KONTAKT MED VÄRMLANDSTRAFIK

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KONTAKT MED VÄRMLANDSTRAFIK"

Transkript

1 VÄRMLANDSTRAFIK AB ÅRSREDOVISNING

2 ÅRSREDOVISNING 2011 KONTAKT MED VÄRMLANDSTRAFIK ÅRSREDOVISNING 2011 Värmlandstrafik AB Organisationsnummer TEXT: Johnny Albenius, Lars Bull, Torbjörn Danielsson, Roland Krantz, Barbro Thunér, Peter Söderman, Carina Rosenquist, Lena Thorin, Anna Stålhammar, Markus Bergman och Sofie Grahn. FOTO: Sofie Grahn, Peter Östborg TRYCK: Lenanders Grafiska, Kalmar, Miljögodkänt papper. Artiklarna på sidan 20, 22, 26, 38 och 45 som beskriver händelser under 2011: Text och foto Sofie Grahn. Om inte särskilt anges redovisas alla belopp i tusentals kronor. Fler exemplar kan beställas från huvudkontoret i Munkfors, se kontaktvägar nedan. KONTAKT MED VÄRMLANDSTRAFIK HUVUDKONTORET Värmlandstrafik Tallbacksvägen 2, Munkfors växel fax KARLSTADSKONTORET Värmlandstrafik Lagergrens gata 8, Karlstad växel fax KUNDCENTER KARLSTADS BUSSTATION Värmlandstrafik, Kundcenter Drottninggatan 43, Karlstad KUNDCENTER CENTRALSJUKHUSET Värmlandstrafik, Kundcenter Rosenborgsgatan 2, Karlstad växel SERVICEKONTORET Värmlandstrafik, Service Bromsgatan 6, Karlstad E-POST: E-postadresser till vår personal: 2

3 INNEHÅLL VD HAR ORDET: GLÄDJANDE FRAMGÅNGAR ÅRSREDOVISNING 7 Förvaltningsberättelse 7 Styrelsen 7 VERKSAMHET OCH ORGANISATION 8 Enkelbiljett 2011 och periodkort Ägande 14 Ägarbidrag 15 Förslag till vinstdisposition 17 KOLLEKTIVTRAFIKEN SPARAR SAMHÄLLET 108 MILJONER 18 SÅ MYCKET TJÄNAR MILJÖN NÄR VI ÅKER KOLLEKTIVT 19 HÄNT MED VÄRMLANDSTRAFIKS UTVECKLINGSARBETE I FOKUS 20 HÄNT EN NY MÖTESPLATS MED VÅRA RESENÄRER PÅ CENTRALSJUKHUSET 22 RESULTATRÄKNING 23 BALANSRÄKNING 24 EGET KAPITAL OCH SKULDER 25 HÄNT GEMENSAM MARKNADSFÖRING FÖR ETT ÖKAT RESANDE 26 KASSAFLÖDESANALYS 27 NOTER 28 REVISIONSBERÄTTELSE 38 GRANSKNINGSRAPPORT 40 HÄNT ETT KVALITETSARBETE FÖR RESENÄRERNAS BÄSTA 41 ANROPSSTYRD TRAFIK SPARAR PENGAR 42 SAMORDNINGSVINSTEN ÖVER 24,3 MILJONER KRONOR 44 HÄNT MÅNGA FÖRBEREDELSER SKER BAKOM KULISSERNA PÅ BIMS 45 VI UTNYTTJAR VÅRA FORDON 42 PROCENT EFFEKTIVARE 46 TRAFIKAVTAL

4 VD HAR ORDET Värmlandstrafik hade flera glädjande framgångar I februari blev vi som första trafikhuvudman i landet kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001 och Det betyder att vi nu har skapat ett ledningssystem som inte bara omfattar företagets interna angelägenheter. Det omfattar också kvalitetsledningen av upphandlade samarbetspartners, i form av cirka 40 olika trafikföretag. Upphandlad trafik står för mer än nittio procent av företagets omsättning och det är här mötet med våra kunder sker. Lars Bull. Etablerade samarbetsformer är grundläggande, liksom moderna affärsmodeller och kontraktsformer. Hittills fungerar arbetet med gemensamma ledningssystem inom linjetrafik med tåg och buss. Under 2012 ska motsvarande arbetsformer etableras inom separat skoltrafik och särskild kollektivtrafik. Kollektivtrafiken i Värmland har nöjda resenärer. Under 2011 var Värmland bland de tre främsta länen i fråga om nöjda kunder i kollektivtrafiken, alla månader utom en. Mätningen sker i den gemensamma intervjuundersökningen Kollektivtrafikbarometern. Det ackumulerade resultatet för hela 2011 blev en andraplats med 78 procent nöjda kunder i den nationella mätningen. Vårt mål är 80 procent nöjda kunder. I interna mätningar ombord på fordonen når andelen nöjda kunder procent. Den senare mätningen används som underlag för åtgärder, medan den nationella mätningen främst används som benchmarking mot övriga län och för att följa trender över längre tidsperioder. Under hösten tilldelades Värmlandstrafik utmärkelsen högsta kreditvärdighet av UC, som är en av de större bedömarna av kreditvärdighet och företagsvärden i landet. Vår ekonomi är god, vilket kommer att vara till nytta när vi nu från och med 2012 går in i en intensiv investeringsperiod. System 900, Hammarötrafiken, som hade trafikstart i augusti 2010, utvecklades väl med en resandeökning på omkring 30 procent under det första året. Ökningen skedde trots försenade bussleveranser, försenade leveranser av infrastruktur och stora förändringar i elevantal, vilket påverkar resandestatistiken avsevärt. Tågtrafiken, som bedrivs som tjänstekoncession, kunde uppvisa en tydlig resandeökning. Detta trots att även den regionala trafiken drabbas av det allmänt negativa omdömet om tågtrafik. Ett missnöje som har sitt ursprung i internationell och nationell tågtrafik, där körsträckorna är längre och där problemen blir större vid störningar i infrastrukturen. I december 2011 gjordes flera efterlängtade förstärkningar av den regionala busstrafiken. Stomlinjerna till och från Filipstad (400), Hagfors (300) och Årjäng (700) utökades med ett antal turer. Därutöver utökades matningslinjen 401 Karlstad - Molkom via universitetet till timmestrafik under en stor del av dygnet. Samtidigt utökades turtätheten på stomlinje 500, Karlstad - Karlskoga, till halvtimmestrafik mellan Karlstad och Kristinehamn under rusningstid. Inom projektet FullKoll, och i finansieringssamverkan med kommunerna, färdigställdes stora 4

5 GLÄDJANDE FRAMGÅNGAR 2011 investeringar i hållplatser och bytespunkter, bland annat vissa stationer på Fryksdalsbanan och Värmlandsbanan, hållplatser på Hammarö och hållplatser och bytespunkter för busstrafiken i Karlstad. Utöver projektet har en ny busstation tagits i bruk i Filipstad, genom en kombination av statsbidrag och kommunal finansiering. I slutet av 2011 blev det så äntligen klart hur den nya kollektivtrafikmyndigheten skulle organiseras. Myndigheten placerades i Region Värmland. Dess viktigaste uppgift blir att anlägga ett långsiktigt regionalpolitiskt perspektiv på kollektivtrafiksystemet och formulera detta i trafikförsörjningsprogram och beslut om trafikplikt (det offentliga åtagandet). Detta innebär att Värmlandstrafik befrias från myndighetsansvaret och från ansvaret för programskrivning och samråd. Ökad kraft kan i stället läggas på vidareutvecklat samarbete med trafikföretagen, trafikutveckling och upphandling års resultat uppgår till kronor (1,5 procent x omsättningen), i en omsättning som omfattar kronor. Balansomslutningen, exklusive påverkan av ägarbidrag, uppgår till kronor. Inklusive ägarbidrag, kronor. Soliditeten uppgår till kronor eller 39 procent exklusive påverkan av ägarbidrag, 20 procent inklusive ägarbidrag. Likviditeten uppgår till kronor eller 1,15 x kortfristiga skulder. I bägge likviditetsmåtten ingår ägarbidragen. Sammantaget har företaget en god ekonomi, efter ett extremt händelserikt år med stora förändringar. Styrkan behövs för att klara de prövningar vi har framför oss. Jag tänker på en mycket stor upphandling, en turbulent tågtrafiksituation med förändrad trafikeringsplan, fordonsleveranser, nya avtal om anslutande trafik och försäljningar av gamla fordon, stora investeringar i känsliga tekniska system och en stor investering i den största infrastrukturanläggningen i busstrafiken, busstationen i Karlstad. Vi har med andra ord ännu ett spännande år framför oss! Lars Bull Verkställande direktör 5

6 6

7 ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för Värmlandstrafik AB, får härmed avge följande årsredovisning för bolagets verksamhet under STYRELSEN ORDINARIE LEDAMÖTER Jesper Johansson (MP), ordförande Tommy Ternemar (S), vice ordförande Peter Joensuu (M) Ola Persson (C) Leif Sandberg (M) Angelica Rage (S) Mikael Dalqvist (S) SUPPLEANTER Maria Widlund (M) Georg Forsberg (C) Marianne Åhman (FP) Charlie Weimers (KD) Birgitta Gauffin (S) Aina Wåhlund (S) Per Gruvberger (S) VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR Lars Bull Styrelsen har under 2011 genomfört tio sammanträden. Ordinarie årsstämma ägde rum 1 april 2011 i Karlstad. Extra bolagsstämma ägde rum 1 juli 2011 i Karlstad. REVISORER ORDINARIE Roland Krantz (S), lekmannarevisor Barbro Thunér (S), lekmannarevisor Peter Söderman, auktoriserad revisor SUPPLEANTER Stina Höök (M), lekmannarevisor Inger Larén (FP), lekmannarevisor Gerry Ohlsson, auktoriserad revisor 7

8 VERKSAMHET OCH ORGANISATION Värmlandstrafik AB var fram till 31 december 2011 regional trafikhuvudman enligt lag och enligt avtal mellan kommunerna och landstinget, inom Värmlands län. Från och med årsskiftet är bolaget trafikorganisatör på uppdrag av den regionala kollektivtrafikmyndigheten (RKTM). Bolaget har därigenom ansvar för att bedriva kollektivtrafik på väg och järnväg, inom länet och till och från länet. Vidare svarar bolaget för planering, upphandling och styrning av separat skoltrafik enligt uppdrag från kommunerna. Från och med årsskiftet övergår avtalen till RKTM med bolaget som organisatör. Genom avdelningen Resetjänsten organiseras beställningscentral och anropsstyrd kollektivtrafik, främst i form av sjukresor och färdtjänst, men även i form anropsstyrd linjetrafik samt viss kompletteringstrafik. Värmlandstrafik AB svarar enligt avtal med kommunerna även för färdtjänstbedömning. Även dessa avtal ändras från årsskiftet, enligt ovan. Värmlandstrafik AB:s verksamhet upprätthålls, ifråga om trafik, genom entreprenadavtal. Den 31 december 2011 omfattade den administrativa organisation som finns vid bolagets kontor i Munkfors och i Karlstad 63 (58) årsarbetare, varav 23 (23) män och 40 (35) kvinnor. Motsvarande 5 (4) årsarbetare är att betrakta som verksamhet av tidsbegränsad natur, med separat finansiering. DE VIKTIGASTE HÄNDELSERNA hade Värmlandstrafik flera glädjande framgångar. I februari certifierades företaget enligt ISO 9001 och som första trafikhuvudman i landet. Genom certifieringen har företaget etablerat ett ledningssystem som inte bara omfattar företagets interna angelägenheter, utan också kvalitetsledningen av upphandlade samarbetspartners i form av cirka 40 olika trafikföretag. Upphandlad trafik står för mer än nittio procent av företagets omsättning och det är här kundmötet sker. Etablerade samarbetsformer är grundläggande liksom moderna affärsmodeller och kontraktsformer. Hittills fungerar arbetet med gemensamma ledningssystem inom linjetrafik med tåg och buss. Under 2012 ska motsvarande arbetsformer etableras inom separat skoltrafik och särskild kollektivtrafik. Under 2011 var Värmland bland de tre främsta länen i fråga om nöjda kunder i kollektivtrafiken, under alla månadsmätningar utom en. Det ackumulerade resultatet för hela 2011 blev en andraplats med 78 procent nöjda kunder i den nationella mätningen. Målet är 80 procent nöjda kunder. I interna mätningar, ombord på fordonen når andelen nöjda kunder procent. Den senare mätningen används som underlag för åtgärder, medan den nationella mätningen främst används som benchmarking mot övriga län och för att följa trender över längre tidsperioder. Under hösten tilldelades Värmlandstrafik utmärkelsen högsta kreditvärdighet av UC som är en av de större bedömarna av kreditvärdighet och företagsvärden, i landet. Företagets ekonomi är god, vilket kommer att vara till nytta när vi nu från och med 2012 går in i en intensiv investeringsperiod. 8

9 System 900, Hammarötrafiken, som hade trafikstart i augusti 2010, utvecklades väl med en resandeökning på omkring 30 procent under det första året. Ökningen skedde trots försenade bussleveranser, försenade leveranser av infrastruktur och stora förändringar i elevantal, vilket påverkar resandestatistiken avsevärt. Tågtrafiken bedrivs som tjänstekoncession. Den kunde uppvisa en tydlig resandeökning, även om också den regionala trafiken drabbas av det allmänt negativa omdömet om tågtrafik, som har sitt huvudsakliga ursprung i internationell och nationell tågtrafik, som med sina längre körsträckor drabbas av avsevärt svårare problem, vid störningar i infrastrukturen, än den regionala tågtrafiken. I december 2011 gjordes flera efterlängtade förstärkningar av den regionala busstrafiken. Stomlinjerna till och från Filipstad (400), Hagfors (300) och Årjäng (700) utökades med ett antal turer. Därutöver utökades matningslinje 401 Karlstad - Molkom via universitetet till frekvens timmestrafik under en stor del av dygnet. Samtidigt utökades frekvensen på stomlinje 500, Karlstad - Karlskoga, till halvtimmestrafik mellan Karlstad och Kristinehamn under rusningstid. Inom projektet FullKoll och i finansieringssamverkan med kommunerna, färdigställdes stora investeringar i hållplatser och bytespunkter, bland annat vissa stationer på Fryksdalsbanan och Värmlandsbanan, hållplatser på Hammarö och hållplatser och bytespunkter för busstrafiken i Karlstad. Utöver projektet har en ny busstation kunnat byggas i Filipstad, genom en kombination av statsbidrag och kommunal finansiering. I slutet av 2011 blev det äntligen klart hur den nya kollektivtrafikmyndigheten skulle organiseras. Myndigheten, som placerades i Region Värmland, har som viktigaste uppgift att anlägga ett långsiktigt regionalpolitiskt perspektiv på kollektivtrafiksystemet och formulera detta i trafikförsörjningsprogram och beslut om trafikplikt (det offentliga åtagandet). Detta innebär att Värmlandstrafik befrias från myndighetsansvaret och från ansvaret för programskrivning och samråd. Ökad kraft kan istället läggas på vidareutvecklat samarbete med trafikföretagen, trafikutveckling och upphandling blir ett år fyllt av tunga aktiviteter. Det sedan länge efterlängtade nya biljettsystemet kommer att levereras, utan tvekan följt av vissa födslovåndor. Förhoppningsvis har den uppskjutna leveransen ändå lett till att ett antal barnsjukdomar är eliminerade. För kunderna innebär det nya systemet effektivare hantering och ombordstigning. Genom internet och automater förbättras tillgängligheten till systemet. För Värmlandstrafik med samarbetspartners innebär systemet ökad driftsäkerhet och bättre statistikfunktion. Kunderna kommer också att möta en ny zon- och prisstruktur med delvis nya tjänster. Den informationskampanj som planeras är en av de större som genomförts i företagets historia. Fyra nya trevagnars Reginatåg kommer att levereras, mer än tolv månader för sent. Tågen är 9

10 främst planerade att användas i trafikutbyte mot Göteborg och Oslo. I Oslotrafiken krävs ett nytt avtal med verkan från december 2012, en förhandlingssituation som vid årsskiftet ser minst sagt komplicerad ut. Stora förändringar i detta avtal, jämfört med nuläget, kan tvinga fram stora förändringar i den regionala trafiken. En uppgradering av våra planerings- och kommunikationssystem är beställd och ska levereras under Tillsammans med ett nytt biljettsystem innebär detta att företaget under 2012 ska göra förändringar i de mest känsliga systemen i verksamheten. Busstationen i Karlstad har nått sitt kapacitetstak. Säkerhet och komfort i anläggningen har tydliga brister. Kapaciteten har lösts genom att flytta ut merparten av avstigningarna på Drottninggatan, där sju nya hållplatser har anlagts. Efter ytterligare åtgärder i korsningen Pihlgrensgatan - Hamngatan samt vid infarten till busstationen kommer all avstigning att ske utanför anläggningen. Därefter planeras åtgärder för höjd säkerhet och komfort genom ombyggnad av avgångsfunktionen och ny beläggning inom hela området. Samtidigt planeras en viss utökning av kontorsytan i busstationen av arbetsmiljöskäl. Ombyggnaden av busstationen finansieras genom samverkan mellan projekt FullKoll och Värmlandstrafik. Priser Den 1 januari höjdes priset på periodkort med cirka fem procent och priset på enkelbiljetter med cirka 3,5 procent. Rabatten vid betalning av enkelbiljetter med respass är oförändrad, 33 procent. Större projekt Projekt BIMS (Biljettsystem i Mellansverige) I mitten av januari 2011 kunde den planerade pilottesten startas i tätortstrafiken i Kristinehamn. Även om flera väsentliga delar av systemet inte var i funktion, blev utfallet av dessa tester till övervägande del positiv. Både kunder och förare tog emot systemet på ett bra sätt. Året har till stora delar präglats av så kallade Pre-Supply tester. Dessa har blivit mer omfattande än vad som avsågs från början och det har sin orsak i att fabrikstesterna, Factory Acceptance Test (FAT) inte var tillräckligt omfattande. All utrustning är nu levererad till Värmland och installation har skett i samtliga bussar. Genom den regelbundna förnyelse av vagnparken som sker, har en del installationer fått göras om och utrustning flyttas. Under hösten har även markarbeten genomförts för de biljettautomater som ska sättas ut i länet. Värmlandstrafiks personal som varit och är involverade i arbetet har lagt ner ett stort arbete för att föra projektet framåt. FullKoll FullKoll är ett infrastrukturprojekt som startade 2009 och som pågår till Projektet som är delfinansierat av EU drivs av Värmlandstrafik tillsammans med Trafikverket och Region Värm- 10

11 land. Projektet ska öka möjligheterna till effektiv arbetspendling i Värmland och därigenom bidra till ökad konkurrenskraft och utveckling av näringslivet. FullKoll projektet går mot sitt slut och under året har en rad investeringsobjekt upphandlats och färdigställts. Uppgraderingar har skett på järnvägsstationer längs Värmlandsbanan och Fryksdalsbanan med väderskydd, cykel- och pendelparkeringar. Ytterligare hållplatser för att komplettera det nya trafiksystemet 900 och knyta ihop trafiken mellan Karlstad och Hammarö har uppförts. Nya hållplatser längs E45 i Säffle och E18 i Kristinehamn är under produktion och en förstärkning och uppgradering av viktiga bytespunkter i Ilanda och Graninge görs för att öka tillgängligheten till länets stomlinjesystem. Många av objekten har blivit klara under årets sista månader medan det i andra fall skall göras kompletterande arbeten under våren Åtgärderna i projektet genomförs för att förbättra den fysiska tillgängligheten till kollektivtrafiksystemet, öka attraktiviteten och skapa större kundnytta. För att skapa säkrare och smidigare trafik i centrala Karlstad har projektet tagit fram förslag på utformning av en modern busstation. Dessutom har ombyggnader i gatumiljön runt busstationen färdigställts för att öka trafiksäkerhet och framkomlighet för bussarna. Allt eftersom investeringar färdigställs arbetar projektet med att hitta relevanta kanaler för kommunikation, mycket återstår på detta område under 2012 men en målgrupp som bearbetats under året är företag i anslutning till projektets investeringsobjekt. 2xKoll 2xKoll (dubbelkoll) är ett utvecklingsprojekt som startade 2011 och som pågår till Som namnet antyder har projektet två delar; dels att utveckla en modell för hur olika former av trafiklösningar på landsbygd och i glesbygd på ett effektivt sätt kan bidra till en tillgängligare kollektivtrafik och dels att utveckla en modell för hur organisationer aktivt kan arbeta med anställdas resor och göra dem mer miljövänliga med hjälp av Värmlandstrafik. Båda delprojekten kommer att testköra piloter av kollektivtrafik och andra aktiviteter för att skapa en erfarenhet av hur lösningarna fungerar i verkligheten. Ambitionen är att projektet ska upprätta pilottrafik och aktiviteter i projektets partnerkommuner Filipstads kommun, Sunne kommun och Säffle kommun samt på stora arbetsplatser som Hammarö kommun, Landstinget i Värmland och Karlstads universitet. Under året har planer för dessa aktiviteter arbetats fram och omvärldsbevakning har genomförts. Kollektivtrafikforskningscentret SAMOT vid Karlstads universitet har bistått projektet. ITRACT- Improving Transport and Accessibility through new Communication Technologies ITRACT är ett EU projekt som delfinansieras av Interreg 4B (Nordsjö regionen) och pågår under åren ITRACT-projektet fokuserar på utveckling och användande av nya ICT-applikationer (Information 11

12 Communication Technologies) för förbättrad och förenklad kommunikation inom kollektivtrafik. Det övergripande målet är att förbättra förutsättningarna för perifert belägna områden runt Nordsjön att utvecklas genom innovativa, hållbara och användarvänliga kommunikationsmöjligheter. Den 1 december 2011 anställdes en projektledare som arbetat med att planera projektet inför projektstart. Trafik Den totala produktionen av buss- och tågkilometer uppgick 2011 till cirka 15,1 (14,2) miljoner tidtabellskilometer. I siffran ingår 0,70 (0,70) miljoner tidtabellskilometer tätortstrafik. Tätorts-trafiken i Karlstad uppgår till 4,0 (3,9) miljoner kilometer och ingår inte i ovanstående redovisning. Resande Det totala resandet, exklusive skolresor, har ökat under 2011 med knappt en procent. Resandet med buss är oförändrat och resandet med tåg har ökat med 6,4 procent. Skolresor i linjetrafik och i separat skoltrafik har 2011 minskat med 5,3 procent, vilket motsvarar resor. Totalt resande innefattande buss, tåg, separat skoltrafik och särskild kollektivtrafik uppgick 2011 till 8,6 miljoner resor. Därutöver genererade Värmlandstrafik 1,3 (1,1) miljoner resor inom tätortstrafiken i Karlstad. Ekonomi Intäktsfinansieringsgraden har under 2011 varit cirka 46 (49) procent för buss- och tågtrafiken, målet är lägst 50 procent. I en kraftig utbyggnadsfas med leverans av nya fordon är en nedgång svår att undvika. Styrelsens bedömning är att nedgången i självfinansieringsgraden blir djupare innan det vänder. Ägarbidraget för 2011 var fastställt till 267 (240) miljoner kronor. Utslaget på länsinvånare medför detta ett genomsnittligt bidrag till länstrafikens verksamhet med 978 (878) kronor per invånare. Inklusive tätortstrafiken i Karlstad uppgår bidraget till (1 133) kronor per länsinvånare. Resultatet för 2011 är 9,9 (9,4) miljoner kronor. Företagets mål är en procent av totala omsättningen, vilket 2011 innebär 6,7 miljoner kronor. Omsättningstillgångarna, exklusive ägarbidrag uppgår vid årsskiftet till 132 miljoner kronor. Likviditetsmålet är formulerat som lägst 1 x kortfristiga skulder, vilket detta år är, exklusive ägarbidrag, 93 miljoner kronor. Soliditeten, exklusive ägarbidrag, uppgår till 39,01(33,4) procent. Målet är 2012 justerat till 50 procent. Vagnbolaget AB Transitio Värmlandstrafik AB är delägare i AB Transitio vars uppgift är att svara för den regionala tågtrafikens behov av fordon genom gemensam finansiering och reservdelsförsörjning. Genom hyresavtal med Transitio har Värmlandstrafik ett åtagande som 31 december 2011 motsvarar eget ägande på 628 miljoner kronor. Detta åtagande är säkrat genom borgensåtagande från Landstinget i Värmland med samma belopp levereras fyra nya Reginatåg vilket kommer att medföra en höjning av Värmlandstrafiks åtagande och landstingets borgensåtagande med cirka 160 miljoner kronor. Värmlandstrafiks ägande i Transitio AB kommer under 2012 att övergå till Region Värmland. 12

13 PERIODKORT 2011 KRONOR Länskort Buss, 14 dagar, vuxen 625 Länskort Buss, 30 dagar, vuxen 965 Länskort Buss, 365 dagar, vuxen Länskort Buss & Tåg, vuxen, kalendermånad 965 Länskort Buss & Tåg, ungdom år, kalendermånad 770 Länskort Buss & Tåg, skolungdom 7-19 år, kalendermånad 385 Länskort Buss & Tåg, vuxen, kalenderår Länskort Plus, färdtjänstberättigade, buss, tåg, taxi, kalendermånad Tvåkommunkort Karlstad-Hammarö Buss, 14 dagar 480 Tvåkommunkort Karlstad-Hammarö Buss, 30 dagar 735 Tvåkommunkort Karlstad-Hammarö Buss, 365 dagar Tvåkommunkort Karlstad-Hammarö Buss & Tåg, kalendermånad 735 Karlstad-Örebrokortet, kalendermånad ENKELBILJETT 2011 Zon Vuxen Ungdom Skolungdom 7-19 Fullpris Värdekort Fullpris Värdekort Fullpris Värdekort , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,33 8 eller fler , , ,00 Alla priser i kronor. En zon är cirka 10 kilometer. 13

14 ÄGANDE Det är länets 16 kommuner och landstinget som äger Värmlandstrafik AB. Hälften av aktierna ägs av landstinget medan andra halvan är fördelad på kommunerna efter den folkmängd de hade den 1 januari Från och med 2012 övergår samtliga aktier till Region Värmland. Kommun Aktiekapital, kr Andel, procent Arvika ,8 Eda ,6 Filipstad ,0 Forshaga ,1 Grums ,7 Hagfors ,4 Hammarö ,7 Karlstad ,2 Kil ,2 Kristinehamn ,4 Munkfors ,7 Storfors ,8 Sunne ,5 Säffle ,9 Torsby ,4 Årjäng ,8 Landstinget ,0 Summa ,0 978 kronor lade varje värmlänning i genomsnitt i fjol till Värmlandstrafik. 14

15 ÄGARBIDRAG Enligt konsortialavtalet, punkt 6, mellan Värmlandstrafik AB och aktieägarna, ska underskottet täckas av landstinget till 50 procent och resterande del av kommunerna fördelat mellan kommunerna i förhållande till antal tidtabellskilometer (50 procent) tidtabellstimmar (25 procent) och befolkning (25 procent). Kommun Arvika Eda Filipstad Forshaga Grums Hagfors Hammarö Karlstad Kil Kristinehamn Munkfors Storfors Sunne Säffle Torsby Årjäng Landstinget Summa kronor lade varje värmlänning i genomsnitt i fjol till Värmlandstrafik och Karlstads tätortstrafik. 15

16 Finansiering Värmlandstrafik har inga lån. Landstinget har ett borgensåtagande för bolagets räkning för lån i bank som uppgår till 40 (40) miljoner kronor. 31 december 2011 utnyttjade bolaget ingen del av borgensutrymmet. Landstinget har därutöver lämnat borgen till AB Transitio för anskaffning av tågsätt för Värmlandstrafiks räkning. Landstingets borgensåtagande mot Transitio uppgick 31 december 2011 till cirka 628 miljoner kronor. Finansiella risker Bolaget är exponerat för ränterisker, risker för kreditförluster, indexrisker samt risker för anläggningsskador. Dessa risker hanteras genom systematisk kreditbedömning samt fullvärdesförsäkring av anläggningarna. Bolaget är vaksamt över förändringar i omvärlden som kan påverka bolagets kostnadsbild i form av leasingavtal, trafikavtal med mera. Bolaget har simulerat hur eventuella förändringar påverkar bolagets kostnadsbild. Transparenslagen Redovisning enligt lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. Verksamheten finansieras av biljettförsäljning och av kommunerna och Landstinget i Värmlands län. Öppen redovisning Nedan beskrivs de ekonomiska förbindelserna med stat, kommun och landsting som företaget har haft under året. Redovisningen är upprättad utifrån fakturerade belopp under kalenderåret Ekonomiska förbindelser 2011 Ägarbidrag Trafikersättning Bidrag, projekt Summa Separat redovisning All verksamhet anses vara konkurrensskyddad verksamhet och därmed upprättas ingen separat redovisning, i enlighet med 4 lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser med mera. 16

17 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Överkursfond Balanserade vinstmedel Årets vinst Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs RESULTAT OCH STÄLLNING Resultatet av bolagets verksamhet samt den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår i övrigt av efterföljande resultaträkningar och balansräkningar med noter. 15,1 miljoner tidtabellkilometer gick våra bussar och tåg i fjol. 17

18 KOLLEKTIVTRAFIKEN SPARAR SAMHÄLLET 108 MILJONER Kollektivtrafiken sparar samhället stora kostnader som aldrig syns i en konventionell företagsekonomisk beräkning. Samhällsnyttan är stor men inte alltid lättberäknad. Här har tre relativt enkelt kvantifierbara områden valts för att göra en enklare samhällsekonomisk beräkning av kollektivtrafikens samhällsnytta år 2011: 1. Miljöeffekter 2. Tillgänglighet 3. Trafiksäkerhet Alla beräkningar är gjorda i underkant, besparingarna kan vara större i verkligheten. Miljöeffekten av att resenärerna åker kollektivt istället för att ta bil gör att samhället i Värmland sparar kronor. Tillgängligheten som gör att arbetslösa får möjlighet att pendla (och därmed inte längre är arbetslösa) gör att samhället sparar kronor. Trafiksäkerheten är åtta gånger så stor om man åker kollektivt jämfört med andra trafiksätt. Det gör att samhället sparar kronor. Totalt sparar samhället på dessa tre områden kronor år Till dessa 108 miljoner kronor tillkommer dessutom vinster för mindre ohälsa. Människor som åker kollektivt rör sig fyra gånger längre till fots än de som klassas som bilister. En annan vinst för samhället är att kollektivtrafiken kräver mindre yta. I Värmland är inte trängseln ett problem, men även här kräver bilismen många parkeringsplatser. Dessa vinster är inte obetydliga men det finns inga enkla sätt att beräkna kostnaderna. Samhällets ekonomiska vinst blir högre ju fler värmlänningar som väljer att åka kollektivt istället för att åka bil. Eftersom vi vill öka Värmlandstrafiks marknadsandel kommer därmed även samhällsnyttan att öka. SÅ HÄR HAR VI RÄKNAT Miljökostnaden är beräknad på hur många kilo koldioxid och kilo kväveoxid kollektivtrafiken släppte ut jämfört med om resorna skulle ha gjorts med bil. Miljökostnaden beräknas vara 1.5 kr/kg CO2 och 75 kr/kg NOx (SIKA ASEK4 2008:3). Tillgänglighetens kostnad är beräknad utifrån antalet sålda periodkort i Värmland och Svensk Kollektivtrafiks beräkning på hur många som kan jobba på grund av att kollektivtrafiken finns och förädlingsvärde per sysselsatt. I antalet sålda periodkort ingår även sådana som är sålda till studerande, dock ej grundskoleelever. Trafiksäkerheten är beräknad utifrån vad kostnaden är för lätt skada, för svår personskada och för dödsfall, genom SIKA:s beräkningsunderlag och Svensk Kollektivtrafiks senaste uträkning på hur säkert det är att åka kollektivt jämfört med annat trafiksätt. Fordonsuppgifterna är en uppskattning utifrån 2010 års siffror. För antalet skadade och dödade i trafiken har vi också använt 2010 års siffror eftersom vi inte har tillgång till fjolårets siffror när detta skrivs. Beräkningarna är hämtade ur Värmlandstrafiks arbete Mål och mått för Värmlandstrafiks verksamhetsutveckling och verksamhetsstyrning, Markus Bergman och Stephan Bösch. 18

ÅRSREDOVISNING 2006. ÅRSREDOVISNING 2006, Värmlandstrafik AB, organisationsnummer 55 62 06-4641

ÅRSREDOVISNING 2006. ÅRSREDOVISNING 2006, Värmlandstrafik AB, organisationsnummer 55 62 06-4641 VÄRMLANDSTRAFIK AB ÅRSREDOVISNING 2006 ÅRSREDOVISNING 2006 ÅRSREDOVISNING 2006, Värmlandstrafik AB, organisationsnummer 55 62 06-4641 Text: Lars Bull, Tommy Utterberg, Per Magnus Bengtsson, Sven-Ove Svensson

Läs mer

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING KONCERNREDOVISNING Koncernredovisning för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida Vd har ordet 3 Dala Kraft-koncernen 4

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011 Göteborg Energi Gothnet AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget äger och driver ett stadsnät där vi erbjuder invånare och företag möjligheten att välja mellan ett stort utbud

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB 2013 ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB SUNDFRAKT ÅRSREDOVISNING 2013 1 VISION & AFFÄRSIDÉ V V Sundfrakt är en modern och lönsam tjänsteproducerande logistikkoncern som utvecklar affärer med nöjda kunder. Stolta

Läs mer

Årsredovisning 2014 2014

Årsredovisning 2014 2014 2014 Årsredovisning 2014 KVILLEBÄCKEN, GÖTEBORG Innehållsförteckning Året i korthet 3 VD har ordet 4 Hur är det att vara ny på Tuve Bygg? 6 Våra arbetschefer 8 Projekt i Tuve Bygg under året 9 Årets Betongentreprenör

Läs mer

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning.

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Årsrapport 2013 INNEHÅLL Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Teknisk översikt per produkt

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010 Göteborg Energi Nät är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi. Vårt ansvar är att bygga, äga och förvalta koncernens elnät med tillhörande anläggningar. GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

Läs mer

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 CONNECTA AB ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE CONNECTA

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2010 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2010 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2010 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

T R O N D H E I M H Ä R N Ö S A N D B E R G E N F A L U N B O R L Ä N G E U P P S A L A S T O C K H O L M O S L O ÅRS REDO

T R O N D H E I M H Ä R N Ö S A N D B E R G E N F A L U N B O R L Ä N G E U P P S A L A S T O C K H O L M O S L O ÅRS REDO T R O N D H E I M H Ä R N Ö S A N D B E R G E N F A L U N O S L O B O R L Ä N G E U P P S A L A S T O C K H O L M ÅRS REDO visning Triona AB Org nr 556559-4123 Årsredovisning och koncernredovisning för

Läs mer

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011 Falbygdens Energi AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB och verkar i första hand inom Falköpings kommun. Företaget producerar, distribuerar och säljer energi samt bedriver elnätverksamhet.

Läs mer

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 1 Innehåll ÅRET I KORTHET 3 VD HAR ORDET 4-5 OMRÅDESCHEFER 6-7 FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION 10 ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING 11 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FINANSIELL INFORMATION Resultaträkning Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 INNEHÅLL VD har ordet 3 ONE Media 4 Förvaltningsberättelse 8 Koncernens bokslut 14 Moderbolagets bokslut 19 Noter, gemensamma för koncern och

Läs mer

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse.

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar, privatlån och elavtal till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster inom privatekonomi genom Insplanet.com. Bolagets

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR

ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING för räkenskapsåret 2010 ÖSTERLENS KRAFT Ekonomiska Förening Org nr 738800-2706 Styrelsen avger följande årsredovisning

Läs mer

HBV ÅRSREDOVISNING 2012

HBV ÅRSREDOVISNING 2012 HBV ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL 3 6 9 10 11 12 12 14 16 17 22 Verksamhetsberättelse VD har ordet Förvaltningsberättelse Snabba fakta om HBVs verksamhet Förslag till vinstdisposition Resultat och ställning

Läs mer

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11.

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. 20 09 innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. Personliga hem 12. Bo Kvar 15. Miljötanke 19. Förvaltningsberättelse 21. Finansiell utveckling 26.

Läs mer

VD HAR ORDET. De tre målområdena är kundfokus och affärsmässighet samt social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

VD HAR ORDET. De tre målområdena är kundfokus och affärsmässighet samt social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. ÅRSREDOVISNING VD HAR ORDET Vår styrelse antog under 2013 vår nya vision 2025. Vår vision bygger på den vision för 2025 som Borås Stad tog fram innan vi fastställde vår. I vår vision har vi valt tre strategiska

Läs mer

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING Innehåll Idrottens Spel i korthet 01 VD har ordet 02 Idrottens Bingo 04 IDP 06 Föreningar 08 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 11 Balansräkning 12 Kassaflödesanalys

Läs mer

Insplanet 2012. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse.

Insplanet 2012. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster, Insplanet.com. Genom dottersajten Myloan.se erbjuds även jämförelse-

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING EKONOMISK REDOVISNING Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Aktiebolaget Stockholmshem avger härmed redovisning för bolagets verksamhet 2014 - bolagets 77:e verksamhetsår. Stockholmshems

Läs mer

Årsredovisning 2012 Östersundshem AB

Årsredovisning 2012 Östersundshem AB Årsredovisning 2012 Östersundshem AB 1 2 3 Välkommen till Östersundshem ord från vd 6 Gröna Östersundshem 8 Våra kunder ska känna sig som hemma 10 Utveckling, förbättring och ansvar 12 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g

Å r s r e d o v i s n i n g Års redo vis ning Årsredovisning för Helsingborgs Hamn AB 2012 Styrelsen och verkställande direktören för Helsingborgs Hamn AB, organisationsnummer 556024-0979, får härmed avge årsredovisning jämte koncernredovisning

Läs mer

Årsredovisning2013. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB

Årsredovisning2013. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB Årsredovisning2013 Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB Förenklad miljösmart vardag VIVAB ansvarar för att boende och verksamma i Varbergs och

Läs mer

VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM...

VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM... Årsredovisning 2012 Innehåll VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM...10 PRODUKT VI BYGGER NYTT...12 HÅLLBAR

Läs mer

Trafikförsäkringsföreningen

Trafikförsäkringsföreningen Verksamhetsberättelse 2011 verksamhetsberättelse trafikförsäkringsföreningen 2011 Innehåll Vd har ordet Året i korthet Ledning och styrelse Årsredovisning och koncernredovisning Revisionsberättelse 2

Läs mer

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning 3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL Vd-ord 5 Våra fem starka affärsområden 7 Året som gått 8 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 12 Balansräkning 13 Kassaflödesanalys

Läs mer

01 / VD har ordet. 02 / Några ord om Bankpension. 03 / Förvaltningsberättelse. 04 / Flerårsöversikt. 05 / Resultaträkning. 06 / Balansräkning

01 / VD har ordet. 02 / Några ord om Bankpension. 03 / Förvaltningsberättelse. 04 / Flerårsöversikt. 05 / Resultaträkning. 06 / Balansräkning Innehåll. 01 / VD har ordet 02 / Några ord om Bankpension 03 / Förvaltningsberättelse 04 / Flerårsöversikt 05 / Resultaträkning 06 / Balansräkning 07 / Tilläggsupplysningar 08 / Noter 09 / Revisionsberättelse

Läs mer

FORTNOX AB ÅRSREDOVISNING

FORTNOX AB ÅRSREDOVISNING (PUBL) FORTNOX AB ÅRSREDOVISNING RÄKENSKAPSÅRET 2011 Org.nr.556469-6291 VÄNLIGA LÖSNINGAR FÖR SMÅFÖRETAGARE MED FÖTTERNA PÅ JORDEN OCH HUVUDET BLAND MOLNEN INNEHÅLL VD-kommentar 4 Affärsidé, mål och strategier

Läs mer

HKC Hotels. Ett familjeföretag i tiden. Årsredovisning

HKC Hotels. Ett familjeföretag i tiden. Årsredovisning HKC Hotels Ett familjeföretag i tiden Årsredovisning 2012 HKC Hotels i korthet år 2012 Innehållsförteckning l l l l l l Antal sålda rum ökade med 2 440 rumsnätter (2,1 procents ökning). Genomsnittsbeläggningen

Läs mer