Protokoll Plats och tid Kommunhuset Timrå , kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll 2009-12-09. Plats och tid Kommunhuset Timrå 2009-12-09, kl. 14.00-16.50"

Transkript

1 Plats och tid Kommunhuset Timrå, kl Beslutande Berth Henriksson, ordf (S) Jeanette Nordin (S) Alf Söderlund (S) Monica Edin Wass (S) Bengt Nilsson (S) Ingvar Smedjegård (C) Lennart Olsson (C) Rolf Andersson (M) Anita Blomqvist (MP) Sven Jansson (S) tj ers Marie Käll (S) ers Olof Svensson (FP) tj ers Bengt-Göran Norlin (MP) ers Övriga närvarande Lena af Geijerstam, Länsstyrelsen, 108 Andreaz Strömgren, förvaltningschef Carina Hansson, sekreterare Anna Winnersjö-Alhgren, miljöinspektör Nina Martens, miljöinspektör Lina Nilsson, miljöinspektör, 109 Utses att justera Jeanette Nordin (S) Justeringens plats och tid Miljö- och byggkontoret Underskrifter Berth Henriksson, ordförande Carina Hansson, sekreterare Jeanette Nodin, justerare, justerare BEVIS OM ANSLAG Justering av miljönämndens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. Sammanträdesdatum Anslaget uppsatt den Anslaget nedtas den Förvaringsplats för protokollet Miljö- och byggkontoret Paragraf Carina Hansson

2 106 Val av justerare Tillsammans med ordföranden utses Jeanette Nordin (S) att justera dagens protokoll. Justering sker på miljö- och byggkontoret , kl

3 107 Närvarande vid sammanträdet Nämnden godkänner att Lena af Geijerstam, Länsstyrelsen, förvaltningschef Andreaz Strömgren, miljöinspektör Nina Martens, miljöinspektör Anna Winnersjö-Ahlgren, miljöinspektör Lina Nilsson samt sekreterare Carina Hansson deltar vid sammanträdet.

4 108 Information täkter inom kommunen s beslut Nämnden lägger informationen till handlingarna Ärendet Lena af Geijerstam, sektionschef för avdelningen miljö och natur, Länsstyrelsen, informerar om hur täkter och tillstånd hanteras. Följande frågor diskuteras. Vad är en täkt? Täkt är material på berg, jordarter eller matjord. Syftet måste vara att bedriva täktverksamhet för att det ska betraktas som en täkt. Tillståndstiden är vanligtvis år. Otidsbegränade tillstånd är ovanligt. Tillståndsförfarandet Ansökan kommer in till Länsstyrelsen, miljöprövningsdelegationen, prövning sker enligt miljöbalken, liksom annan tillståndsprövning, i två steg. Först ska sökanden ha ett samråd, enligt miljöbalken. Samrådet ska ske i god tid innan ansökan och miljökonsekvensbeskrivning upprättas. Ansökan kungörs och en remisshandling skickas ut till kommunen. Yttrande från kommunen kommer in och Länsstyrelsen beslutar om ansökan ska godkännas. Störningar Bullervillkoret innebär transport fram till allmän väg. Återställning av täkt När täkten avslutats ska området ställas i ordning enligt efterbehandlingsplanen. Pengar ska finnas avsatta för återställning av täkten. Materialförsörjningsplaner Sveriges Geologiska Undersökning, SGU, för materialförsörjningsplaner. Länsstyrelsen har inget sådant underlag.

5 Transporter Hur agerar Länsstyrelsen när det gäller transportfrågan? Det finns en skarp linje med vad som är en allmän väg och det är Vägverkets ansvar. Fram till allmän väg har Länsstyrelsen bra koll i prövningen. Översiktsplan Översiktsplanen är inte styrande i prövningsprocessen, endast vägledande. Naturgrustäkter Naturgrus är sorterat material, t ex sand och grus. Trenden är att naturgrustäkter minskar. Naturgrustäkter har en tidsbegränsning på 5-7 års bryttid, sedan måste en ny prövning ske. Husbehovstäkter Länsstyrelsen gör granskningar via ortofoto över områden i länet. Vad är på gång? Norrberge nytt samråd är inlett för nytt tillstånd. Sanna täktansökan är inlämnad. Indalsälven täkten har tillstånd till Svedje gammal täkt. Protokollsutdrag till: Akt Exp / 2009

6 109 Information Livsmedelstillsynen under 2009 s beslut Informationen läggs till handlingarna Ärendet Miljöinspektör Lina Nilsson informerar om livsmedelstillsynen under 2009 i Timrå. Det har funnits många tillsynsobjekt i Timrå kommun som inte har betalat någon tillsynsavgift för livsmedelstillsynen. Underlag för riskklassning har begärts in. De flesta objekten betalar nu avgift och har fått ett delegationsbeslut. Från mars 2009 började Lina hantera de objekt som inte har någon ansökan om godkännande. Verksamheter som har högst risker och flest tillsynstimmar, t ex storkök, har prioriterats. Statistik november 2009 Totalt pågående ärenden i år är 54 st (godkännande ärenden). Totalt har 36 ärenden utfärdats, 9 st är pågående och 4 st är inte påbörjade. Status 100 st objekt är nu riskklassade och betalar en årsavgift st objekt som är pågående är inte riskklassade. Timrå kommer att utsättas för revision. I underrevisionen kommer det att komma fram att vi har arbetat och kommit tillrättat med problemet. En tillsynsplan håller på att färdigställas och kommer att redovisas för nämnden nästa år. Intäkerna på livsmedelssidan ser bra ut inför nästa år. 1,2-1,4 tjänst kommer att jobba med detta nästa år. Resurser kommer att avsättas för informationsarbete.

7 Lagstiftningsförändring har skett. Godkännandeprövningen kommer att tas bort och verksamheten behöver endast anmälas. Timrå kommun kommer att ställa upp med gratis ritningsgranskning för företag som ska etablera en verksamhet, för t ex inrättande av kök. Protokollsutdrag till: Akt Exp / 2009

8 110 Delegationer s beslut Delegationerna läggs till handlingarna Ärenden Föreläggande vid vite om borttransport av avfall, farligt avfall och skrotbilar samt utförande av markundersökning, allt inom fastigheten Norrberge 3:5 (NM 28/09). Beslut om klassning av miljöfarlig verksamhet och årlig tillsynsavgift (NM 29/09). Yttrande över anmälan om vattenverksamhet avseende erosionsskydd samt utfyllnad av gammal småbåtshamn, Östrand 3:1 (NM 30/09). Beslut om godkännande med för behåll, Vivsta 4:69, Red Bar och Grill (LN 102/09). Beslut om godkännande, Vivsta 4:102, Café och Restaurang Wifsta (LN 103/09). Beslut om inplacering i riskklass, Åstön 2:24, Restaurang Portercaféet (LN 104/09). Beslut om inplacering i riskklass, Vivsta 8:1, Timrå Pizzeria (LN 105/09). Beslut om godkännande med förbehåll, Fröland 21:4, Popgrillen (LN 106/09). Beslut om godkännande med förbehåll, Sörberge 1:81, Sörberge Kiosk och Café (LN 107/09). Beslut om godkännande, Sörberge 2:354, Inwz Gatukök (LN 108/09). Beslut om godkännande med förbehåll, Bergeforsen 1:155, Bergeforsens förskola (LN 109/09).

9 Beslut om godkännande med förbehåll, Söråker 30:40, Bäckmo förskola (LN 110/09). Beslut om godkännande med förbehåll, Söråker 15:1, Söråkers förskola (LN 111/09). Beslut om godkännande med förbehåll, Stångrid 3:14, Tynderö förskola (LN 112/09). Beslut om godkännande med förbehåll, Vivsta 7:1, Framnäs förskola (LN 113/09). Beslut om godkännande med förbehåll, Vivsta 3:95, Mariedals förskola (LN 114/09). Beslut om godkännande med förbehåll, Edsgården 1:37, Timrådalens förskola (LN 115/09). Beslut om godkännande med förbehåll, Tallnäs 1:110, 1:111, Tallnäs förskola (LN 116/09). Beslut om inplacering i riskklass, Söråker 30:40, Bäckmo förskola (LN 117/09). Beslut om inplacering i riskklass, Söråker 15:1, Söråkers förskola (LN 118/09). Beslut om inplacering i riskklass, Stångrid 3:14, Tynderö förskola (LN 119/09). Beslut om inplacering i riskklass, Vivsta 7:1, Framnäs förskola (LN 120/09). Beslut om inplacering i riskklass, Vivsta 3:95, Mariedals förskola (LN 121/09). Beslut om inplacering i riskklass, Edsgården 1:37, Timrådalens förskola (LN 122/09). Beslut om inplacering i riskklass, Tallnäs 1:110, 1:111, Tallnäs förskola (LN 123/09). Beslut om godkännande med förbehåll, Stångrid 5:2, Café Holmö Brygga (LN 124/09). Beslut om godkännande med förbehåll, Böle 1:364, Böleängens förskola (LN 125/09). Beslut om godkännande med förbehåll, Vävland 2:137, 2:138, 2:139 (LN 126/09). Beslut om inplacering i riskklass, Vävland 2:137, 2:138, 2:139, Furudals förskola (LN 127/09).

10 Beslut om inplacering i riskklass, Böle 1:364, Böleängens förskola (LN 128/09). Beslut om registrering, Vivsta 1:78, Thai isan (LN 129/09). Beslut om inplacering i riskklass, Vivsta 1:78, Thai Isan (LN 130/09). Beslut om godkännande med förbehåll, Fröland 2:57, Örnens förskola (LN 131/09). Beslut om godkännande med förbehåll, Vivstamon 1:67, Älvstrandens förskola (LN 132/09). Beslut om inplacering i riskklass, Fröland 2:57, Örnens förskola (LN 133/09). Beslut om inplacering i riskklass, Vivstamon 1:67, Älvstrandens förskola (LN 134/09). Föreläggande avloppsanläggning, Sunne 1:15 (AWN 87/09). Anmälan om installation av anordning för bergvärme, Bredsjöbygden 1:52 (AWN 98/09). Beslut om ändring av sophämtningsintervall samt bekräftelse på anmälan om kompostering av hushållsavfall, Lagfors 18:4 (AWN 98/09). Yttrande över anmälan om offentlig tillställning, AA , Timrå boxningsklubb (AWN 99/09). Anmälan om installation av anordning för bergvärme, Bye 1:6 (AWN 100/09). Anmälan om installation av anordning för bergvärme, Lövberg 1:3 (AWN 101/09). Anmälan om installation av anordning för jordvärme, Gäle 1:7, 1:8 och 1:9 (AWN 102/09). Avlivningsbeslut, gällande katter, Söråker 17:2 (AWN 103/09). Tillstånd att anlägg enskild avloppsanläggning, Stångrid 5:2 (AWN 104/09). Klagomål gällande skakningar i lägenhet, Vivsta 32:1, Brf Vivstanäs (AWN 105/09). Föreläggande om uppförande av egenkontrollprogram, Åstön 2:116, Portercafét och Idyllens Värdshus (AWN 106/09). Tillstånd att anlägga enskild avloppsanläggning, Åstön 1:56 (AWN 107/09).

11 Tillstånd att anlägga enskild avloppsanläggning, Mällby 1:49 (AWN 108/09). Yttrande över anmälan om allmän sammankomst, AA (AWN 109/09). Klagomål gällande radon i bostadshus, Vivsta 3:112 (AWN 110/09). Föreläggande om uppförande av egenkontrollprogram, Våle 1:13, Skilsåkers samfällighetsförening (AWN 111/09). Anmälan om installation av anordning för bergvärme, Duved 1:40 (AWN 112/09). Anmälan om installation av anordning för bergvärme, Rigsta 4:60 (AWN 113/09). Föreläggande om uppförande av egenkontrollprogram, Skilsåker 4:3, Skilsåkers samfällighetsförening (AWN 114/09). Beslut om debitering av timavgift för tillsyn på avloppsanläggning, Skilsåker 4:3, Skilsåkers samfällighetsförening (AWN 115/09). Beslut om debitering av timavgift för tillsyn på avloppsanläggning, Åstön 2:116, Portercafét (AWN 116/09). Beslut om debitering av timavgift för tillsyn på avloppsanläggning, Våle 1:13, Våle samfällighetsförening (AWN 117/09). Protokollsutdrag till: Akt Exp / 2009

12 111 Ekonomirapport/Personal/Internkontroll s beslut Nämnden godkänner ekonomi- och personalrapporten samt intern kontroll av fakturor Ärendet Ekonomirapport Förvaltningschef Andreaz Strömgren redovisar budgetläget. Periodrapport föreligger. Intern kontroll av fakturor Intern kontroll av fakturor inom respektive verksamhetsområde har utförts utan erinran, för november månad Personal Tjänstledighetsgraden för nästa år är 2,2-2,4 heltidstjänster. Nästa år går förvaltningens tjänstegrad upp till 8 heltidstjänster på miljösidan. Lina Nilsson går hem på föräldraledighet fr o m februari Ewa Sundqvist ansvarar för livsmedelstillsynen vikariat på ett år. Pär-Ola Magnusson får visstidsanställning för att arbeta med livsmedel och hälsoskydd enligt nämndens prioriteringar. Anna Winnersjö-Ahlgren får förlängt vikariat kommer att arbeta med ekologbitarna samt tillsyn för att fylla upp tjänstledighetsgrad. Protokollsutdrag till: Akt Exp / 2009

13 112 Dnr 2009/01572 Förvaltningschefens verksamhetsrapport s beslut Nämnden lägger verksamhetsrapporten till handlingarna Ärendet Förvaltningschef Andreaz Strömgren har sammanfattat ärendet enligt nedan. Miljö- och byggkontoret fortsätter att arbeta mot de kommungemensamma målen. Syftet med verksamhetsrapporten är att ge nämnden en ökad inblick i den verksamhet som bedrivs samt att blicka framåt mot nya arbetsuppgifter och åtaganden som ännu inte blivit ärenden som nämnden informeras om på annat sätt. Det ger i sin tur nämnden en möjlighet att ingripa och rätta till brister i verksamheten. Tanken är att den kontinuerliga rapporteringen även ska underlätta löpande prioriteringar om sådana krävs under året. När det gäller tillväxtmålet går miljönämnden in i en intressant period. Områdesvis hanteras enskilda avlopp i kommunen. Den 30 november beslutade kommunfullmäktige att bilda verksamhetsområde för vatten och spillvatten för Vikttjärn och Lögdösjön. Etappvis kommer området att anslutas till det kommunala VA-nätet. Det betraktas i sin tur som en hållbar VA-lösning enligt riktlinjerna för utökade byggrätter och byggnadsnämnden kan därför påbörja planläggning av området. För södra Åstön har godkänt en VA-utredning med förslag till åtgärder. Byggnadsnämnden beslutar i december om att samråda en planändring för området med inriktning på att utöka byggrätterna i enlighet med fullmäktiges riktlinjer. I Unnviken pågår VA-utredning, utförd av SWECO, med syfte att utgöra underlag för upprättandet av en detaljplan. Under programskedet har kritik riktats mot att för stora byggrätter planeras för att behålla områdets småskaliga karaktär. Samtidigt har VA-utredningen konstaterat att det finns problem att ordna vattenförsörjning och avloppslösningar för området, på enskild väg, om exploateringen av området ökar ytterligare. kommer att yttra sig över VA-utredningen när den är färdig. Miljö- och byggkontoret arbetar med ett större företagsärende: Bergeforsens kraftverks planer på ett nytt utskov. För tillfället arbetar förvaltningen fram ett samverkansavtal med Bergeforsens kraft AB för att reglera ersättningen för de funktioner som försvinner vid utskovsbygget (busshållplatser, anslutningsväg till

14 Rockagatan, attraktiv tomtmark) samt för de barriäreffekter som utskovsbygget skapar. Kommunen avser att reglera en kompensationssumma som kan användas för att få önskvärd tomtmark planlagd i Bergeforsen samt att få till stånd de infrastrukturlösningar som området kräver (busshållplatser, cykelväg, GC-port under järnväg vid Lundevägen samt säker passage över väg 331). Avtal ska upprättas innan årsskiftet och lämnas till kommunstyrelsen för beslut. Avtalet kan komma att möjliggöra finansiering av de planuppdrag som byggnadsnämnden har i Bergeforsen. Miljö- och byggkontoret fortsätter att arbeta mot målet: Vi ska vara proffs på service! Med alla delegationsbeslut skickas ett vykort ut där våra kunder har möjlighet att svara på hur de upplever kontorets service, tillgänglighet och handläggningstid. För tillfället har vi fått in ca: 40 svar på ca: 120 utskick. Svaren ger till största del en positiv bild av förvaltningens ärendehantering. Svarsfrekvensen förväntas öka efter att påminnelsebrev har skickats ut till dem som inte har svarat. Det fullständiga resultatet presenteras vid årsredovisningen. Vi ska tillsammans skapa en god livsmiljö i kommunen. Under oktober månad inleddes ett större nedskräpningsärende i Bergeforsen. Efterhand har miljöbrott styrkts av polis och åklagare. Avfall har grävts ner och fastighetsägaren är åtalad för miljöbrott. ansvarar nu för att platsen blir sanerad samt att avfallet hanteras på rätt sätt. Förvaltningen har på delegation från miljönämnden förelagt verksamhetsutövaren att dels städa upp det avfall som finns synligt på fastigheten och forsla bort det till godkänd mottagare, dels att undersöka hur mycket och vilken storts avfall som har grävts ner. Föreläggandet anger tidsgränser när åtgärden ska vara utförd och direkta vitesbelopp som förfaller till betalning om inte kraven uppfylls. Handläggare besöker fastigheten varje vecka för att kontrollera arbetet. Föroreningarna på den så kallade Gasabäckstippen har återigen kommit upp till diskussion. Förvaltningen har inlett ett arbete för att reda ut vem som ansvarar för tillsynen på deponiverksamheten. Parallellt har verksamhetsutövarna frivilligt börjat ta prover enligt upprättad provtagningsplan. De provsvar som SWECO sammanställer förväntas vara färdigställda i början av december. Kommunen kommer tillsammans med länsstyrelsen att agera när provsvaren är färdiga. Möte kommer att hållas med närboende. Enskilda vattentäkter kommer att provtas om provresultaten visar på föroreningshalter i bäck- och grundvatten. Det är dock viktigt att provsvaren analyseras innan vattentäkterna undersöks så att vattenproverna analyseras utifrån de föroreningsgrupper som hittats i anslutning till deponiverksamheten. Under oktober månad hölls utvecklingssamtal. Medarbetarna tillfrågas om de tycker att de trivdes och utvecklades i sin roll tillsammans med medarbetare, arbetsgivaren och medborgarna.av 7 stycken verksamma medarbetare under miljönämnden har 6 angett att de utvecklas i enlighet med målet. En medarbetare svarade nej på frågan och efterfrågade andra arbetsuppgifter. För närvarande gäller sparbeting vad gäller kompetensutveckling; vi kommer inte att komma upp i de två kompetensdagar för varje medarbetare 2009 som verksamhetsplanen efterfrågar. Däremot ser det ut som att sjuktalen utvecklar sig positivt, även om

15 sjukskrivningarna har ökat markant under aug-sept. Antalet sjuktimmar är 226 stycken under perioden jan-nov. Motsvarande siffra för samma period 2008 var 702 timmar ( 4,7 % av arbetad tid). Sjukfrånvaron är endast 1,6 % av arbetad tid att jämföra med 6,7 % för kommunens personal i sin helhet. Som ekonomiredovisning föreligger en delårsrapport för miljönämnden. Nämnden har beslutat att gå ned i tjänstegrad motsvarande en halv heltidstjänst det betyder sammantaget att de resurser som tjänstledighet för sanering Fagervik och del av annan tjänstledighet inte har använts till motsvarande utgifter på personalsidan. Kostnad för utbildning ligger under budget på grund av beslut om återhållsamhet. KS finansiering av kommunens ombud för Fagervik frigör resurser och slutligen visar den politiska nämndens verksamhet en positiv avvikelse. Prognosen från delårsrapporten kvarstår förväntas göra ett resultat på tkr på helår. Till denna verksamhetsrapport bifogas dessutom en redovisning av ärendeingången och antalet avslutade ärenden för specifika verksamhetsområden under perioden 1 januari- 30 nov 2008 och Av den redovisningen framgår att vi under fjolåret hade 14 st påbörjade avloppsärenden och avslutade 36 st under perioden. För samma period detta år står 17 ärenden som påbörjade under perioden medan 21 ärenden har avslutas. När det gäller miljöskydd har 21 ärenden inkommit och 228 ärenden avslutats under perioden 1 jan 30 nov Motsvarande siffra för 2009 är 74 påbörjade och 188 avslutade miljöskyddsärenden. Vi har en tydlig positiv trendförändring på livsmedelssidan (nya uppgifter saknas t.o.m. november p.g.a. sjukdom) där antalet pågående ärenden för omgodkännanden för perioden fram till och med oktober är 31 stycken, att jämföra med 17 stycken motsvarande period i fjol. Dessutom har 26 godkännandeärenden påbörjats, 5 stycken påbörjades under samma period i fjol. Vi har nu 18 stycken godkännanden av livsmedelsanläggning, men fler är att vänta under hösten. Inspektören har även utfört 72 stycken tillsynsbesök under I fjol utfördes betydligt färre tillsynsbesök på grund av personalsituationen. Genom att följa ärendebalansen relationen mellan antalet avslutade ärenden/påbörjade ärenden kan nämnden följa utvecklingen över året och jämföra det med tidigare år. Syftet är att ge inblick i ärendeflödet och kunna ingripa/omprioritera vid extraordinära avvikelser i trenden. Tanken är att ärendeingången ska redovisas kontinuerligt för nämnden så att trender kan upptäckas och vid kraftiga upp- och nedgångar hanteras. Protokollsutdrag till: Akt Exp / 2009

16 113 Delgivningar Nämnden delges information om inkommande ärenden till förvaltningen i form av delgivningslista.

17 114 Kultur- och tekniknämndens remiss - Förslag till kulturpolitiskt handlingsprogram s beslut anser det angeläget att bevaka kulturmiljöernas skydd i den egna verksamheten, men vill göra följande tillägg: Laxsjöån och Rundbacken bör ingå som ett särskilt viktigt kulturarv. För Åstöns del är det inte hela Åstön som är intressant som kulturarv, utan framförallt Skeppshamn Paragrafen förklaras omedelbart justerad Bengt Nilsson (S) deltar inte i nämndens beslut Ärendet Kultur- och tekniknämnden har begärt miljönämndens synpunkter till senast den 1 december Handlingsprogrammet är ett visionsdokument som anger viljeinriktningen inom kulturområdet under perioden Som ett av sju målområden utpekas Kulturarvet och de kulturhistoriska miljöerna brukas och vårdas och görs tillgängliga för alla inom och utanför kommunen. I programmet redogörs bl.a. för de olika kulturmiljöer som växt upp genom historien och gett området sin särprägel. Särskilt betonas kulturmiljöerna från den tidiga industrialiseringen med Wifstavarv, Lögdö bruk och fiskarmiljön på Åstön. Därefter uttalas en viljeinriktning om att se kulturarvet som en resurs som främjar nyföretagande, kulturarrangemang, utveckla turistnäringen och därför även öka kunskapen om kulturarvet bland barn och ungdom samt ytterligare inventera och stödja kulturarvets fortbestånd. Protokollsutdrag till: Kultur- och tekniknämnden, Bo Markusson Akt Exp / 2009

18 115 Information Gasabäckstippen s beslut Informationen läggs till handlingarna Ärendet Förvaltningschef Andreaz Strömgren redogör för lägesrapport. En hund har blivit akut förgiftad efter att ha druckit vatten vid deponiområdet på Gasabäck. Att deponin vid Gasabäck är förorenad är känt sedan tidigare. De boende i området är oroliga. Det pågår diskussion om vem som är ansvarig för miljöskadan i området. Ingen av de tre verksamhetsutövarna som använt deponin har än så länge tagit på sig ansvaret för föroreningarna. De verksamhetsutövare som har varit verksamma på deponin håller på att göra provtagningar. SGI ska göra en riskbedömning. Miljöoch byggkontoret avvaktar den fullständiga analysen. Finns det betydande föroreningar i grundvattnet ska åtgärder vidtas. Kommunen för en dialog med länsstyrelsen om vem som ska ansvara för att vidare utreda ansvaret för föroreningarna vid deponin. Den ansvariga tillsynsmyndigheten, Länsstyrelsen, kommer att hantera frågan efter att analysen av provtagningen är färdig. Ett allmänt möte kommer att hållas den 10 december i Söråkers skola. Protokollsutdrag till: Akt Exp / 2009

19 116 Anmälningar s beslut Anmälningarna läggs till handlingarna Ärenden Kommunfullmäktiges protokoll Fyllnadsval efter Eija Carlén (S). Länsstyrelsens skrivelse Angående projektet Metodutveckling och kunskapsuppbyggande kring miljögifter i havsmiljön. Protokollsutdrag till: Akt Exp / 2009

Protokoll 2009-11-11. 0Plats och tid Kommunhuset Timrå 2009-11-11, Polstjernan kl 14.00-16.40

Protokoll 2009-11-11. 0Plats och tid Kommunhuset Timrå 2009-11-11, Polstjernan kl 14.00-16.40 0Plats och tid Kommunhuset Timrå, Polstjernan kl 14.00-16.40 Beslutande Berth Henriksson, ordf (S) Jeanette Nordin (S) Alf Söderlund (S) Monica Edin Wass (S) Ingvar Smedjegård (C) Zofia Henriksson (M)

Läs mer

Protokoll 1. Mats Wallin (S) Lisbeth Eklund (S) Lars-Erik Byström (S) Karina Nordgren (S) Anders Wallgren (M) Ida Lindström (C) Bengt Molander (FP)

Protokoll 1. Mats Wallin (S) Lisbeth Eklund (S) Lars-Erik Byström (S) Karina Nordgren (S) Anders Wallgren (M) Ida Lindström (C) Bengt Molander (FP) Plats och tid Timrå kommun 14:00 Protokoll 1 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Mats Wallin (S) Lisbeth Eklund (S) Lars-Erik Byström (S) Karina

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-15.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Jan-Christer Jonsson (S) Anna-Lena Fjellström (S) Marie Lodin (S) Gunnar Grönberg (S) Stig Svedin (V) Göran Ljungblom

Läs mer

Protokoll 2010-12-15. Plats och tid Söråkers Herrgård, 2010-12-15, kl 12.00-12.30. Beslutande Håkan Lundberg (S) ordf Karina Nordgren

Protokoll 2010-12-15. Plats och tid Söråkers Herrgård, 2010-12-15, kl 12.00-12.30. Beslutande Håkan Lundberg (S) ordf Karina Nordgren Plats och tid Söråkers Herrgård,, kl 12.00-12.30 Beslutande Håkan Lundberg (S) ordf Karina Nordgren (S) Niklas Edén (C) Thore Hellstrand (C) Alf Edin (S) tj ers Övriga närvarande Hans-Erik Åslin, stadsarkitekt

Läs mer

BEVIS OM ANSLAG Justering av miljö- och byggnadsnämndens protokoll 2012-12-10 har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla.

