-3, KF :30. Kallelse till. Kommunfullmäktiges sammanträde kl i PB-hallen, Folkets Hus

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "-3, KF 2011-05-05 08:30. Kallelse till. Kommunfullmäktiges sammanträde 2011-05-05. kl 08.30. i PB-hallen, Folkets Hus"

Transkript

1 -3, KF :30 Kallelse till Kommunfullmäktiges sammanträde kl i PB-hallen, Folkets Hus

2 1, KF :30 KS: 9/2011 KALLELS E Kommunfullmäktige Dnr Meddelanden om nya ledamöter och ersättare

3 1, KF :30 / :s bilaga: <Tjänstemannaförslag> TJÄNS TEMANNAFÖRS LAG 1 Datum Dnr Kerstin Fridlund-Jonasson Nämnd/styrelse som ärendet ska till Meddelanden om nya ledamöter och ersättare - kommunfullmäktige Skriv en kort inledning. Om det är ett yttrande ska remisstiden anges i inledningen. Datum skrivs ut i löpande text - den 4 december Belopp skrivs ut kronor. Miljoner kan skrivas med bokstäver. I tabeller används tkr och mnkr. Nämnder, styrelser och förvaltningar skrivs med liten bokstav. Endast riksomfattande organisationer och myndigheter skrivs med stor bokstav. Använd inte förkortningar och interna begrepp. Exempel FAKO och KLG. Ändringar ska tydligt framgå av beslutsunderlag för taxor och avgifter, reglementen och delegationsbestämmelser. Partibeteckningar skrivs med stor bokstav. Underlag för beslut Ditt eget tjänstemannaförslag skrivs först, därefter övriga beslutsunderlag i datumordning. Kommunledningsförvaltningens tjänstemannaförslag Kultur- och fritidsnämndens beslut , 123 Förslag till beslut Skriv korta numrerade huvudsatser 1. Föreningen Skatan får bidrag med kronor. 2. Pengarna tas ur kommunstyrelsens anslag för strand- och vattenvård, ansvar 123, verksamhet Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att 4. Detaljbudget 2010 för kommunstyrelsen fastställs. Bakgrund Här ska en utförligare bakgrund till ärendet skrivas. FÖRVALTNING

4 1, KF :30 / :s bilaga: <Tjänstemannaförslag> TJÄNS TEMANNAFÖRS LAG 2 Datum Dnr underskrift kontrasignering Utdrag till Skriv in vem/vilka som ska få en kopia av beslutet Ange om tjänstemannaförslaget ska skickas med beslutet

5 2, KF :30 KS: 18/2011 KALLELS E Kommunfullmäktige Dnr Protokollets justering, upprop samt fastställande av dagordning 1. Protokollets justering Två ledamöter som tillsammans med ordföranden ska justera protokollet samt två ersättare för dessa utses. Protokollet ska justeras torsdagen den 12 maj, kl på kommunsekreterarens tjänsterum på Rådhuset. Kommunfullmäktiges beslut Till justerande utses Till ersättare utses 2. Upprop 3. Fastställande av dagordning Kommunfullmäktiges beslut

6 3, KF :30 KS: 8/2011 Kommunstyrelsen informerar KALLELS E Kommunfullmäktige Dnr

7 3, KF :30 / :s bilaga: <Tjänstemannaförslag> TJÄNS TEMANNAFÖRS LAG 1 Datum Dnr Kerstin Fridlund-Jonasson Nämnd/styrelse som ärendet ska till Kommunstyrelsen informerar Skriv en kort inledning. Om det är ett yttrande ska remisstiden anges i inledningen. Datum skrivs ut i löpande text - den 4 december Belopp skrivs ut kronor. Miljoner kan skrivas med bokstäver. I tabeller används tkr och mnkr. Nämnder, styrelser och förvaltningar skrivs med liten bokstav. Endast riksomfattande organisationer och myndigheter skrivs med stor bokstav. Använd inte förkortningar och interna begrepp. Exempel FAKO och KLG. Ändringar ska tydligt framgå av beslutsunderlag för taxor och avgifter, reglementen och delegationsbestämmelser. Partibeteckningar skrivs med stor bokstav. Underlag för beslut Ditt eget tjänstemannaförslag skrivs först, därefter övriga beslutsunderlag i datumordning. Kommunledningsförvaltningens tjänstemannaförslag Kultur- och fritidsnämndens beslut , 123 Förslag till beslut Skriv korta numrerade huvudsatser 1. Föreningen Skatan får bidrag med kronor. 2. Pengarna tas ur kommunstyrelsens anslag för strand- och vattenvård, ansvar 123, verksamhet Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att 4. Detaljbudget 2010 för kommunstyrelsen fastställs. Bakgrund Här ska en utförligare bakgrund till ärendet skrivas. FÖRVALTNING

