Kommunstyrelsen (32) Sessionssalen, Stadshuset klockan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen 2011-03-02 1 (32) Sessionssalen, Stadshuset klockan 08.00-13.45"

Transkript

1 Kommunstyrelsen (32) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset klockan Paragrafer BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Curt B Gustavsson (S), ordf Christer Johansson (S) Anna-Karin Skatt (S) Berndt Gustafsson (S) Berit Sörman (S) Michael Brisman (M), Peter Friberg (M) Runo Johansson (FP) Eje Johansson (C) Hajrudin Abdihodzic (V) Bengt Karlsson ÖVRIGA Ersättare Tjänstemän Namn Per-Erik Thurén (S), Lena Andersson (S) t.o.m. 53, Ulla Brissman (S), Anette Söderstedt (S) t.o.m. 53, Johan Liljegrahn (M), Halina Gustavsson (FP), Göran Olofsson (MP) Peter Lidström, näringslivs- och arbetsmarknadschef Günther Hähnert, kommunchef Tommy Larsson, kanslichef Anna Eklund, kommunsekreterare Göran Andersson, ekonomichef Övriga Birgitta Johansson, ordförande Regionala Ägarrådet, ordförande styrelsen Tidaholms Energi AB Michael Brisman Utses att justera Justeringens tid Underskrift sekreterare Namnförtydligande Underskrift ordförande Namnförtydligande Underskrift justerande Namnförtydligande Anna Eklund Curt B Gustavsson Michael Brisman Utdragsbestyrkande

2 Kommunstyrelsen (32) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat och tillkännages genom anslag Nämnd/styrelse Kommunstyrelsen Protokollet förvaras Kommunledningskontoret Underskrift Utdragsbestyrkande

3 Kommunstyrelsen (32) 41 Godkännande av föredragningslistan Delegationsbeslut Rapporter Avtal om ansvar för den regionala kollektivtrafiken i Västra Götaland och samverkansformer kring kollektivtrafikens utveckling Förslag till Finanspolicy riktlinjer för penninghanteringen i Tidaholms kommun Förslag till Placeringspolicy särskilda föreskrifter för förvaltningen av medel avsatta för pensionsförpliktelser Information Tidaholms Energi AB Information från näringslivs- och arbetsmarknadsenheten Information från konsumentrådgivaren Kommunchefens information Kommunalrådets information Revidering av reglemente för kultur- och fritidsnämnden Information om de nya arvodesbestämmelserna Kompletterande tillämpningsanvisningar avseende reglemente om ersättningar till förtroendevalda Förslag till remissvar för Västtrafiks verksamhetsplan för år Taxa för kopia av allmän handling Taxor ny alkohollag Politiskt program för funktionshinderfrågor Medborgarförslag om asfaltering av gång- och cykelvägen mellan Norra Ringvägen och Bäckgatan Motion om allmänpolitisk debatt i kommunfullmäktige Motion om anläggandet av en friidrottsplats Val av ledningsgruppen för översiktlig planering tillika plankommitté för mandatperioden Val av folkhälsoråd för mandatperioden Val av antal ledamöter i styrelsen för Tidaholms Energi AB Val av kommunens representanter till Litografiska Akademin för mandatperioden

4 Kommunstyrelsen (32) 41 Godkännande av föredragningslistan Kommunstyrelsen beslutar att lägga till ärendena Val av antal ledamöter i styrelsen för Tidaholms Energi AB och Val av kommunens representanter till Litografiska Akademin för mandatperioden Kommunstyrelsen beslutar godkänna föredragningslistan med ovanstående tillägg.

5 Kommunstyrelsen (32) 42 Delegationsbeslut 11/KK Delegationsbeslut om färdtjänst fattade av trafikansvarig Yvonne Nyman under tiden Löpnummer Beslutsdatum Typ av beslut 13/ / / / / / / / / / / / Delegationsbeslut fattade av personalchefen under tiden Löpnummer Beslutsdatum Typ av beslut P B27 P B24 P B27 P B27 P B27 P B27 P B27 P B27 P B27 P B27 P B27 P B27 Forts. 41 forts. P B27 P B27 P B27

6 Kommunstyrelsen (32) P B27 P B27 P B27 P B27 P B27 P B27 P B27 P B27 P B32 P B27 P B27 P B27 P B27 P B27 Kommunstyrelsen beslutar lägga anmälda delegationsbeslut till handlingarna.

7 Kommunstyrelsen (32) 43 Rapporter 11/KK5-100 Kansliavdelningen har upprättat en förteckning över rapporter som inkommit under tiden och som ej föranleder särskilda beslut. 11/KK /KK /KK /KK /KK /KK /KK Europeiska flyktingfonden. Ny ansökningsomgång den 7 mars- 29 april Socialförvaltningen har inte för avsikt att föreslå socialoch omvårdnadsnämnden att göra någon ansökan från europeiska flyktingfonden. Kommunernas roll i regionaliseringen skrivelse från SKL. 10 miljoner till riktat föräldrastöd. Socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen har inte för avsikt att ansöka om utvecklingsmedel riktade till denna målgrupp. Samverkansavtal inom vuxenutbildningen i Skaraborg. Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete handbok från Rikspolisstyrelsen. Statsbidrag för år 2011 i syfte att förstärka kompetensen bland personal som i sitt arbete kommer i kontakt med personer med psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning. Stiftelsen SKAPAs Nationella Utvecklingsstipendium /KK Sammanträdesprotokoll samt Skaraborgs kommunalförbund. 11/KK Verksamhetsberättelse för folkhälsorådet /KK Minnesanteckningar Ägarrådet Skaraborg. 10/KK Tidaholms Bostads AB budget /KK Arbetsmiljöverkets inspektion rörande sandupptagning efter vintern på gator, cykelbanor, trottoarer mm. Arbetsmiljöverket konstaterar att kraven är uppfyllda och avslutar ärendet. Forts

8 Kommunstyrelsen (32) 43 forts. 09/KK Arbetsmiljöverkets inspektion av fyra gruppboenden. Arbetsmiljöverket bedömer att vidtagna åtgärder är tillräckliga och avslutar ärendet. 11/KK BRIS-rapporten /KK Protokoll från styrelsemöte 1, TEAB. 11/KK Protokoll från styrelsemöte 1, TENAB. 10/KK /KK /KK /KK Bokslutskommuniké Västra Götalandsregionen. Broschyren "Ett konkurrenskraftigt Västra Götaland" beskriver inriktningen i Västra Götalandsregionens arbete för tillväxt och hållbar utveckling. Protokoll från styrelsemöte nr 7 och nr 8, 2010 TBAB. Protokoll från styrelsemöte nr 1, 2011 TBAB. Kommunstyrelsen beslutar lägga inkomna rapporter till handlingarna.

9 Kommunstyrelsen (32) 44 Avtal om ansvar för den regionala kollektivtrafiken i Västra Götaland och samverkansformer kring kollektivtrafikens utveckling 08/KK Birgitta Johansson, ordförande i Regionala ägarrådet, informerar om inriktningsbeslutet att regionen från och med den 1 januari 2012 ska vara huvudman för kollektivtrafiken i Västra Götaland län samt att en skatteväxling ska genomföras för att möjliggöra en sådan förändring. Ordföranden i Regionala ägarrådet informerar om det framtagna förslaget på avtal mellan regionen och kommunerna beträffande ansvarsfördelning för den regionala kollektivtrafiken i Västra Götalands län. Det Regionala ägarrådet har även tagit fram ett förslag på principer för tillköp samt samverkansformer. Det Regionala ägarrådet har även tillsammans med Västkom tagit fram ett förslag om skatteväxling och Västkom har utarbetat ett förslag till mellankommunal utjämning. Som en följd av överföringen av ansvar för kollektivtrafiken behöver kommunernas aktier i Västtrafik AB överlåtas till Västra Götalandsregionen. Detta görs i samband med att ansvarfördelningen sker. Beslut i kommunen behöver fattas under april månad. Kommunen ska utse en företrädare som har fullmakt att underteckna avtalet Avtal om ansvar för den regionala kollektivtrafiken i Västra Götalands län. Gemensamt undertecknande sker i anslutning till Västtrafiks årsstämma den 27 maj Göran Andersson, ekonomichef i Tidaholms kommun, har granskat förslaget till avtal samt förslaget om skatteväxling. Effekten av skatteväxlingen för Tidaholms kommun innebär en belastning motsvarande 0,01 kr/skkr eller ca 190 tkr. Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta - att godkänna avtal om ansvar för den regionala kollektivtrafiken i Västra Götalands län enligt utsänt förslag med innebörd att Västra Götalandsregionen från och med den 1 januari 2012 ska vara regional kollektivtrafikmyndighet samt att en skatteväxling med 0,43 kr per skattekrona genomförs för att möjliggöra detta

10 Kommunstyrelsen (32) - att samverkan mellan kommunerna och regionen ska ske i enlighet med rapporten Samverkansformer kring kollektivtrafiken i Västra Götaland. - att under förutsättning av beslut ovan om ansvar för den regionala kollektivtrafiken uppdra åt regionstyrelsen/ kommunstyrelsen att teckna avtal om överlåtelse av samtliga av kommunen innehavda aktier i Västtrafik AB till Västra Götalandsregionen med tillträdesdag den 1 januari 2012 mot en köpeskilling som för respektive kommun uppgår till kommunens andel av bolagets nominella aktiekapital enligt kommunens aktieinnehav på överlåtelsedagen. - Att godkänna Västkoms styrelsebeslut angående mellankommunal utjämning med anledning av nytt huvudmannaskap för Västtrafik. - att befullmäktiga kommunstyrelsens ordförande, Curt B Gustavsson (S), att underteckna avtalet Avtal om ansvar för den regionala kollektivtrafiken i Västra Götaland.

11 Kommunstyrelsen (32) 45 Förslag till Finanspolicy riktlinjer för penninghanteringen i Tidaholms kommun 10/KK Ekonomichef Göran Andersson överlämnar förslag till reviderad finanspolicy för Tidaholms kommun. Den nya Finanspolicyn ersätter Policy för penninghantering i Tidaholms kommun som är från år Arbetsutskottet har berett ärendet och ekonomichefen har bearbetat och kompletterat förslaget utifrån arbetsutskottets synpunkter. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta reviderad finanspolicy för Tidaholms kommun. Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till Finanspolicy - Riktlinjer för penninghanteringen i Tidaholms kommun

12 Kommunstyrelsen (32) 46 Förslag till Placeringspolicy särskilda föreskrifter för förvaltningen av medel avsatta för pensionsförpliktelser 10/KK Ekonomichef Göran Andersson överlämnar förslag till reviderad placeringspolicy av pensionsmedel. Förslaget ersätter den tidigare placeringspolicyn från år Arbetsutskottet har berett ärendet och ekonomichefen har bearbetat och kompletterat förslaget utifrån arbetsutskottets synpunkter. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta reviderad placeringspolicy för pensionsmedel. Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till Placeringspolicy- Särskilda föreskrifter för förvaltningen av medel avsatta för pensionsförpliktelser.

13 Kommunstyrelsen (32) 47 Information Tidaholms Energi AB 11/KK6-100 Birgitta Johansson, ordförande i styrelsen för Tidaholms Energi AB (TEAB), informerar om följande: Den ekonomiska uppföljningen visar att det har gått bra för TEAB under 2010 och början av Överskottet beror till stor del på ökad försäljning av fjärrvärme, ökad elproduktion, den nuvarande prissättningen och ökad elförbrukning i elnätet. Överskottet innebär möjlighet för TEAB att göra investeringar utan särskilda upplåningar. Det pågår interna organisationsförändringar då ekonomifunktionen helt ska flyttas från kommunen till bolaget. Fjärrvärmeanläggningen fungerar mycket bra. TEAB arbetar hela tiden aktivt för att finna nya bränslen. Detta för att minimera användandet av olja. Den 31 mars ska TEAB lämna in förslag på prissättning på fjärrvärme till Svensk Fjärrvärme, SABO samt Riksbyggen för prövning av prisnivå under år Ordföranden tackar för informationen.

14 Kommunstyrelsen (32) 48 Information från näringslivs- och arbetsmarknadsenheten 11/KK7-145 Peter Lidström, chef för FöretagarCentrum (FC) och Arbetsmarknadsenheten (AME), informerar om följande: I Tidaholm står cirka 19 procent av befolkningen mellan år helt utanför arbetsmarknaden. Bland dessa individer är andelen ungdomar hög jämfört med andra åldersgrupper. AME har tillsammans med socialtjänsten och arbetsförmedlingen påbörjat arbetet med att kartlägga gruppen ungdomar som står utanför arbetsmarknaden. Att arbetet har inletts mellan AME och Arbetsförmedlingen med att renodla rollerna och tydliggöra ansvarsfördelningen. Lidström framhåller vikten av att kommunen särskiljer sina två olika funktioner i processen att få ut individer på arbetsmarknaden. Kommunen innehar dels funktionen att slussa individer till anställningsbarhet genom olika aktiviteter såsom Gnistan och Stegett, dels att vara arbetsgivare och rekrytera personal samt tillhandahålla praktikplatser och möjligheter till subventionerat arbete. Nystart av Ungdomscenter kommer att ske under april månad. FC och AME har tillsammans med näringslivet i Tidaholms kommun påbörjat arbetet med att ta fram en strategi för handelsutvecklingen. De har även påbörjat arbetet med att utveckla ett fungerande nätverk mellan företag i kommunen. Kontakter har även gjort med Högskolan i Skövde i syfte att förbättra nätverket mellan högskolan, företagen i Tidaholm och kommunen. Avslutning och utvärdering av ESF-projekt Företag i Tidaholms kommun kommer i samarbete med kommunen under våren att spela in en reklamfilm som ska sändas på TV4. Lidström framhåller betydelsen av Barnens hus och Yttre hemtjänst samt vikten av att fortsätta utveckla dessa verksamheter. Ordföranden tackar för informationen.

15 Kommunstyrelsen (32) 49 Information från konsumentrådgivaren 11/KK Karin Wiberg, konsumentrådgivare och budget- och skuldrådgivare informerar om sin verksamhet. Wiberg berättar att hennes tjänst är en kombinerad tjänst där 50 procent inbegriper konsumentrådgivning och 50 procent budget- och skuldrådgivning. Hon upplever en ökad efterfrågan av konsumentrådgivning vilket kan bero på en ökad medvetenhet hos allmänheten vad gäller konsumentens rättigheter. Det är främst reklamationsärenden samt klagomål på hantverksarbeten. När det gäller budget- och skuldrådgivningen har inte antalet fall ökat. Wiberg framhåller dock att de kommande räntehöjningarna kan komma att resultera i att fler får problem med sin ekonomi och därigenom blir i behov av hjälp. Wiberg visar vilket innehåll som finns på Konsumentrådgivarens och budget- och skuldrådgivarens sidor på hemsidan Tidaholm.se. Wiberg visar även konsumentverkets hemsida. Wiberg informerar om att hon även håller föreläsningar på föreningar, företag och organisationer. Hon framhåller att hon vill utöka den verksamheten. När det gäller budget- och skuldrådgivning skulle Wiberg vilja arbeta mer förebyggande genom att bland annat delta i utbildning för ungdomar gällande hushållsekonomi. Detta för att minska antalet ungdomar som tidigt skuldsätter sig genom bland annat mobilabonnemang, sms-lån och krediter. Wiberg informerar om att en budget- och skuldrådgivares huvudsakliga arbetsuppgifter är att hjälpa personer att överblicka och strukturera sin ekonomi. Hon framhåller att det kan vara allt från enklare frågor såsom att göra en ekonomisk kalkyl för ett bilköp till att hjälpa en person med stora ekonomiska svårigheter. Budget- och skuldrådgivaren hjälper även personer att söka skuldsanering. Ordföranden tackar för informationen.

16 Kommunstyrelsen (32) 50 Kommunchefens information 11/KK8-100 Kommunchefen informerar om följande: Det pågår en diskussion med Skatteverket vart deras personal ska sitta efter att Försäkringskassan stänger sitt kontor. Personal på Skatteverket får inte, av säkerhetsskäl, sitta ensamma. Kommunchefen, kanslichefen och ordföranden i styrelsen för Tidaholms Bostad AB har varit på utbildning om den nya lagen gällande kommunalt ägda bostadsbolag. Lagen innebär att kommunalt ägda bostadsbolag ska bedriva verksamheten enligt affärsmässiga principer, vilket innebär ett avsteg från kommunallagens självkostnadsprincip och förbud att driva företag i vinstsyfte. Tidaholms Bostad AB bolagsordning samt ägardirektiv ska nu ses över. Rekrytering av ny Miljö- och byggchef pågår. Tjänsten som bygglovshandläggare är tillsatt. Två informationsträffar inför Bryssel-resan är inplanerade till den 21 mars och 4 april. Det föreligger höga kostnader för kopiering till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Kommunkansliet ska se över frågan. Det är få sökande till Rudbecksgymnasiet. Två tredjedelar av niondeklassarna i Tidaholms kommun väljer att söka till ett annat gymnasium. Detta är ett stort problem och kräver vidare arbete och uppföljning. Ordföranden tackar för informationen.

17 Kommunstyrelsen (32) 51 Kommunalrådets information 11/KK9-100 Kommunalrådet meddelar att han vid detta sammanträde inte har någon speciell information att lämna.

18 Kommunstyrelsen (32) 52 Revidering av reglemente för kultur- och fritidsnämnden 11/KK Kultur- och fritidsnämnden har sett över reglementet för kultur- och fritidsnämnden och gjort några ändringar. Kanslichefen har även synpunkter på de ändringar som har gjorts samt framför ytterligare modifieringar. Ordförande i kultur- och fritidsnämnden Anna -Karin Skatt (S) samtycker till kanslichefens förslag. Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att göra ändringar i reglemente för kultur- och fritidsnämnden enligt framtaget förslag.

19 Kommunstyrelsen (32) 53 Information om de nya arvodesbestämmelserna 10/KK Kanslichefen Tommy Larsson informerar om följande: Olika typer av arvoden. Det finns årsarvoden, fast arvode samt dagarvoden/ förättningsarvoden. Vilka regler som finns kring dagarvoden. Möten som underskrider 4 timmar ger ett halvt arvode och möten som överstiger 4 timmar ger helt. Kommunfullmäktige innebär alltid ett helt arvode. Kurser, konferenser och seminarium innebär alltid halvt arvode. Det går aldrig att få mer än 1.0 dagsarvode för en dag. Regler kring ersättning för förlorad arbetsförtjänst. Regler kring ersättning för övriga kostnader. Ordförande tackar för informationen

20 Kommunstyrelsen (32) 54 Kompletterande tillämpningsanvisningar avseende reglemente om ersättningar till förtroendevalda 10/KK I samband med att de nya arvodesreglerna för förtroendevalda trätt i kraft har frågor uppkommit kring hur man som förtroendevald skall rapportera sina förrättningar för en situation där det under en och samma dag förekommer flera förrättningar som sammantaget skulle innebära att mer än 1,0 dagarvode skulle utgå. Samtidigt som arvodesbestämmelserna säger att förtroendevalda som under samma dag deltar i flera förrättningar inte har rätt till högre sammanlagt belopp än 1,0 dagarvode. För att i möjligaste mån försöka förhindra att felaktiga arvodesbelopp utgår föreslås kommunstyrelsen komplettera arvodesreglementets föreskrifter med följande text: Förtroendevald som under en och samma dag deltar i mer än en förrättning/sammanträde redovisar dessa på särskild framtagen tidrapport benämnd flerförrättningsblankett I de fall begränsningsregeln om högst 1,0 dagarvode per dag tillämpas fördelar lönekontoret kostnaden för detta arvode med lika stor del på vardera förrättning. Kommunstyrelsen beslutar att komplettera arvodesreglementets föreskrifter enligt framtaget förslag.

21 Kommunstyrelsen (32) 55 Förslag till remissvar för Västtrafiks verksamhetsplan för år /KK Yvonne Nyman, trafikansvarig i Tidaholms kommun, har utarbetat ett förslag till remissvar på Västtrafiks förslag till verksamhetsplan för år Verksamhetsplanen bygger på sju övergripande mål som Västtrafiks ägare formulerat och som ska vara vägledande för verksamheten på kort och lång sikt. Syftet med remissen är att få ägarnas svar på om de strategiska övergripande frågorna är tillräckligt väl belysta i verksamhetsplanen. Ärendet har beretts av arbetsutskottet som föreslår kommunstyrelsen att anta upprättat förslag till remissvar och insända det till Västtrafik AB. Kommunstyrelsen beslutar att anta upprättat förslag till remissvar och insända det till Västtrafik AB. Västtrafik AB

22 Kommunstyrelsen (32) 56 Taxa för kopia av allmän handling 11/KK Kommunkansliet har fått i uppdrag att utarbeta ett förslag till ny taxa för kopia av allmän handling. Bakgrunden till uppdraget är att den nuvarande taxan för kopiering av allmän handling är från augusti 1999 och det därför har efterfrågats en översyn av denna. Förslaget bygger på avgiftsförordningens bestämmelser SFS 1992:19. Avgiftsförordningen reglerar statliga myndigheters rätt att ta ut avgifter bland annat för kopia eller avskrift av allmänna handlingar. Denna förordning kan även tillämpas av kommuner och landsting. Arbetsutskottet har berett ärendet och kommunkansliet har bearbetat förslaget utifrån arbetsutskottets synpunkter. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta upprättat förslag. Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta upprättat förslag.

23 Kommunstyrelsen (32) 57 Taxor ny alkohollag 10/KK Från och med den 1 januari 2011 har lagstiftaren infört en ny alkohollag. Förändringarna i alkohollagen får till följd att det måste göras vissa tillägg i taxan för serveringstillstånd. Från och med 1 januari 2011 har lagstiftaren gjort det möjligt för näringsidkare att söka permanent cateringtillstånd för slutna sällskap och för gemensam serveringsyta för fler näringsidkare. Vidare har lagstiftaren ålagt kommunerna att examinera tillståndssökande avseende deras kunskaper i alkohollagen. För dessa arbetsuppgifter har kommunerna rätt att ta ut en avgift. Förslag på nya avgifter med anledning av ny alkohollag år 2011 enligt följande: Permanent cateringtillstånd Gemensam serveringsyta Examination per tillfälle Tillsynsavgift Permanent cateringtillstånd kronor 500 kronor per näringsidkare 500 kronor/timma kronor Social- och omvårdnadsnämnden har berett ärendet och föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att fastställa taxor för serveringstillstånd och tillsyn. Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att fastställa taxor för serveringstillstånd och tillsyn.

24 Kommunstyrelsen (32) 58 Politiskt program för funktionshinderfrågor 10/KK Det Kommunala rådet för funktionshindersfrågor (KRF) beslutade att översända frågan om ett nytt handikappolitiskt program till kommunstyrelsen. Arbetsutskottet gav sedan kommunkansliet i uppdrag att utarbeta ett förslag till program som bygger på de tidigare antagna politiska intentionerna för arbetet med funktionshinderfrågor. Programmet syftar även till att fungera som en vägledning för kommunens olika verksamheter. Kommunstyrelsen beslutade att remittera förslaget till samtliga nämnder samt KRF för yttrande. Samtliga har ställt sig positiva till det nya programmet. Social- och omvårdnadsnämnden, Kultur- och fritidsnämnden samt KRF har dock kommit med förslag på kompletteringar. Beredningen har i tillämpliga delar tagit hänsyn till de synpunkter och önskemål som framförts. Arbetsutskottet har berett ärendet och föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta det politiska programmet för funktionshindersfrågor. Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta det politiska programmet för funktionshindersfrågor.

25 Kommunstyrelsen (32) 59 Medborgarförslag om asfaltering av gång- och cykelvägen mellan Norra Ringvägen och Bäckgatan 10/KK Gulli Carlsson m.fl. föreslår i ett medborgarförslag att gång- och cykelvägen mellan Norra Ringvägen och Bäckgatan asfalteras. Förslagsställarna konstaterar att den aktuella vägen nyligen fått belysning och att gång- och cykelvägen på andra sidan Vamman, mellan Villagatan och Norra Ringvägen, har asfaltbeläggning. Medborgarförslaget har överlämnats till tekniska nämnden för yttrande. Nämnden har i beslut svarat att man ställer sig positiv till att asfaltera denna vägsträcka när ekonomiska förutsättningar finns. Vid underhandskontakter har framkommit att tekniska nämndens svar innebär ett tillstyrkande av medborgarförslaget. Nämnden bedömer att asfalteringen av gång- och cykelvägen mellan Norra Ringvägen och Bäckgatan kommer att ske i samband med att ett lite större asfalteringsarbete (som finns med i tekniska kontorets asfalteringsplan) beställts. Förmodligen sker detta redan i år. Arbetsutskottet har berett ärendet och föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att bifalla medborgarförslaget om asfaltering av gång- och cykelvägen mellan Norra Ringvägen och Bäckgatan enligt tekniska nämndens förslag. Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att bifalla medborgarförslaget om asfaltering av gång- och cykelvägen mellan Norra Ringvägen och Bäckgatan enligt tekniska nämndens förslag.

26 Kommunstyrelsen (32) 60 Motion om allmänpolitisk debatt i kommunfullmäktige 10/KK Johan Liljegrahn (M) har i en inkommen motion föreslagit att det införs en allmänpolitisk debatt i kommunfullmäktige en gång i kvartalet med start snarast. Motionären framhåller att avsaknaden av debatt i kommunfullmäktige medför att sammanträdena kan uppfattas som tråkiga. Han menar vidare att införande av allmänpolitisk debatt kan resultera i mer engagerade fullmäktigeledamöter, vilket i sin tur kan leda till mer intressanta sammanträden. Samtliga partier som är representerade i kommunfullmäktige har beretts tillfälle att yttra sig över förslaget. Samtliga partier har inkommit med svar där (M), (C), (FP), (MP), (V) och (SD) tillstyrker förslaget. (S) och (KD) har dock valt att avstyrka förslaget då de anser att det inte finns behov av allmänpolitisk debatt så frekvent som fyra gånger per år. (S) och (KD) ställer sig däremot positiva till att införa allmänpolitisk debatt i kommunfullmäktige ett par gånger per år. Arbetsutskottet har berett ärendet och föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen om allmänpolitisk debatt i kommunfullmäktige. På grund av samtliga partiers intresse föreslår arbetsutskottet kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta att införa allmänpolitisk debatt två gånger per år. Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen om allmänpolitisk debatt i kommunfullmäktige. På grund av samtliga partiers intresse beslutar kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta att införa allmänpolitisk debatt två gånger per år.

27 Kommunstyrelsen (32) 61 Motion om anläggandet av en friidrottsplats 10/KK Sven Sandrén (M) har i en inkommen motion föreslagit att Tidaholms kommun ska anlägga en friidrottsplats med en oval löparbana på 400 meter. Motionären anser att det finns ett behov av en ny friidrottsanläggning då HUR- anläggningen i Härja är nedlagd. Han framhåller även att det är felsatsade pengar att anlägga 100 meters banor vid Hökenåsskolan och vid nya Forsenskolan. Motionen har överlämnats till barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och tekniska nämnden för yttrande. Kultur - och fritidsnämnden och barn- och utbildningsnämnden föreslår, av delvis olika skäl, att motionen avslås. Tekniska nämnden avstår från att yttra sig med motiveringen att behovet av en ny friidrottsanläggning bör bedömas av de nämnder i vars verksamhetsområden dessa projekt ingår. Arbetsutskottet har berett ärendet och föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen om anläggandet av friidrottsplats. Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen om anläggandet av friidrottsplats.

28 Kommunstyrelsen (32) 62 Val av ledningsgruppen för översiktlig planering tillika plankommitté för mandatperioden /KK Ledningsgruppen för översiktlig planering tillika plankommité ska utgöras av kommunstyrelsens presidie och miljö-och byggnadsnämndens presidie samt från övriga nämnder två nominerade representanter. Följande nomineringar har lämnats av nämnderna: Tekniska nämnden: Lennart Rehn (s) och Håkan Daremark (KD) Social- och omvårdnadsnämnden: Christer Johansson (S) och Peter Friberg (M) Barn- och utbildningsnämnden: Pereric Gustavsson (S) och Johan Liljegrahn (M) Kultur- och fritidsnämnden: Anna-Karin Skatt (S) och Ingemar Johansson (FP) Kommunstyrelsen beslutar att ledningsgruppen för översiktlig planering tillika plankommittén mandatperioden ska bestå av kommunstyrelsens presidie och miljö- och byggnadsnämndens presidie samt av följande ledamöter: Lennart Rehn (S), Håkan Daremark (M), Christer Johansson (S), Peter Friberg (M), Pereric Gustavsson (S), Johan Liljegrahn (M), Anna-Karin Skatt (S), Ingemar Johansson (FP).

29 Kommunstyrelsen (32) 63 Val av folkhälsoråd för mandatperioden /KK Enligt beslut 105/2006 ska folkhälsorådets beslutande ledamöter bestå av kommunstyrelsens ordförande, tillika rådets ordförande, samt en ledamot från övriga nämnder. Kommunstyrelsens vice ordförande är ersättare för ordföranden och övriga nämnder nominerar en ersättare för sina ledamöter. Två politiker från Lokala Hälso- och sjukvårdsnämnden ska också ingå i rådet. Följande nomineringar har lämnats av nämnderna: Miljö- och byggnadsnämnden Ledamot: Astrid Bengtson (S) Ersättare: Ingrid Berglund (FP) Tekniska nämnden: Ledamot: Lennart Rehn (S) Ersättare: Birgitta Andersson (FP) Social- och omvårdnadsnämnden: Ledamot: Berit Sörman (S) Ersättare: Ingvar Johansson (FP) Barn- och utbildningsnämnden: Ledamot: Anette Söderstedt (S) Ersättare: Ingela Johansson (C) Kultur- och fritidsnämnden: Ledamot: Anna-Karin Skatt (S) Ersättare: Ingemar Johansson (FP) Räddningsnämnden: Ledamot: Per-Erik Thurén Ersättare: Bo Wallin

Kommunstyrelsen 2010-04-26 1 (6) extra. Sessionssalen Stadshuset kl 13.00-13.30

Kommunstyrelsen 2010-04-26 1 (6) extra. Sessionssalen Stadshuset kl 13.00-13.30 Kommunstyrelsen 2010-04-26 1 (6) Plats och tid Sessionssalen Stadshuset kl 13.00-13.30 Paragrafer 69-71 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Curt B Gustavsson (S), ordförande Christer Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-06-18 Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-06-18 Kommunstyrelsen 1/3 Sessionssalen, 2014-06-18 08:00-10.40 149-155 Beslutande Anna-Karin Skatt (S) Michael Brisman (M) Bengt Karlsson (S),tom. 154 Christer Johansson (S) Berndt Gustafsson (S) Erik Ezelius (S) Peter Friberg

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal kl 08.00-12.00 Beslutande Curt B Gustavsson (S), ordförande Christer Johansson (S) Anna-Karin Skatt-Holmlind (S) Berndt Gustafsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-10-22 Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-10-22 Kommunstyrelsen 1/3 Sessionssalen, 2014-10-22 08:00-09:00 216-220 Beslutande Anna-Karin Skatt (S) Michael Brisman (M) Bengt Karlsson (S) Christer Johansson (S) Berndt Gustafsson (S) Mimmi Pirttilä (S) Peter Friberg (M)

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 2 (15) Social- och omvårdnadsnämnden

Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 2 (15) Social- och omvårdnadsnämnden Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 1 (15) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 15.15 Paragrafer 34-45 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ersättare Namn Christer Johansson

Läs mer

Tekniska nämnden 2011-12-15 1 (11) Stadshuset, sessionssalen, kl 15.00-16.30

Tekniska nämnden 2011-12-15 1 (11) Stadshuset, sessionssalen, kl 15.00-16.30 Tekniska nämnden 2011-12-15 1 (11) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl 15.00-16.30 Paragrafer 107-114 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Lennart Rehn (S) ordförande Helena Qvick

Läs mer

Folkhälsorådet 2012-11-14 1 (15) Sessionssalen i Stadshuset klockan 8.00-11.15. Ingemar Johansson, Kfn ersätter Anna-Karin Skatt, Kfn

Folkhälsorådet 2012-11-14 1 (15) Sessionssalen i Stadshuset klockan 8.00-11.15. Ingemar Johansson, Kfn ersätter Anna-Karin Skatt, Kfn Folkhälsorådet 2012-11-14 1 (15) Plats och tid Sessionssalen i Stadshuset klockan 8.00-11.15 Paragrafer 24-35 BESLUTANDE Ledamöter Namn Curt B Gustavsson, Ks, ordf. Astrid Bengtsson, Mbn Lennart Rehn,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-01-27 Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-01-27 Kommunfullmäktige 1/2 Villan, 2014-01-27 18:00 20:00 3-18 Beslutande Curt B Gustavsson (S), Per-Erik Thurén (S), Ann-Sofie Hagenvind (S), Christer Johansson (S), Lena Andersson (S), Cathrine Karlsson (S), Ulla Brissman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-02-17 Folkhälsorådet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-02-17 Folkhälsorådet 1/3 Sessionssalen, 2015-02-17 kl 09:00-11.30 1-19 Beslutande Anna-Karin Skatt (S), Lennart Rehn (S), Bengt Karlsson (S), Christer Johansson (S), Per-Erik Thurén (S), Björn Bröne (FP) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden 2015-01-20 1 (11) Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 14.25

Social- och omvårdnadsnämnden 2015-01-20 1 (11) Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 14.25 Social- och omvårdnadsnämnden 2015-01-20 1 (11) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 14.25 Paragrafer 6-13 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Christer Johansson (S) ordförande

Läs mer

Tommy Larsson, kanslichef tillika sekreterare. Monica Staadig (s) och Krister Rohman (kd) Kommunfullmäktige. Kommunledningskontoret

Tommy Larsson, kanslichef tillika sekreterare. Monica Staadig (s) och Krister Rohman (kd) Kommunfullmäktige. Kommunledningskontoret Kommunfullmäktige 2008-05-26 70 Plats och tid Disponentvillan i Tidaholm klockan 18.00 18.55 Beslutande Curt B Gustavsson (s), Michael Brisman (m), Sven Sandrén (m), Hajrudin Abdihodzic (v), Britt Norström

Läs mer

Sammanträdesdatum Social- och omvårdnadsnämnden 2009-04-15 37

Sammanträdesdatum Social- och omvårdnadsnämnden 2009-04-15 37 Social- och omvårdnadsnämnden 2009-04-15 37 Plats och tid Stadshuset, Sessionssalen kl. 13. 00 16.00 Beslutande Christer Johansson (S) ordförande Ersättare: Peter Friberg (M) Josette Rask (C) Berit Sörman

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2008-02-28 10

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2008-02-28 10 Tekniska nämnden 2008-02-28 10 Plats och tid Stadshuset, kl 14.30-16.50 Beslutande Lennart Rehn (s) ordförande Helena Qvick (s) Christer Cunow (s) Kent Persson (s) Bengt Lundgren (s) Kristina Spetz-Larsson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (15)

Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (15) Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (15) Plats och tid Villan klockan 18.00 20.30 Paragrafer 82-93 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Curt B Gustavsson (S), Per-Erik Thurén (S), Ann-Sofie Hagenvind

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden 2015-05-19 1 (13) Stadshuset Sessionssalen 13.00 16.00

Social- och omvårdnadsnämnden 2015-05-19 1 (13) Stadshuset Sessionssalen 13.00 16.00 Social- och omvårdnadsnämnden 2015-05-19 1 (13) Plats och tid Stadshuset Sessionssalen 13.00 16.00 Paragrafer 56-65 BESLUTANDE Ledamöter Namn Christer Johansson (S) ordförande Ingvar Jansson (S) Anna Zöögling

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-03-02. Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum 5 2011-03-02 8:15

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-03-02. Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum 5 2011-03-02 8:15 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-03-02 Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum 5 2011-03-02 8:15 Beslutande Roger Hansson 8:15-11:30 6-13 Kerstin Gadde Claes Nordevik Ingrid Cassel Bengt Johansson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-11-07 1 (26) Sessionssalen, Stadshuset klockan 8.00 14.30

Kommunstyrelsen 2012-11-07 1 (26) Sessionssalen, Stadshuset klockan 8.00 14.30 Kommunstyrelsen 2012-11-07 1 (26) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset klockan 8.00 14.30 Paragrafer 146-165 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Curt B Gustavsson(S), ordf Christer Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-08-06 Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-08-06 Kommunstyrelsen 1/3 Sessionssalen, 2014-08-06 08:00-11.00 156-174 Beslutande Anna-Karin Skatt (S) Michael Brisman (M) Bengt Karlsson (S) Christer Johansson (S) Berndt Gustafsson (S) Mimmi Pirttilä (S) Erik Ezelius (S)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-03-07 1 (25) Sessionssalen, Stadshuset klockan 08.00 14.30

Kommunstyrelsen 2012-03-07 1 (25) Sessionssalen, Stadshuset klockan 08.00 14.30 Kommunstyrelsen 2012-03-07 1 (25) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset klockan 08.00 14.30 Paragrafer 29-47 BESLUTANDE Ledamöter Namn Curt B Gustavsson(S), ordf Anna-Karin Skatt (S) Berndt Gustafsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-11-20 Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-11-20 Barn- och utbildningsnämnden 1/4 Midgårds samlingssal Stadshuset, 2014-11-20 kl 08:00-16:25 Avbrott för lunch 12:17-13:17 130 138 Beslutande Per-Erik Thurén (S) Ordförande Johan Liljegrahn (M)Vice ordförande Anette Söderstedt (S)

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2010-03-23 1 (7) EXTRA NÄMNDMÖTE. Sessionssalen 17:00-17:30 Stadshuset, Tidaholm, 2010-03-23

Barn- och utbildningsnämnden 2010-03-23 1 (7) EXTRA NÄMNDMÖTE. Sessionssalen 17:00-17:30 Stadshuset, Tidaholm, 2010-03-23 Barn- och utbildningsnämnden 2010-03-23 1 (7) Plats och tid Sessionssalen 17:00-17:30 Stadshuset, Tidaholm, 2010-03-23 Paragrafer 38-39 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ersättare Tjänstemän

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-04-26 1 (16) Stadshuset, sessionssalen, kl 13.30-16.05

Tekniska nämnden 2012-04-26 1 (16) Stadshuset, sessionssalen, kl 13.30-16.05 Tekniska nämnden 2012-04-26 1 (16) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl 13.30-16.05 Paragrafer 34-46 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Lennart Rehn (S) ordförande Helena Qvick (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2009-06-16 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, Vårgårda, tisdagen den 16 juni 2009, kl. 09.00-16.30 Beslutande Jörgen Edelgård (kd), ordförande Sirpa Bergenstoff (s) Margaretha Johansson (s)

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden 2010-10-11 1 (10)

Kultur- och fritidsnämnden 2010-10-11 1 (10) Kultur- och fritidsnämnden 2010-10-11 1 (10) Plats och tid Gamla Köpstad kl 16.00-18.20 Paragrafer 63-68 BESLUTANDE Ledamöter Namn Sture Tidqvist (s) Bengt Karlsson (s) Mona Nilsson (s) Thomas Settergren

Läs mer

Sammanträdesdatum Social- och omvårdnadsnämnden 2009-08-19 87

Sammanträdesdatum Social- och omvårdnadsnämnden 2009-08-19 87 Social- och omvårdnadsnämnden 2009-08-19 87 Plats och tid Stadshuset sessionssalen kl. 13.00 14.40 Beslutande Christer Johansson (S) ordförande Ersättare: Peter Friberg (M) Håkan Joelsson (S) Berit Sörman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad 1 Styrelsen 2002-03-21

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad 1 Styrelsen 2002-03-21 Sammanträdesdatum Blad 1 Plats och tid Gryning Vård AB, Fabriksgatan 13, Göteborg. Kl 12.00-15.30 Beslutande Jan-Erik Wallin, ordf. Göran Johansson, v ordf. Rune Forsdahl Ulf Sjösten Jan Gunnarsson Thomas

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-30 Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-30 Kommunfullmäktige 1/3 Disponentvillan, 2015-03-30 18:00-21.00 104-114 Beslutande Anna-Karin Skatt (S), Bengt Karlsson (S), Tony Pettersson (S), Curt B Gustavsson (S) till och med 106, Othmar Fiala (S), Per-Erik Thurén (S),

Läs mer

Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30

Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30 Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30 Paragrafer 87-90 BESLUTANDE Ledamöter Namn Lennart Rehn (S) ordförande Helena Qvick (S) Christer Cunow

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-06-01 1 (31) Sessionssalen, Stadshuset klockan 08.00 11.55

Kommunstyrelsen 2011-06-01 1 (31) Sessionssalen, Stadshuset klockan 08.00 11.55 Kommunstyrelsen 2011-06-01 1 (31) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset klockan 08.00 11.55 Paragrafer 114-134 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Christer Johansson (S) Anna-Karin Skatt

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-01-26 1 (12) Stadshuset, sessionssalen, kl 14.00-16.45

Tekniska nämnden 2012-01-26 1 (12) Stadshuset, sessionssalen, kl 14.00-16.45 Tekniska nämnden 2012-01-26 1 (12) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl 14.00-16.45 Paragrafer 1-9 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Lennart Rehn (S) ordförande Helena Qvick (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 17.30 Varav budgetberedning, klockan 13.00 16.40 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003--05 Undertecknande av handlingar 2 Alkohol- och drogpolitiskt program 3 Riktlinjer för att uppnå en ansvarsfull alkoholhantering vid serveringstillstånd 4 Förvärv, Vårgården 5 Sammanträdesplan

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.35. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Annette Hallberg (S) tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Kommunstyrelsen 2001-02-07 1 (14)

Kommunstyrelsen 2001-02-07 1 (14) Sida Kommunstyrelsen 2001-02-07 1 (14) Plats och tid Kommunalhuset, konferensrum 225, kl 15.00--1710 Beslutande Se bilaga 1. Övriga deltagande Se bilaga 2. Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-11-28 1 (25) Sessionssalen Stadshuset klockan 8.00 10.00

Kommunstyrelsen 2012-11-28 1 (25) Sessionssalen Stadshuset klockan 8.00 10.00 Kommunstyrelsen 2012-11-28 1 (25) Plats och tid Sessionssalen Stadshuset klockan 8.00 10.00 Paragrafer 180-196 BESLUTANDE Ledamöter Namn Curt B Gustavsson(S), ordf Christer Johansson (S), Anna-Karin Skatt

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-05-15 1 (5)

Kommunstyrelsen 2012-05-15 1 (5) Kommunstyrelsen 2012-05-15 1 (5) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult tisdagen den 15 maj 2012 kl 09.00-16.00 Beslutande Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande Tord Åkesson (M) Bo Mazetti-Nissen (M) Elizabeth

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunala pensionärsrådet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunala pensionärsrådet 1/12 Villan, samlingssalen, 2015-03-02 kl. 14-16 1-9 Beslutande Christer Johansson (ord.sn), Anna-Karin Skatt (KS), Göran Blom (PRO), Majken Nielsen (PRO), Arne Nyman (PRO), Lars Hjertén (SPF), Kerstin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2014-01-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2014-01-30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Svansjörummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 11.30 Beslutande M Tomas Johansson S C S Barbro Petersson Anders Andersson David Berglund KD Ola Andreasson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige 2009-03-30 Sida 1 av 15 Plats och tid: Folkets Hus, kl. 18.30 19.55 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Eric Arvidsson (C) Roland Halvarsson (V), vice ordf. Monica Littorin (V) Annika

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2007-04-04 101

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2007-04-04 101 Kommunstyrelsen 2007-04-04 101 Plats och tid Konferenshotell Lumber och Karle, Kvänum kl 09.00-14.00 Beslutande Per-Olof Graaf (s), ordförande Christer Johansson (s) Anna-Karin Skatt-Holmlind (s) Berndt

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 08:30-11:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum 429, onsdagen den 20 maj 2009 klockan 08.30-11.00 Beslutande: Åsa Herbst (M), ordförande Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-02-03 Kultur och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-02-03 Kultur och fritidsnämnden Sessionssalen, 2014-02-03 kl. 09:00-12:00 1-14 Beslutande Bengt Karlsson (S) ordförande Ingemar Johansson (FP) Helena Qvick (S) 1-11 Monica Staadig (S) Håkan Joelsson (S) Thomas Settergren (S) Bill Malm

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 7. Kommunstyrelsen 2007-08-15 1(10) Lena Engdahl Stefan Hellman

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 7. Kommunstyrelsen 2007-08-15 1(10) Lena Engdahl Stefan Hellman Nr 7 Kommunstyrelsen 2007-08-15 1(10) Plats och tid Melleruds kommunkontor, onsdagen den 15 augusti 2007, klockan 08.30-11.05 Beslutande Robert Svensson, ordf. (c) Johnny Stücken, v. ordf. (s) Anette Levin

Läs mer

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande.

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande. SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.15 Beslutande Övriga deltagare 30 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 1 Plats och tid Deltagande Stadshuset, kl 13.00 15.15 Beslutande Catrin Hulmarker (m), ordförande Tore Nolberger (m) Petter Jönsson (fp) Eva-Lott Gram (kd) Pierre R yden ( s) Tina

Läs mer

Marie Anebreid, sekreterare Anna-Lena Skatt, omvårdnadsförvaltningen

Marie Anebreid, sekreterare Anna-Lena Skatt, omvårdnadsförvaltningen Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 2014-11-12 1 (20) Plats och tid Paragrafer 42-57 Sessionssalen, Stadshuset BESLUTANDE Ledamöter Namn Siv Gunnarsson (DHR) Annelie Källkvist (Srf) Pär-Ola Olausson

Läs mer

Förslag till föredragningslista Direktion

Förslag till föredragningslista Direktion Handläggare Carin Lilliehöök 023-77 70 81 carin.lilliehook@regiondalarna.se Föredragningslista Sammanträdesdatum 2015-03-27 Sida 1(6) Till Direktionens ledamöter Ersättare för kännedom Förslag till föredragningslista

Läs mer

Kommunala pensionärsrådet 2012-04-23 1 (11)

Kommunala pensionärsrådet 2012-04-23 1 (11) Kommunala pensionärsrådet 2012-04-23 1 (11) Plats och tid Disponentvillan 14.00-16.00 Paragrafer 10-17 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ersättare Namn Christer Johansson (SN), ordförande

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-08-10 1 (35) Sessionssalen, Stadshuset klockan 08.00 11.10

Kommunstyrelsen 2011-08-10 1 (35) Sessionssalen, Stadshuset klockan 08.00 11.10 Kommunstyrelsen 2011-08-10 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset klockan 08.00 11.10 Paragrafer 143-166 BESLUTANDE Ledamöter Namn Curt B Gustavsson(S), ordf Christer Johansson (S) Anna-Karin Skatt

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-05-21 1 (9) Dimbo Stadshuset, kl 14.00 15.00, möte med revisorerna Madängsholm Stadshuset kl 15.00 17.

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-05-21 1 (9) Dimbo Stadshuset, kl 14.00 15.00, möte med revisorerna Madängsholm Stadshuset kl 15.00 17. Miljö- och byggnadsnämnden 2014-05-21 1 (9) Plats och tid Paragrafer 61-65 Dimbo Stadshuset, kl 14.00 15.00, möte med revisorerna Madängsholm Stadshuset kl 15.00 17.10, sammanträde BESLUTANDE Ledamöter

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2007-02-21 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 21 februari, 2007 klockan 19.00 19.25 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare,

Läs mer

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C)

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) 1(11) Plats och tid Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) Ingrid Andersson (C) Birgitta Hagström

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2014-06-17 51-62

Protokoll. Socialnämnden 2014-06-17 51-62 Socialnämnden 51-62 2 51 Tillstånd för alkoholservering till allmänheten - Maxi ICA...5 52 Tillstånd för alkoholservering till allmänheten - Sallys Café i Alingsås AB...6 53 Tillfälligt tillstånd för alkoholservering

Läs mer

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58 SAMMANTRÄDE Socialnämndens arbetsutskott PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30-15:30 LEDAMÖTER SNAU SNAU-I Elving Andersson (C), ordförande Said Olsson (M), 1:e vice ordförande Stefan Skoglund

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Lena Engdahl Stefan Hellman

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Lena Engdahl Stefan Hellman Nr 4 Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Plats och tid Melleruds kommunkontor, onsdagen den 15 augusti 2007, klockan 11.20-11.55 Beslutande Robert Svensson, ordf. (c) Johnny Stücken, v. ordf. (s) Anette

Läs mer

Lil Ritter (HSO) Ingvar Johansson (SN) Annette Söderstedt (BN) Håkan Joelsson (Kult fn) Bengt Lundgren (TN) Britt Norström (BUN) Lena Ask (RBU)

Lil Ritter (HSO) Ingvar Johansson (SN) Annette Söderstedt (BN) Håkan Joelsson (Kult fn) Bengt Lundgren (TN) Britt Norström (BUN) Lena Ask (RBU) Kommunala handikapprådet 2007-02-07 1 Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl. 18.00-19.45 Beslutande Lil Ritter (HSO) Ingvar Johansson (SN) Annette Söderstedt (BN) Håkan Joelsson (Kult fn) Bengt Lundgren

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2010-03-01 1(12) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: kl. 13.00 14.45, Fotbollens Hus Robert Mörk (S), ordförande Birgitta Höijer (C) Bjarne Rasmussen (S) Annika Engelbrektsson (S) Marianne Högberg (S)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/13 Plats och tid Lokal Strået kl. 14.00 15.20 Beslutande Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Gunnar Bengtsson (S) Christer Laurell (C), v

Läs mer

Socialnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-06-16. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Socialnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-06-16. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Socialtjänsten, kl 16.00-17.30 ande Bengt Andersson (C), ordförande Per Gren (S), vice ordförande Kjell-Åke Johansson (KD) ersätter Barbro Lund (KD) Siw Malmsten (FP) Inger Strand (FP) Tomas

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-09 1 (8) Plats och tid Stadshuset, Vetlanda kl. 13.15-14.45 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Henrik Tvarnö, ordf. (S),

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-12-03 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 8.00 10.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Pia Fahlgren (c) Erik Mali (s) Kerstin Karlberg (s) Lena Brolin (m) Yvonne

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson (S)

Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson (S) 1(11) Plats och tid Hammargården, kl. 15.00-16.55 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson

Läs mer

Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 18 mars, 2015 klockan 19.00 20.00

Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 18 mars, 2015 klockan 19.00 20.00 DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2015-03-18 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 18 mars, 2015 klockan 19.00 20.00 Beslutande Närvarande 26 ordinarie ledamöter och 2 tjänstgörande ersättare,

Läs mer

Uppsala SAMMANTRADESPROTOKOLL 1(8) Sammanträdesdatum: 2014-09-24 Venus, Verkstadsgatan 3 B, ld. 17.00-19.00. Lars-Gunnar Karlsson, ordförande 64-66

Uppsala SAMMANTRADESPROTOKOLL 1(8) Sammanträdesdatum: 2014-09-24 Venus, Verkstadsgatan 3 B, ld. 17.00-19.00. Lars-Gunnar Karlsson, ordförande 64-66 Uppsala KOMMUN STYRELSEN FOR TEKNIK OCH SERVICE 1(8) SAMMANTRADESPROTOKOLL Plats och tid: Venus, Verkstadsgatan 3 B, ld. 17.00-19.00 Ledamöter: Lars-Gunnar Karlsson (M), ordförande t.o.m. 66 Kerstin Westman

Läs mer

Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00

Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00 Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00 ande: Övriga: Hans Sternbro (S), ordförande Bernt Westerhagen (C), ersättare för Anne-Marie Fröjdh

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-04-04 1 (30) Sessionssalen, Stadshuset klockan 08.00 14.45

Kommunstyrelsen 2012-04-04 1 (30) Sessionssalen, Stadshuset klockan 08.00 14.45 Kommunstyrelsen 2012-04-04 1 (30) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset klockan 08.00 14.45 Paragrafer 48-71 BESLUTANDE Ledamöter Namn Curt B Gustavsson(S), ordf Anna-Karin Skatt (S) Berndt Gustafsson

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 1 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-18.50 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Lars Kyrkeryd (m) och Linda Danielsson

Läs mer

Räddningsnämndens protokoll 2012-10-11

Räddningsnämndens protokoll 2012-10-11 Sida 1 (15) Paragrafer 41 (52) Plats och tid SOS Alarm AB, Göteborg, klockan 13.20 15.35 Beslutande Christer Johansson, ordförande Dan Hovskär, vice ordförande Per-Erik Thurén Bo Wallin, tjänstgörande

Läs mer

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S)

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S) Sida PROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sessionssalen, Nämndhuset, kl 8:30-11:45 Beslutande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-11-25 Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-11-25 Kommunfullmäktige Villan, 2013-11-25 kl 18:00 20.45 139-160 Beslutande Curt B Gustavsson (S), Per-Erik Thurén (S), Ann-Sofie Hagenvind (S), Christer Johansson (S), Lena Andersson (S), Cathrine Karlsson (S), Ulla Brissman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Beslutande (s) Pelle Pellby (s) Barbro Petersson (s) Ulf Svenson (kd) Per-Olof Hermansson tjänstgör för Margareta Löfgren (m) (c) Leif Sternfeldt

Beslutande (s) Pelle Pellby (s) Barbro Petersson (s) Ulf Svenson (kd) Per-Olof Hermansson tjänstgör för Margareta Löfgren (m) (c) Leif Sternfeldt Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30-10.30. Ajournering och paus klockan 09.25 10.00. Beslutande (s) Pelle Pellby (s) Barbro Petersson (s) Ulf Svenson

Läs mer

Gamla Byn AB Årsstämma 2013-06-20. Laila Borger (S)

Gamla Byn AB Årsstämma 2013-06-20. Laila Borger (S) Sida 1 Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 08:30 08:40 ande Laila Borger (S) Övriga deltagande Göran Johansson, ordförande Anders Friberg, kommundirektör Jan Näslund, VD Örjan Bengs, ekonomichef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-11-22 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Personalutskottet 2014-04-02

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Personalutskottet 2014-04-02 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunhusets tingssal, den 2 april 2014 Beslutande Carl-Axel Blom (S), ordförande Ingbritt Loberg (S), v ordförande Anders Svensson (M), ledamot

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2013-03-05 35 Plats och tid Mobergsalen kommunhuset Emmaboda, 2013-03-05, 13:00 14:30 Beslutande Övriga deltagare Tema Ann-Marie Fagerström (s) ordförande Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1992-04-22 Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

2008/24 Falköping/Tidaholms Protokoll Paragrafer Samordningsförbund 2008-04-10, 2008-04-30 15-28

2008/24 Falköping/Tidaholms Protokoll Paragrafer Samordningsförbund 2008-04-10, 2008-04-30 15-28 2008/24 Falköping/Tidaholms Protokoll Paragrafer Samordningsförbund 2008-04-10, 2008-04-30 15-28 Plats och tid 2008-04-10 Närvarande Plats och tid 2008-04-30 Närvarande Bruk för Alla kl 13.30-16.15 Tjänstgörande

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s)

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s) SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Gustaf Adolfssalen, kl 13.30 17.10 Beslutande Närvarande ersättare Närvarande representant Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson

Läs mer

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Omvårdnadsnämnden 2012-11-21

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Omvårdnadsnämnden 2012-11-21 Sida Innehållsförteckning Verksamhetsinformation... 1 Anmälan av delegationsbeslut... 2 Omvårdnadsnämndens protokoll... 3 Ansökan om kommunal hjälp till UFA- ungdom, fritid, arbete... 4 Yttrande över motion

Läs mer

Gunilla Aurusell (S) och Niklas Magnusson (M)

Gunilla Aurusell (S) och Niklas Magnusson (M) Kommunstyrelsen 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, måndagen den 21 juni 2010, klockan 17.00-17.30. Beslutande Per Strengbom (S), ordförande, Margareta Johansson (S), Rolf Lindgren (S), Sergio

Läs mer