S H R : S K O N T O P L A N F Ö R H O T E L L O C H R E S T A U R A N G E R

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "S H R : S K O N T O P L A N F Ö R H O T E L L O C H R E S T A U R A N G E R 2 0 0 8"

Transkript

1 Förord En arbetsgrupp har under det senaste året uppdaterat SHRs kontoplan för hotell-och restauranger Den ersätter den tidigare branschkontoplanen HR 97. Utgångspunkt för arbetet med kontoplanen har liksom tidigare varit BAS-boken som vi i allt väsentligt har följt enligt den senaste utgåvan för Avvikelsen gäller främst hyreskostnaderna där vi i likhet med tidigare branschkontoplaner följt internationellt vedertagen praxis i branschen. Avstämningsmöten har genomförts med företrädare för BAS gruppen En särskild genomgång har gjorts av intäktskontona i 30-gruppen som bland annat försetts med gällande momssatser. Ett avstämningsmöte i den delen har genomförts med företrädare före Skatteverket. En speciell genomgång har gjorts av konto 36 som avser Försäljning av SPA, idrott och teamaktiviteter som avstämts med Skatteverket. SHRs kontoplan 2008 görs nu tillgänglig för medlemmar och andra intressenter på vår webbsida för att tillgodose de omedelbara önskemål som finns för en mer uppdaterad branschkontoplan. SHRs ambition är att i ett steg två till hösten tillföra fakta utöver själva kontoförteckningen som är specifika för hotell- och restaurangverksamhet och på så sätt skapa ytterligare mervärden för användare av kontoplanen. Den utgåva som vi nu lägger ut på hemsidan ska därför inte ses som en slutlig produkt. Vi tar gärna emot synpunkter som kan förbättra kontoplanen och göra den än mer användbar. Hör av dig före 31 augusti 2008 till Den arbetsgrupp som utarbetat SHRs kontoplan 2008 har bestått av Per Anderson, Scandic Hotell, Birgit Annerbratt, Comwell, Susanne Edfelt, Wallmans Nöjen, Pernilla Fridolfsson, Ernst & Young, Anders Johansson, Nordic Hotel, Hans Sundstrand, Finnhammars och Göran Granhed, SHR, som också varit projektledare. Stockholm i juni 2008 Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR 1

2 Tillgångar Kontoklassens struktur I denna kontoklass redovisas företagets samtliga tillgångar indelade i två grupper anläggningstillgångar och omsättningstillgångar. Anläggningstillgångarna omfattar: Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Omsättningstillgångarna omfattar: Varulager Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Kassa och bank Uppgifter i årsredovisningen om anläggningstillgångar Enligt Årsredovisningslagen (ÅRL 5 kap 3 ) skall för varje post som tas upp som anläggningstillgång i balansräkningen lämnas uppgift om Anskaffningsvärde Inköp, försäljningar och utrangeringar Omklassificeringar Årets avskrivning Ackumulerad avskrivning Årets nedskrivning Ackumulerad nedskrivning Årets uppskrivning Ackumulerad uppskrivning Korrigering av tidigare års av-, ned- och uppskrivningar Dessutom ska uppgift lämnas om tillgångarnas nyttjandeperiod. 2

3 10 Immateriella anläggningstillgångar I kontogruppen redovisas immateriella anläggningstillgångar och rättigheter som förvärvats eller i vissa fall upparbetats internt i företaget. Reglerna kring vad som får redovisas som immateriella anläggningstillgångar är komplicerade. Redovisningsrådets rekommendation RR 15 lämnar anvisning och däri kan man utläsa följande: Bolagsbildningskostnader får inte balanseras. Utgifter för utbildning är som huvudregel inte aktiverbar eftersom företaget inte har kontroll över hur länge de anställda stannar i företaget. Inte heller utgifter för att bygga upp kundrelationer och kundlojalitet då företaget inte kan kontrollera kunderna. Vidare får inte längre s.k. pre-openingkostnader (till exempel vid öppning av ett hotell) och omfattande omstruktureringar av verksamheten balanseras som immateriell anläggningstillgång. För avskrivningstider och principer se kontogrupp 78 Avskrivningar. Vid behov kan följande konton läggas upp: 1010 Balanserade utgifter Vid behov kan kontot underindelas: 1012 Balanserade utgifter för dataprogram (Utveckling av skräddarsytt system för eget bruk) 1018 Ackumulerad nedskrivning på balanserade utgifter 1019 Ackumulerade avskrivningar på balanserade utgifter Årets avskrivning debiteras konto 7811 Avskrivningar på balanserade utgifter Koncessioner med mera 1028 Ackumulerade nedskrivningar på koncessioner m.m Ackumulerade avskrivningar på koncessioner m.m. Årets avskrivning debiteras konto 7812 Avskrivningar på koncessioner med mera Licenser 1048 Ackumulerade nedskrivningar på licenser 1049 Ackumulerade avskrivningar på licenser Årets avskrivning debiteras konto 7814 Avskrivningar på licenser Varumärken 1058 Ackumulerade nedskrivningar på varumärken 1059 Ackumulerade avskrivningar på varumärken 3

4 Årets avskrivning debiteras konto 7815 Avskrivningar på varumärken Hyresrätter 1068 Ackumulerade nedskrivningar på hyresrätter 1069 Ackumulerade avskrivningar på hyresrätter Årets avskrivning debiteras konto 7816 Avskrivningar på hyresrätter Goodwill, franchise- och nyttjanderätter 1079 Ackumulerade avskrivningar på goodwill, franchise- och nyttjanderätter Årets avskrivning debiteras konto 7817 Avskrivningar på goodwill, franchise- och nyttjanderätter Pågående projekt och förskott för immateriella anläggningstillgångar 1090 Övriga immateriella anläggningstillgångar 1098 Ackumulerade nedskrivningar på övriga immateriella anläggningstillgångar 1099 Ackumulerade avskrivningar på övriga immateriella anläggningstillgångar Årets avskrivning debiteras konto 7819 Avskrivningar på övriga immateriella anläggningstillgångar. 4

5 11 Byggnader och mark I hotell- och restaurangbranschen ägs i regel byggnader och mark av en extern fastighetsägare. Hotelldriften betalar istället en hyra för att disponera byggnader och mark. Byggnadsinventarier redovisas i kontogrupp 12 Maskiner och inventarier. En anläggning som är avsedd att användas under en tid av endast tre år eller kortare anses som tillfällig och får omedelbart kostnadsföras. I de fallen både fastighet och rörelse finns i samma bolag kan följande konton läggas upp: 1110 Byggnader Kontot kan underindelas: 1111 Byggnader på egen mark 1112 Byggnader på annans mark 1118 Ackumulerade nedskrivningar på byggnader 1119 Ackumulerade avskrivningar på byggnader Årets avskrivning debiteras konto 7821 Avskrivningar på byggnader Förbättringsutgifter på annans fastighet 1129 Ackumulerade avskrivningar på förbättringsutgifter på annans fastighet 1130 Mark 1140 Tomter och obebyggda markområden 1150 Markanläggningar 1158 Ackumulerade nedskrivningar på markanläggningar 1159 Ackumulerade avskrivningar på markanläggningar Årets avskrivning debiteras konto 7824 Avskrivningar på markanläggningar Pågående nyanläggningar och förskott för byggnader och mark Vid ny-, till- och ombyggnad, som medför en höjning av fastighetsvärdet, är det ofta lämpligt att inte direkt debitera byggnadskontot utan i stället använda konto 1180 Pågående nyanläggningar och förskott för byggnader och mark. Vid behov kan kontot indelas i följande underkonton: 1181 Pågående ny-, till- och ombyggnad 1188 Förskott för byggnader och mark 1190 Övriga byggnader och mark 5

6 Vid behov kan kontot indelas i följande underkonton: 1191 Övriga byggnader 1193 Övrig mark 1198 Ackumulerade nedskrivningar på övriga byggnader 1199 Ackumulerade avskrivningar på övriga byggnader Årets avskrivning debiteras konto 7829 Avskrivningar på övriga byggnader. 12 Maskiner och inventarier I denna kontogrupp redovisas maskiner och inventarier som stadigvarande används i rörelsen. Tillgångarnas beräknade livslängd skall vara minst tre år. Skatteverket har fastställt nya riktlinjer för anskaffningsvärdet. Beloppsgränserna exklusive moms per inventarie är för: 10/24-företag kronor Medelstora företag kronor 200/1000-företag kronor I anskaffningsvärdet räknas alla kostnader fram till den tidpunkt då tillgången är färdig att tas i bruk. I anskaffningskostnaden inräknas bland annat importavgifter, transport- och hanteringskostnader, installation, montering med mera. Moms skall ej räknas in i anskaffningskostnaden. I anskaffningskostnaden inräknas även kostnader för värdehöjande förbättringar av tillgången, vilka lagts ner av företaget. Avskrivning på maskiner och inventarier bör enligt god redovisningssed ske med stöd av en avskrivningsplan, utformad efter den beräknade nyttjandeperioden för olika anläggningstillgångar, se kontogrupp 78 Avskrivningar för lämpliga avskrivningstider för branschen. I de flesta företag är inköp av maskiner och inventarier beslut som skall fattas av företagsledningen. En del av investeringsbeslutet är att besluta om hur inköpet skall finansieras. Huvudalternativen för finansiering av inköp av anläggningstillgångar är att använda likvida medel, låna pengar, satsa mer eget kapital eller leasing. För alla typer av investeringar i anläggningstillgångar bör en investeringskalkyl upprättas i förväg som utvisar om investeringen är lönsam eller inte. Därefter fattas beslut om investering och dess finansiering av företagets ledning Maskiner och andra tekniska anläggningar På kontot redovisas anskaffningsvärdet för maskiner och andra tekniska anlägg- 1 Med 10/24-företag avses företag med högst tio anställda under de två senaste räkenskapsåren och högst 24 mkr i balansomslutning den senaste balansdagen 2 Med Medelstora företag avses företag som inte är 10/24-företag eller 200/1000-företag 3 Med 200/100-företag avses företag som har fler än 200 anställda under de två senaste räkenskapsåren och tillgångar över prisbasbelopp (2007 motsvarar prisbasbelopp 40,3 mkr) 6

7 ningar som används i produktionen av mat, dryck, restaurang- och hotelltjänster. Med maskiner avses den utrustning som normalt finns i kök, barer och serveringar. Exempel på maskiner och andra tekniska anläggningar är spisar, kyl- och frysskåp, kyl- och frysrum, öl- och läskanläggningar, degblandare, ugnar, skärmaskiner, potatisskalare, stekbord, drinkblandare, juicemaskin, kaffebryggare, kaffemaskiner, espressomaskin, vattenbad, tallriksvärmare, diskmaskin, grovdiskmaskin, mikrovågsugn, tvättmaskiner, torktumlare och manglar. Vid behov kan kontot underindelas efter typ av maskiner: 1211 Maskiner 1213 Andra tekniska anläggningar eller efter avdelning: 1211 Maskiner, hotell 1212 Maskiner, restaurang 1213 Maskiner, konferens 1214 Maskiner, hälsa och rekreation 1218 Ackumulerade nedskrivningar på maskiner och andra tekniska anläggningar 1219 Ackumulerade avskrivningar på maskiner och andra tekniska anläggningar Årets avskrivning debiteras konto 7831 Avskrivningar på maskiner och andra tekniska anläggningar. Överavskrivningar krediteras konto 2153 Ackumulerade överavskrivningar på maskiner och inventarier, med konto 8853 Förändring av överavskrivningar, maskiner och inventarier, som motkonto. Anskaffning av reservdelar och maskintillbehör för reparation och underhåll debiteras konto 1220 Inventarier, om de anskaffats för varaktigt bruk och värdet överstiger ovanstående beloppsgränser ( kronor/ kronor/ kronor). I annat fall debiteras konto 5510 Reparation och underhåll av maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier På kontot redovisas anskaffningsvärdet för inventarier som används i verksamheten. Med inventarier avses de inventarier som normalt finns i hotellrum, lobby, restauranger, barer och kontor. Exempel på dessa är stolar, fåtöljer, skåp, bord, sängar, sängskåp, garderober, skrivbord, kassaskåp, bokhyllor, mappskåp, konferensstolar och konferensbord. Verktyg som används inom hotellets fastighetsavdelning eller i restaurangen för enklare reparationer och underhåll debiteras konto 5520 Reparation och underhåll inventarier och datorer, med mera. På kontot redovisas även byggnadsinventarier i byggnad för affärsändamål såsom bardiskar, receptionsdiskar, badrum och annan inredning. Vid behov kan kontot underindelas efter typ av inredning: 7

8 1221 Inventarier 1222 Byggnadsinventarier 1223 Kontorsinventarier eller efter avdelning: 1221 Inventarier, hotell 1222 Inventarier, restaurang 1223 Inventarier, konferens 1224 Inventarier, hälsa och rekreation 1225 Inventarier, administration och försäljning 1228 Ackumulerade nedskrivningar på inventarier 1229 Ackumulerade avskrivningar på inventarier Årets avskrivning debiteras konto 7832 Avskrivningar på inventarier. Överavskrivningar krediteras konto 2153 Ackumulerade överavskrivningar på maskiner och inventarier, med konto 8853 Förändring av överavskrivningar, maskiner och inventarier, som motkonto Installationer På kontot redovisas anskaffningsvärdet för installationer som gjorts i företagets lokaler och som har ett värde för företaget. Exempel är installationer av datornätverk, telefonledningar, larm, nödbelysning, ventilation och luftkonditionering. Om företaget hyr lokalerna där installationen gjorts bör den skrivas av som längst över hyreskontraktets återstående löptid. Vid behov kan kontot underindelas i: 1231 Installationer på egen fastighet 1232 Installationer på annans fastighet 1238 Ackumulerade nedskrivningar på installationer 1239 Ackumulerade avskrivningar på installationer Årets avskrivning debiteras konto 7833 Avskrivningar på installationer Bilar och andra transportmedel På kontot redovisas anskaffningsvärdet för motordrivna fordon såsom personbilar, motorcyklar, snöskotrar, lastbilar, sopmaskiner, pistmaskiner, bussar, båtar och flygplan. I anskaffningsvärdet ingår eventuell accis men inte avbetalningstilllägg, som bokförs som räntekostnad. I anskaffningsvärdet för personbilar ingår i de flesta fall även moms, då momsen oftast inte är avdragsgill vid inköp av personbilar. Kontot kan underindelas efter typ av fordon: 8

9 1241 Personbilar 1242 Lastbilar 1244 Arbetsmaskiner 1246 Motorcyklar, mopeder och skotrar 1248 Ackumulerade nedskrivningar på bilar och andra transportmedel 1249 Ackumulerade avskrivningar på bilar och andra transportmedel Årets avskrivning debiteras konto 7834 Avskrivningar på bilar och andra transportmedel Datorer På kontot redovisas anskaffningsvärdet för elektronisk utrustning och datorer som används i verksamheten. Exempel är OH-apparater, videoprojektorer, storbilds-tv, TV-apparater, faxar, telefonväxel och systemtelefoner, kopiatorer, kassaregister, restaurangkassasystem, datoriserade lagersystem, hotelldatasystem, PC: s, skrivare, skanners, routrar, servrar och terminaler. Kontot kan underindelas efter typ av utrustning eller efter avdelning: 1251 Datorer, företaget 1257 Datorer, personal 1258 Ackumulerade nedskrivningar på datorer 1259 Ackumulerade avskrivningar på datorer Årets avskrivning debiteras konto 7835 Avskrivningar på datorer Leasade tillgångar På kontot redovisas finansiella leasingavtal som tas upp som tillgång, då de ekonomiska riskerna och fördelarna i allt väsentligt övergår till leasetagaren. Avskrivning görs enligt plan i enlighet med företagets avskrivningspolicy för liknande tillgångar Ackumulerade avskrivningar på leasade tillgångar Årets avskrivningar debiteras konto 7836 Avskrivningar på leasade tillgångar Pågående nyanläggningar och förskott för maskiner och inventarier Kontot används för redovisning av sådana utgifter som avser investeringar i nyanläggningar och förskott för maskiner och inventarier. När anläggningen färdigställts och tagits i bruk skall investeringen överföras till annat lämpligt konto i kontogrupp 12 och avskrivning påbörjas. I årsredovisningen skall pågående nyanläggningar för såväl byggnader och mark som maskiner och inventarier på balansdagen redovisas tillsammans som en separat post i balansräkningen Övriga maskiner och inventarier På kontot redovisas anskaffningsvärdet för övriga inventarier och maskiner för vilka särskilda konton inte lagts upp inom kontogruppen. 9

10 1291 Konst och liknande tillgångar På kontot redovisas anskaffningsvärdet för konstföremål, såsom tavlor, skulpturer och liknande och där avskrivning inte utgör avdragsgill kostnad enligt gällande skatteregler. Dessa tillgångar kan ändå behöva skrivas av enligt en avskrivningsplan eller skrivas ned vid varaktig värdenedgång Inventarier i annans fastighet På kontot redovisas anskaffningsvärdet för byggnads- och markinventarier samt andra inventarier i annans fastighet Ackumulerade nedskrivningar på övriga maskiner och inventarier 1299 Ackumulerade avskrivningar på övriga maskiner och inventarier På kontot redovisas ackumulerade avskrivningar på övriga maskiner och inventarier. Årets avskrivning debiteras konto 7839 Avskrivningar på övriga maskiner och inventarier. 10

11 13 Finansiella anläggningstillgångar I kontogruppen redovisas tillgångar avsedda för långfristigt innehav, dvs. mer än ett år. Såsom: värdepapper som förvärvats för långsiktig placering långfristiga fordringar uppskjutna skattefordringar För de flesta hotell- och restaurangföretag är det relativt ovanligt med finansiella anläggningstillgångar. De fall där denna kontogrupp vanligtvis används är för bokföring av ägarandelar i frivilliga kedjor och andra organisationer, aktier i egna dotterbolag och eventuellt någon långsiktig placering i börsaktier Aktier och andelar i koncernföretag Vid behov kan kontot indelas i följande underkonton: 1311 Aktier och andelar i svenska dotterföretag 1312 Aktier och andelar i utländska dotterföretag 1313 Aktier och andelar i andra svenska koncernföretag 1314 Aktier och andelar i andra utländska koncernföretag 1316 Insatsemission ekonomisk förening, koncernföretag (för insatsemission i ekonomiska föreningar) 1318 Ackumulerade nedskrivningar av andelar i koncernföretag 1320 Långfristiga fordringar hos koncernföretag Från skuld till ett dotterföretag eller moderföretag är det endast tillåtet att dra ifrån fordran till samma koncernföretag, varvid endast nettobeloppet redovisas i årsredovisningen. Förutsättningen är att fordran och skuld är likvärdiga ur likviditetssynpunkt. Denna princip gäller även övriga företag. Vid behov kan kontot indelas i följande underkonton: 1321 Långfristiga fordringar hos moderföretag 1322 Långfristiga fordringar hos dotterföretag 1323 Långfristiga fordringar hos andra koncernföretag 1328 Ackumulerade nedskrivningar av långfristiga fordringar hos koncernföretag 1330 Andelar i intresseföretag 1336 Insatsemission ekonomisk förening, intresseföretag (för insatsemission i ekonomiska föreningar) 1338 Ackumulerade nedskrivningar av andelar i intresseföretag 1340 Långfristiga fordringar hos intresseföretag 11

12 1348 Ackumulerade nedskrivningar av långfristiga fordringar hos intresseföretag 1350 Andelar och värdepapper i andra företag (gäller andra innehav än koncern och intresseföretag) Vid behov kan kontot indelas i följande underkonton: 1351 Aktier i börsnoterade bolag 1352 Aktier, andelar och värdepapper i andra företag På kontot redovisas andra långfristiga värdepappersinnehav, det vill säga andra än innehav i koncern- och intresseföretag. Här bokförs bland annat aktier i frivilliga kedjesammanslutningar och intresseorganisationer Andelar i bostadsrättsföreningar 1354 Obligationer 1356 Insatsemission ekonomiskförening, övriga företag 1358 Ackumulerade nedskrivningar av andra andelar och värdepapper 1360 Derivat (långfristiga värdepappersinnehav) 1368 Ackumulerade nedskrivningar av derivat (långfristiga värdepappersinnehav) 1370 Uppskjuten skattefordran 1380 Andra långfristiga fordringar I samband med bokslut ska fordringar i utländsk valuta omräknas till balansdagens kurs. Dessa kursdifferenser som uppstår vid omräkning av utländsk valuta till svensk valuta redovisas på konto 8230 Valutakursdifferenser på långfristiga fordringar. Vid behov kan kontot indelas i följande underkonton: 1381 Långfristiga reversfordringar (lån till utomstående) 1382 Långfristiga fordringar hos anställda 1383 Lämnade depositioner 1384 Lån till närstående, långfristig del 1385 Värde av kapitalförsäkring 1386 Förutbetalda leasingavgifter, långfristig del 1387 Långfristiga kontraktsfordringar 1388 Derivat (långfristiga fordringar) 1389 Ackumulerade nedskrivningar av andra långfristiga fordringar Den del av långfristiga fordringar, som ska amorteras under nästa räkenskapsår, omförs per balansdagen till konto 1687 Kortfristig del av långfristiga fordringar. 12

13 14 Lager Lager är de varor som säljs vidare till gäster. För kostnader som är direkt rörliga jämfört med försäljningen och bokförs i kontoklass 4 kan det finnas anledning att kontinuerligt kontrollera bruttomarginalerna och löpande inventera förbrukningen av lagret. Då bokförs det inventerade varulagret i kontoklass 14. Förbrukningsartiklar, eldningsolja, m.m. skall inte lagerbokföras utan fördelas över året eller till nästa verksamhetsår genom periodisering. En rekommendation är att lagervärdet fastställs genom fysisk inventering vid varje månadsskifte. Exempel på olika typer av lagerredovisning Direkt kostnadsbelastning Alla varuinköp bokförs i kontoklass 4. Det bokförda lagret visar senast inventerat lager. Vid (månads) bokslut justeras det bokförda lagret så att det visar senast inventerat lager. Ökat lager bokförs i debet på lagerkonto och kredit på konto i klass 4. Minskat lager bokförs i kredit på lagerkonto och debet på konto i klass 4. Faktisk varuåtgång Alla varuinköp bokförs på lagerkontot Vid försäljning avräknas ur lager de artiklar som ingår i de maträtter/produkter som sålts. Lagret visar alltid det verkliga lagret. Vid (månads) bokslut (efter fysisk inventering) justeras det bokförda lagret med skillnaden mellan förbrukning enligt sålda produkter och verklig förbrukning. Lager och varukostnadskonton justeras Lager mat På kontot redovisas lager av mat. Till mat räknas, till exempel grönsaker, kött, fisk, djupfryst, kryddor, konserver, torrvaror, frukost, bröd, kaffebröd, mjölk, saft, juice, frukt, och färdiglagad mat (inköpt eller egen). Vin och sprit som används i matlagningen räknas som kryddor och skall även bokföras på detta konto. Vid behov kan kontot underindelas efter varuslag eller avdelning/lagerställen: 1410 Mat 1411 Kaffe 1412 The 1420 Lager öl klass I och II, vatten, saft, mjölk, juice och läsk På kontot redovisas lager av öl klass I och II, bordsvatten, mineralvatten, saft, juice, mjölk och läsk. 13

14 1430 Cider och alkoläsk 1440 Lager starköl På kontot redovisas lager av starköl. Vid behov kan kontot underindelas efter serveringsform (tank, fat eller flaska) eller avdelning/lagerställe: 1441 Flasköl 1442 Tank/fatöl 1450 Lager lättvin På kontot redovisas lager av vin. Vid behov kan kontot underindelas efter varuslag (rött, vitt, mousserande, dessertvin) eller efter avdelning/lagerställe Lager starkvin 1460 Lager sprit På kontot redovisas lager av sprit. Vid behov kan kontot underindelas efter varuslag (whiskey, likörer, sprit, konjak) eller efter avdelning/lagerställe Lager tomglas och tomfat På kontot redovisas lager av tomglas och tomfat Lager tobak På kontot redovisas lager av tobak. Vid behov kan kontot underindelas efter avdelning/lagerställe, till exempel receptionen, baren eller automat Lager minibar På kontot redovisas lager av artiklar som säljs i minibar. Vid behov kan kontot underindelas efter varuslag Lager kioskvaror, livsmedel På kontot redovisas lager av kioskvaror. Vid behov kan kontot underindelas efter varuslag Lager butik På kontot redovisas lager av artiklar som säljs i företagets butik. Vid behov kan kontot underindelas efter varuslag Lager försäljningsprodukter SPA På kontot redovisas lager av skönhets- och behandlingsprodukter för vidareförsäljning. Vid behov kan kontot underindelas efter olika typer av produkter Lager SPA-behandlingsprodukter På kontot redovisas lager av olika typer av produkter som används i behandlingarna. Vid behov kan kontot underindelas efter olika typer av behandlingar. Har man en mycket liten SPA-verksamhet bör kostnaden för dessa produkter periodiseras, men om man har en större SPA-verksamhet och behöver följa bruttomarginalerna för behandlingar så bör dessa produkter inventeras och lagerföras Lager övrigt 14

