Det finns en avgörande skillnad mellan banker i allmänhet och Lidköpings egen bank.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Det finns en avgörande skillnad mellan banker i allmänhet och Lidköpings egen bank."

Transkript

1 Sparbanken Lidköping AB Årsredovisning 2012

2 Det finns en avgörande skillnad mellan banker i allmänhet och Lidköpings egen bank. För oss är det självklart att de resurser och pengar som våra kunder och vi tillsammans har skapat här i bygden, ska användas för att stimulera idéer och verksamheter som gör livet lättare att leva just här. 1

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 VD HAR ORDET... 3 DET LOKALA NÄRINGSLIVET INTERNATIONELL OCH SVENSK EKONOMI FÖRETAGSSTYRNING... 8 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 9 RESULTATRÄKNING RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT BALANSRÄKNING RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL KASSAFLÖDESANALYS NOTER TILL DE FINANSIELLA RAPPORTERNA REVISIONSBERÄTTELSE STYRELSE STYRELSE, REVISORER OCH VALBEREDNING

4 VD HAR ORDET framgång. Detta innebär att våra kunder inte behöver gå någon annanstans för att få hjälp med dessa frågor vilket verkligen uppskattas. Sparbanken Lidköping har under år 2012 haft en bra utveckling. Bankens grundidé, sedan starten 1834, är att de resurser och pengar som våra kunder och vi tillsammans har skapat i bygden skall stanna här. De används till att stimulera idéer och engagemang vilka gör det lättare och trevligare att leva just i Lidköpingsbygden. Allt överskott används till att trygga kundernas tillgångar i banken och till att främja näringslivsutveckling, forskning, utbildning samt idrott och kultur i Lidköping med omnejd. Sparbanken Lidköping är en engagerad bank. Vår vision är att Vi möjliggör för människor, företag och samhällen att växa. Helåret 2012 har varit framgångsrikt för Sparbanken Lidköping. Affärsvolymen har ökat med 6 % och rörelseresultatet är 106 mkr efter kreditförluster. Soliditeten är därmed 26 %, vilket är den högsta i Sverige bland de större Sparbankerna. Vår ekonomiska stabilitet är en trygghet för alla kunder, i den marknad som nu råder. Banken genomför varje år en intern kapitalutvärdering med stresstest. Dessa visar fortsatt att banken har kapital och förmåga att klara av ett scenario med en mycket svår lågkonjunktur. Vi klarar därmed de krav som ställs på banken. De krav på utökade regleringar som tillkommit gäller alla banker, inte bara stora affärsbanker i Europa utan även Sparbanker som bedriver verksamhet på en lokal marknad. Bankens styrelse anser att det är viktigt att ligga i framkant inom områdena regelefterlevnad- och riskfrågor. Utöver kompetensuppbyggnad inom området har styrelsen byggt upp en organisation som är väl anpassad till nu gällande och kommande krav samt också under året genomfört olika utbildningar för personal och styrelse för att möta de ytterligare krav som väntar de närmaste åren. Banken har köpt in utbildningskompetens på området varför vi känner oss väl rustade framöver. Den tekniska utvecklingen är fortsatt snabb i vår bransch och vi har under året etablerat ytterligare tjänster. De främsta som banken utvecklat är Banken via mobiltelefon och betalningsförmedlingstjänsten Swish som introducerades framgångsrikt i december där man via en mobiltelefon kan överföra pengar till en annan mobiltelefon. Pengarna går då in på konto anslutet till telefonnumret. Bankkontoret finns därmed inte bara vid torget i Lidköping utan man kan även nå banken via Internetbanken, vanlig telefon samt mobiltelefonen. En av förutsättningarna för bankens verksamhet är vårt samarbetsavtal med Swedbank. Vårt samarbete möjliggör för oss en professionell bankverksamhet i Lidköping. Avtalet omfattar bl.a. IT-tjänster, att vi kan genomföra hypoteksfinansiering, utlandsaffärer, investeringsrådgivning och är anpassat efter Sparbankens verksamhet. Utöver detta är Swedbank oss behjälpliga med finansiella placeringar. Samarbetsavtalet sträcker sig till halvårsskiftet Resultatet av den finansiella krisen i världen har givetvis påverkat vår bank. Realekonomin har utvecklats till det sämre under 2012 och Riksbanken har tre gånger under året sänkt reporäntan med totalt 0,75 procentenheter till 1,0 %. Trygghet och ekonomisk stabilitet är viktigt för bankens kunder och vårt verksamhetsområde. Många företag och privatpersoner har blivit drabbade under året av försvagningen i ekonomin. Därför är det än viktigare under rådande omständigheter att få en trygg avkastning på ett insatt kapital i banken samt att få låna pengar när man behöver, både som privatperson och som företag. Det är vårt ansvar att bankens kunder kan känna stor trygghet i att det fungerar. Sparbanken Lidköping är en annorlunda bank. Det har vi varit i 179 år och det vill vi fortsätta att vara. Vi har mycket goda resurser att finansiera investering i livskraftig verksamhet och en mycket kunnig och serviceinriktad personal som alltid finns till för bankens kunder. Trots ekonomiska påfrestningar i vår omvärld så är vi tillfredställda med utvecklingen och resultatet för 2012 och känner starkt att vi kan motsvara de krav marknaden har på Sparbanken Lidköping. Erling Håstrand Verkställande direktör Vår satsning med bank, försäkring genom Dina Försäkringar och fastighetsförmedling genom Fastighetsbyrån under samma tak är en fortsatt 3

5 DET LOKALA NÄRINGSLIVET 2012 Företagen i Lidköpingsområdet har haft en relativt svag utveckling under året. Händelserna inom euroområdet påverkar tydligt den svenska ekonomin och självklart vårt närområde. Våra hushåll och företag ser nu mer dystert på framtiden, konsumtionen och investeringarna utvecklas svagt. Även på arbetsmarknaden har läget försämrats något och antalet varsel har stigit de senaste månaderna. Att vår bygd inte är beroende av ett fåtal stora företag, bidrar dock till ett något stabilare näringslivsklimat än på många andra orter i landet. Riksbanken har under året sänkt reporäntan vid tre tillfällen från 1,75 % till 1,0 %. Låg ränta ger stöd åt svensk ekonomi och en målsättning med räntesänkningarna är att inflationen skall stiga mot målet på 2 %. Anledningen till dessa sänkningar var att konjunkturutsikterna i omvärlden har försvagats och svensk ekonomi bromsar in. Denna inbromsning har kommit hastigt och märks tydligt på minskad efterfrågan i såväl industri som handel. Under 2012 bildades i Lidköpings kommun 121 nya aktiebolag mot 101 under 2011, 12 nya handelsbolag mot 20 under 2011 och 48 nya enskilda firmor mot 60 under Detta är en viss försvagning av nyföretagandet som säkerligen har en grund i den försämrade konjunkturen under året. Konferens har gårdshotell. byggt om en ladugård till Det finns god tillgång till mark för byggnation av bostäder och industribyggnader. Intresset för att bygga enskilda bostäder har stagnerat mot tidigare år. Den planerade Hamnstaden, centralt i Lidköping, fortgår enligt plan. Oljecisternerna är nu alla utom en nedtagna av kommunen. Antagandet av den fördjupade översiktplanen var klart under december och är en milstolpe i Hamnstadsprojektet. Nu går arbetet vidare med att ta fram detaljplaner. Detta är ett påtaglig och synbart bevis på att Hamnstadsprojektet kommer tillstånd. Många, både Lidköpingsbor och s.k. hemvändare, ser fram emot detta attraktiva område för sjönära boende. Lönsamheten inom lantbruksnäringen är mer komplex då avräkningspriserna varierat under året. Det historiskt låga ränteläget påverkar kostnadsbilden positivt och gynnar också investeringsviljan. Väderförhållanden och spekulationer om tillgång på oljeväxter och spannmål har bidragit till stora prisförändringar på råvarubörser världen över. Under tiden som handel av spannmål från skörden 2012 har skett, har både priser och därmed förväntningar varierat kraftigt. Försäljning av griskött har fått ett uppsving prismässigt under året och därmed förbättrat lönsamheten. Dock har avräkningspriserna för mjölk fallit till en nivå för producenterna som inte är acceptabel lönsamhetsmässigt och som nu utgör ett hot mot denna näring. Arealpriser är fortsatt på en hög nivå för de få fastigheter som under året bytt ägare. Utbudet på åkermark är litet, efterfrågan stor och prisnivåerna stöds också av låga räntekostnader vilket har en stor betydelse för prisutvecklingen. Lidköpings nya bibliotek Under året har rena nybyggnationer varit färre än under Den byggnad av betydelse som färdigställts är Naturum Vänerskärgården Victoriahuset vid Läckö Slott. Företag som under året byggt om fastigheter är bl. a. Fyrkantens Förvaltning AB som byggt om gamla Försäkringskassan till ett nytt bibliotek och övriga lokaler, Hasse Stenmark AB som renoverat lägenheter och byggt för Henrys Bageri samt Repsla 2 AB som bygger om Kinnegatan 17. Några lantbruksföretag har under året investerat i nya ladugårdar för mjölkproduktion och Närebo Gårdshotell & 1 4 Bolagsverkets statistik. Årets Landsbygdsföretagare 2012: Anders, Lars Göran och Leif och Pettersson, Fotegården AB Turistnäringen har under året visat en fortsatt god utveckling. Besöksmålet Läckö Slott hade i år en välbesökt utställning i form av fotokonst Lennart

6 Nilsson - se livet. Intresset är också stort för det kommande Naturum Vänerskärgården Victoriahuset som formellt kommer att invigas under första halvåret Förhoppningarna är stora till att denna attraktion med övernattningsmöjlighet skall öka turistströmmarna till Kållandsö. Anläggningen får därmed resurser till att turister kommer att stanna fler dagar än vad som hittills varit brukligt. Öppet arbetslösa i Lidköpings kommun för samtliga mellan år är 8,2 % (8,1), och för Västra Götalands län 8,9 % (8,7). Motsvarande siffror2 för ungdomar mellan år är för Lidköping 20,1 % (20,7) och för Västra Götalands län 18,4 % (19,2). Antalet arbetslösa ungdomar är 473 (458), varav 150 (145) är öppet arbetslösa och 323 (313) är sökande i program med aktivitetsstöd. Detta är en fortsatt hög siffra och att motverka ungdomsarbetslösheten är en angelägen åtgärd för samtliga som har möjlighet att påverka frågan, inte minst politiker och företag. Banken har initierat ett projekt tillsammans med Sparbanksstiftelsen Lidköping med målet att medverka till en minskning av dessa dystra siffror. Stiftelsen har avsatt 2 mkr till nämnda ändamål och projektet har startats upp under januari Naturum Vänerskärgården Victoriahuset Beläggningen på hotell har backat något under året medan campingplatserna ökat sin beläggning. Bäst utveckling har den enda femstjärniga campingplatsen i Västra Götaland, KronoCamping i Lidköping. Lidköping har också blivit en attraktiv plats för husbilsägare. På frågan vart man helst vill åka som husbilsägare i länet är svaret Lidköping. Detta ställer också ytterligare krav på platser för dessa fordon. Lidköping är en känd handelsstad med trevliga butiker och konditorier samt torghandel på onsdagar och lördagar har varit relativt positivt för handeln och det nya Änghagenområdet har vänt strömmen av kunder tillbaka till Lidköping. Handelsindex har under 2012 troligen ökat något jämfört mot kringliggande kommuner. Köpmännen som grupp är dock inte nöjda med utvecklingen och julen 2012 är den första på många år med minskad handel. Ett flertal affärslokaler i centrum och vid Framnäs saknar hyresgäster och en orsak till detta är bl.a. rådande lågkonjunktur. Jeanette Breman, ansvarig för projekt Unga Jobb i Lidköping. Befolkningsutvecklingen i kommunen är fortsatt positiv och antalet innevånare var den 31 december Vid föregående årsskifte var siffran vilket innebär att Lidköpings kommun har en fortsatt ökning av antalet innevånare. Befolkningstillväxt är en viktig del för fortsatt positiv av vår bygd. Sparbanken Lidköping Arena är en fortsatt framgång som under 2012 haft en rad olika arrangemang. Arenan passar utmärkt till både stora och små evenemang inom issporter, idrott, underhållning, utställningar och mässor och har använts flitigt under året. Arenan har blivit en viktig mötesplats i Lidköping och restaurangen som drivs av Villa Lidköping är en bidragande orsak. 2 Alla siffror Arbetsförmedlingens statistik. 5

7 INTERNATIONELL OCH SVENSK EKONOMI 2012 Försämrad omvärldskonjunktur men stabilisering på finansmarknaderna Den globala ekonomin tappade påtaglig fart under fjolårets andra halvår. I EMU-länderna drogs tillväxten ned av omfattande budgetbesparningar och arbetslösheten steg snabbt och nådde rekordhöga nivåer under Den recessionsliknande utvecklingen i euroländerna gällde även för världens tredje största ekonomi, Japan. En minskad världshandelstillväxt och en svagare konkurrenskraft på grund av yenens förstärkning ledde till en kraftigt försämrad japansk exportutveckling. Även tillväxtekonomierna Kina, Indien och Ryssland uppvisade en tydlig inbromsning under förra året. Den amerikanska ekonomin tillhörde de få ekonomier där tillväxten tog fart under 2012, till största delen driven av ökad konsumtion och stigande investeringar. För första gången sedan 2005 steg bostadsbyggandet i USA. Samtidigt började arbetslösheten att sjunka, om än från höga nivåer. Den amerikanska centralbanken, FED, var tydlig med att dagens låga styrränta på 0,25 % kommer att vara bestående så länge arbetslösheten är på dagens höga nivåer (drygt 8 %). Det är först när arbetslösheten sjunker ned mot 6,5 % som FED anser att penningpolitiken kan stramas åt. Sammanfattningsvis växte världsekonomin med 3,0 % förra året jämfört med 3,6 % år Mer än tre fjärdedelar av tillväxten kom från tillväxtekonomierna. Den svenska kronan gentemot dollarn och euron Under 2012 gjordes flera ekonomisk-politiska framsteg i euroländerna, vilket har minskat risken för att eurokrisen förvärras. Inrättandet av den Europeiska stabilitetsmekanismen (EMS), som gör det möjligt att ge stöd till krisdrabbade länder, och beslutet att ECB kan köpa en obegränsad mängd statsobligationer på andrahandsmarknaden har stärkt finansmarknadens förtroende och minskat ränteskillnaderna mellan euroländerna. Det gäller i synnerhet länderna i södra Europa. I USA har utvecklingen varit den motsatta; tillväxten stärktes men de institutionella bristerna blev allt tydligare i takt med att landet närmade sig det s.k. budgetstupet. Även om den akuta risken för en omfattande finanspolitisk åtstramning är undanröjd, kvarstår alltjämt de stora underskotten i de amerikanska statsfinanserna. Sammantaget ledde det ökade förtroendet på finansmarknaden, stabiliseringen i eurozonen och tecknen på en annalkande konjunkturåterhämtning till stigande globala börser. Kvartalsvis svensk BNP tillväxt, årlig procentuell förändring Det återstår dock många utmaningar i den globala ekonomin. Utformningen av den ekonomiska politiken och fortsatta ekonomiska reformer kommer att vara avgörande för hur tillväxten utvecklas framöver. Kraftig inbromsning i svensk ekonomi Den svenska ekonomins motståndskraft mot en svagare global konjunktur minskade under senare delen av Konjunkturindikatorer under fjolårets sista kvartal pekade på en krympande BNP och en risk för att ekonomin kan hamna i en kortare recession under inledningen av Vi bedömer att den svenska ekonomin växte med drygt 1 % under fjolåret jämfört med närmare 4 % år Det är framför allt exportindustrin som har påverkats av den svagare globala konjunkturen, samtidigt som kronan har stärkts. Historiskt brukar den svenska kronan försvagas när omvärldskonjunkturen försämras, men starka offentliga finanser, högre reporänta gentemot omvärlden och överskott i bytesbalansen ledde till en ökad aptit för svenska tillgångar på finansmarknaderna, vilket stärkte den svenska kronan. De långa statsobligationsräntorna sjönk till rekordlåga nivåer fram till halvårsskiftet ifjol och har därefter följts av en mindre uppgång när investeringsintresset för mer riskfyllda placeringar ökade. Den svenska arbetsmarknaden uppvisade en påtaglig försvagning under slutet av En kraftig ökning i antalet varsel, inte minst i industrin, och färre antal nyanmälda lediga platser pekar på att arbetslösheten kommer att stiga till över 8 % av arbetskraften under innevarande år. Hushållen har samtidigt blivit mer pessimistiska om framtiden, även om hushållens ekonomiska ställning till viss del stärkts av den låga inflationen och det låga ränteläget. Ett ökat hushållssparande och en lägre utlåningstakt till hushållen har följts av en minskad utlåning till företagssektorn när investeringarna tenderar att förskjutas på framtiden. Omslaget i 6

8 konjunkturen och nedreviderade tillväxtutsikter för svensk ekonomi bidrog till att Riksbanken sänkte styrräntan med 0,75 procentenheter under 2012 till 1,0 % i december. Kombinationen av en inflationstakt som ligger under Rikbankens inflationsmål på 2 % och en hög privat skuldsättningsgrad utgör den stora utmaningen för svensk penningpolitik framöver. Ränteutvecklingen i Sverige Source: Reuters EcoWin 7

9 FÖRETAGSSTYRNING Sparbanken Lidköping AB bedriver sin verksamhet i associationsformen aktiebolag sedan år 2000 och ägs av Sparbanksstiftelsen Lidköping till 100 %. För Sparbanken Lidköping AB föreligger ingen skyldighet att tillämpa den svenska koden för bolagsstyrning. Med hänsyn till bankens karaktär av publikt företag och med en verksamhet som i stor utsträckning bygger på förtroende har utformningen av bankens rutiner för styrning och kontroll av verksamheten skett med koden som förebild i tillämpliga delar. Tillsättning av styrelse, revisorer och verkställande direktör Årsstämman beslutar om tillsättning av styrelse och revisorer för banken med ledning av förslag som bankens valberedning tagit fram. Styrelsen utser inom sig ordförande och vice ordförande. Valberedningen är bankens organ för beredning av stämmans beslut i tillsättningsfrågor. Valberedningen utgörs av Lena Hinders som ordförande samt ledamöterna, Maria Dahlgren, Rolf Eriksson, Carina Ohlsson samt styrelsens ordförande Lennart Johansson. Det är valberedningens uppgift att komma med förslag till ledamöter i styrelsen samt förslag till arvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter. Det ankommer på styrelsen att välja styrelseordförande om inte annat beslutas av årsstämman. Likaså utser styrelsen verkställande direktör som under styrelsens inseende ska leda verksamheten i banken. Styrelsens sammansättning och arbete Bankens styrelse, som utses vid årsstämman, består av åtta ledamöter och en suppleant. Därutöver ingår två personalrepresentanter och två suppleanter för dessa. Av styrelsens ledamöter är tre kvinnor. Uppgifter om de personer som ingår i bankens styrelse återfinns på sidan 58. Upplysningar om ersättningar, övriga förmåner och pensionskostnader inklusive principerna härför avseende styrelsen och VD lämnas i not 10 till posten allmänna administrationskostnader i resultaträkningen. Styrelsen fastställer årligen en arbetsordning. Arbetsordningen reglerar rollfördelningen mellan styrelseordföranden och verkställande direktören, frekvensen och formerna för styrelsens sammanträden, rapportering till styrelsen, delegering samt utvärdering av styrelsens och verkställande direktörens arbete. Styrelsens ordförande har en särställning inom styrelsen med särskilt ansvar för att styrelsens arbete är väl organiserat och bedrivs effektivt och att styrelsen fullgör sina uppgifter. Ordföranden ser bland annat till att styrelsen erhåller tillfredsställande information och beslutsunderlag för sitt arbete. De ärenden som behandlas i styrelsen följer gällande lagar, förordningar och styrelsens arbetsordning. Styrelsens främsta uppgifter, förutom att utse styrelseordförande och VD, är att fastställa bankens strategi, verksamhetsplan och prognos inklusive kapitalbehov, följa den ekonomiska utvecklingen, fastställa års- och delårsbokslut, fastställa samt ompröva policies och instruktioner för verksamheten, behandla kreditengagemang, samt som ett led i styrelsens ansvar för den interna kontrollen och riskhanteringen behandla rapporter härom. Under 2012 har styrelsen sammanträtt vid 14 tillfällen. Styrelsen har även genomfört ett styrelseseminarium kring strategifrågor, intern kapitalutvärdering m.m. Vid styrelsesammanträdena har bland annat behandlats års- och delårsbokslut, riskanalys, verksamhetsplan, kapitalbehov, prognos för kommande år, policies inom olika riskområden, delegeringsinstruktioner, större kreditengagemang, revisionsrapporter etc. Bankens VD-assistent har varit sekreterare i styrelsen. Riskkontroll och internrevision Riskkontrollfunktionen utgörs av en oberoende riskcontroller som är direkt underställd VD. Riskcontrollern rapporterar direkt till riskrådet. Riskrådet ska genom sitt arbete ge styrelsen ökade möjligheter till information om förslag på åtgärder i rutiner och organisation utifrån styrning, riskhantering och kontroll samt tillförlitligheten och effektiviteten i den finansiella rapporteringen. Riskrådet består av VD, kreditchef, compliance officer, riskcontroller och säkerhetschef. Internrevisionen arbetar på styrelsens uppdrag och granskar bankens interna styrning och kontroll. Dess granskning omfattar även verksamhetens omfattning och inriktningen så att den överensstämmer med interna regler samt utvärderar bankens organisation och arbetsprocesser. Kreditkommitté företag och privat Kreditkommittéerna fattar beslut i kreditfrågor enligt fastställda beslutsramar i delegeringsinstruktionen. Besluten ska protokollföras och rapporteras till styrelsen vid nästkommande styrelsemöte. I kreditkommitté företag ingår VD, kreditchef och företagschef. I kreditkommitté privat ingår VD, kreditchef samt privatchefer. 8

10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhetens art och inriktning Sparbanken Lidköping AB är helägt av Sparbanksstiftelsen Lidköping, Banken bedriver jämte traditionell bankverksamhet förmedling av försäkringar. Verksamheten bedrivs i huvudsak inom Lidköpings kommun och är inriktad på hushåll, små och medelstora företag inklusive lantbruk, föreningar, församlingar samt kommunen och dess bolag. Balansomslutning Balansomslutning uppgick vid årets slut till mkr, vilket är en ökning med 561 mkr jämfört med ingående balans. Bankens egna kapital uppgår till mkr, en soliditet på 26 % (24 %). Affärsvolym Bankens genomsnittliga affärsvolym, med vilket avses våra kunders in- och utlåning i banken samt förmedlade produkter till Swedbank såsom värdepappersfonder och bolån, ökade under året med 414 mkr till mkr, eller 3 % (3 %). Ultimo har en ökning skett med 842 mkr till mkr. Ökningen hänför sig huvudsakligen till ökat sparande. Utestående lånevolymer uppgick vid årsskiftet till mkr och sparandevolymer till mkr. Kreditgivning Utlåning till allmänheten ökade under året med 221 mkr (3 mkr) till mkr. Bottenlån för bostäder placeras i Swedbank Hypotek och uppgår vid årets slut till mkr en ökning med 96 mkr (78 mkr). Den totala volymen av förmedlade krediter till Swedbank Hypotek där även jordbruksoch företagskrediter ingår uppgår till mkr, en ökning med 138 mkr (139 mkr). Den samlade utlåningen i såväl egen portfölj som förmedlad utlåning, exklusive ansvarsförbindelser, har under året ökat med 357 mkr (140 mkr) vilket motsvarar 6 % (2 %). Resultat Rörelseresultatet uppgår till 106 mkr jämfört med 88 mkr för 2011, en ökning med 18 mkr (40 mkr). Resultatförbättringen är i huvudsak hänförligt till högre utdelning på aktieinnehavet i Swedbank. Jämförande rörelseresultat bortsett från aktieutdelning innebär en ökning med 6 mkr mot föregående år. Rörelseresultat i procent av genomsnittlig affärsvolym. Summa rörelseintäkter och räntenetto uppgår till 185 mkr, en ökning med 10 % (22 %). Börsutvecklingen, januari 2005=100. Sparande och placeringar Inlåningen ökade under året med 217 mkr (29 mkr) till mkr. Av ökningen svarade hushållen för 203 mkr (78 mkr). Inlåning från företag har ökat med 34 mkr (-41 mkr) medan inlåning från den offentliga sektorn minskat med 32 mkr (13 mkr). Värdet i aktie- och räntefonder samt försäkringsplaceringar hos Swedbank Robur har under året ökat med 156 mkr (-250 mkr). Placering i strukturerade produkter och värdepappersdepåer ökade under året med 130 mkr (-26 mkr) och uppgick per årsskiftet till 960 mkr. Stockholmsbörsen har under 2012 stigit med 12 % och detta har bidragit till ökade volymer. Räntenettot uppgår till 104 mkr att jämföra med 105 mkr föregående år. Nettokostnaden på derivat för säkringsredovisning uppgår till 3 mkr (3 mkr). Räntenettot på bankens värdepappersportfölj och utlåning till kreditinstitut uppgår till 30 mkr (30 mkr). Kostnader för insättningsgaranti och avgift till stabilitetsfond uppgår till 4 mkr (4 mkr). Aktieutdelning har erhållits med 27 mkr (14 mkr). Provisionsintäkter netto uppgår till totalt 48 mkr (46 mkr) och provisionsintäkterna netto för värdepappersrörelsen uppgår totalt till 15 mkr (15 mkr). Utlåningsprovisioner uppgår till 17 mkr (13 mkr) varav 14 mkr utgör ersättning för förmedlade lån till Swedbank Hypotek vilket är en ökning 2 mkr. 9

11 ytterligare 111 mkr. Kapitaltäckningskvoten enligt Pelare 1 uppgår till 2,52 (2,56). K/I tal före kreditförluster. Rörelsekostnaderna uppgår till 74 mkr, en minskning med 6 mkr eller 8 % (2 %). Personalkostnaderna är oförändrade och uppgår till 42 mkr. IT-kostnader har minskat med 2 mkr och uppgår till 12 mkr. Kostnader för marknadsföring uppgår till 3 mkr (3 mkr). Lokal- och fastighetskostnader uppgår till 3 mkr (8 mkr). Kreditförluster redovisas netto till 5 mkr (0,2 mkr). Reservering för nya befarade kreditförluster har skett med 6 mkr samtidigt som återföring av kreditförluster kunnat ske med 1 mkr. Specifikation framgår av not 12. Likviditet och placeringar Bankens likviditet som inte är utlånad placeras på konto i Swedbank, räntebärande värdepapper och strukturerade produkter. Placeringsportföljen, exklusive aktieinnehav, uppgår på balansdagen till 740 mkr (775 mkr). Banken har beviljad kreditlimit hos Swedbank på 500 mkr. Banken har under året förvärvat ytterligare aktier i Swedbank och innehavet per balansdagen uppgår till aktier ( aktier) Likviditetsreserven i form av säkerställda obligationer och kassa uppgår på balansdagen till mkr. Därutöver finns ytterligare likviditetsskapande medel på mkr. Uppföljning av likviditeten sker dagligen mot av styrelsen fastställa likviditetskrav. Banken innehar aktier (1 619) i Sparbankernas Försäkrings AB. Bolaget har bildats gemensamt av sparbankerna för att hantera försäkring av den egna rörelsen. Kapitalbas - kapitaltäckning Bankens kapitalbas uppgår efter årets resultat och förslag till vinstdisposition till 784 mkr, en ökning med 58 mkr. Kapitaltäckning ska ske för kredit- och operativa risker. För kreditrisker tillämpas schablonmetoden och för operativa risker basmetoden. Utöver kapitalbehov enligt Pelare 1 har styrelsen fastställt kapitalbehov enligt Pelare 2 med Kapitaltäckningskvot. Personal Antalet anställda uppgick vid årets slut till 63 personer. Med normalarbetstidsmåttet timmar uppgick antalet årsanställda till 59 personer (61) varav 61 % utgör kvinnor. Bankens rådgivare uppfyller de licensierings- och certifieringskrav som erfordras för att kunna erbjuda kvalificerad rådgivning. De förändrade regelkrav som sker inom finansiella sektorn har inneburit att flera medarbetare genomgått utbildning inom detta område. Kompetensutveckling för all personal är ett prioriterat område. Ersättningar och förmåner till ledningen Principer och processer för ersättning till ledning redovisas i not 10. Mötesplatser Banken har samlat all rådgivning under ett tak och i samarbete med Fastighetsbyrån och Dina Försäkringar erbjuder vi komplett service i form av finansiell rådgivning, fastighetsmäklare och försäkringslösningar. Lika viktigt som det fysiska mötet är tillgängligheten via internet-, mobil- och telefonbank. Under året har förbättrade mobilbanksapplikationer tagits i bruk och fortsatt utveckling kommer att ske i samarbete med Swedbank. Hållbarhet och miljö Sparbanken Lidköping miljöcertifierades 2006 enligt ISO För att behålla certifikatet krävs en godkänd omcertifiering var tredje år. Senast banken omcertifierades var Det centrala i miljöarbetet är den miljöhandbok som arbetats fram och som är ett av de styrande dokumenten. Syftet är att genom ett strukturerat miljöarbete minska bankens miljöpåverkan på ett affärsmässigt sätt. För bankens del berör det åtta områden, vilka benämns miljöaspekter, där arbetet fokuseras: 1. Bankens medverkan vid kreditgivning, försäljning av tjänster och ekonomisk rådgivning bidrar till att påverka kunders nyttjande av luft, vatten, mark och råvaror samt till utsläpp och andra föroreningar. 10

12 2. Bankens elförbrukning ger upphov till förbrukning av naturresurser. 3. Bankens användning av kontorsutrustning och övrigt kontorsmaterial ger upphov till råvaruförbrukning av ändliga naturresurser såsom metaller och olja. Bankens pappersförbrukning ger upphov till råvaruförbrukning av träd. Bankens avfallshantering ger upphov till onödig resursförbrukning genom brutna kretslopp samt utsläpp till luft, mark och vatten. 4. Transporter och tjänsteresor till bankkontor och automater ger upphov till koldioxidutsläpp och andra utsläpp och föroreningar. 5. Bankens sponsring kan indirekt ge negativa miljöpåverkan. 6. Bankens egna penningplaceringar kan indirekt ge negativ miljöpåverkan. 7. Bankens inköp regleras via inköpsrutinen men behöver ändå granskas och utvärderas. 8. Renovering, underhåll och ombyggnation av bankens fastighet kan leda till negativ miljöpåverkan. Sparbanken Lidköping har antagit en miljöpolicy som bygger på FN:s, EU:s och Sveriges Regerings ambitioner att skapa en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling. Miljöarbetet skall också bidra till en uthållig lönsamhet och ett stärkt varumärke: Vi skall prioritera och uppmuntra leverantörer och kunder som delar vår ambition i miljöfrågor. Vi skall i all verksamhet efterleva gällande lagar och förordningar samt verka för en positiv utveckling på detta område. Vi skall minska och förebygga föroreningar och aktivt arbeta för att minska miljöbelastningen. Vi skall utbilda och uppmuntra bankens personal till ett aktivt miljötänkande och ständigt arbeta på förbättringar. Finansiella instrument och riskhantering Se not 3. Risker och osäkerhetsfaktorer Bankens resultat påverkas starkt av omvärldsförändringar som banken inte själv råder över. Den största inverkan har det allmänna ränteläget, börskursernas förändring och det allmänna konjunkturläget. Banken har en diversifierad kreditportfölj för att motverka fluktuationer, samt låga finansiella och operativa risker. Bedömning av återbetalningsförmågan hos kredittagarna och därmed värdet av kreditportföljen sker kontinuerligt. De stresstester som sker i den interna kapitalutvärderingen visar att motståndskraften i bankens resultat- och balansräkning är god. Den största risken för banken är kreditrisken. Vår bedömning är att även om konjunkturutvecklingen är svag så är kreditrisken begränsad och kreditstocken reserverad i tillräcklig omfattning. Förväntningar avseende den framtida utvecklingen För verksamhetsåret 2013 förutspås ett högre resultat än 2012 till följd av att intäkter från aktieutdening kommer att öka. Vi bedömer att den allmänna räntenivån kommer att fortsatt vara på en låg nivå som innebär låga räntemarginaler. Räntenettot påverkas även av att större likviditetsreserver krävs för att möta nya regelkrav. Kostnadsnivån som under två år sänkts bedöms 2013 öka något. Bankens nuvarande miljömål omfattar tiden från och med 2012 till och med Målen bygger, liksom tidigare, på våra kunders beteende, där målet är att minska kontantuttagen med 15 % och öka kortköpen i butik med 10 %. Under våren genomfördes ett projekt som involverade övriga banker i Lidköping, Polisen, Lidköpings Kommun och Svensk Handel. Målet var att minska kontanterna i samhället och öka kortanvändningen i butik. Efter avslutat projekt kunde vi glädja oss åt en minskning av kontantanvändningen med 10 %. Världsmiljödagen och Earth Hour uppmärksammades också av banken och gav oss en möjlighet att informera våra kunder om bankens miljöengagemang. 11

13 Fem år i sammandrag Nyckeltal Volym Affärsvolym ultimo, Mkr Förändring under året, % 6,0-1,8 5,7 15,0-6,7 Av banken förvaltade och förmedlade kundvolymer Kapital Soliditet Beskattat eget kapital + eget 26,2 23,8 23,5 21,6 19,7 kapitalandel av obeskattade reserver i % av balansomslutningen Kapitaltäckningskvot Kapitalbas/Kapitalkrav, ggr 2,5 2,6 2,5 2,3 2,3 Primärkapitalrelation Primärkapital/Kapitalkrav, ggr 2,3 2,6 2,5 2,3 2,3 Resultat Placeringsmarginal Räntenetto i % av MO 1,9 2,1 1,7 1,8 2,5 Rörelseintäkter/affärsvolym Räntenetto + rörelseintäkter i 1,3 1,2 1,0 1,7 1,4 % av genomsnittlig affärsvolym Rörelseresultat/affärsvolym Rörelseresultat i % av 0,7 0,6 0,4 1,1 0,8 genomsnittlig affärsvolym Räntabilitet på eget kapital Årets resultat i % av 5,8 5,4 3,1 10,5 7,4 genomsnittligt eget kapital K/I-tal före kreditförluster Summa kostnader exkl 0,40 0,48 0,63 0,37 0,42 kreditförluster och värdeförändringar på övertagen egendom i relation till räntenetto + rörelseintäkter K/I-tal efter kreditförluster Summa kostnader inkl kreditförluster och värdeförändringar på övertagen egendom i relation 0,43 0,48 0,64 0,37 0,43 Osäkra fordringar och kreditförluster Reserveringsgrad för osäkra fordringar Nedskrivning för sannolika förluster i % av osäkra Andel osäkra fordringar Osäkra fordringar netto i % av total utlåning till allmänheten och kreditinstitut (exkl banker) Kreditförlustnivå Kreditförluster i % av ingående balans för utlåning till allmänheten, kreditinstitut (exkl banker) ,5 0,3 0,2 0,3 0,3 0,2 0,0 0,0 0,0 0,1 Övriga uppgifter Medelantal anställda Antal kontor

14 Resultat- och balansräkningar mkr Resultaträkning Räntenetto Provisioner, netto Nettoresultat av finansiella transaktioner Övriga intäkter Summa intäkter Allmänna administrationskostnader Övriga kostnader Kreditförluster Summa kostnader Rörelseresultat Bokslutsdispositioner Skatter Årets resultat Balansräkning Kassa Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Räntebärande värdepapper Aktier och andelar Materiella tillgångar Övriga tillgångar Summa tillgångar Skulder till kreditinstitut In- och upplåning från allmänheten Övriga skulder Avsättningar för pensioner m m Summa skulder och avsättningar Obeskattade reserver Eget kapital Summa skulder, avsättningar och eget kapital

15 Förslag till disposition beträffande bolagets vinst Årets resultat enligt balansräkningen utgör, tkr Till bolagsstämmans förfogande står: - Fond för verkligt värde Balanserad vinst Årets resultat Summa Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande: - Till aktieägare utdelas I ny räkning balanseras Summa Förslaget till utdelning, som utgör 0,8 % av bankens eget kapital, har gjorts med beaktande av dels reglerna om buffertkapital, riskbegränsning och genomlysning enligt lagen om bank- och finansieringsrörelse, dels försiktighetsregeln i 17 kap 3 aktiebolagslagen. Bankens kapitaltäckningskvot efter föreslagen vinstdisposition uppgår till 2,52 (föregående år 2,56). Den lagstadgade kapitaltäckningskvoten utgör 1,0. Bankens ekonomiska ställning ger inte upphov till annan bedömning än att banken kan förväntas fullgöra sina förpliktelser på såväl kort som lång sikt. Styrelsens bedömning är att bankens egna kapital såsom det redovisas i årsredovisningen är tillräckligt stort i förhållande till verksamhetens omfattning och risk. Vad beträffar bankens resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer. 14

16 RESULTATRÄKNING 1 januari - 31 december tkr Not Ränteintäkter Räntekostnader Räntenetto Erhållna utdelningar Provisionsintäkter Provisionskostnader Nettoresultat av finansiella transaktioner Övriga rörelseintäkter Summa rörelseintäkter Allmänna administrationskostnader Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Summa kostnader före kreditförluster Resultat före kreditförluster Kreditförluster, netto Rörelseresultat Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat Årets resultat

17 RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT 1 januari - 31 december tkr Not Årets resultat Övrigt totalresultat Årets förändringar i verkligt värde på finansiella tillgångar som kan säljas Förändringar i verkligt värde på finansiella tillgångar som kan säljas överfört till årets resultat Skatt hänförlig till komponenter i övrigt totalresultat Årets övrigt totalresultat Årets totalresultat

18 BALANSRÄKNING Per den 31 december tkr Not Tillgångar Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Obligationer och andra räntebärande värdepapper Aktier och andelar Materiella tillgångar - Varav inventarier - Varav byggnader och mark Aktuell skattefordran Övriga tillgångar Uppskjuten skattefordran Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa tillgångar Skulder, avsättningar och eget kapital Skulder till kreditinstitut In- och utlåning från allmänheten Övriga skulder Derivat Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Övriga avsättningar Summa skulder och avsättningar Obeskattade reserver Eget kapital Bundet eget kapital - Varav aktiekapital ( st. aktier och kvotvärde 100 kr) - Varav reservfond Fritt eget kapital - Varav fond för verkligt värde - Varav balanserad vinst eller förlust - Varav årets resultat Summa eget kapital Summa skulder, avsättningar och eget kapital Poster inom linjen Ställda säkerheter för egna skulder Ansvarsförbindelser - Varav garantier - Varav övriga ansvarsförbindelser Åtaganden - Varav övriga åtaganden

19 RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL Bundet eget kapital Fritt eget kapital Totalt eget kapital 2011 Aktiekapital Reservfond Fond för verkligt värde Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Tkr Ingående eget kapital Årets resultat Årets övrigt totalresultat Årets totalresultat Vinstdisposition Utdelningar Utgående eget kapital Bundet eget kapital Fritt eget kapital Totalt eget kapital 2012 Aktiekapital Reservfond Fond för verkligt värde Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Tkr Ingående eget kapital Årets resultat Årets övrigt totalresultat Årets totalresultat Vinstdisposition Utdelningar Omföring mellan balanserad vinst och fond för verkligt värde Utgående eget kapital Bundna fonder Bundna fonder får inte minskas genom vinstutdelning. Reservfond Syftet med reservfonden har varit att spara en del av nettovinsten, som inte går åt för täckning av balanserad förlust. I reservfonden ingår även belopp som före 1 januari 2006 tillförts överkursfonden. Fritt eget kapital Fond för verkligt värde Fond för verkligt värde inkluderar den ackumulerade nettoförändringen av verkligt värde på finansiella tillgångar som kan säljas fram till dess att tillgången bokas bort från balansräkningen. Balanserad vinst eller förlust Utgörs av föregående års fria egna kapital efter att en eventuell vinstutdelning lämnats. Utgör tillsammans med årets resultat och fond för verkligt värde summa fritt eget kapital, det vill säga det belopp som finns tillgängligt för utdelning till aktieägarna. 18

20 KASSAFLÖDESANALYS Indirekt metod 1 januari - 31 december tkr Den löpande verksamheten Rörelseresultat (+) Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Orealiserad del av nettoresultat av finansiella transaktioner (+/-) Av-/nedskrivningar (+) Kreditförluster (+) Övriga poster som inte ingår i kassaflödet (+/-) Betald inkomstskatt (-) Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning/minskning av utlåning till allmänheten (+/-) Ökning/minskning av värdepapper (+/-) Ökning/minskning av in- och upplåning från allmänheten (+/-) Ökning/minskning av skulder till kreditinstitut (+/-) Förändring av övriga tillgångar (+/-) Förändring av övriga skulder (+/-) Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Avyttring av materiella tillgångar (+) Förvärv av materiella tillgångar (-) Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Utbetald utdelning (-) Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Följande delkomponenter ingår i likvida medel Kassa och tillgodohavanden i centralbanker Utlåning till kreditinstitut Summa enligt balansräkningen Summa enligt kassaflödesanalysen Kortfristiga placeringar har klassificerats som likvida medel enligt följande utgångspunkter: De har en obetydlig risk för värdefluktuationer. De kan lätt omvandlas till kassamedel. De har en löptid om högst tre månader från anskaffningstidpunkten. 19

REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET

REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2012 Styrelsen och verkställande direktören för Sparbanken Göinge AB (organisationsnummer 516406-0716) får härmed avge årsredovisningen för verksamhetsåret 2012. Försämrad

Läs mer

Det behövs en bank i norra Klarälvdalen

Det behövs en bank i norra Klarälvdalen Det behövs en bank i norra Klarälvdalen från andra banker? Vad skiljer egentligen en sparbank i princip av våra kunder. ägs utan Vi har inga enskilda ägare driva och utveckla banken att till erna Därför

Läs mer

Årsredovisning för år 2012

Årsredovisning för år 2012 1 Årsredovisning för år 2012 Ordinarie sparbanksstämma med huvudmännen hålles torsdagen den 25 april 2013 kl 18.00 på Hishults Nya Gästgivaregård. 2 Innehållsförteckning VD-kommentar 3 Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 Sparbankens huvudkontor i Ålem, Bankvägen 2 zamba studio ab Sparbankens fi lial i Blomstermåla, Storgatan 112

ÅRSREDOVISNING 2012 Sparbankens huvudkontor i Ålem, Bankvägen 2 zamba studio ab Sparbankens fi lial i Blomstermåla, Storgatan 112 ÅRSREDOVISNING 2012 Sannolikt blir skuldsaneringar allt vanligare de kommande åren. Det vore önskvärt att regelverket för skuldsanering beaktade när krediter beviljats i samband med fördelningen av det

Läs mer

Den här årsredovisningen redogör för Norrbärke Sparbanks 154:e verksamhetsår.

Den här årsredovisningen redogör för Norrbärke Sparbanks 154:e verksamhetsår. Årsredovisning 2013 Innehåll VD har ordet... 5-9 Förvaltningsberättelse... 14-15 Fem år i sammandrag...17-18 Resultaträkning...19 Totalresultat...19 Balansräkning...20 Sammandrag avseende förändring av

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Kinda-Ydre Sparbank verksamhetsår 2014

ÅRSREDOVISNING. Kinda-Ydre Sparbank verksamhetsår 2014 ÅRSREDOVISNING Kinda-Ydre Sparbank verksamhetsår 2014 Årsredovisningen kan beställas från Kinda-Ydre Sparbank, kontaktuppgifter se sidan 80 Grafisk produktion: Mediahavet AB www.mediahavet.se Foto: fotograf

Läs mer

Årsredovisning. Sparbanken Alingsås AB

Årsredovisning. Sparbanken Alingsås AB Årsredovisning Sparbanken Alingsås AB 2010 Redovisning för verksamhetsåret 2010 Styrelsen och VD för Sparbanken Alingsås AB, 556809-0855, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010-05-06-2010-12-31.

Läs mer

VD:s kommentar. VD:s kommentar. Tjugohundratretton, ytterligare ett år i sparbankens långa historia! Leksands Sparbank årsredovisning 2013

VD:s kommentar. VD:s kommentar. Tjugohundratretton, ytterligare ett år i sparbankens långa historia! Leksands Sparbank årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Leksands Sparbank årsredovisning 2013 VD:s kommentar VD:s kommentar Tjugohundratretton, ytterligare ett år i sparbankens långa historia! Jag vill börja med att tacka för förtroendet

Läs mer

Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken

Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken Årsredovisning 2014 Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken Sparbanken Eken fortsatte att växa under sitt sjunde verksamhetsår. Banken redovisar ett resultat på knappt 32 miljoner kronor, varav 1,7 miljoner

Läs mer

Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank

Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank Vi gör skillnad. I Hälsingland sedan 1848. Sportparken i Hudiksvall gör skillnad för ungdomar i bygden Innehållsförteckning VD kommentar 1 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår.

Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår. Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår. Adressen till huvudkontoret är Kungsgatan

Läs mer

Årsredovisning 2012. Den här banken har en lokal ägare. Sparbanksstiftelsen Vimmerby äger 60 % av aktierna i Vimmerby Sparbank.

Årsredovisning 2012. Den här banken har en lokal ägare. Sparbanksstiftelsen Vimmerby äger 60 % av aktierna i Vimmerby Sparbank. Årsredovisning 2012 Den här banken har en lokal ägare. Sparbanksstiftelsen Vimmerby äger 60 % av aktierna i Vimmerby Sparbank. VD:s kommentar Verksamheten 2012 Vimmerby Sparbank AB fortsätter på den inslagna

Läs mer

Orusts Sparbanks årsredovisning 2012. Tryck IT Grafiska AB. Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen. Upplaga 150 ex. Omslagsfoto Tore Hagman

Orusts Sparbanks årsredovisning 2012. Tryck IT Grafiska AB. Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen. Upplaga 150 ex. Omslagsfoto Tore Hagman Årsredovisning 2012 Orusts Sparbanks årsredovisning 2012 Tryck IT Grafiska AB Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen Upplaga 150 ex Omslagsfoto Tore Hagman Sparbanksstämman med huvudmännen äger rum

Läs mer

Årsredovisning -09 1

Årsredovisning -09 1 Årsredovisning -09 1 Starkt resultat gynnar både kunder och ägare Den globala finanskrisen förmådde inte rubba Sparbanken Eken. Tvärtom när flera storbanker både i Sverige och internationellt drabbades

Läs mer

NORDVÄSTSKÅNINGARNAS EGEN BANK Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 9. för Sparbanken Gripen AB (publ.)

NORDVÄSTSKÅNINGARNAS EGEN BANK Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 9. för Sparbanken Gripen AB (publ.) NORDVÄSTSKÅNINGARNAS EGEN BANK Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 9 för Sparbanken Gripen AB (publ.) 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse. 3-6 Fem år i sammandrag. 7-8 Förslag till vinstdisposition.

Läs mer

årsredovisning 2013 bygdens bästa bank sedan 1884

årsredovisning 2013 bygdens bästa bank sedan 1884 årsredovisning 2013 bygdens bästa bank sedan 1884 Storgatan 8 www.virserumssparbank.se 0495-310 15 Innehållsförteckning VD kommenterar...5 Styrelsen...7 Sparbanksstämman...8 Förvaltningsberättelse...9

Läs mer

Sparbanken tar täten Sölvesborg-Mjällby Sparbanks VD Richard Karlsson invigde Hällevik Tradjazzfestival i augusti 2009. Foto: Ann-Marie Mörngård

Sparbanken tar täten Sölvesborg-Mjällby Sparbanks VD Richard Karlsson invigde Hällevik Tradjazzfestival i augusti 2009. Foto: Ann-Marie Mörngård Å r s r e d o v i s n i n g 2009 Omslag: Sparbanken tar täten Sölvesborg-Mjällby Sparbanks VD Richard Karlsson invigde Hällevik Tradjazzfestival i augusti 2009. Foto: Ann-Marie Mörngård INNEHÅLL VD kommenterar...

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g 2012

Å r s r e d o v i s n i n g 2012 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL VD:s kommentarer 1 Förvaltningsberättelse 2 Fem år i sammandrag 4 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Eget kapital 9 Kassaflödesanalys 10 Noter till de finansiella rapporterna

Läs mer

Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941. Årsredovisning 2013. www.bjursassparbank.se

Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941. Årsredovisning 2013. www.bjursassparbank.se Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941 Årsredovisning 2013 www.bjursassparbank.se REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 Styrelsen för Bjursås Sparbank, 583201-2495, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 1

ÅRSREDOVISNING 2013 1 ÅRSREDOVISNING 2013 1 Omslagsbild: Lillan Berg-Hagenfeldt Vy över stortorget i Laholm 2 ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelsen för Laholms Sparbank avger härmed Årsredovisning för sparbankens verksamhet 2013, sparbankens

Läs mer

VD kommentar. Tack till samtliga som varit delaktiga i bankens resultat för 2012. Tranemo i mars 2013. K-G Magnusson VD

VD kommentar. Tack till samtliga som varit delaktiga i bankens resultat för 2012. Tranemo i mars 2013. K-G Magnusson VD 2 ÅRSREDOVISNING 2012 VD kommentar Sparbanken Tranemo har nu varit verksam i 108 år och det känns mycket bra att kunna redovisa det bästa resultatet som banken någonsin gjort. Vi tror väldigt starkt på

Läs mer

Årsredovisning. 2o11

Årsredovisning. 2o11 Årsredovisning 2o11 VD:s kommentar Fram till och med det tredje kvartalet 2011 växte den svenska ekonomin med närmare 5% i årstakt och tillhörde de snabbast växande ekonomierna i Europa. Återhämtningen

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g

Å r s r e d o v i s n i n g Å r s r e d o v i s n i n g 2007 INNEHÅLL VD kommenterar... 1 Fem år i sammandrag... 2 Förvaltningsberättelse... 4 Resultaträkning... 6 Balansräkning... 7 Kassaflödesanalys... 8 Noter till de finansiella

Läs mer

Omslagsbild: Lillan Berg-Hagenfeldt Vy över stortorget i Laholm

Omslagsbild: Lillan Berg-Hagenfeldt Vy över stortorget i Laholm ÅRSREDOVISNING 2008 Omslagsbild: Lillan Berg-Hagenfeldt Vy över stortorget i Laholm 2 ÅRSREDOVISNING 2008 Styrelsen för Laholms Sparbank avger härmed Årsredovisning för sparbankens verksamhet 2008, sparbankens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2007 VERKSAMHETSÅR 181

ÅRSREDOVISNING 2007 VERKSAMHETSÅR 181 ÅRSREDOVISNING 2007 VERKSAMHETSÅR 181 2007 1 VD har ordet......................4 Om Sparbanken Syd...............7 Tjänster & produkter............10 Om tillväxt.....................12 Bank- & finansmarknaden.......15

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Årsredovisning 2011 2011 Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse... 4 5 år i sammandrag... 7 Resultaträkning... 9 Rapport över totalresultat... 9 Balansräkning...

Läs mer

PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för

PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för I PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för att skriva den gotländska auktionsfirmans fakturor.

Läs mer

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2 GE Money Bank Årsredovisning 2013 Innehåll Kommentarer från VD 3 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till vinstdisposition 7 ens resultaträkning 8 ets resultaträkning 8 ens balansräkning 9 ets balansräkning

Läs mer

Årsredovisning 2008. GE imagination at work

Årsredovisning 2008. GE imagination at work Årsredovisning 2008 GE imagination at work INNEHÅLL VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN HAR ORDET 3 DET HÄR ÄR GE MONEY BANK 4 ÅRET SOM HAR GÅTT 5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 8 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION 10 RESULTATRÄKNING

Läs mer

Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104

Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104 Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104 1 FOREX BANK FOREX är Nordens marknadsledare på resevaluta. Sedan 2003 erbjuder vi också enkla banktjänster som inlåning, utlåning, betalningsförmedling,

Läs mer