Läkare & chef EN HANDBOK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Läkare & chef EN HANDBOK"

Transkript

1 Att bli chef ska vara en naturlig och attraktiv karriärväg för läkare, anser vi inom Sveriges läkarförbund. Vi finns för läkare i hela karriären och arbetar därför för att motivera, inspirera och uppmuntra läkare att bli chefer i sjukvården. Det här är en handbok för dig som vill bli eller redan är chef. Vi har samlat information både om hur vi kan stötta dig i din roll som chef och om olika chefsbefattningar, avtal, arbetsrätt och ansvarsfrågor. Läkare & chef EN HANDBOK

2 LÄKARE OCH CHEF EN HANDBOK FRÅN SVERIGES LÄKARFÖRBUND OCH SVERIGES LÄKARFÖRBUNDS CHEFSFÖRENING. Sveriges läkarförbund 2015 Box 5610, Stockholm Telefon: E-post: Foto: Rickard Eriksson (ej sid 8 9) Tryck: Ineko 2015

3 Innehållsförteckning Läkare behövs som chefer... 7 Att vara chef Även chefer behöver företrädare Vi stöder dig som chef Att bli chef Att söka arbete som chef När du får erbjudande om att bli chef Dina drivkrafter och styrkor Att leda och möta människor Avtal för övriga chefsbefattningar Lön och villkor, lönestatistik Pension och försäkring Övriga förmåner Utvecklingsplan och mentorstöd Lojalitet, sekretess och konkurrens Lojalitetsplikt Sekretess Konkurrensklausuler Konkurrens inom offentlig sektor Reglering om avslut av anställning Karriär som chef Feedback och medarbetarundersökningar Om jag får problem Chefens arbetsmarknad Olika typer av chefsbefattningar Verksamhetschef Andra chefsbefattningar Chefsbefattningar inom den privata sektorn Chefens ansvar Systematisk arbetsmiljö Diskriminering och kränkande särbehandling Diskrimineringslagen Deltidsarbete och tidsbegränsad anställning Föräldraledighetslagen Kränkande särbehandling Klädsel, mat eller ledighet Sammanfattning om chefens ansvar Anställning, avtal och arbetsrätt Olika typer av anställningar Tillsvidare eller tidsbegränsat förordnande Klinisk verksamhet Reaktivering Avtal Vd-avtal eller avtal om högre chef... 39

4 Läkare behövs som chefer Bra chefer är avgörande för att en verksamhet och dess medarbetare ska nå sin fulla potential. Kunskapsintensiva verksamheter såsom sjukvården och läkemedelsindustrin är beroende av engagerade och kunniga chefer. För att upprätthålla en sjukvård av hög klass och främja en snabb metodoch kvalitetsutveckling är det av största vikt att läkare vill vara chefer. Läkare har med sina medicinska kunskaper särskilt goda förutsättningar att leda kunskapsintensiva verksamheter inom sjukvård och läkemedelsindustri mot ökad kvalitet, produktivitet och tillgänglighet. Med läkare som chefer finns goda förutsättningar för patientsäker vård, medicinsk utveckling och kunskapsspridning. Erfarenhet av arbetsledning är något som många läkare redan har utan att de egentligen tänker på det. Många specialister har i olika sammanhang stort inflytande över hur det dagliga arbetet ska ledas och fördelas utan att vara chefer. Även detta gör att många läkare har en bra bakgrund för att anta nya chefsuppdrag. Som läkare och chef har du en unik position att driva medicinska frågor, men också en mycket viktig utmaning i att sätta dig in i hela verksamhetens villkor. Du leder inte bara läkare utan flera olika personalgrupper med ibland skilda förutsättningar. 7

5 Överblick och kreativitet Läkare kan utöva rollen som chef i sjukvården med större överblick och möjlighet till kreativa lösningar än andra, säger Martin Ridderstråle. Han menar att om läkare bejakar förändring och faktumet att de är chef för alla professioner kan de utveckla sjukvårdorganisationen snabbt och på ett värdemässig bra sätt för patienter och anställda. Det är viktigt för läkare att de lär sig att bejaka förändring som en positiv kraft. Förändring är inget negativt, och det pågår hela tiden. Jag brukar mäta verksamhetens förändringskompetens precis som man kan mäta alla andra kvaliteter. När läkare tar detta till sig har de den bästa förutsättningen att leda sjukvården som organisation, om de samtidigt inser att de är ledare för alla professioner inom sjukvården. Att ha lust är a och o Att ha lust är a och o. Jag är genuint intresserad av ledarskapsfrågor. Jag tycker det är kul att problemlösa, att se medarbetare växa, att tillsammans utveckla en verksamhet och att sätta upp och följa upp mål, säger Nasim Farrokhnia. För Nasim har viljan att vara chef bestått av både intresset för ledarskapsfrågor och för akutsjukvård. Jag har valt att bli chef inom akutsjukvård där jag arbetat kliniskt och forskat. Att sedan bli chef är ett helt annat uppdrag som kräver nya verktyg och kompetenser. Martin Ridderstråle Klinikchef, Steno Diabetes Center, Gentofte, Danmark Nasim Farrokhnia Verksamhetschef, Södersjukhuset, Stockholm 8 9

6 Att vara chef När du får en formell chefsbefattning ska det vara tydligt att du får ansvar för verksamheten och att det med detta följer befogenheter och resurser. Uppdraget som chef ska vara tydligt beskrivet. Uppdraget som chef ställer också krav på integritet mot såväl uppdragsgivare som medarbetare. Med chefskapet följer förutom personalansvar, ofta ansvar för ekonomi och budget och för verksamheten som helhet med allt vad det innebär. Chefskap och ledarskap kan ses som två delar av en chefsroll. Chefskapet handlar mer om en formell position som någon blir utsedd till och därigenom får mandat att styra andra. Ledarskapet kan beskrivas som mer relationsinriktat, där styrandet av gruppen främst sker genom hur du är som ledare och hur du bygger upp, motiverar, kommunicerar med andra och därigenom får gruppen att följa. Du är inte med automatik ledare för att du är chef. Det går inte att klara ett chefskap utan att också bära ledarskapet. Det är inte enbart chefen som driver en verksamhet framåt, utan det sker tillsammans och i samspel med medarbetarna. I chefskapet ingår att leda, förvalta och utveckla verksamheter. Verksamhetsansvar handlar om att hantera hårda frågor som ekonomi, planering, administration, uppföljning med mera. Chefsrollen förutsätter såväl affärsorientering som relationsorientering. Rollen som chef och ledare är således mångfacetterad. Att vara chef medför ett stort ansvar. Ibland med negativ stress som följd. Chefer inom den offentliga sektorn har statistiskt sett flest medarbetare att leda och arbetet är i mångt och mycket psykosocialt belastande. Det är intressant, det är utvecklande, utmanande, spännande, lärorikt. Det är ett fantastiskt arbete att vara chef, säger Martin Ridderstråle. Men samtidigt menar han att det finns sidor som man måste vara medveten om och kunna förlika sig med. Till exempel att man kommer att vara ensam. Man kommer inte längre att vara en naturlig del av läkargruppen men att man också blir en del av en annan grupp, chefsgruppen. Det mesta med att vara chef är inte stora visioner och planer, utan ganska vardagliga frågor om personalpolitik, rehabilitering från sjukdom och medarbetarnas utveckling. En grundläggande förutsättning att kunna utöva chefskap är att ha sin uppdragsgivares förtroende. Utan ett uttryckligt mandat är det svårt att nå framgång som chef. Arbetsgivaren måste således ge chefen stöd. Chefer på mellan nivå har en utsatt position. De ska inte bara kunna företräda arbetsgivaren gentemot arbetskamraterna utan också kunna lyfta fram bra medarbetare inom organisationen. Det kan vara svårt att hitta balansen mellan Martin Ridderstråle kraven som kommer uppifrån och de förväntningar och behov som kommer från medarbetarna men som man inte alltid har befogenhet eller möjlighet att kunna bemöta. Inom vården har det skrivits mycket om de tre kulturerna. Med detta avses att politiker, läkare och administratörer ser sjukvården ur olika perspektiv, har olika arbetssätt och språk. Kortfattat kan de beskrivas som att politikerna präglas av 10 11

7 ideologier och värderingar där beslut fattas efter förhandlingar, kompromisser eller omröstning. I den medicinska världen drar vetenskapen och den beprövade erfarenheten gränser mellan vad som är rätt och fel. Den administrativa kulturen har sin tyngdpunkt i ekonomi och organisationsteori. I och med att dessa skillnader har beskrivits som olika kulturer har det givna botemedlet under flera decennier varit att försöka lära politiker, läkare och administratörer att tala varandras språk och förstå varandras världsbild. Både som chef och som medarbetare i offentlig förvaltning är det viktigt att förstå vad det innebär att arbeta i en politikerstyrd organisation. Även chefer behöver företrädare Alla som är anställda kan behöva någon som företräder dem i olika frågor. Som chef kan du exempelvis behöva hjälp när det gäller tolkningen av ditt anställningsavtal och i de villkor som följer med chefsuppdraget. Det kan också vara en trygghet att det finns stöd om frågor uppkommer om din roll som chef och som arbetstagare i ditt förhållande till din arbetsgivare. Det är därför viktigt att du fortsätter vara medlem i ett fackförbund den dag du blir chef. Föreningsfriheten gäller samtliga anställda och behovet av stöd kan vara mycket stort i en utsatt chefsposition. När man som läkare blir chef är man inte längre en del av den produkt som man växte upp och utbildads till att vara. Det kan bli problematiskt om man inte tycker om att vara ensam utanför denna grupp, säger Martin Ridderstråle. Som chef i sjukvården är man inte enbart chef för och representant för sina före detta kollegor och för kliniken. Man är arbetsgivarens förlängda arm i ett ledningssystem. Som verksamhetschef är man mellanchef. Man ska både prata uppåt och nedåt och man kan få problem om man inte funderar över och förhåller sig till detta. Jag har varit med i Läkarförbundet sedan vecka ett på läkarutbildningen och har även haft fackliga förtroendeuppdrag. För mig har det varit självklart att vara med i Chefsföreningen, säger Nasim Farrokhnia. Hon tycker det är viktigt med en hög anslutningsgrad och ett starkt förbund. Hög anslutningsgrad gör att förbundet får mandat att stå för läkarnas åsikter, i synnerhet i de frågor där Sveriges läkare borde ta tydlig och aktiv ställning. Martin Ridderstråle Nasim Farrokhnia 12 13

8 Vi stöder dig som chef CHEFSFÖRENINGEN LÄKARFÖRBUNDET Chefsföreningen är en yrkesförening inom Läkarförbundet. Vår viktigaste uppgift är att bevaka medlemmarnas specifika intressen och speciella situation som chefer och ledare inom sjukvården men även i andra verksamheter såsom universiteten. Föreningen arbetar med att stimulera läkare att ta utmaningen att bli chef och att läkarnas unika möjlighet att vara chef tas tillvara. Vi utövar påverkansarbete i viktiga frågor för chefer och tar också vara på våra medlemmars fackliga, sociala och yrkesmässiga intressen. Till exempel avtals-, löne-, förmåns-, avvecklingsoch reaktiveringsfrågor. Till föreningen ringer medlemmar bland annat i frågor om avveckling, mobbning, lön och utveckling. Lönefrågor är viktiga när du börjar en ny tjänst, då du varit chef på en arbetsplats under en längre tid och om du får en ny arbetsgivare med andra prioriteringar. Chefsföreningen ger råd och stöd i allt som rör medlemmens egen roll som anställd chef, men däremot inte i rollen som arbetsgivare. Genom föreningen får du tillgång till mötesplatser för reflektion och utveckling samt ett nätverk för chefer. Nätverket hjälper chefer i vården som vill diskutera, eller behöver råd och stöd kring hur man ska förhålla sig som chef. Arbetsrätts - liga frågor får du hjälp med från Läkarförbundets medlemsrådgivning. Läkarförbundet arbetar för att motivera, inspirera och uppmuntra läkare att bli chefer i sjukvården. Att bli chef ska vara en naturlig och attraktiv karriärväg för läkare. Från oss kan du få stöd om frågor uppkommer om din roll som chef och ditt förhållande till din arbetsgivare. Vår medlemsrådgivning ger dig råd och stöd i frågor som rör din anställning som chef eller ledare. Det kan till exempel gälla din lön eller andra avtalsfrågor, din arbetsmiljö, utbildningsfrågor, utrymme för kliniskt arbete och reaktivering med mera. Du kan också vända dig till Läkarförbundet centralt om du tycker att en fråga känns obekväm att diskutera med din lokalförening. Förbundet kontaktas också av läkare som funderar på att bli chefer, som vill diskutera de förväntningar som finns och på vilket sätt man kan få chefsuppdraget så tydligt beskrivet som möjligt. Läkarförbundet hjälper dig att granska och komma med synpunkter på ditt chefsavtal innan du skriver på. Du hittar flera avtalsförslag på vår hemsida liksom erbjudanden och seminarier riktade till chefer. Tel:

9 Att bli chef Intressant resa att bli chef Jag blev chef för jag tyckte det var ett intressant och viktig arbete med människor för människor, säger Martin Ridderstråle. Andra faktorer som spelade in när han blev chef var att det kändes fint att bli tillfrågad till ett så värdefullt uppdrag på en fin klinik och bra arbetsplats. Han såg också goda möjligheter att utvecklas inom såväl kliniskt arbete, ledarskap som forskning. I ett tidigt chefskap är man ofta nära verksamheten, och man behöver för sin egen och för verksamhetens skull få koll på verksamheten eller kontrollera den. Martin Ridderstråle menar att man succesivt utvecklas som ledare från att ha detalj- och specialistkunskap om den kliniska verksamheten till att få en mer övergripande syn med större möjlighet till delegation och ett framåtsyftande perspektiv i sitt ledarskap. Det är inget konstigt att det blir så, det är ganska vanligt, men det är en intressant resa. Och då tror jag det är viktigt att man är ödmjuk inför sin egen okunskap och oförmåga. Det innebär att jag som chef idag inte är samma person som för åtta år sedan. Martin Ridderstråle Att söka arbete som chef All tidigare erfarenhet av ledarskap är en styrka och merit när du söker arbete som chef. Det är därför viktigt att du dokumenterar dina tidigare erfarenheter i form av utbildning, kurser och arbetsuppgifter. Kanske har du arbetat som handledare, studierektor, schemaansvarig, fackligt förtroendevald eller haft andra arbetsuppgifter som innehåller ett visst mått av ledarskap. När du avslutar en tjänst som innehållit ledarskapsuppgifter kan det vara av värde att begära ett arbetsintyg/ betyg över utförda arbetsuppgifter för att du längre fram ska kunna hänvisa till detta när du söker chefsuppdrag. Referenser är naturligtvis en viktig del i ett ansökningsförfarande. Om du planerar att söka chefsuppdrag i framtiden kan det vara klokt att du redan idag aktivt söker utbildningar inom ledarskap för att bygga upp en god kompetensbas. Denna kunskap och kompetens är sedan viktig att vidmakthålla och kontinuerligt fylla på med mer kunskapsinhämtning. När du får erbjudande om att bli chef Att få ett erbjudande om att bli chef kan naturligtvis kännas smickrande. Du blir utvald och får förtroende att bli chef. Trots detta ska du inte undvika eller vänta med de svåra frågorna, utan istället komma överens med din kommande arbetsgivare om förutsättningarna och villkoren i ditt arbete. Det är viktigt att du får de bästa förutsättningarna när du går in i din nya roll. Risken är annars att det blir en inledande otydlighet mellan dig som 16 17

10 chef och din uppdragsgivare som kan leda till otydlighet i din roll. Därför är det viktigt att vara extra tydlig och lyhörd samt att ställa följdfrågor vid rekryteringen så att din arbetssituation när du tillträtt blir bra och hanterlig. I detta ligger att beskriva din roll, vilket ansvar du har och vilka befogenheter som följer med uppdraget. I förberedelsefasen ingår även att fundera vilka villkor du anser vara viktiga och vad som är en rimlig nivå när det gäller lön, arbetstid, möjligheter till kliniskt arbete, reaktivering för det fall chefsuppdraget skulle upphöra, utbildningsplan med mera. Det kan också vara god idé att ta kontakt med Läkarförbundets medlemsrådgivning för att bolla dina funderingar och exempelvis höra mer om aktuella lönelägen. Du bör också eftersträva en balans mellan dina skyldigheter och rättigheter (ansvar och befogenheter). I det förslag till anställningsavtal som din arbetsgivare presenterar kanske du vill lägga till saker. En detaljerad utvecklingsplan med avstämningstidpunkter, möjligheter till mentorstöd eller andra stödfunktioner och omfattningen av dessa? När det gäller ditt uppdrag och dina ramar är det väsentligt att du får klart för dig vad som förväntas av dig och vilka ramar du har möjlighet att arbeta inom. Ju tidigare detta blir klart för dig desto bättre förutsättningar har du för en lyckad chefskarriär. Innan du skriver på ett anställningsavtal bör du naturligtvis gå igenom det noga för att se om du fått med de väsentliga delarna som du tycker är viktiga. Du kan också kontakta Läkarförbundets medlemsrådgivning som kan gå igenom ett avtalsförslag tillsammans med dig innan du skriver på

11 Det är viktigt att fundera och se på sig själv och vara ödmjuk inför förmågor och oförmågor, för att se vad är det är jag egentligen kan göra, säger Martin Ridderstråle Han menar att det kan vara viktigt att deklarera hur man vill vara som chef. Ni kan förvänta er att jag kommer göra det här, men inte det här. Ha inte fel förväntningar, för mina förväntningar ser ut så här. Martin Ridderstråle Mitt intresse att leda människor kommer inifrån och jag har träffat många andra chefer som säger detsamma, säger Nasim Farrokhnia. Hon har en bakgrund som fackligt aktiv i Medicine Studerandes Förbund och har alltid engagerat sig i frågor och tyckt det varit kul att diskutera. Hon är född och uppvuxen i Iran och kom till Sverige som 18-åring. Jag har upplevt revolution, krig och diktatur, för mig var därför mötet med demokrati väldigt spännande. Jag har en familj som är politiskt intresserad och där det ständigt pågår livliga diskussioner. Det har varit självklart för mig att engagera mig och driva frågor. Nasim Farrokhnia Dina drivkrafter och styrkor En chef möter många föreställningar och förväntningar om chefsrollen, och därmed också om sin person. Det är därför grundläggande att du som chef reflekterar över dina drivkrafter och behov samt klargör din egen bild av chefsrollen och vad du önskar att få ut av den. Utan denna grund kan du inte skapa ditt eget förhållningssätt till arbetet, och inte heller efterfråga det stöd som krävs för att upprätthålla, utveckla och kanske ompröva din chefsroll. I chefsrollen används personliga förmågor som verktyg. För att bli en bra chef måste du helt enkelt känna dig trygg i både dig själv och i ditt uppdrag. Läkarförbundet har genomfört en kartläggning av läkarkårens syn på chefsrollen. Som grund för kartläggningen finns en enkät som besvarades av medlemmar under Både läkare som har en chefsposition i vården och läkare som inte är chefer har medverkat. På frågan: Vad är din främsta drivkraft för att vara chef svarar cheferna att de främsta drivkrafterna är inflytande, möjligheten att få leda och utveckla andra samt att skapa bra resultat. Dina drivkrafter kan ofta också betecknas som dina styrkor som chef. Därför kan det vara bra att du tänker igenom vad du vill uppnå med ditt chefskap. Det är även viktigt att vara medveten om vilka av dina sidor som inte är lika starka. På så sätt kan du arbeta vidare med dessa, kanske med hjälp av en utbildningsplan som du och din arbetsgivare tar fram i samband med tillträdet. VAD ÄR DIN FRÄMSTA DRIVKRAFT FÖR ATT VARA CHEF? Inflytande över verksamheten Möjligheten att få skapa bra resultat Möjligheten att få leda och utveckla andra Arbetsuppgifterna Lönen Förväntningar från kollegor och ledning Fria arbetstider Annat Framtida karriärmöjligheter Män Kvinnor Anställningsförhållandena % 80% 60% 105x60 mått Män Kvinnor

12 Nasim Farrokhnia känner störst tillfredsställelse med att vara chef när hon ser sina medarbetare växa. Det är med glädje jag följer hur medarbetare växer i sina roller. Nasim Farrokhnia För Martin Ridderstråle kommer känslan av tillfredsställelse som chef vid speciella tillfällen. Till exempel när en medveten strategi som han arbetat med långsiktigt får resultat. Det kan också vara när en medarbetare kommer och säger att det känns kul att jobba. Det kan som chef vara förlösande när en medarbetare känner stolthet eller man själv känner stolthet. Martin Ridderstråle 22 23

13 Att leda och möta människor Ett viktigt verktyg för en chef är förmågan att kommunicera med andra människor och i dialog möta människor med olika behov. Att kunna ge feedback och möta människor såväl enskilt som i grupp är ofta sådant som förväntas av en chef. Att chefen ser varje individ är viktigt för många medarbetare. Det kan vara bra att få kunskap om när, var och hur feedback ges på bästa sätt. I den verksamhet som Nasim Farrokhnia leder sätts målen upp gemensamt och ska vara tydliga och mätbara. Målen för verksamheten har vi tagit fram i ledningsgruppen, sedan har varje linjechef förankrat målen på enhetsnivå. Vi har också tagit fram tydlig struktur för regelbunden uppföljning och återkoppling. Nasim Farrokhnia Utöver detta ställer din arbetsgivare krav på dig att resultat och mål uppnås inom givna budgetramar. Även om förväntningarna på dig som chef är höga och kommer från olika håll kan det vara bra att ha realistiska målsättningar på ditt eget chefskap. Olika förmågor är också något som byggs upp allteftersom du blir mer erfaren i din roll som chef. Det gäller också att i rollen som chef våga fatta beslut, oavsett hur processen fram till beslutet gått till. Det finns frågor som medarbetare själva kan komma överens om eller sådana frågor där du som chef ensidigt bestämmer. Chefsrollen kan vara svår och krävande. Denna insikt kan vara stödjande i sig. Felfria chefer liksom felfria medarbetare är ovanliga men det är viktigt att kunna utvärdera vad som hade kunnat göras annorlunda och våga ompröva beslut som inte ledde till önskat resultat. Om det känns tungt och svårt är det viktigt att inte glömma bort det som är positivt med att vara chef, till exempel att det leder till både personlig och yrkesmässig utveckling. Genom praktisk träning, utbildning och erfarenhet utvecklas ditt ledarskap hela tiden. Det finns idag en uppsjö av seminarier, kurser i ledarskap och böcker som kan vara berikande att ta del av för att vidga sin syn på ledarskap. Gå till exempel gärna in på Läkarförbundets hemsida eller Chefsföreningens hemsida regelbundet för att hålla utkik efter seminarier eller kurser som erbjuds. Diskutera gärna med andra chefskollegor, i chefsnätverk eller med din mentor om han eller hon har några bra tips. Som medlem i Läkarförbundet kan du prenumerera på ett nyhetsbrev med artiklar och andra nyheter som rör chefer och ledarskap. Behovet av en eller flera chefs-/managementutbildningar före chefskapet, och att en sådan bör vara framtagen för professionen, är något som de flesta verksamhetschefer i Läkarförbundets kartläggning lyfte fram för att växa in i chefsrollen. HUR KAN FLER LÄKARE VÄXA IN I CHEFSROLLEN? Utbildning Kommunikation/attityd Uppdrag på lägre nivåer Handlingsutrymme Nätverk/mentor Stödfunktioner Tronarvingar Tid för klinik Professionell identitet Ej chef Förmåner 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% VC 24 25

14 Karriär som chef Man blir inte chef för att frälsa världen, det är inte rimligt att ha det som utgångspunkt, säger Martin Ridderstråle. Han tycker att man ska sätta mål i närtid. Man ska arbeta långsiktigt men för att göra detta realistiskt får du sätta in målsättningar inom någon månad eller några månader, så att du kan få någon slags styrförmåga. Analysera omvärlden, lägg fram en strategi, och tro på den. Följ upp och korrigera om den inte funkar. Martin Ridderstråle Feedback och medarbetarundersökningar Att du som chef ska ge feedback till dina medarbetare ses nog av många som en självklarhet. Däremot är det inte lika självklart att även du som chef får den feedback du behöver för att utvecklas. Det gäller både från din chef men även från dina medarbetare. Då kan en mentor eller ett nätverk ge dig effektiva verktyg och möjlighet att spegla dig i och bolla dina tankar med. Som chef är man många gånger ensam och det är därför viktigt att kunna få stöd. Även medarbetarundersökningar kan vara ett sätt där du ges möjlighet att få återkoppling och feedback. Genom att gå igenom en medarbetarundersökning, gärna med hjälp av kunnig expert, får du hjälp att tolka resultatet och du kan utveckla ditt ledarskap ytterligare. Vid svåra samtal, exempelvis vid oenighet eller när det finns något negativt att återkoppla tar Nasim Farrokhnia till olika verktyg. Jag försöker hålla mig uppdaterad genom kurser, litteratur och nätverk. Jag söker också stöd hos andra chefer, mentorer och min chef. Nasim Farrokhnia 26 27

15 Om jag får problem STÖDET FRÅN KOLLEGORNA ÄR EN VÄSENTLIG FÖRUTSÄTTNING I CHEFSKAPET. 40% 30% 25 20% 15 10% 5 0% Stämmer inte alls Om du får problem i din roll som chef är det kanske inte alldeles självklart vart du ska vända dig. I frågor som handlar om hur du ska göra i din roll som chef i relation till dina medarbetare kan du Stämmer mycket väl Vet ej vända dig till din arbetsgivare för att söka stöd. I andra fall kan det vara arbetsgivaren du har problem med eller chefen i din roll som medarbetare. Då kan du istället kontakta den lokala läkarföreningen eller Läkarförbundet centralt. Ett uppbyggt nätverk eller en mentor kan också vara ett bra stöd för dig i din chefsroll. Försök att tidigt kartlägga vilka stödfunktioner som finns ifall du skulle behöva det. Frågan om mentorstöd bör väckas redan när du tillträder en chefstjänst och det kan vara klokt att i bilaga till anställningsavtalet reglera hur och när du och din mentor ska träffas, hur uppföljningen ska ske och tidsåtgången för detta. I Läkarförbundets kartläggning säger en majoritet av både verksamhetschefer och icke-chefer att de anser att stödet från kollegorna är en väsentlig förutsättning i chefskapet. Chefens arbetsmarknad Chefernas arbetsmarknad ser lite annorlunda ut jämfört med läkarnas i övrigt, mycket beroende på att du som chef konkurrerar med fler yrkesgrupper om samma uppdrag. Det är idag inte självklart att en verksamhetschef inom vården måste vara läkare även om vi på Läkarförbundet ser det som en mycket stor tillgång i dessa sammanhang. När du arbetar som chef kan det därför också vara viktigt att fördjupa dina kunskaper i till exempel organisationsteori, ekonomi och/eller juridik för att på så sätt öka din konkurrenskraft ytterligare. Ett sätt att komma igång med detta är att redan från början koppla en utbildningsplan till ditt anställningskontrakt som chef. Till mitt stöd har jag min chef och de andra cheferna i ledningsgruppen på min arbetsplats. Vi har ett öppet samtal om hur de är att vara chef och vilka krav det ställer, säger Martin Riddertråle. Han ingår också i ett nätverk utanför sjukvården, där chefer har en annan typ av problem, men där det ledningsmässigt är samma frågor som kommer upp. Martin Riddertråle 28 29

16 Olika typer av chefsbefattningar Nasim Farrokhnia tycker det är viktigt att förstå utmaningarna med att driva en verksamhet och det ansvar chefen har i en ledande ställning. Det är bra att läkare vågar ta på sig en chefsroll men de behöver dessutom kompetens i till exempel ekonomi, organisation och kommunikation för för att kunna göra ett bra jobb, säger hon. Nasim Farrokhnia Det finns en rad olika chefsbefattningar och här nedan har vi beskrivit några av dessa. Verksamhetschef En verksamhetschefs ansvar regleras i Hälso- och sjukvårdslagen Där framgår att det inom hälso- och sjukvården ska finnas en verksamhetschef som ansvarar för verksamheten och som har det samlade ledningsansvaret. Lagstiftningen ställer emellertid inga specifika kompetenskrav på verksamhetschefen, vilket innebär att även personer utan medicinsk bakgrund kan komma ifråga. Lagen fastställer inte heller storleken på de verksamhetsområden som kan ledas av en verksamhetschef. I praktiken har dock verksamhetsområdet i de flesta fall kommit att motsvara en klinik eller en vårdcentral. Även i Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1997:8) finns vissa klargöranden om vilken kompetens en verksamhetschef ska ha. Det anges att det väsentliga är att verksamhetschefen har de egenskaper samt den kompetens som krävs för att han eller hon ska kunna leda verksamheter. Som exempel på lämpliga chefsegenskaper anges organisations- och struktureringsförmåga samt förmågan att kunna fatta beslut och att delegera. Att vara läkare är således i detta avseende inte en prioriterad egenskap. Det är enligt de allmänna råden upp till vårdgivaren att bestämma vilken kompetens som är att föredra. I de allmänna råden anges också att det medicinska omhändertagandet av patienterna bör ledas av en person med god medicinsk sakkunskap vid enheter där medicinsk diagnos och behandling är dominerande i verksamheten. Det innebär att en verksamhetschef som inte själv är läkare bör biträdas av en medicinskt ansvarig läkare eller medicinsk rådgivare för att kunna fullgöra ledningsansvaret inom vården. Naturligtvis kan även en läkare som är chef behöva biträde från någon som är expert inom andra områden, till exempel vissa administrativa och/eller ekonomiska frågor

17 Andra chefsbefattningar Inom sjukvården finns en rad andra chefsbefattningar. Till skillnad från verksamhetschefen är dessa inte beskrivna i något regelverk. Den lokala variationen är också stor och samma chefsbefattning kan ha olika innebörd hos olika vårdgivare. En vanlig befattning är läkarchef som ofta är 1:a linjechef över läkarna på en klinik. Denne har ansvar för bemanning med mera och är direkt underställd verksamhetschefen. Ett annat exempel är sektionschef som kan ha ansvar för den medicinska och administrativa ledningen inom sin sektion. Utanför linjeorganisationerna, där ansvar och rapportering fördelas till separata specialistenheter i så kallade rör, är chefläkare en vanlig befattning. Dennes uppgift kan vara att bevaka kvalitetssystem, avvikelsehantering och andra medicinska säkerhetsfrågor. En annan är den medicinska rådgivaren som ger råd och bistånd i medicinska frågor till sjukhusledningen utan att ha ansvar över de beslut som sedan fattas. Därutöver finns högre administrativa tjänster som inte är vikta för någon med viss professionell kompetens. Landstingsdirektör, sjukhusdirektör och divisions- eller områdeschef är några sådana exempel. Oavsett vilken chefstjänst du ska tillträda är behovet lika stort av tydlighet om uppdraget, vad som förväntas av dig och vilka befogenheter du har. Chefsbefattningar inom den privata sektorn Inom det privata näringslivet är chefsbefattningar som vd, koncernchef, divisionschef, platschef, medicinska chef, forskningschef, chef för medicinsk utveckling och avdelnings- eller gruppchef några av de begrepp som används. De olika befattningarna beskriver ofta olika chefsnivåer och i dessa olika typer av arbetsuppgifter, ansvar och befogenheter. Det är grundläggande att du som chef förstår ditt uppdrag och din roll för att du ska kunna göra ett bra arbete. Därför behöver du ställa konkreta frågor om rollen redan på anställningsintervjun. När du tillträder kan det vara bra att rita upp en karta över organisationen i stort, för att se var i organisationen du går in. Hör gärna av dig till Läkarförbundets medlemsrådgivning eller till Chefsföreningen, om du har funderingar kring tjänster du söker

18 Anställning, avtal och arbetsrätt Jag har varit både kliniker, forskare och professor under tiden jag varit chef. Min egen uppfattning om detta är att man inte ska försöka stöpa chefskapet i en form som gäller alla, säger Martin Ridderstråle. Han tycker chefer måste få utöva sitt chefskap utifrån sina personliga förutsättningar. Om du kan vara kliniker, forskare och chef och det fungerar och utvecklas på ett gynnsamt sätt måste du få vara det. Fungerar det inte så måste man diskutera var du hittar din kraft att utöva ditt chefskap. Det är olika för olika personer. Ska man utveckla den kreativa kraft som finns hos alla människor så måste man utgå från personens förutättningar. Martin Ridderstråle Olika typer av chefsanställningar TILLSVIDARE ELLER TIDS- BEGRÄNSAT FÖRORDNANDE En chef kan anställas tillsvidare eller erhålla ett tidsbegränsat chefsförordnande. Vid en kartläggning som Läkarförbundet gjorde 2009 framkom att cirka 13 procent av de verksamhetschefer som är läkare hade en tillsvidareanställning medan övriga 87 procent hade någon form av tidsbegränsat chefsförordnande. I och med att några regioner sedan dess tagit principiella beslut på att verksamhetschefer ska vara tillsvidareanställda är det rimligt att anta att denna andel har ökat. På en fråga i kartläggningen om cheferna var nöjda med sin anställningsform svarade 70 procent av de tillsvidareanställda att de föredrar en tillsvidareanställning framför ett tidsbegränsat förordnande. Samtidigt svarade 85 procent av de verksamhetschefer som hade ett tidsbegränsat förordnande att de föredrog ett sådant. Båda grupper är alltså relativt nöjda med den anställningsform de har. Läkarförbundet anser att det är uppdragets omfattning och karaktär som bör vara vägledande för anställningsformen. Hänsyn bör också tas till vad individen själv vill. Ett alltför stelt synsätt i detta avseende riskerar annars att exkludera bra potentiella chefer, vilket på sikt minskar möjligheten att få rätt person på rätt plats. Det finns fördelar och nackdelar med båda anställningsformerna. När det gäller tillsvidareanställning så finns ett mått av osäkerhet när det gäller den dag chefskapet upphör och de tidsbegränsade förordnanden som ska omprövas vid utgången av förordnandet. Det kan finnas en risk att chefen hämmas i sin roll att fatta tuffa beslut om han eller hon vet att detta kan komma att utvärderas av medarbetarna innan beslut fattas om förlängning av förordnandet

19 KLINISK VERKSAMHET HUR STOR ANDEL AV ARBETSTIDEN ÄGNAS ÅT KLINISKT ARBETE? Läkarförbundet anser att chefskap är ett huvuduppdrag. Hur mycket tid uppdraget kräver beror på chefsnivå och verksamhetens storlek. Om chefsuppdraget så tillåter anser Läkarförbundet att det är positivt att chefen behåller viss klinisk verksamhet, forskning eller undervisning. Detta kan även underlätta en återgång till kliniskt arbete efter avslutat chefsuppdrag. Den Kliniskt arbete Chefskap kliniska tjänstgöringen är naturligtvis även ett sätt att upprätthålla både kompetens och identitet som läkare när man kliver in i en chefsroll. Å ena sidan bygger läkarens legitimitet och auktoritet fortfarande till stor del på det professionella kunnandet. Å andra sidan riskerar den kliniska tjänstgöringen att ta tid och kraft från uppdraget att leda verksamheten. I kartläggningen framkommer att chefer ofta fortsätter att arbeta kliniskt parallellt med chefskapet. Majoriteten uppger också att önskan att arbeta kliniskt inte var en försvårande omständighet för att bli chef. I genomsnitt lägger cheferna ner en fjärdedel av sin arbetstid på kliniskt arbete och majoriteten menar att de har en strategi för att behålla den kliniska kompetensen. Därtill har drygt hälften av verksamhetscheferna ett avtalat reaktiveringsprogram. REAKTIVERING Oavsett anställningsform är det viktigt att frågan om klinisk verksamhet och/ eller reaktivering om/när chefskapet upphör regleras i anställningsavtalet. Reaktivering innebär en möjlighet att under en viss tid efter att chefskapet upphört få möjlighet att ta igen de kliniska delar man missat under åren som chef med i stort bibehållna förmåner. Hur lång reaktiveringstiden ska vara beror naturligtvis på hur länge du arbetat som chef och hur mycket tid du har haft möjlighet att ägna åt kliniskt arbete under tiden som chef. En reaktiveringstid på sex månader efter några år som chef kan vara ett rimligt krav. Naturligtvis kan det också vara så att du fortsätter din karriär som chef någon annanstans den dag ditt första chefskap upphör och under sådana förhållanden kanske det inte är aktuellt att utnyttja tid för reaktivering till kliniskt arbete, men genom att avtala fram en sådan rättighet behåller du valmöjligheten den dag ditt första chefsuppdrag upphör. Även om du har ett tidsbegränsat förordnande med utrymme för klinisk verksamhet och en tillsvidaretjänst som läkare i botten, kan det vara viktigt att avtala om tid för reaktivering när förordnandet upphör. I en sådan situation kan det också vara bra att redan när avtalet om ett tidsbegränsat chefsförordnande ingås reglera hur mycket av denna lön som ska behållas om/när du återgår till din tjänst som läkare. Läkarförbundets uppfattning är att tiden som chef är en erfarenhet som arbetsgivaren ska värdesätta även efter det att chefskapet upphör. Vid återgång till en läkartjänst är det därför inte orimligt att läkarlönen, om chefslönen inte får behållas intakt, i vart fall ligger kring den 90:e percentilen i lönestatistiken bland överläkare

20 Avtal VD-AVTAL ELLER AVTAL OM HÖGRE CHEF Som vd i ett aktiebolag har du en särskild förtroendeställning i förhållande till din arbetsgivare. Eftersom du då är i företagsledande ställning omfattas du varken av lagen om anställningsskydd (LAS) eller eventuella kollektivavtal. Det är därför nödvändigt att du som vd reglerar samtliga anställningsvillkor i ett skriftligt anställningsavtal. I annat fall har du i princip inget skydd alls. Muntliga avtal gäller visserligen, men bevisbördan ligger på den som påstår att det finns en överenskommelse om ett visst innehåll. Exempel på vd-avtal finns på vår hemsida och tar i första hand sikte på vd:ar men kan även i tilllämpliga delar användas som utgångspunkt för dig som kommer att arbeta i en högre chefsbefattning inom privat sektor. Syftet med exemplet av vd-avtal är vidare att du ska kunna lägga till och ta bort anställningsvillkor utifrån dina personliga behov och utifrån vad som är förhandlingsbart. Du bör inte tillträda som vd eller i en högre chefsposition innan ni är överens om anställningsvillkoren och det skriftliga avtalet är undertecknat. Tillträder du innan detta riskerar du att få ett betydligt sämre förhandlingsläge. AVTAL FÖR ÖVRIGA CHEFSBEFATTNINGAR När det gäller chefstjänster på mellanchefsnivå där du fortfarande omfattas av lagen om anställningsskydd är det också viktigt att du i avtal reglerar villkoren för din anställning. Läkarförbundet och Chefsföreningen har tagit fram olika mallar för anställningsavtal beroende på vilken anställning du ska tillträda. Utifrån dina personliga behov och vad som är förhandlingsbart kan du lägga till och ta bort villkor. Lika som för vd-avtal bör du inte heller tillträda en chefsbefattning innan det skriftliga avtalet är undertecknat eftersom ditt förhandlingsläge så riskerar att bli betydligt sämre. Avtal, mallar och sammanställning av för- och nackdelar med respektive anställningsform finns på Läkarförbundets och Chefsföreningens hemsidor

Attityder och erfarenheter till chefskap i vården

Attityder och erfarenheter till chefskap i vården Attityder och erfarenheter till chefskap i vården Sammanställning av kartläggningen Chef i vården som genomfördes av Sveriges läkarförbund 2009. Kartläggning av läkares chefsskap Läkarförbundet anser att

Läs mer

Kontaktombud. inom privat sjukvård

Kontaktombud. inom privat sjukvård Kontaktombud inom privat sjukvård Kontaktombud är ett av de fackliga förtroendeuppdrag som finns inom Sveriges läkarförbund. Våra förtroendevalda är viktiga eftersom de företräder läkarna i relationen

Läs mer

Chefspolicy. Antaget av kommunstyrelsen 2012-10-08 384

Chefspolicy. Antaget av kommunstyrelsen 2012-10-08 384 Chefspolicy Antaget av kommunstyrelsen 2012-10-08 384 Chefspolicy Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se Webbplats: www.finspang.se Innehåll Chefspolicy

Läs mer

CHEFEN SÄGER SITT. Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap.

CHEFEN SÄGER SITT. Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap. CHEFEN SÄGER SITT Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap Februari 2014 Innehåll Sammanfattning Sveriges Ingenjörers chefsmedlemmar

Läs mer

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy Sahlgrenska Universitets sjukhuset chefspolicy Reviderad 2002 Denna chefspolicy är ett av flera policydokument som finns som ett stöd för att leda arbetet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den anger

Läs mer

Policy för chefsuppdrag

Policy för chefsuppdrag 1(5) BILAGA 1 DNR: SLU ua 2013.1.1.1-5596 2014-01-14 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Personal Dokumenttyp: Policy Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli: Personalavdelningen Handläggare: Eva Jeppson-Eldrot

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället.

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället. Redo för framtiden Grattis, snart tar du examen och lämnar livet som student för att arbeta i ditt nya yrke. Du har ett spännande arbetsliv framför dig inom ett fantastiskt yrke som är självständigt, ansvarsfullt

Läs mer

Riktlinjer för chefsanställningar

Riktlinjer för chefsanställningar KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lind Anna Datum 2015-01-05 Diarienummer KSN-2014-1303 Kommunstyrelsen Riktlinjer för chefsanställningar Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att anta

Läs mer

Arbete efter 65 års ålder

Arbete efter 65 års ålder 2011 Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund 1 Vad gäller arbetsrättsligt? En arbetstagare har enligt 32a i lagen (1982:80) om anställningsskydd

Läs mer

RECRUIT IT RIGHT OCH FÖRNAMN EFTERNAMN ANSTÄLLNINGSAVTAL

RECRUIT IT RIGHT OCH FÖRNAMN EFTERNAMN ANSTÄLLNINGSAVTAL RECRUIT IT RIGHT OCH FÖRNAMN EFTERNAMN ANSTÄLLNINGSAVTAL 747052-v2 Innehållsförteckning 1... Tillträdesdag och anställningsform... 3 2... Befattning... 3 3... Arbetstid, arbetsplats och bisysslor... 3

Läs mer

När tänkte du på dig själv senast?

När tänkte du på dig själv senast? Bli medlem du också! 8 av 10 läkare är redan med. När tänkte du på dig själv senast? Vi tänker på dig under hela din karriär 1 Vi tänker på dig under hela din karriär Som läkare har du ett viktigt och

Läs mer

Stockholms stads Personalpolicy

Stockholms stads Personalpolicy Stockholms stads Sten Nordin, Finansborgarråd Tydliga gemensamma mål Det arbete vi utför i Stockholms stad ska utgå från dem som bor och verkar i staden. Verksamheten syftar till att ge invånarna en så

Läs mer

Arbete efter 65 års ålder

Arbete efter 65 års ålder 2015 Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund 1 Vad gäller arbetsrättsligt? En arbetstagare har enligt 32a i lagen (1982:80) om anställningsskydd

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1 Chefers ledarskap påverkar resultatet Chefsbarometer 2008 Delrapport 1: Chefers ledarskap påverkar resultatet Det finns ett starkt samband mellan ledarskap och

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

RECRUIT IT RIGHT OCH [FÖRNAMN EFTERNAMN] ANSTÄLLNINGSAVTAL

RECRUIT IT RIGHT OCH [FÖRNAMN EFTERNAMN] ANSTÄLLNINGSAVTAL RECRUIT IT RIGHT OCH [FÖRNAMN EFTERNAMN] ANSTÄLLNINGSAVTAL 747050-v1 Innehållsförteckning 1... Tillträdesdag och anställningsform... 3 2... Befattning... 3 3... Arbetstid, arbetsplats och bisysslor...

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ANSTÄLLNING OCH AVVECKLING AV CHEFSPERSONER

RIKTLINJER FÖR ANSTÄLLNING OCH AVVECKLING AV CHEFSPERSONER RIKTLINJER FÖR ANSTÄLLNING OCH AVVECKLING AV CHEFSPERSONER SAMMANFATTNING Landstinget Sörmlands revisionskontor har på uppdrag av landstingets revisorer genomfört en granskning av vilka riktlinjer och

Läs mer

HUR MÅR CHEFEN? UNDERSÖKNING AV CHEFERNAS ARBETSSITUATION I GÖTEBORGS STAD

HUR MÅR CHEFEN? UNDERSÖKNING AV CHEFERNAS ARBETSSITUATION I GÖTEBORGS STAD HUR MÅR CHEFEN? UNDERSÖKNING AV CHEFERNAS ARBETSSITUATION I GÖTEBORGS STAD INLEDNING Vi vill alla ha och behöver en chef som ser oss, som är tydlig med sina förväntningar och som inspirerar oss till att

Läs mer

Lönsamt Inför lönesamtalet

Lönsamt Inför lönesamtalet Lönsamt Inför lönesamtalet Vårdförbundets lönestrategi är individuell löne sättning och lokal lönebildning. Det innebär att din lön ska vara individuell och baseras på din kunskap, kompetens, erfarenhet

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

Kalla chefen chef! Chefsbarometer 2007 - delrapport 1. Kalla chefen chef!

Kalla chefen chef! Chefsbarometer 2007 - delrapport 1. Kalla chefen chef! Chefsbarometer 2007 - delrapport 1 Kärt barn har många namn heter det. I så fall är Sveriges chefer sannerligen populära! En chefs främsta uppgift är att skapa resultat i den verksamhet han eller hon

Läs mer

Löneadministration för nybörjare.

Löneadministration för nybörjare. Löneadministration för nybörjare. BEHÖVER DU ANSTÄLLA? DÅ KAN DET VARA BRA ATT KÄNNA TILL VILKA LAGAR SOM GÄLLER. HÄR ÄR GUIDEN FÖR DIG! Vi tar ditt företagande personligt Regelverket för löneadministratören

Läs mer

Personalpolicy. för Stockholms stad

Personalpolicy. för Stockholms stad Personalpolicy för Stockholms stad Tydliga gemensamma mål För att värna och utveckla vår allra viktigaste tillgång, stadens anställda och deras arbete för stockholmarnas bästa, är en aktiv personalpolitik

Läs mer

När tänkte du på dig själv senast?

När tänkte du på dig själv senast? Bli medlem du också! 8 av 10 läkare är redan med. När tänkte du på dig själv senast? Vi tänker på dig under hela din karriär 1 Vi tänker på dig under hela din karriär Som läkare har du ett viktigt och

Läs mer

Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap

Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap Ledarnas Chefsbarometer 2012 VEM SJUTTON VILL BLI CHEF? UNGA I NORDEN OM CHEF- OCH LEDARSKAP Vem vill bli chef? 2 Undersökningens resultat

Läs mer

Medarbetar- och ledarskapspolicy

Medarbetar- och ledarskapspolicy Dokumentansvarig Monica Högberg, 0485-47011 monica.hogberg@morbylanga.se Handbok Policy Beslutande Kommunledningsutskottet 2016-06-15, 47 Giltighetstid 2016-2019 1(7) Dnr 2016/000599-003 Beteckning Aktualitetsprövning/revidering

Läs mer

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 1 Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 21 november 2005 Reviderad: P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 I din hand håller du Sävsjö kommuns personalpolitiska program.

Läs mer

Chefens villkor. Råd från Saco-S

Chefens villkor. Råd från Saco-S Chefens villkor Råd från Saco-S Inledning Chefsrollen innehåller många intressanta och utmanande arbetsuppgifter som ställer höga krav på arbetsinsats och lojalitet. Lön och andra anställningsvillkor ska

Läs mer

Chef i RK. Policy för chefsförsörjning i Regeringskansliet

Chef i RK. Policy för chefsförsörjning i Regeringskansliet Chef i RK Policy för chefsförsörjning i Regeringskansliet Attrahera, rekrytera och utveckla chefer Målet för Regeringskansliets verksamhet är att vara ett effektivt och kompetent instrument för regeringen

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad Förslag 6 maj 2008 Personalpolicy för Stockholms stad Vårt gemensamma uppdrag ett Stockholm i världsklass Stockholm växer under kommande år. För att staden ska vara fortsatt attraktiv måste de kommunala

Läs mer

Innehåll. Sammanfattning. Sveriges Ingenjörers chefsmedlemmar. Cheferna och arbetsmiljön. Cheferna om ledarskap. Cheferna om karriären

Innehåll. Sammanfattning. Sveriges Ingenjörers chefsmedlemmar. Cheferna och arbetsmiljön. Cheferna om ledarskap. Cheferna om karriären Innehåll Sammanfattning Sveriges Ingenjörers chefsmedlemmar Cheferna och arbetsmiljön Cheferna om ledarskap Cheferna om karriären Om undersökningen Chefsservice för ingenjörer 3 4 5 9 16 19 20 Sveriges

Läs mer

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL SÅ ANSTÄLLER DU Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL VAD SKA JAG TÄNKA PÅ DÅ JAG ANSTÄLLER EN PERSON? Tänk noga igenom vilka kvaliteter, kvalifikationer och personlighetstyp du vill ha till

Läs mer

När tänkte du på dig själv senast?

När tänkte du på dig själv senast? Bli medlem du också! 8 av 10 läkare är redan med. När tänkte du på dig själv senast? Vi tänker på dig under hela din karriär 1 Vi tänker på dig under hela din karriär Som läkare har du ett viktigt och

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg,

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg, Dokumentansvarig Monica Högberg, 0485-470 11 monica.hogberg@morbylanga.se Handbok Personal STRATEGI Beslutande Kommunstyrelsens 257 2015-11-03 Giltighetstid 2015-2019 1(6) Dnr 2015/000275-003 Beteckning

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Kraven i koncentrat. Arbetet med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön ska vara en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet (5 ).

Kraven i koncentrat. Arbetet med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön ska vara en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet (5 ). Kraven i koncentrat Arbetet med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön ska vara en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet (5 ). Arbetsgivarna ska se till att (1): chefer och arbetsledare har

Läs mer

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställnings taganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksam heten. Personal politiken är ett medel för att uppnå

Läs mer

Ojämställt ledarskap

Ojämställt ledarskap SKTFs undersökning om det ojämställda ledarskapet en jämförande studie om chefers förutsättningar inom mansdominerad respektive kvinnodominerad verksamhet. Ojämställt ledarskap Oktober 2008 1 Inledning

Läs mer

SKLS CHECKLISTA FÖR CHEFENS ARBETSMILJÖ

SKLS CHECKLISTA FÖR CHEFENS ARBETSMILJÖ 2017-05-23 1 (7) SKLS CHECKLISTA FÖR CHEFENS ARBETSMILJÖ Här hittar du en checklista som fokuserar särskilt på chefens arbetsmiljö. Den bygger på Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social

Läs mer

Personalpolitiskt program. Motala kommun

Personalpolitiskt program. Motala kommun Personalpolitiskt program Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 12/KS0167 Datum: 2013-10-21 Paragraf: KF 90 Reviderande instans: Datum: Gäller från: 2013-10-21 Diarienummer: Paragraf:

Läs mer

Gemensamma riktlinjer för chefsförsörjning

Gemensamma riktlinjer för chefsförsörjning Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Personal och utbildning Kerstin Jungstedt Gemensamma riktlinjer 1 (6) Gemensamma riktlinjer för chefsförsörjning Inledning Stockholms läns landsting har gemensamma

Läs mer

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA Chefs- och medarbetarpolicy för Stockholms Stadsmission Antagen av Stockholms Stadsmissions och Stadsmissionens Skolstiftelses styrelser 2011-02-21 Dokumentansvarig: Personalchef

Läs mer

Villkor för vissa anställda vid bemanningsföretag

Villkor för vissa anställda vid bemanningsföretag Villkor för vissa anställda vid bemanningsföretag Vård- och behandlingsverksamhet Övrig omsorgsverksamhet Bemanningsföretagen * Vårdförbundet 1999-07-01 tills vidare Innehållsförteckning Vårdförbundet

Läs mer

Policy för samtliga medarbetare och chefer i Upplands Väsby kommun.

Policy för samtliga medarbetare och chefer i Upplands Väsby kommun. Bisysslor Policy för samtliga medarbetare och chefer i Upplands Väsby kommun. Med bisyssla avses verksamhet som bedrivs vid sidan om den ordinarie anställningen hos Upplands Väsby kommun och som inte hör

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetschef samt medicinska ledningsuppdrag. Version: 1. Ansvarig: Landstingsdirektören

Riktlinjer för verksamhetschef samt medicinska ledningsuppdrag. Version: 1. Ansvarig: Landstingsdirektören medicinska ledningsuppdrag Version: 1 Ansvarig: Landstingsdirektören 2(8) ÄNDRINGSFÖRTECKNING Version Datum Ändring Beslutat av Datum 1. 2011-10-18 Nyutgåva Landstingsdirektören 2011-10-18 3(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program FÖRFATTNINGSSAMLING Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2009-12-14, 274 1 Personalpolitiskt program Norrtälje kommun 2012-12-18 2 Personalpolitiken Det kommunala uppdraget formas genom

Läs mer

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422 Arbetsmiljöpolicy Reviderad i november 2006 1. GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR Landstinget Sörmland ska skapa arbetsmiljöer som främjar personalens hälsa och förebygger ohälsa.

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Redogörelsetext för Bestämmelser för studentmedarbetare

Redogörelsetext för Bestämmelser för studentmedarbetare 2014-12-17 Redogörelsetext för Bestämmelser för studentmedarbetare Redogörelsen omfattar Överenskommelse om Bestämmelser för studentmedarbetare. Parter är Sveriges Kommuner och Landsting, Arbetsgivarförbundet

Läs mer

En lathund om hur man hanterar. kränkande behandling M O B BA D, U T F RYS T, T R A K A S S E R A D VA D G Ö R M A N?

En lathund om hur man hanterar. kränkande behandling M O B BA D, U T F RYS T, T R A K A S S E R A D VA D G Ö R M A N? En lathund om hur man hanterar kränkande behandling M O B BA D, U T F RYS T, T R A K A S S E R A D VA D G Ö R M A N? Med kränkande särbehandling avses återkommande klandervärda eller negativt präglade

Läs mer

Läkarförbundets tips inför din karriärplanering Karriärval för läkare

Läkarförbundets tips inför din karriärplanering Karriärval för läkare Läkarförbundets tips inför din karriärplanering Karriärval för läkare Chef? Konsult Starta eget Arbeta utomlands Glesbygd Industi Forska Klinik Skola Förtagsläkare vårdcentral Storstad En större mångfald

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Chefs- och ledningspolicy

Chefs- och ledningspolicy STYRDOKUMENT DATUM 2012-12-03 Chefs- och ledningspolicy Detta dokument ersätter Ledningspolicy antagen av kommunstyrelsen 2000-05-15, KS 4.05. Inledning Verksamheten i Älvsbyns kommun ska vara visions-

Läs mer

Föräldraledighet. En guide för anställda och chefer. och karriär

Föräldraledighet. En guide för anställda och chefer. och karriär Föräldraledighet En guide för anställda och chefer och karriär Citat. Medlemmar om föräldraledighet: Det är svårt att vara föräldraledig på deltid för att arbetsuppgifterna inte reduceras utan man förväntas

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet

Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet Gemensam kommentar Anställning av journalister i bemanningsföretag Anställningsavtal Varken lag eller kollektivavtal innehåller regler för hur

Läs mer

Förhandla om din skolledarlön framgångsrikt

Förhandla om din skolledarlön framgångsrikt SVERIGES SKOLLEDARFÖRBUND INFORMERAR Förhandla om din skolledarlön framgångsrikt Sveriges skolledare har ett stort och komplext ansvar. Det ska synas i den lön som skolledarna får. Lönen är individuell

Läs mer

ANSTÄLLNINGSAVTAL. mellan [ARBETSGIVAREN] och [NAMN] [DATUM]

ANSTÄLLNINGSAVTAL. mellan [ARBETSGIVAREN] och [NAMN] [DATUM] ANSTÄLLNINGSAVTAL mellan [ARBETSGIVAREN] och [NAMN] [DATUM] Anställningsavtal I (I) INNEHÅLL 1 BEFATTNING OCH ARBETSUPPGIFTER... 1 2 ANSTÄLLNINGSFORM OCH TILLTRÄDE... 1 3 ARBETSPLATS... 1 4 ARBETSTID...

Läs mer

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar.

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar. 1 (6) Personalpolicy Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige (2015-09-15 145) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-09-15 Dokumentansvarig: HR-chef Senast reviderad: 2015-09-15

Läs mer

SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE PLUGGJOBB. Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden

SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE PLUGGJOBB. Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE Studenter behöver relevanta extrajobb på schyssta villkor under studietiden Kommuner och landsting behöver rekrytera en halv miljon medarbetare inom 10 år PLUGGJOBB

Läs mer

Nässjö kommuns personalpolicy

Nässjö kommuns personalpolicy Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2010-01-28, 10 Reviderad: Nässjö kommuns personalpolicy Varför behövs en personalpolicy? Nässjö kommuns personalpolicy innehåller vår arbetsgivar- och

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Medarbetarundersökning Sept. 2010

Medarbetarundersökning Sept. 2010 Medarbetarundersökning Sept.. BAKGRUNDSFAKTA Besvarad av: Ej besvarad av: Vilken avdelning arbetar du på? Telefonsälj Kalmar (%) Telefonsälj/Fältsälj Stockholm Utvecklingsavdelningen Teknik (%) CR (%)

Läs mer

Vi är Vision! Juni 2016

Vi är Vision! Juni 2016 Vi är Vision! Juni 2016 2 Inledning Under några år har vi tillsammans byggt Vision och vi har varit framgångsrika. Allt fler väljer att bli medlemmar i Vision. Vi växer för varje dag som går. Bilden och

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

Medarbetar- och ledarpolicy

Medarbetar- och ledarpolicy www.hassleholm.se S Medarbetar- och ledarpolicy Policy Innehåll Medarbetar- och ledarpolicy 3 Tillsammans skapar vi Hässleholms kommun 3 Hässleholms kommun som arbetsgivare 3 Medarbetarskap 3 Ledarskap

Läs mer

Chefspolicy för Söderköpings kommun

Chefspolicy för Söderköpings kommun y c i l o p s Chef Chefspolicy för Söderköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2010-04-13 43 Söderköpings vision Söderköping är en av landets mest åtråvärda kommuner att uppleva, leva och verka i.

Läs mer

Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF)

Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) Landstingsstyrelsens förvaltning LS 0502-0224 2005-12-12 Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) Utgångspunkter - samverkan Det är viktigt att parterna

Läs mer

Riktlinjer för bisysslor

Riktlinjer för bisysslor Datum Vår beteckning 2014-04-30 Dnr 14.K0169 020 Riktlinjer för bisysslor Antagen av kommunstyrelsen 2014-05-20 Med bisyssla avses verksamhet som bedrivs vid sidan om den ordinarie anställningen hos Vindelns

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2012. Chefen och jämställdhet

Ledarnas Chefsbarometer 2012. Chefen och jämställdhet Ledarnas Chefsbarometer 2012 Chefen och jämställdhet Innehåll Inledning... 2 Rapporten i korthet... 3 Jämställda arbetsplatser?... 4 Chefens chef är en man såväl i privat som offentlig sektor... 5 En chef,

Läs mer

Frågor till dig som söker arbete hos oss

Frågor till dig som söker arbete hos oss Frågor till dig som söker arbete hos oss För att vi ska få en mer utförlig bild av dig och dina förväntningar på oss, samtidigt som du får en bild av oss och våra förväntningar, vill jag be dig läsa igenom

Läs mer

Arbetsgivarpolitiskt

Arbetsgivarpolitiskt Arbetsgivarpolitiskt Innehåll Medarbetarskap... 7 Ledarskap... 9 Arbetsmiljö...11 Hälsa...13 Jämställdhet...15 Kompetensförsörjning...17 Lönepolitik...19 Mångfald...21 Arbetsgivarpolitiskt program Ljungby

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud Fakta och tips till dig som är förtroendevald i Handels Välkommen som fackombud Välkommen som fackombud Att vara fackombud innebär att du är Handels kontaktperson på arbetsplatsen. Du har fått förtroendet

Läs mer

CHEF OCH LEDARSKAP. Sida 1

CHEF OCH LEDARSKAP. Sida 1 CHEF OCH LEDARSKAP Sida 1 GISLAVEDS KOMMUNS LEDNINGSVISION Som chef i Gislaveds kommun står du för skillnaden mellan en fungerande verksamhet och en mycket bra verksamhet. I ditt ledarskap är du modig

Läs mer

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksamheten. Personalpolitiken är ett medel för att uppnå Huddinge

Läs mer

KFOs lilla lathund. Om sekretess och tystnadsplikt

KFOs lilla lathund. Om sekretess och tystnadsplikt KFOs lilla lathund Om sekretess och tystnadsplikt Regler om sekretess och tystnadsplikt Denna information vänder sig till samtliga personer som är verksamma inom området personlig assistans i enskild regi.

Läs mer

Officersförbundet på din sida

Officersförbundet på din sida Foto: Cecilia Larsson Officersförbundet på din sida Officersförbundet, den självklara organisationen för all militär personal Officersförbundet företräder militär personal i fackliga frågor samt bidrar

Läs mer

Remiss: Personalpolicy för Huddinge kommun

Remiss: Personalpolicy för Huddinge kommun NATUR- OCH BYGGNADS FÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2015-06-09 Sida 1(2) Diarienr: TN-2015/210.199 Handläggare Felicia Almerén 08-535 365 47 felicia.almeren@huddinge.se Remiss: Personalpolicy för

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av regelverket kring tvister i samband med uppsägning. Dir. 2011:76. Beslut vid regeringssammanträde den 15 september 2011

Kommittédirektiv. Översyn av regelverket kring tvister i samband med uppsägning. Dir. 2011:76. Beslut vid regeringssammanträde den 15 september 2011 Kommittédirektiv Översyn av regelverket kring tvister i samband med uppsägning Dir. 2011:76 Beslut vid regeringssammanträde den 15 september 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska se över reglerna

Läs mer

CHEF OCH LEDARSKAP. Riktlinjer och definitioner

CHEF OCH LEDARSKAP. Riktlinjer och definitioner Styrdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutat av: Kommunstyrelsen den 22 mars 2017 Fastställelsedatum: den 1 april 2017 Ansvarig: Kommundirektör Revideras: Vart 2.e år eller vid behov Följas upp: HR-chef

Läs mer

Policy för likabehandling

Policy för likabehandling Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Omfattning och ansvar... 3 0.1. Omfattning... 3 0.2. Ansvar... 3 0.2.1. Samverkan... 3 0.2.2. Centralt och lokalt ansvar... 3 0.2.3. Chefen/arbetsledaren...

Läs mer

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind.

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Ett medlemskap Välkommen till Arbetsgivarföreningen KFO Sveriges största fristående arbetsgivarorganisation.

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun LUNDS KOMMUN Box 41, 221 00 Lund kommunkontoret@lund.se www.lund.se Stortorget 7 Telefon (vx) 046-35 50 00 Produktion Personalavdelningen, Kommunkontoret Design www.mariannaprieto.com Foto Wirtén PR &

Läs mer

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000 EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) PERSONALPOLICY Kommunens framtida utmaningar Ekerö kommer även fortsättningsvis vara en inflyttningskommun dit främst barnfamiljer flyttar. Ökad befolkningsmängd medför

Läs mer

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN Att ha medarbetare som har kunskap och vilja att delta i arbetsplatsens förändrings- och utvecklingsarbete, är en avgörande faktor för en verksamhets framgång och utveckling.

Läs mer

Lönesamtalet. Att tänka på

Lönesamtalet. Att tänka på Lönesamtalet Att tänka på Bakgrund Sedan slutet av 1980-talet är individuell lönesättning Vårdförbundets lönestrategi. Individuell lönesättning och utvecklingssamtal stämmer bättre med vår syn på kunskap

Läs mer

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Värdegrund SHG Grundvärden, vision, handlingsprinciper Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Innehåll VÄRDEGRUNDEN SHG... 2 GRUNDVÄRDEN... 2 Respekt... 2 Värdighet... 3 Välbefinnande... 3 Bemötande...

Läs mer

SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY

SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY Man kan se det som att vi alla har två arbeten - ett arbete där vi utför de arbetsuppgifter vi är utbildade för, och ett arbete där vi aktivt bidrar till att utveckla verksamheten.

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Lönepolitik? Statistik för ditt yrke? Hjärtefråga lön? På vision.se/lon hittar du till allt som rör din lön. Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Personalidé Arvika kommun

Personalidé Arvika kommun Personalidé Arvika kommun Personalidé Kommunens vision Arvika en attraktivare kommun med strategiska mål och strategier beskriver kommunens långsiktiga inriktning och politiska vilja. För att nå vår vision

Läs mer