15 På kontot redovisas lager av övriga artiklar för vilka inte några konton lagts upp inom kontogruppen Inkurans varulager På kontot redovisas i kredit det inkuransavdrag som normalt görs vid årsbokslutet. 15

16 15 Kundfordringar I denna kontogrupp redovisas fordringar som grundar sig på företagets försäljningstransaktioner och som förfaller till betalning inom ett år. Osäkra kundfordringar redovisas på konto 1515 Osäkra kundfordringar med konto 6352 Befarade förluster på kundfordringar och smitnotor som motkonto. Löpande under året räknas kundfordringar i utländsk valuta om till SEK enligt kurs per fakturadatum och vid betalningstillfället till dagskursen. I samband med bokslut ska kundfordringar i utländsk valuta omräknas till balansdagens kurs. Dessa kursdifferenser som uppstår vid omräkning av utländsk valuta till svensk valuta redovisas på konto 3960 Valutakursvinster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär eller konto 7960 Valutakursförluster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär Kundfordringar Kontot används för redovisning av kundfordringar. I ekonomisystem med kundreskontra är detta konto huvudbokskonto för kundreskontran. Vid fakturering bokförs beloppet på försäljningskonton i kredit i kontoklass 3 med konto 1510 som motkonto. I de fall fakturering inte sker direkt hamnar ofakturerad försäljning på konto När fakturering sker debiteras 1510 och 1512 krediteras. Vid behov kan kontot indelas i följande underkonton: 1511 Ofakturerade kundfordringar Detta konto används när något skall faktureras till en kund eller annat företag. Kontot debiteras med hela beloppet inklusive moms Belånade kundfordringar (factoring) Kontot debiteras för sådana kundfordringar som pantförskrivs till finansieringsföretag som en del av ett factoringavtal 1513 Avräkning reception På kontot redovisas obetalda räkningar, avseende ej avresta gäster (inneliggare). Saldot visar vid varje tillfälle summan av inslagna ej fakturerade/ej betalda notor i hotellverksamheten Avräkning restaurang På kontot redovisas obetalda notor/räkningar, avseende ej avresta gäster som satt upp sina notor/räkningar på rummet eller som bör faktureras från receptionen. Saldot visar vid varje tillfälle summan av ej fakturerade/ej betalda notor. Detta konto används av hotell med restaurang Osäkra kundfordringar Här redovisas kundfordringar som ej anses helt säkra. Alla företag har olika regler för hur gammal en kundfordran får bli innan den automatiskt betraktas som osäker. En rekommendation är att objektivt bedöma varje gammal kundfordran var för sig. En schablonregel är dock att samtliga kundfordringar som är äldre än 90 dagar alltid bör betraktas som osäker och därmed en befarad kundförlust. Du 16

17 bokar upp fakturabeloppet exklusive moms. Samtliga osäkra kundfordringar krediteras detta konto med konto 6352 Befarade kundförluster och smitnotor som motkonto. Fordran skall så länge förlusten inte är realiserad kvarstå på ursprungskontot. Vid konstaterad förlust krediteras fordringens ursprungskonto mot 6351 Konstaterade kundförluster och smitnotor och momskonto eller Tvistiga fordringar 1518 Ej reskontraförda kundfordringar 1519 Värdereglering av kundfordringar Kontot används för att bokföra mellanskillnad som uppstår när kundfordringar i utländsk valuta omräknas till balansdagens kurs i samband med bokslut. Motkonto är konto 3960 Valutakursvinster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär eller konto 7960 Valutakursförluster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär Kundfordringar hos koncernföretag På kontot särredovisas sådana kundfordringar som avser moderföretag, dotterföretag och andra koncernföretag. I samband med upprättande av företagets Årsredovisning skall samtliga koncernmellanhavanden särredovisas och därför rekommenderas att kundfordringar på koncernföretag särredovisas. Från skuld till ett dotterföretag eller moderföretag är det endast tillåtet att dra ifrån fordran till samma koncernföretag, varvid endast nettobeloppet redovisas i årsredovisningen. Förutsättningen är att fordran och skuld är likvärdiga ur likviditetssynpunkt. Denna princip gäller även övriga företag. Vid behov kan kontot indelas i följande underkonton: 1561 Kundfordringar hos moderföretag 1562 Kundfordringar hos dotterföretag 1563 Kundfordringar hos andra koncernföretag 1565 Osäkra kundfordringar hos koncernföretag 1568 Ej reskontraförda kundfordringar hos koncernföretag 1569 Värdereglering av kundfordringar hos koncernföretag 1570 Kundfordringar hos intresseföretag På kontot särredovisas sådana kundfordringar som avser intresseföretag. I samband med upprättande av företagets Årsredovisning skall samtliga fordringar (och skulder) till intresseföretag särredovisas och därför rekommenderas att kundfordringar på intresseföretag särredovisas. Vid behov kan kontot indelas i följande underkonton: 17

18 1575 Osäkra kundfordringar hos intresseföretag 1578 Ej reskontraförda kundfordringar hos intresseföretag 1579 Nedskrivning av kundfordringar hos intresseföretag 1580 Avräkning kontokort På kontot redovisas företagets fordringar på kontokortsföretag och företag som löser in kuponger. Avstämning bör ske löpande för att vara säker på att samtliga kontokortsfordringar inbetalas till företaget. Det är vanligt att kontot underindelas enligt nedan Avräkning American Express Kontot debiteras när varor och tjänster betalas med American Express kreditkort och krediteras när betalning sätts in via bankgiro på företagets bankkonto Avräkning övriga kontokort Kontot debiteras när varor och tjänster betalas med VISA, Eurocard, Master Card eller bankkort samt krediteras när betalning sätts in på företagets checkkonto, som i princip vid användandet av kreditkortsterminaler sker dagen efter (samma dag) Avräkning Diners Kontot debiteras när varor och tjänster betalas med Diners kreditkort och krediteras när betalning sätts in via bankgiro på företagets bankkonto Avräkning Rikskuponger Kontot debiteras när varor och tjänster betalas med Rikskuponger och krediteras när betalning sätts in via bankgiro på företagets bankkonto Avräkning egna lunchkuponger, ej förbetalda Kontot debiteras när varor och tjänster betalas med egna ej förbetalda lunchkuponger och krediteras när betalning sätts in via företagets bankgiro alternativt plusgiro Avräkning resebyråkuponger/vouchers Kontot debiteras när varor och tjänster betalas med resebyråkuponger/vouchers och krediteras när betalning sätts in via företagets bankgiro alternativt plusgiro Avräkning kedjor och organisationer Kontot debiteras när varor och tjänster betalas med till exempel värdecheckar utställda av frivilliga medlemskedjor, franchisekedjor, bransch- och turistorganisationer och krediteras när betalning sätts in via bankgiro alternativt plusgiro eller direkt på företagets bankkonto. 18

19 16 Övriga kortfristiga fordringar I kontogruppen redovisas andra kortfristiga fordringar än kundfordringar. Med kortfristiga fordringar avses sådana fordringar som förfaller till betalning inom ett år Fordringar hos anställda På kontot redovisas kortfristiga fordringar hos anställda, såsom reseförskott, övriga förskott och tillfälliga lån. För långfristiga fordringar används konto 1382 Långfristiga fordringar hos anställda. Vanligtvis indelas kontot i följande underkonton: 1611 Reseförskott Här bokförs reseförskott, till exempel traktamenten eller utlägg för biljetter och logi. En god grundregel är att anställda skall redovisa sina reseräkningar senast en vecka efter avslutad resa. Detta konto skall efter inlämnad reseräkning vara nollställt Övriga förskott 1614 Tillfälliga lån till anställda 1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto) Kontot debiteras/krediteras varje månad vid upprättande av skattedeklaration samt vid inbetalning och utbetalning från skattekontot och debitering och betalning av F-skatt. Enligt BFN U 97:2 skall samtliga transaktioner på företagets avräkningskonto hos Skatteverket bokföras i huvudbokens konto Skattefordringar På kontot redovisas inkomstskattefordran hos staten, till exempel fordran i aktiebolag som uppstår på grund av att inbetald preliminärskatt överstiger den slutliga skatten. Kontot debiteras vid bokslut med det belopp vilket den slutliga skatten beräknas understiga den preliminära skatten. Kontot krediteras när återbetalning sker. Ränta på överskjutande skatt skall bokas på konto 8314 Skattefria ränteintäkter Momsfordran Moms redovisas i kontogrupp 26 vilket gäller såväl utgående som ingående moms. Konto 1650 används endast vid bokslut om företaget då har en momsfordran Fordringar hos koncernföretag Kontot används för kortfristiga fordringar hos koncernföretag. Från skuld till ett dotterföretag eller moderföretag är det endast tillåtet att dra ifrån fordran till samma koncernföretag, varvid endast nettobeloppet redovisas i årsredovisningen. Förutsättningen är att fordran och skuld är likvärdiga ur likviditetssynpunkt. Denna princip gäller även övriga företag. Vid behov kan kontot underindelas i följande underkonton: 19

20 1661 Fordringar hos moderföretag 1662 Fordringar hos dotterföretag 1663 Fordringar hos andra koncernföretag 1670 Fordringar hos intresseföretag Kontot används för kortfristiga fordringar hos intresseföretag Andra kortfristiga fordringar På kontot redovisas andra kortfristiga fordringar som inte redovisats på särskilda konton inom kontogruppen. Vid behov kan följande underkonton läggas upp: 1681 Utlägg för kunder 1682 Kortfristiga lånefordringar 1683 Fordringar för tecknat men ej inbetalt aktiekapital 1684 Fordringar hos leverantör Här bokförs eventuella förskott till leverantörer samt andra fordringar på leverantörer till exempel returnerade varor. OBS! Förskott till företag avseende varuleveranser till lager redovisas på konto 1480 Förskott för varor och tjänster Kortfristiga fordringar hos deltagare eller närstående Kontot används för redovisning av kortfristiga fordringar på delägare eller närstående personer och organisationer som inte är koncernföretag eller intresseföretrag Kortfristig del av långfristiga fordringar 1689 Övriga kortfristiga fordringar 1699 OBS-konto Detta konto används för poster som behöver särskild bevakning eller bör utredas närmare. Kontot ska användas mycket sparsamt. 20

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554); SFS 2000:73 Utkom från trycket den 7 mars 2000 utfärdad den 24 februari 2000. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 att 4

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital:

4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital: 2p 1. Ett företag köper i början av 2008 en maskin för 100 000 kr. Man beräknar att den ska kunna användas under 5 år och att restvärdet då är noll. a. Hur stor är företagets utgift 2008? Svar: 100 000

Läs mer

Göteborgs Symfoniker AB

Göteborgs Symfoniker AB Göteborgs Symfoniker AB Utfall Budget Utfall Budget 2015 2015 2014 2014 RESULTATRÄKNING (kkr) Jan - Mar Jan - Mar Jan - Mar Jan - Mar Rörelsens intäkter Nettomsättning 9439 9251 10354 9690 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Göteborgs Symfoniker AB

Göteborgs Symfoniker AB Göteborgs Symfoniker AB Utfall Budget Utfall Budget 2015 2015 2014 2014 RESULTATRÄKNING (kkr) Jan - Aug Jan - Aug Jan - Aug Jan - Aug Rörelsens intäkter Nettomsättning 21083 20696 23248 22368 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Övningsuppgifter till Bokföring Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan

Övningsuppgifter till Bokföring Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan Övningsuppgifter till Bokföring av Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan Björn Lundén Information AB Box 84 820 64 Näsviken Tel:0650-541400 Fax: 0650-541401 info@blinfo.se www.blinfo.se Del 1

Läs mer

Text BAS 2010. 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x

Text BAS 2010. 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x Tax Inkomstdeklaration 4 2011 Handelsbolag Tillgångar på blankett 200 Text Kassa och bank BAS 2010 19xx 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x 204 Kundfordringar

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Uppgifter föreläsning

Uppgifter föreläsning Linköpings universitet 2015-01-16 IEI - Företagsekonomi Gunnar Eriksson / Peter Johansson Externredovisning B 723G36 vt 2015 Föreläsningsuppgifter för vecka 1 IAS (Föreställningsramen), pkt 1-101 ABL (Aktiebolagslagen),

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Avdelningen för byggnadsekonomi

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Avdelningen för byggnadsekonomi Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsbokslut Tillgångar. Redovisning och kalkylering F09, HT 2014 Thomas Carrington

Årsbokslut Tillgångar. Redovisning och kalkylering F09, HT 2014 Thomas Carrington Årsbokslut Tillgångar Redovisning och kalkylering F09, HT 2014 Thomas Carrington mea culpa Fel i texten till duggafråga 2, punkt 4 ska stå "Betald frakt och försäkring" inte "Betald frakt och försäljning!

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006 Nettoomsättning 0 58 0 84 443 Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Balansomslutning 1 227 5 726 36 145 68 186 Eget kapital 1 148 675 12 995 22 029 Soliditet

Läs mer

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2015

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2015 1/9 BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2015 1 Tillgångar Ändring eller tillägg jämfört med 2014. Tom rad med denna markering anger borttaget konto (endast kontona 2617, 2627 och 2637 är borttagna).

Läs mer

Inkomstdeklaration 4. Handelsbolag - taxeringen. Särskild självdeklaration. 1.1 Underlag för särskild löneskatt. Underlag för avkastningsskatt

Inkomstdeklaration 4. Handelsbolag - taxeringen. Särskild självdeklaration. 1.1 Underlag för särskild löneskatt. Underlag för avkastningsskatt Skatteverket 0771567 567 Inkomstdeklaration 4 Handelsbolag taxeringen Kalenderår 2012 Namn (firma), adress Räkenskapsår Fr.o.m. T.o.m. M Samråd enligt SFS 1982:668 har skett med Näringslivets Regelnämnd.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2007-12-31 2006-12-31

RESULTATRÄKNING 2007-12-31 2006-12-31 5(12) RESULTATRÄKNING 2007-12-31 2006-12-31 Nettoomsättning Not 2 7 187 178 7 121 723 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -355 751-425 746 Drift -3 897 057-3 896 204 Förvaltningskostnader -561

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Göteborgs Symfoniker AB

Göteborgs Symfoniker AB Göteborgs Symfoniker AB Utfall Budget Utfall Budget 2015 2015 2014 2014 RESULTATRÄKNING (kkr) Jan - Dec Jan - Dec Jan - Dec Jan - Dec Rörelsens intäkter Nettomsättning 40499 36637 36905 40503 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Inkomstdeklaration 4 Särskilda uppgifter - Handelsbolag Utg 23

Inkomstdeklaration 4 Särskilda uppgifter - Handelsbolag Utg 23 Skatteverket 0771567 567 Särskilda uppgifter Handelsbolag Namn (firma), adress Fr.o.m. M Samråd enligt SFS 1982:668 har skett med Näringslivets Regelnämnd. Information om hur man fyller i blanketten finns

Läs mer

Årsredovisning 2011 Bostadsrättsföreningen Islandet Adolf

Årsredovisning 2011 Bostadsrättsföreningen Islandet Adolf Årsredovisning 2011 Bostadsrättsföreningen Islandet Adolf Detalj från konstglasfönster Adolf Fredriks Kyrkogata 15. Nytillverkat 2011 med inspiration från originalparti över inre entrédörr. Motiv och djupblästring,

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Visma Eget Aktiebolag

Visma Eget Aktiebolag Visma Eget Aktiebolag Lathund för att du ska kunna se vad de olika transaktionerna som du registrerar i programmet påverkar i din deklaration. På sidan INK2R i programmet kan du också högerklicka i rutan

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

BAS Förenklat årsbokslut 2011

BAS Förenklat årsbokslut 2011 1/10 BAS Förenklat årsbokslut 2011 1 Tillgångar = Ändring eller tillägg jämfört med 2010. 10 Immateriella anläggningstillgångar Underkonton 1000 Immateriella anläggningstillgångar B1 1009 Årets avskrivningar

Läs mer

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2014

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2014 1/9 BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2014 1 Tillgångar Ändring eller tillägg jämfört med föregående år = 10 Immateriella anläggningstillgångar 1000 Immateriella anläggningstillgångar B1 1009 Årets

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter för rapportering av ekonomisk information till statsredovisningen (S-koder) beslutade den 25

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Tentamen i Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp

Tentamen i Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp Tentamenskod: Tentamen i Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp Delkurs: Externredovisning och räkenskapsanalys, 6 hp. Provkod:0530 Datum: 2013-11-07 Antal timmar: 14:15-19:15 Ansvarig lärare: Per Forsberg, Mats

Läs mer

Brf Rosendal Större 25

Brf Rosendal Större 25 Årsredovisning för Brf Rosendal Större 25 Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Brf Rosendal Större 25 1(10) ' Brf Rosendal Större 25 2(10) ' Brf Rosendal Större 25 3(10) Resultaträkning Belopp i kr Not

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814 Innehållsförteckning Sida RESULTATRÄKNING 2 BALANSRÄKNING 3 BALANSRÄKNING 4 KASSAFLÖDESANALYS 5 NYCKELTAL OCH EGET KAPITAL 6 BYTE

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Företag: Org nr: - Räkenskapsår: - - -- - -

Företag: Org nr: - Räkenskapsår: - - -- - - Företag: Org nr: - Räkenskapsår: - - -- - - Åtgärder som kan påbörjas före bokslutsdagen (För att spara tid kan flera åtgärder påbörjas före balansdagen för att sedan slutföras i anslutningen till bokslutsdagen.)

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Geten Räkenskapsåret

Årsredovisning för. Brf Geten Räkenskapsåret Årsredovisning för Brf Geten 25 Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Ny Rubrik Ny Rubrik 2 , Geten 5(14) Resultaträkning Belopp i kr Not 2010-01-01-2009-01-01- 2010-12-31 2009-12-31 Nettoomsättning 1 13

Läs mer

Omtentamen i [Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp]

Omtentamen i [Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp] Tentamenskod: Omtentamen i [Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp] Delkurs: [Externredovisning och räkenskapsanalys, 6 hp. Provkod:0530] Datum: [2013-12-14] Antal timmar: [14:15-19:15] Ansvarig lärare: [Per

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta

Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta 1(14) Extra sida 1 Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta 2(14) Extra sida

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 26 585 (21 406) TSEK, en ökning med 24%. EBITDA uppgick till 5 492 (4 496) TSEK en ökning med 996 TSEK motsvarande 22%. EBITDA-marginalen uppgick till 20,7 (21,0)%,. Årets

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Kapitel 21 Frivilligt upprättad kassaflödesanalys

Kapitel 21 Frivilligt upprättad kassaflödesanalys Avsnitt IV Frivilligt upprättad kassaflödesanalys Kapitel 21 Frivilligt upprättad kassaflödesanalys Tillämpning Lagtext 2 kap. 1 ÅRL En årsredovisning ska bestå av 1. en balansräkning. 2. en resultaträkning,

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Kronholmen Golf AB får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Tor 2 716425-8522. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för. Brf Tor 2 716425-8522. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för Brf Tor 2 Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Brf Tor 2 1(10) ' Brf Tor 2 2(10) ' Brf Tor 2 3(10) Resultaträkning Belopp i kr Not 2012-01-01-2011-01-01- 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

BAS Förenklat årsbokslut 2009

BAS Förenklat årsbokslut 2009 1/10 BAS Förenklat årsbokslut 2009 1 Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar 1000 Immateriella anläggningstillgångar B1 1009 Årets avskrivningar på immateriella B1 anläggningstillgångar 11 Byggnader

Läs mer

Innehållsförteckning. EKONOMIDATA I SOLNA VÄSTKUSTENS EKONOMIDATA Brevduvegatan 3 2014-12-03 169 72 SOLNA Tel 0703 18 34 97

Innehållsförteckning. EKONOMIDATA I SOLNA VÄSTKUSTENS EKONOMIDATA Brevduvegatan 3 2014-12-03 169 72 SOLNA Tel 0703 18 34 97 Innehållsförteckning 1 Bokslut Arbetsgång... 3 1.1 Har du bokfört alla händelser som skett under året?... 3 1.2 Är resultatet för föregående år omfört till kontot för balanserat resultat?... 3 2 Bank-

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta

Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta 1(13) Extra sida 1 Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta 2(13) Extra Sida

Läs mer

F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E

F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010-01-01-2010-12-31. Detta är föreningens elfte verksamhetsår. F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Verksamheten Föreningen har till

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF RÅDMANNEN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF RÅDMANNEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF RÅDMANNEN I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/1 2013 31/12 2013 BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/1 2013 31/12 2013 BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/1 2013 31/12 2013 BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Midgård 27 769604-0786. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för. Brf Midgård 27 769604-0786. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för Brf Midgård 27 Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Brf Midgård 27 1(12) Förvaltningsberättelse sid 1 Brf Midgård 27 2(12) Förvaltningsberättelse sid 2 Brf Midgård 27 3(12) Förvaltningsberättelse

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4 Årsredovisning för Brf Perseus nr 4 716416-3813 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Brf Perseus nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Båstadtennis & Hotell AB

Årsredovisning. Båstadtennis & Hotell AB Årsredovisning för Båstadtennis & Hotell AB 556594-3288 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Kassaflödesanalys 7 Tilläggsupplysningar 8 Styrelsen

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF FOSIETORP I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF FOSIETORP I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF FOSIETORP I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/ / BRF RTB I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/ / BRF RTB I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/1 2015 31/12 2015 BRF RTB I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar den information

Läs mer

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING FÖRE UPPGIFTER... 2 3.1 KOKOKADAI... 2 3.2 BONGO... 2 3.3 KONTERA... 2 UNDER UPPGIFTER... 3 3.4 SPANNARPS ALUMINIUM... 3 3.5 GIOVANNI SVENSSON... 3 3.6 ISGÄRDE... 3 3.7 SMYCKESKRINET...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2012 31/8 2013 HSB BRF OXIEGÅRDEN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/9 2012 31/8 2013 HSB BRF OXIEGÅRDEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/9 2012 31/8 2013 HSB BRF OXIEGÅRDEN I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr 769608-9874. för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31

ÅRSREDOVISNING. Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr 769608-9874. för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 ÅRSREDOVISNING Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 2007-01-01 2006-01-01 RESULTATRÄKNING Not - 2007-12-31-2006-12-31 Styrelsen för Fjällbete i Åredalen ek. för.

Läs mer

Inkomstdeklaration 2 Aktiebolag, ekonomisk förening m.fl. - taxeringen 2009

Inkomstdeklaration 2 Aktiebolag, ekonomisk förening m.fl. - taxeringen 2009 Inkomstdeklaration 2 Aktiebolag, ekonomisk förening m.fl. taxeringen Kalenderår 2008 Namn (firma) adress Räkenskapsår Fr.o.m. T.o.m. Senast den 4 maj ska deklarationen finnas hos Skatteverket. Belopp anges

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/ / BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/ / BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/1 2014 31/12 2014 BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/ / HSB BRF MUNKHÄTTAN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/ / HSB BRF MUNKHÄTTAN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/9 2015 31/8 2016 HSB BRF MUNKHÄTTAN I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (9) Styrelsen för Brf Kirseberg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten

Läs mer

Datum för tentamen 2007-11-11

Datum för tentamen 2007-11-11 Skriftligt prov i delkurs Inom kurs eller program Med kurskod Datum för tentamen 2007-11-11 Skrivningsansvarig lärare Affärsredovisning och budgetering 7,5hp Företagsekonomi A redovisning och kalkylering

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning 2006 Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget bedriver handel med

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF HILDA I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF HILDA I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF HILDA I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Feltryck ska vara 46 560 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/ /

ÅRSREDOVISNING 1/ / ÅRSREDOVISNING 1/1 2013 31/12 2013 BRF ÖRESUNDSDAMMARNA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF MYRSTACKEN I OXIE

ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF MYRSTACKEN I OXIE ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF MYRSTACKEN I OXIE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Mastfoten 769626-3917 Räkenskapsåret 2015 01 01 2015 12 31 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Mastfoten, med säte i Kalmar, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/ /

ÅRSREDOVISNING 1/ / ÅRSREDOVISNING 1/1 2015 31/12 2015 HSB BRF HALLABACKEN I TRELLEBORG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten

Läs mer