Härmed fastställes 1999 års årsredovisning innehållande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Härmed fastställes 1999 års årsredovisning innehållande"

Transkript

1

2 ~~ INSPEKTIONEN FÖR c~ STRATEGISKA PRODUKTER (ISP) Dnr 00886/2000 ISP:s årsredovisning Härmed fastställes 1999 års årsredovisning innehållande Resultatredovisning Resultaträkning Balansräkning Anslagsredovisning Finansieringsanalys Tilläggsupplysningar och noter till årsredovisningen Sammanställning äver väsentliga uppgifter C :~ ~~r. Staffan Sohlman Krigsmaterielinspektör Postadress Gatuadress Telefon Fax Sox Klarabergsviadukten STOCfCHOLM

3 i (3~~ ~, r 1999 har uppvisat en intensifiering av en rad tendenser som omnämnts i ISP:s Årsredovisning för år Internationaliseringen av svensk försvarsindustri har fortsatt genom försäljningen av Kockums AB till tyska Howaldtwerke Deutsche Werft. Nordiska bolag har bildats, Nammo inom ammunitionsområdet, Nexplo för krut och sprängämnen. En annan viktig händelse är Sydafrikas köp av JAS 39 Gripen. Köpet kommer leda till omfattande arbete på ISP med svenska, brittiska och amerikanska exportlicenser. Samarbetet mellan SAAB och British Aerospace har intensifierats. Samtliga dessa skeenden har skapat ökade behov av samarbete med ISP:s systerorganisationer utomlands, framför allt i Europa. Parallellt med denna utveckling har sex EU-stater diskuterat hur regelsystemen för exportkontroll, leveranssäkerhet, selffetesskrav m.m. kan jämkas samman i syfte att underlätta samgåenden och samarbete. ISP har i betydande omfattning deltagit i detta arbete. Även under 1999 har reglerna för exportkan~rall av kryptografiska produkter varii föremål för intensiv diskussion inom Wassenaar-arrangemanget, Det svenska ordförandeskapet i arrangemanget, som har sysselsatt ISP:s che i viss grad, upphörde vid årets slut. Exportkontrollen har vidare krävt ett stort antal möten med svenska företag. Samarbetet med de myndigheter som är verksamma inom icke-spridningsområdet har intensifierats. Ett innovativt system för elektroniskt meddelande av Licenser på IT-området har testats. De positiva erfarenheterna har medfört att en omfattande studie genomförts om möjligheten att övergå till säker elektronisk kommunikationskontakt med företagen och Tullverket. Ett antal hearings med företag och myndigheter har hållits för att ge underlag för introduktion av denna kommunikationsform. Under året har besök företagits hos ett flertal europeiska systerorganisationer. Ett seminarium om exportkontroll för ukrainska myndigheter har arrangerats tiilsainmans med SKI och Tullverket. ISP:s verksamhet som nationell myndighet för FN:s Konvention om förbud mot kemiska vapen har rationaliserats. Deklarationerna från svenska företag har förenklats. ISP:s deltagande i det internationella arbetet vid OPCW har ökat och kommer att intensifieras under åren då Sverige är medlem i Exekutivrådet.

4 z {3~~ Förslag om rationaliseringar av licensverksamheten har tagits fram. Dessa har diskuterats.med berörda företag och med regeringskansliet och kommer att införas i början åv år Under 1999 har det nya ärendehanteringssystemet införts. Detta har inneburit att föreliggande årsrapport har tillförts en rad uppgifter som tidigare system inte registrerade. På flera punkter anges en mer detaljerad och precis statistik. Samtidigt anges vilka uppgifter som gällt orn den tidigare defuutionen hade använts. Under året har ett konsultföretag medverkat vid utarbetandet av en informationsplan för myndigheten. Denna kommer att genomföras under innevarande år. Inspektionen har också anlitat en organisationskonsult för att underlätta rationaliseringar och effektivisering. Antalet ärenden har minskat under Detta sammanhänger. med en rad faktorer. Antalet utförseltillstånd för krigsmateriel hax minskat med 14 %, vilket delvis förklaras av ati vapenhandlarärenden överlämnats till polismyndigheterna. Det är vidare en följd av att materielinkäpen ti11 försvaret i Sveriges viktigaste mottagarländer Västeuropa går- ned. Inom området strategiska produkter har minskning av exportkontrollens omfattning bl.a. avseende kryptering liksom införandet av s.k. "öppna" generella licenser lett till minskning av antalet licenser och en administrativ förenkling för företagen. En tjänsteman har lämnat inspektionen under Rekrytering av efterträdare slutförs under år Arbetsbelastningen har tidvis varit tung, men i huvudsak klarats av inom ramen för flextiden. Övertiden på inspektionen har varit totalt 344 timmar, vilket motsvarar 17 timmar per anställd. Övertid har tillgripits vid säsongsmässiga anhopningar av ärenden samt för att åtgärda uppkomna problem med ärendehanteringssystemet.

5 3 (37) Inn~ållsörtec ing Färord... 1 Innehållsförteckning... 3 Resultatredovisning... 4 Krigsmateriel (KM)... 4 Strategiska produkter (SP) FN:s konvention om förbud mot kemiska vapen (CWC) Generellt för ISP Resultaträkning Balansräkning Anslagsredovisning Finansieringsanalys Tilläggsupplysningar ach noter till årsredovisningen Sammanställning över väsentliga uppgifter... 37

6 4 ~3~} i~ t I 1 r ~ ~ ~ ifi, f)vergripande må1 Målet är att utifrån effektmålet för inspektionen på ett kompetent och resurseffektivt sätt sköta tillsyn och kontroll samt pröva ärenden gentemot lagen om krigsmateriel. Saanlad bedömning Den löpande verksamheten under 1999 har karakteriserats av rationaliseringssträvanden inom licensgivningen. Målet är att lösa ärenden av rutinkaraktär enklare för att kunna Lägga mer resurser på det ökande antalet komplexa och komplicerade samarbetsavtal och andra frågeställningar som är ett resultat av försvarsindustrins internationalisering. Licensgivningenhar fungerat väl med hög servicegrad även under denna process och inga onormala balanser har uppkommit inom någon del av krigsmaterielområdets käxnverksamhet. Exempel på rationaliseringsåtgärder inom licensgivningen finns beskrivna nedan. Verksamheten inom krigsmaterielområdet har utöver den löpande verksamheten främst inriktats mot nedanstående områden. Sexnationersarbetet med att underlätta omstruktureringen av europeisk försvarsindustri har inom arbetsgrupperna slutförts och ett samlat dokument från respektive arbetsgrupp presenterats för respek#ive försvarsdepartement. ISP har aktivt deltagit i två arbetsgrupper, för leveranssäkerhet med Italien som ordförande och exportkantrollprocedurer med Frankrike som ordförande. Internationaliseringen inom försvarsindustrin har fortsatt med oförminskad kraft med ett stort antal samarbetsprojekt och företagsombildningar ofta innebärande nya typer av problemställningar för inspektionen med identitetsbedömningar av materiel, identifiering av den svenska industrins roll i dessa projekt samt nya typer av exportsituationer mot tredje land. Inom EU har arbetet med att ta fram en gemensam krigsmateriellista utan större framgång fortskridit under två ordförandeskap i rådsarbetsgruppen COARM:s expertgrupp. Ett mindre antal skiljaktigheter kvarstår och arbetet fortsätter med bl.a. ett svenskt förslag om en tredelad lista som skiljer på ren krigsmateriel, dual-use materiel och civil materiel som kan användas för att kränka mänskliga rättigheter. Kontroll av export av jakt- och spartskyttevapen till OECD-länderna överfördes till polismyndigheterna och utförseltillstånd inom OECD för dessa typer av vapen utfärdas nu av respektive polismyndighet

7 s (3~~ Ett arbete med utveckling och intrimning av inspektionens nya datoriserade ärendehanteringssystem har pågått under hela i 999 och systemet är nuidet närmaste helt i bruk för en rad ärendetyper. Under 1999 påbörjades ett rationaliseringsarbete inom licensieringsområdet för att förenkla den administrativa processen för ärenden av rutinkaraktär. Arbetet har inneburit att beslut nu är fattat om s.k. projektlicenser med en giltighetstid av upp till fem år mot nuvarande två. En generell licens för Försvarsmaktens utförsel av materiel där materielen skall återinföras och förutsatt att regeringsbeslut om aktiviteten färeligger, har också utarbetats och kommer att införas under början av år Denna licens gäller även då utländsk trupp genomför någon aktivitet i Sverige. Regeringen har vidare fattat beslut om en förenklad leveransdeklaration.

8 a 6 (37) Nedan redovisas antalet ärenden år 1999 fördelat på delkategorier jämfört med närmast föregående år samt arbetsbalansen för olika. ärendeområden vid slutet av 1999 jämfört med slutet av år 1998 och I redovisningen har angetts endast inkomna ärenden under år 1997 och 1998 samt ärendebalans vid utgången av respektive år. Att ett antal ärenden inte avgjorts vid årsskiftet är en konsekvens av att handläggningen tar viss tid. ISPs målsättning är att ärendena skall avgöras inom fyra veckor (i vissa fall tre). Detta är också fallet i flertalet ärenden. Något enstaka fall kan dock vara så komplicerat att det. drar ut långt däröver. Det har inte kommit till inspektionens kännedom att en leverans försenats med anledning av ISP:s handläggning. 1. Klassilcaring Beslut om klassificering av vapen, ammunition och annan för militärt bruk utformad materiel. Antal handlagda klassificeringsärenden: Inkomna 1998 Inkomna 1994 Balans 1997 Balans 1998 Balans o Uppgifterna avser klassificering av enskilda produkter med anledning av frågor från företag. Arbetet med klassificering av försvarsmaktens förnödenheter har fortsatt med inriktning på främst enskilda artiklar och reservdelar. Totalt har gåtts igenom ca positioner i samverkan med Försvarsmaktens Underhållscentrum ikarlstad. En omfattande genomgång av klassificering av försvarsmaktens fartyg och båtar samt Celsius ledningssystem har genomförts i samråd med det Teknisk-Vetenskapliga Rådet, TSR. Ett mindre antal äxenden av enklare art har avgjorts direkt per telefon. 2. Tillverknings- och tilihandahållandetillstånd Antal handlagda tillverknings- och tilihandahållandetillstånd Inkomna 1998 Inkomna 1999 Balans 1997 Balans 1998 Balans Balanserna beror på att respektive ärende ej är komplett eller är under beredning. Dels saknas uppgifter från respektive sökande och dels väntar inspektionen på remissvar. Balanserna bedöms vara normala.

9 ~ ~3~~ 3. I~'örhandsförfrågnia~gar Inkomna Inkomna 1999 Balans 1997 Balans 1998 Balans Ökningen från 1998 beror på att 1999 års antal. inkluderar telefonförfrågningar som utskrivits som telefonrapporter och nu registrerats som förhandsbesked. Med sazruna definition som 1998 skulle antalet inkomna förfrågningar om förhandsbesked uppgått till 46. Den ökade balansen kan i viss utsträckning härledas till det lägre antalet möten i Exportkontrollrådet. 4. Anbudsunderrättelser inkomna Inkomna Balans 1997 Balans 1998 Balans 1999 o a 2 Formell underrättelse skall ske till inspektionen fyra veckor innan ett bindande anbud avges. Efter denna tid är del fritt fär företaget att lämna anbud om inspektionen ej dessförinnan skriftligen meddelat företaget att de ej får göra så. Föredragningar av samtliga inkomna anbud sker en gång per vecka varefter företaget omedelbart får svar om ett anbud ej godtas. Balanser uppkommer av denna anledning normalt ej varför en balansredovisning normalt är ej tillämplig (ET). I slutet av 1999 råkade två anbud vara av den arten att ytterligare information behövde inhämtas varför en föredragning ej kunnat ske och balans uppstod över årsskiftes. Balanserna %r 1997 och 1998 kunde i linje härmed satts till 0. Minskiungen av antalet anbud kan ses i relation till minskningen av antalet utförselansökningar även om någon direkt koppling ej finns. 5. A~nbadsunderrätteIsea- med nedsatt tfdsfrist Inkomna 1998 Tnkomna 1999 Balans 1997 Balans 1998 Balans a o I denna typ av anbud ansöker ett företag om inspektionens medgivande att lämna ett anbud innan fyra veckor förflutit. Inspektionen fattar formella beslut i dessa ärenden vid de veckovisa möten som omtalas i punkt 4. Det ökande antalet kan möjligtvis tydas som att företagen har en ökande press på att snabbare komma till ett avgörande i respektive affär.

10 s (3~) 6. GenereIia undantag från kravet på anbudsunderrättelser Inkomna 1998 Inkomna 1999 Balans 1997 Balans 1998 Balans Ansökningarna om generellt undantag från att lämna anbudsunderrättelse är få nch antalet relativt konstant. Varje beslut innefattar dock ett stort antal utförslav varför ärendetypen är av stor vikt för respektive företag. 7. Ut~örseltillståud (inkl. transiteringstitlstånd} Inkomna 1998 Inkomna 1999 Balans 1997 Balans 1998 Balans Minskningen i antalet utförseltillstånd beror till viss del på att tillståndsärenden rörande jakt- och sportskyttevapen (ÖK-vapen) till OECD-länderna överförts ti11 polismyndigheterna ~. Licens- och samarbetsavtal Inkomna 1998 Inkomna 1999 Balans 1997 Balans 1998 Balans Antalet ärenden har ökat något för varje år. Antalet avgjorda ärenden har också ökat och detta har fått till följd att balansen för år 1999 är oförändrad gentemot balansen för år I balansen finns även fyra ärenden som återkallats men där avskrivningsbeslutet meddelats först i början av år Sedcreiessärenden Inkomna 1998 Inkomna Balans 1997 Balans 1998 Balans Sekretessärenden uppkommer när vanligtvis enskilda begär att utta handlingar och dessa prövas enligt sekretesslagens bestämmelser.

11 9 (37) 'i 1' i ~,.~,; r Övergripande mål Målet är att utifrån effektmål för inspektionen på ett kompetent och resurseffektivt sätt sköta tillsyn och kontroll samt pröva ärenden gentemot lagen om strategiska produkter. En hög servicenivå skall eftersträvas gentemot industrin. Samlad bedömning Allmänt En hög servicenivå har eftersträvats gentemot industrin vilket fått till följd att efterfrågan på ISP:s tjänster inom området strategiska produkter ökat. Under året har hållits ett 70-tal företagsmöten, där frågor om produkter, tillståndsfarmer och slutanvändare diskuterats. Den ökade globaliseringen kräver ökat internationellt samarbete för att utveckla kompetensen och för att öka harmoniseringen. Under året har de internationella svenska företagen visat ökat intresse för att bygga upp säkra elektroniska kommunikationer med utländska dotterbolag och partners. Under 1999 har en rad förändringar skett i beredning av SP-ärenden. Sammantaget har dessa lett till en betydande förenkling för berörda företag. Förändringarna redovisas nedan. Nya e~portkontroltregler idr kryptografiska produkter I början av året gjordes enöversyn av produktlistan (bilaga I till rådets beslut 94/942/GUSP) på grund av de ändringar som beslutats i de olika exportkontrollarrangemangen. Efter dessa ändringar börjar exportkontrollen av kryptografiska produkter då nyckellängden överstiger 56 bitar för den synunetriska nyckeln och 512 bitar för den asymmetriska nyckeln (se nedan). Samtidigt infördes lättnader för massmarlrnadsprodukter. Med massmarknadsprodukter avses produkter som sälj s direkt till konsumenter och som installeras av kunden sj ä1v. Förändxingarna innebär att massmarknadsprodukier kan säljas inom EU utan tillstånd oberoende av nyckellängd. I övrigfi kan massmazknadsprodukter upp till en viss nyckellängd säljas ti11 en stor del av världen med "öppna" generella tillstånd (se nedan). En annan förändring är att det inte behövs något tillstånd för att Tära ut kryptoprodukter för personligt bruk för att t.ex. skydda egna affärsdata m.m. "Asymmetrisk algoritm (5) år en krypteringsatgoritm dår olika nycklaz av rrtatemarisk typ anvånds för IQyptering och delayptering. Anm.r Ettvanligtanvändningsområdeför'åsymmetriskaalgori~mer"år nyckelhantering. "Symmetrisk algoritm" (5) är en krypteringsaigoritm däyidentiskt samma nyckel används för både kryptering och dekryptering. Anm.: Ett vanligt användningsområde~r "symmetriska algoritmer" är datasekretess. Öppna generella tillstånd Genom en förordningsändring under året infördes möjligheten för inspektionen att utfärda föreskrifter om generellt tillstånd. Med stöd av denna bestämmelse har inspektionen utfärdat " öppna" generella tillstånd vilka är kungjorda r Tullverkets författningssamling, TFS 1999:40. Dessa föreskrifter trädde i kraft den 1 augusti Ett "öppet" generellt tillstånd kräver ingen ansökan utan exportören åberopar bara tillämpligt tillstånd vid exporttillfället. Dessa generella tillstånd äx dels ett allmänt generellt tillstånd som motsvarar det tidigare gällande "individuella" generella tillståndet, dels ett tillstånd att exportera kryptoprodukter av

12 io (3~~ massmarl~adskaraktär med en nyckellängd på 128 bitar ti1160 olika destinationer och dels ett tillstånd att föra ut vissa Wassenaar-produkter för eller efter reparatian eller demonstration till samma 60 destinationer. Genom de nya föreskrifterna kan inte längre "individuella" generella tillstånd utfärdas efter den 1 augusti Tidningsartiklar Såväl förändringen av exportkontrolireglerna för kryptografiska produkter som nyheten rned "öppna" generella tillstånd har under året väckt en hel del uppmärksamhet från främst facktidskrifter. Detta har medfört att myndighetens personal hax måst ställa upp med fakta till artiklarna. Myndighetssamverkan Inom ramen för deb samarbete som utvecklats mellan Tullverket, SÄPO, MUST och ISP har det under året gjorts en översyn av handelskontakterna mellan vårt land och vissa s.k. "riskländer". Denna analys medför att riktade företagsbesök kommer att genomföras under år Ny %rordning Det pågående arbetet inom EU att ta fram en ny dual-use-förordning har under arbetsåret varit intensivt ach engagerat flera av ISP:s medarbetare. De flesta frågorna har lösts men fortfarande återstår frågan om vilka produkter som ska omfattas av bilaga IV i förordningen, dvs för vilka produkter det även i fartsättningen skall krävas tillstånd för överföringar inom EU. Förhandsbesked Ett ökat intresse för förhandsbesked har märkts under året. Förhandsbesked för strategiska produkter är något som inte är reglerat i lagstiftningen men som ändå tillämpas, då det är av siort värde för företagen att få en uppfattning om möjligheterna att genomföra en "risklandsaffär" innan offertarbetet påbörjas. Förhandsbesked lämnas av inspektionen. Undervisning Något exportkontrollseminarium har inte genomförts under arbetsåret, men ISP-medarbetare har haft möjlighet att höja kunskapen om exportkontroll av strategiska produkter hos ca 300 deltagare i samband med interna kurser vid företagen och genom Exportkontrollfäreningens försorg. Säker elektronisk kommunikation med ISP Den försöksverksamhet som genomförts under 1998 och 1999 med ett företag, där ca tusen tillstånd hanterats elektroniskt under året medförde att regeringen uppdrog åt ISP att utreda möjligheterna att erbjuda alla intresserade företag en säker elektronisk kommunikation, inklusive tillståndshantering, med ISP. Utredningen lämnades till regeringen i juni Under året har två hearings hållits med ett antal av våra större "kunder". Vid dessa har det uttryckts ett mycket stort intresse för denna möjlighet. Vidare har en hearing hållits med myndigheter som har licensverksamhet eller annan kompetens inom området. Planen för det fortsatta arbetet är att möjligheten till säker elektronisk kommunikation med ISP ska införas under år 2000.

13 ~ t' i~ Nedan redovisas antalet ärenden år 1999 fördelat på delkategorier jämfärt med näpnast föregående år samt arbetsbalansen för olika ärendeområden vid slutet av 1999 jämfört med slutet av år 1997 och IJt%rseltilIstånd, giobata inkomna 1998 Inkomna 1999 Balans 1997 Balans 1998 Balans Denna nedgång beror på att de globala tillstånden har en giltighetstid på två år och detta år har förhållandevis is omsatts på grund av utgången giltighetstid. 2. Utförseltillstånd, generella Inkomna 1998 Inkomna 1999 Balans 1997 Balans 1998 Balans Q Den kraftiga minskningen sammanhänger rned införandet av "öppna" generella licenser från augusti IJtförseItillstånd, individuella Inkomna 199$ Inkomna Balans 1997 Balans 1998 Balans Ovanstående individuella utförseltillstånd fördelas på arrangemang enligt nedan: 3.1 Utförseltillstånd, A Inkomna 1998 Inkomna 1999 Balans 1997 Balans 1998 Balans Minskningen sammanhänger bl.a. med minskad omfattning av tillståndsplikten för massprodukter med kryptering.

14 12 (37) 3.2 Utförseltillståncd, NITCR Inkomna 1998 Inkomna Balans 1947 Balans 1998 Balans Q 3.3 UtförseitilIståud,lV~G Inkomna 1998 Inkomna Balans 1997 Balans 1998 Balans Utförseltillstånd, AG Inkomna 1998 Inkomna 1999 Balans 1997 Balans 1998 Balans Det företag som har de flesta licensansökningarna har under kalenderåret utökat sin verksamhet med ett nytt kontor och därmed utökat sin verksamhet och sina exportmarknadsandelar. 3.5 Förhandsbesked Under året har 16 förhandsbesked lämnats och av dessa har 7 varit negativa C.`A~Ch `A1~99-ärenden Catch-ali = En icke-exportkontrollerad produkt förs under exportkontroll med hjälp av EUförordn.ingens catch-all klausul. När en specifik produkt till en specifik mottagare förs under exportkontroll innebär detta att utförseltillstånd för denna produkt till denna slutanvändare inte kommer att beviljas. Myndighetens nära och förbättrade samarbetsformer med GTS, RPS och med de exporterande företagen, har resulterat i en finmaskigare exportkontroll på massförstöreisevapensidan.

15 leverantör 13 (37) 4. Denials Denial = Ej beviljad utförsel av exportkontrollerad produkt; licensansökan avslagen. Giltighetstiden för en denial uppgår till 3 år och en no-undercut regel inträder, d.v.s. inget annat medlemsland i det aktuella exportkontrollarrangernanget får överta exportaffären under ovaruiämnda tid. 5. Klassificering Produktlistan som hör till Förordningen om strategiska produkter (SFS 1998:400) är oftast mycket tekniskt skriven i form av specifika tekniska prestanda som skall vara uppfyllda för att produkten skall falla under eacportkontroll. Därför krävs ofta tekniska data från och tillverkare eller att exportörens egna experter granskar produkten mot produktlistan. ISP stöder (äretagen i produktklassificeringen med i första hand rådgivning och utbildning. 6. Seminarier för expartkontrollansvariga vid svensk Åndustri (90 de1t.) (65 delt. tot.) (300 deft. tot.) 7. Möten anad GTS, RPS och MUST

16 Övergripande mål Målet är att ISP skall fullgöra de uppgifter sam åvilar ISP såsoxe nationell myndighet enligt Sveriges åtaganden inom ramen för internationellt samarbete för icke-spridning av kemiska vapen. Kori presentation av åtaganden enligt CC CWC innebär förbud mat utveckling, produktion, innehav och användning av kemiska vapen och innehav av produktionsanläggningar för kemiska vapen. Vapen och produktionsanläggningar ska11 förstäms. Dessutom innebär konventionen en kontroll av att kemikalier baza används för ändamål som inte är förbjudna enligt CWC. CWG innehåller tre listor över kontrollerade kemikalier: Lista 1: supertoxiska kemikalier som utvecklats för användning som kemiska vapen Lista 2: nyckelutgångsämnen för kemiska vapen Lista 3: utgångsämnen för kemiska vapen Dessutom kontrolleras anläggningar som tillverkar sk UDOC:s dvs olistade diskreta organiska kemikalier. Konventionen trädde i kraft 29 april ISP:s uppgifter - säkerställa effektiv implementering av lagstiftning - säkerställa att åtaganden enligt CWC uppfylls - vara rådgivande till UD i frågor som rör CWC-implementering vara kontaktpunkt för Organisationen (OPCV~, konventionsstater, industrin och myndigheter - garantera genomförandet av internationella inspektioner Arbetsgruppens sammansättning 1 handläggare 100% 1 konsult 33 dagar under assistent SQ% Huvudområden 1. i7eklarationer rörande aktiviteter sam ej är förbjudna enligt CWC: Under året har ISP vidareutvecklat databasen för effektiv hantering av den stora mängd deklarationer som kommer in till ISP.

17 IS (37) 1.1 Insamling av deklarationer från svensk industri sker två gånger per år a) årliga deklarationer avseende verksamheten under 1998 b} planeringsdeklarationer avseende planerad verksamhet för Sammanställning av data till OPCW Resultat t~riiga deklarationen- till ISA' från svenska företag 161 företag deklarerade till ISP. Årliga deklarationer fnlämnade till OPCW Lista 1: En anläggning deklarerade verksamhet för skyddsändamål som inte överstiger 10 kg per år. Lista 2: Beredning, förbrukning banläggningar 41ton Import 60 ton Export 1 ton Lista 3: Produktion 1 anläggning ton Import 3552 ton Export loqo ton Organiska kemikalier, inklusive kemikalier som innehåller fosfor, svavel och fluor, vilka inte år listade i CWC (sk UDOC + PSF} 29 anläggningar Totalt: 37 anläggningar Deklaratioa~er av planerad produktion unc er år 2000 Lista l: Lista 2: Lista 3 'otalt: 1 aniäggiung 6 anläggningar 1 anläggning ~ anläggningar

18 1b (37} 2. Företagsbesök Tre UDOC-anläggningar besöktes som förberedelse inför maj 2000 då inspektion av sådana anläggningar påbörjas. 3. Internationella inspektioner. FOA NBC-skydd Sveriges deklarerade anläggning för produktion av lista 1-kemikalier för skyddsändamål - sarnt en lista 3-producerande anläggning tog emot OPCW-inspektioner under året och omfattade 20 persondagar från ISP:s sida. 4. Rådgivnixtg UD ISP bistår kontinuerligt UD vid utarbetande ~v svensk policy rörande CWC. ISP deltar såväl i möten med verkställande rådet som i intersessionella konsultationer. 5. Samarbete med Ynyndigheter och näringsliv ISP samarbetar på CWC-området med UD, Försvarsdepartementet, Försvarsmakten, Försvarets Forskningsanstalt, Statens Räddningsverk, Tullverket och Kemikalieinspektionen. ISP anlitade under 1999 KernI som konsult i industrifrågor. ISP har informella kontakter med svensk industri samt två gånger åxligen kontaktmöten med den kemiska industrin. Därvid deltar Kemi, FOA, iid, branschorganisationer samt representanter för företag inom kemisk industri sorn deklareras till OPCtiV. Statens räddningsverk höll en internationell kurs för utbildning och träning av "Chemical Support Team" som ett led i Sveriges åtaganden rörande assistans vid användning av kemiska vapen mot någon medlemsstat. ISP deltog under året vid seminarier om exportkontroll. 6. Analys av deklarationer Enligt förordningen om internationella inspektioner skall åxlig analys av implementeringen utföras. Vissa delar ur andra CWC-staters deklarationer har erhållits från QPCW och har börjat studeras. 7. Internationell verksamhet Vid OPCW ingår Sverige i Declaration Assistance Network och Protection Network. Sverige deltog som observatör från WEOG vid övning i Stovakien rörande bistånd vid användning av kemiska vapen. Sverige deltog vid kurs om bistånd i Tjeckien.

19 1.1 Kout~kter Yned andra nationella Ynyndigheter. Första mötet med nationella myndigheter hölls vid OPCW i anslutning till den årliga fördragspartskonferensen junl Danmarks nationella myndighet besöktes av två personer från ISP för diskussion om uppbyggnad av databas. Två möten med övriga nordiska nationella myndigheter hölls 1949: Stockholm och Reykjavik. 7.2 Möten med verkställande ridet ISP deltog vid fyra möten med sammanlagt 20 persondagar. Dessutom deltog ISP vid intersessionetla konsultationer. 7.3 Årlig fördragspartskonferens ISP deltog med 1Q persondagar. 7.4 SRV-övning Chemical Support Team-övning med deltagande från CWC-stater under samordning av ISP. ISP deltog som observatör. Antal deklarationer Industrideklarationer till ISP I Deklarationer till OPCW ? Antal inspektioner från OI'CW Antal företagsbesök

20 is t3~~ ;~ ~ ' 1. Antal kontaktmötes ined företrädare för olika exportföretag Inom ramen för ett nästan oförändrat totalt antal kontaktmöten med exportföretag har en kraftig förskjutning ägt rum. En internationellt ökad oro för spridning av massförstörelsevapen har föranlett lett till en ökning av frågor beträffande export till osäkra destinationer. Samtidigt har stnzkturomvandlingen av den svenska försvarsindustrin begränsat antalet kvartalsmöten angående marknadsfäringen utomlands. Dessa tendenser torde förstärkas. under innevarande år. Kontakterna med andra svenska myndigheter har varit intensiva. Genomgångar av samtliga frågor av gemensamt intresse hålls två gånger årligen med Tullverket. Liknande möten om exportkontroll hålls med deltagande av Statens Käinkraftsnspektion, Utrikesdepartementet och Tullverket, likaså två gånger per år. Som tidigare nämnts hålls kontaktmöten angående CVVC två gånger årligen med en rad. myndigheter och organisationerna. Månatliga möten äger rum med Tullverket, SÄPO och MUST beträffande icke-spridning av massförstörelsevapen. Ett stort antal möten har hållits med Försvarets Underhållscentrum med.anledning av avvecklingen av en stor del av Försvarsmaktens materiel. Kontakter av olika slag -skriftliga, möten, telefonsamtal -har regelbundet hållits med FMV och Högkvarteret i anledning av uppkomna frågor. Detsamma gäller Tullverket, Kemikalieinspektionen FOA och Statens Kärnkraftsinspektian. Kontakter har vidare ägt rum med en rad departement och myndigheter i frågor rörande FN:s Konvention om förbud mot kemiska vapen. 2. Antal möten med ExpoptkontroIlrådet Med anledning av att nya ledamöter skulle utses till rådet vid årsskiftet 1998/1999 och denna process drog ut på tiden blev planerade möten i januari, februari och mars inställda. 3. Antal möten med Teknisk-vetenskapliga rådet Det sista mötet under inställdes p.g.a för lågt deltagande. Normalt hålls TVR-möten kvartalsvis.

21 4. Antag ärenden som behandlats i de båda råden TV E Ärenden som behandlas i TVR avser speciellt komplicerade klassificeringar och mer av principiell karaktär än enskilda klassificeringar. Hänztöver ges T'VR en genomgång om genomförda klassificeringar samt orienteras om ISP:s verksamhet sedan föregående möte. Antalet minskade ärenden som kräver samråd inom EKR har visst samband med att årets tre första planerade möten blev inställda, se ovan under punkten 2. S. ~ osinader och pea-sonai %rdelat på Kostnader Kostnader Kostnader Krigsaieriel (52%} 7 8$6 (53%) (52%) Strategiska (39%) (30%) (34%) produkter Kemvapen (9%) (17%) (14%} konventionen Till verksamhetsgrenarnas kostnader har kostnaderna för den gemensamma funktionen fördelats enligt respektive verksamhetsgrens kostnader.

4 3 5 10 12 14 15 16 17 RESULTATRÄKNING (tkr) Not 2010 2009 Verksamhetens intäkter Intäkter av anslag 1 17 901 16 864 Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2 3 334 2 599

Läs mer

Kungl. Slottsstaten Årsbokslut 2010

Kungl. Slottsstaten Årsbokslut 2010 Kungl. Slottsstaten Årsbokslut 2010 Kungl. Slottsstaten Årsbokslut 2010 Avser Ståthållarämbetet (Slottsförvaltningarna) och Kungl. Husgerådskammaren, 4.1:1 anslagspost nr 2 i regleringsbrevet för Kungl.

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag Beslutade

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport aåê=mrjqvmnjnmm Delårsrapport 2005-06-30 2005-08-11 = 2 av 6 Väsentlig information Inom ramen för Finansinspektionens kompetensväxlingsprogram ersätts succesivt de som lämnat myndigheten och genom nyrekryteringen

Läs mer

Årsredovisning 2012 POD 16/2013

Årsredovisning 2012 POD 16/2013 Årsredovisning 2012 POD 16/2013 Innehållsförteckning Patentombudsnämndens ordförande kommenterar året som gått... 2 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsresultat... 3 2.1 Intäkter och kostnader per verksamhetsdel

Läs mer

Patentombudsnämndens ordförande kommenterar året som gått... 1. 1 Inledning... 2

Patentombudsnämndens ordförande kommenterar året som gått... 1. 1 Inledning... 2 2 (2) Patentombudsnämndens årsredovisning 2014 Innehållsförteckning Patentombudsnämndens ordförande kommenterar året som gått... 1 1 Inledning... 2 2 Verksamhetsresultat... 2 2.1 Intäkter och kostnader

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om underlag för årsredovisning för staten; SFS 2011:231 Utkom från trycket den 22 mars 2011 utfärdad den 10 mars 2011. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Svenska ESF-rådet överlämnar härmed delårsrapporten för perioden bestående av

Svenska ESF-rådet överlämnar härmed delårsrapporten för perioden bestående av 1(8) Diarienummer 2008-08-11 2008-01743 Till Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Delårsrapport 2008 Svenska ESF-rådet överlämnar härmed delårsrapporten för perioden 2008-01-01 2008-06-30 bestående

Läs mer

AD /05 1(8) Delårsrapport

AD /05 1(8) Delårsrapport AD 12-579/05 1(8) Delårsrapport 2005 2005-01-01 2005-06-30 AD 12-579/05 2(8) Innehållsförteckning 1. INLEDNING...3 2 RESULTATRÄKNING...4 3 BALANSRÄKNING...5 4 ANSLAGSREDOVISNING...6 5 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR...5

Läs mer

Delårsrapport 2014 Linköpings universitet LINKÖPINGS UNIVERSITET

Delårsrapport 2014 Linköpings universitet LINKÖPINGS UNIVERSITET Delårsrapport 2014 Linköpings universitet LINKÖPINGS UNIVERSITET 2014-08-11 BESLUT Dnr LiU-2014-01028 1(5) Delårsrapport för räkenskapsåret 2014 per den 30 juni 2014 Bakgrund Vissa myndigheter ska enligt

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Inspektionen för strategiska produkter

Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Inspektionen för strategiska produkter Regeringsbeslut II:18 Utrikesdepartementet 2008-12-18 UD2008/14588/PLAN (delvis) Inspektionen för strategiska produkter Box 70252 107 22 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret avseende Inspektionen för

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2014

Delårsrapport för januari juni 2014 Stockholm, 2014-08-15 Delårsrapport för januari juni 2014 Ekonomiskt resultat och prognos 2013 uppvisade KTH ett betydligt lägre resultat än de fem föregående årens stora positiva resultat, kapitalförändringen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport AD /06 1(8)

Delårsrapport AD /06 1(8) Delårsrapport 2006 2006-01-01 2006-06-30 AD 12-744/06 1(8) AD 12-744/06 2(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDANDE KOMMENTARER...3 2 RESULTATRÄKNING...4 3 BALANSRÄKNING...5 4 ANSLAGSREDOVISNING...6 5 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR...7

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning 2013 POD 19/2014

Årsredovisning 2013 POD 19/2014 Årsredovisning 2013 POD 19/2014 Innehållsförteckning Patentombudsnämndens ordförande kommenterar året som gått... 1 1 Inledning... 2 2 Verksamhetsresultat... 2 2.1 Intäkter och kostnader per verksamhetsdel

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni 2015

Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2015 BESLUT Datum 2015-08-14 Beteckning 111-25939-2015 Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni

Läs mer

Delårsrapport 2015. Linköpings universitet

Delårsrapport 2015. Linköpings universitet Delårsrapport 2015 Linköpings universitet 2015-08-10 DNR LIU-2015-00873 BESLUT 1(7) Delårsrapport för räkenskapsåret 2015 per den 30 juni 2015 Bakgrund Vissa myndigheter ska enligt Förordning (2000:605)

Läs mer

Försvarsunderrättelsedomstolen. Årsredovisning avseende år 2014

Försvarsunderrättelsedomstolen. Årsredovisning avseende år 2014 Årsredovisning avseende år 2014 1(15) INNEHÅLLSFÖRTECKNING RESULTATREDOVISNING 2 RESULTATRÄKNING 5 BALANSRÄKNING 6 ANSLAGSREDOVISNING 8 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR OCH NOTER 8 SAMMANSTÄLLNING ÖVER VÄSENTLIGA

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag med ekonomiadministrativa bestämmelser m.m. för riksdagsförvaltningen, Riksdagens ombudsmän och Riksrevisionen; SFS 2006:999 Utkom från trycket den 4 juli 2006 utfärdad den

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport 2014. Datum. 2014-08-12 Dnr./Ref. 2014/03773. Delårsrapport 2014 ehälsomyndigheten 1/9

Delårsrapport 2014. Datum. 2014-08-12 Dnr./Ref. 2014/03773. Delårsrapport 2014 ehälsomyndigheten 1/9 Delårsrapport 2014 Datum. 2014-08-12 Dnr./Ref. 2014/03773 Delårsrapport 2014 ehälsomyndigheten 1/9 Innehåll Inledning... 3 Viktiga händelser första halvåret... 3 Resultaträkning... 4 Kommentarer till resultaträkning...

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för Hammarby IF Ishockeyförening Räkenskapsåret

Årsredovisning för Hammarby IF Ishockeyförening Räkenskapsåret Årsredovisning för Hammarby IF Ishockeyförening Räkenskapsåret 2016-05-01-2017-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 1 Balansräkning 2-3 Tilläggsupplysningar 4 Upplysningar

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

BUDGETUNDERLAG 2010 2012

BUDGETUNDERLAG 2010 2012 : 29-2-27 Dnr 21-163-29 BUDGETUNDERLAG 21 212 Nedan presenteras budgetunderlag upprättat enligt föreskrifterna till Förordning (2:65) om årsredovisning och budgetunderlag. VERKSAMHETENS FINANSIERING (tkr)

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter för rapportering av ekonomisk information till statsredovisningen (S-koder) beslutade den 25

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Frölunda Specialistsjukhus Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys Belopp i tkr Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 143 002 139 275 Verksamhetens kostnader 2,3-138

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Inspektionen för strategiska produkter

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Inspektionen för strategiska produkter Regeringsbeslut I:7 Utrikesdepartementet 2014-12-18 UF2014/UD/79271/PLAN (delvis) UF2014/UD/80404/NIS Inspektionen för strategiska produkter 164 90 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende Inspektionen

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Resultaträkning Not 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning 1 8 065 055 8 077 988 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

Resultaträkning Not

Resultaträkning Not Resultaträkning Not 2016 2015 Föreningens Intäkter Nettoomsättning 1 4 503 197 4 517 408 Offentligrättsliga bidrag 2 21 597 29 945 Medlemsavgifter 400 000 382 865 Övriga föreningsintäkter 88 547 130 059

Läs mer

Årsredovisning. Kinds Golfklubb

Årsredovisning. Kinds Golfklubb Årsredovisning för Kinds Golfklubb Räkenskapsåret 2009 Kinds Golfklubb 1(9) Styrelsen för Kinds Golfklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet Kinds

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) (556789-7177) Räkenskapsåret 100701 101231 Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2006 Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Styrelsen för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb Årsredovisning för Onsjö Golfklubb 862500-5403 Räkenskapsåret 2015 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 1 (8) Styrelsen för Onsjö Golfklubb,

Läs mer

Inspektionen för Strategiska Produkter (ISP)

Inspektionen för Strategiska Produkter (ISP) Inspektionen för Strategiska Produkter (ISP) Produkter med dubbla användningsområden och Sanktioner Egon Svensson En ansvarsfull kontroll av strategiska produkter vårt bidrag till en säkrare värld. Exportkontrollrådet

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport Årsredovisning för Naturistför. Bergslagens Solsport 875001-1960 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Naturistför. Bergslagens Solsport, med säte i Nora, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN

Årsredovisning AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Årsredovisning för AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Räkenskapsåret 2004 AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Styrelsen för AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN får härmed

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen för Svenska Fallskärmsförbundet avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för. Friskis & Svettis 848000-7130. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Friskis & Svettis 848000-7130. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Friskis & Svettis Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

Försvarsunderrättelsedomstolen. Årsredovisning avseende år 2013

Försvarsunderrättelsedomstolen. Årsredovisning avseende år 2013 Årsredovisning avseende år 2013 1(14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING RESULTATREDOVISNING 2 FINANSIELLA DOKUMENT 5 RESULTATRÄKNING 5 BALANSRÄKNING 6 ANSLAGSREDOVISNING 7 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR OCH NOTER 8 SAMMANSTÄLLNING

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(6) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2003 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(6) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 1 (8) ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Godtemplaren avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31.

Läs mer

Fritiof Jonsson Konsult AB

Fritiof Jonsson Konsult AB Sid 1 (5) Styrelsen och verkställande direktören för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 24-5-1-25-4-3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHETEN Kvalitet Inga uppdrag har varit aktuell utan kunskaper

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Bilaga nr 3) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2013 Organisationsnummer

Riksförbundet Bokslut (Bilaga nr 3) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2013 Organisationsnummer Riksförbundet Bokslut (Bilaga nr 3) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2013 2012 2011 2010 2009 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 209 4 295 3 949 3 784 4 024 Gåvor 90-konto 37 18 39 1 5 Medlemsavgifter

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsbokslut. Gymnastikförbundet Syd. Org.nr

Årsbokslut. Gymnastikförbundet Syd. Org.nr Årsbokslut Gymnastikförbundet Syd Org.nr. 838200 3757 20100101 20101231 GymnastikFörbundet Syd (fd Skånes Gymnastikförbund) 1 Styrelsen för GymnastikFörbundet Syd får härmed avge årsbokslut för räkenskapsåret

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund Årsredovisning för Smålands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2015 Smålands Ridsportförbund 1(7) Styrelsen för Smålands Ridsportförbund får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

SVENSKA KANOTFÖRBUNDET

SVENSKA KANOTFÖRBUNDET ÅRSBOKSLUT 2014 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Årsbokslutet omfattar: 2 RESULTATRÄKNINGAR 3 BALANSRÄKNINGAR 5 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR 8 UNDERSKRIFTER R E S U L T A T R Ä K N I N G A R Not 2014-01-01

Läs mer

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund Årsredovisning för Smålands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2013 Smålands Ridsportförbund 1(7) Styrelsen för Smålands Ridsportförbund får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Försvarsunderrättelsedomstolen

Försvarsunderrättelsedomstolen Försvarsunderrättelsedomstolen Årsredovisning 2012 1(14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING RESULTATREDOVISNING 2 ÅTERRAPPORTERINGSKRAV 3 FINANSIELLA DOKUMENT 6 RESULTATRÄKNING 6 BALANSRÄKNING 7 ANSLAGSREDOVISNING 8

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Visby Golfklubb får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsbokslut. Gymnastikförbundet Syd. Org.nr. 838200-3757

Årsbokslut. Gymnastikförbundet Syd. Org.nr. 838200-3757 Årsbokslut Gymnastikförbundet Syd Org.nr. 20110101 20111231 GymnastikFörbundet Syd 1 Styrelsen för GymnastikFörbundet Syd får härmed avge årsbokslut för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsbokslut. Saltsjöbadens Idrottsförening

Årsbokslut. Saltsjöbadens Idrottsförening Årsbokslut för Saltsjöbadens Idrottsförening Räkenskapsåret 2013 1(8) Årsbokslut Styrelsen för Saltsjöbadens Idrottsförening avger härmed årsbokslut för räkenskapsåret 2013. Verksamhet När det gäller verksamheten

Läs mer

Föreningen HOPP Stockholm

Föreningen HOPP Stockholm Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen för föreningen HOPP Stockholm avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Kronholmen Golf AB får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Baskontoplanens uppbyggnad

Baskontoplanens uppbyggnad 1/6 Datum 2009-06-26 ESV-dnr 49-146/2009 Handläggare Baskontoplanens uppbyggnad Baskontoplanen är avsedd för externredovisning hos myndigheter, dvs. registrering av transaktioner mellan myndigheten och

Läs mer

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 716406-8129 HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND Org nr 716406-8129 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2002 HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 716406-8129 020101 010101 RESULTATRÄKNING NOT -021231-011231

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning Not 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning 1 8 077 988 7 573 717 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Inspektionen för strategiska produkter

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Inspektionen för strategiska produkter Regeringsbeslut IV:1 Utrikesdepartementet 2016-12-14 UD2016/21716/PLAN(delvis ) UD2016/21858/NIS Inspektionen för strategiska produkter Gullfossgatan 6 16490 Kista Regleringsbrev för budgetåret avseende

Läs mer

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde Styrelsen för Org.nr: 769615-4033 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Resultaträkning 2013-12-31 2012-12-31 Nettoomsättning Not 1 8 132

Läs mer

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 BRF EGEN HÄRD 2(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2009-01-01-2008-01-01- Nettoomsättning 1 4 348 675 4 140 571 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Hallands Ridsportförbund

Hallands Ridsportförbund Årsredovisning för Hallands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Hallands Ridsportförbund 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hallands Ridsportförbund, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Årsbokslut för SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Räkenskapsåret 2009 SVENSKA KANOTFÖRBUNDET 1(6) 2009-01-01 2008-01-01 Resultaträkning Not -2009-12-31-2008-12-31 Intäkter Nettoomsättning 1 1 598 854 1 714 786 Offentligrättsliga

Läs mer

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M 2011-01-01-2011-12-31 Innehåll Sid Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-7 Organisationsnummer:

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. FC Djursholm

Årsredovisning. FC Djursholm Årsredovisning för FC Djursholm 802416-2276 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för FC Djursholm, med säte i Djursholm, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Årsredovisningen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om budget och ekonomiadministration för riksdagens myndigheter; SFS 2016:1091 Utkom från trycket den 2 december 2016 utfärdad den 24 november 2016. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni 2016

Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2016 BESLUT Datum 2016-08-15 Beteckning 111-27884-2016 Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni

Läs mer

Räkenskapsåret 2013. Gävle Cancerfond

Räkenskapsåret 2013. Gävle Cancerfond Räkenskapsåret 2013 Gävle Cancerfond Verksamhetsberättelse BERÄTTELSE ÖVER 2013 ÅRS VERKSAMHET VID STIFTELSEN GÄVLE CANCERFOND Allmänt om verksamheten Stiftelsen Gävle Cancerfond tillkom 1969 genom en

Läs mer

Bokslut för BRF Morkullan HSB Stockholm

Bokslut för BRF Morkullan HSB Stockholm Bokslut för BRF Morkullan 2003-01-01-2003-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 03-01 - 03-12 01-09 -02-12 Nettoomsättning Not 1 8 277 115 11 221 143 Fastighetskostnader Drift Not 2-4 206 588-5 506 617 Planerat

Läs mer

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har som ändamål att

Läs mer