Årsredovisning. Sparbanken Alingsås AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning. Sparbanken Alingsås AB"

Transkript

1 Årsredovisning Sparbanken Alingsås AB 2012

2 VD har ordet Vi kan nu lägga 2012 bakom oss och konstatera att året har präglats av stor ekonomisk oro i vår värld, främst eurokrisen och budgetunderkott i USA. Trots att vår svenska ekonomi är väldigt stark påverkas vi mycket av vår omvärld. Osäkerhet ger passivitet som förstärker hela situationen. För vår del märktes väldigt lite av denna osäkerhet under våren, men efter sommaren var exempelvis kreditefterfrågan för investeringar klart mindre. Ett annat tecken på osäkerheten är att många valde att placera om pengar från börsen till vanligt traditionellt banksparande, trots att den svenska börsen under 2012 steg med 12%. Sparbanken Alingsås bygger sedan starten 1833 på vår Sparbanksidé, där en viktig del är att främja sparsamhet. Detta arbetar vi mycket med när vi pratar sund ekonomi med våra kunder. Vi försöker hjälpa våra kunder till att skapa buffertar för oförutsedda händelser. Buffertar kan skapas genom sparande i olika former eller genom att amortera på sina lån. Sparande är också viktigt för att ha en insats till större investeringar som exempelvis köp av eget boende eller kanske bil. En annan viktig del i sund ekonomi är tryggheten om något oförutsett inträffar. Det är naturligt att försäkra sina saker som hus och bil, men det är minst lika viktigt att försäkra sin trygghet. Det oförutsedda kan vara arbetslöshet eller sjukdom. Man kan vara beredd genom att teckna försäkringar som kan lindra skadan. Ett annat problem som dyker upp i tider av osäkerhet är arbetslöshet, och inte minst ungdomsarbetslöshet som i vissa delar av vårt verksamhetsområde är hög. Detta skapar utanförskap och misstro till samhället för våra ungdomar. Vi i Sparbanken Alingsås har nu startat ett arbete tillsammans med organisationer i näringslivet, projektet "Unga Jobb". Projektet bygger på att unga arbetslösa (18-25 år) får praktikplatser på tre månader, detta ska ge dem både arbetslivserfarenhet och en tro på sig själva. Bankens resultat 2012 är mycket gott, trots den osäkerhet som råder. Stor del av det fina resultatet är många års arbete som inneburit en stor kundstock som använder bankens tjänster, men också att vi arbetar med att hela tiden vara kostnadsmedvetna. Vi arbetar proaktivt på kreditsidan, vilket gjort att vi klarat oss bra vad gäller kreditförluster. Att arbeta i ett geografiskt område där vi kan marknaden är en viktig framgångsfaktor. Vad skall vi tro om 2013? Min uppfattning är att även detta år kommer att präglas av ekonomisk osäkerhet med låga räntor. Vi kan se vissa tecken på ljusning i tunneln, ex har inköpschefsindex stigit några månader, visserligen från låg nivå, men det är ett bra tecken på att vi troligtvis vänt en negativ trend. För Sparbanken Alingsås kommer vi att fortsätta vårt arbete med att hjälpa våra kunder med buffertar och trygghetslösningar. Men det finns ett antal nyheter som ni kommer att märka under För det första kommer samtliga våra uttags- och insättningsautomater att bytas ut. Detta är ett samarbete med samtliga större banker i landet. En annan nyhet är givetvis att du som kund kan skicka och ta emot pengar via mobilnumret, detta kallas Swish. En annan nyhet är Bart, som innebär att du kan betala med din mobiltelefon i affären, istället för med ditt kort. På personalsidan kommer under året ett antal av våra trotjänare att gå i pension och det är många års erfarenhet och kompetens som lämnar banken, men vi har många unga hungriga medarbetare som står beredda att ta ytterligare steg i sin utveckling. Banken bildades 1833 och det innebär att vi i år fyller 180 år. Detta kommer att firas på olika sätt under året. En annan trevlig händelse under 2013 är att Estrad Alingsås kommer att stå färdig. Invigningen sker i april månad. Detta kommer att bli en fantastisk mötesplats, där många intressanta event kommer att vara. Denna satsning är ett lyft för hela vårt verksamhetsområde, där Sparbanksstiftelsen Alingsås är en av tre ägare. Jag vill tacka personal, styrelse och inte minst våra kunder för ett framgångsrikt Anders Samuelsson VD 1

3 Årsredovisning för verksamhetsåret 2012 Styrelsen och VD för Sparbanken Alingsås AB, , får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Bankens verksamhet, tillsammans med den verksamhet som överlåtits från Sparbanken Alingsås har därmed bedrivits i 180 år. Årsstämman äger rum fredagen den 26 april 2013, kl på Estrad Alingsås, Bryggaregatan 2, Alingsås. Försämrad omvärldskonjunktur men stabilisering på finansmarknaderna Den globala ekonomin tappade påtaglig fart under fjolårets andra halvår. I EMU-länderna drogs tillväxten ned av omfattande budgetbesparningar och arbetslösheten steg snabbt och nådde rekordhöga nivåer under Den recessionsliknande utvecklingen i euroländerna gällde även för världens tredje största ekonomi, Japan. En minskad världshandelstillväxt och en svagare konkurrenskraft på grund av yenens förstärkning ledde till en kraftigt försämrad japansk exportutveckling. Även tillväxtekonomierna Kina, Indien och Ryssland uppvisade en tydlig inbromsning under förra året. Den amerikanska ekonomin tillhörde de få ekonomier där tillväxten tog fart under 2012, till största delen driven av ökad konsumtion och stigande investeringar. Sammanfattningsvis växte världsekonomin med 3,0 % förra året jämfört med 3,6 % år Mer än tre fjärdedelar av tillväxten kom från tillväxtekonomierna. Under 2012 gjordes flera ekonomisk-politiska framsteg i euroländerna, vilket har minskat risken för att eurokrisen förvärras. Inrättandet av den Europeiska stabilitetsmekanismen (EMS), som gör det möjligt att ge stöd till krisdrabbade länder, och beslutet att ECB kan köpa en obegränsad mängd statsobligationer på andrahandsmarknaden har stärkt finansmarknadens förtroende och minskat ränteskillnaderna mellan euro-länderna. Det gäller i synnerhet länderna i södra Europa. I USA har utvecklingen varit den motsatta; tillväxten stärktes men de institutionella bristerna blev allt tydligare i takt med att landet närmade sig det s.k. budgetstupet. Även om den akuta risken för en omfattande finanspolitisk åtstramning är undanröjd, kvarstår alltjämt de stora underskotten i de amerikanska statsfinanserna. Sammantaget ledde det ökade förtroendet på finansmarknaden, stabiliseringen i eurozonen och tecknen på en annalkande konjunkturåterhämtning till stigande globala börser. Det återstår dock många utmaningar i den globala ekonomin. Utformningen av den ekonomiska politiken och fortsatta ekonomiska reformer kommer att vara avgörande för hur tillväxten utvecklas framöver. Kraftig inbromsning i svensk ekonomi Den svenska ekonomins motståndskraft mot en svagare global konjunktur minskade under senare delen av Konjunkturindikatorer under fjolårets sista kvartal pekade på en krympande BNP och en risk för att ekonomin kan hamna i en kortare recession under inledningen av Vi bedömer att den svenska ekonomin växte med drygt 1 % under fjolåret jämfört med närmare 4 % år Det är framför allt exportindustrin som har påverkats av den svagare globala konjunkturen, samtidigt som kronan har stärkts. Den svenska arbetsmarknaden uppvisade en påtaglig försvagning under slutet av En kraftig ökning i antalet varsel, inte minst i industrin, och färre antal nyanmälda lediga platser pekar på att arbetslösheten kommer att stiga till över 8 % av arbetskraften under innevarande år. Hushållen har samtidigt blivit mer pessimistiska om framtiden, även om hushållens ekonomiska ställning till viss del stärkts av den låga inflationen och det låga ränte- 2

4 läget. Ett ökat hushållssparande och en lägre utlåningstakt till hushållen har följts av en minskad utlåning till företagssektorn när investeringarna tenderar att förskjutas på framtiden. Omslaget i konjunkturen och nedreviderade tillväxtutsikter för svensk ekonomi bidrog till att Riksbanken sänkte styrräntan med 0,75 procentenheter under 2012 till 1,0 % i december. Kombinationen av en inflationstakt som ligger under Rikbankens inflationsmål på 2 % och en hög privat skuldsättningsgrad utgör den stora utmaningen för svensk penningpolitik framöver. Ränteutvecklingen i Sverige Procent 6,5 6,0 5,5 10-årig statsobligation 5,0 4,5 Riksbankens styrränta 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 3-månaders statsskuldsväxel 1,0 0,5 0, Källa: Reuters EcoWin 3

5 Förvaltningsberättelse 1. Uppgifter om banken Bankens organisation Bankens organisation framgår av nedanstående schema: Compliance Styrelse Internrevision Funktion för riskhantering VD Anders Samuelsson Administration stf VD Lennart Hanson Marknad Klas Frisk Alingsås Lerum Mika Anttila Sollebrunn Siv Olofsson Vårgårda Mats Johansson Herrljunga Siv Olofsson Kreditchef/Krav Anders Korpås Privat Angelica Petersson Personal/IT/Säkerhet Ulf Olofsson Företag Pehr Vikström Ekonomi Helena Wessbo 4

6 Personalsituationen Antalet anställda i banken uppgick vid årsskiftet till 97 st (inklusive tillfälligt anställda), varav 95 i banktjänst, vilket är 2 personer mer än Av de 95 personerna i banktjänst är 49 kvinnor och 46 män. Medelåldern i banken är 45 år, vilket är ett år mindre än föregående år. Personalomsättningen är 17,4 % (10,3 % 2011). Samarbete med Swedbank AB, avtal I november 2010 undertecknades ett samarbetsavtal med Swedbank AB att gälla fr o m t o m och förlängs därefter automatiskt med två år om uppsägning ej har skett. Avtalet reglerar bl a följande: - Tillhandahållande och förmedling av produkter - Bestämmelser om erbjudanden - Tillhandahållande och nyttjande av stödtjänster - Anslutning till bankgirosystemet - Användande av symbolen - Rikstäckning och hantering av kontorsnät Sparbankernas Riksförbund Sparbanken Alingsås AB är en av 61 sparbanker/ sparbanksaktiebolag och 11 sparbanksstiftelser som tillsammans bildar Sparbankernas Riksförbund. Förbundet är ett branschförbund med uppgift att tillvarata medlemmarnas intressen och att representera medlemsföretagen gentemot myndigheter och organisationer samt att vara remissinstans och förhandlingspart i ärenden av betydelse för medlemsbankerna. Bankens ställning Bankens affärsvolym, med vilket avses kunders inoch utlåning i banken samt förmedlade produkter till Swedbank AB såsom värdepappersfonder och bolån, ökade med 5,3 % och uppgår till mkr vid årets slut. Främst är det in- och utlåning i banken samt förmedlade bolån och Robur fonder som står för ökningen. Utlåningen till allmänheten ökade under året med 164 mkr (2,7%) och uppgår till mkr. Hushållssektorn har ökat med 43 mkr, företagssektorn har ökat med 103 mkr och övriga sektorer ökade med 18 mkr. Inlåningen från allmänheten ökade med 334 mkr (4,9 %), och uppgår vid årets slut till mkr. Hushållssektorn har ökat sitt sparande med 289 mkr, företagssidan ökade med 30 mkr och övrigt ökade med 15 mkr. Marknadsvärdet på totalt förmedlade volymer till Swedbank Robur och Swedbank Försäkring uppgick till mkr vid årets slut vilket är en ökning med 265 mkr (10,2%) mot föregående år. Förvaltning av sparande i depåer, kapitalmarknadskonton och indexobligationer Spaxar uppgår tillsammans till mkr vid årets slut, en ökning med 8 mkr (0,5 %) sedan föregående år. Lån har förmedlats till Swedbank Hypotek med mkr, en ökning med 547 mkr (6,4 %) sedan föregående år och till Swedbank Finans med 84 mkr, en ökning med 3 mkr (2,7 %). Därutöver ingår i bankens affärsvolym värdet av garantier, kortkrediter samt ej utnyttjade krediter. Kapitaltäckning Efter styrelsens förslag till vinstdisposition uppgår kapitalbasen till 876 mkr. Det lagstadgade kapitalkravet uppgick till 465 mkr. Kapitaltäckningskvoten (kapitalbas/kapitalkrav) blir därmed 1,89 (1,83). Ytterligare information om bankens kapitaltäckning framgår av not 37 Kapitaltäckning. Soliditeten, eget kapital med tillägg för 78% av obeskattade reserver, i % av balansomslutningen, ökade under året till 20,9% (18,4%). Den ökade soliditeten kan främst förklaras av ett högre marknadsvärde på Swedbankaktierna än föregående år. 5

7 Bankens resultat Rörelseresultatet uppgår till 151,5 mkr jämfört med 119,1 mkr för 2011, en förbättring med 32,4 mkr. Summa rörelseintäkter och räntenetto uppgår till 316,7 mkr, en ökning med 7,9%. Trots nedåtgående räntor är marginalen mellan ut- och inlåningsräntorna i stort sett oförändrade mot föregående år. Tack vare ökade volymer har räntenettot ökat med 2,5 mkr (1,5 %) jämfört med 2011 och uppgår till 177,6 mkr. Intäkter exklusive räntenetto uppgick till 139,2 mkr, vilket innebär en ökning sedan föregående år med 17,3%. Ökningen beror främst på att banken under 2012 erhållit en högre aktieutdelning men även på ökade provisionsintäkter. Kostnaderna för rörelsen exklusive kreditförluster uppgick till 157,0 mkr, vilket innebär en ökning med 3,3 % sedan föregående år. IT-kostnader uppgick till 27,6 mkr, en minskning med 3,9 %. Personalkostnaderna uppgår till 73,3 mkr, en ökning med 14,7 %. Avskrivning av materiella och immateriella anläggningstillgångar har skett under året med 17,2 mkr. Investeringar i lokaler och inventarier uppgår till 1,0 mkr. Kreditförlusterna har nettobokförts till 8,2 mkr, se not 12 Kreditförluster. Bokslutsdispositionerna har minskat resultatet med 27,5 mkr. Bokslutsdispositionerna består av överavskrivning på materiella anläggningstillgångar och avsättning till periodiseringsfond. Årets skattekostnad är beräknad till 23,3 mkr. Resultatet efter skatt uppgår till 100,7 mkr. Likviditet och kapitalbehov Bankens likviditet, vilket framgår av kassaflödesanalysen, har ökat under året. På bokslutsdagen uppgick likvida medel till 888,1 mkr (781,1 mkr). Av dessa utgör 43,5 mkr kassamedel och 844,6 mkr som kortfristiga tillgodohavande hos bank. Beträffande likviditetsrisker, se not 3. Ett aktivt miljöarbete Banken vill både genom ett internt aktivt miljöarbete och ett externt via kunder och leverantörer bidra till att minska miljöbelastningen i samhället. Banken hade som målsättning att vara miljöcertifierad enligt ISO sommaren 2009 och planenligt erhölls detta certifikat i juni samma år. Banken påverkar miljön direkt genom sin verksamhet och vidtar därför åtgärder för att begränsa den negativa miljöbelastningen. Därför ska banken minska sin pappersförbrukning, minska elförbrukningen och personalen ska i första hand välja tåg som färdsätt vid tjänsteresor. Bankens produkter och tjänster gör det möjligt att kombinera fördelaktiga ekonomiska lösningar med miljö- och etikhänsyn. Ett aktivt arbete sker genom etik- och miljöfonderna. Banken genomför miljöanalyser vid kreditgivning till företag. Med hjälp av en miljöanalysmodell granskas företagens miljöpåverkan ur ett riskperspektiv. Banken uppmuntrar kunder att använda betalningar via kort direkt i butik och betalningar via Internet. På dessa sätt minskas miljöbelastningen med färre transporter. Banken har antagit en miljöpolicy som i korthet lyder: Sparbanken Alingsås AB bedriver affärsverksamhet så att möjligheter och risker beaktas utifrån ett miljöperspektiv, har ett nära samspel med kunder och övriga intressenter i miljöfrågor, efterlever i all verksamhet självklart gällande lagar och förordningar samt verkar för en positiv utveckling på detta område, strävar efter att minska och förebygga föroreningar i all verksamhet, bedriver ett internt miljöarbete som leder till ständiga förbättringar, tar tillvara medarbetarnas engagemang och medvetenhet. 6

8 Känslighetsanalys Nedan framgår hur bankens rörelseresultat påverkas då vissa variabler ändras: Placeringsmarginal: En förändring av placeringsmarginalen med 0,1 procentenhet innebär en resultatförändring med c:a 8,8 mkr. Räntemarginal: En förändring av räntemarginalen med 0,1 procentenhet innebär en resultatförändring med c:a 9,0 mkr. Volymförändring: En förändring av affärsvolymen med mkr innebär en resultatförändring med c:a 4,8 mkr. Antal anställda: En förändring av personalstyrkan med fem personer innebär en resultatförändring med c:a 3,9 mkr. Löneförändring: En lönejustering med 5 % innebär en resultatförändring med c:a 2,6 mkr (inkl sociala avgifter). 7

9 Fem år i sammandrag År avser Sparbanken Alingsås, 2010 avser pro forma, avser Sparbanken Alingsås AB Nyckeltal Volym Affärsvolym ultimo, Mkr förändring under året, % 5,3-1,6 7,8 13,4 5,9 Av banken förvaltade och förmedlade kundvolymer Kapital Soliditet Beskattat eget kapital + 73,7 % (för år %) av obeskattade reserver i % av balansomslutningen 20,9 18,4 19,2 18,3 15,4 Kapitaltäckningskvot Kapitalbas/Kapitalkrav 1,9 1,8 1,9 1,9 2,1 Resultat Placeringsmarginal Räntenetto i % av MO 2,0 2,1 1,5 1,7 2,7 Rörelseintäkter/affärsvolym Räntenetto + rörelseintäkter i % av genomsnittlig affärsvolym 1,1 1,1 0,8 1,3 1,4 Rörelseresultat/affärsvolym Rörelseresultat i % av genomsnittlig affärsvolym 0,5 0,4 0,1 0,6 0,4 Räntabilitet på eget kapital Årets resultat i % av genomsnittligt eget kapital 6,4 5,6 1,9 8,6 5,7 K/I-tal före kreditförluster Summa kostnader exkl kreditförluster och värdeförändringar på övertagen egendom i relation till räntenetto + rörelseintäkter 0,50 0,52 0,78 0,50 0,48 K/I-tal efter kreditförluster Summa kostnader inkl kreditförluster och värdeförändringar på övertagen egendom i relation till räntenetto + rörelseintäkter 0,52 0,59 0,82 0,54 0,53 Osäkra fordringar och kreditförluster Reserveringsgrad för osäkra fordringar Nedskrivning för sannolika förluster i % av osäkra fordringar brutto Andel osäkra fordringar Osäkra fordringar netto i % av total utlåning till allmänheten och kreditinstitut (exkl banker) 1,0 0,8 1,0 0,9 1,3 Kreditförlustnivå Kreditförluster i % av ingående balans för utlåning till allmänheten och kreditinstitut (exkl banker) 0,1 0,4 0,1 0,2 0,3 Övriga uppgifter Medelantal anställda Antal kontor

10 Fem år i sammandrag resultat och balansräkning mkr Resultaträkning Räntenetto Provisioner, netto Nettoresultat av finansiella transaktioner Övriga intäkter Summa intäkter Allmänna administrationskostnader Övriga kostnader (1) Kreditförluster Summa kostnader Värdeförändring på finansiella tillgångar Rörelseresultat Bokslutsdispositioner Skatter Årets resultat Balansräkning Kassa Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Räntebärande värdepapper Aktier och andelar Immateriella tillgångar Materiella tillgångar Övriga tillgångar Summa tillgångar Skulder till kreditinstitut Inlåning från allmänheten Övriga skulder Avsättningar för pensioner m m Summa skulder och avsättningar Obeskattade reserver Eget kapital Summa skulder, avsättningar och eget kapital (1) inkl avskrivningar på materiella och immateriella anläggningstillgångar Styrelsens förslag till vinstdisposition (tkr) Till årsstämmans förfogande står: - överkursfond fond för verkligt värde balanserad vinst årets resultat Summa Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande: - till aktieägare utdelas 0 - i ny räkning föres Gällande regelverk för kapitaltäckning och stora exponeringar innebär att banken vid varje tidpunkt skall ha en kapitalbas som motsvarar minst summan av kapitalkraven för kreditrisker, marknadsrisker och operativa risker och dessutom beräknat kapitalkrav för ytterligare identifierade risker i verksamheten i enlighet med bankens interna kapitalutvärdering. Bankens kapitaltäckningskvot efter föreslagen vinstdisposition uppgår till 1,89 (föregåendes års kapitaltäckningskvot 1,83). Kapitalbasen uppgår efter föreslagen vinstdisposition till 876 mkr (767 mkr) och slutligt minimikapitalkrav till 465 mkr (420 mkr). Specifikation av posterna framgår av not om kapitaltäckning. Bankens ekonomiska ställning ger inte upphov till annan bedömning än att banken kan förväntas fullgöra sina förpliktelser på såväl kort som lång sikt. Styrelsens bedömning är att bankens egna kapital såsom det redovisas i årsredovisningen är tillräckligt stort i förhållande till verksamhetens omfattning och risk. Vad beträffar bankens resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer. 9

11 Resultaträkning 1 januari - 31 december tkr Not Ränteintäkter Räntekostnader Räntenetto Erhållna utdelningar Provisionsintäkter Provisionskostnader Nettoresultat av finansiella transaktioner Övriga rörelseintäkter Summa rörelseintäkter Allmänna administrationskostnader Avskrivningar på materiella och imateriella anläggningstillgångar 21, Övriga rörelsekostnader Summa kostnader före kreditförluster Resultat före kreditförluster Kreditförluster, netto Rörelseresultat Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat Årets resultat Rapport över totalresultat 1 januari - 31 december tkr Not Årets resultat Övrigt totalresultat Årets förändringar i verkligt värde på finansiella tillgångar som kan säljas Skatt hänförlig till komponenter i övrigt totalresultat Årets övrigt totalresultat Årets totalresultat

12 Balansräkning Per den 31 december tkr Not Tillgångar Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker Belåningsbara statsskuldförbindelser m m Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Förändring i verkligt värde på säkrat belopp i portföljsäkring Obligationer och andra räntebärande värdepapper Aktier och andelar Aktier och andelar i intresseföretag Immateriella anläggningstillgångar 21 - Goodwill Materiella tillgångar 22 - Inventarier Byggnader och mark Aktuell skattefordran Övriga tillgångar 14, Uppskjuten skattefordran Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa tillgångar Skulder, avsättningar och eget kapital Skulder till kreditinstitut Inlåning från allmänheten Aktuell skatteskuld Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Avsättningar - Uppskjuten skatteskuld Övriga avsättningar Summa skulder och avsättningar Obeskattade reserver Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital ( st aktier och kvotvärde 1000 kr) Fritt eget kapital Överkursfond Fond för verkligt värde Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Summa eget kapital Summa skulder, avsättningar och eget kapital Poster inom linjen Ställda säkerheter saknas saknas Ansvarsförbindelser - Garantier Övriga ansvarsförbindelser Åtaganden - Övriga åtaganden

13 Rapport över förändring i eget kapital Bundet eget kapital Fritt eget kapital Totalt eget kapital 2011 Fond för Balanserad Överkurs- verkligt vinst eller Årets tkr Aktiekapital fond värde förlust resultat Ingående eget kapital Vinstdisposition Årets resultat Årets övrigt totalresultat Årets totalresultat Utdelning enl. beslut på extra bolagsstämma Justering av startkapital Utgående eget kapital Bundet eget kapital Fritt eget kapital Totalt eget kapital 2012 Fond för Balanserad Överkurs- verkligt vinst eller Årets tkr Aktiekapital fond värde förlust resultat Ingående eget kapital Vinstdisposition Årets resultat Årets övrigt totalresultat Årets totalresultat Utdelning enl. beslut på årsstämma Utdelning enl. beslut på extra bolagsstämma Utgående eget kapital

14 Kassaflödesanalys (indirekt metod) 1 januari - 31 december tkr Den löpande verksamheten Rörelseresultat (+) Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Förändring av upplupet anskaffningsvärde under perioden, netto (+/-) Orealiserad del av nettoresultat av finansiella transaktioner (+/-) Av-/nedskrivningar (+) Kreditförluster (+) Betald inkomstskatt (-) Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning/minskning av utlåning till allmänheten (+/-) Ökning/minskning av utlåning till kreditinstitut (+/-) Ökning /minskning av aktier omsättningstillgång (+/-) 0 0 Ökning/minskning av värdepapper (+/-) Ökning/minskning av inlåning från allmänheten (+/-) Ökning/minskning av skulder till kreditinstitut (+/-) Förändring av övriga tillgångar (+/-) Förändring av övriga skulder (+/-) Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Avyttring/inlösen av finansiella tillgångar (+) Investering i finansiella tillgångar (-) Avyttring av materiella tillgångar (+) Förvärv av materiella tillgångar (-) Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Utbetald utdelning (-) Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Följande delkomponenter ingår i likvida medel Kassa Summa enligt balansräkningen Banktillgodohavande Summa enligt kassaflödesanalysen

15 2. Redovisningsprinciper (a) Överensstämmelse med normgivning och lag Bankens årsredovisning är upprättad enligt lag (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (ÅRKL) och Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om Årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (FFFS 2008:25 i enlighet med ändringsföreskrifterna i FFFS 2009:11 och FFFS 2011:54.) samt Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Banken tillämpar därigenom s k lagbegränsad IFRS och med detta avses standarder som har antagits för tillämpning med de begränsningar som följer av RFR 2 och FFFS. Detta innebär att samtliga av EU godkända IFRS tillämpas så långt detta är möjligt inom ramen för årsredovisningslagen och med hänsyn till sambandet mellan redovisning och beskattning. Årsredovisningen har godkänts för utfärdande av styrelsen den 25 mars De nedan angivna redovisningsprinciperna har tillämpats konsekvent på samtliga perioder som presenteras i de finansiella rapporterna, om inte annat framgår. (b) Värderingsgrunder vid upprättande av bankens finansiella rapporter Tillgångar och skulder är redovisade till historiska anskaffningsvärden. Finansiella tillgångar och skulder är redovisade till upplupet anskaffningsvärde, förutom vissa finansiella tillgångar och skulder som värderas till verkligt värde (se not 35) eller när säkringsredovisning till verkligt värde tillämpas. Finansiella tillgångar och skulder som värderas till verkligt värde består av derivatinstrument, finansiella instrument klassificerade som finansiella tillgångar eller finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen eller som finansiella tillgångar som kan säljas. (c) Funktionell valuta och rapporteringsvaluta Bankens funktionella valuta är svenska kronor och de finansiella rapporterna presenteras i svenska kronor. Samtliga belopp, om inte annat anges, är avrundade till närmaste tusental. (d) Bedömningar och uppskattningar i de finansiella rapporterna Att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med lagbegränsad IFRS kräver att bankens ledning gör bedömningar och uppskattningar samt gör antaganden som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Uppskattningar och antaganden är baserade på historiska erfarenheter och ett antal andra faktorer som under rådande förhållanden synes vara rimliga. Resultatet av dessa uppskattningar och antaganden används sedan för att bedöma de redovisade värdena på tillgångar och skulder som inte annars framgår tydligt från andra källor. Verkliga utfall kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. Uppskattningar och antaganden ses över regelbundet. Ändringar av uppskattningar redovisas i den period ändringen görs om ändringen endast påverkat denna period, eller i den period ändringen görs och framtida perioder om ändringen påverkar både aktuell period och framtida perioder. Bedömningar gjorda av företagsledningen vid tillämpningen av lagbegränsad IFRS som har en betydande inverkan på de finansiella rapporterna och gjorda uppskattningar som kan medföra väsentliga justeringar i påföljande års finansiella rapporter beskrivs närmare i not 36. (e) Ändrade redovisningsprinciper Ändrade redovisningsprinciper föranledda av nya eller ändrade IFRS Ändringar av IFRS med tillämpning från och med 2012 har inte haft någon väsentlig effekt på bankens redovisning. (f) Nya IFRS som ännu inte börjat tillämpas Ett antal nya eller ändrade IFRS träder i kraft först under kommande räkenskapsår och har inte förtidstillämpats vid upprättandet av dessa finansiella rapporter. Nyheter eller ändringar som blir tillämpliga fr.o.m. kommande räkenskapsår och framåt planeras inte att förtidstillämpas. (g) Rörelseförvärv Rörelseförvärv som avser inkråmsförvärv redovisas enligt förvärvsmetoden. Metoden innebär att förvärvet betraktas som en transaktion varigenom banken direkt förvärvar det andra företagets nettotillgångar och redovisar förvärvade tillgångar samt övertagna skulder och ansvarsförbindelser. Anskaffningsvärdet fastställs genom en förvärvsanalys i anslutning till förvärvet. I analysen fastställs dels anskaffningsvärdet för rörelsen, dels det verkliga värdet på förvärvsdagen av förvärvade identifierbara tillgångar samt övertagna skulder och ansvarsförbindelser. Anskaffningsvärdet för rörelsen utgörs av summan av de verkliga värdena per förvärvsdagen för erlagda tillgångar och uppkomna eller övertagna skulder och för emitterade egetkapitalinstrument som lämnats som vederlag i utbyte mot de förvärvade nettotillgångarna, samt transaktionskostnader som är direkt hänförbara till förvärvet. Vid rörelseförvärv där anskaffningskostnaden överstiger nettovärdet av förvärvade tillgångar och övertagna skulder samt ansvarsförbindelser, redovisas skillnaden som goodwill. 14

Årsredovisning. Sparbanken Alingsås AB

Årsredovisning. Sparbanken Alingsås AB Årsredovisning Sparbanken Alingsås AB 2010 Redovisning för verksamhetsåret 2010 Styrelsen och VD för Sparbanken Alingsås AB, 556809-0855, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010-05-06-2010-12-31.

Läs mer

REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET

REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2012 Styrelsen och verkställande direktören för Sparbanken Göinge AB (organisationsnummer 516406-0716) får härmed avge årsredovisningen för verksamhetsåret 2012. Försämrad

Läs mer

Årsredovisning för år 2012

Årsredovisning för år 2012 1 Årsredovisning för år 2012 Ordinarie sparbanksstämma med huvudmännen hålles torsdagen den 25 april 2013 kl 18.00 på Hishults Nya Gästgivaregård. 2 Innehållsförteckning VD-kommentar 3 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår.

Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår. Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår. Adressen till huvudkontoret är Kungsgatan

Läs mer

Orusts Sparbanks årsredovisning 2012. Tryck IT Grafiska AB. Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen. Upplaga 150 ex. Omslagsfoto Tore Hagman

Orusts Sparbanks årsredovisning 2012. Tryck IT Grafiska AB. Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen. Upplaga 150 ex. Omslagsfoto Tore Hagman Årsredovisning 2012 Orusts Sparbanks årsredovisning 2012 Tryck IT Grafiska AB Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen Upplaga 150 ex Omslagsfoto Tore Hagman Sparbanksstämman med huvudmännen äger rum

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g 2012

Å r s r e d o v i s n i n g 2012 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL VD:s kommentarer 1 Förvaltningsberättelse 2 Fem år i sammandrag 4 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Eget kapital 9 Kassaflödesanalys 10 Noter till de finansiella rapporterna

Läs mer

Årsredovisning 2012. Den här banken har en lokal ägare. Sparbanksstiftelsen Vimmerby äger 60 % av aktierna i Vimmerby Sparbank.

Årsredovisning 2012. Den här banken har en lokal ägare. Sparbanksstiftelsen Vimmerby äger 60 % av aktierna i Vimmerby Sparbank. Årsredovisning 2012 Den här banken har en lokal ägare. Sparbanksstiftelsen Vimmerby äger 60 % av aktierna i Vimmerby Sparbank. VD:s kommentar Verksamheten 2012 Vimmerby Sparbank AB fortsätter på den inslagna

Läs mer

Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank

Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank Vi gör skillnad. I Hälsingland sedan 1848. Sportparken i Hudiksvall gör skillnad för ungdomar i bygden Innehållsförteckning VD kommentar 1 Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 Sparbankens huvudkontor i Ålem, Bankvägen 2 zamba studio ab Sparbankens fi lial i Blomstermåla, Storgatan 112

ÅRSREDOVISNING 2012 Sparbankens huvudkontor i Ålem, Bankvägen 2 zamba studio ab Sparbankens fi lial i Blomstermåla, Storgatan 112 ÅRSREDOVISNING 2012 Sannolikt blir skuldsaneringar allt vanligare de kommande åren. Det vore önskvärt att regelverket för skuldsanering beaktade när krediter beviljats i samband med fördelningen av det

Läs mer

Den här årsredovisningen redogör för Norrbärke Sparbanks 154:e verksamhetsår.

Den här årsredovisningen redogör för Norrbärke Sparbanks 154:e verksamhetsår. Årsredovisning 2013 Innehåll VD har ordet... 5-9 Förvaltningsberättelse... 14-15 Fem år i sammandrag...17-18 Resultaträkning...19 Totalresultat...19 Balansräkning...20 Sammandrag avseende förändring av

Läs mer

Det behövs en bank i norra Klarälvdalen

Det behövs en bank i norra Klarälvdalen Det behövs en bank i norra Klarälvdalen från andra banker? Vad skiljer egentligen en sparbank i princip av våra kunder. ägs utan Vi har inga enskilda ägare driva och utveckla banken att till erna Därför

Läs mer

Årsredovisning. 2o11

Årsredovisning. 2o11 Årsredovisning 2o11 VD:s kommentar Fram till och med det tredje kvartalet 2011 växte den svenska ekonomin med närmare 5% i årstakt och tillhörde de snabbast växande ekonomierna i Europa. Återhämtningen

Läs mer

Sparbanken tar täten Sölvesborg-Mjällby Sparbanks VD Richard Karlsson invigde Hällevik Tradjazzfestival i augusti 2009. Foto: Ann-Marie Mörngård

Sparbanken tar täten Sölvesborg-Mjällby Sparbanks VD Richard Karlsson invigde Hällevik Tradjazzfestival i augusti 2009. Foto: Ann-Marie Mörngård Å r s r e d o v i s n i n g 2009 Omslag: Sparbanken tar täten Sölvesborg-Mjällby Sparbanks VD Richard Karlsson invigde Hällevik Tradjazzfestival i augusti 2009. Foto: Ann-Marie Mörngård INNEHÅLL VD kommenterar...

Läs mer

Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941. Årsredovisning 2013. www.bjursassparbank.se

Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941. Årsredovisning 2013. www.bjursassparbank.se Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941 Årsredovisning 2013 www.bjursassparbank.se REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 Styrelsen för Bjursås Sparbank, 583201-2495, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken

Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken Årsredovisning 2014 Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken Sparbanken Eken fortsatte att växa under sitt sjunde verksamhetsår. Banken redovisar ett resultat på knappt 32 miljoner kronor, varav 1,7 miljoner

Läs mer

VD kommentar. Tack till samtliga som varit delaktiga i bankens resultat för 2012. Tranemo i mars 2013. K-G Magnusson VD

VD kommentar. Tack till samtliga som varit delaktiga i bankens resultat för 2012. Tranemo i mars 2013. K-G Magnusson VD 2 ÅRSREDOVISNING 2012 VD kommentar Sparbanken Tranemo har nu varit verksam i 108 år och det känns mycket bra att kunna redovisa det bästa resultatet som banken någonsin gjort. Vi tror väldigt starkt på

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Kinda-Ydre Sparbank verksamhetsår 2014

ÅRSREDOVISNING. Kinda-Ydre Sparbank verksamhetsår 2014 ÅRSREDOVISNING Kinda-Ydre Sparbank verksamhetsår 2014 Årsredovisningen kan beställas från Kinda-Ydre Sparbank, kontaktuppgifter se sidan 80 Grafisk produktion: Mediahavet AB www.mediahavet.se Foto: fotograf

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g

Å r s r e d o v i s n i n g Å r s r e d o v i s n i n g 2007 INNEHÅLL VD kommenterar... 1 Fem år i sammandrag... 2 Förvaltningsberättelse... 4 Resultaträkning... 6 Balansräkning... 7 Kassaflödesanalys... 8 Noter till de finansiella

Läs mer

Årsredovisning -09 1

Årsredovisning -09 1 Årsredovisning -09 1 Starkt resultat gynnar både kunder och ägare Den globala finanskrisen förmådde inte rubba Sparbanken Eken. Tvärtom när flera storbanker både i Sverige och internationellt drabbades

Läs mer

NORDVÄSTSKÅNINGARNAS EGEN BANK Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 9. för Sparbanken Gripen AB (publ.)

NORDVÄSTSKÅNINGARNAS EGEN BANK Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 9. för Sparbanken Gripen AB (publ.) NORDVÄSTSKÅNINGARNAS EGEN BANK Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 9 för Sparbanken Gripen AB (publ.) 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse. 3-6 Fem år i sammandrag. 7-8 Förslag till vinstdisposition.

Läs mer

årsredovisning 2013 bygdens bästa bank sedan 1884

årsredovisning 2013 bygdens bästa bank sedan 1884 årsredovisning 2013 bygdens bästa bank sedan 1884 Storgatan 8 www.virserumssparbank.se 0495-310 15 Innehållsförteckning VD kommenterar...5 Styrelsen...7 Sparbanksstämman...8 Förvaltningsberättelse...9

Läs mer

VD:s kommentar. VD:s kommentar. Tjugohundratretton, ytterligare ett år i sparbankens långa historia! Leksands Sparbank årsredovisning 2013

VD:s kommentar. VD:s kommentar. Tjugohundratretton, ytterligare ett år i sparbankens långa historia! Leksands Sparbank årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Leksands Sparbank årsredovisning 2013 VD:s kommentar VD:s kommentar Tjugohundratretton, ytterligare ett år i sparbankens långa historia! Jag vill börja med att tacka för förtroendet

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Årsredovisning 2011 2011 Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse... 4 5 år i sammandrag... 7 Resultaträkning... 9 Rapport över totalresultat... 9 Balansräkning...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 1

ÅRSREDOVISNING 2013 1 ÅRSREDOVISNING 2013 1 Omslagsbild: Lillan Berg-Hagenfeldt Vy över stortorget i Laholm 2 ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelsen för Laholms Sparbank avger härmed Årsredovisning för sparbankens verksamhet 2013, sparbankens

Läs mer

Omslagsbild: Lillan Berg-Hagenfeldt Vy över stortorget i Laholm

Omslagsbild: Lillan Berg-Hagenfeldt Vy över stortorget i Laholm ÅRSREDOVISNING 2008 Omslagsbild: Lillan Berg-Hagenfeldt Vy över stortorget i Laholm 2 ÅRSREDOVISNING 2008 Styrelsen för Laholms Sparbank avger härmed Årsredovisning för sparbankens verksamhet 2008, sparbankens

Läs mer

PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för

PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för I PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för att skriva den gotländska auktionsfirmans fakturor.

Läs mer

Årsredovisning 2008. GE imagination at work

Årsredovisning 2008. GE imagination at work Årsredovisning 2008 GE imagination at work INNEHÅLL VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN HAR ORDET 3 DET HÄR ÄR GE MONEY BANK 4 ÅRET SOM HAR GÅTT 5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 8 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION 10 RESULTATRÄKNING

Läs mer

Sparbanken Rekarne 0L4. ,D r. , J. t. ;sl Þ' t t;. Bilden: Graffiti av Adam Augustsson i automathallen i Eskilstuna februari 2015

Sparbanken Rekarne 0L4. ,D r. , J. t. ;sl Þ' t t;. Bilden: Graffiti av Adam Augustsson i automathallen i Eskilstuna februari 2015 Sparbanken Rekarne,D r, J. t 0L4 ;sl Þ' t t;. t : Bilden: Graffiti av Adam Augustsson i automathallen i Eskilstuna februari 2015 lnnehållsförteckning VD - kommentar Förvaltnin gsberättelse Fem år isammandrag

Läs mer

Årsredovisning. IKANO Bank SE Org nr 517100-0051

Årsredovisning. IKANO Bank SE Org nr 517100-0051 Årsredovisning 2008 IKANO Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll Ökade volymer och effektiviseringar lade grunden till starkt resultat...3 Förvaltningsberättelse...4 5 år i sammandrag... 6 Resultaträkning...8

Läs mer

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2 GE Money Bank Årsredovisning 2013 Innehåll Kommentarer från VD 3 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till vinstdisposition 7 ens resultaträkning 8 ets resultaträkning 8 ens balansräkning 9 ets balansräkning

Läs mer