vardagen. Det handlar bl.a. om ledning och styrning genom att coacha medarbetarna att komma med förslag som gäller verksamheten och även ta ansvar för att genomföra dessa. Agneta Mosell, chef lokal support Gästrikland 7

8 SAMVE Samverkan internt och med externa aktörer är en viktig förutsättning för att vi ska nå framgång. Genom att involvera fler i genomförandet av vårt uppdrag får vi större förutsättningar att nå dit vi vill. Vi ska samverka över hela länet på såväl strategisk nivå som på operativ nivå. Ungdom Det är angeläget att arbeta aktivt mot ungdomar för att förhindra att de rekryteras till kriminella nätverk. Polismyndigheten kommer att fortsätta att samverka med skolor, kommuner, socialtjänsten och räddningstjänsten för att förhindra att ungdomar hamnar i kriminalitet. Det kan handla om gemensamma projekt, kontaktpoliser i skolor, polare på stan eller medling. Genom samverkan kan vi använda våra resurser på ett ännu klokare sätt, till förmån för länets invånare. Samverkan gör att vi är fler som strävar mot samma mål, det är en förutsättning för att vi ska lyckas med vårt uppdrag. Tillsammans kan vi utvecklas och nå framgång i vårt arbete med ungdomarna. Mål 1 Ungdomspolis Andreas Hansemon tillsammans med ungdomar i Polisområde mellersta Gävleborg. - Genom samverkan med olika aktörer kan vi nå ungdomarna och på så sätt skapa kontakter och förebygga. Mattias Fredlund Ungdomspolis - Ingen verksamhet är en ö. Vi har ett gemensamt ansvar för att genom engagemang, tillgänglighet och effektivitet driva och utveckla verksamheten utifrån medborgarnas behov. Vi måste samverka för att nå resultat. Daniel Mathson chef kriminalunderrättelsejänst 8

9 RKAN Trafiksäkerhet Sedan några år tillbaka samverkar Polisen i Gävleborg, Jämtland, Västernorrland och Dalarna med Trafikverket (tidigare Vägverket) kring trafiksäkerhet. Vi vill tillsammans effektivisera insatserna för en säkrare trafikmiljö. Därför har vi tillsammans upprättat en handlingsplan som består av tolv områden med aktiviteter som syftar till att uppnå olika mål inom respektive område. Det handlar bland annat om kommunikation, utbildningsinsatser, samsyn mellan myndigheterna, samverkan mot alkohol och droger i trafiken (SMADIT) och gemensamma storkontroller. Ett verksamhetsmål är att minska antalet dödade och svårt skadade personer till följd av hastighetsöverträdelser, trafiknykterhetsbrott och bristande användning av skyddsutrustning. Handlingsplanen syftar också till att vi ska byta erfarenheter med varandra samt samverka och utveckla nya effektiva metoder. Mål 7-8 Genom vår samverkan kan vi jobba mer effektivt med trafiksäkerhet, samtidigt som vi kan ta del av och dela med oss av den kunskap och de erfarenheter som finns i våra organisationer. Gabriella Gulliksson, Trafikverket, projektledare för samverkansarbetet. Oscar Thorén, BF-polis i norra Gävleborg. Stefan Hall, biträdande operativ chef (tredje från höger i bild) deltar i en krisövning angående kärrnkraftsolycka, Högbo bruk 10 november Krisberedskap Polisen har en central roll i hanteringen av de kriser som kan uppstå i samhället. Det kan handla om stora olyckor, översvämningar eller andra katastrofer. Vår förmåga att hantera kriser utvecklas kontinuerligt bland annat genom övningar och i samverkan med andra. Under 2011 års övningar är kommunikationen ett område som länsstyrelsen tillsammans med oss och andra samverkanspartners kommer att titta närmare på. Hantering av information och kommunikation är särskilt viktigt vid en särskild händelse, eftersom belastningen på de enskilda myndigheterna blir stor. Samverkan mellan organisationerna är nödvändig för ett effektivt resursutnyttjande och begränsning av skadeverkningar. 9

10 ENGAGERADE & DELA Vi ser utveckling som en viktig del av allas uppdrag som anställda i myndigheten. Fokus ska därför vara att rollen som medarbetare utvecklas. Förståelsen för de prioriteringar och beslut som fattas ökar när var och ens uppdrag tydliggörs. Detta påverkar också engagemanget och delaktigheten positivt. Chefsförsörjningsprogram indirekt nivå Chefsförsörjningsprogrammen bedrivs nationellt av polisens chefs- och ledarcenter. Målet med programmen är att säkra myndigheternas rekryteringsbaser när framtida chefer ska rekryteras. Långsiktighet när det gäller chefsförsörjning är viktigt eftersom stora pensionsavgångar fortfarande väntar. Vi vill ta hand om erfarenheten och kunnandet hos de som går i pension, bland annat genom överlämningar till nya chefer på tillväxt. Li-Helena Berglund deltar i chefsförsörjningsprogrammet för indirekt nivå. Varför sökte du och varför vill du bli chef? - Jag har alltid varit intresserad av ledarskapsfrågor och utveckling. Att bli chef handlar för mig inte om att få fler streck på axlarna; det handlar mer om hur man blir en bra chef och ledare. Vad har detta gett dig personligen hittills? - Nu känner jag bättre till vilka mina styrkor och utvecklingsområden är. Jag har lärt känna mig själv bättre, bland annat genom den återkoppling jag fick vid urvalsarbetet. Min förväntan är hög när det gäller fortsättningen; jag ser fram mot två innehållsrika, utvecklande år som kommer att kräva en hel del av mig, såväl studiemässigt som av mig som person. Li-Helena Berglund och Jenny Jernberg deltar i chefsförsörjningsprogrammet för indirekt nivå Förebyggande arbete mot droger Maria Johansson och Mathias Theuer, BF-poliser i Södra Gävleborg, i besöker elever på en skola i Gävle. Vi ska fortsätta vårt engagerade arbete mot bruk och handel med droger. Arbetet ska bedrivas i samverkan för att angripa drogbrottsligheten på olika nivåer. Inom ramen för samverkan får sociala myndigheter tidig information om begynnande missbruk och kan sätta in åtgärder. Ett långsiktigt arbete mot droger ger vinster inte minst på det mänskliga och det ekonomiska planet. Det har också effekt på annan brottslighet som begås på grund av missbruket. För att på lång sikt nå ett bra resultat ska alla jobba aktivt mot missbruk bland ungdomar som de stöter på i sitt arbete. God kunskap om drogtecken samt samverkan med skola, kommun och socialtjänst är framgångsfaktorer för arbetet i missbrukarledet. Trots att det många gånger kan vara svårt att se om någon är påverkad av droger är vi idag bra på att tyda dessa tecken. Vi har en hög träffprocent. Genom våra engagerade medarbetare, en effektiv underrättelsetjänst och samverkan med åklagare, andra polismyndigheter, tull och kriminalvård bedrivs en effektiv bekämpning av grövre kriminalitet, såväl drogrelaterad som inom andra områden. Mål 10 10

11 KTIGA MEDARBETARE - Mitt arbete som hundförare är väldigt varierande, ena dagen kan jag söka efter en försvunnen person och andra dagen efter narkotika. Jag upplever inte att det är något problem att ställa om till olika uppdrag utan snarare stimulerande. Vissa uppdrag t.ex. när det gäller grova våldsbrott kan ta tid och då är det viktigt att man känner sig delaktig för att hålla engagemanget uppe. Ett sätt är att få aktuell information hela tiden. - Det som skapar engagemang hos mig och jag tror övriga hundförare, är att vi vill se resultat av den träning vi har lagt ner på hunden. Jag brinner för att se hur jag kan utnyttja hundens förmåga och därigenom bidra till att lösa olika brott och försvinnanden. Det är upp till mig som hundförare att dressera hunden så att den förstår vad jag vill att den ska göra. Min hund heter Darco och är 5 år. Han är en kriminalsökhund och utbildad för att leta och markera dofter från avlidna personer på land och i vatten. Han är också utbildad för att markera dofter av blod och sperma. Staffan Olsson, hundförare Så arbetar vi med grova våldsbrott För att lösa grova våldsbrott bildas ofta en kommission. Gruppen sätts samman av medarbetare med olika kompetenser och god erfarenhet. Äldre, mer erfarna utredare arbetar tillsammans med yngre kollegor. Det är avgörande att samarbeta med andra aktörer både inom och utanför myndigheten för att lyckas med utredningen. Vår tekniska rotel och kriminalunderrättelsetjänst är två viktiga samarbetspartner, liksom åklagaren. Att lösa grova våldsbrott tar Torbjörn Säfström, inspektör vid Roteln för grova brott oftast tid, därför är det viktigt att under processens gång uppnå delmål för att visa att vi är på rätt väg. Det är viktigt att alla i kommissionen bidrar med sin kunskap för att ta reda på vem/vilka som har begått brottet. Medarbetarna i kommissionen känner ett stort ansvar för att försöka att lösa brottet, vilket skapar ett starkt engagemang och delaktighet. Torbjörn Säfström Du som ny chef, vad blev du positivt överraskad av i myndigheten? - Det engagemang som finns i myndigheten bland chefer och medarbetare. Hur gör du för att få engagerade och delaktiga medarbetare? - Jag ger medarbetare uppdrag eller ansvarsområden och förtroendet att med rätt verktyg lösa uppgiften på bästa sätt. Ansvar är utvecklande. Jag tror det är väldigt viktigt att ta vara på alla idéer och Patrik Hägg yttre befäl i mellersta Gävleborg förslag som kommer från medarbetarna och försöka jobba med dessa utifrån ett verksamhetsperspektiv. Vad ser du som utmaningar inför framtiden/nästa år? - Att jobba mot verksamhetsmålen och forstätta utveckla verksamheten. En utmaning för oss i Polisområde mellersta Gävleborg inför nästa år blir att komma igång med arbetet Utveckling i vardagen. Det känns riktigt spännande. 11

12 ÖPPENHET INTER För att bidra till att öka förtroendet hos allmänheten ska vi fortsätta att ta vara på varje tillfälle för att berätta om vårt viktigaste uppdrag. Det gör vi bland annat genom att vara öppna mot media och själva ta initiativ till dialog och kommunikation. Kommunikation Ett av våra mål är att vårda och stärka förtroendet för Polisen. Att visa vår verksamhet, våra duktiga medarbetare och vårt dagliga arbete är en viktig del för att nå det målet. Det gör vi dagligen bland annat genom våra kontakter med allmänheten och våra samverkansparter, vår hemsida och genom våra mediekontakter och hur vi anställda på Polisen berättar om vår verksamhet och vårt arbete för familj, vänner och bekanta. Under hösten 2010 har vi även visat vad vi gör och vilka vi är i TV-serien på liv och död. Syftet med programserien 112 på liv och död är att bygga hjältar, att följa och visa personer som gör ett fantastiskt jobb, men som sällan får den uppskattning och uppmärksamhet som de förtjänar. Produktionsbolaget vill också visa verkligheten och uppmärksamma det arbete som våra medarbetare gör och de förutsättningar de arbetar under. Myndigheten har beslutat att delta i ännu en säsong, vilken kommer att börja att sändas i februari Kontakterna med media ger oss möjlighet att påverka hur bilden av Polisen förmedlas. Då kan vi beskriva verksamheten och nå ut med information. Genom ett öppet förhållningssätt kan vi förstärka förtroendet och förståelsen för Polisens uppdrag. Mikael Hedström, presstalesman 12 Artikeln kommer från Gefle Dagblad 29/9 2010

13 NT OCH EXTERNT En kommunikativ chef bidrar till bra verksamhetsresultat genom att göra medarbetarna välinformerade, kunniga och engagerade. Myndigheten fortsätter därför att arbeta med kommunikation som verktyg för att skapa delaktighet och förståelse samt för att påverka och engagera. Service Passansökningar, hittegods, anmälningsupptagning och ansökan om vapentillstånd eller tillstånd för t.ex. evenemang är exempel på polismyndighetens service och den vanligaste kontakten som allmänheten har med polisen. Även den dagliga kommunikationen med medborgarna och andra myndigheter är Mål 9 en del av vår service. Den service som erbjuds kommer att fortsätta att anpassas efter medborgarnas behov och efterfrågan. Vi arbetar aktivt med öka vår tillgänglighet genom att utveckla alternativa servicefunktioner. Därför kan numera våra medborgare till exempel göra anmälan om brott antingen via telefon , eller genom att besöka någon av våra receptioner. Under 2011 kommer en medborgarundersökning avseende service att genomföras. - Information och kommunikation är viktigt för att nå ut till medarbetarna, för att öka förståelsen, skapa delaktighet och öka öppenheten. Mål 12 - Det är samtidigt ett av de svåraste uppdragen vi som chefer har, anser jag. Jag vill inte ha envägskommunikation. Jag vill skapa ett klimat där det alltid finns utrymme och en trygghet i att alla ska kunna säga vad de tycker och komma med idéer. - Löpsedlarna som vi i Polisområde norra Gävleborg har börjat med är ett sätt att prova nya vägar för att nå ut. Jag tror att medarbetarna tycker att det är ett kul och nytt sätt att informera på. Jag vet inte om löpsedlarna bidrar till ökad öppenhet. Däremot tror jag att medarbetarna ser det som att vi verkligen har viljan att nå ut med information. Det är ett komplement till andra kanaler. Jag hoppas och tror att löpsedlarna i viss mån sår frön och bidrar till att få igång diskussioner. Det är viktigt att poängtera att löpsedeln eller annan skriftligt information inte fungerar som ersättare för det personliga mötet och dialogen. - Vår framtida utmaning är att utveckla vår tanke med löpsedlarna. Nästa steg kan bli att använda Intrapolis i större utsträckning. Anna-Karin Gradin, yttre befäl, norra Gävleborg 13

14 Myndighetens långsiktiga mål Brottsförebyggande (BF) Vi ska sänka brottsligheten där inte våra egna insatser påverkar antalet anmälningar (exempelvis narkotika- och trafikbrott). Utredning - lagföring (UL) Vi ska årligen öka andelen redovisade ärenden till åklagare. De ärenden som redovisas ska hålla sådan kvalitet att de i större utsträckning leder till lagföring. Service (SE) Vi ska utveckla och anpassa vår service efter medborgarnas förväntningar och verksamhetens förutsättningar. Sveriges modernaste myndighet Vi ska vara nominerade till utmärkelsen Sveriges modernaste myndighet år Myndighetens övergripande verksamhetsmål 2011 Nr Område Målbeskrivning Resultat Mål Min enhet Ungdomsbrottslighet Mängdbrott 2 våld i offentlig miljö tillgrepp genom inbrott Antalet ungdomar under 18 år med registrerad misstanke ska minska i förhållande till Antalet anmälda fall av misshandel utomhus ska vara högst Andelen ärenden redovisade till åklagare för misshandel utomhus ska vara minst 30 %. 4 Andelen ärenden redovisade till åklagare för tillgrepp genom inbrott ska vara minst 6,5 % < < ,5% 25,7 % > 30 % 6,5 % 4,3 % > 6,5 % 5 effektivitet Andelen lagföring i polisledda förundersökningsprotokoll ska öka. 89% 87% 91% 6 Brott i nära relation Antalet ärenden redovisade till åklagare ska vara minst > Trafiksäkerhet Antalet svårt skadade i trafiken ska minska Antalet dödade i trafiken ska minska Service Minst 85 % av servicemottagarna ska vara nöjda eller - - > 85 % mycket nöjda med Polisens tillgänglighet, bemötande och handläggningstid. 10 Arbetsmiljö Nöjd-medarbetarindex, NMI, ska minst vidmakthållas >57 11 Kommunikation Internkommunikationsindex ska öka. - 3,42 >3,42 12 Utveckling Vid utgången av 2011 ska 60% av kriterierna i Sveriges modernaste myndighet vara fullt ut eller i hög grad uppfyllda % 14

15 Det här innebär målen för mig! Anteckningar från arbetsplatsträff 15

16 Polismyndigheten i Gävleborgs län Box 625, Gävle Akuta ärenden ring 112 Övriga ärenden ring E-post:

Följande tider har vakthavande befäl överlämning och kan inte svara på mediefrågor. Morgon: 06.30 07.30 Eftermiddag: 14.00 15.00 Kväll: 22.00 23.

Följande tider har vakthavande befäl överlämning och kan inte svara på mediefrågor. Morgon: 06.30 07.30 Eftermiddag: 14.00 15.00 Kväll: 22.00 23. www.polisen.se/gavleborg Ta alltid först del av Polisens senaste information på www.polisen.se/gavleborg. Där hittar du publicerade händelser i länet som sker minutoperativt. Tänk på att innan du ringer

Läs mer

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA Chefs- och medarbetarpolicy för Stockholms Stadsmission Antagen av Stockholms Stadsmissions och Stadsmissionens Skolstiftelses styrelser 2011-02-21 Dokumentansvarig: Personalchef

Läs mer

Polisens medarbetarpolicy

Polisens medarbetarpolicy Polisens medarbetarpolicy Ansvarig utgivare: Rikspolisstyrelsen, Box 12256, 102 26 Stockholm D nr: HR-799-4653/09 Fotografer: Magnus Westerborn, Karl-Oskar Bjurenstedt, Peter Phillips, Patrick Trägårdh

Läs mer

Malmö Trygg och säker stad

Malmö Trygg och säker stad Malmö Trygg och säker stad Samverkansöverenskommelse mellan Malmö stad och Polisområde Malmö 2012-2016 Malmö trygg och säker stad Samverkansöverenskommelse mellan Malmö stad och Polisområde Malmö 2012-2016

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

Trafikinsats Region Mitt Västernorrland

Trafikinsats Region Mitt Västernorrland Trafikinsats Region Mitt Västernorrland 2010-09-13--15 Resultatredovisning Trafikinsats Region Mitt Ett vinnande koncept I den handlingsplan som arbetats fram i samverkan mellan Polisen, Trafikverket och

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

Informatören som coach och strategisk partner eller Från informationsproducent till kommunikationsstrateg. 18 juni Nina Åkermark

Informatören som coach och strategisk partner eller Från informationsproducent till kommunikationsstrateg. 18 juni Nina Åkermark Informatören som coach och strategisk partner eller Från informationsproducent till kommunikationsstrateg 18 juni Nina Åkermark Nya högre krav! Uppdraget i verksamhetsplanen Strategisk kommunikationsplanering

Läs mer

Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter

Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten

Läs mer

En kortversion av Polismyndigheten i Södermanlands läns. Mångfalds- och likabehandlingsplan 2013-2014

En kortversion av Polismyndigheten i Södermanlands läns. Mångfalds- och likabehandlingsplan 2013-2014 Mångfalds- och likabehandlingsplan En kortversion av Polismyndigheten i Södermanlands läns Mångfalds- och likabehandlingsplan Polisen ska vara en arbetsplats för alla där olikheter och olika bakgrund är

Läs mer

Handlingsplan utifrån samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten Gävleborgs län och Ljusdals kommun 2014

Handlingsplan utifrån samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten Gävleborgs län och Ljusdals kommun 2014 Handlingsplan utifrån samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten Gävleborgs län och Ljusdals kommun 2014 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Överenskommelsen bygger på fem steg... 3 Inledning...

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

mot strategisk nivå Polisens chefs- och ledarcenter

mot strategisk nivå Polisens chefs- och ledarcenter POLISENS CHEFsförsörjningSPROGRAM mot strategisk nivå Polisens chefs- och ledarcenter Polisens uppdrag är att minska brottslig heten och öka tryggheten. Genom vårt brotts före byggande arbete ska vi medverka

Läs mer

Marianne Ny Överåklagare. Utvecklingscentrum Göteborg

Marianne Ny Överåklagare. Utvecklingscentrum Göteborg Att företräda barn. Marianne Ny Överåklagare Utvecklingscentrum Göteborg RÄTTSÄKERHET Den misstänktes rättssäkerhet rätten till fair trial Brottsoffrets rättssäkerhet Rättssäkerhet för barn som brottsoffer

Läs mer

Avvägningsfrågor Sammanfattning av inkomna svar från reformstödsgruppen för polisanställda

Avvägningsfrågor Sammanfattning av inkomna svar från reformstödsgruppen för polisanställda Avvägningsfrågor Sammanfattning av inkomna svar från reformstödsgruppen för polisanställda 2014-09-28 Regeringskansliet Elin Almqvist Postadress Besöksadress Telefonväxel 103 33 Stockholm Karlavägen 100

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Handlingsplan 2015. Samverkansöverenskommelse mellan. Polisområde Skaraborg och Grästorps Kommun

Handlingsplan 2015. Samverkansöverenskommelse mellan. Polisområde Skaraborg och Grästorps Kommun Handlingsplan 2015 Samverkansöverenskommelse mellan Polisområde Skaraborg och Grästorps Kommun ÖVERENSKOMMELSE Grästorps kommun och Polisområde Skaraborg tecknar en överenskommelse om samverkan i det brottsförebyggande

Läs mer

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Värdegrund SHG Grundvärden, vision, handlingsprinciper Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Innehåll VÄRDEGRUNDEN SHG... 2 GRUNDVÄRDEN... 2 Respekt... 2 Värdighet... 3 Välbefinnande... 3 Bemötande...

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Bättre ut. Kriminalvårdens vision och värdegrund

Bättre ut. Kriminalvårdens vision och värdegrund Bättre ut Kriminalvårdens vision och värdegrund En vision är en positivt laddad bild av en önskvärd framtid. Den ger mening och identitet och förmedlar en bärande värdegrund. Samtidigt är den en målbild

Läs mer

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun sid 1 (7) Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun Postadress: Kommunledningskontoret, informationsenheten, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post:

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation Myndigheternas insatser vid våld i nära relation ska bedrivas med god kvalitet i hela länet, med en likvärdig

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Sju nycklar för framgång. www.atvidaberg.se

Sju nycklar för framgång. www.atvidaberg.se 1 2 3 4 5 6 7 Sju nycklar för framgång www.atvidaberg.se barn- och utbildningsförvaltningen Amanda, 13 år Om lärarna samverkar med varandra, med oss elever och med föräldrarna får man flera perspektiv

Läs mer

SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY

SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY Man kan se det som att vi alla har två arbeten - ett arbete där vi utför de arbetsuppgifter vi är utbildade för, och ett arbete där vi aktivt bidrar till att utveckla verksamheten.

Läs mer

Biträdande regionpolischefer och polisområdeschefer

Biträdande regionpolischefer och polisområdeschefer Biträdande regionpolischefer och polisområdeschefer Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Svensk polis står inför den största förändringen i modern tid. Dagens 22 fristående polismyndigheter

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

Kommunikationspolicy. Antagen av Kf 56/2015

Kommunikationspolicy. Antagen av Kf 56/2015 Kommunikationspolicy Antagen av Kf 56/2015 Innehåll Innehåll... 1 1. Kommunikation hjälper oss att utföra våra uppdrag... 2 2. Kommunikationsansvar... 2 3. Planerad kommunikation... 2 Checklista för att

Läs mer

2008-02-12. 1 Allmänt

2008-02-12. 1 Allmänt HANDLINGSPLAN 1 (12) Handlingsplan i samverkan med kommuner och statliga myndigheter i Östergötlands län mot den organiserade brottsligheten i synnerhet mot kriminella motorcykelgäng. 1 Allmänt Polisen

Läs mer

2012-10-25. Statsrådsberedningen. Kommunikationspolicy för Regeringskansliet. Inledning. Därför ska Regeringskansliet kommunicera

