AD /2006 1(42) Bolagsverket. Årsredovisning 2005

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AD 12-176/2006 1(42) Bolagsverket. Årsredovisning 2005"

Transkript

1 AD /2006 1(42) Bolagsverket Årsredovisning 2005

2 AD /2006 2(42) Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 1. INLEDNING REGISTRERINGS- OCH UPPDRAGSVERKSAMHETEN KÖ- OCH HANDLÄGGNINGSTIDER BOLAGSVERKETS EKONOMISKA SITUATION EKONOMISK BROTTSLIGHET ELEKTRONISK ÄRENDEHANTERING POST- OCH INRIKES TIDNINGAR EUROPEAN BUSINESS REGISTER (EBR) 7 2. VERKSAMHETSRESULTAT OCH ORGANISATION VERKSAMHETSRESULTAT BOLAGVERKETS ORGANISATION 8 3. RESULTATREDOVISNING OCH ÅTERRAPPORTERING VERKSAMHETSGREN BOLAG Delmål Registrering Delmål Telefonförfrågningar Delmål Beställningar till kundservice Delmål Uppdrag, information och försäljning Efterfrågan och produktion Organisation Kvalitet VERKSAMHETSGREN FINANSIERING AV VISS VERKSAMHET (LIKVIDATORER) Verksamhetsmål Efterfrågan och produktion Organisation Kvalitet FÖRETAGSINTECKNINGAR Verksamhetsmål Efterfrågan och produktion Organisation Kvalitet TILLGÄNGLIGHET Information Kundundersökning IT-STÖD IT-investeringar Elektroniska tjänster Effektiviseringar Tillgänglighet till e-tjänster KVALITET Serviceåtagande Synpunktshantering Kontaktkommitté REDOVISNING AV BOLAGSVERKETS KOMPETENSFÖRSÖRJNING M.M Attraktiva anställnings- och arbetsvillkor Systematiskt arbetsmiljöarbete Kompetensanalys Chefsförsörjning/utveckling Jämställdhet och mångfald Kompetensförsörjning för framtiden Bolagsverkets mål inom personalområdet 26 4 RESULTATRÄKNING 27

3 AD /2006 3(42) 5 BALANSRÄKNING 28 6 ANSLAGSREDOVISNING 29 7 FINANSIERINGSANALYS 30 8 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR OCH NOTER 32 9 RESULTAT OCH UNDERSKRIFT SAMMANSTÄLLNING ÖVER VÄSENTLIGA UPPGIFTER 42

4 AD /2006 4(42) 1. Inledning Denna årsredovisning för 2005 är den första för ett helt verksamhetsår. Bolagsverket bildades den 1 juli 2004, då Patent- och registreringsverket (PRV) delades i två myndigheter. 1.1 Registrerings- och uppdragsverksamheten Bolagsverkets verksamhetsområde omfattar tre verksamhetsgrenar; Bolag, Finansiering av likvidatorer och Företagsinteckningar. I den helt dominerande verksamhetsgrenen Bolag, ingår två huvudaktiviteter, registreringsverksamhet (myndighetsutövning) och uppdragsverksamhet. Den sistnämnda oftast refererad till som Bolagsverkets kundservice. Verksamheten inom Bolagsverket har under året starkt präglats av ambitionen att effektivisera arbetet och därmed minska kö- samt handläggningstiderna, vilka tillsammans utgör kundens väntetid. Detta oavsett om det gäller ett registreringsärende eller en efterfrågad tjänst inom verkets kundservice. I Bolagsverkets verksamhetsplan för 2005 har antagits en noll-vision. Tanken är att det på sikt inte skall finnas några köer alls för verkets kunder. Målen för det gångna året har varit att nedbringa väntetiderna till sju arbetsdagar för registreringsärenden och vidmakthålla en i princip omedelbar respons till kunden inom kundserviceområdet. I det förra har ambitionen inte helt lyckats, dock bättre i den senare, som framgår av resultatredovisningen. Efterfrågan på Bolagsverkets tjänster har under året ökat kraftigt för såväl registreringsärenden som tjänster inom kundserviceområdet. Detta har inneburit att produktionen inte klarat att hålla de korta väntetider som varit målet. Det har dock medfört ökade intäkter som i sin tur inneburit att verksamhetsresultatet för året blivit mycket gott. Antal inkomna registreringsärenden Inkom na Avslutade Budget 2005

5 AD /2006 5(42) 1.2 Kö- och handläggningstider I regeringens mål för registreringsverksamheten anges att väntetiden som högst skall vara sju arbetsdagar. Med väntetid avses då den tid som, förflyter från det att verket tar emot en anmälan eller ansökan till dess kunden får en reaktion tillbaka från verket. Det kan antingen vara att registrering skett eller ett meddelande om att komplettering måste komma in innan registrering kan ske. Väntetiden består sålunda av dels den tid som kunden får vänta innan handläggning påbörjas (kötid) och den tid som krävs för att åstadkomma det som anmälan eller ansökan avser (handläggningstid). Handläggningstiden är normalt den mindre delen av väntetiden vilket innebär att den väsentligaste faktorn för snabb genomströmning är kötiden. För att följa upp kötiden för registreringsärenden tas veckovis uppgifter ut ur det elektroniska ärendefördelningssystemet för fyra ärendekategorier (se figur nedan), som är signifikanta för ärendevolymerna generellt, och som visar hur lång tid som längst förflutit innan handläggning påbörjats. Kötid för varje vecka under 2005 Kötider vid utgången av varje vecka under 2005 Arbetsdagar 35 JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC Nybildningar/Firmaändringar Kapitalärenden Företrädarärenden Stadgeärenden Vecka nr 1.3 Bolagsverkets ekonomiska situation Bolagsverkets verksamhetsresultat visar ett mycket gynnsamt utfall. Till största delen beror det på att kostnaderna inte ökat i samma takt som intäkterna till följd av en kraftigt ökad efterfrågan på såväl registreringsärenden som kundservicetjänster. Som framgår av resultaträkningen nedan har verksamheten genererat ett överskott på ca 44,5 Mkr. I budgetpropositionen för 2006 har Riksdagen beslutat att Patent- och registreringsverket skall överföra 90 Mkr av sitt myndighetskapital till Bolagsverket. Tillsammans med verksamhetsresultatet har denna överföring inneburit att Bolagsverket kan avsluta 2005 med ett underskott i myndighetskapitalet som är ca 130 Mkr.

6 AD /2006 6(42) 1.4 Ekonomisk brottslighet Bolagsverket är en av de myndigheter som enligt särskild förordning om myndighetssamverkan mot ekonomisk brottslighet, deltar i kampen mot ekonomisk brottslighet. Under året uppmärksammades medialt Bolagsverkets svårigheter att kontrollera postadressändringar och det faktum att falska adresser kunde utnyttjas för brottslig verksamhet. I avvaktan på säkrare anmälningar med elektroniska förfaranden och e-signaturer, införde verket en aviseringsrutin med information till de bolag som fått sin postadress ändrad. Bolagsverket har under året fortsatt samverkat med främst Ekobrottsmyndigheten och Skatteverket i kampen mot ekonomisk brottslighet. Bolagsverket har deltagit i dessa frågor både nationellt och regionalt. 1.5 Elektronisk ärendehantering Bolagsverket har fortsatt att spela en framträdande roll i strävandena att skapa ett gott företagarklimat i samhället. Mycket av det som är grundstenar i en framåtsträvande myndighet inom ramen för en modern statsförvaltning, såsom 24-timmarsmyndigheten, myndigheternas servicedeklarationer, den elektroniska ärendehanteringen med därtill hörande säkerhetsfrågor, är områden där Bolagsverket fortsatt att aktivt medverka under Bolagsverket arbetar även målinriktat med att utveckla det egna IT-stödet och att utforma handläggningsprocesserna för att dessa än bättre skall kunna tjäna som effektiva plattformar för den elektroniska ärendehanteringen. Bland de projekt som inletts under året är att skapa en tjänst för att kunna erbjuda aktiebolagen och deras ombud möjlighet att lämna in årsredovisningar elektroniskt. Samarbetet med Skatteverket i den gemensamma Internettjänsten foretagsregistrering.se, har fortsatt under 2005 och den senaste versionen togs i drift under försommaren. Då erbjöds möjlighet att inte bara nybilda företag elektroniskt, utan även anmäla ändring av registrerade uppgifter. I slutet av året införde Bolagsverket möjlighet för verkets kunder att använda e-betalningar med bankkort eller via Internetbank för vissa av verkets webbtjänster, i första hand för foretagsregistrering.se. Målet är att under 2006 erbjuda e-betalningar för alla Bolagsverkets webbtjänster. Inom regeringen har ett författningsarbete pågått under året för att ändra årsredovisnings- och aktiebolagslagstiftningen och som innebär att inte bara årsredovisningar utan även aktiebolagsärenden, skall kunna ges i till Bolagsverket i elektronisk form fullständigt med elektroniska signaturer. Detta kommer att medföra att webbtjänsten foretagsregistrering.se kommer att spela en än viktigare roll för verket än hittills. Förändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli Post- och Inrikes Tidningar Ett avtal slöts under året mellan Svenska Akademien och Bolagsverket, som innebär att verket från och med den 1 januari 2007 övertar utgivningsrätten för det officiella publiceringsorganet Post- och Inrikes Tidningar. Samtidigt kommer tidningen att byta skepnad från en papperstidning till en webbtjänst som kommer att hållas ständigt aktuell. För att inte helt låta den gamla kulturskatt som Post- och Inrikes Tidningar utgör försvinna, kommer särskilda

7 AD /2006 7(42) pappersexemplar för arkivändamål att tryckas. Bolagsverkets ansvar för den nya Post- och Inrikes Tidningar regleras i särskild lag. 1.7 European Business Register (EBR) Informationsnätverket European Business Register (EBR) har under 2005 förbättrat tjänsteutbudet genom att ett antal länder, däribland Sverige, kan erbjuda nedladdningar av årsredovisningar till EBR:s kunder. Bolagsverket har under året fått regeringens medgivande att få ingå som fullvärdig medlem EBR EEIG i Bryssel och därmed få en bättre möjlighet att delta i nätverkets utveckling i framtiden. 2. Verksamhetsresultat och organisation 2.1 Verksamhetsresultat Verksamhetsresultatet för 2005 är mycket gott. Skälet till detta är främst att avgiftintäkterna ökat kraftigt i takt ned ett ökat antal inkommande ärenden samtidigt som kostnaderna kunnat hållas nere. Verksamhetsresultat för respektive verksamhetsområde Verksamhetsgren (VG) VG Bolag Registrering (myndighetsutövning) Intäkter Kostnader Kundservice (Uppdrag, information och försäljning) Intäkter Kostnader Förseningsavgifter (myndighetsutövning) Intäkter Kostnader Resultat VG Finansiering av viss verksamhet (likvidatorer) Intäkter Kostnader Resultat 0 0 VG Företagsinteckningar 1 Intäkter Kostnader Resultat Bolagsverket totalt Intäkter Kostnader Resultat Företagsinteckningar redovisas först från den 1/ som en egen verksamhetsgren.

8 AD /2006 8(42) Kostnader och intäkter inom verksamhetsgrenen Företagsinteckningar är i obalans och åtgärder för att se över expeditionsavgifterna kommer att genomföras under 2006 för att åstadkomma erforderlig kostnadstäckning. Även verksamhetsgrenen Bolag visar en obalans, men i positiv riktning. Ett överskott av denna storlek skulle normalt inte vara rimligt utan att åtgärder vidtas, men då Bolagsverkets myndighetskapital trots förbättringar under 2005, fortfarande visar ett kraftigt underskott, måste enstaka år med överskott av denna karaktär accepteras. Oavsett detta kommer Bolagsverket att under 2006 se över avgifternas storlek och struktur med anledning av att elektronisk inlämning och hantering skapar en annan kostnads- och intäktssituation än idag. 2.2 Bolagverkets organisation Fr.o.m. november 2004 har Bolagsverket antagit nedanstående organisation. GD ÖD Registrerings- Kundservice- Administrativ Juristavdelning avdelning avdelning avdelning I Bolagsverkets Insynsråd ingår följande personer (se även under Tilläggsupplysningar och noter nedan). Mats Sjöstrand, GD, Skatteverket, Solna Gunvor Engström, VD, Företagarna, Stockholm Annica Ullsten, Advokat, Advokatfirman Abersten, Sundsvall Britt-Marie Ekman, Revisor, KPMG Bohlins AB, Karlskoga För att skapa maximal flexibilitet har Bolagsverket under 2005 planerat och till vissa delar genomfört en omorganisation som innebär att registrerings- och kundserviceavdelningarna slås samman till en gemensam avdelning, registeravdelningen, samt att de administrativa funktionerna fördelas på två nya avdelningar, en utvecklingsavdelning och en administrativ avdelning. Även juristavdelningen har förändrats något. Fullt genomförd kommer omorganisationen att vara i början av februari Resultatredovisning och återrapportering Bolagsverket skall med sin verksamhet främja en hållbar ekonomisk tillväxt och en ökad sysselsättning genom fler och växande företag genom att bidra till att säkerställa goda grundläggande förutsättningar inom första hand näringslivet och ett enkelt regelverk för företagande. För att uppnå detta skall Bolagsverket tillhandahålla effektiva och ändamålsenliga system för registrering av företag samt arbeta för att förbättra förutsättningarna för företagande och entreprenörskap genom ändamålsenlig och kvalitativ information och service.

9 AD /2006 9(42) Detta kommer till uttryck i krav på korta handläggningstider samt att efterfrågad information skall tillhandahållas på ett omedelbart och säkert sätt. Nedan redovisas de verksamhetsmål som regeringen satt upp och hur väl uppfyllelsen av dessa mål nåtts under Verksamhetsgren Bolag Verksamhetsgren Bolag innefattar delarna Registrering, Telefonförfrågningar, Beställningar till kundservice och Uppdrag, information och försäljning Delmål Registrering Från och med 2005 formulerades helt nya mål för registreringsverksamheten. Av detta skäl kan ingen relevant jämförelse av 2005 med tidigare år göras. För 2003 och 2004 framgår måluppfyllelsen för verksamhetsområdet i PRV:s respektive Bolagsverkets årsredovisningar för dessa år. Delmål registrering: I ett ärende som är färdigt för registrering, antingen genom att det kom in till Bolagsverket i ett sådant skick eller genom att det senare har kompletterats, skall registrering ske senast inom sju arbetsdagar efter det att ärendet blev färdigt för registrering. I ett ärende som först måste kompletteras innan registrering kan ske, skall beslut om sådan komplettering fattas senast inom sju arbetsdagar efter det att ärendet kom in till Bolagsverket. Redovisning I tabellerna och figurer nedan anges i procent det genomsnittliga utfallet för varje månad för hur stor andel av de inkomna ärendena där åtgärd vidtagits inom den sjunde arbetsdagen. För att nå de uppsatta målen skall teoretiskt samtliga procenttal uppgå till 100 %. Av olika skäl måste dock ett utfall >95 % kunna betecknas som acceptabel måluppfyllelse. I tabellerna använd följande beteckningar. Ärende : ett ärende som inkommer, handläggs och avslutas i ett sammanhang, utan föreläggande om komplettering; Kompl. : Komplettering av ett ärende som kommit in efter att ett förläggande skickats, varefter normalt registrering sker; S.s. förel (Sista svarsdag föreläggande): De fall, där ett förläggande om komplettering inte besvarats inom den tid (vanligen 4 veckor) som satts. Åtgärden i dessa fall är normalt att ärendet avskrivs. Måluppfyllelse: Bolagsverket har inte nått de uppställda målen vid avstämning av ärendesituationen den sjunde arbetsdagen.

10 AD / (42) Procent Nybildningar Ändringar Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Aktiebolagsregistret (aktiebolag) Ärendekategori Status Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Nybildning Ärende 80,4 92,1 76,9 89,6 86,1 72,2 47,4 51,0 82,0 80,1 70,1 28,5 Kompl 86,7 94,4 95,8 94,9 92,5 93,1 86,3 85,6 94,0 95,7 95,8 80,0 S.s.förel 94,1 92,4 92,6 92,8 94,6 90,4 60,0 94,5 92,6 93,3 94,8 97,4 Totalt 86,1 92,8 86,3 91,9 90,1 80,0 67,2 76,3 88,0 86,8 82,3 52,2 Ändring Ärende 88,9 95,1 93,0 93,2 87,0 60,8 38,7 48,5 68,0 58,9 47,9 38,8 Kompl 90,8 94,6 93,8 93,7 93,4 91,6 80,5 88,3 91,2 90,9 90,1 83,5 S.s.förel 85,4 85,3 86,1 86,6 86,5 85,5 78,3 84,8 82,6 84,2 83,8 91,7 Totalt 88,9 92,4 91,4 91,7 88,2 71,4 49,3 70,2 76,5 72,1 64,7 56,0 Handelsregistret (handelsbolag, enskilda näringsidkare m.fl.) Ärendekategori Status Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Nybildning Ärende 75,7 86,7 75,6 85,3 83,3 64,4 2,4 5,8 63,2 60,2 29,0 4,0 Kompl 90,5 92,6 93,4 93,6 94,1 90,3 74,4 78,9 90,4 90,9 89,2 85,4 S.s.förel 85,1 84,4 86,6 87,2 86,9 84,5 78,1 85,0 81,7 81,9 82,7 88,6 Totalt 82,6 87,7 84,0 88,4 87,4 77,8 28,5 54,2 77,1 76,5 63,1 51,0 Ändring Ärende 91,8 94,6 93,1 96,1 90,6 87,5 69,5 65,8 78,3 79,0 69,1 63,1 Kompl 95,8 97,6 94,2 95,9 95,2 93,4 88,3 91,2 93,1 93,4 92,1 77,8 S.s.förel 82,8 82,9 82,0 78,9 83,0 76,9 55,2 77,8 77,4 78,9 79,1 80,6 Totalt 90,0 94,6 90,9 92,9 89,5 86,4 72,9 73,0 80,6 81,2 74,5 67, Procent Nybildningar Ändringar Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

11 AD / (42) Procent Nybildningar Ändringar Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Föreningssregistret (ekonomiska föreningar, bostadsrättsföreningar) Ärendekategori Status Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Nybilning Ärende 81,3 94,6 94,2 56,5 20,1 3,5 3,6 54,9 92,2 80,9 92,8 27,8 Kompl 92,6 97,3 98,7 96,7 95,1 89,7 88,6 95,2 93,1 95,5 95,1 95,1 S.s.förel 89,2 89,6 88,9 86,8 86,1 86,0 66,7 81,7 80,1 88,9 88,1 92,2 Totalt 87,5 93,6 94,1 78,4 66,1 57,9 35,2 80,7 88,9 87,2 92,3 64,4 Ändring Ärende 91,3 96,6 96,3 20,1 40,8 8,2 10,4 58,0 86,9 91,2 94,1 39,0 Kompl 95,3 95,9 97,6 95,1 95,5 93,6 94,6 97,3 97,2 97,9 96,7 93,2 S.s.förel 90,3 83,5 84,7 86,1 85,1 87,8 92,9 86,7 83,6 85,9 86,7 89,2 Totalt 91,6 92,3 96,3 66,1 53,5 28,9 28,3 79,1 88,1 90,8 92,4 58,6 Bank- och försäkringssregistret Ärendekategori Status Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Nybildning 66,7 100,0 80,0 100,0 Ärende ,0 0, ,0 100,0 Kompl ,0 66,7 91,7 100,0 33,3 100,0 100,0 0,0 33,3 92,3 S.s.förel ,0 50,0 100,0 85,7 100,0 83,3 33,3 0,0 50,0 100,0 Totalt ,0 62,5 93,8 90,9 50,0 87,5 50,0 33,3 50,0 94,4 Ändring Ärende 92,7 100,0 96,7 97,8 95,5 90,0 77,1 84,9 93,0 93,2 89,7 93,4 Kompl 76,9 93,3 100,0 100,0 81,8 95,1 88,9 95,3 93,0 81,4 97,3 100,0 S.s.förel 78,9 93,5 94,1 85,0 89,5 92,5 96,8 78,5 82,9 93,0 81,6 93,1 Totalt 83,8 95,5 96,7 95,1 90,8 92,3 87,1 85,1 90,3 89,9 89,5 95,0 Procent Nybildningar Ändringar Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

12 AD / (42) Filialregistret Ärendekategori Status Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Nybildning Ärende 68,8 71,4 90,5 71,4 76,5 52,6 13,0 3,3 58,6 59,1 45,0 15,2 Kompl 88,9 75,0 89,1 87,0 83,3 91,3 85,7 82,9 82,9 95,2 83,1 91,2 S.s.förel 70,5 74,4 77,8 78,8 74,4 80,0-72,3 80,6 85,3 76,3 92,6 Totalt 77,9 74,0 84,8 81,0 78,3 76,1 56,9 58,5 77,2 85,5 70,6 72,1 Ändring Ärende 91,2 82,4 93,6 94,7 100,0 89,7 73,5 85,2 95,3 93,2 86,4 83,1 Kompl 93,8 90,3 88,0 96,4 90,9 95,0 100,0 92,3 96,9 100,0 84,0 90,5 S.s.förel 69,1 73,7 71,4 55,6 80,5 82,6-62,0 75,0 96,2 70,6 75,0 Totalt 81,8 81,8 82,8 81,4 89,2 88,9 81,6 73,3 91,4 87,2 79,0 83, Procent Nybildningar Ändringar Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec För att skapa en enhetlig styrning och större flexibilitet inom produktionsdelarna av verket och därmed skapa förutsättningar att återställa den goda väntetidssituation som förelåg vid årets början, har Bolagsverket beslutat att genomföra en omorganisation. Från och med februari 2006 kommer registrerings- och kundserviceavdelningarna att slås samman till en gemensam registeravdelning med enheter som har en större specialiseringsgrad än i dag. Personalresurserna kommer också att förstärkas. Utöver denna långsiktiga åtgärd kommer Bolagsverket att även fortsättningsvis att använda mera kortsiktiga åtgärder som övertid, betingsarbete och anställning av extra personal. Införandet av elektronisk ärendehantering i större skala under 2006 kommer också att förbättra produktionen och registerkvaliteten i samma utsträckning som kunderna börjar använda sig av dessa tjänster Delmål Telefonförfrågningar Telefonförfrågningar: Vid förfrågningar till kundservice skall en kontakt med handläggare ha erhållits inom 30 sekunder i 80 % av alla fall.

13 AD / (42) Redovisning I tabellen nedan visas utfallet för varje månad under de senaste tre åren. Årsgenomsnittet för 2003 är 82,8 %, för ,9 % och för ,7 % Procent jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov Måluppfyllelse: Bolagsverket har i huvudsak nått det uppställda målet för telefonförfrågningar Delmål Beställningar till kundservice Beställningar till kundservice: Av inkomna beställningar skall expediering ha skett senast påföljande arbetsdag i 95 % av alla fall. Måluppfyllelse: Inga väntetider finns inom denna del av verksamhetsgrenen och målet är därmed uppnått Delmål Uppdrag, information och försäljning Uppdrag, information och försäljning Bolagsverkets produktion skall svara mot kundernas efterfrågan. Den del av delmålet som avser information via telefon är särskilt redovisat ovan. Måluppfyllelse: Inga väntetider finns inom denna del av verksamhetsgrenen och målet är därmed uppnått.

14 AD / (42) Efterfrågan och produktion Kategori Budget 2005 Diff Inkomna nybildningsärenden AB-registret ,2% Avslutade nybildningsärenden AB-registret ,7% Inkomna ändringsärenden AB-registret ,4% Avslutade ändringsärenden AB-registret ,5% Inkomna nybildningsärenden Handelsregistret ,4% Avslutade nybildningsärenden Handelsregistret ,8% Inkomna ändringsärenden Handelsregistret ,2% Avslutade ändringsärenden Handelsregistret ,3% Inkomna nybildningsärenden Föreningsregistret ,6% Avslutade nybildningsärenden Föreningsregistret ,3% Inkomna ändringsärenden Föreningsregistret ,0% Avslutade ändringsärenden Föreningsregistret ,6% Summa inkomna registreringsärenden ,9% A. Summa avgjorda registreringsärenden ,2% Inkomna räkenskapshandlingar aktiebolag (antal) Avgjorda räkenskapshandlingar aktiebolag (antal) ,3% ,2% Produktion - registreringsbevis AB+HFR (antal) ,6% Produktion Räkenskapsbevis AB (antal) ,9% B. Summa produktion bevis ,4% Personalresurser - registreringsverksamheten (personår) Personalresurser - kundserviceverksamheten (personår) Arbetsproduktivitet registreringsverksamheten (produktionsvolym A./personår) Arbetsproduktivitet kundserviceverksamheten (produktionsvolym B./personår) 2Kostnadsproduktivitet registreringsverksamheten (fastprisberäknad kostnad (kr/enhet) Kostnadsproduktivitet kundserviceverksamheten (fastprisberäknad kostnad, kr/enhet) ,1% ,4% , , Efterfrågan på alla ärendekategorier inom registreringsverksamheten har ökat kraftigt och överstigit den budgeterade volymen. Inom kundserviceverksamheten har dock efterfrågan på bevis av olika slag minskat, främst till följd av att den information som dessa produkter innehåller, i allt större utsträckning är tillgänglig via Näringslivsregistret på Bolagsverkets webbplats. 2 Kostnaderna för respektive verksamhetsområde framgår av tabell 2.1 I personalresurserna är endast de direkta personalkostnaderna inräknade.

15 AD / (42) Arbetsproduktiviteten inom registreringsverksamheten har ökat såväl jämfört med föregående år som med budget. Kostnadsproduktiviteten har dock försämrats något jämfört med förgående år. Det huvudsakliga skälet till kostnadsökningen och därmed till den försämrade kostnadsproduktiviteten, är mer omfattande investeringar i verksamhetsutveckling under Den minskande efterfrågan på pappersbaserade bevis av olika slag har fått som effekt att kostnadsproduktiviteten försämrats inom kundserviceverksamheten. Glädjande är dock att arbetsproduktiviteten ändock är positiv. Alltsedan förseningsavgift infördes för räkenskapshandlingar som inkommit för sent till Bolagsverket har antalet inkomna räkenskapshandlingar jämfört med det teoretisk möjliga antalet varit högt. I genomsnitt har de senaste åren > 96,0 % av alla aktiebolag som under året skulle ha kommit in med sina räkenskapshandlingar, gjort detta inom rätt tid. Så även under De bolag som trots allt inte kommer in med räkenskapshandlingarna i tid får beslut om förseningsavgift. Vid utebliven betalning så fattas nya beslut med högre belopp. Antalet beslut om första förseningsavgift har varit tämligen konstant de senaste åren men en tydlig minskning har skett under Det mest troliga skälet till detta är att Högsta Domstolen fastställt att underlåtenhet att skicka in en årsredovisning kan vara bokföringsbrott. Antal beslut om förseningsavgifter Totalt Beslut Beslut 2 Beslut Den totala utestående fordran på bolagen med anledning av förseningsavgifter uppgick vid utgången av år 2005 till 81,1 Mkr och under året har 66,3 Mkr inlevererats till statskassan. Vid utgången av år 2004 var den utestående fordran 100,8 Mkr och under det året levererades 73,1 Mkr in till statskassan.

16 AD / (42) Antalet registerobjekt Antal levande objekt i registren vid årets utgång Objekttyp Förändring (%) Enskild näringsidkare ,4% Aktiebolag ,5% Handelsbolag ,7% Kommanditbolag ,4% Bostadsrättsförening ,1% Ekonomisk förening ,6% Filial ,7% Ideell förening ,8% Enkla bolag ,1% Bostadsförening ,7% Ömsesidigt försäkringsbolag ,7% Försäkringsaktiebolag ,6% Sparbank ,7% Försäkringsförmedlare Kooperativ hyresrättsförening ,7% Bankaktiebolag ,2% EEIG ,3% Utländsk banks filial ,3% Sambruksförening ,0% Europabolag ,3% Medlemsbank ,0% Summa ,5% Anm. En noggrann genomgång av det statistiska underlaget till tabellen ovan har visat att fel förekommit i föregående års redovisning av antalet objekt i registren. Här redovisade siffror är de korrekta Organisation Produktionen inom verksamhetsgrenen bolag bedrivs inom Registrerings- och Kundserviceavdelningarna. Även delar av Juristavdelningen ingår Kvalitet Ett kontinuerligt arbete pågår inom registreringsverksamheten att nedbringa antalet registerfel till Bolagsverkets interna mål (1,0 % skriv- eller andra registerfel). Som framgår av tabellen har detta mål inte nåtts. Det huvudsakliga skälet till detta är den höga produktionstakten, som innebär att det är svårt att helt undvika skrivfel i den manuella inregistreringen av data i de olika registren. Den fortsatta utvecklingen mot elektroniskt inlämnade av registreringsärenden som pågår kommer att till stor del kunna eliminera kvarstående fel. Antal rättade ärenden i procent av antalet avgjorda Ärendekategori Aktiebolagsreg, Nybildning 1,3 % 2,1 % 3,0 % Aktiebolagsreg, Ändring 1,0 % 2,1 % 2,4 % Handelsregistret, Nybildning 2,8 % 1,4 % 1,5 % Handelsregistret, Ändring 2,6 % 1,5 % 1,5 % Föreningsregistret, Nybildning 2,7 % 1,5 % 2,3 % Föreningsregistret, Ändring 2,9 % 1,1 % 1,2 %

17 AD / (42) Ett annat mått på god kvalitet inom verksamhetsgrenens kundservicedel är att Bolagsverket vann den av undersökningsföretaget Q Survey arrangerade SM-tävlingen i telefoni för Hundratals samtal har ringts in och ett antal förbestämda frågor har ställts för att mäta bemötningskriterier som attityd, engagemang, korrekta svar, kunskap, effektivitet, tydlighet och initiativförmåga. Bolagsverket vann i kategorin Contact Center, klassen Business to Business med nomineringen: Snabba och korrekta svar levereras av professionella och kunniga agenter. Klar vinnare i klassen Business to Business är Bolagsverket. 3.2 Verksamhetsgren Finansiering av viss verksamhet (likvidatorer) Verksamhetsmål Mål: Bolagsverket skall tillgodose kundernas efterfrågan avseende likvidatorer Måluppfyllelse: Inga väntetider har funnits och finns inom denna verksamhetsgren och målet är därmed uppnått Efterfrågan och produktion Det anslag som Bolagsverket disponerat under 2005 för finansiering av likvidatorer i samband med likvidation av bolag där bolaget saknar egna medel, har under året belastats med totalt kronor. Anslaget tillsammans med överföring från förgående år uppgick till kronor. Regeringen beslutade under året att Bolagsverket fick utnyttja anslagskredit om kronor vilket möjliggjorde för Bolagsverket att klara utbetalningarna. Likvidationsärenden Budget 2005 Likvidationsförelägganden Frivilliga Likvidationer Likvidationer med särskild avgift Ersättningsärenden till likvidator Organisation Verksamheten med företagsinteckningar är organisatoriskt integrerad i Registreringsavdelningen och dess kostnader särredovisas i den interna uppföljningen inom verket (se ovan avsnitt 2.1) Kvalitet Kravet på Bolagsverket är att alla ärenden rörande ersättning till likvidatorer handläggs så snart de kommit in till myndigheten, samt att medel finns tillgängliga för utbetalning till likvidatorer som är berättigade till det. Ärendena kommer dock inte in jämt fördelade över tiden vilket innebär att handläggningstiden veckovis har varierat under kvartalet från enstaka arbetsdagar till som mest drygt 13 arbetsdagar. Den genomsnittliga handläggningstiden för perioden är 5 ½ arbetsdagar och den efterfrågan på likvidatorer och ersättning till dessa som finns, har tillgodosetts.

AD 12-207/2007 1(41) Bolagsverket. Årsredovisning 2006

AD 12-207/2007 1(41) Bolagsverket. Årsredovisning 2006 AD 12-207/2007 1(41) Bolagsverket Årsredovisning 2006 AD 12-207/2007 2(41) Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 1. INLEDNING 4 1.1 REGISTRERINGS- OCH KUNDSERVICESVERKSAMHETEN 4 1.2 KÖ- OCH HANDLÄGGNINGSTIDER

Läs mer

AD 11-87/05 1(37) Årsredovisning 2004 2004-07-01 2004-12-31

AD 11-87/05 1(37) Årsredovisning 2004 2004-07-01 2004-12-31 AD 11-87/05 1(37) Årsredovisning 2004 2004-07-01 2004-12-31 AD 11-87/05 2(37) Innehållsförteckning 1. INLEDNING...3 1.1 REGISTRERINGSVERKSAMHETEN OCH PRV:S DELNING...3 1.2 KUNGÖRELSER I POST- OCH INRIKES

Läs mer

Bolagsverket. Årsredovisning 2007

Bolagsverket. Årsredovisning 2007 Bolagsverket Årsredovisning 2007 AD12-171/2008 2(42) BOLAGSVERKET ÅRSREDOVISNING 2007 4 1. INLEDNING 4 2. VERKSAMHETSRESULTAT OCH ORGANISATION 6 2.1 INTÄKTER OCH KOSTNADER FÖR RESPEKTIVE VERKSAMHETSGREN

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2014

Delårsrapport för januari juni 2014 Stockholm, 2014-08-15 Delårsrapport för januari juni 2014 Ekonomiskt resultat och prognos 2013 uppvisade KTH ett betydligt lägre resultat än de fem föregående årens stora positiva resultat, kapitalförändringen

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag Beslutade

Läs mer

Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni 2015

Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2015 BESLUT Datum 2015-08-14 Beteckning 111-25939-2015 Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv Regeringsbeslut I 9 Näringsdepartementet 2012-12-20 N2012/6241/KLS (slutligt) N2012/6073/ENT N2012/302/ENT m.fl. Se bilaga 1 Bolagsverket Stuvarvägen 21 85181 SUNDSVALL Regleringsbrev för budgetåret avseende

Läs mer

Delårsrapport 2014. Datum. 2014-08-12 Dnr./Ref. 2014/03773. Delårsrapport 2014 ehälsomyndigheten 1/9

Delårsrapport 2014. Datum. 2014-08-12 Dnr./Ref. 2014/03773. Delårsrapport 2014 ehälsomyndigheten 1/9 Delårsrapport 2014 Datum. 2014-08-12 Dnr./Ref. 2014/03773 Delårsrapport 2014 ehälsomyndigheten 1/9 Innehåll Inledning... 3 Viktiga händelser första halvåret... 3 Resultaträkning... 4 Kommentarer till resultaträkning...

Läs mer

2014-01-01 -- 2014-08-31. Delårsrapport

2014-01-01 -- 2014-08-31. Delårsrapport 2014-01-01 -- 2014-08-31 Delårsrapport Innehåll 1 Inledning 5 2 Resultaträkning med prognos för 2014 6 3 Kommentarer till resultaträkning 7 4 Balansräkning 8 5 Kommentarer till balansräkning 10 6 Anslagsredovisning

Läs mer

Patentombudsnämndens ordförande kommenterar året som gått... 1. 1 Inledning... 2

Patentombudsnämndens ordförande kommenterar året som gått... 1. 1 Inledning... 2 2 (2) Patentombudsnämndens årsredovisning 2014 Innehållsförteckning Patentombudsnämndens ordförande kommenterar året som gått... 1 1 Inledning... 2 2 Verksamhetsresultat... 2 2.1 Intäkter och kostnader

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om underlag för årsredovisning för staten; SFS 2011:231 Utkom från trycket den 22 mars 2011 utfärdad den 10 mars 2011. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

AD 263/2013. Årsredovisning 2012

AD 263/2013. Årsredovisning 2012 AD 263/2013 Årsredovisning 2012 1 Innehållsförteckning 1 Verksamhetsresultat... 2 1.1 Intäkter och kostnader per verksamhetsdel 2 1.2 Bolagsverkets organisation 5 2 Resultatredovisning... 6 2.1 Bolagsverkets

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Revisorsnämnden. Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2004 för Revisorsnämnden.

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Revisorsnämnden. Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2004 för Revisorsnämnden. Regeringsbeslut 15 REGERINGEN 2003-12-18 Ju2003/10256 Justitiedepartementet Revisorsnämnden Box 24014 104 50 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Revisorsnämnden Riksdagen har beslutat

Läs mer

Delårsrapport 30 juni 2014

Delårsrapport 30 juni 2014 DNR: SLU ua 2014.1.1.1-3063 Exp. den: Dubbelklicka här för att redigera Styrelsen 2014-08-13 Regeringen Landsbygdsdepartementet Delårsrapport 30 juni 2014 Ekonomiskt utfall SLU redovisar ett underskott

Läs mer

Delårsrapport 2008 Dnr: 2799/2008- Innehållsförteckning. Sid. Finansiell redovisning 1. Verksamheten 4. Resultaträkning 5.

Delårsrapport 2008 Dnr: 2799/2008- Innehållsförteckning. Sid. Finansiell redovisning 1. Verksamheten 4. Resultaträkning 5. Delårsrapport 2008 Delårsrapport 2008 Dnr: 2799/2008-100 2008-08-13 Innehållsförteckning Sid Finansiell redovisning 1 Verksamheten 4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Anslagsredovisning 8 Beslut och undertecknande

Läs mer

2 (57) Innehållsförteckning. 1 Verksamhetsresultat... 3 1.1 Intäkter och kostnader per verksamhetsdel 3 1.2 Bolagsverkets organisation 6

2 (57) Innehållsförteckning. 1 Verksamhetsresultat... 3 1.1 Intäkter och kostnader per verksamhetsdel 3 1.2 Bolagsverkets organisation 6 2 (57) Bolagsverkets årsredovisning 2014 Innehållsförteckning 1 Verksamhetsresultat... 3 1.1 Intäkter och kostnader per verksamhetsdel 3 1.2 Bolagsverkets organisation 6 2 Resultatredovisning... 7 2.1

Läs mer

Delårsrapport 2015. Dnr. 2015/04521. Delårsrapport 2015 ehälsomyndigheten 1/10

Delårsrapport 2015. Dnr. 2015/04521. Delårsrapport 2015 ehälsomyndigheten 1/10 Delårsrapport 2015 Dnr. 2015/04521 Delårsrapport 2015 ehälsomyndigheten 1/10 Innehåll Inledning... 3 Viktiga händelser första halvåret 2015... 3 Resultaträkning... 4 Kommentarer till resultaträkning...

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

1 Inledning... 2. 2 Verksamhetsresultat... 4 2.1 Intäkter och kostnader per verksamhetsdel 4 2.2 Bolagsverkets organisation 6

1 Inledning... 2. 2 Verksamhetsresultat... 4 2.1 Intäkter och kostnader per verksamhetsdel 4 2.2 Bolagsverkets organisation 6 AD163/2012 1 (45) Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Verksamhetsresultat... 4 2.1 Intäkter och kostnader per verksamhetsdel 4 2.2 Bolagsverkets organisation 6 3 Resultatredovisning... 7 3.1 Bolagsverkets

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Budgetunderlag för åren 2015-2017

Budgetunderlag för åren 2015-2017 Dnr: 11 2009:637 Budgetunderlag för åren 2015-2017 Budgetunderlag Dnr 11-2013:1106 Budgetunderlag Dnr: 11-2014:1562 Innehåll Innehåll... 2 1 Statens skolinspektions förslag... 3 2 Statens skolinspektion

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Läkemedelsverkets delårsrapport 2010. Dnr: 5829:2010/516027

Läkemedelsverkets delårsrapport 2010. Dnr: 5829:2010/516027 Läkemedelsverkets delårsrapport 2010 Dnr: 5829:2010/516027 Innehåll KOMMENTARER 2 Redovisnings- och värderingsprinciper 2 Allmänt 2 Återrapportering 2 Avgiftsbelagd och bidragsfinansierad verksamhet 2

Läs mer

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL ÅRSREDOVISNING för Räkenskapsåret 2009-01-01 - - 2009-12-31 Årsredovisningen omfattar Sid -Förvaltningsberättelse 1 -Resultaträkning 2 -Balansräkning 3-4 -Tilläggsupplysningar med noter 5-7 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449 Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2014 hyrt banan -18-hålsbanan, korthålsbanan

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring ESV Beslutade den 25

Läs mer

Ju2004/11352/Å Ju2004/9813/Å Ju2004/11341/DOM (delvis) 2004-12-16. Ekobrottsmyndigheten Box 820 101 36 STOCKHOLM

Ju2004/11352/Å Ju2004/9813/Å Ju2004/11341/DOM (delvis) 2004-12-16. Ekobrottsmyndigheten Box 820 101 36 STOCKHOLM Justitiedepartementet Regeringsbeslut 38 2004-12-16 Ekobrottsmyndigheten Box 820 101 36 STOCKHOLM Ju2004/11352/Å Ju2004/9813/Å Ju2004/11341/DOM (delvis) Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende Ekobrottsmyndigheten

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Ekobrottsmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Ekobrottsmyndigheten Regeringsbeslut I:10 Justitiedepartementet 2013-12-19 Ju2013/8598/Å Ju2013/5736/Å Ju2013/8610/KRIM (delvis) Ekobrottsmyndigheten Box 22098 104 22 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Ekobrottsmyndigheten

Läs mer

Budgetunderlag för åren 2016-2018

Budgetunderlag för åren 2016-2018 Dnr: 11 2009:637 Budgetunderlag för åren 2016-2018 Budgetunderlag Dnr 11-2013:1106 Budgetunderlag Dnr: 11-2015:1340 Innehåll Innehåll... 2 1 Statens skolinspektions förslag... 3 2 Statens skolinspektion

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8)

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Delårsrapport 2005 Lansering av ny hemsida och marknadsstödsystem under sommaren 2005 (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

CWS Comfort Window System AB (publ) Halvårsrapport för tiden 2011-09-01 till 2012-02-29. Org. nr 556574-9826

CWS Comfort Window System AB (publ) Halvårsrapport för tiden 2011-09-01 till 2012-02-29. Org. nr 556574-9826 Comfort Window System AB (publ) Org. nr 556574-9826 Halvårsrapport för tiden 2011-09-01 till 2012-02-29 Perioden i sammandrag: Rörelsens intäkter och lagerförändring uppgick till 0 (64) tkr. Periodens

Läs mer

Statens museer för världskulturs årsredovisning 2013

Statens museer för världskulturs årsredovisning 2013 1 Statens museer för världskulturs årsredovisning 2013 Riksrevisionen har granskat årsredovisningen för Statens museer för världskultur (SMVK), daterad 2014-02-21. Syftet har varit att bedöma om årsredovisningen

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Baskontoplanens uppbyggnad

Baskontoplanens uppbyggnad 1/6 Datum 2009-06-26 ESV-dnr 49-146/2009 Handläggare Baskontoplanens uppbyggnad Baskontoplanen är avsedd för externredovisning hos myndigheter, dvs. registrering av transaktioner mellan myndigheten och

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 2013-05-16 Delårsrapport januari mars 2013 Nettoomsättningen ökade med 86 % under första kvartalet mot föregående år Bra resultatförbättring under kallt första kvartal Förvärv av samtliga bostadsrätter

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg

Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg Organisationsnummer Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg ÅRSREDOVISNING AVSEENDE RÄKENSKAPSÅRET 2013-01-01-2013-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814 Innehållsförteckning Sida RESULTATRÄKNING 2 BALANSRÄKNING 3 BALANSRÄKNING 4 KASSAFLÖDESANALYS 5 NYCKELTAL OCH EGET KAPITAL 6 BYTE

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

RESULTATRÄKNING AIK (tkr)

RESULTATRÄKNING AIK (tkr) RESULTATRÄKNING AIK (tkr) INTÄKTER Not 1.5 2005-1.5 2004-30.4 2006 30.4 2005 Medlemsavgifter 3 823 3 166 Gåvor 543 246 Bidrag 900 945 Nettoomsättning 7 499 6 403 Summa rörelseintäkter 1 12 765 10 760 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning från bostadsrättsföreningen Anden

Årsredovisning från bostadsrättsföreningen Anden Årsredovisning från bostadsrättsföreningen Anden för räkenskapsåret den 1 maj 2013 till och med den 30 april 2014 Ordlista Förvaltningsberättelse: Den del av årsredovisningen som

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB reviderad version

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB reviderad version Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB reviderad version CWS Comfort Window System AB (publ) Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2011-09-01 till 2012-08-31 I den ursprungliga rapporten, publicerat

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554); SFS 2000:73 Utkom från trycket den 7 mars 2000 utfärdad den 24 februari 2000. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 att 4

Läs mer

BUDGETUNDERLAG 2010 2012

BUDGETUNDERLAG 2010 2012 : 29-2-27 Dnr 21-163-29 BUDGETUNDERLAG 21 212 Nedan presenteras budgetunderlag upprättat enligt föreskrifterna till Förordning (2:65) om årsredovisning och budgetunderlag. VERKSAMHETENS FINANSIERING (tkr)

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB CWS Comfort Window System AB (publ) Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2010-09-01 till 2011-08-31 Verksamhetsåret i sammandrag, (föregående år): 4:e kvartalets

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Redovisningsprinciper 2 Aktien 2 Granskning

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4 Årsredovisning för Brf Perseus nr 4 716416-3813 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Brf Perseus nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Förvaltningsberättelse 2 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. XX AB Org.nr 000000-0000. för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31

ÅRSREDOVISNING. XX AB Org.nr 000000-0000. för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31 ÅRSREDOVISNING XX AB Org.nr för räkenskapsåret Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, samt att resultat- och balansräkningen

Läs mer

Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22

Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22 Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22 Nettoomsättningen under perioden uppgick till 1,3 Mkr Resultatet efter finansiella poster var 0,67 Mkr Bolaget har levererat SoftGSM X-Ray till England Bolaget

Läs mer

FöreskrUnivHögsk06_4.doc 1

FöreskrUnivHögsk06_4.doc 1 1 Verksamhetsstyrning 1.1 Politikområde Utbildningspolitik Mål Sverige skall vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa. 1.1.1

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Kronofogdemyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Kronofogdemyndigheten Regeringsbeslut I 8 2014-12-18 Fi2014/4482 (delvis) Finansdepartementet Kronofogdemyndigheten Box 1050 17221 Sundbyberg Regleringsbrev för budgetåret avseende Kronofogdemyndigheten Riksdagen har beslutat

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer

Smedby Affärsfastighet AB

Smedby Affärsfastighet AB Årsredovisning för Smedby Affärsfastighet AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Bolagsverket. Vi registrerar och informerar för ett enkelt företagande

Bolagsverket. Vi registrerar och informerar för ett enkelt företagande Bolagsverket Vi registrerar och informerar för ett enkelt företagande Vision och verksamhetsidé Vision Tillsammans för ett enkelt företagande! Verksamhetsidé Bolagsverket granskar, registrerar och informerar

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Genline: Kvartalsrapport för Genline Holding AB januari - september 2009

Genline: Kvartalsrapport för Genline Holding AB januari - september 2009 PRESSMEDDELANDE 2009-10-16 Genline Holding AB Hallvägen 14 121 62 Johanneshov Phone +46 8 600 33 10 Fax +46 8 600 33 20 E-mail info@genline.se www.genline.se Genline: Kvartalsrapport för Genline Holding

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Brf Nya Hettemarkshuset

Brf Nya Hettemarkshuset Brf Nya Hettemarkshuset Årsredovisning 2013 BRFNyaHettemarkshusetorgnr76961497672 ÅRSREDOVISNING avseenderäkenskapsåret1januari 31december2013 Förvaltningsberättelse Föreningsinformation Bostadsrättsföreningenregistrerades2006307313undernamnetStIlian9:1,namnändradessedantill

Läs mer

Brf Kaprifolen i Malmö

Brf Kaprifolen i Malmö Årsredovisning för Brf Kaprifolen i Malmö Räkenskapsåret 2005-09-01-2006-12-31 Brf Kaprifolen i Malmö 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Kaprifolen i Malmö, får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

(NGM: MSAB B) till 31,83 Mkr (17,32) Resultat per (9,92) startpakett. % och. efterfrågan. annat: se sina licenser.

(NGM: MSAB B) till 31,83 Mkr (17,32) Resultat per (9,92) startpakett. % och. efterfrågan. annat: se sina licenser. Niomånadersrapport 2007 Publiceras 2007-10-26 (NGM: MSAB B) Nettoomsättningen under perioden uppgick till 31,83 Mkr (17,32) Resultatet efter finansiella poster var 13,61 Mkr (7,00) Resultat per aktie 0,777

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Ekonomikonferens Nytt regelverk med anledning av BFN:s Allmänna råd 2010:1. BFN:s K-projekt K1 Ideella föreningar K3 Ideella föreningar

Ekonomikonferens Nytt regelverk med anledning av BFN:s Allmänna råd 2010:1. BFN:s K-projekt K1 Ideella föreningar K3 Ideella föreningar Ekonomikonferens Nytt regelverk med anledning av BFN:s Allmänna råd 2010:1 BFN:s K-projekt K1 Ideella föreningar K3 Ideella föreningar K - Projekten Bokföringslagen Förenklat årsbokslut enligt BFNAR 2010:01

Läs mer