BEVIS OM ANSLAG Justering av miljö- och byggnadsnämndens protokoll 2012-12-10 har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. Plats och tid Söråkers Folkets Hus,, kl. 13.00-14.40 Beslutande Roger Öberg (S) Ordf Karina Nordgren (S) Alf Edin (S) Lena Hallin (S) Bengt Nilsson (S) Marie Bergman (S) Zofia Henriksson (M) Lennart Olsson

Läs mer

Protokoll 1. Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13: Ajournering kl mellan 76 och ANSLAG / BEVIS

Protokoll 1. Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13: Ajournering kl mellan 76 och ANSLAG / BEVIS Protokoll 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-15.15 Ajournering kl 13.50-14.20 mellan 76 och 77 ande Övriga närvarande Anna-Lena Fjellström (S) ordf. tjg för Jan-Christer Jonsson (S) Tomas Sellin

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-14:30 ande Övriga närvarande Utses att justera Jan-Christer Jonsson (S) Anna-Lena Fjellström (S) Marie Lodin (S) Gunnar Grönberg (S) Stig Svedin (V) Göran Ljungblom

Läs mer

Protokoll Fastställande av dagordning. 67 Anmälan av informationsärenden maj Redovisning av delegeringsbeslut maj 2014

Protokoll Fastställande av dagordning. 67 Anmälan av informationsärenden maj Redovisning av delegeringsbeslut maj 2014 Protokoll 1 Ärendeförteckning 66 Fastställande av dagordning 67 Anmälan av informationsärenden maj 2014 68 Redovisning av delegeringsbeslut maj 2014 69 Ekonomisk rapport maj 2014 70 Tertialrapport januari

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Protokoll 1. Ann-Margret Bäckström och Anders Wallgren Justeringens plats och tid Plåtslagarvägen 17 den 25 augusti 2014 Underskrifter ...

Protokoll 1. Ann-Margret Bäckström och Anders Wallgren Justeringens plats och tid Plåtslagarvägen 17 den 25 augusti 2014 Underskrifter ... Protokoll 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-14.00 ande Övriga närvarande Benny Eriksson (S) ordf Anna-Lena Fjellstöm (S) Ann-Margret Bäckström (S) Kenneth Westberg (M) Anders Wallgren (M) Lilian

Läs mer

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss 1(9) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 30 maj 2013, kl 08.30 10.00. Thomas Backelin (S) ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Andris Widuss (M) Övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1(10) Plats och tid Beslutande Ersättare Miljö- och byggförvaltningen, i samband med nämndens resa Kl. 09.30-11.00 Inga-Lill Engdahl (C) Kjell Åke Nottemark (M) ordf Sten Johansson (M)

Läs mer

Protokoll 2010-05-12. Plats och tid Kommunhuset Timrå 2010-05-12, kl. 09.00-11.45

Protokoll 2010-05-12. Plats och tid Kommunhuset Timrå 2010-05-12, kl. 09.00-11.45 Plats och tid Kommunhuset Timrå, kl. 09.00-11.45 Beslutande Övriga närvarande Jeanette Nordin, vice ordf (S) Alf Söderlund (S) Monica Edin Wass (S) Bengt Nilsson (S) Sven Jansson (S) Ingvar Smedjegård

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Miljönämnden 2016-12-14 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, kl. 13:00-16:00 Beslutande Övriga deltagande Lars-Göran Gustavsson (S), ordförande Bertil Helmersson (V) Hans Lind

Läs mer

Rolf-Arne Söderlund. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsnämndens förvaltning

Rolf-Arne Söderlund. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsnämndens förvaltning 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Sunne, klockan 13.00 15.30 Paragrafer Beslutande Anders Folkesson (C) Elisabeth Karlsson (C) Arne Olsson (M), ordförande Maria Widlund (M) Emanuel Olsson (FP) Conny

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (7) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2009-12-16. Jan Emtenäs Hans Hedström Björn Johansson

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (7) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2009-12-16. Jan Emtenäs Hans Hedström Björn Johansson Sammanträdesprotokoll Blad 1 (7) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.15 14.45 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Torbritt Bökman (M) Berit Karlsson (S) Birgitta Luoto (S) Arne Algothsson (S) Jan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2016-12-15 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 14.30-15.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Tommy Claesson

Läs mer

Protokoll 1. Marie Westlund och Kenneth Westberg Justeringens plats och tid Plåtslagarvägen 17 den 11 april 2014 Underskrifter ...

Protokoll 1. Marie Westlund och Kenneth Westberg Justeringens plats och tid Plåtslagarvägen 17 den 11 april 2014 Underskrifter ... Protokoll 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-14.30 ande Övriga närvarande Benny Eriksson (S), ordf Anders Sandström (S) Marie Westlund (S) Anna-Lena Fjellstöm (S) Ann-Margret Bäckström (S) Roger

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2010-02-02

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2010-02-02 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 14:00 15.50 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan Norberg (S) Per-Arne Frisk (S) Berth Henriksson (S) Mari Eliasson (S) Anders Rydahl (S) Lars-Erik

Läs mer

Protokoll. Byggnadsnämnden

Protokoll. Byggnadsnämnden Byggnadsnämnden 133-134 Byggnadsnämnden Sida 2 Byggnadsnämndens sammanträde 133 Delårsrapport per 2010-06-30 134 Remiss Ändring av reglementen, nya regler för strandskydd och prövning av vindkraft Byggnadsnämnden

Läs mer

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist PROTOKOLL Plats och tid Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30 Beslutande Per Olov Persson (M) Tommy Borg (S) John Nyman (C) Manne Wallström (MP) Lasse Bergqvist (FP) Övriga deltagande

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2010-09-15

Protokoll Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2010-09-15 Ärendeförteckning Sid. 98 Föregående protokoll... 2 99 Ekonomisk rapport, Dnr BUN/2010:23... 3 100 Delårsrapport, Dnr BUN/2010:23... 4 101 Omställningsplan 2009-2012, Dnr BUN/2010:128... 5 102 Sommarskola,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Miljönämnden 2012-06-20 1 Plats och tid Kommunalkontoret 14.00-16.30 Beslutande Lisa Johansson (V), ordförande Lars-Göran Gustavsson (S) Jörgen Norén (S) Lars Björlin (S) Ulf Andersson (M) Conny Sivertsen

Läs mer

TAXA Inom miljöbalkens område

TAXA Inom miljöbalkens område TAXA Inom miljöbalkens område Denna taxa är antagen och fastställd av kommunfullmäktige i Filipstads kommun 2013-12-12 114 Revidering av timavgift KF 2015-11-12 110 Föreskrifter Filipstads kommuns taxa

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.30 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Elise Radanova

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

(9) 14:30. C7(7YelL "pnifitrankell. Justerande Gert Berlin ti BEVIS OM ANSLAG

(9) 14:30. C7(7YelL pnifitrankell. Justerande Gert Berlin ti BEVIS OM ANSLAG 2017-03-14 1 (9) Plats och tid Kommunhuset 24 augusti, Rådrummet, kl. 13:00 14:30 ande och övriga närvarande enligt sida 2 Paragrafer 1-7 Utses att justera Justeringens plats och tid Gert Berlin (S) Kommunhuset,

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-09-04. Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-09-04. Miljönämnden 41 Yttrande till Mark- och miljödomstolen - Målnummer M 2188-14, Klahrs Byggnads AB, Mullsjö kommun... 75 42 Beslut om föreläggande med vite att mäta radon i flerbostadshus, Mullsjö Kommun... 76 43 Tertialuppföljning

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter juli 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter juli 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-08-25 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 25 augusti 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Information

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen 2013-06-18 1(7) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 18 juni 2013, kl 11.00 11.55. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Anne Johansson

Läs mer

Taxa enligt miljöbalken

Taxa enligt miljöbalken Taxa enligt miljöbalken För prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Antagen av kommunfullmäktige 2017-11-27 107 Innehållsförteckning Inledande bestämmelser... 1 Timtaxa... 2 Avgifter... 2 Avgifter

Läs mer

Protokoll 1. Stig Svedin (V) Inga-Lill Rylander (S) tjg ers Göran Ljungblom (M) tjg ers

Protokoll 1. Stig Svedin (V) Inga-Lill Rylander (S) tjg ers Göran Ljungblom (M) tjg ers Protokoll 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-14.00 ande Övriga närvarande Benny Eriksson (S) Anders Sandström (S) Marie Lodin (S) Anna-Lena Fjellstöm (S) Ann-Margret Bäckström (S) Kenneth Westberg

Läs mer

BT Kemi Efterbehandlings SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

BT Kemi Efterbehandlings SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 (6) Plats och tid Torgskolan, Teckomatorp, kl. 09.00-10.30 Beslutande Övriga deltagare Hans-Inge Svensson (S), ordf. Torsten Vigre (M) Hans Lennartsson (S) Sven-Ove Dahlsson (C), tjänstgörande ers

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Inledande bestämmelser 1 Taxan gäller avgifter för miljö- och konsumentnämndens kostnader för prövning och tillsyn enligt miljöbalken (1998:808),

Läs mer

Tid Kl 15.00 16.30. Terminalgatan 18 (CMP AB) Ledamöter Milan Obradovic (S) Ordförande Anders Törnblad (MP) 1:e vice ordförande

Tid Kl 15.00 16.30. Terminalgatan 18 (CMP AB) Ledamöter Milan Obradovic (S) Ordförande Anders Törnblad (MP) 1:e vice ordförande Malmö stad Miljönämnden 1 (6) Tid Kl 15.00 16.30 Protokoll 6/2012 PROTOKOLL fört vid sammanträde med Miljönämnden i Malmö 2012-05-29 Plats Terminalgatan 18 (CMP AB) Närvarande: Ledamöter Milan Obradovic

Läs mer

TAXA för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

TAXA för prövning och tillsyn enligt miljöbalken TAXA för prövning och tillsyn enligt miljöbalken MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Denna taxa är antagen och fastställd av kommunfullmäktige i Hammarö kommun 2012-11-26, Kf 86 Taxan träder i kraft 2013-01-01

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2008-09-24 76 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 19.00 Beslutande Övriga delt Bertil Nilsson (m), ordförande Margaretha Schneider Persson (m) Ulla Svensson (c) Annelie

Läs mer

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-18.20 Protokoll 1 Beslutande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Yvonne Westerlund, ekonomichef Sten Ekström, revisionens ordförande

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 27 november 2014, kl 08.45 11.00. Beslutande

Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 27 november 2014, kl 08.45 11.00. Beslutande 1(9) +Plats och tid Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 27 november 2014, kl 08.45 11.00. Beslutande Thomas Backelin (S), ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Hans Lindqvist (C) Övriga deltagande

Läs mer

Lennart Sjödin. Sekreterare... Paragrafer 107-152. Diana Börjesdotter Olsson... 148, omedelbart justerad. Ordförande... Christina Embretsen

Lennart Sjödin. Sekreterare... Paragrafer 107-152. Diana Börjesdotter Olsson... 148, omedelbart justerad. Ordförande... Christina Embretsen PROTOKOLL Datum Plats och tid Beslutande Brandstation, Molinsgatan 2, Ljusdal. Kl 09.30 14.30 Christina Embretsen, ordförande (s) Lennart Sjödin, 1:e vice ordförande (c) Ulla-Britt Gidemalm 2:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden 2015-10-13 115 (126) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, tisdagen den 13 oktober 2015, kl. 17.00-17.45 Beslutande Övriga deltagande Leif Skeppstedt (S) ordf Göran Axelsson (M) tjänstg

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område i Karlstads kommun

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område i Karlstads kommun 1 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område i Karlstads kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-18, 25, att börja gälla från och med den 1 januari 2015. Indexuppräknad av miljönämnden

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens, strålskyddslagens och tobakslagens områden m.m.

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens, strålskyddslagens och tobakslagens områden m.m. Sid 1 (5) 2015-12-22 Dnr. 15SBN426 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens, strålskyddslagens och tobakslagens områden m.m. I Gävle kommun är det Samhällsbyggnadsnämnden som svarar för prövning

Läs mer

Kommunkontoret kl 08.30 11.15. Kerstin Andersson, ordförande Catharina Tann, 2:e vice ordförande Tarja le Hégarat, tjänstgörande ersättare

Kommunkontoret kl 08.30 11.15. Kerstin Andersson, ordförande Catharina Tann, 2:e vice ordförande Tarja le Hégarat, tjänstgörande ersättare Sida 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret kl 08.30 11.15 Beslutande Kerstin Andersson, ordförande Catharina Tann, 2:e vice ordförande Tarja le Hégarat, tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Göran Olsson,

Läs mer

Taxebilaga 1 och 2 är oförändrad i förslaget.

Taxebilaga 1 och 2 är oförändrad i förslaget. 4 TIERPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utskottet samhällsbyg 2013-10-09 01 (345) 121 Dnr Ks 2013.714 1.6.2 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Beslut Utskottet samhällsbyggnad föreslår

Läs mer

Delegationsordning för miljö- och hälsoskyddsnämnden,

Delegationsordning för miljö- och hälsoskyddsnämnden, Miljö- och hälsoskyddsnämnden Dnr 2017-6945 Sida 1 (6) 2017-05-16 ionsordning för miljö- och hälsoskyddsnämnden, 2017-05-16 Nedan följer miljö- och hälsoskyddsnämndens delegering av beslutsbefogenheter

Läs mer

Kvalitetsindikatorer 2015 för Miljö- och byggnadsnämnden

Kvalitetsindikatorer 2015 för Miljö- och byggnadsnämnden Kvalitetsindikatorer 2015 för Miljö- och byggnadsnämnden Antaget av Miljö- och byggnadsnämnden den 27 januari 2015 MBN 15/2015 Sida: 1 (9) Innehållsförteckning Kvalitetsindikatorer 2015 för Miljö- och

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område för Smedjebackens kommun

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område för Smedjebackens kommun Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område för Smedjebackens kommun Antagen av kommunfullmäktige Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Smedjebackens kommuns kostnader för

Läs mer

Taxa för Lessebo kommuns prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Taxa för Lessebo kommuns prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Taxa för Lessebo kommuns prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Antagen av Lessebo kommunfullmäktige 2013-10-28, 64 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Inledande bestämmelser

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Barnomsorgsförvaltningen, Vallentuna. Elisabeth Fagerlund (c) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barnomsorgsnämnden

Barnomsorgsförvaltningen, Vallentuna. Elisabeth Fagerlund (c) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barnomsorgsnämnden AB VALLENTUNA KOMMUN Barnomsorgsnämnden 1998-01-20 1 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera senast 1998-02-03 Justeringens plats Bällstarummet, Kommunalhuset, Tuna

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Beslutad i KF datum: 2010-11-15 Reviderad datum: Gällande fr.o.m 2011-01-01 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Enligt 27 kap 1 miljöbalken (SFS 1998:808) och 1 kap 1 förordningen (SFS

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2014-06-11 1 (6) Plats och tid Folkets Hus, Lilla Intiman, klockan 13.00 13.55 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Sara

Läs mer

Granskning av internkontroll beträffande tillsynsplan och fakturering i Marks kommun

Granskning av internkontroll beträffande tillsynsplan och fakturering i Marks kommun Revisionsrapport Granskning av internkontroll beträffande tillsynsplan och fakturering i Marks kommun 2010-08-25 Erland Gustafsson Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...

Läs mer

Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10)

Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10) Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10) Plats och tid Tingshuset, onsdagen den 27 augusti 2008, kl. 16.30 18.40 Ajournering kl. 17.40-18.05 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp)

Läs mer

STYRDOKUMENT Fastställd av kommunfullmäktige , KF 109

STYRDOKUMENT Fastställd av kommunfullmäktige , KF 109 STYRDOKUMENT 2015-10-27 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Fastställd av kommunfullmäktige 2015-11-30, KF 109 Denna taxa ersätter taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden 2009-08-20 39 (46) Plats och tid Kommunhuset, Vingåker, den 20 augusti 2009, klockan 18.00-19.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Jörgen

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kultur- och tekniknämnden 2011-06-09

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kultur- och tekniknämnden 2011-06-09 Protokoll 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 9:00-11.30 ande Övriga närvarande Håkan Kerttu (S) Marie Westlund (S) Anna-Lena Fjellstöm (S) Kenneth Westberg (M) Anders Wallgren (M) Stig Svedin (V) Peter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 1(17)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 1(17) Sida 1(17) Plats och tid Mölndals stadshus rum 214, klockan 17.30 19.15. Beslutande Elpida Georgitsi (S) Kåre Widenqvist (S) Lars Möglebust (S) My Blomgren (MP), ordförande Viktoria Eliasson (V) tjänstgör

Läs mer

Taxebestämmelser för prövning och tillsyn inom miljöbalkens (1998:808) område

Taxebestämmelser för prövning och tillsyn inom miljöbalkens (1998:808) område 1 (7) Taxebestämmelser för prövning och tillsyn inom miljöbalkens (1998:808) område Antagen av kommunfullmäktige 2014-11-24 89, indexuppräknad för 2015 Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter

Läs mer

Mats Falk Lomma kommunhus, Paragrafer Adam Edvinsson. Alf Michelsen

Mats Falk Lomma kommunhus, Paragrafer Adam Edvinsson. Alf Michelsen Sammanträdesdatum s. 1 (8) Plats Örestads golfklubb, Stora konferensrummet Tid Måndagen den 12 december 2016, kl. 18.40-19:50 Beslutande Övriga deltagare Alf Michelsen (M) Lennart Månsson (M) Rune Netterlid

Läs mer

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13)

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Plats och tid Tingshuset, tisdagen den 17 februari 2009, kl. 18.00-19.25 Beslutande Roland Parneving (m) ordförande Otto Andreasson (s) Bengt Claesson (m) Maja

Läs mer

Protokoll 1. Ann-Margret Bäckström och Kenneth Westberg Justeringens plats och tid Plåtslagarvägen 17 den 30 september 2013 Underskrifter ...

Protokoll 1. Ann-Margret Bäckström och Kenneth Westberg Justeringens plats och tid Plåtslagarvägen 17 den 30 september 2013 Underskrifter ... Protokoll 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-15.15 ande Övriga närvarande Benny Eriksson (S) Marie Westlund (S) Anna-Lena Fjellstöm (S) Ann-Margret Bäckström (S) Kenneth Westberg (M) Anders Wallgren

Läs mer

Protokoll. Tekniska nämnden 2010-06-01 58-59

Protokoll. Tekniska nämnden 2010-06-01 58-59 Tekniska nämnden 58-59 Tekniska nämnden sammanträde Information och överläggningar 58 Permutation för Vandrarhemmet i Plantaget 59 Startanmälan för VA/gatuarbeten på Stenvägen Tekniska nämnden Sida 1 Plats

Läs mer

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 15:00-15:50. Annika Lundström (S) Staffan Malm (M) Åke Wallman (KD)

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 15:00-15:50. Annika Lundström (S) Staffan Malm (M) Åke Wallman (KD) Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 15:00-15:50 Beslutande ledamöter Sune G Jansson (M), ordf. Annika Lundström (S) Staffan Malm (M) Åke Wallman (KD) Övriga närvarande: Bengt Larsson (M) Göran Hammarlund

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 25 juni 2015 kl 9.00 10.25. Beslutande Anders Burman (S), ordförande Erik Grähs (V),

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 1 (5) Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Mora Orsa miljönämnds kostnader för prövning och tillsyn enligt miljöbalken eller bestämmelser

Läs mer

Anders Andersson, sekreterare och kanslichef. Kommunkontoret 2014-09-11

Anders Andersson, sekreterare och kanslichef. Kommunkontoret 2014-09-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Kopparberg Tid: 14.30 16.45 Beslutande Övriga deltagande Pirjo Nilsson (S), Ljusnarsberg, ordförande Lena Vinnerås (S), Nora Siv Sander (S), Hällefors

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10) 2013-11-25 1 (10) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 25 november 2013, klockan 14.00 14.35 Beslutande Tobias Nordlander (S) ordförande Johanna Skottman (S) Per Jörgensen

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 20 augusti (10 )

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 20 augusti (10 ) Miljö- och byggnadsnämnden 20 augusti 2014 1 (10 ) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-10.20 Beslutande Ersättare: Bengt-Olof Persson, ordförande Åsa Hååkman-Felth Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Silbodalskolan, kl 15.00-19.00 Beslutande Bo Malm (c) ordförande Marita Arvidsson (c) Lotta Hammarström (m) Annika Sahlin (fp) Therese Gustafsson

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 27 augusti 2015 kl 9.00 9.20. Beslutande John Sundström (S), ordförande Sten-Åke Nilsson

Läs mer

Taxa utifrån risk- och resursbedömning för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Taxa utifrån risk- och resursbedömning för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Kundservice tel: 0485-880 00 Telefon / Besökstid vardagar 8.00 16.00 http:// www.borgholm.se Taxa Miljö- och hälsoskydd Taxa utifrån risk- och resursbedömning för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Läs mer

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2015-02-25 11-14

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2015-02-25 11-14 Miljöskyddsnämnden 11-14 2 Information och överläggningar... 6 Årsplanering 2015 (Miljöreda 2015-0171)... 7 Flerårsstrategi (Miljöreda 2015-0038)... 8 Verksamhetsberättelse 2014 (Miljöreda 2014-0650)...

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-06 105

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-06 105 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-06 105 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk, klockan 08.30-16.00 Beslutande Lennart Ohlsson (c) ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Krister Mattsson

Läs mer

Justering av kommunstyrelsens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av kommunstyrelsens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2009-10-27 1 (9) Plats och tid Kommunhuset, Tierp, kl 14.00-15.10 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Bertil Ahlin (C), ordförande Gert Berlin (S) Karl-Bertil Wallin (S)

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens presidium

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens presidium 1 (14) Paragrafer 1-12 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sammanträdesrum 1, kl. 13.00 ande Övriga närvarande Torsten Johansson, ordförande Kent Lodesjö Jesper Hansen Göran Lönnqvist, stadsarkitekt Roger

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (7) Plats och tid KF-salen kl 13.00-15.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgör ers Övriga deltagande Tjänstemän Åselotte Andersson (KD) ordf Håkan Hjelm (C) Hans Toll (S) Lisa Arvidsson (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (5) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (5) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (5) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-01-25 Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 25 januari 2012, kl. 08.00-12.20 Beslutande Anders Berngarn (M)

Läs mer

Taxa fö r prö vning öch tillsyn inöm miljö balkens ömra de Fastställd av Kommunfullmäktige den 1 februari 2012

Taxa fö r prö vning öch tillsyn inöm miljö balkens ömra de Fastställd av Kommunfullmäktige den 1 februari 2012 Taxa fö r prö vning öch tillsyn inöm miljö balkens ömra de Fastställd av Kommunfullmäktige den 1 februari 2012 Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Vellinge kommuns kostnader för prövning

Läs mer

Sala kommun Kommunal författningssamling

Sala kommun Kommunal författningssamling Sala kommun Kommunal författningssamling REGLEMENTE FÖR BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN KFS 101 revision 00 REGLEMENTE ANTAGEN: 2014-12-15 Gäller från och med: 2015-01-01 Ersätter: Allmänt 1 Bygg- och miljönämnden

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1(8) Plats och tid Beslutande Ersättare Miljö- och byggförvaltningen, Kommunfullmäktiges sessionssal, första våningen Kl. 14.00-17.00 Inga-Lill Engdahl (C) Kjell Åke Nottemark (M) ordf

Läs mer

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13:30-14:40

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13:30-14:40 Miljönämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-03-14 Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13:30-14:40 Beslutande ledamöter: Inte tjänstgörande ersättare: Övriga närvarande: Dan Larson (M), ordförande

Läs mer

Ann-Marie Thorell. Anna Ahlin

Ann-Marie Thorell. Anna Ahlin 2014-07-24 210 (221) Plats och tid Kommunhuset, Rådrummet, kl 09.00 10.00 Beslutande Se förteckning sid 211 Övriga närvarande Ann-Marie Thorell, sekreterare Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Protokoll Sida 1 av 6

Protokoll Sida 1 av 6 Protokoll Sida 1 av 6 Plats och tid Polstjernan 9:00-10:00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ledamöter Tjänstemän Per-Arne Frisk (S) Pirjo Jonsson (S) Elisabeth Svahn (S) Eduardo

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2004-01-19 1 (11 ) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2004-01-19 kl.16.00 17.00. Beslutande Kent Larsson (s), ordförande Kurt Andersson (s) Lars Nordkvist

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 12 oktober (9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 12 oktober (9) Miljö- och byggnadsnämnden 12 oktober 2016 1 (9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.03-10.12 Beslutande: Åsa Hååkman Felth (S), ordförande Lillvor Eriksson (S) Irene Frisk (S) Karin Löfstrand

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken och strålskyddslagen

Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken och strålskyddslagen 1 (5) Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Miljökontoret 2016-01-18 Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken och strålskyddslagen Enligt 27 kap 1 i miljöbalken (1998:808) och 16 a i strålskyddsförordningen

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-09 Sida 1 (8)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-09 Sida 1 (8) Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-09 Sida 1 (8) Plats och tid Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, kl. 17.00 19.00 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Carl-Olof Landgren

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 14

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 14 14 Plats och tid Kommunhuset, Björnkullasalen kl 19:00-20.30 ande Persson, Reino (s) ordf. 32-43 Friberg, Gun (s), vice ordf. 32-43 Hellman, Gertrud (m), 2:e vice ordf. 32-43 Eriksson, Lennart (s) 32-43

Läs mer

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau 1 Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00 Beslutande Heikki Perttula Birgitta Luoto Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

Indexändrad taxa, prisindex för kommunal verksamhet (PKV), basår oktober 2016). Taxan gäller från och med MBN , 203

Indexändrad taxa, prisindex för kommunal verksamhet (PKV), basår oktober 2016). Taxan gäller från och med MBN , 203 FÖRFATTNINGSSAMLING (2.2.1) Taxa för prövning och tillsyn enligt Miljöbalken (SFS 1998:808). Fastställd av kommunfullmäktige 2016-11-10, 123. Indexändrad taxa, prisindex för kommunal verksamhet (PKV),

Läs mer

Per Schöldberg (C), ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Rose-Marie Holmqvist (S) Lennart Adell Kind (FP) Ulf Hedin (M) Martin Edberg (S)

Per Schöldberg (C), ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Rose-Marie Holmqvist (S) Lennart Adell Kind (FP) Ulf Hedin (M) Martin Edberg (S) Tid och plats Sammanträdesrum VKAB, kl. 13.30 15.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C), ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och plannämnden

Föredragningslista Bygg- och plannämnden Föredragningslista Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Haffragården Kölsillre, tisdagen den 26 september 2006 OBS se nedan Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Borgsjöbyn 8:13,

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden 2016-05-23 1(6) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2016-05-23 kl. 13.00 14.30 Paragrafer 42-43, omedelbar justering Utses att justera Roland Johansson (M) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Älmhult,

Läs mer

Information om inkomna delgivningar

Information om inkomna delgivningar 2 MHN 2016/ 45 Information om inkomna delgivningar 1. BESLUT OM AVSLAG; Länsstyrelsen avslår ett överklagande av beslut om föreläggande och förbud som Miljö- och beslutade den 151124, gällande inomhusmiljö

Läs mer

Peter Adolfsson, byggnadsinspektör Pernilla Andersson Wiss, miljöinspektör Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin.

Peter Adolfsson, byggnadsinspektör Pernilla Andersson Wiss, miljöinspektör Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. 1(10) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 21 februari 2013 kl 08.30 09.30. Thomas Backelin (S), ordförande Hans Lindqvist (C) Leif Persson (S) Övriga deltagande

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-03-19

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-03-19 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 11:00-11:10 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan-Christer Jonsson (S) Jan Norberg (S) Anders Rydahl (S) Lena Bergqvist (S) Petra Perlkvist (S) Tony

Läs mer