Protokoll Plats och tid Kommunhuset Timrå , kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll 2009-12-09. Plats och tid Kommunhuset Timrå 2009-12-09, kl. 14.00-16.50"

Transkript

1 Plats och tid Kommunhuset Timrå, kl Beslutande Berth Henriksson, ordf (S) Jeanette Nordin (S) Alf Söderlund (S) Monica Edin Wass (S) Bengt Nilsson (S) Ingvar Smedjegård (C) Lennart Olsson (C) Rolf Andersson (M) Anita Blomqvist (MP) Sven Jansson (S) tj ers Marie Käll (S) ers Olof Svensson (FP) tj ers Bengt-Göran Norlin (MP) ers Övriga närvarande Lena af Geijerstam, Länsstyrelsen, 108 Andreaz Strömgren, förvaltningschef Carina Hansson, sekreterare Anna Winnersjö-Alhgren, miljöinspektör Nina Martens, miljöinspektör Lina Nilsson, miljöinspektör, 109 Utses att justera Jeanette Nordin (S) Justeringens plats och tid Miljö- och byggkontoret Underskrifter Berth Henriksson, ordförande Carina Hansson, sekreterare Jeanette Nodin, justerare, justerare BEVIS OM ANSLAG Justering av miljönämndens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. Sammanträdesdatum Anslaget uppsatt den Anslaget nedtas den Förvaringsplats för protokollet Miljö- och byggkontoret Paragraf Carina Hansson

2 106 Val av justerare Tillsammans med ordföranden utses Jeanette Nordin (S) att justera dagens protokoll. Justering sker på miljö- och byggkontoret , kl

3 107 Närvarande vid sammanträdet Nämnden godkänner att Lena af Geijerstam, Länsstyrelsen, förvaltningschef Andreaz Strömgren, miljöinspektör Nina Martens, miljöinspektör Anna Winnersjö-Ahlgren, miljöinspektör Lina Nilsson samt sekreterare Carina Hansson deltar vid sammanträdet.

4 108 Information täkter inom kommunen s beslut Nämnden lägger informationen till handlingarna Ärendet Lena af Geijerstam, sektionschef för avdelningen miljö och natur, Länsstyrelsen, informerar om hur täkter och tillstånd hanteras. Följande frågor diskuteras. Vad är en täkt? Täkt är material på berg, jordarter eller matjord. Syftet måste vara att bedriva täktverksamhet för att det ska betraktas som en täkt. Tillståndstiden är vanligtvis år. Otidsbegränade tillstånd är ovanligt. Tillståndsförfarandet Ansökan kommer in till Länsstyrelsen, miljöprövningsdelegationen, prövning sker enligt miljöbalken, liksom annan tillståndsprövning, i två steg. Först ska sökanden ha ett samråd, enligt miljöbalken. Samrådet ska ske i god tid innan ansökan och miljökonsekvensbeskrivning upprättas. Ansökan kungörs och en remisshandling skickas ut till kommunen. Yttrande från kommunen kommer in och Länsstyrelsen beslutar om ansökan ska godkännas. Störningar Bullervillkoret innebär transport fram till allmän väg. Återställning av täkt När täkten avslutats ska området ställas i ordning enligt efterbehandlingsplanen. Pengar ska finnas avsatta för återställning av täkten. Materialförsörjningsplaner Sveriges Geologiska Undersökning, SGU, för materialförsörjningsplaner. Länsstyrelsen har inget sådant underlag.

