För att uppnå så effektiva betalningsströmmar som möjligt, måste samtliga förvaltningar och enheter engageras i detta arbete.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "För att uppnå så effektiva betalningsströmmar som möjligt, måste samtliga förvaltningar och enheter engageras i detta arbete."

Transkript

1 KREDIT-/KRAVPOLICY Tillämpningsanvisning Var.bergs Ml!1t!l'.il1M 1.1 INLEDNING I Varbergs kommun är de betalningsströmmar som flyter genom kommunens kassa många och stora. De rutiner som styr in- och utbetalningarna är således oerhört viktiga. En aktiv hantering av rutiner och penningmedel ger positiva konsekvenser i form av ökade räntevinster och lägre hanteringskostnader. För att uppnå så effektiva betalningsströmmar som möjligt, måste samtliga förvaltningar och enheter engageras i detta arbete.. När alla medarbetare som är involverade i kreditgivnings-, fakturerings- och kravprocessen, är väl förtrogna med de regler som gäller och agerar i enlighet med dessa, ökar effektiviteten och säkerheten i hela hanteringen. Denna kredit-kravpolicy omfattar regler för Varbergs kommun. Kredit-kravpolicyn skall i alla tillämpliga delar följas av samtliga förvaltningar, enheter och kommunägda företag inom Varbergs kommun. Policyn är utformad som ett ramverk i syfte att ge en enhetlig kredi~-kravhantering för kommunen. Då förvaltningarna driver verksamheter med skiftande karaktär skall utifrån denna kreditkravpolicy utarbetas närmare handläggningsinstruktioner för respektive förvaltning och tjänst. 1.2 KREDITPOLICY Det är kommunens grnndläggande policy att levererade varor/tjänster som är debiterade till rätt pris och är fullständigt levererade skall betalas av kunden. Det åligger kommunstyrelsen att ta det övergripande ekonomiska ansvaret Det är dock omöjligt för kommunstyrelsen att bedöma enskilda ärenden under verksamhetens gång, i stället har kommunstyrelsen beslutat om denna policy för kredit-kravverksamheten. För att skapa de ramar inom vilka personalen skall arbeta med kredit-kravverksamheten har således kommunstyrelsen fastställt denna kredit-kravpolicy som styr handläggningen av normala ärenden i verksamheten. 1.3 VARBERGS KOMMUNS ÖVERGRIPANDE KREDIT KRAVPOLICY Kommunstyrelsen har fastställt denna policy som gäller fr.o.m Vi skall alltid handlägga kundärenden enligt gällande lagstiftning samt de avtal och praxis som finns. Handläggande personal skall ha erforderlig utbildning för hanteringen av kommunens åtaganden.

2 avar~ L~ kommm 2. Vi skall verka för att kundregistret innehåller uppgifter som säke1t identifierar kunden med hjälp av personnummer eller organisationsnummer. 3. Vi skall alltid agera så att kunden har respekt för våra betalningsvillkor, samt ge kunden korrekt information i våra rntiner. 4. Vi skall i vaije läge agera för att minimera risken för förlust av kundfordringar. När sådan risk föreligger, skall ansvarig medarbetare informera, kontrollera och följa upp. Kreditbedömningar eller motsvarande skall utföras enligt fastställd rutin. 5. Vid bedömning av om det föreligger risk för förlust av vår fordran, skall stor vikt läggas vid kundens tidigare agerande i förhållande till gällande avtal och betalningsvillkor. 6. Kund som besvärar sig mot beslut eller åtgärd, skall utan dröjsmål erhålla korrekt information om grunden för beslutet/åtgärden och besked om omprövning, föranledd av invändningen, kommer att ske. 7. Chef som på kundens begäran står inför omprövning av ett beslut som tidigare meddelats kunden av handläggaren, skall alltid inhämta yttrande från berörd handläggare före omprövning. Detta oavsett tjänsteställning hos den som omprövar beslutet. 8. Avbrytande av leverans skall ske när grund för detta föreligger enligt leveransavtal, avtal eller taxa. Detta i syfte att minimera kundförluster och risken för att våra kunder ådrar sig skuldbördor. 9. Kund skall alltid erhålla skriftlig bekräftelse på överenskommelse om anstånd eller motsvarande. Amorteringsplan skall upprättas skriftligt. 10. Alla kunduppgifter skall behandlas med hänsyn taget till den personliga integriteten och med beaktande av de regler som finns för sekretess och tystnadsplikt. 11. Vi skall utan dröjsmål utsända inkassokrav för obestridda förfallna fordringar. Betalningsfastställelse skall ske så snart det är möjligt och efterbevakning skall ske för fordringar som vi ej erhållit full betalning för. 1.4 BESKRIVNING Målsättningen med vår policy Varbergs kommuns målsättning med kredit-kravpolicyn är att: Fakturerings- och kravverksamheten i kommunen bedrivs i enlighet med gällande lagar och förordningar Med effektivitet hantera kommunens kreditgivning, fakturering och kravverksamhet och efterföljande rättsliga åtgärder Verka för att betalningar erhålls utan dröjsmål Minimera kommunens kundförluster Minimera kommunens hanteringskostnader Tydliggöra vår policy för kunder och personal

3 I{! Varbergs komm1m Varbergs kommuns kredit-kravverksamhet skall utmärkas av effektivitet och kompetens, där bästa totalekonomi är målet. All verksamhet skall utgå ifrån objektivitet, affärsmässighet och likabehandling. Kommentarer: Med effektivitet avses: att använda kommunens resurser på bästa sätt, att rutiner och hjälpmedel är ändamålsenliga, att valet av system och rutiner baseras på en riktig behovsanalys. Med kompetens avses: Kommunens förutsättningm att uppnå god effektivitet genom kunskap om kreditkravverksamhet. Med objektivitet avses: Ingen kund får särbehandlas samt att invändningar och reklamationer skall behandlas sakligt och opartiskt. Med affärsmässighet avses: Vatje utdebitering skall utföras på ett riktigt och korrekt sätt mot kunden. Att skapa en homogen totalbild av kommunens debitering för kunden. Med likabehandling avses: Alla kunder behandlas på lika villkor. Vatje medarbetare har skyldighet att aktivt verka för att den kommunala likabehandlingstanken genomsyrar hela verksamheten Syfte Målsättningen med kommunens kredit-kravverksamhet skall vara att erhålla full likvid för fullgjorda leveranser, med rätt kvalitet, till rätt pris och i övrigt enligt gällande avtal och bestämmelser. Målsättningen skall uppnås genom att denna kredit-kravpolicy är tillgänglig för alla anställda. Vid alla leveranser skall ansvarig tillvarata kommunens intressen och följa upprättad kredit-kravpolicy. Verksamheten skall skötas objektivt och med största möjliga affärsmässig-het. Samverkan skall ske på bästa sätt med kollegor inom kommunen, samt med kollegor och i koncernen ingående företag, där så är möjligt. Dessutom syftar reglerna till att hanteringen skall bli så snabb, riktig och effektiv som möjligt. Det ärt.ex. vid beställningstillfället som grunden läggs för en effektiv krav hantering. För att kravhanteringen i kommunen skall få bästa utfall, är det avgörande att kreditgivning och fakturering sker på ett sådant sätt att det går att vidta inkasso och efterföljande rättsliga åtgärder om kunden inte betalar.

4 1.5 ANSVAR OCH KOMPETENS 1~varbergs ~koomum Ansvar Varbergs kommun är en juridisk person enligt gällande lagar och regler och dessa måste kommunen efterleva. Ansvaret för detta åligger kommunstyrelsen i första hand, men måste sedan beaktas av alla som arbetar för kommunen. Nämndema har därutöver ansvar för den intema kontrollen över respektive verksamhetsområde. Konsekvenserna vid brott mot gällande lagar, regler och policy är bl.a. att kommunen kan tvingas göra om hela debiteringen eller korrigera felaktigheter att om inkassokrav utfärdas felaktigt, erlägga skadestånd ansvara för kundförluster Ansvaret för efterlevnad av fastställd kredit-kravpolicy åvilar respektive anställd Metod Denna policy är avsedd att säkerställa rntiner och ge anvisningar för att kunna följa gällande lagar och regler. Samverkan skall ske på bästa sätt mellan verksamheter inom kommunen. Det åligger var och en som hanterar kredit-kravfrågor att informera sig om förekomsten av anvisningar Uppföljning Kredit-kravverksamhetens kvalitet och rättsefterlevnad följs kontinuerligt upp av kommunens ekonomikontor och internrevision. Den grundläggande principen i kommunens organisation, avseende kredit-kravhanteringen är att vatje förvaltning själv ansvarar ekonomiskt för sin kredit-kravhantering. 1.6 KOMPETENSKRAV Samtliga anställda Vatje anställd inom kommunen skall informeras om att det finns särskilda regler för kreditkravhantering och att dessa finns tillgängliga dels hos enhetschef och kredit-kravansvarig och dels via datanätet Utbildningskrav Alla anställda erhåller fortlöpande information om eventuella ändringar i kredit-kravreglerna genom förändringar i denna kredit-kravpolicy samt genom datanätet.

5 1.6.2 Förvaltningschefer/arbetsledare eller motsvarande fmvarbergs IW,komuum Utbildningskrav Samtliga ansvariga skall ha en övergripande kunskap om vilka regler som gäller för kreditkravhantering Verksamhetsansvarig debitering Utbildningskrav Ansvariga för debitering på respektive förvaltning skall ha god kännedom om kommunens regler för kredit-kravhantering och agera affärsmässigt Ekonomikontoret Utbildningskrav Ekonomikontoret skall besitta en god kompetens avseende kreditgivning, fakturering, kravverksamhet, betalningsfastställelse samt efterbevakning. För detta skall ekonomikontorets personal genomgå utbildning med detta syfte, samt regelbundet uppdateras genom kotiare repetitionskurser DEBITERINGS-KRA VORGANISA TION Bakgrund Ansvaret för att all kredit-kravverksamhet inom kommunen sker enligt gällande lagar och regler åligger kommunstyrelsen. Detta ansvar kan inte delegeras. Däremot har ett internt regelverk skapats för att säkerställa den interna ansvarsfördelningen Definition Kommunen Kommunen som helhet är en juridisk person enligt gällande lagar och regler. Detta innebär att kommunstyrelsen ytterst ansvarar för all verksamhet som sker inom kommunen, oavsett om detta sker t.ex. på en förvaltning, självständig enhet eller en central funktion Ekonomikontoret Ekonomikontorets roll är att övergripande ror kommunen fimgera som sammanhållande av ansvariga för kredit-kravverksamheten, utsända betalningspåminnelser samt initiera utskick av inkassokrav via inkassoombud, sammanställa statistik avseende kredit-kravhanteringen, samordna utbildning inom området samt ansvara för drift av ekonomisystem och för ajourhållningen av kredit-kravpolicyn.

6 Förvaltningarna! Varbergs W,koomum Har den fortlöpande kundkontakten. Upprättar debiteringsunderlag samt begär kreditbedömningar från ekonomikontoret där så anses nödvändigt. Skriver ut och skickar fakturor Intern ansvarsfördelning Kommunen Ansvarar som juridisk person för kredit och k:ravverksamheten i kommunen. Kredit och kravverksamhet som lämpligen kan samordnas inom kommunen beslutas och hanteras av ekonomikontoret Ekonomikontoret Detta samverkar fortlöpande genom att föreslå nya områden som kan vara lämpliga för samverkan. Ansvaret för att sammanställa statistik avseende k:redit-kravverksamheten inom kommunen, åligger ekonomikontoret. Ekonomikontoret skall samordna utbildning inom kredit-kravmmådet, samt i övrigt fungera som kontakt för ansvariga för kredit-krav inom kommunen. Ansvaret för ekonomisystemet och förvaltningen av kredit-kravpolicyn ligger på ekonomikontoret. Kommunens ekonomikontor har det övergripande och samordnande systemansvaret och är ansvarig för kommunens kundregister och kundreskontra, samt utformandet av kundfakturor, påminnelser, inkassokrav etc. Kontoret utsänder fakturor och påminnelser för de förvaltningar som ej hanterar detta själva Förvaltningarna Ansvarar för registrering av ny kund och beställningar samt initierande av kreditbedömning enligt denna policy. Utställandet och översändandet av fakturor sker på förvaltningarna samt beräkning av dröjsmålsränta vid räntefakturering. För barnomsogsavgifter samt omvårndandsavgifter utsänder förvaltningarna påminnelser Externa tjänster För större eller komplicerade frågor avseende kredit-kravverksamheten bör samverkan ske med kvalificerad och erfaren expertis. Ekonomikontoret anskaffar denna hjälp efter framställan från förvaltningarna. Varbergs kommun, JuraB enligt avtal.

7 1.8 LAGAR OCH FÖRORDNINGAR l(!varbergs kommun Kredit-kravhanteringen regleras av en mängd lagar och regler, nedan finner du en lista över de viktigaste. Kommunallagen (1991 :900) Lag (1915 :218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (avtalslagen) Köp lagen (1990:93 I) Konsumentköplagen (1990:932) Personuppgiftslagen (1998:284) Datainspektionens författningssamling, Datainspektionens föreskrifter för vissa personregister i kommunal verksamhet Kreditupplysningslag (1973: 1173) Räntelag (1975:635) Inkassolag (1974:182), omtryckt i SFS 1981:738 Inkassoförordningen(l 98 I :956) Datainspektionens Allmänna råd vid tillämpning av inkassolagen Lag (198 I :739) om ersättning för inkassokostnader mm Förordning (1996:938) om ersättning för inkassokostnader mm Lag (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning Förordning (1992:1094) om avgifter vid kronofogdemyndigheten Preskriptionslag (1981: 130) Konkurslag (SFS 1987:672) Förmånsrättslag (1970:979) Skuldsaneringslag (1994:334) Arkivlagen (1990:782) Kommunal redovisningslag (1997 :614) Sekretesslagen (1980: 100) Sekretessförordningen (1980:657)

8 KREDITGIVNING 1mvarbergs ~konnnun 2.1 KREDIT Kredit kan definieras som: En köpares FÖRMÅGA och VILJA all betala på en bestämd dag för varor eller tjänster som lämnats till honom utan kontant betalning. Med utgångspunkt från detta, behöver kommunen ha grundläggande viktig information om kunden för att skapa ett bra fordringsunderlag och göra en kreditbedömning Kunduppgifter När kommunen rar en beställning på en vara eller tjänst måste samtliga nedanstående uppgifter inhämtas om kunden för att en korrekt faktura senare skall kunna ställas ut Ny kund Obligatoriska uppgifter enligt nedan skall inhämtas före kreditgivning, oavsett belopp och kundkategori, detta underlättas om ett underlag "debitering - extern" fylls i. Se länk flik I 0. Ansvaret för att uppgifterna inhämtas åligger den person inom kommunen som säljer varan eller tjänsten Konsument Följande uppgifter skall alltid inhämtas om kunden: Fysisk person: Fullständigt namn Personnummer (privatperson eller innehavare av enskild firma) o OBS! minderårig rar ej registreras som kund endast vårdnadshavare förälder/förmyndare rar registreras Fullständig adress Då så är möjligt är det bra om telefonnummer noteras då detta underlättar vid behov av kontakt med kunden. Fysisk person, skall vid personlig kontakt styrka sin identitet med legitimation. Argument: Säkerställer rätt kunduppgifter och att ingen annan kan beställa i kundens identitet Behövs endast vid kreditleverans Kunden kan välja förskottsbetalning i stället

9 Näringsidkare Följande uppgifter skall alltid inhämtas om kunden är Juridisk person: Fullständigt namn (det registrerade namnet) Firmaform (associationsform somt ex AB, HB, Brf) Organisationsnummer Fullständig adress Kontaktpersonens namn Då så är möjligt är det bra om telefonnummer noteras då detta underlättar vid behov av kontakt med kunden. Om försäljningen avser löpande leveranser eller större belopp skall kunden alltid lämna registrerings bevis som ej är äldre än 6 månader. Använd EJ fiktivt organisationsnummer vid enskild firma, se ovan Minderåriga Där mottagaren av tjänst eller vara är minderårig ska förälder, vårdnadshavare eller förmyndare registreras som kund, med uppgift om den minderåriga i beställningen. Detta då vi är förhindrade att vidta inkassoåtgärder mot minderåriga. Leverans kan således endast ske efter beställning med uppgifter enligt ovan Registreringsbevis - vad är det? Registreringsbeviset är företagets legitimationshandling. Följande information bör återfinnas i registreringsbeviset: Dag för registreringsbevisets utfärdande Bolagets organisationsnummer Bolagets registreringsdag Bolagets namn, postadress, säte och ev. aktiekapital Styrelse och firmatecknare Nuvarande firmas registreringsdag I den angivna uppräkningen finns viktig information, framförallt bolagets identitet, d.v.s. dess organisationsnummer. Organisationens firma (namn) kan i princip ändras hur ofta som helst, det påverkar inte bolagets identitet, men ändras organisationsnumret rör det sig om ett annat företag. Kontrollera därför alltid organisationsnumret noga! I numret finns koder angivna, aktiebolag böijar exempelvis alltid med 556, handelsbolag med 916 osv, vid osäkerhet kontakta ekonomikontoret. Bolagets säte ger vägledning om vilken kronofogdemyndighet/domstol som handlägger mål om betalningsförpliktelse mot bolaget. Observera att ett registreringsbevis får vara högst ett år gammalt om det skall bifogas handlingarna till kronofogdemyndigheten/domstolen. Ett år är också den maximala åldern på

10 ett registreringsbevis om man vill åberopa underlaget som stöd för någons behörighet, om det är äldre kan man inte hävda god tro Varför behöver vi dessa uppgifter om kunden Enligt Inkassolagen får inte krav skickas till en gäldenär som inte kan identifieras. För att en obetald fordran skall kunna hanteras i kravprocessen måste uppgift om person- eller organisationsnummer finnas. Personuppgiftslagen medför att personnummer endast får användas där det är nödvändigt och i vissa fall då den fysiska personen lämnat sitt medgivande. Exempel på då detta är nödvändigt, är när kunden skall ha kredit, d.v.s. då betalning sker i efterskott. Personnummer och organisationsnummer är en förntsättning för att kunna: Göra en kreditprövning (ta kreditupplysning) Ansöka om betalningsföreläggande/handräckning hos Kronofogdemyndigheten Dessutom är kunduppgifterna viktiga för att kunden inte skall kunna finnas under flera olika namn/benämningar i kundregistret. Vid kontroll av eventuella restskulder och möjligheten till att sammanföra olika fordringar mot samma kund senare i ett eventuellt inkassoförfarande, är identifieringen avgörande. 2.2 KREDITBEDÖMNING Kontroll av uppgifter Före kreditgivning skall kunder identifieras och deras förmåga att betala (kreditvärdighet) bedömas. Kreditbedömningens art och omfattning skall anpassas till kreditrisken, d.v.s. kreditbeloppets storlek och typ av kund. Detta sker genom en kreditupplysning som begärs av förvaltningen via ekonomikontoret. Denna visar bl.a. om betalningsföreläggande eller restförda skatter m.m. finns. Vid kreditgivning till befintliga kunder skall alltid kontroll ske mot kommunens kundregister. Detta för att kontrollera om kunden förekommer i restlängder (har skulder till kommunen) Kreditbeloppet I Varbergs kommun skall det i kreditbeloppet även inräknas den fordran som uppstår under den tid som åtgår för att kommunen skall kunna avbryta sin leverans Kreditvärdighet Det finns ett antal möjligheter att kontrollera om kunden har betalningsanmärkningar eller andra "belastningar". Kontroll hos Bolagsverket Kontroll hos Skatteverket Kontroll hos Kronofogdemyndigheten (KFM) Kontroll i upplysningspublikation Beställning av kreditupplysning

11 En kunds kreditvärdighet påverkas bl.a. av: I{! Varbergs kommun Betalningsanmärkningar Restförda skatter Skuldsanering Obetalda skulder till kommunen Konkurs Näringsförbud Upprepade sena betalningar Upprepade inkassoåtgärder Upprepade sena betalningar eller inkassoåtgärder skall snabbt leda till omprövning av kreditvärdighet. Enstaka tjänster som utförs mot kontantbetalning eller förskottsbetalning kan alltid avtalas utan fullständig kreditprövning. Kontroll mot kundreskontran skall dock alltid ske. Se även flik 5 om leveransvägran. Löpande tjänster som enligt avtal skall betalas i förskott, t.ex. hyra, skall hanteras som lämnande av kredit vid beställningstillfället. När kreditvärdigheten hos en kund bedöms vara tveksam finns möjlighet till försäljning mot fullgod säkerhet (se säkerheter denna flik) Privatpersoner Kreditkontroll av privatpersoner (hushåll) undantages i de fall där lagstiftning och allmänna regler styr förvaltningens verksamhet på ett sådant sätt att tillhandahållande av tjänsten skall ske trots bristande kreditvärdighet eller där beslut med regler fastställts av nämnd. I dessa fall skall där så är möjligt förskottsbetalning för leverans ske Juridiska personer Vid registrering av nya företagskunder bör en kreditgräns sättas som anger taket för utestående fordringar. Innan en befintlig kund ges kredit kontrolleras den nya krediten mot kundens beviljade kreditgräns. Har kunden skulder skall ekonomikontoret bedöma om kunden skall få betala mot faktura, dvs. få kredit. Är det tveksamt att lämna kredit skall kunden erbjudas att i förskott betala kontant eller via autogiro om avtal avser löpande fakturering Myndighetsutövning Vid myndighetsutövning kan kreditprövningen undantas. Observera dock att uppgifter om kunden alltid skall infordras enligt denna policy Summering Att inhämta uppgifter om kunden är ett viktigt instrument för att förebygga kreditförluster. Genom att skaffa oss information om en kund innan avtal ingås kan bl.a. följande uppnås:

12 rmvarbergs IW,konmum Identifierings- och faktauppgifter rörande den tilltänkte kunden erhålls Uppgifter erhålls om den tilltänkte kundens betalningsförmåga och vilja att göra rätt för sig Risken att bli belastad med kundförluster och dithörande kringkostnader minskar 2.3 KREDITUPPLYSNING Den förvaltning som säljer varan eller tjänsten ansvarar för att kreditupplysning inhämtas, om kunden är ny eller kan tänkas ha betalningsproblem. Efter uppdrag från respektive förvaltning inhämtas kreditupplysningsinformation centralt av ekonomikontoret Befintliga kunder Kontroll av befintliga kunder skall ske fortlöpande och minst I gång per år av ekonomikontoret. Kontrollen genomförs genom nyckeltalsberäkningar samt i förekommande fall kompletterat med kreditupplysning, där så anses nödvändigt Kundreskontran Kundreskontran ger löpande information om kundernas betalningsvilja och betalningsförmåga. Nyckeltalskörningar ger information och vägledning om våra kunders kreditstatus. Kontroll mot kundreskontran skall alltid ske. Detta kan kompletteras med kontroll genom kreditupplysnings leverantören efter framställan till ekonomikontoret, då detta är motiverat Varningssignaler När antalet kreditdagar utöver angivna betalningsvillkor ökar för vatje faktura som betalas Begäran om anstånd med betalning Delbetalningar utan kommunens godkännande Utebliven betalning på avtalad amorteringsplan Uppsägning av avtal, om kunden har förfallen obetald skuld För företag dessutom: Kundens årsredovisning EJ inlämnad i tid till PRV (aktiebolag) Önskemål om byte av säkerhet t.ex. utställd bankgaranti till företags-hypotek Många och täta styrelse- och/eller revisorsändringar

13 2.4 SÄKERHETER lf!lvarbergs komm1m Om det på objektiva grunder kan fastställas att kunden inte kommer att kunna fullgöra sina betalningsförpliktelser, skall tagande av fullgod säkerhet övervägas. Begränsning i möjligheten att kräva säkerhet kan finnas i lagstiftning, allmänna regler eller avtal. Som huvudregel använder sig Varbergs kommun av förskottsbetalning såsom säkerhet för leveranser. Se dock flik 5 om leveransvägran. Med förskottsbetalning menas att hela beloppet är insatt och bokfört på bankkonto, bank- eller plusgiro tillhörande kommunen, innan tjänsten eller leveransen påbötjas. Vid bedömning att annan säkerhet krävs för leverans, hanteras detta av ekonomikontoret. De former av säkerheter som bör användas är: Förskottsbetalning Bankgaranti Borgen Pantbrev Säkerhet skall återlämnas då kreditrisk inte längre föreligger lnfordrande av säkerhet Om kreditprövningen visar att annan säkerhet än förskottsbetalning bör ställas, använder ekonomikontoret särskilt underlag för sådan begäran hos kunden Kreditfordrans omfattning Ställs säkerhet skall den motsvara kommunens risktagande både vad avser beloppets storlek och för den tid risken kan bedömas föreligga.

14 AVTAL - ORDER fllfvarbergs IW,kommWl 3.1 AVTAL Innan avtal tecknas skall kontroller och bedömning av kunden ske, se flik 2. Kommun skall sträva efter att alltid teckna skriftliga avtal eller överenskommelser där så är möjligt. Avtalet styr sedan bl.a. innehållet i fakturan. Respektive förvaltning skall utse vem som har rätt att teckna avtal för kommunens räkning. 3.2 AVTALSLAGEN Om slutande av avtal Enligt lagen kommer avtal till stånd om anbud och accept överensstämmer med varandra. Såväl anbud som accept är bindande. Ett avtal är därför liktydigt med ett anbud som accepterats på rätt sätt och i rätt tid, muntligt eller skriftligt. Lagen är till stora delar dispositiv. Detta medför att andra modeller för slutande av avtal finns än den som anges i lagen Anbud Sådana förklaringar i det dagliga livet som inte gör anspråk på att vara rättsligt bindande, skall inte anses utgöra ett anbud. I de flesta fall är det inte svått att praktiskt göra denna skillnad. Anbudet kan inte återkallas sedan det kommit fram till adressaten eller verkat bestämmande på hans handlingssätt. Bundenheten vid anbudet innebär en plikt att låta det stå fast till oförändrat innehåll under accepttiden. I annat fall kan anbudsgivaren bli skadeståndansvarig enligt allmänna regler Accept Ett antagande svar är dels bindande för avgivaren, dels en förutsättning för att anbudsgivaren skall fortsätta att vara bunden. Ett meddelande kan ses som accept och leda till avtalsslut även om det förutsätter ytterligare åtgärder för att dokumentera avtalsslutet. Ett nekande svar innebär att anbudet omedelbart förfaller. En accept som inte överensstämmer med anbudet är ett avslag i förening med ett nytt anbud Förhandlingar Då ett avtal skall föregås av förhandlingar, måste man anta att parterna avsett att ingen av dem skall bli bunden vid enskilda villkor, förrän enighet uppnåtts om alla de förhållanden som parterna avser att få reglerade genom avtalet. Parterna kan ha överenskommit att gemensamt utarbeta ett kontrakt, som inte blir bindande förrän det är undertecknat. Vad som sker under förhandlingarna före avtalets tecknande, kan

15 l(!varbergs kommun inte i ett sådant fall anses utgöra anbud eller accept. Resultatet blir att avtalet inte kan anses slutet innan det skriftliga avtalet har upprättats. En part kan bli skadeståndsskyldig om han uppträder under förhandlingen på ett sådant sätt att avtalet inte blir av Avtalsbundenheten Anbud och accept som överensstämmer med varandra ger upphov till ett avtal. Bundenheten till avtalet ät slutlig, till skillnad från bundenheten vid anbudet, som är provisorisk. Principen är att inga andra än parterna blir bundna av avtalet. För att ett långvarigt avtal med säkerhet skall kunna omförhandlas krävs att parterna träffat särskild överenskommelse om detta (tar in klausul om omförhandling) Avtalsinnehållet Anbudet utgör den väsentliga grunden för bedömningen av vad som är avtalets innehåll. Ett anbud kant.ex. innehålla en refererande klausul till ett standaravtal som blir verksamt i sin helhet. Om det är fråga om standardavtal som använts länge och kanske är resultatet av förhandlingar mellan intresseorganisationer kan standardavtalet komma att ingå i det individuella avtalet utan särskild hänvisning. Ett sådant infogande kan förklaras med att standardavtalet blivit handelsbruk eller annan sedvänja Fullmakt Kännetecknande för fullmakt är att fullmaktsgivaren (utställaren) omedelbart blir bunden av fullmäktigens (innehavarens) rättshandlingar i fullmaktsgivarens namn. Självklatt endast inom de gränser som anges i fullmakten. Innehavaren står således helt utanför avtalsförhållandet, då han handlar i annans ställe. 3.3 BESTÄLLNING Kreditförsäljning innebär en viss risk. För att skydda kommunen mot ekonomiska förluster p.g.a. att kunder inte betalar sina fakturor finns regler och rutiner för hur kredit skall beviljas och sedan bevakas, se flik 2. Beställning till kommunen kan ske skriftligt eller muntligt. Kommunen bekräftar beställningen skriftligen där så är möjligt eller efter särskild begäran av kunden. Parterna har därmed ingått ett avtal. Innan beställningen bekräftas och/eller avtal tecknas skall vissa uppgifter inhämtas om kunden. Det är exempelvis viktigt att kontrollera kundens kreditvärdighet innan kommunen bekräftar beställningen eller påbötjar leveransen, se flik 2. Förvaltningarna i Varbergs kommun ansvarar för att i förekommande fall skriftlig bekräftelse samt leveransavtal upprättas vid beställningstillfället Kunduppgifter Se flik 2 om vilka uppgifter som alltid skall infordras.

16 3.3.2 Bekräfta ordern lf! Varbergs koounun Varbergs kommun använder, där så är möjligt, orderbekräftelse vilket är ett bra hjälpmedel i kreditaffärer. Detta underlag är bra att kunna hänvisa till om kommunen t.ex. får en invändning eller reklamation i samband med leverans eller fakturering. Orderbekräftelsen skall innehålla uppgift om följande: Kundens namn (hos PRV registrerad firma (namn) och firmaform för näringsidkare) Kundens Personnummer/organisationsnummer. (Om det är en enskild firma, innehavarens personnummer) Kundens fullständiga adress (besöks- leverans- postadress) Beställarens namn (samt eventuell övrig identifikationskod internt) Telefonnummer Vår handläggare/referensperson Specifikation över beställd vara/tjänst Betalningsvillkor Eventuella avgifter enligt förordning eller taxa Räntevillkor Beräknad leveranstid Kommunens fullständiga namn, adress samt uppgift om F-skattebevis, registrerat säte, organisationsnummer/momsregistreringsnummer Till orderbekräftelsen skall i förekommande fall bifogas leveransavtal med eventuellt vidhängande standardvillkor.

17 FAKTURERING - DEBITERING 4.1 FAKTURERINGSUNDERLAG Som faktureringsunderlag används orderbekräftelse, underlag för debitering extern, beställningsunderlag, avtalsunderlag och liknande handlingar (se flik 3, beställning). Vid stående fakturering som används vid t.ex. leverans enligt omsorgsavtal och hyreskontrakt, använder kommunen attesterat och undettecknat avtal eller biståndsbeslut som underlag för fakturering. I dessa fall utgör således avtalet eller biståndsbeslutet underlag för samtliga fakturor intill dess att avtalet upphör i enlighet med de villkor som anges däri. 4.2 FAKTURERING Kommunens faktura skall spegla vad som tidigare bekräftats och avtalats. Vid kreditförsäljning utgör fakturan underlag för betalning. Fakturan är inget avtal utan den skall spegla det som tidigare överenskommits vid beställningen och villkor i avtal. Fakturan är en uppmaning till kunden att betala. Fordran på kunden uppstår vid beställningstillfället, inte vid faktureringstillfället. Orderbekräftelsen/ beställningsunderlaget och avtalet styr därför vad som skall anges på fakturan. Det vanligaste misstaget vid fakturering mot kredit, är att inte notera kundens personnummer/organisationsnummer och/eller fullständiga namn/firma, se vidare flik 2. En mycket vanlig orsak till ekonomisk förlust är att det inte går att säkert identifiera gäldenären, således kan denne inte krävas på pengar. Den fysiska och juridiska personens ID-beteckning är personnummer samt organisationsnummer, vilket framgår av t.ex. legitimation och registreringsbevis. Kom ihåg att vi alltid måste kunna redogöra för: VEM som gjort beställningen NÄR beställningen gjordes och HUR t.ex. tfn/brev Förvaltningarna i Varbergs kommun ansvarar för kunduppgifternas riktighet samt utskrift och utsändandet av fakturor. Personnummer anges aldrig på fakturan i Varbergs kommun, i enlighet med gällande regler och datainspektionens anvisningar. Om fordringsbeloppet är lågt, under 75 kr skall förvaltningen undvika att ge kredit, d.v.s. att ställa ut faktura, såvida inte annat finns föreskrivet eller anges i avtal. För att undvika dyra hanteringskostnader skall således småbelopp betalas kontant, samlas till en större faktura eller påföras nästkommande faktura då detta är möjligt Faktureringstidpunkt Det är mycket viktigt att kunden mottar en korrekt och fullständig faktura. Fakturering sker enligt huvudregeln i Varbergs kommun i förskott, där så är möjligt. I övriga fall skall fakturering ske snarast efter godtagen, bekräftad och/eller avtalad leverans. Fakturaunderlag upprättas senast i samband med leverans av beställd vara/tjänst.

Riktlinjer för debitering, kreditering och kravhantering. Motala kommun

Riktlinjer för debitering, kreditering och kravhantering. Motala kommun Riktlinjer för debitering, kreditering och kravhantering Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 12/KS 0231 Datum: 2012-11-26 Paragraf: KF 111 Reviderande instans: Datum: Gäller från:

Läs mer

Bestämmelser för fakturering och kravverksamhet i Uddevalla kommun

Bestämmelser för fakturering och kravverksamhet i Uddevalla kommun Blad 1 Bestämmelser för fakturering och kravverksamhet i Uddevalla kommun Fastställda av kommunstyrelsen 20 juni 2012, 193 1. Inledning Dessa bestämmelser omfattar kreditgivning, avtal, fakturering och

Läs mer

Riktlinjer för fakturering och kravhantering

Riktlinjer för fakturering och kravhantering 1/5 Beslutad när: 2017-09-25 187 Beslutad av Diarienummer: Ersätter: - Gäller för: Kommunfullmäktige KS/2017:383-003 Gäller fr o m: 2017-10-03 Gäller t o m: Dokumentansvarig: Uppföljning: Alla nämnder

Läs mer

FAKTURERINGS- OCH KRAVREGLEMENTE FÖR SÖLVESBORGS KOMMUN

FAKTURERINGS- OCH KRAVREGLEMENTE FÖR SÖLVESBORGS KOMMUN U T G I V E N A V K O M M U N K A N S L I E T Nr 9.5 Sid 1 (5) Dnr Gäller fr. o. m. Antagen 133/2006/003 2006-05-01 Kf 2006-04-24 51 2015/37 2015-03-23 Kf 2015-03-23 19 FAKTURERINGS- OCH KRAVREGLEMENTE

Läs mer

Riktlinjer för Debitering och Kravhantering

Riktlinjer för Debitering och Kravhantering Riktlinjer för Debitering och Kravhantering Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Debitering och kravhantering Riktlinjer Kf160926, 160 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Policy fakturerings- och kravverksamhet

Policy fakturerings- och kravverksamhet Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll 2/2015 Policy fakturerings- och kravverksamhet 2015-01-25 1. Innehåll 2. Omfattning... 2 3. Syfte... 2 4. Målsättning... 2 5. Organisation och ansvarsfördelning...

Läs mer

Regler för Munkedals kommun fakturerings och kravverksamhet

Regler för Munkedals kommun fakturerings och kravverksamhet Regler för Munkedals kommun fakturerings och kravverksamhet Regler för Munkedals kommun fakturerings och kravverksamhet Typ av dokument: Regler Handläggare: Ekonomichef/eknomienheten Therese Nilsson Antagen

Läs mer

Riktlinjer. Fakturering- och kravhantering

Riktlinjer. Fakturering- och kravhantering Riktlinjer Fakturering- och kravhantering Dokumenttyp Riktlinjer För revidering ansvarar Ekonomichef Dokumentet gäller till och med Tills vidare Diarienummer 2016-000398 049 Uppföljning och tidplan Fastställt

Läs mer

RIKTLINJER FÖR FAKTURERING 040-1 BETALNINGSBEVAKNING OCH KRAVVERKSAMHET

RIKTLINJER FÖR FAKTURERING 040-1 BETALNINGSBEVAKNING OCH KRAVVERKSAMHET RIKTLINJER FÖR FAKTURERING 040-1 BETALNINGSBEVAKNING OCH KRAVVERKSAMHET Antagna av kommunfullmäktige 1989-03-21. Ändrade av kommunstyrelsen 1992-08-12, 201. *) Ändrade av kommunfullmäktige 1998-03-26,

Läs mer

Datainspektionen informerar. Värt att veta om inkasso. (reviderad den 1 april 2006)

Datainspektionen informerar. Värt att veta om inkasso. (reviderad den 1 april 2006) Datainspektionen informerar 8 Värt att veta om inkasso (reviderad den 1 april 2006) En viktig regel i vårt samhälle är att man ska betala sina räkningar och andra skulder i rätt tid. Ibland händer det

Läs mer

Riktlinje. Allmänna riktlinjer för Norrköpings kommuns fordringsbevakning 1994-06-22 KS 1994/323. Fastställd av kommunfullmäktige 1994-06-22, 97

Riktlinje. Allmänna riktlinjer för Norrköpings kommuns fordringsbevakning 1994-06-22 KS 1994/323. Fastställd av kommunfullmäktige 1994-06-22, 97 Riktlinje 1994-06-22 Allmänna riktlinjer för Norrköpings kommuns fordringsbevakning KS 1994/323 Fastställd av kommunfullmäktige 1994-06-22, 97 Föreliggande riktlinjer utgör förbehåll vid utformandet av

Läs mer

Fakturerings- och kravpolicy

Fakturerings- och kravpolicy Fakturerings- och kravpolicy Policydokument för den kommunala organisationen i Bergs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-24 Dnr 2014/138 2014-04-07 1 (4) Fakturerings- och kravpolicy för Bergs

Läs mer

Kompletteringar kan göras utifrån vad som är stadgat i detta reglemente och gällande lagstiftning.

Kompletteringar kan göras utifrån vad som är stadgat i detta reglemente och gällande lagstiftning. Ärendets Första gil- Diarieplandiarienummer tighetsdatum beteckning 669/93 1994-01-01 040 REGLER FÖR KOMMUNENS KRAVVERKSAMHET TILLÄMPNING Dessa regler gäller för kommunens kravverksamhet. Enskild nämnd

Läs mer

kommun POLICY FOR FORDRINGAR OCH INKASSO

kommun POLICY FOR FORDRINGAR OCH INKASSO Färgelanda kommun POLICY FOR FORDRINGAR OCH INKASSO Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-16, 197 Dnr 2011/595 Ersätter reglemente daterat 200-10-12 Dnr 200/251 Kommentarer reviderade 2011-10-17 POLICY

Läs mer

AKTUELLA KURSER & DATUM VÅREN 2010

AKTUELLA KURSER & DATUM VÅREN 2010 AKTUELLA KURSER & DATUM VÅREN 2010 Ansvar - behörighet befogenhet Dagligen uppstår situationer som vi normalt sett inte uppfattar som avtalssituationer. För att säkerställa de åtaganden som uppstår i förhållande

Läs mer

Svedala Kommuns 1:14 Författningssamling 1(5)

Svedala Kommuns 1:14 Författningssamling 1(5) Författningssamling 1(5) Policy för kravverksamheten i Svedala kommun antagen av driftsnämnden 2000-12-20 144 Kravverksamhetens organisation Gäller från 2001-01-01 Övergripande ansvar för uppläggning av

Läs mer

AKTUELLA KURSER & DATUM HÖSTEN 2008

AKTUELLA KURSER & DATUM HÖSTEN 2008 AKTUELLA KURSER & DATUM HÖSTEN 2008 Ansvar - behörighet befogenhet Dagligen uppstår situationer som vi normalt sett inte uppfattar som avtalssituationer. För att säkerställa de åtaganden som uppstår i

Läs mer

Ska revideras senast Ansvarig tjänsteman: Carina Åresved-Gustavsson

Ska revideras senast Ansvarig tjänsteman: Carina Åresved-Gustavsson Ska revideras senast 2018-01-01 Ansvarig tjänsteman: Carina Åresved-Gustavsson Bakgrund Kommunfullmäktige tog den 25 augusti 2008 regler för fakturerings- och fordringsbevakning. Dessa behöver uppdateras

Läs mer

Riktlinjer för fakturering och kravhantering

Riktlinjer för fakturering och kravhantering Riktlinjer för fakturering och kravhantering Antogs av fullmäktige 2013-04-15 Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 1.1 Riktlinjernas syfte... 1 1.2 Ansvar och Ansvarsfördelning... 1 2 Riktlinjer för fakturering...

Läs mer

Styrdokument RIKTLINJER FÖR FAKTURERING OCH KRAVVERKSAMHET

Styrdokument RIKTLINJER FÖR FAKTURERING OCH KRAVVERKSAMHET Styrdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2008-06-23 75 Ansvarig: Ekonomichef Revideras: Vid behov Följas upp: Vart 4:e år RIKTLINJER FÖR FAKTURERING OCH KRAVVERKSAMHET

Läs mer

Riktlinjer för krav- och inkassoverksamhet

Riktlinjer för krav- och inkassoverksamhet Riktlinjer för krav- och inkassoverksamhet Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunstyrelsen Datum: 2014-04-22 För revidering ansvarar: Ekonomienheten För eventuell

Läs mer

VÄNERSBORGS KOMMUN ANVISNINGAR FÖR KRAV- OCH INKASSOVERKSAMHET

VÄNERSBORGS KOMMUN ANVISNINGAR FÖR KRAV- OCH INKASSOVERKSAMHET VÄNERSBORGS KOMMUN ANVISNINGAR FÖR KRAV- OCH INKASSOVERKSAMHET Antagna av kommunstyrelsen den 11 februari 2009 INNEHÅLL SYFTE... 3 KRAV- OCH INKASSOVERKSAMHET... 3 GOD INKASSOSED... 3 ANSVAR OCH ORGANISATION...

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING ALLMÄNNA RIKTLINJER FÖR KOMMUNENS KRAVVERKSAMHET

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING ALLMÄNNA RIKTLINJER FÖR KOMMUNENS KRAVVERKSAMHET Ks 1995-02-07, 58 Blad 1(6) ALLMÄNNA RIKTLINJER FÖR KOMMUNENS KRAVVERKSAMHET Inledning Kommunens kravverksamhet bedrivs i överensstämmelse med bestämmelserna i inkassolagen, lagen om betalningsföreläggande

Läs mer

Reviderad policy för fodrings bevakning Ekonomichefens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige beslutar att anta policy för fodringsbevakning.

Reviderad policy för fodrings bevakning Ekonomichefens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige beslutar att anta policy för fodringsbevakning. Karlsborgs kommun TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-08-18 Diarienummer 1(1) Anders Johansson Ekonomichef Ekonomienheten Reviderad policy för fodrings bevakning Ekonomichefens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige

Läs mer

KONSTEN ATT FÅ BETALT

KONSTEN ATT FÅ BETALT Det här är Företagarna Vi är Sveriges största intresseorganisation för dig som är företagare. Vi är 48 000 medlemmar och företräder 70 000 företag i Sverige. Det ger oss kraft att påverka makthavare på

Läs mer

Regler för faktura- och kravhantering. Krokoms kommun

Regler för faktura- och kravhantering. Krokoms kommun Regler för faktura- och kravhantering Krokoms kommun Krokoms kommuns styrdokument STRATEGI avgörande vägval för att nå målen PROGRAM verksamheter och metoder i riktning mot målen PLAN aktiviteter, tidsram

Läs mer

====================== = = www.styrdokument.adm.gu.se. Beslutsdatum 2001-10-12

====================== = = www.styrdokument.adm.gu.se. Beslutsdatum 2001-10-12 Styrdokument Dnr B5 3874/01 Kreditpolicy Publicerad Beslutsfattare Handläggare www.styrdokument.adm.gu.se Rektor Lars Nilsson Beslutsdatum 2001-10-12 Giltighetstid Sammanfattning Tills vidare I denna policy

Läs mer

1 (11) Författningssamling. Riktlinjer för kravverksamheten. Beslut av kommunfullmäktige 2010-10-11, 135. Gäller från och med 2010-11-01

1 (11) Författningssamling. Riktlinjer för kravverksamheten. Beslut av kommunfullmäktige 2010-10-11, 135. Gäller från och med 2010-11-01 1 (11) Författningssamling Riktlinjer för kravverksamheten Beslut av kommunfullmäktige 2010-10-11, 135 Gäller från och med 2010-11-01 2 (11) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Kravverksamhetens

Läs mer

Riktlinjer för kravhantering. Beslutad av kommunstyrelsen , 39. Dnr KS

Riktlinjer för kravhantering. Beslutad av kommunstyrelsen , 39. Dnr KS Riktlinjer för kravhantering Beslutad av kommunstyrelsen 2017-03-06, 39. Dnr KS2015.0552 Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Riktlinjens syfte...3 1.2 Ansvar och ansvarsfördelning...3 2 Kravhantering...4 2.1

Läs mer

Värt att veta om inkasso. Datainspektionen informerar

Värt att veta om inkasso. Datainspektionen informerar Värt att veta om inkasso Datainspektionen informerar FAKTA Inkassolagen Inkassoverksamhet regleras av inkassolagen (1974:182). Den fullständiga lagtexten kan du läsa på www.riksdagen.se. Bestämmelser för

Läs mer

Riktlinjer för kundfakturering samt krav- och inkassohantering

Riktlinjer för kundfakturering samt krav- och inkassohantering Riktlinjer för kundfakturering samt krav- och inkassohantering Antagen av kommunstyrelsen den 29 november, 174. 1 Riktlinjer för kundfakturering samt krav- och inkassohantering 1.1 Syfte Syftet med dessa

Läs mer

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa.

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa. 1 Ramavtal Detta ramavtal med dnr har träffats mellan Domstolsverket med organisationsnummer 202100-2742 och Företagsnamn med organisationsnummer Organisationsnummer. 2 Omfattning Ramavtalet omfattar Cisco

Läs mer

Övertorneå kommun. Riktlinjer för debiterings- och kravverksamhet

Övertorneå kommun. Riktlinjer för debiterings- och kravverksamhet Övertorneå kommun Riktlinjer för debiterings- och kravverksamhet I n n e h å l l s f ö rt e c k n i n g 1. Inledning 3 2. Kravverksamhetens organisation 3 3. Fordringars uppkomst 3 4. Fakturans innehåll

Läs mer

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren.

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden XXXX-XX-XX till XXXX-XX-XX med möjlighet

Läs mer

Granskning av kommunens kravrutiner

Granskning av kommunens kravrutiner Revisionsrapport* Granskning av kommunens kravrutiner Uppvidinge kommun Februari 2008 Eva Gustafsson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 2 Tillvägagångssätt...1 3 Iakttagelser...1 3.1

Läs mer

Riktlinjer. Finansförvaltning. Beslutat av kommundirektören 2008-06-25 Uppdaterad 2013-01-31 2013-01-31 1

Riktlinjer. Finansförvaltning. Beslutat av kommundirektören 2008-06-25 Uppdaterad 2013-01-31 2013-01-31 1 Riktlinjer Finansförvaltning Beslutat av kommundirektören 2008-06-25 Uppdaterad 2013-01-31 2013-01-31 1 Riktlinjer finansförvaltning Betalningsströmmar 3 Inbetalningar 3 Utbetalningar 3 Fakturahantering

Läs mer

Riktlinjer för kommunens kravverksamhet

Riktlinjer för kommunens kravverksamhet 2011-10-04 1 (5) Antagen av kommunstyrelsen 2011-03-15, 90 Riktlinjer för kommunens kravverksamhet Inledning Dessa riktlinjer beskriver kommunens gemensamma och grundläggande kravrutiner och omfattar agerandet

Läs mer

Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) uppgift om grunden för tele-, TV- och Internetfordringar

Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) uppgift om grunden för tele-, TV- och Internetfordringar Datum Diarienr 2010-11-23 1402-2010 Lindorff Sverige AB Box 47297 100 74 Stockholm Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) uppgift om grunden för tele-, TV- och Internetfordringar Datainspektionens beslut

Läs mer

Datum 2015-06-04. Regionstyrelse. Riktlinjer för Region Skånes krav- och faktureringsverksamhet

Datum 2015-06-04. Regionstyrelse. Riktlinjer för Region Skånes krav- och faktureringsverksamhet Regionstyrelsen Datum 2015-06-04 1 (4) Regionstyrelse Riktlinjer för Region Skånes krav- och faktureringsverksamhet 1. Övergripande riktlinjer Riktlinjerna skall tillämpas av alla verksamheter inom Region

Läs mer

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 %

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 % Allmänna villkor Expresskredit Norden AB (hädanefter långivaren) förmedlar blancolån via SMS och på webben (sammanfattas hädanefter som mikrolån) till privatpersoner (hädanefter låntagaren) som uppfyller

Läs mer

Koncernkontoret Koncernstab Ekonomistyrning Enhet för koncernekonomi Olof Hallgren 044-309 31 94

Koncernkontoret Koncernstab Ekonomistyrning Enhet för koncernekonomi Olof Hallgren 044-309 31 94 Koncernkontoret Koncernstab Ekonomistyrning Enhet för koncernekonomi Olof Hallgren 044-309 31 94 FÖRSLAG Datum 2015-04-23 Tillämpningsanvisningar för krav och fakturering Innehållsförteckning Tillämpningsanvisningar

Läs mer

Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) uppgift om grunden för tele-, TV- och Internetfordringar

Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) uppgift om grunden för tele-, TV- och Internetfordringar Datum Diarienr 2010-11-23 1286-2010 Intrum Justitia Sverige AB 105 24 Stockholm Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) uppgift om grunden för tele-, TV- och Internetfordringar Datainspektionens beslut

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT Dessa allmänna villkor gäller från den 27 mars 2015. 1. Parter Dessa allmänna villkor gäller för kredit som efter godkänd ansökan beviljas företagskund ("Kunden") av

Läs mer

Granskning av rutiner för kravverksamheten

Granskning av rutiner för kravverksamheten Revisionsrapport Granskning av rutiner för kravverksamheten Eslövs kommun December 2008 Karin Andersson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga...2 2.2

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Flik: 1 Författningssamling Sida: 32 (-36)

HÖRBY KOMMUN Flik: 1 Författningssamling Sida: 32 (-36) Författningssamling Sida: 32 (-36) REGLEMENTE FÖR PENNINGHANTERINGEN I HÖRBY KOMMUN 1. Mål och riktlinjer Den nya kommunallagen tar upp penninghanteringen i 8 kap 1-3: Kommunernas och landstingens medelsförvaltning

Läs mer

Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) uppgift om grunden för tele-, TV- och Internetfordringar

Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) uppgift om grunden för tele-, TV- och Internetfordringar Datum Diarienr 2010-11-23 1288-2010 PayEx Finance AB 621 88 Visby Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) uppgift om grunden för tele-, TV- och Internetfordringar Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) ny uppföljning av uppgift om grunden för fordran

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) ny uppföljning av uppgift om grunden för fordran Datum Diarienr 2014-09-15 1360-2014 Transcom Credit Management Services AB 691 77 Karlskoga Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) ny uppföljning av uppgift om grunden för fordran Datainspektionens

Läs mer

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören.

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. Bilaga 8 1. Parter Avtal Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden

Läs mer

Riktlinjer för kravverksamheten

Riktlinjer för kravverksamheten Riktlinjer för kravverksamheten Antagen av kommunstyrelsen 2013-12-10 382 2 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Kravverksamhetens organisation... 3 3 Fordringars uppkomst... 3 4 Fakturans innehåll...

Läs mer

Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25.

Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25. Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25. 1 Allmänt 1.1 Dessa villkor reglerar förhållandet mellan kunden ( Kund ) och Excellent Hosting Sweden AB ("EHSAB") 1.2 Kunden kan vara en myndig fysisk

Läs mer

Riktlinjer för fakturering & kravhantering

Riktlinjer för fakturering & kravhantering 2011-10-22 2013-08-20 Riktlinjer för fakturering & kravhantering 1 INLEDNING... 1 1.1 RIKTLINJERNAS SYFTE... 1 1.2 ANSVAR OCH ARBETSFÖRDELNING... 1 2 FAKTURERING... 1 2.1 FÖRE FAKTURERING... 1 2.1.1 Betalningsansvar

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) - elbolags indrivning av elfordringar

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) - elbolags indrivning av elfordringar Datum Diarienr 2014-02-12 1167-2013 GodEl i Sverige AB Parkvägen 2A 169 35 Solna Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) - elbolags indrivning av elfordringar Datainspektionens beslut GodEl

Läs mer

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud.

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud. Stadsledningskontoret Juridiska avdelningen 1(5) BILAGA 1 Avtalsmall 1. Avtalstid Beräknad avtalstid är 2013-01-07 till 2015-01-06, med möjlighet för Landskrona stad att förlänga avtalet i ytterligare

Läs mer

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor Detta är Firma David Wibergh:s allmänna försäljningsvillkor för konsulttjänster. Vid all kontakt med Firma David Wibergh så förutsätts kunden ha läst och godkänt dessa villkor. Dessa villkor gäller ovillkorligen

Läs mer

Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och

Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och Konsument verket KO PROTOKOLL Dnr Datum 2012/1044 2013-12-12 Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och Elektronikbranschen Konsumentverket och Elektronikbranschen har träffat en överenskommelse

Läs mer

Innehållsförteckning. *OBS! För utbildning gäller särskilda villkor. Rev. 2013-08-16

Innehållsförteckning. *OBS! För utbildning gäller särskilda villkor. Rev. 2013-08-16 Innehållsförteckning 1. Köp- och leveransvillkor 1.1 Faktura 1.2 Leverans- och fraktvillkor 1.3 Reklamation 1.4 Öppet köp och ångerrätt 1.5 Utbildning * 1.6 PuL - Personuppgiftslagen *OBS! För utbildning

Läs mer

Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) uppgift om grunden för tele-, TV- och Internetfordringar

Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) uppgift om grunden för tele-, TV- och Internetfordringar Datum Diarienr 2010-11-23 1287-2010 Sergel Kredittjänster AB Box 38041 100 64 Stockholm Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) uppgift om grunden för tele-, TV- och Internetfordringar Datainspektionens

Läs mer

V I L L KOR. Sida 1 av 5

V I L L KOR. Sida 1 av 5 V I L L KOR S E P A C O R E D I R E C T D E B E T, f ö r B e t a l a r e ( n e d a n k a l l a t S D D C o r e ) f ö r K o n s u m e n t / I c k e - k o n s u m e n t Sida 1 av 5 Villkor för SDD Core utgörs

Läs mer

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172 Upphandling av inkassotjänster Diarienr 07-12 172 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Upphandlingens syfte... 3 3 Krav på anbudsgivaren... 3 3.1 Inkassotillstånd... 3 3.2 Teknisk förmåga och kapacitet... 4 3.2.1

Läs mer

Bilaga 5b. Faktureringsrutiner. Upphandling av IT-stöd för hantering av elevdokumentation inom Skolplattform Stockholm UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Bilaga 5b. Faktureringsrutiner. Upphandling av IT-stöd för hantering av elevdokumentation inom Skolplattform Stockholm UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN SID 1 (6) Bilaga 5b Faktureringsrutiner Förfrågningsunderlag Upphandling av IT-stöd för hantering av elevdokumentation inom Skolplattform Stockholm Box 22049, 104 22 Stockholm. Besöksadress Hantverkargatan

Läs mer

Allmänna villkor för konsultuppdrag

Allmänna villkor för konsultuppdrag 14 FEBRUARI 2011 ALLMÄNNA VILLKOR Stockholm Strategic Advise AB 1(6) STRATVISE 11-0078 Allmänna villkor för konsultuppdrag Dessa bestämmelser gäller vid anlitande av konsulter vid kompetens- och resursuppdrag.

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser.

Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser. KKV1000, v1.1, 2010-05-05 BILAGA 3 - AVTALSUTKAST 2011-11-08 Dnr 576/2011 1 (6) Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser. 1. Parter Mellan Konkurrensverket

Läs mer

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning. S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning. S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011 Lånevillkor S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren)

Läs mer

Konsument verket KO /(' / PROTOKOLL 2012-12-07 2011/103. Konsumentverket och Sweboat - Båtbranschens Riksförbund har träffat följande överenskommelse:

Konsument verket KO /(' / PROTOKOLL 2012-12-07 2011/103. Konsumentverket och Sweboat - Båtbranschens Riksförbund har träffat följande överenskommelse: Konsument verket KO PROTOKOLL Datum Dnr 2012-12-07 2011/103 5 Protokoll fört efter förhandlingar mellan Konsumentverket och Sweboat Båtbranschens Riksförbund angående överenskommelsen 2012/15 angående

Läs mer

1.2 Fastighetsägaren får genom Fibergruppens nät möjlighet att ingå avtal med Tjänsteleverantör om att erhålla Bredbandstjänster.

1.2 Fastighetsägaren får genom Fibergruppens nät möjlighet att ingå avtal med Tjänsteleverantör om att erhålla Bredbandstjänster. Allmänna villkor för Fibergruppen nät Rev 2012-12-20 1 Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då Fibergruppen Sverige AB ( Fibergruppen ) till en småhusägare ( Fastighetsägaren ) tillhandahåller installation

Läs mer

Allmänna villkor IS/IT uppdrag.

Allmänna villkor IS/IT uppdrag. Detta är Prima Pictura:s allmänna försäljningsvillkor för konsulttjänster. Vid all kontakt med Prima Pictura så förutsätts kunden ha läst och godkänt dessa villkor. Dessa villkor gäller ovillkorligen om

Läs mer

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats.

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. 1 Uppdragets omfattning Leverantören [ ]ska utföra utbildningssamordning till kunden enligt detta avtal, förfrågningsunderlaget samt leverantörens anbud. Kunden garanterar inga angivna volymer under avtalsperioden.

Läs mer

Elbolags indrivning av konsumenters obetalda elfordringar

Elbolags indrivning av konsumenters obetalda elfordringar Elbolags indrivning av konsumenters obetalda elfordringar Elbolags indrivning av konsumenters obetalda elfordringar Denna rapport finns att ladda ner på www.datainspektionen.se/ladda-ner Innehåll 1. Inledning...

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) uppföljning av uppgift om grunden för fordran

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) uppföljning av uppgift om grunden för fordran Datum Diarienr 2012-11-19 1326-2012 Intrum Justitia Sverige AB 105 24 Stockholm Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) uppföljning av uppgift om grunden för fordran Datainspektionens beslut

Läs mer

1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal)

1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal) 1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal) Nedanstående avtal har tecknats mellan följande parter Kommunen Drottninggatan 32 651 84 Karlstad Org.nr 212000-1850 Leverantören Företagsnamn Adress

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN. Ni inbjuds inkomma med anbud på" Ramavtal avseende uppdrag som receptionist/ kundtjänstmedarbetare till Ängelholms kommun.

ANBUDSFÖRFRÅGAN. Ni inbjuds inkomma med anbud på Ramavtal avseende uppdrag som receptionist/ kundtjänstmedarbetare till Ängelholms kommun. ÄNGELHOLMS ANBUDSFÖRFRÅGAN Ni inbjuds inkomma med anbud på" Ramavtal avseende uppdrag som receptionist/ kundtjänstmedarbetare till Ängelholms kommun." Köpare Ängelholms kommun, org.nr 212000-0977 Sista

Läs mer

BESTÄLLNING LAGERBOLAG AKTIEBOLAG. Beställare. Kontaktperson: Telefon: E-post: Namnförslag 1: Namnförslag 2: Bolagets verksamhet: Bolagets säte:

BESTÄLLNING LAGERBOLAG AKTIEBOLAG. Beställare. Kontaktperson: Telefon: E-post: Namnförslag 1: Namnförslag 2: Bolagets verksamhet: Bolagets säte: BESTÄLLNING LAGERBOLAG AKTIEBOLAG Beställare Kontaktperson: Telefon: E-post: Namnförslag 1: Namnförslag 2: Bolagets verksamhet: Bolagets säte: Bolagets adress Telefon: Räkenskapsår: 30/4 30/6 31/8 31/12

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av kravverksamhet kundfordringar. Botkyrka kommun. Anders Petersson och Josefin Loqvist

Revisionsrapport. Granskning av kravverksamhet kundfordringar. Botkyrka kommun. Anders Petersson och Josefin Loqvist Revisionsrapport Granskning av kravverksamhet kundfordringar Botkyrka kommun Anders Petersson och Josefin Loqvist Juni 2011 2011-06-07 Anders Petersson Projektledare Jan Nilsson Uppdragsledare Namnförtydligande

Läs mer

Rubrik: Inkassolag (SFS nr: 1974:182)

Rubrik: Inkassolag (SFS nr: 1974:182) Rubrik: Inkassolag (SFS nr: 197:182) Observera: att det kan förekomma fel i författningstexterna. I de flesta fall finns bilagorna med. Bilagor som består av bilder, kartor, uppställningar i många spalter

Läs mer

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats.

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Förhandsinformation om konsumentkrediter Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna återger

Läs mer

Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) användande av konkursinstitutet

Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) användande av konkursinstitutet Datum Diarienr 2011-10-05 466-2011 Likviditetskontroll Kreditfakta i Norrköpings KB Linköpingsvägen 55 602 36 Norrköping Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) användande av konkursinstitutet Datainspektionens

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

FINANSPOLICYNS TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR 2017 OCH TILLS VIDARE (Revideras årligen)

FINANSPOLICYNS TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR 2017 OCH TILLS VIDARE (Revideras årligen) 2016-11-11 Dnr KS 2016.386 1 FINANSPOLICYNS TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR 2017 OCH TILLS VIDARE (Revideras årligen) Befattningshavare med beslutsbefogenheter Ekonomichef: Ersättare: Administratör: Ersättare:

Läs mer

Strategi och riktlinjer för Götene kommuns penninghantering

Strategi och riktlinjer för Götene kommuns penninghantering Strategi och riktlinjer för Götene kommuns penninghantering Likviditetsplanering Likviditetsplaneringen skall bestå dels av en finansieringsbudget och dels av en likviditetsplan. Finansieringsbudgeten

Läs mer

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med Allmänna villkor Giltiga från och med den 5 mars 2015 Villkoren omfattar elva (11) punkter och fem (5) sidor 1. Tillämplighet 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med

Läs mer

Villkor. Allmän information. S&A Sverige AB 556678-2677, september 2015

Villkor. Allmän information. S&A Sverige AB 556678-2677, september 2015 Villkor S&A Sverige AB 556678-2677, september 2015 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som

Läs mer

Ordlista. Aktiebolag. Amorteringsplan. Anstånd. Avbetalningsplan. Avhysning. Bestrida. Betalningsanmärkning. Betalningsföreläggande,

Ordlista. Aktiebolag. Amorteringsplan. Anstånd. Avbetalningsplan. Avhysning. Bestrida. Betalningsanmärkning. Betalningsföreläggande, Ordlista Aktiebolag Amorteringsplan Anstånd Avbetalningsplan Avhysning Bestrida En självständig juridisk person. Ägarna saknar personligt ansvar för företagets förbindelser. Styrelseledamöter och VD ansvarar

Läs mer

Avdelningen för juridik. Ekonomi/finans, Inköp/upphandling, Juridik, Kommunala bolag Ny lagstiftning - Snabbare betalningar

Avdelningen för juridik. Ekonomi/finans, Inköp/upphandling, Juridik, Kommunala bolag Ny lagstiftning - Snabbare betalningar Cirkulärnr: 13:10 Diarienr: 13/1836 Handläggare: Avdelning: Datum: 2013-03-12 Mottagare: Rubrik: Bilagor: SFS 2013:55 SFS 2013:56 SFS 2013:57 Ekonomi/finans, Inköp/upphandling, Juridik, Kommunala bolag

Läs mer

Adress Postnr Postort

Adress Postnr Postort Sidan 1 av 6 BESTÄLLNING / AVTAL Företagskund Företagsnamn Kontaktperson Adress Postnr Postort Organisationsnummer Tel Mobiltel E-post Tjänstebeskrivning (GEAB) tillhandahåller ett fiberpar för kunds bruk

Läs mer

Principer och riktlinjer för Ersättning

Principer och riktlinjer för Ersättning Sidan 1 (6) Principer och riktlinjer för Ersättning 1 Ersättningar Denna bilaga anger principer och riktlinjer för den Ersättning som kan utgå till Vårdgivaren i enlighet med vårdavtalet. Parterna är överens

Läs mer

11 januari 2017 Sista anbudsdag: Referens: SBF HÖ

11 januari 2017 Sista anbudsdag: Referens: SBF HÖ Direktupphandling 11 januari 2017 Sista anbudsdag: 2017-01-17 Referens: SBF HÖ 2016-11-30 Kartsystem - GIS tjänster Tingsryds kommun inbjuder Er att lämna anbud på rubricerad direktupphandling i enlighet

Läs mer

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan PTS) och org nr. (nedan Leverantören) har träffats AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER Leverantören förbinder sig att utföra betalnings- och inkassotjänster

Läs mer

Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler

Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler KKV1000, v1.2, 2011-02-05 BILAGA 3 - AVTALSUTKAST 2014-08-13 Dnr 540 /2014 1 (6) Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler 1. Parter Mellan Konkurrensverket med organisationsnummer

Läs mer

Gårdsauktion 2015-02-26

Gårdsauktion 2015-02-26 Gårdsauktion 2015-02-26 Hos Anders Samuelsson & Yvonne Brandt Stora Gåra 1 585 97 Linköping 10 dräktiga kvigor 9 yngre kvigor och 13 stutar Villkor för auktioner anordnade av SAJAB AB A Allmänt A1 Vid

Läs mer

Kundfinans kan endast bevilja lån till myndiga personer som klarar av Kundfinans krav och har en god fastställd betalningsförmåga.

Kundfinans kan endast bevilja lån till myndiga personer som klarar av Kundfinans krav och har en god fastställd betalningsförmåga. Allmänna villkor Kreditgivare är SMS Pengar Norden AB, 556221-6902 (hädanefter Kundfinans), som bedriver verksamhet under varumärket Kundfinans. Kundfinans tillhandhåller konsumentkrediter (hädanefter

Läs mer

Kronofogden FÖRELÄGGANDE. BF~ENHETEN UTBILDNINGSDATABAS Kundeenter Tel 0771-73 73 00 /Fax 026-187544 Öppet kl 8-18

Kronofogden FÖRELÄGGANDE. BF~ENHETEN UTBILDNINGSDATABAS Kundeenter Tel 0771-73 73 00 /Fax 026-187544 Öppet kl 8-18 Kronofogden BF~ENHETEN UTBILDNINGSDATABAS Kundeenter Tel 0771-73 73 00 /Fax 026-187544 Öppet kl 8-18 Kronofogdemyndigheten GÄVLEBORGS LÄN 801 2 9 GÄVLE FÖRELÄGGANDE Datum 2010-12-29 840107*9622 Målnummer

Läs mer

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL)

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL) Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL) FöPL-Villkor Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL) Godkända av social-

Läs mer

Skogsstyrelsen Anvisning ansökan om utbetalning av företagsstöd 2(6)

Skogsstyrelsen Anvisning ansökan om utbetalning av företagsstöd 2(6) 1(6) Anvisning till ansökan om utbetalning av företagsstöd för kompetensutveckling Vem ska använda blanketten? Den här blanketten är till för dig som ska ansöka om utbetalning av beviljat företagsstöd

Läs mer

Riktlinjer för Skatteverket som borgenär

Riktlinjer för Skatteverket som borgenär Bilaga 1 1 Riktlinjer för Skatteverket som borgenär 1. Syfte Syftet med riktlinjerna är att lägga grunden för ett enhetligt förhållningssätt hos Skatteverkets medarbetare så att medborgarna känner förtroende

Läs mer

Riktlinjer för kravhantering inom Bengtsfors kommunkoncern

Riktlinjer för kravhantering inom Bengtsfors kommunkoncern Riktlinjer Datum Diarienummer 2013-02-14 2013.186.049 Kommunledningskontoret, ekonomienheten Antagen av Paragraf Sten-Inge Lilja Kommunfullmäktige 24 sten-inge.lilja@bengtsfors.se Sida 1(10) Riktlinjer

Läs mer

PoG Woody Bygghandel AB (PoG:s) ALLMÄNNA SÄLJ- OCH LEVERANSVILLKOR FÖR LEVERANSER AV BYGGMATERIAL M M TILL KONSUMENT

PoG Woody Bygghandel AB (PoG:s) ALLMÄNNA SÄLJ- OCH LEVERANSVILLKOR FÖR LEVERANSER AV BYGGMATERIAL M M TILL KONSUMENT PoG Woody Bygghandel AB (PoG:s) ALLMÄNNA SÄLJ- OCH LEVERANSVILLKOR FÖR LEVERANSER AV BYGGMATERIAL M M TILL KONSUMENT 2013-01-01 Om inget annat följer av tvingande lag tillämpas följande avtalsvillkor vid

Läs mer

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER 2008-01-30 Version 1.0 2 (6) Mellan Sjukvårdsrådgivningen SVR AB, organisationsnummer 556559-4230 (nedan benämnd Sjukvårdsrådgivningen) och organisationsnummer

Läs mer

Uppföljning av granskningen av kommu- nens kravrutiner

Uppföljning av granskningen av kommu- nens kravrutiner Uppföljning av granskningen av kommu- nens kravrutiner Uppvidinge kommun Revisionsrapport 2011-01-31 Eva Gustafsson Innehåll Bakgrund, syfte och revisionsfråga......3 Iakttagelser......3 Arbetsgången......3

Läs mer

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem 1 Parter Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. Kommunen: Stenungsunds kommun Strandvägen

Läs mer