Kommunstyrelsen (32) Sessionssalen, Stadshuset klockan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen 2011-03-02 1 (32) Sessionssalen, Stadshuset klockan 08.00-13.45"

Transkript

1 Kommunstyrelsen (32) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset klockan Paragrafer BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Curt B Gustavsson (S), ordf Christer Johansson (S) Anna-Karin Skatt (S) Berndt Gustafsson (S) Berit Sörman (S) Michael Brisman (M), Peter Friberg (M) Runo Johansson (FP) Eje Johansson (C) Hajrudin Abdihodzic (V) Bengt Karlsson ÖVRIGA Ersättare Tjänstemän Namn Per-Erik Thurén (S), Lena Andersson (S) t.o.m. 53, Ulla Brissman (S), Anette Söderstedt (S) t.o.m. 53, Johan Liljegrahn (M), Halina Gustavsson (FP), Göran Olofsson (MP) Peter Lidström, näringslivs- och arbetsmarknadschef Günther Hähnert, kommunchef Tommy Larsson, kanslichef Anna Eklund, kommunsekreterare Göran Andersson, ekonomichef Övriga Birgitta Johansson, ordförande Regionala Ägarrådet, ordförande styrelsen Tidaholms Energi AB Michael Brisman Utses att justera Justeringens tid Underskrift sekreterare Namnförtydligande Underskrift ordförande Namnförtydligande Underskrift justerande Namnförtydligande Anna Eklund Curt B Gustavsson Michael Brisman Utdragsbestyrkande

2 Kommunstyrelsen (32) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat och tillkännages genom anslag Nämnd/styrelse Kommunstyrelsen Protokollet förvaras Kommunledningskontoret Underskrift Utdragsbestyrkande

3 Kommunstyrelsen (32) 41 Godkännande av föredragningslistan Delegationsbeslut Rapporter Avtal om ansvar för den regionala kollektivtrafiken i Västra Götaland och samverkansformer kring kollektivtrafikens utveckling Förslag till Finanspolicy riktlinjer för penninghanteringen i Tidaholms kommun Förslag till Placeringspolicy särskilda föreskrifter för förvaltningen av medel avsatta för pensionsförpliktelser Information Tidaholms Energi AB Information från näringslivs- och arbetsmarknadsenheten Information från konsumentrådgivaren Kommunchefens information Kommunalrådets information Revidering av reglemente för kultur- och fritidsnämnden Information om de nya arvodesbestämmelserna Kompletterande tillämpningsanvisningar avseende reglemente om ersättningar till förtroendevalda Förslag till remissvar för Västtrafiks verksamhetsplan för år Taxa för kopia av allmän handling Taxor ny alkohollag Politiskt program för funktionshinderfrågor Medborgarförslag om asfaltering av gång- och cykelvägen mellan Norra Ringvägen och Bäckgatan Motion om allmänpolitisk debatt i kommunfullmäktige Motion om anläggandet av en friidrottsplats Val av ledningsgruppen för översiktlig planering tillika plankommitté för mandatperioden Val av folkhälsoråd för mandatperioden Val av antal ledamöter i styrelsen för Tidaholms Energi AB Val av kommunens representanter till Litografiska Akademin för mandatperioden

4 Kommunstyrelsen (32) 41 Godkännande av föredragningslistan Kommunstyrelsen beslutar att lägga till ärendena Val av antal ledamöter i styrelsen för Tidaholms Energi AB och Val av kommunens representanter till Litografiska Akademin för mandatperioden Kommunstyrelsen beslutar godkänna föredragningslistan med ovanstående tillägg.

5 Kommunstyrelsen (32) 42 Delegationsbeslut 11/KK Delegationsbeslut om färdtjänst fattade av trafikansvarig Yvonne Nyman under tiden Löpnummer Beslutsdatum Typ av beslut 13/ / / / / / / / / / / / Delegationsbeslut fattade av personalchefen under tiden Löpnummer Beslutsdatum Typ av beslut P B27 P B24 P B27 P B27 P B27 P B27 P B27 P B27 P B27 P B27 P B27 P B27 Forts. 41 forts. P B27 P B27 P B27

6 Kommunstyrelsen (32) P B27 P B27 P B27 P B27 P B27 P B27 P B27 P B27 P B32 P B27 P B27 P B27 P B27 P B27 Kommunstyrelsen beslutar lägga anmälda delegationsbeslut till handlingarna.

