S H R : S K O N T O P L A N F Ö R H O T E L L O C H R E S T A U R A N G E R

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "S H R : S K O N T O P L A N F Ö R H O T E L L O C H R E S T A U R A N G E R 2 0 0 8"

Transkript

1 Förord En arbetsgrupp har under det senaste året uppdaterat SHRs kontoplan för hotell-och restauranger Den ersätter den tidigare branschkontoplanen HR 97. Utgångspunkt för arbetet med kontoplanen har liksom tidigare varit BAS-boken som vi i allt väsentligt har följt enligt den senaste utgåvan för Avvikelsen gäller främst hyreskostnaderna där vi i likhet med tidigare branschkontoplaner följt internationellt vedertagen praxis i branschen. Avstämningsmöten har genomförts med företrädare för BAS gruppen En särskild genomgång har gjorts av intäktskontona i 30-gruppen som bland annat försetts med gällande momssatser. Ett avstämningsmöte i den delen har genomförts med företrädare före Skatteverket. En speciell genomgång har gjorts av konto 36 som avser Försäljning av SPA, idrott och teamaktiviteter som avstämts med Skatteverket. SHRs kontoplan 2008 görs nu tillgänglig för medlemmar och andra intressenter på vår webbsida för att tillgodose de omedelbara önskemål som finns för en mer uppdaterad branschkontoplan. SHRs ambition är att i ett steg två till hösten tillföra fakta utöver själva kontoförteckningen som är specifika för hotell- och restaurangverksamhet och på så sätt skapa ytterligare mervärden för användare av kontoplanen. Den utgåva som vi nu lägger ut på hemsidan ska därför inte ses som en slutlig produkt. Vi tar gärna emot synpunkter som kan förbättra kontoplanen och göra den än mer användbar. Hör av dig före 31 augusti 2008 till Den arbetsgrupp som utarbetat SHRs kontoplan 2008 har bestått av Per Anderson, Scandic Hotell, Birgit Annerbratt, Comwell, Susanne Edfelt, Wallmans Nöjen, Pernilla Fridolfsson, Ernst & Young, Anders Johansson, Nordic Hotel, Hans Sundstrand, Finnhammars och Göran Granhed, SHR, som också varit projektledare. Stockholm i juni 2008 Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR 1

2 Tillgångar Kontoklassens struktur I denna kontoklass redovisas företagets samtliga tillgångar indelade i två grupper anläggningstillgångar och omsättningstillgångar. Anläggningstillgångarna omfattar: Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Omsättningstillgångarna omfattar: Varulager Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Kassa och bank Uppgifter i årsredovisningen om anläggningstillgångar Enligt Årsredovisningslagen (ÅRL 5 kap 3 ) skall för varje post som tas upp som anläggningstillgång i balansräkningen lämnas uppgift om Anskaffningsvärde Inköp, försäljningar och utrangeringar Omklassificeringar Årets avskrivning Ackumulerad avskrivning Årets nedskrivning Ackumulerad nedskrivning Årets uppskrivning Ackumulerad uppskrivning Korrigering av tidigare års av-, ned- och uppskrivningar Dessutom ska uppgift lämnas om tillgångarnas nyttjandeperiod. 2

3 10 Immateriella anläggningstillgångar I kontogruppen redovisas immateriella anläggningstillgångar och rättigheter som förvärvats eller i vissa fall upparbetats internt i företaget. Reglerna kring vad som får redovisas som immateriella anläggningstillgångar är komplicerade. Redovisningsrådets rekommendation RR 15 lämnar anvisning och däri kan man utläsa följande: Bolagsbildningskostnader får inte balanseras. Utgifter för utbildning är som huvudregel inte aktiverbar eftersom företaget inte har kontroll över hur länge de anställda stannar i företaget. Inte heller utgifter för att bygga upp kundrelationer och kundlojalitet då företaget inte kan kontrollera kunderna. Vidare får inte längre s.k. pre-openingkostnader (till exempel vid öppning av ett hotell) och omfattande omstruktureringar av verksamheten balanseras som immateriell anläggningstillgång. För avskrivningstider och principer se kontogrupp 78 Avskrivningar. Vid behov kan följande konton läggas upp: 1010 Balanserade utgifter Vid behov kan kontot underindelas: 1012 Balanserade utgifter för dataprogram (Utveckling av skräddarsytt system för eget bruk) 1018 Ackumulerad nedskrivning på balanserade utgifter 1019 Ackumulerade avskrivningar på balanserade utgifter Årets avskrivning debiteras konto 7811 Avskrivningar på balanserade utgifter Koncessioner med mera 1028 Ackumulerade nedskrivningar på koncessioner m.m Ackumulerade avskrivningar på koncessioner m.m. Årets avskrivning debiteras konto 7812 Avskrivningar på koncessioner med mera Licenser 1048 Ackumulerade nedskrivningar på licenser 1049 Ackumulerade avskrivningar på licenser Årets avskrivning debiteras konto 7814 Avskrivningar på licenser Varumärken 1058 Ackumulerade nedskrivningar på varumärken 1059 Ackumulerade avskrivningar på varumärken 3

4 Årets avskrivning debiteras konto 7815 Avskrivningar på varumärken Hyresrätter 1068 Ackumulerade nedskrivningar på hyresrätter 1069 Ackumulerade avskrivningar på hyresrätter Årets avskrivning debiteras konto 7816 Avskrivningar på hyresrätter Goodwill, franchise- och nyttjanderätter 1079 Ackumulerade avskrivningar på goodwill, franchise- och nyttjanderätter Årets avskrivning debiteras konto 7817 Avskrivningar på goodwill, franchise- och nyttjanderätter Pågående projekt och förskott för immateriella anläggningstillgångar 1090 Övriga immateriella anläggningstillgångar 1098 Ackumulerade nedskrivningar på övriga immateriella anläggningstillgångar 1099 Ackumulerade avskrivningar på övriga immateriella anläggningstillgångar Årets avskrivning debiteras konto 7819 Avskrivningar på övriga immateriella anläggningstillgångar. 4

5 11 Byggnader och mark I hotell- och restaurangbranschen ägs i regel byggnader och mark av en extern fastighetsägare. Hotelldriften betalar istället en hyra för att disponera byggnader och mark. Byggnadsinventarier redovisas i kontogrupp 12 Maskiner och inventarier. En anläggning som är avsedd att användas under en tid av endast tre år eller kortare anses som tillfällig och får omedelbart kostnadsföras. I de fallen både fastighet och rörelse finns i samma bolag kan följande konton läggas upp: 1110 Byggnader Kontot kan underindelas: 1111 Byggnader på egen mark 1112 Byggnader på annans mark 1118 Ackumulerade nedskrivningar på byggnader 1119 Ackumulerade avskrivningar på byggnader Årets avskrivning debiteras konto 7821 Avskrivningar på byggnader Förbättringsutgifter på annans fastighet 1129 Ackumulerade avskrivningar på förbättringsutgifter på annans fastighet 1130 Mark 1140 Tomter och obebyggda markområden 1150 Markanläggningar 1158 Ackumulerade nedskrivningar på markanläggningar 1159 Ackumulerade avskrivningar på markanläggningar Årets avskrivning debiteras konto 7824 Avskrivningar på markanläggningar Pågående nyanläggningar och förskott för byggnader och mark Vid ny-, till- och ombyggnad, som medför en höjning av fastighetsvärdet, är det ofta lämpligt att inte direkt debitera byggnadskontot utan i stället använda konto 1180 Pågående nyanläggningar och förskott för byggnader och mark. Vid behov kan kontot indelas i följande underkonton: 1181 Pågående ny-, till- och ombyggnad 1188 Förskott för byggnader och mark 1190 Övriga byggnader och mark 5

6 Vid behov kan kontot indelas i följande underkonton: 1191 Övriga byggnader 1193 Övrig mark 1198 Ackumulerade nedskrivningar på övriga byggnader 1199 Ackumulerade avskrivningar på övriga byggnader Årets avskrivning debiteras konto 7829 Avskrivningar på övriga byggnader. 12 Maskiner och inventarier I denna kontogrupp redovisas maskiner och inventarier som stadigvarande används i rörelsen. Tillgångarnas beräknade livslängd skall vara minst tre år. Skatteverket har fastställt nya riktlinjer för anskaffningsvärdet. Beloppsgränserna exklusive moms per inventarie är för: 10/24-företag kronor Medelstora företag kronor 200/1000-företag kronor I anskaffningsvärdet räknas alla kostnader fram till den tidpunkt då tillgången är färdig att tas i bruk. I anskaffningskostnaden inräknas bland annat importavgifter, transport- och hanteringskostnader, installation, montering med mera. Moms skall ej räknas in i anskaffningskostnaden. I anskaffningskostnaden inräknas även kostnader för värdehöjande förbättringar av tillgången, vilka lagts ner av företaget. Avskrivning på maskiner och inventarier bör enligt god redovisningssed ske med stöd av en avskrivningsplan, utformad efter den beräknade nyttjandeperioden för olika anläggningstillgångar, se kontogrupp 78 Avskrivningar för lämpliga avskrivningstider för branschen. I de flesta företag är inköp av maskiner och inventarier beslut som skall fattas av företagsledningen. En del av investeringsbeslutet är att besluta om hur inköpet skall finansieras. Huvudalternativen för finansiering av inköp av anläggningstillgångar är att använda likvida medel, låna pengar, satsa mer eget kapital eller leasing. För alla typer av investeringar i anläggningstillgångar bör en investeringskalkyl upprättas i förväg som utvisar om investeringen är lönsam eller inte. Därefter fattas beslut om investering och dess finansiering av företagets ledning Maskiner och andra tekniska anläggningar På kontot redovisas anskaffningsvärdet för maskiner och andra tekniska anlägg- 1 Med 10/24-företag avses företag med högst tio anställda under de två senaste räkenskapsåren och högst 24 mkr i balansomslutning den senaste balansdagen 2 Med Medelstora företag avses företag som inte är 10/24-företag eller 200/1000-företag 3 Med 200/100-företag avses företag som har fler än 200 anställda under de två senaste räkenskapsåren och tillgångar över prisbasbelopp (2007 motsvarar prisbasbelopp 40,3 mkr) 6

7 ningar som används i produktionen av mat, dryck, restaurang- och hotelltjänster. Med maskiner avses den utrustning som normalt finns i kök, barer och serveringar. Exempel på maskiner och andra tekniska anläggningar är spisar, kyl- och frysskåp, kyl- och frysrum, öl- och läskanläggningar, degblandare, ugnar, skärmaskiner, potatisskalare, stekbord, drinkblandare, juicemaskin, kaffebryggare, kaffemaskiner, espressomaskin, vattenbad, tallriksvärmare, diskmaskin, grovdiskmaskin, mikrovågsugn, tvättmaskiner, torktumlare och manglar. Vid behov kan kontot underindelas efter typ av maskiner: 1211 Maskiner 1213 Andra tekniska anläggningar eller efter avdelning: 1211 Maskiner, hotell 1212 Maskiner, restaurang 1213 Maskiner, konferens 1214 Maskiner, hälsa och rekreation 1218 Ackumulerade nedskrivningar på maskiner och andra tekniska anläggningar 1219 Ackumulerade avskrivningar på maskiner och andra tekniska anläggningar Årets avskrivning debiteras konto 7831 Avskrivningar på maskiner och andra tekniska anläggningar. Överavskrivningar krediteras konto 2153 Ackumulerade överavskrivningar på maskiner och inventarier, med konto 8853 Förändring av överavskrivningar, maskiner och inventarier, som motkonto. Anskaffning av reservdelar och maskintillbehör för reparation och underhåll debiteras konto 1220 Inventarier, om de anskaffats för varaktigt bruk och värdet överstiger ovanstående beloppsgränser ( kronor/ kronor/ kronor). I annat fall debiteras konto 5510 Reparation och underhåll av maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier På kontot redovisas anskaffningsvärdet för inventarier som används i verksamheten. Med inventarier avses de inventarier som normalt finns i hotellrum, lobby, restauranger, barer och kontor. Exempel på dessa är stolar, fåtöljer, skåp, bord, sängar, sängskåp, garderober, skrivbord, kassaskåp, bokhyllor, mappskåp, konferensstolar och konferensbord. Verktyg som används inom hotellets fastighetsavdelning eller i restaurangen för enklare reparationer och underhåll debiteras konto 5520 Reparation och underhåll inventarier och datorer, med mera. På kontot redovisas även byggnadsinventarier i byggnad för affärsändamål såsom bardiskar, receptionsdiskar, badrum och annan inredning. Vid behov kan kontot underindelas efter typ av inredning: 7

8 1221 Inventarier 1222 Byggnadsinventarier 1223 Kontorsinventarier eller efter avdelning: 1221 Inventarier, hotell 1222 Inventarier, restaurang 1223 Inventarier, konferens 1224 Inventarier, hälsa och rekreation 1225 Inventarier, administration och försäljning 1228 Ackumulerade nedskrivningar på inventarier 1229 Ackumulerade avskrivningar på inventarier Årets avskrivning debiteras konto 7832 Avskrivningar på inventarier. Överavskrivningar krediteras konto 2153 Ackumulerade överavskrivningar på maskiner och inventarier, med konto 8853 Förändring av överavskrivningar, maskiner och inventarier, som motkonto Installationer På kontot redovisas anskaffningsvärdet för installationer som gjorts i företagets lokaler och som har ett värde för företaget. Exempel är installationer av datornätverk, telefonledningar, larm, nödbelysning, ventilation och luftkonditionering. Om företaget hyr lokalerna där installationen gjorts bör den skrivas av som längst över hyreskontraktets återstående löptid. Vid behov kan kontot underindelas i: 1231 Installationer på egen fastighet 1232 Installationer på annans fastighet 1238 Ackumulerade nedskrivningar på installationer 1239 Ackumulerade avskrivningar på installationer Årets avskrivning debiteras konto 7833 Avskrivningar på installationer Bilar och andra transportmedel På kontot redovisas anskaffningsvärdet för motordrivna fordon såsom personbilar, motorcyklar, snöskotrar, lastbilar, sopmaskiner, pistmaskiner, bussar, båtar och flygplan. I anskaffningsvärdet ingår eventuell accis men inte avbetalningstilllägg, som bokförs som räntekostnad. I anskaffningsvärdet för personbilar ingår i de flesta fall även moms, då momsen oftast inte är avdragsgill vid inköp av personbilar. Kontot kan underindelas efter typ av fordon: 8

9 1241 Personbilar 1242 Lastbilar 1244 Arbetsmaskiner 1246 Motorcyklar, mopeder och skotrar 1248 Ackumulerade nedskrivningar på bilar och andra transportmedel 1249 Ackumulerade avskrivningar på bilar och andra transportmedel Årets avskrivning debiteras konto 7834 Avskrivningar på bilar och andra transportmedel Datorer På kontot redovisas anskaffningsvärdet för elektronisk utrustning och datorer som används i verksamheten. Exempel är OH-apparater, videoprojektorer, storbilds-tv, TV-apparater, faxar, telefonväxel och systemtelefoner, kopiatorer, kassaregister, restaurangkassasystem, datoriserade lagersystem, hotelldatasystem, PC: s, skrivare, skanners, routrar, servrar och terminaler. Kontot kan underindelas efter typ av utrustning eller efter avdelning: 1251 Datorer, företaget 1257 Datorer, personal 1258 Ackumulerade nedskrivningar på datorer 1259 Ackumulerade avskrivningar på datorer Årets avskrivning debiteras konto 7835 Avskrivningar på datorer Leasade tillgångar På kontot redovisas finansiella leasingavtal som tas upp som tillgång, då de ekonomiska riskerna och fördelarna i allt väsentligt övergår till leasetagaren. Avskrivning görs enligt plan i enlighet med företagets avskrivningspolicy för liknande tillgångar Ackumulerade avskrivningar på leasade tillgångar Årets avskrivningar debiteras konto 7836 Avskrivningar på leasade tillgångar Pågående nyanläggningar och förskott för maskiner och inventarier Kontot används för redovisning av sådana utgifter som avser investeringar i nyanläggningar och förskott för maskiner och inventarier. När anläggningen färdigställts och tagits i bruk skall investeringen överföras till annat lämpligt konto i kontogrupp 12 och avskrivning påbörjas. I årsredovisningen skall pågående nyanläggningar för såväl byggnader och mark som maskiner och inventarier på balansdagen redovisas tillsammans som en separat post i balansräkningen Övriga maskiner och inventarier På kontot redovisas anskaffningsvärdet för övriga inventarier och maskiner för vilka särskilda konton inte lagts upp inom kontogruppen. 9

10 1291 Konst och liknande tillgångar På kontot redovisas anskaffningsvärdet för konstföremål, såsom tavlor, skulpturer och liknande och där avskrivning inte utgör avdragsgill kostnad enligt gällande skatteregler. Dessa tillgångar kan ändå behöva skrivas av enligt en avskrivningsplan eller skrivas ned vid varaktig värdenedgång Inventarier i annans fastighet På kontot redovisas anskaffningsvärdet för byggnads- och markinventarier samt andra inventarier i annans fastighet Ackumulerade nedskrivningar på övriga maskiner och inventarier 1299 Ackumulerade avskrivningar på övriga maskiner och inventarier På kontot redovisas ackumulerade avskrivningar på övriga maskiner och inventarier. Årets avskrivning debiteras konto 7839 Avskrivningar på övriga maskiner och inventarier. 10

11 13 Finansiella anläggningstillgångar I kontogruppen redovisas tillgångar avsedda för långfristigt innehav, dvs. mer än ett år. Såsom: värdepapper som förvärvats för långsiktig placering långfristiga fordringar uppskjutna skattefordringar För de flesta hotell- och restaurangföretag är det relativt ovanligt med finansiella anläggningstillgångar. De fall där denna kontogrupp vanligtvis används är för bokföring av ägarandelar i frivilliga kedjor och andra organisationer, aktier i egna dotterbolag och eventuellt någon långsiktig placering i börsaktier Aktier och andelar i koncernföretag Vid behov kan kontot indelas i följande underkonton: 1311 Aktier och andelar i svenska dotterföretag 1312 Aktier och andelar i utländska dotterföretag 1313 Aktier och andelar i andra svenska koncernföretag 1314 Aktier och andelar i andra utländska koncernföretag 1316 Insatsemission ekonomisk förening, koncernföretag (för insatsemission i ekonomiska föreningar) 1318 Ackumulerade nedskrivningar av andelar i koncernföretag 1320 Långfristiga fordringar hos koncernföretag Från skuld till ett dotterföretag eller moderföretag är det endast tillåtet att dra ifrån fordran till samma koncernföretag, varvid endast nettobeloppet redovisas i årsredovisningen. Förutsättningen är att fordran och skuld är likvärdiga ur likviditetssynpunkt. Denna princip gäller även övriga företag. Vid behov kan kontot indelas i följande underkonton: 1321 Långfristiga fordringar hos moderföretag 1322 Långfristiga fordringar hos dotterföretag 1323 Långfristiga fordringar hos andra koncernföretag 1328 Ackumulerade nedskrivningar av långfristiga fordringar hos koncernföretag 1330 Andelar i intresseföretag 1336 Insatsemission ekonomisk förening, intresseföretag (för insatsemission i ekonomiska föreningar) 1338 Ackumulerade nedskrivningar av andelar i intresseföretag 1340 Långfristiga fordringar hos intresseföretag 11

12 1348 Ackumulerade nedskrivningar av långfristiga fordringar hos intresseföretag 1350 Andelar och värdepapper i andra företag (gäller andra innehav än koncern och intresseföretag) Vid behov kan kontot indelas i följande underkonton: 1351 Aktier i börsnoterade bolag 1352 Aktier, andelar och värdepapper i andra företag På kontot redovisas andra långfristiga värdepappersinnehav, det vill säga andra än innehav i koncern- och intresseföretag. Här bokförs bland annat aktier i frivilliga kedjesammanslutningar och intresseorganisationer Andelar i bostadsrättsföreningar 1354 Obligationer 1356 Insatsemission ekonomiskförening, övriga företag 1358 Ackumulerade nedskrivningar av andra andelar och värdepapper 1360 Derivat (långfristiga värdepappersinnehav) 1368 Ackumulerade nedskrivningar av derivat (långfristiga värdepappersinnehav) 1370 Uppskjuten skattefordran 1380 Andra långfristiga fordringar I samband med bokslut ska fordringar i utländsk valuta omräknas till balansdagens kurs. Dessa kursdifferenser som uppstår vid omräkning av utländsk valuta till svensk valuta redovisas på konto 8230 Valutakursdifferenser på långfristiga fordringar. Vid behov kan kontot indelas i följande underkonton: 1381 Långfristiga reversfordringar (lån till utomstående) 1382 Långfristiga fordringar hos anställda 1383 Lämnade depositioner 1384 Lån till närstående, långfristig del 1385 Värde av kapitalförsäkring 1386 Förutbetalda leasingavgifter, långfristig del 1387 Långfristiga kontraktsfordringar 1388 Derivat (långfristiga fordringar) 1389 Ackumulerade nedskrivningar av andra långfristiga fordringar Den del av långfristiga fordringar, som ska amorteras under nästa räkenskapsår, omförs per balansdagen till konto 1687 Kortfristig del av långfristiga fordringar. 12

13 14 Lager Lager är de varor som säljs vidare till gäster. För kostnader som är direkt rörliga jämfört med försäljningen och bokförs i kontoklass 4 kan det finnas anledning att kontinuerligt kontrollera bruttomarginalerna och löpande inventera förbrukningen av lagret. Då bokförs det inventerade varulagret i kontoklass 14. Förbrukningsartiklar, eldningsolja, m.m. skall inte lagerbokföras utan fördelas över året eller till nästa verksamhetsår genom periodisering. En rekommendation är att lagervärdet fastställs genom fysisk inventering vid varje månadsskifte. Exempel på olika typer av lagerredovisning Direkt kostnadsbelastning Alla varuinköp bokförs i kontoklass 4. Det bokförda lagret visar senast inventerat lager. Vid (månads) bokslut justeras det bokförda lagret så att det visar senast inventerat lager. Ökat lager bokförs i debet på lagerkonto och kredit på konto i klass 4. Minskat lager bokförs i kredit på lagerkonto och debet på konto i klass 4. Faktisk varuåtgång Alla varuinköp bokförs på lagerkontot Vid försäljning avräknas ur lager de artiklar som ingår i de maträtter/produkter som sålts. Lagret visar alltid det verkliga lagret. Vid (månads) bokslut (efter fysisk inventering) justeras det bokförda lagret med skillnaden mellan förbrukning enligt sålda produkter och verklig förbrukning. Lager och varukostnadskonton justeras Lager mat På kontot redovisas lager av mat. Till mat räknas, till exempel grönsaker, kött, fisk, djupfryst, kryddor, konserver, torrvaror, frukost, bröd, kaffebröd, mjölk, saft, juice, frukt, och färdiglagad mat (inköpt eller egen). Vin och sprit som används i matlagningen räknas som kryddor och skall även bokföras på detta konto. Vid behov kan kontot underindelas efter varuslag eller avdelning/lagerställen: 1410 Mat 1411 Kaffe 1412 The 1420 Lager öl klass I och II, vatten, saft, mjölk, juice och läsk På kontot redovisas lager av öl klass I och II, bordsvatten, mineralvatten, saft, juice, mjölk och läsk. 13

14 1430 Cider och alkoläsk 1440 Lager starköl På kontot redovisas lager av starköl. Vid behov kan kontot underindelas efter serveringsform (tank, fat eller flaska) eller avdelning/lagerställe: 1441 Flasköl 1442 Tank/fatöl 1450 Lager lättvin På kontot redovisas lager av vin. Vid behov kan kontot underindelas efter varuslag (rött, vitt, mousserande, dessertvin) eller efter avdelning/lagerställe Lager starkvin 1460 Lager sprit På kontot redovisas lager av sprit. Vid behov kan kontot underindelas efter varuslag (whiskey, likörer, sprit, konjak) eller efter avdelning/lagerställe Lager tomglas och tomfat På kontot redovisas lager av tomglas och tomfat Lager tobak På kontot redovisas lager av tobak. Vid behov kan kontot underindelas efter avdelning/lagerställe, till exempel receptionen, baren eller automat Lager minibar På kontot redovisas lager av artiklar som säljs i minibar. Vid behov kan kontot underindelas efter varuslag Lager kioskvaror, livsmedel På kontot redovisas lager av kioskvaror. Vid behov kan kontot underindelas efter varuslag Lager butik På kontot redovisas lager av artiklar som säljs i företagets butik. Vid behov kan kontot underindelas efter varuslag Lager försäljningsprodukter SPA På kontot redovisas lager av skönhets- och behandlingsprodukter för vidareförsäljning. Vid behov kan kontot underindelas efter olika typer av produkter Lager SPA-behandlingsprodukter På kontot redovisas lager av olika typer av produkter som används i behandlingarna. Vid behov kan kontot underindelas efter olika typer av behandlingar. Har man en mycket liten SPA-verksamhet bör kostnaden för dessa produkter periodiseras, men om man har en större SPA-verksamhet och behöver följa bruttomarginalerna för behandlingar så bör dessa produkter inventeras och lagerföras Lager övrigt 14

15 På kontot redovisas lager av övriga artiklar för vilka inte några konton lagts upp inom kontogruppen Inkurans varulager På kontot redovisas i kredit det inkuransavdrag som normalt görs vid årsbokslutet. 15

16 15 Kundfordringar I denna kontogrupp redovisas fordringar som grundar sig på företagets försäljningstransaktioner och som förfaller till betalning inom ett år. Osäkra kundfordringar redovisas på konto 1515 Osäkra kundfordringar med konto 6352 Befarade förluster på kundfordringar och smitnotor som motkonto. Löpande under året räknas kundfordringar i utländsk valuta om till SEK enligt kurs per fakturadatum och vid betalningstillfället till dagskursen. I samband med bokslut ska kundfordringar i utländsk valuta omräknas till balansdagens kurs. Dessa kursdifferenser som uppstår vid omräkning av utländsk valuta till svensk valuta redovisas på konto 3960 Valutakursvinster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär eller konto 7960 Valutakursförluster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär Kundfordringar Kontot används för redovisning av kundfordringar. I ekonomisystem med kundreskontra är detta konto huvudbokskonto för kundreskontran. Vid fakturering bokförs beloppet på försäljningskonton i kredit i kontoklass 3 med konto 1510 som motkonto. I de fall fakturering inte sker direkt hamnar ofakturerad försäljning på konto När fakturering sker debiteras 1510 och 1512 krediteras. Vid behov kan kontot indelas i följande underkonton: 1511 Ofakturerade kundfordringar Detta konto används när något skall faktureras till en kund eller annat företag. Kontot debiteras med hela beloppet inklusive moms Belånade kundfordringar (factoring) Kontot debiteras för sådana kundfordringar som pantförskrivs till finansieringsföretag som en del av ett factoringavtal 1513 Avräkning reception På kontot redovisas obetalda räkningar, avseende ej avresta gäster (inneliggare). Saldot visar vid varje tillfälle summan av inslagna ej fakturerade/ej betalda notor i hotellverksamheten Avräkning restaurang På kontot redovisas obetalda notor/räkningar, avseende ej avresta gäster som satt upp sina notor/räkningar på rummet eller som bör faktureras från receptionen. Saldot visar vid varje tillfälle summan av ej fakturerade/ej betalda notor. Detta konto används av hotell med restaurang Osäkra kundfordringar Här redovisas kundfordringar som ej anses helt säkra. Alla företag har olika regler för hur gammal en kundfordran får bli innan den automatiskt betraktas som osäker. En rekommendation är att objektivt bedöma varje gammal kundfordran var för sig. En schablonregel är dock att samtliga kundfordringar som är äldre än 90 dagar alltid bör betraktas som osäker och därmed en befarad kundförlust. Du 16

17 bokar upp fakturabeloppet exklusive moms. Samtliga osäkra kundfordringar krediteras detta konto med konto 6352 Befarade kundförluster och smitnotor som motkonto. Fordran skall så länge förlusten inte är realiserad kvarstå på ursprungskontot. Vid konstaterad förlust krediteras fordringens ursprungskonto mot 6351 Konstaterade kundförluster och smitnotor och momskonto eller Tvistiga fordringar 1518 Ej reskontraförda kundfordringar 1519 Värdereglering av kundfordringar Kontot används för att bokföra mellanskillnad som uppstår när kundfordringar i utländsk valuta omräknas till balansdagens kurs i samband med bokslut. Motkonto är konto 3960 Valutakursvinster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär eller konto 7960 Valutakursförluster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär Kundfordringar hos koncernföretag På kontot särredovisas sådana kundfordringar som avser moderföretag, dotterföretag och andra koncernföretag. I samband med upprättande av företagets Årsredovisning skall samtliga koncernmellanhavanden särredovisas och därför rekommenderas att kundfordringar på koncernföretag särredovisas. Från skuld till ett dotterföretag eller moderföretag är det endast tillåtet att dra ifrån fordran till samma koncernföretag, varvid endast nettobeloppet redovisas i årsredovisningen. Förutsättningen är att fordran och skuld är likvärdiga ur likviditetssynpunkt. Denna princip gäller även övriga företag. Vid behov kan kontot indelas i följande underkonton: 1561 Kundfordringar hos moderföretag 1562 Kundfordringar hos dotterföretag 1563 Kundfordringar hos andra koncernföretag 1565 Osäkra kundfordringar hos koncernföretag 1568 Ej reskontraförda kundfordringar hos koncernföretag 1569 Värdereglering av kundfordringar hos koncernföretag 1570 Kundfordringar hos intresseföretag På kontot särredovisas sådana kundfordringar som avser intresseföretag. I samband med upprättande av företagets Årsredovisning skall samtliga fordringar (och skulder) till intresseföretag särredovisas och därför rekommenderas att kundfordringar på intresseföretag särredovisas. Vid behov kan kontot indelas i följande underkonton: 17

18 1575 Osäkra kundfordringar hos intresseföretag 1578 Ej reskontraförda kundfordringar hos intresseföretag 1579 Nedskrivning av kundfordringar hos intresseföretag 1580 Avräkning kontokort På kontot redovisas företagets fordringar på kontokortsföretag och företag som löser in kuponger. Avstämning bör ske löpande för att vara säker på att samtliga kontokortsfordringar inbetalas till företaget. Det är vanligt att kontot underindelas enligt nedan Avräkning American Express Kontot debiteras när varor och tjänster betalas med American Express kreditkort och krediteras när betalning sätts in via bankgiro på företagets bankkonto Avräkning övriga kontokort Kontot debiteras när varor och tjänster betalas med VISA, Eurocard, Master Card eller bankkort samt krediteras när betalning sätts in på företagets checkkonto, som i princip vid användandet av kreditkortsterminaler sker dagen efter (samma dag) Avräkning Diners Kontot debiteras när varor och tjänster betalas med Diners kreditkort och krediteras när betalning sätts in via bankgiro på företagets bankkonto Avräkning Rikskuponger Kontot debiteras när varor och tjänster betalas med Rikskuponger och krediteras när betalning sätts in via bankgiro på företagets bankkonto Avräkning egna lunchkuponger, ej förbetalda Kontot debiteras när varor och tjänster betalas med egna ej förbetalda lunchkuponger och krediteras när betalning sätts in via företagets bankgiro alternativt plusgiro Avräkning resebyråkuponger/vouchers Kontot debiteras när varor och tjänster betalas med resebyråkuponger/vouchers och krediteras när betalning sätts in via företagets bankgiro alternativt plusgiro Avräkning kedjor och organisationer Kontot debiteras när varor och tjänster betalas med till exempel värdecheckar utställda av frivilliga medlemskedjor, franchisekedjor, bransch- och turistorganisationer och krediteras när betalning sätts in via bankgiro alternativt plusgiro eller direkt på företagets bankkonto. 18

19 16 Övriga kortfristiga fordringar I kontogruppen redovisas andra kortfristiga fordringar än kundfordringar. Med kortfristiga fordringar avses sådana fordringar som förfaller till betalning inom ett år Fordringar hos anställda På kontot redovisas kortfristiga fordringar hos anställda, såsom reseförskott, övriga förskott och tillfälliga lån. För långfristiga fordringar används konto 1382 Långfristiga fordringar hos anställda. Vanligtvis indelas kontot i följande underkonton: 1611 Reseförskott Här bokförs reseförskott, till exempel traktamenten eller utlägg för biljetter och logi. En god grundregel är att anställda skall redovisa sina reseräkningar senast en vecka efter avslutad resa. Detta konto skall efter inlämnad reseräkning vara nollställt Övriga förskott 1614 Tillfälliga lån till anställda 1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto) Kontot debiteras/krediteras varje månad vid upprättande av skattedeklaration samt vid inbetalning och utbetalning från skattekontot och debitering och betalning av F-skatt. Enligt BFN U 97:2 skall samtliga transaktioner på företagets avräkningskonto hos Skatteverket bokföras i huvudbokens konto Skattefordringar På kontot redovisas inkomstskattefordran hos staten, till exempel fordran i aktiebolag som uppstår på grund av att inbetald preliminärskatt överstiger den slutliga skatten. Kontot debiteras vid bokslut med det belopp vilket den slutliga skatten beräknas understiga den preliminära skatten. Kontot krediteras när återbetalning sker. Ränta på överskjutande skatt skall bokas på konto 8314 Skattefria ränteintäkter Momsfordran Moms redovisas i kontogrupp 26 vilket gäller såväl utgående som ingående moms. Konto 1650 används endast vid bokslut om företaget då har en momsfordran Fordringar hos koncernföretag Kontot används för kortfristiga fordringar hos koncernföretag. Från skuld till ett dotterföretag eller moderföretag är det endast tillåtet att dra ifrån fordran till samma koncernföretag, varvid endast nettobeloppet redovisas i årsredovisningen. Förutsättningen är att fordran och skuld är likvärdiga ur likviditetssynpunkt. Denna princip gäller även övriga företag. Vid behov kan kontot underindelas i följande underkonton: 19

20 1661 Fordringar hos moderföretag 1662 Fordringar hos dotterföretag 1663 Fordringar hos andra koncernföretag 1670 Fordringar hos intresseföretag Kontot används för kortfristiga fordringar hos intresseföretag Andra kortfristiga fordringar På kontot redovisas andra kortfristiga fordringar som inte redovisats på särskilda konton inom kontogruppen. Vid behov kan följande underkonton läggas upp: 1681 Utlägg för kunder 1682 Kortfristiga lånefordringar 1683 Fordringar för tecknat men ej inbetalt aktiekapital 1684 Fordringar hos leverantör Här bokförs eventuella förskott till leverantörer samt andra fordringar på leverantörer till exempel returnerade varor. OBS! Förskott till företag avseende varuleveranser till lager redovisas på konto 1480 Förskott för varor och tjänster Kortfristiga fordringar hos deltagare eller närstående Kontot används för redovisning av kortfristiga fordringar på delägare eller närstående personer och organisationer som inte är koncernföretag eller intresseföretrag Kortfristig del av långfristiga fordringar 1689 Övriga kortfristiga fordringar 1699 OBS-konto Detta konto används för poster som behöver särskild bevakning eller bör utredas närmare. Kontot ska användas mycket sparsamt. 20

Kontoplan för hotell och restaurang HR 2013 2013-07-01. Sidan 0 av 208 2013 Visita, kontoplan@visita.se

Kontoplan för hotell och restaurang HR 2013 2013-07-01. Sidan 0 av 208 2013 Visita, kontoplan@visita.se Kontoplan för hotell och restaurang HR 2013 2013-07-01 www.visita.se/kontoplan kontoplan@visita.se Sidan 0 av 208 Förord Visita har uppdaterat branschkontoplanen för hotell- och restaurangverksamhet till

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING RAPPORT Dnr 28-04/BFN Förenklingsförslag för mindre aktiebolag Bilaga 3 Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag UTKAST (april 2005) Innehållsförteckning AVSNITT I ALLMÄNNA UTGÅNGSPUNKTER...

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Uppdaterad 2011-02-14 Inledning... 10 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2008:1)... 11 Avsnitt I Tillämpning och principer... 11 Kapitel

Läs mer

4. De viktigaste nyheterna i BAS 2014

4. De viktigaste nyheterna i BAS 2014 1. Om boken 2. BAS-verksamheten 3. Förkortningar 4. De viktigaste nyheterna i BAS 2014 5. Kontoplan och SRU-kopplingar 6. Konteringsinstruktioner 7. Fördjupning 8. Bokföringsexempel 9. Bilagor 10. Sökordsregister

Läs mer

KAPITEL 1: EKONOMISK INFORMATION GRUND FÖR BESLUTSFATTANDE. Ekonomisk information centrala frågeställningar Ekonomisk planering och kontroll

KAPITEL 1: EKONOMISK INFORMATION GRUND FÖR BESLUTSFATTANDE. Ekonomisk information centrala frågeställningar Ekonomisk planering och kontroll KAPITEL 1: EKONOMISK INFORMATION GRUND FÖR BESLUTSFATTANDE Ekonomisk information centrala frågeställningar Ekonomisk planering och kontroll EKONOMISK INFORMATION CENTRALA FRÅGESTÄLLNINGAR EXEMPELVIS Tjänar

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD ISSN 1404-5761 Utgivare: Gunvor Pautsch, Bokföringsnämnden, Box 7849, 103 99 STOCKHOLM BFNAR 2008:1 Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre aktiebolag

Läs mer

Innehållsförteckning. Kontoplan Linnéuniversitetet 1 av 39. uppdaterad 141209

Innehållsförteckning. Kontoplan Linnéuniversitetet 1 av 39. uppdaterad 141209 Innehållsförteckning Balansräkning... 2 1 Tillgångar... 2 10 Immateriella anläggningstillgångar... 2 11-12 Materiella anläggningstillgångar... 3 13 Finansiella anläggningstillgånger, utlåning... 4 15 Fordringar...

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2013-12-05 Innehållsförteckning Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2010-12-10 Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel 1 Tillämpning... 6

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Bokföring har funnits

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

Periodiserad redovisning. 2011 Bengt Bengtsson

Periodiserad redovisning. 2011 Bengt Bengtsson Periodiserad redovisning 2011 Bengt Bengtsson Periodiserad redovisning Att ta med allt som kommer att påverka de likvida medlen nu eller i framtiden Med periodiserad redovisning (bokföringsmässiga grunder)

Läs mer

Kontoplan BAS 2013 1 (39)

Kontoplan BAS 2013 1 (39) Kontoplan BAS 2013 1 (39) = Ändring eller tillägg jämfört med 2012. Tom rad med denna markering anger borttaget konto (endast kontona 2114 och 2115 är = Kontot ingår i det urval av konton som för de flesta

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD ISSN 1404-5761 Utgivare: Gunvor Pautsch, Bokföringsnämnden, Box 6751, 113 85 STOCKHOLM BFNAR 2006:1 Bokföringsnämndens allmänna råd för enskilda näringsidkare som upprättar

Läs mer

Kontoplan BAS 2015 1 (38)

Kontoplan BAS 2015 1 (38) Kontoplan BAS 2015 1 (38) = Ändring eller tillägg jämfört med 2014. Tom rad med denna markering anger borttaget konto (endast kontona 2617, 2627 och 2637 är borttagna). = Kontot ingår i det urval av konton

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Gabrielsson Invest AB Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Del 1 För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Innehållsförteckning Introduktion 3 Vem får upprätta förenklat årsbokslut? 3 Vilka regler tillämpas?

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Del 1 För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Innehållsförteckning Introduktion 3 Bokföring och förenklat årsbokslut 4 Vem? 4 Vad? 4 Varför? 4 Hur?

Läs mer

Bokföring för nybörjare.

Bokföring för nybörjare. Bokföring för nybörjare. Har du precis startat företag och vill sköta din egen bokföring? Den här bokföringsguiden är till för dig! Senast uppdaterad: 2015-05-22 Vi tar ditt företagande personligt Innehåll.

Läs mer

Idrottens Redovisning med Idrottens BAS-kontoplan med utförliga instruktioner. V 2.1

Idrottens Redovisning med Idrottens BAS-kontoplan med utförliga instruktioner. V 2.1 1480 Idrottens Redovisning med Idrottens BAS-kontoplan med utförliga instruktioner. V 2.1 1310 1314 2010 2012 1214 1215 1216 1217 1012 1014 1016 Innehållsförteckning IDROTTENS REDOVISNING Definitioner

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Del 1 För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Innehållsförteckning Introduktion 3 Bokföring och förenklat årsbokslut 4 Vem? 4 Vad? 4 Varför? 4 Hur?

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Materiella anläggningstillgångar

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Materiella anläggningstillgångar Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Materiella anläggningstillgångar i Inledning Innehåll Sid Introduktion Tillämpning och inriktning 1 Civilrätt och skatterätt 1 Annan svensk normgivning 2 Internationell normgivning

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Deklarationsanvisningar för enskilda näringsidkare 2011 Del 2 Innehållsförteckning Introduktion 3 Kortfattad information 3 Övriga broschyrer som kan vara till hjälp 3

Läs mer

Skatteregler för enskilda näringsidkare

Skatteregler för enskilda näringsidkare SKV 295 utgåva 17 Skatteregler för enskilda näringsidkare taxeringsår 2013 Den här broschyren vänder sig till dig som driver enskild näringsverksamhet, t.ex. i form av enskild firma hyreshus jord- eller

Läs mer

Att vara föreningsrevisor

Att vara föreningsrevisor Att vara föreningsrevisor av Sven Knutson SISU Idrottsutbildarna och SISU Idrottsböcker 1 Innehåll Förord 3 Uppdraget som revisor 4 Vem kan utses till revisor? 4 Detta styr revisorernas arbete 5 Att planera

Läs mer

Kassaflödesanalys genom indirekt. 2011 Bengt Bengtsson

Kassaflödesanalys genom indirekt. 2011 Bengt Bengtsson Kassaflödesanalys genom indirekt metod 2011 Bengt Bengtsson Kassaflödets rekonstruktion Kassaflödesanalys kan i praktiken genomföras på ett flertal sätt. Målet med analysen är dock alltid detsamma, nämligen

Läs mer

KONCERN- REDOVISNING

KONCERN- REDOVISNING RR 1:00 KONCERN- REDOVISNING REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 (inkl. ändring av RR okt. 2003 samt BFNAR 2005:1) Innehållsförteckning INLEDNING 5 REKOMMENDATIONENS TlLLÄMPNlNGSOMRÅDE 5 DEFINITIONER 6 ALLMÄNNA

Läs mer

Årsredovisning 2006 Bravida AB

Årsredovisning 2006 Bravida AB Årsredovisning 2006 Bravida AB Produktion: Bravida, Koncerninformation Repro & Tryck: Litografia+ Fotograf: Petter Karlberg Vi skapar effektiva tekniska lösningar inom installation och service. Vår kompetens

Läs mer

K2 - Årsredovisning i mindre aktiebolag

K2 - Årsredovisning i mindre aktiebolag K2 - Årsredovisning i mindre aktiebolag Innehållsförteckning Förord 4 1. Inledning 5 1.1 Vilken kompletterande normgivning ska tillämpas? 6 1.2 BFN:s K-projekt 6 1.3 Tidsplan för införande av K-regler

Läs mer