Kommunstyrelsen (32) Sessionssalen, Stadshuset klockan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen 2011-03-02 1 (32) Sessionssalen, Stadshuset klockan 08.00-13.45"

Transkript

1 Kommunstyrelsen (32) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset klockan Paragrafer BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Curt B Gustavsson (S), ordf Christer Johansson (S) Anna-Karin Skatt (S) Berndt Gustafsson (S) Berit Sörman (S) Michael Brisman (M), Peter Friberg (M) Runo Johansson (FP) Eje Johansson (C) Hajrudin Abdihodzic (V) Bengt Karlsson ÖVRIGA Ersättare Tjänstemän Namn Per-Erik Thurén (S), Lena Andersson (S) t.o.m. 53, Ulla Brissman (S), Anette Söderstedt (S) t.o.m. 53, Johan Liljegrahn (M), Halina Gustavsson (FP), Göran Olofsson (MP) Peter Lidström, näringslivs- och arbetsmarknadschef Günther Hähnert, kommunchef Tommy Larsson, kanslichef Anna Eklund, kommunsekreterare Göran Andersson, ekonomichef Övriga Birgitta Johansson, ordförande Regionala Ägarrådet, ordförande styrelsen Tidaholms Energi AB Michael Brisman Utses att justera Justeringens tid Underskrift sekreterare Namnförtydligande Underskrift ordförande Namnförtydligande Underskrift justerande Namnförtydligande Anna Eklund Curt B Gustavsson Michael Brisman Utdragsbestyrkande

2 Kommunstyrelsen (32) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat och tillkännages genom anslag Nämnd/styrelse Kommunstyrelsen Protokollet förvaras Kommunledningskontoret Underskrift Utdragsbestyrkande

3 Kommunstyrelsen (32) 41 Godkännande av föredragningslistan Delegationsbeslut Rapporter Avtal om ansvar för den regionala kollektivtrafiken i Västra Götaland och samverkansformer kring kollektivtrafikens utveckling Förslag till Finanspolicy riktlinjer för penninghanteringen i Tidaholms kommun Förslag till Placeringspolicy särskilda föreskrifter för förvaltningen av medel avsatta för pensionsförpliktelser Information Tidaholms Energi AB Information från näringslivs- och arbetsmarknadsenheten Information från konsumentrådgivaren Kommunchefens information Kommunalrådets information Revidering av reglemente för kultur- och fritidsnämnden Information om de nya arvodesbestämmelserna Kompletterande tillämpningsanvisningar avseende reglemente om ersättningar till förtroendevalda Förslag till remissvar för Västtrafiks verksamhetsplan för år Taxa för kopia av allmän handling Taxor ny alkohollag Politiskt program för funktionshinderfrågor Medborgarförslag om asfaltering av gång- och cykelvägen mellan Norra Ringvägen och Bäckgatan Motion om allmänpolitisk debatt i kommunfullmäktige Motion om anläggandet av en friidrottsplats Val av ledningsgruppen för översiktlig planering tillika plankommitté för mandatperioden Val av folkhälsoråd för mandatperioden Val av antal ledamöter i styrelsen för Tidaholms Energi AB Val av kommunens representanter till Litografiska Akademin för mandatperioden

4 Kommunstyrelsen (32) 41 Godkännande av föredragningslistan Kommunstyrelsen beslutar att lägga till ärendena Val av antal ledamöter i styrelsen för Tidaholms Energi AB och Val av kommunens representanter till Litografiska Akademin för mandatperioden Kommunstyrelsen beslutar godkänna föredragningslistan med ovanstående tillägg.

5 Kommunstyrelsen (32) 42 Delegationsbeslut 11/KK Delegationsbeslut om färdtjänst fattade av trafikansvarig Yvonne Nyman under tiden Löpnummer Beslutsdatum Typ av beslut 13/ / / / / / / / / / / / Delegationsbeslut fattade av personalchefen under tiden Löpnummer Beslutsdatum Typ av beslut P B27 P B24 P B27 P B27 P B27 P B27 P B27 P B27 P B27 P B27 P B27 P B27 Forts. 41 forts. P B27 P B27 P B27

6 Kommunstyrelsen (32) P B27 P B27 P B27 P B27 P B27 P B27 P B27 P B27 P B32 P B27 P B27 P B27 P B27 P B27 Kommunstyrelsen beslutar lägga anmälda delegationsbeslut till handlingarna.

7 Kommunstyrelsen (32) 43 Rapporter 11/KK5-100 Kansliavdelningen har upprättat en förteckning över rapporter som inkommit under tiden och som ej föranleder särskilda beslut. 11/KK /KK /KK /KK /KK /KK /KK Europeiska flyktingfonden. Ny ansökningsomgång den 7 mars- 29 april Socialförvaltningen har inte för avsikt att föreslå socialoch omvårdnadsnämnden att göra någon ansökan från europeiska flyktingfonden. Kommunernas roll i regionaliseringen skrivelse från SKL. 10 miljoner till riktat föräldrastöd. Socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen har inte för avsikt att ansöka om utvecklingsmedel riktade till denna målgrupp. Samverkansavtal inom vuxenutbildningen i Skaraborg. Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete handbok från Rikspolisstyrelsen. Statsbidrag för år 2011 i syfte att förstärka kompetensen bland personal som i sitt arbete kommer i kontakt med personer med psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning. Stiftelsen SKAPAs Nationella Utvecklingsstipendium /KK Sammanträdesprotokoll samt Skaraborgs kommunalförbund. 11/KK Verksamhetsberättelse för folkhälsorådet /KK Minnesanteckningar Ägarrådet Skaraborg. 10/KK Tidaholms Bostads AB budget /KK Arbetsmiljöverkets inspektion rörande sandupptagning efter vintern på gator, cykelbanor, trottoarer mm. Arbetsmiljöverket konstaterar att kraven är uppfyllda och avslutar ärendet. Forts

8 Kommunstyrelsen (32) 43 forts. 09/KK Arbetsmiljöverkets inspektion av fyra gruppboenden. Arbetsmiljöverket bedömer att vidtagna åtgärder är tillräckliga och avslutar ärendet. 11/KK BRIS-rapporten /KK Protokoll från styrelsemöte 1, TEAB. 11/KK Protokoll från styrelsemöte 1, TENAB. 10/KK /KK /KK /KK Bokslutskommuniké Västra Götalandsregionen. Broschyren "Ett konkurrenskraftigt Västra Götaland" beskriver inriktningen i Västra Götalandsregionens arbete för tillväxt och hållbar utveckling. Protokoll från styrelsemöte nr 7 och nr 8, 2010 TBAB. Protokoll från styrelsemöte nr 1, 2011 TBAB. Kommunstyrelsen beslutar lägga inkomna rapporter till handlingarna.

9 Kommunstyrelsen (32) 44 Avtal om ansvar för den regionala kollektivtrafiken i Västra Götaland och samverkansformer kring kollektivtrafikens utveckling 08/KK Birgitta Johansson, ordförande i Regionala ägarrådet, informerar om inriktningsbeslutet att regionen från och med den 1 januari 2012 ska vara huvudman för kollektivtrafiken i Västra Götaland län samt att en skatteväxling ska genomföras för att möjliggöra en sådan förändring. Ordföranden i Regionala ägarrådet informerar om det framtagna förslaget på avtal mellan regionen och kommunerna beträffande ansvarsfördelning för den regionala kollektivtrafiken i Västra Götalands län. Det Regionala ägarrådet har även tagit fram ett förslag på principer för tillköp samt samverkansformer. Det Regionala ägarrådet har även tillsammans med Västkom tagit fram ett förslag om skatteväxling och Västkom har utarbetat ett förslag till mellankommunal utjämning. Som en följd av överföringen av ansvar för kollektivtrafiken behöver kommunernas aktier i Västtrafik AB överlåtas till Västra Götalandsregionen. Detta görs i samband med att ansvarfördelningen sker. Beslut i kommunen behöver fattas under april månad. Kommunen ska utse en företrädare som har fullmakt att underteckna avtalet Avtal om ansvar för den regionala kollektivtrafiken i Västra Götalands län. Gemensamt undertecknande sker i anslutning till Västtrafiks årsstämma den 27 maj Göran Andersson, ekonomichef i Tidaholms kommun, har granskat förslaget till avtal samt förslaget om skatteväxling. Effekten av skatteväxlingen för Tidaholms kommun innebär en belastning motsvarande 0,01 kr/skkr eller ca 190 tkr. Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta - att godkänna avtal om ansvar för den regionala kollektivtrafiken i Västra Götalands län enligt utsänt förslag med innebörd att Västra Götalandsregionen från och med den 1 januari 2012 ska vara regional kollektivtrafikmyndighet samt att en skatteväxling med 0,43 kr per skattekrona genomförs för att möjliggöra detta

10 Kommunstyrelsen (32) - att samverkan mellan kommunerna och regionen ska ske i enlighet med rapporten Samverkansformer kring kollektivtrafiken i Västra Götaland. - att under förutsättning av beslut ovan om ansvar för den regionala kollektivtrafiken uppdra åt regionstyrelsen/ kommunstyrelsen att teckna avtal om överlåtelse av samtliga av kommunen innehavda aktier i Västtrafik AB till Västra Götalandsregionen med tillträdesdag den 1 januari 2012 mot en köpeskilling som för respektive kommun uppgår till kommunens andel av bolagets nominella aktiekapital enligt kommunens aktieinnehav på överlåtelsedagen. - Att godkänna Västkoms styrelsebeslut angående mellankommunal utjämning med anledning av nytt huvudmannaskap för Västtrafik. - att befullmäktiga kommunstyrelsens ordförande, Curt B Gustavsson (S), att underteckna avtalet Avtal om ansvar för den regionala kollektivtrafiken i Västra Götaland.

11 Kommunstyrelsen (32) 45 Förslag till Finanspolicy riktlinjer för penninghanteringen i Tidaholms kommun 10/KK Ekonomichef Göran Andersson överlämnar förslag till reviderad finanspolicy för Tidaholms kommun. Den nya Finanspolicyn ersätter Policy för penninghantering i Tidaholms kommun som är från år Arbetsutskottet har berett ärendet och ekonomichefen har bearbetat och kompletterat förslaget utifrån arbetsutskottets synpunkter. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta reviderad finanspolicy för Tidaholms kommun. Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till Finanspolicy - Riktlinjer för penninghanteringen i Tidaholms kommun

12 Kommunstyrelsen (32) 46 Förslag till Placeringspolicy särskilda föreskrifter för förvaltningen av medel avsatta för pensionsförpliktelser 10/KK Ekonomichef Göran Andersson överlämnar förslag till reviderad placeringspolicy av pensionsmedel. Förslaget ersätter den tidigare placeringspolicyn från år Arbetsutskottet har berett ärendet och ekonomichefen har bearbetat och kompletterat förslaget utifrån arbetsutskottets synpunkter. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta reviderad placeringspolicy för pensionsmedel. Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till Placeringspolicy- Särskilda föreskrifter för förvaltningen av medel avsatta för pensionsförpliktelser.

13 Kommunstyrelsen (32) 47 Information Tidaholms Energi AB 11/KK6-100 Birgitta Johansson, ordförande i styrelsen för Tidaholms Energi AB (TEAB), informerar om följande: Den ekonomiska uppföljningen visar att det har gått bra för TEAB under 2010 och början av Överskottet beror till stor del på ökad försäljning av fjärrvärme, ökad elproduktion, den nuvarande prissättningen och ökad elförbrukning i elnätet. Överskottet innebär möjlighet för TEAB att göra investeringar utan särskilda upplåningar. Det pågår interna organisationsförändringar då ekonomifunktionen helt ska flyttas från kommunen till bolaget. Fjärrvärmeanläggningen fungerar mycket bra. TEAB arbetar hela tiden aktivt för att finna nya bränslen. Detta för att minimera användandet av olja. Den 31 mars ska TEAB lämna in förslag på prissättning på fjärrvärme till Svensk Fjärrvärme, SABO samt Riksbyggen för prövning av prisnivå under år Ordföranden tackar för informationen.

14 Kommunstyrelsen (32) 48 Information från näringslivs- och arbetsmarknadsenheten 11/KK7-145 Peter Lidström, chef för FöretagarCentrum (FC) och Arbetsmarknadsenheten (AME), informerar om följande: I Tidaholm står cirka 19 procent av befolkningen mellan år helt utanför arbetsmarknaden. Bland dessa individer är andelen ungdomar hög jämfört med andra åldersgrupper. AME har tillsammans med socialtjänsten och arbetsförmedlingen påbörjat arbetet med att kartlägga gruppen ungdomar som står utanför arbetsmarknaden. Att arbetet har inletts mellan AME och Arbetsförmedlingen med att renodla rollerna och tydliggöra ansvarsfördelningen. Lidström framhåller vikten av att kommunen särskiljer sina två olika funktioner i processen att få ut individer på arbetsmarknaden. Kommunen innehar dels funktionen att slussa individer till anställningsbarhet genom olika aktiviteter såsom Gnistan och Stegett, dels att vara arbetsgivare och rekrytera personal samt tillhandahålla praktikplatser och möjligheter till subventionerat arbete. Nystart av Ungdomscenter kommer att ske under april månad. FC och AME har tillsammans med näringslivet i Tidaholms kommun påbörjat arbetet med att ta fram en strategi för handelsutvecklingen. De har även påbörjat arbetet med att utveckla ett fungerande nätverk mellan företag i kommunen. Kontakter har även gjort med Högskolan i Skövde i syfte att förbättra nätverket mellan högskolan, företagen i Tidaholm och kommunen. Avslutning och utvärdering av ESF-projekt Företag i Tidaholms kommun kommer i samarbete med kommunen under våren att spela in en reklamfilm som ska sändas på TV4. Lidström framhåller betydelsen av Barnens hus och Yttre hemtjänst samt vikten av att fortsätta utveckla dessa verksamheter. Ordföranden tackar för informationen.

15 Kommunstyrelsen (32) 49 Information från konsumentrådgivaren 11/KK Karin Wiberg, konsumentrådgivare och budget- och skuldrådgivare informerar om sin verksamhet. Wiberg berättar att hennes tjänst är en kombinerad tjänst där 50 procent inbegriper konsumentrådgivning och 50 procent budget- och skuldrådgivning. Hon upplever en ökad efterfrågan av konsumentrådgivning vilket kan bero på en ökad medvetenhet hos allmänheten vad gäller konsumentens rättigheter. Det är främst reklamationsärenden samt klagomål på hantverksarbeten. När det gäller budget- och skuldrådgivningen har inte antalet fall ökat. Wiberg framhåller dock att de kommande räntehöjningarna kan komma att resultera i att fler får problem med sin ekonomi och därigenom blir i behov av hjälp. Wiberg visar vilket innehåll som finns på Konsumentrådgivarens och budget- och skuldrådgivarens sidor på hemsidan Tidaholm.se. Wiberg visar även konsumentverkets hemsida. Wiberg informerar om att hon även håller föreläsningar på föreningar, företag och organisationer. Hon framhåller att hon vill utöka den verksamheten. När det gäller budget- och skuldrådgivning skulle Wiberg vilja arbeta mer förebyggande genom att bland annat delta i utbildning för ungdomar gällande hushållsekonomi. Detta för att minska antalet ungdomar som tidigt skuldsätter sig genom bland annat mobilabonnemang, sms-lån och krediter. Wiberg informerar om att en budget- och skuldrådgivares huvudsakliga arbetsuppgifter är att hjälpa personer att överblicka och strukturera sin ekonomi. Hon framhåller att det kan vara allt från enklare frågor såsom att göra en ekonomisk kalkyl för ett bilköp till att hjälpa en person med stora ekonomiska svårigheter. Budget- och skuldrådgivaren hjälper även personer att söka skuldsanering. Ordföranden tackar för informationen.

16 Kommunstyrelsen (32) 50 Kommunchefens information 11/KK8-100 Kommunchefen informerar om följande: Det pågår en diskussion med Skatteverket vart deras personal ska sitta efter att Försäkringskassan stänger sitt kontor. Personal på Skatteverket får inte, av säkerhetsskäl, sitta ensamma. Kommunchefen, kanslichefen och ordföranden i styrelsen för Tidaholms Bostad AB har varit på utbildning om den nya lagen gällande kommunalt ägda bostadsbolag. Lagen innebär att kommunalt ägda bostadsbolag ska bedriva verksamheten enligt affärsmässiga principer, vilket innebär ett avsteg från kommunallagens självkostnadsprincip och förbud att driva företag i vinstsyfte. Tidaholms Bostad AB bolagsordning samt ägardirektiv ska nu ses över. Rekrytering av ny Miljö- och byggchef pågår. Tjänsten som bygglovshandläggare är tillsatt. Två informationsträffar inför Bryssel-resan är inplanerade till den 21 mars och 4 april. Det föreligger höga kostnader för kopiering till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Kommunkansliet ska se över frågan. Det är få sökande till Rudbecksgymnasiet. Två tredjedelar av niondeklassarna i Tidaholms kommun väljer att söka till ett annat gymnasium. Detta är ett stort problem och kräver vidare arbete och uppföljning. Ordföranden tackar för informationen.

17 Kommunstyrelsen (32) 51 Kommunalrådets information 11/KK9-100 Kommunalrådet meddelar att han vid detta sammanträde inte har någon speciell information att lämna.

18 Kommunstyrelsen (32) 52 Revidering av reglemente för kultur- och fritidsnämnden 11/KK Kultur- och fritidsnämnden har sett över reglementet för kultur- och fritidsnämnden och gjort några ändringar. Kanslichefen har även synpunkter på de ändringar som har gjorts samt framför ytterligare modifieringar. Ordförande i kultur- och fritidsnämnden Anna -Karin Skatt (S) samtycker till kanslichefens förslag. Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att göra ändringar i reglemente för kultur- och fritidsnämnden enligt framtaget förslag.

19 Kommunstyrelsen (32) 53 Information om de nya arvodesbestämmelserna 10/KK Kanslichefen Tommy Larsson informerar om följande: Olika typer av arvoden. Det finns årsarvoden, fast arvode samt dagarvoden/ förättningsarvoden. Vilka regler som finns kring dagarvoden. Möten som underskrider 4 timmar ger ett halvt arvode och möten som överstiger 4 timmar ger helt. Kommunfullmäktige innebär alltid ett helt arvode. Kurser, konferenser och seminarium innebär alltid halvt arvode. Det går aldrig att få mer än 1.0 dagsarvode för en dag. Regler kring ersättning för förlorad arbetsförtjänst. Regler kring ersättning för övriga kostnader. Ordförande tackar för informationen

20 Kommunstyrelsen (32) 54 Kompletterande tillämpningsanvisningar avseende reglemente om ersättningar till förtroendevalda 10/KK I samband med att de nya arvodesreglerna för förtroendevalda trätt i kraft har frågor uppkommit kring hur man som förtroendevald skall rapportera sina förrättningar för en situation där det under en och samma dag förekommer flera förrättningar som sammantaget skulle innebära att mer än 1,0 dagarvode skulle utgå. Samtidigt som arvodesbestämmelserna säger att förtroendevalda som under samma dag deltar i flera förrättningar inte har rätt till högre sammanlagt belopp än 1,0 dagarvode. För att i möjligaste mån försöka förhindra att felaktiga arvodesbelopp utgår föreslås kommunstyrelsen komplettera arvodesreglementets föreskrifter med följande text: Förtroendevald som under en och samma dag deltar i mer än en förrättning/sammanträde redovisar dessa på särskild framtagen tidrapport benämnd flerförrättningsblankett I de fall begränsningsregeln om högst 1,0 dagarvode per dag tillämpas fördelar lönekontoret kostnaden för detta arvode med lika stor del på vardera förrättning. Kommunstyrelsen beslutar att komplettera arvodesreglementets föreskrifter enligt framtaget förslag.

21 Kommunstyrelsen (32) 55 Förslag till remissvar för Västtrafiks verksamhetsplan för år /KK Yvonne Nyman, trafikansvarig i Tidaholms kommun, har utarbetat ett förslag till remissvar på Västtrafiks förslag till verksamhetsplan för år Verksamhetsplanen bygger på sju övergripande mål som Västtrafiks ägare formulerat och som ska vara vägledande för verksamheten på kort och lång sikt. Syftet med remissen är att få ägarnas svar på om de strategiska övergripande frågorna är tillräckligt väl belysta i verksamhetsplanen. Ärendet har beretts av arbetsutskottet som föreslår kommunstyrelsen att anta upprättat förslag till remissvar och insända det till Västtrafik AB. Kommunstyrelsen beslutar att anta upprättat förslag till remissvar och insända det till Västtrafik AB. Västtrafik AB

22 Kommunstyrelsen (32) 56 Taxa för kopia av allmän handling 11/KK Kommunkansliet har fått i uppdrag att utarbeta ett förslag till ny taxa för kopia av allmän handling. Bakgrunden till uppdraget är att den nuvarande taxan för kopiering av allmän handling är från augusti 1999 och det därför har efterfrågats en översyn av denna. Förslaget bygger på avgiftsförordningens bestämmelser SFS 1992:19. Avgiftsförordningen reglerar statliga myndigheters rätt att ta ut avgifter bland annat för kopia eller avskrift av allmänna handlingar. Denna förordning kan även tillämpas av kommuner och landsting. Arbetsutskottet har berett ärendet och kommunkansliet har bearbetat förslaget utifrån arbetsutskottets synpunkter. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta upprättat förslag. Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta upprättat förslag.

23 Kommunstyrelsen (32) 57 Taxor ny alkohollag 10/KK Från och med den 1 januari 2011 har lagstiftaren infört en ny alkohollag. Förändringarna i alkohollagen får till följd att det måste göras vissa tillägg i taxan för serveringstillstånd. Från och med 1 januari 2011 har lagstiftaren gjort det möjligt för näringsidkare att söka permanent cateringtillstånd för slutna sällskap och för gemensam serveringsyta för fler näringsidkare. Vidare har lagstiftaren ålagt kommunerna att examinera tillståndssökande avseende deras kunskaper i alkohollagen. För dessa arbetsuppgifter har kommunerna rätt att ta ut en avgift. Förslag på nya avgifter med anledning av ny alkohollag år 2011 enligt följande: Permanent cateringtillstånd Gemensam serveringsyta Examination per tillfälle Tillsynsavgift Permanent cateringtillstånd kronor 500 kronor per näringsidkare 500 kronor/timma kronor Social- och omvårdnadsnämnden har berett ärendet och föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att fastställa taxor för serveringstillstånd och tillsyn. Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att fastställa taxor för serveringstillstånd och tillsyn.

24 Kommunstyrelsen (32) 58 Politiskt program för funktionshinderfrågor 10/KK Det Kommunala rådet för funktionshindersfrågor (KRF) beslutade att översända frågan om ett nytt handikappolitiskt program till kommunstyrelsen. Arbetsutskottet gav sedan kommunkansliet i uppdrag att utarbeta ett förslag till program som bygger på de tidigare antagna politiska intentionerna för arbetet med funktionshinderfrågor. Programmet syftar även till att fungera som en vägledning för kommunens olika verksamheter. Kommunstyrelsen beslutade att remittera förslaget till samtliga nämnder samt KRF för yttrande. Samtliga har ställt sig positiva till det nya programmet. Social- och omvårdnadsnämnden, Kultur- och fritidsnämnden samt KRF har dock kommit med förslag på kompletteringar. Beredningen har i tillämpliga delar tagit hänsyn till de synpunkter och önskemål som framförts. Arbetsutskottet har berett ärendet och föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta det politiska programmet för funktionshindersfrågor. Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta det politiska programmet för funktionshindersfrågor.

