Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl Mötet ajourneras kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00"

Transkript

1 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl Mötet ajourneras kl Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, Ronald Hagbert (M) Kenneth Pehrson (KD) Britt Wall (S) 49-64, Hilbert Eliasson (S) Annica Erlandsson (S) Närvarande ersättare Kenneth Pehrson (KD) 49-62, Annica Erlandsson (S) 49-63, Övriga deltagare Bo Hallgren, förvaltningschef 49, 52 Cecilia Lindsten, landskapsarkitekt 49, 52 Jan Simonsson, utredare 54 Björn Martinsson, teknisk chef Jörgen Karlsson, ekonomichef Mats Ove Svensson, kommunchef Anna-Lena Höglund, sekreterare Justerare Britt Wall, Hilbert Eliasson Justering Kommunhuset, kansliet den 24 mars 2014 kl Sekreterare Ordförande Anna-Lena Höglund Justerare Mats Abrahamsson Britt Wall 49-64, Hilbert Eliasson Anslagsbevis Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll är justerat. Protokollet är anslaget under tiden Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. Protokollet förvaras på kommunkansliet. Ann-Marie Hermansson

2 Innehållsförteckning Remiss: Översyn av utvidgat strandskydd i Sotenäs kommun...3 Medborgarförslag Enkelriktning av Skolgatan på Smögen...5 Ansökan om planbesked för fastigheten Kalvbogen 1:129 (Hasselösund)...6 Godkännande av granskningsutlåtande & godkännande av antagandehandling FÖP Åbyfjorden...8 Förslag på regional folkhälsomodell - svar på remiss...9 Strategi för IT-infrastruktur i Sotenäs kommun...10 Redovisning av pågående ärenden våren Redovisning av pågående motioner och medborgarförslag våren Motion - Subventionerat busskort till kommuninvånare 65 + och äldre...13 Sjöbodspolicy och köregler...15 Information från tekniska avdelningen...16 Utredning av framtida lokalbehov för skolor och förskolor...17 Motion om strandpromenad...18 Riktlinjer för markupplåtelse, regler och rekommendationer...19 Lokalförsörjningsplan, försäljning av fastigheter...20 Utvärdering av politisk organisation...21 Ägardirektiv, bolagsordning och aktieägaravtal för RAMBO...22 Medarbetarenkät...23 Bryggarrende för Arcona Yacht, Tången 1: Motion - Boken kommer...25 Barnomsorg på obekväm arbetstid...26 Budgetuppföljning per februari Bokslut och årsredovisning Behandling av resultat i bokslut Anvisningar för arbetet med budget Uppföljning av internkontrollplan 2013 kommunstyrelsens allmänna och tekniska verksamhet...38 Kurser och konferenser...39 Förfrågan om köp av Kommunal industrimark på Lökholmen fastighetsbeteckning 1:708 i Hunnebostrand (40)

3 KSAU 49 KA 2014/83 Remiss: Översyn av utvidgat strandskydd i Sotenäs kommun Länsstyrelsen i Västra Götalands län har i remiss till Sotenäs kommun översänt ett förslag till utökat strandskydd. Kommunen har möjlighet att inkomma med synpunkter på förslaget senast den 30 april Kommunerna i Norra Bohuslän har inom ramen för pågående samarbeten kring plan- och utvecklingsfrågor gemensamt studerat konsekvenserna av ett utökat strandskydd. Med detta som utgångspunkt har ett antal gemensamma och principiella frågor och synpunkter definierats, vilka redovisas i ett separat yttrande. Beskrivning av ärendet I Bohuslän varierar strandskyddet längs kusten mellan 0 och 300 meter från strandlinjen. Allt strandskydd över 100 meter är så kallat utökat strandskydd. I samband med pågående översyn av det utvidgade strandskyddet har Länsstyrelsen upprättat förslag till nya beslut för alla strandskyddsområden som ska ha ett utvidgat strandskydd även fortsättningsvis. Förslagen till beslut för Sotenäs kommuner består av både minskningar och utökningar av gällande strandskydd. Förslagen innebär utvidgning av strandskyddet till 300 meter utmed kuststräckan och 200 meter utmed större sjöar och vattendrag, från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd. Förslagen medför att strandskyddsområden som idag är utvidgade vid övriga sjöar och vattendrag i kommunerna minskar till 100 meter från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd. Motiven för utvidgningarna framgår av Länsstyrelsens förslag till beslut. Områden där strandskyddet upphävts i samband med detaljplan eller som saknar strandskydd på grund av att området var planlagt 1975 (och där planen fortfarande gäller) berörs inte av förslaget. Föreslagna utvidgningar av strandskyddsområden i Sotenäs kommun omfattar sådana områden som idag har, eller inom överskådlig framtid kan väntas få, mycket höga värden för allmänhetens friluftsliv och/eller för växt- och djurlivet. Kommunen anser att ett utvidgat strandskydd är nödvändigt för att långsiktigt säkerställa syftena med strandskyddet i dessa områden. Förslagen medför vissa inskränkningar i användningen av mark- och vatten, men anpassningar av strandskyddsgränsen har gjorts för befintlig bebyggelse, vägar med mera där de värden strandskyddet syftar till att skydda redan har förlorat i betydelse. Sotenäs kommun anser att förslaget till utökat strandskydd kan tillstyrkas under förutsättning att det ändras så att kommunens synpunkter tillgodoses. 3(40)

4 Forts. KSAU 49 Förvaltningschefens tjänsteutlåtande Yttrande Sotenäs Förvaltningschefens tjänsteutlåtande Yttrande Norra Bohuslän Förvaltningschefens tjänsteutlåtande Yttrande Miljönämnden Yrkande Mats Abrahamsson (M), Ronald Hagbert (M) och Mikael Sternemar (FP) föreslår att (kommunstyrelsen) (arbetsutskottet) att överlämna en särskild skrivelse till Länsstyrelsen. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Mats Abrahamssons (M), Ronald Hagberts (M), Mikael Sternemars (FP) förslag och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott antar detta. Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag Kommunstyrelsen beslutar att överlämna upprättat förslag till yttrande för Sotenäs kommun daterat till Länsstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom upprättat förslag till yttrande för kommunerna i Norra Bohuslän daterat till Länsstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutar att överlämna en särskild skrivelse till Länsstyrelsen. Kommunstyrelsen 4(40)

5 KSAU 50 KA 2013/171 Medborgarförslag Enkelriktning av Skolgatan på Smögen Ett medborgarförslag har inkommit med förslag att Skolgatan på Smögen ska vara enkelriktad året runt från att nu bara vara enkelriktad del av året. Beskrivning av ärendet Skolgatan är parkering tillåten på ena sidan vilket begränsar framkomligheten med mötande fordon. När gatan är enkelriktad får fordon endast föras i sydöstlig riktning från Oskar Fredriks gata till Storgatan, vilket innebär att parkering sker på vänster sida. En enkelriktning av Skolgatan året runt förbättrar trafiksäkerheten men föreslås gälla mellan Storgatan och Templaregatan och tillåten färdriktning ska vara från Storgatan till Templaregatan. Byggnadsnämnden har beslutat att från och med att; fordon endast får föras i nordvästlig riktning på Skolgatan mellan Storgatan och Templaregatan, nuvarande enkelriktning gällande juni-augusti årligen mellan Storgatan och Oskar Fredriks gata upphävs, nuvarande enkelriktning av Kyrkogatan mellan Storgatan och Mellanbergsvägen upphävs. Därmed är ärendet besvarat. Medborgarförslag Förvaltningschef miljö- och bygg tjänsteutlåtande Byggnadsnämndens protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag Kommunfullmäktige tackar förslagsställaren och bifaller medborgarförslaget. Kommunstyrelsen 5(40)

6 KSAU 51 KA 2013/331 Ansökan om planbesked för fastigheten Kalvbogen 1:129 (Hasselösund) Aktuell ansökan innehåller önskemål om att få upprätta ny detaljplan för att förändra markanvändningen från industri till icke störande verksamheter och boende för fastigheten Kalvbogen 1:129. Miljö- och byggförvaltningen bedömer att en prövning i detaljplan för att förändra markanvändningen och bl a tillåta boende även bör omfatta angränsande fastigheter (Kalvbogen 1:126, 1:130-1:135) för att få en konsekvent och genomförbar planbild inom området. Idag tillåts boende inom det så kallade Hållöfiskområdet (norr om ovan nämnda fastigheter), vilket i praktiken begränsar möjligheterna att bedriva viss typ av industriell verksamhet inom de delar av Kalvbogen som i gällande detaljplan regleras som industrimark. Fastigheten Kalvbogen 1:129 är idag planlagd för industri, men området redovisas i ÖP2010 som omvandlingsområde inom tätortsområdet Kungshamn-Smögen-Hasselösund-Väjern-Hovenäset. För området föreslås en utveckling mot icke-störande verksamheter och boende. Området har ett mycket exponerat och strategiskt läge vilket gör marken exklusiv och värdefull för framtida samhällsutveckling. Värdering av lämpligheten till planprövning har gjorts utifrån att planen görs för hela det område som omfattar fastigheterna Kalvbogen 1:126, 1:129-1:135 och delar av fastigheten Hasselön 1:74. Förslag till värdering ger ansökan 18 värderingspoäng. Därmed föreslås ett positivt planbesked, dvs att inkomna önskemål ska prövas i en detaljplaneprocess. Landskapsarkitektens tjänsteutlåtande Yrkande Britt Wall (S), Hilbert Eliasson (S) och Ronald Hagbert (M) yrkar bifall till förslaget. Mikael Sternemar (FP) yrkar avslag till förslaget och föreslår att planen endast ska omfatta fastigheten 1: 129. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Britt Wall (S), Hilbert Eliasson (S) och Ronald Hagbert (M) och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott antar detta. Ordföranden ställer proposition på Mikael Sternemar (FP) förslag och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott avslår detta. 6(40)

7 Forts. KSAU 51 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag Kommunstyrelsen beslutar att ge ansökan 18 värderingspoäng och lämna ett positivt planbesked, det vill säga att pröva inkomna önskemål i en detaljplaneprocess som omfattar fastigheterna Kalvbogen 1:126, 1:129-1:135 och delar av fastigheten Hasselön 1:74. Planen förväntas kunna antas Reservation Mikael Sternemar (FP) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget förslag. Kommunstyrelsen 7(40)

8 KSAU 52 KA 2009/31 Godkännande av granskningsutlåtande & godkännande av antagandehandling FÖP Åbyfjorden En fördjupad översiktsplan för Åbyfjorden med dess omgivande landområden upprättas gemensamt av Lysekils och Sotenäs kommuner. Under processen har ett program och senare ett formellt planförslag arbetats fram och varit ute på samråd och granskning för att ge allmänheten, intressenter och myndigheter möjlighet att påverka förslaget genom diskussion och synpunkter. De synpunkter som inkom under den period då handlingen var utställd för granskning ( ) har sammanställts och kommenterats i ett granskningsutlåtande som nu finns framme för godkännande. Med utgångspunkt i de inkomna synpunkterna har planförslaget justerats och kompletterats till en slutgiltig handling, som är färdig för antagande. Landskapsarkitektens tjänsteutlåtande Granskningsutlåtande , med bilagor; - fördjupning Bebyggelseområden - Bebyggelseinventering - Hamninventering Särskild sammanställning Antagandehandling FÖP Åbyfjorden Yrkande Ronald Hagbert (M) och Hilbert Eliasson (S) föreslår att arbetsutskottet besiktigar vissa områden vid Åbyfjorden. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Ronald Hagberts (M) och Hilbert Eliassons (S) förslag och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott antar detta. Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag Kommunstyrelsen godkänner granskningsutlåtandet daterat Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att på plats besiktiga vissa områden vid Åbyfjorden. Kommunstyrelsen 8(40)

9 KSAU 53 KA 2014/102 Förslag på regional folkhälsomodell - svar på remiss Västra Götalandsregionens folkhälsokommitté fick 2011 i uppdrag av regionstyrelsen att ta initiativ till och utforma en regional folkhälsomodell i samarbete med kommunerna. Uppdraget har en nära koppling till två andra uppdrag som regionfullmäktige för Västra Götalandsregionen överlämnat till folkhälsokommittén. Det ena var att utvärdera regionens folkhälsoarbete och det andra var att ta fram en handlingsplan för jämlik hälsa, "Samling för social hållbarhet". Uppdraget att ta fram en regional folkhälsomodell har med utgångspunkt från de båda andra regionfullmäktigeuppdragen som syfte att förbättra organisering och samverkan och på så sätt få ett effektivare folkhälsoarbete i Västra Götaland. Förslaget är framarbetet av en tjänstemannagrupp med representanter från regional, delregional och lokal nivå. Modellförslaget utgår från nuvarande ansvarsfördelning av folkhälsoarbetet i Västra Götalandsregionen och innebär förslag på nya samverkansformer på både politisk och tjänstemannanivå. Modellen lyfter fram områden som är viktiga för ett strategiskt, effektivt och långsiktigt folkhälsoarbete. Folkhälsokommittén har skickat ut en remiss för att få svar från samarbetsparter i Västra Götaland om förslaget på regional folkhälsomodell ökar tydligheten för samverkan och skapar effektivare folkhälsoarbete. Sotenäs kommun har ombetts att svara på remissen senast den 4 april Folkhälsosamordnarens tjänsteutlåtande Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom folkhälsosamordnarens förslag till yttrande om regional folkhälsomodell. Folkhälsosamordnaren Västra Götalandsregionen, Folkhälsokommitténs sekretariat 9(40)

10 KSAU 54 KA 2014/148 Strategi för IT-infrastruktur i Sotenäs kommun Kommunfullmäktige beslutade att uppdra åt kommunstyrelsen att skyndsamt ta fram en plan med kostnadsberäkningar över hur hela Sotenäs ska få tillgång till höghastighetsbredband senast En strategi för IT-infrastruktur har nu arbetats fram. Syftet med att ta fram en strategi för ITinfrastruktur i Sotenäs kommun är att på övergripande nivå lägga fast hur Sotenäs kommun skall hantera frågan om bredband och annan digital infrastruktur för kommunen som helhet. Programmet skall ses långsiktigt och ingå i Sotenäs kommuns reviderade översiktplan och användas vid prövning av nya detaljplaner och vid bygglovsförfrågan. Det skall också bereda möjligheter för bredband till slutanvändare och därmed användandet av ständigt ökade e-tjänster. Programmet skall tydliggöra betydelsen av samverkan mellan kommunen, regionala nät, privata aktörer och enskilda initiativ för att nå de målsättningar som finns i den nationella bredbandsstrategin. En mer detaljerad inriktning hanteras i delplaner för olika intresseområden och som beslutas om på kommunstyrelsenivå. Strategin ersätter IT-infrastrukturprogram för Sotenäs kommun antaget i december Utredarens tjänsteutlåtande Strategi för IT-infrastruktur i Sotenäs kommun Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättat förslag till Strategi för IT-Infrastruktur i Sotenäs kommun. att strategin skall hållas levande och prövas under varje mandatperiod. Dokumentet skall i tillämpliga delar synkroniseras med kommunens översiktsplan. att bemyndiga kommunstyrelsen att i tillämpliga delar besluta om delplaner för kommunens verksamheter. att i investeringsbudgeten avseende åren budgetera medel för ITinfrastrukturutbyggnad t.ex. kanalisation, fibernätverk mm. Kommunstyrelsen 10(40)

11 KSAU 55 KA 2014/163 Redovisning av pågående ärenden våren 2014 Enligt gällande regler ska kommunstyrelsens förvaltning två gånger per år redovisa de ärenden som enligt ärendehanteringssystemet är pågående. Samtliga handläggare och deras respektive chefer har fått ärendelistor med uppdrag att inkomma med besked om vilka ärenden som fortfarande ska vara pågående eller om de kan avslutas. Utskicket har bidragit till att många ärenden kunnat avslutas. Kommunsekreterarens tjänsteutlåtande Diarielistor med pågående ärenden Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av redovisningen av pågående ärenden. 11(40)

12 KSAU 56 KA 2014/164 Redovisning av pågående motioner och medborgarförslag våren 2014 Fullmäktiges ledamöter har initiativrätt genom möjligheten att väcka motioner. Motionen ska, enligt kommunallagen, beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid ska detta, och vad som framkommit vid beredningen, anmälas till kommunfullmäktige. Fullmäktige får då avskriva motionen utan vidare handläggning. Samma hantering gäller för medborgarförslag. Vid genomgång finns för närvarande 11 motioner och 17 medborgarförslag. Kommunsekreterarens tjänsteutlåtande Diarielistor med motioner och medborgarförslag Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag Kommunfullmäktige tar del av redovisningen av pågående motioner och medborgarförslag våren Kommunstyrelsen 12(40)

13 KSAU 57 KA 2013/356 Motion - Subventionerat busskort till kommuninvånare 65 + och äldre Lena Linke (MP) har lämnat en motion om subventionerat busskort till kommuninvånare 65 + och äldre. Lena Linke (MP) har tidigare, , lämnat in en motion om gratis busskort till alla kommuninvånare över 75år. Frågan utreddes år 2011 och då beslutades det att en ekonomisk och politisk avvägning skulle göras inför kommande budgetår. Beskrivning av ärendet Lena Linke, MP, har lämnat in en motion en motion om subventionerat busskort till kommuninvånare 65 + och äldre. Motionären föreslår att man ska ta ut en mindre avgift för att kunna få ett nollsummespel till stånd och menar att man för t.ex. 200 kr skulle kommuninvånarna få tillgång till allmänna kommunikationer. Västtrafik har beslutat att kommunen endast får ta ut administrationsavgiften, vilket är ca 130 kr per kort. Västtrafik har gjort en beräkning för Sotenäs kommun. Från 2014 har Västtrafik infört en ny möjlig variabel, 70 år och äldre, kan erbjudas fria resor. Enligt SCB finns i Sotenäs 2563 personer som är 65 år och äldre och 1710 personer som är 70 år och äldre. Västtrafik har lämnat en kalkyl för båda variablerna. Enligt statistik från andra kommuner kommer ca 70 % att tacka ja till erbjudandet. Det innebär att 1794 personer (65+) eller 1197 (70+) kommer anta erbjudandet i Sotenäs. Pris per kort och år exklusive moms är för (65+) 160 kr och för (70+) 150 kr. Den årliga kostnaden kommer att uppgå till mellan kr till kr. Kommunsekreterarens tjänsteutlåtande Yrkande Britt Wall (S), Ronald Hagbert (M) och Mats Abrahamsson (M) yrkar bifall till motionen och föreslår att kortet ska gälla från 70 år. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Britt Walls (S) med fleras förslag och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott antar detta. 13(40)

14 Forts. KSAU 57 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag Kommunfullmäktige beslutar att från och med 1 januari 2015 införa fria resor under hela trafikdygnet för invånare som är 70 år och äldre där resenären själv bekostar administrationsavgiften (för närvarande 130 kr/person). Medel avsätts i budget 2015 (180 tkr). Kommunstyrelsen 14(40)

15 KSAU 58 KA 2011/674 Sjöbodspolicy och köregler Ett förslag till sjöbodspolicy har varit utsänt på remiss under tiden 26 september - 30 november 2012 till de politiska partierna. Dessutom har allmänheten beretts tillfälle att lämna synpunkter på förslag till sjöbodspolicy inklusive köregler under tiden 23 januari 31 mars Utkast Sjöbodspolicy Köregler sjöbodar Kommunstyrelsens arbetsutskott Teknisk chefs tjänsteutlåtande Yrkande Mikael Sternemar (FP) och Britt Wall (S) föreslår vissa justeringar av texten i Sjöbodspolicyn. Ronald Hagbert (M) yrkar bifall till Britt Walls (S) och Mikael Sternemars (FP) förslag. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Mikael Sternemars (FP) med fleras förslag och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott antar detta. Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag Kommunfullmäktige antar förslag till sjöbodspolicy och köregler för Sotenäs kommun. Nytt reviderat förslag presenteras för kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen 15(40)

16 KSAU 59 Information från tekniska avdelningen Björn Martinsson, teknisk chef, lämnar information om pågående arbete på tekniska avdelningen enligt följande; Förskolor projektering Kungshamn näridrottsplats, förslag på en mindre omfattning av skatepark tas fram Ståleröds vägsamfällighet Göstas Fisk Över 1500 pågående ärenden Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen. 16(40)

17 KSAU 60 KA 2013/172 Utredning av framtida lokalbehov för skolor och förskolor Diskussion förs om lokalyta för skolor och förskolor. Yrkande Ronald Hagbert (M) och Hilbert Eliasson (S) föreslår att det utreds vilka framtida behov av lokalytor som finns för skolor och förskolor. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Ronald Hagberts (M) med fleras förslag och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott antar detta. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar åt kommunchefen utreda vilka framtida behov av lokalytor som finns för skolor och förskolor. Kommunchefen 17(40)

18 KSAU 61 KA 2010/638 Motion om strandpromenad En motion lämnades med förslag om att kommunstyrelsen ska få i uppdrag att undersöka möjligheten att anlägga gångmöjlighet från Dammgatan till Fisketångens badplats. Beskrivning av ärendet I området finns ett flertal sjöbodar och bryggor där tillgängligheten inte är handikappanpassad och inte ligger under kommunalt huvudmannaskap. I den mån man skall ordna en strandpromenad i enlighet med motionärens önskemål bör det ske en översyn av befintliga bryggor så att de anpassas till samma standard som en eventuell ny strandpromenad. En strandpromenad i enlighet med motionärens önskemål skulle skapa en del av den strandpromenad som skulle i en helhet kunna omfatta en vacker strandpromenad från Wiggersvik via Springet till Tångens ångsbåtsbrygga där huvuddelen av gångvägen kan anläggas på kommunal mark. En del av den föreslagna strandpromenaden behöver anläggas över vatten, och detta innebär att fastigheten Tången 2:2 kommer delvis att bli avskuren. En överenskommelse med denne fastighetsägare bedöms vara nödvändig innan en fortsatt projektering sker. För den del av strandpromenaden som motionären avser bedömer Tekniska avdelningen att investeringen uppgår till ca 500 tkr i 2012 års prisläge. För att kunna se en helhet bedömer Tekniska avdelningen att ett kostnadsförslag skall tas fram som kostnadsberäknar hela den föreslagna sträckan där motionärens förslag ingår som en del i denna. Denna projektering/kostnadsberäkning bedöms kosta ca kr. Teknisk chefs tjänsteutlåtande Motion om strandpromenad Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen. Tekniska avdelningar har undersökt möjligheten att anlägga gångmöjlighet från Dammgatan till Fisketångens badplats, varför motionens intentioner redan är uppfyllt. För närvarande finns ingen möjlighet ekonomisk att anlägga gångmöjlighet från Dammgatan till Fisketångens badplats. Kommunstyrelsen 18(40)

19 KSAU 62 KA 2014/135 Riktlinjer för markupplåtelse, regler och rekommendationer I det pågående arbetet med att se över Sotenäs kommuns markupplåtelser så har det framkommit att riktlinjerna i nuvarande regelverk är otydliga och att de av näringsidkare kan anses vara något för strikta. Av denna anledning har riktlinjerna kompletterats enligt bilagd handling. Kommunens riktlinjer ska vara tydliga och behandla alla lika. Med detta som grund har förvaltningen tagit fram ett förslag på komplettering och förtydligande av "Riktlinjer för markupplåtelse, regler och rekommendationer" Teknisk chefs tjänsteutlåtande Markupplåtelse, regler och rekommendationer Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag Kommunstyrelsen antar förvaltningens förslag till "Riktlinjer för markupplåtelse, regler och rekommendationer" Kommunstyrelsen 19(40)

20 KSAU 63 KA 2013/172 Lokalförsörjningsplan, försäljning av fastigheter Tekniska avdelningen har under de senaste åren arbetat med underhållsplan samt inventering av eftersatt underhåll på kommunens fastigheter. I detta arbete har bland annat framkommit att det är viktigt att snabbt komma fram till det optimala fastighetsbeståndet för framtiden, samt att avyttra de byggnader som inte längre är nödvändiga att ingå i kommunens bestånd. Teknisk chefs tjänsteutlåtande Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen. 20(40)

21 KSAU 64 KA 2012/40 Utvärdering av politisk organisation Kommunfullmäktige beslutade att genomföra en ny politisk organisation från och med 1 januari Målet var att skapa en effektiv politisk organisation med kommunens och medborgarnas bästa som helhet i fokus. Organisationen skulle också leda till en tydligare struktur gällande ledning och styrning. Revidering av organisationen har skett genom kommunfullmäktiges beslut , samt gemensam miljönämnd 1 januari Nuvarande organisation har utvärderats av Munkeby Management inför kommande mandatperiod och presenterades för kommunstyrelsens arbetsutskott i december Ett uppdrag gavs att ta fram ett förslag till hur nuvarande organisation kan revideras. Munkeby Managements rapport Munkeby Management, organisationsbild, Munkeby Management, Förslag till revidering av politisk organisation, Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen. Ärendet tas upp på nästa ksau. 21(40)

22 KSAU 65 KA 2014/208 Ägardirektiv, bolagsordning och aktieägaravtal för RAMBO Munkedals och Tanums kommun fick vid ägarsamråd i uppdrag att uppdatera kommunernas befintliga styrdokument över bolagen i förhållande till förändringar i kommunallagen som förstärker ägarkommunernas uppsiktsplikt över kommunala bolag. Förslag till revideringar har nu tagits fram för bolagsordning, ägardirektiv och aktieägaravtal. Förslag till Ägardirektiv Förslag till Bolagsordning Förslag till Aktieägaravtal Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag Kommunfullmäktige godkänner förslag till ägardirektiv för RAMBO AB. Kommunfullmäktige godkänner förslag till bolagsordning för RAMBO AB. Kommunfullmäktige godkänner förslag till aktieägaravtal för RAMBO AB. Kommunstyrelsen 22(40)

23 KSAU 66 Medarbetarenkät Kommunchefen informerar om utfallet av medarbetarenkäten Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen. 23(40)

24 KSAU 67 KA 2014/174 Bryggarrende för Arcona Yacht, Tången 1:1 Kungshamns Marininredning har inkommit med ansökan om att få arrendera ett vattenområde för att få lägga ut en 60 meter lång flytbrygga i Tångens hamn, Tången 1:1. En liten del av det aktuella området omfattas av detaljplan och föreslagen åtgärd har stöd i planen, den största delen ligger utanför planlagt område. Ansökan om anmälan om vattenverksamhet har lämnats in till Länsstyrelsen samt tillstånd erhållits. Syftet med bryggan är att kunna ha visningsbåtar och de båtar som lämnas på service. Miljönämnden har inga synpunkter på föreslagen åtgärd och ärendet har samråtts med några av fiskarna. Ett arrendeavtal föreslås löpa på tre år för området med avgift enligt gällande taxa. Mark- och exploateringsingenjörens tjänsteutlåtande Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna att ett arrendeavtal för brygga upprättas på tre år med Arcona Yachts AB, under förutsättning att verksamhet bedrivs enligt syftet. Sökanden Mark- och exploateringsingenjören 24(40)

25 KSAU 68 KA 2013/292 Motion - Boken kommer Ragnhild Selstam (M) föreslår kommunstyrelsen om att utreda möjligheten att införa "Boken Kommer" service i Sotenäs Kommunbibliotek. "Boken kommer" är en kostnadsfri tjänst för den som på grund av ålder, rörelsehinder eller långvarig sjukdom inte själv kan ta sig till biblioteket. Servicen innebär att låntagaren ringer in sin beställning till biblioteket som sedan packar och distribuerar ut medierna. Omfattningen brukar vara 1 ggr/månad och område i kommunen. Omfattningen av verksamheten blir svår att införlivas i den ordinarie verksamheten som bedrivs idag utan att det får stora konsekvenser av befintlig service. För att kunna erbjuda utökad servicen kommer bibliotekets kostnader öka med kr/år. Behovet är en utökning av tjänst med 25 % ca och med ca :- för transporter. En Boken kommer service skulle innebära att flera grupper i samhället, som idag har svårigheter nyttja bibliotekets tjänster, kommer att ha tillgång till dessa. Motion gällande Boken kommer Kultur och fritidsansvarigs tjänsteutlåtande Utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen, då den inte ryms inom de ekonomiska ramarna. Beslut finns redan att göra biblioteket i Kungshamn mer tillgängligt genom meröppet vilket innebär utökade öppettider. Kommunstyrelsen 25(40)

26 KSAU 69 KA 2014/170 Barnomsorg på obekväm arbetstid Kommunfullmäktige lämnade i november 2012 bifall till en motion om att Sotenäs kommun snarast tar reda på om det idag finns personer som anser att de behöver barnomsorg på obekväm arbetstid samt att kommunen planerar för att starta sådan verksamhet med mycket kort förberedelsetid om behovet uppstår. Utbildningsförvaltningen har genomfört en utredning kring barnomsorg obekväm arbetstid. Förskolan och skolbarnomsorgen i kommunen är öppen på vardagar mellan och Vårdnadshavare som önskar barnomsorg på andra tider kan generellt inte tillmötesgås. Ärendet kan delas upp i tre delar. Utökade öppettider i nuvarande organisation, tjugofyratimmars öppet under vardag och helgöppet. En kartläggning har gjorts för att ta reda på behovet av omsorg på obekväm tid i förskola och fritidshem. Förvaltningen har tagit fram förslag på organisation för två alternativ utifrån resultatet av kartläggningen. Alternativ 1: Samtliga enheter har öppet från till Utifrån enkätsvaren täcker detta behovet av omsorg för flertalet av de vårdnadshavare som visat behov av utökad service. I dessa öppettider ligger också en bedömning av distinktionen mellan dag- och nattverksamhet. Alternativ 2: En avdelning i kommunen som har öppet dygnet runt alla dagar hela året. Detta alternativ innebär att vi behöver öppna en helt ny avdelning någonstans i kommunen och de barn som är i behov av denna omsorg får sin placering här oavsett var i kommunen de bor. Antalet barn syns inte större än att en avdelning täcker behovet vilket gör att avdelningen bör förläggas geografiskt centralt i kommunen. Fritidsbarn blir skjutsade till denna avdelning när de har behov av denna omsorg Fler alternativ har beaktats men inte föreslagits utifrån aspekter av ekonomi, kontinuitet, kvalitet, gränsdragning runt registerutdrag, besiktning av ute- och innemiljö och tillsyn. Utbildningsnämnden ansöker om medel hos kommunstyrelsen för en ramökning med 1,6 miljoner kronor för att i steg 1 genomföra alternativ 1, utökade öppettider i nuvarande organisation. Utbildningsnämnden söker medel hos kommunstyrelsen i steg 2 för en ramökning med 1,5 miljoner kronor för att genomföra alternativ 2 när byggnationen är färdigställd på Väjern, en dygnet runt öppen avdelning alla dagar, och att en avdelning vid Väjerns förskola anpassas för denna verksamhet vid nybyggnationen. 26(40)

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Rose-Marie Åkerblom (c) Kommunhuset 2004-02-02 kl 17 00. Isolde Johansson. Rolf Mattsson

Rose-Marie Åkerblom (c) Kommunhuset 2004-02-02 kl 17 00. Isolde Johansson. Rolf Mattsson 01-25 Plats och tid Långö-lokalen, Kommunhuset i Kungshamn, kl 08 30 14 50. Beslutande Rolf Mattsson (s), ordförande Petra Sundblad (s) Rose-Marie Åkerblom (c) Mats Abrahamsson (m), vice ordförande, 01-17

Läs mer

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Katrin Thoor, 0531-52 60 38 katrin.thoor@bengtsfors.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2012-10-23 1(40) Budget för år 2013 (2014-2016) v:\klk\gemensam\tjänsteskrivelser\2012\kommunstrateg

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 10 juni 2015 kl. 08.30-15.00 Mötet ajourneras kl 11.00-13.00.

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 10 juni 2015 kl. 08.30-15.00 Mötet ajourneras kl 11.00-13.00. Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 10 juni 2015 kl. 08.30-15.00 Mötet ajourneras kl 11.00-13.00. Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 101-110 Olof Börjesson (C)

Läs mer

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2015 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

Strategisk plan. med budget 2013-2015

Strategisk plan. med budget 2013-2015 Strategisk plan med budget 2013-2015 2 Strategisk plan med budget 2013-2015 Vision Skövde 2025 Vision Skövde 2025 är Skövderegionens gemensamma vision. Här beskriver vi vår gemensamma framtidsbild för

Läs mer

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten.

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg Ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(44) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 8.00 16.35 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande 68-70 Marie Therese Harfouche

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

Årsredovisning 2013 Vännäs kommun

Årsredovisning 2013 Vännäs kommun Årsredovisning 2013 Vännäs kommun Innehåll Inledning Årsredovisningens struktur Förord från kommunstyrelsens ordförande Organisationsschema Vännäs kommun koncern 4 5 7 Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

Sammanträdesdatum. Ingrid Nilsson, sekreterare

Sammanträdesdatum. Ingrid Nilsson, sekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-08-23 Blad 1 (43) Plats och tid Sammanträdesrum Almen, kommunkontoret, Strömsund, kl. 08.00-15.30 Beslutande Gudrun Hansson (s), ordförande

Läs mer

Budget 2013 LOMMA KOMMUN

Budget 2013 LOMMA KOMMUN Budget 2013 LOMMA KOMMUN SAMT PLAN FÖR EKONOMIN ÅREN 2014-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Fem år i sammandrag... 4 Vart går skattepengarna?... 5 Styrprocess

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolan i Hallsberg, aulan, måndagen den 4 maj 2015 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med

Läs mer

Revisionsberättelse för budgetåret 2014 - prövning av ansvarsfrihet enligt 5 kap. 25 a kommunallagen

Revisionsberättelse för budgetåret 2014 - prövning av ansvarsfrihet enligt 5 kap. 25 a kommunallagen KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-04-01 KS-2015/620.912 1 (4) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Kommunfullmäktige Revisionsberättelse

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-11-29 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 17.05-20.30 (ajournering kl. 17.30-17.35, 17.50-17.55, 18.00-18.30,* Beslutande Se bifogat

Läs mer

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport januari-april 2013 Innehåll 3 UPPFÖLJNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL

Läs mer

Delårsbokslut/årsprognos 2014

Delårsbokslut/årsprognos 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2014-09-02 Ks/2014:109 042 Bokslut/ekonomiuppföljning Delårsbokslut/årsprognos 2014

Läs mer

201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458)

201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458) PROTOKOLLSUTDRAG 1[3] Kommunstyrelsen 2013-11-04 Dnr KS/2013:458 201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att 1. Fastställa kommunstyrelsens

Läs mer

Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2015 och plan 2016-2017

Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2015 och plan 2016-2017 Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2015 och plan 2016-2017 Ärendet I budget för 2014 och plan 2015-2016 är nämndernas kostnader uppräknade utifrån volymförändringar och justerade för löner

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Sessionssalen och sammanträdesrum Yxningen, kl 09.00 16.10 Beslutande Ledamöter Elisabet Edlund (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Thomas Lidberg (S) Mira Wedenberg (M) Joakim

Läs mer

& 2012 STRÖMSTADS KOMMUN

& 2012 STRÖMSTADS KOMMUN Mål & Budget 2012 STRÖMSTADS KOMMUN Innehållsförteckning Inledning Budget 2 4 5 Kommunstyrelsens ordförande har ordet Organisationsschema Övergripande principer för verksamhets- och ekonomistyrning 15

Läs mer

Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson. Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson

Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson. Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-11-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 13.45. Blad Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande

Läs mer

Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30. 1 Sammanträdets inledning

Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30. 1 Sammanträdets inledning HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2 Allmänhetens frågestund 3

Läs mer

DELÅRSRAPPORT april med resultatprognos 2012

DELÅRSRAPPORT april med resultatprognos 2012 OMVÄRLDEN Fortsatta problem inom EMU-området Mycket talar för att världsekonomin i allmänhet och europaekonomin i synnerhet kommer att ha en fortsatt besvärlig situation. Problemen inom EMU-området har

Läs mer