Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""

Transkript

1 Årsredovisning 27

2

3

4

5 Innehåll VD har ordet Förvaltningsberättelse Fem år i sammandrag Resultat- och balansräkning Kassaflödesanalys Noter Revisionsberättelse Företagsstyrning Huvudmän Högsbynytt Personalen Styrelsen

6 VD har ordet Högsby Sparbank är ingen vanlig bank och inte heller en bank i mängden. Som sparbank har man inga enskilda ägare utan ägs i princip av bankens kunder. En del av vinsten kan därför användas till att stödja satsningar och verksamheter som gör Högsby kommun till en ännu bättre plats att bo och verka i. Under 27 lämnade banken bidrag till bland annat en konstgräsplan i Högsby, Ruda Folkets Hus, Medborgarhuset i Berga, Fågelfors Folkets Hus och Park samt Långemåla IF:s Danssektions anläggning. Detta förutom den sedvanliga sponsringen av idrott, kultur och samhälle i Högsby kommun. Ett bestående intryck från 27 är oron på den globala finansmarknaden som eskalerade under höstmånaderna. Den amerikanska bolånekrisen - en följd av aggressiv utlåning till amerikanska hushållen med låg betalningsförmåga - har dominerat utvecklingen på finansmarknaden de senaste månaderna och dämpat konjunkturläget. Den svenska ekonomin försvagades under 27 efter tre år i rad med en BNP-tillväxt som varit väsentligt högre än den trendmässiga tillväxten. Uppskattningsvis steg BNP med 2,5-3 procent under 27 jämfört med 4 procent rekordåret 26. Det är framför allt en lägre exportökning som är den främsta förklaringen till fjolårets konjunkturavmattning. En svagare omvärldskonjunktur och kapacitetsbrister i svensk exportindustri i samband med att kronan har stärkts inte minst gentemot den amerikanska dollarn. Ett ökat resursutnyttjande i svensk ekonomi bidrog till en fortsatt åtstramning av den svenska penningpolitiken. Riksbanken höjde styrräntan med en procentenhet till 4 procent under 27. Även 27 var ett mycket bra år för Högsby Sparbank. Den sammanlagda affärsvolymen ökade med 138 mkr och var den 31 december mkr. Inlåningen i banken ökade med 42 mkr 27, den totala utlåningen i banken ökade med 63 mkr under året och var den siste december 652 mkr. Detta trots att befolkningsutvecklingen i kommunen även under 27 visar på en negativ utveckling. Vi blev 12 färre i kommunen och invånarantalet var den siste december rekordlåga invånare. Efter att i nio år varit VD i Högsby Sparbank är det nu dags att inleda en ny epok i mitt liv, detta som pensionär. 6

7 Min bankbana började den 13 januari 1969 i dåvarande Lenhovda Sparbank, som aspirant som det hette på den tiden. Jag har sedan dess varit sparbanksrörelsen trogen och har haft förmånen att få arbeta med många olika uppdrag inom sparbanksrörelsen genom åren bland annat som kontorschef, bankkonsulent, områdeschef, privatmarknadschef, rörelsechef, sparbanksdirektör lokalbankschef och slutligen nu som VD för Högsby Sparbank. Det gäller nu för Högsby Sparbank att visa vad banken kan ge sina kunder för mervärde och varför Högsby Sparbank är det bästa bankalternativet i kommunen. Trots att kommunens invånarantal har minskat med över 45 st, under de senaste nio åren har antalet personer som gett oss sitt förtroende ökat och vi har nu förmånen att räkna in över 13 kunder i banken. Ingen annan bank har motsvarande servicenivå och möjligheter att anpassa verksamheten efter de lokala förutsättningarna. För att banken skall fortsätta att vara en trygg finansiell partner till kunderna är det viktigt att banken går med vinst. De resultat banken bygger upp stannar kvar i verksamhetsområdet och gynnar bankens kunder. Finansinspektionens allmänna råd om styrning av finansiella företag är antagligen bara början på de förändringar som väntar i framtiden. En blick in i den ger vid handen att förändringsprocessen kommer att fortsätta med minskade marginaler, nya produkter och tjänster. Samtidigt kommer våra kunder och myndigheter att ställa allt högre krav på kreditinstituten. För att Högsby Sparbank även i framtiden skall ha framgång krävs en engagerad och kunnig personal och en styrelse som följer med i samhällsutvecklingen. Detta kommer troligen att innebära att banken måste se sig om efter samarbetspartners eller medverka till att flera sparbanker går samman för att Högsby Sparbank även fortsättningsvis ska vara det naturliga och självklara alternativet vad avser finansiella tjänster för privatpersoner, företag, och organisationer i vår kommun. Avslutningsvis vill jag tacka alla kunder, personal, styrelse och huvudmän för den tid jag har haft förmånen och förtroendet att få arbeta i Högsby Sparbank. Jag vill också önska banken lycka till i framtiden. Högsby i mars 28 Sven Franzén VD 7

8 Årsredovisning för verksamhetsåret 27 Styrelsen för Högsby Sparbank ( ) får härmed avge årsredovisning för sparbankens verksamhet under 27, sparbankens 113:e verksamhetsår. Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Högsby Sparbank är en självständig bank. Sparbankens verksamhet syftar till att ge kvalificerad bankservice till hushåll, småföretag samt jord- och skogsbruk, företrädesvis inom Högsby kommun. Högsby Sparbank bedriver sin verksamhet med huvudkontor i Högsby och ett filialkontor i Fagerhult. Sparbankens resultat Rörelseresultatet uppgick till 14,4 mkr, att jämföra med 16,8 mkr föregående år. Räntenettot uppgick till 22,6 mkr vilket är en ökning med 8,6 %. Detta trots sjunkande räntemarginal. Detta beror på bl a ökade in- och utlåningsvolymer. Reporäntan har under året höjts fyra gånger med totalt 1, procentenheter till 4,%. Erhållna utdelningar avseende aktieinnehavet i Swedbank AB, uppgick till 4,2 mkr en ökning med,4 mkr. Förändringen beror på höjd utdelning per aktie. Provisionsnettot uppgick till 7,1 mkr, vilket är en ökning med,1 mkr. I posten Nettoresultat av finansiella transaktioner ingår realiserade och orealiserade vinster och förluster på finansiella instrument och dessa uppgick till,7 mkr, en ökning med 17,8% Övriga rörelseintäkter uppgick till,3 mkr mot 2,1 mkr föregående år. Skillnaden beror på att banken föregående år fick återbetalning av moms för tiden t o m med 1,8 mkr. Rörelsekostnaderna exklusive kreditförluster uppgick till 2,5 mkr, en ökning med 3, mkr. Kostnadsökningen beror på att banken har träffat avtal med två tjänstemän om särskild ålderspension från 62 års ålder med 72% av gällande lön (1,4 mkr), samt att banken beslutat avsätta 1 mkr som bidrag till en konstgräsplan i Högsby. Sparbankens ställning Inlåningen från allmänheten ökade under 27 med 42,1 mkr och var vid årskiftet 66, mkr. Under året minskade nettosparandet i Roburs fonder med 24, mkr. Den totala fondförmögenheten hos våra kunder minskade med 23,8 mkr och utgjorde vid årsskiftet 356,2 mkr. Sparbankens utlåning uppgick vid årets slut till 652,1 mkr en ökning med 1,7%. Den bundna utlåningen uppgick till 275,4 mkr varav 127,5 mkr är 1-3 månadersbindningar. Den totala förmedlade kreditvolymen till Swedbank Hypotek och Swedbank Finans uppgick vid årsskiftet till 317, mkr en ökning med 51,9 mkr. Den totala affärsvolymen uppgick vid årsskiftet till 2 146,1 mkr en ökning med 6,9%. Sparbanken har vid årsskiftet placerat 41,8 mkr i obligationer och andra räntebärande värdepapper och 94,3 mkr i aktier. Kapitaltäckningskvoten vid utgången av 27 uppgick till 3,34. Ytterligare information om den ekonomiska utvecklingen framgår av Fem år i sammandrag - nyckeltal på sidan 3 samt Resultat- och balansräkningar 23 till 27 på sidan 4. Riskhantering Upplysningar om finansiella risker se not 3. Personal Medelantalet anställda är 14 st. Under 27 har ytterligare en privatrådgivare samt tre företagsrådgivare certifierat sig. Övrigt Årets januaristorm Per orsakade på nytt stora skador på skogen i södra sverige. Dessutom blev många hushåll av med både el och telefon. På grund av data-, telefon- och säkerhetsproblem tvingades Högsby Sparbank hålla banken stängd den januari. Högsby Sparbank hade under april månad en helsidesannons i Nyheterna och OT. Detta för att informera och förstärka bankens vision och affärsidé. Vid ordinarie sparbankstämma avtackades huvudmännen: Eva Olsson, Per Lönn, Börje Karlsson, 8

9 Evert Sunesson och Hemming Larsson för sina insatser i Högsby Sparbank Fr o m 1 april 28 tillträder Per-Gunnar Sandberg tjänsten som VD i Högsby Sparbank. Han efterträder Sven Franzén som avgår med särskild ålderspension. Förväntad framtida utveckling För 28 förväntar vi oss en begränsad volymtillväxt samtidigt som konkurrensen kommer att innebära fortsatt press på räntemarginalerna. Rörelseresultatet för 28 förväntas uppgå till mkr före kreditförluster. Byte av redovisningsprinciper Från och med den 1 januari 27 tillämpar sparbanken s k lagbegränsad IFRS, vilket innebär att International Financial Reporting Standards (IFRS) är tillämpliga med de begränsningar som följer av RR 32:6 Redovisning för juridiska personer eller FFFS 26:16 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag. Förslag till disposition beträffande sparbankens vinst Sparbankens vinst enligt balansräkningen utgör kr. Styrelsen föreslår att 27 års vinst överförs till reservfonden. Sparbankens kapitaltäckningskvot efter föreslagen vinstdisposition uppgår till 3,3 (föregåendes års kapitaltäckningsgrad 28,4%). Sparbankens ekonomiska ställning ger inte upphov till annan bedömning än att sparbanken kan förväntas fullgöra sina förpliktelser på såväl kort som lång sikt. Styrelsens bedömning är att sparbankens egna kapital såsom det redovisas i årsredovisningen är tillräckligt stort i förhållande till verksamhetens omfattning och risk. Vad beträffar sparbankens resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultatoch balansräkningar med tillhörande noter. 9

10 Fem år i sammandrag Jämförelsetal för åren är ej omräknade enligt lagbegränsad IFRS Nyckeltal Volym Affärsvolym ultimo, Mkr förändring under året, % (Av sparbanken förvaltade och förmedlade kundvolymer) , , , , , Kapital Soliditet Beskattat eget kapital + 72% av obeskattade reserver i % av balansomslutningen (I beskattat kapital ingår ej fonden för verkligt värde) 28,2 23,1 24, 24,5 25,1 Kapitaltäckningsgrad* Kapitalbas i % av riskvägda placeringar - 28,4 29,8 28,2 27,4 Kapitaltäckningskvot* Kapitalbas i förhållande till kapitalkrav 3, Primärkapitalrelation* Primärkapital i % av riskvägda placeringar - 35, 37,5 36, 35,6 Primärkapitalkvot* Primärkapital i förhållande till kapitalkrav 4, * Fr o m 27 ny beräkningsmetod Resultat Placeringsmarginal Räntenetto i % av MO 2,7 3, 3,3 3,6 4, Rörelseintäkter/affärsvolym Räntenetto + rörelseintäkter i % av genomsnittlig affärvolym 1,7 1,8 1,8 2,1, Rörelseresultatet/affärsvolym Rörelseresultatet i % av genomsnittlig affärsvolym,7,9,8,8,8 1

11 Räntabilitet på eget kapital Rörelseresultat efter schablonskatt i % av genomsnittligt kapital 5, 7,3 5,7 5,7 5,3 K/I-tal före kreditförluster kostnader exkl kreditförluster och värdeförändringar på övertagen egendom i relation till räntenetto + rörelseintäkter,59,51,58,59,67 K/I-tal efter kreditförluster kostnader inkl kreditförluster och värdeförändringar på övertagen egendom i relation till räntenetto + rörelseintäkter,59,51,59,62,67 Osäkra fordringar och kreditförluster Reserveringsgrad för osäkra fordringar Nedskrivning för sannolika förluster i % av osäkra fordringar brutto Andel osäkra fordringar Osäkra fordringar netto i % av total utlåning till allmänheten och kreditinstitut (exkl banker),6,9,2,9 1, Kreditförlustnivå Kreditförluster i % av ingående balans för utlåning till allmänheten, kreditinstitut (exkl banker) samt leasingobjekt, övertagen egendom och kreditgarantier,,,,2, Övriga uppgifter Medelantal anställda Antal kontor

12 Resultat- och balansräkning Resultaträkning, tkr Räntenetto Provisioner, netto Nettoresultat av finansiella transaktioner Övriga intäkter intäkter Almänna administrationskostnader Övriga rörelsekostnader [1] Kreditförluster kostnader Rörelseresultat Bokslutsdispositioner Skatter Årets resultat [1] Inkl avskrivningar på materiella anläggningstillgångar Balansräkning, tkr Kassa Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Räntebärande värdepapper Aktier och andelar Materiella tillgångar Övrigt tillgångar Skulder, avsättningar och eget kapital Skulder till kreditinstitut Inlåning från allmänheten Övrigt Avsättningar till pensioner mm skulder och avsättningar Obeskattade reserver Eget kapital skulder, avsättningar och eget kapital

13 Resultaträkning 1 januari - 31 december tkr Not Ränteintäkter Räntekostnader Räntenetto Erhållna utdelningar Provisionsintäkter Provisionskostnader Nettoresultat av finansiella transaktioner Övriga rörelseintäkter rörelseintäkter [1] Allmänna administrationskostnader Avskrivning på materiella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader kostnader före kreditförluster Resultat före kreditförluster Kreditförluster, netto Rörelseresultat Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat Årets resultat [1] Samtliga rörelseintäkter är hänförliga till verksamheten i Sverige 13

14 Balansräkning Per den 31 december, tkr Not Tillgångar Kassa Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Obligationer och andra räntebärande värdepapper Aktier och andelar Materiella tillgångar - Inventarier - Byggnader och mark Övriga tillgångar - Skattefordran Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter tillgångar Skulder, avsättningar och eget kapital Skulder till kreditinstitut Inlåning från allmänheten Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Avsättningar - Avsättningar för pensioner - Övriga avsättningar skulder och avsättningar Obeskattade reserver Eget kapital Reservfond Fritt eget kapital Fond för verkligt värde Årets resultat eget kapital skulder, avsättningar och eget kapital Poster inom linjen Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser - Garantier Åtaganden - Övriga åtaganden

15 Sammandrag avseende förändringar i eget kapital, tkr Bundet eget kapital Fritt eget kapital Totalt eget kapital Reserv fond Fond för verkligt värde Verkligt värde reserv Årets resultat Ingående eget kapital Vinstdisposition Årets resultat Utgånde eget kaptial Bundet eget kapital Fritt eget kapital Totalt eget kapital Reserv fond Fond för verkligt värde Verkligt värde reserv Årets resultat Ingående eget kapital Justering för ändrad redovisningsprincip Justerat eget kapital Vinstdisposition Omvärderingar redovisade direkt mot eget kapital Anslag till allmännyttiga ändamål Årets resultat Utgånde eget kapital Reservfond Syftet med reservfonden har varit att spara en del av nettovinsten, som inte går åt för täckning av balanserad förlust. Fond för verkligt värde Fond för verkligt värde inkluderar den ackumulerade nettoförändringen av verkligt värde på finansiella tillgångar som kan säljas fram till dess att tillgången bokas bort från balansräkningen. 15

16 Kassaflödesanalys (indirekt metod) 1 januari - 31 december, tkr Den löpande verksamheten Rörelseresultat (+) Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Förändring av upplupet anskaffningsvärde under perioden, netto (+/-) Orealiserad del av nettoresultat av finansiella transaktioner, (+/-) Av-/nedskrivningar (+) Kreditförluster (+) Betald inkomstskatt (-) Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning av utlåning till allmänheten Ökning av inlåning från allmänheten Ökning av skulder till kreditinstitut Förändring av övriga tillgångar och skulder (+/-)* Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Försäljning/inlösen av finansiella tillgångar (+) Förvärv av finansiella tillgångar (-) Förvärv av materiella tillgångar (-) Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Utbetalt anslag (-) Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

17 Följande delkomponenter ingår i likvida medel, tkr Kassa och banktillgodohavanden Kortfristiga placeringar, jämställda med likvida medel enligt balansräkningen och kassaflödesanalys Checkräkningskrediter som är omedelbart uppsägningsbara (Avgår skuld på checkräkningskredit) * Specifikation av förändring av övriga tillgångar och skulder Förändring av övriga tillgångar Förändring av förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förändring av övriga skulder Förändring av upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Förändring av avsättning Kortfristiga placeringar har klassificerats som likvida medel med utgångspunkt att: -De har en obetydlig risk för värdefluktuationer. -De kan lätt omvandlas till kassamedel. -De har en löptid om högst tre månader från anskaffningstidpunkten. 17

18 Noter 1 Uppgifter om sparbanken Årsredovisningen avges per 31 december 27 och avser Högsby sparbank, org nr , med säte i Högsby. Adressen till huvudkontoret är Storgatan 41, Högsby. 2 Redovisningsprinciper Överensstämmelse med normgivning och lag Sparbankens årsredovisning är upprättad enligt Lag om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (ÅRKL) samt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om Årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (FFFS 26:16) och Redovisningsrådets rekommendation RR 32:6. Sparbankerna tillämpar s k lagbegränsad IFRS och med detta avses standarder som har antagits för tilllämpning med de begränsningar som följer av RR 32:6 och FFFS 26:16. Detta innebär att samtliga av EU godkända IFRS och uttalanden så långt detta är möjligt inom ramen för årsredovisningslagen och med hänsyn till att sambandet mellan redovisning och beskattning skall tillämpas. Denna årsredovisning innehåller de första fullständiga finansiella rapporterna upprättade i enlighet med lagbegränsad IFRS. I not finns en sammanställning med förklaringar hur övergången till lagbegränsad IFRS har påverkat sparbankens finansiella resultat och ställning samt redovisade kassaflöden. De nedan angivna redovisningsprinciperna har tillämpats konsekvent på samtliga perioder som presenteras i de finansiella rapporterna, om inte annat framgår nedan. Värderingsgrunder vid upprättande av företagets finansiella rapporter Tillgångar och skulder är redovisade till historiska anskaffningsvärden. Finansiella tillgångar och skulder är redovisade till upplupet anskaffningsvärde, förutom vissa finansiella tillgångar och skulder som värderas till verkligt värde. Finansiella tillgångar och skulder som värderas till verkligt värde består av derivatinstrument, finansiella instrument klassificerade som finansiella tillgångar eller finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen eller som finansiella tillgångar som kan säljas. Funktionell valuta och rapporteringsvaluta Företagets funktionella valuta är svenska kronor och de finansiella rapporterna presenteras i svenska kronor. Samtliga belopp, om inte annat anges, är avrundade till närmaste tusental. Bedömningar och uppskattningar i de finansiella rapporterna Att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med lagbegränsad IFRS kräver att sparbankens ledning gör bedömningar och uppskattningar samt gör antaganden som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Uppskattningar och antaganden ses över regelbundet. Ändringar av uppskattningar redovisas i den period ändringen görs om ändringen endast påverkat denna period, eller i den period ändringen görs och framtida perioder om ändringen påverkar både aktuell period och framtida perioder. Sparbankens ledning har bedömt att det inte finns några kritiska bedömningar eller viktiga osäkerheter som påverkar årets finansiella rapporter. Ändrade redovisningsprinciper Övergången till redovisning enligt lagbegränsad IFRS beskrivs i not. I enlighet med FFFS 26:16 behöver inte IAS 39 och IFRS 7 tillämpas på jämförelsesiffrorna för 26 utan framåtriktat från 1 januari 27. Tillämpningen av IAS 39 har inneburit att den ingående balansen per den 1 januari har förändrats med tkr och beskrivs närmare i not 32. Nya IFRS och tolkningar som ännu inte börjat tillämpas Ett antal nya standarder, ändringar i standarder samt tolkningsuttalanden träder ikraft först fr o m räkenskapsåret 28 och har inte tillämpats vid upprättandet av dessa finansiella rapporter. IFRS 8 Operating 18

19 Segments anger vad ett operativt segment är och vilken information som ska lämnas om dessa i de finansiella rapporterna. Standarden ska tillämpas på räkenskapsår som inleds den 1 januari 29 eller senare. Tidigare tillämpning är tillåten. Ändringar i IAS 23 Lånekostnader, anger att aktivering måste ske av lånekostnader som är direkt hänförliga till inköp, konstruktion eller produktion av tillgångar som tar en betydande tid i anspråk att färdigställa för avsedd användning eller försäljning. Ändringen ska tillämpas på räkenskapsår som inleds den 1 januari 29 eller senare. Tidigare tillämpning är tillåten. IFRIC 11 IFRS 2 - Transaktioner med egna aktier, även koncerninterna, i tolkningsuttalandet klargörs hur ett egetkapitalinstrument reglerad transaktion ska klassificeras i det företag som erhåller tjänster av anställda. Tolkningsuttalandet träder i kraft den 1 mars 27 och ska tillämpas på räkenskapsår som inleds denna dag eller senare. Tidigare tillämpning är tillåten. IFRIC 12 Service Concession Arrangements, tolkningsuttalandet behandlar frågeställningen hur den som sköter ett sk Service Concession Agreement ska redovisa anläggningen samt de rättigheter och skyldigheter som följer av avtalet. Tolkningsuttalandet tillämpas på räkenskapsår som inleds den 1 januari 28 eller senare. Tidigare tillämpning är tillåten. IFRIC 13 Customer Loyalty Programmes, tolkningsuttalandet behandlar redovisning och värdering av ett företags förpliktelse att leverera kostnadsfria eller rabatterade varor eller tjänster till kunder som kvalificerat sig till detta genom tidigare köp. Tolkningsuttalandet tillämpas på räkenskapsår som inleds den 1 juli 28 eller senare. Tidigare tillämpning är tillåten. IFRIC 14 IAS 19 - The Limit on a Defined Benefit Asset Minimum Funding Requirements and their Interaction, tolkningsuttalandet behandlar hur krav på viss fondering samverkar med IAS 19 tak för en förmånsbestämd tillgång. Tolkningsuttalandet tillämpas på räkenskapsår som inleds den 1 januari 28 eller senare. Tidigare tillämpning är tillåten. Sparbankens bedömning är att inte någon av dessa förändringar kommer att få någon väsentlig påverkan på resultat eller ställning när de nya reglerna börjar tillämpas. Utländsk valuta Transaktioner i utländsk valuta Sparbankens funktionella valuta är svenska kronor. Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan till den valutakurs som föreligger på transaktionsdagen. Monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta räknas om till den funktionella valutan till den valutakurs som föreligger på balansdagen. Valutakursdifferenser som uppstår vid omräkningarna redovisas i resultaträkningen. Ränteintäkter och räntekostnader, samt utdelning Ränteintäkter på fordringar och räntekostnader på skulder beräknas och redovisas med tillämpning av effektivräntemetoden. Effektivräntan är den ränta som gör att nuvärdet av alla uppskattade framtida in- och utbetalningar under den förväntade räntebindningstiden blir lika med det redovisade värdet av fordran eller skulden. Ränteintäkter och räntekostnader inkluderar i förekommande fall periodiserade belopp av erhållna avgifter som medräknas i effektivräntan, transaktionskostnader och eventuella rabatter, premier och andra skillnader mellan det ursprungliga värdet av fordran/skulden och det belopp som regleras vid förfall. Ränteintäkter och räntekostnader som presenteras i resultaträkningen består av: - Räntor på finansiella tillgångar och skulder som värderas till upplupet anskaffningsvärde enligt effektivräntemetoden inklusive ränta på osäkra fordringar. - Räntor från finansiella tillgångar som klassificerats som tillgängliga för försäljning. Utdelning från aktier och andelar redovisas när rätten att erhålla betalning fastställts. Provisions- och avgiftsintäkter En provisions- och avgiftsintäkt redovisas när (i) inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt, (ii) det är sannolikt att de ekonomiska fördelar som är förknippade med transaktionen kommer att tillfalla 19

20 företaget, (iii) färdigställandegraden på balansdagen kan beräknas på ett tillförlitligt sätt och (iv) de utgifter som uppkommit och de utgifter som återstår för att slutföra tjänsteuppdraget kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Intäkterna värderas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Intäktsredovisning redovisas enligt metoden successiv vinstavräkning vilket innebär att intäkterna som redovisas baseras på uppdragets eller tjänstens färdigställandegrad på balansdagen. Sparbankerna erhåller avgifter och provisioner för utförda tjänster som intäktsredovisas på tre olika sätt enligt nedan: (i) Provisioner och avgifter som inräknas i den effektiva räntan Provisioner och avgifter som är en integrerad del av effektivräntan, redovisas inte som provisionsintäkt utan som justering av effektivräntan på resultatraden ränteintäkter. Sådana avgifter utgörs främst av; uppläggningsavgifter för lån samt avgifter för tillhandahållande av kreditfacilitet eller annan typ av lånelöfte i det fall som det är sannolikt att kreditfaciliteten kommer att utnyttjas. (ii) Provisioner och avgifter som är intjänade i takt med att tjänsterna löpande utförs Till dessa avgifter hör främst avgifter för kreditfaciliteter eller annan typ av lånelöfte när det inte är sannolikt att faciliteten kommer att utnyttjas samt avgifter och provisioner för ställande av finansiell garanti. Dessa avgifter och provisioner periodiseras som intäkt över den period som tjänsten utförs. Till dessa avgifter hör också de ersättningar som sparbanken erhåller vid förmedling av lån till annan bank. Vid förmedling av lån till annan bank som också inbegriper ett ansvar för kreditförluster på de förmedlade lånen (dock maximerat till en viss andel av under året intjänad förmedlingsprovision) redovisas intäkten löpande netto efter avräkning för kreditförlust. (iii) Provisioner och avgifter som är intjänade när en viss tjänst utförts Till dessa avgifter och provisioner hör olika typer av provisioner för köp av värdepapper för kunds räkning, aviseringsavgifter, betal- och kreditkortsavgifter i de fall som tjänsten utförs över en period som inte sträcker sig över ett kvartalsbokslut. Dessa provisioner och avgifter som i allmänhet är relaterad till en utförd transaktion redovisas omedelbart som intäkt. Provisionskostnader Här redovisas kostnader för mottagna tjänster i den mån de inte är att betrakta som ränta, t ex kostnader för clearing och bankgiro, depåavgifter och avgifter till UC. Transaktionskostnader som beaktas vid beräkning av den effektiva räntan redovisas ej här. Nettoresultat av finansiella transaktioner Posten Nettoresultat av finansiella transaktioner innehåller de realiserade och orealiserade värdeförändringar som uppstått med anledning av finansiella transaktioner. Nettoresultat av finansiella transaktioner består av: - Realiserade och orealiserade förändringar i verkligt värde på de tillgångar och skulder som identifierats till verkligt värde via resultaträkningen (fair value option) - Realisationsresultat från avyttring av finansiella tillgångar och skulder (inklusive ränteskillnadsersättning som erhållits vid kunders lösen av lån i förtid) - Realisationsresultat från sällsynta fall vid försäljning innan förfall av tillgångar som avses att hållas till förfall - Realisationsresultat från finansiella tillgångar som kan säljas - Valutakursförändringar Finansiella instrument Finansiella instrument värderas och redovisas i enlighet med reglerna i IAS 39 och ÅRKL. Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar på tillgångssidan lånefordringar, aktier och obligationsfordringar. Bland skulder och eget kapital återfinns leverantörsskulder och låneskulder. (i) Redovisning i och borttagande från balansräkningen En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balansräkningen när sparbanken blir part enligt instrumentets avtalsmässiga villkor. En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när rättigheterna i avtalet realiseras, förfaller eller bolaget förlorar 2

Å r s r e d o v i s n i n g

Å r s r e d o v i s n i n g Å r s r e d o v i s n i n g 2007 INNEHÅLL VD kommenterar... 1 Fem år i sammandrag... 2 Förvaltningsberättelse... 4 Resultaträkning... 6 Balansräkning... 7 Kassaflödesanalys... 8 Noter till de finansiella

Läs mer

Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941. Årsredovisning 2013. www.bjursassparbank.se

Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941. Årsredovisning 2013. www.bjursassparbank.se Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941 Årsredovisning 2013 www.bjursassparbank.se REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 Styrelsen för Bjursås Sparbank, 583201-2495, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2012. Den här banken har en lokal ägare. Sparbanksstiftelsen Vimmerby äger 60 % av aktierna i Vimmerby Sparbank.

Årsredovisning 2012. Den här banken har en lokal ägare. Sparbanksstiftelsen Vimmerby äger 60 % av aktierna i Vimmerby Sparbank. Årsredovisning 2012 Den här banken har en lokal ägare. Sparbanksstiftelsen Vimmerby äger 60 % av aktierna i Vimmerby Sparbank. VD:s kommentar Verksamheten 2012 Vimmerby Sparbank AB fortsätter på den inslagna

Läs mer

VD kommentar. Tack till samtliga som varit delaktiga i bankens resultat för 2012. Tranemo i mars 2013. K-G Magnusson VD

VD kommentar. Tack till samtliga som varit delaktiga i bankens resultat för 2012. Tranemo i mars 2013. K-G Magnusson VD 2 ÅRSREDOVISNING 2012 VD kommentar Sparbanken Tranemo har nu varit verksam i 108 år och det känns mycket bra att kunna redovisa det bästa resultatet som banken någonsin gjort. Vi tror väldigt starkt på

Läs mer

Årsredovisning för år 2012

Årsredovisning för år 2012 1 Årsredovisning för år 2012 Ordinarie sparbanksstämma med huvudmännen hålles torsdagen den 25 april 2013 kl 18.00 på Hishults Nya Gästgivaregård. 2 Innehållsförteckning VD-kommentar 3 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. 2o11

Årsredovisning. 2o11 Årsredovisning 2o11 VD:s kommentar Fram till och med det tredje kvartalet 2011 växte den svenska ekonomin med närmare 5% i årstakt och tillhörde de snabbast växande ekonomierna i Europa. Återhämtningen

Läs mer

REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET

REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2012 Styrelsen och verkställande direktören för Sparbanken Göinge AB (organisationsnummer 516406-0716) får härmed avge årsredovisningen för verksamhetsåret 2012. Försämrad

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g 2012

Å r s r e d o v i s n i n g 2012 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL VD:s kommentarer 1 Förvaltningsberättelse 2 Fem år i sammandrag 4 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Eget kapital 9 Kassaflödesanalys 10 Noter till de finansiella rapporterna

Läs mer

Orusts Sparbanks årsredovisning 2012. Tryck IT Grafiska AB. Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen. Upplaga 150 ex. Omslagsfoto Tore Hagman

Orusts Sparbanks årsredovisning 2012. Tryck IT Grafiska AB. Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen. Upplaga 150 ex. Omslagsfoto Tore Hagman Årsredovisning 2012 Orusts Sparbanks årsredovisning 2012 Tryck IT Grafiska AB Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen Upplaga 150 ex Omslagsfoto Tore Hagman Sparbanksstämman med huvudmännen äger rum

Läs mer

Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank

Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank Vi gör skillnad. I Hälsingland sedan 1848. Sportparken i Hudiksvall gör skillnad för ungdomar i bygden Innehållsförteckning VD kommentar 1 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår.

Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår. Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår. Adressen till huvudkontoret är Kungsgatan

Läs mer

årsredovisning 2013 bygdens bästa bank sedan 1884

årsredovisning 2013 bygdens bästa bank sedan 1884 årsredovisning 2013 bygdens bästa bank sedan 1884 Storgatan 8 www.virserumssparbank.se 0495-310 15 Innehållsförteckning VD kommenterar...5 Styrelsen...7 Sparbanksstämman...8 Förvaltningsberättelse...9

Läs mer

Den här årsredovisningen redogör för Norrbärke Sparbanks 154:e verksamhetsår.

Den här årsredovisningen redogör för Norrbärke Sparbanks 154:e verksamhetsår. Årsredovisning 2013 Innehåll VD har ordet... 5-9 Förvaltningsberättelse... 14-15 Fem år i sammandrag...17-18 Resultaträkning...19 Totalresultat...19 Balansräkning...20 Sammandrag avseende förändring av

Läs mer

Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken

Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken Årsredovisning 2014 Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken Sparbanken Eken fortsatte att växa under sitt sjunde verksamhetsår. Banken redovisar ett resultat på knappt 32 miljoner kronor, varav 1,7 miljoner

Läs mer

Sparbanken tar täten Sölvesborg-Mjällby Sparbanks VD Richard Karlsson invigde Hällevik Tradjazzfestival i augusti 2009. Foto: Ann-Marie Mörngård

Sparbanken tar täten Sölvesborg-Mjällby Sparbanks VD Richard Karlsson invigde Hällevik Tradjazzfestival i augusti 2009. Foto: Ann-Marie Mörngård Å r s r e d o v i s n i n g 2009 Omslag: Sparbanken tar täten Sölvesborg-Mjällby Sparbanks VD Richard Karlsson invigde Hällevik Tradjazzfestival i augusti 2009. Foto: Ann-Marie Mörngård INNEHÅLL VD kommenterar...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 Sparbankens huvudkontor i Ålem, Bankvägen 2 zamba studio ab Sparbankens fi lial i Blomstermåla, Storgatan 112

ÅRSREDOVISNING 2012 Sparbankens huvudkontor i Ålem, Bankvägen 2 zamba studio ab Sparbankens fi lial i Blomstermåla, Storgatan 112 ÅRSREDOVISNING 2012 Sannolikt blir skuldsaneringar allt vanligare de kommande åren. Det vore önskvärt att regelverket för skuldsanering beaktade när krediter beviljats i samband med fördelningen av det

Läs mer

Omslagsbild: Lillan Berg-Hagenfeldt Vy över stortorget i Laholm

Omslagsbild: Lillan Berg-Hagenfeldt Vy över stortorget i Laholm ÅRSREDOVISNING 2008 Omslagsbild: Lillan Berg-Hagenfeldt Vy över stortorget i Laholm 2 ÅRSREDOVISNING 2008 Styrelsen för Laholms Sparbank avger härmed Årsredovisning för sparbankens verksamhet 2008, sparbankens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Kinda-Ydre Sparbank verksamhetsår 2014

ÅRSREDOVISNING. Kinda-Ydre Sparbank verksamhetsår 2014 ÅRSREDOVISNING Kinda-Ydre Sparbank verksamhetsår 2014 Årsredovisningen kan beställas från Kinda-Ydre Sparbank, kontaktuppgifter se sidan 80 Grafisk produktion: Mediahavet AB www.mediahavet.se Foto: fotograf

Läs mer

NORDVÄSTSKÅNINGARNAS EGEN BANK Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 9. för Sparbanken Gripen AB (publ.)

NORDVÄSTSKÅNINGARNAS EGEN BANK Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 9. för Sparbanken Gripen AB (publ.) NORDVÄSTSKÅNINGARNAS EGEN BANK Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 9 för Sparbanken Gripen AB (publ.) 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse. 3-6 Fem år i sammandrag. 7-8 Förslag till vinstdisposition.

Läs mer

Årsredovisning -09 1

Årsredovisning -09 1 Årsredovisning -09 1 Starkt resultat gynnar både kunder och ägare Den globala finanskrisen förmådde inte rubba Sparbanken Eken. Tvärtom när flera storbanker både i Sverige och internationellt drabbades

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 1

ÅRSREDOVISNING 2013 1 ÅRSREDOVISNING 2013 1 Omslagsbild: Lillan Berg-Hagenfeldt Vy över stortorget i Laholm 2 ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelsen för Laholms Sparbank avger härmed Årsredovisning för sparbankens verksamhet 2013, sparbankens

Läs mer

PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för

PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för I PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för att skriva den gotländska auktionsfirmans fakturor.

Läs mer

VD:s kommentar. VD:s kommentar. Tjugohundratretton, ytterligare ett år i sparbankens långa historia! Leksands Sparbank årsredovisning 2013

VD:s kommentar. VD:s kommentar. Tjugohundratretton, ytterligare ett år i sparbankens långa historia! Leksands Sparbank årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Leksands Sparbank årsredovisning 2013 VD:s kommentar VD:s kommentar Tjugohundratretton, ytterligare ett år i sparbankens långa historia! Jag vill börja med att tacka för förtroendet

Läs mer

Årsredovisning. Sparbanken Alingsås AB

Årsredovisning. Sparbanken Alingsås AB Årsredovisning Sparbanken Alingsås AB 2010 Redovisning för verksamhetsåret 2010 Styrelsen och VD för Sparbanken Alingsås AB, 556809-0855, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010-05-06-2010-12-31.

Läs mer

Det behövs en bank i norra Klarälvdalen

Det behövs en bank i norra Klarälvdalen Det behövs en bank i norra Klarälvdalen från andra banker? Vad skiljer egentligen en sparbank i princip av våra kunder. ägs utan Vi har inga enskilda ägare driva och utveckla banken att till erna Därför

Läs mer

Årsredovisning. IKANO Bank SE Org nr 517100-0051

Årsredovisning. IKANO Bank SE Org nr 517100-0051 Årsredovisning 2008 IKANO Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll Ökade volymer och effektiviseringar lade grunden till starkt resultat...3 Förvaltningsberättelse...4 5 år i sammandrag... 6 Resultaträkning...8

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Årsredovisning 2011 2011 Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse... 4 5 år i sammandrag... 7 Resultaträkning... 9 Rapport över totalresultat... 9 Balansräkning...

Läs mer

Sparbanken Rekarne 0L4. ,D r. , J. t. ;sl Þ' t t;. Bilden: Graffiti av Adam Augustsson i automathallen i Eskilstuna februari 2015

Sparbanken Rekarne 0L4. ,D r. , J. t. ;sl Þ' t t;. Bilden: Graffiti av Adam Augustsson i automathallen i Eskilstuna februari 2015 Sparbanken Rekarne,D r, J. t 0L4 ;sl Þ' t t;. t : Bilden: Graffiti av Adam Augustsson i automathallen i Eskilstuna februari 2015 lnnehållsförteckning VD - kommentar Förvaltnin gsberättelse Fem år isammandrag

Läs mer

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2 GE Money Bank Årsredovisning 2013 Innehåll Kommentarer från VD 3 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till vinstdisposition 7 ens resultaträkning 8 ets resultaträkning 8 ens balansräkning 9 ets balansräkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2007 VERKSAMHETSÅR 181

ÅRSREDOVISNING 2007 VERKSAMHETSÅR 181 ÅRSREDOVISNING 2007 VERKSAMHETSÅR 181 2007 1 VD har ordet......................4 Om Sparbanken Syd...............7 Tjänster & produkter............10 Om tillväxt.....................12 Bank- & finansmarknaden.......15

Läs mer