5 Transporter Hur agerar Länsstyrelsen när det gäller transportfrågan? Det finns en skarp linje med vad som är en allmän väg och det är Vägverkets ansvar. Fram till allmän väg har Länsstyrelsen bra koll i prövningen. Översiktsplan Översiktsplanen är inte styrande i prövningsprocessen, endast vägledande. Naturgrustäkter Naturgrus är sorterat material, t ex sand och grus. Trenden är att naturgrustäkter minskar. Naturgrustäkter har en tidsbegränsning på 5-7 års bryttid, sedan måste en ny prövning ske. Husbehovstäkter Länsstyrelsen gör granskningar via ortofoto över områden i länet. Vad är på gång? Norrberge nytt samråd är inlett för nytt tillstånd. Sanna täktansökan är inlämnad. Indalsälven täkten har tillstånd till Svedje gammal täkt. Protokollsutdrag till: Akt Exp / 2009

6 109 Information Livsmedelstillsynen under 2009 s beslut Informationen läggs till handlingarna Ärendet Miljöinspektör Lina Nilsson informerar om livsmedelstillsynen under 2009 i Timrå. Det har funnits många tillsynsobjekt i Timrå kommun som inte har betalat någon tillsynsavgift för livsmedelstillsynen. Underlag för riskklassning har begärts in. De flesta objekten betalar nu avgift och har fått ett delegationsbeslut. Från mars 2009 började Lina hantera de objekt som inte har någon ansökan om godkännande. Verksamheter som har högst risker och flest tillsynstimmar, t ex storkök, har prioriterats. Statistik november 2009 Totalt pågående ärenden i år är 54 st (godkännande ärenden). Totalt har 36 ärenden utfärdats, 9 st är pågående och 4 st är inte påbörjade. Status 100 st objekt är nu riskklassade och betalar en årsavgift st objekt som är pågående är inte riskklassade. Timrå kommer att utsättas för revision. I underrevisionen kommer det att komma fram att vi har arbetat och kommit tillrättat med problemet. En tillsynsplan håller på att färdigställas och kommer att redovisas för nämnden nästa år. Intäkerna på livsmedelssidan ser bra ut inför nästa år. 1,2-1,4 tjänst kommer att jobba med detta nästa år. Resurser kommer att avsättas för informationsarbete.

7 Lagstiftningsförändring har skett. Godkännandeprövningen kommer att tas bort och verksamheten behöver endast anmälas. Timrå kommun kommer att ställa upp med gratis ritningsgranskning för företag som ska etablera en verksamhet, för t ex inrättande av kök. Protokollsutdrag till: Akt Exp / 2009

8 110 Delegationer s beslut Delegationerna läggs till handlingarna Ärenden Föreläggande vid vite om borttransport av avfall, farligt avfall och skrotbilar samt utförande av markundersökning, allt inom fastigheten Norrberge 3:5 (NM 28/09). Beslut om klassning av miljöfarlig verksamhet och årlig tillsynsavgift (NM 29/09). Yttrande över anmälan om vattenverksamhet avseende erosionsskydd samt utfyllnad av gammal småbåtshamn, Östrand 3:1 (NM 30/09). Beslut om godkännande med för behåll, Vivsta 4:69, Red Bar och Grill (LN 102/09). Beslut om godkännande, Vivsta 4:102, Café och Restaurang Wifsta (LN 103/09). Beslut om inplacering i riskklass, Åstön 2:24, Restaurang Portercaféet (LN 104/09). Beslut om inplacering i riskklass, Vivsta 8:1, Timrå Pizzeria (LN 105/09). Beslut om godkännande med förbehåll, Fröland 21:4, Popgrillen (LN 106/09). Beslut om godkännande med förbehåll, Sörberge 1:81, Sörberge Kiosk och Café (LN 107/09). Beslut om godkännande, Sörberge 2:354, Inwz Gatukök (LN 108/09). Beslut om godkännande med förbehåll, Bergeforsen 1:155, Bergeforsens förskola (LN 109/09).

9 Beslut om godkännande med förbehåll, Söråker 30:40, Bäckmo förskola (LN 110/09). Beslut om godkännande med förbehåll, Söråker 15:1, Söråkers förskola (LN 111/09). Beslut om godkännande med förbehåll, Stångrid 3:14, Tynderö förskola (LN 112/09). Beslut om godkännande med förbehåll, Vivsta 7:1, Framnäs förskola (LN 113/09). Beslut om godkännande med förbehåll, Vivsta 3:95, Mariedals förskola (LN 114/09). Beslut om godkännande med förbehåll, Edsgården 1:37, Timrådalens förskola (LN 115/09). Beslut om godkännande med förbehåll, Tallnäs 1:110, 1:111, Tallnäs förskola (LN 116/09). Beslut om inplacering i riskklass, Söråker 30:40, Bäckmo förskola (LN 117/09). Beslut om inplacering i riskklass, Söråker 15:1, Söråkers förskola (LN 118/09). Beslut om inplacering i riskklass, Stångrid 3:14, Tynderö förskola (LN 119/09). Beslut om inplacering i riskklass, Vivsta 7:1, Framnäs förskola (LN 120/09). Beslut om inplacering i riskklass, Vivsta 3:95, Mariedals förskola (LN 121/09). Beslut om inplacering i riskklass, Edsgården 1:37, Timrådalens förskola (LN 122/09). Beslut om inplacering i riskklass, Tallnäs 1:110, 1:111, Tallnäs förskola (LN 123/09). Beslut om godkännande med förbehåll, Stångrid 5:2, Café Holmö Brygga (LN 124/09). Beslut om godkännande med förbehåll, Böle 1:364, Böleängens förskola (LN 125/09). Beslut om godkännande med förbehåll, Vävland 2:137, 2:138, 2:139 (LN 126/09). Beslut om inplacering i riskklass, Vävland 2:137, 2:138, 2:139, Furudals förskola (LN 127/09).

10 Beslut om inplacering i riskklass, Böle 1:364, Böleängens förskola (LN 128/09). Beslut om registrering, Vivsta 1:78, Thai isan (LN 129/09). Beslut om inplacering i riskklass, Vivsta 1:78, Thai Isan (LN 130/09). Beslut om godkännande med förbehåll, Fröland 2:57, Örnens förskola (LN 131/09). Beslut om godkännande med förbehåll, Vivstamon 1:67, Älvstrandens förskola (LN 132/09). Beslut om inplacering i riskklass, Fröland 2:57, Örnens förskola (LN 133/09). Beslut om inplacering i riskklass, Vivstamon 1:67, Älvstrandens förskola (LN 134/09). Föreläggande avloppsanläggning, Sunne 1:15 (AWN 87/09). Anmälan om installation av anordning för bergvärme, Bredsjöbygden 1:52 (AWN 98/09). Beslut om ändring av sophämtningsintervall samt bekräftelse på anmälan om kompostering av hushållsavfall, Lagfors 18:4 (AWN 98/09). Yttrande över anmälan om offentlig tillställning, AA , Timrå boxningsklubb (AWN 99/09). Anmälan om installation av anordning för bergvärme, Bye 1:6 (AWN 100/09). Anmälan om installation av anordning för bergvärme, Lövberg 1:3 (AWN 101/09). Anmälan om installation av anordning för jordvärme, Gäle 1:7, 1:8 och 1:9 (AWN 102/09). Avlivningsbeslut, gällande katter, Söråker 17:2 (AWN 103/09). Tillstånd att anlägg enskild avloppsanläggning, Stångrid 5:2 (AWN 104/09). Klagomål gällande skakningar i lägenhet, Vivsta 32:1, Brf Vivstanäs (AWN 105/09). Föreläggande om uppförande av egenkontrollprogram, Åstön 2:116, Portercafét och Idyllens Värdshus (AWN 106/09). Tillstånd att anlägga enskild avloppsanläggning, Åstön 1:56 (AWN 107/09).

11 Tillstånd att anlägga enskild avloppsanläggning, Mällby 1:49 (AWN 108/09). Yttrande över anmälan om allmän sammankomst, AA (AWN 109/09). Klagomål gällande radon i bostadshus, Vivsta 3:112 (AWN 110/09). Föreläggande om uppförande av egenkontrollprogram, Våle 1:13, Skilsåkers samfällighetsförening (AWN 111/09). Anmälan om installation av anordning för bergvärme, Duved 1:40 (AWN 112/09). Anmälan om installation av anordning för bergvärme, Rigsta 4:60 (AWN 113/09). Föreläggande om uppförande av egenkontrollprogram, Skilsåker 4:3, Skilsåkers samfällighetsförening (AWN 114/09). Beslut om debitering av timavgift för tillsyn på avloppsanläggning, Skilsåker 4:3, Skilsåkers samfällighetsförening (AWN 115/09). Beslut om debitering av timavgift för tillsyn på avloppsanläggning, Åstön 2:116, Portercafét (AWN 116/09). Beslut om debitering av timavgift för tillsyn på avloppsanläggning, Våle 1:13, Våle samfällighetsförening (AWN 117/09). Protokollsutdrag till: Akt Exp / 2009