2012-10-25. Statsrådsberedningen. Kommunikationspolicy för Regeringskansliet. Inledning. Därför ska Regeringskansliet kommunicera 2012-10-25 Statsrådsberedningen Förvaltningschefens kansli Kommunikationspolicy för Regeringskansliet Inledning Denna policy riktar sig till medarbetarna i Regeringskansliet och är vägledande i det dagliga

Läs mer

Samverkansavtal och handlingsplan för år 2013

Samverkansavtal och handlingsplan för år 2013 Samverkansavtal och handlingsplan för år 2013 För brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete i Gullspångs kommun Samverkan mellan Gullspångs kommun och Polismyndigheten i Västra Götalands län, Polisområde

Läs mer

DUKA för en utvecklande arbetsplats

DUKA för en utvecklande arbetsplats DUKA för en utvecklande arbetsplats Förord Sedan Försäkringskassan blev en myndighet den första januari 2005 har vi arbetat intensivt med att skapa myndighetsgemensamma metoder, processer och en gemensam

Läs mer

Chef för lokalpolisområde till Polismyndigheten

Chef för lokalpolisområde till Polismyndigheten Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef för lokalpolisområde till Polismyndigheten Vill du arbeta med polismyndighetens viktigaste uppdrag; att skapa trygghet för medborgarna och förtroende

Läs mer

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar.

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar. 1 (6) Personalpolicy Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige (2015-09-15 145) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-09-15 Dokumentansvarig: HR-chef Senast reviderad: 2015-09-15

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

Umeå universitets chefs- och ledarskapspolicy

Umeå universitets chefs- och ledarskapspolicy Umeå universitets chefs- och ledarskapspolicy Fastställd av rektor 2013-09-03 1 INNEHÅLL Inledning ledarskapets strategiska roll 3 En policy för alla chefer och ledare 4 Ditt uppdrag 5 Förhållningssätt

Läs mer

Täby kommun Din arbetsgivare

Täby kommun Din arbetsgivare Täby kommun Din arbetsgivare 1 4 Ledar- och medarbetarskapspolicy 6 KOMPETENSPOLICY 8 Hälsofrämjande policy Täby kommun en arbetsgivare i ständig utveckling att arbeta i täby kommun 10 Lönepolicy Antagen

Läs mer

Polisområdeschef till Västmanland i region Mitt

Polisområdeschef till Västmanland i region Mitt Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Polisområdeschef till Västmanland i region Mitt Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21 fristående

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

Fem Fokus för ökad trygghet i Malmö HANDLINGSPLAN 2011

Fem Fokus för ökad trygghet i Malmö HANDLINGSPLAN 2011 Fem Fokus för ökad trygghet i Malmö HANDLINGSPLAN 2011 1 Bakgrund Fem Fokus Våren 2010 antogs en ny samverkansöverenskommelse mellan Malmö stad och Polisområde Malmö Fem Fokus för ökad trygghet i Malmö.

Läs mer

Jämtlands Gymnasieförbund

Jämtlands Gymnasieförbund Jämtlands Gymnasieförbund Drogpolicy och handlingsplan för elever inom Jämtlands Gymnasieförbund Fastställd i direktionen 2013-11-08 Dnr 108-2012 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Definition...

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2018. Brottsförebyggande rådet i Arboga

Verksamhetsplan 2015-2018. Brottsförebyggande rådet i Arboga Verksamhetsplan 2015-2018 Brottsförebyggande rådet i Arboga Brottsförebyggande rådet i Arboga Innehåll 1 Bakgrund 3 1.1 Brottsförebyggande rådets syfte... 3 1.2 Rådets uppgifter... 3 1.3 Rådets sammansättning...

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild Det här står vi för Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar Ur Elevers tankar i ord och bild 1 (7) Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Nog finns det mål och

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2008 A191-1275/07

VERKSAMHETSPLAN 2008 A191-1275/07 A191-1275/07 VERK SAM HETS PLAN 2008 1 1. Inledning En planering för goda resultat Polisstyrelsen har i Verksamhetsplan 2008 lagt fast viktiga mål för polisarbetet i Jönköpings län. Den är ett uppdrag

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

Handlingsplan 1 (7) Handlingsplan i samverkan mot den organiserade brottsligheten. 1 Allmänt

Handlingsplan 1 (7) Handlingsplan i samverkan mot den organiserade brottsligheten. 1 Allmänt Handlingsplan 1 (7) 2013-02-04 Handlingsplan i samverkan mot den organiserade brottsligheten 1 Allmänt En stor del av den organiserade brottsligheten styrs i dag av strategiska personer och dess innersta

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

POLISENS LEDARKRITERIER

POLISENS LEDARKRITERIER MÅL OCH RESULTAT Det innebär att styra och driva mot angivna mål och att se vad som gagnar på såväl kort som lång sikt. Ha god uthållighet och förmåga att ha målen i sikte även när händelseutvecklingen

Läs mer

Fem förslag för ett bättre Sverige. så bekämpar vi ungdomsbrottslighet och människohandel.

Fem förslag för ett bättre Sverige. så bekämpar vi ungdomsbrottslighet och människohandel. Fem förslag för ett bättre Sverige så bekämpar vi ungdomsbrottslighet och människohandel. Fredrik Reinfeldts jultal 16 december 2013 Fem förslag för ett bättre Sverige så bekämpar vi ungdomsbrottslighet

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Kompetensprofiler för Polisens ledarskapsnivåer. en nationell inriktning

Kompetensprofiler för Polisens ledarskapsnivåer. en nationell inriktning Kompetensprofiler för Polisens ledarskapsnivåer en nationell inriktning Frågor och svar om kompetensprofiler för Polisens ledarskapsnivåer Varför behövs kompetensprofiler? Syftet med kompetensprofilerna

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Samverka för att motverka

Samverka för att motverka En inspirationsskrift från Skånesamverkan mot droger Samverka för att motverka - om samverkan kring ungdomar i samband med risktillfällen Risktillfällen är ett samlingsnamn för kvällar, helger och perioder

Läs mer

Riktlinje för kriskommunikation

Riktlinje för kriskommunikation 1[7] Referens Marica Nordwall Mottagare Kommunstyrelsen Riktlinje för kriskommunikation Vad är kriskommunikation? Kriskommunikation är utbyte av information inom och mellan organisationer, medier, berörda

Läs mer

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Inledning Att slippa utsättas för våld och övergrepp är en förutsättning mänskliga rättigheter. FN:s deklaration om avskaffande av våld mot kvinnor antogs

Läs mer

Västra Götalandsregionens plattform. Värdegrund, vision, uppdrag, utgångspunkter

Västra Götalandsregionens plattform. Värdegrund, vision, uppdrag, utgångspunkter Västra Götalandsregionens plattform Värdegrund, vision, uppdrag, utgångspunkter Johan Assarsson Västra Götalandsregionens plattform vår gemensamma grund Som medarbetare i Västra Götalandsregionen har vi

Läs mer

Chef för utveckling och förvaltning, IT-avdelningen

Chef för utveckling och förvaltning, IT-avdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef för utveckling och förvaltning, IT-avdelningen Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21 fristående

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2013-10-24 Sida 80 (91) 52 Samverkan mot våld Samverkan mot våld har varit ett projekt i Norrbotten under åren 2011-2012. Projektet har syftat till att

Läs mer

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Tjörn Möjligheternas ö Inledning Att slippa utsättas för våld och övergrepp är en förutsättning mänskliga rättigheter. FN:s deklaration om avskaffande av

Läs mer

Verksamhetsplan -etiska riktlinjer för anställda och förtroendevalda

Verksamhetsplan -etiska riktlinjer för anställda och förtroendevalda Diarienummer: Ks2013/0256.103 Verksamhetsplan -etiska riktlinjer för anställda och förtroendevalda Gäller från: 2013-07-01 Gäller för: Medarbetare och förtroendevalda i Ljungby kommun samt Kommunala bolag

Läs mer

Bemötandeprojektet Lunds universitets bibliotek JESSICA NILSSON

Bemötandeprojektet Lunds universitets bibliotek JESSICA NILSSON Bemötandeprojektet Lunds universitets bibliotek JESSICA NILSSON Organisationen 25 bibliotek knutna till en fakultet, institution eller centrumbildning - ansvar för den dagliga verksamheten till studenter

Läs mer

Chefer till gemensam HR

Chefer till gemensam HR Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chefer till gemensam HR Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21 fristående polismyndigheter, Rikspolisstyrelsen

Läs mer

Chef för förändringsledning och införande, ITavdelningen

Chef för förändringsledning och införande, ITavdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef för förändringsledning och införande, ITavdelningen Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21

Läs mer

Human Resources riktning vision 2020

Human Resources riktning vision 2020 Human Resources riktning vision 2020 Riktlinje för Halmstads kommuns personalpolitik 2010-2014 Vi har en vision! Halmstads kommuns medarbetare har till uppgift att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Chef för leverans och support, IT-avdelningen

Chef för leverans och support, IT-avdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef för leverans och support, IT-avdelningen Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21 fristående

Läs mer

Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker

Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef till HR-direkt Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21 fristående polismyndigheter, Rikspolisstyrelsen

Läs mer

Chef för it-säkerhet, IT-avdelningen

Chef för it-säkerhet, IT-avdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef för it-säkerhet, IT-avdelningen Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21 fristående polismyndigheter,

Läs mer

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid Våld i nära relation

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid Våld i nära relation Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid Våld i nära relation Myndigheternas insatser vid våld i nära relation ska bedrivas med god kvalitet i hela länet, med en likvärdig rättsäkerhet, skydd,

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikation är en av ledningsprocesserna i landstinget. Landstinget ska vara en organisation med ett aktivt kommunikationsarbete och en

Läs mer

Chef till operativa verksamheten vid Nationella operativa avdelningen

Chef till operativa verksamheten vid Nationella operativa avdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef till operativa verksamheten vid Nationella operativa avdelningen Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter

Läs mer

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se Personalpolicy för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Vårt gemensamma uppdrag Sollentuna kommun växer och utvecklas. De som bor i vår kommun vill bygga bostäder, resa, idrotta, handla, låna böcker, cykla

Läs mer

Gemensam värdegrund för. personalfrågor

Gemensam värdegrund för. personalfrågor Gemensam värdegrund för personalfrågor Det öppna landstinget för jämlik hälsa och levande kultur i en hållbar, livskraftig region Landstingets vision Värdegrunden utgår från Landstinget Sörmlands vision

Läs mer

Projektdirektiv OP-1, Den lokala polisverksamheten

Projektdirektiv OP-1, Den lokala polisverksamheten Projektdirektiv 2013-04-25 Ju 2012:16/2013/13 Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten Ju 2012:16 Projektdirektiv OP-1, Den lokala polisverksamheten Den nya Polismyndigheten ska inleda sin verksamhet

Läs mer

LÖNEPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD

LÖNEPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD M Ö L N D A L S S T A D LÖNEPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD Utarbetad i samverkan och godkänd av kommunstyrelsen den 1 februari 2006 PERSONALKONTORET 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 3 2. POLICY 3 2.1 Grundläggande

Läs mer

It inom Polisen. Nationell it-strategi 2010/2015

It inom Polisen. Nationell it-strategi 2010/2015 It inom Polisen Nationell it-strategi 2010/2015 1010101 1010101 1010101 1010101 2010 2015 En it-strategi för att lösa och förebygga fler brott Med ett förnyat och effektivare it-stöd kan Polisen lösa och

Läs mer

Chef till Nationellt forensiskt centrum

Chef till Nationellt forensiskt centrum Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef till Nationellt forensiskt centrum Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21 fristående polismyndigheter

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik Bakgrund Att arbeta i Ronneby kommun är ett välfärdsarbete. Vårt främsta uppdrag är att ge god service till våra medborgare. Det är därför en viktig samhällsfråga att kommunen

Läs mer

Dokumentnamn: DokumentID Version:

Dokumentnamn: DokumentID Version: TJÄNSTESKRIVELSE Datum: Sida: 2012-09-21 1 (5) Dokumentnamn: DokumentID Version: Kommunikationspolicy Diarienr 1 Kommunikationspolicy Kommunikationspolicyn är ett gemensamt förhållningssätt i informations-

Läs mer

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö.

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Personalpolicy Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Kommunens vision Finströms kommuns grundläggande uppgift är att ge finströmarna

Läs mer

Överenskommelse om samverkan för Kvinnofrid i Örebro län

Överenskommelse om samverkan för Kvinnofrid i Örebro län Överenskommelse om samverkan för Kvinnofrid i Örebro län Mot våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel Titel: Överenskommelse om samverkan för Kvinnofrid

Läs mer

Chef till nationella forensiska centrumets laboratorium i Stockholm

Chef till nationella forensiska centrumets laboratorium i Stockholm Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef till nationella forensiska centrumets laboratorium i Stockholm Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse

Sammanfattning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Sammanfattning Rapport 2010:15 Rektors ledarskap En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Sammanfattning Rektor har som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig

Läs mer

Livsmiljöenheten 2009-12-18. Länsstrategi. Kvinnofrid i Västmanlands län 2009-2010. Diarienr: 801-3732-09

Livsmiljöenheten 2009-12-18. Länsstrategi. Kvinnofrid i Västmanlands län 2009-2010. Diarienr: 801-3732-09 Livsmiljöenheten 2009-12-18 Länsstrategi Kvinnofrid i Västmanlands län 2009-2010 Diarienr: 801-3732-09 2 1 Förord Mäns våld mot kvinnor i Västmanland är utbrett och vanligt före-kommande. De senaste åren

Läs mer

Juridik. Samtycke från föräldrar. Information till föräldrar

Juridik. Samtycke från föräldrar. Information till föräldrar bilaga 2 Juridik I det psykoterapeutiska arbetet med barn och ungdomar ställs man ibland inför frågor av juridisk karaktär. En del av dessa finns redovisade här. Texten bygger på en intervju med Psykologförbundets

Läs mer

Chef för arkitektur, IT-avdelningen

Chef för arkitektur, IT-avdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef för arkitektur, IT-avdelningen Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21 fristående polismyndigheter,

Läs mer

Remiss - Personalpolicy för Huddinge kommun

Remiss - Personalpolicy för Huddinge kommun BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-06-22 GSN-2015/406.199 1 (2) HANDLÄGGARE Tullgren, Elisabet 08-535 360 30 elisabet.tullgren@huddinge.se Grundskolenämnden Remiss

Läs mer