VA-policy. KS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VA-policy. KS 2012-359"

Transkript

1 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg VA-policy. KS KS KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta 1. Anta VA-policyn. Beslutsunderlag VA-policy samt VA-policy med kommentarer och ordförklaring Yttrande från: - Tekniska nämnden , 56 - FaBo FAVRAB Kultur- och fritidsnämnden , 57 - Miljö- och hälsoskyddsnämnden , 39 - Räddningstjänsten väst VIVAB Yttranden från Varbergs kommun: - Byggnadsnämnden , Barn- och utbildningsnämnden , 78 - Hamn- och gatunämnden , 78 - Miljö- och hälsoskyddsnämnden , 63 - Kultur- och fritidsnämnden , 70 - Servicenämnden , 30 - Räddningstjänsten väst VIVAB Sammanfattning av ärendet En aktiv VA-planering är en förutsättning för att möta kommunens behov av underlag för utveckling, men också ett viktigt redskap för kommunen att uppfylla en rad andra krav som ställs i lagstiftning, myndighetsbeslut och miljömål. Att ta fram en vatten- och avloppsvattenplan (VA-plan) är en av de åtgärder som kommunen är skyldig att genomföra enligt det Åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt som Vattenmyndigheten upprättat. Arbetet med att ta fram en VA-plan har inletts i en förvaltnings- och bolagsövergripande projektgrupp med deltagare från både Falkenbergs och Varbergs kommuner. Arbetet följer den modell för kommunal VA-planering som tagits fram av Länsstyrelsen i Stockholms län och som vidareutvecklats av Havs- och Vattenmyndigheten. VA-planen och VA-policyn omfattar kommunen som helhet, både inom och utanför kommunalt verksamhetsområde. Falkenbergs kommun Falkenberg. Telefon växel: Fax: e-post:

2 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg Forts 293 Den VA-översikt för Falkenbergs kommun som togs fram i samband med arbetet med översiktsplanen har legat till grund för arbetet. Som ett viktigt led i arbetet med VA-planen har nu ett förslag till VA-policy tagits fram. Förslaget är gemensamt för Falkenbergs och Varbergs kommuner och berörda förvaltningar och bolag i respektive kommun har givits möjlighet att inkomma med synpunkter på förslaget. Sammantaget har samtliga remissyttranden varit positiva till förslaget och några har lämnat förbättringsförslag. Förslaget till VA-policy har omarbetats utifrån inkomna synpunkter. Inkomna yttranden redovisas här i sammandrag. Yttranden i sammandrag: Yttranden från Falkenberg - Tekniska nämnden anför i sammandrag att de ser mycket positivt på att en VA-policy tas fram och att man i den höjer ambitionsnivån vad gäller arbetet med vattenkvaliteten i recipienter och att man tar ett kraftfullare grepp om VA-planeringen. De föreslår också en del redaktionella ändringar bland annat att punkterna numreras samt att en begreppsförklaring tas fram. - FaBo har inga synpunkter eller invändningar mot förslaget - FAVRAB ställer sig bakom yttrandet som VIVAB lämnat - Kultur- och fritidsnämnden tillstyrker den föreslagna VA-policyn och förutsätter att de finns representerade i VA-gruppen då ställningstaganden där kan komma att påverka deras arbete. - Miljö- och hälsoskyddsnämnden anför i sammandrag att det är en väl genomarbetad policy men att följande bör förtydligas eller läggas till. Vikten av att berörda förvaltningar och bolag är delaktiga i VA-planeringen samt att detta arbete ska ske genom att förankra och verkställa policyn via VA-planen. För att säkerställa en helhetssyn vid framtagande av nya detaljplaner bör det i policytexten framgå att befintliga tomter och luckor behöver inarbetas i verksamhetsområdet. Likväl som att systemen ska vara kretsloppsanpassade bör de vara energi- och resurshushållande. Förtydliga vikten av reservvattentäkter och att det framgår av policyn att det ska finnas tillgång till reservvatten av tillräcklig kvalitet och kvantitet. Det bör finnas krav på skydd av Ätran som dricksvattentäkt. Då delmålen för återföring av näringsämnen ändrats bör detta tas bort och istället förtydliga att det behövs riktlinjer för hantering av avloppsslam. I denna fråga anser också miljö- och hälsoskyddsnämnden att det är lämpligt att certifiera avloppsslammet. Det bör läggas till att dagvattenlösningarna ska ses som en positiv resurs i stadsbyggandet. Ett förtydligande behövs om att befintliga Falkenbergs kommun Falkenberg. Telefon växel: Fax: e-post:

3 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg Forts 293 områden som inte har tillfredsställande avloppslösningar även omfattar dagvattenlösningar. Det bör också förtydligas att när det gäller förebyggandet av förorening av dagvatten redan vid källan gäller det både kontinuerliga utsläpp och oförutsedda händelser. - Räddningstjänsten väst påtalar vikten av samarbete, både i krislägen och vid långsiktig planering, då deras verksamhet är beroende av dricksvattenförsörjningen för att de ska kunna leva upp till kraven om en effektiv och väl fungerande brandsläckning. (Räddningstjänsten har lämnat samma yttrande till Varberg.) - VIVAB anför i stort att det är ett väl utarbetat strategiskt dokument med tydliga riktlinjer för kommunens fortsatta arbete med VA-försörjningen men föreslår följande förtydliganden och ändringar. Förtydligande av olika begrepp så som VA, spillvatten, dagvatten och dricksvattenförsörjning samt att samma ord används konsekvent genom dokumentet. Tydligare rubriker för att få en röd tråd genom dokumentet. Konsekvenserna bör inte ingå i beslutsunderlaget då dessa i många fall är en nulägesbeskrivning och kommer förändras under genomförandets gång. Första punkten under övergripande bör läggas sist i avsnittet då den beskriver hur arbetet ska ske inte de strategiska vägvalen i sig. (VIVAB har lämnat samma yttrande till Varberg.) Yttranden från Varberg - Byggnadsnämnden tillstyrker förslaget. Vill dock då detaljplan ersätter befintlig plan att en särskild utredning ska göras om det ska bli verksamhetsområde för dagvatten. Samt att det görs ett förtydligande om beslutsgång då verksamhetsområde antas samtidigt med detaljplan. - Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom policyn. - Hamn- och gatunämnden tillstyrker förslaget och föreslår följande tillägg till policyn. Omhändertagande av dagvatten ska utformas så att det bidrar till en god livamiljö för kommunens invånare. Naturligt och vilt vatten ska där det är möjligt bortledas separat och där det är rimligt ledas bort samordnat. - Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker förslaget och anser att den föreslagna policyn kan utgöra ett bra stöd för arbetet med att genomföra de inriktningsmål som följer av EU-direktiv och regelverk som behandlar vatten. Nämnden ser det som strategiskt viktigt att kommunen tar ett stort ansvar för den framtida hanteringen av de krav som kommer att ställas på hanteringen av dagvatten. Det gäller även teknikutveckling och krav avseende rening av spillvatten. Nämnden ser även positivt på Falkenbergs kommun Falkenberg. Telefon växel: Fax: e-post:

4 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg Forts 293 att det inrättas en kommunal stödfunktion för information och rådgivning avseende enskilt spill- dag- och dricksvatten. - Kultur- och fritidsnämnden har ingen erinran. - Servicenämnden står bakom förslaget. Ekonomi Vi står inför stora framtida utmaningar i form av klimatförändringar, ökade reningskrav och ökat förnyelsebehov av de befintliga VA-anläggningarna, vilket kommer att kräva stora investeringar. Dessa åtgärder måste genomföras för att bibehålla en fungerande VAförsörjning, men det går i dagsläget inte att sätta en prislapp på detta. Genom att välja att arbeta långsiktigt och förebyggande i enlighet med VA-policyn kan vi dock få grepp om, och förbereda oss för dessa utmaningar. Ett sådant proaktivt arbetssätt innebär även att kostnader för framtida akutåtgärder kan begränsas och nya problem kan undvikas. Branschorganisationen Svenskt vatten gör en generell bedömning att VA-taxehöjningarna kommer att behöva öka i framtiden och rekommenderar kommunerna att regelbundet se över sina investeringsbehov. VA-policyn omfattar såväl taxefinansierade som skattefinansierade åtgärder. Övervägande Hälsosamt och rent dricksvatten och system för rening av vårt avloppsvatten så att sjukdomar inte sprids och vattenmiljön i övrigt bibehåller god status, hör till de grundläggande välfärdstjänsterna. Ett lands utvecklingsnivå kan ofta mätas i hur väl dessa vattentjänster fungerar. I Sverige har vi goda förutsättningar och väl utbyggda system, men det finns utmaningar inför framtiden. Några av de utmaningar vi står inför är förändrad klimatpåverkan med ökande volym dagvatten och krav på modernisering och renovering av gamla verk och ledningar. Ska vi klara av dessa utmaningar kräver det att vi arbetar förebyggande, investerar i våra anläggningar och säkrar områden som dricksvattentäkter för rent dricksvatten nu och i framtiden. En god samhällsplanering, var ska vi bo och arbeta, är även det en förutsättning för att inte bygga in oss i nya problem. En god VAförsörjning kommer i framtiden att vara en viktig faktor när man väljer plats att bo på och det är viktigt för Falkenberg att man kan Hitta det här. Kommunen har därmed mycket att vinna på att utveckla formerna för en fungerande VAplanering och VA-organisation för kommunen som helhet. En aktiv VA-planering ger ett bättre utnyttjande av de resurser som satsas på VA-åtgärder inom och utanför kommunalt Falkenbergs kommun Falkenberg. Telefon växel: Fax: e-post:

5 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg Forts 293 verksamhetsområde, minskad negativ miljöpåverkan och en långsiktigt hållbar bebyggelseutveckling. I VA-policyn fastställs de övergripande strategiska ställningstaganden som är nödvändiga för att möta framtida utmaningar. VA-policyn utgör även en grund för att säkerställa att kommunen uppfyller sina olika ansvarsområden gällande VA. Kommunen har många olika roller i VA-sammanhang och en förutsättning för en fungerande kommunal VA-planering är en tydlig ansvarsfördelning och ett löpande samarbete mellan berörda förvaltningar och bolag. Det är ett kommunalt ansvar att bestämma verksamhetsområden inom vilka vattentjänsterna behöver ordnas, och att se till att behovet snarast tillgodoses. Detta betyder att kommunen dels måste ha kontroll över vilka områden som har eller kommer att ha behov av VA, och dels har ett behov av att styra bebyggelseutvecklingen ur ett VAperspektiv. Kommunfullmäktige har utifrån lagen om allmänna vattentjänster det övergripande ansvaret för VA-försörjningen. Kommunfullmäktige fattar beslut om VA-taxans konstruktion och kommunalt verksamhetsområde för VA. Kommunstyrelsen ansvarar för en kommunal helhetssyn vad gäller VA med utgångspunkt från planmässiga, miljömässiga och tekniska överväganden. Kommunstyrelsen ansvarar för att VA-frågorna kommer in tidigt i planeringsprocessen och att VA utgör en viktig förutsättning för kommunens övergripande planering. FAVRAB (där kommunen är ensamägare) är huvudman för den allmänna VAanläggningen i egenskap av anläggningens ägare. VIVAB har driftansvaret och fullgör huvudmannens ansvar. VIVAB står för planering av den allmänna anläggningen och ska även bistå kommunstyrelsen i arbetet med kommunens övergripande VA-planering. Miljö- och hälsoskyddsnämnden ansvarar för tillsyn enligt miljöbalken av enskilda och allmänna avloppsanläggningar samt större dricksvattentäkter, och indikerar utifrån det behov av om VA-försörjningen med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas i ett större sammanhang. Genom att ta fram styrdokument och säkerställa viktiga funktioner inom kommunens organisation kan förutsättningar skapas för en hållbar utveckling av VA-försörjningen i Falkenbergs kommun. Falkenbergs kommun Falkenberg. Telefon växel: Fax: e-post:

6 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg Forts 293 Vid protokollet Jenny Antonsson Protokollet justerat och anslaget Utdragsbestyrkande Falkenbergs kommun Falkenberg. Telefon växel: Fax: e-post:

7 VA-policy med konsekvensbeskrivning för Falkenbergs och Varbergs kommuner VA-policyn ska fastställa strategiska vägval och prioriteringsgrunder för kommunens VA-arbete, både inom och utanför kommunalt verksamhetsområde för VA. Med VA-arbete menas planering och drift av dricksvattenförsörjning samt omhändertagande av avloppsvatten. Avloppsvatten innefattar spillvatten samt dagvatten och ibland även dräneringsvatten. VA-policyn ska vara vägledande för att uppnå en långsiktig hållbar dricksvattenförsörjning och avloppshantering. Policyn ska ligga till grund för framtagandet av en VA-plan som skyddar miljön och människors hälsa samtidigt som exploatering och tillväxt möjliggörs. Övergripande strategier och prioriteringar 1. En ständigt pågående VA-planering med förankring och genomförande av VA-policy och VA-plan säkerställs genom att berörda förvaltningar och bolag finns representerade i gemensamma arbetsgrupper. 2. Kommunalt verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten och dagvatten bör upprättas för alla områden som omfattas av ny detaljplaneläggning. Med ny detaljplaneläggning avses även framtagande av nya detaljplaner som ersätter befintliga planer. Beslut om detaljplan och dess verksamhetsområde ska samordnas. Angränsande befintliga fastigheter och luckor mellan detaljplaner ska löpande prövas för inarbetning i verksamhetsområde. 3. Förnyelsetakten för ledningsnätet ska som målsättning uppnå 0,7 % per år innan år Förnyelsetakten ska inte understiga 0,5 % per år. 4. Kommunen ska sträva efter ständig förbättring av VA-anläggningar med avseende på energi- och resurshushållning. Kretsloppsanpassade system för allmän och enskild spillvattenhantering ska vidareutvecklas. 5. Kommunen ska arbeta med att förebygga skador till följd av klimatförändringar dels genom fysisk planering, dels genom åtgärder på både befintliga och nya ledningar samt anläggningar. 6. Kommunen ska erbjuda invånarna och fastighetsägarna rådgivning om enskilt spillvatten, dagvatten och dricksvatten. Strategier för långsiktig hållbar dricksvattenförsörjning 7. Både yt- och grundvattenförekomster av betydelse för befintlig och framtida dricksvattenförsörjning ska skyddas. Kommunen ska arbeta aktivt för att behålla och säkra kvalitet och kvantitet för allmän och enskild dricksvattenförsörjning. 8. Den kommunala dricksvattenförsörjningen ska säkras långsiktigt och med beaktande av oförutsedda händelser. Reservvatten av tillräcklig kvalitet och kvantitet ska finnas. Strategier för långsiktig hållbar spillvattenhantering 9. Åtgärder för att minska påverkan på miljön och människors hälsa från enskilda och allmänna spillvattenanläggningar ska prioriteras inom följande områden: vattenskyddsområden, områden nära vatten som inte uppfyller miljökvalitetsnormerna för vatten (framför allt i områden där övergödning konstateras), samt områden som av andra orsaker är känsliga för påverkan från spillvatten, t ex rekreationsvatten. 10. Befintliga områden/fastigheter med ej tillfredsställande dricksvatten- och/eller spillvattenlösningar ska åtgärdas enligt riktlinjer i VA-planen. 11. Kommunen ska främja utbyggnaden av mottagningsstationer för omhändertagande av latrin från fritidsbåtar och annan besöksverksamhet.

8 Strategier för långsiktig hållbar dagvattenhantering 12. Hantering av dagvatten ska ske med minsta möjliga störning på människors hälsa och på miljön i vatten och mark. 13. Dagvatten ska beaktas tidigt i den fysiska planeringen enligt riktlinjer i VA-planen. 14. Dagvatten ska lyftas fram som en resurs och synliggöras för att berika bebyggelsemiljön. 15. Den naturliga vattenbalansen ska så långt som möjligt bibehållas vid exploatering eller annan förändrad verksamhet. 16. Dagvattenflöden ska reduceras och regleras så att belastning på ledningsnät, reningsanläggningar och recipienter begränsas. 17. Befintliga områden/fastigheter med ej tillfredsställande dagvattenlösningar ska åtgärdas enligt riktlinjer i VA-planen. 18. Förorening av dagvatten ska förebyggas redan vid källan, både med avseende på kontinuerliga utsläpp och oförutsedda händelser.

9 VA-policy med konsekvensbeskrivning för Falkenbergs och Varbergs kommuner VA-policyn ska fastställa strategiska vägval och prioriteringsgrunder för kommunens VA-arbete, både inom och utanför kommunalt verksamhetsområde för VA. Med VA-arbete menas planering och drift av dricksvattenförsörjning samt omhändertagande av avloppsvatten. Avloppsvatten innefattar spillvatten samt dagvatten och ibland även dräneringsvatten. VA-policyn ska vara vägledande för att uppnå en långsiktig hållbar dricksvattenförsörjning och avloppshantering. Policyn ska ligga till grund för framtagandet av en VA-plan som skyddar miljön och människors hälsa samtidigt som exploatering och tillväxt möjliggörs. Övergripande strategier och prioriteringar 1. En ständigt pågående VA-planering med förankring och genomförande av VA-policy och VA-plan säkerställs genom att berörda förvaltningar och bolag finns representerade i gemensamma arbetsgrupper. Kommentar: Genom en aktiv VA-samordning och VA-planering kommer 1) problemområden att föras in i en tidsbestämd åtgärdsplan, 2) "nya" områden för omvandling eller exploatering fångas upp och behandlas enligt rutin, 3) VA-frågor beaktas tidigt i planprocessen, 4) frågor som riskerar att "hamna mellan stolarna" behandlas. Det krävs att berörda personer från förvaltningar och bolag lägger den tid som behövs på samordning av VA-frågor. 2. Kommunalt verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten och dagvatten bör upprättas för alla områden som omfattas av ny detaljplaneläggning. Med ny detaljplaneläggning avses även framtagande av nya detaljplaner som ersätter befintliga planer. Beslut om detaljplan och dess verksamhetsområde ska samordnas. Angränsande befintliga fastigheter och luckor mellan detaljplaner ska löpande prövas för inarbetning i verksamhetsområde. Kommentar: Detta medför att kvaliteten på levererat dricksvatten och utgående avloppsvatten samt driftsäkerhet och underhållsnivå säkerställs i områden av sammanhållen bebyggelse. Genom att verksamhetsområdet fastställs samtidigt som den nya detaljplanen antas blir konsekvenserna av planen tydliga för beslutsfattarna. Frågeställningar som berör utredningar och beslut t ex om särtaxa riskerar därmed inte att skjutas på framtiden. Konsekvensen blir god framförhållning och rättvis kostnadsfördelning i enlighet med VA-tjänstlagen. Kommunfullmäktige ska en gång per år, i fas med budgetprocessen, fastställa ett mer sammanhållet verksamhetsområde för kommunalt VA. Då inarbetas angränsande befintliga fastigheter och luckor mellan detaljplaner i verksamhetsområdet. 3. Förnyelsetakten för ledningsnätet ska som målsättning uppnå 0,7 % per år innan år Förnyelsetakten ska inte understiga 0,5 % per år. Kommentar: Branschorganisationen Svenskt Vattens rapport Material och åldersfördelning för Sveriges VA-nät och framtida förnyelsebehov visar att dagens förnyelsetakt bör ligga runt 0,7 % för dricksvatten och 0,6 % för avlopp. Verklig takt för Sveriges kommuner är 0,5 % respektive 0,4 %. I Falkenberg var takten ,45 % (för alla nyttigheter) vilket är högre än föregående år. I Varberg är takten ca 0,25 %. En takt under 0,7 % betyder att en del av förnyelsebehovet skjuts framför oss vilket kan innebära att kostnaderna för åtgärderna blir högre längre fram. Att uppnå en takt av 0,7 % innebär att investeringar för ledningsförnyelse bör uppgå till ca 20 mkr/år och kommun, vilket kommer att belasta VA-kollektivet.

10 4. Kommunen ska sträva efter ständig förbättring av VA-anläggningar med avseende på energi- och resurshushållning. Kretsloppsanpassade system för allmän och enskild spillvattenhantering ska vidareutvecklas. Kommentar: Miljöbalken ställer krav på att hushålla med resurser och främja kretslopp. VAanläggningarna använder relativt mycket elenergi och de flesta har en stor potential att använda elenergin mer effektivt. De värdefulla restprodukter som produceras vid reningsverken ska användas mer effektivt. Främst gäller det biogas samt näringsämnen och humus i slam. För att uppnå detta krävs att metoderna för slamhantering vidareutvecklas och att uppströmsarbete riktas mot hushåll och industrier för att förbättra kvaliteten på avloppsslammet och öka dess avsättningsmöjligheter. Ett steg mot ökad kretsloppsanpassning kan vara att certifiera slamhanteringen vilket ökar möjligheterna för återföring till åkermark. 5. Kommunen ska arbeta med att förebygga skador till följd av klimatförändringar dels genom fysisk planering, dels genom åtgärder på både befintliga och nya ledningar samt anläggningar. Kommentar: Förebyggande arbete för att klara effekter av klimatförändringar innebär bland annat att översvämningsrisker till följd av höjda vattennivåer och flöden kartläggs och beaktas i den fysiska planeringen. Anläggningar och fastigheter ska också skyddas mot skada. Exempel på åtgärder är fördröjningsmagasin, ökad ledningskapacitet, översvämningsskydd av viktiga funktioner (till exempel grundvattenbrunnar) och reglering av lägsta tillåtna byggnadsnivå. Det förebyggande arbetet är nödvändigt för att skydda viktiga samhällsfunktioner och kräver skattefinansiering. Genom förebyggande arbete kan dyra akutåtgärder i framtiden undvikas. 6. Kommunen ska erbjuda invånarna och fastighetsägarna rådgivning om enskilt spillvatten, dagvatten och dricksvatten. Kommentar: En fungerande vatten- och avloppsförsörjning är mycket viktigt för kommunens invånare. Kunskapen om gällande krav för enskilda VA-anläggningar och anläggningarnas funktion är dock hos många fastighetsägare bristfällig. Det finns ett stort behov av rådgivning i problemsituationer. Kommunen bör därför erbjuda invånarna gratis rådgivning gällande enskilda spillvatten- och dricksvattenanläggningar. Genom att på detta sätt arbeta proaktivt kan kommunen minska risken för att problemområden uppstår samtidigt som servicen mot kommunens invånare ökar. Rådgivningsinsatser bidrar också till att kommunens ärendehantering och planarbete förenklas. På motsvarande sätt finns det områden utanför kommunalt verksamhetsområde med stora dagvattenproblem. Problemen har blivit långdragna och svåra att lösa av flera skäl, bland annat oklara ansvarsförhållanden och kunskapsbrist. De här problemen behöver lösas både genom övergripande dagvattenplanering samt genom rådgivning stötta exempelvis vägföreningar och dikningsföretag i deras arbete att lösa dagvattenproblem i områden där många aktörer är involverade. Strategier för långsiktig hållbar dricksvattenförsörjning 7. Både yt- och grundvattenförekomster av betydelse för befintlig och framtida dricksvattenförsörjning ska skyddas. Kommunen ska arbeta aktivt för att behålla och säkra kvalitet och kvantitet för allmän och enskild dricksvattenförsörjning. Kommentar: Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel och en förutsättning för vår välfärd och samhällsutveckling. Därför är det av stor vikt att genom skydd och god planering säkra god tillgång på vatten av bra kvalitet nu och i ett flergenerationsperspektiv. För att nå dit krävs en proaktiv och långsiktig planering. Inom vissa områden är dricksvattenförsörjningen även av betydelse för en effektiv och välfungerande brandsläckning. Yt- och grundvattenresurser som lämpar sig för allmän dricksvattenförsörjning behöver pekas ut och skyddas i översiktsplanen. De grundvattenresurser som har stor utbredning kan behöva delas in i områden som har olika skyddsbehov. Syftet med områdesindelningen är att inte helt förhindra exploatering och tätorters utveckling. Villkor för att möjliggöra exploatering behöver formuleras för

