HSB BRF LILLÄNGSBACKEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HSB BRF LILLÄNGSBACKEN"

Transkript

1 HSB BRF LILLÄNGSBACKEN Årsredovisning 2013

2 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften, hyran gånger 12) täcker föreningens lån, driftskostnader och fondavsättningar för t ex reparationer och underhåll. Med bostadsrätt äger du inte din lägenhet i egentlig mening. Du äger dock bostadsrättsföreningen tillsammans med övriga medlemmar/bostadsrättsinnehavare och har därmed enligt bostadsrättslagen en i tiden obegränsad nyttjanderätt till din bostad. Du kan inte bli uppsagd så länge du fullgör dina skyldigheter. Du bor tryggt. Du och dina grannar bestämmer själva hur föreningens mark och gemensamma lokaler ska användas. Varje år väljer ni en styrelse bland er boende. Styrelsen har i uppdrag att sköta föreningens förvaltning och ekonomi. Med i styrelsen sitter en ledamot från HSB. Det betyder att styrelsen och bostadsrättsföreningen genom HSB-ledamoten har hela HSB Stockholms erfarenhet och kunnande som stöd. HSB erbjuder också fortlöpande utbildning för nya styrelseledamöter; kunskap är en viktig förutsättning för levande boendedemokrati. Ta vara på fördelarna med bostadsrätt i HSB. Du är med och äger husen och miljön. Du får full insyn i förvaltning och ekonomi. På bakre omslagets insida finns en ordlista med förklaringar till några av de vanligaste begreppen som förekommer i en årsredovisning.

3 Bostadsrättsföreningen Lillängsbacken i Nacka KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA Ordinarie föreningsstämma hålls den 15 maj 2014 kl Plats: Lavalhallen, Järla sjö DAGORDNING 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Anmälan av ordförandens val av protokollförare 4. Godkännande av röstlängd 5. Fastställande av dagordningen 6. Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet samt vid behov fungera som rösträknare 7. Fråga om kallelse behörigen skett 8. Styrelsens årsredovisning 9. Revisorernas berättelse 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen 11. Beslut i anledning av föreningens resultat enligt den fastställda balansräkningen 12. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 13. Fråga om arvoden 14. Val av styrelseledamöter 15. Val av revisor och suppleant 16. Val av valberedning 17. Erforderliga val till representation i HSB 18. Övriga ärenden/motioner 19. Alternativ uppvärmning: Bergvärme 20. Övriga, ej anmälda ärenden 21. Avslutning REGLER FÖR RÖSTRÄTTEN Vid föreningsstämman har varje medlem en röst. Innehar flera medlemmar bostadsrätt gemensamt har de dock tillsammans endast en röst. Röstberättigad är endast den medlem som fullgjort sin förpliktelse mot föreningen. Annan medlem än juridisk person får utöva sin rösträtt genom ombud. Endast medlemmens maka/make, sambo, barn eller annan medlem får vara ombud. Ombud får bara företräda en medlem. Ombud skall ha skriftlig dagtecknad fullmakt. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet. Medlem får vid föreningsstämma medföra ett biträde. Endast medlemmens maka/make, sambo, barn eller annan medlem får vara biträde. Välkomna till årsstämman! Styrelsen 1

4 BRF Lillängsbacken Valberedningens förslag till styrelserepresentation maj maj 2015 Val av ledamot I tur att avgå vid denna stämma är Per Andersson, Elisabeth Norlin, Lars- Erik Bengtsson, Peter Nordin och Johannes Vock. Därutöver har Kristina Almström flyttat från föreningen under året. Samtliga har meddelat att de står till förfogande för en ny period. Elisabeth Norlin och Per Andersson föreslås ett mandat på ytterligare två år. Valberedningen föreslår: Fyllnadsval för Anneli Senise (efter Kristina Almström)som ledamot för en tid av 1 år Omval av Peter Nordin som ledamot för en tid av 1 år Omval av Lars- Erik Bengtsson som ledamot för en tid av 1 år. Omval av Johannes Vock som ledamot för en tid av 1 år. Omval av Per Andersson som ledamot för en tid av 2 år. Omval av Elisabeth Norlin som ledamot för en tid av 2 år Martin Lindskog har ett år kvar på tidigare val. Styrelsens representation som föreslås blir således: Elisabeth Norlin Peter Nordin Per Andersson Martin Lindskog Anneli Senise Lars- Erik Bengtsson Johannes Vock Enligt stadgarna ska styrelsen bestå av minst 3 personer och som mest 11 personer. Val av revisor och revisorssuppleant Omval av Jonas Bjerre som ordinarie revisor för en tid av 1 år Omval av Annica Hägbom som revisorssuppleant för en tid av 1 år. Valberedningen Nacka 6 april 2014 Lars- Inge Svensson, Elisabeth Nilsson, Kenneth Hägbom 2

5 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för HSB:s Bostadsrättsförening Lillängsbacken i Nacka org.nummer , får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Förvaltningsberättelse 2013 Bildande Föreningen bildades 27 mars 2000 och registrerades 6 april Mark och byggnader Föreningen äger och förvaltar mark och byggnader på fastigheten Sicklaön 145:4 i Nacka. Föreningen innehåller 60 bostäder varav 59 är upplåtna med bostadsrätt och 1 är hyresrätt. Fastigheten är fullvärdeförsäkrad i Länsförsäkringar Stockholm. Sju av föreningens bostadsrättsinnehavare har tillhörande parkeringsplatser. Övriga 53 saknar fast parkeringsplats, men boendeparkering och garageplatser finns att tillgå i Samfällighetens regi. Medlemmar och överlåtelser Ordinarie föreningsstämma avhölls Närvarande på stämman var 22 medlemmar, varav 19 var röstberättigade samt en fullmakt. Föreningen hade vid årets slut 93 medlemmar varav HSB ekonomisk förening är en medlem. Under 2013 har sju bostadsrättsöverlåtelser skett. Styrelsen Styrelsens har efter ordinarie stämma haft följande sammansättning: Styrelsen Elisabeth Norlin Martin Lindskog Per Andersson Peter Nordin Lars-Erik Bengtsson Johannes Vock Kristina Almström Anne Källman Ordförande Sekreterare Vice Ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot utsedd av HSB Stockholm I tur att avgå vid ordinarie föreningsstämma är ledamöterna Peter Nordin, Elisabeth Norlin, Per Andersson, Lars-Erik Bengtsson och Johannes Vock. Avgår gör även Kristina Almström pga flyttning. Styrelsen har under verksamhetsåret hållit 11 protokollförda styrelsemöten, ett protokollfört stämmomöte samt ett konstituerande möte. Firmatecknare Sedan föreningsstämman har firman tecknats av Martin Lindskog, Peter Nordin, Elisabeth Norlin, Per Andersson, två i förening. 3

6 Revisorer Revisorer från och med föreningsstämman har varit Jonas Bjerre och suppleant Annica Hägbom. En revisor hos BoRevision AB har utsetts av HSB Riksförbund. Valberedning Valberedning har sedan föreningsstämman varit Lars-Inge Svensson, Elisabeth Nilsson och Kenneth Hägbom. Representanter i HSB:s distriktsstämma Föreningens representant till HSB Stockholms distriktsstämma i Nacka Värmdö har varit Kristina Almström. Förvaltning Föreningen har haft avtal med Jidek AB gällande fastighetsskötsel. Ekonomisk och administrativ förvaltning har skötts av HSB ekonomisk förvaltning. För vinterunderhåll på mark och tak har Jidek AB anlitats för perioden Föreningens egen trädgårdsgrupp har ansvarat för underhåll av gemensamma markytor och planteringar mm. Under våren och hösten 2013 anlitade föreningen en trädgårdsmästare för beskäring av träd. Trädgårdsgruppen har anordnat två trädgårdsdagar, den 5 maj samt den 6 oktober. Trappstädning och inre renhållning har skötts av Rentix Städ AB. Sammanställning fasta avtal: Uppgift Fastighetsskötsel Administrativ/ Ekonomisk förvaltning Städning Vinterunderhåll Entreprenör Jidek AB HSB Stockholm Rentix Städ AB Jidek AB Sammanställning av uppgifter ombesörjda utan fast avtal, där kostnaden istället är beroende av nyttjandet: Uppgift Entreprenör Takskottning mot avrop Jidek AB Markskötsel Egen trädgårdsgrupp samt trädgårdsmästare Hissunderhåll samt service vid Schindlers Hiss AB behov Föreningen har numera inga gårdsrepresentanter utan man får vända sig till styrelsen som innehar nycklar till alla tekniska utrymmen och som kan rådfrågas vid tekniska problem. I första hand har dessa varit Peter Nordin, Hebbes gränd 15, och Martin Lindskog, Järla Sjöväg 16, Per Andersson, Turbinvägen 15 samt Elisabeth Norlin, Karbidgränd 2. 4

7 Styrelsens arbete och projekt Styrelsen har möte en gång i månaden kl 18:30 i områdeskontoret, med undantag för ett sommaruppehåll under juli. Datumen för styrelsens möten finns angivna på föreningens hemsida. Under det gångna året har styrelsens medlemmar fördelat arbete enligt nedanstående uppställning: Ansvarsområde Ansvarig Innehåll Ordförande Elisabeth (EN) Övergripande struktur och planering Lägenhetssyn Sekreterare Martin (ML) Protokoll, avtalspärm, adresslistor Ekonomi Elisabeth (EN) Ekonomi, kontakter med ekonomisk förvaltare, Föreningens lån Teknik Fastighet Martin (ML) Per (PA) Lars-Erik (LB) Peter (PN) Fastigheten, kontakter med entreprenörer Brandskyddsansvarig Studieansvarig Kristina (KA) Info om kommande kurser HSB Juridiska frågor Elisabeth (EN) Avtalstolkning, juridisk korrekthet i det skrivna HSB Handkassa Elisabeth (EN) Handkassan Mark Martin (ML) Yttre miljö, kontakt med trädgårdsgruppen. Information och kommunikation via mail Peter (PN) Kristina (KA) Administration av Hemsida samt distribution av informationsmail. Även huvudansvariga för passning av föreningens e-postlåda. Nycklar Per (PA) Nycklar, kontakter med Nacka Lås och Larm Porttelefoner Jidek AB Namnskyltar, porttelefoner porttavla och tidningskorg Nätverket Johannes (JV) Möten med nätverket Per (PA) IT/TV Martin (ML) Gemensam arbetsyta Uppgradering av TV-nät Enligt stämmobeslut ska styrelsearvodet uppgå till 1,5 pbb och till revisorerna 0,1 pbb båda exklusive sociala avgifter. Arvodena fördelas inom styrelsen. Här följer en kort redogörelse av olika projekt och händelser från verksamhetsåret Byte av portkoder Styrelsen har ändrat portkoder två gånger under året då knappar annars slits ut men även för att öka säkerheten. För enkelhetens skull har vi samma kod till föreningens sju portar. Ändring av koden sker oftast i samband med föreningens städdag vår och höst och har meddelats via mail till de boende och i en skrivelse i brevlådan till dem som saknar mailadress. 5

8 Brandsäkerhet Som fastighetsägare är styrelsen ansvarig för brandsäkerheten i fastigheten. Vi är skyldiga enligt lag att ha en brandsäkerhetsplan som vi varje år uppdaterar och ska efterleva. En sådan plan finns framtagen med hjälp av en expert som anlitats via HSB. Informationen har skickats ut till alla boende och i planen för brandskydd ingår att löpande inspektera att dessa regler efterlevs. Informationen finns att tillgå på föreningens hemsida. Vi kan konstatera att dessa regler inte till fullo efterlevs i den utsträckning som de borde. Styrelsen har under året lämnat skrivelser till de hushåll som haft saker förvarade utanför sin dörr eller på övriga ställen i trapphusen. Ingenting får förvaras utanför den egna dörren varken cyklar eller barnvagnar är tillåtna där. Fastighetsförvaltare Tillsammans med vår förvaltare från HSB och fastighetsskötaren så gör styrelsen en årlig genomgång av våra fastigheter både ut- och invändigt. Vi får sedan ett protokoll från förvaltaren efter genomgången på sådant som styrelsen därefter måste se till att få åtgärdat. Även vid dessa tillfällen för styrelsen nedslag på att de boende förvarar barnvagnar mm i trapphusen. Soprum och cykelrum Sopkärlen har tvättats under året. Även en extra städning fick göras i ett av soprummen pga lukt och missfärgning på golvet. I cykelrummen är det emellanåt trångt och där förvaras inte alltid enbart cyklar som utrymmena är avsedda för. Under höstens städdag så samlades 14 cyklar in som inte hade några ägare. Föreningen får förvara dem till dess de tillfaller oss och efter det kan de fraktas bort av ett företag som rustar upp dem för vidare försäljning eller skrotar de cyklar som inte går att rusta. Under hösten byttes låskolvar ut till de fyra cykelrummen så numera har alla i föreningen tillgång till alla cykelrummen. Underhållsplan Styrelsen har under året uppdaterat och justerat den digitala underhållsplanen utifrån uppskattad framtida renoveringsbehov. Den fyller en mycket stor funktion vid den årliga budgeten och prognoser för många år framöver. Underhållsplanen sträcker sig över en tid av 30 år och med det som underlag beräknas den årliga avsättningen till underhållsfonden. Under år 2013 har :- använts ur fonden. Kreditupplysningar Styrelsen har tagit beslutet att alltid ta kreditupplysning på alla som ansöker om medlemskap i föreningen. Försenade betalningar av årsavgiften är inte acceptabelt och det förorsakar föreningen extra kostnader vilket måste anses onödiga och får ej förekomma. Styrelsen följer alltid upp att betalningar kommer i tid och om en försening sker så får vederbörande en skrivelse med ett påpekande om det olämpliga i förfaringssättet. Upprepade förseningar kan innebära uppsägning av medlemskap. Avgiftshöjning För år 2014 har inte skett någon budgeterad årsavgiftshöjning för föreningen. Men från januari 2013 höjdes årsavgiften för de boende med 3,5%. Vi får som förening räkna med att de löpande kostnaderna ökar något varje år. Det betyder då att årsavgifterna kan behöva höjas i samma takt som föreningens kostnader ökar. 6

9 Föreningens lån Föreningen har totalt 4 lån till ett sammanlagt värde av :- den 31 december Under året har vi totalt amorterat :- på lånen. Alla lånen är bundna till en förhållandevis bra ränta. Fyra av föreningens lån är bundna och vid årsskiftet var dessa lån på: :- med ränta 3% och bundet till :- med ränta 2,85% och bundet till :- med ränta 3,25% och bundet till :- med ränta 3,67% och bundet till Vid 2014 års ingång ligger således snitträntan på ca 3,19% för föreningens lån om knappa 42 miljoner.. Ordnings- och trivselregler Styrelsen tog år 2010 fram ordnings- och trivselregler som finns sparade som styrelsedokument. Dessa regler skickades ut till alla boende och finns även på föreningens hemsida. Alla boende har där möjlighet att se vad som gäller i just vår förening och förväntas läsa dem. Hyresrätter Hyran för vår hyresrätt höjs årligen i enlighet med Hyresgästföreningens och Allmännyttans höjningar i Nacka. Vattenskada Den vattenskada som uppstod under 2012 tog lång tid att kunna slutföra, men under våren 2013 så slutfördes arbetet. Under 2013 har inga nya vattenskador tillkommit. Övriga åtgärder gjorda under 2013 På Årsstämman informerade Styrelsen om bergvärme, vad det innebär för föreningen. Arbetet stötte därefter på patrull i form av svårigheter med att få OK på grannyttran från våra grannföreningar vilket krävs när man tvingas borra för nära grannföreningars tomtgräns. Efter omflyttning av borrhål och ett avtal där Lillängsbacken förbinder sig att inte neka våra grannar grannyttran den dag de kommer tvingas borra nära vår tomtgräns har arbetet kunna gå vidare. Borrarbetet väntas starta våren/sommaren 2014 Styrelsen har skyldighet att se till att föreningen följer de brandskyddsregler som finns. Då någon inte har efterföljt reglerna så har dessa blivit kontaktade för åtgärd. Det har i ett tidigare skede förekommit fuktskador i samband med regnväder, som sedan tidigare anmälts till PEAB och ärendet drivs av föreningen som ett byggnadsfel. Något slutgiltigt resultat har vi inte kunnat uppnå ännu. Föreningen har åtgärdat de brister som fanns. Under året har fler redskap till trädgårdsarbete inköpts Grus har lagts på gångvägarna på övre gården. Plåtbeslag har satts upp vid ett av soprummen där en skada hade uppstått. Plåtarbeten har även skett på tak för att förhindra att vattenskador ska kunna uppstå. Styrelsen har under 2013 börjat gå syn av bostäder inför en försäljning. Detta för att kunna ha en överblick om hur bostäderna ser ut och förändras. 7

10 Styrelsen fick under året en förfrågan om vattenburen värme i golv och badlakanstorkar i badrum. Den frågan avslogs eftersom det inte är tillåtet i vår förening med vattenburen värme av det slaget. Styrelsen har ett avtal med Skanova för deras användande av utrymme i förenings elrum mot en årlig ersättning. Samfälligheten hyr ut förråd i sprängstugan och den förbrukade elen går på Lillängsbackens el-mätare. Enligt ett avtal sker en årlig fakturering som ersättning för den el som förbrukas i sprängstugan. Under hösten utfördes den golvbehandling som vi årligen brukar låta utföra. På så sätt ser det renare och trevligare ut i trapphusen och golven håller längre utan att behöva bytas ut. Nacka kommun önskade få en skrivelse från Brf Lillängsbacken angående parkering på Järla sjöväg. Av den anledningen skickade styrelsen ut en förfrågan till alla i vår förening om deras åsikter. Därefter skrev styrelsen den efterfrågade skrivelsen till Trafikenhet i Nacka kommun. Kommunen beslutade efter detta att de inte skulle införas p-förbud efter Järla sjöväg. Men till våren 2014 kommer de att markera de delar av vägen som inte är lämpliga att parkera på. Information Under verksamhetsåret har hemsidan uppdaterats under rubriken Nyheter. För att uppmärksamma att hemsidan uppdaterats används en utskickslista där alla hushåll med tillgång till e-post finns representerade. De hushåll som inte lämnat sin e-post adress uppmanas att göra det eftersom den mesta information lämnas den vägen. Styrelsen har som målsättning att två gånger om året lämna ett skrivet informationsblad i brevlådorna. Till nyinflyttade lämnar vi en personlig information en kort tid efter att de flyttat in. Föreningens e-postadress är den huvudsakliga kanalen för kommunikation med styrelsen. Nätverket i Järla Sjö I det forum som finns i Järla Sjö där alla bostadsrättsföreningen är representerade har Lillängsbackens representation huvudsakligen roterat mellan två styrelsemedlemmar. Forumet diskuterar och driver frågor som är gemensamma för oss som bor i Järla Sjö. Gruppen kommer också med förslag mm till Samfällighetens styrelse (där även några av deltagarna sitter som representanter). Det här är en bra kanal för vår förening att kunna påverka och utbyta erfarenheter med andra bostadsrättsföreningar i området. Även används forumet som en referenskanal vid offertförfrågningar av föreningarna, gemensamma uppköp kan förekomma vid behov. TV I årsavgiften ingår ComHem:s basutbud och styrelsen har under året skickat ut den information som kommit från dem till föreningens alla medlemmar. Bredband Föreningen är ansluten till bredband med Ownit AB som leverantör. Tjänsten levereras via det gemensamma fibernätverk som finns i området och som alla föreningar tillsammans har finansierat projektering för. Avtalet för bredbandet bygger på s.k. gruppanslutningsavtal dvs. Brf:en betalar för alla hushåll. Bredbandskostnaden ingår i de boendes årsavgift och när fler föreningar ansluter sig så sänks kostnaden per anslutet hushåll. 8

11 Ekonomi Resultat och balans Nettoomsättning (tkr) Rörelseresultat (tkr) Resultat efter finansiella poster (tkr) Balansomslutning (tkr) Förslag till resultatdisposition Stämman har att ta ställning till: Balanserat resultat Årets resultat Summa Styrelsen föreslår följande disposition: Uttag ur fond för yttre underhåll motsvarande årets kostnad Överföring till fond för yttre underhåll enligt underhållsplan Balanserat resultat Summa Kommentarer till årets resultat Resultatet för 2013 är kr högre än för Följande förändringar mellan 2012 och 2013 kan lyftas fram: 1. Ökade intäkter: kr Avgifts- o hyreshöjning o försäkringsersättning 2. Drift: kr Mer information se not Planerat underhåll: kr Minskning av underhållskostnader 4. Avskrivningar 0 kr Samma som föregående år 5. Fastighetsskatt: kr Minskad fastighetsskatt. 6. Ränteintäkter: 547 kr Intäktsränta 7. Räntekostnader: kr Minskade räntekostnader Ytterligare upplysningar beträffande föreningens ekonomi och bokslut finns i efterföljande resultat- och balansräkning med tillhörande tilläggsupplysningar. 9

12 Förväntad framtida utveckling Budget för 2014 visar på ett resultatutfall efter finansiella poster på kronor Utav detta ska 350tkr avsättas till underhållsfondering enligt underhållsplan vilket resulterar i ett budgeterat minusresultat för De avsättningar som föreningen gjort i ett tidigare skede anser revisorerna inte vara tillräckliga därför försöker vi göra så höga avsättningar som möjligt. Räntan på föreningens lån har för 2014 beräknats med en genomsnittsränta på 3,5%. Styrelsen beslutade om att inte göra någon avgiftshöjning för Föreningen har ackumulerade vinster i form av fritt eget kapital. 100% av föreningens lån ligger vid årsskiftet bundet vilket styrelsen bedömt som det bästa alternativet eftersom räntan är låg för tillfället. Ett av föreningens lån ska omförhandlas under juni De övriga tre lånen är bundna till år 2015, 2016 samt Föreningen har fjärrvärmeavtal med Fortum AB och kostnaderna för värmen beräknas med en höjning av 3-4% för För år 2013 har värmekostnaderna understigit den budgeterade kostnaden med kr. Det beror på att 2013 års vinterperioder har varit så milda. Men blir en vinter lång och kall så stiger även kostnaden i samma takt. Varje år kommer en fördyring av fjärrvärmen att ske enligt avtal och styrelsen har undersökt möjligheten att installera bergvärme för att i framtiden kunna få en bättre kontroll över värmekostnaderna. Arbetet att komma fram till att bergvärme kan installeras har tagit längre tid än vi hade beräknat. Men det arbetet fortskrider hela tiden framåt och vår beräkning är att det ska kunna ske under I vår förening har sedan byggnationen tillämpats progressiv avskrivning liksom de absolut flesta bostadsrättsföreningar som byggts under 2000-talet. Styrelsen följer fortlöpande vad som kommer att ske med en eventuell ändring av den avskrivningsmetoden och vi håller en kontinuerlig kontakt med våra revisorer. Framtida underhåll Hänsyn till framtida underhåll har tagits i underhållsplanen där en fondering enligt plan beräknas till kr för Även under kommande år beräknas att en avsättning behöver göras med ungefär samma storleksordning. Enligt vår underhållsplan ska föreningen utföra underhåll på fastigheten med kr under En bedömning kommer fortlöpande att ske under året vilka underhåll av dessa som vi måste utföra. Förvaltningsberättelsen är sammanställd av Martin Lindskog, Elisabeth Norlin. 10

