Det finns en avgörande skillnad mellan banker i allmänhet och Lidköpings egen bank.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Det finns en avgörande skillnad mellan banker i allmänhet och Lidköpings egen bank."

Transkript

1 Sparbanken Lidköping AB Årsredovisning 2012

2 Det finns en avgörande skillnad mellan banker i allmänhet och Lidköpings egen bank. För oss är det självklart att de resurser och pengar som våra kunder och vi tillsammans har skapat här i bygden, ska användas för att stimulera idéer och verksamheter som gör livet lättare att leva just här. 1

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 VD HAR ORDET... 3 DET LOKALA NÄRINGSLIVET INTERNATIONELL OCH SVENSK EKONOMI FÖRETAGSSTYRNING... 8 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 9 RESULTATRÄKNING RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT BALANSRÄKNING RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL KASSAFLÖDESANALYS NOTER TILL DE FINANSIELLA RAPPORTERNA REVISIONSBERÄTTELSE STYRELSE STYRELSE, REVISORER OCH VALBEREDNING

4 VD HAR ORDET framgång. Detta innebär att våra kunder inte behöver gå någon annanstans för att få hjälp med dessa frågor vilket verkligen uppskattas. Sparbanken Lidköping har under år 2012 haft en bra utveckling. Bankens grundidé, sedan starten 1834, är att de resurser och pengar som våra kunder och vi tillsammans har skapat i bygden skall stanna här. De används till att stimulera idéer och engagemang vilka gör det lättare och trevligare att leva just i Lidköpingsbygden. Allt överskott används till att trygga kundernas tillgångar i banken och till att främja näringslivsutveckling, forskning, utbildning samt idrott och kultur i Lidköping med omnejd. Sparbanken Lidköping är en engagerad bank. Vår vision är att Vi möjliggör för människor, företag och samhällen att växa. Helåret 2012 har varit framgångsrikt för Sparbanken Lidköping. Affärsvolymen har ökat med 6 % och rörelseresultatet är 106 mkr efter kreditförluster. Soliditeten är därmed 26 %, vilket är den högsta i Sverige bland de större Sparbankerna. Vår ekonomiska stabilitet är en trygghet för alla kunder, i den marknad som nu råder. Banken genomför varje år en intern kapitalutvärdering med stresstest. Dessa visar fortsatt att banken har kapital och förmåga att klara av ett scenario med en mycket svår lågkonjunktur. Vi klarar därmed de krav som ställs på banken. De krav på utökade regleringar som tillkommit gäller alla banker, inte bara stora affärsbanker i Europa utan även Sparbanker som bedriver verksamhet på en lokal marknad. Bankens styrelse anser att det är viktigt att ligga i framkant inom områdena regelefterlevnad- och riskfrågor. Utöver kompetensuppbyggnad inom området har styrelsen byggt upp en organisation som är väl anpassad till nu gällande och kommande krav samt också under året genomfört olika utbildningar för personal och styrelse för att möta de ytterligare krav som väntar de närmaste åren. Banken har köpt in utbildningskompetens på området varför vi känner oss väl rustade framöver. Den tekniska utvecklingen är fortsatt snabb i vår bransch och vi har under året etablerat ytterligare tjänster. De främsta som banken utvecklat är Banken via mobiltelefon och betalningsförmedlingstjänsten Swish som introducerades framgångsrikt i december där man via en mobiltelefon kan överföra pengar till en annan mobiltelefon. Pengarna går då in på konto anslutet till telefonnumret. Bankkontoret finns därmed inte bara vid torget i Lidköping utan man kan även nå banken via Internetbanken, vanlig telefon samt mobiltelefonen. En av förutsättningarna för bankens verksamhet är vårt samarbetsavtal med Swedbank. Vårt samarbete möjliggör för oss en professionell bankverksamhet i Lidköping. Avtalet omfattar bl.a. IT-tjänster, att vi kan genomföra hypoteksfinansiering, utlandsaffärer, investeringsrådgivning och är anpassat efter Sparbankens verksamhet. Utöver detta är Swedbank oss behjälpliga med finansiella placeringar. Samarbetsavtalet sträcker sig till halvårsskiftet Resultatet av den finansiella krisen i världen har givetvis påverkat vår bank. Realekonomin har utvecklats till det sämre under 2012 och Riksbanken har tre gånger under året sänkt reporäntan med totalt 0,75 procentenheter till 1,0 %. Trygghet och ekonomisk stabilitet är viktigt för bankens kunder och vårt verksamhetsområde. Många företag och privatpersoner har blivit drabbade under året av försvagningen i ekonomin. Därför är det än viktigare under rådande omständigheter att få en trygg avkastning på ett insatt kapital i banken samt att få låna pengar när man behöver, både som privatperson och som företag. Det är vårt ansvar att bankens kunder kan känna stor trygghet i att det fungerar. Sparbanken Lidköping är en annorlunda bank. Det har vi varit i 179 år och det vill vi fortsätta att vara. Vi har mycket goda resurser att finansiera investering i livskraftig verksamhet och en mycket kunnig och serviceinriktad personal som alltid finns till för bankens kunder. Trots ekonomiska påfrestningar i vår omvärld så är vi tillfredställda med utvecklingen och resultatet för 2012 och känner starkt att vi kan motsvara de krav marknaden har på Sparbanken Lidköping. Erling Håstrand Verkställande direktör Vår satsning med bank, försäkring genom Dina Försäkringar och fastighetsförmedling genom Fastighetsbyrån under samma tak är en fortsatt 3

5 DET LOKALA NÄRINGSLIVET 2012 Företagen i Lidköpingsområdet har haft en relativt svag utveckling under året. Händelserna inom euroområdet påverkar tydligt den svenska ekonomin och självklart vårt närområde. Våra hushåll och företag ser nu mer dystert på framtiden, konsumtionen och investeringarna utvecklas svagt. Även på arbetsmarknaden har läget försämrats något och antalet varsel har stigit de senaste månaderna. Att vår bygd inte är beroende av ett fåtal stora företag, bidrar dock till ett något stabilare näringslivsklimat än på många andra orter i landet. Riksbanken har under året sänkt reporäntan vid tre tillfällen från 1,75 % till 1,0 %. Låg ränta ger stöd åt svensk ekonomi och en målsättning med räntesänkningarna är att inflationen skall stiga mot målet på 2 %. Anledningen till dessa sänkningar var att konjunkturutsikterna i omvärlden har försvagats och svensk ekonomi bromsar in. Denna inbromsning har kommit hastigt och märks tydligt på minskad efterfrågan i såväl industri som handel. Under 2012 bildades i Lidköpings kommun 121 nya aktiebolag mot 101 under 2011, 12 nya handelsbolag mot 20 under 2011 och 48 nya enskilda firmor mot 60 under Detta är en viss försvagning av nyföretagandet som säkerligen har en grund i den försämrade konjunkturen under året. Konferens har gårdshotell. byggt om en ladugård till Det finns god tillgång till mark för byggnation av bostäder och industribyggnader. Intresset för att bygga enskilda bostäder har stagnerat mot tidigare år. Den planerade Hamnstaden, centralt i Lidköping, fortgår enligt plan. Oljecisternerna är nu alla utom en nedtagna av kommunen. Antagandet av den fördjupade översiktplanen var klart under december och är en milstolpe i Hamnstadsprojektet. Nu går arbetet vidare med att ta fram detaljplaner. Detta är ett påtaglig och synbart bevis på att Hamnstadsprojektet kommer tillstånd. Många, både Lidköpingsbor och s.k. hemvändare, ser fram emot detta attraktiva område för sjönära boende. Lönsamheten inom lantbruksnäringen är mer komplex då avräkningspriserna varierat under året. Det historiskt låga ränteläget påverkar kostnadsbilden positivt och gynnar också investeringsviljan. Väderförhållanden och spekulationer om tillgång på oljeväxter och spannmål har bidragit till stora prisförändringar på råvarubörser världen över. Under tiden som handel av spannmål från skörden 2012 har skett, har både priser och därmed förväntningar varierat kraftigt. Försäljning av griskött har fått ett uppsving prismässigt under året och därmed förbättrat lönsamheten. Dock har avräkningspriserna för mjölk fallit till en nivå för producenterna som inte är acceptabel lönsamhetsmässigt och som nu utgör ett hot mot denna näring. Arealpriser är fortsatt på en hög nivå för de få fastigheter som under året bytt ägare. Utbudet på åkermark är litet, efterfrågan stor och prisnivåerna stöds också av låga räntekostnader vilket har en stor betydelse för prisutvecklingen. Lidköpings nya bibliotek Under året har rena nybyggnationer varit färre än under Den byggnad av betydelse som färdigställts är Naturum Vänerskärgården Victoriahuset vid Läckö Slott. Företag som under året byggt om fastigheter är bl. a. Fyrkantens Förvaltning AB som byggt om gamla Försäkringskassan till ett nytt bibliotek och övriga lokaler, Hasse Stenmark AB som renoverat lägenheter och byggt för Henrys Bageri samt Repsla 2 AB som bygger om Kinnegatan 17. Några lantbruksföretag har under året investerat i nya ladugårdar för mjölkproduktion och Närebo Gårdshotell & 1 4 Bolagsverkets statistik. Årets Landsbygdsföretagare 2012: Anders, Lars Göran och Leif och Pettersson, Fotegården AB Turistnäringen har under året visat en fortsatt god utveckling. Besöksmålet Läckö Slott hade i år en välbesökt utställning i form av fotokonst Lennart

6 Nilsson - se livet. Intresset är också stort för det kommande Naturum Vänerskärgården Victoriahuset som formellt kommer att invigas under första halvåret Förhoppningarna är stora till att denna attraktion med övernattningsmöjlighet skall öka turistströmmarna till Kållandsö. Anläggningen får därmed resurser till att turister kommer att stanna fler dagar än vad som hittills varit brukligt. Öppet arbetslösa i Lidköpings kommun för samtliga mellan år är 8,2 % (8,1), och för Västra Götalands län 8,9 % (8,7). Motsvarande siffror2 för ungdomar mellan år är för Lidköping 20,1 % (20,7) och för Västra Götalands län 18,4 % (19,2). Antalet arbetslösa ungdomar är 473 (458), varav 150 (145) är öppet arbetslösa och 323 (313) är sökande i program med aktivitetsstöd. Detta är en fortsatt hög siffra och att motverka ungdomsarbetslösheten är en angelägen åtgärd för samtliga som har möjlighet att påverka frågan, inte minst politiker och företag. Banken har initierat ett projekt tillsammans med Sparbanksstiftelsen Lidköping med målet att medverka till en minskning av dessa dystra siffror. Stiftelsen har avsatt 2 mkr till nämnda ändamål och projektet har startats upp under januari Naturum Vänerskärgården Victoriahuset Beläggningen på hotell har backat något under året medan campingplatserna ökat sin beläggning. Bäst utveckling har den enda femstjärniga campingplatsen i Västra Götaland, KronoCamping i Lidköping. Lidköping har också blivit en attraktiv plats för husbilsägare. På frågan vart man helst vill åka som husbilsägare i länet är svaret Lidköping. Detta ställer också ytterligare krav på platser för dessa fordon. Lidköping är en känd handelsstad med trevliga butiker och konditorier samt torghandel på onsdagar och lördagar har varit relativt positivt för handeln och det nya Änghagenområdet har vänt strömmen av kunder tillbaka till Lidköping. Handelsindex har under 2012 troligen ökat något jämfört mot kringliggande kommuner. Köpmännen som grupp är dock inte nöjda med utvecklingen och julen 2012 är den första på många år med minskad handel. Ett flertal affärslokaler i centrum och vid Framnäs saknar hyresgäster och en orsak till detta är bl.a. rådande lågkonjunktur. Jeanette Breman, ansvarig för projekt Unga Jobb i Lidköping. Befolkningsutvecklingen i kommunen är fortsatt positiv och antalet innevånare var den 31 december Vid föregående årsskifte var siffran vilket innebär att Lidköpings kommun har en fortsatt ökning av antalet innevånare. Befolkningstillväxt är en viktig del för fortsatt positiv av vår bygd. Sparbanken Lidköping Arena är en fortsatt framgång som under 2012 haft en rad olika arrangemang. Arenan passar utmärkt till både stora och små evenemang inom issporter, idrott, underhållning, utställningar och mässor och har använts flitigt under året. Arenan har blivit en viktig mötesplats i Lidköping och restaurangen som drivs av Villa Lidköping är en bidragande orsak. 2 Alla siffror Arbetsförmedlingens statistik. 5

7 INTERNATIONELL OCH SVENSK EKONOMI 2012 Försämrad omvärldskonjunktur men stabilisering på finansmarknaderna Den globala ekonomin tappade påtaglig fart under fjolårets andra halvår. I EMU-länderna drogs tillväxten ned av omfattande budgetbesparningar och arbetslösheten steg snabbt och nådde rekordhöga nivåer under Den recessionsliknande utvecklingen i euroländerna gällde även för världens tredje största ekonomi, Japan. En minskad världshandelstillväxt och en svagare konkurrenskraft på grund av yenens förstärkning ledde till en kraftigt försämrad japansk exportutveckling. Även tillväxtekonomierna Kina, Indien och Ryssland uppvisade en tydlig inbromsning under förra året. Den amerikanska ekonomin tillhörde de få ekonomier där tillväxten tog fart under 2012, till största delen driven av ökad konsumtion och stigande investeringar. För första gången sedan 2005 steg bostadsbyggandet i USA. Samtidigt började arbetslösheten att sjunka, om än från höga nivåer. Den amerikanska centralbanken, FED, var tydlig med att dagens låga styrränta på 0,25 % kommer att vara bestående så länge arbetslösheten är på dagens höga nivåer (drygt 8 %). Det är först när arbetslösheten sjunker ned mot 6,5 % som FED anser att penningpolitiken kan stramas åt. Sammanfattningsvis växte världsekonomin med 3,0 % förra året jämfört med 3,6 % år Mer än tre fjärdedelar av tillväxten kom från tillväxtekonomierna. Den svenska kronan gentemot dollarn och euron Under 2012 gjordes flera ekonomisk-politiska framsteg i euroländerna, vilket har minskat risken för att eurokrisen förvärras. Inrättandet av den Europeiska stabilitetsmekanismen (EMS), som gör det möjligt att ge stöd till krisdrabbade länder, och beslutet att ECB kan köpa en obegränsad mängd statsobligationer på andrahandsmarknaden har stärkt finansmarknadens förtroende och minskat ränteskillnaderna mellan euroländerna. Det gäller i synnerhet länderna i södra Europa. I USA har utvecklingen varit den motsatta; tillväxten stärktes men de institutionella bristerna blev allt tydligare i takt med att landet närmade sig det s.k. budgetstupet. Även om den akuta risken för en omfattande finanspolitisk åtstramning är undanröjd, kvarstår alltjämt de stora underskotten i de amerikanska statsfinanserna. Sammantaget ledde det ökade förtroendet på finansmarknaden, stabiliseringen i eurozonen och tecknen på en annalkande konjunkturåterhämtning till stigande globala börser. Kvartalsvis svensk BNP tillväxt, årlig procentuell förändring Det återstår dock många utmaningar i den globala ekonomin. Utformningen av den ekonomiska politiken och fortsatta ekonomiska reformer kommer att vara avgörande för hur tillväxten utvecklas framöver. Kraftig inbromsning i svensk ekonomi Den svenska ekonomins motståndskraft mot en svagare global konjunktur minskade under senare delen av Konjunkturindikatorer under fjolårets sista kvartal pekade på en krympande BNP och en risk för att ekonomin kan hamna i en kortare recession under inledningen av Vi bedömer att den svenska ekonomin växte med drygt 1 % under fjolåret jämfört med närmare 4 % år Det är framför allt exportindustrin som har påverkats av den svagare globala konjunkturen, samtidigt som kronan har stärkts. Historiskt brukar den svenska kronan försvagas när omvärldskonjunkturen försämras, men starka offentliga finanser, högre reporänta gentemot omvärlden och överskott i bytesbalansen ledde till en ökad aptit för svenska tillgångar på finansmarknaderna, vilket stärkte den svenska kronan. De långa statsobligationsräntorna sjönk till rekordlåga nivåer fram till halvårsskiftet ifjol och har därefter följts av en mindre uppgång när investeringsintresset för mer riskfyllda placeringar ökade. Den svenska arbetsmarknaden uppvisade en påtaglig försvagning under slutet av En kraftig ökning i antalet varsel, inte minst i industrin, och färre antal nyanmälda lediga platser pekar på att arbetslösheten kommer att stiga till över 8 % av arbetskraften under innevarande år. Hushållen har samtidigt blivit mer pessimistiska om framtiden, även om hushållens ekonomiska ställning till viss del stärkts av den låga inflationen och det låga ränteläget. Ett ökat hushållssparande och en lägre utlåningstakt till hushållen har följts av en minskad utlåning till företagssektorn när investeringarna tenderar att förskjutas på framtiden. Omslaget i 6

8 konjunkturen och nedreviderade tillväxtutsikter för svensk ekonomi bidrog till att Riksbanken sänkte styrräntan med 0,75 procentenheter under 2012 till 1,0 % i december. Kombinationen av en inflationstakt som ligger under Rikbankens inflationsmål på 2 % och en hög privat skuldsättningsgrad utgör den stora utmaningen för svensk penningpolitik framöver. Ränteutvecklingen i Sverige Source: Reuters EcoWin 7

9 FÖRETAGSSTYRNING Sparbanken Lidköping AB bedriver sin verksamhet i associationsformen aktiebolag sedan år 2000 och ägs av Sparbanksstiftelsen Lidköping till 100 %. För Sparbanken Lidköping AB föreligger ingen skyldighet att tillämpa den svenska koden för bolagsstyrning. Med hänsyn till bankens karaktär av publikt företag och med en verksamhet som i stor utsträckning bygger på förtroende har utformningen av bankens rutiner för styrning och kontroll av verksamheten skett med koden som förebild i tillämpliga delar. Tillsättning av styrelse, revisorer och verkställande direktör Årsstämman beslutar om tillsättning av styrelse och revisorer för banken med ledning av förslag som bankens valberedning tagit fram. Styrelsen utser inom sig ordförande och vice ordförande. Valberedningen är bankens organ för beredning av stämmans beslut i tillsättningsfrågor. Valberedningen utgörs av Lena Hinders som ordförande samt ledamöterna, Maria Dahlgren, Rolf Eriksson, Carina Ohlsson samt styrelsens ordförande Lennart Johansson. Det är valberedningens uppgift att komma med förslag till ledamöter i styrelsen samt förslag till arvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter. Det ankommer på styrelsen att välja styrelseordförande om inte annat beslutas av årsstämman. Likaså utser styrelsen verkställande direktör som under styrelsens inseende ska leda verksamheten i banken. Styrelsens sammansättning och arbete Bankens styrelse, som utses vid årsstämman, består av åtta ledamöter och en suppleant. Därutöver ingår två personalrepresentanter och två suppleanter för dessa. Av styrelsens ledamöter är tre kvinnor. Uppgifter om de personer som ingår i bankens styrelse återfinns på sidan 58. Upplysningar om ersättningar, övriga förmåner och pensionskostnader inklusive principerna härför avseende styrelsen och VD lämnas i not 10 till posten allmänna administrationskostnader i resultaträkningen. Styrelsen fastställer årligen en arbetsordning. Arbetsordningen reglerar rollfördelningen mellan styrelseordföranden och verkställande direktören, frekvensen och formerna för styrelsens sammanträden, rapportering till styrelsen, delegering samt utvärdering av styrelsens och verkställande direktörens arbete. Styrelsens ordförande har en särställning inom styrelsen med särskilt ansvar för att styrelsens arbete är väl organiserat och bedrivs effektivt och att styrelsen fullgör sina uppgifter. Ordföranden ser bland annat till att styrelsen erhåller tillfredsställande information och beslutsunderlag för sitt arbete. De ärenden som behandlas i styrelsen följer gällande lagar, förordningar och styrelsens arbetsordning. Styrelsens främsta uppgifter, förutom att utse styrelseordförande och VD, är att fastställa bankens strategi, verksamhetsplan och prognos inklusive kapitalbehov, följa den ekonomiska utvecklingen, fastställa års- och delårsbokslut, fastställa samt ompröva policies och instruktioner för verksamheten, behandla kreditengagemang, samt som ett led i styrelsens ansvar för den interna kontrollen och riskhanteringen behandla rapporter härom. Under 2012 har styrelsen sammanträtt vid 14 tillfällen. Styrelsen har även genomfört ett styrelseseminarium kring strategifrågor, intern kapitalutvärdering m.m. Vid styrelsesammanträdena har bland annat behandlats års- och delårsbokslut, riskanalys, verksamhetsplan, kapitalbehov, prognos för kommande år, policies inom olika riskområden, delegeringsinstruktioner, större kreditengagemang, revisionsrapporter etc. Bankens VD-assistent har varit sekreterare i styrelsen. Riskkontroll och internrevision Riskkontrollfunktionen utgörs av en oberoende riskcontroller som är direkt underställd VD. Riskcontrollern rapporterar direkt till riskrådet. Riskrådet ska genom sitt arbete ge styrelsen ökade möjligheter till information om förslag på åtgärder i rutiner och organisation utifrån styrning, riskhantering och kontroll samt tillförlitligheten och effektiviteten i den finansiella rapporteringen. Riskrådet består av VD, kreditchef, compliance officer, riskcontroller och säkerhetschef. Internrevisionen arbetar på styrelsens uppdrag och granskar bankens interna styrning och kontroll. Dess granskning omfattar även verksamhetens omfattning och inriktningen så att den överensstämmer med interna regler samt utvärderar bankens organisation och arbetsprocesser. Kreditkommitté företag och privat Kreditkommittéerna fattar beslut i kreditfrågor enligt fastställda beslutsramar i delegeringsinstruktionen. Besluten ska protokollföras och rapporteras till styrelsen vid nästkommande styrelsemöte. I kreditkommitté företag ingår VD, kreditchef och företagschef. I kreditkommitté privat ingår VD, kreditchef samt privatchefer. 8

10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhetens art och inriktning Sparbanken Lidköping AB är helägt av Sparbanksstiftelsen Lidköping, Banken bedriver jämte traditionell bankverksamhet förmedling av försäkringar. Verksamheten bedrivs i huvudsak inom Lidköpings kommun och är inriktad på hushåll, små och medelstora företag inklusive lantbruk, föreningar, församlingar samt kommunen och dess bolag. Balansomslutning Balansomslutning uppgick vid årets slut till mkr, vilket är en ökning med 561 mkr jämfört med ingående balans. Bankens egna kapital uppgår till mkr, en soliditet på 26 % (24 %). Affärsvolym Bankens genomsnittliga affärsvolym, med vilket avses våra kunders in- och utlåning i banken samt förmedlade produkter till Swedbank såsom värdepappersfonder och bolån, ökade under året med 414 mkr till mkr, eller 3 % (3 %). Ultimo har en ökning skett med 842 mkr till mkr. Ökningen hänför sig huvudsakligen till ökat sparande. Utestående lånevolymer uppgick vid årsskiftet till mkr och sparandevolymer till mkr. Kreditgivning Utlåning till allmänheten ökade under året med 221 mkr (3 mkr) till mkr. Bottenlån för bostäder placeras i Swedbank Hypotek och uppgår vid årets slut till mkr en ökning med 96 mkr (78 mkr). Den totala volymen av förmedlade krediter till Swedbank Hypotek där även jordbruksoch företagskrediter ingår uppgår till mkr, en ökning med 138 mkr (139 mkr). Den samlade utlåningen i såväl egen portfölj som förmedlad utlåning, exklusive ansvarsförbindelser, har under året ökat med 357 mkr (140 mkr) vilket motsvarar 6 % (2 %). Resultat Rörelseresultatet uppgår till 106 mkr jämfört med 88 mkr för 2011, en ökning med 18 mkr (40 mkr). Resultatförbättringen är i huvudsak hänförligt till högre utdelning på aktieinnehavet i Swedbank. Jämförande rörelseresultat bortsett från aktieutdelning innebär en ökning med 6 mkr mot föregående år. Rörelseresultat i procent av genomsnittlig affärsvolym. Summa rörelseintäkter och räntenetto uppgår till 185 mkr, en ökning med 10 % (22 %). Börsutvecklingen, januari 2005=100. Sparande och placeringar Inlåningen ökade under året med 217 mkr (29 mkr) till mkr. Av ökningen svarade hushållen för 203 mkr (78 mkr). Inlåning från företag har ökat med 34 mkr (-41 mkr) medan inlåning från den offentliga sektorn minskat med 32 mkr (13 mkr). Värdet i aktie- och räntefonder samt försäkringsplaceringar hos Swedbank Robur har under året ökat med 156 mkr (-250 mkr). Placering i strukturerade produkter och värdepappersdepåer ökade under året med 130 mkr (-26 mkr) och uppgick per årsskiftet till 960 mkr. Stockholmsbörsen har under 2012 stigit med 12 % och detta har bidragit till ökade volymer. Räntenettot uppgår till 104 mkr att jämföra med 105 mkr föregående år. Nettokostnaden på derivat för säkringsredovisning uppgår till 3 mkr (3 mkr). Räntenettot på bankens värdepappersportfölj och utlåning till kreditinstitut uppgår till 30 mkr (30 mkr). Kostnader för insättningsgaranti och avgift till stabilitetsfond uppgår till 4 mkr (4 mkr). Aktieutdelning har erhållits med 27 mkr (14 mkr). Provisionsintäkter netto uppgår till totalt 48 mkr (46 mkr) och provisionsintäkterna netto för värdepappersrörelsen uppgår totalt till 15 mkr (15 mkr). Utlåningsprovisioner uppgår till 17 mkr (13 mkr) varav 14 mkr utgör ersättning för förmedlade lån till Swedbank Hypotek vilket är en ökning 2 mkr. 9

11 ytterligare 111 mkr. Kapitaltäckningskvoten enligt Pelare 1 uppgår till 2,52 (2,56). K/I tal före kreditförluster. Rörelsekostnaderna uppgår till 74 mkr, en minskning med 6 mkr eller 8 % (2 %). Personalkostnaderna är oförändrade och uppgår till 42 mkr. IT-kostnader har minskat med 2 mkr och uppgår till 12 mkr. Kostnader för marknadsföring uppgår till 3 mkr (3 mkr). Lokal- och fastighetskostnader uppgår till 3 mkr (8 mkr). Kreditförluster redovisas netto till 5 mkr (0,2 mkr). Reservering för nya befarade kreditförluster har skett med 6 mkr samtidigt som återföring av kreditförluster kunnat ske med 1 mkr. Specifikation framgår av not 12. Likviditet och placeringar Bankens likviditet som inte är utlånad placeras på konto i Swedbank, räntebärande värdepapper och strukturerade produkter. Placeringsportföljen, exklusive aktieinnehav, uppgår på balansdagen till 740 mkr (775 mkr). Banken har beviljad kreditlimit hos Swedbank på 500 mkr. Banken har under året förvärvat ytterligare aktier i Swedbank och innehavet per balansdagen uppgår till aktier ( aktier) Likviditetsreserven i form av säkerställda obligationer och kassa uppgår på balansdagen till mkr. Därutöver finns ytterligare likviditetsskapande medel på mkr. Uppföljning av likviditeten sker dagligen mot av styrelsen fastställa likviditetskrav. Banken innehar aktier (1 619) i Sparbankernas Försäkrings AB. Bolaget har bildats gemensamt av sparbankerna för att hantera försäkring av den egna rörelsen. Kapitalbas - kapitaltäckning Bankens kapitalbas uppgår efter årets resultat och förslag till vinstdisposition till 784 mkr, en ökning med 58 mkr. Kapitaltäckning ska ske för kredit- och operativa risker. För kreditrisker tillämpas schablonmetoden och för operativa risker basmetoden. Utöver kapitalbehov enligt Pelare 1 har styrelsen fastställt kapitalbehov enligt Pelare 2 med Kapitaltäckningskvot. Personal Antalet anställda uppgick vid årets slut till 63 personer. Med normalarbetstidsmåttet timmar uppgick antalet årsanställda till 59 personer (61) varav 61 % utgör kvinnor. Bankens rådgivare uppfyller de licensierings- och certifieringskrav som erfordras för att kunna erbjuda kvalificerad rådgivning. De förändrade regelkrav som sker inom finansiella sektorn har inneburit att flera medarbetare genomgått utbildning inom detta område. Kompetensutveckling för all personal är ett prioriterat område. Ersättningar och förmåner till ledningen Principer och processer för ersättning till ledning redovisas i not 10. Mötesplatser Banken har samlat all rådgivning under ett tak och i samarbete med Fastighetsbyrån och Dina Försäkringar erbjuder vi komplett service i form av finansiell rådgivning, fastighetsmäklare och försäkringslösningar. Lika viktigt som det fysiska mötet är tillgängligheten via internet-, mobil- och telefonbank. Under året har förbättrade mobilbanksapplikationer tagits i bruk och fortsatt utveckling kommer att ske i samarbete med Swedbank. Hållbarhet och miljö Sparbanken Lidköping miljöcertifierades 2006 enligt ISO För att behålla certifikatet krävs en godkänd omcertifiering var tredje år. Senast banken omcertifierades var Det centrala i miljöarbetet är den miljöhandbok som arbetats fram och som är ett av de styrande dokumenten. Syftet är att genom ett strukturerat miljöarbete minska bankens miljöpåverkan på ett affärsmässigt sätt. För bankens del berör det åtta områden, vilka benämns miljöaspekter, där arbetet fokuseras: 1. Bankens medverkan vid kreditgivning, försäljning av tjänster och ekonomisk rådgivning bidrar till att påverka kunders nyttjande av luft, vatten, mark och råvaror samt till utsläpp och andra föroreningar. 10

12 2. Bankens elförbrukning ger upphov till förbrukning av naturresurser. 3. Bankens användning av kontorsutrustning och övrigt kontorsmaterial ger upphov till råvaruförbrukning av ändliga naturresurser såsom metaller och olja. Bankens pappersförbrukning ger upphov till råvaruförbrukning av träd. Bankens avfallshantering ger upphov till onödig resursförbrukning genom brutna kretslopp samt utsläpp till luft, mark och vatten. 4. Transporter och tjänsteresor till bankkontor och automater ger upphov till koldioxidutsläpp och andra utsläpp och föroreningar. 5. Bankens sponsring kan indirekt ge negativa miljöpåverkan. 6. Bankens egna penningplaceringar kan indirekt ge negativ miljöpåverkan. 7. Bankens inköp regleras via inköpsrutinen men behöver ändå granskas och utvärderas. 8. Renovering, underhåll och ombyggnation av bankens fastighet kan leda till negativ miljöpåverkan. Sparbanken Lidköping har antagit en miljöpolicy som bygger på FN:s, EU:s och Sveriges Regerings ambitioner att skapa en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling. Miljöarbetet skall också bidra till en uthållig lönsamhet och ett stärkt varumärke: Vi skall prioritera och uppmuntra leverantörer och kunder som delar vår ambition i miljöfrågor. Vi skall i all verksamhet efterleva gällande lagar och förordningar samt verka för en positiv utveckling på detta område. Vi skall minska och förebygga föroreningar och aktivt arbeta för att minska miljöbelastningen. Vi skall utbilda och uppmuntra bankens personal till ett aktivt miljötänkande och ständigt arbeta på förbättringar. Finansiella instrument och riskhantering Se not 3. Risker och osäkerhetsfaktorer Bankens resultat påverkas starkt av omvärldsförändringar som banken inte själv råder över. Den största inverkan har det allmänna ränteläget, börskursernas förändring och det allmänna konjunkturläget. Banken har en diversifierad kreditportfölj för att motverka fluktuationer, samt låga finansiella och operativa risker. Bedömning av återbetalningsförmågan hos kredittagarna och därmed värdet av kreditportföljen sker kontinuerligt. De stresstester som sker i den interna kapitalutvärderingen visar att motståndskraften i bankens resultat- och balansräkning är god. Den största risken för banken är kreditrisken. Vår bedömning är att även om konjunkturutvecklingen är svag så är kreditrisken begränsad och kreditstocken reserverad i tillräcklig omfattning. Förväntningar avseende den framtida utvecklingen För verksamhetsåret 2013 förutspås ett högre resultat än 2012 till följd av att intäkter från aktieutdening kommer att öka. Vi bedömer att den allmänna räntenivån kommer att fortsatt vara på en låg nivå som innebär låga räntemarginaler. Räntenettot påverkas även av att större likviditetsreserver krävs för att möta nya regelkrav. Kostnadsnivån som under två år sänkts bedöms 2013 öka något. Bankens nuvarande miljömål omfattar tiden från och med 2012 till och med Målen bygger, liksom tidigare, på våra kunders beteende, där målet är att minska kontantuttagen med 15 % och öka kortköpen i butik med 10 %. Under våren genomfördes ett projekt som involverade övriga banker i Lidköping, Polisen, Lidköpings Kommun och Svensk Handel. Målet var att minska kontanterna i samhället och öka kortanvändningen i butik. Efter avslutat projekt kunde vi glädja oss åt en minskning av kontantanvändningen med 10 %. Världsmiljödagen och Earth Hour uppmärksammades också av banken och gav oss en möjlighet att informera våra kunder om bankens miljöengagemang. 11

13 Fem år i sammandrag Nyckeltal Volym Affärsvolym ultimo, Mkr Förändring under året, % 6,0-1,8 5,7 15,0-6,7 Av banken förvaltade och förmedlade kundvolymer Kapital Soliditet Beskattat eget kapital + eget 26,2 23,8 23,5 21,6 19,7 kapitalandel av obeskattade reserver i % av balansomslutningen Kapitaltäckningskvot Kapitalbas/Kapitalkrav, ggr 2,5 2,6 2,5 2,3 2,3 Primärkapitalrelation Primärkapital/Kapitalkrav, ggr 2,3 2,6 2,5 2,3 2,3 Resultat Placeringsmarginal Räntenetto i % av MO 1,9 2,1 1,7 1,8 2,5 Rörelseintäkter/affärsvolym Räntenetto + rörelseintäkter i 1,3 1,2 1,0 1,7 1,4 % av genomsnittlig affärsvolym Rörelseresultat/affärsvolym Rörelseresultat i % av 0,7 0,6 0,4 1,1 0,8 genomsnittlig affärsvolym Räntabilitet på eget kapital Årets resultat i % av 5,8 5,4 3,1 10,5 7,4 genomsnittligt eget kapital K/I-tal före kreditförluster Summa kostnader exkl 0,40 0,48 0,63 0,37 0,42 kreditförluster och värdeförändringar på övertagen egendom i relation till räntenetto + rörelseintäkter K/I-tal efter kreditförluster Summa kostnader inkl kreditförluster och värdeförändringar på övertagen egendom i relation 0,43 0,48 0,64 0,37 0,43 Osäkra fordringar och kreditförluster Reserveringsgrad för osäkra fordringar Nedskrivning för sannolika förluster i % av osäkra Andel osäkra fordringar Osäkra fordringar netto i % av total utlåning till allmänheten och kreditinstitut (exkl banker) Kreditförlustnivå Kreditförluster i % av ingående balans för utlåning till allmänheten, kreditinstitut (exkl banker) ,5 0,3 0,2 0,3 0,3 0,2 0,0 0,0 0,0 0,1 Övriga uppgifter Medelantal anställda Antal kontor

14 Resultat- och balansräkningar mkr Resultaträkning Räntenetto Provisioner, netto Nettoresultat av finansiella transaktioner Övriga intäkter Summa intäkter Allmänna administrationskostnader Övriga kostnader Kreditförluster Summa kostnader Rörelseresultat Bokslutsdispositioner Skatter Årets resultat Balansräkning Kassa Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Räntebärande värdepapper Aktier och andelar Materiella tillgångar Övriga tillgångar Summa tillgångar Skulder till kreditinstitut In- och upplåning från allmänheten Övriga skulder Avsättningar för pensioner m m Summa skulder och avsättningar Obeskattade reserver Eget kapital Summa skulder, avsättningar och eget kapital

15 Förslag till disposition beträffande bolagets vinst Årets resultat enligt balansräkningen utgör, tkr Till bolagsstämmans förfogande står: - Fond för verkligt värde Balanserad vinst Årets resultat Summa Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande: - Till aktieägare utdelas I ny räkning balanseras Summa Förslaget till utdelning, som utgör 0,8 % av bankens eget kapital, har gjorts med beaktande av dels reglerna om buffertkapital, riskbegränsning och genomlysning enligt lagen om bank- och finansieringsrörelse, dels försiktighetsregeln i 17 kap 3 aktiebolagslagen. Bankens kapitaltäckningskvot efter föreslagen vinstdisposition uppgår till 2,52 (föregående år 2,56). Den lagstadgade kapitaltäckningskvoten utgör 1,0. Bankens ekonomiska ställning ger inte upphov till annan bedömning än att banken kan förväntas fullgöra sina förpliktelser på såväl kort som lång sikt. Styrelsens bedömning är att bankens egna kapital såsom det redovisas i årsredovisningen är tillräckligt stort i förhållande till verksamhetens omfattning och risk. Vad beträffar bankens resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer. 14

16 RESULTATRÄKNING 1 januari - 31 december tkr Not Ränteintäkter Räntekostnader Räntenetto Erhållna utdelningar Provisionsintäkter Provisionskostnader Nettoresultat av finansiella transaktioner Övriga rörelseintäkter Summa rörelseintäkter Allmänna administrationskostnader Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Summa kostnader före kreditförluster Resultat före kreditförluster Kreditförluster, netto Rörelseresultat Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat Årets resultat

17 RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT 1 januari - 31 december tkr Not Årets resultat Övrigt totalresultat Årets förändringar i verkligt värde på finansiella tillgångar som kan säljas Förändringar i verkligt värde på finansiella tillgångar som kan säljas överfört till årets resultat Skatt hänförlig till komponenter i övrigt totalresultat Årets övrigt totalresultat Årets totalresultat

18 BALANSRÄKNING Per den 31 december tkr Not Tillgångar Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Obligationer och andra räntebärande värdepapper Aktier och andelar Materiella tillgångar - Varav inventarier - Varav byggnader och mark Aktuell skattefordran Övriga tillgångar Uppskjuten skattefordran Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa tillgångar Skulder, avsättningar och eget kapital Skulder till kreditinstitut In- och utlåning från allmänheten Övriga skulder Derivat Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Övriga avsättningar Summa skulder och avsättningar Obeskattade reserver Eget kapital Bundet eget kapital - Varav aktiekapital ( st. aktier och kvotvärde 100 kr) - Varav reservfond Fritt eget kapital - Varav fond för verkligt värde - Varav balanserad vinst eller förlust - Varav årets resultat Summa eget kapital Summa skulder, avsättningar och eget kapital Poster inom linjen Ställda säkerheter för egna skulder Ansvarsförbindelser - Varav garantier - Varav övriga ansvarsförbindelser Åtaganden - Varav övriga åtaganden

19 RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL Bundet eget kapital Fritt eget kapital Totalt eget kapital 2011 Aktiekapital Reservfond Fond för verkligt värde Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Tkr Ingående eget kapital Årets resultat Årets övrigt totalresultat Årets totalresultat Vinstdisposition Utdelningar Utgående eget kapital Bundet eget kapital Fritt eget kapital Totalt eget kapital 2012 Aktiekapital Reservfond Fond för verkligt värde Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Tkr Ingående eget kapital Årets resultat Årets övrigt totalresultat Årets totalresultat Vinstdisposition Utdelningar Omföring mellan balanserad vinst och fond för verkligt värde Utgående eget kapital Bundna fonder Bundna fonder får inte minskas genom vinstutdelning. Reservfond Syftet med reservfonden har varit att spara en del av nettovinsten, som inte går åt för täckning av balanserad förlust. I reservfonden ingår även belopp som före 1 januari 2006 tillförts överkursfonden. Fritt eget kapital Fond för verkligt värde Fond för verkligt värde inkluderar den ackumulerade nettoförändringen av verkligt värde på finansiella tillgångar som kan säljas fram till dess att tillgången bokas bort från balansräkningen. Balanserad vinst eller förlust Utgörs av föregående års fria egna kapital efter att en eventuell vinstutdelning lämnats. Utgör tillsammans med årets resultat och fond för verkligt värde summa fritt eget kapital, det vill säga det belopp som finns tillgängligt för utdelning till aktieägarna. 18

20 KASSAFLÖDESANALYS Indirekt metod 1 januari - 31 december tkr Den löpande verksamheten Rörelseresultat (+) Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Orealiserad del av nettoresultat av finansiella transaktioner (+/-) Av-/nedskrivningar (+) Kreditförluster (+) Övriga poster som inte ingår i kassaflödet (+/-) Betald inkomstskatt (-) Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning/minskning av utlåning till allmänheten (+/-) Ökning/minskning av värdepapper (+/-) Ökning/minskning av in- och upplåning från allmänheten (+/-) Ökning/minskning av skulder till kreditinstitut (+/-) Förändring av övriga tillgångar (+/-) Förändring av övriga skulder (+/-) Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Avyttring av materiella tillgångar (+) Förvärv av materiella tillgångar (-) Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Utbetald utdelning (-) Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Följande delkomponenter ingår i likvida medel Kassa och tillgodohavanden i centralbanker Utlåning till kreditinstitut Summa enligt balansräkningen Summa enligt kassaflödesanalysen Kortfristiga placeringar har klassificerats som likvida medel enligt följande utgångspunkter: De har en obetydlig risk för värdefluktuationer. De kan lätt omvandlas till kassamedel. De har en löptid om högst tre månader från anskaffningstidpunkten. 19

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2014-01-01 2014-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 1 Delårsrapport för perioden 2013-01-01 2013-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166, får härmed

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012

Delårsrapport januari juni 2012 Delårsrapport januari juni 2012 Styrelsen för Sparbanken Boken, org nr 537600-6234, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2012. 1 Allmänt om verksamheten

Läs mer

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I Delårsrapport 211 J A N U A R I - J U N I Färs & Frosta Sparbank AB Delårsrapport januari juni 211 Allmänt om verksamheten Ränteutveckling Riksbanken har fortsatt den höjning av reporäntan som påbörjades

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2015-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015 Sparbanken Gotland Org.nr. 534000-5775 Delårsrapport Januari juni 2015 Delårsrapport för perioden januari - juni 2015 Styrelsen för Sparbanken Gotland (534000-5775) avger härmed delårsrapport för verksamheten

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014

Delårsrapport januari juni 2014 Delårsrapport januari juni Sparbankens resultat Tjörns Sparbanks rörelseresultat för det första halvåret uppgick till 15 403 tkr (5 501 tkr). Intäkter Sparbankens totala intäkter för det första halvåret

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2016-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012 Januari juni 2013 Ekeby Sparbank får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013.01.01 2013-06-30. Sparbankens resultat Ekeby Sparbank redovisar ett rörelseresultat på 9.501

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2013

Delårsrapport. Januari Juni 2013 Delårsrapport Januari Juni 2013 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2013 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

Delårsrapport, Januari-Juni 2008

Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Delårsrapport 2008 1 Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01 till 2008-06-30. Allmänt

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011 Allmänt om verksamheten forsätter att visa en stabil resultatutveckling. Räntenettot stärks varje kvartal och kreditförlusterna är låga. Riksbanken

Läs mer

förbättring, vi har fått utdelning på vårt stora innehav av Swedbanks aktier och kreditförlusterna visar positiva siffror tack vare återvinningar.

förbättring, vi har fått utdelning på vårt stora innehav av Swedbanks aktier och kreditförlusterna visar positiva siffror tack vare återvinningar. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2012-01-01-2012-06-30 Allmänt om verksamheten Världens ekonomi

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta har varit 0,25 procentenhet under hela första halvåret. Det är historiskt en mycket låg nivå. Efter

Läs mer

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK -

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2008 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2010

Delårsrapport. Januari juni 2010 Delårsrapport Januari juni 2010 Delårsrapport för januari juni 2010 Styrelsen för Sparbanken Göinge AB, 516406-0716, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari -

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2010 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

Delårsrapport för perioden

Delårsrapport för perioden Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2009 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta som vid årets ingång uppgick till 2 procent sänktes löpande under året till 0,50 procent vid halvårsskiftet.

Läs mer

Sparbankens räntenetto uppgick till 91,9 Mkr (87,4), vilket är 5 % högre än föregående år.

Sparbankens räntenetto uppgick till 91,9 Mkr (87,4), vilket är 5 % högre än föregående år. Delårsrapport för Sparbanken Syds, (548000-7425), verksamhet per 30 juni 2012, bankens 186:e verksamhetsår. Verksamheten startade i Ystad den 3 maj 1827. SPARBANKENS RESULTAT Sparbankens räntenetto uppgick

Läs mer

Delårsrapport per 2015-06-30

Delårsrapport per 2015-06-30 Delårsrapport per 2015-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2015 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Delårsrapport för januari september 2012

Delårsrapport för januari september 2012 Delårsrapport för januari september 2012 1 Innehållsförteckning Delårsrapport för januari september 2012 sid 3 Siffror i sammandrag sid 3 Resultaträkning sid 4 Rapport över totalresultat sid 4 Balansräkning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2007 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

Sparbanken Gotland. Delårsrapport Januari -Juni 2014

Sparbanken Gotland. Delårsrapport Januari -Juni 2014 Sparbanken Gotland Delårsrapport Januari -Juni 2014 Delårsrapport för perioden januari - juni 2014 Styrelsen för Sparbanken Gotland, orgnr 534000-5775, får härmed avge delårsrapport för verksamheten under

Läs mer

Delårsrapport Januari - juni 2016

Delårsrapport Januari - juni 2016 HÄRADSSPARBANKEN MÖNSTERÅS ORG. NR. 532800-6209 Delårsrapport Januari - juni 2016 Delårsrapport för perioden januari juni 2016 Styrelsen för Häradssparbanken Mönsterås (532800-6209) får härmed avge delårsrapport

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2009 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2009-01-01-2009-06-30 (Då

Läs mer

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 1(8) Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 Bästa delårsresultatet hittills Ökad affärsvolym Lysande aktieaffärer Sponsringen av väg 160 Inga kreditförluster Bästa delårsresultatet

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2016

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2016 Delårsrapport Dalslands Sparbank Januari Juni 2016 Delårsrapport för Januari Juni 2016 Verksamhetens art och inriktning Dalslands Sparbanks verksamhetsområde omfattar Mellerud, Ed, Färgelanda och Bengtsfors

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 Skurups Sparbank, 548000-7409, får härmed avlämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2010-01-01 2010-06-30. Verksamheten Under första halvåret har stort fokus

Läs mer

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Org nr 533200-5189 Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Delårsrapport 2007-01-01 2007-06-30 Delårsrapport för januari juni 2007 Styrelsen för Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2011 Allmänt om verksamheten Halvåret har präglats av god ekonomisk tillväxt i Sverige och oro för försämring av statsfinanserna i de s.k. PIIGS-länderna

Läs mer

Delårsrapport per

Delårsrapport per Delårsrapport per 2007-06-30 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2007 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 070101-070630. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN

Läs mer

Sparbanksidén håller i alla tider. Populärversion av årsredovisning 2010

Sparbanksidén håller i alla tider. Populärversion av årsredovisning 2010 Sparbanksidén håller i alla tider Populärversion av årsredovisning 2010 Sparbanksidén håller i alla tider Jag läste nyligen en artikel om Sala Sparbank, införd i VLT maj 2001. Det är ganska precis 10

Läs mer

DELÅRSBOKSLUT PER 2009-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSBOKSLUT PER 2009-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSBOKSLUT PER 2009-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 1 Delårsrapport för perioden 2009-01-01-2009-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166, får härmed

Läs mer

Delårsrapport Januari Juni 2012

Delårsrapport Januari Juni 2012 Delårsrapport Januari Juni 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2012 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2009

Delårsrapport för januari juni 2009 Delårsrapport för januari juni 2009 Allmänt om verksamheten Vi kan med glädje konstatera att banken trots den rådande lågkonjunkturen, gjort ett mycket bra delårsresultat. Resultatet är drygt 100% bättre

Läs mer

Bankens styrelse har under året beslutat att övergå till BTP1 för tjänstepension, vilket är ett premiebaserat system.

Bankens styrelse har under året beslutat att övergå till BTP1 för tjänstepension, vilket är ett premiebaserat system. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013-01-01-2013-06-30 Allmänt om verksamheten Om man ur ett

Läs mer

Tillägg 2014:1 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014

Tillägg 2014:1 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Tillägg 2014:1 (Fi Dnr 14-12186) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Detta dokument utgör ett tillägg till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ( Bolaget ) grundprospekt

Läs mer

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 RESULTATRÄKNING, Kkr Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 % Ränteintäkter 55 246 69 023-20% 123 920 Räntekostnader -4 935-19 291-74% -27 606 Räntenetto 50 311 49 732 1% 96 314 Erhållna utdelningar

Läs mer

Delårsrapport per 2009-06-30

Delårsrapport per 2009-06-30 Delårsrapport per 2009-06-30 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2009 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 090101-090630. ALLMÄNT

Läs mer

Delårsrapport per

Delårsrapport per Delårsrapport per 2016-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2016 Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under

Läs mer

Delårsrapport per 2014-06-30

Delårsrapport per 2014-06-30 Delårsrapport per 2014-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2014 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010.

DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010. Sid 1 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010. Styrelsen för Sparbanken i Karlshamn, 536200-9481, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden den 1 januari - den 30 juni 2010.

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommuniké 2012 Ystad den 28 februari 2012 Andra halvåret 2012 jämfört med andra halvåret 2011 Affärsvolymerna ökade med 2,1 % (4,0 %) Rörelseresultatet ökade med 107 mkr (-126 mkr) och uppgick

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

ÅTVIDABERGS SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, Allmänt om verksamheten

ÅTVIDABERGS SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, Allmänt om verksamheten ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011 Allmänt om verksamheten visar en mycket stabil resultatutveckling. Räntenettot stärks varje kvartal och kreditförlusterna är låga. Riksbanken

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2011-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2011 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2011-01-01-2011-06-30 (Då

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2016

Delårsrapport Januari juni 2016 Januari juni 2016 Sid 2 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI JUNI 2016. Styrelsen för Sparbanken Eken AB, 516406-0674, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2016.

Läs mer

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i %

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Sid 3 RESULTATRÄKNING tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Ränteintäkter 99 476 121 484 Räntekostnader - 30 787-49 722 Räntenetto 68 689 71 762-4,3% Erhållna utdelningar 10 197 6 702 Provisionsintäkter

Läs mer

Ålems Sparbank Org nr

Ålems Sparbank Org nr 1 Innehållsförteckning för första halvåret 2016, s. 3 Sparbankens resultat under första halvåret 2016, s. 3 Sparbankens ställning, s.4 Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer, s. 4 Resultat i sammandrag,

Läs mer

Tjustbygdens Sparbank Den lokala Sparbanken. Ställning. Utveckling av resultat och ställning. Resultat

Tjustbygdens Sparbank Den lokala Sparbanken. Ställning. Utveckling av resultat och ställning. Resultat Tjustbygdens Sparbank Den lokala Sparbanken Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2013-01-01 till 2013-06-30. Tjustbygdens

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2015

Delårsrapport. Januari Juni 2015 Delårsrapport Januari Juni 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2015 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

Sparbanken När det gäller sparbankens verksamhet vill jag lyfta fram tre saker.

Sparbanken När det gäller sparbankens verksamhet vill jag lyfta fram tre saker. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2015-01-01-2015-06-30 Omvärlden Första halvåret 2015 har

Läs mer

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2007

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2007 Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2007 Allmänt om verksamheten I år har vi lanserat ett riktigt bra betal- och kreditkort, som vi kallar Fryksdalen Framför Allt kortet. Förutom att

Läs mer

VIMMERBY SPARBANK AB. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016

VIMMERBY SPARBANK AB. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 VIMMERBY SPARBANK AB Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Allmänt om verksamheten Vimmerby Sparbank redovisar ett relativt svagt resultat för första halvåret 2016. Resultat före kreditförluster är 3,5

Läs mer

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008 Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008 Allmänt om verksamheten I år har vi lanserat en riktigt bra tjänst som heter Fondguide Premiepension. Tjänsten vänder sig till alla som vill bli

Läs mer

Provisionsintäkterna har ökat med 7 % till 9,0 Mkr (8,4 Mkr). Ökning har skett av intäkter för betalningsförmedling samt från Swedbank Hypotek.

Provisionsintäkterna har ökat med 7 % till 9,0 Mkr (8,4 Mkr). Ökning har skett av intäkter för betalningsförmedling samt från Swedbank Hypotek. VIMMERBY SPARBANK AB Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Allmänt om verksamheten Vimmerby Sparbank forsätter att visa ett stabilt resultat. Räntenettot är 3 % högre jämfört med första halvåret och kreditförlusterna

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2014

Delårsrapport. Januari juni 2014 Delårsrapport Januari juni 2014 sid 1 (5) Delårsrapport för januari - juni 2014 Styrelsen för Sparbanken Göinge AB, 516406-0716, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden

Läs mer

Räntenettot för perioden var tkr ( tkr). Minskningen beror på det historiskt låga ränteläget vilket medfört en minskad räntemarginal.

Räntenettot för perioden var tkr ( tkr). Minskningen beror på det historiskt låga ränteläget vilket medfört en minskad räntemarginal. DELÅRSRAPPORT 2016-06-30 Skurups Sparbank, organisationsnummer 548000-7409, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2016-01-01 2016-06-30. Utveckling av resultat och ställning Jämförelser

Läs mer

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30 VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30 Styrelsen för Virserums Sparbank (533200-5247) får härmed lämna delårsrapport för Sparbankens verksamhet under perioden 2008-01-01-2008-06-30.

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013 Allmänt om verksamheten forsätter att visa ett stabilt resultat trots sjunkande räntenetto. Räntenettot är 12 % lägre jämfört med 30 juni 2012, provisionsintäkterna

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011 DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011 Styrelsen för Sparbanken Boken, org nr 537600-6234, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2011. 1 Allmänt om verksamheten

Läs mer

Delårsrapport. Ikano Bank SE. januari - juni 2010. Org nr 517100-0051

Delårsrapport. Ikano Bank SE. januari - juni 2010. Org nr 517100-0051 Delårsrapport januari - juni Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll Om Ikano Bank SE...3 Resultaträkning...4 Rapport över totalresultatet...4 Balansräkning...5 Rapport över förändringar i eget kapital...6

Läs mer

Provisionsintäkterna har ökat med 8 % till 11,2 Mkr (10,4 Mkr). Ökning har främst skett av intäkter från värdepappersförmedling och försäkringar.

Provisionsintäkterna har ökat med 8 % till 11,2 Mkr (10,4 Mkr). Ökning har främst skett av intäkter från värdepappersförmedling och försäkringar. VIMMERBY SPARBANK AB Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Allmänt om verksamheten Vimmerby Sparbank redovisar ett, jämfört med tidigare år svagare resultat för första halvåret 2015. Resultat före kreditförluster

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Fryksdalens Sparbank. Delårsrapport för januari - juni 2014. Allmänt om verksamheten. Vad händer under resten av verksamhetsåret?

Fryksdalens Sparbank. Delårsrapport för januari - juni 2014. Allmänt om verksamheten. Vad händer under resten av verksamhetsåret? Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2014 Allmänt om verksamheten Den extremt låga inflationen och inflationstrycket i Sverige, och större delen av omvärlden, gjorde att Riksbanken i början

Läs mer

1 januari 30 juni 2014

1 januari 30 juni 2014 www.sevenday.se Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2014 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avge delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2014. Innehåll Verksamheten 3 Affärsidé

Läs mer

516401-9993 2015-06-30 TKR. Ekobanken medlemsbank Delårsrapport januari juni 2015

516401-9993 2015-06-30 TKR. Ekobanken medlemsbank Delårsrapport januari juni 2015 Ekobanken medlemsbank Delårsrapport januari juni 2015 1 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN HÄNDELSER I BANKEN Ekobanken har gått vidare med att utveckla de hållbarhetsrabatter som tidigare införts på räntan för bolån

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2016

Delårsrapport för januari juni 2016 Delårsrapport för januari juni 2016 Innehållsförteckning Delårsrapport för Januari Juni 2016 sid 3 Allmänt om verksamheten sid 3 Sparbankens resultat sid 3 Sparbankens ställning sid 4 Resultatprognos sid

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2008

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2008 DELÅRSRAPPORT Januari juni 2008 Styrelsen för Sparbanken Boken får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2008. 1 Allmänt om verksamheten Sparbanken Boken

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Företagsinformation (Öhman Capital) med organisationsnummer 556774-0906 är ett värdepappersbolag och står under tillsyn av Finansinspektionen. Bolaget bildades 2008 och är ett helägt

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

FOREX BANK AB Delårsrapport

FOREX BANK AB Delårsrapport FOREX BANK AB 516406-0104 Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2008 Innehållsförteckning Sida Utveckling av resultat och ställning 3 Väsentliga faktorer för koncernen och moderbolaget 4 Koncernens resultaträkning

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni Allmänt om verksamheten Utvecklingen i svensk ekonomi har hittills i år varit starkare än väntat. Hushållens konsumtion och företagens investeringar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Delårsrapport för januari - juni 2014

Delårsrapport för januari - juni 2014 Delårsrapport för januari - juni 2014 Delårsrapport för januari-juni 2014 Styrelsen för Södra Hestra Sparbank, org nr 528500-6408 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2008

Delårsrapport Januari juni 2008 Januari juni 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2008. Styrelsen för Sparbanken Eken AB, 516406-0674, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden den 1 januari - den 30 juni

Läs mer

IKANO Banken AB (publ) Org nr

IKANO Banken AB (publ) Org nr IKANO Banken AB (publ) Org nr 516401-9753 Delårsrapport januari - juni Innehåll Fortsatt tillväxt... 3 Resultaträkning (Mkr)... 4 Balansräkning (Mkr)... 5 Kassaflödesanalys (Mkr)... 6 Noter (Mkr)... 7

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Fryksdalens Sparbank. Delårsrapport för januari - juni 2015. Allmänt om verksamheten. Vad händer under resten av verksamhetsåret?

Fryksdalens Sparbank. Delårsrapport för januari - juni 2015. Allmänt om verksamheten. Vad händer under resten av verksamhetsåret? Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2015 Allmänt om verksamheten Vår omvärld präglas mycket av oro och osäkerhet vad gäller politik, regelverk och penningpolitik. Det är oroligt i och

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 090630

DELÅRSRAPPORT 090630 DELÅRSRAPPORT 090630 Styrelsen för SPARBANKEN ALINGSÅS, 564000-7059, får härmed avge delårsrapportering för sparbankens verksamhet, för perioden 090101-090630. F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Utdelning på sparbankens innehav av Swedbank-aktier har erhållits med 2,0 Mkr (1,9 Mkr).

Utdelning på sparbankens innehav av Swedbank-aktier har erhållits med 2,0 Mkr (1,9 Mkr). ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2014 Allmänt om verksamheten Det första halvåret 2014 kännetecknas av en begränsad, men stabil, tillväxt i affärerna. Vi kan fortfarande inte tala

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2008 Allmänt om verksamheten Spara och Försäkra Året har präglats av oro på de finansiella marknaderna, föranlett av problem i den amerikanska bolånemarknaden.

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2009

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2009 DELÅRSRAPPORT Januari juni 2009 Styrelsen för Sparbanken Boken får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2009. 1 Allmänt om verksamheten Sparbanken Boken

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2012 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2012-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Delårsrapport Juni 2010

Delårsrapport Juni 2010 Delårsrapport Juni 2010 Delårsrapport för januari - juni 2010 Sparbanken får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2010-01-01-2010-06-30. (Belopp inom parentes avser motsvarande period

Läs mer

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30 VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30 Styrelsen för Virserums Sparbank får härmed lämna delårsrapport för Sparbankens verksamhet under perioden 2007-01-01-2007-06-30. Sparbankens

Läs mer