Att som läkare välja ledarskap fullt ut - möjligheter, hinder och hur kan organisationen stötta?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att som läkare välja ledarskap fullt ut - möjligheter, hinder och hur kan organisationen stötta?"

Transkript

1 Louise Bentley Vårdcentralschef och medicinskt samordningssansvarig läkare Specialistläkare handkirurgi Vårdcentralen Tvååker Närsjukvården Region Halland Slutredovisning av ledarskaps-st Att som läkare välja ledarskap fullt ut - möjligheter, hinder och hur kan organisationen stötta? Bakgrund Historik Förr i tiden var doktorns ord lag för såväl patienter, övrig personal i vården samt för allmänheten och politikerna. Den tiden är ju sen länge förbi. Och ledarskapet i sjukvården erövras inte längre med hjälp av medicinsk expertkunskap. Så det är nu uppenbart att tiden är förbi då läkare blev chefer för verksamheten i kraft av sin profession. I läkarkåren kan den här föreställningen om att det räcker med medicinsk expertkunskap för att kvalificera sig för ett chefskap i viss mån leva kvar. I en kartläggning från 2005 om verksamhetscheferna inom sjukvården var 58% läkare, 27% sjuksköterskor och 13% övriga (psykologer, arbetsterapeuter, undersköterskor och officerare). Dessa siffror visar att läkarkårens inflytande på chefs- och ledarpositioner inom sjukvården har minskat. Läkarkåren har, till viss del, därmed abdikerat från chefs- och ledarskapet inom sjukvården. Ändringen av Hälso- och sjukvårdslagen den 1 januari 1997 öppnade för att andra än läkare kunde vara chefer inom sjukvården. Då infördes begreppet verksamhetschef som i stor utsträckning ersatte titeln chefsöverläkare. Därmed behövde inte verksamhetschefer ha utbildning inom hälso- och sjukvård men fortfarande gäller att verksamhetschefer som inte är läkare skall ha en medicinskt ledningsansvarig läkare vid sin sida. Detta var ett av de första stegen mot att skilja på det administrativa och det medicinska ledarskapet. Det började skapas två parallella ledningssystem. Men det har också funnits en tydlig politisk vilja att bredda chefsrekryteringen så att inte enbart läkare kom ifråga för chefstjänster. Trots flera handlingsprogram för att utveckla läkarnas ledarskap har läkarkåren under de senaste tio åren tappat chefs- och ledningsansvar i sjukvården. Förklaringar till detta finns i befintliga kulturer inom läkarkåren. Men även politiska beslut och viljeinriktningar har haft stor betydelse. Andra yrkesgrupper i sjukvården har satsat på ledarskap Andra yrkesgrupper inom vården har satsat på att utbilda sig inom ledarskap samt att söka chefsjobb. Detta har inte läkarna gjort i samma utsträckning. Därför ligger läkarna efter i den kompetensutveckling som har skett inom ledarskap. Läkarna är medicinska experter och innehar det medicinska ansvaret men ofta inte chefskapet. Ett tydligt och vanligt exempel på detta är vårdenhetschef (VEC) och vårdenhetsöverläkare (VÖL), för exempelvis en slutenvårdsavdelning eller en öppenvårdsmottagning. Läkarkulturen

