KONTAKT MED VÄRMLANDSTRAFIK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KONTAKT MED VÄRMLANDSTRAFIK"

Transkript

1 VÄRMLANDSTRAFIK AB ÅRSREDOVISNING

2 ÅRSREDOVISNING 2011 KONTAKT MED VÄRMLANDSTRAFIK ÅRSREDOVISNING 2011 Värmlandstrafik AB Organisationsnummer TEXT: Johnny Albenius, Lars Bull, Torbjörn Danielsson, Roland Krantz, Barbro Thunér, Peter Söderman, Carina Rosenquist, Lena Thorin, Anna Stålhammar, Markus Bergman och Sofie Grahn. FOTO: Sofie Grahn, Peter Östborg TRYCK: Lenanders Grafiska, Kalmar, Miljögodkänt papper. Artiklarna på sidan 20, 22, 26, 38 och 45 som beskriver händelser under 2011: Text och foto Sofie Grahn. Om inte särskilt anges redovisas alla belopp i tusentals kronor. Fler exemplar kan beställas från huvudkontoret i Munkfors, se kontaktvägar nedan. KONTAKT MED VÄRMLANDSTRAFIK HUVUDKONTORET Värmlandstrafik Tallbacksvägen 2, Munkfors växel fax KARLSTADSKONTORET Värmlandstrafik Lagergrens gata 8, Karlstad växel fax KUNDCENTER KARLSTADS BUSSTATION Värmlandstrafik, Kundcenter Drottninggatan 43, Karlstad KUNDCENTER CENTRALSJUKHUSET Värmlandstrafik, Kundcenter Rosenborgsgatan 2, Karlstad växel SERVICEKONTORET Värmlandstrafik, Service Bromsgatan 6, Karlstad E-POST: E-postadresser till vår personal: 2

3 INNEHÅLL VD HAR ORDET: GLÄDJANDE FRAMGÅNGAR ÅRSREDOVISNING 7 Förvaltningsberättelse 7 Styrelsen 7 VERKSAMHET OCH ORGANISATION 8 Enkelbiljett 2011 och periodkort Ägande 14 Ägarbidrag 15 Förslag till vinstdisposition 17 KOLLEKTIVTRAFIKEN SPARAR SAMHÄLLET 108 MILJONER 18 SÅ MYCKET TJÄNAR MILJÖN NÄR VI ÅKER KOLLEKTIVT 19 HÄNT MED VÄRMLANDSTRAFIKS UTVECKLINGSARBETE I FOKUS 20 HÄNT EN NY MÖTESPLATS MED VÅRA RESENÄRER PÅ CENTRALSJUKHUSET 22 RESULTATRÄKNING 23 BALANSRÄKNING 24 EGET KAPITAL OCH SKULDER 25 HÄNT GEMENSAM MARKNADSFÖRING FÖR ETT ÖKAT RESANDE 26 KASSAFLÖDESANALYS 27 NOTER 28 REVISIONSBERÄTTELSE 38 GRANSKNINGSRAPPORT 40 HÄNT ETT KVALITETSARBETE FÖR RESENÄRERNAS BÄSTA 41 ANROPSSTYRD TRAFIK SPARAR PENGAR 42 SAMORDNINGSVINSTEN ÖVER 24,3 MILJONER KRONOR 44 HÄNT MÅNGA FÖRBEREDELSER SKER BAKOM KULISSERNA PÅ BIMS 45 VI UTNYTTJAR VÅRA FORDON 42 PROCENT EFFEKTIVARE 46 TRAFIKAVTAL

4 VD HAR ORDET Värmlandstrafik hade flera glädjande framgångar I februari blev vi som första trafikhuvudman i landet kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001 och Det betyder att vi nu har skapat ett ledningssystem som inte bara omfattar företagets interna angelägenheter. Det omfattar också kvalitetsledningen av upphandlade samarbetspartners, i form av cirka 40 olika trafikföretag. Upphandlad trafik står för mer än nittio procent av företagets omsättning och det är här mötet med våra kunder sker. Lars Bull. Etablerade samarbetsformer är grundläggande, liksom moderna affärsmodeller och kontraktsformer. Hittills fungerar arbetet med gemensamma ledningssystem inom linjetrafik med tåg och buss. Under 2012 ska motsvarande arbetsformer etableras inom separat skoltrafik och särskild kollektivtrafik. Kollektivtrafiken i Värmland har nöjda resenärer. Under 2011 var Värmland bland de tre främsta länen i fråga om nöjda kunder i kollektivtrafiken, alla månader utom en. Mätningen sker i den gemensamma intervjuundersökningen Kollektivtrafikbarometern. Det ackumulerade resultatet för hela 2011 blev en andraplats med 78 procent nöjda kunder i den nationella mätningen. Vårt mål är 80 procent nöjda kunder. I interna mätningar ombord på fordonen når andelen nöjda kunder procent. Den senare mätningen används som underlag för åtgärder, medan den nationella mätningen främst används som benchmarking mot övriga län och för att följa trender över längre tidsperioder. Under hösten tilldelades Värmlandstrafik utmärkelsen högsta kreditvärdighet av UC, som är en av de större bedömarna av kreditvärdighet och företagsvärden i landet. Vår ekonomi är god, vilket kommer att vara till nytta när vi nu från och med 2012 går in i en intensiv investeringsperiod. System 900, Hammarötrafiken, som hade trafikstart i augusti 2010, utvecklades väl med en resandeökning på omkring 30 procent under det första året. Ökningen skedde trots försenade bussleveranser, försenade leveranser av infrastruktur och stora förändringar i elevantal, vilket påverkar resandestatistiken avsevärt. Tågtrafiken, som bedrivs som tjänstekoncession, kunde uppvisa en tydlig resandeökning. Detta trots att även den regionala trafiken drabbas av det allmänt negativa omdömet om tågtrafik. Ett missnöje som har sitt ursprung i internationell och nationell tågtrafik, där körsträckorna är längre och där problemen blir större vid störningar i infrastrukturen. I december 2011 gjordes flera efterlängtade förstärkningar av den regionala busstrafiken. Stomlinjerna till och från Filipstad (400), Hagfors (300) och Årjäng (700) utökades med ett antal turer. Därutöver utökades matningslinjen 401 Karlstad - Molkom via universitetet till timmestrafik under en stor del av dygnet. Samtidigt utökades turtätheten på stomlinje 500, Karlstad - Karlskoga, till halvtimmestrafik mellan Karlstad och Kristinehamn under rusningstid. Inom projektet FullKoll, och i finansieringssamverkan med kommunerna, färdigställdes stora 4

5 GLÄDJANDE FRAMGÅNGAR 2011 investeringar i hållplatser och bytespunkter, bland annat vissa stationer på Fryksdalsbanan och Värmlandsbanan, hållplatser på Hammarö och hållplatser och bytespunkter för busstrafiken i Karlstad. Utöver projektet har en ny busstation tagits i bruk i Filipstad, genom en kombination av statsbidrag och kommunal finansiering. I slutet av 2011 blev det så äntligen klart hur den nya kollektivtrafikmyndigheten skulle organiseras. Myndigheten placerades i Region Värmland. Dess viktigaste uppgift blir att anlägga ett långsiktigt regionalpolitiskt perspektiv på kollektivtrafiksystemet och formulera detta i trafikförsörjningsprogram och beslut om trafikplikt (det offentliga åtagandet). Detta innebär att Värmlandstrafik befrias från myndighetsansvaret och från ansvaret för programskrivning och samråd. Ökad kraft kan i stället läggas på vidareutvecklat samarbete med trafikföretagen, trafikutveckling och upphandling års resultat uppgår till kronor (1,5 procent x omsättningen), i en omsättning som omfattar kronor. Balansomslutningen, exklusive påverkan av ägarbidrag, uppgår till kronor. Inklusive ägarbidrag, kronor. Soliditeten uppgår till kronor eller 39 procent exklusive påverkan av ägarbidrag, 20 procent inklusive ägarbidrag. Likviditeten uppgår till kronor eller 1,15 x kortfristiga skulder. I bägge likviditetsmåtten ingår ägarbidragen. Sammantaget har företaget en god ekonomi, efter ett extremt händelserikt år med stora förändringar. Styrkan behövs för att klara de prövningar vi har framför oss. Jag tänker på en mycket stor upphandling, en turbulent tågtrafiksituation med förändrad trafikeringsplan, fordonsleveranser, nya avtal om anslutande trafik och försäljningar av gamla fordon, stora investeringar i känsliga tekniska system och en stor investering i den största infrastrukturanläggningen i busstrafiken, busstationen i Karlstad. Vi har med andra ord ännu ett spännande år framför oss! Lars Bull Verkställande direktör 5

6 6

7 ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för Värmlandstrafik AB, får härmed avge följande årsredovisning för bolagets verksamhet under STYRELSEN ORDINARIE LEDAMÖTER Jesper Johansson (MP), ordförande Tommy Ternemar (S), vice ordförande Peter Joensuu (M) Ola Persson (C) Leif Sandberg (M) Angelica Rage (S) Mikael Dalqvist (S) SUPPLEANTER Maria Widlund (M) Georg Forsberg (C) Marianne Åhman (FP) Charlie Weimers (KD) Birgitta Gauffin (S) Aina Wåhlund (S) Per Gruvberger (S) VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR Lars Bull Styrelsen har under 2011 genomfört tio sammanträden. Ordinarie årsstämma ägde rum 1 april 2011 i Karlstad. Extra bolagsstämma ägde rum 1 juli 2011 i Karlstad. REVISORER ORDINARIE Roland Krantz (S), lekmannarevisor Barbro Thunér (S), lekmannarevisor Peter Söderman, auktoriserad revisor SUPPLEANTER Stina Höök (M), lekmannarevisor Inger Larén (FP), lekmannarevisor Gerry Ohlsson, auktoriserad revisor 7

8 VERKSAMHET OCH ORGANISATION Värmlandstrafik AB var fram till 31 december 2011 regional trafikhuvudman enligt lag och enligt avtal mellan kommunerna och landstinget, inom Värmlands län. Från och med årsskiftet är bolaget trafikorganisatör på uppdrag av den regionala kollektivtrafikmyndigheten (RKTM). Bolaget har därigenom ansvar för att bedriva kollektivtrafik på väg och järnväg, inom länet och till och från länet. Vidare svarar bolaget för planering, upphandling och styrning av separat skoltrafik enligt uppdrag från kommunerna. Från och med årsskiftet övergår avtalen till RKTM med bolaget som organisatör. Genom avdelningen Resetjänsten organiseras beställningscentral och anropsstyrd kollektivtrafik, främst i form av sjukresor och färdtjänst, men även i form anropsstyrd linjetrafik samt viss kompletteringstrafik. Värmlandstrafik AB svarar enligt avtal med kommunerna även för färdtjänstbedömning. Även dessa avtal ändras från årsskiftet, enligt ovan. Värmlandstrafik AB:s verksamhet upprätthålls, ifråga om trafik, genom entreprenadavtal. Den 31 december 2011 omfattade den administrativa organisation som finns vid bolagets kontor i Munkfors och i Karlstad 63 (58) årsarbetare, varav 23 (23) män och 40 (35) kvinnor. Motsvarande 5 (4) årsarbetare är att betrakta som verksamhet av tidsbegränsad natur, med separat finansiering. DE VIKTIGASTE HÄNDELSERNA hade Värmlandstrafik flera glädjande framgångar. I februari certifierades företaget enligt ISO 9001 och som första trafikhuvudman i landet. Genom certifieringen har företaget etablerat ett ledningssystem som inte bara omfattar företagets interna angelägenheter, utan också kvalitetsledningen av upphandlade samarbetspartners i form av cirka 40 olika trafikföretag. Upphandlad trafik står för mer än nittio procent av företagets omsättning och det är här kundmötet sker. Etablerade samarbetsformer är grundläggande liksom moderna affärsmodeller och kontraktsformer. Hittills fungerar arbetet med gemensamma ledningssystem inom linjetrafik med tåg och buss. Under 2012 ska motsvarande arbetsformer etableras inom separat skoltrafik och särskild kollektivtrafik. Under 2011 var Värmland bland de tre främsta länen i fråga om nöjda kunder i kollektivtrafiken, under alla månadsmätningar utom en. Det ackumulerade resultatet för hela 2011 blev en andraplats med 78 procent nöjda kunder i den nationella mätningen. Målet är 80 procent nöjda kunder. I interna mätningar, ombord på fordonen når andelen nöjda kunder procent. Den senare mätningen används som underlag för åtgärder, medan den nationella mätningen främst används som benchmarking mot övriga län och för att följa trender över längre tidsperioder. Under hösten tilldelades Värmlandstrafik utmärkelsen högsta kreditvärdighet av UC som är en av de större bedömarna av kreditvärdighet och företagsvärden, i landet. Företagets ekonomi är god, vilket kommer att vara till nytta när vi nu från och med 2012 går in i en intensiv investeringsperiod. 8

9 System 900, Hammarötrafiken, som hade trafikstart i augusti 2010, utvecklades väl med en resandeökning på omkring 30 procent under det första året. Ökningen skedde trots försenade bussleveranser, försenade leveranser av infrastruktur och stora förändringar i elevantal, vilket påverkar resandestatistiken avsevärt. Tågtrafiken bedrivs som tjänstekoncession. Den kunde uppvisa en tydlig resandeökning, även om också den regionala trafiken drabbas av det allmänt negativa omdömet om tågtrafik, som har sitt huvudsakliga ursprung i internationell och nationell tågtrafik, som med sina längre körsträckor drabbas av avsevärt svårare problem, vid störningar i infrastrukturen, än den regionala tågtrafiken. I december 2011 gjordes flera efterlängtade förstärkningar av den regionala busstrafiken. Stomlinjerna till och från Filipstad (400), Hagfors (300) och Årjäng (700) utökades med ett antal turer. Därutöver utökades matningslinje 401 Karlstad - Molkom via universitetet till frekvens timmestrafik under en stor del av dygnet. Samtidigt utökades frekvensen på stomlinje 500, Karlstad - Karlskoga, till halvtimmestrafik mellan Karlstad och Kristinehamn under rusningstid. Inom projektet FullKoll och i finansieringssamverkan med kommunerna, färdigställdes stora investeringar i hållplatser och bytespunkter, bland annat vissa stationer på Fryksdalsbanan och Värmlandsbanan, hållplatser på Hammarö och hållplatser och bytespunkter för busstrafiken i Karlstad. Utöver projektet har en ny busstation kunnat byggas i Filipstad, genom en kombination av statsbidrag och kommunal finansiering. I slutet av 2011 blev det äntligen klart hur den nya kollektivtrafikmyndigheten skulle organiseras. Myndigheten, som placerades i Region Värmland, har som viktigaste uppgift att anlägga ett långsiktigt regionalpolitiskt perspektiv på kollektivtrafiksystemet och formulera detta i trafikförsörjningsprogram och beslut om trafikplikt (det offentliga åtagandet). Detta innebär att Värmlandstrafik befrias från myndighetsansvaret och från ansvaret för programskrivning och samråd. Ökad kraft kan istället läggas på vidareutvecklat samarbete med trafikföretagen, trafikutveckling och upphandling blir ett år fyllt av tunga aktiviteter. Det sedan länge efterlängtade nya biljettsystemet kommer att levereras, utan tvekan följt av vissa födslovåndor. Förhoppningsvis har den uppskjutna leveransen ändå lett till att ett antal barnsjukdomar är eliminerade. För kunderna innebär det nya systemet effektivare hantering och ombordstigning. Genom internet och automater förbättras tillgängligheten till systemet. För Värmlandstrafik med samarbetspartners innebär systemet ökad driftsäkerhet och bättre statistikfunktion. Kunderna kommer också att möta en ny zon- och prisstruktur med delvis nya tjänster. Den informationskampanj som planeras är en av de större som genomförts i företagets historia. Fyra nya trevagnars Reginatåg kommer att levereras, mer än tolv månader för sent. Tågen är 9

10 främst planerade att användas i trafikutbyte mot Göteborg och Oslo. I Oslotrafiken krävs ett nytt avtal med verkan från december 2012, en förhandlingssituation som vid årsskiftet ser minst sagt komplicerad ut. Stora förändringar i detta avtal, jämfört med nuläget, kan tvinga fram stora förändringar i den regionala trafiken. En uppgradering av våra planerings- och kommunikationssystem är beställd och ska levereras under Tillsammans med ett nytt biljettsystem innebär detta att företaget under 2012 ska göra förändringar i de mest känsliga systemen i verksamheten. Busstationen i Karlstad har nått sitt kapacitetstak. Säkerhet och komfort i anläggningen har tydliga brister. Kapaciteten har lösts genom att flytta ut merparten av avstigningarna på Drottninggatan, där sju nya hållplatser har anlagts. Efter ytterligare åtgärder i korsningen Pihlgrensgatan - Hamngatan samt vid infarten till busstationen kommer all avstigning att ske utanför anläggningen. Därefter planeras åtgärder för höjd säkerhet och komfort genom ombyggnad av avgångsfunktionen och ny beläggning inom hela området. Samtidigt planeras en viss utökning av kontorsytan i busstationen av arbetsmiljöskäl. Ombyggnaden av busstationen finansieras genom samverkan mellan projekt FullKoll och Värmlandstrafik. Priser Den 1 januari höjdes priset på periodkort med cirka fem procent och priset på enkelbiljetter med cirka 3,5 procent. Rabatten vid betalning av enkelbiljetter med respass är oförändrad, 33 procent. Större projekt Projekt BIMS (Biljettsystem i Mellansverige) I mitten av januari 2011 kunde den planerade pilottesten startas i tätortstrafiken i Kristinehamn. Även om flera väsentliga delar av systemet inte var i funktion, blev utfallet av dessa tester till övervägande del positiv. Både kunder och förare tog emot systemet på ett bra sätt. Året har till stora delar präglats av så kallade Pre-Supply tester. Dessa har blivit mer omfattande än vad som avsågs från början och det har sin orsak i att fabrikstesterna, Factory Acceptance Test (FAT) inte var tillräckligt omfattande. All utrustning är nu levererad till Värmland och installation har skett i samtliga bussar. Genom den regelbundna förnyelse av vagnparken som sker, har en del installationer fått göras om och utrustning flyttas. Under hösten har även markarbeten genomförts för de biljettautomater som ska sättas ut i länet. Värmlandstrafiks personal som varit och är involverade i arbetet har lagt ner ett stort arbete för att föra projektet framåt. FullKoll FullKoll är ett infrastrukturprojekt som startade 2009 och som pågår till Projektet som är delfinansierat av EU drivs av Värmlandstrafik tillsammans med Trafikverket och Region Värm- 10

11 land. Projektet ska öka möjligheterna till effektiv arbetspendling i Värmland och därigenom bidra till ökad konkurrenskraft och utveckling av näringslivet. FullKoll projektet går mot sitt slut och under året har en rad investeringsobjekt upphandlats och färdigställts. Uppgraderingar har skett på järnvägsstationer längs Värmlandsbanan och Fryksdalsbanan med väderskydd, cykel- och pendelparkeringar. Ytterligare hållplatser för att komplettera det nya trafiksystemet 900 och knyta ihop trafiken mellan Karlstad och Hammarö har uppförts. Nya hållplatser längs E45 i Säffle och E18 i Kristinehamn är under produktion och en förstärkning och uppgradering av viktiga bytespunkter i Ilanda och Graninge görs för att öka tillgängligheten till länets stomlinjesystem. Många av objekten har blivit klara under årets sista månader medan det i andra fall skall göras kompletterande arbeten under våren Åtgärderna i projektet genomförs för att förbättra den fysiska tillgängligheten till kollektivtrafiksystemet, öka attraktiviteten och skapa större kundnytta. För att skapa säkrare och smidigare trafik i centrala Karlstad har projektet tagit fram förslag på utformning av en modern busstation. Dessutom har ombyggnader i gatumiljön runt busstationen färdigställts för att öka trafiksäkerhet och framkomlighet för bussarna. Allt eftersom investeringar färdigställs arbetar projektet med att hitta relevanta kanaler för kommunikation, mycket återstår på detta område under 2012 men en målgrupp som bearbetats under året är företag i anslutning till projektets investeringsobjekt. 2xKoll 2xKoll (dubbelkoll) är ett utvecklingsprojekt som startade 2011 och som pågår till Som namnet antyder har projektet två delar; dels att utveckla en modell för hur olika former av trafiklösningar på landsbygd och i glesbygd på ett effektivt sätt kan bidra till en tillgängligare kollektivtrafik och dels att utveckla en modell för hur organisationer aktivt kan arbeta med anställdas resor och göra dem mer miljövänliga med hjälp av Värmlandstrafik. Båda delprojekten kommer att testköra piloter av kollektivtrafik och andra aktiviteter för att skapa en erfarenhet av hur lösningarna fungerar i verkligheten. Ambitionen är att projektet ska upprätta pilottrafik och aktiviteter i projektets partnerkommuner Filipstads kommun, Sunne kommun och Säffle kommun samt på stora arbetsplatser som Hammarö kommun, Landstinget i Värmland och Karlstads universitet. Under året har planer för dessa aktiviteter arbetats fram och omvärldsbevakning har genomförts. Kollektivtrafikforskningscentret SAMOT vid Karlstads universitet har bistått projektet. ITRACT- Improving Transport and Accessibility through new Communication Technologies ITRACT är ett EU projekt som delfinansieras av Interreg 4B (Nordsjö regionen) och pågår under åren ITRACT-projektet fokuserar på utveckling och användande av nya ICT-applikationer (Information 11

12 Communication Technologies) för förbättrad och förenklad kommunikation inom kollektivtrafik. Det övergripande målet är att förbättra förutsättningarna för perifert belägna områden runt Nordsjön att utvecklas genom innovativa, hållbara och användarvänliga kommunikationsmöjligheter. Den 1 december 2011 anställdes en projektledare som arbetat med att planera projektet inför projektstart. Trafik Den totala produktionen av buss- och tågkilometer uppgick 2011 till cirka 15,1 (14,2) miljoner tidtabellskilometer. I siffran ingår 0,70 (0,70) miljoner tidtabellskilometer tätortstrafik. Tätorts-trafiken i Karlstad uppgår till 4,0 (3,9) miljoner kilometer och ingår inte i ovanstående redovisning. Resande Det totala resandet, exklusive skolresor, har ökat under 2011 med knappt en procent. Resandet med buss är oförändrat och resandet med tåg har ökat med 6,4 procent. Skolresor i linjetrafik och i separat skoltrafik har 2011 minskat med 5,3 procent, vilket motsvarar resor. Totalt resande innefattande buss, tåg, separat skoltrafik och särskild kollektivtrafik uppgick 2011 till 8,6 miljoner resor. Därutöver genererade Värmlandstrafik 1,3 (1,1) miljoner resor inom tätortstrafiken i Karlstad. Ekonomi Intäktsfinansieringsgraden har under 2011 varit cirka 46 (49) procent för buss- och tågtrafiken, målet är lägst 50 procent. I en kraftig utbyggnadsfas med leverans av nya fordon är en nedgång svår att undvika. Styrelsens bedömning är att nedgången i självfinansieringsgraden blir djupare innan det vänder. Ägarbidraget för 2011 var fastställt till 267 (240) miljoner kronor. Utslaget på länsinvånare medför detta ett genomsnittligt bidrag till länstrafikens verksamhet med 978 (878) kronor per invånare. Inklusive tätortstrafiken i Karlstad uppgår bidraget till (1 133) kronor per länsinvånare. Resultatet för 2011 är 9,9 (9,4) miljoner kronor. Företagets mål är en procent av totala omsättningen, vilket 2011 innebär 6,7 miljoner kronor. Omsättningstillgångarna, exklusive ägarbidrag uppgår vid årsskiftet till 132 miljoner kronor. Likviditetsmålet är formulerat som lägst 1 x kortfristiga skulder, vilket detta år är, exklusive ägarbidrag, 93 miljoner kronor. Soliditeten, exklusive ägarbidrag, uppgår till 39,01(33,4) procent. Målet är 2012 justerat till 50 procent. Vagnbolaget AB Transitio Värmlandstrafik AB är delägare i AB Transitio vars uppgift är att svara för den regionala tågtrafikens behov av fordon genom gemensam finansiering och reservdelsförsörjning. Genom hyresavtal med Transitio har Värmlandstrafik ett åtagande som 31 december 2011 motsvarar eget ägande på 628 miljoner kronor. Detta åtagande är säkrat genom borgensåtagande från Landstinget i Värmland med samma belopp levereras fyra nya Reginatåg vilket kommer att medföra en höjning av Värmlandstrafiks åtagande och landstingets borgensåtagande med cirka 160 miljoner kronor. Värmlandstrafiks ägande i Transitio AB kommer under 2012 att övergå till Region Värmland. 12

13 PERIODKORT 2011 KRONOR Länskort Buss, 14 dagar, vuxen 625 Länskort Buss, 30 dagar, vuxen 965 Länskort Buss, 365 dagar, vuxen Länskort Buss & Tåg, vuxen, kalendermånad 965 Länskort Buss & Tåg, ungdom år, kalendermånad 770 Länskort Buss & Tåg, skolungdom 7-19 år, kalendermånad 385 Länskort Buss & Tåg, vuxen, kalenderår Länskort Plus, färdtjänstberättigade, buss, tåg, taxi, kalendermånad Tvåkommunkort Karlstad-Hammarö Buss, 14 dagar 480 Tvåkommunkort Karlstad-Hammarö Buss, 30 dagar 735 Tvåkommunkort Karlstad-Hammarö Buss, 365 dagar Tvåkommunkort Karlstad-Hammarö Buss & Tåg, kalendermånad 735 Karlstad-Örebrokortet, kalendermånad ENKELBILJETT 2011 Zon Vuxen Ungdom Skolungdom 7-19 Fullpris Värdekort Fullpris Värdekort Fullpris Värdekort , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,33 8 eller fler , , ,00 Alla priser i kronor. En zon är cirka 10 kilometer. 13

14 ÄGANDE Det är länets 16 kommuner och landstinget som äger Värmlandstrafik AB. Hälften av aktierna ägs av landstinget medan andra halvan är fördelad på kommunerna efter den folkmängd de hade den 1 januari Från och med 2012 övergår samtliga aktier till Region Värmland. Kommun Aktiekapital, kr Andel, procent Arvika ,8 Eda ,6 Filipstad ,0 Forshaga ,1 Grums ,7 Hagfors ,4 Hammarö ,7 Karlstad ,2 Kil ,2 Kristinehamn ,4 Munkfors ,7 Storfors ,8 Sunne ,5 Säffle ,9 Torsby ,4 Årjäng ,8 Landstinget ,0 Summa ,0 978 kronor lade varje värmlänning i genomsnitt i fjol till Värmlandstrafik. 14

15 ÄGARBIDRAG Enligt konsortialavtalet, punkt 6, mellan Värmlandstrafik AB och aktieägarna, ska underskottet täckas av landstinget till 50 procent och resterande del av kommunerna fördelat mellan kommunerna i förhållande till antal tidtabellskilometer (50 procent) tidtabellstimmar (25 procent) och befolkning (25 procent). Kommun Arvika Eda Filipstad Forshaga Grums Hagfors Hammarö Karlstad Kil Kristinehamn Munkfors Storfors Sunne Säffle Torsby Årjäng Landstinget Summa kronor lade varje värmlänning i genomsnitt i fjol till Värmlandstrafik och Karlstads tätortstrafik. 15

16 Finansiering Värmlandstrafik har inga lån. Landstinget har ett borgensåtagande för bolagets räkning för lån i bank som uppgår till 40 (40) miljoner kronor. 31 december 2011 utnyttjade bolaget ingen del av borgensutrymmet. Landstinget har därutöver lämnat borgen till AB Transitio för anskaffning av tågsätt för Värmlandstrafiks räkning. Landstingets borgensåtagande mot Transitio uppgick 31 december 2011 till cirka 628 miljoner kronor. Finansiella risker Bolaget är exponerat för ränterisker, risker för kreditförluster, indexrisker samt risker för anläggningsskador. Dessa risker hanteras genom systematisk kreditbedömning samt fullvärdesförsäkring av anläggningarna. Bolaget är vaksamt över förändringar i omvärlden som kan påverka bolagets kostnadsbild i form av leasingavtal, trafikavtal med mera. Bolaget har simulerat hur eventuella förändringar påverkar bolagets kostnadsbild. Transparenslagen Redovisning enligt lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. Verksamheten finansieras av biljettförsäljning och av kommunerna och Landstinget i Värmlands län. Öppen redovisning Nedan beskrivs de ekonomiska förbindelserna med stat, kommun och landsting som företaget har haft under året. Redovisningen är upprättad utifrån fakturerade belopp under kalenderåret Ekonomiska förbindelser 2011 Ägarbidrag Trafikersättning Bidrag, projekt Summa Separat redovisning All verksamhet anses vara konkurrensskyddad verksamhet och därmed upprättas ingen separat redovisning, i enlighet med 4 lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser med mera. 16

17 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Överkursfond Balanserade vinstmedel Årets vinst Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs RESULTAT OCH STÄLLNING Resultatet av bolagets verksamhet samt den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår i övrigt av efterföljande resultaträkningar och balansräkningar med noter. 15,1 miljoner tidtabellkilometer gick våra bussar och tåg i fjol. 17

18 KOLLEKTIVTRAFIKEN SPARAR SAMHÄLLET 108 MILJONER Kollektivtrafiken sparar samhället stora kostnader som aldrig syns i en konventionell företagsekonomisk beräkning. Samhällsnyttan är stor men inte alltid lättberäknad. Här har tre relativt enkelt kvantifierbara områden valts för att göra en enklare samhällsekonomisk beräkning av kollektivtrafikens samhällsnytta år 2011: 1. Miljöeffekter 2. Tillgänglighet 3. Trafiksäkerhet Alla beräkningar är gjorda i underkant, besparingarna kan vara större i verkligheten. Miljöeffekten av att resenärerna åker kollektivt istället för att ta bil gör att samhället i Värmland sparar kronor. Tillgängligheten som gör att arbetslösa får möjlighet att pendla (och därmed inte längre är arbetslösa) gör att samhället sparar kronor. Trafiksäkerheten är åtta gånger så stor om man åker kollektivt jämfört med andra trafiksätt. Det gör att samhället sparar kronor. Totalt sparar samhället på dessa tre områden kronor år Till dessa 108 miljoner kronor tillkommer dessutom vinster för mindre ohälsa. Människor som åker kollektivt rör sig fyra gånger längre till fots än de som klassas som bilister. En annan vinst för samhället är att kollektivtrafiken kräver mindre yta. I Värmland är inte trängseln ett problem, men även här kräver bilismen många parkeringsplatser. Dessa vinster är inte obetydliga men det finns inga enkla sätt att beräkna kostnaderna. Samhällets ekonomiska vinst blir högre ju fler värmlänningar som väljer att åka kollektivt istället för att åka bil. Eftersom vi vill öka Värmlandstrafiks marknadsandel kommer därmed även samhällsnyttan att öka. SÅ HÄR HAR VI RÄKNAT Miljökostnaden är beräknad på hur många kilo koldioxid och kilo kväveoxid kollektivtrafiken släppte ut jämfört med om resorna skulle ha gjorts med bil. Miljökostnaden beräknas vara 1.5 kr/kg CO2 och 75 kr/kg NOx (SIKA ASEK4 2008:3). Tillgänglighetens kostnad är beräknad utifrån antalet sålda periodkort i Värmland och Svensk Kollektivtrafiks beräkning på hur många som kan jobba på grund av att kollektivtrafiken finns och förädlingsvärde per sysselsatt. I antalet sålda periodkort ingår även sådana som är sålda till studerande, dock ej grundskoleelever. Trafiksäkerheten är beräknad utifrån vad kostnaden är för lätt skada, för svår personskada och för dödsfall, genom SIKA:s beräkningsunderlag och Svensk Kollektivtrafiks senaste uträkning på hur säkert det är att åka kollektivt jämfört med annat trafiksätt. Fordonsuppgifterna är en uppskattning utifrån 2010 års siffror. För antalet skadade och dödade i trafiken har vi också använt 2010 års siffror eftersom vi inte har tillgång till fjolårets siffror när detta skrivs. Beräkningarna är hämtade ur Värmlandstrafiks arbete Mål och mått för Värmlandstrafiks verksamhetsutveckling och verksamhetsstyrning, Markus Bergman och Stephan Bösch. 18

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Org nr 556760-0126 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 5 Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr Årsredovisning för S.Y.F Ytservice AB räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 1(7) S.Y.F Ytservice AB Styrelsen för SXF Ytservice AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(10) Utveckling i Gävle AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd Årsredovisning för Leader Södertälje Landsbygd 802447-2121 Räkenskapsåret 2012 1 (8) Styrelsen för Leader Södertälje Landsbygd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping 1(8) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Falköping 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Falköping 1 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(13) BrainCool AB (publ) Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION!

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! GoBiGas AB Årsredovisning 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2013

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2013 Göteborg Energi Backa AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget bedriver uthyrning av industri-, kontors- och lagerlokaler. ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse 3

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Salong som stärker varumärket

Salong som stärker varumärket ÅRSREDOVISNING 2013 Salong som stärker varumärket VD HAR ORDET Att bygga om en salong utan att störa kunderna är svårt. Att bygga om och dessutom flytta salongen utan att behöva stänga är nästan omöjligt.

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

GoBiGas AB Årsredovisning 2014

GoBiGas AB Årsredovisning 2014 GoBiGas AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse 9 Granskningsrapport

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-11-01 2(6) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Föreningen har inte haft någon

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122 ÅRSREDO VISNING rör Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Torsås Fjärrvärmenät AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Årsredovisning för Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning. Bolag X AB

Årsredovisning. Bolag X AB Årsredovisning Bolag X AB Org.nr. xxxxxx-xxxx Räkenskapsår X2-05-01 - X3-04-30 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat-

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Å R S R E D OV I S N I N G 2015

Å R S R E D OV I S N I N G 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 KONTOR I STOCKHOLM GÖTEBORG KARLSTAD ANTAL RESENÄRER 2015 22 450 2015 I KORTHET EBITA 15,2Mkr OMSÄTTNING 455Mkr 893 000 61% BESÖKARE ONLINE KÖP ONLINE 87 ANSTÄLLDA 79% KVINNOR Innehåll

Läs mer

Persikan 10:an Bostadsrättsförening

Persikan 10:an Bostadsrättsförening Årsredovisning för Persikan 10:an Bostadsrättsförening Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Redovisningsprinciper och

Läs mer

FJÄRRVÄRME I FRÖLUNDA AB ÅRSREDOVISNING 2013

FJÄRRVÄRME I FRÖLUNDA AB ÅRSREDOVISNING 2013 Fjärrvärme i Frölunda AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget bedriver produktion och försäljning av elenergi och fjärrvärme. ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Årsredovisning. Brf Pallen

Årsredovisning. Brf Pallen 1(9) Årsredovisning Brf Pallen 7 Styrelsen för Brf Pallen 7 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Om inte annat särskilt anges, redovisas

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening, får härmed avge årsredovisning för 2014. Allmänt om verksamheten Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Järna Ridklubb

Årsredovisning. Järna Ridklubb Årsredovisning för Järna Ridklubb 815600-7505 Räkenskapsåret 2016 1 (7) Styrelsen för Järna Ridklubb, med säte i Järna, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2015

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Göteborg Energi Backa AB Årsredovisning 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB Årsredovisning & Båstadtennis Hotell AB 2013 1 Årsredovisning för Båstadtennis & Hotell AB 556594-3288 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 5 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913 1(9) Årsredovisning QuickCool AB Styrelsen och verkställande direktören för QuickCool AB får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat

Läs mer

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493 Upprättad av: Bjuråkers Bokftiringstjänst AB KöpmangatanlT 820 60 Delsbo tei.0653-16240 info@bjurbok.se ARSREDOVISNING för BRF'LF Huset i HudiksYall Styrelsen får härmed avlärnna årsredovisning ftir räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning 2006 Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget bedriver handel med

Läs mer

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport Årsredovisning för Naturistför. Bergslagens Solsport 875001-1960 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Naturistför. Bergslagens Solsport, med säte i Nora, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening Årsredovisning för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening 753300-2189 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening, med säte i Lycke, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2011 Ale El Elhandel AB Innehåll VD kommentar 4 2011 i korthet 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka Arsredovisning for Stiftelsen for njursjuka 802425-9171 Rakenskapsaret 2014 1 (7) Styrelsen for Stiftelsen for njursjuka far harmed avge arsredovisning for rakenskapsaret 2014. Forvaltningsberattelse I

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 1(9) Ideonfonden AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Hundstallet i Sverige AB

Hundstallet i Sverige AB Årsredovisning för Hundstallet i Sverige AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hundstallet i Sverige AB, får härmed avge årsredovisning för 2014 Allmänt om verksamheten

Läs mer

Wiskansfiber ekonomisk förening

Wiskansfiber ekonomisk förening Årsredovisning för Wiskansfiber ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-05-20-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltnings- och verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda

Läs mer

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB ARSREDVISNING 2010-05-01-2011-04-30 RINGARLAN AB FÖRVAL TNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Ringärian AB får härmed avlämna årsredovisning för tiden 2010-05-01 till och med 2011-04-30. Bolagsuppgifter Bolagets

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Målaren 3

Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

Årsredovisning för Testbolaget AB

Årsredovisning för Testbolaget AB Årsredovisning för avseende perioden 2016-01-01-2016-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad representant för () intygar dels att denna kopia av årsredovisningen stämmer överens med originalet, dels att

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret 1(8) Dannemora Mineral AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-03-17--2005-12-31 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. limehåll förvaltningsberättelse resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Woodlands Golfklubb Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr ÅRSREDOVISNING *+ for AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB Årsredovisning för Objekt Teknik Stockholm AB Räkenskapsåret 2008 Objekt Teknik Stockholm AB 1(9) Styrelsen för Objekt Teknik Stockholm AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer