Sammanträdesprotokoll 1 (54)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll 1 (54)"

Transkript

1 LANDSTINGSFULLMÄKTIGE Sammanträdesprotokoll 1 (54) Plats och tid Landstingssalen, landstingshuset, Frösön den 17 juni 2003 kl juni 2003 kl Beslutande Enligt närvaroförteckning Utses att justera Justeringens plats och tid Jan-Erik Eriksson och Birgitta Cameron 26 juni 2003 på landstingets kansli Underskrifter Sekreterare Paragrafer Ordförande Justerande Staffan Granström Hans Lundqvist Jan-Erik Eriksson Birgitta Cameron BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Jämtlands läns landstingsfullmäktige Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Landstingets kansli, Fritzhemsgatan 1, Frösön Datum för anslags nedtagande Underskrift Åsa Norlin

2 Jämtlands läns landsting Utdrag Sammanträdesprotokoll 2 (54) NÄRVAROFÖRTECKNING LANDSTINGSFULLMÄKTIGE Östersunds valkrets Emilia Winberg, Christer Åkerlind, Robert Uitto Harriet Svaleryd Björn Sandal Wadih El-Achkar Sture Olsson Carina Akay Carl-Arne Åhlin, Alvi Berglund, Torgny Haraldsson Thomas Andersson Inger Jonsson Marianne Larm-Svensson, Danuta Finke Nina Fållbäck-Svenson Runar Englund Elin Hoffner, 77-91, Kjell Nilsson, Pär Jönsson, 92 - del av 108 Annelie Bengtsson Finn Cromberger, Niklas Torstensson Birgitta Cameron Owen Laws, Sten Jansson, 77-91, Gunni Holm, Åke Westerlind, 77-91, Tapani Bergbacka Gusten Rolandsson, Margareta Persson, Östra valkretsen Mona Nyberg Bengt Bergqvist, Harriet Jorderud Sven-Åke Draxten Bojan Edfors, Sten Edvardsson, Hans Lundqvist Gunnar Geijer Yngve Hamberg, Catarina Antán Jan-Olof Andersson, Västra valkretsen Ulla-Britt Lindblad Karin Paulsson Maj-Lis Larsson Gudrun Belin Mikael Abramsson Maidie Wiklund Jonny Springe Ann-Marie Johansson Göte Norlander Jan-Erik Eriksson Bernt Söderman Gunilla Olofsson Monalisa Norrman Bo Danielsson Jöns Broström Anna-Britt Bromée Kerstin Weimer Jan Olof Dahlin Åke Durre, Lars-Olof Eliasson

3 Jämtlands läns landsting Utdrag Sammanträdesprotokoll 3 (54) 77 Sammanträdets öppnande Ordföranden förklarar landstingsfullmäktiges sammanträde öppnat och hälsar samtliga välkomna. 78 Upprop av ledamöter Upprop företas av de för valkretsarna i länet utsedda fullmäktigeledamöterna och de till tjänstgöring inkallade ersättarna. 79 Kungörelse av landstingsfullmäktiges sammanträde Anmäles att fullmäktiges ordförande den 10 juni 2003 utfärdat kungörelse i enlighet med arbetsordning för landstingsfullmäktige. LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT Till protokollet antecknas att kungörelse skett i laga ordning. 80 Interpellation från Åke Westerlind (sjp) om läkarkrisen i Hammerdal (Jll 453/2003) Åke Westerlind hade lämnat in en interpellation till landstingsstyrelsens ordförande med följande lydelse: Den 26 april 2003 slutade Hammerdals ende kvarvarande läkare och även distriktssköterskan slutar denna månad. Nu är det verkligen sjukvårdskris i

4 Jämtlands läns landsting Utdrag Sammanträdesprotokoll 4 (54) Hammerdal. När doktor Björkegran anställdes för tre år sedan fanns det 3 läkare på HC Hammerdal, ett halvår senare slutade den ena läkaren och i höstas slutade läkare nummer två. En läkare kan ju inte ensam klara av den arbetsbörda som kräver tre läkare. Doktor Björkegran är irriterad och ledsen över att inget gjorts från landstingets sida för att förbättra situationen. Det är alarmerande att ingen hört av sig från de ansvariga, inte ens när doktor Björkegren sade upp sig, varför? Den verksamhet som byggts upp under lång tid riskerar nu att raseras. Det kan inte vara förenlig med landstingets policy om lika och rättvis vård för alla att undergräva vården/verksamheten genom orättvis och felaktig hantering och meddelstilldelning i Hammerdal. Min fråga till Maidie Wiklund blir därför: Vad har ni konkret gjort och vilka åtgärder gör ni nu för att genast lösa den uppkomna läkarkrisen i Hammerdal? LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT Interpellationen får ställas. 81 Interpellation från Gunnar Geijer (c) om omprioriteringar i budgeten (Jll 569/2003) Gunnar Geijer hade lämnat in en interpellation till landstingsstyrelsens ordförande med följande lydelse: Under våren har det alltmer fokuserats på de omrimliga krav som primärvården och dess personal har att leva med. Hur vården fungerar är ju ofta relaterad till hur mycket resurser man tillför. Länssjukvården har med sitt läge, ett stenkast från landstingets kansli, haft större och kraftfullare möjligheter att föra ut sitt budskap om ökade resurser via media. Och även att fungera som lobbygrupp mot landstingsledningen. Detta har medfört att primärvårdens resurser som del av landstingets totala budget minskat år från år.

5 Jämtlands läns landsting Utdrag Sammanträdesprotokoll 5 (54) Efter den senaste budgetdialogen fanns en enighet bland de politiska partierna, att den nära vården, primärvården, skall utgöra basen i länets sjukvård. När den fungerar som den ska kommer också arbetsbördan på akuten att minska och inte minst sjuktransporterna, som idag tar alltför stor del av landstingets resurser. Min fråga är: Kommer du att medverka till att det blir omprioriteringar i budgeten inför 2004, så att primärvården får de ekonomisak resurser som behövs för att utgöra grunden i länets sjukvård? LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT Interpellationen får ställas. 82 Interpellation från Jan-Olof Dahlin (mp) om tjänsteresor (Jll 595/2003) Jan-Olof Dahlin hade till landstingsstyrelsens ordförande lämnat in en interpellation med följande lydelse: Landstingsfullmäktige har i tidigare landstingsplan beslutat att förbättra och samordna beställningar av resor. Detta uppdrag tillföll förra landstingsdirektören. Arbetet påbörjades och diskuterades men sedan har det inte hänt någonting. Ingen återredovisning av uppdraget har skett. I senaste årsbokslutet visade det sig att flygandet ökat liksom resekostnaderna totalt sett. Ändrade resvanor och resmönster i syfte att minska landstingets kostnader samtidigt som utsläppen till luft förbättras är en i allra högsta grad angelägen fråga. Landstinget har också satt miljömål för minskade koldioxidutsläpp från resandet. För att också spara pengar vore det värdefullt att resandet samordnades på ett medvetet sätt där samåkning, bussåkande och tåg alltid prövas i första hand. Likaså om anledningen till resan inte kan klaras genom exempelvis videokonferens eller telefonkonferens. Med planerat resande kan kostnaderna minskas väsentligt. Med planerat resande går det också att resa billigare genom att nyttja olika rabattmöjligheter och kombinera flera möten vid samma restillfälle. Det är inte rimligt att ställa allt hårdare krav på invånarnas sjukresor och samtidigt ha ett förhållandevis fritt resande för politiker och tjänstemän.

6 Jämtlands läns landsting Utdrag Sammanträdesprotokoll 6 (54) Vad har hänt med uppstramningen av resandet för politiker och tjänstemän? Hur avser du att agera i denna fråga? LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT Interpellationen får ställas. 83 Interpellation från Jan-Olof Dahlin (mp) om hjärtvård (Jll 596/2003) Jan-Olof Dahlin hade till landstingsstyrelsens ordförande lämnat in en interpellation med följande lydelse: I en nationell undersökning av landstingens hjärtvård som utförts av Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund hamnar Jämtlands läns landsting dåligt till. En tvåa i betyg av fem möjliga blev resultatet. Kommentarer kring undersökningen från en hjärtläkare är att eftervården inte är förenlig med vetenskap och beprövad erfarenhet vid Östersunds sjukhus och att hjärtpatienterna där får sämre möjlighet att klara sig. Med anledning av detta finns det anledning att fråga följande: Hur tänker du agera för att nå upp till grundläggande krav på eftervård? Hur ser eftervården/rehabiliteringen ut idag? Används tobaksenheten i detta arbete? Finns det tillräckliga dietistresurser? Hur ser situation ut med väntetider för hjärtundersökningar inom hälso- och sjukvården? LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT Interpellationen får ställas.

7 Jämtlands läns landsting Utdrag Sammanträdesprotokoll 7 (54) 84 Fråga från Mikael Abramsson (s) om elektroniskt ärendehantneringssystem (Jll 162/2003) Mikael Abramsson hade till landstingsstyrelsens ordförande lämnat in en fråga med följande lydelse: Redan när projektet demokrati 2000 startade fanns diskussioner om införandet av ett elektroniskt ärendehanteringssystem för landstinget. Kopplingarna till Demokrati 2000 handlade bl a om att underlätta för de förtroendevalda att följa beredningen och handläggningen av olika ärenden samt att förbättra uppföljningen av fattade beslut. Från dess fram till idag så har alltfler offentliga organisationer både prövat och infört elektroniskt ärendehanteringssystem. Det finns därför idag goda erfaranheter av detta. Ett elektroniskt ärendehanteringssystem skulle också underlätta uppföljning av fattade beslut och vara ett verktyg för att kvalitetssäkra ärendehanteringen. Är frågan om införande av ett elektroniskt ärendehanteringssystem för landstinget aktuell? I så fall undrar jag om det pågår något arbete för detta och om det finns någon form av tidsplan? LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT Frågan får ställas. 85 Fråga från Ulla-Britt Lindblad (s) om kostnad för förlossning om en förälder ej är från Sverige (Jll 162/2003) Ulla-Britt Lindblad hade till landstingsstyrelslens ordförande lämnat in en fråga med följande lydelse: Enligt uppgift, är det så att ett par där pappan är svensk och mamman är från ett annat land, som föder ett barn i Jämtlands läns landsting, så får de betala den

8 Jämtlands läns landsting Utdrag Sammanträdesprotokoll 8 (54) kostnaden själv. Däremot om det är tvärtom, mamman är svensk och pappan är från ett annat land då gäller samma regler som för alla andra. Stämmer det att om pappan är svensk och mamman kommer från ett annat land så måste paret själv betala en förlossning i Jämtlands läns landsting? Om det är så, vad är i så fall motiven till denna skillnad och hur ser det ut i andra landsting? LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT Frågan får ställas. 86 Fråga från Finn Cromberger (fp) om sjukvårdsupplysningen (Jll 162/2003) Finn Cromberger hade lämnat in en fråga med följande lydelse: Anhopningen av samtal till sjukvårdsupplysningen har exploderat det sista halvåret. Personalen går idag på knäna med missnöje, sjukskrivningar och minskad tjänstgöring som följd. Rekryteringen av ytterligare personal har inte bedrivits professionellt utan ett stort glapp har uppstått till men för länsborna som inte kommer fram och för personalen som är på väg att gå in i väggen. Orsaken är att man inte i tid planerat för den ökade samtalsmängd som blivit då man idag även servar Örnsköldsviksområdet med ca invånare att lägga till länets Med i stort sett oförändrad personalstyrka. Att skola in nya specialutbildade distriktsköterskor på denna kvalificerade och stresstyngda arbetsplats tar två - tre månader. Det har man inte gjort! Med följd att personalen riskerar att falla som käglor, då arbetstrycket är så hårt. Det har idag blivit kö till sjukvårdsupplysningens telefontjänst, som många gånger är den enda medicinska inrättningen man som medborgare kan ringa till. Hemska tanke, tänk om det blir så illa som till vissa hälsocentraler. Ett sådant katastrofscenarie vill inte jag se. Därför drar jag i nödbromsen!

9 Jämtlands läns landsting Utdrag Sammanträdesprotokoll 9 (54) Vad gör ansvarig politiker för att rädda situationen och för att snabbt återställa förtroendet för Sveriges bästa sjukvårdupplysning, ett epitet som man tidigare brukade ge länets Sjukvårdsupplysning. LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT Frågan får ställas. 87 Fråga från Marianne Larm-Svensson (c) om att utarbeta en rehabiliteringspolicy (Jll 162/2003) Marianne Larm-Svensson hade till Robert Uitto lämnat in en fråga med följande lydelse: I landstingets personalbokslut för 2002 kan man läsa att det i vårt landsting saknas skriftliga rutiner för rehabiliteringsarbetet. Detta är förvånande då vi själva bedriver en rehabiliterande verksamhet gentemot våra medborgare/patienter. Insikter och kunskap om hur viktigt att en strukturerad och planlagd rehabilitering snabbt kommer igång borde vara väl kända i Jämtlands läns landsting. Kommer landstingsrådet verka för att en rehabiliteringspolicy tas fram för landstingets anställda? LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT Frågan får ställas. 88 Fråga från Thomas Andersson (c) om strategi och handlingsplan för alternativa driftformer (Jll 162/2003) Thomas Andersson hade till Robert Uitto lämnat in en fråga med följande lydelse: I februari 2003 beslöt landstingsfullmäktige att anta en policy för alternativa driftsformer och konkurrensutsättning. I ärendet kan man läsa följande stycke:

10 Jämtlands läns landsting Utdrag Sammanträdesprotokoll 10 (54) Till policyn har fogats en promemoria med kommentarer till policyn. Kommentarerna syftar till att förklara och motivera innebörden i policyn och ska vara ett hjälpmedel i arbetet med att utforma en strategi inom området - tillvägagångssätt vid genomförande - samt en handlingarplan. Min fråga är: När kommer strategin och handlingsplanen att utarbetas? LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT Frågan får ställas.

11 Jämtlands läns landsting Utdrag Sammanträdesprotokoll 11 (54) 89 Remiss av inkomna motioner samt redovisning av motioner under beredning Nedanstående motioner har inkommit för beredning: 1. Motion från Finn Cromberger (fp) om verkställighet av fullmäktiges beslut om rätten att välja hälsocentral Fullmäktige beslutar att motionen överlämnas till landstingsstyrelsen för beredning. Motionen ska behandlas av landstingsfullmäktige i november Motion från Åke Westerlind och Åke Durre (båda sjp) om ombyggnationer av sjukhuset mm. Fullmäktige beslutar att motionen återlämnas till motionärerna med hänvisning till fullmäktiges arbetsordning, 10 andra stycket, där det framgår att ämnen av olika slag inte får tas upp i samma motion. 3. Motion från Åke Durre (sjp) om folktandvårdens redovisning av väntetider Fullmäktige beslutar att motionen överlämnas till vård- och rehabiliteringsberedningen för beredning. Motionen ska behandlas av landstingsfullmäktige i oktober Motion från Åke Durre (sjp) om politikernas kostnadsfria tillgång till datorer Fullmäktige beslutar att motionen överlämnas till demokrati- och länsutvecklingsberedningen för beredning. Motionen ska behandlas av landstingsfullmäktige i november Motion från Åke Durre (sjp) om landstingets organisationsplan Fullmäktige beslutar att motionen överlämnas till landstingsstyrelsen för beredning. Motionen ska behandlas av landstingsfullmäktige i oktober Ungdomstingets motioner Landstingsfullmäktige beslutade den 10 april 2003, 76, att de av ungdomstingets motioner som berör landstinget ska överlämnas till fullmäktiges presidium för att där

12 Jämtlands läns landsting Utdrag Sammanträdesprotokoll 12 (54) behandlas på samma sätt som fullmäktiges motioner och medborgarförslag samt återrapportera till landstingsfullmäktige i juni. Presidiet har överlämnat de motioner från ungdomstinget som berör landstinget till följande organ för beredning. Motionerna ska behandlas av landstingsfullmäktige i oktober tågförbindelserna i Härjedalen Demokrati och länsutveckling glasögon/linser Folkhälsa, livsmiljö och kultur bidrag för stora skor Folkhälsa, livsmiljö och kultur högre lön för undersköterskorna Landstingsstyrelsen höjd lön till undersköterskorna Landstingsstyrelsen friskvård i stället för sjukvård Folkhälsa, livsmiljö och kultur dyra stafettläkare löser ingen kris Landstingsstyrelsen fler korttidsplatser till länet Vård och rehabilitering mer pengar till operationer Landstingsstyrelsen kortare vårdköer Vård och rehabilitering mindre vårdköer och fler öppna hälsocentraler Vård och rehabilitering billigare tandvård för pensionärer Vård och rehabilitering billigare tandvård Vård och rehabilitering bättre skolmiljö: bättre stolar, starkare ljus och bättre luftkonditionering Folkhälsa, livsmiljö och kultur inför jamtskan i jämtländska gymnasier Folkhälsa, livsmiljö och kultur mer idrott till folket Folkhälsa, livsmiljö och kultur mer idrott i skolan för bättre studieresultat Folkhälsa, livsmiljö och kultur gratis skollunch till 21 års ålder Folkhälsa, livsmiljö och kultur alternativ skolmat Folkhälsa, livsmiljö och kultur bättre skolmat Folkhälsa, livsmiljö och kultur inget dagis på Norra skolan Folkhälsa, livsmiljö och kultur. 7. Redovisning av motioner under beredning Enligt landstingsfullmäktiges arbetsordning ska landstingsstyrelsen vid fullmäktiges sammanträden i juni och november redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. Följande motioner är under beredning:

13 Jämtlands läns landsting Utdrag Sammanträdesprotokoll 13 (54) Motion från Gusten Rolandsson (kd) om tillgänglighet av sjukvård för folk boende i länets utkanter. Motionen har överlämnats till vård- och rehabiliteringsberedningen för beredning. Fullmäktige beslutar att motionen behandlas av fullmäktige i oktober Motion från Thomas Andersson (c) om arbete för ökad mångfald. Motionen har överlämnats till demokrati- och länsutvecklingsberedningen och ska behandlas av fullmäktige i oktober 2003 Motion från Jan Olof Dahlin (mp) m fl om försök med 3-3-systemet samt försök med arbetstidsförkortning. Motionen har överlämnats av landstingsstyrelsen för beredning. Fullmäktige beslutar att att motionen behandlas av fullmäktige i oktober Motion från Jan Olof Dahlin (mp) m fl om elöverkänslighet. Motionen har överlämnats till beredningen för folkhälsa, livsmiljö och kultur för beredning. Beredningen har lämnat förslag. Landstingsstyrelsen, som ska avge yttrande över förslaget, har återremitterat ärendet. Fullmäktige beslutar att att motionen behandlas av fullmäktige i oktober Motion från Åke Westerlind (sjp) om att ordna värdar/värdinnor i sjukhusets entré. Motionen har överlämnats till landstingsstyrelsen. Fullmäktige beslutar att motionen behandlas av fullmäktige i oktober Motion från Finn Cromberger (fp) om bruttolöneavdrag för att betala tandvårdskostnader för landstingsanställda. Motionen har överlämnats till landstingsstyrelsen för beredning och ska behandlas av fullmäktige i oktober Protokollsutdrag ( + motioner) Diariet Monica Drugge Hjortling James Winoy

14 Jämtlands läns landsting Utdrag Sammanträdesprotokoll 14 (54) 90 Meddelanden Länsstyrelsens beslut att utse Karl Karlsson (sjp) som ny ersättare i fullmäktige (Östersunds valkrets och västra valkretsen) för Chetti Hagström som avsagt sig uppdraget. 91 Ajournering Fullmäktige ajournerar sig kl 9.15 för att åter sammanträda den 18 juni kl Bodil Cornell från Länsstyrelsen informerar om projektet Eldrimner småskalig hantverksmässig livsmedelsförädling. 2. Thomas Hägg och Bjarne Haack informerar om landstingets internationella arbete varefter fullmäktiges ledamöter diskuterar detta i grupper. 3. Sören Berg från Stockholms läns landsting föreläser om förändringar och möjligheter inom hälso- och sjukvården juni Upprop Upprop företas av de för valkretsarna i länet utsedda fullmäktigeledamöterna och de till tjänstgöring inkallade ersättarna. 93 Landstingsstyrelsens rapport

15 Jämtlands läns landsting Utdrag Sammanträdesprotokoll 15 (54) Budgetarbetet Vid dagens sammanträde behandlas Inrikningsdokument 2004, som är grunden för budgetarbetet. Ny budgetdialogdag genomförs den 19 augusti. Budgetförslagen från förvaltningarna ska föreligga senast den 25 september. Den framtida rollen för Norrlands Universitetssjukhus (NUS) En utredning om den framtida rollen för NUS, initierad av Samverkansnämnden, pågår. Ett gemensamt ansvarstagande för den högspecialiserade vården från landstingens sida diskuteras. Förslag om statligt delägarskap kan komma att aktualiseras. Samverkansnämnden ska lämna en rekommendation till landstingen vid sammanträde den 9-10 september. 94 Beredningarnas och revisorernas dialog med fullmäktige KAROLINA - strukturberedningens översynsarbete Beredningens ordförande Harriet Jorderud och landstingsdirektören informerar: Steg 1 av genomförandet är klart - omvärldsbeskrivning. Utgångspunkter för det fortsatta arbetet: Hur ska vi klara vårt uppdrag? Erfarenhet av förändring En tydlig ledning Balans mellan uppdrag och resurser Vi har bara ett sjukhus Utbyggd primär- och folktandvård Samarbete med Västernorrland Verksamhetsanalyserna Kökortning Bort med revirer samverkan i fokus Från trög till flexibel organisation Nya arbetssätt och metoder Se till folkhälsan hela människan

16 Jämtlands läns landsting Utdrag Sammanträdesprotokoll 16 (54) Syfte: Processorienterad helhetssyn på verksamheten Framgångsfaktorer: Helhetssyn Delaktighet Vision vi ska sikta mot: Jämtlands län ska genom en unik satsning på medarbetarkraft bli bäst i Europa på avståndsoberoende tjänster med hög kvalitet. I Jämtlands län ser vi till invånarens behov. Brukare medarbetare ekonomi i balans Demokrati- och länsutvecklingsutskottet Kommande ungdomsting februari 2004 Policy för fastighets- och lokalförsörjning (Läggs ut i fullmäktigekonferensen. Beredningen önskar synpunkter t o m oktober) Inbjudan till seminariedag för arbetet med länets internationella policy den 3 september Beredningen för vård och rehabilitering Resursfördelningsmodell (kapitering) Prioriteringar i vården Nationell handlingsplan Ambulansutredningen Revidering av handikappolitiska programmet Studieresa till Bryssel Landstingets revisorer Förvaltningarnas affärsverksamhet

17 Jämtlands läns landsting Utdrag Sammanträdesprotokoll 17 (54) VAS - vårdadministrativt system Upphandling av stafettläkare 95 Svar på interpellation från Åke Westerlind (sjp) om läkarkrisen i Hammerdal (Jll 453/2003) Maidie Wiklund (s) besvarar den av Åke Westerlind inlämnade och under 80 antecknade interpellationen och anför följande: Åke Westerlind frågar om vad som gjorts och vad som kommer att göras för att lösa läkarkrisen i Hammerdal. Bemanningsläget för distriktsläkare i Strömsunds basenhet är mycket bekymmersam. Det finns endast tre ordinarie distriktsläkare i tjänst. Primärvården arbetar med rekrytering både på kort och på lång sikt. På kort sikt pågår en rekryteringskampanj som ska avslutas till hösten med en förnyad annonskampanj kombinerad med individuellt riktade insatser. Studiebesök har anordnats av basenheten under våren för att locka sökande till Strömsunds basenhet. På lång sikt har primärvården satsat på rekrytering av ST-läkare i allmänmedicin. För närvarande finns 25 ST-läkare planerade/anställda till primärvården varav 6 är utlandsrekryterade. Inom några år beräknas därför bemanningssituationen bli bättre inom primärvården då flera av ST-läkarna blir färdiga distriktsläkare. Hammerdals läkarbemanning har t o m oktober 2002 varit relativt bra. En av distriktsläkarna blev då sjukskriven och delvis ersatt med stafettläkare. Distriktsläkarna i Hammerdal arbetar efter det s t Strömsundskonceptet, dvs arbete 2 veckor, kompledig den 3: e veckan, arbete 2 veckor, kompledig den 3: e veckan osv. Redan under november 2002 hade verksamhetschefen i Strömsund kontakt med doktor Björkegren om hans arbetssituation och diskuterade om det fanns något som kunde göras för att förbättra situationen. Trots pågående rekryteringsarbete så har vi inte kunnat rekrytera någon ordinarie distriktsläkare i Hammerdal. I interpellationen framstår det som om inga kontakter skett med doktor Björkegren under och efter den tid som han diskuterat sin anställning. Detta är inte riktigt och

18 Jämtlands läns landsting Utdrag Sammanträdesprotokoll 18 (54) kontakter pågår fortfarande om en framtida placering. Den distriktssköterska som slutat på senare tid är en vikarie på ett långtidsvikariat för en sjukskrivning. På grund av den ekonomiska situationen och därmed minskad läkarbemanning har distriktsskötersketjänsten inte återbesatts. 96 Svar på interpellation från Gunnar Geijer (c) om omprioriteringar i budgeten (Jll 569/03) Maidie Wiklund (s) besvarar den av Gunnar Geijer inlämnade och under 81 antecknade interpellationen och anför följande: Gunnar Geijer frågar om jag kommer att medverka till att det blir omprioriteringar i budgeten för 2004 så att primärvården får de ekonomiska resurser som behövs för att utgöra grunden i länets sjukvård. I Landstingsplanen formuleras primärvårdens uppgift på följande sätt: Primärvårdens uppgift är att vara en väl fungerande bas i hälso- och sjukvården genom att dels fungera saom medborgarnas/patienternas fasta rådgivare och samordnare av olika vårdinstanser, dels uppmuntra och stimulera till egenvård samt svara för befolkningens behov av förebyggande hälsoarbete, akutvård, grundläggande medicinsk behandling, rehabilitering samt omvårdnad, som inte kräver sjukhusets tekniska eller medicinska resurser eller annan särskild kompetens. Förvaltningen ska åstadkomma fungerande vårdkedjor. Att primärvården ska vara grunden för hälso- och sjukvården i länet har sedan mycket länge varit en vårdpolitiska inriktning i vårt landsting. Konkret tar det sig uttryck i en starkt decentraliserad organisation av primärvården. Vi har 29 hälsocentraler, dessutom 8 fristående distriktssköterskemottagningar samt Kvinnohälsan, Ungdomsmottagningen och Sjukvårdsupplysningen. Vår primärvård har ett sammanlagt befolkningsunderlag på knappt invånare. Vi torde därmed ha den i särklass mest decentraliserade primärvården i hela landet. Till följd av det beslut om Verksamhetsinriktning 2004 som fullmäktige ska ta senare idag kommer ett intensivt budgetarbete att genomföras i hela organisationen. Budgetförslagen från förvaltningarna ska föreligga i slutet av september månad. Det

19 Jämtlands läns landsting Utdrag Sammanträdesprotokoll 19 (54) skulle vara direkt fel av mig att nu föregripa detta arbete. Dessutom har vi tillsatt strukturberedningen som ska se över alla våra verksamheter med inriktning på 2005, en beredning som också måste få arbeta någorlunda ostört. Jag har den allmänna uppfattningen att det inte är givet att ytterligare ekonomiska resurser löser problemen inom vården. Erfarenheter visar att det faktiskt många gånger är det goda ledarskapet och enkla organisatoriska åtgärder som har väl så stor betydelse för en bra verksamhet och en god arbetsmiljö. Till sist vill jag bestämt avvisa interpellantens antydan att länssjukvården skulle ha fördelar i budgetsammanhang på grund av sin närhet till landstingets kansli. Alla verksamheter och förvaltningar behandlas naturligtvis lika. De avvägningar som görs beror på politiska prioriteringar. Och som ledamot i landstingsstyrelsen t o m 2002 har interpellanten själv haft goda möjligheter att påverka dessa avvägningar. Gunnar Geijer, Anna-Britt Bromée, Nina Fållbäck-Svenson, Robert Uitto, Monalisa Norrman, Kerstin Weimer, Åke Durre, Bengt Bergqvist, Mona Nyberg och Finn Cromberger yttrar sig. 97 Svar på interpellation från Jan-Olof Dahlin (mp) om tjänsteresor (Jll 595/2003) Robert Uitto(s) besvarar den av Jan-Olof Dahlin inlämnade och under 82 antecknade interpellationen och anför följande: Jan Olof Dahlin ställer frågor om tjänsteresor för förtroendevalda och anställda och vad som ska göras inom detta område. Landstingsfullmäktige fastställde redan i september 1998, 145, landstingsgemensamma regler för resor. Alla landstingsanställda och förtroendevalda omfattas av reglerna. Det framgår inledningsvis att nyttan för verksamheten ska vara vägledande för resandets omfattning. En bedömning av totalkostnaden för varje resa ska göras där en avvägning görs mellan å ena sidan tids- och kostnadsaspekter och å andra sidan val av väg, färdmedel, miljöhänsyn och boende. Alternativa mötesformer som begränsar omfattningen av resandet ska alltid övervägas (telefonsammanträden, videokonferenser). Som grundläggande regler nämns bl a

20 Jämtlands läns landsting Utdrag Sammanträdesprotokoll 20 (54) varje resa ska utföras till så låg kostnad som möjligt resorna ska planeras så att rabatter och kombinationsmöjligheter nyttjas på bästa möjliga sätt avtal som landstinget träffat ska nyttjas vilket innebär att resor beställs via upphandlad resebyrå resebeställare ska finnas inom varje förvaltning resor till mål utomlands kan genomföras endast under förutsättning att programmet innehåller studieinslag eller erfarenhetsutbyte av relevans för den grupp som genomför resan. Slutligen hänvisar man i reglerna till det miljöpolitiska handlingsprogrammet. Aktiva insatser ska göras för att begränsa uppkomna negativa miljökonsekvenser. Detta innebär att tåg och buss är att föredra framför flyg och bil. Interpellantens synpunkter, som jag delar, återfinns alltså i mycket stor utsträckning redan i fastställda regler för resor. Kunskapen inom organisationen om dessa regler är troligen relativt låg. Jag avser att se till att hela organisationen på nytt får del av dessa regler, som fortfarande är relevanta. Uppföljning av tillämpningen av reglerna ska också förbättras. Jan-Olof Dahlin och Owen Laws yttrar sig. 98 Svar på interpellation från Jan-Olof Dahlin (mp) om hjärtvård (Jll 596/2003) Maidie Wiklund besvarar den av Jan-Olof Dahlin inlämnade och under 83 antecknade interpellationen och anför följande: Jan Olof Dahlin ställer frågor om hjärtvården vid Östersunds sjukhus, t ex eftervård, rehabilitering, dietistresurser och väntetider för hjärtundersökningar. Idag har vi för eftervård och rehabilitering vid sjukhuset 50% sjuksköterska (hjärtinfarktsköterska), som delas på två befattningshavare. Dessa sköterskor ger information under vårdtiden till patienter som haft hjärtinfarkt, och kallar dem till återbesök 1-2 veckor efter utskrivning. De kontaktar också patienter som opererats för kärlkramp eller genomgått kärlvidgning för kärlkramp inom någon vecka efter hemkomsten från Umeå. De samlar också patienter till "hjärtskola" någon gång per

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll 1 (5) Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 26 februari 2002 kl 13.30 14.00 Beslutande Per-Owe Öberg Maidie Wiklund Mona Nyberg Thomas Hägg Bengt Bergqvist

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) 1 (8) Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 20 augusti 2003 kl 14.45 15.20 Beslutande Maidie Wiklund, ordf Robert Uitto Mona Nyberg Bengt Bergqvist Karin Paulsson Thomas Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (6)

Sammanträdesprotokoll 1 (6) 1 (6) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nina Fållbäck Svenson (v) Ann Marie Johansson (s) Astrid Olofsson (s) Sven Åke Draxten (s) Carina Akay (s) Bo Danielsson (v) Marianne

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (7)

Sammanträdesprotokoll 1 (7) 1 (7) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Sammanträdesrum: Loftet, Rösta Ås Nina Fållbäck Svenson (v) Ann Marie Johansson (s) Christer Åkerlind (s) Sven Åke Draxten (s) Carina Akay (s) Bo Danielsson

Läs mer

Protokoll 1(8) 2010-11-16. Samlingssalen, Borgen, Frösön den 16 november 2010 kl 8.00-8.15. Christer Siwertsson Harriet Jorderud

Protokoll 1(8) 2010-11-16. Samlingssalen, Borgen, Frösön den 16 november 2010 kl 8.00-8.15. Christer Siwertsson Harriet Jorderud 1(8) Organ Tid och plats för sammanträdet Beslutande Samlingssalen, Borgen, Frösön den 16 november 2010 kl 8.00-8.15 Robert Uitto Christer Siwertsson Harriet Jorderud Gunnar Engnér Bengt Bergqvist Monalisa

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (6)

Sammanträdesprotokoll 1 (6) Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Folkets Hus, Strömsund den 30 september 2003 kl 9:00-17:00 Beslutande Sandel, Björn Geijer, Gunnar Winberg, Emilia Nyberg-Finn, Katarina Abramsson, Mikael Laws

Läs mer

PROTOKOLL. Demokrati och länsutvecklingsberedningen. Datum: 2009-02-26. Tid och plats för sammanträdet

PROTOKOLL. Demokrati och länsutvecklingsberedningen. Datum: 2009-02-26. Tid och plats för sammanträdet Demokrati och länsutvecklingsberedningen Datum: 2009-02-26 Tid och plats för sammanträdet Stora konferensrummet Landstingshuset Östersund den 26 februari 2009 kl 09:00-16:30 Beslutande Övriga deltagare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (11)

Sammanträdesprotokoll 1 (11) Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 19 oktober 2000 kl 13.00-14.15 Beslutande Per-Owe Öberg Maidie Wiklund Mona Nyberg Thomas Hägg Karin Paulsson

Läs mer

PROTOKOLL. Demokrati och länsutvecklingsberedningen Datum: 2007-05-10

PROTOKOLL. Demokrati och länsutvecklingsberedningen Datum: 2007-05-10 Demokrati och länsutvecklingsberedningen Datum: 2007-05-10 Tid och plats för sammanträdet Beslutande Strömsunds kommunhus den 10 maj 2007 klockan 09:30-17:00 Sandal Björn Geijer Gunnar Danielsson Bo Laws

Läs mer

Stugun Fujitsus konferensrum klockan 9:00-16:00 Wikén Stefan Geijer Gunnar Granström Staffan Danielsson Bo Olsson Per-Olov

Stugun Fujitsus konferensrum klockan 9:00-16:00 Wikén Stefan Geijer Gunnar Granström Staffan Danielsson Bo Olsson Per-Olov Demokrati och länsutvecklingsberedningen Datum: 2008-10-10 Tid och plats för sammanträdet Beslutande Stugun Fujitsus konferensrum klockan 9:00-16:00 Wikén Stefan Geijer Gunnar Granström Staffan Danielsson

Läs mer

PROTOKOLL. Datum: 2009-09-03

PROTOKOLL. Datum: 2009-09-03 Tid och plats för sammanträdet Kretsloppshuset, Mörsil, Kl. 13.30-16.15. Beslutande Ann-Marie Johansson (S) Anna Gundersson (S) Björn Karlsson (S) Siw Lundkvist (S) Olle Arnsten (C) Yngve Hamberg (C) Annelie

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (5)

Sammanträdesprotokoll 1 (5) 1 (5) Plats och tid Musslan, Östersunds sjukhus, kl 09.00-16.15 Beslutande Ann-Marie Johansson (s) Annelie Bengtsson (m) Anna Gundersson (s) Björn Karlsson (s) Stefan Wikén (s) Yngve Hamberg (c) Lise Hjemgaard-Svensson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (11)

Sammanträdesprotokoll 1 (11) Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Stora sessionssalen, shuset, Frösön den 19 oktober 2000 kl 13.00-14.15 Beslutande Per-Owe Öberg Maidie Wiklund Mona Nyberg Thomas Hägg Karin Paulsson Jöran Hägglund

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (7)

Sammanträdesprotokoll 1 (7) 1 (7) Vård- och rehabiliteringsberedningen Plats och tid Landstingshuset Frösön, Stora sessionssalen, 2005-10-26, kl. 09.00-17.00 Beslutande Nina Fållbäck-Svensson (v) Ann-Marie Johansson (s) Sven-Åke

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll 1 (12) Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 30 augusti 2001 kl 14.45-15.40 Beslutande Per-Owe Öberg Maidie Wiklund Thomas Hägg Bengt Bergqvist Marianne Larm-Svensson

Läs mer

Kerstin Weimer (FP) Sekreterare Paragrafer 135 143

Kerstin Weimer (FP) Sekreterare Paragrafer 135 143 Sammanträdets plats och tid Landstinget, Hus 2, Dr Pragrummet. Kyrkgatan 12, Östersund. 2011-12-08, klockan 09.00-16.30. Beslutande Anna Gundersson (S) David Berglund (S) Judith Hult (S) Börje Lundin (V)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (39)

Sammanträdesprotokoll 1 (39) 1 (39) Plats och tid Landstingssalen, landstingshuset, Frösön den 29 november 2005 kl 9.00-30 november 2005 kl 17.30 Beslutande Enligt närvaroförteckning Utses att justera Justeringens plats och tid Nina

Läs mer

Protokoll 1(8) Beredningen för demokrati och länsutveckling Datum: 2009-10-08

Protokoll 1(8) Beredningen för demokrati och länsutveckling Datum: 2009-10-08 Protokoll 1(8) Tid och plats för Sammanträdet Bergs kommun Svenstavik Tingshuset kl 9:00-16:00 Beslutande Stefan Wikén Gun-Marie Axelsson Gunnar Geijer Staffan Granström Karin Österberg Per-Olov Olsson

Läs mer

Landstingsfullmäktiges föredragningslista

Landstingsfullmäktiges föredragningslista Landstingsfullmäktiges föredragningslista Sammanträdet den 16-17 november 2011 Tid: 16 november kl 10.00 17 november kl 09.00 Lokal: Landstingshuset, sessionssalen Sammanträdet öppnas...3 Anmälan om ny

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (47)

Sammanträdesprotokoll 1 (47) 1 (47) Plats och tid Peterson-Bergerhallen, Folkets Hus, Östersund den 16 februari kl 9.00-17 februari kl 18.35 Beslutande Enligt närvaroförteckning Utses att justera Justeringens plats och tid Danuta

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (13)

Sammanträdesprotokoll 1 (13) 1 (13) Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 29 oktober 2004 kl 14.45-15.35 Beslutande Maidie Wiklund Robert Uitto Mona Nyberg Bengt Bergqvist Karin Paulsson Thomas Andersson Inger

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Protokoll 1(7) 2010-06-22. Samlingssalen, Borgen, Frösön den 22 juni 2010 kl 08.30-08.45. Christer Siwertsson Harriet Jorderud

Protokoll 1(7) 2010-06-22. Samlingssalen, Borgen, Frösön den 22 juni 2010 kl 08.30-08.45. Christer Siwertsson Harriet Jorderud 1(7) Organ Tid och plats för sammanträdet Beslutande Samlingssalen, Borgen, Frösön den 22 juni 2010 kl 08.30-08.45 Robert Uitto Christer Siwertsson Harriet Jorderud Gunnar Engnér Bengt Bergqvist Anna Hildebrand

Läs mer

Sammanträdesdatum 2006-04-10

Sammanträdesdatum 2006-04-10 Gemensam nämnd för SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-04-10 Blad 1 (11) Plats och tid Forsgården, Gäddede, kl 10.00-14.45 Beslutande Ardis Lindman (s), ordförande Gunnar Geijer (c) Bojan Edfors (s) Mikael Stedt

Läs mer

Motion: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar

Motion: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar Motion: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Yttrande från Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet 2013-05-29 Protokollsutdrag

Läs mer

Jämtlands läns landsting. God hälsa och positiv livsmiljö för alla i Jämtlands län

Jämtlands läns landsting. God hälsa och positiv livsmiljö för alla i Jämtlands län Jämtlands läns landsting God hälsa och positiv livsmiljö för alla i Jämtlands län Innehållsförteckning Jämtlands läns landsting Politiska organisationen i landstinget................... 52 Ett levande

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (38)

Sammanträdesprotokoll 1 (38) LANDSTINGSFULLMÄKTIGE 2003-02-18--19 Sammanträdesprotokoll 1 (38) Plats och tid Landstingssalen, landstingshuset, Frösön den 18 februari 2003 kl 9.00-19 februari 2003 kl 14.45 Beslutande Enligt närvaroförteckning

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Primärvårdsnämnden i Halmstad

Primärvårdsnämnden i Halmstad Föredragningslista Sammanträdesdatum 2004-02-03 Primärvårdsnämnden i Halmstad Tid: Tisdagen den 3 februari 2004 kl. 14:00 Plats: Primärvårdsförvaltningen, Torsgatan 1 1 Justering Primärvårdsnämnden i Halmstad

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson Protokoll 1 (14) Plats och tid: Camp Igge, Iggesund klockan 08.30-15.30 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Kåge Wallner (MP) ordf Birgitta Medin (M) Kerstin Karlsson (M) Agneta Palmqvist (M) Marcus

Läs mer

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Britt-Marie

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Insatsplan - underlag till budgetarbetet LS

Insatsplan - underlag till budgetarbetet LS Tjänsteställe, handläggare Anders L Johansson, Landstingsdirektör 1(9) Margareta Tufvesson, Ekonomidirektör Distribution Insatsplan - underlag till budgetarbetet LS Innehåll Besparingar och effektiviseringar

Läs mer

Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg

Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg PROTOKOLL PRIMÄRVÅRDSNÄMNDEN VARBERG 1-16 Tid: Måndag 20 januari 2003 kl 15:00-17:00 Plats: Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg Närvarande: ledamöterna ersättarna tjänstemännen Karl-Gunnar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Sida 1 Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Beslutande Elsy Lundberg Östrand (FP), ordförande Bengt-Göran Henningsson (S) Pia Fahlgren (C) Gunilla Ekblad

Läs mer

Landstingsfullmäktige 1-41

Landstingsfullmäktige 1-41 Protokoll Sammanträdesdatum 2008-03-31 Landstingsfullmäktige 1-41 Tid: Måndagen den 31 mars 2008 kl 10:00-12:25, 13:15-15:00, 15:20-18:10 Plats: Länssjukhuset i Halmstad 1 Sammanträdets öppnande Landstingsfullmäktiges

Läs mer

PROTOKOLL. Datum: 2009-08-27. Tid och plats för sammanträdet Landstingshuset, Hus 2 plan 2, Kyrkgatan 12. 2009-08-27 Kl 09.00-16.

PROTOKOLL. Datum: 2009-08-27. Tid och plats för sammanträdet Landstingshuset, Hus 2 plan 2, Kyrkgatan 12. 2009-08-27 Kl 09.00-16. Tid och plats för sammanträdet Landstingshuset, Hus 2 plan 2, Kyrkgatan 12. Kl 09.00-16.15 Beslutande Övriga deltagare Solveig Lövlie (S) Jonny Springe (S) Inger Jonsson (C) Bogna Wojtkiewicz Adolfsson

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad 1 (10) 2011-01-13. Anders Andersson, kommunchef Barbro Blom, tf närvårdschef Stig Willman, sekreterare

Sammanträdesdatum Blad 1 (10) 2011-01-13. Anders Andersson, kommunchef Barbro Blom, tf närvårdschef Stig Willman, sekreterare Gemensam nämnd för närvård i Frostviken Blad 1 (10) 2011-01-13 Plats och tid Uddebo, Gäddede, kl 10.00-14.30 ande Övriga närvarande Ardis Lindman (s), ordförande Bengt Bergqvist (s) Karin Näsmark (s) Gunnar

Läs mer

Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 13 april 2000 kl 13.00-14.45

Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 13 april 2000 kl 13.00-14.45 Sammanträdesprotokoll 1 (15) Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 13 april 2000 kl 13.00-14.45 Beslutande Per-Owe Öberg Maidie Wiklund Mona Nyberg Thomas Hägg Bengt Bergqvist

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen...

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen... SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Tekniska förvaltningen, kl 14.00-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad

Läs mer

Stockholms lins landsting

Stockholms lins landsting Stockholms lins landsting Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2015-08-19 LS 2015-0298 Landstingsstyrelsen Motion 2015:7 av Pia Ortiz Venegas m.fl. (V) om att införa mobila geriatriska team Föredragande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

Primärvårdsnämnden Hylte 23 35

Primärvårdsnämnden Hylte 23 35 Protokoll Sammanträdesdatum 2004-05-05 Primärvårdsnämnden Hylte 23 35 Tid: Onsdagen den 5 maj 2004, kl. 14:00-16:50 Plats: Sammanträdesrummet, administrationsbyggnaden, Hyltebruks vårdcentral Ledamöter

Läs mer

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 24 september 2012 kl. 18:00. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Styrelsen för Sjukhuset i Varberg 72-85

Styrelsen för Sjukhuset i Varberg 72-85 Protokoll Sammanträdesdatum 2007-09-19 Styrelsen för Sjukhuset i Varberg 72-85 Tid: Onsdagen den 19 september 2007, kl 09:00-14:00 Plats: Sjukhuset i Varberg, Direktionsrummet Ledamöter Christer Samuelsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

1\atrineholms kommun. Ateljen klockan 13.15 13.35. Johan Hartman (M), Ewa Gallhammar (FP) och Inger Fredriksson (C) Tony Karlsson (S)

1\atrineholms kommun. Ateljen klockan 13.15 13.35. Johan Hartman (M), Ewa Gallhammar (FP) och Inger Fredriksson (C) Tony Karlsson (S) 1\atrineholms kommun PERSONALUTSKOTTET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-12-04 1 Plats och tid Beslutande Ateljen klockan 13.15 13.35 Johan Hartman (M), Ewa Gallhammar (FP) och Inger Fredriksson (C) Beslutande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 Tid och plats: Ledamöter: Ersättare: Onsdag den 21 januari 2009 kl 08.30-09.25, Demokratin i Stadshuset Anders Lago (s) ordförande Marita Lärnestad (m) 1:e vice ordförande Susanne

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Kommunstyrelsen 2008-11-24 212 (212-218) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-11.30. Se bilagd närvarolista

Kommunstyrelsen 2008-11-24 212 (212-218) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-11.30. Se bilagd närvarolista Kommunstyrelsen 2008-11-24 212 (212-218) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-11.30 Se bilagd närvarolista Ulla Sjöberg, sekreterare Eira Källgren, kommunchef Christer Ekendahl, ekonomichef,

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 1 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-18.50 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Lars Kyrkeryd (m) och Linda Danielsson

Läs mer

Bokslut investeringar 2007 3. Budget 2009, plan 2010-2011 5. Utvärdering av socialpsykiatriska teamet 6

Bokslut investeringar 2007 3. Budget 2009, plan 2010-2011 5. Utvärdering av socialpsykiatriska teamet 6 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehåll Sida Bokslut investeringar 2007 3 Bokslut 2007 4 Budget 2009, plan 2010-2011 5 Utvärdering av socialpsykiatriska teamet 6 Val av ledamot till socialnämndens arbetsutskott

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Tid 2015-04-08 09:00 12:05 Plats Sessionssalen, Regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Anna

Läs mer

Sjukhusutskottet 2011-10-28 LK/110220

Sjukhusutskottet 2011-10-28 LK/110220 LK/ccc PROTOKOLL 1 (5) Plats Beslutande I tjänsten Justering Barn- och ungdomspsykiatrin, Lagergrensgatan 3 i Karlstad, konferensrummet Glaskupan kl.09.00-12.30 Elisabeth Kihlström, (KD), ordförande Christina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (13)

Sammanträdesprotokoll 1 (13) 1 (13) Plats och tid Älggårdsbergets Konferens, Bispgården den 29 augusti 2007 kl 12.30-14.45 Beslutande Harriet Jorderud, ordf Bengt Bergqvist Lena Bäckelin Thomas Hägg Marianne Larm-Svensson Thomas Andersson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) Innehållsförteckning: 42 Godkännande av kungörelse. 43 Godkännande av dagordning. 44 Politiska uppdrag; ny M-ersättare och V-ersättare, kommunfullmäktige 2014-2018. 45

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C)

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) 1(11) Plats och tid Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) Ingrid Andersson (C) Birgitta Hagström

Läs mer

Motion av Jonas Lindberg m.fl. (V) om införandet av akademisk specialisttjänstgöring för sjuksköterskor

Motion av Jonas Lindberg m.fl. (V) om införandet av akademisk specialisttjänstgöring för sjuksköterskor Stockholms läns landsting 1(4) Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektörens stab 2015-08-03 LS 2015-0121 Handläggare: Lena Halvardson Rensfelt Landstingsstyrelsens personalutskott Ankom Stockholms

Läs mer

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande 2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande Ledamöter Yoomi Renström (S) Ordförande Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 10:25 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg (S), ordförande Peder Griph (S) Astrid-Marie Jonsson, (C) Övriga närvarande Linda

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1 Socialnämnden 2008-02-05 1 Plats och tid Svegs Hälsocentral, kl 09.00-14.10 Beslutande Gunilla Hedin (s), ordf Maj-Lis Larsson (s) Solveig Haugen (s) Hans Erik Bergström (v) Stig Holm (c) kl 09.00-14.00

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-06-08. Folktandvårdens kansli, Falun kl 09.00-11.40

Sammanträdesdatum 2011-06-08. Folktandvårdens kansli, Falun kl 09.00-11.40 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragrafer 2011-06-08 14-22 Blad 1 (6) Plats och tid s kansli, Falun kl 09.00-11.40 Ordinarie ledamöter Thomas Ylven (v) Stina Rajalahti Bo Jönebratt (fp) Asa Björklund

Läs mer

105 Förskolan Funäsdalen, finansiering och igångsättningstillstånd

105 Förskolan Funäsdalen, finansiering och igångsättningstillstånd 2015-04-13 1 ÄRENDEFÖRTECKNING Paragraf nr Ärenderubrik 105 Förskolan Funäsdalen, finansiering och igångsättningstillstånd 106 Erbjudande ungdomskort Länstrafiken i Jämtlands Län 2015-04-13 2 Plats och

Läs mer

Datum 2013-06-10 Dnr 1301185. Användande av läsplattor vid politiska sammanträden i Region Skåne

Datum 2013-06-10 Dnr 1301185. Användande av läsplattor vid politiska sammanträden i Region Skåne Regionstyrelsen Cecilia Eklund Bitr. Kanslidirektör 044-309 32 30 cecilia.eklund@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2013-06-10 Dnr 1301185 1 (7) Regionstyrelsen Användande av läsplattor vid politiska sammanträden

Läs mer

Tommy Bernevång-Forsberg (KD), ordförande. Dag Thulin (M) Rigmor Holmqvist Ödman (S)

Tommy Bernevång-Forsberg (KD), ordförande. Dag Thulin (M) Rigmor Holmqvist Ödman (S) JÖNKÖPINGS KOMMUN Valnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-09 1 Plats och tid Kajutan, Rådhuset, Jönköping, kl. 11.00 11.45 Beslutande Tommy Bernevång-Forsberg (KD), ordförande Åke Johansson (C) 1:e vice

Läs mer

I ärendet fanns följande förslag till beslut: Yrkande och proposition. Östen Eriksson (kd) och Kristina Fransson (m) yrkade avslag.

I ärendet fanns följande förslag till beslut: Yrkande och proposition. Östen Eriksson (kd) och Kristina Fransson (m) yrkade avslag. PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2003-11-03 LKD 03607 135 Åtgärder för att avveckla användningen av inhyrd personal Bakgrund Landstinget Sörmland har ett rationaliseringskrav motsvarande 200 mkr de två närmaste

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(7) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2013-08-22, kl. 1300-1515 ande Anne Niska, S Jan Larsson, S Ann-Sofi Larsson, V Övriga deltagande Maj-Lis Ejderlöf, socialchef

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 11 juni 2014 kl. 08:15-14:20. Eva Engström Sekreterare Mona Franzén-Lundin Tf kommunchef

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 11 juni 2014 kl. 08:15-14:20. Eva Engström Sekreterare Mona Franzén-Lundin Tf kommunchef NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 11 juni 2014 kl. 08:15-14:20. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S) Åke

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

Robert Bengtsson. Sekreterare: Paragrafer 12-17 Gunni Heland. Robert Bengtsson. ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Robert Bengtsson. Sekreterare: Paragrafer 12-17 Gunni Heland. Robert Bengtsson. ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Servicenämnden 2011-03-01 1(9) Plats och tid: Torsgatan 1, kl 13:30-16:30 ande: Svein Henriksen (MP), ordförande Carina Persson (M) Anders Wikström (M) Sherazade Belkaid Nilsson (S) Robert Bengtsson (S)

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen)

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) 1(21) 2011-02-21 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Ingegerd Svensson Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 19:00 Ärendelista 1. Upprop 2. Val

Läs mer

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2010-05-18 1 (12) Plats och tid Konferensrummet, tekniska kontoret, Rådhuset, Askersund 2010-05-18, kl.15.00-17.30. Beslutande Leif-Åke Johansson (s), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Samrehabnämnden 2015-05-13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Samrehabnämnden 2015-05-13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Plats och tid Sjukvårdskansliet Skene lasarett plan 4, kl 09:30-11:45 Beslutande S Hanne Jensen, Västra Götalandsregionen M Christina Yngvesson, Västra Götalandsregionen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 16 april 2002 kl 14.45-15.50 Beslutande Maidie Wiklund Mona Nyberg Thomas Hägg Bengt Bergqvist Karin Paulsson

Läs mer

Kommunstyrelsens miljöutskott

Kommunstyrelsens miljöutskott Sidan 1 av 13 Plats och tid Rotebrorummet 9:00-11:00 Närvarande ledamöter Frånvarande ledamöter Tjänstgörande ersättare Närvarande, ej tjänstgörande ersättare Övriga Utsedda att justera Ordförande Carina

Läs mer

Jan-Anders Strandberg

Jan-Anders Strandberg 2005-12-14 1( Plats och tid Torsdagen den 28 september 2006 kl 10.00-14.00 Beslutande Lars Ohlsson, Ordförande 25 Kjell Emilsson, Lycksele kommun 19-23 Lilly Bäcklund Lycksele kommun 18 Fred Jonsson, Arbetsförmedlingen

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Kommunhuset, administrativ service

Kommunhuset, administrativ service 1(4) Plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl. 16.30-16.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga Justeringens plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl.18.00

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

I\atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

I\atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL I\atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL PERSONALUTSKOTTET 2013-10-16 1 Plats och tid Atelj en klockan 13.15 14.15 Beslutande Pat Werner (S) Johan Hartman (M) Anneli Hedberg (S) Inger Fredriksson (C)

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2014-09-23 86-90

Protokoll. Socialnämnden 2014-09-23 86-90 Socialnämnden 86-90 2 86 Information om målgruppsanalys inom beroende och missbruk...5 87 Information om handlingsplan för ej verkställda beslut...6 88 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete...7

Läs mer

Protokoll 1 (7) Sammanträdesdatum 2015-03-23

Protokoll 1 (7) Sammanträdesdatum 2015-03-23 Protokoll 1 (7) ammanträdesdatum Plats och tid Folkets Hus, kl. 17.30-17.55 Beslutande V C M KD D D ara Rudolfsson, ordf Kjell-Åke Karlsson Kaj Joelsson Patrik jöstedt ersätter Anita karphagen Karmen Björkman

Läs mer

Kommunstyrelsen 2001-02-07 1 (14)

Kommunstyrelsen 2001-02-07 1 (14) Sida Kommunstyrelsen 2001-02-07 1 (14) Plats och tid Kommunalhuset, konferensrum 225, kl 15.00--1710 Beslutande Se bilaga 1. Övriga deltagande Se bilaga 2. Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00

Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00 Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00 ande: Övriga: Hans Sternbro (S), ordförande Bernt Westerhagen (C), ersättare för Anne-Marie Fröjdh

Läs mer