HSB BRF LILLÄNGSBACKEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HSB BRF LILLÄNGSBACKEN"

Transkript

1 HSB BRF LILLÄNGSBACKEN Årsredovisning 2013

2 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften, hyran gånger 12) täcker föreningens lån, driftskostnader och fondavsättningar för t ex reparationer och underhåll. Med bostadsrätt äger du inte din lägenhet i egentlig mening. Du äger dock bostadsrättsföreningen tillsammans med övriga medlemmar/bostadsrättsinnehavare och har därmed enligt bostadsrättslagen en i tiden obegränsad nyttjanderätt till din bostad. Du kan inte bli uppsagd så länge du fullgör dina skyldigheter. Du bor tryggt. Du och dina grannar bestämmer själva hur föreningens mark och gemensamma lokaler ska användas. Varje år väljer ni en styrelse bland er boende. Styrelsen har i uppdrag att sköta föreningens förvaltning och ekonomi. Med i styrelsen sitter en ledamot från HSB. Det betyder att styrelsen och bostadsrättsföreningen genom HSB-ledamoten har hela HSB Stockholms erfarenhet och kunnande som stöd. HSB erbjuder också fortlöpande utbildning för nya styrelseledamöter; kunskap är en viktig förutsättning för levande boendedemokrati. Ta vara på fördelarna med bostadsrätt i HSB. Du är med och äger husen och miljön. Du får full insyn i förvaltning och ekonomi. På bakre omslagets insida finns en ordlista med förklaringar till några av de vanligaste begreppen som förekommer i en årsredovisning.

3 Bostadsrättsföreningen Lillängsbacken i Nacka KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA Ordinarie föreningsstämma hålls den 15 maj 2014 kl Plats: Lavalhallen, Järla sjö DAGORDNING 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Anmälan av ordförandens val av protokollförare 4. Godkännande av röstlängd 5. Fastställande av dagordningen 6. Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet samt vid behov fungera som rösträknare 7. Fråga om kallelse behörigen skett 8. Styrelsens årsredovisning 9. Revisorernas berättelse 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen 11. Beslut i anledning av föreningens resultat enligt den fastställda balansräkningen 12. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 13. Fråga om arvoden 14. Val av styrelseledamöter 15. Val av revisor och suppleant 16. Val av valberedning 17. Erforderliga val till representation i HSB 18. Övriga ärenden/motioner 19. Alternativ uppvärmning: Bergvärme 20. Övriga, ej anmälda ärenden 21. Avslutning REGLER FÖR RÖSTRÄTTEN Vid föreningsstämman har varje medlem en röst. Innehar flera medlemmar bostadsrätt gemensamt har de dock tillsammans endast en röst. Röstberättigad är endast den medlem som fullgjort sin förpliktelse mot föreningen. Annan medlem än juridisk person får utöva sin rösträtt genom ombud. Endast medlemmens maka/make, sambo, barn eller annan medlem får vara ombud. Ombud får bara företräda en medlem. Ombud skall ha skriftlig dagtecknad fullmakt. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet. Medlem får vid föreningsstämma medföra ett biträde. Endast medlemmens maka/make, sambo, barn eller annan medlem får vara biträde. Välkomna till årsstämman! Styrelsen 1

4 BRF Lillängsbacken Valberedningens förslag till styrelserepresentation maj maj 2015 Val av ledamot I tur att avgå vid denna stämma är Per Andersson, Elisabeth Norlin, Lars- Erik Bengtsson, Peter Nordin och Johannes Vock. Därutöver har Kristina Almström flyttat från föreningen under året. Samtliga har meddelat att de står till förfogande för en ny period. Elisabeth Norlin och Per Andersson föreslås ett mandat på ytterligare två år. Valberedningen föreslår: Fyllnadsval för Anneli Senise (efter Kristina Almström)som ledamot för en tid av 1 år Omval av Peter Nordin som ledamot för en tid av 1 år Omval av Lars- Erik Bengtsson som ledamot för en tid av 1 år. Omval av Johannes Vock som ledamot för en tid av 1 år. Omval av Per Andersson som ledamot för en tid av 2 år. Omval av Elisabeth Norlin som ledamot för en tid av 2 år Martin Lindskog har ett år kvar på tidigare val. Styrelsens representation som föreslås blir således: Elisabeth Norlin Peter Nordin Per Andersson Martin Lindskog Anneli Senise Lars- Erik Bengtsson Johannes Vock Enligt stadgarna ska styrelsen bestå av minst 3 personer och som mest 11 personer. Val av revisor och revisorssuppleant Omval av Jonas Bjerre som ordinarie revisor för en tid av 1 år Omval av Annica Hägbom som revisorssuppleant för en tid av 1 år. Valberedningen Nacka 6 april 2014 Lars- Inge Svensson, Elisabeth Nilsson, Kenneth Hägbom 2

5 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för HSB:s Bostadsrättsförening Lillängsbacken i Nacka org.nummer , får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Förvaltningsberättelse 2013 Bildande Föreningen bildades 27 mars 2000 och registrerades 6 april Mark och byggnader Föreningen äger och förvaltar mark och byggnader på fastigheten Sicklaön 145:4 i Nacka. Föreningen innehåller 60 bostäder varav 59 är upplåtna med bostadsrätt och 1 är hyresrätt. Fastigheten är fullvärdeförsäkrad i Länsförsäkringar Stockholm. Sju av föreningens bostadsrättsinnehavare har tillhörande parkeringsplatser. Övriga 53 saknar fast parkeringsplats, men boendeparkering och garageplatser finns att tillgå i Samfällighetens regi. Medlemmar och överlåtelser Ordinarie föreningsstämma avhölls Närvarande på stämman var 22 medlemmar, varav 19 var röstberättigade samt en fullmakt. Föreningen hade vid årets slut 93 medlemmar varav HSB ekonomisk förening är en medlem. Under 2013 har sju bostadsrättsöverlåtelser skett. Styrelsen Styrelsens har efter ordinarie stämma haft följande sammansättning: Styrelsen Elisabeth Norlin Martin Lindskog Per Andersson Peter Nordin Lars-Erik Bengtsson Johannes Vock Kristina Almström Anne Källman Ordförande Sekreterare Vice Ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot utsedd av HSB Stockholm I tur att avgå vid ordinarie föreningsstämma är ledamöterna Peter Nordin, Elisabeth Norlin, Per Andersson, Lars-Erik Bengtsson och Johannes Vock. Avgår gör även Kristina Almström pga flyttning. Styrelsen har under verksamhetsåret hållit 11 protokollförda styrelsemöten, ett protokollfört stämmomöte samt ett konstituerande möte. Firmatecknare Sedan föreningsstämman har firman tecknats av Martin Lindskog, Peter Nordin, Elisabeth Norlin, Per Andersson, två i förening. 3

6 Revisorer Revisorer från och med föreningsstämman har varit Jonas Bjerre och suppleant Annica Hägbom. En revisor hos BoRevision AB har utsetts av HSB Riksförbund. Valberedning Valberedning har sedan föreningsstämman varit Lars-Inge Svensson, Elisabeth Nilsson och Kenneth Hägbom. Representanter i HSB:s distriktsstämma Föreningens representant till HSB Stockholms distriktsstämma i Nacka Värmdö har varit Kristina Almström. Förvaltning Föreningen har haft avtal med Jidek AB gällande fastighetsskötsel. Ekonomisk och administrativ förvaltning har skötts av HSB ekonomisk förvaltning. För vinterunderhåll på mark och tak har Jidek AB anlitats för perioden Föreningens egen trädgårdsgrupp har ansvarat för underhåll av gemensamma markytor och planteringar mm. Under våren och hösten 2013 anlitade föreningen en trädgårdsmästare för beskäring av träd. Trädgårdsgruppen har anordnat två trädgårdsdagar, den 5 maj samt den 6 oktober. Trappstädning och inre renhållning har skötts av Rentix Städ AB. Sammanställning fasta avtal: Uppgift Fastighetsskötsel Administrativ/ Ekonomisk förvaltning Städning Vinterunderhåll Entreprenör Jidek AB HSB Stockholm Rentix Städ AB Jidek AB Sammanställning av uppgifter ombesörjda utan fast avtal, där kostnaden istället är beroende av nyttjandet: Uppgift Entreprenör Takskottning mot avrop Jidek AB Markskötsel Egen trädgårdsgrupp samt trädgårdsmästare Hissunderhåll samt service vid Schindlers Hiss AB behov Föreningen har numera inga gårdsrepresentanter utan man får vända sig till styrelsen som innehar nycklar till alla tekniska utrymmen och som kan rådfrågas vid tekniska problem. I första hand har dessa varit Peter Nordin, Hebbes gränd 15, och Martin Lindskog, Järla Sjöväg 16, Per Andersson, Turbinvägen 15 samt Elisabeth Norlin, Karbidgränd 2. 4

7 Styrelsens arbete och projekt Styrelsen har möte en gång i månaden kl 18:30 i områdeskontoret, med undantag för ett sommaruppehåll under juli. Datumen för styrelsens möten finns angivna på föreningens hemsida. Under det gångna året har styrelsens medlemmar fördelat arbete enligt nedanstående uppställning: Ansvarsområde Ansvarig Innehåll Ordförande Elisabeth (EN) Övergripande struktur och planering Lägenhetssyn Sekreterare Martin (ML) Protokoll, avtalspärm, adresslistor Ekonomi Elisabeth (EN) Ekonomi, kontakter med ekonomisk förvaltare, Föreningens lån Teknik Fastighet Martin (ML) Per (PA) Lars-Erik (LB) Peter (PN) Fastigheten, kontakter med entreprenörer Brandskyddsansvarig Studieansvarig Kristina (KA) Info om kommande kurser HSB Juridiska frågor Elisabeth (EN) Avtalstolkning, juridisk korrekthet i det skrivna HSB Handkassa Elisabeth (EN) Handkassan Mark Martin (ML) Yttre miljö, kontakt med trädgårdsgruppen. Information och kommunikation via mail Peter (PN) Kristina (KA) Administration av Hemsida samt distribution av informationsmail. Även huvudansvariga för passning av föreningens e-postlåda. Nycklar Per (PA) Nycklar, kontakter med Nacka Lås och Larm Porttelefoner Jidek AB Namnskyltar, porttelefoner porttavla och tidningskorg Nätverket Johannes (JV) Möten med nätverket Per (PA) IT/TV Martin (ML) Gemensam arbetsyta Uppgradering av TV-nät Enligt stämmobeslut ska styrelsearvodet uppgå till 1,5 pbb och till revisorerna 0,1 pbb båda exklusive sociala avgifter. Arvodena fördelas inom styrelsen. Här följer en kort redogörelse av olika projekt och händelser från verksamhetsåret Byte av portkoder Styrelsen har ändrat portkoder två gånger under året då knappar annars slits ut men även för att öka säkerheten. För enkelhetens skull har vi samma kod till föreningens sju portar. Ändring av koden sker oftast i samband med föreningens städdag vår och höst och har meddelats via mail till de boende och i en skrivelse i brevlådan till dem som saknar mailadress. 5

8 Brandsäkerhet Som fastighetsägare är styrelsen ansvarig för brandsäkerheten i fastigheten. Vi är skyldiga enligt lag att ha en brandsäkerhetsplan som vi varje år uppdaterar och ska efterleva. En sådan plan finns framtagen med hjälp av en expert som anlitats via HSB. Informationen har skickats ut till alla boende och i planen för brandskydd ingår att löpande inspektera att dessa regler efterlevs. Informationen finns att tillgå på föreningens hemsida. Vi kan konstatera att dessa regler inte till fullo efterlevs i den utsträckning som de borde. Styrelsen har under året lämnat skrivelser till de hushåll som haft saker förvarade utanför sin dörr eller på övriga ställen i trapphusen. Ingenting får förvaras utanför den egna dörren varken cyklar eller barnvagnar är tillåtna där. Fastighetsförvaltare Tillsammans med vår förvaltare från HSB och fastighetsskötaren så gör styrelsen en årlig genomgång av våra fastigheter både ut- och invändigt. Vi får sedan ett protokoll från förvaltaren efter genomgången på sådant som styrelsen därefter måste se till att få åtgärdat. Även vid dessa tillfällen för styrelsen nedslag på att de boende förvarar barnvagnar mm i trapphusen. Soprum och cykelrum Sopkärlen har tvättats under året. Även en extra städning fick göras i ett av soprummen pga lukt och missfärgning på golvet. I cykelrummen är det emellanåt trångt och där förvaras inte alltid enbart cyklar som utrymmena är avsedda för. Under höstens städdag så samlades 14 cyklar in som inte hade några ägare. Föreningen får förvara dem till dess de tillfaller oss och efter det kan de fraktas bort av ett företag som rustar upp dem för vidare försäljning eller skrotar de cyklar som inte går att rusta. Under hösten byttes låskolvar ut till de fyra cykelrummen så numera har alla i föreningen tillgång till alla cykelrummen. Underhållsplan Styrelsen har under året uppdaterat och justerat den digitala underhållsplanen utifrån uppskattad framtida renoveringsbehov. Den fyller en mycket stor funktion vid den årliga budgeten och prognoser för många år framöver. Underhållsplanen sträcker sig över en tid av 30 år och med det som underlag beräknas den årliga avsättningen till underhållsfonden. Under år 2013 har :- använts ur fonden. Kreditupplysningar Styrelsen har tagit beslutet att alltid ta kreditupplysning på alla som ansöker om medlemskap i föreningen. Försenade betalningar av årsavgiften är inte acceptabelt och det förorsakar föreningen extra kostnader vilket måste anses onödiga och får ej förekomma. Styrelsen följer alltid upp att betalningar kommer i tid och om en försening sker så får vederbörande en skrivelse med ett påpekande om det olämpliga i förfaringssättet. Upprepade förseningar kan innebära uppsägning av medlemskap. Avgiftshöjning För år 2014 har inte skett någon budgeterad årsavgiftshöjning för föreningen. Men från januari 2013 höjdes årsavgiften för de boende med 3,5%. Vi får som förening räkna med att de löpande kostnaderna ökar något varje år. Det betyder då att årsavgifterna kan behöva höjas i samma takt som föreningens kostnader ökar. 6

9 Föreningens lån Föreningen har totalt 4 lån till ett sammanlagt värde av :- den 31 december Under året har vi totalt amorterat :- på lånen. Alla lånen är bundna till en förhållandevis bra ränta. Fyra av föreningens lån är bundna och vid årsskiftet var dessa lån på: :- med ränta 3% och bundet till :- med ränta 2,85% och bundet till :- med ränta 3,25% och bundet till :- med ränta 3,67% och bundet till Vid 2014 års ingång ligger således snitträntan på ca 3,19% för föreningens lån om knappa 42 miljoner.. Ordnings- och trivselregler Styrelsen tog år 2010 fram ordnings- och trivselregler som finns sparade som styrelsedokument. Dessa regler skickades ut till alla boende och finns även på föreningens hemsida. Alla boende har där möjlighet att se vad som gäller i just vår förening och förväntas läsa dem. Hyresrätter Hyran för vår hyresrätt höjs årligen i enlighet med Hyresgästföreningens och Allmännyttans höjningar i Nacka. Vattenskada Den vattenskada som uppstod under 2012 tog lång tid att kunna slutföra, men under våren 2013 så slutfördes arbetet. Under 2013 har inga nya vattenskador tillkommit. Övriga åtgärder gjorda under 2013 På Årsstämman informerade Styrelsen om bergvärme, vad det innebär för föreningen. Arbetet stötte därefter på patrull i form av svårigheter med att få OK på grannyttran från våra grannföreningar vilket krävs när man tvingas borra för nära grannföreningars tomtgräns. Efter omflyttning av borrhål och ett avtal där Lillängsbacken förbinder sig att inte neka våra grannar grannyttran den dag de kommer tvingas borra nära vår tomtgräns har arbetet kunna gå vidare. Borrarbetet väntas starta våren/sommaren 2014 Styrelsen har skyldighet att se till att föreningen följer de brandskyddsregler som finns. Då någon inte har efterföljt reglerna så har dessa blivit kontaktade för åtgärd. Det har i ett tidigare skede förekommit fuktskador i samband med regnväder, som sedan tidigare anmälts till PEAB och ärendet drivs av föreningen som ett byggnadsfel. Något slutgiltigt resultat har vi inte kunnat uppnå ännu. Föreningen har åtgärdat de brister som fanns. Under året har fler redskap till trädgårdsarbete inköpts Grus har lagts på gångvägarna på övre gården. Plåtbeslag har satts upp vid ett av soprummen där en skada hade uppstått. Plåtarbeten har även skett på tak för att förhindra att vattenskador ska kunna uppstå. Styrelsen har under 2013 börjat gå syn av bostäder inför en försäljning. Detta för att kunna ha en överblick om hur bostäderna ser ut och förändras. 7

10 Styrelsen fick under året en förfrågan om vattenburen värme i golv och badlakanstorkar i badrum. Den frågan avslogs eftersom det inte är tillåtet i vår förening med vattenburen värme av det slaget. Styrelsen har ett avtal med Skanova för deras användande av utrymme i förenings elrum mot en årlig ersättning. Samfälligheten hyr ut förråd i sprängstugan och den förbrukade elen går på Lillängsbackens el-mätare. Enligt ett avtal sker en årlig fakturering som ersättning för den el som förbrukas i sprängstugan. Under hösten utfördes den golvbehandling som vi årligen brukar låta utföra. På så sätt ser det renare och trevligare ut i trapphusen och golven håller längre utan att behöva bytas ut. Nacka kommun önskade få en skrivelse från Brf Lillängsbacken angående parkering på Järla sjöväg. Av den anledningen skickade styrelsen ut en förfrågan till alla i vår förening om deras åsikter. Därefter skrev styrelsen den efterfrågade skrivelsen till Trafikenhet i Nacka kommun. Kommunen beslutade efter detta att de inte skulle införas p-förbud efter Järla sjöväg. Men till våren 2014 kommer de att markera de delar av vägen som inte är lämpliga att parkera på. Information Under verksamhetsåret har hemsidan uppdaterats under rubriken Nyheter. För att uppmärksamma att hemsidan uppdaterats används en utskickslista där alla hushåll med tillgång till e-post finns representerade. De hushåll som inte lämnat sin e-post adress uppmanas att göra det eftersom den mesta information lämnas den vägen. Styrelsen har som målsättning att två gånger om året lämna ett skrivet informationsblad i brevlådorna. Till nyinflyttade lämnar vi en personlig information en kort tid efter att de flyttat in. Föreningens e-postadress är den huvudsakliga kanalen för kommunikation med styrelsen. Nätverket i Järla Sjö I det forum som finns i Järla Sjö där alla bostadsrättsföreningen är representerade har Lillängsbackens representation huvudsakligen roterat mellan två styrelsemedlemmar. Forumet diskuterar och driver frågor som är gemensamma för oss som bor i Järla Sjö. Gruppen kommer också med förslag mm till Samfällighetens styrelse (där även några av deltagarna sitter som representanter). Det här är en bra kanal för vår förening att kunna påverka och utbyta erfarenheter med andra bostadsrättsföreningar i området. Även används forumet som en referenskanal vid offertförfrågningar av föreningarna, gemensamma uppköp kan förekomma vid behov. TV I årsavgiften ingår ComHem:s basutbud och styrelsen har under året skickat ut den information som kommit från dem till föreningens alla medlemmar. Bredband Föreningen är ansluten till bredband med Ownit AB som leverantör. Tjänsten levereras via det gemensamma fibernätverk som finns i området och som alla föreningar tillsammans har finansierat projektering för. Avtalet för bredbandet bygger på s.k. gruppanslutningsavtal dvs. Brf:en betalar för alla hushåll. Bredbandskostnaden ingår i de boendes årsavgift och när fler föreningar ansluter sig så sänks kostnaden per anslutet hushåll. 8

11 Ekonomi Resultat och balans Nettoomsättning (tkr) Rörelseresultat (tkr) Resultat efter finansiella poster (tkr) Balansomslutning (tkr) Förslag till resultatdisposition Stämman har att ta ställning till: Balanserat resultat Årets resultat Summa Styrelsen föreslår följande disposition: Uttag ur fond för yttre underhåll motsvarande årets kostnad Överföring till fond för yttre underhåll enligt underhållsplan Balanserat resultat Summa Kommentarer till årets resultat Resultatet för 2013 är kr högre än för Följande förändringar mellan 2012 och 2013 kan lyftas fram: 1. Ökade intäkter: kr Avgifts- o hyreshöjning o försäkringsersättning 2. Drift: kr Mer information se not Planerat underhåll: kr Minskning av underhållskostnader 4. Avskrivningar 0 kr Samma som föregående år 5. Fastighetsskatt: kr Minskad fastighetsskatt. 6. Ränteintäkter: 547 kr Intäktsränta 7. Räntekostnader: kr Minskade räntekostnader Ytterligare upplysningar beträffande föreningens ekonomi och bokslut finns i efterföljande resultat- och balansräkning med tillhörande tilläggsupplysningar. 9

12 Förväntad framtida utveckling Budget för 2014 visar på ett resultatutfall efter finansiella poster på kronor Utav detta ska 350tkr avsättas till underhållsfondering enligt underhållsplan vilket resulterar i ett budgeterat minusresultat för De avsättningar som föreningen gjort i ett tidigare skede anser revisorerna inte vara tillräckliga därför försöker vi göra så höga avsättningar som möjligt. Räntan på föreningens lån har för 2014 beräknats med en genomsnittsränta på 3,5%. Styrelsen beslutade om att inte göra någon avgiftshöjning för Föreningen har ackumulerade vinster i form av fritt eget kapital. 100% av föreningens lån ligger vid årsskiftet bundet vilket styrelsen bedömt som det bästa alternativet eftersom räntan är låg för tillfället. Ett av föreningens lån ska omförhandlas under juni De övriga tre lånen är bundna till år 2015, 2016 samt Föreningen har fjärrvärmeavtal med Fortum AB och kostnaderna för värmen beräknas med en höjning av 3-4% för För år 2013 har värmekostnaderna understigit den budgeterade kostnaden med kr. Det beror på att 2013 års vinterperioder har varit så milda. Men blir en vinter lång och kall så stiger även kostnaden i samma takt. Varje år kommer en fördyring av fjärrvärmen att ske enligt avtal och styrelsen har undersökt möjligheten att installera bergvärme för att i framtiden kunna få en bättre kontroll över värmekostnaderna. Arbetet att komma fram till att bergvärme kan installeras har tagit längre tid än vi hade beräknat. Men det arbetet fortskrider hela tiden framåt och vår beräkning är att det ska kunna ske under I vår förening har sedan byggnationen tillämpats progressiv avskrivning liksom de absolut flesta bostadsrättsföreningar som byggts under 2000-talet. Styrelsen följer fortlöpande vad som kommer att ske med en eventuell ändring av den avskrivningsmetoden och vi håller en kontinuerlig kontakt med våra revisorer. Framtida underhåll Hänsyn till framtida underhåll har tagits i underhållsplanen där en fondering enligt plan beräknas till kr för Även under kommande år beräknas att en avsättning behöver göras med ungefär samma storleksordning. Enligt vår underhållsplan ska föreningen utföra underhåll på fastigheten med kr under En bedömning kommer fortlöpande att ske under året vilka underhåll av dessa som vi måste utföra. Förvaltningsberättelsen är sammanställd av Martin Lindskog, Elisabeth Norlin. 10

13 Org Nr: Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Lillängsbacken i Nacka Org.nr: får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret

14 Org Nr: HSB Bostadsrättsförening Lillängsbacken i Nacka Resultaträkning Nettoomsättning Not Fastighetskostnader Drift Not Planerat underhåll Fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift Avskrivningar Not Summa fastighetskostnader Rörelseresultat Finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Not Räntekostnader och liknande resultatposter Not Summa finansiella poster Årets resultat

15 Org Nr: HSB Bostadsrättsförening Lillängsbacken i Nacka Balansräkning Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och ombyggnader Not Mark och markanläggningar Not Finansiella anläggningstillgångar Långfristigt värdepappersinnehav Not Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Avgifts-, hyres och andra kundfordringar Avräkningskonto HSB Stockholm Övriga fordringar Not Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not Kassa och bank Not Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

16 Org Nr: HSB Bostadsrättsförening Lillängsbacken i Nacka Balansräkning Eget kapital och skulder Eget kapital Not 12 Bundet eget kapital Insatser Upplåtelseavgifter Underhållsfond Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Skulder Skulder till kreditinstitut Not Leverantörsskulder Skatteskulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not Summa skulder Summa eget kapital och skulder Poster inom linjen Ställda säkerheter Fastighetsinteckningar ställda för skulder till kreditinstitut Fastighetsinteckningar totalt uttagna Ansvarsförbindelser Inga Inga 14

17 Org Nr: HSB Bostadsrättsförening Lillängsbacken i Nacka Kassaflödesanalys Löpande verksamhet Resultat efter finansiella poster Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar Kassaflöde från löpande verksamhet Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning (-) /minskning (+) kortfristiga fordringar Ökning (+) /minskning (-) kortfristiga skulder Kassaflöde från löpande verksamhet Investeringsverksamhet Kassaflöde från investeringsverksamhet 0 0 Finansieringsverksamhet Ökning (+) /minskning (-) av långfristiga skulder Kassaflöde från finansieringsverksamhet Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut I kassaflödesanalysen medräknas föreningens avräkningskonto, kortfristiga placeringar samt placeringskonto hos HSB Stockholm in i de likvida medlen. 15

18 Org Nr: HSB Bostadsrättsförening Lillängsbacken i Nacka Redovisningsprinciper m.m. Belopp anges i kronor om inget annat anges. Föreningen tillämpar årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd. Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inte annat anges nedan. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Från och med räkenskapsår som påbörjas 2014 träder ny normgivning i kraft, vilket innebär att föreningen framtida år kommer att upprätta årsredovisning enligt ett så kallat K-regelverk. Förändringar kommer sannolikt att ske vad gäller synen på avskrivningar, investeringar och planerat underhåll. Detta kan medföra att framtida resultat och jämförelsetal avviker från denna årsredovisning och budget för Avskrivning på byggnader Avskrivning sker enligt en 100-årig annuitetsplan och grundar sig på anläggningens anskaffningsvärde och beräknade ekonomiska livslängd. Fond för yttre underhåll Reservering för framtida underhåll av föreningens fastigheter sker genom vinstdisposition på basis av föreningens underhållsplan. Inkomstskatt och underskottsavdrag En bostadsrättsförening är i normalfallet inte föremål för inkomstbeskattning. Enligt en dom i Högsta Förvaltningsdomstolen är en bostadsrättsförenings ränteintäkter skattefria till den del de är hänförliga till fastigheten. Beskattning sker av andra kapitalintäkter samt i förekommande fall inkomster som inte är hänförliga till fastigheten. Efter avräkning av eventuella underskottsavdrag sker beskattning med 22 %. Föreningens skattemässiga underskott är oförändrat ifrån föregående år och uppgick vid utgången av räkenskapsåret till Övriga bokslutskommentarer Föreningen har inte haft några anställda under året Arvoden, löner, andra ersättningar och sociala kostnader Arvoden styrelse Sociala kostnader Revisorer Föreningsvald Övriga förtroendevalda/anställda Arvoden, justering tidigare års reservationer Sociala kostnader, justering fg års reservation Totalt Löner och arvoden ingår i personalkostnader under not 2 Drift. 16

19 Org Nr: HSB Bostadsrättsförening Lillängsbacken i Nacka Noter Not 1 Nettoomsättning Årsavgifter Hyror Övriga intäkter Försäkringsersättning Bruttoomsättning Hyresförluster Not 2 Drift Personalkostnader Fastighetsskötsel och lokalvård Samfällighetsavgift Reparationer El Uppvärmning Vatten Sophämtning Fastighetsförsäkring Kabel-TV Övriga avgifter Förvaltningsarvoden Övriga driftskostnader Not 3 Avskrivningar Byggnader Not 4 Ränteintäkter och liknande resultatposter Ränteintäkter avräkningskonto HSB Stockholm Ränteintäkter skattekonto 7 5 Övriga ränteintäkter Not 5 Räntekostnader och liknande resultatposter Räntekostnader långfristiga skulder

20 Org Nr: HSB Bostadsrättsförening Lillängsbacken i Nacka Noter Not 6 Byggnader och ombyggnader Ingående anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade avskrivningar Årets avskrivningar Utgående avskrivningar Bokfört värde Taxeringsvärde Byggnader Mark Not 7 Mark och markanläggningar Ingående anskaffningsvärde mark Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Bokfört värde Not 8 Aktier, andelar och värdepapper Andel i HSB Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Not 9 Övriga kortfristiga fordringar Skattekonto Not 10 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Fastighetsförsäkringar Förvaltning Kabel TV Bredband Not 11 Kassa och bank Kassa Not 12 Förändring av eget kapital Uppl. Underh.- Balanserat Insatser avgifter fond resultat Årets resultat Belopp vid årets ingång Resultatdisp enl. stämmobeslut Årets resultat Belopp vid årets slut

HSB BRF KÖLHALNINGEN ÅRSREDOVISNING

HSB BRF KÖLHALNINGEN ÅRSREDOVISNING HSB BRF KÖLHALNINGEN ÅRSREDOVISNING 2015 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2014 för Brf MUNKEN

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2014 för Brf MUNKEN Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2014 för Brf MUNKEN Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende.

Läs mer

HSB BRF DYNAN ÅRSRedoviSning 2013

HSB BRF DYNAN ÅRSRedoviSning 2013 HSB BRF DYNAN Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Masken i Stockholm

Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Masken i Stockholm Styrelsen för Org.nr: 702001-4135 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-05-01-2014-04-30 Resultaträkning 2014-04-30 2013-04-30 Nettoomsättning Not 1 7 863

Läs mer

Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det?

Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften, hyran gånger 12) täcker föreningens

Läs mer

Brf Östan Årsredovisning 2013

Brf Östan Årsredovisning 2013 Brf Östan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Resultaträkning Not 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning 1 8 065 055 8 077 988 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde Styrelsen för Org.nr: 769615-4033 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Resultaträkning 2013-12-31 2012-12-31 Nettoomsättning Not 1 8 132

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning Not 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning 1 8 077 988 7 573 717 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

HSB BRF FINNBODA DUNGE

HSB BRF FINNBODA DUNGE HSB BRF FINNBODA DUNGE Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde Styrelsen för Org.nr: 769615-4033 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning Not 1 6 901

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012-2013

ÅRSREDOVISNING 2012-2013 - ÅRSREDOVISNING 2012-2013 HSB Brf Marmorn Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm Resultaträkning

HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm Resultaträkning Resultaträkning 2010-12-31 2009-12-31 Nettoomsättning Not 1 17 241 479 17 249 184 Fastighetskostnader Drift Not 2-9 036 852-7 748 671 Planerat underhåll -2 212 942-2 366 831 Fastighetsskatt och kommunal

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012-2013

ÅRSREDOVISNING 2012-2013 - ÅRSREDOVISNING 2012-2013 HSB Brf Taltrasten Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (=

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Brf Guldet

ÅRSREDOVISNING Brf Guldet ÅRSREDOVISNING 2012 Brf Guldet Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm Resultaträkning

HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm Resultaträkning Resultaträkning 2009-12-31 2008-12-31 Nettoomsättning Not 1 17 249 184 18 540 167 Fastighetskostnader Drift Not 2-7 748 671-7 300 448 Planerat underhåll -2 366 831-683 160 Fastighetsskatt och kommunal

Läs mer

HSB BRF VALAND 9 ÅRSREDOVISNING

HSB BRF VALAND 9 ÅRSREDOVISNING HSB BRF VALAND 9 ÅRSREDOVISNING 2014-2015 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Styrelsen för HSB Brf Västerbris i Nacka

Styrelsen för HSB Brf Västerbris i Nacka Styrelsen för Org.nr: 716416-4761 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning Not 1 3 848

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Majhill nr 648 i Solna

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Majhill nr 648 i Solna Styrelsen för Org.nr: 716419-3638 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-07-01-2012-06-30 Resultaträkning 2012-06-30 2011-06-30 Nettoomsättning Not 1 2 621

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Kuberna i Stockholm

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Kuberna i Stockholm Styrelsen för Org.nr: 769608-7902 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning Not 1 3 377

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna Org.nr: 714800-2798 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Org.nr: 714800-2798 Resultaträkning

Läs mer

Bokslut för BRF Morkullan HSB Stockholm

Bokslut för BRF Morkullan HSB Stockholm Bokslut för BRF Morkullan 2003-01-01-2003-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 03-01 - 03-12 01-09 -02-12 Nettoomsättning Not 1 8 277 115 11 221 143 Fastighetskostnader Drift Not 2-4 206 588-5 506 617 Planerat

Läs mer

Styrelsen för HSB Brf Västerbris i Nacka

Styrelsen för HSB Brf Västerbris i Nacka Styrelsen för Org.nr: 716416-4761 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Resultaträkning 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning Not 1 3 843

Läs mer

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm Bokslut för BRF Alfågeln 2004-01-01-2004-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12 Nettoomsättning Not 1 11 349 109 10 150 735 Fastighetskostnader Drift Not 2-5 895 303-5 826 687

Läs mer

Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Flygledaren i Stockholm

Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Flygledaren i Stockholm Styrelsen för Org.nr: 769611-7642 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Resultaträkning 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning Not 1 7 492

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Tempelekot i Stockholm

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Tempelekot i Stockholm Styrelsen för Org.nr: 769617-8529 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Resultaträkning 2009-12-31 2008-12-31 Nettoomsättning Not 1 250 494

Läs mer

Årsredovisning HSB Brf Vingen nr 141, Skarpnäck

Årsredovisning HSB Brf Vingen nr 141, Skarpnäck Årsredovisning 2015 HSB Brf Vingen nr 141, Skarpnäck HSB Brf. Vingen Skarpnäck Basdata 2 * Övriga lokaler: Extra förråd för bostadsrättshavare 32 st (H1-H11) Desirée Morast, HSBs ordinarie styrelseledamot

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Essingevarvet 24 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Tilläggsupplysningar/underskrifter

Läs mer

Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Palatinen i Nacka

Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Palatinen i Nacka Styrelsen för Org.nr: 769617-6317 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Resultaträkning 2013-12-31 2012-12-31 Nettoomsättning Not 1 4 418

Läs mer

Årsredovisning. Brf Pallen

Årsredovisning. Brf Pallen 1(9) Årsredovisning Brf Pallen 7 Styrelsen för Brf Pallen 7 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Om inte annat särskilt anges, redovisas

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Dynan i Stockholm

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Dynan i Stockholm Styrelsen för Org.nr: 702000-4078 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Resultaträkning 2014-12-31 2013-12-31 Rörelseintäkter Nettoomsättning

Läs mer

BRF SALONGEN ÅRSRedoviSning 2014

BRF SALONGEN ÅRSRedoviSning 2014 BRF SALONGEN ÅRSRedoviSning 2014 Org Nr: 769605-9208 Styrelsen för Org.nr: 769605-9208 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 1 Brf Salongen

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Styrelsen för Hsbs Brf Strandpiparen 1934 i Göteborg

Styrelsen för Hsbs Brf Strandpiparen 1934 i Göteborg Styrelsen för Org.nr: 757200-8998 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Resultaträkning 2016-12-31 2015-12-31 Rörelseintäkter Nettoomsättning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping 1(8) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Falköping 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Falköping 1 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Sköndal i Stockholm

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Sköndal i Stockholm Styrelsen för Org.nr: 702002-0041 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Resultaträkning 2014-12-31 2013-12-31 Rörelseintäkter Nettoomsättning

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Flygsläpet i Stockholm

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Flygsläpet i Stockholm Styrelsen för Org.nr: 769608-6458 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för HSBs Bostadsrättsförening Flygsläpet

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Pinjen i Järfälla. Org.nr: 716421-1307

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Pinjen i Järfälla. Org.nr: 716421-1307 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Pinjen i Järfälla Org.nr: 716421-1307 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 HSB:s Brf Pinjen I Järfälla

Läs mer

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning från bostadsrättsföreningen Anden

Årsredovisning från bostadsrättsföreningen Anden Årsredovisning från bostadsrättsföreningen Anden för räkenskapsåret den 1 maj 2013 till och med den 30 april 2014 Ordlista Förvaltningsberättelse: Den del av årsredovisningen som

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Midgård 27 769604-0786. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för. Brf Midgård 27 769604-0786. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för Brf Midgård 27 Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Brf Midgård 27 1(12) Förvaltningsberättelse sid 1 Brf Midgård 27 2(12) Förvaltningsberättelse sid 2 Brf Midgård 27 3(12) Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HSB BRF SOLROSEN

ÅRSREDOVISNING 2014 HSB BRF SOLROSEN ÅRSREDOVISNING 2014 HSB BRF SOLROSEN HSB EN KOOPERATIV ORGANISATION I SAMVERKAN MED MEDLEMMARNA HSB Södertälje är en kooperativ organisation som ägs av sina medlemmar bostadsrättshavare, bostadsrättsföreningar

Läs mer

Brf Älta 110:11 i Nacka

Brf Älta 110:11 i Nacka Årsredovisning för Brf Älta 110:11 i Nacka Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Brf Älta 110:11 I Nacka 1(8) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Älta

Läs mer

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för Brf Stigen Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Säkerhet och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HSB BRF VIKSÄNG STRAND

ÅRSREDOVISNING 2014 HSB BRF VIKSÄNG STRAND ÅRSREDOVISNING 2014 HSB BRF VIKSÄNG STRAND HSB EN KOOPERATIV ORGANISATION I SAMVERKAN MED MEDLEMMARNA HSB Södertälje är en kooperativ organisation som ägs av sina medlemmar bostadsrättshavare, bostadsrättsföreningar

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Fatet i Stockholm

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Fatet i Stockholm Styrelsen för Org.nr: 702000-5539 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Resultaträkning 2013-12-31 2012-12-31 Nettoomsättning Not 1 2 107

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2015 BRF KARLBERGA PARK

ÅRSREDOVISNING 2015 BRF KARLBERGA PARK ÅRSREDOVISNING 2015 BRF KARLBERGA PARK ATT BO I EN BOSTADSRÄTTSFÖRENING - VAD INNEBÄR DET? Bostadsrätt innebär att medlemmarna i bostadsrättsföreningen gemensamt äger och förvaltar lägenheter, hus och

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Litografin nr 220 i Stockholm

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Litografin nr 220 i Stockholm Styrelsen för Org.nr: 716417-7078 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Resultaträkning 2015-12-31 2014-12-31 Rörelseintäkter Nettoomsättning

Läs mer

Brf Nya Hettemarkshuset

Brf Nya Hettemarkshuset Brf Nya Hettemarkshuset Årsredovisning 2013 BRFNyaHettemarkshusetorgnr76961497672 ÅRSREDOVISNING avseenderäkenskapsåret1januari 31december2013 Förvaltningsberättelse Föreningsinformation Bostadsrättsföreningenregistrerades2006307313undernamnetStIlian9:1,namnändradessedantill

Läs mer

HSB BRF PALATINEN ÅRSRedoviSning 2014

HSB BRF PALATINEN ÅRSRedoviSning 2014 HSB BRF PALATINEN ÅRSRedoviSning 2014 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Brf Skogsviolen Årsredovisning 2015

Brf Skogsviolen Årsredovisning 2015 Brf Skogsviolen Årsredovisning 2015 Brf Skogsviolen Org. nr 716422-5349 5(10) RESULTATRÄKNING INTÄKTER Nettoomsättning 2015 Not 2014 Årsavgifter 2 917 632 2 917 632 Hyresintäkter 84 036 3 001 668 82

Läs mer

Persikan 10:an Bostadsrättsförening

Persikan 10:an Bostadsrättsförening Årsredovisning för Persikan 10:an Bostadsrättsförening Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Redovisningsprinciper och

Läs mer

Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Finnboda Dunge i Nacka

Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Finnboda Dunge i Nacka Styrelsen för Org.nr: 769612-1305 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Resultaträkning 2015-12-31 2014-12-31 Rörelseintäkter Nettoomsättning

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

2008-06-18. Årsredovisning för. Brf Kullen 769604-6098. Räkenskapsåret 2007

2008-06-18. Årsredovisning för. Brf Kullen 769604-6098. Räkenskapsåret 2007 2008-06-18 Årsredovisning för Brf Kullen Räkenskapsåret 2007 Styrelsen för BRF Kullen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Föreningen registrerades den 1999-07-08.

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Tor 2 716425-8522. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för. Brf Tor 2 716425-8522. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för Brf Tor 2 Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Brf Tor 2 1(10) ' Brf Tor 2 2(10) ' Brf Tor 2 3(10) Resultaträkning Belopp i kr Not 2012-01-01-2011-01-01- 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning

Läs mer

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-11-01 2(6) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Föreningen har inte haft någon

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen Räkenskapsåret 2012 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta

Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta 1(14) Extra sida 1 Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta 2(14) Extra sida

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 Brf Södertull Org nr 745000-1222

ÅRSREDOVISNING 2013 Brf Södertull Org nr 745000-1222 ÅRSREDOVISNING 2013 Brf Södertull ÅRSREDOVISNING Brf Södertull Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2013 Föreningsfrågor

Läs mer

Årsredovisning för år 2012 Brf 2614 Skuruhäll i Nacka

Årsredovisning för år 2012 Brf 2614 Skuruhäll i Nacka 1 Årsredovisning för år 2012 Brf 2614 Skuruhäll i Nacka Styrelsen för HSBs Bostadsrättsförening nr 2614 Skuruhäll i Nacka kommun (Org.nr 714000-1350) får härmed lämna sin årsredovisning för föreningens

Läs mer

Årsredovisning. Brf Knoppen 21

Årsredovisning. Brf Knoppen 21 Årsredovisning för Brf Knoppen 21 Räkenskapsåret 2007 Brf Knoppen 21 1(9) Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet:

Läs mer

Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2012

Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2012 Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2012 ² ² - sida 2 Resultaträkning 2012-01-01 2011-01-01 Belopp i kr Not 2012-12-31 2011-12-31 Rörelsens intäkter Årsavgifter och hyror 1 940 710 914 516 Hyres-

Läs mer

Årsredovisning. Brf Killingen 22

Årsredovisning. Brf Killingen 22 Årsredovisning för Brf Killingen 22 Räkenskapsåret 2005 Brf Killingen 22 1(9) Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KÄPPLUNDA I SKÖVDE. Organisationsnummer 766600-2949

ÅRSREDOVISNING 2014 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KÄPPLUNDA I SKÖVDE. Organisationsnummer 766600-2949 ÅRSREDOVISNING 2014 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KÄPPLUNDA I SKÖVDE Organisationsnummer 766600-2949 ORDLISTA FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Den del av årsredovisningen som i text förklarar verksamheten kallas förvaltningsberättelse.

Läs mer

Styrelsen för HSB Brf Musteriet i Stockholm

Styrelsen för HSB Brf Musteriet i Stockholm Styrelsen för Org.nr: 716416-6485 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Resultaträkning 2013-12-31 2012-12-31 Nettoomsättning Not 1 2 581

Läs mer

Årsredovisning. Brf Mälarglimt

Årsredovisning. Brf Mälarglimt Årsredovisning för Brf Mälarglimt Räkenskapsåret 2010 Brf Mälarglimt 1(9) Styrelsen för Brf Mälarglimt får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse Fastighet Raderkniven

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta

Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta 1(13) Extra sida 1 Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta 2(13) Extra Sida

Läs mer

Styrelsen för HSB Brf Paulus i Malmö

Styrelsen för HSB Brf Paulus i Malmö Styrelsen för Org.nr: 716407-1479 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-09-01-2014-08-31 Resultaträkning 2014-08-31 2013-08-31 Nettoomsättning Not 1 3 072

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122 ÅRSREDO VISNING rör Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Geten Räkenskapsåret

Årsredovisning för. Brf Geten Räkenskapsåret Årsredovisning för Brf Geten 25 Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Ny Rubrik Ny Rubrik 2 , Geten 5(14) Resultaträkning Belopp i kr Not 2010-01-01-2009-01-01- 2010-12-31 2009-12-31 Nettoomsättning 1 13

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

BRF DAMMEN. Kallelse till årsstämma. Torsdagen den 22 oktober. och årsredovisning

BRF DAMMEN. Kallelse till årsstämma. Torsdagen den 22 oktober. och årsredovisning BRF DAMMEN Kallelse till årsstämma och årsredovisning 2014-2015 Torsdagen den 22 oktober 2015 Att bo i en bostadsrättsförening vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Pomona Mindre 702002-9406. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för. Brf Pomona Mindre 702002-9406. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Årsredovisning för Brf Pomona Mindre Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Brf Pomona Mindre 2(10) Resultaträkning Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning 1 731 457

Läs mer

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd Årsredovisning för Leader Södertälje Landsbygd 802447-2121 Räkenskapsåret 2012 1 (8) Styrelsen för Leader Södertälje Landsbygd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Årsredovisning för Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Träklotsen 2 avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3

Läs mer

Brf Rosendal Större 25

Brf Rosendal Större 25 Årsredovisning för Brf Rosendal Större 25 Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Brf Rosendal Större 25 1(10) ' Brf Rosendal Större 25 2(10) ' Brf Rosendal Större 25 3(10) Resultaträkning Belopp i kr Not

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2003 Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för. BRF Gondolen Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. BRF Gondolen Räkenskapsåret Innehållsförteckning: , Årsredovisning för BRF Gondolen Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 769618-4352

Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 769618-4352 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 Räkenskapsåret 2009-01-01 - Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Barkborren 8, Stockholm, får härmed avge

Läs mer

Styrelsen för Hsb Brf Kärralund i Göteborg

Styrelsen för Hsb Brf Kärralund i Göteborg Styrelsen för Org.nr: 757200-8857 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 2014-01-01 2013-01-01 Resultaträkning 2014-12-31 2013-12-31 Rörelseintäkter

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2011 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning 2013 för Brf Sandvik 716418-6889

Årsredovisning 2013 för Brf Sandvik 716418-6889 Årsredovisning 2013 för Brf Sandvik 716418-6889 KALLELSE Medlemmarna i HSB:s bostadsrättsförening SANDVIK nr 267 kallas härmed till ordinarie föreningsstämma Torsdagen den 15 maj år 2014 klockan 19.00

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2002. STYRELSE Styrelsen

Läs mer

Org.nr: Skövde G 2012 ISNING

Org.nr: Skövde G 2012 ISNING Org.nr: 766600-0901 BRF Ostronet Skövde G 2012 ISNING ÅRSREDOVI ORDLISTA FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Den del av årsredovisningen som i text förklarar verksamheten kallas förvaltningsberättelse. Övriga delar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2013 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning:

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning: Arsredovisning för Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724 Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING Sid 1 EKONOMISK REDOVISNING 2010 HSB brf Lilla Le i Göteborg Sid 4 INTÄKTER 2010 Årsavgifter 4 278 749 Hyror 264 631 Övriga intäkter 7 200 Sid 12 ÅRSAVGIFTSUTVECKLING 2007 2008 2009 2010 2011 Årsavgiftsutveckling

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hilltorp Södra 1

Årsredovisning. Brf Hilltorp Södra 1 Årsredovisning för Brf Hilltorp Södra 1 Räkenskapsåret 2007 Brf Hilltorp Södra 1 1(8) Brf Hilltorp Södra 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Styrelsen för Brf Hilltorp Södra 1 får

Läs mer

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 Brf Betonggjutaren 4(12) 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 3 531 696 3 531 696 Hyresintäkter 467 661 411 172 Övriga rörelseintäkter 0 200 Summa

Läs mer

Årsredovisning. Brf Jernet 7

Årsredovisning. Brf Jernet 7 Årsredovisning för Brf Jernet 7 Räkenskapsåret 2006 Brf Jernet 7 1(10) Styrelsen för Brf Jernet 7 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Fastighet Järnet 7 Styrelse

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Brf. Fjällbjörken i Osthang

Brf. Fjällbjörken i Osthang Årsredovisning för Brf. Fjällbjörken i Osthang Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning Innehållsförteckning: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och

Läs mer