11 dessa områden. En möjlig konsekvens är att det i de mest skyddsvärda områdena inte ges möjlighet till exploatering alls. VA-huvudmannen ska verka för att ha moderna vattenskyddsområden för samtliga allmänna vattentäkter. Kommunen ska verka för att större privata vattentäkter bildar vattenskyddsområden samt bedriva tillsyn med syfte att förbättra och behålla kvalitet och kvantitet i större privata vattentäkter. 8. Den kommunala dricksvattenförsörjningen ska säkras långsiktigt och med beaktande av oförutsedda händelser. Reservvatten av tillräcklig kvalitet och kvantitet ska finnas. Kommentar: Att säkra dricksvattenförsörjningen sker på olika sätt. Det görs risk- och sårbarhetsanalyser och en krisberedskapsplan är under framtagande. Ett ökat samarbete mellan myndigheter behövs i krisberedskapsarbetet. I mindre distributionsområden kan vi klara dricksvattenförsörjningen med nödvattenförsörjning. Om någon av våra dricksvattentäkter som försörjer Varberg stads område med omnejd och/eller Falkenberg stads område med omnejd slås ut, klaras inte dricksvattenförsörjningen med hjälp av nödvatten. För att säkra dricksvattenförsörjningen krävs reservvattentäkter och/eller ett interkommunalt samarbete i regionen gällande reservvatten. Det kan krävas stora investeringar i till exempel överföringsledningar eller gemensamma vattentäkter och teknik. Strategier för långsiktig hållbar spillvattenhantering 9. Åtgärder för att minska påverkan på miljön och människors hälsa från enskilda och allmänna spillvattenanläggningar ska prioriteras inom följande områden: vattenskyddsområden, områden nära vatten som inte uppfyller miljökvalitetsnormerna för vatten (framför allt i områden där övergödning konstateras), samt områden som av andra orsaker är känsliga för påverkan från spillvatten, t ex rekreationsvatten. Kommentar: Åtgärder ska prioriteras i områden där problemen är störst och där de gör mest miljönytta. 10. Befintliga områden/fastigheter med ej tillfredsställande dricksvatten- och/eller spillvattenlösningar ska åtgärdas enligt riktlinjer i VA-planen. Kommentar: I VA-planarbetet tas kriterier fram för att kunna kategorisera och prioritera bland områden som saknar tillfredställande vatten och/eller avloppslösningar. Där läggs också tidplanen för planerade åtgärder. Nya områden kan tillkomma kontinuerligt och en bolags- och förvaltningsövergripande arbetsgrupp ska då ta ställning till vilken kategori området ska tillhöra. Arbetet ska vara proaktivt för att förhindra att nya problemområden uppstår. Arbetet med kategorisering och prioritering av fastigheter samt planering av åtgärder är av stor vikt för framåtskridandet inom tillsyn och åtgärdande av enskilda avlopp. 11. Kommunen ska främja utbyggnaden av mottagningsstationer för omhändertagande av latrin från fritidsbåtar och annan besöksverksamhet. Kommentar: En stor del av toalettavfall från exempelvis fritidsbåtar, husbilar och husvagnar lämnas inte till mottagningsstationer utan släpps eller hälls ut i vattnet eller naturen. Detta bidrar både till övergödning och till olägenheter. Orsaken till att avfallet inte tas omhand är dels att antalet tömningsstationer är för få och dels att medvetenheten om konsekvenserna är låg. Strategier för långsiktig hållbar dagvattenhantering 12. Hantering av dagvatten ska ske med minsta möjliga störning på människors hälsa och på miljön i vatten och mark. 13. Dagvatten ska beaktas tidigt i den fysiska planeringen enligt riktlinjer i VA-planen.

12 Kommentar: Genom att beakta VA-frågorna tidigt i den fysiska planeringen kan arbetet ske förebyggande för att undvika att nya problemområden uppkommer. Det är alltid billigast att bygga rätt från början. 14. Dagvatten ska lyftas fram som en resurs och synliggöras för att berika bebyggelsemiljön. Kommentar: Med en väl avvägd fysisk planering finns stora möjligheter att kompensera exploateringens negativa effekter så att dagvattnet kan bli en resurs istället för ett problem. Med en öppen dagvattenhantering kan biologiska värden tillföras den urbana miljön samtidigt som en rening sker av vattnet innan det når sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvattnen. Med en väl avvägd planering kan också vattnet integreras med de ytor som planeras för rekreation och övrig grönstruktur och på så sätt ge ytterligare mervärden. 15. Den naturliga vattenbalansen ska så långt som möjligt bibehållas vid exploatering eller annan förändrad verksamhet. Kommentar: När mark hårdgörs vid exploatering ökar avrinningen kraftigt vilket kan påverka vattnets kretslopp och leda till grundvattensänkningar. Dagvatten transporteras också snabbt genom ledningsnät vilket leder till ökade flödesvariationer. Det är därför viktigt att så långt möjligt bibehålla vattnets naturliga flöden till exempel genom lokal infiltration. Att i första hand försöka undvika att dagvatten uppkommer är mer kostnadseffektivt än dyra tekniska installationer för att fördröja eller avleda vatten längre nedströms. 16. Dagvattenflöden ska reduceras och regleras så att belastning på ledningsnät, reningsanläggningar och recipienter begränsas. Kommentar: I vissa områden är tillskottsvatten i form av dräneringsvatten ett stort problem i spillvattennätet och vid reningsverken. I flera kommuner ställs krav på att fastighetsägaren ska stå för pumpning av sitt dräneringsvatten till dagvattenledning i de fall självfall inte är möjligt. Pumpinstallationen innebär även en ökad säkerhet mot källaröversvämning för fastighetsägaren. Kostnaden bör helt ligga på fastighetsägaren och innebär en relativt billig pumpinstallation, något dyrare ledningsdragning och därefter elkostnad för pumpens drift. Skrivelsen har juridiskt stöd i Lagen om allmänna vattentjänster samt Allmänna bestämmelser för vatten och avlopp. 17. Befintliga områden/fastigheter med ej tillfredsställande dagvattenlösningar ska åtgärdas enligt riktlinjer i VA-planen. 18. Förorening av dagvatten ska förebyggas redan vid källan, både med avseende på kontinuerliga utsläpp och oförutsedda händelser. Kommentar: Förebyggande arbete vid föroreningskällan är nödvändigt för att uppfylla nationella miljömål och miljökvalitetsnormer för vatten. För att förebygga föroreningar kan enskilda fastighetsägare behöva byta ut material eller vidta reningsåtgärder. Rening av dagvatten kan också bli aktuella vilket skulle innebära stora kostnaderna för att hantera dagvattnet i vissa områden. För att följa upp eventuella föroreningshalter och dess påverkan kan provtagning av dagvatten bli aktuellt.

13 Ordförklaring VA-policy Allmän (kommunal) VA-anläggning En VA-anläggning över vilken en kommun har ett rättsligt bestämmande inflytande och som har ordnats och används för att uppfylla kommunens skyldigheter enligt vattentjänstlagen. Avloppsslam - Slam från avloppsreningsverk, flerkammarbrunnar eller liknande anordningar som behandlar avloppsvatten från hushåll eller tätorter, eller från andra reningsverk som behandlar avloppsvatten med liknande sammansättning. Avloppsvatten - Två definitioner som båda gäller för verksamheten: I vattentjänstlagen definieras avlopp som: Bortledande av dagvatten och dränvatten från ett område med samlad bebyggelse eller från en begravningsplats, bortledande av spillvatten eller bortledande av vatten som har använts för kylning. I miljöbalken definieras avloppsvatten som: Spillvatten eller annan flytande orenlighet, vatten som använts för kylning, vatten som avleds för sådan avvattning av mark inom detaljplan som inte görs för en viss eller vissa fastigheters räkning, eller vatten som avleds för avvattning av en begravningsplats. Dagvatten - Nederbördsvatten, dvs. regn- eller smältvatten som ytligt avrinner från gårdar, tomter, gator, vägar, taktäckta ytor eller liknande. Dikningsföretag - Ett fastställt dikningsföretag är en vattenanläggning i form av dike eller nerlagda rör, som har tillkommit genom en samfälld insats av flera medverkande. Ordet används också om själva samfälligheten som ansvarar för dikningsföretagets underhåll. Dräneringsvatten Vatten som samlas upp under markytan och leds bort, till exempel vid dränering av husgrunder. Enskild VA-anläggning - En VA-anläggning eller annan anordning för vattenförsörjning eller avlopp som inte är eller ingår i en allmän VA-anläggning. Fysisk planering - Den fysiska samhällsplaneringen styrs av plan- och bygglagen och miljöbalken. Ytterst handlar planering om hur mark- och vattenområden ska användas för bebyggelsens infrastruktur och andra verksamheter. Planering innebär att olika samhällsintressen vägs mot varandra och mot enskilda intressen i en öppen och demokratisk process. Grundvatten - Vatten i marken som ligger under grundvattenytan, det vill säga den nivå där vattnets tryck är lika med atmosfärtrycket. Kretsloppsanpassade system System som möjliggör återförande av näringsämnen till åkermark. Latrin - Urin och/eller fekalier samt eventuellt toalettpapper som samlas upp från torra toaletter och liknande. Miljöbalken Miljölagstiftning som syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer kan leva i en hälsosam och god miljö.

14 Miljökvalitetsnormer för vatten Rättsligt verktyg med krav på vattnets kvalitet (status) vid en viss tidpunkt. Nödvatten - Leverans av vatten för dryck, matlagning och personlig hygien utan att nyttja det ordinarie ledningsnätet (till exempel med tankar och tankbilar). Recipient - Sjö, vattendrag eller havsvik dit avloppsvattnet släpps. Även grundvattnet kan vara recipient. Rekreationsvatten Vatten som används för rekreation till exempel bad- och fiskeplatser. Reservvatten - Leverans av vatten från alternativ källa eller alternativhuvudledning med distribution via det ordinarie ledningsnätet. Spillvatten - Förorenat vatten från hushåll, industrier, serviceanläggningar och dylikt. Särtaxa - Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster 31 säger: Avgifterna skall bestämmas så att kostnaderna fördelas på de avgiftsskyldiga enligt vad som är skäligt och rättvist. Om vattentjänsterna för en viss eller vissa fastigheter på grund av särskilda omständigheter medför kostnader som i beaktansvärd omfattning avviker från andra fastigheter i verksamhetsområdet, skall avgifterna bestämmas med hänsyn till skillnaderna. VA-anläggning - En anläggning som har till ändamål att tillgodose behov av vattentjänster för bostadshus eller annan bebyggelse. VA- Vatten och avlopp VA-huvudmannen Den som äger en allmän VA-anläggning VA-plan Styrdokument som beskriver hur VA-försörjningen ska ordnas i hela kommunen, det vill säga både inom och utanför kommunalt verksamhetsområde. VA-planering Kommunens planering för vatten- och avloppsförsörjning utifrån planeringsprocessen och vattenförvaltningen. VA-policy - Grundprinciper för en organisations handlande i vatten- och avloppsfrågan. Vattenskyddsområde Geografiskt avgränsat område med föreskrifter till skydd för en vattentäkt. Vattentäkter Yt- eller grundvatten som används som råvatten för dricksvattenframställning. Verksamhetsområde - Det område där huvudmannen är skyldig att tillhandahålla en eller flera VA-tjänster. Ytvatten - Vatten i sjöar och vattendrag, diken och på marken. Kan även innefatta dagvatten

15 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med tekniska nämnden i Falkenberg VA-policy. Dnr KS Tekniska nämndens beslut Tekniska nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta 1 Överlämna yttrande i enlighet med stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen. Beslutsunderlag Förslag till VA-policy Sammanfattning av ärendet Ett förslag till VA-policy har upprättats av en arbetsgrupp med representanter från Falkenbergs och Varbergs kommuner samt från VIVAB. Policyn avses gälla i båda kommunerna. Ekonomi Genomförandet av policyns intentioner kommer att innebära att nivån höjs i VAplaneringen och att frågorna kommer att hanteras på ett mer strukturerat sätt vilket kommer att innebära ökade kostnader för VA-kollektivet, enskilda fastighetsägare samt för kommunen. I nuläget går det ej att beräkna denna merkostnad som dessutom kommer att variera från område till område. Övervägande Den föreslagna VA-policyn innebär en välkommen ambitionshöjning vad gäller VAplaneringen i stort och kommer att ge vinster i form av ett mer strukturerat VAplaneringsarbete och på sikt förbättrade vattenkavaliteter i våra recipienter. (Bilaga TKN 56/14) Utdragsbestyrkande Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen Falkenbergs kommun Falkenberg. Telefon växel: Fax: e-post:

16

17

18 FaBo Kommunstyrelsen Yttrande over VA-policy FaBo har erhallit ett forslag till VA-policy pa remiss. Policyn uppfattas mycket ambitios, och FaBo har inga synpunkter eller invandningar mot forslaget. Falkenbergs Bostads AB Thomas Brynas Vd

19

20 Utdrag ur protokoll fort vid sammantrade med kultur- och fritidsnamnden i Falkenberg FALKENBERG Falkenbergs kommun Komrpunledningskontoret Konslienhelnn Dnr Dpi ^>o VA-policy, VA-planerare, VA-grupp och W^^givareTDhr Z0T4/41 Kultur- och fritidsnamndens beslut Kultur- och fritidsnamnden beslutar l tillstyrka forslaget till VA-policy, med notering av i nedanstaende overvagande angivet onskemal om deltagande i arbetsgrupper Beslutsunderlag Kommunstyrelsens AU beslut 61, (Dnr: KS ). Forslag VA-policy, Falkenbergs kommun. Sammanfattning Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade vid sitt mote ( 61) att skicka forslaget till VA-policy pa remiss till berorda namnder, bolag och forvaltningar. Kanslienheten onskar svar pa remissen senast Ekonomi Forslaget paverkar inte namndens ekonomi, utover kostnad for personal som deltar i foreslagna arbetsgrupper. Overvagande Som ett viktigt led i arbetet med VA-planen har ett forslag till VA-policy tagits fram. I VA-policyn faststalls vilka overgripande strategiska stallningstaganden som ska styra den fortsatta VAplaneringen. Forslaget ar gemensamt for Falkenbergs och Varbergs kommuner. Kultur- och fritidsnamnden tillstyrker den forslagna VA-policyn. I de arbetsgrupper som forslas forutsatter namnden att kultur- och fritidsforvaltningen kommer att finnas representerad, da arbetsgruppernas stallningstagande i stor utstrackning kan komma att paverka forvaltningens arbete. Expedieras till: Kanslienheten Falkenbergs kommun Falkenberg. Telefon vaxel: Fax: e-post:

VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025

VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025 VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025 Riktlinjer och planering av vatten- och avloppsförsörjningen i Köpings kommun utanför nuvarande verksamhetsområde Köpings kommuns VA-grupp 2011-02-21 Antagen av Kommunfullmäktige

Läs mer

Handbok om VA i omvandlingsområden

Handbok om VA i omvandlingsområden Rapport Nr 2008-11 Handbok om VA i omvandlingsområden Krister Törneke Lena Tilly Erik Kärrman Mats Johansson Denis van Moeffaert Svenskt Vatten Utveckling Rapport Nr 2008-11 Handbok om VA i omvandlingsområden

Läs mer

Små avloppsanläggningar

Små avloppsanläggningar Efter den 1 juli 2011 ansvarar Havs- och vattenmyndigheten för denna publikation. Telefon 010-698 60 00 publikationer@havochvatten.se www.havochvatten.se/publikationer Små avloppsanläggningar Handbok till

Läs mer

Kommunala VA-planer en kunskapsöversikt

Kommunala VA-planer en kunskapsöversikt Rapport Nr 2012 03 Kommunala VA-planer en kunskapsöversikt Mats Johansson Svenskt Vatten Utveckling Svenskt Vatten Utveckling Svenskt Vatten Utveckling (SVU) är kommunernas eget FoU-program om kommunal

Läs mer

Sluten tank inom verksamhetsområde för hushållsspillvatten, eller?

Sluten tank inom verksamhetsområde för hushållsspillvatten, eller? Sluten tank inom verksamhetsområde för hushållsspillvatten, eller? En rapport om de rättsliga förutsättningarna enligt LAV för va-huvudmannen att välja tekniken med sluten tank, samt vissa rättsliga följdfrågor.

Läs mer

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Behovsbedömning Kartläggning av förutsättningar Betydande miljöpåverkan? HANDBOK 2009:1 UTGÅVA 1 FEBRUARI 2009 Plan/programförslag (ev.

Läs mer

Sidan 1 av 22. Utlåtande. Vatten- och avloppsplan 2014. Nässjö kommun

Sidan 1 av 22. Utlåtande. Vatten- och avloppsplan 2014. Nässjö kommun Sidan 1 av 22 Datum: 2014-01-22 Dnr: 2011-700MI Utlåtande Vatten- och avloppsplan 2014 Nässjö kommun Planförslag och ärendehantering Nässjö kommun har tagit fram ett förslag till VA-plan (vatten- och avloppsplan).

Läs mer

rapport 2014:32 Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö

rapport 2014:32 Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö rapport 2014:32 REGERINGSUPPDRAG Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö Boverket december 2014 Titel: Förslag till

Läs mer

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 Sbn 54 Presentation av nya kommunchefen... 2 Sbn 55 Ekonomi och Budgetuppföljning... 3 Sbn 56 Samhällsbyggnadsnämndens styrdokument... 4 Sbn 57 Val av representant

Läs mer

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Introduktion 1 1.2 Var finns reglerna och vilka är myndigheterna 1 1.3 Vilka rättsliga instrument som finns i plan- och bygglagen

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Kallelse/underrättelse Tid Tisdag 14 april2015 kl. 09:00 Plats Sammanträdesrummet, kommunkontoret Torsby Val av justerare Tid för justering Ärendelista Nr Inte offentliga

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:178

Regeringens proposition 2012/13:178 Regeringens proposition 2012/13:178 En tydligare lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar Prop. 2012/13:178 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 juni 2013 Fredrik

Läs mer

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Redaktörer: Patrik Hjulström

Läs mer

God havsmiljö 2020. Marin strategi för Nordsjön och Östersjön Del 4: Åtgärdsprogram för havsmiljön

God havsmiljö 2020. Marin strategi för Nordsjön och Östersjön Del 4: Åtgärdsprogram för havsmiljön God havsmiljö 2020 Marin strategi för Nordsjön och Östersjön Del 4: Åtgärdsprogram för havsmiljön Havs- och vattenmyndighetens remissversion 2015-02-01 Dnr 3563-14 Havs- och vattenmyndigheten Datum: 2015-02-01

Läs mer

Strandskydd en vägledning för planering och prövning

Strandskydd en vägledning för planering och prövning Strandskydd en vägledning för planering och prövning handbok 2009:4 utgåva 2 februari 2012 Strandskydd en vägledning för planering och prövning Handbok 2009:4 Utgåva 2 Februari 2012 Framtagen av Naturvårdsverket

Läs mer

Boverket. Miljöbedömningar för planer enligt plan- och bygglagen en vägledning

Boverket. Miljöbedömningar för planer enligt plan- och bygglagen en vägledning Boverket Miljöbedömningar för planer enligt plan- och bygglagen en vägledning Miljöbedömningar för planer enligt plan- och bygglagen en vägledning Boverket mars 2006 Titel: Miljöbedömningar för planer

Läs mer

Ett gott liv i en hållbar kommun

Ett gott liv i en hållbar kommun Ett gott liv i en hållbar kommun Översiktsplan för Aneby kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-25 2 Ett gott liv i en hållbar kommun - Översiktsplan för Aneby kommun Förord Ett gott liv i en hållbar

Läs mer

Identifierade behov av åtgärder för klimatanpassning en syntes av förslag i länsstyrelsernas handlingsplaner för klimatanpassning

Identifierade behov av åtgärder för klimatanpassning en syntes av förslag i länsstyrelsernas handlingsplaner för klimatanpassning Identifierade behov av åtgärder för klimatanpassning en syntes av förslag i nas handlingsplaner för klimatanpassning Detta dokument är en bearbetad sammanställning av de åtgärdsförslag na redovisar i sina

Läs mer

Gemensamt avlopp så kan det gå till

Gemensamt avlopp så kan det gå till Gemensamt avlopp så kan det gå till Kort om denna folder Denna folder vänder sig till fastighetsägare som står i begrepp att åtgärda sitt avlopp och där det är aktuellt att göra det tillsammans med andra

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:128

Regeringens proposition 2013/14:128 Regeringens proposition 2013/14:128 Samordnad prövning av buller enligt miljöbalken och plan- och bygglagen Prop. 2013/14:128 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 mars

Läs mer

Bygg för morgondagens klimat

Bygg för morgondagens klimat Boverket Bygg för morgondagens klimat Anpassning av planering och byggande Bygg för morgondagens klimat Anpassning av planering och byggande Boverket maj 2009 Titel: Bygg för morgondagens klimat. Anpassning

Läs mer

Skydd av enskilda grundvattentäkter genom lokala föreskrifter

Skydd av enskilda grundvattentäkter genom lokala föreskrifter UPTEC W 08 033 Examensarbete 30 hp Februari 2009 Skydd av enskilda grundvattentäkter genom lokala föreskrifter Protection of Private Groundwater Supplies by Municipal Regulations Moa Nicolaisen Referat

Läs mer

Årsredovisning2013. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB

Årsredovisning2013. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB Årsredovisning2013 Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB Förenklad miljösmart vardag VIVAB ansvarar för att boende och verksamma i Varbergs och

Läs mer

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 1 2 Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 3 Titel: Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Utgivare: Boverket Upplaga:

Läs mer

Miljöprogram 2012-2016. Lokala miljömål för Kumla kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2012-05-21

Miljöprogram 2012-2016. Lokala miljömål för Kumla kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2012-05-21 Miljöprogram 2012-2016 Lokala miljömål för Kumla kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-05-21 INLEDNING... 3 VAD ÄR MILJÖMÅL?... 4 NATIONELLA MILJÖKVALITETSMÅL... 4 REGIONALA MILJÖMÅL ÖREBRO LÄNS MILJÖMÅL...

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp Lagar och regler för dig med enskilt avlopp 1 Innehåll Sid Går du i avloppstankar?... 3 Om enskilt avlopp... 3 Ansvar och roller... 4 Tillstånd och anmälan... 5 Vad ska ingå i en tillståndsansökan?...

Läs mer

RAPPORT. Dagvatten - men hur ska vi göra då? Uppsala den 8 oktober 2012 Reviderad 2013-04-12. Jonas Christensen

RAPPORT. Dagvatten - men hur ska vi göra då? Uppsala den 8 oktober 2012 Reviderad 2013-04-12. Jonas Christensen Dagvatten - men hur ska vi göra då? när vi inte kan skriva planbestämmelser som styr dagvattenflöden. Uppsala den 8 oktober 2012 Reviderad 2013-04-12 Jonas Christensen RAPPORT... 1 1. Inledning... 2 2.

Läs mer

TEKNISK FÖRSÖRJNING GRUNDEN I VÄLFÄRDSSAMHÄLLET

TEKNISK FÖRSÖRJNING GRUNDEN I VÄLFÄRDSSAMHÄLLET kapitel 14 TEKNISK FÖRSÖRJNING GRUNDEN I VÄLFÄRDSSAMHÄLLET Kapitlet behandlar energiförsörjning, avfallshantering och vatten- och avloppsfrågor. Dessa är alla sektorsintressen med viktiga grundläggande

Läs mer

Lokalt arbete med miljömål

Lokalt arbete med miljömål Guide till Lokalt arbete med miljömål Guiden ska ge stöd och inspiration i det lokala arbetet med miljömål. Guiden riktar sig till dig som är kommunal miljöstrateg, men även till andra kommunala tjänstemän

Läs mer