7 Kommunstyrelsen (32) 43 Rapporter 11/KK5-100 Kansliavdelningen har upprättat en förteckning över rapporter som inkommit under tiden och som ej föranleder särskilda beslut. 11/KK /KK /KK /KK /KK /KK /KK Europeiska flyktingfonden. Ny ansökningsomgång den 7 mars- 29 april Socialförvaltningen har inte för avsikt att föreslå socialoch omvårdnadsnämnden att göra någon ansökan från europeiska flyktingfonden. Kommunernas roll i regionaliseringen skrivelse från SKL. 10 miljoner till riktat föräldrastöd. Socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen har inte för avsikt att ansöka om utvecklingsmedel riktade till denna målgrupp. Samverkansavtal inom vuxenutbildningen i Skaraborg. Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete handbok från Rikspolisstyrelsen. Statsbidrag för år 2011 i syfte att förstärka kompetensen bland personal som i sitt arbete kommer i kontakt med personer med psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning. Stiftelsen SKAPAs Nationella Utvecklingsstipendium /KK Sammanträdesprotokoll samt Skaraborgs kommunalförbund. 11/KK Verksamhetsberättelse för folkhälsorådet /KK Minnesanteckningar Ägarrådet Skaraborg. 10/KK Tidaholms Bostads AB budget /KK Arbetsmiljöverkets inspektion rörande sandupptagning efter vintern på gator, cykelbanor, trottoarer mm. Arbetsmiljöverket konstaterar att kraven är uppfyllda och avslutar ärendet. Forts

8 Kommunstyrelsen (32) 43 forts. 09/KK Arbetsmiljöverkets inspektion av fyra gruppboenden. Arbetsmiljöverket bedömer att vidtagna åtgärder är tillräckliga och avslutar ärendet. 11/KK BRIS-rapporten /KK Protokoll från styrelsemöte 1, TEAB. 11/KK Protokoll från styrelsemöte 1, TENAB. 10/KK /KK /KK /KK Bokslutskommuniké Västra Götalandsregionen. Broschyren "Ett konkurrenskraftigt Västra Götaland" beskriver inriktningen i Västra Götalandsregionens arbete för tillväxt och hållbar utveckling. Protokoll från styrelsemöte nr 7 och nr 8, 2010 TBAB. Protokoll från styrelsemöte nr 1, 2011 TBAB. Kommunstyrelsen beslutar lägga inkomna rapporter till handlingarna.

9 Kommunstyrelsen (32) 44 Avtal om ansvar för den regionala kollektivtrafiken i Västra Götaland och samverkansformer kring kollektivtrafikens utveckling 08/KK Birgitta Johansson, ordförande i Regionala ägarrådet, informerar om inriktningsbeslutet att regionen från och med den 1 januari 2012 ska vara huvudman för kollektivtrafiken i Västra Götaland län samt att en skatteväxling ska genomföras för att möjliggöra en sådan förändring. Ordföranden i Regionala ägarrådet informerar om det framtagna förslaget på avtal mellan regionen och kommunerna beträffande ansvarsfördelning för den regionala kollektivtrafiken i Västra Götalands län. Det Regionala ägarrådet har även tagit fram ett förslag på principer för tillköp samt samverkansformer. Det Regionala ägarrådet har även tillsammans med Västkom tagit fram ett förslag om skatteväxling och Västkom har utarbetat ett förslag till mellankommunal utjämning. Som en följd av överföringen av ansvar för kollektivtrafiken behöver kommunernas aktier i Västtrafik AB överlåtas till Västra Götalandsregionen. Detta görs i samband med att ansvarfördelningen sker. Beslut i kommunen behöver fattas under april månad. Kommunen ska utse en företrädare som har fullmakt att underteckna avtalet Avtal om ansvar för den regionala kollektivtrafiken i Västra Götalands län. Gemensamt undertecknande sker i anslutning till Västtrafiks årsstämma den 27 maj Göran Andersson, ekonomichef i Tidaholms kommun, har granskat förslaget till avtal samt förslaget om skatteväxling. Effekten av skatteväxlingen för Tidaholms kommun innebär en belastning motsvarande 0,01 kr/skkr eller ca 190 tkr. Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta - att godkänna avtal om ansvar för den regionala kollektivtrafiken i Västra Götalands län enligt utsänt förslag med innebörd att Västra Götalandsregionen från och med den 1 januari 2012 ska vara regional kollektivtrafikmyndighet samt att en skatteväxling med 0,43 kr per skattekrona genomförs för att möjliggöra detta

10 Kommunstyrelsen (32) - att samverkan mellan kommunerna och regionen ska ske i enlighet med rapporten Samverkansformer kring kollektivtrafiken i Västra Götaland. - att under förutsättning av beslut ovan om ansvar för den regionala kollektivtrafiken uppdra åt regionstyrelsen/ kommunstyrelsen att teckna avtal om överlåtelse av samtliga av kommunen innehavda aktier i Västtrafik AB till Västra Götalandsregionen med tillträdesdag den 1 januari 2012 mot en köpeskilling som för respektive kommun uppgår till kommunens andel av bolagets nominella aktiekapital enligt kommunens aktieinnehav på överlåtelsedagen. - Att godkänna Västkoms styrelsebeslut angående mellankommunal utjämning med anledning av nytt huvudmannaskap för Västtrafik. - att befullmäktiga kommunstyrelsens ordförande, Curt B Gustavsson (S), att underteckna avtalet Avtal om ansvar för den regionala kollektivtrafiken i Västra Götaland.

11 Kommunstyrelsen (32) 45 Förslag till Finanspolicy riktlinjer för penninghanteringen i Tidaholms kommun 10/KK Ekonomichef Göran Andersson överlämnar förslag till reviderad finanspolicy för Tidaholms kommun. Den nya Finanspolicyn ersätter Policy för penninghantering i Tidaholms kommun som är från år Arbetsutskottet har berett ärendet och ekonomichefen har bearbetat och kompletterat förslaget utifrån arbetsutskottets synpunkter. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta reviderad finanspolicy för Tidaholms kommun. Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till Finanspolicy - Riktlinjer för penninghanteringen i Tidaholms kommun

12 Kommunstyrelsen (32) 46 Förslag till Placeringspolicy särskilda föreskrifter för förvaltningen av medel avsatta för pensionsförpliktelser 10/KK Ekonomichef Göran Andersson överlämnar förslag till reviderad placeringspolicy av pensionsmedel. Förslaget ersätter den tidigare placeringspolicyn från år Arbetsutskottet har berett ärendet och ekonomichefen har bearbetat och kompletterat förslaget utifrån arbetsutskottets synpunkter. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta reviderad placeringspolicy för pensionsmedel. Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till Placeringspolicy- Särskilda föreskrifter för förvaltningen av medel avsatta för pensionsförpliktelser.

13 Kommunstyrelsen (32) 47 Information Tidaholms Energi AB 11/KK6-100 Birgitta Johansson, ordförande i styrelsen för Tidaholms Energi AB (TEAB), informerar om följande: Den ekonomiska uppföljningen visar att det har gått bra för TEAB under 2010 och början av Överskottet beror till stor del på ökad försäljning av fjärrvärme, ökad elproduktion, den nuvarande prissättningen och ökad elförbrukning i elnätet. Överskottet innebär möjlighet för TEAB att göra investeringar utan särskilda upplåningar. Det pågår interna organisationsförändringar då ekonomifunktionen helt ska flyttas från kommunen till bolaget. Fjärrvärmeanläggningen fungerar mycket bra. TEAB arbetar hela tiden aktivt för att finna nya bränslen. Detta för att minimera användandet av olja. Den 31 mars ska TEAB lämna in förslag på prissättning på fjärrvärme till Svensk Fjärrvärme, SABO samt Riksbyggen för prövning av prisnivå under år Ordföranden tackar för informationen.

14 Kommunstyrelsen (32) 48 Information från näringslivs- och arbetsmarknadsenheten 11/KK7-145 Peter Lidström, chef för FöretagarCentrum (FC) och Arbetsmarknadsenheten (AME), informerar om följande: I Tidaholm står cirka 19 procent av befolkningen mellan år helt utanför arbetsmarknaden. Bland dessa individer är andelen ungdomar hög jämfört med andra åldersgrupper. AME har tillsammans med socialtjänsten och arbetsförmedlingen påbörjat arbetet med att kartlägga gruppen ungdomar som står utanför arbetsmarknaden. Att arbetet har inletts mellan AME och Arbetsförmedlingen med att renodla rollerna och tydliggöra ansvarsfördelningen. Lidström framhåller vikten av att kommunen särskiljer sina två olika funktioner i processen att få ut individer på arbetsmarknaden. Kommunen innehar dels funktionen att slussa individer till anställningsbarhet genom olika aktiviteter såsom Gnistan och Stegett, dels att vara arbetsgivare och rekrytera personal samt tillhandahålla praktikplatser och möjligheter till subventionerat arbete. Nystart av Ungdomscenter kommer att ske under april månad. FC och AME har tillsammans med näringslivet i Tidaholms kommun påbörjat arbetet med att ta fram en strategi för handelsutvecklingen. De har även påbörjat arbetet med att utveckla ett fungerande nätverk mellan företag i kommunen. Kontakter har även gjort med Högskolan i Skövde i syfte att förbättra nätverket mellan högskolan, företagen i Tidaholm och kommunen. Avslutning och utvärdering av ESF-projekt Företag i Tidaholms kommun kommer i samarbete med kommunen under våren att spela in en reklamfilm som ska sändas på TV4. Lidström framhåller betydelsen av Barnens hus och Yttre hemtjänst samt vikten av att fortsätta utveckla dessa verksamheter. Ordföranden tackar för informationen.