8 3, KF :30 / :s bilaga: <Tjänstemannaförslag> TJÄNS TEMANNAFÖRS LAG 2 Datum Dnr underskrift kontrasignering Utdrag till Skriv in vem/vilka som ska få en kopia av beslutet Ange om tjänstemannaförslaget ska skickas med beslutet

9 4, KF :30 KS: 13/2011 Interpellationer och frågor KALLELS E Kommunfullmäktige Dnr

10 5, KF :30 KS: 15/2011 KALLELS E Kommunfullmäktige Anmälan av medborgarförslag Dnr Åke Durre föreslår i ett medborgarförslag den 23 mars 2011 att mottagandet av flyktingar överlåts till turistbyrån. Förslag Kommunfullmäktiges beslut Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen. 2. Åke Durre föreslår i ett medborgarförslag den 30 mars 2011 att de gamla ska få en värdig vård i med en värdig behandling i överensstämmelse med socialstyrelsens regler och rätt antal anställda med drägliga arbetsförhållanden. Förslag Kommunfullmäktiges beslut Medborgarförslaget remitteras till vård- och omsorgsnämnden. 3. Andreas Hägglund föreslår i ett medborgarförslag den 15 april 2011 att möjligheterna med trådbussar utreds. Förslag Kommunfullmäktiges beslut Medborgarförslaget remitteras till miljö- och samhällsnämnden.

11 5, KF :30 / :s bilaga: Medborgarförslag från Åke Durre - flyktingmottagning

12 5, KF :30 / :s bilaga: Medborgarförslag från Åke Durre ang vården av gamla

13 6, KF :30 KS: 16/2011 Anmälan av motioner KALLELS E Kommunfullmäktige Dnr Sven Ringvall, m, föreslår i en motion den 24 mars 2011 att samhällsbyggnad får i uppdrag att utreda ett program för Stortorgets utveckling. Förslag Kommunfullmäktiges beslut Motionen remitteras till miljö- och samhällsnämnden. 2. Pär Jönsson och Sven Ringvall, båda m, föreslår i en motion den 30 mars 2011 att kommunen förhandlar med Riksantikvarieämbetet om att runstenen på Frösön flyttas till Runudden och där exponeras i ett sammanhang där Frösöns och Frösöbrons historia berättas. Förslag Kommunfullmäktiges beslut Motionen remitteras till miljö- och samhällsnämnden.

14 6, KF :30 / :s bilaga: Motion från Sven Ringvall - Stortorgets utveckling

15 6, KF :30 / :s bilaga: Motion från Pär Jönsson o Sven Ringvall, Runstenen

16 7, KF :30 KS: 12/2011 KALLELS E Kommunfullmäktige Meddelanden och informationer Dnr

17 8, KF :30 KS: 11/2011 KALLELS E Kommunfullmäktige Dnr Valärenden 1. Jämtlands räddningstjänstförbund Kommunfullmäktiges beslut enligt valberedningens förslag Till revisorer utses: Kjell Ericson, fp Ingrid Bergander, s, Strömsunds kommun Brigitte Larsson, m, Krokoms kommun 2. Val av re visorer i Jämtlands gymnasieförbund (3 på förslag av de övriga kommunerna) Kommunfullmäktiges beslut enligt valberedningens förslag Till revisorer utses: Per-Olof Mellgren, c Nils Johnsson, c Gunilla Thor, s Staffan Ekström, s Bräcke Krokom Ragunda Östersund, ordförande 3. Revisorer i Inlandsbanan AB Kommunfullmäktiges beslut enligt valberedningens förslag Till revisorer utses: xxxxxxxxxxx Nils Hultin, c 4. Britt Semb, s, avsäger sig uppdraget som ersättare i vård- och omsorgsnämnden. Kommunfullmäktiges beslut enligt valberedningens förslag Till ny ersättare i vård- och omsorgsnämnden i Britt Sembs ställe utses.

18 8, KF :30 KS: 11/2011 KALLELS E Kommunfullmäktige Dnr Bostadsrättsföreningen Körfältets centrum (Valda från och med ordinarie föreningsstämma 2011 till och med ordinarie bolagsstämma 2015) Styrelse Ordinarie Nils Burman Ersättare Jan Högberg

19 9, KF :30 KS: 10/2011 Allmänhetens frågestund KALLELS E Kommunfullmäktige Dnr Åke Durre ställer frågor angående kommunens mögelskadade badhus. Åke Durre ställer frågor angående Stortorgets uppvärmning. Åke Durre ställer frågor angående Jamtli

20 9, KF :30 / :s bilaga: Frågor ang badhuset från Åke Durre Frågor beträffande kommunens mögelskadade badhus Den senast utförda utbyggnaden har anslutits till en punkt på gamla byggnaden med stora mögelskador. Förslag: a. Begär omgående en utredning om åt gärder och kostnadsförslag innan olyckor inträffar! Finns försäkringar med konsulter alternativt försäkringsbolag som bidrar till kostnaderna? b. Redovisa orsaken till att de omfattande skadorna ej redovisades redan när de framkom och åtgärdades när entreprenörer redan fanns på plats? Svar önskas skriftligt och därtill muntligt redovisad under fullmäktiges ordinarie möte. Åke Durre

21 9, KF :30 / :s bilaga: Fråga ang Stortorget från Åke Durre TILL MILJÖPARTIET FRÅN ÅKE DURRE Fråga beträffande Stora Torgets uppvärmning av markytor. 1/ Vad kostar Stora Torgets uppvärmning årligen! 2/ Har planerad spillvärme tillförts och påverkat värmekostnaden positivt? Svar önskas skriftligt och muntligt. Med vänlig hälsning från Åke Durre Torvollsvägen Östersund Tel Mail.

22 9, KF :30 / :s bilaga: Frågor från Åke Durre angående Jamtli Östersund Allmänhetens frågestund Frågor att ställa till Zipsane personligen i samband med hans redovisning om Jamtlis ekonomi i kommunfullmäktige. 1. Var orsaken till en höjning av inträdet ett försök att förbättra en ekonomi som väsentligt försämrats när nya projekt påbörjats före kostnadernas redovisning? 2. Hur ser Jamtlis framtid ut efter alla uppmärksammade transaktioner utanför styrelsens befogenheter? 3. Hur informeras allmänheten? 4. Har kommunstyrelsen ingen bevakning av Jamtlis investeringar med tanke på kommunens delägarskap? 5. Får Jamtlis styrelse nytt förtroende efter redovisat handlande? Svar önskas muntligt samt skriftligt för fortsatt juridisk behandling. Åke Durre

23 10, KF :30 KS: 2424/2010 PROTOKOLL Kommunfullmäktige Dnr Nationell e-hälsa Arbetet med den nationella IT-strategin startade 2005 och Kommunstyrelsen i Östersund antog strategin den 9 juni 2008, ändrades namnet från nationella IT-strategin för vård- och omsorg till Nationell e-hälsa strategin för tillgänglig och säker information inom vård- och omsorg. Namnändringen ska visa ett ökat fokus på införandet, användningen och nyttan av tekniken snarare än den tekniska utvecklingen. Under hösten 2009 och våren 2010 genomfördes en förstudie inom Jämtlands län. Beställare av uppdraget var kommunförbundet och resultatet var en rapport innehållande handlingsplan med specificerade aktiviteter per utförare. Underlag för beslut Kommunstyrelsen , 6 Finansutskottet , 12 Kommunledningsförvaltningens tjänstemannaförslag Utkast till projektdirektiv för kommunens lokala projekt Budget kostnad Ehälsa Fortsatt arbete regionalt och lokalt i Jämtlands län kring strategi för Nationell ehälsa Projektdirektiv - Projektledarens uppdrag i Strategi för Nationell ehälsa i Jämtlands län Kommunfullmäktiges beslut 1. Östersunds kommun ska delta i regionprojektet nationell ehälsa och godkänner alternativ 2 som underlag för kostnadsfördelningen mellan länets kommuner. 2. Vård och omsorgsnämndens investeringsram 2011 höjs med kronor att finansieras genom ianspråktagande av det utrymme på 15 miljoner som reserverats för oförutsedda ändamål inom kommunens rörelsekapital. 3. Driftkostnaderna 2011 för det centrala projektet med kronor samt det lokala projektet med det vill säga totalt kronor finansieras genom ianspråktagande av det utrymme på 15 miljoner som reserverats för oförutsedda ändamål inom kommunens rörelsekapital.

24 10, KF :30 KS: 2424/2010 PROTOKOLL Kommunfullmäktige Dnr Frågan om resterande finansiering för projektet 2012 och 2013 läggs in i kommande baskalkyl för ställningstagande i budget Utdrag till vård- och omsorgsförvaltningen, datacenter, kommunledningsförvaltningen Christine Wåhlén

25 10, KF :30 / :s bilaga: <Tjänstemannaförslag> TJÄNS TEMANNAFÖRS LAG Dnr Eva Rodin Svantesson Kommunstyrelsen Nationell e-hälsa Arbetet med den nationella IT-strategin startade 2005 och Kommunstyrelsen i Östersund antog strategin den 9 juni 2008, ändrades namnet från nationella IT-strategin för vård- och omsorg till Nationell ehälsa strategin för tillgänglig och säker information inom vård- och omsorg. Namnändringen ska visa ett ökat fokus på införandet, användningen och nyttan av tekniken snarare än den tekniska utvecklingen. Under hösten 2009 och våren 2010 genomfördes en förstudie inom Jämtlands län. Beställare av uppdraget var kommunförbundet och resultatet var en rapport innehållande handlingsplan med specificerade aktiviteter per utförare. Underlag för beslut Kommunledningsförvaltningens tjänstemannaförslag Utkast till projektdirektiv för kommunens lokala projekt Budget kostnad Ehälsa Fortsatt arbete regionalt och lokalt i Jämtlands län kring strategi för Nationell ehälsa Projektdirektiv - Projektledarens uppdrag i Strategi för Nationell ehälsa i Jämtlands län Förslag till beslut Finansutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktiges beslut 1. Östersunds kommun ska delta i regionprojektet nationell ehälsa och godkänner alternativ 2 som underlag för kostnadsfördelningen mellan länets kommuner. 2. Vård och omsorgsnämndens investeringsram 2011 höjs med kronor att finansieras genom ianspråktagande av det utrymme på 15 miljoner som reserverats för oförutsedda ändamål inom kommunens rörelsekapital. 3. Driftkostnaderna 2011 för det centrala projektet med kronor samt det lokala projektet med dvs totalt kronor finansieras

26 10, KF :30 / :s bilaga: <Tjänstemannaförslag> TJÄNS TEMANNAFÖRS LAG Dnr genom ianspråktagande av det utrymme på 15 miljoner som reserverats för oförutsedda ändamål inom kommunens rörelsekapital. 4. Frågan om resterande finansiering för projektet 2012 och 2013 läggs in i kommande baskalkyl för ställningstagande i budget Bakgrund Under 2010 beslutade regeringen och SKL om en reviderad strategi för nationell ehälsa, där kommunerna får en mer central roll. I arbetet med nationell ehälsa ska man fokusera på process och kvalitetsutveckling, inte teknikutveckling. Området har utvidgats till att också innefatta socialtjänstens verksamhet för att ge ett samlat beslutsunderlag för vård och omsorgsinsatser. Arbetet ska säkerställa kontinuitet mellan olika utförare och undanröja organisatoriska hinder. Den nationella ehälsan ska ge verksamheten möjlighet att möta individens behov och önskemål och ge individen verktyg för rörlighet och valfrihet. Det ska också ge beslutsfattare bättre underlag att planera och utveckla vård- och omsorg. Alla de här delarna ställer krav på samordning inom länet och en lokal utveckling av infrastrukturen för säker behörighetsinloggning. Under hösten 2009 och våren 2010 genomfördes en förstudie inom Jämtlands län. Beställare av uppdraget var kommunförbundet och resultatet var en rapport innehållande handlingsplan med specificerade aktiviteter per utförare. Förstudien presenterades vid en konferens i april Vid konferensen framkom, efter grupparbete, en viljeinriktning om ett fortsatt gemensamt arbete enligt förslagen i förstudien. En arbetsgrupp har arbetet vidare med förslagen i förstudien och har presenterat ett förslag på hur det fortsatta arbetet ska kunna bedrivas. I underlaget föreslås att en projektledare anställs under tre år hos regionförbundet, projektledaren ansvarar bland annat för att driva på de olika delprojekten och kommunernas lokala arbete. Kommunförbundet har i sitt underlag lämnat två olika förslag på hur kostnaderna ska fördelas. I första alternativet baseras fördelningen enbart på befolkningsstorleken, i det andra förslaget ingår en fast kostnad för samtliga kommuner och därefter en fördelning efter kommunstorlek. Kostnadsfördelningen ger inte en rättvis bild över nyttjandegraden av de resurser som ingår i det länsgemensamma projektet eftersom samtliga kommuner har lika stort behov av tjänsterna. Kostnadsfördelningen enligt alternativ 2 blir för Östersunds kommun kr under 2011 och kronor under 2012 och 2013 till det centrala projektet. De lokala kostnaderna för Östersunds kommun beräknas till en investering på ca kronor och en årlig driftkostnad på ca kronor un-

27 10, KF :30 / :s bilaga: <Tjänstemannaförslag> TJÄNS TEMANNAFÖRS LAG Dnr der projekttiden. I investeringskostnaden ingår bland annat kortläsare, kort och nya tunna klienter. I driftkostnaden ingår förutom avskrivningar även lokal projektledare på 25 % och övriga administrativa kostnader. Vård och omsorgsförvaltningen har meddelat att vård och omsorgsnämndens budget 2011 är mycket svag och att man inte kan finansiera de kostnader som följer av att driva projektet. Förvaltningen anser att projektet är viktigt för att anpassa teknisk infrastruktur till den nya lagstiftningen och det initiativ som sker Sverigeövergripande för att möjliggöra säker överföring av patientinformation mellan olika sjukvårdshuvudmän. Barn och utbildningsförvaltningens andel i projektet är en mindre andel och investeringar som följer av projektet bedöms kunna finansieras inom tillgängliga ramar. Kommunledningsförvaltningen gör bedömningen att projektet inte kommer att kunna bedrivas med helårseffekt redan 2011 och föreslår därför att investeringsnivån 2011 sätts till kronor samt att driftkostnaden för det lokala projektet maximeras till kronor. För finansiering måste medel anvisas ur kommunens rörelsekapital. Kommuncheferna i Jämtlands län har kommit överens att kostnadsfördelning enligt alternativ 2 ska gälla för projektet nationell ehälsa KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Bengt Marsh Kommundirektör Bert-Olof Åkerström Biträdande kommundirektör Utdrag till vård- och omsorgsförvaltningen, datacenter, kommunledningsförvaltningen Christine Wåhlén

28 10, KF :30 / :s bilaga: Budget_kostnad_Ehälsa Budget År Intäkter Stimulansmedel för regional samverkan inom IT-området Övriga statliga bidrag Kommunal medfinansiering -fast kostnad per kommun år 2011 och kr år 2012 och Kommunal medfinansiering baserad på kommunstorlek Summa intäkter Summa totala intäkter Kostnadsfördelning mellan kommunerna % Ragunda Bräcke Berg Härjedalen Östersund Krokom Strömsund Åre Delsumma Kostnad Projektledare Delprojektledare Lokalkostnader Administration Konsultarvode Resor Hotell för arbetsgrupp Kompetensutveckling Övriga kostnader Summa kostnader Summa totalkostnad

29 10, KF :30 / :s bilaga: Fortsatt arbete regionalt och lokalt i Jämtlands 1(5) Fortsatt arbete regionalt och lokalt i Jämtlands län kring strategi för Nationell e-hälsa Bakgrund Arbetet med den nationella IT-strategin startade under 2005 och 2006 ställde sig Sveriges kommuner och landsting, samt regering och riksdag bakom den. I Jämtlands län genomfördes 2008 en strategidag för att öka kunskapen kring den Nationella IT strategin. Samtidigt beslutades om en gemensam förstudie som skulle ge förslag på hur den kommunala ITstrategin skulle realiseras i Jämtlands län, och vilka aktiviteter som måste genomföras hos respektive utförare. Förstudien pressenterades vid en konferens i april 2010 Vid konferensen framkom, efter grupparbete, en viljeinriktning om ett fortsatt gemensamt arbete enligt förslagen i förstudien. I förstudien finns de aktiviteter som föreslås genomföras på kort och lång sikt. Under 2010 beslutar regeringen och SKL om en reviderad strategi för nationell ehälsa, där kommunerna får en mer central roll. Nationell ehälsa: Fokuserar på process och kvalitetsutveckling, inte teknikutveckling Utvidgas till att innefatta socialtjänstens verksamhet för att ge ett samlat beslutsunderlag för vård och omsorgsinsatser Säkerställer kontinuitet mellan olika utförare och undanröjer organis atoriska hinder Ger verks amheten möjlighet att möta individens behov och önskemål Ger individen verktyg för rörlighet och valfrihet Ger besluts fattare bättre underl ag att planera och utveckla vård- och omsorg Infrastruktur Lagstiftning Informationsstruktur T eknisk infrastruktur Stödja, engagera och motivera medborgare Webbaserad information för ökad kunskap för att underlätta val Personliga tjänster för åtkomst till egen information och för att följa sin egen process Tjänster för kommunikation Stöd till verksamhet elärande Dokumentationsstöd Beslutsstöd/förskrivarstöd Anpassade journalsystem Patientöversikt Varning/alert Stöd till beslutsfattande Öppna jämförelser Automatiskt genererade kunskapsunderlag Utveckling av register och statistik för FOU Uppföljning och utvärdering Nationell ehälsa lägger fokus på hur individen kan dra nytta av införandet av olika ehälsotjänster. För att uppnå en bred användning och därmed nyttja tekniken till dess fulla potential krävs ett starkt engagemang från verksamheter och beslutsfattare.

30 10, KF :30 / :s bilaga: Fortsatt arbete regionalt och lokalt i Jämtlands 2(5) Förslagen i förstudien Förslagen i förstudien kan sammanfattas i nedanstående bild, där alla delar är beroende av varandra som ett kugghjul. Teknisk infrastruktur Tjänstekort med SITHS certifikat Anpassa vård omsorgssystemen Målsättning för gemensam eförvaltning för länets kommuner Sjunet anslutning HSA katalog Anpassa den lokala infrastrukturen Följa pågående nationella projekt Informationsstrukturer Samordningsgrupp socialstyrelsens arbete Följa pågående nationella projekt Samverkan och erfarenhetsutbyte Inhämta kundskap och lära av andra Gemensam målbild Patiendatalagen Nationell patientöversikt (NPÖ) Beslut om länsgrupp Beslut om målbild Samverka nationellt Fortsatta arbetet För att kunna realisera förslagen i förstudien krävs resurser i form av pengar och personal. Projektgruppen har tagit fram ett förslag till hur organisationen skulle kunna se ut. I förslaget ingår en anställning av en projektledare på 3 år. Ett projekt direktiv finns framtaget (bifogas) som beskriver projektledarens uppdrag. Referensgrupper ska finnas för de delar där behov finns. Skolhälsovården och övrig socialtjänst kommer också beröras.

31 10, KF :30 / :s bilaga: Fortsatt arbete regionalt och lokalt i Jämtlands 3(5) Organisation E-hälsa Jämtlands län Kommuner Ledningsgrupp Kommunchefer Styrgrupp kortsikt 3 år En person med från varje Kommun, Landsting och Regionf örbundet Projektledare 3 år Anställs av regionf örbundet Projektgrupp Projektledare kommuner samt projektledare delprojekten Projektgrupper Kommuner Delprojekt Delprojekt Delprojekt Budget I nedanstående förslag till budget ingår de gemensamma kostnader för att driva projektet framåt. Det finns 2 olika förslag på hur kostnaderna ska fördelas. I första alternativet baseras fördelningen enbart på befolkningsstorleken, i det andra förslaget ingår en fast kostnad för samtliga kommuner och därefter en fördelning efter kommunstorlek. De kostnader som tillkommer är lokala resurser i varje kommun och kostnader för anpassning av IT infrastrukturen exempelvis SITHS kort och kortläsare. Kostnaden för varje kommun preciseras av varje kommun under projektet. Alternativ 1 Kostnadsfördelning baserad på kommunstorlek. Budget År Intäkter Stimulansmedel för regional samverkan inom IT-området Övriga statliga bidrag Kommunal medfinansiering Summa intäkter Summa totala intäkter Kostnadsfördelning mellan kommunerna % Ragunda Bräcke Berg Härjedalen Östersund Krokom Strömsund

32 10, KF :30 / :s bilaga: Fortsatt arbete regionalt och lokalt i Jämtlands 4(5) Åre Delsumma Kostnad Projektledare Delprojektledare Lokalkostnader Administration Konsultarvode Resor Hotell för arbetsgrupp Kompetensutveckling Övriga kostnader Summa kostnader Summa totalkostnad Alternativ 2 Kostnadsfördelning med en fast kostnad och fördelning baserad på kommunstorlek. Budget År Intäkter Stimulansmedel för regional samverkan inom IT-området Övriga statliga bidrag Kommunal medfinansiering -fast kostnad per kommun år 2011 och kr år 2012 och Kommunal medfinansiering baserad på kommunstorlek Summa intäkter Summa totala intäkter Kostnadsfördelning mellan kommunerna % Ragunda Bräcke Berg Härjedalen Östersund Krokom Strömsund Åre Delsumma Kostnad Projektledare Delprojektledare Lokalkostnader Administration Konsultarvode Resor Hotell för arbetsgrupp Kompetensutveckling Övriga kostnader

33 10, KF :30 / :s bilaga: Fortsatt arbete regionalt och lokalt i Jämtlands 5(5) Summa kostnader Summa totalkostnad Avsiktsförklaring gällande program för en god äldreomsorg i Jämtlands län Jämtlands läns landsting och kommunerna i Jämtlands län har genom kommunförbundet gjort en gemensam avsiktsförklaring som har skickats till SKL. Underlaget används för att söka statliga bidrag. I avsiktsförklaringen står att nästa steg blir att verkställa delar av handlingsplanen som har tagits fram i den gemensamma förstudien. Avsiktsförklaringen fokuserar på det som ska genomföras gemensamt av kommunerna och landstinget. En viktig del är tillsättandet av en projektledare, för projektet nationell ehälsa. Stimulansmedel för regional samverkan inom IT-området 2010 Kommunförbundet Jämtlands län har ansökt och fått kronor i statligt stimulansbidrag för att fortsätta det pågående arbetet med att stödja och förstärka en fortsatt och utbyggd kommunsamverkan på IT-området. Uppdraget som stimulansmedel söktes för var för genomförandet av vissa delar i förstudien, framförallt de aktiviteter som kan genomföras gemensamt av kommunerna och landstinget inom länet. Beslut För att kunna påbörja arbetet krävs formella beslut i respektive kommun. Ambitionen är att projektet startar i januari Kommunförbundet Jämtlands län Lena Hallquist Kommunförbundsdirektör Ordlista HSA Hälso- och sjukvårdens adressregister (bytt innebörd till Nationell Katalog) SITHS Säker IT i hälso- och sjukvård Sjunet - Kommunikationsnätverk SVR (Inera) Sjukvårdsrådgivningen (bytt namn till Inera AB i mars 2010) SKL Sveriges Kommuner och Landsting Meddix System för samordnad vårdplanering BIF Bastjänster för informationsförsörjning PDL - Patientdatalagen PDLiP - Patientdatalagen i praktiken NPÖ Nationell patientöversikt BHD Barnhälsodataprojektet

34 10, KF :30 / :s bilaga: Projektdirektiv - Projektledarens uppdrag i Stra Projektdirektiv Utgåva 0.9 Projektdirektiv Projektledarens uppdrag i Strategi för Nationell ehälsa i Jämtlands län Filnamn: epj_att_13_4.doc

35 10, KF :30 / :s bilaga: Projektdirektiv - Projektledarens uppdrag i Stra Projektdirektiv Utgåva 0.9 Projektnamn/identitet Projektledarens uppdrag i strategi för nationell e-hälsa i Jämtlands län. Bakgrund/effektmål Arbetet med den nationella IT-strategin startade under 2005 och 2006 ställde sig Sveriges kommuner och landsting, samt regering och riksdag bakom den. I Jämtlands län genomfördes 2008 en strategidag för att öka kunskapen kring den Nationella IT strategin. Samtidigt beslutades om en gemensam förstudie som skulle ge förslag på hur den kommunala IT-strategin skulle realiseras i Jämtlands län, och vilka aktiviteter som måste genomföras hos respektive utförare. Förstudien presenterades vid en konferens i april Vid konferensen framkom, efter grupparbete, en viljeinriktning om ett fortsatt gemensamt arbete enligt förslagen i förstudien. I förstudien finns de aktiviteter som föreslås genomföras på kort och lång sikt. Under 2010 beslutar regeringen och SKL om en reviderad strategi för nationell ehälsa, där kommunerna får en mer central roll. Nationell ehälsa: Fokuserar på process och kvalitetsutveckling, inte teknikutveckling Utvidgas till att innefatta socialtjänstens verksamhet för att ge ett samlat beslutsunderlag för vård och omsorgsinsatser Säkerställer kontinuitet mellan olika utförare och undanröjer organisatoriska hinder Ger verksamheten möjlighet att möta individens behov och önskemål Ger individen verktyg för rörlighet och valfrihet Ger beslutsfattare bättre underlag att planera och utveckla vård- och omsorg Filnamn: epj_att_13_4.doc

Nationell ehälsa. strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg

Nationell ehälsa. strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg Nationell ehälsa strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg 2010 Produktion: Socialdepartementet Form och layout: Svensk Information Foto: Mattias Ahlm, Nina Hellström, Jennifer

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

1. Protokollets justering. Kommunfullmäktiges beslut. 3. Fastställande av dagordning. Kommunfullmäktiges beslut

1. Protokollets justering. Kommunfullmäktiges beslut. 3. Fastställande av dagordning. Kommunfullmäktiges beslut 2, KF 2011-09-15 10:00 KS: 18/2011 KALLELS E Kommunfullmäktige 2011-09-15 Dnr 18-2011 Protokollets justering, upprop samt fastställande av dagordning 1. Protokollets justering Två ledamöter som tillsammans

Läs mer

BARNHÄLSODATAPILOTEN. - ett samverkansprojekt i Kalmar Län

BARNHÄLSODATAPILOTEN. - ett samverkansprojekt i Kalmar Län BARNHÄLSODATAPILOTEN - ett samverkansprojekt i Kalmar Län 2 Barnhälsodatapiloten - ett samverkansprojekt i Kalmar Län Förord 2006 genomförde Regionförbundet inom ramarna för EUprojektet Den digitala samhälls

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Interpellation till socialnämndens ordförande En landsomfattande

Läs mer

Kommunfullmäktiges sammanträde

Kommunfullmäktiges sammanträde -3, KF 2012-02-09 18:00 Kallelse till Kommunfullmäktiges sammanträde 2012-02-09 kl 18.00 i PB-hallen, Folkets Hus Gruppmöten S,V,Mp i Vinterrummet kl 17.00 Alliansen i Sonaten 2 kl 17.00 -2, KF 2012-02-09

Läs mer

Guide för effektiv regional e-utveckling

Guide för effektiv regional e-utveckling . Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Kommuner och landsting står inför stora utmaningar. Vår åldrande befolkning och den förväntade befolkningsökningen, kommer att ställa allt större krav

Läs mer

Handlingsplan för 2013-2018 Landstings, regioners och kommunernas samarbete inom ehälsoområdet samt lokal verksamhetsplan 2013.

Handlingsplan för 2013-2018 Landstings, regioners och kommunernas samarbete inom ehälsoområdet samt lokal verksamhetsplan 2013. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2012-10-30 297 Handlingsplan för 2013-2018 Landstings, regioners och kommunernas samarbete inom ehälsoområdet samt

Läs mer

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 Projekt ny kommunal styrmodell och organisation Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 1 Sammanfattning av rekommendationer och förslag...3 2 Projektet Ny styrmodell och organisation...3

Läs mer

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Katrin Thoor, 0531-52 60 38 katrin.thoor@bengtsfors.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2012-10-23 1(40) Budget för år 2013 (2014-2016) v:\klk\gemensam\tjänsteskrivelser\2012\kommunstrateg

Läs mer

1 Föreningen Framtidens unga romer - muntlig information. 3 Hemlöshetsarbetet, handlingsplan - muntlig information

1 Föreningen Framtidens unga romer - muntlig information. 3 Hemlöshetsarbetet, handlingsplan - muntlig information KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Socialnämnden 2013-03-26 Tid 2013-03-26, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, plan 2 rum 2 Ärenden Justering 1 Föreningen Framtidens unga romer - muntlig information 2 Presentation

Läs mer

KALLELSE Datum 2009-12-22. . Allmänhetens frågestund. 2. Sammanträdets laga tilkomst. 2 5. Interpellation med svar om KF AB:s insatser för klimatet

KALLELSE Datum 2009-12-22. . Allmänhetens frågestund. 2. Sammanträdets laga tilkomst. 2 5. Interpellation med svar om KF AB:s insatser för klimatet IZatrineholms kommun "- KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN KALLELSE Datum 2009-12-22 Sammanträdande organ Tid Plats Kommunfullmäktige Måndagen den 18 januari 2010 kl. 18.00 Safiren, Drottninggatan 19 i Katrineholm

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen TILL SOCIALDEPARTEMENTET Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen 2012-06-07 Innehåll 1 Inledning... 2 1.1 Arbetssätt och avgränsningar... 2 2 Bakgrund... 4 2.1 Patientjournal...

Läs mer

Protokoll 1(28) 2014-04-28--29. Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 28 april 08.00-17.00 och 29 april 08.30-15.30.

Protokoll 1(28) 2014-04-28--29. Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 28 april 08.00-17.00 och 29 april 08.30-15.30. Protokoll 1(28) Tid och plats för Sammanträdet Beslutande Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 28 april 08.00-17.00 och 29 april 08.30-15.30 Harriet Jorderud (S) Robert Uitto (S) Lena Bäckelin

Läs mer

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Behovsbedömning Kartläggning av förutsättningar Betydande miljöpåverkan? HANDBOK 2009:1 UTGÅVA 1 FEBRUARI 2009 Plan/programförslag (ev.

Läs mer

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 1 2 Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 3 Titel: Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Utgivare: Boverket Upplaga:

Läs mer

Kommunens informationssäkerhet

Kommunens informationssäkerhet Kommunens informationssäkerhet en vägledning FÖRBEREDA ANALYSERA UTFORMA INFÖRA FÖLJA UPP FÖRBÄTTRA Introduktion Verksamhet Åtgärder Planera genomförande Övervaka Utveckla LIS och skyddet Ledningens engagemang

Läs mer

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar 2010-10-04 Paragrafer 473 Kommunstyrelsens ärendelista 474 Vallonbygden rapporterar 475 Underhållsplan affärsområde förvaltade fastigheter Vallonbygden 476 Investeringsplan uppföljning 477 Investeringsförslag

Läs mer

Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård - arbetet i projektet

Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård - arbetet i projektet Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-04-22 LS 2015-0345 Landstingsstyrelsen Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård

Läs mer

Rose-Marie Åkerblom (c) Kommunhuset 2004-02-02 kl 17 00. Isolde Johansson. Rolf Mattsson

Rose-Marie Åkerblom (c) Kommunhuset 2004-02-02 kl 17 00. Isolde Johansson. Rolf Mattsson 01-25 Plats och tid Långö-lokalen, Kommunhuset i Kungshamn, kl 08 30 14 50. Beslutande Rolf Mattsson (s), ordförande Petra Sundblad (s) Rose-Marie Åkerblom (c) Mats Abrahamsson (m), vice ordförande, 01-17

Läs mer

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande 1 (39) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 23 maj 2006, kl. 10.00 15.30. Ajournering kl. 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

Peterson-Berger Hallen, OSD, Krondikesvägen 93, Östersund ÄRENDEFÖRTECKNING. 4. Fullmäktiges presidiums information

Peterson-Berger Hallen, OSD, Krondikesvägen 93, Östersund ÄRENDEFÖRTECKNING. 4. Fullmäktiges presidiums information Kallelse/Föredragningslista 1(54) Samordningskansliet 2015-04-02 Charlotte Funseth Tfn: 063-14 75 51 E-post: charlotte.funseth@regionjh.se ORGAN: Regionfullmäktige DATUM: 2015-04-14--15 PLATS: Peterson-Berger

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00

Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00 KOMMUNSTYRELSEN 2014-12-17 Sidan 1(30) Plats och tid Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:50 Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson

Läs mer

Kommunal Projekt förmåga 2013

Kommunal Projekt förmåga 2013 Kommunal Projekt förmåga 2013 Intern styrning 4,00 3,00 2,43 Resurshantering Nyttorealisering 2,61 2,00 2,21 Strategisk styrning 2,64 1,00 0,00 3,06 Ekonomisk styrning Riskhantering 2,37 2,44 Intressenthantering

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen 1(30) Tid och plats 2015-02-04 - Kommunhuset klockan 13.30-16.30 Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Anneli

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S), ledamot Ola Persson (C), ledamot

Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S), ledamot Ola Persson (C), ledamot 1(20) Plats och tid Region Värmland, Lagergrens gata 2, Karlstad, kl 09.00 12.00 ande Ledamöter Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S),

Läs mer

En ambitionshöjning i den lokala polisverksamheten längst fram nära medborgarna

En ambitionshöjning i den lokala polisverksamheten längst fram nära medborgarna Projektrapport 2014-06-30 Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten Ju 2012:16 Version 1.0 En ambitionshöjning i den lokala polisverksamheten längst fram nära medborgarna 2 Innehållsförteckning Varför

Läs mer