13 Org Nr: Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Lillängsbacken i Nacka Org.nr: får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret

14 Org Nr: HSB Bostadsrättsförening Lillängsbacken i Nacka Resultaträkning Nettoomsättning Not Fastighetskostnader Drift Not Planerat underhåll Fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift Avskrivningar Not Summa fastighetskostnader Rörelseresultat Finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Not Räntekostnader och liknande resultatposter Not Summa finansiella poster Årets resultat

15 Org Nr: HSB Bostadsrättsförening Lillängsbacken i Nacka Balansräkning Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och ombyggnader Not Mark och markanläggningar Not Finansiella anläggningstillgångar Långfristigt värdepappersinnehav Not Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Avgifts-, hyres och andra kundfordringar Avräkningskonto HSB Stockholm Övriga fordringar Not Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not Kassa och bank Not Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

16 Org Nr: HSB Bostadsrättsförening Lillängsbacken i Nacka Balansräkning Eget kapital och skulder Eget kapital Not 12 Bundet eget kapital Insatser Upplåtelseavgifter Underhållsfond Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Skulder Skulder till kreditinstitut Not Leverantörsskulder Skatteskulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not Summa skulder Summa eget kapital och skulder Poster inom linjen Ställda säkerheter Fastighetsinteckningar ställda för skulder till kreditinstitut Fastighetsinteckningar totalt uttagna Ansvarsförbindelser Inga Inga 14

17 Org Nr: HSB Bostadsrättsförening Lillängsbacken i Nacka Kassaflödesanalys Löpande verksamhet Resultat efter finansiella poster Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar Kassaflöde från löpande verksamhet Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning (-) /minskning (+) kortfristiga fordringar Ökning (+) /minskning (-) kortfristiga skulder Kassaflöde från löpande verksamhet Investeringsverksamhet Kassaflöde från investeringsverksamhet 0 0 Finansieringsverksamhet Ökning (+) /minskning (-) av långfristiga skulder Kassaflöde från finansieringsverksamhet Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut I kassaflödesanalysen medräknas föreningens avräkningskonto, kortfristiga placeringar samt placeringskonto hos HSB Stockholm in i de likvida medlen. 15

18 Org Nr: HSB Bostadsrättsförening Lillängsbacken i Nacka Redovisningsprinciper m.m. Belopp anges i kronor om inget annat anges. Föreningen tillämpar årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd. Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inte annat anges nedan. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Från och med räkenskapsår som påbörjas 2014 träder ny normgivning i kraft, vilket innebär att föreningen framtida år kommer att upprätta årsredovisning enligt ett så kallat K-regelverk. Förändringar kommer sannolikt att ske vad gäller synen på avskrivningar, investeringar och planerat underhåll. Detta kan medföra att framtida resultat och jämförelsetal avviker från denna årsredovisning och budget för Avskrivning på byggnader Avskrivning sker enligt en 100-årig annuitetsplan och grundar sig på anläggningens anskaffningsvärde och beräknade ekonomiska livslängd. Fond för yttre underhåll Reservering för framtida underhåll av föreningens fastigheter sker genom vinstdisposition på basis av föreningens underhållsplan. Inkomstskatt och underskottsavdrag En bostadsrättsförening är i normalfallet inte föremål för inkomstbeskattning. Enligt en dom i Högsta Förvaltningsdomstolen är en bostadsrättsförenings ränteintäkter skattefria till den del de är hänförliga till fastigheten. Beskattning sker av andra kapitalintäkter samt i förekommande fall inkomster som inte är hänförliga till fastigheten. Efter avräkning av eventuella underskottsavdrag sker beskattning med 22 %. Föreningens skattemässiga underskott är oförändrat ifrån föregående år och uppgick vid utgången av räkenskapsåret till Övriga bokslutskommentarer Föreningen har inte haft några anställda under året Arvoden, löner, andra ersättningar och sociala kostnader Arvoden styrelse Sociala kostnader Revisorer Föreningsvald Övriga förtroendevalda/anställda Arvoden, justering tidigare års reservationer Sociala kostnader, justering fg års reservation Totalt Löner och arvoden ingår i personalkostnader under not 2 Drift. 16

19 Org Nr: HSB Bostadsrättsförening Lillängsbacken i Nacka Noter Not 1 Nettoomsättning Årsavgifter Hyror Övriga intäkter Försäkringsersättning Bruttoomsättning Hyresförluster Not 2 Drift Personalkostnader Fastighetsskötsel och lokalvård Samfällighetsavgift Reparationer El Uppvärmning Vatten Sophämtning Fastighetsförsäkring Kabel-TV Övriga avgifter Förvaltningsarvoden Övriga driftskostnader Not 3 Avskrivningar Byggnader Not 4 Ränteintäkter och liknande resultatposter Ränteintäkter avräkningskonto HSB Stockholm Ränteintäkter skattekonto 7 5 Övriga ränteintäkter Not 5 Räntekostnader och liknande resultatposter Räntekostnader långfristiga skulder

20 Org Nr: HSB Bostadsrättsförening Lillängsbacken i Nacka Noter Not 6 Byggnader och ombyggnader Ingående anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade avskrivningar Årets avskrivningar Utgående avskrivningar Bokfört värde Taxeringsvärde Byggnader Mark Not 7 Mark och markanläggningar Ingående anskaffningsvärde mark Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Bokfört värde Not 8 Aktier, andelar och värdepapper Andel i HSB Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Not 9 Övriga kortfristiga fordringar Skattekonto Not 10 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Fastighetsförsäkringar Förvaltning Kabel TV Bredband Not 11 Kassa och bank Kassa Not 12 Förändring av eget kapital Uppl. Underh.- Balanserat Insatser avgifter fond resultat Årets resultat Belopp vid årets ingång Resultatdisp enl. stämmobeslut Årets resultat Belopp vid årets slut

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2014 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften

Läs mer

HSB BRF LISEBERG ÅRSRedoviSning 2014

HSB BRF LISEBERG ÅRSRedoviSning 2014 HSB BRF LISEBERG ÅRSRedoviSning 214 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Att bo i en bostadsrättsförening - vad innebär det?

Att bo i en bostadsrättsförening - vad innebär det? Brf Tempelekot Arsredovisning 2010 Att bo i en bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tiänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank.

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank. Brf TELLUS 2013-01-01 Brf TELLUS 2013-12-31 2006 Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank. ÅRSREDOVISNING för Brf TELLUS Verksamhetsåret

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 HSB BRF ALMHÖG I MALMÖ Org Nr: 746000-5437 8HSB Brf Almhög i Malmö KALLELSE Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Alrnhög kallas härmed till ordinarie fdreningsstämma

Läs mer

- vad innebär det? ren bostadsrättsförening. Att bo. . Med bostadsrätt "äger" du inte din lägenhet i egentlig

- vad innebär det? ren bostadsrättsförening. Att bo. . Med bostadsrätt äger du inte din lägenhet i egentlig @ Att bo ren bostadsrättsförening - vad innebär det? o I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som qjänar pengar på ditt boende. Arsavgiften (= månadsavgiften, "hyrar^" X 12) täcker föreningens

Läs mer

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31 Årsredovsn ng Styrelsen för Brf Sätra Ang Org.nr: 716418-6442 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Brf Sätra Äng Org.nr 716418-6442 Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Fria Bad i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

bostadsrattsforeningens arsredovisrrirrg

bostadsrattsforeningens arsredovisrrirrg bostadsrattsforeningens arsredovisrrirrg Attbo len bostadsrattsforening - vad innebar det? I HSB bor du till sjalvkostnadspris. Det ar ingen annan som ~anar pengar pa ditt boende. Arsavgiften (= manadsavgiften,

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna Org.nr: 714800-2798 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 org.nr 714800-2798 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för 2009

Årsredovisning för 2009 Årsredovisning för 2009 HSB Bostadsrättsförening Taffelberget Stockholm Organisationsnummer 716418-6921 ÅR-Brf_Taffelberget2009 Sidan 1 av 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE för 2009 Styrelsen lämnar härmed redovisning

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby. Org.nr: 714800-2087

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby. Org.nr: 714800-2087 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby Org.nr: 714800-2087 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 org.nr 714800-2087

Läs mer

För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161

För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161 ÅRSREDOVISNING För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161 Styrelsen för HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm far härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

Årsredovisning 2014. Årsstämma. 2015-06-04 Grindtorpskyrkan, Täby

Årsredovisning 2014. Årsstämma. 2015-06-04 Grindtorpskyrkan, Täby Årsredovisning 2014 Årsstämma 2015-06-04 Grindtorpskyrkan, Täby Ordlista Förvaltningsberättelse, den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten, kallas förvaltningsberättelse (verksamhetsberättelse,

Läs mer

Årsredovisning. fl~~.t. HSB:s BrfMälaren i Stockholm. Organisationsnummer: 702001-4895. 2010-09-01 till 2011-08-31 ~~ ~ ~.

Årsredovisning. fl~~.t. HSB:s BrfMälaren i Stockholm. Organisationsnummer: 702001-4895. 2010-09-01 till 2011-08-31 ~~ ~ ~. , HSB:s brfmälaren i Stockholm Arsredovisning 2010-2011 org nr: 702001-4895 www.hsb.se HSB:s BrfMälaren i Stockholm Organisationsnummer: 702001-4895 Årsredovisning 2010-09-01 till 2011-08-31 1(10) ~ fl~~.t

Läs mer

rsr Brf Trädgårdsgatan 12

rsr Brf Trädgårdsgatan 12 rsr Brf Trädgårdsgatan 12 o Arsredovisning 1(9) Brf Trädgårdsgatan 12 Org.nr 769606-0461 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2009. Det går inte bara segelbåtar på Ulvsundasjön Foto Inger Edvardsson. HSBs bostadsrättsförening Svartvik nr 268 Stockholm

ÅRSREDOVISNING 2009. Det går inte bara segelbåtar på Ulvsundasjön Foto Inger Edvardsson. HSBs bostadsrättsförening Svartvik nr 268 Stockholm ÅRSREDOVISNING 2009 Det går inte bara segelbåtar på Ulvsundasjön Foto Inger Edvardsson HSBs bostadsrättsförening Svartvik nr 268 Stockholm INNEHÅLLSFÖRTECKNING Viktiga händelser 1 Allmänt om föreningen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780 ÅRSREDOVISNING 2012 HSB Brf Päronet i Lund ÅRSREDOVISNING HSB Brf Päronet i Lund Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 föreningens

Läs mer

AJRSREDO~ISN~G. uzn. Jran. . bostadsrattsforening

AJRSREDO~ISN~G. uzn. Jran. . bostadsrattsforening o AJRSREDO~ISN~G uzn. bostadsrattsforening Jran Att bo 1 en bostadsrattslorening - vad innebar det? IHSB bor du till sjalvkostnadspris. Det ar ingen annan som tjanar pengar pa ditt boende. Arsavgiften

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby. Org.nr: 714800-2087

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby. Org.nr: 714800-2087 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby Org.nr: 714800-2087 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 org.nr 714800-2087

Läs mer

Bostadsrättsförening Skvaltan Årsredovisning 2014

Bostadsrättsförening Skvaltan Årsredovisning 2014 Bostadsrättsförening Skvaltan Årsredovisning 2014 1 (20) Kallelse till Årsstämma 2015-03-25 kl. 18.00 HSB Brf. Ljungdalas samlingslokal Dagordning 1. Föreningsstämmans öppnande 2. Val av stämmoordförande

Läs mer

Årsredovisning Brf Tunö 2012

Årsredovisning Brf Tunö 2012 Årsredovisning Brf Tunö 2012 Ordlista För att bättre förstå årsredovisningen finns här nedan förklaringar till de vanligaste förekommande uttrycken i bokstavsordning. Anläggningstillgångarna är tillgångar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF KORNET

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF KORNET ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF KORNET 11 Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för Brf Kornet 11 kallar härmed till ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Tid: Onsdagen den

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN 1 Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för Brf Solgläntan 1 kallar härmed till Tid: Tisdagen den 20 maj 2014 kl. 19:00

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Riksbyggens Brf Älvan Org nr Årsredovisning 1/7 2009-30/6 2010 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en

Läs mer

Årsredovisning 2014. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\

Årsredovisning 2014. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Årsredovisning 2014 för Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Ordlista '-...-,/ '-...-,/ '-...-,/ '-...-,/ Anläggningstillgångar Avskrivningar Balansräkning F örvaltningsberättelse Inre reparationsfond Inre underhåll

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 Org nr 716420-0326 för räkenskapsåret 2011 Föreningens ordinarie föreningsstämma kommer att avhållas fredagen den 29 juni 2012 kl 19. BrfFågelbro 6 Org nr 716420-0326 l Styrelsen

Läs mer

BRF GÅSHAGA PIRAR 1 Org. nr 769604-8201

BRF GÅSHAGA PIRAR 1 Org. nr 769604-8201 BRF GÅSHAGA PIRAR 1 Org. nr Årsredovisning År 2014 Årsredovisningen är upprättad och tryckt av Österåkers Bostadsrättsförvaltning AB Innehållsförteckning Sida - Innehållsförteckning 3 - Kallelse och dagordning

Läs mer

SKRIFTEN ÄR FRAMTAGEN AV FAR I SAMARBETE MED BOSTADSRÄTTERNA, HSB, RIKSBYGGEN OCH SBC.

SKRIFTEN ÄR FRAMTAGEN AV FAR I SAMARBETE MED BOSTADSRÄTTERNA, HSB, RIKSBYGGEN OCH SBC. Om årsredovisningen för Bostadsrättsföreningen Modell Bättre (org nr 700000-0000) Idéskrift 1 Idéer och tankar om åtgärder för att göra en bostadsrättsförenings årsredovisning mer relevant och läsvärd.

Läs mer