SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden Blad 1 (18)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-04-15 Blad 1 (18)"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden Blad 1 (18) Plats och tid Kommunkontoret Strömsund, sammanträdesrum Almen, kl Beslutande Karin Näsmark (S), ordförande Åse Ehnberg (M) Verner Hammar (S) Marie Gabrielsson (S) Ulf Sjölén (S) Deanne Edin (S) Kent Wassdahl (S) Mona Olofsson (V) Marianne Eriksson (C) Eva Sjölander (M) Hans Elmbjer (SD) Gunnar Nord (C), tjänstgörande ersättare Carina Andersson (S), tjänstgörande ersättare Övriga Annika Stedt, sekreterare närvarande Helena Lassen, Kvinnojouren, 45 Monica Lundgren, socialchef, 45-47, Christian Kamrup, ekonom, Magnus Ahlstrand, 48 Gudrun Öjbrandt, områdeschef, 49 Wiveka Kjellgren, kvalitetsutvecklare, 53 Utses att justera Åse Ehnberg Justeringens plats och tid Kommunhuset, vård- och socialförvaltningen, Underskrifter Sekreterare... Paragraferna Annika Stedt Organ Ordförande... Karin Näsmark Justerare... Åse Ehnberg ANSLAG/BEVS A Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden Sammanträdesdatum Datum då anslag Datum då anslag sätts upp tas ned Förvaringsplats för protokollet Underskrift... Annika Stedt

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Socialnämnden Godkännande av föredragningslista Officiella ärenden: Extraärende: Socialdepartementets remiss, SOU 2015:20 Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård. Extraärende: Delgivning av kommunstyrelsen beslut 80/2015, Matpolicy med strategier och mål, uppföljning Sekretessärenden: Delgivning 14 utgår. Socialnämnden beslutar att godkänna föredragningslistan. Justering (sign)

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Socialnämnden Dnr nformation om Kvinnojourens verksamhet Kvinnojouren är en ideell förening som bildades 1982 och arbetar med att stödja våldsutsatta kvinnor och barn samt med opinionsbildning och information. Föreningen anser att det är viktigt att vara fristående då det blir lättare för våldsutsatta att söka kontakt. Kommunernas bidrag som kommer till Kvinnojouren täcker kostnader för två lägenheter, två anställda och dygnetruntjour gjorde projektmedel det möjligt att ha tre anställda. Öppen verksamhet drivs via projektmedel från Brottsofferjouren, där kvinnor kan gå till en lokal i Östersund utan att anmäla sig. denna lokal kan man låna dator, fika och prata med varandra. Några år har projektmedel även erhållits för sommaraktiviteter. Stöd till kvinnor och barn består framförallt av samtal, telefon och personliga möten. Akut boende erbjuds under kortare period. Två lägenheter finns vid Kvinnojouren där fem kvinnor kan bo. På senare år har det varit ett hårt tryck på boendet tog man emot 45 kvinnor och 56 barn. Under 2014 tog man emot 29 kvinnor och 27 barn. bland måste Kvinnojouren säga nej på grund av att det är fullbelagt, eller på grund av att man inte kan erbjuda de kvalitativa resurser som behövs för att ta emot kvinnor och barn med särskilda behov. Kvinnojouren är inte klassat som ettskyddat boende enligt Socialstyrelsens riktlinjer då föreningen saknar resurser för att uppnå alla kriterier för säkerhet, bemanning m.m. Föreningen har kontakt med ca 350 kvinnor/år. Kvinnojouren åker ut i länet och träffar kvinnor som behöver. Kvinnojourens personal kan följa med kvinnor exempelvis för att handla, på polisförhör, besök på sjukhus m.m. Verksamheten är omfattande och ca 64 stödsamtal togs emot per vecka under 2014, personliga möten uppgick till ca 23 per vecka. Kvinnojouren försöker se till behoven för var och en kvinna som söker hjälp. Under 2014 sökte 276 olika kvinnor till jourverksamheten har 99 olika kvinnor hittills sökt kontakt. Kontakt sker genom att kvinnor själva ringer till Kvinnojouren. bland tar grannar kontakt, vänner och även arbetsgivare. Enligt Socialstyrelsens beslut 2012 så ska särskilt avtal skrivas med kvinnor som behöver bistånd från kommunen. Då ska journaler föras, det ska finnas en samlad akt, säkerhetsskåp, rutiner för Lex Sarah m.m. Kvinnojouren har ca socialtjänstuppdrag/år. Justering (sign)

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Socialnämnden Dnr Verksamhetsprognos mars 2015 Redovisning lämnas över verksamhetsprognos för mars Yrkande Ordföranden föreslår att socialnämnden tar del av redovisningen samt ger vård- och socialförvaltningen i uppdrag att till arbetsutskottets sammanträde den 9 juni 2015 se över hur obokad tid kan användas optimalt inom äldreomsorgen. Socialnämndens beslut 1. Tar del av verksamhetsprognos mars 2015, bilaga. 2. får i uppdrag att till arbetsutskottets sammanträde den 9 juni 2015 se över hur obokad tid kan användas optimalt inom äldreomsorgen. Beslutsexpediering Justering (sign)

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Socialnämnden Dnr Budget 2016 information nför budget 2016 krävs omfattande åtgärder för att inrymma vård- och socialförvaltningen inom summa anslag och intäkter. Fortsatta budgetanpassningar och reduceringar krävs och prövas ständigt. nför budget 2016 kan nationella förändringar i lagstiftning påverka budgetarbetet, t.ex. eventuell förändring av betalningsansvarslagen. Ny lag är på gång, lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård innebär färre dagar för vårdplanering. En nationell handlingsplan, barn och unga, kan medföra ökade kostnader för kommunerna om ingen kompensation erhålls. En annan lagstiftning är Utredning om tvångsvård för barn- och unga som ska vara klar i juni Socialstyrelsen har lyft frågan om bemanning inom äldreomsorg. Förberedelser 2015 inför 2016 Utifrån befolkning översyn av antalet vårdplatser i särskilt boende Jämn standard i särskilt boende, behov av utrustning, internetuppkoppling, möbler etc. Personal- och kompetensförsörjning LSS uppföljning boendeplan Översyn kostnad matdistribution och fullkost Lokala lösningar för familjehemsplaceringar gemensamt i länet Sammanfattning inför 2016 Personalkostnader: Löneökning 2,5% = ca +5,1mkr Ob, jour och beredskap ca +3 Mkr Utökning av tjänster distriktssjuksköterskor +2,1 Mkr Utökade kostnader kvinnojouren och centrum mot våld Hyreskostnader, verksamhetsservice, kost Yrkande Ordföranden föreslår att socialnämnden tar del av informationen. Socialnämndens beslut Tar del av informationen Justering (sign)

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Socialnämnden Dnr Verksamhetsredovisning ndivid- och familjeomsorgen (FO) Verksamhetsredovisning 2014 lämnas för FO. Årets händelser i stort Personal, bemanning och kompetens Kvalitet, undersökningar, öppna jämförelser Mål och resultat Ekonomiskt utfall Framtiden och utvecklingsbehov Yrkande Ordföranden föreslår att socialnämnden tar del av verksamhetsredovisning. Socialnämndens beslut Tar del av verksamhetsredovisning enligt bilaga. Justering (sign)

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Socialnämnden Dnr Verksamhetsredovisning Biståndsenheten Verksamhetsredovisning 2014 lämnas för Biståndsenheten. Årets händelser i stort Personal, bemanning och kompetens Kvalitet, undersökningar, öppna jämförelser Mål och resultat Ekonomiskt utfall Framtiden och utvecklingsbehov Yrkande Ordföranden föreslår att socialnämnden tar del av verksamhetsredovisning. Socialnämndens beslut Tar del av verksamhetsredovisning enligt bilaga. Justering (sign)

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Socialnämnden Dnr Förekomst av delade turer och arbete varannan helg i äldreomsorgen februari 2015 Arbetsutskottet beslutade vid sammanträde den 1 april 2015 att ärendet återremitteras till vård- och socialförvaltningen för analys och redovisning över varför delade turer och arbete varannan helg i äldreomsorgen har ökat och hur förvaltningen arbetar för att detta ska minska. Redovisning lämnas. Förslag till beslut Socialnämnden tar del av redovisningen. Yrkande Ordföranden föreslår att socialnämnden tar del av redovisningen och uppdrar till vård- och socialförvaltningen att fortsätta arbeta för att delade turer och arbete varannan helg i äldreomsorgen ska minska. Socialnämndens beslut 1. Tar del av redovisningen, bilaga. 2. Uppdrar till vård- och socialförvaltningen att fortsätta arbeta för att delade turer och arbete varannan helg i äldreomsorgen ska minska. Beslutsexpediering Justering (sign)

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Socialnämnden Dnr Uppföljning av granskningar år 2011 och 2012 PricewaterhouseCoopers (PwC) har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer tidigare granskat: Kommunens T organisation Kommunstyrelsens styrning och ledning av personalfrågor Socialnämndens arbetsformer Verkställighet av beslut PwC har granskat hur föreslagna åtgärder har genomförts. Respektive förvaltning har under mars månad lämnat kompletterande svar. PwC bedömer att berörda nämnder i huvudsak har genomfört eller håller på att genomföra de åtgärder som revisorerna har föreslagit i tidigare granskningar. Beredning AU 21/2015 Förslag till beslut Socialnämnden tar del av uppföljningsrapporten. Yrkande Ordföranden föreslår att socialnämnden beslutar enligt förslag till beslut. Socialnämndens beslut Tar del av uppföljningsrapporten. Beslutsexpediering Revisorerna Justering (sign)

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Socialnämnden Justering (sign) 52 Dnr Uppföljning av granskningar år 2013 PricewaterhouseCoopers (PwC) har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer tidigare granskat: Bisysslor Ekonomistyrning Planering gymnasiet Kommunens investeringsverksamhet PwC har granskat hur föreslagna åtgärder genomförts. Respektive förvaltning har under mars månad lämnat kompletterande svar. Den sammanfattade revisionella bedömningen är att nämnderna i vissa avseende vidtagit eller håller på att vidta ändamålsenliga åtgärder med avseende på rekommendationer som revisorerna föreslagit i tidigare granskningar. Denna bedömning baserar man på följande iakttagelser: Kommunstyrelsen och nämnder har inte behandlat Bisysslor och Ekonomistyrning. Kommunchefs svar till revisionen på dess områden har varit att: Ekonomisk process budget, mål och uppföljning är fastställd av Kommunfullmäktige den 12 november Synpunkterna på bisysslor var av ringa art Yttrande AU 21/2015 Förslag till beslut Socialnämnden tar del av uppföljningsrapporten. Yrkande Ordföranden föreslår att socialnämnden beslutar enligt förslag till beslut. Socialnämndens beslut Tar del av uppföljningsrapporten. Beslutsexpediering Revisorerna

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Socialnämnden Dnr Granskning av socialnämndens ansvarsutövande 2014 PricewaterhouseCoopers (PwC) har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer granskat det övergripande ansvarsutövandet för kommunstyrelsen och nämnderna Med ansvarsutövande menas styrelsens/nämndens aktiva åtgärder för att leda, styra, följa upp och kontrollera verksamheten. Granskningen visar att kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande under år 2014 i vissa delar är tillräckligt. Revisorerna bedömer vidare att styrelsens och nämndernas ansvarsutövande har utvecklats positivt jämfört med föregående år. Beredning AU 21/2015 Yrkande Ordföranden föreslår att socialnämnden tar del av genomförd granskning. Socialnämndens beslut Tar del av genomförd granskning. Beslutsexpediering Revisorerna Justering (sign)

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Socialnämnden Dnr Redovisning av individuell plan för samordningsärenden SP/SP enligt internkontrollplan Enligt fastställd internkontrollplan 2015 så skall kontroll göras fyra gånger/år att individuell plan har upprättats i samordningsärenden. Under perioden har en SP upprättats för en kvinna som är 18 år och äldre. Under perioden har även en SP upprättats. Även den för en kvinna 18 år och äldre. ndividuella planer har upprättats. Yrkande Ordföranden föreslår att socialnämnden tar del av redovisningen. Socialnämndens beslut Tar del av redovisningen enligt bilaga. Justering (sign)

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Socialnämnden Dnr Socialdepartementets remiss SOU 2015:20, Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård Remiss har inkommit från Socialdepartementet om SOU 2015:20, Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård. Remissvaren ska ha inkommit till Socialdepartementet senast den 30 juni Yrkande Ordföranden föreslår att vård- och socialförvaltningen får i uppdrag att lämna yttrande över remissen till arbetsutskottets sammanträde den 9 juni Socialnämndens beslut får i uppdrag att lämna yttrande över remissen till arbetsutskottets sammanträde den 9 juni Beslutsexpediering Justering (sign)

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Socialnämnden Aktuell information Anhörigdag den 29 april vid Folkets Hus i Strömsund är arrangör för den årliga anhörigdagen. Läkaren Anders Ehnberg föreläser om anhöriga och hälsa, läkemedel och alkohol. Personal från öppenvården håller seminarium om Medberoende ur ett anhörigperspektiv. Anhörigas RF & Anhörigföreningen i Östersund har seminarium om Anhörigåret vad är på gång. Besökare bjuds på fri entré, musikunderhållning och förtäring. Utställare deltar under dagen. Demensdag den 7 maj vid församlingshemmet i Strömsund Strömsunds demensförening i samarbete med Demensförbundet och Sensus inbjuder till föreläsning När minnet sviktar. Föreläsare är förbundsordförande Stina-Clara Hjulström och förbundskonsulent Anita Landén. Demensdagen är gratis och ingen föranmälan behövs. Justering (sign)

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Socialnämnden Anmälan av arbetsutskottets delegeringsbeslut enligt sammanträdesprotokoll 1 april 2014 Socialnämndens beslut Delegeringsbesluten läggs till handlingarna. Justering (sign)

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Socialnämnden Beslut enligt socialnämndens delegationslista Vård och socialförvaltningens delegationsbeslut för mars 2015 redovisas. Socialnämndens beslut Delegeringsbesluten läggs till handlingarna. Justering (sign)

17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Socialnämnden Delgivningar 1. Meddelande från nspektionen för vård och omsorg (VO) den 19 mars 2015 om att återkalla tillståndet för HVB-verksamheten Trygg Hamn i Dalarna. 2. Datainspektionens meddelande den 18 mars 2015 om deras kritik ger bättre molnavtal. 3. Datainspektionens meddelande den 25 mars 2015 om att det är anmärkningsvärt att olycksregister inte regleras i lag eftersom det innehåller känsliga personuppgifter. 4. Datainspektionens meddelande den 26 mars 2015 om granskning av polisens kvinnoregister. Dnr Tillståndsbevis Högt, Hett & Säkert Handelsbolag, Gåxsjö, för servering av alkoholdrycker den 6 mars Tillståndsbevis Öhlén Holding AB, Gäddede, för servering av alkoholdrycker den 28 mars 2015 och den 3 april Tillståndsbevis Lindenspira AB, Gäddede, för servering av alkohol den 3 och 4 april Tillståndsbevis Bodums Bygdegårds- och folkbadsförening UPA, Rossön, för servering av alkohol den 3 april Protokoll Kommunala Pensionärsrådet den 19 februari Dnr Verksamhetsberättelse 2014 från familjerådgivningen. 11. Kommunstyrelsen beslut den 31 mars gällande Matpolicy med strategier och mål, uppföljning Justering (sign)

18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Socialnämnden (forts.) Yrkande Ordföranden föreslår att vård- och socialförvaltningen får i uppdrag att, till socialnämndens sammanträde den 24 juni 2015, redovisa åtgärder med anledning av kommunstyrelsens beslut om matpolicy (delgivning 11), att se över utformningen och spridningen av måltider inom äldreomsorgens särskilda boenden. Delgivningarna läggs i övrigt till handlingarna. Socialnämndens beslut 1. får i uppdrag att, till socialnämndens sammanträde den 24 juni 2015, redovisa åtgärder med anledning av kommunstyrelsens beslut om matpolicy (delgivning 11), att se över utformningen och spridningen av måltider inom äldreomsorgens särskilda boenden. 2. Delgivningarna läggs i övrigt till handlingarna. Beslutsexpediering Justering (sign)

19 8 Strornsunds - a ~ Kommun! ~!4 vyxa Straejrnlen tjielte Dnr Bil SN VERKSAMHETSPROGNOS 2015 Forvaltning/avdelning: _y~~~_- <?~~_~~~!~!~~_~~!~_i_~~ Verksamhetsprognos driftbudget (exkl kapitalkostnad) Budget (belopp tkr) Prognos helar (belopp tkr) Nettoavvikelse Kostnader (inki lntakter (inki Foreqaende tillaqqsbudqet) tillaggsbudget) Nettoram Kostnader lntakter Netto Prognos helar prognos _ Prognos baserad pa redovisning t.o.m: o Februari o Mars o April o Augusti o Oktober o Maj o September o November A. Forvaltnings-/avdelningschefs kommentar om nulaqet Stor osakerhet kring prognosen som helhet delvis tillfoljd av organlsatlonsforandringar inom aldreomsorgen men frarnst pga att det i Mars ar svart att bedornrna alia kostnader och intakter for hela aret. nom Sabogallde det gamla schemat tom 25/1 vilket stor siffrorna. Den okade kostnaden for OB, jour och beredskap inom forvaltningen blir hogre an den budgeterade okningen pa 10%. B. Atgard/forslag for att komma inom budgetram Beaktad i Kraver poli- Behandling i Besluts-! Kravs prognos tiskt beslut narnnd, datum paragraf beslut 1. 1F.~~ts:a1t~~~n~<:niig~;nJ5 rried.sarntlfgaglie'fej lnom al fre.q')'j:s:<?r.& fl\a;o.!~ ~e!,:q;e :F!e.rso_oa,lk0s'tha,~e"r,n,a 'i,~_ -- forhallande till budgeterade timmar _- - _ :0 NejO J0 Nej 0 K[] K 2. 0 G NejO JO Nej 0 KO K i 3. 0 G NejO JO Nej 0 KO K j " _. 0 G NejO G Nej 0 KO K., C. Kommentar till avvikelse i forhallande till foregaende prognos

20 ! Str6msunds Kommun va::;: q.we Straejrnlen tjyelte Forvaltning/avd:..y~~~.~..gg~..~gg!~..f.~!y'~.!~~.i.~g. VERKSAMHETSPROGNOS Prognos baserad pa redovisning t.o.m: D Feb 0 MarsD Apr D Maj D AugD Sept D Okt D Nov DRFTBUDGET 201 Andamal 007 Narnnd Kostnader(tJelopp i tkr) j ntakter (belopp i tkr) Budget Prognos [Prognostiserat [Budqet rprognos (inkl TA*) helar overrunderskott '(inkl TA*)! helar 800! Prognostiserat i over/underskott Nettoavvikelse Kommentarer dagar mot 10 dagar Utbildningsdagar 197 Ledn 0 adm Vakanta tianster storsta orsaken. 700 Bistandsenhet Bost.s.serv,vuxna Nagot hoqre personalkostnaderna dock inte samtliga enheter men det vags upp av lagre ovriqa kostnader. 713 Oagverksamh LSS, Lagre kostnad for leasingbil i i Transport

21 8 Strornsunds v- n -sa Kommun.ug:a Straejmlen tj"ielte Forvaltning/avd:.y"~~9..~...<?g~..~.<?g!~.!f.~!y'~.!~~.i.~g. Andamal KO""3d"(beOPP; tkr) lntakter (belopp i tkr) Kommentarer Budget Prognos Prognostiserat Budget Prognos Prognostiserat Netto- (inkl TA *) i helar [over/underskott (inkl TA*),helar i over/underskott avvikelse Transport 62500! ! VERKSAMHETSPROGNOS Prognos baserad pa redovisning t.o.m: D Feb B MarsD Apr D Maj D Aug D Sept D Okt D Nov DRFTBUDGET Personlig ass Valdiqt osakert med personalkostnaderna med bla utokninq 0,65tj samt andrade beslut pa timmbelopp, standiqa ornprovninqar av forsakrinqskassan. En avslutad grupp i forhallande till budget battrar pa prognosen. 718 Stodinsatser Ekonomienhet Budgeterat for 11platser i daqslaqet finns 12st samt ny stodfamilj sedan november. - varav utbet forsorjn.st 13000, Fortsatt minskning, 755 VuxenenheU , 82t Personalkostnaden lagre an budget da en av handlaqqarna arbetar 50 % pga sjukskrivning. Forstarkninq kan behoves oppenvard under aret. Om befintlig personal tacker till kommer det att, uppsta ett overskott, oklart i daqslaqet hur mycket beroende pa ovisshet om kommande sjukskrivningsniva.,, - varav insmutionsven: st idag mot budget 9st i i 756 Familjecentralen Transport

22 8 Stromsunds vaasa Kommun.04 Straejmlen tj"ielte Forvaltning/avd:.Y~~9.~..~g~..~~g~~.!f.~~~.!~~.i.~9.. Andamal Kostnader (belopp i tkr) lntakter (belopp i tkr) Kommentarer [Budqet Prognos Prognostiserat Budget Prognos ---- Prognostiserat Netto- (inkl TA*) helar over/underskott (inkl TA*) [helar over/underskott avvikelse Transport Barn och familj VERKSAMHETSPROGNOS Prognos baserad pa redovisning t.o.m: o Feb [;] Mars0 Apr 0 Maj o Aug0 Sept 0 Okt 0 Nov DRFTBUDGET, Personalkostnaderna lagre an budget pga vakans. Tillsattninq sker under varen, ev. med ytterligare en vikarie, for att korta ner utredningstiderna. Avsikten ar att na budget under aret. i - varav instiiutionsvera st p/aceringar idag mot budgeterade 20st men even neqot dyrare p/aceringar an budget Familjeratt i 804' Personalkostnad naqot over budget, dock litet belopp da det ar en 0,8% tianst. 770 Projektmedel, Transport

23 8 Strornsunds iii! 't!t Kommun sg.9 Straejmlen tjelte Forvaltning/avd:.y"~~9.~..?~~..:??g~9..!f.~.ry.~.!~~.iE~9.. ~_ r... Andamal Kostnader (belopp i tkr).. i ntakt~r (belopp_i_t<r) Kommentarer Budget Prognos Prognostiserat.Budget prognos Prognostiserat Netto- (inkl TA*) helar [over/underskott (inkl TA *) helar i bver/underskott avvikelse Transport ' ! VERKSAMHETSPROGNOS Prognos baserad pa redovisning t.o.m: D Feb 0 MarsD AprD Maj D AugD Sept D Okt D Nov DRFTBUDGET 771 Sarskilt boende Genornqaende hog korttidsfranvaro samt att gamla schemat galde tom 25/1, en kvarstaende osakerhet kring antal schemalagda timmar i forhallande till budgeterade. Ornstallninqskostnad till 0,63 blir enl prognos ca 700tkr men naqra enheter ser inte ut att komma ner till budgeterad bemanningsgrad Nattlag Svar analyserad da alia kostnader inte ligger ratt, nattlag har brutits ut fran bade andarnal 771 och 781 men alia loner inte rattade an. 778 Trygghetsboende Hemvard Trygghetslarm dyrare an budget m 300tkr, naqot laqre intakter men frarnst stor osakerhet kring personalkostnaderna. Transport

24 8 Str6msunds! P.. Kommun v pc Straejmten tjelte Forvaltning/avd:.Y.~~9.~..<?!?~..~.<?g!~..f.~.ry~.!~~.i.~g. VERKSAMHETSPROGNOS Prognos baserad pa redovisning t.o.m: D Feb 0 Mars D Apr D Maj D Aug D Sept D Okt D Nov DRFTBUDGET 201 Andamal Transport Kostnader (belopp i tkr) Budget TPrognos (inkl TA*) [helar lntakter (belopp i tkr) Prognostiserat-' Budget :Prognos over/underskott i(inkl TA*) helar Prognostiserat over/underskott ! Nettoavvikelse Kommentarer 782 Hernsjukvard Personal kostnaderna hoqre tillfofjd av extra anstallninq men aven da 08 och jourersattningen hoqre an budgeterad. Stor osakerhet. 785 Kommunrehab Lagre personalkostnader an budget, en leasing bil midre an budget samt aqre hjalpmedelskosmader. Summa * TA=tlilaggsansiag/-budget

25 TJÄNSTESKRVELSE Sidan 1 av 4 datum Förvaltning Utredare/handläggare FO-chef Magnus Ahlstrand Ärendenr/diarienr Nämnd/styrelse Socialnämnden Bil SN Verksamhetsredovisning ndivid- och familjeomsorg Årets händelser i stort Verksamhetsåret 2014 har präglats av hård arbetsbelastning inom alla enheter på grund av ökad ärendemängd i kombination med vakanser till följd av bland annat sjukskrivningar och föräldraledigheter som inte kunnat tillsättas. En ökande psykisk ohälsa hos befolkningen märks inom alla verksamheter. FO chefens beslut att lämna verksamheten efter förslag om organisationsförändring skapade en del oro under hösten. nom FO:s ledning har gemensamma möten ändå genomförts kontinuerligt sedan tjänsten som 1:e socialsekreterare tillsattes. Ledningen arbetar systematiskt utifrån förvaltningens årshjul för kvalitetsarbete. Barn och familj Även under detta år har det varit en kraftig ökning av antalet flickor och pojkar där anmälan inkommit om misstanke att barn far illa. Antalet avslutade utredningar har ökat i förhållande till tidigare år. Antalet insatser i form av institutionsplaceringar - frivilligt enligt socialtjänstlagen (SoL) eller med tvång enligt Lag om särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) - har ökat från 5 (2013) till 9 placeringar detta år. Ökningen gäller för pojkar. Antalet placerade i familjehem SoL och LVU ligger kvar på ungefär samma nivå som tidigare år, liksom antalet flickor och pojkar med insatsen kontaktperson/kontaktfamilj. Familjevårdsteamet har haft en liten minskning i uppdrag via beslut jämfört med förra året. Antalet uppdrag under utredningstiden har ökat under 2014 jämfört med förra året. Till den öppna verksamheten har 14 familjer och 1 ungdom sökt själva, vilket är ungefär som förra året. Kommunens HVB-hem kommunens HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn har 13 flickor och 24 pojkar varit inskrivna under året, i boenden i Strömsund och Backe, vilket är en liten minskning jämfört med Fyra av de ensamkommande har insatsen familjehemsvård enligt SoL. Vuxenenheten Under året har det gjorts något färre vuxenutredningar än under 2012 och Sedan 2011 har det varit en tydlig tendens att det är fler yngre som blir utredda för alkohol- och drogproblem, samt att andelen kvinnor ökar. Antalet frivilliga institutionsplaceringar enligt SoL för missbruksvård ligger kvar på ungefär samma nivå som de senaste åren Beträf-

26 TJÄNSTESKRVELSE Sidan 2 av 4 datum Förvaltning Utredare/handläggare FO-chef Magnus Ahlstrand Ärendenr/diarienr Nämnd/styrelse Socialnämnden fande övriga (psykisk ohälsa) har lika många som föregående år beviljats institutionsplacering. Antalet i familjehemsvård (missbruk och övriga) har ökat när det gäller övriga (ingår även skyddat boende) och ligger kvar på samma nivå när det gäller missbruk. Även insatsen personligt stöd/samtal ligger kvar på samma antal som föregående år. Antalet som varit aktuella för kontaktperson har ökat kontinuerligt från 28 under 2012 till 45 för år Ökningen avser både kvinnor och män och framförallt för gruppen med psykisk ohälsa. Boendestödjarna har verkställt beslut om insatsen hos några fler personer jämfört med förra året. hälften av boendestödsuppdragen finns en missbruksproblematik i kombination med psykisk ohälsa. Boendestödjarna har även ansvaret för uppsökande verksamhet och mötesplatsen Mittpunkten. Öppenvården Antalet besökare under året var ungefär lika många som under De flesta besökarna var liksom tidigare år i åldersgruppen år, men det finns en tydlig tendens att besökarna blir yngre. Unga vuxna med blandmissbruk av alkohol och droger fortsätter att öka är det en ökning i åldersgrupperna år både bland kvinnor och bland män. Flera av de unga vuxna har varken föräldrar eller annat socialt nätverk som stöd. Behandlingskontakterna fortsätter att pågå längre nu jämfört med tidigare, vilket kan ses som ett tecken på att personalen lyckats motivera personer att stanna kvar i behandling. Ekonomienheten Utbetalningen av ekonomiskt bistånd har minskat med drygt 1 miljon kr jämfört med Det totala antalet bidragshushåll har enligt en preliminär sammanställning från SCB ökat med 6 %. Antalet biståndsmottagare har dock minskat. Orsaken är att det är fler hushåll med ensamstående i de hushåll som fått ekonomiskt bistånd under året. Antalet barn under 18 år har minskat med 5 % jämfört med Av den månadsvisa uppföljningen framgår att antalet hushåll i genomsnitt per månad för ungdomar år återigen har ökat. Mellan åren 2010 och 2013 minskade antalet hushåll för ungdomar. Personal, bemanning, kompetens nom utredningsdelen och verkställighet (Bof) har det varit vakanser på grund av sjukskrivningar och föräldraledigheter som inte varit möjliga att tillsätta. nom vuxenenheten har 50 % av en handläggartjänst varit vakant

27 TJÄNSTESKRVELSE Sidan 3 av 4 datum Förvaltning Utredare/handläggare FO-chef Magnus Ahlstrand Ärendenr/diarienr Nämnd/styrelse Socialnämnden till följd av sjukskrivning. Även inom ekonomienheten har det varit vakanser periodvis p g a sjukskrivningar och obesatta tjänster. Nya handläggare behöver kompetensutbildning utifrån sina respektive verksamhetsområden, vilket redovisas längre fram i dokumentet. Kvalitet, brukarundersökningar samt internkontroll, egenkontroll FO jämför resultat med tidigare års resultat och med andra liknande kommuner via öppna jämförelser, Kolada och Kommunens kvalitet i korthet. Familjevårdsteamet, öppenvården och boendestödet fångar kontinuerligt upp synpunkter från sina brukare. Enligt socialstyrelsens öppna jämförelser avseende kvalité finns förbättringsområden vad gäller helhetssyn och samordning. Det handlar främst om skriftliga rutiner och om implementering av dessa om hur samverkan internt och med andra samverkansparter ska genomföras. nom de övriga jämförelseområdena; kunskapsbaserad verksamhet, tillgänglighet, trygghet - och säkerhet samt självbestämmande och integritet uppfylls kriterierna mer eller mindre i jämförelse med andra liknande kommuner. Våren 2015 genomförs en utbildningsinsats i länet för att kvalitetssäkra inlämnandet av data inom ÖJ, Barn och unga. Liknande satsningar behövs även för övriga verksamheter inom FO. Kvalitetsmätningen Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) visade att 100 % av ungdomar år ej återaktualiserades inom ett år, medan snittet låg på 78 % bland deltagande kommuner. Ett annat mått gäller handläggningstiden för ekonomiskt bistånd. Antalet dagar i genomsnitt från första kontakten vid nybesök till dess att beslut om försörjningsstöd var fattat. Medelvärdet var 4 dagar, vilket är en kortare handläggningstid än Genomsnittet för deltagande kommuner var 16 dagar (samma genomsnitt som 2012 och 2013.) nternkontroll, egenkontroll Har genomförts utifrån de planer som antogs för verksamhetsåret Redovisning av internkontrollen har gjorts i socialnämnden. Utbildningsinsatser behöver bland annat genomföras för att se till att dokumentationen i individärenden uppfyller de krav som ställs i de nya föreskrifterna (SOSFS 2014:5). Egenkontrollen redovisas till förvaltningschef. Vid egenkontroll har det bland annat visat sig att FO inte klarar tidsgränsen för förhandsbedömning i alla ärenden. Åtgärder behöver även vidtas för att förkorta utredningstiden, eftersom den inte får överstiga fyra månader.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Nr Ärendemening Sid Anm

Nr Ärendemening Sid Anm KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Vård- och omsorgsnämnden Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-08-26 kl. 13.15 i kommunhuset, rum 293 Mattias Jensen

Läs mer

Bokslut och verksamhetsberättelse 2009

Bokslut och verksamhetsberättelse 2009 DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Karl-Olof Magnusson Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 1(49) Socialnämnden 2010-03-08 SN 2010/0029 Bokslut och verksamhetsberättelse 2009 Förslag till beslut

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2009-05-19 36 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 08.00-17.00. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Marie Wikberg

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Socialnämnden

ÅRSREDOVISNING 2014. Socialnämnden ÅRSREDOVISNING 2014 Socialnämnden Innehåll Förvaltningsberättelse... 3 Viktiga händelser... 4 Ansvarsområde... 5 Mål och indikatorer... 5 Ekologisk hållbarhet... 5 1. Utsläpp växthusgaser... 5 2. Ekologiska

Läs mer

Individ och familjeomsorg. Nätverket Tumstocken

Individ och familjeomsorg. Nätverket Tumstocken Individ och familjeomsorg Nätverket Tumstocken Nätverket Tumstocken Deltagande kommuner: Lund, Sigtuna, Strängnäs och Uppsala 2010-11-02 Nätverket är en del av Jämförelseprojektet www.jamforelse.se. Ett

Läs mer

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Revisionsrapport Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Jean Odgaard Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Adrian Göransson revisionskonsult Christel Eriksson Certifierad kommunal

Läs mer

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun.

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. 2011-11-20 Planum Organisation AB Göran Svensson Inledning... 3 Lagstiftning... 3 Motiv till

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo. SIGNERAD 2014-04-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-04-22 Handläggare Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten

Läs mer

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN BUDGET MUNKFORS KOMMUN Beslutad KF -10-30 Mål justerade enligt Sn 83, -11-06 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning MUNKFORS KOMMUN 1 INLEDNING 1 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET 2 ORGANISATIONSÖVERSIKT

Läs mer

årsrapport för omsorgsförvaltningen

årsrapport för omsorgsförvaltningen årsrapport för omsorgsförvaltningen 2014 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Ekonomisk redovisning 2.1 Måluppföljning 2.2 Analys 2.2.1. Osäkra fordringar och tvister 2.3 Omvärld och framtid 2.4 Nyckeltal

Läs mer

Kommunstyrelsens delårsbokslut

Kommunstyrelsens delårsbokslut Kommunstyrelsens delårsbokslut Augusti 2012 KS 2012-77 1 Innehållsförteckning 1. UPPFÖLJNING EKONOMI KOMMUNSTYRELSEN TOTALT... 3 1.1 RESULTAT OCH PROGNOS, KOMMUNSTYRELSENS VERKSAMHETER... 4 2. RESULTAT

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN Kallelse

SOCIALNÄMNDEN Kallelse HAPARANDA STAD SOCIALNÄMNDEN Kallelse Tid: Tisdag 2014-09-30 kl. 13:00 Plats: Hamnskär Föredragningslista Nr Ärende Diarienr Föredragande 1 Val av justerare Marlene Haara 2 Prognos augusti och delår SN

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Vård och omsorg

Verksamhetsplan 2015 Vård och omsorg Verksamhetsplan 2015 Vård och omsorg Enhetens uppdrag: Vård och omsorg ansvarar för att tillgodose kommunens äldres och funktionshindrades behov av stödinsatser, omvårdnad och sjukvård i eget och särskilt

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Ärenden enligt följande förteckning och bilagda handlingar

Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Ärenden enligt följande förteckning och bilagda handlingar Socialnämnden Ordförande/ Niklas Borg Sekreterare/ Arne Linder KALLELSE 1 (2) 2011-05-17 Onsdagen den 25 maj, 2011 kl 14.15 Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Gruppmöten 13.00 Ärenden enligt

Läs mer

Kvalitetsberättelse 2013

Kvalitetsberättelse 2013 Datum 2014-03-03 Handläggare Ulla Nord Direkttelefon 0380-51 82 67 E-postadress ulla.nord@nassjo.se Kvalitetsberättelse 2013 Vi ger stöd till bättre liv med god kvalitet vid varje möte INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Rapportering av ej verkställda beslut inom tre månader enligt lagen om stöd till vissa funktionshindrade (LSS) -2013

Rapportering av ej verkställda beslut inom tre månader enligt lagen om stöd till vissa funktionshindrade (LSS) -2013 10 Vård- och omsorgskontoret Monika Linderstål Tjänsteutlåtande 2013-04-16 Sidan 1 av 1 Dnr 2013/0076 VON-1 Diariekod: 711 Vård- och omsorgsnämnden Rapportering av ej verkställda beslut inom tre månader

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem

Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem Sida 1(1) Datum 2015-02-18 Revisionen Till: BAS-nämnden För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Kommunstyrelsen Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem KPMG har av s revisorer fått i uppdrag

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Handikappförvaltningen Foto Sara Persson Karlskrona kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning Nämndens mål fyra byggstenar och verksamhetsmål Förvaltningsledningens målredovisning

Läs mer

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45.

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) Jenny Breslin (S), tjänstgörande ersättare för Per Gunnar

Läs mer

Verksamhetsplan 2011-2013

Verksamhetsplan 2011-2013 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 3 (32) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL KOMMUNFULLMÄKTIGES VISION av hur kommunen skall utvecklas är utgångspunkten för målstyrningsprocessen. Utifrån visionen beslutar fullmäktige

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023 Vård- och omsorgsnämndens Plan för funktionshinder 2014-2023 Innehållsförteckning Inledning 3 Vision 3 Framgångsfaktorer 3 Värdegrund 3 Verksamhetsidé 4 Historik 4 Övergipande omvärldsperspektiv 6 Brukare

Läs mer

Handlingar till ovanstående ärenden finns tillgängliga på kommunkontoret under expeditionstid.

Handlingar till ovanstående ärenden finns tillgängliga på kommunkontoret under expeditionstid. 1 (1) KUNGÖRELSE Vingåkers kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde i Åbrogården, stora salen, 2014-04-07, kl. 14.00. Sammanträdet kan även ses på Web-TV på Vingåkers kommuns hemsida, www.vingaker.se.

Läs mer

Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS)

Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) En jämförelse av kommunerna ur ett medborgarperspektiv Nätverk Femklövern Deltagande kommuner: Gnesta, Håbo, Knivsta och Trosa 2010-06-14 Nätverket

Läs mer

FUNKTIONSSTÖD. Nämnd. budget

FUNKTIONSSTÖD. Nämnd. budget FUNKTIONSSTÖD Nämnd budget 2015 Innehållsförteckning 1 Översiktlig beskrivning av nämnden... 4 1.1 Nämndens uppdrag... 4 1.2 Verksamhetens omfattning... 6 1.3 Nämnd/styrelse... 7 1.4 Förvaltningens organisation...

Läs mer

PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022. Fastställd av socialnämnden 2013-02-20

PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022. Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022 Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LAGEN 1993:387 OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE (LSS) Uppdrag och

Läs mer

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 1(2) 2013-10-09 Sammanträde Socialnämnden Plats och tid Stadshuset, lokal Bäve, 2013-10-16 kl. 8:30 Ordförande Sekreterare Elving Andersson Florence Johansson

Läs mer

Tar socialtjänsten sitt ansvar för barn och unga?

Tar socialtjänsten sitt ansvar för barn och unga? Tar socialtjänsten sitt ansvar för barn och unga? Hantering av anmälningar och genomförande av utredningar Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i

Läs mer

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Markstedt Cert. kommunal revisor Jenny Krispinsson Revisionskonsult Januari 2013 Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare Gällivare kommun Innehållsförteckning

Läs mer