Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl Mötet ajourneras kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00"

Transkript

1 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl Mötet ajourneras kl Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, Ronald Hagbert (M) Kenneth Pehrson (KD) Britt Wall (S) 49-64, Hilbert Eliasson (S) Annica Erlandsson (S) Närvarande ersättare Kenneth Pehrson (KD) 49-62, Annica Erlandsson (S) 49-63, Övriga deltagare Bo Hallgren, förvaltningschef 49, 52 Cecilia Lindsten, landskapsarkitekt 49, 52 Jan Simonsson, utredare 54 Björn Martinsson, teknisk chef Jörgen Karlsson, ekonomichef Mats Ove Svensson, kommunchef Anna-Lena Höglund, sekreterare Justerare Britt Wall, Hilbert Eliasson Justering Kommunhuset, kansliet den 24 mars 2014 kl Sekreterare Ordförande Anna-Lena Höglund Justerare Mats Abrahamsson Britt Wall 49-64, Hilbert Eliasson Anslagsbevis Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll är justerat. Protokollet är anslaget under tiden Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. Protokollet förvaras på kommunkansliet. Ann-Marie Hermansson

2 Innehållsförteckning Remiss: Översyn av utvidgat strandskydd i Sotenäs kommun...3 Medborgarförslag Enkelriktning av Skolgatan på Smögen...5 Ansökan om planbesked för fastigheten Kalvbogen 1:129 (Hasselösund)...6 Godkännande av granskningsutlåtande & godkännande av antagandehandling FÖP Åbyfjorden...8 Förslag på regional folkhälsomodell - svar på remiss...9 Strategi för IT-infrastruktur i Sotenäs kommun...10 Redovisning av pågående ärenden våren Redovisning av pågående motioner och medborgarförslag våren Motion - Subventionerat busskort till kommuninvånare 65 + och äldre...13 Sjöbodspolicy och köregler...15 Information från tekniska avdelningen...16 Utredning av framtida lokalbehov för skolor och förskolor...17 Motion om strandpromenad...18 Riktlinjer för markupplåtelse, regler och rekommendationer...19 Lokalförsörjningsplan, försäljning av fastigheter...20 Utvärdering av politisk organisation...21 Ägardirektiv, bolagsordning och aktieägaravtal för RAMBO...22 Medarbetarenkät...23 Bryggarrende för Arcona Yacht, Tången 1: Motion - Boken kommer...25 Barnomsorg på obekväm arbetstid...26 Budgetuppföljning per februari Bokslut och årsredovisning Behandling av resultat i bokslut Anvisningar för arbetet med budget Uppföljning av internkontrollplan 2013 kommunstyrelsens allmänna och tekniska verksamhet...38 Kurser och konferenser...39 Förfrågan om köp av Kommunal industrimark på Lökholmen fastighetsbeteckning 1:708 i Hunnebostrand (40)

3 KSAU 49 KA 2014/83 Remiss: Översyn av utvidgat strandskydd i Sotenäs kommun Länsstyrelsen i Västra Götalands län har i remiss till Sotenäs kommun översänt ett förslag till utökat strandskydd. Kommunen har möjlighet att inkomma med synpunkter på förslaget senast den 30 april Kommunerna i Norra Bohuslän har inom ramen för pågående samarbeten kring plan- och utvecklingsfrågor gemensamt studerat konsekvenserna av ett utökat strandskydd. Med detta som utgångspunkt har ett antal gemensamma och principiella frågor och synpunkter definierats, vilka redovisas i ett separat yttrande. Beskrivning av ärendet I Bohuslän varierar strandskyddet längs kusten mellan 0 och 300 meter från strandlinjen. Allt strandskydd över 100 meter är så kallat utökat strandskydd. I samband med pågående översyn av det utvidgade strandskyddet har Länsstyrelsen upprättat förslag till nya beslut för alla strandskyddsområden som ska ha ett utvidgat strandskydd även fortsättningsvis. Förslagen till beslut för Sotenäs kommuner består av både minskningar och utökningar av gällande strandskydd. Förslagen innebär utvidgning av strandskyddet till 300 meter utmed kuststräckan och 200 meter utmed större sjöar och vattendrag, från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd. Förslagen medför att strandskyddsområden som idag är utvidgade vid övriga sjöar och vattendrag i kommunerna minskar till 100 meter från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd. Motiven för utvidgningarna framgår av Länsstyrelsens förslag till beslut. Områden där strandskyddet upphävts i samband med detaljplan eller som saknar strandskydd på grund av att området var planlagt 1975 (och där planen fortfarande gäller) berörs inte av förslaget. Föreslagna utvidgningar av strandskyddsområden i Sotenäs kommun omfattar sådana områden som idag har, eller inom överskådlig framtid kan väntas få, mycket höga värden för allmänhetens friluftsliv och/eller för växt- och djurlivet. Kommunen anser att ett utvidgat strandskydd är nödvändigt för att långsiktigt säkerställa syftena med strandskyddet i dessa områden. Förslagen medför vissa inskränkningar i användningen av mark- och vatten, men anpassningar av strandskyddsgränsen har gjorts för befintlig bebyggelse, vägar med mera där de värden strandskyddet syftar till att skydda redan har förlorat i betydelse. Sotenäs kommun anser att förslaget till utökat strandskydd kan tillstyrkas under förutsättning att det ändras så att kommunens synpunkter tillgodoses. 3(40)

4 Forts. KSAU 49 Förvaltningschefens tjänsteutlåtande Yttrande Sotenäs Förvaltningschefens tjänsteutlåtande Yttrande Norra Bohuslän Förvaltningschefens tjänsteutlåtande Yttrande Miljönämnden Yrkande Mats Abrahamsson (M), Ronald Hagbert (M) och Mikael Sternemar (FP) föreslår att (kommunstyrelsen) (arbetsutskottet) att överlämna en särskild skrivelse till Länsstyrelsen. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Mats Abrahamssons (M), Ronald Hagberts (M), Mikael Sternemars (FP) förslag och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott antar detta. Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag Kommunstyrelsen beslutar att överlämna upprättat förslag till yttrande för Sotenäs kommun daterat till Länsstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom upprättat förslag till yttrande för kommunerna i Norra Bohuslän daterat till Länsstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutar att överlämna en särskild skrivelse till Länsstyrelsen. Kommunstyrelsen 4(40)

5 KSAU 50 KA 2013/171 Medborgarförslag Enkelriktning av Skolgatan på Smögen Ett medborgarförslag har inkommit med förslag att Skolgatan på Smögen ska vara enkelriktad året runt från att nu bara vara enkelriktad del av året. Beskrivning av ärendet Skolgatan är parkering tillåten på ena sidan vilket begränsar framkomligheten med mötande fordon. När gatan är enkelriktad får fordon endast föras i sydöstlig riktning från Oskar Fredriks gata till Storgatan, vilket innebär att parkering sker på vänster sida. En enkelriktning av Skolgatan året runt förbättrar trafiksäkerheten men föreslås gälla mellan Storgatan och Templaregatan och tillåten färdriktning ska vara från Storgatan till Templaregatan. Byggnadsnämnden har beslutat att från och med att; fordon endast får föras i nordvästlig riktning på Skolgatan mellan Storgatan och Templaregatan, nuvarande enkelriktning gällande juni-augusti årligen mellan Storgatan och Oskar Fredriks gata upphävs, nuvarande enkelriktning av Kyrkogatan mellan Storgatan och Mellanbergsvägen upphävs. Därmed är ärendet besvarat. Medborgarförslag Förvaltningschef miljö- och bygg tjänsteutlåtande Byggnadsnämndens protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag Kommunfullmäktige tackar förslagsställaren och bifaller medborgarförslaget. Kommunstyrelsen 5(40)

6 KSAU 51 KA 2013/331 Ansökan om planbesked för fastigheten Kalvbogen 1:129 (Hasselösund) Aktuell ansökan innehåller önskemål om att få upprätta ny detaljplan för att förändra markanvändningen från industri till icke störande verksamheter och boende för fastigheten Kalvbogen 1:129. Miljö- och byggförvaltningen bedömer att en prövning i detaljplan för att förändra markanvändningen och bl a tillåta boende även bör omfatta angränsande fastigheter (Kalvbogen 1:126, 1:130-1:135) för att få en konsekvent och genomförbar planbild inom området. Idag tillåts boende inom det så kallade Hållöfiskområdet (norr om ovan nämnda fastigheter), vilket i praktiken begränsar möjligheterna att bedriva viss typ av industriell verksamhet inom de delar av Kalvbogen som i gällande detaljplan regleras som industrimark. Fastigheten Kalvbogen 1:129 är idag planlagd för industri, men området redovisas i ÖP2010 som omvandlingsområde inom tätortsområdet Kungshamn-Smögen-Hasselösund-Väjern-Hovenäset. För området föreslås en utveckling mot icke-störande verksamheter och boende. Området har ett mycket exponerat och strategiskt läge vilket gör marken exklusiv och värdefull för framtida samhällsutveckling. Värdering av lämpligheten till planprövning har gjorts utifrån att planen görs för hela det område som omfattar fastigheterna Kalvbogen 1:126, 1:129-1:135 och delar av fastigheten Hasselön 1:74. Förslag till värdering ger ansökan 18 värderingspoäng. Därmed föreslås ett positivt planbesked, dvs att inkomna önskemål ska prövas i en detaljplaneprocess. Landskapsarkitektens tjänsteutlåtande Yrkande Britt Wall (S), Hilbert Eliasson (S) och Ronald Hagbert (M) yrkar bifall till förslaget. Mikael Sternemar (FP) yrkar avslag till förslaget och föreslår att planen endast ska omfatta fastigheten 1: 129. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Britt Wall (S), Hilbert Eliasson (S) och Ronald Hagbert (M) och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott antar detta. Ordföranden ställer proposition på Mikael Sternemar (FP) förslag och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott avslår detta. 6(40)

7 Forts. KSAU 51 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag Kommunstyrelsen beslutar att ge ansökan 18 värderingspoäng och lämna ett positivt planbesked, det vill säga att pröva inkomna önskemål i en detaljplaneprocess som omfattar fastigheterna Kalvbogen 1:126, 1:129-1:135 och delar av fastigheten Hasselön 1:74. Planen förväntas kunna antas Reservation Mikael Sternemar (FP) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget förslag. Kommunstyrelsen 7(40)

8 KSAU 52 KA 2009/31 Godkännande av granskningsutlåtande & godkännande av antagandehandling FÖP Åbyfjorden En fördjupad översiktsplan för Åbyfjorden med dess omgivande landområden upprättas gemensamt av Lysekils och Sotenäs kommuner. Under processen har ett program och senare ett formellt planförslag arbetats fram och varit ute på samråd och granskning för att ge allmänheten, intressenter och myndigheter möjlighet att påverka förslaget genom diskussion och synpunkter. De synpunkter som inkom under den period då handlingen var utställd för granskning ( ) har sammanställts och kommenterats i ett granskningsutlåtande som nu finns framme för godkännande. Med utgångspunkt i de inkomna synpunkterna har planförslaget justerats och kompletterats till en slutgiltig handling, som är färdig för antagande. Landskapsarkitektens tjänsteutlåtande Granskningsutlåtande , med bilagor; - fördjupning Bebyggelseområden - Bebyggelseinventering - Hamninventering Särskild sammanställning Antagandehandling FÖP Åbyfjorden Yrkande Ronald Hagbert (M) och Hilbert Eliasson (S) föreslår att arbetsutskottet besiktigar vissa områden vid Åbyfjorden. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Ronald Hagberts (M) och Hilbert Eliassons (S) förslag och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott antar detta. Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag Kommunstyrelsen godkänner granskningsutlåtandet daterat Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att på plats besiktiga vissa områden vid Åbyfjorden. Kommunstyrelsen 8(40)

9 KSAU 53 KA 2014/102 Förslag på regional folkhälsomodell - svar på remiss Västra Götalandsregionens folkhälsokommitté fick 2011 i uppdrag av regionstyrelsen att ta initiativ till och utforma en regional folkhälsomodell i samarbete med kommunerna. Uppdraget har en nära koppling till två andra uppdrag som regionfullmäktige för Västra Götalandsregionen överlämnat till folkhälsokommittén. Det ena var att utvärdera regionens folkhälsoarbete och det andra var att ta fram en handlingsplan för jämlik hälsa, "Samling för social hållbarhet". Uppdraget att ta fram en regional folkhälsomodell har med utgångspunkt från de båda andra regionfullmäktigeuppdragen som syfte att förbättra organisering och samverkan och på så sätt få ett effektivare folkhälsoarbete i Västra Götaland. Förslaget är framarbetet av en tjänstemannagrupp med representanter från regional, delregional och lokal nivå. Modellförslaget utgår från nuvarande ansvarsfördelning av folkhälsoarbetet i Västra Götalandsregionen och innebär förslag på nya samverkansformer på både politisk och tjänstemannanivå. Modellen lyfter fram områden som är viktiga för ett strategiskt, effektivt och långsiktigt folkhälsoarbete. Folkhälsokommittén har skickat ut en remiss för att få svar från samarbetsparter i Västra Götaland om förslaget på regional folkhälsomodell ökar tydligheten för samverkan och skapar effektivare folkhälsoarbete. Sotenäs kommun har ombetts att svara på remissen senast den 4 april Folkhälsosamordnarens tjänsteutlåtande Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom folkhälsosamordnarens förslag till yttrande om regional folkhälsomodell. Folkhälsosamordnaren Västra Götalandsregionen, Folkhälsokommitténs sekretariat 9(40)

10 KSAU 54 KA 2014/148 Strategi för IT-infrastruktur i Sotenäs kommun Kommunfullmäktige beslutade att uppdra åt kommunstyrelsen att skyndsamt ta fram en plan med kostnadsberäkningar över hur hela Sotenäs ska få tillgång till höghastighetsbredband senast En strategi för IT-infrastruktur har nu arbetats fram. Syftet med att ta fram en strategi för ITinfrastruktur i Sotenäs kommun är att på övergripande nivå lägga fast hur Sotenäs kommun skall hantera frågan om bredband och annan digital infrastruktur för kommunen som helhet. Programmet skall ses långsiktigt och ingå i Sotenäs kommuns reviderade översiktplan och användas vid prövning av nya detaljplaner och vid bygglovsförfrågan. Det skall också bereda möjligheter för bredband till slutanvändare och därmed användandet av ständigt ökade e-tjänster. Programmet skall tydliggöra betydelsen av samverkan mellan kommunen, regionala nät, privata aktörer och enskilda initiativ för att nå de målsättningar som finns i den nationella bredbandsstrategin. En mer detaljerad inriktning hanteras i delplaner för olika intresseområden och som beslutas om på kommunstyrelsenivå. Strategin ersätter IT-infrastrukturprogram för Sotenäs kommun antaget i december Utredarens tjänsteutlåtande Strategi för IT-infrastruktur i Sotenäs kommun Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättat förslag till Strategi för IT-Infrastruktur i Sotenäs kommun. att strategin skall hållas levande och prövas under varje mandatperiod. Dokumentet skall i tillämpliga delar synkroniseras med kommunens översiktsplan. att bemyndiga kommunstyrelsen att i tillämpliga delar besluta om delplaner för kommunens verksamheter. att i investeringsbudgeten avseende åren budgetera medel för ITinfrastrukturutbyggnad t.ex. kanalisation, fibernätverk mm. Kommunstyrelsen 10(40)

11 KSAU 55 KA 2014/163 Redovisning av pågående ärenden våren 2014 Enligt gällande regler ska kommunstyrelsens förvaltning två gånger per år redovisa de ärenden som enligt ärendehanteringssystemet är pågående. Samtliga handläggare och deras respektive chefer har fått ärendelistor med uppdrag att inkomma med besked om vilka ärenden som fortfarande ska vara pågående eller om de kan avslutas. Utskicket har bidragit till att många ärenden kunnat avslutas. Kommunsekreterarens tjänsteutlåtande Diarielistor med pågående ärenden Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av redovisningen av pågående ärenden. 11(40)

12 KSAU 56 KA 2014/164 Redovisning av pågående motioner och medborgarförslag våren 2014 Fullmäktiges ledamöter har initiativrätt genom möjligheten att väcka motioner. Motionen ska, enligt kommunallagen, beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid ska detta, och vad som framkommit vid beredningen, anmälas till kommunfullmäktige. Fullmäktige får då avskriva motionen utan vidare handläggning. Samma hantering gäller för medborgarförslag. Vid genomgång finns för närvarande 11 motioner och 17 medborgarförslag. Kommunsekreterarens tjänsteutlåtande Diarielistor med motioner och medborgarförslag Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag Kommunfullmäktige tar del av redovisningen av pågående motioner och medborgarförslag våren Kommunstyrelsen 12(40)

13 KSAU 57 KA 2013/356 Motion - Subventionerat busskort till kommuninvånare 65 + och äldre Lena Linke (MP) har lämnat en motion om subventionerat busskort till kommuninvånare 65 + och äldre. Lena Linke (MP) har tidigare, , lämnat in en motion om gratis busskort till alla kommuninvånare över 75år. Frågan utreddes år 2011 och då beslutades det att en ekonomisk och politisk avvägning skulle göras inför kommande budgetår. Beskrivning av ärendet Lena Linke, MP, har lämnat in en motion en motion om subventionerat busskort till kommuninvånare 65 + och äldre. Motionären föreslår att man ska ta ut en mindre avgift för att kunna få ett nollsummespel till stånd och menar att man för t.ex. 200 kr skulle kommuninvånarna få tillgång till allmänna kommunikationer. Västtrafik har beslutat att kommunen endast får ta ut administrationsavgiften, vilket är ca 130 kr per kort. Västtrafik har gjort en beräkning för Sotenäs kommun. Från 2014 har Västtrafik infört en ny möjlig variabel, 70 år och äldre, kan erbjudas fria resor. Enligt SCB finns i Sotenäs 2563 personer som är 65 år och äldre och 1710 personer som är 70 år och äldre. Västtrafik har lämnat en kalkyl för båda variablerna. Enligt statistik från andra kommuner kommer ca 70 % att tacka ja till erbjudandet. Det innebär att 1794 personer (65+) eller 1197 (70+) kommer anta erbjudandet i Sotenäs. Pris per kort och år exklusive moms är för (65+) 160 kr och för (70+) 150 kr. Den årliga kostnaden kommer att uppgå till mellan kr till kr. Kommunsekreterarens tjänsteutlåtande Yrkande Britt Wall (S), Ronald Hagbert (M) och Mats Abrahamsson (M) yrkar bifall till motionen och föreslår att kortet ska gälla från 70 år. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Britt Walls (S) med fleras förslag och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott antar detta. 13(40)

