III DAlARNA. ,~ landstinget. ~ Tjänstgörande ersättare (13) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Landstingsstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "III DAlARNA. ,~ landstinget. ~ Tjänstgörande ersättare 204-217 1 (13) 2009-12-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Landstingsstyrelsen"

Transkript

1 ,~ landstinget III DAlARNA Landstingsstyrelsen Plats och tid Ordinarie ledamöter ~ Tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare ~ Övriga SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Paragrafer Landstingshuset, Falun, kl , Alf Johansson (S), ordförande Thomas Ylven M Ingalill Persson (S) Sören Bertilsson (S) Inga-Britt Kronnäs (S) Ivan Eriksson (S) Ann-Catrin Lofvars (MP) Jan Wiklund (M) Bengt Andersson (M) Irma Rönnbäck (M) Göran Engström (C) Birgitta Sacredeus (KO) Bo Brännström (FP) Sida (13) Gunnar Barke (S) för Carina Albertsson (S) Christina Bröms (C) för Elisabeth Linden Brandt (C), 204, 212 Göte Persson (C) för Elisabeth Linden Brandt (C), , Agneta Andreasson-Bäck (S) Per-Inge Nyberg (S) Sten G Johansson (V) Göte Persson (C) 204, 212 Alf Nilsson (KO) Anders Stikopers (FP) Birgitta Hiertner (M), Lars Ivarsson VD Dala Airport AB och Stefan Carlsson stationschef Dala Airport AB, 205 Föredragande ~ Sekreterare Övriga tjänstemän Ulf Hällmarker Taimi Hermansson Jörg Bassek, 211 Leif Berglund Johan Elmberg Mats Granvik, 205 Kerstin Nilsson, 205 Anders Nordahl, 205 Karin Stikå-Mjöberg I 212 Suzanna Westberg, 205 Politiska sekr Niklas Henriksson Clas Jacobsson Sofia Jarl Sara Lindström Joakim Nissinen Warren Willey Utses att justera Ann-Catrin Lofvars

2 LANDSTINGET DALARNA Land stingsstyrelsen (13) Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Taimi Herm ansson!2#..;;fj~~.:gi titfansson (l~ -c<-t~ ~ ~/ Ann-Catrin Lofv BEVIS s Organ Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Justeringen har tillkän nagivits genom a nslag Landstingsstyrelsen Landstingshuset Datum för a nslags nedtagande ~07O -{!/-/,2

3 LANDSTINGET DALARNA Landstingsstyrelsen (13) ~ INNEHALL: 204 Protokollsjustering Information 4 ANMÄLNINGSÄRENDEN 206 Anmälan av beslut på delegation Ö vnga. anma"i'" nlngsaliende n Aterrapporter 7 ÄRENDEN TILL FULLMÄKTIGE i februari 209 Ny mötes- och resepolicy 7 HÄLSO- OCH SJUKVARD 210 Ledningssystem för kvalitet och säkerhet 8 ~ 211 Regler vid över- resp underskott för vårdcentralerna i Hälsoval ÖVRIGT Förordnande av biträdande landstingsdirektör. 10 Bilden av Landstinget Dalarna 11 Yttrande, Myndighet för hållbart samhällsbyggande - en granskning av Boverket {SOU 2009:57) Yttrande pionjärbanor tör spårbilar, analys av aktuella förutsättningar (OS 2009:48) Valärenden Avtackning av landstingsstyrelsens ordförande och landstingsdirektören 13

4 LANDSTINGET DALARN A Landstingsstyrelsen ( 13) 204 Protokollsjustering Landstin gsstyrelsen beslutar a t t utse Ann-Catrin Lafvars att jämte ordföranden justera samma nträdesp rotoko llet. Ordföranden överlämnar efter egen juste ring protoko llet till den utsedde justeraren fö r omgående justering. 205 Information Landstingsstyrelsen beslutar a t t anteckna informationen till protokollet. Inform ati on lämnas om: o o o o o o Rapporter från landstingets epidemologiska utredningsarbete: Nr 171, oktober 2009, nr 172, oktober 2009: nr 173, oktober 2009: Mats Granvik Dnr L Arsuppföljning av folkhälsoarbete i Dalarnas kommuner 2008, Suzanna Westberg Likabehandlingsprogram tör Landstinget Dalarna, Kerstin Nilsson Dnr LD Lars Ivarsso n och Stefan Carlsson om Dalaflyget samt aktieägaravtal för tiden Dnr: LD Miljöledningssystem, Anders Nordahi Öppna jämförelser, Ulf Hållmarker ANMÄLNINGSÄRENDEN 206 Anmälan av beslut på delegation Landstingsstyrelsen beslutar a t t anteckna anmälda delegationsbeslut till protokollet. Anmä les följande enligt bemyndigande av landstingsstyrelsen och fattade beslut: r

5 LAND STINGET DALA RNA Landstingsstyrelsen (13) A. Av ordförande/vice ordföranden fattade beslut Bilaga 206 A B. Av landstingsdirektören och bitr landstingsdirektören fattade beslut Bilaga 206 B C. Av upph andlingschefen, verksamhetschefe r inom hälso- och sjukvården samt förvaltningschefer fattade beslut Bilaga 206 C 207 Övriga anmälningsärenden Landstingsstyrelsen beslutar a t t lägga anmälda protokoll, skrivelser m m till handlingarna. A nmäles följande: A. Protokoll från sammanträde med: Patientnämnden Dalarna Kultu rnämnden och Skolnämnden Hälso- oc h sjukvårdsnäm nden för mellersta Dalarn a Hälso- oc h sjukvårds nämnden för Falun Miljö- oc h trafikutskottet Borlänges Samordningsförbund , och Samordningsfö rbundet Finsam Västerdalarna Samordningsförbundet Finsam Falun Södra Dalarnas Samordningsförbund Nämnd en för kostsamverkan Pensionärsrådet B. Dnr LD09/00004 Cirkulär från Sveriges Kommuner och Landsting: 09:65 - Hälso- och sjukvårdens ansvar för inform ation, råd och stöd till barn 09:66 - Gemensamma överens ko mmelser om samarbete och gemensam individuell planering mellan hälso- och sjukvården och socialtjänsten 09:67 - Ensamk ommande barn och ungdoma r 09:68 - Ny la9 om handel med vissa receptfria läkemedel 09:69 - Basbelopp för år :70 - Hyreshöjning fr o m för lokaler med avtal knutna till kon sument prisindex, KPI

6 LANDSTINGET DALARNA Landstingsstyrelsen (13) 09:71 - Egenvård 09:73 - Uppgifter för beräkning av avgifter för äldre- och handikappomsorgen 2010 C. Tackkort från Elisabet Linden Brandt för den fina gåvan i samband med hennes avgång D. Dnr LD09/01770 Bes lut från JO: anmä lan mot Mora lasarett, angående handläggningen aven begäran om utlämnande av allmänna handlingar E. Dnr LD09/00885 Beslut nr 12 från styrelsen i Sveriges Kommu ner och Landsting: Förteckning E fr o m den 1 januari 2010 t o m den 31 december 2012 F. Dnr LD09/03057 Protokollsutdrag f k från Kommunala handikapp- och pens ionärsrådet i Ä lvdalens kommun om amulans i Älvdalen och att Mora sjukhus blir kvar som akutsjukhus G. Dnr LD09/03055 Barnkonsekvensanalys - hemsjukvå rd för barn H. Dnr LD09/01263 Barnahus i Dalarna - verksamhetsbeskrivning och verksamhetsberä t telse I. Dnr LD09/01707 Sva r till soc ialstyrelsen: Remiss om övergripande begrepp och termer inom området levn adsvanor J. Rapport om aktiviteter i handlingsplan 2009 K. Dnr LD08/02446 Soc ialstyre lsens uppföljningsbesök i Dalarna L. Dnr LD Ester Äsberg-Lindbergs minnesfond : Protokoll , årsredovisning för 2008 M. Dnr LD08/01428 Yttrande från Kammarko llegiet : Kammarkollegiet anser att det inte finn s en tillräcklig enighet bland dem som berörs aven ändrad indelning för att nu bilda regionkommuner i Norrland och Svealand. N. Dnr LD09/02657 Han tering av fjälläka rmottagningar

7 LANDSTIN GET DALARNA Landstingsstyrelsen ( 13) 208 Aterrapporter O. A nmä lninga r till Hälso- och sjukvårdens an svarsnämnd med anledning av beh andling av patienter, samt So cialstyrelsens beslut med anledning avanmä lningar enligt Lex Maria. Landsting sstyrel sen beslutar a t t anteck na rapporten till protoko llet. A. Dm LD09/17 91 Yttrande över revisionsrap porten Granskning av landstingets budgetproce ss (enligt beslut LS och ) ÄRENDEN TILL FULLMÄKTIGE i februari 209 Ny mötes- och resepolicy Dnr LD09/02318 Landst ingsstyrelsen föreslår fullm äktige beslut a a t t anta ny mötes- och resepolicy för Landstinget Dalarna. Enligt Dalarnas miljörnål ska offentliga aktörer utarbeta en mötes- och resepolicy för miljöanpassning av resande och tran sporter. Landstinget Dalarnas nuvarande resepol icy är från 2001 och behöver anpassas till nu gällande grunder för möten och resor i tjänsten. I land sting ets tra fikpolitiska program, som land stingsfullm äktige tog beslut om , 99, fastställs att en översyn av landstingets resep olicy ska göras. Syftet med policyn är att alla inom landstinget ska bidra till och ta ett gemensamt ansvar för att möten och resor sker på ett planerat, kostnad seffektivt, miljöanpassat och trafik säkert sätt. Miljö- och trafikutskottet har , 42, bes lutat att rekommendera land sting sstyrelsen att godkänna för slag till ny mötes- och resepolicy i Land stinget Dalarna. Land stingsstyrelsen beslutad e att återremitte ra ärendet eftersom MBL-förhandling ej avslut ats. Föreligger förslag till ny mötes- och resepolicy för Landstinget Dalarna som MBL-förhandlats klart Bilaga 209

8 LAND STINGET DALARN A Landstingsstyrelsen (13) HÄLSO- OCH SJUKVÄRD 210 Ledningssystem för kvalitet och säkerhet Dnr LD09/01689 Landstingsstyrelsen beslutar a t t uppdra till landstingsdirektören att ge svar till social styrelsen enligt dera s framställan senast samt a t t uppdra till landstingsdirektören att fortsatt utveckla och systematiskt införa ledningssystem för kvalitet och patients äkerhet. Bakgrund: Socialstyrelsen gav ut författningen SOSFS 2005:1 2 - Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- oc h sjukvården. Denna författning har varit föremål för några behandlingar i landstingsstyrelsen. Den 3-4 november 2008, 182, antog landstingsstyrelsen ett dokument rörande ledningssystem för kvalitet och patient säkerhet. Dokumentet gav en beskrivning av innehållet "God vård" samt vad som ligger i de grundl äggande ledningsprinciperna för detta samt ansvarsfördelningen, målskrivningar, avvikelsehanteri ngar och uppföljning m rn. Denn a handlin g var en grund för att förvaltningarna länssjukvård, närsjuk vård, LD-Hjälpmedel och tandvård skulle ta sig an en vidareutveckling av dessa frågor inom sina respektive förvaltnin gar. Landstinget Dalarnas revisorer gjord e en granskning av området som detta lednin gssystem omfattar. Granskningen presenterades i landstings styrelsen , 182. En återrapport utifrån denna revisionsgranskn ing lämn ades dels i landstingsstyrelsen samma nträde 5 oktober, 155 A och 9 nov 2009, 177 F. Socialstyrelsen har vid besök granskat Landstin get Dalarna utifrån kvalitet och säkerhetsarbete. Detta skedde i april och maj 2009 med avstä mning Slutligen resuiterade tillsynen i en skrivning med ett antal påpekanden tilll andstingsstyrelsen. Ett sva r på denna begäran gick till Socialstyrelsen efter beslut ilandstingsstyrelsen Ak tuellt läge: Soc ialstyre lsen har i brev, inkommet , kommenterat styrelsens svar angående patientsäkerhetsområdet. Man har tagit emot landstingets redovisning. Man påtalar att landstinget behöver ytterligare konkretisera och tydliggöra det svar som lämn ats. Socialstyrelsen

9 LANDSTINGET DALARN A Landstingsstyrelsen ( 13) emotser en kompletterande redovisning av åtgärder som faktiskt vidtagits och hur uppföijningen kommer att ske, detta ska vara Socialstyrelsen tillh anda senast Socia lstyrelsen har utgivit en beskrivning över fastställda övergripande nationella indikatorer rörande God vård. Indikatorerna är därför nu nationellt gällande. Ett utvecklingsa rbete kommer efterhand att ske varvid indikatorerna kan komma att utökas. F n finns 28 stycken. Indikatorerna täcker föijande kvalitetsområden: Kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälso- och sjukvård, säker hälso- och sjukvård, patientfokuserad hälso- och sjukvård, effektiv hälso- och sjukvård, jämlik hälso- och sjukvård och hälso- och sjukvård i rimlig tid. Landsting ets ledningsgrupp har under hösten, delvis med utgångspunkt från revisorernas och socialstyrelsens granskningar diskuterat lednin gssystem i stort. D v s övergripande ordning, ansvar och regler rörand e ärendehantering inom olika områden. Inom miijöområdet eftersträvas ett ledningssystem som ska kunna certifieras. Tandvården och landstingsservice har utvecklat ledningssystem. I hälso- och sjukvården har, arbete skett inom förvaltningarna LD Hjälpmedel, läns- och närsjukvården. Ett mera systematiskt angreppssätt behöve r dock ske fö r att tillfullo motsvara de förväntningar som Socia lstyrelse n har. Med anledning av att de nu anbefallna 28 indikatorerna finns kommer dessa att bli aktuella att följa Landstinget Dalarna. I hälso- och sjukvårdens årsrapport del II finns också uppföljningar motsvarande de rubriker som ovan nämnts i begreppet God vård. Det kan därför vara en lämplig fortsättning att även de 28 indikatorer som nu fastställts nationellt återredovisas i nämnda årsrapport. Dessutom behöve r ledningssystemet ytterligare konkretiseras, tydliggöras digitalt och bli ett fortsatt hjälpmedel för Landstinget Dalarna att utveckla en God och säker hälso- och sjukvård och tandvård. 211 Regler vid öve r- resp underskott för vårdce ntralerna i Hälsoval Dnr LD09/02657 Landstingsstyrelsen beslutar a t t faststä lla bilagda riktlinjer för över- och underskottshantering för hälsovalet utifrån ett ägarperspektiv samt a t t riktlinjer för över- och underskottshantering för hälsovalet utifrån ett ägarperspektiv gäller från och med den 1 janu ari

10 LANDSTINGET DALARNA Landstingsstyrelsen (1 3) Förslag till beslut: Landstingsstyrelsen beslutar a t t anteckna informationen till protokoilet. Uppdraget om framtagande av regler vid över- resp underskott för vårdcentralerna i Hälsoval har lämnats till en grupp bestående av Elisabeth Franson (sammankallande), Sven Nilsson, Ase Galles och Peter Hansson. Hälsoval innebär att hälso- och sjukvårdens monopolställning som vårdgivare i primärvårde n luckras upp. En för landstinget ny konkurrenssituatian kommer att uppstå, där landst inget ska ikläda sig rollen som konkurrensneutral beställare. I samband med denna situation är det många landsting som ser över reglering av över och underskott för iandstingets egen drivna primärvård. En kartläggning av hur åtta landsting resonerar är genomförd och redovisas i bilaga. Finansutskottet har behandlat ärendet 8 december 2009 och föreslår landstingsstyrelsen besluta a t t fastställa bilagda riktlinjer för över- och underskottshantering för hälsovalet utifrån ett ägarperspektiv samt a t t riktlinj er för över- och underskottshantering för hälsovalet utifrån ett ägarperspektiv gäller från och med den 1 januari. Bilaga 211 A Yrkande n Jan Wiklund yrkar bifall till finansutskottets förslag. Protoko llsantec kning Centerpartiet lämnar särskilt yttrande i ärendet. Bilaga 211 B ÖVRIGT 212 Förordnande av biträdande landstingsdirektör Dm LD09/03194 Landstingsstyreisen beslutar a t t som biträdande landstingsdirektör fr o m förordna överläkare Sven Nilsson. Från och med planeras inrättand e av en biträdande landstingsdirektör med detta uppdrag som en huvuduppgift samt uppdrag

11 LANDSTINGET DALA RNA Land stingsstyrelsen (13) som biträdande förvaltningschef för hälso- och sjukvården. Sven Nilsson, överläkare och idag planeringschef i länssjukvårdens stab, känd sedan många år på olika tjänster i Landstinget Dalarna, förelås till uppdraget. MB L-för handling har genomförts Bilden av Landstinget Dalarna Dnr LD0 9/03195 Landstingsstyrelsen beslutar a t t ge landstingsdirektören i uppdrag att starta ett projekt "Bilden av Landstinget Dalarna" och utse projektgrupp samt ta fram projektbeskrivning med mål, syfte, tid och genomförandeplan samt budget för projektet. I PM om bilden av Landstinget Dalarna, har organisationen identifierat värderingar och landstingets kultur som en avgörande faktor för att bilden av LD ska bli den som eftersträvas. Det handlar också mycket om bemötande och förtroende samt hög kvalitet, effektivitet och att man svarar upp mot de behov som finns hos befolkningen i Dalarna. Bilaga 213 Förhandling enligt MBL 11 har ägt rum varvid enighet uppnås mellan parterna och förhandlingen förklaras avslutad vid justerat protokoll Yrkanden Jan Wiklund yrkar avslag på föreliggande förslag. Ingalill Persson yrkar bifall till föreliggande förslag. Proposition På propos ition beträffande bifall till Ingalill Perssons yrkande eller bifall till Jan Wik lunds avslagsyrkande förklarar ordfö randen att landstingsstyrelsen beslutar a t t bifalla Ingalill Perssons yrkande.

12 LA NDSTINGET DALARNA Landsti ngsstyrelsen (13) Reservation Mot beslutet reserverar si9 Jan Wiklund (M), Bengt Ande rsson (M), Irma Rönnbäck (M) Göran Enqstr örn (C ), Göte Persson (C ) och Bo Bränn ström (FP). 214 Yttrande, Myndighet för hållbart samhällsbyggande - en granskning av Boverket (SOU 2009:57) Dnr: LD09/02527 Landstin qsstyrelsen beslutar a t t till Miljödeparlementet avge utarbetat fö rslag till yttrande. Miljödeparlementet har i rem iss , gett Landstinget Dalarna möjligh et att, senast , läm na yttrande på rubricerade utredning. Förslag till yttra nde: Bilaga 214 Inform ation enligt MBL 19 har ägt rum. 215 Yttrande pionjärbanor för spårbilar, analys av aktuella förutsättningar (OS 2009 :48) Dm LD 09/02788 Land sti ngsstyrelsen beslutar a t t avstå frå n att lämna yttrande. 216 Valärenden Näringsdeparlementet har i remiss gett Landstinget Dalarna tillfälle att yttra sig över rubricerade prome moria. Dm LD0 9/03061 Landstingsstyrelsen beslutar a t t fr o m bevilja Ingalill Persson (S) befrielse från uppdrage n som LEDAMOT OCH ORDFÖRANDE I HÄL SO- OCH SJUK VARDSUTSKODET OCH SOM LEDAMOT I SAMV ERKANSUT SKOD ET, a t t som LEDAMOT OCH ORDFÖRANDE I HÄLSO- OCH SJUK VARDSU TSKOD ET, perioden , välja Gunnar Barke (S) samt

13 LANDSTINGET DALARN A Landstingsstyrelsen (1 3) a t t som LEDAMOT I SAMVERKANSUTSKOTIET, perioden , välja Gunnar Barke (S). Ingalill Persson har i skrivelse avsagt sig uppdragen som ledamot och ordförande i hälso- och sjukvårdsutskottet samt som ledamot i samverkansutskottet. 217 Avtackning av landstingsstyrelsens ordförande och landstingsdirektören Ordförande Alf Johansson tackar för sin tid som landstingsstyrelsens ordförande i sju och ett halvt år. Vice ordförande Tomas Ylven och IngaiiII Persson framför ett tack till ordföranden och landstingsdirektören Ulf Hållmarker för den här tiden. Oppositionsråd Jan W iklund framför å oppositionen vägnar ett varmt tack till ordföranden och landstingsdirektören för deras fina arbete. Birgitta Sacredeus tackar Alf Johansson för hans tid som landstingsstyrelsens ordförande.

14 Till Landstingsstyrelsen Anmälan angåend e av ordföranden/vice ordförande avgjorda ärend en Delegat enligt LS Dm Ärende Beslut 114/09 114/09 LD09/02667 Svenska Skldspelen LD09/02874 Vasaloppsveckan Att för ambulans- och sjukvårdsberedskap under Svenska Skidspelen 2010 lämna ett bidrag på kr samt att pengarna tas från kost nadsstäl le Övrig bidragsgivning Att för ambulans- och sjukvårdsberedskap under Vasa loppsveckan 2010 lämna ett bidrag på kr samt att pengarna tas från kostnadsställe Övrig bidragsgivning.

15 Till Landstingsstyrelsen Anmälan angå ende av landstingsdirektören och bitr landstingsdirektören avgjorda ärenden Delegat enligt Dnr Ärende Beslut 114/09 LD09/02025 Yttrande Att avge yttrande enligt dele-gationsprotokoll.

16 Till Landstingsstyrel sen Anmälan ang ående av förvaltningschef för länssjukvården avgj orda ärenden Delegat enligt LS Dnr Ärende Beslut 114/09 LD09/02845 Begäran om utlämnande av uppgifter ur allmän handling Att inte utlämna de begärda jou rnaluppg ifterna.

17 Till Landstingsstyrelsen Anmälan angående av landstingsjuristen avgjorda ärenden Delegat enl igt LS Dnr Ärende Beslut 114/09 LD Ansökan ur Carlborgsons stiftelse från enskilda döva Att från stiftelsen bevilja NN bidrag med totalt kr till kyl- och frysskåp.

18 Till Landstingsstyrelsen Anmälan angående av upphandlingschefen, verksamhetschefer inom hälsooch sjukvården samt förvaltningschefer avgjorda ärenden Delegat enligt Dnr Ärende Beslut 165/07 114/09 LD09/01527 Tilldelningsbeslut avseende Fasta och mobila operatörstjänster samt transmission LD09/ Upphandling av telefoner, kommunikationsutrustning och tillbehör Att Landstinget Dalarna ansluter sig till Kammarkollegiets beslut och fattar härmed ett likalydande tilldelningsbeslut för egen del Att Landstinget Dalarna ansluter sig till Kammarkollegiets beslut och fattar härmed ett likalydande tilldelningsbeslut före egen del. 114/09 LD09/0514 Upphandling av ramavtal avseende skrivare, kopiatorer och tjänster Att Land stinget Dalarna ansluter sig till VHS beslut och fattar härmed ett likalydande tilldelningsbeslut för egen del. 114/09 114/09 LD09/01527 Upphandling av kommunikationsutrustning LD06/02567 Beslut om förlängning av avtal avseende handbrandsläckare och inomhusbrand poster. Att Landstinget Dalarna ansluter sig till Kammarkollegiets beslut och fattar härmed ett likalydand e tilldelningsbeslut för egen del Att förlänga avtalet med Kidde Sweden AB att gälla t o m

19 LD Upphand ling av klassisk rygg och nackmassage till Landstingsservice i Ludvika Att som leverantör utse - Friskvårdskonsult Eva Eriksson, Smedjebacken för anbudsområdet Ludvika Janets massage för folkåfä för anbudsområdet Säter LD Upphandling av manuella rullstolar LD Beslut om förlängning av avta l avseende madrasser för korttidsanvändning LD Upphandling av text- och bildtelefoner (CCTV) Att Landstinget Dalarna ans luter sig till Region Gäv leborgs (Hjälpmedel SAM) beslut och fattar härmed ett likalydande tillde lningsbes lut för egen del Att förlänga avtalet med Recticel AB att gälla t o m Att Landstinget Dalarna ansluter sig till Örebro läns landstings beslut oc h fattar härmed ett likalydande tilldelningsbeslut för egen del.

20 landshnget II DAlARNA HUVUDKONTORET Gunnar Faslen, FÖRSLAG o td~a ( SJ JO ~.. LD09/ (8) MÖTES- OCH RESEPOLICY I LANDSTINGET DALARNA Inledning Omfattning Landstingets verksamhetmedtöratt de anställda och förtroendevalda gör ett stort antal resor Iljänsten varje år. Många av de anställda gör ofta flera resorsamme dag. Merparten av Ijänsteresorna är resor lill och från patienter där bli ofta är det enda möjliga färdmedlet. Avsikten med denna policy är att alla i landstinget ska bidra till och ta ett gemensamt ansvarför att möten och resor sker p å ett planerat, kosinadseffektivt, miljöanpassat och traflksäkert sätt. Denna policy och tillhörande styrdokument gälleralla resor som företas i tjänsten av anslällda och förtroendevalda I landstinget och som betalas av Landstinget Dalama. Sylte Landstingets mötes- och resepolicy syllar till att styra användningen av resor i tjänstenoch inom ramen för förtroendeuppdrag på ett sådant sätt att följande övergripande inriktningar uppnås: Miljöanpassning: Resori tjänsten och inom ramen för förtroendeuppdrag ska planeras och genomföras på ett sådant sätt att påverkan på den yttre miljön minimeras. Detta Innebär att energianvändning och utsläpp till luft från den faktiska resan ska minimeras. Effektivitet: Resor i tjänsten och inom ramen för förtroendeuppdrag ska företas så kostnadseffektivt som möjligt med hänsyn dels till verksamhetens behov, dels till att arbetseffektiviteten optimeras. All användning av resor I tjänsten ska planeras på ett sådant sätt att anställda och förtroendevalda även utvärderar möjligheten att undvika fysiska transporter till förmån för andra kommunikationsmedel. Säkerhet: Resor i tjänsten och inom ramen för förtroendeuppdrag ska ske på elt så trafiksäkert sätt som mö)ligt. Alla resor ska planeras så att förutsättningar skapas för en trygg och säkerarbetsmiljö och att risken för alt andra trafikanter ska komma till skada minimeras. Föredöme: Landstingets användning av resor i tjänsten och inom ramen tör förtroendeuppdrag ska utqöra ett föredöme för andra organisationer. Postadress Box FALUN Bosöks.mdro Vasagatan27 Falun Talalon Talaln &POlt: postgiro

21 LANDSTIN GET DALARNA HUVUDKONTORET (8) Ansvar Chefer Varje chef har ansvar för att policyn ettenevs av varje medarbetare. Det innebär att chefen ska säkerställa att alla medarbetare känner till innehållet i policyn med tillhörande riktlinjer och föija upp att den efterlevs, säkerställa att medarbetarna har kunskaper om säker och miljöanpassad trafik så att de förstår syltet med poilcyn och handlar som goda föredömen, besluta om och regelbundet följa upp medarbetarnas tjänsteresor. Medarbetere Varje medarbetare ansvarar för att dennes resor I tjänsten sker på ett ekonomiskl, säkert och miljöanpassat sätt I enlighet med policyn. Trallksäkerhet och miljöanpassning Trafiksäkerhets- och miljökraven har dels betydelse för trafiksäkerheten, miljön och hälsan för samtliga trafikanter, dels visar de att landstinget Dalarna, som länets största arbetsgivare, är ett föredöme som verksamhet och tar ansvarför att det egna resandet sker så trafiksäkert och miljövänligt som möjligt. Kunskap Alla anställda och förtroendevalda ska ha kunskap om hur var och en genom sitt beteende I olika situationer kan bidra till en säkrare och mer miljöanpassad trafik. Värdering Alla anställda och förtroendevalda ska förslåvikten av säkra och mlljöanpassade transporter. Uka viktigt är an alla förstår betydelsen det goda exemplets makt så att var och en genom sitt beteende, såväl I tjänsten som privat, bidrar till att samhällets trafiksäkerhets- och miljörnåi uppnås. Hendlande Alla anställda och förtroendevalda ska I handling visa sin kunskap när de planerar och genomför resor. En viktig strävan ska vara att ständigt göra resandet säkrare och mer mlljöanpassat. I de fall där konflikter uppstår mellan olika mål måste en awägning ske utifrån verksamhetens behov och de lokala förutsäunlngama.

22 LANDSTINGET DALARNA HUVUDKONTORET (8) Uppföljning Landstinget ska i den årliga miljöredovisningen göra en uppföljning av utvecklingen av tjänsteresandet och koldioxidutsläppen från de resor och transporter som verksamheten genererar. För att följa upp miljömål och kostnader för transporter behövs bland annat uppgifter om körda kilometer I leasingbilar och bränsleförbrukning. Verksamhetema ansvarar för att uppgiftema rapporteras enligt gällande rutiner. Hur denna policy efterlevs ska töljas upp minst en gång per mandatpertod. I samband med uppföljningen görs eventuell revidering av policyn. Ambitionen är att uppnå en ständig förbättrtng vad gäller stymlng mot bättre trafiksäkerhet och bättre miljöanpassning av landstingets tjänsteresor. Tillhörande styrdokument Bilaga 1: Riktlinjer för möten Bilaga 2: Riktlinjer för resor i tjänsten

23 LANDSTINGET DALARNA HUVUDKONTORET (8) BILAGA 1 RIKTLINJER FÖR MÖTEN Syfte Dessa riktlinjer syftar till att ge förutsättningar för en ökat användande av distansmöten inom Landstinget Dalarna. Med distansmöten avses telefonmöten, telefonmöten med delad dokumentation via dator och videowebbkonferens. Mollv Genom att mötas på dislans istället för att resa kan man göra stora besparingar I tid, pengar och miljö. Ytterligare positiva effekter är bättre effektivitet, ettersom arbetstid inte behöver användas för resor, och mer fritid. Val av mölesform Vid planering av möteri ska alltid övervägas om mötet kan ske på distans. Faktorer att ta med I övervägandet är åtgång av arbetstid, mötets karaktär, intrång I fritid, reskostnader, kostnader för kommunikationstjänster samt miljöpåverkan. Informetlonsmöten, uppföljningsmöten och rapporteringsmöten är lämpliga all genomföra som dislansmöte. En tumregel, framförallt vid korta möten, kan vara att om den sammanlagda restiden för den enskilde mötesdeltagaren är längre än den tid mötet kommer att pågå så bör distansmöte övervägas. Större Interna konferenser eller arrangemang somintresserar många medarbetare kan även arrangeras I form av vldeowebbkonferens. Ansvar Ansvaret för val av mötesferm liggeri törsta hand hos den som kallar till ett möte. Möjligheten till distansmöte ska alltid beaktas I första hand. Va ~e mötesdellagare har dessutom ansvar för att själv föreslå en mötesform som är effektivare för tillfället. Önskemål från en enskild dellagare om möjligheten att få delta via telefon eller videowebb bör tillmötesgås såvida det inte medför påtagliga nackdelar för övriga mötesdeltagare. Fysiska möten ska förlåggas till egna lokaler och 1111 platser som genererar minsta möjliga reskostnader. I andra hand ska de konferensanläggningar användas som landstinget har avtal med och som har goda kollektivtrafikförbindelser. För planering av tjänsteresor i samband med fysiska möten gäller landstingets resepolicy, riktlinjer och avtal. Den som kallar till ett möte är ansvarig för att mötet hålls på en tid och plats som gör det möjligt att resa enligt poticyn.

24 LANDSTINGETDALARNA HUVUDKONTORET 2009, (8) Möt estider För att un derlätta fö r anställda inom landstinget att samåka eller använda kollektiva färdmedel har landstingsledningen beslutat att de Interna mötestidema ska samordnas. Följande start- och sluttider för Intema möten rekommenderas: Förmiddag: Eftermiddag: kl kl

25 LANDSTINGET DAL ARNA HUVUDKONTORET (8) BILAGA 2 RIKTLINJER FÖR TJÄNSTERESOR BeställnIng av resor Alla beslällnln gar av blljeller, hotellrum, flyg, tåg, hyrbil m.m. görs hos de resebolag som landsiinget har antagit som leverantörer. Syftet med denna regel är all kunna utnyttja rabatter, sänka kostnaderna för administration samt all erhålla statistik över resandet. Resor ska bokas så tidigt som möjligt så all det går all få lågprisbiljetter. Val av färdsäll vid längre resor AnvändnIng av buss och tåg Tåg och buss I linjetrafik utgör förstahandsalternativ. Della motiveras av dessa transportslags begränsade miljöpåverkan och höga traflksäkerhe!. Tågresor ska göras i normalprisklass. AnvändnIng av liyg Flygresor nyttjas I första hand ' ör utrikesresor, samlinrikes till destinalioner där tåg eller buss i linje trafik inte utgör ell realistiskt alternativ. Flygresor görs i ekonomiklass och resa lill och från flygplatsen ska ske med tåg, flygbuss eller flygtaxi där tåg eller flygbuss ska vara förstahandsallemativ. Användning av bli Bli bör I möjligaste mån undvikas för längre resor, eftersom miljöpåverkan generelil är högre än för tåg eller buss I linjetrafik. Om bil måste nyttjas ska bilar från landslingets bllpooll första hand användas och I and ra hand hyrbilar från anvisad leverantör. Val av fä rdsäll vid kortare resor En övergripande Inriktning vid kortare resor ska vara all minimera negativa miljöeffekte r genom en ökad andel resande med kollektivtrafik och cyke!. Användning av cykel All använda cykel för kortare tjänsteresor är ell utmärkt attemativ ur ell bå de hälsomässigt och miljömässigt perspektiv. För de som inte har tillgång till egen cykel finns på många arbetsställen tjänstecyklar som utlånas gratis. Vid tjänsteresa med cykel ska cykelhjälm användas. Användning av kollektivtrafi k Resa med buss och täg I allmän kollektivtrafik bör väljas I största möjliga utsträckning. Busskort finns tillgängliga för alla verksamheter och ger förmånligt kollektivt resande i tjänsten. Den allmänna kollektivtrafike n med buss och tåg är ofta det bästa altemativet med tanke på kostnader, effektivitet, säkerhet och

Sammanträde 2014-04-07 24-55. Protokoll från Landstingsstyrelsens sammanträde

Sammanträde 2014-04-07 24-55. Protokoll från Landstingsstyrelsens sammanträde ~ Landstinget DALARNA Central förvaltning PROTOKOLL Landsti ngsstyrelsen Sammanträde 2014-04-07 24-55 Sida 1 (31) Protokoll från Landstingsstyrelsens sammanträde Tid: 2014-04-07, kl 10.00-12.00, 13.00-14.55

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (47)

Sammanträdesprotokoll 1 (47) 1 (47) Plats och tid Peterson-Bergerhallen, Folkets Hus, Östersund den 16 februari kl 9.00-17 februari kl 18.35 Beslutande Enligt närvaroförteckning Utses att justera Justeringens plats och tid Danuta

Läs mer

Hur skapar vi hållbara transporter?

Hur skapar vi hållbara transporter? EXEMPELSAMLING FÖR MOBILITETSPROJEKT Hur skapar vi hållbara transporter? Innehåll Innehållsförteckning Förord 2 Kommunerna och projekten 3 inom temaområdet Om att starta och driva projekt 6 Att tänka på

Läs mer

LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Revisionen. Granskning av mål- och resultatstyrning inom landstinget. Rapport 2014-11-26

LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Revisionen. Granskning av mål- och resultatstyrning inom landstinget. Rapport 2014-11-26 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Revisionen Granskning av mål- och resultatstyrning inom landstinget Rapport SAMMANFATTNING HiQ Stockholm AB, nedan nämnt HiQ, har fått i uppdrag av Landstingets revisorer i Uppsala

Läs mer

HUVUDKONTORET Uppdrag Personalchefernas ställningstagande Postadress Besöksadress Telefon Telefax Postgiro E-post:

HUVUDKONTORET Uppdrag Personalchefernas ställningstagande Postadress Besöksadress Telefon Telefax Postgiro E-post: Datum Beteckning/diarienr HUVUDKONTORET 2009-02-27 1(1) Leif Walther Ert datum Er beteckning Personalchefernas yttrande över LD:s revisorerna Granskning av landstingets personalpolitik Förstudie 2008-11-13

Läs mer

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Interpellation till socialnämndens ordförande En landsomfattande

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 23 juni 1999 93-108 ande Toivo Hofslagare (s), ordförande Kenneth Backgård (ns) Yvonne Stålnacke (s), vice ordförande Harry Nyström (v) Maria Salmgren (m)

Läs mer

Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård - arbetet i projektet

Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård - arbetet i projektet Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-04-22 LS 2015-0345 Landstingsstyrelsen Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård

Läs mer

Sammanträdesdatum. Ingrid Nilsson, sekreterare

Sammanträdesdatum. Ingrid Nilsson, sekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-08-23 Blad 1 (43) Plats och tid Sammanträdesrum Almen, kommunkontoret, Strömsund, kl. 08.00-15.30 Beslutande Gudrun Hansson (s), ordförande

Läs mer

Vägen till medborgarnas primärvård

Vägen till medborgarnas primärvård Vägen till medborgarnas primärvård PRIMÄRVÅRDEN OCH PATIENTENS RESURSER SKA UTNYTTJAS EFFEKTIVT PRIMÄRVÅRDENS ENHETER SKA HA EGET HANDLINGS- UTRYMME PRIMÄRVÅRDEN SKA VARA EN TILLTALANDE ARBETSPLATS PRIMÄRVÅRDEN

Läs mer

Landstingsplan och budget 2013-2015

Landstingsplan och budget 2013-2015 1 (63) Landstingsplan och budget 2013-2015 För ett hälsoinriktat landsting 2 (63) Innehåll 1 Politiskt förord...4 2 Inledning...5 3 Vision och värdegrund...5 4 Landstingsplanen landstingets övergripande

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 1 juni 2004 76 105 Yvonne Stålnacke (s), ordförande Kenneth Backgård (ns) Kent Ögren (s), vice ordförande Margareta Henricsson (ns) Marita Björkman (s) Doris

Läs mer

Protokoll 1(28) 2014-04-28--29. Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 28 april 08.00-17.00 och 29 april 08.30-15.30.

Protokoll 1(28) 2014-04-28--29. Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 28 april 08.00-17.00 och 29 april 08.30-15.30. Protokoll 1(28) Tid och plats för Sammanträdet Beslutande Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 28 april 08.00-17.00 och 29 april 08.30-15.30 Harriet Jorderud (S) Robert Uitto (S) Lena Bäckelin

Läs mer

PROTOKOLL 1 (61) 2009-05-26

PROTOKOLL 1 (61) 2009-05-26 PROTOKOLL 1 (61) 2009-05-26 Kommunfullmäktige Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 10.00-12.25, 13.25-18.45 Beslutande Se sid 2 Övriga deltagande Lars Björklund, sekreterare Justerare Joakim

Läs mer

Protokoll nr 1 2013-15 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 19 juni 2013, Bosön, Lidingö

Protokoll nr 1 2013-15 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 19 juni 2013, Bosön, Lidingö Protokoll nr 1 2013-15 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 19 juni 2013, Bosön, Lidingö Deltagande: FS ledamöter: Personalens representant: SISU Idrottsutbildarnas personal: Förhinder: Vid protokollet:

Läs mer

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Behovsbedömning Kartläggning av förutsättningar Betydande miljöpåverkan? HANDBOK 2009:1 UTGÅVA 1 FEBRUARI 2009 Plan/programförslag (ev.

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Strategisk plan 2016-2018

Strategisk plan 2016-2018 Styrande dokument Måldokument Plan Sida 1 (48) Strategisk plan 2016-2018 Till landstingsfullmäktige 9-10 juni 2015 GÄLLER FÖR VERKSAMHET [Norrbottens läns landsting] GODKÄNT DATUM [Godkänt datum] DOKUMENT-ID

Läs mer

riksrevisionen granskar: staten och vården Primärvårdens styrning efter behov eller efterfrågan? rir 2014:22

riksrevisionen granskar: staten och vården Primärvårdens styrning efter behov eller efterfrågan? rir 2014:22 riksrevisionen granskar: staten och vården Primärvårdens styrning efter behov eller efterfrågan? rir 2014:22 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs

Läs mer

Peterson-Berger Hallen, OSD, Krondikesvägen 93, Östersund ÄRENDEFÖRTECKNING. 4. Fullmäktiges presidiums information

Peterson-Berger Hallen, OSD, Krondikesvägen 93, Östersund ÄRENDEFÖRTECKNING. 4. Fullmäktiges presidiums information Kallelse/Föredragningslista 1(54) Samordningskansliet 2015-04-02 Charlotte Funseth Tfn: 063-14 75 51 E-post: charlotte.funseth@regionjh.se ORGAN: Regionfullmäktige DATUM: 2015-04-14--15 PLATS: Peterson-Berger

Läs mer

Bilaga 1-4 till Välfärdsutvecklingsrådets delrapport, 15 juni 2011... 27

Bilaga 1-4 till Välfärdsutvecklingsrådets delrapport, 15 juni 2011... 27 1 2011-06-15 Välfärdsutvecklingsrådet Välfärdsutvecklingsrådets delrapport till regeringen Innehåll Förord... 2 Inledning... 3 1. Regelförbättringar och behov av samverkanslösningar, Del 1 - Spelregler

Läs mer

Landstingsfullmäktiges protokoll

Landstingsfullmäktiges protokoll Landstingsfullmäktiges protokoll Sammanträdet den 15 april 2015 21 41 Inga Gustafsson, sekreterare Justerat den 21 april 2015 Elisabeth Lindberg, ordförande Agneta Lipkin, justerare Anders Bohm, justerare

Läs mer

Rese- och mötespolicy

Rese- och mötespolicy Publikation 2008:148 Rese- och mötespolicy inspiration, fakta och exempel Idéskrift för dig och din organisation Foto Mikael Ullén 1 Foto Birger Lallo/Bildarkivet.se Innehåll: Sidan Verktyg för dig 3 Vad

Läs mer

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 Projekt ny kommunal styrmodell och organisation Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 1 Sammanfattning av rekommendationer och förslag...3 2 Projektet Ny styrmodell och organisation...3

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Sammanträde i Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Sammanträde i Landstingsstyrelsens arbetsutskott DAGORDNING Landstingsstyrelsens arbetsutskott Central förvaltning Sammanträde 2013-10-21 Sida 1 (14) Sammanträde i Landstingsstyrelsens arbetsutskott Ordförande kallar till sammanträde. Tid: 2013-10-21

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Vård och omsorg December 2013 Per-Olof Frick, Kvalitetscontroller 076 724 41 43 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Antagen av nämnden 2013-12-11 Ledningssystem

Läs mer

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning 2011:16 Försäkringskassans handläggning av assistansersättning MISSIV DATUM DIARIENR 2011-06-14 2010/211-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-11-04 S2010/7916/ST (delvis) Regeringen Socialdepartementet 103 33

Läs mer

Teknik- och serviceenhet/tes Ewa Fridén Tel. 08-400 50 432 Box 12854, 112 98 STOCKHOLM ewa.friden@tullverket.se - - Styrdokument Datum 2013-07-100 Dnr Dokumentnamn Mötes- och resepolicy Kategori Strategisk

Läs mer