Härmed fastställes 1999 års årsredovisning innehållande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Härmed fastställes 1999 års årsredovisning innehållande"

Transkript

1

2 ~~ INSPEKTIONEN FÖR c~ STRATEGISKA PRODUKTER (ISP) Dnr 00886/2000 ISP:s årsredovisning Härmed fastställes 1999 års årsredovisning innehållande Resultatredovisning Resultaträkning Balansräkning Anslagsredovisning Finansieringsanalys Tilläggsupplysningar och noter till årsredovisningen Sammanställning äver väsentliga uppgifter C :~ ~~r. Staffan Sohlman Krigsmaterielinspektör Postadress Gatuadress Telefon Fax Sox Klarabergsviadukten STOCfCHOLM

3 i (3~~ ~, r 1999 har uppvisat en intensifiering av en rad tendenser som omnämnts i ISP:s Årsredovisning för år Internationaliseringen av svensk försvarsindustri har fortsatt genom försäljningen av Kockums AB till tyska Howaldtwerke Deutsche Werft. Nordiska bolag har bildats, Nammo inom ammunitionsområdet, Nexplo för krut och sprängämnen. En annan viktig händelse är Sydafrikas köp av JAS 39 Gripen. Köpet kommer leda till omfattande arbete på ISP med svenska, brittiska och amerikanska exportlicenser. Samarbetet mellan SAAB och British Aerospace har intensifierats. Samtliga dessa skeenden har skapat ökade behov av samarbete med ISP:s systerorganisationer utomlands, framför allt i Europa. Parallellt med denna utveckling har sex EU-stater diskuterat hur regelsystemen för exportkontroll, leveranssäkerhet, selffetesskrav m.m. kan jämkas samman i syfte att underlätta samgåenden och samarbete. ISP har i betydande omfattning deltagit i detta arbete. Även under 1999 har reglerna för exportkan~rall av kryptografiska produkter varii föremål för intensiv diskussion inom Wassenaar-arrangemanget, Det svenska ordförandeskapet i arrangemanget, som har sysselsatt ISP:s che i viss grad, upphörde vid årets slut. Exportkontrollen har vidare krävt ett stort antal möten med svenska företag. Samarbetet med de myndigheter som är verksamma inom icke-spridningsområdet har intensifierats. Ett innovativt system för elektroniskt meddelande av Licenser på IT-området har testats. De positiva erfarenheterna har medfört att en omfattande studie genomförts om möjligheten att övergå till säker elektronisk kommunikationskontakt med företagen och Tullverket. Ett antal hearings med företag och myndigheter har hållits för att ge underlag för introduktion av denna kommunikationsform. Under året har besök företagits hos ett flertal europeiska systerorganisationer. Ett seminarium om exportkontroll för ukrainska myndigheter har arrangerats tiilsainmans med SKI och Tullverket. ISP:s verksamhet som nationell myndighet för FN:s Konvention om förbud mot kemiska vapen har rationaliserats. Deklarationerna från svenska företag har förenklats. ISP:s deltagande i det internationella arbetet vid OPCW har ökat och kommer att intensifieras under åren då Sverige är medlem i Exekutivrådet.

4 z {3~~ Förslag om rationaliseringar av licensverksamheten har tagits fram. Dessa har diskuterats.med berörda företag och med regeringskansliet och kommer att införas i början åv år Under 1999 har det nya ärendehanteringssystemet införts. Detta har inneburit att föreliggande årsrapport har tillförts en rad uppgifter som tidigare system inte registrerade. På flera punkter anges en mer detaljerad och precis statistik. Samtidigt anges vilka uppgifter som gällt orn den tidigare defuutionen hade använts. Under året har ett konsultföretag medverkat vid utarbetandet av en informationsplan för myndigheten. Denna kommer att genomföras under innevarande år. Inspektionen har också anlitat en organisationskonsult för att underlätta rationaliseringar och effektivisering. Antalet ärenden har minskat under Detta sammanhänger. med en rad faktorer. Antalet utförseltillstånd för krigsmateriel hax minskat med 14 %, vilket delvis förklaras av ati vapenhandlarärenden överlämnats till polismyndigheterna. Det är vidare en följd av att materielinkäpen ti11 försvaret i Sveriges viktigaste mottagarländer Västeuropa går- ned. Inom området strategiska produkter har minskning av exportkontrollens omfattning bl.a. avseende kryptering liksom införandet av s.k. "öppna" generella licenser lett till minskning av antalet licenser och en administrativ förenkling för företagen. En tjänsteman har lämnat inspektionen under Rekrytering av efterträdare slutförs under år Arbetsbelastningen har tidvis varit tung, men i huvudsak klarats av inom ramen för flextiden. Övertiden på inspektionen har varit totalt 344 timmar, vilket motsvarar 17 timmar per anställd. Övertid har tillgripits vid säsongsmässiga anhopningar av ärenden samt för att åtgärda uppkomna problem med ärendehanteringssystemet.

