Erbjudande att teckna aktier i. 24hBET AB (Publ) Prospekt samt bilaga 1: delårsrapport

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Erbjudande att teckna aktier i. 24hBET AB (Publ) Prospekt samt bilaga 1: delårsrapport"

Transkript

1 Erbjudande att teckna aktier i 24hBET AB (Publ) Prospekt samt bilaga 1: delårsrapport

2 Innehåll Erbjudande att teckna aktier i 24hBET AB Generell information angående emissionen Villkor och anvisningar Bakgrund och motiv hBET i korthet VD har ordet Verksamhetsbeskrivning hPOKER hBET & 24hCASINO Framtida affärsområden Integration av bolagets affärsområden Monopolsituation Riskanalys SWOT-analys Ledande befattningshavare och styrelse Aktie- och ägarstruktur Aktiekapitalets utveckling/emissionshistorik Nyckeltal Förvaltningsberättelse 2002/ resultat- och balansräkning Kassaflödesanalys Bokslutskommentarer Noter Bolagsordning Bolagsinformation Skattefrågor i Sverige och övrig information Granskningsberättelse BILAGA 1: Delårsrapport 6 månader Prospekt 24hBET AB (Publ) Mars 2004

3 Erbjudande att teckna aktier i 24hBET AB Erbjudandet vänder sig till allmänheten med syftet att kapitalisera 24hBET AB inför expansion samt för att bredda ägandet i Bolaget. Styrelsen för 24hBET AB (Publ) har den 5 januari 2004 med bemyndigande från Bolagets ordinarie bolagsstämma den 31 oktober 2003 beslutat att Bolaget skall genomföra en nyemission utan företräde för aktieägarna enligt följande villkor: Nyemissionen omfattar högst B-aktier. Priset per aktie är 10 SEK. Totalt emissionsbelopp är högst SEK. Varje post är på 700 st B- aktier (7 000 SEK per post). Anmälningstid är 1 mars 19 mars ERBJUDANDET I SAMMANDRAG Emissionsbelopp: högst SEK Kurs: 10 SEK Antal emitterade aktier: högst B-aktier Poster: minsta post är 700 B-aktier Anmälningstid: 1/3 19/ Likviddag: 2/ Generell information angående emissionen Detta prospekt har godkänts och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 4 lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Det erinras om att ett sådant godkännande och registrering inte innebär någon garanti från Finansinspektionens sida för att sakuppgifterna i prospektet är riktiga eller fullständiga. Erbjudandet riktar sig ej till personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringar eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Det åligger envar att iaktta sådana begränsningar enligt lagar och regler utanför Sverige. Prospektet får inte distribueras till eller inom land, bland annat USA, Kanada och Japan, där distributionen eller erbjudandet kräver åtgärder enligt föregående stycke eller strider mot lagar och regler i sådant land. Svensk materiell rätt är exklusivt tillämplig på detta prospekt och på erbjudandet enligt prospektet. Tvist rörande erbjudandet enligt detta prospekt skall avgöras enligt svensk lag och av svensk domstol. Definitioner Med 24hBET och Bolaget avses 24hBET AB (Publ) med organisationsnummer samt övriga koncernbolag. Med Thenberg & Kinde avses Thenberg & Kinde Fondkommission AB (Publ) med organisationsnummer Räkenskapsår 24hBET AB:s räkenskapsår är 1 maj 30 april. Att investera i aktier innebär ett risktagande. För information om bolagspåverkande faktorer som bör övervägas före teckning, se avsnittet Riskanalys på sid. 20 i detta prospekt. Prospekt 24hBET AB (Publ) Mars

4 Villkor och anvisningar TECKNINGSKURS Teckningskursen är 10 SEK per aktie. Courtage utgår med 1 procent av tecknat belopp, dock lägst 200 SEK. Teckningspost De nyemitterade aktierna tecknas i jämna poster om 700 B-aktier. Teckningstid Anmälan om teckning av B-aktier skall göras under perioden 1 mars 19 mars Anmälan Anmälan om teckning av B-aktier skall avse en eller flera teckningsposter om 700 B-aktier. Anmälan skall ske på särskild anmälningssedel som bifogas prospektet eller kan rekvireras från Thenberg & Kinde enligt nedan: Thenberg & Kinde Fondkommission AB Att: Emissioner Box Göteborg Tel: Fax: Anmälningssedeln måste vara Thenberg & Kinde tillhanda senast klockan 17:00 den 19 mars Anmälan är bindande. Endast en anmälningssedel per person kommer att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Inga tillägg eller ändringar får göras i den tryckta texten på anmälningssedeln. Rätt till förlängning av erbjudandet Styrelsen förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden och flytta fram likviddagen. Styrelsen förbehåller sig också rätten att fullfölja emissionen även om den inte tecknas fullt ut. Tilldelning Beslut om tilldelning av B-aktier fattas av styrelsen i 24hBET AB. Målsättningen är att få en bred spridning av de erbjudna aktierna. Besked om tilldelning När fördelning av B-aktier fastställts, sänds avräkningsnotor ut till dem som erhållit tilldelning. Detta beräknas ske den 26 mars De som ej tilldelats B-aktier erhåller inget meddelande. Betalning Full betalning för tilldelade B-aktier skall erläggas kontant senast den 2 april enligt anvisningar på utsänd avräkningsnota. Om betalning inte sker i tid kan aktierna komma att överlåtas till annan part. Om betalning från en sådan försäljning understiger teckningskursen enligt Erbjudandet kan mellanskillnaden komma att utkrävas av den person som ursprungligen tilldelades aktierna. Erhållande av aktier Sedan betalning har erlagts och aktiekapitalets höjning har registrerats hos PRV (Patent- och Registreringsverket), skickas en VP-avi som visar att aktierna finns tillgängliga på köparens VP-konto. Detta beräknas ske i slutet av april. Aktieägare vars innehav är förvaltarregistrerat aviseras enligt respektive förvaltares rutiner. Bolaget är anslutet till VPC:s kontobaserade värdepapperssystem, varför inga aktiebrev utfärdas. Några BTA (Betalda Tecknade Aktier) förekommer ej. Utdelning Varje nyemitterad aktie medför rätt till utdelning från och med innevarande verksamhetsår. Vid eventuell utdelning sker utbetalning via VPC. Villkor för erbjudandets fullföljande Erbjudandet är villkorat av att inga omständigheter uppstår som kan medföra att tidpunkten för att genomföra erbjudandet bedöms som olämplig. Sådana omständigheter kan till exempel vara av ekonomisk, finansiell eller politisk art, och avse såväl omständigheter i Sverige som utomlands, liksom att intresset för att delta i erbjudandet av styrelsen för Bolaget bedöms som otillräckligt. Erbjudandet kan sålunda helt eller delvis återkallas. Meddelande härom skall offentliggöras samma dag som sådan omständighet uppkommer eller så snart som möjligt därefter. 4 Prospekt 24hBET AB (Publ) Mars 2004

