Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M)"

Transkript

1 1 (18) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, tisdagen den 5 oktober 2010, kl Beslutande Övriga deltagande Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M) Agneta Karlsson (M) Claes Ebbesson (M) Carina Johansson (C) Lars-Ove Bengtsson (C) Börje Malmborg (KD), jäv 186 Ann-Cathrine André (FP) Marie Johansson (S) Gunnel Augustsson (S) Margareta Lindgren (S) Bo Kärreskog (S) Ylva Samuelsson (S) Hasse Johansson (S) Robert Erlandsson (MP) Karin Gustafsson, kommundirektör Eva Gardelin-Larsson, kommunsekreterare Suzi Pergel, stf personalchef Jeanette Löfgren, personalkonsult Ylva Wikland, hälsostrateg Utses justera Justeringens plats och tid Underskrifter Bo Kärreskog och Agneta Karlsson Kommunstyrelsekontoret den 9 oktober 2010 Sekreterare. Eva Gardelin-Larsson Paragrafer Organ Ordförande Niclas Palmgren Justerande... Bo Kärreskog Agneta Karlsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Paragrafer Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunstyrelsekontoret. Inger Magnusson Datum för anslags nedtagande

2 2 Ks 179 Dnr: KS Bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda i Gislaveds kommun Ks 179 Nämndsorganisation och förutsättningar för de förtroendevaldas arbete har utretts under ledning av en politisk styrgrupp, den parlamentariska gruppen. Kommunfullmäktige fastställde den 21 juni 2010 nämndsorganisation för mandatperioden Den parlamentariska gruppen har därefter inriktat sig på se över och ta fram förslag till bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda för den nya mandatperioden. Som underlag har nuvarande gällande regler använts. Sökningar har gjorts bakåt i tidigare beslut och regler. Jämförelser har gjorts med andra kommuner och juridisk avstämning har i förekommande fall gjorts med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Arvodesreglerna består av fyra avsnitt: Allmänna bestämmelser Ersättning för förlorad arbetsinkomst samt förlorad pensions- och semesterförmåner Ersättning för kostnader Gemensamma bestämmelser Till arvodesreglerna hör bilaga 1. Bilaga 1 innehåller de fasta arvodena samt sammanträdesersättning/timma och det maximala beloppet, som utbetalas för förlorad arbetsförtjänst ( taket ). Denna bilaga revideras årligen. Bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda i Gislaveds kommun, daterad den 27 september 2010 med bilaga 1 Kommentarer till ändringar i arvodesreglerna daterade den 27 september 2010 Matris över arvodesreglerna s arbetsutskott den 27 september 2010, 258 Yrkanden Marie Johansson (S): en höjning till 230 kronor ska inte göras av det maximala beloppet som betalas ut för förlorad arbetsförtjänst. En uppräkning ska göras i sedvanlig ordning av nuvarande belopp och det maximala beloppet för 2011 blir då 192 kronor. Propositionsordning Ordförande ställer proposition på Marie Johanssons yrkande och arbetsutskottets förslag och finner kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. s förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar

3 Ks 179 (forts.) 3 nuvarande Bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda i Gislaveds kommun upphör gälla från och med den 1 januari 2011, samt anta Bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda i Gislaveds kommun daterade den 27 september 2010 inklusive bilaga 1, gälla från och med den 1 januari Reservation Marie Johansson (S), Bo Kärreskog (S), Margareta Lindgren (S), Gunnel Augustsson (S), Ylva Samuelsson (S) och Hasse Johansson (S) reserverar sig till förmån för eget yrkande. Expedieras till: Kommunfullmäktige

4 4 Ks 180 Dnr: KS Redovisning av obesvarade motioner 2010 Ks 180 Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning 24 ska kommunstyrelsen två gånger per år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober. Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat förteckning över obesvarade motioner per augusti 2010 och föreslår kommunfullmäktige godkänna redovisningen. Enligt kommunallagen kap 5 33 bör en motion beredas så fullmäktige kan fa beslut inom ett år från det motionen väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som framkommit vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen från vidare handläggning. Kommunallagen 5 kap 33. Kommunfullmäktiges arbetsordning 24. Redovisning av obesvarade motioner per 15 september 2010 s arbetsutskott den 21 september 2010, 255 s förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar godkänna redovisningen av obesvarade motioner daterad den 15 september Expedieras till: Kommunfullmäktige

5 5 Ks 181 Dnr: KS Sammanträdesplan 2011 Ks 181 Kommunstyrelsekontoret har upprättat förslag till sammanträdesdagar för 2011 för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Det är i första hand den kommunala redovisningslagen som styr planeringen. Respektive reglemente reglerar vad som gäller för sammanträdesdag utöver fastställd sammanträdesplan. Förvaltningen redovisar förslag till sammanträdestider daterat den 11 september Kommunstyrelsekontorets förslag till sammanträdesdagar för 2011, daterat den 11 september s arbetsutskott den 27 september 2010, 260 beslutar fastställa sammanträdesdagar för kommunstyrelsen enligt förslag daterat den 11 september 2010, fastställa presidiedagar enligt bilagt förslag, samt uppdra till nämnderna anpassa sina sammanträdesdagar så en rationell kommunövergripande ärendehantering uppnås. s förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar kommunfullmäktige sammanträder på följande dagar 2011 om ordföranden efter samråd med presidiet inte beslutar annat: 27 januari 24 februari 31 mars 28 april 26 maj 20 juni 25 augusti 29 september 27 oktober 24 november 15 december, samt

6 Ks 181 (forts.) 6 samtliga sammanträden börjar kl utom den 20 juni, som börjar kl 13.00, den 24 november, som börjar kl 09.00, och den 15 december, som börjar kl Expedieras till: Respektive nämnd Servicekontoret, informatörerna Kommunfullmäktige

7 7 Ks 182 Dnr: KS Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 2011 Ks 182 Enligt kommunallagen 5 kap 10 är det obligatoriskt annonsera tid och plats för kommunfullmäktiges sammanträden. Det är kommunfullmäktige som skall besluta i vilken eller vilka ortstidningar annonsen skall föras in. En minoritet om minst en tredjedel av de närvarande ledamöterna i kommunfullmäktige kan få igenom sin vilja om annonsering i en viss tidning. Med ortstidning menas en skrift som kommer ut så kontinuerligt den kan uppfas som en tidning och som dessutom har en icke obetydlig spridning på orten. I kommunfullmäktiges arbetsordning 7 har bestämts hur annonseringen skall gå till: Fullmäktige bestämmer för varje år i vilken eller vilka ortstidningar uppgifterna om tid och plats för fullmäktiges sammanträden skall införas. Fullmäktige bestämmer samtidigt i vilken utsträckning uppgift om de ärenden som skall behandlas skall införas i ortstidningen. Ordförande avgör vilka ärenden som skall annonseras. Under 2010 har annonsering skett i VästboAndan och i Värnamo Nyheter. Kommunallagen 5 kap 10. Kommunfullmäktiges arbetsordning 7. s arbetsutskott den 27 september 2010, 261 Yrkanden Ann-Cathrine André (FP) med instämmande av Marie Johansson (S): Annonsering ska ske i Värnamo Nyheter, Finnveden Nu och VästboAndan. Propositionsordning Ordförande ställer proposition på Ann-Cathrine Andrés yrkande och arbetsutskottets förslag och finner kommunstyrelsen beslutar enligt Ann- Cathrine Andrés yrkande. s förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 2011 ska ske i Finnveden Nu, Värnamo Nyheter och i VästboAndan med tid och plats för sammanträdena samt de viktigaste ärendena. Expedieras till: Kommunfullmäktige

8 8 Ks 183 Dnr: KS Förslag till enhetligt reglemente för särskild kollektivtrafik Ks 183 Jönköpings Länstrafik AB (JLT AB) bolagsstämma beslutade den 18 juni 2008 utarbeta ett förslag till ett standardiserat koncept och regelverk för särskild kollektivtrafik. Beslutet upptogs sedan i ägardirektiv för Ägarna åtog sig tillsätta och finansiera en särskild utredningsman som tillsammans med JLT AB och Regionförbundet skulle utföra uppdraget. Utredningsarbetet skulle bedrivas med etappindelning och det är nu den första etappen som avrapporteras och omfar: revidering av färdtjänstreglemente gemensam tillståndsgivning för färdtjänst förutsättningar för samordning av regelverk och taxor för färdtjänst och sjukresor förutsättningar för gratis sjukresor med buss och tåg Ägarberedningen inom JLT AB har nu överlämnat delrapporten till ägarna för formellt ställningstagande och önskar svar senast den 1 oktober Kommunstyrelseförvaltningen har överlämnat delrapporten till socialnämnden för synpunkter. Socialförvaltningens enhet för bistånd och rehabilitering har deltagit i arbets- och referensgrupper och genom det följt utredningsarbetet. Socialnämnden beslutade den 25 augusti överlämna förvaltningens yttrande till kommunstyrelsen. I yttrandet framgår socialnämnden ställer sig bakom en gemensam tillståndgivning av färdtjänst. Utredningen redovisar inga konkreta förslag för hur och när ett genomförande skulle kunna ske och det är socialnämndens uppfning detta behöver utredas vidare i samverkan med berörda parter. Utförandets former för ett genomförande bör också utredas vidare. För Gislaveds del uppskas kommunens resurser för handlägga färdtjänst till 0,5 årsarbetare. Avslutningsvis menar socialnämnden det ur ett ägarperspektiv är av stor vikt för ett lyckat resultat samtliga parter ställer sig bakom det kommande färdtjänstreglementet. Ägarberedningen JLT AB beslut den 1 juni 2010 överlämna delrapporten till ägarna Delrapport, utredning angående revidering av färdtjänstreglemente, gemensam tillståndsgivning för färdtjänst etc. daterad den 21 april 2010 Socialnämndens beslut den 25 augusti 2010, 100 s arbetsutskott den 27 september 2010, 263 beslutar anta socialnämndens yttrande den 25 augsuti 2010 som Gislaveds kommuns ställningstagande avseende ett enhetligt regelverk för särskild kollektivtrafik.

9 Ks 183 (forts.) 9 Expedieras till: Socialnämnden Landstinget i Jönköpings län

10 10 Ks 184 Dnr: KS Delegationsordning rörande brandfarliga och explosiva varor Ks 184 Den 23 juni 2010 beslutade riksdagen en ny lag om brandfarliga och explosiva varor ska gälla fr.o.m. den 1 september Till följd av det ska kommunen fa beslut om delegationsordning avseende den nya lagen. Räddningstjänsten har fått uppdraget ta fram förslag på delegationsordning och en sådan är nu framtagen. Räddningschefens skrivelse daterad den 15 september 2010 Förslag till delegationsordning daterad den 15 september 2010 s arbetsutskott den 21 spetmber 2010, 256 beslutar anta delegationsordning rörande brandfarliga och explosiva varor daterad den 15 september Expedieras till: Räddningstjänsten Förfningssamlingen

11 11 Ks 185 Dnr: KS Taxa för hantering av ärenden rörande brandfarliga och explosiva varor Ks 185 Den 23 juni 2010 beslutade riksdagen en ny lag om brandfarliga och explosiva varor ska gälla fr.o.m. den 1 september Till följd av det ska kommunen fa beslut om delegationsordning avseende den nya lagen. Räddningstjänsten har fått uppdraget ta fram förslag på avgifter för tillståndshantering och för tillsyn. Tillsyn bedrivs av räddningstjänsten dels med stöd av lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE), dels med stöd av lagen om skydd mot olyckor (LSO). Tillsynshanteringen enligt båda lagstiftningarna är likartad både praktiskt och formellt. Avgiften för tillsyn bör därmed också vara likartad. Förslag till taxa för tillsyn omfar därför båda lagstiftningarna. Taxekonstruktionen framgår av bifogade förslag och bygger i huvdsak på den tid som går åt för hantering av de ärenden som förekommer. För förenkla administrationen är tidsåtgången delvis omräknad i schabloner. Räddningschefens skrivelse daterad den 15 september 2010 Förslag till avgifter för tillståndshantering daterade den 15 september 2010 Förslag till avgifter för tillsyn daterade den 15 september 2010 s arbetsutskott den 21 september 2010, 257 s förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar anta taxa för tillståndshantering enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor, daterad den 15 september 2010, samt anta taxa för tillsyn enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor och enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor, daterad den 15 september Expedieras till: Kommunfullmäktige

12 12 Ks 186 Dnr: KS Samråd inför fastställande av Mediacenter Jönköpings läns budget 2011 Ks 186 Mediacenter Jönköpings län har översänt budget 2011 för samråd till medlemmarna i kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län. Synpunkter ska ha kommit in senast den 30 oktober Mediacenter Jönköpings län, förslag till budget 2011, daterat den 30 augusti 2010 s arbetsutskott den 27 september 2010, 265 beslutar godkänna Mediacenter Jönköpings läns förslag till budget för Jäv På grund av jäv deltog inte Börje Malmborg (KD) i handläggningen. Expedieras till: Mediacenter Jönköpings län

13 13 Ks 187 Dnr: KS Öppethållande 2011 Ks 187 En myndighet skall ha öppet under minst två timmar varje helgfri måndag - fredag för kunna ta emot framställningar om få ta del av allmänna handlingar som förvaras hos myndigheten. Detta gäller dock inte om sådan samtidigt är midsommarafton, julafton eller nyårsafton. Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till reducerat öppethållande för Öppethållande 2011 daterat den 1 september s arbetsutskott den 27 september 2010, 262 beslutar fastställa öppethållande för 2011 enligt beslutsunderlag daterat den 1 september 2010, samt uppdra till kommunstyrelseförvaltningen utreda möjligheten upphäva öppethållandet till kl på torsdagar och det ersätts med en möjlighet boka möten oavsett dag inom ramen för flexen. Expedieras till: Respektive förvaltning Servicekontoret, löneenheten Servicekontoret, informatörerna Kommunstyrelsekontoret, personalenheten

14 14 Ks 188 Dnr: KS Medarbetarenkät 2010 Ks 188 Sveriges kommuner står inför en stor utmaning vad gäller den strategiska personalförsörjningen. Under de kommande tio åren beräknas så mycket som en fjärdedel av Gislaveds kommuns anställda gå i ålderspension, samtidigt som de årskullar som kommer in på arbetsmarknaden är betydligt mindre än de som lämnar den. Detta ställer stora krav på kommunen vara en raktiv arbetsgivare. s personalutskott beslutade den 15 januari 2010 uppdra till marknadsföringsgruppen undersöka vad de anställda upplever som raktivt med Gislaveds kommun som arbetsgivare. Undersökningen ska fungera som underlag för strategier som ökar kommunens marknadsvärde. Den ska även ge svar på i vilken grad kommunen uppfyller sina personalpolitiska mål. Marknadsföringsgruppen har utifrån detta uppdrag beslutat en medarbetarenkät är lämpligast genomföra. Det övergripande syftet med genomförandet av kommunens medarbetarenkät 2010 är ta reda på hur kommunen uppfas som arbetsgivare. Detta görs ur olika perspektiv som rör medarbetarnas arbete och arbetsmiljö. En målsättning är de resultat som framkommer i enkäten ska ge underlag för forts utvecklingsarbete i kommunen som helhet och dess olika verksamheter. Utifrån resultaten ska förslag även lämnas på prioriterade utvecklingsområden. En annan viktig målsättning är enkäten ska vara möjlig återrapportera och den på så sätt ska kunna användas som ett gemensamt återkommande utvärderings- och mätinstrument. Målgruppen för genomförandet av medarbetarenkäten 2010 har varit kommunens samtliga medarbetare med tillsvidare- eller visstidsanställning som var anställda den 3 maj 2010, exklusive timavlönade. Enkäten skickades ut den 3 maj En majoritet av medarbetarna fick en webbaserad enkät till sin e-post. En mindre grupp som inte har e-post, 301 medarbetare, fick enkäten skickad till sig personligen på arbetsplatsen, i pappersform. De medarbetare som var frånvarande på heltid från arbetsplatsen, 136 stycken, fick enkäten skickad till sin hemadress. Enkäten stängdes helt den 2 juli. Undersökningen har sammanfats i en rapport som heter Medarbetarenkät 2010 som består av bland annat metodbeskrivning, resultatredovisning, sammanfningar, slutsatser och rekommendationer, förslag på forts arbete. Personalutskottet beslutade den 17 september: Att inrikta arbetet de kommande två åren på de fyra områdena Ledarskap, Kränkande särbehandling, Våld och Lön, som alla har fått lägst resultat. Att forts arbeta med inriktningen heltid en rättighet och deltid en möjlighet utifrån ett framtida rekryteringsperspektiv. Att uppdra till kommunstyrelsekontoret vidare utreda området heltid utifrån de diskussioner som framkom vid sammanträdet.

15 15 Ks 188 (forts.) Att prioritera även arbete med området Gislaveds kommun som arbetsgivare eftersom det tycks få stort genomslag på den allmänna nöjdheten. Att ta fram ett kommunövergripande handlingsprogram på två år utifrån ovanstående inriktningar. Att se över och omprioritera befintlig åtgärdsplan för strategisk personalförsörjning utifrån inriktningen i handlingsprogrammet. Att enkäten ska kunna användas som ett återkommande utvärderings- och mätinstrument i kommunen vilket innebär ny medarbetarenkät genomförs år Att uppföljning av förvaltningarnas arbete ska göras. Personalenheten går igenom och informerar om medarbetarenkäten. Rapport Medarbetarenkät 2010 s personalutskott den 17 september 2010, 67 beslutar lägga informationen till handlingarna.

16 16 Ks 189 Dnr: KS Anmälan om delegationsbeslut Ks 189 Räddningstjänsten 1.1 Beslut om föreläggande och förbud Mark- och exploateringsenheten 6.12 Yttrande över bygglov 6.12 Yttrande över bygglov 6.12 Yttrande över bygglov 6.6 Markupplåtelseavtal 6.7 Godkännande av förrättning 6.6 Jakträttsavtal 6.6 Nyttjanderättsavtal beslutar godkänna redovisningen.

17 17 Ks 190 Dnr: KS Meddelande Ks 190 Jönköpings Länstrafik AB Årsstämma Bygg- och miljönämnden Sammanträdesprotokoll Fastighetsnämnden Sammanträdesprotokoll Sveriges Kommuner och Landsting Cirkulär 10:56 Regionalt trafikförsörjningsprogram för kollektivtrafik Fastighetsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Ung Drive Stans roligaste sommarjobb. Gislaved NärProfil NärProfils företagarstipendium 2010 Sveriges Kommuner och Landsting Cirkulär 10:59 Cirkulär 10:58 Cirkulär 10:60 Tekniska nämnden Sammanträdesprotokoll Sverigefinska Riksförbundet Kurser i finska språket för personal inom vård och omsorg beslutar godkänna redovisningen.

18 18 Ks 191 Dnr: KS Informationer 2010 Ks 191 Familjecentral Ordförande informerar om kommunledningens möte med landstingsledningen kring lokaliseringen av en familjecentral. En gemensam arbetsgrupp kommer tillsättas och målsättningen är familjecentralen ska öppna under Lejonen i SM-final Lejonen är i SM-final för tredje gången i rad. Ordförande informerar om kommunens uppvaktning kring detta. beslutar lägga informationen till handlingarna.

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-11-29 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 17.05-20.30 (ajournering kl. 17.30-17.35, 17.50-17.55, 18.00-18.30,* Beslutande Se bifogat

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande 1 (39) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 23 maj 2006, kl. 10.00 15.30. Ajournering kl. 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360. Kultur- och utbildningsnämnden (Kun)

KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360. Kultur- och utbildningsnämnden (Kun) KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360 Kultur- och utbildningsnämnden (Kun) Tid och plats Kun kl 10.00 Kommunfullmäktigesalen Kun Bil Au

Läs mer

Diarienummer Ärendemening. 1 Val av justerare. 2 KS.2013.4 Fastställande av dagordning. 3 KS.2013.1 Valärende

Diarienummer Ärendemening. 1 Val av justerare. 2 KS.2013.4 Fastställande av dagordning. 3 KS.2013.1 Valärende K O M M U N F U L L M Ä K T I G E i Gislaveds kommun kallas härmed till sammanträde som börjar torsdagen den 12 december 2013, klockan 17:00 i Samlingssalen, Gislaveds gymnasium för behandla följande ärenden:

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

HÖÖRS KOMMUN Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16.

HÖÖRS KOMMUN Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16. 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16.00 ande Anna Palm, ordförande 160-162, 164-165, 167, 169-179 Hans-Göran Larsson, ordförande (FP) 163, 166, 168 Maria Boström

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 14 januari 2015 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till kommunledningskontoret@uddevalla.se

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 08.00-10.50 Beslutande Jan-Erik Wallin (M), ordf. Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson (M) Irene Karlsson

Läs mer

Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente

Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente Antal sidor 11 Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente Utarbetat av: Strategi och näringslivsavdelningen, Annette Lauritzen Karlsson Antagen av, datum och Kommunfullmäktige, 2010 11 30 133 Reviderad,

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf.

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45 Beslutande ledamöter Daniel Portnoff (M), ordf. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Ann-sofie Soleby-Eriksson (S), 2:e v ordf. Helena Koch (M)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 12.10. Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Sixten

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Bengt Sävström (S) tjg ersättare för BrittMarie Hansson (S) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I HELSINGBORG

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I HELSINGBORG HELSINGBORGS STAD 1 ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I HELSINGBORG Antagen av kommunfullmäktige 1991-12-18, 258. Reviderad 1996-09-24 124, 1998-02-24, 27, 1999-12-14, 210, 2005-12-14 185, 2006-12-14

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 1(2) 2013-10-09 Sammanträde Socialnämnden Plats och tid Stadshuset, lokal Bäve, 2013-10-16 kl. 8:30 Ordförande Sekreterare Elving Andersson Florence Johansson

Läs mer

Ersättare Lennart Engström (KD) Karl-Otto Rosenqvist (MP) Lars Nyander (S)

Ersättare Lennart Engström (KD) Karl-Otto Rosenqvist (MP) Lars Nyander (S) 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-12-11 kl 08:30-11:45 ande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) 331-349, 351-353 Eva Kullenberg (FP)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid C4-huset, sammanträdeslokal 5:5 13:30 16.55 Beslutande Radovan Javurek (FP), Ewa Jakobsen (M), vice ordförande ordförande Mats Edin (S) Maria Nilsson (S) Tommy

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson Kommunfullmäktige 2008-09-29 1 (71) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30 Beslutande Övriga deltagare Enligt separat närvaroförteckning Kommunsekreterare Matti Ohlsson Biträdande sekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-06-04 1 (33)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-06-04 1 (33) 2008-06-04 1 (33) Plats och tid Onsdag den 4 juni kl. 08.30 12.00 Plats ande Ledamöter Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise Hilmersson (c) ordförande Bo Frank (m) Monica Haider

Läs mer

1.1. Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Syd. 2.1. Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs, Eslövs, Kävlinge, Lunds och Malmö kommuner.

1.1. Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Syd. 2.1. Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs, Eslövs, Kävlinge, Lunds och Malmö kommuner. FÖRBUNDSORDNING FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTEN SYD 1 Namn och säte 1.1. Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Syd. 1.2 Förbundet har sitt säte i Malmö. 2 Medlemmar 2.1. Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Sessionssalen och sammanträdesrum Yxningen, kl 09.00 16.10 Beslutande Ledamöter Elisabet Edlund (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Thomas Lidberg (S) Mira Wedenberg (M) Joakim

Läs mer

Sida 2009-10-21 1 (48) Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40

Sida 2009-10-21 1 (48) Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40 2009-10-21 1 (48) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40 Beslutande Christer Akej (M), ordförande Karl-Erik Olsson (S) Håkan Erlandsson (C), kl 09.00-12.30; 13.30-16.40 Egon Carlsson (SJVP)

Läs mer