12 111 Ekonomirapport/Personal/Internkontroll s beslut Nämnden godkänner ekonomi- och personalrapporten samt intern kontroll av fakturor Ärendet Ekonomirapport Förvaltningschef Andreaz Strömgren redovisar budgetläget. Periodrapport föreligger. Intern kontroll av fakturor Intern kontroll av fakturor inom respektive verksamhetsområde har utförts utan erinran, för november månad Personal Tjänstledighetsgraden för nästa år är 2,2-2,4 heltidstjänster. Nästa år går förvaltningens tjänstegrad upp till 8 heltidstjänster på miljösidan. Lina Nilsson går hem på föräldraledighet fr o m februari Ewa Sundqvist ansvarar för livsmedelstillsynen vikariat på ett år. Pär-Ola Magnusson får visstidsanställning för att arbeta med livsmedel och hälsoskydd enligt nämndens prioriteringar. Anna Winnersjö-Ahlgren får förlängt vikariat kommer att arbeta med ekologbitarna samt tillsyn för att fylla upp tjänstledighetsgrad. Protokollsutdrag till: Akt Exp / 2009

13 112 Dnr 2009/01572 Förvaltningschefens verksamhetsrapport s beslut Nämnden lägger verksamhetsrapporten till handlingarna Ärendet Förvaltningschef Andreaz Strömgren har sammanfattat ärendet enligt nedan. Miljö- och byggkontoret fortsätter att arbeta mot de kommungemensamma målen. Syftet med verksamhetsrapporten är att ge nämnden en ökad inblick i den verksamhet som bedrivs samt att blicka framåt mot nya arbetsuppgifter och åtaganden som ännu inte blivit ärenden som nämnden informeras om på annat sätt. Det ger i sin tur nämnden en möjlighet att ingripa och rätta till brister i verksamheten. Tanken är att den kontinuerliga rapporteringen även ska underlätta löpande prioriteringar om sådana krävs under året. När det gäller tillväxtmålet går miljönämnden in i en intressant period. Områdesvis hanteras enskilda avlopp i kommunen. Den 30 november beslutade kommunfullmäktige att bilda verksamhetsområde för vatten och spillvatten för Vikttjärn och Lögdösjön. Etappvis kommer området att anslutas till det kommunala VA-nätet. Det betraktas i sin tur som en hållbar VA-lösning enligt riktlinjerna för utökade byggrätter och byggnadsnämnden kan därför påbörja planläggning av området. För södra Åstön har godkänt en VA-utredning med förslag till åtgärder. Byggnadsnämnden beslutar i december om att samråda en planändring för området med inriktning på att utöka byggrätterna i enlighet med fullmäktiges riktlinjer. I Unnviken pågår VA-utredning, utförd av SWECO, med syfte att utgöra underlag för upprättandet av en detaljplan. Under programskedet har kritik riktats mot att för stora byggrätter planeras för att behålla områdets småskaliga karaktär. Samtidigt har VA-utredningen konstaterat att det finns problem att ordna vattenförsörjning och avloppslösningar för området, på enskild väg, om exploateringen av området ökar ytterligare. kommer att yttra sig över VA-utredningen när den är färdig. Miljö- och byggkontoret arbetar med ett större företagsärende: Bergeforsens kraftverks planer på ett nytt utskov. För tillfället arbetar förvaltningen fram ett samverkansavtal med Bergeforsens kraft AB för att reglera ersättningen för de funktioner som försvinner vid utskovsbygget (busshållplatser, anslutningsväg till

14 Rockagatan, attraktiv tomtmark) samt för de barriäreffekter som utskovsbygget skapar. Kommunen avser att reglera en kompensationssumma som kan användas för att få önskvärd tomtmark planlagd i Bergeforsen samt att få till stånd de infrastrukturlösningar som området kräver (busshållplatser, cykelväg, GC-port under järnväg vid Lundevägen samt säker passage över väg 331). Avtal ska upprättas innan årsskiftet och lämnas till kommunstyrelsen för beslut. Avtalet kan komma att möjliggöra finansiering av de planuppdrag som byggnadsnämnden har i Bergeforsen. Miljö- och byggkontoret fortsätter att arbeta mot målet: Vi ska vara proffs på service! Med alla delegationsbeslut skickas ett vykort ut där våra kunder har möjlighet att svara på hur de upplever kontorets service, tillgänglighet och handläggningstid. För tillfället har vi fått in ca: 40 svar på ca: 120 utskick. Svaren ger till största del en positiv bild av förvaltningens ärendehantering. Svarsfrekvensen förväntas öka efter att påminnelsebrev har skickats ut till dem som inte har svarat. Det fullständiga resultatet presenteras vid årsredovisningen. Vi ska tillsammans skapa en god livsmiljö i kommunen. Under oktober månad inleddes ett större nedskräpningsärende i Bergeforsen. Efterhand har miljöbrott styrkts av polis och åklagare. Avfall har grävts ner och fastighetsägaren är åtalad för miljöbrott. ansvarar nu för att platsen blir sanerad samt att avfallet hanteras på rätt sätt. Förvaltningen har på delegation från miljönämnden förelagt verksamhetsutövaren att dels städa upp det avfall som finns synligt på fastigheten och forsla bort det till godkänd mottagare, dels att undersöka hur mycket och vilken storts avfall som har grävts ner. Föreläggandet anger tidsgränser när åtgärden ska vara utförd och direkta vitesbelopp som förfaller till betalning om inte kraven uppfylls. Handläggare besöker fastigheten varje vecka för att kontrollera arbetet. Föroreningarna på den så kallade Gasabäckstippen har återigen kommit upp till diskussion. Förvaltningen har inlett ett arbete för att reda ut vem som ansvarar för tillsynen på deponiverksamheten. Parallellt har verksamhetsutövarna frivilligt börjat ta prover enligt upprättad provtagningsplan. De provsvar som SWECO sammanställer förväntas vara färdigställda i början av december. Kommunen kommer tillsammans med länsstyrelsen att agera när provsvaren är färdiga. Möte kommer att hållas med närboende. Enskilda vattentäkter kommer att provtas om provresultaten visar på föroreningshalter i bäck- och grundvatten. Det är dock viktigt att provsvaren analyseras innan vattentäkterna undersöks så att vattenproverna analyseras utifrån de föroreningsgrupper som hittats i anslutning till deponiverksamheten. Under oktober månad hölls utvecklingssamtal. Medarbetarna tillfrågas om de tycker att de trivdes och utvecklades i sin roll tillsammans med medarbetare, arbetsgivaren och medborgarna.av 7 stycken verksamma medarbetare under miljönämnden har 6 angett att de utvecklas i enlighet med målet. En medarbetare svarade nej på frågan och efterfrågade andra arbetsuppgifter. För närvarande gäller sparbeting vad gäller kompetensutveckling; vi kommer inte att komma upp i de två kompetensdagar för varje medarbetare 2009 som verksamhetsplanen efterfrågar. Däremot ser det ut som att sjuktalen utvecklar sig positivt, även om

15 sjukskrivningarna har ökat markant under aug-sept. Antalet sjuktimmar är 226 stycken under perioden jan-nov. Motsvarande siffra för samma period 2008 var 702 timmar ( 4,7 % av arbetad tid). Sjukfrånvaron är endast 1,6 % av arbetad tid att jämföra med 6,7 % för kommunens personal i sin helhet. Som ekonomiredovisning föreligger en delårsrapport för miljönämnden. Nämnden har beslutat att gå ned i tjänstegrad motsvarande en halv heltidstjänst det betyder sammantaget att de resurser som tjänstledighet för sanering Fagervik och del av annan tjänstledighet inte har använts till motsvarande utgifter på personalsidan. Kostnad för utbildning ligger under budget på grund av beslut om återhållsamhet. KS finansiering av kommunens ombud för Fagervik frigör resurser och slutligen visar den politiska nämndens verksamhet en positiv avvikelse. Prognosen från delårsrapporten kvarstår förväntas göra ett resultat på tkr på helår. Till denna verksamhetsrapport bifogas dessutom en redovisning av ärendeingången och antalet avslutade ärenden för specifika verksamhetsområden under perioden 1 januari- 30 nov 2008 och Av den redovisningen framgår att vi under fjolåret hade 14 st påbörjade avloppsärenden och avslutade 36 st under perioden. För samma period detta år står 17 ärenden som påbörjade under perioden medan 21 ärenden har avslutas. När det gäller miljöskydd har 21 ärenden inkommit och 228 ärenden avslutats under perioden 1 jan 30 nov Motsvarande siffra för 2009 är 74 påbörjade och 188 avslutade miljöskyddsärenden. Vi har en tydlig positiv trendförändring på livsmedelssidan (nya uppgifter saknas t.o.m. november p.g.a. sjukdom) där antalet pågående ärenden för omgodkännanden för perioden fram till och med oktober är 31 stycken, att jämföra med 17 stycken motsvarande period i fjol. Dessutom har 26 godkännandeärenden påbörjats, 5 stycken påbörjades under samma period i fjol. Vi har nu 18 stycken godkännanden av livsmedelsanläggning, men fler är att vänta under hösten. Inspektören har även utfört 72 stycken tillsynsbesök under I fjol utfördes betydligt färre tillsynsbesök på grund av personalsituationen. Genom att följa ärendebalansen relationen mellan antalet avslutade ärenden/påbörjade ärenden kan nämnden följa utvecklingen över året och jämföra det med tidigare år. Syftet är att ge inblick i ärendeflödet och kunna ingripa/omprioritera vid extraordinära avvikelser i trenden. Tanken är att ärendeingången ska redovisas kontinuerligt för nämnden så att trender kan upptäckas och vid kraftiga upp- och nedgångar hanteras. Protokollsutdrag till: Akt Exp / 2009

16 113 Delgivningar Nämnden delges information om inkommande ärenden till förvaltningen i form av delgivningslista.

17 114 Kultur- och tekniknämndens remiss - Förslag till kulturpolitiskt handlingsprogram s beslut anser det angeläget att bevaka kulturmiljöernas skydd i den egna verksamheten, men vill göra följande tillägg: Laxsjöån och Rundbacken bör ingå som ett särskilt viktigt kulturarv. För Åstöns del är det inte hela Åstön som är intressant som kulturarv, utan framförallt Skeppshamn Paragrafen förklaras omedelbart justerad Bengt Nilsson (S) deltar inte i nämndens beslut Ärendet Kultur- och tekniknämnden har begärt miljönämndens synpunkter till senast den 1 december Handlingsprogrammet är ett visionsdokument som anger viljeinriktningen inom kulturområdet under perioden Som ett av sju målområden utpekas Kulturarvet och de kulturhistoriska miljöerna brukas och vårdas och görs tillgängliga för alla inom och utanför kommunen. I programmet redogörs bl.a. för de olika kulturmiljöer som växt upp genom historien och gett området sin särprägel. Särskilt betonas kulturmiljöerna från den tidiga industrialiseringen med Wifstavarv, Lögdö bruk och fiskarmiljön på Åstön. Därefter uttalas en viljeinriktning om att se kulturarvet som en resurs som främjar nyföretagande, kulturarrangemang, utveckla turistnäringen och därför även öka kunskapen om kulturarvet bland barn och ungdom samt ytterligare inventera och stödja kulturarvets fortbestånd. Protokollsutdrag till: Kultur- och tekniknämnden, Bo Markusson Akt Exp / 2009

18 115 Information Gasabäckstippen s beslut Informationen läggs till handlingarna Ärendet Förvaltningschef Andreaz Strömgren redogör för lägesrapport. En hund har blivit akut förgiftad efter att ha druckit vatten vid deponiområdet på Gasabäck. Att deponin vid Gasabäck är förorenad är känt sedan tidigare. De boende i området är oroliga. Det pågår diskussion om vem som är ansvarig för miljöskadan i området. Ingen av de tre verksamhetsutövarna som använt deponin har än så länge tagit på sig ansvaret för föroreningarna. De verksamhetsutövare som har varit verksamma på deponin håller på att göra provtagningar. SGI ska göra en riskbedömning. Miljöoch byggkontoret avvaktar den fullständiga analysen. Finns det betydande föroreningar i grundvattnet ska åtgärder vidtas. Kommunen för en dialog med länsstyrelsen om vem som ska ansvara för att vidare utreda ansvaret för föroreningarna vid deponin. Den ansvariga tillsynsmyndigheten, Länsstyrelsen, kommer att hantera frågan efter att analysen av provtagningen är färdig. Ett allmänt möte kommer att hållas den 10 december i Söråkers skola. Protokollsutdrag till: Akt Exp / 2009

19 116 Anmälningar s beslut Anmälningarna läggs till handlingarna Ärenden Kommunfullmäktiges protokoll Fyllnadsval efter Eija Carlén (S). Länsstyrelsens skrivelse Angående projektet Metodutveckling och kunskapsuppbyggande kring miljögifter i havsmiljön. Protokollsutdrag till: Akt Exp / 2009

Protokoll 2010-05-10. Andreaz Strömgren, förvaltningschef Carina Hansson, sekreterare

Protokoll 2010-05-10. Andreaz Strömgren, förvaltningschef Carina Hansson, sekreterare Plats och tid Timrå kommunalkontor, Redligheten,, kl 13.00-15.50 Beslutande Håkan Lundberg (S) Roger Öberg (S) Christer Brodén (S) Karina Nordgren (S) Niklas Edén (C) Thore Hellstrand (C) Kjell Wiklund

Läs mer

Miljö- och byggnadskontoret

Miljö- och byggnadskontoret 1(35) Plats och tid Mariehamn, kl. 09.00.12.15 Beslutande Sievert Andersson (m) Konny Bogren (s) Börje Karlsson (c) Edgar Hofvergård (s) Ivan Gunnarsson (c) Agneta Bergman (s) Lennart Davidsson (kd) Sven

Läs mer

Uppföljning och bokslut 2015

Uppföljning och bokslut 2015 MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Datum Diarienummer 2015-02-15 2014-1962-AD Till miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 4 mars 2015 Uppföljning och bokslut 2015 Förslag till beslut: miljö- och hälsoskyddsnämnden

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ 2010-05-06 Beslutande organ Innehållsförteckning Mbn 69... 1 Val av protokollsjusterare... 1 Mbn 70... 2 Godkännande av dagordning... 2 Mbn 71 2006.171... 3 Mariestad Bredsäter 4:14 och Sjöberg 5:1 Yttrande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Sessionssalen och sammanträdesrum Yxningen, kl 09.00 16.10 Beslutande Ledamöter Elisabet Edlund (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Thomas Lidberg (S) Mira Wedenberg (M) Joakim

Läs mer

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45.

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) Jenny Breslin (S), tjänstgörande ersättare för Per Gunnar

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Miljönämnden 2014-09-04

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Miljönämnden 2014-09-04 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna kl. 08.30-12.35 Beslutande M Bengt Ferm C Ragnar Nilsson FP Ing-Britt Spetz MP Kristina Hasselblad S Berndt

Läs mer

Årsredovisning 2009 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2010-03-23 KS 2010.020. Kommunstyrelsen

Årsredovisning 2009 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2010-03-23 KS 2010.020. Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2010-03-23 KS 2010.020 KOMMUNSTYRELSE Kommunledningskontoret TELEFON VX 08-587 850 00 FAX 08-587 850 00 Kommunstyrelsen Handläggare: Henrik Berggren Direkt tfn: 08-587 850 37 Årsredovisning

Läs mer

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande 1 (39) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 23 maj 2006, kl. 10.00 15.30. Ajournering kl. 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

PROTOKOLL 1 (23) 2015-04-13

PROTOKOLL 1 (23) 2015-04-13 PROTOKOLL 1 (23) 2015-04-13 Bygg- och miljönämnden Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl. 09.00-10.45 ande Evelina Fahlesson (S), ordförande Håkan Lindh (FP), vice ordförande Börje Lindström (S) Agneta

Läs mer

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 Sbn 54 Presentation av nya kommunchefen... 2 Sbn 55 Ekonomi och Budgetuppföljning... 3 Sbn 56 Samhällsbyggnadsnämndens styrdokument... 4 Sbn 57 Val av representant

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20

PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20 PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20 Kommunfullmäktige Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 10.00-12.30, 13.30-17.45 Beslutande Se sidan 2 Övriga deltagande Lars Björklund, sekreterare Justerare Paragrafer

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(44) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 8.00 16.35 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande 68-70 Marie Therese Harfouche

Läs mer

Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn

Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2009-05-19 36 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 08.00-17.00. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Marie Wikberg

Läs mer

Samråd enligt 6 kap miljöbalken. Handläggarstöd för länsstyrelsen

Samråd enligt 6 kap miljöbalken. Handläggarstöd för länsstyrelsen Samråd enligt 6 kap miljöbalken Handläggarstöd för länsstyrelsen Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Jordbruksverket samt Havs- och vattenmyndigheten Webbplats www.miljosamverkansverige.se E-postadress

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Tisdag den 30 oktober kl.15.00, omsorgsförvaltningen

Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Tisdag den 30 oktober kl.15.00, omsorgsförvaltningen Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Plats och tid Tingshuset torsdagen den 25 oktober 2007, kl. 16.00-19.45 Beslutande Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan Edvardsson (m), närvarande 98-109 Bente Johansson

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 1 (1) KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-03-20 VÄLKOMMEN Kommunfullmäktige i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-03-20, kl 18:30 Plats: Stadshuset, sessionssalen Ledamot som är förhindrad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-03-26 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-16.45 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Frank Josefsson (S) Eva Eliasson (S) Jan-Olof Johansson (S)

Läs mer

Bygglov, livsmedelstillsyn och serveringstillstånd ur ett medborgar- och företagarperspektiv

Bygglov, livsmedelstillsyn och serveringstillstånd ur ett medborgar- och företagarperspektiv Bygglov, livsmedelstillsyn och serveringstillstånd ur ett medborgar- och företagarperspektiv En jämförelse av kommunernas verksamhet Nätverket Tumstocken 2010-05-19 Nätverket Tumstocken Deltagande kommuner:

Läs mer

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 1(2) 2013-10-09 Sammanträde Socialnämnden Plats och tid Stadshuset, lokal Bäve, 2013-10-16 kl. 8:30 Ordförande Sekreterare Elving Andersson Florence Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-03-10

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-03-10 1(46) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:35 Beslutande Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Marie Svensson (S) Mona Kanaan (S) Jari Puustinen (M) Annelie

Läs mer

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30 2013-09-10 1(34) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30 Beslutande Ewa-May Karlsson (c) ordf Mathias Haglund (s) Christer Lundgren

Läs mer

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10 Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 08:30-11:40 Beslutande Lars Molin (M), ordförande Yvonne Oscarsson (V) Harald Noréus (FP) Markus Evensson (S), 33-47 och 49-54 Örjan Fridner,

Läs mer

Efterbehandling av förorenade områden. Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering

Efterbehandling av förorenade områden. Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering Efterbehandling av förorenade områden Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering Manual efterbehandling utgåva 6 2014 1 2 Kvalitetsmanualen är ett levande

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer