Kommunstyrelsen nr 3/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen nr 3/2013 11.3.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING"

Transkript

1 nr 3/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 40 KST 41 KST 42 KST 43 KST 44 KST 45 KST 46 KST 47 KST 48 KST 49 KST 50 KST 51 KST 52 KST 53 KST 54 KST 55 KST 56 KST 57 KST 58 KST 59 KST 60 Mötets konstituering Plan för ett landskapsnät för västra Nyland Informationssamhällesstrategi för västra Nyland Ekonomisk uppföljning Förslag till ändring i investeringsdelen i budgeten för 2013 för bildningsnämndens del Behörighet att bevilja befrielse från kommunal- och fastighetsskatt Utvecklandet av kärnområdet i kommuncentrum och generalplaneringen av området norr om järnvägen Byggandet av en allaktivitetshall i kommuncentrum och justering av detaljplanen Godkännande av samarbetsavtal med Ingå kommun Sommararbetsstöd för ungdomar Fullmäktigemotion som gäller uppdatering av rapporten om ekonomin Fullmäktigemotion om avskaffande av hälsocentralavgiften Fullmäktigemotion om avloppsvatten som hamnar i å Val av medlem till miljöhälsosektionen vid miljö- och byggnadsnämnden i Lojo stad Val av medlem i västra Nylands avfallsnämnd Val av medlem i direktionen för Hiiden Opisto Val av representant till samkommunstämman för Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Laglighetsövervakning av kommunfullmäktiges beslut Övervakning av lagligheten i nämnd- och tjänsteinnehavarbeslut Anlända skrivelser, anmälningar och beslut Övriga ärenden

2 MÖTESPROTOKOLL Sida 2 Nr 3/2013 Mötesplats och -tid Kommunhuset kl Närvarande medlemmar Laaksonen Merja, ordförande Kaisla Heikki, medlem Karell Anders, medlem Koroma-Hintikka Maria, medlem Louekoski Vesa-Matti, medlem Martin Kirsi, medlem Parviainen Kristian, medlem Pitkänen Kirsti, medlem Sneck Minna, medlem Svanfeldt Stefan, medlem Tanskanen Veikko, medlem Övriga närvarande Alho Arja, FGE-ordförande Nordström Marcus, FGE I vice ordförande Penttinen Arto, FGE II vice ordförande, ej närvarande 46 Isotupa Juha-Pekka, kommundirektör Sorvanto Jarkko, förvaltningsdirektör Nordman Tina, bildningschef Heinonen Markku, it-planerare, närvarande Ärenden Underskrifter Merja Laaksonen ordförande Jarkko Sorvanto protokollförare Vesa-Matti Louekoski protokolljusterare Stefan Svanfeldt protokolljusterare Protokollet framlagts till påseende, tid och plats Kommunhuset Intygar, underskrift Tjänsteställning Jarkko Sorvanto förvaltningsdirektör

3 Sida 3 KST 40 MÖTETS KONSTITUERING beslutar 1. konstatera mötet vara lagligt sammankallat och beslutfört 2. välja två protokolljusterare. beslöt 1. konstatera mötet lagligt sammankallat och beslutfört 2. välja Vesa-Matti Louekoski och Stefan Svanfeldt till protokolljusterare. === Nämnd Kommunfullmäktige

4 Sida 4 KH:159 /2013 KST 41 Bilaga 1 PLAN FÖR ETT LANDSKAPSNÄT FÖR VÄSTRA NYLAND De västnyländska kommunerna Kyrkslätt, Lojo,, Ingå, Raseborg och Hangö samt samkommunen Puhti (Högfors, Vichtis) har från år 2010 tillsammans uppgjort ett gemensamt plan för ett landskapsnät. Nylands förbund har deltagit i projektet genom att bevilja ett bidrag om euro och genom att bistå projektet med experthjälp. Ett landskapsnät kan anses som ett verksamhetsmässigt utvecklingsprojekt, som kan jämföras med planeringen och byggandet av infrastrukturen, t.ex. områdets kommunalteknik. Då de grundläggande delarna är färdiga kan man planera servicen vidare flexibelt tillsammans över kommungränser samt nå lösningsmodeller som fungerar tekniskt och är ekonomiskt fördelaktiga. Landskapsnät garanterar möjligheten att svara på de ändringar som sker på kommunfältet. Eftersom det är fråga om ett regionalt projekt som är bland de första som har förverkligats i landet, ger projektet en bra utgångspunkt i förhållande till övriga regioner. Med landskapsnät strävar man tekniskt sett efter att säkerställa de nätverkstjänster som samhället behöver och att dessa fungerar på ett kvalitativt sätt dygnet runt. Nu produceras nätverkstjänsten skilt för sig i varje kommun och med varierande satsning. Nätverket skall erbjuda kommunerna effektiv och tillräcklig datateknikkapacitet för kommande decennier. En arbetsgrupp som består av ansvarspersoner för datatekniken i kommunerna har fungerat som projektets arbetsgrupp och har uppgjort en plan för landskapsnätet. Till styrgruppen har hört de förvaltnings- eller ekonomichefer som innehaft det administrativa och ekonomiska ansvaret för dataförvaltningen och en representant från Nylands förbund. Styrgruppen har övervakat planeringen och användningen av ekonomiska resurser samt för sin del godkänt planen och föreslagit att landskapsnätet förverkligas. Syftet med planen för ett landskapsnät i västra Nyland är att skildra landskapsnätet och dess betydelse för kommunernas verksamhet. Planen skildrar också de tjänster som det planerade nätet ska erbjuda och hur nätet byggs. Då det gäller genomförandet av planen delas den i två faser: teknisk planering och byggande. I samband med den tekniska planeringen ska man enligt de allmänna principerna i planen för landskapsnätet göra upp en noggrannare teknisk projektplan samt tidtabell och budget. Tiera grundar en filial i Hii- Nämnd Kommunfullmäktige

5 Sida 5 siområdet som kommer att vara ägare till projektet och bereda projektplanen. För projektet anställs en projektchef som planerar och genomför projektet. Under byggnadsfasen genomförs landskapsnätet enligt dess första fastställda mål. För genomförandet svarar Tieras filial i Västnyland. De viktigaste målen för första fasen är enligt planen följande: Mål 1: Centraliserade brandväggs- och internettjänster Genom landskapsnätets gemensamma brandväggstjänster ges de västnyländska kommunerna säkra internetförbindelser. Landskapsbrandväggen genomförs delvis som tjänsteköp och systemet övervakas enligt 24/7- principen. De nuvarande sex brandväggarna (Lojo/Vichtis, Kyrkslätt, Ingå,, Raseborg och Hangö) slås ihop till en central brandvägg. Mål 2: Kommunerna i västra Nyland har en gemensam ALLIanslutningspunkt till HNS De nuvarande tre ALLI-anslutningspunkterna (Lojo, Kyrkslätt och Raseborg) till HNS slås ihop till en. Mål 3: Operatörsoberoende Landskapsnätet administrerar självt sina IP-adresser och sitt AS-nummer i detoffentliga nätet. Mål 4: Gemensamma principer för datanät Med enhetliga grunder för datakommunikationen kan man på lång sikt administrera omfattande nät och på så vis effektivisera till exempel underhållet. Tieras filial i Hiisiområdet definierar i överensstämmelse med planen de gemensamma underhållsprinciperna och reglerna för administreringen av kommunernas intranät. Mål 5:En gemensam nod för e- och webbtjänster i västra Nyland vidareutvecklas och kopplas till kommunernas www-sidor och landskapsportalen (informationssamhällsstrateginför västra Nyland) Kring landskapsportalen och kommunernas www-sidor grundar kommunerna utifrån regionens informationssamhällsstrategi en gemensam nod för sina e- och webbtjänster. Detta genomförs inom Tieras modell för e-tjänster som för närvarande testas i Lahtis. Nämnd Kommunfullmäktige

6 Sida 6 Med hjälp av landskapsportalen producerar de västnyländska kommunerna tillsammans tjänster åt sina invånare. På landskapsportalen som inrättades i mars 2012, finns material och information om bl.a. turism, näringslivs- och företagsfrågor, kommunernas e-tjänster osv. beslutar 1. godkänna planen för ett landskapsnät som de västnyländska kommunernas gemensamma ställningstagande till utvecklandet av framtidens nät och till genomförande av målen 1 5 för landskapsnätet, 2. att befullmäktiga Tieras filial i västra Nyland att inom ramen för det budgeterade medlen utarbeta den tekniska planen för landskapsnätet och inleda byggandet av de kommunala datanäten från och med att för sin del göra en ansökan till Nylands förbund om finansiering av landskapsnätsprojektet. Förslaget godkändes. === Nämnd Kommunfullmäktige

7 Sida 7 KH:160 /2013 KST 42 Bilaga 2 INFORMATIONSSAMHÄLLESSTRATEGI FÖR VÄSTRA NYLAND Samtidigt med planen för regionalt datanät för västra Nyland har utarbetats en informationssamhällsstrategi för västra Nyland. Nylands förbund har beviljat euro i understöd för projektet. Enligt projektplanen har en arbetsgrupp, som bestått av kommunernas ansvarspersoner för it-förvaltning, fungerat som arbetsgrupp för projektet och utarbetat en beskrivning av informationssamhället. Till styrgruppen har hört de förvaltnings- eller ekonomichefer som innehaft det administrativa och ekonomiska ansvaret för itförvaltningen och en representant från Nylands förbund. Styrgruppen har följt planeringen och användningen av de ekonomiska resurserna samt godkänt planen och föreslagit förverkligandet av strategin och grundandet av en gemensam e-ärendetjänstcentral med hjälp av Tieras elektroniska ärendehantering. Målet med västra Nylands informationssamhällsstrategi är att beskriva informationssamhällets förändring och dess betydelse för kommunens framtida verksamhet. I strategin har dessutom skisserats målbilderna för utvecklandet av informationssamhället och gemensam elektronisk ärendehantering. Avsikten är att gå vidare så att när ibruktagandet planeras utarbetas en gemensam karta över kärnprogram för västra Nyland, kommunvisa utredningar över ibruktagandet utifrån nuläget samt en plan för ibruktagande av Tieras elektroniska ärendehantering. Samtidigt utarbetas kommunernas gemensamma projektplan och finansieringsansökan till Nylands förbund. Tieras filial, som bildas i västra Nyland, kommer att vara ägare av projektet. En projektchef anställs för att planera och genomföra projektet. I byggfasen förverkligas en gemensam elektronisk katalog för elektronisk ärende hantering i västra Nyland och katalogen länkas till kommunernas www-sidor och landskapsportalen Kommunernas gemensamma elektroniska katalog för elektronisk ärendehantering bygger på programvara för Tieras elektroniska ärendehantering. beslutar 1. godkänna informationssamhällsstrategin som de västnyländska kommunernas gemensamma ställningstagande till utvecklandet av framtidens e- tjänster, 2. befullmäktiga Tiera Oy:s filial i västra Nyland att inom ramen för ansla- Nämnd Kommunfullmäktige

8 Sida 8 gen inleda planeringsfasen inför ibruktagandet av informationssamhällsstrategin samt bygget av en gemensam elektronisk katalog för elektronisk ärendehantering i västra Nyland. Under planeringsfasen utarbetas dessutom en gemensam karta över kärnprogram Road-Map 2018, kommunvisa planer för ibruktagandet av e-tjänster utifrån nuläget samt en plan för ibruktagande av Tieras elektroniska ärendehantering, 3. göra en ansökan till Nylands förbund om finansiering för genomförande av ett gemensamt elektroniskt ärendehanteringsprojekt för västra Nyland. Förslaget godkändes. === Nämnd Kommunfullmäktige

9 Sida 9 KST 43 EKONOMISK UPPFÖLJNING behandlar uppföljningen av ekonomin. antecknar uppföljningen av ekonomin för kännedom. antecknade uppföljningen av ekonomin för kännedom. === Nämnd Kommunfullmäktige

10 Sida 10 SIVLTK:83 /2013 KST 44 FÖRSLAG TILL ÄNDRING I INVESTERINGSDELEN I BUDGETEN FÖR 2013 FÖR BILDNINGSNÄMNDENS DEL BILDN Kompletterande material gav nämnderna anvisningar om uppgörande av budgeten och fastställde budgetramarna för nämnderna. Bildningsnämnden har på sitt möte behandlat sitt investeringsförslag för år 2013 och kommunstyrelsen har godkänt budgeten för år 2013 och ekonomiplanen för åren svenska skolas utvidgningsprojekt inleddes i början av år 2012 och utvidgningen blir klar på våren I investeringsdelen i 2012 års budget har kommunfullmäktige reserverat medel för anskaffning av datateknik till svenska skolas urvidgningsdel euro och för anskaffning av datateknik till Tjusterby daghem och Svenska förskolan euro. I sitt investeringsförslag föreslog bildningsnämnden inte att förutnämnda anskaffningar av datateknik skulle överföras på år 2013 eftersom personen som ansvarar för ADB-anskaffningar och som står under förvaltningsavdelningen meddelade att anskaffningarna fullbordas enligt planerna till och med slutet av år I och med social- och hälsoservicens hemförlovningsprocess och de utmaningar som anskaffningen av datatekniken och programmen medfört samt p.g.a. de ringa ADB-personresurserna blev bildningsavdelningens datateknikanskaffningar ogjorda. Eftersom användandet av mångsidig datateknik i undervisningen grundar sig på den riksomfattande läroplanen. borde de planerade datatekniska anskaffningarna fås införda i budgeten för år Kompletterande material och bilagor: - som kompletterande material finns investeringsdelen för 2012 års budget Beredning: bildningschef Tina Nordman tfn (09) , Nämnden beslutar - föreslå för kommunstyrelsen att den föreslår för kommunfullmäktige att man i investeringsdelen i 2013 års budget reserverar; o euro för datateknik till svenska skolas utvidgningsdel o euro för datateknik till Tjusterby daghem och Svenska förskolan Nämnd Kommunfullmäktige

11 Sida 11 Nämnden beslöt - föreslå för kommunstyrelsen att den föreslår för kommunfullmäktige att man i investeringsdelen i 2013 års budget reserverar; o euro för datateknik till svenska skolas utvidgningsdel o euro för datateknik till Tjusterby daghem och Svenska förskolan. Detta ärende justerades på mötet. KST 44 besluter föreslå för kommunfullmäktige att anslag för investeringar i budgeten för år 2013 för bildningsnämndens del ändras enligt följande: euro för datateknik till svenska skolas utvidgningsdel euro för datateknik till Tjusterby daghem och Svenska förskolan. Förslaget godkändes. === Nämnd Kommunfullmäktige

12 Sida 12 KH:161 /2013 KST 45 BEHÖRIGHET ATT BEVILJA BEFRIELSE FRÅN KOMMUNAL- OCH FASTIGHETSSKATT Behörighet att bevilja befrielse från kommunal- och fastighetsskatt övergår till Skatteförvaltningen. Kommunen kan dock förbehålla sig beslutsrätten. Om kommunen önskar förbehålla sig beslutsrätten ska den lämna in en anmälan till Skatteförvaltningen senast Beslutsrätten gäller då sådana ansökningar om befrielse från kommunal- och fastighetsskatt som anhängiggörs under perioden Kommunen kan om den så önskar välja att förbehålla sig beslutsrätten endast i den ena av de två ärendekategorierna. Om kommunen beslutar att den inte förbehåller sig beslutsrätten, behöver den inte lämna in någon anmälan till Skatteförvaltningen. Beslutsrätten övergår till Skatteförvaltningen direkt med stöd av lagen. Kommunförbundets cirkulär om detta ärende har anlänt till kommunen antecknar ärendet för kännedom och 2. föreslår att kommunfullmäktige antecknar ärendet för kännedom. 1. antecknade ärendet för kännedom och 2. föreslår att kommunfullmäktige antecknar ärendet för kännedom. === Nämnd Kommunfullmäktige

13 Sida 13 KH:78 /2008 KST 46 KST / 20 Bilagor 4,5 UTVECKLANDET AV KÄRNOMRÅDET I KOMMUNCENTRUM OCH GENERALPLANERINGEN AV OMRÅDET NORR OM JÄRNVÄGEN För området söder om järnvägen har gjorts sex preliminära visioner med syfte att ändra området till ett effektivt bostadsområde. De två av dessa visioner (bilaga 4), som valts för fortsatt bearbetning, har presenterats för allmänheten. Tero Vanhanen/SKOY har varit sakkunnig. Han har dock övergått i VVO:s tjänst. Markägarna har informerats i frågan och de understöder en planeändring. För att byggarna/byggherrarna skall kunna komma med i ett så tidigt skede som möjligt i planeringen är det möjligt att på samma gång ordna en tävlan om områdets planering och förverkligande (=tomtens överlåtelsetävlan). Genom tävlan får man för bedömning olika lösningsförslag och byggarna/byggherrarna bundna till projektet och deras sakkunskap i användning. Också med tanke på marknadsföringen är en tävlan en positiv sak. Arkkitehdit Asta Björklund, Risto Iivonen Oy har i Lojo fungerat i motsvarande projekt. Arkitekt Risto Iivonen har tidigare varit anställd av staden. Dessutom kan från SAFA fås sakkunnighjälp enligt behov. I bilaga 5 finns ett utvecklingsförslag för området, förslag till tidtabell, kostnadskalkyl i skeden och grunderna för tidsdebiteringen. Markpolitiska kommittén föreslår för kommunstyrelsen att det fortsatta utvecklandet av området förverkligas utgående från en tomtöverlåtelsetävlan, att ett detaljplansutkast med därtill hörande generalplanemässig granskning beställs av Arkkitehdit Asta Björklund, Risto Iivonen Oy mot tidsdebitering enligt anbud och att arbetet bör vara utfört till slutet av detta år. Byrån har en arbetsgrupp med mångsidig erfarenhet och prisnivån är skälig. Om tomtöverlåtelsetävlan besluts senare. Kommuningenjören presenterar ärendet närmare vid mötet. Som bredvidläsning utsänds Arkkitehtuurikilpailut maankäytön suunnittelussa samt tävlingsprogrammet för Esbo stads tomtreservationstävlan Uusmäen Helmipöllönmäen muurattujen ja puukortteleiden tontinvarauskilpailu. besluter att - det fortsatta utvecklandet av kommuncentrets kärnområde görs utgående från en tomtöverlåtelsetävlan Nämnd Kommunfullmäktige

14 Sida 14 - ett detaljplaneutkast och en generalplanemässig granskning beställs av Arkkitehdit Asta Björklund, Risto Iivonen Oy mot tidsdebitering enligt anbud - om formerna och villkoren för en tomtöverlåtelsetävlan besluts senare. Behandling: Ärendet presenterades av kommuningenjören. Förslaget godkändes. beslöt härefter behandla 24 i föredragningslistan. ===== Tekn / 58 Bilaga 6 Planeraren har samlat ihop basutredningar och gjort upp alternativa visioner för utkast till detaljplan. sförhandlingar har förts. Ett nytt alternativ kunde vara att för hela området först planera ett nätverk av gator, promenadrutter och grönområden, genom att förädla arkitekt Hemgårds analys. Sedan delas de områden som skall bebyggas i klara kvarter, för vilka man ger utgångspunkter för planeringen, t ex: - i denna riktning en stadsaktig fasad, som bildar gatuutrymme - parkeringstrafik endast från denna sida - i kvarteret bör ett byahus placeras; x b-m² (för hela levnadsloppets behov) - på den sidan minst ca x st bostäder, där de affärsutrymmen som är anknutna till dessa öppnar sig mot gatan - modellbilder på hurudan miljö man vill ha m m, i stil med kommunens utvecklingsscenario för markanvändning I det skedet gestaltar sig den slutgiltiga områdesavgränsningen för detaljplaneändringen och planen kan enligt behov uppgöras i flere olika delar. Sedan ber man av tävlingsdeltagarna (som utgörs av byggnadsföretag / byggare med planeringsteam) om deras syn på hur kvarteret kunde förverkligas. I varje kvarter kan det finnas en minimivåningsyta, men tävlingsdeltagarna ges möjlighet att erbjuda också betydligt mer än det föreslagna, såvida slutresultatet vore bra. Organiseringen av parkeringen utgör i praktiken den viktigaste dimensioneringsfaktorn. På basen av tävlingsresultaten kan man mer pålitligt bedöma t ex kvartersområdenas våningsantal, då det finns tillgång till ordentligt åskådliggörande bildmaterial. Tävlingen kan periodiseras över flere år i enlighet med kvarterens ordning för förvekligande. I väntan på byggande kan kvarteren märkas ut i terrängen genom att investera i någon lätt landskapsvård (det kommande kvarteret kan t ex omges av en videhäck eller besås som landskapsåker med blåa väx- Nämnd Kommunfullmäktige

15 Sida 15 ter m.m.) på sådant sätt att helhetsformerna i god tid börjar gestalta sig för invånarna. Med hänvisning till myndighetsförhandlingarna är det skäl att först göra upp en strategisk delgeneralplan för området, inom ramen för vilken områdets helhetsstruktur utreds. Behovet av tilläggsarbete, i jämförelse med den generalplanemässiga utredningen i anknytning till detaljplanen, blir inte stort, utan delgeneralplanen sammanlänkas på ett naturligt sätt till områdets planläggningsprocess. De centrala utgångspunkterna för behovet av generalplan är: - i första hand behov av helhetsgranskning: enhetliga utredningar gällande trafik, den service som placeras på området, rekreationsområden och rekreationsnätverket, ordning och tidtabell för förverkligande och önskad tätortsbild - i andra hand motstridigheterna med generalplanen: då det gäller det centrala området där strukturen som helhet blir annorlunda än vad som avsågs i generalplanen. Fullmäktige har godkänt kommunens energi- och klimatstrategi, som bör användas som grund vid detaljplaneringen. En utredning över servicebehovet i kommuncentrum bör göras som grund för generalplanen. Entrecon Oy gjorde upp en utredning gällande servicebehovet för Störsvik generalplaneområde. Entrecon Oy har fungerat och fungerar för närvarande i huvudstadsregionen i ifrågavarande expertuppgifter. Det är ändamålsenligast att låta göra arbetet på timdebitering varvid man då arbetet framskrider kan koncentrera sig på de mest väsentliga frågorna. (MK) En strategisk delgeneralplan görs förts upp för området kring kommuncentrum. Vid sidan av detta görs en detaljplaneram upp för området söder om järnvägen i skede I och på basen av detta kan konkurrenssättningen genomföras. Programmet för deltagande och bedömning uppdateras. Kommunens klimatstrategi tas i beaktande vid planeringen. En utredning gällande servicebehov beställs av Entrecon Oy. Tekn / 93 Bilaga 11 Enligt förslaget. ==== Planeraren har ombetts att framföra en uppdatering av tidtabellen, kostnadskalkylen och arbetsprogrammet. Under arbete är följande grundredogörelser: - redogörelse över servicen - redogörelse över buller och vibrationer Nämnd Kommunfullmäktige

16 Sida 16 - redogörelse över anslutningstrafiken Tidtabellen kommer inte att hålla eftersom redogörelserna kräver mer tid, å andra sidan håller vi oss inom anslagsramarna. Förslag (MK): Antecknas till kännedom. Enligt förslaget. ==== Tekn Basutredningarna har blivit färdiga. Tjänstemannaöverläggningen hölls Bilaga Dokumenten finns bakom linken eller kan ses i byggnadskansliet. Redogörelse för situationen ges under mötet. (MK) Tekn / 27 Bilaga 1 Planen för deltagande och bedömning sätts till offentligt påseende, utlåtanden inbegärs och vi informerar enligt ifrågavarande plan. Enligt förslaget. ==== Anmärkningarna som kommit in från planen för deltagande och bedömning finns som bilaga. I anslutning till dem bör man konstatera att gränsdragningen för det område för vilket generalplanen skall ändras bara är riktgivande, och kommer under planearbetets gång att preciseras. Meningen är att generalplanen för det centrala området i kommuncentrum skall ändras i samband med detta, så att man kan sätta igång detaljplaneändringen för området mittemot järnvägsstationen. Samtidigt granskas detaljplanen för området norr om järnvägen. Eventuella övriga granskningar av andra områden i kommuncentrum görs senare enligt behov. Det kan nämnas att den följande granskningen av landskapsplanen skall just inledas. Nämnden kompletterar basutredningar enligt behov. Utredningarna om kulturhistoriska objekt och miljön samt grundutredningarna är ännu under arbete. Planen för deltagande och bedömning förutsätter inga ändringar på basen av anmärkningen. Vi kan ändå tillägga delen som behandlar detaljplaneringen jämte tidtabellen. Nämnd Kommunfullmäktige

17 Sida 17 Det anordnas en tillställning för allmänheten i Aleksis Kivi-skolan Där kommer man att informera om planeringssituationen och grundutredningarna. Områdets markägare har informerats skilt Planeraren har uppgjort ett utkast till generalplan. Planeraren kommer till mötet och redogör planen. Meningen är att den läggs fram för offentlig behandling. (MK) Programmet för deltagande och bedömning, som uppdaterats godkändes. Programmet justeras vid behov under arbetets gång. Utkastet till ändring av generalplanen sätts till offentligt påseende och utlåtanden inbegärs i enlighet med programmet för deltagande och bedömning, som samtidigt skickas till samtliga delägande. Förhandsutlåtande inbegärs av kommunstyrelsen. Tekn / 54 Bilaga 1 Enligt förslaget. ==== Planeraren har givit sitt genmäle till åsikterna och utlåtandena. Planeringen av trafikarrangemangen har gjorts (WSP-Group/Björn Silerberg). I den har den lätta trafiken och fordonstrafiken behandlats åtskilda. planen har uppgjorts i samarbete med vägverkets och kommunens trafiksäkerhetsplanering, som är under arbete. sunderhandlingarna hölls Planeraren kommer till mötet för att redogöra för planeringssituationen. Buller- och vibrationsutredningarna (WSP-Group) har gjorts på var sida om järnvägen. Även kulturmiljöutredningen har gjorts. Den innehåller de kulturhistoriska objekten och kulturmiljön (Gretel Heimgård, Anna-Liisa Nisu). Nämnden godkänner planerarens svar på genmälen och åsikter och skickar svar till dem som kommit med åsikter. (MK) Nämnden föreslår för kommunstyrelsen att, generalplanens ändringsförslag sätts till offentlig behandling i enlighet med planen för deltagande och bedömning. Samt föreslår att anmärkningarna och utlåtandena inbegärs till den KST Enligt förslaget. ==== Nämnd Kommunfullmäktige

18 Sida 18 Bilaga 6 Behandling: Plankarta och -beskrivningar samt diverse illustrationer fogas till föredragningslistan som bilaga 6. Till beslutsfattarna sänds också kopior av de anmärkningar som inlämnats till nämnden i anledning av den första framläggningen samt planläggarens genmäle till dem. håller förslaget till ändring av generalplanen offentligt framlagt enligt 19 MBF och inbegär utlåtanden enligt PDB. Ärendet presenterades av arkitekt Risto Iivonen. Förslaget godkändes. beslöt härefter behandla 131 i föredragningslistan. ===== Tekn / 68 Bilaga 1 Förslag (MK): Anmärkningar och utlåtanden har skickats till nämndens medlemmar i förväg. Planeraren har gjort förslag till genmälen till anmärkningarna och utlåtandena. Trafikplanen har uppdaterats. Nämnden föreslår följande till kommunstyrelsen: 1. Planerarens genmälen till anmärkningarna och utlåtandena godkänns. 2. Generalplaneändringen för området söder om järnvägen godkänns. Motiveringar: - På norra sidan har det både från invånarnas och myndigheters håll framkommit behov av tilläggsutredningar gällande Brännmalmsbäcken. Även angående stationsområdets beteckning (enhetligt SR-område eller avskilda delhelheter) har respons av olika slag inkommit. - På södra delen kan behandlingen av både fastighet 6:33 (Wahlberg) och sporthallarnas storlek avgöras i samband med detaljplaneringen. Därför kan man föra planen för området söder om banan till fortsatt behandling och göra de nödvändiga tilläggsutredningarna på norra delen och därefter kan vi på nytt uppskatta behovet av offentlig behandlig för den delen. - I utkastskedet har inga sådana funktionella aspekter uppkommit som förutsätter att generalplaneändringen skall behandlas som en helhet. Detta speciellt då områdena norr om och söder om järnvägen är till sin karaktär olika. Dessutom hänvisas till myndighetsöverläggningen samt till planen för deltagande och bedömning, i vilka man har konstaterat att man kan förfara på dethär sättet. Nämnd Kommunfullmäktige

19 Sida Angående visionerna och idéerna för området söder om järnvägen hänvisas till kommunstyrelsens beslut / 148, i vilket utvecklingsavtalet mellan kommunen och Asuntosäätiö godkändes. Som bilaga pro memoriorna från myndighetsöverläggningen och publiktillställningen. KST Bilaga 1, 2 Enligt förslaget. Nämnden beslöt dessutom att punkt 3. läggs till. 3. Man begär kommunstyrelsen informera tekniska nämnden om innehållet i Asuntosäätiös kontrakt. ====== Planförslaget framlades till påseende och framläggningstiden utgick Inom denna tid skulle också anmärkningar mot förslaget inlämnas. Av bilaga 1 framgår ett sammandrag av de inlämnade anmärkningarna och utlåtandena och planläggarens genmäle till dem. En uppdaterad plankarta och planbeskrivning framgår av bilaga 2. Områdena norr och söder om stationen är till sin karaktär rätt olika med olika utgångspunkter. Den primära utgångspunkten för detaljplaneringen för området norr om järnvägen är byggnadsskydd och lätt kompletteringsbyggande. Utgångspunkten för området söder om järnvägen är däremot ett tättbebyggt nybyggnadsområde. Av denna orsak kan området väl delas i den fortsatta generalplaneringen. Avsikten är att starta ett invånarsamarbetsprojekt för utvecklandet av och utarbetandet av idéer för området söder om järnvägen. Kommunen och Asuntosäätiö inbjuder via kungörelse alla intresserade att delta i arbetet, dessutom sänds en inbjudan till i kommunen verkande organisationer och föreningar. I arbetet kan delta speciellt förtroendevalda, invånarföreningar, församlingen, företagare, den lokala miljöföreningen, idrottsföreningar och andra organisationer och föreningar. Också Nylands miljöcentral och Banförvaltningscentralen inbjuds. Asuntosäätiö ansvarar för invånarsamarbetsprojektet, planeraren med sina sakkunniga och kommunens tjänsteinnehavare deltar naturligtvis också. Verksamheten bör vara öppen, diskuterande, sökande utvecklingsidéer. Det är meningen att på detta sätt skapa en ny verksamhetsmodell och att ta i bruk en växelverkande planeringsprocess. Möten hålls med i medeltal 1-2 månaders mellanrum. Olika teman kan förädlas i arbetsgrupper för att sedan behandlas gemensamt. Förutom invånarsamarbetsprojektet kommer det som en koordinerande organisation mellan invånarsamarbetsprojektet och kommunens förtroende- Nämnd Kommunfullmäktige

20 Sida 20 valdaorganisation att finnas en samarbetsgrupp till vilken hör representanter för kommunen, områdets markägare och Asuntosäätiö. Aktörerna på området kan senare ansluta sig. Behandling: besluter godkänna planläggarens genmäle till anmärkningarna och utlåtandena och föreslår att kommunfullmäktige godkänner förslaget till ändring av generalplanen för området söder om järnvägen enligt bilaga 1 (plankartan daterad ). Antecknades att kommuningenjör Markku Kärkkäinen deltog i ärendets behandling. Kärkkäinen meddelade att Nylands miljöcentral inte ger utlåtande i ärendet. Förslaget godkändes. Konstaterades dock att planläggarens genmälen godkändes endast till den del de gäller området söder om järnvägen, till övriga delar fortsätter beredningen av ärendet. beslöt också att kommuningenjören presenterar avtalet med Asuntosäätiö för tekniska nämnden. beslöt härefter behandla 190 i föredragningslistan. ====== FGE Bilaga 6, 7 Behandling: Förslaget till ändring av generalplan presenterades av planläggaren arkitekt Risto Iivonen. Kommunfullmäktige godkände enhälligt kommunstyrelsens förslag. ===== Tekn Kompletterande material Naturutredningen för Brännmalmsbäckens område har blivit färdig. Avsikten är att föra en allmän diskussion som vägkost för planeringen. Kompletterande material - naturutredning - förslaget till ändring av generalplanen Föredragning: Kommuningenjör Markku Kärkkäinen, tel ,espost: Behandling: Ges efter den allmänna diskussionen. Det fördes en allmän diskussion. Nämnd Kommunfullmäktige

Kartan om ändringsområden är som bilaga till föredragningslistan.

Kartan om ändringsområden är som bilaga till föredragningslistan. Kommunfullmäktige 18 27.04.2015 ÄNDRING AV BROBY DETALJPLAN / STRANDTOMTER Kfullm 27.04.2015 18 Kommunstyrelsen 26 augusti 2013 215 I Pyttis liksom i alla andra havskustkommuner finns betydande efterfrågan

Läs mer

DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Vad är ett program för deltagande och bedömning?

DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Vad är ett program för deltagande och bedömning? GRANKULLA STAD Markanvändningsenheten DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 29.4.2011, uppdaterat 26.3.2012 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING Vad är ett program för deltagande och bedömning?

Läs mer

Val av entreprenör för byggandet av vägar och kommunalteknik till detaljplaneområdet på norra sidan av stamväg 51 i Sunnanvik

Val av entreprenör för byggandet av vägar och kommunalteknik till detaljplaneområdet på norra sidan av stamväg 51 i Sunnanvik nr 10/2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEKN 105 TEKN 106 TEKN 107 TEKN 108 TEKN 109 TEKN 110 TEKN 111 Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut Ändring av generalplanen för Västra (ändring

Läs mer

INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN

INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN Träder i kraft 1.1.2013 INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN I KAPITLET GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN 1 Grundtrygghetsnämnden och sektionerna Grundtrygghetsnämnden verkar inom grundtrygghetens

Läs mer

MAL-planen för VÄSTRA NYLAND

MAL-planen för VÄSTRA NYLAND MAL-planen för VÄSTRA NYLAND ARBETSPROGRAM 15.1.2007 1. Beskrivning av arbetet 2. Innehållet i planen 3. Tidtabellen för arbetet 4. Organisering av arbetet 1. BESKRIVNING AV ARBETET Projektet för en reform

Läs mer

Kommunfullmäktige nr 6/2013 2.9.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunfullmäktige nr 6/2013 2.9.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 6/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FGE 71 FGE 72 Mötes konstituering Godkännande av balanseringsprogrammet FGE 73 Ändring av anslag för investeringar i budgeten för år 2013 FGE 74 FGE 75 FGE 76 FGE 77 FGE

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. För Kimito centrum i Kimitoöns kommun uppgörs en rättsverkande delgeneralplan.

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. För Kimito centrum i Kimitoöns kommun uppgörs en rättsverkande delgeneralplan. KIMITOÖNS KOMMUN DELGENERALPLAN FÖR KIMITO CENTRUM PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING 1 Planläggningsområde och planens syfte För Kimito centrum i Kimitoöns kommun uppgörs en rättsverkande delgeneralplan.

Läs mer

Ordföranden meddelade att undertecknade fullmäktigeledamöter före sammanträdet uttryckt önskemål om att få inlämna en så lydande motion:

Ordföranden meddelade att undertecknade fullmäktigeledamöter före sammanträdet uttryckt önskemål om att få inlämna en så lydande motion: Stadsfullmäktige 21 08.02.2012 Arbetarskyddskommissionen 16 31.05.2012 Personalsektionen 33 14.06.2012 Stadsstyrelsen 192 13.08.2012 Stadsfullmäktige 86 12.09.2012 Personalsektionen 15 18.04.2013 Stadsstyrelsen

Läs mer

BESKRIVNING AV DETALJPLANEÄNDRING TOMT 14 I KVARTER 1, EN DEL AV KEMIRAVÄGEN OCH EN DEL AV OUTOKUMPUVÄGEN I STADSDEL 43

BESKRIVNING AV DETALJPLANEÄNDRING TOMT 14 I KVARTER 1, EN DEL AV KEMIRAVÄGEN OCH EN DEL AV OUTOKUMPUVÄGEN I STADSDEL 43 KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER BESKRIVNING AV DETALJPLANEÄNDRING TOMT 14 I KVARTER 1, EN DEL AV KEMIRAVÄGEN OCH EN DEL AV OUTOKUMPUVÄGEN I STADSDEL 43 PLANOMRÅDE 1 BAS- OCH IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER

Läs mer

Tekniska nämnden nr 5/2011 7.6.2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Tekniska nämnden nr 5/2011 7.6.2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 5/2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEKN 42 TEKN 43 TEKN 44 TEKN 45 TEKN 46 Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut Uppgörande av detaljplan för Slussenområdet Detaljplaneprojektet

Läs mer

Kommunfullmäktige nr 8/2014 8.12.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunfullmäktige nr 8/2014 8.12.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 8/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FGE 64 Mötes konstituering FGE 65 Strykande av investeringsanslag ur budgeten för år 2014 FGE 66 FGE 67 FGE 68 FGE 69 FGE 70 FGE 71 FGE 72 FGE 73 FGE 74 FGE 75 Uppdatering

Läs mer

Detaljplanändring SMEDSBY KVARTER 226

Detaljplanändring SMEDSBY KVARTER 226 Detaljplanändring SMEDSBY KVARTER 226 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (PDB) 24.1.2012 2/11 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (PDB) Syftet med program för deltagande och bedömning (PDB) beskrivs

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 13/2013 21.10.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 13/2013 21.10.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 13/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 185 KST 186 KST 187 Mötets konstituering Remissdebatt om utkastet till ett näringspolitiskt program för kommun Ekonomisk uppföljning KST 188 Ändring av budgeten för

Läs mer

Val av enterprenör för byggandet av lättrafikleden i Störsvik

Val av enterprenör för byggandet av lättrafikleden i Störsvik nr 8/2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEKN 83 TEKN 84 TEKN 85 TEKN 86 TEKN 87 TEKN 88 TEKN 89 Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut Ändring av generalplanen för västra (ändring

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 2/2015 23.2.2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 2/2015 23.2.2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 2/2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 23 Mötets konstituering KST 24 Ändring av delgeneralplanen för västra /Hasselgård 1:26 KST 25 Ändring av delgeneralplanen för norra / Björkkulla 1:1 och Nötterbacka 2:5

Läs mer

Grundtrygghetsnämnden nr 1/2014 5.2.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Grundtrygghetsnämnden nr 1/2014 5.2.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 1/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING GRTRN 1 GRTRN 2 GRTRN 3 GRTRN 4 GRTRN 5 Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut Direktiv för barnskyddets klientavgifter och medel för eget hushåll

Läs mer

Inlösning av gatuområden och betalning av ersättningar, ändring i budgeten 2015 (fge)

Inlösning av gatuområden och betalning av ersättningar, ändring i budgeten 2015 (fge) Kommunstyrelsen 31 26.01.2015 Inlösning av gatuområden och betalning av ersättningar, ändring i budgeten 2015 (fge) Kommunstyrelsen 31 Kommunen får gatuområdena som ska byggas i sin ägo genom en inlösningsförrättning

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40 Sammanträdesdatum: 11.04.2012 Nr: 4 Paragrafer: 70-77 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

Tekniska nämnden nr 6/2013 18.6.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Tekniska nämnden nr 6/2013 18.6.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 6/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEKN 50 TEKN 51 TEKN 52 Mötets konstituering Ändring av delgeneralplanen för norra (lägenheten Kurki 1:39, ändring av byggnadsrätt på glesbygdsområde) Ansökan om ändring

Läs mer

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 Sammanträdesdatum Blad FÖRSAMLINGSRÅDET 8.9.2009 1 Plats och klockslag Församlingshemmet kl. 18.00 Beslutande Övriga x Charlotta Andström, protokollförare - Christer

Läs mer

Landsbygdsnämnden 2 / 2009 12.3.2009 1

Landsbygdsnämnden 2 / 2009 12.3.2009 1 PROTOKOLLSIDA Organ Sammanträdesdatum Blad Landsbygdsnämnden 2 / 2009 12.3.2009 1 Sammanträdestid Torsdagen den 12 mars 2009 kl. 18.00-19.00 Sammanträdesplats Villa Lande, Kimito Beslutande X Stenman Mona

Läs mer

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03. Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014 Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.00/2014 Landskapsstyrelsen 10.3.2014 17 Enligt 68 i kommunallagen skall bokslutet

Läs mer

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge PROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Blad 4 / 2009 30.3.2009 1 Sammanträdestid: Måndagen den 30 mars 2009 kl. 16.00 17.40 Sammanträdesplats: Kommunkansliet i Dalsbruk Beslutande: Mårten Nurmio ordförande

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING OMRÅDET ÖSTER OM RÄVFARMSVÄGEN

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING OMRÅDET ÖSTER OM RÄVFARMSVÄGEN KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING OMRÅDET ÖSTER OM RÄVFARMSVÄGEN PLANOMRÅDE FÖR DETALJPLANEARBETET Initiativet har gjorts av Karleby stad. Arbetet

Läs mer

Stranddetaljplan för del av Hästhagen RNr 10:5 i Petsmo by samt del av Östanpå RNr 4:258 och del av Lillölandia RNr 4:265 i Iskmo by

Stranddetaljplan för del av Hästhagen RNr 10:5 i Petsmo by samt del av Östanpå RNr 4:258 och del av Lillölandia RNr 4:265 i Iskmo by Bilaga 1 S i d a 1 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 ) Planläggningsavdelningen 6.2.2013 Stranddetaljplan för del av Hästhagen RNr 10:5 i Petsmo by samt del av Östanpå RNr 4:258 och del av Lillölandia

Läs mer

Kommunfullmäktige nr 5/2013 17.6.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunfullmäktige nr 5/2013 17.6.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 5/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FGE 57 Mötes konstituering FGE 58 Ändring av delgeneralplanen för norra (ändring av byggnadsrätt / lägenheterna RN:o 755-404-2-69, 755-404-3-4, 755-404-2-23) FGE 59 FGE 60

Läs mer

KYRKSLÄTTS KOMMUN ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR UTVECKLINGEN AV VATTENTJÄNSTERNA PÅ GLESBYGDEN

KYRKSLÄTTS KOMMUN ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR UTVECKLINGEN AV VATTENTJÄNSTERNA PÅ GLESBYGDEN Allmänna principer för utvecklingen av vattenförsörjningen på glesbygden 1 (7) KYRKSLÄTTS KOMMUN ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR UTVECKLINGEN AV VATTENTJÄNSTERNA PÅ GLESBYGDEN Godkända av kommunfullmäktige 19.12.2013

Läs mer

Uppföljning av ekonomin och verksamheten 2014 SYMI 20.02.2014 1

Uppföljning av ekonomin och verksamheten 2014 SYMI 20.02.2014 1 Sydspetsens miljöhälsonämnd 1 20.02.2014 Sydspetsens miljöhälsonämnd 13 15.05.2014 Sydspetsens miljöhälsonämnd 20 04.09.2014 Sydspetsens miljöhälsonämnd 31 26.11.2014 Uppföljning av ekonomin och verksamheten

Läs mer

Till protokolljusterare valdes Merja Piipponen och Christel Lax. Antecknas för kännedom, inga åtgärder.

Till protokolljusterare valdes Merja Piipponen och Christel Lax. Antecknas för kännedom, inga åtgärder. VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 19.1.2012 klo 16.30 Sivu 1 Sammanträdet inleddes med ett besök i de planerade diakonilokalerna i Hallipatruuna Oy:s byggnad på Magasinsgatan 12. Fastighetschef Mikko Päällysaho

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 24.10.2011 9/11 Sammanträdestid Måndagen den 24 oktober 2011 kl 18.00 19.00 Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Övriga närvarande Kommungården, sammanträdesrummet

Läs mer

Grundtrygghetsnämnden nr 1/2013 14.2.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Grundtrygghetsnämnden nr 1/2013 14.2.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 1/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING GRTRN 1 Mötets konstituering GRTRN 2 Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut GRTRN 3 Beslutsdelegering i social- och hälsovården GRTRN 4 Godkännande av grundtrygghetsnämndens

Läs mer

Samkommunens uppgift är att äga och hyra ut lokaler för yrkeshögskoleverksamhet. Samkommunens tillgångar samt ansvar och åtaganden

Samkommunens uppgift är att äga och hyra ut lokaler för yrkeshögskoleverksamhet. Samkommunens tillgångar samt ansvar och åtaganden Kommunstyrelsen 332 25.08.2014 Kommunfullmäktige 79 01.09.2014 Upplösning av samkommunen EVTEK Kommunstyrelsen 25.08.2014 332 Beskrivning EVTEK-kuntayhtymä Samkommunens avtalskommuner samt andelarna av

Läs mer

Esbo stad Protokoll 100. Fullmäktige 08.06.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 100. Fullmäktige 08.06.2015 Sida 1 / 1 Fullmäktige 08.06.2015 Sida 1 / 1 4906/11.00.01/2014 Stadsstyrelsen 178 11.5.2015 100 Motion om genomförande av programmet för främjande av bilar med små utsläpp i huvudstadsregionen Beredning och upplysningar:

Läs mer

Kommungården i Nääs. x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x Salmén Rosa

Kommungården i Nääs. x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x Salmén Rosa Nr 22/2014 Sammanträdestid Måndagen den kl. 18.00-18.25 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Nääs x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x

Läs mer

180 Smedsby Kvarter 281

180 Smedsby Kvarter 281 180 Smedsby Kvarter 281 Ändring av detaljplan i kvarter 281 samt till kvarteret angränsande vägoch rekreationsområde. Planläggningsavdelningen 16.5.2013 Planen godkänd av samhällsbyggnadsnämnden _..201_

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 2/2015 23.2.2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 2/2015 23.2.2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 2/2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 23 Mötets konstituering KST 24 Ändring av delgeneralplanen för västra /Hasselgård 1:26 KST 25 Ändring av delgeneralplanen för norra / Björkkulla 1:1 och Nötterbacka 2:5

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs

Kommunkansliet i Nääs Nr 11/2013 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00 21.00 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 10/2013 16.9.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 10/2013 16.9.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 10/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 157 KST 158 KST 159 KST 160 KST 161 KST 162 KST 163 KST 164 KST 165 KST 166 KST 167 KST 168 KST 169 KST 170 KST 171 KST 172 Mötets konstituering Svar till enkät om totalreformen

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10 Sammanträdesdatum: 06.02.2013 Nr: 1 Paragrafer: 1-9 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10 Annsofi Joelsson, kommunfullmäktiges

Läs mer

BRÄNDÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

BRÄNDÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN 2.9.2013 1 KALLELSESIDA Utfärdad den 26 augusti 2013 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Måndagen den 2 september 2013 kl.18.30 Kommunkansliet i Åva 62 Laglighet och beslutförhet 63 Protokolljusterare

Läs mer

Kommunfullmäktige nr 8/2012 8.10.2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunfullmäktige nr 8/2012 8.10.2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 8/2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FGE 63 FGE 64 FGE 65 FGE 66 FGE 67 FGE 68 FGE 69 FGE 70 FGE 71 Mötes konstituering Kommuntillägg för hemvårdsstöd för barn Försäljning av det forna daghemmet Svartbäck Fullmäktigemotion

Läs mer

EN FÖRVALTNINGSMODELL FÖR SVENSK SERVICE I METROPOLOMRÅDET

EN FÖRVALTNINGSMODELL FÖR SVENSK SERVICE I METROPOLOMRÅDET EN FÖRVALTNINGSMODELL FÖR SVENSK SERVICE I METROPOLOMRÅDET FINLANDS KOMMUNFÖRBUND 2014 PROJEKTET OCH UPPDRAGET Kommunförbundets projekt, 9/2013 1/2014 Uppdrag: Formulera en förvaltningsmodell för att trygga,

Läs mer

November 02, 2009. samhlära1.notebook

November 02, 2009. samhlära1.notebook PRESIDENTBESLUT Huvudregeln är att presidenten fattar beslut i statsrådet (regeringens sammanträden) presidentföredragningen. Den minister till vars område ett ärende hör, framlägger ett beslutsförslag

Läs mer

Grundtrygghetsnämnden nr 6/2014 24.9.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Grundtrygghetsnämnden nr 6/2014 24.9.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 6/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING GRTRN 46 GRTRN 47 GRTRN 48 GRTRN 49 Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut kommuns utlåtande om utkastet till regeringens proposition till lagen

Läs mer

GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN

GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN 1 GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN Godkänd 23.9.2003 104 stadsfullmäktige, Jakobstads stad Godkänd 1.9.2003 52 kommunfullmäktige, Pedersöre kommun Godkänd 20.8.2003 30 kommunfullmäktige,

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 4/2013 25.3.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 4/2013 25.3.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 4/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 61 KST 62 Mötets konstituering Bokslutet för år 2012 och verksamhetsberättelse KST 63 Personalbokslut 2012 KST 64 KST 65 KST 66 KST 67 KST 68 KST 69 KST 70 Godkännande

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 13/2014 24.11.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 13/2014 24.11.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 13/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 171 KST 172 Mötets konstituering Uppföljning av ekonomin KST 173 Strykande av investeringsanslag ur budgeten för år 2014 KST 174 KST 175 KST 176 KST 177 KST 178 KST

Läs mer

KALLELSE 24.11.2011. Denna möteskallelse har utfärdats samt anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i Godby den 18 november 2011.

KALLELSE 24.11.2011. Denna möteskallelse har utfärdats samt anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i Godby den 18 november 2011. FINSTRÖMS KOMMUN SKOLNÄMNDEN KALLELSE 24.11.2011 Nr 7 Tid Torsdagen den 24.11.2011 kl.16.00 Plats Kommungården i Finström Ärenden: 72 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 73 PROTOKOLLJUSTERARE 74 FÖREDRAGNINGSLISTAN

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 21.12.2011 Nr: 9 Paragrafer: 62-72 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 21 december 2011 kl. 19.00-22.05 Raija-Liisa Eklöw,

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 5/2013 15.4.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 5/2013 15.4.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 5/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 71 KST 72 KST 73 KST 74 Mötets konstituering Ekonomisk uppföljning Laglighetsövervakning av kommunfullmäktiges beslut Övervakning av lagligheten i nämnd- och tjänsteinnehavarbeslut

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 11/2013 30.9.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 11/2013 30.9.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 11/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 173 Mötets konstituering KST 174 Övervakning av lagligheten i nämnd- och tjänsteinnehavarbeslut KST 175 Anlända skrivelser, anmälningar och beslut KST 176 Revisionsnämndens

Läs mer

Grundtrygghetssektorns avgifter, arvoden och verksamhetsanvisningar 2015

Grundtrygghetssektorns avgifter, arvoden och verksamhetsanvisningar 2015 Stadsfullmäktige 11 14.01.2015 Grundtrygghetssektorns avgifter, arvoden och verksamhetsanvisningar 2015 Grundtrygghetsnämnden 16.12.2014 149 Enligt 20 i Lojo stads förvaltningsstadga beslutar en nämnd

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 11/2010 20.9.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 11/2010 20.9.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 11/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 198 KST 199 KST 200 KST 201 KST 202 KST 203 KST 204 KST 205 KST 206 KST 207 KST 208 KST 209 Mötes konstituering Uppföljning av ekonomiskt balanseringsprogram Övervakning

Läs mer

STADGA FÖR STATSRÅDET C.F. OCH MARIA VON WAHLBERGS FOND

STADGA FÖR STATSRÅDET C.F. OCH MARIA VON WAHLBERGS FOND KYRKSLÄTTS KOMMUN 303/103/2008 STADGA FÖR STATSRÅDET C.F. OCH MARIA VON WAHLBERGS FOND Innehållsförteckning 1 Fondens syftemål...2 2 Fondens kapital...2 3 Fondens avkastning (Ändr. Fge 31.1.2008 7)...2

Läs mer

2. Uppgörande av ansökan om utbetalning på initiativ av projektets verkställare

2. Uppgörande av ansökan om utbetalning på initiativ av projektets verkställare 3.7.2008 Bilaga 11 ANVISNING OM ANSÖKNINGAR OM UTBETALNING 1. Allmänt Projektets totalkostnader är godkända i finansieringsbeslutet och i den godkända projektplanen. I finansieringsbeslutet har även uppställts

Läs mer

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner.

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner. 1 (5) Instruktion för Keva Godkänd av delegationen 13.3.2014, träder i kraft 13.5.2014 I ALLMÄNT 1 Tillämpning I denna instruktion ges bestämmelser om den kommunala pensionsanstalten Kevas organ och verksamhet

Läs mer

FÖRSAMLINGSRÅDET 120605 5.6.2012

FÖRSAMLINGSRÅDET 120605 5.6.2012 FÖRSAMLINGSRÅDET 120605 5.6.2012 Plats och klockslag Församlingshemmet, sal 4, kl. 18.00 Närvarande mar HÖGLUND, Lars-Henrik ordförande KULLBERG, Inger vice ordförande GUSTAFSSON, Siv HELLSTRÖM, Gunnel

Läs mer

Överföring av några hyresbostadsenheter till Lohjan Vuokra-asunnot Oy

Överföring av några hyresbostadsenheter till Lohjan Vuokra-asunnot Oy Stadsfullmäktige 118 12.11.2014 Överföring av några hyresbostadsenheter till Lohjan Vuokra-asunnot Oy Grundtrygghetsnämnden 26.8.2014 5 Nummi-Pusulan Vuokra-asunnot Oy (123 bostäder) samt i Karislojoområdet

Läs mer

F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A

F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Sammanträdestid Tisda gen den 20.11.2012 kl 19.00 22.00 Sammanträdesplats Kommunkansli, Överby F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A 1. Kst 327 Kallelse och beslutförhet. 2. Kst 328 Val av protokolljusterare,

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 01.03.2010 2/10 Sammanträdestid Måndagen den 1 mars 2010 kl 18.00 20.30. Sammanträdesplats Beslutande OBS! Godby nya daghem x Torbjörn Björkman, ordförande - Sören Karlsson,

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 118 SN 119 SN 120 SN 121 SN 122 SN 123 SN 124 SN 125 SN 126 SN 127 SN 128

Läs mer

Styrelsen 10 2012 P R O T O K O L L 13.11.2012

Styrelsen 10 2012 P R O T O K O L L 13.11.2012 Styrelsen 10 2012 P R O T O K O L L 13.11.2012 Styrelsen 13.11.2012 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 10/2012 Tid: 13.11.2012 kl. 15.00 Plats: Inveon, Edelfeltsstigen 1 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH

Läs mer

Björnberg-Enckell, Maria. Elving-Andersén, Christina. Lundsten, Lars medlem, från 9 ( 7) Träskman, Anhild

Björnberg-Enckell, Maria. Elving-Andersén, Christina. Lundsten, Lars medlem, från 9 ( 7) Träskman, Anhild JOHANNES FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 11/2014 FÖRSAMLINGSRÅDET Tid: 11.11.2014 kl. 17.30. Servering från kl. 17. Plats: Högbergssalen, Högbergsgatan 10 E 2 våningen Närvarande: Westerlund, Johan kyrkoherde,

Läs mer

06.05.2008 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25

06.05.2008 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25 1 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25 sammanträdet Plats Kommunalgården Närvarande ledamöter (samt anteckning om vem som fungerade som ordförande) Sjövall Edgar - ordförande Andersson

Läs mer

Kaj Björkqvist prof, utv.psyk. (specialforskare Jörgen Bergman) Tomas Lindroos stud (stud. Niklas Lindman) Möteskallelse

Kaj Björkqvist prof, utv.psyk. (specialforskare Jörgen Bergman) Tomas Lindroos stud (stud. Niklas Lindman) Möteskallelse Möteskallelse Datadirektionen sammanträder den 18.9.2000 kl 10.00 på datacentralen. Föredragningslistan är bifogad. De ordinarie medlemmarna ombedes vid eventuellt förfall själva underrätta sin personliga

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 19.08.2015 Nr: 7 Paragrafer: 92-102 Plats och tid Kommunkansliets mötesrum i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 19 augusti 2015 kl. 19.00-21.25 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Jomala den 13.1 2011. Harry Jansson Förbundsstyrelsens ordförande. genom. Kerstin Wikgren Vårdchef SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

FÖREDRAGNINGSLISTA. Jomala den 13.1 2011. Harry Jansson Förbundsstyrelsens ordförande. genom. Kerstin Wikgren Vårdchef SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sida 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 12 Sammankallelse och beslutförhet 13 Val av protokolljusterare, tidpunkt för justering och godkännande/komplettering av föredragningslistan 14 Konfidentiellt ärende 15 Demensavdelningens

Läs mer

BORGÅ STADS LINJER FÖR FRAMTIDEN FÖR YRKESUTBILDNINGEN PÅ ANDRA STADIET

BORGÅ STADS LINJER FÖR FRAMTIDEN FÖR YRKESUTBILDNINGEN PÅ ANDRA STADIET Stadsstyrelsen 257 15.09.2014 Stadsstyrelsen 312 27.10.2014 Stadsstyrelsen 374 22.12.2014 Stadsstyrelsen 25 02.02.2015 BORGÅ STADS LINJER FÖR FRAMTIDEN FÖR YRKESUTBILDNINGEN PÅ ANDRA STADIET STST 15.09.2014

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 9/2010 21.6.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 9/2010 21.6.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 9/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 151 KST 152 Mötets konstituering Svartbäck daghem KST 153 Kommuntillägg för hemvård av barn utvärdering för tiden 1.1-31.5.2010 KST 154 Tillsättning av tjänsten som bildningschef

Läs mer

Ungdomsnämnden 9 28.01.2015. Ungdomstjänsternas dispositionsplan för år 2015. Ungdomsnämnden 9

Ungdomsnämnden 9 28.01.2015. Ungdomstjänsternas dispositionsplan för år 2015. Ungdomsnämnden 9 Ungdomsnämnden 9 28.01.2015 Ungdomstjänsternas dispositionsplan för år 2015 Ungdomsnämnden 9 Kommunfullmäktige godkände 29.11.2014 budgeten för år 2015 och ekonomiplanen för åren 2016-2017. Enligt 65 i

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 1/2013. Sammanträdesdatum 10.1.2013. Organ Tekniska nämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 1/2013. Sammanträdesdatum 10.1.2013. Organ Tekniska nämnden Nr 1/2013 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-20.05 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

Statsrådets förordning om främjande av livsmedelskedjans verksamhet

Statsrådets förordning om främjande av livsmedelskedjans verksamhet Statsrådets förordning om främjande av livsmedelskedjans verksamhet I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 i statsunderstödslagen (688/2001) och 7 c i lagen om statsbudgeten (423/1988),

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 15/2010 29.11.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 15/2010 29.11.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 15/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 258 Mötes konstituering KST 259 Tilläggsanslag för kommunstyrelsen i budgeten för år 2010 KST 260 Tilläggsanslag för grundtrygghetsnämnden i budgeten för år 2010 KST

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 3/2012. Sammanträdesdatum 26.4.2012. Organ Tekniska nämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 3/2012. Sammanträdesdatum 26.4.2012. Organ Tekniska nämnden Nr 3/2012 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-21.25 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 9/2009

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 9/2009 Styrelsen nr 9/2009 Kallelse till sammanträde 11 augusti 2009 kl. 09.00. Paragraf Ärende 95 Sammankallande och beslutförhet. 96 Justering av protokoll. 97 Fastställande av föredragningslistan. 98 Utvärdering

Läs mer

Den interna tillsynen är ett hjälpmedel vid ledningen av verksamheten. Landskapsstyrelsen ansvarar för ordnandet av den interna tillsynen.

Den interna tillsynen är ett hjälpmedel vid ledningen av verksamheten. Landskapsstyrelsen ansvarar för ordnandet av den interna tillsynen. INTERN TILLSYN VID ÖSTERBOTTENS FÖRBUND 1. Bestämmelser i instruktioner Enligt 1 i revisionsstadgan för Österbottens förbund ordnas tillsynen av samkommunens förvaltning och ekonomi så att den externa

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 28.9.2011 12/11. Kommunkansliet, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 28.9.2011 12/11. Kommunkansliet, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNSTYRELSEN 28.9.2011 12/11 Sammanträdestid 28.9.2011 kl. 17.00 Beslutande Kommunkansliet, sammanträdesrummet x Höglund, Roger, ordförande x Lycke, Per,

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

I programdokumenten som uppgjorts av medlemsstaterna och godkänts av kommissionen definieras den nationella finansieringens storlek.

I programdokumenten som uppgjorts av medlemsstaterna och godkänts av kommissionen definieras den nationella finansieringens storlek. 8.7.2008 Bilaga 13 KOMMUN-, ÖVRIG OFFENTLIG OCH PRIVAT FINANSIERING I programdokumenten som uppgjorts av medlemsstaterna och godkänts av kommissionen definieras den nationella finansieringens storlek.

Läs mer

Styrelsen 09 2013 P R O T O K O L L 12.11.2013

Styrelsen 09 2013 P R O T O K O L L 12.11.2013 Styrelsen 09 2013 P R O T O K O L L 12.11.2013 Styrelsen 12.11.2013 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 09/2013 Tid: 12.11.2013 kl. 15.00 Plats: Inveon, Edelfeltsstigen 1 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH

Läs mer

JOMALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

JOMALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL JOMALA KOMMUN Organ Sammanträdesdatum Nr Kommunstyrelsen 8.6.2015 8 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande 8.6.2015 kl. 16:00 17:05. Kommunkansliet Nordberg Mika, ordförande, Solax Charlotta, vice

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19:00 22.00 Sammanträdesplats Kommunkansliet F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A KS 287 Kallelse och beslutförhet KS 288 Val av protokolljusterare,

Läs mer

Med övriga kommuner kan samkommunen ingå avtal om skötsel av frivilliga uppgifter mot full ersättning.

Med övriga kommuner kan samkommunen ingå avtal om skötsel av frivilliga uppgifter mot full ersättning. ÖSTERBOTTENS FÖRBUND POHJANMAAN LIITTO GRUNDAVTAL I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Namn och hemort Samkommunens namn är Samkommunen för Österbottens förbund. Namnet kan även användas i formen Österbottens förbund.

Läs mer

Jsm faststäldt den, den 30.12.2011 jsm dnr 768/424/2011, förändring 7 3 mom den 25.9.2012 jsm dnr 1541/481/2012

Jsm faststäldt den, den 30.12.2011 jsm dnr 768/424/2011, förändring 7 3 mom den 25.9.2012 jsm dnr 1541/481/2012 5.11.2012 ARBETSORDNING FÖR JAKTVÅRDSFÖRENINGARNA Ikraft från den 1.1.2012 tillsvidare Behandlad vid Finlands viltcentrals styrelsemöte den 18.11.2011 Jsm faststäldt den, den 30.12.2011 jsm dnr 768/424/2011,

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 2/2010 15.2.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 2/2010 15.2.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 2/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 21 Mötets konstituering KST 22 Ändring av generalplanen för Revelsudd KST 23 Ansökan om ändring av generalplan, Lammistovägen 201 KST 24 Kommundirektörens direktörsavtal

Läs mer

VASA SVENSKA FÖRSAMLING Protokoll 2/2012 1

VASA SVENSKA FÖRSAMLING Protokoll 2/2012 1 VASA SVENSKA FÖRSAMLING Protokoll 2/2012 1 Sammanträdet inleddes med psalmsång Psb 310, textläsning ur Joh 15:15-16 och bönen Fader Vår. Val av lekmannaombud till kyrkomötet/lekmannamedlemmar till stiftsfullmäktige

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDEPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 20.12.2011 8/11

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDEPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 20.12.2011 8/11 SAMMANTRÄDEPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 20.12.2011 8/11 Sammanträdestid Tisdagen den 20.12. 2011, klockan 19.30 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby x Lars Rögård,

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE 3.9.2009 4/09

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE 3.9.2009 4/09 FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNFULLMÄKTIGE 3.9.2009 4/09 Sammanträdestid Torsdag 3.9.2009, kl. 19.00 Beslutande, sammanträdesrummet x Mattsson, Lars-Åke, ordförande - Danielsson,

Läs mer

Reglemente Avfallsnämnden

Reglemente Avfallsnämnden Reglemente Avfallsnämnden Mariestad och Gullspång Datum: 2012-01-18 Dnr: Sida: 2 (5) Avfallsnämndens verksamhetsområden 1 Avfallsnämnden har hand om avfallshanteringen i Gullspångs och Mariestads kommuner.

Läs mer

SVAR PÅ EN FULLMÄKTIGEMOTION OM INLEDANDE AV FÖRHANDLINGAR OM SAMMANSLAGNING AV INVEON OCH PRAKTICUM

SVAR PÅ EN FULLMÄKTIGEMOTION OM INLEDANDE AV FÖRHANDLINGAR OM SAMMANSLAGNING AV INVEON OCH PRAKTICUM Stadsstyrelsen 360 04.11.2013 SVAR PÅ EN FULLMÄKTIGEMOTION OM INLEDANDE AV FÖRHANDLINGAR OM SAMMANSLAGNING AV INVEON OCH PRAKTICUM STST 360 Beredning och tilläggsuppgifter: utbildningsdirektör Jari Kettunen,

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1. Kommungården, sammanträdesrummet

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1. Kommungården, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1 Sammanträdestid Måndagen den 24 januari 2011 kl 19.00-21.00 Beslutande Föredragande Kommungården,

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN FÖR KOMMUNENS WEBBPLATS www.korsholm.fi/www.mustasaari.fi

ANBUDSFÖRFRÅGAN FÖR KOMMUNENS WEBBPLATS www.korsholm.fi/www.mustasaari.fi Anbudsförfrågan 1 (5) ANBUDSFÖRFRÅGAN FÖR KOMMUNENS WEBBPLATS www.korsholm.fi/www.mustasaari.fi Korsholms kommun förnyar sin webbplats samt sitt intranät för personalen och extranät för förtroendevalda

Läs mer

Korpo kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2/2008

Korpo kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2/2008 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2/2008 13 10-23, Sammanträdestid: kl. 19.00 20.54 Sammanträdesplats: Kommunkansli Beslutande: Ordinarie: Ersättare: Merja Fredriksson, ordf. Terhi Ahosola, 1. viceordf. Jörgen Palmqvist,

Läs mer

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING KARLEBY STAD September 2014 Centralförvaltningen GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING INNEHÅLL 1. ALLMÄNT 2. MÅL, SYFTEN OCH BEGREPP INOM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING 3. UPPGIFTER OCH ANSVAR

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansliet SN 114 SN 115 SN 116 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Kallelse och beslutförhet Val av protokolljusterare,

Läs mer

BORGÅ STADS LINJER FÖR FRAMTIDEN FÖR YRKESUTBILDNINGEN PÅ ANDRA STADIET

BORGÅ STADS LINJER FÖR FRAMTIDEN FÖR YRKESUTBILDNINGEN PÅ ANDRA STADIET Stadsstyrelsen 257 15.09.2014 Stadsstyrelsen 312 27.10.2014 Stadsstyrelsen 374 22.12.2014 Stadsstyrelsen 25 02.02.2015 Stadsstyrelsen 43 09.02.2015 Stadsstyrelsen 53 23.02.2015 Stadsstyrelsen 133 20.04.2015

Läs mer

Geta kommun, beslutsprotokoll

Geta kommun, beslutsprotokoll Byggnadsnämnden, sammanträde nr 1/2015, 27.01.2015 PROTOKOLL Tid och plats Tisdagen den 27 januari 2015 kl. 19:00- Kommunkansliet i Geta (vid Furulund), Vestergeta, Geta Närv. Beslutande Yngve Österlund,

Läs mer

KALLELSE 22.9.2015. Tisdagen den 22.9.2015 kl.19.00

KALLELSE 22.9.2015. Tisdagen den 22.9.2015 kl.19.00 SKOLNÄMNDEN KALLELSE Nr 4 Tid Tisdagen den kl.19.00 Plats Geta skola Ärenden: Innehåll 21 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 3 22 VAL AV TVÅ PROTOKOLLJUSTERARE 3 23 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 4/2012

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 4/2012 Styrelsen nr 4/2012 Kallelse till sammanträde den 16 mars kl. 12.00. Vi inleder med besök på geriatriska kliniken kl. 10.30 och äter sedan en snabb lunch innan mötet. Paragraf Ärende 30. Sammankallande

Läs mer