SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden Blad 1 (18)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-04-15 Blad 1 (18)"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden Blad 1 (18) Plats och tid Kommunkontoret Strömsund, sammanträdesrum Almen, kl Beslutande Karin Näsmark (S), ordförande Åse Ehnberg (M) Verner Hammar (S) Marie Gabrielsson (S) Ulf Sjölén (S) Deanne Edin (S) Kent Wassdahl (S) Mona Olofsson (V) Marianne Eriksson (C) Eva Sjölander (M) Hans Elmbjer (SD) Gunnar Nord (C), tjänstgörande ersättare Carina Andersson (S), tjänstgörande ersättare Övriga Annika Stedt, sekreterare närvarande Helena Lassen, Kvinnojouren, 45 Monica Lundgren, socialchef, 45-47, Christian Kamrup, ekonom, Magnus Ahlstrand, 48 Gudrun Öjbrandt, områdeschef, 49 Wiveka Kjellgren, kvalitetsutvecklare, 53 Utses att justera Åse Ehnberg Justeringens plats och tid Kommunhuset, vård- och socialförvaltningen, Underskrifter Sekreterare... Paragraferna Annika Stedt Organ Ordförande... Karin Näsmark Justerare... Åse Ehnberg ANSLAG/BEVS A Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden Sammanträdesdatum Datum då anslag Datum då anslag sätts upp tas ned Förvaringsplats för protokollet Underskrift... Annika Stedt

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Socialnämnden Godkännande av föredragningslista Officiella ärenden: Extraärende: Socialdepartementets remiss, SOU 2015:20 Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård. Extraärende: Delgivning av kommunstyrelsen beslut 80/2015, Matpolicy med strategier och mål, uppföljning Sekretessärenden: Delgivning 14 utgår. Socialnämnden beslutar att godkänna föredragningslistan. Justering (sign)

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Socialnämnden Dnr nformation om Kvinnojourens verksamhet Kvinnojouren är en ideell förening som bildades 1982 och arbetar med att stödja våldsutsatta kvinnor och barn samt med opinionsbildning och information. Föreningen anser att det är viktigt att vara fristående då det blir lättare för våldsutsatta att söka kontakt. Kommunernas bidrag som kommer till Kvinnojouren täcker kostnader för två lägenheter, två anställda och dygnetruntjour gjorde projektmedel det möjligt att ha tre anställda. Öppen verksamhet drivs via projektmedel från Brottsofferjouren, där kvinnor kan gå till en lokal i Östersund utan att anmäla sig. denna lokal kan man låna dator, fika och prata med varandra. Några år har projektmedel även erhållits för sommaraktiviteter. Stöd till kvinnor och barn består framförallt av samtal, telefon och personliga möten. Akut boende erbjuds under kortare period. Två lägenheter finns vid Kvinnojouren där fem kvinnor kan bo. På senare år har det varit ett hårt tryck på boendet tog man emot 45 kvinnor och 56 barn. Under 2014 tog man emot 29 kvinnor och 27 barn. bland måste Kvinnojouren säga nej på grund av att det är fullbelagt, eller på grund av att man inte kan erbjuda de kvalitativa resurser som behövs för att ta emot kvinnor och barn med särskilda behov. Kvinnojouren är inte klassat som ettskyddat boende enligt Socialstyrelsens riktlinjer då föreningen saknar resurser för att uppnå alla kriterier för säkerhet, bemanning m.m. Föreningen har kontakt med ca 350 kvinnor/år. Kvinnojouren åker ut i länet och träffar kvinnor som behöver. Kvinnojourens personal kan följa med kvinnor exempelvis för att handla, på polisförhör, besök på sjukhus m.m. Verksamheten är omfattande och ca 64 stödsamtal togs emot per vecka under 2014, personliga möten uppgick till ca 23 per vecka. Kvinnojouren försöker se till behoven för var och en kvinna som söker hjälp. Under 2014 sökte 276 olika kvinnor till jourverksamheten har 99 olika kvinnor hittills sökt kontakt. Kontakt sker genom att kvinnor själva ringer till Kvinnojouren. bland tar grannar kontakt, vänner och även arbetsgivare. Enligt Socialstyrelsens beslut 2012 så ska särskilt avtal skrivas med kvinnor som behöver bistånd från kommunen. Då ska journaler föras, det ska finnas en samlad akt, säkerhetsskåp, rutiner för Lex Sarah m.m. Kvinnojouren har ca socialtjänstuppdrag/år. Justering (sign)

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Socialnämnden Dnr Verksamhetsprognos mars 2015 Redovisning lämnas över verksamhetsprognos för mars Yrkande Ordföranden föreslår att socialnämnden tar del av redovisningen samt ger vård- och socialförvaltningen i uppdrag att till arbetsutskottets sammanträde den 9 juni 2015 se över hur obokad tid kan användas optimalt inom äldreomsorgen. Socialnämndens beslut 1. Tar del av verksamhetsprognos mars 2015, bilaga. 2. får i uppdrag att till arbetsutskottets sammanträde den 9 juni 2015 se över hur obokad tid kan användas optimalt inom äldreomsorgen. Beslutsexpediering Justering (sign)

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Socialnämnden Dnr Budget 2016 information nför budget 2016 krävs omfattande åtgärder för att inrymma vård- och socialförvaltningen inom summa anslag och intäkter. Fortsatta budgetanpassningar och reduceringar krävs och prövas ständigt. nför budget 2016 kan nationella förändringar i lagstiftning påverka budgetarbetet, t.ex. eventuell förändring av betalningsansvarslagen. Ny lag är på gång, lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård innebär färre dagar för vårdplanering. En nationell handlingsplan, barn och unga, kan medföra ökade kostnader för kommunerna om ingen kompensation erhålls. En annan lagstiftning är Utredning om tvångsvård för barn- och unga som ska vara klar i juni Socialstyrelsen har lyft frågan om bemanning inom äldreomsorg. Förberedelser 2015 inför 2016 Utifrån befolkning översyn av antalet vårdplatser i särskilt boende Jämn standard i särskilt boende, behov av utrustning, internetuppkoppling, möbler etc. Personal- och kompetensförsörjning LSS uppföljning boendeplan Översyn kostnad matdistribution och fullkost Lokala lösningar för familjehemsplaceringar gemensamt i länet Sammanfattning inför 2016 Personalkostnader: Löneökning 2,5% = ca +5,1mkr Ob, jour och beredskap ca +3 Mkr Utökning av tjänster distriktssjuksköterskor +2,1 Mkr Utökade kostnader kvinnojouren och centrum mot våld Hyreskostnader, verksamhetsservice, kost Yrkande Ordföranden föreslår att socialnämnden tar del av informationen. Socialnämndens beslut Tar del av informationen Justering (sign)

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Socialnämnden Dnr Verksamhetsredovisning ndivid- och familjeomsorgen (FO) Verksamhetsredovisning 2014 lämnas för FO. Årets händelser i stort Personal, bemanning och kompetens Kvalitet, undersökningar, öppna jämförelser Mål och resultat Ekonomiskt utfall Framtiden och utvecklingsbehov Yrkande Ordföranden föreslår att socialnämnden tar del av verksamhetsredovisning. Socialnämndens beslut Tar del av verksamhetsredovisning enligt bilaga. Justering (sign)

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Socialnämnden Dnr Verksamhetsredovisning Biståndsenheten Verksamhetsredovisning 2014 lämnas för Biståndsenheten. Årets händelser i stort Personal, bemanning och kompetens Kvalitet, undersökningar, öppna jämförelser Mål och resultat Ekonomiskt utfall Framtiden och utvecklingsbehov Yrkande Ordföranden föreslår att socialnämnden tar del av verksamhetsredovisning. Socialnämndens beslut Tar del av verksamhetsredovisning enligt bilaga. Justering (sign)

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Socialnämnden Dnr Förekomst av delade turer och arbete varannan helg i äldreomsorgen februari 2015 Arbetsutskottet beslutade vid sammanträde den 1 april 2015 att ärendet återremitteras till vård- och socialförvaltningen för analys och redovisning över varför delade turer och arbete varannan helg i äldreomsorgen har ökat och hur förvaltningen arbetar för att detta ska minska. Redovisning lämnas. Förslag till beslut Socialnämnden tar del av redovisningen. Yrkande Ordföranden föreslår att socialnämnden tar del av redovisningen och uppdrar till vård- och socialförvaltningen att fortsätta arbeta för att delade turer och arbete varannan helg i äldreomsorgen ska minska. Socialnämndens beslut 1. Tar del av redovisningen, bilaga. 2. Uppdrar till vård- och socialförvaltningen att fortsätta arbeta för att delade turer och arbete varannan helg i äldreomsorgen ska minska. Beslutsexpediering Justering (sign)

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Socialnämnden Dnr Uppföljning av granskningar år 2011 och 2012 PricewaterhouseCoopers (PwC) har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer tidigare granskat: Kommunens T organisation Kommunstyrelsens styrning och ledning av personalfrågor Socialnämndens arbetsformer Verkställighet av beslut PwC har granskat hur föreslagna åtgärder har genomförts. Respektive förvaltning har under mars månad lämnat kompletterande svar. PwC bedömer att berörda nämnder i huvudsak har genomfört eller håller på att genomföra de åtgärder som revisorerna har föreslagit i tidigare granskningar. Beredning AU 21/2015 Förslag till beslut Socialnämnden tar del av uppföljningsrapporten. Yrkande Ordföranden föreslår att socialnämnden beslutar enligt förslag till beslut. Socialnämndens beslut Tar del av uppföljningsrapporten. Beslutsexpediering Revisorerna Justering (sign)

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Socialnämnden Justering (sign) 52 Dnr Uppföljning av granskningar år 2013 PricewaterhouseCoopers (PwC) har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer tidigare granskat: Bisysslor Ekonomistyrning Planering gymnasiet Kommunens investeringsverksamhet PwC har granskat hur föreslagna åtgärder genomförts. Respektive förvaltning har under mars månad lämnat kompletterande svar. Den sammanfattade revisionella bedömningen är att nämnderna i vissa avseende vidtagit eller håller på att vidta ändamålsenliga åtgärder med avseende på rekommendationer som revisorerna föreslagit i tidigare granskningar. Denna bedömning baserar man på följande iakttagelser: Kommunstyrelsen och nämnder har inte behandlat Bisysslor och Ekonomistyrning. Kommunchefs svar till revisionen på dess områden har varit att: Ekonomisk process budget, mål och uppföljning är fastställd av Kommunfullmäktige den 12 november Synpunkterna på bisysslor var av ringa art Yttrande AU 21/2015 Förslag till beslut Socialnämnden tar del av uppföljningsrapporten. Yrkande Ordföranden föreslår att socialnämnden beslutar enligt förslag till beslut. Socialnämndens beslut Tar del av uppföljningsrapporten. Beslutsexpediering Revisorerna

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Socialnämnden Dnr Granskning av socialnämndens ansvarsutövande 2014 PricewaterhouseCoopers (PwC) har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer granskat det övergripande ansvarsutövandet för kommunstyrelsen och nämnderna Med ansvarsutövande menas styrelsens/nämndens aktiva åtgärder för att leda, styra, följa upp och kontrollera verksamheten. Granskningen visar att kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande under år 2014 i vissa delar är tillräckligt. Revisorerna bedömer vidare att styrelsens och nämndernas ansvarsutövande har utvecklats positivt jämfört med föregående år. Beredning AU 21/2015 Yrkande Ordföranden föreslår att socialnämnden tar del av genomförd granskning. Socialnämndens beslut Tar del av genomförd granskning. Beslutsexpediering Revisorerna Justering (sign)

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Socialnämnden Dnr Redovisning av individuell plan för samordningsärenden SP/SP enligt internkontrollplan Enligt fastställd internkontrollplan 2015 så skall kontroll göras fyra gånger/år att individuell plan har upprättats i samordningsärenden. Under perioden har en SP upprättats för en kvinna som är 18 år och äldre. Under perioden har även en SP upprättats. Även den för en kvinna 18 år och äldre. ndividuella planer har upprättats. Yrkande Ordföranden föreslår att socialnämnden tar del av redovisningen. Socialnämndens beslut Tar del av redovisningen enligt bilaga. Justering (sign)

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Socialnämnden Dnr Socialdepartementets remiss SOU 2015:20, Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård Remiss har inkommit från Socialdepartementet om SOU 2015:20, Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård. Remissvaren ska ha inkommit till Socialdepartementet senast den 30 juni Yrkande Ordföranden föreslår att vård- och socialförvaltningen får i uppdrag att lämna yttrande över remissen till arbetsutskottets sammanträde den 9 juni Socialnämndens beslut får i uppdrag att lämna yttrande över remissen till arbetsutskottets sammanträde den 9 juni Beslutsexpediering Justering (sign)

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Socialnämnden Aktuell information Anhörigdag den 29 april vid Folkets Hus i Strömsund är arrangör för den årliga anhörigdagen. Läkaren Anders Ehnberg föreläser om anhöriga och hälsa, läkemedel och alkohol. Personal från öppenvården håller seminarium om Medberoende ur ett anhörigperspektiv. Anhörigas RF & Anhörigföreningen i Östersund har seminarium om Anhörigåret vad är på gång. Besökare bjuds på fri entré, musikunderhållning och förtäring. Utställare deltar under dagen. Demensdag den 7 maj vid församlingshemmet i Strömsund Strömsunds demensförening i samarbete med Demensförbundet och Sensus inbjuder till föreläsning När minnet sviktar. Föreläsare är förbundsordförande Stina-Clara Hjulström och förbundskonsulent Anita Landén. Demensdagen är gratis och ingen föranmälan behövs. Justering (sign)

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Socialnämnden Anmälan av arbetsutskottets delegeringsbeslut enligt sammanträdesprotokoll 1 april 2014 Socialnämndens beslut Delegeringsbesluten läggs till handlingarna. Justering (sign)

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Socialnämnden Beslut enligt socialnämndens delegationslista Vård och socialförvaltningens delegationsbeslut för mars 2015 redovisas. Socialnämndens beslut Delegeringsbesluten läggs till handlingarna. Justering (sign)

17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Socialnämnden Delgivningar 1. Meddelande från nspektionen för vård och omsorg (VO) den 19 mars 2015 om att återkalla tillståndet för HVB-verksamheten Trygg Hamn i Dalarna. 2. Datainspektionens meddelande den 18 mars 2015 om deras kritik ger bättre molnavtal. 3. Datainspektionens meddelande den 25 mars 2015 om att det är anmärkningsvärt att olycksregister inte regleras i lag eftersom det innehåller känsliga personuppgifter. 4. Datainspektionens meddelande den 26 mars 2015 om granskning av polisens kvinnoregister. Dnr Tillståndsbevis Högt, Hett & Säkert Handelsbolag, Gåxsjö, för servering av alkoholdrycker den 6 mars Tillståndsbevis Öhlén Holding AB, Gäddede, för servering av alkoholdrycker den 28 mars 2015 och den 3 april Tillståndsbevis Lindenspira AB, Gäddede, för servering av alkohol den 3 och 4 april Tillståndsbevis Bodums Bygdegårds- och folkbadsförening UPA, Rossön, för servering av alkohol den 3 april Protokoll Kommunala Pensionärsrådet den 19 februari Dnr Verksamhetsberättelse 2014 från familjerådgivningen. 11. Kommunstyrelsen beslut den 31 mars gällande Matpolicy med strategier och mål, uppföljning Justering (sign)

18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Socialnämnden (forts.) Yrkande Ordföranden föreslår att vård- och socialförvaltningen får i uppdrag att, till socialnämndens sammanträde den 24 juni 2015, redovisa åtgärder med anledning av kommunstyrelsens beslut om matpolicy (delgivning 11), att se över utformningen och spridningen av måltider inom äldreomsorgens särskilda boenden. Delgivningarna läggs i övrigt till handlingarna. Socialnämndens beslut 1. får i uppdrag att, till socialnämndens sammanträde den 24 juni 2015, redovisa åtgärder med anledning av kommunstyrelsens beslut om matpolicy (delgivning 11), att se över utformningen och spridningen av måltider inom äldreomsorgens särskilda boenden. 2. Delgivningarna läggs i övrigt till handlingarna. Beslutsexpediering Justering (sign)

19 8 Strornsunds - a ~ Kommun! ~!4 vyxa Straejrnlen tjielte Dnr Bil SN VERKSAMHETSPROGNOS 2015 Forvaltning/avdelning: _y~~~_- <?~~_~~~!~!~~_~~!~_i_~~ Verksamhetsprognos driftbudget (exkl kapitalkostnad) Budget (belopp tkr) Prognos helar (belopp tkr) Nettoavvikelse Kostnader (inki lntakter (inki Foreqaende tillaqqsbudqet) tillaggsbudget) Nettoram Kostnader lntakter Netto Prognos helar prognos _ Prognos baserad pa redovisning t.o.m: o Februari o Mars o April o Augusti o Oktober o Maj o September o November A. Forvaltnings-/avdelningschefs kommentar om nulaqet Stor osakerhet kring prognosen som helhet delvis tillfoljd av organlsatlonsforandringar inom aldreomsorgen men frarnst pga att det i Mars ar svart att bedornrna alia kostnader och intakter for hela aret. nom Sabogallde det gamla schemat tom 25/1 vilket stor siffrorna. Den okade kostnaden for OB, jour och beredskap inom forvaltningen blir hogre an den budgeterade okningen pa 10%. B. Atgard/forslag for att komma inom budgetram Beaktad i Kraver poli- Behandling i Besluts-! Kravs prognos tiskt beslut narnnd, datum paragraf beslut 1. 1F.~~ts:a1t~~~n~<:niig~;nJ5 rried.sarntlfgaglie'fej lnom al fre.q')'j:s:<?r.& fl\a;o.!~ ~e!,:q;e :F!e.rso_oa,lk0s'tha,~e"r,n,a 'i,~_ -- forhallande till budgeterade timmar _- - _ :0 NejO J0 Nej 0 K[] K 2. 0 G NejO JO Nej 0 KO K i 3. 0 G NejO JO Nej 0 KO K j " _. 0 G NejO G Nej 0 KO K., C. Kommentar till avvikelse i forhallande till foregaende prognos

20 ! Str6msunds Kommun va::;: q.we Straejrnlen tjyelte Forvaltning/avd:..y~~~.~..gg~..~gg!~..f.~!y'~.!~~.i.~g. VERKSAMHETSPROGNOS Prognos baserad pa redovisning t.o.m: D Feb 0 MarsD Apr D Maj D AugD Sept D Okt D Nov DRFTBUDGET 201 Andamal 007 Narnnd Kostnader(tJelopp i tkr) j ntakter (belopp i tkr) Budget Prognos [Prognostiserat [Budqet rprognos (inkl TA*) helar overrunderskott '(inkl TA*)! helar 800! Prognostiserat i over/underskott Nettoavvikelse Kommentarer dagar mot 10 dagar Utbildningsdagar 197 Ledn 0 adm Vakanta tianster storsta orsaken. 700 Bistandsenhet Bost.s.serv,vuxna Nagot hoqre personalkostnaderna dock inte samtliga enheter men det vags upp av lagre ovriqa kostnader. 713 Oagverksamh LSS, Lagre kostnad for leasingbil i i Transport

21 8 Strornsunds v- n -sa Kommun.ug:a Straejmlen tj"ielte Forvaltning/avd:.y"~~9..~...<?g~..~.<?g!~.!f.~!y'~.!~~.i.~g. Andamal KO""3d"(beOPP; tkr) lntakter (belopp i tkr) Kommentarer Budget Prognos Prognostiserat Budget Prognos Prognostiserat Netto- (inkl TA *) i helar [over/underskott (inkl TA*),helar i over/underskott avvikelse Transport 62500! ! VERKSAMHETSPROGNOS Prognos baserad pa redovisning t.o.m: D Feb B MarsD Apr D Maj D Aug D Sept D Okt D Nov DRFTBUDGET Personlig ass Valdiqt osakert med personalkostnaderna med bla utokninq 0,65tj samt andrade beslut pa timmbelopp, standiqa ornprovninqar av forsakrinqskassan. En avslutad grupp i forhallande till budget battrar pa prognosen. 718 Stodinsatser Ekonomienhet Budgeterat for 11platser i daqslaqet finns 12st samt ny stodfamilj sedan november. - varav utbet forsorjn.st 13000, Fortsatt minskning, 755 VuxenenheU , 82t Personalkostnaden lagre an budget da en av handlaqqarna arbetar 50 % pga sjukskrivning. Forstarkninq kan behoves oppenvard under aret. Om befintlig personal tacker till kommer det att, uppsta ett overskott, oklart i daqslaqet hur mycket beroende pa ovisshet om kommande sjukskrivningsniva.,, - varav insmutionsven: st idag mot budget 9st i i 756 Familjecentralen Transport

22 8 Stromsunds vaasa Kommun.04 Straejmlen tj"ielte Forvaltning/avd:.Y~~9.~..~g~..~~g~~.!f.~~~.!~~.i.~9.. Andamal Kostnader (belopp i tkr) lntakter (belopp i tkr) Kommentarer [Budqet Prognos Prognostiserat Budget Prognos ---- Prognostiserat Netto- (inkl TA*) helar over/underskott (inkl TA*) [helar over/underskott avvikelse Transport Barn och familj VERKSAMHETSPROGNOS Prognos baserad pa redovisning t.o.m: o Feb [;] Mars0 Apr 0 Maj o Aug0 Sept 0 Okt 0 Nov DRFTBUDGET, Personalkostnaderna lagre an budget pga vakans. Tillsattninq sker under varen, ev. med ytterligare en vikarie, for att korta ner utredningstiderna. Avsikten ar att na budget under aret. i - varav instiiutionsvera st p/aceringar idag mot budgeterade 20st men even neqot dyrare p/aceringar an budget Familjeratt i 804' Personalkostnad naqot over budget, dock litet belopp da det ar en 0,8% tianst. 770 Projektmedel, Transport

23 8 Strornsunds iii! 't!t Kommun sg.9 Straejmlen tjelte Forvaltning/avd:.y"~~9.~..?~~..:??g~9..!f.~.ry.~.!~~.iE~9.. ~_ r... Andamal Kostnader (belopp i tkr).. i ntakt~r (belopp_i_t<r) Kommentarer Budget Prognos Prognostiserat.Budget prognos Prognostiserat Netto- (inkl TA*) helar [over/underskott (inkl TA *) helar i bver/underskott avvikelse Transport ' ! VERKSAMHETSPROGNOS Prognos baserad pa redovisning t.o.m: D Feb 0 MarsD AprD Maj D AugD Sept D Okt D Nov DRFTBUDGET 771 Sarskilt boende Genornqaende hog korttidsfranvaro samt att gamla schemat galde tom 25/1, en kvarstaende osakerhet kring antal schemalagda timmar i forhallande till budgeterade. Ornstallninqskostnad till 0,63 blir enl prognos ca 700tkr men naqra enheter ser inte ut att komma ner till budgeterad bemanningsgrad Nattlag Svar analyserad da alia kostnader inte ligger ratt, nattlag har brutits ut fran bade andarnal 771 och 781 men alia loner inte rattade an. 778 Trygghetsboende Hemvard Trygghetslarm dyrare an budget m 300tkr, naqot laqre intakter men frarnst stor osakerhet kring personalkostnaderna. Transport

24 8 Str6msunds! P.. Kommun v pc Straejmten tjelte Forvaltning/avd:.Y.~~9.~..<?!?~..~.<?g!~..f.~.ry~.!~~.i.~g. VERKSAMHETSPROGNOS Prognos baserad pa redovisning t.o.m: D Feb 0 Mars D Apr D Maj D Aug D Sept D Okt D Nov DRFTBUDGET 201 Andamal Transport Kostnader (belopp i tkr) Budget TPrognos (inkl TA*) [helar lntakter (belopp i tkr) Prognostiserat-' Budget :Prognos over/underskott i(inkl TA*) helar Prognostiserat over/underskott ! Nettoavvikelse Kommentarer 782 Hernsjukvard Personal kostnaderna hoqre tillfofjd av extra anstallninq men aven da 08 och jourersattningen hoqre an budgeterad. Stor osakerhet. 785 Kommunrehab Lagre personalkostnader an budget, en leasing bil midre an budget samt aqre hjalpmedelskosmader. Summa * TA=tlilaggsansiag/-budget

25 TJÄNSTESKRVELSE Sidan 1 av 4 datum Förvaltning Utredare/handläggare FO-chef Magnus Ahlstrand Ärendenr/diarienr Nämnd/styrelse Socialnämnden Bil SN Verksamhetsredovisning ndivid- och familjeomsorg Årets händelser i stort Verksamhetsåret 2014 har präglats av hård arbetsbelastning inom alla enheter på grund av ökad ärendemängd i kombination med vakanser till följd av bland annat sjukskrivningar och föräldraledigheter som inte kunnat tillsättas. En ökande psykisk ohälsa hos befolkningen märks inom alla verksamheter. FO chefens beslut att lämna verksamheten efter förslag om organisationsförändring skapade en del oro under hösten. nom FO:s ledning har gemensamma möten ändå genomförts kontinuerligt sedan tjänsten som 1:e socialsekreterare tillsattes. Ledningen arbetar systematiskt utifrån förvaltningens årshjul för kvalitetsarbete. Barn och familj Även under detta år har det varit en kraftig ökning av antalet flickor och pojkar där anmälan inkommit om misstanke att barn far illa. Antalet avslutade utredningar har ökat i förhållande till tidigare år. Antalet insatser i form av institutionsplaceringar - frivilligt enligt socialtjänstlagen (SoL) eller med tvång enligt Lag om särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) - har ökat från 5 (2013) till 9 placeringar detta år. Ökningen gäller för pojkar. Antalet placerade i familjehem SoL och LVU ligger kvar på ungefär samma nivå som tidigare år, liksom antalet flickor och pojkar med insatsen kontaktperson/kontaktfamilj. Familjevårdsteamet har haft en liten minskning i uppdrag via beslut jämfört med förra året. Antalet uppdrag under utredningstiden har ökat under 2014 jämfört med förra året. Till den öppna verksamheten har 14 familjer och 1 ungdom sökt själva, vilket är ungefär som förra året. Kommunens HVB-hem kommunens HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn har 13 flickor och 24 pojkar varit inskrivna under året, i boenden i Strömsund och Backe, vilket är en liten minskning jämfört med Fyra av de ensamkommande har insatsen familjehemsvård enligt SoL. Vuxenenheten Under året har det gjorts något färre vuxenutredningar än under 2012 och Sedan 2011 har det varit en tydlig tendens att det är fler yngre som blir utredda för alkohol- och drogproblem, samt att andelen kvinnor ökar. Antalet frivilliga institutionsplaceringar enligt SoL för missbruksvård ligger kvar på ungefär samma nivå som de senaste åren Beträf-

26 TJÄNSTESKRVELSE Sidan 2 av 4 datum Förvaltning Utredare/handläggare FO-chef Magnus Ahlstrand Ärendenr/diarienr Nämnd/styrelse Socialnämnden fande övriga (psykisk ohälsa) har lika många som föregående år beviljats institutionsplacering. Antalet i familjehemsvård (missbruk och övriga) har ökat när det gäller övriga (ingår även skyddat boende) och ligger kvar på samma nivå när det gäller missbruk. Även insatsen personligt stöd/samtal ligger kvar på samma antal som föregående år. Antalet som varit aktuella för kontaktperson har ökat kontinuerligt från 28 under 2012 till 45 för år Ökningen avser både kvinnor och män och framförallt för gruppen med psykisk ohälsa. Boendestödjarna har verkställt beslut om insatsen hos några fler personer jämfört med förra året. hälften av boendestödsuppdragen finns en missbruksproblematik i kombination med psykisk ohälsa. Boendestödjarna har även ansvaret för uppsökande verksamhet och mötesplatsen Mittpunkten. Öppenvården Antalet besökare under året var ungefär lika många som under De flesta besökarna var liksom tidigare år i åldersgruppen år, men det finns en tydlig tendens att besökarna blir yngre. Unga vuxna med blandmissbruk av alkohol och droger fortsätter att öka är det en ökning i åldersgrupperna år både bland kvinnor och bland män. Flera av de unga vuxna har varken föräldrar eller annat socialt nätverk som stöd. Behandlingskontakterna fortsätter att pågå längre nu jämfört med tidigare, vilket kan ses som ett tecken på att personalen lyckats motivera personer att stanna kvar i behandling. Ekonomienheten Utbetalningen av ekonomiskt bistånd har minskat med drygt 1 miljon kr jämfört med Det totala antalet bidragshushåll har enligt en preliminär sammanställning från SCB ökat med 6 %. Antalet biståndsmottagare har dock minskat. Orsaken är att det är fler hushåll med ensamstående i de hushåll som fått ekonomiskt bistånd under året. Antalet barn under 18 år har minskat med 5 % jämfört med Av den månadsvisa uppföljningen framgår att antalet hushåll i genomsnitt per månad för ungdomar år återigen har ökat. Mellan åren 2010 och 2013 minskade antalet hushåll för ungdomar. Personal, bemanning, kompetens nom utredningsdelen och verkställighet (Bof) har det varit vakanser på grund av sjukskrivningar och föräldraledigheter som inte varit möjliga att tillsätta. nom vuxenenheten har 50 % av en handläggartjänst varit vakant

27 TJÄNSTESKRVELSE Sidan 3 av 4 datum Förvaltning Utredare/handläggare FO-chef Magnus Ahlstrand Ärendenr/diarienr Nämnd/styrelse Socialnämnden till följd av sjukskrivning. Även inom ekonomienheten har det varit vakanser periodvis p g a sjukskrivningar och obesatta tjänster. Nya handläggare behöver kompetensutbildning utifrån sina respektive verksamhetsområden, vilket redovisas längre fram i dokumentet. Kvalitet, brukarundersökningar samt internkontroll, egenkontroll FO jämför resultat med tidigare års resultat och med andra liknande kommuner via öppna jämförelser, Kolada och Kommunens kvalitet i korthet. Familjevårdsteamet, öppenvården och boendestödet fångar kontinuerligt upp synpunkter från sina brukare. Enligt socialstyrelsens öppna jämförelser avseende kvalité finns förbättringsområden vad gäller helhetssyn och samordning. Det handlar främst om skriftliga rutiner och om implementering av dessa om hur samverkan internt och med andra samverkansparter ska genomföras. nom de övriga jämförelseområdena; kunskapsbaserad verksamhet, tillgänglighet, trygghet - och säkerhet samt självbestämmande och integritet uppfylls kriterierna mer eller mindre i jämförelse med andra liknande kommuner. Våren 2015 genomförs en utbildningsinsats i länet för att kvalitetssäkra inlämnandet av data inom ÖJ, Barn och unga. Liknande satsningar behövs även för övriga verksamheter inom FO. Kvalitetsmätningen Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) visade att 100 % av ungdomar år ej återaktualiserades inom ett år, medan snittet låg på 78 % bland deltagande kommuner. Ett annat mått gäller handläggningstiden för ekonomiskt bistånd. Antalet dagar i genomsnitt från första kontakten vid nybesök till dess att beslut om försörjningsstöd var fattat. Medelvärdet var 4 dagar, vilket är en kortare handläggningstid än Genomsnittet för deltagande kommuner var 16 dagar (samma genomsnitt som 2012 och 2013.) nternkontroll, egenkontroll Har genomförts utifrån de planer som antogs för verksamhetsåret Redovisning av internkontrollen har gjorts i socialnämnden. Utbildningsinsatser behöver bland annat genomföras för att se till att dokumentationen i individärenden uppfyller de krav som ställs i de nya föreskrifterna (SOSFS 2014:5). Egenkontrollen redovisas till förvaltningschef. Vid egenkontroll har det bland annat visat sig att FO inte klarar tidsgränsen för förhandsbedömning i alla ärenden. Åtgärder behöver även vidtas för att förkorta utredningstiden, eftersom den inte får överstiga fyra månader.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-04-23 Blad 1 (13)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-04-23 Blad 1 (13) A Socialnämnden 2014-04-23 Blad 1 (13) Plats och tid Kommunkontoret Strömsund, sammanträdesrum Almen, kl. 11.00-16.00 Beslutande Karin Näsmark (S), ordförande Inga-Brith Nilsson (C) Bengt Mickelsson (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden Blad 1 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden Blad 1 (15) A Socialnämnden 2017-06-22 Blad 1 (15) Plats och tid Kommunkontoret Strömsund, sammanträdesrum Almen, kl. 8.15 14.00 Beslutande Karin Näsmark (S), ordförande Kent Wassdahl (S) Deanne Edin (S) Per Hedström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-06-25 Blad 1 (16)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-06-25 Blad 1 (16) A Socialnämnden 2014-06-25 Blad 1 (16) Plats och tid Kommunkontoret Strömsund, sammanträdesrum Almen, kl. 11.00-16.00 Beslutande Karin Näsmark (S), ordförande Bengt Mickelsson (S) Eva Sjölander (M) 71-73

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad 1 (9) Kerstin sjöberg (v), ej tjg ersättare Barbro Blom, närvårdschef Stig Willman, sekreterare

Sammanträdesdatum Blad 1 (9) Kerstin sjöberg (v), ej tjg ersättare Barbro Blom, närvårdschef Stig Willman, sekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Gemensam nämnd för närvård i Frostviken Sammanträdesdatum Blad 1 (9) 2011-11-17 Plats och tid Uddebo, Gäddede, kl. 10.00-15.00 Beslutande Ardis Lindman (s), ordförande, 34-38 Bengt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-06-24 Blad 1 (2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-06-24 Blad 1 (2) A Socialnämnden 2015-06-24 Blad 1 (2) Plats och tid Kommunkontoret Strömsund, sammanträdesrum Almen, kl. 8.15-16.00 Beslutande Karin Näsmark (S), ordförande Åse Ehnberg (M) Verner Hammar (S) Marie Gabrielsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-08-26 Blad 1 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-08-26 Blad 1 (15) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-08-26 Blad 1 (15) Plats och tid Kommunkontoret Strömsund, sammanträdesrum Almen, kl. 8.15 15.00 Beslutande Karin Näsmark (S), ordförande Åse

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tillgänglighetsrådet 2014-02-17 Blad 1 (8) Plats och tid Almen, kommunkontoret i Strömsund, kl. 09.00 12.00 Beslutande Susanne Hansson (s), ordförande Björn Bloom (s) Inger Gidlöf (SRF) Inez Krånglin (DHR)

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Sammanträdesdatum

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Sammanträdesdatum PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2014-09-14, kl 0900-1530 ande Anne Niska, S Inger Karlsson, S Karin Magnström, S Owe Pekkari, S Ann-Sofi Larsson, V Marianne

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad 1 (12)

Sammanträdesdatum Blad 1 (12) Blad 1 (12) Gemensam nämnd för närvård i Frostviken 2016-10-13 Plats och tid Forsgården, Gäddede, kl. 10.00 14.00 Beslutande Övriga närvarande Bengt Bergqvist (S), ordförande Ardis Lindman (S) Mårten Jonsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-09-23 Blad 1 (12)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-09-23 Blad 1 (12) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-09-23 Blad 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret Strömsund, sammanträdesrum Almen, kl. 8.15 15.40 Beslutande Karin Näsmark (S), ordförande Åse

Läs mer

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C Socialnämnden 2014-10-14 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30 Beslutande Ledamöter Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C Tjänstgörande ersättare Birgitta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-09-24 Blad 1 (3)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-09-24 Blad 1 (3) A Socialnämnden 2014-09-24 Blad 1 (3) Plats och tid Kommunkontoret Strömsund, sammanträdesrum Almen, kl. 11.00-15.00 Beslutande Övriga närvarande Karin Näsmark (S), ordförande Inga-Brith Nilsson (C) Bengt

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad 1 (10)

Sammanträdesdatum Blad 1 (10) Gemensam nämnd för närvård i Frostviken Blad 1 (10) 2010-11-30 Plats och tid Uddebo, Gäddede, kl 10.00-12.15 Beslutande Bengt Bergqvist (s), ordförande Bernt Söderman (c) Susanne Hansson (s), tjg ersättare

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Jan Albinsson (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Jan Albinsson (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, Heby, kl 08.30-13.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Jan Albinsson (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-11-19 Blad 1 (2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-11-19 Blad 1 (2) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-11-19 Blad 1 (2) Plats och tid Kommunkontoret Strömsund, sammanträdesrum Almen, kl. 8.15 14.50 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera

Läs mer

Socialnämnden 2015-08-17 1(14)

Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Plats och tid Nämndrummet kl 13.00-16.30 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande Margareta Ivarsson (C) Anders Englund (S) ersätter Daniel Hjelm (S) Jan Jansson (S) ersätter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A A Socialnämndens arbetsutskott 2013-02-06 Blad 1 (7) Plats och tid Strömsund, sammanträdesrum Granen kl 08.00-10.00 Beslutande Karin Näsmark (S), ordförande Bengt Mickelsson (S) Gunnar Geijer (C) Björn

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Sammanträdesdatum. ... Inga-Lill Ängsund

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Sammanträdesdatum. ... Inga-Lill Ängsund PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Plats och tid Kommunförvaltningen 2016-05-16, kl 1300-1540 ande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Inger Karlsson, S Karin Magnström, S Anita Sköld, M Irene

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2015-04-08, kl. 09:00 12:00 Beslutande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Anita Sköld, M Övriga deltagande Maj-Lis Ejderlöf,

Läs mer

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD)

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD) Socialnämnden 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 24 november 2009, klockan 13.15 16.15. Ajournering 14.30-14.50 ande Görel Nilsson ordförande (S), Carina Granberg (S),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-10-02 1 Innehållsförteckning Ärende 102 Presentation av ny enhetschef... 3 103 Information om tillsynsärende - Socialstyrelsen... 4 104 Delegation handläggning av SFI-bonus... 5 105 Äldreomsorgsplan...

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Plats och tid Lilla Sessionsslaen, Medborgarhuset i Arlöv, kl 18.30-20.40 Beslutande Inger Borgenberg,(S) ordförande Sven-Åke Persson, (S) Britt Sonesson,

Läs mer

Socialnämnden 2012-12-05

Socialnämnden 2012-12-05 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(19) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2012-12-05, kl. 09.00-1615 ande Övriga deltagande Ann-Sofi Larsson, V Jan Larsson, S Owe Pekkari, S Anita Sköld, M Lena Elsasdotter

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(7) Sammanträdesdatum

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(7) Sammanträdesdatum PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(7) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-10-19, kl 0900-1435 ande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Inger Karlsson, S Karin Magnström, S Maria Alldén, V Anita

Läs mer

Socialnämnden (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 8:30-11:00

Socialnämnden (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 8:30-11:00 Socialnämnden 2014-09-09 1 (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-09-09 kl. 8:30-11:00 Beslutande Britt-Marie Wall, ordförande Sune Frisk Christina Persson Christer Olsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Torbjörn Dybeck, 72-73 Birgitta Harsbo Inger Karlsson. Ingrid Grahn Socialförvaltningen 2011-09-28.

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Torbjörn Dybeck, 72-73 Birgitta Harsbo Inger Karlsson. Ingrid Grahn Socialförvaltningen 2011-09-28. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (13) 2011-09-21 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-15.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Inga-Lill Thim (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Conny Larsson

Läs mer

Socialnämnden (18) Nämndrummet, kommunhuset, kl

Socialnämnden (18) Nämndrummet, kommunhuset, kl Socialnämnden 2014-11-20 1(18) Plats och tid Nämndrummet, kommunhuset, kl.13.00-17.30 Beslutande Margareta Ivarsson (C) ordförande Björn Hörgren (M) Anders Westerlind (M) Barbro Thelaus(KD) Birgitta Kahn

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 20 november 2013, kl 13.45. Sekreterare Paragrafer 97-106 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 20 november 2013, kl 13.45. Sekreterare Paragrafer 97-106 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 11.20 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie Jansson (S) Åsa

Läs mer

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M)

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M) Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 mars 2015, klockan 15:00-18.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Kristin Fernerud (S), Marita Pettersson (S),

Läs mer

Regita Hedman (KD) ersätter Kerstin Marits (M) Lena Bröms Burman (MP) ersätter Inga Westlund (V)

Regita Hedman (KD) ersätter Kerstin Marits (M) Lena Bröms Burman (MP) ersätter Inga Westlund (V) 1(1) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl 9.00-11.00 Beslutande Ledamöter Kenneth Dahlström (C) ordförande Per Wiman (KD) vice ordförande 1:e vice ordförande Liv Lunde Andersson (S) 2:e vice ordförande

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad 1 (9) Camilla Hulkki, sekreterare Barbro Blom, enhetschef hälsocentralen. Kommunkontoret, Strömsund, inom 14 dagar

Sammanträdesdatum Blad 1 (9) Camilla Hulkki, sekreterare Barbro Blom, enhetschef hälsocentralen. Kommunkontoret, Strömsund, inom 14 dagar SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Gemensam nämnd för närvård i Frostviken Sammanträdesdatum Blad 1 (9) 2010-05-19 Plats och tid Uddebo, Gäddede, kl 10.00-14.00 Beslutande Övriga närvarande Jan-Olof Andersson (m),

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande. Kommunkontoret, Heby, 26 november 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 229-246 ANSLAG/BEVIS

Karl-Arne Larsson (C), ordförande. Kommunkontoret, Heby, 26 november 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 229-246 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30-12.45 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Susanne Stambolidou-Tellebo (FP) Jan Plantin

Läs mer

Sammanträdesdag Sida

Sammanträdesdag Sida 2014-01-29 Innehåll SN AU 1 Tillkommande ärenden... 2 SN AU 2 Revisionsrapport gällande granskning av samverkan mellan kommun och landsting avseende psykisk ohälsa bland barn och unga... 3 SN AU 3 Föregående

Läs mer

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll 1 (6) Plats och tid, Sammanträdesrummet, socialkontoret, kl 09:00 11:20 Beslutande Åsa Johansson (S) Dennis Byberg (M) Övriga Ersättare Eva Pettersson, sekreterare Monica Hammar, socialchef Eva Alama,

Läs mer

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Antal: 33 Utsändningsdag: Tisdagen den 26 november 2013 V 49 Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Socialnämnden Tisdag 3 December Socialnämnden kallas till sammanträde Tisdag 3 december 2013, kl 11.00,

Läs mer

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare Socialnämnden 2011-01-24 1 (10) 6-14 PLATS OCH TID Socialkontoret, Hagfors, kl 13.00 15.00 BESLUTANDE Åsa Johansson (S), ordförande Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund

Läs mer

Medborgarkontoret, Östervåla, 26 maj 2014, kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Medborgarkontoret, Östervåla, 26 maj 2014, kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30-12.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Elisabet Wollein (S) ersättare för Inga-Lill Hellgren (S) Åke

Läs mer

Frida Kvinnojour, Hässleholm kl. 14.00 17.35

Frida Kvinnojour, Hässleholm kl. 14.00 17.35 1 (14) Plats och tid Frida Kvinnojour, Hässleholm kl. 14.00 17.35 Beslutande Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordf Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordf Marianne Zackrisson

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2013-09-11 13.00 17.00. Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S

Kommunhuset, Revelj 2013-09-11 13.00 17.00. Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Sammanträdesprotokoll 1(11) Plats och tid Kommunhuset, Revelj 13.00 17.00 Beslutande Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Evert Möller, Kd Sylve Rydén, S Gunilla Aronsson, C, Stig Andersson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag HOFORS KOMMUN. Socialnämnden 2008-01-31 1 (1 12) Daniel Nyström (m)

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag HOFORS KOMMUN. Socialnämnden 2008-01-31 1 (1 12) Daniel Nyström (m) Socialnämnden 2008-01-31 1 (1 12) Tid och plats Kommunhuset Stollen kl 08.15 12.00 ande Diana Blomgren (s) ordförande Magnus Andersson (s) Maria Pärssinen (s) Binita Paues (s) 1-4, 6-12 Birgit Winges (v)

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Emma Bertheussen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Emma Bertheussen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid KS-salen, Rådhuset, Köping kl 13.15 14.30 Beslutande Andreas Trygg (V) ordförande Carl-Inge Westberg (S) Ann-Marie Lundin (S) Abdul Qorbani (S) Ann-Charlott Pettersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A A Socialnämnden 2013-05-23 Blad 1 (17) Plats och tid Strömsund, sammanträdesrum Almen, kl 11.00-12.00, 13.00-15.30 Beslutande Övriga Karin Näsmark (S), ordförande Gunnar Geijer (C) Bengt Mickelsson (S)

Läs mer

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl 1 (11) Plats och tid Beslutande Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl. 08.30 12-00 Peter Johansson (M) Leif Aringstam (M) tjg.ers. Ronny Pettersson (S) tjg.ers. Marianne Båtman (M) Angelica Katsanidou

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15 Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 februari 2015, klockan 15:00-17.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Marita Pettersson (S), Ulla Eriksson Berg

Läs mer

Socialnämnden 2015-09-10

Socialnämnden 2015-09-10 100 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen... 2 101 Budgetuppföljning med delårsredovisning... 3 102 Delgivningar... 4 103 Internkontroll... 5 104 Verksamhetsinformation... 6 105 Rapport

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden Blad 1 (4)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden Blad 1 (4) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2016-04-27 Blad 1 (4) Plats och tid Kommunkontoret Strömsund, sammanträdesrum Almen, kl. 8.15 16.00 Beslutande Övriga närvarande Karin Näsmark (S),

Läs mer

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 14.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Olof Nilsson (S), ersättare

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Anders Widesjö (M) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot Conny Bäck (S) ledamot

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Anders Widesjö (M) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot Conny Bäck (S) ledamot Sammanträdesdatum s. 1 (25) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 8.30-11.55 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande 143- del av 158, 159-164 Britt Hjertqvist (FP) vice ordförande

Läs mer

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11)

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2007-06-12, kl. 13.00-14.45 Beslutande Sune Frisk, ordförande Britt-Marie Wall Rolf Wennerlöf Anita

Läs mer

Sammanträdesdatum. Emma-Britt Nilsson (PRO) tjänstg ersättare

Sammanträdesdatum. Emma-Britt Nilsson (PRO) tjänstg ersättare - Kommunala pensionärsrådet 2010-09-07 Blad 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Almen kl 10.00-12.00 Beslutande Lars Edin (fp) ordförande Yngve Johansson (s) Inga-Brith Nilsson (c) Anna-Lisa Palmqvist (PRO)

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad 1 (10) 2011-01-13. Anders Andersson, kommunchef Barbro Blom, tf närvårdschef Stig Willman, sekreterare

Sammanträdesdatum Blad 1 (10) 2011-01-13. Anders Andersson, kommunchef Barbro Blom, tf närvårdschef Stig Willman, sekreterare Gemensam nämnd för närvård i Frostviken Blad 1 (10) 2011-01-13 Plats och tid Uddebo, Gäddede, kl 10.00-14.30 ande Övriga närvarande Ardis Lindman (s), ordförande Bengt Bergqvist (s) Karin Näsmark (s) Gunnar

Läs mer

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet.

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tid och plats Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Kerstin Lindberg

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Medborgarkontoret, Östervåla, kl 16.00, 27 maj 2013. Sekreterare Paragrafer 97-114

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Medborgarkontoret, Östervåla, kl 16.00, 27 maj 2013. Sekreterare Paragrafer 97-114 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30-13.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Jan Albinsson (S) Lennart Hognert (C), ersättare för Therese

Läs mer

PROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum

PROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum PROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Konferensrummet, Storegården Vissefjärda,, kl. 08:00 Beslutande Maria Ixcot Nilsson, (S), ordförande Dragan Pavlovic, (S) Ingrid Adolfsson, (S) Jarkko Pekkala, (S) Gullvi

Läs mer

Åsa Johansson (S) Gunilla Östlund (V) Ulla Lundh (S) Dennis Byberg (M) Ann-Christine Janhagen Olsén (S)

Åsa Johansson (S) Gunilla Östlund (V) Ulla Lundh (S) Dennis Byberg (M) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Sammanträdesdatum Sida 1/9 Plats och tid Sammanträdesrummet, socialkontoret kl 13:00 14:30 Beslutande Övriga Åsa Johansson (S) Gunilla Östlund (V) Ulla Lundh (S) Dennis Byberg (M) Ann-Christine Janhagen

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Jan-Åke Ahlin Lizanne Byström Inger Karlsson. Magnus Andersson Socialförvaltningen 2009-06-17. Socialnämnden 2009-06-24

ANSLAG/BEVIS. Jan-Åke Ahlin Lizanne Byström Inger Karlsson. Magnus Andersson Socialförvaltningen 2009-06-17. Socialnämnden 2009-06-24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (13) 2009-06-11 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 14.30-16.00 Beslutande Inga-Britt Ritzman (s) Lars Bohman (s) Magnus Andersson (s) Roland Johansson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Socialkontoret, Älvgatan 1 A, Orsa onsdagen den 28 oktober 2015, kl

Socialkontoret, Älvgatan 1 A, Orsa onsdagen den 28 oktober 2015, kl ORSA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Beslutande Socialkontoret, Älvgatan 1 A, Orsa onsdagen den 28 oktober 2015, kl 13.00 15.00 Håkan Yngström (C), ordförande Gunilla Elings-Friberg (S)

Läs mer

(S), Bernt Andersson (C), Monica Wastelius (C), Margareta Karlsson (M), Yvonne Ericsson (M) och Olof Lindberg (FP)

(S), Bernt Andersson (C), Monica Wastelius (C), Margareta Karlsson (M), Yvonne Ericsson (M) och Olof Lindberg (FP) Socialnämnden 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen tisdagen den 24 mars 2009, klockan 13.15-15.30 Ajournering 14.30-14.45 ande Görel Nilsson (S) ordförande, Carina Granberg (S), Barbro Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-10-02 1 Innehållsförteckning Ärende 85 Besök från hjälpmedelscentralen... 4 86 Presentation av ny enhetschef... 5 87 Månadsuppföljning september... 6 88 Svar på granskning avseende verkställighet

Läs mer

Jan Plantin (M) K ristina Pettersson (S) Å ke Malmqvist (MP), ersättare för Karl Arne Larsson (C) 17. Medborgarkontoret, Östervåla 28 januari 2014

Jan Plantin (M) K ristina Pettersson (S) Å ke Malmqvist (MP), ersättare för Karl Arne Larsson (C) 17. Medborgarkontoret, Östervåla 28 januari 2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30 12.00 Beslutande Karl Arne Larsson (C), ordförande, 2 16, 18 22 Inga Lill Hellgre n (S) Susanne Stambolidou T ellebo

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M) vice ordförande Ing-Marie Elfström (S)

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M) vice ordförande Ing-Marie Elfström (S) Socialnämndens arbetsutskott 2010-08-10 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna, tisdagen den 10 augusti kl. 15.00-16.15

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30 16.00 ande Emma Magnusson (C) Agnetha Landberg (C) Håkan Spärlin (C) Inga Jonsson (C) Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) Karin L Folkegård (FP) Alexandra Ekstrand (S) Renée

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-06-04 1 Innehållsförteckning Ärende 54 Redovisning av delegationsärenden... 4 55 Besök av Förbundschef Peter Hedfors från Samordningsförbundet Södra Vätterbygden... 5 56 Information från Medicinskt

Läs mer

Protokoll 2010-11-16

Protokoll 2010-11-16 2010-11-16 Socialnämnden Plats och tid Kumlarummet, 2010-11-16, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Anette Friman (C) Annica Eriksson (S) Raymonda Kourie (KD) Sölve Persson (S) Linda Axäng (FP) Andreas

Läs mer

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Antal: 35 Utsändningsdag: Onsdagen den 19 juni 2013 2013 V 21 Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Socialnämnden Onsdag 26 Juni Socialnämnden kallas till sammanträde onsdagen den 26 juni 2013, kl 11.00,

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 84-92 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.40 ande Ej tjänstgörande Ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c) Margareta der

Läs mer

Patric Carlsson. Anders Svensson. Arne Andersson. Patric Carlsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Patric Carlsson. Anders Svensson. Arne Andersson. Patric Carlsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Örkelljunga, Skånes Fagerhultsrummet, tisdagen den 17 november 2015, klockan 13.30 16.40 Arne Andersson (M) ordförande Christer Unosson

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) Plats och tid Bällstarummet, 18.30-20-30 ande Ersättare Övriga närvarande Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande, Marie-Louise Löwenbeck (M), Gillis Weingarth

Läs mer

Kommunkontoret, Heby 24 november Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby 24 november Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 09.00-11.45 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Karl-Arne Larsson (C) Ulf Mattsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A A Socialnämnden 2012-05-02 Blad 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Strömsund, sammanträdesrum Grelsgård, 10.00-12.00, 13.00-16.00 Beslutande Karin Näsmark (S), ordförande Bengt Mickelsson (S) Åsa Gjersvold

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2012-09-24 Anslags nedtagande: 2012-10-16

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2012-09-24 Anslags nedtagande: 2012-10-16 Socialnämnden 2012-09-13 1 (23) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2012-09-13, kl. 9.30-12.05 Gruppsammanträde: 8.00-9.30 Beslutande: Pontus Wessman (MP), ordf Carin Olsson (KD), ersättare

Läs mer

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö 1(15) Plats och tid Almliden, Blosset, Bjuv kl 13.00-16.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30-12.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin

Läs mer

Kenneth Tinglöf (KD)

Kenneth Tinglöf (KD) Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-09-30 Plats och tid: Folkets hus i Trosa, 12.30 16.00 ande ledamöter: Inte tjänstgörande ersättare: Martina Johansson (C), ordf. Ricken

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 20 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 22 oktober 2014 kl 14.00 17.15 ande Lars Altgård, ordf (s) Gull-Britt Sandefors (c) Anita Davoust (m) Jim Lindberg (s) Emil Wetterling (s) Marianne

Läs mer

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Anna Rönn. Socialkontoret 2008-03-12

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Anna Rönn. Socialkontoret 2008-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Eken kl 14.00 17.00 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c),

Läs mer

Protokoll 2013-08-27

Protokoll 2013-08-27 2013-08-27 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-08-27, klockan 13:30 14:25 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Agneta Eriksson (S) Barbro Backlund (FP) Mats

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Datum Tid kl 08.15-15.00 Plats Sammanträdesrummet Hesselgrenska Närvarande Se sidan 2 Helena Wikström (C) Justeringens plats och tid LSS-kontoret fredagen den 31 augusti Justerade

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 12.00 15.30 Leif Andersson (s) Roger Persson (s) tjg

Läs mer

Eric Henriksson, S Mikael Olsson, S Åsa Törnkvist, FP Vanja Persson, FP. Niklas Hartwig, S Mathias Andersson, S Birgitta Johansson, C

Eric Henriksson, S Mikael Olsson, S Åsa Törnkvist, FP Vanja Persson, FP. Niklas Hartwig, S Mathias Andersson, S Birgitta Johansson, C Socialnämnden 2014-09-23 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum Älven klockan 16:00-19:30 Beslutande Ledamöter Eric Henriksson, S Mikael Olsson, S Åsa Törnkvist, FP Vanja Persson, FP Tjänstgörande

Läs mer

Socialnämnden. Linda Söder Jonsson (S), Birgit Ohlsson (FP), Rune Broström (SD)

Socialnämnden. Linda Söder Jonsson (S), Birgit Ohlsson (FP), Rune Broström (SD) Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, onsdagen den 14 oktober 2015, klockan 14:00-18:20 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Marita Pettersson (S), Anna-Karin Tornemo

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2008-11-11 1 (13) Plats och tid Kullingshemmet, Vårgårda, tisdagen den 11 november 2008, kl. 14.00-16.45 Beslutande Jörgen Edelgård (kd), ordförande Kenth Hulth (s), vice ordförande Margaretha

Läs mer

Gun Ivesund (s) ordförande Kenneth Isaksson (m) Marta Pettersson (c) Lars-Gunnar Andersson (s) Sandra Brändström (s)

Gun Ivesund (s) ordförande Kenneth Isaksson (m) Marta Pettersson (c) Lars-Gunnar Andersson (s) Sandra Brändström (s) Plats och tid Kommunkontoret 2014-02-03 kl 8.00 11:40 Beslutande Gun Ivesund (s) ordförande Kenneth Isaksson (m) Marta Pettersson (c) Lars-Gunnar Andersson (s) Sandra Brändström (s) Övriga deltagare David

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (8)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (8) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2012-02-08 1(8) Plats och tid Kommunhuset, kl 14.00-18.30 ande Kent Lagrell (M), ordförande Jim Adolfsson (M) Stig Ottosson (M) Anders Kjellgren (M) Gun Simonsson (S) (S) Tommy

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 14 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 17 december 2014 kl 14.00-16.15 ande Lars Altgård, ordf (s) Jim Lindberg (s) Marianne Nilsson (m) Gull-Britt Sandefors (c) Charlotta Book (s)

Läs mer

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Bo Lundqvist (c) Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Marie Viberg (c)

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Bo Lundqvist (c) Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Marie Viberg (c) Plats och tid Kommunkontoret 2015-02-09 kl 8.00 12:00 Beslutande Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Bo Lundqvist (c) Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Marie Viberg (c) Övriga deltagare David Grahn

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (9)

Sammanträdesprotokoll 1 (9) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 16.45 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson (S), ordförande Lena Kandergård (S), 1:e vice ordförande Börje Wahlund (M),

Läs mer

Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr

Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr BESLUTSUNDERLAG Datum 2016-09-01 Sida 1(1) Socialnämnden Ärende Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr 2016-000069 Budget 2017 Dnr 2016-000070 Sammanträdesdagar för socialnämnden

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A A Socialnämnden 2013-03-19 Blad 1 (12) Plats och tid Strömsund, sammanträdesrum Almen, kl 10.00-12.00, 13.00-16.30 Beslutande Karin Näsmark (S), ordförande Gunnar Geijer (C), 29-31, 33-38 Bengt Mickelsson

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2015-04-21 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2015-04-21 1 Socialnämnden 2015-04-21 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 49 Ekonomisk rapport 2015 socialnämndens verksamheter 50 Socialnämndens verksamheter, information och rapporter 51

Läs mer

Gun-Maid Håkansson (S) Susanna Hansson (M), 16-19, Kommunkontoret, Heby, 27 mars 2013, kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Gun-Maid Håkansson (S) Susanna Hansson (M), 16-19, Kommunkontoret, Heby, 27 mars 2013, kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-11.30 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie Jansson (S) Maipato

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Socialnämnden 20 maj 2008

KALLELSE. 1. Justerande:... Socialnämnden 20 maj 2008 Socialnämnden 20 maj 2008 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 20 maj 2008 kl 18.30. Genomgång av handlingar kl 17.30

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Plats och tid ANK Sammanträdesrum kl. 13:15-16:00 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Gunnel Johansson (S) (ordförande), Leif Smith (S) (1:e vice ordförande), Tommy Edenholm (KV) (2:e

Läs mer

Kommunhuset vån 3, Sunnangränd 4, Tyresö

Kommunhuset vån 3, Sunnangränd 4, Tyresö TYRESÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset i Tyresö, sammanträdesrummet Myggdalen, plan 1 Onsdagen den 29 augusti 2007 kl 19.00-20.50 Beslutande Se närvarolista Övriga deltagare

Läs mer

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2008-02-27 Nämnd/styrelse: Socialnämnden

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2008-02-27 Nämnd/styrelse: Socialnämnden Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-02-27 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Erik Mali (s) Lena Brolin (m) Stefan Algebäck (m), tjänstgörande ersättare

Läs mer