III DAlARNA. ,~ landstinget. ~ Tjänstgörande ersättare (13) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Landstingsstyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "III DAlARNA. ,~ landstinget. ~ Tjänstgörande ersättare 204-217 1 (13) 2009-12-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Landstingsstyrelsen"

Transkript

1 ,~ landstinget III DAlARNA Landstingsstyrelsen Plats och tid Ordinarie ledamöter ~ Tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare ~ Övriga SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Paragrafer Landstingshuset, Falun, kl , Alf Johansson (S), ordförande Thomas Ylven M Ingalill Persson (S) Sören Bertilsson (S) Inga-Britt Kronnäs (S) Ivan Eriksson (S) Ann-Catrin Lofvars (MP) Jan Wiklund (M) Bengt Andersson (M) Irma Rönnbäck (M) Göran Engström (C) Birgitta Sacredeus (KO) Bo Brännström (FP) Sida (13) Gunnar Barke (S) för Carina Albertsson (S) Christina Bröms (C) för Elisabeth Linden Brandt (C), 204, 212 Göte Persson (C) för Elisabeth Linden Brandt (C), , Agneta Andreasson-Bäck (S) Per-Inge Nyberg (S) Sten G Johansson (V) Göte Persson (C) 204, 212 Alf Nilsson (KO) Anders Stikopers (FP) Birgitta Hiertner (M), Lars Ivarsson VD Dala Airport AB och Stefan Carlsson stationschef Dala Airport AB, 205 Föredragande ~ Sekreterare Övriga tjänstemän Ulf Hällmarker Taimi Hermansson Jörg Bassek, 211 Leif Berglund Johan Elmberg Mats Granvik, 205 Kerstin Nilsson, 205 Anders Nordahl, 205 Karin Stikå-Mjöberg I 212 Suzanna Westberg, 205 Politiska sekr Niklas Henriksson Clas Jacobsson Sofia Jarl Sara Lindström Joakim Nissinen Warren Willey Utses att justera Ann-Catrin Lofvars

2 LANDSTINGET DALARNA Land stingsstyrelsen (13) Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Taimi Herm ansson!2#..;;fj~~.:gi titfansson (l~ -c<-t~ ~ ~/ Ann-Catrin Lofv BEVIS s Organ Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Justeringen har tillkän nagivits genom a nslag Landstingsstyrelsen Landstingshuset Datum för a nslags nedtagande ~07O -{!/-/,2

3 LANDSTINGET DALARNA Landstingsstyrelsen (13) ~ INNEHALL: 204 Protokollsjustering Information 4 ANMÄLNINGSÄRENDEN 206 Anmälan av beslut på delegation Ö vnga. anma"i'" nlngsaliende n Aterrapporter 7 ÄRENDEN TILL FULLMÄKTIGE i februari 209 Ny mötes- och resepolicy 7 HÄLSO- OCH SJUKVARD 210 Ledningssystem för kvalitet och säkerhet 8 ~ 211 Regler vid över- resp underskott för vårdcentralerna i Hälsoval ÖVRIGT Förordnande av biträdande landstingsdirektör. 10 Bilden av Landstinget Dalarna 11 Yttrande, Myndighet för hållbart samhällsbyggande - en granskning av Boverket {SOU 2009:57) Yttrande pionjärbanor tör spårbilar, analys av aktuella förutsättningar (OS 2009:48) Valärenden Avtackning av landstingsstyrelsens ordförande och landstingsdirektören 13

4 LANDSTINGET DALARN A Landstingsstyrelsen ( 13) 204 Protokollsjustering Landstin gsstyrelsen beslutar a t t utse Ann-Catrin Lafvars att jämte ordföranden justera samma nträdesp rotoko llet. Ordföranden överlämnar efter egen juste ring protoko llet till den utsedde justeraren fö r omgående justering. 205 Information Landstingsstyrelsen beslutar a t t anteckna informationen till protokollet. Inform ati on lämnas om: o o o o o o Rapporter från landstingets epidemologiska utredningsarbete: Nr 171, oktober 2009, nr 172, oktober 2009: nr 173, oktober 2009: Mats Granvik Dnr L Arsuppföljning av folkhälsoarbete i Dalarnas kommuner 2008, Suzanna Westberg Likabehandlingsprogram tör Landstinget Dalarna, Kerstin Nilsson Dnr LD Lars Ivarsso n och Stefan Carlsson om Dalaflyget samt aktieägaravtal för tiden Dnr: LD Miljöledningssystem, Anders Nordahi Öppna jämförelser, Ulf Hållmarker ANMÄLNINGSÄRENDEN 206 Anmälan av beslut på delegation Landstingsstyrelsen beslutar a t t anteckna anmälda delegationsbeslut till protokollet. Anmä les följande enligt bemyndigande av landstingsstyrelsen och fattade beslut: r

5 LAND STINGET DALA RNA Landstingsstyrelsen (13) A. Av ordförande/vice ordföranden fattade beslut Bilaga 206 A B. Av landstingsdirektören och bitr landstingsdirektören fattade beslut Bilaga 206 B C. Av upph andlingschefen, verksamhetschefe r inom hälso- och sjukvården samt förvaltningschefer fattade beslut Bilaga 206 C 207 Övriga anmälningsärenden Landstingsstyrelsen beslutar a t t lägga anmälda protokoll, skrivelser m m till handlingarna. A nmäles följande: A. Protokoll från sammanträde med: Patientnämnden Dalarna Kultu rnämnden och Skolnämnden Hälso- oc h sjukvårdsnäm nden för mellersta Dalarn a Hälso- oc h sjukvårds nämnden för Falun Miljö- oc h trafikutskottet Borlänges Samordningsförbund , och Samordningsfö rbundet Finsam Västerdalarna Samordningsförbundet Finsam Falun Södra Dalarnas Samordningsförbund Nämnd en för kostsamverkan Pensionärsrådet B. Dnr LD09/00004 Cirkulär från Sveriges Kommuner och Landsting: 09:65 - Hälso- och sjukvårdens ansvar för inform ation, råd och stöd till barn 09:66 - Gemensamma överens ko mmelser om samarbete och gemensam individuell planering mellan hälso- och sjukvården och socialtjänsten 09:67 - Ensamk ommande barn och ungdoma r 09:68 - Ny la9 om handel med vissa receptfria läkemedel 09:69 - Basbelopp för år :70 - Hyreshöjning fr o m för lokaler med avtal knutna till kon sument prisindex, KPI

6 LANDSTINGET DALARNA Landstingsstyrelsen (13) 09:71 - Egenvård 09:73 - Uppgifter för beräkning av avgifter för äldre- och handikappomsorgen 2010 C. Tackkort från Elisabet Linden Brandt för den fina gåvan i samband med hennes avgång D. Dnr LD09/01770 Bes lut från JO: anmä lan mot Mora lasarett, angående handläggningen aven begäran om utlämnande av allmänna handlingar E. Dnr LD09/00885 Beslut nr 12 från styrelsen i Sveriges Kommu ner och Landsting: Förteckning E fr o m den 1 januari 2010 t o m den 31 december 2012 F. Dnr LD09/03057 Protokollsutdrag f k från Kommunala handikapp- och pens ionärsrådet i Ä lvdalens kommun om amulans i Älvdalen och att Mora sjukhus blir kvar som akutsjukhus G. Dnr LD09/03055 Barnkonsekvensanalys - hemsjukvå rd för barn H. Dnr LD09/01263 Barnahus i Dalarna - verksamhetsbeskrivning och verksamhetsberä t telse I. Dnr LD09/01707 Sva r till soc ialstyrelsen: Remiss om övergripande begrepp och termer inom området levn adsvanor J. Rapport om aktiviteter i handlingsplan 2009 K. Dnr LD08/02446 Soc ialstyre lsens uppföljningsbesök i Dalarna L. Dnr LD Ester Äsberg-Lindbergs minnesfond : Protokoll , årsredovisning för 2008 M. Dnr LD08/01428 Yttrande från Kammarko llegiet : Kammarkollegiet anser att det inte finn s en tillräcklig enighet bland dem som berörs aven ändrad indelning för att nu bilda regionkommuner i Norrland och Svealand. N. Dnr LD09/02657 Han tering av fjälläka rmottagningar

7 LANDSTIN GET DALARNA Landstingsstyrelsen ( 13) 208 Aterrapporter O. A nmä lninga r till Hälso- och sjukvårdens an svarsnämnd med anledning av beh andling av patienter, samt So cialstyrelsens beslut med anledning avanmä lningar enligt Lex Maria. Landsting sstyrel sen beslutar a t t anteck na rapporten till protoko llet. A. Dm LD09/17 91 Yttrande över revisionsrap porten Granskning av landstingets budgetproce ss (enligt beslut LS och ) ÄRENDEN TILL FULLMÄKTIGE i februari 209 Ny mötes- och resepolicy Dnr LD09/02318 Landst ingsstyrelsen föreslår fullm äktige beslut a a t t anta ny mötes- och resepolicy för Landstinget Dalarna. Enligt Dalarnas miljörnål ska offentliga aktörer utarbeta en mötes- och resepolicy för miljöanpassning av resande och tran sporter. Landstinget Dalarnas nuvarande resepol icy är från 2001 och behöver anpassas till nu gällande grunder för möten och resor i tjänsten. I land sting ets tra fikpolitiska program, som land stingsfullm äktige tog beslut om , 99, fastställs att en översyn av landstingets resep olicy ska göras. Syftet med policyn är att alla inom landstinget ska bidra till och ta ett gemensamt ansvar för att möten och resor sker på ett planerat, kostnad seffektivt, miljöanpassat och trafik säkert sätt. Miljö- och trafikutskottet har , 42, bes lutat att rekommendera land sting sstyrelsen att godkänna för slag till ny mötes- och resepolicy i Land stinget Dalarna. Land stingsstyrelsen beslutad e att återremitte ra ärendet eftersom MBL-förhandling ej avslut ats. Föreligger förslag till ny mötes- och resepolicy för Landstinget Dalarna som MBL-förhandlats klart Bilaga 209

8 LAND STINGET DALARN A Landstingsstyrelsen (13) HÄLSO- OCH SJUKVÄRD 210 Ledningssystem för kvalitet och säkerhet Dnr LD09/01689 Landstingsstyrelsen beslutar a t t uppdra till landstingsdirektören att ge svar till social styrelsen enligt dera s framställan senast samt a t t uppdra till landstingsdirektören att fortsatt utveckla och systematiskt införa ledningssystem för kvalitet och patients äkerhet. Bakgrund: Socialstyrelsen gav ut författningen SOSFS 2005:1 2 - Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- oc h sjukvården. Denna författning har varit föremål för några behandlingar i landstingsstyrelsen. Den 3-4 november 2008, 182, antog landstingsstyrelsen ett dokument rörande ledningssystem för kvalitet och patient säkerhet. Dokumentet gav en beskrivning av innehållet "God vård" samt vad som ligger i de grundl äggande ledningsprinciperna för detta samt ansvarsfördelningen, målskrivningar, avvikelsehanteri ngar och uppföljning m rn. Denn a handlin g var en grund för att förvaltningarna länssjukvård, närsjuk vård, LD-Hjälpmedel och tandvård skulle ta sig an en vidareutveckling av dessa frågor inom sina respektive förvaltnin gar. Landstinget Dalarnas revisorer gjord e en granskning av området som detta lednin gssystem omfattar. Granskningen presenterades i landstings styrelsen , 182. En återrapport utifrån denna revisionsgranskn ing lämn ades dels i landstingsstyrelsen samma nträde 5 oktober, 155 A och 9 nov 2009, 177 F. Socialstyrelsen har vid besök granskat Landstin get Dalarna utifrån kvalitet och säkerhetsarbete. Detta skedde i april och maj 2009 med avstä mning Slutligen resuiterade tillsynen i en skrivning med ett antal påpekanden tilll andstingsstyrelsen. Ett sva r på denna begäran gick till Socialstyrelsen efter beslut ilandstingsstyrelsen Ak tuellt läge: Soc ialstyre lsen har i brev, inkommet , kommenterat styrelsens svar angående patientsäkerhetsområdet. Man har tagit emot landstingets redovisning. Man påtalar att landstinget behöver ytterligare konkretisera och tydliggöra det svar som lämn ats. Socialstyrelsen

9 LANDSTINGET DALARN A Landstingsstyrelsen ( 13) emotser en kompletterande redovisning av åtgärder som faktiskt vidtagits och hur uppföijningen kommer att ske, detta ska vara Socialstyrelsen tillh anda senast Socia lstyrelsen har utgivit en beskrivning över fastställda övergripande nationella indikatorer rörande God vård. Indikatorerna är därför nu nationellt gällande. Ett utvecklingsa rbete kommer efterhand att ske varvid indikatorerna kan komma att utökas. F n finns 28 stycken. Indikatorerna täcker föijande kvalitetsområden: Kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälso- och sjukvård, säker hälso- och sjukvård, patientfokuserad hälso- och sjukvård, effektiv hälso- och sjukvård, jämlik hälso- och sjukvård och hälso- och sjukvård i rimlig tid. Landsting ets ledningsgrupp har under hösten, delvis med utgångspunkt från revisorernas och socialstyrelsens granskningar diskuterat lednin gssystem i stort. D v s övergripande ordning, ansvar och regler rörand e ärendehantering inom olika områden. Inom miijöområdet eftersträvas ett ledningssystem som ska kunna certifieras. Tandvården och landstingsservice har utvecklat ledningssystem. I hälso- och sjukvården har, arbete skett inom förvaltningarna LD Hjälpmedel, läns- och närsjukvården. Ett mera systematiskt angreppssätt behöve r dock ske fö r att tillfullo motsvara de förväntningar som Socia lstyrelse n har. Med anledning av att de nu anbefallna 28 indikatorerna finns kommer dessa att bli aktuella att följa Landstinget Dalarna. I hälso- och sjukvårdens årsrapport del II finns också uppföljningar motsvarande de rubriker som ovan nämnts i begreppet God vård. Det kan därför vara en lämplig fortsättning att även de 28 indikatorer som nu fastställts nationellt återredovisas i nämnda årsrapport. Dessutom behöve r ledningssystemet ytterligare konkretiseras, tydliggöras digitalt och bli ett fortsatt hjälpmedel för Landstinget Dalarna att utveckla en God och säker hälso- och sjukvård och tandvård. 211 Regler vid öve r- resp underskott för vårdce ntralerna i Hälsoval Dnr LD09/02657 Landstingsstyrelsen beslutar a t t faststä lla bilagda riktlinjer för över- och underskottshantering för hälsovalet utifrån ett ägarperspektiv samt a t t riktlinjer för över- och underskottshantering för hälsovalet utifrån ett ägarperspektiv gäller från och med den 1 janu ari

10 LANDSTINGET DALARNA Landstingsstyrelsen (1 3) Förslag till beslut: Landstingsstyrelsen beslutar a t t anteckna informationen till protokoilet. Uppdraget om framtagande av regler vid över- resp underskott för vårdcentralerna i Hälsoval har lämnats till en grupp bestående av Elisabeth Franson (sammankallande), Sven Nilsson, Ase Galles och Peter Hansson. Hälsoval innebär att hälso- och sjukvårdens monopolställning som vårdgivare i primärvårde n luckras upp. En för landstinget ny konkurrenssituatian kommer att uppstå, där landst inget ska ikläda sig rollen som konkurrensneutral beställare. I samband med denna situation är det många landsting som ser över reglering av över och underskott för iandstingets egen drivna primärvård. En kartläggning av hur åtta landsting resonerar är genomförd och redovisas i bilaga. Finansutskottet har behandlat ärendet 8 december 2009 och föreslår landstingsstyrelsen besluta a t t fastställa bilagda riktlinjer för över- och underskottshantering för hälsovalet utifrån ett ägarperspektiv samt a t t riktlinj er för över- och underskottshantering för hälsovalet utifrån ett ägarperspektiv gäller från och med den 1 januari. Bilaga 211 A Yrkande n Jan Wiklund yrkar bifall till finansutskottets förslag. Protoko llsantec kning Centerpartiet lämnar särskilt yttrande i ärendet. Bilaga 211 B ÖVRIGT 212 Förordnande av biträdande landstingsdirektör Dm LD09/03194 Landstingsstyreisen beslutar a t t som biträdande landstingsdirektör fr o m förordna överläkare Sven Nilsson. Från och med planeras inrättand e av en biträdande landstingsdirektör med detta uppdrag som en huvuduppgift samt uppdrag

11 LANDSTINGET DALA RNA Land stingsstyrelsen (13) som biträdande förvaltningschef för hälso- och sjukvården. Sven Nilsson, överläkare och idag planeringschef i länssjukvårdens stab, känd sedan många år på olika tjänster i Landstinget Dalarna, förelås till uppdraget. MB L-för handling har genomförts Bilden av Landstinget Dalarna Dnr LD0 9/03195 Landstingsstyrelsen beslutar a t t ge landstingsdirektören i uppdrag att starta ett projekt "Bilden av Landstinget Dalarna" och utse projektgrupp samt ta fram projektbeskrivning med mål, syfte, tid och genomförandeplan samt budget för projektet. I PM om bilden av Landstinget Dalarna, har organisationen identifierat värderingar och landstingets kultur som en avgörande faktor för att bilden av LD ska bli den som eftersträvas. Det handlar också mycket om bemötande och förtroende samt hög kvalitet, effektivitet och att man svarar upp mot de behov som finns hos befolkningen i Dalarna. Bilaga 213 Förhandling enligt MBL 11 har ägt rum varvid enighet uppnås mellan parterna och förhandlingen förklaras avslutad vid justerat protokoll Yrkanden Jan Wiklund yrkar avslag på föreliggande förslag. Ingalill Persson yrkar bifall till föreliggande förslag. Proposition På propos ition beträffande bifall till Ingalill Perssons yrkande eller bifall till Jan Wik lunds avslagsyrkande förklarar ordfö randen att landstingsstyrelsen beslutar a t t bifalla Ingalill Perssons yrkande.

12 LA NDSTINGET DALARNA Landsti ngsstyrelsen (13) Reservation Mot beslutet reserverar si9 Jan Wiklund (M), Bengt Ande rsson (M), Irma Rönnbäck (M) Göran Enqstr örn (C ), Göte Persson (C ) och Bo Bränn ström (FP). 214 Yttrande, Myndighet för hållbart samhällsbyggande - en granskning av Boverket (SOU 2009:57) Dnr: LD09/02527 Landstin qsstyrelsen beslutar a t t till Miljödeparlementet avge utarbetat fö rslag till yttrande. Miljödeparlementet har i rem iss , gett Landstinget Dalarna möjligh et att, senast , läm na yttrande på rubricerade utredning. Förslag till yttra nde: Bilaga 214 Inform ation enligt MBL 19 har ägt rum. 215 Yttrande pionjärbanor för spårbilar, analys av aktuella förutsättningar (OS 2009 :48) Dm LD 09/02788 Land sti ngsstyrelsen beslutar a t t avstå frå n att lämna yttrande. 216 Valärenden Näringsdeparlementet har i remiss gett Landstinget Dalarna tillfälle att yttra sig över rubricerade prome moria. Dm LD0 9/03061 Landstingsstyrelsen beslutar a t t fr o m bevilja Ingalill Persson (S) befrielse från uppdrage n som LEDAMOT OCH ORDFÖRANDE I HÄL SO- OCH SJUK VARDSUTSKODET OCH SOM LEDAMOT I SAMV ERKANSUT SKOD ET, a t t som LEDAMOT OCH ORDFÖRANDE I HÄLSO- OCH SJUK VARDSU TSKOD ET, perioden , välja Gunnar Barke (S) samt

13 LANDSTINGET DALARN A Landstingsstyrelsen (1 3) a t t som LEDAMOT I SAMVERKANSUTSKOTIET, perioden , välja Gunnar Barke (S). Ingalill Persson har i skrivelse avsagt sig uppdragen som ledamot och ordförande i hälso- och sjukvårdsutskottet samt som ledamot i samverkansutskottet. 217 Avtackning av landstingsstyrelsens ordförande och landstingsdirektören Ordförande Alf Johansson tackar för sin tid som landstingsstyrelsens ordförande i sju och ett halvt år. Vice ordförande Tomas Ylven och IngaiiII Persson framför ett tack till ordföranden och landstingsdirektören Ulf Hållmarker för den här tiden. Oppositionsråd Jan W iklund framför å oppositionen vägnar ett varmt tack till ordföranden och landstingsdirektören för deras fina arbete. Birgitta Sacredeus tackar Alf Johansson för hans tid som landstingsstyrelsens ordförande.

14 Till Landstingsstyrelsen Anmälan angåend e av ordföranden/vice ordförande avgjorda ärend en Delegat enligt LS Dm Ärende Beslut 114/09 114/09 LD09/02667 Svenska Skldspelen LD09/02874 Vasaloppsveckan Att för ambulans- och sjukvårdsberedskap under Svenska Skidspelen 2010 lämna ett bidrag på kr samt att pengarna tas från kost nadsstäl le Övrig bidragsgivning Att för ambulans- och sjukvårdsberedskap under Vasa loppsveckan 2010 lämna ett bidrag på kr samt att pengarna tas från kostnadsställe Övrig bidragsgivning.

15 Till Landstingsstyrelsen Anmälan angå ende av landstingsdirektören och bitr landstingsdirektören avgjorda ärenden Delegat enligt Dnr Ärende Beslut 114/09 LD09/02025 Yttrande Att avge yttrande enligt dele-gationsprotokoll.

16 Till Landstingsstyrel sen Anmälan ang ående av förvaltningschef för länssjukvården avgj orda ärenden Delegat enligt LS Dnr Ärende Beslut 114/09 LD09/02845 Begäran om utlämnande av uppgifter ur allmän handling Att inte utlämna de begärda jou rnaluppg ifterna.

17 Till Landstingsstyrelsen Anmälan angående av landstingsjuristen avgjorda ärenden Delegat enl igt LS Dnr Ärende Beslut 114/09 LD Ansökan ur Carlborgsons stiftelse från enskilda döva Att från stiftelsen bevilja NN bidrag med totalt kr till kyl- och frysskåp.

18 Till Landstingsstyrelsen Anmälan angående av upphandlingschefen, verksamhetschefer inom hälsooch sjukvården samt förvaltningschefer avgjorda ärenden Delegat enligt Dnr Ärende Beslut 165/07 114/09 LD09/01527 Tilldelningsbeslut avseende Fasta och mobila operatörstjänster samt transmission LD09/ Upphandling av telefoner, kommunikationsutrustning och tillbehör Att Landstinget Dalarna ansluter sig till Kammarkollegiets beslut och fattar härmed ett likalydande tilldelningsbeslut för egen del Att Landstinget Dalarna ansluter sig till Kammarkollegiets beslut och fattar härmed ett likalydande tilldelningsbeslut före egen del. 114/09 LD09/0514 Upphandling av ramavtal avseende skrivare, kopiatorer och tjänster Att Land stinget Dalarna ansluter sig till VHS beslut och fattar härmed ett likalydande tilldelningsbeslut för egen del. 114/09 114/09 LD09/01527 Upphandling av kommunikationsutrustning LD06/02567 Beslut om förlängning av avtal avseende handbrandsläckare och inomhusbrand poster. Att Landstinget Dalarna ansluter sig till Kammarkollegiets beslut och fattar härmed ett likalydand e tilldelningsbeslut för egen del Att förlänga avtalet med Kidde Sweden AB att gälla t o m

19 LD Upphand ling av klassisk rygg och nackmassage till Landstingsservice i Ludvika Att som leverantör utse - Friskvårdskonsult Eva Eriksson, Smedjebacken för anbudsområdet Ludvika Janets massage för folkåfä för anbudsområdet Säter LD Upphandling av manuella rullstolar LD Beslut om förlängning av avta l avseende madrasser för korttidsanvändning LD Upphandling av text- och bildtelefoner (CCTV) Att Landstinget Dalarna ans luter sig till Region Gäv leborgs (Hjälpmedel SAM) beslut och fattar härmed ett likalydande tillde lningsbes lut för egen del Att förlänga avtalet med Recticel AB att gälla t o m Att Landstinget Dalarna ansluter sig till Örebro läns landstings beslut oc h fattar härmed ett likalydande tilldelningsbeslut för egen del.

20 landshnget II DAlARNA HUVUDKONTORET Gunnar Faslen, FÖRSLAG o td~a ( SJ JO ~.. LD09/ (8) MÖTES- OCH RESEPOLICY I LANDSTINGET DALARNA Inledning Omfattning Landstingets verksamhetmedtöratt de anställda och förtroendevalda gör ett stort antal resor Iljänsten varje år. Många av de anställda gör ofta flera resorsamme dag. Merparten av Ijänsteresorna är resor lill och från patienter där bli ofta är det enda möjliga färdmedlet. Avsikten med denna policy är att alla i landstinget ska bidra till och ta ett gemensamt ansvarför att möten och resor sker p å ett planerat, kosinadseffektivt, miljöanpassat och traflksäkert sätt. Denna policy och tillhörande styrdokument gälleralla resor som företas i tjänsten av anslällda och förtroendevalda I landstinget och som betalas av Landstinget Dalama. Sylte Landstingets mötes- och resepolicy syllar till att styra användningen av resor i tjänstenoch inom ramen för förtroendeuppdrag på ett sådant sätt att följande övergripande inriktningar uppnås: Miljöanpassning: Resori tjänsten och inom ramen för förtroendeuppdrag ska planeras och genomföras på ett sådant sätt att påverkan på den yttre miljön minimeras. Detta Innebär att energianvändning och utsläpp till luft från den faktiska resan ska minimeras. Effektivitet: Resor i tjänsten och inom ramen för förtroendeuppdrag ska företas så kostnadseffektivt som möjligt med hänsyn dels till verksamhetens behov, dels till att arbetseffektiviteten optimeras. All användning av resor I tjänsten ska planeras på ett sådant sätt att anställda och förtroendevalda även utvärderar möjligheten att undvika fysiska transporter till förmån för andra kommunikationsmedel. Säkerhet: Resor i tjänsten och inom ramen för förtroendeuppdrag ska ske på elt så trafiksäkert sätt som mö)ligt. Alla resor ska planeras så att förutsättningar skapas för en trygg och säkerarbetsmiljö och att risken för alt andra trafikanter ska komma till skada minimeras. Föredöme: Landstingets användning av resor i tjänsten och inom ramen tör förtroendeuppdrag ska utqöra ett föredöme för andra organisationer. Postadress Box FALUN Bosöks.mdro Vasagatan27 Falun Talalon Talaln &POlt: postgiro

21 LANDSTIN GET DALARNA HUVUDKONTORET (8) Ansvar Chefer Varje chef har ansvar för att policyn ettenevs av varje medarbetare. Det innebär att chefen ska säkerställa att alla medarbetare känner till innehållet i policyn med tillhörande riktlinjer och föija upp att den efterlevs, säkerställa att medarbetarna har kunskaper om säker och miljöanpassad trafik så att de förstår syltet med poilcyn och handlar som goda föredömen, besluta om och regelbundet följa upp medarbetarnas tjänsteresor. Medarbetere Varje medarbetare ansvarar för att dennes resor I tjänsten sker på ett ekonomiskl, säkert och miljöanpassat sätt I enlighet med policyn. Trallksäkerhet och miljöanpassning Trafiksäkerhets- och miljökraven har dels betydelse för trafiksäkerheten, miljön och hälsan för samtliga trafikanter, dels visar de att landstinget Dalarna, som länets största arbetsgivare, är ett föredöme som verksamhet och tar ansvarför att det egna resandet sker så trafiksäkert och miljövänligt som möjligt. Kunskap Alla anställda och förtroendevalda ska ha kunskap om hur var och en genom sitt beteende I olika situationer kan bidra till en säkrare och mer miljöanpassad trafik. Värdering Alla anställda och förtroendevalda ska förslåvikten av säkra och mlljöanpassade transporter. Uka viktigt är an alla förstår betydelsen det goda exemplets makt så att var och en genom sitt beteende, såväl I tjänsten som privat, bidrar till att samhällets trafiksäkerhets- och miljörnåi uppnås. Hendlande Alla anställda och förtroendevalda ska I handling visa sin kunskap när de planerar och genomför resor. En viktig strävan ska vara att ständigt göra resandet säkrare och mer mlljöanpassat. I de fall där konflikter uppstår mellan olika mål måste en awägning ske utifrån verksamhetens behov och de lokala förutsäunlngama.

22 LANDSTINGET DALARNA HUVUDKONTORET (8) Uppföljning Landstinget ska i den årliga miljöredovisningen göra en uppföljning av utvecklingen av tjänsteresandet och koldioxidutsläppen från de resor och transporter som verksamheten genererar. För att följa upp miljömål och kostnader för transporter behövs bland annat uppgifter om körda kilometer I leasingbilar och bränsleförbrukning. Verksamhetema ansvarar för att uppgiftema rapporteras enligt gällande rutiner. Hur denna policy efterlevs ska töljas upp minst en gång per mandatpertod. I samband med uppföljningen görs eventuell revidering av policyn. Ambitionen är att uppnå en ständig förbättrtng vad gäller stymlng mot bättre trafiksäkerhet och bättre miljöanpassning av landstingets tjänsteresor. Tillhörande styrdokument Bilaga 1: Riktlinjer för möten Bilaga 2: Riktlinjer för resor i tjänsten

23 LANDSTINGET DALARNA HUVUDKONTORET (8) BILAGA 1 RIKTLINJER FÖR MÖTEN Syfte Dessa riktlinjer syftar till att ge förutsättningar för en ökat användande av distansmöten inom Landstinget Dalarna. Med distansmöten avses telefonmöten, telefonmöten med delad dokumentation via dator och videowebbkonferens. Mollv Genom att mötas på dislans istället för att resa kan man göra stora besparingar I tid, pengar och miljö. Ytterligare positiva effekter är bättre effektivitet, ettersom arbetstid inte behöver användas för resor, och mer fritid. Val av mölesform Vid planering av möteri ska alltid övervägas om mötet kan ske på distans. Faktorer att ta med I övervägandet är åtgång av arbetstid, mötets karaktär, intrång I fritid, reskostnader, kostnader för kommunikationstjänster samt miljöpåverkan. Informetlonsmöten, uppföljningsmöten och rapporteringsmöten är lämpliga all genomföra som dislansmöte. En tumregel, framförallt vid korta möten, kan vara att om den sammanlagda restiden för den enskilde mötesdeltagaren är längre än den tid mötet kommer att pågå så bör distansmöte övervägas. Större Interna konferenser eller arrangemang somintresserar många medarbetare kan även arrangeras I form av vldeowebbkonferens. Ansvar Ansvaret för val av mötesferm liggeri törsta hand hos den som kallar till ett möte. Möjligheten till distansmöte ska alltid beaktas I första hand. Va ~e mötesdellagare har dessutom ansvar för att själv föreslå en mötesform som är effektivare för tillfället. Önskemål från en enskild dellagare om möjligheten att få delta via telefon eller videowebb bör tillmötesgås såvida det inte medför påtagliga nackdelar för övriga mötesdeltagare. Fysiska möten ska förlåggas till egna lokaler och 1111 platser som genererar minsta möjliga reskostnader. I andra hand ska de konferensanläggningar användas som landstinget har avtal med och som har goda kollektivtrafikförbindelser. För planering av tjänsteresor i samband med fysiska möten gäller landstingets resepolicy, riktlinjer och avtal. Den som kallar till ett möte är ansvarig för att mötet hålls på en tid och plats som gör det möjligt att resa enligt poticyn.

24 LANDSTINGETDALARNA HUVUDKONTORET 2009, (8) Möt estider För att un derlätta fö r anställda inom landstinget att samåka eller använda kollektiva färdmedel har landstingsledningen beslutat att de Interna mötestidema ska samordnas. Följande start- och sluttider för Intema möten rekommenderas: Förmiddag: Eftermiddag: kl kl

25 LANDSTINGET DAL ARNA HUVUDKONTORET (8) BILAGA 2 RIKTLINJER FÖR TJÄNSTERESOR BeställnIng av resor Alla beslällnln gar av blljeller, hotellrum, flyg, tåg, hyrbil m.m. görs hos de resebolag som landsiinget har antagit som leverantörer. Syftet med denna regel är all kunna utnyttja rabatter, sänka kostnaderna för administration samt all erhålla statistik över resandet. Resor ska bokas så tidigt som möjligt så all det går all få lågprisbiljetter. Val av färdsäll vid längre resor AnvändnIng av buss och tåg Tåg och buss I linjetrafik utgör förstahandsalternativ. Della motiveras av dessa transportslags begränsade miljöpåverkan och höga traflksäkerhe!. Tågresor ska göras i normalprisklass. AnvändnIng av liyg Flygresor nyttjas I första hand ' ör utrikesresor, samlinrikes till destinalioner där tåg eller buss i linje trafik inte utgör ell realistiskt alternativ. Flygresor görs i ekonomiklass och resa lill och från flygplatsen ska ske med tåg, flygbuss eller flygtaxi där tåg eller flygbuss ska vara förstahandsallemativ. Användning av bli Bli bör I möjligaste mån undvikas för längre resor, eftersom miljöpåverkan generelil är högre än för tåg eller buss I linjetrafik. Om bil måste nyttjas ska bilar från landslingets bllpooll första hand användas och I and ra hand hyrbilar från anvisad leverantör. Val av fä rdsäll vid kortare resor En övergripande Inriktning vid kortare resor ska vara all minimera negativa miljöeffekte r genom en ökad andel resande med kollektivtrafik och cyke!. Användning av cykel All använda cykel för kortare tjänsteresor är ell utmärkt attemativ ur ell bå de hälsomässigt och miljömässigt perspektiv. För de som inte har tillgång till egen cykel finns på många arbetsställen tjänstecyklar som utlånas gratis. Vid tjänsteresa med cykel ska cykelhjälm användas. Användning av kollektivtrafi k Resa med buss och täg I allmän kollektivtrafik bör väljas I största möjliga utsträckning. Busskort finns tillgängliga för alla verksamheter och ger förmånligt kollektivt resande i tjänsten. Den allmänna kollektivtrafike n med buss och tåg är ofta det bästa altemativet med tanke på kostnader, effektivitet, säkerhet och

175 FÖRSLAG Datum 2009-11-02. Ert datum

175 FÖRSLAG Datum 2009-11-02. Ert datum I II ~ landstinget DALARNA Gunnar Fasten 175 FÖRSLAG Datum 2009-11-02 Ert datum Betecknlngldlarienr LD09/02318 1(8) Er beteckning MÖTES- OCH RESEPOLICY I LANDSTINGET DALARNA Inledning Omfattning Landstingets

Läs mer

Protokoll från Landstingsstyrelsens sammanträde

Protokoll från Landstingsstyrelsens sammanträde I ~ landstinget III DALARNA PROTOKOLL Sammanträde 2012-10-22 116-118 Sida 1 (7) från s sammanträde Tid: 2012-10-22, kl 9.30-12.15 Plats: Futurum, Landstingshuset, Falun Beslutande Ingalill Persson (S),

Läs mer

Rutiner för möten och resor

Rutiner för möten och resor Förslag till rutiner 2015-04-01 Dnr KS.2015.134 Sektor kommunstyrelsen Handläggare: Björn Järbur Kommunchef Tel: 0303-330264 E-post: bjorn.jarbur@ale.se Rutiner för möten och resor Syfte Dessa rutiner

Läs mer

Resepolicy för Malmö stad. Malmö stads policy för resor och möten gäller alla medarbetare i kommunen. Den avser alla resor i tjänsten.

Resepolicy för Malmö stad. Malmö stads policy för resor och möten gäller alla medarbetare i kommunen. Den avser alla resor i tjänsten. Lll löm, kmkåkpsenast sparat av bodnoräöbodnor Sidan 1-08-08öl, Resepolicy för Malmö stad med riktlinjer Resepolicy godkänd av kf 14/12 1995, 213, bih 152. Ändr av kf 20/12 2010, 274, bih 169. Riktlinjer

Läs mer

Policy. Regler och riktlinjer för resor och trafiksäkerhet. Sida 1/5

Policy. Regler och riktlinjer för resor och trafiksäkerhet. Sida 1/5 Sida 1/5 Regler och riktlinjer för resor och trafiksäkerhet Syfte Tjänsteresor och transporter ska företas så kostnadseffektivt som möjligt med hänsyn till verksamhetens krav och medarbetarnas individuella

Läs mer

Policy. för resor. Diarienummer: KS2010/0187.100. Gäller från: 2011-01-01

Policy. för resor. Diarienummer: KS2010/0187.100. Gäller från: 2011-01-01 Diarienummer: KS2010/0187.100 Policy för resor Gäller från: 2011-01-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Fullmäktige 2010-09-28 Utarbetad av: Kommunledningsförvaltningen, kansliavdelningen Revideras

Läs mer

Riktlinjer för resor

Riktlinjer för resor RIKTLINJER Diarienummer KS13-205-021 1(7) Riktlinjer för resor Dokumentnamn Riktlinjer för resor Fastställd/upprättad av Kommunstyrelsen Dokumenttyp Riktlinje 2015-01-07 Diarienummer KS13-205-021 Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Protokoll från Landstingsstyrelsens arbetsutskotts sammanträde

Protokoll från Landstingsstyrelsens arbetsutskotts sammanträde I l) ~ Landstinget DALARNA Sammanträde 2013-06-03 49-50 Sida 1 (5) Protokoll från s sammanträde Tid: 2013-06-03, kl 10.00 Plats: Falun, Landstingshuset, Futurum Beslutande Ingalill Persson (S), Ordförande

Läs mer

First Hotel Grand, Trotzgatan 9-11, Falun. Måndag 2011-09-12, kl 09.30 Dessa handlingar finns att tillgå på landstingets hemsida: www.ltdalarna.

First Hotel Grand, Trotzgatan 9-11, Falun. Måndag 2011-09-12, kl 09.30 Dessa handlingar finns att tillgå på landstingets hemsida: www.ltdalarna. I II landstinget DALARNA BEREDNINGSMEMORIAL Sammanträdesdatum 2011-09-12 Plats Tid Övrigt First Hotel Grand, Trotzgatan 9-11, Falun Måndag 2011-09-12, kl 09.30 Dessa handlingar finns att tillgå på landstingets

Läs mer

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31 ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31 Denna policy gäller för medarbetare, inhyrd medarbetare, och förtroendevalda inom Eslöv kommun

Läs mer

Resepolicy för Gävle kommunkoncern

Resepolicy för Gävle kommunkoncern Dnr 12KS470 Resepolicy för Gävle kommunkoncern Beslutat i Kommunfullmäktige 30 september 2013 Resepolicy för Gävle kommunkoncern Beslutat i Kommunfullmäktige 30 september 2013 Citera gärna ur skriften

Läs mer

Bilaga 5 till Landstingsstyrelsens 91

Bilaga 5 till Landstingsstyrelsens 91 I landstinget.. DAlARNA PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum 94 Atgärdsplan för ekonomi i balans 2011 (Bilaga sid 58-76) Dnr LD11/00574 Landstingsstyrelsen föreslårfullmäktige besluta a t t i samband med

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för resor Riktlinjer för resor 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik R

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik R Ersätter Utbytt den Sign 1:5 Inledning Kommunens verksamhet medför att ett stort antal resor och transporter genomförs varje år. Det är viktigt att dessa resor och transporter sker kostnadseffektivt, trafiksäkert

Läs mer

Svar på remiss - Förslag till regler för arbetstagare och förtroendevaldas resor

Svar på remiss - Förslag till regler för arbetstagare och förtroendevaldas resor Tjänsteutlåtande 2012-06-13 Anders Nilfjord Sidan 1 av 1 Dnr 2012/0160 BUN-2 Barn- och ungdomsnämnden Svar på remiss - Förslag till regler för arbetstagare och förtroendevaldas resor Förslag till beslut

Läs mer

Ink 2012 08. MÄL Medarbetare och förtroendevalda ska vid resor orsaka så lite miljöpåverkan som det är möjligt.

Ink 2012 08. MÄL Medarbetare och förtroendevalda ska vid resor orsaka så lite miljöpåverkan som det är möjligt. ~SAlA lt01 KOMMUN Bilaga KS 2012/106/1 SALA KOMMUN Ink 2012 08 2012 05 08 DIARIENR: 2012/ POLICY KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Kommunfullmäktige Resepolicy för Sala kommun MÄL Medarbetare och förtroendevalda

Läs mer

Under rubriken Val av boende vid resa i tjänsten framfördes följande yrkanden: - Staffan Folke (v) yrkade att orden där så är möjligt ska strykas.

Under rubriken Val av boende vid resa i tjänsten framfördes följande yrkanden: - Staffan Folke (v) yrkade att orden där så är möjligt ska strykas. PROTOKOLL DATUM DIARIENR REGIONFULLMÄKTIGE 2007-11-29 07 111 44 Resepolicy för Regionförbundet Sörmland Styrelsen för Regionförbundet Sörmland behandlade enligt 39/2007 förslag till Resepolicy för Regionförbundet

Läs mer

Svar på motion från Jan Wiklund (M) med flera: Inrättande av personal utskott

Svar på motion från Jan Wiklund (M) med flera: Inrättande av personal utskott I ~ landstinget II DALARNA Ledningsenhet 000517 BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Datum 2013-09-23 Sida 1 (2) Dnr LD13/01027 Uppdnr 513 2013-09-02 Landstingsstyrelsen 2013-09-23 Landstingsfullmäktige

Läs mer

Riktlinjer för resor i tjänsten

Riktlinjer för resor i tjänsten Riktlinjer för resor i tjänsten Dokumenttyp: Riktlinjer Dokumentansvarig: Personalfunktionen Beslutad av: Kommunstyrelsens personalutskott Beslutsdatum: 2016-04-26 20 DNR: KS000954/2011 Innehållsförteckning

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll 1 (5) Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 26 februari 2002 kl 13.30 14.00 Beslutande Per-Owe Öberg Maidie Wiklund Mona Nyberg Thomas Hägg Bengt Bergqvist

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-05-15. Resepolicy samt Riktlinje för resor och trafiksäkerhet för Sala kommun

Sammanträdesdatum 2012-05-15. Resepolicy samt Riktlinje för resor och trafiksäkerhet för Sala kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 7 (14) Sammanträdesdatum 2012-05-15 134 Dnr 2009/154 Resepolicy samt Riktlinje för resor och trafiksäkerhet för Sala kommun INLEDNING Förslag till resepolicy

Läs mer

Resepolicy för Trafikkontoret

Resepolicy för Trafikkontoret Antagen 2002-05-15, uppdaterad 2005-12-12, uppdaterad 2007-11-28 Resepolicy för Trafikkontoret Resepolicyn syftar till att successivt styra användningen av personresor i tjänsten, samt att påverka personalens

Läs mer

Patientnämnden Tid: Torsdagen den 10 april 2008, kl 13:00-14:30. Plats: Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad

Patientnämnden Tid: Torsdagen den 10 april 2008, kl 13:00-14:30. Plats: Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad Protokoll Sammanträdesdatum 2008-04-10 Patientnämnden 9-19 Tid: Torsdagen den 10 april 2008, kl 13:00-14:30 Plats: Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad Ledamöter Elisabeth Wetoft Petersson (kd) Landstinget

Läs mer

Sammanträdesdatum Paragrafer Sid Pensionärsrådet (7) Plats och tid Landstingets huvudkontor, kl

Sammanträdesdatum Paragrafer Sid Pensionärsrådet (7) Plats och tid Landstingets huvudkontor, kl Pensionärsrådet 2011-02-16 1-10 1(7) Plats och tid Landstingets huvudkontor, kl 14.00 16.00 Ordinarie ledamöter Tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Övriga Utses att justera Sören Bertilsson, ordförande,

Läs mer

I Central förvaltning Administrativ enhet

I Central förvaltning Administrativ enhet ., Landstinget II DALARNA I Central förvaltning Administrativ enhet ~llaga LS 117,4 BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen Datum 2013-11-04 Sida 1 (3) Dnr LD13/02242 Uppdnr 652 2013-10-21 Landstingsstyrelsens

Läs mer

~ TRANAs KOMMUN 2016-01-13 Sida 41 (46) -"'" KOMMUNSTRYRaSENS AU

~ TRANAs KOMMUN 2016-01-13 Sida 41 (46) -' KOMMUNSTRYRaSENS AU m I ~'~:~ '.r, SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum ~ TRANAs KOMMUN 2016-01-13 Sida 41 (46) -"'" KOMMUNSTRYRaSENS AU 32 Dnr 13/16, 329/08 Resor i tjänsten - antagande av riktlinjer och upphörande av

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 040.1

FÖRFATTNINGSSAMLING 040.1 1 (5) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 040.1 RESEPOLICY FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2004-11-25, 156 Denna policy gäller alla resor som sker inom tjänsten och betalas av Västerviks

Läs mer

Strategi för resor i tjänsten

Strategi för resor i tjänsten Datum 2014-02-20 Strategi för resor i tjänsten Antagen av kommunstyrelsen Antagen av: Kommunstyrelsen 2014-03-04, 29 Dokumentägare: Kommundirektör Ersätter dokument: Resepolicy 2004 Dokumentnamn: Strategi

Läs mer

Med chef avses: För förbundsstyrelsen förbundsordföranden. För kansliet generalsekreteraren. För föreningar styrelseordföranden.

Med chef avses: För förbundsstyrelsen förbundsordföranden. För kansliet generalsekreteraren. För föreningar styrelseordföranden. Sida 17 (24) 10 Resepolicy Omfattning Dessa bestämmelser gäller förtroendevalda, anställda och funktionärer vid Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF), vars resor och möten sker på SVF uppdrag och

Läs mer

Miljöfika för företag Kristianstad 140918

Miljöfika för företag Kristianstad 140918 Miljöfika för företag Kristianstad 140918 140320 Britt Carlsson Green britt.carlsson-green@hmskane.se HMSkåne för en hållbar framtid med hållbara transporter www.hmskane.se 1 Framtidsfråga! Det sätt vi

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Samrehabnämnden 2015-05-13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Samrehabnämnden 2015-05-13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Plats och tid Sjukvårdskansliet Skene lasarett plan 4, kl 09:30-11:45 Beslutande S Hanne Jensen, Västra Götalandsregionen M Christina Yngvesson, Västra Götalandsregionen

Läs mer

Miljöledning Ecotraffic

Miljöledning Ecotraffic Miljöledning Ecotraffic Ecotraffic AB Postadress Box 1159 131 26 Nacka Strand Besöksadress Kungsholmstorg 16 112 21 Stockholm +46-(0)8-545 168 00 info@ecotraffic.se http://www.ecotraffic.se orgnr: 556473-0215

Läs mer

Sammanträde ilandstingsfullmäktige III

Sammanträde ilandstingsfullmäktige III I ~ Landstinget II DALARNA Sammanträde 2013-04-22 Sida 1 (12) Sammanträde i III Tid: Måndag 2013-04-22 09:30 Plats: Kristinehallen, Bergmästaregatan, Falun Dessa handlingar finns att tillgå på Internet

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (5)

Sammanträdesprotokoll 1 (5) 1 (5) Plats och tid Hälsocentralen, Strömsund. Beslutande Övriga deltagande Nina Fållbäck Svensson (v) Anne Marie Johansson (s) Christer Åkerlind (s) Bo Danielsson (v) Kjell Nilsson (v) Birgitta Franzon

Läs mer

Datum 2014-03-03 Sida 1 (3)

Datum 2014-03-03 Sida 1 (3) I II Landstinget DALARNA Central förvaltning Ledningsenhet 000015 BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Datum 2014-03-03 Sida 1 (3) Dnr LD13/03336 Uppdnr 705 2014-01-20 Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Folktandvårdens kansli, Bergsskolegränd 8 A, Falun Dessa handlingar finns att tillgå på Internet adress www.ltdalarna.se.

Folktandvårdens kansli, Bergsskolegränd 8 A, Falun Dessa handlingar finns att tillgå på Internet adress www.ltdalarna.se. 1111'111 Folfil~?rx!rden Tandvårdsförvaltning Sammanträde Sida 1 (9) Sammanträde i Ordförande kallar till sammanträde. Tid: 201 5-03-04 09.00 Plats: Folktandvårdens kansli, Bergsskolegränd 8 A, Falun Dessa

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2017-01-12 4 KS 409/16 Uppdaterade riktlinjer för resor Beslut Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen antar

Läs mer

Policy för resor och transporter i tjänsten

Policy för resor och transporter i tjänsten Styrdokument Policy för resor och transporter i tjänsten Giltighetstid 2012-02-01 2015-06-30 2 (6) Beslutshistorik Gäller från 2012-02-01 till och med 2015-06-30 Antagen av kommunstyrelsen 2002-10-30,

Läs mer

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet Föredragningslista Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, fredag den 20 januari 2006, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll Göran

Läs mer

Rese- och fordonspolicy

Rese- och fordonspolicy Rese- och fordonspolicy Sölvesborgs kommun Fastställd 2010-10-25 med giltighet från och med 2011-01-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Mål Syfte Ansvar Val av färdmedel Beställning av resor och hotell Krav på förare

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-06-08. Folktandvårdens kansli, Falun kl 09.00-11.40

Sammanträdesdatum 2011-06-08. Folktandvårdens kansli, Falun kl 09.00-11.40 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragrafer 2011-06-08 14-22 Blad 1 (6) Plats och tid s kansli, Falun kl 09.00-11.40 Ordinarie ledamöter Thomas Ylven (v) Stina Rajalahti Bo Jönebratt (fp) Asa Björklund

Läs mer

Beslut Närsjukvårdsnämnden beslutade enligt arbetsutskottets förslag.

Beslut Närsjukvårdsnämnden beslutade enligt arbetsutskottets förslag. LANDSTINGET HALLAND PROTOKOLL 2004-02-23 NÄRSJUKVÅRDSNÄMNDEN 11-21 Tid: måndag den 23 februari 2004, kl 08:00 12:25 Plats: Kungsbacka Sjukhus Ledamöter Margareta Ödman (m) Bo Karlsing (s) Sonja-Lis Linder

Läs mer

LANDSTINGET DALARNA SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragrafer Sid Pensionärsrådet (6)

LANDSTINGET DALARNA SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragrafer Sid Pensionärsrådet (6) LANDSTINGET DALARNA SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragrafer Sid Pensionärsrådet 2009-09-16 19-24 1(6) Plats och tid Landstingets huvudkontor, kl 09.30 12.00 Ordinarie ledamöter Birger Lundberg,

Läs mer

Personal- och organisationsutskottet 2005-02-15 1. Stiven Wiklund, ordförande (s) Jan-Eric Berglund (v) Inga-Britt Söderberg (s)

Personal- och organisationsutskottet 2005-02-15 1. Stiven Wiklund, ordförande (s) Jan-Eric Berglund (v) Inga-Britt Söderberg (s) ÅNGE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Personal- och organisationsutskottet 2005-02-15 1 Sida Plats och tid ande Kommunkontoret i Ånge, personal- och ekonomienheten, tisdag den 15 februari

Läs mer

Datum _ 25 Sida 1 (3) Svar på motion från Svante Parsjö Tegner (FP): Konkurrensutsätt ledande tjänster inom landstinget

Datum _ 25 Sida 1 (3) Svar på motion från Svante Parsjö Tegner (FP): Konkurrensutsätt ledande tjänster inom landstinget I ~ Landstinget Il DALARNA 000209 BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Central förvaltning 2014-11-24- Datum _ 25 Sida 1 (3) Personalenhet Dnr LD13/02881 Uppdnr 676 2014-09-29 Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Håkan Blomgren Dnr 2014/0230 LD-staben Reviderad Reviderad

Håkan Blomgren Dnr 2014/0230 LD-staben Reviderad Reviderad Håkan Blomgren 2014-03-18 Dnr 2014/0230 LD-staben Reviderad 2014-03-21 Reviderad 2014-04-02 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Politisk organisation i Landstinget Blekinge 2015-2018 Landstingsfullmäktige

Läs mer

O O O Landstingsfullmäktige. Svar på motion från Bo Brännström (FP): Utred konsekvenserna

O O O Landstingsfullmäktige. Svar på motion från Bo Brännström (FP): Utred konsekvenserna I ~ Landstinget _ DALARNA BESLUTSUNDERLAG O O O 2 1 2 Landstingsfullmäktige Central förvaltning Datum 2013-02-18 Sida 1 (2) Hälso- och sjukvårdsenhet Dnr LD12/02550 Uppdnr 409 2013-01-14 Landstinqsstyrelsens

Läs mer

Reglemente för nämnden för primärvård och tandvård

Reglemente för nämnden för primärvård och tandvård 2014-10-29 rev.2014-11-06 Håkan Blomgren Reglemente för nämnden för primärvård och tandvård 1. Nämnden för primärvård och tandvård består av 9 ledamöter och 9 ersättare, som väljs av landstingsfullmäktige

Läs mer

O O Q Q 9 ~tum 2015-04-27 Sida 1 (3) Anskaffning av reservhelikopter till Svensk Luftambulans

O O Q Q 9 ~tum 2015-04-27 Sida 1 (3) Anskaffning av reservhelikopter till Svensk Luftambulans I ~ Landstinget 111 DALARNA Ledningsenhet C-fv O O Q Q 9 ~tum 2015-04-27 Sida 1 (3) Dnr LD15/01187 Uppdnr 1052 2015-04-13 Landstingsstyrelsen 2015-04-27 Anskaffning av reservhelikopter till Svensk Luftambulans

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2006-06-19 LS-LED06-115 58 Landstingsstyrelsens svar på revisionens granskning av landstingets policy/riktlinjer för resor i tjänsten Landstingsstyrelsens beslut

Läs mer

Bilaga 1 administrativa regler/rutiner vid tjänsteresa

Bilaga 1 administrativa regler/rutiner vid tjänsteresa Bilaga 1 administrativa regler/rutiner vid tjänsteresa Innehåll Bilaga 1 administrativa regler/rutiner vid tjänsteresa... 1 Prioriteringsordning vid tjänsteresa... 3 Regler för beställning av tjänsteresor...

Läs mer

Datum -17 Sida 1 (4) Politisk organisation kommande mandatperiod

Datum -17 Sida 1 (4) Politisk organisation kommande mandatperiod I II ~ Landstinget DALARNA 2014-06-16- Datum -17 Sida 1 (4) Administrativ enhet 000094 Dnr LD14/01455 Uppdnr 790 2014-06-02 Landstingsstyrelsen 2014-06-16--17 Politisk organisation kommande mandatperiod

Läs mer

Socialnämnden 2012-09-26

Socialnämnden 2012-09-26 229 Delegationsbeslut... 2 230 Delgivningar... 4 231 Angående Kris- och våldsmottagningen för män i Falun... 5 232 Revidering/ sammanslagning av Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete... 6 233

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Samrehabnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Samrehabnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Skene lasarett, konferenscenter Arne Aldman, kl 08:30-09:45 S C MP S C C S Hanne Jensen ersätter Claes Redberg, Västra Götalandsregionen Sandra Eliasson ersätter

Läs mer

Styrelsen för Länssjukhuset i Halmstad och Ambulanssjukvården i Halland

Styrelsen för Länssjukhuset i Halmstad och Ambulanssjukvården i Halland Protokoll Sammanträdesdatum 2008-12-09 Styrelsen för Länssjukhuset i Halmstad och Ambulanssjukvården i Halland Tid: Tisdagen den 9 december 2008 klockan 12.30-16.00 Plats: Konferensrum Berget, Norrebo,

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Riktlinjer för Landstinget Dalarnas arbete med regionfrågan

Riktlinjer för Landstinget Dalarnas arbete med regionfrågan BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsens arbetsutskott Central förvaltning Datum 2015-12-15 Sida 1 (3) Ledningsenhet C-fv Dnr LD15/03187 Uppdnr 1245 2015-12-15 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Riktlinjer

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Omsorgsnämnden Plats och sammanträdestid Beslutare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 13:00 16.00 Leif Andersson (S) Roger Persson (S), tjänstgörande ersättare Anna-Lena Carlsson (C)

Läs mer

Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall. Ingvar Svensson, vice ordförande Sven Brunefors Benny Rybeck Britt Karlsson-Rehbinder Margareta Fåhraeus

Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall. Ingvar Svensson, vice ordförande Sven Brunefors Benny Rybeck Britt Karlsson-Rehbinder Margareta Fåhraeus PROTOKOLL PRIMÄRVÅRDSNÄMNDEN i VARBERG Tid: Måndag 8 oktober kl 15:00-16:55 Plats: Närvarande: Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall Tore Fritzson, ordförande Ingvar Svensson, vice ordförande Sven

Läs mer

Riktlinjer. Resor i tjänsten

Riktlinjer. Resor i tjänsten Riktlinjer Resor i tjänsten Beslutsdatum och beslutsfattare 4 Omfattning 4 Värdegrund 4 Syfte/inriktning 4 Ansvar 4 Effektivitet/val av färdsätt 4 Uppföljning 5 Riktlinjer för tjänsteresor inom kommunen

Läs mer

Tid: Måndag 2014-03-03 kl 9:30 Plats: Kristinehallen, Bergmästaregatan, Falun Dessa handlingar finns att tillgå på Internet adress www.ltdalarna.se.

Tid: Måndag 2014-03-03 kl 9:30 Plats: Kristinehallen, Bergmästaregatan, Falun Dessa handlingar finns att tillgå på Internet adress www.ltdalarna.se. I l) landstinget DALARNA Sammanträde 2014-03-03 Sida 1 (13) Sammanträde i Tid: Måndag 2014-03-03 kl 9:30 Plats: Kristinehallen, Bergmästaregatan, Falun Dessa handlingar finns att tillgå på Internet adress

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 12.00 15.30 Leif Andersson (s) Roger Persson (s) tjg

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

~~~~fs~n~~l~ ~6 A Landstingsstyrelsens arbetsutskott

~~~~fs~n~~l~ ~6 A Landstingsstyrelsens arbetsutskott I ~. Landstinget II DALARNA Central förvaltning Personalenhet ~~~~fs~n~~l~ ~6 A Landstingsstyrelsens arbetsutskott Datum 2013-06-03 Sida 1 (2) Dnr LD13/01529 Uppdnr 566 2013-06-03 Landstingsstyrelsens

Läs mer

Landstingsstyrelsen 31-35

Landstingsstyrelsen 31-35 Protokoll Sammanträdesdatum 2004-02-23 Landstingsstyrelsen 31-35 Tid: Måndagen den 23 februari 2004, kl 10:00 10:10 Plats: Landstingshuset, Landstingets kansli, Södra vägen 9, Halmstad Ledamöter Mats Eriksson

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

Kommunkontoret kl 14.00 17.25

Kommunkontoret kl 14.00 17.25 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 17.25 Beslutande Lars Ottosson, (PF) ordförande Lina Löfberg, (M) 1:e vice ordförande Kent Holmer, (S) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (C) ledamot Marianne Zackrisson,

Läs mer

Sammanträde i Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Sammanträde i Landstingsstyrelsens arbetsutskott Central förvaltning Sammanträde 2016-03-29 Sida 1 (11) Sammanträde i Ordförande kallar till sammanträde. Tid: 2016-03-29, kl 09:30 Plats: Falun, Landstingshuset, Futurum Dessa handlingar finns att tillgå

Läs mer

RESEPOLICY Gällande för Svenska Skolidrottsförbundet Uppdaterad den: 2008-12-07

RESEPOLICY Gällande för Svenska Skolidrottsförbundet Uppdaterad den: 2008-12-07 RESEPOLICY Gällande för Svenska Skolidrottsförbundet Uppdaterad den: 2008-12-07 Gällande för förbundsstyrelsen och arbetsgrupper vid möten, kurser och konferenser arrangerade av Svenska Skolidrottsförbundet

Läs mer

Tandvårdsnämndens begäran om klargörande ägardirektiv

Tandvårdsnämndens begäran om klargörande ägardirektiv BESLUTSUNDERLAG Landstingstyrelsen Central förvaltning Datum 2013-01-28 Sida 1 (4) Ledningsenhet Dnr LD12/01415 Uppdnr 351 2013-01-14 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2013-01-28 Landstingsstyrelsen 2013-02-18

Läs mer

Sjukhusutskottet 2011-10-28 LK/110220

Sjukhusutskottet 2011-10-28 LK/110220 LK/ccc PROTOKOLL 1 (5) Plats Beslutande I tjänsten Justering Barn- och ungdomspsykiatrin, Lagergrensgatan 3 i Karlstad, konferensrummet Glaskupan kl.09.00-12.30 Elisabeth Kihlström, (KD), ordförande Christina

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Arvode till styrelsen för Danderyds sjukhus AB, Södersjukhuset AB och Södertälje sjukhus AB

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Arvode till styrelsen för Danderyds sjukhus AB, Södersjukhuset AB och Södertälje sjukhus AB FÖRSLAG 2017:61 s förslag till beslut Arvode till styrelsen för Danderyds sjukhus AB, Södersjukhuset AB och Södertälje sjukhus AB 23 ( 62) PROTOKOLL 2017-0084 2017-08-29 Kl. 10:00-10:15 149-187 161 Arvode

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2008-09-24 76 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 19.00 Beslutande Övriga delt Bertil Nilsson (m), ordförande Margaretha Schneider Persson (m) Ulla Svensson (c) Annelie

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Torbjörn Ivarsson (LP), ordförande Pär Jansson (C) Carola Eriksson (S) Joel Lindh (MP) Salima Fahad (V) Kommunkontoret, tisdag 13 januari, kl 11.

Torbjörn Ivarsson (LP), ordförande Pär Jansson (C) Carola Eriksson (S) Joel Lindh (MP) Salima Fahad (V) Kommunkontoret, tisdag 13 januari, kl 11. - KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 09.00 11.00 Beslutande Torbjörn Ivarsson (LP), ordförande Pär Jansson (C) Carola Eriksson (S) Joel Lindh

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Torbjörn Dybeck, 72-73 Birgitta Harsbo Inger Karlsson. Ingrid Grahn Socialförvaltningen 2011-09-28.