15 Kommunstyrelsen (32) 49 Information från konsumentrådgivaren 11/KK Karin Wiberg, konsumentrådgivare och budget- och skuldrådgivare informerar om sin verksamhet. Wiberg berättar att hennes tjänst är en kombinerad tjänst där 50 procent inbegriper konsumentrådgivning och 50 procent budget- och skuldrådgivning. Hon upplever en ökad efterfrågan av konsumentrådgivning vilket kan bero på en ökad medvetenhet hos allmänheten vad gäller konsumentens rättigheter. Det är främst reklamationsärenden samt klagomål på hantverksarbeten. När det gäller budget- och skuldrådgivningen har inte antalet fall ökat. Wiberg framhåller dock att de kommande räntehöjningarna kan komma att resultera i att fler får problem med sin ekonomi och därigenom blir i behov av hjälp. Wiberg visar vilket innehåll som finns på Konsumentrådgivarens och budget- och skuldrådgivarens sidor på hemsidan Tidaholm.se. Wiberg visar även konsumentverkets hemsida. Wiberg informerar om att hon även håller föreläsningar på föreningar, företag och organisationer. Hon framhåller att hon vill utöka den verksamheten. När det gäller budget- och skuldrådgivning skulle Wiberg vilja arbeta mer förebyggande genom att bland annat delta i utbildning för ungdomar gällande hushållsekonomi. Detta för att minska antalet ungdomar som tidigt skuldsätter sig genom bland annat mobilabonnemang, sms-lån och krediter. Wiberg informerar om att en budget- och skuldrådgivares huvudsakliga arbetsuppgifter är att hjälpa personer att överblicka och strukturera sin ekonomi. Hon framhåller att det kan vara allt från enklare frågor såsom att göra en ekonomisk kalkyl för ett bilköp till att hjälpa en person med stora ekonomiska svårigheter. Budget- och skuldrådgivaren hjälper även personer att söka skuldsanering. Ordföranden tackar för informationen.

16 Kommunstyrelsen (32) 50 Kommunchefens information 11/KK8-100 Kommunchefen informerar om följande: Det pågår en diskussion med Skatteverket vart deras personal ska sitta efter att Försäkringskassan stänger sitt kontor. Personal på Skatteverket får inte, av säkerhetsskäl, sitta ensamma. Kommunchefen, kanslichefen och ordföranden i styrelsen för Tidaholms Bostad AB har varit på utbildning om den nya lagen gällande kommunalt ägda bostadsbolag. Lagen innebär att kommunalt ägda bostadsbolag ska bedriva verksamheten enligt affärsmässiga principer, vilket innebär ett avsteg från kommunallagens självkostnadsprincip och förbud att driva företag i vinstsyfte. Tidaholms Bostad AB bolagsordning samt ägardirektiv ska nu ses över. Rekrytering av ny Miljö- och byggchef pågår. Tjänsten som bygglovshandläggare är tillsatt. Två informationsträffar inför Bryssel-resan är inplanerade till den 21 mars och 4 april. Det föreligger höga kostnader för kopiering till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Kommunkansliet ska se över frågan. Det är få sökande till Rudbecksgymnasiet. Två tredjedelar av niondeklassarna i Tidaholms kommun väljer att söka till ett annat gymnasium. Detta är ett stort problem och kräver vidare arbete och uppföljning. Ordföranden tackar för informationen.

17 Kommunstyrelsen (32) 51 Kommunalrådets information 11/KK9-100 Kommunalrådet meddelar att han vid detta sammanträde inte har någon speciell information att lämna.

18 Kommunstyrelsen (32) 52 Revidering av reglemente för kultur- och fritidsnämnden 11/KK Kultur- och fritidsnämnden har sett över reglementet för kultur- och fritidsnämnden och gjort några ändringar. Kanslichefen har även synpunkter på de ändringar som har gjorts samt framför ytterligare modifieringar. Ordförande i kultur- och fritidsnämnden Anna -Karin Skatt (S) samtycker till kanslichefens förslag. Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att göra ändringar i reglemente för kultur- och fritidsnämnden enligt framtaget förslag.

19 Kommunstyrelsen (32) 53 Information om de nya arvodesbestämmelserna 10/KK Kanslichefen Tommy Larsson informerar om följande: Olika typer av arvoden. Det finns årsarvoden, fast arvode samt dagarvoden/ förättningsarvoden. Vilka regler som finns kring dagarvoden. Möten som underskrider 4 timmar ger ett halvt arvode och möten som överstiger 4 timmar ger helt. Kommunfullmäktige innebär alltid ett helt arvode. Kurser, konferenser och seminarium innebär alltid halvt arvode. Det går aldrig att få mer än 1.0 dagsarvode för en dag. Regler kring ersättning för förlorad arbetsförtjänst. Regler kring ersättning för övriga kostnader. Ordförande tackar för informationen

20 Kommunstyrelsen (32) 54 Kompletterande tillämpningsanvisningar avseende reglemente om ersättningar till förtroendevalda 10/KK I samband med att de nya arvodesreglerna för förtroendevalda trätt i kraft har frågor uppkommit kring hur man som förtroendevald skall rapportera sina förrättningar för en situation där det under en och samma dag förekommer flera förrättningar som sammantaget skulle innebära att mer än 1,0 dagarvode skulle utgå. Samtidigt som arvodesbestämmelserna säger att förtroendevalda som under samma dag deltar i flera förrättningar inte har rätt till högre sammanlagt belopp än 1,0 dagarvode. För att i möjligaste mån försöka förhindra att felaktiga arvodesbelopp utgår föreslås kommunstyrelsen komplettera arvodesreglementets föreskrifter med följande text: Förtroendevald som under en och samma dag deltar i mer än en förrättning/sammanträde redovisar dessa på särskild framtagen tidrapport benämnd flerförrättningsblankett I de fall begränsningsregeln om högst 1,0 dagarvode per dag tillämpas fördelar lönekontoret kostnaden för detta arvode med lika stor del på vardera förrättning. Kommunstyrelsen beslutar att komplettera arvodesreglementets föreskrifter enligt framtaget förslag.

21 Kommunstyrelsen (32) 55 Förslag till remissvar för Västtrafiks verksamhetsplan för år /KK Yvonne Nyman, trafikansvarig i Tidaholms kommun, har utarbetat ett förslag till remissvar på Västtrafiks förslag till verksamhetsplan för år Verksamhetsplanen bygger på sju övergripande mål som Västtrafiks ägare formulerat och som ska vara vägledande för verksamheten på kort och lång sikt. Syftet med remissen är att få ägarnas svar på om de strategiska övergripande frågorna är tillräckligt väl belysta i verksamhetsplanen. Ärendet har beretts av arbetsutskottet som föreslår kommunstyrelsen att anta upprättat förslag till remissvar och insända det till Västtrafik AB. Kommunstyrelsen beslutar att anta upprättat förslag till remissvar och insända det till Västtrafik AB. Västtrafik AB

22 Kommunstyrelsen (32) 56 Taxa för kopia av allmän handling 11/KK Kommunkansliet har fått i uppdrag att utarbeta ett förslag till ny taxa för kopia av allmän handling. Bakgrunden till uppdraget är att den nuvarande taxan för kopiering av allmän handling är från augusti 1999 och det därför har efterfrågats en översyn av denna. Förslaget bygger på avgiftsförordningens bestämmelser SFS 1992:19. Avgiftsförordningen reglerar statliga myndigheters rätt att ta ut avgifter bland annat för kopia eller avskrift av allmänna handlingar. Denna förordning kan även tillämpas av kommuner och landsting. Arbetsutskottet har berett ärendet och kommunkansliet har bearbetat förslaget utifrån arbetsutskottets synpunkter. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta upprättat förslag. Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta upprättat förslag.

23 Kommunstyrelsen (32) 57 Taxor ny alkohollag 10/KK Från och med den 1 januari 2011 har lagstiftaren infört en ny alkohollag. Förändringarna i alkohollagen får till följd att det måste göras vissa tillägg i taxan för serveringstillstånd. Från och med 1 januari 2011 har lagstiftaren gjort det möjligt för näringsidkare att söka permanent cateringtillstånd för slutna sällskap och för gemensam serveringsyta för fler näringsidkare. Vidare har lagstiftaren ålagt kommunerna att examinera tillståndssökande avseende deras kunskaper i alkohollagen. För dessa arbetsuppgifter har kommunerna rätt att ta ut en avgift. Förslag på nya avgifter med anledning av ny alkohollag år 2011 enligt följande: Permanent cateringtillstånd Gemensam serveringsyta Examination per tillfälle Tillsynsavgift Permanent cateringtillstånd kronor 500 kronor per näringsidkare 500 kronor/timma kronor Social- och omvårdnadsnämnden har berett ärendet och föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att fastställa taxor för serveringstillstånd och tillsyn. Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att fastställa taxor för serveringstillstånd och tillsyn.

24 Kommunstyrelsen (32) 58 Politiskt program för funktionshinderfrågor 10/KK Det Kommunala rådet för funktionshindersfrågor (KRF) beslutade att översända frågan om ett nytt handikappolitiskt program till kommunstyrelsen. Arbetsutskottet gav sedan kommunkansliet i uppdrag att utarbeta ett förslag till program som bygger på de tidigare antagna politiska intentionerna för arbetet med funktionshinderfrågor. Programmet syftar även till att fungera som en vägledning för kommunens olika verksamheter. Kommunstyrelsen beslutade att remittera förslaget till samtliga nämnder samt KRF för yttrande. Samtliga har ställt sig positiva till det nya programmet. Social- och omvårdnadsnämnden, Kultur- och fritidsnämnden samt KRF har dock kommit med förslag på kompletteringar. Beredningen har i tillämpliga delar tagit hänsyn till de synpunkter och önskemål som framförts. Arbetsutskottet har berett ärendet och föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta det politiska programmet för funktionshindersfrågor. Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta det politiska programmet för funktionshindersfrågor.

25 Kommunstyrelsen (32) 59 Medborgarförslag om asfaltering av gång- och cykelvägen mellan Norra Ringvägen och Bäckgatan 10/KK Gulli Carlsson m.fl. föreslår i ett medborgarförslag att gång- och cykelvägen mellan Norra Ringvägen och Bäckgatan asfalteras. Förslagsställarna konstaterar att den aktuella vägen nyligen fått belysning och att gång- och cykelvägen på andra sidan Vamman, mellan Villagatan och Norra Ringvägen, har asfaltbeläggning. Medborgarförslaget har överlämnats till tekniska nämnden för yttrande. Nämnden har i beslut svarat att man ställer sig positiv till att asfaltera denna vägsträcka när ekonomiska förutsättningar finns. Vid underhandskontakter har framkommit att tekniska nämndens svar innebär ett tillstyrkande av medborgarförslaget. Nämnden bedömer att asfalteringen av gång- och cykelvägen mellan Norra Ringvägen och Bäckgatan kommer att ske i samband med att ett lite större asfalteringsarbete (som finns med i tekniska kontorets asfalteringsplan) beställts. Förmodligen sker detta redan i år. Arbetsutskottet har berett ärendet och föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att bifalla medborgarförslaget om asfaltering av gång- och cykelvägen mellan Norra Ringvägen och Bäckgatan enligt tekniska nämndens förslag. Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att bifalla medborgarförslaget om asfaltering av gång- och cykelvägen mellan Norra Ringvägen och Bäckgatan enligt tekniska nämndens förslag.

26 Kommunstyrelsen (32) 60 Motion om allmänpolitisk debatt i kommunfullmäktige 10/KK Johan Liljegrahn (M) har i en inkommen motion föreslagit att det införs en allmänpolitisk debatt i kommunfullmäktige en gång i kvartalet med start snarast. Motionären framhåller att avsaknaden av debatt i kommunfullmäktige medför att sammanträdena kan uppfattas som tråkiga. Han menar vidare att införande av allmänpolitisk debatt kan resultera i mer engagerade fullmäktigeledamöter, vilket i sin tur kan leda till mer intressanta sammanträden. Samtliga partier som är representerade i kommunfullmäktige har beretts tillfälle att yttra sig över förslaget. Samtliga partier har inkommit med svar där (M), (C), (FP), (MP), (V) och (SD) tillstyrker förslaget. (S) och (KD) har dock valt att avstyrka förslaget då de anser att det inte finns behov av allmänpolitisk debatt så frekvent som fyra gånger per år. (S) och (KD) ställer sig däremot positiva till att införa allmänpolitisk debatt i kommunfullmäktige ett par gånger per år. Arbetsutskottet har berett ärendet och föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen om allmänpolitisk debatt i kommunfullmäktige. På grund av samtliga partiers intresse föreslår arbetsutskottet kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta att införa allmänpolitisk debatt två gånger per år. Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen om allmänpolitisk debatt i kommunfullmäktige. På grund av samtliga partiers intresse beslutar kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta att införa allmänpolitisk debatt två gånger per år.

27 Kommunstyrelsen (32) 61 Motion om anläggandet av en friidrottsplats 10/KK Sven Sandrén (M) har i en inkommen motion föreslagit att Tidaholms kommun ska anlägga en friidrottsplats med en oval löparbana på 400 meter. Motionären anser att det finns ett behov av en ny friidrottsanläggning då HUR- anläggningen i Härja är nedlagd. Han framhåller även att det är felsatsade pengar att anlägga 100 meters banor vid Hökenåsskolan och vid nya Forsenskolan. Motionen har överlämnats till barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och tekniska nämnden för yttrande. Kultur - och fritidsnämnden och barn- och utbildningsnämnden föreslår, av delvis olika skäl, att motionen avslås. Tekniska nämnden avstår från att yttra sig med motiveringen att behovet av en ny friidrottsanläggning bör bedömas av de nämnder i vars verksamhetsområden dessa projekt ingår. Arbetsutskottet har berett ärendet och föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen om anläggandet av friidrottsplats. Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen om anläggandet av friidrottsplats.

28 Kommunstyrelsen (32) 62 Val av ledningsgruppen för översiktlig planering tillika plankommitté för mandatperioden /KK Ledningsgruppen för översiktlig planering tillika plankommité ska utgöras av kommunstyrelsens presidie och miljö-och byggnadsnämndens presidie samt från övriga nämnder två nominerade representanter. Följande nomineringar har lämnats av nämnderna: Tekniska nämnden: Lennart Rehn (s) och Håkan Daremark (KD) Social- och omvårdnadsnämnden: Christer Johansson (S) och Peter Friberg (M) Barn- och utbildningsnämnden: Pereric Gustavsson (S) och Johan Liljegrahn (M) Kultur- och fritidsnämnden: Anna-Karin Skatt (S) och Ingemar Johansson (FP) Kommunstyrelsen beslutar att ledningsgruppen för översiktlig planering tillika plankommittén mandatperioden ska bestå av kommunstyrelsens presidie och miljö- och byggnadsnämndens presidie samt av följande ledamöter: Lennart Rehn (S), Håkan Daremark (M), Christer Johansson (S), Peter Friberg (M), Pereric Gustavsson (S), Johan Liljegrahn (M), Anna-Karin Skatt (S), Ingemar Johansson (FP).

29 Kommunstyrelsen (32) 63 Val av folkhälsoråd för mandatperioden /KK Enligt beslut 105/2006 ska folkhälsorådets beslutande ledamöter bestå av kommunstyrelsens ordförande, tillika rådets ordförande, samt en ledamot från övriga nämnder. Kommunstyrelsens vice ordförande är ersättare för ordföranden och övriga nämnder nominerar en ersättare för sina ledamöter. Två politiker från Lokala Hälso- och sjukvårdsnämnden ska också ingå i rådet. Följande nomineringar har lämnats av nämnderna: Miljö- och byggnadsnämnden Ledamot: Astrid Bengtson (S) Ersättare: Ingrid Berglund (FP) Tekniska nämnden: Ledamot: Lennart Rehn (S) Ersättare: Birgitta Andersson (FP) Social- och omvårdnadsnämnden: Ledamot: Berit Sörman (S) Ersättare: Ingvar Johansson (FP) Barn- och utbildningsnämnden: Ledamot: Anette Söderstedt (S) Ersättare: Ingela Johansson (C) Kultur- och fritidsnämnden: Ledamot: Anna-Karin Skatt (S) Ersättare: Ingemar Johansson (FP) Räddningsnämnden: Ledamot: Per-Erik Thurén Ersättare: Bo Wallin

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

KALLELSE Kommunfullmäktige

KALLELSE Kommunfullmäktige 1/2 KALLELSE Kommunfullmäktige Dag och tid: 2015-05-25 18:00 Plats: Disponentvillan OBS! - Efter sammanträdet kommer de nya läsplattorna delas ut Justerare: Ann-Sofie Hagenvind (S) eller Peter Ezelius