5 Bakgrund och motiv Intäkterna från emissionen kommer främst att användas till marknadsföring av bolagets tjänster samt till att stärka rörelsekapitalet. 24hBET AB grundades i januari Bolaget har utvecklat spelplattformar för poker respektive sportsbetting (vadslagning på sportevenemang) på Internet. Tillsammans med börsnoterade Cherry AB erbjuds även casinospel på Internet. Bolagets mjukvarusystem är driftsatta och speltjänsterna, som är mycket tekniskt avancerade och konkurrenskraftiga, har visat sig uppskattade av kunderna. Styrelsen har beslutat om föreliggande emission för att stärka 24hBETs finansiella ställning. Intäkterna från emissionen kommer i första hand att användas för att bättre kunna marknadsföra Bolagets tjänster samt för att stärka rörelsekapitalet. Styrelsen för 24hBET AB är ansvarig för innehållet i detta prospekt. Härmed försäkras att, såvitt styrelsen känner till, de i prospektet lämnade uppgifterna överensstämmer med faktiska förhållanden och att ingenting av väsentlig betydelse är utelämnat som skulle kunna påverka den bild av 24hBET som skapas i detta prospekt. Solna februari 2004 Styrelsen 24hBET AB (Publ) Prospekt 24hBET AB (Publ) Mars

6 24hBET i korthet Det är för närvarande ett stort intresse för svenska spelbolag på Stockholmsbörsen. Den ökade uppmärksamheten bör gynna 24hBET. Spelverksamheten fokus på POKER Spelverksamheten bedrivs på Internet och är idag uppdelad i tre olika områden: poker (www.24hpoker.com), sportsbetting (www.24hbet.com) och casino (www.24hcasino.com). Huvuddelen, ca 80% av bruttointäkterna, kommer från pokern varför Bolaget fokuserar på detta affärsområde. Övriga två affärsområden är i dagsläget att betrakta som komplement. Gedigen erfarenhet från spelbranschen Bolaget har, genom sina medarbetare, en gedigen erfarenhet från spelbranschen i allmänhet och poker i synnerhet. Erfarenhet finns både som pokerspelare på högsta internationella nivå och även som turneringsarrangörer. Detta har varit en förutsättning för att skapa en användarvänlig pokerupplevelse på Internet. Egenutvecklad spelplattform Mjukvaran för poker har tillfullo utvecklats av 24hBET AB. Utvecklingsteamet finns inom Bolaget, vilket innebär att det sker en kontinuerlig vidareutveckling. Innovativa förbättringar, nya spelmöjligheter samt förändringar av webbplatsens gränssnitt kan genomföras snabbt och effektivt. De stora kostnaderna för utveckling av mjukvaran samt uppbyggnad av bolagsstruktur och organisation är redan tagna och marginalkostnaden för varje ny kund är liten. Mjukvaruföretag och speloperatör 24hBET är idag såväl ett mjukvaruföretag som en speloperatör. Medan fokus tidigare har legat på att ta fram mjukvarusystem för den egna verksamheten så finns nu även möjligheten att i olika former tillhandahålla spelplattformen till andra aktörer på marknaden. Lojal spelarbas Bolaget har en lojal och snabbt växande spelarbas, huvudsakligen från den skandinaviska spelmarknaden. De planerade marknadsföringsinsatserna skall bidra till ett kraftigt ökat inflöde av spelare från övriga världen. Intäktsmodell 24hBET får sina huvudintäkter från 24hPOKER genom att ta en avgift (kallad rake ) från varje spelomgång (pott). Denna avgift varierar beroende på pottens storlek och antalet spelare vid bordet. I december 2003 uppgick Bolagets intäkter från poker till USD (i genomsnitt USD per dag). Intäkterna genereras idag till största delen från den skandinaviska marknaden. Marknaden och konkurrenter Marknaden för online poker befinner sig i en tillväxtfas. Marknaden omsatte under december månad 2003 mer än 50 miljoner USD eller drygt 600 miljoner USD på årsbasis, vilket är en ökning med 500% under Poker är det i särklass snabbast växande affärsområdet inom onlinespel idag. 6 Prospekt 24hBET AB (Publ) Mars 2004

7 Marknaden domineras av ett fåtal stora aktörer som fokuserar på den amerikanska marknaden. Ökade marknadsföringsinsatser skall leda till att öka kännedomen om Bolagets tjänster och på så sätt förbättra konkurrensvillkoren. Bolaget ämnar växa på den stora amerikanska marknaden samt på de spirande östeuropeiska och asiatiska marknaderna. Det är för närvarande ett stort intresse för svenska spelbolag på Stockholmsbörsen. Branschkollegorna Boss Media och Cherry tillhörde båda 2003 års börsvinnare med en uppgång på 491% respektive 476%. Den ökade uppmärksamheten bör gynna 24hBET. Monopolsituation Sverige har upprätthållit ett spelmonopol innebärande att endast bolag ägda av staten har tillåtits bedriva vadslagnings- och casinoverksamhet (med internationella regler) inom landet. Efter uppmärksammade fall i Europadomstolen är dock tendensen att spelmarknaden alltmer kommer att avregleras. Detta medför att 24hBET får ökade möjligheter till marknadsföring och verksamhet i länder där spel tidigare varit monopoliserat. Prospekt 24hBET AB (Publ) Mars

8 VD har ordet Per Hildebrand, VD och grundare av 24hBET AB klass. Detta visas inte minst av att vi redan idag har en trogen kundkrets på flera tusen aktiva spelare trots mycket sparsam marknadsföring. Dessutom har flera stora aktörer på spelmarknaden visat intresse för mjukvaran. Det stämmer att utvecklingen tagit betydligt längre tid än vi från början hoppades men faktum är att flera mycket stora företag som börjat utveckla pokermjukvara helt misslyckats med att få fram en gångbar produkt trots stora resurser. Vi kommer att fortsätta vidareutveckla vår produkt kontinuerligt vilket är nödvändigt för att behålla försprånget till konkurrenterna på den europeiska marknaden. Vad är främsta skälet till att göra en investering i 24hBET? 24hBET befinner sig just nu i en expansiv och intressant fas. Vi har egenutvecklade mjukvaror som håller hög klass och spelverksamheten genererar redan betydande intäkter i förhållande till kostnaderna. De stora kostnaderna för utveckling av mjukvarusystem samt uppbyggnad av bolagsstruktur och organisation är redan tagna och marginalkostnaden för varje ny kund är liten. Vi har en konkurrenskraftig produkt som är möjlig att marknadsföra globalt. Spel kommer alltid att omsätta stora belopp och är okänsligt för konjunkturer. Andra positiva faktorer är att marknaden för online poker är under kraftig expansion samt att avregleringen av de statliga spelmonopolen kommer att leda till ökade möjligheter att marknadsföra spelprodukter och vinna marknadsandelar i Skandinavien och övriga Europa. Kapitaltillskottet kommer i första hand att användas för en kraftigt ökad marknadsföring av våra produkter. Vi ser en flerdubbling av omsättningen bara det närmaste året som fullt realistisk. Det har tagit tid att utveckla systemplattformen. Hur pass bra är systemet nu och hur mycket ytterligare utveckling kommer att krävas? Vårt system för online poker håller mycket hög Ni har valt att fokusera på poker över Internet. Varför anser ni att den inriktningen har större potential för er än exempelvis vadslagning på idrottsevenemang eller casino-spel? En rad faktorer gör att vår pokerprodukt idag är den verksamhetsgren som har överlägset störst potential. Poker på Internet är en av de snabbast växande branscherna alla kategorier just nu. 24hBET har en egenutvecklad mjukvara som håller mycket hög standard och är helt i nivå med marknadsledarna. För sportsbetting och casinospel växer inte marknaden på samma sätt. Dessutom är konkurrensen betydligt tuffare. Däremot ser vi en stor potential i vår gemensamma plattform, d.v.s. samma konto för alla spel, som lanseras under mars Genom att samtidigt marknadsföra tre produkter blir det lättare att få in kunder och marknadsföringen blir mer kostnadseffektiv. Är ni oroliga för att det kan komma nya aktörer med bättre lösningar? Eftersom mjukvaran för online poker är mycket komplex bedömer vi det som osannolikt att det i någon större utsträckning dyker upp nya aktörer med egen mjukvara på marknaden. Däremot kan 8 Prospekt 24hBET AB (Publ) Mars 2004

9 Spel kommer alltid att omsätta stora belopp och är okänsligt för konjunkturer. Poker på internet är en av de snabbast växande branscherna just nu. befintliga konkurrenter förväntas förbättra kvaliteten på sina mjukvaror successivt och konkurrensen kan öka genom att speloperatörer väljer att gå med i andra nätverk än vårt. Hur ser ni på framtiden för spel över Internet med hänsyn till den svenska lagstiftningen på området? I Sverige tillåter man spel på Internet även om en del skattefrågor för den enskilde spelaren fortfarande är oklara. Svenska Spel har uttryckt en vilja att konkurrera på liknande villkor som övriga aktörer och det saknas förankring hos allmänheten för att begränsa online-spel. Hur tror ni att statens spelmonopol kommer att utvecklas framöver? Tendensen just nu är att spelmonopolet alltmer luckras upp och inom några år kan marknaden förväntas släppas helt fri. Detta kommer givetvis att gynna privata spelbolag även om vi får räkna med att speciella skatteregler kommer att gälla. Exempelvis kan vissa punktskatter förväntas på spel. För 24hBET ser vi en rad möjligheter med en friare spelmarknad som till exempel att kunna öppna spelbutiker i Sverige. Var ligger break-even* för bolaget och när kan ni tänkas nå den? Koncernen gjorde ett positivt rörelseresultat ett par månader redan i början av I det läget gjordes en nödvändig utvidgning av organisationen, framförallt på tekniksidan, samt ökad supportverksamhet med ökade kostnader som följd. Då vi inte haft möjlighet att marknadsföra våra produkter i önskad utsträckning på grund av en för liten budget har intäkterna inte ökat så snabbt som vi önskat. Genom tillskottet av intäkter från 24hCASINO under hösten så har ändå vissa månader visat ett positivt rörelseresultat. Vi räknar med att Bolaget ska börja generera vinst under Q Detta därför att intäkterna från poker kan förväntas öka i samband med att vi får fler partners i vårt nätverk samt tack vare en ökad marknadsföringsbudget efter kapitaliseringen. Den integrering som kommer att ske av sportsbettingverksamheten under mars, så att samma konto kan användas både för poker, casino och sportsbetting, kan också förväntas öka omsättningen och förbättra Bolagets resultat ytterligare. Ni är onoterade i dagsläget. Hur ser den långsiktiga noteringsplanen ut? 24hBET AB har nu funnits i fyra år och vi är VPC-registrerade. I takt med att omsättningen ökar och Bolaget blir mer välkänt blir en notering alltmer intressant. Det skulle sannolikt även öka intresset för Bolagets produkter. Beroende på läget på aktiemarknaden och intresset för Bolaget är det realistiskt att aktien skulle kunna tas upp till handel under slutet av Tänkbara marknadsplatser är NGM, Nya Marknaden eller, om vi får en kraftig tillväxt i Bolaget, O-listan eller AIM i London (Londonbörsen), där spelbolag traditionellt har en hög värdering. Vad fokuserar ni på för år 2004? Under 2004 kommer vi i första hand att fokusera på att få upp aktiviteten i vår poker så att det alltid finns ett större antal aktiva bord att spela på dygnet runt. Detta kan uppnås genom kraftigt ökad marknadsföring och genom att vi knyter upp fler partners till vår poker. Målsättningen är att under året få in ett flertal större vadslagningsfirmor i nätverket. Vi kommer även att satsa hårt på att utöka verksamheten i Östeuropa där vi ser en enorm potential och i dagsläget nästan ingen konkurrens. *) Break-even = vändning till positivt resultat Prospekt 24hBET AB (Publ) Mars

10 Verksamhetsbeskrivning 24hBET skall genom 24hPOKER bli en av de fem största online-poker operatörerna i världen. För spelaren skall varumärket 24h fungera som en kvalitetsstämpel. Affärsidé 24hBETs affärsidé är att med egenutvecklad, marknadsledande mjukvara tillhandahålla marknadsplatser för spel över Internet. Mål och vision 24hBET skall genom 24hPOKER bli en av de fem största online-poker operatörerna i världen. För spelaren skall varumärket 24h fungera som en kvalitetsstämpel som gör att denne väljer att besöka webbplatsen som ett första alternativ oavsett var i världen personen befinner sig. Organisation Moderbolaget 24hBET AB har idag sitt huvudkontor i Stockholm. Spelverksamheten ombesörjs av dotterbolag på Malta och i Costa Rica. Support- och drifttjänster upphandlas i Estland. Bolagsstruktur Moderbolaget 24hBET AB (Publ) Moderbolaget Registrerat i Sverige (grundat januari 2000) Huvudkontor i Stockholm Ca 230 aktieägare Registrerat hos VPC Sysselsätter 10 personer (mjukvaruutveckling och management) 24hBET AB har utvecklat och äger mjukvaran för poker och sportsbetting Dotterbolag 24hBET AB International Ltd (Malta) Helägt dotterbolag till 24hBET AB Bedrev t o m 31 oktober 2003 sportsbetting med en maltesisk spellicens Administrerar betalningar för Bolagets spelverksamhet 1,5 anställd (betalningar och viss kundsupport) Global Events Online Ltd (Malta) Helägt dotterbolag till 24hBET AB Företaget bedriver för närvarande ingen verksamhet Affärsområden 24hPoker 24hBet 24hCasino 24hBET S.A. (Costa Rica) Helägt dotterbolag till 24hBET AB Ansvarar för att driva spelverksamheten 10 Prospekt 24hBET AB (Publ) Mars 2004

11 Affärsområden Bolaget har tre affärsområden online poker, sportsbetting och casino. Bolaget satsar mest resurser på verksamheten för poker, varför huvudparten av detta prospekt omfattar detta affärsområde. 24hPoker 24hPOKER erbjuder åtta olika pokerformer och alla vanligen förekommande spelnivåer och insatsstrukturer (t.ex. Fixed Limit, Pot Limit och No Limit). På webbplatsen erbjuds dessutom s.k. multi-table turneringar där många hundra spelare kan tävla samtidigt. 24hBet 24hBET bedriver sportsbetting (d.v.s. vadslagning på idrottsevenemang) över Internet. Verksamheten har bedrivits online sedan december samt 24hCasino I augusti 2003 öppnades 24hCASINO. Casinot licensieras från Net Entertainment AB, ett dotterbolag till börsnoterade Cherry AB. Prospekt 24hBET AB (Publ) Mars

12 24hPoker I januari 2003 omsattes ca 10 miljoner USD på den globala marknaden för online poker. I december 2003 hade omsättningen ökat till mer än 50 miljoner USD. Bakgrund och nuläge Sedan starten för fyra år sedan har 24hBET utvecklat en spelplattform för online poker samt byggt upp en strategi för att få in kunder till webbplatsen. Bolaget har fokuserat på att lansera en mycket välfungerande produkt, då det kan uppstå kostsamma trovärdighetsproblem om systemet inte är stabilt och säkert. Sedan september 2002 drivs tjänsten kommersiellt. Trots sparsam marknadsföring har utvecklingskurvan varit positiv. 24hPOKER erbjuder åtta olika pokerformer och alla vanligen förekommande spelnivåer och insatsstrukturer (t.ex. Fixed Limit, Pot Limit och No Limit). På webbplatsen erbjuds dessutom s.k. multi-table turneringar där många hundra spelare kan tävla samtidigt. Bolaget har arrangerat större mästerskap online och kvaltävlingar till olika live-tävlingar. Eftersom poker existerar i många olika varianter kan 24hPOKER genom att erbjuda många olika spelformer attrahera en bred grupp av spelare. Den välutvecklade och flexibla spelplattformen möjliggör även komplettering med nya spel och spelformer på webbplatsen. De i särklass viktigaste faktorerna när det gäller spel om pengar på Internet är att förmå människor att känna förtroende för tjänsten och Bolaget bakom och att spelupplevelsen ger starka incitament att ofta besöka 24hPOKER. En kapitalisering av Bolaget kommer att medföra ytterligare trovärdighet gentemot kunder och potentiella partners. Intäktsmodell 24hPOKER får sina intäkter genom att ta en avgift ( rake ) från varje spelad pott. Beroende på pottens storlek varierar raken mellan 0,25-3,00 USD, oavsett vem som vinner potten. Prissättningen är i paritet med fysiska pokerrum men kostnadsstrukturen är helt annorlunda. Marginalkostnaden för en ytterligare spelare online är i praktiken obefintlig. Dessutom kan varje spelare spela fler händer per timme och även flera bord samtidigt. Den rake som en spelare betalar varierar mellan 5-15 USD per timme och bord beroende på spelets nivå samt antal spelare vid bordet. En aktiv genomsnittsspelare genererar ca 80 USD per månad i rake. De mest frekventa spelarna kan betala över USD i rake under en månad. I december 2003 genererade 24hPOKER intäkter om USD, vilket innebär ca USD per dygn. Förmågan att locka till sig spelare är till stor del en fråga om att framgång föder framgång. Ju fler spelare som redan sitter vid spelborden, desto lättare är det att attrahera ännu fler spelare. Den totala tid som spelarna stannar vid spelborden är högst väsentlig eftersom intäktsmodellen baseras på antalet spelade potter snarare än på de olika spelens storlek. Den stora utmaningen är därför att erbjuda en attraktiv tjänst och en positiv upplevelse så att spelarna inte bara hittar till 24hPOKER utan också vill spendera mycket tid där. Marknadsstrategi Det planerade kapitaltillskottet skall främst användas till marknadsföring. Bolaget ämnar även expandera i nya länder som ännu inte bearbetats. Bolagets marknadsstrategi innefattar följande huvudpunkter: 1. Välkända namn i pokervärlden rekommenderar 24hPOKER Redan idag rekommenderas 24hPOKER av välkända storspelare med gott renommé. En av dessa är Christer Björin, Sveriges mest kända och meriterade pokerspelare. Genom att knyta upp professionella pokerspelare med många kontakter ökar såväl inflödet av spelare som förtroendet för 24hPOKER. I takt med en ökad spelarbas och bättre resurser kommer även sponsringen av live-spelare att öka. 2. Uppbyggnad av varumärket Nytt kapital kommer att ge Bolaget möjlighet att 12 Prospekt 24hBET AB (Publ) Mars 2004

13 Nyhetssajter, spelklubbar och andra sammanslutningar på Internet utgör centra för spelintresserade personer. 24hBET kan erbjuda dessa en färdig lösning för online-spel där 24hNETWORK sköter driften av servrar, betalningsflöden och support. Ett exempel är brittiska The Gutshot Poker Collective (www.gutshot.co.uk). Deras online poker lanserades i december inleda omfattande insatser för att bygga upp varumärket. Ett varumärke med en högre profil kommer att öka kännedomen och avlägsna eventuell tveksamhet mot att deponera pengar på en mindre känd spelplats. Marknadsföringsinsatser i syfte att stärka varumärket kommer att inrikta sig på annonsering dels på andra pokerrelaterade webbplatser och dels i särskilda pokertidskrifter. Marknadsföringen kommer också att riktas mot av Bolaget arrangerade turneringar (bl.a. SM i Texas Hold em och Mörkpoker). 3. Lojalitetsprogram Incitamentet för att delta i spel förstärks ytterligare genom 24hBETs system för VIP-poäng. Spelarna kan utnyttja intjänade poäng för att ta del av olika förmåner som att betala turneringsinsatser, kostnadsfria uttag, köp av reklamartiklar etc. 24hPOKER erbjuder även sina spelare en unik s.k. Bad Beat Jackpot, en bonus som ger även de spelare som spelar om mindre insatser chansen att vinna flera tusen dollar. 4. Pokertävlingar Bolaget kommer att satsa resurser på reklam och marknadsföring vid pokertävlingar världen över. Spelare rekryterade av 24hPOKER kommer att verka som representanter/ambassadörer när de tävlar internationellt. 5. Affiliates Genom partners, s.k. affiliates, knyter man till sig webbplatser med mycket trafik. De spelare som kommer från dessa webbplatser märks till respektive partner och sedan delas intäkterna mellan bolagen. Antalet trafikdrivande partners förväntas öka från dagens ca 100 till det mångdubbla. 6. Pokernätverk 24hNETWORK En av de mer intressanta marknadsstrategierna för att öka trafiken på webbplatsen, och således intäkterna till Bolaget, är att skapa ett nätverk av spelplatser med egen design. Genom 24hNETWORK kan Bolaget attrahera flera aktörer som kan marknadsföra sitt eget varumärke samtidigt som aktiviteten i den gemensamma pokerservern ökas. Spelarna laddar ner olika s.k. skins med partnerns egen design och varumärke. De spelar dock mot samma spelserver och alltså mot samma spelare som loggat på från andra webbplatser som ingår i 24hNETWORK. De existerande pokernätverken är i dagsläget Party Poker, Prima Poker, Cryptologic, Tribeca Tables och Power Network. Mindre partners Det finns ett antal aktörer som samlat spelintresserade personer till sig på olika sätt. Det kan handla om nyhetssajter, informationssajter, spelklubbar eller andra mer eller mindre informella sammanslutningar av spelintresserade personer. Typiskt för dessa mindre samarbetspartners är att de inte har en färdig organisation för online spel när det gäller support och betalningslösningar. Bolaget kan idag erbjuda dessa webbplatser en färdig lösning där 24hNETWORK inte bara sköter driften av servrar utan även betalningsflöden och support. Partnern behöver inte göra stora investeringar utan tillför värde genom sina kontakter och sin marknadsföring. Prospekt 24hBET AB (Publ) Mars

14 24hPoker forts. i Östeuropa och Ryssland är marknaden för online spel oexpolaterad. Samarbetet med Sporttime International Group har slagit väl ut i Kiev och expansionen fortsätter nu i bl.a. Moskva, St Petersburg och Vladivostok. Den första partnern i 24hNETWORK är The Gutshot Poker Collective (www.gutshot.co.uk och Lanseringen av deras online poker skedde i december Större partners Många större aktörer som redan bedriver spel online har sett potentialen i poker och vill in på marknaden via nätverk. Kunderna behöver då inte skapa nya spelkonton utan använder befintliga konton och innestående medel för att spela, vilket gör tjänsten lättillgänglig. Under 2003 har samtal förts med ett antal större vadslagningsfirmor för att åstadkomma en gemensam lösning och full integration. Om satsningen på 24hNETWORK faller väl ut har 24hPOKER chansen att bli en av de fem största operatörerna inom 18 månader. 7. Kassaservice En stor del av den globala marknaden är hittills orörd på grund av strukturella hinder för online betalningar. 24hPOKER har möjliggjort att spelare kan sätta in och ta ut pengar kontant hos partners i länder som Ukraina och Ryssland. Den största partnern idag är Sporttime International Group (www.sporttime.net) som har ett 40-tal olika spelställen såsom vadslagningskontor, sportbarer, automatspel och casinon runt om i forna Sovjetunionen. Flera av dessa är öppna dygnet runt. För tillfället erbjuder endast ett fåtal av dessa kassaservice men avsikten är att successivt utöka servicen och sätta upp datorer där kunder kan spela på 24hPOKER på flera av Sporttimes inrättningar. Därmed har 24hPOKER redan tagit första steget mot den oexploaterade marknaden i Östeuropa och Ryssland. 24hPOKER erbjuder såväl sin webbplats som supporten på ryska. Dessa försök har slagit väl ut i Kiev och nu fortsätter expansionen i bland annat Odessa, Moskva, St Petersburg och Vladivostok. Ett spelbord på Från varje spelad pott dras en avgift (rake). gratis uppkoppling mot Internet där kunderna kan spela på 24hPOKER. I utbyte får klubbägaren en viss procent av intäkterna. Denna verksamhet har fallit väl ut och kommer att utökas framöver. 9. En spelplattform med integrerade system Redan idag kan en kund hos 24hPOKER använda sina pengar i 24hCASINO och logga in med samma användarnamn. Under mars 2004 integreras även 24hBET i systemet. Det innebär att en spelare bara behöver sätta in pengar på ett spelkonto för att kunna utnyttja samtliga 24hBET:s tjänster poker, casino och sportsbetting. Hittills har ingen gemensam marknadsföring genomförts för de tre affärsområdena. När integrationen är helt genomförd möjliggör det en mer kostnadseffektiv marknadsföring. 8. Publika Internetterminaler 24hPOKER samarbetar i liten skala med olika spelklubbar i ett antal länder. Klubbarna erbjuder 14 Prospekt 24hBET AB (Publ) Mars 2004

15 Marknaden 24hPOKER är redan väletablerat på en ny och snabbt växande marknad. Traditionella pokerspelare upptäcker i allt större utsträckning att online poker är ett attraktivt alternativ eller komplement till att spela poker live. Den växande spelformen attraherar många nya, och i synnerhet yngre, spelare. Många av dessa är redan väl hemmastadda på Internet och kan uppleva det bekvämare att börja spela på Internet än t.ex. i ett pokerrum där en nybörjare kan känna sig osäker. Ett fåtal aktörer Till skillnad från onlinemarknaderna för casinospel, med ca operatörer, och sportsbetting, med ca 200 operatörer, består onlinemarknaden för poker av endast ca 20 operatörer (varav 5 st. nätverk) som nått den kritiska massan för att generera betydande intäkter. Flera av de dominerande aktörerna har bara på något år nått stora framgångar. Marknadsledaren Party Poker det största nätverket beräknas ha intäkter på över USD per dygn. Marknaden ökar kraftigt Marknaden för online-poker har ökat explosionsartat det senaste året. I januari 2003 omsattes ca 10 miljoner USD per månad, en siffra som hade växt till mer än 50 miljoner USD för december månad. Marknaden är således inne i en kraftig tillväxtfas. Uppmärksamhet i media Poker förekommer allt oftare i media. Det finns flertalet TV-program som visar pokerspel live, t.ex. Late Nite Poker och The Poker Mi ion i Storbritannien samt World Poker Tour i USA. Det leder till att intresset och dragningskraften ökar bland allmänheten och bidrar till marknadens fortsatta tillväxt. Ett ökat intresse för poker kommer i sin tur att ge ytterligare mediebevakning inte minst då de största tävlingarna idag omsätter mångmiljonbelopp. Totala intäkter på världsmarknaden för online poker år 2003 (MUSD) enligt PokerPulse.com. Miljoner USD JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC 2003 Prospekt 24hBET AB (Publ) Mars

16 24hPoker forts. Konkurrenter Nedan följer en beskrivning av konkurrenssituationen för Skandinavien samt internationellt. Skandinavien Konkurrensen i Skandinavien, liksom globalt, kommer i första hand från ett fåtal stora webbplatser med inriktning på den amerikanska marknaden där det ständigt finns ett stort antal spelare inloggade. På senare tid har även en del vadslagningsfirmor som fokuserar på den skandinaviska marknaden insett potentialen med poker och försökt komma in på marknaden genom att gå in i nätverk. Detta gör att konkurrensen har ökat och förmodligen kommer att öka ytterligare något. Samtidigt växer intresset för online poker vilket gör det lättare att attrahera nya kunder. Det finns möjligheter för Bolaget att knyta några av de tänkbara framtida konkurrenterna till sig eftersom inga av dessa bolag idag har någon egenutvecklad spelplattform för poker. 24hPOKER har idag en mycket stark närvaro i Skandinavien och räknar med att fortsätta vara marknadsledande i Sverige och tillhöra marknadsledarna även i övriga Skandinavien. Internationellt Internationellt sett är den amerikanska marknaden överlägset störst och svarar för uppskattningsvis 70% av den totala marknaden. Bolaget har haft svårt att konkurrera på den marknaden eftersom många amerikanska spelare är vana vid att det finns många fler samtidiga spelare på andra sajter. När 24hPOKER har kommit upp i spelarantal blir det lättare att attrahera dessa kunder. 16 Prospekt 24hBET AB (Publ) Mars 2004

17 24hBET & 24hCASINO 24hBET har utvecklat ett system för sportsbetting som är mycket konkurrenskraftigt. Bolaget kan sannolikt även generera intäkter genom att erbjuda andra spelbolag mjukvaran. 24hBET bedriver sportsbetting på Internet. Online betting har bedrivits sedan december 2001 på och Eftersom omsättningen och spelarbasen är blygsam kan man se tämligen stora svängningar i månadsresultaten beroende på utfallet av relativt få sportevenemang där de större vaden placerats. Med en ökad spelarbas och större omsättning kommer verksamheten att bli betydligt lönsammare då den förväntade vinstprocenten på tagna spel kommer att kunna ökas från 2-3% idag till 5-6% beroende på att den andel av omsättningen som kunniga spelare står för kommer att minska. Konkurrensen är visserligen hård inom sportsbetting online men samtidigt är marknaden stor och rymmer många lönsamma bolag. Tack vare att 24hBET har jämförelsevis små kostnader för att bedriva sportsbetting har en vidareutveckling av affärsområdet ändå potential på längre sikt. Mjukvara 24hBET har utvecklat mjukvaran för sportsbettingen internt. Systemet, som är konkurrenskraftigt och tekniskt sofistikerat, vidareutvecklas och förbättras kontinuerligt. Det finns även möjlighet att generera intäkter genom att erbjuda Bolagets mjukvara för sportsbetting till andra spelbolag. Detta har hittills haft låg prioritet beroende på det begränsade antalet tekniker inom Bolaget. Genom att även kunna erbjuda casinospel blir 24hBet en one stop shop för människor som är intresserade av spel online. I augusti 2003 öppnades 24hCASINO och verksamheten har haft en mycket lovande start. Då kontona för poker och casino är fullt integrerade med varandra kan spelarna använda samma konto för att utnyttja båda tjänsterna. Att casinot är webbaserat gör det snabbt och enkelt att börja spela (det krävs alltså ingen nedladdning av särskild programvara). Casinot licensieras från Net Entertainment AB, ett dotterbolag till börsnoterade Cherry AB. Genom att även casino-spel lagts till verksamheten börjar 24hBET bli en one stop shop för människor som är intresserade av online-spel. Vilken typ av spel man än söker är chansen stor att man finner det hos 24hBET. Prospekt 24hBET AB (Publ) Mars

18 Framtida affärsområden På en spelbörs spelar kunderna mot varandra på olika idrottsevenemang. Arrangören tar ut en avgift utan att själv deltaga i spelet. 24hBET har en snabbt växande kundbas som även kan antas vara intresserade av andra spelformer. Att utöka verksamheten med flera spelformer kommer att ge ytterligare intäkter och vara ett incitament för kunden att välja 24hBETs produkter. En s.k. spelbörs är den produkt som bedöms som mest intressant. Affärsmodellen för en spelbörs är nästan identisk med den för poker kunder spelar mot varandra och arrangören tar ut en avgift för detta utan att själv delta i spelet. 24hBET undersöker just nu möjligheterna att integrera en befintlig spelbörs med övrig verksamhet. Bolaget ser även en möjlighet att skapa intäkter via licensiering eller försäljning av mjukvarusystem där kunden själv sköter driften. Detta är fullt möjligt men kräver en utökad organisation. Integration av Bolagets affärsområden I mars 2004 integreras Bolagets tre affärsområden så att man kan spela poker, casino och sportsbetting från ett och samma konto. Integrationen skapar en rad fördelar för Bolaget: Förenklad administration. Då poker-, casino- och sportsbettingkunderna kan använda samma konto kan även samma betaltjänster och bokföringsrutiner etc. användas. Den förenklade administrationen ger betydande kostnadsbesparingar. Rykte och trovärdighet. Kunden erbjuds nu tre väl beprövade spelområden på ett och samma konto. Att samtliga spel varit igång under en längre tid skapar trovärdighet vilket historiskt sett visat sig vara en avgörande faktor för framgång i spelbranschen. Marknadsföring. Integrationen av 24hPOKER, 24hCASINO och 24hBET gör marknadsföringen kostnadseffektiv då den kan samordnas. 18 Prospekt 24hBET AB (Publ) Mars 2004

19 Monopolsituation Flertalet jurister tolkar utslaget i Europadomstolen som att det nu är tillåtet att marknadsföra spel i svenska medier. Sverige har upprätthållit ett spelmonopol innebärande att endast bolag ägda av staten har tillåtits bedriva vadslagnings- och casino-verksamhet (med internationella regler) inom landet. Likartade regler, speciellt för vadslagning, har gällt i övriga Skandinavien och ytterligare några länder i Europa. Det finns inget förbud för deltagande i spel anordnade utomlands men monopolet har hävdat att det varit otillåtet att marknadsföra sådana spel i Sverige. I en nyligen avkunnad dom i Europadomstolen ( Gambellimålet ) konstaterar domstolen att det visserligen är upp till varje land att ha sin egen policy angående spel men att man inte kan förhindra att andra marknadsför spelprodukter om monopolet självt gör det. Flertalet jurister tolkar denna dom som att det nu är tillåtet att marknadsföra spel i svenska medier. Det är inte heller otänkbart att det redan idag är tillåtet för utländska spelbolag att etablera sig fysiskt i Sverige. Även om Lotteriinspektionen har en annan syn så accepteras numera öppen reklam från utländska spelbolag i svenska medier. Sammanfattningsvis är tendensen att spelmarknaden alltmer kommer att avregleras. Det gynnar 24hBET och andra privatägda spelbolag genom ökade möjligheter till marknadsföring och verksamhet i länder där många spelformer tidigare varit monopoliserade. Det kan också förmodas att poker i framtiden kommer att ses med blidare ögon från myndigheternas sida än andra typer av spel online eftersom pokerarrangörerna inte själva deltar i spelet utan endast erbjuder en marknadsplats och tar en avgift för den tjänsten. Prospekt 24hBET AB (Publ) Mars

20 Riskanalys Allt företagande och ägande av aktier är förenat med risktagande och i detta avseende utgör aktieägande i 24hBET inget undantag. Ett aktieinnehav skall ses som en placering med möjlighet till vinster men där det även finns en risk att insatsen kan gå förlorad. Politiska beslut Spel är på de flesta nationella marknader strängt reglerade i lag och all spelverksamhet är i princip tillståndspliktig. Lokala regler och politiska beslut har tidigare påverkat 24hBET och det finns därmed risk att så även kan komma att bli fallet framöver. I USA råder fortfarande viss osäkerhet i vilken riktning lagstiftningen för spel på Internet kommer att utvecklas. Beroende av avtal 24hBET är inte beroende av industriella, kommersiella eller finansiella avtal för sin verksamhet eller lönsamhet. Bolaget har ingått avtal med kunder, leverantörer och distributörer som, med hänsyn tagen till Bolagets verksamhet, är av normal karaktär. Kreditrisker En viss begränsad kreditgivning förekommer, i första hand till partners för att underlätta deras möjligheter att snabbt göra medel disponibla för kunder som vill deponera. Denna begränsade kreditgivning anses inte utgöra något hot mot verksamheten och Teknikutveckling Internetspelsutvecklingen är fortfarande i sin linda och den framtida marknaden är förenad med stora osäkerhetsmoment. Utvecklingen sker mycket snabbt vilket innebär en risk att Bolaget tappar i konkurrenskraft om inte löpande investeringar i ny teknik görs för att behålla en ledande position. Beroende av större kunder Bolaget har inga större kunder utan istället många mindre kunder. Det finns alltid en risk att det dyker upp attraktivare spelplatser som ett flertal kunder väljer att gå över till. 20 Prospekt 24hBET AB (Publ) Mars 2004

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) _ Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) 1 Bäste aktieägare Detta informationsmemorandum är framtaget med anledning av beslutet

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2014 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Spelintäkterna

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q2 2015

DELÅRSRAPPORT Q2 2015 DELÅRSRAPPORT Q2 2015 April - Juni 2015 i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 2 656 keur (2 265) Periodens resultat uppgick till -107 keur (209) Bruttomarginal för produkten Trading 0,24% jämfört

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Redbet lämnar offentligt erbjudande till aktieägarna i EB Nordic

Redbet lämnar offentligt erbjudande till aktieägarna i EB Nordic Pressmeddelande 2006-10-11 Redbet lämnar offentligt erbjudande till aktieägarna i EB Nordic Redbet Holding AB (publ) ( Redbet ) har beslutat att lämna ett offentligt erbjudande till aktieägarna i EB Nordic

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2006 Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy JANUARI DECEMBER 2006 Omsättningen ökade med 160 % till 67,5 MSEK (26,0). Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Bokslutskommuniké Redbet Holding AB, räkenskapsåret 31 aug 2005 31 december 2006

Bokslutskommuniké Redbet Holding AB, räkenskapsåret 31 aug 2005 31 december 2006 Bokslutskommuniké Redbet Holding AB, räkenskapsåret 31 aug 2005 31 december 2006 Fjärde kvartalet Intäkterna för det fjärde kvartalet 2006 uppgick till 9 446 tkr Rörelseresultatet för det fjärde kvartalet

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Inbjudan till teckning av aktier Forwood AB (publ) Denna trycksak medföljer som annonsbilaga i tidningen, allt ansvar för dess innehåll vilar på Forwood AB (publ). Inbjudan att teckna aktier Styrelsen

Läs mer

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 117 % tillväxt i e-handel Sammanfattning första kvartalet 2012 Tillväxt på 117 % i e-handeln i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. Total tillväxt i Hedbergs

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 27 % tillväxt inom guld & silver Sammanfattning andra kvartalet 2011 Bolaget fokuserar på försäljning av smycken i Hedbergs Guld och Silver AB efter avyttringen av fotoverksamheten

Läs mer

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 4.927.386 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 98 547 732.

Läs mer

årsredovisning för Gaming Corps AB 556964-2969 Räkenskapsåret 2014-03-05-2014-12-31 Innehållsförteckning:

årsredovisning för Gaming Corps AB 556964-2969 Räkenskapsåret 2014-03-05-2014-12-31 Innehållsförteckning: årsredovisning för Gaming Corps AB Räkenskapsåret 2014-03-05 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Noter 6-8 Underskrifter 9 Fastställelseintyg Undertecknad

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2013

Delårsrapport jan-mars 2013 Delårsrapport jan-mars 2013 världens näst största receptsajt - 21 miljoner besökare på HIttarecept globalt i mars Styrelsen och verkställande direktören för 203 Web Group AB (publ) avger härmed följande

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Devicom AB (Publ) Organisationsnummer: 556635-1325 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2007-01-01-2007-03-31

DELÅRSRAPPORT. Devicom AB (Publ) Organisationsnummer: 556635-1325 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2007-01-01-2007-03-31 DELÅRSRAPPORT Devicom AB (Publ) Organisationsnummer: 556635-1325 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2007-01-01-2007-03-31 1 DATUM FÖR EKONOMISK INFORMATION Delårsrapport för perioden 1 januari till den 30 juni

Läs mer

(NGM: MSAB B) till 31,83 Mkr (17,32) Resultat per (9,92) startpakett. % och. efterfrågan. annat: se sina licenser.

(NGM: MSAB B) till 31,83 Mkr (17,32) Resultat per (9,92) startpakett. % och. efterfrågan. annat: se sina licenser. Niomånadersrapport 2007 Publiceras 2007-10-26 (NGM: MSAB B) Nettoomsättningen under perioden uppgick till 31,83 Mkr (17,32) Resultatet efter finansiella poster var 13,61 Mkr (7,00) Resultat per aktie 0,777

Läs mer

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens förslag och beslut innefattar följande: A Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB CWS Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2009-09-01 till 2010-08-31 Verksamhetsåret i sammandrag, (föregående år) : 4:e kvartalets

Läs mer

Halvårsrapport. Senzime AB (publ)

Halvårsrapport. Senzime AB (publ) Senzime AB (publ) 1 (6) Halvårsrapport för Senzime AB (publ) Perioden 2013-01-01-2013-06-30 Senzime AB (publ) 2 (6) Styrelsen och verkställande direktören för Senzime AB (publ) får härmed avge halvårsrapport

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Inbjudan till teckning av aktier Kombinerad apport- och kontantemission riktad till medlemmarna i Kristianstads Golfklubb i Åhus Aktiebolaget Kristianstads Golfbana i Åhus (publ) med organisationsnummer

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB (publ) VIKTIG INFORMATION Detta tillägg till Erbjudandehandlingen

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2004 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB org. nr 556634-8222, avger härmed redovisning för verksamhetsåret 2004-01-01--2004-12-31

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Andra kvartalet 2011 Nettoomsättningen uppgick till 672 tkr Rörelseresultatet uppgick till -1 111 tkr Kassaflödet från den löpande verksamheten

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Kvartalsrapport, januari till och med mars 2015

Kvartalsrapport, januari till och med mars 2015 Kvartalsrapport, januari till och med mars 2015 Periodens nettoomsättning uppgick till KSEK 729 (f å KSEK 738) Periodens resultat uppgick till KSEK -310 (f å KSEK -101) Resultat per aktie: SEK -0,008 (f

Läs mer

Brighter AB (publ) Bokslutskommuniké 2012

Brighter AB (publ) Bokslutskommuniké 2012 BrighterAB(publ) Bokslutskommuniké 2012 Om Brighter AB (publ) Brighter utvecklar och kommersialiserar innovativa lösningar för egenvård av diabetes. Brighter One den patenterade allt i ett produkten som

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2014

DELÅRSRAPPORT Q3 2014 DELÅRSRAPPORT Q3 2014 Viktig information om tillämpning av gällande redovisningsprinciper - Information om förvärvet av Tain AB per 2013.11.25; Enligt IFRS ses transaktionen som ett omvänt förvärv då säljaren

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ)

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Sida 1 av 11 Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Helåret 2009 Koncernens nettoomsättning ökade med ca 6% och uppgick till 4454 (4196) tkr. Koncernens resultat efter skatt uppgick till -926

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 Viktig information om tillämpning av gällande redovisningsprinciper - Information om förvärvet av Tain AB per 2013.11.25; Enligt IFRS ses transaktionen som ett omvänt förvärv då

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Halvårsbokslut. 20 augusti 2013

Halvårsbokslut. 20 augusti 2013 Halvårsbokslut 20 augusti 2013 unity Entertainment Halvårsbokslut 20 augusti 2013 FÖRSTA HALVÅRET 2013 (informationen inom parantes avser motsvarande period 2012) NETTOOMSÄTTNINGEN för första halvåret

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr)

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Kvartalsredogörelse Q1 2014. Community Entertainment

Kvartalsredogörelse Q1 2014. Community Entertainment Kvartalsredogörelse Q1 2014 Kvartalsredogörelse Q1 2014 20:E MAJ 2014 Community Entertainment unity Entertainment Första kvartalet 2014 NETTOOMSÄTTNINGEN ökade till 394 tkr (169 tkr). RÖRELSERESULTAT (EBITDA)

Läs mer

Delårsrapport från Bringwell International AB 2001.07.01 2001.09.30 http://www.bringwell.se

Delårsrapport från Bringwell International AB 2001.07.01 2001.09.30 http://www.bringwell.se 1(6) Delårsrapport från Bringwell International AB 2001.07.01 2001.09.30 http://www.bringwell.se Sammanfattning Försäljningen uppgick till 5,2 MSEK (f.å. 6,4MSEK). Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2005 2 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) org. nr 556634-8222, avger härmed redovisning för verksamhetsåret 2005-01-01--2005-12-31

Läs mer

Dignitana AB publ 556730-5346. DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2010

Dignitana AB publ 556730-5346. DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2010 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2010 Resultat och ställning Delårsrapport i sammandrag ( belopp inom parantes motsvarande period 2009 ) Omsättning under perioden 1 136 tkr (293 tkr) Resultat efter finansiella

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA Information gällande teckning av aktier i HANZA Holding AB (publ) under perioden 4 augusti-18 augusti 2015. Detta är en informationsbroschyr som innehåller översiktlig

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Havells Sylvania Sweden AB

Havells Sylvania Sweden AB Årsredovisning Havells Sylvania Sweden AB Räkenskapsår 2012-01-01-2012-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat- och

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2011

Delårsrapport januari-mars 2011 Fortnox DelårsrapportQ1AB Januari - mars (publ) Q1 Fortnox AB (publ) org nr 556469-6291 Delårsrapport januari-mars Första kvartalet (jämfört med första kvartalet 2010) >> Omsättningen ökade till 10 241

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 100,0 (50,6) TSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Karlskrona, 2 februari 2015 WIP, Wireless Independent Provider AB (Publ) Bokslutskommuniké 2014 WIP, Wireless Independent Provider AB (Publ). WIP är ett svenskt säkerhets- och teknikutvecklingsföretag,

Läs mer

Delårsrapport 1/2015

Delårsrapport 1/2015 Delårsrapport 1/2015 Januari-mars 2015, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 990 (790)TSEK. Resultatet för perioden -418 (-304) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

2011 Christofer Carlsson

2011 Christofer Carlsson Carlsson & Berger Entreprenad Invest grundades med affärsidén att bygga flerfamiljshus av hög kvalitet, design och med mer genomtänkta planlösningar och högklassigare materialval än våra kollegor i branschen

Läs mer

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011 Stockholm den 16 november Delårsrapport för perioden 1 juli - 30 september Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i svenska kronor, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q2 2013

DELÅRSRAPPORT Q2 2013 DELÅRSRAPPORT Q2 2013 JOJKA COMMUNICATIONS AB (PUBL) 556666-6466 (JOJK) 22 JULI 2013 STYRELSEN FÖR JOJKA COMMUNICATIONS AB Siffror i sammandrag Januari juni 2013 Januari juni 2013 jämfört med motsvarande

Läs mer

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ)

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ) Delårsrapport - kvartal 3-08 Ulyss AB (publ) Sammanfattning av delårsrapport 2008-07-01 2008-09-30 (3 mån) Resultatet efter finansiella poster uppgick till 858 009 SEK (-225 605) Resultatet per aktie*

Läs mer

Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget Melitho AB (publ) med dotterbolag

Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget Melitho AB (publ) med dotterbolag Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget med dotterbolag Bokslutskommuniké för 2014 Omsättningen för januari-december 2014 uppgick till 11 082 KSEK Rörelseresultatet före engångshändelser och omvärderingar

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31

Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Online Brands fokuserar på smycken Sammanfattning första kvartalet 2011 Fotoverksamheten, d.v.s. inkråmet i Önskefoto AB såldes för 12 MSEK plus möjlighet till tilläggsköpeskilling

Läs mer

Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9 tkr (10 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2250 tkr (-2338 tkr)

Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9 tkr (10 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2250 tkr (-2338 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Isafjordsgatan 39b SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB CWS Comfort Window System AB (publ) Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2010-09-01 till 2011-08-31 Verksamhetsåret i sammandrag, (föregående år): 4:e kvartalets

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSREDOVISNING 2014/2015 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter & ansvarsförbindelser Tilläggsupplysningar Upplysningar resultaträkning Upplysningar

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 DELÅRSRAPPORT AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 Perioden 1 september 2014 28 februari 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till - 0,4 (-

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 2011 - juni 2012 Nettoresultat av valutahandel: 95 tkr. Resultat före extraordinär kostnad: -718 tkr Extraordinär kostnad har belastat resultatet före

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2006

Delårsrapport januari-september 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2006 Delårsrapport januari-september 2006 Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 7,5 MSEK (8,2 MSEK för helår 2005) Rörelseresultat -24,5 MSEK (-32,7

Läs mer

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan Mar 2008 jämfört med Jan Mar 2007 Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 15,6 MSEK (27,0) Rörelseresultatet

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Free2move laddar för kraftig expansion Nettointäkterna Q1 uppgick till 2,5 MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK Orderstock 14,2 MSEK 2,5 2 1,5

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I OREXO AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDEN FRÅN OREXO

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

Bara unga företag blir riktigt gamla.

Bara unga företag blir riktigt gamla. Inbjudan till teckning av konvertibler i Thenberg & Kinde Fondkommission AB (publ), 30 sept 14 okt 2011 Bara unga företag blir riktigt gamla. Thenberg Fondkommission har bedrivit oberoende finansverksamhet

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

VD Kommenterar utvecklingen

VD Kommenterar utvecklingen Niomånaders rapport 2006 Publiceras 2006-10-20 (NGM: MSAB B) Nettoomsättningen uppgick till 17.319 tkr (8.083) Nettoomsättningen ökade med 114% jämfört med samma period 2005 Resultatet efter finansiella

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Heliospectra AB (publ) Delårsredogörelse jan- mars 2015, sid 1/6

Heliospectra AB (publ) Delårsredogörelse jan- mars 2015, sid 1/6 Heliospectra AB (publ) Delårsredogörelse januari mars 2015 Heliospectra AB (publ) Org.nr 556695-2205 Box 5401 SE- 402 29 Göteborg Tel: +46 (0)31-40 67 10 Delårsredogörelse jan- mars 2015, sid 1/6 Delårsredogörelse

Läs mer

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment Kvartalsredogörelse Q3 2014 unity Entertainment Kvartalsredogörelse, Q3 2014 23 OKTOBER 2014 Januari-september 2014 för CEAB-koncernen (2013 inom parentes för jämförelse). Januari september 2014 NETTOOMSÄTTNINGEN

Läs mer

Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015

Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015 Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015 Styrelsen för Dedicare AB (publ) ( Bolaget ) föreslår att årsstämman den 24 april 2012 fattar beslut om att anta ett incitamentsprogram 2012/2015 i

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB reviderad version

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB reviderad version Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB reviderad version CWS Comfort Window System AB (publ) Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2011-09-01 till 2012-08-31 I den ursprungliga rapporten, publicerat

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer