Verksamhetsplan. Polismyndigheten i Gävleborgs län

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan. Polismyndigheten i Gävleborgs län"

Transkript

1 Verksamhetsplan 2011 Polismyndigheten i Gävleborgs län

2 Innehåll Länspolismästaren har ordet 3 Myndighetens strategier: Utveckling i vardagen 6 Mängdbrott 6 Brott i nära relation 6 Gemensamma jurister - effektivare verksamhet 7 Effektivare brottsofferarbete 7 Samverkan 8 Ungdom 8 Trafiksäkerhet 9 Krisberedskap 9 Engagerade och delaktiga medarbetare 10 Chefsförsörjningsprogram - indirekt nivå 10 Förebyggande arbete mot droger 10 Mitt arbete som hundförare 11 Så arbetar vi med grova våldsbrott 12 Ny som chef 12 Öppenhet internt och externt 12 Kommunikation 12 Service 13 Myndighetens långsiktiga mål 14 Myndighetens övergripande verksamhetsmål 14 Det här innebär målen för mig! 15 Ansvarig innehåll: Länspolismästare Christina Forsberg Grafisk form och produktion: Polismyndigheten i Gävleborgs län Foto: Polismyndigheten i Gävleborgs län Tryck: Gävle Offset AB Upplaga: 800 exemplar Diarienummer: A /10 Version: Polisstyrelsen har fastställt verksamhetsplanen: Framsidan: Ungdomspolis tillsammans med ungdomar på stan Till verksamhetsplanen hör också ett antal bilagor. Dessa finns tillgängliga via intranätet Intrapolis. 2

3 Länspolismästaren har ordett Bra resultat - och vi kan ännu bättre! Du håller nu i myndighetens verksamhetsplan för Verksamhetsplanen tydliggör vilka resultat vi förväntas nå under året. Planen är en viktig utgångspunkt för att kunna agera och dra åt samma håll. Genom att tydliggöra vart vi ska och hur vi ska ta oss dit hoppas jag och många med mig att just ditt engagemang för verksamheten ökar än mer. Nytt för i år är att verksamhetsplanen även beskriver långsiktiga verksamhetsmål. Dessa mål utgår från myndighetens vision, strategier, Polisens värdegrund och självfallet - vårt uppdrag. Sättet vi leder och styr verksamheten på kan beskrivas som myndighetens styrkedja. Vårt uppdrag Vi har alla samma uppdrag - oavsett vilka arbetsuppgifter vi har. Vi bidrar alla, var och en och inte sällan tillsammans, till minskad brottslighet ökad lagföring en ökad upplevelse av trygghet hos våra medborgare samt en bra service. Vår värdegrund Värdegrunden vägleder oss när vi genomför vårt uppdrag på ett professionellt sätt. Värdegrunden handlar också om hur vi vill att andra ska uppfatta oss. För oss är värdegrunden alltid närvarande i stort som smått. Visionen Visionen inleder styrkedjan och kan beskrivas som den dröm som vi vill förverkliga. Visionen ska ge kraft och mod till vår förmåga och strävan att lösa uppdraget och nå målen. Visionen för myndigheten är att vara Sveriges modernaste myndighet. Den bild som jag ser är en myndighet som utifrån uppdragsgivaren krav levererar riktigt bra resultat. Medborgarna har ett mycket stort förtroende för hur vi löser uppdraget. Vi involverar olika samhällsgrupper i utvecklingen av myndigheten. Vår myndighet präglas av arbetsglädje och delaktighet vi är stolta över vår arbetsplats. Vi tar ansvar för ett hållbart samhälle och värnar därmed om miljön även för kommande generationer. Christina Forsberg, länspolismästare 3