25 Kommunstyrelsen (32) 59 Medborgarförslag om asfaltering av gång- och cykelvägen mellan Norra Ringvägen och Bäckgatan 10/KK Gulli Carlsson m.fl. föreslår i ett medborgarförslag att gång- och cykelvägen mellan Norra Ringvägen och Bäckgatan asfalteras. Förslagsställarna konstaterar att den aktuella vägen nyligen fått belysning och att gång- och cykelvägen på andra sidan Vamman, mellan Villagatan och Norra Ringvägen, har asfaltbeläggning. Medborgarförslaget har överlämnats till tekniska nämnden för yttrande. Nämnden har i beslut svarat att man ställer sig positiv till att asfaltera denna vägsträcka när ekonomiska förutsättningar finns. Vid underhandskontakter har framkommit att tekniska nämndens svar innebär ett tillstyrkande av medborgarförslaget. Nämnden bedömer att asfalteringen av gång- och cykelvägen mellan Norra Ringvägen och Bäckgatan kommer att ske i samband med att ett lite större asfalteringsarbete (som finns med i tekniska kontorets asfalteringsplan) beställts. Förmodligen sker detta redan i år. Arbetsutskottet har berett ärendet och föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att bifalla medborgarförslaget om asfaltering av gång- och cykelvägen mellan Norra Ringvägen och Bäckgatan enligt tekniska nämndens förslag. Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att bifalla medborgarförslaget om asfaltering av gång- och cykelvägen mellan Norra Ringvägen och Bäckgatan enligt tekniska nämndens förslag.

26 Kommunstyrelsen (32) 60 Motion om allmänpolitisk debatt i kommunfullmäktige 10/KK Johan Liljegrahn (M) har i en inkommen motion föreslagit att det införs en allmänpolitisk debatt i kommunfullmäktige en gång i kvartalet med start snarast. Motionären framhåller att avsaknaden av debatt i kommunfullmäktige medför att sammanträdena kan uppfattas som tråkiga. Han menar vidare att införande av allmänpolitisk debatt kan resultera i mer engagerade fullmäktigeledamöter, vilket i sin tur kan leda till mer intressanta sammanträden. Samtliga partier som är representerade i kommunfullmäktige har beretts tillfälle att yttra sig över förslaget. Samtliga partier har inkommit med svar där (M), (C), (FP), (MP), (V) och (SD) tillstyrker förslaget. (S) och (KD) har dock valt att avstyrka förslaget då de anser att det inte finns behov av allmänpolitisk debatt så frekvent som fyra gånger per år. (S) och (KD) ställer sig däremot positiva till att införa allmänpolitisk debatt i kommunfullmäktige ett par gånger per år. Arbetsutskottet har berett ärendet och föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen om allmänpolitisk debatt i kommunfullmäktige. På grund av samtliga partiers intresse föreslår arbetsutskottet kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta att införa allmänpolitisk debatt två gånger per år. Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen om allmänpolitisk debatt i kommunfullmäktige. På grund av samtliga partiers intresse beslutar kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta att införa allmänpolitisk debatt två gånger per år.

27 Kommunstyrelsen (32) 61 Motion om anläggandet av en friidrottsplats 10/KK Sven Sandrén (M) har i en inkommen motion föreslagit att Tidaholms kommun ska anlägga en friidrottsplats med en oval löparbana på 400 meter. Motionären anser att det finns ett behov av en ny friidrottsanläggning då HUR- anläggningen i Härja är nedlagd. Han framhåller även att det är felsatsade pengar att anlägga 100 meters banor vid Hökenåsskolan och vid nya Forsenskolan. Motionen har överlämnats till barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och tekniska nämnden för yttrande. Kultur - och fritidsnämnden och barn- och utbildningsnämnden föreslår, av delvis olika skäl, att motionen avslås. Tekniska nämnden avstår från att yttra sig med motiveringen att behovet av en ny friidrottsanläggning bör bedömas av de nämnder i vars verksamhetsområden dessa projekt ingår. Arbetsutskottet har berett ärendet och föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen om anläggandet av friidrottsplats. Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen om anläggandet av friidrottsplats.

28 Kommunstyrelsen (32) 62 Val av ledningsgruppen för översiktlig planering tillika plankommitté för mandatperioden /KK Ledningsgruppen för översiktlig planering tillika plankommité ska utgöras av kommunstyrelsens presidie och miljö-och byggnadsnämndens presidie samt från övriga nämnder två nominerade representanter. Följande nomineringar har lämnats av nämnderna: Tekniska nämnden: Lennart Rehn (s) och Håkan Daremark (KD) Social- och omvårdnadsnämnden: Christer Johansson (S) och Peter Friberg (M) Barn- och utbildningsnämnden: Pereric Gustavsson (S) och Johan Liljegrahn (M) Kultur- och fritidsnämnden: Anna-Karin Skatt (S) och Ingemar Johansson (FP) Kommunstyrelsen beslutar att ledningsgruppen för översiktlig planering tillika plankommittén mandatperioden ska bestå av kommunstyrelsens presidie och miljö- och byggnadsnämndens presidie samt av följande ledamöter: Lennart Rehn (S), Håkan Daremark (M), Christer Johansson (S), Peter Friberg (M), Pereric Gustavsson (S), Johan Liljegrahn (M), Anna-Karin Skatt (S), Ingemar Johansson (FP).

29 Kommunstyrelsen (32) 63 Val av folkhälsoråd för mandatperioden /KK Enligt beslut 105/2006 ska folkhälsorådets beslutande ledamöter bestå av kommunstyrelsens ordförande, tillika rådets ordförande, samt en ledamot från övriga nämnder. Kommunstyrelsens vice ordförande är ersättare för ordföranden och övriga nämnder nominerar en ersättare för sina ledamöter. Två politiker från Lokala Hälso- och sjukvårdsnämnden ska också ingå i rådet. Följande nomineringar har lämnats av nämnderna: Miljö- och byggnadsnämnden Ledamot: Astrid Bengtson (S) Ersättare: Ingrid Berglund (FP) Tekniska nämnden: Ledamot: Lennart Rehn (S) Ersättare: Birgitta Andersson (FP) Social- och omvårdnadsnämnden: Ledamot: Berit Sörman (S) Ersättare: Ingvar Johansson (FP) Barn- och utbildningsnämnden: Ledamot: Anette Söderstedt (S) Ersättare: Ingela Johansson (C) Kultur- och fritidsnämnden: Ledamot: Anna-Karin Skatt (S) Ersättare: Ingemar Johansson (FP) Räddningsnämnden: Ledamot: Per-Erik Thurén Ersättare: Bo Wallin

Kommunstyrelsen 2010-04-26 1 (6) extra. Sessionssalen Stadshuset kl 13.00-13.30

Kommunstyrelsen 2010-04-26 1 (6) extra. Sessionssalen Stadshuset kl 13.00-13.30 Kommunstyrelsen 2010-04-26 1 (6) Plats och tid Sessionssalen Stadshuset kl 13.00-13.30 Paragrafer 69-71 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Curt B Gustavsson (S), ordförande Christer Johansson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-09-07 1 (20) Sessionssalen, Stadshuset klockan 08.00-11.00

Kommunstyrelsen 2011-09-07 1 (20) Sessionssalen, Stadshuset klockan 08.00-11.00 Kommunstyrelsen 2011-09-07 1 (20) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset klockan 08.00-11.00 Paragrafer 167-182 BESLUTANDE Ledamöter Namn Curt B Gustavsson(S), ordf Christer Johansson (S) Anna-Karin Skatt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-06-18 Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-06-18 Kommunstyrelsen 1/3 Sessionssalen, 2014-06-18 08:00-10.40 149-155 Beslutande Anna-Karin Skatt (S) Michael Brisman (M) Bengt Karlsson (S),tom. 154 Christer Johansson (S) Berndt Gustafsson (S) Erik Ezelius (S) Peter Friberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-10-22 Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-10-22 Kommunstyrelsen 1/3 Sessionssalen, 2014-10-22 08:00-09:00 216-220 Beslutande Anna-Karin Skatt (S) Michael Brisman (M) Bengt Karlsson (S) Christer Johansson (S) Berndt Gustafsson (S) Mimmi Pirttilä (S) Peter Friberg (M)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-05 1 (16) Sessionssalen, Stadshuset klockan 8.00 10.30

Kommunstyrelsen 2012-09-05 1 (16) Sessionssalen, Stadshuset klockan 8.00 10.30 Kommunstyrelsen 2012-09-05 1 (16) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset klockan 8.00 10.30 Paragrafer 117-127 BESLUTANDE Ledamöter Namn Curt B Gustavsson(S), ordf Christer Johansson (S), Anna-Karin Skatt

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal kl 08.00-12.00 Beslutande Curt B Gustavsson (S), ordförande Christer Johansson (S) Anna-Karin Skatt-Holmlind (S) Berndt Gustafsson

Läs mer

Tommy Larsson, kanslichef tillika sekreterare. Per-Erik Thurén (S) och Eje Johansson (C) Kommunfullmäktige. Kommunledningskontoret

Tommy Larsson, kanslichef tillika sekreterare. Per-Erik Thurén (S) och Eje Johansson (C) Kommunfullmäktige. Kommunledningskontoret Kommunfullmäktige 2009-02-23 1 Plats och tid Villan klockan 18.00 20.05 Beslutande Övriga deltagande Curt B Gustavsson (S), Michael Brisman (M), Sven Sandrén (M), Hajrudin Abdihodzic (V), Lars-Ove Larsson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-02-28 1 (19)

Kommunfullmäktige 2011-02-28 1 (19) Kommunfullmäktige 2011-02-28 1 (19) Plats och tid Villan, klockan 18.00 19.50 Paragrafer 81-96 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Curt B Gustavsson (S), Per-Erik Thurén (S), Ann-Sofie Hagenvind

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden (13) Stadshuset, sessionssalen kl

Social- och omvårdnadsnämnden (13) Stadshuset, sessionssalen kl Social- och omvårdnadsnämnden 2011-09-27 1 (13) Plats och tid Paragraf 94-103 Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 15.15 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Christer Johansson (S) ordförande

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 2 (15) Social- och omvårdnadsnämnden

Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 2 (15) Social- och omvårdnadsnämnden Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 1 (15) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 15.15 Paragrafer 34-45 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ersättare Namn Christer Johansson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-02-22 1 (16)

Kommunfullmäktige 2010-02-22 1 (16) Kommunfullmäktige 2010-02-22 1 (16) Plats och tid Villan klockan 18.00 20.30 Paragrafer 13-25 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Curt B Gustavsson (S), Sture Tidqvist (S), Berit Sörman (S),

Läs mer

Folkhälsorådet (9) Sessionssalen i Stadshuset klockan

Folkhälsorådet (9) Sessionssalen i Stadshuset klockan Folkhälsorådet 2012-05-23 1 (9) Plats och tid Sessionssalen i Stadshuset klockan 8.00 10.30 Paragrafer 6-11 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Curt B Gustavsson, Ks, ordf. Astrid Bengtsson,

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden (11) Stadshuset, sessionssalen kl

Social- och omvårdnadsnämnden (11) Stadshuset, sessionssalen kl Social- och omvårdnadsnämnden 2010-01-20 1 (11) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 14.30 Paragrafer 1-8 BESLUTANDE Ledamöter Namn Christer Johansson (S) Peter Friberg (M) Berit Sörman (S)

Läs mer

Christer Johansson. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat och tillkännages genom anslag 2007-01-19 2007-02-12. Kommunstyrelsen. Kommunledningskontoret

Christer Johansson. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat och tillkännages genom anslag 2007-01-19 2007-02-12. Kommunstyrelsen. Kommunledningskontoret Kommunstyrelsen 2007-01-16 1 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal kl 09.30-14.00 Beslutande Per-Olof Graaf (s), ordförande Christer Johansson (s) Anna-Karin Skatt-Holmlind (s) Berndt Gustafsson (s)

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden (13) Stadshuset, sessionssalen kl

Social- och omvårdnadsnämnden (13) Stadshuset, sessionssalen kl Social- och omvårdnadsnämnden 2013-11-19 1 (13) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 14.45 Paragrafer 86-94 BESLUTANDE Ledamöter Namn Christer Johansson (S) ordförande Berit Sörman (S) Bernt

Läs mer

Tommy Larsson, kanslichef tillika sekreterare Birgitta Karlsson, kommunrevisor 95 Günther Hähnert, kommunchef 96 Göran Andersson, ekonomichef 96

Tommy Larsson, kanslichef tillika sekreterare Birgitta Karlsson, kommunrevisor 95 Günther Hähnert, kommunchef 96 Göran Andersson, ekonomichef 96 Kommunfullmäktige 2007-04-24 146 Plats och tid Disponentvillan i Tidaholm klockan 18.00 20.20 Beslutande Curt B Gustavsson (s), Michael Brisman (m), Sven Sandrén (m), Hajrudin Abdihodzic (v), Lars-Ove

Läs mer

Folkhälsorådet (18) Sessionsalen, Stadshuset klockan

Folkhälsorådet (18) Sessionsalen, Stadshuset klockan Folkhälsorådet 2011-11-07 1 (18) Plats och tid Sessionsalen, Stadshuset klockan 8.00 12.00 Paragrafer 26-40 BESLUTANDE Ledamöter Namn Curt B Gustavsson, Ks, ordf. Astrid Bengtsson, Mbn Lennart Rehn, Tn

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-04-16 Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-04-16 Kommunstyrelsen 1/2 Sessionssalen, 2014-04-16 08:00-10.20 99-104 Beslutande Anna-Karin Skatt (S), ord Michael Brisman (M) Bengt Karlsson (S) Christer Johansson (S) Berndt Gustafsson (S) Mimmi Pirttilä (S) Erik Ezelius

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 1/3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-02-26 Sessionssalen, 2015-02-26 kl. 08:00 11.05 30-33 Nämndmötet 2015-02-19 ajournerades kl. 16.30 och fortsätter idag 2015-02-26. Beslutande Per-Erik Thurén (S) ordförande

Läs mer

Michael Brisman. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat och tillkännages genom anslag 2008-10-14 2008-11-05. Kommunstyrelsen. Kommunledningskontoret

Michael Brisman. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat och tillkännages genom anslag 2008-10-14 2008-11-05. Kommunstyrelsen. Kommunledningskontoret Kommunstyrelsen 2008-10-07 203 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal kl 08.00-12.00 Beslutande Curt B Gustavsson (s), ordförande Christer Johansson (s) Anna-Karin Skatt-Holmlind (s) Berndt Gustafsson

Läs mer

Tekniska nämnden 2011-12-15 1 (11) Stadshuset, sessionssalen, kl 15.00-16.30

Tekniska nämnden 2011-12-15 1 (11) Stadshuset, sessionssalen, kl 15.00-16.30 Tekniska nämnden 2011-12-15 1 (11) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl 15.00-16.30 Paragrafer 107-114 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Lennart Rehn (S) ordförande Helena Qvick

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden (11) Stadshuset, sessionssalen kl

Social- och omvårdnadsnämnden (11) Stadshuset, sessionssalen kl Social- och omvårdnadsnämnden 2011-10-18 1 (11) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 15.30 Paragrafer 104-111 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Christer Johansson (S) ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsen 2013-03-06 1 (26) Sessionssalen Stadshuset klockan 8.00 11.30

Kommunstyrelsen 2013-03-06 1 (26) Sessionssalen Stadshuset klockan 8.00 11.30 Kommunstyrelsen 2013-03-06 1 (26) Plats och tid Sessionssalen Stadshuset klockan 8.00 11.30 Paragrafer 32-50 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Curt B Gustavsson(S), ordf Christer Johansson

Läs mer

Gert Norell, kommundirektör, Vara kommun Tommy Larsson, kanslichef tillika sekreterare. Håkan Joelsson (s) och Håkan Daremark (kd) Kommunfullmäktige

Gert Norell, kommundirektör, Vara kommun Tommy Larsson, kanslichef tillika sekreterare. Håkan Joelsson (s) och Håkan Daremark (kd) Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 2008-01-28 1 Plats och tid Disponentvillan i Tidaholm klockan 18.00 20.35. Beslutande Curt B Gustavsson (s), Michael Brisman (m), Sven Sandrén (m), Hajrudin Abdihodzic (v), Britt Norström

Läs mer

Kommunstyrelsen (21) Marbodal Center kl

Kommunstyrelsen (21) Marbodal Center kl Kommunstyrelsen 2010-03-02 1 (21) Plats och tid Marbodal Center kl 08.00-11.30 Paragrafer 31-46 BESLUTANDE Namn Ledamöter Curt B Gustavsson (S), ordf 31-38, 40-42 Christer Johansson (S) Anna-Karin Skatt

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden (11)

Kultur- och fritidsnämnden (11) Kultur- och fritidsnämnden 2011-10-18 1 (11) Plats och tid Stadshuset kl 08.00-11.00 Paragrafer 77-84 BESLUTANDE Ledamöter Namn Anna-Karin Skatt (S) Bengt Karlsson (S) Monica Staadig (S) Ulla Brissman

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden 2015-01-20 1 (11) Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 14.25

Social- och omvårdnadsnämnden 2015-01-20 1 (11) Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 14.25 Social- och omvårdnadsnämnden 2015-01-20 1 (11) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 14.25 Paragrafer 6-13 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Christer Johansson (S) ordförande

Läs mer

Folkhälsorådet 2012-11-14 1 (15) Sessionssalen i Stadshuset klockan 8.00-11.15. Ingemar Johansson, Kfn ersätter Anna-Karin Skatt, Kfn

Folkhälsorådet 2012-11-14 1 (15) Sessionssalen i Stadshuset klockan 8.00-11.15. Ingemar Johansson, Kfn ersätter Anna-Karin Skatt, Kfn Folkhälsorådet 2012-11-14 1 (15) Plats och tid Sessionssalen i Stadshuset klockan 8.00-11.15 Paragrafer 24-35 BESLUTANDE Ledamöter Namn Curt B Gustavsson, Ks, ordf. Astrid Bengtsson, Mbn Lennart Rehn,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-01-27 Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-01-27 Kommunfullmäktige 1/2 Villan, 2014-01-27 18:00 20:00 3-18 Beslutande Curt B Gustavsson (S), Per-Erik Thurén (S), Ann-Sofie Hagenvind (S), Christer Johansson (S), Lena Andersson (S), Cathrine Karlsson (S), Ulla Brissman

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden 2014-04-15 1 (17) Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 14.45

Social- och omvårdnadsnämnden 2014-04-15 1 (17) Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 14.45 Social- och omvårdnadsnämnden 2014-04-15 1 (17) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 14.45 Paragraf 41-54 BESLUTANDE Ledamöter Namn Christer Johansson (S) ordförande Bernt Gustafsson (S) Ann-Sofie

Läs mer

Ann Ohlsson, Folkpartiet Liberalerna

Ann Ohlsson, Folkpartiet Liberalerna Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-17.20 ande Rolf Eriksson, Socialdemokraterna, ordf Susanna Johansson, Socialdemokraterna, ersätter Daniel Blomqvist (S) Améle Jaiem, Socialdemokraterna

Läs mer

Lisbeth Göthberg, utbildningschef Göran Andersson, ekonomichef Agneta Tilly, sekreterare. Pereric Gustavssson och Peter Friberg.

Lisbeth Göthberg, utbildningschef Göran Andersson, ekonomichef Agneta Tilly, sekreterare. Pereric Gustavssson och Peter Friberg. Kommunfullmäktige 2009-08-31 1 Plats och tid Disponentvillan i Tidaholm kl 18.00-20.30 Beslutande Curt B Gustavsson (S), Michael Brisman (M), Sven Sandrén (M), Hajrudin Abdihodzic (V), Lars-Ove Larsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-02-17 Folkhälsorådet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-02-17 Folkhälsorådet 1/3 Sessionssalen, 2015-02-17 kl 09:00-11.30 1-19 Beslutande Anna-Karin Skatt (S), Lennart Rehn (S), Bengt Karlsson (S), Christer Johansson (S), Per-Erik Thurén (S), Björn Bröne (FP) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2008-02-28 10

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2008-02-28 10 Tekniska nämnden 2008-02-28 10 Plats och tid Stadshuset, kl 14.30-16.50 Beslutande Lennart Rehn (s) ordförande Helena Qvick (s) Christer Cunow (s) Kent Persson (s) Bengt Lundgren (s) Kristina Spetz-Larsson

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden 2013-04-18 1 (15)

Social- och omvårdnadsnämnden 2013-04-18 1 (15) Social- och omvårdnadsnämnden 2013-04-18 1 (15) Plats och tid Midgårds samlingssal kl. 08.00-10.10 Paragrafer 21-32 BESLUTANDE Ledamöter Namn Christer Johansson (S) ordförande Berit Sörman (S) Bernt Gustafsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Social- och omvårdnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Social- och omvårdnadsnämnden 1/3 Sessionssalen, 2016-10-11 kl 13:00-15:00 98-114 Beslutande Christer Johansson (S) Orförande, Peter Friberg (M) Vice ordförande, Håkan Joelsson (S), Mattias Ezelius (S) 98-111 113-114, Lisbeth Ider

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-09-03 Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-09-03 Kommunstyrelsen 1/3 Sessionssalen, 2014-09-03 13:00-14:30 175-190 Beslutande Anna-Karin Skatt (S), ordf. Michael Brisman (M), vice ordf. Bengt Karlsson (S) Christer Johansson (S) Berndt Gustafsson (S) Mimmi Pirttilä (S)

Läs mer

Kommunfullmäktige (22)

Kommunfullmäktige (22) Kommunfullmäktige 2010-04-26 1 (22) Plats och tid Villan klockan 18.00 21.25 Paragrafer 39-54 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ersättare Tjänstemän Namn Curt B Gustavsson (S) t o m 46,

Läs mer

Hajrudin Abdihodzic. Kommunstyrelsen. Kommunledningskontoret

Hajrudin Abdihodzic. Kommunstyrelsen. Kommunledningskontoret Kommunstyrelsen 2008-11-04 203 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal kl 08.00-16.30 Ajournering 12.45-14.50 Beslutande Övriga deltagande Paragrafer 206-229 Utses att justera Curt B Gustavsson (s),

Läs mer

Sammanträdesdatum Social- och omvårdnadsnämnden 2009-08-19 87

Sammanträdesdatum Social- och omvårdnadsnämnden 2009-08-19 87 Social- och omvårdnadsnämnden 2009-08-19 87 Plats och tid Stadshuset sessionssalen kl. 13.00 14.40 Beslutande Christer Johansson (S) ordförande Ersättare: Peter Friberg (M) Håkan Joelsson (S) Berit Sörman

Läs mer

Sammanträdesdatum Social- och omvårdnadsnämnden 2009-04-15 37

Sammanträdesdatum Social- och omvårdnadsnämnden 2009-04-15 37 Social- och omvårdnadsnämnden 2009-04-15 37 Plats och tid Stadshuset, Sessionssalen kl. 13. 00 16.00 Beslutande Christer Johansson (S) ordförande Ersättare: Peter Friberg (M) Josette Rask (C) Berit Sörman

Läs mer

Lisbet Ider (V) Bengt Gunnarsson (C) Bill Malm (M) Ingvar Johansson (FP)

Lisbet Ider (V) Bengt Gunnarsson (C) Bill Malm (M) Ingvar Johansson (FP) Social- och omvårdnadsnämnden 2009-11-25 116 Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl. 08.00 11.10 Beslutande Christer Johansson (S) ordförande Ersättare: Peter Friberg (M) Salme Johansson (S) Berit

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämndens. Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämndens. Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl arbetsutskott 2007-01-10 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl. 16.00 17.50 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Lennart

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-05-04 1 (30) Sessionssalen, Stadshuset klockan 08.00-12.00

Kommunstyrelsen 2011-05-04 1 (30) Sessionssalen, Stadshuset klockan 08.00-12.00 Kommunstyrelsen 2011-05-04 1 (30) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset klockan 08.00-12.00 Paragrafer 91-113 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Christer Johansson (S) Anna-Karin Skatt

Läs mer

Reglemente för folkhälsorådet

Reglemente för folkhälsorådet Reglemente för folkhälsorådet Upprättat: 2014-05-14 Antaget av: Kommunfullmäktige Datum för antagande: 2014-06-02, 69 Giltig från: 2015-01-01 Kontaktperson: André Enarsson Utöver vad som framkommer i reglemente

Läs mer

Salme Johansson (s) Kirsi Ojalla (s) Håkan Joelsson (s) Bengt Gunnarsson (c) Bill Malm (m) Ingvar Johansson (fp)

Salme Johansson (s) Kirsi Ojalla (s) Håkan Joelsson (s) Bengt Gunnarsson (c) Bill Malm (m) Ingvar Johansson (fp) Social- och omvårdnadsnämnden 1 Plats och tid Stadshuset, Sessionssalen kl. 13.00 14.45 Beslutande Christer Johansson (s) ordförande Ersättare: Peter Friberg (m) Georgos Moschos (s) Berit Sörman (s) Ann-Sofie

Läs mer

Birgitta Johansson, ordförande i TEAB, 184

Birgitta Johansson, ordförande i TEAB, 184 Kommunstyrelsen 2007-10-02 207 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal kl 08.00-14.30 Beslutande Per-Olof Graaf (s), ordförande Bengt Karlsson (s) ersätter Christer Johansson (s) 181-183 Christer Johansson

Läs mer

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden Tekniska nämnden 2009-09-01 1 Plats och tid Marbodal Center, kl 13.30-15.35 Beslutande Lennart Rehn (S) ordförande Helena Qvick (S) Christer Cunow (S) Kent Persson (S) Rolf Duhlén (S) ersättare för Bengt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-02-23 Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-02-23 Kommunfullmäktige 1/3 Disponentvillan, 2015-02-23 kl 18:00-20:36 92-103 Beslutande Anna-Karin Skatt (S), Bengt Karlsson (S), Tony Pettersson (S), Curt B Gustavsson (S), Othmar Fiala (S), Per-Erik Thurén (S), Christer Johansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2008-11-11 1 (13) Plats och tid Kullingshemmet, Vårgårda, tisdagen den 11 november 2008, kl. 14.00-16.45 Beslutande Jörgen Edelgård (kd), ordförande Kenth Hulth (s), vice ordförande Margaretha

Läs mer

Kommunala pensionärsrådet 2010-03-01 1 (8)

Kommunala pensionärsrådet 2010-03-01 1 (8) Kommunala pensionärsrådet 2010-03-01 1 (8) Plats och tid Disponentvillan kl 14.00-16.00 Paragrafer 1-5 BESLUTANDE Ledamöter Namn Christer Johansson (SN) Curt B Gustavsson (KS) Göran Blom (PRO) Kerstin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum 429, onsdagen den 4 mars 2009 klockan 08.30-10.55 Åsa Herbst (M), ordförande Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson

Läs mer

Tommy Larsson, kanslichef tillika sekreterare. Monica Staadig (s) och Krister Rohman (kd) Kommunfullmäktige. Kommunledningskontoret

Tommy Larsson, kanslichef tillika sekreterare. Monica Staadig (s) och Krister Rohman (kd) Kommunfullmäktige. Kommunledningskontoret Kommunfullmäktige 2008-05-26 70 Plats och tid Disponentvillan i Tidaholm klockan 18.00 18.55 Beslutande Curt B Gustavsson (s), Michael Brisman (m), Sven Sandrén (m), Hajrudin Abdihodzic (v), Britt Norström

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden 2015-05-19 1 (13) Stadshuset Sessionssalen 13.00 16.00

Social- och omvårdnadsnämnden 2015-05-19 1 (13) Stadshuset Sessionssalen 13.00 16.00 Social- och omvårdnadsnämnden 2015-05-19 1 (13) Plats och tid Stadshuset Sessionssalen 13.00 16.00 Paragrafer 56-65 BESLUTANDE Ledamöter Namn Christer Johansson (S) ordförande Ingvar Jansson (S) Anna Zöögling

Läs mer

Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (15)

Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (15) Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (15) Plats och tid Villan klockan 18.00 20.30 Paragrafer 82-93 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Curt B Gustavsson (S), Per-Erik Thurén (S), Ann-Sofie Hagenvind

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-11-11 Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-11-11 Kommunstyrelsen 1/3 Sessionssalen, 2015-11-11 kl 09:00-13:00 237-256 Beslutande Anna-Karin Skatt (S) ordförande, Christer Johansson (S), Bengt Karlsson (S), Mattias Ezelius (S), Hajrudin Abdihodzic (V), Ambjörn Lennartsson

Läs mer

Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl Kerstin Hörnqvist.

Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl Kerstin Hörnqvist. 1 (8) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 19-19.35 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Gunnar Wiglöv (s), ordförande Anders Lundberg (c), 1:e vice ordförande Bo Westermark (v), 2:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-12-12 Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-12-12 Tekniska nämnden 1/2 Sessionssalen, 2013-12-12 kl 13:30-16.30 103-111 Beslutande Lennart Rehn (S) Håkan Daremark (KD) Helena Qvick (S) Christer Cunow (S) Kent Persson (S) Rolf Duhlén (S) Othmar Fiala (S) Gunilla Dverstorp

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 17.30 Varav budgetberedning, klockan 13.00 16.40 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry

Läs mer

Ljungaskolan, Sävsjö 19.00-22.00

Ljungaskolan, Sävsjö 19.00-22.00 Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-05-22 Plats och tid Ljungaskolan, Sävsjö 19.00-22.00 ande Ordinarie ledamöter: Anna-Karin Yngvesson, kd, ordförande

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5)

PROTOKOLL 1 (5) PROTOKOLL 1 (5) 2016-09-13 Kommunstyrelsen Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl. 09.45 09.55 Beslutande Lorents Burman (S), ordförande Agneta Hansson (V) Andreas Löwenhöök (M), ej 404 Andreas

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-03-02. Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum 5 2011-03-02 8:15

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-03-02. Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum 5 2011-03-02 8:15 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-03-02 Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum 5 2011-03-02 8:15 Beslutande Roger Hansson 8:15-11:30 6-13 Kerstin Gadde Claes Nordevik Ingrid Cassel Bengt Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Hässleholm Kulturhus, Röda salongen, kl. 08.13-08.25 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Urban Widmark (M) ordförande

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen

KOMMUNFULLMÄKTIGE Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen KOMMUNFULLMÄKTIGE 2004-09-0 Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen Meddelande 2 Ägardirektiv för Vårgårda bostäder AB 3 Svar på motion, besparingsåtgärder avseende förtroendevaldas

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2008-11-25 231

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2008-11-25 231 Kommunstyrelsen 2008-11-25 231 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal kl 08.00-11.00 Beslutande Curt B Gustavsson (s), ordförande Christer Johansson (s) Anna-Karin Skatt-Holmlind (s) Berndt Gustafsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-11-20 Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-11-20 Barn- och utbildningsnämnden 1/4 Midgårds samlingssal Stadshuset, 2014-11-20 kl 08:00-16:25 Avbrott för lunch 12:17-13:17 130 138 Beslutande Per-Erik Thurén (S) Ordförande Johan Liljegrahn (M)Vice ordförande Anette Söderstedt (S)

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18 2009-01-28 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.30 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Tf kommunchef Jeanette Lämmel Kommunsekr Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2009-06-16 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, Vårgårda, tisdagen den 16 juni 2009, kl. 09.00-16.30 Beslutande Jörgen Edelgård (kd), ordförande Sirpa Bergenstoff (s) Margaretha Johansson (s)

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.35. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Annette Hallberg (S) tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30

Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30 Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30 Paragrafer 87-90 BESLUTANDE Ledamöter Namn Lennart Rehn (S) ordförande Helena Qvick (S) Christer Cunow

Läs mer

Utbildningschef Lisbeth Göthberg Ekonom Roger Lundvold Rektor Johan Lindell 135. Brith Nordström (v) Utbildningskontoret. Barn- och utbildningsnämnden

Utbildningschef Lisbeth Göthberg Ekonom Roger Lundvold Rektor Johan Lindell 135. Brith Nordström (v) Utbildningskontoret. Barn- och utbildningsnämnden 2008-11-24 190 Plats och tid Stadshuset, Sessionssalen, kl 15:45 16:30 Beslutande Ersättare Beslutande Pereric Gustavsson, ordf (s) Alexander Lagerholm (s) 135 Anette Söderstedt (s) 135 Per-Erik Thurén

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad 1 Styrelsen 2002-03-21

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad 1 Styrelsen 2002-03-21 Sammanträdesdatum Blad 1 Plats och tid Gryning Vård AB, Fabriksgatan 13, Göteborg. Kl 12.00-15.30 Beslutande Jan-Erik Wallin, ordf. Göran Johansson, v ordf. Rune Forsdahl Ulf Sjösten Jan Gunnarsson Thomas

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunala pensionärsrådet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunala pensionärsrådet 1/12 Villan, samlingssalen, 2015-03-02 kl. 14-16 1-9 Beslutande Christer Johansson (ord.sn), Anna-Karin Skatt (KS), Göran Blom (PRO), Majken Nielsen (PRO), Arne Nyman (PRO), Lars Hjertén (SPF), Kerstin

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2010-03-23 1 (7) EXTRA NÄMNDMÖTE. Sessionssalen 17:00-17:30 Stadshuset, Tidaholm, 2010-03-23

Barn- och utbildningsnämnden 2010-03-23 1 (7) EXTRA NÄMNDMÖTE. Sessionssalen 17:00-17:30 Stadshuset, Tidaholm, 2010-03-23 Barn- och utbildningsnämnden 2010-03-23 1 (7) Plats och tid Sessionssalen 17:00-17:30 Stadshuset, Tidaholm, 2010-03-23 Paragrafer 38-39 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ersättare Tjänstemän

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-07

Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-07 Datum: Onsdagen den 7 november Tid: 08.00 11.00 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Paragrafer: 108-116 Utses att justera: Peder Engdahl (M) Underskrifter: Sekreterare Maria Olegård Ordförande

Läs mer

Kommunala pensionärsrådet 2014-03-03 1 (10) Anna-Lena Skatt, omvårdnad Anna Persson, omvårdnad

Kommunala pensionärsrådet 2014-03-03 1 (10) Anna-Lena Skatt, omvårdnad Anna Persson, omvårdnad Kommunala pensionärsrådet 2014-03-03 1 (10) Plats och tid Villan samlingssalen, kl. 14-16 Paragrafer 1-7 BESLUTANDE Ledamöter Namn Christer Johansson (ordf. SN) Anna-Karin Skatt (KS) Göran Blom (PRO) Sonja

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-10-05 1 (36) Sessionssalen, Stadshuset klockan 08.00-12.25

Kommunstyrelsen 2011-10-05 1 (36) Sessionssalen, Stadshuset klockan 08.00-12.25 Kommunstyrelsen 2011-10-05 1 (36) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset klockan 08.00-12.25 Paragrafer 183-208 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ersättare Tjänstemän Namn Curt B Gustavsson(S),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-08-06 Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-08-06 Kommunstyrelsen 1/3 Sessionssalen, 2014-08-06 08:00-11.00 156-174 Beslutande Anna-Karin Skatt (S) Michael Brisman (M) Bengt Karlsson (S) Christer Johansson (S) Berndt Gustafsson (S) Mimmi Pirttilä (S) Erik Ezelius (S)

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-09-29 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 29 september 2008, klockan 13.00 14.

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-09-29 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 29 september 2008, klockan 13.00 14. 2008-09-29 1 (12) Plats och tid Beslutande Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 29 september 2008, klockan 13.00 14.35 Anders Tollin (S) Ordförande Leif Carlberg (S) Christina Waster Jansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden (10)

Kultur- och fritidsnämnden (10) Kultur- och fritidsnämnden 2012-06-18 1 (10) Plats och tid Paragrafer 38-43 Gimmene herrgård BESLUTANDE Ledamöter Namn Anna-Karin skatt (S) Bengt Karlsson (S) Monica Staadig (S) Ulla Brissman (S) Håkan

Läs mer

Kommunstyrelsen (34) Sessionssalen, Stadshuset klockan

Kommunstyrelsen (34) Sessionssalen, Stadshuset klockan Kommunstyrelsen 2011-04-06 1 (34) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset klockan 08.00-14.00 Paragrafer 66-90 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Curt B Gustavsson (S), ordf Anna-Karin Skatt

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17 2010-10-27 1-17 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.00 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Kommunchef Svante Melander Utses

Läs mer

Sammanträdesdatum Social- och omvårdnadsnämnden

Sammanträdesdatum Social- och omvårdnadsnämnden Social- och omvårdnadsnämnden 2007-09-17 102 Plats och tid Midgårds samlingssal kl. 17.00 18.40 Beslutande Christer Johansson (s) ordförande Ersättare: Ambjörn Lennartsson (m) Georgos Moschos (s) Berit

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

Socialnämnden 2012.12.12 1

Socialnämnden 2012.12.12 1 Socialnämnden 2012.12.12 1 Plats och tid Sammanträdesrum Verandan, kommunhuset kl 13.30-14.30 Beslutande Stefan Westergren (S) ordf Anders Palm-Lundin (S) Mikael Hernborg (S) Håkan Karlsson (C) Charlotte

Läs mer

Kommunala pensionärsrådet 2012-04-23 1 (11)

Kommunala pensionärsrådet 2012-04-23 1 (11) Kommunala pensionärsrådet 2012-04-23 1 (11) Plats och tid Disponentvillan 14.00-16.00 Paragrafer 10-17 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ersättare Namn Christer Johansson (SN), ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum 2007-03-13 23

Sammanträdesdatum 2007-03-13 23 2007-03-13 23 Plats och tid Stadshuset sessionssalen kl 09.00-16.00 Beslutande Curt B Gustavsson ordf (s) Ersättare: Anette Söderstedt (s) Marie Frejd (s) Pereric Gustavsson (s) Georgos Moschos (s) Per-Erik

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-03-07 1 (25) Sessionssalen, Stadshuset klockan 08.00 14.30

Kommunstyrelsen 2012-03-07 1 (25) Sessionssalen, Stadshuset klockan 08.00 14.30 Kommunstyrelsen 2012-03-07 1 (25) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset klockan 08.00 14.30 Paragrafer 29-47 BESLUTANDE Ledamöter Namn Curt B Gustavsson(S), ordf Anna-Karin Skatt (S) Berndt Gustafsson

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-04-26 1 (16) Stadshuset, sessionssalen, kl 13.30-16.05

Tekniska nämnden 2012-04-26 1 (16) Stadshuset, sessionssalen, kl 13.30-16.05 Tekniska nämnden 2012-04-26 1 (16) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl 13.30-16.05 Paragrafer 34-46 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Lennart Rehn (S) ordförande Helena Qvick (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2009-01-21 1 Innehållsförteckning Firmateckning för år 2009... 3 Motion om att utveckla mötesplatser och fritidsgårdar för ungdomar i hela Skövde och med start i

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-11-07 1 (26) Sessionssalen, Stadshuset klockan 8.00 14.30

Kommunstyrelsen 2012-11-07 1 (26) Sessionssalen, Stadshuset klockan 8.00 14.30 Kommunstyrelsen 2012-11-07 1 (26) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset klockan 8.00 14.30 Paragrafer 146-165 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Curt B Gustavsson(S), ordf Christer Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2014-01-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2014-01-30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Svansjörummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 11.30 Beslutande M Tomas Johansson S C S Barbro Petersson Anders Andersson David Berglund KD Ola Andreasson

Läs mer

Kommunstyrelsen (9)

Kommunstyrelsen (9) Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, 09 00 14 15 Beslutande Bert-Rune Dahlberg (S) ordförande, del av 69 Christer Hedman (Åp) vice ordförande, del av 69,

Läs mer

Karin Björkman, socialchef Anna-Lena Lilja, förvaltningssekreterare

Karin Björkman, socialchef Anna-Lena Lilja, förvaltningssekreterare Sammanträdesprotokoll 1 (14) Plats och tid Måndagen den 3 januari 2011 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 14.00 15.00 Beslutande Ingegerd Bennysson (S), ordförande Lars Nyberg (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

REGLEMENTE FÖR ÄLDRENÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR ÄLDRENÄMNDEN REGLEMENTE FÖR ÄLDRENÄMNDEN Utöver vad som stadgas i kommunallag och speciallagstiftning ska följande gälla för äldrenämnden. Ansvarsområde 1 Äldrenämnden ansvarar för service, omsorg och vård av äldre

Läs mer