Kartläggning av stödstrukturer för socialtjänstens kompetensförsörjning i Norge, Finland, Danmark, England och Canada

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kartläggning av stödstrukturer för socialtjänstens kompetensförsörjning i Norge, Finland, Danmark, England och Canada"

Transkript

1 Kartläggning av stödstrukturer för s kompetensförsörjning i Norge, Finland, Danmark, England och Canada Thomas Tydén, Karin Alexanderson, Ulf Johansson, Evelyn Khoo, Jan Messing Denna rapport har tagits fram på uppdrag av Socialdepartementet och Sveriges Kommuner och Landsting Norge sid 3 Finland sid 20 Danmark sid 24 Englanda sid 31 Canada sid 47 Analys sid 69 ARBETSRAPPORT 2010 ISBN

2 Bakgrund Utifrån huvudförslagen i betänkande Evidensbaserad praktik inom (SOU 2008:18) har Regeringskansliet inlett ett samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting i samråd med Socialstyrelsen. Målet med arbetet är att utarbeta förslag till en plattform för samordnade och långsiktiga insatser till stöd för en evidensbaserad praktik i hela. Med denna plattform som grund ska sedan framtida överenskommelser mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting kunna träffas. Som stöd för detta arbete har det genomförts ett antal kartläggningar och andra aktiviteter alla med syftet att stärka förutsättningarna för en evidensbaserad praktik. I en sådan kartläggning har det även ingått att studera hur andra länder arbetar med kunskapsutveckling, utvärdering och implementering på lokal/regional nivå samt hur sådan verksamhet finansieras. Kartläggningen har avsett verksamheter som arbetar på nationell och/eller regional nivå samt bidrar till och samspelar med den lokala nivån så att praktiker får tillgång till forskningsresultat, utbildning, kvalificerat metodstöd etc. Dalarnas forskningsråd har på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting och Socialdepartementet åtagit sig att genomföra en sådan internationell kartläggning för Norge, Finland, Danmark, England samt Canada. Vi har arbetat med snöbollsmetoden. Det vill säga att vi använt oss av de kontakter vi redan har i dessa länder för att via dem bli lotsade vidare. Och dessa i sin tur kan lotsa vidare och så vidare till dess vi ser att det börjar bli rundgång och den s.k. saturation effect (mättnadseffekten) uppstår. Samtalen har i huvudsak förts via mail och telefonkontakter. Arbetet har parallellt kompletterats med internetsökningar. Personliga besök har även gjorts till organisationer i Norge, Danmark och England. En arbetsgrupp för projektet bildades vid DFR bestående av Thomas Tydén, projektledare, Karin Alexanderson, Ulf Johansson, Evelyn Khoo (vanligtvis verksam vid Umeå universitet) och Jan Messing.. Arbetat har genomförts under vintern 2009/2010 med regelbundna avstämningar med uppdragsgivarna under arbetets gång för att säkerställa att informationen som insamlats är relevant och för att finna eventuella luckor som kunde behöva kompletteras. Arbetet redovisades vid ett seminarium på SKL i början av 2010 och de diskussioner som då fördes har tillsammans med det framtagna materialet lagt grunden för det avslutande analyskapitlet. 2

3 Thomas Tydén NORGE Nation Departement Myndigheter KS, Norges forskningsråd,nova, FAFO,Rokkansenteret i Bergen, Ressurssenter for omstilling i kommunene, Cambell collaboration Stödstrukturer Region Statsstödda regionala FoU-instititut, Fylken, Regionala högskolor, Effektiviseringsnätverket, Forskningsfonder, Kompetenscentra för distriktsutveckling HUSK Stödstrukturer Kommun NAV-kontor MÅL: Evidensbaserad praktik i - kompetensförsörjning 3

4 Norge sammanfattning I det följande har vi beskrivit 10 olika organisationer/projekt där en framträdande funktion har varit att öka samspelet mellan nationell, regional och kommunal nivå och stött kompetensförsörjning inom det socialtjänstområdet. De är numrerade från Vi har kunnat se en rik flora av försök som präglas av en mångfald, av varierande ekonomiska åtaganden och att de skiljer sig mycket åt vad gäller långsiktigheten i engagemanget. I det nedanstående har vi kategoriserat nio av dessa initiativ i fyra grupper. Campbell Collaboration (nummer 10) är inte med i denna kategorisering. De fyra kategorierna är: A. Regionalisering av statlig verksamhet. Nummer 3, 4, och 7. B. Initiativ från Kommunernas Sentralförbund. Nummer 2 och 6. C. Statliga initiativ till lokal och regional utveckling. Nummer 1 och 8. D. Interaktiva forskningsansatser. Nummer 5 och 9. A. Regionalisering av statlig verksamhet. Nummer 3, 4, och 7 I denna kategori finns två av de initiativ som bedömts har störst grad av samspel mellan nivåer och störst relevans för s kompetensförsörjning. Det är HUSK respektive NAV. HUSK är en förkortning av Högskole och universitetssocialkontor och är en femårig försöksverksamhet förlagd till högskolorna/universiteten i Stavanger, Trondheim, Oslo och Agder. Målsättningen är att utveckla nya eller vidareutveckla samarbetsformer mellan socialkontor, forskning, utbildning och brukare för att stärka kunskap och kvalitet i. Man har avsatt 8,5 miljoner NOK som årligen fördelas mellan de fyra medverkande högskolorna/universiteten. Pengarna skall användas i konkreta forskningsprojekt som utvecklas i samarbete med de närliggande kommunernas socialtjänst. Ett antal av medarbetarna på de fyra HUSK-miljöerna kommer från den kommunala. Det finns en diskussion om det inte kan vara mer fördelaktigt att placera miljöerna närmare och inte på campusområden och därmed betona praktikens inflytande. Om det blir så kommer dessa HUSK-miljöer till stor del att likna de FoU-miljöer inom som de senaste två decennierna byggts upp i Sverige. Försöksverksamheten är tidsbegränsad till år 2011 och det är ännu för tidigt att utvärdera effekterna av verksamheten. NAV är en Ny Arbets- och Välfärdsförvaltning i Norge. På fylkesnivå finns en NAV-organisation för fylket (en länsorganisation för arbeids- og velferdsdirektoratet). NAV är på lokal nivå en partnerskapsorganisation mellan staten (företrätt av NAV-organisationen för fylket) och respektive kommun).. Kommunen och stat ska vara likvärdiga partners, betoning av detta är stark liksom betydelsen av förtroende mellan kommun och stat. Arbets- och ansvarsfördelning mellan stat och kommun påverkas inte. Kommunen behåller sina ansvarsområden (även när delar av dessa utförs genom NAV-kontoret) och staten behåller sina ansvarsområden (även det som läggs in i det lokala NAVkontoret). Lagfäst är bl.a. att stat och kommun skulle etablera ett gemensamt NAV-kontor och det finns ett minimikrav på vilka kommunala tjänster som ska ingå (ekonomiskt bistånd inom ). Kommunen kan dock föra in fler delar av om man så väljer 4

5 Det kommer att etableras 19 NAV-fylkeskontor och 465 NAV-kontor i Norges 430 kommuner NAV kommer att innebära förändringar i flera dimensioner. NAV är ett partnerskap som innebär en fysisk integration av kontorslokaler, produktionsmedel etc. En teknisk integration skall ske av planering, ärendehantering, IKT, ledning, resultatmätning, rapportering. Sociokulturellt krävs att normer, kultur, ledning m.m. vävs samman för att kunna ge bästa service för brukarna. Till kategori A har vi även fört de 12 regionala representanter som Norges forskningsråd har utplacerade i olika fylken. De skall fungera som forskningsrådets förlängda arm i regionerna och är ett konkret sätt att arbeta för ett möte mellan den nationella och regionala nivån. I beskrivningarna av representanternas huvudsaklig arbetsområden är dock det sociala området sparsamt omnämnt. B. Initiativ från Kommunernas Sentralförbund. Nummer 2 och 6 Ressurssenter for omstilling i kommunene, RO, stiftades 1989 av Socialdepartementet och Kommunenes Sentralförbund. RO är etablerad som en fristående, självfinansierad och ideell stiftelse. Bakgrunden till tillblivelsen var att stiftarna önskade en alternativ rådgivningsorganisation som kunde bistå kommunerna med förändrings- och omställningsprocesser samt utveckling av vård- och omsorgssektorn. Enligt RO tas deras tjänster alltmer i bruk av kommunerna, speciellt inom vård och omsorg men även inom andra kommunala områden. I praktiken fungerar RO som en konsultfirma och en länk mellan statliga och regional/lokal nivå, inom bl a socialtjänstområdet. Kommunernas Sentralförbund har en forskningsbudget på 40 M NOK och en del av dessa medel går till att upprätthålla ett antal nätverk som används för kompetensförsörjning inom olika områden. Ett sådant är effektiviseringsnätverket som är en fortsättning av deras forskningskonsulenter. En viktig uppgift är att förmedla forskningsresultat till kommunerna. C. Statliga initiativ till lokal och regional utveckling. Nummer 1 och 8. På tre ställen i Norge har staten etablerat kompetenssenter för distrikstutveckling (nummer 1). Centrat skall stötta lokala utvecklingskrafter och lokala initiativ. Centret har döpts just till Distriktssenteret och det lokaliseras till Steinkjer, Sognland samt Alstahaug. Distriktssenteret har som huvudmål att vara en kunskaps- och erfarenhetsbas samt stöttepelare för ett enhetligt och bärkraftigt utvecklingsarbete i distriktsområden samt att aktivt bidraga till kompetensuppbyggnad och utmaningar för distrikten i bred bemärkelse. Det primära uppdraget är att verka för regional utveckling och inte att stötta. Däremot kan detta ske när medverkar som en av flera spelare för den lokala/regionala utvecklingen. Ett annat statligt initiativ är tillskapandet av regionala forskningsfonder (nummer 8). Syftet med de regionala forskningsfonderna är att stärka forskningsområden genom regional forskning och innovation och utveckling. Fonderna skall bidra till långsiktig, grundläggande kompetensuppbyggnad i relevanta forskningsmiljöer, och därmed bidra till ökad forskningskvalitet. I förarbeten som ligger till grund för beslutet att inrätta regionala forskningsfonder framgår att det främst är näringslivsinriktad forskning men har tänkt på samt att stötta innovationssystem som grundar sig på en samverkan mellan högskolor och näringslivet. I vilken utsträckning välfärdsområde kommer att få ta del av de regionala forskningsfondernas medel är i dagsläget oklart. 5

6 Dessa två beskrivna statliga initiativ till lokal och regional utveckling har en stark finansiering. De beskrivna kompetenscenter får 21,5 M NOK per år och forskningsfonderna beräknas ha en årlig avkastning på 212,4 M NOK. Satsningarna är långsiktiga i den bemärkelsen att de inte är tidsbegränsade projekt. Huvudinriktningen är regional utveckling och skrivningarna pekar på att man med detta främst avser näringslivsutveckling och att välfärdsområdet blir styvmoderligt behandlat. Men detta är inte statiskt och det finns i Norge, precis som i Sverige, en debatt om den betydelse de offentliga verksamheterna har för näringslivsutveckling och vice versa. Att regional utveckling kräver en utveckling av såväl näringslivet som det offentliga. D. Interaktiva forskningsansatser. Nummer 5 och 9. Norge ha en lång tradition av att bedriva forskning i samverkan med olika praktikergrupper. En forskningstradition som genom åren klätts i olika namn som aktionsforskning, participatorisk forskning, interaktiv forskning. Gemensamt är en ambition till samverkan mellan forskare och praktiker utifrån idén att viss tillämpad forskning blir klart bättre om de som äger de problem om beforskas är med i såväl problemformulering som i det empiriska arbetet. Ett synsätt som också med automatik leder till en successiv och ömsesidig kunskapsförmedling mellan de medverkande dels av den kunskap de var för sig för med sig in i projektet och dels av den kunskap som genereras i projektet. Norge var också tidigt ute med att under sent 1970-talet och början av 1980-talet etablera regionala forskningsmiljöer, ofta kopplade till ett fylke. Dessa forskningsmiljöer kom att präglas av just interaktion mellan forskning och praktik. Liknande miljöer har på bred front etablerats i Sverige (Möller 2005, Tydén 2009) men däremot inte i Finland och Danmark. I Norge finns det 12 sådana regionala forskningsinstitut som får en basfinansiering från Norges forskningsråd på totalt 32,3 M NOK. Välfärdsområdet är för många ett viktigt område men även regional utveckling och näringslivsfrågor. Traditionen av att arbeta med uppdragsforskning är stark och levande. För inom respektive region fyller de i varierande grad en viktig funktion. Det finns i Norge ett antal nationella forskningsinstitut inom välfärdsområdet. Framförallt NOVA 1 och FAFO 2 kan vara av intresse när man studerar stödstrukturer för s kompetensförsörjning. NOVA har ett uttalat syfte att bedriva praxisnära forskning vilket implicit innebär ett stöd för s kompetensförsörjning. I vilken utsträckning man lever upp till dessa intentioner är oklart. FAFO startade som ett forskningsinstitut av fackföreningsrörelsen och har fortfarande en stark koppling till praktiken genom sin ägarstruktur. Ett sätt att förbättra stödstrukturer för är att öka dessa och andras forskningsinstituts praxisorientering. Något som institutens finansiärer har makt att göra. Norges forskningsråd som är en av bidragsgivarna till dessa institut kan här spela en central roll. 1 Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring 2 Samhällsvetenskapligt forskningsinstitut inom välfärdsområdet ursprungligen startat av fackföreningsrörelsen 6

7 Nedan listas de tio organisationerna/projekten utifrån en bedömning av deras grad av samspel mellan olika nivåer (nationellt, regional och lokal nivå) samt deras bedömda relevans för kompetensförsörjning inom socialtjänstområdet. Hög grad samspel mellan nivåer 10 5,6 3, Låg relevans 9 Hög relevans 8 Låg grad samspel mellan nivåer 1. Kompetansesenteret for distriktsutvikling (KDU). 2. Ressurssenter for omstilling i kommunene (RO) 3. NAV 4. Norges forskningsråds regionala representanter 5. Regionala forskningsinstitut 6. Kommunernas Sentralförbund 7. HUSK 8. Regionala forskningsfonder 9. Några centrala forskningsinstitut 10. The Campbell Collaboration 7

8 1. Kompetansesenteret for distriktsutvikling (KDU). Distriktssenteret - Ogndalsveien Steinkjer Tlf: E-post: Norska regeringen har tagit initiativ till att etablera ett kompetenscenter för distriktsutveckling. Centrat skall stötta lokala utvecklingskrafter och lokala initiativ. Centret har döpts just till Distriktssenteret och det lokaliseras till Steinkjer, Sognland samt Alstahaug. Distriktssenteret har som huvudmål att vara en kunskaps- och erfarenhetsbas samt stöttepelare för ett enhetligt och bärkraftigt utvecklingsarbete i distriktsområden samt att aktivt bidraga till kompetensuppbyggnad och utmaningar för distrikten i bred bemärkelse. De viktigaste uppgifterna är knutna till inhämtning, systematisering och förmedling av kunskap om lyckade lokala utvecklingsinitiativ, aktivt stötta och vägleda lokala initiativ och aktörer och skaffa fram relevant dokumentation. Centret skall också ha en roll som kompetensorgan, rådgivare gentemot nationella, regionala och lokala myndigheter. Distriktssenteret hat 20 årsarbetare fördelat på 8 i Steinkjer och 6 vardera i Alstahaug och Sogndal. Distriktssenteret är ett förvaltningsorgan med ett arbetsområde som går över de vanliga förvaltningsgränserna. Medel tilldelas årligen från Kommunal och Regionaldepartementet och för år 2009 var tilldelningen 21,5 Mkr. Distriktssenteret har en tydlig uppgift från departementet att vara en nationell aktör som skall samspela med den regionala och den lokala nivån avseende bland annat med kompetensförsörjning i form av forskningsresultat, genom rådgivning mm. Det primära uppdraget är att verka för regional utveckling och inte att stötta. Däremot kan detta ske när medverkar som en av flera spelare för den lokala/regional utvecklingen. Hög grad samspel mellan nivåer X Låg relevans Hög relevans Låg grad samspel mellan nivåer 8

9 2. Ressurssenter for omstilling i kommunene (RO) Ressurssenter for omstilling i kommunene (RO) är en organisation med tvärfacklig rådgivningsmiljö, som bistår kommunerna med ändringar, omställningar och utveckling, speciellt inom vård och omsorg. RO stiftades 1989 av Socialdepartementet och Kommunenes Sentralförbund. RO är etablerad som en fristående, självfinansierad och ideell stiftelse. Bakgrunden till tillblivelsen var att stiftarna önskade en alternativ rådgivningsorganisation som kunde bistå kommunerna med förändrings- och omställningsprocesser samt utveckling av vård- och omsorgssektorn. Enligt RO tas deras tjänster alltmer i bruk av kommunerna speciellt inom vård och omsorg men även inom andra kommunala områden. RO är lokaliserat till Stjørdal i Nord-Trøndelag nära Trondheim och 11 anställda. Förutom rådgivning arbetar man aktivt med utåtriktad kunskapsförmedling genom att anordna en rad lokala, regionala och även nationella kurser och konferenser med fokus på dagsaktuella utmaningar som kommunerna står inför Hög grad samspel mellan nivåer X Låg relevans Hög relevans Låg grad samspel mellan nivåer 9

10 3. NAV NAV är en Ny Arbets- och Välfärdsförvaltning i Norge. Staten har slagit samman. Arbetsmarknadsdepartementet och socialdepartementet till ett nytt Arbeids- og inkluderingsdepartement. Aetatet ( AMS ) och Trygdeetatet ( försäkringskassan ) har sammanförts till arbeids- och velferdsdirektoratet. På fylkesnivå finns en NAV-organisation för fylket (en länsorganisation för arbeids- og velferdsdirektoratet). NAV är på lokal nivå en partnerskapsorganisation mellan staten (företrätt av NAV-organisationen för fylket) och respektive kommun, som tillskjuter minst s ekonomiska bistånd. Kommunen kan föra in fler delar av om man så väljer. Kommunen och stat ska vara likvärdiga partners. Betoningen av detta är stark liksom betydelsen av förtroende mellan kommun och stat. Arbets- och ansvarsfördelning mellan stat och kommun påverkas inte. Kommunen behåller sina ansvarsområden (även när delar av dessa utförs genom NAV-kontoret) och staten behåller sina ansvarsområden (även det som läggs in i det lokala NAVkontoret). Det finns en stark politisk uppbackning och stortinget har i partipolitisk enighet varit drivande i processen. Kommunerna har bejakat förändringen och aktivt främjat reformen. Det är den mest omfattande förvaltningspolitiska reformen i Norges historia och berör anställda. Viktiga utgångspunkter för den Norska NAV-reformen var i första hand att få fler människor i arbete och undvika att människor hänvisades fram och tillbaka mellan olika myndigheter. Man ville uppnå ett snabbare och effektivare bemötande av brukarna så att de fick hjälp snabbare och därigenom minskade risken att bli inlåst i arbetslöshet eller sjukskrivning. Reformen var således i första hand inte finansiellt motiverad utan motiverades med hänsyn till brukarna och den långsiktiga samhällsekonomin. För att säkra en integrerad statlig-kommunal service till brukarna använder man en blandning av metoder. En kombination av statligt tvång (genom lagstiftning, top-down) och lokal valfrihet (avtal mellan stat och kommun, bottom-up) Lagfäst är bl.a. att stat och kommun skulle etablera ett gemensamt NAV-kontor och det finns ett minimikrav på vilka kommunala tjänster som ska ingå (ekonomiskt bistånd inom ). Det kommer att etableras 19 NAV-fylkeskontor och 465 NAV-kontor i Norges 430 kommuner NAV kommer att innebära förändringar i flera dimensioner. NAV är ett partnerskap som innebär en fysisk integration av kontorslokaler, produktionsmedel etc. En teknisk integration skall ske av planering, ärendehantering, IKT, ledning, resultatmätning, rapportering. Sociokulturellt krävs att normer, kultur, ledning m.m. vävs samman för att kunna ge bästa service för brukarna. Hög grad samspel mellan nivåer X Låg relevans Hög relevans Låg grad samspel mellan nivåer 10

11 4. Norges forskningsråds regionala representanter Norges forskningsråd har för närvarande 12 regionale representanter som tillsammans täcker alla 19 fylkena. De regionala representanterna fungerar som Forskningsrådets förlängda arm i regionerna, förmedlar information till näringslivet och andra brukare och deltar också i viktiga planeringsprocesser i sina regionera. Representanterna är samlokaliserade med de distriktkontor som Innovasjon Norge har runt om i Norge. Genom en tät dialog med näringsliv, kunskapsmiljöer och offentlig förvaltning i regionerna vill man bidraga till en bättre kundservice genom att bland annat informera nuvarande och framtida användare om vad Norges forskningsråd kan bidra med. Flera av representanterna har medverkat i framtagande av regionala FoU-strategier. Några har även medverkat i en nationell grupp som tagit fram riktlinjer med råd om regionala FoUstrategier. Huvudarbetet tycks rikta sig mot näringslivet och i mindre utsträckning inom välfärdsområdet Hög grad samspel mellan nivåer Låg relevans X Hög relevans Låg grad samspel mellan nivåer 11

12 5. Regionala forskningsinstitut De regionala forskningsinstituten fick år 2008 basfinansiering från Närings- och handelsdepartementet (NHD). I samband med att ett nytt finansieringssystem för institutssektorn infördes kom finansieringsansvaret att överföras till Kunnskapsdepartementet (KD) från år Departementet för sedan över dessa medel till Norges forskningsråd som fördelar medlen. De regionala instituten är organiserade i en intresseförening som heter FOKUS. Sammanlagt är det följande 12 instituten: Agderforskning IRIS Samfunns og Næringsutvikling Møreforsking Nordlandsforskning NORUT Alta NORUT Tromsø Samfunn Telemarksforsking Telemarksforsking-Notodden Trøndelag Forskning og Utvikling Vestlandsforsking Østfoldforskning Østlandsforskning Flera av dessa 12 regionala forskningsråd bildades i slutet av 1970-talet och början av talet som en regional stödstruktur för kunskapsutveckling. Många var inledningsvis fast förankrade i respektive fylke och med en viss koppling till den regionala högskolan. I dagsläget är flera självständiga enheter varav några i stiftelseform med styrelserepresentation från det omgivande samhället. Under det kvarts sekel de har funnits har det för de flesta utvecklats en specialisering inom vissa områden. Välfärdsområdet är för många ett viktigt område men även regional utveckling och näringslivsfrågor. Traditionen av att arbeta med uppdragsforskning är stark och levande. För inom respektive region fyller de i varierande grad en viktig funktion. Nedan framgår hur basfinansieringen från Norges forskningsråd fördelades mellan instituten år Tabell XX. Fördelning av basanslag till de regionala forskningsinstituten från Norges forskningsråd år 2008 Miljoner NOK Procent av driftintäkterna Agderforskning 3,1 8 IRIS - Samfunns- og næringsutvikling 5,2 7 Møreforsking 3,3 8 Nordlandsforskning 4,5 14 Norut Alta 2, 17 Norut Tromsø, samfunn 2,1 11 Telemarksforsking 2,2 11 Telemarksforsking - Notodden 0,9 16 Trøndelag Forskning og Utvikling 1,9 11 Vestlandsforsking 2,4 10 Østfoldforskning 2,6 12 Østlandsforskning 2,2 9 Summa regionala institut 32,

13 Tillsammans med övrig finansiering från Norges forskningsråd för projekt mm får de 12 regionala forskningsinstituten 115 M NOK vilket svarade mot 35 % av deras intäkter år Hög grad samspel mellan nivåer X Låg relevans Hög relevans Låg grad samspel mellan nivåer 13

14 6. Kommunernas Sentralförbund Kommunerna Sentralförbund, KS, jobbar på en rad olika sätt för att stötta kompetensförsörjning i den kommunala verksamheten inklusive. Deras FoU-enhet har en budget på 40 Mkr per år (Motsvarar ca 50 Mkr SEK). KS sjösätter ca 20 projekt per år och innehållet utformas genom en bestämd tågordning. Först tar ett tjänstemanautvalg fram ett antal förslag på områden. Dessa diskuteras i ett politiskt utvalg som fastställer några områden. Dessa utformar sekretariatet till projektskisser som sen blir tillbudsspörsel som skickas till ett antal FoU-institutioner. Dessa skickar sedan in projektansökningar som sekretariatet går in igenom och väljer ut dem som man tycker ser intressanta ut. De sökande bjuds in för samtal och ibland ombeds de om preciseringar. Sedan beslutas det på sekretariatet om vilka man tillstyrker och slutligen fastställer det politiska utvalget om den faktiska medelsfördelningen. Av de 40 Mkr NOK går en del till att upprätthålla ett antal nätverk som används för kompetensförsörjning inom lika områden. Ett sådant är effektiviseringsnätverket som är en fortsättning av deras forskningskonsulenter. En viktig uppgift är att förmedla forskningsresultat till kommunerna. Hög grad samspel mellan nivåer X Låg relevans Hög relevans Låg grad samspel mellan nivåer 14

15 7. HUSK HUSK är en förkortning av Högskole och universitetssocialkontor. Det var Sosial- og helsedirektoratet (SHdir) som bestämde att högskolorna/universiteten i Stavanger, Trondheim, Oslo och Agder skulle få delta i försöket med högskole- och universitetssocialkontor. Det är ett samarbete mellan forskning och utbildning, socialförvaltning och brukare. Det överordnade målet for försöket är förankrat i den Nationella strategin för kvalitetsutveckling inom hälsovården och. De konkreta målen är att skapa kvalitet i de tjänster som levererar och ge brukarna ett bättre stöd. Försöket är i ett första steg planerat fram till år 2011 och man har avsatt 8,5 miljoner NOK som årligen fördelas mellan de fyra medverkande högskolorna/universiteten. Pengarna skall användas i konkreta forskningsprojekt som utvecklas i samarbete med de närliggande kommunernas socialtjänst. Ett antal av medarbetarna på de fyra HUSK-miljöerna kommer från den kommunala. De fyra HUSK-miljöerna är etablerade vid högskolor/universitet men det finns numer en diskussion om det inte kan vara mer fördelaktigt att placera dom närmare istället för på campusområden och därmed betona praktikens inflytande. Om det blir så kommer dessa HUSK-miljöer till stor del att likna de FoU-miljöer inom som de senaste två decennierna byggts upp i Sverige Hög grad samspel mellan nivåer X Låg relevans Hög relevans Låg grad samspel mellan nivåer 15

16 8. Regionala forskningsfonder För att stärka forskning och innovation i hela landet blev det i statsbudgeten för 2009 beslutat att upprätta regionala forskningsfonder med en fondkapital på 6 milliarder NOK. Den årliga avkastningen skall stå till disposition från 1 januari 2010 och beräknas till 212,4 M NOK. Kunnskapsdepartementet har i samråd med Kommunal- och regionaldepartementet och efter förslag från fylkeskommunerna och Oslo kommun fastslagit följande nya forskningsfondsregioner: 1. Finnmark, Troms och Nordland 2. Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag och Møre och Romsdal 3. Sochn och Fjordane, Hordaland och Rochaland 4. Hedmark och Oppland 5. Aust-Agder och Vest-Agder 6. Telemark, Vestfold, Buskerud och Østfold 7. Oslo och Akershus Syftet med de regionala forskningsfonderna är att stärka forskningsområden genom regional forskning och innovation och utveckling. Fonderna skall bidra till långsiktig, grundläggande kompetensuppbyggnad i relevanta forskningsmiljöer, och därmed bidra till ökad forskningskvalitet. Fylkeskommunerna är nu i gång med att utarbeta FoU-strategier. Strategierna skall ligga till grund för de regionala fondstyrelsernas prioritering av hur fondmedlen skall användas. I förarbeten som ligger till grund för beslutet att inrätta regionala forskningsfonder framgår att det främst är näringslivsinriktad forskning men har tänkt på samt att stötta innovationssystem som grundar sig på en samverkan mellan högskolor och näringslivet. I vilken utsträckning välfärdsområde kommer att få ta del av de regionala forskningsfondernas medel är i dagsläget oklart. Hög grad samspel mellan nivåer Låg relevans Hög relevans X Låg grad samspel mellan nivåer 16

17 9. Några centrala forskningsinstitut Nedan anges några forskningsinstitut inom välfärdsområdet. Framförallt NOVA och FAFO kan vara av intresse när man studerar stödstrukturer för s kompetensförsörjning. NOVA har ett uttalat syfte att bedriva praxisnära forskning vilket implicit innebär ett stöd för. I vilken utsträckning man lever upp till dessa intentioner är oklart. FAFO startade som ett forskningsinstitut av fackföreningsrörelsen och har fortfarande en stark koppling till praktiken genom sin ägarstruktur. Ett sätt att förbättra stödstrukturer för är att öka dessa och andras forskningsinstituts praxisorientering. Något som institutens finansiärer har makt att göra. Norges forskningsråd som är en av bidragsgivarna till dessa institut kan här spela en central roll. NOVA - Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA är ett av Norges största samhällsvetenskapliga forskningsinstitut. NOVAs forskning rör samhällets och välfärdsstatens olika sidor och de bedriver forskning på människans hela livslopp, från födelse till död. NOVA har följande tre strategiska forskningsprogram: Forskningsbasert utviklingsarbeid Funksjonshemning Europeisk velferdspolitikk Ändamålsparagrafen för NOVA anger att det vid institutet skall bedrivas både forskning och utvecklingsarbete. Huvudsyftet med det strategiska programmet för forskningsbaserat utvecklingsarbete är att öka kompetensen vid NOVA om kunskapsuppbyggnad och kunskapsöverföring som sker i dialog med praxisfältet. Forskningsbaserat utvecklingsarbete är tillämpad forskning där man i projekten inkluderar delar av utvecklingsprocessen, har en handlings-/förändringsaspekt och närhet till det praxisfält som man studerar. Forskningsbaserat utvecklingsarbete används som ett samlingsbegrepp för implementeringsforskning, aktionsforskning, och handlingsinriktad forskning. FAFO Fafo är en samhällsvetenskaplig forskningsstiftelse. De arbetar med problemställningar inom arbetslivet, välfärdspolitiken samt om levnadsvillkor på nationellt och internationellt. Fafo startades av Landsorganisationen i Norge år 1982 som Fackföreningsrörelsens center för forskning, utredning och dokumentation. Fafo blev omorganiserat till en stiftelse år 1993, med bidrag från: Landsorganisasjonen i Norge, Orkla ASA, Umoe As, Elkem ASA, Coop Norge, Sparebank 1 Gruppen, Norsk Kommuneforbund og Telenor AS. Fafo består av följande två institut: Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning Fafo Institutt for anvendte internasjonale studier as 17

18 STEIN ROKKAN SENTER FOR FLERFAGLIGE SAMFUNNSSTUDIER Uni Rokkansentret driver forskning inom ett vitt fält av samhälls- och kulturforskning. Forskningen är koncentrerad till teman som demokrati och förvaltning, social och hälsopolitiska frågeställningar, ledarskap, organisationsfrågor samt kultur, teknologi och kön. Uni Rokkansenteret är en avdelning i Uni Research, en forskningsorganisation med Universitetet i Bergen som huvudägare. Hög grad samspel mellan nivåer Låg relevans X Hög relevans Låg grad samspel mellan nivåer 18

19 10. The Campbell Collaboration The Campbell Collaboration är ett internationellt forskningsnätverk som sammanfattar framförallt effektforskning i form av relevanta och pålitliga systematiska översikter. The Campbell Collaboration har som målsättning att vara ett stöd för beslutsfattare och praktiker genom att sammanställa forskning inom viktiga samhällsfrågor och centrala politikområden. Deras systematiska kunskapsöversikter skall bidraga till att ge beslutsfattare ett bättre kunskapsunderlag när de skall besluta. Användarvänliga sammanfattningar av deras systematiska översikter görs i syfte att information blir lättillgänglig för beslutsfattare, praktiker och andra intresserade. The Campbell Collaboration har som ett uttalat syfte att vara en stödstruktur för praktiker genom att sortera och presentera relevanta forskningsresultat. I vilken mån deras sammanställningar är pratiskt tillämpbara för praktiker inom varierar och är också föremål för en kunskapsteoretisk diskussion. År 2008 blev ett internationellt sekretariat för The Campbell Collaboration etablerat i Oslo, Hög grad samspel mellan nivåer X Låg relevans Hög relevans Låg grad samspel mellan nivåer 19

20 Jan Messing FINLAND Allmänna tendenser i Finland F.n. pågår stora förändringar inom välfärdssektorn i Finland. Fokus i den allmänna debatten ligger på en strukturreform som gäller kommunerna. Ett viktigt argument för denna reform är att välfärdssystemen kräver större befolkningsunderlag, min , för att kunna upprätthålla kvalitet och likformighet över landet. Detta ska uppnås genom kommunsammanslagningar alternativt långtgående samarbete kommuner emellan. En andra stark rörelse är att närma sociala välfärdstjänster och hälso- och sjukvården till varandra. Huvudargumentet ligger här på den åldrande befolkningens nuvarande och kommande behov av tjänster och service från båda dessa sektorer. Aktörer på nationell nivå Socialdepartementet är en aktiv kraft. Till departementet är knutet Institutet för hälsa och välfärd, THL. Institutet bildades genom att STAKES (Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården) och Folkhälsoinstitutet samordnades. Institutet har ca 1300 anställda, sitt säte i Helsningfors och sex regionala enheter. 3 Universiteten har tillsammans med yrkeshögskolor utbildningar inom det sociala området. Yrkeshögskolorna domineras starkt av utbildningsuppgiften medan det hos universiteten finns forskning inriktad på speciella områden i det sociala fältet. Ett exempel är Svenska social- och kommunhögskolan vid statsvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet. Vid Helsingfors universitet finns också Heikki Waris- och Mathilda Wrede-instituten. Dessa strävar efter att skapa fungerande och bestående samarbete mellan forskning, undervisning och praxis i socialt arbete. Det förstnämnda med inriktning på stadsmiljö och det senare landsbygd. På nationell nivå verkar också Finlands motsvarighet till Kommunförbundet. Aktörer på regional nivå Den regionala nivån är inte enhetlig. Olika kompetens- och kunskapsstödjande organisationer verkar i skilda ansvars- och geografiska områden. Institutet för hälsa och välfärd, THL, har sex regionala enheter. Dessa verkar inom de s.k. miljondistrikten. Från 2002 har systemet med Kompetenscentrum existerat. De 11 kompetenscentrumen täcker in alla Finlands kommuner. Med regionala uppdrag för specifika klientgrupper alternativt problemställningar inom det sociala fältet formades ca 50 Utvecklingsenheter geografiskt spridda runt om i landet. Aktörer på lokal nivå Kommunerna är den dominerande lokala aktören inom den sociala sektorn. Ett stort reformarbete pågår just nu. Sammanslagna kommuner och kommuner i samarbetsområden kommer att vara den framtida basen för det sociala arbetet

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum. Samlad kunskap kring den äldre människan

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum. Samlad kunskap kring den äldre människan Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum Samlad kunskap kring den äldre människan Äldreforskningens Hus Vård och omsorg Folkhälsa ÄC Stockholms stad Stockholms läns landsting SDC Äldrecentrum Silviahemmet

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning 2015-06-09 1 (5) Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Mänskliga rättigheter i styrning och ledning - Projektplan Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer under 2015 och 2016

Läs mer

För ökat och utvecklat idéburet företagande

För ökat och utvecklat idéburet företagande PROGRAM För ökat och utvecklat idéburet företagande Detta utgör ett gemensamt program för idéburet företagande innehållande förslag på politiska förändringar som skulle kunna bidra till idéburet företagandes

Läs mer

Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018

Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018 2012-02-24 Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018 Forskningsplanen är framtagen i enighet mellan representanter för Region Skåne, Folktandvården Skåne, Privattandläkarna Skåne, Odontologiska

Läs mer

Omställning till ny inriktning för FoU-verksamheten på Skaraborgs Kommunalförbund

Omställning till ny inriktning för FoU-verksamheten på Skaraborgs Kommunalförbund Omställning till ny inriktning för FoU-verksamheten på Skaraborgs Kommunalförbund Innehållsförteckning Inledning... Uppdragsbeskrivning för Skaraborgs Kommunalförbunds FoU-verksamhet... FoU verksamheten

Läs mer

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG 20110909 TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG Tillväxtprogram Fyrbodal Prioriterade programområden Projekt Förstudier Verksamheter t med programområdenas prioriteringar och insatser

Läs mer

Välkommen till Uppdragsutbildningsenheten vid Ersta Sköndal högskola!

Välkommen till Uppdragsutbildningsenheten vid Ersta Sköndal högskola! UPPDRAGSUTBILDNING Välkommen till Uppdragsutbildningsenheten vid Ersta Sköndal högskola! Uppdragsutbildning är för Ersta Sköndal högskola ett viktigt instrument och resurs i samverkan med det omgivande

Läs mer

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland 1(8) Landstingsstyrelsen Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland Inledning Regionfrågan har diskuterats under lång tid i Sverige och i Östergötland. I mars 2008 undertecknade partidistrikten

Läs mer

U T V E C K L I N G S L E D A R E

U T V E C K L I N G S L E D A R E Projektplan REGIONAL UTVECKLINGSLEDARE BARN OCH UNGA Bakgrund Under 2008 tillsatte regeringen en utredning under ledning av Kerstin Wigzell som 2008 resulterade i ett betänkande Evidensbaserad praktik

Läs mer

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 Stadskontoret Utredningsenheten BILAGA TILL TJÄNSTESKRIVELSE 2007-10-02 1 (5) Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 INLEDNING Bakgrund Samhället präglas av att interaktion

Läs mer

Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av kunskapsbaserad praktik inom socialtjänsten och angränsande områden i Västernorrlands län

Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av kunskapsbaserad praktik inom socialtjänsten och angränsande områden i Västernorrlands län PROJEKTPLAN REVIDERAD 2011-12-01 Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av kunskapsbaserad praktik inom socialtjänsten och angränsande områden i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen och

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Skolforskningsinstitutet

Skolforskningsinstitutet Eva Wallberg Växjökonferensen den 29 januari 2015 Skolforskningsinstitutet uppgifter och utmaningar Uppdrag bidra till att de verksamma inom skolväsendet ges goda förutsättningar att planera, genomföra

Läs mer

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap. Friskvårdsklubben Social resursnämnd

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap. Friskvårdsklubben Social resursnämnd Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap Friskvårdsklubben Social resursnämnd Innehåll Bakgrund och förutsättningar för avtalet... 3 Värdegrund... 3 Friskvårdsklubbens värdegrund:... 4 Insatser...

Läs mer

Uppdrag att säkerställa en samordnad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning inom området psykisk ohälsa

Uppdrag att säkerställa en samordnad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning inom området psykisk ohälsa Regeringsbeslut I:6 2013-02-28 S2013/1667/FS (delvis) Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag att säkerställa en samordnad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning inom området

Läs mer

Svårigheter att genomföra komplexa sociala projekt - om implementering av ny verksamhet. RFMAs konferens i Stockholm 2013-04-10

Svårigheter att genomföra komplexa sociala projekt - om implementering av ny verksamhet. RFMAs konferens i Stockholm 2013-04-10 Svårigheter att genomföra komplexa sociala projekt - om implementering av ny verksamhet RFMAs konferens i Stockholm 2013-04-10 Staffan Johansson Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet

Läs mer

Nu bildar vi nya Region Örebro län

Nu bildar vi nya Region Örebro län Nu bildar vi nya Region Örebro län LJUSNARSBERG HÄLLEFORS Bra ska bli bättre med ny regionorganisation KARLSTAD 50 LINDESBERG NORA KARLSKOGA E18 ÖREBRO DEGERFORS LEKEBERG KUMLA LAXÅ HALLSBERG ASKERSUND

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer

Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer Sammanfattning av Förstudie 1 www.orebroll.se Post Box 1613, 701 16 Örebro Besök Eklundavägen

Läs mer

POLICY. Internationell policy

POLICY. Internationell policy POLICY Internationell policy POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell

Läs mer

Projekt Nyckeltal inom individ och familjeomsorg (IFO) Möjligheter och svårigheter

Projekt Nyckeltal inom individ och familjeomsorg (IFO) Möjligheter och svårigheter 2010-08-24 Handläggare Anders Langemark Projekt Nyckeltal inom individ och familjeomsorg (IFO) Möjligheter och svårigheter Deltagande kommuner I detta projekt medverkar individ och familjeomsorgen (IFO)

Läs mer

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN LULEÅ KOMMUN 1(5) INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN 1. INLEDNING Internationaliseringen är en av de viktigaste förändringarna av samhället under senare år. Ökade möjlighet för information, kunskap,

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Loke-modellen. Systematisk uppföljning och utvärdering inom socialtjänstens område

Loke-modellen. Systematisk uppföljning och utvärdering inom socialtjänstens område Lokemodellen Systematisk uppföljning och utvärdering inom socialtjänstens område Bakgrund Diskussionen om en kunskapsbaserad socialtjänst tog fart när dåvarande generaldirektören för Socialstyrelsen Kerstin

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Strategi för Kulturrådets arbete med

Strategi för Kulturrådets arbete med Strategi för Kulturrådets arbete med kultur och hälsa 2010 2012 Statens kulturråd 2010 Kulturrådet, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen 1 5 Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 E-post: kulturradet@kulturradet.se

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015. Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015. Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen Innehåll FÖRORD... 2 ÖVERGRIPANDE OCH LÅNGSIKTIGA UPPDRAG... 3 MÅLGRUPPER... 4 VERKSAMHET I SVERIGE... 5 ARBETET I ARBETSGRUPPERNA...

Läs mer

Politisk organisation

Politisk organisation Politisk organisation Beslutad av kommunfullmäktige 2014-11-26 244 Politisk organisation Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se Webbplats: www.finspang.se

Läs mer

Policy för chefsuppdrag

Policy för chefsuppdrag 1(5) BILAGA 1 DNR: SLU ua 2013.1.1.1-5596 2014-01-14 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Personal Dokumenttyp: Policy Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli: Personalavdelningen Handläggare: Eva Jeppson-Eldrot

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE BRYSSEL Denna verksamhetsplan presenterar verksamhetsinriktning, arbetsmetod och prioriteringar under 2014-.2015 för Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation.

Läs mer

Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg

Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg 1 Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg I Varberg finns sedan länge en ambition att sprida aktionsforskning som en metod för kvalitetsarbete

Läs mer

Överenskommelse. innovationsupphandling

Överenskommelse. innovationsupphandling Överenskommelse mellan Konkurrensverket och VINNOVA om innovationsupphandling 2014-05-27 1 (6) Inledning Konkurrensverket och VINNOVA har uppdrag och verksamhetsområden som är viktiga för innovationsupphandling.

Läs mer

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik Utveckling av missbruks- och beroendevården Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik är ett utvecklingsarbete som startade i maj 2008 inom Sveriges Kommuner

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Arbetet med överenskommelsen I dialog mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi har en överenskommelse om samverkan

Läs mer

Sammanfattning av arbetsprogram STÄRKT INNOVATIONSFÖRMÅGA I OFFENTLIG VERKSAMHET 2015-2017

Sammanfattning av arbetsprogram STÄRKT INNOVATIONSFÖRMÅGA I OFFENTLIG VERKSAMHET 2015-2017 1 (6) Sammanfattning av arbetsprogram för samarbete mellan VINNOVA och SKL om: STÄRKT INNOVATIONSFÖRMÅGA I OFFENTLIG VERKSAMHET 2015-2017 Antagen av styrgruppen VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM - SWEDISH GOVERNMENTAL

Läs mer

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen Sida 1 av 5 PRESSMEDDELANDE 21 januari 2010 Socialdepartementet Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen med mera. - Regeringen har idag beslutat om en lagrådsremiss - Värdigt liv i äldreomsorgen. En

Läs mer

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv Projektbeskrivning: Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv 1. Sammanfattande projektidé Syftet med projektet är att undersöka hur samspelet mellan det regionala tillväxtarbetet och det

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland 2013 Innehåll 1. Bakgrund och uppdrag... 2 2. Varför en lärandeplan för tillväxtarbetet i Halland?... 2 3. Utgångsläget... 3 4. Förutsättningar

Läs mer

Barn i familjer med missbruk. Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö

Barn i familjer med missbruk. Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö Barn i familjer med missbruk Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö Stöd till utsatta barn och ungdomar Förord av äldre- och folkhälsominister Maria Larsson De flesta barnen i vårt land

Läs mer

Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018

Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018 2013-11-26 Madeleine Sjöstrand Dnr: KSL/13/0111 Ärendegång: KSLs styrelse Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018 Förslag till beslut 1. Styrelsen beslutar

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06

MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2013-09-12 MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06 Inledning Carin och Janny hälsade välkommen och presenterade dagens program. Den största delen

Läs mer

vid regeringssammanträde 2010-06-17 S2009/4028/ST (delvis) 1 bilaga Regeringens beslut

vid regeringssammanträde 2010-06-17 S2009/4028/ST (delvis) 1 bilaga Regeringens beslut Protokoll III:8 vid regeringssammanträde 2010-06-17 S2009/4028/ST (delvis) Socialdepartementet Bemyndigande att underteckna en överenskommelse 1 bilaga Regeringens beslut Regeringen bemyndigar äldre- och

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Statens beredning för medicinsk utvärdering

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Statens beredning för medicinsk utvärdering Regeringsbeslut I:14 2011-12-20 S2011/11229/VS(delvis) Socialdepartementet Statens beredning för medicinsk utvärdering Box 5650 114 86 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Statens beredning

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun Vård- och omsorgsnämndens handling nr 17/2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion om att inrätta

Läs mer

Samordning och organisation för en En skola på vetenskaplig grund inom FoU Skåne

Samordning och organisation för en En skola på vetenskaplig grund inom FoU Skåne Datum Beteckning 2010-10-20 Siv Wilborgsson 0709-719938 Samordning och organisation för en En skola på vetenskaplig grund inom FoU Skåne Under hösten 2009 förde ett antal kommuner en dialog med Malmö högskola

Läs mer

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Plan för gemensamma aktiviteter 2013 Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Är du medlem och vill veta mer? På Arbetsgivarverkets webbplats kan du läsa mer om den arbetsgivarpolitiska strategin

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

Samarbetsavtal angående utvecklingsinsatser i Oskarshamns och Östhammars kommuner i anslutning till genomförandet av det svenska kärnavfallsprogrammet

Samarbetsavtal angående utvecklingsinsatser i Oskarshamns och Östhammars kommuner i anslutning till genomförandet av det svenska kärnavfallsprogrammet 1 Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB), Vattenfall AB, E.ON Kärnkraft Sverige AB, Forsmark Kraftgrupp AB, OKG Aktiebolag och Oskarshamns och Östhammars kommuner har idag träffat följande Samarbetsavtal

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49

Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49 REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2014-07-04 Ju2014/4445/KRIM Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49 Remissen till Statskontoret omfattar

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

Att bygga strukturer för kunskapsutveckling

Att bygga strukturer för kunskapsutveckling Att bygga strukturer för kunskapsutveckling Halmstad 1 december 2011 Per Albinsson Att bygga strukturer för kunskapsutveckling Målet med de regionala stödstrukturerna är att de långsiktigt ska kunna försörja

Läs mer

Evidensbaserad praktik

Evidensbaserad praktik positionspapper Evidensbaserad praktik i socialtjänst och hälso- och sjukvård Förord För att klienter, brukare och patienter ska få tillgång till bästa möjliga vård och omsorg och för att välfärdsresurser

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Stockholm 2012-06-07 Boende i landsbygder: Nordiskt lärande och inspiration Jörgen Lithander

Stockholm 2012-06-07 Boende i landsbygder: Nordiskt lärande och inspiration Jörgen Lithander Stockholm 2012-06-07 Boende i landsbygder: Nordiskt lärande och inspiration Jörgen Lithander Tillväxtanalys Stabsmyndighet till regeringen. Primär målgrupp Regeringskansliet där Näringsdepartementet är

Läs mer

Strategiska förutsättningar

Strategiska förutsättningar ska förutsättningar De statliga myndigheterna är regeringens redskap för att realisera riksdagens och regeringens beslutade politik. Verksamhetsstyrningen av myndigheterna utgår från den av riksdagen beslutade

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Borås den 2 oktober 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation: Thomas

Läs mer

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under Datum 2011-09-12 Dnr 1100297 2 (3) Vid s inträde påbörjades arbetet med att etablera fler kommuner som fristadskommun bl.a. Landskrona, Helsingborg, Eslöv, Hörby, Sjöbo, Ystad, Kristianstad och Lund. Ett

Läs mer

YTTRANDE ÖVER ANSVARSKOMMITTÉNS SLUTBETÄNKANDE: Hållbar samhällsorganisation med utvecklingskraft, SOU 2007:10

YTTRANDE ÖVER ANSVARSKOMMITTÉNS SLUTBETÄNKANDE: Hållbar samhällsorganisation med utvecklingskraft, SOU 2007:10 1 Sundbyberg 2007-09-17 Vår referens: Tommy Fröberg Diarienummer Fi2007/1536 Finansdepartementet YTTRANDE ÖVER ANSVARSKOMMITTÉNS SLUTBETÄNKANDE: Hållbar samhällsorganisation med utvecklingskraft, SOU 2007:10

Läs mer

Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel.

Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel. Cirkulär 6-07 Till Socialnämnd eller motsvarande Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel. Presidiet i Kommunförbundet

Läs mer

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Innehåll

Läs mer

Västra Götalandsregionens plattform. Värdegrund, vision, uppdrag, utgångspunkter

Västra Götalandsregionens plattform. Värdegrund, vision, uppdrag, utgångspunkter Västra Götalandsregionens plattform Värdegrund, vision, uppdrag, utgångspunkter Johan Assarsson Västra Götalandsregionens plattform vår gemensamma grund Som medarbetare i Västra Götalandsregionen har vi

Läs mer

Dokumentation från överenskommelsedialog 30/9 2010

Dokumentation från överenskommelsedialog 30/9 2010 Dokumentation från överenskommelsedialog 30/9 2010 Arrangör: Sociala samverkansrådet Moderator: Ingrid Bexell Hulthén Text och foto: Malin Helldner Bakgrund I mars 2010 bildades ett samverkansråd i Göteborg.

Läs mer

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01 Diarienummer: KS2013/0195 Verksamhetsplan för internationellt arbete Gäller från: 2013-11-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Utarbetad av: Anette Olsson Revideras senast: 2018-06-01

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 2010-12-08 HSN förvaltning Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 Mål med utvecklingsarbetet Målet för utvecklingsarbetet är att den missbruks-

Läs mer

2013-02-20 Ks 848/2011. Internationell policy Örebro kommun

2013-02-20 Ks 848/2011. Internationell policy Örebro kommun 2013-02-20 Ks 848/2011 Internationell policy Örebro kommun Innehållsförteckning Internationell policy för Örebro kommun... 3 Varför internationellt arbete?...3 Syfte... 3 Mål... 3 Beslutsnivåer... 4 Policy

Läs mer

Överenskommelse om Skånesamverkan mot droger

Överenskommelse om Skånesamverkan mot droger LÄNSSTYRELSEN 2011-04-01 1(5) Överenskommelse om Skånesamverkan mot droger 1. Skånesamverkan mot droger Under namnet Skånesamverkan mot droger, SMD samverkar Länsstyrelsen, Region Skåne, Kommunförbundet

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

Åtgärder för att höja kvaliteten i medicinska underlag

Åtgärder för att höja kvaliteten i medicinska underlag Åtgärder för att höja kvaliteten i medicinska underlag Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten. Det

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

Praktikrapport. Organisation: Stockholmsregionens Europakommitté (SEU) i Bryssel

Praktikrapport. Organisation: Stockholmsregionens Europakommitté (SEU) i Bryssel Praktikrapport Organisation: Stockholmsregionens Europakommitté (SEU) i Bryssel Praktikperiodens längd och omfång: 1 september 2010 21 december 2010, heltid Handledare: Madelen Charysczak, Avenue Marnix

Läs mer

Mot en gemensam definition av systemiskt tänkande - i dag och inför framtiden.

Mot en gemensam definition av systemiskt tänkande - i dag och inför framtiden. Mot en gemensam definition av systemiskt tänkande - i dag och inför framtiden. Det har nu gått ungefär 25 år sedan det blev möjligt att bli legitimerad psykoterapeut på familjeterapeutisk grund och då

Läs mer

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 Inledning Våren 2013 fastställdes Strategi 2020 en strategisk plattform för Malmö högskola. Som ett led i att nå den målbild för

Läs mer

Ledningssystem för samverkan

Ledningssystem för samverkan 1(5) Ledningssystem för samverkan Utgångspunkt/bakgrund Ledningsgruppen för samverkan mellan kommun och landsting (KOLA-gruppen) har på uppdrag av Läns-LAKO att utveckla ett ledningssystem för samverkan

Läs mer

Myndigheternas rekommendationer gällande SFO-stödet och framtida riktade satsningar

Myndigheternas rekommendationer gällande SFO-stödet och framtida riktade satsningar Vetenskapsrådet Box 1035 101 38 Stockholm Skrivelse diarienummer 5.1-2015-5959 2015-04-29 Till Regeringskansliet Miljö- och energidepartementet Näringsdepartementet Socialdepartementet Utbildningsdepartementet

Läs mer

Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m.

Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m. Regeringsbeslut 1:12 REGERINGEN 2010-11-25 U2010/7180/F Utbildningsdepartementet Se sändlista Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m.

Läs mer

Nya vindar inom omsorgen

Nya vindar inom omsorgen Nya vindar inom omsorgen Handikappservicen i Svenskfinland en förundersökning ur kommunens synvinkel Ann-Marie Lindqvist politices licentiat Vad? En förundersökning om handikappservice på svenska för personer

Läs mer

Uppdrag och mandat i TRIS

Uppdrag och mandat i TRIS Beslutat den 23 februari 2015 av Regionala Samverkansgruppen 1 Uppdrag och mandat i TRIS Vad syftar detta dokument till? Detta dokument är ett komplement till styrdokumentet för TRIS och beskriver mer

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014

Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014 Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014 Bakgrund: Projekt Oberoende är ett samverkansprojekt mellan Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF), Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS) och A Non Smoking Generation

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE

KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE Bilaga till kontrakt mellan vårdgivare i och Landstinget Blekinge gällande anställning av ST-läkare i allmänmedicin:....

Läs mer

Socialförvaltningen CARPE

Socialförvaltningen CARPE CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2014 Inledning Carin hälsade välkommen till dagens träff som har temat forskning och utveckling. Vid dagens Kompetensombudsträff medverkade Kristina Engwall, forskningsledare

Läs mer

Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015

Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015 Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015 Koordination Norrort ska vara en regional stödstruktur i frågor som rör mottagande av nyanlända inom norrortskommunerna. Målgrupp för kommunernas samverkan

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Genomlysning av kundvalskontoret - fortsatt utveckling

Genomlysning av kundvalskontoret - fortsatt utveckling Tjänsteutlåtande Kommundirektör 2014-08-06 Björn Eklundh 08-590 970 31 Dnr: Bjorn.Eklundh@upplandsvasby.se KS/2014:230 20922 Kommunstyrelsen Genomlysning av kundvalskontoret - fortsatt utveckling Förslag

Läs mer

SAMVERKAN - organisering och utvärdering. Runo Axelsson Professor i Health Management

SAMVERKAN - organisering och utvärdering. Runo Axelsson Professor i Health Management SAMVERKAN - organisering och utvärdering Runo Axelsson Professor i Health Management Disposition Vad är samverkan och varför? Forskning om samverkan. Begrepp och distinktioner. Organisering av samverkan.

Läs mer

Strukturreformer i hälso- och sjukvården erfarenheter från andra länder. Frukostseminarium, Dagens Medicin 28 november 2014

Strukturreformer i hälso- och sjukvården erfarenheter från andra länder. Frukostseminarium, Dagens Medicin 28 november 2014 Strukturreformer i hälso- och sjukvården erfarenheter från andra länder Frukostseminarium, Dagens Medicin 28 november 2014 Agenda 1. BAKGRUND, SYFTE OCH NÅGRA ÖVERGRIPANDE UTGÅNGSPUNKTER 2. ERFARENHETER

Läs mer

Uppdrag till Vetenskapsrådet om utvärdering av satsningen på strategiska J» forskningsområden

Uppdrag till Vetenskapsrådet om utvärdering av satsningen på strategiska J» forskningsområden Regeringsbeslut 11:3 REGERINGEN 2010-09-30 U2010/5685/F Utbildningsdepartementet ISKAPSRÅDETl Vetenskapsrådet Box 1035.INK W. 101 38 Stockholm (pn,.///?/tf ihandl. Uppdrag till Vetenskapsrådet om utvärdering

Läs mer

Handlingsplan för vård och behandling av etablerade missbrukare i Malmö 2006 2009

Handlingsplan för vård och behandling av etablerade missbrukare i Malmö 2006 2009 Handlingsplan för vård och behandling av etablerade missbrukare i Malmö 2006 2009 Handlingsplan för vård och behandling av etablerade missbrukare i Malmö 2006 2009 Kontaktpersoner Stadsdelsförvaltning

Läs mer

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet Regionstyrelsen Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 Dnr 1501816 1 (5) Regionstyrelsen s medverkan i utvecklingen av Mobilområdet i Skåne

Läs mer