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Torbjörn Dybeck, 72-73 Birgitta Harsbo Inger Karlsson. Ingrid Grahn Socialförvaltningen 2011-09-28. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (13) 2011-09-21 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-15.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Inga-Lill Thim (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Conny Larsson

Läs mer

Landstingets ärende- och beslutsprocess

Landstingets ärende- och beslutsprocess LANDSTINGET I VÄRMLAND REVISIONSRAPPORT Revisorerna AM/JM 2012-12-18 Rev/12017 Landstingets ärende- och beslutsprocess Sammanfattning Denna granskning har omfattat hantering enligt riktlinjen för landstingets

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (7) 2011-03-09 1 (7) Plats och tid Onsdag den 9 mars kl. 08.50 09.00 Plats ande Ledamöter Glasriket, Videum Science Park, P G Vejdes väg 15, Växjö Roland Gustbée (m) ordförande Carina Bengtsson (c) Suzanne

Läs mer

Rese- policy. Falköpings kommun

Rese- policy. Falköpings kommun Rese- policy Falköpings kommun 1 2 Till resepolicyn hör följande dokument 1. Regler för tjänsteresor i Falköpings kommun 2. Råd och tillämpning av resepolicyn 3. Minikrav på bilar som används i tjänsten

Läs mer

RESEPOLICY Gällande för Svenska Skolidrottsförbundet Uppdaterad 2012

RESEPOLICY Gällande för Svenska Skolidrottsförbundet Uppdaterad 2012 RESEPOLICY Gällande för Svenska Skolidrottsförbundet Uppdaterad 2012 Gällande deltagare vid möten, kurser och konferenser arrangerade av Svenska Skolidrottsförbundet (SSIF) eller där man representerar

Läs mer

Tomas Mörtsell (C), ordförande Lilly Bäcklund (S) Karin Malmfjord (S) Christer Rönnlund (M)

Tomas Mörtsell (C), ordförande Lilly Bäcklund (S) Karin Malmfjord (S) Christer Rönnlund (M) 1(8) Plats och tid Videokonferens, kl 10.00-12.00 ande Övriga närvarande Tomas Mörtsell (C), ordförande Lilly Bäcklund (S) Karin Malmfjord (S) Christer Rönnlund (M) Kurt Forslund (KD) Gunilla Johansson

Läs mer

Svar på motion från Bo Brännström (FP): Brist på läkare på landstingets vårdcentraler. 1. Motionen är med vad som anförts besvarad.

Svar på motion från Bo Brännström (FP): Brist på läkare på landstingets vårdcentraler. 1. Motionen är med vad som anförts besvarad. Landstinget ~ DALARNA Hälso- och sjukvård Dalarna Division Primärvård BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Datum 2015-09-28 Sida 1 (3) Dnr LD14/01457 000 32 5 Uppdnr 837 2015-08-31 Landstingsstyrelsens

Läs mer

Datum _. Svar på motion från Clas Jacobsson (M) m fl: Angående ambulanshelikopter

Datum _. Svar på motion från Clas Jacobsson (M) m fl: Angående ambulanshelikopter I ~ Landstinget - DALARNA BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige 2015-11-23- Datum _ 24 Sida 1 (3) Ledningsenhet C-fv 0004 59 Dnr LD15/007 44 Uppdnr 1181 2015-10-19 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2015-11-09

Läs mer

Landstingsstyrelsen 106-110

Landstingsstyrelsen 106-110 Protokoll Sammanträdesdatum 2007-06-11 Landstingsstyrelsen 106-110 Tid: Måndagen den 11 juni 2007, kl 08:30-08:55 Plats: Rådhuset, Halmstad Ledamöter Mats Eriksson (m) Gun Marie Stenström (m) Dan Skantz

Läs mer

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Anna Rönn. Socialkontoret 2008-03-12

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Anna Rönn. Socialkontoret 2008-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Eken kl 14.00 17.00 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c),

Läs mer

I'Jlandstinget. Protokoll Fastighetsnämnden. Protokoll från Fastighetsnämndens sammanträde. Fastighetsförvaltning

I'Jlandstinget. Protokoll Fastighetsnämnden. Protokoll från Fastighetsnämndens sammanträde. Fastighetsförvaltning I'Jlandstinget.. DALARNA Sammanträde 2012-03-29 13-18 Sida 1 (6) från s sammanträde Tid: 2012-03-29 kl 14:00-16:00 Plats: Landstingshuset, Rådslaget Beslutande Gunnar Barke (S), Ordförande Kerstin Lundh

Läs mer

Patientnämnden Tid: Torsdagen den 3 december 2009, kl. 14:00-16:40. Plats: Sammanträdesrum Borgsalen, Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad

Patientnämnden Tid: Torsdagen den 3 december 2009, kl. 14:00-16:40. Plats: Sammanträdesrum Borgsalen, Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad Protokoll Sammanträdesdatum 2009-12-03 Patientnämnden 50-58 Tid: Torsdagen den 3 december 2009, kl. 14:00-16:40 Plats: Sammanträdesrum Borgsalen, Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad Ledamöter Elisabeth

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING Resepolicy Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m: Lagakraftvunnet beslut KS 220, 2000-11-21

FÖRFATTNINGSSAMLING Resepolicy Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m: Lagakraftvunnet beslut KS 220, 2000-11-21 Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m: Lagakraftvunnet beslut KS 220, 2000-11-21 Denna policy gäller för alla de resor och transporter som görs i tjänsten och betalas av Karlshamns

Läs mer

Yttrande över betänkandet Samordnad och tydlig tillsyn av socialtjänsten (SOU 2007:82)

Yttrande över betänkandet Samordnad och tydlig tillsyn av socialtjänsten (SOU 2007:82) 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning Handläggare: Annette Book Landstingsstyrelsen Yttrande över betänkandet Samordnad och tydlig tillsyn av socialtjänsten (SOU 2007:82) Ärendet Socialdepartementet har

Läs mer

Omsorgsnämnden 2014-06-18 1 (11)

Omsorgsnämnden 2014-06-18 1 (11) Omsorgsnämnden 2014-06-18 1 (11) Plats och tid Beslutande Hörsalen 13:15-15:30 Gunnel Johansson (S) ordförande Dorothea Nilsson (M) Ingemar Steneteg (C) Alexander Engman (FP) Karl-Gustav Lindbäck (KV)

Läs mer

Styrelsen leder, styr och samordnar förvaltningen av landstingets angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Styrelsen leder, styr och samordnar förvaltningen av landstingets angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Fastställt av fullmäktige 2014-11-25, 117/14 Reglemente för Landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens uppgifter 1 Styrelsen är landstingets ledande politiska förvaltningsorgan och har det övergripande ansvaret

Läs mer

Rese- och trafiksäkerhetspolicy för anställda i Bengtsfors kommun

Rese- och trafiksäkerhetspolicy för anställda i Bengtsfors kommun Kommunledningskontoret Anders Alin POLICY Antagen av Fullmäktige Paragraf 60 1(5) Rese- och trafiksäkerhetspolicy för 2 Omfattning Denna policy gäller samtliga medarbetare i Bengtsfors koncern. Policyn

Läs mer

Återkoppling på revisorernas granskning av styrelsens uppdrag att tillvarata positiva exempel

Återkoppling på revisorernas granskning av styrelsens uppdrag att tillvarata positiva exempel BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen Central förvaltning Datum 2015-02-16 Sida 1 (3) Ledningsenhet C-fv Dnr LD14/03668 Uppdnr 968 2015-02-02 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2015-02-16 Landstingsstyrelsen

Läs mer

Riktlinjer för Möten och Resor i Region Skåne

Riktlinjer för Möten och Resor i Region Skåne Reviderad 2010-05-17 Riktlinjer för Möten och Resor i s verksamheter finns representerade i hela Skåne. Detta innebär för många medarbetare återkommande möten och resor utanför den egna arbetsplatsen både

Läs mer

Protokoll 1(7) Personalpolitiska utskottet 2014-12-18. kl 13.00-16.05. Bengt Bergqvist (S) Anna Hildebrand (MP) Ordförande Tjänstgörande ersättare

Protokoll 1(7) Personalpolitiska utskottet 2014-12-18. kl 13.00-16.05. Bengt Bergqvist (S) Anna Hildebrand (MP) Ordförande Tjänstgörande ersättare Protokoll 1(7) Organ Personalpolitiska utskottet Plats och tid Landstingshuset, hus 3 konferensrummet plan 2, den 18 december 2014 kl 13.00-16.05 Beslutande Bengt Bergqvist (S) Anna Hildebrand (MP) Ordförande

Läs mer

Resepolicy för Falköpings kommun

Resepolicy för Falköpings kommun Resepolicy för Falköpings kommun Mål: Skapa förutsättningar för ett kostnadseffektivt resande Skapa en säker och trygg arbetsmiljö för kommunens medarbetare vid tjänsteresor Minimera risken för att andra

Läs mer

1. Riktlinjer för Möten

1. Riktlinjer för Möten Riktlinjer för Möten och Resor i s verksamheter finns representerade i hela Skåne. Detta innebär för många medarbetare återkommande möten och resor utanför den egna arbetsplatsen både inom och utom Skåne.

Läs mer

I\atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

I\atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL I\atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL PERSONALUTSKOTTET 2013-10-16 1 Plats och tid Atelj en klockan 13.15 14.15 Beslutande Pat Werner (S) Johan Hartman (M) Anneli Hedberg (S) Inger Fredriksson (C)

Läs mer