Samhällsplanering - förslag Ansvarig Trafikstrategi del 1 Fyrstegsprincipen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samhällsplanering - förslag Ansvarig Trafikstrategi del 1 Fyrstegsprincipen"

Transkript

1 Samhällsplanering - förslag Ansvarig Trafikstrategi del Fyrstegsprincipen Minska bilåkandet! Alla Mål 8,2,3 Bygg ut staden utmed kollektivtrafikstråken. Exploatörer, GK, ÖParbeten, Mål, 2 Förtäta GK, markägare, LST Mål, 2 Arbeta med förtätning GK, B&M, TN, politik Mål, 2 Blanda bostäder, kontor, affärer och grönområden GK, B&M, TN, politik Mål, 2, 4 Skapa och behåll spontanidrottsområden nära bostäder B&M, TN+ Mål 9, 4,3 Lokalisering av ny transportintensiv verksamhet i goda B&MN, TN, KLK, trafiklägen. GNA Mål 2, 3, 9 Placera fönster smart så att gatan utanför kan bli tryggare - Checklista TK, BoM Mål 7 Fler arbetsplatser i stadsdelscentran Fastighetsägarna, ABG, B&M, TN Mål, 2, 4 Ifrågasätt "Bättre plats för arbete". GK, Boverk, LST Mål 2 Ifrågasätt bullerriktlinjer - Tyst sida? Bättre på att hitta lösningar GK, LST, nya sätt att Mål 9 för att följa riktlinjer planera Tydligare och attraktivare entréer till Gävle GK, VV, BV Mål 3 3 Ny hållplats vid Sjukhuset som ska samordnas med goda TN, BV, (HiG och stadsbussförbindelser. Sjukhuset) Mål 6, 0 3 Utformning och utsmyckning rondeller (varför rondellhundar?) GK, VV Mål 3 2 Bygg ut Västerbågen GK Mål 8 4 Ny parkeringsnorm BMN, TN Mål 8 Gävle närmare havet! Måste jag åka bil till badplatsen? GK Mål 4, 5 3 Smidigare förbindelser mellan buss och tåg Trafikverket, GK Mål 0.5,2,3 Tillgänglighetsplaner bör upprättas tillsammans med detaljplaner och översiktsplaner GK Mål 4, 5, 6 Checklista för hållbara resor i DP, ÖP TK, BoM Mål, 2, 4, 8, 9, 0,, 4, 7, 2, Lokalisering av skolor bör ske i goda trafiklägen TK, BoM, KLK Mål 0, 4, 7 Placering av friskolor ska ske så att bilberoende inte behövs TK, BoM, KLK Mål 0, 4, 7 Ta fram riktlinjer och checklista för tillgänglighet till/med hållbara Mål, 2, 4, 8, 9, 0,, TK, BoM, KLK transportmedel i alla planeringsskeden 4, 7, 2, Ny kombiterminal för godshantering. Eventuell järnväg till BV, VV, B&MN, TN, Ersbo? KLK, Gävle Hamn Mål 3,2,3,4 Exploatörer, TN, Kollektivtrafikprioritering vid nybyggnation / ombyggnation B&M, X-trafik, Swebus, ev Mål 0 lantmäteri? Ta vara på de järnvägsspår som finns bygg inte bort Fastighetsägarna, järnvägsanslutningar. TN, B&MN, Mål 3 Dubbelspår Furuvik Skutskär BV, politisk påtryckning Mål 8,, 3 4 Öka kapaciteten på järnvägen BV, GK, politisk påtryckning, Mål 8,, 3 4 Samla järnvägen till gemensam utfart (Norra Stambanan, Ostkustbanan och Bergslagsbanan) Trafikverket, GK Mål 8,, 3 4 Trafikalstrande verksamheter ska inte vara i stadskärnan B&M, TN, GNA, BV, (riktlinjer) VV Mål 8, 2, 9 Flera gc-stråk genom Gävle centrum B&M, TN+ Mål 9, 4 3 skapa flera gågator och torg B&M, TN, Centrumsamverkan, Mål 3, 4 3,4 minska biltrafiken i stadskärnan - Bilfri zon i stadskärnan GK, GCS, Fastighetsägarna Mål 0, 2, 2, 2,3,4 Lämna bilen utanför stadskärnan GK Mål 0 2,3 Arbeta med en attraktiv stadskärna så att centrumhandeln ökar B&M, TN, Centrumsamverkan, Mål 3,2,3 Gör en saluhall i stadskärnan er Mål 3,2,3 Planteringar och ljussättning TN, fastighetsägarna Mål 3, 7 2 Vacker och trygg miljö i stadskärnan Samordna trafikåtgärder med gestaltningsfrågor i t.ex. en Centrumplan GK, TN, GCS, fastighetsägarna GK, VV, BV, SJ, fastighetsägarna Mål 3, 7 2 Mål 3, 7

2 Samhällsplanering - förslag Ansvarig Trafikstrategi del Fyrstegsprincipen Centrumplan GK Utformning Stortorget, mjukare miljö kring och på Stortorget Utformning Nygatan Utformning Årummet Ombyggnad av Stortorget GK, GCS, fastighetsägarna GK, GCS, fastighetsägarna GK, GCS, fastighetsägarna GK, GCS, fastighetsägarna Mål 3, 9, 0, 2,4, 5,6,7 Mål 3, 9, 0, 2,4, 5,6,7 Mål 3, 9, 0, 2,4, 5,6,7 2,3 2,3 Mål 7 2,3 Mål 3, 9, 0, 2,4, 5,6,7 Policy för offentlig utformning där trygghet bör vara en viktig faktor - Checklista TK, BoM Mål 7 Riktlinjer och checklista för trafikstrategimåluppfyllelse i Mål, 2, 4, 8, 9, 0,, TK, BoM projekteringsfasen 4, 7, 2, Samverkan tidigt mellan alla inblandade aktörer så att alla kan bidra till en gemensam lösning Alla Alla,2,3,4 Processtänk för att få med goda tankar och idéer från idé- och planstadier hela vägen till genomförandet - HUR! Alla Alla Låta mjuka frågor få ta större fokus i detaljplanering och översiktsplanering BoM Alla Marknadsföra Gävle = Samhällsbyggarstaden på nytt GK Mål 3 Marknadsföra och etablera internethandel Externa aktörer Mål 8 Skapa möjligheter till hemkörning av varor Externa aktörer Mål 8 Skriv fler avtal där ansvarsfördelning tydliggörs GK Alla Alla samhällsplaneraraktörer har gemensam vokabulär kring vad vi menar med trygghet, trafiksäkerhet, MKN, mm GK Alla Checklistan Minska barriäreffekterna igen! GK Mål 4 3,4 Trygghetsvandringar TK Mål 7 Skolvägar bör ha trygga och säkra gc-vägar TK Mål 7 2,3 Boulognerskogen måste vara trygg TK Mål 7 2,3 Att ta sig till kultur måste vara tryggt KoF Mål 7 2,3 Fler gatumusiker och gatukonstnärer på stan KoF Mål 7 Gör nåt av Esplanaden! TK Mål 7 2,3 2,3

3 Gångtrafik - förslag Ansvarig Trafikstrategi del Fyrstegsprincipen Se över att övergångsställen och gångpassager är placerade på ToP, VV, enskilda rätt platser väghållare Mål 2, Inventera siktfrågor såsom klippta häckar, snövallar, ToP, VV, enskilda skyltsättning väghållare Mål 2, Se över utformningen av broar och tunnlar så att de används - skapa en Gävle Standard ToP, VV, BoM, LST Mål 7 Arbeta för att reflexanvändningen ökar X-Trafik, försäkringsbolag, alla Mål 2, Se till att underhållet av gångstråken är bra (snöröjning, ToP, VV, enskilda halkbekämpning, lövborttagning, jämn markbeläggning) väghållare Mål 4, 4, 2, Riktade kampanjer mot fotgängare ex. broddar, reflex VV, GK, alla Mål 2 Ta fram ett trafiksäkerhetsprogram TK Mål 2, Ta fram en gångtrafikplan TK, KLK Mål 4, 5, 4, 6, 7, 2, Ärendehanteringssystem där allmänheten kan lämna sina synpunkter, typ cityworks, via web, telefon, mail, brev eller GK Mål 4, 4, 7, 2, personlig kontakt. Inrapportering och uppföljning Arbeta för att få sjukhusrapporterade olyckor via STRADA TK, Landstinget, Äldrevården Mål 2, Tänka igenom utformningen av broar och tunnlar så att de används - skapa en Gävle Standard ToP, VV, BoM, LST Mål 7 Arbeta för att det inte ska finnas några trasiga lampor, bänkar, ToP, VV, papperskorgar, stenbeläggningar mm vägföreningar, GE Mål 7 ToP, föreningar, alla, Arbeta med projekt så som Rena Gävle och Brukarsamverkan enskilda för att staden ska vara snygg och städad Mål 7 Locka ut fler vuxenvandrare (BIG). Återinför polisens citygrupp (Polisen). Polarna, Socialtjänsten, BIG, KRIS Mål 7 Genomföra trygghetsvandringar ur olika perspektiv (Olika tema, Trygghetsleder olika åldrar) Mål 7 Ta fram trygghetsriktlinjer GK, VV Mål 7 Ta fram en gångplan som behandlar trygghetsaspekten TK, KLK Mål 4, 5, 4, 6, 7, 2, I översiktsplaner ska det planeras för en funktionsblandad GCS, BoM, MEX, bebyggelse (bostäder/butiker/företag)så att vissa områden inte KLK, GNA, mer jul i är helt öde vissa tider på dygnet och att det ska gå att förflytta gävle sig till fots till många servicefunktioner. Mål, 2, 4 Se till att gångstråken är belysta ToP, VV, enskilda väghållare Mål 7, 2,,3 Se till att underhållet av gångstråken är bra (snöröjning, ToP, VV, enskilda halkbekämpning, lövborttagning, jämn markbeläggning) väghållare Mål 4, 4, 2,,3 Arbeta för att det ska finnas bänkar med jämna mellanrum och fler offentliga toaletter ToP, BoM Mål 4, 7 3 Skapa trygghetsleder - vissa centrala stråk som upplevs trygga Allmänheten, Hyresgästföreningar, Gavlegårdarna, HSB, BRÅ, BIG, Mål 7 3 Se till att gångstråken är belysta på ett sådant sätt att de upplevs trygga Skapa hastighetsäkrade gångpassager, ToP ToP, VV, enskilda väghållare, ToP, VV, enskilda väghållare Mål 7, 2, 3 Mål 2, 3 Skolvägarna ska göras säkra genom att det ska finnas gångbanor och hastighetssäkrade gångpassager längs alla GV, VV Mål 4, 8, 7, 2, 3,4 vägar inom tättbebyggt område med högre hastighet än 30 km/h Skolvägarna ska göras säkra genom att det ska finnas gångbanor och hastighetssäkrade gångpassager längs alla TK, BoU vägar inom tättbebyggt område med högre hastighet än 30 km/h Mål 4, 8, 9, 4, 8, 9, 2, Bygg en gångtunnel under rv80 mellan nya och gamla Valbo köpcentrum GK, VV Mål 8, 0, 4, 2, 4 Bygga gångvägar till hållplatser och målpunkter ToP, BoM, VV Mål 5, 6 4 Bygga gena och naturliga gångvägar så att de används som det ToP, BoM är tänkt Mål 4 4 Göra en gångtunnel under rv80 mellan nya och gamla Valbo köpcentrum GK, VV Mål 8, 0, 4, 2, 4 3, 4

4 Gångtrafik - förslag Ansvarig Trafikstrategi del Fyrstegsprincipen Arbeta för ökat trafikvett både bland allmänhet och i skolorna BoU, NTF, VV, Polis, TK, X-Trafik, Mål 2, Skolstyrelse Verka för att vandrande skol- och fritidsbussar införs BoU, föräldrar Mål 2, Inga stora buskar eller häckar, tänk igenom vilken typ av plantering Fler sommarblommor/perenner/låga buskar/träd men planterat på ett sådant sätt att det inte skapar otrygga platser. Tänka igenom utformning av fasader och fönsters placering så att fotgängare känner sig sedda men att de boende inte känner att någon ser in ToP, VV, vägföreningar, ToP, GCS, Mål 7 Mål 3, 7 BoM Mål 7 Öka handeln inne i staden och fler gågator GCS, ToP, BoM, KLK Mål 3, 7,3 Arbeta bort enformiga partier i stadsmiljön så att det är en blandning av små butiker, platser att sitta i solen, restauranger, cafér mm ToP, BoM, GCS, Mål 3, 7 3,4 Separera gång- och cykelbanor ToP, VV Mål 7,,2,3,4 Inventera barriärer TK Mål 4, 6 Bygga bort barriärer (skapa fler säkra korsningspunkter för fotgängare) ToP, BoM, VV, BV Mål 2, 4 Arbeta för att fler äldre använder broddar Landstinget, politiker, GK Mål 2, Separera gång- och cykelbanor ToP, VV Mål 7, 2 Arbeta med barn och ungdomar för att hitta aktiviteter för andra sysselsättningar än att röra sig på stan, vandalisera och ränna KoF, BoU Mål 7 ute, ungdomsgårdar Skapa ett öppet stadsrum BoM, ToP, KLK Mål 7 3,4 Musik i tunnlar GK, Trafikverket Mål 7 Dela ut gratis reflexer Alla organisation Mål 2 och Bättre trafikundervisning särskilt i tidiga åldrar BoU Mål 2 och Upprepade informationskampanjer om regler och lagar och attityder till regler och lagar TK, Trafikverket Mål 2 och Vandrande skolbussar BoU Mål 2 och Samarbete mellan skolan och de som blivit svårt skadade i trafiken för att förbättra attityder bland barn och unga BoU Mål 2 och Uppmärksamma vissa övergångsställen med ny teknik som blinkande lampor TK, Trafikverket Mål 2 och 2 Mer intensivbelysning på övergångsställen och passager TK, Trafikverket Mål 2 och 2 Säkra alla passager på 50-vägar TK, Trafikverket Mål 2 och 3 Övergångsställe över Staketgatan vid öster TK Mål 2 och 3 Bättre snöröjning TK, Trafikverket Mål 2 och 2 Skilj gående och cyklister på GC-banorna bättre TK, Trafikverket Mål 2 och ;4 Staket mitt i Södra Kungsgatan vid busshållsplatsen vid Polhemsskolan TK Mål 2 och 2 Bättre belysning överlag TK, Trafikverket, Gavlegårdarna Mål 7 2 Bra stadskartor BoM Mål 3, 4 Arbeta för att det ska finnas bänkar med jämna mellanrum och fler offentliga toaletter ToP, BoM Mål 4, 7 Ta fram en gångplan TK, KLK Mål 4, 5, 4, 6, 7, 2, Ta fram en tillgänglighetsplan TK, KLK Mål 4, 5, 4, 6, 7, 2, Göra fler cykelställ så att gångtrafiken kommer fram ToP Mål 6, 7 2 Skapa tydliga ledstråk som helst är naturliga ToP, VV, BoM, KLK, BV Mål 4 3 Tillgänglighetsanpassa Stortorget TK Övrigt 3 Sänka kantstenar och skapa tillgänglighetsanpassade gångpassager ToP, VV Mål 6 3 Se till att det finns gångvägar till hållplatser och målpunkter som ToP, BoM, VV även är tillgänglighetsanpassade Mål 5, 6 4 Tydlig skyltning, även anpassad för blinda och intellektuellt Järnhuset, BV, TK, X- funktionsnedsatta. Trafik Mål 0, 4, 7 Fler återvinningsstationer så att fler kan gå, rullande återvinningsstation GÅ, BoM, ToP Mål 4 Stadsvandringar KoF, TK Mål 3

5 Gångtrafik - förslag Ansvarig Trafikstrategi del Fyrstegsprincipen Arbeta för att markbeläggningen ska vara slät på gångstråk och ToP torg (prioritet i stadskärna och stadsdelscentra) Mål 3, 7, 3 Gör fler rullstolsramper Fastighetsägare och G:Kn Mål 4 4 Skapa rutiner för information om framkomlighetsproblem ex.v vid byggarbeten TK, Trafikverket Mål 4, 5 Marknadsföra tillgänglighetsanpassade stråk TK, Trafikverket Mål 4, 5 Bygga bort barriärer (skapa fler säkra korsningspunkter för fotgängare) ToP, BoM, VV, BV Mål 2, 4 Handeln, Få hem varor. Varje hushåll får en snygg och lättrullad vagn Högskolor/universitet, Mål 4 som även går att fästa på cykeln KLK Gör fler övergångsställen ToP Mål 7 2 Ta fram låne-gps för turist KoF, Gävle o Company, turistinfo Mål 3, 4 Främja flextid i arbetsliv Arbetsgivare Mål 8 Bättre passage i Drottniggatan över Norra Kungsgatan och Norra Rådmansgatan TK Mål 4, 5 3 Fler trafikljus i den centrala staden TK Mål 4 3 Bredda gångbanan på Lokförargatan från Rusta till södra Sätra TK Mål 4 3 Bättre snöröjning av trottoarer TK, Trafikverket Mål 4 2 Bättre skyltning av gångbanor TK Mål 4 2 Gör en översyn och upprensning bland alla trottoarpratare i staden TK Mål 6 Förbättra framkomligheten oavsett årstid för gångtrafik TK Mål 4, 6 2,3 Jobba med projekt så som Rena Gävle och Brukarsamverkan för att staden ska vara snygg och städad ToP, föreningar, alla, enskilda Mål 7 Verka för att arbetsgivare sponsrar dem som promenerar till jobbet. Arbetsgivare Mål 8, 0 Arbeta för att det inte ska finnas några trasiga lampor, bänkar, papperskorgar, stenbeläggningar mm ToP, VV Mål 7,3 Verka för fler stadsvandringar KoF, TK Mål 3 Marknadsföring och informationsinsatser KLK, TK, VV, NTF, Polisen, alla Mål 5 Verka för fler "Happenings" i staden typ Bondens Egen marknad, loppisar, konsthantverkare, kulturella evenemang, KoF, GCS, ToP, alla Mål 3 Trafikantveckan Skapa fler promenadstråk som är mer i rekreativa syften än att KoF, BoM, TK, GCS, ta sig från A till B turistinfo Mål 4 3,4 Verka för att arbetsgivare ska sponsra med stegräknare Arbetsgivare Mål 8 Se till att gångmiljöerna är belysta på ett sådant sätt att de upplevs trygga ToP, Mål 3, 7 Skapa flera gågator och torg B&M, TN, Centrumsamverkan, Mål 3, 4, 8, 4, 2, 3,4 Skapa fler turistleder KoF, turistnäring Mål 3, 4, 4 3,4 Handeln, Verka för att varje hushåll får en snygg och lättrullad vagn som Högskolor/universitet, Mål 4 även går att fästa på cykeln för att kunna få hem varor KLK Ta fram en centrumplan GK Mål, 3, 4, 5, 7, 8, 9,, 2, 4, 6, 7, 9, 2, Ta fram en gångplan TK, KLK Mål 4, 5, 4, 6, 7, 2, Försvåra för biltrafiken, sätt inte bilen i centrum utan människan ToP, BoM Mål 0, 8 2,3,4 Fler sommarblommor/perenner/låga buskar/träd och tänka igenom ljussättning ToP, GCS, Mål 3, 7 Öka handeln inne i staden och gör fler gågator GCS, ToP, BoM, KLK Mål 3, 7,2,,4,3 Fler bilfria gator i centrum Politiker, ToP, KLK Mål 0, 2, 2,3,4 Arbeta bort enformiga partier i stadsmiljön så att det är en ToP, BoM, GCS, blandning av små butiker, platser att sitta i solen, restauranger, cafér mm Mål 3, 7 3,4 Ta bort biltrafiken från centrum Politiker, ToP, KLK Mål 0, 2,,3 Skapa ett öppet stadsrum BoM, ToP, KLK Mål 7 3,4

6 Cykel- och mopedtrafik - förslag Ansvarig Trafikstrategi del Fyrstegsprincipen Mer och Säkrare cykelparkering vid Gävle Central, gärna med tak TK Mål 9,, 4, 7 Uttalat huvudvägnät för cykel, prioriterat även vid drift. TK, Trafikverket Mål 5, 9,4, Implementera den nya parkeringsnormen för cykel BMN, TN Mål 9, 4, 7 Bygga ut cykelvägnätet med felande länkar och att det blir heltäckande även med ytterområden. Behöver ändras pga. ändrade behov, olika målgrupper: arbetspendling eller rekreation. GK (TK), VV Mål 4, 5, 9, 4 Gör en cykelplan med prioriterad utbyggnad av cykelvägnätet ToP, VV Mål 4, 5, 9, 4, 8, Söka pengar utifrån (EU, Regering m.m) för utbyggnad av cykelvägnätet TK Mål 4, 9 Pendlarparkeringar (Bytespunkter cykel-buss) Bike and Ride GK (TK, B&M), med takförsedda parkeringsplatser Jernhusen Mål 9, 4, 7 Cykelställ - låsbara/säkra, nära, väderskydd (tak), ytbehovet GK (ToP, B&M), stort, trygg, belysning. Gör en cykelparkeringsplan och Fastighetsägare cykelparkeringsnorm. Mål 4, 7 Signalreglering, Detektorer - flyt, mindre stopp, Underhåll av alla GK (TK) detektorer Mål 9, 4 Vägvisning - förbättra, förtäta, mål och stråknamn GK (ToP) Mål 9, 4 Planeringsprocessen- få med cykelbanorna i tidiga skeden GK (B&M, ToP) Mål 4, 9, 4 Ta av gata/bilparkering för att gynna cykeltrafik/cykelparkering GK (TK, B&M) Mål 9, 4 Checklistor vid planering av gc-banor - viktigt för att inte glömma driftsaspekterna GK (ToP, B&M) Mål 4, 5, 9, 4, Cykelpumpar på stan "Luftstationer" TK Mål 9, 4 Förtäta stråken i Gävle centrum,samt gör ett stråk i Öst-västlig riktning genom centrum TK Mål 3, 4, 5, 9, 4, Cykelpendlarparkering centralt i staden Gavlefastigheter Mål 3, 9, 4, 7 Prioritera cykelparkering vid arbetsplatser. Begränsa bilparkering vid arbetsplatser Arbetsplatser Mål 9, 4, 7 Vandrande/cyklande skolbussar TK, Trafikverket, BoU, Mål 2, KLK Förbättra beläggning, sopning, snöröjning på cykelnätet.. Snöröja gc först! Gör driftpolicy och driftplan för cykelvägnätet. Separering biltrafik/cykelbanor. Gc-banor med skiljeremsor viktigt för både trafiksäkerheten och driften (otäckt med tung trafik) Cykelställ - låsbara/säkra, nära, väderskydd (tak), ytbehovet stort, trygg, belysning. Gör en cykelparkeringsplan och cykelparkeringsnorm. GK (ToP) Mål 5, GK (TK, B&M) Mål 2, GK (ToP, B&M), Fastighetsägare Mål 4, 7 Cykelgarage (I befintliga), Cykelparkering i 9:ans garage GK (ToP, B&M) Fastighetsägare, Q- Mål 9, 7 Park Olycksbelastade platser (Identifiera och Åtgärda) TK, Trafikverket Mål 2,,2,3 Cykelhjälmslag för alla Regeringen, VV, SKL Mål 2, Obligatorisk mopedkurs i åk 8 BoU Mål 2, Få ner farten på mopederna TK Mål 2,,2 Bättre uppföljning av mopedolyckor (och åtgärder därefter) VV, GK (ToP, B&M) Mål 2, Separering cykel/gående. Avskiljande materialval/färger (röd asfalt). Hellre skiljeremsa och symboler. GK (TK, B&M) Mål 7, Trygghetsvandringar (utifrån cyklisten) för att öka säkerheten på GC-vägarna, i stadsdelarna och vid skolorna. Jobba även för att GK pengar finns till mindre åtgärder som kommer fram vid Mål 7 trygghetsvandringen. Rapporteringssystem på hemsidan där medborgaren själv kan rapportera in olycka som man varit med om, fel och brister i cykelvägnätet m.m GK Mål 2, Registrering av alla mopeder Regeringen, VV, SKL Mål 2, Övervakade/bemannade cykelparkeringar TK, Trafikverket Mål 9, 7 Skyltsättning -tydligare vart cykelbanan börjar/upphör GK (ToP) Mål 2, Möjliggör cykling mot enkelriktning - Krävs nya regler. GK (TK, B&M) Mål 9 Bättre möjligheter till övervakning för polisen/ändrat regleverk för mopedtrafik Regeringen, VV, SKL Mål 2, Högre krav på förarbevis för moped/bättre utbildning Regeringen, VV, SKL Mål 2, Förbjuda mopedtrafik på cykelvägar GK (ToP), VV Mål 2, 2

7 Cykel- och mopedtrafik - förslag Ansvarig Trafikstrategi del Fyrstegsprincipen Skolvägar bör ha trygga och säkra gc-vägar Vid skolor - låg hastighet hos motorfordonen viktigt TK, Trafikverket Mål 9, 4, 7, 2,,2,3 Cykel på sommaren + busskort på vintern genom avtal och kontrakt mellan arbetsgivare och arbetstagare Arbetsplatser Mål 9, 0 Prioritera cykel-och kollektivtrafik GK, Trafikverket Mål 3, 4, 5, 9,, 4, 7, Utveckla hemsidan för Cykla i Gävle Cykelhemsidan - mer information om cykling! (Cykel) Ruttplanerare på internet TK Mål 9, 4 Cykelkartan på hemsidan Uppdatera cykelkartan och se till att finns tillgänglig på Bibliotek, Medborgarkontor mm GK (ToP) Mål 9, 4 Utveckla dialogen med cyklister och de som påverkar cyklisternas vardag. Mål 3, 4, 5, 9,, 4, Cykelråd med cyklister GK (ToP) 7, Cykelråd med "sakägare" (skola, gavlefast. Tekniska Kontoret, Bygg och Miljö, Vägverket, X-trafik m.fl.) Säkra cykelpassager över bilnätet - prioritet för cykeln vid passager Vägmärkesstyrning och upphöjningar i plan för att prioritera GK (TK, B&M) Mål 7, 2, cykel- och gångtrafik. Info. till cyklister om cykelregler - vad gäller? Kampanj för cykelvett. GK (ToP), NTF, Vett och Etikett i skolorna, ha säkerhetsprojekt innan man ska Polisen Mål 7, 2, ha dem att cykla Cykelkampanjer i skolorna+föräldrarna, på arbetsplatser, för vuxna BoU, arbetsplatser Mål 9, 0 Gå och cykla kampanjer Hjälmanvändningskampanjer och kampanjer för användning av cykellyse TK, Trafikverket Mål 2, Kommunicera Miljö/Hälsoeffekterna med att cykla TK, Trafikverket Mål 9 Hämta/lämna-kartor vid skolorna att delas ut vid skolstart. GK (ToP, BoU, Gavlefast.) Mål 7, Arbeta för tjänstecyklar på fler företag Arbetsplatser Mål 9 Genomför Cykeldag årligen i kommunen GK Mål 3, 4, 5, 9,, 4, 7, Ökad medelstilldelning för drift och underhåll GK, VV Mål 5 Uttalad cykelprojektledare i kommunen GK Mål 3, 4, 5, 9,, 4, 7, Skapa skate- och cykelpark TK, KoF Mål 9 Lånecyklar, kartlägga var det finns hyrcyklar och hjälpa till och samordna och marknadsföra dem. Serviceställen också. Jobba för att hotellen har egna lånecyklar till sina gäster. Arbeta för att Gävle får ett "system" för lånecyklar. GK (ToP, KoF, KLK) Cykelhandlare? Mål 9, 4 "Sponsring" av cykeltrafiken TK Mål 9 Stadsvandringar på cykel GK (KoF) Mål 9 Cykelturism GK, Trafikverket Mål 9

8 Kollektivtrafik - förslag Ansvarig Trafikstrategi del Fyrstegsprincipen Ta fram riktlinjer för att få med kollektivtrafik till nya bostadsområden i tidigt skede i planeringen Hållplatspolicy för drift - Ta fram policy och riktlinjer för drift av hållplatser Ha med i exploateringsavtal att busstrafik ska gå från dag i nya områden,om de ska byggas Merutnyttjande av skolbussarna - tillåt andra att åka med, åtminstone till närmsta ordinarie llinje. Förbättra samarbete mellan förvaltningar som handlägger olika former av samhällsbetalda resor Samverka och anpassa skolscheman så att färre bussar behövs och samtidigt attrahera fler att åka med de turer som går. TK, BoM Mål 0, TK Mål 7, 0, GK Mål 0, 2 BoU, TK Mål 8, 0,, 5 TK, BoM Mål 0, 5 BoU, X-trafik Mål 0 Arbeta för att få externa köpcentrum och bussbolagen att hitta samarbetsformer X-Trafik Mål 8, 0 Arbeta för att matcha kollektivtrafik och arbetstider - både anpassning av tidtabell och anpassning av arbetstider hos TK, KLK Mål 0 företag. Arbeta för att placering av återvinningsstationer kommer i närheten av en busshållplats ToP, GÅ, X-Trafik Mål 4 2 Spårväg, stomlinje, Valbo-Högskolan-Centrum - ( Öster) GK, X-Trafik Mål 6,8,,5, 8,9,2, 4 Förbättrad standard på stomlinjernas vägnät GK Mål 6, 7, 0 3 Prioritera kollektivtrafiken genom signalprioritet, bussfiler, busskörfält, klackhållplats GK, VV Mål 6, 0, 3 Fler bussgator GK Mål 6, 0 2 Prioritera bussarnas framkomlighet ToP, BoM, X-Trafik Mål 0, 5, 8 3 Nygatans utformning GK Mål 6, 0 3 Inför kollektivtrafikkörfält på söder och i esplansden norrut GK Mål 6, 0 3 Väg där buss går skall vara huvudled GK, VV Mål 6 2 Smidigare bussförbindelser mellan landsbygdsbuss och stadsbuss Mål 8,, 5 Centrumhållplatsen behov av förnyelse GK Mål 6, 0, 5 4 Förbättra bytesmöjligheterna utifrån bland annat tillgänglighet GK, BV, VV Mål 5 3 Tillgänlighets- och trygghetsanpassa hållplatser GK, BV, VV Mål 5, 7 3 Goda bytesmöjligheter - Park and Ride och Bike and Ride GK, BV, VV Mål 8, 0,, 8 4 Ny busshållplats i centrala Gävle m. förtur buss före bil GK Mål, 8,0,,8,9,2, 4 Bytespunkter utanför staden bil-buss GK, VV Mål 3 Bättre snöröjning vid hållplatser, prioritera hållplatser GK, VV Mål 0, 5 2 ToP, BoM, X-Trafik, Förbättra bytespunkter i kollektivtrafiken - Tydlighet, BV, er, tillgänglighet, närhet KLK Mål 0, 5 2 Bättre hållplatsmiljö - Tydlighet, tillgänglighet, trygghet, snyggt, ToP, BoM, VV, belysning er Mål 0, 7 2 Övergång mellan hållplatser vid Fjällbacken GK, entreprenör Mål 0, 5 2 Ny hållplats vid Sjukhuset som ska samordnas med goda TN, BV, (HiG och stadsbussförbindelser. Sjukhuset) Mål 8, 0,, 8 4 Bättre och fler bytesbunkter mellan de olika linjerna GK, entreprenör Mål 0, 5 3 Buss/tåg på samma ställe flerplansstation ToP, BoM, X-Trafik, BV, er, Mål 0 4 KLK Biogas, tankställen, depå GK Mål 8 4 Annat bränsle för stadsbussarna GK Mål 8 2 Elbuss till Norrlandet GK Mål 8,,8,9 2 Tågstopp Gävle Västra (sjukhuset) Gävle kommun, Landstinget, X-Trafik, Mål 8,0,,8,9 4 Banverket Tågstopp mindre samhällen Gävle kommun, Landstinget, X-Trafik, Mål 8,0,,8,9 4 Banverket Fler tågstopp i länet ex Bergby, Gävle Väst BV, GK Mål 8, 0,, 5, 8 4 Dubbelspår BV Mål 8, 0,, 5, 8 4 Samlingsparkering i utkanterna av staden och spårbunden trafik GK, VV, BV in till stadskärnan Mål 5, 2, 4

9 Kollektivtrafik - förslag Ansvarig Trafikstrategi del Fyrstegsprincipen Spårtaxilinje mellan Gasklockorna, JVG station, strömvallen och GK högskolan/teknikparken/västra kungsbäck Mål 8, 0, 5 4 Inför spårvagnar och/eller spårbussar GK Mål 8, 0, 5, 8 4 Spårvagn i staden. Först utmed S.Skeppsbron, sen mera. TN, spårvägsföreningen, Mål 8, 0, 5 4 B&MN Båttrafik på ån Gk Mål 3 2 Bättre kvalitet på bussarna, både inredning och service GK, Mål 0 2 Cykelställ vid hållplatser GK, VV Mål 8, 0, 8 2 Sänka bussen - prata med busschaufförer X-Trafik Mål 0, 5 AC på alla bussar GK, Mål 0 2 Cykel ska gå att ta med på bussen GK, Mål 0, 8 2 Ledbussar - ger fler sittplatser och behagligare resa - Särskilt på GK, stomlinjer Mål 0 2 Samma tidtabell året om GK, Mål 0 2 Ombord på bussen ska skyltar visa max antal för stående o sittande resenärer Mål 2, 2 Platsbokning på längre turer GK, Mål 5 4 Enklare taxa för stadsbussarna alla inom en zon, Se över zonindelningen gör den mer rättvis GK, Mål 0 Företagskort vid kollektiva resor GK, arbetsgivare Mål 8, 0, 8 Reducerade busspriser (vinster socialt/folk kan lättare träffas, bättre luft, mindre sjukhusbesök, mindre vägslitage, mindre parkeringsbehov, färre olyckor, minskade sjukhuskostnader) Politisk fråga, X-Trafik Mål 0 Lägre pris för bussresor och tidsdiffrentierade priser - Pendlarkort. Politisk fråga, X-Trafik Mål 0 Kraftigt sänkta biljettpriser för kollektivtrafiken Politisk fråga, X-Trafik Mål 0 Gratis kollektivtrafik i lågtrafik Politisk fråga, X-Trafik Mål 0 Realtidsinformation på större hållplatser, ex centrum, Gävle sjukhus X-Trafik, TK Mål 3, 0,, 7 Utrop på buss X-Trafik, TK Mål 6 Utrop vid hållplatser på bussen X-Trafik, TK Mål 5 Avståndsinfo till lokalbussar, koppling till Rådhuset och Stortorget X-Trafik, TK Mål 5 2 Tydliga symboler i bussarna X-Trafik, TK Mål 5 2 Förbättra information centralt och lokalt, reseservice X-Trafik, TK, Mål 5 Bättre service på beställningsscentralen - Man ska kunna säga att man vill till Biblioteket även om man inte kan adressen X-Trafik, TK Mål 0, 5 2 Sommartider på bussar färre eller fler X-Trafik, TK Mål 0 2 Bra skyltat mellan bytespunkter Järnhuset, BV, TK, X- Trafik Mål 0, 4, 7 2 Turtäthet på stadslinjer: Minst var tionde minut på stomslinjer och var 30;e på lokallinjer Mål 8, 0 Tätare sommartrafik och helgtrafik Mål 8, 0 Tätare turer från byarna in mot Gävle Mål 8, Öka kollektivtrafiken tätare turer (ev. mindre bussar under icke rusningstid) Mål 8, 0 Utöka kollektivtrafiken till landsbygden på helgerna Mål 8, Utökad busstrafik kvällar Mål 8, 0 Ökad turtäthet på landsbygdslinjer, bör ha minst en tur i timmen Mål 8, Fler stomlinjer Mål 8, 0 Partybussar liknande linje 3, Evenemang Mål 8, 0

10 Kollektivtrafik - förslag Ansvarig Trafikstrategi del Fyrstegsprincipen Busstrafik till Sörby hela dagen främst till hälsocentralen vid Södertull och till affären Mål 5 Kollektivtrafikförsörjning till arbetsplatser Mål 8, 0, 8 Någon form av ringlinje som går förbi gruppboenden, dagverksamheter o vissa andra målpunkter - Servicelinjer Mål 5 Busstrafik till alla äldreboenden i staden Mål 5 Inför flextrafik Mål 8, 5 Flextrafik eller Taxi till bussen Mål 8, 5 Flextrafik i vissa områden, för personer över 65 år och för färdtjänstresenärer Mål 8, 5 Bättre kollektivtrafik till bl.a folkets hus Mål 5 Bättre kollektivtrafik till Fridhem Mål 0, 5 Fler busslinjer i kollektivtrafiken och samtidigt minska resandet för andra samhällsbetalda transporter Mål 8, 0, 5, 8 Buss mellan norra och södra Bomhus Mål 5 Alla bostadsområden ska kollektivtrafikförsörjas (flextrafik?) GK, TN, exploatörer Mål 8, 5 Gävle närmare havet! Måste jag åka bil till badplatsen? Mål 5 Diretktbussar till större målpunker, från större bostadsområden, shoppingbussar, matarbussar Mål 8, 0, 5 Industribussar Mål 8, 0, 5 Tvärlinjer förbi centrum för kollektivtrafiken Mål 8, 0, 5 Prova på erbjudanden (riktat) X-Trafik, Mål 0 Bättre marknadsföring av fördelarna med kollektivtrafiken Mål 0 Information ( bearbeta bostadsområden) X-Trafik, Mål 0 Utveckla marknadsföringen även den individuella X-Trafik, Mål 0 Reklam för busstrafiken på den lokala TV-kanalen X-Trafik, Mål 0 Rikta marknadsföringsåtgärderna till olika målgrupper X-Trafik, Mål 0 Kollektivtrafikbiljettresa inbakad i evenemang, bio teater, sport X-Trafik, Mål 0 Kulturpass vid evenemang och/eller besöksmål K&FN, X-trafik,, turist Mål 0 Säsongbiljett på hockey, kopplade till fria bussresor till och från X-Trafik, Mål 0 Köp ett årskort få en "dramaten" på köpet X-Trafik, Mål 0 Gratis buss Sätra - Valbo = toppen Ej GK Mål 0 Attityd fler åka kollektivtrafik Mål 0 Cykel på sommaren + busskort på vintern genom avtal och kontrakt mellan arbetsgivare och arbetstagare Mål 0 Möjlighet till resträning för alla över 8 år (rescoach) GK, BV, VV, X-Trafik, Mål 0, 5 Testresenärer, attitydkampanj Mål 0 Låt planerare prya med busskort X-Trafik, TK Mål 0, 5 ToP, BoM, GCS, Handlarna vill inte ha busshpl precis utanför affär, vill inte offra na, p-plats Köpis Mål 0 Bättre beskrivning av kostnader för buss Mål 0 Vandrande skolbussar och fritidsbussar BoU, föräldrar Mål 8, 2, Utreda funktionsnedsattas möjlighet att resa med kollektivtrafiken TK Mål 4, 5, 6 Samverkan regionala, interregionala och lokala resor "Hela resan-perspektivet" Trafikhuvudman Mål 8, 0,, 8

11 Biltrafik - förslag Ansvarig Trafikstrategi del Fyrstegsprincipen Fler bilfria gator TK Mål 2. 3 Placera ut betydligt fler blomlådor TK Mål 2, 3 Försvåra på lokal nät styr till huvudnät TK Mål 2, 3 Definiera ett huvudnät för biltrafiken och vad som gäller för dessa gator. TK Mål 2. Stäng av Rådhustorget för biltrafik TK Mål 6, 0, 2, 3 Prova en avstängning av biltrafiken i esplanaden genom centrum eller ännu bättre inför biltullar vid Rådhuset TK Mål 6, 0, 2, 3 Stäng av Södra Rådmansgatan (Slottstorget) för biltrafik. Trafik i båda riktningarna på Södra Kungsgatan TK Mål 6, 0, 2, 3 Allmän försämring för biltrafiken TK Mål 6, 0, 2,, 3 Bilfri stadskärna TK Mål 6, 0, 2,, 2, 3 Minska biltrafiken i centrum (rådhustroget) TK Mål 6, 0, 2,, 2, 3 Större område med 30 km/h i centrum TK Mål 2,, 2 Hastighetssänkning TK, Trafikverket Mål 2,, 2 Nygatan Buss på en sida och bil på den andra. Nya lösningar. TK Mål 6, 0, 2, 3 Sänk hastigheten för fordonstrafik särskilt i korsningspunkter med oskyddade trafikanter TK Mål 2, 3 Cirkulationsplats i korsningen vid SOS kiosken på Västra vägen TK Mål 2, 4 Bygg fler cirkulationsplatser TK, Trafikverket Mål 2, 4 Fler farthinder på bilgator TK Mål 2, 3 Vägvisning för att minska trafiken på Parkvägen? TK Mål 9, 2, 2, 3 Vägmärkesstyrning och upphöjningar i plan för att prioritera cykel- och gångtrafik. TK Mål 2, 2, 3 Fler trafikpoliser Polisen Mål 2, Fler hastighetskontroller särskilt vid skolor och daghem Polisen Mål 2, Inför prov för att förnya körkortet var 0:e år, körprov och syntest, även teori Polisen Mål 2, Få läkare att våga ta körkort av olämpliga personer oftare Polisen, Landstinget Mål 2, Lag om att man inte får prata i mobiltelefon i bilen Riksdagen Mål 2, Hastighetsvarnare i alla kommunens bilar GK Mål 2, 2 Alkolås i alla fordon GK Mål 2, 2 Bälteslås i alla bilar - Bilen går inte att starta om inte bältet är Biltillverkare Mål 2, på. Bättre skyltning till och från E4:an via Hamnleden, Spängersleden och Skogmursvägen TK, Trafikverket Mål 9, 2, 2, 3 Samarbeta med taxi om lägre hastigheter TK Mål 2, Ny markbeläggning på gatorna TK Mål 2, 3 Kampanjer om krockvåld, hastighet och nykterhet TK, Trafikverket Mål 2, Informationskampanj om trafikvett och trafikregler TK, Trafikverket Mål 2, Ruttoptimering, minska Vänstersvängar Åkerier Mål 8, 2, Tyst asfalt TK, Trafikverket Mål 9 4 Elbilar GK, näringslivet Mål 8 2 Dagvattenrening TK, Trafikverket Mål 20 4 Tankställen för alternativa drivmedel GK Mål 9 2 Vägvisning för att minska trafiken på Parkvägen? TK Mål 9, 2, 2, 3 Ny markbeläggning på gatorna TK Mål 2, 4 Öppna länken Olsbacka - Högskolan TK Mål 9, 2, 4 Återvinningstunna vid tomtgräns GK Mål 8, 2,, 2 Fler återvinningsstationer så att fler kan gå, rullande återvinningsstation Gästrik Återvinnare Mål 4, 2, 4 Alternativ till bil gc och kollektivtrafik leder till egna kostnadsbesparingar, bättre hälsa och miljö. Visa på tydliga TK, Trafikverket Mål 8, 9, 0, 8, 2, exempel gärna kändisar Framför även positiva effekter för miljö (buller och luftföroreningar) med sänkt fart TK, Trafikverket Mål 8, 9 Höjning av parkeringsavgifter TK Mål 9, 0,, 8 Parkeringsavgifter som styrmedel för hållbart resande TK Mål 9, 0,, 8 Ta bort gratisparkering för miljöbilar TK Mål 9, 0,, 8 Begränsa bilparkering vid arbetsplatser Arbetsplatser Mål 9, 0,, 8 Beskatta bilen mer! P- platser TK Mål 9, 0,, 8 Ny parkeringsnorm TK Mål 9, 0,, 8 Policy för styrning med parkering. Parkeringspolicy. P-norm TK Mål 9, 0,, 8 Bygg ut Västerbågen TK Mål 9, 2, 4 Mer parkering vid knutpunkter (bytespunkter) TK, Trafikverket Mål 9, 0,, 8, 2, 3, 4 Parkeringsplatser vid knutpunkter med bra anslutande GCvägar TK, Trafikverket Mål 9, 0,, 8, 2, 3, 4

12 Biltrafik - förslag Ansvarig Trafikstrategi del Fyrstegsprincipen Erbjud goda och trygga parkeringsmöjligheter vid stadens infarter. Erbjud frekvent kollektivtrafik in i centrum TK, Trafikverket Mål 9, 0,, 8, 2, 3, 4 Pendlarparkeringar vid kollektivtrafiken i ytterområden TK, Trafikverket Mål 9, 0,, 8, 2, 3, 4 Goda bytesmöjligheter - Park and Ride - Bike and Ride TK, Trafikverket Mål 9, 0,, 8, 2, 3, 4 Parkeringar i anslutning till centrala gävle TK Mål 9, 0,, 8, 2, 3, 4 Pendlarparkeringar vis stadens infarter TK Mål 9, 0,, 8, 2, 3, 4 Lämna bilen utanför stadskärnan Här måste tillgänglighet, utryckningsfodon, p-norm etc samverka TK Mål 9, 0,, 8, 2, 3, 4 Parkeringsplan för pendlarparkeringar TK, Trafikverket Mål 9, 0,, 8

13 Verksamheterstransporter - förslag Ansvarig Trafikstrategi del Fyrstegsprincipen Rese-och transportutredningar, Tydliggöra transporter inom verksamheter Miljö- och Resepolicies Information och marknadsföring Kampanjer med goda exempel Lokalt nätverk Mobility management för samverkan för optimering av resor och transporter och erfarenhetsutbyte Distansoberoende mötesteknik, webbkamera och videoteknik Ekonomiska incitatament, personalparkeringskostnad kontra kollektivtrafik och cykelersättning Bilpooler Arbetsplatser Arbetsplatser Arbetsplatser Arbetsplatser Gävle kommun Gävle kommun, arbetsplatser Mål 2, 8, 9, 0, 2, 3, 8, 9, 2, Mål 2, 8, 9, 0, 2, 3, 8, 9, 2, 4,8,9,0,,2,3,4,5,8, 9,2, 4,8,9,0,,2,3,4,5,8, 9,2, 4,8,9,0,,2,3,4,5,8, 9,2, Mål 8, 8, 9, 2, Arbetsplatser Mål 8,9,0 Gävle kommun Mål 8,9,0,,8,9,2, ISA, intelligent stöd för anpassning av hastigheten Arbetsplatser Mål 7,8,2, Webhotell för samåkning för anställda Arbetsplatser Mål 8,7,8,2, Sparsam körning Arbetsplatser Mål 8 Motorvärmare på parkeringar Arbetsplatser Mål 8,2 Miljöbilar på arbetsplatser Arbetsplatser Mål 8,2 Biogasanläggning i Gävle + biogasfordon i offentliga sektorn Gävle kommun Mål 8,2,3,4 Tankställen för biogas vid strategiska verksamheter med många lokala transporter ex. v. Gästrike återvinnare och Gävle kommun Mål 8 4 stadsbussarna. Samordning av varutransporter till och från skolor Gävle kommun/sodexo Mål 2, 8, 2,,2 Tidzoner för varutransporter i centrala Gävle Gävle kommun Mål 2, 8, 2, Ruttplanering trafik till och från hamnarna Fredriksskans och Granudden Skyltning-Trafikplanering från E4 och Riks för godstrafik 80, Tydligare som skyltning leder rätt från början Omlastningscentral utanför tätort för samdistribution med lastbil eller bil Kombi-och omlastningscentraler, ex hamnen, får bort trafik från Näringen, färre omlastningar, bort från vattentäkt Dubbelspår till hamnen, ingen flaskhals för järnvägen, mindre trafik på Näringen Elektrifiering av järnvägen till hamnen, behöver ej byta till diesellok på Näringen Utlastning av containrar direkt till fartyg eller tåg från Granudden,får bort lastbilstransporter från centrala Gävle (Brynäs) Gäller Korsnäs och Tetrapaks gods Underlätta för tungt gods till sjöfart och tåg samt underlätta och förbättra farleder Dubbelsspår Ostkustbanan Bredare väg - Hamnleden till Norrlandet och Fredriksskans, flaskhals idag Tekniska kontoret, Mål 2, 2,,2 hamnen, Tekniska Trafikverket kontoret, Mål 2, 2, hamnen, Trafikverket Mål 8,9,0,,7,8,9,2,2,2,3,4 2 Trafikverket Mål 2, 3, 8,9,2, 4 Trafikverket Mål 2, 3, 8,9,2, 4 Trafikverket Mål 2, 3, 8,9,2, 3,4 Tetrapak, Korsnäs, Gävle hamn Trafikverket, Gävle hamn Trafikverket Trafikverket, Gävle hamn Mål 2,3, 2, 3,4 Mål 2,3, 2, 3,4 Mål 6, 8, 0,, 3, 8, 3,4 9, 20 Mål 2, 3,4

Transportplan Växjö kommun

Transportplan Växjö kommun Transportplan Växjö kommun Antagen 2014-10-21 1 Förord Växjö skall växa, från en småstad där man förväntas nå allt med bil, till en större och attraktivare stad med tydliga urbana kvaliter och täta regionala

Läs mer

Förord. Marianne Andersson, Ordförande Teknik- och fritidsnämnden Strängnäs 2014-03-17

Förord. Marianne Andersson, Ordförande Teknik- och fritidsnämnden Strängnäs 2014-03-17 2 Förord Cykelplanen för Strängnäs kommun är ett verktyg för planering av cykeltrafik. Cykelplanen ska fungera som ett stöd inför beslut som rör cykeltrafik på kort eller lång sikt. Cykelplanen består

Läs mer

från de mer med och image av men den

från de mer med och image av men den TRAFIKPLANERING PÅ NYA SÄTT Detta är en sammanställning av diskussionsämnen, frågor och funderingar från de fyra sessionerna på Tyréns seminarieeftermiddag. Varje session började med en presentation av

Läs mer

Figur 4-17 Färdmedelsfördelning idag i Tyresö kommun (övre bilden) och för prognosticerad trafikökning fram till år 2030 (nedre bilden).

Figur 4-17 Färdmedelsfördelning idag i Tyresö kommun (övre bilden) och för prognosticerad trafikökning fram till år 2030 (nedre bilden). 55 Sammanfattning Prognosen för trafikutvecklingen fram till år 2030 pekar på att en större andel av den trafik som alstras av befolkningsutvecklingen kommer att ske med kollektivtrafik jämfört med de

Läs mer

MILJÖPARTIET DE GRÖNA PÅ STADIGA HJUL EN OFFENSIV CYKELPOLITIK FÖR MALMÖ OCH LUND RAPPORT MALMÖ

MILJÖPARTIET DE GRÖNA PÅ STADIGA HJUL EN OFFENSIV CYKELPOLITIK FÖR MALMÖ OCH LUND RAPPORT MALMÖ MILJÖPARTIET DE GRÖNA PÅ STADIGA HJUL EN OFFENSIV CYKELPOLITIK FÖR OCH LUND RAPPORT 2 1 PÅ STADIGA HJUL En rapport från Miljöpartiet de Gröna i Malmö och Lund om en offensiv cykelpolitik för ett effektivt

Läs mer

Parkeringsutredning Bålsta centrum

Parkeringsutredning Bålsta centrum Parkeringsutredning Bålsta centrum 2014-05-12, sid 2(46) Ansvariga tjänstemän: Märit Olofsson Nääs Håbo kommun Maria Nordlöf Structor Mark Stockholm AB 2014-05-12, sid 3(46) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...5

Läs mer

Gångbar stad. Att skapa nät för gående

Gångbar stad. Att skapa nät för gående trast fördjupning Gångbar stad Att skapa nät för gående Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Trafikverket 781 89 Borlänge ISBN: 978-91-7585-017-7 Sveriges Kommuner och Landsting Text: Lars

Läs mer

UNDERLAG FÖR TRAFIKPLANERINGEN I UMEÅ CENTRUM

UNDERLAG FÖR TRAFIKPLANERINGEN I UMEÅ CENTRUM UNDERLAG FÖR TRAFIKPLANERINGEN I UMEÅ CENTRUM SAMRÅDSHANDLING OKTOBER 2005 Projektorganisation Umeå kommun Caroline Quistberg, trafikplaneringschef Projektledare Elin Lundmark, trafikplanerare Biträdande

Läs mer

Hållbart resande i den fördjupade översiktsplanen för Järna tätort

Hållbart resande i den fördjupade översiktsplanen för Järna tätort Hållbart resande i den fördjupade översiktsplanen för Järna tätort Förord TRAST-indikatorerna har valts ut och beräknats av Camilla Andersson, trafikingenjör, Södertälje kommun, Ninnie Gustafsson, projektledare,

Läs mer

Program. för översiktsplan Gävle stad. Antaget Handling av Kommunfullmäktige. Antaget program

Program. för översiktsplan Gävle stad. Antaget Handling av Kommunfullmäktige. Antaget program Program för översiktsplan Gävle stad Antaget Handling av Kommunfullmäktige efter samråd 19 november december 2005 Foto - stora bilden t v: Ewa Salmi En stad för alla, som ständigt utvecklas. Kan det bli

Läs mer

Foto Krister Spolander. Arbetet för gåendes trafiksäkerhet i ett antal större och medelstora kommuner. Krister Spolander

Foto Krister Spolander. Arbetet för gåendes trafiksäkerhet i ett antal större och medelstora kommuner. Krister Spolander Ä Ö Foto Krister Spolander Arbetet för gåendes trafiksäkerhet i ett antal större och medelstora kommuner Krister Spolander Ninnie Gustafsson Emil Frodlund Förord Detta är del två i ett projekt om fotgängarsäkerheten

Läs mer

Växjö kommuns översiktsplan, del Växjö stad

Växjö kommuns översiktsplan, del Växjö stad FÖRFATTNINGSSAMLING Senast ändrad 2012-02-28 Växjö kommuns översiktsplan, del Växjö stad Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Planeringskontoret Dokumentnamn Växjö kommuns översiktsplan, del

Läs mer

Trafikstrategi för Lund NE / Brunnshög. Färdplan för hållbar mobilitet

Trafikstrategi för Lund NE / Brunnshög. Färdplan för hållbar mobilitet Trafikstrategi för Lund NE / Brunnshög Färdplan för hållbar mobilitet November 2012 Innehållsförteckning 1. Utgångspunkter 1 Lund NE/Brunnshög världens främsta forsknings- och innovationsmiljö 1 Syfte

Läs mer

Regional cykelplan. för Stockholms län

Regional cykelplan. för Stockholms län Regional cykelplan för Stockholms län Ett SATSA II-finansierat samarbete mellan Trafikverket, Tillväxt, miljö och regionplanering och Landstingets trafikförvaltning SLL) samt Länsstyrelsen i Stockholms

Läs mer

Huddinge planerar för framtidens trafik tyck till och påverka

Huddinge planerar för framtidens trafik tyck till och påverka Huddinge planerar för framtidens trafik tyck till och påverka TRAFIKSTRATEGI FÖR HUDDINGE KOMMUN Huddinges befolkning ökar precis som antalet transporter. Dagens och morgondagens växande behov kräver ett

Läs mer

Gcm-handbok. Utformning, drift och underhåll med gång-, cykel- och mopedtrafik i fokus

Gcm-handbok. Utformning, drift och underhåll med gång-, cykel- och mopedtrafik i fokus Gcm-handbok Utformning, drift och underhåll med gång-, cykel- och mopedtrafik i fokus Gcm-handbok Utformning, drift och underhåll med gång-, cykel- och mopedtrafik i fokus Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Ökad tillgänglighet för funktionshindrade med fokus på Botkyrkas centrumområden. September 2005

Ökad tillgänglighet för funktionshindrade med fokus på Botkyrkas centrumområden. September 2005 Ökad tillgänglighet för funktionshindrade med fokus på Botkyrkas centrumområden September 2005 Förord I maj 2000 antog Riksdagen propositionen Från patient till medborgare - en nationell handlingsplan

Läs mer

KOMMUNALFÖRBUNDET Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet LÄNSTRAFIKEN RIKTLINJER FÖR EN TILLGÄNGLIG KOLLEKTIVTRAFIK I SÖRMLAND

KOMMUNALFÖRBUNDET Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet LÄNSTRAFIKEN RIKTLINJER FÖR EN TILLGÄNGLIG KOLLEKTIVTRAFIK I SÖRMLAND KOMMUNALFÖRBUNDET Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet LÄNSTRAFIKEN RIKTLINJER FÖR EN TILLGÄNGLIG KOLLEKTIVTRAFIK I SÖRMLAND 2 1 Inledning 3 Innehåll 2 Lagar, regler och riktlinjer 8 3 Hela resan i Sörmland

Läs mer

KUST OCH SKÄRGÅRD. Förutsättningar. Vad vill vi åstadkomma? >>> >>> Strategier

KUST OCH SKÄRGÅRD. Förutsättningar. Vad vill vi åstadkomma? >>> >>> Strategier KUST OCH SKÄRGÅRD Förutsättningar Det sörmländska skärgårdslandskapet är ett så kallat sprickdalslandskap uppbyggt av ett antal sprickdalar i olika storlek som skär genom berggrunden. De mellanliggande

Läs mer

Ansvarig för rapportens innehåll: Anna Åhlgren, enheten för hållbar utveckling, Örebro kommun.

Ansvarig för rapportens innehåll: Anna Åhlgren, enheten för hållbar utveckling, Örebro kommun. Cykelstaden Örebro 2012 2 INNEHÅLL INLEDNING...5 HÖJDPUNKTER 2012...5 NYCKELTAL 2012...7 ANTALET CYKLISTER...8 ÖREBROARNA CYKLAR ÅRET OM...9 ÖREBRO LIKA BRA SOM KÖPENHAMN...10 ALLA GRUPPER CYKLAR...11

Läs mer

Tillgänglighetsprogram för Malmö Krav och riktlinjer för god tillgänglighet för funktionshindrade vid ny- och ombyggnad av allmän plats

Tillgänglighetsprogram för Malmö Krav och riktlinjer för god tillgänglighet för funktionshindrade vid ny- och ombyggnad av allmän plats Tillgänglighetsprogram för Malmö Krav och riktlinjer för god tillgänglighet för funktionshindrade vid ny- och ombyggnad av allmän plats juni 2008 1 Tillgänglighetsprogram för Malmö. Krav och riktlinjer

Läs mer

Trafik för en Attraktiv Stad. Utgåva 2

Trafik för en Attraktiv Stad. Utgåva 2 Trafik för en Attraktiv Stad Utgåva 2 2 Medverkande Projektledare: Sari Wallberg, Tyréns (representant för Sveriges Kommuner och Landsting) och Mathias Wärnhjelm, Vägverket Arbetsgrupp: Lars Nilsson, Helsingborg,

Läs mer

PLAN FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN

PLAN FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN PLAN FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN satsningar på kollektivtrafiken ger klimatresultat Miljöpartiet de Gröna Sidan 2 av 29 Vi strävar efter att persontransporter huvudsakligen ska ske med cykel, energisnål kollektivtrafik

Läs mer

Hur skapar vi hållbara transporter?

Hur skapar vi hållbara transporter? EXEMPELSAMLING FÖR MOBILITETSPROJEKT Hur skapar vi hållbara transporter? Innehåll Innehållsförteckning Förord 2 Kommunerna och projekten 3 inom temaområdet Om att starta och driva projekt 6 Att tänka på

Läs mer

CYKELPROGRAM FÖR EN NÄRA STORSTAD

CYKELPROGRAM FÖR EN NÄRA STORSTAD CYKELPROGRAM FÖR EN NÄRA STORSTAD 2015 2025 Rapport 2:2015 Trafikkontoret ISSN 1103-1530 CYKELPROGRAM FÖR EN NÄRA STORSTAD 2015 2025 Förslagshandling till trafiknämnden 2015-03-26 Trafikkontoret dnr 1495/11

Läs mer

Kumla 25 000. Översiktsplan för Kumla kommun Del 2 - Planeringsförutsättningar och riktlinjer. Antagen av kommunfullmäktige den 14 februari 2011, 5

Kumla 25 000. Översiktsplan för Kumla kommun Del 2 - Planeringsförutsättningar och riktlinjer. Antagen av kommunfullmäktige den 14 februari 2011, 5 Kumla 25 000 Översiktsplan för Kumla kommun Del 2 - Planeringsförutsättningar och riktlinjer Antagen av kommunfullmäktige den 14 februari 2011, 5 Förord Kumla 25 000 är namnet på Kumlas översiktsplan.

Läs mer

Parkering för hållbar stadsutveckling

Parkering för hållbar stadsutveckling Parkering för hållbar stadsutveckling Parkering för hållbar stadsutveckling Upplysningar om innehållet: Patrik Wirsenius, patrik.wirsenius@skl.se Sveriges Kommuner och Landsting, 2013 ISBN: 978-91-7164-920-1

Läs mer

Åsiktskatalog medborgardialoger KUP 2012

Åsiktskatalog medborgardialoger KUP 2012 Åsiktskatalog medborgardialoger KUP 2012 Inledning Under hösten 2012 hölls ett antal medborgardialoger där representanter för kommunstyrelsen träffade orsabor för att lyssna till deras åsikter om det

Läs mer

Kollektivtrafik Ang. kollektivtrafiken, kör en tur runt till kustbyarna, kan förhindra utflyttning, många äldre har inte körkort (P)

Kollektivtrafik Ang. kollektivtrafiken, kör en tur runt till kustbyarna, kan förhindra utflyttning, många äldre har inte körkort (P) Del 3: Kalixmedborgarnas synpunkter Kommentarerna är grupperade utifrån områden. För att kunna urskilja vilken grupp som kommenterat så är de kodade enligt nedan: Ö= Övriga (Arbetssökande, tjänstlediga/föräldraledig,

Läs mer

Förslag till Åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid och partiklar i Uppsala. Version 2006-06-07

Förslag till Åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid och partiklar i Uppsala. Version 2006-06-07 Förslag till Åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid och partiklar i Uppsala Version 2006-06-07 2 Förord Regeringen har uppdragit till Uppsala kommun att upprätta ett program

Läs mer