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20

PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20 PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20 Kommunfullmäktige Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 10.00-12.30, 13.30-17.45 Beslutande Se sidan 2 Övriga deltagande Lars Björklund, sekreterare Justerare Paragrafer

Läs mer

Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00

Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00 KOMMUNSTYRELSEN 2014-12-17 Sidan 1(30) Plats och tid Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:50 Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson

Läs mer

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-11-29 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 17.05-20.30 (ajournering kl. 17.30-17.35, 17.50-17.55, 18.00-18.30,* Beslutande Se bifogat

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 15.00 17.30 Beslutande Övriga deltagande Justerare Jan-Erik Wallin (M), ordf. Alexander Larsson (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Gunilla

Läs mer

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande 1 (39) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 23 maj 2006, kl. 10.00 15.30. Ajournering kl. 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 08.00-10.50 Beslutande Jan-Erik Wallin (M), ordf. Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson (M) Irene Karlsson

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson Kommunfullmäktige 2008-09-29 1 (71) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30 Beslutande Övriga deltagare Enligt separat närvaroförteckning Kommunsekreterare Matti Ohlsson Biträdande sekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-06-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-06-18 1(31) Plats och tid Nämndhuset, Nynäshamn. lokal: Landsort kl. 08:30-09:35 Beslutande Enligt förteckning Övriga närvarande Enligt förteckning Utses att justera Harry Bouveng (M) och Daniel Adborn (FP)

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Sida 2009-10-21 1 (48) Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40

Sida 2009-10-21 1 (48) Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40 2009-10-21 1 (48) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40 Beslutande Christer Akej (M), ordförande Karl-Erik Olsson (S) Håkan Erlandsson (C), kl 09.00-12.30; 13.30-16.40 Egon Carlsson (SJVP)

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 237/2013. Datum: 2013-11-26 Klockan: 14:15 14:40 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 237/2013. Datum: 2013-11-26 Klockan: 14:15 14:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 237/2013 Kommunstyrelsen Datum: 2013-11-26 Klockan: 14:15 14:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S) Lennart Bondeson (KD) Anders Åhrlin (M) Björn Sundin (S) Fisun

Läs mer

Roger Fredriksson och Tommy Andersson

Roger Fredriksson och Tommy Andersson 1(69) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen kl 08.30 16.30 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

Rose-Marie Åkerblom (c) Kommunhuset 2004-02-02 kl 17 00. Isolde Johansson. Rolf Mattsson

Rose-Marie Åkerblom (c) Kommunhuset 2004-02-02 kl 17 00. Isolde Johansson. Rolf Mattsson 01-25 Plats och tid Långö-lokalen, Kommunhuset i Kungshamn, kl 08 30 14 50. Beslutande Rolf Mattsson (s), ordförande Petra Sundblad (s) Rose-Marie Åkerblom (c) Mats Abrahamsson (m), vice ordförande, 01-17

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 12.10. Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Sixten

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(44) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 8.00 16.35 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande 68-70 Marie Therese Harfouche

Läs mer

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret Sammanträdesdatum Sida 0 Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan 8.00 16.15 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande Marianne Kjellquist (S) 2: e vice ordförande Rune Skogsberg (C) 1:e vice ordförande,

Läs mer

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Malin Norfall (S) och Anders Bromée (M)

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Malin Norfall (S) och Anders Bromée (M) Sammanträdesdatum 1(52) Plats och tid Ronnebysalen kl 18.00 21.15 ande Kungörelse om sammanträdet, bilaga A, har anslagits på kommunens anslagstavla 2015-03-18 och utsänts till s ledamöter och ersättare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen 1(30) Tid och plats 2015-02-04 - Kommunhuset klockan 13.30-16.30 Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Anneli

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

HABO KOMMUN KALLELSE DELS TILL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTTS SAMMANTRADE 2013-01-22 OCH DELS TILL KOMMUNSTYRELSENS S MMANTRADE.

HABO KOMMUN KALLELSE DELS TILL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTTS SAMMANTRADE 2013-01-22 OCH DELS TILL KOMMUNSTYRELSENS S MMANTRADE. HABO KALLELSE DELS TILL STYRELSENS ARBETSUTSKOTTS SAMMANTRADE 2013-01-22 OCH DELS TILL STYRELSENS S MMANTRADE. 2013-02-04 HABO KALLELSE 2013-01-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamf. ;r Agneta HäggIund

Läs mer