Kommunstyrelsen nr 3/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen nr 3/2013 11.3.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING"

Transkript

1 nr 3/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 40 KST 41 KST 42 KST 43 KST 44 KST 45 KST 46 KST 47 KST 48 KST 49 KST 50 KST 51 KST 52 KST 53 KST 54 KST 55 KST 56 KST 57 KST 58 KST 59 KST 60 Mötets konstituering Plan för ett landskapsnät för västra Nyland Informationssamhällesstrategi för västra Nyland Ekonomisk uppföljning Förslag till ändring i investeringsdelen i budgeten för 2013 för bildningsnämndens del Behörighet att bevilja befrielse från kommunal- och fastighetsskatt Utvecklandet av kärnområdet i kommuncentrum och generalplaneringen av området norr om järnvägen Byggandet av en allaktivitetshall i kommuncentrum och justering av detaljplanen Godkännande av samarbetsavtal med Ingå kommun Sommararbetsstöd för ungdomar Fullmäktigemotion som gäller uppdatering av rapporten om ekonomin Fullmäktigemotion om avskaffande av hälsocentralavgiften Fullmäktigemotion om avloppsvatten som hamnar i å Val av medlem till miljöhälsosektionen vid miljö- och byggnadsnämnden i Lojo stad Val av medlem i västra Nylands avfallsnämnd Val av medlem i direktionen för Hiiden Opisto Val av representant till samkommunstämman för Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Laglighetsövervakning av kommunfullmäktiges beslut Övervakning av lagligheten i nämnd- och tjänsteinnehavarbeslut Anlända skrivelser, anmälningar och beslut Övriga ärenden

2 MÖTESPROTOKOLL Sida 2 Nr 3/2013 Mötesplats och -tid Kommunhuset kl Närvarande medlemmar Laaksonen Merja, ordförande Kaisla Heikki, medlem Karell Anders, medlem Koroma-Hintikka Maria, medlem Louekoski Vesa-Matti, medlem Martin Kirsi, medlem Parviainen Kristian, medlem Pitkänen Kirsti, medlem Sneck Minna, medlem Svanfeldt Stefan, medlem Tanskanen Veikko, medlem Övriga närvarande Alho Arja, FGE-ordförande Nordström Marcus, FGE I vice ordförande Penttinen Arto, FGE II vice ordförande, ej närvarande 46 Isotupa Juha-Pekka, kommundirektör Sorvanto Jarkko, förvaltningsdirektör Nordman Tina, bildningschef Heinonen Markku, it-planerare, närvarande Ärenden Underskrifter Merja Laaksonen ordförande Jarkko Sorvanto protokollförare Vesa-Matti Louekoski protokolljusterare Stefan Svanfeldt protokolljusterare Protokollet framlagts till påseende, tid och plats Kommunhuset Intygar, underskrift Tjänsteställning Jarkko Sorvanto förvaltningsdirektör

3 Sida 3 KST 40 MÖTETS KONSTITUERING beslutar 1. konstatera mötet vara lagligt sammankallat och beslutfört 2. välja två protokolljusterare. beslöt 1. konstatera mötet lagligt sammankallat och beslutfört 2. välja Vesa-Matti Louekoski och Stefan Svanfeldt till protokolljusterare. === Nämnd Kommunfullmäktige

4 Sida 4 KH:159 /2013 KST 41 Bilaga 1 PLAN FÖR ETT LANDSKAPSNÄT FÖR VÄSTRA NYLAND De västnyländska kommunerna Kyrkslätt, Lojo,, Ingå, Raseborg och Hangö samt samkommunen Puhti (Högfors, Vichtis) har från år 2010 tillsammans uppgjort ett gemensamt plan för ett landskapsnät. Nylands förbund har deltagit i projektet genom att bevilja ett bidrag om euro och genom att bistå projektet med experthjälp. Ett landskapsnät kan anses som ett verksamhetsmässigt utvecklingsprojekt, som kan jämföras med planeringen och byggandet av infrastrukturen, t.ex. områdets kommunalteknik. Då de grundläggande delarna är färdiga kan man planera servicen vidare flexibelt tillsammans över kommungränser samt nå lösningsmodeller som fungerar tekniskt och är ekonomiskt fördelaktiga. Landskapsnät garanterar möjligheten att svara på de ändringar som sker på kommunfältet. Eftersom det är fråga om ett regionalt projekt som är bland de första som har förverkligats i landet, ger projektet en bra utgångspunkt i förhållande till övriga regioner. Med landskapsnät strävar man tekniskt sett efter att säkerställa de nätverkstjänster som samhället behöver och att dessa fungerar på ett kvalitativt sätt dygnet runt. Nu produceras nätverkstjänsten skilt för sig i varje kommun och med varierande satsning. Nätverket skall erbjuda kommunerna effektiv och tillräcklig datateknikkapacitet för kommande decennier. En arbetsgrupp som består av ansvarspersoner för datatekniken i kommunerna har fungerat som projektets arbetsgrupp och har uppgjort en plan för landskapsnätet. Till styrgruppen har hört de förvaltnings- eller ekonomichefer som innehaft det administrativa och ekonomiska ansvaret för dataförvaltningen och en representant från Nylands förbund. Styrgruppen har övervakat planeringen och användningen av ekonomiska resurser samt för sin del godkänt planen och föreslagit att landskapsnätet förverkligas. Syftet med planen för ett landskapsnät i västra Nyland är att skildra landskapsnätet och dess betydelse för kommunernas verksamhet. Planen skildrar också de tjänster som det planerade nätet ska erbjuda och hur nätet byggs. Då det gäller genomförandet av planen delas den i två faser: teknisk planering och byggande. I samband med den tekniska planeringen ska man enligt de allmänna principerna i planen för landskapsnätet göra upp en noggrannare teknisk projektplan samt tidtabell och budget. Tiera grundar en filial i Hii- Nämnd Kommunfullmäktige

5 Sida 5 siområdet som kommer att vara ägare till projektet och bereda projektplanen. För projektet anställs en projektchef som planerar och genomför projektet. Under byggnadsfasen genomförs landskapsnätet enligt dess första fastställda mål. För genomförandet svarar Tieras filial i Västnyland. De viktigaste målen för första fasen är enligt planen följande: Mål 1: Centraliserade brandväggs- och internettjänster Genom landskapsnätets gemensamma brandväggstjänster ges de västnyländska kommunerna säkra internetförbindelser. Landskapsbrandväggen genomförs delvis som tjänsteköp och systemet övervakas enligt 24/7- principen. De nuvarande sex brandväggarna (Lojo/Vichtis, Kyrkslätt, Ingå,, Raseborg och Hangö) slås ihop till en central brandvägg. Mål 2: Kommunerna i västra Nyland har en gemensam ALLIanslutningspunkt till HNS De nuvarande tre ALLI-anslutningspunkterna (Lojo, Kyrkslätt och Raseborg) till HNS slås ihop till en. Mål 3: Operatörsoberoende Landskapsnätet administrerar självt sina IP-adresser och sitt AS-nummer i detoffentliga nätet. Mål 4: Gemensamma principer för datanät Med enhetliga grunder för datakommunikationen kan man på lång sikt administrera omfattande nät och på så vis effektivisera till exempel underhållet. Tieras filial i Hiisiområdet definierar i överensstämmelse med planen de gemensamma underhållsprinciperna och reglerna för administreringen av kommunernas intranät. Mål 5:En gemensam nod för e- och webbtjänster i västra Nyland vidareutvecklas och kopplas till kommunernas www-sidor och landskapsportalen (informationssamhällsstrateginför västra Nyland) Kring landskapsportalen och kommunernas www-sidor grundar kommunerna utifrån regionens informationssamhällsstrategi en gemensam nod för sina e- och webbtjänster. Detta genomförs inom Tieras modell för e-tjänster som för närvarande testas i Lahtis. Nämnd Kommunfullmäktige

6 Sida 6 Med hjälp av landskapsportalen producerar de västnyländska kommunerna tillsammans tjänster åt sina invånare. På landskapsportalen som inrättades i mars 2012, finns material och information om bl.a. turism, näringslivs- och företagsfrågor, kommunernas e-tjänster osv. beslutar 1. godkänna planen för ett landskapsnät som de västnyländska kommunernas gemensamma ställningstagande till utvecklandet av framtidens nät och till genomförande av målen 1 5 för landskapsnätet, 2. att befullmäktiga Tieras filial i västra Nyland att inom ramen för det budgeterade medlen utarbeta den tekniska planen för landskapsnätet och inleda byggandet av de kommunala datanäten från och med att för sin del göra en ansökan till Nylands förbund om finansiering av landskapsnätsprojektet. Förslaget godkändes. === Nämnd Kommunfullmäktige

7 Sida 7 KH:160 /2013 KST 42 Bilaga 2 INFORMATIONSSAMHÄLLESSTRATEGI FÖR VÄSTRA NYLAND Samtidigt med planen för regionalt datanät för västra Nyland har utarbetats en informationssamhällsstrategi för västra Nyland. Nylands förbund har beviljat euro i understöd för projektet. Enligt projektplanen har en arbetsgrupp, som bestått av kommunernas ansvarspersoner för it-förvaltning, fungerat som arbetsgrupp för projektet och utarbetat en beskrivning av informationssamhället. Till styrgruppen har hört de förvaltnings- eller ekonomichefer som innehaft det administrativa och ekonomiska ansvaret för itförvaltningen och en representant från Nylands förbund. Styrgruppen har följt planeringen och användningen av de ekonomiska resurserna samt godkänt planen och föreslagit förverkligandet av strategin och grundandet av en gemensam e-ärendetjänstcentral med hjälp av Tieras elektroniska ärendehantering. Målet med västra Nylands informationssamhällsstrategi är att beskriva informationssamhällets förändring och dess betydelse för kommunens framtida verksamhet. I strategin har dessutom skisserats målbilderna för utvecklandet av informationssamhället och gemensam elektronisk ärendehantering. Avsikten är att gå vidare så att när ibruktagandet planeras utarbetas en gemensam karta över kärnprogram för västra Nyland, kommunvisa utredningar över ibruktagandet utifrån nuläget samt en plan för ibruktagande av Tieras elektroniska ärendehantering. Samtidigt utarbetas kommunernas gemensamma projektplan och finansieringsansökan till Nylands förbund. Tieras filial, som bildas i västra Nyland, kommer att vara ägare av projektet. En projektchef anställs för att planera och genomföra projektet. I byggfasen förverkligas en gemensam elektronisk katalog för elektronisk ärende hantering i västra Nyland och katalogen länkas till kommunernas www-sidor och landskapsportalen Kommunernas gemensamma elektroniska katalog för elektronisk ärendehantering bygger på programvara för Tieras elektroniska ärendehantering. beslutar 1. godkänna informationssamhällsstrategin som de västnyländska kommunernas gemensamma ställningstagande till utvecklandet av framtidens e- tjänster, 2. befullmäktiga Tiera Oy:s filial i västra Nyland att inom ramen för ansla- Nämnd Kommunfullmäktige

8 Sida 8 gen inleda planeringsfasen inför ibruktagandet av informationssamhällsstrategin samt bygget av en gemensam elektronisk katalog för elektronisk ärendehantering i västra Nyland. Under planeringsfasen utarbetas dessutom en gemensam karta över kärnprogram Road-Map 2018, kommunvisa planer för ibruktagandet av e-tjänster utifrån nuläget samt en plan för ibruktagande av Tieras elektroniska ärendehantering, 3. göra en ansökan till Nylands förbund om finansiering för genomförande av ett gemensamt elektroniskt ärendehanteringsprojekt för västra Nyland. Förslaget godkändes. === Nämnd Kommunfullmäktige

9 Sida 9 KST 43 EKONOMISK UPPFÖLJNING behandlar uppföljningen av ekonomin. antecknar uppföljningen av ekonomin för kännedom. antecknade uppföljningen av ekonomin för kännedom. === Nämnd Kommunfullmäktige

10 Sida 10 SIVLTK:83 /2013 KST 44 FÖRSLAG TILL ÄNDRING I INVESTERINGSDELEN I BUDGETEN FÖR 2013 FÖR BILDNINGSNÄMNDENS DEL BILDN Kompletterande material gav nämnderna anvisningar om uppgörande av budgeten och fastställde budgetramarna för nämnderna. Bildningsnämnden har på sitt möte behandlat sitt investeringsförslag för år 2013 och kommunstyrelsen har godkänt budgeten för år 2013 och ekonomiplanen för åren svenska skolas utvidgningsprojekt inleddes i början av år 2012 och utvidgningen blir klar på våren I investeringsdelen i 2012 års budget har kommunfullmäktige reserverat medel för anskaffning av datateknik till svenska skolas urvidgningsdel euro och för anskaffning av datateknik till Tjusterby daghem och Svenska förskolan euro. I sitt investeringsförslag föreslog bildningsnämnden inte att förutnämnda anskaffningar av datateknik skulle överföras på år 2013 eftersom personen som ansvarar för ADB-anskaffningar och som står under förvaltningsavdelningen meddelade att anskaffningarna fullbordas enligt planerna till och med slutet av år I och med social- och hälsoservicens hemförlovningsprocess och de utmaningar som anskaffningen av datatekniken och programmen medfört samt p.g.a. de ringa ADB-personresurserna blev bildningsavdelningens datateknikanskaffningar ogjorda. Eftersom användandet av mångsidig datateknik i undervisningen grundar sig på den riksomfattande läroplanen. borde de planerade datatekniska anskaffningarna fås införda i budgeten för år Kompletterande material och bilagor: - som kompletterande material finns investeringsdelen för 2012 års budget Beredning: bildningschef Tina Nordman tfn (09) , Nämnden beslutar - föreslå för kommunstyrelsen att den föreslår för kommunfullmäktige att man i investeringsdelen i 2013 års budget reserverar; o euro för datateknik till svenska skolas utvidgningsdel o euro för datateknik till Tjusterby daghem och Svenska förskolan Nämnd Kommunfullmäktige

11 Sida 11 Nämnden beslöt - föreslå för kommunstyrelsen att den föreslår för kommunfullmäktige att man i investeringsdelen i 2013 års budget reserverar; o euro för datateknik till svenska skolas utvidgningsdel o euro för datateknik till Tjusterby daghem och Svenska förskolan. Detta ärende justerades på mötet. KST 44 besluter föreslå för kommunfullmäktige att anslag för investeringar i budgeten för år 2013 för bildningsnämndens del ändras enligt följande: euro för datateknik till svenska skolas utvidgningsdel euro för datateknik till Tjusterby daghem och Svenska förskolan. Förslaget godkändes. === Nämnd Kommunfullmäktige

12 Sida 12 KH:161 /2013 KST 45 BEHÖRIGHET ATT BEVILJA BEFRIELSE FRÅN KOMMUNAL- OCH FASTIGHETSSKATT Behörighet att bevilja befrielse från kommunal- och fastighetsskatt övergår till Skatteförvaltningen. Kommunen kan dock förbehålla sig beslutsrätten. Om kommunen önskar förbehålla sig beslutsrätten ska den lämna in en anmälan till Skatteförvaltningen senast Beslutsrätten gäller då sådana ansökningar om befrielse från kommunal- och fastighetsskatt som anhängiggörs under perioden Kommunen kan om den så önskar välja att förbehålla sig beslutsrätten endast i den ena av de två ärendekategorierna. Om kommunen beslutar att den inte förbehåller sig beslutsrätten, behöver den inte lämna in någon anmälan till Skatteförvaltningen. Beslutsrätten övergår till Skatteförvaltningen direkt med stöd av lagen. Kommunförbundets cirkulär om detta ärende har anlänt till kommunen antecknar ärendet för kännedom och 2. föreslår att kommunfullmäktige antecknar ärendet för kännedom. 1. antecknade ärendet för kännedom och 2. föreslår att kommunfullmäktige antecknar ärendet för kännedom. === Nämnd Kommunfullmäktige

13 Sida 13 KH:78 /2008 KST 46 KST / 20 Bilagor 4,5 UTVECKLANDET AV KÄRNOMRÅDET I KOMMUNCENTRUM OCH GENERALPLANERINGEN AV OMRÅDET NORR OM JÄRNVÄGEN För området söder om järnvägen har gjorts sex preliminära visioner med syfte att ändra området till ett effektivt bostadsområde. De två av dessa visioner (bilaga 4), som valts för fortsatt bearbetning, har presenterats för allmänheten. Tero Vanhanen/SKOY har varit sakkunnig. Han har dock övergått i VVO:s tjänst. Markägarna har informerats i frågan och de understöder en planeändring. För att byggarna/byggherrarna skall kunna komma med i ett så tidigt skede som möjligt i planeringen är det möjligt att på samma gång ordna en tävlan om områdets planering och förverkligande (=tomtens överlåtelsetävlan). Genom tävlan får man för bedömning olika lösningsförslag och byggarna/byggherrarna bundna till projektet och deras sakkunskap i användning. Också med tanke på marknadsföringen är en tävlan en positiv sak. Arkkitehdit Asta Björklund, Risto Iivonen Oy har i Lojo fungerat i motsvarande projekt. Arkitekt Risto Iivonen har tidigare varit anställd av staden. Dessutom kan från SAFA fås sakkunnighjälp enligt behov. I bilaga 5 finns ett utvecklingsförslag för området, förslag till tidtabell, kostnadskalkyl i skeden och grunderna för tidsdebiteringen. Markpolitiska kommittén föreslår för kommunstyrelsen att det fortsatta utvecklandet av området förverkligas utgående från en tomtöverlåtelsetävlan, att ett detaljplansutkast med därtill hörande generalplanemässig granskning beställs av Arkkitehdit Asta Björklund, Risto Iivonen Oy mot tidsdebitering enligt anbud och att arbetet bör vara utfört till slutet av detta år. Byrån har en arbetsgrupp med mångsidig erfarenhet och prisnivån är skälig. Om tomtöverlåtelsetävlan besluts senare. Kommuningenjören presenterar ärendet närmare vid mötet. Som bredvidläsning utsänds Arkkitehtuurikilpailut maankäytön suunnittelussa samt tävlingsprogrammet för Esbo stads tomtreservationstävlan Uusmäen Helmipöllönmäen muurattujen ja puukortteleiden tontinvarauskilpailu. besluter att - det fortsatta utvecklandet av kommuncentrets kärnområde görs utgående från en tomtöverlåtelsetävlan Nämnd Kommunfullmäktige

14 Sida 14 - ett detaljplaneutkast och en generalplanemässig granskning beställs av Arkkitehdit Asta Björklund, Risto Iivonen Oy mot tidsdebitering enligt anbud - om formerna och villkoren för en tomtöverlåtelsetävlan besluts senare. Behandling: Ärendet presenterades av kommuningenjören. Förslaget godkändes. beslöt härefter behandla 24 i föredragningslistan. ===== Tekn / 58 Bilaga 6 Planeraren har samlat ihop basutredningar och gjort upp alternativa visioner för utkast till detaljplan. sförhandlingar har förts. Ett nytt alternativ kunde vara att för hela området först planera ett nätverk av gator, promenadrutter och grönområden, genom att förädla arkitekt Hemgårds analys. Sedan delas de områden som skall bebyggas i klara kvarter, för vilka man ger utgångspunkter för planeringen, t ex: - i denna riktning en stadsaktig fasad, som bildar gatuutrymme - parkeringstrafik endast från denna sida - i kvarteret bör ett byahus placeras; x b-m² (för hela levnadsloppets behov) - på den sidan minst ca x st bostäder, där de affärsutrymmen som är anknutna till dessa öppnar sig mot gatan - modellbilder på hurudan miljö man vill ha m m, i stil med kommunens utvecklingsscenario för markanvändning I det skedet gestaltar sig den slutgiltiga områdesavgränsningen för detaljplaneändringen och planen kan enligt behov uppgöras i flere olika delar. Sedan ber man av tävlingsdeltagarna (som utgörs av byggnadsföretag / byggare med planeringsteam) om deras syn på hur kvarteret kunde förverkligas. I varje kvarter kan det finnas en minimivåningsyta, men tävlingsdeltagarna ges möjlighet att erbjuda också betydligt mer än det föreslagna, såvida slutresultatet vore bra. Organiseringen av parkeringen utgör i praktiken den viktigaste dimensioneringsfaktorn. På basen av tävlingsresultaten kan man mer pålitligt bedöma t ex kvartersområdenas våningsantal, då det finns tillgång till ordentligt åskådliggörande bildmaterial. Tävlingen kan periodiseras över flere år i enlighet med kvarterens ordning för förvekligande. I väntan på byggande kan kvarteren märkas ut i terrängen genom att investera i någon lätt landskapsvård (det kommande kvarteret kan t ex omges av en videhäck eller besås som landskapsåker med blåa väx- Nämnd Kommunfullmäktige

15 Sida 15 ter m.m.) på sådant sätt att helhetsformerna i god tid börjar gestalta sig för invånarna. Med hänvisning till myndighetsförhandlingarna är det skäl att först göra upp en strategisk delgeneralplan för området, inom ramen för vilken områdets helhetsstruktur utreds. Behovet av tilläggsarbete, i jämförelse med den generalplanemässiga utredningen i anknytning till detaljplanen, blir inte stort, utan delgeneralplanen sammanlänkas på ett naturligt sätt till områdets planläggningsprocess. De centrala utgångspunkterna för behovet av generalplan är: - i första hand behov av helhetsgranskning: enhetliga utredningar gällande trafik, den service som placeras på området, rekreationsområden och rekreationsnätverket, ordning och tidtabell för förverkligande och önskad tätortsbild - i andra hand motstridigheterna med generalplanen: då det gäller det centrala området där strukturen som helhet blir annorlunda än vad som avsågs i generalplanen. Fullmäktige har godkänt kommunens energi- och klimatstrategi, som bör användas som grund vid detaljplaneringen. En utredning över servicebehovet i kommuncentrum bör göras som grund för generalplanen. Entrecon Oy gjorde upp en utredning gällande servicebehovet för Störsvik generalplaneområde. Entrecon Oy har fungerat och fungerar för närvarande i huvudstadsregionen i ifrågavarande expertuppgifter. Det är ändamålsenligast att låta göra arbetet på timdebitering varvid man då arbetet framskrider kan koncentrera sig på de mest väsentliga frågorna. (MK) En strategisk delgeneralplan görs förts upp för området kring kommuncentrum. Vid sidan av detta görs en detaljplaneram upp för området söder om järnvägen i skede I och på basen av detta kan konkurrenssättningen genomföras. Programmet för deltagande och bedömning uppdateras. Kommunens klimatstrategi tas i beaktande vid planeringen. En utredning gällande servicebehov beställs av Entrecon Oy. Tekn / 93 Bilaga 11 Enligt förslaget. ==== Planeraren har ombetts att framföra en uppdatering av tidtabellen, kostnadskalkylen och arbetsprogrammet. Under arbete är följande grundredogörelser: - redogörelse över servicen - redogörelse över buller och vibrationer Nämnd Kommunfullmäktige

16 Sida 16 - redogörelse över anslutningstrafiken Tidtabellen kommer inte att hålla eftersom redogörelserna kräver mer tid, å andra sidan håller vi oss inom anslagsramarna. Förslag (MK): Antecknas till kännedom. Enligt förslaget. ==== Tekn Basutredningarna har blivit färdiga. Tjänstemannaöverläggningen hölls Bilaga Dokumenten finns bakom linken eller kan ses i byggnadskansliet. Redogörelse för situationen ges under mötet. (MK) Tekn / 27 Bilaga 1 Planen för deltagande och bedömning sätts till offentligt påseende, utlåtanden inbegärs och vi informerar enligt ifrågavarande plan. Enligt förslaget. ==== Anmärkningarna som kommit in från planen för deltagande och bedömning finns som bilaga. I anslutning till dem bör man konstatera att gränsdragningen för det område för vilket generalplanen skall ändras bara är riktgivande, och kommer under planearbetets gång att preciseras. Meningen är att generalplanen för det centrala området i kommuncentrum skall ändras i samband med detta, så att man kan sätta igång detaljplaneändringen för området mittemot järnvägsstationen. Samtidigt granskas detaljplanen för området norr om järnvägen. Eventuella övriga granskningar av andra områden i kommuncentrum görs senare enligt behov. Det kan nämnas att den följande granskningen av landskapsplanen skall just inledas. Nämnden kompletterar basutredningar enligt behov. Utredningarna om kulturhistoriska objekt och miljön samt grundutredningarna är ännu under arbete. Planen för deltagande och bedömning förutsätter inga ändringar på basen av anmärkningen. Vi kan ändå tillägga delen som behandlar detaljplaneringen jämte tidtabellen. Nämnd Kommunfullmäktige

17 Sida 17 Det anordnas en tillställning för allmänheten i Aleksis Kivi-skolan Där kommer man att informera om planeringssituationen och grundutredningarna. Områdets markägare har informerats skilt Planeraren har uppgjort ett utkast till generalplan. Planeraren kommer till mötet och redogör planen. Meningen är att den läggs fram för offentlig behandling. (MK) Programmet för deltagande och bedömning, som uppdaterats godkändes. Programmet justeras vid behov under arbetets gång. Utkastet till ändring av generalplanen sätts till offentligt påseende och utlåtanden inbegärs i enlighet med programmet för deltagande och bedömning, som samtidigt skickas till samtliga delägande. Förhandsutlåtande inbegärs av kommunstyrelsen. Tekn / 54 Bilaga 1 Enligt förslaget. ==== Planeraren har givit sitt genmäle till åsikterna och utlåtandena. Planeringen av trafikarrangemangen har gjorts (WSP-Group/Björn Silerberg). I den har den lätta trafiken och fordonstrafiken behandlats åtskilda. planen har uppgjorts i samarbete med vägverkets och kommunens trafiksäkerhetsplanering, som är under arbete. sunderhandlingarna hölls Planeraren kommer till mötet för att redogöra för planeringssituationen. Buller- och vibrationsutredningarna (WSP-Group) har gjorts på var sida om järnvägen. Även kulturmiljöutredningen har gjorts. Den innehåller de kulturhistoriska objekten och kulturmiljön (Gretel Heimgård, Anna-Liisa Nisu). Nämnden godkänner planerarens svar på genmälen och åsikter och skickar svar till dem som kommit med åsikter. (MK) Nämnden föreslår för kommunstyrelsen att, generalplanens ändringsförslag sätts till offentlig behandling i enlighet med planen för deltagande och bedömning. Samt föreslår att anmärkningarna och utlåtandena inbegärs till den KST Enligt förslaget. ==== Nämnd Kommunfullmäktige

18 Sida 18 Bilaga 6 Behandling: Plankarta och -beskrivningar samt diverse illustrationer fogas till föredragningslistan som bilaga 6. Till beslutsfattarna sänds också kopior av de anmärkningar som inlämnats till nämnden i anledning av den första framläggningen samt planläggarens genmäle till dem. håller förslaget till ändring av generalplanen offentligt framlagt enligt 19 MBF och inbegär utlåtanden enligt PDB. Ärendet presenterades av arkitekt Risto Iivonen. Förslaget godkändes. beslöt härefter behandla 131 i föredragningslistan. ===== Tekn / 68 Bilaga 1 Förslag (MK): Anmärkningar och utlåtanden har skickats till nämndens medlemmar i förväg. Planeraren har gjort förslag till genmälen till anmärkningarna och utlåtandena. Trafikplanen har uppdaterats. Nämnden föreslår följande till kommunstyrelsen: 1. Planerarens genmälen till anmärkningarna och utlåtandena godkänns. 2. Generalplaneändringen för området söder om järnvägen godkänns. Motiveringar: - På norra sidan har det både från invånarnas och myndigheters håll framkommit behov av tilläggsutredningar gällande Brännmalmsbäcken. Även angående stationsområdets beteckning (enhetligt SR-område eller avskilda delhelheter) har respons av olika slag inkommit. - På södra delen kan behandlingen av både fastighet 6:33 (Wahlberg) och sporthallarnas storlek avgöras i samband med detaljplaneringen. Därför kan man föra planen för området söder om banan till fortsatt behandling och göra de nödvändiga tilläggsutredningarna på norra delen och därefter kan vi på nytt uppskatta behovet av offentlig behandlig för den delen. - I utkastskedet har inga sådana funktionella aspekter uppkommit som förutsätter att generalplaneändringen skall behandlas som en helhet. Detta speciellt då områdena norr om och söder om järnvägen är till sin karaktär olika. Dessutom hänvisas till myndighetsöverläggningen samt till planen för deltagande och bedömning, i vilka man har konstaterat att man kan förfara på dethär sättet. Nämnd Kommunfullmäktige

19 Sida Angående visionerna och idéerna för området söder om järnvägen hänvisas till kommunstyrelsens beslut / 148, i vilket utvecklingsavtalet mellan kommunen och Asuntosäätiö godkändes. Som bilaga pro memoriorna från myndighetsöverläggningen och publiktillställningen. KST Bilaga 1, 2 Enligt förslaget. Nämnden beslöt dessutom att punkt 3. läggs till. 3. Man begär kommunstyrelsen informera tekniska nämnden om innehållet i Asuntosäätiös kontrakt. ====== Planförslaget framlades till påseende och framläggningstiden utgick Inom denna tid skulle också anmärkningar mot förslaget inlämnas. Av bilaga 1 framgår ett sammandrag av de inlämnade anmärkningarna och utlåtandena och planläggarens genmäle till dem. En uppdaterad plankarta och planbeskrivning framgår av bilaga 2. Områdena norr och söder om stationen är till sin karaktär rätt olika med olika utgångspunkter. Den primära utgångspunkten för detaljplaneringen för området norr om järnvägen är byggnadsskydd och lätt kompletteringsbyggande. Utgångspunkten för området söder om järnvägen är däremot ett tättbebyggt nybyggnadsområde. Av denna orsak kan området väl delas i den fortsatta generalplaneringen. Avsikten är att starta ett invånarsamarbetsprojekt för utvecklandet av och utarbetandet av idéer för området söder om järnvägen. Kommunen och Asuntosäätiö inbjuder via kungörelse alla intresserade att delta i arbetet, dessutom sänds en inbjudan till i kommunen verkande organisationer och föreningar. I arbetet kan delta speciellt förtroendevalda, invånarföreningar, församlingen, företagare, den lokala miljöföreningen, idrottsföreningar och andra organisationer och föreningar. Också Nylands miljöcentral och Banförvaltningscentralen inbjuds. Asuntosäätiö ansvarar för invånarsamarbetsprojektet, planeraren med sina sakkunniga och kommunens tjänsteinnehavare deltar naturligtvis också. Verksamheten bör vara öppen, diskuterande, sökande utvecklingsidéer. Det är meningen att på detta sätt skapa en ny verksamhetsmodell och att ta i bruk en växelverkande planeringsprocess. Möten hålls med i medeltal 1-2 månaders mellanrum. Olika teman kan förädlas i arbetsgrupper för att sedan behandlas gemensamt. Förutom invånarsamarbetsprojektet kommer det som en koordinerande organisation mellan invånarsamarbetsprojektet och kommunens förtroende- Nämnd Kommunfullmäktige

20 Sida 20 valdaorganisation att finnas en samarbetsgrupp till vilken hör representanter för kommunen, områdets markägare och Asuntosäätiö. Aktörerna på området kan senare ansluta sig. Behandling: besluter godkänna planläggarens genmäle till anmärkningarna och utlåtandena och föreslår att kommunfullmäktige godkänner förslaget till ändring av generalplanen för området söder om järnvägen enligt bilaga 1 (plankartan daterad ). Antecknades att kommuningenjör Markku Kärkkäinen deltog i ärendets behandling. Kärkkäinen meddelade att Nylands miljöcentral inte ger utlåtande i ärendet. Förslaget godkändes. Konstaterades dock att planläggarens genmälen godkändes endast till den del de gäller området söder om järnvägen, till övriga delar fortsätter beredningen av ärendet. beslöt också att kommuningenjören presenterar avtalet med Asuntosäätiö för tekniska nämnden. beslöt härefter behandla 190 i föredragningslistan. ====== FGE Bilaga 6, 7 Behandling: Förslaget till ändring av generalplan presenterades av planläggaren arkitekt Risto Iivonen. Kommunfullmäktige godkände enhälligt kommunstyrelsens förslag. ===== Tekn Kompletterande material Naturutredningen för Brännmalmsbäckens område har blivit färdig. Avsikten är att föra en allmän diskussion som vägkost för planeringen. Kompletterande material - naturutredning - förslaget till ändring av generalplanen Föredragning: Kommuningenjör Markku Kärkkäinen, tel ,espost: Behandling: Ges efter den allmänna diskussionen. Det fördes en allmän diskussion. Nämnd Kommunfullmäktige

Vanda stad Utvärderingsberättelse 2011

Vanda stad Utvärderingsberättelse 2011 Vanda stad Utvärderingsberättelse 2011 www.vantaa.fi/arviointikertomus Revisionsnämnden 2.5.2012 Innehållsförteckning SAMMANDRAG... 1 1 REVISIONSNÄMNDEN... 6 1.1 Revisionsnämndens uppgifter... 6 1.2 Revisionsnämndens

Läs mer

Fullmäktige 14.04.2014 Sida 1 / 43

Fullmäktige 14.04.2014 Sida 1 / 43 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 14.04.2014 Sida 1 / 43 Sammanträde Tid 14.04.2014 måndag kl. 17:30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

Fullmäktige 27.02.2012 Sida 1 / 94

Fullmäktige 27.02.2012 Sida 1 / 94 Esbo stad Protokoll Fullmäktige 27.02.2012 Sida 1 / 94 Sammanträde Tid 27.02.2012 måndag kl. 17:30 23:33 paus kl. 20.00 20.30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Närvarande ledamöter Jyrki Kasvi, puheenjohtaja

Läs mer

BOKSLUT OCH VERSAMHETSBERÄTTELSE 2012

BOKSLUT OCH VERSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Fullmäktige 12.6.2013 BOKSLUT OCH VERSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Del 1 (2) Godkänd av styrelsen 25.3.2013 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1. Verkställande direktörens översikt 1 2. Väsentliga

Läs mer

Finströms kommun Skolvägen 2 22410 GODBY www.finstrom.ax

Finströms kommun Skolvägen 2 22410 GODBY www.finstrom.ax Finströms kommun Skolvägen 2 22410 GODBY www.finstrom.ax 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 3 VERKSAMHETSBERÄTTELSE... 5 KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT... 5 KOMMUNENS ORGANISATION... 6 RÄKENSKAPSPERIODENS

Läs mer

Ett språk eller två?

Ett språk eller två? Jan-Erik Enestam Marcus Henricson 1 2015 Ett språk eller två? Förvaltningsmodeller för tvåspråkiga kommuner Magma-studie 1 2015 Ett språk eller två? Förvaltningsmodeller för tvåspråkiga kommuner Utgivare:

Läs mer

Ann-Marie Lindqvist. Handikappservice i Svenskfinland en förundersökning 2/2009

Ann-Marie Lindqvist. Handikappservice i Svenskfinland en förundersökning 2/2009 1 Ann-Marie Lindqvist Handikappservice i Svenskfinland en förundersökning 2/2009 Handikappservice i Svenskfinland - en förundersökning Ann-Marie Lindqvist: Handikappservice i Svenskfinland - en förundersökning

Läs mer

[INTRESSEBEVAKNING INOM BARNSKYDDET - BARNETS RÄTT TILL DELAKTIGHET I BESLUT SOM RÖR BARNET] Handbok om intressebevakning inom barnskyddet

[INTRESSEBEVAKNING INOM BARNSKYDDET - BARNETS RÄTT TILL DELAKTIGHET I BESLUT SOM RÖR BARNET] Handbok om intressebevakning inom barnskyddet [INTRESSEBEVAKNING INOM BARNSKYDDET - BARNETS RÄTT TILL DELAKTIGHET I BESLUT SOM RÖR BARNET] Handbok om intressebevakning inom barnskyddet Redigerad av Paula Marjomaa och Milja Laakso Intressebevakning

Läs mer

Projektrapporterna, som publicerats, finns i pdf-format på adressen www.aspa.fi.

Projektrapporterna, som publicerats, finns i pdf-format på adressen www.aspa.fi. Den allmännyttiga Boendeservicestiftelsen ASPA främjar nationellt på olika sätt möjligheterna för personer med funktionshinder och personer med psykisk ohälsa att leva ett självständigt och spontant liv.

Läs mer

Beviljande av statsunderstöd för effektivisering av den lokala och regionala datasysteminfrastrukturen inom social- och hälsovården

Beviljande av statsunderstöd för effektivisering av den lokala och regionala datasysteminfrastrukturen inom social- och hälsovården Beviljande av statsunderstöd för effektivisering av den lokala och regionala datasysteminfrastrukturen inom social- och Anvisning om statsunderstöd Ansökningstiden för 2015 går ut - 30.4.2015 på våren

Läs mer

Slutrapport av arbetsgruppen för revidering av lagen om vattentjänster

Slutrapport av arbetsgruppen för revidering av lagen om vattentjänster Slutrapport av arbetsgruppen för revidering av lagen om vattentjänster Helsingfors 2010 Arbetsgruppspromemoria JSM 2010:6a Slutrapport av arbetsgruppen för revidering av lagen om vattentjänster Helsingfors

Läs mer

I. Primärhälsovårdsfasen, som behandlas i det följande, omfattar de uppgifter folkhälsolagen ålägger kommunerna, samt förvaltningen.

I. Primärhälsovårdsfasen, som behandlas i det följande, omfattar de uppgifter folkhälsolagen ålägger kommunerna, samt förvaltningen. 1 2 1. INLEDNING Projektet med att regionalt utveckla social- och hälsovården i Ekenäs, Hangö, Ingå, Karis, Pojo och Sjundeå har utgått från det nationella hälsovårdsprogrammet och de kraftigt ökade kostnaderna

Läs mer

Innan mötet gav Greta Storlund och Anki Hellberg-Sågfors en presentation över kulturforum och kulturpost för styrelsen.

Innan mötet gav Greta Storlund och Anki Hellberg-Sågfors en presentation över kulturforum och kulturpost för styrelsen. Innan mötet gav Greta Storlund och Anki Hellberg-Sågfors en presentation över kulturforum och kulturpost för styrelsen. Närvarande: Henrik Wolff (ordförande) Maria Björnberg Enckell Monica Martens-Seppelin

Läs mer

Styrelsen 02 2015 P R O T O K O L L 05.03.2015

Styrelsen 02 2015 P R O T O K O L L 05.03.2015 Styrelsen 02 2015 P R O T O K O L L 05.03.2015 Styrelsen 05.03.2015 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 02/2015 Tid: 5.3.2015 kl. 16.30 Plats: Inveon, Lundagatan 8 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

Välfärd och kvalitet projekt för förverkligande av äldreomsorgslagen

Välfärd och kvalitet projekt för förverkligande av äldreomsorgslagen Välfärd och kvalitet projekt för förverkligande av äldreomsorgslagen VÄLFÄRD OCH KVALITET projekt för förverkligande av äldreomsorgslagen Projektrapport 17.10.2014 Päivi Moisio Jessica Fagerström Anna-Mari

Läs mer

Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 93. valtuustonsihteeri@espoo.fi eller tfn 043 824 8888

Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 93. valtuustonsihteeri@espoo.fi eller tfn 043 824 8888 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 93 Sammanträde Tid 26.01.2015 måndag kl. 17:30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

En livskraftig kommunoch

En livskraftig kommunoch En livskraftig kommunoch servicestruktur Utredning av strukturgruppen för kommunförvaltningen DEL I Utredningsdel 5b/2012 Kommunerna Del I Utredningsdel En livskraftig kommun- och servicestruktur Utredning

Läs mer

Päivi Rainio. Rekryteringsguide för kommunsektorn

Päivi Rainio. Rekryteringsguide för kommunsektorn Päivi Rainio Rekryteringsguide för kommunsektorn FINLANDS KOMMUNFÖRBUND HELSINGFORS 2003 Innehåll Rekrytering en investering i framtiden... 3 Kommunjobb 2010 kommunerna ska bli konkurrenskraftiga arbetsgivare...

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 167/2002 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av markanvändnings- och bygglagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att markanvändnings-

Läs mer

VÖRÅ. Verksamhetsberättelse och bokslut för år 2011 KOMMUN. Godkänd av fullmäktige 14.06.2012

VÖRÅ. Verksamhetsberättelse och bokslut för år 2011 KOMMUN. Godkänd av fullmäktige 14.06.2012 VÖRÅ KOMMUN Verksamhetsberättelse och bokslut för år 2011 Godkänd av fullmäktige 14.06.2012 GODKÄND AV KST 26.3.2012 Innehållsförteckning 1. KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT... 4 1.2 EKONOMI... 5 1.3 FRAMTIDSUTSIKTER...

Läs mer

Det tvåspråkiga Helsingfors

Det tvåspråkiga Helsingfors Det tvåspråkiga Helsingfors Utredning om tvåspråkigheten och åtgärdsförslag Arbetsgruppen för ett tvåspråkigt Helsingfors 8.1.2015 Innehåll Inledning 1 1. Språkliga rättigheter 4 2. Den svenskspråkiga

Läs mer

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014-2016

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014-2016 STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014-2016 Godkänd i stadsfullmäktige 9.12.2013 0 INNEHÅLL INLEDNING... 2 ANSLAG PÅ NÄMNDNIVÅ... 9 RESULTATRÄKNING... 10 FINANSIERINGSKALKYL... 12 STADSFULLMÄKTIGE,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Sessionssalen och sammanträdesrum Yxningen, kl 09.00 16.10 Beslutande Ledamöter Elisabet Edlund (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Thomas Lidberg (S) Mira Wedenberg (M) Joakim

Läs mer

H&M HENRICSON MANAGEMENT CONSULTING

H&M HENRICSON MANAGEMENT CONSULTING H&M HENRICSON MANAGEMENT CONSULTING SAMMANSLAGNINGSUTREDNING FÖR KIMITOÖNS KOMMUN OCH PARGAS STAD MELLANRAPPORT STYRGRUPPEN 11.2.2014 Marcus Henricson H&M Henricson Management Consulting Neoviusgatan 29,

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(57) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE B O K S L U T VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2 0 0 9 1. VERKSAMHETBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 1. 1. Allmänt Enligt 68 i kommunallagen omfattar bokslutet balansräkning, resultaträkning, finansieringsanalys och noter

Läs mer

Lag. Lagförslag. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap.

Lag. Lagförslag. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap. 120 Lagförslag 1. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Lag om ordnandet av social- och hälsovården 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 Lagens syfte Syftet med denna lag är att 1) främja och upprätthålla

Läs mer

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2016-2017

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2016-2017 STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2016-2017 Godkänd i stadsfullmäktige 15.12.2014 0 INNEHÅLL INLEDNING... 2 ANSLAG PÅ NÄMNDNIVÅ... 9 RESULTATRÄKNING... 10 STADSFULLMÄKTIGE, STADSSTYRELSEN, KONCERNFÖRVALTNING...

Läs mer

RP 358/2014 rd. sätt än nu rikta in kommunernas personalresurser på klientarbetet inom socialvården.

RP 358/2014 rd. sätt än nu rikta in kommunernas personalresurser på klientarbetet inom socialvården. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om utkomststöd och av lagen om statsandel för kommunal basservice PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer