VA-policy. KS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VA-policy. KS 2012-359"

Transkript

1 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg VA-policy. KS KS KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta 1. Anta VA-policyn. Beslutsunderlag VA-policy samt VA-policy med kommentarer och ordförklaring Yttrande från: - Tekniska nämnden , 56 - FaBo FAVRAB Kultur- och fritidsnämnden , 57 - Miljö- och hälsoskyddsnämnden , 39 - Räddningstjänsten väst VIVAB Yttranden från Varbergs kommun: - Byggnadsnämnden , Barn- och utbildningsnämnden , 78 - Hamn- och gatunämnden , 78 - Miljö- och hälsoskyddsnämnden , 63 - Kultur- och fritidsnämnden , 70 - Servicenämnden , 30 - Räddningstjänsten väst VIVAB Sammanfattning av ärendet En aktiv VA-planering är en förutsättning för att möta kommunens behov av underlag för utveckling, men också ett viktigt redskap för kommunen att uppfylla en rad andra krav som ställs i lagstiftning, myndighetsbeslut och miljömål. Att ta fram en vatten- och avloppsvattenplan (VA-plan) är en av de åtgärder som kommunen är skyldig att genomföra enligt det Åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt som Vattenmyndigheten upprättat. Arbetet med att ta fram en VA-plan har inletts i en förvaltnings- och bolagsövergripande projektgrupp med deltagare från både Falkenbergs och Varbergs kommuner. Arbetet följer den modell för kommunal VA-planering som tagits fram av Länsstyrelsen i Stockholms län och som vidareutvecklats av Havs- och Vattenmyndigheten. VA-planen och VA-policyn omfattar kommunen som helhet, både inom och utanför kommunalt verksamhetsområde. Falkenbergs kommun Falkenberg. Telefon växel: Fax: e-post:

2 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg Forts 293 Den VA-översikt för Falkenbergs kommun som togs fram i samband med arbetet med översiktsplanen har legat till grund för arbetet. Som ett viktigt led i arbetet med VA-planen har nu ett förslag till VA-policy tagits fram. Förslaget är gemensamt för Falkenbergs och Varbergs kommuner och berörda förvaltningar och bolag i respektive kommun har givits möjlighet att inkomma med synpunkter på förslaget. Sammantaget har samtliga remissyttranden varit positiva till förslaget och några har lämnat förbättringsförslag. Förslaget till VA-policy har omarbetats utifrån inkomna synpunkter. Inkomna yttranden redovisas här i sammandrag. Yttranden i sammandrag: Yttranden från Falkenberg - Tekniska nämnden anför i sammandrag att de ser mycket positivt på att en VA-policy tas fram och att man i den höjer ambitionsnivån vad gäller arbetet med vattenkvaliteten i recipienter och att man tar ett kraftfullare grepp om VA-planeringen. De föreslår också en del redaktionella ändringar bland annat att punkterna numreras samt att en begreppsförklaring tas fram. - FaBo har inga synpunkter eller invändningar mot förslaget - FAVRAB ställer sig bakom yttrandet som VIVAB lämnat - Kultur- och fritidsnämnden tillstyrker den föreslagna VA-policyn och förutsätter att de finns representerade i VA-gruppen då ställningstaganden där kan komma att påverka deras arbete. - Miljö- och hälsoskyddsnämnden anför i sammandrag att det är en väl genomarbetad policy men att följande bör förtydligas eller läggas till. Vikten av att berörda förvaltningar och bolag är delaktiga i VA-planeringen samt att detta arbete ska ske genom att förankra och verkställa policyn via VA-planen. För att säkerställa en helhetssyn vid framtagande av nya detaljplaner bör det i policytexten framgå att befintliga tomter och luckor behöver inarbetas i verksamhetsområdet. Likväl som att systemen ska vara kretsloppsanpassade bör de vara energi- och resurshushållande. Förtydliga vikten av reservvattentäkter och att det framgår av policyn att det ska finnas tillgång till reservvatten av tillräcklig kvalitet och kvantitet. Det bör finnas krav på skydd av Ätran som dricksvattentäkt. Då delmålen för återföring av näringsämnen ändrats bör detta tas bort och istället förtydliga att det behövs riktlinjer för hantering av avloppsslam. I denna fråga anser också miljö- och hälsoskyddsnämnden att det är lämpligt att certifiera avloppsslammet. Det bör läggas till att dagvattenlösningarna ska ses som en positiv resurs i stadsbyggandet. Ett förtydligande behövs om att befintliga Falkenbergs kommun Falkenberg. Telefon växel: Fax: e-post:

3 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg Forts 293 områden som inte har tillfredsställande avloppslösningar även omfattar dagvattenlösningar. Det bör också förtydligas att när det gäller förebyggandet av förorening av dagvatten redan vid källan gäller det både kontinuerliga utsläpp och oförutsedda händelser. - Räddningstjänsten väst påtalar vikten av samarbete, både i krislägen och vid långsiktig planering, då deras verksamhet är beroende av dricksvattenförsörjningen för att de ska kunna leva upp till kraven om en effektiv och väl fungerande brandsläckning. (Räddningstjänsten har lämnat samma yttrande till Varberg.) - VIVAB anför i stort att det är ett väl utarbetat strategiskt dokument med tydliga riktlinjer för kommunens fortsatta arbete med VA-försörjningen men föreslår följande förtydliganden och ändringar. Förtydligande av olika begrepp så som VA, spillvatten, dagvatten och dricksvattenförsörjning samt att samma ord används konsekvent genom dokumentet. Tydligare rubriker för att få en röd tråd genom dokumentet. Konsekvenserna bör inte ingå i beslutsunderlaget då dessa i många fall är en nulägesbeskrivning och kommer förändras under genomförandets gång. Första punkten under övergripande bör läggas sist i avsnittet då den beskriver hur arbetet ska ske inte de strategiska vägvalen i sig. (VIVAB har lämnat samma yttrande till Varberg.) Yttranden från Varberg - Byggnadsnämnden tillstyrker förslaget. Vill dock då detaljplan ersätter befintlig plan att en särskild utredning ska göras om det ska bli verksamhetsområde för dagvatten. Samt att det görs ett förtydligande om beslutsgång då verksamhetsområde antas samtidigt med detaljplan. - Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom policyn. - Hamn- och gatunämnden tillstyrker förslaget och föreslår följande tillägg till policyn. Omhändertagande av dagvatten ska utformas så att det bidrar till en god livamiljö för kommunens invånare. Naturligt och vilt vatten ska där det är möjligt bortledas separat och där det är rimligt ledas bort samordnat. - Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker förslaget och anser att den föreslagna policyn kan utgöra ett bra stöd för arbetet med att genomföra de inriktningsmål som följer av EU-direktiv och regelverk som behandlar vatten. Nämnden ser det som strategiskt viktigt att kommunen tar ett stort ansvar för den framtida hanteringen av de krav som kommer att ställas på hanteringen av dagvatten. Det gäller även teknikutveckling och krav avseende rening av spillvatten. Nämnden ser även positivt på Falkenbergs kommun Falkenberg. Telefon växel: Fax: e-post:

4 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg Forts 293 att det inrättas en kommunal stödfunktion för information och rådgivning avseende enskilt spill- dag- och dricksvatten. - Kultur- och fritidsnämnden har ingen erinran. - Servicenämnden står bakom förslaget. Ekonomi Vi står inför stora framtida utmaningar i form av klimatförändringar, ökade reningskrav och ökat förnyelsebehov av de befintliga VA-anläggningarna, vilket kommer att kräva stora investeringar. Dessa åtgärder måste genomföras för att bibehålla en fungerande VAförsörjning, men det går i dagsläget inte att sätta en prislapp på detta. Genom att välja att arbeta långsiktigt och förebyggande i enlighet med VA-policyn kan vi dock få grepp om, och förbereda oss för dessa utmaningar. Ett sådant proaktivt arbetssätt innebär även att kostnader för framtida akutåtgärder kan begränsas och nya problem kan undvikas. Branschorganisationen Svenskt vatten gör en generell bedömning att VA-taxehöjningarna kommer att behöva öka i framtiden och rekommenderar kommunerna att regelbundet se över sina investeringsbehov. VA-policyn omfattar såväl taxefinansierade som skattefinansierade åtgärder. Övervägande Hälsosamt och rent dricksvatten och system för rening av vårt avloppsvatten så att sjukdomar inte sprids och vattenmiljön i övrigt bibehåller god status, hör till de grundläggande välfärdstjänsterna. Ett lands utvecklingsnivå kan ofta mätas i hur väl dessa vattentjänster fungerar. I Sverige har vi goda förutsättningar och väl utbyggda system, men det finns utmaningar inför framtiden. Några av de utmaningar vi står inför är förändrad klimatpåverkan med ökande volym dagvatten och krav på modernisering och renovering av gamla verk och ledningar. Ska vi klara av dessa utmaningar kräver det att vi arbetar förebyggande, investerar i våra anläggningar och säkrar områden som dricksvattentäkter för rent dricksvatten nu och i framtiden. En god samhällsplanering, var ska vi bo och arbeta, är även det en förutsättning för att inte bygga in oss i nya problem. En god VAförsörjning kommer i framtiden att vara en viktig faktor när man väljer plats att bo på och det är viktigt för Falkenberg att man kan Hitta det här. Kommunen har därmed mycket att vinna på att utveckla formerna för en fungerande VAplanering och VA-organisation för kommunen som helhet. En aktiv VA-planering ger ett bättre utnyttjande av de resurser som satsas på VA-åtgärder inom och utanför kommunalt Falkenbergs kommun Falkenberg. Telefon växel: Fax: e-post:

5 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg Forts 293 verksamhetsområde, minskad negativ miljöpåverkan och en långsiktigt hållbar bebyggelseutveckling. I VA-policyn fastställs de övergripande strategiska ställningstaganden som är nödvändiga för att möta framtida utmaningar. VA-policyn utgör även en grund för att säkerställa att kommunen uppfyller sina olika ansvarsområden gällande VA. Kommunen har många olika roller i VA-sammanhang och en förutsättning för en fungerande kommunal VA-planering är en tydlig ansvarsfördelning och ett löpande samarbete mellan berörda förvaltningar och bolag. Det är ett kommunalt ansvar att bestämma verksamhetsområden inom vilka vattentjänsterna behöver ordnas, och att se till att behovet snarast tillgodoses. Detta betyder att kommunen dels måste ha kontroll över vilka områden som har eller kommer att ha behov av VA, och dels har ett behov av att styra bebyggelseutvecklingen ur ett VAperspektiv. Kommunfullmäktige har utifrån lagen om allmänna vattentjänster det övergripande ansvaret för VA-försörjningen. Kommunfullmäktige fattar beslut om VA-taxans konstruktion och kommunalt verksamhetsområde för VA. Kommunstyrelsen ansvarar för en kommunal helhetssyn vad gäller VA med utgångspunkt från planmässiga, miljömässiga och tekniska överväganden. Kommunstyrelsen ansvarar för att VA-frågorna kommer in tidigt i planeringsprocessen och att VA utgör en viktig förutsättning för kommunens övergripande planering. FAVRAB (där kommunen är ensamägare) är huvudman för den allmänna VAanläggningen i egenskap av anläggningens ägare. VIVAB har driftansvaret och fullgör huvudmannens ansvar. VIVAB står för planering av den allmänna anläggningen och ska även bistå kommunstyrelsen i arbetet med kommunens övergripande VA-planering. Miljö- och hälsoskyddsnämnden ansvarar för tillsyn enligt miljöbalken av enskilda och allmänna avloppsanläggningar samt större dricksvattentäkter, och indikerar utifrån det behov av om VA-försörjningen med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas i ett större sammanhang. Genom att ta fram styrdokument och säkerställa viktiga funktioner inom kommunens organisation kan förutsättningar skapas för en hållbar utveckling av VA-försörjningen i Falkenbergs kommun. Falkenbergs kommun Falkenberg. Telefon växel: Fax: e-post:

6 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg Forts 293 Vid protokollet Jenny Antonsson Protokollet justerat och anslaget Utdragsbestyrkande Falkenbergs kommun Falkenberg. Telefon växel: Fax: e-post:

7 VA-policy med konsekvensbeskrivning för Falkenbergs och Varbergs kommuner VA-policyn ska fastställa strategiska vägval och prioriteringsgrunder för kommunens VA-arbete, både inom och utanför kommunalt verksamhetsområde för VA. Med VA-arbete menas planering och drift av dricksvattenförsörjning samt omhändertagande av avloppsvatten. Avloppsvatten innefattar spillvatten samt dagvatten och ibland även dräneringsvatten. VA-policyn ska vara vägledande för att uppnå en långsiktig hållbar dricksvattenförsörjning och avloppshantering. Policyn ska ligga till grund för framtagandet av en VA-plan som skyddar miljön och människors hälsa samtidigt som exploatering och tillväxt möjliggörs. Övergripande strategier och prioriteringar 1. En ständigt pågående VA-planering med förankring och genomförande av VA-policy och VA-plan säkerställs genom att berörda förvaltningar och bolag finns representerade i gemensamma arbetsgrupper. 2. Kommunalt verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten och dagvatten bör upprättas för alla områden som omfattas av ny detaljplaneläggning. Med ny detaljplaneläggning avses även framtagande av nya detaljplaner som ersätter befintliga planer. Beslut om detaljplan och dess verksamhetsområde ska samordnas. Angränsande befintliga fastigheter och luckor mellan detaljplaner ska löpande prövas för inarbetning i verksamhetsområde. 3. Förnyelsetakten för ledningsnätet ska som målsättning uppnå 0,7 % per år innan år Förnyelsetakten ska inte understiga 0,5 % per år. 4. Kommunen ska sträva efter ständig förbättring av VA-anläggningar med avseende på energi- och resurshushållning. Kretsloppsanpassade system för allmän och enskild spillvattenhantering ska vidareutvecklas. 5. Kommunen ska arbeta med att förebygga skador till följd av klimatförändringar dels genom fysisk planering, dels genom åtgärder på både befintliga och nya ledningar samt anläggningar. 6. Kommunen ska erbjuda invånarna och fastighetsägarna rådgivning om enskilt spillvatten, dagvatten och dricksvatten. Strategier för långsiktig hållbar dricksvattenförsörjning 7. Både yt- och grundvattenförekomster av betydelse för befintlig och framtida dricksvattenförsörjning ska skyddas. Kommunen ska arbeta aktivt för att behålla och säkra kvalitet och kvantitet för allmän och enskild dricksvattenförsörjning. 8. Den kommunala dricksvattenförsörjningen ska säkras långsiktigt och med beaktande av oförutsedda händelser. Reservvatten av tillräcklig kvalitet och kvantitet ska finnas. Strategier för långsiktig hållbar spillvattenhantering 9. Åtgärder för att minska påverkan på miljön och människors hälsa från enskilda och allmänna spillvattenanläggningar ska prioriteras inom följande områden: vattenskyddsområden, områden nära vatten som inte uppfyller miljökvalitetsnormerna för vatten (framför allt i områden där övergödning konstateras), samt områden som av andra orsaker är känsliga för påverkan från spillvatten, t ex rekreationsvatten. 10. Befintliga områden/fastigheter med ej tillfredsställande dricksvatten- och/eller spillvattenlösningar ska åtgärdas enligt riktlinjer i VA-planen. 11. Kommunen ska främja utbyggnaden av mottagningsstationer för omhändertagande av latrin från fritidsbåtar och annan besöksverksamhet.

8 Strategier för långsiktig hållbar dagvattenhantering 12. Hantering av dagvatten ska ske med minsta möjliga störning på människors hälsa och på miljön i vatten och mark. 13. Dagvatten ska beaktas tidigt i den fysiska planeringen enligt riktlinjer i VA-planen. 14. Dagvatten ska lyftas fram som en resurs och synliggöras för att berika bebyggelsemiljön. 15. Den naturliga vattenbalansen ska så långt som möjligt bibehållas vid exploatering eller annan förändrad verksamhet. 16. Dagvattenflöden ska reduceras och regleras så att belastning på ledningsnät, reningsanläggningar och recipienter begränsas. 17. Befintliga områden/fastigheter med ej tillfredsställande dagvattenlösningar ska åtgärdas enligt riktlinjer i VA-planen. 18. Förorening av dagvatten ska förebyggas redan vid källan, både med avseende på kontinuerliga utsläpp och oförutsedda händelser.

9 VA-policy med konsekvensbeskrivning för Falkenbergs och Varbergs kommuner VA-policyn ska fastställa strategiska vägval och prioriteringsgrunder för kommunens VA-arbete, både inom och utanför kommunalt verksamhetsområde för VA. Med VA-arbete menas planering och drift av dricksvattenförsörjning samt omhändertagande av avloppsvatten. Avloppsvatten innefattar spillvatten samt dagvatten och ibland även dräneringsvatten. VA-policyn ska vara vägledande för att uppnå en långsiktig hållbar dricksvattenförsörjning och avloppshantering. Policyn ska ligga till grund för framtagandet av en VA-plan som skyddar miljön och människors hälsa samtidigt som exploatering och tillväxt möjliggörs. Övergripande strategier och prioriteringar 1. En ständigt pågående VA-planering med förankring och genomförande av VA-policy och VA-plan säkerställs genom att berörda förvaltningar och bolag finns representerade i gemensamma arbetsgrupper. Kommentar: Genom en aktiv VA-samordning och VA-planering kommer 1) problemområden att föras in i en tidsbestämd åtgärdsplan, 2) "nya" områden för omvandling eller exploatering fångas upp och behandlas enligt rutin, 3) VA-frågor beaktas tidigt i planprocessen, 4) frågor som riskerar att "hamna mellan stolarna" behandlas. Det krävs att berörda personer från förvaltningar och bolag lägger den tid som behövs på samordning av VA-frågor. 2. Kommunalt verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten och dagvatten bör upprättas för alla områden som omfattas av ny detaljplaneläggning. Med ny detaljplaneläggning avses även framtagande av nya detaljplaner som ersätter befintliga planer. Beslut om detaljplan och dess verksamhetsområde ska samordnas. Angränsande befintliga fastigheter och luckor mellan detaljplaner ska löpande prövas för inarbetning i verksamhetsområde. Kommentar: Detta medför att kvaliteten på levererat dricksvatten och utgående avloppsvatten samt driftsäkerhet och underhållsnivå säkerställs i områden av sammanhållen bebyggelse. Genom att verksamhetsområdet fastställs samtidigt som den nya detaljplanen antas blir konsekvenserna av planen tydliga för beslutsfattarna. Frågeställningar som berör utredningar och beslut t ex om särtaxa riskerar därmed inte att skjutas på framtiden. Konsekvensen blir god framförhållning och rättvis kostnadsfördelning i enlighet med VA-tjänstlagen. Kommunfullmäktige ska en gång per år, i fas med budgetprocessen, fastställa ett mer sammanhållet verksamhetsområde för kommunalt VA. Då inarbetas angränsande befintliga fastigheter och luckor mellan detaljplaner i verksamhetsområdet. 3. Förnyelsetakten för ledningsnätet ska som målsättning uppnå 0,7 % per år innan år Förnyelsetakten ska inte understiga 0,5 % per år. Kommentar: Branschorganisationen Svenskt Vattens rapport Material och åldersfördelning för Sveriges VA-nät och framtida förnyelsebehov visar att dagens förnyelsetakt bör ligga runt 0,7 % för dricksvatten och 0,6 % för avlopp. Verklig takt för Sveriges kommuner är 0,5 % respektive 0,4 %. I Falkenberg var takten ,45 % (för alla nyttigheter) vilket är högre än föregående år. I Varberg är takten ca 0,25 %. En takt under 0,7 % betyder att en del av förnyelsebehovet skjuts framför oss vilket kan innebära att kostnaderna för åtgärderna blir högre längre fram. Att uppnå en takt av 0,7 % innebär att investeringar för ledningsförnyelse bör uppgå till ca 20 mkr/år och kommun, vilket kommer att belasta VA-kollektivet.

10 4. Kommunen ska sträva efter ständig förbättring av VA-anläggningar med avseende på energi- och resurshushållning. Kretsloppsanpassade system för allmän och enskild spillvattenhantering ska vidareutvecklas. Kommentar: Miljöbalken ställer krav på att hushålla med resurser och främja kretslopp. VAanläggningarna använder relativt mycket elenergi och de flesta har en stor potential att använda elenergin mer effektivt. De värdefulla restprodukter som produceras vid reningsverken ska användas mer effektivt. Främst gäller det biogas samt näringsämnen och humus i slam. För att uppnå detta krävs att metoderna för slamhantering vidareutvecklas och att uppströmsarbete riktas mot hushåll och industrier för att förbättra kvaliteten på avloppsslammet och öka dess avsättningsmöjligheter. Ett steg mot ökad kretsloppsanpassning kan vara att certifiera slamhanteringen vilket ökar möjligheterna för återföring till åkermark. 5. Kommunen ska arbeta med att förebygga skador till följd av klimatförändringar dels genom fysisk planering, dels genom åtgärder på både befintliga och nya ledningar samt anläggningar. Kommentar: Förebyggande arbete för att klara effekter av klimatförändringar innebär bland annat att översvämningsrisker till följd av höjda vattennivåer och flöden kartläggs och beaktas i den fysiska planeringen. Anläggningar och fastigheter ska också skyddas mot skada. Exempel på åtgärder är fördröjningsmagasin, ökad ledningskapacitet, översvämningsskydd av viktiga funktioner (till exempel grundvattenbrunnar) och reglering av lägsta tillåtna byggnadsnivå. Det förebyggande arbetet är nödvändigt för att skydda viktiga samhällsfunktioner och kräver skattefinansiering. Genom förebyggande arbete kan dyra akutåtgärder i framtiden undvikas. 6. Kommunen ska erbjuda invånarna och fastighetsägarna rådgivning om enskilt spillvatten, dagvatten och dricksvatten. Kommentar: En fungerande vatten- och avloppsförsörjning är mycket viktigt för kommunens invånare. Kunskapen om gällande krav för enskilda VA-anläggningar och anläggningarnas funktion är dock hos många fastighetsägare bristfällig. Det finns ett stort behov av rådgivning i problemsituationer. Kommunen bör därför erbjuda invånarna gratis rådgivning gällande enskilda spillvatten- och dricksvattenanläggningar. Genom att på detta sätt arbeta proaktivt kan kommunen minska risken för att problemområden uppstår samtidigt som servicen mot kommunens invånare ökar. Rådgivningsinsatser bidrar också till att kommunens ärendehantering och planarbete förenklas. På motsvarande sätt finns det områden utanför kommunalt verksamhetsområde med stora dagvattenproblem. Problemen har blivit långdragna och svåra att lösa av flera skäl, bland annat oklara ansvarsförhållanden och kunskapsbrist. De här problemen behöver lösas både genom övergripande dagvattenplanering samt genom rådgivning stötta exempelvis vägföreningar och dikningsföretag i deras arbete att lösa dagvattenproblem i områden där många aktörer är involverade. Strategier för långsiktig hållbar dricksvattenförsörjning 7. Både yt- och grundvattenförekomster av betydelse för befintlig och framtida dricksvattenförsörjning ska skyddas. Kommunen ska arbeta aktivt för att behålla och säkra kvalitet och kvantitet för allmän och enskild dricksvattenförsörjning. Kommentar: Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel och en förutsättning för vår välfärd och samhällsutveckling. Därför är det av stor vikt att genom skydd och god planering säkra god tillgång på vatten av bra kvalitet nu och i ett flergenerationsperspektiv. För att nå dit krävs en proaktiv och långsiktig planering. Inom vissa områden är dricksvattenförsörjningen även av betydelse för en effektiv och välfungerande brandsläckning. Yt- och grundvattenresurser som lämpar sig för allmän dricksvattenförsörjning behöver pekas ut och skyddas i översiktsplanen. De grundvattenresurser som har stor utbredning kan behöva delas in i områden som har olika skyddsbehov. Syftet med områdesindelningen är att inte helt förhindra exploatering och tätorters utveckling. Villkor för att möjliggöra exploatering behöver formuleras för

11 dessa områden. En möjlig konsekvens är att det i de mest skyddsvärda områdena inte ges möjlighet till exploatering alls. VA-huvudmannen ska verka för att ha moderna vattenskyddsområden för samtliga allmänna vattentäkter. Kommunen ska verka för att större privata vattentäkter bildar vattenskyddsområden samt bedriva tillsyn med syfte att förbättra och behålla kvalitet och kvantitet i större privata vattentäkter. 8. Den kommunala dricksvattenförsörjningen ska säkras långsiktigt och med beaktande av oförutsedda händelser. Reservvatten av tillräcklig kvalitet och kvantitet ska finnas. Kommentar: Att säkra dricksvattenförsörjningen sker på olika sätt. Det görs risk- och sårbarhetsanalyser och en krisberedskapsplan är under framtagande. Ett ökat samarbete mellan myndigheter behövs i krisberedskapsarbetet. I mindre distributionsområden kan vi klara dricksvattenförsörjningen med nödvattenförsörjning. Om någon av våra dricksvattentäkter som försörjer Varberg stads område med omnejd och/eller Falkenberg stads område med omnejd slås ut, klaras inte dricksvattenförsörjningen med hjälp av nödvatten. För att säkra dricksvattenförsörjningen krävs reservvattentäkter och/eller ett interkommunalt samarbete i regionen gällande reservvatten. Det kan krävas stora investeringar i till exempel överföringsledningar eller gemensamma vattentäkter och teknik. Strategier för långsiktig hållbar spillvattenhantering 9. Åtgärder för att minska påverkan på miljön och människors hälsa från enskilda och allmänna spillvattenanläggningar ska prioriteras inom följande områden: vattenskyddsområden, områden nära vatten som inte uppfyller miljökvalitetsnormerna för vatten (framför allt i områden där övergödning konstateras), samt områden som av andra orsaker är känsliga för påverkan från spillvatten, t ex rekreationsvatten. Kommentar: Åtgärder ska prioriteras i områden där problemen är störst och där de gör mest miljönytta. 10. Befintliga områden/fastigheter med ej tillfredsställande dricksvatten- och/eller spillvattenlösningar ska åtgärdas enligt riktlinjer i VA-planen. Kommentar: I VA-planarbetet tas kriterier fram för att kunna kategorisera och prioritera bland områden som saknar tillfredställande vatten och/eller avloppslösningar. Där läggs också tidplanen för planerade åtgärder. Nya områden kan tillkomma kontinuerligt och en bolags- och förvaltningsövergripande arbetsgrupp ska då ta ställning till vilken kategori området ska tillhöra. Arbetet ska vara proaktivt för att förhindra att nya problemområden uppstår. Arbetet med kategorisering och prioritering av fastigheter samt planering av åtgärder är av stor vikt för framåtskridandet inom tillsyn och åtgärdande av enskilda avlopp. 11. Kommunen ska främja utbyggnaden av mottagningsstationer för omhändertagande av latrin från fritidsbåtar och annan besöksverksamhet. Kommentar: En stor del av toalettavfall från exempelvis fritidsbåtar, husbilar och husvagnar lämnas inte till mottagningsstationer utan släpps eller hälls ut i vattnet eller naturen. Detta bidrar både till övergödning och till olägenheter. Orsaken till att avfallet inte tas omhand är dels att antalet tömningsstationer är för få och dels att medvetenheten om konsekvenserna är låg. Strategier för långsiktig hållbar dagvattenhantering 12. Hantering av dagvatten ska ske med minsta möjliga störning på människors hälsa och på miljön i vatten och mark. 13. Dagvatten ska beaktas tidigt i den fysiska planeringen enligt riktlinjer i VA-planen.

12 Kommentar: Genom att beakta VA-frågorna tidigt i den fysiska planeringen kan arbetet ske förebyggande för att undvika att nya problemområden uppkommer. Det är alltid billigast att bygga rätt från början. 14. Dagvatten ska lyftas fram som en resurs och synliggöras för att berika bebyggelsemiljön. Kommentar: Med en väl avvägd fysisk planering finns stora möjligheter att kompensera exploateringens negativa effekter så att dagvattnet kan bli en resurs istället för ett problem. Med en öppen dagvattenhantering kan biologiska värden tillföras den urbana miljön samtidigt som en rening sker av vattnet innan det når sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvattnen. Med en väl avvägd planering kan också vattnet integreras med de ytor som planeras för rekreation och övrig grönstruktur och på så sätt ge ytterligare mervärden. 15. Den naturliga vattenbalansen ska så långt som möjligt bibehållas vid exploatering eller annan förändrad verksamhet. Kommentar: När mark hårdgörs vid exploatering ökar avrinningen kraftigt vilket kan påverka vattnets kretslopp och leda till grundvattensänkningar. Dagvatten transporteras också snabbt genom ledningsnät vilket leder till ökade flödesvariationer. Det är därför viktigt att så långt möjligt bibehålla vattnets naturliga flöden till exempel genom lokal infiltration. Att i första hand försöka undvika att dagvatten uppkommer är mer kostnadseffektivt än dyra tekniska installationer för att fördröja eller avleda vatten längre nedströms. 16. Dagvattenflöden ska reduceras och regleras så att belastning på ledningsnät, reningsanläggningar och recipienter begränsas. Kommentar: I vissa områden är tillskottsvatten i form av dräneringsvatten ett stort problem i spillvattennätet och vid reningsverken. I flera kommuner ställs krav på att fastighetsägaren ska stå för pumpning av sitt dräneringsvatten till dagvattenledning i de fall självfall inte är möjligt. Pumpinstallationen innebär även en ökad säkerhet mot källaröversvämning för fastighetsägaren. Kostnaden bör helt ligga på fastighetsägaren och innebär en relativt billig pumpinstallation, något dyrare ledningsdragning och därefter elkostnad för pumpens drift. Skrivelsen har juridiskt stöd i Lagen om allmänna vattentjänster samt Allmänna bestämmelser för vatten och avlopp. 17. Befintliga områden/fastigheter med ej tillfredsställande dagvattenlösningar ska åtgärdas enligt riktlinjer i VA-planen. 18. Förorening av dagvatten ska förebyggas redan vid källan, både med avseende på kontinuerliga utsläpp och oförutsedda händelser. Kommentar: Förebyggande arbete vid föroreningskällan är nödvändigt för att uppfylla nationella miljömål och miljökvalitetsnormer för vatten. För att förebygga föroreningar kan enskilda fastighetsägare behöva byta ut material eller vidta reningsåtgärder. Rening av dagvatten kan också bli aktuella vilket skulle innebära stora kostnaderna för att hantera dagvattnet i vissa områden. För att följa upp eventuella föroreningshalter och dess påverkan kan provtagning av dagvatten bli aktuellt.

13 Ordförklaring VA-policy Allmän (kommunal) VA-anläggning En VA-anläggning över vilken en kommun har ett rättsligt bestämmande inflytande och som har ordnats och används för att uppfylla kommunens skyldigheter enligt vattentjänstlagen. Avloppsslam - Slam från avloppsreningsverk, flerkammarbrunnar eller liknande anordningar som behandlar avloppsvatten från hushåll eller tätorter, eller från andra reningsverk som behandlar avloppsvatten med liknande sammansättning. Avloppsvatten - Två definitioner som båda gäller för verksamheten: I vattentjänstlagen definieras avlopp som: Bortledande av dagvatten och dränvatten från ett område med samlad bebyggelse eller från en begravningsplats, bortledande av spillvatten eller bortledande av vatten som har använts för kylning. I miljöbalken definieras avloppsvatten som: Spillvatten eller annan flytande orenlighet, vatten som använts för kylning, vatten som avleds för sådan avvattning av mark inom detaljplan som inte görs för en viss eller vissa fastigheters räkning, eller vatten som avleds för avvattning av en begravningsplats. Dagvatten - Nederbördsvatten, dvs. regn- eller smältvatten som ytligt avrinner från gårdar, tomter, gator, vägar, taktäckta ytor eller liknande. Dikningsföretag - Ett fastställt dikningsföretag är en vattenanläggning i form av dike eller nerlagda rör, som har tillkommit genom en samfälld insats av flera medverkande. Ordet används också om själva samfälligheten som ansvarar för dikningsföretagets underhåll. Dräneringsvatten Vatten som samlas upp under markytan och leds bort, till exempel vid dränering av husgrunder. Enskild VA-anläggning - En VA-anläggning eller annan anordning för vattenförsörjning eller avlopp som inte är eller ingår i en allmän VA-anläggning. Fysisk planering - Den fysiska samhällsplaneringen styrs av plan- och bygglagen och miljöbalken. Ytterst handlar planering om hur mark- och vattenområden ska användas för bebyggelsens infrastruktur och andra verksamheter. Planering innebär att olika samhällsintressen vägs mot varandra och mot enskilda intressen i en öppen och demokratisk process. Grundvatten - Vatten i marken som ligger under grundvattenytan, det vill säga den nivå där vattnets tryck är lika med atmosfärtrycket. Kretsloppsanpassade system System som möjliggör återförande av näringsämnen till åkermark. Latrin - Urin och/eller fekalier samt eventuellt toalettpapper som samlas upp från torra toaletter och liknande. Miljöbalken Miljölagstiftning som syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer kan leva i en hälsosam och god miljö.

14 Miljökvalitetsnormer för vatten Rättsligt verktyg med krav på vattnets kvalitet (status) vid en viss tidpunkt. Nödvatten - Leverans av vatten för dryck, matlagning och personlig hygien utan att nyttja det ordinarie ledningsnätet (till exempel med tankar och tankbilar). Recipient - Sjö, vattendrag eller havsvik dit avloppsvattnet släpps. Även grundvattnet kan vara recipient. Rekreationsvatten Vatten som används för rekreation till exempel bad- och fiskeplatser. Reservvatten - Leverans av vatten från alternativ källa eller alternativhuvudledning med distribution via det ordinarie ledningsnätet. Spillvatten - Förorenat vatten från hushåll, industrier, serviceanläggningar och dylikt. Särtaxa - Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster 31 säger: Avgifterna skall bestämmas så att kostnaderna fördelas på de avgiftsskyldiga enligt vad som är skäligt och rättvist. Om vattentjänsterna för en viss eller vissa fastigheter på grund av särskilda omständigheter medför kostnader som i beaktansvärd omfattning avviker från andra fastigheter i verksamhetsområdet, skall avgifterna bestämmas med hänsyn till skillnaderna. VA-anläggning - En anläggning som har till ändamål att tillgodose behov av vattentjänster för bostadshus eller annan bebyggelse. VA- Vatten och avlopp VA-huvudmannen Den som äger en allmän VA-anläggning VA-plan Styrdokument som beskriver hur VA-försörjningen ska ordnas i hela kommunen, det vill säga både inom och utanför kommunalt verksamhetsområde. VA-planering Kommunens planering för vatten- och avloppsförsörjning utifrån planeringsprocessen och vattenförvaltningen. VA-policy - Grundprinciper för en organisations handlande i vatten- och avloppsfrågan. Vattenskyddsområde Geografiskt avgränsat område med föreskrifter till skydd för en vattentäkt. Vattentäkter Yt- eller grundvatten som används som råvatten för dricksvattenframställning. Verksamhetsområde - Det område där huvudmannen är skyldig att tillhandahålla en eller flera VA-tjänster. Ytvatten - Vatten i sjöar och vattendrag, diken och på marken. Kan även innefatta dagvatten

15 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med tekniska nämnden i Falkenberg VA-policy. Dnr KS Tekniska nämndens beslut Tekniska nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta 1 Överlämna yttrande i enlighet med stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen. Beslutsunderlag Förslag till VA-policy Sammanfattning av ärendet Ett förslag till VA-policy har upprättats av en arbetsgrupp med representanter från Falkenbergs och Varbergs kommuner samt från VIVAB. Policyn avses gälla i båda kommunerna. Ekonomi Genomförandet av policyns intentioner kommer att innebära att nivån höjs i VAplaneringen och att frågorna kommer att hanteras på ett mer strukturerat sätt vilket kommer att innebära ökade kostnader för VA-kollektivet, enskilda fastighetsägare samt för kommunen. I nuläget går det ej att beräkna denna merkostnad som dessutom kommer att variera från område till område. Övervägande Den föreslagna VA-policyn innebär en välkommen ambitionshöjning vad gäller VAplaneringen i stort och kommer att ge vinster i form av ett mer strukturerat VAplaneringsarbete och på sikt förbättrade vattenkavaliteter i våra recipienter. (Bilaga TKN 56/14) Utdragsbestyrkande Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen Falkenbergs kommun Falkenberg. Telefon växel: Fax: e-post:

16

17

18 FaBo Kommunstyrelsen Yttrande over VA-policy FaBo har erhallit ett forslag till VA-policy pa remiss. Policyn uppfattas mycket ambitios, och FaBo har inga synpunkter eller invandningar mot forslaget. Falkenbergs Bostads AB Thomas Brynas Vd

19

20 Utdrag ur protokoll fort vid sammantrade med kultur- och fritidsnamnden i Falkenberg FALKENBERG Falkenbergs kommun Komrpunledningskontoret Konslienhelnn Dnr Dpi ^>o VA-policy, VA-planerare, VA-grupp och W^^givareTDhr Z0T4/41 Kultur- och fritidsnamndens beslut Kultur- och fritidsnamnden beslutar l tillstyrka forslaget till VA-policy, med notering av i nedanstaende overvagande angivet onskemal om deltagande i arbetsgrupper Beslutsunderlag Kommunstyrelsens AU beslut 61, (Dnr: KS ). Forslag VA-policy, Falkenbergs kommun. Sammanfattning Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade vid sitt mote ( 61) att skicka forslaget till VA-policy pa remiss till berorda namnder, bolag och forvaltningar. Kanslienheten onskar svar pa remissen senast Ekonomi Forslaget paverkar inte namndens ekonomi, utover kostnad for personal som deltar i foreslagna arbetsgrupper. Overvagande Som ett viktigt led i arbetet med VA-planen har ett forslag till VA-policy tagits fram. I VA-policyn faststalls vilka overgripande strategiska stallningstaganden som ska styra den fortsatta VAplaneringen. Forslaget ar gemensamt for Falkenbergs och Varbergs kommuner. Kultur- och fritidsnamnden tillstyrker den forslagna VA-policyn. I de arbetsgrupper som forslas forutsatter namnden att kultur- och fritidsforvaltningen kommer att finnas representerad, da arbetsgruppernas stallningstagande i stor utstrackning kan komma att paverka forvaltningens arbete. Expedieras till: Kanslienheten Falkenbergs kommun Falkenberg. Telefon vaxel: Fax: e-post:

2011-04-19. Vilka planer ska kommunen ha? planering för vattnet i ett hållbart samhälle VAD MENAS MED EN VA-PLAN? Krister Törneke Tyréns AB

2011-04-19. Vilka planer ska kommunen ha? planering för vattnet i ett hållbart samhälle VAD MENAS MED EN VA-PLAN? Krister Törneke Tyréns AB Vilka planer ska kommunen ha? planering för vattnet i ett hållbart samhälle Krister Törneke Tyréns AB Vatten, avlopp & kretslopp Uppsala, 8 april 2011 VAD MENAS MED EN VA-PLAN? Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram:

Läs mer

VA-planering i Ljungby kommun. Antagen av kommunstyrelsen den 21 juni 2011 159

VA-planering i Ljungby kommun. Antagen av kommunstyrelsen den 21 juni 2011 159 VA-planering i Ljungby kommun Antagen av kommunstyrelsen den 21 juni 2011 159 LJUNGBY KOMMUN Tekniska kontoret 31 maj 2011 Detta projekt har medfinansierats genom statsstöd till lokala vattenvårdsprojekt

Läs mer

Va-planeringens roll i samhället

Va-planeringens roll i samhället Va-planeringens roll i samhället Vattendirektivet Miljökvalitetsnormer. Vattentjänstlagen kommunens ansvar enligt 6 Va-plan PBL Översiktsplanering Detaljplaner Miljöbalken Avloppsreningsverk Enskilda avlopp

Läs mer

Vatten och avlopp på landsbygden

Vatten och avlopp på landsbygden Vatten och avlopp på landsbygden Innehåll Kontakta oss 2 Vatten- och avloppspolicy 3 Inledning 4 Om allmänt vatten och avlopp 4 Utbyggnad av allmänt VA på landsbygden 5 Områden som inte omfattas av utbyggnadsplanen

Läs mer

VA-strategi. Gävle kommun

VA-strategi. Gävle kommun VA-strategi Gävle kommun Innehåll 1 Inledning 3 2 Kommunala styrdokument som berör VA-området 4 3 Målbild 4 4 VA-strategi 5 5 Delstrategier 6 5.1 Hållbar utbyggnad av kommunal VA-försörjning 6 5.2 Robust

Läs mer

Återrapportering från Helsingborg kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Helsingborg kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 (9) Återrapportering från Helsingborg kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Återrapportering från Uppsala kommun av 2013 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Uppsala kommun av 2013 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 2013 1 (5) Återrapportering från Uppsala kommun av 2013 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Avsnitt 1 - Generella frågor A) Vilket vattendistrikt

Läs mer

Strategi för vatten och avlopp på landsbygden i Bjuvs kommun

Strategi för vatten och avlopp på landsbygden i Bjuvs kommun Strategi för vatten och avlopp på landsbygden i Bjuvs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-31 INNEHÅLL BAKGRUND... 3 BEGREPPSFÖRKLARINGAR... 3 MÅL... 4 STUDERADE OMRÅDEN... 4 RECIPIENTER... 5 VERKSAMHETSOMRÅDE...

Läs mer

Medborgarförslag om hjärtstartare vid Röda korsstugan på Skrea strand. Dnr KS 2013-226

Medborgarförslag om hjärtstartare vid Röda korsstugan på Skrea strand. Dnr KS 2013-226 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-09-17 280 Medborgarförslag om hjärtstartare vid Röda korsstugan på Skrea strand. Dnr KS 2013-226 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Använd hela verktygslådan! Arbeta proaktivt! Förankring! Manual för kommunala VA-planer - exempel på arbetssätt och planeringsverktyg.

Använd hela verktygslådan! Arbeta proaktivt! Förankring! Manual för kommunala VA-planer - exempel på arbetssätt och planeringsverktyg. Manual för kommunala VA-planer - exempel på arbetssätt och planeringsverktyg Mats Johansson Ecoloop / VERNA Ekologi AB Ny mailadress! mats.johansson@ecoloop.se Uppsala 29 september 2009 Använd hela verktygslådan!

Läs mer

Owe Hjortmarker (FP) Susanne Råbius (MP) Underskrifter Sekreterare... Per-Ola Svensson. Ordförande... Anders Hellström

Owe Hjortmarker (FP) Susanne Råbius (MP) Underskrifter Sekreterare... Per-Ola Svensson. Ordförande... Anders Hellström Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2011-05-11 Sammanträdestid 13.30-16.30 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Närvarande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Tjänstemän Anders Hellström (M), ordförande

Läs mer

Yttrande till Vattenmyndigheten Bottenhavet om åtgärdsprogram m.m. för Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021

Yttrande till Vattenmyndigheten Bottenhavet om åtgärdsprogram m.m. för Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Kommunstyrelseförvaltningen Stadsbyggnads- och näringslivskontoret Datum Diarienummer 2015-03-18 KS0150/15 Handläggare Thomas Jågas Telefon 023-828 42 E-post: thomas.jagas@falun.se

Läs mer

Återrapportering från Vaxholm kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Vaxholm kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Vaxholm kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Återrapportering från Trelleborg kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Trelleborg kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Trelleborg kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Återrapportering från Nyköping kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Nyköping kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Nyköping kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Dag- och dräneringsvatten

Dag- och dräneringsvatten Dag- och dräneringsvatten Information till fastighetsägare I denna broschyr finns information om vad fastighetsägare som ansluter sig till det allmänna vatten- och avloppsnätet kan tänka på för att undvika

Läs mer

VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt.

VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt. VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt. I den här broschyren vill vi ge dig sakliga besked om vad det innebär när Mälarenergi har ansvaret för vatten och avlopp hos dig. Vår syn på Vatten och

Läs mer

Ett av Europas bästa vatten.

Ett av Europas bästa vatten. Ett av Europas bästa vatten. Dagordning informationsmöten - 2 timmar 1. Bakgrund Sven-Åke + Kaj 2. Rening? Och nya riktlinjer och lagar Micael 3. Utredningsläget Kaj + Micael 4. Frågor Närvarande: Sven-Åke

Läs mer

Redovisning av uppdrag Utredning av formerna för förvaltningen KS av fastigheter inom kultur- och fritidsnämnden. Dnr KS 2011-65

Redovisning av uppdrag Utredning av formerna för förvaltningen KS av fastigheter inom kultur- och fritidsnämnden. Dnr KS 2011-65 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2012-09-11 227 Redovisning av uppdrag Utredning av formerna för förvaltningen KS av fastigheter inom kultur- och

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING

RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING DAGVATTEN SKA INTE GÅ TILL RENINGSVERKET RIKTLINJER FÖR BÄTTRE MILJÖ INNE OCH UTE Det finns riktlinjer för hur Karlstadsborna ska hantera sitt dagvatten. Riktlinjerna

Läs mer

Medborgarförslag anbudsskola. (AU 376) KS 2014-409

Medborgarförslag anbudsskola. (AU 376) KS 2014-409 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-01-13 20 Medborgarförslag anbudsskola. (AU 376) KS 2014-409 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet

Läs mer

Långsiktig planering och strategier för utökning av verksamhetsområdet och hantering av omvandlingsområden

Långsiktig planering och strategier för utökning av verksamhetsområdet och hantering av omvandlingsområden Långsiktig planering och strategier för utökning av verksamhetsområdet och hantering av omvandlingsområden Birger Wallsten, Mälarenergi AB, Västerås Svante Larsson, Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen,

Läs mer

Behåll näringen på land! Finns det annan värdefull samhällsnytta?

Behåll näringen på land! Finns det annan värdefull samhällsnytta? Kretslopp i den kommunala VA-planen - Avlopp och kretslopp i Södertälje kommun - Hur kan kommunen påverka för mer kretslopp? - Vad styr fastighetsägaren? - Reflektioner Behåll näringen på land! Finns det

Läs mer

Ändring av bolagsordningar och ägardirektiv. (AU 302) KS 2014-283

Ändring av bolagsordningar och ägardirektiv. (AU 302) KS 2014-283 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-11-04 261 Ändring av bolagsordningar och ägardirektiv. (AU 302) KS 2014-283 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Motion från Anna Thore (MP) om gratis dagvatten för gröna tak och LOD

Motion från Anna Thore (MP) om gratis dagvatten för gröna tak och LOD TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Anette Mellström 2015-01-05 KS 2014/0465 50029 Kommunfullmäktige Motion från Anna Thore (MP) om gratis dagvatten för gröna tak och LOD Förslag till beslut

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (10) 2013-09-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (10) 2013-09-17 Sammanträdesdatum Sida 1 (10) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms företagscenter, Kinna kl. 08.30-13:16 Beslutande M Bengt Ferm C Ragnar Nilsson FP Ing-Britt Spetz MP Kristina Hasselblad C Catarina Johansson,

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avlopp

Riktlinjer för enskilda avlopp Riktlinjer för enskilda avlopp 2012-09-18 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Riktlinjer enskilda avlopp MYN 82/12-10-11 Myndighetsnämnden 2014-12-31 Dokumentansvarig

Läs mer

Välkommen till Roslagsvatten

Välkommen till Roslagsvatten Välkommen till Roslagsvatten r o s l a g s vat t e n å r s red o v i s ning 2 0 0 7 Knivsta Vallentuna Österåker Täby Danderyd Vaxholm Ekerö Roslagsvatten AB är ett VA-bolag som ansvarar för den kommunala

Läs mer

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-12-16 393 Motion om att anta ett miljömål om Giftfri miljö, kartlägga och göra sig av med giftiga ämnen i kommunens

Läs mer

Motion om gatunamnsändring av förlängningen av Arvidstorpsvägen mot Ekhaga. (AU 368) Dnr KS 2010-571 (2010-KS0027)

Motion om gatunamnsändring av förlängningen av Arvidstorpsvägen mot Ekhaga. (AU 368) Dnr KS 2010-571 (2010-KS0027) kommunstyrelsen i Falkenberg 2010-11-30 269 Motion om gatunamnsändring av förlängningen av Arvidstorpsvägen mot Ekhaga. (AU 368) Dnr KS 2010-571 (2010-KS0027) KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt

Läs mer

Dagvatten för småhus

Dagvatten för småhus Dagvatten för småhus Den nya taxan och hur du kan påverka den 1 Växjö kommun inför en ny dagvattenavgift i VA-taxan. Småhus betalar en årsavgift på 981 kr, moms inräknat. Genom att i större grad ta hand

Läs mer

6 KS.2014.165 Verksamhetsområde för allmänna vattentjänster Gröne mosse, Gislaved

6 KS.2014.165 Verksamhetsområde för allmänna vattentjänster Gröne mosse, Gislaved K O M M U N F U L L M Ä K T I G E i Gislaveds kommun kallas härmed till sammanträde som börjar torsdagen den 26 februari 2015, klockan 18:30 i Sessionssalen, Kommunhuset, Gislaved för att behandla följande

Läs mer

Översyn av lokala ordningsföreskrifter avseende fyrverkerier. Dnr KS 2012-172

Översyn av lokala ordningsföreskrifter avseende fyrverkerier. Dnr KS 2012-172 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-02-26 59 Översyn av lokala ordningsföreskrifter avseende fyrverkerier. Dnr KS 2012-172 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2013-05-02. Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2013-05-02. Miljönämnden Innehåll 15 Förslag till yttrande över remiss, Anslutning till kommunalt spill- och dagvattensystem i Jönköpings län... 23 16 Fastställande av provtagningsfrekvens och analysomfattning för dricksvattenanläggning

Läs mer

Kommunernas återrapportering 2011 Genomförandet av vattenmyndigheterna åtgärdsprogram 2009-2015

Kommunernas återrapportering 2011 Genomförandet av vattenmyndigheterna åtgärdsprogram 2009-2015 FRÅGEFORMULÄR 1 (13) Kommunernas återrapportering 2011 Genomförandet av vattenmyndigheterna åtgärdsprogram 2009-2015 Nedan följer ett antal frågor att besvara för respektive åtgärd i vattenmyndigheternas

Läs mer

Motion om byggklara tomter utanför Falkenbergs tätort. (AU 38) KS 2014-349

Motion om byggklara tomter utanför Falkenbergs tätort. (AU 38) KS 2014-349 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-03-10 66 Motion om byggklara tomter utanför Falkenbergs tätort. (AU 38) KS 2014-349 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets

Läs mer

Vem gör vad och när? - Översiktsplan

Vem gör vad och när? - Översiktsplan Vem gör vad och när? - Översiktsplan Enligt Plan- och bygglagen ska översiktsplanen () ge vägledning för beslut om användning av mark- och vattenområden samt om hur den byggda miljön ska utvecklas och

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-05-05 Dnr SBN 2015-158

Kommunstyrelsen 2015-05-05 Dnr SBN 2015-158 1 (5) Kommunstyrelsen 2015-05-05 Dnr SBN 2015-158 Dnr KS 2015-299 Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt dnr 537-5346-2014 Yttrande över Förslag till förvaltningsplan, Förslag till miljökvalitetsnormer

Läs mer

Slam- och oljeavskiljaranläggning

Slam- och oljeavskiljaranläggning Slam- och oljeavskiljaranläggning Förord Denna skrift har tagits fram av samtliga kommunala VA-huvudmän i Dalarna med syftet att ge dig som fastighetsägare respektive verksamhetsutövare kortfattad information

Läs mer

Vatten. Sandviken Energi AB din lokala leverantör av Värme Sotning Elhandel Elnät Gata Vatten & Bredband

Vatten. Sandviken Energi AB din lokala leverantör av Värme Sotning Elhandel Elnät Gata Vatten & Bredband Vatten Marie Svensson VA-projektör Anna Holmstén Utredningschef Kjell Ekman Distributionschef Sandviken Energi Vatten AB Välkomna! Bakgrund Kort presentation av projektet Tidplan Verksamhetsområde eller

Läs mer

Medborgarförslag om bilpool. (AU 291) KS 2014-320

Medborgarförslag om bilpool. (AU 291) KS 2014-320 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-11-04 253 Medborgarförslag om bilpool. (AU 291) KS 2014-320 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet

Läs mer

Karlshamns kommun. VA policy

Karlshamns kommun. VA policy VA policy 2013 Karlshamns kommun I hållbara Karlshamn strävar vi mot en långsiktig och säker vatten och avloppsverksamhet där skydd av miljö och människors hälsa sker i samklang med tillväxt och byggande.

Läs mer

Återrapportering från Åre kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Åre kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Åre kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Återrapportering från Enköping kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Enköping kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Enköping kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Motion om återinförande av kommunal handikappomsorg information. KS 2014-471

Motion om återinförande av kommunal handikappomsorg information. KS 2014-471 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-05-26 158 Motion om återinförande av kommunal handikappomsorg information. KS 2014-471 Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

VÄRMDÖ KOMMUN Yttrande. Yttrande över Samråd om vattenförvaltning (537-5058-14) Förslag till förvaltningspian. Tidplan för åtgärder

VÄRMDÖ KOMMUN Yttrande. Yttrande över Samråd om vattenförvaltning (537-5058-14) Förslag till förvaltningspian. Tidplan för åtgärder Diarienummer: 14KS/0483 Datum: 2015-02-11 Lars Fladvad, utvecklingschef vattenmyndigheten.vastrnanland@ lans styrelsen.se över Samråd om vattenförvaltning 537-5058-14) Värmdö kommun har beretts tillfälle

Läs mer

www.miljosamverkan.se

www.miljosamverkan.se www.miljosamverkan.se Projektledare Lasse Lind tel 0532-714 47 lind.lasse@telia.com Biträdande projektledare Cecilia Lunder tel 031-60 58 95 cecilia.lunder@o.lst.se 1 Dagvatten 22 sept 04 Miljösamverkan

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avlopp

Riktlinjer för enskilda avlopp Riktlinjer för enskilda avlopp 2015-01-01 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Riktlinjer enskilda avlopp MBN 8/15-01-29 Miljö- och byggnämnden Tills vidare

Läs mer

Byte av mark med ägare till Carlsson & Co rörande fastigheterna Reparatören 9 och 10, Skogstorp 3:49 och Tröinge 6:75. KS 2014-396

Byte av mark med ägare till Carlsson & Co rörande fastigheterna Reparatören 9 och 10, Skogstorp 3:49 och Tröinge 6:75. KS 2014-396 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-11-11 328 Byte av mark med ägare till Carlsson & Co rörande fastigheterna Reparatören 9 och 10, Skogstorp 3:49

Läs mer

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-06-03 139 Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering.

Läs mer

Återrapportering från Sigtuna kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Sigtuna kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Sigtuna kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Dagvattenseminarium Svenskt Vatten 27 januari 2015

Dagvattenseminarium Svenskt Vatten 27 januari 2015 Dagvattenseminarium Svenskt Vatten 27 januari 2015 Fredrik Mörtberg Advokatfirman Abersten HB Prästgatan 24, 831 31 ÖSTERSUND 063-13 23 35 070-528 33 75 fredrik.mortberg@abersten.com Vem ansvarar för avvattningen?

Läs mer

Aktuella frågor om VA-juridik

Aktuella frågor om VA-juridik Aktuella frågor om VA-juridik Vattenstämman 2015 Sundsvall Gilbert Nordenswan Svenskt Vatten Aktuella frågor Statens VA-nämnd Kommunens skyldighet att ordna vattentjänster Förutsättningar för särtaxa Krav

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter. Avloppsreningsverket, Vik

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter. Avloppsreningsverket, Vik Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter Avloppsreningsverket, Vik Arvika Teknik AB Januari 2011 Allmänt Fastighetsägaren / verksamhetsutövaren ansvarar för, och ska

Läs mer

NYA RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING

NYA RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING NYA RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING INFORMATION TILL FASTIGHETSÄGARE RIKTLINJER FÖR BÄTTRE MILJÖ INNE OCH UTE Nu gäller nya riktlinjer för hur Karlstadsborna ska hantera sitt dagvatten. Riktlinjerna

Läs mer

Idé till disposition

Idé till disposition Juridiska aspekter på markavvattning och dagvattenhantering Lennart de Maré Dagvatten och Dräneringsvatten Konferens Alnarp 19 20 oktober 2011 Idé till disposition Vad är markavvattning? Regler kring ny

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-7 2015-02-04

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-7 2015-02-04 MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-7 2015-02-04 Plats och tid Miljökontoret, Orsa kommun kl. 8.00 11.00 ande Christina Bröms (C), ordförande Åke Falk (C), vice ordförande Margareta Ahlström (MOP) Karolina

Läs mer

Dagvatten och markavvattning - beröringspunkter. Magdalena Lindberg Eklund Fiske- och vattenvårdsenheten Miljöavdelningen

Dagvatten och markavvattning - beröringspunkter. Magdalena Lindberg Eklund Fiske- och vattenvårdsenheten Miljöavdelningen Dagvatten och markavvattning - beröringspunkter Magdalena Lindberg Eklund Fiske- och vattenvårdsenheten Miljöavdelningen Lite om dikningsföretag, diken, markavvattning mm Avvattning av mark hör hemma i

Läs mer

Återrapportering från Tjörn kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Tjörn kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Tjörn kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Fastställelse av verksamhetsområde för allmän vatten- och spillvattenanläggning i området Kebal, Strömstads kommun

Fastställelse av verksamhetsområde för allmän vatten- och spillvattenanläggning i området Kebal, Strömstads kommun STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/ärendelista Sida 8 (10) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-09-04 Kf 66 Ks 76 Au 111 Ks/2014-0063 Fastställelse av verksamhetsområde för allmän vatten- och spillvattenanläggning

Läs mer

Överlåtelse av exploateringsavtal för fastigheten Ullarp 1:74 som berör detaljplan för Ullarp 1:74 m fl. (AU 311) KS 2014-388

Överlåtelse av exploateringsavtal för fastigheten Ullarp 1:74 som berör detaljplan för Ullarp 1:74 m fl. (AU 311) KS 2014-388 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-11-04 268 Överlåtelse av exploateringsavtal för fastigheten Ullarp 1:74 som berör detaljplan för Ullarp 1:74 m fl. (AU 311) KS 2014-388 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar.

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-12-10 377 Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. KS 2013-422 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Återrapportering från Upplands-Bro kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Upplands-Bro kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Upplands-Bro kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

2013-08-20. Riktlinjer för kommunens borgensåtaganden. Dnr KS 2013-266

2013-08-20. Riktlinjer för kommunens borgensåtaganden. Dnr KS 2013-266 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 2013-08-20 245 Riktlinjer för kommunens borgensåtaganden. Dnr KS 2013-266 KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Återrapportering från Uddevalla kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Uddevalla kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Uddevalla kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Medborgarförslag om förbättring av vägar, stränder och parkeringsplatser söder och norr om Salleberget i Ugglarp. (AU 371) Dnr KS 2010-423

Medborgarförslag om förbättring av vägar, stränder och parkeringsplatser söder och norr om Salleberget i Ugglarp. (AU 371) Dnr KS 2010-423 kommunstyrelsen i Falkenberg 2010-11-30 272 Medborgarförslag om förbättring av vägar, stränder och parkeringsplatser söder och norr om Salleberget i Ugglarp. (AU 371) Dnr KS 2010-423 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Vattenförvaltning för Västerhavet och Södra Östersjön

Vattenförvaltning för Västerhavet och Södra Östersjön LJUNGBY KOMMUN Kommunstyrelsen Saminnnir-Moaku,sEN 2015-C-4-14KALMAF1 LAN Iiik. 2015-05 0 1111111111111111 Ks 52 2015/0115 340 Vattenförvaltning för Västerhavet och Södra Östersjön Svar på remiss Beslut

Läs mer

Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. (AU 47) KS 2013-391

Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. (AU 47) KS 2013-391 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 60 Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. (AU 47) KS 2013-391 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt

Läs mer

Återrapportering från Kungälv kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Kungälv kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Kungälv kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (11) 2009-12-09

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (11) 2009-12-09 Sammanträdesdatum Sida 1 (11) Plats och tid Runnabönning, Rydals museum, Rydal, kl. 8.30-12.30 Beslutande s Berndt Ekholm v Eivor Hellman Max m Göte Nilsson c Ragnar Nilsson mp Kristina Hasselblad s Samir

Läs mer

Nya riktlinjer för dagoch dränvattenhantering

Nya riktlinjer för dagoch dränvattenhantering Nya riktlinjer för dagoch dränvattenhantering Information till fastighetsägare Översvämning Västerlånggatan 1962 foto Linderoth (bearbetad) Riktlinjer för bättre miljö inne och ute Nu gäller nya riktlinjer

Läs mer

Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. (AU 308) KS 2014-239

Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. (AU 308) KS 2014-239 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-11-04 266 Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. (AU 308) KS 2014-239 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Motion om inventering av kemikalier på förskolor och handlingsplan för att uppnå en giftfri förskolemiljö. KS 2014-182

Motion om inventering av kemikalier på förskolor och handlingsplan för att uppnå en giftfri förskolemiljö. KS 2014-182 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-10-21 307 Motion om inventering av kemikalier på förskolor och handlingsplan för att uppnå en giftfri förskolemiljö.

Läs mer

Sammanfattning av frågor Kommunernas återrapportering av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Sammanfattning av frågor Kommunernas återrapportering av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram webbenkäten Ystad Österlens MF Sammanfattning av frågor Kommunernas återrapportering av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av

Läs mer

Återrapportering från Gotland kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Gotland kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Gotland kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Nationellt nätverk för dricksvatten:

Nationellt nätverk för dricksvatten: Nationellt nätverk för dricksvatten: - Ökat samarbete för att säkra Sveriges framtida dricksvattenförsörjning Sten-Ove Dahllöf, Tjörns kommun Nationellt samordningsansvar dricksvatten Klimat- och energiproposition

Läs mer

Införande av ny taxa - Frågor och svar

Införande av ny taxa - Frågor och svar Införande av ny taxa - Frågor och svar 1. Vattentjänstlagen 2. Ny taxa Anläggningsavgiften - Parametrar Anläggningsavgift Höjning Brukningsavgift Höjning 3. Dagvatten Dagvatten från fastighet Df Dagvatten

Läs mer

Medborgarförslag om att göra isbana i konstverket Hon väntar alltid på Stortorget. KS 2014-474

Medborgarförslag om att göra isbana i konstverket Hon väntar alltid på Stortorget. KS 2014-474 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 186 Medborgarförslag om att göra isbana i konstverket Hon väntar alltid på Stortorget. KS 2014-474 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Förslag till verksamhetsområde för vatten och spillvatten i Sörfjärden, Nordanstigs kommun

Förslag till verksamhetsområde för vatten och spillvatten i Sörfjärden, Nordanstigs kommun Sid 1(5) Förslag till verksamhetsområde för vatten och spillvatten i Sörfjärden, Nordanstigs kommun INNEHÅLL 1 BAKGRUND 2 2 VERKSAMHETSOMRÅDE 2 3 TEKNISK LÖSNING 3 4 TIDPLAN/ETAPPINDELNING 3 5 ANSLUTNING

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-04-27 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m)

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar

Riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar Beslutade av Miljöskyddsnämnden 2006-12-12, 88 Reviderade 2007-05-29, 44 Reviderade 2009-03-31, 20 Riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar Lagstiftning Miljöbalken Avloppsvatten är ett samlingsbegrepp

Läs mer

Information till fastighetsägare. Information om Luleå kommuns allmänna VA-anläggning

Information till fastighetsägare. Information om Luleå kommuns allmänna VA-anläggning Information till fastighetsägare Information om Luleå kommuns allmänna VA-anläggning 1 Innehåll Inledning 3 Anslutning till den allmänna VA-anläggningen 6 Användning av den allmänna dricksvattenanläggningen

Läs mer

Falkenbergs centrum - projekt inför sommaren 2014. KS 2013-384

Falkenbergs centrum - projekt inför sommaren 2014. KS 2013-384 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-02-25 54 Falkenbergs centrum - projekt inför sommaren 2014. KS 2013-384 KS Beslut Arbetsutskottet föreslå kommunstyrelsen

Läs mer

Dagvattenseparering. Information om frånkoppling av dag- och dräneringsvatten från spillvattenledning

Dagvattenseparering. Information om frånkoppling av dag- och dräneringsvatten från spillvattenledning Dagvattenseparering Information om frånkoppling av dag- och dräneringsvatten från spillvattenledning Innehåll Kontaktpersoner för information... 2 Separering av dag- och dräneringsvatten från spillvatten...

Läs mer

Riktlinjer - enskilda avloppsanläggningar för Ölandskommunerna Borgholm och Mörbylånga

Riktlinjer - enskilda avloppsanläggningar för Ölandskommunerna Borgholm och Mörbylånga Antagen av Miljö- och byggnadsnämnden i Borgholms kommun 2007-08-30 Antagen av Miljö- och Byggnadsnämnden i Mörbylånga kommun 2008-09-24 Riktlinjer - enskilda avloppsanläggningar för Ölandskommunerna Borgholm

Läs mer

Återrapportering från Eskilstuna kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Eskilstuna kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Eskilstuna kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Rent vatten nu och i framtiden

Rent vatten nu och i framtiden Rent vatten nu och i framtiden Rent vatten nu och i framtiden Vi bygger om vårt reningsverk. Miljön och livskvaliteten är de stora vinnarna! Nu är beslut taget i reningsverksfrågan. Kommunfullmäktige tog

Läs mer

Vanliga frågor för Röreviken m.fl.

Vanliga frågor för Röreviken m.fl. SAMHÄLLSBYGGNADS- FÖRVALTNINGEN TEKNISKA 22 augusti 2011 Vanliga frågor för Röreviken m.fl. Vi har sammanställt ett antal frågeställningar som berörd allmänhet tidigare haft vid liknande projekt. Allmänna

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-06-09 178 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22

Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-05-12 137 Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22 KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Klimat- och sårbarhetsanalys

Klimat- och sårbarhetsanalys 1(6) Klimat- och sårbarhetsanalys Ärendet Efter remissbehandling av ärendet om klimat- och sårbarhetsanalys har synpunkter från nämnderna arbetats in i analysen. Det har totalt inkommit åtta yttranden,

Läs mer

Kustnära avlopp. Ett projekt inom Mönsterås kommun med syfte att genom samverkan hitta hållbara lösningar för vatten och avlopp i kustnära områden.

Kustnära avlopp. Ett projekt inom Mönsterås kommun med syfte att genom samverkan hitta hållbara lösningar för vatten och avlopp i kustnära områden. Kustnära avlopp Ett projekt inom Mönsterås kommun med syfte att genom samverkan hitta hållbara lösningar för vatten och avlopp i kustnära områden. I Mönsterås kommun finns ca 1000 enskilda avloppsanläggningar.

Läs mer

Att ansluta till kommunalt vatten- och avloppsnät

Att ansluta till kommunalt vatten- och avloppsnät Att ansluta till kommunalt vatten- och avloppsnät www.norrtalje.se Enheten för kommunalt vatten och avlopp Innehållsförteckning Sida Därför behövs kommunalt vatten och avlopp 2 En fastighets vatten- och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (10) 2013-06-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (10) 2013-06-11 Sammanträdesdatum Sida 1 (10) Plats och tid Vävsalen, Kinnaströms företagscenter, Kinna kl. 08.30-11.50 Beslutande M Bengt Ferm, utgår under 31 C Ragnar Nilsson FP Ing-Britt Spetz MP Kristina Hasselblad

Läs mer

BMB Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning Hällefors Lindesberg Ljusnarsberg Nora

BMB Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning Hällefors Lindesberg Ljusnarsberg Nora Miljökontoret Margareta Lindkvist Tfn. 0581-81713 BMB Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning Hällefors Lindesberg Ljusnarsberg Nora YTTRANDE Sidan 1 av 5 2015-04-09 Ljusnarsbergs Kommun Kommunstyrelsen

Läs mer

UaFS Blad 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR VATTEN OCH AVLOPPSTJÄNSTER I UDDEVALLA KOMMUN - ABVA

UaFS Blad 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR VATTEN OCH AVLOPPSTJÄNSTER I UDDEVALLA KOMMUN - ABVA Blad 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR VATTEN OCH AVLOPPSTJÄNSTER I UDDEVALLA KOMMUN - ABVA Fastställd av kommunfullmäktige i Uddevalla kommun 2014-11-12, 201, att gälla från och med 2014-11-12. Dessa bestämmelser

Läs mer

Utbyggnad av kommunalt VA-nät Öbolandet etapp 1-2

Utbyggnad av kommunalt VA-nät Öbolandet etapp 1-2 Utbyggnad av kommunalt VA-nät Öbolandet etapp 1-2 Varför bygger vi ut VA-nätet? Trosa kommun växer med 100-200 invånare per år och sommarboenden omvandlas alltmer till permanentbostäder. Detta ställer

Läs mer

Riktlinjer/policy likheter & olikheter i dokumenten

Riktlinjer/policy likheter & olikheter i dokumenten 2009-04-03 Tillsynssamverkan i Halland MILJÖ Riktlinjer/policy likheter & olikheter i dokumenten Bilaga 3 Kommun Laholm Halmstad Hylte Falkenberg Varberg Kungsbacka Riktlinjer/policy Nej - på grund av

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 185 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer