Kartläggning av stödstrukturer för socialtjänstens kompetensförsörjning i Norge, Finland, Danmark, England och Canada

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kartläggning av stödstrukturer för socialtjänstens kompetensförsörjning i Norge, Finland, Danmark, England och Canada"

Transkript

1 Kartläggning av stödstrukturer för s kompetensförsörjning i Norge, Finland, Danmark, England och Canada Thomas Tydén, Karin Alexanderson, Ulf Johansson, Evelyn Khoo, Jan Messing Denna rapport har tagits fram på uppdrag av Socialdepartementet och Sveriges Kommuner och Landsting Norge sid 3 Finland sid 20 Danmark sid 24 Englanda sid 31 Canada sid 47 Analys sid 69 ARBETSRAPPORT 2010 ISBN

2 Bakgrund Utifrån huvudförslagen i betänkande Evidensbaserad praktik inom (SOU 2008:18) har Regeringskansliet inlett ett samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting i samråd med Socialstyrelsen. Målet med arbetet är att utarbeta förslag till en plattform för samordnade och långsiktiga insatser till stöd för en evidensbaserad praktik i hela. Med denna plattform som grund ska sedan framtida överenskommelser mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting kunna träffas. Som stöd för detta arbete har det genomförts ett antal kartläggningar och andra aktiviteter alla med syftet att stärka förutsättningarna för en evidensbaserad praktik. I en sådan kartläggning har det även ingått att studera hur andra länder arbetar med kunskapsutveckling, utvärdering och implementering på lokal/regional nivå samt hur sådan verksamhet finansieras. Kartläggningen har avsett verksamheter som arbetar på nationell och/eller regional nivå samt bidrar till och samspelar med den lokala nivån så att praktiker får tillgång till forskningsresultat, utbildning, kvalificerat metodstöd etc. Dalarnas forskningsråd har på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting och Socialdepartementet åtagit sig att genomföra en sådan internationell kartläggning för Norge, Finland, Danmark, England samt Canada. Vi har arbetat med snöbollsmetoden. Det vill säga att vi använt oss av de kontakter vi redan har i dessa länder för att via dem bli lotsade vidare. Och dessa i sin tur kan lotsa vidare och så vidare till dess vi ser att det börjar bli rundgång och den s.k. saturation effect (mättnadseffekten) uppstår. Samtalen har i huvudsak förts via mail och telefonkontakter. Arbetet har parallellt kompletterats med internetsökningar. Personliga besök har även gjorts till organisationer i Norge, Danmark och England. En arbetsgrupp för projektet bildades vid DFR bestående av Thomas Tydén, projektledare, Karin Alexanderson, Ulf Johansson, Evelyn Khoo (vanligtvis verksam vid Umeå universitet) och Jan Messing.. Arbetat har genomförts under vintern 2009/2010 med regelbundna avstämningar med uppdragsgivarna under arbetets gång för att säkerställa att informationen som insamlats är relevant och för att finna eventuella luckor som kunde behöva kompletteras. Arbetet redovisades vid ett seminarium på SKL i början av 2010 och de diskussioner som då fördes har tillsammans med det framtagna materialet lagt grunden för det avslutande analyskapitlet. 2

3 Thomas Tydén NORGE Nation Departement Myndigheter KS, Norges forskningsråd,nova, FAFO,Rokkansenteret i Bergen, Ressurssenter for omstilling i kommunene, Cambell collaboration Stödstrukturer Region Statsstödda regionala FoU-instititut, Fylken, Regionala högskolor, Effektiviseringsnätverket, Forskningsfonder, Kompetenscentra för distriktsutveckling HUSK Stödstrukturer Kommun NAV-kontor MÅL: Evidensbaserad praktik i - kompetensförsörjning 3

4 Norge sammanfattning I det följande har vi beskrivit 10 olika organisationer/projekt där en framträdande funktion har varit att öka samspelet mellan nationell, regional och kommunal nivå och stött kompetensförsörjning inom det socialtjänstområdet. De är numrerade från Vi har kunnat se en rik flora av försök som präglas av en mångfald, av varierande ekonomiska åtaganden och att de skiljer sig mycket åt vad gäller långsiktigheten i engagemanget. I det nedanstående har vi kategoriserat nio av dessa initiativ i fyra grupper. Campbell Collaboration (nummer 10) är inte med i denna kategorisering. De fyra kategorierna är: A. Regionalisering av statlig verksamhet. Nummer 3, 4, och 7. B. Initiativ från Kommunernas Sentralförbund. Nummer 2 och 6. C. Statliga initiativ till lokal och regional utveckling. Nummer 1 och 8. D. Interaktiva forskningsansatser. Nummer 5 och 9. A. Regionalisering av statlig verksamhet. Nummer 3, 4, och 7 I denna kategori finns två av de initiativ som bedömts har störst grad av samspel mellan nivåer och störst relevans för s kompetensförsörjning. Det är HUSK respektive NAV. HUSK är en förkortning av Högskole och universitetssocialkontor och är en femårig försöksverksamhet förlagd till högskolorna/universiteten i Stavanger, Trondheim, Oslo och Agder. Målsättningen är att utveckla nya eller vidareutveckla samarbetsformer mellan socialkontor, forskning, utbildning och brukare för att stärka kunskap och kvalitet i. Man har avsatt 8,5 miljoner NOK som årligen fördelas mellan de fyra medverkande högskolorna/universiteten. Pengarna skall användas i konkreta forskningsprojekt som utvecklas i samarbete med de närliggande kommunernas socialtjänst. Ett antal av medarbetarna på de fyra HUSK-miljöerna kommer från den kommunala. Det finns en diskussion om det inte kan vara mer fördelaktigt att placera miljöerna närmare och inte på campusområden och därmed betona praktikens inflytande. Om det blir så kommer dessa HUSK-miljöer till stor del att likna de FoU-miljöer inom som de senaste två decennierna byggts upp i Sverige. Försöksverksamheten är tidsbegränsad till år 2011 och det är ännu för tidigt att utvärdera effekterna av verksamheten. NAV är en Ny Arbets- och Välfärdsförvaltning i Norge. På fylkesnivå finns en NAV-organisation för fylket (en länsorganisation för arbeids- og velferdsdirektoratet). NAV är på lokal nivå en partnerskapsorganisation mellan staten (företrätt av NAV-organisationen för fylket) och respektive kommun).. Kommunen och stat ska vara likvärdiga partners, betoning av detta är stark liksom betydelsen av förtroende mellan kommun och stat. Arbets- och ansvarsfördelning mellan stat och kommun påverkas inte. Kommunen behåller sina ansvarsområden (även när delar av dessa utförs genom NAV-kontoret) och staten behåller sina ansvarsområden (även det som läggs in i det lokala NAVkontoret). Lagfäst är bl.a. att stat och kommun skulle etablera ett gemensamt NAV-kontor och det finns ett minimikrav på vilka kommunala tjänster som ska ingå (ekonomiskt bistånd inom ). Kommunen kan dock föra in fler delar av om man så väljer 4

5 Det kommer att etableras 19 NAV-fylkeskontor och 465 NAV-kontor i Norges 430 kommuner NAV kommer att innebära förändringar i flera dimensioner. NAV är ett partnerskap som innebär en fysisk integration av kontorslokaler, produktionsmedel etc. En teknisk integration skall ske av planering, ärendehantering, IKT, ledning, resultatmätning, rapportering. Sociokulturellt krävs att normer, kultur, ledning m.m. vävs samman för att kunna ge bästa service för brukarna. Till kategori A har vi även fört de 12 regionala representanter som Norges forskningsråd har utplacerade i olika fylken. De skall fungera som forskningsrådets förlängda arm i regionerna och är ett konkret sätt att arbeta för ett möte mellan den nationella och regionala nivån. I beskrivningarna av representanternas huvudsaklig arbetsområden är dock det sociala området sparsamt omnämnt. B. Initiativ från Kommunernas Sentralförbund. Nummer 2 och 6 Ressurssenter for omstilling i kommunene, RO, stiftades 1989 av Socialdepartementet och Kommunenes Sentralförbund. RO är etablerad som en fristående, självfinansierad och ideell stiftelse. Bakgrunden till tillblivelsen var att stiftarna önskade en alternativ rådgivningsorganisation som kunde bistå kommunerna med förändrings- och omställningsprocesser samt utveckling av vård- och omsorgssektorn. Enligt RO tas deras tjänster alltmer i bruk av kommunerna, speciellt inom vård och omsorg men även inom andra kommunala områden. I praktiken fungerar RO som en konsultfirma och en länk mellan statliga och regional/lokal nivå, inom bl a socialtjänstområdet. Kommunernas Sentralförbund har en forskningsbudget på 40 M NOK och en del av dessa medel går till att upprätthålla ett antal nätverk som används för kompetensförsörjning inom olika områden. Ett sådant är effektiviseringsnätverket som är en fortsättning av deras forskningskonsulenter. En viktig uppgift är att förmedla forskningsresultat till kommunerna. C. Statliga initiativ till lokal och regional utveckling. Nummer 1 och 8. På tre ställen i Norge har staten etablerat kompetenssenter för distrikstutveckling (nummer 1). Centrat skall stötta lokala utvecklingskrafter och lokala initiativ. Centret har döpts just till Distriktssenteret och det lokaliseras till Steinkjer, Sognland samt Alstahaug. Distriktssenteret har som huvudmål att vara en kunskaps- och erfarenhetsbas samt stöttepelare för ett enhetligt och bärkraftigt utvecklingsarbete i distriktsområden samt att aktivt bidraga till kompetensuppbyggnad och utmaningar för distrikten i bred bemärkelse. Det primära uppdraget är att verka för regional utveckling och inte att stötta. Däremot kan detta ske när medverkar som en av flera spelare för den lokala/regionala utvecklingen. Ett annat statligt initiativ är tillskapandet av regionala forskningsfonder (nummer 8). Syftet med de regionala forskningsfonderna är att stärka forskningsområden genom regional forskning och innovation och utveckling. Fonderna skall bidra till långsiktig, grundläggande kompetensuppbyggnad i relevanta forskningsmiljöer, och därmed bidra till ökad forskningskvalitet. I förarbeten som ligger till grund för beslutet att inrätta regionala forskningsfonder framgår att det främst är näringslivsinriktad forskning men har tänkt på samt att stötta innovationssystem som grundar sig på en samverkan mellan högskolor och näringslivet. I vilken utsträckning välfärdsområde kommer att få ta del av de regionala forskningsfondernas medel är i dagsläget oklart. 5

6 Dessa två beskrivna statliga initiativ till lokal och regional utveckling har en stark finansiering. De beskrivna kompetenscenter får 21,5 M NOK per år och forskningsfonderna beräknas ha en årlig avkastning på 212,4 M NOK. Satsningarna är långsiktiga i den bemärkelsen att de inte är tidsbegränsade projekt. Huvudinriktningen är regional utveckling och skrivningarna pekar på att man med detta främst avser näringslivsutveckling och att välfärdsområdet blir styvmoderligt behandlat. Men detta är inte statiskt och det finns i Norge, precis som i Sverige, en debatt om den betydelse de offentliga verksamheterna har för näringslivsutveckling och vice versa. Att regional utveckling kräver en utveckling av såväl näringslivet som det offentliga. D. Interaktiva forskningsansatser. Nummer 5 och 9. Norge ha en lång tradition av att bedriva forskning i samverkan med olika praktikergrupper. En forskningstradition som genom åren klätts i olika namn som aktionsforskning, participatorisk forskning, interaktiv forskning. Gemensamt är en ambition till samverkan mellan forskare och praktiker utifrån idén att viss tillämpad forskning blir klart bättre om de som äger de problem om beforskas är med i såväl problemformulering som i det empiriska arbetet. Ett synsätt som också med automatik leder till en successiv och ömsesidig kunskapsförmedling mellan de medverkande dels av den kunskap de var för sig för med sig in i projektet och dels av den kunskap som genereras i projektet. Norge var också tidigt ute med att under sent 1970-talet och början av 1980-talet etablera regionala forskningsmiljöer, ofta kopplade till ett fylke. Dessa forskningsmiljöer kom att präglas av just interaktion mellan forskning och praktik. Liknande miljöer har på bred front etablerats i Sverige (Möller 2005, Tydén 2009) men däremot inte i Finland och Danmark. I Norge finns det 12 sådana regionala forskningsinstitut som får en basfinansiering från Norges forskningsråd på totalt 32,3 M NOK. Välfärdsområdet är för många ett viktigt område men även regional utveckling och näringslivsfrågor. Traditionen av att arbeta med uppdragsforskning är stark och levande. För inom respektive region fyller de i varierande grad en viktig funktion. Det finns i Norge ett antal nationella forskningsinstitut inom välfärdsområdet. Framförallt NOVA 1 och FAFO 2 kan vara av intresse när man studerar stödstrukturer för s kompetensförsörjning. NOVA har ett uttalat syfte att bedriva praxisnära forskning vilket implicit innebär ett stöd för s kompetensförsörjning. I vilken utsträckning man lever upp till dessa intentioner är oklart. FAFO startade som ett forskningsinstitut av fackföreningsrörelsen och har fortfarande en stark koppling till praktiken genom sin ägarstruktur. Ett sätt att förbättra stödstrukturer för är att öka dessa och andras forskningsinstituts praxisorientering. Något som institutens finansiärer har makt att göra. Norges forskningsråd som är en av bidragsgivarna till dessa institut kan här spela en central roll. 1 Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring 2 Samhällsvetenskapligt forskningsinstitut inom välfärdsområdet ursprungligen startat av fackföreningsrörelsen 6

7 Nedan listas de tio organisationerna/projekten utifrån en bedömning av deras grad av samspel mellan olika nivåer (nationellt, regional och lokal nivå) samt deras bedömda relevans för kompetensförsörjning inom socialtjänstområdet. Hög grad samspel mellan nivåer 10 5,6 3, Låg relevans 9 Hög relevans 8 Låg grad samspel mellan nivåer 1. Kompetansesenteret for distriktsutvikling (KDU). 2. Ressurssenter for omstilling i kommunene (RO) 3. NAV 4. Norges forskningsråds regionala representanter 5. Regionala forskningsinstitut 6. Kommunernas Sentralförbund 7. HUSK 8. Regionala forskningsfonder 9. Några centrala forskningsinstitut 10. The Campbell Collaboration 7

8 1. Kompetansesenteret for distriktsutvikling (KDU). Distriktssenteret - Ogndalsveien Steinkjer Tlf: E-post: Norska regeringen har tagit initiativ till att etablera ett kompetenscenter för distriktsutveckling. Centrat skall stötta lokala utvecklingskrafter och lokala initiativ. Centret har döpts just till Distriktssenteret och det lokaliseras till Steinkjer, Sognland samt Alstahaug. Distriktssenteret har som huvudmål att vara en kunskaps- och erfarenhetsbas samt stöttepelare för ett enhetligt och bärkraftigt utvecklingsarbete i distriktsområden samt att aktivt bidraga till kompetensuppbyggnad och utmaningar för distrikten i bred bemärkelse. De viktigaste uppgifterna är knutna till inhämtning, systematisering och förmedling av kunskap om lyckade lokala utvecklingsinitiativ, aktivt stötta och vägleda lokala initiativ och aktörer och skaffa fram relevant dokumentation. Centret skall också ha en roll som kompetensorgan, rådgivare gentemot nationella, regionala och lokala myndigheter. Distriktssenteret hat 20 årsarbetare fördelat på 8 i Steinkjer och 6 vardera i Alstahaug och Sogndal. Distriktssenteret är ett förvaltningsorgan med ett arbetsområde som går över de vanliga förvaltningsgränserna. Medel tilldelas årligen från Kommunal och Regionaldepartementet och för år 2009 var tilldelningen 21,5 Mkr. Distriktssenteret har en tydlig uppgift från departementet att vara en nationell aktör som skall samspela med den regionala och den lokala nivån avseende bland annat med kompetensförsörjning i form av forskningsresultat, genom rådgivning mm. Det primära uppdraget är att verka för regional utveckling och inte att stötta. Däremot kan detta ske när medverkar som en av flera spelare för den lokala/regional utvecklingen. Hög grad samspel mellan nivåer X Låg relevans Hög relevans Låg grad samspel mellan nivåer 8

9 2. Ressurssenter for omstilling i kommunene (RO) Ressurssenter for omstilling i kommunene (RO) är en organisation med tvärfacklig rådgivningsmiljö, som bistår kommunerna med ändringar, omställningar och utveckling, speciellt inom vård och omsorg. RO stiftades 1989 av Socialdepartementet och Kommunenes Sentralförbund. RO är etablerad som en fristående, självfinansierad och ideell stiftelse. Bakgrunden till tillblivelsen var att stiftarna önskade en alternativ rådgivningsorganisation som kunde bistå kommunerna med förändrings- och omställningsprocesser samt utveckling av vård- och omsorgssektorn. Enligt RO tas deras tjänster alltmer i bruk av kommunerna speciellt inom vård och omsorg men även inom andra kommunala områden. RO är lokaliserat till Stjørdal i Nord-Trøndelag nära Trondheim och 11 anställda. Förutom rådgivning arbetar man aktivt med utåtriktad kunskapsförmedling genom att anordna en rad lokala, regionala och även nationella kurser och konferenser med fokus på dagsaktuella utmaningar som kommunerna står inför Hög grad samspel mellan nivåer X Låg relevans Hög relevans Låg grad samspel mellan nivåer 9

10 3. NAV NAV är en Ny Arbets- och Välfärdsförvaltning i Norge. Staten har slagit samman. Arbetsmarknadsdepartementet och socialdepartementet till ett nytt Arbeids- og inkluderingsdepartement. Aetatet ( AMS ) och Trygdeetatet ( försäkringskassan ) har sammanförts till arbeids- och velferdsdirektoratet. På fylkesnivå finns en NAV-organisation för fylket (en länsorganisation för arbeids- og velferdsdirektoratet). NAV är på lokal nivå en partnerskapsorganisation mellan staten (företrätt av NAV-organisationen för fylket) och respektive kommun, som tillskjuter minst s ekonomiska bistånd. Kommunen kan föra in fler delar av om man så väljer. Kommunen och stat ska vara likvärdiga partners. Betoningen av detta är stark liksom betydelsen av förtroende mellan kommun och stat. Arbets- och ansvarsfördelning mellan stat och kommun påverkas inte. Kommunen behåller sina ansvarsområden (även när delar av dessa utförs genom NAV-kontoret) och staten behåller sina ansvarsområden (även det som läggs in i det lokala NAVkontoret). Det finns en stark politisk uppbackning och stortinget har i partipolitisk enighet varit drivande i processen. Kommunerna har bejakat förändringen och aktivt främjat reformen. Det är den mest omfattande förvaltningspolitiska reformen i Norges historia och berör anställda. Viktiga utgångspunkter för den Norska NAV-reformen var i första hand att få fler människor i arbete och undvika att människor hänvisades fram och tillbaka mellan olika myndigheter. Man ville uppnå ett snabbare och effektivare bemötande av brukarna så att de fick hjälp snabbare och därigenom minskade risken att bli inlåst i arbetslöshet eller sjukskrivning. Reformen var således i första hand inte finansiellt motiverad utan motiverades med hänsyn till brukarna och den långsiktiga samhällsekonomin. För att säkra en integrerad statlig-kommunal service till brukarna använder man en blandning av metoder. En kombination av statligt tvång (genom lagstiftning, top-down) och lokal valfrihet (avtal mellan stat och kommun, bottom-up) Lagfäst är bl.a. att stat och kommun skulle etablera ett gemensamt NAV-kontor och det finns ett minimikrav på vilka kommunala tjänster som ska ingå (ekonomiskt bistånd inom ). Det kommer att etableras 19 NAV-fylkeskontor och 465 NAV-kontor i Norges 430 kommuner NAV kommer att innebära förändringar i flera dimensioner. NAV är ett partnerskap som innebär en fysisk integration av kontorslokaler, produktionsmedel etc. En teknisk integration skall ske av planering, ärendehantering, IKT, ledning, resultatmätning, rapportering. Sociokulturellt krävs att normer, kultur, ledning m.m. vävs samman för att kunna ge bästa service för brukarna. Hög grad samspel mellan nivåer X Låg relevans Hög relevans Låg grad samspel mellan nivåer 10

11 4. Norges forskningsråds regionala representanter Norges forskningsråd har för närvarande 12 regionale representanter som tillsammans täcker alla 19 fylkena. De regionala representanterna fungerar som Forskningsrådets förlängda arm i regionerna, förmedlar information till näringslivet och andra brukare och deltar också i viktiga planeringsprocesser i sina regionera. Representanterna är samlokaliserade med de distriktkontor som Innovasjon Norge har runt om i Norge. Genom en tät dialog med näringsliv, kunskapsmiljöer och offentlig förvaltning i regionerna vill man bidraga till en bättre kundservice genom att bland annat informera nuvarande och framtida användare om vad Norges forskningsråd kan bidra med. Flera av representanterna har medverkat i framtagande av regionala FoU-strategier. Några har även medverkat i en nationell grupp som tagit fram riktlinjer med råd om regionala FoUstrategier. Huvudarbetet tycks rikta sig mot näringslivet och i mindre utsträckning inom välfärdsområdet Hög grad samspel mellan nivåer Låg relevans X Hög relevans Låg grad samspel mellan nivåer 11

12 5. Regionala forskningsinstitut De regionala forskningsinstituten fick år 2008 basfinansiering från Närings- och handelsdepartementet (NHD). I samband med att ett nytt finansieringssystem för institutssektorn infördes kom finansieringsansvaret att överföras till Kunnskapsdepartementet (KD) från år Departementet för sedan över dessa medel till Norges forskningsråd som fördelar medlen. De regionala instituten är organiserade i en intresseförening som heter FOKUS. Sammanlagt är det följande 12 instituten: Agderforskning IRIS Samfunns og Næringsutvikling Møreforsking Nordlandsforskning NORUT Alta NORUT Tromsø Samfunn Telemarksforsking Telemarksforsking-Notodden Trøndelag Forskning og Utvikling Vestlandsforsking Østfoldforskning Østlandsforskning Flera av dessa 12 regionala forskningsråd bildades i slutet av 1970-talet och början av talet som en regional stödstruktur för kunskapsutveckling. Många var inledningsvis fast förankrade i respektive fylke och med en viss koppling till den regionala högskolan. I dagsläget är flera självständiga enheter varav några i stiftelseform med styrelserepresentation från det omgivande samhället. Under det kvarts sekel de har funnits har det för de flesta utvecklats en specialisering inom vissa områden. Välfärdsområdet är för många ett viktigt område men även regional utveckling och näringslivsfrågor. Traditionen av att arbeta med uppdragsforskning är stark och levande. För inom respektive region fyller de i varierande grad en viktig funktion. Nedan framgår hur basfinansieringen från Norges forskningsråd fördelades mellan instituten år Tabell XX. Fördelning av basanslag till de regionala forskningsinstituten från Norges forskningsråd år 2008 Miljoner NOK Procent av driftintäkterna Agderforskning 3,1 8 IRIS - Samfunns- og næringsutvikling 5,2 7 Møreforsking 3,3 8 Nordlandsforskning 4,5 14 Norut Alta 2, 17 Norut Tromsø, samfunn 2,1 11 Telemarksforsking 2,2 11 Telemarksforsking - Notodden 0,9 16 Trøndelag Forskning og Utvikling 1,9 11 Vestlandsforsking 2,4 10 Østfoldforskning 2,6 12 Østlandsforskning 2,2 9 Summa regionala institut 32,

13 Tillsammans med övrig finansiering från Norges forskningsråd för projekt mm får de 12 regionala forskningsinstituten 115 M NOK vilket svarade mot 35 % av deras intäkter år Hög grad samspel mellan nivåer X Låg relevans Hög relevans Låg grad samspel mellan nivåer 13

14 6. Kommunernas Sentralförbund Kommunerna Sentralförbund, KS, jobbar på en rad olika sätt för att stötta kompetensförsörjning i den kommunala verksamheten inklusive. Deras FoU-enhet har en budget på 40 Mkr per år (Motsvarar ca 50 Mkr SEK). KS sjösätter ca 20 projekt per år och innehållet utformas genom en bestämd tågordning. Först tar ett tjänstemanautvalg fram ett antal förslag på områden. Dessa diskuteras i ett politiskt utvalg som fastställer några områden. Dessa utformar sekretariatet till projektskisser som sen blir tillbudsspörsel som skickas till ett antal FoU-institutioner. Dessa skickar sedan in projektansökningar som sekretariatet går in igenom och väljer ut dem som man tycker ser intressanta ut. De sökande bjuds in för samtal och ibland ombeds de om preciseringar. Sedan beslutas det på sekretariatet om vilka man tillstyrker och slutligen fastställer det politiska utvalget om den faktiska medelsfördelningen. Av de 40 Mkr NOK går en del till att upprätthålla ett antal nätverk som används för kompetensförsörjning inom lika områden. Ett sådant är effektiviseringsnätverket som är en fortsättning av deras forskningskonsulenter. En viktig uppgift är att förmedla forskningsresultat till kommunerna. Hög grad samspel mellan nivåer X Låg relevans Hög relevans Låg grad samspel mellan nivåer 14

15 7. HUSK HUSK är en förkortning av Högskole och universitetssocialkontor. Det var Sosial- og helsedirektoratet (SHdir) som bestämde att högskolorna/universiteten i Stavanger, Trondheim, Oslo och Agder skulle få delta i försöket med högskole- och universitetssocialkontor. Det är ett samarbete mellan forskning och utbildning, socialförvaltning och brukare. Det överordnade målet for försöket är förankrat i den Nationella strategin för kvalitetsutveckling inom hälsovården och. De konkreta målen är att skapa kvalitet i de tjänster som levererar och ge brukarna ett bättre stöd. Försöket är i ett första steg planerat fram till år 2011 och man har avsatt 8,5 miljoner NOK som årligen fördelas mellan de fyra medverkande högskolorna/universiteten. Pengarna skall användas i konkreta forskningsprojekt som utvecklas i samarbete med de närliggande kommunernas socialtjänst. Ett antal av medarbetarna på de fyra HUSK-miljöerna kommer från den kommunala. De fyra HUSK-miljöerna är etablerade vid högskolor/universitet men det finns numer en diskussion om det inte kan vara mer fördelaktigt att placera dom närmare istället för på campusområden och därmed betona praktikens inflytande. Om det blir så kommer dessa HUSK-miljöer till stor del att likna de FoU-miljöer inom som de senaste två decennierna byggts upp i Sverige Hög grad samspel mellan nivåer X Låg relevans Hög relevans Låg grad samspel mellan nivåer 15

16 8. Regionala forskningsfonder För att stärka forskning och innovation i hela landet blev det i statsbudgeten för 2009 beslutat att upprätta regionala forskningsfonder med en fondkapital på 6 milliarder NOK. Den årliga avkastningen skall stå till disposition från 1 januari 2010 och beräknas till 212,4 M NOK. Kunnskapsdepartementet har i samråd med Kommunal- och regionaldepartementet och efter förslag från fylkeskommunerna och Oslo kommun fastslagit följande nya forskningsfondsregioner: 1. Finnmark, Troms och Nordland 2. Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag och Møre och Romsdal 3. Sochn och Fjordane, Hordaland och Rochaland 4. Hedmark och Oppland 5. Aust-Agder och Vest-Agder 6. Telemark, Vestfold, Buskerud och Østfold 7. Oslo och Akershus Syftet med de regionala forskningsfonderna är att stärka forskningsområden genom regional forskning och innovation och utveckling. Fonderna skall bidra till långsiktig, grundläggande kompetensuppbyggnad i relevanta forskningsmiljöer, och därmed bidra till ökad forskningskvalitet. Fylkeskommunerna är nu i gång med att utarbeta FoU-strategier. Strategierna skall ligga till grund för de regionala fondstyrelsernas prioritering av hur fondmedlen skall användas. I förarbeten som ligger till grund för beslutet att inrätta regionala forskningsfonder framgår att det främst är näringslivsinriktad forskning men har tänkt på samt att stötta innovationssystem som grundar sig på en samverkan mellan högskolor och näringslivet. I vilken utsträckning välfärdsområde kommer att få ta del av de regionala forskningsfondernas medel är i dagsläget oklart. Hög grad samspel mellan nivåer Låg relevans Hög relevans X Låg grad samspel mellan nivåer 16

17 9. Några centrala forskningsinstitut Nedan anges några forskningsinstitut inom välfärdsområdet. Framförallt NOVA och FAFO kan vara av intresse när man studerar stödstrukturer för s kompetensförsörjning. NOVA har ett uttalat syfte att bedriva praxisnära forskning vilket implicit innebär ett stöd för. I vilken utsträckning man lever upp till dessa intentioner är oklart. FAFO startade som ett forskningsinstitut av fackföreningsrörelsen och har fortfarande en stark koppling till praktiken genom sin ägarstruktur. Ett sätt att förbättra stödstrukturer för är att öka dessa och andras forskningsinstituts praxisorientering. Något som institutens finansiärer har makt att göra. Norges forskningsråd som är en av bidragsgivarna till dessa institut kan här spela en central roll. NOVA - Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA är ett av Norges största samhällsvetenskapliga forskningsinstitut. NOVAs forskning rör samhällets och välfärdsstatens olika sidor och de bedriver forskning på människans hela livslopp, från födelse till död. NOVA har följande tre strategiska forskningsprogram: Forskningsbasert utviklingsarbeid Funksjonshemning Europeisk velferdspolitikk Ändamålsparagrafen för NOVA anger att det vid institutet skall bedrivas både forskning och utvecklingsarbete. Huvudsyftet med det strategiska programmet för forskningsbaserat utvecklingsarbete är att öka kompetensen vid NOVA om kunskapsuppbyggnad och kunskapsöverföring som sker i dialog med praxisfältet. Forskningsbaserat utvecklingsarbete är tillämpad forskning där man i projekten inkluderar delar av utvecklingsprocessen, har en handlings-/förändringsaspekt och närhet till det praxisfält som man studerar. Forskningsbaserat utvecklingsarbete används som ett samlingsbegrepp för implementeringsforskning, aktionsforskning, och handlingsinriktad forskning. FAFO Fafo är en samhällsvetenskaplig forskningsstiftelse. De arbetar med problemställningar inom arbetslivet, välfärdspolitiken samt om levnadsvillkor på nationellt och internationellt. Fafo startades av Landsorganisationen i Norge år 1982 som Fackföreningsrörelsens center för forskning, utredning och dokumentation. Fafo blev omorganiserat till en stiftelse år 1993, med bidrag från: Landsorganisasjonen i Norge, Orkla ASA, Umoe As, Elkem ASA, Coop Norge, Sparebank 1 Gruppen, Norsk Kommuneforbund og Telenor AS. Fafo består av följande två institut: Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning Fafo Institutt for anvendte internasjonale studier as 17

18 STEIN ROKKAN SENTER FOR FLERFAGLIGE SAMFUNNSSTUDIER Uni Rokkansentret driver forskning inom ett vitt fält av samhälls- och kulturforskning. Forskningen är koncentrerad till teman som demokrati och förvaltning, social och hälsopolitiska frågeställningar, ledarskap, organisationsfrågor samt kultur, teknologi och kön. Uni Rokkansenteret är en avdelning i Uni Research, en forskningsorganisation med Universitetet i Bergen som huvudägare. Hög grad samspel mellan nivåer Låg relevans X Hög relevans Låg grad samspel mellan nivåer 18

19 10. The Campbell Collaboration The Campbell Collaboration är ett internationellt forskningsnätverk som sammanfattar framförallt effektforskning i form av relevanta och pålitliga systematiska översikter. The Campbell Collaboration har som målsättning att vara ett stöd för beslutsfattare och praktiker genom att sammanställa forskning inom viktiga samhällsfrågor och centrala politikområden. Deras systematiska kunskapsöversikter skall bidraga till att ge beslutsfattare ett bättre kunskapsunderlag när de skall besluta. Användarvänliga sammanfattningar av deras systematiska översikter görs i syfte att information blir lättillgänglig för beslutsfattare, praktiker och andra intresserade. The Campbell Collaboration har som ett uttalat syfte att vara en stödstruktur för praktiker genom att sortera och presentera relevanta forskningsresultat. I vilken mån deras sammanställningar är pratiskt tillämpbara för praktiker inom varierar och är också föremål för en kunskapsteoretisk diskussion. År 2008 blev ett internationellt sekretariat för The Campbell Collaboration etablerat i Oslo, Hög grad samspel mellan nivåer X Låg relevans Hög relevans Låg grad samspel mellan nivåer 19

20 Jan Messing FINLAND Allmänna tendenser i Finland F.n. pågår stora förändringar inom välfärdssektorn i Finland. Fokus i den allmänna debatten ligger på en strukturreform som gäller kommunerna. Ett viktigt argument för denna reform är att välfärdssystemen kräver större befolkningsunderlag, min , för att kunna upprätthålla kvalitet och likformighet över landet. Detta ska uppnås genom kommunsammanslagningar alternativt långtgående samarbete kommuner emellan. En andra stark rörelse är att närma sociala välfärdstjänster och hälso- och sjukvården till varandra. Huvudargumentet ligger här på den åldrande befolkningens nuvarande och kommande behov av tjänster och service från båda dessa sektorer. Aktörer på nationell nivå Socialdepartementet är en aktiv kraft. Till departementet är knutet Institutet för hälsa och välfärd, THL. Institutet bildades genom att STAKES (Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården) och Folkhälsoinstitutet samordnades. Institutet har ca 1300 anställda, sitt säte i Helsningfors och sex regionala enheter. 3 Universiteten har tillsammans med yrkeshögskolor utbildningar inom det sociala området. Yrkeshögskolorna domineras starkt av utbildningsuppgiften medan det hos universiteten finns forskning inriktad på speciella områden i det sociala fältet. Ett exempel är Svenska social- och kommunhögskolan vid statsvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet. Vid Helsingfors universitet finns också Heikki Waris- och Mathilda Wrede-instituten. Dessa strävar efter att skapa fungerande och bestående samarbete mellan forskning, undervisning och praxis i socialt arbete. Det förstnämnda med inriktning på stadsmiljö och det senare landsbygd. På nationell nivå verkar också Finlands motsvarighet till Kommunförbundet. Aktörer på regional nivå Den regionala nivån är inte enhetlig. Olika kompetens- och kunskapsstödjande organisationer verkar i skilda ansvars- och geografiska områden. Institutet för hälsa och välfärd, THL, har sex regionala enheter. Dessa verkar inom de s.k. miljondistrikten. Från 2002 har systemet med Kompetenscentrum existerat. De 11 kompetenscentrumen täcker in alla Finlands kommuner. Med regionala uppdrag för specifika klientgrupper alternativt problemställningar inom det sociala fältet formades ca 50 Utvecklingsenheter geografiskt spridda runt om i landet. Aktörer på lokal nivå Kommunerna är den dominerande lokala aktören inom den sociala sektorn. Ett stort reformarbete pågår just nu. Sammanslagna kommuner och kommuner i samarbetsområden kommer att vara den framtida basen för det sociala arbetet

Tillägg till Avtal om Samhällskontraktet som MDH, Västerås och Eskilstuna ingått i oktober 2013.

Tillägg till Avtal om Samhällskontraktet som MDH, Västerås och Eskilstuna ingått i oktober 2013. TILLÄGGSAVTAL SAMHÄLLSKONTRAKTET Tillägg till Avtal om Samhällskontraktet som MDH, Västerås och Eskilstuna ingått i oktober 2013. 1 Parter 1. Mälardalens högskola, org.nr. 202100-2916 ( MDH ) 2. Västerås

Läs mer

STRATEGI För hållbara och livskraftiga lösningar inom det sociala området i Svenskfinland

STRATEGI För hållbara och livskraftiga lösningar inom det sociala området i Svenskfinland STRATEGI 2007 2017 För hållbara och livskraftiga lösningar inom det sociala området i Svenskfinland Innehåll 1 Mission...2 2 Vision...2 3 Strategiska verksamhetslinjer 2007-2017...3 3.1 Delta i utvecklandet

Läs mer

Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för brukaren (SOU 2008:18)

Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för brukaren (SOU 2008:18) YTTRANDE Vårt dnr 08/2336 Styrelsen 2008-09-26 Ert dnr S2008/2789/ST Avd för vård och omsorg Gigi Isacsson Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av evidensbaserad praktik i Västernorrlands län

Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av evidensbaserad praktik i Västernorrlands län Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av evidensbaserad praktik i Västernorrlands län (S.k. plattformsarbete) Presentation av nuläge 2011 09 02 Bakgrund till stärkta regionala stödstrukturer

Läs mer

Evidensbaserad praktik. Kjerstin Larsson Fil. Dr. Forskningsledare Region Örebro Län Regional utveckling, Välfärd och folkhälsa

Evidensbaserad praktik. Kjerstin Larsson Fil. Dr. Forskningsledare Region Örebro Län Regional utveckling, Välfärd och folkhälsa Evidensbaserad praktik 2016 04 23 Kjerstin Larsson Fil. Dr. Forskningsledare Region Örebro Län Regional utveckling, Välfärd och folkhälsa Evidensbaserad medicin EBM David Sackett läkare vid McMaster University

Läs mer

Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2010-06-17

Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2010-06-17 Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2010-06-17 Socialdepartementet Enheten för sociala tjänster Ämnesråd Gert Knutsson Telefon 08-405 33 27 Mobil 070-660 56 50 E-post gert.knutsson@social.ministry.se

Läs mer

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning 2015-06-09 1 (5) Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Mänskliga rättigheter i styrning och ledning - Projektplan Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer under 2015 och 2016

Läs mer

Nytt förslag på regional utvecklingsenhet för socialtjänsten i Skåne med uppdrag att stödja kunskapsutveckling

Nytt förslag på regional utvecklingsenhet för socialtjänsten i Skåne med uppdrag att stödja kunskapsutveckling Datum 2014-12-01 Beteckning Dnr 14-7-57 Avdelning socialtjänst, vård och omsorg Skånes kommuner Nytt förslag på regional utvecklingsenhet för socialtjänsten i Skåne med uppdrag att stödja kunskapsutveckling

Läs mer

Regionala samverkans- och stödstrukturer KUNSKAPSUTVECKLING INOM SOCIALTJÄNSTEN

Regionala samverkans- och stödstrukturer KUNSKAPSUTVECKLING INOM SOCIALTJÄNSTEN Regionala samverkans- och stödstrukturer KUNSKAPSUTVECKLING INOM SOCIALTJÄNSTEN FoUrum arbetar med att utveckla kvaliteten inom socialtjänsten i Jönköpings län. Verksamhetsidén är att långsiktigt och samordnat

Läs mer

En skola som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet vad krävs?

En skola som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet vad krävs? 2012-02-17 1 (5) En skola som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet vad krävs? Världen förändras, och det måste skolan också göra. Utan ett väl fungerande utbildningsväsen riskerar vi stagnation

Läs mer

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum. Samlad kunskap kring den äldre människan

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum. Samlad kunskap kring den äldre människan Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum Samlad kunskap kring den äldre människan Äldreforskningens Hus Vård och omsorg Folkhälsa ÄC Stockholms stad Stockholms läns landsting SDC Äldrecentrum Silviahemmet

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning PROJEKTPLAN 2013 2015 Reviderad okt 2014 Stöd till personer med funktionsnedsättning ett regionalt utvecklingsarbete inom området förstärkt brukarmedverkan i Västerbotten 1 1. Bakgrund och uppdrag I regeringens

Läs mer

Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn

Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn 2 Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn Bakgrund På hösten 2007 beslutade regeringen att föra en dialog om relationen

Läs mer

TRELLEBORG. Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg

TRELLEBORG. Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg TRELLEBORG Tillsammans Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg Tillsammans Trelleborg Tillsammans är en lokal överenskommelse om samverkan mellan Trelleborgs kommun, föreningar

Läs mer

Plattform för välfärdsfrågor

Plattform för välfärdsfrågor Plattform för välfärdsfrågor Den 4 maj 2017 samlades ett trettiotal aktörer från Kalmar och Kronobergs län samt Linnéuniversitetet för att diskutera hur samverkan mellan samhällsaktörer och universitetet

Läs mer

Ramar för verksamheten vid Centrum för kommunstrategiska studier 2013 2015

Ramar för verksamheten vid Centrum för kommunstrategiska studier 2013 2015 Ramar för verksamheten vid Centrum för kommunstrategiska studier 2013 2015 Ramar för verksamheten vid Centrum för kommunstrategiska studier 2013 2015 Rapport 2013:1 ISSN 1402-876X Omslagsbild: CKS. Linköpings

Läs mer

Forskning och utveckling för en skola som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

Forskning och utveckling för en skola som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN PERSONALAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2013-01-22 Handläggare: Katarina Arkehag 08-508 33 032 Cecilia Göransson 08-508 33 707 Till Utbildningsnämnden 2013-02-07 Forskning

Läs mer

Linnéuniversitetets mål och strategier med relevans för Familjen Kamprads stiftelse

Linnéuniversitetets mål och strategier med relevans för Familjen Kamprads stiftelse Linnéuniversitetets mål och strategier med relevans för Familjen Kamprads stiftelse Beslutat av Rektor Inledning 3 Gemensamma mål och strategier 4 Det fortsatta arbetet 7 2 (7) Inledning Familjen Kamprad

Läs mer

Nationella samverkansgruppen för kunskapsstyrning inom socialtjänsten (NSK-S)

Nationella samverkansgruppen för kunskapsstyrning inom socialtjänsten (NSK-S) STRATEGIDOKUMENT 2014-06-30 1 (5) Vård och omsorg Nationella samverkansgruppen för kunskapsstyrning inom socialtjänsten (NSK-S) Syfte Syftet med NSK-S är att samordna arbetet med strategiska frågor som

Läs mer

Att sluta hälsoklyftorna i Sverige

Att sluta hälsoklyftorna i Sverige Att sluta hälsoklyftorna i Sverige Hur tar vi nästa steg? Olle Lundberg Professor och ordförande Delbetänkandets upplägg 1. Varför jämlik hälsa? 1.1. Ojämlikhet i hälsa som samhällsproblem 1.2. Sociala

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa)

Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Sida 1 Uppdrag Kunskapscentrum startade 2010 för att stödja den kommunala hälso- och sjukvården.

Läs mer

Uppdrag angående nationellt centrum för kunskap om våld och andra övergrepp mot barn

Uppdrag angående nationellt centrum för kunskap om våld och andra övergrepp mot barn Regeringsbeslut II:3 2014-08-21 S2012/275/FST (delvis) Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag angående nationellt centrum för kunskap om våld och andra övergrepp mot barn Regeringens

Läs mer

Myndigheters organisering för utvärdering inom vård och omsorg i en komplex värld. Vårdanalys Cecilia Stenbjörn, Stockholm, 20 oktober 2017

Myndigheters organisering för utvärdering inom vård och omsorg i en komplex värld. Vårdanalys Cecilia Stenbjörn, Stockholm, 20 oktober 2017 Myndigheters organisering för utvärdering inom vård och omsorg i en komplex värld Vårdanalys Cecilia Stenbjörn, Stockholm, 20 oktober 2017 Agenda MYNDIGHETENS ROLL, UPPDRAG OCH ARBETSSÄTT UTMANINGAR ATT

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

S2011/6353/FST (delvis) Socialstyrelsen Stockholm. Regeringens beslut

S2011/6353/FST (delvis) Socialstyrelsen Stockholm. Regeringens beslut Regeringsbeslut II:1 2011-06-30 S2011/6353/FST (delvis) Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag att leda, samordna och stimulera till ett nationellt utvecklingsarbete av stöd till

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa)

Verksamhetsplan 2014 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Verksamhetsplan 2014 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Högskolan Dalarna Sida 1 Uppdrag Kunskapscentrum startade 2010 för att stödja den kommunala

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

Verksamhetsstrategi. Expertgruppen för biståndsanalys såväl utvärderingar som analyser och andra typer av kunskapsunderlag.

Verksamhetsstrategi. Expertgruppen för biståndsanalys såväl utvärderingar som analyser och andra typer av kunskapsunderlag. Expertgruppen för biståndsanalys 2015-12-16 Verksamhetsstrategi Detta dokument beskriver verksamhetsstrategin för Expertgruppen för biståndsanalys (EBA). Strategin beskriver verksamhetens långsiktiga inriktning

Läs mer

Koncept. Prestationsbaserat statsbidrag till insatser för äldre en överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting

Koncept. Prestationsbaserat statsbidrag till insatser för äldre en överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting Koncept Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2011-01-27 nr Socialdepartementet Enheten för sociala tjänster Karin Hellqvist tel. 08 405 59 23 Prestationsbaserat statsbidrag till insatser för

Läs mer

Strategi för EU- och internationellt arbete/ antagande

Strategi för EU- och internationellt arbete/ antagande Tjänsteskrivelse 1(1) 2016-11-28 Dnr: KS 2016/327 Kommunstyrelsen Strategi för EU- och internationellt arbete/ antagande Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Strategi för EU-arbetet i Kävlinge kommun

Läs mer

Turismkonsumtionen. ca 300 miljarder kronor 2,7 procent av BNP ca sysselsatta ca 120 miljarder i exportvärde (ca 17 miljarder i moms)

Turismkonsumtionen. ca 300 miljarder kronor 2,7 procent av BNP ca sysselsatta ca 120 miljarder i exportvärde (ca 17 miljarder i moms) SOU 2017:95 1 Turismkonsumtionen ca 300 miljarder kronor 2,7 procent av BNP ca 170 000 sysselsatta ca 120 miljarder i exportvärde (ca 17 miljarder i moms) SOU 2017:95 2 Besöksnäringen inte en bransch utan

Läs mer

Folkhälsokommitténs sekretariat. Johan Jonsson 2013-03-18

Folkhälsokommitténs sekretariat. Johan Jonsson 2013-03-18 1(9) PM Folkhälsokommitténs sekretariat Referens Datum Diarienummer Johan Jonsson 2013-03-18 FOLKHÄLSOKOMMITTÈN Regionfullmäktiges uppdrag regionstyrelsen ska utvärdera regionens samlade folkhälsoinsatser

Läs mer

Verksamhetsstrategi. Expertgruppen för biståndsanalys såväl utvärderingar som analyser och andra typer av kunskapsunderlag.

Verksamhetsstrategi. Expertgruppen för biståndsanalys såväl utvärderingar som analyser och andra typer av kunskapsunderlag. Expertgruppen för biståndsanalys 2016-11-01 Verksamhetsstrategi Detta dokument beskriver verksamhetsstrategin för Expertgruppen för biståndsanalys (EBA). Strategin beskriver verksamhetens långsiktiga inriktning.

Läs mer

Överenskommelsen blir giltig under förutsättning att den godkänns av regeringen.

Överenskommelsen blir giltig under förutsättning att den godkänns av regeringen. Utdrag Protokoll I:8 vid regeringssammanträde 2011-10-13 S2011/8975/FS (delvis) Socialdepartementet Godkännande av en överenskommelse om ett handlingsprogram för att utveckla kunskapen om och vården av

Läs mer

Sammanfattning av utvärderingen av BoU-satsningen

Sammanfattning av utvärderingen av BoU-satsningen Sammanfattning av utvärderingen av BoU-satsningen Bakgrund Inom ramen för överenskommelsen mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och regeringen om stöd till en evidensbaserad praktik (EBP) för god

Läs mer

Avtal om Samhällskontraktet

Avtal om Samhällskontraktet 1 (5) Avtal om Samhällskontraktet 1 Parter 1. Mälardalens högskola, Box 883, 721 23 Västerås ( MDH ) 2. Västerås kommun, genom dess kommunstyrelse, org.nr. 218000-2180 ( Västerås ) 3. Eskilstuna kommun

Läs mer

FSE den gränsöverskridande fakulteten. Strategidokument innehållmässigt godkänt av fakultetsrådet Språket uppdateras ännu.

FSE den gränsöverskridande fakulteten. Strategidokument innehållmässigt godkänt av fakultetsrådet Språket uppdateras ännu. FSE den gränsöverskridande fakulteten Strategidokument innehållmässigt godkänt av fakultetsrådet 21.10.2015. Språket uppdateras ännu. Vår vision Åbo Akademi är det gränsöverskridande universitetet med

Läs mer

Nu bildar vi nya Region Örebro län

Nu bildar vi nya Region Örebro län Nu bildar vi nya Region Örebro län LJUSNARSBERG HÄLLEFORS Bra ska bli bättre med ny regionorganisation KARLSTAD 50 LINDESBERG NORA KARLSKOGA E18 ÖREBRO DEGERFORS LEKEBERG KUMLA LAXÅ HALLSBERG ASKERSUND

Läs mer

Kommittédirektiv. Nationellt centrum för kunskap om och utvärdering av arbetsmiljö. Dir. 2016:2. Beslut vid regeringssammanträde den 21 januari 2016.

Kommittédirektiv. Nationellt centrum för kunskap om och utvärdering av arbetsmiljö. Dir. 2016:2. Beslut vid regeringssammanträde den 21 januari 2016. Kommittédirektiv Nationellt centrum för kunskap om och utvärdering av arbetsmiljö Dir. 2016:2 Beslut vid regeringssammanträde den 21 januari 2016. Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska föreslå

Läs mer

Strategi för myndighetsstöd. vid utveckling av lokal ungdomspolitik

Strategi för myndighetsstöd. vid utveckling av lokal ungdomspolitik Strategi för myndighetsstöd vid utveckling av lokal ungdomspolitik Strategi för myndighetsstöd vid utveckling av lokal ungdomspolitik Förord Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) har

Läs mer

Program för samverkan

Program för samverkan Dnr UFV 2008/1615 Program för samverkan Uppsala universitet i dialog med det omgivande samhället Fastställd av Konsistoriet 2009-09-29 Innehållsförteckning Inledning 3 Utgångspunkter 3 Stöd för samverkan

Läs mer

Inrättande av råd för samverkan inom området social ekonomi

Inrättande av råd för samverkan inom området social ekonomi Tjänsteutlåtande Utfärdat 2009-12-30 Diarienummer 0390/09 Verksamhetsområde Social ekonomi Marie Larsson Telefon 031-367 90 16, Fax 031-367 90 12 E-post: marie.larsson@socialresurs.goteborg.se Inrättande

Läs mer

POLICY. Internationell policy

POLICY. Internationell policy POLICY Internationell policy POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell

Läs mer

Om behovet av kunskap: Analys av Landsbygdsnätverkets forskningsenkät

Om behovet av kunskap: Analys av Landsbygdsnätverkets forskningsenkät Om behovet av kunskap: Analys av Landsbygdsnätverkets forskningsenkät Landsbygdsnätverkets styrgrupp har sedan något år tillbaka efterlyst en bättre bild om behovet av forskningsbaserad kunskap. Frågan

Läs mer

Att sluta hälsoklyftorna i Sverige

Att sluta hälsoklyftorna i Sverige Att sluta hälsoklyftorna i Sverige Hur tar vi nästa steg? Olle Lundberg Professor och ordförande Delbetänkandets upplägg 1. Varför jämlik hälsa? 1.1. Ojämlikhet i hälsa som samhällsproblem 1.2. Sociala

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting. verksamhet som angår oss alla

Sveriges Kommuner och Landsting. verksamhet som angår oss alla Sveriges Kommuner och Landsting verksamhet som angår oss alla Det som får samhället att fungera Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, är en medlemsorganisation för alla kommuner, landsting och regioner

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa

Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 2016-2018 Gemensamt ansvarstagande Samverkan och samordning Tillit och förtroende 290 kommuner 21 landsting/regioner 2016-11-24 Avdelningen för vård

Läs mer

Strategi för kvalitets- och innovationsarbete inom staden och samarbete med högre utbildning och forskning

Strategi för kvalitets- och innovationsarbete inom staden och samarbete med högre utbildning och forskning PM 2015:79 RI (Dnr 138-723/2015) Strategi för kvalitets- och innovationsarbete inom staden och samarbete med högre utbildning och forskning Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

Läs mer

U T V E C K L I N G S L E D A R E

U T V E C K L I N G S L E D A R E Projektplan REGIONAL UTVECKLINGSLEDARE BARN OCH UNGA Bakgrund Under 2008 tillsatte regeringen en utredning under ledning av Kerstin Wigzell som 2008 resulterade i ett betänkande Evidensbaserad praktik

Läs mer

Expertgruppens verksamhetsstrategi

Expertgruppens verksamhetsstrategi EBA Expertgruppen för biståndsanalys 2013-11-06 Expertgruppens verksamhetsstrategi Detta dokument beskriver den strategi beträffande verksamheten som expertgruppen har valt för att utföra det givna uppdraget.

Läs mer

1. Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2. Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa

1. Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2. Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa Information om statliga stimulansmedel aktuella för Kalmar län genom överenskommelser mellan SKL och regeringen 2015 avseende socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Kommittédirektiv. Expertgrupp för utvärdering och analys av Sveriges internationella bistånd. Dir. 2013:11

Kommittédirektiv. Expertgrupp för utvärdering och analys av Sveriges internationella bistånd. Dir. 2013:11 Kommittédirektiv Expertgrupp för utvärdering och analys av Sveriges internationella bistånd Dir. 2013:11 Beslut vid regeringssammanträde den 31 januari 2013 Sammanfattning Regeringen inrättar en kommitté

Läs mer

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE 2 (8) EU-strategi för Sala kommun INNEHÅLL 1 BAKGRUND... 4 2 SYFTE... 4 3 ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 4 STRATEGI... 5 5 BESLUTSNIVÅER ANSVAR OCH ORGANISATION...

Läs mer

Plan för Social hållbarhet

Plan för Social hållbarhet 2016-02-08 Plan för Social hållbarhet i Säters kommun SÄTERS KOMMUN Kommunstyrelsen 1 Sida 2 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Syfte med uppdraget... 3 Vision/Mål... 4 Uppdrag... 4 Tidplan... 4 Organisation...

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49

Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49 REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2014-07-04 Ju2014/4445/KRIM Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49 Remissen till Statskontoret omfattar

Läs mer

Motion 34 Nationell sammanhållen kunskapsstyrning Motion 71 Landstingen och regionerna ska utveckla sitt samarbete inom hälso- och sjukvårdsområdet

Motion 34 Nationell sammanhållen kunskapsstyrning Motion 71 Landstingen och regionerna ska utveckla sitt samarbete inom hälso- och sjukvårdsområdet MOTIONSSVAR 2015-10-23 Vård och omsorg Sofia Tullberg Gunilla Thörnwall Bergendahl Motion 34 Nationell sammanhållen kunskapsstyrning Motion 71 Landstingen och regionerna ska utveckla sitt samarbete inom

Läs mer

Välfärdsutveckling genom stödstrukturer för frivilligt arbete

Välfärdsutveckling genom stödstrukturer för frivilligt arbete Ansökan om medel till en förstudie Välfärdsutveckling genom stödstrukturer för frivilligt arbete - För framgångsrik samverkan mellan ideella organisationer och kommuner/landsting/regioner och Sveriges

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2015

Verksamhetsplan 2014-2015 Verksamhetsplan 2014-2015 Med arbetsplan och budget för 2013 Vår vision är o Ett Västra Götaland där individen lever ett gott liv i ett hållbart och tryggt samhälle utan alkohol eller andra droger. Vårt

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016

CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016 CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016 Beslut Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet 2014-06-16 att anta följande handlingsplan för implementering av CEMR Jämställdhetsdeklaration

Läs mer

Avsiktsförklaring. Bakgrund

Avsiktsförklaring. Bakgrund Avsiktsförklaring Denna avsiktsförklaring har idag träffats mellan Jönköpings kommun och Stiftelsen Högskolan i Jönköping, var för sig även kallad part och gemensamt kallade parterna. Bakgrund Syftet med

Läs mer

DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR

DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR FÖRSKOLA OCH ANNAN PEDAGOGISK VERKSAMHET INFORMATION TILL DIG SOM NYBLIVEN FÖRÄLDER I ÖCKERÖ KOMMUN STRATEGI FÖR DIGITALISERING I ÖCKERÖ KOMMUN STRATEGI FÖR DIGITALISERING I ÖCKERÖ

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 2010-12-08 HSN förvaltning Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 Mål med utvecklingsarbetet Målet för utvecklingsarbetet är att den missbruks-

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE BRYSSEL Denna verksamhetsplan presenterar verksamhetsinriktning, arbetsmetod och prioriteringar under 2014-.2015 för Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation.

Läs mer

Överenskommelse om utvecklingsarbete inom ramen för cancerstrategin år 2010

Överenskommelse om utvecklingsarbete inom ramen för cancerstrategin år 2010 Överenskommelse om utvecklingsarbete inom ramen för cancerstrategin år 2010 2 SYFTE 3 BAKGRUND 3 PROJEKT FÖR ÅR 2010 4 1. FÖRSÖKSVERKSAMHET FÖR EN PATIENTFOKUSERAD OCH SAMMANHÅLLEN CANCERVÅRD 4 2. INFORMATIONSTJÄNST

Läs mer

Remissvar departementspromemorian En samlad kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård och socialtjänst (Ds 2014:9)

Remissvar departementspromemorian En samlad kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård och socialtjänst (Ds 2014:9) Handläggare: Sven-Erik Wånell 2014-05-08 Tjänsteutlåtande 5/2014 Styrelsen 2014-05-27 6 Remissvar departementspromemorian En samlad kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård och socialtjänst (Ds 2014:9)

Läs mer

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013 Monica Rönnlund 1. Inledning Bakgrunden till projektet är att gränserna mellan den kommunala ideella och privata sektorn luckras upp, vilket ställer krav på

Läs mer

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om att stärka arbetet med mänskliga rättigheter på kommunal nivå

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om att stärka arbetet med mänskliga rättigheter på kommunal nivå MEDDELANDE FRÅN STYRELSEN NR 4 2014-06-13 Vårt dnr 14/1994 Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Kommunstyrelserna Landstingsstyrelserna/regionstyrelserna Överenskommelse mellan staten och

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Borås den 2 oktober 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation: Thomas

Läs mer

Mål och inriktning - Nämndplan 2015. Lokal nämnd i Falkenberg

Mål och inriktning - Nämndplan 2015. Lokal nämnd i Falkenberg 01054 Mål och inriktning - Nämndplan 2015 Lokal nämnd i Falkenberg Innehållsförteckning Mål och inriktning - Nämndplan 2015 1 Inledning 3 Nämndens uppdrag 3 Mål och inriktning - Nämndplan 2015 4 Invånarna

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun Vård- och omsorgsnämndens handling nr 17/2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion om att inrätta

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Kommissionen för jämlik hälsa (S 2015:02) Dir. 2017:17. Beslut vid regeringssammanträde den 16 februari 2017

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Kommissionen för jämlik hälsa (S 2015:02) Dir. 2017:17. Beslut vid regeringssammanträde den 16 februari 2017 Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Kommissionen för jämlik hälsa (S 2015:02) Dir. 2017:17 Beslut vid regeringssammanträde den 16 februari 2017 Sammanfattning Regeringen beslutade den 4 juni 2015 kommittédirektiv

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan idéburen sektor i Malmö och Malmö stad

Överenskommelse om samverkan mellan idéburen sektor i Malmö och Malmö stad Överenskommelse om samverkan mellan idéburen sektor i Malmö och Malmö stad För demokrati, delaktighet och ökad inkludering i Malmö 2017-2020 Vision Malmö stad och idéburen sektor skapar i samverkan en

Läs mer

2004-01-19 FÖRSLAG. Övergripande samarbetsavtal Linköpings universitet - Landstinget i Östergötland

2004-01-19 FÖRSLAG. Övergripande samarbetsavtal Linköpings universitet - Landstinget i Östergötland REGIONALT ALF-AVTAL Parter i detta avtal är Landstinget i Östergötland (Landstinget) och Linköpings universitet (Universitetet), nedan gemensamt benämnda parterna. Vad avtalet reglerar Detta avtal är ett

Läs mer

Digitaliseringens transformerande kraft

Digitaliseringens transformerande kraft Digitaliseringens transformerande kraft Vad innebär utvecklingen? Omvärldsanalys Vad bör staten göra? förslag till strategiska områden för digitaliseringspolitiken förslag inom sakområden Kunskap och bred

Läs mer

Du har nu öppnat en presentation som innehåller:

Du har nu öppnat en presentation som innehåller: Du har nu öppnat en presentation som innehåller: Information och förankringsmaterial avseende utvecklingsfrågor gällande kunskapsstyrning: organisation, aktiviteter och tankar framåt. NSK NSK-S Nuvarande

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Ulla Höglund 2011-11-0306-14 LK/110273 Internationell strategi 2011 2014 Landstinget i Värmland påverkas alltmer av sin omvärld. EU-direktiv och förordningar, rörligheten för

Läs mer

Strategiska förutsättningar

Strategiska förutsättningar ska förutsättningar De statliga myndigheterna är regeringens redskap för att realisera riksdagens och regeringens beslutade politik. Verksamhetsstyrningen av myndigheterna utgår från den av riksdagen beslutade

Läs mer

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN TROLLHÄTTAN 2013 Innehåll Inledning... 3 Det här är Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna... 4 Konsulentens roll... 5 Verksamhetsidé...

Läs mer

Strategisk plan för området Hälsa och samhälle inom Malmö högskola Dnr HS 15-08/941

Strategisk plan för området Hälsa och samhälle inom Malmö högskola Dnr HS 15-08/941 Strategisk plan för området Hälsa och samhälle inom Malmö högskola Dnr HS 15-08/941 Antagen av Fakultetstyrelsen 2006-06-12 Reviderad, antagen av Fakultetstyrelsen 2008-10-23 Vision och uppdrag för Hälsa

Läs mer

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap. Friskvårdsklubben Social resursnämnd

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap. Friskvårdsklubben Social resursnämnd Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap Friskvårdsklubben Social resursnämnd Innehåll Bakgrund och förutsättningar för avtalet... 3 Värdegrund... 3 Friskvårdsklubbens värdegrund:... 4 Insatser...

Läs mer

Projektplan Integrationsstrategi

Projektplan Integrationsstrategi Projektplan Integrationsstrategi Bakgrund Kommunfullmäktige tog i samband med målarbetet 2011 ett beslut om under 2012 arbeta fram en strategi för integration. Uppdraget riktades till kommunstyrelsen,

Läs mer

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap Dnr: ST 2013/281-1.1 Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap 2013-2015 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för hälso- och livsvetenskap Gäller från 2013-10-24 Beslutat av: Beslutsdatum: 2013-1024

Läs mer

Idéburen sektor och Region Skåne i samverkan

Idéburen sektor och Region Skåne i samverkan Idéburen sektor och Region Skåne i samverkan Akademi Näringsliv En förändrad omvärld med flera aktörer Offentlig sektor Engagerade medborgare Idéburen sektor Den idéburna sektorn omfattar organiserade

Läs mer

Utlysning: Nationellt kunskapscentrum för våld och andra övergrepp mot barn

Utlysning: Nationellt kunskapscentrum för våld och andra övergrepp mot barn 2014-10-14 Dnr 3.1-39020/2014 1(7) Utlysning: Nationellt kunskapscentrum för våld och andra övergrepp mot barn Öppningsdatum: 2014-10-15 Sista dag för intresseanmälan: 2014-10-31 Sista ansökningsdag: 2014-12-17

Läs mer

Digitaliseringens transformerande kraft vägval för framtiden (SOU 2015:91)

Digitaliseringens transformerande kraft vägval för framtiden (SOU 2015:91) REMISSVAR 1 (6) ERT ER BETECKNING 2016-02-23 N2015/08335/ITP Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Digitaliseringens transformerande kraft vägval för framtiden (SOU 2015:91) Statskontoret

Läs mer

Uppdrag att säkerställa en samordnad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning inom området psykisk ohälsa

Uppdrag att säkerställa en samordnad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning inom området psykisk ohälsa Regeringsbeslut I:6 2013-02-28 S2013/1667/FS (delvis) Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag att säkerställa en samordnad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning inom området

Läs mer

Överenskommelse. innovationsupphandling

Överenskommelse. innovationsupphandling Överenskommelse mellan Konkurrensverket och VINNOVA om innovationsupphandling 2014-05-27 1 (6) Inledning Konkurrensverket och VINNOVA har uppdrag och verksamhetsområden som är viktiga för innovationsupphandling.

Läs mer

Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg

Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg 1 Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg I Varberg finns sedan länge en ambition att sprida aktionsforskning som en metod för kvalitetsarbete

Läs mer

Syfte. Fakta om utlysningen. Utlysningens inriktning

Syfte. Fakta om utlysningen. Utlysningens inriktning utlysning 2008 Bakgrund I internationella jämförelser intar den svenska vården ofta en ledande position; den har tillgång till unika register och system, är förhållandevis väl utbyggd, jämlik och skapar

Läs mer