4 Länspolismästaren har ordet Elin Nilsson, Tuula Johansson, Pelle Lindgren och Benny Svensson deltar i ombordstigning till utveckling i vardagen. Strategier Under året har myndighetsövergripande strategier som ska gälla för all verksamhet konkretiserats. De myndighetsgemensamma strategierna är vår utgångspunkt och syftar till att underlätta för oss att nå målen för verksamheten. De följande sidorna (s. 6-13) ger exempel på hur vi använder våra strategier i den dagliga verksamheten. Strategierna är fyra till antalet: Utveckling i vardagen - med fokus på kunden Samverkan Delaktiga och engagerade medarbetare Öppenhet internt och externt. Vår förbättringsmodell Utveckling i vardagen med fokus på kunden, stödjer utvecklingsandan i myndigheten. Samhället förändras ständigt. För att kunna fortsätta nå bra resultat behöver vi därför utveckla och förbättra arbetsmetoder och processer. Vi kan inte slå oss till ro och konstatera att vi är klara. Uppdraget kan lösas mer effektivt genom samverkan med andra. Det kan ske genom att andra agerar så att vi löser uppdraget på ett mer effektiv sätt. Det kan också handla om att få andra att ta till sig vårt budskap och sprida det vidare. Samverkan förekommer förstås både inom myndigheten och externt med andra aktörer i samhället. Vi är alla medarbetare och förväntas därmed bidra till att lösa uppdraget, oavsett titel eller hur länge eller vad vi har jobbat med. För mig är det viktigt att ge förutsättningar för att du som medarbetare ska känna delaktighet och engagemang. Nästa år rullar därför till exempel vår förbättringsmetod Utveckling i vardagen vidare på fler arbetsplatser. Vi strävar på olika sätt för att öppna myndigheten, internt och externt. Med en större förståelse för, och kunskap om, våra olika arbetsuppgifter kan till exempel vi-känslan stärkas. Vi berättar också om verksamheten för våra medborgare, antingen direkt eller genom media. Det ger kunskap och förstärker därmed förtroendet för oss och hur vi löser uppdraget. 4

5 Länspolismästaren har ordet Långsiktiga mål För att säkra inriktningen av verksamheten har långsiktiga verksamhetsmål fastställts. Dessa mål tydliggör vilka verksamhetsresultat vi förväntas uppnå Ett av de långsiktiga målen känner du igen sen tidigare. Myndigheten ska 2013 vara nominerad till Sveriges modernaste myndighet. Utmärkelsen syftar till att stärka utvecklingsandan och förbättringsivern vid statliga myndigheter och stöttas bland annat av Regeringskansliet och Statskontoret. Utmärkelsen fokuserar på fyra områden nämligen resultat- och kundfokus, den goda arbetsplatsen, ständiga förbättringar utifrån ett kundperspektiv och ett hållbart samhälle. Mål för 2011 och uppföljningsmått Målsättningarna för 2011 är färre till antalet jämfört med tidigare verksamhetsår. Vi vill ge bättre förutsättningar att fokusera på, och därmed nå, målen. Med för många mål riskerar vi att tappa fokus. För att kvalitetssäkra att vi även fortsättningsvis når bra resultat har ett antal uppföljningsmått fastställts. Syftet är att tidigt få signaler om avvikelser i verksamhetens resultat. Det ger oss bättre förutsättningar att ställa om och agera för en bra verksamhet. Sist i verksamhetsplanen hittar du både verksamhetsmålen för 2011 och övriga långsiktiga mål. Det är också där du formulerar ditt bidrag för Vi kan ännu bättre! Vi ska fortsätta bidra till att såväl myndigheten som svensk Polis utvecklas ytterligare. Redan idag når vi goda verksamhetsresultat. Då vi dessutom för 2011 har fått de bästa ekonomiska förutsättningarna på många år har vi alla chanser att ta ännu ett steg mot visionen. Det hänger på dig och mig. Låt oss alla visa att vi vill, att vi kan och att vi törs. Gävle den 15 december 2010 Christina Forsberg Länspolismästare Myndighetens ledningsgrupp, fr.v. Pär Langer, operativ chef, Christina Forsberg, länspolismästare, Maria Palmaeus, chef controllerenheten, Kerstin Hansson, HR-chef, Pär Rooth, ekonomidirektör och Pia Degerman Hägg, stabschef. Frånvarande på bilden är Ulrika Hjerpe, kommunikationschef. 5

6 UTVECKLING Eftersom omvärlden ständigt förändras kommer behovet av att identifiera effektiva arbetsmetoder där vi gör rätt från början alltid att finnas. För att utveckla verksamheten ska chefer och medarbetare få förutsättningar att delta aktivt i verksamhetens utvecklings- och förbättringsarbete. Vi ska vara generösa med att dela med oss till varandra av goda exempel. På så vis påverkas vår förmåga att lösa uppdraget positivt. Vi når framgång. Införandet av verksamhetsstödet PUST medför att vi kan utveckla arbetet med att utreda mängdbrott; snatteri, brott mot knivlagen, vissa narkotika- och alkoholbrott, rattfylleri och olovlig körning. Detta är brott som vi kan göra klara på plats, utan överlämningar. Verksamheten effektiviseras och fler ärenden kan hanteras snabbare, fler kan lagföras. Vårt arbete i den yttre verksamheten underlättas på flera sätt, bland annat behöver personuppgifter inte registreras flera gånger. Registerslagningar kan skötas direkt från fordonet. Mål 2-5 Införandet av PUST stödjer även myndighetens vision att bli Sveriges modernaste myndighet. Genom teknikutvecklingen kan utredningsarbetet ytterligare effektiviseras vilket påverkar verksamhetsresultaten positivt. Det faktum att fler utredningsåtgärder kan genomföras på plats ger även en ökad synlighet och närvaro, vilket påverkar den upplevda tryggheten för medborgarna. Mikael Söderström, chef utbildningssektionen och införandeansvarig för PUST Brott i nära relation Brott i nära relationer handlar om mäns våld mot kvinnor, kvinnors våld mot män, våld mot barn, våld i samkönade förhållanden och hedersrelaterat våld. Målet för våra insatser är att fler ska våga anmäla dessa brott och att brottsoffer orkar fullfölja rättsprocessen. Ur ett brottsofferperspektiv är det av särskilt stor vikt att brott i nära relation utreds skyndsamt. Barnahus i Gävleborg har två övergripande målsättningar. En målsättning är att rättsvårdande myndigheter ska kunna bedriva ett effektivt och korrekt utredningsarbete, som i förlängningen leder till att fler gärningsmän lagförs. Mål 6 Frida Halldén, BF-polis och Lokus i norra Gävleborg gör en brottsplatsundersökning. En annan målsättning är att verksamheten ska innebära ett skydd och stöd för barnet. En gemensam utgångspunkt är intentionerna i FN:s barnkonvention, som Sverige har skrivit under. Verksamheten på Barnahus är under ständig utveckling och med engagerad personal på plats kommer verksamheten att fortsätta att utvecklas. Handläggningstiderna blir kortare och barnets intressen tas bättre tillvara genom en ökad samverkan mellan de olika myndigheter som berörs av ärendet. 6

7 I VARDAGEN Angelica Dipeders, Marianne Leukhardt och Åsa Hasth, jurister för Uppsala och Gävleborgs län. Gemensamma jurister - effektivare verksamhet I samverkan med Polismyndigheten i Uppsala län har vi gemensamma myndighetsjurister. Det medför att juristerna får fler ärenden inom sina kompetensområden och kan utveckla och fördjupa sin kunskap inom olika specialistområden. Juristerna genomför utbildningsinsatser rörande förändringar inom det juridiska området. De publicerar även ett rättsblad med juridiska nyheter, gemensamt för båda myndigheterna. Under 2011 kommer juristerna att involveras i en översyn av myndighetens tjänsteföreskrifter samt av myndighetens rutiner och villkor för handräckning till andra myndigheter. Effektivare brottsofferarbete Ett brottsoffer som upplever att hon/han möts med respekt och empati och som får ta del av relevant information upplever sig i allmänhet nöjd med Polisens arbete oavsett utredningens slutgiltiga resultat. Dessa brottsoffer uppfattar Polisen som en effektiv och kompetent organisation. Att brottsoffret upplever ett gott bemötande påverkar viljan att delta i utredningen, viljan att lämna information, anmälningsbenägenheten och förtroendet för rättsväsendet. Ett gott bemötande påverkar också den mentala återhämtningen när man har blivit utsatt för brott. Det är allas ansvar att ha brottsoffret i fokus. Genom att ha brottsoffren i fokus förbättras och underlättas också vårt arbete med att nå de fastställda verksamhetsmålen. Brottsoffersperspektivet ska genomsyra allt utredningsarbete: Vi ska ge ett bra bemötande. Vi ska ge professionell information om våra skyldigheter Vi ska ges tidig och tydlig återkoppling till brottsoffer om vad som händer i deras ärende. Jag anser att vi redan arbetar för att bli Sveriges modernaste myndighet genom myndighetens förbättringsmodell Utveckling i vardagen. Det handlar bl.a. om ledning och styrning genom att coacha medarbetarna att komma med förslag som gäller verksamheten och även ta ansvar för att genomföra dessa. Agneta Mosell, chef lokal support Gästrikland 7

8 SAMVE Samverkan internt och med externa aktörer är en viktig förutsättning för att vi ska nå framgång. Genom att involvera fler i genomförandet av vårt uppdrag får vi större förutsättningar att nå dit vi vill. Vi ska samverka över hela länet på såväl strategisk nivå som på operativ nivå. Ungdom Det är angeläget att arbeta aktivt mot ungdomar för att förhindra att de rekryteras till kriminella nätverk. Polismyndigheten kommer att fortsätta att samverka med skolor, kommuner, socialtjänsten och räddningstjänsten för att förhindra att ungdomar hamnar i kriminalitet. Det kan handla om gemensamma projekt, kontaktpoliser i skolor, polare på stan eller medling. Genom samverkan kan vi använda våra resurser på ett ännu klokare sätt, till förmån för länets invånare. Samverkan gör att vi är fler som strävar mot samma mål, det är en förutsättning för att vi ska lyckas med vårt uppdrag. Tillsammans kan vi utvecklas och nå framgång i vårt arbete med ungdomarna. Mål 1 Ungdomspolis Andreas Hansemon tillsammans med ungdomar i Polisområde mellersta Gävleborg. - Genom samverkan med olika aktörer kan vi nå ungdomarna och på så sätt skapa kontakter och förebygga. Mattias Fredlund Ungdomspolis - Ingen verksamhet är en ö. Vi har ett gemensamt ansvar för att genom engagemang, tillgänglighet och effektivitet driva och utveckla verksamheten utifrån medborgarnas behov. Vi måste samverka för att nå resultat. Daniel Mathson chef kriminalunderrättelsejänst 8

9 RKAN Trafiksäkerhet Sedan några år tillbaka samverkar Polisen i Gävleborg, Jämtland, Västernorrland och Dalarna med Trafikverket (tidigare Vägverket) kring trafiksäkerhet. Vi vill tillsammans effektivisera insatserna för en säkrare trafikmiljö. Därför har vi tillsammans upprättat en handlingsplan som består av tolv områden med aktiviteter som syftar till att uppnå olika mål inom respektive område. Det handlar bland annat om kommunikation, utbildningsinsatser, samsyn mellan myndigheterna, samverkan mot alkohol och droger i trafiken (SMADIT) och gemensamma storkontroller. Ett verksamhetsmål är att minska antalet dödade och svårt skadade personer till följd av hastighetsöverträdelser, trafiknykterhetsbrott och bristande användning av skyddsutrustning. Handlingsplanen syftar också till att vi ska byta erfarenheter med varandra samt samverka och utveckla nya effektiva metoder. Mål 7-8 Genom vår samverkan kan vi jobba mer effektivt med trafiksäkerhet, samtidigt som vi kan ta del av och dela med oss av den kunskap och de erfarenheter som finns i våra organisationer. Gabriella Gulliksson, Trafikverket, projektledare för samverkansarbetet. Oscar Thorén, BF-polis i norra Gävleborg. Stefan Hall, biträdande operativ chef (tredje från höger i bild) deltar i en krisövning angående kärrnkraftsolycka, Högbo bruk 10 november Krisberedskap Polisen har en central roll i hanteringen av de kriser som kan uppstå i samhället. Det kan handla om stora olyckor, översvämningar eller andra katastrofer. Vår förmåga att hantera kriser utvecklas kontinuerligt bland annat genom övningar och i samverkan med andra. Under 2011 års övningar är kommunikationen ett område som länsstyrelsen tillsammans med oss och andra samverkanspartners kommer att titta närmare på. Hantering av information och kommunikation är särskilt viktigt vid en särskild händelse, eftersom belastningen på de enskilda myndigheterna blir stor. Samverkan mellan organisationerna är nödvändig för ett effektivt resursutnyttjande och begränsning av skadeverkningar. 9

10 ENGAGERADE & DELA Vi ser utveckling som en viktig del av allas uppdrag som anställda i myndigheten. Fokus ska därför vara att rollen som medarbetare utvecklas. Förståelsen för de prioriteringar och beslut som fattas ökar när var och ens uppdrag tydliggörs. Detta påverkar också engagemanget och delaktigheten positivt. Chefsförsörjningsprogram indirekt nivå Chefsförsörjningsprogrammen bedrivs nationellt av polisens chefs- och ledarcenter. Målet med programmen är att säkra myndigheternas rekryteringsbaser när framtida chefer ska rekryteras. Långsiktighet när det gäller chefsförsörjning är viktigt eftersom stora pensionsavgångar fortfarande väntar. Vi vill ta hand om erfarenheten och kunnandet hos de som går i pension, bland annat genom överlämningar till nya chefer på tillväxt. Li-Helena Berglund deltar i chefsförsörjningsprogrammet för indirekt nivå. Varför sökte du och varför vill du bli chef? - Jag har alltid varit intresserad av ledarskapsfrågor och utveckling. Att bli chef handlar för mig inte om att få fler streck på axlarna; det handlar mer om hur man blir en bra chef och ledare. Vad har detta gett dig personligen hittills? - Nu känner jag bättre till vilka mina styrkor och utvecklingsområden är. Jag har lärt känna mig själv bättre, bland annat genom den återkoppling jag fick vid urvalsarbetet. Min förväntan är hög när det gäller fortsättningen; jag ser fram mot två innehållsrika, utvecklande år som kommer att kräva en hel del av mig, såväl studiemässigt som av mig som person. Li-Helena Berglund och Jenny Jernberg deltar i chefsförsörjningsprogrammet för indirekt nivå Förebyggande arbete mot droger Maria Johansson och Mathias Theuer, BF-poliser i Södra Gävleborg, i besöker elever på en skola i Gävle. Vi ska fortsätta vårt engagerade arbete mot bruk och handel med droger. Arbetet ska bedrivas i samverkan för att angripa drogbrottsligheten på olika nivåer. Inom ramen för samverkan får sociala myndigheter tidig information om begynnande missbruk och kan sätta in åtgärder. Ett långsiktigt arbete mot droger ger vinster inte minst på det mänskliga och det ekonomiska planet. Det har också effekt på annan brottslighet som begås på grund av missbruket. För att på lång sikt nå ett bra resultat ska alla jobba aktivt mot missbruk bland ungdomar som de stöter på i sitt arbete. God kunskap om drogtecken samt samverkan med skola, kommun och socialtjänst är framgångsfaktorer för arbetet i missbrukarledet. Trots att det många gånger kan vara svårt att se om någon är påverkad av droger är vi idag bra på att tyda dessa tecken. Vi har en hög träffprocent. Genom våra engagerade medarbetare, en effektiv underrättelsetjänst och samverkan med åklagare, andra polismyndigheter, tull och kriminalvård bedrivs en effektiv bekämpning av grövre kriminalitet, såväl drogrelaterad som inom andra områden. Mål 10 10

11 KTIGA MEDARBETARE - Mitt arbete som hundförare är väldigt varierande, ena dagen kan jag söka efter en försvunnen person och andra dagen efter narkotika. Jag upplever inte att det är något problem att ställa om till olika uppdrag utan snarare stimulerande. Vissa uppdrag t.ex. när det gäller grova våldsbrott kan ta tid och då är det viktigt att man känner sig delaktig för att hålla engagemanget uppe. Ett sätt är att få aktuell information hela tiden. - Det som skapar engagemang hos mig och jag tror övriga hundförare, är att vi vill se resultat av den träning vi har lagt ner på hunden. Jag brinner för att se hur jag kan utnyttja hundens förmåga och därigenom bidra till att lösa olika brott och försvinnanden. Det är upp till mig som hundförare att dressera hunden så att den förstår vad jag vill att den ska göra. Min hund heter Darco och är 5 år. Han är en kriminalsökhund och utbildad för att leta och markera dofter från avlidna personer på land och i vatten. Han är också utbildad för att markera dofter av blod och sperma. Staffan Olsson, hundförare Så arbetar vi med grova våldsbrott För att lösa grova våldsbrott bildas ofta en kommission. Gruppen sätts samman av medarbetare med olika kompetenser och god erfarenhet. Äldre, mer erfarna utredare arbetar tillsammans med yngre kollegor. Det är avgörande att samarbeta med andra aktörer både inom och utanför myndigheten för att lyckas med utredningen. Vår tekniska rotel och kriminalunderrättelsetjänst är två viktiga samarbetspartner, liksom åklagaren. Att lösa grova våldsbrott tar Torbjörn Säfström, inspektör vid Roteln för grova brott oftast tid, därför är det viktigt att under processens gång uppnå delmål för att visa att vi är på rätt väg. Det är viktigt att alla i kommissionen bidrar med sin kunskap för att ta reda på vem/vilka som har begått brottet. Medarbetarna i kommissionen känner ett stort ansvar för att försöka att lösa brottet, vilket skapar ett starkt engagemang och delaktighet. Torbjörn Säfström Du som ny chef, vad blev du positivt överraskad av i myndigheten? - Det engagemang som finns i myndigheten bland chefer och medarbetare. Hur gör du för att få engagerade och delaktiga medarbetare? - Jag ger medarbetare uppdrag eller ansvarsområden och förtroendet att med rätt verktyg lösa uppgiften på bästa sätt. Ansvar är utvecklande. Jag tror det är väldigt viktigt att ta vara på alla idéer och Patrik Hägg yttre befäl i mellersta Gävleborg förslag som kommer från medarbetarna och försöka jobba med dessa utifrån ett verksamhetsperspektiv. Vad ser du som utmaningar inför framtiden/nästa år? - Att jobba mot verksamhetsmålen och forstätta utveckla verksamheten. En utmaning för oss i Polisområde mellersta Gävleborg inför nästa år blir att komma igång med arbetet Utveckling i vardagen. Det känns riktigt spännande. 11

12 ÖPPENHET INTER För att bidra till att öka förtroendet hos allmänheten ska vi fortsätta att ta vara på varje tillfälle för att berätta om vårt viktigaste uppdrag. Det gör vi bland annat genom att vara öppna mot media och själva ta initiativ till dialog och kommunikation. Kommunikation Ett av våra mål är att vårda och stärka förtroendet för Polisen. Att visa vår verksamhet, våra duktiga medarbetare och vårt dagliga arbete är en viktig del för att nå det målet. Det gör vi dagligen bland annat genom våra kontakter med allmänheten och våra samverkansparter, vår hemsida och genom våra mediekontakter och hur vi anställda på Polisen berättar om vår verksamhet och vårt arbete för familj, vänner och bekanta. Under hösten 2010 har vi även visat vad vi gör och vilka vi är i TV-serien på liv och död. Syftet med programserien 112 på liv och död är att bygga hjältar, att följa och visa personer som gör ett fantastiskt jobb, men som sällan får den uppskattning och uppmärksamhet som de förtjänar. Produktionsbolaget vill också visa verkligheten och uppmärksamma det arbete som våra medarbetare gör och de förutsättningar de arbetar under. Myndigheten har beslutat att delta i ännu en säsong, vilken kommer att börja att sändas i februari Kontakterna med media ger oss möjlighet att påverka hur bilden av Polisen förmedlas. Då kan vi beskriva verksamheten och nå ut med information. Genom ett öppet förhållningssätt kan vi förstärka förtroendet och förståelsen för Polisens uppdrag. Mikael Hedström, presstalesman 12 Artikeln kommer från Gefle Dagblad 29/9 2010

13 NT OCH EXTERNT En kommunikativ chef bidrar till bra verksamhetsresultat genom att göra medarbetarna välinformerade, kunniga och engagerade. Myndigheten fortsätter därför att arbeta med kommunikation som verktyg för att skapa delaktighet och förståelse samt för att påverka och engagera. Service Passansökningar, hittegods, anmälningsupptagning och ansökan om vapentillstånd eller tillstånd för t.ex. evenemang är exempel på polismyndighetens service och den vanligaste kontakten som allmänheten har med polisen. Även den dagliga kommunikationen med medborgarna och andra myndigheter är Mål 9 en del av vår service. Den service som erbjuds kommer att fortsätta att anpassas efter medborgarnas behov och efterfrågan. Vi arbetar aktivt med öka vår tillgänglighet genom att utveckla alternativa servicefunktioner. Därför kan numera våra medborgare till exempel göra anmälan om brott antingen via telefon , eller genom att besöka någon av våra receptioner. Under 2011 kommer en medborgarundersökning avseende service att genomföras. - Information och kommunikation är viktigt för att nå ut till medarbetarna, för att öka förståelsen, skapa delaktighet och öka öppenheten. Mål 12 - Det är samtidigt ett av de svåraste uppdragen vi som chefer har, anser jag. Jag vill inte ha envägskommunikation. Jag vill skapa ett klimat där det alltid finns utrymme och en trygghet i att alla ska kunna säga vad de tycker och komma med idéer. - Löpsedlarna som vi i Polisområde norra Gävleborg har börjat med är ett sätt att prova nya vägar för att nå ut. Jag tror att medarbetarna tycker att det är ett kul och nytt sätt att informera på. Jag vet inte om löpsedlarna bidrar till ökad öppenhet. Däremot tror jag att medarbetarna ser det som att vi verkligen har viljan att nå ut med information. Det är ett komplement till andra kanaler. Jag hoppas och tror att löpsedlarna i viss mån sår frön och bidrar till att få igång diskussioner. Det är viktigt att poängtera att löpsedeln eller annan skriftligt information inte fungerar som ersättare för det personliga mötet och dialogen. - Vår framtida utmaning är att utveckla vår tanke med löpsedlarna. Nästa steg kan bli att använda Intrapolis i större utsträckning. Anna-Karin Gradin, yttre befäl, norra Gävleborg 13

14 Myndighetens långsiktiga mål Brottsförebyggande (BF) Vi ska sänka brottsligheten där inte våra egna insatser påverkar antalet anmälningar (exempelvis narkotika- och trafikbrott). Utredning - lagföring (UL) Vi ska årligen öka andelen redovisade ärenden till åklagare. De ärenden som redovisas ska hålla sådan kvalitet att de i större utsträckning leder till lagföring. Service (SE) Vi ska utveckla och anpassa vår service efter medborgarnas förväntningar och verksamhetens förutsättningar. Sveriges modernaste myndighet Vi ska vara nominerade till utmärkelsen Sveriges modernaste myndighet år Myndighetens övergripande verksamhetsmål 2011 Nr Område Målbeskrivning Resultat Mål Min enhet Ungdomsbrottslighet Mängdbrott 2 våld i offentlig miljö tillgrepp genom inbrott Antalet ungdomar under 18 år med registrerad misstanke ska minska i förhållande till Antalet anmälda fall av misshandel utomhus ska vara högst Andelen ärenden redovisade till åklagare för misshandel utomhus ska vara minst 30 %. 4 Andelen ärenden redovisade till åklagare för tillgrepp genom inbrott ska vara minst 6,5 % < < ,5% 25,7 % > 30 % 6,5 % 4,3 % > 6,5 % 5 effektivitet Andelen lagföring i polisledda förundersökningsprotokoll ska öka. 89% 87% 91% 6 Brott i nära relation Antalet ärenden redovisade till åklagare ska vara minst > Trafiksäkerhet Antalet svårt skadade i trafiken ska minska Antalet dödade i trafiken ska minska Service Minst 85 % av servicemottagarna ska vara nöjda eller - - > 85 % mycket nöjda med Polisens tillgänglighet, bemötande och handläggningstid. 10 Arbetsmiljö Nöjd-medarbetarindex, NMI, ska minst vidmakthållas >57 11 Kommunikation Internkommunikationsindex ska öka. - 3,42 >3,42 12 Utveckling Vid utgången av 2011 ska 60% av kriterierna i Sveriges modernaste myndighet vara fullt ut eller i hög grad uppfyllda % 14

15 Det här innebär målen för mig! Anteckningar från arbetsplatsträff 15

16 Polismyndigheten i Gävleborgs län Box 625, Gävle Akuta ärenden ring 112 Övriga ärenden ring E-post:

Verksamhetsplan 2014. Preliminär version december 2013

Verksamhetsplan 2014. Preliminär version december 2013 Verksamhetsplan 2014 Preliminär version december 2013 Utgivare Polismyndigheten i Stockholms län Produktion Ekonomiavdelningen Beställning Ekonomiavdelningen Diarienr. AA-191-32100-2013 Tryck RPS Tryckeri

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

Kommunikativ ledning och samverkan vid kriser och olyckor en studie av praktiska erfarenheter och forskningsbehov

Kommunikativ ledning och samverkan vid kriser och olyckor en studie av praktiska erfarenheter och forskningsbehov 1 Brigitte Mral & Kristin Blomqvist Nellebo Kommunikativ ledning och samverkan vid kriser och olyckor en studie av praktiska erfarenheter och forskningsbehov 2 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Syfte...

Läs mer

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Perspektiv på e-förvaltning 1 Governo är ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

Handlingsprogram mot våld i nära relationer

Handlingsprogram mot våld i nära relationer Handlingsprogram mot våld i nära relationer Antagen av kommunfullmäktige 2008-11-26, 79 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 BAKGRUND... 3 SYFTE... 3 HANDLINGSPROGRAM... 3 ÖVERGRIPANDE MÅL: VÅLD

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Uppföljning av polismyndigheternas hantering av våld i offentlig miljö

Uppföljning av polismyndigheternas hantering av våld i offentlig miljö Tillsynsrapport 2013:14 Uppföljning av polismyndigheternas hantering av våld i offentlig miljö Rikspolisstyrelsen Sammanfattning 3 Sammanfattning Rikspolisstyrelsen genomförde en inspektion av våld i

Läs mer

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare Utvärdering av HANS- projektet Lärande nätverk för ledare i Hedemora, Avesta, Norberg och Skinnskatteberg Christer Sandahl 1, Lisa Markström 2, Therese Wahlström 1 & Helena Gustafsson 1 2010-05-31 1 Medical

Läs mer

Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck

Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck Slutbetänkande av Utredningen som ska föreslå en nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor Stockholm 2015 SOU 2015:55

Läs mer

Nätverk för lärande och utveckling

Nätverk för lärande och utveckling VERKSAMHETSUTVECKLING FÖRVALTNINGSKUNSKAP CHEFSUTVECKLING KOMPETENSFÖRSÖRJNING Nätverk för lärande och utveckling Den här boken ger några svar på frågan: Varför nätverk? Nätverk för lärande och utveckling

Läs mer

Previas handbok. för ett bättre arbetsliv. TIPS & RÅD om hur du skapar en effektiv och hållbar organisation och frigör den mänskliga faktorn

Previas handbok. för ett bättre arbetsliv. TIPS & RÅD om hur du skapar en effektiv och hållbar organisation och frigör den mänskliga faktorn Previas handbok för ett bättre arbetsliv TIPS & RÅD om hur du skapar en effektiv och hållbar organisation och frigör den mänskliga faktorn 2 INLEDNING Varför en handbok för ett bättre arbetsliv? VI TÄNKER

Läs mer

Medling i skola samt vid brott

Medling i skola samt vid brott Medling i skola samt vid brott En utredning om medling i Norrbotten Luleå Tekniska Universitet Utredningssociologi Jennie Oja Förord Jag vill först och främst tacka kommunförbundet i Norrbotten som gav

Läs mer

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Samtal med 18 myndighetschefer om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Produktion & formgivning: Arbetsgivarverket Informationsenheten 2008 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Hur ser myndighetschefer

Läs mer

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I 1 Utdrag från rapport från utbildningsutskottet 2012/13:RFR10 Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I Sammanfattning 1 Genom forskning får vi hela tiden ny kunskap som kan vara

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

Inriktning Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8)

Inriktning Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8) 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8) FMSI 2014, Underbilaga 1.1: Försvarsmaktens Verksamhetsidé, Vision och Värdegrund Försvarsmaktens Verksamhetsidé, Vision och Värdegrund utgör den strategiska grund som

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

domkretsen En modernare rättegång är en nödvändig reform De ska forma Domstolsakademin Beatrice Ask

domkretsen En modernare rättegång är en nödvändig reform De ska forma Domstolsakademin Beatrice Ask nr 3 2008 Vittnesstödet utrett Coachade chefer Fler lärare behövs Föredragande lyfts fram domkretsen EN TIDSKRIFT FRÅN SVERIGES DOMSTOLAR En modernare rättegång är en nödvändig reform Beatrice Ask De ska

Läs mer

Bekämpa alla brott arbetsgruppens rapport till partistyrelsen

Bekämpa alla brott arbetsgruppens rapport till partistyrelsen Bekämpa alla brott arbetsgruppens rapport till partistyrelsen Beatrice Ask, ordförande Anti Avsan Hanif Bali Anna König Jerlmyr Michael Sandin Anja Sonesson Gunnar Strömmer Urban Widmark Inledning... 4

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

Samverkan. i lokalt brottsförebyggande arbete

Samverkan. i lokalt brottsförebyggande arbete Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete Del I Del II Samverkansprocessen steg för steg Erfarenheter av samverkan Brottsförebyggande rådet (Brå) är en

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

jämställdhet Servicen faller inte lika ut för män och kvinnor idag. Med det konstaterandet så måste man göra något åt det.

jämställdhet Servicen faller inte lika ut för män och kvinnor idag. Med det konstaterandet så måste man göra något åt det. jämställdhet EN TIDNING OM NYTTAN OCH VIKTEN AV EN LÅNGSIKTIG OCH HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING NYAMKO SABUNI: Servicen faller inte lika ut för män och kvinnor idag. Med det konstaterandet så måste

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

HANDLINGSPLAN KVINNOFRID

HANDLINGSPLAN KVINNOFRID 1 HANDLINGSPLAN KVINNOFRID Kommunfullmäktige 2010-11-29 98 2 Förord Ett liv fritt från våld och förtryck det är en rättighetsfråga. Regeringen har under de senaste fyra åren gjort en stor satsning på att

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Samverkan polis och kommun

Samverkan polis och kommun Samverkan polis och kommun Inspektionsrapport 2012:2 Rikspolisstyrelsen Enheten för inspektionsverksamhet Maj 2012 Utgivare: Rikspolisstyrelsen, Box 12256, 102 26 Stockholm D nr: VLK-128-1398/11 Omslagsfoto:

Läs mer