Läkare & chef EN HANDBOK

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Läkare & chef EN HANDBOK"

Transkript

1 Att bli chef ska vara en naturlig och attraktiv karriärväg för läkare, anser vi inom Sveriges läkarförbund. Vi finns för läkare i hela karriären och arbetar därför för att motivera, inspirera och uppmuntra läkare att bli chefer i sjukvården. Det här är en handbok för dig som vill bli eller redan är chef. Vi har samlat information både om hur vi kan stötta dig i din roll som chef och om olika chefsbefattningar, avtal, arbetsrätt och ansvarsfrågor. Läkare & chef EN HANDBOK

2 LÄKARE OCH CHEF EN HANDBOK FRÅN SVERIGES LÄKARFÖRBUND OCH SVERIGES LÄKARFÖRBUNDS CHEFSFÖRENING. Sveriges läkarförbund 2015 Box 5610, Stockholm Telefon: E-post: Foto: Rickard Eriksson (ej sid 8 9) Tryck: Ineko 2015

3 Innehållsförteckning Läkare behövs som chefer... 7 Att vara chef Även chefer behöver företrädare Vi stöder dig som chef Att bli chef Att söka arbete som chef När du får erbjudande om att bli chef Dina drivkrafter och styrkor Att leda och möta människor Avtal för övriga chefsbefattningar Lön och villkor, lönestatistik Pension och försäkring Övriga förmåner Utvecklingsplan och mentorstöd Lojalitet, sekretess och konkurrens Lojalitetsplikt Sekretess Konkurrensklausuler Konkurrens inom offentlig sektor Reglering om avslut av anställning Karriär som chef Feedback och medarbetarundersökningar Om jag får problem Chefens arbetsmarknad Olika typer av chefsbefattningar Verksamhetschef Andra chefsbefattningar Chefsbefattningar inom den privata sektorn Chefens ansvar Systematisk arbetsmiljö Diskriminering och kränkande särbehandling Diskrimineringslagen Deltidsarbete och tidsbegränsad anställning Föräldraledighetslagen Kränkande särbehandling Klädsel, mat eller ledighet Sammanfattning om chefens ansvar Anställning, avtal och arbetsrätt Olika typer av anställningar Tillsvidare eller tidsbegränsat förordnande Klinisk verksamhet Reaktivering Avtal Vd-avtal eller avtal om högre chef... 39

4 Läkare behövs som chefer Bra chefer är avgörande för att en verksamhet och dess medarbetare ska nå sin fulla potential. Kunskapsintensiva verksamheter såsom sjukvården och läkemedelsindustrin är beroende av engagerade och kunniga chefer. För att upprätthålla en sjukvård av hög klass och främja en snabb metodoch kvalitetsutveckling är det av största vikt att läkare vill vara chefer. Läkare har med sina medicinska kunskaper särskilt goda förutsättningar att leda kunskapsintensiva verksamheter inom sjukvård och läkemedelsindustri mot ökad kvalitet, produktivitet och tillgänglighet. Med läkare som chefer finns goda förutsättningar för patientsäker vård, medicinsk utveckling och kunskapsspridning. Erfarenhet av arbetsledning är något som många läkare redan har utan att de egentligen tänker på det. Många specialister har i olika sammanhang stort inflytande över hur det dagliga arbetet ska ledas och fördelas utan att vara chefer. Även detta gör att många läkare har en bra bakgrund för att anta nya chefsuppdrag. Som läkare och chef har du en unik position att driva medicinska frågor, men också en mycket viktig utmaning i att sätta dig in i hela verksamhetens villkor. Du leder inte bara läkare utan flera olika personalgrupper med ibland skilda förutsättningar. 7

5 Överblick och kreativitet Läkare kan utöva rollen som chef i sjukvården med större överblick och möjlighet till kreativa lösningar än andra, säger Martin Ridderstråle. Han menar att om läkare bejakar förändring och faktumet att de är chef för alla professioner kan de utveckla sjukvårdorganisationen snabbt och på ett värdemässig bra sätt för patienter och anställda. Det är viktigt för läkare att de lär sig att bejaka förändring som en positiv kraft. Förändring är inget negativt, och det pågår hela tiden. Jag brukar mäta verksamhetens förändringskompetens precis som man kan mäta alla andra kvaliteter. När läkare tar detta till sig har de den bästa förutsättningen att leda sjukvården som organisation, om de samtidigt inser att de är ledare för alla professioner inom sjukvården. Att ha lust är a och o Att ha lust är a och o. Jag är genuint intresserad av ledarskapsfrågor. Jag tycker det är kul att problemlösa, att se medarbetare växa, att tillsammans utveckla en verksamhet och att sätta upp och följa upp mål, säger Nasim Farrokhnia. För Nasim har viljan att vara chef bestått av både intresset för ledarskapsfrågor och för akutsjukvård. Jag har valt att bli chef inom akutsjukvård där jag arbetat kliniskt och forskat. Att sedan bli chef är ett helt annat uppdrag som kräver nya verktyg och kompetenser. Martin Ridderstråle Klinikchef, Steno Diabetes Center, Gentofte, Danmark Nasim Farrokhnia Verksamhetschef, Södersjukhuset, Stockholm 8 9

6 Att vara chef När du får en formell chefsbefattning ska det vara tydligt att du får ansvar för verksamheten och att det med detta följer befogenheter och resurser. Uppdraget som chef ska vara tydligt beskrivet. Uppdraget som chef ställer också krav på integritet mot såväl uppdragsgivare som medarbetare. Med chefskapet följer förutom personalansvar, ofta ansvar för ekonomi och budget och för verksamheten som helhet med allt vad det innebär. Chefskap och ledarskap kan ses som två delar av en chefsroll. Chefskapet handlar mer om en formell position som någon blir utsedd till och därigenom får mandat att styra andra. Ledarskapet kan beskrivas som mer relationsinriktat, där styrandet av gruppen främst sker genom hur du är som ledare och hur du bygger upp, motiverar, kommunicerar med andra och därigenom får gruppen att följa. Du är inte med automatik ledare för att du är chef. Det går inte att klara ett chefskap utan att också bära ledarskapet. Det är inte enbart chefen som driver en verksamhet framåt, utan det sker tillsammans och i samspel med medarbetarna. I chefskapet ingår att leda, förvalta och utveckla verksamheter. Verksamhetsansvar handlar om att hantera hårda frågor som ekonomi, planering, administration, uppföljning med mera. Chefsrollen förutsätter såväl affärsorientering som relationsorientering. Rollen som chef och ledare är således mångfacetterad. Att vara chef medför ett stort ansvar. Ibland med negativ stress som följd. Chefer inom den offentliga sektorn har statistiskt sett flest medarbetare att leda och arbetet är i mångt och mycket psykosocialt belastande. Det är intressant, det är utvecklande, utmanande, spännande, lärorikt. Det är ett fantastiskt arbete att vara chef, säger Martin Ridderstråle. Men samtidigt menar han att det finns sidor som man måste vara medveten om och kunna förlika sig med. Till exempel att man kommer att vara ensam. Man kommer inte längre att vara en naturlig del av läkargruppen men att man också blir en del av en annan grupp, chefsgruppen. Det mesta med att vara chef är inte stora visioner och planer, utan ganska vardagliga frågor om personalpolitik, rehabilitering från sjukdom och medarbetarnas utveckling. En grundläggande förutsättning att kunna utöva chefskap är att ha sin uppdragsgivares förtroende. Utan ett uttryckligt mandat är det svårt att nå framgång som chef. Arbetsgivaren måste således ge chefen stöd. Chefer på mellan nivå har en utsatt position. De ska inte bara kunna företräda arbetsgivaren gentemot arbetskamraterna utan också kunna lyfta fram bra medarbetare inom organisationen. Det kan vara svårt att hitta balansen mellan Martin Ridderstråle kraven som kommer uppifrån och de förväntningar och behov som kommer från medarbetarna men som man inte alltid har befogenhet eller möjlighet att kunna bemöta. Inom vården har det skrivits mycket om de tre kulturerna. Med detta avses att politiker, läkare och administratörer ser sjukvården ur olika perspektiv, har olika arbetssätt och språk. Kortfattat kan de beskrivas som att politikerna präglas av 10 11

7 ideologier och värderingar där beslut fattas efter förhandlingar, kompromisser eller omröstning. I den medicinska världen drar vetenskapen och den beprövade erfarenheten gränser mellan vad som är rätt och fel. Den administrativa kulturen har sin tyngdpunkt i ekonomi och organisationsteori. I och med att dessa skillnader har beskrivits som olika kulturer har det givna botemedlet under flera decennier varit att försöka lära politiker, läkare och administratörer att tala varandras språk och förstå varandras världsbild. Både som chef och som medarbetare i offentlig förvaltning är det viktigt att förstå vad det innebär att arbeta i en politikerstyrd organisation. Även chefer behöver företrädare Alla som är anställda kan behöva någon som företräder dem i olika frågor. Som chef kan du exempelvis behöva hjälp när det gäller tolkningen av ditt anställningsavtal och i de villkor som följer med chefsuppdraget. Det kan också vara en trygghet att det finns stöd om frågor uppkommer om din roll som chef och som arbetstagare i ditt förhållande till din arbetsgivare. Det är därför viktigt att du fortsätter vara medlem i ett fackförbund den dag du blir chef. Föreningsfriheten gäller samtliga anställda och behovet av stöd kan vara mycket stort i en utsatt chefsposition. När man som läkare blir chef är man inte längre en del av den produkt som man växte upp och utbildads till att vara. Det kan bli problematiskt om man inte tycker om att vara ensam utanför denna grupp, säger Martin Ridderstråle. Som chef i sjukvården är man inte enbart chef för och representant för sina före detta kollegor och för kliniken. Man är arbetsgivarens förlängda arm i ett ledningssystem. Som verksamhetschef är man mellanchef. Man ska både prata uppåt och nedåt och man kan få problem om man inte funderar över och förhåller sig till detta. Jag har varit med i Läkarförbundet sedan vecka ett på läkarutbildningen och har även haft fackliga förtroendeuppdrag. För mig har det varit självklart att vara med i Chefsföreningen, säger Nasim Farrokhnia. Hon tycker det är viktigt med en hög anslutningsgrad och ett starkt förbund. Hög anslutningsgrad gör att förbundet får mandat att stå för läkarnas åsikter, i synnerhet i de frågor där Sveriges läkare borde ta tydlig och aktiv ställning. Martin Ridderstråle Nasim Farrokhnia 12 13

8 Vi stöder dig som chef CHEFSFÖRENINGEN LÄKARFÖRBUNDET Chefsföreningen är en yrkesförening inom Läkarförbundet. Vår viktigaste uppgift är att bevaka medlemmarnas specifika intressen och speciella situation som chefer och ledare inom sjukvården men även i andra verksamheter såsom universiteten. Föreningen arbetar med att stimulera läkare att ta utmaningen att bli chef och att läkarnas unika möjlighet att vara chef tas tillvara. Vi utövar påverkansarbete i viktiga frågor för chefer och tar också vara på våra medlemmars fackliga, sociala och yrkesmässiga intressen. Till exempel avtals-, löne-, förmåns-, avvecklingsoch reaktiveringsfrågor. Till föreningen ringer medlemmar bland annat i frågor om avveckling, mobbning, lön och utveckling. Lönefrågor är viktiga när du börjar en ny tjänst, då du varit chef på en arbetsplats under en längre tid och om du får en ny arbetsgivare med andra prioriteringar. Chefsföreningen ger råd och stöd i allt som rör medlemmens egen roll som anställd chef, men däremot inte i rollen som arbetsgivare. Genom föreningen får du tillgång till mötesplatser för reflektion och utveckling samt ett nätverk för chefer. Nätverket hjälper chefer i vården som vill diskutera, eller behöver råd och stöd kring hur man ska förhålla sig som chef. Arbetsrätts - liga frågor får du hjälp med från Läkarförbundets medlemsrådgivning. Läkarförbundet arbetar för att motivera, inspirera och uppmuntra läkare att bli chefer i sjukvården. Att bli chef ska vara en naturlig och attraktiv karriärväg för läkare. Från oss kan du få stöd om frågor uppkommer om din roll som chef och ditt förhållande till din arbetsgivare. Vår medlemsrådgivning ger dig råd och stöd i frågor som rör din anställning som chef eller ledare. Det kan till exempel gälla din lön eller andra avtalsfrågor, din arbetsmiljö, utbildningsfrågor, utrymme för kliniskt arbete och reaktivering med mera. Du kan också vända dig till Läkarförbundet centralt om du tycker att en fråga känns obekväm att diskutera med din lokalförening. Förbundet kontaktas också av läkare som funderar på att bli chefer, som vill diskutera de förväntningar som finns och på vilket sätt man kan få chefsuppdraget så tydligt beskrivet som möjligt. Läkarförbundet hjälper dig att granska och komma med synpunkter på ditt chefsavtal innan du skriver på. Du hittar flera avtalsförslag på vår hemsida liksom erbjudanden och seminarier riktade till chefer. Tel:

9 Att bli chef Intressant resa att bli chef Jag blev chef för jag tyckte det var ett intressant och viktig arbete med människor för människor, säger Martin Ridderstråle. Andra faktorer som spelade in när han blev chef var att det kändes fint att bli tillfrågad till ett så värdefullt uppdrag på en fin klinik och bra arbetsplats. Han såg också goda möjligheter att utvecklas inom såväl kliniskt arbete, ledarskap som forskning. I ett tidigt chefskap är man ofta nära verksamheten, och man behöver för sin egen och för verksamhetens skull få koll på verksamheten eller kontrollera den. Martin Ridderstråle menar att man succesivt utvecklas som ledare från att ha detalj- och specialistkunskap om den kliniska verksamheten till att få en mer övergripande syn med större möjlighet till delegation och ett framåtsyftande perspektiv i sitt ledarskap. Det är inget konstigt att det blir så, det är ganska vanligt, men det är en intressant resa. Och då tror jag det är viktigt att man är ödmjuk inför sin egen okunskap och oförmåga. Det innebär att jag som chef idag inte är samma person som för åtta år sedan. Martin Ridderstråle Att söka arbete som chef All tidigare erfarenhet av ledarskap är en styrka och merit när du söker arbete som chef. Det är därför viktigt att du dokumenterar dina tidigare erfarenheter i form av utbildning, kurser och arbetsuppgifter. Kanske har du arbetat som handledare, studierektor, schemaansvarig, fackligt förtroendevald eller haft andra arbetsuppgifter som innehåller ett visst mått av ledarskap. När du avslutar en tjänst som innehållit ledarskapsuppgifter kan det vara av värde att begära ett arbetsintyg/ betyg över utförda arbetsuppgifter för att du längre fram ska kunna hänvisa till detta när du söker chefsuppdrag. Referenser är naturligtvis en viktig del i ett ansökningsförfarande. Om du planerar att söka chefsuppdrag i framtiden kan det vara klokt att du redan idag aktivt söker utbildningar inom ledarskap för att bygga upp en god kompetensbas. Denna kunskap och kompetens är sedan viktig att vidmakthålla och kontinuerligt fylla på med mer kunskapsinhämtning. När du får erbjudande om att bli chef Att få ett erbjudande om att bli chef kan naturligtvis kännas smickrande. Du blir utvald och får förtroende att bli chef. Trots detta ska du inte undvika eller vänta med de svåra frågorna, utan istället komma överens med din kommande arbetsgivare om förutsättningarna och villkoren i ditt arbete. Det är viktigt att du får de bästa förutsättningarna när du går in i din nya roll. Risken är annars att det blir en inledande otydlighet mellan dig som 16 17

10 chef och din uppdragsgivare som kan leda till otydlighet i din roll. Därför är det viktigt att vara extra tydlig och lyhörd samt att ställa följdfrågor vid rekryteringen så att din arbetssituation när du tillträtt blir bra och hanterlig. I detta ligger att beskriva din roll, vilket ansvar du har och vilka befogenheter som följer med uppdraget. I förberedelsefasen ingår även att fundera vilka villkor du anser vara viktiga och vad som är en rimlig nivå när det gäller lön, arbetstid, möjligheter till kliniskt arbete, reaktivering för det fall chefsuppdraget skulle upphöra, utbildningsplan med mera. Det kan också vara god idé att ta kontakt med Läkarförbundets medlemsrådgivning för att bolla dina funderingar och exempelvis höra mer om aktuella lönelägen. Du bör också eftersträva en balans mellan dina skyldigheter och rättigheter (ansvar och befogenheter). I det förslag till anställningsavtal som din arbetsgivare presenterar kanske du vill lägga till saker. En detaljerad utvecklingsplan med avstämningstidpunkter, möjligheter till mentorstöd eller andra stödfunktioner och omfattningen av dessa? När det gäller ditt uppdrag och dina ramar är det väsentligt att du får klart för dig vad som förväntas av dig och vilka ramar du har möjlighet att arbeta inom. Ju tidigare detta blir klart för dig desto bättre förutsättningar har du för en lyckad chefskarriär. Innan du skriver på ett anställningsavtal bör du naturligtvis gå igenom det noga för att se om du fått med de väsentliga delarna som du tycker är viktiga. Du kan också kontakta Läkarförbundets medlemsrådgivning som kan gå igenom ett avtalsförslag tillsammans med dig innan du skriver på

11 Det är viktigt att fundera och se på sig själv och vara ödmjuk inför förmågor och oförmågor, för att se vad är det är jag egentligen kan göra, säger Martin Ridderstråle Han menar att det kan vara viktigt att deklarera hur man vill vara som chef. Ni kan förvänta er att jag kommer göra det här, men inte det här. Ha inte fel förväntningar, för mina förväntningar ser ut så här. Martin Ridderstråle Mitt intresse att leda människor kommer inifrån och jag har träffat många andra chefer som säger detsamma, säger Nasim Farrokhnia. Hon har en bakgrund som fackligt aktiv i Medicine Studerandes Förbund och har alltid engagerat sig i frågor och tyckt det varit kul att diskutera. Hon är född och uppvuxen i Iran och kom till Sverige som 18-åring. Jag har upplevt revolution, krig och diktatur, för mig var därför mötet med demokrati väldigt spännande. Jag har en familj som är politiskt intresserad och där det ständigt pågår livliga diskussioner. Det har varit självklart för mig att engagera mig och driva frågor. Nasim Farrokhnia Dina drivkrafter och styrkor En chef möter många föreställningar och förväntningar om chefsrollen, och därmed också om sin person. Det är därför grundläggande att du som chef reflekterar över dina drivkrafter och behov samt klargör din egen bild av chefsrollen och vad du önskar att få ut av den. Utan denna grund kan du inte skapa ditt eget förhållningssätt till arbetet, och inte heller efterfråga det stöd som krävs för att upprätthålla, utveckla och kanske ompröva din chefsroll. I chefsrollen används personliga förmågor som verktyg. För att bli en bra chef måste du helt enkelt känna dig trygg i både dig själv och i ditt uppdrag. Läkarförbundet har genomfört en kartläggning av läkarkårens syn på chefsrollen. Som grund för kartläggningen finns en enkät som besvarades av medlemmar under Både läkare som har en chefsposition i vården och läkare som inte är chefer har medverkat. På frågan: Vad är din främsta drivkraft för att vara chef svarar cheferna att de främsta drivkrafterna är inflytande, möjligheten att få leda och utveckla andra samt att skapa bra resultat. Dina drivkrafter kan ofta också betecknas som dina styrkor som chef. Därför kan det vara bra att du tänker igenom vad du vill uppnå med ditt chefskap. Det är även viktigt att vara medveten om vilka av dina sidor som inte är lika starka. På så sätt kan du arbeta vidare med dessa, kanske med hjälp av en utbildningsplan som du och din arbetsgivare tar fram i samband med tillträdet. VAD ÄR DIN FRÄMSTA DRIVKRAFT FÖR ATT VARA CHEF? Inflytande över verksamheten Möjligheten att få skapa bra resultat Möjligheten att få leda och utveckla andra Arbetsuppgifterna Lönen Förväntningar från kollegor och ledning Fria arbetstider Annat Framtida karriärmöjligheter Män Kvinnor Anställningsförhållandena % 80% 60% 105x60 mått Män Kvinnor

12 Nasim Farrokhnia känner störst tillfredsställelse med att vara chef när hon ser sina medarbetare växa. Det är med glädje jag följer hur medarbetare växer i sina roller. Nasim Farrokhnia För Martin Ridderstråle kommer känslan av tillfredsställelse som chef vid speciella tillfällen. Till exempel när en medveten strategi som han arbetat med långsiktigt får resultat. Det kan också vara när en medarbetare kommer och säger att det känns kul att jobba. Det kan som chef vara förlösande när en medarbetare känner stolthet eller man själv känner stolthet. Martin Ridderstråle 22 23

13 Att leda och möta människor Ett viktigt verktyg för en chef är förmågan att kommunicera med andra människor och i dialog möta människor med olika behov. Att kunna ge feedback och möta människor såväl enskilt som i grupp är ofta sådant som förväntas av en chef. Att chefen ser varje individ är viktigt för många medarbetare. Det kan vara bra att få kunskap om när, var och hur feedback ges på bästa sätt. I den verksamhet som Nasim Farrokhnia leder sätts målen upp gemensamt och ska vara tydliga och mätbara. Målen för verksamheten har vi tagit fram i ledningsgruppen, sedan har varje linjechef förankrat målen på enhetsnivå. Vi har också tagit fram tydlig struktur för regelbunden uppföljning och återkoppling. Nasim Farrokhnia Utöver detta ställer din arbetsgivare krav på dig att resultat och mål uppnås inom givna budgetramar. Även om förväntningarna på dig som chef är höga och kommer från olika håll kan det vara bra att ha realistiska målsättningar på ditt eget chefskap. Olika förmågor är också något som byggs upp allteftersom du blir mer erfaren i din roll som chef. Det gäller också att i rollen som chef våga fatta beslut, oavsett hur processen fram till beslutet gått till. Det finns frågor som medarbetare själva kan komma överens om eller sådana frågor där du som chef ensidigt bestämmer. Chefsrollen kan vara svår och krävande. Denna insikt kan vara stödjande i sig. Felfria chefer liksom felfria medarbetare är ovanliga men det är viktigt att kunna utvärdera vad som hade kunnat göras annorlunda och våga ompröva beslut som inte ledde till önskat resultat. Om det känns tungt och svårt är det viktigt att inte glömma bort det som är positivt med att vara chef, till exempel att det leder till både personlig och yrkesmässig utveckling. Genom praktisk träning, utbildning och erfarenhet utvecklas ditt ledarskap hela tiden. Det finns idag en uppsjö av seminarier, kurser i ledarskap och böcker som kan vara berikande att ta del av för att vidga sin syn på ledarskap. Gå till exempel gärna in på Läkarförbundets hemsida eller Chefsföreningens hemsida regelbundet för att hålla utkik efter seminarier eller kurser som erbjuds. Diskutera gärna med andra chefskollegor, i chefsnätverk eller med din mentor om han eller hon har några bra tips. Som medlem i Läkarförbundet kan du prenumerera på ett nyhetsbrev med artiklar och andra nyheter som rör chefer och ledarskap. Behovet av en eller flera chefs-/managementutbildningar före chefskapet, och att en sådan bör vara framtagen för professionen, är något som de flesta verksamhetschefer i Läkarförbundets kartläggning lyfte fram för att växa in i chefsrollen. HUR KAN FLER LÄKARE VÄXA IN I CHEFSROLLEN? Utbildning Kommunikation/attityd Uppdrag på lägre nivåer Handlingsutrymme Nätverk/mentor Stödfunktioner Tronarvingar Tid för klinik Professionell identitet Ej chef Förmåner 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% VC 24 25

14 Karriär som chef Man blir inte chef för att frälsa världen, det är inte rimligt att ha det som utgångspunkt, säger Martin Ridderstråle. Han tycker att man ska sätta mål i närtid. Man ska arbeta långsiktigt men för att göra detta realistiskt får du sätta in målsättningar inom någon månad eller några månader, så att du kan få någon slags styrförmåga. Analysera omvärlden, lägg fram en strategi, och tro på den. Följ upp och korrigera om den inte funkar. Martin Ridderstråle Feedback och medarbetarundersökningar Att du som chef ska ge feedback till dina medarbetare ses nog av många som en självklarhet. Däremot är det inte lika självklart att även du som chef får den feedback du behöver för att utvecklas. Det gäller både från din chef men även från dina medarbetare. Då kan en mentor eller ett nätverk ge dig effektiva verktyg och möjlighet att spegla dig i och bolla dina tankar med. Som chef är man många gånger ensam och det är därför viktigt att kunna få stöd. Även medarbetarundersökningar kan vara ett sätt där du ges möjlighet att få återkoppling och feedback. Genom att gå igenom en medarbetarundersökning, gärna med hjälp av kunnig expert, får du hjälp att tolka resultatet och du kan utveckla ditt ledarskap ytterligare. Vid svåra samtal, exempelvis vid oenighet eller när det finns något negativt att återkoppla tar Nasim Farrokhnia till olika verktyg. Jag försöker hålla mig uppdaterad genom kurser, litteratur och nätverk. Jag söker också stöd hos andra chefer, mentorer och min chef. Nasim Farrokhnia 26 27

15 Om jag får problem STÖDET FRÅN KOLLEGORNA ÄR EN VÄSENTLIG FÖRUTSÄTTNING I CHEFSKAPET. 40% 30% 25 20% 15 10% 5 0% Stämmer inte alls Om du får problem i din roll som chef är det kanske inte alldeles självklart vart du ska vända dig. I frågor som handlar om hur du ska göra i din roll som chef i relation till dina medarbetare kan du Stämmer mycket väl Vet ej vända dig till din arbetsgivare för att söka stöd. I andra fall kan det vara arbetsgivaren du har problem med eller chefen i din roll som medarbetare. Då kan du istället kontakta den lokala läkarföreningen eller Läkarförbundet centralt. Ett uppbyggt nätverk eller en mentor kan också vara ett bra stöd för dig i din chefsroll. Försök att tidigt kartlägga vilka stödfunktioner som finns ifall du skulle behöva det. Frågan om mentorstöd bör väckas redan när du tillträder en chefstjänst och det kan vara klokt att i bilaga till anställningsavtalet reglera hur och när du och din mentor ska träffas, hur uppföljningen ska ske och tidsåtgången för detta. I Läkarförbundets kartläggning säger en majoritet av både verksamhetschefer och icke-chefer att de anser att stödet från kollegorna är en väsentlig förutsättning i chefskapet. Chefens arbetsmarknad Chefernas arbetsmarknad ser lite annorlunda ut jämfört med läkarnas i övrigt, mycket beroende på att du som chef konkurrerar med fler yrkesgrupper om samma uppdrag. Det är idag inte självklart att en verksamhetschef inom vården måste vara läkare även om vi på Läkarförbundet ser det som en mycket stor tillgång i dessa sammanhang. När du arbetar som chef kan det därför också vara viktigt att fördjupa dina kunskaper i till exempel organisationsteori, ekonomi och/eller juridik för att på så sätt öka din konkurrenskraft ytterligare. Ett sätt att komma igång med detta är att redan från början koppla en utbildningsplan till ditt anställningskontrakt som chef. Till mitt stöd har jag min chef och de andra cheferna i ledningsgruppen på min arbetsplats. Vi har ett öppet samtal om hur de är att vara chef och vilka krav det ställer, säger Martin Riddertråle. Han ingår också i ett nätverk utanför sjukvården, där chefer har en annan typ av problem, men där det ledningsmässigt är samma frågor som kommer upp. Martin Riddertråle 28 29

16 Olika typer av chefsbefattningar Nasim Farrokhnia tycker det är viktigt att förstå utmaningarna med att driva en verksamhet och det ansvar chefen har i en ledande ställning. Det är bra att läkare vågar ta på sig en chefsroll men de behöver dessutom kompetens i till exempel ekonomi, organisation och kommunikation för för att kunna göra ett bra jobb, säger hon. Nasim Farrokhnia Det finns en rad olika chefsbefattningar och här nedan har vi beskrivit några av dessa. Verksamhetschef En verksamhetschefs ansvar regleras i Hälso- och sjukvårdslagen Där framgår att det inom hälso- och sjukvården ska finnas en verksamhetschef som ansvarar för verksamheten och som har det samlade ledningsansvaret. Lagstiftningen ställer emellertid inga specifika kompetenskrav på verksamhetschefen, vilket innebär att även personer utan medicinsk bakgrund kan komma ifråga. Lagen fastställer inte heller storleken på de verksamhetsområden som kan ledas av en verksamhetschef. I praktiken har dock verksamhetsområdet i de flesta fall kommit att motsvara en klinik eller en vårdcentral. Även i Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1997:8) finns vissa klargöranden om vilken kompetens en verksamhetschef ska ha. Det anges att det väsentliga är att verksamhetschefen har de egenskaper samt den kompetens som krävs för att han eller hon ska kunna leda verksamheter. Som exempel på lämpliga chefsegenskaper anges organisations- och struktureringsförmåga samt förmågan att kunna fatta beslut och att delegera. Att vara läkare är således i detta avseende inte en prioriterad egenskap. Det är enligt de allmänna råden upp till vårdgivaren att bestämma vilken kompetens som är att föredra. I de allmänna råden anges också att det medicinska omhändertagandet av patienterna bör ledas av en person med god medicinsk sakkunskap vid enheter där medicinsk diagnos och behandling är dominerande i verksamheten. Det innebär att en verksamhetschef som inte själv är läkare bör biträdas av en medicinskt ansvarig läkare eller medicinsk rådgivare för att kunna fullgöra ledningsansvaret inom vården. Naturligtvis kan även en läkare som är chef behöva biträde från någon som är expert inom andra områden, till exempel vissa administrativa och/eller ekonomiska frågor

17 Andra chefsbefattningar Inom sjukvården finns en rad andra chefsbefattningar. Till skillnad från verksamhetschefen är dessa inte beskrivna i något regelverk. Den lokala variationen är också stor och samma chefsbefattning kan ha olika innebörd hos olika vårdgivare. En vanlig befattning är läkarchef som ofta är 1:a linjechef över läkarna på en klinik. Denne har ansvar för bemanning med mera och är direkt underställd verksamhetschefen. Ett annat exempel är sektionschef som kan ha ansvar för den medicinska och administrativa ledningen inom sin sektion. Utanför linjeorganisationerna, där ansvar och rapportering fördelas till separata specialistenheter i så kallade rör, är chefläkare en vanlig befattning. Dennes uppgift kan vara att bevaka kvalitetssystem, avvikelsehantering och andra medicinska säkerhetsfrågor. En annan är den medicinska rådgivaren som ger råd och bistånd i medicinska frågor till sjukhusledningen utan att ha ansvar över de beslut som sedan fattas. Därutöver finns högre administrativa tjänster som inte är vikta för någon med viss professionell kompetens. Landstingsdirektör, sjukhusdirektör och divisions- eller områdeschef är några sådana exempel. Oavsett vilken chefstjänst du ska tillträda är behovet lika stort av tydlighet om uppdraget, vad som förväntas av dig och vilka befogenheter du har. Chefsbefattningar inom den privata sektorn Inom det privata näringslivet är chefsbefattningar som vd, koncernchef, divisionschef, platschef, medicinska chef, forskningschef, chef för medicinsk utveckling och avdelnings- eller gruppchef några av de begrepp som används. De olika befattningarna beskriver ofta olika chefsnivåer och i dessa olika typer av arbetsuppgifter, ansvar och befogenheter. Det är grundläggande att du som chef förstår ditt uppdrag och din roll för att du ska kunna göra ett bra arbete. Därför behöver du ställa konkreta frågor om rollen redan på anställningsintervjun. När du tillträder kan det vara bra att rita upp en karta över organisationen i stort, för att se var i organisationen du går in. Hör gärna av dig till Läkarförbundets medlemsrådgivning eller till Chefsföreningen, om du har funderingar kring tjänster du söker

18 Anställning, avtal och arbetsrätt Jag har varit både kliniker, forskare och professor under tiden jag varit chef. Min egen uppfattning om detta är att man inte ska försöka stöpa chefskapet i en form som gäller alla, säger Martin Ridderstråle. Han tycker chefer måste få utöva sitt chefskap utifrån sina personliga förutsättningar. Om du kan vara kliniker, forskare och chef och det fungerar och utvecklas på ett gynnsamt sätt måste du få vara det. Fungerar det inte så måste man diskutera var du hittar din kraft att utöva ditt chefskap. Det är olika för olika personer. Ska man utveckla den kreativa kraft som finns hos alla människor så måste man utgå från personens förutättningar. Martin Ridderstråle Olika typer av chefsanställningar TILLSVIDARE ELLER TIDS- BEGRÄNSAT FÖRORDNANDE En chef kan anställas tillsvidare eller erhålla ett tidsbegränsat chefsförordnande. Vid en kartläggning som Läkarförbundet gjorde 2009 framkom att cirka 13 procent av de verksamhetschefer som är läkare hade en tillsvidareanställning medan övriga 87 procent hade någon form av tidsbegränsat chefsförordnande. I och med att några regioner sedan dess tagit principiella beslut på att verksamhetschefer ska vara tillsvidareanställda är det rimligt att anta att denna andel har ökat. På en fråga i kartläggningen om cheferna var nöjda med sin anställningsform svarade 70 procent av de tillsvidareanställda att de föredrar en tillsvidareanställning framför ett tidsbegränsat förordnande. Samtidigt svarade 85 procent av de verksamhetschefer som hade ett tidsbegränsat förordnande att de föredrog ett sådant. Båda grupper är alltså relativt nöjda med den anställningsform de har. Läkarförbundet anser att det är uppdragets omfattning och karaktär som bör vara vägledande för anställningsformen. Hänsyn bör också tas till vad individen själv vill. Ett alltför stelt synsätt i detta avseende riskerar annars att exkludera bra potentiella chefer, vilket på sikt minskar möjligheten att få rätt person på rätt plats. Det finns fördelar och nackdelar med båda anställningsformerna. När det gäller tillsvidareanställning så finns ett mått av osäkerhet när det gäller den dag chefskapet upphör och de tidsbegränsade förordnanden som ska omprövas vid utgången av förordnandet. Det kan finnas en risk att chefen hämmas i sin roll att fatta tuffa beslut om han eller hon vet att detta kan komma att utvärderas av medarbetarna innan beslut fattas om förlängning av förordnandet

19 KLINISK VERKSAMHET HUR STOR ANDEL AV ARBETSTIDEN ÄGNAS ÅT KLINISKT ARBETE? Läkarförbundet anser att chefskap är ett huvuduppdrag. Hur mycket tid uppdraget kräver beror på chefsnivå och verksamhetens storlek. Om chefsuppdraget så tillåter anser Läkarförbundet att det är positivt att chefen behåller viss klinisk verksamhet, forskning eller undervisning. Detta kan även underlätta en återgång till kliniskt arbete efter avslutat chefsuppdrag. Den Kliniskt arbete Chefskap kliniska tjänstgöringen är naturligtvis även ett sätt att upprätthålla både kompetens och identitet som läkare när man kliver in i en chefsroll. Å ena sidan bygger läkarens legitimitet och auktoritet fortfarande till stor del på det professionella kunnandet. Å andra sidan riskerar den kliniska tjänstgöringen att ta tid och kraft från uppdraget att leda verksamheten. I kartläggningen framkommer att chefer ofta fortsätter att arbeta kliniskt parallellt med chefskapet. Majoriteten uppger också att önskan att arbeta kliniskt inte var en försvårande omständighet för att bli chef. I genomsnitt lägger cheferna ner en fjärdedel av sin arbetstid på kliniskt arbete och majoriteten menar att de har en strategi för att behålla den kliniska kompetensen. Därtill har drygt hälften av verksamhetscheferna ett avtalat reaktiveringsprogram. REAKTIVERING Oavsett anställningsform är det viktigt att frågan om klinisk verksamhet och/ eller reaktivering om/när chefskapet upphör regleras i anställningsavtalet. Reaktivering innebär en möjlighet att under en viss tid efter att chefskapet upphört få möjlighet att ta igen de kliniska delar man missat under åren som chef med i stort bibehållna förmåner. Hur lång reaktiveringstiden ska vara beror naturligtvis på hur länge du arbetat som chef och hur mycket tid du har haft möjlighet att ägna åt kliniskt arbete under tiden som chef. En reaktiveringstid på sex månader efter några år som chef kan vara ett rimligt krav. Naturligtvis kan det också vara så att du fortsätter din karriär som chef någon annanstans den dag ditt första chefskap upphör och under sådana förhållanden kanske det inte är aktuellt att utnyttja tid för reaktivering till kliniskt arbete, men genom att avtala fram en sådan rättighet behåller du valmöjligheten den dag ditt första chefsuppdrag upphör. Även om du har ett tidsbegränsat förordnande med utrymme för klinisk verksamhet och en tillsvidaretjänst som läkare i botten, kan det vara viktigt att avtala om tid för reaktivering när förordnandet upphör. I en sådan situation kan det också vara bra att redan när avtalet om ett tidsbegränsat chefsförordnande ingås reglera hur mycket av denna lön som ska behållas om/när du återgår till din tjänst som läkare. Läkarförbundets uppfattning är att tiden som chef är en erfarenhet som arbetsgivaren ska värdesätta även efter det att chefskapet upphör. Vid återgång till en läkartjänst är det därför inte orimligt att läkarlönen, om chefslönen inte får behållas intakt, i vart fall ligger kring den 90:e percentilen i lönestatistiken bland överläkare

20 Avtal VD-AVTAL ELLER AVTAL OM HÖGRE CHEF Som vd i ett aktiebolag har du en särskild förtroendeställning i förhållande till din arbetsgivare. Eftersom du då är i företagsledande ställning omfattas du varken av lagen om anställningsskydd (LAS) eller eventuella kollektivavtal. Det är därför nödvändigt att du som vd reglerar samtliga anställningsvillkor i ett skriftligt anställningsavtal. I annat fall har du i princip inget skydd alls. Muntliga avtal gäller visserligen, men bevisbördan ligger på den som påstår att det finns en överenskommelse om ett visst innehåll. Exempel på vd-avtal finns på vår hemsida och tar i första hand sikte på vd:ar men kan även i tilllämpliga delar användas som utgångspunkt för dig som kommer att arbeta i en högre chefsbefattning inom privat sektor. Syftet med exemplet av vd-avtal är vidare att du ska kunna lägga till och ta bort anställningsvillkor utifrån dina personliga behov och utifrån vad som är förhandlingsbart. Du bör inte tillträda som vd eller i en högre chefsposition innan ni är överens om anställningsvillkoren och det skriftliga avtalet är undertecknat. Tillträder du innan detta riskerar du att få ett betydligt sämre förhandlingsläge. AVTAL FÖR ÖVRIGA CHEFSBEFATTNINGAR När det gäller chefstjänster på mellanchefsnivå där du fortfarande omfattas av lagen om anställningsskydd är det också viktigt att du i avtal reglerar villkoren för din anställning. Läkarförbundet och Chefsföreningen har tagit fram olika mallar för anställningsavtal beroende på vilken anställning du ska tillträda. Utifrån dina personliga behov och vad som är förhandlingsbart kan du lägga till och ta bort villkor. Lika som för vd-avtal bör du inte heller tillträda en chefsbefattning innan det skriftliga avtalet är undertecknat eftersom ditt förhandlingsläge så riskerar att bli betydligt sämre. Avtal, mallar och sammanställning av för- och nackdelar med respektive anställningsform finns på Läkarförbundets och Chefsföreningens hemsidor

Som VD i ett aktiebolag har du en särskild förtroendeställning i förhållande till din arbetsgivare.

Som VD i ett aktiebolag har du en särskild förtroendeställning i förhållande till din arbetsgivare. 4 maj 2011 Hur bör ett VD-avtal se ut? Som VD i ett aktiebolag har du en särskild förtroendeställning i förhållande till din arbetsgivare. Eftersom du är i företagsledande ställning gäller varken lagen

Läs mer

Din roll och ditt uppdrag. som förtroendevald

Din roll och ditt uppdrag. som förtroendevald Din roll och ditt uppdrag som förtroendevald Innehållsförteckning Saco-S fackliga politik med fokus på verksamhet och individ sidan 4 Inflytande på arbetsplatsen sidan 6 Saco-S roll i den lokala lönebildningen

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor Handbok för förtroendevalda inom kommunal sektor Innehåll Innehållsförteckning 3-6 Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande

Läs mer

Handlingsplan mot diskriminering

Handlingsplan mot diskriminering Handlingsplan mot diskriminering 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Utredningen kring aktiva åtgärder för att främja lika rättigheter och möjligheter inom diskrimineringsområdet...4 Förslaget i korthet...4

Läs mer

Chefen & Första chefsuppdraget

Chefen & Första chefsuppdraget Chefen & Första chefsuppdraget INNEHÅLL Chef och ledare 4 Vad och hur 4 Vad är en bra chef 4 Ditt uppdrag 4 Dina förutsättningar 5 Stäm av dina uppdrag 6 Chef ur den egna arbetsgruppen 9 Hamburgereffekten

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Välkommen som förtroendevald

Välkommen som förtroendevald Välkommen som förtroendevald Din handbok 1 Innehåll Välkommen som förtroendevald 4 Den svenska modellen 5 Så här är fackförbunden organiserade 5 Så här är arbetsgivarorganisationerna organiserade 6 Förhandlingssamverkan

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet

Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet är tänkt att inspirera ungdomsarbetare, strateger och beslutsfattare i kommuner att påbörja och utveckla det systematiska kvalitetsarbetet inom den

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Samtal med 18 myndighetschefer om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Produktion & formgivning: Arbetsgivarverket Informationsenheten 2008 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Hur ser myndighetschefer

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Offentlig service i privat företagande

Offentlig service i privat företagande Info 070-2008 EntreprenörSkola Offentlig service i privat företagande Info 070-2008 Entreprenörskola 2008 All rights reserved. 1 I mötet mellan offentlig verksamhet och privat företagande uppstår en ny

Läs mer

Självförtroende och handlingskraft genom

Självförtroende och handlingskraft genom Självförtroende och handlingskraft genom september 2007 Stockholmsmodellen för ledarutveckling Leadership and Group Counselling Medical Management Centre Christer Sandahl Jan Edenius Helena Gustafsson

Läs mer

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 Förord Byggnads förbundsstyrelse beslutade i december 2012 att tillsätta en kongressutredning med följande uppdrag: Organisationen står inför många

Läs mer

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare Utvärdering av HANS- projektet Lärande nätverk för ledare i Hedemora, Avesta, Norberg och Skinnskatteberg Christer Sandahl 1, Lisa Markström 2, Therese Wahlström 1 & Helena Gustafsson 1 2010-05-31 1 Medical

Läs mer

Chefsuppdragets komplexitet i politiskt styrda organisationer

Chefsuppdragets komplexitet i politiskt styrda organisationer KAROLINSKA INSTITUTET Institutionen för Lärande, Informatik, Management och Etik Medical Management Centre Rev. 2010-04-29 Monica Nyström, Tel: 08-52483620 / 070-265 90 40 E-post: monica.nystrom@ki.se

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Arbete befordrar hälsa och välstånd

Arbete befordrar hälsa och välstånd Arbete befordrar hälsa och välstånd Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning bland Civilekonomernas medlemmar 2011 2 Arbete befordrar hälsa och välstånd - Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning

Läs mer

Vård och. ur ett chefsperspektiv. En branschrapport från Ledarna. Hos oss blir du en bättre chef.

Vård och. ur ett chefsperspektiv. En branschrapport från Ledarna. Hos oss blir du en bättre chef. Vård och Omsorg ur ett chefsperspektiv En branschrapport från Ledarna Hos oss blir du en bättre chef. Vård och omsorg ur ett chefsperspektiv Ledarna Sveriges chefsorganisation bildades för över 100 år

Läs mer

medarbetarskap Riktlinje för Eskilstuna kommun

medarbetarskap Riktlinje för Eskilstuna kommun Eskilstuna kommun Riktlinje för medarbetarskap Riktlinjen är antagen av kommunstyrelsen den 10 augusti 2011, 48 och ersätter Riktlinje för personal- och kompetensförsörjning. 2 RIKTLINJE FÖR MEDARBETARSKAP

Läs mer

Mål & metoder. Att arbeta som personligt ombud

Mål & metoder. Att arbeta som personligt ombud Mål & metoder Att arbeta som personligt ombud Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Kunskapsöversikt. Det innebär att rapporten baseras på vetenskap och/eller beprövad

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Kommunikatören 2008 www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 7 Resultatredovisning 8 Undersökningens resultat 9 1.1 NUVARANDE

Läs mer

Medlemskapets värde Visstidsanställda

Medlemskapets värde Visstidsanställda 2008-02-15 Medlemskapets värde Visstidsanställda slutrapport Inledning På uppdrag av styrgruppen för Medlemskapets värde har en projektgrupp bildats för att analysera och finna lösningar på problemet med

Läs mer

Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige. 10 Starka. kollektivavtal

Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige. 10 Starka. kollektivavtal Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige 10 Starka kollektivavtal Kongress 2013 Starka kollektivavtal Innehåll Inledning...3 Enlångsiktigstabillönebildning...4 Vårakollektivavtal...5 Jämställdalöner...8 Individuellalönesättningssystem...10

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

Chefen & Vd-avtalet 1

Chefen & Vd-avtalet 1 Chefen & Vd-avtalet 1 INNEHÅLL Ditt vd-avtal 4 Vd och anställningstryggheten 4 Vd:s ansvar 5 Verkställande direktörens plikter 7 Personligt betalningsansvar 8 Checklista 10 Anställningsavtal 12 Anställningsform

Läs mer

Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N

Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N Utgiven av Arbetsgivarverket 2010 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Referens: Fackförbundet ST (2014) Inger Ehn Knobblock, utredare inger@st.org Disputerad och sen då?

Läs mer