14 Forts. KSAU 57 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag Kommunfullmäktige beslutar att från och med 1 januari 2015 införa fria resor under hela trafikdygnet för invånare som är 70 år och äldre där resenären själv bekostar administrationsavgiften (för närvarande 130 kr/person). Medel avsätts i budget 2015 (180 tkr). Kommunstyrelsen 14(40)

15 KSAU 58 KA 2011/674 Sjöbodspolicy och köregler Ett förslag till sjöbodspolicy har varit utsänt på remiss under tiden 26 september - 30 november 2012 till de politiska partierna. Dessutom har allmänheten beretts tillfälle att lämna synpunkter på förslag till sjöbodspolicy inklusive köregler under tiden 23 januari 31 mars Utkast Sjöbodspolicy Köregler sjöbodar Kommunstyrelsens arbetsutskott Teknisk chefs tjänsteutlåtande Yrkande Mikael Sternemar (FP) och Britt Wall (S) föreslår vissa justeringar av texten i Sjöbodspolicyn. Ronald Hagbert (M) yrkar bifall till Britt Walls (S) och Mikael Sternemars (FP) förslag. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Mikael Sternemars (FP) med fleras förslag och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott antar detta. Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag Kommunfullmäktige antar förslag till sjöbodspolicy och köregler för Sotenäs kommun. Nytt reviderat förslag presenteras för kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen 15(40)

16 KSAU 59 Information från tekniska avdelningen Björn Martinsson, teknisk chef, lämnar information om pågående arbete på tekniska avdelningen enligt följande; Förskolor projektering Kungshamn näridrottsplats, förslag på en mindre omfattning av skatepark tas fram Ståleröds vägsamfällighet Göstas Fisk Över 1500 pågående ärenden Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen. 16(40)

17 KSAU 60 KA 2013/172 Utredning av framtida lokalbehov för skolor och förskolor Diskussion förs om lokalyta för skolor och förskolor. Yrkande Ronald Hagbert (M) och Hilbert Eliasson (S) föreslår att det utreds vilka framtida behov av lokalytor som finns för skolor och förskolor. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Ronald Hagberts (M) med fleras förslag och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott antar detta. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar åt kommunchefen utreda vilka framtida behov av lokalytor som finns för skolor och förskolor. Kommunchefen 17(40)

18 KSAU 61 KA 2010/638 Motion om strandpromenad En motion lämnades med förslag om att kommunstyrelsen ska få i uppdrag att undersöka möjligheten att anlägga gångmöjlighet från Dammgatan till Fisketångens badplats. Beskrivning av ärendet I området finns ett flertal sjöbodar och bryggor där tillgängligheten inte är handikappanpassad och inte ligger under kommunalt huvudmannaskap. I den mån man skall ordna en strandpromenad i enlighet med motionärens önskemål bör det ske en översyn av befintliga bryggor så att de anpassas till samma standard som en eventuell ny strandpromenad. En strandpromenad i enlighet med motionärens önskemål skulle skapa en del av den strandpromenad som skulle i en helhet kunna omfatta en vacker strandpromenad från Wiggersvik via Springet till Tångens ångsbåtsbrygga där huvuddelen av gångvägen kan anläggas på kommunal mark. En del av den föreslagna strandpromenaden behöver anläggas över vatten, och detta innebär att fastigheten Tången 2:2 kommer delvis att bli avskuren. En överenskommelse med denne fastighetsägare bedöms vara nödvändig innan en fortsatt projektering sker. För den del av strandpromenaden som motionären avser bedömer Tekniska avdelningen att investeringen uppgår till ca 500 tkr i 2012 års prisläge. För att kunna se en helhet bedömer Tekniska avdelningen att ett kostnadsförslag skall tas fram som kostnadsberäknar hela den föreslagna sträckan där motionärens förslag ingår som en del i denna. Denna projektering/kostnadsberäkning bedöms kosta ca kr. Teknisk chefs tjänsteutlåtande Motion om strandpromenad Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen. Tekniska avdelningar har undersökt möjligheten att anlägga gångmöjlighet från Dammgatan till Fisketångens badplats, varför motionens intentioner redan är uppfyllt. För närvarande finns ingen möjlighet ekonomisk att anlägga gångmöjlighet från Dammgatan till Fisketångens badplats. Kommunstyrelsen 18(40)

19 KSAU 62 KA 2014/135 Riktlinjer för markupplåtelse, regler och rekommendationer I det pågående arbetet med att se över Sotenäs kommuns markupplåtelser så har det framkommit att riktlinjerna i nuvarande regelverk är otydliga och att de av näringsidkare kan anses vara något för strikta. Av denna anledning har riktlinjerna kompletterats enligt bilagd handling. Kommunens riktlinjer ska vara tydliga och behandla alla lika. Med detta som grund har förvaltningen tagit fram ett förslag på komplettering och förtydligande av "Riktlinjer för markupplåtelse, regler och rekommendationer" Teknisk chefs tjänsteutlåtande Markupplåtelse, regler och rekommendationer Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag Kommunstyrelsen antar förvaltningens förslag till "Riktlinjer för markupplåtelse, regler och rekommendationer" Kommunstyrelsen 19(40)

20 KSAU 63 KA 2013/172 Lokalförsörjningsplan, försäljning av fastigheter Tekniska avdelningen har under de senaste åren arbetat med underhållsplan samt inventering av eftersatt underhåll på kommunens fastigheter. I detta arbete har bland annat framkommit att det är viktigt att snabbt komma fram till det optimala fastighetsbeståndet för framtiden, samt att avyttra de byggnader som inte längre är nödvändiga att ingå i kommunens bestånd. Teknisk chefs tjänsteutlåtande Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen. 20(40)

21 KSAU 64 KA 2012/40 Utvärdering av politisk organisation Kommunfullmäktige beslutade att genomföra en ny politisk organisation från och med 1 januari Målet var att skapa en effektiv politisk organisation med kommunens och medborgarnas bästa som helhet i fokus. Organisationen skulle också leda till en tydligare struktur gällande ledning och styrning. Revidering av organisationen har skett genom kommunfullmäktiges beslut , samt gemensam miljönämnd 1 januari Nuvarande organisation har utvärderats av Munkeby Management inför kommande mandatperiod och presenterades för kommunstyrelsens arbetsutskott i december Ett uppdrag gavs att ta fram ett förslag till hur nuvarande organisation kan revideras. Munkeby Managements rapport Munkeby Management, organisationsbild, Munkeby Management, Förslag till revidering av politisk organisation, Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen. Ärendet tas upp på nästa ksau. 21(40)

22 KSAU 65 KA 2014/208 Ägardirektiv, bolagsordning och aktieägaravtal för RAMBO Munkedals och Tanums kommun fick vid ägarsamråd i uppdrag att uppdatera kommunernas befintliga styrdokument över bolagen i förhållande till förändringar i kommunallagen som förstärker ägarkommunernas uppsiktsplikt över kommunala bolag. Förslag till revideringar har nu tagits fram för bolagsordning, ägardirektiv och aktieägaravtal. Förslag till Ägardirektiv Förslag till Bolagsordning Förslag till Aktieägaravtal Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag Kommunfullmäktige godkänner förslag till ägardirektiv för RAMBO AB. Kommunfullmäktige godkänner förslag till bolagsordning för RAMBO AB. Kommunfullmäktige godkänner förslag till aktieägaravtal för RAMBO AB. Kommunstyrelsen 22(40)

23 KSAU 66 Medarbetarenkät Kommunchefen informerar om utfallet av medarbetarenkäten Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen. 23(40)

24 KSAU 67 KA 2014/174 Bryggarrende för Arcona Yacht, Tången 1:1 Kungshamns Marininredning har inkommit med ansökan om att få arrendera ett vattenområde för att få lägga ut en 60 meter lång flytbrygga i Tångens hamn, Tången 1:1. En liten del av det aktuella området omfattas av detaljplan och föreslagen åtgärd har stöd i planen, den största delen ligger utanför planlagt område. Ansökan om anmälan om vattenverksamhet har lämnats in till Länsstyrelsen samt tillstånd erhållits. Syftet med bryggan är att kunna ha visningsbåtar och de båtar som lämnas på service. Miljönämnden har inga synpunkter på föreslagen åtgärd och ärendet har samråtts med några av fiskarna. Ett arrendeavtal föreslås löpa på tre år för området med avgift enligt gällande taxa. Mark- och exploateringsingenjörens tjänsteutlåtande Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna att ett arrendeavtal för brygga upprättas på tre år med Arcona Yachts AB, under förutsättning att verksamhet bedrivs enligt syftet. Sökanden Mark- och exploateringsingenjören 24(40)

25 KSAU 68 KA 2013/292 Motion - Boken kommer Ragnhild Selstam (M) föreslår kommunstyrelsen om att utreda möjligheten att införa "Boken Kommer" service i Sotenäs Kommunbibliotek. "Boken kommer" är en kostnadsfri tjänst för den som på grund av ålder, rörelsehinder eller långvarig sjukdom inte själv kan ta sig till biblioteket. Servicen innebär att låntagaren ringer in sin beställning till biblioteket som sedan packar och distribuerar ut medierna. Omfattningen brukar vara 1 ggr/månad och område i kommunen. Omfattningen av verksamheten blir svår att införlivas i den ordinarie verksamheten som bedrivs idag utan att det får stora konsekvenser av befintlig service. För att kunna erbjuda utökad servicen kommer bibliotekets kostnader öka med kr/år. Behovet är en utökning av tjänst med 25 % ca och med ca :- för transporter. En Boken kommer service skulle innebära att flera grupper i samhället, som idag har svårigheter nyttja bibliotekets tjänster, kommer att ha tillgång till dessa. Motion gällande Boken kommer Kultur och fritidsansvarigs tjänsteutlåtande Utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen, då den inte ryms inom de ekonomiska ramarna. Beslut finns redan att göra biblioteket i Kungshamn mer tillgängligt genom meröppet vilket innebär utökade öppettider. Kommunstyrelsen 25(40)

26 KSAU 69 KA 2014/170 Barnomsorg på obekväm arbetstid Kommunfullmäktige lämnade i november 2012 bifall till en motion om att Sotenäs kommun snarast tar reda på om det idag finns personer som anser att de behöver barnomsorg på obekväm arbetstid samt att kommunen planerar för att starta sådan verksamhet med mycket kort förberedelsetid om behovet uppstår. Utbildningsförvaltningen har genomfört en utredning kring barnomsorg obekväm arbetstid. Förskolan och skolbarnomsorgen i kommunen är öppen på vardagar mellan och Vårdnadshavare som önskar barnomsorg på andra tider kan generellt inte tillmötesgås. Ärendet kan delas upp i tre delar. Utökade öppettider i nuvarande organisation, tjugofyratimmars öppet under vardag och helgöppet. En kartläggning har gjorts för att ta reda på behovet av omsorg på obekväm tid i förskola och fritidshem. Förvaltningen har tagit fram förslag på organisation för två alternativ utifrån resultatet av kartläggningen. Alternativ 1: Samtliga enheter har öppet från till Utifrån enkätsvaren täcker detta behovet av omsorg för flertalet av de vårdnadshavare som visat behov av utökad service. I dessa öppettider ligger också en bedömning av distinktionen mellan dag- och nattverksamhet. Alternativ 2: En avdelning i kommunen som har öppet dygnet runt alla dagar hela året. Detta alternativ innebär att vi behöver öppna en helt ny avdelning någonstans i kommunen och de barn som är i behov av denna omsorg får sin placering här oavsett var i kommunen de bor. Antalet barn syns inte större än att en avdelning täcker behovet vilket gör att avdelningen bör förläggas geografiskt centralt i kommunen. Fritidsbarn blir skjutsade till denna avdelning när de har behov av denna omsorg Fler alternativ har beaktats men inte föreslagits utifrån aspekter av ekonomi, kontinuitet, kvalitet, gränsdragning runt registerutdrag, besiktning av ute- och innemiljö och tillsyn. Utbildningsnämnden ansöker om medel hos kommunstyrelsen för en ramökning med 1,6 miljoner kronor för att i steg 1 genomföra alternativ 1, utökade öppettider i nuvarande organisation. Utbildningsnämnden söker medel hos kommunstyrelsen i steg 2 för en ramökning med 1,5 miljoner kronor för att genomföra alternativ 2 när byggnationen är färdigställd på Väjern, en dygnet runt öppen avdelning alla dagar, och att en avdelning vid Väjerns förskola anpassas för denna verksamhet vid nybyggnationen. 26(40)

