VA-policy. KS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VA-policy. KS 2012-359"

Transkript

1 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg VA-policy. KS KS KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta 1. Anta VA-policyn. Beslutsunderlag VA-policy samt VA-policy med kommentarer och ordförklaring Yttrande från: - Tekniska nämnden , 56 - FaBo FAVRAB Kultur- och fritidsnämnden , 57 - Miljö- och hälsoskyddsnämnden , 39 - Räddningstjänsten väst VIVAB Yttranden från Varbergs kommun: - Byggnadsnämnden , Barn- och utbildningsnämnden , 78 - Hamn- och gatunämnden , 78 - Miljö- och hälsoskyddsnämnden , 63 - Kultur- och fritidsnämnden , 70 - Servicenämnden , 30 - Räddningstjänsten väst VIVAB Sammanfattning av ärendet En aktiv VA-planering är en förutsättning för att möta kommunens behov av underlag för utveckling, men också ett viktigt redskap för kommunen att uppfylla en rad andra krav som ställs i lagstiftning, myndighetsbeslut och miljömål. Att ta fram en vatten- och avloppsvattenplan (VA-plan) är en av de åtgärder som kommunen är skyldig att genomföra enligt det Åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt som Vattenmyndigheten upprättat. Arbetet med att ta fram en VA-plan har inletts i en förvaltnings- och bolagsövergripande projektgrupp med deltagare från både Falkenbergs och Varbergs kommuner. Arbetet följer den modell för kommunal VA-planering som tagits fram av Länsstyrelsen i Stockholms län och som vidareutvecklats av Havs- och Vattenmyndigheten. VA-planen och VA-policyn omfattar kommunen som helhet, både inom och utanför kommunalt verksamhetsområde. Falkenbergs kommun Falkenberg. Telefon växel: Fax: e-post:

2 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg Forts 293 Den VA-översikt för Falkenbergs kommun som togs fram i samband med arbetet med översiktsplanen har legat till grund för arbetet. Som ett viktigt led i arbetet med VA-planen har nu ett förslag till VA-policy tagits fram. Förslaget är gemensamt för Falkenbergs och Varbergs kommuner och berörda förvaltningar och bolag i respektive kommun har givits möjlighet att inkomma med synpunkter på förslaget. Sammantaget har samtliga remissyttranden varit positiva till förslaget och några har lämnat förbättringsförslag. Förslaget till VA-policy har omarbetats utifrån inkomna synpunkter. Inkomna yttranden redovisas här i sammandrag. Yttranden i sammandrag: Yttranden från Falkenberg - Tekniska nämnden anför i sammandrag att de ser mycket positivt på att en VA-policy tas fram och att man i den höjer ambitionsnivån vad gäller arbetet med vattenkvaliteten i recipienter och att man tar ett kraftfullare grepp om VA-planeringen. De föreslår också en del redaktionella ändringar bland annat att punkterna numreras samt att en begreppsförklaring tas fram. - FaBo har inga synpunkter eller invändningar mot förslaget - FAVRAB ställer sig bakom yttrandet som VIVAB lämnat - Kultur- och fritidsnämnden tillstyrker den föreslagna VA-policyn och förutsätter att de finns representerade i VA-gruppen då ställningstaganden där kan komma att påverka deras arbete. - Miljö- och hälsoskyddsnämnden anför i sammandrag att det är en väl genomarbetad policy men att följande bör förtydligas eller läggas till. Vikten av att berörda förvaltningar och bolag är delaktiga i VA-planeringen samt att detta arbete ska ske genom att förankra och verkställa policyn via VA-planen. För att säkerställa en helhetssyn vid framtagande av nya detaljplaner bör det i policytexten framgå att befintliga tomter och luckor behöver inarbetas i verksamhetsområdet. Likväl som att systemen ska vara kretsloppsanpassade bör de vara energi- och resurshushållande. Förtydliga vikten av reservvattentäkter och att det framgår av policyn att det ska finnas tillgång till reservvatten av tillräcklig kvalitet och kvantitet. Det bör finnas krav på skydd av Ätran som dricksvattentäkt. Då delmålen för återföring av näringsämnen ändrats bör detta tas bort och istället förtydliga att det behövs riktlinjer för hantering av avloppsslam. I denna fråga anser också miljö- och hälsoskyddsnämnden att det är lämpligt att certifiera avloppsslammet. Det bör läggas till att dagvattenlösningarna ska ses som en positiv resurs i stadsbyggandet. Ett förtydligande behövs om att befintliga Falkenbergs kommun Falkenberg. Telefon växel: Fax: e-post:

3 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg Forts 293 områden som inte har tillfredsställande avloppslösningar även omfattar dagvattenlösningar. Det bör också förtydligas att när det gäller förebyggandet av förorening av dagvatten redan vid källan gäller det både kontinuerliga utsläpp och oförutsedda händelser. - Räddningstjänsten väst påtalar vikten av samarbete, både i krislägen och vid långsiktig planering, då deras verksamhet är beroende av dricksvattenförsörjningen för att de ska kunna leva upp till kraven om en effektiv och väl fungerande brandsläckning. (Räddningstjänsten har lämnat samma yttrande till Varberg.) - VIVAB anför i stort att det är ett väl utarbetat strategiskt dokument med tydliga riktlinjer för kommunens fortsatta arbete med VA-försörjningen men föreslår följande förtydliganden och ändringar. Förtydligande av olika begrepp så som VA, spillvatten, dagvatten och dricksvattenförsörjning samt att samma ord används konsekvent genom dokumentet. Tydligare rubriker för att få en röd tråd genom dokumentet. Konsekvenserna bör inte ingå i beslutsunderlaget då dessa i många fall är en nulägesbeskrivning och kommer förändras under genomförandets gång. Första punkten under övergripande bör läggas sist i avsnittet då den beskriver hur arbetet ska ske inte de strategiska vägvalen i sig. (VIVAB har lämnat samma yttrande till Varberg.) Yttranden från Varberg - Byggnadsnämnden tillstyrker förslaget. Vill dock då detaljplan ersätter befintlig plan att en särskild utredning ska göras om det ska bli verksamhetsområde för dagvatten. Samt att det görs ett förtydligande om beslutsgång då verksamhetsområde antas samtidigt med detaljplan. - Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom policyn. - Hamn- och gatunämnden tillstyrker förslaget och föreslår följande tillägg till policyn. Omhändertagande av dagvatten ska utformas så att det bidrar till en god livamiljö för kommunens invånare. Naturligt och vilt vatten ska där det är möjligt bortledas separat och där det är rimligt ledas bort samordnat. - Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker förslaget och anser att den föreslagna policyn kan utgöra ett bra stöd för arbetet med att genomföra de inriktningsmål som följer av EU-direktiv och regelverk som behandlar vatten. Nämnden ser det som strategiskt viktigt att kommunen tar ett stort ansvar för den framtida hanteringen av de krav som kommer att ställas på hanteringen av dagvatten. Det gäller även teknikutveckling och krav avseende rening av spillvatten. Nämnden ser även positivt på Falkenbergs kommun Falkenberg. Telefon växel: Fax: e-post:

4 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg Forts 293 att det inrättas en kommunal stödfunktion för information och rådgivning avseende enskilt spill- dag- och dricksvatten. - Kultur- och fritidsnämnden har ingen erinran. - Servicenämnden står bakom förslaget. Ekonomi Vi står inför stora framtida utmaningar i form av klimatförändringar, ökade reningskrav och ökat förnyelsebehov av de befintliga VA-anläggningarna, vilket kommer att kräva stora investeringar. Dessa åtgärder måste genomföras för att bibehålla en fungerande VAförsörjning, men det går i dagsläget inte att sätta en prislapp på detta. Genom att välja att arbeta långsiktigt och förebyggande i enlighet med VA-policyn kan vi dock få grepp om, och förbereda oss för dessa utmaningar. Ett sådant proaktivt arbetssätt innebär även att kostnader för framtida akutåtgärder kan begränsas och nya problem kan undvikas. Branschorganisationen Svenskt vatten gör en generell bedömning att VA-taxehöjningarna kommer att behöva öka i framtiden och rekommenderar kommunerna att regelbundet se över sina investeringsbehov. VA-policyn omfattar såväl taxefinansierade som skattefinansierade åtgärder. Övervägande Hälsosamt och rent dricksvatten och system för rening av vårt avloppsvatten så att sjukdomar inte sprids och vattenmiljön i övrigt bibehåller god status, hör till de grundläggande välfärdstjänsterna. Ett lands utvecklingsnivå kan ofta mätas i hur väl dessa vattentjänster fungerar. I Sverige har vi goda förutsättningar och väl utbyggda system, men det finns utmaningar inför framtiden. Några av de utmaningar vi står inför är förändrad klimatpåverkan med ökande volym dagvatten och krav på modernisering och renovering av gamla verk och ledningar. Ska vi klara av dessa utmaningar kräver det att vi arbetar förebyggande, investerar i våra anläggningar och säkrar områden som dricksvattentäkter för rent dricksvatten nu och i framtiden. En god samhällsplanering, var ska vi bo och arbeta, är även det en förutsättning för att inte bygga in oss i nya problem. En god VAförsörjning kommer i framtiden att vara en viktig faktor när man väljer plats att bo på och det är viktigt för Falkenberg att man kan Hitta det här. Kommunen har därmed mycket att vinna på att utveckla formerna för en fungerande VAplanering och VA-organisation för kommunen som helhet. En aktiv VA-planering ger ett bättre utnyttjande av de resurser som satsas på VA-åtgärder inom och utanför kommunalt Falkenbergs kommun Falkenberg. Telefon växel: Fax: e-post:

5 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg Forts 293 verksamhetsområde, minskad negativ miljöpåverkan och en långsiktigt hållbar bebyggelseutveckling. I VA-policyn fastställs de övergripande strategiska ställningstaganden som är nödvändiga för att möta framtida utmaningar. VA-policyn utgör även en grund för att säkerställa att kommunen uppfyller sina olika ansvarsområden gällande VA. Kommunen har många olika roller i VA-sammanhang och en förutsättning för en fungerande kommunal VA-planering är en tydlig ansvarsfördelning och ett löpande samarbete mellan berörda förvaltningar och bolag. Det är ett kommunalt ansvar att bestämma verksamhetsområden inom vilka vattentjänsterna behöver ordnas, och att se till att behovet snarast tillgodoses. Detta betyder att kommunen dels måste ha kontroll över vilka områden som har eller kommer att ha behov av VA, och dels har ett behov av att styra bebyggelseutvecklingen ur ett VAperspektiv. Kommunfullmäktige har utifrån lagen om allmänna vattentjänster det övergripande ansvaret för VA-försörjningen. Kommunfullmäktige fattar beslut om VA-taxans konstruktion och kommunalt verksamhetsområde för VA. Kommunstyrelsen ansvarar för en kommunal helhetssyn vad gäller VA med utgångspunkt från planmässiga, miljömässiga och tekniska överväganden. Kommunstyrelsen ansvarar för att VA-frågorna kommer in tidigt i planeringsprocessen och att VA utgör en viktig förutsättning för kommunens övergripande planering. FAVRAB (där kommunen är ensamägare) är huvudman för den allmänna VAanläggningen i egenskap av anläggningens ägare. VIVAB har driftansvaret och fullgör huvudmannens ansvar. VIVAB står för planering av den allmänna anläggningen och ska även bistå kommunstyrelsen i arbetet med kommunens övergripande VA-planering. Miljö- och hälsoskyddsnämnden ansvarar för tillsyn enligt miljöbalken av enskilda och allmänna avloppsanläggningar samt större dricksvattentäkter, och indikerar utifrån det behov av om VA-försörjningen med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas i ett större sammanhang. Genom att ta fram styrdokument och säkerställa viktiga funktioner inom kommunens organisation kan förutsättningar skapas för en hållbar utveckling av VA-försörjningen i Falkenbergs kommun. Falkenbergs kommun Falkenberg. Telefon växel: Fax: e-post:

6 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg Forts 293 Vid protokollet Jenny Antonsson Protokollet justerat och anslaget Utdragsbestyrkande Falkenbergs kommun Falkenberg. Telefon växel: Fax: e-post:

7 VA-policy med konsekvensbeskrivning för Falkenbergs och Varbergs kommuner VA-policyn ska fastställa strategiska vägval och prioriteringsgrunder för kommunens VA-arbete, både inom och utanför kommunalt verksamhetsområde för VA. Med VA-arbete menas planering och drift av dricksvattenförsörjning samt omhändertagande av avloppsvatten. Avloppsvatten innefattar spillvatten samt dagvatten och ibland även dräneringsvatten. VA-policyn ska vara vägledande för att uppnå en långsiktig hållbar dricksvattenförsörjning och avloppshantering. Policyn ska ligga till grund för framtagandet av en VA-plan som skyddar miljön och människors hälsa samtidigt som exploatering och tillväxt möjliggörs. Övergripande strategier och prioriteringar 1. En ständigt pågående VA-planering med förankring och genomförande av VA-policy och VA-plan säkerställs genom att berörda förvaltningar och bolag finns representerade i gemensamma arbetsgrupper. 2. Kommunalt verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten och dagvatten bör upprättas för alla områden som omfattas av ny detaljplaneläggning. Med ny detaljplaneläggning avses även framtagande av nya detaljplaner som ersätter befintliga planer. Beslut om detaljplan och dess verksamhetsområde ska samordnas. Angränsande befintliga fastigheter och luckor mellan detaljplaner ska löpande prövas för inarbetning i verksamhetsområde. 3. Förnyelsetakten för ledningsnätet ska som målsättning uppnå 0,7 % per år innan år Förnyelsetakten ska inte understiga 0,5 % per år. 4. Kommunen ska sträva efter ständig förbättring av VA-anläggningar med avseende på energi- och resurshushållning. Kretsloppsanpassade system för allmän och enskild spillvattenhantering ska vidareutvecklas. 5. Kommunen ska arbeta med att förebygga skador till följd av klimatförändringar dels genom fysisk planering, dels genom åtgärder på både befintliga och nya ledningar samt anläggningar. 6. Kommunen ska erbjuda invånarna och fastighetsägarna rådgivning om enskilt spillvatten, dagvatten och dricksvatten. Strategier för långsiktig hållbar dricksvattenförsörjning 7. Både yt- och grundvattenförekomster av betydelse för befintlig och framtida dricksvattenförsörjning ska skyddas. Kommunen ska arbeta aktivt för att behålla och säkra kvalitet och kvantitet för allmän och enskild dricksvattenförsörjning. 8. Den kommunala dricksvattenförsörjningen ska säkras långsiktigt och med beaktande av oförutsedda händelser. Reservvatten av tillräcklig kvalitet och kvantitet ska finnas. Strategier för långsiktig hållbar spillvattenhantering 9. Åtgärder för att minska påverkan på miljön och människors hälsa från enskilda och allmänna spillvattenanläggningar ska prioriteras inom följande områden: vattenskyddsområden, områden nära vatten som inte uppfyller miljökvalitetsnormerna för vatten (framför allt i områden där övergödning konstateras), samt områden som av andra orsaker är känsliga för påverkan från spillvatten, t ex rekreationsvatten. 10. Befintliga områden/fastigheter med ej tillfredsställande dricksvatten- och/eller spillvattenlösningar ska åtgärdas enligt riktlinjer i VA-planen. 11. Kommunen ska främja utbyggnaden av mottagningsstationer för omhändertagande av latrin från fritidsbåtar och annan besöksverksamhet.

8 Strategier för långsiktig hållbar dagvattenhantering 12. Hantering av dagvatten ska ske med minsta möjliga störning på människors hälsa och på miljön i vatten och mark. 13. Dagvatten ska beaktas tidigt i den fysiska planeringen enligt riktlinjer i VA-planen. 14. Dagvatten ska lyftas fram som en resurs och synliggöras för att berika bebyggelsemiljön. 15. Den naturliga vattenbalansen ska så långt som möjligt bibehållas vid exploatering eller annan förändrad verksamhet. 16. Dagvattenflöden ska reduceras och regleras så att belastning på ledningsnät, reningsanläggningar och recipienter begränsas. 17. Befintliga områden/fastigheter med ej tillfredsställande dagvattenlösningar ska åtgärdas enligt riktlinjer i VA-planen. 18. Förorening av dagvatten ska förebyggas redan vid källan, både med avseende på kontinuerliga utsläpp och oförutsedda händelser.

9 VA-policy med konsekvensbeskrivning för Falkenbergs och Varbergs kommuner VA-policyn ska fastställa strategiska vägval och prioriteringsgrunder för kommunens VA-arbete, både inom och utanför kommunalt verksamhetsområde för VA. Med VA-arbete menas planering och drift av dricksvattenförsörjning samt omhändertagande av avloppsvatten. Avloppsvatten innefattar spillvatten samt dagvatten och ibland även dräneringsvatten. VA-policyn ska vara vägledande för att uppnå en långsiktig hållbar dricksvattenförsörjning och avloppshantering. Policyn ska ligga till grund för framtagandet av en VA-plan som skyddar miljön och människors hälsa samtidigt som exploatering och tillväxt möjliggörs. Övergripande strategier och prioriteringar 1. En ständigt pågående VA-planering med förankring och genomförande av VA-policy och VA-plan säkerställs genom att berörda förvaltningar och bolag finns representerade i gemensamma arbetsgrupper. Kommentar: Genom en aktiv VA-samordning och VA-planering kommer 1) problemområden att föras in i en tidsbestämd åtgärdsplan, 2) "nya" områden för omvandling eller exploatering fångas upp och behandlas enligt rutin, 3) VA-frågor beaktas tidigt i planprocessen, 4) frågor som riskerar att "hamna mellan stolarna" behandlas. Det krävs att berörda personer från förvaltningar och bolag lägger den tid som behövs på samordning av VA-frågor. 2. Kommunalt verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten och dagvatten bör upprättas för alla områden som omfattas av ny detaljplaneläggning. Med ny detaljplaneläggning avses även framtagande av nya detaljplaner som ersätter befintliga planer. Beslut om detaljplan och dess verksamhetsområde ska samordnas. Angränsande befintliga fastigheter och luckor mellan detaljplaner ska löpande prövas för inarbetning i verksamhetsområde. Kommentar: Detta medför att kvaliteten på levererat dricksvatten och utgående avloppsvatten samt driftsäkerhet och underhållsnivå säkerställs i områden av sammanhållen bebyggelse. Genom att verksamhetsområdet fastställs samtidigt som den nya detaljplanen antas blir konsekvenserna av planen tydliga för beslutsfattarna. Frågeställningar som berör utredningar och beslut t ex om särtaxa riskerar därmed inte att skjutas på framtiden. Konsekvensen blir god framförhållning och rättvis kostnadsfördelning i enlighet med VA-tjänstlagen. Kommunfullmäktige ska en gång per år, i fas med budgetprocessen, fastställa ett mer sammanhållet verksamhetsområde för kommunalt VA. Då inarbetas angränsande befintliga fastigheter och luckor mellan detaljplaner i verksamhetsområdet. 3. Förnyelsetakten för ledningsnätet ska som målsättning uppnå 0,7 % per år innan år Förnyelsetakten ska inte understiga 0,5 % per år. Kommentar: Branschorganisationen Svenskt Vattens rapport Material och åldersfördelning för Sveriges VA-nät och framtida förnyelsebehov visar att dagens förnyelsetakt bör ligga runt 0,7 % för dricksvatten och 0,6 % för avlopp. Verklig takt för Sveriges kommuner är 0,5 % respektive 0,4 %. I Falkenberg var takten ,45 % (för alla nyttigheter) vilket är högre än föregående år. I Varberg är takten ca 0,25 %. En takt under 0,7 % betyder att en del av förnyelsebehovet skjuts framför oss vilket kan innebära att kostnaderna för åtgärderna blir högre längre fram. Att uppnå en takt av 0,7 % innebär att investeringar för ledningsförnyelse bör uppgå till ca 20 mkr/år och kommun, vilket kommer att belasta VA-kollektivet.

10 4. Kommunen ska sträva efter ständig förbättring av VA-anläggningar med avseende på energi- och resurshushållning. Kretsloppsanpassade system för allmän och enskild spillvattenhantering ska vidareutvecklas. Kommentar: Miljöbalken ställer krav på att hushålla med resurser och främja kretslopp. VAanläggningarna använder relativt mycket elenergi och de flesta har en stor potential att använda elenergin mer effektivt. De värdefulla restprodukter som produceras vid reningsverken ska användas mer effektivt. Främst gäller det biogas samt näringsämnen och humus i slam. För att uppnå detta krävs att metoderna för slamhantering vidareutvecklas och att uppströmsarbete riktas mot hushåll och industrier för att förbättra kvaliteten på avloppsslammet och öka dess avsättningsmöjligheter. Ett steg mot ökad kretsloppsanpassning kan vara att certifiera slamhanteringen vilket ökar möjligheterna för återföring till åkermark. 5. Kommunen ska arbeta med att förebygga skador till följd av klimatförändringar dels genom fysisk planering, dels genom åtgärder på både befintliga och nya ledningar samt anläggningar. Kommentar: Förebyggande arbete för att klara effekter av klimatförändringar innebär bland annat att översvämningsrisker till följd av höjda vattennivåer och flöden kartläggs och beaktas i den fysiska planeringen. Anläggningar och fastigheter ska också skyddas mot skada. Exempel på åtgärder är fördröjningsmagasin, ökad ledningskapacitet, översvämningsskydd av viktiga funktioner (till exempel grundvattenbrunnar) och reglering av lägsta tillåtna byggnadsnivå. Det förebyggande arbetet är nödvändigt för att skydda viktiga samhällsfunktioner och kräver skattefinansiering. Genom förebyggande arbete kan dyra akutåtgärder i framtiden undvikas. 6. Kommunen ska erbjuda invånarna och fastighetsägarna rådgivning om enskilt spillvatten, dagvatten och dricksvatten. Kommentar: En fungerande vatten- och avloppsförsörjning är mycket viktigt för kommunens invånare. Kunskapen om gällande krav för enskilda VA-anläggningar och anläggningarnas funktion är dock hos många fastighetsägare bristfällig. Det finns ett stort behov av rådgivning i problemsituationer. Kommunen bör därför erbjuda invånarna gratis rådgivning gällande enskilda spillvatten- och dricksvattenanläggningar. Genom att på detta sätt arbeta proaktivt kan kommunen minska risken för att problemområden uppstår samtidigt som servicen mot kommunens invånare ökar. Rådgivningsinsatser bidrar också till att kommunens ärendehantering och planarbete förenklas. På motsvarande sätt finns det områden utanför kommunalt verksamhetsområde med stora dagvattenproblem. Problemen har blivit långdragna och svåra att lösa av flera skäl, bland annat oklara ansvarsförhållanden och kunskapsbrist. De här problemen behöver lösas både genom övergripande dagvattenplanering samt genom rådgivning stötta exempelvis vägföreningar och dikningsföretag i deras arbete att lösa dagvattenproblem i områden där många aktörer är involverade. Strategier för långsiktig hållbar dricksvattenförsörjning 7. Både yt- och grundvattenförekomster av betydelse för befintlig och framtida dricksvattenförsörjning ska skyddas. Kommunen ska arbeta aktivt för att behålla och säkra kvalitet och kvantitet för allmän och enskild dricksvattenförsörjning. Kommentar: Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel och en förutsättning för vår välfärd och samhällsutveckling. Därför är det av stor vikt att genom skydd och god planering säkra god tillgång på vatten av bra kvalitet nu och i ett flergenerationsperspektiv. För att nå dit krävs en proaktiv och långsiktig planering. Inom vissa områden är dricksvattenförsörjningen även av betydelse för en effektiv och välfungerande brandsläckning. Yt- och grundvattenresurser som lämpar sig för allmän dricksvattenförsörjning behöver pekas ut och skyddas i översiktsplanen. De grundvattenresurser som har stor utbredning kan behöva delas in i områden som har olika skyddsbehov. Syftet med områdesindelningen är att inte helt förhindra exploatering och tätorters utveckling. Villkor för att möjliggöra exploatering behöver formuleras för

11 dessa områden. En möjlig konsekvens är att det i de mest skyddsvärda områdena inte ges möjlighet till exploatering alls. VA-huvudmannen ska verka för att ha moderna vattenskyddsområden för samtliga allmänna vattentäkter. Kommunen ska verka för att större privata vattentäkter bildar vattenskyddsområden samt bedriva tillsyn med syfte att förbättra och behålla kvalitet och kvantitet i större privata vattentäkter. 8. Den kommunala dricksvattenförsörjningen ska säkras långsiktigt och med beaktande av oförutsedda händelser. Reservvatten av tillräcklig kvalitet och kvantitet ska finnas. Kommentar: Att säkra dricksvattenförsörjningen sker på olika sätt. Det görs risk- och sårbarhetsanalyser och en krisberedskapsplan är under framtagande. Ett ökat samarbete mellan myndigheter behövs i krisberedskapsarbetet. I mindre distributionsområden kan vi klara dricksvattenförsörjningen med nödvattenförsörjning. Om någon av våra dricksvattentäkter som försörjer Varberg stads område med omnejd och/eller Falkenberg stads område med omnejd slås ut, klaras inte dricksvattenförsörjningen med hjälp av nödvatten. För att säkra dricksvattenförsörjningen krävs reservvattentäkter och/eller ett interkommunalt samarbete i regionen gällande reservvatten. Det kan krävas stora investeringar i till exempel överföringsledningar eller gemensamma vattentäkter och teknik. Strategier för långsiktig hållbar spillvattenhantering 9. Åtgärder för att minska påverkan på miljön och människors hälsa från enskilda och allmänna spillvattenanläggningar ska prioriteras inom följande områden: vattenskyddsområden, områden nära vatten som inte uppfyller miljökvalitetsnormerna för vatten (framför allt i områden där övergödning konstateras), samt områden som av andra orsaker är känsliga för påverkan från spillvatten, t ex rekreationsvatten. Kommentar: Åtgärder ska prioriteras i områden där problemen är störst och där de gör mest miljönytta. 10. Befintliga områden/fastigheter med ej tillfredsställande dricksvatten- och/eller spillvattenlösningar ska åtgärdas enligt riktlinjer i VA-planen. Kommentar: I VA-planarbetet tas kriterier fram för att kunna kategorisera och prioritera bland områden som saknar tillfredställande vatten och/eller avloppslösningar. Där läggs också tidplanen för planerade åtgärder. Nya områden kan tillkomma kontinuerligt och en bolags- och förvaltningsövergripande arbetsgrupp ska då ta ställning till vilken kategori området ska tillhöra. Arbetet ska vara proaktivt för att förhindra att nya problemområden uppstår. Arbetet med kategorisering och prioritering av fastigheter samt planering av åtgärder är av stor vikt för framåtskridandet inom tillsyn och åtgärdande av enskilda avlopp. 11. Kommunen ska främja utbyggnaden av mottagningsstationer för omhändertagande av latrin från fritidsbåtar och annan besöksverksamhet. Kommentar: En stor del av toalettavfall från exempelvis fritidsbåtar, husbilar och husvagnar lämnas inte till mottagningsstationer utan släpps eller hälls ut i vattnet eller naturen. Detta bidrar både till övergödning och till olägenheter. Orsaken till att avfallet inte tas omhand är dels att antalet tömningsstationer är för få och dels att medvetenheten om konsekvenserna är låg. Strategier för långsiktig hållbar dagvattenhantering 12. Hantering av dagvatten ska ske med minsta möjliga störning på människors hälsa och på miljön i vatten och mark. 13. Dagvatten ska beaktas tidigt i den fysiska planeringen enligt riktlinjer i VA-planen.

12 Kommentar: Genom att beakta VA-frågorna tidigt i den fysiska planeringen kan arbetet ske förebyggande för att undvika att nya problemområden uppkommer. Det är alltid billigast att bygga rätt från början. 14. Dagvatten ska lyftas fram som en resurs och synliggöras för att berika bebyggelsemiljön. Kommentar: Med en väl avvägd fysisk planering finns stora möjligheter att kompensera exploateringens negativa effekter så att dagvattnet kan bli en resurs istället för ett problem. Med en öppen dagvattenhantering kan biologiska värden tillföras den urbana miljön samtidigt som en rening sker av vattnet innan det når sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvattnen. Med en väl avvägd planering kan också vattnet integreras med de ytor som planeras för rekreation och övrig grönstruktur och på så sätt ge ytterligare mervärden. 15. Den naturliga vattenbalansen ska så långt som möjligt bibehållas vid exploatering eller annan förändrad verksamhet. Kommentar: När mark hårdgörs vid exploatering ökar avrinningen kraftigt vilket kan påverka vattnets kretslopp och leda till grundvattensänkningar. Dagvatten transporteras också snabbt genom ledningsnät vilket leder till ökade flödesvariationer. Det är därför viktigt att så långt möjligt bibehålla vattnets naturliga flöden till exempel genom lokal infiltration. Att i första hand försöka undvika att dagvatten uppkommer är mer kostnadseffektivt än dyra tekniska installationer för att fördröja eller avleda vatten längre nedströms. 16. Dagvattenflöden ska reduceras och regleras så att belastning på ledningsnät, reningsanläggningar och recipienter begränsas. Kommentar: I vissa områden är tillskottsvatten i form av dräneringsvatten ett stort problem i spillvattennätet och vid reningsverken. I flera kommuner ställs krav på att fastighetsägaren ska stå för pumpning av sitt dräneringsvatten till dagvattenledning i de fall självfall inte är möjligt. Pumpinstallationen innebär även en ökad säkerhet mot källaröversvämning för fastighetsägaren. Kostnaden bör helt ligga på fastighetsägaren och innebär en relativt billig pumpinstallation, något dyrare ledningsdragning och därefter elkostnad för pumpens drift. Skrivelsen har juridiskt stöd i Lagen om allmänna vattentjänster samt Allmänna bestämmelser för vatten och avlopp. 17. Befintliga områden/fastigheter med ej tillfredsställande dagvattenlösningar ska åtgärdas enligt riktlinjer i VA-planen. 18. Förorening av dagvatten ska förebyggas redan vid källan, både med avseende på kontinuerliga utsläpp och oförutsedda händelser. Kommentar: Förebyggande arbete vid föroreningskällan är nödvändigt för att uppfylla nationella miljömål och miljökvalitetsnormer för vatten. För att förebygga föroreningar kan enskilda fastighetsägare behöva byta ut material eller vidta reningsåtgärder. Rening av dagvatten kan också bli aktuella vilket skulle innebära stora kostnaderna för att hantera dagvattnet i vissa områden. För att följa upp eventuella föroreningshalter och dess påverkan kan provtagning av dagvatten bli aktuellt.

13 Ordförklaring VA-policy Allmän (kommunal) VA-anläggning En VA-anläggning över vilken en kommun har ett rättsligt bestämmande inflytande och som har ordnats och används för att uppfylla kommunens skyldigheter enligt vattentjänstlagen. Avloppsslam - Slam från avloppsreningsverk, flerkammarbrunnar eller liknande anordningar som behandlar avloppsvatten från hushåll eller tätorter, eller från andra reningsverk som behandlar avloppsvatten med liknande sammansättning. Avloppsvatten - Två definitioner som båda gäller för verksamheten: I vattentjänstlagen definieras avlopp som: Bortledande av dagvatten och dränvatten från ett område med samlad bebyggelse eller från en begravningsplats, bortledande av spillvatten eller bortledande av vatten som har använts för kylning. I miljöbalken definieras avloppsvatten som: Spillvatten eller annan flytande orenlighet, vatten som använts för kylning, vatten som avleds för sådan avvattning av mark inom detaljplan som inte görs för en viss eller vissa fastigheters räkning, eller vatten som avleds för avvattning av en begravningsplats. Dagvatten - Nederbördsvatten, dvs. regn- eller smältvatten som ytligt avrinner från gårdar, tomter, gator, vägar, taktäckta ytor eller liknande. Dikningsföretag - Ett fastställt dikningsföretag är en vattenanläggning i form av dike eller nerlagda rör, som har tillkommit genom en samfälld insats av flera medverkande. Ordet används också om själva samfälligheten som ansvarar för dikningsföretagets underhåll. Dräneringsvatten Vatten som samlas upp under markytan och leds bort, till exempel vid dränering av husgrunder. Enskild VA-anläggning - En VA-anläggning eller annan anordning för vattenförsörjning eller avlopp som inte är eller ingår i en allmän VA-anläggning. Fysisk planering - Den fysiska samhällsplaneringen styrs av plan- och bygglagen och miljöbalken. Ytterst handlar planering om hur mark- och vattenområden ska användas för bebyggelsens infrastruktur och andra verksamheter. Planering innebär att olika samhällsintressen vägs mot varandra och mot enskilda intressen i en öppen och demokratisk process. Grundvatten - Vatten i marken som ligger under grundvattenytan, det vill säga den nivå där vattnets tryck är lika med atmosfärtrycket. Kretsloppsanpassade system System som möjliggör återförande av näringsämnen till åkermark. Latrin - Urin och/eller fekalier samt eventuellt toalettpapper som samlas upp från torra toaletter och liknande. Miljöbalken Miljölagstiftning som syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer kan leva i en hälsosam och god miljö.

14 Miljökvalitetsnormer för vatten Rättsligt verktyg med krav på vattnets kvalitet (status) vid en viss tidpunkt. Nödvatten - Leverans av vatten för dryck, matlagning och personlig hygien utan att nyttja det ordinarie ledningsnätet (till exempel med tankar och tankbilar). Recipient - Sjö, vattendrag eller havsvik dit avloppsvattnet släpps. Även grundvattnet kan vara recipient. Rekreationsvatten Vatten som används för rekreation till exempel bad- och fiskeplatser. Reservvatten - Leverans av vatten från alternativ källa eller alternativhuvudledning med distribution via det ordinarie ledningsnätet. Spillvatten - Förorenat vatten från hushåll, industrier, serviceanläggningar och dylikt. Särtaxa - Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster 31 säger: Avgifterna skall bestämmas så att kostnaderna fördelas på de avgiftsskyldiga enligt vad som är skäligt och rättvist. Om vattentjänsterna för en viss eller vissa fastigheter på grund av särskilda omständigheter medför kostnader som i beaktansvärd omfattning avviker från andra fastigheter i verksamhetsområdet, skall avgifterna bestämmas med hänsyn till skillnaderna. VA-anläggning - En anläggning som har till ändamål att tillgodose behov av vattentjänster för bostadshus eller annan bebyggelse. VA- Vatten och avlopp VA-huvudmannen Den som äger en allmän VA-anläggning VA-plan Styrdokument som beskriver hur VA-försörjningen ska ordnas i hela kommunen, det vill säga både inom och utanför kommunalt verksamhetsområde. VA-planering Kommunens planering för vatten- och avloppsförsörjning utifrån planeringsprocessen och vattenförvaltningen. VA-policy - Grundprinciper för en organisations handlande i vatten- och avloppsfrågan. Vattenskyddsområde Geografiskt avgränsat område med föreskrifter till skydd för en vattentäkt. Vattentäkter Yt- eller grundvatten som används som råvatten för dricksvattenframställning. Verksamhetsområde - Det område där huvudmannen är skyldig att tillhandahålla en eller flera VA-tjänster. Ytvatten - Vatten i sjöar och vattendrag, diken och på marken. Kan även innefatta dagvatten

15 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med tekniska nämnden i Falkenberg VA-policy. Dnr KS Tekniska nämndens beslut Tekniska nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta 1 Överlämna yttrande i enlighet med stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen. Beslutsunderlag Förslag till VA-policy Sammanfattning av ärendet Ett förslag till VA-policy har upprättats av en arbetsgrupp med representanter från Falkenbergs och Varbergs kommuner samt från VIVAB. Policyn avses gälla i båda kommunerna. Ekonomi Genomförandet av policyns intentioner kommer att innebära att nivån höjs i VAplaneringen och att frågorna kommer att hanteras på ett mer strukturerat sätt vilket kommer att innebära ökade kostnader för VA-kollektivet, enskilda fastighetsägare samt för kommunen. I nuläget går det ej att beräkna denna merkostnad som dessutom kommer att variera från område till område. Övervägande Den föreslagna VA-policyn innebär en välkommen ambitionshöjning vad gäller VAplaneringen i stort och kommer att ge vinster i form av ett mer strukturerat VAplaneringsarbete och på sikt förbättrade vattenkavaliteter i våra recipienter. (Bilaga TKN 56/14) Utdragsbestyrkande Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen Falkenbergs kommun Falkenberg. Telefon växel: Fax: e-post:

16

17

18 FaBo Kommunstyrelsen Yttrande over VA-policy FaBo har erhallit ett forslag till VA-policy pa remiss. Policyn uppfattas mycket ambitios, och FaBo har inga synpunkter eller invandningar mot forslaget. Falkenbergs Bostads AB Thomas Brynas Vd

19

20 Utdrag ur protokoll fort vid sammantrade med kultur- och fritidsnamnden i Falkenberg FALKENBERG Falkenbergs kommun Komrpunledningskontoret Konslienhelnn Dnr Dpi ^>o VA-policy, VA-planerare, VA-grupp och W^^givareTDhr Z0T4/41 Kultur- och fritidsnamndens beslut Kultur- och fritidsnamnden beslutar l tillstyrka forslaget till VA-policy, med notering av i nedanstaende overvagande angivet onskemal om deltagande i arbetsgrupper Beslutsunderlag Kommunstyrelsens AU beslut 61, (Dnr: KS ). Forslag VA-policy, Falkenbergs kommun. Sammanfattning Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade vid sitt mote ( 61) att skicka forslaget till VA-policy pa remiss till berorda namnder, bolag och forvaltningar. Kanslienheten onskar svar pa remissen senast Ekonomi Forslaget paverkar inte namndens ekonomi, utover kostnad for personal som deltar i foreslagna arbetsgrupper. Overvagande Som ett viktigt led i arbetet med VA-planen har ett forslag till VA-policy tagits fram. I VA-policyn faststalls vilka overgripande strategiska stallningstaganden som ska styra den fortsatta VAplaneringen. Forslaget ar gemensamt for Falkenbergs och Varbergs kommuner. Kultur- och fritidsnamnden tillstyrker den forslagna VA-policyn. I de arbetsgrupper som forslas forutsatter namnden att kultur- och fritidsforvaltningen kommer att finnas representerad, da arbetsgruppernas stallningstagande i stor utstrackning kan komma att paverka forvaltningens arbete. Expedieras till: Kanslienheten Falkenbergs kommun Falkenberg. Telefon vaxel: Fax: e-post:

VA-policy fo r Falkenberg och Varberg kommun

VA-policy fo r Falkenberg och Varberg kommun VA-policy fo r Falkenberg och Varberg kommun FAVRAB respektive Varberg Vatten AB är huvudmän för den allmänna vaanläggningen i respektive kommun i egenskap av anläggningens ägare. Kommunfullmäktige fattar

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 20 ANTAGEN I VA-POLICY 2013 KARLSTADS KOMMUN

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 20 ANTAGEN I VA-POLICY 2013 KARLSTADS KOMMUN ANTAGEN I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 20 VA-POLICY 2013 1 KARLSTADS KOMMUN ORDLISTA Allmän VA-anläggning är en VA-anläggning som kommunen har rättsligt bestämmande över och som har anordnats för att uppfylla

Läs mer

Bortföring av dag- och dräneringsvatten inom Långasandsområdet.

Bortföring av dag- och dräneringsvatten inom Långasandsområdet. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2012-05-15 131 Bortföring av dag- och dräneringsvatten inom Långasandsområdet. Dnr KS 2011-415 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Va-policy Emmaboda kommun

Va-policy Emmaboda kommun Va-policy Emmaboda kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-16, 76, registernr. 54.4 Va-policy Emmaboda kommun Detta projekt har medfinansierats genom statsstöd till lokala vattenvårdsprojekt förmedlade

Läs mer

Detta dokument är ett utdrag ur det tematiska tillägget till översiktsplanen. Planen i sin helhet finns på: VATTEN OCH AVLOPP

Detta dokument är ett utdrag ur det tematiska tillägget till översiktsplanen. Planen i sin helhet finns på:  VATTEN OCH AVLOPP KS 2015/0385 Detta dokument är ett utdrag ur det tematiska tillägget till översiktsplanen. Planen i sin helhet finns på: www.kalmar.se/vaplan VATTEN OCH AVLOPP Tematiskt tillägg till översiktsplanen Antagen

Läs mer

2011-04-19. Vilka planer ska kommunen ha? planering för vattnet i ett hållbart samhälle VAD MENAS MED EN VA-PLAN? Krister Törneke Tyréns AB

2011-04-19. Vilka planer ska kommunen ha? planering för vattnet i ett hållbart samhälle VAD MENAS MED EN VA-PLAN? Krister Törneke Tyréns AB Vilka planer ska kommunen ha? planering för vattnet i ett hållbart samhälle Krister Törneke Tyréns AB Vatten, avlopp & kretslopp Uppsala, 8 april 2011 VAD MENAS MED EN VA-PLAN? Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram:

Läs mer

Vatten- och avloppspolicy. Den andra delen av vatten- och avloppsplanen

Vatten- och avloppspolicy. Den andra delen av vatten- och avloppsplanen Vatten- och avloppspolicy Den andra delen av vatten- och avloppsplanen 2 (6) 1. Inledning Hultsfreds kommun arbetar med sin VA-planering i enlighet med den vägledning för kommunal VA-planering som tagits

Läs mer

Vatten och avlopp på landsbygden

Vatten och avlopp på landsbygden Vatten och avlopp på landsbygden Innehåll Kontakta oss 2 Vatten- och avloppspolicy 3 Inledning 4 Om allmänt vatten och avlopp 4 Utbyggnad av allmänt VA på landsbygden 5 Områden som inte omfattas av utbyggnadsplanen

Läs mer

1. VA-översikt 2. VA-policy 3. VA-plan

1. VA-översikt 2. VA-policy 3. VA-plan Samrådsversion 2015-12-18 1. VA-översikt 2. VA-policy 3. VA-plan Kommunfullmäktige 2015-xx-xx Fastställd av Kommunfullmäktige 2016-xx-xx xxx Diarienummer KS 2013/181 och 2015/475M. BAKRUND Vatten- och

Läs mer

VA-planering i Ljungby kommun. Antagen av kommunstyrelsen den 21 juni 2011 159

VA-planering i Ljungby kommun. Antagen av kommunstyrelsen den 21 juni 2011 159 VA-planering i Ljungby kommun Antagen av kommunstyrelsen den 21 juni 2011 159 LJUNGBY KOMMUN Tekniska kontoret 31 maj 2011 Detta projekt har medfinansierats genom statsstöd till lokala vattenvårdsprojekt

Läs mer

VA-planering så funkar det. Mats Johansson, VA-guiden / Ecoloop

VA-planering så funkar det. Mats Johansson, VA-guiden / Ecoloop VA-planering så funkar det Mats Johansson, VA-guiden / Ecoloop VA-plan VA-planering Vattenplan Vattenplanering 2 VA-planen i kommunens planering - Bild från Värmdös VA-plan Åtgärd 37. Kommunerna behöver,

Läs mer

Detta dokument är en vatten- och avloppsstrategi för Sotenäs kommun.

Detta dokument är en vatten- och avloppsstrategi för Sotenäs kommun. VA-strategi för Kommunfullmäktige 2017-02-16 9 Dnr KA 2016/1089 Sid 1/6 VA-strategi för Inledning Detta dokument är en vatten- och avloppsstrategi för. VA-strategin har tagits fram med utgångspunkt i den

Läs mer

Va-planeringens roll i samhället

Va-planeringens roll i samhället Va-planeringens roll i samhället Vattendirektivet Miljökvalitetsnormer. Vattentjänstlagen kommunens ansvar enligt 6 Va-plan PBL Översiktsplanering Detaljplaner Miljöbalken Avloppsreningsverk Enskilda avlopp

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avlopp

Riktlinjer för enskilda avlopp 2015-10-05 Riktlinjer för enskilda avlopp Dnr Valdemarsvik: MA.2015.39 Antagna av: Miljö- och byggnämnden i Valdemarsvik, 2015-11-10 MBN 207/15 1 (4) Riktlinjer för enskilda avlopp Inledning För att få

Läs mer

Vatten- och avloppsverksamheten

Vatten- och avloppsverksamheten falun.se/ Vatten- och avloppsverksamheten i Falun VA-plan Steg 3 i arbetet med VA-planering i Falu kommun Antagen av kommunfullmäktige Falu kommun 140213ge Falu kommun 1 2 Innehåll Inledning 3 Plan för

Läs mer

LAV, PBL och MB - så påverkar dessa dagvattenhanteringen. Gilbert Nordenswan Svenskt Vatten

LAV, PBL och MB - så påverkar dessa dagvattenhanteringen. Gilbert Nordenswan Svenskt Vatten LAV, PBL och MB - så påverkar dessa dagvattenhanteringen Gilbert Nordenswan Svenskt Vatten Upplägg Tillämpliga lagar Lagarnas förhållande till varandra Miljöbalkens regler kring dagvatten Kommun/huvudmannens

Läs mer

Bilaga 1 Lagstiftning och måldokument styrande för vattenförsörjning och avloppshantering

Bilaga 1 Lagstiftning och måldokument styrande för vattenförsörjning och avloppshantering Bilaga 1 Lagstiftning och måldokument styrande för vattenförsörjning och avloppshantering Miljöbalken Miljöbalken innehåller allmänna hänsynsregler och detaljerade bestämmelser om avloppsvattenrening.

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avlopp

Riktlinjer för enskilda avlopp 2015-11-10 Riktlinjer för enskilda avlopp Dnr Valdemarsvik: MA.2015.39 Dnr Söderköping: SBF 2015-162 Antagna av: Miljö- och byggnämnden i Valdemarsvik datum, Samhällsbyggnadsnämnden i Söderköping datum,

Läs mer

Sundbybergs stads vatten- och avloppspolicy

Sundbybergs stads vatten- och avloppspolicy 2016-03-08 1 (5) Stadsmiljö- och tekniska nämnden Sundbybergs stads vatten- och avloppspolicy Beslutsunderlag Förslag till Sundbybergs stads vatten- och avloppspolicy den 29:e april 2016. Stadsmiljö- och

Läs mer

Remiss Styrmedel för att förebygga uppkomst av avfall i syfte att främja en cirkulär ekonomi (SOU 2017:22). KS

Remiss Styrmedel för att förebygga uppkomst av avfall i syfte att främja en cirkulär ekonomi (SOU 2017:22). KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2017-05-30 177 Remiss Styrmedel för att förebygga uppkomst av avfall i syfte att främja en cirkulär ekonomi (SOU

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Social- och miljöavdelningen Miljöbyrån, S3

Protokoll fört vid enskild föredragning Social- och miljöavdelningen Miljöbyrån, S3 PROTOKOLL Nummer 64 4.12.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Social- och miljöavdelningen Miljöbyrån, S3 Beslutande Föredragande Justerat Vicelantråd Camilla Gunell Vattenbiolog

Läs mer

1. Lisbeth Adelmyr (MP) utses till ledamot i miljö- och byggnadsnämnden efter Anette Bächi (MP).

1. Lisbeth Adelmyr (MP) utses till ledamot i miljö- och byggnadsnämnden efter Anette Bächi (MP). PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum 2016-05-25 1 (1) KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KSF 2016/252 71 Fyllnadsval Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 1. Lisbeth Adelmyr (MP) utses till ledamot i miljö- och byggnadsnämnden

Läs mer

Återrapportering av vattenmyndighetens åtgärdsprogram redovisning från vattendirektivsgruppen

Återrapportering av vattenmyndighetens åtgärdsprogram redovisning från vattendirektivsgruppen Meddelande 1(1) Datum Vårt dnr 2015-2362 Ingela Danielsson 0346-88 50 41 ingela.danielsson@falkenberg.se Kommunstyrelsen Återrapportering av vattenmyndighetens åtgärdsprogram redovisning från vattendirektivsgruppen

Läs mer

VA-policy. Oskarshamns kommun

VA-policy. Oskarshamns kommun VA-policy VA-policy Antagen av KF 2013-04-08, 59 Upprättad som ett samarbetsprojekt mellan samhällsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden. Arbetet med planen utförs med stöd av Länsstyrelsen (LOVA). Postadress

Läs mer

DEL 2 VA Policy VA PLAN 2011 2011 07 07

DEL 2 VA Policy VA PLAN 2011 2011 07 07 1 VA-Planering 2011 Del 1 Det första steget är att skapa en förvaltningsövergripande arbetsgrupp som börjar med att utarbeta en VA översikt. Den beskriver omvärldsfaktorer, nuläge, förutsättningar och

Läs mer

10 Vatten och avlopp (VA)

10 Vatten och avlopp (VA) 10 Vatten och avlopp (VA) De miljömål som är viktigast för sektorns verksamhet är Giftfri miljö, Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet och God bebyggd miljö. Tillgång

Läs mer

VA-policy. Steg 2 i arbetet med VA-planering i Rättviks kommun. Version

VA-policy. Steg 2 i arbetet med VA-planering i Rättviks kommun. Version VA-policy Steg 2 i arbetet med VA-planering i Rättviks kommun Version 2016-05-24 Sida 2 av 7 Innehåll INLEDNING... 4 Samhällsutveckling... 4 Vision Rättviks kommun... 4 Utveckling... 4 UTMANINGAR... 5

Läs mer

Dagvatten - Ansvar och roller

Dagvatten - Ansvar och roller 1 (5) Dagvatten - Ansvar och roller Stockholm Vatten Stockholm Vatten är ett kommunalt bolag och stadens VA-huvudman. Detta medför ett ansvar för att den samlade avledningen av dagvatten, inom verksamhetsområde

Läs mer

Återrapportering från Helsingborg kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Helsingborg kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 (9) Återrapportering från Helsingborg kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Dagvatten. - ur ett juridiskt perspektiv. - Jenny Liøkel, Verksjurist

Dagvatten. - ur ett juridiskt perspektiv. - Jenny Liøkel, Verksjurist Dagvatten - ur ett juridiskt perspektiv - Jenny Liøkel, Verksjurist Havs- och vattenmyndigheten Huvudkontor i Göteborg Fiskerikontroll i Simrishamn, Västra Frölunda, Kungshamn, Karlskrona (+ nya kontor

Läs mer

Underskrifter Sekreterare... Per-Ola Svensson

Underskrifter Sekreterare... Per-Ola Svensson Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-13 Sammanträdestid 13:00-16:30 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Närvarande Ledamöter Anders Hellström (M), ordförande Bengt Hackberg (S), vice ordförande Bo Dannegren

Läs mer

Åtgärdsdokument Flen

Åtgärdsdokument Flen Åtgärdsdokument Flen Nummer Åtgärd Rubrik i huvuddokumentet Tidplan Ansvar Kommentar 1 Utreda om hur tidplan för detaljplan och verksamhetsområdebeslut samordnas för att få en effektiv genomförandeprocess,

Läs mer

Denisa Ruca (S) Ordföranden samt Bengt Hackberg. Underskrifter Sekreterare... Per Ola Svensson

Denisa Ruca (S) Ordföranden samt Bengt Hackberg. Underskrifter Sekreterare... Per Ola Svensson Protokoll Nr 4 Sammanträdesdatum 2016-05-11 Sammanträdestid 13:00-15:00 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Närvarande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Tjänstemän Ingemar Johansson (C), ordförande

Läs mer

VA-policy med konsekvensbeskrivning fo r Falkenberg och Varberg kommun

VA-policy med konsekvensbeskrivning fo r Falkenberg och Varberg kommun VA-policy med konsekvensbeskrivning fo r Falkenberg och Varberg kommun FAVRAB respektive Varberg Vatten AB är huvudmän för den allmänna vaanläggningen i respektive kommun i egenskap av anläggningens ägare.

Läs mer

VA-policy för Växjö kommun

VA-policy för Växjö kommun VA-policy för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Tekniska nämnden Dokumentnamn VA-policy för Växjö kommun Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige 2015-12-15, 302 Tidigare ändringar

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunhuset, Mellanfryken, torsdag 22 januari 2015, 15.00

Sammanträdesdatum Kommunhuset, Mellanfryken, torsdag 22 januari 2015, 15.00 TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-01-22 PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, torsdag 22 januari 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare 1 Information om kommunens

Läs mer

Ero Ahola (S) Othmar Nekham (MP) Ordföranden samt Håkan Nylander. Underskrifter Sekreterare... Per-Ola Svensson

Ero Ahola (S) Othmar Nekham (MP) Ordföranden samt Håkan Nylander. Underskrifter Sekreterare... Per-Ola Svensson Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2015-02-11 Sammanträdestid Miljö- och hälsoskyddsnämnden Närvarande Ledamöter Ingemar Johansson (C), ordförande Bengt Hackberg (S), vice ordförande Håkan Nylander (M) Peter

Läs mer

Medborgarförslag om hjärtstartare vid Röda korsstugan på Skrea strand. Dnr KS 2013-226

Medborgarförslag om hjärtstartare vid Röda korsstugan på Skrea strand. Dnr KS 2013-226 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-09-17 280 Medborgarförslag om hjärtstartare vid Röda korsstugan på Skrea strand. Dnr KS 2013-226 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

VA-strategi. Gävle kommun

VA-strategi. Gävle kommun VA-strategi Gävle kommun Innehåll 1 Inledning 3 2 Kommunala styrdokument som berör VA-området 4 3 Målbild 4 4 VA-strategi 5 5 Delstrategier 6 5.1 Hållbar utbyggnad av kommunal VA-försörjning 6 5.2 Robust

Läs mer

Återrapportering från Uppsala kommun av 2013 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Uppsala kommun av 2013 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 2013 1 (5) Återrapportering från Uppsala kommun av 2013 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Avsnitt 1 - Generella frågor A) Vilket vattendistrikt

Läs mer

Nyköpings kommuns VA-policy

Nyköpings kommuns VA-policy POLICY Dnr Nyköpings kommuns VA-policy Antagen av Dnr 2/7 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Utgångspunkter och principer... 3 3.1 Politiska utgångspunkter... 3 3.2

Läs mer

VA-strategi Gävle kommun

VA-strategi Gävle kommun VA-strategi Gävle kommun Innehåll Inledning sida 2 Kommunala styrdokument som berör VA-området sida 3 Målbild sida 4 VA-strategi sida 4 Delstrategier sida 5-8 Hållbar utbyggnad av kommunal VA-försörjning

Läs mer

Kommunal VA plan. Mora kommun

Kommunal VA plan. Mora kommun Kommunal VA plan Mora kommun 1 2 Kommunal VA försörjning? Kommunal VA plan Med kommunal VA-plan menas ett styrdokument som beskriver hur kommunen ska lösa VA-försörjningen i hela kommunen, d.v.s. både

Läs mer

VA-policy VA-översikt. VA-plan. VA-policy

VA-policy VA-översikt. VA-plan. VA-policy Antagen av kommunfullmäktige den 22 oktober 2014, 14KS/0083 VA-policy 2014 VA-översikt VA-policy VA-plan Innehåll Inledning 3 Utgångspunkter för vattenplanering 4 Nationella och lokala mål 5 Övergripande

Läs mer

Vatten- och avloppsverksamheten

Vatten- och avloppsverksamheten falun.se/ Vatten- och avloppsverksamheten i Falun VA-strategi Steg 2 i arbetet med VA-planering i Falu kommun Antagen av kommunfullmäktige Falu kommun 120614 1 2 Innehåll Inledning 4 Falu kommuns VA-strategier

Läs mer

Göta älv, Ales största recipient och dricksvattenkälla för över 700 000 människor.

Göta älv, Ales största recipient och dricksvattenkälla för över 700 000 människor. DAGVATTENPOLICY Göta älv, Ales största recipient och dricksvattenkälla för över 700 000 människor. Innehållsförteckning Inledning... 3 Dagvattenpolicy... 4 Vad är dagvatten?... 5 Förutsättningar... 5 Göta

Läs mer

2010-02-16. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

2010-02-16. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 2010-02-16 49 Utbyggnad av infrastruktur samt prissättning av tomter KS, KF inom exploateringsområde

Läs mer

Strategi för vatten och avlopp på landsbygden i Bjuvs kommun

Strategi för vatten och avlopp på landsbygden i Bjuvs kommun Strategi för vatten och avlopp på landsbygden i Bjuvs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-31 INNEHÅLL BAKGRUND... 3 BEGREPPSFÖRKLARINGAR... 3 MÅL... 4 STUDERADE OMRÅDEN... 4 RECIPIENTER... 5 VERKSAMHETSOMRÅDE...

Läs mer

10 Vatten och avlopp (VA)

10 Vatten och avlopp (VA) 10 Vatten och avlopp (VA) De miljömål som är viktigast för sektorns verksamhet är Giftfri miljö, Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet och God bebyggd miljö. Tillgång

Läs mer

MKN för vatten. Pär Persson. tillämpning i fysisk planering. Vattenstrateg. Enheten för samhällsplanering

MKN för vatten. Pär Persson. tillämpning i fysisk planering. Vattenstrateg. Enheten för samhällsplanering MKN för vatten tillämpning i fysisk planering Pär Persson Vattenstrateg Enheten för samhällsplanering Översiktsplan Behovsbedömning / miljöbedömning Detaljplan Exempel från ärendehantering http://www.lansstyrelsen.se/skane/

Läs mer

Förslag om fullständig VA-plan Höörs kommun

Förslag om fullständig VA-plan Höörs kommun TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Sida 2016-03-01 VA-GIS 2015/466 1 (2) VA-GIS nämnden Förslag om fullständig VA-plan Höörs kommun Förslag till beslut Att föreslå för kommunstyrelsen i Höörs kommun att

Läs mer

2014-11-05. Dnr Kst 2014/188 Ingen övergödning, strategi för Stockholms län- svar på remiss. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen

2014-11-05. Dnr Kst 2014/188 Ingen övergödning, strategi för Stockholms län- svar på remiss. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2014-11-05 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2014/188 Ingen övergödning, strategi för Stockholms län- svar på remiss Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen

Läs mer

Översvämningssäkert byggande Hur reglerar vi dagvattenhantering i detaljplaner

Översvämningssäkert byggande Hur reglerar vi dagvattenhantering i detaljplaner Översvämningssäkert byggande Hur reglerar vi dagvattenhantering i detaljplaner Problem och lösningar på kort och lång sikt Mikael Ulf Samhällenas avvattning kläms från två håll Mer intensiva regn och ändrade

Läs mer

POLICY VATTEN OCH AVLOPP

POLICY VATTEN OCH AVLOPP POLICY VATTEN OCH AVLOPP Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell beskaffenhet

Läs mer

Remissförslag. Borås Stads. Riktlinjer för dricksvatten- och avloppsförsörjning

Remissförslag. Borås Stads. Riktlinjer för dricksvatten- och avloppsförsörjning Remissförslag Borås Stads Riktlinjer för dricksvatten- och avloppsförsörjning 0 Borås Stads Styrdokument»Aktiverande Strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås Program verksamheter och metoder

Läs mer

Åtgärdsdokument Katrineholm

Åtgärdsdokument Katrineholm Åtgärdsdokument Katrineholm Nummer Åtgärd Rubrik i huvuddokumentet Tidplan Ansvar Kommentar 1 Utreda om hur tidplan för detaljplan och verksamhetsområdebeslut samordnas för att få en effektiv genomförandeprocess,

Läs mer

Nödvattenpolicy för Sala kommun

Nödvattenpolicy för Sala kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2015-06-04 "'-:'~ 51 2C15 15 (27) 117 Nödvattenpolicy för Sala kommun Dnr 2015/395-5 INLEDNING Nödvattenpolicyn hanterar nödvatten för abonnenter

Läs mer

Använd hela verktygslådan! Arbeta proaktivt! Förankring! Manual för kommunala VA-planer - exempel på arbetssätt och planeringsverktyg.

Använd hela verktygslådan! Arbeta proaktivt! Förankring! Manual för kommunala VA-planer - exempel på arbetssätt och planeringsverktyg. Manual för kommunala VA-planer - exempel på arbetssätt och planeringsverktyg Mats Johansson Ecoloop / VERNA Ekologi AB Ny mailadress! mats.johansson@ecoloop.se Uppsala 29 september 2009 Använd hela verktygslådan!

Läs mer

Ändring av bolagsordning för VIVAB. KS

Ändring av bolagsordning för VIVAB. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-10-21 306 Ändring av bolagsordning för VIVAB. KS 2014-382 KS KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Aktuella frågor om VA-juridik

Aktuella frågor om VA-juridik Aktuella frågor om VA-juridik Vattenstämman 2014 Jönköping Gilbert Nordenswan Svenskt Vatten Vanliga frågor Kommunens skyldighet att ordna vattentjänster Förutsättningar för särtaxa Ansvar för LTA-pumpar

Läs mer

Redovisning av uppdrag Utredning av formerna för förvaltningen KS av fastigheter inom kultur- och fritidsnämnden. Dnr KS 2011-65

Redovisning av uppdrag Utredning av formerna för förvaltningen KS av fastigheter inom kultur- och fritidsnämnden. Dnr KS 2011-65 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2012-09-11 227 Redovisning av uppdrag Utredning av formerna för förvaltningen KS av fastigheter inom kultur- och

Läs mer

Vatten i samhällsplaneringen Så arbetar Västerås Stad

Vatten i samhällsplaneringen Så arbetar Västerås Stad Vatten i samhällsplaneringen Så arbetar Västerås Stad Barbro Sollén Wilcox Planarkitekt, Sbf, Västerås stad Lena Höglund VA-ingenjör, Mälarenergi AB Varför är vattenfrågorna viktiga i Västerås? Mälaren

Läs mer

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg kommunstyrelsen i Falkenberg 2016-03-08 96 Motion om åtgärdsplan för att förebygga skador på hus, byggnader, växt- och djurliv i samband med översvämningar till följd av växthuseffekten. (AU 53) KS 2015-344

Läs mer

Tillsyn av dagvatten

Tillsyn av dagvatten Tillsyn av dagvatten Det finns inte någon samlad dagvattenlag utan bestämmelserna som reglerar dagvattenfrågorna är spridda på en mängd ställen i rättssystemet och det saknas samordning av reglerna. Reglerna

Läs mer

Owe Hjortmarker (FP) Susanne Råbius (MP) Underskrifter Sekreterare... Per-Ola Svensson. Ordförande... Anders Hellström

Owe Hjortmarker (FP) Susanne Råbius (MP) Underskrifter Sekreterare... Per-Ola Svensson. Ordförande... Anders Hellström Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2011-05-11 Sammanträdestid 13.30-16.30 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Närvarande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Tjänstemän Anders Hellström (M), ordförande

Läs mer

Dagvatten. Dagens DagvattenDagordning Miljöbalken. Reglering genom 9 kap. MB Miljöfarlig verksamhet DAGVATTENREGLERING UTANFÖR PBL

Dagvatten. Dagens DagvattenDagordning Miljöbalken. Reglering genom 9 kap. MB Miljöfarlig verksamhet DAGVATTENREGLERING UTANFÖR PBL Juris dr. Jonas Christensen Jonas@ekolagen.se 0730 59 09 29 DAGVATTENREGLERING UTANFÖR PBL 1 2 Dagens DagvattenDagordning Miljöbalken Miljöfarlig verksamhet Markavvattning Lag om allmänna vattentjänster

Läs mer

VA-planering i brett perspektiv?

VA-planering i brett perspektiv? VA-planering i brett perspektiv? Mats Johansson Ecoloop Vattendagarna Kristianstad 26 november 2014 1 1. Inledning 2. Vad är VA-planering? - Vägledning och Kommunexempel 3. Vad är vattenplanering? - Definition

Läs mer

Motion om att ta fram handlingsplan för att minska barns och ungas exponering av gifter i vardagen. (AU 395) KS

Motion om att ta fram handlingsplan för att minska barns och ungas exponering av gifter i vardagen. (AU 395) KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-01-13 31 Motion om att ta fram handlingsplan för att minska barns och ungas exponering av gifter i vardagen. (AU 395) KS 2014-322

Läs mer

upprättat en Vatten och avloppsplan för områden med enskild VAförsörjning. Bygg- och miljöförvaltningens förslag till Tekniska nämnden

upprättat en Vatten och avloppsplan för områden med enskild VAförsörjning. Bygg- och miljöförvaltningens förslag till Tekniska nämnden TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 2012-11-05 Tekniska nämnden Dnr Ten 2012/619 Fastställande av Vatten och avloppsplan för områden med enskild VAförsörjning Förslag till beslut Bygg- och miljöförvaltningens förslag

Läs mer

Kretsloppslösningar i landsbygd, omvandlingsområden och tätort utifrån lagstiftningen

Kretsloppslösningar i landsbygd, omvandlingsområden och tätort utifrån lagstiftningen Kretsloppslösningar i landsbygd, omvandlingsområden och tätort utifrån lagstiftningen Plan- och bygglagstiftningen -PBL -PBF -BBR Miljölagstiftningen -Miljöbalken -Fo om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd,

Läs mer

Enligt sändlista Handläggare

Enligt sändlista Handläggare 1/7 Datum Dnr Mottagare 2011-10-26 2270-11 Enligt sändlista Handläggare Dir tel Kajsa Berggren 010-6986018 Omfördelning av ansvar för genomförande av delar inom vattenmyndigheternas åtgärdsprogram med

Läs mer

Planering för vatten och avlopp. Förslag till riktlinjer, nya verksamhetsområden och VA-taxa

Planering för vatten och avlopp. Förslag till riktlinjer, nya verksamhetsområden och VA-taxa Planering för vatten och avlopp Förslag till riktlinjer, nya verksamhetsområden och VA-taxa Bakgrund Det finns ca 3 000 enskilda avlopp i Piteå kommun. Somliga väl fungerande, andra med stora behov av

Läs mer

Motion om att utreda lärarnas arbetssituation och rättssäkerhet vid våldsamma situationer. KS

Motion om att utreda lärarnas arbetssituation och rättssäkerhet vid våldsamma situationer. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-05-20 166 Motion om att utreda lärarnas arbetssituation och rättssäkerhet vid våldsamma situationer. KS 2014-13

Läs mer

Motion om utökat antal solcellspanelladdare för elbil. (AU 299) KS 2014-117

Motion om utökat antal solcellspanelladdare för elbil. (AU 299) KS 2014-117 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-12-01 298 Motion om utökat antal solcellspanelladdare för elbil. (AU 299) KS 2014-117 KF Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Information om vatten & avlopp i Åmot. 19 december 2013

Information om vatten & avlopp i Åmot. 19 december 2013 Information om vatten & avlopp i Åmot 19 december 2013 Tillbakablick bildandet av Gästrike Vatten och Ockelbo Vatten samt uppdrag Utredning av förutsättningar för utbyggnad av kommunalt avloppsnät och

Läs mer

Dagvattenjuridik Alvesta 2015

Dagvattenjuridik Alvesta 2015 Dagvattenjuridik Alvesta 2015 Gilbert Nordenswan Svenskt Vatten Dagvattenjuridik Vilken juridik reglerar dagvatten? Ansvaret för dagvatten Vilka juridiska verktyg finns till hands? Klimatförändringar och

Läs mer

Ett av Europas bästa vatten.

Ett av Europas bästa vatten. Ett av Europas bästa vatten. Dagordning informationsmöten - 2 timmar 1. Bakgrund Sven-Åke + Kaj 2. Rening? Och nya riktlinjer och lagar Micael 3. Utredningsläget Kaj + Micael 4. Frågor Närvarande: Sven-Åke

Läs mer

Yttrande till Vattenmyndigheten Bottenhavet om åtgärdsprogram m.m. för Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021

Yttrande till Vattenmyndigheten Bottenhavet om åtgärdsprogram m.m. för Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Kommunstyrelseförvaltningen Stadsbyggnads- och näringslivskontoret Datum Diarienummer 2015-03-18 KS0150/15 Handläggare Thomas Jågas Telefon 023-828 42 E-post: thomas.jagas@falun.se

Läs mer

Seminarium om dagvattenjuridik. Välkomna!

Seminarium om dagvattenjuridik. Välkomna! Seminarium om dagvattenjuridik Välkomna! Syftet med dagen Gå igenom lagstiftningen kring dagvattnet Reda ut ansvar och ansvarsgränserna Gå igenom vilka juridiska verktyg som finns Identifiera eventuella

Läs mer

VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt.

VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt. VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt. I den här broschyren vill vi ge dig sakliga besked om vad det innebär när Mälarenergi har ansvaret för vatten och avlopp hos dig. Vår syn på Vatten och

Läs mer

196 Svar på motion av Signe Levin (S) angående att rena dagvattnet (KS/2015:537)

196 Svar på motion av Signe Levin (S) angående att rena dagvattnet (KS/2015:537) Kommunstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG SID 1 (2) 2016-12-05 196 Svar på motion av Signe Levin (S) angående att rena dagvattnet (KS/2015:537) Sammanfattning Rubricerad motion anmäldes vid kommunfullmäktiges sammanträde

Läs mer

Strategi. Program. »Plan. Policy. Riktlinjer. Regler. Borås Stads. VA-plan

Strategi. Program. »Plan. Policy. Riktlinjer. Regler. Borås Stads. VA-plan Strategi Program»Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads VA-plan Inledning Borås Stad har ett ansvar för att invånare i kommunen har tillgång till ett hälsosamt dricksvatten och för att avloppsvatten

Läs mer

Vatten- och vattenavloppsplan

Vatten- och vattenavloppsplan Vatten- och vattenavloppsplan Skara kommun Antagen av kommunfullmäktige 2016-04-25, 46 Innehåll Innehåll... 2 1 Inledning... 3 1.1 VA-planeringsprocessen i Skara kommun... 3 1.2 Mål och regelverk kring

Läs mer

Va-policy för Kungälvs kommun

Va-policy för Kungälvs kommun Va-policy för Kungälvs kommun Policy Diarienummer: KS 2013/1902 Dokumentansvarig: Samhällsbyggnad/VA-teknik/Enhetschef Beredande politiskt organ: FOU/SU/KS Beslutad av: Kommunfullmäktige Datum för beslut:

Läs mer

Vattenskyddsområde för ån Ätran. KS 2015-286

Vattenskyddsområde för ån Ätran. KS 2015-286 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-09-29 262 Vattenskyddsområde för ån Ätran. KS 2015-286 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

Läs mer

Välkommen till Roslagsvatten

Välkommen till Roslagsvatten Välkommen till Roslagsvatten r o s l a g s vat t e n å r s red o v i s ning 2 0 0 7 Knivsta Vallentuna Österåker Täby Danderyd Vaxholm Ekerö Roslagsvatten AB är ett VA-bolag som ansvarar för den kommunala

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING

RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING DAGVATTEN SKA INTE GÅ TILL RENINGSVERKET RIKTLINJER FÖR BÄTTRE MILJÖ INNE OCH UTE Det finns riktlinjer för hur Karlstadsborna ska hantera sitt dagvatten. Riktlinjerna

Läs mer

Falkenbergs Näringsliv AB Förfrågan om investering från Falkenbergs Terminal AB. KS

Falkenbergs Näringsliv AB Förfrågan om investering från Falkenbergs Terminal AB. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-11-01 343 Falkenbergs Näringsliv AB Förfrågan om investering från Falkenbergs Terminal AB. KS 2016-431 Beslut

Läs mer

Motion Jonas Lövgren (M) - Ang uppsamling av avrinnande regnvatten

Motion Jonas Lövgren (M) - Ang uppsamling av avrinnande regnvatten TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Gunilla Svensson 2013-01-15 SFN 2013/0021 0480-450 513 Servicenämnden Motion Jonas Lövgren (M) - Ang uppsamling av avrinnande regnvatten Förslag till

Läs mer

Motion från Anna Thore (MP) om gratis dagvatten för gröna tak och LOD

Motion från Anna Thore (MP) om gratis dagvatten för gröna tak och LOD TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Anette Mellström 2015-01-05 KS 2014/0465 50029 Kommunfullmäktige Motion från Anna Thore (MP) om gratis dagvatten för gröna tak och LOD Förslag till beslut

Läs mer

Dagordning för mötet

Dagordning för mötet Dagordning för mötet 1. Inledning 2. Information om ansvar för VA i Nor 3. Svar på inskickade frågor 4. Frågestund 5. Mötet avslutas Samhällsutvecklingsnämnden har beslutat att delegera till samhällsutvecklingsnämndens

Läs mer

Älvsbyns Energi AB - Information om de allmänna Vatten - och avloppsanläggningarna inom Älvsbyns kommun.

Älvsbyns Energi AB - Information om de allmänna Vatten - och avloppsanläggningarna inom Älvsbyns kommun. Älvsbyns Energi AB - Information om de allmänna Vatten - och avloppsanläggningarna inom Älvsbyns kommun. Del 1. Grundläggande fakta om va- verksamheten. Upprättad februari 2011 Älvsbyns Energi AB Innehåll

Läs mer

VA-översikt, Rättviks kommun Bilaga 1

VA-översikt, Rättviks kommun Bilaga 1 Styrande dokument och lagstiftning I denna bilaga sammanfattas de viktigaste lagarna som rör VA-planeringen. Av dessa är vattentjänstlagen, anläggningslagen, plan- och bygglagen och miljöbalken viktigast

Läs mer

Behåll näringen på land! Finns det annan värdefull samhällsnytta?

Behåll näringen på land! Finns det annan värdefull samhällsnytta? Kretslopp i den kommunala VA-planen - Avlopp och kretslopp i Södertälje kommun - Hur kan kommunen påverka för mer kretslopp? - Vad styr fastighetsägaren? - Reflektioner Behåll näringen på land! Finns det

Läs mer

Återrapportering från Vaxholm kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Vaxholm kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Vaxholm kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Återrapportering från Nyköping kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Nyköping kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Nyköping kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Återrapportering från Trelleborg kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Trelleborg kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Trelleborg kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Kommunernas återrapportering till vattenmyndigheterna för genomförande av åtgärdsprogrammet

Kommunernas återrapportering till vattenmyndigheterna för genomförande av åtgärdsprogrammet FRÅGEFORMULÄR 1 (8) Kommunernas återrapportering till vattenmyndigheterna för genomförande av åtgärdsprogrammet Nedan följer ett antal frågor att besvara för respektive åtgärd i vattenmyndigheternas åtgärdsprogram.

Läs mer

Vatten i fysisk planering

Vatten i fysisk planering Vatten i fysisk planering Så får vi med kommunerna Pär Persson, vattenstrateg, enheten för samhällsplanering Kommuner har goda möjligheter till en helhetssyn genom plan- och bygglagen Marken ska vara lämplig

Läs mer

Införande av ny taxa - Frågor och svar

Införande av ny taxa - Frågor och svar Införande av ny taxa - Frågor och svar 1. Vattentjänstlagen 2. Ny taxa Anläggningsavgiften - Parametrar Anläggningsavgift Höjning Brukningsavgift Höjning 3. Dagvatten Dagvatten från fastighet Df Dagvatten

Läs mer