S H R : S K O N T O P L A N F Ö R H O T E L L O C H R E S T A U R A N G E R

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "S H R : S K O N T O P L A N F Ö R H O T E L L O C H R E S T A U R A N G E R 2 0 0 8"

Transkript

1 Förord En arbetsgrupp har under det senaste året uppdaterat SHRs kontoplan för hotell-och restauranger Den ersätter den tidigare branschkontoplanen HR 97. Utgångspunkt för arbetet med kontoplanen har liksom tidigare varit BAS-boken som vi i allt väsentligt har följt enligt den senaste utgåvan för Avvikelsen gäller främst hyreskostnaderna där vi i likhet med tidigare branschkontoplaner följt internationellt vedertagen praxis i branschen. Avstämningsmöten har genomförts med företrädare för BAS gruppen En särskild genomgång har gjorts av intäktskontona i 30-gruppen som bland annat försetts med gällande momssatser. Ett avstämningsmöte i den delen har genomförts med företrädare före Skatteverket. En speciell genomgång har gjorts av konto 36 som avser Försäljning av SPA, idrott och teamaktiviteter som avstämts med Skatteverket. SHRs kontoplan 2008 görs nu tillgänglig för medlemmar och andra intressenter på vår webbsida för att tillgodose de omedelbara önskemål som finns för en mer uppdaterad branschkontoplan. SHRs ambition är att i ett steg två till hösten tillföra fakta utöver själva kontoförteckningen som är specifika för hotell- och restaurangverksamhet och på så sätt skapa ytterligare mervärden för användare av kontoplanen. Den utgåva som vi nu lägger ut på hemsidan ska därför inte ses som en slutlig produkt. Vi tar gärna emot synpunkter som kan förbättra kontoplanen och göra den än mer användbar. Hör av dig före 31 augusti 2008 till Den arbetsgrupp som utarbetat SHRs kontoplan 2008 har bestått av Per Anderson, Scandic Hotell, Birgit Annerbratt, Comwell, Susanne Edfelt, Wallmans Nöjen, Pernilla Fridolfsson, Ernst & Young, Anders Johansson, Nordic Hotel, Hans Sundstrand, Finnhammars och Göran Granhed, SHR, som också varit projektledare. Stockholm i juni 2008 Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR 1

2 Tillgångar Kontoklassens struktur I denna kontoklass redovisas företagets samtliga tillgångar indelade i två grupper anläggningstillgångar och omsättningstillgångar. Anläggningstillgångarna omfattar: Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Omsättningstillgångarna omfattar: Varulager Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Kassa och bank Uppgifter i årsredovisningen om anläggningstillgångar Enligt Årsredovisningslagen (ÅRL 5 kap 3 ) skall för varje post som tas upp som anläggningstillgång i balansräkningen lämnas uppgift om Anskaffningsvärde Inköp, försäljningar och utrangeringar Omklassificeringar Årets avskrivning Ackumulerad avskrivning Årets nedskrivning Ackumulerad nedskrivning Årets uppskrivning Ackumulerad uppskrivning Korrigering av tidigare års av-, ned- och uppskrivningar Dessutom ska uppgift lämnas om tillgångarnas nyttjandeperiod. 2

3 10 Immateriella anläggningstillgångar I kontogruppen redovisas immateriella anläggningstillgångar och rättigheter som förvärvats eller i vissa fall upparbetats internt i företaget. Reglerna kring vad som får redovisas som immateriella anläggningstillgångar är komplicerade. Redovisningsrådets rekommendation RR 15 lämnar anvisning och däri kan man utläsa följande: Bolagsbildningskostnader får inte balanseras. Utgifter för utbildning är som huvudregel inte aktiverbar eftersom företaget inte har kontroll över hur länge de anställda stannar i företaget. Inte heller utgifter för att bygga upp kundrelationer och kundlojalitet då företaget inte kan kontrollera kunderna. Vidare får inte längre s.k. pre-openingkostnader (till exempel vid öppning av ett hotell) och omfattande omstruktureringar av verksamheten balanseras som immateriell anläggningstillgång. För avskrivningstider och principer se kontogrupp 78 Avskrivningar. Vid behov kan följande konton läggas upp: 1010 Balanserade utgifter Vid behov kan kontot underindelas: 1012 Balanserade utgifter för dataprogram (Utveckling av skräddarsytt system för eget bruk) 1018 Ackumulerad nedskrivning på balanserade utgifter 1019 Ackumulerade avskrivningar på balanserade utgifter Årets avskrivning debiteras konto 7811 Avskrivningar på balanserade utgifter Koncessioner med mera 1028 Ackumulerade nedskrivningar på koncessioner m.m Ackumulerade avskrivningar på koncessioner m.m. Årets avskrivning debiteras konto 7812 Avskrivningar på koncessioner med mera Licenser 1048 Ackumulerade nedskrivningar på licenser 1049 Ackumulerade avskrivningar på licenser Årets avskrivning debiteras konto 7814 Avskrivningar på licenser Varumärken 1058 Ackumulerade nedskrivningar på varumärken 1059 Ackumulerade avskrivningar på varumärken 3

4 Årets avskrivning debiteras konto 7815 Avskrivningar på varumärken Hyresrätter 1068 Ackumulerade nedskrivningar på hyresrätter 1069 Ackumulerade avskrivningar på hyresrätter Årets avskrivning debiteras konto 7816 Avskrivningar på hyresrätter Goodwill, franchise- och nyttjanderätter 1079 Ackumulerade avskrivningar på goodwill, franchise- och nyttjanderätter Årets avskrivning debiteras konto 7817 Avskrivningar på goodwill, franchise- och nyttjanderätter Pågående projekt och förskott för immateriella anläggningstillgångar 1090 Övriga immateriella anläggningstillgångar 1098 Ackumulerade nedskrivningar på övriga immateriella anläggningstillgångar 1099 Ackumulerade avskrivningar på övriga immateriella anläggningstillgångar Årets avskrivning debiteras konto 7819 Avskrivningar på övriga immateriella anläggningstillgångar. 4

5 11 Byggnader och mark I hotell- och restaurangbranschen ägs i regel byggnader och mark av en extern fastighetsägare. Hotelldriften betalar istället en hyra för att disponera byggnader och mark. Byggnadsinventarier redovisas i kontogrupp 12 Maskiner och inventarier. En anläggning som är avsedd att användas under en tid av endast tre år eller kortare anses som tillfällig och får omedelbart kostnadsföras. I de fallen både fastighet och rörelse finns i samma bolag kan följande konton läggas upp: 1110 Byggnader Kontot kan underindelas: 1111 Byggnader på egen mark 1112 Byggnader på annans mark 1118 Ackumulerade nedskrivningar på byggnader 1119 Ackumulerade avskrivningar på byggnader Årets avskrivning debiteras konto 7821 Avskrivningar på byggnader Förbättringsutgifter på annans fastighet 1129 Ackumulerade avskrivningar på förbättringsutgifter på annans fastighet 1130 Mark 1140 Tomter och obebyggda markområden 1150 Markanläggningar 1158 Ackumulerade nedskrivningar på markanläggningar 1159 Ackumulerade avskrivningar på markanläggningar Årets avskrivning debiteras konto 7824 Avskrivningar på markanläggningar Pågående nyanläggningar och förskott för byggnader och mark Vid ny-, till- och ombyggnad, som medför en höjning av fastighetsvärdet, är det ofta lämpligt att inte direkt debitera byggnadskontot utan i stället använda konto 1180 Pågående nyanläggningar och förskott för byggnader och mark. Vid behov kan kontot indelas i följande underkonton: 1181 Pågående ny-, till- och ombyggnad 1188 Förskott för byggnader och mark 1190 Övriga byggnader och mark 5

6 Vid behov kan kontot indelas i följande underkonton: 1191 Övriga byggnader 1193 Övrig mark 1198 Ackumulerade nedskrivningar på övriga byggnader 1199 Ackumulerade avskrivningar på övriga byggnader Årets avskrivning debiteras konto 7829 Avskrivningar på övriga byggnader. 12 Maskiner och inventarier I denna kontogrupp redovisas maskiner och inventarier som stadigvarande används i rörelsen. Tillgångarnas beräknade livslängd skall vara minst tre år. Skatteverket har fastställt nya riktlinjer för anskaffningsvärdet. Beloppsgränserna exklusive moms per inventarie är för: 10/24-företag kronor Medelstora företag kronor 200/1000-företag kronor I anskaffningsvärdet räknas alla kostnader fram till den tidpunkt då tillgången är färdig att tas i bruk. I anskaffningskostnaden inräknas bland annat importavgifter, transport- och hanteringskostnader, installation, montering med mera. Moms skall ej räknas in i anskaffningskostnaden. I anskaffningskostnaden inräknas även kostnader för värdehöjande förbättringar av tillgången, vilka lagts ner av företaget. Avskrivning på maskiner och inventarier bör enligt god redovisningssed ske med stöd av en avskrivningsplan, utformad efter den beräknade nyttjandeperioden för olika anläggningstillgångar, se kontogrupp 78 Avskrivningar för lämpliga avskrivningstider för branschen. I de flesta företag är inköp av maskiner och inventarier beslut som skall fattas av företagsledningen. En del av investeringsbeslutet är att besluta om hur inköpet skall finansieras. Huvudalternativen för finansiering av inköp av anläggningstillgångar är att använda likvida medel, låna pengar, satsa mer eget kapital eller leasing. För alla typer av investeringar i anläggningstillgångar bör en investeringskalkyl upprättas i förväg som utvisar om investeringen är lönsam eller inte. Därefter fattas beslut om investering och dess finansiering av företagets ledning Maskiner och andra tekniska anläggningar På kontot redovisas anskaffningsvärdet för maskiner och andra tekniska anlägg- 1 Med 10/24-företag avses företag med högst tio anställda under de två senaste räkenskapsåren och högst 24 mkr i balansomslutning den senaste balansdagen 2 Med Medelstora företag avses företag som inte är 10/24-företag eller 200/1000-företag 3 Med 200/100-företag avses företag som har fler än 200 anställda under de två senaste räkenskapsåren och tillgångar över prisbasbelopp (2007 motsvarar prisbasbelopp 40,3 mkr) 6

7 ningar som används i produktionen av mat, dryck, restaurang- och hotelltjänster. Med maskiner avses den utrustning som normalt finns i kök, barer och serveringar. Exempel på maskiner och andra tekniska anläggningar är spisar, kyl- och frysskåp, kyl- och frysrum, öl- och läskanläggningar, degblandare, ugnar, skärmaskiner, potatisskalare, stekbord, drinkblandare, juicemaskin, kaffebryggare, kaffemaskiner, espressomaskin, vattenbad, tallriksvärmare, diskmaskin, grovdiskmaskin, mikrovågsugn, tvättmaskiner, torktumlare och manglar. Vid behov kan kontot underindelas efter typ av maskiner: 1211 Maskiner 1213 Andra tekniska anläggningar eller efter avdelning: 1211 Maskiner, hotell 1212 Maskiner, restaurang 1213 Maskiner, konferens 1214 Maskiner, hälsa och rekreation 1218 Ackumulerade nedskrivningar på maskiner och andra tekniska anläggningar 1219 Ackumulerade avskrivningar på maskiner och andra tekniska anläggningar Årets avskrivning debiteras konto 7831 Avskrivningar på maskiner och andra tekniska anläggningar. Överavskrivningar krediteras konto 2153 Ackumulerade överavskrivningar på maskiner och inventarier, med konto 8853 Förändring av överavskrivningar, maskiner och inventarier, som motkonto. Anskaffning av reservdelar och maskintillbehör för reparation och underhåll debiteras konto 1220 Inventarier, om de anskaffats för varaktigt bruk och värdet överstiger ovanstående beloppsgränser ( kronor/ kronor/ kronor). I annat fall debiteras konto 5510 Reparation och underhåll av maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier På kontot redovisas anskaffningsvärdet för inventarier som används i verksamheten. Med inventarier avses de inventarier som normalt finns i hotellrum, lobby, restauranger, barer och kontor. Exempel på dessa är stolar, fåtöljer, skåp, bord, sängar, sängskåp, garderober, skrivbord, kassaskåp, bokhyllor, mappskåp, konferensstolar och konferensbord. Verktyg som används inom hotellets fastighetsavdelning eller i restaurangen för enklare reparationer och underhåll debiteras konto 5520 Reparation och underhåll inventarier och datorer, med mera. På kontot redovisas även byggnadsinventarier i byggnad för affärsändamål såsom bardiskar, receptionsdiskar, badrum och annan inredning. Vid behov kan kontot underindelas efter typ av inredning: 7

8 1221 Inventarier 1222 Byggnadsinventarier 1223 Kontorsinventarier eller efter avdelning: 1221 Inventarier, hotell 1222 Inventarier, restaurang 1223 Inventarier, konferens 1224 Inventarier, hälsa och rekreation 1225 Inventarier, administration och försäljning 1228 Ackumulerade nedskrivningar på inventarier 1229 Ackumulerade avskrivningar på inventarier Årets avskrivning debiteras konto 7832 Avskrivningar på inventarier. Överavskrivningar krediteras konto 2153 Ackumulerade överavskrivningar på maskiner och inventarier, med konto 8853 Förändring av överavskrivningar, maskiner och inventarier, som motkonto Installationer På kontot redovisas anskaffningsvärdet för installationer som gjorts i företagets lokaler och som har ett värde för företaget. Exempel är installationer av datornätverk, telefonledningar, larm, nödbelysning, ventilation och luftkonditionering. Om företaget hyr lokalerna där installationen gjorts bör den skrivas av som längst över hyreskontraktets återstående löptid. Vid behov kan kontot underindelas i: 1231 Installationer på egen fastighet 1232 Installationer på annans fastighet 1238 Ackumulerade nedskrivningar på installationer 1239 Ackumulerade avskrivningar på installationer Årets avskrivning debiteras konto 7833 Avskrivningar på installationer Bilar och andra transportmedel På kontot redovisas anskaffningsvärdet för motordrivna fordon såsom personbilar, motorcyklar, snöskotrar, lastbilar, sopmaskiner, pistmaskiner, bussar, båtar och flygplan. I anskaffningsvärdet ingår eventuell accis men inte avbetalningstilllägg, som bokförs som räntekostnad. I anskaffningsvärdet för personbilar ingår i de flesta fall även moms, då momsen oftast inte är avdragsgill vid inköp av personbilar. Kontot kan underindelas efter typ av fordon: 8

9 1241 Personbilar 1242 Lastbilar 1244 Arbetsmaskiner 1246 Motorcyklar, mopeder och skotrar 1248 Ackumulerade nedskrivningar på bilar och andra transportmedel 1249 Ackumulerade avskrivningar på bilar och andra transportmedel Årets avskrivning debiteras konto 7834 Avskrivningar på bilar och andra transportmedel Datorer På kontot redovisas anskaffningsvärdet för elektronisk utrustning och datorer som används i verksamheten. Exempel är OH-apparater, videoprojektorer, storbilds-tv, TV-apparater, faxar, telefonväxel och systemtelefoner, kopiatorer, kassaregister, restaurangkassasystem, datoriserade lagersystem, hotelldatasystem, PC: s, skrivare, skanners, routrar, servrar och terminaler. Kontot kan underindelas efter typ av utrustning eller efter avdelning: 1251 Datorer, företaget 1257 Datorer, personal 1258 Ackumulerade nedskrivningar på datorer 1259 Ackumulerade avskrivningar på datorer Årets avskrivning debiteras konto 7835 Avskrivningar på datorer Leasade tillgångar På kontot redovisas finansiella leasingavtal som tas upp som tillgång, då de ekonomiska riskerna och fördelarna i allt väsentligt övergår till leasetagaren. Avskrivning görs enligt plan i enlighet med företagets avskrivningspolicy för liknande tillgångar Ackumulerade avskrivningar på leasade tillgångar Årets avskrivningar debiteras konto 7836 Avskrivningar på leasade tillgångar Pågående nyanläggningar och förskott för maskiner och inventarier Kontot används för redovisning av sådana utgifter som avser investeringar i nyanläggningar och förskott för maskiner och inventarier. När anläggningen färdigställts och tagits i bruk skall investeringen överföras till annat lämpligt konto i kontogrupp 12 och avskrivning påbörjas. I årsredovisningen skall pågående nyanläggningar för såväl byggnader och mark som maskiner och inventarier på balansdagen redovisas tillsammans som en separat post i balansräkningen Övriga maskiner och inventarier På kontot redovisas anskaffningsvärdet för övriga inventarier och maskiner för vilka särskilda konton inte lagts upp inom kontogruppen. 9

10 1291 Konst och liknande tillgångar På kontot redovisas anskaffningsvärdet för konstföremål, såsom tavlor, skulpturer och liknande och där avskrivning inte utgör avdragsgill kostnad enligt gällande skatteregler. Dessa tillgångar kan ändå behöva skrivas av enligt en avskrivningsplan eller skrivas ned vid varaktig värdenedgång Inventarier i annans fastighet På kontot redovisas anskaffningsvärdet för byggnads- och markinventarier samt andra inventarier i annans fastighet Ackumulerade nedskrivningar på övriga maskiner och inventarier 1299 Ackumulerade avskrivningar på övriga maskiner och inventarier På kontot redovisas ackumulerade avskrivningar på övriga maskiner och inventarier. Årets avskrivning debiteras konto 7839 Avskrivningar på övriga maskiner och inventarier. 10

11 13 Finansiella anläggningstillgångar I kontogruppen redovisas tillgångar avsedda för långfristigt innehav, dvs. mer än ett år. Såsom: värdepapper som förvärvats för långsiktig placering långfristiga fordringar uppskjutna skattefordringar För de flesta hotell- och restaurangföretag är det relativt ovanligt med finansiella anläggningstillgångar. De fall där denna kontogrupp vanligtvis används är för bokföring av ägarandelar i frivilliga kedjor och andra organisationer, aktier i egna dotterbolag och eventuellt någon långsiktig placering i börsaktier Aktier och andelar i koncernföretag Vid behov kan kontot indelas i följande underkonton: 1311 Aktier och andelar i svenska dotterföretag 1312 Aktier och andelar i utländska dotterföretag 1313 Aktier och andelar i andra svenska koncernföretag 1314 Aktier och andelar i andra utländska koncernföretag 1316 Insatsemission ekonomisk förening, koncernföretag (för insatsemission i ekonomiska föreningar) 1318 Ackumulerade nedskrivningar av andelar i koncernföretag 1320 Långfristiga fordringar hos koncernföretag Från skuld till ett dotterföretag eller moderföretag är det endast tillåtet att dra ifrån fordran till samma koncernföretag, varvid endast nettobeloppet redovisas i årsredovisningen. Förutsättningen är att fordran och skuld är likvärdiga ur likviditetssynpunkt. Denna princip gäller även övriga företag. Vid behov kan kontot indelas i följande underkonton: 1321 Långfristiga fordringar hos moderföretag 1322 Långfristiga fordringar hos dotterföretag 1323 Långfristiga fordringar hos andra koncernföretag 1328 Ackumulerade nedskrivningar av långfristiga fordringar hos koncernföretag 1330 Andelar i intresseföretag 1336 Insatsemission ekonomisk förening, intresseföretag (för insatsemission i ekonomiska föreningar) 1338 Ackumulerade nedskrivningar av andelar i intresseföretag 1340 Långfristiga fordringar hos intresseföretag 11

12 1348 Ackumulerade nedskrivningar av långfristiga fordringar hos intresseföretag 1350 Andelar och värdepapper i andra företag (gäller andra innehav än koncern och intresseföretag) Vid behov kan kontot indelas i följande underkonton: 1351 Aktier i börsnoterade bolag 1352 Aktier, andelar och värdepapper i andra företag På kontot redovisas andra långfristiga värdepappersinnehav, det vill säga andra än innehav i koncern- och intresseföretag. Här bokförs bland annat aktier i frivilliga kedjesammanslutningar och intresseorganisationer Andelar i bostadsrättsföreningar 1354 Obligationer 1356 Insatsemission ekonomiskförening, övriga företag 1358 Ackumulerade nedskrivningar av andra andelar och värdepapper 1360 Derivat (långfristiga värdepappersinnehav) 1368 Ackumulerade nedskrivningar av derivat (långfristiga värdepappersinnehav) 1370 Uppskjuten skattefordran 1380 Andra långfristiga fordringar I samband med bokslut ska fordringar i utländsk valuta omräknas till balansdagens kurs. Dessa kursdifferenser som uppstår vid omräkning av utländsk valuta till svensk valuta redovisas på konto 8230 Valutakursdifferenser på långfristiga fordringar. Vid behov kan kontot indelas i följande underkonton: 1381 Långfristiga reversfordringar (lån till utomstående) 1382 Långfristiga fordringar hos anställda 1383 Lämnade depositioner 1384 Lån till närstående, långfristig del 1385 Värde av kapitalförsäkring 1386 Förutbetalda leasingavgifter, långfristig del 1387 Långfristiga kontraktsfordringar 1388 Derivat (långfristiga fordringar) 1389 Ackumulerade nedskrivningar av andra långfristiga fordringar Den del av långfristiga fordringar, som ska amorteras under nästa räkenskapsår, omförs per balansdagen till konto 1687 Kortfristig del av långfristiga fordringar. 12

13 14 Lager Lager är de varor som säljs vidare till gäster. För kostnader som är direkt rörliga jämfört med försäljningen och bokförs i kontoklass 4 kan det finnas anledning att kontinuerligt kontrollera bruttomarginalerna och löpande inventera förbrukningen av lagret. Då bokförs det inventerade varulagret i kontoklass 14. Förbrukningsartiklar, eldningsolja, m.m. skall inte lagerbokföras utan fördelas över året eller till nästa verksamhetsår genom periodisering. En rekommendation är att lagervärdet fastställs genom fysisk inventering vid varje månadsskifte. Exempel på olika typer av lagerredovisning Direkt kostnadsbelastning Alla varuinköp bokförs i kontoklass 4. Det bokförda lagret visar senast inventerat lager. Vid (månads) bokslut justeras det bokförda lagret så att det visar senast inventerat lager. Ökat lager bokförs i debet på lagerkonto och kredit på konto i klass 4. Minskat lager bokförs i kredit på lagerkonto och debet på konto i klass 4. Faktisk varuåtgång Alla varuinköp bokförs på lagerkontot Vid försäljning avräknas ur lager de artiklar som ingår i de maträtter/produkter som sålts. Lagret visar alltid det verkliga lagret. Vid (månads) bokslut (efter fysisk inventering) justeras det bokförda lagret med skillnaden mellan förbrukning enligt sålda produkter och verklig förbrukning. Lager och varukostnadskonton justeras Lager mat På kontot redovisas lager av mat. Till mat räknas, till exempel grönsaker, kött, fisk, djupfryst, kryddor, konserver, torrvaror, frukost, bröd, kaffebröd, mjölk, saft, juice, frukt, och färdiglagad mat (inköpt eller egen). Vin och sprit som används i matlagningen räknas som kryddor och skall även bokföras på detta konto. Vid behov kan kontot underindelas efter varuslag eller avdelning/lagerställen: 1410 Mat 1411 Kaffe 1412 The 1420 Lager öl klass I och II, vatten, saft, mjölk, juice och läsk På kontot redovisas lager av öl klass I och II, bordsvatten, mineralvatten, saft, juice, mjölk och läsk. 13

14 1430 Cider och alkoläsk 1440 Lager starköl På kontot redovisas lager av starköl. Vid behov kan kontot underindelas efter serveringsform (tank, fat eller flaska) eller avdelning/lagerställe: 1441 Flasköl 1442 Tank/fatöl 1450 Lager lättvin På kontot redovisas lager av vin. Vid behov kan kontot underindelas efter varuslag (rött, vitt, mousserande, dessertvin) eller efter avdelning/lagerställe Lager starkvin 1460 Lager sprit På kontot redovisas lager av sprit. Vid behov kan kontot underindelas efter varuslag (whiskey, likörer, sprit, konjak) eller efter avdelning/lagerställe Lager tomglas och tomfat På kontot redovisas lager av tomglas och tomfat Lager tobak På kontot redovisas lager av tobak. Vid behov kan kontot underindelas efter avdelning/lagerställe, till exempel receptionen, baren eller automat Lager minibar På kontot redovisas lager av artiklar som säljs i minibar. Vid behov kan kontot underindelas efter varuslag Lager kioskvaror, livsmedel På kontot redovisas lager av kioskvaror. Vid behov kan kontot underindelas efter varuslag Lager butik På kontot redovisas lager av artiklar som säljs i företagets butik. Vid behov kan kontot underindelas efter varuslag Lager försäljningsprodukter SPA På kontot redovisas lager av skönhets- och behandlingsprodukter för vidareförsäljning. Vid behov kan kontot underindelas efter olika typer av produkter Lager SPA-behandlingsprodukter På kontot redovisas lager av olika typer av produkter som används i behandlingarna. Vid behov kan kontot underindelas efter olika typer av behandlingar. Har man en mycket liten SPA-verksamhet bör kostnaden för dessa produkter periodiseras, men om man har en större SPA-verksamhet och behöver följa bruttomarginalerna för behandlingar så bör dessa produkter inventeras och lagerföras Lager övrigt 14

15 På kontot redovisas lager av övriga artiklar för vilka inte några konton lagts upp inom kontogruppen Inkurans varulager På kontot redovisas i kredit det inkuransavdrag som normalt görs vid årsbokslutet. 15

16 15 Kundfordringar I denna kontogrupp redovisas fordringar som grundar sig på företagets försäljningstransaktioner och som förfaller till betalning inom ett år. Osäkra kundfordringar redovisas på konto 1515 Osäkra kundfordringar med konto 6352 Befarade förluster på kundfordringar och smitnotor som motkonto. Löpande under året räknas kundfordringar i utländsk valuta om till SEK enligt kurs per fakturadatum och vid betalningstillfället till dagskursen. I samband med bokslut ska kundfordringar i utländsk valuta omräknas till balansdagens kurs. Dessa kursdifferenser som uppstår vid omräkning av utländsk valuta till svensk valuta redovisas på konto 3960 Valutakursvinster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär eller konto 7960 Valutakursförluster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär Kundfordringar Kontot används för redovisning av kundfordringar. I ekonomisystem med kundreskontra är detta konto huvudbokskonto för kundreskontran. Vid fakturering bokförs beloppet på försäljningskonton i kredit i kontoklass 3 med konto 1510 som motkonto. I de fall fakturering inte sker direkt hamnar ofakturerad försäljning på konto När fakturering sker debiteras 1510 och 1512 krediteras. Vid behov kan kontot indelas i följande underkonton: 1511 Ofakturerade kundfordringar Detta konto används när något skall faktureras till en kund eller annat företag. Kontot debiteras med hela beloppet inklusive moms Belånade kundfordringar (factoring) Kontot debiteras för sådana kundfordringar som pantförskrivs till finansieringsföretag som en del av ett factoringavtal 1513 Avräkning reception På kontot redovisas obetalda räkningar, avseende ej avresta gäster (inneliggare). Saldot visar vid varje tillfälle summan av inslagna ej fakturerade/ej betalda notor i hotellverksamheten Avräkning restaurang På kontot redovisas obetalda notor/räkningar, avseende ej avresta gäster som satt upp sina notor/räkningar på rummet eller som bör faktureras från receptionen. Saldot visar vid varje tillfälle summan av ej fakturerade/ej betalda notor. Detta konto används av hotell med restaurang Osäkra kundfordringar Här redovisas kundfordringar som ej anses helt säkra. Alla företag har olika regler för hur gammal en kundfordran får bli innan den automatiskt betraktas som osäker. En rekommendation är att objektivt bedöma varje gammal kundfordran var för sig. En schablonregel är dock att samtliga kundfordringar som är äldre än 90 dagar alltid bör betraktas som osäker och därmed en befarad kundförlust. Du 16

17 bokar upp fakturabeloppet exklusive moms. Samtliga osäkra kundfordringar krediteras detta konto med konto 6352 Befarade kundförluster och smitnotor som motkonto. Fordran skall så länge förlusten inte är realiserad kvarstå på ursprungskontot. Vid konstaterad förlust krediteras fordringens ursprungskonto mot 6351 Konstaterade kundförluster och smitnotor och momskonto eller Tvistiga fordringar 1518 Ej reskontraförda kundfordringar 1519 Värdereglering av kundfordringar Kontot används för att bokföra mellanskillnad som uppstår när kundfordringar i utländsk valuta omräknas till balansdagens kurs i samband med bokslut. Motkonto är konto 3960 Valutakursvinster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär eller konto 7960 Valutakursförluster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär Kundfordringar hos koncernföretag På kontot särredovisas sådana kundfordringar som avser moderföretag, dotterföretag och andra koncernföretag. I samband med upprättande av företagets Årsredovisning skall samtliga koncernmellanhavanden särredovisas och därför rekommenderas att kundfordringar på koncernföretag särredovisas. Från skuld till ett dotterföretag eller moderföretag är det endast tillåtet att dra ifrån fordran till samma koncernföretag, varvid endast nettobeloppet redovisas i årsredovisningen. Förutsättningen är att fordran och skuld är likvärdiga ur likviditetssynpunkt. Denna princip gäller även övriga företag. Vid behov kan kontot indelas i följande underkonton: 1561 Kundfordringar hos moderföretag 1562 Kundfordringar hos dotterföretag 1563 Kundfordringar hos andra koncernföretag 1565 Osäkra kundfordringar hos koncernföretag 1568 Ej reskontraförda kundfordringar hos koncernföretag 1569 Värdereglering av kundfordringar hos koncernföretag 1570 Kundfordringar hos intresseföretag På kontot särredovisas sådana kundfordringar som avser intresseföretag. I samband med upprättande av företagets Årsredovisning skall samtliga fordringar (och skulder) till intresseföretag särredovisas och därför rekommenderas att kundfordringar på intresseföretag särredovisas. Vid behov kan kontot indelas i följande underkonton: 17

18 1575 Osäkra kundfordringar hos intresseföretag 1578 Ej reskontraförda kundfordringar hos intresseföretag 1579 Nedskrivning av kundfordringar hos intresseföretag 1580 Avräkning kontokort På kontot redovisas företagets fordringar på kontokortsföretag och företag som löser in kuponger. Avstämning bör ske löpande för att vara säker på att samtliga kontokortsfordringar inbetalas till företaget. Det är vanligt att kontot underindelas enligt nedan Avräkning American Express Kontot debiteras när varor och tjänster betalas med American Express kreditkort och krediteras när betalning sätts in via bankgiro på företagets bankkonto Avräkning övriga kontokort Kontot debiteras när varor och tjänster betalas med VISA, Eurocard, Master Card eller bankkort samt krediteras när betalning sätts in på företagets checkkonto, som i princip vid användandet av kreditkortsterminaler sker dagen efter (samma dag) Avräkning Diners Kontot debiteras när varor och tjänster betalas med Diners kreditkort och krediteras när betalning sätts in via bankgiro på företagets bankkonto Avräkning Rikskuponger Kontot debiteras när varor och tjänster betalas med Rikskuponger och krediteras när betalning sätts in via bankgiro på företagets bankkonto Avräkning egna lunchkuponger, ej förbetalda Kontot debiteras när varor och tjänster betalas med egna ej förbetalda lunchkuponger och krediteras när betalning sätts in via företagets bankgiro alternativt plusgiro Avräkning resebyråkuponger/vouchers Kontot debiteras när varor och tjänster betalas med resebyråkuponger/vouchers och krediteras när betalning sätts in via företagets bankgiro alternativt plusgiro Avräkning kedjor och organisationer Kontot debiteras när varor och tjänster betalas med till exempel värdecheckar utställda av frivilliga medlemskedjor, franchisekedjor, bransch- och turistorganisationer och krediteras när betalning sätts in via bankgiro alternativt plusgiro eller direkt på företagets bankkonto. 18

19 16 Övriga kortfristiga fordringar I kontogruppen redovisas andra kortfristiga fordringar än kundfordringar. Med kortfristiga fordringar avses sådana fordringar som förfaller till betalning inom ett år Fordringar hos anställda På kontot redovisas kortfristiga fordringar hos anställda, såsom reseförskott, övriga förskott och tillfälliga lån. För långfristiga fordringar används konto 1382 Långfristiga fordringar hos anställda. Vanligtvis indelas kontot i följande underkonton: 1611 Reseförskott Här bokförs reseförskott, till exempel traktamenten eller utlägg för biljetter och logi. En god grundregel är att anställda skall redovisa sina reseräkningar senast en vecka efter avslutad resa. Detta konto skall efter inlämnad reseräkning vara nollställt Övriga förskott 1614 Tillfälliga lån till anställda 1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto) Kontot debiteras/krediteras varje månad vid upprättande av skattedeklaration samt vid inbetalning och utbetalning från skattekontot och debitering och betalning av F-skatt. Enligt BFN U 97:2 skall samtliga transaktioner på företagets avräkningskonto hos Skatteverket bokföras i huvudbokens konto Skattefordringar På kontot redovisas inkomstskattefordran hos staten, till exempel fordran i aktiebolag som uppstår på grund av att inbetald preliminärskatt överstiger den slutliga skatten. Kontot debiteras vid bokslut med det belopp vilket den slutliga skatten beräknas understiga den preliminära skatten. Kontot krediteras när återbetalning sker. Ränta på överskjutande skatt skall bokas på konto 8314 Skattefria ränteintäkter Momsfordran Moms redovisas i kontogrupp 26 vilket gäller såväl utgående som ingående moms. Konto 1650 används endast vid bokslut om företaget då har en momsfordran Fordringar hos koncernföretag Kontot används för kortfristiga fordringar hos koncernföretag. Från skuld till ett dotterföretag eller moderföretag är det endast tillåtet att dra ifrån fordran till samma koncernföretag, varvid endast nettobeloppet redovisas i årsredovisningen. Förutsättningen är att fordran och skuld är likvärdiga ur likviditetssynpunkt. Denna princip gäller även övriga företag. Vid behov kan kontot underindelas i följande underkonton: 19

20 1661 Fordringar hos moderföretag 1662 Fordringar hos dotterföretag 1663 Fordringar hos andra koncernföretag 1670 Fordringar hos intresseföretag Kontot används för kortfristiga fordringar hos intresseföretag Andra kortfristiga fordringar På kontot redovisas andra kortfristiga fordringar som inte redovisats på särskilda konton inom kontogruppen. Vid behov kan följande underkonton läggas upp: 1681 Utlägg för kunder 1682 Kortfristiga lånefordringar 1683 Fordringar för tecknat men ej inbetalt aktiekapital 1684 Fordringar hos leverantör Här bokförs eventuella förskott till leverantörer samt andra fordringar på leverantörer till exempel returnerade varor. OBS! Förskott till företag avseende varuleveranser till lager redovisas på konto 1480 Förskott för varor och tjänster Kortfristiga fordringar hos deltagare eller närstående Kontot används för redovisning av kortfristiga fordringar på delägare eller närstående personer och organisationer som inte är koncernföretag eller intresseföretrag Kortfristig del av långfristiga fordringar 1689 Övriga kortfristiga fordringar 1699 OBS-konto Detta konto används för poster som behöver särskild bevakning eller bör utredas närmare. Kontot ska användas mycket sparsamt. 20

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554); SFS 2000:73 Utkom från trycket den 7 mars 2000 utfärdad den 24 februari 2000. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 att 4

Läs mer

Övningsuppgifter till Bokföring Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan

Övningsuppgifter till Bokföring Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan Övningsuppgifter till Bokföring av Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan Björn Lundén Information AB Box 84 820 64 Näsviken Tel:0650-541400 Fax: 0650-541401 info@blinfo.se www.blinfo.se Del 1

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Avdelningen för byggnadsekonomi

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Avdelningen för byggnadsekonomi Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital:

4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital: 2p 1. Ett företag köper i början av 2008 en maskin för 100 000 kr. Man beräknar att den ska kunna användas under 5 år och att restvärdet då är noll. a. Hur stor är företagets utgift 2008? Svar: 100 000

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Uppgifter föreläsning

Uppgifter föreläsning Linköpings universitet 2015-01-16 IEI - Företagsekonomi Gunnar Eriksson / Peter Johansson Externredovisning B 723G36 vt 2015 Föreläsningsuppgifter för vecka 1 IAS (Föreställningsramen), pkt 1-101 ABL (Aktiebolagslagen),

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Visma Eget Aktiebolag

Visma Eget Aktiebolag Visma Eget Aktiebolag Lathund för att du ska kunna se vad de olika transaktionerna som du registrerar i programmet påverkar i din deklaration. På sidan INK2R i programmet kan du också högerklicka i rutan

Läs mer

Text BAS 2010. 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x

Text BAS 2010. 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x Tax Inkomstdeklaration 4 2011 Handelsbolag Tillgångar på blankett 200 Text Kassa och bank BAS 2010 19xx 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x 204 Kundfordringar

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Företag: Org nr: - Räkenskapsår: - - -- - -

Företag: Org nr: - Räkenskapsår: - - -- - - Företag: Org nr: - Räkenskapsår: - - -- - - Åtgärder som kan påbörjas före bokslutsdagen (För att spara tid kan flera åtgärder påbörjas före balansdagen för att sedan slutföras i anslutningen till bokslutsdagen.)

Läs mer

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2015

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2015 1/9 BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2015 1 Tillgångar Ändring eller tillägg jämfört med 2014. Tom rad med denna markering anger borttaget konto (endast kontona 2617, 2627 och 2637 är borttagna).

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Tentamen i Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp

Tentamen i Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp Tentamenskod: Tentamen i Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp Delkurs: Externredovisning och räkenskapsanalys, 6 hp. Provkod:0530 Datum: 2013-11-07 Antal timmar: 14:15-19:15 Ansvarig lärare: Per Forsberg, Mats

Läs mer

Skrivet av Bokföringsnämnden

Skrivet av Bokföringsnämnden Skrivet av Bokföringsnämnden Rekommendera 0 0 Share Tweeta 1 Balansräkningen visar alla tillgångar, eget kapital, avsätningar och skulder en viss dag, balansdagen. Hur balansräkningen ska se ut är lagreglerat.

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814 Innehållsförteckning Sida RESULTATRÄKNING 2 BALANSRÄKNING 3 BALANSRÄKNING 4 KASSAFLÖDESANALYS 5 NYCKELTAL OCH EGET KAPITAL 6 BYTE

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF RÅDMANNEN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF RÅDMANNEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF RÅDMANNEN I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter för rapportering av ekonomisk information till statsredovisningen (S-koder) beslutade den 25

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/1 2013 31/12 2013 BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/1 2013 31/12 2013 BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/1 2013 31/12 2013 BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF FOSIETORP I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF FOSIETORP I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF FOSIETORP I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2012 31/8 2013 HSB BRF OXIEGÅRDEN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/9 2012 31/8 2013 HSB BRF OXIEGÅRDEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/9 2012 31/8 2013 HSB BRF OXIEGÅRDEN I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF MYRSTACKEN I OXIE

ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF MYRSTACKEN I OXIE ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF MYRSTACKEN I OXIE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och

Läs mer

Omtentamen i [Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp]

Omtentamen i [Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp] Tentamenskod: Omtentamen i [Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp] Delkurs: [Externredovisning och räkenskapsanalys, 6 hp. Provkod:0530] Datum: [2013-12-14] Antal timmar: [14:15-19:15] Ansvarig lärare: [Per

Läs mer

Brf Rosendal Större 25

Brf Rosendal Större 25 Årsredovisning för Brf Rosendal Större 25 Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Brf Rosendal Större 25 1(10) ' Brf Rosendal Större 25 2(10) ' Brf Rosendal Större 25 3(10) Resultaträkning Belopp i kr Not

Läs mer

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2014

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2014 1/9 BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2014 1 Tillgångar Ändring eller tillägg jämfört med föregående år = 10 Immateriella anläggningstillgångar 1000 Immateriella anläggningstillgångar B1 1009 Årets

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Datum för tentamen 2007-11-11

Datum för tentamen 2007-11-11 Skriftligt prov i delkurs Inom kurs eller program Med kurskod Datum för tentamen 2007-11-11 Skrivningsansvarig lärare Affärsredovisning och budgetering 7,5hp Företagsekonomi A redovisning och kalkylering

Läs mer

Norrtelje Elektronik Aktiebolag

Norrtelje Elektronik Aktiebolag Styrelsen och verkställande direktören för Norrtelje Elektronik Aktiebolag får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 1999 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Bokföring FACIT. Övningsuppgifter till. av Björn Lundén och Anette Broberg. 18:e upplagan

Bokföring FACIT. Övningsuppgifter till. av Björn Lundén och Anette Broberg. 18:e upplagan Övningsuppgifter till Bokföring av Björn Lundén och Anette Broberg FACIT 18:e upplagan Björn Lundén Information AB Bo 84 820 64 Näsviken Tel:0650-541400 Fa: 0650-541401 info@blinfo.se www.blinfo.se Del

Läs mer

Årsredovisning HSB:s brf Randers i Malmö 2010-09-01 2011-08-31

Årsredovisning HSB:s brf Randers i Malmö 2010-09-01 2011-08-31 Årsredovisning HSB:s brf Randers i Malmö 2010-09-01 2011-08-31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar

Läs mer

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Årsbokslut för SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Räkenskapsåret 2010 SVENSKA KANOTFÖRBUNDET 1(7) 2010-01-01 2009-01-01 Resultaträkning Not -2010-12-31-2009-12-31 Intäkter Nettoomsättning 1 1 538 569 1 598 854 Offentligrättsliga

Läs mer

Datum för tentamen 2007-03-25 Skrivningsansvarig lärare Carina Åresved-Gustavsson

Datum för tentamen 2007-03-25 Skrivningsansvarig lärare Carina Åresved-Gustavsson Skriftligt prov i delkurs Affärsredovisning och budgetering 5p Inom kurs eller program Företagsekonomi 1-10p inr. ekonomistyrning (distans) Med kurskod FEK106 Datum för tentamen 2007-03-25 Skrivningsansvarig

Läs mer

Innehållsförteckning. EKONOMIDATA I SOLNA VÄSTKUSTENS EKONOMIDATA Brevduvegatan 3 2014-12-03 169 72 SOLNA Tel 0703 18 34 97

Innehållsförteckning. EKONOMIDATA I SOLNA VÄSTKUSTENS EKONOMIDATA Brevduvegatan 3 2014-12-03 169 72 SOLNA Tel 0703 18 34 97 Innehållsförteckning 1 Bokslut Arbetsgång... 3 1.1 Har du bokfört alla händelser som skett under året?... 3 1.2 Är resultatet för föregående år omfört till kontot för balanserat resultat?... 3 2 Bank-

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

OBS! Återlämna alla blad som det finns lösningar på. Tentamen. Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng. Tentamen består av 2 delar

OBS! Återlämna alla blad som det finns lösningar på. Tentamen. Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng. Tentamen består av 2 delar Namn: Personnummer: Tentamen Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng Tentamen består av 2 delar Del 1 12 konteringsproblem. Varje kontering som är helt rätt ger 2 poäng Del 2 Bokslut. Korrekt bokslut

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Tor 2 716425-8522. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för. Brf Tor 2 716425-8522. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för Brf Tor 2 Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Brf Tor 2 1(10) ' Brf Tor 2 2(10) ' Brf Tor 2 3(10) Resultaträkning Belopp i kr Not 2012-01-01-2011-01-01- 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning

Läs mer

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten Bolaget skall bedriva resebyråverksamhet, anordna reserarrangemang och därmed förenlig verksamhet, liksom äga och förvalta fastigheter såväl i Sverige som utomlands.

Läs mer

HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ

HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ 2006.05.01-2007.04.30 HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ 746000-5593 Kallelse Medlemmarna i HSB:s Bostadsrättsförening Anneberg i Malmö kallas härmed till ordinarie föreningsstämma

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 1 (12) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 Styrelsen för Borås Golfklubb avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

11.27 MARIK AB II kassaflödesanalys med indirekt metod

11.27 MARIK AB II kassaflödesanalys med indirekt metod 11.7 MARIK AB II MARIKAB expanderar sin verksamhet 0X9. Nedanstående balansräkning (IB o UB) och resultaträkning gäller för 0X9 och du ska upprätta en ny kassaflödesanalys för 0X9 - med hjälp av nedanstående

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(12) Bostadsrättsföreningen Hedmans Fjällby i Åre Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 -

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Finansieringssektorn är den tredje och sista sektorn i kassaflödesanalysen

Finansieringssektorn är den tredje och sista sektorn i kassaflödesanalysen Kassaflödesanalys finansieringssektorn Finansieringssektorn är den tredje och sista sektorn i kassaflödesanalysen Finansieringssektorn är knuten till eget kapital (exkl. årets resultat) resp. långfristiga

Läs mer

HSB BRF ANNEBERG I MALMÖ

HSB BRF ANNEBERG I MALMÖ HSB BRF ANNEBERG I MALMÖ 2007.05.01-2008.04.30 HSB:BRF ANNEBERG I MALMÖ 746000-5593 DELTAGARANMÄLAN Till Bostadsrättsföreningen Annebergs ordinarie föreningsstämma onsdagen 22 oktober 2008 kl. 19.00.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr 769608-9874. för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31

ÅRSREDOVISNING. Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr 769608-9874. för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 ÅRSREDOVISNING Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 2007-01-01 2006-01-01 RESULTATRÄKNING Not - 2007-12-31-2006-12-31 Styrelsen för Fjällbete i Åredalen ek. för.

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Berget 10

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Berget 10 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Berget 10 Räkenskapsåret 2011 Bostadsrättsföreningen Berget 10 1(10) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Berget 10 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

3.1 Årsredovisning Bilaga 4, uppdaterad 18.12.2007 KONCERNBOKSLUT KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 1 (9) Dnr 7/120/2005

3.1 Årsredovisning Bilaga 4, uppdaterad 18.12.2007 KONCERNBOKSLUT KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 1 (9) Dnr 7/120/2005 1 (9) KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT Enligt 31 1 mom. i finansministeriets förordning (FMF) om bokslut, koncernbokslut och verksamhetsberättelse i kreditinstitut och värdepappersföretag ska kreditinstitut

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING FÖRE UPPGIFTER... 2 3.1 KOKOKADAI... 2 3.2 BONGO... 2 3.3 KONTERA... 2 UNDER UPPGIFTER... 3 3.4 SPANNARPS ALUMINIUM... 3 3.5 GIOVANNI SVENSSON... 3 3.6 ISGÄRDE... 3 3.7 SMYCKESKRINET...

Läs mer

Företag X. Rapport. Bokoredo AB Riddargatan 17A 114 57 Stockholm Tel: 073 6500309 info@bokoredo.se

Företag X. Rapport. Bokoredo AB Riddargatan 17A 114 57 Stockholm Tel: 073 6500309 info@bokoredo.se Företag X Rapport 201X-XX-XX till 201X-XX-XX Bokoredo AB Riddargatan 17A 114 57 Stockholm Tel: 073 6500309 info@bokoredo.se Innehållsförteckning 1. Verksamheten den gångna perioden... 1.1 Resultaträkning

Läs mer

Brf Nya Hettemarkshuset

Brf Nya Hettemarkshuset Brf Nya Hettemarkshuset Årsredovisning 2013 BRFNyaHettemarkshusetorgnr76961497672 ÅRSREDOVISNING avseenderäkenskapsåret1januari 31december2013 Förvaltningsberättelse Föreningsinformation Bostadsrättsföreningenregistrerades2006307313undernamnetStIlian9:1,namnändradessedantill

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

OBS! Återlämna alla blad som det finns lösningar på. Tentamen. Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng. Tentamen består av 2 delar

OBS! Återlämna alla blad som det finns lösningar på. Tentamen. Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng. Tentamen består av 2 delar Tentamen Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng Tentamen består av 2 delar Del 1 12 konteringsproblem. Varje kontering som är helt rätt ger 2 poäng Del 2 Bokslut. Korrekt bokslut ger 6 poäng.

Läs mer

Årsredovisning. Kinds Golfklubb

Årsredovisning. Kinds Golfklubb Årsredovisning för Kinds Golfklubb Räkenskapsåret 2009 Kinds Golfklubb 1(9) Styrelsen för Kinds Golfklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet Kinds

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Företag X. Rapport 201 X-XX-XX till 201 X-XX-XX. Bokoredo AB info@bokoredo.se

Företag X. Rapport 201 X-XX-XX till 201 X-XX-XX. Bokoredo AB info@bokoredo.se Företag X Rapport 201 X-XX-XX till 201 X-XX-XX Bokoredo AB info@bokoredo.se Innehållsförteckning 1. Verksamheten den gångna perioden... 1.1 Resultaträkning 1.2 Balansräkning 2. Förfallna kundfakturor...

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag Beslutade

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-08-23 Skrivtid: 3 timmar

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-08-23 Skrivtid: 3 timmar MITTUNIVERSITETET Institutionen för samhällsvetenskap Företagsekonomiska ämnesenheten i Sundsvall Ola Uhlin Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp Datum: 2010-08-23 Skrivtid:

Läs mer

Tabellförklaring till sammanställningarna av balansräkning, resultaträkning och särskild rapport

Tabellförklaring till sammanställningarna av balansräkning, resultaträkning och särskild rapport 1 (12) Avdelningen för nätreglering Tabellförklaring till sammanställningarna av balansräkning, resultaträkning och särskild rapport Årsrapporten gäller en redovisningsenhet Företagets innehav av koncessioner

Läs mer

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Årsbokslut för SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Räkenskapsåret 2009 SVENSKA KANOTFÖRBUNDET 1(6) 2009-01-01 2008-01-01 Resultaträkning Not -2009-12-31-2008-12-31 Intäkter Nettoomsättning 1 1 598 854 1 714 786 Offentligrättsliga

Läs mer

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4 Årsredovisning för Brf Perseus nr 4 716416-3813 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Brf Perseus nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Växjö Lakers Hockey, VLH Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014-05-01-2015-04-30

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 BRF EGEN HÄRD 2(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2009-01-01-2008-01-01- Nettoomsättning 1 4 348 675 4 140 571 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602 resultaträkning Januari december, MSEK Not 2006 2005 2004 Fakturering m2 562 1 096 2 598 Kostnader för fakturerade varor och tjänster 285 621 2 238 Bruttomarginal 277 475 360 Försäljningskostnader 1) 206

Läs mer

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 Brf Betonggjutaren 4(12) 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 3 531 696 3 531 696 Hyresintäkter 467 661 411 172 Övriga rörelseintäkter 0 200 Summa

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

ÅRSBOKSLUT. för. Hopphästklubben 817606-9006. räkenskapsåret. Genarp den / 2013. Hopphästklubben. Ronny Persson AB

ÅRSBOKSLUT. för. Hopphästklubben 817606-9006. räkenskapsåret. Genarp den / 2013. Hopphästklubben. Ronny Persson AB ÅRSBOKSLUT för räkenskapsåret 2012 Genarp den / 2013 2(7) R E S U L T A T R Ä K N I N G 2012 2011 Nettoomsättning 186 543 192 547 Övriga intäkter 57 500 47 500 244 043 2447 Rörelsens kostnader Råvaror

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

HÖGSKOLAN I BORÅS. REDOVISNING FÖR EVENT 7,5 Högskolepoäng

HÖGSKOLAN I BORÅS. REDOVISNING FÖR EVENT 7,5 Högskolepoäng HÖGSKOLAN I BORÅS REDOVISNING FÖR EVENT 7,5 Högskolepoäng Provmoment: Tentamen Ladokkod: SRV011 Tentamen ges för: Event Management programmet Namn:.. Personnummer:.. Tentamensdatum: 2012-08-30 Tid: 09.00

Läs mer