Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl Mötet ajourneras kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00"

Transkript

1 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl Mötet ajourneras kl Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, Ronald Hagbert (M) Kenneth Pehrson (KD) Britt Wall (S) 49-64, Hilbert Eliasson (S) Annica Erlandsson (S) Närvarande ersättare Kenneth Pehrson (KD) 49-62, Annica Erlandsson (S) 49-63, Övriga deltagare Bo Hallgren, förvaltningschef 49, 52 Cecilia Lindsten, landskapsarkitekt 49, 52 Jan Simonsson, utredare 54 Björn Martinsson, teknisk chef Jörgen Karlsson, ekonomichef Mats Ove Svensson, kommunchef Anna-Lena Höglund, sekreterare Justerare Britt Wall, Hilbert Eliasson Justering Kommunhuset, kansliet den 24 mars 2014 kl Sekreterare Ordförande Anna-Lena Höglund Justerare Mats Abrahamsson Britt Wall 49-64, Hilbert Eliasson Anslagsbevis Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll är justerat. Protokollet är anslaget under tiden Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. Protokollet förvaras på kommunkansliet. Ann-Marie Hermansson

2 Innehållsförteckning Remiss: Översyn av utvidgat strandskydd i Sotenäs kommun...3 Medborgarförslag Enkelriktning av Skolgatan på Smögen...5 Ansökan om planbesked för fastigheten Kalvbogen 1:129 (Hasselösund)...6 Godkännande av granskningsutlåtande & godkännande av antagandehandling FÖP Åbyfjorden...8 Förslag på regional folkhälsomodell - svar på remiss...9 Strategi för IT-infrastruktur i Sotenäs kommun...10 Redovisning av pågående ärenden våren Redovisning av pågående motioner och medborgarförslag våren Motion - Subventionerat busskort till kommuninvånare 65 + och äldre...13 Sjöbodspolicy och köregler...15 Information från tekniska avdelningen...16 Utredning av framtida lokalbehov för skolor och förskolor...17 Motion om strandpromenad...18 Riktlinjer för markupplåtelse, regler och rekommendationer...19 Lokalförsörjningsplan, försäljning av fastigheter...20 Utvärdering av politisk organisation...21 Ägardirektiv, bolagsordning och aktieägaravtal för RAMBO...22 Medarbetarenkät...23 Bryggarrende för Arcona Yacht, Tången 1: Motion - Boken kommer...25 Barnomsorg på obekväm arbetstid...26 Budgetuppföljning per februari Bokslut och årsredovisning Behandling av resultat i bokslut Anvisningar för arbetet med budget Uppföljning av internkontrollplan 2013 kommunstyrelsens allmänna och tekniska verksamhet...38 Kurser och konferenser...39 Förfrågan om köp av Kommunal industrimark på Lökholmen fastighetsbeteckning 1:708 i Hunnebostrand (40)

3 KSAU 49 KA 2014/83 Remiss: Översyn av utvidgat strandskydd i Sotenäs kommun Länsstyrelsen i Västra Götalands län har i remiss till Sotenäs kommun översänt ett förslag till utökat strandskydd. Kommunen har möjlighet att inkomma med synpunkter på förslaget senast den 30 april Kommunerna i Norra Bohuslän har inom ramen för pågående samarbeten kring plan- och utvecklingsfrågor gemensamt studerat konsekvenserna av ett utökat strandskydd. Med detta som utgångspunkt har ett antal gemensamma och principiella frågor och synpunkter definierats, vilka redovisas i ett separat yttrande. Beskrivning av ärendet I Bohuslän varierar strandskyddet längs kusten mellan 0 och 300 meter från strandlinjen. Allt strandskydd över 100 meter är så kallat utökat strandskydd. I samband med pågående översyn av det utvidgade strandskyddet har Länsstyrelsen upprättat förslag till nya beslut för alla strandskyddsområden som ska ha ett utvidgat strandskydd även fortsättningsvis. Förslagen till beslut för Sotenäs kommuner består av både minskningar och utökningar av gällande strandskydd. Förslagen innebär utvidgning av strandskyddet till 300 meter utmed kuststräckan och 200 meter utmed större sjöar och vattendrag, från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd. Förslagen medför att strandskyddsområden som idag är utvidgade vid övriga sjöar och vattendrag i kommunerna minskar till 100 meter från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd. Motiven för utvidgningarna framgår av Länsstyrelsens förslag till beslut. Områden där strandskyddet upphävts i samband med detaljplan eller som saknar strandskydd på grund av att området var planlagt 1975 (och där planen fortfarande gäller) berörs inte av förslaget. Föreslagna utvidgningar av strandskyddsområden i Sotenäs kommun omfattar sådana områden som idag har, eller inom överskådlig framtid kan väntas få, mycket höga värden för allmänhetens friluftsliv och/eller för växt- och djurlivet. Kommunen anser att ett utvidgat strandskydd är nödvändigt för att långsiktigt säkerställa syftena med strandskyddet i dessa områden. Förslagen medför vissa inskränkningar i användningen av mark- och vatten, men anpassningar av strandskyddsgränsen har gjorts för befintlig bebyggelse, vägar med mera där de värden strandskyddet syftar till att skydda redan har förlorat i betydelse. Sotenäs kommun anser att förslaget till utökat strandskydd kan tillstyrkas under förutsättning att det ändras så att kommunens synpunkter tillgodoses. 3(40)

4 Forts. KSAU 49 Förvaltningschefens tjänsteutlåtande Yttrande Sotenäs Förvaltningschefens tjänsteutlåtande Yttrande Norra Bohuslän Förvaltningschefens tjänsteutlåtande Yttrande Miljönämnden Yrkande Mats Abrahamsson (M), Ronald Hagbert (M) och Mikael Sternemar (FP) föreslår att (kommunstyrelsen) (arbetsutskottet) att överlämna en särskild skrivelse till Länsstyrelsen. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Mats Abrahamssons (M), Ronald Hagberts (M), Mikael Sternemars (FP) förslag och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott antar detta. Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag Kommunstyrelsen beslutar att överlämna upprättat förslag till yttrande för Sotenäs kommun daterat till Länsstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom upprättat förslag till yttrande för kommunerna i Norra Bohuslän daterat till Länsstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutar att överlämna en särskild skrivelse till Länsstyrelsen. Kommunstyrelsen 4(40)

5 KSAU 50 KA 2013/171 Medborgarförslag Enkelriktning av Skolgatan på Smögen Ett medborgarförslag har inkommit med förslag att Skolgatan på Smögen ska vara enkelriktad året runt från att nu bara vara enkelriktad del av året. Beskrivning av ärendet Skolgatan är parkering tillåten på ena sidan vilket begränsar framkomligheten med mötande fordon. När gatan är enkelriktad får fordon endast föras i sydöstlig riktning från Oskar Fredriks gata till Storgatan, vilket innebär att parkering sker på vänster sida. En enkelriktning av Skolgatan året runt förbättrar trafiksäkerheten men föreslås gälla mellan Storgatan och Templaregatan och tillåten färdriktning ska vara från Storgatan till Templaregatan. Byggnadsnämnden har beslutat att från och med att; fordon endast får föras i nordvästlig riktning på Skolgatan mellan Storgatan och Templaregatan, nuvarande enkelriktning gällande juni-augusti årligen mellan Storgatan och Oskar Fredriks gata upphävs, nuvarande enkelriktning av Kyrkogatan mellan Storgatan och Mellanbergsvägen upphävs. Därmed är ärendet besvarat. Medborgarförslag Förvaltningschef miljö- och bygg tjänsteutlåtande Byggnadsnämndens protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag Kommunfullmäktige tackar förslagsställaren och bifaller medborgarförslaget. Kommunstyrelsen 5(40)

6 KSAU 51 KA 2013/331 Ansökan om planbesked för fastigheten Kalvbogen 1:129 (Hasselösund) Aktuell ansökan innehåller önskemål om att få upprätta ny detaljplan för att förändra markanvändningen från industri till icke störande verksamheter och boende för fastigheten Kalvbogen 1:129. Miljö- och byggförvaltningen bedömer att en prövning i detaljplan för att förändra markanvändningen och bl a tillåta boende även bör omfatta angränsande fastigheter (Kalvbogen 1:126, 1:130-1:135) för att få en konsekvent och genomförbar planbild inom området. Idag tillåts boende inom det så kallade Hållöfiskområdet (norr om ovan nämnda fastigheter), vilket i praktiken begränsar möjligheterna att bedriva viss typ av industriell verksamhet inom de delar av Kalvbogen som i gällande detaljplan regleras som industrimark. Fastigheten Kalvbogen 1:129 är idag planlagd för industri, men området redovisas i ÖP2010 som omvandlingsområde inom tätortsområdet Kungshamn-Smögen-Hasselösund-Väjern-Hovenäset. För området föreslås en utveckling mot icke-störande verksamheter och boende. Området har ett mycket exponerat och strategiskt läge vilket gör marken exklusiv och värdefull för framtida samhällsutveckling. Värdering av lämpligheten till planprövning har gjorts utifrån att planen görs för hela det område som omfattar fastigheterna Kalvbogen 1:126, 1:129-1:135 och delar av fastigheten Hasselön 1:74. Förslag till värdering ger ansökan 18 värderingspoäng. Därmed föreslås ett positivt planbesked, dvs att inkomna önskemål ska prövas i en detaljplaneprocess. Landskapsarkitektens tjänsteutlåtande Yrkande Britt Wall (S), Hilbert Eliasson (S) och Ronald Hagbert (M) yrkar bifall till förslaget. Mikael Sternemar (FP) yrkar avslag till förslaget och föreslår att planen endast ska omfatta fastigheten 1: 129. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Britt Wall (S), Hilbert Eliasson (S) och Ronald Hagbert (M) och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott antar detta. Ordföranden ställer proposition på Mikael Sternemar (FP) förslag och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott avslår detta. 6(40)

7 Forts. KSAU 51 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag Kommunstyrelsen beslutar att ge ansökan 18 värderingspoäng och lämna ett positivt planbesked, det vill säga att pröva inkomna önskemål i en detaljplaneprocess som omfattar fastigheterna Kalvbogen 1:126, 1:129-1:135 och delar av fastigheten Hasselön 1:74. Planen förväntas kunna antas Reservation Mikael Sternemar (FP) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget förslag. Kommunstyrelsen 7(40)

8 KSAU 52 KA 2009/31 Godkännande av granskningsutlåtande & godkännande av antagandehandling FÖP Åbyfjorden En fördjupad översiktsplan för Åbyfjorden med dess omgivande landområden upprättas gemensamt av Lysekils och Sotenäs kommuner. Under processen har ett program och senare ett formellt planförslag arbetats fram och varit ute på samråd och granskning för att ge allmänheten, intressenter och myndigheter möjlighet att påverka förslaget genom diskussion och synpunkter. De synpunkter som inkom under den period då handlingen var utställd för granskning ( ) har sammanställts och kommenterats i ett granskningsutlåtande som nu finns framme för godkännande. Med utgångspunkt i de inkomna synpunkterna har planförslaget justerats och kompletterats till en slutgiltig handling, som är färdig för antagande. Landskapsarkitektens tjänsteutlåtande Granskningsutlåtande , med bilagor; - fördjupning Bebyggelseområden - Bebyggelseinventering - Hamninventering Särskild sammanställning Antagandehandling FÖP Åbyfjorden Yrkande Ronald Hagbert (M) och Hilbert Eliasson (S) föreslår att arbetsutskottet besiktigar vissa områden vid Åbyfjorden. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Ronald Hagberts (M) och Hilbert Eliassons (S) förslag och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott antar detta. Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag Kommunstyrelsen godkänner granskningsutlåtandet daterat Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att på plats besiktiga vissa områden vid Åbyfjorden. Kommunstyrelsen 8(40)

9 KSAU 53 KA 2014/102 Förslag på regional folkhälsomodell - svar på remiss Västra Götalandsregionens folkhälsokommitté fick 2011 i uppdrag av regionstyrelsen att ta initiativ till och utforma en regional folkhälsomodell i samarbete med kommunerna. Uppdraget har en nära koppling till två andra uppdrag som regionfullmäktige för Västra Götalandsregionen överlämnat till folkhälsokommittén. Det ena var att utvärdera regionens folkhälsoarbete och det andra var att ta fram en handlingsplan för jämlik hälsa, "Samling för social hållbarhet". Uppdraget att ta fram en regional folkhälsomodell har med utgångspunkt från de båda andra regionfullmäktigeuppdragen som syfte att förbättra organisering och samverkan och på så sätt få ett effektivare folkhälsoarbete i Västra Götaland. Förslaget är framarbetet av en tjänstemannagrupp med representanter från regional, delregional och lokal nivå. Modellförslaget utgår från nuvarande ansvarsfördelning av folkhälsoarbetet i Västra Götalandsregionen och innebär förslag på nya samverkansformer på både politisk och tjänstemannanivå. Modellen lyfter fram områden som är viktiga för ett strategiskt, effektivt och långsiktigt folkhälsoarbete. Folkhälsokommittén har skickat ut en remiss för att få svar från samarbetsparter i Västra Götaland om förslaget på regional folkhälsomodell ökar tydligheten för samverkan och skapar effektivare folkhälsoarbete. Sotenäs kommun har ombetts att svara på remissen senast den 4 april Folkhälsosamordnarens tjänsteutlåtande Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom folkhälsosamordnarens förslag till yttrande om regional folkhälsomodell. Folkhälsosamordnaren Västra Götalandsregionen, Folkhälsokommitténs sekretariat 9(40)

10 KSAU 54 KA 2014/148 Strategi för IT-infrastruktur i Sotenäs kommun Kommunfullmäktige beslutade att uppdra åt kommunstyrelsen att skyndsamt ta fram en plan med kostnadsberäkningar över hur hela Sotenäs ska få tillgång till höghastighetsbredband senast En strategi för IT-infrastruktur har nu arbetats fram. Syftet med att ta fram en strategi för ITinfrastruktur i Sotenäs kommun är att på övergripande nivå lägga fast hur Sotenäs kommun skall hantera frågan om bredband och annan digital infrastruktur för kommunen som helhet. Programmet skall ses långsiktigt och ingå i Sotenäs kommuns reviderade översiktplan och användas vid prövning av nya detaljplaner och vid bygglovsförfrågan. Det skall också bereda möjligheter för bredband till slutanvändare och därmed användandet av ständigt ökade e-tjänster. Programmet skall tydliggöra betydelsen av samverkan mellan kommunen, regionala nät, privata aktörer och enskilda initiativ för att nå de målsättningar som finns i den nationella bredbandsstrategin. En mer detaljerad inriktning hanteras i delplaner för olika intresseområden och som beslutas om på kommunstyrelsenivå. Strategin ersätter IT-infrastrukturprogram för Sotenäs kommun antaget i december Utredarens tjänsteutlåtande Strategi för IT-infrastruktur i Sotenäs kommun Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättat förslag till Strategi för IT-Infrastruktur i Sotenäs kommun. att strategin skall hållas levande och prövas under varje mandatperiod. Dokumentet skall i tillämpliga delar synkroniseras med kommunens översiktsplan. att bemyndiga kommunstyrelsen att i tillämpliga delar besluta om delplaner för kommunens verksamheter. att i investeringsbudgeten avseende åren budgetera medel för ITinfrastrukturutbyggnad t.ex. kanalisation, fibernätverk mm. Kommunstyrelsen 10(40)

11 KSAU 55 KA 2014/163 Redovisning av pågående ärenden våren 2014 Enligt gällande regler ska kommunstyrelsens förvaltning två gånger per år redovisa de ärenden som enligt ärendehanteringssystemet är pågående. Samtliga handläggare och deras respektive chefer har fått ärendelistor med uppdrag att inkomma med besked om vilka ärenden som fortfarande ska vara pågående eller om de kan avslutas. Utskicket har bidragit till att många ärenden kunnat avslutas. Kommunsekreterarens tjänsteutlåtande Diarielistor med pågående ärenden Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av redovisningen av pågående ärenden. 11(40)

12 KSAU 56 KA 2014/164 Redovisning av pågående motioner och medborgarförslag våren 2014 Fullmäktiges ledamöter har initiativrätt genom möjligheten att väcka motioner. Motionen ska, enligt kommunallagen, beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid ska detta, och vad som framkommit vid beredningen, anmälas till kommunfullmäktige. Fullmäktige får då avskriva motionen utan vidare handläggning. Samma hantering gäller för medborgarförslag. Vid genomgång finns för närvarande 11 motioner och 17 medborgarförslag. Kommunsekreterarens tjänsteutlåtande Diarielistor med motioner och medborgarförslag Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag Kommunfullmäktige tar del av redovisningen av pågående motioner och medborgarförslag våren Kommunstyrelsen 12(40)

13 KSAU 57 KA 2013/356 Motion - Subventionerat busskort till kommuninvånare 65 + och äldre Lena Linke (MP) har lämnat en motion om subventionerat busskort till kommuninvånare 65 + och äldre. Lena Linke (MP) har tidigare, , lämnat in en motion om gratis busskort till alla kommuninvånare över 75år. Frågan utreddes år 2011 och då beslutades det att en ekonomisk och politisk avvägning skulle göras inför kommande budgetår. Beskrivning av ärendet Lena Linke, MP, har lämnat in en motion en motion om subventionerat busskort till kommuninvånare 65 + och äldre. Motionären föreslår att man ska ta ut en mindre avgift för att kunna få ett nollsummespel till stånd och menar att man för t.ex. 200 kr skulle kommuninvånarna få tillgång till allmänna kommunikationer. Västtrafik har beslutat att kommunen endast får ta ut administrationsavgiften, vilket är ca 130 kr per kort. Västtrafik har gjort en beräkning för Sotenäs kommun. Från 2014 har Västtrafik infört en ny möjlig variabel, 70 år och äldre, kan erbjudas fria resor. Enligt SCB finns i Sotenäs 2563 personer som är 65 år och äldre och 1710 personer som är 70 år och äldre. Västtrafik har lämnat en kalkyl för båda variablerna. Enligt statistik från andra kommuner kommer ca 70 % att tacka ja till erbjudandet. Det innebär att 1794 personer (65+) eller 1197 (70+) kommer anta erbjudandet i Sotenäs. Pris per kort och år exklusive moms är för (65+) 160 kr och för (70+) 150 kr. Den årliga kostnaden kommer att uppgå till mellan kr till kr. Kommunsekreterarens tjänsteutlåtande Yrkande Britt Wall (S), Ronald Hagbert (M) och Mats Abrahamsson (M) yrkar bifall till motionen och föreslår att kortet ska gälla från 70 år. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Britt Walls (S) med fleras förslag och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott antar detta. 13(40)

14 Forts. KSAU 57 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag Kommunfullmäktige beslutar att från och med 1 januari 2015 införa fria resor under hela trafikdygnet för invånare som är 70 år och äldre där resenären själv bekostar administrationsavgiften (för närvarande 130 kr/person). Medel avsätts i budget 2015 (180 tkr). Kommunstyrelsen 14(40)

15 KSAU 58 KA 2011/674 Sjöbodspolicy och köregler Ett förslag till sjöbodspolicy har varit utsänt på remiss under tiden 26 september - 30 november 2012 till de politiska partierna. Dessutom har allmänheten beretts tillfälle att lämna synpunkter på förslag till sjöbodspolicy inklusive köregler under tiden 23 januari 31 mars Utkast Sjöbodspolicy Köregler sjöbodar Kommunstyrelsens arbetsutskott Teknisk chefs tjänsteutlåtande Yrkande Mikael Sternemar (FP) och Britt Wall (S) föreslår vissa justeringar av texten i Sjöbodspolicyn. Ronald Hagbert (M) yrkar bifall till Britt Walls (S) och Mikael Sternemars (FP) förslag. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Mikael Sternemars (FP) med fleras förslag och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott antar detta. Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag Kommunfullmäktige antar förslag till sjöbodspolicy och köregler för Sotenäs kommun. Nytt reviderat förslag presenteras för kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen 15(40)

16 KSAU 59 Information från tekniska avdelningen Björn Martinsson, teknisk chef, lämnar information om pågående arbete på tekniska avdelningen enligt följande; Förskolor projektering Kungshamn näridrottsplats, förslag på en mindre omfattning av skatepark tas fram Ståleröds vägsamfällighet Göstas Fisk Över 1500 pågående ärenden Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen. 16(40)

17 KSAU 60 KA 2013/172 Utredning av framtida lokalbehov för skolor och förskolor Diskussion förs om lokalyta för skolor och förskolor. Yrkande Ronald Hagbert (M) och Hilbert Eliasson (S) föreslår att det utreds vilka framtida behov av lokalytor som finns för skolor och förskolor. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Ronald Hagberts (M) med fleras förslag och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott antar detta. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar åt kommunchefen utreda vilka framtida behov av lokalytor som finns för skolor och förskolor. Kommunchefen 17(40)

18 KSAU 61 KA 2010/638 Motion om strandpromenad En motion lämnades med förslag om att kommunstyrelsen ska få i uppdrag att undersöka möjligheten att anlägga gångmöjlighet från Dammgatan till Fisketångens badplats. Beskrivning av ärendet I området finns ett flertal sjöbodar och bryggor där tillgängligheten inte är handikappanpassad och inte ligger under kommunalt huvudmannaskap. I den mån man skall ordna en strandpromenad i enlighet med motionärens önskemål bör det ske en översyn av befintliga bryggor så att de anpassas till samma standard som en eventuell ny strandpromenad. En strandpromenad i enlighet med motionärens önskemål skulle skapa en del av den strandpromenad som skulle i en helhet kunna omfatta en vacker strandpromenad från Wiggersvik via Springet till Tångens ångsbåtsbrygga där huvuddelen av gångvägen kan anläggas på kommunal mark. En del av den föreslagna strandpromenaden behöver anläggas över vatten, och detta innebär att fastigheten Tången 2:2 kommer delvis att bli avskuren. En överenskommelse med denne fastighetsägare bedöms vara nödvändig innan en fortsatt projektering sker. För den del av strandpromenaden som motionären avser bedömer Tekniska avdelningen att investeringen uppgår till ca 500 tkr i 2012 års prisläge. För att kunna se en helhet bedömer Tekniska avdelningen att ett kostnadsförslag skall tas fram som kostnadsberäknar hela den föreslagna sträckan där motionärens förslag ingår som en del i denna. Denna projektering/kostnadsberäkning bedöms kosta ca kr. Teknisk chefs tjänsteutlåtande Motion om strandpromenad Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen. Tekniska avdelningar har undersökt möjligheten att anlägga gångmöjlighet från Dammgatan till Fisketångens badplats, varför motionens intentioner redan är uppfyllt. För närvarande finns ingen möjlighet ekonomisk att anlägga gångmöjlighet från Dammgatan till Fisketångens badplats. Kommunstyrelsen 18(40)

19 KSAU 62 KA 2014/135 Riktlinjer för markupplåtelse, regler och rekommendationer I det pågående arbetet med att se över Sotenäs kommuns markupplåtelser så har det framkommit att riktlinjerna i nuvarande regelverk är otydliga och att de av näringsidkare kan anses vara något för strikta. Av denna anledning har riktlinjerna kompletterats enligt bilagd handling. Kommunens riktlinjer ska vara tydliga och behandla alla lika. Med detta som grund har förvaltningen tagit fram ett förslag på komplettering och förtydligande av "Riktlinjer för markupplåtelse, regler och rekommendationer" Teknisk chefs tjänsteutlåtande Markupplåtelse, regler och rekommendationer Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag Kommunstyrelsen antar förvaltningens förslag till "Riktlinjer för markupplåtelse, regler och rekommendationer" Kommunstyrelsen 19(40)

20 KSAU 63 KA 2013/172 Lokalförsörjningsplan, försäljning av fastigheter Tekniska avdelningen har under de senaste åren arbetat med underhållsplan samt inventering av eftersatt underhåll på kommunens fastigheter. I detta arbete har bland annat framkommit att det är viktigt att snabbt komma fram till det optimala fastighetsbeståndet för framtiden, samt att avyttra de byggnader som inte längre är nödvändiga att ingå i kommunens bestånd. Teknisk chefs tjänsteutlåtande Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen. 20(40)

21 KSAU 64 KA 2012/40 Utvärdering av politisk organisation Kommunfullmäktige beslutade att genomföra en ny politisk organisation från och med 1 januari Målet var att skapa en effektiv politisk organisation med kommunens och medborgarnas bästa som helhet i fokus. Organisationen skulle också leda till en tydligare struktur gällande ledning och styrning. Revidering av organisationen har skett genom kommunfullmäktiges beslut , samt gemensam miljönämnd 1 januari Nuvarande organisation har utvärderats av Munkeby Management inför kommande mandatperiod och presenterades för kommunstyrelsens arbetsutskott i december Ett uppdrag gavs att ta fram ett förslag till hur nuvarande organisation kan revideras. Munkeby Managements rapport Munkeby Management, organisationsbild, Munkeby Management, Förslag till revidering av politisk organisation, Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen. Ärendet tas upp på nästa ksau. 21(40)

22 KSAU 65 KA 2014/208 Ägardirektiv, bolagsordning och aktieägaravtal för RAMBO Munkedals och Tanums kommun fick vid ägarsamråd i uppdrag att uppdatera kommunernas befintliga styrdokument över bolagen i förhållande till förändringar i kommunallagen som förstärker ägarkommunernas uppsiktsplikt över kommunala bolag. Förslag till revideringar har nu tagits fram för bolagsordning, ägardirektiv och aktieägaravtal. Förslag till Ägardirektiv Förslag till Bolagsordning Förslag till Aktieägaravtal Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag Kommunfullmäktige godkänner förslag till ägardirektiv för RAMBO AB. Kommunfullmäktige godkänner förslag till bolagsordning för RAMBO AB. Kommunfullmäktige godkänner förslag till aktieägaravtal för RAMBO AB. Kommunstyrelsen 22(40)

23 KSAU 66 Medarbetarenkät Kommunchefen informerar om utfallet av medarbetarenkäten Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen. 23(40)

24 KSAU 67 KA 2014/174 Bryggarrende för Arcona Yacht, Tången 1:1 Kungshamns Marininredning har inkommit med ansökan om att få arrendera ett vattenområde för att få lägga ut en 60 meter lång flytbrygga i Tångens hamn, Tången 1:1. En liten del av det aktuella området omfattas av detaljplan och föreslagen åtgärd har stöd i planen, den största delen ligger utanför planlagt område. Ansökan om anmälan om vattenverksamhet har lämnats in till Länsstyrelsen samt tillstånd erhållits. Syftet med bryggan är att kunna ha visningsbåtar och de båtar som lämnas på service. Miljönämnden har inga synpunkter på föreslagen åtgärd och ärendet har samråtts med några av fiskarna. Ett arrendeavtal föreslås löpa på tre år för området med avgift enligt gällande taxa. Mark- och exploateringsingenjörens tjänsteutlåtande Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna att ett arrendeavtal för brygga upprättas på tre år med Arcona Yachts AB, under förutsättning att verksamhet bedrivs enligt syftet. Sökanden Mark- och exploateringsingenjören 24(40)

25 KSAU 68 KA 2013/292 Motion - Boken kommer Ragnhild Selstam (M) föreslår kommunstyrelsen om att utreda möjligheten att införa "Boken Kommer" service i Sotenäs Kommunbibliotek. "Boken kommer" är en kostnadsfri tjänst för den som på grund av ålder, rörelsehinder eller långvarig sjukdom inte själv kan ta sig till biblioteket. Servicen innebär att låntagaren ringer in sin beställning till biblioteket som sedan packar och distribuerar ut medierna. Omfattningen brukar vara 1 ggr/månad och område i kommunen. Omfattningen av verksamheten blir svår att införlivas i den ordinarie verksamheten som bedrivs idag utan att det får stora konsekvenser av befintlig service. För att kunna erbjuda utökad servicen kommer bibliotekets kostnader öka med kr/år. Behovet är en utökning av tjänst med 25 % ca och med ca :- för transporter. En Boken kommer service skulle innebära att flera grupper i samhället, som idag har svårigheter nyttja bibliotekets tjänster, kommer att ha tillgång till dessa. Motion gällande Boken kommer Kultur och fritidsansvarigs tjänsteutlåtande Utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen, då den inte ryms inom de ekonomiska ramarna. Beslut finns redan att göra biblioteket i Kungshamn mer tillgängligt genom meröppet vilket innebär utökade öppettider. Kommunstyrelsen 25(40)

26 KSAU 69 KA 2014/170 Barnomsorg på obekväm arbetstid Kommunfullmäktige lämnade i november 2012 bifall till en motion om att Sotenäs kommun snarast tar reda på om det idag finns personer som anser att de behöver barnomsorg på obekväm arbetstid samt att kommunen planerar för att starta sådan verksamhet med mycket kort förberedelsetid om behovet uppstår. Utbildningsförvaltningen har genomfört en utredning kring barnomsorg obekväm arbetstid. Förskolan och skolbarnomsorgen i kommunen är öppen på vardagar mellan och Vårdnadshavare som önskar barnomsorg på andra tider kan generellt inte tillmötesgås. Ärendet kan delas upp i tre delar. Utökade öppettider i nuvarande organisation, tjugofyratimmars öppet under vardag och helgöppet. En kartläggning har gjorts för att ta reda på behovet av omsorg på obekväm tid i förskola och fritidshem. Förvaltningen har tagit fram förslag på organisation för två alternativ utifrån resultatet av kartläggningen. Alternativ 1: Samtliga enheter har öppet från till Utifrån enkätsvaren täcker detta behovet av omsorg för flertalet av de vårdnadshavare som visat behov av utökad service. I dessa öppettider ligger också en bedömning av distinktionen mellan dag- och nattverksamhet. Alternativ 2: En avdelning i kommunen som har öppet dygnet runt alla dagar hela året. Detta alternativ innebär att vi behöver öppna en helt ny avdelning någonstans i kommunen och de barn som är i behov av denna omsorg får sin placering här oavsett var i kommunen de bor. Antalet barn syns inte större än att en avdelning täcker behovet vilket gör att avdelningen bör förläggas geografiskt centralt i kommunen. Fritidsbarn blir skjutsade till denna avdelning när de har behov av denna omsorg Fler alternativ har beaktats men inte föreslagits utifrån aspekter av ekonomi, kontinuitet, kvalitet, gränsdragning runt registerutdrag, besiktning av ute- och innemiljö och tillsyn. Utbildningsnämnden ansöker om medel hos kommunstyrelsen för en ramökning med 1,6 miljoner kronor för att i steg 1 genomföra alternativ 1, utökade öppettider i nuvarande organisation. Utbildningsnämnden söker medel hos kommunstyrelsen i steg 2 för en ramökning med 1,5 miljoner kronor för att genomföra alternativ 2 när byggnationen är färdigställd på Väjern, en dygnet runt öppen avdelning alla dagar, och att en avdelning vid Väjerns förskola anpassas för denna verksamhet vid nybyggnationen. 26(40)

1 Budgetanvisningar 2017 KA 2016/195 Jörgen Karlsson. Kommunfullmäktige sammanträder i Kungshamns Folkets Hus kl 17.30 samma dag.

1 Budgetanvisningar 2017 KA 2016/195 Jörgen Karlsson. Kommunfullmäktige sammanträder i Kungshamns Folkets Hus kl 17.30 samma dag. Kallelse 2016-04-07 Kallelse till EXTRA kommunstyrelse Tid Torsdagen den 21 april 2016 kl. 17.15 Plats Ordförande Kungshamns Folkets Hus Mats Abrahamsson Ärende sammanträde Dnr Föredragande 1 Budgetanvisningar

Läs mer

Ann-Marie Hermansson

Ann-Marie Hermansson Plats och tid Kommunhuset, Tryggö, Kungshamn den 17 april 2013 kl. 08.30-12.30 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 1:e v ordförande Ronald Hagbert (M) Britt Wall (S) 2:e v

Läs mer

Björn Martinsson, teknisk chef Jörgen Wollbratt, fastighetschef 11-17 Mary-Ann Grahn, kost- och städchef 11-17 Annmarie Erlandsson, VA/Anläggningschef

Björn Martinsson, teknisk chef Jörgen Wollbratt, fastighetschef 11-17 Mary-Ann Grahn, kost- och städchef 11-17 Annmarie Erlandsson, VA/Anläggningschef Plats och tid Kommunhuset, Långö, Kungshamn den 11 mars 2015 kl. 08:30-12:00, 13:00 14:30 Beslutande Roland Mattsson (M) Stig-Arne Helmersson (C) Hilbert Eliasson (S) Övriga deltagare Justerare Björn Martinsson,

Läs mer

Mats Abrahamsson (M), ordförande Mikael Sternemar (FP) Ronald Hagbert (M), tjänstgörande ersättare

Mats Abrahamsson (M), ordförande Mikael Sternemar (FP) Ronald Hagbert (M), tjänstgörande ersättare Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 08.30-12.40 Beslutande Närvarande ersättare Övriga deltagare Mats Abrahamsson (M), ordförande Mikael Sternemar (FP) Ronald Hagbert (M), tjänstgörande

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, 08.30 10.30.. Mikael Sternemar, (FP) ordförande Anders Rosén (M), tjg ersättare Annica Erlandsson (S)

Kommunhuset, Hållö, 08.30 10.30.. Mikael Sternemar, (FP) ordförande Anders Rosén (M), tjg ersättare Annica Erlandsson (S) Plats och tid Kommunhuset, Hållö, 08.30 10.30.. Beslutande Mikael Sternemar, (FP) ordförande Anders Rosén (M), tjg ersättare Annica Erlandsson (S) Övriga deltagare Justerare Eva-Lott Grafman, skolutvecklare

Läs mer

Närvarande ersättare. Övriga deltagare Se bifogad närvarolista sida 2. Justerare. Ordförande. Justerare

Närvarande ersättare. Övriga deltagare Se bifogad närvarolista sida 2. Justerare. Ordförande. Justerare Plats och tid Tryggö kl. 08.30-12.00 Beslutande Jeanette Loy (M) Annica Erlandsson (S) Närvarande ersättare Övriga deltagare Se bifogad närvarolista sida 2. Justerare Annica Erlandsson Justering Utbildningskontoret,

Läs mer

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012 FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.23) Riktlinjer för resultatutjämningsreserv Avsättning för åren 2010-2012 Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Ekonomi - Resultatutjämningsreserv Ägare/ansvarig Elisabet Persson

Läs mer

Se bifogad närvarolista sidan 2. Se bifogad närvarolista sidan 2. Mats Ove Svensson, kommunchef Ida Aronsson Hammar, sekreterare

Se bifogad närvarolista sidan 2. Se bifogad närvarolista sidan 2. Mats Ove Svensson, kommunchef Ida Aronsson Hammar, sekreterare Plats och tid Folkets Hus i Kungshamn, torsdagen den 20 oktober 2011, kl. 17.30-19.00 ajournering kl. 18.25-18.35 Beslutande Närvarande ersättare Övriga deltagare Se bifogad närvarolista sidan 2. Se bifogad

Läs mer

Beslutande. Närvarande ersättare. Övriga deltagare Se bifogad närvarolista sida 2. Justerare. Ordförande. Justerare. Annica Erlandsson (S)

Beslutande. Närvarande ersättare. Övriga deltagare Se bifogad närvarolista sida 2. Justerare. Ordförande. Justerare. Annica Erlandsson (S) Plats och tid Tryggö kl. 08.30-13.00 Beslutande Jeanette Loy (M) Åsa af Klinteberg (FP) Annica Erlandsson (S) Närvarande ersättare Övriga deltagare Se bifogad närvarolista sida 2. Justerare Annica Erlandsson

Läs mer

Budgetrapport 2013-2015

Budgetrapport 2013-2015 1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2

Läs mer

Kommunhuset Hållö, Annica Erlandsson (S) Ewa Ryberg (V) Kent Östergren (S)

Kommunhuset Hållö, Annica Erlandsson (S) Ewa Ryberg (V) Kent Östergren (S) Plats och tid Kommunhuset Hållö, 08.30 12.00. Beslutande Mikael Sternemar (L), ordförande Jeanette Loy (M) Britt Lindgren (C), tjg ersättare, 20-26 Gunnar Selstam ( C), 27-28 Anders Rosén(M) Annica Erlandsson

Läs mer

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun KS.2013.0361 2013-08-16 Tomas Nilsson Kommunfullmäktige Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun Ärendebeskrivning Riksdagen har beslutat, prop.2011/12:172, att ge möjlighet för kommuner och

Läs mer

Kommuhuset, Alvö, Kungshamn den 17 oktober 2012 kl. 08.30-16.00

Kommuhuset, Alvö, Kungshamn den 17 oktober 2012 kl. 08.30-16.00 Plats och tid Kommuhuset, Alvö, Kungshamn den 17 oktober 2012 kl. 08.30-16.00 Beslutande Närvarande ersättare Övriga deltagare Mats Abrahamsson (M), ordförande Mikael Sternemar (FP) Ronald Hagbert (M),

Läs mer

Kommuhuset, Alvö, Kungshamn den 14 november 2012 kl. 08.30-12.35

Kommuhuset, Alvö, Kungshamn den 14 november 2012 kl. 08.30-12.35 Plats och tid Kommuhuset, Alvö, Kungshamn den 14 november 2012 kl. 08.30-12.35 Beslutande Närvarande ersättare Övriga deltagare Mats Abrahamsson (M), ordförande Mikael Sternemar (FP) Ronald Hagbert (M)

Läs mer

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Kommunstyrelsen 2008-11-10 250 476 Arbets- och personalutskottet 2008-10-27 238 592 Dnr 08.444-04 novkf14 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(5) Plats och tid Sammanträdesrum Bengtsfors, Utvecklingscentrum+ i Bengtsfors, klockan 14.00 14.30 Beslutande Ledamöter Per Jonsson (c) ordförande Besnik Dautaj (s) Lena Grönlund (s) tjänstgörande ersättare

Läs mer

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun. Ekonomiska styrprinciper - styrmodell och ekonomistyrningsprinciper

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun. Ekonomiska styrprinciper - styrmodell och ekonomistyrningsprinciper Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Kf 80 Den 2016-11-14 80 Dnr 2016/00327 Ekonomiska styrprinciper - styrmodell och ekonomistyrningsprinciper Kommunfullmäktiges beslut

Läs mer

Kommunhuset, Tryggö, Kungshamn den 12 oktober 2016 kl

Kommunhuset, Tryggö, Kungshamn den 12 oktober 2016 kl Plats och tid Kommunhuset, Tryggö, Kungshamn den 12 oktober 2016 kl. 13.00-15.30 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Jeanette Loy (M) Roland Mattsson (M) Britt Wall (S) Lars-Erik Knutsson (S) 180,182-188

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson Plats och tid Arvika Näringslivscentrum, klockan 15.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe

Läs mer

Folkets Hus, Kungshamn, torsdagen den 25 september 2014 kl. 17.30-18.50 Mötet ajourneras under 86, kl 17.30-17.45

Folkets Hus, Kungshamn, torsdagen den 25 september 2014 kl. 17.30-18.50 Mötet ajourneras under 86, kl 17.30-17.45 Plats och tid Folkets Hus, Kungshamn, torsdagen den 25 september 2014 kl. 17.30-18.50 Mötet ajourneras under 86, kl 17.30-17.45 Beslutande Närvarande ersättare Övriga deltagare Se bifogad närvarolista

Läs mer

Ann-Marie Hermansson

Ann-Marie Hermansson Plats och tid Kommunhuset, Långö, Kungshamn den 18 februari 2015 kl. 08:30-13:00 Beslutande Roland Mattsson (M) Stig-Arne Helmersson (C) Hilbert Eliasson (S) Övriga deltagare Björn Martinsson, teknisk

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens samordningsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens samordningsutskott Sid nr Kommunstyrelsens samordningsutskott 2010-04-20 Ärendelista Sid nr Justering...2 597 Information om arbetet med E4 Sundsvall...3 598 Information om utställning av förslag till kustplan för Sundsvalls kommun...4

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Riktlinje för ekonomistyrning

Riktlinje för ekonomistyrning Riktlinje 2015-03-30 Riktlinje för ekonomistyrning KS 2015/0144 Beslutad av kommunfullmäktige den 30 mars 2015. Denna riktlinje ersätter, tillsammans med Riktlinje för intern styrning och kontroll, det

Läs mer

Kulturhuset Hav och Land i Hunnebostrand torsdagen den 16 juni 2016 kl

Kulturhuset Hav och Land i Hunnebostrand torsdagen den 16 juni 2016 kl Plats och tid Kulturhuset Hav och Land i Hunnebostrand torsdagen den 16 juni 2016 kl. 16.30-17.15 Beslutande Mats Abrahamsson (M), ordförande Jeanette Loy (M) Ulla Christensson Ljunglide (M) Nils Olof

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-02

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-02 1 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Carl August-rummet, kommunkontoret, Ödeshög måndagen den 2 april 2012 kl 13:00-14:50 Magnus Oscarsson (KD), ordförande Roger Silfver (C), ersättare för Arne

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-11-21 KS 2013/0865 Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) Förslag till beslut

Läs mer

RIKTLINJE Sandvikens kommuns Budget- och planeringsprocess - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Styrdokumentets data Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum och paragraf: 2014-12-15,

Läs mer

Datum 2015-05-25. Per Jonsson (c) och Anna-Greta Strömberg (kd) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 145-156 Ulrika Thorell

Datum 2015-05-25. Per Jonsson (c) och Anna-Greta Strömberg (kd) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 145-156 Ulrika Thorell 1(15) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 13.00 14.10 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande ej 146 Per Jonsson (c) 1:e vice

Läs mer

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Vision och inriktningsmål Budgetprocess Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-18, 140. Inledning... 3 Begreppsförklaring... 3 Vision, inriktningsmål verksamhetsidé och

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven. Dnr KS

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven. Dnr KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 3 2013-09-24 285 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven. Dnr KS 2013-322

Läs mer

Peter Hemlin (M), ordförande Kristina Frigert (M) Birgitta Granström (S) Elving Claesson (S) Margareetta Waldén (FP) Lena Linke (MP)

Peter Hemlin (M), ordförande Kristina Frigert (M) Birgitta Granström (S) Elving Claesson (S) Margareetta Waldén (FP) Lena Linke (MP) Plats och tid Kvarnberget, "Samlingssalen", Kungshamn, kl 09.00-12.30. Öppet sammanträde Beslutande Peter Hemlin (M), ordförande Kristina Frigert (M) Birgitta Granström (S) Elving Claesson (S) Margareetta

Läs mer

Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv (RUR)

Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv (RUR) VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2013-10-04 DNR KS 2013.392 MARIE WALLIN SID 1/2 REDOVISNINGSANSVARIG 08-58785032 MARIE.WALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv

Läs mer

Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, kl

Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 2016-10-05 kl 09.00-11.20 Beslutande Övriga deltagare Justerare Eva Abrahamsson (M), ordförande Maria Bylund, miljöchef Erik Österlund, ekonom 32 Kristina

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2015 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Delårsrapport 2012-08-31

Delårsrapport 2012-08-31 Revisionsrapport Delårsrapport 2012-08-31 Vänersborgs kommun Oktober 2012 Håkan Olsson Henrik Bergh Hanna Robinson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Uppdraget...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Susanne Aronsson DeKinnaird (M), ordförande Jeanette Loy (M) Annica Erlandsson (S)

Susanne Aronsson DeKinnaird (M), ordförande Jeanette Loy (M) Annica Erlandsson (S) Plats och tid Kommunhuset, lokal Tryggö Kungshamn, kl. 08.00-09.00 Beslutande Närvarande ersättare Övriga deltagare Justerare Susanne Aronsson DeKinnaird (M), ordförande Jeanette Loy (M) Annica Erlandsson

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008 Avesta kommun Oktober 2008 Robert Heed INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning...3 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning...3 1.2 Mål av betydelse

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Eva Engström Sekreterare. Erik Eriksson Neu (S) Utbildningsutskottet

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Eva Engström Sekreterare. Erik Eriksson Neu (S) Utbildningsutskottet NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

Årsredovisning 2016 för Norrtälje kommun och Norrtälje kommunkoncern samt utdelning från de kommunala bolagen

Årsredovisning 2016 för Norrtälje kommun och Norrtälje kommunkoncern samt utdelning från de kommunala bolagen 2017-03-26 Sid 1 av 6 Handläggare: Håkan Wahlgren Till Titel: Controller Kommunstyrelsens arbetsutskott E-post: Hakan.wahlgren@norrtalje.se Årsredovisning 2016 för Norrtälje kommun och Norrtälje kommunkoncern

Läs mer

Hilbert Eliasson. Anna-Lena Höglund. Roland Mattsson. Hilbert Eliasson

Hilbert Eliasson. Anna-Lena Höglund. Roland Mattsson. Hilbert Eliasson Plats och tid Kommunhuset, Tryggö, Kungshamn kl. 08.30-11.40 Beslutande Roland Mattsson (M) Stig-Arne Helmersson (C) Hilbert Eliasson (S) Övriga deltagare Jimmy Lundström, MEX-ingenjör 82 Johanna Hisbro,

Läs mer

Rose-Marie Ahlström (M) Anne Johansson (FP)

Rose-Marie Ahlström (M) Anne Johansson (FP) Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 08.30-12.15. Öppet sammanträde Beslutande Närvarande ersättare Nils Olof Bengtson (M), ordförande Kristina Frigert (M) Kenny Thärnström (FP) Birgitta

Läs mer

Riktlinjer för God ekonomisk hushållning

Riktlinjer för God ekonomisk hushållning Riktlinjer för God ekonomisk hushållning Antagna av KF 2013-11-19 107 2016-11-15 xx Maria Åhström 2016-10-20 Kommunstyrelsens förvaltning Bakgrund Enligt kommunallagen 8 kap 1 ska kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Närvarande ersättare Verena Rodin (NSP) Kjell Andersson (S) Övriga deltagare Se bifogad närvarolista sida 2. Justerare. Ordförande.

Närvarande ersättare Verena Rodin (NSP) Kjell Andersson (S) Övriga deltagare Se bifogad närvarolista sida 2. Justerare. Ordförande. Plats och tid Alvö i kommunhuset kl 8.30-12.30 Beslutande Jeanette Loy (M) Mikael Sternemar (FP) Gunnar Selstam (C) Sara Hoffmann (KD) Annica Erlandsson (S) Kenth Östergren (S) Ewa Ryberg (V) Närvarande

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Carl-Gustaf Folkeson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2014 Staffanstorps kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Beslutande Mathias Haglund, (s) Christer Lundgren, (c) Frida Hallgren, kommunsekreterare Per-Eric Magnusson, kommunchef ...

Beslutande Mathias Haglund, (s) Christer Lundgren, (c) Frida Hallgren, kommunsekreterare Per-Eric Magnusson, kommunchef ... 2015-06-22 1(8) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset, Vindeln, måndagen den 22 juni 2015, kl. 08.00 09.30 Beslutande Mathias Haglund, (s) Christer Lundgren, (c) Dan Oskarsson, (s) Marianne

Läs mer

Folkets Hus, Kungshamn, torsdagen den 10 december 2015 kl. 17.30-19.10 Mötet ajourneras efter 124 under tiden kl 17.50-18.15

Folkets Hus, Kungshamn, torsdagen den 10 december 2015 kl. 17.30-19.10 Mötet ajourneras efter 124 under tiden kl 17.50-18.15 Plats och tid Folkets Hus, Kungshamn, torsdagen den 10 december 2015 kl. 17.30-19.10 Mötet ajourneras efter 124 under tiden kl 17.50-18.15 Beslutande Närvarande ersättare Se bifogad närvarolista sidan

Läs mer

Rune Johansson (c), ordförande Susanne Aronsson (m), Johan Lindahl (kd) Kjell Andersson (s), vice ordförande Hilbert Eliasson (s)

Rune Johansson (c), ordförande Susanne Aronsson (m), Johan Lindahl (kd) Kjell Andersson (s), vice ordförande Hilbert Eliasson (s) 28-35 Plats h tid Kungshamn. Kommunhuset, "Långö", kl. 08.15-12.00 Beslutande Rune Johansson (c), ordförande Susanne Aronsson (m), Johan Lindahl (kd) Kjell Andersson (s), vice ordförande Hilbert Eliasson

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012 4 november 2013 KS-2013/1409.189 1 (9) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt

Läs mer

Styrprinciper för Dals-Eds kommun.

Styrprinciper för Dals-Eds kommun. Styrprinciper för Dals-Eds kommun. Inledning Styrprinciperna reglerar ansvarsfördelningen i Dals-Eds kommun. Utgångspunkt för arbetet utifrån styrprinciperna ska vara decentralisering, helhetssyn och god

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-04-30 Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor 25 maj 2012 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1 Inledning

Läs mer

Förslag till nya resultathanteringsregler med anledning av införande av tvåårsbudget

Förslag till nya resultathanteringsregler med anledning av införande av tvåårsbudget 1 (10) Kommunledningskontoret 2008-11-04 Dnr Ks2008-855 Stig Metodiusson Rev 2008-12-01 Kommunfullmäktige Förslag till nya resultathanteringsregler med anledning av införande av tvåårsbudget FÖRSLAG TILL

Läs mer

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 POLICY för god ekonomisk hushållning 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 2/8 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Utgångspunkter och principer... 3 3.1 Avgränsning... 4 3.2 Politiska

Läs mer

Kommunhuset, lokal: Tryggö, Kungshamn onsdagen den 9 oktober 2013 kl. 08.30 12.00 Mötet ajourneras kl 11.15-11.25

Kommunhuset, lokal: Tryggö, Kungshamn onsdagen den 9 oktober 2013 kl. 08.30 12.00 Mötet ajourneras kl 11.15-11.25 Plats och tid Kommunhuset, lokal: Tryggö, Kungshamn onsdagen den 9 oktober 2013 kl. 08.30 12.00 Mötet ajourneras kl 11.15-11.25 Beslutande Mats Abrahamsson (M), ordförande Ola Strand (KD) Ronald Hagbert

Läs mer

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 1 av 5 Kommunstyrelseförvaltningen Jan Lorichs Ekonomichef Kommunstyrelsen Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fastställer

Läs mer

Maria Hassing Karlander, folkhälsosamordnare. Kommunhuset, ÅÅÅÅ-MM-DD, kl 00.00. Maria Hassing Karlander. Susanne Aronsson

Maria Hassing Karlander, folkhälsosamordnare. Kommunhuset, ÅÅÅÅ-MM-DD, kl 00.00. Maria Hassing Karlander. Susanne Aronsson 69-77 Plats och tid Kommunhuset, Alvö Kungshamn, kl 09.00-12.00 Beslutande Susanne Aronsson (m), ordförande UN Britt Wall (s) KS Eva Abrahamsson (m) M&BN Kristina Frigert (m) ON Lars Gustav Andersson (m)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-06-17. KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-06-17. KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-06-17 PLATS OCH TID KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt

Läs mer

Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C), tj ers Kurt Andersson (KD) Ulrika Simonsson (M) Stefan Olsson (S) Bo Augustsson (S)

Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C), tj ers Kurt Andersson (KD) Ulrika Simonsson (M) Stefan Olsson (S) Bo Augustsson (S) PROTOKOLL 1(20) Paragrafer 239-254 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet, kl. 08.30 11.25 ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C), tj ers Kurt Andersson (KD) Ulrika Simonsson (M) Stefan

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13.00-15.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 99 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport Timrå kommun

Rapport avseende granskning av delårsrapport Timrå kommun Rapport avseende granskning av delårsrapport 2016-08-31. Timrå kommun Oktober 2016 Innehåll 1. INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE... 3 1.3 REVISIONSMETOD... 4 2. IAKTTAGELSER... 4 2.1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...

Läs mer

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking Revisionsrapport* Granskning av Delårsrapport 2007 Vännäs kommun September 2007 Allan Andersson Therese Runarsdotter *connectedthinking Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förslag till åtgärder...2

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 8:30-9:50 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 58-62 ande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Kommunens investeringsverksamhet

Kommunens investeringsverksamhet www.pwc.se Revisionsrapport Clas-Bertil Söderlund Cert. kommunal revisor Maj 2013 Kommunens investeringsverksamhet Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Leif Andreasson, utvecklingsstrateg, 138 Mona Engelbrektsson, säkerhetssamordnare 139 Succkie Gunnarsson, informationsansvarig 139

Leif Andreasson, utvecklingsstrateg, 138 Mona Engelbrektsson, säkerhetssamordnare 139 Succkie Gunnarsson, informationsansvarig 139 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 15 september 2015 kl. 09.00-11.10 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Britt Wall (S) Lars-Erik Knutsson (S) Hilbert Eliasson

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 21 januari 2015 kl Mötet ajourneras kl Olof Börjesson (C)

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 21 januari 2015 kl Mötet ajourneras kl Olof Börjesson (C) Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 21 januari 2015 kl. 08.30-15.10. Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson (M) Britt

Läs mer

Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 3 september klockan Britt-Inger Fröberg (S) ordförande Tobias Nordlander (S) Göran Strandlund (V)

Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 3 september klockan Britt-Inger Fröberg (S) ordförande Tobias Nordlander (S) Göran Strandlund (V) Kallelse/underrättelse 2012-09-03 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 3 september klockan 08.00-10.00 Britt-Inger Fröberg (S) ordförande Tobias Nordlander (S) Göran Strandlund

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter juli 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter juli 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-08-25 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 25 augusti 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Information

Läs mer

Riktlinjer för beredning av motioner

Riktlinjer för beredning av motioner Riktlinjer för beredning av motioner Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunfullmäktige Gäller för: Varbergs kommun Dokumentnamn: Riktlinjer för beredning av motioner Beslutsdatum: 2015-11-17, 182 Dokumentansvarig

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 55/2014 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2014-10-21 Klockan: 09.00 10.00 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD) Ia Malmqvist (MP) Roger

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv KS-2013/421

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv KS-2013/421 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2013/421 2013-05-27 Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2014

Delårsrapport tertial 1 2014 Delårsrapport tertial 1 Dals-Eds kommun Kommunstyrelsen -05-28 Innehållsförteckning 1 DRIFTBUDGET... 3 2 KOMMENTARER TILL PROGNOS TERTIAL 1... 4 3 KOMMUNCHEFSDIALOG... 5 4 INVESTERINGSBUDGET... 6 5 RESULTATBUDGET...

Läs mer

Kristina Frigert (M), ordförande Ola Strand (KD) Birgitta Granström (S) Mats Nilsson (S) Stina Espenkrona (KD) Olof Börjesson (C) Lena Linke (MP)

Kristina Frigert (M), ordförande Ola Strand (KD) Birgitta Granström (S) Mats Nilsson (S) Stina Espenkrona (KD) Olof Börjesson (C) Lena Linke (MP) Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00-16.00. Ajournering kl. 14.00-14.30. Öppet sammanträde Beslutande Kristina Frigert (M), ordförande Ola Strand (KD) Birgitta Granström (S) Mats Nilsson

Läs mer

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Kommunfullmäktige 2010 11 29 180 427 Kommunstyrelsen 2010 11 15 210 510 2010 10 18 31 4 Dnr 10.361 04 novkf15 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2011 2013 och komplettering med de kommunala bolagens

Läs mer

Reviderade principer för investeringsprocessen med anledning av bildandet av kost- och städservice. KS

Reviderade principer för investeringsprocessen med anledning av bildandet av kost- och städservice. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-06-10 189 Reviderade principer för investeringsprocessen med anledning av bildandet av kost- och städservice.

Läs mer

Rune Johansson (C), ordförande Susanne Aronsson (M) Johan Lindahl (KD) Kjell Andersson (S), vice ordförande Hilbert Eliasson (S)

Rune Johansson (C), ordförande Susanne Aronsson (M) Johan Lindahl (KD) Kjell Andersson (S), vice ordförande Hilbert Eliasson (S) 78-87 Plats och tid Kungshamn. Kommunhuset, "Långö", kl. 08.30-12.00 Beslutande Rune Johansson (C), ordförande Susanne Aronsson (M) Johan Lindahl (KD) Kjell Andersson (S), vice ordförande Hilbert Eliasson

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv 1 (10) Kommunledningskontoret 2013-04-10 Dnr Ks 2013- Ekonomiavdelningen Birgitta Hammar Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum 429, onsdagen den 4 mars 2009 klockan 08.30-10.55 Åsa Herbst (M), ordförande Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2

Läs mer

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Kommunstyrelsen 2009-11-16 212 557 Budgetutskottet 2009-10-26 32 2 Arbets- och personalutskottet 2009-11-16 248 540 Dnr 09.408-04 novkf19 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2010-2012 och komplettering

Läs mer

OBS! Tiden. KALLELSE. Kommunstyrelsens ledningsutskott. Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00. 1. Val av justerare.

OBS! Tiden. KALLELSE. Kommunstyrelsens ledningsutskott. Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00. 1. Val av justerare. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott KALLELSE Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom. OBS! Tiden. Plats: Kommunkontoret i Bergsjö. Utskottens presidier och företrädare

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Staffanstorps kommun Carl-Gustaf Folkeson Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer