Kommunstyrelsen nr 3/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen nr 3/2013 11.3.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING"

Transkript

1 nr 3/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 40 KST 41 KST 42 KST 43 KST 44 KST 45 KST 46 KST 47 KST 48 KST 49 KST 50 KST 51 KST 52 KST 53 KST 54 KST 55 KST 56 KST 57 KST 58 KST 59 KST 60 Mötets konstituering Plan för ett landskapsnät för västra Nyland Informationssamhällesstrategi för västra Nyland Ekonomisk uppföljning Förslag till ändring i investeringsdelen i budgeten för 2013 för bildningsnämndens del Behörighet att bevilja befrielse från kommunal- och fastighetsskatt Utvecklandet av kärnområdet i kommuncentrum och generalplaneringen av området norr om järnvägen Byggandet av en allaktivitetshall i kommuncentrum och justering av detaljplanen Godkännande av samarbetsavtal med Ingå kommun Sommararbetsstöd för ungdomar Fullmäktigemotion som gäller uppdatering av rapporten om ekonomin Fullmäktigemotion om avskaffande av hälsocentralavgiften Fullmäktigemotion om avloppsvatten som hamnar i å Val av medlem till miljöhälsosektionen vid miljö- och byggnadsnämnden i Lojo stad Val av medlem i västra Nylands avfallsnämnd Val av medlem i direktionen för Hiiden Opisto Val av representant till samkommunstämman för Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Laglighetsövervakning av kommunfullmäktiges beslut Övervakning av lagligheten i nämnd- och tjänsteinnehavarbeslut Anlända skrivelser, anmälningar och beslut Övriga ärenden

2 MÖTESPROTOKOLL Sida 2 Nr 3/2013 Mötesplats och -tid Kommunhuset kl Närvarande medlemmar Laaksonen Merja, ordförande Kaisla Heikki, medlem Karell Anders, medlem Koroma-Hintikka Maria, medlem Louekoski Vesa-Matti, medlem Martin Kirsi, medlem Parviainen Kristian, medlem Pitkänen Kirsti, medlem Sneck Minna, medlem Svanfeldt Stefan, medlem Tanskanen Veikko, medlem Övriga närvarande Alho Arja, FGE-ordförande Nordström Marcus, FGE I vice ordförande Penttinen Arto, FGE II vice ordförande, ej närvarande 46 Isotupa Juha-Pekka, kommundirektör Sorvanto Jarkko, förvaltningsdirektör Nordman Tina, bildningschef Heinonen Markku, it-planerare, närvarande Ärenden Underskrifter Merja Laaksonen ordförande Jarkko Sorvanto protokollförare Vesa-Matti Louekoski protokolljusterare Stefan Svanfeldt protokolljusterare Protokollet framlagts till påseende, tid och plats Kommunhuset Intygar, underskrift Tjänsteställning Jarkko Sorvanto förvaltningsdirektör

3 Sida 3 KST 40 MÖTETS KONSTITUERING beslutar 1. konstatera mötet vara lagligt sammankallat och beslutfört 2. välja två protokolljusterare. beslöt 1. konstatera mötet lagligt sammankallat och beslutfört 2. välja Vesa-Matti Louekoski och Stefan Svanfeldt till protokolljusterare. === Nämnd Kommunfullmäktige

4 Sida 4 KH:159 /2013 KST 41 Bilaga 1 PLAN FÖR ETT LANDSKAPSNÄT FÖR VÄSTRA NYLAND De västnyländska kommunerna Kyrkslätt, Lojo,, Ingå, Raseborg och Hangö samt samkommunen Puhti (Högfors, Vichtis) har från år 2010 tillsammans uppgjort ett gemensamt plan för ett landskapsnät. Nylands förbund har deltagit i projektet genom att bevilja ett bidrag om euro och genom att bistå projektet med experthjälp. Ett landskapsnät kan anses som ett verksamhetsmässigt utvecklingsprojekt, som kan jämföras med planeringen och byggandet av infrastrukturen, t.ex. områdets kommunalteknik. Då de grundläggande delarna är färdiga kan man planera servicen vidare flexibelt tillsammans över kommungränser samt nå lösningsmodeller som fungerar tekniskt och är ekonomiskt fördelaktiga. Landskapsnät garanterar möjligheten att svara på de ändringar som sker på kommunfältet. Eftersom det är fråga om ett regionalt projekt som är bland de första som har förverkligats i landet, ger projektet en bra utgångspunkt i förhållande till övriga regioner. Med landskapsnät strävar man tekniskt sett efter att säkerställa de nätverkstjänster som samhället behöver och att dessa fungerar på ett kvalitativt sätt dygnet runt. Nu produceras nätverkstjänsten skilt för sig i varje kommun och med varierande satsning. Nätverket skall erbjuda kommunerna effektiv och tillräcklig datateknikkapacitet för kommande decennier. En arbetsgrupp som består av ansvarspersoner för datatekniken i kommunerna har fungerat som projektets arbetsgrupp och har uppgjort en plan för landskapsnätet. Till styrgruppen har hört de förvaltnings- eller ekonomichefer som innehaft det administrativa och ekonomiska ansvaret för dataförvaltningen och en representant från Nylands förbund. Styrgruppen har övervakat planeringen och användningen av ekonomiska resurser samt för sin del godkänt planen och föreslagit att landskapsnätet förverkligas. Syftet med planen för ett landskapsnät i västra Nyland är att skildra landskapsnätet och dess betydelse för kommunernas verksamhet. Planen skildrar också de tjänster som det planerade nätet ska erbjuda och hur nätet byggs. Då det gäller genomförandet av planen delas den i två faser: teknisk planering och byggande. I samband med den tekniska planeringen ska man enligt de allmänna principerna i planen för landskapsnätet göra upp en noggrannare teknisk projektplan samt tidtabell och budget. Tiera grundar en filial i Hii- Nämnd Kommunfullmäktige

5 Sida 5 siområdet som kommer att vara ägare till projektet och bereda projektplanen. För projektet anställs en projektchef som planerar och genomför projektet. Under byggnadsfasen genomförs landskapsnätet enligt dess första fastställda mål. För genomförandet svarar Tieras filial i Västnyland. De viktigaste målen för första fasen är enligt planen följande: Mål 1: Centraliserade brandväggs- och internettjänster Genom landskapsnätets gemensamma brandväggstjänster ges de västnyländska kommunerna säkra internetförbindelser. Landskapsbrandväggen genomförs delvis som tjänsteköp och systemet övervakas enligt 24/7- principen. De nuvarande sex brandväggarna (Lojo/Vichtis, Kyrkslätt, Ingå,, Raseborg och Hangö) slås ihop till en central brandvägg. Mål 2: Kommunerna i västra Nyland har en gemensam ALLIanslutningspunkt till HNS De nuvarande tre ALLI-anslutningspunkterna (Lojo, Kyrkslätt och Raseborg) till HNS slås ihop till en. Mål 3: Operatörsoberoende Landskapsnätet administrerar självt sina IP-adresser och sitt AS-nummer i detoffentliga nätet. Mål 4: Gemensamma principer för datanät Med enhetliga grunder för datakommunikationen kan man på lång sikt administrera omfattande nät och på så vis effektivisera till exempel underhållet. Tieras filial i Hiisiområdet definierar i överensstämmelse med planen de gemensamma underhållsprinciperna och reglerna för administreringen av kommunernas intranät. Mål 5:En gemensam nod för e- och webbtjänster i västra Nyland vidareutvecklas och kopplas till kommunernas www-sidor och landskapsportalen (informationssamhällsstrateginför västra Nyland) Kring landskapsportalen och kommunernas www-sidor grundar kommunerna utifrån regionens informationssamhällsstrategi en gemensam nod för sina e- och webbtjänster. Detta genomförs inom Tieras modell för e-tjänster som för närvarande testas i Lahtis. Nämnd Kommunfullmäktige

6 Sida 6 Med hjälp av landskapsportalen producerar de västnyländska kommunerna tillsammans tjänster åt sina invånare. På landskapsportalen som inrättades i mars 2012, finns material och information om bl.a. turism, näringslivs- och företagsfrågor, kommunernas e-tjänster osv. beslutar 1. godkänna planen för ett landskapsnät som de västnyländska kommunernas gemensamma ställningstagande till utvecklandet av framtidens nät och till genomförande av målen 1 5 för landskapsnätet, 2. att befullmäktiga Tieras filial i västra Nyland att inom ramen för det budgeterade medlen utarbeta den tekniska planen för landskapsnätet och inleda byggandet av de kommunala datanäten från och med att för sin del göra en ansökan till Nylands förbund om finansiering av landskapsnätsprojektet. Förslaget godkändes. === Nämnd Kommunfullmäktige

7 Sida 7 KH:160 /2013 KST 42 Bilaga 2 INFORMATIONSSAMHÄLLESSTRATEGI FÖR VÄSTRA NYLAND Samtidigt med planen för regionalt datanät för västra Nyland har utarbetats en informationssamhällsstrategi för västra Nyland. Nylands förbund har beviljat euro i understöd för projektet. Enligt projektplanen har en arbetsgrupp, som bestått av kommunernas ansvarspersoner för it-förvaltning, fungerat som arbetsgrupp för projektet och utarbetat en beskrivning av informationssamhället. Till styrgruppen har hört de förvaltnings- eller ekonomichefer som innehaft det administrativa och ekonomiska ansvaret för itförvaltningen och en representant från Nylands förbund. Styrgruppen har följt planeringen och användningen av de ekonomiska resurserna samt godkänt planen och föreslagit förverkligandet av strategin och grundandet av en gemensam e-ärendetjänstcentral med hjälp av Tieras elektroniska ärendehantering. Målet med västra Nylands informationssamhällsstrategi är att beskriva informationssamhällets förändring och dess betydelse för kommunens framtida verksamhet. I strategin har dessutom skisserats målbilderna för utvecklandet av informationssamhället och gemensam elektronisk ärendehantering. Avsikten är att gå vidare så att när ibruktagandet planeras utarbetas en gemensam karta över kärnprogram för västra Nyland, kommunvisa utredningar över ibruktagandet utifrån nuläget samt en plan för ibruktagande av Tieras elektroniska ärendehantering. Samtidigt utarbetas kommunernas gemensamma projektplan och finansieringsansökan till Nylands förbund. Tieras filial, som bildas i västra Nyland, kommer att vara ägare av projektet. En projektchef anställs för att planera och genomföra projektet. I byggfasen förverkligas en gemensam elektronisk katalog för elektronisk ärende hantering i västra Nyland och katalogen länkas till kommunernas www-sidor och landskapsportalen Kommunernas gemensamma elektroniska katalog för elektronisk ärendehantering bygger på programvara för Tieras elektroniska ärendehantering. beslutar 1. godkänna informationssamhällsstrategin som de västnyländska kommunernas gemensamma ställningstagande till utvecklandet av framtidens e- tjänster, 2. befullmäktiga Tiera Oy:s filial i västra Nyland att inom ramen för ansla- Nämnd Kommunfullmäktige

8 Sida 8 gen inleda planeringsfasen inför ibruktagandet av informationssamhällsstrategin samt bygget av en gemensam elektronisk katalog för elektronisk ärendehantering i västra Nyland. Under planeringsfasen utarbetas dessutom en gemensam karta över kärnprogram Road-Map 2018, kommunvisa planer för ibruktagandet av e-tjänster utifrån nuläget samt en plan för ibruktagande av Tieras elektroniska ärendehantering, 3. göra en ansökan till Nylands förbund om finansiering för genomförande av ett gemensamt elektroniskt ärendehanteringsprojekt för västra Nyland. Förslaget godkändes. === Nämnd Kommunfullmäktige

9 Sida 9 KST 43 EKONOMISK UPPFÖLJNING behandlar uppföljningen av ekonomin. antecknar uppföljningen av ekonomin för kännedom. antecknade uppföljningen av ekonomin för kännedom. === Nämnd Kommunfullmäktige

10 Sida 10 SIVLTK:83 /2013 KST 44 FÖRSLAG TILL ÄNDRING I INVESTERINGSDELEN I BUDGETEN FÖR 2013 FÖR BILDNINGSNÄMNDENS DEL BILDN Kompletterande material gav nämnderna anvisningar om uppgörande av budgeten och fastställde budgetramarna för nämnderna. Bildningsnämnden har på sitt möte behandlat sitt investeringsförslag för år 2013 och kommunstyrelsen har godkänt budgeten för år 2013 och ekonomiplanen för åren svenska skolas utvidgningsprojekt inleddes i början av år 2012 och utvidgningen blir klar på våren I investeringsdelen i 2012 års budget har kommunfullmäktige reserverat medel för anskaffning av datateknik till svenska skolas urvidgningsdel euro och för anskaffning av datateknik till Tjusterby daghem och Svenska förskolan euro. I sitt investeringsförslag föreslog bildningsnämnden inte att förutnämnda anskaffningar av datateknik skulle överföras på år 2013 eftersom personen som ansvarar för ADB-anskaffningar och som står under förvaltningsavdelningen meddelade att anskaffningarna fullbordas enligt planerna till och med slutet av år I och med social- och hälsoservicens hemförlovningsprocess och de utmaningar som anskaffningen av datatekniken och programmen medfört samt p.g.a. de ringa ADB-personresurserna blev bildningsavdelningens datateknikanskaffningar ogjorda. Eftersom användandet av mångsidig datateknik i undervisningen grundar sig på den riksomfattande läroplanen. borde de planerade datatekniska anskaffningarna fås införda i budgeten för år Kompletterande material och bilagor: - som kompletterande material finns investeringsdelen för 2012 års budget Beredning: bildningschef Tina Nordman tfn (09) , Nämnden beslutar - föreslå för kommunstyrelsen att den föreslår för kommunfullmäktige att man i investeringsdelen i 2013 års budget reserverar; o euro för datateknik till svenska skolas utvidgningsdel o euro för datateknik till Tjusterby daghem och Svenska förskolan Nämnd Kommunfullmäktige

11 Sida 11 Nämnden beslöt - föreslå för kommunstyrelsen att den föreslår för kommunfullmäktige att man i investeringsdelen i 2013 års budget reserverar; o euro för datateknik till svenska skolas utvidgningsdel o euro för datateknik till Tjusterby daghem och Svenska förskolan. Detta ärende justerades på mötet. KST 44 besluter föreslå för kommunfullmäktige att anslag för investeringar i budgeten för år 2013 för bildningsnämndens del ändras enligt följande: euro för datateknik till svenska skolas utvidgningsdel euro för datateknik till Tjusterby daghem och Svenska förskolan. Förslaget godkändes. === Nämnd Kommunfullmäktige

12 Sida 12 KH:161 /2013 KST 45 BEHÖRIGHET ATT BEVILJA BEFRIELSE FRÅN KOMMUNAL- OCH FASTIGHETSSKATT Behörighet att bevilja befrielse från kommunal- och fastighetsskatt övergår till Skatteförvaltningen. Kommunen kan dock förbehålla sig beslutsrätten. Om kommunen önskar förbehålla sig beslutsrätten ska den lämna in en anmälan till Skatteförvaltningen senast Beslutsrätten gäller då sådana ansökningar om befrielse från kommunal- och fastighetsskatt som anhängiggörs under perioden Kommunen kan om den så önskar välja att förbehålla sig beslutsrätten endast i den ena av de två ärendekategorierna. Om kommunen beslutar att den inte förbehåller sig beslutsrätten, behöver den inte lämna in någon anmälan till Skatteförvaltningen. Beslutsrätten övergår till Skatteförvaltningen direkt med stöd av lagen. Kommunförbundets cirkulär om detta ärende har anlänt till kommunen antecknar ärendet för kännedom och 2. föreslår att kommunfullmäktige antecknar ärendet för kännedom. 1. antecknade ärendet för kännedom och 2. föreslår att kommunfullmäktige antecknar ärendet för kännedom. === Nämnd Kommunfullmäktige

13 Sida 13 KH:78 /2008 KST 46 KST / 20 Bilagor 4,5 UTVECKLANDET AV KÄRNOMRÅDET I KOMMUNCENTRUM OCH GENERALPLANERINGEN AV OMRÅDET NORR OM JÄRNVÄGEN För området söder om järnvägen har gjorts sex preliminära visioner med syfte att ändra området till ett effektivt bostadsområde. De två av dessa visioner (bilaga 4), som valts för fortsatt bearbetning, har presenterats för allmänheten. Tero Vanhanen/SKOY har varit sakkunnig. Han har dock övergått i VVO:s tjänst. Markägarna har informerats i frågan och de understöder en planeändring. För att byggarna/byggherrarna skall kunna komma med i ett så tidigt skede som möjligt i planeringen är det möjligt att på samma gång ordna en tävlan om områdets planering och förverkligande (=tomtens överlåtelsetävlan). Genom tävlan får man för bedömning olika lösningsförslag och byggarna/byggherrarna bundna till projektet och deras sakkunskap i användning. Också med tanke på marknadsföringen är en tävlan en positiv sak. Arkkitehdit Asta Björklund, Risto Iivonen Oy har i Lojo fungerat i motsvarande projekt. Arkitekt Risto Iivonen har tidigare varit anställd av staden. Dessutom kan från SAFA fås sakkunnighjälp enligt behov. I bilaga 5 finns ett utvecklingsförslag för området, förslag till tidtabell, kostnadskalkyl i skeden och grunderna för tidsdebiteringen. Markpolitiska kommittén föreslår för kommunstyrelsen att det fortsatta utvecklandet av området förverkligas utgående från en tomtöverlåtelsetävlan, att ett detaljplansutkast med därtill hörande generalplanemässig granskning beställs av Arkkitehdit Asta Björklund, Risto Iivonen Oy mot tidsdebitering enligt anbud och att arbetet bör vara utfört till slutet av detta år. Byrån har en arbetsgrupp med mångsidig erfarenhet och prisnivån är skälig. Om tomtöverlåtelsetävlan besluts senare. Kommuningenjören presenterar ärendet närmare vid mötet. Som bredvidläsning utsänds Arkkitehtuurikilpailut maankäytön suunnittelussa samt tävlingsprogrammet för Esbo stads tomtreservationstävlan Uusmäen Helmipöllönmäen muurattujen ja puukortteleiden tontinvarauskilpailu. besluter att - det fortsatta utvecklandet av kommuncentrets kärnområde görs utgående från en tomtöverlåtelsetävlan Nämnd Kommunfullmäktige

14 Sida 14 - ett detaljplaneutkast och en generalplanemässig granskning beställs av Arkkitehdit Asta Björklund, Risto Iivonen Oy mot tidsdebitering enligt anbud - om formerna och villkoren för en tomtöverlåtelsetävlan besluts senare. Behandling: Ärendet presenterades av kommuningenjören. Förslaget godkändes. beslöt härefter behandla 24 i föredragningslistan. ===== Tekn / 58 Bilaga 6 Planeraren har samlat ihop basutredningar och gjort upp alternativa visioner för utkast till detaljplan. sförhandlingar har förts. Ett nytt alternativ kunde vara att för hela området först planera ett nätverk av gator, promenadrutter och grönområden, genom att förädla arkitekt Hemgårds analys. Sedan delas de områden som skall bebyggas i klara kvarter, för vilka man ger utgångspunkter för planeringen, t ex: - i denna riktning en stadsaktig fasad, som bildar gatuutrymme - parkeringstrafik endast från denna sida - i kvarteret bör ett byahus placeras; x b-m² (för hela levnadsloppets behov) - på den sidan minst ca x st bostäder, där de affärsutrymmen som är anknutna till dessa öppnar sig mot gatan - modellbilder på hurudan miljö man vill ha m m, i stil med kommunens utvecklingsscenario för markanvändning I det skedet gestaltar sig den slutgiltiga områdesavgränsningen för detaljplaneändringen och planen kan enligt behov uppgöras i flere olika delar. Sedan ber man av tävlingsdeltagarna (som utgörs av byggnadsföretag / byggare med planeringsteam) om deras syn på hur kvarteret kunde förverkligas. I varje kvarter kan det finnas en minimivåningsyta, men tävlingsdeltagarna ges möjlighet att erbjuda också betydligt mer än det föreslagna, såvida slutresultatet vore bra. Organiseringen av parkeringen utgör i praktiken den viktigaste dimensioneringsfaktorn. På basen av tävlingsresultaten kan man mer pålitligt bedöma t ex kvartersområdenas våningsantal, då det finns tillgång till ordentligt åskådliggörande bildmaterial. Tävlingen kan periodiseras över flere år i enlighet med kvarterens ordning för förvekligande. I väntan på byggande kan kvarteren märkas ut i terrängen genom att investera i någon lätt landskapsvård (det kommande kvarteret kan t ex omges av en videhäck eller besås som landskapsåker med blåa väx- Nämnd Kommunfullmäktige

15 Sida 15 ter m.m.) på sådant sätt att helhetsformerna i god tid börjar gestalta sig för invånarna. Med hänvisning till myndighetsförhandlingarna är det skäl att först göra upp en strategisk delgeneralplan för området, inom ramen för vilken områdets helhetsstruktur utreds. Behovet av tilläggsarbete, i jämförelse med den generalplanemässiga utredningen i anknytning till detaljplanen, blir inte stort, utan delgeneralplanen sammanlänkas på ett naturligt sätt till områdets planläggningsprocess. De centrala utgångspunkterna för behovet av generalplan är: - i första hand behov av helhetsgranskning: enhetliga utredningar gällande trafik, den service som placeras på området, rekreationsområden och rekreationsnätverket, ordning och tidtabell för förverkligande och önskad tätortsbild - i andra hand motstridigheterna med generalplanen: då det gäller det centrala området där strukturen som helhet blir annorlunda än vad som avsågs i generalplanen. Fullmäktige har godkänt kommunens energi- och klimatstrategi, som bör användas som grund vid detaljplaneringen. En utredning över servicebehovet i kommuncentrum bör göras som grund för generalplanen. Entrecon Oy gjorde upp en utredning gällande servicebehovet för Störsvik generalplaneområde. Entrecon Oy har fungerat och fungerar för närvarande i huvudstadsregionen i ifrågavarande expertuppgifter. Det är ändamålsenligast att låta göra arbetet på timdebitering varvid man då arbetet framskrider kan koncentrera sig på de mest väsentliga frågorna. (MK) En strategisk delgeneralplan görs förts upp för området kring kommuncentrum. Vid sidan av detta görs en detaljplaneram upp för området söder om järnvägen i skede I och på basen av detta kan konkurrenssättningen genomföras. Programmet för deltagande och bedömning uppdateras. Kommunens klimatstrategi tas i beaktande vid planeringen. En utredning gällande servicebehov beställs av Entrecon Oy. Tekn / 93 Bilaga 11 Enligt förslaget. ==== Planeraren har ombetts att framföra en uppdatering av tidtabellen, kostnadskalkylen och arbetsprogrammet. Under arbete är följande grundredogörelser: - redogörelse över servicen - redogörelse över buller och vibrationer Nämnd Kommunfullmäktige

16 Sida 16 - redogörelse över anslutningstrafiken Tidtabellen kommer inte att hålla eftersom redogörelserna kräver mer tid, å andra sidan håller vi oss inom anslagsramarna. Förslag (MK): Antecknas till kännedom. Enligt förslaget. ==== Tekn Basutredningarna har blivit färdiga. Tjänstemannaöverläggningen hölls Bilaga Dokumenten finns bakom linken eller kan ses i byggnadskansliet. Redogörelse för situationen ges under mötet. (MK) Tekn / 27 Bilaga 1 Planen för deltagande och bedömning sätts till offentligt påseende, utlåtanden inbegärs och vi informerar enligt ifrågavarande plan. Enligt förslaget. ==== Anmärkningarna som kommit in från planen för deltagande och bedömning finns som bilaga. I anslutning till dem bör man konstatera att gränsdragningen för det område för vilket generalplanen skall ändras bara är riktgivande, och kommer under planearbetets gång att preciseras. Meningen är att generalplanen för det centrala området i kommuncentrum skall ändras i samband med detta, så att man kan sätta igång detaljplaneändringen för området mittemot järnvägsstationen. Samtidigt granskas detaljplanen för området norr om järnvägen. Eventuella övriga granskningar av andra områden i kommuncentrum görs senare enligt behov. Det kan nämnas att den följande granskningen av landskapsplanen skall just inledas. Nämnden kompletterar basutredningar enligt behov. Utredningarna om kulturhistoriska objekt och miljön samt grundutredningarna är ännu under arbete. Planen för deltagande och bedömning förutsätter inga ändringar på basen av anmärkningen. Vi kan ändå tillägga delen som behandlar detaljplaneringen jämte tidtabellen. Nämnd Kommunfullmäktige

17 Sida 17 Det anordnas en tillställning för allmänheten i Aleksis Kivi-skolan Där kommer man att informera om planeringssituationen och grundutredningarna. Områdets markägare har informerats skilt Planeraren har uppgjort ett utkast till generalplan. Planeraren kommer till mötet och redogör planen. Meningen är att den läggs fram för offentlig behandling. (MK) Programmet för deltagande och bedömning, som uppdaterats godkändes. Programmet justeras vid behov under arbetets gång. Utkastet till ändring av generalplanen sätts till offentligt påseende och utlåtanden inbegärs i enlighet med programmet för deltagande och bedömning, som samtidigt skickas till samtliga delägande. Förhandsutlåtande inbegärs av kommunstyrelsen. Tekn / 54 Bilaga 1 Enligt förslaget. ==== Planeraren har givit sitt genmäle till åsikterna och utlåtandena. Planeringen av trafikarrangemangen har gjorts (WSP-Group/Björn Silerberg). I den har den lätta trafiken och fordonstrafiken behandlats åtskilda. planen har uppgjorts i samarbete med vägverkets och kommunens trafiksäkerhetsplanering, som är under arbete. sunderhandlingarna hölls Planeraren kommer till mötet för att redogöra för planeringssituationen. Buller- och vibrationsutredningarna (WSP-Group) har gjorts på var sida om järnvägen. Även kulturmiljöutredningen har gjorts. Den innehåller de kulturhistoriska objekten och kulturmiljön (Gretel Heimgård, Anna-Liisa Nisu). Nämnden godkänner planerarens svar på genmälen och åsikter och skickar svar till dem som kommit med åsikter. (MK) Nämnden föreslår för kommunstyrelsen att, generalplanens ändringsförslag sätts till offentlig behandling i enlighet med planen för deltagande och bedömning. Samt föreslår att anmärkningarna och utlåtandena inbegärs till den KST Enligt förslaget. ==== Nämnd Kommunfullmäktige

18 Sida 18 Bilaga 6 Behandling: Plankarta och -beskrivningar samt diverse illustrationer fogas till föredragningslistan som bilaga 6. Till beslutsfattarna sänds också kopior av de anmärkningar som inlämnats till nämnden i anledning av den första framläggningen samt planläggarens genmäle till dem. håller förslaget till ändring av generalplanen offentligt framlagt enligt 19 MBF och inbegär utlåtanden enligt PDB. Ärendet presenterades av arkitekt Risto Iivonen. Förslaget godkändes. beslöt härefter behandla 131 i föredragningslistan. ===== Tekn / 68 Bilaga 1 Förslag (MK): Anmärkningar och utlåtanden har skickats till nämndens medlemmar i förväg. Planeraren har gjort förslag till genmälen till anmärkningarna och utlåtandena. Trafikplanen har uppdaterats. Nämnden föreslår följande till kommunstyrelsen: 1. Planerarens genmälen till anmärkningarna och utlåtandena godkänns. 2. Generalplaneändringen för området söder om järnvägen godkänns. Motiveringar: - På norra sidan har det både från invånarnas och myndigheters håll framkommit behov av tilläggsutredningar gällande Brännmalmsbäcken. Även angående stationsområdets beteckning (enhetligt SR-område eller avskilda delhelheter) har respons av olika slag inkommit. - På södra delen kan behandlingen av både fastighet 6:33 (Wahlberg) och sporthallarnas storlek avgöras i samband med detaljplaneringen. Därför kan man föra planen för området söder om banan till fortsatt behandling och göra de nödvändiga tilläggsutredningarna på norra delen och därefter kan vi på nytt uppskatta behovet av offentlig behandlig för den delen. - I utkastskedet har inga sådana funktionella aspekter uppkommit som förutsätter att generalplaneändringen skall behandlas som en helhet. Detta speciellt då områdena norr om och söder om järnvägen är till sin karaktär olika. Dessutom hänvisas till myndighetsöverläggningen samt till planen för deltagande och bedömning, i vilka man har konstaterat att man kan förfara på dethär sättet. Nämnd Kommunfullmäktige

19 Sida Angående visionerna och idéerna för området söder om järnvägen hänvisas till kommunstyrelsens beslut / 148, i vilket utvecklingsavtalet mellan kommunen och Asuntosäätiö godkändes. Som bilaga pro memoriorna från myndighetsöverläggningen och publiktillställningen. KST Bilaga 1, 2 Enligt förslaget. Nämnden beslöt dessutom att punkt 3. läggs till. 3. Man begär kommunstyrelsen informera tekniska nämnden om innehållet i Asuntosäätiös kontrakt. ====== Planförslaget framlades till påseende och framläggningstiden utgick Inom denna tid skulle också anmärkningar mot förslaget inlämnas. Av bilaga 1 framgår ett sammandrag av de inlämnade anmärkningarna och utlåtandena och planläggarens genmäle till dem. En uppdaterad plankarta och planbeskrivning framgår av bilaga 2. Områdena norr och söder om stationen är till sin karaktär rätt olika med olika utgångspunkter. Den primära utgångspunkten för detaljplaneringen för området norr om järnvägen är byggnadsskydd och lätt kompletteringsbyggande. Utgångspunkten för området söder om järnvägen är däremot ett tättbebyggt nybyggnadsområde. Av denna orsak kan området väl delas i den fortsatta generalplaneringen. Avsikten är att starta ett invånarsamarbetsprojekt för utvecklandet av och utarbetandet av idéer för området söder om järnvägen. Kommunen och Asuntosäätiö inbjuder via kungörelse alla intresserade att delta i arbetet, dessutom sänds en inbjudan till i kommunen verkande organisationer och föreningar. I arbetet kan delta speciellt förtroendevalda, invånarföreningar, församlingen, företagare, den lokala miljöföreningen, idrottsföreningar och andra organisationer och föreningar. Också Nylands miljöcentral och Banförvaltningscentralen inbjuds. Asuntosäätiö ansvarar för invånarsamarbetsprojektet, planeraren med sina sakkunniga och kommunens tjänsteinnehavare deltar naturligtvis också. Verksamheten bör vara öppen, diskuterande, sökande utvecklingsidéer. Det är meningen att på detta sätt skapa en ny verksamhetsmodell och att ta i bruk en växelverkande planeringsprocess. Möten hålls med i medeltal 1-2 månaders mellanrum. Olika teman kan förädlas i arbetsgrupper för att sedan behandlas gemensamt. Förutom invånarsamarbetsprojektet kommer det som en koordinerande organisation mellan invånarsamarbetsprojektet och kommunens förtroende- Nämnd Kommunfullmäktige

20 Sida 20 valdaorganisation att finnas en samarbetsgrupp till vilken hör representanter för kommunen, områdets markägare och Asuntosäätiö. Aktörerna på området kan senare ansluta sig. Behandling: besluter godkänna planläggarens genmäle till anmärkningarna och utlåtandena och föreslår att kommunfullmäktige godkänner förslaget till ändring av generalplanen för området söder om järnvägen enligt bilaga 1 (plankartan daterad ). Antecknades att kommuningenjör Markku Kärkkäinen deltog i ärendets behandling. Kärkkäinen meddelade att Nylands miljöcentral inte ger utlåtande i ärendet. Förslaget godkändes. Konstaterades dock att planläggarens genmälen godkändes endast till den del de gäller området söder om järnvägen, till övriga delar fortsätter beredningen av ärendet. beslöt också att kommuningenjören presenterar avtalet med Asuntosäätiö för tekniska nämnden. beslöt härefter behandla 190 i föredragningslistan. ====== FGE Bilaga 6, 7 Behandling: Förslaget till ändring av generalplan presenterades av planläggaren arkitekt Risto Iivonen. Kommunfullmäktige godkände enhälligt kommunstyrelsens förslag. ===== Tekn Kompletterande material Naturutredningen för Brännmalmsbäckens område har blivit färdig. Avsikten är att föra en allmän diskussion som vägkost för planeringen. Kompletterande material - naturutredning - förslaget till ändring av generalplanen Föredragning: Kommuningenjör Markku Kärkkäinen, tel ,espost: Behandling: Ges efter den allmänna diskussionen. Det fördes en allmän diskussion. Nämnd Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige nr 3/2013 8.4.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunfullmäktige nr 3/2013 8.4.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 3/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FGE 39 FGE 40 FGE 41 FGE 42 FGE 43 FGE 44 FGE 45 FGE 46 FGE 47 FGE 48 FGE 49 FGE 50 Mötes konstituering Förslag till ändring i investeringsdelen i budgeten för 2013 för bildningsnämndens

Läs mer

Tekniska nämnden nr 5/2014 27.5.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Tekniska nämnden nr 5/2014 27.5.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 5/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEKN 53 TEKN 54 TEKN 55 Mötets konstituering Utredning över behovet av att utvidga Svenska skolans kök Godkännandet av intentionsavtal för utvecklandet av trafikarrangemangen

Läs mer

Tekniska nämnden nr 6/2012 5.6.2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Tekniska nämnden nr 6/2012 5.6.2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 6/2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEKN 58 TEKN 59 TEKN 60 Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut Utvecklandet av kärnområdet i kommuncentrum. Generalplan för området norr om

Läs mer

Kommunfullmäktige nr 2/2013 25.2.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunfullmäktige nr 2/2013 25.2.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 2/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FGE 21 FGE 22 FGE 23 FGE 24 FGE 25 FGE 26 FGE 27 Mötes konstituering Justering av arvodesstadgan för förtroendevalda i kommun Val av nämndemän vid tingsrätten Val av medlem

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 12/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Mötets konstituering Användning av förköpsrätten

Kommunstyrelsen nr 12/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Mötets konstituering Användning av förköpsrätten nr 12/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 183 KST 184 Mötets konstituering Användning av förköpsrätten Sida 2 Nr 12/2013 Mötesplats och -tid Närvarande medlemmar Kommunhuset kl. 18.00 - Övriga närvarande Ärenden

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 12/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Mötets konstituering Användning av förköpsrätten

Kommunstyrelsen nr 12/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Mötets konstituering Användning av förköpsrätten nr 12/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 183 KST 184 Mötets konstituering Användning av förköpsrätten MÖTESPROTOKOLL Sida 2 Nr 12/2013 Mötesplats och -tid Kommunhuset kl. 18.00-18.10 Närvarande medlemmar Laaksonen

Läs mer

Avfallsnämnden arbetar med avfallshanteringens myndighetsuppgifter i de kommuner som undertecknat avtalet.

Avfallsnämnden arbetar med avfallshanteringens myndighetsuppgifter i de kommuner som undertecknat avtalet. AVTAL OM GEMENSAM AVFALLSNÄMND UTKAST 19.5.2015 1. Avtalets syfte De undertecknade kommunerna kommer med detta avtal överens om att Raseborgs stads nämnd, som kallas för Nylands avfallsnämnd, fungerar

Läs mer

Ändring av Kyrkoby detaljplan, del av kvarter 21 ändras till cykel- och gångväg. Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod:

Ändring av Kyrkoby detaljplan, del av kvarter 21 ändras till cykel- och gångväg. Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: Ändring av Kyrkoby detaljplan, del av kvarter 21 ändras till cykel- och gångväg Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: 599406201611 2 Innehållsförteckning: 1. PLANOMRÅDET... 3 2. UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 2/2013 11.2.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 2/2013 11.2.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 2/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 24 KST 25 KST 26 KST 27 KST 28 KST 29 KST 30 KST 31 Mötets konstituering Fullmäktigemotion om utredning av förfaringssätt inom kommunens administration Fullmäktigemotion

Läs mer

Kommunfullmäktige nr 2/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunfullmäktige nr 2/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 2/2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FGE 10 FGE 11 FGE 12 FGE 13 Mötes konstituering Uppföljning av ekonomiskt balanseringsprogram Förteckning över motioner som fullmäktigeledamöter har gjort och som är under

Läs mer

Kartan om ändringsområden är som bilaga till föredragningslistan.

Kartan om ändringsområden är som bilaga till föredragningslistan. Kommunfullmäktige 18 27.04.2015 ÄNDRING AV BROBY DETALJPLAN / STRANDTOMTER Kfullm 27.04.2015 18 Kommunstyrelsen 26 augusti 2013 215 I Pyttis liksom i alla andra havskustkommuner finns betydande efterfrågan

Läs mer

Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut BILDN 102 Bildningsnämndens ekonomiska utfall 1-9/2011

Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut BILDN 102 Bildningsnämndens ekonomiska utfall 1-9/2011 nr 11/2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILDN 100 BILDN 101 Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut BILDN 102 s ekonomiska utfall 1-9/2011 BILDN 103 Övriga ärenden BILDN 104 Utlåtande

Läs mer

DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Vad är ett program för deltagande och bedömning?

DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Vad är ett program för deltagande och bedömning? GRANKULLA STAD Markanvändningsenheten DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 29.4.2011, uppdaterat 26.3.2012 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING Vad är ett program för deltagande och bedömning?

Läs mer

Bildningsnämnden nr 1/2013 7.2.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Bildningsnämnden nr 1/2013 7.2.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 1/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILDN 1 BILDN 2 BILDN 3 Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut Godkännande av utvärderingen gällande bildningsnämndens interna övervakning för

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 9/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 9/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 9/2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 134 KST 135 KST 136 KST 137 KST 138 KST 139 KST 140 KST 141 KST 142 KST 143 KST 144 KST 145 Mötets konstituering Uppföljning av ekonomin Rätten att besluta om befrielse

Läs mer

Övriga deltagande: Christine Perjala, beredning, föredragning, protokollförare. tfn , e.post

Övriga deltagande: Christine Perjala, beredning, föredragning, protokollförare. tfn , e.post Tid och plats: 18.2.2016 klo 17.00-17.35, Munkabacken 51, Lojo Beslutfattare Egentliga medlemmar Ersättande medlemmar x Seija Kannelsuo, ordförande Raseborg Petri Kajander Raseborg x Eva Roos, viceordförande

Läs mer

INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN

INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN Träder i kraft 1.1.2013 INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN I KAPITLET GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN 1 Grundtrygghetsnämnden och sektionerna Grundtrygghetsnämnden verkar inom grundtrygghetens

Läs mer

SMEDSBY, Gäddaområdet Utvidgning av detaljplan

SMEDSBY, Gäddaområdet Utvidgning av detaljplan P r o g r a m f ö r d e l t a g a n d e o c h b e d ö m n i n g, G ä d d a o m r å d e t i S m e d s b y S i d a 1 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 ) Planläggningsavdelningen 11.12.2015 SMEDSBY,

Läs mer

BESKRIVNING AV DETALJPLANEÄNDRING TOMT 14 I KVARTER 1, EN DEL AV KEMIRAVÄGEN OCH EN DEL AV OUTOKUMPUVÄGEN I STADSDEL 43

BESKRIVNING AV DETALJPLANEÄNDRING TOMT 14 I KVARTER 1, EN DEL AV KEMIRAVÄGEN OCH EN DEL AV OUTOKUMPUVÄGEN I STADSDEL 43 KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER BESKRIVNING AV DETALJPLANEÄNDRING TOMT 14 I KVARTER 1, EN DEL AV KEMIRAVÄGEN OCH EN DEL AV OUTOKUMPUVÄGEN I STADSDEL 43 PLANOMRÅDE 1 BAS- OCH IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER

Läs mer

Tid Fredag 24.10. 2008 kl.16.00 16.50 Plats Allaktivitetshuset Snäckan. *Christjan Brander, sekreterare

Tid Fredag 24.10. 2008 kl.16.00 16.50 Plats Allaktivitetshuset Snäckan. *Christjan Brander, sekreterare Mötesdag - kokouspäivä 24.10. Nr: 9/ sida: 1 Uppgifter om sammanträdet Tid Fredag 24.10. kl.16.00 16.50 Plats Allaktivitetshuset Snäckan Närvarande ledamöter (samt anteckning om vem som fungerade som ordförande)

Läs mer

Grundtrygghetsnämnden nr 8/2013 27.11.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Grundtrygghetsnämnden nr 8/2013 27.11.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 8/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING GRTRN 71 Mötets konstituering GRTRN 72 Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut GRTRN 73 Ändringar i grundtrygghetsnämndens dispositionsplan för budgeten 2013 GRTRN

Läs mer

Esbo stad Protokoll 25. Fullmäktige 27.02.2012 Sida 1 / 1. 25 Sammankallande av fullmäktige för att behandla saneringen av stadshuset

Esbo stad Protokoll 25. Fullmäktige 27.02.2012 Sida 1 / 1. 25 Sammankallande av fullmäktige för att behandla saneringen av stadshuset Fullmäktige 7.0.0 Sida / 65/00.0.00/0 Stadsstyrelsen 48 3..0 5 Sammankallande av fullmäktige för att behandla saneringen av stadshuset Beredning och upplysningar: Olli Isotalo, tfn 09 86 66 Torsti Hokkanen,

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. För Kimito centrum i Kimitoöns kommun uppgörs en rättsverkande delgeneralplan.

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. För Kimito centrum i Kimitoöns kommun uppgörs en rättsverkande delgeneralplan. KIMITOÖNS KOMMUN DELGENERALPLAN FÖR KIMITO CENTRUM PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING 1 Planläggningsområde och planens syfte För Kimito centrum i Kimitoöns kommun uppgörs en rättsverkande delgeneralplan.

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 och 64 )

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 och 64 ) INGÅ KOMMUN DELGENERALPLAN FÖR BARÖSUND PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 och 64 ) Planområde Planområdet omfattar Barösunds bycentrum med omnejd på Orslandet. Planområdet är avgränsat med rött.

Läs mer

Bildningsnämndens svenska sektion nr 1/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Bildningsnämndens svenska sektion nr 1/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 1/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILDNSVES 1 Mötets konstituering BILDNSVES 2 Tjänsteinnehavarbeslut för kännedom BILDNSVES 3 Godkännande av förslag till verksamhetsberättelsen för svenska skola 2012 BILDNSVES

Läs mer

Val av entreprenör för byggandet av vägar och kommunalteknik till detaljplaneområdet på norra sidan av stamväg 51 i Sunnanvik

Val av entreprenör för byggandet av vägar och kommunalteknik till detaljplaneområdet på norra sidan av stamväg 51 i Sunnanvik nr 10/2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEKN 105 TEKN 106 TEKN 107 TEKN 108 TEKN 109 TEKN 110 TEKN 111 Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut Ändring av generalplanen för Västra (ändring

Läs mer

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE Ersättare: Mats Perämaa, kommunstyrelsens ordförande Patrik Nygrén, kommundirektör

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE Ersättare: Mats Perämaa, kommunstyrelsens ordförande Patrik Nygrén, kommundirektör 10-16 22.03.2005 1 Sammanträdestid: 19.30-20.00 Sammanträdesplats: Kommunkansliet Beslutande: Ordinarie ledamöter: Jan Strandberg Kurt Englund Mauritz Larsson Markku Lahtinen ( 3-) Torbjörn Engman Kaj

Läs mer

Bildningsnämndens svenska sektion nr 3/2011 13.9.2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Bildningsnämndens svenska sektion nr 3/2011 13.9.2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 3/2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILDNSVES 19 Mötets konstituering BILDNSVES 20 Tjänsteinnehavarbeslut för kännedom BILDNSVES 21 Arbetsplan för läsåret 2011 2012, svenska skola BILDNSVES 22 Den svenska förskolans

Läs mer

MAL-planen för VÄSTRA NYLAND

MAL-planen för VÄSTRA NYLAND MAL-planen för VÄSTRA NYLAND ARBETSPROGRAM 15.1.2007 1. Beskrivning av arbetet 2. Innehållet i planen 3. Tidtabellen för arbetet 4. Organisering av arbetet 1. BESKRIVNING AV ARBETET Projektet för en reform

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 22 augusti 2012 kl. 19.00-20.05

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 22 augusti 2012 kl. 19.00-20.05 Sammanträdesdatum: 22.08.2012 Nr: 7 Paragrafer: 115-123 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 22 augusti 2012 kl. 19.00-20.05 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

LANDSKAPS- PLANEN VAD ÄR EN LANDSKAPSPLAN?

LANDSKAPS- PLANEN VAD ÄR EN LANDSKAPSPLAN? LANDSKAPS- PLANEN VAD ÄR EN LANDSKAPSPLAN? Nylands förbund 2016 2 PLANLÄGGNINGEN PÅ LANDSKAPSNIVÅ är en planeringsprocess som tar beslut om markanvändningens riktlinjer för ett landskap eller för flera

Läs mer

Bildningsnämnden nr 8/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Bildningsnämnden nr 8/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 8/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILDN 75 BILDN 76 BILDN 77 Mötets konstituering Utlåtande över ekonomiplanen för Samkommunen för Västra Nylands folkhögskola 2014 2016 Övriga ärenden Sida 2 Nr 8/2013 Mötesplats

Läs mer

Ändring av Forsby delgeneralplan (Dalkärr 12:25) Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: Y1

Ändring av Forsby delgeneralplan (Dalkärr 12:25) Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: Y1 Ändring av Forsby delgeneralplan (Dalkärr 12:25) Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: 5994032017Y1 2 Innehållsförteckning: 1. PLANOMRÅDET... 3 2. UTGÅNGSPUNKTER OCH MÅLSÄTTNINGAR... 4 3.

Läs mer

Ordföranden meddelade att undertecknade fullmäktigeledamöter före sammanträdet uttryckt önskemål om att få inlämna en så lydande motion:

Ordföranden meddelade att undertecknade fullmäktigeledamöter före sammanträdet uttryckt önskemål om att få inlämna en så lydande motion: Stadsfullmäktige 21 08.02.2012 Arbetarskyddskommissionen 16 31.05.2012 Personalsektionen 33 14.06.2012 Stadsstyrelsen 192 13.08.2012 Stadsfullmäktige 86 12.09.2012 Personalsektionen 15 18.04.2013 Stadsstyrelsen

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING Karleby Resecentral

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING Karleby Resecentral KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING 9.6.2015 Karleby Resecentral DETALJPLANEÄNDRINGENS UNGEFÄRLIGA LÄGE Program för deltagande

Läs mer

Esbo stad Protokoll 3. Nämnden Svenska rum 30.01.2014 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 3. Nämnden Svenska rum 30.01.2014 Sida 1 / 1 Nämnden Svenska rum 30.01.2014 Sida 1 / 1 5226/05.10.00/2013 3 Utredning om principer för eftermiddagsverksamheten och framställan om ändringsbehov Beredning och upplysningar: Miia Loisa-Turunen, tel.

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 1/2014 20.1.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 1/2014 20.1.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 1/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 1 KST 2 KST 3 KST 4 KST 5 KST 6 KST 7 KST 8 KST 9 Mötets konstituering Förteckning över motioner som fullmäktigeledamöter har gjort och som är under beredning enligt

Läs mer

Inlösning av gatuområden och betalning av ersättningar, ändring i budgeten 2015 (fge)

Inlösning av gatuområden och betalning av ersättningar, ändring i budgeten 2015 (fge) Kommunstyrelsen 31 26.01.2015 Inlösning av gatuområden och betalning av ersättningar, ändring i budgeten 2015 (fge) Kommunstyrelsen 31 Kommunen får gatuområdena som ska byggas i sin ägo genom en inlösningsförrättning

Läs mer

Kommunfullmäktige nr 6/2013 2.9.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunfullmäktige nr 6/2013 2.9.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 6/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FGE 71 FGE 72 Mötes konstituering Godkännande av balanseringsprogrammet FGE 73 Ändring av anslag för investeringar i budgeten för år 2013 FGE 74 FGE 75 FGE 76 FGE 77 FGE

Läs mer

PEFC FI 1006:2014. Finlands PEFC-standard. Utarbetning av kriterierna för PEFC skogscertifiering 27.10.2014. PEFC Finland

PEFC FI 1006:2014. Finlands PEFC-standard. Utarbetning av kriterierna för PEFC skogscertifiering 27.10.2014. PEFC Finland Finlands PEFC-standard Utarbetning av kriterierna för PEFC skogscertifiering PEFC FI 1006:2014 27.10.2014 Utarbetning av kriterierna för PEFC skogscertifiering PEFC Finland Cittervägen 7, 00420 HELSINGFORS

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 02.03.2011 Nr: 2 Paragrafer: 9-13 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 2 mars 2011 kl. 19.00-19.20 Raija-Liisa Eklöw, kommunfullmäktiges

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40 Sammanträdesdatum: 11.04.2012 Nr: 4 Paragrafer: 70-77 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

Kommunfullmäktige nr 2/2010 1.3.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunfullmäktige nr 2/2010 1.3.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 2/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FGE 14 Mötets konstituering FGE 15 Ansökan om ändring av generalplan, Lammistovägen 201 FGE 16 Förnyande av Hiisi institutets avtal och föreskrifter FGE 17 Förslag om ändring

Läs mer

Tekniska nämnden nr 5/2011 7.6.2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Tekniska nämnden nr 5/2011 7.6.2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 5/2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEKN 42 TEKN 43 TEKN 44 TEKN 45 TEKN 46 Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut Uppgörande av detaljplan för Slussenområdet Detaljplaneprojektet

Läs mer

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 Sammanträdesdatum Blad FÖRSAMLINGSRÅDET 8.9.2009 1 Plats och klockslag Församlingshemmet kl. 18.00 Beslutande Övriga x Charlotta Andström, protokollförare - Christer

Läs mer

Förslag till behandling av resultatet

Förslag till behandling av resultatet Kommunstyrelsen 123 30.03.2015 Kommunfullmäktige 56 15.06.2015 Godkännande av bokslut 2014 Kommunstyrelsen 30.03.2015 123 Kommunstyrelsen skall enligt kommunallagen upprätta ett bokslut för räkenskapsperioden

Läs mer

Detaljplanändring SMEDSBY KVARTER 226

Detaljplanändring SMEDSBY KVARTER 226 Detaljplanändring SMEDSBY KVARTER 226 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (PDB) 24.1.2012 2/11 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (PDB) Syftet med program för deltagande och bedömning (PDB) beskrivs

Läs mer

Ändring av Esse strandgeneralplan, flyttning av byggplats (Snellmans 7:249 och Snellman 7:245)

Ändring av Esse strandgeneralplan, flyttning av byggplats (Snellmans 7:249 och Snellman 7:245) Ändring av Esse strandgeneralplan, flyttning av byggplats (Snellmans 7:249 och Snellman 7:245) Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: 5994072016Y2 2 Innehållsförteckning: 1. PLANOMRÅDET...

Läs mer

Stadsfullmäktige 76 10.06.2015. Stadsplaneringsnämnden 18.11.2014 179

Stadsfullmäktige 76 10.06.2015. Stadsplaneringsnämnden 18.11.2014 179 Stadsfullmäktige 76 10.06.2015 L35 Gränsbevakningsgatan, stadsdel 2 Ahtsalmi, ändring av detaljplanen och tomtfördelningen för en del av kvarter 224 samt rekreations-, parkerings- och gatuområde Stadsplaneringsnämnden

Läs mer

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING/ LINNUSPERÄ

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING/ LINNUSPERÄ KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING/ LINNUSPERÄ Initiativtagare är Karleby stad. Staden har köpt ett åkerområde i Linnusperä

Läs mer

GRANKULLA SVENSKA FÖRSAMLING sida 1 (7) Församlingsrådet Protokoll 3/2015

GRANKULLA SVENSKA FÖRSAMLING sida 1 (7) Församlingsrådet Protokoll 3/2015 GRANKULLA SVENSKA FÖRSAMLING sida 1 (7) Tid: Tisdag 26.5.2015 kl. 17.00 Plats: Grankulla kyrka, övre brasrum. Närvarande Medlemmar: Bäck Ulla Collander Ruth Ehrström-Tegengren Mona Hedlund Turid, vice

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 13/2013 21.10.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 13/2013 21.10.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 13/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 185 KST 186 KST 187 Mötets konstituering Remissdebatt om utkastet till ett näringspolitiskt program för kommun Ekonomisk uppföljning KST 188 Ändring av budgeten för

Läs mer

Uppdatering av avtal om flyktingars anvisande till kommunen och främjande av integration

Uppdatering av avtal om flyktingars anvisande till kommunen och främjande av integration Fullmäktige 85 14.12.2015 Uppdatering av avtal om flyktingars anvisande till kommunen och främjande av integration 431/05.11.00/2013 SOCHVUTS 83 Social- och hälsovårdsutskottet 18.11.2013 Beredare: Social-

Läs mer

Esbo stad Protokoll 64. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 64. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 19.05.2014 Sida 1 / 1 5048/10.02.03/2013 Stadsstyrelsen 126 28.4.2014 64 Motion för att främja projektet Aalto Village Beredning och upplysningar: Antti Mäkinen, tfn 050 593 1339 E-post enligt

Läs mer

Val av enterprenör för byggandet av lättrafikleden i Störsvik

Val av enterprenör för byggandet av lättrafikleden i Störsvik nr 8/2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEKN 83 TEKN 84 TEKN 85 TEKN 86 TEKN 87 TEKN 88 TEKN 89 Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut Ändring av generalplanen för västra (ändring

Läs mer

Ändring av del av Lepplax strandgeneralplan (Vikman 12:137) Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: Y3

Ändring av del av Lepplax strandgeneralplan (Vikman 12:137) Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: Y3 Ändring av del av Lepplax strandgeneralplan (Vikman 12:137) Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: 5994082015Y3 2 Innehållsförteckning: 1. PLANOMRÅDET... 3 2. UTGÅNGSPUNKTER OCH MÅLSÄTTNINGAR...

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR SAMARBETSGRUPPEN I LANDSKAPET ÖSTERBOTTEN

ARBETSORDNING FÖR SAMARBETSGRUPPEN I LANDSKAPET ÖSTERBOTTEN ARBETSORDNING FÖR SAMARBETSGRUPPEN I LANDSKAPET ÖSTERBOTTEN Godkänd: Landskapets samarbetsgrupp 23.5.2014 Fastställd: Landskapsstyrelsen 23.6.2014 Ikraftträdande: 1.7.2014 1 kapitel Landskapets samarbetsgrupp

Läs mer

Ändring av sydvästra Ytteresse delgeneralplan (Forsbacka 20:64 och Ragnvald 20:61)

Ändring av sydvästra Ytteresse delgeneralplan (Forsbacka 20:64 och Ragnvald 20:61) Ändring av sydvästra Ytteresse delgeneralplan (Forsbacka 20:64 och Ragnvald 20:61) Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: 5994142016Y3 2 Innehållsförteckning: 1. PLANOMRÅDET... 3 2. UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Kommunfullmäktige nr 3/2014 5.5.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunfullmäktige nr 3/2014 5.5.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 3/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FGE 26 FGE 27 FGE 28 FGE 29 FGE 30 Mötes konstituering Förlust av valbarhet till uppgiften som medlem i grundtrygghetsnämnden och val av ny medlem och ny ordförande (Lindström)

Läs mer

PEDERSÖRE KOMMUN. Planläggningssektionen PROTOKOLL 03.10.2014 71. Sammanträdestid: Fredagen 03.10.2014, kl. 10.30-11.45.

PEDERSÖRE KOMMUN. Planläggningssektionen PROTOKOLL 03.10.2014 71. Sammanträdestid: Fredagen 03.10.2014, kl. 10.30-11.45. 03.10.2014 71 Sammanträdestid: Fredagen 03.10.2014, kl. 10.30-11.45 Sammanträdesplats: Polaris i Edsevö Beslutande Borgmästars, Yvonne Forsblom, Greger Käldman, Leif Lindfors, Ralf Wiklund, Senja ordförande.

Läs mer

KYRKSLÄTTS KOMMUN ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR UTVECKLINGEN AV VATTENTJÄNSTERNA PÅ GLESBYGDEN

KYRKSLÄTTS KOMMUN ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR UTVECKLINGEN AV VATTENTJÄNSTERNA PÅ GLESBYGDEN Allmänna principer för utvecklingen av vattenförsörjningen på glesbygden 1 (7) KYRKSLÄTTS KOMMUN ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR UTVECKLINGEN AV VATTENTJÄNSTERNA PÅ GLESBYGDEN Godkända av kommunfullmäktige 19.12.2013

Läs mer

Kommunfullmäktige nr 8/2014 8.12.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunfullmäktige nr 8/2014 8.12.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 8/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FGE 64 Mötes konstituering FGE 65 Strykande av investeringsanslag ur budgeten för år 2014 FGE 66 FGE 67 FGE 68 FGE 69 FGE 70 FGE 71 FGE 72 FGE 73 FGE 74 FGE 75 Uppdatering

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 3/2012 12.3.2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 3/2012 12.3.2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 3/2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 33 KST 34 KST 35 KST 36 KST 37 KST 38 KST 39 KST 40 KST 41 KST 42 KST 43 KST 44 KST 45 KST 46 KST 47 KST 48 KST 49 KST 50 Mötes konstituering Ekonomisk uppföljning Uppföljning

Läs mer

Ändring av Nederpurmo delgeneralplan, flyttning av byggrätt (Sexmans ) Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: Y4

Ändring av Nederpurmo delgeneralplan, flyttning av byggrätt (Sexmans ) Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: Y4 Ändring av Nederpurmo delgeneralplan, flyttning av byggrätt (Sexmans 599-417-4-10) Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: 5994172016Y4 2 Innehållsförteckning: 1. PLANOMRÅDET... 3 2. UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

INSTRUKTION FÖR KOMMUNSTYRELSEN I SJUNDEÅ KOMMUN

INSTRUKTION FÖR KOMMUNSTYRELSEN I SJUNDEÅ KOMMUN Träder i kraft 8.12.2015 INSTRUKTION FÖR KOMMUNSTYRELSEN I SJUNDEÅ KOMMUN 1 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens uppgift är att leda kommunens förvaltning och ekonomi samt svara för utveckling av kommunens

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING OMRÅDET ÖSTER OM RÄVFARMSVÄGEN

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING OMRÅDET ÖSTER OM RÄVFARMSVÄGEN KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING OMRÅDET ÖSTER OM RÄVFARMSVÄGEN PLANOMRÅDE FÖR DETALJPLANEARBETET Initiativet har gjorts av Karleby stad. Arbetet

Läs mer

Tekniska nämnden nr 6/2013 18.6.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Tekniska nämnden nr 6/2013 18.6.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 6/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEKN 50 TEKN 51 TEKN 52 Mötets konstituering Ändring av delgeneralplanen för norra (lägenheten Kurki 1:39, ändring av byggnadsrätt på glesbygdsområde) Ansökan om ändring

Läs mer

UTREDNING TILL FÖRSLAGET TILL DETALJPLANEÄNDRING GÄLLANDE DEN DETALJPLANEKARTA SOM ÄR DATERAD DEN 05.06.2012

UTREDNING TILL FÖRSLAGET TILL DETALJPLANEÄNDRING GÄLLANDE DEN DETALJPLANEKARTA SOM ÄR DATERAD DEN 05.06.2012 UTREDNING TILL FÖRSLAGET TILL DETALJPLANEÄNDRING GÄLLANDE DEN DETALJPLANEKARTA SOM ÄR DATERAD DEN 05.06.2012 1. BASINFORMATION OCH UPPGIFTER OM DIARIEFÖRING 1.1 Uppgifter om diarieföring Ändringen av detaljplanen

Läs mer

Grundtrygghetsnämnden nr 1/2014 5.2.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Grundtrygghetsnämnden nr 1/2014 5.2.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 1/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING GRTRN 1 GRTRN 2 GRTRN 3 GRTRN 4 GRTRN 5 Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut Direktiv för barnskyddets klientavgifter och medel för eget hushåll

Läs mer

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE KOMMUNFULLMÄKTIGE 34-39 10.09.2014 1 Sammanträdestid: 18.30 19.10 Sammanträdesplats: Mötesrummet, kommunkansliet, Beslutande: Ordinarie ledamöter: Mats Perämaa, ordförande Mia Hanström,I viceordf. Ingrid

Läs mer

S i d a 1. PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 ) Planläggningsavdelningen TOBY Ändring av detaljplan Tuovilan koulu

S i d a 1. PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 ) Planläggningsavdelningen TOBY Ändring av detaljplan Tuovilan koulu S i d a 1 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 ) Planläggningsavdelningen 12.9.2016 TOBY Ändring av detaljplan Tuovilan koulu S i d a 1 Avsikten med ett program för deltagande och bedömning Enligt

Läs mer

Kommunfullmäktige nr 3/2011 11.4.2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunfullmäktige nr 3/2011 11.4.2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 3/2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FGE 25 FGE 26 FGE 27 FGE 28 FGE 29 FGE 30 FGE 31 FGE 32 FGE 33 Mötes konstituering Uppföljning av ekonomiskt balanseringsprogram Utvärdering av verkningarna av kommuntillägget

Läs mer

LANTMÄTARE AB ÖHMAN Sten Öhman Sunnanvägen 7 10900 Hangö 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 5.9.2014

LANTMÄTARE AB ÖHMAN Sten Öhman Sunnanvägen 7 10900 Hangö 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 5.9.2014 LANTMÄTARE AB ÖHMAN Sten Öhman Sunnanvägen 7 10900 Hangö 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 5.9.2014 PARGAS KORPO-BJÖRKÖ, ÅNSÖREN ÄNDRING AV DELGENERALPLAN PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING 1. Planeringsområde

Läs mer

DETALJPLANEARBETE TARARANTVÄGEN 18 26 (LÄGENHET 404-8-348 OCH DESS NÄRMILJÖ)

DETALJPLANEARBETE TARARANTVÄGEN 18 26 (LÄGENHET 404-8-348 OCH DESS NÄRMILJÖ) PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING DETALJPLANEARBETE TARARANTVÄGEN 18 26 (LÄGENHET 404-8-348 OCH DESS NÄRMILJÖ) Karleby stad Tekniska servicecentret Ansvarsområde för stadsmiljön Planläggningstjänster

Läs mer

Kyrkslätts kommuns utlåtande om Samkommunen Helsingforsregionens trafiks preliminära verksamhets- och ekonomiplan 2015-2017

Kyrkslätts kommuns utlåtande om Samkommunen Helsingforsregionens trafiks preliminära verksamhets- och ekonomiplan 2015-2017 Kommunstyrelsen 30 8.08.04 Kommunstyrelsen 3 5.08.04 Kyrkslätts kommuns utlåtande om Samkommunen Helsingforsregionens trafiks preliminära verksamhets- och ekonomiplan 05-07 Kommunstyrelsen 8.08.04 30 Enligt

Läs mer

Erbjudande av kommunplatser till personer som beviljas internationellt skydd 2016, på basis av NTM-centralens förslag

Erbjudande av kommunplatser till personer som beviljas internationellt skydd 2016, på basis av NTM-centralens förslag Fullmäktige 17 11.04.2016 Erbjudande av kommunplatser till personer som beviljas internationellt skydd 2016, på basis av NTM-centralens förslag 431/05.11.00/2013, 1420/05.11.00/2016 SOCHVUTS 13 Social-

Läs mer

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge PROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Blad 4 / 2009 30.3.2009 1 Sammanträdestid: Måndagen den 30 mars 2009 kl. 16.00 17.40 Sammanträdesplats: Kommunkansliet i Dalsbruk Beslutande: Mårten Nurmio ordförande

Läs mer

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner.

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner. 1 (5) Instruktion för Keva Godkänd av delegationen 13.3.2014, träder i kraft 13.5.2014 I ALLMÄNT 1 Tillämpning I denna instruktion ges bestämmelser om den kommunala pensionsanstalten Kevas organ och verksamhet

Läs mer

Stadsfullmäktige 58 01.09.2014 FGE 58. Stadsstyrelsen 9.6.2014 330. Beredning: teknisk direktör Pauli Piiparinen och planeringsdirektör Seppo Kässi

Stadsfullmäktige 58 01.09.2014 FGE 58. Stadsstyrelsen 9.6.2014 330. Beredning: teknisk direktör Pauli Piiparinen och planeringsdirektör Seppo Kässi Stadsfullmäktige 58 01.09.2014 Justeringar i instruktionen för stadsstyrelsen och koncernförvaltningen/ försäljning av fastigheter som ingår i stadens målinriktade lokalitetsplan samt bedömning av detaljplaners

Läs mer

Kommunkansliet i Kimito den 4 december 2015

Kommunkansliet i Kimito den 4 december 2015 11/2015 KALLELSE 1 Sammanträdestid Tisdagen den 24 november 2015 kl. 16.00 Sammanträdesplats Kommunkansliet i Kimito Beslutande Övriga Ärenden Underskrift Wilhelm Liljeqvist Martti Murto Brita Drugge Hanna

Läs mer

Tid Söndag kl Plats Allaktivitetshuset Snäckan

Tid Söndag kl Plats Allaktivitetshuset Snäckan 2.3. Nr: 2- sida: 1 Uppgifter om sammanträdet Närvarande ledamöter (samt anteckning om vem som fungerade som ordförande) * =närvarande Tid Söndag 2.3. kl. 17.15-18.15 Plats Allaktivitetshuset Snäckan ordinarie:

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 2/ Uutinen Lotte-Marie

LOVISA STAD PROTOKOLL 2/ Uutinen Lotte-Marie LOVISA STAD PROTOKOLL 2/2017 1 Stadsstyrelsen TID 28.06.2017 kl. 17:35-18:36 PLATS Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum NÄRVARANDE Heijnsbroek-Wirén Mia ordförande Isotalo Arja I viceordförande Karvonen

Läs mer

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03. Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014 Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.00/2014 Landskapsstyrelsen 10.3.2014 17 Enligt 68 i kommunallagen skall bokslutet

Läs mer

SOCIALINSTRUKTION FÖR FINSTRÖMS KOMMUN

SOCIALINSTRUKTION FÖR FINSTRÖMS KOMMUN 1 SOCIALINSTRUKTION FÖR FINSTRÖMS KOMMUN Godkänd av kommunfullmäktige 19.12.2011, 55 Datum för ikraftträdande 19.21.2011 I KAPITLET TILLÄMPNINGSOMRÅDE 1 Anordnande av socialvård Vid anordnandet av kommunens

Läs mer

BROMARVS FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 3/10

BROMARVS FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 3/10 BROMARVS FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 3/10 Sammanträdesdatum Blad FÖRSAMLINGSRÅDET 02.09.2010 1 Plats och klockslag Församlingshemmet kl. 18.00 Beslutande Övriga x Pia-Maria Blomqvist-Schrey x Uolevi Salminen

Läs mer

Fullmäktigemotion nr 10/2012: Skicket av Kyrkslätts kommuns byggnader ska undersökas

Fullmäktigemotion nr 10/2012: Skicket av Kyrkslätts kommuns byggnader ska undersökas Kommunfullmäktige 112 08.10.2012 Direktionen för serviceproduktion 115 20.12.2012 Fullmäktigemotion nr 10/2012: Skicket av Kyrkslätts kommuns byggnader ska undersökas Kommunfullmäktige 08.10.2012 112 Ledamot

Läs mer

Stranddetaljplan för del av Hästhagen RNr 10:5 i Petsmo by samt del av Östanpå RNr 4:258 och del av Lillölandia RNr 4:265 i Iskmo by

Stranddetaljplan för del av Hästhagen RNr 10:5 i Petsmo by samt del av Östanpå RNr 4:258 och del av Lillölandia RNr 4:265 i Iskmo by Bilaga 1 S i d a 1 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 ) Planläggningsavdelningen 6.2.2013 Stranddetaljplan för del av Hästhagen RNr 10:5 i Petsmo by samt del av Östanpå RNr 4:258 och del av Lillölandia

Läs mer

Samkommunens uppgift är att äga och hyra ut lokaler för yrkeshögskoleverksamhet. Samkommunens tillgångar samt ansvar och åtaganden

Samkommunens uppgift är att äga och hyra ut lokaler för yrkeshögskoleverksamhet. Samkommunens tillgångar samt ansvar och åtaganden Kommunstyrelsen 332 25.08.2014 Kommunfullmäktige 79 01.09.2014 Upplösning av samkommunen EVTEK Kommunstyrelsen 25.08.2014 332 Beskrivning EVTEK-kuntayhtymä Samkommunens avtalskommuner samt andelarna av

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING LANTMÄTARE AB ÖHMAN Sten Öhman Sunnanvägen 7 10900 Hangö 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 24.1.2016 PARGAS INIÖ SÖDERBY, HEMGÅRDEN ÄNDRING AV GENERALPLAN PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING 1. Planeringsområde

Läs mer

Std.1. ARBETSORDNING FÖR HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE Godkänd av stadsfullmäktige den 14 juni 1995. Sammanträden och behandling av ärenden

Std.1. ARBETSORDNING FÖR HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE Godkänd av stadsfullmäktige den 14 juni 1995. Sammanträden och behandling av ärenden Std.1 ARBETSORDNING FÖR HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE Godkänd av stadsfullmäktige den 14 juni 1995 Sammanträden och behandling av ärenden 1 Reglering av fullmäktiges verksamhet 2 Bildande av fullmäktigegrupper

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 27.05.2014 5/14

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 27.05.2014 5/14 Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 27.05.2014 5/14 Sammanträdestid Tisdagen den 27.05.2014, klockan 18.30-19.20 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården x Leif Andersson, ordförande x Per Lindblom,

Läs mer

Märta Marjamäki Märta Marjamäki Ordförande

Märta Marjamäki Märta Marjamäki Ordförande ÅRSMÖTET 1/8 Till medlemmarna i Finlands Svenska Socialförbund K A L L E L S E Medlemmarna i Finlands Svenska Socialförbund rf kallas till ordinarie årsmöte, som hålls måndagen 7 april 2014 kl. 16.30 på

Läs mer

Tekniska nämnden nr 4/2015 28.4.2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Tekniska nämnden nr 4/2015 28.4.2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 4/2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEKN 31 Mötets konstituering TEKN 32 Uppföljning av tekniska nämndens ekonomi 3/2015 TEKN 33 Detaljplanen för Karlsåker TEKN 34 Markanvändningsavtalen för Slussen-området

Läs mer

Bilaga 1. PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 ) Planläggningsavdelningen , justerat BÖLE, HEMSKOG 1

Bilaga 1. PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 ) Planläggningsavdelningen , justerat BÖLE, HEMSKOG 1 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 ) Planläggningsavdelningen 8.8.2013, justerat 28.2.2014 BÖLE, HEMSKOG 1 Sida 1 Avsikten med ett program för deltagande och bedömning Enligt 63 i markanvändnings-

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Onsdagen den kl. 16:40 18.45 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A KS 205 KS 206 KS 207 KS 208 KS 209 KS 210 Kallelse och beslutförhet

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING Tomt 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy DETALJPLANEOMRÅDETS UNGEFÄRLIGA LÄGE

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING Tomt 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy DETALJPLANEOMRÅDETS UNGEFÄRLIGA LÄGE PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING Tomt 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy DETALJPLANEOMRÅDETS UNGEFÄRLIGA LÄGE Karleby stads planläggningstjänster har utarbetat detta program för

Läs mer

25 Områden i behov av planering

25 Områden i behov av planering Byggnads- och miljönämnden 111 09.06.015 Kommunstyrelsen 346 0.11.015 Kommunfullmäktige 113 16.11.015 Ändringar i 5 och 6 i byggnadsordningen Byggnads- och miljönämnden 09.06.015 111 Bestämmelsen i byggnadsordningen

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 2/2015 23.2.2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 2/2015 23.2.2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 2/2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 23 Mötets konstituering KST 24 Ändring av delgeneralplanen för västra /Hasselgård 1:26 KST 25 Ändring av delgeneralplanen för norra / Björkkulla 1:1 och Nötterbacka 2:5

Läs mer

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING KARLEBY STAD September 2014 Centralförvaltningen GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING INNEHÅLL 1. ALLMÄNT 2. MÅL, SYFTEN OCH BEGREPP INOM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING 3. UPPGIFTER OCH ANSVAR

Läs mer

KORSNÄS KOMMUN PLANLÄGGNINGSÖVERSIKT

KORSNÄS KOMMUN PLANLÄGGNINGSÖVERSIKT 1 KORSNÄS KOMMUN PLANLÄGGNINGSÖVERSIKT 2016 2 Innehållsförteckning: INLEDNING 3 PLANLÄGGNINGSNIVÅER.... 3 LANDSKAPSPLANEN.... 3 GENERALPLANERNA... 4 STRANDGENERALPLANEN... 4 DETALJPLANERNA 4 KORSNÄS KOMMUNS

Läs mer