Protokoll Plats och tid Kommunhuset Timrå , kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll 2009-12-09. Plats och tid Kommunhuset Timrå 2009-12-09, kl. 14.00-16.50"

Transkript

1 Plats och tid Kommunhuset Timrå, kl Beslutande Berth Henriksson, ordf (S) Jeanette Nordin (S) Alf Söderlund (S) Monica Edin Wass (S) Bengt Nilsson (S) Ingvar Smedjegård (C) Lennart Olsson (C) Rolf Andersson (M) Anita Blomqvist (MP) Sven Jansson (S) tj ers Marie Käll (S) ers Olof Svensson (FP) tj ers Bengt-Göran Norlin (MP) ers Övriga närvarande Lena af Geijerstam, Länsstyrelsen, 108 Andreaz Strömgren, förvaltningschef Carina Hansson, sekreterare Anna Winnersjö-Alhgren, miljöinspektör Nina Martens, miljöinspektör Lina Nilsson, miljöinspektör, 109 Utses att justera Jeanette Nordin (S) Justeringens plats och tid Miljö- och byggkontoret Underskrifter Berth Henriksson, ordförande Carina Hansson, sekreterare Jeanette Nodin, justerare, justerare BEVIS OM ANSLAG Justering av miljönämndens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. Sammanträdesdatum Anslaget uppsatt den Anslaget nedtas den Förvaringsplats för protokollet Miljö- och byggkontoret Paragraf Carina Hansson

2 106 Val av justerare Tillsammans med ordföranden utses Jeanette Nordin (S) att justera dagens protokoll. Justering sker på miljö- och byggkontoret , kl

3 107 Närvarande vid sammanträdet Nämnden godkänner att Lena af Geijerstam, Länsstyrelsen, förvaltningschef Andreaz Strömgren, miljöinspektör Nina Martens, miljöinspektör Anna Winnersjö-Ahlgren, miljöinspektör Lina Nilsson samt sekreterare Carina Hansson deltar vid sammanträdet.

4 108 Information täkter inom kommunen s beslut Nämnden lägger informationen till handlingarna Ärendet Lena af Geijerstam, sektionschef för avdelningen miljö och natur, Länsstyrelsen, informerar om hur täkter och tillstånd hanteras. Följande frågor diskuteras. Vad är en täkt? Täkt är material på berg, jordarter eller matjord. Syftet måste vara att bedriva täktverksamhet för att det ska betraktas som en täkt. Tillståndstiden är vanligtvis år. Otidsbegränade tillstånd är ovanligt. Tillståndsförfarandet Ansökan kommer in till Länsstyrelsen, miljöprövningsdelegationen, prövning sker enligt miljöbalken, liksom annan tillståndsprövning, i två steg. Först ska sökanden ha ett samråd, enligt miljöbalken. Samrådet ska ske i god tid innan ansökan och miljökonsekvensbeskrivning upprättas. Ansökan kungörs och en remisshandling skickas ut till kommunen. Yttrande från kommunen kommer in och Länsstyrelsen beslutar om ansökan ska godkännas. Störningar Bullervillkoret innebär transport fram till allmän väg. Återställning av täkt När täkten avslutats ska området ställas i ordning enligt efterbehandlingsplanen. Pengar ska finnas avsatta för återställning av täkten. Materialförsörjningsplaner Sveriges Geologiska Undersökning, SGU, för materialförsörjningsplaner. Länsstyrelsen har inget sådant underlag.

5 Transporter Hur agerar Länsstyrelsen när det gäller transportfrågan? Det finns en skarp linje med vad som är en allmän väg och det är Vägverkets ansvar. Fram till allmän väg har Länsstyrelsen bra koll i prövningen. Översiktsplan Översiktsplanen är inte styrande i prövningsprocessen, endast vägledande. Naturgrustäkter Naturgrus är sorterat material, t ex sand och grus. Trenden är att naturgrustäkter minskar. Naturgrustäkter har en tidsbegränsning på 5-7 års bryttid, sedan måste en ny prövning ske. Husbehovstäkter Länsstyrelsen gör granskningar via ortofoto över områden i länet. Vad är på gång? Norrberge nytt samråd är inlett för nytt tillstånd. Sanna täktansökan är inlämnad. Indalsälven täkten har tillstånd till Svedje gammal täkt. Protokollsutdrag till: Akt Exp / 2009

6 109 Information Livsmedelstillsynen under 2009 s beslut Informationen läggs till handlingarna Ärendet Miljöinspektör Lina Nilsson informerar om livsmedelstillsynen under 2009 i Timrå. Det har funnits många tillsynsobjekt i Timrå kommun som inte har betalat någon tillsynsavgift för livsmedelstillsynen. Underlag för riskklassning har begärts in. De flesta objekten betalar nu avgift och har fått ett delegationsbeslut. Från mars 2009 började Lina hantera de objekt som inte har någon ansökan om godkännande. Verksamheter som har högst risker och flest tillsynstimmar, t ex storkök, har prioriterats. Statistik november 2009 Totalt pågående ärenden i år är 54 st (godkännande ärenden). Totalt har 36 ärenden utfärdats, 9 st är pågående och 4 st är inte påbörjade. Status 100 st objekt är nu riskklassade och betalar en årsavgift st objekt som är pågående är inte riskklassade. Timrå kommer att utsättas för revision. I underrevisionen kommer det att komma fram att vi har arbetat och kommit tillrättat med problemet. En tillsynsplan håller på att färdigställas och kommer att redovisas för nämnden nästa år. Intäkerna på livsmedelssidan ser bra ut inför nästa år. 1,2-1,4 tjänst kommer att jobba med detta nästa år. Resurser kommer att avsättas för informationsarbete.

7 Lagstiftningsförändring har skett. Godkännandeprövningen kommer att tas bort och verksamheten behöver endast anmälas. Timrå kommun kommer att ställa upp med gratis ritningsgranskning för företag som ska etablera en verksamhet, för t ex inrättande av kök. Protokollsutdrag till: Akt Exp / 2009

8 110 Delegationer s beslut Delegationerna läggs till handlingarna Ärenden Föreläggande vid vite om borttransport av avfall, farligt avfall och skrotbilar samt utförande av markundersökning, allt inom fastigheten Norrberge 3:5 (NM 28/09). Beslut om klassning av miljöfarlig verksamhet och årlig tillsynsavgift (NM 29/09). Yttrande över anmälan om vattenverksamhet avseende erosionsskydd samt utfyllnad av gammal småbåtshamn, Östrand 3:1 (NM 30/09). Beslut om godkännande med för behåll, Vivsta 4:69, Red Bar och Grill (LN 102/09). Beslut om godkännande, Vivsta 4:102, Café och Restaurang Wifsta (LN 103/09). Beslut om inplacering i riskklass, Åstön 2:24, Restaurang Portercaféet (LN 104/09). Beslut om inplacering i riskklass, Vivsta 8:1, Timrå Pizzeria (LN 105/09). Beslut om godkännande med förbehåll, Fröland 21:4, Popgrillen (LN 106/09). Beslut om godkännande med förbehåll, Sörberge 1:81, Sörberge Kiosk och Café (LN 107/09). Beslut om godkännande, Sörberge 2:354, Inwz Gatukök (LN 108/09). Beslut om godkännande med förbehåll, Bergeforsen 1:155, Bergeforsens förskola (LN 109/09).

9 Beslut om godkännande med förbehåll, Söråker 30:40, Bäckmo förskola (LN 110/09). Beslut om godkännande med förbehåll, Söråker 15:1, Söråkers förskola (LN 111/09). Beslut om godkännande med förbehåll, Stångrid 3:14, Tynderö förskola (LN 112/09). Beslut om godkännande med förbehåll, Vivsta 7:1, Framnäs förskola (LN 113/09). Beslut om godkännande med förbehåll, Vivsta 3:95, Mariedals förskola (LN 114/09). Beslut om godkännande med förbehåll, Edsgården 1:37, Timrådalens förskola (LN 115/09). Beslut om godkännande med förbehåll, Tallnäs 1:110, 1:111, Tallnäs förskola (LN 116/09). Beslut om inplacering i riskklass, Söråker 30:40, Bäckmo förskola (LN 117/09). Beslut om inplacering i riskklass, Söråker 15:1, Söråkers förskola (LN 118/09). Beslut om inplacering i riskklass, Stångrid 3:14, Tynderö förskola (LN 119/09). Beslut om inplacering i riskklass, Vivsta 7:1, Framnäs förskola (LN 120/09). Beslut om inplacering i riskklass, Vivsta 3:95, Mariedals förskola (LN 121/09). Beslut om inplacering i riskklass, Edsgården 1:37, Timrådalens förskola (LN 122/09). Beslut om inplacering i riskklass, Tallnäs 1:110, 1:111, Tallnäs förskola (LN 123/09). Beslut om godkännande med förbehåll, Stångrid 5:2, Café Holmö Brygga (LN 124/09). Beslut om godkännande med förbehåll, Böle 1:364, Böleängens förskola (LN 125/09). Beslut om godkännande med förbehåll, Vävland 2:137, 2:138, 2:139 (LN 126/09). Beslut om inplacering i riskklass, Vävland 2:137, 2:138, 2:139, Furudals förskola (LN 127/09).

10 Beslut om inplacering i riskklass, Böle 1:364, Böleängens förskola (LN 128/09). Beslut om registrering, Vivsta 1:78, Thai isan (LN 129/09). Beslut om inplacering i riskklass, Vivsta 1:78, Thai Isan (LN 130/09). Beslut om godkännande med förbehåll, Fröland 2:57, Örnens förskola (LN 131/09). Beslut om godkännande med förbehåll, Vivstamon 1:67, Älvstrandens förskola (LN 132/09). Beslut om inplacering i riskklass, Fröland 2:57, Örnens förskola (LN 133/09). Beslut om inplacering i riskklass, Vivstamon 1:67, Älvstrandens förskola (LN 134/09). Föreläggande avloppsanläggning, Sunne 1:15 (AWN 87/09). Anmälan om installation av anordning för bergvärme, Bredsjöbygden 1:52 (AWN 98/09). Beslut om ändring av sophämtningsintervall samt bekräftelse på anmälan om kompostering av hushållsavfall, Lagfors 18:4 (AWN 98/09). Yttrande över anmälan om offentlig tillställning, AA , Timrå boxningsklubb (AWN 99/09). Anmälan om installation av anordning för bergvärme, Bye 1:6 (AWN 100/09). Anmälan om installation av anordning för bergvärme, Lövberg 1:3 (AWN 101/09). Anmälan om installation av anordning för jordvärme, Gäle 1:7, 1:8 och 1:9 (AWN 102/09). Avlivningsbeslut, gällande katter, Söråker 17:2 (AWN 103/09). Tillstånd att anlägg enskild avloppsanläggning, Stångrid 5:2 (AWN 104/09). Klagomål gällande skakningar i lägenhet, Vivsta 32:1, Brf Vivstanäs (AWN 105/09). Föreläggande om uppförande av egenkontrollprogram, Åstön 2:116, Portercafét och Idyllens Värdshus (AWN 106/09). Tillstånd att anlägga enskild avloppsanläggning, Åstön 1:56 (AWN 107/09).

11 Tillstånd att anlägga enskild avloppsanläggning, Mällby 1:49 (AWN 108/09). Yttrande över anmälan om allmän sammankomst, AA (AWN 109/09). Klagomål gällande radon i bostadshus, Vivsta 3:112 (AWN 110/09). Föreläggande om uppförande av egenkontrollprogram, Våle 1:13, Skilsåkers samfällighetsförening (AWN 111/09). Anmälan om installation av anordning för bergvärme, Duved 1:40 (AWN 112/09). Anmälan om installation av anordning för bergvärme, Rigsta 4:60 (AWN 113/09). Föreläggande om uppförande av egenkontrollprogram, Skilsåker 4:3, Skilsåkers samfällighetsförening (AWN 114/09). Beslut om debitering av timavgift för tillsyn på avloppsanläggning, Skilsåker 4:3, Skilsåkers samfällighetsförening (AWN 115/09). Beslut om debitering av timavgift för tillsyn på avloppsanläggning, Åstön 2:116, Portercafét (AWN 116/09). Beslut om debitering av timavgift för tillsyn på avloppsanläggning, Våle 1:13, Våle samfällighetsförening (AWN 117/09). Protokollsutdrag till: Akt Exp / 2009

12 111 Ekonomirapport/Personal/Internkontroll s beslut Nämnden godkänner ekonomi- och personalrapporten samt intern kontroll av fakturor Ärendet Ekonomirapport Förvaltningschef Andreaz Strömgren redovisar budgetläget. Periodrapport föreligger. Intern kontroll av fakturor Intern kontroll av fakturor inom respektive verksamhetsområde har utförts utan erinran, för november månad Personal Tjänstledighetsgraden för nästa år är 2,2-2,4 heltidstjänster. Nästa år går förvaltningens tjänstegrad upp till 8 heltidstjänster på miljösidan. Lina Nilsson går hem på föräldraledighet fr o m februari Ewa Sundqvist ansvarar för livsmedelstillsynen vikariat på ett år. Pär-Ola Magnusson får visstidsanställning för att arbeta med livsmedel och hälsoskydd enligt nämndens prioriteringar. Anna Winnersjö-Ahlgren får förlängt vikariat kommer att arbeta med ekologbitarna samt tillsyn för att fylla upp tjänstledighetsgrad. Protokollsutdrag till: Akt Exp / 2009

13 112 Dnr 2009/01572 Förvaltningschefens verksamhetsrapport s beslut Nämnden lägger verksamhetsrapporten till handlingarna Ärendet Förvaltningschef Andreaz Strömgren har sammanfattat ärendet enligt nedan. Miljö- och byggkontoret fortsätter att arbeta mot de kommungemensamma målen. Syftet med verksamhetsrapporten är att ge nämnden en ökad inblick i den verksamhet som bedrivs samt att blicka framåt mot nya arbetsuppgifter och åtaganden som ännu inte blivit ärenden som nämnden informeras om på annat sätt. Det ger i sin tur nämnden en möjlighet att ingripa och rätta till brister i verksamheten. Tanken är att den kontinuerliga rapporteringen även ska underlätta löpande prioriteringar om sådana krävs under året. När det gäller tillväxtmålet går miljönämnden in i en intressant period. Områdesvis hanteras enskilda avlopp i kommunen. Den 30 november beslutade kommunfullmäktige att bilda verksamhetsområde för vatten och spillvatten för Vikttjärn och Lögdösjön. Etappvis kommer området att anslutas till det kommunala VA-nätet. Det betraktas i sin tur som en hållbar VA-lösning enligt riktlinjerna för utökade byggrätter och byggnadsnämnden kan därför påbörja planläggning av området. För södra Åstön har godkänt en VA-utredning med förslag till åtgärder. Byggnadsnämnden beslutar i december om att samråda en planändring för området med inriktning på att utöka byggrätterna i enlighet med fullmäktiges riktlinjer. I Unnviken pågår VA-utredning, utförd av SWECO, med syfte att utgöra underlag för upprättandet av en detaljplan. Under programskedet har kritik riktats mot att för stora byggrätter planeras för att behålla områdets småskaliga karaktär. Samtidigt har VA-utredningen konstaterat att det finns problem att ordna vattenförsörjning och avloppslösningar för området, på enskild väg, om exploateringen av området ökar ytterligare. kommer att yttra sig över VA-utredningen när den är färdig. Miljö- och byggkontoret arbetar med ett större företagsärende: Bergeforsens kraftverks planer på ett nytt utskov. För tillfället arbetar förvaltningen fram ett samverkansavtal med Bergeforsens kraft AB för att reglera ersättningen för de funktioner som försvinner vid utskovsbygget (busshållplatser, anslutningsväg till

14 Rockagatan, attraktiv tomtmark) samt för de barriäreffekter som utskovsbygget skapar. Kommunen avser att reglera en kompensationssumma som kan användas för att få önskvärd tomtmark planlagd i Bergeforsen samt att få till stånd de infrastrukturlösningar som området kräver (busshållplatser, cykelväg, GC-port under järnväg vid Lundevägen samt säker passage över väg 331). Avtal ska upprättas innan årsskiftet och lämnas till kommunstyrelsen för beslut. Avtalet kan komma att möjliggöra finansiering av de planuppdrag som byggnadsnämnden har i Bergeforsen. Miljö- och byggkontoret fortsätter att arbeta mot målet: Vi ska vara proffs på service! Med alla delegationsbeslut skickas ett vykort ut där våra kunder har möjlighet att svara på hur de upplever kontorets service, tillgänglighet och handläggningstid. För tillfället har vi fått in ca: 40 svar på ca: 120 utskick. Svaren ger till största del en positiv bild av förvaltningens ärendehantering. Svarsfrekvensen förväntas öka efter att påminnelsebrev har skickats ut till dem som inte har svarat. Det fullständiga resultatet presenteras vid årsredovisningen. Vi ska tillsammans skapa en god livsmiljö i kommunen. Under oktober månad inleddes ett större nedskräpningsärende i Bergeforsen. Efterhand har miljöbrott styrkts av polis och åklagare. Avfall har grävts ner och fastighetsägaren är åtalad för miljöbrott. ansvarar nu för att platsen blir sanerad samt att avfallet hanteras på rätt sätt. Förvaltningen har på delegation från miljönämnden förelagt verksamhetsutövaren att dels städa upp det avfall som finns synligt på fastigheten och forsla bort det till godkänd mottagare, dels att undersöka hur mycket och vilken storts avfall som har grävts ner. Föreläggandet anger tidsgränser när åtgärden ska vara utförd och direkta vitesbelopp som förfaller till betalning om inte kraven uppfylls. Handläggare besöker fastigheten varje vecka för att kontrollera arbetet. Föroreningarna på den så kallade Gasabäckstippen har återigen kommit upp till diskussion. Förvaltningen har inlett ett arbete för att reda ut vem som ansvarar för tillsynen på deponiverksamheten. Parallellt har verksamhetsutövarna frivilligt börjat ta prover enligt upprättad provtagningsplan. De provsvar som SWECO sammanställer förväntas vara färdigställda i början av december. Kommunen kommer tillsammans med länsstyrelsen att agera när provsvaren är färdiga. Möte kommer att hållas med närboende. Enskilda vattentäkter kommer att provtas om provresultaten visar på föroreningshalter i bäck- och grundvatten. Det är dock viktigt att provsvaren analyseras innan vattentäkterna undersöks så att vattenproverna analyseras utifrån de föroreningsgrupper som hittats i anslutning till deponiverksamheten. Under oktober månad hölls utvecklingssamtal. Medarbetarna tillfrågas om de tycker att de trivdes och utvecklades i sin roll tillsammans med medarbetare, arbetsgivaren och medborgarna.av 7 stycken verksamma medarbetare under miljönämnden har 6 angett att de utvecklas i enlighet med målet. En medarbetare svarade nej på frågan och efterfrågade andra arbetsuppgifter. För närvarande gäller sparbeting vad gäller kompetensutveckling; vi kommer inte att komma upp i de två kompetensdagar för varje medarbetare 2009 som verksamhetsplanen efterfrågar. Däremot ser det ut som att sjuktalen utvecklar sig positivt, även om

15 sjukskrivningarna har ökat markant under aug-sept. Antalet sjuktimmar är 226 stycken under perioden jan-nov. Motsvarande siffra för samma period 2008 var 702 timmar ( 4,7 % av arbetad tid). Sjukfrånvaron är endast 1,6 % av arbetad tid att jämföra med 6,7 % för kommunens personal i sin helhet. Som ekonomiredovisning föreligger en delårsrapport för miljönämnden. Nämnden har beslutat att gå ned i tjänstegrad motsvarande en halv heltidstjänst det betyder sammantaget att de resurser som tjänstledighet för sanering Fagervik och del av annan tjänstledighet inte har använts till motsvarande utgifter på personalsidan. Kostnad för utbildning ligger under budget på grund av beslut om återhållsamhet. KS finansiering av kommunens ombud för Fagervik frigör resurser och slutligen visar den politiska nämndens verksamhet en positiv avvikelse. Prognosen från delårsrapporten kvarstår förväntas göra ett resultat på tkr på helår. Till denna verksamhetsrapport bifogas dessutom en redovisning av ärendeingången och antalet avslutade ärenden för specifika verksamhetsområden under perioden 1 januari- 30 nov 2008 och Av den redovisningen framgår att vi under fjolåret hade 14 st påbörjade avloppsärenden och avslutade 36 st under perioden. För samma period detta år står 17 ärenden som påbörjade under perioden medan 21 ärenden har avslutas. När det gäller miljöskydd har 21 ärenden inkommit och 228 ärenden avslutats under perioden 1 jan 30 nov Motsvarande siffra för 2009 är 74 påbörjade och 188 avslutade miljöskyddsärenden. Vi har en tydlig positiv trendförändring på livsmedelssidan (nya uppgifter saknas t.o.m. november p.g.a. sjukdom) där antalet pågående ärenden för omgodkännanden för perioden fram till och med oktober är 31 stycken, att jämföra med 17 stycken motsvarande period i fjol. Dessutom har 26 godkännandeärenden påbörjats, 5 stycken påbörjades under samma period i fjol. Vi har nu 18 stycken godkännanden av livsmedelsanläggning, men fler är att vänta under hösten. Inspektören har även utfört 72 stycken tillsynsbesök under I fjol utfördes betydligt färre tillsynsbesök på grund av personalsituationen. Genom att följa ärendebalansen relationen mellan antalet avslutade ärenden/påbörjade ärenden kan nämnden följa utvecklingen över året och jämföra det med tidigare år. Syftet är att ge inblick i ärendeflödet och kunna ingripa/omprioritera vid extraordinära avvikelser i trenden. Tanken är att ärendeingången ska redovisas kontinuerligt för nämnden så att trender kan upptäckas och vid kraftiga upp- och nedgångar hanteras. Protokollsutdrag till: Akt Exp / 2009

16 113 Delgivningar Nämnden delges information om inkommande ärenden till förvaltningen i form av delgivningslista.

17 114 Kultur- och tekniknämndens remiss - Förslag till kulturpolitiskt handlingsprogram s beslut anser det angeläget att bevaka kulturmiljöernas skydd i den egna verksamheten, men vill göra följande tillägg: Laxsjöån och Rundbacken bör ingå som ett särskilt viktigt kulturarv. För Åstöns del är det inte hela Åstön som är intressant som kulturarv, utan framförallt Skeppshamn Paragrafen förklaras omedelbart justerad Bengt Nilsson (S) deltar inte i nämndens beslut Ärendet Kultur- och tekniknämnden har begärt miljönämndens synpunkter till senast den 1 december Handlingsprogrammet är ett visionsdokument som anger viljeinriktningen inom kulturområdet under perioden Som ett av sju målområden utpekas Kulturarvet och de kulturhistoriska miljöerna brukas och vårdas och görs tillgängliga för alla inom och utanför kommunen. I programmet redogörs bl.a. för de olika kulturmiljöer som växt upp genom historien och gett området sin särprägel. Särskilt betonas kulturmiljöerna från den tidiga industrialiseringen med Wifstavarv, Lögdö bruk och fiskarmiljön på Åstön. Därefter uttalas en viljeinriktning om att se kulturarvet som en resurs som främjar nyföretagande, kulturarrangemang, utveckla turistnäringen och därför även öka kunskapen om kulturarvet bland barn och ungdom samt ytterligare inventera och stödja kulturarvets fortbestånd. Protokollsutdrag till: Kultur- och tekniknämnden, Bo Markusson Akt Exp / 2009

18 115 Information Gasabäckstippen s beslut Informationen läggs till handlingarna Ärendet Förvaltningschef Andreaz Strömgren redogör för lägesrapport. En hund har blivit akut förgiftad efter att ha druckit vatten vid deponiområdet på Gasabäck. Att deponin vid Gasabäck är förorenad är känt sedan tidigare. De boende i området är oroliga. Det pågår diskussion om vem som är ansvarig för miljöskadan i området. Ingen av de tre verksamhetsutövarna som använt deponin har än så länge tagit på sig ansvaret för föroreningarna. De verksamhetsutövare som har varit verksamma på deponin håller på att göra provtagningar. SGI ska göra en riskbedömning. Miljöoch byggkontoret avvaktar den fullständiga analysen. Finns det betydande föroreningar i grundvattnet ska åtgärder vidtas. Kommunen för en dialog med länsstyrelsen om vem som ska ansvara för att vidare utreda ansvaret för föroreningarna vid deponin. Den ansvariga tillsynsmyndigheten, Länsstyrelsen, kommer att hantera frågan efter att analysen av provtagningen är färdig. Ett allmänt möte kommer att hållas den 10 december i Söråkers skola. Protokollsutdrag till: Akt Exp / 2009

19 116 Anmälningar s beslut Anmälningarna läggs till handlingarna Ärenden Kommunfullmäktiges protokoll Fyllnadsval efter Eija Carlén (S). Länsstyrelsens skrivelse Angående projektet Metodutveckling och kunskapsuppbyggande kring miljögifter i havsmiljön. Protokollsutdrag till: Akt Exp / 2009

Protokoll 2009-11-11. 0Plats och tid Kommunhuset Timrå 2009-11-11, Polstjernan kl 14.00-16.40

Protokoll 2009-11-11. 0Plats och tid Kommunhuset Timrå 2009-11-11, Polstjernan kl 14.00-16.40 0Plats och tid Kommunhuset Timrå, Polstjernan kl 14.00-16.40 Beslutande Berth Henriksson, ordf (S) Jeanette Nordin (S) Alf Söderlund (S) Monica Edin Wass (S) Ingvar Smedjegård (C) Zofia Henriksson (M)

Läs mer

Protokoll 1. Mats Wallin (S) Lisbeth Eklund (S) Lars-Erik Byström (S) Karina Nordgren (S) Anders Wallgren (M) Ida Lindström (C) Bengt Molander (FP)

Protokoll 1. Mats Wallin (S) Lisbeth Eklund (S) Lars-Erik Byström (S) Karina Nordgren (S) Anders Wallgren (M) Ida Lindström (C) Bengt Molander (FP) Plats och tid Timrå kommun 14:00 Protokoll 1 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Mats Wallin (S) Lisbeth Eklund (S) Lars-Erik Byström (S) Karina

Läs mer

BEVIS OM ANSLAG Justering av miljö- och byggnadsnämndens protokoll 2012-12-10 har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla.

BEVIS OM ANSLAG Justering av miljö- och byggnadsnämndens protokoll 2012-12-10 har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. Plats och tid Söråkers Folkets Hus,, kl. 13.00-14.40 Beslutande Roger Öberg (S) Ordf Karina Nordgren (S) Alf Edin (S) Lena Hallin (S) Bengt Nilsson (S) Marie Bergman (S) Zofia Henriksson (M) Lennart Olsson

Läs mer

Protokoll 2010-12-15. Plats och tid Söråkers Herrgård, 2010-12-15, kl 12.00-12.30. Beslutande Håkan Lundberg (S) ordf Karina Nordgren

Protokoll 2010-12-15. Plats och tid Söråkers Herrgård, 2010-12-15, kl 12.00-12.30. Beslutande Håkan Lundberg (S) ordf Karina Nordgren Plats och tid Söråkers Herrgård,, kl 12.00-12.30 Beslutande Håkan Lundberg (S) ordf Karina Nordgren (S) Niklas Edén (C) Thore Hellstrand (C) Alf Edin (S) tj ers Övriga närvarande Hans-Erik Åslin, stadsarkitekt

Läs mer

Protokoll 2010-05-12. Plats och tid Kommunhuset Timrå 2010-05-12, kl. 09.00-11.45

Protokoll 2010-05-12. Plats och tid Kommunhuset Timrå 2010-05-12, kl. 09.00-11.45 Plats och tid Kommunhuset Timrå, kl. 09.00-11.45 Beslutande Övriga närvarande Jeanette Nordin, vice ordf (S) Alf Söderlund (S) Monica Edin Wass (S) Bengt Nilsson (S) Sven Jansson (S) Ingvar Smedjegård

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2010-02-02

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2010-02-02 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 14:00 15.50 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan Norberg (S) Per-Arne Frisk (S) Berth Henriksson (S) Mari Eliasson (S) Anders Rydahl (S) Lars-Erik

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden 2009-08-20 39 (46) Plats och tid Kommunhuset, Vingåker, den 20 augusti 2009, klockan 18.00-19.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Jörgen

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2010-09-15

Protokoll Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2010-09-15 Ärendeförteckning Sid. 98 Föregående protokoll... 2 99 Ekonomisk rapport, Dnr BUN/2010:23... 3 100 Delårsrapport, Dnr BUN/2010:23... 4 101 Omställningsplan 2009-2012, Dnr BUN/2010:128... 5 102 Sommarskola,

Läs mer

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss 1(9) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 30 maj 2013, kl 08.30 10.00. Thomas Backelin (S) ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Andris Widuss (M) Övriga deltagande

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-09-04. Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-09-04. Miljönämnden 41 Yttrande till Mark- och miljödomstolen - Målnummer M 2188-14, Klahrs Byggnads AB, Mullsjö kommun... 75 42 Beslut om föreläggande med vite att mäta radon i flerbostadshus, Mullsjö Kommun... 76 43 Tertialuppföljning

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1(10) Plats och tid Beslutande Ersättare Miljö- och byggförvaltningen, i samband med nämndens resa Kl. 09.30-11.00 Inga-Lill Engdahl (C) Kjell Åke Nottemark (M) ordf Sten Johansson (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2013-03-11 20 (28) Plats och tid Gyllene salen, Apotekshuset Vingåker, måndagen den 11 mars 2013, kl. 08.30-09.30 Beslutande Raul Sevefjord (M) ordf Thommy Gustafsson (S) Övriga deltagande Helena Viklund,

Läs mer

Tid Kl 15.00 16.30. Terminalgatan 18 (CMP AB) Ledamöter Milan Obradovic (S) Ordförande Anders Törnblad (MP) 1:e vice ordförande

Tid Kl 15.00 16.30. Terminalgatan 18 (CMP AB) Ledamöter Milan Obradovic (S) Ordförande Anders Törnblad (MP) 1:e vice ordförande Malmö stad Miljönämnden 1 (6) Tid Kl 15.00 16.30 Protokoll 6/2012 PROTOKOLL fört vid sammanträde med Miljönämnden i Malmö 2012-05-29 Plats Terminalgatan 18 (CMP AB) Närvarande: Ledamöter Milan Obradovic

Läs mer

BT Kemi Efterbehandlings SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

BT Kemi Efterbehandlings SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 (6) Plats och tid Torgskolan, Teckomatorp, kl. 09.00-10.30 Beslutande Övriga deltagare Hans-Inge Svensson (S), ordf. Torsten Vigre (M) Hans Lennartsson (S) Sven-Ove Dahlsson (C), tjänstgörande ers

Läs mer

Lennart Sjödin. Sekreterare... Paragrafer 107-152. Diana Börjesdotter Olsson... 148, omedelbart justerad. Ordförande... Christina Embretsen

Lennart Sjödin. Sekreterare... Paragrafer 107-152. Diana Börjesdotter Olsson... 148, omedelbart justerad. Ordförande... Christina Embretsen PROTOKOLL Datum Plats och tid Beslutande Brandstation, Molinsgatan 2, Ljusdal. Kl 09.30 14.30 Christina Embretsen, ordförande (s) Lennart Sjödin, 1:e vice ordförande (c) Ulla-Britt Gidemalm 2:e vice ordförande

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-09 Sida 1 (8)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-09 Sida 1 (8) Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-09 Sida 1 (8) Plats och tid Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, kl. 17.00 19.00 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Carl-Olof Landgren

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-02-17 sid 21 Plats och tid Konferensrum Moberg, kommunhuset, 2014-02-17, kl. 13:00-16:15 Beslutande Övriga deltagande Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Per Adolfsson (S) ersättare för Kristina Ideström,

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens presidium

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens presidium 1 (14) Paragrafer 1-12 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sammanträdesrum 1, kl. 13.00 ande Övriga närvarande Torsten Johansson, ordförande Kent Lodesjö Jesper Hansen Göran Lönnqvist, stadsarkitekt Roger

Läs mer

Protokoll 1. Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2015-04-22

Protokoll 1. Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2015-04-22 Protokoll 1 ÄRENDEFÖRTECKNING sid. 51 Val av justerare... 3 52 Fastställande av dagordning... 4 53 Presentation av gymnasieskolans verksamhet... 5 54 Anmälan av informationsärenden mars 2015... 6 55 Redovisning

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen 2013-06-18 1(7) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 18 juni 2013, kl 11.00 11.55. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Anne Johansson

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-02-03

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-02-03 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus, polstjernan 14:00 16.15 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (s) ordf Jan Norberg (s) Gunilla Pontén (s) Bengt Nilsson (s) Mari Eliasson (s) Anders Weinemo (s)

Läs mer

Protokoll 1. Sammanträdesdatum BEVIS OM ANSLAG

Protokoll 1. Sammanträdesdatum BEVIS OM ANSLAG Protokoll 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-15:15 ande Övriga närvarande Anders Weinemo (s)) Gunilla Pontén (s) Håkan Kerttu (s) Marie Westlund (s) Peter Persson (s) Inga-Lill Rylander (s) Stig

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-06 105

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-06 105 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-06 105 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk, klockan 08.30-16.00 Beslutande Lennart Ohlsson (c) ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Krister Mattsson

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 25 juni 2015 kl 9.00 10.25. Beslutande Anders Burman (S), ordförande Erik Grähs (V),

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kultur- och tekniknämnden 2011-06-09

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kultur- och tekniknämnden 2011-06-09 Protokoll 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 9:00-11.30 ande Övriga närvarande Håkan Kerttu (S) Marie Westlund (S) Anna-Lena Fjellstöm (S) Kenneth Westberg (M) Anders Wallgren (M) Stig Svedin (V) Peter

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kultur- och tekniknämnden 2009-06-11

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kultur- och tekniknämnden 2009-06-11 Protokoll 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 12:00-14.15 ande Övriga närvarande Utses att justera Anders Weinemo (S) Gunilla Pontén (S) Marie Westlund (S) Peter Persson (S) Inga-Lill Rylander (S) Stig

Läs mer

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2015-02-25 11-14

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2015-02-25 11-14 Miljöskyddsnämnden 11-14 2 Information och överläggningar... 6 Årsplanering 2015 (Miljöreda 2015-0171)... 7 Flerårsstrategi (Miljöreda 2015-0038)... 8 Verksamhetsberättelse 2014 (Miljöreda 2014-0650)...

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10) 2013-11-25 1 (10) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 25 november 2013, klockan 14.00 14.35 Beslutande Tobias Nordlander (S) ordförande Johanna Skottman (S) Per Jörgensen

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 27 augusti 2015 kl 9.00 9.20. Beslutande John Sundström (S), ordförande Sten-Åke Nilsson

Läs mer

Protokoll 2015-03-23. Kjell Wiklund (V) Rolf Andersson (M) David Wallin (FP) Anita Hellstrand (C) Ulf Lindholm (SD)

Protokoll 2015-03-23. Kjell Wiklund (V) Rolf Andersson (M) David Wallin (FP) Anita Hellstrand (C) Ulf Lindholm (SD) Plats och tid Kommunhuset Timrå, Polstjernan, klockan 13.00-14.00 Beslutande Karina Nordgren (S) Ordf Bengt Nilsson (S) Annika Söderberg (S) Alf Edin (S) Kjell Wiklund (V) Rolf Andersson (M) David Wallin

Läs mer

Jävsnämnden 2014-11-19

Jävsnämnden 2014-11-19 Jävsnämnden 2014-11-19 Jn 10 Indexjustering av timavgift för offentlig kontroll av livsmedel och foder... 2 Jn 11 Myran 3, Säter - Förlängt tidsbegränsat bygglov för förskolan Borgen till 2022-12-31...

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46 == Samhällsbyggnadsnämnden 43-46 Samhällsbyggnadsnämnden Sida 2 Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 43 Ny översiktsplan för Alingsås kommun,samt begäran om tilläggsanslag för framtagandet av densamma

Läs mer

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35-

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35- Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Miljökontoret, Köping, kl 14.00 16.45 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Arne Hedkvist (S) ersättare

Läs mer

Owe Hjortmarker (FP) Susanne Råbius (MP) Underskrifter Sekreterare... Per-Ola Svensson. Ordförande... Anders Hellström

Owe Hjortmarker (FP) Susanne Råbius (MP) Underskrifter Sekreterare... Per-Ola Svensson. Ordförande... Anders Hellström Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2011-05-11 Sammanträdestid 13.30-16.30 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Närvarande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Tjänstemän Anders Hellström (M), ordförande

Läs mer

Kvalitetsindikatorer 2015 för Miljö- och byggnadsnämnden

Kvalitetsindikatorer 2015 för Miljö- och byggnadsnämnden Kvalitetsindikatorer 2015 för Miljö- och byggnadsnämnden Antaget av Miljö- och byggnadsnämnden den 27 januari 2015 MBN 15/2015 Sida: 1 (9) Innehållsförteckning Kvalitetsindikatorer 2015 för Miljö- och

Läs mer

Taxa utifrån risk- och resursbedömning för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Taxa utifrån risk- och resursbedömning för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Kundservice tel: 0485-880 00 Telefon / Besökstid vardagar 8.00 16.00 http:// www.borgholm.se Taxa Miljö- och hälsoskydd Taxa utifrån risk- och resursbedömning för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Läs mer

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau 1 Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00 Beslutande Heikki Perttula Birgitta Luoto Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6) Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6) Plats och tid Beslutande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 9.00 10.20 Katja Larsson (S), ordförande Lars-Erik Wollmér (S) Lars Johnson (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2011-12-14 1 (7) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 14:30-15:15 Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Marianne Pettersson (S) Marieanne Matuszewski (S) Thure

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Emma Bertheussen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Emma Bertheussen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid KS-salen, Rådhuset, Köping kl 13.15 14.30 Beslutande Andreas Trygg (V) ordförande Carl-Inge Westberg (S) Ann-Marie Lundin (S) Abdul Qorbani (S) Ann-Charlott Pettersson

Läs mer

Bygglovsexpedition 2008-10-30, kl 11.00

Bygglovsexpedition 2008-10-30, kl 11.00 Miljö- o Byggnadsnämnden 2008-10-24 1 Plats och tid Tekniska kontoren kl 08.20 09.20 ande Lotta Bergstrand (fp) ordförande Ingemar Nygren (mp) v. ordförande Sven Frejd (c) Arto Viitanen (s) ers. Ulla Hjort

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2012-12-10 1 (25)

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2012-12-10 1 (25) Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2012-12-10 1 (25) Plats och tid Kommunhuset, rum 367, klockan 15.00-17.00 Beslutande Bengt Holmkvist (M), ordf. Emelie Carlbom (M) tjg för Hans-Erik Aronsson (M) 88-91 Hans-Erik

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Sida 1 Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Beslutande Elsy Lundberg Östrand (FP), ordförande Bengt-Göran Henningsson (S) Pia Fahlgren (C) Gunilla Ekblad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (11) 2009-12-09

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (11) 2009-12-09 Sammanträdesdatum Sida 1 (11) Plats och tid Runnabönning, Rydals museum, Rydal, kl. 8.30-12.30 Beslutande s Berndt Ekholm v Eivor Hellman Max m Göte Nilsson c Ragnar Nilsson mp Kristina Hasselblad s Samir

Läs mer

Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina Hallström (C) Ylva Franzén (MP) tj ers.

Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina Hallström (C) Ylva Franzén (MP) tj ers. 140609 Plats och tid Stadshuset Sal B, Måndagen den 9 juni 2014, kl 13.30-16.30 Ledamöter och ersättare Beslutande Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (7) Plats och tid KF-salen kl 13.00-15.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgör ers Övriga deltagande Tjänstemän Åselotte Andersson (KD) ordf Håkan Hjelm (C) Hans Toll (S) Lisa Arvidsson (S)

Läs mer

Stefan Luukkonen (S), Jerry Emanuelsson (S), Kurt Jonsson (KD) Paragrafer 44-51. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Stefan Luukkonen (S), Jerry Emanuelsson (S), Kurt Jonsson (KD) Paragrafer 44-51. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 2013-12-10 1 Plats och tid Rum 611, AVA-huset, Katrineholm kl 08.15 9.30 ande Erik Liljencrantz ordförande (M), Marie-Louise Karlsson (S) vice ordförande, Göran Ivarsson (C)

Läs mer

Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10)

Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10) Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10) Plats och tid Tingshuset, onsdagen den 27 augusti 2008, kl. 16.30 18.40 Ajournering kl. 17.40-18.05 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Nämnden för myndighetsutövning

Sammanträdesprotokoll Nämnden för myndighetsutövning 2015-06-15 1(15) Plats och tid Sammanträdesrummet Salen vån 1 Alvesta 2015-06-15 kl. 13.00-15.00 Justerade paragrafer 18-24 Beslutande Lisbeth Holmqvist (S) ordf. Monica Phil (C) 19-24 jäv 18 Anita Thörn

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Kommunal författningssamling Taxa 2011 nr 7 Taxa för tillsyn och prövning inom miljöbalkens område samt strålskyddslagen Antagen av kommunfullmäktige den 1 december 2011 217 Gäller fr o m den 1 januari

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Kommunledningskontoret, Skillingaryd

Kommunledningskontoret, Skillingaryd Kommunstyrelsen 2005-11-23 1 (11) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 23 november 2005 klockan 15.00-17.00 Beslutande Bengt Dahlqvist (m), ordförande Kristina Nordquist (c),

Läs mer

Granskning av internkontroll beträffande tillsynsplan och fakturering i Marks kommun

Granskning av internkontroll beträffande tillsynsplan och fakturering i Marks kommun Revisionsrapport Granskning av internkontroll beträffande tillsynsplan och fakturering i Marks kommun 2010-08-25 Erland Gustafsson Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Lars Rundgren

Läs mer

Lars-Gunnar Wallin (FP), 1:e vice ordförande Anette Jellve (S) 2:e vice ordförande

Lars-Gunnar Wallin (FP), 1:e vice ordförande Anette Jellve (S) 2:e vice ordförande 1(11) Plats och tid Tranholmen, Mörby centrum, plan 6, kl 18:30-20:25 Paragrafer 49-58 Beslutande Torsten Sjögren (M), ordförande Ersättare Lars-Gunnar Wallin (FP), 1:e vice ordförande Anette Jellve (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-08-31 1 Organ Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 17.45-18.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera (kd) Lars-Åke Magnusson (kd) Dorota Westlund (kd) (m) Anna Heijel (m)

Läs mer

Kommunkontoret kl 14.00 17.25

Kommunkontoret kl 14.00 17.25 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 17.25 Beslutande Lars Ottosson, (PF) ordförande Lina Löfberg, (M) 1:e vice ordförande Kent Holmer, (S) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (C) ledamot Marianne Zackrisson,

Läs mer

Tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet 2015

Tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet 2015 Tjänsteutlåtande Chef 2014-11-14 Anne-Charlotte Glantz 08-590 973 72 Dnr: anne-charlotte.glantz@upplandsvasby.se MHN/2014:78 10052 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsnämndens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Anmälan av delegationsbeslut

Anmälan av delegationsbeslut Miljönämnden 2009 10 15 43 1 Miljönämndens arbetsutskott 2009 10 08 43 1 Anmälan av delegationsbeslut Yttrande över lokal för hygienisk behandling 2 009 1776 Klagomål gällande bostadsmiljö 2 007 1618 Beslut

Läs mer

Tekniska kontoret, kl.19.00-20.15

Tekniska kontoret, kl.19.00-20.15 1(11) Plats och tid Tekniska kontoret, kl.19.00-20.15 Paragrafer 18-26 Beslutande Carina Erlandsson (M), ordförande Ersättare Jörgen Elfving (C), 1:a vice ordförande Tommy Lindgren (FP), 2:a vice ordförande

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Kompassen konferens i Skärhamn kl 18.00-20.00 Blad Beslutande Gjert Magnusson (s), ordf Benita Nilsson (fp) Ewa-Lena Svensson (fp) Georg Strömbom (c)

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN Protokoll

SOCIALNÄMNDEN Protokoll 1 (9) Plats och tid, Sammanträdesrummet, socialkontoret, kl 09:00-11.35 Beslutande Utses att justera Åsa Johansson (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund (V) Dennis Byberg (M) Lena

Läs mer

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen. Kl. 18.30-19.52 Paragrafer 47-57 ande Gösta Eberstein (m) ordförande Eva Wretman (m) Bertil Salomonsson (m) Peter Sjöblom

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2013-05-02. Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2013-05-02. Miljönämnden Innehåll 15 Förslag till yttrande över remiss, Anslutning till kommunalt spill- och dagvattensystem i Jönköpings län... 23 16 Fastställande av provtagningsfrekvens och analysomfattning för dricksvattenanläggning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(6) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Gnosjösalen, kl. 17.30-17.40 Beslutande Övriga närvarande Arne Ottosson (M), ordförande ----- (C), 1:e vice ordförande Markus Kauppinen (S), 2:e vice ordförande -----

Läs mer

kl. 13 30 15 00 Magnus Hesse, m, ordförande, Ulf Dahl, s Joakim Magnusson, c Leif Carlzon, kp ---

kl. 13 30 15 00 Magnus Hesse, m, ordförande, Ulf Dahl, s Joakim Magnusson, c Leif Carlzon, kp --- Plats och tid Bibliotekets grupprum, onsdagen den 23 september 2009, kl. 13 30 15 00 Beslutande Magnus Hesse, m, ordförande, Ulf Dahl, s Joakim Magnusson, c Ej tjänstgörande Leif Carlzon, kp Övriga folkvalda

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

BT Kemi Efterbehandlings SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

BT Kemi Efterbehandlings SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 (7) Plats och tid Torgskolan, Teckomatorp, kl. 09.00 11:00 Beslutande Hans-Inge Svensson (S), ordf. Birgit Landquist (C), vice ordf. Torsten Vigre (M) 6-7, 9 Hans Lennartsson (S) Sven-Ove Dahlsson

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid KS-salen, kl 13.15-14.45 ande Andreas Trygg (V) ordförande Behxhet Ukelli (S) Ingalill Hedblom (S) Gina Lisegran (S) ersättare Abdul Qorbani (S) ersättare Birgitta

Läs mer

Anne Carlqvist Fors Kari Räihä Katarina Odell Krister Eklund Emma Ode Cecilia Hedlund Lars Bohman

Anne Carlqvist Fors Kari Räihä Katarina Odell Krister Eklund Emma Ode Cecilia Hedlund Lars Bohman SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2011-10-19 Sida 1(8) Plats och tid Kommunalhuset Utsikten 13.30-16.15 Beslutande Ledamöter Anne Carlqvist Fors Kari Räihä Katarina Odell Krister Eklund Emma Ode Cecilia Hedlund

Läs mer

Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, tisdagen den 18 november 2014, kl 14:00-15:45.

Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, tisdagen den 18 november 2014, kl 14:00-15:45. 2014-11-18 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Ödeshög, tisdagen den 18 november 2014, kl 14:00-15:45. Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Oscar Pantzar (M), ersättare

Läs mer

Ingrid Karlsson. Teo Zickbauer. Kristina Valtersson (c) Omid Hassib (v) Gudrun Johansson (kd) för Viktor Thorell (fp) 1(7) Sammanträdesprotokoll

Ingrid Karlsson. Teo Zickbauer. Kristina Valtersson (c) Omid Hassib (v) Gudrun Johansson (kd) för Viktor Thorell (fp) 1(7) Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll 1(7) 2009-09-08 Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-16.00 ande Ingrid K Karlsson (s) Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson (c) Omid

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Beslutande: Göran Olsson (c) Göran Lindgren (m) Göran Frisk (s) Margareta Holm (mp) Rune Larsson

Läs mer

Tillsynsmyndigheter och prövning av ärenden. Tillsynsmyndigheter och prövning av miljöärenden En kort sammanfattning för motorklubbar

Tillsynsmyndigheter och prövning av ärenden. Tillsynsmyndigheter och prövning av miljöärenden En kort sammanfattning för motorklubbar Tillsynsmyndigheter och prövning av miljöärenden En kort sammanfattning för motorklubbar 1 Innehåll 1 Kommunen... 3 1.2 Överklaga kommunala beslut... 3 1.2.1 Förvaltningsbesvär... 3 1.2.2 Laglighetsprövning

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (8) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 2010-05-27 69 Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 Beslutande Håkan Anderberg, (m), ordförande Ingrid Håkansson, (m), ledamot Henrik Kvennberg, (m), ledamot Ellinor Dahlgren,

Läs mer

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 13 augusti 2013, kl. 15.00-16.45 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 13 augusti 2013, kl. 15.00-16.45 BESLUTANDE PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 13 augusti 2013, kl. 15.00-16.45 ANDE LEDAMÖTER Leif Askeröd (C), Ordförande Björn Tholén (M), Vice ordförande Thomas Grönberg (S) Miriam Tolvanen (FP) ÖVRIGA EJ TJG

Läs mer

MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN Protokoll

MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN Protokoll 1 (17) Plats och tid ande Övriga, Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors, kl 13:00-14:10 Ingemar Tönnberg (S) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2012-11-14

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2012-11-14 Protokoll 1 Plats och tid ande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Timrå kommun 13.30 Mats Wallin (S) Lisbeth Eklund (S) Lars-Erik Byström (S) Lotta Borg

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 15.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

Kultur- och Fritidsnämnden 2004-08-23 1 (10) Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00. Aimo Konttinen Peter Bökman

Kultur- och Fritidsnämnden 2004-08-23 1 (10) Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00. Aimo Konttinen Peter Bökman Kultur- och Fritidsnämnden 2004-08-23 1 (10) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00 Beslutande Olle Berg Aimo Konttinen Peter Bökman Hans Molin Birgitta Ringshagen Solveig Mäkinen Charlotte

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 14

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 14 14 Plats och tid Kommunhuset, Björnkullasalen kl 19:00-20.30 ande Persson, Reino (s) ordf. 32-43 Friberg, Gun (s), vice ordf. 32-43 Hellman, Gertrud (m), 2:e vice ordf. 32-43 Eriksson, Lennart (s) 32-43

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2013-03-21. Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2013-03-21. Miljönämnden 10 Information om projektet tillfälliga boenden... 16 11 Information om REACH projektet... 17 12 Svar på remiss, Begäran om upprättande av handlingsplan för att skydda de tysta områden i Habo och Mullsjö

Läs mer

PROTOKOLL 1 (15) 2015-04-10

PROTOKOLL 1 (15) 2015-04-10 PROTOKOLL 1 (15) 2015-04-10 Personalnämnden Plats och tid Sammanträdesrum 104, kl. 8.00-12.00 Beslutande Monica Widman Lundmark (S), ordförande Tomas Andersson (S) Annika Nyman (S) Peder Zingmark (V) Tjänstgörande

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 32 Besök hos Habo idrottsförening... 37 33 Kulturstipendium 2012... 38 34 Bidrag till föreningar med verksamhet för funktionshindrade... 39 35 Driftsbidrag till idrottsföreningar 2012...

Läs mer

Ing-Britt Andersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Ing-Britt Andersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2013-06-24 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa, sammanträdesrum Sjön 2013-06-24 klockan 14.00-17.10 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Pär-Anders Olovsson (C) Pontus Wessman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-11-22 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

Bygg- och miljönämnden. Verksamhetsberättelse 2014

Bygg- och miljönämnden. Verksamhetsberättelse 2014 Bygg- och miljönämnden Verksamhetsberättelse 2014 Måluppfyllelse Bygg- och miljönämnden 2014 Uppdrag Hållbar utveckling, miljö Fossilbränslefri kommun 2030 Genomförda åtgärder Anordnat Solenergi-seminarie

Läs mer