Sammanträdesprotokoll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll"

Transkript

1 Sammanträdesdatum Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, k Beslutande Arne Ottosson (M) ordförande ---- (C) 1:e vice ordf Markus Kauppinen (S) 2:e vice ordf Alexander Josefsson (M) Rolf Davidsson (M) Daniel Karlsson (KD) Niklas Huuva (KD) Björn Jonasson (KD) Lizbet Johansson (C) ersätter Gunilla Möller (C) Thomas Dahlgren (FP) Sara-Lena Bengtsdotter (S) Jessika Källberg (S) Annie Fredriksen (S) Bengt-Göran Johansson (S), ordförande i 98 Peter Lundgren (SD) Övriga deltagande Utses att justera Lars-Göran Magnusson, kommunchef Bengt Andersson, socialchef, 80 Gunnar Lindow, fastighetschef, 80 Elisabeth Andersson, enhetschef, 103 punkt 1 Anna Engström, enhetschef, 103 punkt 1 Christian Bagan, sekreterare Sara-Lena Bengtsdotter Justeringens plats och tid Kommunkansliet Underskrifter Sekreterare... Christian Bagan Ordförande Arne Ottosson Bengt-Göran Johansson Justerande... Sara-Lena Bengtsdotter Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Instans Kommunstyrelsens Sammanträdesdatum Paragrafer Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ner Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, Gnosjö Underskrift... Carola Bergquist

2 Kommunstyrelsen Byggnation av LSS-lägenheter m m på Humleåsen Behovet av s k LSS-lägenheter i kommunen är stort och har diskuterats under flera år och kommunfullmäktige beslutade att ge tekniska avdelningen samt Fastighets AB Järnbäraren i uppdrag att göra en entreprenadupphandling av tio enrums LSS-lägenheter i Gnosjö tätort. Utöver dessa lägenheter innehåller upphandlingen även sex ordinära lägenheter för uthyrning till allmänheten, och härutöver gemensamhets- och personalutrymmen. Byggkostnaden uppgår till 24,7 mnkr inklusive kreditivkostnader, markkostnader m m. Den beräknade hyresintäkten kommer inte att täcka driftkostnaderna varför hyran för gemensamhetsdelen och till viss del hyran för de tio lägenheterna kommer att belasta Gnosjö kommun. Lägenheterna kommer att förvaltas av Fastighets AB Järnbäraren. att utse fastighetschef Gunnar Lindow till kommunens beställarombud under entreprenadtiden, samt att meddela Fastighets AB Järnbäraren att eventuell framställan om kommunal borgen för byggnationen måste göras innan fullmäktigesammanträdet Expedieras till akten, fastighetschef, Fastighets AB Järnbäraren och kommunsekreteraren Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige att uppdra åt Fastighets AB Järnbäraren i samarbete med tekniska avdelningen att uppföra tio LSSlägenheter med tillhörande gemensamhetsanläggning samt sex lägenheter i Gnosjö tätort, samt att ge Fastighets AB Järnbäraren möjlighet till kommunal borgen på 24,7 mnkr om bolaget lämnar in begäran om detta innan fullmäktigesammanträdet , och att denna summa avser såväl byggnadskreditiv som slutlig finansiering.

3 Kommunstyrelsen Allmänna utskottet Revidering av reglementet för kommunens råd för funktionshinderfrågor Kommunen har från infört en ny politisk organisation. Det kommunala handikapprådet har tidigare varit organisatoriskt knutet till socialnämnden men då nämnden genom den nya organisationen upphört har det funnits behov av att revidera reglementet. Kommunstyrelsens f d arbetsutskott beslutade i oktober 2010 att uppdra åt socialförvaltningen att ta fram förslag till revidering av rådets reglemente. Socialchef Bengt Andersson har tillsammans med rådet tagit fram förslag till reglementet. Förslaget innebär bland annat att rådet byter namn, från handikapprådet till rådet för funktionshinderfrågor, samt att rådet organisatoriskt knyts till kommunstyrelsens allmänna utskott. Kansliavdelningen och allmänna utskottet har inte tillfrågats om det förändrade huvudmannaskapet för rådet. Protokoll från kommunala rådet för funktionshinderfrågor samt förslag till nytt reglemente, separata handlingar. Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen att anta upprättat förslag till nytt reglemente för det kommunala rådet för funktionshinderfrågor, samt att som allmänna utskottets och tillika kommunstyrelsens representant i rådet utse Karolina Sköld, att uppmana socialutskottets att utse en representant i rådet och att denne skall representera oppositionen, att uppmana barn- och utbildningsutskottet att utse en representant i rådet, att uppmana samhällsbyggnadsnämnden att utse en representant till rådet. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

4 Kommunstyrelsen Allmänna utskottet Verksamhetsplan för energi- och klimatrådgivningen 2011 Samhällsbyggnadsnämnden har antagit verksamhetsplan för den energi- och klimatrådgivningen man avser att bedriva under Planen som är en förutsättning för att kommunen skall få statsbidrag för verksamheten har överlämnats till kommunstyrelsen för kännedom. Protokollsutdrag samhällsbyggnadsnämnden samt bilagd plan, separata handlingar. Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen att lägga den redovisade planen till handlingarna. att bifalla allmänna utskottets förslag Expedieras till akten och samhällsbyggnadsnämnden

5 Kommunstyrelsen Allmänna utskottet Redovisning av verksamhetsberättelse för miljöfunktionen 2010 Samhällsbyggnadsnämnden har sammanställt redovisning över hur kommunens miljöfunktion utfört tillsynsarbete 2010 och dess koppling till de statliga miljömål som kommunen har att följa. Redogörelsen har översänts till kommunstyrelsen för kännedom. Protokollsutdrag, separat handling. Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen att lägga redovisningen från samhällsbyggnadsnämnden över miljöfunktionens tillsynsarbete till handlingarna. att bifalla allmänna utskottets förslag Expedieras till akten och samhällsbyggnadsnämnden

6 Kommunstyrelsen Allmänna utskottet Redovisning av intern kontroll, redovisning från kommunsekreterare Kommunstyrelsen antog internkontrollplan för kommunstyrelsens verksamhetsområde. På kommunsekreterare åligger det enligt planen att med hjälp av stickprov kontrollera hur delegerad beslutsrätt utövats samt att årligen redovisa detta till kommunstyrelsen. Med hjälp av ojävig tredje person har 20 delegationsbeslut fattade under 2010 av 155 valts ut och därefter jämförts mot kommunstyrelsens då gällande delegationsordning. Av granskningen har framkommit att samtliga granskade delegationsbeslut är i enlighet med delegationsordningen eller har haft separata politiska beslut som stöd. Granskade delegationsbeslut, separata handlingar. Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen att lägga redovisningen till handlingarna. att bifalla allmänna utskottets förslag Expedieras till akten

7 Kommunstyrelsen Allmänna utskottet Yttrande över revisionsrapporten Drift och underhåll av vägar Kommunens revisorer har gett PWC i uppdrag att genomföra en granskning av drift och underhåll av vägar i kommunen. Resultatet av granskningen presenteras i en revisionsrapport daterad Kommunens revisorer önskar kommunstyrelsens yttrande över rapporten senast Revisionsrapport samt yttrande från tekniska avdelningen, separata handlingar. Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen att anta upprättat förslag till yttrande över rapporten Drift och underhåll av vägar och översända denna till kommunens revisorer. att bifalla allmänna utskottets förslag Expedieras till akten och kommunens revisorer att lägga revisionsrapporten över Drift och underhåll av vägar till handlingarna

8 Kommunstyrelsen Allmänna utskottet Intern kontroll, redovisning från kommunchef Kommunstyrelsen antog interkontrollplan för kommunstyrelsens verksamhetsområde. Av planen framgår bl a att kommunchefen årligen skall redovisa till kommunstyrelsen hur arbetet med den interna kontrollen bedrivs i övriga nämnder, samt hur kommunstyrelsens eget arbete bedrivits under det gångna året. Vidare skall kommunchefen göra en bedömning om det finns behov av att revidera internkontrollplanen. I skrivelse daterad redovisas kommunchefens uppföljning av den interna kontrollen för 2010 med bilagda skrivelser från ekonomi- och personalcheferna. Skrivelser, separata handlingar. Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen att godkänna kommunchefens redovisning av den interna kontrollen för 2010 och lägga redovisningen till handlingarna. att bifalla allmänna utskottets förslag Expedieras till akten och kommunchefen

9 Kommunstyrelsen Allmänna utskottet Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning Kommunstyrelsen antog delegationsordning I delegationsordningen ges förvaltningschefer rätten att handla upp varor och tjänster för sina verksamheter. Ekonomichefen föreslår att även kommunens IT-chef ges rätten att upphandla IT-relaterade varor och tjänster för kommunens behov. Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen att godkänna föreslagen delegationsrätt för IT-chefen med rätt för denne att upphandla IT-relaterade varor och tjänster för kommunens behov, samt att uppdra åt kommunkansliet att komplettera kommunstyrelsens delegationsordning enligt ovan. att bifalla allmänna utskottets förslag Expedieras till akten, IT-chefen och kommunsekreteraren

10 Kommunstyrelsen Allmänna utskottet Projekt Attraktiva Gnosjö och Hillerstorp Gnosjöandans näringsliv vill tillsammans med kommunen ta fram en utvecklingsplan för Gnosjö och Hillerstorp med omnejd. Planen skall innehålla förslag till åtgärder och projekt inom utbud, miljö, marknadsföring och profilering, service, handel och attraktivitet. Den färdiga planen skall vara en gemensam strategi som både kommunen, näringslivet och föreningar långsiktigt kan arbeta efter. Projektmedel för genomförandet har sökts hos Leader Västra Småland men förutsätter en kommunal medfinansiering. Skrivelse, separata handling. Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen att Gnosjö kommun skall delta i projektet, att 100 tkr av kommunkansliets utvecklingsmedel får ianspråktas för enkla åtgärder, samt att arbetet inom projektet halvårsvis skall redovisas till kommunstyrelsens allmänna utskott. att bifalla allmänna utskottets förslag Expedieras till akten, kommunchefen och kommunsekreteraren

11 Kommunstyrelsen Allmänna utskottet Restaurering av tavlor ur Särnmark-samlingen I juni 1960 mottog Gnosjö kommun en konstsamling som gåva av makarna Särnmark i Marieholm. I samband med en renovering av kommunhuset 2003 togs tavlorna ner och några av verken såldes vid Bukowskis auktionsfirma och inbringade 2,6 mnkr till kommunen. Fyra av tavlorna behölls i kommunens ägo. Dessa återstående tavlor har sedan dess förvarats i kultur- och fritidsförvaltningens konstförråd tillsammans med kommunens övriga konst. Tavlorna har under årens gång fått lagringsskador och kultur- och fritidsförvaltningen har bett länsmuseet att besiktiga verken och lämna förslag på åtgärder för restaurering. Kostnaderna uppskattas till cirka 30 tkr vartill kommer vissa kostnader för transporter m m. Mail från kultursekreterare Malin Nilsson samt bilagt utlåtande från Jönköpings länsmuseum, separata handlingar. Kommunalrådsberedningen har diskuterat frågan och ser det som angeläget att de kvarvarande konstverken restaureras och bevaras för eftervärlden och föreslår att medel från kommunfullmäktiges oförutsedda utgifter får tas i anspråk för att bekosta restaureringen. Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen att uppdra åt kultur- och fritidsförvaltningen att ge Jönköpings länsmuseum uppdraget att genomföra den föreslagna restaureringen av de fyra kvarvarande konstverken ur Särnmarks-samlingen, att kostnaderna för restaureringen får belasta kontot för kommunfullmäktiges oförutsedda utgifter, samt att uppdra åt Allmänna utskottet att under renoveringstiden tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen lösa frågan om en säker och trygg framtida förvaring av konstverken. Kommunstyrelsen , 89. Yrkanden Björn Jonasson (KD): Att avvakta med renoveringen av tavlorna. Sara-Lena Bengtsdotter (S): Enligt allmänna utskottets förslag. Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med allmänna utskottets förslag.

12 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige att uppdra åt kultur- och fritidsförvaltningen att ge Jönköpings länsmuseum uppdraget att genomföra den föreslagna restaureringen av de fyra kvarvarande konstverken ur Särnmarks-samlingen, att kostnaderna för restaureringen får belasta kontot för kommunfullmäktiges oförutsedda utgifter, samt att uppdra åt Allmänna utskottet att under renoveringstiden tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen lösa frågan om en säker och trygg framtida förvaring av konstverken.

13 Kommunstyrelsen Slutrapport för Kulturarv Marieholm 2010 Kulturarv Marieholm har översänt slutrapport för den ekonomiska föreningens projektverksamhet I rapporten beskrivs de olika aktiviteter som bedrivits inom projektets ram under Slutrapport, separat handling. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige att lägga Kulturarv Marieholms slutrapport för verksamhetsåret 2010 till handlingarna.

14 Kommunstyrelsen Fortsatt arbete med ärende- och dokumenthantering i kommunen Kommunstyrelsens dåvarande arbetsutskott beslutade våren 2009 att tillsätta en arbetsgrupp med uppgift att belysa hur framtidens ärende- och dokumenthanteringssystem kan se ut och införskaffas. Arbetsgruppen som bl a bestått av IT-chefen, kommunsekreteraren samt administrativ personal från kommunens olika förvaltningar och med politisk representation i form av dåvarande oppositionsrådet presenterade för 2011 års budgetberedning ett förslag som gick ut på att det ärendehanteringssystem kallat Diabas som kommunen redan använder sig av skulle uppgraderas och utökas. I budget för 2011 har kommunfullmäktige avsatt 400 tkr och tkr för projektets genomförande. Syftet med projektet kan mycket enkelt och kortfattat beskrivas vara att förbättra kommunens ärendehantering och skapa en sammanhållen digital kedja. Med ett modernt arbetssätt och moderna verktyg kan tillgängligheten till information såväl internt som externt förbättras och förtroendevalda ska kunna ta del av information i digital form inför sammanträden och även andra informationskonsumenter såsom medborgare, press-media etc ska erbjudas ökad insyn i kommunens handlingar (diariet). Den främsta fördelen med systemet är att utskick av kallelser och andra handlingar kan underlättas avsevärt och fullt använt även ge ekonomiska besparingar i form av portokostnader, kopierings- och papperskostnader och rent administrativ tid för att tillverka kallelserna. Införandet (installationer och utbildningar) av berörd personal, dels nämndsadministrativ personal men också alla handläggare, kommer att påbörjas omedelbart efter semestrarna 2011 och systemet väntas vara operativt våren 2012 och skall då användas av kommunstyrelsen och dess tre utskott. Kommunstyrelsens dåvarande arbetsutskott beslutade i juni 2010 att uppdra åt arbetsgruppen att arbeta vidare med införandet av systemet, men även att belysa kvarvarande frågeställningar exempelvis HUR de förtroendevalda skall kunna ta del av de digitala kallelserna och få med dessa till sammanträdena utan dyra pappersutskrifter. För full användbarhet av systemet förutsätts i så fall någon form av verktyg till de förtroendevalda, antingen en bärbar dator eller i likhet med i grannkommunerna en s k Ipad. Arbetsgruppen skall i besvarandet av dessa frågeställningar väga in synpunkter från de förtroendevalda. Utkast till projektplan, separat handling. att lägga redovisningen till handlingarna och uppdra åt budgetberedningen att beakta frågan i kommande budgetprocess inför 2012, samt att uppdra åt Alexander Josefsson (M) och Markus Kauppinen (S) att ingå i arbetsgruppen. Expedieras till akten, budgetberedningen, Alexander Josefsson och Markus Kauppinen

15 Kommunstyrelsen Direktiv för kommunutvecklingsberedningen, mandatperioden Kommunfullmäktige beslutade , 67 om ny politisk organisation för kommunen. Ett av de nya inslagen i fullmäktiges arbete som föreslogs var ett ökat användande av beredningar. I kommunfullmäktiges arbetsordning antagen , 99 anges att fullmäktige skall utse en kommunutvecklingsberedning. I arbetsordningen anges även hur beredningarna skall arbeta. Kommunfullmäktige skall fastställa respektive berednings uppgiftsområde och skall ge direktiv till beredningarna för att närmare precisera dessas uppgifter. Kommunfullmäktige beslutade , 111 att utse ledamöter och ersättare till den nya beredningen. Beredningen består i enlighet med fullmäktiges nya arbetsordning av en ledamot samt ersättare från varje parti som är representerat i kommunfullmäktige. Fullmäktiges arbetsordningen öppnar också upp en möjlighet för andra - exempelvis allmänhet och representanter för intresseorganisationer - att delta i en fullmäktigeberednings arbete. Beredningen ges nedanstående direktiv och skall härutöver vara tillgänglig som en resurs för kommunfullmäktige i kommunutvecklingsfrågor. Uppdrag Den minskande befolkningen i kommunen är ett av våra största problem och på sikt en fråga om överlevnad för kommunen, men också ett av de problem som är allra svårast att lösa. Hur motverkar vi utflyttning? Hur lockar vi till ökad inflyttning? Hur kan vi marknadsföra kommunen bättre för att uppnå ökad inflyttning? Inför valet 2010 var det också många partier som lyfte fram behovet av förbättrad marknadsföring i sina valmanifest. I kommunen finns idag ingen som arbetar aktivt och strategiskt med marknadsföringsfrågor och förslaget är att beredningen tillsammans med den nybildade kommunutvecklingsenheten driver detta arbete framåt. Uppdraget till beredningen blir att som första åtgärd att ta fram och redovisa ett förslag på en strategi för kommunens marknadsföring som har siktet inställt på ovanstående frågor. Beredningen skall även ta fram ett förslag till budget för att genomföra strategin. Strategin och budgeten skall presenteras för kommunfullmäktige i januari Medverkande tjänstemän I första hand tjänstemännen i kommunutvecklingsberedningen, vid behov andra tjänstemän. Sekreterare i beredningen är samhällsutvecklare Stefan Larsson.

16 Kommunstyrelsen Arbetssätt I enlighet med vad som anges i fullmäktiges arbetsordning, samt och härutöver vad beredningen själv beslutar. Budget för uppdraget Till beredningens arbete för 2011 inkl sammanträdesarvoden anvisas 50 tkr från ID För 2012 och framåt anvisas medel i kommunens budget. Avrapporteringar till fullmäktige Beredningen skall minst en gång/år redovisa sitt arbete för kommunfullmäktige. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige att godkänna ovanstående direktiv till års kommunutvecklingsberedning.

17 Kommunstyrelsen Direktiv för demokrati- och integrationsberedningen, mandatperioden Kommunfullmäktige beslutade , 67 om ny politisk organisation för kommunen. Ett av de nya inslagen i fullmäktiges arbete som föreslogs var ett ökat användande av beredningar. I kommunfullmäktiges arbetsordning antagen , 99 anges att fullmäktige skall utse en demokrati- och integrationsberedning. I arbetsordningen anges även hur beredningarna skall arbeta. Kommunfullmäktige, skall fastställa respektive berednings uppgiftsområde, och skall ge direktiv till beredningarna för att närmare precisera dessas uppgifter. Kommunfullmäktige beslutade , 111 att utse ledamöter och ersättare till den nya beredningen. Beredningen består i enlighet med fullmäktiges nya arbetsordning av en ledamot samt ersättare från varje parti som är representerat i kommunfullmäktige. Arbetsordningen öppnar också upp för andra - exempelvis allmänhet och representanter för intresseorganisationer - att delta i en fullmäktigeberednings arbete. Beredningen ges nedanstående direktiv och skall härutöver vara tillgänglig som en resurs för kommunfullmäktige i kommunutvecklingsfrågor. Uppdrag 1 - Integrationsfrågor Kommunens befolkning har till närmare 25 % sina rötter utanför Sverige och har varit och är viktiga för kommunens fortlevnad men bortsett från att huvuddelen arbetar och därmed bidrar till vår gemensamma välfärd har integrationen stora problem. Kommunen har också halkat ner från förstaplatsen som landets integrationskommun 2008 och 2009 till en 133.e plats Få invandrare deltar exempelvis i politik och föreningsliv. Invandrares integrering i samhället har tidigare tagits för given och ingen i kommunen har arbetat aktivt med dessa frågor eller haft detta uppdrag. Trots den höga andelen invandrare har kommunen i alla år saknat exempelvis politiska handlingsplaner och måldokument för integrationsarbetet vilket många andra kommuner har. Beredningen skall ta fram förslag till nödvändiga handlingsplaner och andra måldokument för kommunens integrationsarbete samt lämna förslag på hur detta kan förbättras. Uppdrag 2 Översyn av kommunens informationsmöten. Kommunen genomför årligen och sedan många år tillbaka informationsmöten ute i kommunens tätorter (Gnosjö, Hillerstorp, Kulltorp, Åsenhöga, Marieholm och Nissafors). Vid mötena informeras om aktuella kommunala frågor men det ges också möjlighet för besökarna att ställa frågor till kommunens representanter (i nuvarande organisation kommunstyrelsens ordförandeberedning KSOB).

18 Kommunstyrelsen Antalet besökare på mötena varierar men brukar vanligen ligga runt personer med undantag för Gnosjö tätort där antalet besökare vanligen understiger 10. Gemensamt för mötesbesökarna är vanligen hög medelålder och en mestadels manlig skara åhörare. Beredningen skall ta fram förslag på hur informationsmötena vitaliseras och göras mer levande och locka fler och yngre besökare. Beredningen skall också beakta om det finns det andra och modernare sätt som kommunen kan nå ut till sina medborgare. Medverkande tjänstemän I första hand kommunsekreterare Christian Bagan, vid behov andra tjänstemän. Arbetssätt I enlighet med vad som anges i fullmäktiges arbetsordning, samt och härutöver vad beredningen själv beslutar. Budget för uppdraget Bedömningen är att denna beredning i huvudsak kommer att ha kostnader i form av sammanträdesarvoden och för uppdragens genomförande får medel tas från kommunstyrelsens konto. Avrapporteringar till fullmäktige Beredningen skall minst en gång/år redovisa sitt arbete för kommunfullmäktige. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige att godkänna ovanstående direktiv till års demokrati- och integrationsberedning.

19 Kommunstyrelsen Beslut om prioriteringsordning i projekt Styrel Räddningstjänsten är engagerad i ett projekt kallat Styrel Styrning av el till prioriterade elanvändare vid bristsituation. Projektet syftar till att stärka samhällets krishanteringsförmåga och bygger på att kommuner och elnätsföretag tillsammans skall identifiera och planera för att samhällsviktiga elanvändare skall kunna prioriteras vid en elbrist. Länsstyrelsen leder och initierar arbetet i länet och fattar de myndighetsbeslut som skall ligga till grund för bortkoppling. Kommunstyrelsen beslutade , 181 att godkänna ett förslag till en preliminär prioriteringsordning av hur eltilldelning skall prioriteras vid en eventuell bristsituation. Ett slutligt förslag har härefter tagits fram av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB och kräver antagande av kommunen. Slutversion av prioriteringsordning daterad , separat handling. att godkänna kommunens prioriteringsordning i enlighet med förslag från Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap. Expedieras till akten, Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap, länsstyrelsen samt räddningstjänsten

20 Kommunstyrelsen Överenskommelse rörande övertagande av regional kollektivtrafik Som en följd av ny Lag om kollektivtrafik (SFS 2010:1065) övergår ansvaret för all kollektivtrafik till landstingen. Frågan om lagens praktiska genomförande i Jönköpings län har under en tid diskuterats av ett särskilt kommunalt beredningsorgan. Ett förslag till överenskommelse mellan länets kommuner och landstinget har tagits fram vari bland annat ingår skatteutjämning mellan kommunerna och landstinget. Överenskommelsen skall delges finansdepartementet senast varför respektive fullmäktigeförsamling måste godkänna överenskommelsen innan dess. Skrivelse daterad med bilagor, separata handlingar. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige att godkänna upprättad överenskommelse om övertagande om regional kollektivtrafik mellan landstinget och länets kommuner, samt uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att å kommunens vägnar underteckna överenskommelsen.

21 Kommunstyrelsen Utökning av flyktinghandläggartjänst Socialutskottet har beslutat till kommunstyrelsen göra framställan om att få personalförstärkning med minst en 0,5 tjänst som flyktinghandläggare under tiden Kostnaden uppskattas till minst 150 tkr och behovet motiveras med kraftigt ökat inflöde av flyktingar till kommunen. Protokollsutdrag från socialutskottet med bifogad skrivelse från IFO-chef Anna Engström, separata handlingar. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige att bifalla socialutskottets framställan om utökning av flyktinghandläggartjänst under tiden , samt att utökningen finansieras genom ianspråktagande av medel från flyktingkontot.

22 Kommunstyrelsen Utökning av behandlingssekreterartjänst Socialutskottet har beslutat till kommunstyrelsen göra framställan om att få personalförstärkning med 0,5 tjänst som behandlingssekreterare under tiden Kostnaden uppskattas till 150 tkr och behovet motiveras med hög arbetsbelastning. Protokollsutdrag från socialutskottet med bifogad skrivelse från IFO-chef Anna Engström, separata handlingar. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige att bifalla socialutskottets framställan om utökning av behandlingssekreterartjänst under tiden , samt att utökningen finansieras genom kontot för kommunfullmäktiges oförutsedda utgifter.

23 Kommunstyrelsen Årsredovisning för Högskolan på hemmaplan, räkenskapsåret 2010 Högskolan på hemmaplan är en verksamhet som bedrivs i form av ett kommunalförbund sedan , för närvarande mellan Gnosjö, Gislaveds, och Vaggeryds kommuner. Verksamheten har till syfte att medverka till kompetensutveckling för kommuninnevånarna anställda inom regionens företag och offentliga sektor. Årsredovisning, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse har inkommit för räkenskapsåret Revisorerna tillstyrker att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet samt att förbundets årsredovisning godkänns. Årsredovisning och revisionsberättelse, separat handling. Anmälan om jäv samt val av ny ordförande för paragrafen Arne Ottosson (M) och Markus Kauppinen (S) anmäler jäv och deltar ej i beslutet. att utse Bengt-Göran Johansson (S) till ordförande för paragrafen. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige att för Gnosjö kommuns del bevilja förbundsdirektionen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2010, samt att godkänna förbundets årsredovisning för samma år.

24 Kommunstyrelsen Årsredovisning och revisionsberättelse för kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län för år 2010 Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län har i enlighet med 16 i förbundsordningen och kap 9, 20 i kommunallagen översänt årsredovisning för 2010 års samt revisionsberättelse och hemställer om ansvarsfrihet för det gångna året. Handlingar, separat bilaga. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige att godkänna årsredovisningen för kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län för 2010, samt att tillstyrka att direktionen i kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län beviljas ansvarsfrihet för år _

25 Kommunstyrelsen Årsredovisning för Gnosjö kommun 2010 Ekonomiavdelningen har överlämnat upprättad årsredovisning för Gnosjö kommun avseende Årsredovisning samt bokslutskommentarer, separata handlingar. Med hänvisning till bifogad årsredovisning får ekonomiavdelningen föreslå följande: Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige att fastställa resultat- och balansräkning för år 2010, visande , 95 kronor, att i övrigt godkänna årsredovisningen enligt föreliggande handling, samt att beslutet tas under förutsättning av att kommunens revisorer godkänner årsredovisningen.

26 Kommunstyrelsen Delegationsbeslut Anmäles att följande delegationsbeslut fattats med stöd av kommunstyrelsens bemyndigande. Allmänna utskottet 18 Detaljplan, del av Gårö 1:69 (Återvinningsstationen). 19 Utbyggnad av vatten, avlopp och vägar på Annelundsområdet. 45 Motion om allmänna toaletter inom kommunen. 47 Motion angående gratis utdelning av sand. Kommunstyrelsens ordförande Arne Ottosson 1 Avtal om projektgenomförande UngDrive Gnosjö 2011 med FalkBoman AB. Kommunchef Lars-Göran Magnusson 1 Tilläggsavtal Diabas med Svenska ITSIRIUS AB, Skellefteå. Teknisk chef Lennart Hermansson 14 Yttrande över bygglov, Österskog 1:42, Andreas och Cecilia Ideskog. 15 Yttrande över bygglov, Skarköp 1:30, Hans-Erik Johansson.

27 Kommunstyrelsen Kurser och konferenser 1. Tylösandsveckan Vägen framåt en infrastrukturdag. 19 maj 2011 i Halmstad.

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande 1 (39) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 23 maj 2006, kl. 10.00 15.30. Ajournering kl. 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S)

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:50 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Jaana Hertzman (C) tjg ers Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen 1(30) Tid och plats 2015-02-04 - Kommunhuset klockan 13.30-16.30 Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Anneli

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 15.00 17.30 Beslutande Övriga deltagande Justerare Jan-Erik Wallin (M), ordf. Alexander Larsson (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Gunilla

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 12.10. Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Sixten

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-11-29 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 17.05-20.30 (ajournering kl. 17.30-17.35, 17.50-17.55, 18.00-18.30,* Beslutande Se bifogat

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

Roger Fredriksson och Tommy Andersson

Roger Fredriksson och Tommy Andersson 1(69) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen kl 08.30 16.30 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 08.00-10.50 Beslutande Jan-Erik Wallin (M), ordf. Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson (M) Irene Karlsson

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-06-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-06-18 1(31) Plats och tid Nämndhuset, Nynäshamn. lokal: Landsort kl. 08:30-09:35 Beslutande Enligt förteckning Övriga närvarande Enligt förteckning Utses att justera Harry Bouveng (M) och Daniel Adborn (FP)

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00

Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00 KOMMUNSTYRELSEN 2014-12-17 Sidan 1(30) Plats och tid Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:50 Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-06-04 1 (33)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-06-04 1 (33) 2008-06-04 1 (33) Plats och tid Onsdag den 4 juni kl. 08.30 12.00 Plats ande Ledamöter Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise Hilmersson (c) ordförande Bo Frank (m) Monica Haider

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2008-04-29 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-17.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Beril Nilsson (m),

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Plats och tid: 429, 2014-02-19, kl. 08:30-09:40 ande: Robin Holmberg (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Ersättare:

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (40) Sida Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Sammanträdesdatum. Ingrid Nilsson, sekreterare

Sammanträdesdatum. Ingrid Nilsson, sekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-08-23 Blad 1 (43) Plats och tid Sammanträdesrum Almen, kommunkontoret, Strömsund, kl. 08.00-15.30 Beslutande Gudrun Hansson (s), ordförande

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer