AD /2006 1(42) Bolagsverket. Årsredovisning 2005

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AD 12-176/2006 1(42) Bolagsverket. Årsredovisning 2005"

Transkript

1 AD /2006 1(42) Bolagsverket Årsredovisning 2005

2 AD /2006 2(42) Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 1. INLEDNING REGISTRERINGS- OCH UPPDRAGSVERKSAMHETEN KÖ- OCH HANDLÄGGNINGSTIDER BOLAGSVERKETS EKONOMISKA SITUATION EKONOMISK BROTTSLIGHET ELEKTRONISK ÄRENDEHANTERING POST- OCH INRIKES TIDNINGAR EUROPEAN BUSINESS REGISTER (EBR) 7 2. VERKSAMHETSRESULTAT OCH ORGANISATION VERKSAMHETSRESULTAT BOLAGVERKETS ORGANISATION 8 3. RESULTATREDOVISNING OCH ÅTERRAPPORTERING VERKSAMHETSGREN BOLAG Delmål Registrering Delmål Telefonförfrågningar Delmål Beställningar till kundservice Delmål Uppdrag, information och försäljning Efterfrågan och produktion Organisation Kvalitet VERKSAMHETSGREN FINANSIERING AV VISS VERKSAMHET (LIKVIDATORER) Verksamhetsmål Efterfrågan och produktion Organisation Kvalitet FÖRETAGSINTECKNINGAR Verksamhetsmål Efterfrågan och produktion Organisation Kvalitet TILLGÄNGLIGHET Information Kundundersökning IT-STÖD IT-investeringar Elektroniska tjänster Effektiviseringar Tillgänglighet till e-tjänster KVALITET Serviceåtagande Synpunktshantering Kontaktkommitté REDOVISNING AV BOLAGSVERKETS KOMPETENSFÖRSÖRJNING M.M Attraktiva anställnings- och arbetsvillkor Systematiskt arbetsmiljöarbete Kompetensanalys Chefsförsörjning/utveckling Jämställdhet och mångfald Kompetensförsörjning för framtiden Bolagsverkets mål inom personalområdet 26 4 RESULTATRÄKNING 27

3 AD /2006 3(42) 5 BALANSRÄKNING 28 6 ANSLAGSREDOVISNING 29 7 FINANSIERINGSANALYS 30 8 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR OCH NOTER 32 9 RESULTAT OCH UNDERSKRIFT SAMMANSTÄLLNING ÖVER VÄSENTLIGA UPPGIFTER 42

4 AD /2006 4(42) 1. Inledning Denna årsredovisning för 2005 är den första för ett helt verksamhetsår. Bolagsverket bildades den 1 juli 2004, då Patent- och registreringsverket (PRV) delades i två myndigheter. 1.1 Registrerings- och uppdragsverksamheten Bolagsverkets verksamhetsområde omfattar tre verksamhetsgrenar; Bolag, Finansiering av likvidatorer och Företagsinteckningar. I den helt dominerande verksamhetsgrenen Bolag, ingår två huvudaktiviteter, registreringsverksamhet (myndighetsutövning) och uppdragsverksamhet. Den sistnämnda oftast refererad till som Bolagsverkets kundservice. Verksamheten inom Bolagsverket har under året starkt präglats av ambitionen att effektivisera arbetet och därmed minska kö- samt handläggningstiderna, vilka tillsammans utgör kundens väntetid. Detta oavsett om det gäller ett registreringsärende eller en efterfrågad tjänst inom verkets kundservice. I Bolagsverkets verksamhetsplan för 2005 har antagits en noll-vision. Tanken är att det på sikt inte skall finnas några köer alls för verkets kunder. Målen för det gångna året har varit att nedbringa väntetiderna till sju arbetsdagar för registreringsärenden och vidmakthålla en i princip omedelbar respons till kunden inom kundserviceområdet. I det förra har ambitionen inte helt lyckats, dock bättre i den senare, som framgår av resultatredovisningen. Efterfrågan på Bolagsverkets tjänster har under året ökat kraftigt för såväl registreringsärenden som tjänster inom kundserviceområdet. Detta har inneburit att produktionen inte klarat att hålla de korta väntetider som varit målet. Det har dock medfört ökade intäkter som i sin tur inneburit att verksamhetsresultatet för året blivit mycket gott. Antal inkomna registreringsärenden Inkom na Avslutade Budget 2005

5 AD /2006 5(42) 1.2 Kö- och handläggningstider I regeringens mål för registreringsverksamheten anges att väntetiden som högst skall vara sju arbetsdagar. Med väntetid avses då den tid som, förflyter från det att verket tar emot en anmälan eller ansökan till dess kunden får en reaktion tillbaka från verket. Det kan antingen vara att registrering skett eller ett meddelande om att komplettering måste komma in innan registrering kan ske. Väntetiden består sålunda av dels den tid som kunden får vänta innan handläggning påbörjas (kötid) och den tid som krävs för att åstadkomma det som anmälan eller ansökan avser (handläggningstid). Handläggningstiden är normalt den mindre delen av väntetiden vilket innebär att den väsentligaste faktorn för snabb genomströmning är kötiden. För att följa upp kötiden för registreringsärenden tas veckovis uppgifter ut ur det elektroniska ärendefördelningssystemet för fyra ärendekategorier (se figur nedan), som är signifikanta för ärendevolymerna generellt, och som visar hur lång tid som längst förflutit innan handläggning påbörjats. Kötid för varje vecka under 2005 Kötider vid utgången av varje vecka under 2005 Arbetsdagar 35 JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC Nybildningar/Firmaändringar Kapitalärenden Företrädarärenden Stadgeärenden Vecka nr 1.3 Bolagsverkets ekonomiska situation Bolagsverkets verksamhetsresultat visar ett mycket gynnsamt utfall. Till största delen beror det på att kostnaderna inte ökat i samma takt som intäkterna till följd av en kraftigt ökad efterfrågan på såväl registreringsärenden som kundservicetjänster. Som framgår av resultaträkningen nedan har verksamheten genererat ett överskott på ca 44,5 Mkr. I budgetpropositionen för 2006 har Riksdagen beslutat att Patent- och registreringsverket skall överföra 90 Mkr av sitt myndighetskapital till Bolagsverket. Tillsammans med verksamhetsresultatet har denna överföring inneburit att Bolagsverket kan avsluta 2005 med ett underskott i myndighetskapitalet som är ca 130 Mkr.

6 AD /2006 6(42) 1.4 Ekonomisk brottslighet Bolagsverket är en av de myndigheter som enligt särskild förordning om myndighetssamverkan mot ekonomisk brottslighet, deltar i kampen mot ekonomisk brottslighet. Under året uppmärksammades medialt Bolagsverkets svårigheter att kontrollera postadressändringar och det faktum att falska adresser kunde utnyttjas för brottslig verksamhet. I avvaktan på säkrare anmälningar med elektroniska förfaranden och e-signaturer, införde verket en aviseringsrutin med information till de bolag som fått sin postadress ändrad. Bolagsverket har under året fortsatt samverkat med främst Ekobrottsmyndigheten och Skatteverket i kampen mot ekonomisk brottslighet. Bolagsverket har deltagit i dessa frågor både nationellt och regionalt. 1.5 Elektronisk ärendehantering Bolagsverket har fortsatt att spela en framträdande roll i strävandena att skapa ett gott företagarklimat i samhället. Mycket av det som är grundstenar i en framåtsträvande myndighet inom ramen för en modern statsförvaltning, såsom 24-timmarsmyndigheten, myndigheternas servicedeklarationer, den elektroniska ärendehanteringen med därtill hörande säkerhetsfrågor, är områden där Bolagsverket fortsatt att aktivt medverka under Bolagsverket arbetar även målinriktat med att utveckla det egna IT-stödet och att utforma handläggningsprocesserna för att dessa än bättre skall kunna tjäna som effektiva plattformar för den elektroniska ärendehanteringen. Bland de projekt som inletts under året är att skapa en tjänst för att kunna erbjuda aktiebolagen och deras ombud möjlighet att lämna in årsredovisningar elektroniskt. Samarbetet med Skatteverket i den gemensamma Internettjänsten foretagsregistrering.se, har fortsatt under 2005 och den senaste versionen togs i drift under försommaren. Då erbjöds möjlighet att inte bara nybilda företag elektroniskt, utan även anmäla ändring av registrerade uppgifter. I slutet av året införde Bolagsverket möjlighet för verkets kunder att använda e-betalningar med bankkort eller via Internetbank för vissa av verkets webbtjänster, i första hand för foretagsregistrering.se. Målet är att under 2006 erbjuda e-betalningar för alla Bolagsverkets webbtjänster. Inom regeringen har ett författningsarbete pågått under året för att ändra årsredovisnings- och aktiebolagslagstiftningen och som innebär att inte bara årsredovisningar utan även aktiebolagsärenden, skall kunna ges i till Bolagsverket i elektronisk form fullständigt med elektroniska signaturer. Detta kommer att medföra att webbtjänsten foretagsregistrering.se kommer att spela en än viktigare roll för verket än hittills. Förändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli Post- och Inrikes Tidningar Ett avtal slöts under året mellan Svenska Akademien och Bolagsverket, som innebär att verket från och med den 1 januari 2007 övertar utgivningsrätten för det officiella publiceringsorganet Post- och Inrikes Tidningar. Samtidigt kommer tidningen att byta skepnad från en papperstidning till en webbtjänst som kommer att hållas ständigt aktuell. För att inte helt låta den gamla kulturskatt som Post- och Inrikes Tidningar utgör försvinna, kommer särskilda

7 AD /2006 7(42) pappersexemplar för arkivändamål att tryckas. Bolagsverkets ansvar för den nya Post- och Inrikes Tidningar regleras i särskild lag. 1.7 European Business Register (EBR) Informationsnätverket European Business Register (EBR) har under 2005 förbättrat tjänsteutbudet genom att ett antal länder, däribland Sverige, kan erbjuda nedladdningar av årsredovisningar till EBR:s kunder. Bolagsverket har under året fått regeringens medgivande att få ingå som fullvärdig medlem EBR EEIG i Bryssel och därmed få en bättre möjlighet att delta i nätverkets utveckling i framtiden. 2. Verksamhetsresultat och organisation 2.1 Verksamhetsresultat Verksamhetsresultatet för 2005 är mycket gott. Skälet till detta är främst att avgiftintäkterna ökat kraftigt i takt ned ett ökat antal inkommande ärenden samtidigt som kostnaderna kunnat hållas nere. Verksamhetsresultat för respektive verksamhetsområde Verksamhetsgren (VG) VG Bolag Registrering (myndighetsutövning) Intäkter Kostnader Kundservice (Uppdrag, information och försäljning) Intäkter Kostnader Förseningsavgifter (myndighetsutövning) Intäkter Kostnader Resultat VG Finansiering av viss verksamhet (likvidatorer) Intäkter Kostnader Resultat 0 0 VG Företagsinteckningar 1 Intäkter Kostnader Resultat Bolagsverket totalt Intäkter Kostnader Resultat Företagsinteckningar redovisas först från den 1/ som en egen verksamhetsgren.

8 AD /2006 8(42) Kostnader och intäkter inom verksamhetsgrenen Företagsinteckningar är i obalans och åtgärder för att se över expeditionsavgifterna kommer att genomföras under 2006 för att åstadkomma erforderlig kostnadstäckning. Även verksamhetsgrenen Bolag visar en obalans, men i positiv riktning. Ett överskott av denna storlek skulle normalt inte vara rimligt utan att åtgärder vidtas, men då Bolagsverkets myndighetskapital trots förbättringar under 2005, fortfarande visar ett kraftigt underskott, måste enstaka år med överskott av denna karaktär accepteras. Oavsett detta kommer Bolagsverket att under 2006 se över avgifternas storlek och struktur med anledning av att elektronisk inlämning och hantering skapar en annan kostnads- och intäktssituation än idag. 2.2 Bolagverkets organisation Fr.o.m. november 2004 har Bolagsverket antagit nedanstående organisation. GD ÖD Registrerings- Kundservice- Administrativ Juristavdelning avdelning avdelning avdelning I Bolagsverkets Insynsråd ingår följande personer (se även under Tilläggsupplysningar och noter nedan). Mats Sjöstrand, GD, Skatteverket, Solna Gunvor Engström, VD, Företagarna, Stockholm Annica Ullsten, Advokat, Advokatfirman Abersten, Sundsvall Britt-Marie Ekman, Revisor, KPMG Bohlins AB, Karlskoga För att skapa maximal flexibilitet har Bolagsverket under 2005 planerat och till vissa delar genomfört en omorganisation som innebär att registrerings- och kundserviceavdelningarna slås samman till en gemensam avdelning, registeravdelningen, samt att de administrativa funktionerna fördelas på två nya avdelningar, en utvecklingsavdelning och en administrativ avdelning. Även juristavdelningen har förändrats något. Fullt genomförd kommer omorganisationen att vara i början av februari Resultatredovisning och återrapportering Bolagsverket skall med sin verksamhet främja en hållbar ekonomisk tillväxt och en ökad sysselsättning genom fler och växande företag genom att bidra till att säkerställa goda grundläggande förutsättningar inom första hand näringslivet och ett enkelt regelverk för företagande. För att uppnå detta skall Bolagsverket tillhandahålla effektiva och ändamålsenliga system för registrering av företag samt arbeta för att förbättra förutsättningarna för företagande och entreprenörskap genom ändamålsenlig och kvalitativ information och service.

9 AD /2006 9(42) Detta kommer till uttryck i krav på korta handläggningstider samt att efterfrågad information skall tillhandahållas på ett omedelbart och säkert sätt. Nedan redovisas de verksamhetsmål som regeringen satt upp och hur väl uppfyllelsen av dessa mål nåtts under Verksamhetsgren Bolag Verksamhetsgren Bolag innefattar delarna Registrering, Telefonförfrågningar, Beställningar till kundservice och Uppdrag, information och försäljning Delmål Registrering Från och med 2005 formulerades helt nya mål för registreringsverksamheten. Av detta skäl kan ingen relevant jämförelse av 2005 med tidigare år göras. För 2003 och 2004 framgår måluppfyllelsen för verksamhetsområdet i PRV:s respektive Bolagsverkets årsredovisningar för dessa år. Delmål registrering: I ett ärende som är färdigt för registrering, antingen genom att det kom in till Bolagsverket i ett sådant skick eller genom att det senare har kompletterats, skall registrering ske senast inom sju arbetsdagar efter det att ärendet blev färdigt för registrering. I ett ärende som först måste kompletteras innan registrering kan ske, skall beslut om sådan komplettering fattas senast inom sju arbetsdagar efter det att ärendet kom in till Bolagsverket. Redovisning I tabellerna och figurer nedan anges i procent det genomsnittliga utfallet för varje månad för hur stor andel av de inkomna ärendena där åtgärd vidtagits inom den sjunde arbetsdagen. För att nå de uppsatta målen skall teoretiskt samtliga procenttal uppgå till 100 %. Av olika skäl måste dock ett utfall >95 % kunna betecknas som acceptabel måluppfyllelse. I tabellerna använd följande beteckningar. Ärende : ett ärende som inkommer, handläggs och avslutas i ett sammanhang, utan föreläggande om komplettering; Kompl. : Komplettering av ett ärende som kommit in efter att ett förläggande skickats, varefter normalt registrering sker; S.s. förel (Sista svarsdag föreläggande): De fall, där ett förläggande om komplettering inte besvarats inom den tid (vanligen 4 veckor) som satts. Åtgärden i dessa fall är normalt att ärendet avskrivs. Måluppfyllelse: Bolagsverket har inte nått de uppställda målen vid avstämning av ärendesituationen den sjunde arbetsdagen.

10 AD / (42) Procent Nybildningar Ändringar Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Aktiebolagsregistret (aktiebolag) Ärendekategori Status Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Nybildning Ärende 80,4 92,1 76,9 89,6 86,1 72,2 47,4 51,0 82,0 80,1 70,1 28,5 Kompl 86,7 94,4 95,8 94,9 92,5 93,1 86,3 85,6 94,0 95,7 95,8 80,0 S.s.förel 94,1 92,4 92,6 92,8 94,6 90,4 60,0 94,5 92,6 93,3 94,8 97,4 Totalt 86,1 92,8 86,3 91,9 90,1 80,0 67,2 76,3 88,0 86,8 82,3 52,2 Ändring Ärende 88,9 95,1 93,0 93,2 87,0 60,8 38,7 48,5 68,0 58,9 47,9 38,8 Kompl 90,8 94,6 93,8 93,7 93,4 91,6 80,5 88,3 91,2 90,9 90,1 83,5 S.s.förel 85,4 85,3 86,1 86,6 86,5 85,5 78,3 84,8 82,6 84,2 83,8 91,7 Totalt 88,9 92,4 91,4 91,7 88,2 71,4 49,3 70,2 76,5 72,1 64,7 56,0 Handelsregistret (handelsbolag, enskilda näringsidkare m.fl.) Ärendekategori Status Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Nybildning Ärende 75,7 86,7 75,6 85,3 83,3 64,4 2,4 5,8 63,2 60,2 29,0 4,0 Kompl 90,5 92,6 93,4 93,6 94,1 90,3 74,4 78,9 90,4 90,9 89,2 85,4 S.s.förel 85,1 84,4 86,6 87,2 86,9 84,5 78,1 85,0 81,7 81,9 82,7 88,6 Totalt 82,6 87,7 84,0 88,4 87,4 77,8 28,5 54,2 77,1 76,5 63,1 51,0 Ändring Ärende 91,8 94,6 93,1 96,1 90,6 87,5 69,5 65,8 78,3 79,0 69,1 63,1 Kompl 95,8 97,6 94,2 95,9 95,2 93,4 88,3 91,2 93,1 93,4 92,1 77,8 S.s.förel 82,8 82,9 82,0 78,9 83,0 76,9 55,2 77,8 77,4 78,9 79,1 80,6 Totalt 90,0 94,6 90,9 92,9 89,5 86,4 72,9 73,0 80,6 81,2 74,5 67, Procent Nybildningar Ändringar Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

11 AD / (42) Procent Nybildningar Ändringar Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Föreningssregistret (ekonomiska föreningar, bostadsrättsföreningar) Ärendekategori Status Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Nybilning Ärende 81,3 94,6 94,2 56,5 20,1 3,5 3,6 54,9 92,2 80,9 92,8 27,8 Kompl 92,6 97,3 98,7 96,7 95,1 89,7 88,6 95,2 93,1 95,5 95,1 95,1 S.s.förel 89,2 89,6 88,9 86,8 86,1 86,0 66,7 81,7 80,1 88,9 88,1 92,2 Totalt 87,5 93,6 94,1 78,4 66,1 57,9 35,2 80,7 88,9 87,2 92,3 64,4 Ändring Ärende 91,3 96,6 96,3 20,1 40,8 8,2 10,4 58,0 86,9 91,2 94,1 39,0 Kompl 95,3 95,9 97,6 95,1 95,5 93,6 94,6 97,3 97,2 97,9 96,7 93,2 S.s.förel 90,3 83,5 84,7 86,1 85,1 87,8 92,9 86,7 83,6 85,9 86,7 89,2 Totalt 91,6 92,3 96,3 66,1 53,5 28,9 28,3 79,1 88,1 90,8 92,4 58,6 Bank- och försäkringssregistret Ärendekategori Status Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Nybildning 66,7 100,0 80,0 100,0 Ärende ,0 0, ,0 100,0 Kompl ,0 66,7 91,7 100,0 33,3 100,0 100,0 0,0 33,3 92,3 S.s.förel ,0 50,0 100,0 85,7 100,0 83,3 33,3 0,0 50,0 100,0 Totalt ,0 62,5 93,8 90,9 50,0 87,5 50,0 33,3 50,0 94,4 Ändring Ärende 92,7 100,0 96,7 97,8 95,5 90,0 77,1 84,9 93,0 93,2 89,7 93,4 Kompl 76,9 93,3 100,0 100,0 81,8 95,1 88,9 95,3 93,0 81,4 97,3 100,0 S.s.förel 78,9 93,5 94,1 85,0 89,5 92,5 96,8 78,5 82,9 93,0 81,6 93,1 Totalt 83,8 95,5 96,7 95,1 90,8 92,3 87,1 85,1 90,3 89,9 89,5 95,0 Procent Nybildningar Ändringar Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

12 AD / (42) Filialregistret Ärendekategori Status Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Nybildning Ärende 68,8 71,4 90,5 71,4 76,5 52,6 13,0 3,3 58,6 59,1 45,0 15,2 Kompl 88,9 75,0 89,1 87,0 83,3 91,3 85,7 82,9 82,9 95,2 83,1 91,2 S.s.förel 70,5 74,4 77,8 78,8 74,4 80,0-72,3 80,6 85,3 76,3 92,6 Totalt 77,9 74,0 84,8 81,0 78,3 76,1 56,9 58,5 77,2 85,5 70,6 72,1 Ändring Ärende 91,2 82,4 93,6 94,7 100,0 89,7 73,5 85,2 95,3 93,2 86,4 83,1 Kompl 93,8 90,3 88,0 96,4 90,9 95,0 100,0 92,3 96,9 100,0 84,0 90,5 S.s.förel 69,1 73,7 71,4 55,6 80,5 82,6-62,0 75,0 96,2 70,6 75,0 Totalt 81,8 81,8 82,8 81,4 89,2 88,9 81,6 73,3 91,4 87,2 79,0 83, Procent Nybildningar Ändringar Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec För att skapa en enhetlig styrning och större flexibilitet inom produktionsdelarna av verket och därmed skapa förutsättningar att återställa den goda väntetidssituation som förelåg vid årets början, har Bolagsverket beslutat att genomföra en omorganisation. Från och med februari 2006 kommer registrerings- och kundserviceavdelningarna att slås samman till en gemensam registeravdelning med enheter som har en större specialiseringsgrad än i dag. Personalresurserna kommer också att förstärkas. Utöver denna långsiktiga åtgärd kommer Bolagsverket att även fortsättningsvis att använda mera kortsiktiga åtgärder som övertid, betingsarbete och anställning av extra personal. Införandet av elektronisk ärendehantering i större skala under 2006 kommer också att förbättra produktionen och registerkvaliteten i samma utsträckning som kunderna börjar använda sig av dessa tjänster Delmål Telefonförfrågningar Telefonförfrågningar: Vid förfrågningar till kundservice skall en kontakt med handläggare ha erhållits inom 30 sekunder i 80 % av alla fall.

13 AD / (42) Redovisning I tabellen nedan visas utfallet för varje månad under de senaste tre åren. Årsgenomsnittet för 2003 är 82,8 %, för ,9 % och för ,7 % Procent jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov Måluppfyllelse: Bolagsverket har i huvudsak nått det uppställda målet för telefonförfrågningar Delmål Beställningar till kundservice Beställningar till kundservice: Av inkomna beställningar skall expediering ha skett senast påföljande arbetsdag i 95 % av alla fall. Måluppfyllelse: Inga väntetider finns inom denna del av verksamhetsgrenen och målet är därmed uppnått Delmål Uppdrag, information och försäljning Uppdrag, information och försäljning Bolagsverkets produktion skall svara mot kundernas efterfrågan. Den del av delmålet som avser information via telefon är särskilt redovisat ovan. Måluppfyllelse: Inga väntetider finns inom denna del av verksamhetsgrenen och målet är därmed uppnått.

14 AD / (42) Efterfrågan och produktion Kategori Budget 2005 Diff Inkomna nybildningsärenden AB-registret ,2% Avslutade nybildningsärenden AB-registret ,7% Inkomna ändringsärenden AB-registret ,4% Avslutade ändringsärenden AB-registret ,5% Inkomna nybildningsärenden Handelsregistret ,4% Avslutade nybildningsärenden Handelsregistret ,8% Inkomna ändringsärenden Handelsregistret ,2% Avslutade ändringsärenden Handelsregistret ,3% Inkomna nybildningsärenden Föreningsregistret ,6% Avslutade nybildningsärenden Föreningsregistret ,3% Inkomna ändringsärenden Föreningsregistret ,0% Avslutade ändringsärenden Föreningsregistret ,6% Summa inkomna registreringsärenden ,9% A. Summa avgjorda registreringsärenden ,2% Inkomna räkenskapshandlingar aktiebolag (antal) Avgjorda räkenskapshandlingar aktiebolag (antal) ,3% ,2% Produktion - registreringsbevis AB+HFR (antal) ,6% Produktion Räkenskapsbevis AB (antal) ,9% B. Summa produktion bevis ,4% Personalresurser - registreringsverksamheten (personår) Personalresurser - kundserviceverksamheten (personår) Arbetsproduktivitet registreringsverksamheten (produktionsvolym A./personår) Arbetsproduktivitet kundserviceverksamheten (produktionsvolym B./personår) 2Kostnadsproduktivitet registreringsverksamheten (fastprisberäknad kostnad (kr/enhet) Kostnadsproduktivitet kundserviceverksamheten (fastprisberäknad kostnad, kr/enhet) ,1% ,4% , , Efterfrågan på alla ärendekategorier inom registreringsverksamheten har ökat kraftigt och överstigit den budgeterade volymen. Inom kundserviceverksamheten har dock efterfrågan på bevis av olika slag minskat, främst till följd av att den information som dessa produkter innehåller, i allt större utsträckning är tillgänglig via Näringslivsregistret på Bolagsverkets webbplats. 2 Kostnaderna för respektive verksamhetsområde framgår av tabell 2.1 I personalresurserna är endast de direkta personalkostnaderna inräknade.

15 AD / (42) Arbetsproduktiviteten inom registreringsverksamheten har ökat såväl jämfört med föregående år som med budget. Kostnadsproduktiviteten har dock försämrats något jämfört med förgående år. Det huvudsakliga skälet till kostnadsökningen och därmed till den försämrade kostnadsproduktiviteten, är mer omfattande investeringar i verksamhetsutveckling under Den minskande efterfrågan på pappersbaserade bevis av olika slag har fått som effekt att kostnadsproduktiviteten försämrats inom kundserviceverksamheten. Glädjande är dock att arbetsproduktiviteten ändock är positiv. Alltsedan förseningsavgift infördes för räkenskapshandlingar som inkommit för sent till Bolagsverket har antalet inkomna räkenskapshandlingar jämfört med det teoretisk möjliga antalet varit högt. I genomsnitt har de senaste åren > 96,0 % av alla aktiebolag som under året skulle ha kommit in med sina räkenskapshandlingar, gjort detta inom rätt tid. Så även under De bolag som trots allt inte kommer in med räkenskapshandlingarna i tid får beslut om förseningsavgift. Vid utebliven betalning så fattas nya beslut med högre belopp. Antalet beslut om första förseningsavgift har varit tämligen konstant de senaste åren men en tydlig minskning har skett under Det mest troliga skälet till detta är att Högsta Domstolen fastställt att underlåtenhet att skicka in en årsredovisning kan vara bokföringsbrott. Antal beslut om förseningsavgifter Totalt Beslut Beslut 2 Beslut Den totala utestående fordran på bolagen med anledning av förseningsavgifter uppgick vid utgången av år 2005 till 81,1 Mkr och under året har 66,3 Mkr inlevererats till statskassan. Vid utgången av år 2004 var den utestående fordran 100,8 Mkr och under det året levererades 73,1 Mkr in till statskassan.

16 AD / (42) Antalet registerobjekt Antal levande objekt i registren vid årets utgång Objekttyp Förändring (%) Enskild näringsidkare ,4% Aktiebolag ,5% Handelsbolag ,7% Kommanditbolag ,4% Bostadsrättsförening ,1% Ekonomisk förening ,6% Filial ,7% Ideell förening ,8% Enkla bolag ,1% Bostadsförening ,7% Ömsesidigt försäkringsbolag ,7% Försäkringsaktiebolag ,6% Sparbank ,7% Försäkringsförmedlare Kooperativ hyresrättsförening ,7% Bankaktiebolag ,2% EEIG ,3% Utländsk banks filial ,3% Sambruksförening ,0% Europabolag ,3% Medlemsbank ,0% Summa ,5% Anm. En noggrann genomgång av det statistiska underlaget till tabellen ovan har visat att fel förekommit i föregående års redovisning av antalet objekt i registren. Här redovisade siffror är de korrekta Organisation Produktionen inom verksamhetsgrenen bolag bedrivs inom Registrerings- och Kundserviceavdelningarna. Även delar av Juristavdelningen ingår Kvalitet Ett kontinuerligt arbete pågår inom registreringsverksamheten att nedbringa antalet registerfel till Bolagsverkets interna mål (1,0 % skriv- eller andra registerfel). Som framgår av tabellen har detta mål inte nåtts. Det huvudsakliga skälet till detta är den höga produktionstakten, som innebär att det är svårt att helt undvika skrivfel i den manuella inregistreringen av data i de olika registren. Den fortsatta utvecklingen mot elektroniskt inlämnade av registreringsärenden som pågår kommer att till stor del kunna eliminera kvarstående fel. Antal rättade ärenden i procent av antalet avgjorda Ärendekategori Aktiebolagsreg, Nybildning 1,3 % 2,1 % 3,0 % Aktiebolagsreg, Ändring 1,0 % 2,1 % 2,4 % Handelsregistret, Nybildning 2,8 % 1,4 % 1,5 % Handelsregistret, Ändring 2,6 % 1,5 % 1,5 % Föreningsregistret, Nybildning 2,7 % 1,5 % 2,3 % Föreningsregistret, Ändring 2,9 % 1,1 % 1,2 %

17 AD / (42) Ett annat mått på god kvalitet inom verksamhetsgrenens kundservicedel är att Bolagsverket vann den av undersökningsföretaget Q Survey arrangerade SM-tävlingen i telefoni för Hundratals samtal har ringts in och ett antal förbestämda frågor har ställts för att mäta bemötningskriterier som attityd, engagemang, korrekta svar, kunskap, effektivitet, tydlighet och initiativförmåga. Bolagsverket vann i kategorin Contact Center, klassen Business to Business med nomineringen: Snabba och korrekta svar levereras av professionella och kunniga agenter. Klar vinnare i klassen Business to Business är Bolagsverket. 3.2 Verksamhetsgren Finansiering av viss verksamhet (likvidatorer) Verksamhetsmål Mål: Bolagsverket skall tillgodose kundernas efterfrågan avseende likvidatorer Måluppfyllelse: Inga väntetider har funnits och finns inom denna verksamhetsgren och målet är därmed uppnått Efterfrågan och produktion Det anslag som Bolagsverket disponerat under 2005 för finansiering av likvidatorer i samband med likvidation av bolag där bolaget saknar egna medel, har under året belastats med totalt kronor. Anslaget tillsammans med överföring från förgående år uppgick till kronor. Regeringen beslutade under året att Bolagsverket fick utnyttja anslagskredit om kronor vilket möjliggjorde för Bolagsverket att klara utbetalningarna. Likvidationsärenden Budget 2005 Likvidationsförelägganden Frivilliga Likvidationer Likvidationer med särskild avgift Ersättningsärenden till likvidator Organisation Verksamheten med företagsinteckningar är organisatoriskt integrerad i Registreringsavdelningen och dess kostnader särredovisas i den interna uppföljningen inom verket (se ovan avsnitt 2.1) Kvalitet Kravet på Bolagsverket är att alla ärenden rörande ersättning till likvidatorer handläggs så snart de kommit in till myndigheten, samt att medel finns tillgängliga för utbetalning till likvidatorer som är berättigade till det. Ärendena kommer dock inte in jämt fördelade över tiden vilket innebär att handläggningstiden veckovis har varierat under kvartalet från enstaka arbetsdagar till som mest drygt 13 arbetsdagar. Den genomsnittliga handläggningstiden för perioden är 5 ½ arbetsdagar och den efterfrågan på likvidatorer och ersättning till dessa som finns, har tillgodosetts.

Ingen dramatik i vår butik

Ingen dramatik i vår butik Årsredovisning 2013 Ingen dramatik i vår butik Bilden på årsredovisningens framsida visar vår gata, Kungsholmstorg, i lugnt väder och får symbolisera verksamhetsåret som löpt på utan mankemang och överraskningar.

Läs mer

Vårt uppdrag är att få ut mesta möjliga hälsa för de skattepengar som går till subvention av läkemedel, förbrukningsartiklar och tandvård.

Vårt uppdrag är att få ut mesta möjliga hälsa för de skattepengar som går till subvention av läkemedel, förbrukningsartiklar och tandvård. Årsredovisning 2009 Vårt uppdrag är att få ut mesta möjliga hälsa för de skattepengar som går till subvention av läkemedel, förbrukningsartiklar och tandvård. ÅRSREDOVISNING 2009 Innehåll GD HAR ORDET...

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från Bolagsverket. Nya webbtjänster spar tid åt företagare.

Hela denna bilaga är en annons från Bolagsverket. Nya webbtjänster spar tid åt företagare. Elektronisk kontakt med Bolagsverket Nya webbtjänster spar tid åt företagare. sidan15 FÖRETAG & AFFÄRER EN BILAGA FRÅN BOLAGSVERKET OM HUR DET KAN BLI LÄTTARE ATT VARA FÖRETAGARE I SVERIGE Modernare aktiebolagslag

Läs mer

Kronofogdens Årsredovisning

Kronofogdens Årsredovisning Kronofogdens Årsredovisning 2010 Innehållsförteckning Det här är Kronofogden...2 Rikskronofogden sammanfattar myndighetens resultat...3 Resultatredovisning...5 Redovisningens disposition... 5 Kronofogdens

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

Rapport Effektivisering av kärnverksamheter: Exempel från statliga myndigheter

Rapport Effektivisering av kärnverksamheter: Exempel från statliga myndigheter Rapport Effektivisering av kärnverksamheter: Exempel från statliga myndigheter 2014:59 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar.

Läs mer

Arbetsförmedlingens årsredovisning 2013

Arbetsförmedlingens årsredovisning 2013 Arbetsförmedlingens årsredovisning 2013 Sida: 2 av 203 Innehållsförteckning Generaldirektören har ordet... 4 Arbetsförmedlingens uppgifter... 5 Arbetsförmedlingens förutsättningar... 6 RESULTATREDOVISNING...

Läs mer

Revisorsnämndens årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Revisorsnämndens årsredovisning för räkenskapsåret 2012 1(31) 2013-02-20 Dnr 2012-1667 Regeringen Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Revisorsnämndens årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Revisorsnämnden (RN) överlämnar härmed årsredovisningen för räkenskapsåret

Läs mer

FÖRETAG & AFFÄRER. Maud Olofsson. Näringsminister. satsar stort på företagande sidan 8. Sköt dina företagsärenden på internet sidan 4

FÖRETAG & AFFÄRER. Maud Olofsson. Näringsminister. satsar stort på företagande sidan 8. Sköt dina företagsärenden på internet sidan 4 ANNONS Hela denna tidning är en annons från Bolagsverket ANNONS FÖRETAG & AFFÄRER Ingår som bilaga i Dagens Industri i december 2006 Maud Olofsson Näringsminister satsar stort på företagande sidan 8 Sköt

Läs mer

TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007

TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 Viktiga händelser 2 Vd har ordet: Tydliga mål ger resultat 4 En dynamisk serviceorganisation 7 Kund- och medlemsnytta

Läs mer

Delårsrapport 2 år 2014

Delårsrapport 2 år 2014 Delårsrapport 2 år 2014 Delårsbokslut 2014-08-31 218 mkr Resultaten från Liv och Hälsa Ung 2014 visar att de flesta skolungdomar i Västmanland mår bra och är nöjda med sin livssituation. En försämring

Läs mer

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun Tertialrapport augusti 2014 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys Kommunens styrning och mål Finansiell analys Medarbetare 4 7 11 16 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

Landstinget Kronoberg

Landstinget Kronoberg Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2009 Landstinget Kronoberg Granskning av landstingets arbete för att vara en attraktiv arbetsgivare Innehåll 1 Sammanfattande bedömning...

Läs mer

Ett lyft för den som vill

Ett lyft för den som vill 2010:12 Ett lyft för den som vill Utvärdering av den statliga satsningen på fortbildning av lärare MISSIV DATUM DIARIENR 2010-05-24 2008/23-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-01-24 U2008/450/S Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

Innehåll. Underskrift... 89. Tabellbilaga Sammanställning av mått, indikatorer och nyckeltal... 93

Innehåll. Underskrift... 89. Tabellbilaga Sammanställning av mått, indikatorer och nyckeltal... 93 Årsredovisning 2009 2 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 9 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 9 3 Innehåll Generaltulldirektören har ordet...................... 4 Bedömning av uppfyllelse av målen i regleringsbrevet....

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2009. Till Kommunfullmäktige 2009-09-28

Delårsrapport. Januari juni 2009. Till Kommunfullmäktige 2009-09-28 Delårsrapport Januari juni 2009 Till Kommunfullmäktige 2009-09-28 1 Innehållsförteckning: FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Omvärldsanalys 3 Befolkning, arbetsmarknad, demokrati och medborgarinflytande Väsentliga

Läs mer

årsrapport för omsorgsförvaltningen

årsrapport för omsorgsförvaltningen årsrapport för omsorgsförvaltningen 2014 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Ekonomisk redovisning 2.1 Måluppföljning 2.2 Analys 2.2.1. Osäkra fordringar och tvister 2.3 Omvärld och framtid 2.4 Nyckeltal

Läs mer

Tertialrapport. april 2011. Härnösands kommun

Tertialrapport. april 2011. Härnösands kommun Tertialrapport april 2011 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys 4 God ekonomisk hushållning 7 Finansiell analys 8 Medarbetare 12 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

TULLVERKETS ÅRSREDOVISNING 2005 1(86)

TULLVERKETS ÅRSREDOVISNING 2005 1(86) TULLVERKETS ÅRSREDOVISNING 2005 1(86) INNEHÅLLSFÖRTECKNING RESULTATREDOVISNING... 3 Sammanfattning av måluppfyllelsen... 3 Övergripande mål... 9 Verksamhetsgren In- och utförselrestriktioner... 19 Verksamhetsgren

Läs mer

Delårsbokslut/årsprognos 2014

Delårsbokslut/årsprognos 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2014-09-02 Ks/2014:109 042 Bokslut/ekonomiuppföljning Delårsbokslut/årsprognos 2014

Läs mer

Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104

Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104 Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104 1 FOREX BANK FOREX är Nordens marknadsledare på resevaluta. Sedan 2003 erbjuder vi också enkla banktjänster som inlåning, utlåning, betalningsförmedling,

Läs mer

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2015 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen Rapport 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Läs mer

Kommunerna och arbetsmarknadspolitiken

Kommunerna och arbetsmarknadspolitiken Kommunerna och arbetsmarknadspolitiken En redogörelse för aktuell lagstiftning och samverkansformer 1 Förord Arbetsmarknadspolitiken är av central betydelse för Sveriges ekonomi och en viktig statlig angelägenhet

Läs mer

FC 2011-46 ÅRSREDOVISNING 2010 FM CENTRUM

FC 2011-46 ÅRSREDOVISNING 2010 FM CENTRUM FC 2011-46 ÅRSREDOVISNING 2010 FM CENTRUM 2011-02-28 Årsredovisning 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE PRODUKTIONSENHETSCHEFENS REFLEKTION...3 PRESENTATION AV PRODUKTIONSENHETEN...5 VERKSAMHETER...6

Läs mer

Rapport 2001:01 Årsredovisning 2014

Rapport 2001:01 Årsredovisning 2014 Rapport 2001:01 Årsredovisning 2014 Årsredovisning 2014 Foto: Christina Fagergren Utgivningsår: 2015 ISBN: 978-91-7281-638-1 Besök också vår webbplats www.lansstyrelsen.se/stockholm LÄNSSTYRELSEN I STOCKHOLMS

Läs mer

Rapporten kan beställas från Inspektionen för socialförsäkringen. Beställningsadress: Inspektionen för socialförsäkringen Box 202 101 24 Stockholm

Rapporten kan beställas från Inspektionen för socialförsäkringen. Beställningsadress: Inspektionen för socialförsäkringen Box 202 101 24 Stockholm Rapporten kan beställas från Inspektionen för socialförsäkringen. Beställningsadress: Inspektionen för socialförsäkringen Box 202 101 24 Stockholm Telefon: 08-58 00 15 00 E-post: registrator@inspsf.se

Läs mer

verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan

verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan  verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan Verksamhetsplan 2015 2017 verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan

Läs mer

Medlingsinstitutets årsredovisning för år 2014 1(34)

Medlingsinstitutets årsredovisning för år 2014 1(34) Medlingsinstitutets årsredovisning för år 2014 1(34) 2(34) Medlingsinstitutet Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning GD kommenterar det gångna året... 3 Resultatredovisning... 4 1. Inledning... 4 2.

Läs mer

Vem ska samordna rättsinformationssystemet?

Vem ska samordna rättsinformationssystemet? Promemoria 2008-11-07 Finansdepartementet Regeringen Finansdepartementet Vem ska samordna rättsinformationssystemet? Regeringen beslutade den 9 oktober 2008 att uppdra åt f.d. generaldirektören Peder Törnvall

Läs mer