5 3 (37) Inn~ållsörtec ing Färord... 1 Innehållsförteckning... 3 Resultatredovisning... 4 Krigsmateriel (KM)... 4 Strategiska produkter (SP) FN:s konvention om förbud mot kemiska vapen (CWC) Generellt för ISP Resultaträkning Balansräkning Anslagsredovisning Finansieringsanalys Tilläggsupplysningar ach noter till årsredovisningen Sammanställning över väsentliga uppgifter... 37

6 4 ~3~} i~ t I 1 r ~ ~ ~ ifi, f)vergripande må1 Målet är att utifrån effektmålet för inspektionen på ett kompetent och resurseffektivt sätt sköta tillsyn och kontroll samt pröva ärenden gentemot lagen om krigsmateriel. Saanlad bedömning Den löpande verksamheten under 1999 har karakteriserats av rationaliseringssträvanden inom licensgivningen. Målet är att lösa ärenden av rutinkaraktär enklare för att kunna Lägga mer resurser på det ökande antalet komplexa och komplicerade samarbetsavtal och andra frågeställningar som är ett resultat av försvarsindustrins internationalisering. Licensgivningenhar fungerat väl med hög servicegrad även under denna process och inga onormala balanser har uppkommit inom någon del av krigsmaterielområdets käxnverksamhet. Exempel på rationaliseringsåtgärder inom licensgivningen finns beskrivna nedan. Verksamheten inom krigsmaterielområdet har utöver den löpande verksamheten främst inriktats mot nedanstående områden. Sexnationersarbetet med att underlätta omstruktureringen av europeisk försvarsindustri har inom arbetsgrupperna slutförts och ett samlat dokument från respektive arbetsgrupp presenterats för respek#ive försvarsdepartement. ISP har aktivt deltagit i två arbetsgrupper, för leveranssäkerhet med Italien som ordförande och exportkantrollprocedurer med Frankrike som ordförande. Internationaliseringen inom försvarsindustrin har fortsatt med oförminskad kraft med ett stort antal samarbetsprojekt och företagsombildningar ofta innebärande nya typer av problemställningar för inspektionen med identitetsbedömningar av materiel, identifiering av den svenska industrins roll i dessa projekt samt nya typer av exportsituationer mot tredje land. Inom EU har arbetet med att ta fram en gemensam krigsmateriellista utan större framgång fortskridit under två ordförandeskap i rådsarbetsgruppen COARM:s expertgrupp. Ett mindre antal skiljaktigheter kvarstår och arbetet fortsätter med bl.a. ett svenskt förslag om en tredelad lista som skiljer på ren krigsmateriel, dual-use materiel och civil materiel som kan användas för att kränka mänskliga rättigheter. Kontroll av export av jakt- och spartskyttevapen till OECD-länderna överfördes till polismyndigheterna och utförseltillstånd inom OECD för dessa typer av vapen utfärdas nu av respektive polismyndighet

7 s (3~~ Ett arbete med utveckling och intrimning av inspektionens nya datoriserade ärendehanteringssystem har pågått under hela i 999 och systemet är nuidet närmaste helt i bruk för en rad ärendetyper. Under 1999 påbörjades ett rationaliseringsarbete inom licensieringsområdet för att förenkla den administrativa processen för ärenden av rutinkaraktär. Arbetet har inneburit att beslut nu är fattat om s.k. projektlicenser med en giltighetstid av upp till fem år mot nuvarande två. En generell licens för Försvarsmaktens utförsel av materiel där materielen skall återinföras och förutsatt att regeringsbeslut om aktiviteten färeligger, har också utarbetats och kommer att införas under början av år Denna licens gäller även då utländsk trupp genomför någon aktivitet i Sverige. Regeringen har vidare fattat beslut om en förenklad leveransdeklaration.

8 a 6 (37) Nedan redovisas antalet ärenden år 1999 fördelat på delkategorier jämfört med närmast föregående år samt arbetsbalansen för olika. ärendeområden vid slutet av 1999 jämfört med slutet av år 1998 och I redovisningen har angetts endast inkomna ärenden under år 1997 och 1998 samt ärendebalans vid utgången av respektive år. Att ett antal ärenden inte avgjorts vid årsskiftet är en konsekvens av att handläggningen tar viss tid. ISPs målsättning är att ärendena skall avgöras inom fyra veckor (i vissa fall tre). Detta är också fallet i flertalet ärenden. Något enstaka fall kan dock vara så komplicerat att det. drar ut långt däröver. Det har inte kommit till inspektionens kännedom att en leverans försenats med anledning av ISP:s handläggning. 1. Klassilcaring Beslut om klassificering av vapen, ammunition och annan för militärt bruk utformad materiel. Antal handlagda klassificeringsärenden: Inkomna 1998 Inkomna 1994 Balans 1997 Balans 1998 Balans o Uppgifterna avser klassificering av enskilda produkter med anledning av frågor från företag. Arbetet med klassificering av försvarsmaktens förnödenheter har fortsatt med inriktning på främst enskilda artiklar och reservdelar. Totalt har gåtts igenom ca positioner i samverkan med Försvarsmaktens Underhållscentrum ikarlstad. En omfattande genomgång av klassificering av försvarsmaktens fartyg och båtar samt Celsius ledningssystem har genomförts i samråd med det Teknisk-Vetenskapliga Rådet, TSR. Ett mindre antal äxenden av enklare art har avgjorts direkt per telefon. 2. Tillverknings- och tilihandahållandetillstånd Antal handlagda tillverknings- och tilihandahållandetillstånd Inkomna 1998 Inkomna 1999 Balans 1997 Balans 1998 Balans Balanserna beror på att respektive ärende ej är komplett eller är under beredning. Dels saknas uppgifter från respektive sökande och dels väntar inspektionen på remissvar. Balanserna bedöms vara normala.

9 ~ ~3~~ 3. I~'örhandsförfrågnia~gar Inkomna Inkomna 1999 Balans 1997 Balans 1998 Balans Ökningen från 1998 beror på att 1999 års antal. inkluderar telefonförfrågningar som utskrivits som telefonrapporter och nu registrerats som förhandsbesked. Med sazruna definition som 1998 skulle antalet inkomna förfrågningar om förhandsbesked uppgått till 46. Den ökade balansen kan i viss utsträckning härledas till det lägre antalet möten i Exportkontrollrådet. 4. Anbudsunderrättelser inkomna Inkomna Balans 1997 Balans 1998 Balans 1999 o a 2 Formell underrättelse skall ske till inspektionen fyra veckor innan ett bindande anbud avges. Efter denna tid är del fritt fär företaget att lämna anbud om inspektionen ej dessförinnan skriftligen meddelat företaget att de ej får göra så. Föredragningar av samtliga inkomna anbud sker en gång per vecka varefter företaget omedelbart får svar om ett anbud ej godtas. Balanser uppkommer av denna anledning normalt ej varför en balansredovisning normalt är ej tillämplig (ET). I slutet av 1999 råkade två anbud vara av den arten att ytterligare information behövde inhämtas varför en föredragning ej kunnat ske och balans uppstod över årsskiftes. Balanserna %r 1997 och 1998 kunde i linje härmed satts till 0. Minskiungen av antalet anbud kan ses i relation till minskningen av antalet utförselansökningar även om någon direkt koppling ej finns. 5. A~nbadsunderrätteIsea- med nedsatt tfdsfrist Inkomna 1998 Tnkomna 1999 Balans 1997 Balans 1998 Balans a o I denna typ av anbud ansöker ett företag om inspektionens medgivande att lämna ett anbud innan fyra veckor förflutit. Inspektionen fattar formella beslut i dessa ärenden vid de veckovisa möten som omtalas i punkt 4. Det ökande antalet kan möjligtvis tydas som att företagen har en ökande press på att snabbare komma till ett avgörande i respektive affär.

10 s (3~) 6. GenereIia undantag från kravet på anbudsunderrättelser Inkomna 1998 Inkomna 1999 Balans 1997 Balans 1998 Balans Ansökningarna om generellt undantag från att lämna anbudsunderrättelse är få nch antalet relativt konstant. Varje beslut innefattar dock ett stort antal utförslav varför ärendetypen är av stor vikt för respektive företag. 7. Ut~örseltillståud (inkl. transiteringstitlstånd} Inkomna 1998 Inkomna 1999 Balans 1997 Balans 1998 Balans Minskningen i antalet utförseltillstånd beror till viss del på att tillståndsärenden rörande jakt- och sportskyttevapen (ÖK-vapen) till OECD-länderna överförts ti11 polismyndigheterna ~. Licens- och samarbetsavtal Inkomna 1998 Inkomna 1999 Balans 1997 Balans 1998 Balans Antalet ärenden har ökat något för varje år. Antalet avgjorda ärenden har också ökat och detta har fått till följd att balansen för år 1999 är oförändrad gentemot balansen för år I balansen finns även fyra ärenden som återkallats men där avskrivningsbeslutet meddelats först i början av år Sedcreiessärenden Inkomna 1998 Inkomna Balans 1997 Balans 1998 Balans Sekretessärenden uppkommer när vanligtvis enskilda begär att utta handlingar och dessa prövas enligt sekretesslagens bestämmelser.

11 9 (37) 'i 1' i ~,.~,; r Övergripande mål Målet är att utifrån effektmål för inspektionen på ett kompetent och resurseffektivt sätt sköta tillsyn och kontroll samt pröva ärenden gentemot lagen om strategiska produkter. En hög servicenivå skall eftersträvas gentemot industrin. Samlad bedömning Allmänt En hög servicenivå har eftersträvats gentemot industrin vilket fått till följd att efterfrågan på ISP:s tjänster inom området strategiska produkter ökat. Under året har hållits ett 70-tal företagsmöten, där frågor om produkter, tillståndsfarmer och slutanvändare diskuterats. Den ökade globaliseringen kräver ökat internationellt samarbete för att utveckla kompetensen och för att öka harmoniseringen. Under året har de internationella svenska företagen visat ökat intresse för att bygga upp säkra elektroniska kommunikationer med utländska dotterbolag och partners. Under 1999 har en rad förändringar skett i beredning av SP-ärenden. Sammantaget har dessa lett till en betydande förenkling för berörda företag. Förändringarna redovisas nedan. Nya e~portkontroltregler idr kryptografiska produkter I början av året gjordes enöversyn av produktlistan (bilaga I till rådets beslut 94/942/GUSP) på grund av de ändringar som beslutats i de olika exportkontrollarrangemangen. Efter dessa ändringar börjar exportkontrollen av kryptografiska produkter då nyckellängden överstiger 56 bitar för den synunetriska nyckeln och 512 bitar för den asymmetriska nyckeln (se nedan). Samtidigt infördes lättnader för massmarlrnadsprodukter. Med massmarknadsprodukter avses produkter som sälj s direkt till konsumenter och som installeras av kunden sj ä1v. Förändxingarna innebär att massmarknadsprodukier kan säljas inom EU utan tillstånd oberoende av nyckellängd. I övrigfi kan massmazknadsprodukter upp till en viss nyckellängd säljas ti11 en stor del av världen med "öppna" generella tillstånd (se nedan). En annan förändring är att det inte behövs något tillstånd för att Tära ut kryptoprodukter för personligt bruk för att t.ex. skydda egna affärsdata m.m. "Asymmetrisk algoritm (5) år en krypteringsatgoritm dår olika nycklaz av rrtatemarisk typ anvånds för IQyptering och delayptering. Anm.r Ettvanligtanvändningsområdeför'åsymmetriskaalgori~mer"år nyckelhantering. "Symmetrisk algoritm" (5) är en krypteringsaigoritm däyidentiskt samma nyckel används för både kryptering och dekryptering. Anm.: Ett vanligt användningsområde~r "symmetriska algoritmer" är datasekretess. Öppna generella tillstånd Genom en förordningsändring under året infördes möjligheten för inspektionen att utfärda föreskrifter om generellt tillstånd. Med stöd av denna bestämmelse har inspektionen utfärdat " öppna" generella tillstånd vilka är kungjorda r Tullverkets författningssamling, TFS 1999:40. Dessa föreskrifter trädde i kraft den 1 augusti Ett "öppet" generellt tillstånd kräver ingen ansökan utan exportören åberopar bara tillämpligt tillstånd vid exporttillfället. Dessa generella tillstånd äx dels ett allmänt generellt tillstånd som motsvarar det tidigare gällande "individuella" generella tillståndet, dels ett tillstånd att exportera kryptoprodukter av

12 io (3~~ massmarl~adskaraktär med en nyckellängd på 128 bitar ti1160 olika destinationer och dels ett tillstånd att föra ut vissa Wassenaar-produkter för eller efter reparatian eller demonstration till samma 60 destinationer. Genom de nya föreskrifterna kan inte längre "individuella" generella tillstånd utfärdas efter den 1 augusti Tidningsartiklar Såväl förändringen av exportkontrolireglerna för kryptografiska produkter som nyheten rned "öppna" generella tillstånd har under året väckt en hel del uppmärksamhet från främst facktidskrifter. Detta har medfört att myndighetens personal hax måst ställa upp med fakta till artiklarna. Myndighetssamverkan Inom ramen för deb samarbete som utvecklats mellan Tullverket, SÄPO, MUST och ISP har det under året gjorts en översyn av handelskontakterna mellan vårt land och vissa s.k. "riskländer". Denna analys medför att riktade företagsbesök kommer att genomföras under år Ny %rordning Det pågående arbetet inom EU att ta fram en ny dual-use-förordning har under arbetsåret varit intensivt ach engagerat flera av ISP:s medarbetare. De flesta frågorna har lösts men fortfarande återstår frågan om vilka produkter som ska omfattas av bilaga IV i förordningen, dvs för vilka produkter det även i fartsättningen skall krävas tillstånd för överföringar inom EU. Förhandsbesked Ett ökat intresse för förhandsbesked har märkts under året. Förhandsbesked för strategiska produkter är något som inte är reglerat i lagstiftningen men som ändå tillämpas, då det är av siort värde för företagen att få en uppfattning om möjligheterna att genomföra en "risklandsaffär" innan offertarbetet påbörjas. Förhandsbesked lämnas av inspektionen. Undervisning Något exportkontrollseminarium har inte genomförts under arbetsåret, men ISP-medarbetare har haft möjlighet att höja kunskapen om exportkontroll av strategiska produkter hos ca 300 deltagare i samband med interna kurser vid företagen och genom Exportkontrollfäreningens försorg. Säker elektronisk kommunikation med ISP Den försöksverksamhet som genomförts under 1998 och 1999 med ett företag, där ca tusen tillstånd hanterats elektroniskt under året medförde att regeringen uppdrog åt ISP att utreda möjligheterna att erbjuda alla intresserade företag en säker elektronisk kommunikation, inklusive tillståndshantering, med ISP. Utredningen lämnades till regeringen i juni Under året har två hearings hållits med ett antal av våra större "kunder". Vid dessa har det uttryckts ett mycket stort intresse för denna möjlighet. Vidare har en hearing hållits med myndigheter som har licensverksamhet eller annan kompetens inom området. Planen för det fortsatta arbetet är att möjligheten till säker elektronisk kommunikation med ISP ska införas under år 2000.

13 ~ t' i~ Nedan redovisas antalet ärenden år 1999 fördelat på delkategorier jämfärt med näpnast föregående år samt arbetsbalansen för olika ärendeområden vid slutet av 1999 jämfört med slutet av år 1997 och IJt%rseltilIstånd, giobata inkomna 1998 Inkomna 1999 Balans 1997 Balans 1998 Balans Denna nedgång beror på att de globala tillstånden har en giltighetstid på två år och detta år har förhållandevis is omsatts på grund av utgången giltighetstid. 2. Utförseltillstånd, generella Inkomna 1998 Inkomna 1999 Balans 1997 Balans 1998 Balans Q Den kraftiga minskningen sammanhänger rned införandet av "öppna" generella licenser från augusti IJtförseItillstånd, individuella Inkomna 199$ Inkomna Balans 1997 Balans 1998 Balans Ovanstående individuella utförseltillstånd fördelas på arrangemang enligt nedan: 3.1 Utförseltillstånd, A Inkomna 1998 Inkomna 1999 Balans 1997 Balans 1998 Balans Minskningen sammanhänger bl.a. med minskad omfattning av tillståndsplikten för massprodukter med kryptering.

14 12 (37) 3.2 Utförseltillståncd, NITCR Inkomna 1998 Inkomna Balans 1947 Balans 1998 Balans Q 3.3 UtförseitilIståud,lV~G Inkomna 1998 Inkomna Balans 1997 Balans 1998 Balans Utförseltillstånd, AG Inkomna 1998 Inkomna 1999 Balans 1997 Balans 1998 Balans Det företag som har de flesta licensansökningarna har under kalenderåret utökat sin verksamhet med ett nytt kontor och därmed utökat sin verksamhet och sina exportmarknadsandelar. 3.5 Förhandsbesked Under året har 16 förhandsbesked lämnats och av dessa har 7 varit negativa C.`A~Ch `A1~99-ärenden Catch-ali = En icke-exportkontrollerad produkt förs under exportkontroll med hjälp av EUförordn.ingens catch-all klausul. När en specifik produkt till en specifik mottagare förs under exportkontroll innebär detta att utförseltillstånd för denna produkt till denna slutanvändare inte kommer att beviljas. Myndighetens nära och förbättrade samarbetsformer med GTS, RPS och med de exporterande företagen, har resulterat i en finmaskigare exportkontroll på massförstöreisevapensidan.

15 leverantör 13 (37) 4. Denials Denial = Ej beviljad utförsel av exportkontrollerad produkt; licensansökan avslagen. Giltighetstiden för en denial uppgår till 3 år och en no-undercut regel inträder, d.v.s. inget annat medlemsland i det aktuella exportkontrollarrangernanget får överta exportaffären under ovaruiämnda tid. 5. Klassificering Produktlistan som hör till Förordningen om strategiska produkter (SFS 1998:400) är oftast mycket tekniskt skriven i form av specifika tekniska prestanda som skall vara uppfyllda för att produkten skall falla under eacportkontroll. Därför krävs ofta tekniska data från och tillverkare eller att exportörens egna experter granskar produkten mot produktlistan. ISP stöder (äretagen i produktklassificeringen med i första hand rådgivning och utbildning. 6. Seminarier för expartkontrollansvariga vid svensk Åndustri (90 de1t.) (65 delt. tot.) (300 deft. tot.) 7. Möten anad GTS, RPS och MUST

16 Övergripande mål Målet är att ISP skall fullgöra de uppgifter sam åvilar ISP såsoxe nationell myndighet enligt Sveriges åtaganden inom ramen för internationellt samarbete för icke-spridning av kemiska vapen. Kori presentation av åtaganden enligt CC CWC innebär förbud mat utveckling, produktion, innehav och användning av kemiska vapen och innehav av produktionsanläggningar för kemiska vapen. Vapen och produktionsanläggningar ska11 förstäms. Dessutom innebär konventionen en kontroll av att kemikalier baza används för ändamål som inte är förbjudna enligt CWC. CWG innehåller tre listor över kontrollerade kemikalier: Lista 1: supertoxiska kemikalier som utvecklats för användning som kemiska vapen Lista 2: nyckelutgångsämnen för kemiska vapen Lista 3: utgångsämnen för kemiska vapen Dessutom kontrolleras anläggningar som tillverkar sk UDOC:s dvs olistade diskreta organiska kemikalier. Konventionen trädde i kraft 29 april ISP:s uppgifter - säkerställa effektiv implementering av lagstiftning - säkerställa att åtaganden enligt CWC uppfylls - vara rådgivande till UD i frågor som rör CWC-implementering vara kontaktpunkt för Organisationen (OPCV~, konventionsstater, industrin och myndigheter - garantera genomförandet av internationella inspektioner Arbetsgruppens sammansättning 1 handläggare 100% 1 konsult 33 dagar under assistent SQ% Huvudområden 1. i7eklarationer rörande aktiviteter sam ej är förbjudna enligt CWC: Under året har ISP vidareutvecklat databasen för effektiv hantering av den stora mängd deklarationer som kommer in till ISP.

17 IS (37) 1.1 Insamling av deklarationer från svensk industri sker två gånger per år a) årliga deklarationer avseende verksamheten under 1998 b} planeringsdeklarationer avseende planerad verksamhet för Sammanställning av data till OPCW Resultat t~riiga deklarationen- till ISA' från svenska företag 161 företag deklarerade till ISP. Årliga deklarationer fnlämnade till OPCW Lista 1: En anläggning deklarerade verksamhet för skyddsändamål som inte överstiger 10 kg per år. Lista 2: Beredning, förbrukning banläggningar 41ton Import 60 ton Export 1 ton Lista 3: Produktion 1 anläggning ton Import 3552 ton Export loqo ton Organiska kemikalier, inklusive kemikalier som innehåller fosfor, svavel och fluor, vilka inte år listade i CWC (sk UDOC + PSF} 29 anläggningar Totalt: 37 anläggningar Deklaratioa~er av planerad produktion unc er år 2000 Lista l: Lista 2: Lista 3 'otalt: 1 aniäggiung 6 anläggningar 1 anläggning ~ anläggningar

18 1b (37} 2. Företagsbesök Tre UDOC-anläggningar besöktes som förberedelse inför maj 2000 då inspektion av sådana anläggningar påbörjas. 3. Internationella inspektioner. FOA NBC-skydd Sveriges deklarerade anläggning för produktion av lista 1-kemikalier för skyddsändamål - sarnt en lista 3-producerande anläggning tog emot OPCW-inspektioner under året och omfattade 20 persondagar från ISP:s sida. 4. Rådgivnixtg UD ISP bistår kontinuerligt UD vid utarbetande ~v svensk policy rörande CWC. ISP deltar såväl i möten med verkställande rådet som i intersessionella konsultationer. 5. Samarbete med Ynyndigheter och näringsliv ISP samarbetar på CWC-området med UD, Försvarsdepartementet, Försvarsmakten, Försvarets Forskningsanstalt, Statens Räddningsverk, Tullverket och Kemikalieinspektionen. ISP anlitade under 1999 KernI som konsult i industrifrågor. ISP har informella kontakter med svensk industri samt två gånger åxligen kontaktmöten med den kemiska industrin. Därvid deltar Kemi, FOA, iid, branschorganisationer samt representanter för företag inom kemisk industri sorn deklareras till OPCtiV. Statens räddningsverk höll en internationell kurs för utbildning och träning av "Chemical Support Team" som ett led i Sveriges åtaganden rörande assistans vid användning av kemiska vapen mot någon medlemsstat. ISP deltog under året vid seminarier om exportkontroll. 6. Analys av deklarationer Enligt förordningen om internationella inspektioner skall åxlig analys av implementeringen utföras. Vissa delar ur andra CWC-staters deklarationer har erhållits från QPCW och har börjat studeras. 7. Internationell verksamhet Vid OPCW ingår Sverige i Declaration Assistance Network och Protection Network. Sverige deltog som observatör från WEOG vid övning i Stovakien rörande bistånd vid användning av kemiska vapen. Sverige deltog vid kurs om bistånd i Tjeckien.

19 1.1 Kout~kter Yned andra nationella Ynyndigheter. Första mötet med nationella myndigheter hölls vid OPCW i anslutning till den årliga fördragspartskonferensen junl Danmarks nationella myndighet besöktes av två personer från ISP för diskussion om uppbyggnad av databas. Två möten med övriga nordiska nationella myndigheter hölls 1949: Stockholm och Reykjavik. 7.2 Möten med verkställande ridet ISP deltog vid fyra möten med sammanlagt 20 persondagar. Dessutom deltog ISP vid intersessionetla konsultationer. 7.3 Årlig fördragspartskonferens ISP deltog med 1Q persondagar. 7.4 SRV-övning Chemical Support Team-övning med deltagande från CWC-stater under samordning av ISP. ISP deltog som observatör. Antal deklarationer Industrideklarationer till ISP I Deklarationer till OPCW ? Antal inspektioner från OI'CW Antal företagsbesök

20 is t3~~ ;~ ~ ' 1. Antal kontaktmötes ined företrädare för olika exportföretag Inom ramen för ett nästan oförändrat totalt antal kontaktmöten med exportföretag har en kraftig förskjutning ägt rum. En internationellt ökad oro för spridning av massförstörelsevapen har föranlett lett till en ökning av frågor beträffande export till osäkra destinationer. Samtidigt har stnzkturomvandlingen av den svenska försvarsindustrin begränsat antalet kvartalsmöten angående marknadsfäringen utomlands. Dessa tendenser torde förstärkas. under innevarande år. Kontakterna med andra svenska myndigheter har varit intensiva. Genomgångar av samtliga frågor av gemensamt intresse hålls två gånger årligen med Tullverket. Liknande möten om exportkontroll hålls med deltagande av Statens Käinkraftsnspektion, Utrikesdepartementet och Tullverket, likaså två gånger per år. Som tidigare nämnts hålls kontaktmöten angående CVVC två gånger årligen med en rad. myndigheter och organisationerna. Månatliga möten äger rum med Tullverket, SÄPO och MUST beträffande icke-spridning av massförstörelsevapen. Ett stort antal möten har hållits med Försvarets Underhållscentrum med.anledning av avvecklingen av en stor del av Försvarsmaktens materiel. Kontakter av olika slag -skriftliga, möten, telefonsamtal -har regelbundet hållits med FMV och Högkvarteret i anledning av uppkomna frågor. Detsamma gäller Tullverket, Kemikalieinspektionen FOA och Statens Kärnkraftsinspektian. Kontakter har vidare ägt rum med en rad departement och myndigheter i frågor rörande FN:s Konvention om förbud mot kemiska vapen. 2. Antal möten med ExpoptkontroIlrådet Med anledning av att nya ledamöter skulle utses till rådet vid årsskiftet 1998/1999 och denna process drog ut på tiden blev planerade möten i januari, februari och mars inställda. 3. Antal möten med Teknisk-vetenskapliga rådet Det sista mötet under inställdes p.g.a för lågt deltagande. Normalt hålls TVR-möten kvartalsvis.

21 4. Antag ärenden som behandlats i de båda råden TV E Ärenden som behandlas i TVR avser speciellt komplicerade klassificeringar och mer av principiell karaktär än enskilda klassificeringar. Hänztöver ges T'VR en genomgång om genomförda klassificeringar samt orienteras om ISP:s verksamhet sedan föregående möte. Antalet minskade ärenden som kräver samråd inom EKR har visst samband med att årets tre första planerade möten blev inställda, se ovan under punkten 2. S. ~ osinader och pea-sonai %rdelat på Kostnader Kostnader Kostnader Krigsaieriel (52%} 7 8$6 (53%) (52%) Strategiska (39%) (30%) (34%) produkter Kemvapen (9%) (17%) (14%} konventionen Till verksamhetsgrenarnas kostnader har kostnaderna för den gemensamma funktionen fördelats enligt respektive verksamhetsgrens kostnader.

Regeringens skrivelse 2009/10:114

Regeringens skrivelse 2009/10:114 Regeringens skrivelse 2009/10:114 Strategisk exportkontroll 2009 krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden Skr. 2009/10:114 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm

Läs mer

Ingen dramatik i vår butik

Ingen dramatik i vår butik Årsredovisning 2013 Ingen dramatik i vår butik Bilden på årsredovisningens framsida visar vår gata, Kungsholmstorg, i lugnt väder och får symbolisera verksamhetsåret som löpt på utan mankemang och överraskningar.

Läs mer

Revisorsnämndens årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Revisorsnämndens årsredovisning för räkenskapsåret 2012 1(31) 2013-02-20 Dnr 2012-1667 Regeringen Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Revisorsnämndens årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Revisorsnämnden (RN) överlämnar härmed årsredovisningen för räkenskapsåret

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR INSÄTTNINGSGARANTINÄMNDEN AVSEENDE BUDGETÅRET 1998

ÅRSREDOVISNING FÖR INSÄTTNINGSGARANTINÄMNDEN AVSEENDE BUDGETÅRET 1998 ÅRSREDOVISNING FÖR INSÄTTNINGSGARANTINÄMNDEN AVSEENDE BUDGETÅRET 1998 2 1999-02-19 4/99 Årsredovisning för Insättningsgarantinämnden avseende budgetåret 1998 Insättningsgarantinämnden beslutar härmed Insättningsgarantinämndens

Läs mer

Medlingsinstitutets årsredovisning för år 2014 1(34)

Medlingsinstitutets årsredovisning för år 2014 1(34) Medlingsinstitutets årsredovisning för år 2014 1(34) 2(34) Medlingsinstitutet Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning GD kommenterar det gångna året... 3 Resultatredovisning... 4 1. Inledning... 4 2.

Läs mer

Vårt uppdrag är att få ut mesta möjliga hälsa för de skattepengar som går till subvention av läkemedel, förbrukningsartiklar och tandvård.

Vårt uppdrag är att få ut mesta möjliga hälsa för de skattepengar som går till subvention av läkemedel, förbrukningsartiklar och tandvård. Årsredovisning 2009 Vårt uppdrag är att få ut mesta möjliga hälsa för de skattepengar som går till subvention av läkemedel, förbrukningsartiklar och tandvård. ÅRSREDOVISNING 2009 Innehåll GD HAR ORDET...

Läs mer

Att upprätta balans-, resultaträkning och anslagsredovisning ESV 2001:14

Att upprätta balans-, resultaträkning och anslagsredovisning ESV 2001:14 Att upprätta balans-, resultaträkning och anslagsredovisning ESV 2001:14 Denna publikation kan beställas från: Ekonomistyrningsverket Publikationsservice Box 45316 104 30 Stockholm Fax: 08-690 41 01 E-post:

Läs mer

SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN

SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN ÅRSREDOVISNING 2008 Postadress: Box 22523 Besöksadress: Norr Mälarstrand 6, Stockholm Telefon: 08-617 98 00 Telefax: 08-617 98 88 E-post: sakint@sakint.se Webbplats:

Läs mer

Ekonomihandboken. Uppdaterad 2014-07-08

Ekonomihandboken. Uppdaterad 2014-07-08 Ekonomihandboken Uppdaterad 2014-07-08 Har du synpunkter och förslag på hur ekonomihandboken kan förbättras? Emaila då redovisning@ki.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 1 Centrala begrepp... 5 Bokföringsskyldighet...

Läs mer

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning 2011:16 Försäkringskassans handläggning av assistansersättning MISSIV DATUM DIARIENR 2011-06-14 2010/211-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-11-04 S2010/7916/ST (delvis) Regeringen Socialdepartementet 103 33

Läs mer

ESV 2000:5. Att läsa och tolka finansieringsanalysen

ESV 2000:5. Att läsa och tolka finansieringsanalysen ESV 2000:5 Att läsa och tolka finansieringsanalysen ESV 2000:5 Att läsa och tolka finansieringsanalysen Denna publikation kan beställas från: Ekonomistyrningsverket Publikationsservice Box 45316 104 30

Läs mer

TULLVERKETS ÅRSREDOVISNING 2005 1(86)

TULLVERKETS ÅRSREDOVISNING 2005 1(86) TULLVERKETS ÅRSREDOVISNING 2005 1(86) INNEHÅLLSFÖRTECKNING RESULTATREDOVISNING... 3 Sammanfattning av måluppfyllelsen... 3 Övergripande mål... 9 Verksamhetsgren In- och utförselrestriktioner... 19 Verksamhetsgren

Läs mer

Återkrav vid felaktiga utbetalningar

Återkrav vid felaktiga utbetalningar 2008:12 Återkrav vid felaktiga utbetalningar Försäkringskassans och CSN:s hantering av återkravsfordringar MISSIV DATUM DIARIENR 2008-06-02 2007/118-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2007-05-10 Fi2007/3988 (delvis)

Läs mer

EA 2015. Ekonomiadministrativa bestämmelser för statlig verksamhet 2015:18

EA 2015. Ekonomiadministrativa bestämmelser för statlig verksamhet 2015:18 EA 2015 Ekonomiadministrativa bestämmelser för statlig verksamhet 2015:18 ESV 2015:18 EA 2015 Ekonomiadministrativa bestämmelser för statlig verksamhet Bestämmelser om finansiering, betalnings- och räntefrågor,

Läs mer

Ekonomihandboken. Uppdaterad 2012-06-25

Ekonomihandboken. Uppdaterad 2012-06-25 Ekonomihandboken Uppdaterad 2012-06-25 Uppdatering från version 2012-05-23: Kapitel Sidhänvisn Adress till Danske Bank vid checkinlösen 1.6.3.1 Check 50 Externa bidrag utan redovisningskrav 8.4.3 Projektuppföljning,

Läs mer

SERVICE EKONOMIHANDBOK FÖR GOLFKLUBB

SERVICE EKONOMIHANDBOK FÖR GOLFKLUBB SERVICE EKONOMIHANDBOK FÖR GOLFKLUBB Förkortningar BFL Bokföringslagen 1999:1078 BFN Bokföringsnämnden (Statligt expertorgan) BFNAR Allmänt råd från Bokföringsnämnden BFN R Rekommendation från Bokföringsnämnden

Läs mer

RiR 2010:15. AB Svensk Exportkredit

RiR 2010:15. AB Svensk Exportkredit RiR 2010:15 ISBN 978 91 7086 224 3 RiR 2010:15 Tryck: Printgraf, Hägersten 2010 Till regeringen Utrikesdepartementet Datum: 2010-06-15 Dnr: 33-2009-0898 Riksrevisionen har granskat. Resultatet av granskningen

Läs mer

Fastighetsmäklarnämnden förutsättningar för omlokalisering till Härnösand 2002:27

Fastighetsmäklarnämnden förutsättningar för omlokalisering till Härnösand 2002:27 Fastighetsmäklarnämnden förutsättningar för omlokalisering till Härnösand 2002:27 MISSIV DATUM DIARIENR 2002-12-18 2002/338-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2002-08-29 Ju2002/6114/KO Regeringen Justitiedepartementet

Läs mer

Trafikförsäkringsföreningen

Trafikförsäkringsföreningen Verksamhetsberättelse 2011 verksamhetsberättelse trafikförsäkringsföreningen 2011 Innehåll Vd har ordet Året i korthet Ledning och styrelse Årsredovisning och koncernredovisning Revisionsberättelse 2

Läs mer

Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Årsredovisning 2011 Energimarknadsinspektionen EI R2012:02 Projektledare: Anette Hällnäs och

Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Årsredovisning 2011 Energimarknadsinspektionen EI R2012:02 Projektledare: Anette Hällnäs och Årsredovisning 2011 Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Årsredovisning 2011 Energimarknadsinspektionen EI R2012:02 Projektledare: Anette Hällnäs och Charlotta Westerberg Copyright: Energimarknadsinspektionen

Läs mer

GLOBALT FOKUS PÅ STATLIG REDOVISNING På väg mot harmoniserade redovisningsstandarder en lägesrapport

GLOBALT FOKUS PÅ STATLIG REDOVISNING På väg mot harmoniserade redovisningsstandarder en lägesrapport GLOBALT FOKUS PÅ STATLIG REDOVISNING På väg mot harmoniserade redovisningsstandarder en lägesrapport augusti 2013 Innehåll Sid 3 Sammanfattning Sid 6 1 Inte bara en fråga om ordning och reda Sid 8 2 Syfte

Läs mer

2010:18. Myndighetsanalys av Fastighetsmäklarnämnden

2010:18. Myndighetsanalys av Fastighetsmäklarnämnden 2010:18 Myndighetsanalys av Fastighetsmäklarnämnden MISSIV DATUM DIARIENR 2010-08-23 2010/75-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-04-22 IJ2010/754/KO Regeringen Integrations- och jämställdhetsdepartementet 103

Läs mer

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Omslag: Markus och Liselott Andersson Foto: Kerstin Roshed Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Sid Allmänt om FUB 2 Ekonomiskt resultat, ställning och personal

Läs mer

Årsredovisning2013. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB

Årsredovisning2013. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB Årsredovisning2013 Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB Förenklad miljösmart vardag VIVAB ansvarar för att boende och verksamma i Varbergs och

Läs mer

Redovisning av slutsatser från granskningen av Arbetsförmedlingens utbetalning av statsbidrag till arbetslöshetskassorna år 2008

Redovisning av slutsatser från granskningen av Arbetsförmedlingens utbetalning av statsbidrag till arbetslöshetskassorna år 2008 2009-07-01 Dnr 2009/154 2009:10 Redovisning av slutsatser från granskningen av Arbetsförmedlingens utbetalning av statsbidrag till arbetslöshetskassorna år 2008 Rapport 1 juli 2009 2 I regleringsbrevet

Läs mer

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ)

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ) Scandinavian PC Systems AB (publ) Årsredovisning Huvudkontor Scandinavian PC Systems AB (publ) SE-351 94 Växjö, Besöksadress: Hjalmar Petris Väg 58 Tel: 0470-72 72 00, Fax: 0470-235 37 www.spcs.se Butik

Läs mer

ÅRSredovisning 2013 GEVEKO ÅRSREDOVISNING 2012 I VÄGMARKERINGSMARKNADEN 1

ÅRSredovisning 2013 GEVEKO ÅRSREDOVISNING 2012 I VÄGMARKERINGSMARKNADEN 1 ÅRSredovisning 2013 GEVEKO ÅRSREDOVISNING 2012 I VÄGMARKERINGSMARKNADEN 1 Kort om Geveko Verksamheten inleddes 1925 då Gevekos grundare Gunnar Bergendahl introducerade det tyska vägbeläggningsämnet Essenasfalt

Läs mer

Innehåll. Underskrift... 89. Tabellbilaga Sammanställning av mått, indikatorer och nyckeltal... 93

Innehåll. Underskrift... 89. Tabellbilaga Sammanställning av mått, indikatorer och nyckeltal... 93 Årsredovisning 2009 2 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 9 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 9 3 Innehåll Generaltulldirektören har ordet...................... 4 Bedömning av uppfyllelse av målen i regleringsbrevet....

Läs mer

Trafikförsäkringsföreningen. Verksamhetsberättelse 2005

Trafikförsäkringsföreningen. Verksamhetsberättelse 2005 Trafikförsäkringsföreningen Verksamhetsberättelse 2005 Omslagsfoto: Hans Strand/briljans.se Innehåll Verksamhetsberättelse Sid 3 År 2005 i sammanfattning Sid 4 VD har ordet: Mycket bra resultat för 2005

Läs mer

TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007

TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 Viktiga händelser 2 Vd har ordet: Tydliga mål ger resultat 4 En dynamisk serviceorganisation 7 Kund- och medlemsnytta

Läs mer