Samhällsplanering - förslag Ansvarig Trafikstrategi del 1 Fyrstegsprincipen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samhällsplanering - förslag Ansvarig Trafikstrategi del 1 Fyrstegsprincipen"

Transkript

1 Samhällsplanering - förslag Ansvarig Trafikstrategi del Fyrstegsprincipen Minska bilåkandet! Alla Mål 8,2,3 Bygg ut staden utmed kollektivtrafikstråken. Exploatörer, GK, ÖParbeten, Mål, 2 Förtäta GK, markägare, LST Mål, 2 Arbeta med förtätning GK, B&M, TN, politik Mål, 2 Blanda bostäder, kontor, affärer och grönområden GK, B&M, TN, politik Mål, 2, 4 Skapa och behåll spontanidrottsområden nära bostäder B&M, TN+ Mål 9, 4,3 Lokalisering av ny transportintensiv verksamhet i goda B&MN, TN, KLK, trafiklägen. GNA Mål 2, 3, 9 Placera fönster smart så att gatan utanför kan bli tryggare - Checklista TK, BoM Mål 7 Fler arbetsplatser i stadsdelscentran Fastighetsägarna, ABG, B&M, TN Mål, 2, 4 Ifrågasätt "Bättre plats för arbete". GK, Boverk, LST Mål 2 Ifrågasätt bullerriktlinjer - Tyst sida? Bättre på att hitta lösningar GK, LST, nya sätt att Mål 9 för att följa riktlinjer planera Tydligare och attraktivare entréer till Gävle GK, VV, BV Mål 3 3 Ny hållplats vid Sjukhuset som ska samordnas med goda TN, BV, (HiG och stadsbussförbindelser. Sjukhuset) Mål 6, 0 3 Utformning och utsmyckning rondeller (varför rondellhundar?) GK, VV Mål 3 2 Bygg ut Västerbågen GK Mål 8 4 Ny parkeringsnorm BMN, TN Mål 8 Gävle närmare havet! Måste jag åka bil till badplatsen? GK Mål 4, 5 3 Smidigare förbindelser mellan buss och tåg Trafikverket, GK Mål 0.5,2,3 Tillgänglighetsplaner bör upprättas tillsammans med detaljplaner och översiktsplaner GK Mål 4, 5, 6 Checklista för hållbara resor i DP, ÖP TK, BoM Mål, 2, 4, 8, 9, 0,, 4, 7, 2, Lokalisering av skolor bör ske i goda trafiklägen TK, BoM, KLK Mål 0, 4, 7 Placering av friskolor ska ske så att bilberoende inte behövs TK, BoM, KLK Mål 0, 4, 7 Ta fram riktlinjer och checklista för tillgänglighet till/med hållbara Mål, 2, 4, 8, 9, 0,, TK, BoM, KLK transportmedel i alla planeringsskeden 4, 7, 2, Ny kombiterminal för godshantering. Eventuell järnväg till BV, VV, B&MN, TN, Ersbo? KLK, Gävle Hamn Mål 3,2,3,4 Exploatörer, TN, Kollektivtrafikprioritering vid nybyggnation / ombyggnation B&M, X-trafik, Swebus, ev Mål 0 lantmäteri? Ta vara på de järnvägsspår som finns bygg inte bort Fastighetsägarna, järnvägsanslutningar. TN, B&MN, Mål 3 Dubbelspår Furuvik Skutskär BV, politisk påtryckning Mål 8,, 3 4 Öka kapaciteten på järnvägen BV, GK, politisk påtryckning, Mål 8,, 3 4 Samla järnvägen till gemensam utfart (Norra Stambanan, Ostkustbanan och Bergslagsbanan) Trafikverket, GK Mål 8,, 3 4 Trafikalstrande verksamheter ska inte vara i stadskärnan B&M, TN, GNA, BV, (riktlinjer) VV Mål 8, 2, 9 Flera gc-stråk genom Gävle centrum B&M, TN+ Mål 9, 4 3 skapa flera gågator och torg B&M, TN, Centrumsamverkan, Mål 3, 4 3,4 minska biltrafiken i stadskärnan - Bilfri zon i stadskärnan GK, GCS, Fastighetsägarna Mål 0, 2, 2, 2,3,4 Lämna bilen utanför stadskärnan GK Mål 0 2,3 Arbeta med en attraktiv stadskärna så att centrumhandeln ökar B&M, TN, Centrumsamverkan, Mål 3,2,3 Gör en saluhall i stadskärnan er Mål 3,2,3 Planteringar och ljussättning TN, fastighetsägarna Mål 3, 7 2 Vacker och trygg miljö i stadskärnan Samordna trafikåtgärder med gestaltningsfrågor i t.ex. en Centrumplan GK, TN, GCS, fastighetsägarna GK, VV, BV, SJ, fastighetsägarna Mål 3, 7 2 Mål 3, 7

2 Samhällsplanering - förslag Ansvarig Trafikstrategi del Fyrstegsprincipen Centrumplan GK Utformning Stortorget, mjukare miljö kring och på Stortorget Utformning Nygatan Utformning Årummet Ombyggnad av Stortorget GK, GCS, fastighetsägarna GK, GCS, fastighetsägarna GK, GCS, fastighetsägarna GK, GCS, fastighetsägarna Mål 3, 9, 0, 2,4, 5,6,7 Mål 3, 9, 0, 2,4, 5,6,7 Mål 3, 9, 0, 2,4, 5,6,7 2,3 2,3 Mål 7 2,3 Mål 3, 9, 0, 2,4, 5,6,7 Policy för offentlig utformning där trygghet bör vara en viktig faktor - Checklista TK, BoM Mål 7 Riktlinjer och checklista för trafikstrategimåluppfyllelse i Mål, 2, 4, 8, 9, 0,, TK, BoM projekteringsfasen 4, 7, 2, Samverkan tidigt mellan alla inblandade aktörer så att alla kan bidra till en gemensam lösning Alla Alla,2,3,4 Processtänk för att få med goda tankar och idéer från idé- och planstadier hela vägen till genomförandet - HUR! Alla Alla Låta mjuka frågor få ta större fokus i detaljplanering och översiktsplanering BoM Alla Marknadsföra Gävle = Samhällsbyggarstaden på nytt GK Mål 3 Marknadsföra och etablera internethandel Externa aktörer Mål 8 Skapa möjligheter till hemkörning av varor Externa aktörer Mål 8 Skriv fler avtal där ansvarsfördelning tydliggörs GK Alla Alla samhällsplaneraraktörer har gemensam vokabulär kring vad vi menar med trygghet, trafiksäkerhet, MKN, mm GK Alla Checklistan Minska barriäreffekterna igen! GK Mål 4 3,4 Trygghetsvandringar TK Mål 7 Skolvägar bör ha trygga och säkra gc-vägar TK Mål 7 2,3 Boulognerskogen måste vara trygg TK Mål 7 2,3 Att ta sig till kultur måste vara tryggt KoF Mål 7 2,3 Fler gatumusiker och gatukonstnärer på stan KoF Mål 7 Gör nåt av Esplanaden! TK Mål 7 2,3 2,3

3 Gångtrafik - förslag Ansvarig Trafikstrategi del Fyrstegsprincipen Se över att övergångsställen och gångpassager är placerade på ToP, VV, enskilda rätt platser väghållare Mål 2, Inventera siktfrågor såsom klippta häckar, snövallar, ToP, VV, enskilda skyltsättning väghållare Mål 2, Se över utformningen av broar och tunnlar så att de används - skapa en Gävle Standard ToP, VV, BoM, LST Mål 7 Arbeta för att reflexanvändningen ökar X-Trafik, försäkringsbolag, alla Mål 2, Se till att underhållet av gångstråken är bra (snöröjning, ToP, VV, enskilda halkbekämpning, lövborttagning, jämn markbeläggning) väghållare Mål 4, 4, 2, Riktade kampanjer mot fotgängare ex. broddar, reflex VV, GK, alla Mål 2 Ta fram ett trafiksäkerhetsprogram TK Mål 2, Ta fram en gångtrafikplan TK, KLK Mål 4, 5, 4, 6, 7, 2, Ärendehanteringssystem där allmänheten kan lämna sina synpunkter, typ cityworks, via web, telefon, mail, brev eller GK Mål 4, 4, 7, 2, personlig kontakt. Inrapportering och uppföljning Arbeta för att få sjukhusrapporterade olyckor via STRADA TK, Landstinget, Äldrevården Mål 2, Tänka igenom utformningen av broar och tunnlar så att de används - skapa en Gävle Standard ToP, VV, BoM, LST Mål 7 Arbeta för att det inte ska finnas några trasiga lampor, bänkar, ToP, VV, papperskorgar, stenbeläggningar mm vägföreningar, GE Mål 7 ToP, föreningar, alla, Arbeta med projekt så som Rena Gävle och Brukarsamverkan enskilda för att staden ska vara snygg och städad Mål 7 Locka ut fler vuxenvandrare (BIG). Återinför polisens citygrupp (Polisen). Polarna, Socialtjänsten, BIG, KRIS Mål 7 Genomföra trygghetsvandringar ur olika perspektiv (Olika tema, Trygghetsleder olika åldrar) Mål 7 Ta fram trygghetsriktlinjer GK, VV Mål 7 Ta fram en gångplan som behandlar trygghetsaspekten TK, KLK Mål 4, 5, 4, 6, 7, 2, I översiktsplaner ska det planeras för en funktionsblandad GCS, BoM, MEX, bebyggelse (bostäder/butiker/företag)så att vissa områden inte KLK, GNA, mer jul i är helt öde vissa tider på dygnet och att det ska gå att förflytta gävle sig till fots till många servicefunktioner. Mål, 2, 4 Se till att gångstråken är belysta ToP, VV, enskilda väghållare Mål 7, 2,,3 Se till att underhållet av gångstråken är bra (snöröjning, ToP, VV, enskilda halkbekämpning, lövborttagning, jämn markbeläggning) väghållare Mål 4, 4, 2,,3 Arbeta för att det ska finnas bänkar med jämna mellanrum och fler offentliga toaletter ToP, BoM Mål 4, 7 3 Skapa trygghetsleder - vissa centrala stråk som upplevs trygga Allmänheten, Hyresgästföreningar, Gavlegårdarna, HSB, BRÅ, BIG, Mål 7 3 Se till att gångstråken är belysta på ett sådant sätt att de upplevs trygga Skapa hastighetsäkrade gångpassager, ToP ToP, VV, enskilda väghållare, ToP, VV, enskilda väghållare Mål 7, 2, 3 Mål 2, 3 Skolvägarna ska göras säkra genom att det ska finnas gångbanor och hastighetssäkrade gångpassager längs alla GV, VV Mål 4, 8, 7, 2, 3,4 vägar inom tättbebyggt område med högre hastighet än 30 km/h Skolvägarna ska göras säkra genom att det ska finnas gångbanor och hastighetssäkrade gångpassager längs alla TK, BoU vägar inom tättbebyggt område med högre hastighet än 30 km/h Mål 4, 8, 9, 4, 8, 9, 2, Bygg en gångtunnel under rv80 mellan nya och gamla Valbo köpcentrum GK, VV Mål 8, 0, 4, 2, 4 Bygga gångvägar till hållplatser och målpunkter ToP, BoM, VV Mål 5, 6 4 Bygga gena och naturliga gångvägar så att de används som det ToP, BoM är tänkt Mål 4 4 Göra en gångtunnel under rv80 mellan nya och gamla Valbo köpcentrum GK, VV Mål 8, 0, 4, 2, 4 3, 4

4 Gångtrafik - förslag Ansvarig Trafikstrategi del Fyrstegsprincipen Arbeta för ökat trafikvett både bland allmänhet och i skolorna BoU, NTF, VV, Polis, TK, X-Trafik, Mål 2, Skolstyrelse Verka för att vandrande skol- och fritidsbussar införs BoU, föräldrar Mål 2, Inga stora buskar eller häckar, tänk igenom vilken typ av plantering Fler sommarblommor/perenner/låga buskar/träd men planterat på ett sådant sätt att det inte skapar otrygga platser. Tänka igenom utformning av fasader och fönsters placering så att fotgängare känner sig sedda men att de boende inte känner att någon ser in ToP, VV, vägföreningar, ToP, GCS, Mål 7 Mål 3, 7 BoM Mål 7 Öka handeln inne i staden och fler gågator GCS, ToP, BoM, KLK Mål 3, 7,3 Arbeta bort enformiga partier i stadsmiljön så att det är en blandning av små butiker, platser att sitta i solen, restauranger, cafér mm ToP, BoM, GCS, Mål 3, 7 3,4 Separera gång- och cykelbanor ToP, VV Mål 7,,2,3,4 Inventera barriärer TK Mål 4, 6 Bygga bort barriärer (skapa fler säkra korsningspunkter för fotgängare) ToP, BoM, VV, BV Mål 2, 4 Arbeta för att fler äldre använder broddar Landstinget, politiker, GK Mål 2, Separera gång- och cykelbanor ToP, VV Mål 7, 2 Arbeta med barn och ungdomar för att hitta aktiviteter för andra sysselsättningar än att röra sig på stan, vandalisera och ränna KoF, BoU Mål 7 ute, ungdomsgårdar Skapa ett öppet stadsrum BoM, ToP, KLK Mål 7 3,4 Musik i tunnlar GK, Trafikverket Mål 7 Dela ut gratis reflexer Alla organisation Mål 2 och Bättre trafikundervisning särskilt i tidiga åldrar BoU Mål 2 och Upprepade informationskampanjer om regler och lagar och attityder till regler och lagar TK, Trafikverket Mål 2 och Vandrande skolbussar BoU Mål 2 och Samarbete mellan skolan och de som blivit svårt skadade i trafiken för att förbättra attityder bland barn och unga BoU Mål 2 och Uppmärksamma vissa övergångsställen med ny teknik som blinkande lampor TK, Trafikverket Mål 2 och 2 Mer intensivbelysning på övergångsställen och passager TK, Trafikverket Mål 2 och 2 Säkra alla passager på 50-vägar TK, Trafikverket Mål 2 och 3 Övergångsställe över Staketgatan vid öster TK Mål 2 och 3 Bättre snöröjning TK, Trafikverket Mål 2 och 2 Skilj gående och cyklister på GC-banorna bättre TK, Trafikverket Mål 2 och ;4 Staket mitt i Södra Kungsgatan vid busshållsplatsen vid Polhemsskolan TK Mål 2 och 2 Bättre belysning överlag TK, Trafikverket, Gavlegårdarna Mål 7 2 Bra stadskartor BoM Mål 3, 4 Arbeta för att det ska finnas bänkar med jämna mellanrum och fler offentliga toaletter ToP, BoM Mål 4, 7 Ta fram en gångplan TK, KLK Mål 4, 5, 4, 6, 7, 2, Ta fram en tillgänglighetsplan TK, KLK Mål 4, 5, 4, 6, 7, 2, Göra fler cykelställ så att gångtrafiken kommer fram ToP Mål 6, 7 2 Skapa tydliga ledstråk som helst är naturliga ToP, VV, BoM, KLK, BV Mål 4 3 Tillgänglighetsanpassa Stortorget TK Övrigt 3 Sänka kantstenar och skapa tillgänglighetsanpassade gångpassager ToP, VV Mål 6 3 Se till att det finns gångvägar till hållplatser och målpunkter som ToP, BoM, VV även är tillgänglighetsanpassade Mål 5, 6 4 Tydlig skyltning, även anpassad för blinda och intellektuellt Järnhuset, BV, TK, X- funktionsnedsatta. Trafik Mål 0, 4, 7 Fler återvinningsstationer så att fler kan gå, rullande återvinningsstation GÅ, BoM, ToP Mål 4 Stadsvandringar KoF, TK Mål 3

5 Gångtrafik - förslag Ansvarig Trafikstrategi del Fyrstegsprincipen Arbeta för att markbeläggningen ska vara slät på gångstråk och ToP torg (prioritet i stadskärna och stadsdelscentra) Mål 3, 7, 3 Gör fler rullstolsramper Fastighetsägare och G:Kn Mål 4 4 Skapa rutiner för information om framkomlighetsproblem ex.v vid byggarbeten TK, Trafikverket Mål 4, 5 Marknadsföra tillgänglighetsanpassade stråk TK, Trafikverket Mål 4, 5 Bygga bort barriärer (skapa fler säkra korsningspunkter för fotgängare) ToP, BoM, VV, BV Mål 2, 4 Handeln, Få hem varor. Varje hushåll får en snygg och lättrullad vagn Högskolor/universitet, Mål 4 som även går att fästa på cykeln KLK Gör fler övergångsställen ToP Mål 7 2 Ta fram låne-gps för turist KoF, Gävle o Company, turistinfo Mål 3, 4 Främja flextid i arbetsliv Arbetsgivare Mål 8 Bättre passage i Drottniggatan över Norra Kungsgatan och Norra Rådmansgatan TK Mål 4, 5 3 Fler trafikljus i den centrala staden TK Mål 4 3 Bredda gångbanan på Lokförargatan från Rusta till södra Sätra TK Mål 4 3 Bättre snöröjning av trottoarer TK, Trafikverket Mål 4 2 Bättre skyltning av gångbanor TK Mål 4 2 Gör en översyn och upprensning bland alla trottoarpratare i staden TK Mål 6 Förbättra framkomligheten oavsett årstid för gångtrafik TK Mål 4, 6 2,3 Jobba med projekt så som Rena Gävle och Brukarsamverkan för att staden ska vara snygg och städad ToP, föreningar, alla, enskilda Mål 7 Verka för att arbetsgivare sponsrar dem som promenerar till jobbet. Arbetsgivare Mål 8, 0 Arbeta för att det inte ska finnas några trasiga lampor, bänkar, papperskorgar, stenbeläggningar mm ToP, VV Mål 7,3 Verka för fler stadsvandringar KoF, TK Mål 3 Marknadsföring och informationsinsatser KLK, TK, VV, NTF, Polisen, alla Mål 5 Verka för fler "Happenings" i staden typ Bondens Egen marknad, loppisar, konsthantverkare, kulturella evenemang, KoF, GCS, ToP, alla Mål 3 Trafikantveckan Skapa fler promenadstråk som är mer i rekreativa syften än att KoF, BoM, TK, GCS, ta sig från A till B turistinfo Mål 4 3,4 Verka för att arbetsgivare ska sponsra med stegräknare Arbetsgivare Mål 8 Se till att gångmiljöerna är belysta på ett sådant sätt att de upplevs trygga ToP, Mål 3, 7 Skapa flera gågator och torg B&M, TN, Centrumsamverkan, Mål 3, 4, 8, 4, 2, 3,4 Skapa fler turistleder KoF, turistnäring Mål 3, 4, 4 3,4 Handeln, Verka för att varje hushåll får en snygg och lättrullad vagn som Högskolor/universitet, Mål 4 även går att fästa på cykeln för att kunna få hem varor KLK Ta fram en centrumplan GK Mål, 3, 4, 5, 7, 8, 9,, 2, 4, 6, 7, 9, 2, Ta fram en gångplan TK, KLK Mål 4, 5, 4, 6, 7, 2, Försvåra för biltrafiken, sätt inte bilen i centrum utan människan ToP, BoM Mål 0, 8 2,3,4 Fler sommarblommor/perenner/låga buskar/träd och tänka igenom ljussättning ToP, GCS, Mål 3, 7 Öka handeln inne i staden och gör fler gågator GCS, ToP, BoM, KLK Mål 3, 7,2,,4,3 Fler bilfria gator i centrum Politiker, ToP, KLK Mål 0, 2, 2,3,4 Arbeta bort enformiga partier i stadsmiljön så att det är en ToP, BoM, GCS, blandning av små butiker, platser att sitta i solen, restauranger, cafér mm Mål 3, 7 3,4 Ta bort biltrafiken från centrum Politiker, ToP, KLK Mål 0, 2,,3 Skapa ett öppet stadsrum BoM, ToP, KLK Mål 7 3,4

6 Cykel- och mopedtrafik - förslag Ansvarig Trafikstrategi del Fyrstegsprincipen Mer och Säkrare cykelparkering vid Gävle Central, gärna med tak TK Mål 9,, 4, 7 Uttalat huvudvägnät för cykel, prioriterat även vid drift. TK, Trafikverket Mål 5, 9,4, Implementera den nya parkeringsnormen för cykel BMN, TN Mål 9, 4, 7 Bygga ut cykelvägnätet med felande länkar och att det blir heltäckande även med ytterområden. Behöver ändras pga. ändrade behov, olika målgrupper: arbetspendling eller rekreation. GK (TK), VV Mål 4, 5, 9, 4 Gör en cykelplan med prioriterad utbyggnad av cykelvägnätet ToP, VV Mål 4, 5, 9, 4, 8, Söka pengar utifrån (EU, Regering m.m) för utbyggnad av cykelvägnätet TK Mål 4, 9 Pendlarparkeringar (Bytespunkter cykel-buss) Bike and Ride GK (TK, B&M), med takförsedda parkeringsplatser Jernhusen Mål 9, 4, 7 Cykelställ - låsbara/säkra, nära, väderskydd (tak), ytbehovet GK (ToP, B&M), stort, trygg, belysning. Gör en cykelparkeringsplan och Fastighetsägare cykelparkeringsnorm. Mål 4, 7 Signalreglering, Detektorer - flyt, mindre stopp, Underhåll av alla GK (TK) detektorer Mål 9, 4 Vägvisning - förbättra, förtäta, mål och stråknamn GK (ToP) Mål 9, 4 Planeringsprocessen- få med cykelbanorna i tidiga skeden GK (B&M, ToP) Mål 4, 9, 4 Ta av gata/bilparkering för att gynna cykeltrafik/cykelparkering GK (TK, B&M) Mål 9, 4 Checklistor vid planering av gc-banor - viktigt för att inte glömma driftsaspekterna GK (ToP, B&M) Mål 4, 5, 9, 4, Cykelpumpar på stan "Luftstationer" TK Mål 9, 4 Förtäta stråken i Gävle centrum,samt gör ett stråk i Öst-västlig riktning genom centrum TK Mål 3, 4, 5, 9, 4, Cykelpendlarparkering centralt i staden Gavlefastigheter Mål 3, 9, 4, 7 Prioritera cykelparkering vid arbetsplatser. Begränsa bilparkering vid arbetsplatser Arbetsplatser Mål 9, 4, 7 Vandrande/cyklande skolbussar TK, Trafikverket, BoU, Mål 2, KLK Förbättra beläggning, sopning, snöröjning på cykelnätet.. Snöröja gc först! Gör driftpolicy och driftplan för cykelvägnätet. Separering biltrafik/cykelbanor. Gc-banor med skiljeremsor viktigt för både trafiksäkerheten och driften (otäckt med tung trafik) Cykelställ - låsbara/säkra, nära, väderskydd (tak), ytbehovet stort, trygg, belysning. Gör en cykelparkeringsplan och cykelparkeringsnorm. GK (ToP) Mål 5, GK (TK, B&M) Mål 2, GK (ToP, B&M), Fastighetsägare Mål 4, 7 Cykelgarage (I befintliga), Cykelparkering i 9:ans garage GK (ToP, B&M) Fastighetsägare, Q- Mål 9, 7 Park Olycksbelastade platser (Identifiera och Åtgärda) TK, Trafikverket Mål 2,,2,3 Cykelhjälmslag för alla Regeringen, VV, SKL Mål 2, Obligatorisk mopedkurs i åk 8 BoU Mål 2, Få ner farten på mopederna TK Mål 2,,2 Bättre uppföljning av mopedolyckor (och åtgärder därefter) VV, GK (ToP, B&M) Mål 2, Separering cykel/gående. Avskiljande materialval/färger (röd asfalt). Hellre skiljeremsa och symboler. GK (TK, B&M) Mål 7, Trygghetsvandringar (utifrån cyklisten) för att öka säkerheten på GC-vägarna, i stadsdelarna och vid skolorna. Jobba även för att GK pengar finns till mindre åtgärder som kommer fram vid Mål 7 trygghetsvandringen. Rapporteringssystem på hemsidan där medborgaren själv kan rapportera in olycka som man varit med om, fel och brister i cykelvägnätet m.m GK Mål 2, Registrering av alla mopeder Regeringen, VV, SKL Mål 2, Övervakade/bemannade cykelparkeringar TK, Trafikverket Mål 9, 7 Skyltsättning -tydligare vart cykelbanan börjar/upphör GK (ToP) Mål 2, Möjliggör cykling mot enkelriktning - Krävs nya regler. GK (TK, B&M) Mål 9 Bättre möjligheter till övervakning för polisen/ändrat regleverk för mopedtrafik Regeringen, VV, SKL Mål 2, Högre krav på förarbevis för moped/bättre utbildning Regeringen, VV, SKL Mål 2, Förbjuda mopedtrafik på cykelvägar GK (ToP), VV Mål 2, 2

7 Cykel- och mopedtrafik - förslag Ansvarig Trafikstrategi del Fyrstegsprincipen Skolvägar bör ha trygga och säkra gc-vägar Vid skolor - låg hastighet hos motorfordonen viktigt TK, Trafikverket Mål 9, 4, 7, 2,,2,3 Cykel på sommaren + busskort på vintern genom avtal och kontrakt mellan arbetsgivare och arbetstagare Arbetsplatser Mål 9, 0 Prioritera cykel-och kollektivtrafik GK, Trafikverket Mål 3, 4, 5, 9,, 4, 7, Utveckla hemsidan för Cykla i Gävle Cykelhemsidan - mer information om cykling! (Cykel) Ruttplanerare på internet TK Mål 9, 4 Cykelkartan på hemsidan Uppdatera cykelkartan och se till att finns tillgänglig på Bibliotek, Medborgarkontor mm GK (ToP) Mål 9, 4 Utveckla dialogen med cyklister och de som påverkar cyklisternas vardag. Mål 3, 4, 5, 9,, 4, Cykelråd med cyklister GK (ToP) 7, Cykelråd med "sakägare" (skola, gavlefast. Tekniska Kontoret, Bygg och Miljö, Vägverket, X-trafik m.fl.) Säkra cykelpassager över bilnätet - prioritet för cykeln vid passager Vägmärkesstyrning och upphöjningar i plan för att prioritera GK (TK, B&M) Mål 7, 2, cykel- och gångtrafik. Info. till cyklister om cykelregler - vad gäller? Kampanj för cykelvett. GK (ToP), NTF, Vett och Etikett i skolorna, ha säkerhetsprojekt innan man ska Polisen Mål 7, 2, ha dem att cykla Cykelkampanjer i skolorna+föräldrarna, på arbetsplatser, för vuxna BoU, arbetsplatser Mål 9, 0 Gå och cykla kampanjer Hjälmanvändningskampanjer och kampanjer för användning av cykellyse TK, Trafikverket Mål 2, Kommunicera Miljö/Hälsoeffekterna med att cykla TK, Trafikverket Mål 9 Hämta/lämna-kartor vid skolorna att delas ut vid skolstart. GK (ToP, BoU, Gavlefast.) Mål 7, Arbeta för tjänstecyklar på fler företag Arbetsplatser Mål 9 Genomför Cykeldag årligen i kommunen GK Mål 3, 4, 5, 9,, 4, 7, Ökad medelstilldelning för drift och underhåll GK, VV Mål 5 Uttalad cykelprojektledare i kommunen GK Mål 3, 4, 5, 9,, 4, 7, Skapa skate- och cykelpark TK, KoF Mål 9 Lånecyklar, kartlägga var det finns hyrcyklar och hjälpa till och samordna och marknadsföra dem. Serviceställen också. Jobba för att hotellen har egna lånecyklar till sina gäster. Arbeta för att Gävle får ett "system" för lånecyklar. GK (ToP, KoF, KLK) Cykelhandlare? Mål 9, 4 "Sponsring" av cykeltrafiken TK Mål 9 Stadsvandringar på cykel GK (KoF) Mål 9 Cykelturism GK, Trafikverket Mål 9

8 Kollektivtrafik - förslag Ansvarig Trafikstrategi del Fyrstegsprincipen Ta fram riktlinjer för att få med kollektivtrafik till nya bostadsområden i tidigt skede i planeringen Hållplatspolicy för drift - Ta fram policy och riktlinjer för drift av hållplatser Ha med i exploateringsavtal att busstrafik ska gå från dag i nya områden,om de ska byggas Merutnyttjande av skolbussarna - tillåt andra att åka med, åtminstone till närmsta ordinarie llinje. Förbättra samarbete mellan förvaltningar som handlägger olika former av samhällsbetalda resor Samverka och anpassa skolscheman så att färre bussar behövs och samtidigt attrahera fler att åka med de turer som går. TK, BoM Mål 0, TK Mål 7, 0, GK Mål 0, 2 BoU, TK Mål 8, 0,, 5 TK, BoM Mål 0, 5 BoU, X-trafik Mål 0 Arbeta för att få externa köpcentrum och bussbolagen att hitta samarbetsformer X-Trafik Mål 8, 0 Arbeta för att matcha kollektivtrafik och arbetstider - både anpassning av tidtabell och anpassning av arbetstider hos TK, KLK Mål 0 företag. Arbeta för att placering av återvinningsstationer kommer i närheten av en busshållplats ToP, GÅ, X-Trafik Mål 4 2 Spårväg, stomlinje, Valbo-Högskolan-Centrum - ( Öster) GK, X-Trafik Mål 6,8,,5, 8,9,2, 4 Förbättrad standard på stomlinjernas vägnät GK Mål 6, 7, 0 3 Prioritera kollektivtrafiken genom signalprioritet, bussfiler, busskörfält, klackhållplats GK, VV Mål 6, 0, 3 Fler bussgator GK Mål 6, 0 2 Prioritera bussarnas framkomlighet ToP, BoM, X-Trafik Mål 0, 5, 8 3 Nygatans utformning GK Mål 6, 0 3 Inför kollektivtrafikkörfält på söder och i esplansden norrut GK Mål 6, 0 3 Väg där buss går skall vara huvudled GK, VV Mål 6 2 Smidigare bussförbindelser mellan landsbygdsbuss och stadsbuss Mål 8,, 5 Centrumhållplatsen behov av förnyelse GK Mål 6, 0, 5 4 Förbättra bytesmöjligheterna utifrån bland annat tillgänglighet GK, BV, VV Mål 5 3 Tillgänlighets- och trygghetsanpassa hållplatser GK, BV, VV Mål 5, 7 3 Goda bytesmöjligheter - Park and Ride och Bike and Ride GK, BV, VV Mål 8, 0,, 8 4 Ny busshållplats i centrala Gävle m. förtur buss före bil GK Mål, 8,0,,8,9,2, 4 Bytespunkter utanför staden bil-buss GK, VV Mål 3 Bättre snöröjning vid hållplatser, prioritera hållplatser GK, VV Mål 0, 5 2 ToP, BoM, X-Trafik, Förbättra bytespunkter i kollektivtrafiken - Tydlighet, BV, er, tillgänglighet, närhet KLK Mål 0, 5 2 Bättre hållplatsmiljö - Tydlighet, tillgänglighet, trygghet, snyggt, ToP, BoM, VV, belysning er Mål 0, 7 2 Övergång mellan hållplatser vid Fjällbacken GK, entreprenör Mål 0, 5 2 Ny hållplats vid Sjukhuset som ska samordnas med goda TN, BV, (HiG och stadsbussförbindelser. Sjukhuset) Mål 8, 0,, 8 4 Bättre och fler bytesbunkter mellan de olika linjerna GK, entreprenör Mål 0, 5 3 Buss/tåg på samma ställe flerplansstation ToP, BoM, X-Trafik, BV, er, Mål 0 4 KLK Biogas, tankställen, depå GK Mål 8 4 Annat bränsle för stadsbussarna GK Mål 8 2 Elbuss till Norrlandet GK Mål 8,,8,9 2 Tågstopp Gävle Västra (sjukhuset) Gävle kommun, Landstinget, X-Trafik, Mål 8,0,,8,9 4 Banverket Tågstopp mindre samhällen Gävle kommun, Landstinget, X-Trafik, Mål 8,0,,8,9 4 Banverket Fler tågstopp i länet ex Bergby, Gävle Väst BV, GK Mål 8, 0,, 5, 8 4 Dubbelspår BV Mål 8, 0,, 5, 8 4 Samlingsparkering i utkanterna av staden och spårbunden trafik GK, VV, BV in till stadskärnan Mål 5, 2, 4

9 Kollektivtrafik - förslag Ansvarig Trafikstrategi del Fyrstegsprincipen Spårtaxilinje mellan Gasklockorna, JVG station, strömvallen och GK högskolan/teknikparken/västra kungsbäck Mål 8, 0, 5 4 Inför spårvagnar och/eller spårbussar GK Mål 8, 0, 5, 8 4 Spårvagn i staden. Först utmed S.Skeppsbron, sen mera. TN, spårvägsföreningen, Mål 8, 0, 5 4 B&MN Båttrafik på ån Gk Mål 3 2 Bättre kvalitet på bussarna, både inredning och service GK, Mål 0 2 Cykelställ vid hållplatser GK, VV Mål 8, 0, 8 2 Sänka bussen - prata med busschaufförer X-Trafik Mål 0, 5 AC på alla bussar GK, Mål 0 2 Cykel ska gå att ta med på bussen GK, Mål 0, 8 2 Ledbussar - ger fler sittplatser och behagligare resa - Särskilt på GK, stomlinjer Mål 0 2 Samma tidtabell året om GK, Mål 0 2 Ombord på bussen ska skyltar visa max antal för stående o sittande resenärer Mål 2, 2 Platsbokning på längre turer GK, Mål 5 4 Enklare taxa för stadsbussarna alla inom en zon, Se över zonindelningen gör den mer rättvis GK, Mål 0 Företagskort vid kollektiva resor GK, arbetsgivare Mål 8, 0, 8 Reducerade busspriser (vinster socialt/folk kan lättare träffas, bättre luft, mindre sjukhusbesök, mindre vägslitage, mindre parkeringsbehov, färre olyckor, minskade sjukhuskostnader) Politisk fråga, X-Trafik Mål 0 Lägre pris för bussresor och tidsdiffrentierade priser - Pendlarkort. Politisk fråga, X-Trafik Mål 0 Kraftigt sänkta biljettpriser för kollektivtrafiken Politisk fråga, X-Trafik Mål 0 Gratis kollektivtrafik i lågtrafik Politisk fråga, X-Trafik Mål 0 Realtidsinformation på större hållplatser, ex centrum, Gävle sjukhus X-Trafik, TK Mål 3, 0,, 7 Utrop på buss X-Trafik, TK Mål 6 Utrop vid hållplatser på bussen X-Trafik, TK Mål 5 Avståndsinfo till lokalbussar, koppling till Rådhuset och Stortorget X-Trafik, TK Mål 5 2 Tydliga symboler i bussarna X-Trafik, TK Mål 5 2 Förbättra information centralt och lokalt, reseservice X-Trafik, TK, Mål 5 Bättre service på beställningsscentralen - Man ska kunna säga att man vill till Biblioteket även om man inte kan adressen X-Trafik, TK Mål 0, 5 2 Sommartider på bussar färre eller fler X-Trafik, TK Mål 0 2 Bra skyltat mellan bytespunkter Järnhuset, BV, TK, X- Trafik Mål 0, 4, 7 2 Turtäthet på stadslinjer: Minst var tionde minut på stomslinjer och var 30;e på lokallinjer Mål 8, 0 Tätare sommartrafik och helgtrafik Mål 8, 0 Tätare turer från byarna in mot Gävle Mål 8, Öka kollektivtrafiken tätare turer (ev. mindre bussar under icke rusningstid) Mål 8, 0 Utöka kollektivtrafiken till landsbygden på helgerna Mål 8, Utökad busstrafik kvällar Mål 8, 0 Ökad turtäthet på landsbygdslinjer, bör ha minst en tur i timmen Mål 8, Fler stomlinjer Mål 8, 0 Partybussar liknande linje 3, Evenemang Mål 8, 0

10 Kollektivtrafik - förslag Ansvarig Trafikstrategi del Fyrstegsprincipen Busstrafik till Sörby hela dagen främst till hälsocentralen vid Södertull och till affären Mål 5 Kollektivtrafikförsörjning till arbetsplatser Mål 8, 0, 8 Någon form av ringlinje som går förbi gruppboenden, dagverksamheter o vissa andra målpunkter - Servicelinjer Mål 5 Busstrafik till alla äldreboenden i staden Mål 5 Inför flextrafik Mål 8, 5 Flextrafik eller Taxi till bussen Mål 8, 5 Flextrafik i vissa områden, för personer över 65 år och för färdtjänstresenärer Mål 8, 5 Bättre kollektivtrafik till bl.a folkets hus Mål 5 Bättre kollektivtrafik till Fridhem Mål 0, 5 Fler busslinjer i kollektivtrafiken och samtidigt minska resandet för andra samhällsbetalda transporter Mål 8, 0, 5, 8 Buss mellan norra och södra Bomhus Mål 5 Alla bostadsområden ska kollektivtrafikförsörjas (flextrafik?) GK, TN, exploatörer Mål 8, 5 Gävle närmare havet! Måste jag åka bil till badplatsen? Mål 5 Diretktbussar till större målpunker, från större bostadsområden, shoppingbussar, matarbussar Mål 8, 0, 5 Industribussar Mål 8, 0, 5 Tvärlinjer förbi centrum för kollektivtrafiken Mål 8, 0, 5 Prova på erbjudanden (riktat) X-Trafik, Mål 0 Bättre marknadsföring av fördelarna med kollektivtrafiken Mål 0 Information ( bearbeta bostadsområden) X-Trafik, Mål 0 Utveckla marknadsföringen även den individuella X-Trafik, Mål 0 Reklam för busstrafiken på den lokala TV-kanalen X-Trafik, Mål 0 Rikta marknadsföringsåtgärderna till olika målgrupper X-Trafik, Mål 0 Kollektivtrafikbiljettresa inbakad i evenemang, bio teater, sport X-Trafik, Mål 0 Kulturpass vid evenemang och/eller besöksmål K&FN, X-trafik,, turist Mål 0 Säsongbiljett på hockey, kopplade till fria bussresor till och från X-Trafik, Mål 0 Köp ett årskort få en "dramaten" på köpet X-Trafik, Mål 0 Gratis buss Sätra - Valbo = toppen Ej GK Mål 0 Attityd fler åka kollektivtrafik Mål 0 Cykel på sommaren + busskort på vintern genom avtal och kontrakt mellan arbetsgivare och arbetstagare Mål 0 Möjlighet till resträning för alla över 8 år (rescoach) GK, BV, VV, X-Trafik, Mål 0, 5 Testresenärer, attitydkampanj Mål 0 Låt planerare prya med busskort X-Trafik, TK Mål 0, 5 ToP, BoM, GCS, Handlarna vill inte ha busshpl precis utanför affär, vill inte offra na, p-plats Köpis Mål 0 Bättre beskrivning av kostnader för buss Mål 0 Vandrande skolbussar och fritidsbussar BoU, föräldrar Mål 8, 2, Utreda funktionsnedsattas möjlighet att resa med kollektivtrafiken TK Mål 4, 5, 6 Samverkan regionala, interregionala och lokala resor "Hela resan-perspektivet" Trafikhuvudman Mål 8, 0,, 8

11 Biltrafik - förslag Ansvarig Trafikstrategi del Fyrstegsprincipen Fler bilfria gator TK Mål 2. 3 Placera ut betydligt fler blomlådor TK Mål 2, 3 Försvåra på lokal nät styr till huvudnät TK Mål 2, 3 Definiera ett huvudnät för biltrafiken och vad som gäller för dessa gator. TK Mål 2. Stäng av Rådhustorget för biltrafik TK Mål 6, 0, 2, 3 Prova en avstängning av biltrafiken i esplanaden genom centrum eller ännu bättre inför biltullar vid Rådhuset TK Mål 6, 0, 2, 3 Stäng av Södra Rådmansgatan (Slottstorget) för biltrafik. Trafik i båda riktningarna på Södra Kungsgatan TK Mål 6, 0, 2, 3 Allmän försämring för biltrafiken TK Mål 6, 0, 2,, 3 Bilfri stadskärna TK Mål 6, 0, 2,, 2, 3 Minska biltrafiken i centrum (rådhustroget) TK Mål 6, 0, 2,, 2, 3 Större område med 30 km/h i centrum TK Mål 2,, 2 Hastighetssänkning TK, Trafikverket Mål 2,, 2 Nygatan Buss på en sida och bil på den andra. Nya lösningar. TK Mål 6, 0, 2, 3 Sänk hastigheten för fordonstrafik särskilt i korsningspunkter med oskyddade trafikanter TK Mål 2, 3 Cirkulationsplats i korsningen vid SOS kiosken på Västra vägen TK Mål 2, 4 Bygg fler cirkulationsplatser TK, Trafikverket Mål 2, 4 Fler farthinder på bilgator TK Mål 2, 3 Vägvisning för att minska trafiken på Parkvägen? TK Mål 9, 2, 2, 3 Vägmärkesstyrning och upphöjningar i plan för att prioritera cykel- och gångtrafik. TK Mål 2, 2, 3 Fler trafikpoliser Polisen Mål 2, Fler hastighetskontroller särskilt vid skolor och daghem Polisen Mål 2, Inför prov för att förnya körkortet var 0:e år, körprov och syntest, även teori Polisen Mål 2, Få läkare att våga ta körkort av olämpliga personer oftare Polisen, Landstinget Mål 2, Lag om att man inte får prata i mobiltelefon i bilen Riksdagen Mål 2, Hastighetsvarnare i alla kommunens bilar GK Mål 2, 2 Alkolås i alla fordon GK Mål 2, 2 Bälteslås i alla bilar - Bilen går inte att starta om inte bältet är Biltillverkare Mål 2, på. Bättre skyltning till och från E4:an via Hamnleden, Spängersleden och Skogmursvägen TK, Trafikverket Mål 9, 2, 2, 3 Samarbeta med taxi om lägre hastigheter TK Mål 2, Ny markbeläggning på gatorna TK Mål 2, 3 Kampanjer om krockvåld, hastighet och nykterhet TK, Trafikverket Mål 2, Informationskampanj om trafikvett och trafikregler TK, Trafikverket Mål 2, Ruttoptimering, minska Vänstersvängar Åkerier Mål 8, 2, Tyst asfalt TK, Trafikverket Mål 9 4 Elbilar GK, näringslivet Mål 8 2 Dagvattenrening TK, Trafikverket Mål 20 4 Tankställen för alternativa drivmedel GK Mål 9 2 Vägvisning för att minska trafiken på Parkvägen? TK Mål 9, 2, 2, 3 Ny markbeläggning på gatorna TK Mål 2, 4 Öppna länken Olsbacka - Högskolan TK Mål 9, 2, 4 Återvinningstunna vid tomtgräns GK Mål 8, 2,, 2 Fler återvinningsstationer så att fler kan gå, rullande återvinningsstation Gästrik Återvinnare Mål 4, 2, 4 Alternativ till bil gc och kollektivtrafik leder till egna kostnadsbesparingar, bättre hälsa och miljö. Visa på tydliga TK, Trafikverket Mål 8, 9, 0, 8, 2, exempel gärna kändisar Framför även positiva effekter för miljö (buller och luftföroreningar) med sänkt fart TK, Trafikverket Mål 8, 9 Höjning av parkeringsavgifter TK Mål 9, 0,, 8 Parkeringsavgifter som styrmedel för hållbart resande TK Mål 9, 0,, 8 Ta bort gratisparkering för miljöbilar TK Mål 9, 0,, 8 Begränsa bilparkering vid arbetsplatser Arbetsplatser Mål 9, 0,, 8 Beskatta bilen mer! P- platser TK Mål 9, 0,, 8 Ny parkeringsnorm TK Mål 9, 0,, 8 Policy för styrning med parkering. Parkeringspolicy. P-norm TK Mål 9, 0,, 8 Bygg ut Västerbågen TK Mål 9, 2, 4 Mer parkering vid knutpunkter (bytespunkter) TK, Trafikverket Mål 9, 0,, 8, 2, 3, 4 Parkeringsplatser vid knutpunkter med bra anslutande GCvägar TK, Trafikverket Mål 9, 0,, 8, 2, 3, 4

12 Biltrafik - förslag Ansvarig Trafikstrategi del Fyrstegsprincipen Erbjud goda och trygga parkeringsmöjligheter vid stadens infarter. Erbjud frekvent kollektivtrafik in i centrum TK, Trafikverket Mål 9, 0,, 8, 2, 3, 4 Pendlarparkeringar vid kollektivtrafiken i ytterområden TK, Trafikverket Mål 9, 0,, 8, 2, 3, 4 Goda bytesmöjligheter - Park and Ride - Bike and Ride TK, Trafikverket Mål 9, 0,, 8, 2, 3, 4 Parkeringar i anslutning till centrala gävle TK Mål 9, 0,, 8, 2, 3, 4 Pendlarparkeringar vis stadens infarter TK Mål 9, 0,, 8, 2, 3, 4 Lämna bilen utanför stadskärnan Här måste tillgänglighet, utryckningsfodon, p-norm etc samverka TK Mål 9, 0,, 8, 2, 3, 4 Parkeringsplan för pendlarparkeringar TK, Trafikverket Mål 9, 0,, 8

13 Verksamheterstransporter - förslag Ansvarig Trafikstrategi del Fyrstegsprincipen Rese-och transportutredningar, Tydliggöra transporter inom verksamheter Miljö- och Resepolicies Information och marknadsföring Kampanjer med goda exempel Lokalt nätverk Mobility management för samverkan för optimering av resor och transporter och erfarenhetsutbyte Distansoberoende mötesteknik, webbkamera och videoteknik Ekonomiska incitatament, personalparkeringskostnad kontra kollektivtrafik och cykelersättning Bilpooler Arbetsplatser Arbetsplatser Arbetsplatser Arbetsplatser Gävle kommun Gävle kommun, arbetsplatser Mål 2, 8, 9, 0, 2, 3, 8, 9, 2, Mål 2, 8, 9, 0, 2, 3, 8, 9, 2, 4,8,9,0,,2,3,4,5,8, 9,2, 4,8,9,0,,2,3,4,5,8, 9,2, 4,8,9,0,,2,3,4,5,8, 9,2, Mål 8, 8, 9, 2, Arbetsplatser Mål 8,9,0 Gävle kommun Mål 8,9,0,,8,9,2, ISA, intelligent stöd för anpassning av hastigheten Arbetsplatser Mål 7,8,2, Webhotell för samåkning för anställda Arbetsplatser Mål 8,7,8,2, Sparsam körning Arbetsplatser Mål 8 Motorvärmare på parkeringar Arbetsplatser Mål 8,2 Miljöbilar på arbetsplatser Arbetsplatser Mål 8,2 Biogasanläggning i Gävle + biogasfordon i offentliga sektorn Gävle kommun Mål 8,2,3,4 Tankställen för biogas vid strategiska verksamheter med många lokala transporter ex. v. Gästrike återvinnare och Gävle kommun Mål 8 4 stadsbussarna. Samordning av varutransporter till och från skolor Gävle kommun/sodexo Mål 2, 8, 2,,2 Tidzoner för varutransporter i centrala Gävle Gävle kommun Mål 2, 8, 2, Ruttplanering trafik till och från hamnarna Fredriksskans och Granudden Skyltning-Trafikplanering från E4 och Riks för godstrafik 80, Tydligare som skyltning leder rätt från början Omlastningscentral utanför tätort för samdistribution med lastbil eller bil Kombi-och omlastningscentraler, ex hamnen, får bort trafik från Näringen, färre omlastningar, bort från vattentäkt Dubbelspår till hamnen, ingen flaskhals för järnvägen, mindre trafik på Näringen Elektrifiering av järnvägen till hamnen, behöver ej byta till diesellok på Näringen Utlastning av containrar direkt till fartyg eller tåg från Granudden,får bort lastbilstransporter från centrala Gävle (Brynäs) Gäller Korsnäs och Tetrapaks gods Underlätta för tungt gods till sjöfart och tåg samt underlätta och förbättra farleder Dubbelsspår Ostkustbanan Bredare väg - Hamnleden till Norrlandet och Fredriksskans, flaskhals idag Tekniska kontoret, Mål 2, 2,,2 hamnen, Tekniska Trafikverket kontoret, Mål 2, 2, hamnen, Trafikverket Mål 8,9,0,,7,8,9,2,2,2,3,4 2 Trafikverket Mål 2, 3, 8,9,2, 4 Trafikverket Mål 2, 3, 8,9,2, 4 Trafikverket Mål 2, 3, 8,9,2, 3,4 Tetrapak, Korsnäs, Gävle hamn Trafikverket, Gävle hamn Trafikverket Trafikverket, Gävle hamn Mål 2,3, 2, 3,4 Mål 2,3, 2, 3,4 Mål 6, 8, 0,, 3, 8, 3,4 9, 20 Mål 2, 3,4

Grupp nr 1 Hur ska vi öka användningen av fossil energi till transporter i

Grupp nr 1 Hur ska vi öka användningen av fossil energi till transporter i Grupp nr 1 Hur ska vi öka användningen av fossil energi till transporter i Umeå kommun? Lägg ner kollektivtrafiken 7 Öka kollektivtrafiken Bygg bort cykelvägarna 5 Gör det enkelt att cykla Öppna gamla

Läs mer

SAMTLIGA ÅTGÄRDSFÖRSLAG WS 2

SAMTLIGA ÅTGÄRDSFÖRSLAG WS 2 Bilaga 5 SAMTLIGA ÅTGÄRDSFÖRSLAG WS 2 WS 2 Hållbart resande Njurunda Sundsvall 1 Tänk om! Ansvarig respektive åtgärdsförslag Genomförbarhet Cykel- och Cykel- och gångvägar gångvägar separeras från breda

Läs mer

Infrastruktur. Visioner. Cykel. Køge Kust - Team Vandkunsten. Bilaga: Infrastruktur. Køge Kyst Team Vandkunsten

Infrastruktur. Visioner. Cykel. Køge Kust - Team Vandkunsten. Bilaga: Infrastruktur. Køge Kyst Team Vandkunsten 1 (13) Køge Kyst Team Vandkunsten Infrastruktur Visioner Trafiken i Køge ska bidra till den önskade stadsutvecklingen. Det är en utmaning att skapa en hållbar urban mobilitet, som prioriterar gång-, cykeloch

Läs mer

CYKELBOKSLUT 2012-13. Tekniska förvaltningen Borås Stad

CYKELBOKSLUT 2012-13. Tekniska förvaltningen Borås Stad CYKELBOKSLUT 2012-13 Tekniska förvaltningen Borås Stad INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 1 Genomförda åtgärder under 2012/2013... 2» Utbyggnad av cykelvägnätet... 2 Ny GC-väg, Landerigatan och Fabriksgatan,

Läs mer

Cykelstrategi. Cykelstrategi. för Falköpings kommun

Cykelstrategi. Cykelstrategi. för Falköpings kommun Cykelstrategi för Falköpings kommun Innehållsförteckning Inledning 3 dokument 3 Nulägesanalys 4 Vision Falköping som cykelkommun 6 Åtgärdsområden 6 Infrastruktur 6 Säkerhet och trygghet 7 Drift och underhåll

Läs mer

Huddinge planerar för framtidens trafik tyck till och påverka

Huddinge planerar för framtidens trafik tyck till och påverka Huddinge planerar för framtidens trafik tyck till och påverka TRAFIKSTRATEGI FÖR HUDDINGE KOMMUN Huddinges befolkning ökar precis som antalet transporter. Dagens och morgondagens växande behov kräver ett

Läs mer

Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall

Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall Med vilka färdmedel skulle du vilja resa sträckan Njurunda-Sundsvall? Pendeltåg Cykla, pendeltåg, buss Cykel och

Läs mer

Skellefteås satsningar på Näringsliv. Infrastruktur Bostäder

Skellefteås satsningar på Näringsliv. Infrastruktur Bostäder Medborgardialog Skellefteås satsningar på Näringsliv Infrastruktur Bostäder VARFÖR EN TRAFIKSTRATEGI? Avsiktsförklaring samt samarbetsavtal med Trafikverket Avsiktsförklaringen innebär att kommunen och

Läs mer

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning Framkomlighetsstrategin Sammanfattning stockholm.se/trafiken 1 2 Varför behövs en framkomlighetsstrategi? Stockholm fortsätter att växa. År 2030 kommer Stockholms stads befolkning att ha ökat med cirka

Läs mer

Smarta resor och transporter

Smarta resor och transporter Smarta resor och transporter Läs mer... om blandning av olika funktioner i program D. Vi behöver smarta resor och transporter för ett hållbart samhälle. I Luleå ska vi ha bra förutsättningar för invånare

Läs mer

Bilaga 3 Fördjupade åtgärdsbeskrivningar

Bilaga 3 Fördjupade åtgärdsbeskrivningar Bilaga 3 Fördjupade åtgärdsbeskrivningar Planering Cykelbanor behöver utrymme och planeras väl efter framtagen standard och därför är det viktigt att det i tidigt skede i planprocessen finns trafikkompetens.

Läs mer

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart Hofors genomfart Bakgrund Uppdraget Projektera för en genomfart med målsättningarna att: Förtydliga Hofors tätort och dess infarter Öka tillgängligheten för näringsidkare Skapa en inbjudande känsla för

Läs mer

Säker skolväg. På www.huddinge.se/sakerskolvag hittar du kartor för de skolor där avlämningsplatser har identifierats.

Säker skolväg. På www.huddinge.se/sakerskolvag hittar du kartor för de skolor där avlämningsplatser har identifierats. Resa i Huddinge Gå En promenad är ett enkelt och billigt sätt att hålla sig i form. En halvtimmes promenad varje dag ger dig motion som kan motverka både övervikt, hjärt- och kärlsjukdomar och stress.

Läs mer

1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden?

1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden? Svar från Folkpartiet Grönområden 1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden? När staden växer och förtätas behövs fler parker, lekplatser och

Läs mer

Trafikstrategi för Alvesta kommun

Trafikstrategi för Alvesta kommun 2015-04-28 Trafikstrategi för Alvesta kommun Antaget av Kommunfullmäktige 2015-03-24 19 INNEHÅLL Vision och strategi... 3 BILAGOR Bakgrund... 6 Förslag på fortsatt arbete... 11 Ordförklaring... 12 Referenslitteratur...

Läs mer

Satsa på cykeln i Norrtälje

Satsa på cykeln i Norrtälje Satsa på cykeln i Norrtälje Program för hur Norrtäljecentern vill satsa på cykeln C Man kan även cykla på vintern om det finns bra snöröjda och grusade cykelvägar Cykelleder genom staden Cykelfil Bergsgatan

Läs mer

Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikstruktur och parkering

Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikstruktur och parkering 1(8) Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikstruktur och parkering Uppdragsnummer: 226043 Uppdragsansvarig: Johan Bergström Handläggare Kvalitetsgranskning Anna Stjärnkvist/Anna-Karin Ekström 010-452

Läs mer

MM Öresund 20140327 1

MM Öresund 20140327 1 1 Samhället vill att vi ska cykla för klimat och miljö för att skapa en attraktiv stad för folkhälsan Vi har cykelplaner och cykelstrategier Vi genomför cykelkampanjer och cykelaktiviteter Vi ger tips

Läs mer

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder.

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder. Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Hälle Lider AB Husåsvägen 2 459 30 Ljungskile Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria Young Uppdragsnr: 102

Läs mer

Bilaga 5 Samlad effektbedömning

Bilaga 5 Samlad effektbedömning Bilaga 5 Samlad effektbedömning Åtgärdsvalsstudie E södra infarten Örnsköldsvik 1 TMALL 000 Rapport generell v 1.0 Trafikverket E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon: 0771-91 91 Dokumenttitel: Åtgärdsvalsstudie

Läs mer

INTRESSENTER I BYGGSKEDET

INTRESSENTER I BYGGSKEDET SWEPOMM 2 014-11- 20 MINNESANTECKNINGAR F RÅN W ORKSHOP INTRESSENTER I BYGGSKEDET 1 1. VILKEN KVALITET VILL VI UPPNÅ I BYGGSKEDET? Upprätthåll samma framkomlighet som före byggstart. Öka upplevelsen om

Läs mer

Trafikföringen i centrum, Inre ringen

Trafikföringen i centrum, Inre ringen 1(17) Tjänsteskrivelse Falu kommun Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Datum 2015-09-14 Diarienummer MSN0522/15 Handläggare Mathias Westin Telefon 023-827 39 E-post: mathias.westin@falun.se Miljö-

Läs mer

1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden?

1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden? Svar från Centerpartiet Grönområden 1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden? Parker och grönområden utgör välbehövlig plats för återhämtning

Läs mer

Cykelplanering i Göteborg Cyklisters riskbeteende. Henrik Petzäll Trafikkontoret

Cykelplanering i Göteborg Cyklisters riskbeteende. Henrik Petzäll Trafikkontoret Cykelplanering i Göteborg Cyklisters riskbeteende Henrik Petzäll Trafikkontoret VISION Attraktiv cykelstad för alla Attraktiv cykelstad Tillgång till cykelbanor Trivsamma, trygga, rena & snygga cykelvägar

Läs mer

Cykelstrategi för Mölndals stad 2010-2014

Cykelstrategi för Mölndals stad 2010-2014 Cykelstrategi för Mölndals stad 2010-2014 Antagen av gatunämnden 22 mars, 2010 Förord Alla människor har ett behov av rörelse för att förflytta oss, underhålla vår kropp och vår själ. För att få ihop det

Läs mer

Kommunikationer. Planförslag KOMMUNIKATIONER SVEDALA ÖVERSIKTSPLAN 2009 SAMRÅDSHANDLING 2009-02-25

Kommunikationer. Planförslag KOMMUNIKATIONER SVEDALA ÖVERSIKTSPLAN 2009 SAMRÅDSHANDLING 2009-02-25 Planförslag Kommunikationer Svedala kommun har bra förutsättningar i och med sin placering vid ett vägskäl, där många människor passerar dagligen. Tillgången till kommunikationer är också mycket god med

Läs mer

Vinterväghållning. Gävle kommun. Stefan Kusbom Entreprenadingenjör Fredrik Nygren Gatuingenjör

Vinterväghållning. Gävle kommun. Stefan Kusbom Entreprenadingenjör Fredrik Nygren Gatuingenjör Vinterväghållning Gävle kommun Stefan Kusbom Entreprenadingenjör Fredrik Nygren Gatuingenjör Gävle i siffror 96 000 invånare 80 000 invånare berörs direkt av kommunal väghållning 22 mil gc-vägar 45 mil

Läs mer

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Bildkälla: Kontur Arkitekter Utredare Therese Nyman Pär Båge STOCKHOLM 2014-11-14 Förutsättningar Vatthagen 1:103 ligger cirka 150 meter öster om Glädjens trafikplats vid

Läs mer

2013-10-08. Handlingsplan för parkering Örebro kommun

2013-10-08. Handlingsplan för parkering Örebro kommun 2013-10-08 Handlingsplan för parkering Örebro kommun Innehållsförteckning Inledning...3 Planera och samverka för god tillgänglighet...4 1. Uppdatera p-normen...4 2. Utred parkeringsköpet...4 3. Gör områdesvisa

Läs mer

Vi får ingen cykelrevolution trots att samhället säger sig vilja ha det

Vi får ingen cykelrevolution trots att samhället säger sig vilja ha det 1 Vi får ingen cykelrevolution trots att samhället säger sig vilja ha det 2 Vår tes: Vi gör fel saker och är inte tillräckligt modiga Alla trafikslag ska inte få ökad framkomlighet Vi måste våga prioritera

Läs mer

Trafikbladet Information om trafiken i Norrköpings kommun

Trafikbladet Information om trafiken i Norrköpings kommun Trafikbladet Information om trafiken i Norrköpings kommun Samhällsinformation Utgivning november 2012 Ett besök i spårvagnsverkstaden Så blir resan till skolan säker Norrköping får nya hastighetsgränser

Läs mer

REGLER OCH RUTINER FÖR GUPP OCH ANDRA FARTHINDER I BÅSTADS KOMMUN

REGLER OCH RUTINER FÖR GUPP OCH ANDRA FARTHINDER I BÅSTADS KOMMUN 1 (5) Antagen av kommunstyrelsen den 3 mars 2010, 53. Dnr: 160/10-352 REGLER OCH RUTINER FÖR GUPP OCH ANDRA FARTHINDER I BÅSTADS KOMMUN Trafiksäkerhet - farthinder Båstads kommun arbetar ständigt med att

Läs mer

Hållbart resande i Jönköping. Olle Gustafsson Projektledare Hållbart resande Jönköpings kommun

Hållbart resande i Jönköping. Olle Gustafsson Projektledare Hållbart resande Jönköpings kommun Hållbart resande i Jönköping Olle Gustafsson Projektledare Hållbart resande Jönköpings kommun Vad är hållbart resande? - Beteendepåverkan för ökad gång, cykling och resande med kollektivtrafik - Effektiviserad

Läs mer

VÄSTRA HAMNEN PILOTPROJEKT FULLRIGGAREN - ERFARENHETER AV FLEXIBLA PARKERINGSTAL

VÄSTRA HAMNEN PILOTPROJEKT FULLRIGGAREN - ERFARENHETER AV FLEXIBLA PARKERINGSTAL VÄSTRA HAMNEN PILOTPROJEKT FULLRIGGAREN - ERFARENHETER AV FLEXIBLA PARKERINGSTAL Anna Stjärnkvist Trafikplanerare Stadsbyggnadskontoret, Malmö December 2013 INFRASTRUKTUR Kv. Fullriggaren är lokaliserat

Läs mer

Trafikutredning - antagandehandling SVARTE

Trafikutredning - antagandehandling SVARTE November 2008 Denna utredning utfördes 2005/2006 och har uppdaterats under januari-februari respektive oktober-november 2008 av följande projektorganisation: Konsult Tyréns AB Isbergs gata 15 205 19 Malmö

Läs mer

Remissvar från Fotgängarnas förening på pilotprojekt Hastighetsplan Stockholm; Spånga-Tensta, Kungsholmen, Hägersten-Liljeholmen

Remissvar från Fotgängarnas förening på pilotprojekt Hastighetsplan Stockholm; Spånga-Tensta, Kungsholmen, Hägersten-Liljeholmen Remissvar från Fotgängarnas förening på pilotprojekt Hastighetsplan Stockholm; Spånga-Tensta, Kungsholmen, Hägersten-Liljeholmen Fotgängarnas förening (FOT) är positiva till att Stockholm stad tagit fram

Läs mer

Cykelplan för Tyresö kommun

Cykelplan för Tyresö kommun Cykelplan för Tyresö kommun Tyresö kommun / 2013-05-19 2 (13) Tyresö kommun / 2013-05-02 3 (13) Innehållsförteckning Bakgrund och mål... 4 Dagens cykelvägnät... 5 Det regionala cykelvägnätet... 5 Huvudstråken

Läs mer

Väg 77. Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie

Väg 77. Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie Väg 77 Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie 1 Kort om väg 77 Vägen har ett körfält i vardera riktningen utan mitträcke. Vägbredden är ca 6,5m, respektive körfält 3m, vägrenar 0,25m.

Läs mer

Cykelplan för Sollentuna kommun KORTVERSION. www.sollentuna.se

Cykelplan för Sollentuna kommun KORTVERSION. www.sollentuna.se Cykelplan för Sollentuna kommun KORTVERSION www.sollentuna.se Cykla är lycka Undersökningar visar att cyklister är lyckligare än bilister. Hela tre gånger lyckligare faktiskt. Majoriteten av alla bilresor

Läs mer

Livsrumsindelning. Transportrum. Integrerat transportrum. Mjuktrafikrum. Integrerat frirum. Frirum. Integrerat transportrum.

Livsrumsindelning. Transportrum. Integrerat transportrum. Mjuktrafikrum. Integrerat frirum. Frirum. Integrerat transportrum. Björnlunda Livsrumsindelning Transportrum Integrerat transportrum Mjuktrafikrum Integrerat frirum Frirum Integrerat transportrum Mjuktrafikrum Integrerat frirum Gnesta Livsrumsindelning Transportrum Integrerat

Läs mer

Trafikbladet. Tryggare trafik ger tryggare stad. Hej, du vinterland! Information om trafiken i Norrköpings kommun. Norrköping en stad för alla

Trafikbladet. Tryggare trafik ger tryggare stad. Hej, du vinterland! Information om trafiken i Norrköpings kommun. Norrköping en stad för alla Trafikbladet Information om trafiken i Norrköpings kommun Samhällsinformation Nummer 2, 2014 December Hej, du vinterland! Sida 4 Norrköping en stad för alla Sida 5 Tryggare trafik ger tryggare stad Sida

Läs mer

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5)

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5) 2013-05-14 0 (5) PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 FÖRVALTNING 1 (5) INLEDNING Höganäs kommun växer och utvecklas, både i yta och befolkningsmässigt.

Läs mer

Regionalt mobilitetsarbete i Region Mitt

Regionalt mobilitetsarbete i Region Mitt Regionalt mobilitetsarbete i Region Mitt Lars Nord Projektledare Hållbara Resor och Transporter Vägverket Överenskommelse som metod Region Mitt har överenskommelser med de sex stora kommunerna i regionen

Läs mer

Svar till Kommunvelometer 2011

Svar till Kommunvelometer 2011 Svar till Kommunvelometer 2011 Del 1. Inledande frågor Kommunens namn Östersunds kommun Antal invånare 59373 År siffran gäller 2011 Kontaktperson Petter Björnsson Titel Trafikrådgivare, Cykelsamordnare

Läs mer

RENARE STADSLUFT. Ett åtgärdsprogram för att uppfylla miljökvalitetsnormen för kvävedioxid i centrala Skellefteå

RENARE STADSLUFT. Ett åtgärdsprogram för att uppfylla miljökvalitetsnormen för kvävedioxid i centrala Skellefteå RENARE STADSLUFT Ett åtgärdsprogram för att uppfylla miljökvalitetsnormen för kvävedioxid i centrala Skellefteå RENARE STADSLUFT ETT FÖRORD Bakgrund Åtgärdsprogram Nuläget 2009 Mål, renare stadsluft KORTSIKTLIGA

Läs mer

Innovativ gatuutformning i Norra Djurgårdsstaden. SKL Trafik- och gatudagar 13-14 oktober 2014

Innovativ gatuutformning i Norra Djurgårdsstaden. SKL Trafik- och gatudagar 13-14 oktober 2014 Innovativ gatuutformning i Norra Djurgårdsstaden SKL Trafik- och gatudagar 13-14 oktober 2014 MILJÖSTADSDELEN NORRA DJURGÅRDSSTADEN 2030 ; 12 000 lägenhet och 35 000 arbetsplatser Några övergripande miljömål;

Läs mer

3.4 Kommunikationer. Planförslag

3.4 Kommunikationer. Planförslag Planförslag 3.4 Kommunikationer Svedala kommun har bra förutsättningar i och med sin placering vid ett vägskäl, där många människor passerar dagligen. Tillgången till kommunikationer är också mycket god

Läs mer

Busstidtabell Gävle. Gäller 19 augusti 2012 8 december 2012

Busstidtabell Gävle. Gäller 19 augusti 2012 8 december 2012 Busstidtabell Gävle Gäller 19 augusti 2012 8 december 2012 Foto: Sverker Gabriel Berggren Liljevall 1 Innehåll Linje Sträckning Bomhus-Gävle Centrum-Valbo 6 13 Södra Bomhus-Gävle Centrum-Sätra 14 21 Hille-Gävle

Läs mer

TRAFIKPROGRAM HÄLJARP

TRAFIKPROGRAM HÄLJARP TRAFIKPROGRAM HÄLJARP TRAFIKPROGRAM HÄLJARP Landskrona stad Teknik- och stadsbyggnadskontoret 261 80 Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn 0418-47 00 00 Fax 0418-47 35 76 tsb@landskrona.se www.landskrona.se

Läs mer

Hur man ska lösa cykling längs större vägar och då framförallt 2+1-vägar behöver särskilt klargöras.

Hur man ska lösa cykling längs större vägar och då framförallt 2+1-vägar behöver särskilt klargöras. YTTRANDE 2012-06-29 Dnr: 2012/0357-13 Cyklingsutredningen Näringsdepartementet Synpunkter till Cyklingsutredningen Översyn av regler som påverkar förutsättningarna för att cykla, i syfte att öka cykeltrafiken

Läs mer

Åtgärdsvalsstudier en metodik för planering i tidiga skeden

Åtgärdsvalsstudier en metodik för planering i tidiga skeden Åtgärdsvalsstudier en metodik för planering i tidiga skeden Jan Lindgren, Trafikverket 1 2015-02-24 Åtgärdsval vad, varför? När ett problem i transportsystemet identifierats påbörjas ett åtgärdsval. Åtgärdsval

Läs mer

SATSA II Regional cykelstrategi

SATSA II Regional cykelstrategi SATSA II Regional cykelstrategi Syfte och mål Skapa en regional plattform för cykelfrågan i Stockholms län, så att cykeltrafiken kan öka som andel av det totala resandet. Ta fram ett väl underbyggt underlag

Läs mer

Per Hansson projektledare

Per Hansson projektledare Cyklister - en grupp att räkna med 9:00 Inledning Ulf Agermark, Växjö kommun 9:15 Bra cykelparkering bidra till ökat cyklande Pelle Envall, TUB Trafikutredningsbyrån 10:15 Fika 10:30 Cyklisternas betydelse

Läs mer

GÅNG- OCH CYKELPLAN LINDESBERGS KOMMUN

GÅNG- OCH CYKELPLAN LINDESBERGS KOMMUN GÅNG- OCH CYKELPLAN LINDESBERGS KOMMUN Dokumenttitel: Gång- och cykelplan Lindesberg Skapat av: Andreas Asp, VAP Kontaktperson: Frida Nilsson, Bergslagens Miljö och Byggförvaltning Dokumentdatum: 2015-09-28

Läs mer

PARKERINGSPOLICY I SVERIGE. Karin Neergaard, Trivector Traffic

PARKERINGSPOLICY I SVERIGE. Karin Neergaard, Trivector Traffic PARKERINGSPOLICY I SVERIGE Karin Neergaard, Trivector Traffic TRIVECTOR TRAFFIC Konsulttjänster och forskning inget annat än hållbara transporter Lund, Stockholm, Göteborg Klimat, energi och miljö Kollektivtrafik

Läs mer

Cykelfrågor riksdagsvalet 2014

Cykelfrågor riksdagsvalet 2014 Cykelfrågor riksdagsvalet 2014 - alla frågor Inloggad som. Logga ut Cykelfrågor riksdagsvalet 2014 Alla frågor från enkäten Cykelfrämjandet och Uppsala cykelförening vill gärna ställa några frågor till

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR ÖVERENSKOMMELSE OM CYKELPENDLING

HANDLINGSPLAN FÖR ÖVERENSKOMMELSE OM CYKELPENDLING HANDLINGSPLAN FÖR ÖVERENSKOMMELSE OM CYKELPENDLING Bakgrund För att nå klimatmålet om en fossilfri ekonomi år 2030 krävs en omställning till ett hållbart transportsystem. En överflyttning av fler arbetsresor

Läs mer

Planeringsverktyg vid om- och nybyggnation för ökad tillgänglighet avseende personer med funktionsnedsättningar

Planeringsverktyg vid om- och nybyggnation för ökad tillgänglighet avseende personer med funktionsnedsättningar 1 (6) Planeringsverktyg vid om- och nybyggnation för ökad tillgänglighet avseende personer med funktionsnedsättningar Inledning För att få med tillgänglighet avseende personer med funktionsnedsättningar

Läs mer

Förord. Marianne Andersson, Ordförande Teknik- och fritidsnämnden Strängnäs 2014-03-17

Förord. Marianne Andersson, Ordförande Teknik- och fritidsnämnden Strängnäs 2014-03-17 2 Förord Cykelplanen för Strängnäs kommun är ett verktyg för planering av cykeltrafik. Cykelplanen ska fungera som ett stöd inför beslut som rör cykeltrafik på kort eller lång sikt. Cykelplanen består

Läs mer

Välkommen till cykelfrukostseminarium

Välkommen till cykelfrukostseminarium Välkommen till cykelfrukostseminarium WSP 2013-03-12 Björn Hugosson (moderator) Gruppchef på trafikavdelningen Foto: ubrayj02 @ flickr. Creative Commons BY 2.0 2013-03-12 Välkommen! à Program 08.00 08.30

Läs mer

Resultat från webbenkät

Resultat från webbenkät Resultat från webbenkät Webbenkäten genomfördes under september 2008 och resulterade i 1554 svar. Könsfördelningen var relativt jämn; 53 % kvinnor och 47 % män. Åldersfördelningen på de svarande var också

Läs mer

Motion (M) om busstrafiken i södra Kalmar

Motion (M) om busstrafiken i södra Kalmar TJÄNSTESKRIVELSE Datum Ärendebeteckning 2014-04-08 KS 2013/0658 Kommunfullmäktige Motion (M) om busstrafiken i södra Kalmar Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att kommunledningskontorets yttrande

Läs mer

När du ska korsa en gata

När du ska korsa en gata När du ska korsa en gata Information från Örebro kommun I den här broschyren finns exempel som beskriver hur du som går, cyklar eller kör ett fordon ska bete dig vid olika typer av korsningar enligt trafiklagstiftningen.

Läs mer

Bygga och plantera i tomtgränsen

Bygga och plantera i tomtgränsen Bygga och plantera i tomtgränsen i Växjö kommun Vårda din tomt och förebygg olyckor Växjö kommun 2014-04-10 1 Tack för att du vårdar din tomt och förebygger olyckor Du som fastighetsägare och vi på Växjö

Läs mer

Minnesanteckningar från Trafiksäkerhetsnätverket för yrkestrafiken, 22 oktober 2014

Minnesanteckningar från Trafiksäkerhetsnätverket för yrkestrafiken, 22 oktober 2014 Direkttelefon Referens 2014-10-23 Mobil: 072-535 89 86 Tekniska kontoret Framtidsvägen Annica Persson från Trafiksäkerhetsnätverket för yrkestrafiken, 22 oktober 2014 Närvarande: Håkan Gren Geron Lindström

Läs mer

Var rädd om våra barn i trafiken!

Var rädd om våra barn i trafiken! Var rädd om våra barn i trafiken! Du är förälder till ett barn som just har börjat skolan Nacka kommun arbetar aktivt med trafiksäkerheten och tryggheten runt skolorna. Idag skjutsar många föräldrar sina

Läs mer

från de mer med och image av men den

från de mer med och image av men den TRAFIKPLANERING PÅ NYA SÄTT Detta är en sammanställning av diskussionsämnen, frågor och funderingar från de fyra sessionerna på Tyréns seminarieeftermiddag. Varje session började med en presentation av

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 00 Avesta kommun Våren 00 genomförde

Läs mer

Protokoll trygghetscykling 1 sep 2014

Protokoll trygghetscykling 1 sep 2014 Teckenförklaring Utredning pågår Ska åtgärdas et åtgärdat Struket, ska ej åtgärdas Protokoll trygghetscykling 1 sep 2014 Slinga A, medsols Ledare Karolina Oxfall (Vit markering på kartan). 1 Kungsbron

Läs mer

Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand I samband med detaljplan, Alingsås kommun

Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand I samband med detaljplan, Alingsås kommun Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand Beställare: ALINGSÅS KOMMUN Beställarens representant: Job van Eldijk Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria

Läs mer

Tillgänglighetsplan för Gator och parker 2009-2012

Tillgänglighetsplan för Gator och parker 2009-2012 PM 1 av 5 2009-05-14 Tekniska nämnden Tillgänglighetsplan för Gator och parker 2009-2012 Bakgrund I slutet av 2008 gjordes en uppföljning av Gator och parkers tillgänglighetsarbete under åren 2002-2008.

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Hagfors kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Hagfors kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Hagfors kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2013 Hagfors kommun Våren 2013

Läs mer

Till fots och med cykel

Till fots och med cykel Till fots och med cykel Innehåll: Innehåll... 1 Till fots och med cykel... 2 På egna banor... 3 Cykling på cykelbana... 4 Gågata och gårdsgata... 5 Att korsa en väg... 6 Till fots... 6 Med cykel... 7 Var

Läs mer

Cykelbokslut 2013. Halmstad satsar på cyklisterna!!! TEKNIK- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

Cykelbokslut 2013. Halmstad satsar på cyklisterna!!! TEKNIK- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Halmstad satsar på cyklisterna!!! Superstråk Annan nybyggnation och upprustning Cykelservice Cykelräkningar Hållbart resande Uppmärksamhet i media 20000 Investering cykel under åren 2007 2015 15000 14500

Läs mer

Cykeln först! FRAMTIDENS CYKELPOLITIK I MALMÖ

Cykeln först! FRAMTIDENS CYKELPOLITIK I MALMÖ Cykeln först! FRAMTIDENS CYKELPOLITIK I MALMÖ FÖRORD Vi står vid ett vägval i en global värld med en pågående urbanisering. Städerna växer och fler slåss om gaturummet. Om städerna ska vara framkomliga

Läs mer

Konsekvensanalyser. Expansion Allum/Kyrktorget. Blandstad Stråk Kyrktorget

Konsekvensanalyser. Expansion Allum/Kyrktorget. Blandstad Stråk Kyrktorget Konsekvensanalyser Expansion Allum/Kyrktorget Blandstad Stråk Kyrktorget Blandstad Stråk Kyrktorget Blandstad Blandstad STADSSTRUKTUR Centrala Partille har många större byggnader och fastigheter, men få

Läs mer

Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele

Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele Nedan har vi sammanställt de prioriterade brist-/utvecklingsområden som kom fram i gruppdiskussionerna på dialogmötet.

Läs mer

5 Vägvisning. 5.1 Cykelvägvisning är viktigt. 5.2 Befintlig vägvisning. 5.3 Kompletterande vägvisning

5 Vägvisning. 5.1 Cykelvägvisning är viktigt. 5.2 Befintlig vägvisning. 5.3 Kompletterande vägvisning 5 Vägvisning 5.1 Cykelvägvisning är viktigt Vägvisning på cykelvägnätet är en viktig del av orienterbarheten för cyklister. Det ger både nyinflyttade och övriga invånare bättre möjligheter att orientera

Läs mer

Ny anställning Kommentarer per kommun

Ny anställning Kommentarer per kommun Ny anställning Kommentarer per kommun Ale kommun Ha lånecyklar för kortare sträckor. Bättre kollektivtrafik mellan Lerum o Ale Att arbetsgivaren betalar en del av kostnaden för kollektivtrafiken. Subventionera

Läs mer

Sveriges bästa stadsbusslinje

Sveriges bästa stadsbusslinje Sveriges bästa stadsbusslinje Mattias Schiöth, Skånetrafiken Syften Att följa strategin från Framtidens kollektivtrafik om att utveckla dagens kollektivtrafik Att bidra till branschens mål om fördubbling

Läs mer

Bilaga 1; Bakgrund Innehåll

Bilaga 1; Bakgrund Innehåll Bilaga 1; Bakgrund Innehåll KOMMUNEN... 2 BEFINTLIGA G/C-VÄGAR... 2 ÖRESUND SOM CYKELREGION... 3 CENTRALORTEN... 4 BEFINTLIGA G/C-VÄGAR... 4 BRISTER... 5 MARKNADSFÖRING... 6 HISTORISKT ARV... 6 UNDERSÖKNINGAR...

Läs mer

Örebroregionens Infrastruktur- och transportdag 2012 Genomförande av länsplanen 2012

Örebroregionens Infrastruktur- och transportdag 2012 Genomförande av länsplanen 2012 Örebroregionens Infrastruktur- och transportdag 202 Genomförande av länsplanen 202 Fredrik Idevall 202-03-6 Genomförande länsplanen 4 Större objekt 5 3 2, 2 Större namnsatta objekt 20. rv 5/Södra tvärleden

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV TRYGGHETSVANDRING

SAMMANSTÄLLNING AV TRYGGHETSVANDRING SAMMANSTÄLLNING AV TRYGGHETSVANDRING och synpunkter från samtal och vandringar med boende, besökare i olika åldrar VISION Trygg omgivning, levande torg och välkomnande entréer För att uppnå märkbara förändringar

Läs mer

Trafiksäkerhet för barn och unga

Trafiksäkerhet för barn och unga Trafiksäkerhet för barn och unga Skadade i Luleå 2003-2006 Tekniska förvaltningen, Luleå Kommun Gata & Trafik 2008 Hanna Ahnlund Inledning Det finns en oro bland föräldrar över a släppa ut sina barn i

Läs mer

Tidsstudie Cykel, elcykel, buss eller bil. Vilket alternativ väljer du?

Tidsstudie Cykel, elcykel, buss eller bil. Vilket alternativ väljer du? Tidsstudie Cykel, elcykel, buss eller bil. Vilket alternativ väljer du? Av: Sommarpraktikanter Nelly Dahlstedt Karp och Joakim Wallin, trafik- och stadsmiljöavdelningen, tekniska förvaltningen 2013-07-05

Läs mer

Gång- & cykelplan Perstorps Kommun

Gång- & cykelplan Perstorps Kommun Gång- & cykelplan Perstorps Kommun Öster om Norra Lyckan Skolan, bokskog inne i tätorten. (Foto: Birgit Bjelkengren) Antagen: 2014-xx-xx Innehåll INNEHÅLL... 2 INLEDNING... 3 SYFTE OCH MÅLSÄTTNING... 4

Läs mer

Du som är fastighetsägare. det här är ditt ansvar för växtlighet, renhållning och snöröjning

Du som är fastighetsägare. det här är ditt ansvar för växtlighet, renhållning och snöröjning Du som är fastighetsägare det här är ditt ansvar för växtlighet, renhållning och snöröjning Vi delar på jobbet Kommunen och fastighetsägaren har ett gemensamt ansvar för renhållning. Vi tar hand om körbanor,

Läs mer

Unga tankar om framtidens resor

Unga tankar om framtidens resor 2011-03-24 Unga tankar om framtidens resor Specialutgåva kring gångtrafik! Idéer och illustrationer: Elever vid Thorildsplans gymnasium Stefan Myhrberg, Fariba Daryani Stockholms stad, Trafikkontoret Så

Läs mer

Information om kollektivtrafiken under Slussens ombyggnad

Information om kollektivtrafiken under Slussens ombyggnad 1(1) Handläggare Malin Ingemarson 08-686 3746 malin.ingemarson@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE Trafiknämnden 2014-10-07, info punkt 19 SL 2014-2176 Information om kollektivtrafiken under Slussens ombyggnad Ärendebeskrivning

Läs mer

Parkeringsnorm för Eslövs kommun

Parkeringsnorm för Eslövs kommun December 2013 1 INNEHÅLL INLEDNING 3 NULÄGES BESKRIVNING 4 Ansvar Bilinnehav Zonindelning PARKERINGSNORM FÖR CYKEL 5 PARKERINGSNORM FÖR BIL 6 FÖRVÄNTADE KONSEKVENSER 7 PARKERINGSNORM: TABELLER 8 Parkeringsnorm

Läs mer

Planeringsförutsättningar för Sundsvalls kommun - ej politiskt antagna. Planeringsförutsättningar för Sundsvalls kommun. Resan

Planeringsförutsättningar för Sundsvalls kommun - ej politiskt antagna. Planeringsförutsättningar för Sundsvalls kommun. Resan Planeringsförutsättningar för Sundsvalls kommun - ej politiskt antagna Planeringsförutsättningar för Sundsvalls kommun Resan April 2014 1 Planeringsförutsättningarna är sammanställda av arbetsgruppen för

Läs mer

Lars Cedergrund och Ingegerd Forss Tillgänglighetsprojektet Trafikkontoret Stockholm. Draft Only

Lars Cedergrund och Ingegerd Forss Tillgänglighetsprojektet Trafikkontoret Stockholm. Draft Only Lars Cedergrund och Ingegerd Forss Tillgänglighetsprojektet Trafikkontoret Stockholm Politisk målsättning Stockholm ska bli världens mest tillgängliga huvudstad Alla problem för personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Gång- & cykelplan Perstorps Kommun

Gång- & cykelplan Perstorps Kommun Gång- & cykelplan Perstorps Kommun Öster om Norra Lyckan Skolan, bokskog inne i tätorten. (Foto: Birgit Bjelkengren) Antagen: 2014-11-26 Innehåll INNEHÅLL... 2 INLEDNING... 4 SYFTE OCH MÅLSÄTTNING... 5

Läs mer

Inspiration, idéer och fakta för dig som planerar och bygger cykelparkeringar i Västerås. Den perfekta cykelparkeringen

Inspiration, idéer och fakta för dig som planerar och bygger cykelparkeringar i Västerås. Den perfekta cykelparkeringen Inspiration, idéer och fakta för dig som planerar och bygger cykelparkeringar i Västerås Den perfekta cykelparkeringen Cykelparkeringar Ja, tack! Många cyklar i Västerås. Det är bra för miljön, för hälsan

Läs mer

TRANSPORTER STORSJÖ STRAND GENERELLT

TRANSPORTER STORSJÖ STRAND GENERELLT UPPDRAG Hållbarhetsprogram Storsjö strand UPPDRAGSNUMMER 1157603 UPPDRAGSLEDARE Daina Millers-Dalsjö UPPRÄTTAD AV Sverker Hanson DATUM 05-16 Bild; Storsjö Strands Översiktsplan, Östersunds kommun 1 (10)

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2013 Lomma kommun Våren 2013 genomförde

Läs mer

SÄKRA SKOLVÄGAR ERIKSSKOLAN. Inventering av skolvägar i anslutning till Eriksskolan, Uppsala kommun KONTORET FÖR SAMHÄLLSUTVECKLING

SÄKRA SKOLVÄGAR ERIKSSKOLAN. Inventering av skolvägar i anslutning till Eriksskolan, Uppsala kommun KONTORET FÖR SAMHÄLLSUTVECKLING SÄKRA SKOLVÄGAR ERIKSSKOLAN Inventering av skolvägar i anslutning till Eriksskolan, Uppsala kommun KONTORET FÖR SAMHÄLLSUTVECKLING Flygfoto över Eriksskolan. INNEHÅLL Uppdraget...3 Syfte och mål...3 Genomförande...3

Läs mer

RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY. Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011

RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY. Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011 RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011 Peter Blid Tel: 0739 403922 Peter.blid@novusgroup.se Annelie Önnerud Åström Tel: 0739 403761

Läs mer

SOLLENTUNA KOAAMUN Kommunledningskontoret

SOLLENTUNA KOAAMUN Kommunledningskontoret SOLLENTUNA KOAAMUN Kommunledningskontoret Eva Carlsson Tjänsteutlåtande Sidan 1 av 4 Diariekod: 146 Kommunstyrelsen Svar på motion väckt av Larissa Karimson (MP) om att alla offentliganstäilda i Sollentuna

Läs mer