Samhällsplanering - förslag Ansvarig Trafikstrategi del 1 Fyrstegsprincipen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samhällsplanering - förslag Ansvarig Trafikstrategi del 1 Fyrstegsprincipen"

Transkript

1 Samhällsplanering - förslag Ansvarig Trafikstrategi del Fyrstegsprincipen Minska bilåkandet! Alla Mål 8,2,3 Bygg ut staden utmed kollektivtrafikstråken. Exploatörer, GK, ÖParbeten, Mål, 2 Förtäta GK, markägare, LST Mål, 2 Arbeta med förtätning GK, B&M, TN, politik Mål, 2 Blanda bostäder, kontor, affärer och grönområden GK, B&M, TN, politik Mål, 2, 4 Skapa och behåll spontanidrottsområden nära bostäder B&M, TN+ Mål 9, 4,3 Lokalisering av ny transportintensiv verksamhet i goda B&MN, TN, KLK, trafiklägen. GNA Mål 2, 3, 9 Placera fönster smart så att gatan utanför kan bli tryggare - Checklista TK, BoM Mål 7 Fler arbetsplatser i stadsdelscentran Fastighetsägarna, ABG, B&M, TN Mål, 2, 4 Ifrågasätt "Bättre plats för arbete". GK, Boverk, LST Mål 2 Ifrågasätt bullerriktlinjer - Tyst sida? Bättre på att hitta lösningar GK, LST, nya sätt att Mål 9 för att följa riktlinjer planera Tydligare och attraktivare entréer till Gävle GK, VV, BV Mål 3 3 Ny hållplats vid Sjukhuset som ska samordnas med goda TN, BV, (HiG och stadsbussförbindelser. Sjukhuset) Mål 6, 0 3 Utformning och utsmyckning rondeller (varför rondellhundar?) GK, VV Mål 3 2 Bygg ut Västerbågen GK Mål 8 4 Ny parkeringsnorm BMN, TN Mål 8 Gävle närmare havet! Måste jag åka bil till badplatsen? GK Mål 4, 5 3 Smidigare förbindelser mellan buss och tåg Trafikverket, GK Mål 0.5,2,3 Tillgänglighetsplaner bör upprättas tillsammans med detaljplaner och översiktsplaner GK Mål 4, 5, 6 Checklista för hållbara resor i DP, ÖP TK, BoM Mål, 2, 4, 8, 9, 0,, 4, 7, 2, Lokalisering av skolor bör ske i goda trafiklägen TK, BoM, KLK Mål 0, 4, 7 Placering av friskolor ska ske så att bilberoende inte behövs TK, BoM, KLK Mål 0, 4, 7 Ta fram riktlinjer och checklista för tillgänglighet till/med hållbara Mål, 2, 4, 8, 9, 0,, TK, BoM, KLK transportmedel i alla planeringsskeden 4, 7, 2, Ny kombiterminal för godshantering. Eventuell järnväg till BV, VV, B&MN, TN, Ersbo? KLK, Gävle Hamn Mål 3,2,3,4 Exploatörer, TN, Kollektivtrafikprioritering vid nybyggnation / ombyggnation B&M, X-trafik, Swebus, ev Mål 0 lantmäteri? Ta vara på de järnvägsspår som finns bygg inte bort Fastighetsägarna, järnvägsanslutningar. TN, B&MN, Mål 3 Dubbelspår Furuvik Skutskär BV, politisk påtryckning Mål 8,, 3 4 Öka kapaciteten på järnvägen BV, GK, politisk påtryckning, Mål 8,, 3 4 Samla järnvägen till gemensam utfart (Norra Stambanan, Ostkustbanan och Bergslagsbanan) Trafikverket, GK Mål 8,, 3 4 Trafikalstrande verksamheter ska inte vara i stadskärnan B&M, TN, GNA, BV, (riktlinjer) VV Mål 8, 2, 9 Flera gc-stråk genom Gävle centrum B&M, TN+ Mål 9, 4 3 skapa flera gågator och torg B&M, TN, Centrumsamverkan, Mål 3, 4 3,4 minska biltrafiken i stadskärnan - Bilfri zon i stadskärnan GK, GCS, Fastighetsägarna Mål 0, 2, 2, 2,3,4 Lämna bilen utanför stadskärnan GK Mål 0 2,3 Arbeta med en attraktiv stadskärna så att centrumhandeln ökar B&M, TN, Centrumsamverkan, Mål 3,2,3 Gör en saluhall i stadskärnan er Mål 3,2,3 Planteringar och ljussättning TN, fastighetsägarna Mål 3, 7 2 Vacker och trygg miljö i stadskärnan Samordna trafikåtgärder med gestaltningsfrågor i t.ex. en Centrumplan GK, TN, GCS, fastighetsägarna GK, VV, BV, SJ, fastighetsägarna Mål 3, 7 2 Mål 3, 7

2 Samhällsplanering - förslag Ansvarig Trafikstrategi del Fyrstegsprincipen Centrumplan GK Utformning Stortorget, mjukare miljö kring och på Stortorget Utformning Nygatan Utformning Årummet Ombyggnad av Stortorget GK, GCS, fastighetsägarna GK, GCS, fastighetsägarna GK, GCS, fastighetsägarna GK, GCS, fastighetsägarna Mål 3, 9, 0, 2,4, 5,6,7 Mål 3, 9, 0, 2,4, 5,6,7 Mål 3, 9, 0, 2,4, 5,6,7 2,3 2,3 Mål 7 2,3 Mål 3, 9, 0, 2,4, 5,6,7 Policy för offentlig utformning där trygghet bör vara en viktig faktor - Checklista TK, BoM Mål 7 Riktlinjer och checklista för trafikstrategimåluppfyllelse i Mål, 2, 4, 8, 9, 0,, TK, BoM projekteringsfasen 4, 7, 2, Samverkan tidigt mellan alla inblandade aktörer så att alla kan bidra till en gemensam lösning Alla Alla,2,3,4 Processtänk för att få med goda tankar och idéer från idé- och planstadier hela vägen till genomförandet - HUR! Alla Alla Låta mjuka frågor få ta större fokus i detaljplanering och översiktsplanering BoM Alla Marknadsföra Gävle = Samhällsbyggarstaden på nytt GK Mål 3 Marknadsföra och etablera internethandel Externa aktörer Mål 8 Skapa möjligheter till hemkörning av varor Externa aktörer Mål 8 Skriv fler avtal där ansvarsfördelning tydliggörs GK Alla Alla samhällsplaneraraktörer har gemensam vokabulär kring vad vi menar med trygghet, trafiksäkerhet, MKN, mm GK Alla Checklistan Minska barriäreffekterna igen! GK Mål 4 3,4 Trygghetsvandringar TK Mål 7 Skolvägar bör ha trygga och säkra gc-vägar TK Mål 7 2,3 Boulognerskogen måste vara trygg TK Mål 7 2,3 Att ta sig till kultur måste vara tryggt KoF Mål 7 2,3 Fler gatumusiker och gatukonstnärer på stan KoF Mål 7 Gör nåt av Esplanaden! TK Mål 7 2,3 2,3

3 Gångtrafik - förslag Ansvarig Trafikstrategi del Fyrstegsprincipen Se över att övergångsställen och gångpassager är placerade på ToP, VV, enskilda rätt platser väghållare Mål 2, Inventera siktfrågor såsom klippta häckar, snövallar, ToP, VV, enskilda skyltsättning väghållare Mål 2, Se över utformningen av broar och tunnlar så att de används - skapa en Gävle Standard ToP, VV, BoM, LST Mål 7 Arbeta för att reflexanvändningen ökar X-Trafik, försäkringsbolag, alla Mål 2, Se till att underhållet av gångstråken är bra (snöröjning, ToP, VV, enskilda halkbekämpning, lövborttagning, jämn markbeläggning) väghållare Mål 4, 4, 2, Riktade kampanjer mot fotgängare ex. broddar, reflex VV, GK, alla Mål 2 Ta fram ett trafiksäkerhetsprogram TK Mål 2, Ta fram en gångtrafikplan TK, KLK Mål 4, 5, 4, 6, 7, 2, Ärendehanteringssystem där allmänheten kan lämna sina synpunkter, typ cityworks, via web, telefon, mail, brev eller GK Mål 4, 4, 7, 2, personlig kontakt. Inrapportering och uppföljning Arbeta för att få sjukhusrapporterade olyckor via STRADA TK, Landstinget, Äldrevården Mål 2, Tänka igenom utformningen av broar och tunnlar så att de används - skapa en Gävle Standard ToP, VV, BoM, LST Mål 7 Arbeta för att det inte ska finnas några trasiga lampor, bänkar, ToP, VV, papperskorgar, stenbeläggningar mm vägföreningar, GE Mål 7 ToP, föreningar, alla, Arbeta med projekt så som Rena Gävle och Brukarsamverkan enskilda för att staden ska vara snygg och städad Mål 7 Locka ut fler vuxenvandrare (BIG). Återinför polisens citygrupp (Polisen). Polarna, Socialtjänsten, BIG, KRIS Mål 7 Genomföra trygghetsvandringar ur olika perspektiv (Olika tema, Trygghetsleder olika åldrar) Mål 7 Ta fram trygghetsriktlinjer GK, VV Mål 7 Ta fram en gångplan som behandlar trygghetsaspekten TK, KLK Mål 4, 5, 4, 6, 7, 2, I översiktsplaner ska det planeras för en funktionsblandad GCS, BoM, MEX, bebyggelse (bostäder/butiker/företag)så att vissa områden inte KLK, GNA, mer jul i är helt öde vissa tider på dygnet och att det ska gå att förflytta gävle sig till fots till många servicefunktioner. Mål, 2, 4 Se till att gångstråken är belysta ToP, VV, enskilda väghållare Mål 7, 2,,3 Se till att underhållet av gångstråken är bra (snöröjning, ToP, VV, enskilda halkbekämpning, lövborttagning, jämn markbeläggning) väghållare Mål 4, 4, 2,,3 Arbeta för att det ska finnas bänkar med jämna mellanrum och fler offentliga toaletter ToP, BoM Mål 4, 7 3 Skapa trygghetsleder - vissa centrala stråk som upplevs trygga Allmänheten, Hyresgästföreningar, Gavlegårdarna, HSB, BRÅ, BIG, Mål 7 3 Se till att gångstråken är belysta på ett sådant sätt att de upplevs trygga Skapa hastighetsäkrade gångpassager, ToP ToP, VV, enskilda väghållare, ToP, VV, enskilda väghållare Mål 7, 2, 3 Mål 2, 3 Skolvägarna ska göras säkra genom att det ska finnas gångbanor och hastighetssäkrade gångpassager längs alla GV, VV Mål 4, 8, 7, 2, 3,4 vägar inom tättbebyggt område med högre hastighet än 30 km/h Skolvägarna ska göras säkra genom att det ska finnas gångbanor och hastighetssäkrade gångpassager längs alla TK, BoU vägar inom tättbebyggt område med högre hastighet än 30 km/h Mål 4, 8, 9, 4, 8, 9, 2, Bygg en gångtunnel under rv80 mellan nya och gamla Valbo köpcentrum GK, VV Mål 8, 0, 4, 2, 4 Bygga gångvägar till hållplatser och målpunkter ToP, BoM, VV Mål 5, 6 4 Bygga gena och naturliga gångvägar så att de används som det ToP, BoM är tänkt Mål 4 4 Göra en gångtunnel under rv80 mellan nya och gamla Valbo köpcentrum GK, VV Mål 8, 0, 4, 2, 4 3, 4

4 Gångtrafik - förslag Ansvarig Trafikstrategi del Fyrstegsprincipen Arbeta för ökat trafikvett både bland allmänhet och i skolorna BoU, NTF, VV, Polis, TK, X-Trafik, Mål 2, Skolstyrelse Verka för att vandrande skol- och fritidsbussar införs BoU, föräldrar Mål 2, Inga stora buskar eller häckar, tänk igenom vilken typ av plantering Fler sommarblommor/perenner/låga buskar/träd men planterat på ett sådant sätt att det inte skapar otrygga platser. Tänka igenom utformning av fasader och fönsters placering så att fotgängare känner sig sedda men att de boende inte känner att någon ser in ToP, VV, vägföreningar, ToP, GCS, Mål 7 Mål 3, 7 BoM Mål 7 Öka handeln inne i staden och fler gågator GCS, ToP, BoM, KLK Mål 3, 7,3 Arbeta bort enformiga partier i stadsmiljön så att det är en blandning av små butiker, platser att sitta i solen, restauranger, cafér mm ToP, BoM, GCS, Mål 3, 7 3,4 Separera gång- och cykelbanor ToP, VV Mål 7,,2,3,4 Inventera barriärer TK Mål 4, 6 Bygga bort barriärer (skapa fler säkra korsningspunkter för fotgängare) ToP, BoM, VV, BV Mål 2, 4 Arbeta för att fler äldre använder broddar Landstinget, politiker, GK Mål 2, Separera gång- och cykelbanor ToP, VV Mål 7, 2 Arbeta med barn och ungdomar för att hitta aktiviteter för andra sysselsättningar än att röra sig på stan, vandalisera och ränna KoF, BoU Mål 7 ute, ungdomsgårdar Skapa ett öppet stadsrum BoM, ToP, KLK Mål 7 3,4 Musik i tunnlar GK, Trafikverket Mål 7 Dela ut gratis reflexer Alla organisation Mål 2 och Bättre trafikundervisning särskilt i tidiga åldrar BoU Mål 2 och Upprepade informationskampanjer om regler och lagar och attityder till regler och lagar TK, Trafikverket Mål 2 och Vandrande skolbussar BoU Mål 2 och Samarbete mellan skolan och de som blivit svårt skadade i trafiken för att förbättra attityder bland barn och unga BoU Mål 2 och Uppmärksamma vissa övergångsställen med ny teknik som blinkande lampor TK, Trafikverket Mål 2 och 2 Mer intensivbelysning på övergångsställen och passager TK, Trafikverket Mål 2 och 2 Säkra alla passager på 50-vägar TK, Trafikverket Mål 2 och 3 Övergångsställe över Staketgatan vid öster TK Mål 2 och 3 Bättre snöröjning TK, Trafikverket Mål 2 och 2 Skilj gående och cyklister på GC-banorna bättre TK, Trafikverket Mål 2 och ;4 Staket mitt i Södra Kungsgatan vid busshållsplatsen vid Polhemsskolan TK Mål 2 och 2 Bättre belysning överlag TK, Trafikverket, Gavlegårdarna Mål 7 2 Bra stadskartor BoM Mål 3, 4 Arbeta för att det ska finnas bänkar med jämna mellanrum och fler offentliga toaletter ToP, BoM Mål 4, 7 Ta fram en gångplan TK, KLK Mål 4, 5, 4, 6, 7, 2, Ta fram en tillgänglighetsplan TK, KLK Mål 4, 5, 4, 6, 7, 2, Göra fler cykelställ så att gångtrafiken kommer fram ToP Mål 6, 7 2 Skapa tydliga ledstråk som helst är naturliga ToP, VV, BoM, KLK, BV Mål 4 3 Tillgänglighetsanpassa Stortorget TK Övrigt 3 Sänka kantstenar och skapa tillgänglighetsanpassade gångpassager ToP, VV Mål 6 3 Se till att det finns gångvägar till hållplatser och målpunkter som ToP, BoM, VV även är tillgänglighetsanpassade Mål 5, 6 4 Tydlig skyltning, även anpassad för blinda och intellektuellt Järnhuset, BV, TK, X- funktionsnedsatta. Trafik Mål 0, 4, 7 Fler återvinningsstationer så att fler kan gå, rullande återvinningsstation GÅ, BoM, ToP Mål 4 Stadsvandringar KoF, TK Mål 3

5 Gångtrafik - förslag Ansvarig Trafikstrategi del Fyrstegsprincipen Arbeta för att markbeläggningen ska vara slät på gångstråk och ToP torg (prioritet i stadskärna och stadsdelscentra) Mål 3, 7, 3 Gör fler rullstolsramper Fastighetsägare och G:Kn Mål 4 4 Skapa rutiner för information om framkomlighetsproblem ex.v vid byggarbeten TK, Trafikverket Mål 4, 5 Marknadsföra tillgänglighetsanpassade stråk TK, Trafikverket Mål 4, 5 Bygga bort barriärer (skapa fler säkra korsningspunkter för fotgängare) ToP, BoM, VV, BV Mål 2, 4 Handeln, Få hem varor. Varje hushåll får en snygg och lättrullad vagn Högskolor/universitet, Mål 4 som även går att fästa på cykeln KLK Gör fler övergångsställen ToP Mål 7 2 Ta fram låne-gps för turist KoF, Gävle o Company, turistinfo Mål 3, 4 Främja flextid i arbetsliv Arbetsgivare Mål 8 Bättre passage i Drottniggatan över Norra Kungsgatan och Norra Rådmansgatan TK Mål 4, 5 3 Fler trafikljus i den centrala staden TK Mål 4 3 Bredda gångbanan på Lokförargatan från Rusta till södra Sätra TK Mål 4 3 Bättre snöröjning av trottoarer TK, Trafikverket Mål 4 2 Bättre skyltning av gångbanor TK Mål 4 2 Gör en översyn och upprensning bland alla trottoarpratare i staden TK Mål 6 Förbättra framkomligheten oavsett årstid för gångtrafik TK Mål 4, 6 2,3 Jobba med projekt så som Rena Gävle och Brukarsamverkan för att staden ska vara snygg och städad ToP, föreningar, alla, enskilda Mål 7 Verka för att arbetsgivare sponsrar dem som promenerar till jobbet. Arbetsgivare Mål 8, 0 Arbeta för att det inte ska finnas några trasiga lampor, bänkar, papperskorgar, stenbeläggningar mm ToP, VV Mål 7,3 Verka för fler stadsvandringar KoF, TK Mål 3 Marknadsföring och informationsinsatser KLK, TK, VV, NTF, Polisen, alla Mål 5 Verka för fler "Happenings" i staden typ Bondens Egen marknad, loppisar, konsthantverkare, kulturella evenemang, KoF, GCS, ToP, alla Mål 3 Trafikantveckan Skapa fler promenadstråk som är mer i rekreativa syften än att KoF, BoM, TK, GCS, ta sig från A till B turistinfo Mål 4 3,4 Verka för att arbetsgivare ska sponsra med stegräknare Arbetsgivare Mål 8 Se till att gångmiljöerna är belysta på ett sådant sätt att de upplevs trygga ToP, Mål 3, 7 Skapa flera gågator och torg B&M, TN, Centrumsamverkan, Mål 3, 4, 8, 4, 2, 3,4 Skapa fler turistleder KoF, turistnäring Mål 3, 4, 4 3,4 Handeln, Verka för att varje hushåll får en snygg och lättrullad vagn som Högskolor/universitet, Mål 4 även går att fästa på cykeln för att kunna få hem varor KLK Ta fram en centrumplan GK Mål, 3, 4, 5, 7, 8, 9,, 2, 4, 6, 7, 9, 2, Ta fram en gångplan TK, KLK Mål 4, 5, 4, 6, 7, 2, Försvåra för biltrafiken, sätt inte bilen i centrum utan människan ToP, BoM Mål 0, 8 2,3,4 Fler sommarblommor/perenner/låga buskar/träd och tänka igenom ljussättning ToP, GCS, Mål 3, 7 Öka handeln inne i staden och gör fler gågator GCS, ToP, BoM, KLK Mål 3, 7,2,,4,3 Fler bilfria gator i centrum Politiker, ToP, KLK Mål 0, 2, 2,3,4 Arbeta bort enformiga partier i stadsmiljön så att det är en ToP, BoM, GCS, blandning av små butiker, platser att sitta i solen, restauranger, cafér mm Mål 3, 7 3,4 Ta bort biltrafiken från centrum Politiker, ToP, KLK Mål 0, 2,,3 Skapa ett öppet stadsrum BoM, ToP, KLK Mål 7 3,4

6 Cykel- och mopedtrafik - förslag Ansvarig Trafikstrategi del Fyrstegsprincipen Mer och Säkrare cykelparkering vid Gävle Central, gärna med tak TK Mål 9,, 4, 7 Uttalat huvudvägnät för cykel, prioriterat även vid drift. TK, Trafikverket Mål 5, 9,4, Implementera den nya parkeringsnormen för cykel BMN, TN Mål 9, 4, 7 Bygga ut cykelvägnätet med felande länkar och att det blir heltäckande även med ytterområden. Behöver ändras pga. ändrade behov, olika målgrupper: arbetspendling eller rekreation. GK (TK), VV Mål 4, 5, 9, 4 Gör en cykelplan med prioriterad utbyggnad av cykelvägnätet ToP, VV Mål 4, 5, 9, 4, 8, Söka pengar utifrån (EU, Regering m.m) för utbyggnad av cykelvägnätet TK Mål 4, 9 Pendlarparkeringar (Bytespunkter cykel-buss) Bike and Ride GK (TK, B&M), med takförsedda parkeringsplatser Jernhusen Mål 9, 4, 7 Cykelställ - låsbara/säkra, nära, väderskydd (tak), ytbehovet GK (ToP, B&M), stort, trygg, belysning. Gör en cykelparkeringsplan och Fastighetsägare cykelparkeringsnorm. Mål 4, 7 Signalreglering, Detektorer - flyt, mindre stopp, Underhåll av alla GK (TK) detektorer Mål 9, 4 Vägvisning - förbättra, förtäta, mål och stråknamn GK (ToP) Mål 9, 4 Planeringsprocessen- få med cykelbanorna i tidiga skeden GK (B&M, ToP) Mål 4, 9, 4 Ta av gata/bilparkering för att gynna cykeltrafik/cykelparkering GK (TK, B&M) Mål 9, 4 Checklistor vid planering av gc-banor - viktigt för att inte glömma driftsaspekterna GK (ToP, B&M) Mål 4, 5, 9, 4, Cykelpumpar på stan "Luftstationer" TK Mål 9, 4 Förtäta stråken i Gävle centrum,samt gör ett stråk i Öst-västlig riktning genom centrum TK Mål 3, 4, 5, 9, 4, Cykelpendlarparkering centralt i staden Gavlefastigheter Mål 3, 9, 4, 7 Prioritera cykelparkering vid arbetsplatser. Begränsa bilparkering vid arbetsplatser Arbetsplatser Mål 9, 4, 7 Vandrande/cyklande skolbussar TK, Trafikverket, BoU, Mål 2, KLK Förbättra beläggning, sopning, snöröjning på cykelnätet.. Snöröja gc först! Gör driftpolicy och driftplan för cykelvägnätet. Separering biltrafik/cykelbanor. Gc-banor med skiljeremsor viktigt för både trafiksäkerheten och driften (otäckt med tung trafik) Cykelställ - låsbara/säkra, nära, väderskydd (tak), ytbehovet stort, trygg, belysning. Gör en cykelparkeringsplan och cykelparkeringsnorm. GK (ToP) Mål 5, GK (TK, B&M) Mål 2, GK (ToP, B&M), Fastighetsägare Mål 4, 7 Cykelgarage (I befintliga), Cykelparkering i 9:ans garage GK (ToP, B&M) Fastighetsägare, Q- Mål 9, 7 Park Olycksbelastade platser (Identifiera och Åtgärda) TK, Trafikverket Mål 2,,2,3 Cykelhjälmslag för alla Regeringen, VV, SKL Mål 2, Obligatorisk mopedkurs i åk 8 BoU Mål 2, Få ner farten på mopederna TK Mål 2,,2 Bättre uppföljning av mopedolyckor (och åtgärder därefter) VV, GK (ToP, B&M) Mål 2, Separering cykel/gående. Avskiljande materialval/färger (röd asfalt). Hellre skiljeremsa och symboler. GK (TK, B&M) Mål 7, Trygghetsvandringar (utifrån cyklisten) för att öka säkerheten på GC-vägarna, i stadsdelarna och vid skolorna. Jobba även för att GK pengar finns till mindre åtgärder som kommer fram vid Mål 7 trygghetsvandringen. Rapporteringssystem på hemsidan där medborgaren själv kan rapportera in olycka som man varit med om, fel och brister i cykelvägnätet m.m GK Mål 2, Registrering av alla mopeder Regeringen, VV, SKL Mål 2, Övervakade/bemannade cykelparkeringar TK, Trafikverket Mål 9, 7 Skyltsättning -tydligare vart cykelbanan börjar/upphör GK (ToP) Mål 2, Möjliggör cykling mot enkelriktning - Krävs nya regler. GK (TK, B&M) Mål 9 Bättre möjligheter till övervakning för polisen/ändrat regleverk för mopedtrafik Regeringen, VV, SKL Mål 2, Högre krav på förarbevis för moped/bättre utbildning Regeringen, VV, SKL Mål 2, Förbjuda mopedtrafik på cykelvägar GK (ToP), VV Mål 2, 2

7 Cykel- och mopedtrafik - förslag Ansvarig Trafikstrategi del Fyrstegsprincipen Skolvägar bör ha trygga och säkra gc-vägar Vid skolor - låg hastighet hos motorfordonen viktigt TK, Trafikverket Mål 9, 4, 7, 2,,2,3 Cykel på sommaren + busskort på vintern genom avtal och kontrakt mellan arbetsgivare och arbetstagare Arbetsplatser Mål 9, 0 Prioritera cykel-och kollektivtrafik GK, Trafikverket Mål 3, 4, 5, 9,, 4, 7, Utveckla hemsidan för Cykla i Gävle Cykelhemsidan - mer information om cykling! (Cykel) Ruttplanerare på internet TK Mål 9, 4 Cykelkartan på hemsidan Uppdatera cykelkartan och se till att finns tillgänglig på Bibliotek, Medborgarkontor mm GK (ToP) Mål 9, 4 Utveckla dialogen med cyklister och de som påverkar cyklisternas vardag. Mål 3, 4, 5, 9,, 4, Cykelråd med cyklister GK (ToP) 7, Cykelråd med "sakägare" (skola, gavlefast. Tekniska Kontoret, Bygg och Miljö, Vägverket, X-trafik m.fl.) Säkra cykelpassager över bilnätet - prioritet för cykeln vid passager Vägmärkesstyrning och upphöjningar i plan för att prioritera GK (TK, B&M) Mål 7, 2, cykel- och gångtrafik. Info. till cyklister om cykelregler - vad gäller? Kampanj för cykelvett. GK (ToP), NTF, Vett och Etikett i skolorna, ha säkerhetsprojekt innan man ska Polisen Mål 7, 2, ha dem att cykla Cykelkampanjer i skolorna+föräldrarna, på arbetsplatser, för vuxna BoU, arbetsplatser Mål 9, 0 Gå och cykla kampanjer Hjälmanvändningskampanjer och kampanjer för användning av cykellyse TK, Trafikverket Mål 2, Kommunicera Miljö/Hälsoeffekterna med att cykla TK, Trafikverket Mål 9 Hämta/lämna-kartor vid skolorna att delas ut vid skolstart. GK (ToP, BoU, Gavlefast.) Mål 7, Arbeta för tjänstecyklar på fler företag Arbetsplatser Mål 9 Genomför Cykeldag årligen i kommunen GK Mål 3, 4, 5, 9,, 4, 7, Ökad medelstilldelning för drift och underhåll GK, VV Mål 5 Uttalad cykelprojektledare i kommunen GK Mål 3, 4, 5, 9,, 4, 7, Skapa skate- och cykelpark TK, KoF Mål 9 Lånecyklar, kartlägga var det finns hyrcyklar och hjälpa till och samordna och marknadsföra dem. Serviceställen också. Jobba för att hotellen har egna lånecyklar till sina gäster. Arbeta för att Gävle får ett "system" för lånecyklar. GK (ToP, KoF, KLK) Cykelhandlare? Mål 9, 4 "Sponsring" av cykeltrafiken TK Mål 9 Stadsvandringar på cykel GK (KoF) Mål 9 Cykelturism GK, Trafikverket Mål 9

8 Kollektivtrafik - förslag Ansvarig Trafikstrategi del Fyrstegsprincipen Ta fram riktlinjer för att få med kollektivtrafik till nya bostadsområden i tidigt skede i planeringen Hållplatspolicy för drift - Ta fram policy och riktlinjer för drift av hållplatser Ha med i exploateringsavtal att busstrafik ska gå från dag i nya områden,om de ska byggas Merutnyttjande av skolbussarna - tillåt andra att åka med, åtminstone till närmsta ordinarie llinje. Förbättra samarbete mellan förvaltningar som handlägger olika former av samhällsbetalda resor Samverka och anpassa skolscheman så att färre bussar behövs och samtidigt attrahera fler att åka med de turer som går. TK, BoM Mål 0, TK Mål 7, 0, GK Mål 0, 2 BoU, TK Mål 8, 0,, 5 TK, BoM Mål 0, 5 BoU, X-trafik Mål 0 Arbeta för att få externa köpcentrum och bussbolagen att hitta samarbetsformer X-Trafik Mål 8, 0 Arbeta för att matcha kollektivtrafik och arbetstider - både anpassning av tidtabell och anpassning av arbetstider hos TK, KLK Mål 0 företag. Arbeta för att placering av återvinningsstationer kommer i närheten av en busshållplats ToP, GÅ, X-Trafik Mål 4 2 Spårväg, stomlinje, Valbo-Högskolan-Centrum - ( Öster) GK, X-Trafik Mål 6,8,,5, 8,9,2, 4 Förbättrad standard på stomlinjernas vägnät GK Mål 6, 7, 0 3 Prioritera kollektivtrafiken genom signalprioritet, bussfiler, busskörfält, klackhållplats GK, VV Mål 6, 0, 3 Fler bussgator GK Mål 6, 0 2 Prioritera bussarnas framkomlighet ToP, BoM, X-Trafik Mål 0, 5, 8 3 Nygatans utformning GK Mål 6, 0 3 Inför kollektivtrafikkörfält på söder och i esplansden norrut GK Mål 6, 0 3 Väg där buss går skall vara huvudled GK, VV Mål 6 2 Smidigare bussförbindelser mellan landsbygdsbuss och stadsbuss Mål 8,, 5 Centrumhållplatsen behov av förnyelse GK Mål 6, 0, 5 4 Förbättra bytesmöjligheterna utifrån bland annat tillgänglighet GK, BV, VV Mål 5 3 Tillgänlighets- och trygghetsanpassa hållplatser GK, BV, VV Mål 5, 7 3 Goda bytesmöjligheter - Park and Ride och Bike and Ride GK, BV, VV Mål 8, 0,, 8 4 Ny busshållplats i centrala Gävle m. förtur buss före bil GK Mål, 8,0,,8,9,2, 4 Bytespunkter utanför staden bil-buss GK, VV Mål 3 Bättre snöröjning vid hållplatser, prioritera hållplatser GK, VV Mål 0, 5 2 ToP, BoM, X-Trafik, Förbättra bytespunkter i kollektivtrafiken - Tydlighet, BV, er, tillgänglighet, närhet KLK Mål 0, 5 2 Bättre hållplatsmiljö - Tydlighet, tillgänglighet, trygghet, snyggt, ToP, BoM, VV, belysning er Mål 0, 7 2 Övergång mellan hållplatser vid Fjällbacken GK, entreprenör Mål 0, 5 2 Ny hållplats vid Sjukhuset som ska samordnas med goda TN, BV, (HiG och stadsbussförbindelser. Sjukhuset) Mål 8, 0,, 8 4 Bättre och fler bytesbunkter mellan de olika linjerna GK, entreprenör Mål 0, 5 3 Buss/tåg på samma ställe flerplansstation ToP, BoM, X-Trafik, BV, er, Mål 0 4 KLK Biogas, tankställen, depå GK Mål 8 4 Annat bränsle för stadsbussarna GK Mål 8 2 Elbuss till Norrlandet GK Mål 8,,8,9 2 Tågstopp Gävle Västra (sjukhuset) Gävle kommun, Landstinget, X-Trafik, Mål 8,0,,8,9 4 Banverket Tågstopp mindre samhällen Gävle kommun, Landstinget, X-Trafik, Mål 8,0,,8,9 4 Banverket Fler tågstopp i länet ex Bergby, Gävle Väst BV, GK Mål 8, 0,, 5, 8 4 Dubbelspår BV Mål 8, 0,, 5, 8 4 Samlingsparkering i utkanterna av staden och spårbunden trafik GK, VV, BV in till stadskärnan Mål 5, 2, 4

9 Kollektivtrafik - förslag Ansvarig Trafikstrategi del Fyrstegsprincipen Spårtaxilinje mellan Gasklockorna, JVG station, strömvallen och GK högskolan/teknikparken/västra kungsbäck Mål 8, 0, 5 4 Inför spårvagnar och/eller spårbussar GK Mål 8, 0, 5, 8 4 Spårvagn i staden. Först utmed S.Skeppsbron, sen mera. TN, spårvägsföreningen, Mål 8, 0, 5 4 B&MN Båttrafik på ån Gk Mål 3 2 Bättre kvalitet på bussarna, både inredning och service GK, Mål 0 2 Cykelställ vid hållplatser GK, VV Mål 8, 0, 8 2 Sänka bussen - prata med busschaufförer X-Trafik Mål 0, 5 AC på alla bussar GK, Mål 0 2 Cykel ska gå att ta med på bussen GK, Mål 0, 8 2 Ledbussar - ger fler sittplatser och behagligare resa - Särskilt på GK, stomlinjer Mål 0 2 Samma tidtabell året om GK, Mål 0 2 Ombord på bussen ska skyltar visa max antal för stående o sittande resenärer Mål 2, 2 Platsbokning på längre turer GK, Mål 5 4 Enklare taxa för stadsbussarna alla inom en zon, Se över zonindelningen gör den mer rättvis GK, Mål 0 Företagskort vid kollektiva resor GK, arbetsgivare Mål 8, 0, 8 Reducerade busspriser (vinster socialt/folk kan lättare träffas, bättre luft, mindre sjukhusbesök, mindre vägslitage, mindre parkeringsbehov, färre olyckor, minskade sjukhuskostnader) Politisk fråga, X-Trafik Mål 0 Lägre pris för bussresor och tidsdiffrentierade priser - Pendlarkort. Politisk fråga, X-Trafik Mål 0 Kraftigt sänkta biljettpriser för kollektivtrafiken Politisk fråga, X-Trafik Mål 0 Gratis kollektivtrafik i lågtrafik Politisk fråga, X-Trafik Mål 0 Realtidsinformation på större hållplatser, ex centrum, Gävle sjukhus X-Trafik, TK Mål 3, 0,, 7 Utrop på buss X-Trafik, TK Mål 6 Utrop vid hållplatser på bussen X-Trafik, TK Mål 5 Avståndsinfo till lokalbussar, koppling till Rådhuset och Stortorget X-Trafik, TK Mål 5 2 Tydliga symboler i bussarna X-Trafik, TK Mål 5 2 Förbättra information centralt och lokalt, reseservice X-Trafik, TK, Mål 5 Bättre service på beställningsscentralen - Man ska kunna säga att man vill till Biblioteket även om man inte kan adressen X-Trafik, TK Mål 0, 5 2 Sommartider på bussar färre eller fler X-Trafik, TK Mål 0 2 Bra skyltat mellan bytespunkter Järnhuset, BV, TK, X- Trafik Mål 0, 4, 7 2 Turtäthet på stadslinjer: Minst var tionde minut på stomslinjer och var 30;e på lokallinjer Mål 8, 0 Tätare sommartrafik och helgtrafik Mål 8, 0 Tätare turer från byarna in mot Gävle Mål 8, Öka kollektivtrafiken tätare turer (ev. mindre bussar under icke rusningstid) Mål 8, 0 Utöka kollektivtrafiken till landsbygden på helgerna Mål 8, Utökad busstrafik kvällar Mål 8, 0 Ökad turtäthet på landsbygdslinjer, bör ha minst en tur i timmen Mål 8, Fler stomlinjer Mål 8, 0 Partybussar liknande linje 3, Evenemang Mål 8, 0

10 Kollektivtrafik - förslag Ansvarig Trafikstrategi del Fyrstegsprincipen Busstrafik till Sörby hela dagen främst till hälsocentralen vid Södertull och till affären Mål 5 Kollektivtrafikförsörjning till arbetsplatser Mål 8, 0, 8 Någon form av ringlinje som går förbi gruppboenden, dagverksamheter o vissa andra målpunkter - Servicelinjer Mål 5 Busstrafik till alla äldreboenden i staden Mål 5 Inför flextrafik Mål 8, 5 Flextrafik eller Taxi till bussen Mål 8, 5 Flextrafik i vissa områden, för personer över 65 år och för färdtjänstresenärer Mål 8, 5 Bättre kollektivtrafik till bl.a folkets hus Mål 5 Bättre kollektivtrafik till Fridhem Mål 0, 5 Fler busslinjer i kollektivtrafiken och samtidigt minska resandet för andra samhällsbetalda transporter Mål 8, 0, 5, 8 Buss mellan norra och södra Bomhus Mål 5 Alla bostadsområden ska kollektivtrafikförsörjas (flextrafik?) GK, TN, exploatörer Mål 8, 5 Gävle närmare havet! Måste jag åka bil till badplatsen? Mål 5 Diretktbussar till större målpunker, från större bostadsområden, shoppingbussar, matarbussar Mål 8, 0, 5 Industribussar Mål 8, 0, 5 Tvärlinjer förbi centrum för kollektivtrafiken Mål 8, 0, 5 Prova på erbjudanden (riktat) X-Trafik, Mål 0 Bättre marknadsföring av fördelarna med kollektivtrafiken Mål 0 Information ( bearbeta bostadsområden) X-Trafik, Mål 0 Utveckla marknadsföringen även den individuella X-Trafik, Mål 0 Reklam för busstrafiken på den lokala TV-kanalen X-Trafik, Mål 0 Rikta marknadsföringsåtgärderna till olika målgrupper X-Trafik, Mål 0 Kollektivtrafikbiljettresa inbakad i evenemang, bio teater, sport X-Trafik, Mål 0 Kulturpass vid evenemang och/eller besöksmål K&FN, X-trafik,, turist Mål 0 Säsongbiljett på hockey, kopplade till fria bussresor till och från X-Trafik, Mål 0 Köp ett årskort få en "dramaten" på köpet X-Trafik, Mål 0 Gratis buss Sätra - Valbo = toppen Ej GK Mål 0 Attityd fler åka kollektivtrafik Mål 0 Cykel på sommaren + busskort på vintern genom avtal och kontrakt mellan arbetsgivare och arbetstagare Mål 0 Möjlighet till resträning för alla över 8 år (rescoach) GK, BV, VV, X-Trafik, Mål 0, 5 Testresenärer, attitydkampanj Mål 0 Låt planerare prya med busskort X-Trafik, TK Mål 0, 5 ToP, BoM, GCS, Handlarna vill inte ha busshpl precis utanför affär, vill inte offra na, p-plats Köpis Mål 0 Bättre beskrivning av kostnader för buss Mål 0 Vandrande skolbussar och fritidsbussar BoU, föräldrar Mål 8, 2, Utreda funktionsnedsattas möjlighet att resa med kollektivtrafiken TK Mål 4, 5, 6 Samverkan regionala, interregionala och lokala resor "Hela resan-perspektivet" Trafikhuvudman Mål 8, 0,, 8

11 Biltrafik - förslag Ansvarig Trafikstrategi del Fyrstegsprincipen Fler bilfria gator TK Mål 2. 3 Placera ut betydligt fler blomlådor TK Mål 2, 3 Försvåra på lokal nät styr till huvudnät TK Mål 2, 3 Definiera ett huvudnät för biltrafiken och vad som gäller för dessa gator. TK Mål 2. Stäng av Rådhustorget för biltrafik TK Mål 6, 0, 2, 3 Prova en avstängning av biltrafiken i esplanaden genom centrum eller ännu bättre inför biltullar vid Rådhuset TK Mål 6, 0, 2, 3 Stäng av Södra Rådmansgatan (Slottstorget) för biltrafik. Trafik i båda riktningarna på Södra Kungsgatan TK Mål 6, 0, 2, 3 Allmän försämring för biltrafiken TK Mål 6, 0, 2,, 3 Bilfri stadskärna TK Mål 6, 0, 2,, 2, 3 Minska biltrafiken i centrum (rådhustroget) TK Mål 6, 0, 2,, 2, 3 Större område med 30 km/h i centrum TK Mål 2,, 2 Hastighetssänkning TK, Trafikverket Mål 2,, 2 Nygatan Buss på en sida och bil på den andra. Nya lösningar. TK Mål 6, 0, 2, 3 Sänk hastigheten för fordonstrafik särskilt i korsningspunkter med oskyddade trafikanter TK Mål 2, 3 Cirkulationsplats i korsningen vid SOS kiosken på Västra vägen TK Mål 2, 4 Bygg fler cirkulationsplatser TK, Trafikverket Mål 2, 4 Fler farthinder på bilgator TK Mål 2, 3 Vägvisning för att minska trafiken på Parkvägen? TK Mål 9, 2, 2, 3 Vägmärkesstyrning och upphöjningar i plan för att prioritera cykel- och gångtrafik. TK Mål 2, 2, 3 Fler trafikpoliser Polisen Mål 2, Fler hastighetskontroller särskilt vid skolor och daghem Polisen Mål 2, Inför prov för att förnya körkortet var 0:e år, körprov och syntest, även teori Polisen Mål 2, Få läkare att våga ta körkort av olämpliga personer oftare Polisen, Landstinget Mål 2, Lag om att man inte får prata i mobiltelefon i bilen Riksdagen Mål 2, Hastighetsvarnare i alla kommunens bilar GK Mål 2, 2 Alkolås i alla fordon GK Mål 2, 2 Bälteslås i alla bilar - Bilen går inte att starta om inte bältet är Biltillverkare Mål 2, på. Bättre skyltning till och från E4:an via Hamnleden, Spängersleden och Skogmursvägen TK, Trafikverket Mål 9, 2, 2, 3 Samarbeta med taxi om lägre hastigheter TK Mål 2, Ny markbeläggning på gatorna TK Mål 2, 3 Kampanjer om krockvåld, hastighet och nykterhet TK, Trafikverket Mål 2, Informationskampanj om trafikvett och trafikregler TK, Trafikverket Mål 2, Ruttoptimering, minska Vänstersvängar Åkerier Mål 8, 2, Tyst asfalt TK, Trafikverket Mål 9 4 Elbilar GK, näringslivet Mål 8 2 Dagvattenrening TK, Trafikverket Mål 20 4 Tankställen för alternativa drivmedel GK Mål 9 2 Vägvisning för att minska trafiken på Parkvägen? TK Mål 9, 2, 2, 3 Ny markbeläggning på gatorna TK Mål 2, 4 Öppna länken Olsbacka - Högskolan TK Mål 9, 2, 4 Återvinningstunna vid tomtgräns GK Mål 8, 2,, 2 Fler återvinningsstationer så att fler kan gå, rullande återvinningsstation Gästrik Återvinnare Mål 4, 2, 4 Alternativ till bil gc och kollektivtrafik leder till egna kostnadsbesparingar, bättre hälsa och miljö. Visa på tydliga TK, Trafikverket Mål 8, 9, 0, 8, 2, exempel gärna kändisar Framför även positiva effekter för miljö (buller och luftföroreningar) med sänkt fart TK, Trafikverket Mål 8, 9 Höjning av parkeringsavgifter TK Mål 9, 0,, 8 Parkeringsavgifter som styrmedel för hållbart resande TK Mål 9, 0,, 8 Ta bort gratisparkering för miljöbilar TK Mål 9, 0,, 8 Begränsa bilparkering vid arbetsplatser Arbetsplatser Mål 9, 0,, 8 Beskatta bilen mer! P- platser TK Mål 9, 0,, 8 Ny parkeringsnorm TK Mål 9, 0,, 8 Policy för styrning med parkering. Parkeringspolicy. P-norm TK Mål 9, 0,, 8 Bygg ut Västerbågen TK Mål 9, 2, 4 Mer parkering vid knutpunkter (bytespunkter) TK, Trafikverket Mål 9, 0,, 8, 2, 3, 4 Parkeringsplatser vid knutpunkter med bra anslutande GCvägar TK, Trafikverket Mål 9, 0,, 8, 2, 3, 4

12 Biltrafik - förslag Ansvarig Trafikstrategi del Fyrstegsprincipen Erbjud goda och trygga parkeringsmöjligheter vid stadens infarter. Erbjud frekvent kollektivtrafik in i centrum TK, Trafikverket Mål 9, 0,, 8, 2, 3, 4 Pendlarparkeringar vid kollektivtrafiken i ytterområden TK, Trafikverket Mål 9, 0,, 8, 2, 3, 4 Goda bytesmöjligheter - Park and Ride - Bike and Ride TK, Trafikverket Mål 9, 0,, 8, 2, 3, 4 Parkeringar i anslutning till centrala gävle TK Mål 9, 0,, 8, 2, 3, 4 Pendlarparkeringar vis stadens infarter TK Mål 9, 0,, 8, 2, 3, 4 Lämna bilen utanför stadskärnan Här måste tillgänglighet, utryckningsfodon, p-norm etc samverka TK Mål 9, 0,, 8, 2, 3, 4 Parkeringsplan för pendlarparkeringar TK, Trafikverket Mål 9, 0,, 8

13 Verksamheterstransporter - förslag Ansvarig Trafikstrategi del Fyrstegsprincipen Rese-och transportutredningar, Tydliggöra transporter inom verksamheter Miljö- och Resepolicies Information och marknadsföring Kampanjer med goda exempel Lokalt nätverk Mobility management för samverkan för optimering av resor och transporter och erfarenhetsutbyte Distansoberoende mötesteknik, webbkamera och videoteknik Ekonomiska incitatament, personalparkeringskostnad kontra kollektivtrafik och cykelersättning Bilpooler Arbetsplatser Arbetsplatser Arbetsplatser Arbetsplatser Gävle kommun Gävle kommun, arbetsplatser Mål 2, 8, 9, 0, 2, 3, 8, 9, 2, Mål 2, 8, 9, 0, 2, 3, 8, 9, 2, 4,8,9,0,,2,3,4,5,8, 9,2, 4,8,9,0,,2,3,4,5,8, 9,2, 4,8,9,0,,2,3,4,5,8, 9,2, Mål 8, 8, 9, 2, Arbetsplatser Mål 8,9,0 Gävle kommun Mål 8,9,0,,8,9,2, ISA, intelligent stöd för anpassning av hastigheten Arbetsplatser Mål 7,8,2, Webhotell för samåkning för anställda Arbetsplatser Mål 8,7,8,2, Sparsam körning Arbetsplatser Mål 8 Motorvärmare på parkeringar Arbetsplatser Mål 8,2 Miljöbilar på arbetsplatser Arbetsplatser Mål 8,2 Biogasanläggning i Gävle + biogasfordon i offentliga sektorn Gävle kommun Mål 8,2,3,4 Tankställen för biogas vid strategiska verksamheter med många lokala transporter ex. v. Gästrike återvinnare och Gävle kommun Mål 8 4 stadsbussarna. Samordning av varutransporter till och från skolor Gävle kommun/sodexo Mål 2, 8, 2,,2 Tidzoner för varutransporter i centrala Gävle Gävle kommun Mål 2, 8, 2, Ruttplanering trafik till och från hamnarna Fredriksskans och Granudden Skyltning-Trafikplanering från E4 och Riks för godstrafik 80, Tydligare som skyltning leder rätt från början Omlastningscentral utanför tätort för samdistribution med lastbil eller bil Kombi-och omlastningscentraler, ex hamnen, får bort trafik från Näringen, färre omlastningar, bort från vattentäkt Dubbelspår till hamnen, ingen flaskhals för järnvägen, mindre trafik på Näringen Elektrifiering av järnvägen till hamnen, behöver ej byta till diesellok på Näringen Utlastning av containrar direkt till fartyg eller tåg från Granudden,får bort lastbilstransporter från centrala Gävle (Brynäs) Gäller Korsnäs och Tetrapaks gods Underlätta för tungt gods till sjöfart och tåg samt underlätta och förbättra farleder Dubbelsspår Ostkustbanan Bredare väg - Hamnleden till Norrlandet och Fredriksskans, flaskhals idag Tekniska kontoret, Mål 2, 2,,2 hamnen, Tekniska Trafikverket kontoret, Mål 2, 2, hamnen, Trafikverket Mål 8,9,0,,7,8,9,2,2,2,3,4 2 Trafikverket Mål 2, 3, 8,9,2, 4 Trafikverket Mål 2, 3, 8,9,2, 4 Trafikverket Mål 2, 3, 8,9,2, 3,4 Tetrapak, Korsnäs, Gävle hamn Trafikverket, Gävle hamn Trafikverket Trafikverket, Gävle hamn Mål 2,3, 2, 3,4 Mål 2,3, 2, 3,4 Mål 6, 8, 0,, 3, 8, 3,4 9, 20 Mål 2, 3,4

Grupp nr 1 Hur ska vi öka användningen av fossil energi till transporter i

Grupp nr 1 Hur ska vi öka användningen av fossil energi till transporter i Grupp nr 1 Hur ska vi öka användningen av fossil energi till transporter i Umeå kommun? Lägg ner kollektivtrafiken 7 Öka kollektivtrafiken Bygg bort cykelvägarna 5 Gör det enkelt att cykla Öppna gamla

Läs mer

SAMTLIGA ÅTGÄRDSFÖRSLAG WS 2

SAMTLIGA ÅTGÄRDSFÖRSLAG WS 2 Bilaga 5 SAMTLIGA ÅTGÄRDSFÖRSLAG WS 2 WS 2 Hållbart resande Njurunda Sundsvall 1 Tänk om! Ansvarig respektive åtgärdsförslag Genomförbarhet Cykel- och Cykel- och gångvägar gångvägar separeras från breda

Läs mer

CYKELBOKSLUT 2012-13. Tekniska förvaltningen Borås Stad

CYKELBOKSLUT 2012-13. Tekniska förvaltningen Borås Stad CYKELBOKSLUT 2012-13 Tekniska förvaltningen Borås Stad INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 1 Genomförda åtgärder under 2012/2013... 2» Utbyggnad av cykelvägnätet... 2 Ny GC-väg, Landerigatan och Fabriksgatan,

Läs mer

Åtgärdsvalsstudie väg 282 resultat övning 1 vad fungerar idag och dagens brister

Åtgärdsvalsstudie väg 282 resultat övning 1 vad fungerar idag och dagens brister Åtgärdsvalsstudie väg 282 resultat övning 1 vad fungerar idag och dagens brister Vad som fungerar idag Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Grupp 4 Turtäthet för busstrafiken Effektiv busstrafik med mera genom att

Läs mer

Trafikalstringsverktyg - Detaljplan för Tallbackens förskola, nuläge Användarhandledning (pdf)

Trafikalstringsverktyg - Detaljplan för Tallbackens förskola, nuläge Användarhandledning (pdf) Till Trafikverket.se Trafikalstringsverktyg - Detaljplan för Tallbackens förskola, nuläge Användarhandledning (pdf) Visa resultat Visa indata Allmänt om projektet Projektnamn Projektnamn Egna kommentarer

Läs mer

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning Framkomlighetsstrategin Sammanfattning stockholm.se/trafiken 1 2 Varför behövs en framkomlighetsstrategi? Stockholm fortsätter att växa. År 2030 kommer Stockholms stads befolkning att ha ökat med cirka

Läs mer

Så här vill Stockholms politiker öka cykeltrafiken

Så här vill Stockholms politiker öka cykeltrafiken Så här vill Stockholms politiker öka cykeltrafiken Miljövänliga transporter Lastcyklar har idag en kapacitet på 300 kg och är ett alternativ till varutransporter i tätort. Bilfria gator Gator fri från

Läs mer

Sveriges bästa cykelstad

Sveriges bästa cykelstad Miljöpartiets förslag för hur Uppsala kan bli Sveriges bästa cykelstad Att fler cyklar är bra för både människor och miljön. För en bråkdel av vad det kostar att bygga nya bilvägar kan satsningar på cykeltrafiken

Läs mer

Skellefteås satsningar på Näringsliv. Infrastruktur Bostäder

Skellefteås satsningar på Näringsliv. Infrastruktur Bostäder Medborgardialog Skellefteås satsningar på Näringsliv Infrastruktur Bostäder VARFÖR EN TRAFIKSTRATEGI? Avsiktsförklaring samt samarbetsavtal med Trafikverket Avsiktsförklaringen innebär att kommunen och

Läs mer

Infrastruktur. Visioner. Cykel. Køge Kust - Team Vandkunsten. Bilaga: Infrastruktur. Køge Kyst Team Vandkunsten

Infrastruktur. Visioner. Cykel. Køge Kust - Team Vandkunsten. Bilaga: Infrastruktur. Køge Kyst Team Vandkunsten 1 (13) Køge Kyst Team Vandkunsten Infrastruktur Visioner Trafiken i Køge ska bidra till den önskade stadsutvecklingen. Det är en utmaning att skapa en hållbar urban mobilitet, som prioriterar gång-, cykeloch

Läs mer

Mobility Management i Byggskedet. Katarina Löfquist, Stefan Lundh Hållbart resande, Samhällsbyggnadskontoret

Mobility Management i Byggskedet. Katarina Löfquist, Stefan Lundh Hållbart resande, Samhällsbyggnadskontoret Mobility Management i Byggskedet Katarina Löfquist, Stefan Lundh Hållbart resande, Samhällsbyggnadskontoret Halmstads Resecentrum etapp 2 Etapp 2: 2016-17 Rapport om Mobility management (MM) Trafikverket

Läs mer

Komplettering av ansökan En cykelstad för alla

Komplettering av ansökan En cykelstad för alla 2011-10-14 Bn 364/2010 Delegationen för hållbara städer Miljövårdsberedningen 103 33 Stockholm Komplettering av ansökan En cykelstad för alla Örebro kommun har ansökt om stöd från Delegationen för hållbara

Läs mer

Trafiksäkerhetsarbete i Umeå

Trafiksäkerhetsarbete i Umeå Brödtext Punktlista nivå 1 Punktlista nivå 2 Brödtext Trafiksäkerhetsarbete i Umeå kommun Ur innehållet Underlag - Mångårigt samarbete med Norrlands universitetssjukhus - Trafiksäkerhetsprogram - Trafikdatarapport

Läs mer

Cykelbokslut 2014 Cykelbokslut 2014 Berättelse om cykelstaden Umeå 2014

Cykelbokslut 2014 Cykelbokslut 2014 Berättelse om cykelstaden Umeå 2014 Cykelbokslut 2014 Berättelse om cykelstaden Umeå 2014 Kommunerna kan göra skillnad. Vissa städer är bättre än andra. Malmö och Umeå har investerat mer och är i dag stora cykelstäder. Dagens industri 2014-06-02

Läs mer

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart Hofors genomfart Bakgrund Uppdraget Projektera för en genomfart med målsättningarna att: Förtydliga Hofors tätort och dess infarter Öka tillgängligheten för näringsidkare Skapa en inbjudande känsla för

Läs mer

Strategi och handlingsplan för cykeltrafik

Strategi och handlingsplan för cykeltrafik CYKELSTRATEGI 1(8) 2001-03-21 Strategi och handlingsplan för cykeltrafik Godkänd av kommunstyrelsen 01-03-21 Vision I Kristianstad kommun är cykeln det naturliga transportmedlet att använda vid korta resor

Läs mer

Huddinge planerar för framtidens trafik tyck till och påverka

Huddinge planerar för framtidens trafik tyck till och påverka Huddinge planerar för framtidens trafik tyck till och påverka TRAFIKSTRATEGI FÖR HUDDINGE KOMMUN Huddinges befolkning ökar precis som antalet transporter. Dagens och morgondagens växande behov kräver ett

Läs mer

MEDBORGARDIALOG SÖDRA CENTRUM

MEDBORGARDIALOG SÖDRA CENTRUM MEDBORGARDIALOG SÖDRA CENTRUM Sammanställning till webbsidan Medborgardialog södra centrum Måndagen den 17 november 2014 genomförde Samhällsbyggnadsnämnden en medborgardialog om hur södra centrum ska utvecklas.

Läs mer

Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall

Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall Med vilka färdmedel skulle du vilja resa sträckan Njurunda-Sundsvall? Pendeltåg Cykla, pendeltåg, buss Cykel och

Läs mer

Cykelstrategi. Cykelstrategi. för Falköpings kommun

Cykelstrategi. Cykelstrategi. för Falköpings kommun Cykelstrategi för Falköpings kommun Innehållsförteckning Inledning 3 dokument 3 Nulägesanalys 4 Vision Falköping som cykelkommun 6 Åtgärdsområden 6 Infrastruktur 6 Säkerhet och trygghet 7 Drift och underhåll

Läs mer

Cykelplan. Gävle 2010

Cykelplan. Gävle 2010 Cykelplan Gävle 2010 Titel: Cykelplan Gävle 2010 Utgivningsdatum: Mars 2010 Utgivare: Gävle kommun Kontaktperson: Helena Werre, Gävle kommun Konsult: Sweco, Uppdragsansvarig: Anders Atterbrand Författare:

Läs mer

Brottsförebyggande rådet. Trygghetsvandring. För en tryggare och vackrare utemiljö!

Brottsförebyggande rådet. Trygghetsvandring. För en tryggare och vackrare utemiljö! Brottsförebyggande rådet Trygghetsvandring För en tryggare och vackrare utemiljö! Vad är en trygghetsvandring? Trygghetsvandringar är en metod för att skapa en bättre och tryggare kommun men också för

Läs mer

Smarta resor och transporter

Smarta resor och transporter Smarta resor och transporter Läs mer... om blandning av olika funktioner i program D. Vi behöver smarta resor och transporter för ett hållbart samhälle. I Luleå ska vi ha bra förutsättningar för invånare

Läs mer

Bilaga 5 Samlad effektbedömning

Bilaga 5 Samlad effektbedömning Bilaga 5 Samlad effektbedömning Åtgärdsvalsstudie E södra infarten Örnsköldsvik 1 TMALL 000 Rapport generell v 1.0 Trafikverket E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon: 0771-91 91 Dokumenttitel: Åtgärdsvalsstudie

Läs mer

ot2 Tillgänglighet för barn, äldre och funktionshindrade Ett samhälle för alla

ot2 Tillgänglighet för barn, äldre och funktionshindrade Ett samhälle för alla ot2 Tillgänglighet för barn, äldre och funktionshindrade Ett samhälle för alla Bild 1 ot2 Människan är byggd för att röra på sig men samhället är planerad för att spara tid och pengar. Barn kan inte göra

Läs mer

Hållbar Mobilitet Skåne /Länsstyrelsen i Skåne

Hållbar Mobilitet Skåne /Länsstyrelsen i Skåne Hållbar Mobilitet Skåne /Länsstyrelsen i Skåne 16 april 2008 Hässleholm Ninnie Gustafsson Hållbart resande i Samhällsplaneringen www.huddinge.se/hrisamhallsplaneringen Hållbart Resande i Samhällsplaneringen

Läs mer

2.8 TRAFIK. Smörhagen. Kornhagen. Kornhagen. Fjällbackavägen. Centrum. Fjällbackavägen. Kommande infart till norra samhället via Kornhagen-Smörhagen

2.8 TRAFIK. Smörhagen. Kornhagen. Kornhagen. Fjällbackavägen. Centrum. Fjällbackavägen. Kommande infart till norra samhället via Kornhagen-Smörhagen 32 (68) Fördjupad översiktsplan, Hamburgsund & Hamburgö 2.8 TRAFIK Vägar Huvudvägnätet i området består av Vägverkets väg 900 som är en genomfart söder ut, väg 905 från färjan mot Hökebacken samt vägarna

Läs mer

TRÄKVISTA - ÖVERSYN AV TRAFIKFRÅGOR INFÖR SAMRÅD

TRÄKVISTA - ÖVERSYN AV TRAFIKFRÅGOR INFÖR SAMRÅD PM TRÄKVISTA - ÖVERSYN AV TRAFIKFRÅGOR INFÖR SAMRÅD SAMRÅDSHANDLING 2017-03-22 Tyréns AB 118 86 Stockholm Besök: Peter Myndes Backe 16 Tel:010 452 20 00 www.tyrens.se Säte: Stockholm Org.nr: 556194-7986

Läs mer

PM Sammanställning av upplevda problem och brister

PM Sammanställning av upplevda problem och brister PM Sammanställning av upplevda problem och brister Åtgärdsvalsstudie Förbättra E18 genom Karlskoga Problembeskrivning Nedan följer en sammanfattning av de generella problem och brister som har identifierats

Läs mer

Några frågor om dig själv

Några frågor om dig själv Några frågor om dig själv B Vi ber dig besvara frågorna om din hemkommun, KOMMUN. Har du flyttat till en annan kommun efter den DATUM vill vi att du besvarar frågorna rörande din tidigare hemkommun. Fråga

Läs mer

Svar på Solna Cykelplan etapp I med diarenummer SBN 2014:319

Svar på Solna Cykelplan etapp I med diarenummer SBN 2014:319 Svar på Solna Cykelplan etapp I med diarenummer SBN 2014:319 Sammanfattning Naturskyddsföreningen ser positivt på cykelplanen och ser med stor förväntan att cykeln som transportsätt får mycket större utrymme

Läs mer

1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden?

1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden? Svar från Folkpartiet Grönområden 1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden? När staden växer och förtätas behövs fler parker, lekplatser och

Läs mer

TRAFIKINVESTERINGSPROGRAM 2016-2018

TRAFIKINVESTERINGSPROGRAM 2016-2018 2015-11-30 TRAFIKINVESTERINGSPROGRAM 2016-2018 Trafikinvestering från 2015, ny beläggning och belysning på gång- och cykelbana utmed Henrik Palmes allé. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida FÖRORD 2 1. TRAFIKINVESTERINGAR

Läs mer

TRAFIKALSTRING KV. STRÖMSÖR OCH RENEN I SKELLEFTEÅ

TRAFIKALSTRING KV. STRÖMSÖR OCH RENEN I SKELLEFTEÅ PM TRAFIKALSTRING KV. STRÖMSÖR OCH RENEN I SKELLEFTEÅ 2016-11-23 1 BAKGRUND Del av kvarteren Renen och Strömsör i Skellefteå centrum planeras för nya bostäder, kontor och parkeringshus, de rödmarkerade

Läs mer

Trafikutredning Kv. Cirkusängen - Sundbyberg

Trafikutredning Kv. Cirkusängen - Sundbyberg 1 (9) Trafikutredning Med anledning av uppförandet av ett nytt huvudkontor för Swedbank på kvarteret Cirkusängen i Sundbyberg syftar denna trafikutredning till att belysa befintlig och framtida trafiksituation.

Läs mer

Inledning. Bakgrund. Geografisk avgränsning. Figur: Utredningsområde för gestaltningsprogrammet

Inledning. Bakgrund. Geografisk avgränsning. Figur: Utredningsområde för gestaltningsprogrammet Inledning Bakgrund Leksands kommun önskar stärka Leksands Norets identitet och därmed stärka områdets roll som ett aktivt, levande centrum i tätorten, i kommunen och regionen. Detta gäller handel och verksamheter,

Läs mer

Bilaga 3 Fördjupade åtgärdsbeskrivningar

Bilaga 3 Fördjupade åtgärdsbeskrivningar Bilaga 3 Fördjupade åtgärdsbeskrivningar Planering Cykelbanor behöver utrymme och planeras väl efter framtagen standard och därför är det viktigt att det i tidigt skede i planprocessen finns trafikkompetens.

Läs mer

Kalmar kommuns cykelstrategi med tillhörande handlingsplan

Kalmar kommuns cykelstrategi med tillhörande handlingsplan Kalmar kommuns cykelstrategi med tillhörande handlingsplan 2008-11-10 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Cykelstrategi... 3 3 Handlingsplan... 5 - Sid 2 - 1 Inledning Kalmar har som mål att bli en

Läs mer

raka cykelvägen för Uppsala.

raka cykelvägen för Uppsala. raka cykelvägen för Uppsala. Uppsala kommuns arbete för ökad cykeltrafik Majoriteten av kommunens invånare bor i Uppsala, det vill säga ungefär 150 000. Flera mindre tätorter i kommunen ligger dessutom

Läs mer

Parkeringsstrategi för Sundsvalls kommun

Parkeringsstrategi för Sundsvalls kommun Parkeringsstrategi för Sundsvalls kommun Beslutad av kommunfullmäktige 2017-05-29, dnr KS-2016-00911-2 Namn: Parkeringsstrategi för Sundsvalls kommun Giltighetstid: Tills vidare Ansvarig funktion: Stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

MM Öresund 20140327 1

MM Öresund 20140327 1 1 Samhället vill att vi ska cykla för klimat och miljö för att skapa en attraktiv stad för folkhälsan Vi har cykelplaner och cykelstrategier Vi genomför cykelkampanjer och cykelaktiviteter Vi ger tips

Läs mer

MÅLUPPFYLLELSE Värdering av två alternativa trafiklösningar för Linköpings stadskärna

MÅLUPPFYLLELSE Värdering av två alternativa trafiklösningar för Linköpings stadskärna Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 2010-04-26 Teknik- och samhällsbyggnadskontoret Christer Nilsson, Elinor Josefsson PM 2010-04-26 MÅLUPPFYLLELSE Värdering av två alternativa trafiklösningar för

Läs mer

Säker skolväg. På www.huddinge.se/sakerskolvag hittar du kartor för de skolor där avlämningsplatser har identifierats.

Säker skolväg. På www.huddinge.se/sakerskolvag hittar du kartor för de skolor där avlämningsplatser har identifierats. Resa i Huddinge Gå En promenad är ett enkelt och billigt sätt att hålla sig i form. En halvtimmes promenad varje dag ger dig motion som kan motverka både övervikt, hjärt- och kärlsjukdomar och stress.

Läs mer

Satsa på cykeln i Norrtälje

Satsa på cykeln i Norrtälje Satsa på cykeln i Norrtälje Program för hur Norrtäljecentern vill satsa på cykeln C Man kan även cykla på vintern om det finns bra snöröjda och grusade cykelvägar Cykelleder genom staden Cykelfil Bergsgatan

Läs mer

Trafik-PM Västra sjöstaden

Trafik-PM Västra sjöstaden 2013-06-14 Trafik- Västra sjöstaden Ystads kommun arbetar med att ta fram en detaljplan för Västra Sjöstaden. Som den del i detta behöver trafiken studeras med avseende på såväl trafiksäkerhet som framkomlighet

Läs mer

Framkomlighetsstrategin

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning Framkomlighetsstrategin på väg mot ett Stockholm i världsklass www.stockholm.se/trafiken 1 Varför behövs en framkomlighetsstrategi? Stockholm fortsätter att växa. År 2030 kommer Stockholms

Läs mer

INTRESSENTER I BYGGSKEDET

INTRESSENTER I BYGGSKEDET SWEPOMM 2 014-11- 20 MINNESANTECKNINGAR F RÅN W ORKSHOP INTRESSENTER I BYGGSKEDET 1 1. VILKEN KVALITET VILL VI UPPNÅ I BYGGSKEDET? Upprätthåll samma framkomlighet som före byggstart. Öka upplevelsen om

Läs mer

Antagen KF 96, 2009-12-16 GÅNG- OCH CYKELPLAN FÖR VÅRGÅRDA TÄTORT

Antagen KF 96, 2009-12-16 GÅNG- OCH CYKELPLAN FÖR VÅRGÅRDA TÄTORT Antagen KF 96, 2009-12-16 GÅNG- OCH CYKELPLAN FÖR VÅRGÅRDA TÄTORT FÖRORD Arbetet med att ta fram Gång- och cykelplan för Vårgårda tätort har gjorts i samarbete av Sabina Talavanic, stadsarkitekt, Charlotte

Läs mer

Planera och bygg för hållbart resande i Huddinge

Planera och bygg för hållbart resande i Huddinge Planera och bygg för hållbart resande i Huddinge Mobility management ett modernt sätt att planera Med mobility management vill Huddinge kommun underlätta hållbara transporter och minska bilanvändningen

Läs mer

Detta dokument är ett utkast för samråd. Lämna dina synpunkter på dokumentet till Samhällsbyggnadsförvaltningen via alexander.dufva@kumla.

Detta dokument är ett utkast för samråd. Lämna dina synpunkter på dokumentet till Samhällsbyggnadsförvaltningen via alexander.dufva@kumla. Trafikplan för Kumla kommun Avsnitt Cykel 1 1. Inledning Kumla har goda förutsättningar att vara en utpräglad cykelstad. När Kumla förverkligar sina ambitioner om stark men hållbar tillväxt är satsningar

Läs mer

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder.

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder. Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Hälle Lider AB Husåsvägen 2 459 30 Ljungskile Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria Young Uppdragsnr: 102

Läs mer

REMISSYTTRANDE 1 LTV Västerås stad

REMISSYTTRANDE 1 LTV Västerås stad REMISSYTTRANDE 1 Datum 2014 02 26 Vår beteckning LTV 131122 Västerås stad Yttrande över remiss Trafikplan 2026 strategidel Västerås stad har överlämnat remissen Trafikplan 2026 strategidel till Landstinget

Läs mer

Avsiktsförklaring trafiksäkerhetsåtgärder på del av Huddingevägen

Avsiktsförklaring trafiksäkerhetsåtgärder på del av Huddingevägen GATU- OCH TRAFIKAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 3 mars 2015 KS-2015/375.351 1 (2) HANDLÄGGARE Annika Löfmark 08-535 365 52 annika.lofmark@huddinge.se Kommunstyrelsen Avsiktsförklaring

Läs mer

Handbok för cykelparkeringar i anslutning till kollektivtrafiken

Handbok för cykelparkeringar i anslutning till kollektivtrafiken Handbok för cykelparkeringar i anslutning till kollektivtrafiken Beställare: Lars-Erik Pedersén, Västtrafik AB, Infra Konsult: Atkins Sverige AB Uppdrag: Uppdragsnummer - 2011284 Sökväg: www.vt-pool.com

Läs mer

Trafikstrategi för Alvesta kommun

Trafikstrategi för Alvesta kommun 2015-04-28 Trafikstrategi för Alvesta kommun Antaget av Kommunfullmäktige 2015-03-24 19 INNEHÅLL Vision och strategi... 3 BILAGOR Bakgrund... 6 Förslag på fortsatt arbete... 11 Ordförklaring... 12 Referenslitteratur...

Läs mer

Särö Väg- & Villaägareföreningar

Särö Väg- & Villaägareföreningar Trafikverket trafikverket@trafikverket.se; karin.danielsson@trafikverket.se no2 gällande planerad GC-väg på Guntoftavägen Diarienummer TRV 2012/8805 Med anledning av det möte som hölls den 18/11 med Karin

Läs mer

Att cykla i Stockholms innerstad. Redovisning av undersökning. 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner redovisningen

Att cykla i Stockholms innerstad. Redovisning av undersökning. 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner redovisningen GATU- OCH FASTIGHETSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE GFN 2004-11-02 Handläggare: Krister Isaksson Region Innerstad Park- och gatubyrån Tel: 508 262 25 krister.isaksson@gfk.stockholm.se Dnr 02-322-3505:3 2004-10-11

Läs mer

Mobility management i Huddinge kommun

Mobility management i Huddinge kommun Mobility management i Huddinge kommun 2017-11-07 2 Om Huddinge kommun Stockholmsregionens näst största kommun 108 000 invånare (150 000 år 2030) Yta 140 000 kvm varav en tredjedel naturreservat Stora arbetsgivare

Läs mer

Stockholm en ledande cykelstad Budgetsatsningar Daniel Helldén, trafikborgarråd (MP)

Stockholm en ledande cykelstad Budgetsatsningar Daniel Helldén, trafikborgarråd (MP) Stockholm en ledande cykelstad Budgetsatsningar 2016 Daniel Helldén, trafikborgarråd (MP) Detta har vi lovat Vi satsar en miljard på att göra Stockholm till en cykelstad Sammanhängande cykelnät, vi rustar

Läs mer

Kv Herkules och Oden i Trelleborg 2014.06.26

Kv Herkules och Oden i Trelleborg 2014.06.26 Kv Herkules och Oden i Trelleborg 2014.06.26 Trafik- och konsekvensbeskrivning Inledning Denna beskrivning av trafiken och dess konsekvenser ingår i arbetet med planprogram för kvarteren. Därav formas

Läs mer

TRAFIKPLAN MARIEFRED OCH LÄGGESTA. Kommunfullmäktige 2008-03-31 65

TRAFIKPLAN MARIEFRED OCH LÄGGESTA. Kommunfullmäktige 2008-03-31 65 TRAFIKPLAN MARIEFRED OCH LÄGGESTA Kommunfullmäktige 2008-03-31 65 Beslut att anta trafikplanen som bilaga till Fördjupning av översiktsplanen Mariefred-Läggesta, 2007-04-23. SAMMANFATTNING Trafikplanen

Läs mer

Tätortsupprustning Pajala

Tätortsupprustning Pajala SAMRÅDSREDOGÖRELSE Tätortsupprustning Pajala Pajala, Norrbottens län projektnummer 881028 Yta för bild eller mönster Trafikverket Postadress: Bo 809, 971 25 Luleå E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon:

Läs mer

Remissyttrande på promemorian Cykelregler

Remissyttrande på promemorian Cykelregler 1(5) Handläggare Jens Plambeck Remissyttrande på promemorian Cykelregler Stockholms läns landsting yttrar sig över förslaget till cykelregler i den nationella cykelstrategin. Förslag till yttrande har

Läs mer

Cykelstrategi för Mölndals stad 2010-2014

Cykelstrategi för Mölndals stad 2010-2014 Cykelstrategi för Mölndals stad 2010-2014 Antagen av gatunämnden 22 mars, 2010 Förord Alla människor har ett behov av rörelse för att förflytta oss, underhålla vår kropp och vår själ. För att få ihop det

Läs mer

Nya hastigheter. i östra Mölndal. Rätt fart för en attraktiv stad

Nya hastigheter. i östra Mölndal. Rätt fart för en attraktiv stad Nya hastigheter i östra Mölndal Rätt fart för en attraktiv stad Mölndal skyltar om 2007 beslutade riksdagen att hastigheten på Sveriges vägar nu kunde sättas i steg om 10 km/tim. Syftet var att öka trafiksäkerheten,

Läs mer

V Boulevarden S Kaserngatan (alt 10)

V Boulevarden S Kaserngatan (alt 10) 29 5. 5.1 V Boulevarden S Kaserngatan (alt 10) Bussgatans utformning Framkomlighet Separat bussgata utmed hela sträckningen tillsammans med signalprioritering i korsningar med övrig trafik möjliggör en

Läs mer

Nr Beskriv vilken åtgärd som ska vidtas. Vidtas ingen åtgärd ska detta motiveras. Ansvarig förvaltning/ avdelning/ namn

Nr Beskriv vilken åtgärd som ska vidtas. Vidtas ingen åtgärd ska detta motiveras. Ansvarig förvaltning/ avdelning/ namn Gångstråket används frekvent av fotgängare mellan parkeringsplatsen och centrumhandeln. Rådhuset har flera gången fått fönstren krossade.gångstråket upplevs som mörkt och otryggt. Platsen nyttjas som toalett.

Läs mer

Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikstruktur och parkering

Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikstruktur och parkering 1(8) Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikstruktur och parkering Uppdragsnummer: 226043 Uppdragsansvarig: Johan Bergström Handläggare Kvalitetsgranskning Anna Stjärnkvist/Anna-Karin Ekström 010-452

Läs mer

Analys av förutsättningar för utveckling med mål och förslag till åtgärder

Analys av förutsättningar för utveckling med mål och förslag till åtgärder Ortsutveckling: Arbetsgrupp: Trafik, boende, estetik och miljö Tema: Trafik Analys av förutsättningar för utveckling med mål och förslag till åtgärder 1. Förutsättningar för utveckling Väghållningsansvar

Läs mer

Planera klimatsmart! Fysiska strukturer för minskad klimatpåverkan

Planera klimatsmart! Fysiska strukturer för minskad klimatpåverkan Planera klimatsmart! Fysiska strukturer för minskad klimatpåverkan Planera klimatsmart! Stöd till de kommunala planerarna med fokus på förebyggande klimatarbete Ta fram verktyg som kan användas i planeringen

Läs mer

Trygghetsvandring - för att skapa en bättre och tryggare närmiljö

Trygghetsvandring - för att skapa en bättre och tryggare närmiljö Trygghetsvandring - för att skapa en bättre och tryggare närmiljö Vad är en trygghetsvandring? Trygghetsvandringar är en metod för att skapa en bättre och tryggare kommun men också för att se hur invånarna

Läs mer

falun.se/resecentrum Samhällsinformation Resecentrum Falun Följ med på resan! Ett viktigt steg mot en större stad

falun.se/resecentrum Samhällsinformation Resecentrum Falun Följ med på resan! Ett viktigt steg mot en större stad falun.se/resecentrum Samhällsinformation Resecentrum Falun Ett viktigt steg mot en större stad Följ med på resan! Nu bygger vi framtidens Falun En satsning för dig och morgondagens falubor! I en modern

Läs mer

Cykelåtgärder på Ormkärrsvägen i Hagsätra. Slutredovisning

Cykelåtgärder på Ormkärrsvägen i Hagsätra. Slutredovisning Dnr Sida 1 (7) 2016-09-26 Handläggare Pernilla Johnni 08-508 276 50 Till Trafiknämnden 2016-10-20 Cykelåtgärder på Ormkärrsvägen i Hagsätra. Slutredovisning Förslag till beslut 1. Trafiknämnden godkänner

Läs mer

Vinterväghållning. Gävle kommun. Stefan Kusbom Entreprenadingenjör Fredrik Nygren Gatuingenjör

Vinterväghållning. Gävle kommun. Stefan Kusbom Entreprenadingenjör Fredrik Nygren Gatuingenjör Vinterväghållning Gävle kommun Stefan Kusbom Entreprenadingenjör Fredrik Nygren Gatuingenjör Gävle i siffror 96 000 invånare 80 000 invånare berörs direkt av kommunal väghållning 22 mil gc-vägar 45 mil

Läs mer

RAPPORT TRAFIKUTREDNING FÖR DETALJPLAN TUMBA CENTRUM UPPDRAGSNUMMER 2125500000 RAPPORT VER 0.96 STOCKHOLM 2013-05-20 1 (16)

RAPPORT TRAFIKUTREDNING FÖR DETALJPLAN TUMBA CENTRUM UPPDRAGSNUMMER 2125500000 RAPPORT VER 0.96 STOCKHOLM 2013-05-20 1 (16) UPPDRAGSNUMMER 2125500000 TRAFIKUTREDNING FÖR DETALJPLAN TUMBA CENTRUM VER 0.96 STOCKHOLM 1 (16) S w e co Gjörwellsgatan 22 Box 34044 SE-100 26 Stockholm, Sverige Telefon +46 (0)8 6956000 Fax +46 (0)8

Läs mer

Frihamnen, Göteborg. Martin Forsberg martin.forsberg@koucky.se www.koucky.se +46(0)31-80 80 52

Frihamnen, Göteborg. Martin Forsberg martin.forsberg@koucky.se www.koucky.se +46(0)31-80 80 52 Frihamnen, Göteborg Martin Forsberg martin.forsberg@koucky.se www.koucky.se +46(0)31-80 80 52 Dagens upplägg Kort om K&P Göteborg Det större perspektivet Pågående utvecklingar Älvstranden Utveckling Näraliggande

Läs mer

Trafikutredning TCR Oskarshamn

Trafikutredning TCR Oskarshamn 2014-02-17, sid 1(12) Trafikutredning TCR Oskarshamn 2014-02-17, sid 2(12) Beställare Kristian Wendelboe Wendelboe West Properties Uppdragsledare/Trafikplanerare Trafikplanerare Patrik Lundqvist Karin

Läs mer

Linköpings utmaningar inför framtidens kollektivtrafik Vilka planer finns för Linköpings stadsutveckling

Linköpings utmaningar inför framtidens kollektivtrafik Vilka planer finns för Linköpings stadsutveckling Linköpings utmaningar inför framtidens kollektivtrafik Vilka planer finns för Linköpings stadsutveckling Ostlänken, nytt resecentrum och Innerstaden växer över ån Översiktsplan och Trafikstrategi Stadsutvecklingsstråk

Läs mer

Planerat trafiksäkerhetsarbete i Stockholm stad 2014 och framåt

Planerat trafiksäkerhetsarbete i Stockholm stad 2014 och framåt Planerat trafiksäkerhetsarbete i Stockholm stad 2014 och framåt GNS-möte 17 december 2013 Jeff Archer jeffery.archer@stockholm.se The Capital of Scandinavia Trafikkontorets planerat arbete 2014 och framåt

Läs mer

Handlingsplan för ökat cyklande i Halmstads kommun

Handlingsplan för ökat cyklande i Halmstads kommun Handlingsplan för ökat cyklande i Halmstads kommun Version 1.0 2010-10-04 TEKNIK OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Förord Halmstads kommun har tagit ett övergripande mål om att Halmstad ska skapa förutsättningar

Läs mer

Mötesplats Skåne 2013 Så kan kollektivtrafiken utveckla Skåne två goda exempel

Mötesplats Skåne 2013 Så kan kollektivtrafiken utveckla Skåne två goda exempel Mötesplats Skåne 2013 Så kan kollektivtrafiken utveckla Skåne två goda exempel Malmö 16 augusti 2013 Så kan kollektivtrafiken utveckla Skåne Skåne en region med stora möjligheter men också med betydande

Läs mer

Leif Nilsson. Aktuellt om trafiken i Sundsvall

Leif Nilsson. Aktuellt om trafiken i Sundsvall Leif Nilsson Ordförande stadsbyggnadsnämnden Aktuellt om trafiken i Sundsvall Videokonferens 17 sept. 2008 Trafikstrategi Trafikstrategins övergripande mål är att medverka till att skapa en attraktiv stad

Läs mer

Hållbara transporter i kommunsektorn. Stockholm Lördagen den 27 november 2010

Hållbara transporter i kommunsektorn. Stockholm Lördagen den 27 november 2010 Hållbara transporter i kommunsektorn Stockholm Lördagen den 27 november 2010 Trafikens miljöpåverkan Trafiken påverkar: p - övergödningen (kväveutsl veutsläpp) - hälsan (genom buller + kolväten och partiklar)

Läs mer

24 Så här vill vi utveckla våra stadsdelar, byar och vattenområden. Hällbacken. Dalbo. Bodskataudden. Porsön. Kronan. Lulsundet. Bergviken.

24 Så här vill vi utveckla våra stadsdelar, byar och vattenområden. Hällbacken. Dalbo. Bodskataudden. Porsön. Kronan. Lulsundet. Bergviken. Hällbacken Dalbo Bodskataudden Porsön Stormvägen Blidvägen Sinksundet Björkskatans centrum Väderleden Höstvägen Björkskataleden Kronan Lulsundet Bergviken Kronan 24 Så här vill vi utveckla våra stadsdelar,

Läs mer

Vi får ingen cykelrevolution trots att samhället säger sig vilja ha det

Vi får ingen cykelrevolution trots att samhället säger sig vilja ha det 1 Vi får ingen cykelrevolution trots att samhället säger sig vilja ha det 2 Vår tes: Vi gör fel saker och är inte tillräckligt modiga Alla trafikslag ska inte få ökad framkomlighet Vi måste våga prioritera

Läs mer

Cykelplanering i Göteborg Cyklisters riskbeteende. Henrik Petzäll Trafikkontoret

Cykelplanering i Göteborg Cyklisters riskbeteende. Henrik Petzäll Trafikkontoret Cykelplanering i Göteborg Cyklisters riskbeteende Henrik Petzäll Trafikkontoret VISION Attraktiv cykelstad för alla Attraktiv cykelstad Tillgång till cykelbanor Trivsamma, trygga, rena & snygga cykelvägar

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator och parker sköts i Lidingö kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator och parker sköts i Lidingö kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator och parker sköts i Lidingö kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2007 Lidingö kommun Våren 2007 genomförde ett 80-tal kommuner undersökningar

Läs mer

Grön Trafik hållbara transporter i Östersund Fokus: Minska koldioxidutsläppen

Grön Trafik hållbara transporter i Östersund Fokus: Minska koldioxidutsläppen Grön Trafik hållbara transporter i Östersund Fokus: Minska koldioxidutsläppen Agenda 21-vision, och klimatmål i miljöledningssystem Mål: Koldioxidutsläppen ska minska med 15 % mellan 1998-2005 i kommunförvaltningen

Läs mer

HÅLLBART RESANDE MED HJÄLP AV INDIKATORER FRÅN TRAST; TRAFIK FÖR EN ATTRAKTIV STAD. Version 1.0

HÅLLBART RESANDE MED HJÄLP AV INDIKATORER FRÅN TRAST; TRAFIK FÖR EN ATTRAKTIV STAD. Version 1.0 HÅLLBART RESANDE MED HJÄLP AV INDIKATORER FRÅN TRAST; TRAFIK FÖR EN ATTRAKTIV STAD Version 1.0 Ett verktyg för att underlätta att hållbart resande prioriteras i planeringen. November 2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Utreda behovet av och former för prioriterad kollektivtrafik. Utgöra ett underlag för fortsatt planering. Garantera att man inte bygger fast sig.

Utreda behovet av och former för prioriterad kollektivtrafik. Utgöra ett underlag för fortsatt planering. Garantera att man inte bygger fast sig. Kollektivtrafikstråket Helsingborg - Höganäs Juliet Leonette-Lidgren Samråd med allmänheten i Höganäs avseende Förstudie enligt lag om byggande av järnväg 2012-11-07 1 Förstudien ska... Utreda behovet

Läs mer

PM TRAFIKUTREDNING TOMTEBOVÄGEN

PM TRAFIKUTREDNING TOMTEBOVÄGEN UPPDRAG Coop Tomtebo UPPDRAGSNUMMER 2433490000 UPPDRAGSLEDARE Krister Johansson, HIFAB UPPRÄTTAD AV Katarina Lindberg DATUM 10-05 Bakgrund och syfte Coop AB planerar att etablera en ny butik på en i dagsläget

Läs mer

Trafikföringen i centrum, Inre ringen

Trafikföringen i centrum, Inre ringen 1(17) Tjänsteskrivelse Falu kommun Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Datum 2015-09-14 Diarienummer MSN0522/15 Handläggare Mathias Westin Telefon 023-827 39 E-post: mathias.westin@falun.se Miljö-

Läs mer

RAPPORT. Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06. Upprättad av: Elin Delvéus

RAPPORT. Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06. Upprättad av: Elin Delvéus RAPPORT Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06 Upprättad av: Elin Delvéus RAPPORT Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning Kund Torsås kommun

Läs mer

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5)

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5) 2013-05-14 0 (5) PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 FÖRVALTNING 1 (5) INLEDNING Höganäs kommun växer och utvecklas, både i yta och befolkningsmässigt.

Läs mer

Skärhamns Samhällsförening

Skärhamns Samhällsförening Skärhamns Samhällsförening Prepared: Magnus Gustavsson Anna Karlsson Anders Sundling Marianne Sundling Berndt Axelsson Susanne Axelsson Date: 2014-11-15 Agenda Introduktion Bakgrund Samhällsförening Vision

Läs mer

Trygghetsvandring mellan Sommarhemsskolan och Äsperödsskolan

Trygghetsvandring mellan Sommarhemsskolan och Äsperödsskolan Trygghetsvandring mellan Sommarhemsskolan och Äsperödsskolan Inledning Trygghetsvandringen genomfördes måndag 31 maj mellan Sommarhemsskolan och Äsperödsskolan. Deltog gjorde sex elever som representerade

Läs mer

Planens syfte. Trafiksäkerhet. Planerade åtgärder. Bymiljöväg. Cykelpassage

Planens syfte. Trafiksäkerhet. Planerade åtgärder. Bymiljöväg. Cykelpassage Gång- och cykelplan för Ockelbo kommun... 2 Förklaringar.... 2 Planens syfte Gång- och cykelplanen ska användas som underlag för kommande översikts- och detaljplaneläggning samt infrastrukturplanering.

Läs mer

Skolgårdar - trafiksäkerhet

Skolgårdar - trafiksäkerhet GODA EXEMPEL Skolgårdar - trafiksäkerhet Bakgrund SISAB vill uppmärksamma och lägga fokus på att skapa trafiksäkra skolgårdar. Enligt läroplanen LGR 11 är trafikämnet ett kunskapsområde som ska integreras

Läs mer

Gång- och cykelplan för Värmdö kommun 2013-2030. Antagen av kommunfullmäktige 2014-10-01 123, 13KS/0603

Gång- och cykelplan för Värmdö kommun 2013-2030. Antagen av kommunfullmäktige 2014-10-01 123, 13KS/0603 Gång- och cykelplan för Värmdö kommun 2013-2030 Antagen av kommunfullmäktige 2014-10-01 123, 13KS/0603 Dokumentinformation Titel: Gång- och cykelplan för Värmdö kommun 2013-2030 Serie nr: 2013:38 Projektnr:

Läs mer

KORTVERSION AV SLUTRAPPORTEN DEN GODA STADEN. Så får vi. Den Goda Staden

KORTVERSION AV SLUTRAPPORTEN DEN GODA STADEN. Så får vi. Den Goda Staden KORTVERSION AV SLUTRAPPORTEN Så får vi Den Goda Staden DEN GODA STADEN 1 Foto: Jönköpings kommun Så får vi Den Goda Staden Utvecklingen av staden har en nyckelroll i arbetet för en hållbar utveckling.

Läs mer