2 Traditionellt sett har det alltid varit kliniskt arbete som ansetts meriterande inom läkarkåren. Karriärgången har varit via det kliniska arbetet. Den kollega som var den duktigaste klinikern blev tidigare verksamhetschef. En belöning för lång och trogen tjänst. Även forskning har varit högt ansett och även ansetts vara en viktig ledarskapsmerit. Läkarkåren har inte tidigare ansett ledarskap som ett eget yrke utan något som man sköter utöver det kliniska arbetet, lite vid sidan om. Delvis eller helt och hållet hänger den här föreställningen kvar inom läkarkåren. Många läkare kallar också chefs- eller ledarskap för administration. Många läkare har ett kluvet förhållningssätt till chefskap. Det anses inte fint att vara chef eller att vilja vara chef. Enskilda läkarkollegor får inte vilja bli chef men om man blir tillfrågad kan man tacka ja till ett chefskap. Läkarnas utbildningssystem Läkarutbildningen består ju, för närvarande, av en grundutbildning på 5 1/2 år och därefter allmäntjänstgöring (AT) i ca 2 år, och till sist specialiseringstjänstgöring (ST) i 5 år. Därefter är en läkare färdig specialistläkare, efter 12 ½ års utbildning. Det är många gånger så, att om en läkare skall komma i fråga för en chefstjänst, så skall specialistläkartiteln ha uppnåtts. Därmed stängs ST-läkare delvis ute från chefstjänster. Detta har successivt förändrats och det finns nu exempel på legitimerade läkare/st-läkare som innehar chefstjänster. Socialstyrelsen beslutade om nya direktiv för specialiseringstjänstgöring i juni Socialstyrelsen gjorde det då obligatoriskt med utbildning och träning inom kommunikation, ledarskap, medicinsk vetenskap och kvalitetsarbete under läkarnas specialiseringstjänstgöring. Ledarskaps-utbildning ingår också i mindre omfattning under grundutbildningen samt under AT. Läkarnas hierarkiska utbildningsstruktur gör att många läkare inte heller blir accepterade som chef av sina kollegor förrän hon/han har nått kompetensnivån för och tjänstebefattningen överläkare. Detta uppnås oftast tidigast i 50-års-åldern på sjukhus. I många andra yrkeskategorier identifieras chefsämnen tidigt och får ökade grader av chefsansvar. Detta ger dem ca 20 års erfarenhet av chefs- och ledningsansvar när de närmar sig 50-års-åldern. Att jämföras med läkarkårens erfarenhet av ledarskap vid den åldern. Nya kunskapsområden viktiga i sjukvården Den explosionsartade utvecklingen av metoder och teknik inom hälso- och sjukvården ställer också större krav på dagens ledare. Det räcker inte att, som förr, ha medicinsk kunskap. Det är numera viktigare att ha kunskap inom förbättringsarbete, förändringsarbete, processer/logistik, kvalitetsarbete, kommunikativ förmåga och pedagogisk förmåga. Det ställs också större krav på ekonomiskt kunnande och uppföljning och utvärdering av uppnådda resultat. Det är även viktigt att kunna hantera frågor som marknadsföring, mediakontakter, e-hälsa, patientinflytande, konkurrensutsatt verksamhet, etc. För en chef i sjukvården är det såklart viktigare att ha kunskap inom dessa nya kunskapsområden /ledarskap än att ha hög medicinsk kompetens. Men medicinsk kunskap behövs för att driva utvecklingen i den kunskapsintensiva verksamhet som sjukvård är. Detta för att exempelvis kunna implementera nya forskningsresultat i klinisk verksamhet, anställa och värdera övrig medicinsk personals kompetens, följa upp incidenter, höja patientsäkerhet och vårdkvalitet. Läkarens medicinska kompetens behövs också som bas för det prioriteringsarbete som sker i sjukvården. Läkarnas medicinska kompetens är också en maktfaktor att kunna hantera i organisationen. Exempelvis är det lätt att förändringsarbeten stoppas med argumentet att det inte är medicinskt säkert att arbeta på det föreslagna nya sättet. Den medicinska kompetensen är ju därmed en viktig maktfaktor att hantera för att organisationen skall kunna utvecklas och förändras.

3 Läkarnas fackförbund Sveriges Yngre Läkares Förbund, SYLF, har utarbetat en policy om hur de ser på ledarskap inom sjukvården. SYLF har också drivit frågan om att skapa Specialiseringstjänstgöring med inriktning på ledarskap, ledarskaps-st, på landets sjukhus. En läkare som arbetar som chef kan mycket väl leda verksamheten i en annan specialitet än den hon/han har sin specialistkompetens inom. SYLF:s syn är enligt följande: Helt klart är att tiden är förbi då läkare blev chefer för verksamheten i kraft av sin profession. I takt med att sjukvårdens organisation och innehåll blivit allt mer komplex har istället ledarskapsförmåga blivit ett område som tillmäts allt större betydelse inom hälso- och sjukvården. För att kunna konkurrera om ledar- och chefstjänster måste även läkare tidigt i karriären ges möjlighet att utöva och utvecklas inom chef- och ledarskap. Då det nuförtiden inte räcker med att vara läkare för att bli ledare eller chef. Läkare är ju ledare, i sitt yrke, över den arbetsgrupp de har runt sig på en operationssal, på akutmottagningen eller på avdelningen. Detta är ju en av anledningarna till att socialstyrelsen gjort ledarskapsutbildning obligatorisk inom ST. Chefskap måste också tillåtas bli en karriärväg för läkare. SYLF anser slutligen också att villkoren för den som axlar chefskap måste förbättras så att både manliga och kvinnliga läkare i betydligt större utsträckning än idag ser chefskapet som en möjlig karriärväg. Läkarens medicinska kompetens och helhetssyn ger de bästa förutsättningarna för chefskap inom vården. Kort sammanfattning av min personliga resa Utbildningar, kurser och handledning 1 Två-årigt ST-utvecklingsprogram på SU. Ledarskapsutbildning med fokus på personlig utveckling, grupper och organisation, inklusive UGL-kurs. Dessutom ett grupparbete om ST-läkares förutsättningar att forska och attityder till forskning, en enkätundersökning med titeln Varför förskar vi inte?. 2 Assessment under 2 dagar på Assessment Center, Göteborgs Stad (Center för LedarUtveckling), för operativa chefer, juni Forskningsrelaterad Förbättringskunskap på vetenskaplig grund 7,5 hp, Chalmers tekniska högskola, under Inklusive ett förbättringsarbete med titeln Hur har du upplevt vården på Handkirurgen?. 4 Grupphandledning (5 i gruppen) med organisationskonsult/psykolog Jonas Borgh, 1 eftermiddag per månad under Ledarskap i offentlig verksamhet, totalt 60 hp, Handelshögskolan Göteborg, delkurs Ledning och strategiskt tänkande 15 hp, under läsåret 2009/ Specialistläkare i handkirurgi från Individuell chefshandledning 2 gånger per månad sen VT 2010 med handledare Ann- Charlotte E Nordenson. 8 Utbildning i facklig samverkan en heldag, Region Halland, HT Utbildning i intern revision en heldag, Region Halland, HT 2012.

4 Arbetslivserfarenhet ledarskap 1 Vårdcentralschef och medicinskt samordningsansvarig läkare, Vårdcentralen Tvååker, Närsjukvården, Region Halland, sedan Sektionschef och chefsöverläkare Handkirurgi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU), från till Vårdenhetsöverläkare Handkirurgisk mottagning, SU, från till Personliga reflektioner Jag har valt att arbeta som ledare och chef tidigt i livet. Åtminstone om man jämför med hur det brukar se ut i läkarkåren. Det tuffaste för mig har varit att bryta mot läkarkulturen, när jag sökte ett chefsjobb och tydligt markerade att jag var intresserad av ledarskap. Då höjdes många ögonbryn och jag fick många kommentarer i stil med, ska du hålla på med administration nu och slänga all din kompetens i papperskorgen. Det har också varit tufft att bryta mot hierarkin inom läkarkåren som jag gjorde när jag blev chef som nybliven specialistläkare. Det var tufft både i relation till tidigare kollegor, andra yrkeskategorier samt i relation till forskarvärlden. Legitimiteten som chef var inte lätt att erövra, speciellt eftersom jag inte var vare sig överläkare eller bakjour utan endast specialistläkare. Dessutom hade jag inte heller disputerat vilket var en nackdel i relationerna till akademin. Det fanns dessutom, inte mindre än tre före detta chefer för verksamheten kvar i gruppen, som jag blev chef över. Speciellt en av de före detta cheferna var svår att hantera för mig då den medarbetaren inte ville acceptera mig som chef och dessutom inte riktigt hade släppt taget om sitt före detta chefsuppdrag. Jag fick många ifrågasättande kommentarer och andra ifrågasättande handlingar att hantera från den medarbetaren. En annan sak som jag blev varse väldigt snart var hur viktig min egen chef plötsligt hade blivit. När jag arbetade som läkare var min chef viktig men inte så viktig som när jag själv arbetade som chef. Det blev väldigt tydligt för mig under min första tid som chef. Det som fick mig att ta mig igenom allt var min handledare, mitt nätverk (fr.a. en vårdenhetschef som jag hade mycket kontakt med) samt mina ledarskaps-st-kollegor. Det jag tycker är roligt med chefsarbete är att det är så komplext, det handlar mycket om att hantera relationer och jag trivs med stora utmaningar. När jag tänker tillbaka på de här dryga 2 ½ år som jag arbetat som chef så slår det mig hur mycket som har hänt, så oerhört mycket jag lärt mig och hur många saker jag hanterar nu utan att fundera. I början var det jättestort att bara hålla ett APT. Och det är något jag förbereder på fem minuter idag och inte funderar mer på. Det var i början mycket nytt att sätta sig in i exv. löneprocessen, medarbetarsamtal, facklig samverkan, driva förändringsarbete och hantera förändringsmotstånd, kontakter med media, skriva affärsplan och årsberättelse, hantera Lex Maria och andra medicinska ledningsfrågor, de medicinska sektorsråden, samverkan och samarbete med övriga vårdgivare, produktionsplanering, mål och uppföljning av uppnådda resultat, konflikthantering, rekrytering och avveckling av medarbetare, personalproblem och rehabilitering, neddragning av personal, lokal- och städfrågor, behandlingsöverenskommelser, etc. Listan kan göras jättelång. Och det finns såklart massor av saker kvar att lära och sätta sig in i. När min son föddes i november 2010 då förändrades mycket för mig. Jag var inte längre beredd att arbeta så mycket som jag gjort och jag var inte beredd att vara lika splittrad längre. Jag ville ha ett renodlat chefsjobb och inte längre splittra mig mellan klinik, jourer och ledarskap. Dessutom ville jag ha ett chefsjobb där jag hade mer mandat att styra verksamheten i sin helhet. Valet föll på ett vårdcentralschefsjobb i Region Halland. Jag har nu arbetat som vårdcentralschef i drygt 1 år. Det har varit spännande att pröva på att leda

5 andra yrkeskategorier än läkare (sjuksköterskor, undersköterskor, läkarsekreterare, kuratorer, sjukgymnaster och arbetsterapeuter) och diskutera skillnader med min handledare. Jag börjar få ihop budgeten och har förändrat mycket på året som gått (dragit ner 3 tjänster, förändrat lokaler och ökat produktionen, mm.). Min individuella chefshandledning har varit ovärderlig. Jag har också fått bra stöd ifrån min mentor Birgitta Bjerre. Diskussion Möjligheter för enskild individ: Påverkansmöjligheter Det finns stora möjligheter att få vara med och påverka sjukvårdens utveckling, hur sjukvården organiseras, utredningar inför att beslut fattas etc. Listan på möjligheter att påverka kan göras lång. Dessutom ingår det ju att som chef coacha och påverka sina medarbetare. Nytt yrke Att arbeta som chef och ledare är ett nytt yrke med många nya utmaningar. Det skiljer sig såklart ifrån de utmaningar man som läkare möter i den kliniska vardagen. Det ger möjlighet att utvecklas och lära sig nya saker inom ledarskap. Att arbeta med att utveckla grupper, hantera konflikter, driva förändringsarbete, utvärdera och följa upp uppnådda resultat, ge återkoppling på utfört arbete etc. Allt detta ger förstås nya erfarenheter. Det finns dessutom stora möjligheter att utbilda sig inom ledarskap. Ny karriärväg Att arbeta som chef är ytterligare en karriärväg som en läkare kan välja. Klinisk karriär och forskarkarriär är ju andra vägar att gå. Som läkare och chef finns fler olika tjänster att söka hos flera olika arbetsgivare. Exempel på detta är att arbeta som ledare inom hälso- och sjukvård i offentligt eller privat drivna organisationer, socialstyrelsen, arbetsmiljöverket, etc. Har läkare goda möjligheter att klara ett chefsuppdrag inom hälso- och sjukvård? Det var en väldig trygghet för mig att vara läkare när jag valde att axla ett chefsuppdrag inom sjukvården. Min medicinska kunskap har gjort att jag många gånger har lätt för att sätta mig in i olika frågeställningar och tolka och bedöma olika situationer. Inte minst vid argumentationer med läkare. Men det gäller att våga ta arbetsgivarrollen och inte fastna i kollegialiteten med läkarna. Det handlar om att inte vara lojal med läkarna, läkarkulturen och läkarhistoriken utan att vara lojal med sitt uppdrag som chef och mot organisationen. Och det behöver ju kunna kombineras med att vara lojal mot sig själv. Den läkare som är chef och som fastnar i kollegialiteten med sina forna kollegor riskerar att förbruka medarbetarnas och organisationens förtroende. Dessutom kan det bidra till revirtänkande, vilket organisationen som helhet inte är betjänt av. Möjligheter för organisationen: Är läkare som chefer i vården en viktig strategisk fråga? Sjukvårdens innehåll och styrning blir allt mer komplex och avancerad. Detta medför att bra och välutbildat ledarskap och framtida chefsförsörjning är en strategiskt viktig fråga. Att tidigt identifiera och utveckla ledarbegåvningar är en förutsättning för framgång. Då

6 sjukvårdens innehåll hela tiden blir mer komplext och styrningen av sjukvården blir svårare, så ökar också kraven på ledarskapet i vården. Kraven på medicinsk kunskap ökar men det viktigaste för att kunna bli en bra chef är ledarskapskunskap samt ett tydligt arbetsgivarperspektiv och helhetssyn. Detta scenario gör att läkare kan vara lämpade att axla ett ledarskap under förutsättning att de har ett arbetsgivarperspektiv samt utbildat sig och utvecklats inom ledarskap. Men andra yrkesgrupper i vården är minst lika viktiga i chefsförsörjningen. Det viktiga är, trots allt, ledarskapskompetensen. Läkare med arbetsgivarperspektiv och helhetssyn som arbetar som chefer kan vara en tillgång vid det prioriteringsarbete som pågår i sjukvården. Kan läkare som är chefer lättare få läkarna att känna sig delaktiga, bidra och använda sin energi åt rätt håll? Det är svårt att svara på denna fråga. Jag tror egentligen inte att det handlar så mycket om vilken profession chefen har från början utan snarare om chefens ledarskapskompetens. Men om svaret är ja på frågan i rubriken så kan det vara en viktig strategisk fråga för organisationen. Satsa på att läkare som är chefer tar ett arbetsgivarperspektiv En del läkare som är chefer står med ena foten kvar i läkarkollegiet och tar därmed inte ett tydligt arbetsgivarperspektiv och tänker inte på helheten i tillräckligt stor utsträckning när de fattar beslut. Detta kan vara en viktig fråga att arbeta med i organisationen. Hinder: Ensamheten som chef Det blir ensamt som chef. Relationerna till tidigare kollegor förändras och man behöver hitta ett nytt förhållningssätt gentemot tidigare kollegor eller t.o.m. vänner. Detta gäller ju alla chefer och alla yrkesgrupper och är ju inget som är specifikt för läkare. Men ensamheten som chef är jobbig och kan vara påfrestande i perioder, som jag upplevt det. Att gå från kollega till chef och vice versa Det är ju väl känt att det är komplicerat att gå från att vara kollega till att bli chef, speciellt om det är ens forna kollegor som du blir chef för. Även motsatsen kan vara besvärligt, att gå från chef tillbaka till kollega, vid reaktivering. Detta gäller ju alla yrken och är ju inte heller specifikt för läkare. Däremot kan eventuellt antalet möjliga eller aktuella arbetsplatser vara mer begränsat för läkare vid kliniskt arbete. Det kan vara svårt att flytta på sig och då kan problemet uppstå när en f.d. verksamhetschef avslutar sitt chefskap, reaktiveras och är sen kvar i organisationen när den nya chefen kommer. Detta kan vara ett svårt dilemma att hantera, men beror förstås på hur individerna kan hantera den nya situationen. Bristande stöd från sin egen kår Läkarkulturen är ju sådan, att en läkare får inte vilja bli chef, utan man ska bli tillfrågad att ta chefsjobbet och då är det möjligt att tacka ja till ett chefskap. Att ha uppnått titeln överläkare och kompetensnivån för bakjour är viktigt om du skall få någon legitimitet som ledare och chef, enligt läkarkulturen. Reträtt om du vill avsluta chefskap Vid reaktivering efter avslutat chefsarbete då handlar det ofta om att reaktiveras till kliniskt arbete. Det kan vara önskvärt att det finns andra arbeten att reaktiveras till när ett chefskap avslutats. Att inte bara kliniskt arbete är en reträttväg. Speciellt eftersom en chef har

7 investerat en hel del tid i att lära sig ledarskap och att arbeta med ledarskap. Det är ju också jobbigt att ha investerat så många år i att arbeta med ledarskap och sen reaktiveras till kliniskt arbete och då är de sen länge förbipasserade i den kliniska karriären av yngre kollegor. De har ju helt enkelt hamnat långt efter i den kliniska karriären. Det premieras ju inte direkt att du valt att arbeta som chef med det upplägget på reaktivering. Det är ett dilemma hur organisationen skall kunna ta hand om läkare som är chefer som väljer att avsluta sitt chefskap. För detta hänger ju såklart samman med det här att läkare har så svårt att släppa taget om kliniskt arbete och forskning när de arbetar som chefer. De kan nog många gånger känna sig nästan tvingade att splittra sin tid mellan kliniskt arbete, forskning och ledarskap med tanke på hur det premieras i organisationen att investera tid och engagemang i ledarskap/chefskap. Och hur kan organisationen hantera detta? Det kan vara en viktig fråga att hantera för att läkare inte skall tveka för mycket inför att arbeta som chef. Jag tror att detta har bidragit till att läkare inte velat arbeta som chefer. Upplägg av läkares chefstjänster; splittring mellan klinik, forskning och ledarskap Många läkare som är chefer arbetar med klinik, forskning och ledarskap. Beroende på storlek på chefsuppdraget får det avgöras om chefsuppdraget skall vara på heltid eller deltid. Det finns ju för- och nackdelar med att vara kliniskt verksam på den arbetsplats där man är chef. Det ger en väldig förankring och förståelse för verksamheten. Men det är svårt att distansera sig och se verksamheten utifrån. Och det är stor risk att man inte tänker på det bästa för sjukhuset eller regionen som helhet när man skall fatta beslut. Det kan vara en utmaning att få chefer, som är läkare, att förstå att ledarskap är ett yrke i sig och kräver ett stort engagemang, många gånger på heltid. Det kan också vara svårt att hinna med ett chefskap fullt ut om man delar tiden mellan klinisk verksamhet, forskning och ledarskap, som är brukligt fortfarande. Att förstå att ledarskap är ett arbete i sig och tar tid och inte kan splittras med kliniskt arbete och forskning i särskilt stor utsträckning, handlar mycket om hur läkarna som individer förstår sitt arbete och hur läkarkulturen är. Olika chefsuppdrag har olika storlek. I de fall chefskapet skall utövas på deltid behöver prioriteringen mellan ledarskap, klinik och forskning diskuteras igenom och en tydlig prioriteringsordning göras. Organisationen kan ju ta ställning till hur prioriteringarna bör se ut mellan ledarskap, klinik och forskning vid ett chefskap på deltid. Organisationen kan också utforma en policy om hur chefstjänster skall konstrueras och hur chefstjänstens innehåll skall se ut. Det skall vara möjligt att kombinera ett chefsjobb med ett aktivt familjeliv och ett aktivt föräldraskap. Och hur hanterar organisationen chefer som är föräldralediga? Och hur ser organisationen på anställningsförhållandena som chef, ska det vara fastanställning som chef eller förordnande? Och i så fall förordnande på hur många år? Brist på nätverk Nätverk är viktigt för att känna sammanhang och kollegialitet. Och för att lättare hantera ensamheten som chef. Detta gäller ju alla chefer och såklart inte bara läkare som är chefer. På sjukhus finns ju naturliga nätverk för chefer, man kan gå och äta lunch, träffas och diskutera besvärliga personalärenden etc. På sjukhus finns en helt annan närhet till varandra som chefer. Det är också en annan närhet till de administrativa stödfunktionerna på sjukhus. Som chef för en vårdcentral på en landsbygdsort finns inte samma geografiska närhet till nätverket. Kollegor som är chef på samma nivå, personalstrateg, ekonom, kommunikatör etc. är placerade geografiskt skilt från mig som första linjens chef. Då handlar det om att boka upp möten, luncher, höras per mail och telefon med sitt nätverk. Även chefskollegor från tidigare arbeten kan vara en viktig del i ens nätverk. Kollegorna i ledarskaps-stgruppen är ett annat viktigt nätverk.

8 Hierarkisk miljö Det är en utmaning att vara chef i det hierarkiska sjukvårdssystemet. Det är ju hierarkiskt indelat både inom de olika yrkeskårerna men även mellan de olika yrkeskårerna i vården. Den hierarkiska miljön kan vara en viktig fråga att hantera vid förändringsarbete, exv. vid överföring av en arbetsuppgift från en yrkesgrupp till en annan. Den hierarkiska miljön i sjukvården är i läkargruppen en form av hierarkiskt lärlingssystem. Högst medicinsk kunskap medför i hierarkin att du är högst upp i rang och därmed gruppens ledare. Att bryta mot den kulturen att högst medicinsk kunskap=chef/ledare, det tar energi. Jag tror att det här med hierarkier är en viktig aspekt för sjukvården som organisation. Hur kan organisationen stötta: Utveckling och utbildning inom ledarskap Ledarskaps-ST, introduktionsprogram för nya chefer och kontinuerlig ledarskapsutbildning. En stor andel av läkarna under utbildning (allmäntjänstgöring och specialiseringstjänstgöring) var intresserade av att arbeta som chef, 28% av AT-läkarna och 50% av ST-läkarna, år Intresset för att genomgå en ledarskaps-st är stort bland ATläkare, 56% angav att de hade ett stort eller mycket stort intresse av att göra en ST med inriktning på ledarskap, 2006, i SYLF:s AT-enkät. Upplägg av chefstjänsterna för läkare Se ovan under rubrik Upplägg av läkares chefstjänster; splittring mellan klinik, forskning och ledarskap. Reaktivering Se ovan under rubrik Reträtt om du vill avsluta chefskap. Förebilder, nätverk och mentorer Att vara läkare och chef med ett tydligt arbetsgivarperspektiv och samtidigt ägna sig åt ledarskap på heltid, då utgör man förebild. Antalet förebilder är relativt få och det skulle kunna vara bra att arbeta för att öka antalet förebilder. Nätverk för att känna kollegialitet, samhörighet och hantera ensamheten som chef är ytterligare en pusselbit. Mentorer kan ge perspektiv, stötta, vara bollplank, etc. Handledning Hur ser organisationens policy kring chefshandledning ut? Skall det vara obligatoriskt? Handledning ger möjlighet att samtala om erfarenheter, få stöd, diskutera personalproblem, diskutera organisationen, få perspektiv, kunna hantera stress och kritik, helhetsperspektiv på hela sitt liv och arbetet i relation till det, förändringar, mm. En mycket viktig pusselbit, speciellt i början av en chefskarriär. Det kan handla om handledning både enskilt och i grupp. Jag tror att handledning enskilt är en viktig bas, speciellt när du är ny som chef. Grupphandledning kan vara ett bra sätt att få ett större nätverk och motverka sin ensamhet som chef. Slutsatser Att som läkare välja att ägna sig åt ledarskap fullt ut bryter mot läkarkulturen. Och att bryta mot en kultur tar mycket energi. Andra hinder kan vara hur chefstjänster för läkare konstrueras, läkarnas utbildningssystem med tydlig hierarki, ensamhet som chef, brist på reträttväg efter avslutat chefskap då du som chef inte hinner investera så mycket tid i att

9 arbeta kliniskt, brist på nätverk, bristande stöd från läkarkåren, bristande administrativa stödsystem etc. Möjligheter kan vara att det är ett nytt yrke, ny karriärväg, påverkansmöjligheter, nya utmaningar, utvecklings- och utbildningsmöjligheter. Och för organisationen kan det vara en viktig strategisk fråga att även medarbetare med läkarbakgrund arbetar som chefer. Organisationen kan stötta genom att bidra med förebilder, mentorer, chefshandledning, nätverk, hur chefstjänsterna konstrueras och hur policyn för det är, utbildning samt upplägg av reaktivering. Ledarskaps-ST, är en del av en lösning, och bidrar med utbildning inom ledarskap samt nätverk för läkare som satsar på att arbeta med ledarskap. Referenser och andra källor 1 SYLFs policy om Specialiseringstjänstgöring med inriktning på ledarskap. 2 Socialstyrelsens nya riktlinjer för specialiseringstjänstgöring. 3 Forskningsrapport Om läkare som verksamhetschefer, Helena Öfverström, Ekonomistyrning om mått, makt och människor, Karin Holmblad Brunsson. 5 Ledning och förståelse Ett kompetensperspektiv på organisationer, Jörgen Sandberg och Axel Targama. 6 Från kollega till chef, Lis Vibeke Kristensen och Anne-Marie Thalund. 7 Psykodynamiska perspektiv på ledarskap, Lars Johan Clemedson. 8 Om konflikter hemma och på jobbet, Barbro Lennér Axelson och Ingela Thylefors. 9 Snälla flickor får inte chefsrummet, Lois P. Frankel typer av chefer - och vad de säger till psykologen. Mattias Lundberg och Anders Wahlberg.

SYLFs policy om. Specialiseringstjänstgöring med inriktning på ledarskap

SYLFs policy om. Specialiseringstjänstgöring med inriktning på ledarskap SYLFs policy om Specialiseringstjänstgöring med inriktning på ledarskap Mars 2007 Sammanfattning SYLFs åsikt är att läkarkåren som besitter den högsta medicinska kompetensen har ett ansvar för att leda

Läs mer

Vård och. ur ett chefsperspektiv. En branschrapport från Ledarna. Hos oss blir du en bättre chef.

Vård och. ur ett chefsperspektiv. En branschrapport från Ledarna. Hos oss blir du en bättre chef. Vård och Omsorg ur ett chefsperspektiv En branschrapport från Ledarna Hos oss blir du en bättre chef. Vård och omsorg ur ett chefsperspektiv Ledarna Sveriges chefsorganisation bildades för över 100 år

Läs mer

SYLF:s AT-ranking 2013

SYLF:s AT-ranking 2013 SYLF:s AT-ranking 2013 September 2013 Förord Sveriges Yngre Läkares Förening (SYLF) organiserar underläkare och är den näst största yrkesföreningen inom Sveriges läkarförbund. Föreningen har cirka 9700

Läs mer

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Arbete befordrar hälsa och välstånd

Arbete befordrar hälsa och välstånd Arbete befordrar hälsa och välstånd Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning bland Civilekonomernas medlemmar 2011 2 Arbete befordrar hälsa och välstånd - Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning

Läs mer

Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat

Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat c - uppsats Hösten 2005 Institutionen för beteendevetenskap Personal- och arbetslivsprogrammet Psykologi Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat Författare Johanna Gullwi Therese Persson Handledare

Läs mer

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare Utvärdering av HANS- projektet Lärande nätverk för ledare i Hedemora, Avesta, Norberg och Skinnskatteberg Christer Sandahl 1, Lisa Markström 2, Therese Wahlström 1 & Helena Gustafsson 1 2010-05-31 1 Medical

Läs mer

13 röster från praktiken möter organisationsforskare om villkoren för ledning och styrning av vård

13 röster från praktiken möter organisationsforskare om villkoren för ledning och styrning av vård Ledande frågor 13 röster från praktiken möter organisationsforskare om villkoren för ledning och styrning av vård Författare: Karin Fernler, Anna Krohwinkel Karlsson och Per Gunnar Holmgren &1 Vi kan styra

Läs mer

Mer lekfullt! (Mindre på låtsas) Slutredovisning av Ledarskaps-ST 2008-2012 Daniel Carlzon Leg läk

Mer lekfullt! (Mindre på låtsas) Slutredovisning av Ledarskaps-ST 2008-2012 Daniel Carlzon Leg läk Mer lekfullt! (Mindre på låtsas) Slutredovisning av Ledarskaps-ST 2008-2012 Daniel Carlzon Leg läk Min Ledarskaps ST Varför Ledarskaps ST? Jag påbörjade min specialisttjänstgöring (ST) i klinisk farmakologi

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Kommunikativ ledning och samverkan vid kriser och olyckor en studie av praktiska erfarenheter och forskningsbehov

Kommunikativ ledning och samverkan vid kriser och olyckor en studie av praktiska erfarenheter och forskningsbehov 1 Brigitte Mral & Kristin Blomqvist Nellebo Kommunikativ ledning och samverkan vid kriser och olyckor en studie av praktiska erfarenheter och forskningsbehov 2 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Syfte...

Läs mer

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF 2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF Har du planerat in dina sex utbildningsdagar? Snittarbetstagaren i Sverige får sex betalda utbildningsdagar per år av sin arbetsgivare.

Läs mer

Ledarskap i läkares utbildning. ett handlingsprogram från Sveriges läkarförbund

Ledarskap i läkares utbildning. ett handlingsprogram från Sveriges läkarförbund Ledarskap i läkares utbildning ett handlingsprogram från Sveriges läkarförbund Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning.. 5 Ledarskapskompetens 6 I Personrelaterad kompetens 6 II Administrativ/ ekonomisk

Läs mer

Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv

Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv Högskolan Dalarna Institutionen för Hälsa och Samhälle Pedagogik III, grundnivå 2, 30 högskolepoäng Examensarbete 15 högskolepoäng ht 2008 Examensarbete Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv

Läs mer

Utvärdering av projektet H.E.L.- hela arbetslivet. om kompetens, hälsa och ledarskap. Rapport av Ann-Sofie Bergman & Mairon Johansson

Utvärdering av projektet H.E.L.- hela arbetslivet. om kompetens, hälsa och ledarskap. Rapport av Ann-Sofie Bergman & Mairon Johansson Utvärdering av projektet H.E.L.- hela arbetslivet om kompetens, hälsa och ledarskap Rapport av Ann-Sofie Bergman & Mairon Johansson September 2012 Innehållsförteckning Sammanfattning... 5 Bakgrund och

Läs mer

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Mönster som bryts Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Författare: Anna Rennéus Guthrie Statistik: Krister B Andersson Svenskt Näringslivs vision är: Företagsamma människor och konkurrenskraftiga

Läs mer

Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet

Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet 1 Rapport Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet Programmet genomfört av Göteborgsregionens Kommunalförbund på uppdrag

Läs mer

ARBETE I UTVECKLING. - på kvinnors vis. Ann Boman

ARBETE I UTVECKLING. - på kvinnors vis. Ann Boman ARBETE I UTVECKLING - på kvinnors vis Ann Boman Slutrapport från Arbetslivsfondens ALFA Q program INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD ETT FRISKARE ARBETSLIV Arbetslivsfondens stöd för arbetsplatsutveckling ALFA

Läs mer

En studie av prefekters upplevelser av HR-stödet inom Umeå universitet

En studie av prefekters upplevelser av HR-stödet inom Umeå universitet En studie av prefekters upplevelser av HR-stödet inom Umeå universitet Hanna Nilsson & Linnéa Östensson 2012 Examensarbete i pedagogik, med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor, 15 hp ABSTRACT

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Referens: Fackförbundet ST (2014) Inger Ehn Knobblock, utredare inger@st.org Disputerad och sen då?

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Mellan fastställda principer och individuella behov

Mellan fastställda principer och individuella behov FoU-Södertörns skriftserie nr 67/08 Mellan fastställda principer och individuella behov Erfarenheter av samverkan kring arbetslivsinriktad rehabilitering Författare: Åsa Bringlöv Mellan fastställda principer

Läs mer

guidenchefer kräv Byt jobb lite oftare Calle Leinar, VD på TRR Trygghetsrådet Kompetensutveckling

guidenchefer kräv Byt jobb lite oftare Calle Leinar, VD på TRR Trygghetsrådet Kompetensutveckling guidenchefer kräv tema: kompetensutveckling Kompetensutveckling räknas inte som en investering Christina Håkansson ekonom vid Stockholms universitet. Se sid 12 utbildning Arbetsgivare som prioriterar bort

Läs mer

HANDLEDNING OCH PERSONLIG ASSISTANS

HANDLEDNING OCH PERSONLIG ASSISTANS HANDLEDNING OCH PERSONLIG ASSISTANS KIM ANDERSSON Fil kand., Leg. Psykoterapeut, Handledare Hösten 2007 Inledning... 2 Handledning Konsultation... 3 Min bakgrund, att ha stått på golvet... 3 Lagen... 4

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Tema utbildning. Ronden

Tema utbildning. Ronden Ronden Nummer 1 2011 Tema utbildning Klinikkurt förändrade handledningen Planer på kua i Uppsala Rundabordssamtal Pedagogiska insatser uppvärderas Storsatsning på at-utbildningen foto: staffan claesson

Läs mer