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012 FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.23) Riktlinjer för resultatutjämningsreserv Avsättning för åren 2010-2012 Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Ekonomi - Resultatutjämningsreserv Ägare/ansvarig Elisabet Persson

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun KS.2013.0361 2013-08-16 Tomas Nilsson Kommunfullmäktige Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun Ärendebeskrivning Riksdagen har beslutat, prop.2011/12:172, att ge möjlighet för kommuner och

Läs mer

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Vision och inriktningsmål Budgetprocess Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-18, 140. Inledning... 3 Begreppsförklaring... 3 Vision, inriktningsmål verksamhetsidé och

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Hilbert Eliasson. Anna-Lena Höglund. Roland Mattsson. Hilbert Eliasson

Hilbert Eliasson. Anna-Lena Höglund. Roland Mattsson. Hilbert Eliasson Plats och tid Kommunhuset, Tryggö, Kungshamn kl. 08.30-11.40 Beslutande Roland Mattsson (M) Stig-Arne Helmersson (C) Hilbert Eliasson (S) Övriga deltagare Jimmy Lundström, MEX-ingenjör 82 Johanna Hisbro,

Läs mer

Rose-Marie Ahlström (M) Anne Johansson (FP)

Rose-Marie Ahlström (M) Anne Johansson (FP) Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 08.30-12.15. Öppet sammanträde Beslutande Närvarande ersättare Nils Olof Bengtson (M), ordförande Kristina Frigert (M) Kenny Thärnström (FP) Birgitta

Läs mer

Kristina Frigert (M), ordförande Ola Strand (KD) Birgitta Granström (S) Mats Nilsson (S) Stina Espenkrona (KD) Olof Börjesson (C) Lena Linke (MP)

Kristina Frigert (M), ordförande Ola Strand (KD) Birgitta Granström (S) Mats Nilsson (S) Stina Espenkrona (KD) Olof Börjesson (C) Lena Linke (MP) Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00-16.00. Ajournering kl. 14.00-14.30. Öppet sammanträde Beslutande Kristina Frigert (M), ordförande Ola Strand (KD) Birgitta Granström (S) Mats Nilsson

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012 4 november 2013 KS-2013/1409.189 1 (9) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt

Läs mer

Peter Hemlin (M), ordförande Kristina Frigert (M) Birgitta Granström (S) Elving Claesson (S) Margareetta Waldén (FP) Lena Linke (MP)

Peter Hemlin (M), ordförande Kristina Frigert (M) Birgitta Granström (S) Elving Claesson (S) Margareetta Waldén (FP) Lena Linke (MP) Plats och tid Kvarnberget, "Samlingssalen", Kungshamn, kl 09.00-12.30. Öppet sammanträde Beslutande Peter Hemlin (M), ordförande Kristina Frigert (M) Birgitta Granström (S) Elving Claesson (S) Margareetta

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-11-21 KS 2013/0865 Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) Förslag till beslut

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-10-17. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 5 2012-10-17 08:15-11:10

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-10-17. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 5 2012-10-17 08:15-11:10 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 5 2012-10-17 08:15-11:10 Beslutande Kristina Svensson Veronica Almroth Bengt Johansson Kerstin Gadde Anders Hygrell Övriga deltagande Se sidan 2 Utses att justera

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 8:30-9:50 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 58-62 ande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza

Läs mer

Beslutande Verena Rodin (NSP) Annica Erlandsson (S) Närvarande ersättare Övriga deltagare. Justerare. Ordförande. Justerare. Kenth Östergren (S)

Beslutande Verena Rodin (NSP) Annica Erlandsson (S) Närvarande ersättare Övriga deltagare. Justerare. Ordförande. Justerare. Kenth Östergren (S) Plats och tid Kommunhuset, Hållö kl. 08.30-.12.00, ajournering kl 10.00-10.15 Beslutande Verena Rodin (NSP) Annica Erlandsson (S) Kenth Östergren (S) Närvarande ersättare Övriga deltagare Lars Bennersten

Läs mer

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar.

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-12-10 377 Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. KS 2013-422 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Direktiv för arbetet med Budget 2015 och flerårsplan 2016-2017

Direktiv för arbetet med Budget 2015 och flerårsplan 2016-2017 Tjänsteskrivelse 1 (5) Datum 2014-02-?? Budget- och utvecklingschef Raymond Lützhöft 0410733135, 0708817135 raymond.lutzhoft@trelleborg.se Direktiv för arbetet med Budget 2015 och flerårsplan 2016-2017

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

Riktlinje för ekonomistyrning

Riktlinje för ekonomistyrning Riktlinje 2015-03-30 Riktlinje för ekonomistyrning KS 2015/0144 Beslutad av kommunfullmäktige den 30 mars 2015. Denna riktlinje ersätter, tillsammans med Riktlinje för intern styrning och kontroll, det

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 1 av 5 Kommunstyrelseförvaltningen Jan Lorichs Ekonomichef Kommunstyrelsen Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fastställer

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Policy God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Innehåll Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Mål och måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning 3 Finansiella mål och riktlinjer 3 Mål

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.35 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Övriga deltagare Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef

Läs mer

Folkets Hus, Malmön, torsdagen den 11 juni 2015 kl. 17.30-20.50 Mötet ajourneras efter 8 kl 19.30-19.50

Folkets Hus, Malmön, torsdagen den 11 juni 2015 kl. 17.30-20.50 Mötet ajourneras efter 8 kl 19.30-19.50 Plats och tid Folkets Hus, Malmön, torsdagen den 11 juni 2015 kl. 17.30-20.50 Mötet ajourneras efter 8 kl 19.30-19.50 Beslutande Närvarande ersättare Se bifogad närvarolista sidan 2. Se bifogad närvarolista

Läs mer

Sammanträdet öppnas: Ärenden: Kungörelse/underrättelse. Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18.

Sammanträdet öppnas: Ärenden: Kungörelse/underrättelse. Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18. Kungörelse/underrättelse Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18.30, i Lindberghallen, Djurås. Sammanträdet öppnas: Upprop Val av justerare, plats och tid

Läs mer

OBS kl. 14.00. Föredragningslista. Kallelse/underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2011-10-11

OBS kl. 14.00. Föredragningslista. Kallelse/underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2011-10-11 Kommunstyrelsen 2011-10-11 Kallelse/underrättelse Sammanträdesdatum 1(18) Plats och tid Nedre Fryken, tisdag 11 oktober 2011, OBS kl. 14.00 Föredragningslista Ärende Val av justeringsman 1 Besök av Kilsbostäder

Läs mer

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen Tid Kl. 10.00 11.00 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

Läs mer

Hilbert Eliasson. Anna-Lena Höglund. Roland Mattsson. Hilbert Eliasson

Hilbert Eliasson. Anna-Lena Höglund. Roland Mattsson. Hilbert Eliasson Plats och tid Kommunhuset, Långö, Kungshamn den 29 april 2015 kl. 13.00-18.30. Beslutande Roland Mattsson (M) Stig-Arne Helmersson (C) Hilbert Eliasson (S) Övriga deltagare Lennart Elving, konsult 22 Ann-Marie

Läs mer

Sammanträdesdatum 2010-11-01. Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet.

Sammanträdesdatum 2010-11-01. Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet. m '""-"< z - -..., KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-11-01.,~ TRANAs KOMMUN 200 Dnr 418/10 Budget 2012, ksau 173, ks 158 Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet. För finansiering av

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 79-95 Plats och tid Stadshuset Säffle, Trätäljarummet, kl. 9.00-12.30 Ölserudsrummet kl. 13.30-16.40 ande Övriga deltagare Protokolljusterare Daniel Bäckström (c) Kerstin

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-06-17. KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-06-17. KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-06-17 PLATS OCH TID KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt

Läs mer

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden.

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott KALLELSE Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom. Utskottens presidier och företrädare för de partier som inte har en ledamotplats

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00

Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00 Beslutande Peter Åberg (S) ordförande Ulf Vidman (M) Eva-Marie Stabbfors (KD) Lilian Mörtsell

Läs mer

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf.

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, rum 303/304 08:30-09:45 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. Ida Nilsson (MP)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2008-11-24 212 (212-218) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-11.30. Se bilagd närvarolista

Kommunstyrelsen 2008-11-24 212 (212-218) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-11.30. Se bilagd närvarolista Kommunstyrelsen 2008-11-24 212 (212-218) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-11.30 Se bilagd närvarolista Ulla Sjöberg, sekreterare Eira Källgren, kommunchef Christer Ekendahl, ekonomichef,

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-06-16

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-06-16 STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- OCH EKONOMIUTSKOTT Tid 8:30: - 12:50 Plats Kommunhuset, Skeppet Ledamöter Sofia Westergren (M) ordförande Bo Pettersson (S) vice ordförande Lisbeth Svensson

Läs mer

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN 2015-06-03 1 (9) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Pia Möller (M) Louise Stjernquist (FP) Britt-Marie Kahl (M) Torbjörn Brorsson (M)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund - EXTRA PROTOKOLL 1(5) Tid: kl 08:30 8:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Stefan Hortlund, s Jenny Dahlberg, s Inger Grankvist, s Tomas Egmark, s Harry Nyström, v Matilda Wiklund,

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Reviderat förslag till Strategisk plan och budget 2013-2015 och komplettering med de kommunala bolagens ägardirektiv

Reviderat förslag till Strategisk plan och budget 2013-2015 och komplettering med de kommunala bolagens ägardirektiv Kommunfullmäktige 2012-11-26 236 551 Kommunstyrelsen 2012-11-12 239 571 Budgetutskottet 2012-10-23 30 4 Dnr 12.649-04 novkf21 Reviderat förslag till Strategisk plan och budget 2013-2015 och komplettering

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 224 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl 17.00-18.00 Beslutande Hans-Ingvar Jönsson (c), ordförande Gull-Britt Svensson (s) Mats Kroon (m) Gunilla Karlsson (s) Ronny Sandberg (s) Lennart

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2000-10-30 1

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2000-10-30 1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2000-10-30 1 Plats och tid Kommunkontoret, kl. 17.00 18.00 Beslutande Jan-Evert Halldin (s), ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Benny Andersson (s), Eva Lind (s)

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Ks 48 Dnr 02/KS1 042. Verksamhetsredovisning per 2002-03-31. Yrkanden och proposition

Ks 48 Dnr 02/KS1 042. Verksamhetsredovisning per 2002-03-31. Yrkanden och proposition 2 Ks 48 Dnr 02/KS1 042 Verksamhetsredovisning per 2002-03-31 Nämnder och kontor har till kommunstyrelsen överlämnat verksamhetsredovisning per 2002-03-31. Yrkanden och proposition Peter Carpelan (m), Leif

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Innehållsförteckning Riktlinjer för god ekonomisk hushållning... 3 Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Självfinansieringsnivå för nya investeringar 5 Resultatutjämningsreserv

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson (S)

Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson (S) 1(11) Plats och tid Hammargården, kl. 15.00-16.55 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson

Läs mer

Kommuhuset, Alvö, Kungshamn den 12 december 2012 kl. 08.30-15.20 Ajournering kl. 12.00-13.00

Kommuhuset, Alvö, Kungshamn den 12 december 2012 kl. 08.30-15.20 Ajournering kl. 12.00-13.00 Plats och tid Kommuhuset, Alvö, Kungshamn den 12 december 2012 kl. 08.30-15.20 Ajournering kl. 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M), ordförande Mikael Sternemar (FP)) Ronald Hagbert (M) Britt Wall

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen

Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2015-01-30 KS 2013/0228 50044 Kommunfullmäktige Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-24 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 15.00-16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Kristina

Läs mer

Mats Ove Svensson, kommunchef Ann Larsson, Omsorgsförvaltningen. Maria Hassing Karlander, folkhälsosamordnare. Maria Hassing Karlander

Mats Ove Svensson, kommunchef Ann Larsson, Omsorgsförvaltningen. Maria Hassing Karlander, folkhälsosamordnare. Maria Hassing Karlander 24-34 Plats och tid Kommunhuset, Långö, Kungshamn, kl 09:00 11:30 Beslutande Britt Wall (s), KS, ordförande Susanne Aronsson (nsp), UN Eva Abrahamsson (m), M&BN Petra Sundblad (s), HSN Adjungerade Mats

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

REGLER. Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag

REGLER. Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag REGLER Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag 1 Styrdokument Handlingstyp: Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag Diarienummer: KS/2014:158 Beslutas av: kommunfullmäktige

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT. Sammanträdestid: 2015-10-14 kl. 08.30-12.10. Borgmästaren, Stadshuset Lysekil.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT. Sammanträdestid: 2015-10-14 kl. 08.30-12.10. Borgmästaren, Stadshuset Lysekil. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15 11 (15) KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT Sammanträdestid: 2015-10-14 kl. 08.30-12.10 Lokal: Borgmästaren, Stadshuset Lysekil Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare:

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen 2013-02-26 15 55 Dnr 2012.397 107 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Kommunens revisorer har gett Kommunal Sektor inom PwC

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal kl 08.00-12.00 Beslutande Curt B Gustavsson (S), ordförande Christer Johansson (S) Anna-Karin Skatt-Holmlind (S) Berndt Gustafsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-10-21 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-10-21 1 Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-10-21 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10 Plats: Kommunkontoret, Mellanfryken Tid: 15:30-17.05 ande Mikael Johansson S Ordförande Angelica Rage S Vice ordförande Kenneth Eriksson S Anders Ljungsten M Övriga Christian Söderblom IT-chef Jan-Olov

Läs mer

Extra sammanträde. OBS! Inget fika.

Extra sammanträde. OBS! Inget fika. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige Extra sammanträde. OBS! Inget fika. KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 6 december 2010 kl. 18:00.

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Plats och tid Skutan Strömsvik,,, 08:15-13:00 Beslutande Erland Olauson (S), ordf Lars Beckman (S) Bertil Eklund (NB) Anders Carlsson (C) Per Hollertz (M) Närvarande ersättare Helen Johanss Kokkonen

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 24 september 2012 kl. 18:00. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-07 Plats: Stora Dalslundskolans matsal i Åkarp Tid: 2014-10-14 kl. 19:00 Kl. 18:00 Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum Vid eventuellt

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, kl 08.30 12.30. Beslutande

Plats och tid Kommunkontoret, kl 08.30 12.30. Beslutande DALS-EDS KOMMUN Fokusnämnden Sammanträdesprotokoll 2010-03-03 Plats och tid Kommunkontoret, kl 08.30 12.30 Beslutande Britta Carlén (c), ordförande Kerstin Johansson (c) Larsinge Fahlén (s) Tomas Fahlén

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, 2013-01-09 kl 09.00-11-20

Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, 2013-01-09 kl 09.00-11-20 1(13) Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, kl 09.00-11-20 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf, jäv 6 Anders Månsson (S), ordf 6 Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M)

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Ledningsutskottet. Ärendeförteckning. 2012-09-19 Protokoll - Ledningsutskottet. Sid 1/11 95-102

Ledningsutskottet. Ärendeförteckning. 2012-09-19 Protokoll - Ledningsutskottet. Sid 1/11 95-102 Ledningsutskottet 2012-09-19 Protokoll - Ledningsutskottet Sid 1/11 Ärendeförteckning 95-102 95 Delårsredovisning per 2012-08-31 96 Uppföljning av kapitalförvaltningen per 2012-08-31 97 Ägande och drift

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-06-05 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.35 Beslutande Övriga närvarande LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m), 1:e vice ordförande

Läs mer

DISKUSSIONS- och INFORMATIONSPUNKT BUDGET- FÖRUTSÄTTNINGAR 2016-2018

DISKUSSIONS- och INFORMATIONSPUNKT BUDGET- FÖRUTSÄTTNINGAR 2016-2018 Ärende 18 DISKUSSIONS- och INFORMATIONSPUNKT BUDGET- FÖRUTSÄTTNINGAR 2016-2018 Budgetsamordnare Monica Karlsson Biträdande kommunchef Kjell Fransson Läget i världen Återhämning men ingen högkonjunktur

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, kl 08.30-13.00. Ajournering 09.20-09.30. Ajournering 10.50-11.00

Plats och tid Kommunhuset, kl 08.30-13.00. Ajournering 09.20-09.30. Ajournering 10.50-11.00 Utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 2015-04-30 46-59. Plats och tid Kommunhuset, kl 08.30-13.00. Ajournering 09.20-09.30. Ajournering 10.50-11.00 Beslutande Jeanette Loy (M) Anders Rosén (M) Mikael

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Notariet, kommunhuset i Högsby kl. 8.30 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla Abrahamsson,

Läs mer

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Granskning av Intern kontroll Vingåkers kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Förslag 2015-02-25 Inledning Dokumentet innehåller dels en beskrivning av kommunens reviderade styrmodell och dels förslag till

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer